Estimation du mouvement apparent majoritaire dans une séquence d images vidéo par accumulation de votes bimodaux sur un histogramme approché

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Estimation du mouvement apparent majoritaire dans une séquence d images vidéo par accumulation de votes bimodaux sur un histogramme approché"

Transcription

1 Estimation du mouvement apparent majoritaire dans une séquence d images vidéo par accumulation de votes bimodaux sur un histogramme approché Frédéric Comby To cite this version: Frédéric Comby. Estimation du mouvement apparent majoritaire dans une séquence d images vidéo par accumulation de votes bimodaux sur un histogramme approché. Autre [cs.oh]. Université Montpellier II - Sciences et Techniques du Languedoc, Français. <tel > HAL Id: tel Submitted on 7 Nov 2007 HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

2 ÅÁ ÅÇÆÌÈÄÄÁÊ ÍÆÁÎÊËÁÌ ÅÇÆÌÈÄÄÁÊ ÁÁ ß ËÒ Ø ÌÒÕÙ Ù ÄÒÙÓ ß ÌÀË ÈÓÙÖ ÓØÒÖ Ð Ö ÇÌÍÊ Ä³ÍÆÁÎÊËÁÌ ÅÇÆÌÈÄÄÁÊ ÁÁ ÔÐÒ Ò ÁÒÓÖÑØÕÙ ÙØÓÑØÕÙ Ø ÌÖØÑÒØ Ù ÒÐ ÓÖÑØÓÒ ÓØÓÖÐ ËÝ ØÑ ÙØÓÑØÕÙ Ø ÅÖÓÐØÖÓÒÕÙ ÓÐ ÓØÓÖÐ ÁÒÓÖÑØÓÒ ËØÖÙØÙÖ ËÝ ØÑ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØÒÙ ÔÙÐÕÙÑÒØ ÔÖ ÖÖ ÇÅ Ä ½ ÑÖ ¾¼¼½ ÌØÖ ØÑØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÔÔÖÒØ ÑÓÖØÖ Ò ÙÒ ÕÙÒ ³Ñ ÚÓ ÔÖ ÙÑÙÐØÓÒ ÚÓØ ÑÓÙÜ ÙÖ ÙÒ ØÓÖÑÑ ÔÔÖÓ ÂÍÊ ÅѺ ÅÖ¹ÂÓ ÐÓÒ Ö ÖÖ ÆÊË Ù ÄÁÊÅÅ ÖØÙÖ Ø ÅÐк Á ÐÐ ÐÓ ÈÖÓ ÙÖ Ð³ÆËÌ ÈÖ µ ÊÔÔÓÖØÙÖ Åº ÈØÖ ÓÙØÑÝ ÖØÙÖ ÖÖ Ð³ÁÆÊÁ ÊÒÒ µ ÜÑÒØÙÖ Åº Ö ÙÓ ÖØÙÖ ÖÖ Ð³ÁÊÁÌ ÌÓÙÐÓÙ µ ÊÔÔÓÖØÙÖ Åº ÅÐ À ÈÖÓ ÙÖ Ù ÄÁÊÅÅ ÈÖ ÒØ Ù ÙÖÝ Åº ÇÐÚÖ ËØÖÙ ÅØÖ ÓÒÖÒ Ù ÄÁÊÅÅ Ó¹ÖØÙÖ Ø

3 ÌÔÒ ÃÐÐÒ Ø ØÓÙØ Ñ ÑÐÐ

4 ÊÑÖÑÒØ ØØÒØÓÒ ÔÖÖÔ Ø Ð ÖÒÖ Ð Ð ÓÖÑ Ð ØÐ ÑØÖ µ ÔÓÙÖ Ð ÒÓÒ ÒØ º ÉÙÐ ÕÙ ÓØ Ð³ÒÖÓØ ÓÙ ÚÓÙ ÚÓÙ ÖÖØÖÞ ÚÓÙ ÓÙØ ÓÒ ÓÙÖ ÔÓÙÖ Ð ÐØÙÖº Ò ÕÙ ÒÖÐÑÒØ Ò Ð ÐÑ Ð Ð Ø ØÙÖ Ø ÔÖØÔÒØ Ö¹ ÖÚ ÔÖ Ð ÑÓØ ÁÆ ³ Ø Ù ØÓÙØ ÙØ ÑÓÒ ÑÒÙ ÖØ ÕÙ ÓÖÑÙÐÖ Ð ÖÑÖÑÒØ ØÓÙØ Ð ÔÖ ÓÒÒ ÝÒØ ÔÖØÔ ÔÖ ÓÙ ÐÓÒ Ñ Ø º Ò ØÓÙØ ÔÖÑÖ ÐÙ ÓÙØ ÖÑÖÖ ÅÐ À ÖØÙÖ Ù ÄÁÊÅÅ Ö ØÒ ÄÒÖÙÐØ ÖØÙÖ ÓÒØ Ø ØÓÒ ÑÓÒ ÒÒ ÖØÙÖ ÔÓÙÖ Ñ³ÚÓÖ ÙÐÐ Ù Ò Ù ÐÓÖØÓÖ ÔÓÙÖ ÑÓÒ Ñ Ø Ø ÕÙ Ø ººº Ò ÙØ Ñ ÖÑÖÑÒØ ÚÓÒØ Á ÐÐ ÐÓ Ø Ö ÙÓ ÕÙ ÓÒØ Ù Ð ÒØÐÐ ³ÔØÖ ³ØÖ Ñ ÖÔÔÓÖØÙÖ ÅÐ À ÕÙ ÔØ ³ØÖ Ð ÔÖ ÒØ Ù ÙÖÝ Ø Ò Ò ÈØÖ ÓÙØÑÝ ÔÓÙÖ ÚÓÖ ÔØ ³ØÖ ÜÑÒØÙÖº  ØÒ ÖÑÖÖ ØÓÙØ ÔÖØÙÐÖÑÒØ ÇÐÚÖ ËØÖÙ Õ٠ѳ ÒÖ Ø Ù ÙÖÒØ ØÖÓ ÒÒ Ø Ø Ú ÕÙ Ð Ø ÔÓ Ð ÕÙ ³ Ò ÖÑÒØ ÔÖØ ÓÒ ÓÙ¹ÖÖ Ø ÑÓÑÒØ ÜØÖº Å ÖÑÖÑÒØ ÚÓÒØ Ù ÅÖ¹ÂÓ ÐÓÒ ÑÓÒ ÖØÙÖ Ø ÕÙ Ù Ð ÔØÒ ÖÐÖ ÑÓÒ ÑÒÙ ÖØ Ø ÓÙÖ Ð ÖÓÐ ÐØÖ Ô ¹ÖÒ ÔÓÙÖ Ð ÓØ ³ÓÖØÓÖº Â³Ö Ù ØÓÙØ Ñ ÝÑÔØ ÙÜ ÔÖÑÒÒØ Ù ÔÖØÑÒØ ÖÓÓØÕÙ ÔÖ ÓÖÖ ³ÔÔÖØÓÒ ÐÒ ÄÓ ÖÒÓ ÈÖÙÒØ ÐÒ ÓÙÖÒÖ ØÒÒ ÓÑÖ Ø Ó µ ÒÖ ÖÓ ÒÖ ÖÙÒÓ ÂÓÙÚÒÐ Ñ ÓÙ ØÙ ÒÖ ÐÙÖ³ Ø ÁÁµ ÊÒ ÔØ ÙÒ ÖÒ ÑÖ ÔÓÙÖ Ð ÔÖ¹ ÓÙØÒÒµ ÈÐÔÔ Ö ÙÒ ÓÙÖ ÓÒ Ð Ö ØØ ÓØÓÒ ÔÓÖØÚ Ù ÄÁÊÅŵ ÖÒÓ ÈÖÖÓØ ØÙ ÚÖÖ ØØ ÒÒ ÖÒ µ Ö Ö ØÒ ÈÐÔÔ ÈÓÒØ Ø Ú ÒÖÙº ƳÓÙÐÓÒ Ô Ð ÜÐ ÈÖÖ ÙÞ Ø ÂÖÓÑ ÎÒݺ ÙÜ ÙØÖ ÔÖÑÒÒØ Ú ÕÙ ³ Ø ÑÒ ØÖÚÐÐÖ ÔÒ ÒØÖ ÙØÖ Ú ÖØÖÒ ÂÒ ÇÔÖ ÂÖÓÑ ÐÝ ÖÒÓÙÚÐÐ Ñ ÖÑÖÑÒØ º Â³Ö ÙÒ ÖÒ ÑÖ ØÓÙØ Ð ÔÖ ÓÒÒ Ð³ÑÒ ØÖØÓÒ Ø ÖÚ ØÒÕÙ Õ٠ѳÓÒØ ÖÒÑÒØ ÑÔÐ Ð Ú ÒÒ º ÔÓÙÖ ÒØÐÐ Ø Ô¹ ØÒ ÔÓÙÖ ÒÓ ÓÑÑÒ ÓÖÙ ÆÒ Ìº ÔÓÙÖ ÓÒÒ ÙÑÙÖ Ø Ð ÑÓÑÒØ ÓÑÔÖ ÓÒ ÔÒÒØ Ð ÖØÓÒ ÂÓ ØØ º ÔÓÙÖ Ñ³ÚÓÖ ÖÓÒØ ØÓÙØ Ð³Ð Ð ÖÙÒÓÒ ÚÒØ ÑÓÒ ÚÓÝ ÒÓ ÐÒ Ìº ÅÖØÒ Èº ÆÓРǺ ÔÓÙÖ ÐÙÖ

5 ÓÙÖÖ ÈÐÔÔ Ìº ÕÙ ÙÑÒØÒÖ ÑÓÒ È Ò Ú ÔÒÒØ ØÖÓ Ò ÑÑ Ú ÏÒÓÛ Ù µ ÖÝ ÒÓØÖ Ù ØÓØ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Ð ÙÜ ÑÔÒÓÒ Ø ØÓÙÖ ÔÒÐ È Ð Äº Ø ÑÓ٠ص Ø ØÓÙ Ð ÙØÖ º Â³Ö Ò ÙØ ÐÙÖÙÜ ÖÑÖÑÒØ ØÓÙ ÙÜ ÕÙ ÓÒØ Ø ÕÙ ÒÒ ÓÒØ Ô Ð ÚØ Ð ÐÙÑÖ ÈÐÔÔ Åº ÆÓÙÖ µ ÂÒ¹ÅÜ º Ø ÝÓÙÖ ÔÖÓÒÓÒÖ Ò Ù ÙÖÖÒص ËØÔÒ º Ð ÑØÖ ÑØÖ µ Ø Ë ØÒ Ïº Ñ Ùݵ ÔÓÙÖ ÔÐÒ Ó Ø ÒÓØÑÑÒØ Ð ÔÖØ ÙÜ ÖÓÐ Ø ØØÐ ËÖ º ÑÓÒ ØÖÒÐ ÒÓѵ Ð Å ÌÑ ÚÓÐÐÝ ÓÚÒÝ º ÑÓÒ Ô ÙÖ ÔÖÖµ Ö ØÓÔ º ÑÓÒ ÑØÖ Ò ÔØÒÕÙµ ÐÐ º ÐÓØÓÖµ Á ÐРκ ³ Ø Ð³ ØÓÖ ³ÙÒ ÐÓÒºººµ ÈÐÔÔ Êº ÓÒ ÒÒÚÖ Öµ Ð ÖÐÚ Õ٠ص ÂÒ ÑÒ º ÔÓÙÖ Ð ÓÒ ÓÙ¹ÖÖ µ ÒÓØ Ìº ÌØ Óµ ÂÙÐÒ º ÅÖØÓÒ ÑÒµ Ë ØÒ Ã ÀÖ ³ÖØÙص Ø ÖÖ Åº Ð ÔÒÓÐ µ ÈÐÔÔ Äº ÙÒ ÔØØ ØÓÙÖ Ú Ð ÓÙÖ Ø Ø Øµ ÙÜ ÙØÖ ÈÐÔÔ º ÐÙ ÕÙ ÒÓÙ ÖÚ Ð ÌÔÒµ ÎÒÒØ º ÓÒ³Ø ÛÓÖÖݺººµ ÂÖÓÑ º ÖÑ Ëº ÅÞÒ º ÆØРȺ ÑÖ ÔÓÙÖ ØÓÙص ÅÖ Ëº ÙÜ ÔÐÙ ÙÒ ÅĐРź Ò Äº Ë ØÒ º Ö Ëº ÁÚÒ º ÒÖ Îº ÑÓÖÒÖØ Èº ÌÓÑ Ëº Ö ØÓÔ Êº Ä ÚØÑ Ù ÄÓÒ µ Ö º ÔÓÙÖ ØÓÙ Ô ÜÒ ØÖÓ Ò µ ØÙÜ ÒÒ ÒÓÖ ÔÖ ÒØ ÓÙ ÔÖØ ÖÒ٠ĺ ÆÓÒÓµ Ö ØÒ º ÏÓÓ ØÓ ÈÓÛÖµ ÇÐÚÖ º ÅÖ Ëص ÑÒØÓÒ ÔÐ ÖÛÒÒ Äº Ø Ó٠г ÓÙØÒÙ ÚÒØ ØÓµØØÓÙ Ð ÏÒÝ ÓÝ ÄÙÖÒØ Ìº Ò Åº ÊÔĐÐ º ÅÒ٠ź Ò ÕÙÐÕÙ ÒÒ ÚÓÙ ÖÞ ØÓÙ ÙÖÓ ÑÐÐÖÖ µ Ø ØÓÙ ÙÜ ÔÖØÑÒØ ÑÖÓ¹Ð Ø ³ÒÓ ÕÙ ³ÓÙк  ÚÓÙÖ Ù ÖÑÖÖ Ñ ÔÖÒØ Ò ÕÙ ÖÒ ØÓÙØ Ò³ÙÖØ ÔÙ Ô Ö Ò ÓÙ Ô ÔÖÒØ Ô Öµº  ÖÑÖ ØÓÙØ ÑÓÒ ÓÙÖ Ñ ÑÑ ÌÔÒ ÕÙ Ù Ñ ÙÔÔÓÖØÖ ÔÒÒØ ØÓÙØ Ð Ø ÐÐ ÚØ Ö Ø Ð³ÖØÓÒ ³ Ø Ö ³ Ø Ð ÑÐÐÙÖµ Ø Õ٠ѳ ÓÒÒ Ð ÔÐÙ Ù Ù ÑÓÒ ÃÐÐÒº  ÖÑÖ Ù ÃÐÐÒ ³ÚÓÖ Ø ÓÖÐ ÔÒÒØ ØÓÙØ Ñ Ò Ø ÔÓÙÖÚÙ ÕÙ ÙÖµº  ÚÓÙÖ Ò Ò ÖÑÖÖ ØÓÙØ Ð ÑÓÒ Ø ³ ÔÖ Ò³ÓÙÐÖ ÔÖ ÓÒÒº ËÙÖ ÓÒÒ ÐØÙÖººº

6 ÆÓØØÓÒ ÓÒÒ ÓÒÒÙ ÔÖ ÑÒØ ÓÒÒ ÑÔÖ µ ¾½Æ Ò ÑÐ Æ ÓÒÒ ÔÖ µ ¾½Æ Ò ÑÐ Æ ÓÒÒ ÑÔÖ µ ÔÓ ÐØ ³ÙÒ ÚÒÑÒØ Æ µ Ò Ø ³ÙÒ ÚÒÑÒØ µ ÔÓ ÐØ Ö ØÖÒØ Æ µ Ò Ø Ö ØÖÒØ ÖÒÐ È Ï µµ ÔÖÓÐØ ³ÚÓÖ ÙÒ ÚÒÑÒØ Ï Ò ÓÒÒ ÒØ Ð ÙØ ÓÒÒ µ È Ï µµ ÔÖÓÐØ ³ÚÓÖ ÙÒ ÚÒÑÒØ Ï Ø ØÓÙØ Ð ÓÒÒ Ð ÙØ µ ÒØÖ ØÓÒ ÙÜ Ò ÑÐ Ù ÝÑÓÐ Ù Ì ÐÓÕÙµ ÙÒÓÒ ÙÜ Ò ÑÐ Ù ÝÑÓÐ Ù ÇÍ ÐÓÕÙµ È µ È µ È È Ò ÑÐ ÓÑÔÐÑÒØÖ ÓÒØÓÒ ÖØÖ ØÕÙ ÔÖÓÐØ ÙÔÖÙÖ ³ÚÓÖ Ð³ÚÒÑÒØ ÔÖÓÐØ ÒÖÙÖ ³ÚÓÖ Ð³ÚÒÑÒØ ÔÜÐ Ð³Ñ ÕÙÒØØ ÓÙ Ó È Ä ÐÑÒØ ÓÒØ ÒÓØ ÔÖ ÑÒÙ ÙÐ Ø Ð Ò ÑÐ ÔÖ ÑÙ ÙÐ º

7

8 ÌÐ ÑØÖ ÌÐ ÑØÖ ÌÐ ÙÖ Ä Ø ØÐÙÜ Ú Ü ÜÚ ½ ØØ Ð³ÖØ ½º½ ÅÓÙÚÑÒØ ÔÔÖÒØ ÑÓÖØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ Å Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÑÓØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾º½ ÅØÓ Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÑÓØ º º º º º º º º º º ½º¾º¾ ÅØÓ ÐØÖÒØÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ½º ÔÔÖÓ «ÖÒØÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º º½ ÈÖÒÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º º¾ ÑÐÓÖØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º ØÑØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÔÖ Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ³Ò º º º º ½ ½ºº½ ÜØÖØÓÒ ³Ò ÖØÖ ØÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ºº¾ Å Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ø ØÑØÓÒ ÑÓÙÚÑÒØ º º º º º º ½ ½ºº ÚÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ºº ÁÒÓÒÚÒÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ½º Å Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÓÖÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ½º ÓÒÐÙ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ ¾ À ØÓÖÑÑ ÔÔÖÓ ¾ ¾º½ À ØÓÖÑÑ Ð ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º½º½ ÒÖÐØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º½º¾ ÄÑØ ØÓÖÑÑ Ð ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÈÖÒÔ ØÓÖÑÑ ÔÔÖÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ú

9 Ú ÌÐ ÑØÖ ¾º¾º½ ÈÖØØÓÒÒÑÒØ Ó٠г Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾º¾ ÙÑÙÐØÓÒ ÓÒÒ ÔÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾º ÙÑÙÐØÓÒ ÓÒÒ ÑÔÖ º º º º º º º º º º º º º º º ¾º Ê ØØÙØÓÒ Ù ÓÒØÒÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º º½ ÒÖк º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º º¾ ÔÖØÙÐÖ ÔÓÙÖ Ð ÓÙ Ò ÑРϺ º º º º º º º º º º º º ¾º ÔÔÐØÓÒ ØÓÖÑÑ ÔÔÖÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ºº½ ØÖÑÒØÓÒ ³ÙÒ ÖØÐ ÓÙ Ð ÑÒ º º º º º º º º º º º ¾ ¾ºº¾ ØÖÑÒØÓÒ Ù ÑÓ ³ÙÒ ØÖÙØÓÒ º º º º º º º º º º º º ¾º ÒÖÐ ØÓÒ ØÓÖÑÑ ÔÔÖÓ Ò ¾¹ Ô٠ƹ º º º º º º ¾ºº½ À ØÓÖÑÑ ÔÔÖÓ Ò ÑÒ ÓÒ ¾ º º º º º º º º º º º º º ¾ºº¾ ÚÐÙØÓÒ Ð³ÖÖÙÖ ÔÖÓØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº À ØÓÖÑÑ ÔÔÖÓ Ò ÑÒ ÓÒ Æ º º º º º º º º º º º º º ¾º ÓÒÐÙ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ØÑØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÔÔÖÒØ º½ ÈÖÒÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ º½º½ ÅÓÐ ÑÓÙÚÑÒØ Ð ÑÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º½º¾ ÅÓÐ ØÓÒ ÓÙ Ù ÒÚÙ Ö ÔÜÐ º º º º º º º º º º ¼ º½º ÊÔÖ ÒØØÓÒ ÑÙÐعÐÐ Ñ º º º º º º º º º º º º º ¾ ÚÐÙØÓÒ Ð³ÚÒØÙÐØ ÔÐÑÒØ ³ÙÒ ÔÜÐ Ò ÓÒØÓÒ ÓÒ ÒÚÙ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ØÑØÓÒ Ð³ÚÒØÙÐØ ÔÐÑÒØ ³ÙÒ ÔÜÐ Ò ÓÒØÓÒ ³ÙÒ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÑÔÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÅÓÐ ÑÓÙÚÑÒØ ÔÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÅÓÐ ÑÓÙÚÑÒØ ÑÔÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º ØÑØÓÒ Ð ÔÖÓÐØ ³ÙÒ ÑÓÙÚÑÒØ º º º º º º º º º º º º º º º ØÑØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÓÑÒÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº¾ Ì Ø ÖÓÙ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÓÑÔÖ ÓÒ Ú Ð ÙØÖ ÑØÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÈÖÓ Ù ÑÙÐعÐÐ ³ ØÑØÓÒ ÑÓÙÚÑÒØ º º º º º º º º º º º ½¼ ºº½ ÔÔÓÖØ Ð ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÑÙÐعÐÐ º º º º º º º º º º º º ½¼

10 ÌÐ ÑØÖ Ú ºº¾ ÁÒ ÙÒ Ð³ ØÑØÓÒ Ù ÑÓ Ð ØÖÙØÓÒ ÑÓÙÚ¹ ÑÒØ ÙÖ Ð ÈÅÊ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÎÖ Ð ØÑÔ ÖÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½¼ º ÓÒÐÙ ÓÒ Ø ÔÖ ÔØÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½½ ÔÔÐØÓÒ ½½ º½ ØÑØÓÒ ³ÙÒ ÑÓÙÚÑÒØ ÖÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º½º½ «Ø ÚÖØÓÒ ÔÖÓÓÒÙÖ ÑÔ º º º º º º º º º º º ½½ º½º¾ «Ø ÚÖØÓÒ ³ÒØÒ Ø ÐÓÐ º º º º º º º º º º º º º º ½¾½ º½º «Ø ÓÙÐØØÓÒ Ø ÑÓÙÚÑÒØ ÔÖ Ø º º º º º º º º º º ½¾ º¾ ÅÓ ĐÕÙ ³Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º¾º½ ØØ Ð³ÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º¾º¾ Ê ÙÐØØ ÓØÒÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º ËØÐ ØÓÒ ³Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ º º½ ÉÙÐ Ø Ð ÔÖÒÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ º º¾ Ê ÙÐØØ ÓØÒÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÓÒÐÙ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÓÒÐÙ ÓÒ ÒÖÐ Ø ÔÖ ÔØÚ ½

11

12 ÌÐ ÙÖ ½º½ ÒØÓÒ Ù ÑÓØ ÖÖÒ ÙÖ Ð³Ñ ½ Ø ÖÖ ÑÓØ Ò Ð³Ñ ¾º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ËÙÐ Ð ÓÑÔÓ ÒØ ÒÓÖÑÐ Ù ÓØ ÓÔØÕÙ Ø ØÑк º º º º º º º ½ ½º ³ÙÒ ÙÖ ÄÑÖØÒÒº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º½ ÈÖØØÓÒ Ð ÕÙ Ù ÑÒØ ÑÒ ÑÜ Ð³Ü ÖÐ Ò Ü ÐÐÙÐ º ¾ ¾º¾ ÔÔÖØÒÒ Ð ÓÒÒ Ð ÐÐÙÐ À º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º À ØÓÖÑÑ ÒÓÖÑÐ ³ÔÔÖÓÒØ Ð Ò Ø ÔÖÓÐØ Ð ØÖÙØÓÒ ÔÖØÖ ÐÕÙÐÐ Ð Ø ÓÒ ØÖÙغ º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º ¹½¼ ½¼ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º ¹ ½½ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º ¾º ¾º À ØÓÖÑÑ ÖÔÖ ÒØÒØ ÐÚÖÐ ÐØÓÖ µ À ØÓÖÑÑ ÐÐÙÐ µ À ØÓÖÑÑ ¾¼¼ ÐÐÙÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÊÔÖ ÒØØÓÒ ÓÒØÓÒ ÖØÖ ØÕÙ ½½ ÐÐÙÐ ÓÖÑÒØÙÒ ÔÖØØÓÒ ÒÖ Ð³Ü ÖÐ ÒØÖ ÑÒ Ø ÑÜ º º º º º º º º º º º ¾ ÊÔÖ ÒØØÓÒ ÓÒØÓÒ ÖØÖ ØÕÙ ½½ ÐÐÙÐ ÓÖÑÒØÙÒ ÔÖØØÓÒ ÓÙ Ð³Ü ÖÐ ÒØÖ ÑÒ Ø ÑÜ º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º ÎÓØ ³ÙÒ ÓÒÒ ÔÖ ÙÖ ÙÒ ØÓÖÑÑ ÔÔÖÓº º º º º º º º º ¾º½¼ ÙÑÙÐØÓÒ ³ÙÒ ÓÒÒ ÑÔÖ ÙÖ Ð³ÙÑÙÐØÙÖ ÙÔÖÙÖº º º ¾º½½ ÙÑÙÐØÓÒ ³ÙÒ ÓÒÒ ÑÔÖ ÙÖ Ð³ÙÑÙÐØÙÖ ÒÖÙÖº º º º ¾º½¾ ÌÖÒ ÖØ Ù ÒÓÑÖ ÚÓØ ÓÒØÒÙ Ò Ð ÐÐÙРг ØÓÖÑÑ ÚÖ Ð³Ò ÑÐ Ï º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½ ÌÖÒ ÖØ Ù ÒÓÑÖ ÚÓØ ÓÒØÒÙ Ò Ð ÐÐÙРг ØÓÖÑÑ ÚÖ Ð³ÒØÖÚÐÐ ÓÙ Ï ÓÒØ Ð ÓÒØÓÒ ÖØÖ ØÕÙ Ø ØÖÒÙÐÖ Ø ÖÒÙÐÖØ ¾ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½ ÌÖÒ ÖØ Ù ÒÓÑÖ ÚÓØ ÓÒØÒÙ Ò Ð ÐÐÙРг ØÓÖÑÑ ÚÖ Ð³ÒØÖÚÐÐ ÓÙ Ï º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º½ ÌÖÒ ÖØ Ù ÒÓÑÖ ÚÓØ ÓÒØÒÙ Ò Ð ÐÐÙРг ØÓÖÑÑ ÚÖ Ð³ÒØÖÚÐÐ ÒÖ Ï ÖÒÙÐÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º Ü ¾ ¼

13 Ü ÌÐ ÙÖ ¾º½ ÌÖÒ ÖØ Ù ÒÓÑÖ ÚÓØ ÓÒØÒÙ Ò Ð ÐÐÙРг ØÓÖÑÑ ÚÖ Ð³ÒØÖÚÐÐ ÒÖ Ï ÖÒÙÐÖØ ¾ º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½ ÈÖØØÓÒÒÑÒØ Ó٠гÒØÖÚÐÐ ¹½¼ ½¼ Ò ½½ ÐÐÙÐ ÓÙ º º º º º ¾º½ ÊÓÒ ØÖÙØÓÒ ÔÖ Ü Ø ÔÖ ÙØ Ð ØÖÙØÓÒ Ú ÙÒ ÓÙ ¹ Ò ÑÐ ÓÙ Ï ÓÒØÓÒ ÖØÖ ØÕÙ ÐÒÖº º º º º º º º º º º º ¾º½ ÊÓÒ ØÖÙØÓÒ Ð ØÖÙØÓÒ Ú ÙÒ ÓÙ ¹Ò ÑÐ ÓÙ Ï ÒÖ ÙÔÔÓÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾¼ ÊÓÒ ØÖÙØÓÒ Ð ØÖÙØÓÒ Ú ÙÒ ÓÙ ¹Ò ÑÐ ÓÙ Ï ÒÖ ÙÔÔÓÖØ ¾ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾½ ÓÑÔÖ ÓÒ Ð ÚÖÒ ÃÙÐйÄÐÖ ÔÓÙÖ Ð ØÖÓ ÓÖÑ Ï º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾¾ ÁÒ ÙÒ Ð ÔÓ ØÓÒ Ù ÔÖØØÓÒÒÑÒØ ÙÖ Ð³ ØÑØÓÒ Ð ØÖ¹ ÙØÓÒº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ Ò ØÖØ ÔÐÒ Ð ÚÖÒ ÃÙÐйÄÐÖ ÒØÖ Ð³ ØÑØÓÒ È Ï µµ Ú Ð ØÖÒ ÖØ Ð ÕÙ Ø È Ü ¾ Ï µ Ø Ò ØÖØ ÔÓÒØÐÐ Ð ÚÖÒ ÒØÖ Ð³ ØÑØÓÒ È Ï µµ Ú ØÖÒ ÖØ ÙÜ ÓÖÒ È À µµ Ø È Ü ¾ Ï µº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÐÙÐ Ù ÖÒ Ûº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÓÒÚÖÒ Ð³ ØÑØÓÒ Ð ÑÒ ÚÖ ¾ Ò ÓÒØÓÒ Ù ÒÓÑÖ ÓÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÓÒÚÖÒ Ð³ ØÑØÓÒ Ù ÖØÐ ³ÓÖÖ ¼º¾ Ò ÓÒØÓÒ Ù ÒÓÑÖ ÓÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ØÖÑÒØÓÒ Ù ÑÓ ÐÓÐ ÔÓÙÖ Ð ÐÐÙÐ À ½ À À ½ À ¾ º º ¾º¾ ÈÖØØÓÒ ÓÙ Ø ÙÑÙÐØÙÖ Ó Ò Ð ÓÒÒ ÔÖ º ¾º¾ ØÑØÓÒ ÓÒØÒÙ Ù ÒÓÑÖ ÚÓØ Ò Ï Ø ØÓÖÑÑ ÔÖ º ¾º ¼ ÚÓÐÙØÓÒ Ð³ ØÑØÓÒ Ð ÔÓ ØÓÒ Ù ÑÓ Ò ÓÒØÓÒ Ù ÒÓÑÖ ÓÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º ½ ÈÖØØÓÒ ÓÙ Ø ÙÑÙÐØÙÖ ÔÖ ÔÓÙÖ ÙÒ ØÖÙØÓÒ ÑÙÐعÑÓк ¼ ¾º ¾ ÚÓÐÙØÓÒ Ð³ ØÑØÓÒ Ð ÔÓ ØÓÒ Ù ÑÓ Ò ÓÒØÓÒ Ù ÒÓÑÖ ÓÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º ÈÖØØÓÒ ÓÙ Ø ÙÑÙÐØÙÖ Ó Ò Ð ÓÒÒ ÑÔÖ º ¾º ÚÓÐÙØÓÒ Ð³ ØÑØÓÒ Ù ÑÓ Ò ÓÒØÓÒ Ù ÒÓÑÖ ÓÒÒ º Ä ÚÖØÐ ÑÓ Ð ØÖÙØÓÒ ØÙ Ò ºº º º º º º º º º º º º ¾º ÈÖØØÓÒ ÓÙ Ø ÙÑÙÐØÙÖ Ó ÔÓÙÖ ÙÒ ØÖÙØÓÒ ÑÙÐØ ÑÓÐ ÓÒØ Ð ÑÓ ÔÖÒÔÐ ¼± ÓÒÒ µ Ø Ò ºØÐÑÓ ÓÒÖ ¼± ÓÒÒ µ Ø Ò ¹½º¾º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º ÚÓÐÙØÓÒ Ð³ ØÑØÓÒ Ù ÑÓ Ò ÓÒØÓÒ Ù ÒÓÑÖ ÓÒÒ º Ä ÚÖØÐ ÑÓ ÔÖÒÔÐ Ð ØÖÙØÓÒ ØÙ Ò ºº º º º º º º ½

