Gala Concert Queen Elisabeth Music Chapel Paleis voor Schone Kunsten/Palais des Beaux-Arts. Olivia Gillet

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Gala Concert Queen Elisabeth Music Chapel. 27.01.2011 - Paleis voor Schone Kunsten/Palais des Beaux-Arts. Olivia Gillet"

Transcription

1 Gala Concert Queen Elisabeth Music Chapel Paleis voor Schone Kunsten/Palais des Beaux-Arts Olivia Gillet

2 Olivia Gillet Main Sponsors Co-sponsor

3 Onder het Erevoorzitterschap van H.M. de Koningin Sous la Présidence d Honneur de S.M. la Reine 2 3

4 De Muziekkapel Koningin Elisabeth Onder het Erevoorzitterschap van H.M. de Koningin La Chapelle Musicale Reine Elisabeth Sous la Présidence d Honneur de S.M. la Reine Toen Koningin Elisabeth de Muziekkapel op 12 juli 1939 inhuldigde, was dit het resultaat van een denkoefening rond de muziekopleiding die twintig jaar eerder met Eugène Ysaÿe werd ingezet. Fruit d une réflexion sur la formation musicale entamée 20 ans auparavant avec Eugène Ysaÿe, la Chapelle Musicale a été inaugurée le 12 juillet 1939 par la Reine Elisabeth. Na de Tweede Wereldoorlog nam de Muziekkapel vanaf 1956 haar functie van opleidingsinstituut weer op. Tot in 2004 huisvest ze een twaalftal jonge musici en componisten, die elk begeleiding krijgen van een docent die ze zelf kiezen. Ze volgen een cyclus van drie jaar. In de Muziekkapel verblijven dan enkele generaties topmusici, die naam maken op het podium of een hoofdrol krijgen in het hoger onderwijs. In 2004 ondergaat de Muziekkapel een grondige herstructurering. Haar artistieke opleiding wordt op 3 pijlers gestoeld: Openheid: De Muziekkapel gaat internationaal, maar blijft verankerd in het Belgisch landschap. Flexibiliteit: De Muziekkapel tracht zich aan te passen aan het profiel van de jonge artiesten, met een systeem op maat (variabele cycli). Uitmuntendheid: De meesters in residentie (José van Dam, Abdel Rahman El Bacha, Augustin Dumay en Artemis Kwartet) en hun genodigden werken samen met de jongeren in een systeem van «compagnonnage». Ze baseert haar opleiding momenteel op vier disciplines: piano, viool, zang en kamermuziek, voor een veertigtal jongeren in residentie. De Muziekkapel bouwde een onmisbare band uit tussen opleiding en toegang tot de musicale scène. Ze speelt een actieve rol in het muziekleven en is een pilootinstelling geworden, door haar banden met orkesten, festivals en concertzalen, zowel lokaal als in het buitenland (meer dan 100 concerten en producties in 2011). Tegelijk met de vernieuwing van de inhoud, voltooide de Muziekkapel in 2008 ook een financiële en juridische herstructurering, die haar dankzij de steun van haar bevoorrechte partners in België sinds 2004 (De Munt, het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, de Koningin Elisabethwedstrijd, de Stichting Euphonia en de Filharmonische Vereniging van Brussel) in staat stelt om zich vandaag verder te ontwikkelen via twee instellingen: een stichting van openbaar nut, de Muziekkapel Koningin Elisabeth, die het operationeel gedeelte van het project beheert; een naamloze vennootschap met een sociaal oogmerk, «Chapelle Musicale», die eigenaar is van de roerende en onroerend goederen. De volgende uitdaging wordt de uitbouw van de infrastructuur, die noodzakelijk is voor het artistiek en cultureel programma in volle bloei: de bouw van nieuwe huisvesting, van muziekstudio s, van een theateratelier en een concertzaal. Om deze droom waar te maken, zal de steun van openbare en privé-partners bijzonder belangrijk zijn. Après la guerre, la Chapelle Musicale a repris sa fonction d institution de formation à partir de Jusqu en 2004, elle accueille en résidence une douzaine de jeunes musiciens et compositeurs, accompagnés chacun par un professeur de leur choix, pour des cycles de trois ans. Séjourneront alors à la Chapelle Musicale quelques générations de musiciens d élite, occupant une place prépondérante à la scène ou dans l enseignement supérieur. En 2004, la Chapelle Musicale vit une restructuration en profondeur ; Sa formation artistique se base sur 3 piliers : Ouverture : La Chapelle Musicale se donne une vocation internationale ancrée dans un paysage belge. Flexibilité : La Chapelle tente de s adapter à chaque profil de jeune en lui proposant un système tailor-made. (cycles variables). Excellence : Les maîtres en résidence (José van Dam, Abdel Rahman El Bacha, Augustin Dumay et le Quatuor Artemis) et leurs invités témoignent d un esprit de compagnonnage avec les jeunes. Elle fonde actuellement sa formation sur quatre disciplines : le piano, le violon, le chant et la musique de chambre, pour une quarantaine de jeunes en résidence. La Chapelle Musicale a créé un lien indispensable entre la formation et l accès à la scène musicale. Elle est devenue en ce sens un acteur de la vie musicale et une institution pilote par ses liens avec les orchestres, les festivals et les salles de concert, aussi bien sur le plan local qu à l étranger (plus de 100 concerts et productions en 2011). Parallèlement à la rénovation du contenu, la Chapelle Musicale a aussi achevé en 2008 une restructuration financière et juridique, qui, grâce à l appui de ses partenaires privilégiés en Belgique depuis 2004 (La Monnaie, Le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, le Concours Reine Elisabeth, la Fondation Euphonia et la Société Philharmonique de Bruxelles), lui permet aujourd hui, de se développer à partir de deux outils: une fondation d utilité publique, la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, qui gère la partie opérationnelle du projet; une société anonyme à finalité sociale, la Chapelle Musicale, propriétaire du patrimoine mobilier et immobilier. Le prochain défi vise le développement des infrastructures, indispensable au programme artistique et culturel en plein essor : construction de nouveaux logements, de studios de musique, d un atelier de théâtre et d une salle de concert. Pour réaliser ce rêve, le soutien de partenaires privés et publics sera de la plus grande importance. Bernard de Launoit Executive President Bernard de Launoit Executive President 4 5

5 The Queen Elisabeth Music Chapel Under the Honorary Chairwomanship of H.M. the Queen Offshoot of ideas about musical training initiated by Eugène Ysaÿe 20 years earlier, the Music Chapel was inaugurated on 12 July 1939 by Queen Elisabeth. After the Second World War, the Music Chapel resumed its role as an educational institution as of Up to 2004, it welcomed a dozen of young musicians and composers in residence, each supervised by a professor of their choice, for three-year cycles. A few generations of elite musicians were to stay in the Music Chapel, occupying an eminent place on stage or in higher education. In 2004, the Music Chapel underwent thorough restructuring; its artistic training is based on 3 pillars: Openness: The Music Chapel takes up an international vocation whilst embedded in a Belgian landscape. Flexibility: the Music Chapel tries to adapt to the profile of each young musician by offering a tailor-made program (variable cycles). Excellence: The masters in residence (José van Dam, Abdel Rahman El Bacha, Augustin Dumay and the Artemis Quartet) and their guests attest to a spirit of apprenticeship for the young artists. It currently bases its curriculum on four disciplines: piano, violin, voice and chamber music, for some forty young musicians in residence. The Music Chapel has created an indispensable link between training and access to the stage. It has thus become an actor in musical life and a flagship institution through its connections with orchestras, festivals and broadcasters, locally and abroad (more than 100 concerts and productions in 2011). In parallel with the renovation of the content, the Music Chapel also completed a financial and legal restructuring in 2008, which, thanks to the support of its privileged partners in Belgium since 2004 (the Monnaie Opera House, the Centre for Fine Arts of Brussels, the Queen Elisabeth Competition, the Euphonia Foundation and the Brussels Philharmonic Society) enables it today to develop from two bases: a public interest foundation, the Queen Elisabeth Music Chapel, which manages the operational part of the project; a public limited company with a social purpose, the Chapelle Musicale, owner of the real estate and its equipment. The next challenge is geared to the development of the facilities, which are indispensable in a flourishing artistic and cultural program: the construction of new residence studios, music studios, a theatre workshop and a concert hall. The support of public and private partners will be of the utmost importance in making this dream come true. Bernard de Launoit Executive President Mozart Prelude Queen Elisabeth Music Chapel Duos Orchestre Royal de Chambre de Wallonie Augustin Dumay & José van Dam, conductors Alain Garichot, stage director Julien Libeer - Mertol Demirelli, piano Liya Petrova - Nikita Boriso-Glebsky, violin Sonja Volten - Olga Kindler - Lies Vandewege, soprano Flagey First conducting preformance of José van Dam! Kinga Borowska, mezzo-soprano Gijs Van der Linden, tenor - Sébastien Parotte, baritone Charles Dekeyser, basse - Philippe Riga, continuo Infos: +32 (0) Fabrice Debatty

