Gala Concert Queen Elisabeth Music Chapel Paleis voor Schone Kunsten/Palais des Beaux-Arts. Olivia Gillet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Gala Concert Queen Elisabeth Music Chapel. 27.01.2011 - Paleis voor Schone Kunsten/Palais des Beaux-Arts. Olivia Gillet"

Transcription

1 Gala Concert Queen Elisabeth Music Chapel Paleis voor Schone Kunsten/Palais des Beaux-Arts Olivia Gillet

2 Olivia Gillet Main Sponsors Co-sponsor

3 Onder het Erevoorzitterschap van H.M. de Koningin Sous la Présidence d Honneur de S.M. la Reine 2 3

4 De Muziekkapel Koningin Elisabeth Onder het Erevoorzitterschap van H.M. de Koningin La Chapelle Musicale Reine Elisabeth Sous la Présidence d Honneur de S.M. la Reine Toen Koningin Elisabeth de Muziekkapel op 12 juli 1939 inhuldigde, was dit het resultaat van een denkoefening rond de muziekopleiding die twintig jaar eerder met Eugène Ysaÿe werd ingezet. Fruit d une réflexion sur la formation musicale entamée 20 ans auparavant avec Eugène Ysaÿe, la Chapelle Musicale a été inaugurée le 12 juillet 1939 par la Reine Elisabeth. Na de Tweede Wereldoorlog nam de Muziekkapel vanaf 1956 haar functie van opleidingsinstituut weer op. Tot in 2004 huisvest ze een twaalftal jonge musici en componisten, die elk begeleiding krijgen van een docent die ze zelf kiezen. Ze volgen een cyclus van drie jaar. In de Muziekkapel verblijven dan enkele generaties topmusici, die naam maken op het podium of een hoofdrol krijgen in het hoger onderwijs. In 2004 ondergaat de Muziekkapel een grondige herstructurering. Haar artistieke opleiding wordt op 3 pijlers gestoeld: Openheid: De Muziekkapel gaat internationaal, maar blijft verankerd in het Belgisch landschap. Flexibiliteit: De Muziekkapel tracht zich aan te passen aan het profiel van de jonge artiesten, met een systeem op maat (variabele cycli). Uitmuntendheid: De meesters in residentie (José van Dam, Abdel Rahman El Bacha, Augustin Dumay en Artemis Kwartet) en hun genodigden werken samen met de jongeren in een systeem van «compagnonnage». Ze baseert haar opleiding momenteel op vier disciplines: piano, viool, zang en kamermuziek, voor een veertigtal jongeren in residentie. De Muziekkapel bouwde een onmisbare band uit tussen opleiding en toegang tot de musicale scène. Ze speelt een actieve rol in het muziekleven en is een pilootinstelling geworden, door haar banden met orkesten, festivals en concertzalen, zowel lokaal als in het buitenland (meer dan 100 concerten en producties in 2011). Tegelijk met de vernieuwing van de inhoud, voltooide de Muziekkapel in 2008 ook een financiële en juridische herstructurering, die haar dankzij de steun van haar bevoorrechte partners in België sinds 2004 (De Munt, het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, de Koningin Elisabethwedstrijd, de Stichting Euphonia en de Filharmonische Vereniging van Brussel) in staat stelt om zich vandaag verder te ontwikkelen via twee instellingen: een stichting van openbaar nut, de Muziekkapel Koningin Elisabeth, die het operationeel gedeelte van het project beheert; een naamloze vennootschap met een sociaal oogmerk, «Chapelle Musicale», die eigenaar is van de roerende en onroerend goederen. De volgende uitdaging wordt de uitbouw van de infrastructuur, die noodzakelijk is voor het artistiek en cultureel programma in volle bloei: de bouw van nieuwe huisvesting, van muziekstudio s, van een theateratelier en een concertzaal. Om deze droom waar te maken, zal de steun van openbare en privé-partners bijzonder belangrijk zijn. Après la guerre, la Chapelle Musicale a repris sa fonction d institution de formation à partir de Jusqu en 2004, elle accueille en résidence une douzaine de jeunes musiciens et compositeurs, accompagnés chacun par un professeur de leur choix, pour des cycles de trois ans. Séjourneront alors à la Chapelle Musicale quelques générations de musiciens d élite, occupant une place prépondérante à la scène ou dans l enseignement supérieur. En 2004, la Chapelle Musicale vit une restructuration en profondeur ; Sa formation artistique se base sur 3 piliers : Ouverture : La Chapelle Musicale se donne une vocation internationale ancrée dans un paysage belge. Flexibilité : La Chapelle tente de s adapter à chaque profil de jeune en lui proposant un système tailor-made. (cycles variables). Excellence : Les maîtres en résidence (José van Dam, Abdel Rahman El Bacha, Augustin Dumay et le Quatuor Artemis) et leurs invités témoignent d un esprit de compagnonnage avec les jeunes. Elle fonde actuellement sa formation sur quatre disciplines : le piano, le violon, le chant et la musique de chambre, pour une quarantaine de jeunes en résidence. La Chapelle Musicale a créé un lien indispensable entre la formation et l accès à la scène musicale. Elle est devenue en ce sens un acteur de la vie musicale et une institution pilote par ses liens avec les orchestres, les festivals et les salles de concert, aussi bien sur le plan local qu à l étranger (plus de 100 concerts et productions en 2011). Parallèlement à la rénovation du contenu, la Chapelle Musicale a aussi achevé en 2008 une restructuration financière et juridique, qui, grâce à l appui de ses partenaires privilégiés en Belgique depuis 2004 (La Monnaie, Le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, le Concours Reine Elisabeth, la Fondation Euphonia et la Société Philharmonique de Bruxelles), lui permet aujourd hui, de se développer à partir de deux outils: une fondation d utilité publique, la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, qui gère la partie opérationnelle du projet; une société anonyme à finalité sociale, la Chapelle Musicale, propriétaire du patrimoine mobilier et immobilier. Le prochain défi vise le développement des infrastructures, indispensable au programme artistique et culturel en plein essor : construction de nouveaux logements, de studios de musique, d un atelier de théâtre et d une salle de concert. Pour réaliser ce rêve, le soutien de partenaires privés et publics sera de la plus grande importance. Bernard de Launoit Executive President Bernard de Launoit Executive President 4 5

5 The Queen Elisabeth Music Chapel Under the Honorary Chairwomanship of H.M. the Queen Offshoot of ideas about musical training initiated by Eugène Ysaÿe 20 years earlier, the Music Chapel was inaugurated on 12 July 1939 by Queen Elisabeth. After the Second World War, the Music Chapel resumed its role as an educational institution as of Up to 2004, it welcomed a dozen of young musicians and composers in residence, each supervised by a professor of their choice, for three-year cycles. A few generations of elite musicians were to stay in the Music Chapel, occupying an eminent place on stage or in higher education. In 2004, the Music Chapel underwent thorough restructuring; its artistic training is based on 3 pillars: Openness: The Music Chapel takes up an international vocation whilst embedded in a Belgian landscape. Flexibility: the Music Chapel tries to adapt to the profile of each young musician by offering a tailor-made program (variable cycles). Excellence: The masters in residence (José van Dam, Abdel Rahman El Bacha, Augustin Dumay and the Artemis Quartet) and their guests attest to a spirit of apprenticeship for the young artists. It currently bases its curriculum on four disciplines: piano, violin, voice and chamber music, for some forty young musicians in residence. The Music Chapel has created an indispensable link between training and access to the stage. It has thus become an actor in musical life and a flagship institution through its connections with orchestras, festivals and broadcasters, locally and abroad (more than 100 concerts and productions in 2011). In parallel with the renovation of the content, the Music Chapel also completed a financial and legal restructuring in 2008, which, thanks to the support of its privileged partners in Belgium since 2004 (the Monnaie Opera House, the Centre for Fine Arts of Brussels, the Queen Elisabeth Competition, the Euphonia Foundation and the Brussels Philharmonic Society) enables it today to develop from two bases: a public interest foundation, the Queen Elisabeth Music Chapel, which manages the operational part of the project; a public limited company with a social purpose, the Chapelle Musicale, owner of the real estate and its equipment. The next challenge is geared to the development of the facilities, which are indispensable in a flourishing artistic and cultural program: the construction of new residence studios, music studios, a theatre workshop and a concert hall. The support of public and private partners will be of the utmost importance in making this dream come true. Bernard de Launoit Executive President Mozart Prelude Queen Elisabeth Music Chapel Duos Orchestre Royal de Chambre de Wallonie Augustin Dumay & José van Dam, conductors Alain Garichot, stage director Julien Libeer - Mertol Demirelli, piano Liya Petrova - Nikita Boriso-Glebsky, violin Sonja Volten - Olga Kindler - Lies Vandewege, soprano Flagey First conducting preformance of José van Dam! Kinga Borowska, mezzo-soprano Gijs Van der Linden, tenor - Sébastien Parotte, baritone Charles Dekeyser, basse - Philippe Riga, continuo Infos: +32 (0) Fabrice Debatty