14 ÌÐ ÙÖ Ü ¾º ÈÖØØÓÒ ÓÙ Ò ÙÜ ÑÒ ÓÒ ÙÖ Ð³ Ô ÑÒ ÑÜ º ÑÒ ÑÜ º ¾º ÈÖÓØÓÒ Ð ÔÖØØÓÒ ¾¹ Ø ÓÒ ÙÑÙÐØÙÖ Óº º º º º º ¾º ÙÑÙÐØÙÖ ÓÒ ØÖÙØ ÙÖ ÙÒ ÔÖØØÓÒ ¾½ ÔÖ ¾½ ÐÐÙÐ º º º º º º ¾º¼ ÊÔÖ ÒØØÓÒ ÖÔÕÙ Ð ØÒ ÃÙÐйÄÖ ÒØÖ Ð ¹ ØÖÙØÓÒ ³ÓÖÒ Ø Ð ØÖÙØÓÒ ÔÖÓغ º º º º º º º º º º º º º º º½ ÓÑÔÓ ÒØ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ³ÙÒ ÑÖ Ò Ð³ Ôº º º º º º º º º º¾ «Ø ÖÓØØÓÒ ÙØÓÙÖ Ü Ø ÙÖ Ð ÔÖÓØÓÒ ÓØ º º ËÑÐØÙ ÒØÖ ÙÒ ÖÓØØÓÒ ÙØÓÙÖ Ð³Ü Ø ÙÒ ØÖÒ ÐØÓÒ Ð ÐÓÒ Ð³Ü º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÎÖÐ ÙØÐ ÔÓÙÖ Ð ÑÓÐ ØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÔÔÖÒغ º º º º º «Ø гÚÒ Ð ÑÖ ÙÖ Ð ÔÖÓØÓÒ ³ÙÒ ÓØ ÙÖ Ð ÔÐÒ Ñº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º «Ø Ù ÞÓÓÑ ÙÖ ÙÒ ÔÜРгѺ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ ³ÙÒ ÔÜÐ ÙØ ÙÒ ÖÓØØÓÒ ÙØÓÙÖ Ð³Ü ÓÔØÕÙ Ð ÑÖº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÙÜ Ð ÙÐ ÔÓÙÖ ÖÔÖ ÒØÖ Ð ÒÚÙ Ö ÔÜÐ ÔÜÐ ÐÒ Ø ÔÜÐ ÒÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÓÑÔÓ ØÓÒ ÑÙÐعÐÐ Ñ º Ä Ñ Ù ÙØ ÖÔÖ ÒØÒØ Ð ÚÐÙÖ Ø ÐÐ Ù Ð ÚÐÙÖ Òº º º º º º º º º º º º º º½¼ ÔÐÑÒØ ³ÙÒ ÔÜÐ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÒÒÖ ÔÖ ÌÜ ÌÝ ÊÞµº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½½ ÔÐÑÒØ ³ÙÒÔÜÐ È ½ Ò ÓÖ Ù Ö Ð³Ñ ¾º º º º º º º º½¾ ÉÙÒØØ ÓÙ ÖÔÖ ÒØÒØ ÙÒ ÔÜк º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÔÐÑÒØ ³ÙÒÔÓÒØ Ð³ÒÚÖÓÒÒÑÒØ Ò ÙÒ ÕÙÒ ÚÓº º º½ ØÐ Ù ÔÐÑÒØ ³ÙÒ ÔÜÐ Ù ÙÑÓÙÚÑÒØ Ð ÑÖº º º º º½ ÁÒØÖ ØÓÒ ÒØÖ Ð ÙÜ ÕÙÒØØ ÓÙ Ó È ¼ ½ Ø È ¾ º º º º º ¼ º½ ÁÒØÖ ØÓÒ ÒØÖ Ð ÕÙÒØØ ÓÙ ÒÐÓÒØ Ó È ¼ ½ Ø ÐÐ ¹ Ó È ¾ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º½ ÐÙÐ ÔÓ ÐØ Ø Ò Ø È ¾ Ö ØÖÒØ È ¼ ½ Ò ÔÖÓØÓÒ ÓÖÞÓÒØÐ Ø ÚÖØк º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÆÓÙ Ù ÑÐÐ Ø ÓÒ ÚÓ Òº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ «Ø гÑÔÖ ÓÒ ÔÖÑØÖ Ù ÑÓÐ ÑÓÙÚÑÒغ º º º º ¾ º¾¼ ÉÙÒØØ ÓÙ ÒÐÓÒØ Ù Ù ÐÙÐ ³ÖÖÙÖº º º º º º º º º º º º º º¾½ ÁÑ ÓÙÖ µ ÓÑÔÖÒÒØ ÙÒ ÖÒ ÑÒØ Ð ÞÓÒ ÙØÐ µ Ø Ð ÙÜ ÑØØ Ö ÓÒµ Ø Ö ÐÖµ ÜØÖØ Ðйº ½ ½ ½

15 Ü ÌÐ ÙÖ º¾¾ ÙÑÙÐØÙÖ ÙÔÖÙÖ Ø ÒÖÙÖ Ó ÙÜ ÔÖÑØÖ Ù ÑÓÙ¹ ÚÑÒØ ÖÔÖ ÒØ Ò ÓÙÔ ÔÓÙÖ «ÖÒØ ÖÓØØÓÒ Ê º º º º º º º º¾ ØÑØÓÒ Ì ÓÖ µ Ì ÚÖ µ Ø Ð ÖÓØØÓÒ Ê µ ÔÓÙÖ ½¼¼ ÔÖ ³Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÖÖÙÖ ÓÑÑ ÔÓÙÖ Ð³ ØÑØÓÒ Ì ÓÖ µ Ì ÚÖ µ Ø Ð ÖÓØØÓÒ Ê µ ÔÓÙÖ Ð ½¼¼ ÔÖ ³Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÁÑ ÒØÐ µ ÔÙ Ð ÑÑ Ñ Ú ÙÒ ÑÒÙØÓÒ ¾± Ð ÐÙÑÒÓ Ø µº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ØÑØÓÒ Ì ÓÖ µ Ì ÚÖ µ Ø Ð ÖÓØØÓÒ Ê µ ÔÓÙÖ ½¼¼ ÔÖ ³Ñ Ú ÙÒ ÚÖØÓÒ Ð ÐÙÑÒÓ Ø ¾± ÒØÖ Ð ÙÜ Ñ º½¼¼ º¾ ÖÖÙÖ ÙÖ Ð³ ØÑØÓÒ ÔÖÑØÖ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÔÓÙÖ ½¼¼ ÔÖ ³Ñ Ú ÑÓ ØÓÒ Ð ÐÙÑÒÓ Ø ¾± ÔÓÙÖ Ð ÓÒ Ñ Ð ÔÖº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÁÑ ³ÙÒ Ö ÒÚÙÜ Ö µ Ø Ð ÑÑ Ñ Ú ÙÒ ÚÖØÓÒ Ð³ÒØÒ Ø ½± µº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼½ º¾ ØÑØÓÒ Ì ÓÖ µ Ì ÚÖ µ Ø Ð ÖÓØØÓÒ Ê µ ÔÓÙÖ ½¼¼ ÔÖ ³Ñ ÓÒØÒÒØ ÙÒ ÑÓÙÚÑÒØ ÔÖ Øº º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¾ º ¼ ÖÖÙÖ ÙÖ Ð³ ØÑØÓÒ Ì ÓÖ µ Ì ÚÖ µ Ø Ð ÖÓØØÓÒ Ê µ ÔÓÙÖ ½¼¼ ÔÖ ³Ñ Ú ÙÒ ÑÓÙÚÑÒØ ÔÖ Ø «ØÒØ ½± Ð ÙÖ Ð³Ñº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¾ º ½ ÓÒ ÒØÖÐ Ð³Ñ ½ ÓÒØÒÒØ Ð ÔÜÐ ÝÒØ Ð ÔÐÙ Ò ÖØÖÓÙÚÖ Ò Ð³Ñ ¾ ÙØ ÙÒ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒº º º º º º º º º º ¾ ÌÐÐ ÑÒÑÐ Ð³Ñ ÙÒ Ö ÓÐÙØÓÒ ÓÒÒ ÓÒØÓÒ Ð ÞÓÒ ÖÖ Ù ÑÓÙÚÑÒغ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÁÑ Ð ÕÙÒ Ñ ÓÒ µ ÁÑ ½ µ ÁÑ ¾º º º º º º º º º ½½ º¾ º ËÙÔÖÔÓ ØÓÒ ÙÜ Ñ Ð Ù ÑÓÙÚÑÒØ ØÑ Ì ÓÖ ½¼ Ì ÚÖ ½ Ê ¼ Æ µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÑ Ù ÐÓÖØÓÖ ÔÖ ÒØÒØ ÓÖØ ÚÖØÓÒ ÔÖÓÓÒÙÖ µ ÁÑ ½ µ ÁÑ ¾º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ËÙÔÖÔÓ ØÓÒ ÙÜ Ñ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾¼ º º º ÁÑ Ù ÐÓÖØÓÖ ÔÖ ÒØÒØ ÓÖØ ÚÖØÓÒ ÔÖÓÓÒÙÖ Ò ÕÙ³ÙÒ ÚÖØÓÒ ÐÙÑÒÓ Ø ÑÒØ µ ÁÑ ½ µ ÁÑ ¾º º º ËÙÔÖÔÓ ØÓÒ ÙÜ Ñ ÐÐ Ú Ð ÚÖØÓÒ ÐÙÑÒÓ Øº ½¾¾ ÁÑ Ù ³ÙÒ ÕÙÒ ÔÖ Ò ÜØÖÙÖ ÔÖ ÒØÒØ ÚÖØÓÒ ÐÙÑÒÓ Ø ÑÒØ µ ÁÑ ½ µ ÁÑ ¾º º º º º º º º º º º º ½¾¾ º ËÙÔÖÔÓ ØÓÒ ÙÜ Ñ Ù ÑÙÖ Ú ÚÖØÓÒ ÐÙÑÒÓ Øº º º ½¾ ½¼¼ ½¼¼ ½¼ ½¼ ½½ ½¾¼ ½¾½

16 ÌÐ ÙÖ Ü º ÁÑ Ù ³ÙÒ ÕÙÒ ÔÖ Ò ÒØÖÙÖ Ú ÔÖ Ò ³ÙÒ ÑÓÙÚÑÒØ ÔÖ Øº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½¼ ËÙÔÖÔÓ ØÓÒ ÕÙØÖ Ñ Ú «Ø ØÖÒ ÔÖÒ ÔÓÙÖ ÒÕÙÖ Ð ÔÓ ØÓÒ Ð ÔÖ ÓÒÒ ØÓÙØ Ù ÐÓÒ Ð ÕÙÒº º º º º º º º º º ½¾ º½½ ËÕÙÒ ÔÖ ÒØÒØ ÙÒ ÑÓÙÚÑÒØ ÔÖ Ø ÑÓÖØÖ ÑÓÙÚÑÒØ Ù ÐÚÖµº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½¾ Å Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÙÜ Ñ Ú Ð ÑÓÙÚÑÒØ Ù ÐÚÖ ÓÑÑ ÑÓÙÚÑÒØ ÓÑÒÒغ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÁÑ Ð ÕÙÒ Ñ ÓÒ Ø Ù ÑÔ ÙÖ º º º º º º º º ½¾ º½ ÅÓ ÕÙ ½¼ Ñ Ð ÕÙÒº º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÁÑ ³ÙÒ ÕÙÒ Ú ÙÐ ÒØ Ð ÓÕÙ Ù ÌØÒ ÓÙ ÑÙÚ ÓÒØÓÒ ³ÐÖ ÁÊÅÊ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º½ ÅÓ ÕÙ ¾ Ñ Ð ÕÙÒ ÌØÒ ÏÐк º º º º º º º º º º º½ ÁÑ Ð ÕÙÒ Ù ÑÔ ³ÑÔÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ º½ ÅÓ ÕÙ ¼¼ Ñ Ð ÕÙÒ Ù ÑÔ ³ÑÔÓÖ º º º º º ½ ½ º½ µ ËÕÙÒ Ò ØÐ Ø µ ÕÙÒ ØÐ º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾¼ ÁÑ Ð ÕÙÒ ÑÔÓÖ Ò Æ ½ µ Ò Æ ½¼ µ Ò Æ ¾¼ µ Ò Æ ¼ µº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾½ ÁÑ ØÐ Ð ÕÙÒ ÑÔÓÖ Ò Æ ½ µ Ò Æ ½¼ µ Ò Æ ¾¼ µ Ò Æ ¼ µº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¾ ½¾ ½¾ ½¾ ½ ¼ ½

17

18 Ä Ø ØÐÙÜ ½º½ ØÒ Ð ÕÙ ÔÓÙÖ Ð Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ³Ñ º º º º º º ¾º½ Ð ØÐÐ ÒÚÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½ ËØØ ØÕÙ ÙÖ Ð ÖÖÙÖ ÓÑÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ËØØ ØÕÙ ÙÖ Ð ÖÖÙÖ ÓÑÑ Ò ÙÒ ³ÙÒ ÚÖØÓÒ ÐÓÐ ÐÙÑÒÓ Ø ¾± º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ËØØ ØÕÙ ÙÖ Ð ÖÖÙÖ ÓÑÑ Ò ÙÒ ÑÓÙÚÑÒØ ÔÖ Ø «ØÒØ ½± Ð ÙÖ Ð³Ñº º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ËØØ ØÕÙ ÙÖ Ð ÖÖÙÖ ÓÑÑ Ò ÖÙغ º º º º º º º º º ½½ º º ËØØ ØÕÙ ÙÖ Ð ÖÖÙÖ ÓÑÑ ÚÖØÓÒ ÐÓÐ ÐÙÑÒÓ Ø ¾±º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ËØØ ØÕÙ ÙÖ Ð ÖÖÙÖ ÓÑÑ ÔÖ Ò ³ÙÒ ÑÓÙÚÑÒØ ÔÖ Øº½½ ½¼½ ½½ ÜÚ

19

20 ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÒÖÐ Ä ÔÖÔØÓÒ Ø ÙÒ ÓÒØÓÒ ÔÖÑÓÖÐ ÔÓÙÖ Ð³ØÖ ÙÑÒº ÐÐ ÓÖÖ ÔÓÒ ÙÒ ÓÔÖØÓÒ ÔÖ ÐÕÙÐРг ÔÖØ ÓÖÑ ÙÒ ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ù ÑÓÒ ÜØÖÙÖ Ò ÒØÖÔÖØÒØ Ð ÓÒÒ ÕÙ Ð Ò ÐÙ ÓÙÖÒ Òغ ÕÙ³ÙÒ ÒÚÙ ÒØÖØ Ú ÓÒ ÑÐÙ ³ ع¹Ö Ö ÔÐÖ Ö ÙÒ ÓØ Øº Ð ÐÙ Ø Ò Ö ÔÖÚÓÖ ÓÒ ÒÚÖÓÒÒÑÒØ Ò ³Ö ÓÒÓÖÑÑÒØ ÓÙØ º ÒÓ ÓÙÖ ÙÒ ÖÒ ÒÓÑÖ ³ÔÔÐØÓÒ ØÖÓÔ ÔÒÐ ÓÙ ÖÖÐ Ð ÔÖ Ð³ÓÑÑ ÓÒØ «ØÙ ÔÖ ÔÖÓ Ù ÙØÓÑØ º Ð ÑÑ ÓÒ ÕÙ³ÙÒ Ò¹ ÚÙ ÓØ ÔÖÚÓÖ Ð³ÒÚÖÓÒÒÑÒØ Ú ÐÕÙÐ Ð ÒØÖØ ÙÒ ÔÖÓ Ù ÙØÓÑØ ÓØ ÐÙ Ù ÚÓÖ ÙÒ ÑÓÝÒ ÔÖÚÓÖ ÓÒ Ô ØÖÚк ÈÓÙÖ Ð ÓÒ ÔÓ ³ÙÒ ÖÒ ÕÙÒØØ ÔØÙÖ Õ٠гÓÒ ÔØ Ð³ÔÔÐØÓÒ Ú º ËÐÓÒ ÐÙÖ ÒØÙÖ ÔØÙÖ ÔÖÑØØÒØ ³ÜÔÖÑÖ ÙÒ ÓÙ ÔÐÙ ÙÖ ÖØÖ ØÕÙ ÐÙÖ ÑÐÙ ÓÒ Ñ ÔÖ Ò ³ÓØ ÑÔ ÐØÖÕ٠غµº ÑÒÖ ÒÐÓ٠гØÖ ÙÑÒ Ð Ú ÓÒ ÖØ ÐÐ Ø Ð³ÙÒ ÑÓÝÒ ÔÖÚÓÖ Ð³ÒÚÖÓÒÒÑÒØ ÕÙ ÓÙÖÒØ Ð ÔÐÙ ³ÒÓÖÑØÓÒ º ÉÙÓ ÔÐÙ ÒØÙÖÐ Ø ÒØÙØ ÔÓÙÖ ÖØÖ Ö ÙÒ ÒÚÖÓÒÒÑÒØ ÕÙ³ÙÒ ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÖÔÕÙ ³ Ø ÔÓÙÖÕÙÓ ÙÒ ÖÒ ÒÓÑÖ Ý ØÑ ÙØÓÑØ ÓÒØ ÔÔÐ ÔØÙÖ ÓÙÖÒ ¹ ÒØ ÙÒ ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ú ÙÐÐ ÐÙÖ ÑÐÙº ÍÒ ÑÖ ÚÓ ÖÑÔÐØ ÔÖØÑÒØ ÖÓк Ä ÑÓ ÔÖÔØÓÒ Ð ÑÖ ÖÔÔÖÓ Ò «Ø ÙÓÙÔ Ð ÚÙ ÙÑÒ Ð³ÒØÖÔÖØØÓÒ ÓÒÒ ÕÙ³ÐÐ ÐÚÖ Ò Ø ÖÒÑÒØ ÑÔÐ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ ÔØÙÖ ØÝÔ ØÐÑØÖ ÓÙ ÔØÙÖ ÙÐØÖ¹ ÓÒ º ÔÙ Ð ÚÒØ ÖÒÖ ÒÒ Ð ÚÓ ÓÒÒØ ÙÖÖÓØ ÙÒ ÓÖ ÓÒ Öк ÐÐ ÚÙ ÓÒ ÑÔ ³ÔÔÐØÓÒ Ô Ö Ù ÓÑÒ ØÖØÑÒØ ÔÖÓ ÓÒÒÐ Ù ÓÑÒ ÖÒ ÔÙÐ ÒÓØÑÑÒØ Ö Ð Ò ØÚ ÙÔÖÜ ÔÔÖÐ ³ÒÖ ØÖÑÒØ Ø Ö ØØÙØÓÒ ³Ñ Ø ÐÙÖ ÑÒØÙÖ ØÓÒº Ä Ö ÒÓÖÑØÓÒ ÓÒØÒÙ Ò ÙÒ Ñ Ø Ð ÚÙÐÖ ØÓÒ Ð³ÑÔÐÓ ÑÖ ÓÒØ ÕÙ Ð ÔØÖ ÔÔÐØÓÒ ÔÓØÒØÐÐ ÔØÙÖ Ø ØÖ ÐÖº ÈÖÑ Ð ÔÔÐØÓÒ Ð ÔÐÙ ÓÙÖÒØ ÓÒ ÔÙØ ØÖ ÔÖ ÜÑÔÐ Ð ÔÖÓ ÖÓÒ ØÖÙØÓÒ ³ÒÚÖÓÒÒÑÒØ ØÖÑÒ ÓÒÒÐ Ù ÔÖØÖ ³ÙÒ ÕÙÒ ³Ñ º Ä ÑÖ ÓÒØ Ù ÑÔÐÓÝ ÔÖ ÔÖÓ Ù ÖÓÒÒ Ò ÓÙ ³ÒØ ØÓÒ ÖØÖ ÑÒÙ ÖØ ³ÜÔÖ ÓÒ Ù Ú ÈÅË ÓÙ ÒÓÖ ³ÑÔÖÒØ ØÐ Â º ÇÒ Ð ÖØÖÓÙÚÐÑÒØ Ò ÔÔÐØÓÒ ÔÐÙ ÕÙ ØÐÐ ÕÙ Ð ÙÖÚÐÐÒ Ò ÑÓÒØ Ò Ð³ÒÙ ØÖº Ò

21 ¾ ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ð³ÓØ ÐÙÖ ÙØÐ ØÓÒ ÔÙØ ØÖ ÔÖ ÜÑÔÐ ØØÖ ÙÒ Ô Ø ÔÖ ÒØ ÓÙ ÒÓÒ ÙÖ ÙÒ ÓÒÚÓÝÙÖº ÄÙÖ ÔØØÙ ÖÔÖ ÒØÖ Ð Ò ÑÒÖ ÒØÙØÚ Ð ÖÒ Ù ÙØÐ Ò Ð ÓÑÒ Ù ÒÓ Ø ÑÐ ÃË º ÐÐ ÔÖÑØØÒØ ÑÑÓÖ Ö ÐÓÖ ³ÙÒ ÒØÖÚÒØÓÒ ÚÙ ³ÓÖÒ Ø ÔÖØ Ù ÓÖÔ ÙÑÒº ÍÒ ÔÖÓ ØÖØÑÒØ ³Ñ ÔÐ ÔÖÑØ Ò ÙØ ³ÒØ Ö ÔØÓÐÓ ÔÖØÖ Ñ ÔØÙÖ º ijÒØÖÔÖØØÓÒ ÙØÓÑØÕÙ Ñ Ø Ù Ò Ö Ò Ð ÔÖÓ Ù ³Ò¹ ÜØÓÒ ÚÓº ØØ ØÒÕÙ ÓÒ Ø ÜØÖÖ Ò ÖØÖ ØÕÙ ³ÙÒ ÕÙÒ ÚÓ ÑÓØ ÑÓÙÚÑÒØ Øºµº ØØ ÒÜØÓÒ ÔÖÑØ ÖØÖÓÙÚÖ ÕÙÒ ³Ñ ÓÑÔÐÜ ÔÖØÖ ÑÔÐ Ò ÐÒÙ ØÕÙ ÓÙ ÔÖ Ð³ÜÑÔÐ ¼¼ º Ä ÑÖ Ò ØÒØ ÕÙ ÔØÙÖ ÓÒØ Ù ØÖ ÙØÐ Ò ÔÔÐØÓÒ ÒØ ÒØÖÚÒÖ ÙÒ ÖÚ ÑÒØ Ú ÙÐ ØÐ ÕÙ Ð ÔÖÓ Ù ÙØÓÑØÕÙ ÚÙÐ ÄÏÃÅ º Ò ÐÐ ÖÚÒØ ÖÔÖÖ Ò Ú ÙÐ ØÐ ÕÙ Ð ÓÖ Ð Ù ÓÙ Ð ÒØÙÖÐÐ ÓÙ ÖØ ÐÐ µº ÇÒ ÖØÖÓÙÚ ØØ ÒÓØÓÒ ÔÓ ØÓÒ Ø ÑÓÙÚÑÒØ Ò Ð³ÙØÐ ØÓÒ ÑÖ Ò ØÒØ ÕÙ ÔØÙÖ ÐÓÐ ØÓÒ ÖÐØÚº Ò Ð ÑÖ ÓÑÔÓÖØ ÓÑÑ ÙÒ ÔØÙÖ ÚØ ÙØÐ ÒØ Ð ÓÖÑØÓÒ ÒÙØ ÙÖ Ð Ñ ÔÖ ÓÒ ÑÓÙ¹ ÚÑÒØ ÔÖÓÔÖº ijÒÐÝ ÓÖÑØÓÒ ÔÖÑØ ÖØÖÓÙÚÖ Ð ÑÓÙÚÑÒØ Ð ÑÖº ØÐ ÔÖÓ Ò ØÒØ ÒÖÐÑÒØ ÙÒ Ô ÐÖ Ð ÑÖ ÐÖ ÒØÖÒ ÕÙµ Ø ÙÒ Ô ÖÔÖ Ð ÑÖ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÓÒ ÙÔÔÓÖØ ÐÖ ÜØÖÒ ÕÙµº Ä ÑÓÙÚÑÒØ Ð³Ò ÑÐ ÑÖ»ÔÓÖØÙÖ Ø ÒÖÐÑÒØ ØÖÑÒ ÔÖ Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ³Ò ÜØÖØ ÔÖ ³Ñ Ù Ú º ÇÒ ØÖÓÙÚ Ò ÖÓÓØÕÙ ÔÐÙ ÙÖ ÜÑÔÐ ÙØÐ ÒØ Ð³ ØÑØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÔÖÓÔÖ ³ÙÒ ÑÖ Ü ÙÖ ÙÒ ÖÓÓØ ÔÓÙÖ Ò ÙÖ Ð ÑÓÙÚÑÒØ Ù ÖÓÓØ Ë º ÔÖÓ ÖÐØ ÙÑÒØ Ã ÓÒØ Ù ÔÔРг ØÑØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÔÖÓÔÖ Ð ÑÖ ÔÓÙÖ ÖØÖ Ö Ø ÖÔÖ ÒØÖ Ò º ijÙØÐ ØÓÒ ÑÖ Ø ÔÔÐ ÐÑÒØ ØÒÕÙ ØÐ ØÓÒ ³Ñ Ê º ÁÐ ³Ø Ò ³ ØÑÖ Ð ÑÓÙÚÑÒØ Ð ÑÖ Ò ÓÑÔÒ Ö Ð ÚÖØÓÒ Ø ØÖÑÐÑÒØ ÔÖ Ø ÔÖ ÒØ ÙÖ Ð ÐѺ ØÖÑй ÑÒØ ÙÖÚÒÒÒØ ÔÖ ÜÑÔÐ ÐÓÖ Õ٠гÓÒ ÐÑ ÙÒ Ò ÔÖØÖ ³ÙÒ ÔÐعÓÖÑ Ò ÑÓÙÚÑÒغ ijÒØÖØ Ð ØÐ ØÓÒ Ø ÖÒÖ ÔÐÙ ÓÒÓÖØÐ Ð Ú Ùй ØÓÒ ÐÑ º ÔÙ ÕÙÐÕÙ ÒÒ Ð ÒØ ÕÙ ØÖÖÒ ÓÒØ ÑÒÙÖ ÑÓ ĐÕÙ ³Ñ ÊÈ º Ä ÔÖÒÔ Ò Ø ÖÐØÚÑÒØ ÑÔк ÁÐ ³Ø ³«ØÙÖ ÙÒ Ù ÓÒ ÔÖ Ú٠гÒÚÖÓÒÒÑÒØ Ð³ Ð ÑÖ Ø Ð Ñ¹ ÐÖ ÙÖ ÙÒ ÑÑ ÙÔÔÓÖØ Ò Ö ÔØÒØ Ð ÓÒØÒÙØ ÑÓØ º ÇÒ Ö Ò ÙÒ ÚÙ ÔÒÓÖÑÕ٠гÒÚÖÓÒÒÑÒØ ÐѺ Ä ÙØ ØØ ØÒÕÙ Ø ³ÙÑÒØÖ ÓÒ ÖÐÑÒØ Ð ÑÔ ÓÙÚÖØ ÔÖ ÙÒ ÙÐ Ñ Ò Ò ÖÙÖ Ð Ö ÓÐÙØÓÒº ÇÒ ÑÔÐÓ ÒÖÐÑÒØ Ð ÑÓ ĐÕÙ ³Ñ Ò Ð ÙØ ÖÐ Ö ÙÒ ÖØÓÖ¹ Ô ÖÒ ÞÓÒ º Ò ØÖÓ ÖÒÖ ÔÔÐØÓÒ ÙØÐ ÒØ ÑÖ Ò ÑÓÙÚÑÒØ Ð Ø