6 Wij willen graag onze grootste dank betuigen aan Hare Majesteit de Koningin, Ere-voorzitster van de Muziekkapel Koningin Elisabeth, voor haar nooitaflatende verknochtheid aan onze instelling, het hele jaar door. Haar aanwezigheid deze avond is een grote eer voor de artiesten en voor het publiek van het galaconcert van de Muziekkapel. Dit concert is op de eerste plaats een feest van de compagnonnage dat de Muziek Kapel kenmerkt! Wij groeten onze Meesters, dit jaar José van Dam en Abdel Rahman El Bacha, voor hun bijzonder gedreven en kosteloze steun, Theodor Guschlbauer en het Nationaal Orkest van België voor hun inzet aan de zijde van onze jonge solisten, en ook het Paleis voor Schone Kunsten van Brussel, structurele partner van de Muziekkapel. En vergeten we beslist niet de uitzonderlijke getuigenis over de Muziekkapel van een groot regisseur, Gérard Corbiau. Sta ons tot slot toe om, met het hele team van de Muziekkapel, zeker ook u te danken, publiek en trouwe partners. Uw enthousiasme, bij elke dergelijke bijeenkomst, is een fantastische aanmoediging voor onze jonge talenten en voor ons, om dit gemeenschappelijk avontuur voort te zetten! Nous souhaitons remercier infiniment Sa Majesté la Reine, Présidence d Honneur de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, pour son indéfectible attachement à notre institution tout au long de l année. Sa présence ce soir honore les artistes et le public du concert de Gala de la Chapelle. Ce concert est avant tout une fête du «compagnonnage» qui caractérise la Chapelle! Nous saluons nos Maîtres, cette année José van Dam et Abdel Rahman El Bacha, pour leur soutien gracieux et passionné, Theodor Guschlbauer et l Orchestre National de Belgique pour leur engagement auprès de nos jeunes solistes ainsi que le Palais des Beaux Arts de Bruxelles, partenaire structurel de la Chapelle Musicale, sans oublier le témoignage exceptionnel sur la Chapelle d un grand réalisateur, Gérard Corbiau. Laissez-nous enfin, avec toute l équipe de la chapelle, vous remercier vous, public et partenaires fidèles. Votre enthousiasme, à chacune de ces rencontres, est un merveilleux encouragement pour nos jeunes talents et pour la poursuite de cette aventure commune! We would like to express our deepest thanks to Her Majesty the Queen, Honorary Chairwoman of the Queen Elisabeth Music Chapel, for her unflagging commitment to our institution throughout the year. Her presence this evening honours the artists and the public of the Gala concert of the Music Chapel. This concert is above all a celebration of the apprenticeship which characterises the Music Chapel! We salute our Masters, this year José van Dam and Abdel Rahman El Bacha, for their gracious and enthusiastic support, Theodor Guschlbauer and the National Orchestra of Belgium for their commitment to our young soloists, and the Center for Fine Arts of Brussels, structural partner of the Music Chapel, not to forget the extraordinary testimonial to the Chapel of a great director, Gérard Corbiau. Let us finally, with the entire team of the Music Chapel, thank you, the loyal public and partners. Your enthusiasm at each of these encounters is a wonderful encouragement for our young talents and for the pursuit of this joint adventure! Bernard de Launoit Executive President Vincent Pardoen Chairman Gala Concert Nationaal Orkest van België/Orchestre National de Belgique Theodor Guschlbauer, conductor Christia Hudziy, piano Stephanie Proot, piano Abdel Rahman El Bacha, piano Wolfgang Amadeus Mozart Concerto No. 7 in F major, for 3 pianos and orchestra, KV. 242 Allegro Adagio Rondo (Tempo di Minuetto) Harriet Langley, violin Max Bruch Concerto No. 1 in G minor, for violin and orchestra, op. 26 Allegro moderato Adagio Allegro energico Helen Kearns, soprano (Olympia) Lies Vandewege, soprano (Giuletta) Camille Merckx, mezzo-soprano (Nicklause) Yury Haradzetski, tenor (Hoffman) José van Dam, baritone (Coppélius/Dapperlutto) Ronan Collett, bass (Lindorf/Schémil) Giovanni Tristacci, tenor (Andrès/Pittichinaccio) Jacques Offenbach Les Contes d Hoffmann (excerpts) 8 9

7 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto voor 3 pianos in F n 7, K. 242 Allegro - Adagio - Rondo (Tempo di menuetto) De configuratie van de solisten die in 1776 het concerto voor drie piano s van Mozart voor het eerst uitvoerden, lijkt sterk op deze van vanavond. Het werk werd inderdaad bij Mozart besteld door gravin Lodron, zuster van aartsbisschop Colloredo, die het een eerste keer liet horen in het gezelschap van haar twee dochters, Louise en Josepha. In tegenstelling tot Bach in zijn concerto met dezelfde bezetting, zoekt Mozart hier geen enkel contrapunt-effect. Hij speelt eerder op de imitaties, de vragen en antwoorden en de verdeling van de aangehouden noten. Het is een zeer heikele oefening die van de solisten naast de specifieke piano-kwaliteiten, een zelfde muzikale opvatting vraagt en vergt dat ze elkaar heel nauwgezet beluisteren. Dit concert ademt een vrolijkheid en elegantie die het geraffineerd ontspannend maken. Het gaat recht op het doel af. Vol elan en opgewekt zet het inleidend Allegro de drie solisten meteen aan het werk, het Adagio biedt zich als broze dromerij aan, en getuigt eens te meer van de rijke melodische verbeeldingskracht van Mozart in de trage bewegingen. Het finale Rondo, genoteerd in Tempo di minuetto, vervlecht in een meer complexe schriftuur en vindingrijk de drie klavierpartijen. Max Bruch Concerto voor viool n 1 in g, op. 26 Allegro moderato - Adagio - Finale, Allegro energico Max Bruch werd geboren in Keulen en stierf in Fridenau, bij Berlijn. Hij was een leerling van Ferdinand Hiller en van Carl Reinecke. Hij was niet alleen dirigent en docent, maar ook een bedreven en productieve componist. Zijn omvangrijke opus omvat symfonieën, opera s, concerto s, koorwerken (zeer veel). Maar zelfs toen hij nog leefde, was hij zo onverzettelijk conservatief dat hij nooit bekend was geraakt zonder enkele parels die hem van meet af aan de gunst van het publiek opleverden. In dat opzicht blijft zijn concerto nr.1 voor viool, dat opgedragen is aan de illustere Joseph Joachim, een favoriet van het repertoire. De invloeden van Mendelssohn en Brahms zijn merkbaar, onder meer in de toepassing van populaire thema s. Hij glijdt ze in een beheerste en stijlvolle schriftuur: de bijzonder virtuoze vioolpartij is uitvoerig en schitterend. Het inleidende Allegro moderato sluit aan bij de rapsodie en geeft met uitwisselingen tussen solist en orkest, een monumentale aanzet tot het hele concerto. Het Adagio is hoofdzakelijk rond één thema opgebouwd en wordt getooid, gevarieerd en herhaald tot een treffende diepgang. Het Allegro energico met dansende en zigeunertoetsen straalt uitbundig, maar natuurlijk. PAUSE Jacques Offenbach Les Contes d Hoffmann (uittreksels) Jacques Offenbach is de onbetwiste meester van de opera buffa en het publiek droeg hem op handen. Nochtans droomde hij er zijn hele leven van om zich aan het ernstige lyrische genre te meten. Hij kwam er op latere leeftijd toe, maar was toen al erg ziek. Dat verklaart waarom zijn enige opera onvoltooid bleef (enkel de partij van Antonia werd volledig georkestreerd), en waarom de volgorde van de drie vertellingen van Ernst Theodor Amadeus Hoffmann die hem tot onderwerp dienden, ook vandaag nog overgelaten wordt aan de vertolkers De actie kan in enkele woorden samengevat worden. De dichter Hoffmann koestert liefde voor drie vrouwen (gecombineerd in de figuur van Stella, de gesproken rol in de proloog): de mechanische pop Olympia, de zangeres Antonia en de courtisane Giulietta. Begeleid door Nicklausse, zijn bewaarengel en muze, onderwerpt hij zich aan de proeven die de aardse van de gesublimeerde liefde scheiden (de poëzie). In elke etappe wordt het donkere gedeelte van zijn avontuur vertolkt door een rivaal Lindorf, Coppelius, Dapertutto, Dokter Miracle die staat voor het kwade, in een mengeling van macht en verleiding. Ouverture Prologue Récitatief (Lindorf en Andres) Aria s (Lindorf) «Le conseiller Lindorf, morbleu! C est moi qui suis le conseiller Lindorf.» «Dans les rôles d amoureux langoureux, je sais bien que je suis pitoyable.» Acte I (Olympia) Récitatief en romance (Hoffmann) «Allons! Courage et confiance, je deviens un puits de science.» Scène (Coppélius- Nicklausse - Hoffmann) «C est moi, Coppélius!. Doucement, prenons garde!» Aria (Olympia) «Les oiseaux dans la charmille» Acte II (Giulietta) Barcarolle Scène (Giuletta - Nicklausse) «Au jeu! Au jeu, Messieurs!» «Un mot! J ai deux chevaux sellés» Aria (Dapertutto) «Scintille, diamant» Scène (Dapertutto Giulietta Hoffmann) «Cher ange!» «Qu attendez-vous de votre servante?» Muzikaal intermezzo Septet (tutti) «Hélas mon cœur s égare encore» 10 11