6 Wij willen graag onze grootste dank betuigen aan Hare Majesteit de Koningin, Ere-voorzitster van de Muziekkapel Koningin Elisabeth, voor haar nooitaflatende verknochtheid aan onze instelling, het hele jaar door. Haar aanwezigheid deze avond is een grote eer voor de artiesten en voor het publiek van het galaconcert van de Muziekkapel. Dit concert is op de eerste plaats een feest van de compagnonnage dat de Muziek Kapel kenmerkt! Wij groeten onze Meesters, dit jaar José van Dam en Abdel Rahman El Bacha, voor hun bijzonder gedreven en kosteloze steun, Theodor Guschlbauer en het Nationaal Orkest van België voor hun inzet aan de zijde van onze jonge solisten, en ook het Paleis voor Schone Kunsten van Brussel, structurele partner van de Muziekkapel. En vergeten we beslist niet de uitzonderlijke getuigenis over de Muziekkapel van een groot regisseur, Gérard Corbiau. Sta ons tot slot toe om, met het hele team van de Muziekkapel, zeker ook u te danken, publiek en trouwe partners. Uw enthousiasme, bij elke dergelijke bijeenkomst, is een fantastische aanmoediging voor onze jonge talenten en voor ons, om dit gemeenschappelijk avontuur voort te zetten! Nous souhaitons remercier infiniment Sa Majesté la Reine, Présidence d Honneur de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, pour son indéfectible attachement à notre institution tout au long de l année. Sa présence ce soir honore les artistes et le public du concert de Gala de la Chapelle. Ce concert est avant tout une fête du «compagnonnage» qui caractérise la Chapelle! Nous saluons nos Maîtres, cette année José van Dam et Abdel Rahman El Bacha, pour leur soutien gracieux et passionné, Theodor Guschlbauer et l Orchestre National de Belgique pour leur engagement auprès de nos jeunes solistes ainsi que le Palais des Beaux Arts de Bruxelles, partenaire structurel de la Chapelle Musicale, sans oublier le témoignage exceptionnel sur la Chapelle d un grand réalisateur, Gérard Corbiau. Laissez-nous enfin, avec toute l équipe de la chapelle, vous remercier vous, public et partenaires fidèles. Votre enthousiasme, à chacune de ces rencontres, est un merveilleux encouragement pour nos jeunes talents et pour la poursuite de cette aventure commune! We would like to express our deepest thanks to Her Majesty the Queen, Honorary Chairwoman of the Queen Elisabeth Music Chapel, for her unflagging commitment to our institution throughout the year. Her presence this evening honours the artists and the public of the Gala concert of the Music Chapel. This concert is above all a celebration of the apprenticeship which characterises the Music Chapel! We salute our Masters, this year José van Dam and Abdel Rahman El Bacha, for their gracious and enthusiastic support, Theodor Guschlbauer and the National Orchestra of Belgium for their commitment to our young soloists, and the Center for Fine Arts of Brussels, structural partner of the Music Chapel, not to forget the extraordinary testimonial to the Chapel of a great director, Gérard Corbiau. Let us finally, with the entire team of the Music Chapel, thank you, the loyal public and partners. Your enthusiasm at each of these encounters is a wonderful encouragement for our young talents and for the pursuit of this joint adventure! Bernard de Launoit Executive President Vincent Pardoen Chairman Gala Concert Nationaal Orkest van België/Orchestre National de Belgique Theodor Guschlbauer, conductor Christia Hudziy, piano Stephanie Proot, piano Abdel Rahman El Bacha, piano Wolfgang Amadeus Mozart Concerto No. 7 in F major, for 3 pianos and orchestra, KV. 242 Allegro Adagio Rondo (Tempo di Minuetto) Harriet Langley, violin Max Bruch Concerto No. 1 in G minor, for violin and orchestra, op. 26 Allegro moderato Adagio Allegro energico Helen Kearns, soprano (Olympia) Lies Vandewege, soprano (Giuletta) Camille Merckx, mezzo-soprano (Nicklause) Yury Haradzetski, tenor (Hoffman) José van Dam, baritone (Coppélius/Dapperlutto) Ronan Collett, bass (Lindorf/Schémil) Giovanni Tristacci, tenor (Andrès/Pittichinaccio) Jacques Offenbach Les Contes d Hoffmann (excerpts) 8 9

7 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto voor 3 pianos in F n 7, K. 242 Allegro - Adagio - Rondo (Tempo di menuetto) De configuratie van de solisten die in 1776 het concerto voor drie piano s van Mozart voor het eerst uitvoerden, lijkt sterk op deze van vanavond. Het werk werd inderdaad bij Mozart besteld door gravin Lodron, zuster van aartsbisschop Colloredo, die het een eerste keer liet horen in het gezelschap van haar twee dochters, Louise en Josepha. In tegenstelling tot Bach in zijn concerto met dezelfde bezetting, zoekt Mozart hier geen enkel contrapunt-effect. Hij speelt eerder op de imitaties, de vragen en antwoorden en de verdeling van de aangehouden noten. Het is een zeer heikele oefening die van de solisten naast de specifieke piano-kwaliteiten, een zelfde muzikale opvatting vraagt en vergt dat ze elkaar heel nauwgezet beluisteren. Dit concert ademt een vrolijkheid en elegantie die het geraffineerd ontspannend maken. Het gaat recht op het doel af. Vol elan en opgewekt zet het inleidend Allegro de drie solisten meteen aan het werk, het Adagio biedt zich als broze dromerij aan, en getuigt eens te meer van de rijke melodische verbeeldingskracht van Mozart in de trage bewegingen. Het finale Rondo, genoteerd in Tempo di minuetto, vervlecht in een meer complexe schriftuur en vindingrijk de drie klavierpartijen. Max Bruch Concerto voor viool n 1 in g, op. 26 Allegro moderato - Adagio - Finale, Allegro energico Max Bruch werd geboren in Keulen en stierf in Fridenau, bij Berlijn. Hij was een leerling van Ferdinand Hiller en van Carl Reinecke. Hij was niet alleen dirigent en docent, maar ook een bedreven en productieve componist. Zijn omvangrijke opus omvat symfonieën, opera s, concerto s, koorwerken (zeer veel). Maar zelfs toen hij nog leefde, was hij zo onverzettelijk conservatief dat hij nooit bekend was geraakt zonder enkele parels die hem van meet af aan de gunst van het publiek opleverden. In dat opzicht blijft zijn concerto nr.1 voor viool, dat opgedragen is aan de illustere Joseph Joachim, een favoriet van het repertoire. De invloeden van Mendelssohn en Brahms zijn merkbaar, onder meer in de toepassing van populaire thema s. Hij glijdt ze in een beheerste en stijlvolle schriftuur: de bijzonder virtuoze vioolpartij is uitvoerig en schitterend. Het inleidende Allegro moderato sluit aan bij de rapsodie en geeft met uitwisselingen tussen solist en orkest, een monumentale aanzet tot het hele concerto. Het Adagio is hoofdzakelijk rond één thema opgebouwd en wordt getooid, gevarieerd en herhaald tot een treffende diepgang. Het Allegro energico met dansende en zigeunertoetsen straalt uitbundig, maar natuurlijk. PAUSE Jacques Offenbach Les Contes d Hoffmann (uittreksels) Jacques Offenbach is de onbetwiste meester van de opera buffa en het publiek droeg hem op handen. Nochtans droomde hij er zijn hele leven van om zich aan het ernstige lyrische genre te meten. Hij kwam er op latere leeftijd toe, maar was toen al erg ziek. Dat verklaart waarom zijn enige opera onvoltooid bleef (enkel de partij van Antonia werd volledig georkestreerd), en waarom de volgorde van de drie vertellingen van Ernst Theodor Amadeus Hoffmann die hem tot onderwerp dienden, ook vandaag nog overgelaten wordt aan de vertolkers De actie kan in enkele woorden samengevat worden. De dichter Hoffmann koestert liefde voor drie vrouwen (gecombineerd in de figuur van Stella, de gesproken rol in de proloog): de mechanische pop Olympia, de zangeres Antonia en de courtisane Giulietta. Begeleid door Nicklausse, zijn bewaarengel en muze, onderwerpt hij zich aan de proeven die de aardse van de gesublimeerde liefde scheiden (de poëzie). In elke etappe wordt het donkere gedeelte van zijn avontuur vertolkt door een rivaal Lindorf, Coppelius, Dapertutto, Dokter Miracle die staat voor het kwade, in een mengeling van macht en verleiding. Ouverture Prologue Récitatief (Lindorf en Andres) Aria s (Lindorf) «Le conseiller Lindorf, morbleu! C est moi qui suis le conseiller Lindorf.» «Dans les rôles d amoureux langoureux, je sais bien que je suis pitoyable.» Acte I (Olympia) Récitatief en romance (Hoffmann) «Allons! Courage et confiance, je deviens un puits de science.» Scène (Coppélius- Nicklausse - Hoffmann) «C est moi, Coppélius!. Doucement, prenons garde!» Aria (Olympia) «Les oiseaux dans la charmille» Acte II (Giulietta) Barcarolle Scène (Giuletta - Nicklausse) «Au jeu! Au jeu, Messieurs!» «Un mot! J ai deux chevaux sellés» Aria (Dapertutto) «Scintille, diamant» Scène (Dapertutto Giulietta Hoffmann) «Cher ange!» «Qu attendez-vous de votre servante?» Muzikaal intermezzo Septet (tutti) «Hélas mon cœur s égare encore» 10 11