22 ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ò Ö ³ ØÑÖ Õ٠гÓÒ ÔÔÐÐ Ð ÑÓÙÚÑÒØ ÔÔÖÒØ ÑÓÖØÖº ÔÖÓÐÑ ÓÒ ØØÙ ÒÓÖ ÒÓ ÓÙÖ ÙÒ ÑÙÖ Ù ØÖØÑÒØ ³Ñ º ÄÓÖ ÕÙ Ð ÑÖ ÔÐ Ò ÓÒ ÒÚÖÓÒÒÑÒØ Ð Ñ ÕÙ³ÐÐ ÕÙÖØ ³ ع¹Ö Ð ÔÖÓØÓÒ ÔÓÒØ Ð³ÒÚÖÓÒÒÑÒØ ÙÖ Ð ÖØÒ ÚÓÐÙÒØ Ò Ð ØÑÔ º ÇÒ ÑÔÐÓ Ð ØÖÑ ÑÓÙÚÑÒØ ÔÔÖÒØ ÔÓÙÖ ÒÖ Ð ÑÓÙÚÑÒØ Ð ÔÖÓØÓÒ ÓØ ÙÖ Ð ÖØÒ Ð ÑÖº ÇÒ ÔÖÐ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÔÖÓغ Ù Ø ÕÙ³ÙÒ Ò ¹ Ø ÓÑÔÓ ³ÙÒ ÑÙÐØØÙ ³ÓØ Ò ¹ ØÙÒØ Ô ØÓÙ Ð ÑÑ ØÒ Ð ÑÖ ØÓÙØ Ð ÔÖÓØÓÒ Ò ÑÐÒØ Ô ÔÐÖ Ð ÑÑ ÑÒÖ ÙÖ Ð³Ñº Ò «Ø гÓÒ ÐÑ ÙÒ Ò Ò ÔÐÒØ Ð ÔÓÒØ Ð³ÒÚÖÓÒÒÑÒØ Ð ÔÐÙ ØÒØ Ð ÑÖ ÔÐÖÓÒØ ÑÓÒ ÚØ ÙÖ Ð³Ñ ÕÙ ÙÜ ÕÙ Ò ÓÒØ ÔÐÙ ÔÖÓ º Ø Ð Ü Ø ÔÐÙ ÙÖ ÑÓÙÚÑÒØ ÔÔÖÒØ Ú Ð ÙÖ Ð ÕÙÒ ÚÓº Ë Ð³ÓÒ ÖÖÓÙÔ ØÓÙ Ð ÔÓÒØ ÙÖ Ð³Ñ ÔÐÒØ ÐÑÑ ÚØ Ð ÑÓÙÚÑÒØ ÔÔÖÒØ ÓÑÒÒØ Ó٠ѹ ÓÖØÖ Ö Ð ÑÓÙÚÑÒØ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ù ÔÐÙ ÖÒ ÒÓÑÖ ÔÜРгѺ ÆÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ Ò ÑÒÙ ÖØ ÙÒ ÒÓÙÚÐÐ ÔÔÖÓ ÔÖÑØØÒØ ³ ØÑÖ Ð ÑÓÙÚÑÒØ ÔÔÖÒØ ÑÓÖØÖ Ò ÙÒ ÕÙÒ ÚÓº Ä ÔÐÒ Ø ÓÙÚÖ Ø ØÐÐ ¹ ÓÙ º ÆÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ ØÓÙØ ³ÓÖ ÙÒ ØØ Ð³ÖØ ÙÖ Ð ØÒÕÙ ØÙÐÐÑÒØ ÑÔÐÓÝ ÔÓÙÖ ØÑÖ Ð ÑÓÙÚÑÒØ ÓÑÒÒØ Ú Ð Ò ÙÒ ÕÙÒ ³Ñ ÚÓÖ Ð ÑØÓ ÓÒ ÙÖ Ð Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÑÓØ Ð ÑØÓ «ÖÒØÐÐ ÐÙÐ Ù ÓØ ÓÔØÕÙ Ø Ð ÑØÓ ÙÖ ÙÒ Ñ Ò ÓÖ¹ Ö ÔÓÒÒ ÔÖÑØÚ º ÆÓÙ ÜÔÓ ÓÒ ÑØÓ Ò ÐÙÖ ÓÖÑÙÐØÓÒ Ð ÔÐÙ ÑÔÐ Ò ÕÙ ÕÙÐÕÙ ÙÒ ÑÐÓÖØÓÒ ÔÔÓÖØ Ú ÒØ Ð ÖÒÖ ÔÐÙ ÔÖ¹ ÓÖÑÒØ ÓÙ ÔÐÙ ÖÓÙ Ø º гØÙ ÑØÓ ÒÓÙ Ö ÖÓÒ ÙÒ ÓÒ ØØ Ð ÔÖÓÐÑØÕ٠г ØÑØÓÒ ÑÓÙÚÑÒØ Ø ÓÙÚÒØ Ð ÝÔÓØ ØÖÓÔ ÓÒØÖÒÒØ ÖÐÒØ Ð ÚÖØÓÒ ³ÒØÒ Ø ÔÜÐ Ø Ð ÑÓÙÚÑÒØ ÔÔÖÒغ Ä ÚÓÐØÓÒ ÖÕÙÒØ ÝÔÓØ Ø ÓÙÖ Ð³ ØÑØÓÒ ÓÙ ÖÙØ Ð ÖÓÙ ¹ Ø ÑØÓ º ³ Ø ÔÓÙÖÕÙÓ ÒÓÙ ÔÖÓÔÓ ÓÒ Ò Ð ÙØ ÑÒÙ ÖØ ÙÒ ÔÔÖÓ ÒØ ÔÔÐ ØÓÖ ÔÖÑØØÒØ ÑÙÜ ÖÖ Ð ÔÖÓÐÑ Ð Ð³ÒÖØØÙ Ø Ð ÔÖ ÓÒº ÆÓÙ ÚÓÒ ÙØÐ ÒØÖ ÙØÖ Ð ØÓÖ ÓÙ ¹Ò ÑÐ ÓÙ ÐÐ ÔÓ ÐØ Ð ÖÓÝÒ Ù ØÖÒ ÖØ ³ÖÖÙÖ Ø ÔÖÓÐØ ÑÔÖ º ÈÙ ÕÙ ÒÓÙ ÖÓÒ ØÑÖ ÙÒ ÑÓÙÚÑÒØ ÔÔÖÒØ ÑÓÖØÖ Ð³ ³ÙØÐ Ö ÙÒ ÑØÓ ÒØ ÔÔÐ ÙÒ ÚÓØ ÓÙ ÙÒ ÓÑÔØ ÒÓÙ ÑÐ ÒØÙÖÐÐ Ð ØÖÑ ÑÓÖØÖ ÒØ ÔÒ Ö ÙÒÐØÓÒµº ÆÓÙ ÒÓÙ ÓÑÑ ÓÒ ØÓÙÖÒ ÚÖ ÙÒ ÙØÐ ØÓÒ ØÓÖÑÑ º ÔÒÒØ Ð ÒÓÙ Ø ÔÔÖÙ Þ ÖÔÑÒØ ÕÙ Ð ØÓÖÑÑ Ð ÕÙ Ò ÔÖÑØØÒØ Ô ÖÖ Ð³ÑÔÖ Ø Ð³ÒÖØÒ ÓÑÑ ÒÓÙ Ð ÓÙØÓÒ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÓÒ ØÒÙ Ð ÒÓØÓÒ ³ ØÓ¹ ÖÑÑ ÔÓÙÖ ÒÖ ÙÒ ÒÓÙÚÐ ÓÙØÐ ÕÙ ÒÓÙ ÔÔÐÓÒ ØÓÖÑÑ ÔÔÖÓº Ø ÓÙØÐ Ø Ð³ÓØ Ù ÓÒ ÔØÖº Ë Ð Ò ÐÑ Ø ÖÐØÚÑÒØ ÐÓÒ Ð ÑÖ ÓÒ ÔÖÐÖ Ò ÕÙ ¹ ÔÐÒµ Ø ØÖÓÙÚØÖ ÑÓÖØÖÑÒØ ØØÕÙ Ð ÑÓÙÚÑÒØ ÔÔÖÒØ ÔÜÐ Ð³Ñ ÙÙÔÐÑÒØÐÑÖ ÖØÖÓÙÚ ÖÒÑÒØ ÑÔÐ º Ò «Ø ÓÙ

23 ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÝÔÓØ Ð ÑÓÙÚÑÒØ ÔÔÖÒØ ÙÖ Ð³Ñ ÔÙØ ØÖ ÖØÖ ÔÖ ÙÒ ÑÓÐ ÔÐÑÒØ ÓÒØÒÒØ ÔÙ ÔÖÑØÖ º ÆÓÙ ÒØÖÓÙ ÓÒ Ò Ð ØÖÓ Ñ ÔØÖ Ð ÑÓÐ ÑÓÙÚÑÒØ ÔÔÖÒØ ÓÑÒÒØ ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ ÖØÒÙ Ò Õ٠гÐÓÖØÑ ÔÖÑØØÒØ ³Ò ØÑÖ Ð ÔÖÑØÖ º ÆÓÙ ÚÐÓÒ Ò ÙØ ÒÓØÖ ÔÔÖÓ Ò ØÑÒØ Ð ÑÓÙÚÑÒØ ÙÖ ÕÙÒ ÑÙÐ º ÕÙÒ ÒÓÙ ÔÖÑØØÒØ Ø ØÖ ÒÓØÖ ÐÓÖØÑ Ò Ð ÓÒØÓÒ ÓÔØÑÐ ³ÙØÐ ØÓÒº ÐÐ ÒÓÙ ÓÒØ Ù ÔÖÑ ³Ò ÖÖ ÔÖØÙÖØÓÒ Ò Ð ÕÙÒ Ò ³ÚÐÙÖ Ð ÖÓÙ Ø Ð ÑØÓº ÆÓÙ ÚÓÒ ÔÖ ÜÑÔÐ ÖÓÙØ ÚÖØÓÒ Ð ÐÙÑÒÓ ØÑÒØ ÙÖ Ð ÕÙÒ ÓÙ Ò Ö ÔÐÑÒØ ÔÖ Ø º Ö ÙÐØØ ³ ØÑØÓÒ ÓÒØ Ò ÙØ ÓÑÔÖ Ú ÙÜ ÓØÒÙ ÔÖ Ð ÔÔÖÓ ÔÐÙ Ð ÕÙ ÔÖ ÒØ Ò Ð ÔÖÑÖ ÔØÖº ÆÓÙ ÔÖÓÔÓ ÓÒ Ò ÙØ ÙÒ Ö ³ÜÔÖÑÒØØÓÒ ÙÖ ÕÙÒ ³Ñ ÖÐÐ Ú ÒØ ÑØØÖ Ò ÚÒØ Ð ÖÓÙ Ø ÒÓØÖ ÑØÓº ÆÓÙ ÐÐÙ ØÖÓÒ ÔÖ ÜÑÔРг«Ø ³ÙÒ ÚÖØÓÒ ³ÐÐÙÑÒØÓÒ Ù ÓÙÖ Ð ÕÙÒ ÓÙ ÒÓÖ Ð³«Ø Ù ÒÓÒ Ö ÔØ Ð ÔÐÒÖØ Ð Ò ÙÖ Ð ÔÖÓ Ù ³ ØÑØÓÒ ÑÓÙ¹ ÚÑÒغ ÆÓÙ ÐÐÙ ØÖÓÒ Ò ÙØ Ð³ÒØÖØ ÒÓØÖ ÔÔÖÓ Ò Ð³ÔÔÐÕÙÒØ ÙÜ ÔÖÓÐÑØÕÙ Ð ÖØÓÒ ÑÓ ĐÕÙ ³Ñ Ø Ð ØÐ ØÓÒ ÕÙÒ ÚÓº ÒÐÑÒØ ÙÒ ÓÒÐÙ ÓÒ ÒÖÐ Ö ÙÒ ÐÒ ÔÔÓÖØ ÒÓØÖ ÔÔÖÓ Ø Ø Ö ÓÖØÖ Ð «ÖÒØ ÔÖ ÔØÚ ØÖÚк

24 ÔØÖ ½ ØØ Ð³ÖØ Ä³ ØÑØÓÒ ÑÓÙÚÑÒØ Ø ÙÒ Ü ÑÙÖ Ð ÖÖ Ò ØÖØÑÒØ ³Ñ Ø Ú ÓÒ Ø ÔÖ ÓÖÒØÙÖ Å º Ä ÑÓÙÚÑÒØ Ø Ò «Ø ÙÒ Ò¹ ØÖ ÑÔÓÖØÒØ ÔÓÙÖ ÒÓÑÖÙ ÔÔÐØÓÒ ÓÑÑ Ð ÑÒØØÓÒ ³Ñ ¼¼ ÌË Ð ÓÑÔÖ ÓÒ ÓÒÒ ÌÀÏÄ ÓÙ Ð ÓÒ ØÖÙØÓÒ ÑÓ ĐÕÙ ³Ñ Èʼ¼ Á º ÒÓÑÖÙ ÑØÓ ÓÒØ Ø ÚÐÓÔÔ Ú ÒØ Ø¹ ÑÖ Ð ÑÓÙÚÑÒØ ÓØ ³ÓØ ÔÔÖØÒÒØ Ð Ò ÐÑ ÓØ Ð ÑÖº Ò Ð ÔÖÑÖ Ð ³Ø ³ÜØÖÖ Ð³ÒÓÖÑØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ³ÙÒ ÑÓÐ ÔÖ ÒØ Ò Ð ÕÙÒ ÚÓ ÕÙ º Ð ÑØ Ò ÓÙÚÖ ØÒÕÙ ÑÒØØÓÒ ÔÓÙÖ ÓÐÖ Ð³ÓØ ÔÙ ³ ØÑØÓÒ ÑÓÙÚÑÒØ ÔÓÙÖ ÖØÖ Ö Ð ÒØÙÖ ÓÒ ÔÐÑÒغ ÁÐ ³Ø Ð ³ÙÒ ØÑØÓÒ ÐÓÐ ÔÙ Õ٠гÓØ Ò³ÓÙÔ ÒÖÐÑÒØ Ô Ð ØÓØÐØ Ð³Ñº Ò Ð ÙÜÑ Ð ³Ø ³ ØÑÖ Ð ÑÓÙÚÑÒØ Ð ÑÖ ÔÖØÖ Ð ÕÙÒ ÚÓº ËÓÙ ÖØÒ ÓÒØÓÒ Ð ÑÓÙÚÑÒØ Ú Ð ÙÖ Ð ÕÙÒ ÕÙ ÔÙØ ØÖ ÖÐ ÙÑÓÙÚÑÒØ ÔÖÓÔÖ Ð ÑÖº ³ Ø Ò Ö ÕÙ ³Ò ÖØ ÒÓØÖ ØÖÚк ÆÓÙ ÒÓÙ ÒØÖ ÓÒ Ò Ø Ð³ ØÑØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÔÔÖÒØ ÓÑÒÒغ Ä ÔÖÑÖ ÔÖÖÔ ÜÔÐØ Ð ÒÓØÓÒ ÑÓÙÚÑÒØ ÔÔÖÒØ ÓÑÒÒØ Ò Ò ÒØ ÙÒ ØÖÑ º Ä ÙØ ÔØÖ ÔÖ ÒØ Ð ÑØÓ ¹ ØÙÐÐÑÒØ ÑÔÐÓÝ ÔÓÙÖ Ð³ ØÑØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÔÔÖÒغ ÈÓÙÖ ÙÒ ÑØÓ ÒÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ Ð ÔÖÒÔ Ò ÕÙ Ð ÚÖ ÑÐÓÖØÓÒ Ô¹ ÔÓÖØ º ÆÓÙ ÚÓÒ Ð ÑØÓ Ò ÙÜ ÖÓÙÔ º Ä ÔÔÖÓ Ø ÒÚÙ ÖÖÓÙÔÒØ Ð ÑØÓ ÙÖ Ð ØÖØÑÒØ Ù ÒÐ Ø ÐÐ Ø ÙØ ÒÚÙ Ò ØÒØ ÙÒ ÒØÖÔÖØØÓÒ Ð³Ñº ÌÖØÒØ ÔÔÖÓ ÒÚÙ Ð ÔÖÖÔ ØÖÓ ÖÒ Ð «ÖÒØ ÑØÓ ÔÔÖÒØ Ð ÓÖÖÐØÓÒº Ä ÔÖÖÔ ÕÙØÖ ÔÖ ÒØ Ò ÙØ Ð ÑØÓ ÙÖ ÙÒ ÐÙÐ «ÖÒØÐ Ù ÓØ ÓÔØÕÙº Ò ÕÙ ÓÒÖÒ Ð ÔÔÖÓ ÙØ ÒÚÙ Ð ÔÖÖÔ ÒÕ Ó«Ö ÙÒ ÔÖÙ ØÒÕÙ ÙØÐ ÒØ Ð Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÔÓÒØ ÖØÖ ØÕ٠гÒÚÖÓÒÒÑÒغ Ä ÔÖÖÔ Ü ØÖØ ÑØÓ ÙØÐ ÒØ Ñ Ò ÓÖÖ ¹ ÔÓÒÒ ÓÖÑ ÓÑÔÐÜ º ÆÓÙ ÒÖÓÒ ÔÖ ÙÒ ÓÒÐÙ ÓÒ ÒÓØÒØ Ð³ÒØÖØ ³ÙÒ ÒÓÙÚÐÐ ÔÔÖÓ ÙØÐ ÒØ ÙÒ ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÒÚÙÜ Ö ÑÓÒ ÓÒØÖÒÒغ

25 ÔØÖ ½º ØØ Ð³ÖØ ½º½ ÅÓÙÚÑÒØ ÔÔÖÒØ ÑÓÖØÖ ÍÒ ÕÙÒ ³Ñ ÒÙÑÖÕÙ ÓØÒÙ ÔÖ ÙÒ ÑÖ ÐÑÒØ ÙÒ Ò ÖÐÐ Ø ÓÑÔÓ ³ÙÒ Ù ÓÒ ÑØÖ ÔÓÒØ ÔÔÐ ÔÜÐ º ÔÜÐ ÓÒØ Ó ÙÒ ÓÙ ÔÐÙ ÙÖ ÒÓÑÖ ÔÔÐ ÒÚÙ Ö ÔÓÙÖ Ð Ñ Ò ÒÚÙÜ Ö µ Ø ÓÙÐÙÖ ÔÓÙÖ Ð Ñ Ò ÓÙÐÙÖ µ ÚÖÒØ ÓÒ ÖØ Ù ÓÙÖ Ù ØÑÔ º ÆÓÙ ÒÓÙ ÒØÖ ÓÒ ÔÐÙ ÔÖØÙÐÖÑÒØ ÙÜÑ Ò ÒÚÙÜ Ö º Ä ÒÚÙ Ö Òµ ³ÙÒ ÔÜÐ Ø ÓÒØÓÒ Ð ÕÙÒØØ ÐÙÑÖ ÖÙ ÔÒÒØ Ð ØÑÔ ³ÜÔÓ ØÓÒ ÔÖ Ð ÔØÙÖ ÖØÒµ Ó ÔÜÐ ÀÅ º Ø ÐÖ ÔÖÓÚÒØ Ö ØÓÒ Ø ÖÖØÓÒ Ð ÐÙÑÖ ÑÒØ ÙÖ Ð Òº Ä Ú¹ ÖØÓÒ Ù ÓÙÖ Ù ØÑÔ ØØ ÕÙÒØØ ÐÙÑÖ ÔÙÚÒØ ÚÓÖ ÒÓÑÖÙ Ù ÕÙ ÒÓÙ ÖÖÓÙÔÓÒ Ò ÙÜ ØÓÖ º Ä ÔÖÑÖ ØÓÖ ÖÖÓÙÔ Ð «Ø Ð ÔÐÑÒØ ÓØ Ð ÑÖ ÓØ ÓØ ÔÖ ÒØ Ò Ð Ò Ë º Ä ÙÜÑ ØÓÖ Ö ÑÐ Ð «Ø ÕÙÒ ÓÒØ Ô Ù ÑÓÙÚÑÒØ º ÇÒ Ð ÔÔÖÒØÖ ÔÒÓÑÒ ÖÐÚÒØ ÔÐÙ ÔÖØÙÖØÓÒ º Ò Ð Ü Ø ÑÙÐØÔÐ ÓÙÖ Õ٠гÓÒ ÔÙØ Ð Ö Ò Ð ÔÖØÙÖØÓÒ ØÐÐ ÕÙ ÚÖØÓÒ Ð³ÐÐÙÑÒØÓÒ ÑÒØ ÙÒ ÚÖØÓÒ Ð ÕÙÒØØ ÐÙÑÖ Ö ÔÖ ÙÒ ÙÖ Ð ÙØ ³ÙÒ ÒÑÒØ ³ÓÖÒØØÓÒ ÓÐÙ ÓÒ ÓÑÖ Øº Ò Ø ØØ Ð³ÖØ ÒÓÙ ÒÓÙ ÓÐ ÖÓÒ ÙÖ Ð³ØÙ ÑØÓ ³ ØÑØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÓØ Ò Ð³Ñ ÓÙ Ò Ð Ò ØÓÙØ ÒØÖº ÁÐ ÙØ ÑÒØÒÒØ Ö Ð ØÒØÓÒ ÒØÖ Ð ÑÓÙÚÑÒØ ÖÐ ÓØ ÑÓÙÚ¹ ÑÒØ ¹µØÐÑÓÙÚÑÒØ Ð ÔÖÓØÓÒ ÓØ Ò Ð³Ñº ÅÑ Ð³Ñ Ö ÙÐØ ³ÙÒ ÔÖÓØÓÒ ÓØ ¹ ÙÖ Ð ÔÐÒ Ñ Ð ÑÓÙÚÑÒØ Ú Ð ÙÖ Ð ÕÙÒ ÚÓ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ô Ò ÖÑÒØ Ð ÔÖÓØÓÒ ÑÓÙÚ¹ ÑÒØ ÖÐ Ò Ð ÔÐÒ Ð³Ñº ÈÖ ÜÑÔÐ ÓÒ ÖÓÒ ÙÒ ÓÙÖ ÐÙÑÖ ÔÐÒØ Ù Ù ³ÙÒ Ò ØØÕÙº Ä ÓÑÖ ÓØ ÚÓÒØ ÔÐÖ ÙÖ Ð³Ñ Ò ÕÙ Ð ÓØ ÔÐÒغ ÇÒ Ø ÓÒ Ò Ð ÓÙ ÙÙÒ ÓØ Ð Ò Ò ÓÙ Ø ÔÓÙÖØÒØ ÓÒ ÔÖÓØ ÙÒ ÑÓÙÚÑÒØ ÙÖ Ð ÕÙÒ ÚÓº ÇÒ ÔÙØ Ù ÚÓÖ Ð ÔÒÓÑÒ ÒÚÖ º Ò «Ø ÓÒ ÖÓÒ Ð³ÜÑÔÐ Ò ÓÒÒÙ ³ÙÒ ÔÖ Ò ÔÓ ÒØ Ô ØÜØÙÖ ÓÙ ÙÒ ÐÖ Ò ÔÖÓÚÓÕÙÒØ Ô ³ÓÑÖº Ë ØØ ÔÖ Ø ÒÑ ³ÙÒ ÑÓÙÚÑÒØ ÖÓØØÓÒ ÙÖ ÐÐ ÑÑ Ð ÑÔ Ú¹ Ø ¹ ÔÓÒØ Ò³ Ø Ô ÒØÕÙÑÒØ ÒÙк ÈÓÙÖØÒØ ÙÖ Ð ÕÙÒ ÙÙÒ ÑÓÙÚÑÒØ Ò Ö Ú Ðº ÁÐ Ö ÓÒ ÑÔÓ Ð ÙÖ ÕÙÓ ÕÙ ÓØ Ù ÑÔ ÚØ ÖÐ Ò ÓÒØÓÒ ÙÒÕÙÑÒØ Ñ º ÙÜ ÜÑÔÐ ÐÐÙ ¹ ØÖÒØ Ð Ø ÕÙ ØÓÙ Ð ÑÓÙÚÑÒØ ¹ Ò ÓÒØ Ô ÒÒØ Ð ÙÖ Ð ÕÙÒ ³Ñ Ø Ú¹ÚÖ ØÓÙ Ð ÑÓÙÚÑÒØ Ú Ð ÙÖ Ð ÕÙÒ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ô Ò ÖÑÒØ ÙÒ ÔÐÑÒØ ÖÐ ÓØ ¹º ÓÒØ Ð ÔÐÑÒØ Ú Ð ÙÖ Ð ÕÙÒ ³Ñ ÕÙ ÓÒØ ÔÔÐ ÑÓÙÚÑÒØ ÔÔÖÒØ º Ò ØÖÚÐ ÒÓÙ ÒÓÙ ÓÑÑ ÓÐ ÙÖ Ð³ØÙ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÔÔÖÒØ ÑÓÖØÖ ÓÙ ÓÑÒÒغ ÉÙ Ò ÒØ ØÖÑ Ë ÓÒ ÓÒ Ö Õ٠гÓÒ ÔÙØ ÑÒØÖ Ð³Ñ Ò ÓÒØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ³ ع¹Ö ÖÖÓÙÔÖ Ò ÞÓÒ ØÓÙ Ð ÔÓÒØ ÔÓ ÒØ ÐÑÑ ÑÓÙÚÑÒØ Ò Ð³Ñ ÐÓÖ Ð ÑÓÙÚÑÒØ ÑÓÖØÖ

26 ½º¾º Å Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÑÓØ Ø ÐÙ ÕÙ Ø Ó ÙÔÐÙ ÖÒÒÓÑÖ ÔÜÐ º ³ Ø ØÝÔ ÑÓÙÚÑÒØ ÕÙ ÒÓÙ ÒÓÙ ÓÑÑ ÒØÖ Ò ØÖÚк ÈÐÙ ÙÖ ÑØÓ ÐÖÑÒØ ÔÖÓÙÚ ÓÒØ Ø ÙØÐ ÔÓÙÖ Ð³ ØÑØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÔÔÖÒØ ÑÓÖØÖ ÓÙ ÒÓÒµº ÈÖÑ Ð ÔÐÙ ÓÒÒÙ ÓÒ ÒÓØ ÐÐ ÔÔÖÒØ Ð ÓÖÖÐØÓÒ Õ٠гÓÒ ÖÖÓÙÔ ÓÙ Ð ÒÓÑ ÑØÓ Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÑÓØ ÓÙ ³ÓÒ º ÇÒ ÖÒÓÒØÖ Ù Ð ÔÔÖÓ «ÖÒØÐÐ ÓÙÚÒØ ÔÔÐ ÑØÓ ÓØ ÓÔØÕÙº ³ÙØÖ ÔÔÖÓ ÔÐÙ ÙØ ÒÚÙ ÓÒØ ÔÔÐ ÙÒ ÜØÖØÓÒ ÔÓÒØ ÖØÖ ØÕÙ ÓÙ ÔÖÑØÚ ÓÑÔÐÜ ÔÓÙÖ Ö ÙÒ ÔÓÙÖ ÙØ ØØÖÙØ ØÓÙØ Ù ÐÓÒ Ð ÕÙÒ ³Ñ º ÍÒ ÓÑÔÖ¹ ÓÒ Ð³ÆØ «ÖÒØ ÔÔÖÓ Ø ÔÖÓÔÓ Ò ÂÄ Ò Ð ÑÓÙÚÑÒØ ÑÔÐ Ò ÓÐÙ ÓÒ Ò ÓÒØÒÙØ º ØØ Ð Ø Ò³ Ø Ò ÙÖ Ô Ü¹ Ù ØÚº ÁÐ Ü Ø ÒÓÖ Ò ³ÙØÖ ÑØÓ ÓÑÑ Ð ÑØÓ ÙØÐ ÒØгÒÖ ÓÙ Ð Ô Å º ÊÑÖÕÙ ½ ÁÐ Ø ÑÔÓÖØÒØ ÒÓØÖ ÕÙ ÑØÓ Ò ÐÑØÒØ Ô ÙÒÕÙÑÒØ Ð³ ØÑØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÔÔÖÒØ ÑÓÖØÖº ÖØÒ ÓÙÖÒ ÒØ Ù ÓÒØÖÖ ÙÒ ØÑØÓÒ Ò Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÔÔÖÒغ ijÒÓÖÑØÓÒ ÚØ Ø ÐÓÖ ¹ ÔÓÒÐ Ò ØÓÙØ ÔÓÒØ Ð³Ñ Ø ÓÒ ÔÓÙÖ ÕÙ ÓØ ØÖÓÙÚÒØ ÙÖ Ð³Ñº ÆÓÙ ÚÓÒ ÓÒ ØØ ÕÙ ÔÙ ØÖÚÙÜ Ò ØÖØÑÒØ ³Ñ Ø ÔÐÙ ÔÖع ÙÐÖÑÒØ Ò ÑØÖ ³ ØÑØÓÒ ÑÓÙÚÑÒØ ÔÔÖÒØ ÙØÐ ÒØ Ð ØÒÕÙ ÔÖÑØØÒØ ØÖØÖ Ð³ÑÔÖ ÓÒ ÓÒÒ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÔÒÒØ ÖÒ ÑØÓ ØÖØÑÒØ ³Ñ ÙÖ ÔÔÖÓ ÓÑØÖÕ٠Ⱦ ÊÓ ÓÙ ÑÓÖÔÓÐÓÕÙ Å Ã ÒØ ÔÔÐ Ð ØÓÖ Ð³ÒÖØÒº ³ÙØÖ ÑØÓ ÒÓØÑÑÒØ ØÒÕÙ ÑÒØØÓÒ ³Ñ Þ½ Ãà ØÒÕÙ ³ÒÜØÓÒ Ä ÓÙ Ò Ö ØÙÖØÓÒ Ø ³ÑÐÓÖØÓÒ ³Ñ ÃÃÅÅ ÓÒØ Ù ÔÔÐ ÙÒ ÑÓÐ ØÓÒ Ð³ÑÔÖ ÓÒ ÓÒÒ º Ä Ó¹ ÑÒ ³ÔÔÐØÓÒ Ð ÔÐÙ ÑÔÓÖØÒØ ØØ ØÓÖ Ö Ø ÒÒÑÓÒ Ð Ù ÓÒ ÓÒÒ ¾ º ½º¾ ½º¾º½ Å Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÑÓØ ÅØÓ Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÑÓØ Ò ÙÒ ÔÖÑÖ ØÑÔ Ð Ø Ò Ö Ö Ð «ÖÒ ÒØÖ Ð ÓÖÖÐØÓÒ Ù Ò ÑØÑØÕÙ Ø ÕÙ Ø Ù ÚÑÒØ ÔÔÐ ÑØÓ ÔÔÖÒØ Ð ÓÖÖÐØÓÒº Ò Ð ÑÓÒ Ù ØÖØÑÒØ Ù ÒÐ Ð ÓÖÖÐØÓÒ ÒØÖ ÙÜ ÒÙÜ ÑÓÒÓ¹ÑÒ ÓÒÒÐ Ø Ò ÔÖ ½ ½¾ µ ÐÑ Ì ½ ¾Ì Ì Ì ½ ص ¾ Ø µ Ø ½º½µ ÓØ Ò Ð ÖØ

27 ÔØÖ ½º ØØ Ð³ÖØ ½¾ µ ½ Æ Æ ¼ ½ µ ¾ µ ½º¾µ Ò Ð ÑÐÙ Ù ØÖØÑÒØ Ð³Ñ ÙÒ ÖÒ ÒÓÑÖ ØÒÕÙ ÓÒØ Ö¹ ÖÓÙÔ ÓÙ Ð ÒÓÑ ÑØÓ ÓÖÖÐØÓÒ Ò ÔÓÙÖ ÙØÒØ ÖÖÖ ÐÓÖÑÙÐ ½º¾µº Ä ÑØÓ ÔÖ ÒØ Ò ÔØÖ ÓÒØ Ò Ø ÑØÓ Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÑÓØ º ij ØÑØÓÒ ÑÓÙÚÑÒØ Ð³ ÑØÓ ÖÔÓ ÙÖ Ð ÔÖÒÔ ÙÚÒغ ËÓØ ØÑÖ Ð ÑÓÙÚÑÒØ ÒØÖ ÙÒ Ñ ½ Ø ÙÒ Ñ ¾º ÇÒ ÒØ ÙÒ ÞÓÒ Ò Ð ÔÖÑÖ Ñ Õ٠гÓÒ ÔÔÐÐÖ ÑÓØ ÖÖÒº ÒÖÐÑÒØ Ð ÑÓØ ÓÒØ ÒØÖ ÓÙ Ò ÑÐ ÖØÒÙÐÖ ÔÜÐ ØÐÐ ÖÙØ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð³Ñº ÁÐ Ø ÔÒÒØ ÔÓ Ð ÓÒ ÖÖ Ð³Ñ Ò ÓÒ ÒØÖÐØ ÔÓÙÖ Ð Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒºµ Ä ÑØÓ Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÑÓØ Ôع ØÖÒ ÑØÒµ Ú ÒØ Ò ÙØ ÖØÖÓÙÚÖ Ò Ð ÙÜÑ Ñ Ð ÑÑ ÑÓØ ÖÖÒº ØØ ÖÖ ³«ØÙ ÓØ ÐÓÐÑÒØ Ò ÙÒ ÔØØ ÞÓÒ Ð³Ñ ÓØ ÐÓÐÑÒØ ÙÖ ØÓÙØ Ð³Ñº Ä ÖÖ Ù ÑÓØ ÖÖÒ ÔÔÐ ÒÓÖ ÑÓÐ Ò Ð ÓÒ Ñ ÑØ Ò ÓÙÚÖ ÙÒ ÐÙÐ ØÒ ÒØÖ Ð ÙÜ ÒØÖ ÔÜÐ º Ð Ø ÐÐÙ ØÖ ÙÖ Ð ÙÖ ½º½º µ µ ÙÖ ½º½ ß ÒØÓÒ Ù ÑÓØ ÖÖÒ ÙÖ Ð³Ñ ½ Ø ÖÖ ÑÓØ Ò Ð³Ñ ¾º Ä ØÒ Ð ÔÐÙ ÓÙÖÑÑÒØ ÙØÐ ÓÒØ ÖÔÔÐ Ò Ð ØÐÙ ½º½º ÍÒ ØÙ ÓÑÔÖØÚ «ÖÒØ ØÒ Ø ÔÖÓÔÓ Ò º Ò Ð ØÐÙ ½º½ ½ Ø ¾ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÙÜ ÙÜ Ñ ÓÒ Ö Ø Ï ÒØ Ð ÓÖÒ Ù ÑÓØ Ð³Ñ ½º Ä ÕÙÒØØ Ù Úµ ÓÖÖ ÔÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ Ò Ð ÔÐÒ Ñ ÓÒØÓÒÖ Ø ØÖ Ð ÚÐغ ÒÖÐÑÒØ ØÒÕÙ ÓÒØ ÑÔÐÓÝ ÔÓÙÖ ØÑÖ ÑÓÙÚÑÒØ ÓÒ ØØÙ ØÖÒ ÐØÓÒ ÓÑÑ ÔÖ ÜÑÔÐ Ð Ð ÒØÖ ÙÜ Ñ ³ÙÒ ÔÖ ØÖÓ Â º Ò Ð ÔÐÑÒØ Ù Úµ Ò³ Ø Ô ÓÒØÓÒ Ù ÔÜÐ ÓÒ Öº ÈÖ ÓÒØÖ Ð ÑÓÐ ÑÓÙÚÑÒØ ÓÒØÒØ ÙÒ ÖÓØØÓÒ ÐÓÖ Ù Úµ ÔÒ Ð ÔÓ ØÓÒ Ù ÔÜÐ Ò Ð³Ñº Ä ÓÖÑÙÐ ÔÖ ÒØ Ò Ð ØÐÙ ½º½ Ò ÓÒØ ÓÒ ÔÐÙ ÚÐÐ Ð ÙØ ÖÑÔÐÖ