8 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto pour 3 pianos en fa majeur n 7, K. 242 Allegro - Adagio - Rondo (Tempo di menuetto) La configuration des solistes qui créèrent, en 1776, le concerto pour 3 pianos de Mozart s apparente à celle de ce soir : l œuvre fut en effet commandée à Mozart par la comtesse Lodron, soeur de l archevêque Colloredo, qui en donna la première audition en compagnie de ses deux filles, Louise et Josepha. Contrairement à Bach dans son concerto pour le même effectif, Mozart ne recherche ici aucun effet de contrepoint, mais joue plutôt sur les imitations, les questions et les réponses et la répartition des traits. L exercice est particulièrement délicat et demande aux solistes, outre les qualités proprement pianistiques, une même conception musicale et une intense écoute mutuelle. Il se dégage de ce concerto une allégresse et une élégance qui en font un divertissement raffiné, atteignant sans détour le but visé : plein d élan et de joie, l Allegro initial met d emblée les trois solistes à l action, l Adagio, qui se présente comme une délicate rêverie, atteste une nouvelle fois la richesse de l invention mélodique de Mozart dans les mouvements lents, et le Rondo final, noté Tempo di minuetto et doté d une écriture plus complexe, entrecroise avec esprit les trois parties de clavier. Max Bruch Concerto pour violon n 1 en sol mineur, op. 26 Allegro moderato - Adagio - Finale, Allegro energico Né à Cologne, mort à Fridenau, près de Berlin, élève de Ferdinand Hiller et de Carl Reinecke, Max Bruch mena - outre ses fonctions de chef d orchestre et de professeur - une carrière de compositeur bien remplie : symphonies, opéras, concertos, œuvres chorales (très nombreuses) constituent un important corpus. Mais, même de son vivant, son conservatisme intransigeant l aurait éloigné de la notoriété sans quelques perles qui lui valurent d emblée la faveur du public. A cet égard, son concerto n 1 pour violon, dédié à l illustre Joseph Joachim, reste un des favoris du répertoire. Les influences de Mendelssohn et de Brahms y sont perceptibles - notamment dans le recours à des thèmes populaires -, glissées dans une écriture maitrisée et élégante ; la partie de violon, très virtuose, y est ample et brillante. De type rhapsodique, l Allegro moderato initial forme, à travers des échanges entre le soliste et l orchestre, une monumentale introduction à l ensemble du concerto ; l Adagio, construit pour l essentiel sur un seul thème, est orné, varié et repris jusqu à atteindre une poignante intensité ; et l Allegro energico aux accents tziganes et dansants, rayonne d exubérance et de naturel. PAUSE Jacques Offenbach Les Contes d Hoffmann (extraits) Maître incontesté de l opéra bouffe et adulé par le public, Jacques Offenbach rêva pourtant toute sa vie de se mesurer au genre lyrique «sérieux». Il y arriva tard, et déjà rongé par la maladie, ce qui explique que son unique opéra resta inachevé (seule la partie d Antonia fut complètement orchestrée) et que l ordre des trois contes d Ernst Theodor Amadeus Hoffmann lui servirent de sujet, est encore aujourd hui soumis à l appréciation des interprètes L action peut se résumer en quelques mots : à travers ses amours pour trois femmes (préfigurées par Stella, rôle parlé du prologue) - Olympia, la poupée automate, Antonia, la cantatrice, et Giulietta, la courtisane -, le poète Hoffmann, accompagné par Nicklausse, son ange gardien et sa muse, parcourt les épreuves séparant l amour terrestre de l amour sublimé (la poésie). A chaque étape, la partie noire de son aventure sera incarnée par un rival Lindorf, Coppélius, Dapertutto, Docteur Miracle - incarnation du mal, mêlant pouvoir et séduction. Ouverture Prologue Récitatif (Lindorf et Andres) Airs (Lindorf) «Le conseiller Lindorf, morbleu! C est moi qui suis le conseiller Lindorf.» «Dans les rôles d amoureux langoureux, je sais bien que je suis pitoyable.» Acte I (Olympia) Récitatif et romance (Hoffmann) «Allons! Courage et confiance, je deviens un puits de science.» Scène (Coppélius- Nicklausse - Hoffmann) «C est moi, Coppélius!. Doucement, prenons garde!» Air (Olympia) «Les oiseaux dans la charmille» Acte II (Giulietta) Barcarolle Scène (Giuletta - Nicklausse) «Au jeu! Au jeu, Messieurs!» «Un mot! J ai deux chevaux sellés» Air (Dapertutto) «Scintille, diamant» Scène (Dapertutto Giulietta Hoffmann) «Cher ange!» «Qu attendez-vous de votre servante?» Intermède instrumental Septuor (tous) «Hélas mon cœur s égare encore» 12 13

9 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for 3 pianos in F major n 7, K. 242 Allegro - Adagio - Rondo (Tempo di menuetto) The configuration of soloists who premiered Mozart s concerto for three pianos in 1776 is similar to that of this evening: the work was actually commissioned by Countess Lodron, sister of Archbishop Colloredo, who gave the first performance accompanied by her two daughters, Louise and Josepha. Unlike Bach in his concerto for three pianos, Mozart seeks no counterpoint effect, but rather plays on the imitations, questions and replies and on the distribution of traits. The exercise is particularly delicate and requires, in addition to piano qualities proper, the same musical conception on the part of and intense mutual listening by the soloists. This concerto exudes a liveliness and elegance that turn it into refined entertainment, thereby attaining the objective without beating about the bush: full of feeling and joy, the initial Allegro has the three soloists enter into action from the outset; the Adagio, which arises like a delicate reverie attests yet again to Mozart s rich melodious invention in the slow movements; and the more complex final Rondo, in tempo di menuetto intertwines spiritedly the three keyboard parts. Max Bruch Concerto for violin n 1 in G minor, op. 26 Allegro moderato - Adagio - Finale, Allegro energico Born in Cologne and dead in Fridenau, near Berlin, a student of Ferdinand Hiller and Carl Reinecke, Max Bruch pursued, in addition to his duties as conductor and teacher, a very full career as a composer whose symphonies, operas, concertos and (very many) choral works constitute an important corpus. However, even when alive, his intransigent conservatism would have deprived him of any fame, if it were not for a number of gems that earned the public s favour from the outset. In this respect, his concerto n 1 for violin, dedicated to the illustrious Joseph Joachim, remains a favourite of the repertoire. The influences of Mendelssohn and Brahms can be perceived in this work especially the use the popular themes inserted in a masterly and elegant manner; the ever so virtuoso violin part is sweeping and brilliant. The initial rhapsodic Allegro moderato forms a monumental introduction to the entire concerto through the exchanges between the soloists and the orchestra; the Adagio, built essentially on a single theme, is ornate, varied and reprised until it reaches a poignant intensity; and the Allegro energico with its gipsy and dancing tones radiates exuberance and naturalness. PAUSE Jacques Offenbach Les Contes d Hoffmann (excerpts) An undisputed master of the comic opera and adored by the public, Jacques Offenbach nonetheless dreamed all his life to pit himself against serious lyrical drama. He would get there late, when already wasted by disease, which explains why his sole opera was left incomplete (only the part of Antonia was fully orchestrated), and the order of the three tales of Ernst Theodor Amadeus Hoffmann he used for his subject, is still left to the discretion of performers. The action can be resumed in a few words: through his love for three women (prefigured by Stella, in the spoken role of the prologue) - Olympia, the automatic doll, Antonia, the singer, and Giulietta, the courtesan - the poet Hoffmann, accompanied by Nicklausse, his guardian angel and his muse, goes through the trials that separate earthly love from sublimated love (poetry). At each state, the dark part of his adventure will be incarnated by a rival Lindorf, Coppelius, Dapertutto, Doctor Miracle the embodiment of evil, mixing power and seduction. Overture Prologue Recitative (Lindorf and Andres) Arias (Lindorf) «Le conseiller Lindorf, morbleu! C est moi qui suis le conseiller Lindorf.» «Dans les rôles d amoureux langoureux, je sais bien que je suis pitoyable.» Act I (Olympia) Recitative and romance (Hoffmann) «Allons! Courage et confiance, je deviens un puits de science.» Scene (Coppélius- Nicklausse - Hoffmann) «C est moi, Coppélius!. Doucement, prenons garde!» Aria (Olympia) «Les oiseaux dans la charmille» Act II (Giulietta) Barcarolle Scene (Giuletta - Nicklausse) «Au jeu! Au jeu, Messieurs!» «Un mot! J ai deux chevaux sellés» Aria (Dapertutto) «Scintille, diamant» Scene (Dapertutto Giulietta Hoffmann) «Cher ange!» «Qu attendez-vous de votre servante?» Instrumental interlude Septet (all) «Hélas mon cœur s égare encore» 14 15

