Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection"

Transcription

1 Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection Erwan Bigot To cite this version: Erwan Bigot. Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection. Mécanique [physics.med-ph]. École Nationale Supérieure des Mines de Paris, Français. <NNT : 2002ENMP1073>. <tel > HAL Id: tel Submitted on 23 Apr 2008 HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

2 ÌÀË ÔÖ ÒØ Ä³ÇÄ ÆÌÁÇÆÄ ËÍÈÊÁÍÊ Ë ÅÁÆË ÈÊÁË ÔÖ ÖÛÒ ÓØ ÔÓÙÖ Ð³ÓØÒØÓÒ Ù ØØÖ ÇÌÍÊ Ò ËÁÆË Ì ÆÁ Ë ÅÌÊÁÍ ËÑÙÐØÓÒ ØÖÑÒ ÓÒÒÐÐ Ù ÖÑÔÐ ÓÖÔ ÑÒ ÔÖ ÒØÓÒ Soutenue le 12 novembre 2001 ź ÂÒ¹ÖÒÓ ÒØ ººº ÈÖ ÒØ Åº ÖÒ Ó Ò Ø ººº ÊÔÔÓÖØÙÖ Åº ÖÖ ÀØ ººº ÊÔÔÓÖØÙÖ Åº ÐÓ ÖÓÙÒ ººº ÜÑÒØÙÖ Åº ÊÖ ÙÐÓÙÜ ººº ÜÑÒØÙÖ Åº ÌÖÖÝ ÓÙÔÞ ººº ÖØÙÖ Ì

3

4 ÊÑÖÑÒØ ØÖÚÐ Ø ØÙ Ù ÒØÖ Å Ò ÓÖÑ ÅØÖÙÜ Åµ гÓÐ ÆØÓÒÐ ËÙÔÖÙÖ ÅÒ ÈÖ ËÓÔ ÒØÔÓÐ Ò Ð ÖÓÙÔ ÖÖ ÓÙÐÑÒØ Î Ó¹Ð ØÕ٠εº  ÖÑÖ ÅÓÒ ÙÖ ÂÕÙ ÄÚÝ ÖØÙÖ Ð³ÓÐ ÅÒ ÈÖ Ò ÕÙ Ð ÖØÓÒ Ù Å Ñ³ÚÓÖ ÔÖÑ ÖÐ Ö Ñ Ø Ù Ò ÐÓÖØÓÖº  ÖÑÖ ÐÑÒØ ÂÒ ÖÒÓ ÒØ ÔÓÙÖ Ñ³ÚÓÖ ÙÐÐ Ò ÓÒ ÖÓÙÔ ÖÖ ÔÓÙÖ ÚÓÖ ÙÚ ÑÓÒ ØÖÚÐ Ú ÒØÖØ Ø ÔÓÙÖ Ð ÓÙØÒ Ø Ð ÓÒÒ ÕٳРѳ ÓÖ ÙÖÒØ ÒÒ º ÉٳРÓØ Ù ÖÑÖ ³ÚÓÖ ØÒØ Ñ ÓÖØÖ ÑÓÒ ÒÓÖÒ Ö Ò Ñ³ÒÙÐÕÙÒØ ÕÙÐÕÙ ÖÙÑÒØ ÙÖ Ð ÑÓÒ ÒÚÓØÒØ ÔÓÐÝÑÖ Ø ÒÒ Ñ³ÚÓÖ Ø Ð³ÓÒÒÙÖ ÔÖ Ö ÑÓÒ ÙÖÝ Ø º  ÖÑÖ ÐÙÖÙ ÑÒØ Å ÙÖ ÖÖ ÀØ ØÖÒ Ó Ò Ø ³ÚÓÖ ÔØ ÙÖ ÑÓÒ ØÖÚÐ Ò ØÒØ ÕÙ ÖÔÔÓÖØÙÖ º ØØ Ø Ò³ÙÖØ ÔÙ Ü ØÖ Ò Ð ÔÖØÔØÓÒ ÒÒÖ Ø ØÒÕÙ Ð ÓØ ÊÆÍÄ̺  ÖÑÖ ØÓÙØ ÔÖØÙÐÖÑÒØ ÅÓÒ ÙÖ ÈÖÖ ÄÓÖÝ ÔÓÙÖ ÚÓÖ ÒØ ØØ ØÙ Ø ÔÓÙÖ Ñ³ÚÓÖ ÓÖ ÓÒÒ Ù Ò ÙÖÒØ Ñ Ø ÕÙ³ ÓÒ ØÖÑ Ò Ñ³ÙÐÐÒØ Ò ÓÒ ÖÓÙÔ ÖÖº  ÖÑÖ ÐÑÒØ ÅÑ Ð ÀÓÖÙ Ø ÅÓÒ ÙÖ ÐÓ ÖÓÙÒ ÔÓÙÖ ÚÓÖ ÙÚ Ð ÖÓÙÐÑÒØ Ñ ØÖÚÙÜ Ò ÕÙ ÔÓÙÖ ÐÙÖ ÖÑÖÕÙ Ø ÐÙÖ ÖØÕÙ ØÖ ÓÒ ØÖÙØÚ º  ÖÑÖ Åº ÐÓ ÖÓÙÒ ³ÚÓÖ ÔØ ÔÖØÔÖ ÑÓÒ ÙÖÝ Ø º  ØÒ ÜÔÖÑÖ ÙÒ ÔÖÓÓÒ ÖÓÒÒ Ò ÑÓÒ ÖØÙÖ Ø ÌÖÖÝ ÓÙÔÞº ÙØ ÙÒ ÖÒ Ò ÔÓÙÚÓÖ ÓÑÔÐÖ ØØ Ø ÓÙ ÖØÓÒº ÁРѳ ÓÖØ ÙÒ Ú ÓÒ ØÖ ÑÓØÚÒØ Ð³ÒÐÝ ÒÙÑÖÕÙ Ø Ù ÐÙÐ ÒØÕÙ ÔÖ ÙÒ ÓÒÒ Ò ØÒÙ Ò Ø ÔÖ ÙÒ ÔØ ÖÖ Ð ÔÔÐÕÙÖ ÓÒ Ù ÓÖÒÐ ÕÙ ÔÖØÒÒØ ÔÓÙÖ ØÖØÖ ÙÒ ÖÒ ÚÖØ ÔÖÓÐÑØÕÙ ÒÙ ØÖÐÐ º ÁÐ Ñ Ö ØÖØ ÒÓÖ ÙÓÙÔ ÔÔÖÒÖ Ø Ñ ³ Ø ÙÒ ÖÒ ÖØ ÔÓÙÖ ÑÓ ³ÚÓÖ ÔÙ ØÙÖ ØÖÚÐ Ò ÓÒ ÕÙÔº  ÓÙØ ÜÔÖÑÖ Ñ ÖØØÙ ÀÙÙ ÕÙ ³ Ó ÔÐÒÑÒØ ØÖ¹ ÚÐ ÔÓÙÖ ÓÒ ÐÒ ÓÒ ÔÖ Ø ÝÒØÜÕÙÑÒØ ÔÖØ ÐÓÖ ÕÙ³Ð Ø ÓÑÔÖ ÒØÖ ÑÒ Ö ÖÚµß Ø Ð ÔÓÙÖ ÐÙÑÒÙ ÓÒ ÚÓÙÑÒØ Ò Ò ÖÖÖ ÙÒ Ó¹ Ø ÚÖØÙÐ ÓÙ ÙÒ ÕÙØÓÒ ÖÖØÚº ÈÓÙÖ ÓÒÒ ÙÑÙÖ ÕÙÓØÒÒ Ø ÒÖÒÐÐ Ø ÓÒ ÓÙÔ ÚÓÐÒØ Ò ÓÑÑ ÙÒ ÖÖ ÐÐÒØ ÙÒ ÖÒ ÑÔ ÔÓÙÖÙ º º º ³ÜÔÖÑ ÐÑÒØ ØÓÙØ Ñ ÝÑÔØ ÙÜ ÔÖ ÓÒÒ ÕÙ ÔÖ ÐÙÖ ÓÒÒ ÙÑÙÖ Ø ÐÙÖ ÒØÐÐ ÓÒØ ÖÒÙ Ð Ú Ù ÐÓÖØÓÖ Ø Ð ÔÙ ÒÓÖ ÔÐÙ ÖÐ Ñ ÓÑÔÒÓÒ ØÐ ËÖ Ø ÖÓÐ Ñ ÐÑÒØ ÃÖÑ ÖÒÙ ÈÐÔÔ ÂÖÑ ÇÐÚÖ ÅÐ Ú ØÐÐ ËÖ ÂÙÐÒ Å ËÒ Ø ØÓÙ ÙÜ ÕÙ Ò³ Ô Ø º º º ÖÑÖÑÒØ Ò ÙÖÒØ ØÖ ÓÑÔÐØ Ò ÔÒ Ö ØÓÙ ÙÜ Ö ÕÙ ØØ Ø Ñ³ ÔÔÓÖØ ÔÐÙ ÕÙ³ÙÒ ÒÖ ÑÒØ ÒØÕÙ ÂÓÓ ÀÖÚ Ð Ø ² ÐÐÓÙ Ö Ö ² Ö ØÝ ² ÂÖÑ È¹Ç ² ÆØÐ ÐÐ ØÒÒ ÒÒ¹ËÓÔ ÊÓÖØ ² Ë ØÒ Ð ÓÝÓØØ ººº  ÖÑÖ ÒÒ Ø ÙÖØÓÙØ ÅÖÒÒ ÔÓÙÖ ÓÒ ÓÙØÒ Ø Ð ÓÒÙÖ ÕÙ³ÐРѳԹ ÔÓÖØ Ø Ñ ÔÖÒØ Õ٠ѳÓÒØ ÓÒÒ Ð³ÑÑÒ Ò ÖÐ Ö ØÙ º  ÐÙÖ ØÖÚк