28 ½º¾º Å Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÑÓØ ËÓÑÑ ÖØ ÓÐÙ ËÓÑÑ ÖØ ÓÐÙ ÒØÖ ËÓÑÑ ÖØ ÕÙÖØÕÙ ËÓÑÑ ÖØ ÕÙÖØÕÙ ÒØÖ ÁÒØÖÓÖÖÐØÓÒ ÒÓÖ¹ ÑÐ ÁÒØÖÓÖÖÐØÓÒ ÒÓÖ¹ ÑÐ ÒØÖ Ë È µ¾ï ½ µ ¾ Ù Úµ Ë È µ¾ï ½ µ ½ ¾ Ù Úµ ¾ ËË È µ¾ï ½ µ ¾ Ù Úµµ ¾ ËË È µ¾ï ½ µ ½ ¾ Ù Úµ ¾ ¾ Æ Æ È µ¾ï ½ µ ¾ Ù Úµ Ô È µ¾ï ¾ ½ µ È µ¾ï ¾ ¾ Ù Úµ È µ¾ï ½ µ ½µ ¾ Ù Úµ ¾µ Õ È µ¾ï ½ µ ½µ ¾ È µ¾ï ¾ Ù Úµ ¾µ ¾ ÌÐÙ ½º½ ß ØÒ Ð ÕÙ ÔÓÙÖ Ð Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ³Ñ Ù Úµ ÔÖ Ù µ Ú µµº ÄÓÖ Õ٠гÓÒ Ö ÖÙÐÖ Ö Ð ÑÓÙÚÑÒØ ÙÖ Ð³Ñ ÔÓÙÖ ÑÐÓÖÖ Ð ÔÖ ÓÒ Ð³ ØÑØÓÒ Ø ÙÔÔÖÑÖ Ð Ù ØÑØÓÒ ÐÓÐ µ ØÝÔ ÑØÓ ÑÔÐÕ٠гÙØÐ ØÓÒ ³ÙÒ ÑÓÐ ÔÖÑØÖÕÙ ÖØ Ù ÑÓÙÚÑÒغ Ä ÑÓÙÚÑÒØ ÖÖ ÓÖÖ ÔÓÒ Ð ÓÑÒ ÓÒ ÔÖÑØÖ ÝÒØ ÓØÒÙ Ð ÔÐÙ ÔØØ ØÒ ÓÙ Ð ÓÆÒØ ÓÖÖÐØÓÒ Ð ÔÐÙ ÐÚµ ÒØÖ Ð ÑÓØ Ù Ñ ½ Ø ¾ Ò ËÒ¾ º Ä ÑØÓ Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÑÓØ ÔÖ ÒØÒØ Ð³ÚÒØ ³ÙÒ ÖÒ ÑÔÐØ ³ÑÔÐÒØØÓÒ ÐÓÐÐ ÓÙ ÑØÖÐÐ Ú ÙÒ Ð ÔÖÑØÖ Ä º ÔÐÙ ÐÐ ÓÒØ Ø Ð³ÓØ ÒÓÑÖÙ ØÙ Ò ËÒ¾ Â Ø ÐÙÖ ÔÖÓÖÑÒ ÓÒØ Ò ÓÒÒÙ º ÔÒÒØ Ð³ÙØÐ ØÙÖ ØÝÔÑØÓ Ø ÓÒÖÓÒØ ÔÐÙ ÙÖ ÆÙÐØ º ÌÓÙØ ³ÓÖ Ð³ ØÑØÓÒ ÔÐÑÒØ Ò Ø ÙÒ ÖØ ØÓÒ Ð³ Ô ÔÖÑØÖ Ù ÑÓÙÚÑÒغ Ä ÔÖ ÓÒ Ð³ ØÑØÓÒ Ø ÐÓÖ ÓÒØÖÒØ ÔÖ Ð³ÒØÐÐÓÒÒ Ð³ Ô ÔÖÑØÖÕÙº Ò «Ø Ò ÒØÖÔÓÐØÓÒ Ð ÔÖ ÓÒ Ð³ ØÑØÓÒ Ø Ð Ù Ô ³ÒØÐÐÓÒÒ Ð³ Ô ÔÖÑØÖÕÙº ÈÓÙÖ ÐÐÙ ØÖÖ ÔÖÓÐÑ ÓÒ ÖÓÒ ÙÒ ÕÙÒ ½¼¼ Ñ º ËÙÔÔÓ ÓÒ ÕÙ Ð ÚÖ ÑÓÙÚ¹ ÑÒØ ÒØÖ ÙÜ Ñ Ð ÕÙÒ ÓØ ÙÒ ØÖÒ ÐØÓÒ ½º¾ ÔÜÐ º Ë Ð Ô ³ÒØÐÐÓÒÒ Ð³ Ô ÔÖÑØÖÕÙ Ø ½ ÔÜÐ ÕÙ Ø ÓÙÚÒØ Ð ÔÓÙÖ Ð³ ØÑØÓÒ ØÖÒ ÐØÓÒ µ г ØÑØÓÒ ÓÒÒÖ Ù ÑÙÜ ÙÒ ÑÓÙÚÑÒØ ½ ÔÜк Ù ÓÙØ Ð ÒØÑ Ñ Ð³ÖÖÙÖ ÙÑÙÐ Ö ÓÒ ½¼¼ ¼º¾ ÔÜÐ ÓØ ¾¼ ÔÜÐ Ä ÙÜÑ ÔÖÓÐÑ ÙÕÙÐ Ø ÓÒÖÓÒØ Ð³ÙØÐ ØÙÖ Ø Ð ØÝÔ ÑÓÙÚÑÒØ Õ٠гÓÒ ÔÙØ ØÑÖ Ú ÒÖ ÑØÓ º ÒÖÐÑÒØ ÐÐ ÓÒØ ÑÔÐÓÝ Ò Ð ³ ØÑØÓÒ ÑÓÙÚÑÒØ Ò ÓÑÔÓÖØÒØ ÕÙ ØÖÒ ÐØÓÒ Â º Ò «Ø Ð ÖØ ØÓÒ Ð³ Ô ÑÓÙÚÑÒØ Ø ÑÔÐØ ÐÓÖ ÕٳР³Ø ØÖÒ ÐØÓÒ Ð Ô ³ÒØÐÐÓÒÒ Ø ÔÖ Ð ÙÒ ÑÙÐØÔÐ ÒØÖ ÔÜеº Ò ÖÚÒ ÐÐ Ò Ð³ Ø Ô ÐÓÖ ÕÙ Ð ÑÓÙÚÑÒØ ØÑÖ ÓÑÔÓÖØ ÖÓØØÓÒ

29 ½¼ ÔØÖ ½º ØØ Ð³ÖØ ³ ع¹Ö ÔÐÑÒØ ÒÓÒ¹ÒØÖ º ÓØ ÓÒ ÔÖÒÖ ÙÒ ÒØÐÐÓÒÒ ØÓÙ Ð Ö ØÓÙ Ð Ö ÓÙ ØÓÙ Ð ¼º Ö ÔÓÙÖ Ð³ Ô ÒÙÐÖ ÓÜ Ø ÓÑÔÐÜ Ö Ð³«Ø ³ÙÒ ÖÓØØÓÒ ÙÖ Ð ÑÓÙÚÑÒØ ÔÜÐ Ò³ Ø Ô Ð ÑÑ ÔÓÙÖ ØÓÙ Ð ÔÜÐ º Ò «Ø ÙÒ ÔÜÐ ÔÖ Ð ÔÖÓØÓÒ Ù ÒØÖ ÖÓØØÓÒ ÙÖ Ð³Ñ Ò ÔÐÖ ÔÖØÕÙÑÒØ Ô º ÈÖ ÓÒØÖ ÙÒ ÔÜÐ ÐÓÒ ÒØÖ ÙÖ ÙÒ ÔÐÑÒØ ÑÔÓÖØÒغ Ù Ø ÖÓØØÓÒ Ø ÔÐÙ ÔÖØÙÐÖÑÒØ ØÖÑ Ò ÒÙ Ø Ó ÒÙ Ð ÔÐÑÒØ ÔÜÐ Ò³ Ø Ô ÒØÖº Ò ÕÙÐ ÔÜÐ ÓÚÒØ ØÖ Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÔÓÙÖ Ð ÐÙÐ Ð ØÒ ÒÖÐÑÒØ ÑÓÙÚÑÒØ ÓÒØ ØÖÓÒÕÙ ÔÓÙÖ ÓÖÖ ÔÓÒÖ ÚÐÙÖ ÒØÖ ÔÜÐ Ø Ò ÐØÖ Ð Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒº ÁÐ Ò Ö ÙÐØ ÒÓÖ ÙÒ ÔÖØ ÔÖ ÓÒ Ú ¹ ¹Ú г ØÑØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ Ø ÙÒ ÓÒ ÖÐ ÐÓÖ Ð³ ØÑØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ØÓÙØ Ù ÐÓÒ ³ÙÒ ÕÙÒ ÚÓº ÓÑÑ ÓÒ ÔÙØ Ð ÚÓÖ Ò Ð ÓÖÑÙÐ Ù ØÐÙ ½º½ г ØÑØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ Ø Ò ÓÒØÓÒ ³ÙÒ ØÒ ÒØÖ Ð ÒÚÙÜ Ö ÔÜÐ º Ä ÔÖÓ Ù ³ ØÑØÓÒ Ø ÓÒ ÓÖØÑÒØ Ò Ð Ð ÑÓÒÖ ÚÖØÓÒ ÔÖ Ø ÒÚÙÜ Ö º Ò ØÓÙØ ÚÖØÓÒ ³ÐÐÙÑÒØÓÒ ÐÓÐ ÓÙ ÐÓÐ Ò Ð ÕÙÒ ³Ñ Ö ÕÙ Ù Ö Ð ÔÖÓ Ù ³ ØÑØÓÒº ÑØÓ ÓÒØ ÓÒ ØÖ Ò Ð ÙÜ ÚÖØÓÒ ÔÖ Ø ÒÚÙÜ Ö ÔÜÐ º ÁÐ Ü Ø ÒÓÖ ÙÒ ÔÖÓÐÑ ÓÒÖÒÒØ Ð³ÑÔÐÓ ÑØÓ ÓÖÖÐØÓÒº Ë ÙÒ ÑÓØ Ð³Ñ ½ ÔÖØ ÓÑÔÐØÑÒØ ÓÙ ÔÖØÐÐÑÒØ Ò Ð³Ñ ¾ ÙØ ÙÒ ÓÐÙ ÓÒ Ð ÔÖÓ Ù ³ ØÑØÓÒ ÓÙÖÒØ ÕÙÒ ÑÑ ÙÒ ÜØÖÑÙÑ Ù ÖØÖ Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒº ÐÙ¹ ÓÖÖ ÔÓÒÖ Ù ÑÓÙÚÑÒØ Ð ÔÐÙ ÔÖÓÐ Ù Ò Ð ØÒ ÙØÐ Ñ Ò ÖÔÖ ÒØ Ô ÓÐØÓÖÑÒØ Ð ÑÓÙÚÑÒØ Ù ÑÓغ ÁÐ Ø ÓÒ Ò Ö ÜÖ ÖØÖÖÑÒØ ÙÒ ÙРٹРÙÕÙÐ Ð Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ø ÖØ Ö ØÖÓÔ Ô٠к ½º¾º¾ ÅØÓ ÐØÖÒØÚ ÒÓÑÖÙ ÓÒØ ØÒØ ÔÐÖ Ð ÔÖÓÐÑ ÔÔÖÓ Ð ÕÙ º Ò ËÄÀ¼¼ Ð ÙØÙÖ ÑÓÒØÖÒØ Õ٠гÑÔÐÓ ÒÓÙÚÐÐ ÑØÖÕÙ ÔÖÑØØÒØ ³ÓØÒÖ ÑÐÐÙÖ ÔÖÓÖÑÒ Ú ¹¹Ú Ù ÖÙØ ÙÖ Ð ÒÚÙÜ Ö ÔÜÐ º ÁÐ ¾µ ÔÖÓÔÓ ÒØ ÔÖ ÜÑÔÐ ³ÙØÐ Ö Ð ØÒ ÙÝ È ÐÓ ½ Ù Ú µ Ù È ÓÙ ÃÙÐÐ Ù ÐÓ Ú µº Ò ÀÃÊ Ð ØÒ ÀÙ ÓÖ«Ø ÙØÐ ÔÓÙÖ Ö Ð Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÒØÖ ÙÒ ÑÓÐ Ø ÙÒ Ñ Ú ÑÐÐÙÖ Ö ÙÐØØ ÕÙ Ð ÓÖÖÐØÓÒ Ò ØÖÑ ÖÓÙ Ø Ú ¹¹Ú ÔÖØÙÖØÓÒ ÙÖ Ð ÒÚÙÜ Ö ÔÜÐ º Ò ÕÙ ØØ ØÒ Ò ÓØ Ô ÑÔÐÓÝ ÔÓÙÖ Ð³ ØÑØÓÒ ÑÓÙÚÑÒØ Ò ÀÃÊ Ð ÙØÙÖ ÙÖÒØ ÕÙ³Ð Ø ØÖ ÑÔÐ ³Ò ØÒÖ Ð ÔÖÒÔ ÙÒ ØÐÐ ÔÔÐØÓÒº ÈÓÙÖ ³«ÖÒÖ ÔÖÓÐÑ Ð ÐÔÒÒ Ð³ ØÑØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ ÙØÙØÓÒ ÒÚÙÜ Ö ÔÐÙ ÙÖ ØÖÚÙÜ Ï Æ Â ÔÖÓÔÓ ÒØ ³ÙØÐ Ö ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÐÓÐ ÒÓÒ ÔÖÑØÖÕÙ Ñ º ÁÐ ³Ø Ò Ø ÖÑÔÐÖ Ð³ÒÓÖÑØÓÒ ÒÚÙ Ö ÔÜÐ ÔÖ ÙÒ ÓÒØÓÒ

30 ½º¾º Å Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÑÓØ ½½ Ù ÖÒ Ù ÔÜÐ Ò Ð³Ñº ÑØÓ ÑÔÐÕÙÒØ ÙÒ ØÖ ÔÖÐÐ ÔÜÐ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÐÙÖ ÒÚÙ Ö º ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÊÒ Ï ÔÖ ÒØ Ð ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÊÒº ËÓÒ ÔÖÒÔ Ø Ð ÙÚÒØ ÙØÓÙÖ ÕÙ ÔÜÐ Ð³Ñ ÓÒ ÒØ ÙÒ ÚÓ Ò ÔÙ ÓÒ ÓÑÔØ Ð ÒÓÑÖ ÔÜÐ Ù ÚÓ Ò ÝÒØ ÙÒÒØÒ Ø ÔÐÙ Ð ÕÙ Ð ÔÜÐ ÒØÖк Ä ÚÐÙÖ Ù ÒÚÙ Ö Ù ÔÜÐ ÒØÖÐ Ø ÐÓÖ ÖÑÔÐ ÔÖ º ÇÒ ÓØÒØ Ò ÙÒ ØÐÙ ³ÒØÖ ÐÐÒØ ¼ ƹ½ Æ ØÒØ Ð ÒÓÑÖ ³ÐÑÒØ Ò Ð ÚÓ Ò ÓÒ Öº Ë ÓÒ ÓÒ Ö ÙÒ ÔÓÖØÓÒ ³ÙÒ Ñ Ò ÔÖ µ Ø ÙÒ ÚÓ Ò ÒØ ÙØÓÙÖ ÕÙ ÔÜÐ Ð ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÊÒ ØÖÒ ÓÖÑ µ Ò µ ÓÑÑ ÐÐÙ ØÖ Ò ½º µº µ ½¼¼ ½¼ ½ ½½½ ½¾ ½ ½½ ¾¼ ¾ ½ ½½ ¼ ¼ ½ ¾ ¾ µ ¾ ½ ½ ½ ½º µ ÍÒ Ó Ð Ñ ØÖÒ ÓÖÑ ÓÒ ÔÔÐÕÙ ÙÒ ÑØÖÕÙ ØÝÔ Ë ÓÙ ËË ÔÓÙÖ Ñ ÙÖÖ Ð ÑÐÖØÒØÖ Ð ÙÜ ÑÓØ º Ä ÙØÙÖ ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ ØØ ØÖÒ ¹ ÓÖÑØÓÒ ÖÒ ÔÐÙ ÖÓÙ Ø Ð³ ØÑØÓÒ ÑÓÙÚÑÒØ Ú ¹¹Ú ÔÖØÙÖØÓÒ ÐÙÑÒÓ Øº Ò «Ø Ð Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ò ÔÒ ÔÐÙ ÖØÑÒØ ÐÚÐÙÖ Ù ÒÚÙ Ö Ù ÔÜÐ Ñ ÓÒ ÓÖÖ ÐÓк ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ ³ÓÖÖ Ä ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÔÖÓÔÓ Ò Æ ÖÑÔÐ Ð ÚÐÙÖ Ù ÒÚÙ Ö ÔÜÐ ³ÙÒ ÑÓØ ÔÖ Ð ÖÒ Ù ÒÚÙ Ö Ò Ð ÑÓغ Ò Ð ÑÓØ ØÐÐ ÓÒØ Ð ÒÚÙÜ Ö ÓÒØ ÓÒÒ Ò ½ºµ µ Ø ÖÑÔÐ ÔÖ Ð ÑÓØ ½ºµ µ ÓÑÔÓÖØÒØ Ð ÖÒ ÔÜÐ º µ ½¼¼ ½¼ ½ ½½½ ½¾ ½ ½½ ¾¼ ¾ ½ ½½ ¼ ¼ ½ ¾ ¾ µ ½ ¾ ½ ¾½ ½ ½ ¾¼ ½ ¾ ¾ ½¾ ½¼ ½ ½ ¾¾ ¾ ½ ½½ ½ºµ ijÙØÙÖ ÔÖØ Ð³ÝÔÓØ ÕÙ³ÙÒ ÑÓ ØÓÒ ÐØÓÖ ÓÙ ÒÓÒ ÒÚÙÜ Ö ÔÜÐ ³ÙÒ ÑÓØ Ò ÔÖØÙÖ ÕÙ ØÖ ÔÙ Ð ÖÒ ÖÐØ ÐÙÖ ÒÚÙÜ Ö º Ò ÖÑÔÐÒØ Ð ÚÐÙÖ Ù ÒÚÙ Ö ÔÖ ÓÒ ÖÒ Ò Ð ÚÓ Ò Ó ÔÓÙÖ Ð ÓÑÔÖ ÓÒ ÓÒ ÓØÒØ ÓÒ ÙÒ Ò ÙÓÙÔ ÔÐÙ ÖÓ٠غ ÈÖ ÓÒØÖ ÓÒ Ò ÔÙØ ÔÐÙ ÙØÐ Ö Ò Ð ØÒ Ù ÙÐÐ º ÇÒ Ø ÓÐ ÓÑÔÖÖ Ð ÑÓØ Ò ÓÑÔÖÒØ Ð ÔÖÑÙØØÓÒ ÓÖÖ Ò Ö ÔÓÙÖ Ô Ö

31 ½¾ ÔØÖ ½º ØØ Ð³ÖØ Ù ÑÓØ ÓÖÓÒÒ Ð³Ñ ½ Ù ÑÓØ ÓÖÓÒÒ Ð³Ñ ¾º Ë Ð ÑÓØ Ø ÒÒ Ð ÔÖÑÙØØÓÒ Ø Ð ÔÖÑÙØØÓÒ ÒØØ ½½ ¾¾ ºººÆƵº ËÒÓÒ Ð ÙØÙÖ Ò ÒØ ÙÒ ØÒ ÔÓÙÖ ØÑÖ Ð ÑÐØÙ Ð ÔÖÑÙØØÓÒ ÓÙÖÒØ Ú Ð ÔÖÑÙØØÓÒ ÒØغ ÍÒ ØÙ ÓÑÔÖØÚ ÔÖÓÖÑÒ Ø ÔÖÓÔÓ ÒØÖ Ð ÑØÓ Ð ÕÙ ËË Ø Æµ Ø Ð ÙÜ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÖÒ ÇÖÖ Ø ÊÒµº ØØ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÔÖÑØ ³«ÖÒÖ ÔÖØÐÐÑÒØ ÔÖÓÐÑ ÚÖØÓÒ ³ÒØÒ Ø ÐÙÑÒÙ ÔÜÐ º Ò «Ø Ð ØÓØÐØ ÔÜÐ ÚÓÒØ ÐÙÖ ÒØÒ Ø ÑÒÙÖ ÓÙ ÙÑÒØÖ Ð ÑÑ ÑÒÖ ÑÓ ØÓÒ Ù ØÙÖ Ñѵ ÐÙÖ ÖÒ Ò ÒÖ Ô º Ä ÐÙÐ ÑÐÖØ Ö ØÖ ÓÒ ÒØÕÙº ÑÑ ÙÒ Ð ÚÖØÓÒ Ù ÒÚÙ Ö ³ÙÒ ÔÜÐ Ð ÒÒ Ð³Ñ ÖÒ º ÈÖ ÜÑÔÐ Ò Ð ÑÓØ ÔÖ ÒØ Ò ÜÑÔÐ Ð ÒÚÙ Ö Ù ÔÜÐ ÒØÖÐ ÔÙØ ÚÖÖ ½ Ù ÕÙ³ ¾ Ò ÔÓÙÖ ÙØÒØ ÒÖ ÖÒº ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ò Ù Ä ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÒÓÒ¹ÔÖÑØÖÕÙ ÆËÍË Ï ÓÒ Ø ÖÑÔÐÖ Ð ÑÓØ ÒÚÙÜ Ö Òµ ÔÖ ÙÒ ÑÓØ ÒÖ Ð ØÓÒº ØØ Ð ØÓÒ ÔÖ ÐÓÐÑÒØ Ð ÒÚÙÜ Ö Ò ÙÜ ÓÙ ¹Ò ÑÐ Ð Ò ÒÖÙÖ Ù Ò ÖÖÒ ÖÔÖ ÒØ ÔÖ ÙÒ ½µ Ø Ð Ò ÙÔÖÙÖ Ù Ò ÖÖÒ ÖÔÖ ÒØ ÔÖ ÙÒ ¼µº Ä ÖÖÒ Ø ÔÖ Ù ÒØÖ Ù ÚÓ Ò ÓÒ Öº ÔÔÐÕ٠гÜÑÔÐ ÕÙ ÒÓÙ ÔÖÓÔÓ ÓÒ Ð ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ù ÑÓØ ½ºµ µ Ø ½ºµ µ Ò ÓÒ ÖÒØ Ð³ÓÖÖ ³ÔÔÖØÓÒ ÔÜÐ Ò Ð ÑÓØ ÐÒ ÔÖ ÐÒ º µ ½¼¼ ½¼ ½ ½½½ ½¾ ½ ½½ ¾¼ ¾ ½ ½½ ¼ ¼ ½ ¾ ¾ µ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ½ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ½ºµ ÈÓÙÖ ÓÑÔÖÖ ÙÜ ÑÓØ Ð ÙØ ÓÒ «ØÙÖ Ð ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÆËÍË ÙÜ ÑÓØ Ø ÓÑÔÖÖ Ð ÙÜ Ò ÒÖ Ð³ ³ÙÒ ØÒ Ò ÑРغ Ò Ð³ÖØÐ Ï ³ Ø Ð ØÒ ÀÑÑÒ ÕÙ Ø ÙØÐ Ò ÓÑÔÖÖ Ð ÙÜ Ò ÒÖ º Ä ØÒ ÀÑÑÒ ÓÑÔÖ ÙÜ ÓÙ ¹Ò ÑÐ ÖØ ÔÖ ÐÙÖ ÓÒØÓÒ ÖØÖ ØÕÙº ÐÐ ÓÒ Ø Ò ÙÒ ÓÑÔÖ ÓÒ Ø Ø ÙÜ Ò Ð³ ³ÙÒ ÓÔÖØÙÖ ÓÙ ÜÐÙ Ø Ò Ð ÓÑÑØÓÒ ØÓÙ Ð Ø ØØ ÓÑÔÖ ÓÒº Ä ÓÖÑÙÐØÓÒ ÑØÑØÕÙ Ð ØÒ ÀÑÑÒ Ø ÖÔÔÐ Ò ½ºµº Á ½ Á ¾ µ Æ ½ Á ½ µ Á ¾ µ ½ºµ Ú Á ½ Á ¾ Ð ØÖÒ ÓÖÑ ÑÓØ ½ Ø ¾ Ø Ð³ÓÔÖØÙÖ ÓÙ ÜÐÙ º Ä ØÖÒ ¹ ÓÖÑØÓÒ ÑÒÒØ Á ½ Ò Á ¾ ØÐ ÕÙ Á ½ Á ¾ µ Ø ÑÒÑÐ Ö Ø ÓÖÖ ÔÓÒÖ Ù

32 ½º º ÔÔÖÓ «ÖÒØÐÐ ½ ÑÓÙÚÑÒØ ÖÖº ØØ ÑØÓ Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ø ÔÐÙ ÖÓÙ Ø Ú ¹¹Ú ØÓÖ ÓÒ ÖÓÑØÖÕÙ ÕÙ Ð ÔÔÖÓ Ð ÕÙ ØÝÔ Ë Øº ³ÔÖ Ð ÖÐ Ò Â Ð ÑØÓ ÆËÍË ÓÒÒ ØÖ ÓÒ Ö ÙÐØØ ÙÖØÓÙØ ÐÓÖ ÕÙ Ð Ñ Ð ÕÙÒ ÔÖ ÒØÒØ ÖÒ ÚÖØÓÒ ÐÙÑÒÓ Øº ÔÒÒØ ÑÐÖ ÑÐÓÖØÓÒ Ð ÔÖÓÐÑ Ð Ù ÙÐÐ Ù ÖØÖ Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ø ØÓÙÓÙÖ ÔÖ Òغ ½º ½º º½ ÔÔÖÓ «ÖÒØÐÐ ÈÖÒÔ Ä³ÔÔÖÓ «ÖÒØÐÐ ÖРг ØÑØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ Ò ÑØØÒØ Ò ÖÐØÓÒ Ð ÖÚ ÔØÐ Ø ØÑÔÓÖÐÐ Ñ ³ÙÒ ÕÙÒº ØØ ÑØÓ ØÓÙØ ³ÓÖ Ø ÖØ ÔÖ ÀÓÖÒ Ø ËÙÒ Ò À˽ º ÐÐ Ø Ð³ÓØ ÒÓÑÖÙ ÜØÒ ÓÒ Ø ÑÓ ØÓÒ Æ Ë¼½ º ÐÐ ÖÔÓ ÙÖ ÙÒ ÔÖÓÔÖØ ÓÒ Ö¹ ÚØÓÒ Ð³ÐÐÙÑÒØÓÒ ÔÓÒØ º ËÓÙ Ð ÝÔÓØ ÔØØ ÑÓÙÚÑÒØ Ø «ÖÒØÐØ Ð³Ñ ÐÙÑÒÒ ØØ ÔÖÓÔÖØ ØÖÙØ ÒÖÐÑÒØ ÔÖ Ð³ÕÙØÓÒ ÓÒØÖÒØ ÑÓÙÚÑÒØ Ù ÔÖÑÖ ÓÖÖ Á Ü Ù Á Ý Ú Á Ø ÖÁÙ Ú Ì Á Ø ¼ ½ºµ ÓÙ Á Ü Á Ý Á Ø Ù Ø Ú ÖÔÖ ÒØÒØ Ö ÔØÚÑÒØ Ð ÓÑÔÓ ÒØ ÓÖÞÓÒØÐ Ø ÚÖ¹ ØÐ Ù ÖÒØ ÔØРгÒØÒ Ø ÖÁ Ð ÖÒØ ØÑÔÓÖРгÒØÒ Ø Ø Ð ÓÑÔÓ ÒØ ÓÖÞÓÒØÐ Ø ÚÖØÐ Ù ÚØÙÖ ÚØ º ÇÒ Ò ÔÖ Ð ÔÖÓÙØ ÐÖ ÙÜ ÚØÙÖ º Ä ÕÙÒØØ Á Ü Á Ý Á Ø ÓÒØ ØÑ Ò ÙØÐ ÒØ ÙÒÕÙ¹ ÑÒØ Ð ÒÓÖÑØÓÒ Ù Ð ÕÙÒ ³Ñ º ØÑØÓÒ ÓÒØ ÓØÒÙ ÓÒ Ð ÕÙ Ò ÓÒÚÓÐÙÒØ Ð ÕÙÒ ³Ñ Ú ÐØÖ ÖÚØÙÖ º Ò ÕÙ ÔÓÒØ µ Ð³Ñ ÓÒ ÓØÒØ ÙÒ ÕÙØÓÒ ÓÒØÖÒØ ÔØÓ¹ØÑÔÓÖÐÐ ÓÒ ÔÐÑÒØ Ù µ Ú µ Ì º ÍÒ ÙÐ ÓÒØÖÒØ Ò ÔÖÑØ ÔÒÒØ Ô ØÖÑÒÖ Ð ÙÜ ÓÑÔÓ ÒØ Ù Ø Ú Ù ÚØÙÖ ÚØ º Ò «Ø ÙÐ Ð Óѹ ÔÓ ÒØ Ð ÚØ ÔÖÐÐÐ Ù ÖÒØ Ð³Ñ ÔÙØ ØÖ ØÖÑÒ º ÙÖ ½º¾µ Ð ÔÖÓÙØ ÐÖ ÙÜ ÚØÙÖ ÔÖÔÒÙÐÖ ØÒØ ÒÙк ÈÓÙÖ ÐÚÖ Ð³ÒØÖÑÒØÓÒ ÓÒ Ø ÓÐ ÖÙÐÖ Ö ³ ع¹Ö ÙÔÔÓ Ö ÙÒ ÖØÒ ÙÒÓÖÑØ ÖÔÖØØÓÒ Ù ÑÔ ÚØ º ÔÖÑØ ³ÓØÒÖ Ð³ÕÙØÓÒ ÑÒÕÙÒغ Ò Ø ÒÖÐÑÒØ ÓÒ Ö ÙÒ Ý ØÑ ÖÓÒÒسÕÙØÓÒ ÔÓÙÖ ÐÚÖ Ð ÒØÖÑÒØÓÒ º ³ÙØÖ ØÒÕÙ ÖÚÒÒÒØ ÓÙØÖ ÔÐÙ ÙÖ ÓÒØÖÒØ ÓÒ ÖÚØÓÒ ÐÓÐ ÓÙ ÐÓÐ ÙÖ ÖÒÙÖ ØÐÐ ÕÙ Ð ÓÒØÖ Ø Ð ÓÙÐÙÖ Ð ÓÙÖÙÖ ÓÙ Ð ÖÚ Ë ÄÂ Ì Ø ÖÖ ÙÒ ÕÙØÓÒ ØÝÔ ½ºµ ÔÓÙÖ ÙÒ ÖÒÙÖ º Ä ØÒÕÙ Ð ÔÐÙ ÖÕÙÑÑÒØ ÖØ À˽ ÓÒ Ø ÒØÖÓÙÖ ÙÒ ÓÒØÖÒØ ÓÒØÒÙØ ÙÑÔ ÚØ º Ò «Ø ÓÙ Ö ÖÚ Ò Ô ØÖÓÙÚÖ ÙÖ Ð ÞÓÒ ÓÒØÒÙØ ÑÓÙÚÑÒØ Ð ÔÜÐ ÚÓ Ò ÔÓ ÒØ Ð ÑÑ ÔÐÑÒغ Ä ÔÖÓÐÑ ÖÙØ ÓÒ ÑÒÑ Ö ÙÒ