10 Nationaal Orkest van België Orchestre National de Belgique Met een rijke geschiedenis van meer dan 70 jaar is het Nationaal Orkest van België vandaag uitgegroeid tot een modern en flexibel orkest. Door compositieopdrachten aan Belgische componisten te geven en het met veel animo uitvoeren van nieuwe muziek houdt het NOB de vinger aan de pols van het binnen- en buitenlandse muziekleven. Daarnaast is het orkest ook enthousiast over het live begeleiden van filmmuziek en dankzij een uitgebreid aanbod projecten voor kinderen en jongeren wordt de passie voor symfonische muziek ook naar de jonge generaties overgedragen. Het NOB is geleid door de ervaren Weense maestro Walter Weller en de dynamische Zwitserse eerste gastdirigent Stefan Blunier. Ook bij de keuze van de solisten en andere gastdirigenten valt de complementariteit op tussen gerenommeerde uitvoerders en jonge aanstormende talenten, zoals Laureaten van de Koningin Elisabethwedstrijd. Het NOB is een bevoorrechte gast van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, waar het in samenwerking met Bozar Music eigen reeksen voorstelt. Daarnaast speelt het orkest in alle Belgische provincies voor de drie Gemeenschappen van het land. Ook internationaal bouwt het NOB een stevige reputatie uit met cd-opnames die bij Fuga Libera verschijnen. En dit jaar trekt het NOB na de succesvolle concerttournees van de afgelopen jaren in Japan, en diverse Europese landen ook opnieuw naar Duitsland en Zwitserland. Créé il y a plus de 70 ans, l Orchestre National de Belgique est aujourd hui un orchestre moderne et flexible qui, outre son répertoire classique, offre aussi des découvertes à son public. En passant commande à des compositeurs belges et en interprétant de la musique nouvelle avec beaucoup d enthousiasme, l ONB suit de très près la vie musicale nationale et internationale. Parallèlement, l orchestre interprète des musiques de film pour accompagner des projections. Grâce à l offre étendue de projets s adressant aux enfants et aux adolescents, L ONB transmet la passion pour la musique symphonique aux jeunes générations. L ONB est dirigé par l éminent maître viennois Walter Weller et le dynamique chef d orchestre invité, le Suisse Stefan Blunier. Le choix des solistes et des autres chefs d orchestre invités frappe, lui aussi, par la complémentarité entre interprètes renommés et talents émergents, comme les jeunes lauréats du Concours Reine Elisabeth. L ONB est l hôte privilégié du Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, où il présente ses propres séries, en collaboration avec BOZAR MUSIC. L orchestre se produit en outre pour les trois Communautés du pays, dans toutes les provinces. l ONB se forge aussi une réputation solide à l étranger grâce à ses tournées et aux enregistrements de CD qui paraissent chez Fuga Libera. Après des tournées au Japon et à travers divers pays européens au cours des années précédentes, l ONB jouera cette année à nouveau en Allemagne et en Suisse. The National Orchestra of Belgium history goes back over 70 years, and has developed in our time into a modern, flexible orchestra. By commissioning work from Belgian composers and eagerly performing new music, the orchestra keeps its finger on the pulse of musical life, both in Belgium and abroad. Live performance to accompany film screenings has become one of its passions, while a wide range of projects for children and young people have helped to awaken a love of symphonic music among the younger generations. The musical direction is shared by the experienced Viennese maestro Walter Weller and the dynamic Swiss principal guest conductor Stefan Blunier. The orchestra s choice of soloists and of other guest conductors, moreover, shows a balance between renowned performers and up-and-coming young talent such as the laureates of the Queen Elisabeth Competition. The NOB is a valued guest at the Brussels Centre for Fine Arts, where in cooperation with BOZAR MUSIC it presents a number of concert series. The orchestra also performs in each of the provinces of Belgium, for the country s three linguistic Communities. Internationally, too, the NOB is developing a solid reputation with its CD releases on the Fuga Libera label. This year following successful concert tours of Japan and various European countries in recent years the NOB will travel to Germany and Switzerland again

Application Form/ Formulaire de demande

Application Form/ Formulaire de demande Application Form/ Formulaire de demande Ecosystem Approaches to Health: Summer Workshop and Field school Approches écosystémiques de la santé: Atelier intensif et stage d été Please submit your application

Plus en détail

Biographie. ARTY FURTADO, la nouvelle voix Electro/Pop

Biographie. ARTY FURTADO, la nouvelle voix Electro/Pop Biographie ARTY FURTADO, la nouvelle voix Electro/Pop Né le 14 juin 1998 en Suisse d une mère originaire de Guinée Bissau et d un père Russe. Touché par la grâce musicale depuis sa plus tendre enfance,

Plus en détail

Fiche d Inscription / Entry Form

Fiche d Inscription / Entry Form Fiche d Inscription / Entry Form (A renvoyer avant le 15 octobre 2014 Deadline octobrer 15th 2014) Film Institutionnel / Corporate Film Film Marketing Produit / Marketing Product film Film Communication

Plus en détail

C est quoi, Facebook?

C est quoi, Facebook? C est quoi, Facebook? aujourd hui l un des sites Internet les plus visités au monde. Si tu as plus de 13 ans, tu fais peut-être partie des 750 millions de personnes dans le monde qui ont une page Facebook?

Plus en détail

THE JOHN LYON SCHOOL. MODERN LANGUAGES DEPARTMENT 13+ ENTRANCE EXAMINATION January 2011

THE JOHN LYON SCHOOL. MODERN LANGUAGES DEPARTMENT 13+ ENTRANCE EXAMINATION January 2011 THE JOHN LYON SCHOOL MODERN LANGUAGES DEPARTMENT 13+ ENTRANCE EXAMINATION January 2011 Section 1: Reading (20 mins) Section 2: Writing (25 mins) Important: Answer all the questions on the question paper

Plus en détail

PHOTO ROYAUME DE BELGIQUE /KINDOM OF BELGIUM /KONINKRIJK BELGIE. Données personnelles / personal data

PHOTO ROYAUME DE BELGIQUE /KINDOM OF BELGIUM /KONINKRIJK BELGIE. Données personnelles / personal data 1 ROYAUME DE BELGIQUE /KINDOM OF BELGIUM /KONINKRIJK BELGIE Service Public Fédéral Affaires Etrangères, Commerce et Coopération au développement Federal Public Service Foreign Affairs, External Trade and

Plus en détail

IDENTITÉ DE L ÉTUDIANT / APPLICANT INFORMATION

IDENTITÉ DE L ÉTUDIANT / APPLICANT INFORMATION vice Direction des Partenariats Internationaux Pôle Mobilités Prrogrramme de bourrses Intterrnattiionalles en Mastterr (MIEM) Intterrnattiionall Mastterr Schollarrshiip Prrogrramme Sorrbonne Parriis Ciitté

Plus en détail

1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns.

1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns. 1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns.! Marie t invite au théâtre?!! Oui, elle m invite au théâtre.! Elle te parle au téléphone?!! Oui, elle me parle au téléphone.! Le prof vous regarde?!!!