5

6 ÌÐ ÑØÖ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÒÖÐ ½ Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÖÑÓÔÐ ØÕÙ ½ ½º½ Ä ÔÖÓ ³ÒØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ Ä ÑÓÐ ØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º ÐÓÖØÑ Ö ÓÐÙØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º ÓÙÔÐ ¾» º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º ÑÖ ÓÔØ Ø ÔÖÒÔ ÖØÒÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ÐÓÖÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ ÅÐÐ Ò ÓØÖÓÔ Ø ØÑØÓÒ ³ÖÖÙÖ ¾ ¾º½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÒÖØÓÒ ÑÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ¾º ÅØÖÕÙ ÒØÙÖÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º ØÑØÓÒ ³ÖÖÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º ØÑØÓÒ ³ÖÖÙÖ ÔÓ ØÖÓÖ ÈÖÓÐÑ ËØÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º ÓÙÐÑÒØ ÈÓ ÙÐÐ ÒØÖ ÔÐÕÙ ÔÖÐÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º ¾º ÔØØÓÒ ÑÐÐ ¹ ÐÙÐ ³ÜØÖÙ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º ÈÖ ÔØÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º ÔÔÐØÓÒ Ð ÑÙÐØÓÒ Ù ÖÑÔÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÐÓÖÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ʹÔØØÓÒ º½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÊÚÙ ÐÓÖÔÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ä ÔÖÓÐÑ ØØÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ä ÔÖÓÐÑ ÝÒÑÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÓÒÐÙ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼

7 ÐÓÖÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½½ ÔÔÐØÓÒ ½½ º½ ÓÑÔÖ ÓÒ ÜÔÖÒ» ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º¾ ÐÙÐ ÑÙÐع٠º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾¼ º ÁÒØÓÒ Ô ÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ÐÓÖÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÓÒÐÙ ÓÒ ½

8 ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÒÖÐ ÙÓÙÔ ÔÒÓÑÒ ÔÝ ÕÙ ÔÙÚÒØ ØÖ ÑÓÐ ÑØÑØÕÙÑÒØ Ú ÕÙØÓÒ ÖÒØÐÐ ÜÔÖÑÒØ ÒÖÐÑÒØ ÐÓ ÓÒ ÖÚØÓÒ ÓÑÔÓÖع ÑÒØ Ø ÙØÖ ÔÖÒÔ ÔÝ ÕÙ ÓÒÒÙ º ÇÒ Ò ÔÙØ Ð ÔÐÙ ÓÙÚÒØ ØÖÓÙÚÖ ÙÒ ÓÐÙØÓÒ ÜØ ÔÖÓÐÑ ÙÜ ÕÙØÓÒ ÖÒØÐÐ º ÇÒ Ö ÐÓÖ ÓÐÙØÓÒ ÔÔÖÓ¹ ÓÑÑ ÐÐ Ù ÑØÓ ÖØ ØÓÒ ÔÖÓÔÖ Ð³ÒÐÝ ÒÙÑÖÕÙ ÑØÓ ÖÒ Ò ÐÑÒØ Ò ÓÙ ÚÓÐÙÑ Ò µº ØØ ÑØÓÓ¹ ÐÓ Ø Ð³ÓÖÒ Ù ÚÐÓÔÔÑÒØ ÑÔÓÖØÒØ Ð ÑÙÐØÓÒ ÒÙÑÖÕÙ ÔÙ Ð Ò ÒÒ ÓÜÒغ ij ÓÖ ÐÙÐ ØÖÑÒ ÓÒÒÐ ÈÒÒØ ÔÐÙ ØÖÒØ Ò Ð ÓÙØÐ ÑÙÐØÓÒ ÙÖ ÑØÓ ¹ ÖØ ØÓÒ ØÒØ Ö ØÖÒØ ÐÙÐ ÑÒ ÓÒÒÐ Ò Ôº ÈÙ Ð ÐÙÐ ØÖ¹ ÑÒ ÓÒÒÐ ÓÒØ ÔÙÔÙ ÔÔÖÙ ÔÓÙÖ ÙÓÙÖ³Ù ÚÒÖ ÔÖÓ ÒÓÒØÓÙÖÒÐ º ØØ ÖÓÒÓÐÓ Ø Ð ÓÒ ÕÙÒ ÐÓÕ٠гÑÐÓÖØÓÒ ÑØÓ ÒÙÑÖÕÙ ³ÙÒ ÔÖØ Ø Ð³ÜØÖÓÖÒÖ ÙÑÒØØÓÒ Ð ÔÙ Ò ÐÙÐ ÓÖÒ¹ ØÙÖ ³ÙØÖ ÔÖغ ÈÖÐÐÐÑÒØ Ð ÙÐØÙÖ ÒØÕ٠РгÙØÐ ØÓÒ ÒÓÙÚÙÜ ÓÙØÐ ÐÙÐ ³ Ø ÒÖ ÔØØ ÔØغ Ä ÙØÐ ØÙÖ ÕٳРÔÔÖØÒÒÒØ Ù ÑÓÒ ÒØÕÙ ÓÙ ÒÙ ØÖÐ ÚÒØ ÙÓÙÖ³Ù Ò ØÖÖ ÔÐÒÑÒØ ÔÖÓØ Ø ÜØÖÖ ØÓÙØ ÒÓÖÑØÓÒ ÔÖØÒÒØ ³ÙÒ Ö ÙÐØØ ÑÙÐØÓÒº ÁÐ ÔÖØÔÒØ Ø ÐÙÖ ÚÐÓÔ¹ ÔÑÒØ Ò ÖÒØ ÙÒ ÑÒ ÔÓÙÖ ÙÑÒØÖ Ð ÖÐ Ñ ÑÙÐØÓÒ º ÈÓÙÖ ÖÔÓÒÖ ØØ ÑÒ Ð ÐÐÙ Ð ÔÐÙ ÓÙÚÒØ Ô Ö ³ÙÒ Ö ÑÒ ÓÒÒÐ ÙÒ ÔÔÖÓ ÓÑÔÐØÑÒØ ØÖÑÒ ÓÒÒÐк ÙÓÙÖ³Ù ØØ ÑÒ Ø Þ ÐÖÑÒØ ÓÙÚÖØ ÔÙ ÕÙ³Ð Ü Ø ÒÓÑÖÙÜ ÐÓÐ ÑÙÐØÓÒ ÕÙ ÓÙÚÖÒØ ÙÒ ÐÖ ÔØÖ ³ÔÔй ØÓÒ ÐÙÐ ØÖÙØÙÖ ÑÒÕÙ Ù ÓÙ Ñ Ò ÓÖÑ ÑØÖÙܵº Å Ò ÔØ Ð ÖÓ Ò ÜÔÓÒÒØÐÐ Ð ÔÙ Ò ÑÓÝÒ ÐÙÐ Ð ÑØÖ Ù ÓØ ÐÙÐ Ò Ö ÔÓÙÖ ÖÐ Ö ÙÒ ÑÙÐØÓÒ Ö Ø ÙÒ ÒÙ ÑÙÖ ÔÓÙÖ Ð³ÒÒÙÖº ³ Ø Ò ÓÒØÜØ Ð ÑØÖ ÓØ ÐÙÐ ÕÙ ³Ò ÖÚÒØ Ñ ØÖÚÙÜ Ø Ø ÔÐÙ ÔÖØÙÐÖÑÒØ Ò Ð Ö ÐÙÐ ÙÖ ÓÑÒ ÙÜ ÖÒ ÖÔÔÓÖØ ÓÖÑ ÓÙ Ð ÑÙÐØÓÒ ÔÒÓÑÒ ÖØÖ ÔÖ ÙÒ ÓÖØ Ò ÓØÖÓÔ Ò Ð³ Ôº