8 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto pour 3 pianos en fa majeur n 7, K. 242 Allegro - Adagio - Rondo (Tempo di menuetto) La configuration des solistes qui créèrent, en 1776, le concerto pour 3 pianos de Mozart s apparente à celle de ce soir : l œuvre fut en effet commandée à Mozart par la comtesse Lodron, soeur de l archevêque Colloredo, qui en donna la première audition en compagnie de ses deux filles, Louise et Josepha. Contrairement à Bach dans son concerto pour le même effectif, Mozart ne recherche ici aucun effet de contrepoint, mais joue plutôt sur les imitations, les questions et les réponses et la répartition des traits. L exercice est particulièrement délicat et demande aux solistes, outre les qualités proprement pianistiques, une même conception musicale et une intense écoute mutuelle. Il se dégage de ce concerto une allégresse et une élégance qui en font un divertissement raffiné, atteignant sans détour le but visé : plein d élan et de joie, l Allegro initial met d emblée les trois solistes à l action, l Adagio, qui se présente comme une délicate rêverie, atteste une nouvelle fois la richesse de l invention mélodique de Mozart dans les mouvements lents, et le Rondo final, noté Tempo di minuetto et doté d une écriture plus complexe, entrecroise avec esprit les trois parties de clavier. Max Bruch Concerto pour violon n 1 en sol mineur, op. 26 Allegro moderato - Adagio - Finale, Allegro energico Né à Cologne, mort à Fridenau, près de Berlin, élève de Ferdinand Hiller et de Carl Reinecke, Max Bruch mena - outre ses fonctions de chef d orchestre et de professeur - une carrière de compositeur bien remplie : symphonies, opéras, concertos, œuvres chorales (très nombreuses) constituent un important corpus. Mais, même de son vivant, son conservatisme intransigeant l aurait éloigné de la notoriété sans quelques perles qui lui valurent d emblée la faveur du public. A cet égard, son concerto n 1 pour violon, dédié à l illustre Joseph Joachim, reste un des favoris du répertoire. Les influences de Mendelssohn et de Brahms y sont perceptibles - notamment dans le recours à des thèmes populaires -, glissées dans une écriture maitrisée et élégante ; la partie de violon, très virtuose, y est ample et brillante. De type rhapsodique, l Allegro moderato initial forme, à travers des échanges entre le soliste et l orchestre, une monumentale introduction à l ensemble du concerto ; l Adagio, construit pour l essentiel sur un seul thème, est orné, varié et repris jusqu à atteindre une poignante intensité ; et l Allegro energico aux accents tziganes et dansants, rayonne d exubérance et de naturel. PAUSE Jacques Offenbach Les Contes d Hoffmann (extraits) Maître incontesté de l opéra bouffe et adulé par le public, Jacques Offenbach rêva pourtant toute sa vie de se mesurer au genre lyrique «sérieux». Il y arriva tard, et déjà rongé par la maladie, ce qui explique que son unique opéra resta inachevé (seule la partie d Antonia fut complètement orchestrée) et que l ordre des trois contes d Ernst Theodor Amadeus Hoffmann lui servirent de sujet, est encore aujourd hui soumis à l appréciation des interprètes L action peut se résumer en quelques mots : à travers ses amours pour trois femmes (préfigurées par Stella, rôle parlé du prologue) - Olympia, la poupée automate, Antonia, la cantatrice, et Giulietta, la courtisane -, le poète Hoffmann, accompagné par Nicklausse, son ange gardien et sa muse, parcourt les épreuves séparant l amour terrestre de l amour sublimé (la poésie). A chaque étape, la partie noire de son aventure sera incarnée par un rival Lindorf, Coppélius, Dapertutto, Docteur Miracle - incarnation du mal, mêlant pouvoir et séduction. Ouverture Prologue Récitatif (Lindorf et Andres) Airs (Lindorf) «Le conseiller Lindorf, morbleu! C est moi qui suis le conseiller Lindorf.» «Dans les rôles d amoureux langoureux, je sais bien que je suis pitoyable.» Acte I (Olympia) Récitatif et romance (Hoffmann) «Allons! Courage et confiance, je deviens un puits de science.» Scène (Coppélius- Nicklausse - Hoffmann) «C est moi, Coppélius!. Doucement, prenons garde!» Air (Olympia) «Les oiseaux dans la charmille» Acte II (Giulietta) Barcarolle Scène (Giuletta - Nicklausse) «Au jeu! Au jeu, Messieurs!» «Un mot! J ai deux chevaux sellés» Air (Dapertutto) «Scintille, diamant» Scène (Dapertutto Giulietta Hoffmann) «Cher ange!» «Qu attendez-vous de votre servante?» Intermède instrumental Septuor (tous) «Hélas mon cœur s égare encore» 12 13

9 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for 3 pianos in F major n 7, K. 242 Allegro - Adagio - Rondo (Tempo di menuetto) The configuration of soloists who premiered Mozart s concerto for three pianos in 1776 is similar to that of this evening: the work was actually commissioned by Countess Lodron, sister of Archbishop Colloredo, who gave the first performance accompanied by her two daughters, Louise and Josepha. Unlike Bach in his concerto for three pianos, Mozart seeks no counterpoint effect, but rather plays on the imitations, questions and replies and on the distribution of traits. The exercise is particularly delicate and requires, in addition to piano qualities proper, the same musical conception on the part of and intense mutual listening by the soloists. This concerto exudes a liveliness and elegance that turn it into refined entertainment, thereby attaining the objective without beating about the bush: full of feeling and joy, the initial Allegro has the three soloists enter into action from the outset; the Adagio, which arises like a delicate reverie attests yet again to Mozart s rich melodious invention in the slow movements; and the more complex final Rondo, in tempo di menuetto intertwines spiritedly the three keyboard parts. Max Bruch Concerto for violin n 1 in G minor, op. 26 Allegro moderato - Adagio - Finale, Allegro energico Born in Cologne and dead in Fridenau, near Berlin, a student of Ferdinand Hiller and Carl Reinecke, Max Bruch pursued, in addition to his duties as conductor and teacher, a very full career as a composer whose symphonies, operas, concertos and (very many) choral works constitute an important corpus. However, even when alive, his intransigent conservatism would have deprived him of any fame, if it were not for a number of gems that earned the public s favour from the outset. In this respect, his concerto n 1 for violin, dedicated to the illustrious Joseph Joachim, remains a favourite of the repertoire. The influences of Mendelssohn and Brahms can be perceived in this work especially the use the popular themes inserted in a masterly and elegant manner; the ever so virtuoso violin part is sweeping and brilliant. The initial rhapsodic Allegro moderato forms a monumental introduction to the entire concerto through the exchanges between the soloists and the orchestra; the Adagio, built essentially on a single theme, is ornate, varied and reprised until it reaches a poignant intensity; and the Allegro energico with its gipsy and dancing tones radiates exuberance and naturalness. PAUSE Jacques Offenbach Les Contes d Hoffmann (excerpts) An undisputed master of the comic opera and adored by the public, Jacques Offenbach nonetheless dreamed all his life to pit himself against serious lyrical drama. He would get there late, when already wasted by disease, which explains why his sole opera was left incomplete (only the part of Antonia was fully orchestrated), and the order of the three tales of Ernst Theodor Amadeus Hoffmann he used for his subject, is still left to the discretion of performers. The action can be resumed in a few words: through his love for three women (prefigured by Stella, in the spoken role of the prologue) - Olympia, the automatic doll, Antonia, the singer, and Giulietta, the courtesan - the poet Hoffmann, accompanied by Nicklausse, his guardian angel and his muse, goes through the trials that separate earthly love from sublimated love (poetry). At each state, the dark part of his adventure will be incarnated by a rival Lindorf, Coppelius, Dapertutto, Doctor Miracle the embodiment of evil, mixing power and seduction. Overture Prologue Recitative (Lindorf and Andres) Arias (Lindorf) «Le conseiller Lindorf, morbleu! C est moi qui suis le conseiller Lindorf.» «Dans les rôles d amoureux langoureux, je sais bien que je suis pitoyable.» Act I (Olympia) Recitative and romance (Hoffmann) «Allons! Courage et confiance, je deviens un puits de science.» Scene (Coppélius- Nicklausse - Hoffmann) «C est moi, Coppélius!. Doucement, prenons garde!» Aria (Olympia) «Les oiseaux dans la charmille» Act II (Giulietta) Barcarolle Scene (Giuletta - Nicklausse) «Au jeu! Au jeu, Messieurs!» «Un mot! J ai deux chevaux sellés» Aria (Dapertutto) «Scintille, diamant» Scene (Dapertutto Giulietta Hoffmann) «Cher ange!» «Qu attendez-vous de votre servante?» Instrumental interlude Septet (all) «Hélas mon cœur s égare encore» 14 15