Plus en détail

SCHOLARSHIP ANSTO FRENCH EMBASSY (SAFE) PROGRAM 2015-2 APPLICATION FORM

SCHOLARSHIP ANSTO FRENCH EMBASSY (SAFE) PROGRAM 2015-2 APPLICATION FORM SCHOLARSHIP ANSTO FRENCH EMBASSY (SAFE) PROGRAM 2015-2 APPLICATION FORM APPLICATION FORM / FORMULAIRE DE CANDIDATURE Note: If there is insufficient space to answer a question, please attach additional

Plus en détail

I. COORDONNÉES PERSONNELLES / PERSONAL DATA

I. COORDONNÉES PERSONNELLES / PERSONAL DATA DOSSIER DE CANDIDATUREAPPLICATION FORM 2012 Please tick the admission session of your choice FévrierFebruary SeptembreSeptember MASTER OF ART (Mention the subject) MASTER OF SCIENCE (Mention the subject)

Plus en détail

Francoise Lee. www.photoniquequebec.ca

Francoise Lee. www.photoniquequebec.ca Francoise Lee De: Francoise Lee [francoiselee@photoniquequebec.ca] Envoyé: 2008 年 11 月 17 日 星 期 一 14:39 À: 'Liste_RPQ' Objet: Bulletin #46 du RPQ /QPN Newsletter #46 No. 46 novembre 2008 No. 46 November

Plus en détail

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships. A project under the Intelligent Energy Europe programme

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships. A project under the Intelligent Energy Europe programme Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships A project under the Intelligent Energy Europe programme Contract Number: IEE/10/130 Deliverable Reference: W.P.2.1.3

Plus en détail

France with an OIB. Updated January 2014

France with an OIB. Updated January 2014 France with an OIB Updated January 2014 The French system May appear complicated Not too expensive Good opportunities if you look carefully 2 European harmonisation of higher education - LMD system Licence

Plus en détail

Voyage Musical Reine Elisabeth Muzikale Reis Koningin Elisabeth Queen Elisabeth Musical Voyage

Voyage Musical Reine Elisabeth Muzikale Reis Koningin Elisabeth Queen Elisabeth Musical Voyage Voyage Musical Reine Elisabeth Muzikale Reis Koningin Elisabeth Queen Elisabeth Musical Voyage 13/10/2007-20/10/2007 QUEEN ELISABETH COLLEGE OF MUSIC Main Sponsors Co-sponsor Compagnonnage Nous y sommes!

Plus en détail

APPENDIX 6 BONUS RING FORMAT

APPENDIX 6 BONUS RING FORMAT #4 EN FRANÇAIS CI-DESSOUS Preamble and Justification This motion is being presented to the membership as an alternative format for clubs to use to encourage increased entries, both in areas where the exhibitor

Plus en détail

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE CORPORATE EVENT NOTICE: RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE MGT CONSULT.LIST BROKING SVCES PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140106_00008_FRM DATE: 06/01/2014

Plus en détail

ROYAUME DE BELGIQUE / KINGDOM OF BELGIUM / KONINKRIJK BELGIE

ROYAUME DE BELGIQUE / KINGDOM OF BELGIUM / KONINKRIJK BELGIE 1 ROYAUME DE BELGIQUE / KINGDOM OF BELGIUM / KONINKRIJK BELGIE Service Public Fédéral Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Federal Public Service Foreign Affairs, External

Plus en détail

ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT OU ORGANISME DE FORMATION / UNIVERSITY OR COLLEGE:

ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT OU ORGANISME DE FORMATION / UNIVERSITY OR COLLEGE: 8. Tripartite internship agreement La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le stagiaire ci-après nommé sera accueilli dans l entreprise. This contract defines the

Plus en détail

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions GS1 Canada-1WorldSync Partnership Frequently Asked Questions 1. What is the nature of the GS1 Canada-1WorldSync partnership? GS1 Canada has entered into a partnership agreement with 1WorldSync for the

Plus en détail

that the child(ren) was/were in need of protection under Part III of the Child and Family Services Act, and the court made an order on

that the child(ren) was/were in need of protection under Part III of the Child and Family Services Act, and the court made an order on ONTARIO Court File Number at (Name of court) Court office address Applicant(s) (In most cases, the applicant will be a children s aid society.) Full legal name & address for service street & number, municipality,

Plus en détail

MODERN LANGUAGES DEPARTMENT

MODERN LANGUAGES DEPARTMENT MODERN LANGUAGES DEPARTMENT Common Assessment Task 3 YEAR 9 Je m appelle Ma classe Mark 20 10 19 22 16 13 Total Effort Instructions For this extended piece of homework, you are going to learn and write

Plus en détail

Formation en conduite et gestion de projets. Renforcer les capacités des syndicats en Europe

Formation en conduite et gestion de projets. Renforcer les capacités des syndicats en Europe Formation en conduite et gestion de projets Renforcer les capacités des syndicats en Europe Pourquoi la gestion de projets? Le département Formation de l Institut syndical européen (ETUI, European Trade

Plus en détail

Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011.

Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011. Sent: 11 May 2011 10:53 Subject: Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011. I look forward to receiving two signed copies of this letter. Sent: 10

Plus en détail

Stéphane Lefebvre. CAE s Chief Financial Officer. CAE announces Government of Canada participation in Project Innovate.

Stéphane Lefebvre. CAE s Chief Financial Officer. CAE announces Government of Canada participation in Project Innovate. Stéphane Lefebvre CAE s Chief Financial Officer CAE announces Government of Canada participation in Project Innovate Montreal, Canada, February 27, 2014 Monsieur le ministre Lebel, Mesdames et messieurs,

Plus en détail

MAT 2377 Solutions to the Mi-term

MAT 2377 Solutions to the Mi-term MAT 2377 Solutions to the Mi-term Tuesday June 16 15 Time: 70 minutes Student Number: Name: Professor M. Alvo This is an open book exam. Standard calculators are permitted. Answer all questions. Place

Plus en détail

Dans une agence de location immobilière...

Dans une agence de location immobilière... > Dans une agence de location immobilière... In a property rental agency... dans, pour et depuis vocabulaire: «une location» et «une situation» Si vous voulez séjourner à Lyon, vous pouvez louer un appartement.

Plus en détail

ENGLISH WEDNESDAY SCHOOL ENTRY TEST ENROLMENT FORM 2015-2016

ENGLISH WEDNESDAY SCHOOL ENTRY TEST ENROLMENT FORM 2015-2016 CHECKLIST FOR APPLICATIONS Please read the following instructions carefully as we will not be able to deal with incomplete applications. Please check that you have included all items. You need to send

Plus en détail

FESTIVAL DE MUSIQUE DU GRAND MONCTON C. P. 1457, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6

FESTIVAL DE MUSIQUE DU GRAND MONCTON C. P. 1457, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6 FESTIVAL DE MUSIQUE DU GRAND MONCTON C. P. 1457, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6 FORMULAIRE D INSCRIPTION 2015 CLASSE : Solo Date limite d inscription : le 9 janvier 2015 Tout formulaire en retard

Plus en détail

Elégance et raffinement Elegance & sophistication

Elégance et raffinement Elegance & sophistication Elégance et raffinement Elegance & sophistication La Maison Bricard Bricard, a House of excellence Quand l artisanat, dans la plus grande tradition française, s allie à l art de la création, c est la naissance

Plus en détail

Master Développement Durable et Organisations Master s degree in Sustainable Development and Organizations Dossier de candidature Application Form

Master Développement Durable et Organisations Master s degree in Sustainable Development and Organizations Dossier de candidature Application Form Master Développement Durable et Organisations Master s degree in Sustainable Development and Organizations Dossier de candidature Application Form M / Mr Mme / Mrs Nom Last name... Nom de jeune fille Birth

Plus en détail

Miroir de presse. International Recruitment Forum 9-10 mars 2015

Miroir de presse. International Recruitment Forum 9-10 mars 2015 Miroir de presse International Recruitment Forum 9-10 mars 2015 Contenu 1. L Agefi, 9'510 ex., 02.03.2015 2. Market, online, 12.3.2015 3. Studyrama, online, 13.3.2015 4. Venture Magazine, online, 15.3.2015

Plus en détail

Le passé composé. C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past!

Le passé composé. C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past! > Le passé composé le passé composé C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past! «Je suis vieux maintenant, et ma femme est vieille aussi. Nous n'avons pas eu d'enfants.