33 ½ ÔØÖ ½º ØØ Ð³ÖØ ÓÒØÓÙÖ ³ÙÒ ÓØ ÓÑÔÓ ÒØ ÒÓÖÑÐ ÎØ ÙÖ ½º¾ ß ËÙÐ Ð ÓÑÔÓ ÒØ ÒÓÖÑÐ Ù ÓØ ÓÔØÕÙ Ø ØÑк ÓÒØÓÒ ÓÙØ ÙÜ ØÖÑ Ð³ÙÒ ØØ ÙÜ ÓÒÒ Ù Úµ Ø Ð³ÙØÖ Ù Ð Ð Ù Úµ Ú ¼ Ø Ù Úµ Ù Úµ Ð Ù Úµ ½ºµ Ù Úµ Ð Ù Úµ Á Ü Ù Á Ý Ú Á Ø µ ¾ ½ºµ Ù Ü µ ¾ Ù Ý µ ¾ Ú Ü µ ¾ Ú Ý µ ¾ ½º½¼µ ÓÙ Ù Ü Ù Ý Ú Ü Ú Ý ÓÒØ Ð ÖÒØ ÓÖÞÓÒØÙÜ Ø ÚÖØÙÜ Ð ÚØ ÔÔÖÒغ ÁÐ ³Ø ÓÒ ØÖÓÙÚÖ Ð ÓÙÔÐ Ù Úµ ÑÒÑ ÒØ Ù Úµº Ä Ö ÓÐÙØÓÒ ØØ ÕÙØÓÒ ÑÙÐعÓÒØÖÒØ Ø ÒÖÐÑÒØ Ð³ÓØ ³ÙÒ ØÖØÑÒØ ØÖغ ÙÜ Ô¹ ÔÖÓ ÓÒØ ÐÓÖ ÒÚ Ð Ð³ÔÔÖÓ ÐÓÐ Ø Ð³ÔÔÖÓ ÐÓк ijÔÔÖÓ ÐÓÐ ÖÐ ÙÒ ÑÒÑ ØÓÒ Ù Úµ Ò Ò ÔÖÒÒØ Ò ÓÑÔØ ÕÙ ÔÜÐ ÓÒØÒÙ Ò ÙÒ ÒØÖ ÐÓÖ Õ٠гÔÔÖÓ ÐÓÐ ØÒØ ÓÑÔØ ØÓÙ Ð ÔÜРгѺ Ä ÔÖÓÔÖØ ØØ ÑØÓ ÓÒØ ÐÐÙ ØÖ Ò À˽ º Ä ÙØÙÖ ÓÒÐÙÒØ ÔÒÒØ ÕÙ ØØ ÑØÓ Ò ÐÚÖ ÕÙ³ÙÒ Ñ ÙÖ ÑÔÖ Ù ÓØ ÓÔØÕÙº ÍÒ Ó Ð Ù Úµ ÐÙÐ ÙÖ Ð³Ñ Ð ÙÆØ ÖÖ Ð ÔÖÑØÖ Ù ÑÓÐ ÔÐÑÒØ ÐÙÖ ÓÖÖ ÔÓÒÒغ ØØ ØÑØÓÒ Ø ÒÖÐÑÒØ ÖРг ³ÙÒ ÔÖÓ Ù ØÝÔ ÑÓÒÖ ÖÖ ÓÙ ³ÙÒ ÑØÓ ØÖØÚº ÊÑÖÕÙ ¾ Ò Ð ÔÐÙÔÖØ ÑØÓ Ð Ù Úµ Ò ÓÒØ Ô ÖÐÐÑÒØ ÐÙÐ ÓÒ ÔÖÖ ØÑÖ ÖØÑÒØ Ð ÔÖÑØÖ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÕÙ ÓÒØ ÓÒØÓÒ ØÖÑ º ÍÒ ÔÖÒÔÙÜ ÚÒØ ÑØÓ «ÖÒØÐÐ Ø ÕÙ³ÐÐ Ò Ò ØÒØ Ô Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÔÓÒØ ³ÙÒ Ñ Ð³ÙØÖº ØØ ØÔ Ø ÓÙÚÒØ ØÙ Ø ÓÙÖ ³ÖÖÙÖ Ò Ð ÑØÓ ÔÔÖÒØ ÔÓÒØ ÖØÖ ØÕÙ º ÔÐÙ ÓÒØÖÖÑÒØ ÙÜ ÑØÓ ÙÖ Ð ÓÖÖÐØÓÒ ÙÙÒ ÒØÐÐÓÒÒ Ð³ Ô ÔÖÑØÖÕÙ Ù ÑÓÙÚÑÒØ Ò³ Ø Ò Öº Ä ÔÖ ÓÒ Ð³ ØÑØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ Ò³ Ø ÓÒ Ô ÓÒØÖÒØ ÔÖ Ø ÒØÐÐÓÒÒº

34 ½º º ÔÔÖÓ «ÖÒØÐÐ ½ ijÔÔÖÓ «ÖÒØÐÐ ÔÓ ÔÒÒØ ÕÙÐÕÙ ÒÓÒÚÒÒØ ÃÌ º Ò ÙÒ ÔÖÑÖ ØÑÔ ÔÓÙÖ Õ٠гÕÙØÓÒ ½ºµ ÓØ ÙØÐ Ð Ð ÙØ ÕÙ Ð³Ñ ÓØ Ù¹ ÑÑÒØ ØÜØÙÖº Ò «Ø ÓÒ ÑÒ ÙÒ Ñ ÙÒ Ð ÖÒØ ÔØÙÜ Ø ØÑÔÓÖÐ ÓÒØ ÒÙÐ Ø Ð Ø ÑÔÓ Ð ØÒÙÖ ÙÒ ÑÓÙÚÑÒغ Ò ÖÚÒ Ð³ ¹ ØÑØÓÒ ÖÒØ ³«ØÙ Ù ØÖÚÖ ÐØÖ Ð ÙÖ Ô ¹ µ ÕÙ ÖÕÙÖÒØ ÙÒ Ð ØÜØÙÖ Ð³Ñ ÔÓÙÖ ØÖ ÚÐ º Ò «Ø Ð ØÜØÙÖ Ð³Ñ Ø ØÖÓÔ ÑÔÓÖØÒØ ÓÒ ÙÖ ÓÖØ ÚÖØÓÒ ³ÒØÒ Ø Ø Ð ÚÐÙÖ ØÑ Ð ÖÚ Ö Ù Ù Ø Ù Ð º ÆÓÙ ÓÑÑ ÓÒ Ò ÔÖ Ò ÙÜ ÝÔÓØ ÓÒØÖØÓÖ ÓÒÖÒÒØ Ð ØÜØÙÖ Ð³Ñº ijÝÔÓØ ÓÒ ÖÚØÓÒ Ð³ÐÐÙÑÒØÓÒ ÐÓÐ ÙÜÑ ØÖÑ Ð³ÕÙØÓÒ ½ºµ Ð ¼µ Ø ÙÒ ÝÔÓØ ØÖ Ö ØÖØÚ ÕÙ Ø ÖÕÙÑÑÒØ ÚÓк Ò «Ø ÓÒ ÓÒ Ö ÔÖ ÜÑÔÐ Ò Ò ÜØÖÙÖ Ð Ô ³ÙÒ ÒÙ ÚÒØ Ð ÓÐÐ ÔÙØ Ö ÚÖÖ Ð³ÒØÒ Ø ÐÓÐ Ð³Ñ ÕÙ º ÑÑ ÙÒ ÖÒ ÒÓÑÖ ÑÖ ÓÙ ÏÑ ÓÒØ ÕÙÔ ³ÙÒ ÓÒØÖÓÐ ÙØÓÑØÕÙ ³ÓÙÚÖØÙÖ Ù ÔÖÑ ÔÓÙÖ ÚØÖ Ð ÔÒÓÑÒ ÙÖ¹ÜÔÓ ØÓÒ ÓÙ Ð Ñ ØÖÓÔ ÓÑÖ º Ä ÐÙÑÒÓ Ø ÐÓÐ Ò³ Ø ÓÒ Ô Ò ÖÑÒØ ÓÒ ÖÚ ÒØÖ ÙÜ Ñ ³ÙÒ ÕÙÒ ÚÓº ÁÐ Ø ÓÒ Ò Ö ÑÓÐ Ö Ð ÚÖØÓÒ Ð³ÒØÒ Ø ÐÓк ÐÙÐ Ò Ø Ð³ÙØÐ ØÓÒ ³ÙÒ ÑÓÐ Ö ØÒ Ð Ò ÓÙ Ð ÙÖ ÐÑ Ù º ÒÖÐÑÒØ Ò Ð ÔÔÖÓ «ÖÒØÐÐ Ð Ø Ø ÙÒ ÝÔÓØ ÓÙ ¹ ÒØ ÐÓÒ ÐÕÙÐÐ Ð³Ò ÑÐ ÔÓÒØ ÙØÐ ÔÓÙÖ Ð Ö Ð ÑÔ ÚØ ÔÔÖØÒØ ÙÒ ÑÑ Óغ ØØ ÝÔÓØ Ø ÚÑÑÒØ Ù Ò ÔÖ Ò ÓÒØÒÙØ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÔÔÖÒغ ÈÖ ÓÒØÒÙØ ÓÒÒØÒ ÙÒ ÖÓÒØÖ ÒØÖ Ð ÔÖÓØÓÒ «ÖÒØ ÓØ ÑÓÙÚÒØ ÒÔÒÑÑÒغ Ä ÖÒÖ ÐÑØØÓÒ Ø Ð Ù Ø Õ٠гÑÔÐØÙ ÑÓÙÚÑÒØ ØÑÐ ÓØ Ö ØÖ Ðº Ò «Ø г ØÑØÓÒ ÖÒØ Ò³ Ø ÚÐÐ ÕÙ Ð ÔÐÑÒØ ØÑ Ø ÒÖÙÖ Ð ØÐÐ Ù Ñ ÕÙ ÙØÐ ÔÓÙÖ Ð ÐÙÐ Ù ÖÒغ ½º º¾ ÑÐÓÖØÓÒ Ä ÐØØÖØÙÖ ÔÖ ÒØ ÙÒ ÖØÒ ÒÓÑÖØÒÕÙ ÔÖÑØØÒØ ³«ÖÒÖ Ù ÑÓÒ ÔÖØÐÐÑÒØ ÔÖÓÐÑ Ù ÔÖ Ð ÒÓÒ¹ÚÖ ØÓÒ ÝÔÓØ ØÖÚÐ Ò Ð Ù ÓØ ÓÔØÕÙº ÁÐ Ø ÔÓ Ð ÖÙÖ Ð ÒÓÖÒ Ù ÙÜ ÓÒØÒÙØ ÓØ Ò ÜÔÐÓØÒØ Ð ÓĐÒÒ ÒØÖ Ð ÓÒØÒÙØ ÑÓÙÚ¹ ÑÒØ ØÐ ÖÓÒØÖ ÔÓØÓÑØÖÕÙ ÓØ Ò ÙØÐ ÒØ ÙÒ ÑÒØØÓÒ Ù ÑÔ ÚØ ØÑ ÒÖÓÒ ÓÑÓÒ Ù Ò Ù ÑÓÙÚÑÒØ Ç º Ò ËÙ ÙÒ ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ò ÓÓÖÓÒÒ ÔÓÐÖ Ù ÓØ ÓÔØÕÙ Ø ÔÖ ÒØ ÓÑÑ ÔÓ ÒØ ÑÐÐÙÖ ÔÖÓÖÑÒ Ú ¹¹Ú ÓÒØÒÙØ º ÈÓÙÖ ³«ÖÒÖ Ð ÓÒØÖÒØ ÔØØ ÑÓÙÚÑÒØ Ð ÔÐÙÔÖØ ÑØÓ ³ÓÖÒØ ÔÓÙÖ ÑÔÐÓÝÖ ÙÒ ÔÔÖÓ ÔÝÖÑк Ò Ð³ ØÑØÓÒ ÑÓÙÚÑÒØ Ø ÙÒ Ö ÓÐÙØÓÒ ÓÖØÑÒØ Ö ÓÙ ÐÑÓÙÚÑÒØ Ø ÕÙ ÑÒØ ÒÙе ÔÙ Ø ÖØÖÓÔÖÓÔ Ö ÓÐÙØÓÒ Ò Ö ÓÐÙØÓÒ Ù ÕÙ³ Ð Ö ÓÐÙØÓÒ Ð ÔÐÙ Ò ÅÈ Ëà º ÔÖÓ Ù ÔÖÑØ ³ ØÑÖ ÔÐÑÒØ ÖÒ ÐÐ Ò ÓÖØÖ

35 ½ ÔØÖ ½º ØØ Ð³ÖØ ÐÑØ ³ÙØÐ ØÓÒ ÐØÖ ÖÚØÙÖ Ò Ö Ð³ ØÑØÓÒ ÑÔ ÐÓÙܺ ÔÒÒØ Ð ÖØÓÒ Ð Ö ÓÐÙØÓÒ Ñ Ö ÕÙ ÔÖÓÙÖ Ñ ÕÙ ÑÒØ ÙÒÓÖÑ º Ò Ð³ ØÑØÓÒ ÖÒØ ÓÙÖÒØ ÙÒ ÒÓÖ¹ ÑØÓÒ Ø Ð³ ØÑØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ Ø ÖÒÙ ÑÔÖ º ÍÒ ÙØÖ ÓÙÖ ³ÖÖÙÖ ÚÒØ Ù Ø Õ٠гÐÐÙÑÒØÓÒ ÐÓÐ Ø ÓÒ Ö ÓÒ ØÒØ ÒØÖ ÙÜ Ñ Ù Ú º Ò Ç Ø ÏÅ Ð ÙØÙÖ ØÒÒÒØ ÓÑÔØ ÚÖØÓÒ Ð³ÒØÒ Ø ÐÓк Ò Ð³ÕÙØÓÒ ½ºµ ³ÖØ Á Ü Ù Á Ý Ú Á Ø ÖÁ Ú Á Ø ½º½½µ Ú ÙÒ ÚÖÐ ÓÒØÓÒ Ð ÚÖØÓÒ ³ÐÐÙÑÒØÓÒ Ð Òº ÇÐÚÖ ÙÖ ØÙ Ò Ù Ð ÐÙÐ Ò Ð Ô ÕÙ ÓÙ Ð ÙÖ Ð Ò Ø ÄÑÖØÒÒ ³ ع¹Ö ÐÐ Ö Ø Ð ÐÙÑÖ ÒØÕÙÑÒØ ÙÚÒØ ØÓÙØ Ð ÖØÓÒ µº ÍÒ ØÐÐ ÙÖ ÔÓ Ò ØÓÙØ ÔÓÒØ Å Ð ÔÖÓÔÖØ ÙÚÒØ Á Ñ Øµ Ë Åص Æ Åµ ½º½¾µ Ú Á Ñ Øµ гÒØÒ Ø ÖÙ ÔÖ Ð ÑÖ Ò Ñ Ñ Ù ÔÓÒØ Åµ Ð³Ò ØÒØ Ø Ë Åص ÐÚØÙÖ ÙÒØÖ Ò Ð ÖØÓÒ Ð ÓÙÖ ÐÙÑÖ Æ Åµ Ð ÒÓÖÑÐ Ò Å Ð ÙÖ Ø ÙÒ ÓÆÒØ ÓÒ ØÒØ ÚÓÖ ÙÖ ½º µº Å Æ Ë Ñ ËÓÙÖ ÐÙÑÖ ÙÖ ½º ß ³ÙÒ ÙÖ ÄÑÖØÒÒº ijÙØÐ ØÓÒ ØØ ÕÙØÓÒ ÔÖÑØ ÒÖ Ð ØÖÑ Ò Ð³ÕÙØÓÒ ½º½½µº ÍÒ ÙØÖ ÔÔÖÓ Ø ÔÖ ÒØ Ò Æ Ó٠гÙØÙÖ ÔÖÓÔÓ ÙÒ ÑÓÐ ÔÓÙÖ Ð³ÚÓÐÙØÓÒ Ð³ÐÐÙÑÒØÓÒ ÐÓÐ ÒÐÙÒØ ÙÒ ØÙÖ ÑÙÐØÔÐØ Ø ÙÒ Ó«Øº ÇÒ ÓÒ Á Ø Øµ à صÁ ص ص ÓÙ Á ص Ø Ð³ÐÐÙÑÒØÓÒ ÐÓÐ ÙÒÒ ØÒØ Øº ÒÐÑÒØ ÓÑÑ Ð³ ØÑØÓÒ ÙÜ ÕÙÒØØ Ù Úµ ÓÙ ÔÖÑØÖ Ù ÑÓÐ ÑÓÙÚÑÒص Ø ÓÖØÑÒØ ÖÙØ À˽ ÔÖ Ð³ ØÑØÓÒ ÖÒØ

36 ½ºº ØÑØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÔÖ Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ³Ò ½ ÒÓÑÖÙ ÑØÓ ÓÒØ Ø ÚÐÓÔÔ ÙØÐ ÒØ ØØ ØÕÙ ÖÓÙ Ø ÔÓÙÖ ÖØÖ Ð ØÑØÓÒ ÖÖÒØ º Ò ÑØÓ ÙÖ Ð ÑÓÒÖ ÖÖ ÖÓ¹ Ù Ø ÓÙ ÙÖ Ð ÑÓÒÖ ÑÒ ÖÖ ÓÒØ ÙØÐ ÔÓÙÖ Ð³ ØÑØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÅÈ ÏÅ Ç º ½º ØÑØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÔÖ Ñ Ò ÓÖÖ ¹ ÔÓÒÒ ³Ò ÍÒ ÙØÖ ÑØÓ ³ ØÑØÓÒ ÑÓÙÚÑÒØ Ø ÔÔРгÜØÖØÓÒ ³Ò ÖØÖ ØÕÙ Ñ ÙÚ ³ÙÒ Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒº ÑØÓ ÓÒØ Ð Ò Ð ÔÔÖÓ ÙØ ÒÚÙ Ö ÐÐ Ò ØÒØ ÙÒ ÒØÖÔÖØØÓÒ Ð³ÒÓÖÑØÓÒ ÓÒØÒÙ Ò Ð³Ñº Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ò Ø ÐÑÒØ ÖÑÖÕÙÐ Ò ÐÑ ÓÑÑ ÔÖ ÜÑÔÐ ÐÒ ÑÒØ ÓÒ ÓÒØÓÙÖ Ñ Ù ÔÓÒØ ÙÖÖÐÐÒØ ÔÓÒØ ÔÐÙ ÓÖØ ÓÙÖÙÖ Øº ijÒØÖØ ØÐ Ò ÖÔÓ ÙÖ Ð Ø ÕÙ ÐÙÖ ÔÖÓÔÖØ ÓÒ ÖÚÒØ ØÓÙØ Ù ÐÓÒ Ð ÕÙÒº ÄÙÖ Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÓÒ Ò ³ØÖ ÔÐÙ ÖÓÙ Ø ÕÙ ÐÐ ÖÐ ÔÖ Ð ÑØÓ ÔÔÖÒØ Ð ÓÖÖÐØÓÒº ÒÖÐÑÒØ Ð ÓÜ Ò ÔÒ Ð³ÔÔÐØÓÒ Ø Ù ØÝÔ ÑÐÙ ÙÕÙÐ ÓÒØ Ù Ð Ñ º ÈÖ ÜÑÔÐ ÔÓÙÖ Ò ÕÙ Ò ÙÒ ÒÚÖÓÒÒ¹ ÑÒØ ØÖÙØÙÖ ÓÒ ØÖÙØ ÔÖ Ð³ÓÑѵ Ð ÐÒ ÖÓØ ÚÖØÐ ÓÒØ ÖÕÙÒØ Ø ÓÒ ØØÙÒØ ÙÒ ØÝÔ ³Ò ÓÙÖÒغ ÈÖ ÓÒØÖ Ò Ð ÒÚÖÓÒÒÑÒØ ÓÙ ¹ÑÖÒ Ë ¼¼ Ø Ò Ø ÔÙ ÓÙÖÒØ Ø ÓÒ ÒÔغ Ä ÔÖÒÔ ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÑØÓ Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ³Ò ÖÔÓ ÙÖ ÙÜ ØÔ ÖÙÐ ½µ гÜØÖØÓÒ Ò ÖØÖ ØÕÙ Ø ¾µ ÐÙÖ Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒº ÆÓÙ ÐÐÓÒ ØÐÐÖ ÙÜ ØÔ Ò Ð ÙØ Ù ÔÖÖÔº ½ºº½ ÜØÖØÓÒ ³Ò ÖØÖ ØÕÙ ÇÒ Ð ÒÖÐÑÒØ Ð Ò ÖØÖ ØÕÙ Ò ÙÜ ÖÓÙÔ º Ä ÔÖÑÖ ÖÓÙÔ Ø Ó ÙÜ Ò ØÝÔ ÓÒØÓÙÖº ÁÐ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÓÖØ ÚÖØÓÒ ÔÓØÓÑØÖÕÙ ÙÖ Ð³Ñº ÁÐ ÒÒØ ØÖ ÔÙ Ù ÓÙÖ ³ÙÒ ÕÙÒ Ö Ð Ö ÙÐØÒØ Ð ÔÖÓØÓÒ ÓØ ÑÓØ ÓÖØ Ü ÙÖ Ð Ò ØÐÙÜ Ö Øºµ ÓØ ÓÒØÓÙÖ ÓØ ÓÒ ØØÙÒØ Ð Ò ÓØ ÐÙÖ ØÜØÙÖ º ÈÐÙ ÙÖ ÔÔÖÓ ÓÒØ ÒÚ Ð ÔÓÙÖ Ð ØÖÑÒØÓÒ ÓÒØÓÙÖ º Ä ÔÐÙ ÖÔÒÙ ÓÒØ Ò ÓÙØ Ð ÑØÓ ÖÚØÚ ËÑ ÀÅ º ÐÐ ÓÒØ Ú Ò ØÖÓ ØÓÖ ß ÅØÓ ÙØÐ ÒØ Ð ÐÙÐ Ù ÖÒØ ÐÐ ÓÒ ØÒØ ØÖÑÒÖ Ð Ö¹ ÒØ ÖØÓÒÒÐ Ð³Ñ Ò ÕÙ ÔÓÒØ Ð³Ñº Ä ÒÓÖÑ Ù ÖÒØ

37 ½ ÔØÖ ½º ØØ Ð³ÖØ Ø Ò ÙØ ÐÙк Ä ÑÜÑÙÑ ÐÓÐ Ð ÒÓÖÑ Ù ÖÒØ ÒØ ÐÓÖ Ð ÔÓÒØ Ù ÓÒØÓÙÖº ß ÅØÓ ÙÖ Ð ÐÙÐ ÖÚ ÓÒ ÐÐ ÖÔÖÒÒÒØ Ð ÐÙÐ Ð ÒÓÖÑ Ù ÖÒغ Ä ÖÚ ÓÒ Ø Ò ÙØ ÐÙÐ Ò Ð ÖØÓÒ Ù ÖÒغ Ò ÙØ Ð ÓÒÚÒØ ÖÖÖ Ð Ô ÔÖ ÞÖÓ Ð ÖÚ ÓÒ ÔÓÙÖ ØÖÑÒÖ Ð ÔÓÒØ Ù ÓÒØÓÙÖº ß ÅØÓ ÖÔÓ ÒØ ÙÖ Ð ÐÙÐ Ù ÄÔÐÒ ÐÐ ÓÒØ ÙÖ Ð ÐÙÐ Ù ÄÔÐÒ Ð³Ñ Ð Ø ÙÖ Ð ÖÖ Ô ÔÖ ÞÖÓº Ä ÖÒØ Ø Ð ÐÔÐÒ ÓÒØ ÓØÒÙ Ò ÓÒÚÓÐÙÒØ Ñ ÕÙ Ð Ø ÖÚØÓÒ Ú Ð Ñ ØÖØÖº Ä Ñ ÕÙ Ð ÔÐÙ ÙØÐ ÓÒØ Ð Ñ ÕÙ ËÓÐ Ø ÈÖÛØغ ÒÒÝ Ø ÔÖ Ð ÙØ Ö ËÒ Ø ØÒ ÓÒØ Ò ÐØÖ ³ ØÑØÓÒ Ù ÖÒØ ÓÔØÑ ÒØ ØÖÓ ÖØÖ ØØÓÒ ÐØ ÔÖ ÓÒ Ø ÖØÖ ÓÔØÑÐ Ù ÐØÖµ ÀÅ º ÁÐ Ü Ø ³ÙØÖ ÔÔÖÓ ÒØ ÔÔÐ ÖØÖ ÑÓÖÔÓÐÓÕÙ ÓÙ ÙÖÕÙ ÔÓÙÖ ØÖÑÒÖ Ð ÓÒØÓÙÖ ³ÙÒ Ñ º ÐÐ ¹ Ò ÖÓÒØ Ô ÓÖ Ò ÑÒÙ ÖØ ÔÒÒØ Ð ÐØÙÖ ÔÙØ ÖÖÖ ÙÜ ÐÚÖ ÙÚÒØ ËÖ¾ º ÍÒ Ó Ð ÓÒØÓÙÖ ØÖÑÒ Ð³Ñ Ò ÒÚÙÜ Ö ÖÙØ ÙÒ Ñ ÒÖ ÒÓÖ Ø ÐÒµº ÈÖÑ ØÓÙ ÓÒØÓÙÖ Ò ØÐ ÕÙ ÖÓØ ÓÙ ÑÒØ ÓÒØ ÐÓÖ ÖÖ Ø Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÒØÖ ÙÜ Ñ ÓÒ ÙØÚ Ð ÕÙÒ ÚÓ Ù º ÈÙ ÕÙ Ð³Ñ Ò ÓÒØÒØ ÔÐÙ ÕÙ Ð ÓÒØÓÙÖ Ð³ÒØ ØÓÒ ÖÓØ Ø ÖÒÑÒØ ÑÔÐ ÖÙ ÒØ Ò Ð ÓÑÔÐÜØ ÐÓÖØÑ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜØÖØÒØ Ð³Ñ ÖÙغ Ä ÓÒ ØÓÖ ³Ò ÓÒÖÒ Ð ÔÓÒØ ³ÒØÖغ ÔÓÒØ ÓÒØ Ø Ùع Ð ÔÓÙÖ ÔÐÖ Ð ÙØ ØØÙÖ ÔÓÒØ ÓÒØÓÙÖ ÚÓÖ Ð³ÑÔÖ ÓÒ Ð ÐÓÐ ØÓÒ Ð ÜØÖÑØ ÓÒØÓÙÖ Ò ÓÒØ Ô Ð µº ÓÒØÖÖÑÒØ ÙÜ ÔÓÒØ ÓÒØÓÙÖ ÔÓÒØ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÖØÖ ØÕÙ ÑÒ ÓÒ¹ ÒÐÐ ØÐÐ ÕÙ Ð ÔÐÙ ÓÖØ ÓÙÖÙÖ Ð ÓÒ Ð ÓÒØÓÒ ÒØÖ ÑÒØ Øº ÒÖÐÑÒØ Ð ³Ø ³ÜØÖÖ Ð ÒØÖ ØÓÒ ÑÒØ Ò Ä Ì ÓÙ º ÔÓÒØ ÓÒØ ÙÓÙÔ ÑÓÒ ÒÓÑÖÙÜ ÕÙ Ð ÔÓÒØ ÓÒØÓÙÖ Ñ Ð ÓÒØ ÒØØÑÒØ ÔÐÙ Ð º «ÖÒØ ØÝÔ ³ÜØÖØÓÒ ÔÓÒØ ÓÒØ ÒÚ Ð º ËÑ Ë ¹ ÖÒ ØÖÓ ÔÔÖÓ ß Ä ÔÖÑÖ ÔÔÖÓ ³ÔÔÙ ÙÖ ÙÒ ÜØÖØÓÒ ÓÒØÓÙÖ Ø ÓÒ Ø Ö¹ Ö ÔÖÑ Ð ÔÓÒØ ØÖÓÙÚ ÙÜ ÓÒØ Ð ÓÙÖÙÖ Ø Ð ÔÐÙ ÓÖغ Ä ÔÖÒ¹ ÔÐ ÑØÓ ÙØÐ ÒØ ÔÖÒÔ ÓÒØ ÖØ Ò Ø ¼ º ß Ä ÙÜÑ ÔÔÖÓ ÜÔÐÓØ ÑÓÐ ØÓÖÕÙ ÔÓÒØ ÜØÖÖº ÁÐ ³Ø ÓÑÔÖÖ ØÓÙ Ð ÔÓÒØ Ð³Ñ Ú ÑÓÐ Ø ³Ò ÜØÖÖ ÙÜ ÕÙ ÓÒØ Ð ÔÐÙ Ö ÑÐÒغ Ä ØÖÚÙÜ ÔÖ ÒØ Ò ÊÓ¾ Ø ¼ ÓÒØ ÔÖÑ Ð ÔÐÙ ÓÒÒÙ º ß Ä ØÖÓ Ñ ÔÔÖÓ ÓÒÖÒ Ð ÑØÓ ÙÖ Ð ØÖØÑÒØ Ù Òк ÁÐ ³Ø ³ÔÔÐÕÙÖ Ò ÕÙ ÔÓÒØ Ð³Ñ ÙÒ ÓÔÖØÙÖ ÔÖÑØØÒØÐØØÓÒ ÔÓÒØ ³ÒØÖØ º ÈÖÑ Ð ÔÐÙ ÓÒÒÙ ÓÒ ÒÓØ ÙÜ Ò ÔÖ ÙØ Ìµ ÙÖ Ð À Ò Ð³Ñ ÓÙ ÐÙ ÀÖÖ Ø ËØÔÒ