10 Nationaal Orkest van België Orchestre National de Belgique Met een rijke geschiedenis van meer dan 70 jaar is het Nationaal Orkest van België vandaag uitgegroeid tot een modern en flexibel orkest. Door compositieopdrachten aan Belgische componisten te geven en het met veel animo uitvoeren van nieuwe muziek houdt het NOB de vinger aan de pols van het binnen- en buitenlandse muziekleven. Daarnaast is het orkest ook enthousiast over het live begeleiden van filmmuziek en dankzij een uitgebreid aanbod projecten voor kinderen en jongeren wordt de passie voor symfonische muziek ook naar de jonge generaties overgedragen. Het NOB is geleid door de ervaren Weense maestro Walter Weller en de dynamische Zwitserse eerste gastdirigent Stefan Blunier. Ook bij de keuze van de solisten en andere gastdirigenten valt de complementariteit op tussen gerenommeerde uitvoerders en jonge aanstormende talenten, zoals Laureaten van de Koningin Elisabethwedstrijd. Het NOB is een bevoorrechte gast van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, waar het in samenwerking met Bozar Music eigen reeksen voorstelt. Daarnaast speelt het orkest in alle Belgische provincies voor de drie Gemeenschappen van het land. Ook internationaal bouwt het NOB een stevige reputatie uit met cd-opnames die bij Fuga Libera verschijnen. En dit jaar trekt het NOB na de succesvolle concerttournees van de afgelopen jaren in Japan, en diverse Europese landen ook opnieuw naar Duitsland en Zwitserland. Créé il y a plus de 70 ans, l Orchestre National de Belgique est aujourd hui un orchestre moderne et flexible qui, outre son répertoire classique, offre aussi des découvertes à son public. En passant commande à des compositeurs belges et en interprétant de la musique nouvelle avec beaucoup d enthousiasme, l ONB suit de très près la vie musicale nationale et internationale. Parallèlement, l orchestre interprète des musiques de film pour accompagner des projections. Grâce à l offre étendue de projets s adressant aux enfants et aux adolescents, L ONB transmet la passion pour la musique symphonique aux jeunes générations. L ONB est dirigé par l éminent maître viennois Walter Weller et le dynamique chef d orchestre invité, le Suisse Stefan Blunier. Le choix des solistes et des autres chefs d orchestre invités frappe, lui aussi, par la complémentarité entre interprètes renommés et talents émergents, comme les jeunes lauréats du Concours Reine Elisabeth. L ONB est l hôte privilégié du Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, où il présente ses propres séries, en collaboration avec BOZAR MUSIC. L orchestre se produit en outre pour les trois Communautés du pays, dans toutes les provinces. l ONB se forge aussi une réputation solide à l étranger grâce à ses tournées et aux enregistrements de CD qui paraissent chez Fuga Libera. Après des tournées au Japon et à travers divers pays européens au cours des années précédentes, l ONB jouera cette année à nouveau en Allemagne et en Suisse. The National Orchestra of Belgium history goes back over 70 years, and has developed in our time into a modern, flexible orchestra. By commissioning work from Belgian composers and eagerly performing new music, the orchestra keeps its finger on the pulse of musical life, both in Belgium and abroad. Live performance to accompany film screenings has become one of its passions, while a wide range of projects for children and young people have helped to awaken a love of symphonic music among the younger generations. The musical direction is shared by the experienced Viennese maestro Walter Weller and the dynamic Swiss principal guest conductor Stefan Blunier. The orchestra s choice of soloists and of other guest conductors, moreover, shows a balance between renowned performers and up-and-coming young talent such as the laureates of the Queen Elisabeth Competition. The NOB is a valued guest at the Brussels Centre for Fine Arts, where in cooperation with BOZAR MUSIC it presents a number of concert series. The orchestra also performs in each of the provinces of Belgium, for the country s three linguistic Communities. Internationally, too, the NOB is developing a solid reputation with its CD releases on the Fuga Libera label. This year following successful concert tours of Japan and various European countries in recent years the NOB will travel to Germany and Switzerland again

The Skill of Reading French

The Skill of Reading French The Skill of Reading French By the end of this session... ALL of you will be able to recognise words A LOT of you will be able to recognise simple phrases SOME of you will be able to translate a longer

Plus en détail

90558-CDT-06-L3French page 1 of 10. 90558: Listen to and understand complex spoken French in less familiar contexts

90558-CDT-06-L3French page 1 of 10. 90558: Listen to and understand complex spoken French in less familiar contexts 90558-CDT-06-L3French page 1 of 10 NCEA LEVEL 3: FRENCH CD TRANSCRIPT 2006 90558: Listen to and understand complex spoken French in less familiar contexts New Zealand Qualifications Authority: NCEA French

Plus en détail

Photo: Sgt Serge Gouin, Rideau Hall Her Majesty The Queen in Right of Canada represented by the Office of the Secretary to the Governor General

Photo: Sgt Serge Gouin, Rideau Hall Her Majesty The Queen in Right of Canada represented by the Office of the Secretary to the Governor General As the father of five children and the grandfather of ten grandchildren, family is especially important to me. I am therefore very pleased to mark National Foster Family Week. Families, whatever their

Plus en détail

LA PERSONNE SPÉCIALE

LA PERSONNE SPÉCIALE LA PERSONNE SPÉCIALE These first questions give us some basic information about you. They set the stage and help us to begin to get to know you. 1. Comment tu t appelles? What is your name? Je m appelle

Plus en détail

La salle des gréements : un cadre maritime, une acoustique exceptionnelle

La salle des gréements : un cadre maritime, une acoustique exceptionnelle Les 11 et 12 octobre 2014, la salle des gréements du Port-musée accueillera la seconde édition du festival de musique classique «Musique sur Douarnenez». La pianiste Anne Queffélec marraine du festival,

Plus en détail

Henry s 'Show and Tell' school project about his pet rabbit goes horribly horribly wrong.

Henry s 'Show and Tell' school project about his pet rabbit goes horribly horribly wrong. My Rabit Hoppy A short film by Anthony Lucas Henry s 'Show and Tell' school project about his pet rabbit goes horribly horribly wrong. Made entirely by the Lucas Family in their back yard, My Rabit Hoppy

Plus en détail

Permettez-moi de commencer cette. brève allocution par trois phrases toutes. simples : être citoyen, c est avoir droit à la

Permettez-moi de commencer cette. brève allocution par trois phrases toutes. simples : être citoyen, c est avoir droit à la 1 SIGNATURE DE LA CHARTE DE MADRID MARDI 25 MARS 2003 MONSIEUR WILLEM DRAPS, MINISTRE EN CHARGE DES PERSONNES HANDICAPEES COCOF Madame le Commissaire du Gouvernement, Messieurs les Présidents, Mesdames

Plus en détail

Concours SLAM POÉSIE de l AAFQ Slam poetry Contest. À Vous La Parole! Let s hear it from you!

Concours SLAM POÉSIE de l AAFQ Slam poetry Contest. À Vous La Parole! Let s hear it from you! Concours SLAM POÉSIE de l AAFQ Slam poetry Contest À Vous La Parole! Let s hear it from you! Concours SLAM POÉSIE de l AAFQ À vous la parole! L Association d Anémie Falciforme du Québec lance son premier

Plus en détail

CIMESCAUT BRX_20140626_00706_EUR DATE: 26/06/2014 EURONEXT BRUSSELS OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE

CIMESCAUT BRX_20140626_00706_EUR DATE: 26/06/2014 EURONEXT BRUSSELS OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE CORPORATE EVENT NOTICE: OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE CIMESCAUT PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140626_00706_EUR DATE: 26/06/2014 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE La présente Offre constitue

Plus en détail

THE JOHN LYON SCHOOL. MODERN LANGUAGES DEPARTMENT 13+ ENTRANCE EXAMINATION January 2011

THE JOHN LYON SCHOOL. MODERN LANGUAGES DEPARTMENT 13+ ENTRANCE EXAMINATION January 2011 THE JOHN LYON SCHOOL MODERN LANGUAGES DEPARTMENT 13+ ENTRANCE EXAMINATION January 2011 Section 1: Reading (20 mins) Section 2: Writing (25 mins) Important: Answer all the questions on the question paper

Plus en détail

2 players Ages 8+ Note: Please keep these instructions for future reference. WARNING. CHOKING HAZARD. Small parts. Not for children under 3 years.

2 players Ages 8+ Note: Please keep these instructions for future reference. WARNING. CHOKING HAZARD. Small parts. Not for children under 3 years. Linja Game Rules 2 players Ages 8+ Published under license from FoxMind Games NV, by: FoxMind Games BV Stadhouderskade 125hs Amsterdam, The Netherlands Distribution in North America: FoxMind USA 2710 Thomes

Plus en détail

Seul le discours prononcé fait foi

Seul le discours prononcé fait foi NOTES POUR UNE ALLOCUTION DU MAIRE DE MONTRÉAL MONSIEUR GÉRALD TREMBLAY GALA BÉNÉFICE DU CENTRE CANADIEN D ARCHITECTURE CCA MAISON SHAUGHNESSY 11 JUIN 2009 Seul le discours prononcé fait foi 1 Depuis 20

Plus en détail

Contents National 4 French Reading; Context: Learning

Contents National 4 French Reading; Context: Learning Contents National 4 French Reading; Context: Learning (questions extracted from General past papers) Question Topic Learning in context (Forum: should you do holidays? Solène replies) Learning in context

Plus en détail

a label with respect for nature

a label with respect for nature a label with respect for nature A label, with respect... The Pearl Label is a new collection from XVL. Motivated by the search for sustainability, Stéphane Lebrun created a special range of furniture,

Plus en détail

DIPLOME NATIONAL DU BREVET TOUTES SERIES

DIPLOME NATIONAL DU BREVET TOUTES SERIES DIPLOME NATIONAL DU BREVET SESSION : 2011 Feuille 1 / 6 SUJET DIPLOME NATIONAL DU BREVET TOUTES SERIES Epreuve de Langue Vivante Etrangère : ANGLAIS SESSION 2011 Durée : 1 h 30 Coefficient : 1 Ce sujet

Plus en détail

Application Form/ Formulaire de demande

Application Form/ Formulaire de demande Application Form/ Formulaire de demande Ecosystem Approaches to Health: Summer Workshop and Field school Approches écosystémiques de la santé: Atelier intensif et stage d été Please submit your application

Plus en détail

Adriana Ferreira & Yubeen Kim victorieux de cette 69 e édition avec 2 e Prix ex-æquo!