Plus en détail

Stress and Difficulties at School / College

Stress and Difficulties at School / College Stress and Difficulties at School / College This article will deal with the pressures and problems that students face at school and college. It will also discuss the opposite - the positive aspects of

Plus en détail

Présentation des états financiers 2014 Presentation of the 2014 Financial Statements

Présentation des états financiers 2014 Presentation of the 2014 Financial Statements Présentation des états financiers 2014 Presentation of the 2014 Financial Statements Les faits saillants Highlights L état financier du MAMROT est très complexe et fournit de nombreuses informations. Cette

Plus en détail

Quatre axes au service de la performance et des mutations Four lines serve the performance and changes

Quatre axes au service de la performance et des mutations Four lines serve the performance and changes Le Centre d Innovation des Technologies sans Contact-EuraRFID (CITC EuraRFID) est un acteur clé en matière de l Internet des Objets et de l Intelligence Ambiante. C est un centre de ressources, d expérimentations

Plus en détail

Comprendre l impact de l utilisation des réseaux sociaux en entreprise SYNTHESE DES RESULTATS : EUROPE ET FRANCE

Comprendre l impact de l utilisation des réseaux sociaux en entreprise SYNTHESE DES RESULTATS : EUROPE ET FRANCE Comprendre l impact de l utilisation des réseaux sociaux en entreprise SYNTHESE DES RESULTATS : EUROPE ET FRANCE 1 Objectifs de l étude Comprendre l impact des réseaux sociaux externes ( Facebook, LinkedIn,

Plus en détail

Net-université 2008-1-IS1-LEO05-00110. http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5095

Net-université 2008-1-IS1-LEO05-00110. http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5095 Net-université 2008-1-IS1-LEO05-00110 1 Information sur le projet Titre: Code Projet: Année: 2008 Type de Projet: Statut: Accroche marketing: Net-université 2008-1-IS1-LEO05-00110 Projets de transfert

Plus en détail

Bill 69 Projet de loi 69

Bill 69 Projet de loi 69 1ST SESSION, 41ST LEGISLATURE, ONTARIO 64 ELIZABETH II, 2015 1 re SESSION, 41 e LÉGISLATURE, ONTARIO 64 ELIZABETH II, 2015 Bill 69 Projet de loi 69 An Act to amend the Business Corporations Act and the

Plus en détail

SMALL CITY COMMERCE (EL PEQUEÑO COMERCIO DE LAS PEQUEÑAS CIUDADES)

SMALL CITY COMMERCE (EL PEQUEÑO COMERCIO DE LAS PEQUEÑAS CIUDADES) CIUDADES) ES/08/LLP-LdV/TOI/149019 1 Project Information Title: Project Number: SMALL CITY COMMERCE (EL PEQUEÑO COMERCIO DE LAS PEQUEÑAS CIUDADES) ES/08/LLP-LdV/TOI/149019 Year: 2008 Project Type: Status:

Plus en détail

écriture composition, arrangement, orchestration

écriture composition, arrangement, orchestration écriture composition, arrangement, orchestration objectifs Le CNSMD de Lyon est un lieu de formation pour les jeunes artistes se destinant aux métiers référencés de la musique et de la danse. En ce qui

Plus en détail

Formulaire de candidature pour les bourses de mobilité internationale niveau Master/ Application Form for International Master Scholarship Programme

Formulaire de candidature pour les bourses de mobilité internationale niveau Master/ Application Form for International Master Scholarship Programme Formulaire de candidature pour les bourses de mobilité internationale niveau Master/ Application Form for International Master Scholarship Programme Année universitaire / Academic Year: 2013 2014 A REMPLIR

Plus en détail

Utiliser une WebCam. Micro-ordinateurs, informations, idées, trucs et astuces

Utiliser une WebCam. Micro-ordinateurs, informations, idées, trucs et astuces Micro-ordinateurs, informations, idées, trucs et astuces Utiliser une WebCam Auteur : François CHAUSSON Date : 8 février 2008 Référence : utiliser une WebCam.doc Préambule Voici quelques informations utiles

Plus en détail

Gala Concert Queen Elisabeth Music Chapel 17.01.2012 - BOZAR

Gala Concert Queen Elisabeth Music Chapel 17.01.2012 - BOZAR Gala Concert Queen Elisabeth Music Chapel 17.01.2012 - BOZAR Artistic session 2011 2012 5 masters in residence : Abdel Rahman El Bacha, Augustin Dumay, Gary Hoffman, José van Dam, and the Artemis Quartet.

Plus en détail

UNIVERSITE DE YAOUNDE II

UNIVERSITE DE YAOUNDE II UNIVERSITE DE YAOUNDE II The UNIVERSITY OF YAOUNDE II INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES DU CAMEROUN INTERNATIONAL RELATIONS INSTITUTE OF CAMEROON B.P. 1637 YAOUNDE -CAMEROUN Tél. 22 31 03 05 Fax (237)

Plus en détail

Contents Windows 8.1... 2

Contents Windows 8.1... 2 Workaround: Installation of IRIS Devices on Windows 8 Contents Windows 8.1... 2 English Français Windows 8... 13 English Français Windows 8.1 1. English Before installing an I.R.I.S. Device, we need to

Plus en détail

LE CONCOURS INTERNATIONAL DE JEUNES CHEFS D ORCHESTRE DE BESANÇON

LE CONCOURS INTERNATIONAL DE JEUNES CHEFS D ORCHESTRE DE BESANÇON LE CONCOURS INTERNATIONAL DE JEUNES CHEFS D ORCHESTRE DE BESANÇON Fondé en 1951 sous l égide du Festival de musique de Besançon Franche-Comté, le Concours international de jeunes chefs d orchestre s est

Plus en détail

The new consumables catalogue from Medisoft is now updated. Please discover this full overview of all our consumables available to you.

The new consumables catalogue from Medisoft is now updated. Please discover this full overview of all our consumables available to you. General information 120426_CCD_EN_FR Dear Partner, The new consumables catalogue from Medisoft is now updated. Please discover this full overview of all our consumables available to you. To assist navigation

Plus en détail

AMESD-Puma2010-EFTS- Configuration-update-TEN (en-fr)

AMESD-Puma2010-EFTS- Configuration-update-TEN (en-fr) AMESD-Puma2010-EFTS- Configuration-update-TEN (en-fr) Doc.No. : EUM/OPS/TEN/13/706466 Issue : v3 Date : 7 May 2014 WBS : EUMETSAT Eumetsat-Allee 1, D-64295 Darmstadt, Germany Tel: +49 6151 807-7 Fax: +49

Plus en détail

Bill 12 Projet de loi 12

Bill 12 Projet de loi 12 1ST SESSION, 41ST LEGISLATURE, ONTARIO 63 ELIZABETH II, 2014 1 re SESSION, 41 e LÉGISLATURE, ONTARIO 63 ELIZABETH II, 2014 Bill 12 Projet de loi 12 An Act to amend the Employment Standards Act, 2000 with

Plus en détail

Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com. Version 2010. Manuel Utilisateur

Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com. Version 2010. Manuel Utilisateur Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com Version 2010 Manuel Utilisateur Access to M2Msoft customer support portal, mgl.m2msoft.com, 2010 release. User manual

Plus en détail

UN PEU DE VOTRE CŒUR EST TOUJOURS À LYON... A PIECE OF YOUR HEART IS FOREVER IN LYON...

UN PEU DE VOTRE CŒUR EST TOUJOURS À LYON... A PIECE OF YOUR HEART IS FOREVER IN LYON... UN PEU DE VOTRE CŒUR EST TOUJOURS À LYON... A PIECE OF YOUR HEART IS FOREVER IN LYON... Diplômé(e)s et futur(e)s diplômé(e)s, les moments passés sur le campus d EMLYON ne s oublient pas... Etre membre

Plus en détail

Afin de valider votre inscription merci de bien veiller à :

Afin de valider votre inscription merci de bien veiller à : b Afin de valider votre inscription merci de bien veiller à : 1. Prendre connaissance du règlement, des critères de sélection et des dates limites d inscription de la manifestation. 2. Dater et signer

Plus en détail

Quick Start Guide This guide is intended to get you started with Rational ClearCase or Rational ClearCase MultiSite.