9 Ä ÒÙÜ Ù ÐÙÐ ÔÓÙÖ Ð ÔÖÓ ³ÒØÓÒ Ô ÑÒ Ä ÔÖÒÔÐ ÔÔÐØÓÒ ÐÕÙÐÐ ØÒ ÒÓØÖ ØÖÚÐ Ø Ð ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÖÑÓÔÐ ØÕÙ º Ä ÑÓÙÐ ÔÖ ÒØÓÒ ÔÓÐÝÑÖ Ø ÙÒ ÔÖÓ Ñ Ò ÓÖÑ ÝÐÕÙ ÔÖÑØØÒØ Ð ÔÖÓÙØÓÒ Ò ÖÒ Ö Ô ÓÑÔÐÜ ÙÜ ØÓÐÖÒ ÑÒ ÓÒÒÐÐ ØÖØ º ÔÖÓ Ø Ð³ÙÒ ÑÓ ØÖÒ ¹ ÓÖÑØÓÒ ÑÙÖ Ð³ÒÙ ØÖ ÔÐ ØÙÖÕÙ Ú Ð³ÜØÖÙ ÓÒ ÔÖÓÙØÓÒ Ð ØÙ ÔÖÓÐ ÐÑ ºººµ Ø Ð ÓÙ Ò ÐÑ º º ºµº ÁÐ ÔÖÑØ Ð ÔÖÓÙØÓÒ ³ÙÒ ÖÒ ÚÖØ Ô ÕÙ ÔÙÔÐÒØ ÒÓØÖ ÙÒÚÖ ÕÙÓØÒ ÓÙØÓÖ Ú ÐÐ ÑÓÐÖ ÖÒ Ù ÙÖ ÓÙØ ÓÙ ÒÓÖ Ô ÙØÓÑÓÐ ÖÓ Ö ÓÙ ÑÒÕÙµº ØØ ÒÙÑÖØÓÒ ÑØ Ò ÚÒ ÙÒ ÖØÖ ØÕÙ ÓÑÑÙÒ ÓØ Ð ³Ø ÓÑØÖ ØÝÔ ÓÕÙÑÒ º ÒØÙÖÐÐÑÒØ ÓÒÙØ Ù ÚÐÓÔÔÑÒØ Ó ÑÙÐØÓÒ ÑÒ ÓÒÒÐ ÔÓÙÖ ÑÓÐ Ö Ð ÔÖÓÙØÓÒ Ô º ÆÓÙ Ð ÚÖÖÓÒ ÔÐÙ ÐÓÒ Ó ÓÒØ ÙÓÙÖ³Ù Ñ ÚÑÒØ ÙØÐ º ÆÒÑÓÒ ØØ Ô¹ ÔÖÓ Ò ÑÙÖ ÕÙ³ÙÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ³ÙÒ ÔÖÓ ÕÙ Ø ÖØÖ ÔÖ Ø ØÖÑÒ ÓÒÒÐ º ÌÓÙØ ³ÓÖ Ð ÓÑØÖ ÔÙÚÒØ ÔÖ ÒØÖ ÐÓÐÑÒØ ÞÓÒ ÚÓ¹ ÐÙÑÕÙ ÔØØ ÜØÓÒ ÙÖ ÙÒ ÔÖ¹Ó ÙØÓÑÓÐ ÔÖ ÜÑÔе Ù ÔØÐ ÔÖØÙÖÖ ÒÓØÐÑÒØ Ð³ÓÙÐÑÒغ ÔÐÙ ÐÓÖ Ð Ô ÖÑÔÐ Ð ÑØÖ ÙØ ÙÒ ØÓÖ ØÖÑÓ¹ÑÒÕÙ ÓÑÔÐÜ Ð ÖÖÓ ÑÒØ ÑÔÓ ÔÖ Ð ÔÖÓ Ù ÑÓÙÐ Ò٠гÓÙÐÑÒØ ÓÒ ÑÔÓÖØÒغ ÁÐ ÓÒÚÒØ ÓÒ ÔÓÙÚÓÖ ÖÒÖ ÓÑÔØ Ù ÑÑÒØ ÔÖ ÑÒØ Ù ÑÔ ØÑÔÖØÙÖ Ò Ð³Ô ÙÖ Ð Ôº ÒÒ ÔÒÒØ ØØ ÑÑ Ô ÖÑÔÐ Ð ÖÓÒØ ÑØÖ ÕÙ ÐÝ Ð³Ò ÑÐ Ð ÚØ Ø ÐÑÒØ Ò ÑØÖ ÔÖ Ð³Ø ÓÒØÒ ÕÙ Ø ÙÒ ÔÒÓÑÒ ÒØÖÒ ÕÙÑÒØ ÚÓÐÙÑÕÙº ÌÓÙ ÖÙÑÒØ ÓÒØ ÓÒÙØ ÙÒ ÔÖØ ÖÒ ÒØ Ð ÓÑÑÒÙØ ÒØÕÙ ÒØÖ ÔÖ Ð ÙØ ÚÐÓÔÔÖ ÓÙØÐ ÑÙÐØÓÒ ØÖÑÒ ÓÒÒÐ º Ä ÕÙÐØ Ö ÙÐØØ ÓØÒÙ Ø ÕÙ³ÙÓÙÖ³Ù ÔÔÖÓ ÓÒÒ ÒØ ÙÒ ÓÖ ÖÔ Ò Ð ØÙÖ ÒÙ ØÖÐ ÓÖ ÐØ ÔÖ Ð³ÙÑÒØØÓÒ ÔÖÓÙØÓÒ Ô ÚÓÐÙÑÕÙ ÔÖ ÒØÓÒº ÆÒÑÓÒ Ð ÑÙÖ ÔÖØ Ð ÔÖÓÙØÓÒ Ô ÒØ Ö Ø ÓÒ ØØÙ Ô ÑÒ º ÁÐ Ø ÓÒ ÔÖÙ ÒØÙÖÐ ÙÒ ÔÖØ ØØ ÓÑÑÙÒÙØ ÒØÕÙ ¹ ÚÐÓÔÔÖ ÙÒ ÓÐÙØÓÒ ÐÓÐÐ ÕÙ Ó ÙÒ ÑÓÐ ØÓÒ ÑÒ ÓÒÒÐÐ Ò Ð ÞÓÒ ÑÒ Ø ÙÒ ÑÓÐ ØÓÒ ØÖÑÒ ÓÒÒÐÐ Ò Ð ÞÓÒ ÚÓÐÙÑÕÙ ÓÙ Ù ÚÓ ÒÒ ÒÙÐÖØ Ð³ÓÙÐÑÒغ ÆÓØÖ ÑÖ Ò ÕÙ ÑÓØÚ ÔÖ Ð ÑÑ Ö ÓÒ Ø ÐÖÑÒØ ÖÒØ ÔÙ ÕÙ ÒÓÙ ÒÓÙ ÔÖÓÔÓ ÓÒ ³ÓÔØÖ ÙÒ Ö ÓÐÙØÓÒ ÓÑÔÐØÑÒØ ØÖÑÒ ÓÒÒÐÐ Ù ÔÖÓÐÑ Ú Ð ÓÒØÖÒØ ÖÑÒÖ Ð ÓØ ÐÙÐ Ò Ð ÔÖØ ÑÒ Ù ÑÑ ÓÖÖ ÓØ ÕÙ ÐÙ ³ÙÒ ÐÙÐ ¾º ÓÑÑ ÒÓÙ Ð ÚÖÖÓÒ Ð ÔÖÒÔÐ ÓÙØÐ ÕÙ ÒÓÙ ÙØÐ ÖÓÒ ÔÓÙÖ Ð Ö Ð³ÙØÐ ØÓÒ ÑÐÐ Ò ÓØÖÓÔ º Ä ÒÓØÓÒ ÑÐÐ Ò ÓØÖÓÔ Ö Ó ÙÒ ØÙ ÙÖ Ð³ ØÑØÓÒ ³ÖÖÙÖ ØÙ Ò Ö ÔÓÙÖ ÑÓÒØÖÖ Ø ÓÒØÖÐÖ ÒÓØÖ ÔÔÖÓº ÈÙ ÒÓÙ ÜÔÓ ÖÓÒ ÙÒ ÒÓÙÚÐÐ ÑØÓ ³ÔØØÓÒ ÑÐРгÑÐÓÖØÓÒ Ð ÔÖ ÓÒ Ù ÐÙÐ Ù ÒÚÙ ÞÓÒ ÒÙÐÖ ÕÙ ÓÒØÐÖÓÒØ ÑØÖ Ø Ð ÞÓÒ ÓÒØØ ÑØÖ»ÑØÖ Ø ÑØÖ»ÑÓÙеº ØØ ÑØÓ ÚÖ ÔÓÙÚÓÖ ØÖØÖ ÒÖÑÑÒØ Ð ÞÓÒ ÑÒ ÓÙ Ô Ø ÓØ ÔÖØÔÖ Ð³ÑÐÓÖØÓÒ Ù ÖÔÔÓÖØ ÓØ»ÔÖ ÓÒ ÐÙк ÒÒ ÒÓÙ ÓÒÐÙÖÓÒ ÒÓØÖ ØÙ ÔÖ ÙÒ ÖØÒ ÒÓÑÖ ³ÔÔÐØÓÒ ÑÕÙ ÓÙ ÒÙ ØÖÐÐ ÑÓÒØÖÒØ Ð ÚÒØ ÔÖÓÙÖ ÔÖ ÒÓØÖ ÔÔÖÓº Å ÙÔÖÚÒØ ÒÓÙ ÐÐÓÒ ÔÖ ÒØÖ ÔÐÙ ÔÖ ÑÒØ Ð ÔÖÓ ³ÒØÓÒ Ø Ð È ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÒÖÐ

10 ÑØÓ ÕÙ ÓÒØ ÙÓÙÖ³Ù Ð ÔÐÙ ÖÕÙÑÑÒØ ÑÔÐÓÝ ÔÓÙÖ ÑÓÐ Ö ÔÖÓ Ñ Ò ÓÖѺ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÒÖÐ È

11

12 ÔØÖ ½ Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÖÑÓÔÐ ØÕÙ

13 ËÓÑÑÖ ½º½ Ä ÔÖÓ ³ÒØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½º½ ijÒØÓÒ Ð ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½º¾ ÁÒØÓÒ Ø Þ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ Ä ÑÓÐ ØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º ½º Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ½º º½ ÔÔÖÓ ½ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º º¾ Ä ÑÓÐ ÑÒ ÓÒÒÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º µ Ä ÑÓÐ ¾ ÓÙ ÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º µ Ä ÑÓÐ ÑÒ ÓÒÒÐ Ò Ð³Ô ÙÖ º º º º º º º º ½º º ijÔÔÖÓ ÚÓÐÙÑÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º ÐÓÖØÑ Ö ÓÐÙØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ºº½ ÐÓÖØÑ ³ÍÞÛ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ºº¾ ÅØÓ ØÖØÚ Ö Ù ÑÒÑÐ º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ºº ÓÒÐÙ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º ÓÙÔÐ ¾» º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ºº½ ØÙ ÐÓÖÔÕÙ ¹ ØØ Ð³ÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ºº¾ ÓÑÑÒØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ ½º ÑÖ ÓÔØ Ø ÔÖÒÔ ÖØÒÙ º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ÐÓÖÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾

14 ½º½ Ä ÔÖÓ ³ÒØÓÒ Ä ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÖÑÓÔÐ ØÕÙ ÔÖÑØ ÔÖÓÙÖ Ô ÙÜ ÓÖÑ ÓÑÔÐÜ Ò ÐÚ ØÓÙØ Ò Ö ÔØÒØ ØÓÐÖÒ ÓÑØÖÕÙ ØÖØ º Ä ÓÒÒ ÔØ ÔÖÓ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ð ÔÖÓÙØÓÒ Ñ Ø ØÖ ØØÖÝÒØ Ø Ð³ ÑÑÒ ØÒÖ ÓÑÒ ³ÔÔÐØÓÒ ÒØÙܺ Ò ÒÓÑÖÙ ÚÖÒØ ÓÒØ ÚÐÓÔÔ ÓÒØ Ð ÔÐÙ ÓÒÒÙ ÓÒØ Ð³ÒØÓÒ ÑÙÐع٠гÒØÓÒ Ø Þ Ó٠гÒØÓÒ ÓÑÔÖ ÓÒº ½º½º½ ijÒØÓÒ Ð ÕÙ Ä ÑÓÙÐ ÔÖ ÒØÓÒ Ø ÙÒ ÔÖÓ Ñ Ò ÓÖÑ ÝÐÕÙ ÕÙ ÓÑÔÓ Ò Ô º ½º½µ Ð ÔÐ ØØÓÒ Ð ÖÑÔÐ Ð ÓÑÔØ Ð ÖÖÓ ÑÒغ º ½º½ ÖÔØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ðº µº ÄÓÖ Ð Ô ÔÐ ØØÓÒ Ð ÔÓÐÝÑÖ ÒØÖÓÙØ Ò Ð ÔÖ ÓÙ ÓÖÑ ÖÒÙÐ Ø ÔÙ ÔÙ ÓÒÙ Ø ÓÒÚÓÝ ÚÖ Ð ØØ Ð Ú º ijÒÖ Ò Ö Ð ÔÐ ØØÓÒ Ø ÓØÒÙ Ð Ó ÔÖ Ð³ØÓÒ ÑÒÕÙ Ù ÐÐÑÒØ ÖÒÙÐ ÔÖ Ð Ú Ø ÔÖ Ð³ÔÔÓÖØ ØÖÑÕÙ Ù ÓÙÖÖÙ Ú ÕÙ Ø ÑÒØÒÙ ÙØ ØÑÔÖØÙÖ ¾¼¼ Ó ¼¼ Ó µº