Adriana Ferreira & Yubeen Kim victorieux de cette 69 e édition avec 2 e Prix ex-æquo! FLÛTE 2014 69 e Concours de Genève 69 th Geneva International Music Competition Adriana Ferreira & Yubeen Kim victorieux de cette 69 e édition avec 2 e Prix ex-æquo! Le Jury de Flûte vient d annoncer le

Plus en détail

L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE SIBELGA ENI-DISTRIGAS

L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE SIBELGA ENI-DISTRIGAS L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE SIBELGA ENI-DISTRIGAS 1 PROJET PROJECT PROJECT Projet consistant à aménager une zone ouverte qui assure la liaison entre l accueil (avec le vestiaire de la direction), les bureaux

Plus en détail

RESULTING FROM THE ANTI-SEMITIC LEGISLATION IN FORCE DURING THE OCCUPATION. (Decree 99-778 of September 10, 1999) QUESTIONNAIRE. Family Name...

RESULTING FROM THE ANTI-SEMITIC LEGISLATION IN FORCE DURING THE OCCUPATION. (Decree 99-778 of September 10, 1999) QUESTIONNAIRE. Family Name... COMMISSION FOR THE COMPENSATION OF VICTIMS OF SPOLIATION RESULTING FROM THE ANTI-SEMITIC LEGISLATION IN FORCE DURING THE OCCUPATION (Decree 99-778 of September 10, 1999) Case Number : (to remind in all

Plus en détail

CINÉMA FRANCAIS SUR LPB

CINÉMA FRANCAIS SUR LPB JE RENTRE A LA MAISON Study guide n 11 lpb.org/cinema CINÉMA FRANCAIS SUR LPB Réalisateur: Manoel de Oliveira Avec : Michel Piccoli, Catherine Deneuve, John Malkovich, Antoine Chappey Tourné en : France

Plus en détail

Paper Reference. Paper Reference(s) 4365/01 London Examinations IGCSE French Paper 1: Listening

Paper Reference. Paper Reference(s) 4365/01 London Examinations IGCSE French Paper 1: Listening Centre No. Candidate No. Surname Signature Paper Reference(s) 4365/01 London Examinations IGCSE French Paper 1: Listening Monday 8 November 2010 Afternoon Time: 30 minutes (+5 minutes reading time) Materials

Plus en détail

Fiche d Inscription / Entry Form

Fiche d Inscription / Entry Form Fiche d Inscription / Entry Form Catégories - Category Film Institutionnel / Corporate Film Film Marketing Produit / Marketing Product film Film Communication Interne / Internal Communication film Film

Plus en détail

For the English version of this newsletter, click here.

For the English version of this newsletter, click here. For the English version of this newsletter, click here. Les écoles des conseils scolaires de langue française de l Ontario dépassent le cap des 100 000 élèves Selon les plus récentes données du ministère

Plus en détail

C est quoi, Facebook?

C est quoi, Facebook? C est quoi, Facebook? aujourd hui l un des sites Internet les plus visités au monde. Si tu as plus de 13 ans, tu fais peut-être partie des 750 millions de personnes dans le monde qui ont une page Facebook?

Plus en détail

Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com. Version 2010. Manuel Utilisateur

Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com. Version 2010. Manuel Utilisateur Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com Version 2010 Manuel Utilisateur Access to M2Msoft customer support portal, mgl.m2msoft.com, 2010 release. User manual

Plus en détail

1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns.

1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns. 1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns.! Marie t invite au théâtre?!! Oui, elle m invite au théâtre.! Elle te parle au téléphone?!! Oui, elle me parle au téléphone.! Le prof vous regarde?!!!

Plus en détail

When you are told to do so, open your paper and write your answers in English in the spaces provided.

When you are told to do so, open your paper and write your answers in English in the spaces provided. FOR OFFICIAL USE C 000/403 NATIONAL QUALIFICATIONS 008 TUESDAY, 3 MAY.0 AM.0 PM Total FRENCH STANDARD GRADE Credit Level Reading Fill in these boxes and read what is printed below. Full name of centre

Plus en détail

L intégration socioscolaire des jeunes Québécois d origine chinoise : le rôle des écoles ethniques complémentaires

L intégration socioscolaire des jeunes Québécois d origine chinoise : le rôle des écoles ethniques complémentaires L intégration socioscolaire des jeunes Québécois d origine chinoise : le rôle des écoles ethniques complémentaires Ming Sun Université de Montréal Haï Thach École Chinoise (Mandarin) de Montréal Introduction

Plus en détail

BY-LAW 7. Made: January 28, 1999 Amended: March 26, 1999 February 22, 2007 Revoked: May 1, 2007 BENCHERS

BY-LAW 7. Made: January 28, 1999 Amended: March 26, 1999 February 22, 2007 Revoked: May 1, 2007 BENCHERS BY-LAW 7 Made: January 28, 1999 Amended: March 26, 1999 February 22, 2007 Revoked: May 1, 2007 BENCHERS HONORARY BENCHERS 1. Convocation may make any person an honorary bencher. DISBURSEMENTS 2. A bencher

Plus en détail

Nom: Date: A. jouer. B. écrire. C. regarder. D. envoyer. E. surfer. F. lire. G. écouter. H. téléphoner. Salut! Ça va? Tu joues (1) ou tu regardes

Nom: Date: A. jouer. B. écrire. C. regarder. D. envoyer. E. surfer. F. lire. G. écouter. H. téléphoner. Salut! Ça va? Tu joues (1) ou tu regardes Leçon B 17A Match the words from the column on the left with the words from the column on the right. 1. un texto 2. sur Internet 3. un lecteur MP3 4. un livre de français 5. aux jeux vidéo 6. la télévision

Plus en détail

Relations Internationales International Partnerships. Projet Espagne / Valence. The Spain Project /Valence

Relations Internationales International Partnerships. Projet Espagne / Valence. The Spain Project /Valence Projet Espagne / Valence Ce projet doit permettre aux élèves de classe Terminale LGT d utiliser une langue étrangère (l espagnol) et de connaitre certains aspects culturels en vue de comprendre le fonctionnement

Plus en détail

Des villes, des pays et des continents.

Des villes, des pays et des continents. > Des villes, des pays et des continents. Towns, countries and continents. les pays et les provinces les villes la provenance vocabulaire Vous habitez où? En Europe. Où ça, en Europe? Au Portugal. Où ça

Plus en détail

Session Printemps 2015 -- Spring Session 2015 Deux endroits pour apprendre le Tango avec des spécialistes. Two places to learn Tango with specialists.

Session Printemps 2015 -- Spring Session 2015 Deux endroits pour apprendre le Tango avec des spécialistes. Two places to learn Tango with specialists. St-Laurent ----- Rive Nord Session Printemps 2015 -- Spring Session 2015 Deux endroits pour apprendre le Tango avec des spécialistes. Two places to learn Tango with specialists. Une équipe de professeurs,

Plus en détail

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships. A project under the Intelligent Energy Europe programme

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships. A project under the Intelligent Energy Europe programme Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships A project under the Intelligent Energy Europe programme Contract Number: IEE/10/130 Deliverable Reference: W.P.2.1.3

Plus en détail

Informations principales / Main information

Informations principales / Main information Fiche d Inscription Entry Form À renvoyer avant le 15 Octobre 2015 Deadline October 15th 2015 Dans quelle catégorie participez-vous? In what category do you participate? Institutionnel / Corporate Marketing

Plus en détail

Fiche d Inscription / Entry Form

Fiche d Inscription / Entry Form Fiche d Inscription / Entry Form (A renvoyer avant le 15 octobre 2014 Deadline octobrer 15th 2014) Film Institutionnel / Corporate Film Film Marketing Produit / Marketing Product film Film Communication

Plus en détail

Garage Vandenplas Leuvensesteenweg 139 3080 Tervuren

Garage Vandenplas Leuvensesteenweg 139 3080 Tervuren Garage Vandenplas Leuvensesteenweg 139 3080 Tervuren Wegenwerken N3 TravauxN3 Roadworks N3 Vanaf 17 maart 2014 worden er op de Leuvensesteenweg tussen Tervuren en Leuven ingrijpende wegenwerken uitgevoerd.