Quick Start Guide This guide is intended to get you started with Rational ClearCase or Rational ClearCase MultiSite. Rational ClearCase or ClearCase MultiSite Version 7.0.1 Quick Start Guide This guide is intended to get you started with Rational ClearCase or Rational ClearCase MultiSite. Product Overview IBM Rational

Plus en détail

AIDE FINANCIÈRE POUR ATHLÈTES FINANCIAL ASSISTANCE FOR ATHLETES

AIDE FINANCIÈRE POUR ATHLÈTES FINANCIAL ASSISTANCE FOR ATHLETES AIDE FINANCIÈRE POUR ATHLÈTES FINANCIAL ASSISTANCE FOR ATHLETES FORMULAIRE DE DEMANDE D AIDE / APPLICATION FORM Espace réservé pour l utilisation de la fondation This space reserved for foundation use

Plus en détail

Présentation par François Keller Fondateur et président de l Institut suisse de brainworking et M. Enga Luye, CEO Belair Biotech

Présentation par François Keller Fondateur et président de l Institut suisse de brainworking et M. Enga Luye, CEO Belair Biotech Présentation par François Keller Fondateur et président de l Institut suisse de brainworking et M. Enga Luye, CEO Belair Biotech Le dispositif L Institut suisse de brainworking (ISB) est une association

Plus en détail

Resolution proposed by the website working group. Available in: English - Français

Resolution proposed by the website working group. Available in: English - Français Resolution proposed by the website working group Available in: English - Français EN Proposers: 31 st International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners Madrid, Spain 4 6 November 2009

Plus en détail

BNP Paribas Personal Finance

BNP Paribas Personal Finance BNP Paribas Personal Finance Financially fragile loan holder prevention program CUSTOMERS IN DIFFICULTY: QUICKER IDENTIFICATION MEANS BETTER SUPPORT Brussels, December 12th 2014 Why BNPP PF has developed

Plus en détail

RFP 1000162739 and 1000163364 QUESTIONS AND ANSWERS

RFP 1000162739 and 1000163364 QUESTIONS AND ANSWERS RFP 1000162739 and 1000163364 QUESTIONS AND ANSWERS Question 10: The following mandatory and point rated criteria require evidence of work experience within the Canadian Public Sector: M3.1.1.C / M3.1.2.C

Plus en détail

eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME

eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME Agenda What do we have today? What are our plans? What needs to be solved! What do we have today?

Plus en détail

Le duo Romanesca est né de la rencontre de deux musiciennes : Ako ITO, guitariste de renommée internationale, et Sabine MARZE, jeune mandoliniste.

Le duo Romanesca est né de la rencontre de deux musiciennes : Ako ITO, guitariste de renommée internationale, et Sabine MARZE, jeune mandoliniste. Duo Romanesca Mandoline & Guitare Sabine Marzé & Anne-Sophie Llorens LE DUO Le duo Romanesca est né de la rencontre de deux musiciennes : Ako ITO, guitariste de renommée internationale, et Sabine MARZE,

Plus en détail

Discours de Eric Lemieux Sommet Aéro Financement Palais des congrès, 4 décembre 2013

Discours de Eric Lemieux Sommet Aéro Financement Palais des congrès, 4 décembre 2013 Discours de Eric Lemieux Sommet Aéro Financement Palais des congrès, 4 décembre 2013 Bonjour Mesdames et Messieurs, Je suis très heureux d être avec vous aujourd hui pour ce Sommet AéroFinancement organisé

Plus en détail

Control your dog with your Smartphone. USER MANUAL www.pet-remote.com

Control your dog with your Smartphone. USER MANUAL www.pet-remote.com Control your dog with your Smartphone USER MANUAL www.pet-remote.com Pet-Remote Pet Training Pet-Remote offers a new and easy way to communicate with your dog! With the push of a single button on your

Plus en détail

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Ce manuel est écrit pour les utilisateurs qui font déjà configurer un compte de courrier électronique dans Mozilla Thunderbird et

Plus en détail

The home address of music

The home address of music The home address of music Le domicile de la musique THE HELSINKI CONSERVATORY OF MUSIC THE HELSINKI CONSERVATORY OF MUSIC The home address of music Le domicile de la musique Since its foundation in 1922

Plus en détail

Cloud Computing: de la technologie à l usage final. Patrick CRASSON Oracle Thomas RULMONT WDC/CloudSphere Thibault van der Auwermeulen Expopolis

Cloud Computing: de la technologie à l usage final. Patrick CRASSON Oracle Thomas RULMONT WDC/CloudSphere Thibault van der Auwermeulen Expopolis Cloud Computing: de la technologie à l usage final Patrick CRASSON Oracle Thomas RULMONT WDC/CloudSphere Thibault van der Auwermeulen Expopolis ADOPTION DU CLOUD COMPUTING Craintes, moteurs, attentes et

Plus en détail

LES BALLETS DE MONTE-CARLO

LES BALLETS DE MONTE-CARLO DEVENIR PARTENAIRE LES BALLETS DE MONTE-CARLO En 1985, l actuelle Compagnie des Ballets de Monte-Carlo voit le jour grâce à S.A.R. la Princesse de Hanovre qui souhaite créer à Monaco une des meilleures

Plus en détail

How to Login to Career Page

How to Login to Career Page How to Login to Career Page BASF Canada July 2013 To view this instruction manual in French, please scroll down to page 16 1 Job Postings How to Login/Create your Profile/Sign Up for Job Posting Notifications

Plus en détail

Formulaire de candidature pour les bourses de mobilité internationale niveau Master/ Application Form for International Master Scholarship Program

Formulaire de candidature pour les bourses de mobilité internationale niveau Master/ Application Form for International Master Scholarship Program Formulaire de candidature pour les bourses de mobilité internationale niveau Master/ Application Form for International Master Scholarship Program Année universitaire / Academic Year: 2013 2014 INTITULE

Plus en détail

The space to start! Managed by

The space to start! Managed by The space to start! Managed by ESA Business Incubation Centers (ESA BICs) : un programme de soutien à la création d entreprises L Agence Spatiale Européenne (ESA) dispose d un programme de transfert de

Plus en détail

ONTARIO Court File Number. Form 17E: Trial Management Conference Brief. Date of trial management conference. Name of party filing this brief

ONTARIO Court File Number. Form 17E: Trial Management Conference Brief. Date of trial management conference. Name of party filing this brief ONTARIO Court File Number at (Name of court) Court office address Form 17E: Trial Management Conference Brief Name of party filing this brief Date of trial management conference Applicant(s) Full legal

Plus en détail

PIANO. Division inférieure 2 ème cycle 1 ère mention. Texte coordonné

PIANO. Division inférieure 2 ème cycle 1 ère mention. Texte coordonné Commission nationale des programmes de l enseignement musical PIANO Division inférieure 2 ème cycle 1 ère mention Texte coordonné Mai 2011 Compétences souhaitées en fin de cycle Programme d examen Pool

Plus en détail

RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS RÈGLE 5 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS. Rule 5 / Règle 5

RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS RÈGLE 5 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS. Rule 5 / Règle 5 RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS General Rules for Manner of Service Notices of Application and Other Documents 5.01 (1) A notice of application or other document may be served personally, or by an alternative

Plus en détail

Bourses d excellence pour les masters orientés vers la recherche

Bourses d excellence pour les masters orientés vers la recherche Masters de Mathématiques à l'université Lille 1 Mathématiques Ingénierie Mathématique Mathématiques et Finances Bourses d excellence pour les masters orientés vers la recherche Mathématiques appliquées

Plus en détail

affichage en français Nom de l'employeur *: Lions Village of Greater Edmonton Society

affichage en français Nom de l'employeur *: Lions Village of Greater Edmonton Society LIONS VILLAGE of Greater Edmonton Society affichage en français Informations sur l'employeur Nom de l'employeur *: Lions Village of Greater Edmonton Society Secteur d'activité de l'employeur *: Développement

Plus en détail

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE NATATION Diving

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE NATATION Diving QUALIFICATION SYSTEM - 2 ND SUMMER YOUTH OLYMPIC GAMES - NANJING 2014 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE NATATION Diving A. Events (5) MEN S EVENTS (2) WOMEN S EVENTS (2) MIXED EVENTS (2) 3m individual springboard

Plus en détail

VOTRE NOTICE D ACCUEIL- YOUR INFORMATION LEAFLET

VOTRE NOTICE D ACCUEIL- YOUR INFORMATION LEAFLET CAMPUS FRAN S E P T E M B R E 2 0 1 5 / S E P T E M B E R 2 0 1 5 S E P T E M B R E 2 0 1 6 / S E P T E M B E R 2 0 1 6 VOTRE NOTICE D ACCUEIL- YOUR LEAFLET BIENVENUE WELCOME Campus France, chargé de vous

Plus en détail

RENÉ CHARBONNEAU. 131,Bourget Montréal QC Canada H4C 2M1 514-946 - 4885 r e n. c h a r b o n n e a u @ s y m p a t i c o. c a

RENÉ CHARBONNEAU. 131,Bourget Montréal QC Canada H4C 2M1 514-946 - 4885 r e n. c h a r b o n n e a u @ s y m p a t i c o. c a RENÉ CHARBONNEAU C o n s u l t a t i o n e t f o r m a t i o n C o n s u l t i n g a n d T r a i n i n g 131,Bourget Montréal QC Canada H4C 2M1 514-946 - 4885 r e n. c h a r b o n n e a u @ s y m p a t

Plus en détail

RAPID 3.34 - Prenez le contrôle sur vos données

RAPID 3.34 - Prenez le contrôle sur vos données RAPID 3.34 - Prenez le contrôle sur vos données Parmi les fonctions les plus demandées par nos utilisateurs, la navigation au clavier et la possibilité de disposer de champs supplémentaires arrivent aux

Plus en détail

How to be a global leader in innovation?