15 ½º½º Ä ÔÖÓ ³ÒØÓÒ Ä ÔÓÐÝÑÖ ÓÒÙ Ø ÓÒ ÑÒ Ò ØØ Ú Ó Ð ÓÙÔ ÙÒ ÚÓÐÙÑ Ö ÔÖ Ð ÖÙÐ ÔÖÓÖ Ð Ú º ÍÒ Ó ÕÙ ÚÓÐÙÑ ØØÒØ ÐÚÐÙÖ Ò Ö Ù ÖÑÔÐ Ù ÑÓÙÐ ³ÒØÓÒ Ð Ú ÖÖØ ÓÒ ÖÙÐ Ø ÚÒ ÚØ ÓÒ ØÒØ Ø ÐÚµº ËÓÙ Ð ÓÖØ ÔÖ ÓÒ Ö ÙÐØÒØ Ð ÔÓÐÝÑÖ ÓÒÙ Ø Ù Ý ØÑ Ú»ÓÙÖÖÙ Ø ÖÑÔÐØ Ð ÓÙ Ð ÑÔÖÒØ Ù ÑÓÙк ³ Ø Ð Ô ÖÑÔÐ º ËÙØ Ù ÖÔ ÖÑÔРгÑÔÖÒØ Ð Ý ØÑ ÖÖÓ ÑÒØ Ù ÑÓÙÐ ÖÙÐ ØÑÔÖØÙÖ ¾¼ Ó ¼ Ó µ Ú ÔÖÑØØÖ Ö Ð Ô ØÖÑÓÔÐ ¹ ØÕÙº ÒÑÒØ Ô ³ÓÑÔÒ ³ÙÒ ÚÖØÓÒ ÚÓÐÙÑ Ð Ôº ÈÓÙÖ ÓÑÔÒ Ö ³ÚÒØÙÐ ÖØÖØ ÓÑØÖÕÙ Ø ÚÖØÓÒ Ò Ø ÚÓÐÙÑÕÙ ÓÒ ÑÒØÒØ ÙÒ ÓÖØ ÔÖ ÓÒ ³ÒØÓÒ ÔÓÙÖ ÓÑÔØÖ Ð ÑØÖº ÄÓÖ ÕÙ Ð ÙÐ ³ÒØÓÒ ÕÙ ÓÒØ Ð ÓÒØÓÒ ÒØÖ Ð ÑÓÙÐ Ø Ð Ý ØÑ Ú»ÓÙÖ¹ ÖÙ ÓÒØ ÙܹÑÑ Ð ÙÜ ÓÙ Ò ÑÐ Ð ÔÖ ÒØÖ ÓÒØ ÓÐÖ Ø Ð Ô Ø Ø Ù ÑÓÙк Ä ÖÖÓ ÑÒØ ÓÑÔÐØ Ð Ô ÔÖÓÙØ Ø Ð³Ö ÐÖº ØØ ÔÖ ÒØØÓÒ ÙÒØ Ù ÔÖÓ Ò ÔÖÑØ Ô ÖÒÖ ÓÑÔØ ÙÐØ ÖØÒ ÕÙ Ü ØÒØ Ò Ð Ñ Ù ÔÓÒØ Ù ÝÐ ÓÑÔÐØ ³ÒØÓÒº Ä ÐØÙÖ ÔÓÙÖÖ ³ÐÐÙÖ ³Ò ÓÒÚÒÖ Ò ÔÖÓÙÖÒØ Ð³ÓÒÒØ ÐÓÖÔ ÓÒ Ö ÔÖÓ ÒØ Ø Ðº Ø ÌÖÓØÒÓÒ Ø Ðº µº ÇÒ ÖÑÖÕÙÖ ØÓÙØÓ ÕÙ³Ð Ø ÖØÖ ÔÖ ÙÒ ØÓÖ ØÖÑÓÑÒÕÙ ÓÑÔÐÜ Ú ³ÑÔÓÖØÒØ ÚÖØÓÒ ØÑÔÖØÙÖ ÓÖØ ÐÐÑÒØ Ø ÓÖØ ÔÖ ÓÒ º Ò ÔÖØÙÐÖ Ð ÚÖØÓÒ ÚÓÐÙÑ ÓØÒÙ ÐÓÖ Ù ÖÖÓ ÑÒØ ÓÒ ØØÙÒØ ÙÒ ÙÐØ ØÒÕÙ ÔÓÙÖ ÓØÒÖ Ô ÕÙ Ö ÔØÒØ ÙÒ ÓÑØÖ ÓÙغ ³ Ø ÔÓÙÖ ØØ Ö ÓÒ ÕÙ Ð ÔÖÓÙØÓÒ Ô ÒØ Ø ÔÖÒÔÐÑÒØ ÓÒ ØØÙ Ô ÑÒ ÓÒØ Ð ÖÖÓ ÑÒØ Ø ÔÐÙ ÓÑÓÒ Ø ÔÐÙ ÐÑÒØ ÓÒØÖÐк ÍÒ ÓÙØÐ ÑÙÐØÓÒ ÙØÐ ÙÒ ÙØÐ ØÙÖ ÔÖ ÒØÖ ÓÙ ÙÒ ÓÒÔØÙÖ ÑÓÙÐ ÓØ ÓÒ ÔÖÑØØÖ ØÖØÖ ÓÑØÖ ÑÒ ÔÓÙÖ Ð Ö ÒÖ Ð ÓÒ Ù ÔÖÑØÖ Ù ÝÐ ³ÒØÓÒº ÆÓÒÓ ØÒØ ØØ ÐÑØØÓÒ ÚÖ ÚÖÒØ ÔÖÓ ÓÒØ ÚÙ Ð ÓÙÖº ijҹ ØÓÒ ÑÙÐعÑØÖ ÓÙ Ó¹ÒØÓÒµ ÔÖÑØ ³ÒØÖ ÕÙÒØÐÐÑÒØ ÙÜ ÑØÖÙÜ Ò Ð ÑÑ ÑÓÙÐ Ø Ò ÓÒÙÙÖ ÐÙÖ ÖØÖ ØÕÙ ÙÒ ÔÓÙÖ Ð ØÒÙ ÑÒÕ٠гÙØÖ ÔÓÙÖ Ð³ ÔØ ÔÖ ÜÑÔеº ijÒØÓÒ ÓÑÔÖ ÓÒ ÓÒ Ø ÒØÖ ÙÒ ÖØÒ ÕÙÒØØ ÔÓÐÝÑÖ ÓÒÙ Ù ÓÒ Ù ÑÓÙÐ ÒØÖÓÙÚÖØ Ø ØÖÑÒÖ Ð ÖÑÔРгÑÔÖÒØ Ò ÖÑÒØ Ð ÑÓÙк ØØ ØÒÓÐÓ ÔÙØ ÔÖÑØØÖ ÑÒÑ Ö Ð ØÐÐ Ù Ý ØÑ Ú ¹ÓÙÖÖÙ Ø ÓÖ ÔÓ ÐØ ÔÖØÙÐÖ ÔÓÙÖ Ð³ÓÖÒØØÓÒ Ö Ò Ð ÔÓÐÝÑÖ Ö º ÒÒ Ð³ÒØÓÒ Ø Þ ÔÖÑØ ÐÑØÖ Ð ÖØÖØ Ð Ù ÖÖÓ ÑÒØ Ò Ð ÞÓÒ ÚÓÐÙÑÕÙ º ½º½º¾ ÁÒØÓÒ Ø Þ ÆÓÙ Ò ÔÖ ÒØÖÓÒ ÔÖÓ ÕÙ ÙÒØÑÒØ Ø ÓÒ Ñº ÈÓÙÖ ÙÒ ÖÔØÓÒ ÔÐÙ ØÐÐ Ù ÔÖÓ Ø ÑÙÐØÓÒ ÓÒ ÔÓÙÖÖ ÖÖÖ ¹ Ó٠ݼ¼ º ijÒØÓÒ Ø Þ ÔÙØ ÓÑÔÓ Ö Ò ÙÜ ØÔ Ò ÙÒ ÔÖÑÖ ØÑÔ Ð ÔÓÐÝÑÖ ÓÒÙ Ø ÒØ ÓÒ Ð ÕÙ Ò Ð ÚØ Ù ÑÓÙк ØØ Ô ÖÑÔÐ Ø ØÓÔ ÚÒØ ÕÙ Ð ÔÓÐÝÑÖ Ò³ÓÙÔ ØÓÙØ Ð Úغ ÈÙ ÙÒ Þ Ø ÒØ ÓÙ ÔÖ ÓÒ Ð ÔÐÙ ÓÙÚÒØ ÔÖ Ð ÑÑ ÙÐ ³ÒØÓÒ ÕÙ Ð ÔÓÐÝÑÖ º ½º¾µ ÔÓÙÖ ØÖÑÒÖ Ð ÖÑÔÐ º ØØ ØÒÕÙ ÔÖÑØ Ð Ó ÑÒÙÖ Ð ÖØÖØ Ð Ù ÖÖÓ ÑÒØ Ù ÔÓÐÝÑÖ Ø ÔÖÒÔÐÑÒØ Ò Ð ÞÓÒ ÚÓÐÙÑÕÙ ÒÖÚÙÖ º º ºµ È Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÖÑÓÔÐ ØÕÙ