Plus en détail

RENCONTRES PROFESSIONNELLES 2013 PROFESSIONAL MEETINGS 2013

RENCONTRES PROFESSIONNELLES 2013 PROFESSIONAL MEETINGS 2013 RENCONTRES PROFESSIONNELLES 2013 PROFESSIONAL MEETINGS 2013 Jeudi 20/06 FLAGEY STUDIO 5 Leçon de cinéma BRUNO DUMONT 16.30 Français Le réalisateur français de La vie de Jésus, L Humanité, Flandres, Hors

Plus en détail

French 2208A. French for Healthcare Le français de la santé

French 2208A. French for Healthcare Le français de la santé French 2208A French for Healthcare Le français de la santé Professeur : Heures de bureau : Olga Kharytonava disponible tous les jours par courriel, sauf le week-end. Préalable - Fr 1900 E ou Fr 1910, ou

Plus en détail

CHAPITRE 1 NOM DATE 1 UNE AMIE ET UN AMI. 1 - Mélanie Boucher Here is a picture of Mélanie Boucher. Write a story about her.

CHAPITRE 1 NOM DATE 1 UNE AMIE ET UN AMI. 1 - Mélanie Boucher Here is a picture of Mélanie Boucher. Write a story about her. CHAPITRE 1 NOM DATE 1 UNE AMIE ET UN AMI VOCABULAIRE Mots 1 1 - Mélanie Boucher Here is a picture of Mélanie Boucher. Write a story about her. You may want to use some of the following words Paris petite

Plus en détail

Modern Foreign Languages (MFL) Alive 2015 MLFAlive15 - PDST

Modern Foreign Languages (MFL) Alive 2015 MLFAlive15 - PDST Modern Foreign Languages (MFL) Alive 2015 MLFAlive15 - PDST Maynooth University, samedi 7 novembre 2015 «In conversation with... the French Embassy» The French Embassy has a number of actions aiming at

Plus en détail

Haslingden High School French Y8 Block C Set 1 HOMEWORK BOOKLET

Haslingden High School French Y8 Block C Set 1 HOMEWORK BOOKLET Haslingden High School French Y8 Block C Set 1 HOMEWORK BOOKLET Name: Form: Subject Teacher: Date Given: Date to Hand in: Level: Effort: House Points: Comment: Target: Parent / Guardian Comment: Complete

Plus en détail

ROYAUME DE BELGIQUE / KINGDOM OF BELGIUM / KONINKRIJK BELGIE

ROYAUME DE BELGIQUE / KINGDOM OF BELGIUM / KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE / KINGDOM OF BELGIUM / KONINKRIJK BELGIE Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération Internationale Ministry of Foreign Affairs, External Trade and

Plus en détail

I-12 Insurance Act 2001-56 RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-56 NEW BRUNSWICK REGULATION 2001-56. établi en vertu de la.

I-12 Insurance Act 2001-56 RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-56 NEW BRUNSWICK REGULATION 2001-56. établi en vertu de la. I-12 Insurance Act 2001-56 NEW BRUNSWICK REGULATION 2001-56 under the INSURANCE ACT (O.C. 2001-344) Filed July 27, 2001 1 Section 6 of New Brunswick Regulation 85-151 under the Insurance Act is amended

Plus en détail

CANDIDATURES ARTISTES / ARTIST APPLICATION FORM : BABEL MED MUSIC 2015 BP 30025

CANDIDATURES ARTISTES / ARTIST APPLICATION FORM : BABEL MED MUSIC 2015 BP 30025 DATE LIMITE DE DEPOT : SUBMISSION DEADLINE : LES CANDIDATS SERONT INFORMES DE LA DECISION DU C TE DE PROGRAMATION A PARTIR DU : CANDIDATES WILL BE INFORMED OF THE PROGRAMATION TEAM DECISION AFTER : 14

Plus en détail

TUESDAY, 11 MAY 1.30 PM 2.30 PM. Date of birth Day Month Year Scottish candidate number

TUESDAY, 11 MAY 1.30 PM 2.30 PM. Date of birth Day Month Year Scottish candidate number FOR OFFICIAL USE C Total 000/403 NATIONAL QUALIFICATIONS 00 TUESDAY, MAY.30 PM.30 PM FRENCH STANDARD GRADE Credit Level Reading Fill in these boxes and read what is printed below. Full name of centre Town

Plus en détail

Choix de textes. English text disponible ci-bas. Note : Ces textes peuvent être modifiés à votre convenance.

Choix de textes. English text disponible ci-bas. Note : Ces textes peuvent être modifiés à votre convenance. Choix de textes English text disponible ci-bas Note : Ces textes peuvent être modifiés à votre convenance. 1 Nous profitons de cette période de réjouissance pour vous dire merci et vous offrir nos meilleurs

Plus en détail

Practice Exam Student User Guide

Practice Exam Student User Guide Practice Exam Student User Guide Voir la version française plus bas. 1. Go to http://training.iata.org/signinup 2. Enter your username and password to access your student profile Your profile was created

Plus en détail

ROYAUME DE BELGIQUE / KINGDOM OF BELGIUM / KONINKRIJK BELGIE

ROYAUME DE BELGIQUE / KINGDOM OF BELGIUM / KONINKRIJK BELGIE 1 ROYAUME DE BELGIQUE / KINGDOM OF BELGIUM / KONINKRIJK BELGIE Service Public Fédéral Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Federal Public Service Foreign Affairs, External

Plus en détail

Annonce de voyage Concerne les voyages en Suisse par les transports publics Utilisation d un véhicule privé La demande d utilisation d un véhicule

Annonce de voyage Concerne les voyages en Suisse par les transports publics Utilisation d un véhicule privé La demande d utilisation d un véhicule Annonce de voyage Concerne les voyages en Suisse par les transports publics Utilisation d un véhicule privé La demande d utilisation d un véhicule privée ne doit plus être utilisée. Elle est remplacée

Plus en détail

SCOTIABANK OTTAWA KIDS MARATHON IN SUPPORT OF CHEO MARATHON D OTTAWA BANQUE SCOTIA POUR LES ENFANTS À L APPUI DU CHEO 25 MAI/MAY 25, 2014

SCOTIABANK OTTAWA KIDS MARATHON IN SUPPORT OF CHEO MARATHON D OTTAWA BANQUE SCOTIA POUR LES ENFANTS À L APPUI DU CHEO 25 MAI/MAY 25, 2014 SCOTIABANK OTTAWA KIDS MARATHON IN SUPPORT OF CHEO MARATHON D OTTAWA BANQUE SCOTIA POUR LES ENFANTS 25 MAI/MAY 25, 2014 2014 Information Package / Trousse d information 2014 runottawa.ca courezottawa.ca

Plus en détail

Cette nouvelle forme de récitals participe au rayonnement culturel de Bordeaux ; l'ambiance permet des échanges conviviaux entre artistes et invités.

Cette nouvelle forme de récitals participe au rayonnement culturel de Bordeaux ; l'ambiance permet des échanges conviviaux entre artistes et invités. Il s'agit d'un récital de musique classique dans un salon particulier bordelais devant quelques invités suivi d'une conversation avec le musicien autour d'un verre. Les récitals sont proposés dans des

Plus en détail

Introduction Watch the introductory video to Français Interactif. Where are the UT students?

Introduction Watch the introductory video to Français Interactif. Where are the UT students? Introduction Watch the introductory video to Français Interactif. Where are the UT students? As you can see from this video, Français Interactif will help you explore the French language and culture by

Plus en détail

Formulaire de candidature pour les bourses de mobilité internationale niveau Master/ Application Form for International Master Scholarship Programme

Formulaire de candidature pour les bourses de mobilité internationale niveau Master/ Application Form for International Master Scholarship Programme Formulaire de candidature pour les bourses de mobilité internationale niveau Master/ Application Form for International Master Scholarship Programme Année universitaire / Academic Year: 2013 2014 A REMPLIR

Plus en détail

BABEL MED MUSIC 24 > 26 MARS MARCH 2011 CANDIDATURES ARTISTES ARTIST S APPLICATION FORM FORUM DES MUSIQUES DU MONDE / WORLD MUSIC FORUM

BABEL MED MUSIC 24 > 26 MARS MARCH 2011 CANDIDATURES ARTISTES ARTIST S APPLICATION FORM FORUM DES MUSIQUES DU MONDE / WORLD MUSIC FORUM BABEL MED MUSIC FORUM DES MUSIQUES DU MONDE / WORLD MUSIC FORUM 24 > 26 MARS MARCH 2011 CANDIDATURES ARTISTES ARTIST S APPLICATION FORM CANDIDATURES ARTISTES / ARTIST S APPLICATION FORM DATE LIMITE DE

Plus en détail

FESTIVAL DE MUSIQUE DU GRAND MONCTON C. P. 1457, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6

FESTIVAL DE MUSIQUE DU GRAND MONCTON C. P. 1457, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6 FESTIVAL DE MUSIQUE DU GRAND MONCTON C. P. 1457, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6 FORMULAIRE D INSCRIPTION 2015 CLASSE : Solo Date limite d inscription : le 9 janvier 2015 Tout formulaire en retard

Plus en détail

FRENCH COURSES FOR ADULTS OPEN TO ALL

FRENCH COURSES FOR ADULTS OPEN TO ALL 21 SEPTEMBER 2015 TO 23 JUNE 2016 Campus de la Grande Boissière Route de Chêne 62 1208 Geneva Ecole Internationale de Genève International School of Geneva WELCOME campus offers different levels of French

Plus en détail

Nicolas Le Moigne. 8 rue Charlot 75003 PARIS +33 1 44 54 90 88. contact@nextlevelgalerie.com www.nextlevelgalerie.com

Nicolas Le Moigne. 8 rue Charlot 75003 PARIS +33 1 44 54 90 88. contact@nextlevelgalerie.com www.nextlevelgalerie.com Nicolas Le Moigne 8 rue Charlot 75003 PARIS +33 1 44 54 90 88 contact@nextlevelgalerie.com www.nextlevelgalerie.com Nicolas Le Moigne Materia, 2009 Nicolas Le Moigne Materia Scroll down for english version

Plus en détail

Quick Start Guide This guide is intended to get you started with Rational ClearCase or Rational ClearCase MultiSite.