38 ½ºº ØÑØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÔÖ Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ³Ò ½ ÑÔÐÓÝÒØ Ð ÖÚ ÔÖÑÖ Ð³Ñ ÀË ÓÙ Ò ÒÓÖ ÐÙ ËÑØ Ø ÖÝ ËÍËƵ Ë º ÈÓÙÖ ÔÐÙ ØÐ ÙÖ ÓÔÖØÙÖ Ð ÐØÙÖ ÔÙØ ÖÔÓÖØÖ ÙÜ ÓÙÑÒØ ÙÚÒØ ËÑ Ì ÀÅ Ø Ë ¼¼ º ½ºº¾ Å Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ø ØÑØÓÒ ÑÓÙÚÑÒØ ÍÒ Ó Ð Ò ÖØÖ ØÕÙ ØÖÑÒ Ð ³Ø Ð ÑØØÖ Ò ÓÖÖ ¹ ÔÓÒÒ ÒØÖ Ð Ñ Ò ³ ØÑÖ Ð ÑÓÙÚÑÒØ ÔÔÖÒغ ÇÒ ØÒÙ ÙÜ ÔÔÖÓ ÔÓÙÖ Ð Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÔÓÒØ ÖØÖ ØÕÙ Ð ÔÔÖÓ ÐÓÐ Ø Ð ÔÔÖÓ ÐÓÐ Å ÖÓ¾ º Ä ÔÔÖÓ ÐÓÐ ÓÖØÒØ Ù Ö ÒÓØÖ ØÙ Ö ÙÐ Ð ÔÔÖÓ ÐÓÐ ÔÖÑØØÒØ ³ ØÑÖ ÙÒ ÑÓÙÚÑÒØ ÑÓÖØÖº ÐÐ Ú ÒØ ÑØØÖÒ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÙÒ Ò ÑÐ ³Ò Ð³Ñ ½ Ú ÙÒ Ò ÑÐ ³Ò Ð³Ñ ¾ ÔÖ Ð³ÒØÖÑÖ ³ÙÒ ÑÓÐ ÑÓÙÚ¹ ÑÒغ ÈÓÙÖ ÙÒ ÙÒÕÙ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ø ÖÖ ÔÓÙÖ Ð³Ò ÑÐ Ò ÓÖØ ÕٳРÓÒØ Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ð ÑÐÐÙÖ ÓÒ ÔÓ Ðº Ø ÓÙ¹ ÚÒØ ÖÐ ÔÖ ÙÒ ÖÖ ÓÒ Ð³ ÑÓÒÖ ÖÖ ÓÙ ÙÒ ØÒ ØØ ØÕÙ ØÐÐ ÕÙ Ð ØÒ ÀÙ ÓÖ«º ³ÙØÖ ØÓÖ ØÐÐ ÕÙ Ð ÖÐÜØÓÒ ØÖØÚ ÑÖÕÙ ÓÙ Ð Ö ÓÒÒÑÒØ ÖÔ ÓÒØ Ù ÑÔÐÓÝ Ì¼ ÅÆ º Ä ÒÓÑÖ ÔÓÒØ Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÓØ ÐÓÖ ØÖ ÙÆ ÑÑÒØ ÐÚ ÔÓÙÖ ÔÖÑØØÖ Ð³ÒØ ØÓÒ ØÓÙ Ð ÔÖÑØÖ Ù ÑÓÐ ÑÓÙÚÑÒغ ÈÐÙ ÙÖ ÔÔÐØÓÒ ÑØÓ ÓÒØ ÔÖ ÒØ Ò ÖÓ¾ Ò ÓÑÒ ØÐ Õ٠гÑÖ ØÐÐØÖ ÓÙ Ñк ½ºº ÚÒØ Ä ÔÓÒØ ÖØÖ ØÕÙ ÓÒØ ÒÖÐÑÒØ Ó Ò ÓÒØÓÒ ÐÙÖ ÒÚÖÒ ÙÜ ÒÑÒØ ³ÐÐÙÑÒØÓÒ Ð Ò ÐÑ ÓÒÖÒØ Ò ÙÒ ÖØÒ ÖÓÙ ¹ Ø Ù ÔÖÓ Ù ³ ØÑØÓÒ ÑÓÙÚÑÒØ Ú ¹¹Ú ÔÖØÙÖØÓÒ ÖÓÑØÖÕÙ º ÈÖ ÜÑÔÐ ÙÒ ÓÒ Ò ÙÒ Ñ Ö ØÖ ÙÒ ÓÒ ÑÑ Ð ÐÙÑÒÓ Ø ÑÒÙº ÔÓÒØ ÓÒØ Ù Ó ÔÓÙÖ ÐÙÖ ØØÖÙØ ÒÚÖÒØ ÙÜ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÓÑØÖÕÙ ØÖÒ ÐØÓÒ ÖÓØØÓÒ ÒÑÒØ ³ÐРغµ Ø ÙÜ ÓÖÑØÓÒ Ù ÙÜ ÒÑÒØ ÔÖ ÔØÚº Ä ÑÓÐ ÑÓÙÚÑÒØ ÒØ Ð ÔÒ ÓÒ Ð ØÐØ ÔÓÒØ Ú ¹¹Ú ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ º ijÜØÖØÓÒ ÔÓÒØ ÖØÖ ØÕÙ ÔÖÑØ Ù ÖÙÖ ÓÒ ÖÐÑÒØ Ð ÚÓÐÙÑ ÓÒÒ ØÖØÖ Ò Ð ÔÖÓ Ù ³ ØÑØÓÒ ÑÓÙÚÑÒغ Ù ÐÙ ØÖØÖ ØÓÙ Ð ÔÜÐ Ð ÙÆÖ ØÖØÖ ÙÒ Ò ÑÐ ÖÙØ ÔÓÒØ ÖØÖ ØÕÙ Ú ÓÙ Ò ÐÙÖ ÚÓ Òµº Ä ØÑÔ ÐÙÐ ÐÓÖØÑ Ø ÓÒ ÖÙØ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ ÑØÓ ØÖØÒØ Ð³Ñ ÖÙغ

39 ¾¼ ÔØÖ ½º ØØ Ð³ÖØ ½ºº ÁÒÓÒÚÒÒØ Ä Ø ÕÙ ÙÐ ÕÙÐÕÙ ÔÓÒØ ÓÙ Ð ÓÒØÓÙÖ ÓÒØ ÙØÐ ÔÓÙÖ Ð³ ØÑØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ØÙ ÙÒ ÒÓÒÚÒÒغ ij ØÑØÓÒ Ù ÑÔ ÚØ Ø ÔÖ Ø Ò³ Ø ÐÙÐ ÕÙ³Ò ÔÓÒØ ÔÖØÙÐÖ Ð ÓÙ ³ÙØÖ ÑØÓ ÓÙÖÒ ÒØ ÙÒ ØÑØÓÒ ÔÐÙ Ò º Ò Ð³ÓÔØÕ٠г ØÑØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÓÑÒÒØ Ðй Ø ÓÒ ÙÖ ÙÒ ÒÓÑÖ Ñ ÙÖ ÖÙغ ÒÖ ÑØÓ ÔÓ ÓÒ ÙÒ ÔÖÓÐѺ Ò «Ø Ð Ò³Ü Ø ÙÙÒ ÖÒØ ÕÙ Ð ÔÓÒØ ÖØÖ ØÕÙ ÐØÓÒÒ ÔÔÖØÒÒÒØ Ð ÔÖØ Ð³Ñ Ó Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÑÓÖØÖº ÈÖÒÓÒ Ð³ÜÑÔÐ ³ÙÒ Ò ÔÐÒØ ÚÒØ ÙÒ ÑÙÖº Ä Ò Ò³ÓÙÔ ÕÙ³ÙÒ ÔØØ ÔÖØ Ð³Ñ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ù ÑÙÖ ÔÒÒØ Ð Ý ÓÖØ Ò ÔÓÙÖ ÕÙ³ÙÒ ÑÓÖØ ÔÓÒØ ÔÖØÙÐÖ ÓÒØ ØÙ ÙÖ Ð Òº Ä ÑÓÙÚÑÒØ ØÑ ÓÖÖ ÔÓÒÖ ÓÒ ÐÙ Ù Ò Ø ÒÓÒ Ù ÑÙÖ ÐÓÖ ÕÙ ÖÒÖ Ø ÑÓÖØÖ ÙÖ Ð³Ñº ÑØÓ Ö ÕÙÒØ ÓÒ ³ØÖ Ñ Ò ÙØ ÔÓÙÖ Ð³ ØÑØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÓÑÒÒغ ÁÐ Ø ÓÒ Ò Ö ÔÖÒÖ ÙÒ ÖÒ ÒÓÑÖ ÔÓÒØ ÔÓÙÖ ØÖ ÖØÒ ÕÙ Ð ÑÓÖØ ÖÓÒØ Ó ÑÓÙÚÑÒØ ÑÓÖØÖº ÖÚÒØ ÙÖ¹ÓÒØÖÒÖ Ð Ý ØÑ Ø Ö ÕÙ ÖÖ Ð ÔÖ ÓÒ Ù ÔÖÓ Ù ³ ØÑØÓÒ ÑÓÙÚÑÒغ Ò «Ø ÔÐÙ Ð ÒÓÑÖ ÔÓÒØ ÖØÖ ØÕÙ Ø ÐÚ ÔÐÙ ÓÒ ÙÑÒØ Ð ÔÖÓÐØ Ö ÙÜ ÔÔÖÑÒØ º ÑÑ ÔÓÙÖ ØÖ ÖÓÙ Ø Ú ¹¹Ú ÓÐÙ ÓÒ ÔÓÒØ ÕÙ ÔÖ ÒØ ÒØÖ ÙÜ Ñ µ Ð Ø ÐÑÒØ Ò Ö ÐØÓÒÒÖ ÙÒ ÖÒ ÒÓÑÖ ÔÓÒØ º Ò ÓÒ ÑÒÙ Ð³Ò ÙÒ ÔÓÒØ ÔÖØÙÐÖ ÕÙ ÔÖ Òغ ÔÒÒØ Ð ÒÓÖ Ð Ø Ù ØÖÑÒØ Ð ÐØ ÔÔÖÑÒØ º ½º Å Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÓÖÑ ÑØÓ Ú ÒØ ÑØØÖ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÓÖÑ ÓÑÔÐÜ ÔÓÙÖ Ò ØÑÖ Ð ÑÓÙÚÑÒغ Ä ÐÑØ ÒØÖ Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÓÖÑ Ø Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÔÓÒØ ÖØÖ ØÕÙ Ø ØÖ ÓÙº ÇÒ ÔÓÙÖÖ ÔÖÐÖ Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÓÖÑ ÔÖØÖ Ù ÑÓÑÒØ ÓÙ ÓÒ ÖÔÖ ÒØ Ð ÓÒÒ ÔÖ ÙÒ ÑÓк ÈÖ ÜÑÔÐ Ò ÃÆ Ð ÙØÙÖ ÜØÖÒØ Ð³Ñ ÓÒØÓÙÖ ÖÑ º Ùܹ ÓÒØ ÖÔÖ ÒØ ÔÖ ÐÙÖ ÒØÖ ÖÚØ Ø ÐÙÖ ÐÓÒÙÙÖº ÁÐ ØÑÒØ Ò ÙØ Ð ÚØ ÔÐÑÒØ Ù ÓÒØÓÙÖ Ð³ ØÖÓ ÖÒÙÖ ÙÜ ÚØ Ò Ð ÔÐÒ Ñ ÖÔÖ ÒØÒØ Ð³ÚÓÐÙØÓÒ Ð ÔÓ ØÓÒ Ù ÒØÖ ÖÚØ Ø ÙÒ ØÖÓ Ñ ÚØ ÖÐØÚ Ð³ÐÓÒÑÒØ Ù ÓÒØÓÙÖ ÔÖÔÒÙÐÖ Ù ÔÐÒ Ñµº ØØ ÖÒÖ Ø ÐÙÐ Ò ÓÒØÓÒ Ð ÚÖØÓÒ Ð ÐÓÒÙÙÖ Ù ÓÒØÓÙÖº Ò Ð ÐÚÖ ÙÖ Ù ÙÒ ÑØÓ Ø ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ ØÑÖ Ð ÑÓÙ¹ ÚÑÒØ Ð ÑÖ ÔÖØÖ Ü Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÐÒ Ò ØÖÓ Ñ Ù Ú º ÁÐ Ò³ Ø ÔÒÒØ Ô ÔÖ ÓÑÑÒØ ÑØØÖ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÐÒ º ØØ ØÑØÓÒ ÙØÐ ÙÒ ÔÔÖÓ ÓÑØÖÕÙ ÔÓÙÖ Ð ÑÓÐ ØÓÒ Ø Ð Ñ Ò ÕÙØÓÒ ÙÚ ³ÙÒ ØÔ ÑÒÑ ØÓÒ ÔÓÙÖ ØÖÑÒÖ Ð ÚÐÙÖ ÓÔع

40 ½ºº ÓÒÐÙ ÓÒ ¾½ ÑÐ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ º Ä ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ØÑ ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ø Ù ÑÓÙÚÑÒØ Ò Ð³ Ô Ð ÑÖ Ø ÒÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ Ò Ð³Ñº ÒÖÐÑÒØ Ð ÑØÓ Ñ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÓÖÑ ÓÒØÒØÒØ ØÖÑÒÖ ÓÙ ÓÙ ÒÓÒ Ð³ÓØ ÓÒØ ÓÒ ÔÓ Ð ÑÓÐ Ø ÔÖ ÒØ Ò Ð Ò ÔÖÙº Ä ÔÓ ØÓÒ Ø Ð³ÓÖÒØØÓÒ Ð³ÓØ ÔÙÚÒØØÖ ØÖÑÒ Ë ÈÌ º Ò ÓÒØÓÒ ÚÖØÓÒ ÔÓ ØÓÒ Ø ³ÓÖÒØØÓÒ ÓÒ ÔÙØ Ò ÙØ ÙÖ Ð ÑÓÙ¹ ÚÑÒØ ÓØ º ÔÒÒØ ÑØÓ ÓÒØ ÖÖÑÒØ ÙØÐ ÔÓÙÖ Ð³ ØÑØÓÒ ÑÓÙÚÑÒغ ½º ÓÒÐÙ ÓÒ Ò ÔØÖ ÒÓÙ ÚÓÒ ÔÖÓÔÓ ÙÒ ØØ Ð³ÖØ ÔÖÒÔÐ ØÒÕÙ ³ ØÑØÓÒ ÑÓÙÚÑÒØ ÔÔÖÒØ ÑÓÖØÖº ÑØÓ Ú ÒØ Ò ÙÜ Ð Ð ÔÔÖÓ ÒÚÙ Ø ÙØ ÒÚÙº Ò Ð ÔÔÖÓ ÒÚÙ Ð ØÖØÑÒØ ³«ØÙ ÖØÑÒØ ÙÖ Ð ÒÚÙ Ö ÔÜÐ º Ä ÔÔÖÓ ÙØ ÒÚÙ ÖÕÙÖÒØ ÕÙÒØ ÐÐ ÙÒ ÔÖ¹ØÖØÑÒØ Ñ ÓÑÑ ÙÒ ÜØÖØÓÒ ÓÒØÓÙÖ ÓÙ ÔÓÒØ ÖØÖ ØÕÙ º ØØ ØÙ ÒÓÙ ÔÖÑ Ö Ð ÚÒØ Ñ Ù Ð ÒÓÒÚÒÒØ ÔÖÒÔÐ ÑØÓ º ÁÐ Ò Ö ÓÖØ ÔÐÙ ÙÖ ÓÒ ØØØÓÒ ß Ä ÑØÓ ÔÔÖÒØ Ð ÓÖÖÐØÓÒ Ò ØÒØ ÙÒ ÖØ ØÓÒ Ð³ ¹ Ô ÔÖÑØÖ Ù ÑÓÙÚÑÒغ ÐÐ ¹ ÓÒØ Ò ÔØ ÔÓÙÖ Ð³ ع ÑØÓÒ ÑÓÙÚÑÒØ ÓÑÔÓ ÔÖÒÔÐÑÒØ ØÖÒ ÐØÓÒ º Ä ÑÓÙÚ¹ ÑÒØ ÒØÖÓÙ ÒØ ÖÓØØÓÒ Ò³ÒÒÖÒØ Ô ÔÐÑÒØ ÒØÖ Ò Ð³ Ô Ñ Ø Ð ÖØ ØÓÒ Ð³ Ô ÒÙÐÖ Ò³ Ø Ô ÑÔÐغ ÔÐÙ Ð ÖØ ØÓÒ Ð³ Ô ÔÖÑØÖÕÙ Ò Ù ÙÖ Ð ÔÖ ÓÒ Ð³ ع ÑØÓÒº Ä ÔÖ ÓÒ ³ ØÑØÓÒ ÕÙ ÔÖÑØÖ Ø ÑÔÓ ÔÖ Ð Ô ³ÒØÐÐÓÒÒ Ð³ Ô ÔÖÑØÖÕÙº ÍÒ ÙØÖ ÔÖÓÐÑ Ð ÙÜÑØÓ Ø ÓÖÖÐØÓÒ Ø Õ٠гÓÒ ÔÙØ ØÓÙÓÙÖ ØÖÓÙÚÖ ÙÒ ÑÜÑÙÑ ÓÖÖ ¹ ÔÓÒÒ ÒØÖ Ð ÙÜ ÑÓØ ÑÑ Ùܹ ÓÒØ ØÓØÐÑÒØ «ÖÒØ º ÈÓÙÖ ÚØÖ Ð ÙÜ ÔÔÖÑÒØ Ð Ø Ò Ö ÜÖ ÖØÖÖÑÒØ ÙÒ ÙÐ Ò ÓÙ ÙÕÙРг ØÑØÓÒ Ö Öغ Ä ÒØÙÖ ÖØÖÖ ÙÐ Ö Ð ÖÓÙ Ø Ð ÑØÓ Ø Ð ÑÐÖØ ÔÖÖÐ ÕٳРÓØ ÑÔÓ ÔÖ Ð ÓÒÒ º ß Ä ÑØÓ ÙØÐ ÒØ ÔÔÖÓ «ÖÒØÐÐ ÓÒØ ÔÖÑ Ð ÔÐÙ ÙØÐ º ÐÐ ÔÖÑØØÒØ ÙÒ ØÑØÓÒ Ò Ù ÑÔ ÚØ ÔÔÖÒØ º ÔÒ¹ ÒØ Ð ÓÖÑÙÐØÓÒ Ð³ÕÙØÓÒ ÓÒØÖÒØ Ù ÓØ ÓÔØÕÙ ÙØÐ ÒØ Ð Ö¹ ÒØ Ð³Ñ Ò ÙÆØ Ô ØÖÑÒÖ ØÓØÐÑÒØ Ð ÑÓÙÚÑÒØ ÔÔÖÒغ ÁÐ Ø Ò Ö ÖÓÙØÖ ÓÒØÖÒØ ÖÙÐÖ ØÓÒº ØØ ÔÔÖÓ Ö ÙÐØÒØ ÔÐÙ ÙÖ ÔÖÓÐÑ º ³ÙÒ ÔÖØ Ð³ÑÔÐÓ ÐØÖ ÔÓÙÖ ÐÙÐÖ Ð ÖÒØ Ð³Ñ ÑÔÓ ÕÙ Ð ÔÐÑÒØ ÒØÖ ÙÜ Ñ ÓØ ÔØØ Ø ÓÒ ØØÙ ÙÒ ÓÙÖ ³ÖÖÙÖ ÒÓÒ ÒÐк ³ÙØÖ ÔÖØ Ð Ö ÙÐØ Ð³ÑÔÐÓ ÐØÖ ÖÚØÙÖ ÙÒ ÝÔÓØ ÓÒØÖØÓÖ ÕÙÒØ Ð ØÜØÙÖ Ð³Ñº

Á ÏÓÖ Ò Ô Ô Ö ¾»¼ Ä ÒÒÓÒ Ð³ Ø Ú Ø Ø Ð ÚÓÐ Ø Ð Ø ÙÖ Ð Ñ Ö Ò ÙÖÓ» ÓÐÐ Ö Ï Ð Ò ÇÑÖ Ò ½ ÄÙ ÙÛ Ò ¾ Ø È ÖÖ ÓØ Â ÒÚ Ö ¾¼¼ Ê ÙÑ Ô Ô Ö ØÙ Ð Ò Ð Ø Ð ÚÓÐ Ø Ð Ø Ö Ò Ñ ÒØ Ù Ø ÙÜ Ò ÙÖÓ» ÓÐÐ Ö Ò Ù Ø ÓÖ ³ Ú Ò Ñ ÒØ ÓÖÖ

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø È ÖÖ Ø Å Ö ÙÖ ß È Ö ÎÁ ÇÖ Ò Ø ÓÒ ËÓ Ø ³ ÒØ ÔÓÙÖ Ð Î Ù Ð Ø ÓÒ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÝÒ Ñ ÕÙ ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ð ½ Ñ Ö ¾¼¼½ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ø ØÖ ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø È ÖÖ Ø Å Ö ÙÖ ¹ È Ö ÎÁ Ô Ð

Plus en détail

z x h ÙÖ ½ ÓÑØÖ Ù ÔÖÓÐѺ ½º ÁØÖÓÙØÓ ÁÐ Ø ÓÙ ÕÙ Ù ÓÙ Ó ÔÖÓÖ ÓØ Ý ØÑ Æ ÔÓÙÖ ÔÖ Ð³Ö ÚÙ Ð Ó ÂÖÐ ÂÖÐ ½½µ ÓØ ÐÖÑØ ÙØÐ ÔÓÙÖ ÑÓÖØÖ Ð ÐÔÓØ Ð ÔÓÖØ Ù ÔÖÓÖ ÓØ Ú ÓÑÑ Ý ØÑ ÔÖÓØØÓ ÓØÖ ÚÓÖ ÔÖ ÜÑÔÐ ÖÑ ² ÇÙÑÖ ½ ÓÙ ÐÙ ²

Plus en détail

ÒÒ ¾¼¼¾ ÍÒ Ú Ö Ø ÄÙÑ Ö ÄÝÓÒ ÁÁ ÌÀ Ë ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö ÓØ ÙÖ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ô Ö Ö ÅÙ Ð Ò Ð ½ Ñ Ö ¾¼¼¾ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ð ÕÙ Ð Ø Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò ÓÙ ÐÐ ÓÒÒ ÔÖ Ô Ö Ù Ò Ù Ð ÓÖ ØÓ Ö ÊÁ ÓÙ

Plus en détail

Ê ÙÐ Ø ÓÒ Ö Ò Ð Ý Ø Ñ ØÖ Ù Ö Ø ØÙÖ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ö Ö Ï ÙØ Ð Ø ÙÐØ ÆÓØÖ ¹ Ñ Ä È Ü Æ ÑÙÖ Ð ÕÙ Û ÙØ Ð Ò Óº ÙÒ Ôº º Ê ÙÑ º ij ÑÔÓÖØ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ö Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ò Ð Ý Ø Ñ ØÖ Ù Ò³ Ø ÔÐÙ ÑÓÒØÖ Öº Ò Ø Ð Ó Ü ³ÙÒ ØÝÔ

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø ËØÖ ÓÙÖ Á ÙÐØ Ë Ò ÓÒÓÑ ÕÙ Î ÄÍ ÌÁÇÆ ÅÈÁÊÁÉÍ Ë Å ÆÁËÅ Ë ÌÊ ÆËÅÁËËÁÇÆ Ë ÀÇ Ë ÇÆ Å ÆÌ Í Ì ÆÇÆ ÇÆ Å ÆÌ Í Î ÊË Ä Ë Å Ê À Ë ÇÍÊËÁ ÊË Ì ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ø ØÖ ÓØ ÙÖ Ä³ÍÒ Ú Ö Ø ËØÖ ÓÙÖ Á ÈÖ ÒØ

Plus en détail

Æ Æ ³ÓÖ Ö ÁË Ä ¼½½¾ ÒÒ ½ ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ Ú ÒØ Ä³ÁÆËÌÁÌÍÌ Æ ÌÁÇÆ Ä Ë Ë Á Æ Ë ÈÈÄÁÉÍ Ë Ä ÇÆ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ä Ê Ç Ì ÍÊ ËÈ Á ÄÁÌ ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÉÍ Ô Ö ÒÒ ÈÊÁ ÅÓ Ð Ø ÓÒ ÓÙÑ ÒØ Ù ÓÚ Ù Ð Ò ËØÖ Ø ÁÒØ ÖÓÒÒ Ø Ô Ö Ð ÒÒÓØ Ø ÓÒ

Plus en détail

Ò ÐÝ ÓÒÒ Ò ÓÖ ÐÐ ÙÒ ÔÔÖÓ ÓÖ Ò Ð Ó٠Ⱥ¹ º À ÖØ À ÙÖ Ø ÕÙ Ø ÒÓ Ø ËÝ Ø Ñ ÓÑÔÐ Ü ÍÅÊ ÆÊË ÍÒ Ú Ö Ø Ì ÒÓÐÓ ÓÑÔ Ò È ¾ ¹ ¹ ¼¾¼ ÓÑÔ Ò Ü ¹ Ö Ò ÖØ ºÙغ Ö Ñ Ö ¾¼¼ Ì Ð Ñ Ø Ö ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ ÈÖ ÒØ Ø ÓÒ Ð³ Ò ÐÝ Ò ÓÖ ÐÐ

Plus en détail

ÅÁÅÁËÊ Ä³ËËÇÁÌÁÇÆ Ê ÊÌÁÇÆ ÆË ÍÆ ÌÄÍ ÊÇÁË ÐÖØ ÊÁÌËÀÊ ÑÐ º ÁÀ ÆÓÐ ÆÁÇÄÇÆÆÁË ½ ÊËÍŠijÒØÒ Ø Ð³ ÓØÓÒ ÒØÖ Ð ÚÖÐ ÐÒ Ø Ð ÚÖÐ ÓÐÓÒÒ ³ÙÒ ØÐÙ ÖÓ ÚÖ Ú Ð ÖÖÓÙÔÑÒØ ØÓÖ º Ò ÔÐÙ ÙÖ ÓÒØÜØ ÓÑÑ Ð ÖØ ØÓÒ ÑÙÐØÒ ÙÜ ÚÖÐ Ð ÑÔÓÖØ

Plus en détail

Contact SCD Nancy 1 : theses.sciences@scd.uhp-nancy.fr

Contact SCD Nancy 1 : theses.sciences@scd.uhp-nancy.fr AVERTISSEMENT Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire élargie. Il est soumis à la propriété intellectuelle

Plus en détail

ÇÄ ÆÇÊÅ Ä ËÍÈ ÊÁ ÍÊ À Æ Å ÑÓ Ö ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð ÔÐÑ ÙÒ Ú Ö Ø Ö ÆÓÙÚ ÐÐ Ì Ò ÕÙ Ó Ò Ø Ú ³ ÔÔÖ ÒØ Ê ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ñ ÒØ Ð Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÐ ÓØÓÖ Ð Ë Ò ÈÖ Ø Õ٠г ÆË Ò º º ÒÙÑ ÖÓ ¾ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ô Ö

Plus en détail

Æ Ó ³ÓÖ Ö ¾ ½ ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ Ú ÒØ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø Ê ÒÒ ½ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø Ê ÒÒ ½ Å ÒØ ÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ô Ö Ë Ö ÊÓÙÚÖ ÕÙ Ô ³ Ù Ð ÁÊÁË ÓÐ ÓØÓÖ Ð Å ÌÁËË ÓÑÔÓ ÒØ ÙÒ Ú Ö Ø Ö Á ËÁ Ì ØÖ Ð Ø ÍØ Ð Ø ÓÒ ³

Plus en détail

À Ð Ø Ø ÓÒ Ö Ö Ö Ö ÔÖ ÒØ Ú ÒØ Ä³ÍÒ Ú Ö Ø Ê ÒÒ ½ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÙÔ Ö ÙÖ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ô Ö ÒÒ ¹Å Ö Ã ÖÑ ÖÖ «Ù ÓÒ Ð Ð Ö ¹ ÐÐ ËÓÙØ ÒÙ Ð ¾¼ Ñ Ö ¾¼¼¾ Ú ÒØ Ð ÙÖÝ ÓÑÔÓ Åº Å Ð Ê Æ Ä ÈÖ ÒØ Åº

Plus en détail

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Î ÓÙ Å ÖÓ Ó Ø Ü Ð Å Ø Ù È ÐØ Ö ¹Å Ð Å Ø ÙºÈ ÐØ ÖÒ ØÓÙÖÖ ÖºÓÑ ÀÓÑ Ô ØØÔ»» ÐØ ÖÒºÓÖ»Ô ÐØ ÖÑ»Û ÐÓÑ º ØÑ Å ÓÙÖ Ù»¾»¾¼¼¼ ÌÝÔÓ Ö Ô Ä Ì ¾ Ù Ø ÙÒ ÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ù ÒØ Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Î ÓÙ

Plus en détail

ÈÖÓ Ø ÊÆÌÄ Á Ç ËÓÙ ÈÖÓ Ø ¾ ÔÔÖÓ ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØ Ð ¹ Ä ÚÖ Ð ¾º½ Ø Ø Ð³ ÖØ ¹ Î Ö ÓÒ Ö Ø ¼º½ Ñ ¾¼¼¾ Ê ÙÑ ÓÙÑ ÒØ ÔÓÙÖ Ó Ø ÔÖ ÒØ Ö Ö ÒØ Ø Ò ÕÙ Ñ Ò ÙÚÖ Ò Ø Ø ÓÒ ³ ÒØÖÙ ÓÒ Ò Ð Ö Ð³ ÔÔÖÓ ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØ Ð º Ê Ø ÙÖ ÓÒØÖ

Plus en détail

Î ÐÙ Ø Ê Ñ ÙÖ Ô Ø Ð ÓÒÓÑ ÕÙ µ Ð Ê ÓÙÐ Ø ² Ì ÖÖÝ ÊÓÒ ÐÐ ÖÓÙÔ Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ Ö Ø ÄÝÓÒÒ Ñ Ð ÐºÖ ÓÙÐ ØÖ ØÐÝÓÒÒ º Ö Ø ÖÖݺÖÓÒ ÐÐ Ö ØÐÝÓÒÒ º Ö ÈÐ Ò Ð³ ÒØ ÖÚ ÒØ ÓÒ ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÒ ÔÖÓÔÖ Ø Î ÐÙ ¹ Ø¹Ê Ä Ü

Plus en détail

º¾ ÆÓØ ÔÖ Ð Ñ Ò Ö ÒÓÙ Ò ÓÒ ÖÓÒ Ô Ò Ô ØÖ Ð Ø ¹ Ò ÕÙ ÓÑÔÖ ÓÒ ÔÖÓÔÖ Ù Ò Ð Ô ÖÓÐ º Ý Ø Ñ ³ ÒÓ¹ Ò Ô ÕÙ ÓÒØ Ò Ø Ø Ú ÐÓÔÔ Ò ÓÑ Ò Ð Ø¹ Ø Ò ÒØ Ô Ö ÓÖÑ Ò ÙÔ Ö Ù

º¾ ÆÓØ ÔÖ Ð Ñ Ò Ö ÒÓÙ Ò ÓÒ ÖÓÒ Ô Ò Ô ØÖ Ð Ø ¹ Ò ÕÙ ÓÑÔÖ ÓÒ ÔÖÓÔÖ Ù Ò Ð Ô ÖÓÐ º Ý Ø Ñ ³ ÒÓ¹ Ò Ô ÕÙ ÓÒØ Ò Ø Ø Ú ÐÓÔÔ Ò ÓÑ Ò Ð Ø¹ Ø Ò ÒØ Ô Ö ÓÖÑ Ò ÙÔ Ö Ù Ô ØÖ ÓÑÔÖ ÓÒ Ò ÙÜ Ù Ó º½ Ä ÓÑÔÖ ÓÒ Ù Ó ÔÓÙÖÕÙÓ Ä Ö Ù ÓÒÙÑ Ö ÕÙ È Å ÓÒØ ÚÓÐÙÑ Ò ÙÜ Õ٠гÓÒ Ö ÔÔ ÐÐ Ð ØÖ Ø ½º Å Ø» ÔÓÙÖ ÙÒ Ò Ð Ø Ö Ó Ò ÕÙ Ð Ø Ø Ò Ö ½ Ø º½ ÀÞµ ÕÙ ÓÒÒ ÙÒ Ö ¼ Å ÝØ ÔÓÙÖ ÙÒ ÙÖ ÑÙ ÕÙ Ö Ò ÕÙ ÔÓÙÖ

Plus en détail

ProSpect: une plate-forme logicielle pour l exploration spectrale des sons et de la musique

ProSpect: une plate-forme logicielle pour l exploration spectrale des sons et de la musique ProSpect: une plate-forme logicielle pour l exploration spectrale des sons et de la musique Sylvain Marchand To cite this version: Sylvain Marchand. ProSpect: une plate-forme logicielle pour l exploration