16 ½º¾º Ä ÑÓÐ ØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ Ø Ò Ø ÙÒ ÔÖ ÒØÖ ÑÓÒ ÔÙ ÒØ Ð ÓÑÔØ Ø ÓØÒÙ ÔÖ Ð³ÒØÓÒ Þµº µ È ³ÒØÓÒ Ù Þº µ ÜÑÔÐ ÔÖ ÔÓÙÖ Ð³ÒØÓÒ ¹ Ø Þº º ½º¾ ÖÔØÓÒ Ð³ÒØÓÒ Ø Þ ØÖ ÌÖÓØÒÓÒ Ø Ðº µº ÈÖ ÒØÙÖ Ð Þ Ú ÓÙÔÖ Ð ÞÓÒ Ð ÔÐÙ Ô ÕÙ Ò³ÓÒØ Ô Ù Ð ØÑÔ ÓÐÖº Ä ÒØÖ ÒØÖ Ð Þ Ø Ð ÔÓÐÝÑÖ ÓÒØ ÖØÖ ÔÖ ÓÖÑ ÚÓÐÙÑÕÙ ÓÑÔÐÜ º ÆÓÙ ÚÖÖÓÒ ÔÐÙ ÐÓÒ Ò ØØ ØÙ ÓÑÑÒØ ÒÓØÖ ÑØÓ ³ÔØØÓÒ ÑÐÐ ÔÙØ ÑÐÓÖÖ Ð ÐÓÐ ØÓÒ ÒØÖ º ½º¾ Ä ÑÓÐ ØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ÍÒ ÔÓÐÝÑÖ ÓÒÙ Ø ÑÐÐ ÙÒ ÑÐÙ ÓÒØÒÙ Ù ÓÒ ÓÙÐÑÒØ Ò ÙÒ ÑÓÙÐ Ø Ö ÔÖ Ð ÔÖÒÔ ÓÒÑÒØÙÜ Ð ÑÒÕÙ ÑÐÙÜ ÓÒØÒÙ º Ä ÑØÖ ÒØ ÓØ ÓÒ ÚÖÖ Ð ÓÒ ÖÚØÓÒ Ð Ñ Ð ÓÒ ÖÚØÓÒ Ð ÕÙÒØØ ÑÓÙÚÑÒØ Ð ÓÒ ÖÚØÓÒ ³ÒÖº ÔÖÒÔ ØÖÙ ÒØ ÑØÑØÕÙÑÒØ Ö ÔØÚÑÒØ ÔÖ Ð³ÕÙØÓÒ ÓÒØÒÙØ Ð³ÕÙØÓÒ Ð³ÕÙÐÖ ÝÒÑÕ٠гÕÙØÓÒ ÓÒ ÖÚØÓÒ Ð³ÒÖ Ö Úµ ¼ ½º½µ Ø Ú Ö Ø ½º¾µ ÖÕ Ø ½º µ Ó Ò Ð Ñ ÚÓÐÙÑÕÙ Ú Ð ÚØ ³ÙÒ ÔÖØÙÐ ÑØÖÐÐ Ð ØÒ ÙÖ ÓÒØÖÒØ Ð Ò Ø Ñ ÕÙ ÓÖ ÜØÖÙÖ Ð³ÒÖ ÔÕÙ ÒØÖÒ Õ Ð Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÖÑÓÔÐ ØÕÙ È

17 ½º¾º Ä ÑÓÐ ØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ÙÜ ÐÙÖ Ø Ð³ÔÔÓÖØ ³ÒÖ ÔÖ ÔØÓÒ Ú ÕÙÙ ½ º Ä Ý ØÑ ½º½µ¹ ½º¾µ Ø ÖÑ ÔÖ Ð ÖÐØÓÒ ÓÒ ØØÙØÚ ÒØÖ ÓÒØÖÒØ Ø ¹ ÓÖÑØÓÒ ÓÒÒ ÔÖ Ð ÐÓ ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÔÁ ½ºµ Ú ¾ Úµµ Úµ ½ºµ Ó ÖÔÖ ÒØ Ð Ú Ó Ø Ù Ù Úµ Ð ØÒ ÙÖ ÚØ ÓÖÑØÓÒ Úµ ½ ¾ ÖÚ ÌÖÚ ½ºµ Ø Úµ Ø Ð ØÙÜ ÐÐÑÒØ ÒÖÐ Úµ ÚÙ Ù Ø ¾ ½ ¾ Úµº Ä ÖÒ ÑÓÖØ Ð ÓÑÑÙÒÙØ ÒØÕÙ ØØ Ð³Ø٠гÒØÓÒ ÔÓÐÝÑÖ ÑÔÐ ÔÖÓÐÑ Ò ³ÔÔÙÝÒØ ÙÖ Ð ÙÜ ÝÔÓØ ÙÚÒØ Ð ÔÓÐÝÑÖ ÓÒÙ ÔÙØ ØÖ ÓÒ Ö ÓÑÑ ÙÒ ÑØÖÙ ÒÓÑÔÖ Ð Ð ÓÖ ÜØÖÙÖ ÓÖ Ñ Ø ³ÒÖص ÓÒØ ÒÐÐ ÚÒØ Ð ÓÖ ÒØÖÙÖ ÓÖ Ú ÕÙÙ µº ÖÒÖ ÔÓÒØ Ø ØÓÙØ Ø ÔØÐ Ù ÖÖ ÓÖÖ ÖÒÙÖ ÚÐÙÖ ÖØÖ ØÕÙ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ÍÒØ ÇÖÖ ÖÒÙÖ ÓÑØÖ ÄÓÒÙÙÖ Ñ ¼ ½¹½ ÄÖÙÖ Ñ ¼ ½¹½ Ô ÙÖ Ñ ¼ ¼¼½¹¼ ¼½ ÅØÖÙ Ò Ø»Ñ ½¼¼¼ Î Ó Ø È ½¼¼¹½¼¼¼ ÎÖÐ ÎØ Ñ» ¼ ½¹½ ÈÖ ÓÒ Æ»Ñ ¾ ½¼ ¹½¼ ÔÒÒØ ÝÔÓØ ÓÒØ ÐØ Ò Ð Ö Ð Ô ÖÑÔÐ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ÐÐ ÔÙÚÒØ Ò ÔÐ٠гØÖ Õ٠гÓÒ ³ÒØÖ ÔÔÐØÓÒ ÔÐÙ ÓÑÔÐÜ ÓÙ Õ٠гÓÒ ÓÙØ ÔÖÒÖ Ò ÓÑÔØ ÔÒÓÑÒ ÔÐÙ Ò º Ò Ð³ÒØÖÓÙØÓÒ Ð ÓÑÔÖ ÐØ ÔÖÑØ ÑÙÜ ÖÒÖ ÓÑÔØ Ð Ò Ù ÖÑÔÐ Ø ÐØÖ Ð³ÒÒÑÒØ Ú Ð Ô ÓÑÔغ ³ÙØÖ ÔÖØ ÖØÒ ÔÔÐØÓÒ Ð³ÒØÓÒ ØÐÐ Ð ÔÖÓ ÅÁÅ ÅØÐ ÁÒØÓÒ ÅÓÐÒµ ÓÒØ ÒØÖÚÒÖ ÑØÖÙÜ ÓÒØ Ð ÖØÖ ØÕÙ ÓÑÔÖ Ð Ò³ Ø Ô ÒÐк Ð ÓÖ ³ÒÖØ ÔÙÚÒØ ÐÓÐÑÒØ ÚÓÖ ÙÒ ÒÒ ÙÖ Ð³ÓÙÐÑÒØ º ÅÒÒ Ôº ½¹½µº ½ Ä Ø ØÖÑÕÙ ÒÙÒÒØ ÒÓØÐÑÒØ Ð ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ÚÓÖ ÓÓ Ø Ðº¾ µº ÆÓØÖ ØÙ Ò ØÖØ Ô Ð Ö ÓÐÙØÓÒ ÔÖÓÐÑ ÑÑ Ð ÔÐÙÔÖØ ÔÔÐØÓÒ ÕÙ ÒÓÙ ÜÔÓ ÖÓÒ ØÒÒÒØ ÓÑÔØ Ø ØÖÑÕÙ º ËÙÖ ÙØ Ù ÓÙÔÐ ØÖÑÓ¹ÑÒÕÙ ÔÓÙÖ Ð³ÒØÓÒ ÓÒ ÔÓÙÖÖ ÖÖÖ ÓÙÔÞ Ø Ðº µº È Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÖÑÓÔÐ ØÕÙ