Quick Start Guide This guide is intended to get you started with Rational ClearCase or Rational ClearCase MultiSite. Rational ClearCase or ClearCase MultiSite Version 7.0.1 Quick Start Guide This guide is intended to get you started with Rational ClearCase or Rational ClearCase MultiSite. Product Overview IBM Rational

Plus en détail

ROYAUME DE BELGIQUE / KINGDOM OF BELGIUM / KONINKRIJK BELGIE

ROYAUME DE BELGIQUE / KINGDOM OF BELGIUM / KONINKRIJK BELGIE 1 ROYAUME DE BELGIQUE / KINGDOM OF BELGIUM / KONINKRIJK BELGIE Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération Internationale Ministry of Foreign Affairs, External Trade and

Plus en détail

APPLICATION FORM / FORMULAIRE DE CANDIDATURE SUIVEZ STRICTEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

APPLICATION FORM / FORMULAIRE DE CANDIDATURE SUIVEZ STRICTEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES : APPLICATION FORM / FORMULAIRE DE CANDIDATURE SUIVEZ STRICTEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES : 1 Veuillez compléter ce formulaire en format Microsoft Word sur votre ordinateur et sauvegardez le fichier sous

Plus en détail

Corporate & Trade Show Video Lighting Sound

Corporate & Trade Show Video Lighting Sound Corporate & Trade Show Video Lighting Sound Que vous soyez en charge d un Evénement Corporate, d un lancement de nouveaux produits, d une soirée exceptionnelle ou encore d une exposition, PRG est définitivement

Plus en détail

Audio and Web Conferencing services. Orange Business Services. Web Conferencing

Audio and Web Conferencing services. Orange Business Services. Web Conferencing Audio and Web Conferencing services Orange Business Services Web Conferencing web conferencing completely integrated audio and web services conference availability 24hrs/7days up to 100 participants complete

Plus en détail

SCHOLARSHIP ANSTO FRENCH EMBASSY (SAFE) PROGRAM 2015-2 APPLICATION FORM

SCHOLARSHIP ANSTO FRENCH EMBASSY (SAFE) PROGRAM 2015-2 APPLICATION FORM SCHOLARSHIP ANSTO FRENCH EMBASSY (SAFE) PROGRAM 2015-2 APPLICATION FORM APPLICATION FORM / FORMULAIRE DE CANDIDATURE Note: If there is insufficient space to answer a question, please attach additional

Plus en détail

SUBVENTION POUR LA PARTICIPATION À UN COLLOQUE SUPPORT FOR PARTICIPATION IN A CONFERENCE

SUBVENTION POUR LA PARTICIPATION À UN COLLOQUE SUPPORT FOR PARTICIPATION IN A CONFERENCE SUBVENTION POUR LA PARTICIPATION À UN COLLOQUE SUPPORT FOR PARTICIPATION IN A CONFERENCE 1. M DU (OU DE LA) CHERCHEUR(E): NAME OF RESEARCHER: 3. TITRE DU COLLOQUE: TITLE OF CONFERENCE: 2. VEUILLEZ COCHER

Plus en détail

Biographie. ARTY FURTADO, la nouvelle voix Electro/Pop

Biographie. ARTY FURTADO, la nouvelle voix Electro/Pop Biographie ARTY FURTADO, la nouvelle voix Electro/Pop Né le 14 juin 1998 en Suisse d une mère originaire de Guinée Bissau et d un père Russe. Touché par la grâce musicale depuis sa plus tendre enfance,

Plus en détail

Les loisirs culturelles. La Pyramide du Louvre, Paris

Les loisirs culturelles. La Pyramide du Louvre, Paris Les loisirs culturelles La Pyramide du Louvre, Paris 1 Projet: Décrivez un film français Votre projet pour Chapitre 13: écrivez un description d'un film français. On va voir le film en classe du 5 à 6

Plus en détail

Chœur de l Orchestre de Paris 191 boulevard Sérurier, 75935 Paris Cedex 19

Chœur de l Orchestre de Paris 191 boulevard Sérurier, 75935 Paris Cedex 19 Chœur de l Orchestre de Paris 191 boulevard Sérurier, 75935 Paris Cedex 19 Téléphone : 01-56-35-12-15 Mail : chœur@orchestredeparis.com Merci de vous intéresser à nos activités! Le Chœur d adultes de l

Plus en détail

EDITORIAL. XXI es Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie. 10 Editorial / Editorial

EDITORIAL. XXI es Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie. 10 Editorial / Editorial EDITORIAL XXI es Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie Le thème privilégié des XXI es Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie est «la Thrombose et les Médicaments

Plus en détail

Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011.

Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011. Sent: 11 May 2011 10:53 Subject: Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011. I look forward to receiving two signed copies of this letter. Sent: 10

Plus en détail

ILLETTRISME : DU REPERAGE AU PARCOURS PERSONNALISE

ILLETTRISME : DU REPERAGE AU PARCOURS PERSONNALISE ATELIER GRUNDTVIG ILLETTRISME : DU REPERAGE AU PARCOURS PERSONNALISE Contenu de l'atelier Thème - Comment passer du repérage à une entrée en formation? Mesure de l'illettrisme, contexte, statistiques et

Plus en détail

MONACO ECONOMIE. Clean Equity. 12 000 ex. Trimestrielle

MONACO ECONOMIE. Clean Equity. 12 000 ex. Trimestrielle MONACO ECONOMIE Clean Equity 12 000 ex Trimestrielle De mars à juin 2011 MONACO ECONOMIE Clean Equity 12 000 ex Trimestrielle De mars à juin 2011 Monaco: Despite a tough 18 months the passion is there

Plus en détail

2002 Maritime Mathematics Competition Concours de Mathématiques des Maritimes 2002

2002 Maritime Mathematics Competition Concours de Mathématiques des Maritimes 2002 2002 Maritime Mathematics Competition Concours de Mathématiques des Maritimes 2002 Instructions: Directives : 1 Provide the information requested below Veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous

Plus en détail

Stéphane Lefebvre. CAE s Chief Financial Officer. CAE announces Government of Canada participation in Project Innovate.

Stéphane Lefebvre. CAE s Chief Financial Officer. CAE announces Government of Canada participation in Project Innovate. Stéphane Lefebvre CAE s Chief Financial Officer CAE announces Government of Canada participation in Project Innovate Montreal, Canada, February 27, 2014 Monsieur le ministre Lebel, Mesdames et messieurs,

Plus en détail

Cyril RAYMOND 2013 & 2014 FRENCH CHAMPION BROUILLON. www.cyril2rx.com

Cyril RAYMOND 2013 & 2014 FRENCH CHAMPION BROUILLON. www.cyril2rx.com Cyril RAYMOND 2013 & 2014 FRENCH CHAMPION BROUILLON www.cyril2rx.com CHAMPION Bonjour et merci de prendre le temps de lire cette présentation concernant mon parcours et mon objectif pour l année 2015.