Plus en détail

Æ Ó ³ÓÖÖ ¼ ½¼ Ì ÔÖ ÒØ ÚÒØ Ð³ÁÒ ØØÙØ ÆØÓÒÐ ËÒ ÔÔÐÕÙ ÊÒÒ ÔÓÙÖ ÓØÒÖ Ð ØØÖ ÓØÙÖ ÔÐØ ÐØÖÓÒÕÙ ØÙ Ø ÓÔØÑ ØÓÒ ØÒÕ٠ŹŠÔÓÙÖ Ð ÙØÙÖ ÒÖØÓÒ Ý ØÑ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖØÞÒÒ ÔÖ ËØÔÒ ÆÇÁÄÌ ËÓÙØÒÙ Ð ¼ ÓØÓÖ ¾¼¼ ÚÒØ Ð ÓÑÑ ÓÒ ³ÜÑÒ

Plus en détail

ÌÀ Ë Ç ÌÇÊ Ì Ä³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÈÁ ÊÊ Ì Å ÊÁ ÍÊÁ ËÔ Ð Ø ÁÇÈÀ ËÁÉÍ ÅÇÄ ÍÄ ÁÊ ÈÖ ÒØ Ô Ö Ù ÐÐ ÙÑ Ë ÆÌÁÆÁ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ÎÁ ËÙ Ø Ð Ì Î ÊË Ä ÈÊ Á ÌÁÇÆ Ä ËÌÊÍ ÌÍÊ ÌÊÁ ÁÅ ÆËÁÇÆÆ ÄÄ Ë ÈÁÆ Ä Ë ü

Plus en détail

ÁÒ Ø ØÙØ Æ Ø ÓÒ Ð ÈÓÐÝØ Ò ÕÙ ÄÓÖÖ Ò Ô ÖØ Ñ ÒØ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓØÓÖ Ð Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÐ ÓØÓÖ Ð Á Å Ò Ø ÓÒ Ø Ø ÓÒ ³ÙÒ ÕÙ Ð Ø ÖÚ ÔÓÙÖ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÑÔ Ö Ð ÌÀ Ë ÓÙØ ÒÙ Ð ¾ ÒÓÚ Ñ Ö ¾¼¼ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù ÓØÓÖ Ø Ð³ÁÒ

Plus en détail

ÍÆÁÎÊËÁÌ ÌÀÇÄÁÉÍ ÄÇÍÎÁÆ ÙÐØ ËÒ ÔÔÐÕÙ ÄÌÊÁÁÌ Ø ÅÆÌÁËÅ º Ù Ö Ø Êº ÈÖÐ ÇÍÊË Ë½¼¾ Àº ÙÝ ¹º Ù Ö ¹Êº ÈÖÐ ¹Âº ÎÖÚÖ «Ù ÓÒ ÍÒÚÖ ØÖ ÁÇ ÂÒÚÖ ½ ÎÊÌÁËËÅÆÌ Ä ÔÖ ÒØ ÒÓØ ÓÒØ ØÒ ÖÚÖ ÖÖÒ ÔÓÙÖ Ð ÓÙÖ ÈÝ ÕÙ ¾ ¹ ÐØÖØ ÔÒ Ò ÔÖÑÖ

Plus en détail

Å ÙÖ ÑÔ ÔÐÑÒØ ÔÖ ÓÖÖÐØÓÒ ³Ñ Ø ÔÔÐØÓÒ Ò ÑÒÕÙ ÓÐ ÖÒÓ ÀÐ ÆÓØ ÓÙÖ ÁÈËÁ ÁÒØØÓÒ Ù ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÑÒÕÙ ÑØÖÙÜ Ø Ø Ð ÖÙÔØÙÖ ØÖÙØÙÖ Ð³ ÑØÓ ÓÔØÕÙ ËÔØÑÖ ¾¼¼ ÄÅÌ¹Ò ÄÓÖØÓÖ ÅÒÕÙ Ø ÌÒÓÐÓµ ÆË Ò»ÆÊ˹ÍÅÊ»ÍÒÚÖ Ø ÈÖ ½ ÚÒÙ Ù ÈÖ

Plus en détail

¾» Ä ÔÖÓØÓÓÐ ÖÝÔØÓ Ö Ô ÕÙ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÒÙ ÔÓÙÖ ÙÖ Ö Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ º

¾» Ä ÔÖÓØÓÓÐ ÖÝÔØÓ Ö Ô ÕÙ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÒÙ ÔÓÙÖ ÙÖ Ö Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ º ½» Ë ÙÖ Ø ÙÖ ÁÒØ ÖÒ Ø Ä ÐÓ ÕÙ Ð Ö ÓÙ º Î ÖÓÒ ÕÙ ÓÖØ Ö ÆÊË Ð ÓÖ ØÓ Ö ÄÓÖÖ Ò ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ ÄÇÊÁ µ ÂÓÙÖÒ Ò Ø ÓÒ Ð ¾¼½¾ г ÈÅ È Å ØÞ ¾» Ä ÔÖÓØÓÓÐ ÖÝÔØÓ Ö Ô ÕÙ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÒÙ ÔÓÙÖ ÙÖ Ö Ð

Plus en détail

ÍÒÚÖ Ø ØÓÐÕÙ ÄÓÙÚÒ ÙÐØ Ò ÔÔÐÕÙ ÔÖØÑÒØ ³ÒÒÖ ÑØÑØÕÙ Å ÙÖ Ö ÕÙ ÑÖ Ø ÔÖÖÐØ ÙÒÚÖ Ðк ÃÖÑ ÒÒ ÅÑÓÖ ÔÖ ÒØ Ò Ú٠гÓØÒØÓÒ Ù Ö ³ÒÒÙÖ ÚÐ Ò ÑØÑØÕÙ ÔÔÐÕÙ ÈÖÓÑÓØÙÖ Ú ËÑÖ ÄØÙÖ ÈÖÖ Ö Ø ÅÐ ÒÙØ ÄÓÙÚҹĹÆÙÚ ÆÓÚÑÖ ¾¼¼ ÊÑÖÑÒØ

Plus en détail

½ +1 = ½ +1 = ÓÙ ¾ +2 = ÓÙ +5 = ÓÙ +8 = ÓÙ +6 = ÓÙ +7 =

½ +1 = ½ +1 = ÓÙ ¾ +2 = ÓÙ +5 = ÓÙ +8 = ÓÙ +6 = ÓÙ +7 = ÔØ Ø ÇÊÁÆ Ä ÔÖ Ñ Ö ØÖ Ö Ø ÓÒ ÖÒ ÒØ Ð ÓÙÐ Ö ÒÓ Ö ÑÓÒØ ÒØ Ù Áι Ñ Ð º Ò ÕÙ Ð ÐÙÐ ØÖ Ø Ð ÓÖ Ò Ø ÙÖ Ó ÒØ ÓÑÒ ÔÖ ÒØ ÒÓ ÓÙÖ Ð ÓÙÐ Ö Ö Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ù Ò ÒÓÑ Ö ÙÜ Ô Ý Ø ÕÙ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö Ò Ö ÔÙ Ð ÕÙ ÔÓÔÙÐ Ö Ò º Ù Â

Plus en détail

ÄÓÖØÓÖ ³ÁÒÓÖÑØÕÙ ËÒØÕÙ Ø ÁÒÙ ØÖÐÐ ½¾ ¾ ÆËÅ Ø ÍÒÚÖ Ø ÈÓØÖ ÇÖÓÒÒÒÑÒØ ØÑÔ ÖÐ Ò¹ÐÒ ÓÒØÖÒØ ÓÒÔØÓÒ Ø ÒÐÝ ÀÐØØÓÒ ÖÖ ÖÖ ËÝÒØ ØÖÚÙÜ È Ð ÊÖ ÅØÖ ÓÒÖÒ Ð³ÁÍÌ ÈÓØÖ ½ ÙÒ ¾¼¼ ÓÑÔÓ ØÓÒ Ù ÙÖÝ ÈÖº ÐÙ Ã Ö ÊÔÔÓÖØÙÖ Ö»ÆÅ ÈÖ

Plus en détail

ÆËÅ ÓÐ Æ Ø ÓÒ Ð ËÙÔ Ö ÙÖ Å Ò ÕÙ Ø ³ ÖÓØ Ò ÕÙ ÄÁËÁ Ä ÓÖ ØÓ Ö ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ë ÒØ ÕÙ Ø ÁÒ Ù ØÖ ÐÐ ÌÀ Ë ÈÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ö ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø ÈÓ Ø Ö ÇÄ Æ ÌÁÇÆ Ä ËÍÈ ÊÁ ÍÊ Å ÆÁÉÍ Ø ³ ÊÇÌ ÀÆÁÉÍ ² ÙÐØ Ë Ò ÓÒ Ñ

Plus en détail

Ç Ø Ð Ò ¾ ½ ¾ Ö Ö ÙÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ú Ø Ø ÓÒ Ö Ö ÙÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÕÙ Ò Ð Ú Ð ÙÖ ÙÜ Ú Ö Ð Ö Ö ÙÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ú Ø Ø ÑÔÐ Ö Ö ÙÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ú ÙÒ Ø Ø ÑÙÐØ ÔÐ ÉÙ Ø ÓÒ ÔÖ Ò

Ç Ø Ð Ò ¾ ½ ¾ Ö Ö ÙÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ú Ø Ø ÓÒ Ö Ö ÙÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÕÙ Ò Ð Ú Ð ÙÖ ÙÜ Ú Ö Ð Ö Ö ÙÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ú Ø Ø ÑÔÐ Ö Ö ÙÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ú ÙÒ Ø Ø ÑÙÐØ ÔÐ ÉÙ Ø ÓÒ ÔÖ Ò Ä Ò ½ Å ËË ¹ Ð ÓÖ Ø Ñ ÕÙ Ø ÐÙÐ ÓÖÑ Ðµ Ú Ö Ð ºÙÒ º Ö ÛÛÛº ºÙÒ º Ö» Ú Ö Ð ÕÙ Ô Ì ¹ ÍÒ Ú Ö Ø Æ ¹ËÓÔ ÒØ ÔÓÐ ¾ ÒÚ Ö ¾¼¼ Ç Ø Ð Ò ¾ ½ ¾ Ö Ö ÙÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ú Ø Ø ÓÒ Ö Ö ÙÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÕÙ Ò Ð Ú Ð ÙÖ ÙÜ Ú Ö Ð Ö Ö ÙÒ Ð

Plus en détail

Ê ÔÔÓÖØ Ø Ù ÐÐ ÙÑ Î Ð ÓÒ ¾ Ù Ò ¾¼¼¼ Ì Ð Ñ Ø Ö Á ÓÖ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ½ ÈÖ ÒØ Ø ÓÒ Ð Ó Ø ¾ Ä ÓÑ Ò ³ Ø Ú Ø ¾º½ Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º ¾º¾ Ö Ø ØÙÖ Ö ÙÜ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ º º º º º º º º

Plus en détail

Oscillateur. Etireur Amplificateurs Compresseur. Source laser de pompe pour crée une inversion de population dans les milieux amplificateur.

Oscillateur. Etireur Amplificateurs Compresseur. Source laser de pompe pour crée une inversion de population dans les milieux amplificateur. Ä Ð Ö ÑØÓ ÓÒ º Æ ÓÐ ÄÄÁ ÓÙ Ð Ö Ø ÓÒ Â Ò Í Ø Â Ò È ÖÖ ÏÇÄ Ù Ä ÓÖ ØÓ Ö ËÔ ØÖÓÑ ØÖ ÁÓÒ ÕÙ Ø ÅÓÐ ÙÐ Ö ÄÝÓÒ½º Ì Ð Ñ Ø Ö Ê Ñ Ö Ñ ÒØ ¾ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ ÈÖ Ò Ô ³ÙÒ Ò Ð Ö ÑØÓ ÓÒ ÑÔÐ º ½º½ Ä³Ó ÐÐ Ø ÙÖº º º º º º º

Plus en détail

Ï Í Å Ò Ò ÁÒØ Ö¹Ë Ø Ò ÐÝ Ù ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØ ÍØ Ð Ø ÙÖ ÁÑÔ Ø ÁÑÑ Ø ÁÒØ Ö Ø Ï Í Å Ò Ò Í Ö Ú ÓÙÖ Ò ÐÝ Û Ø ÁÑÑ Ø ÁÑÔ Ø º Å Ð ½ ¾µ ź Ì Ö ½µ Ⱥ ÈÓÒ Ð Ø ½µ ½µ ÄÁÊÅÅ ÍÅÊ ÆÊË ¼ ½ ½ ÊÙ ¾ ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö Ü Ö Ò ¾µ Ä ÓÖ ØÓ

Plus en détail

arxiv:math/ v1 [math.dg] 25 Oct 2006 d : M R

arxiv:math/ v1 [math.dg] 25 Oct 2006 d : M R ËÙÖ Ð Ö ÑÔÐ ÓÐÓÑÓÖÔ ÕÙ Ú Ö ÒØ arxiv:math/0610748v1 [math.dg] 25 Oct 2006 ½ ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÒÓ Ø ÃÐÓ Ò Ö Ó Ø ¾¼½ Ê ÑÔÐ ÕÙ Ú Ö ÒØ Ä ÒÓØ ÓÒ Ö ÑÔÐ ³ÙÒ ØÖÙØÙÖ ÓÑ ØÖ ÕÙ Ø ØÖ Ð Ö Ñ ÒØ ØÙ º ÆÓÙ ÒÓÙ ÔÖÓÔÓ ÓÒ ³

Plus en détail

ÅÁ ÆÆÌË ÌÀË ÇÌÇÊÌ Ä³ÍÆÁÎÊËÁÌ Í ÅÁÆ ËÔÐØ ÇÍËÌÁÉÍ ÖÓ ÊÍ ÊÆ ÎÄÍÌÁÇÆ Ë ÈÊÇÊÅÆË ³ÍÆ ÆÎÁÊÇÆÆÅÆÌ ÁÆÇÊÅÌÁÉÍ ³ÇÍËÌÁÉÍ ÈÊÎÁËÁÇÆÆÄÄ Ì ÓÙØÒÙ Ð ÚÒÖ ½ ÑÖ ½ ÚÒØ Ð ÓÑÑ ÓÒ ³ÜÑÒ ÓÑÔÓ º Ç ÈÖ ÒØ º ÊÁÆ ÊÔÔÓÖØÙÖ Âºº ÈÇÄà ÊÔÔÓÖØÙÖ

Plus en détail

Une infrastructure pour middleware adaptable

Une infrastructure pour middleware adaptable ÁÒ Ø ØÙØ Ê Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Æ ÒØ Une infrastructure pour middleware adaptable È ÖÖ ¹ ÖÐ Ú Ò Ö Ô Ö Ì ÓÑ Ä ÓÙÜ ÓÐ Å Ò Æ ÒØ ÁÒ Ø ØÙØ Ê Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Æ ÒØ ¾ ÖÙ Ð ÀÓÙ Ò Ö ºÈº ¾¾¼ ¹ ¾¾ Æ ÆÌ Ë Ê ÔÔÓÖØ ËØ Ë ÔØ

Plus en détail

ËÓÙ ¹ÈÖÓ Ø ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ö Ø Ò ÕÙ ÔÖ ÙÚ Ì ØÖ Ð ÓØ ÕÙ ÓÕ Ø Á ÐÐ ¹ÀÇÄ ÔÓÙÖ Ð Ý Ø Ñ ØÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ð Ô¹ ÙØÓÑ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÓÙÑ ÒØ Ö Ø Ð Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ Ð ÓØ ÕÙ ÔÓÙÖ Ð Ñ Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ Ô¹ ÙØÓÑ Ø Ø Ý Ø Ñ ØÖ Ò Ø ÓÒ Ó Ò Ð Ø ÒØ

Plus en détail

Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille

Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille ÓÒÒ Å Ö Â µ È Ð ÔÔ Å Ø Ù Î Ö ÓÒ ½º Ð ½»¼»½ ÁÍ̹ Ä ÐÐ ÄÁ Ä ÍËÌÄ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ë Ë Á Æ Ë Ì Ì ÀÆÇÄÇ Á Ë ÄÁÄÄ Íº ºÊº ³Áº º º º غ Å ß ÎÁÄÄ Æ ÍÎ ³ Ë É Ì Ðº ¼ ¾¼

Plus en détail

½¼¼ º½ º½º½ À ÈÁÌÊ º Ê ÄÁË ÌÁÇÆ Ë Ê ÁËÌÊ Ë Ì Ë Å ÅÇÁÊ Ë Ê Ð Ø ÓÒ Ö ØÖ Ø Ð ÊºËº ÈÖ Ò Ô º¹ ÓÒ ÖÓÒ Ð ÖÙ Ø Ð ÙÖ º½ ÙÜ ÒØÖ Ê Ø Ë Ø ÙÜ ÓÖØ È Ø É ÙÖ º½ ÈÖ Ò

½¼¼ º½ º½º½ À ÈÁÌÊ º Ê ÄÁË ÌÁÇÆ Ë Ê ÁËÌÊ Ë Ì Ë Å ÅÇÁÊ Ë Ê Ð Ø ÓÒ Ö ØÖ Ø Ð ÊºËº ÈÖ Ò Ô º¹ ÓÒ ÖÓÒ Ð ÖÙ Ø Ð ÙÖ º½ ÙÜ ÒØÖ Ê Ø Ë Ø ÙÜ ÓÖØ È Ø É ÙÖ º½ ÈÖ Ò Ô ØÖ Ê Ð Ø ÓÒ Ö ØÖ Ø Ñ ÑÓ Ö ÆÓÙ ÚÓÒ Ú٠г ÒØ Ö Ø Ö ØÖ ÓÙ ÔÐÙ Ü Ø Ñ ÒØ Ö ØÖ ØÖ Ú Ð ³ ع¹ Ö ÓÖ Ò Ô Ð ØÓ Ö ÙÒ ÒÓÑ Ö Ø Ð Ö Ø ØÙ Ö ÐÓÖ ÕÙ Ð Ó Ò ³ Ò Ø ÒØ Ö Ò Ò ØÖÙ Ö Ð Ú Ð ÙÖ Ò Ð Ö ØÖ Ò ÔÓÙÚÓ Ö Ð³ ÔÔ Ð Ö ÒÓÙÚ

Plus en détail

Découverte et fourniture de services adaptatifs dans les environnements mobiles

Découverte et fourniture de services adaptatifs dans les environnements mobiles Découverte et fourniture de services adaptatifs dans les environnements mobiles Ouahiba Fouial To cite this version: Ouahiba Fouial. Découverte et fourniture de services adaptatifs dans les environnements

Plus en détail

Prix des logements et autocorrélation spatiale : une approche semi-paramétrique

Prix des logements et autocorrélation spatiale : une approche semi-paramétrique Prix des logements et autocorrélation spatiale : une approche semi-paramétrique Ibrahim Ahamada, Emmanuel Flachaire, Marion Lubat To cite this version: Ibrahim Ahamada, Emmanuel Flachaire, Marion Lubat

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø Ê Æ Ë ÊÌ Ë ¹ È ÊÁË ÒØÖ ÙÒ Ú Ö Ø Ö Ë ÒØ ¹È Ö Í Ê Å ÌÀ Å ÌÁÉÍ Ë Ì ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÉÍ Ì ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ö ÓØ ÙÖ Ð³ÙÒ Ú Ö Ø Ê Æ Ë ÊÌ Ë¹È ÊÁË ËÔ Ð Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ËÙ Ø Ø ÅÓ Ð Ø ÓÒ Ò ÙÖ Ò Ô ÖØ Ö ³ Ñ

Plus en détail

ÓÐÐ ÓØÓÖÐ Æ ØØÖÙ ÔÖ Ð ÐÓØÕÙ Ì À Ë ÔÓÙÖ ÓØÒÖ Ð Ö ÓØÙÖ Ð³ÓÐ ÅÒ ÈÖ ÔÐØ ÁÒÓÖÑØÕÙ ÌÑÔ ÊÐ ÊÓÓØÕÙ ÙØÓÑØÕÙ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØÒÙ ÔÙÐÕÙÑÒØ ÔÖ Åº ÆÓÐ ÅÍËÍ Ð ¾¼ ÑÖ ¾¼¼½ Á Í ÈÄÅÆÌ ³ÈÈÄÁÌÁÇÆË ÌÊÁÌÅÆÌ Í ËÁÆÄ ËÍÊ ÅÀÁÆË ÈÊÄÄÄË

Plus en détail

Fermilab FERMILAB-THESIS-2003-15

Fermilab FERMILAB-THESIS-2003-15 Fermilab FERMILAB-THESIS-2003-15 ÈÈŹ̹¾¼¼ ¹¼ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ä Å ÁÌ ÊÊ Æ Á ¹Å ÊË ÁÄÄ ÁÁ ÍÄÌ Ë Ë Á Æ Ë ÄÍÅÁÆ ½ Ú ÒÙ ÄÙÑ ÒÝ ½ ¾ Å ÊË ÁÄÄ Ü ¼ Ê Æ ÌÀ Ë Ç ÌÇÊ Ì ËÔ Ð Ø È Ý ÕÙ Å Ø Ñ Ø ÕÙ È Ý ÕÙ È ÖØ ÙÐ Ø ÅÓ Ð Ø ÓÒ

Plus en détail

Etude, conception et réalisation d un capteur de micro et nano-forces. Application à la mesure d élasticité des ovocytes.

Etude, conception et réalisation d un capteur de micro et nano-forces. Application à la mesure d élasticité des ovocytes. Etude, conception et réalisation d un capteur de micro et nano-forces. Application à la mesure d élasticité des ovocytes. Mehdi Boukallel To cite this version: Mehdi Boukallel. Etude, conception et réalisation

Plus en détail

Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille

Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille ÓÒÒ Å Ö Â µ È Ð ÔÔ Å Ø Ù Î Ö ÓÒ ½º Ð ¼»¼»½ ÁÍ̹ Ä ÐÐ ÄÁ Ä ÍËÌÄ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ë Ë Á Æ Ë Ì Ì ÀÆÇÄÇ Á Ë ÄÁÄÄ Íº ºÊº ³Áº º º º غ Å ß ÎÁÄÄ Æ ÍÎ ³ Ë É Ì Ðº ¼ ¾¼

Plus en détail

Æ Æ ³ÓÖ Ö ÍÒ Ú Ö Ø È ÊÁË ¹ Ò ÖÓØ Í Ê ÈÀ ËÁÉÍ ÌÀ Ë ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù ÔÐÑ Ç Ì ÍÊ Ä³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ È ÊÁË ËÔ Ð Ø Å Ø Ó È Ý ÕÙ Ò Ì Ð Ø Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ô Ö Ö ÓÙÖ Ð Ñ Ö ¾¼¼½ ÇÆÌÊÁ ÍÌÁÇÆ Ä Ì ÊÅÁÆ

Plus en détail

Nanolithographie par anodisation locale en microscopie à force atomique sur le phosphore d'indium pour des applications optoélectroniques

Nanolithographie par anodisation locale en microscopie à force atomique sur le phosphore d'indium pour des applications optoélectroniques Année 2005 N d'ordre : 2005 ISAL 0096 THÈSE Nanolithographie par anodisation locale en microscopie à force atomique sur le phosphore d'indium pour des applications optoélectroniques Jury : Par Edern TRANVOUEZ

Plus en détail

ÓÐ ÓØÓÖ Ð Å Ø Ñ Ø ÕÙ Ë Ò Ø Ì ÒÓÐÓ Ð³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Í Ê ÁÅ ÓÖÑ Ð Ø ÓÒ ÓÒÒ Ò ÓÙÑ ÒØ Ö Ø ÓÒÒ Ò ÓÒ ÔØÙ ÐРг ³ÓÒØÓÐÓ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð Ö ÔØ ÓÒ ÓÙÑ ÒØ Ù ÓÚ Ù Ð ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ð Å Ö ¾¼¼ ÔÓÙÖ

Plus en détail

DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION DE MÉTHODES DOSIMÉTRIQUES EN LIGNE POUR LE TRAITEMENT DU CANCER DE LA PROSTATE

DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION DE MÉTHODES DOSIMÉTRIQUES EN LIGNE POUR LE TRAITEMENT DU CANCER DE LA PROSTATE DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION DE MÉTHODES DOSIMÉTRIQUES EN LIGNE POUR LE TRAITEMENT DU CANCER DE LA PROSTATE THÈSE N O 3267 (2005) PRÉSENTÉE À LA FACULTÉ SCIENCES DE BASE Institut de physique de l'énergie

Plus en détail

Analyse de courbes de consommation électrique par

Analyse de courbes de consommation électrique par INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE Analyse de courbes de consommation électrique par chaînes de Markov cachées Jean-Baptiste Durand Laurent Bozzi Gilles Celeux Christian Derquenne

Plus en détail

ÓÒ ÔØ ÓÒ Ø Ö Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ ÓÙØ Ð ÑÙÐ Ø ÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÔÖÓØÓÓÐ Ø ÓÒ Ð ÑÙÐØ Ø ÃÅÈ ÃÓÙ Ò ¼»¼»¾¼¼¼ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½º½ ÓÒØ ÜØ Ò Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ Ö Ù Ø º º

Plus en détail

Ce rêve est devenu réalité.

Ce rêve est devenu réalité. Vous venez de trouver une règle mise en ligne par un collectionneur qui, depuis 1998, partage sa collection de jeux de société et sa passion sur Internet. Imaginez que vous puissiez accéder, jour et nuit,

Plus en détail

Ä ÇÆ Á Æ Ó ³ÇÊ Ê ¹¾¼¼¾ Ä Èȹ̹¾¼¼¾»¼¾ ÓÐ ÓØÓÖ Ð È Ý ÕÙ Ø ³ ØÖÓÔ Ý ÕÙ ÄÝÓÒ ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ Ú ÒØ Ð³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ä Í ÊÆ Ê ¹Ä ÇÆ ½ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù ÁÈÄÇÅ Ç ÌÇÊ Ì ÖÖ Ø Ù ¼ Ñ Ö ½ ¾µ ËÔ Ð Ø È Ý ÕÙ Ô ÖØ ÙÐ Ô Ö Ä ÓÒ

Plus en détail

ÍÆÁÎÊËÁÌ ÊÇÁÌ ³ÇÆÇÅÁ Ì Ë ËÁÆË ³Á¹ÅÊËÁÄÄ ÓÐ ÓØÓÖÐ ËÒ ÓÒÓÑÕÙ Ø ØÓÒ ³Ü¹ÅÖ ÐÐ ÒØÖ ³ØÙ Ø ÊÖ ÙÖ Ð ÇÖÒ ØÓÒ Ø Ð ØÓÒ ÁÆËÌÁÌÍÌ ³ÅÁÆÁËÌÊÌÁÇÆ Ë ÆÌÊÈÊÁËË ÌÀË ÇÌÇÊÌ Æ ËÁÆË ËÌÁÇÆ ÔÖ ÒØ ÔÖ ÐÜ ËÓÙÔÖ ÓÒ Ë Ä ÎÇÄÌÁÄÁÌ ËÌÇÀËÌÁÉÍ

Plus en détail

ÄÓÐ ØÓÒ Ø ÓÑÑÒ ÊÓÓØ ÖÒ ÅÒØÙÖ ÚÓÐÙÖ ØÓÙÖÒÒغ ÊÓÐÓ ÄÓÞÒÓ ÀÍÖ ØÕÙ Ø ÁÒÓ Ø Ë ØÑ ÓÑÔÐÜ ÀÍÁ˵ ÍÅÊ ÆÊË ÍÒÚÖ Ø ÌÒÓÐÓ ÓÑÔÒ È ¾¼¾ ¼¾¼ ÓÑÔÒ Ü Ìк ¼µ ¾ ¾ Ü ¼µ ¾ Ñк ÊÓÐÓºÄÓÞÒÓ ºÙØºÖ ËÔØÑÖ ½ ¾¼¼½ ½ ½ ÓÒØÜØ ÒØÕÙ Ä ÚÒ

Plus en détail

Imagerie magnétique par micro-squid à basse température

Imagerie magnétique par micro-squid à basse température Imagerie magnétique par micro-squid à basse température Cécile Veauvy To cite this version: Cécile Veauvy. Imagerie magnétique par micro-squid à basse température. Supraconductivité [cond-mat.supr-con].