18 ½º º Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ÆÓÙ ÖÓÒ ØÖØÓÒ ÙÜ ÖÑÖÕÙ Ò Ò³ØÙÒØ ÕÙ Ð Ô Öѹ ÔÐ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ Ø Ò ÙÔÔÓ ÒØ Ò Ô ÚÓÖ ³Ø ÐÓРгÒÖغ ÓÒ Ð³ÓÒ ³Ò ØÒØ ÙÜ ÝÔÓØ ÖØ ÔÐÙ ÙØ Ð ÕÙØÓÒ ÓÒ ÖÚØÓÒ Ð Ñ Ø ³ÕÙÐÖ ÖÖÚÒØ Ö ¼ ÖÚ ¼ ½ºµ ½ºµ ÆÓØÓÒ Å Ð ÓÑÒ ÑØÖÐ ÓÒØÒÒØ Ð ÔÓÐÝÑÖ ÓÒÙº Ë Ð³ÓÒ ÖÑÔÐ ÔÖ ÓÒ ÜÔÖ ÓÒ Ò Ð Ý ØÑ ½ºµ¹ ½ºµ ÓÒ ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð ÔÖÓÐÑ ³ÓÙÐÑÒØ Ö ÓÙÖ ÖÑÒ ÙÒ ÔÖÓÐÑ ËØÓ ÒÖÐ ØÖÓÙÚÖ Ú Üص Ø Ô Üص ØÐ ÕÙ Üص ¾ Å Ø Ó Ø Ö ¾ Úµµ Úµµ ÖÔ ¼ ÖÚ ¼ ½ºµ Ú ÓÑÑ ÓÒØÓÒ ÙÜ ÐÑØ ÙÖ Ò ÚØ Ø ÔÖ ÓÒ ÓÒØ ÑÔÓ Ú Ú Üµ ÔÓÙÖ Ð ÚØ µ Ú Ú ÒµÒ ¼ Ø Òµ Ò Ô ÔÓÙÖ Ð ÔÖ ÓÒµ ÙÖ Ô ÓÒ ÑÔÓ ÙÒ ÓÒØØ ÓÐÐÒØ Ú ¼º Ó Ò Ø Ô ÒÒØ Ö ÔØÚÑÒØ Ð ÑÓÖÙÜ ÖÓÒØÖ Ù ÓÑÒ ÓÖÖ ÔÓÒ¹ ÒØ Ð µ Ë ÞÓÒ µ ³ÒØÓÒ Ø Ð ÞÓÒ ÓÒØØ Ú Ð ÔÖÓ Ù ÑÓÙÐ ³ÒØÓÒ Ú Ò Ô Åµ Ø Ò Ò Ð ÒÓÖÑÐ ÓÖØÒØ Ù ÔÓÒØ ÖÓÒØÖ ÓÒ Öº ÊÑÖÕÙ ÔÓÙÖ ØÖ ØÓÙØ Ø ÜØ Ð ÙØ ÖÓÙØÖ ÙÒ ÓÒØÓÒ Ë Ë ÙÖ ÐÖ Ò Ð ÓÒØÓÒ ÙÜ ÐÑØ Ò ¼ ÙÖ ÐÖ Ú Å Ò Ô ÐÖµº ØØ ÙÖ ÐÖ Ø Ð³ÒØÖ ÒØÖ Ð ÔÖØ ÖÑÔÐ Ù ÑÓÙÐ ³ÒØÓÒ Ø Ð Ú Ò ÚÒØ ØØ ÔÖØ ÖÑÔк Ò Ð ³ÙÒ ÔÔÖÓ ÙÐÖÒÒ ÓÙÔÞ Ø Ðº ÑÓÒØÖÒØ Õ٠гÓÒ ÔÙØ Ö ÔÖØÖ Ð ÓÒØÓÒ ÙÖ ÐÖ Ò ØÒÒØ Ð ÕÙ¹ ØÓÒ ËØÓ Ð ÔÖØ Ú ÐÐ ÑÑ Ó ÖÓÒØ ÑÔÓ ÙÒ ÚØ Ø ÙÒ ÔÖ ÓÒ ÒÙÐÐ µº ÔÖÑØ ÖÑÒÖ Ð Ö ÓÐÙØÓÒ ³ÙÒ ÔÖÓÐÑ ËØÓ ÓÒÒ ³ Ø Ö ÓÒØÓÒ ÙÜ ÐÑØ ÙÖ Ð ÚØ ÙÒÕÙÑÒØ ÓÒØÓÒ ÙÜ ÐÑØ ØÝÔ ÖÐصº Ä ÔÖÓÐÑ Ò ÖØ Ø Ò ÔÓ Ø ÔÐÙ Ð Ö ÓÙÖº Ä Ý ØÑ ½ºµ ÒØ ÓÒ Ð ÑÓÐ ØÓÒ ÑØÑØÕÙ ÓÑÑÙÒÑÒØ ÑÔÐÓÝ ÔÓÙÖ ØÖØÖ Ð ÔÖÓÐÑ Ù ÖÑÔÐ ÔÓÐÝÑÖ ÓÒÙ º ÎÓÝÓÒ ÑÒØÒÒØ Ð ÔÖÒ¹ ÔÐ ÑØÓ ÒÙÑÖÕÙ ÕÙ ÓÒØ Ø ÚÐÓÔÔ ÔÓÙÖ Ö ÓÙÖ ÔÖÓÐѺ ½º ½º º½ Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ÔÔÖÓ ½ Ä ÔÖÑÖ ÑÙÐØÓÒ ÓÒØ Ø ÚÐÓÔÔ ÙÖ ÙÒ ÑÓÐ ØÓÒ ÔÐÙ ÑÔÐ ÕÙ ÐÐ ÕÙ ÒÓÙ ÔÖÓÔÓ ÓÒ º ˳ÔÔÙÝÒØ ÙÖ Ð Ø ÕÙ Ð ÓÑØÖ ÑÓÙÐ ³Ò¹ ØÓÒ ÔÖ ÒØÒØ Ð Ô ÙÖ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ ÙØÖ ÑÒ ÓÒ Ø ÕÙ Ô ÙÖ ÔÖ ÒØÒØ Ð ÚÖØÓÒ Ð Ø ÔÓ Ð ³ÔÔÐÕÙÖ Ð ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ð ÐÙÖ¹ ØÓÒ ÝÖÓÝÒÑÕÙº ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÒÑØÕÙ µ ÓÒ ØÒØ ÙÔÔÓ Ö ÕÙ Ð ØÖÑ ³ÐÓÒØÓÒ ÓÒØ ÔØØ ÚÒØ Ð ØÖÑ ÐÐÑÒØ Ø ÕÙ Ð ÔÖ ÓÒ Ø Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÖÑÓÔÐ ØÕÙ È

19 ½º º Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ÙÒÓÖÑ Ò Ð³Ô ÙÖ Ð³ÓÙÐÑÒغ ijÔÔÖÓ ½ ÓÒ Ø Ó Ö Ð ÖÔÖ Ç Ü Ý Þ µ ØÐ ÕÙ Ð³Ü ÇÞµ ÖØÖ Ð³Ô ÙÖ Ø ÙÔÔÓ Ö Õ٠гÓÙÐÑÒØ Ø ÙÒÖØÓÒÒÐ ÙÚÒØ Ð³Ü Çܵ ÔÖ ÜÑÔе Ð Ý ØÑ ½ºµ ÖÙØ ÐÓÖ Ô Ü ¾ Ù ½º½¼µ Þ ¾ Ò Ð ³ÙÒ Ù ÒÛØÓÒÒº ØØ ÕÙØÓÒ ÔÙØ ØÖ ÑÔÐÑÒØ Ö ÓÐÙ Ò Ð ÓÑØÖ ÑÔÐ ÓÒØ Ð ÖÑÔÐ Ø ÖØÖ ÔÖ ÙÒ ÓÙÐÑÒØ ÙÒÖØÓÒÒÐ ÕÙ ÔÐÕÙ ÔÖÐÐÐ Ò º º ºµº ÈÓÙÖ ÔÓÙÚÓÖ ÔÖÖ Ð ÖÑÔÐ ÓÑØÖ ÔÐÙ ÓÑÔÐÜ Ú Ð³ÔÔÖÓ ½ ÓÒ ÓÑÔÓ Ð ÓÑØÖ ÓÑÔÐÜ Ò ÙÒ Ö Ù ÓÙ ¹ ÓÑØÖ ÐÑÒØÖ º Ä ÐÙÐ Ø ÓÒ ØÙ ÙÖ ÕÙ ÓÑØÖ ÐÑÒØÖ Ð ÔÖ ÓÒ Ø ØÖÒ Ñ ÒØÖ ÙÒ ÓÑØÖ Ø Ð ÖÔÖØØÓÒ Ù Ø Ø ÐÙÐ ÕÙ ÙÖØÓÒ Ø ÕÙ Ô ØÑÔ º ijÚÒØ ØØ ÑØÓ Ø ³ØÖ ÜØÖÑÑÒØ ÓÒÓÑÕÙ Ò ÓØ ÐÙк Å Ð Ñ ÔÐØ Ð ÓÑØÖ Ù ÑÓÙÐ Ò ÙÒ Ö Ù ÓÑØÖ ÐÑÒØÖ Ø ÙÒ ØÖÚÐ ÐÓÒ Ø Ðغ Ò ÓÙØÖ Ð ÒÓÒ ÙÒØ ØØ ÓÑÔÓ ØÓÒ Ò Ø ÙÒ ÓÒÒ ÓÒÒ Ò Ù ÔÖÓ Ð ÔÖØ Ð³ÙØÐ ØÙÖº ½º º¾ Ä ÑÓÐ ÑÒ ÓÒÒÐ µ Ä ÑÓÐ ¾ ÓÙ ÑÒ Ä ÑÓÐ ¾ ÓÙ ÑÒ Ù ÔÔÐ ÑÓÐ ¾ ÓÙ ÑÓÐ Àй ËÛ ÓÒØ Ø ÚÐÓÔÔ ÔÓÙÖ ÒÖÐ Ö Ð ÑØÓ ½ º ÑÓÐ ÖÔÖÒÒÒØ Ð ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ð ÐÙÖØÓÒ ÝÖÓÝÒÑÕÙ Ø Ð ÔÔÐÕÙÒØ ÓÙÐÑÒØ ÑÒ ÓÒÒÐ º Ò Ò Ð ³ÙÒ Ù ÒÛØÓÒÒ Ð Ý ØÑ ½ºµ ÔÙØ ÖÙÖ ÔÖ ÒØÖØÓÒµ гÕÙØÓÒ ÀйËÛ Ö ÖÔµ ¼ Ó ÖÔÖ ÒØ Ð³Ô ÙÖ Ð³ÓÙÐÑÒغ ½º½½µ ³ Ø ÙÖ ØØ ÑÓÐ ØÓÒ ÕÙ ÖÔÓ Ð ÖÒ ÑÓÖØ Ó ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÙÐ º Ä ÑÔ ÚØ Ø ÓØÒÙ ÔÖØÖ Ù ÑÔ ÔÖ ÓÒ ÐÙÐ ÔÖ ÒØÖØÓÒ ÕÙØÓÒ ³ÕÙÐÖµº Ä ÑØÓ ÒÙÑÖÕÙ ÙØÐ ÔÓÙÖ Ö ÓÙÖ Ð³ÕÙØÓÒ Ò ÔÖ ÓÒ Ò Ð ÔÐÒ ÓÒØ ÚÖ ÖÒ Ò ÚÓÐÙÑ ÓÙ ÐÑÒØ Ò µ Ø ÐÐ ÖØÒÙ ÔÖ Ð ØÙÖ ÑÙÖ Ò ÓÑÒ ÓÒØ Ù ÑÒØ ÔÖÓÖÑÒØ ÔÓÙÖ ÖÒÖ ÓÑÔØ ÐÑÒØ Ð ÔÝ ÕÙ Ù ÔÖÓº ÒÓÑÖÙ ÚÖÒØ ÓÒØ Ø ÚÐÓÔÔ ÔÖØÖ ÓÖÑÐ Ñ ÐÙÐ ØÖÑÓÑÒÕÙ Ø ÔÖ Ò ÓÑÔØ Ð Ú Ó Ø ÑØÖÙÜ ÒØ ÔÖÑØØÒØ ÔÖ ÜÑÔÐ ³ÒÖ Ð Ö ÙÐØØ ÖÒØ Ø Ðº Ò Ø Ðº ÌÒÙÝ Ø Ðº½ µº ÆÒÑÓÒ ÖØÒ ÐÑØØÓÒ ÔÖ ØÒغ Ä ÔÖÑÖ Ø ÒØÙÖÐÐÑÒØ Ð ÓÒØÖÒØ Ö ØÖÒÖ ÙÜ ÕÙ Ò ÑØØÒØ Ô Ò ÙØ Ð ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ð ÐÙÖØÓÒ ÝÖÓÝÒÑÕÙº Ä ÓÒ ÔÒÐ ÒØ Ò Ð ³ÙÒ ÙØÐ ØÓÒ ÒÙ ØÖÐÐ Ø Ð ÙÐØ Ó Ö Ø ÒÖ Ð Ö ÒÙØÖ Ñ¹Ô ÙÖµ ÙÖ ÐÕÙÐÐ ÓÒ Ú ØÙÖ Ð ÐÙк ÒÒ ØÝÔ ÑÙÐØÓÒ Ò ÔÖÑØ Ô ÖÔÖ ÒØÖ ÓÖÖØÑÒØ Ð³ÓÙÐÑÒØ Ù ÒÚÙ Ù ÖÓÒØ ÑØÖ ÕÙ ÔÙØ ØÖ ØÖ ÔÒÐ ÒØ Ð³ÓÒ ³ÒØÖ ÔÖÓ ÔÖØÙÐÖ ØÐ Õ٠гÒØÓÒ ÔÓÐÝÑÖ Ö Ò Ö ÓÒØ Ð³ÓÙÐÑÒØ Ù ÖÓÒØ ÑØÖ ØÖÑÒ Ð³ÓÖÒØØÓÒ Ö µº ÑÓРгØ٠гÓÙÐÑÒØ Ò ÓÒ Ô ÙÖ ÓÒØ Ø ÚÐÓÔÔ ÔÓÙÖ ÖÔÓÒÖ ØØ ÖÒÖ ÐÑØØÓÒº È Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÖÑÓÔÐ ØÕÙ