Plus en détail

Primary French Lesson Plans Scottish Parliament

Primary French Lesson Plans Scottish Parliament Primary French Lesson Plans Scottish Parliament These activities were created by Christine Johnston (Scottish Borders Council) and Karen Rae (Edinburgh). They are designed to encompass a variety of topics

Plus en détail

3,000 SCHOLARSHIP! EARN A. 2008 Union Gas Essay Scholarship

3,000 SCHOLARSHIP! EARN A. 2008 Union Gas Essay Scholarship EARN A 2008 Union Gas Essay Scholarship $ 3,000 SCHOLARSHIP! Union Gas Ltd. and Awards (NOBA) present the Annual Union Gas Essay Scholarship! Grade 12, Northern Ontario Secondary Students have the opportunity

Plus en détail

BABEL MED MUSIC 29-31 MARS / MARCH 2012 CANDIDATURES ARTISTES / ARTIST S APPLICATION FORM BABEL 2012

BABEL MED MUSIC 29-31 MARS / MARCH 2012 CANDIDATURES ARTISTES / ARTIST S APPLICATION FORM BABEL 2012 BABEL MED MUSIC 29-31 MARS / MARCH 2012 CANDIDATURES ARTISTES / ARTIST S APPLICATION FORM BABEL 2012 DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES SUBMISSION DEADLINE LES CANDIDATS SERONT INFORMES DE LA DECISION

Plus en détail

l'idée, c'était de créer grâce à la bibliothèque, un nouveau quartier.

l'idée, c'était de créer grâce à la bibliothèque, un nouveau quartier. 1 Time Description Translation 09.13 start 09.17 Perrault 09.36 Perrault Aujourd'hui l'architecture ne peut pas se définir a priori. L'architecture est trop complexe. Elle manipule de l'argent, de la politique,

Plus en détail

The foreign King. Contents. 1 plateau de jeu et 12 aides de jeu. 4 pions joueurs, 1 de chaque couleur + 1 pion Roi, blanc

The foreign King. Contents. 1 plateau de jeu et 12 aides de jeu. 4 pions joueurs, 1 de chaque couleur + 1 pion Roi, blanc The foreign King Franc for each additional one. Build a Factory: pay 3 Francs to build 1 Factory. If it s the 1st in this province, gain a Royal Medal. Place citizen in a single province: the 1st is free,

Plus en détail

GCSE Bitesize Controlled Assessment

GCSE Bitesize Controlled Assessment GCSE Bitesize Controlled Assessment Model 2 (for A/A* grade) Question 4 Subject: Topic: French Speaking In this document you will find practical help on how to improve your grade. Before you start working

Plus en détail

Les modes passent. Le style est éternel. Yves Saint-Laurent

Les modes passent. Le style est éternel. Yves Saint-Laurent Les modes passent. Le style est éternel Yves Saint-Laurent UNE HISTOIRE, UNE PASSION L histoire de Maison Boinet commence par celle d un passionné de mode et d accessoires : Ernest Beaumert. En 1858, il

Plus en détail

20 ans. Votre partenaire pour le changement. Your Partner for Change. Your Partner for Change

20 ans. Votre partenaire pour le changement. Your Partner for Change. Your Partner for Change 100 C 70 M 10 K 55 M 100 Y Offset Your Partner for Change 20 ans Votre partenaire pour le changement Your Partner for Change Basel Bern Buchs Genève Luzern Lugano Schindellegi Zürich 20 ans au service

Plus en détail

Bilan et perspective: le point de vue du SEFRI

Bilan et perspective: le point de vue du SEFRI Bilan et perspective: le point de vue du SEFRI Josef Widmer Directeur suppléant du Secrétariat d Etat à la formation, à la recherche et à l innovation (SEFRI) Conférence d automne de la formation professionnelle

Plus en détail

Université de Montréal. «Autour de la musique narrative» «Les musiques de concert, de ballet et de film» Par. Teddy Leong-she

Université de Montréal. «Autour de la musique narrative» «Les musiques de concert, de ballet et de film» Par. Teddy Leong-she Université de Montréal «Autour de la musique narrative» «Les musiques de concert, de ballet et de film» Par Teddy Leong-she Composition instrumentale Faculté de musique Mémoire présenté à la Faculté de

Plus en détail

PHOTO ROYAUME DE BELGIQUE /KINDOM OF BELGIUM /KONINKRIJK BELGIE. Données personnelles / personal data

PHOTO ROYAUME DE BELGIQUE /KINDOM OF BELGIUM /KONINKRIJK BELGIE. Données personnelles / personal data 1 ROYAUME DE BELGIQUE /KINDOM OF BELGIUM /KONINKRIJK BELGIE Service Public Fédéral Affaires Etrangères, Commerce et Coopération au développement Federal Public Service Foreign Affairs, External Trade and

Plus en détail

GOLDFINGER. Info & Booking. Lourdes Bonet (+34) 636 865 978 www.lourdesbonetmanagementdeejays.com

GOLDFINGER. Info & Booking. Lourdes Bonet (+34) 636 865 978 www.lourdesbonetmanagementdeejays.com GOLDFINGER Info & Booking Lourdes Bonet (+34) 636 865 978 BIO (ENGLISH) came from a family of musician and orchestra conductor, as begun with musical theory, singing, saxophone and history of the music

Plus en détail

Level 2 French, 2003

Level 2 French, 2003 For Supervisor s 2 90398 Level 2 French, 2003 90398 Read and understand written language in French in less familiar contexts Credits: Six 9.30 am Friday 28 November 2003 Check that the National Student

Plus en détail

Stress and Difficulties at School / College

Stress and Difficulties at School / College Stress and Difficulties at School / College This article will deal with the pressures and problems that students face at school and college. It will also discuss the opposite - the positive aspects of

Plus en détail

écriture composition, arrangement, orchestration

écriture composition, arrangement, orchestration écriture composition, arrangement, orchestration objectifs Le CNSMD de Lyon est un lieu de formation pour les jeunes artistes se destinant aux métiers référencés de la musique et de la danse. En ce qui

Plus en détail

Revue de presse 2014-2015. Partenariat bilingue Alliance française de Moncton et McKenzie Language Learning Center

Revue de presse 2014-2015. Partenariat bilingue Alliance française de Moncton et McKenzie Language Learning Center Revue de presse 2014-2015 Partenariat bilingue Alliance française de Moncton et McKenzie Language Learning Center Acadie Nouvelle 30 juillet 2015 Presse quotidienne francophone CBC 31 août 2015 Emission

Plus en détail

who, which et where sont des pronoms relatifs. who et which ont la fonction de sujet du verbe de la subordonnée. who, which => qui

who, which et where sont des pronoms relatifs. who et which ont la fonction de sujet du verbe de la subordonnée. who, which => qui Chapter 3, lesson 1 Has Claire switched off the lights? Yes, she has. She has already switched off the lights. Have Clark and Joe made reservation at a hotel? No, they haven t. They haven t made reservation

Plus en détail

Register in 5 Steps Enregistrez- vous en 5 étapes Aanmelden in 5 stappen

Register in 5 Steps Enregistrez- vous en 5 étapes Aanmelden in 5 stappen Register always with the LINK of your SPONSOR Enregsitrez- vous avec le LIEN de votre SPONSOR Meld je aan met de LINK van je SPONSOR Click link / Cliquez lien / Klik link Then... Click on "Registrieren"

Plus en détail

Winter Holidays in London Let s make the dream come true

Winter Holidays in London Let s make the dream come true Winter Holidays in London Let s make the dream come true Dear parents, An educational trip to the U.K is all what your child needs to enhance his communication skills and his English fluency. Dear students,

Plus en détail

CONVENTION FOR THE JOINT SUPERVISION OF THESIS - SAMPLE CONVENTION DE COTUTELLE DE THESE

CONVENTION FOR THE JOINT SUPERVISION OF THESIS - SAMPLE CONVENTION DE COTUTELLE DE THESE CONVENTION FOR THE JOINT SUPERVISION OF THESIS - SAMPLE CONVENTION DE COTUTELLE DE THESE (Note: This sample agreement will normally be initiated by the European/other partner institution on their proforma)

Plus en détail

A partir du 02/06/2014, les certificats de dépôt (code ISIN BE0004601424) BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT seront radiées de EURONEXT BRUSSELS.

A partir du 02/06/2014, les certificats de dépôt (code ISIN BE0004601424) BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT seront radiées de EURONEXT BRUSSELS. CORPORATE EVENT NOTICE: Radiation d'actions BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LOCATION: Brussels NOTICE: BRX_20140515_00483_EUR DATE: 15/05/2014 MARKET: EURONEXT BRUSSELS Radiation Retrait des certificats de

Plus en détail

Afin de valider votre inscription merci de bien veiller à :

Afin de valider votre inscription merci de bien veiller à : b Afin de valider votre inscription merci de bien veiller à : 1. Prendre connaissance du règlement, des critères de sélection et des dates limites d inscription de la manifestation. 2. Dater et signer

Plus en détail

ICC International Court of Arbitration Bulletin. Cour internationale d arbitrage de la CCI

ICC International Court of Arbitration Bulletin. Cour internationale d arbitrage de la CCI ICC International Court of Arbitration Bulletin Cour internationale d arbitrage de la CCI Extract for restricted use Extrait à tirage limité International Court of Arbitration 38, Cours Albert 1er, 75008

Plus en détail

LES COURS ET LES PROFS. 1 Flore et Catherine Complete the story about the girls in the illustration.

LES COURS ET LES PROFS. 1 Flore et Catherine Complete the story about the girls in the illustration. NOM DATE 1 LES COURS ET LES PROFS Vocabulaire 1 Flore et Catherine Complete the story about the girls in the illustration. Flore et Catherine ne sont pas américaines. Les deux filles sont françaises. Elles

Plus en détail

VinetaSareika RÉPERTOIRE. Concerto. J. S. BACH Concerto pour deux violons en ré mineur, BWV 1043. S. BARBER Concerto op. 14

VinetaSareika RÉPERTOIRE. Concerto. J. S. BACH Concerto pour deux violons en ré mineur, BWV 1043. S. BARBER Concerto op. 14 VinetaSareika RÉPERTOIRE Concerto J. S. BACH Concerto pour deux violons en ré mineur, BWV 1043 S. BARBER Concerto op. 14 B.BARTOK Concerto n 1, Sz 36 L. van BEETHOVEN Concerto en ré majeur, op. 61 Triple

Plus en détail