Plus en détail

Ä Ö Ò Ø ÓÒ Ð ¾ ÕÙ ÔÙ ÙÜ ÑÓ Ø Ö ÓÒÒ Ò ØÖ ÔÖÙ ÒØ Ò Ð Ó ÚÓ Ò Ù ÐÐ ÒØ Ô Ö Ó ÔÖÓÔÖ ÒØ Ò ÐÐ Ø ÔÖ Ô Ö ÒØ Ù ÓÑ Ø ÕÙ Ò ÙÒ Ô Ø Ø Ð Ô Ò Ö ÑÙ Ø ÓÙ ÖÓÙ ÐÐ Ø Ø Ö ÒØ

Ä Ö Ò Ø ÓÒ Ð ¾ ÕÙ ÔÙ ÙÜ ÑÓ Ø Ö ÓÒÒ Ò ØÖ ÔÖÙ ÒØ Ò Ð Ó ÚÓ Ò Ù ÐÐ ÒØ Ô Ö Ó ÔÖÓÔÖ ÒØ Ò ÐÐ Ø ÔÖ Ô Ö ÒØ Ù ÓÑ Ø ÕÙ Ò ÙÒ Ô Ø Ø Ð Ô Ò Ö ÑÙ Ø ÓÙ ÖÓÙ ÐÐ Ø Ø Ö ÒØ ÉÙ ÐÕÙ Ô ³À ØÓ Ö Ò Ð Ð ØØ Ö ØÙÖ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØØ Ð Ø ÓÒ ÔÖÓÔÓ ÕÙ ÐÕÙ ÔÐÓÒ Ò Ð³À ØÓ Ö ÐÓÒ Ö ÒØ ÑÓ º ÚÓ Ø ÓÒ ³ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ØÓÖ ÕÙ ÒÐÙ Ò Ð³ ÒØÖ Ù ³ÙÒ ÖÓÑ Ò Ú Ð Ô ØÖ Ï Ø ÖÐÓÓ Å Ö Ð Ø Ð³ÓÙÔ Ø ÓÒ ÔÖÙ ÒÒ ½ ¼ Ò ÓÙÐ

Plus en détail

ÍÆÁÎÊËÁÌ ÄÁË ÈËÄ ÇÄ ÇÌÇÊÄ ËÁÆË ÈÇÍÊ Ä³ÁÆÆÁÍÊ ÄÊÅÇÆ̹ÊÊÆ ÌÀË ÔÖ ÒØ ÔÖ ÚÖ Ä ÁÒÒÙÖ ºÆºËºÈºËº ÓÖÑØÓÒ ÓØÓÖÐ ÐØÖÓÒÕÙ Ø Ý ØÑ ÈÓÙÖ ÓØÒÖ Ð Ö ÇÌÍÊ ³ÍÆÁÎÊËÁÌ ËÔÐØ Î ÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÊÓÓØÕÙµ ÓÒØÖÙØÓÒ Ð ÒÚØÓÒ ÙØÓÒÓÑ ³ÙÒ ÚÙÐ

Plus en détail

Ê ÒÓÒØÖ Ö Ö ÓÒ Ö ÁÐ Ð Ñ Ò Ò Ñ Ö º Ä Ô Ö ÙÖ Ø ÓÖØ ÓÙ Ø ÉÙ ÐÕÙ Ò Ö ÙÒ Ô Ù ÑÓ Ò Ø ÖÖ Ð º Ä ÓÒÒ Ö ÐÙ Ñ Ð Ø Ò ÙÖ Ä Ö Ù Ö Ò³ Ø Ø Ô Ö Å Ñ ÙÒ Ö Ù Ø Ø ÔÓ Ð ÉÙ³

Ê ÒÓÒØÖ Ö Ö ÓÒ Ö ÁÐ Ð Ñ Ò Ò Ñ Ö º Ä Ô Ö ÙÖ Ø ÓÖØ ÓÙ Ø ÉÙ ÐÕÙ Ò Ö ÙÒ Ô Ù ÑÓ Ò Ø ÖÖ Ð º Ä ÓÒÒ Ö ÐÙ Ñ Ð Ø Ò ÙÖ Ä Ö Ù Ö Ò³ Ø Ø Ô Ö Å Ñ ÙÒ Ö Ù Ø Ø ÔÓ Ð ÉÙ³ Ä Ö ÒÓÒØÖ ÑÓÙÖ Ù ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ä Ò Ð Ö ÒÓÒØÖ Ø ÙÒ Ô ÒÓÒØÓÙÖÒ Ð ØÓÙØ ØÓ Ö ³ ÑÓÙÖº ÍÒ Ð Ù ÓÑÑÙÒ Ö ÒÓÙÚ Ð Ð³ Ò Ò º Å Ñ Ä Ý ØØ Ö Ý ³ ÙÖ Ú ÐÐÝ ÒÓÙ ØÖ Ú Ö ÓÒ ØÖÓ Ð ÖÓÑ Ò ØÖ Ú Ö Ô Ó ÓÙÚÖ ÒØ ÙÜ ÒÓÒÒÙ ÕÙ ÒÓÙ ÓÒØ

Plus en détail

Ì ÖÖÝ ÅÓÝ ÙÜ ÖÓÙÔ Å Ë ÂÙ ÐÐ Ø ¾¼¼¾ Ì Ò ÕÙ ÑÙÐØ ÒØ ÔÓÙÖ Ð Ö ÙØ ÓÒ Ð³ ÑÔÐ Ø ÓÒ Ð Ñ Ò Ò ÙÒ Ò ÐÓ Ø ÕÙ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð³ Ò Ù ØÖ ÓÖ Ø Ö Ö Ø ÙÖ ÈÖÓ º Ö Ñ ¹ Ö Ó¹ Ö Ø ÙÖ ÈÖÓ º ËÓÔ ³ ÑÓÙÖ ÈÖÓ º ÖÒ Ö Ô Ò ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ø ÓØÓÖ

Plus en détail

Astrocyte. Neurone. Espace extracellulaire. Ca++ Ca++ Ca++ canal ionique. gap jonction. gap jonction. diffusion. canal ionique Ca++ gap jonction

Astrocyte. Neurone. Espace extracellulaire. Ca++ Ca++ Ca++ canal ionique. gap jonction. gap jonction. diffusion. canal ionique Ca++ gap jonction ÖÓÒØ ÔÖÓ Ö Ø ÑÓ Ð Ø ÓÒ ÒØ Ú ÙÐ Ö Ö Ö ÙÜ Ù ÐÐ Ñ ØØ ÔÙ Ø Å Ö ÐÐ Ð ¾ ÓØÓ Ö ¾¼¼ º ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÓÐÓ ÕÙ Ä ÔÖ ÓÒ ÓÖØ Ð ÒÚ ÒØ µ ÍÒ Ø ÙÒ ÔÓÐ Ö Ø ÓÒ Ø ÑÔÓÖ Ö Ø Ö Ò ÑÔÐ ÙÖ Ò ÙÖÓÒ ÕÙ ÔÖÓÔ Ð ÒØ Ñ ÒØ ÑÑ»Ñ Òµ Ò Ð ÖÚ Ùº

Plus en détail

ÉÍ ÄÉÍ ËÊ ÈÈ ÄËÁÆÌÊÇ Í ÌÁ Ë ÄÊÁ¹ÍÒ Ú Ö Ø È Ö Á ÇÖ Ý Æ ÓÐ Ó Ø Ó ØÐÖ º Ö ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ËÙ Ë˹ÁÁ¹ ÓÒÒ Ú Ò Ë ÓÒØ ÓÒÒ Ð Ø ØÈÖ Ò Ô ÍÒËÝ Ø Ñ Ø ÓÒ ÓÒÒ Ë µ ÉÙ³ ØÕÙ³ÙÒ ÓÒÒ ÈÓÙÖÕÙÓ Ô ÙÒËÝ Ø Ñ Ø ÓÒ Ö ÈÓÙÖÕÙÓ Ö À ØÓÖ

Plus en détail

N f N 1. Ψ(Q 1,...,Q f ) propre = (Q κ ), ... A j1...j f. χ (κ) j κ. j 1 =1

N f N 1. Ψ(Q 1,...,Q f ) propre = (Q κ ), ... A j1...j f. χ (κ) j κ. j 1 =1 ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ð Ñ Ø Ó ÅÙÐØ ¹ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ì Ñ ¹ Ô Ò ÒØ À ÖØÖ Å Ì Àµº Ò ØØ ÌÅÅ ÁÒ Ø ØÙØ ÖÐ Ö Ö Ø ÍÅÊ ¾ ½ ¼½ ÍÒ Ú Ö Ø ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö ÁÁ ¹ ¼ ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö Ü ¼ Ö Ò µ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ä ÝÒ Ñ ÕÙ ÕÙ ÒØ ÕÙ Ò Ø Ð Ö ÓÐÙØ ÓÒ Ð³

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø È Ö º ÖÓØ È Ö µ ÓÐ ÓØÓÖ Ð ³ ØÖÓÒÓÑ Ø ³ ØÖÓÔ Ý ÕÙ ³ÁÐ Ö Ò Ç ÌÇÊ Ì Í Ê È Ý ÕÙ ËÔ Ð Ø ØÖÓÔ Ý ÕÙ Ø ÁÒ ØÖÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ó Â Ê ÅÁ ÇÁËËÁ Ê ØÙ ÓÑ Ø Ò ÒØ Ö ÖÓÑ ØÖ Ñ ÐÐ Ñ ØÖ ÕÙ Ò ÐÝ Ó ÖÚ Ø ÓÒ ÑÓÐ ÙÐ Ë À ¾ Ë

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø Ö ÒÓ Ê Ð ÌÓÙÖ ÓÐ ÓØÓÖ Ð Ë ÒØ Ë Ò Ø Ì ÒÓÐÓ ÒÒ ÍÒ Ú Ö Ø Ö ¾¼¼¾¹¾¼¼ BLOIS CHINON ÌÀ Ë ÈÇÍÊ Ç Ì ÆÁÊ Ä Ê Ç Ì ÍÊ Ä³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÌÇÍÊË ÔÐ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ô Ö Æ ÓÐ Ä ÊÇ À Ð Ñ Ö

Plus en détail

s orienter dans le langage : l indexicalité

s orienter dans le langage : l indexicalité Publications de la Sorbonne 212, rue Saint-Jacques, 75005 Paris Tél. : 01 43 25 80 15 Fax : 01 43 54 03 24 sous la direction de perrine marthelot s orienter dans le langage : l indexicalité Les indexicaux

Plus en détail

POLYDOC : UN EXEMPLE D APPLICATION XML POUR LA CRÉATION PERSONNALISÉE DE POLYCOPIÉS Michel Cubero-Castan

POLYDOC : UN EXEMPLE D APPLICATION XML POUR LA CRÉATION PERSONNALISÉE DE POLYCOPIÉS Michel Cubero-Castan Cahiers GUTenberg GUT POLYDOC : UN EXEMPLE D APPLICATION XML POUR LA CRÉATION PERSONNALISÉE DE POLYCOPIÉS Michel Cubero-Castan Cahiers GUTenberg, no 35-36 (2000), p. 133-155.

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø Ä ÙÐØ Ë Ò ÔÔÐ ÕÙ ÓÐÐ ÓØÓÖ Ø Ë Ò Ð³ÁÒ Ò ÙÖ Ö Ø ØÙÖ ÓÐÓ Ø ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ä Ú ÐÓÖ Ø ÓÒ Ê Ù ÖÓÝ Ø Å Ø ÐÐ ÕÙ ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ ³ÙÒ ÔÖÓ ÒØ Ö Ì ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ö ÓØ ÙÖ Ò Ë Ò Ð³ÁÒ Ò ÙÖ Ô Ö È ÖÖ ¹ Ö ÒÓ Ê

Plus en détail

méthodes numériques appliquées

méthodes numériques appliquées C O L L E C T I O N G R E N O B L E S C I E N C E S dirigée par jean bornarel méthodes numériques appliquées pour le scientifique et l ingénieur Jean-Philippe GRIVET Méthodes numériques appliquées pour

Plus en détail

{1, 4, 2, 5} = {1, 2, 4, 5} {1, 2, 4, 5, 5} {1, 2, 4, 5, 5, 5} {1, 4, 2, 5} {1, 7} = {1, 1, 4, 2, 5, 7}

{1, 4, 2, 5} = {1, 2, 4, 5} {1, 2, 4, 5, 5} {1, 2, 4, 5, 5, 5} {1, 4, 2, 5} {1, 7} = {1, 1, 4, 2, 5, 7} Ä Ð Ò ÓÑÑ ÖÐ Ö ÕÙ Ø ËÉÄ ÍÒ Ö Ð Ø ÓÒ Ò³ Ø Ô ÑÔÐ Ñ ÒØ ÓÑÑ ÙÒ Ò Ñ Ð Ñ ÓÑÑ ÙÒ ÑÙÐØ ¹ Ò Ñ Ð Ñ µ ÅÙÐØ ¹ Ò Ñ Ð Ð Ö Ô Ø Ø ÓÒ ÓÒØ Ô ÖÑ Ñ Ð³ÓÖ Ö Ò ÓÑÔØ Ô È Ö Ü Ò Ð Ñ {1, 4, 2, 5} = {1, 2, 4, 5} {1, 2, 4, 5, 5} {1,

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø Ð Å Ø ÖÖ Ò Ü¹Å Ö ÐÐ ÁÁ Ä ÓÖ ØÓ Ö Ù ÒØÖ È Ý ÕÙ È ÖØ ÙÐ Å Ö ÐÐ ØØ Ø ÒØ ØÙÐ ØÙ Ò Ø ÓÒ Ø ÑÓ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ ËÝ Ø Ñ ØÖ Ù Ö Ò ÐÐ ÁÊ ¹ ØÖ ÙØ ÁÒ Ö ØÖÙØÙÖ Û Ø Ê ÑÓØ ÒØ ÓÒØÖÓÐ ÔÖ ÒØ Ô Ö Î Ò ÒØ ÖÓÒÒ ÁÒ Ò ÙÖ Ê

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø ÅÓÒØÖ Ð ÍÒ ÑÓ Ð ÙÒ ÓÖÑ ÔÓÙÖ Ð ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ø Ð Ñ Ø ÑÓ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ Ñ ÑÓ Ö ³ ÒØÖ ÔÖ Ô Ö ÇÐ Ú Ö Ö Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ö Ö ÓÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÙÐØ ÖØ Ø Ò Ì ÔÖ ÒØ Ð ÙÐØ ØÙ ÙÔ Ö ÙÖ Ò ÚÙ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ö È

Plus en détail

Ä ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Å ØÖ ÓÒ Ö Ò Ù Ð ÓÖ ØÓ Ö Á Ë Ð³ÙÒ Ú Ö Ø Æ ¹ËÓÔ ÒØ ÔÓÐ Ò Ð Ø ÓÒ Ð³ÁÆÊÁ Ä ÐÐ ¹ÆÓÖ ÙÖÓÔ Ø ÚÓÙ ººº

Ä ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Å ØÖ ÓÒ Ö Ò Ù Ð ÓÖ ØÓ Ö Á Ë Ð³ÙÒ Ú Ö Ø Æ ¹ËÓÔ ÒØ ÔÓÐ Ò Ð Ø ÓÒ Ð³ÁÆÊÁ Ä ÐÐ ¹ÆÓÖ ÙÖÓÔ Ø ÚÓÙ ººº Ð ÓÖ Ø Ñ ÚÓÐÙØ ÓÒÒ Ö Ø ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ó Ò Ø Ú Å Ø Ö Ö Ö È Ý ÓÐÓ ÔÖÓ Ù Ó Ò Ø Å ÙÖ Ø ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ë Ø Ò Î Ö Ð Ø ÒºÚ Ö Ð ÒÖ º Ö ÛÛÛº ºÙÒ º Ö» Ú Ö Ð ÇÄÈÀÁÆ Ø Ñ ÁÆÊÁ Ä ÐÐ ¹ ÆÓÖ ÙÖÓÔ Ä ÓÖ ØÓ Ö Á Ë ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ ¹ËÓÔ

Plus en détail

arxiv:math/ v1 [math.ho] 30 May 2005

arxiv:math/ v1 [math.ho] 30 May 2005 arxiv:math/0505651v1 [math.ho] 30 May 2005 ÌÀ ÇÊÁ Ë ÊÇÍÈ Ë Ì ÈË ÀÇÄÇ Á ijÁÆÌ ÄÄÁ Æ Ä ÍÊ ÆÌ ÊÌÀÇÄ Á Æ ÊÁ ÄÁ Ê Ì Ì Ð Ñ Ø Ö ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ ½º½º Ê Ñ Ö Ñ ÒØ ¾ ¾º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ð Ø ÓÖ ÖÓÙÔ ¾ ¾º½º Ø ÓÖ º Ä Ø

Plus en détail

ËÓÙ ¹ÈÖÓ Ø ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ö Ø Ò ÕÙ ÔÖ ÙÚ Ì ØÖ ÁÒØ Ö ÒØÖ ÓÕ Ø Ä Æ Ö ÔØ ÓÒ ÓÙÑ ÒØ Ö Ø Ð ÔÖ Ñ Ö Ú Ö ÓÒ Ð ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ ÒØÖ Ð Ý Ø Ñ ÓÕ Ø Ä Æ Ø Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ð Ù Ö ÔÖ ÙÚ ³ Ð Ø Ô Ö Ö Ö ØÙÖ º ÙØ ÙÖ µ Ù ØÐ Ù ÐÚ Ö Ó È ÖÖ

Plus en détail

Vérification d invariants de systèmes paramétrés par superposition

Vérification d invariants de systèmes paramétrés par superposition Université defranche-comté École doctorale Sciences Pour l Ingénieur et Microtechniques U.F.R. des Sciences et Techniques Vérification d invariants de systèmes paramétrés par superposition THÈSE présentée

Plus en détail

Un schéma de type Volumes-Finis-Roe (VFRoe) pour les équations de Saint-Venant 1D :

Un schéma de type Volumes-Finis-Roe (VFRoe) pour les équations de Saint-Venant 1D : INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE arxiv:cs/0609114v1 [cs.na] 0 Sep 006 Un schéma de type Volumes-Finis-Roe (VFRoe) pour les équations de Saint-Venant 1D : Simulation numérique

Plus en détail

ËÓÑÑ Ö ½ Ç Ø Ò Ö ÙÜ ¾ Ø Ô Ò ÓÙÖ ÓÒÐÙ ÓÒ Ö ÐÐ Ø ÙÕÙ Ð ÍÅÊ Å µ Å ÊÇ Ë ÏȽ ¼ ¹¼ ¹¾¼½½ ¾» ¾¾

ËÓÑÑ Ö ½ Ç Ø Ò Ö ÙÜ ¾ Ø Ô Ò ÓÙÖ ÓÒÐÙ ÓÒ Ö ÐÐ Ø ÙÕÙ Ð ÍÅÊ Å µ Å ÊÇ Ë ÏȽ ¼ ¹¼ ¹¾¼½½ ¾» ¾¾ Å ÊÇ Ë ÏȽ ÂÙÐ Ò Ö ÆÓÖ ÖØ ÐÐ Ø È Ð ÙÕÙ Ð ½ ÍÅÊ Å ¾½¾ ÁÊ Ë Ø ÄÙÒ Ñ ¾¼½½ Ö ÐÐ Ø ÙÕÙ Ð ÍÅÊ Å µ Å ÊÇ Ë ÏȽ ¼ ¹¼ ¹¾¼½½ ½» ¾¾ ËÓÑÑ Ö ½ Ç Ø Ò Ö ÙÜ ¾ Ø Ô Ò ÓÙÖ ÓÒÐÙ ÓÒ Ö ÐÐ Ø ÙÕÙ Ð ÍÅÊ Å µ Å ÊÇ Ë ÏȽ ¼ ¹¼ ¹¾¼½½

Plus en détail

arxiv: v2 [math.gt] 30 Oct 2009

arxiv: v2 [math.gt] 30 Oct 2009 ËÈ Ë ÅÇ ÍÄ Ë ÊÌ ÁÆË ÈÇÄ Ê Ë ÈÊÇ ÌÁ Ë ÅÁÊÇÁÊË Ô Ö ÄÙ ÓÚ Å ÖÕÙ rxiv:0806.3569v [mth.gt] 30 Oct 009 ØÖ Øº ÔÖÓ Ø Ú Ñ ÖÖÓÖ ÔÓÐÝ ÖÓÒ ÔÖÓ Ø Ú ÔÓÐÝ ÖÓÒ Ò ÓÛ Û Ø Ö Ø ÓÒ ÖÓ Ø º Ï ÓÒ ØÖÙØ Ò ÜÔÐ Ø ÓÑÓÖÔ Ñ ØÛ Ò Ø

Plus en détail

Statique et dynamique d un front de fissure en milieu

Statique et dynamique d un front de fissure en milieu Statique et dynamique d un front de fissure en milieu hétérogène Julien Chopin To cite this version: Julien Chopin. Statique et dynamique d un front de fissure en milieu hétérogène. Data Analysis, Statistics

Plus en détail

x f f(x) x x + 3 (x + 3) 2

x f f(x) x x + 3 (x + 3) 2 ÄÝ ÂÙÐ Ð Ö ÓÒÒ Ð 2 nde ÔØÖ ½ ÒÖÐØ ÙÖ Ð ÓÒØÓÒ º ÒÒÖÓ º ÙÔÖÒ ¾¼¼¹¾¼½¼ ÌÐÖÖ ³ Ø ØÙÖ Ð³ÒÙ ØÖ ØÙÓÒ Ð ØÓÙ ÌÙÖ ØÓÒ ÅÓÓÖ ÖÒÖ ÑÓØÓÒ ½ ÓØÓÖ ¾¼¼ ½ ÔØÖ ½ ÒÖÐØ ÙÖ Ð ÓÒØÓÒ ÌÐ ÑØÖ ½ ÈÖ ÒØØÓÒ ÑÒ ½ ½º½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ º º º

Plus en détail

Tomographie à l aide de décalages temporels d ondes sismiques P : développements méthodologiques et applications

Tomographie à l aide de décalages temporels d ondes sismiques P : développements méthodologiques et applications Tomographie à l aide de décalages temporels d ondes sismiques P : développements méthodologiques et applications Vadim Monteiller To cite this version: Vadim Monteiller. Tomographie à l aide de décalages

Plus en détail

Représentation optimiste de contenus dans les système P2P

Représentation optimiste de contenus dans les système P2P Représentation optimiste de contenus dans les système P2P Anthony Ventresque, Philippe Lamarre, Sylvie Cazalens, Patrick Valduriez To cite this version: Anthony Ventresque, Philippe Lamarre, Sylvie Cazalens,

Plus en détail

Chemins de Krew eras dans un qua rt de plan Q(u, v; t) := X q(i, j; n)uivjtn i,j,n j n pas i q(i, j, n)

Chemins de Krew eras dans un qua rt de plan Q(u, v; t) := X q(i, j; n)uivjtn i,j,n j n pas i q(i, j, n) È Ø Ø Ô Ø ÛÓÖ ÓÑ Ò ØÓ Ö ÒÙÑ Ö Ø Ú Å Ö ÐÐ ÓÙ Õ٠عŠÐÓÙ ÆÊË Ä ÊÁ ÓÖ ÙÜ ØØÔ»»ÛÛÛºÐ Ö º Ö» ÓÙ ÕÙ Ø Ê ÙÑ Ð³ Ô Ó ÔÖ ÒØ ÔÔÖÓ Ö ÙÖ Ú ÕÙ Ø ÓÒ ÙÖ Ð Ö Ò Ö ØÖ ÔÔÖÓ Ø Ú Ä³ Ü ÑÔÐ Ö Ö Ò Ö Ø Ñ Ò Ý ÕÙ Ø ÓÒ Ð Ö ÕÙ» Ð ÑÑ

Plus en détail

¹ËÁÊ ¹ Ê ÔÔÓÖØ Ø ÈÖÓ Ø Ä Ò Ø Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ö Ò Ó Ò Æ Ó Ò Ö Ñ ÒØ ÀÙ ÖØ Æ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¾ ¾ Ì Ð Å Ø Ö ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ Ø Ø Ð³ ÖØ ½ ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Plus en détail

Ä Ù Ù ÊÇÇÌ Ö ÔÓÙÖ Ä ÒÙÜ Ö ÙÑ Ö º ÙÑ Ä ÒÙܺ ͺÇÖ Ö º ÙÑ Ö Ò ÜºÓÖ Î Ö ÓÒ ¾º ¾½ Ë ÔØ Ñ Ö ½ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÈÖ Ñ ÙÐ ½ ½º½ À ØÓ Ö Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Plus en détail

Na +, - OOC COO -,NH 4. NH 4 +, - OOC COO -,Na + La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés Louis Pasteur

Na +, - OOC COO -,NH 4. NH 4 +, - OOC COO -,Na + La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés Louis Pasteur ÍÒ Ø ³ Ò Ò Ñ ÒØ Ä ¾¼ +, - -, 4 + 4 +, - -, + L chnc n sourit qu'ux sprits bin préprés Louis Pstur ÓÙÑ ÒØ ³ ÓÑÔ Ò Ñ ÒØ Ñ ÓÖ Ò ÕÙ ¾¼¼ µ ÈÖ Ñ Ö Ô ÖØ ËØÖÙØÙÖ Äº ÂÙÐÐ Ò ¾ ÈÖ Ñ ÙÐ ÓÙÑ ÒØ Ø Ò Ú Ò Öº ÁÐ Ò Ð Ö

Plus en détail

P etit pat hw o rk de ombinatoire énumérative Mireille Bousquet-Mélou, CNRS, LaBRI, Bo rdeaux http://www.lab ri.fr/ b ousquet

P etit pat hw o rk de ombinatoire énumérative Mireille Bousquet-Mélou, CNRS, LaBRI, Bo rdeaux http://www.lab ri.fr/ b ousquet Ô Ø ÛÓÖ È Ø Ø ÓÑ Ò ØÓ Ö ÒÙÑ Ö Ø Ú Å Ö ÐÐ ÓÙ Õ٠عŠÐÓÙ ÆÊË Ä ÊÁ ÓÖ ÙÜ ØØÔ»»ÛÛÛºÐ Ö º Ö» ÓÙ ÕÙ Ø Ä ÓÑ Ò ØÓ Ö ÒÙÑ Ö Ø Ú ººº ³ ØÕÙÓ ÈÓÙÖÕÙÓ ÓÑÑ ÒØ ÇÅÈÌ Ê κ ij ÖØ ÓÑÔØ Ö Ô Ðغ Ø Ð ÖÐ ÒÓÑ Ö Ö Ö ÒÓÑ Ö Ö ÒÓÑ

Plus en détail

Docteur de l École Nationale Supérieure d'arts et Métiers

Docteur de l École Nationale Supérieure d'arts et Métiers N : 2007 ENAM 0037 Ecole doctorale n 432 : Sciences des Métiers de l Ingénieur T H È S E pour obtenir le grade de Docteur de l École Nationale Supérieure d'arts et Métiers Spécialité Mécanique et Matériaux

Plus en détail

x = x x2 = x x a ε x [a ε;a+ε] F AB = G m Am B d 2

x = x x2 = x x a ε x [a ε;a+ε] F AB = G m Am B d 2 ÄË ÇÆÌÁÇÆË ÄÁÅÁÌË Ì ÇÆÌÁÆÍÁÌ ÇØ ÓÒÒØÖ Ð ÖÐ º ÓÒÒØÖ Ø ÑÒÔÙÐÖ Ð ÚÐÙÖ ÓÐÙ ÓÒÒØÖ Ð ÒØÓÒ ÐÑØ ËÚÓÖ ÐÙÐÖ ÐÑØ ÓÒÒØÖ Ð ÒÓØÓÒ ÓÒØÒÙØ ½ Ä³Ò ÑÐ ÖÐ ½º½ ÜÑÔÐ ½º Ä ÓÙ ¹Ò ÑÐ R ÉÙ³ Ø ÕÙ³ÙÒ ÒÓÑÖ ÒØÓÒ ½º ÇÒ ØÒÙ ÔÐÙ ÙÖ ÓÙ

Plus en détail

ÇÆ ÈÌÁÇÆ Ì Ê ÄÁË ÌÁÇÆ ³ÍÆ ÈÈÄÁ ÌÁÇÆ ËÌÁÇÆ Ê Ë Í Ë ÇÅÈÇË ÆÌË Ê È ÊÌÁË Ô Ö ÅÓ Ñ Ö Þ Ñ ÑÓ Ö ÔÖ ÒØ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ñ Ø Ñ Ø ÕÙ Ø ³ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ Ò ÚÙ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ö Ñ ØÖ Ò ÅºËºµ ÍÄÌ Ë Ë Á Æ Ë ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ËÀ Ê ÊÇÇÃ

Plus en détail

1,96 Z 0,05 = 1,64 t 0,975;38 = 2,02 χ 2 1;0.05 = 3,84.

1,96 Z 0,05 = 1,64 t 0,975;38 = 2,02 χ 2 1;0.05 = 3,84. Ô ½ ØØ ÒØ ÓÒ ÈÖ Ò Þ α = 5% ÔÓÙÖ ØÓÙ Ð Ø Ø Ø ÒØ ÖÚ ÐÐ ÓÒ Ò º Z 0,025 = 1,96 Z 0,05 = 1,64 t 0,975;38 = 2,02 χ 2 1;0.05 = 3,84. ÉÙ Ø ÓÒ ½ ½¼ ÔÓ ÒØ µ ÓÑÔÐ Ø Þ Ð Ø Ð Ù ¹ ÓÙ Ò Ö ÔÓÒ ÒØ Ô Ö ÎÖ ÓÙ ÙÜ ÔÓÙÖ ÙÒ

Plus en détail

tel , version 1-18 Dec 2009

tel , version 1-18 Dec 2009 Æ ÇÊ Ê ¼½ Ð Ø ÆÆ ¾¼¼ ÌÀ Ë» ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ê ÆÆ Ë ½ Ó٠Р٠гÍÒ Ú Ö Ø ÙÖÓÔ ÒÒ Ö Ø Ò ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö Ç Ì ÍÊ Ä³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ê ÆÆ Ë ½ Å ÒØ ÓÒ Å Ø Ñ Ø ÕÙ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÐ ÓØÓÖ Ð Å ÌÁËË ÔÖ ÒØ Ô Ö Å Ö Ã ÀÇÍÊ ÔÖ Ô Ö Ð³ÍÅÊ

Plus en détail

Détection de flamants roses par processus ponctuels marqués pour l estimation de la taille des populations

Détection de flamants roses par processus ponctuels marqués pour l estimation de la taille des populations INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE Détection de flamants roses par processus ponctuels marqués pour l estimation de la taille des populations Stig Descamps Xavier Descombes

Plus en détail

A Roe finite-volume scheme for 1D shallow water flows : wetting and drying simulation

A Roe finite-volume scheme for 1D shallow water flows : wetting and drying simulation A Roe finite-volume scheme for 1D shallow water flows : wetting and drying simulation Abdou Wahidi Bello, Aurélien Goudjo, Côme Goudjo, Hervé Guillard, Jean-Antoine Desideri To cite this version: Abdou

Plus en détail

ÆÙÑ ÖÓ ³ÓÖ Ö ¾¼½½ ¹ ¼ ÒÒ ¾¼½½ ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ Ú ÒØ Ð³ ÇÄ ÆÌÊ Ä Ä ÇÆ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ø ØÖ Ç Ì ÍÊ ËÔ Ð Ø Ò Ú Ð Ô Ö Ó ÒÒ ÄÁ ÅÇ ÄÁË ÌÁÇÆ ÄÁÉÍ Ë ËÇÄË Ì ÁÆÌ Ê Ë ËÇÄ»ËÌÊÍ ÌÍÊ ËÓÙØ ÒÙ Ð ½ Ñ Ö ¾¼½½ Ú ÒØ Ð ÓÑÑ ÓÒ

Plus en détail

Ú ÒعÈÖÓÔÓ Ø ØØØØ Ø ØØØ Ø ØØØØ ØØØ ØØØ ØØØØØØ Ø Ø ØØ Ø ØØØØØ ØØØ Ø ØØ Ø Ø ØØ ØØØ ØØ Ø ØØØØØØØØ ØØØØØ Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø ØØØØ Ø Ø Ø Ø ØØ Ø Ø ØØØ Ø Ø Ø Ø ØØØ

Ú ÒعÈÖÓÔÓ Ø ØØØØ Ø ØØØ Ø ØØØØ ØØØ ØØØ ØØØØØØ Ø Ø ØØ Ø ØØØØØ ØØØ Ø ØØ Ø Ø ØØ ØØØ ØØ Ø ØØØØØØØØ ØØØØØ Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø ØØØØ Ø Ø Ø Ø ØØ Ø Ø ØØØ Ø Ø Ø Ø ØØØ Ò Å Ö ÓÚ Ö ÙÐ ÔÓÙÖ Ð³ Ò ÐÝ ÕÙ Ò ÓÐÓ ÕÙ Æ ÓÐ Î Ö Ò Ä ÓÖ ØÓ Ö ËØ Ø Ø ÕÙ Ø ÒÓÑ ÍÅÊ ÆÊË ¼ ½ ¹ ÍÅÊ ÁÆÊ ½½ ¾ ÍÒ Ú Ö Ø ³ ÚÖÝ Î Ð ³ ÓÒÒ Ä ½½ ÂÙ ÐÐ Ø ¾¼¼ Ú ÒعÈÖÓÔÓ Ø ØØØØ Ø ØØØ Ø ØØØØ ØØØ ØØØ ØØØØØØ Ø Ø ØØ Ø ØØØØØ

Plus en détail

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG Service Commun de Documentation

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG Service Commun de Documentation Ä ÇÊ ÌÇÁÊ Ë Ë ËÌ Å Ë ÈÀÇÌÇÆÁÉÍ Ë ÍÒ Ú Ö Ø ÄÓÙ È Ø ÙÖ ¾ µ ÓÐ Æ Ø ÓÒ Ð ËÙÔ Ö ÙÖ È Ý ÕÙ ËØÖ ÓÙÖ ÓÙÐ Ú Ö Ë Ø Ò Ö ÒØ 67412 ÁÐÐ Ö Ü ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ Ô Ö ÐÔ Ò ÊÍÈÈÁ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø ÄÓÙ È Ø ÙÖ ËØÖ

Plus en détail

arxiv:physics/ v1 [physics.acc-ph] 17 May 2005

arxiv:physics/ v1 [physics.acc-ph] 17 May 2005 arxiv:physics/0505113v1 [physics.acc-ph] 17 May 2005 Ð Ö Ø ÓÒ È ÖØ ÙÐ Ò ÙÒ ÈÐ Ñ Ü Ø Ô Ö ÙÒ Ä Ö º ÖÒ Ö Ä ÓÖ ØÓ Ö Ä ÔÖ Ò ¹Ê Ò Ù Ø ÓÐ ÈÓÐÝØ Ò ÕÙ ÁÆ¾È ² ÆÊË ½½¾ È Ð Ù Ö Ò Å ÑÓ Ö Ñ Ø ³ Ð Ø Ø ÓÒ ÓÙØ ÒÙ Ð ½½

Plus en détail

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ò Â Ú Ü Ò Ö Å ½ ÔØ Ñ Ö ¾¼½ Ì Ñ Ø Ö ½ ÆÓØ ÓÙÖ ¾ ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º½º½ À Ó ÏÓÖ º º º

Plus en détail