How to be a global leader in innovation? How to be a global leader in innovation? 2014-03-17 / Rybinsk Marc Sorel Safran Country delegate /01/ Innovation : a leverage to create value 1 / 2014-01-30/ Moscou / Kondratieff A REAL NEED FOR INNOVATION

Plus en détail

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CORPORATE EVENT NOTICE: Avis BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20130321_00253_EUR DATE: 21/03/2013 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Distribution (spin-off) de Brookfield Property Partners

Plus en détail

Integrated Music Education: Challenges for Teaching and Teacher Training Presentation of a Book Project

Integrated Music Education: Challenges for Teaching and Teacher Training Presentation of a Book Project Integrated Music Education: Challenges for Teaching and Teacher Training Presentation of a Book Project L enseignement intégré de la musique: Un défi pour l enseignement et la formation des enseignants

Plus en détail

APSS Application Form/ Intermediate level Formulaire de candidature au PEASS/ Niveau intermédiaire

APSS Application Form/ Intermediate level Formulaire de candidature au PEASS/ Niveau intermédiaire APSS Application Form/ Intermediate level Formulaire de candidature au PEASS/ Niveau intermédiaire This application form may be submitted by email at candidater.peass@egerabat.com or sent by mail to the

Plus en détail

EXPERTISE & SOLUTIONS POUR OPERATEURS & PROPRIETAIRES D AVIONS PRIVES EXPERTISE & SOLUTIONS FOR PRIVATE AIRCRAFT OPERATORS & OWNERS

EXPERTISE & SOLUTIONS POUR OPERATEURS & PROPRIETAIRES D AVIONS PRIVES EXPERTISE & SOLUTIONS FOR PRIVATE AIRCRAFT OPERATORS & OWNERS EXPERTISE & SOLUTIONS POUR OPERATEURS & PROPRIETAIRES D AVIONS PRIVES EXPERTISE & SOLUTIONS FOR PRIVATE AIRCRAFT OPERATORS & OWNERS JET SERVICES GROUP vous propose la solution MANAJETS destinée aux opérateurs

Plus en détail

Catella Asset Management

Catella Asset Management Catella Asset Management Asset management immobilier Catella Asset Management se consacre aux activités d investissement, asset et property management immobiliers pour le compte de tiers Investisseurs

Plus en détail

The UNITECH Advantage. Copyright UNITECH International Society 2011. All rights reserved. Page 1

The UNITECH Advantage. Copyright UNITECH International Society 2011. All rights reserved. Page 1 The UNITECH Advantage Copyright UNITECH International Society 2011. All rights reserved. Page 1 Two key aspects of UNITECH Distinctive by being selective Standing out while fitting in The Wide and Varied

Plus en détail

MSO MASTER SCIENCES DES ORGANISATIONS GRADUATE SCHOOL OF PARIS- DAUPHINE. Département Master Sciences des Organisations de l'université Paris-Dauphine

MSO MASTER SCIENCES DES ORGANISATIONS GRADUATE SCHOOL OF PARIS- DAUPHINE. Département Master Sciences des Organisations de l'université Paris-Dauphine MSO MASTER SCIENCES DES ORGANISATIONS GRADUATE SCHOOL OF PARIS- DAUPHINE Département Master Sciences des Organisations de l'université Paris-Dauphine Mot du directeur Le département «Master Sciences des

Plus en détail

BIENVENUE WELCOME BIENVENIDOS

BIENVENUE WELCOME BIENVENIDOS BIENVENUE WELCOME BIENVENIDOS The BBA: in a class of its own Federico Pasin Director, BBA Director, International Activities Among the features of the program Rigorous curriculum Internships and career

Plus en détail

Become. Business Provider for Matheo Software

Become. Business Provider for Matheo Software Become Business Provider for Matheo Software Who we are? Matheo Software was created in 2003 by business intelligence and information processing professionals from higher education and research. Matheo

Plus en détail

Editing and managing Systems engineering processes at Snecma

Editing and managing Systems engineering processes at Snecma Editing and managing Systems engineering processes at Snecma Atego workshop 2014-04-03 Ce document et les informations qu il contient sont la propriété de Ils ne doivent pas être copiés ni communiqués

Plus en détail

S-9.05 Small Business Investor Tax Credit Act 2003-39 RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-39 NEW BRUNSWICK REGULATION 2003-39. établi en vertu de la

S-9.05 Small Business Investor Tax Credit Act 2003-39 RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-39 NEW BRUNSWICK REGULATION 2003-39. établi en vertu de la NEW BRUNSWICK REGULATION 2003-39 under the SMALL BUSINESS INVESTOR TAX CREDIT ACT (O.C. 2003-220) Regulation Outline Filed July 29, 2003 Citation........................................... 1 Definition

Plus en détail

Once the installation is complete, you can delete the temporary Zip files..

Once the installation is complete, you can delete the temporary Zip files.. Sommaire Installation... 2 After the download... 2 From a CD... 2 Access codes... 2 DirectX Compatibility... 2 Using the program... 2 Structure... 4 Lier une structure à une autre... 4 Personnaliser une

Plus en détail

The assessment of professional/vocational skills Le bilan de compétences professionnelles

The assessment of professional/vocational skills Le bilan de compétences professionnelles The assessment of professional/vocational skills Le bilan de compétences professionnelles 03/06/13 WHAT? QUOI? Subject Sujet The assessment of professional/vocational skills (3 hours) Bilan de compétences

Plus en détail

conception des messages commerciaux afin qu ils puissent ainsi accroître la portée de leur message.

conception des messages commerciaux afin qu ils puissent ainsi accroître la portée de leur message. RÉSUMÉ Au cours des dernières années, l une des stratégies de communication marketing les plus populaires auprès des gestionnaires pour promouvoir des produits est sans contredit l utilisation du marketing

Plus en détail

Règlement sur le télémarketing et les centres d'appel. Call Centres Telemarketing Sales Regulation

Règlement sur le télémarketing et les centres d'appel. Call Centres Telemarketing Sales Regulation THE CONSUMER PROTECTION ACT (C.C.S.M. c. C200) Call Centres Telemarketing Sales Regulation LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (c. C200 de la C.P.L.M.) Règlement sur le télémarketing et les centres d'appel

Plus en détail

Module Title: French 4

Module Title: French 4 CORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY INSTITIÚID TEICNEOLAÍOCHTA CHORCAÍ Semester 2 Examinations 2010 Module Title: French 4 Module Code: LANG 6020 School: Business Programme Title: Bachelor of Business Stage 2

Plus en détail

plus de 150 ans après Hector BERLIOZ, plus de 50 ans après Charles KOECHLIN ou Nikolaï RIMSKI-KORSAKOV, et quelques années après un long travail,

plus de 150 ans après Hector BERLIOZ, plus de 50 ans après Charles KOECHLIN ou Nikolaï RIMSKI-KORSAKOV, et quelques années après un long travail, plus de 150 ans après Hector BERLIOZ, plus de 50 ans après Charles KOECHLIN ou Nikolaï RIMSKI-KORSAKOV, et quelques années après un long travail, Les éditions ont le plaisir de vous présenter, enfin en

Plus en détail

13+ SCHOLARSHIP EXAMINATION IN FRENCH READING AND WRITING

13+ SCHOLARSHIP EXAMINATION IN FRENCH READING AND WRITING ST GEORGE S COLLEGE LANGUAGES DEPARTMENT 13+ SCHOLARSHIP EXAMINATION IN FRENCH READING AND WRITING The examination is separated into two sections. You have this answer booklet with the questions for the

Plus en détail

Frédéric Bednarz Natsuki Hiratsuka Sonatas for violin &piano. islands

Frédéric Bednarz Natsuki Hiratsuka Sonatas for violin &piano. islands Frédéric Bednarz Natsuki Hiratsuka Sonatas for violin &piano meti s islands Karol Szymanowski Sonata for violin and piano op.9 1. Allegro moderato... 9:53 2. Andantino tranquillo e dolce... 6:42 3. Finale

Plus en détail

IPv6: from experimentation to services

IPv6: from experimentation to services IPv6: from experimentation to services - Dominique Delisle France Telecom R&D Le présent document contient des informations qui sont la propriété de France Télécom. L'acceptation de ce document par son

Plus en détail

UNIVERSITY OF MALTA FACULTY OF ARTS. French as Main Area in an ordinary Bachelor s Degree

UNIVERSITY OF MALTA FACULTY OF ARTS. French as Main Area in an ordinary Bachelor s Degree French Programme of Studies (for courses commencing October 2009 and later) YEAR ONE (2009/10) Year (These units start in and continue in.) FRE1001 Linguistique théorique 1 4 credits Non Compensatable

Plus en détail