20 ½º º Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ º ½º ÊÔÖ ÒØØÓÒ Ù ÑÔ ÚØ Ò ÙÒ ÓÙÐÑÒØ ÈÓ ÙÐÐ Ø Ò Ð ÖÔÖ Ù ÐÓÖØÓÖº ÎÖØÓÒ Ð³ÓÖÒØØÓÒ Ù ÑÔ ÚØ Ù ÖÓÒØ ÑØÖº µ Ä ÑÓÐ ÑÒ ÓÒÒÐ Ò Ð³Ô ÙÖ Ä ÙÜ ÑÒ ÓÒ ÓÒ Ö ÓÒØ Ð ÖØÓÒ ÔÖÒÔРгÓÙÐÑÒØ Ø Ð³Ô ¹ ÙÖº ijÓØ Ø ÖÖ ÔÐÙ ÔÖ ÑÒØ Ð ÒÑØÕÙ Ù ÒÚÙ ÙÐ ÒÖÚÙÖ Ø ÔÐÙ ÔÖØÙÐÖÑÒØ Ù ÖÓÒØ ÑØÖ Ð³Ø ÓÒØÒ ÚÓÖ º ½º µ Ø ÖØÖ ØÕÙ Ù ÑÓ ÖÑÔÐ Ð ÚØ ³ÒØÓÒº ÑÓÐ ÖÔÓ ÒØ ÙÖ ÝÔÓØ ÝÑØÖ Ò ÔÐÒ ÔÖÔÒ¹ ÙÐÖ Ð Ö ÒÙØÖµ ÓÙ ³Ü ÝÑØÖº Ä Ý ØÑ ½ºµ Ø ÐÓÖ ÑÔÐ ÙÚÒØ ÝÔÓØ Ø Ö ÓÐÙ ÔÖ ÑØÓ ØÝÔ ÚÓÐÙÑ ÓÙ ÐÑÒØ Ò Ò Ø Ðº ÅÒÒ µº Ä Ö ÙÐØØ ÔÖÓÙØ ÔÔÓÖØÒØ ÙÒ ÓÒÒ Ò Ò Ð Òѹ ØÕ٠гÓÙÐÑÒØ Ò Ð³Ô ÙÖ Ø Ù ÖÓÒØ ÑØÖº ØØ ÓÒÒ Ò Ø Ñ¹ ÔÓÖØÒØ ÔÖ ÜÑÔÐ ÔÓÙÖ ØÖÑÒÖ Ð ÚØ Ö ØÐÐ ØÓÒ ÑØÖÙÜ ÒØ ÎÒØÑÐ µ Ó٠гÓÖÒØØÓÒ Ö Ò Ð ³ÒØÓÒ ÔÓÐÝÑÖ Ö º ÙÜ ÑÓÐ ØÓÒ ÑÒ ÓÒÒÐÐ ÔÔÓÖØÒØ ÓÒ ÖÔÓÒ ÒØÙÖ ÖÒØ Ù ÓÒÔØÙÖ ÑÓÙÐ ³ÒØÓÒº Ò Ð ÓÒØÜØ ÒÙ ØÖÐ ØÙÐ ÓÒ Ø ÔÐÙ Ò ÔÐÙ ÓÙÚÒØ ÑÒ ÔÖÒÖ Ò ÓÑÔØ ÙÜ ÔÖÓÐÑØÕÙ º ÇÒ ÓÙØ ³ÙÒ ÔÖØ ÓÒÒØÖ Ð ÒÖÓ Ù ÖÑÔÐ ÖÔÖØØÓÒ ÙÜ ÔÓ ØÓÒ ÐÒ Ö ÓÙÙÖ º º ºµ Ø ÓÒØÖÐÖ ³ÙØÖ ÔÖØ Ð³ÓÙÐÑÒØ ÙØÓÙÖ ÞÓÒ Ò Ð ÒÖÚÙÖ Ò ÖØ µ Ò ÕÙ Ð Ò ØÖÑÕÙ º ÒÒ ÖÔÔÐÓÒ ÕÙ ÔÔÖÓ ÓÒØ Ð ÔÐÙ ÓÙÚÒØ ÔÙ ÓØÙ Ò ØÑÔ ÐÙÐ Ð ØÑÔ ÓÒÔØÓÒ Ø Ñ Ò ÓÒÒ ÔÙÚÒØ ØÖ ÑÔÓÖØÒØ ÒØÓÒ Ð Ö ÒÙØÖµº Ò ÙÒ ÔÔÖÓ ÚÓÐÙÑÕÙ ØÖØÒØ ÖØÑÒØ Ð ÕÙØÓÒ ½ºµ ÔÙØ ³ÚÖÖ ÓÒÙÖÖÒØÐÐ ÔÙ ÕÙ³ÐÐ ÔÖÑØ ³ÖÒÖ ØÓÙØ Ð ÝÔÓØ ÑÒØÓÒÒ ¹ Ù Ð ØÑÔ Ñ Ò ÓÒÒ ÔÙØ ØÖ ÖÙØ Ø Ð ÓÐÙØÓÒ ÔÐÒÑÒØ º Ú ØØ ÔÔÖÓ Ð³ ÒØÐ ÓÖØ ÓØ ÔÓÖØÖ ÙÖ Ð ÑØÖ ÓØ ÐÙÐ º ½º º ijÔÔÖÓ ÚÓÐÙÑÕÙ Ò Ð ÙØ ÓÙÑÒØ Ð³ÖØÙÖ ÓÖÑÙÐØÓÒ Ð ÓÒØÒÙ Ø ¹ ÖØ ³ÔÔÐÕÙ Ù ÔÖÓÐÑ ËØÓ ÒÖÐ Ð Ø ÒÓØÖ ÕÙ Ð ÑØÓ Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÖÑÓÔÐ ØÕÙ È

21 ½º º Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ Ö ÓÐÙØÓÒ ÒÙÑÖÕÙ ÖÔÔÓÖØÒØ Ù ÔÖÓÐÑ ËØÓ Ú Ó Ø ÓÒ ØÒصº Ò Ø ÐÙ¹ Ò³ Ø ÕÙ³ÙÒ ÔÖØÙÐÖ Ù ÔÖÓÐÑ ÒÓÒ ÐÒÖ ÕÙ³ Ø Ð ÔÖÓÐÑ ËØÓ ÒÖÐ Ð ÔÙØ ØÖ ÓÒ Ö ÓÑÑ ÔÖÓÐÑ ÖÖÒ ÔÓÙÖ Ð ÓÜ Ø Ð³ØÙ Ñ ÒÙÑÖÕÙ Ùܹ ³ØÒÒØ Ù ÔÖÓÐÑ ÒÖÐ ÓÒ Ò¹ ØÙÖÐÐ ÚÓÖ ÓÙÔÞ µº ü ØØÖ ³ÒÓÖÑØÓÒ ÓÒ ÒÓØÖ ÕÙ ÖÒÖ Ø Ðº¼ ÓÒØ ØÙ Ð ³ÓÙÐÑÒØ Ù Ó ÒØ Ð ÐÓ ÔÙ Ò ÓÙ Ð ÐÓ ÖÖÙº ³ÙØÖ ÔÖØ ÒÓÙ ÒÓÙ ÐÑØÖÓÒ Ð ÖÔØÓÒ ÑØÓ ÐÑÒØ Ò ÔÓÙÖ Ð Ö ÓÐÙØÓÒ ÔÖÓÐѺ Ð Ò Ò ÒÙÐÐÑÒØ ÕÙ ÓÒØ Ð ÙÐ ÕÙ ÓÒØ ÔØ Ù ÔÖÓÐÑ ËØÓ Ð ÑØÓ ÚÓÐÙÑ Ò Ø ÔÖ ÜÑÔÐ ÐÖ¹ ÑÒØ ÖÔÒÙ Ö ÔÖÓ Ð ÔÝ ÕÙ Ø ÔÖÑØØÒØ ÙÒ ÑÔÐÑÒØØÓÒ ÑÔÐ ÐÓ ÔÝ ÕÙ ÓÑÔÐÜ º ÐÐ ÚÒØ ÔÒÒØ ÐØ ÑÒÔÙÐÖ Ò ÓÑØÖ ÓÑÔÐÜ º ³ÙØÖ ÑØÓ ØÐÐ ÕÙ Ð ÑØÓ ÐÑÒØ ÖÓÒØÖ Ò³ÓÒØ Ô ÓÙÖ ØØÒØ Ð ÔÓØÒØÐ ÑØÓ ÐÑÒØ Ò ÚÓÖ Ð³ØÙ ÃÝØ Ø Ðº ÕÙ ÙØÐ Ð ÐÑÒØ ÖÓÒØÖ ÙÖ ØÖÑÒ ÓÒÒÐ ÔØØ ÑÒ ÓÒ ºµ Å Ð Ö ÓÒ ÔÖÒÔÐ ÔÓÙÖ ÐÕÙÐÐ ÒÓÙ ÒÓÙ Ö ØÖÒÓÒ ÙÜ ÑØÓ ÐÑÒØ Ò ØÒØ ÐÙÖ ØÓÖÕÙ ÕÙ ÒÓÙ Ö ÙØÐ ÔÓÙÖ ÒÖ ÙÒ ØÑØÙÖ ³ÖÖÙÖ ÔÓÙÖ Ð ÔÖÓÐÑ ËØÓ º ÈÐÙ ÔÖ ÑÒØ ÒÓÙ ÒÓÙ ÓÒÒØÖÖÓÒ ÙÖ Ð ÑØÓ ÐÑÒØ Ò Ø Ñ¹ ØÓ ÑÜØ ³ Ø Ö Ó Ð ÑÔ ÚØ Ø ÔÖ ÓÒ ÓÒØ ØÖÑÒ ¹ ÑÙÐØÒÑÒغ ÓÑÑ Ð ÖÔÔÐÐ ÖÒÓм Ò ÙÒ ÖØÐ ÕÙ ØÖØ ÚÒØ Ø ÒÓÒÚÒÒØ ÑØÓ ÑÜØ ÔÓÙÖ Ð ÔÖÓÐÑ ÐÐÔØÕÙ Ð Ø ÙÓÙÖ³Ù Ñ ÕÙ ÑØÓ ÓÒØ Ð ÔÐÙ ÔÔÖÓÔÖ ÔÓÙÖ ØÖØÖ Ð ÔÖÓÐÑ ØÝÔ ËØÓ º Å Ù ÔÓÒØ ÚÙ ØÓÖÕÙ ÐÙÖ ÙÔÖÓÖØ Ø ÚÖ Ð Ò³Ò Ö Ø Ô ÑÓÒ ÕÙ³ÐÐ ÓÒØ ÒÓÖ ÖÐØÚÑÒØ ÔÙ ÑÔÐÓÝ º ijÔÔÖÓ ÕÙ ÓÒ Ø ØÖØÖ Ð ØÖÑ ³ÒÓÑÔÖ ÐØ ÔÖ ÔÒÐ ØÓÒ ÚÓÖ ÀÙ Ø Ðº µ ÖÒÓÒØÖ ÒÓÖ ÖÕÙѹ ÑÒغ Ë ÖØÒ ÙØÙÖ Ð ÔÖ ÒØÒØ ÓÑÑ ÙÒ ÑØÓ ÑÜØ ÔÖØ ÓÖÑÙÐØÓÒ Ðµ ÓÒ ÔÖÒÔ ÖÔÓ ÙÖ Ð ÓØÓÒ Ö ÓÐÙØÓÒ Ò ÚØ Ø Ò ÔÖ ÓÒ Ò ÒØ ÔÖØÖ Ð ÔÒÒ Ò ÔÖ ÓÒ Ò Ð³ÕÙØÓÒ ÓÒ ÖÚØÓÒ Ð³ÕÙ¹ ÐÖµº Å ØØ ÑØÓ ÔÐÙ ÙÖ ÒÓÒÚÒÒØ ÙÖØÓÙØ ÐÓÖ Õ٠гÓÒ ³ÒØÖ ØÖÑÒ ÓÒÒÐ Ð Ø Ò Ö ³ÚÓÖ ÖÓÙÖØ ÙÒ ØÒÕÙ ÓÙ ÒØÖØÓÒ ÔÓÙÖ Ð ØÖÑ ³ÒÓÑÔÖ ÐØ Ø Ò ³ÚØÖ Ð ÐÓÒ Ø ººº гÙØÐ ØÓÒ ØÓÙ Ð Ö ÐÖØ ÔÓÙÖ Ò³ÑÔÓ Ö Õ٠гÒÓÑÔÖ ÐØ ÚÓÖ ÓÙÔÞ½ µº ÇÖ Ð ÓÙ ÒØÖØÓÒ ÔÓ ÙÒ ÔÖÓÐÑ ÓÒ ØÒ Ð ÓÒØÓÒ ÖÐÜ ÔÔÖÓ¹ عÐÐ Ð ÓÒØÓÒ ÜØ µ Ø ØÐØ Ù ÒÚÙ Ñ Ö ÓÐÙØÓÒ ÒÙÑÖÕÙº Ð Ý ØÑ ÑØÖÐ Ù ÔÖÓÐÑ ÔÒÐ ÓØÒÙ ÔÖ ÔÔÐØÓÒ Ù ÔÖÒÔ ÔÙ Ò ÚÖØÙÐÐ µ Ø ÑÐ ÓÒØÓÒÒ ÔÓÙÖ ØÖ ØÖØ ÔÖ ÙÒ ÓÐÚÙÖ ØÖغ ÓÒØ ÕÙÐÕÙ Ó ÖÚØÓÒ ÕÙ ÒÓÙ ÓÒØ ÑÒ ÚÐÓÔÔÖ ÔÐÙ ÔÖØÙÐÖ¹ ÑÒØ Ð³ ÔØ ÑØÓ ÑÜØ ÔÓÙÖ Ð ÔÖÓÐÑ ËØÓ º ÍÒ ÑØÓ ÑÜØ ÓÑÑ ØÓÙØ ÑØÓ ÐÑÒØ Ò ÖÕÙÖØ Ð ÓÜ ³ÙÒ ÖØ ØÓÒ ÙÜ ÖØ ¹ ØÓÒ ÙÒ ÔÓÙÖ Ð ÚØ Ð³ÙØÖ ÔÓÙÖ Ð ÔÖ ÓÒµº ÓÜ Ø ÐØ Ø ÖÙÐ ÔÓÙÖ Ð Ö ÓÐÙØÓÒ Ù ÔÖÓÐѺ Ò Ø Ð ÙØ ³ ÙÖÖ ÕÙ Ð ÓÐÙØÓÒ ÖØ ÓÒÚÖ Ò ÚÖ Ð ÓÐÙØÓÒ Ù ÔÖÓÐÑ ÒØÐ Ñ Ù ÕÙ Ð Ý ØÑ ÑØÖÐ ÒÒÖ ÔÖ ØØ ÖØ ØÓÒ ÔÙØ ØÖ ØÖØ ÑÒÖ º ÁÐ ³Ø ÓÒ ³ÙÒ ÓÙÐ ÓÜ ÖØ ØÓÒ¹ÐÓÖØÑ Ö ÓÐÙØÓÒ Ø ³ Ø ÙÖ ÔÓÒØ Ò ÓÙØ ÕٳРÙØ ØÖ Ð ÔÐÙ ØØÒغ È ½¼ Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÖÑÓÔÐ ØÕÙ

22 ½º º Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ÈÖ Ð ÙØ ÙÜ ÔØ ÖØ ØÓÒ¹Ö ÓÐÙØÓÒµ ÓÒØ ÜÔÓ ÔÖÑÑÒØ Ñ ÒÓÙ ÖÓÒ ÑØØÖ Ò ÐÙÑÖ Ð ÔÒÒ ÕÙ ÔÙÚÒØ Ü ØÖ ÒØÖ ÙÜ ÔÖÓÐÑ º Ä ÑØÓ ÑÜØ Ä ÑØÓ ÑÜØ Ò ØÒØ ÕÙ ÑØÓ ÐÑÒØ Ò Ò ¹ ØÒØ ÙÒ ÖØÙÖ Ð ÕÙØÓÒ ÓÖÑÙÐØÓÒ ÚÖØÓÒÒÐеº ÓÖÑÙÐØÓÒ Ð ÓÒØÒÙ Ä ÓÖÑÙÐØÓÒ Ð ÕÙØÓÒ ÑÜØ ÚØ ¹ÔÖ ¹ ÓÒ ½ºµ ³ÓØÒØ Ò ØÙÒØ Ð ÔÖÓÙØ ÐÖ Ù Ò Ä ¾ µ ÔÖ ÓÒØÓÒ Ø Ø Ú Ø Ô º ÔÖ ÔÔÐØÓÒ Ù ØÓÖÑ Ð ÚÖÒ Ø ÔÖ Ò ÓÑÔØ ÓÒØÓÒ ÙÜ ÐÑØ Ò ÓÒØÖÒØ Ð ÔÖÓÐÑ ÚÖØÓÒÒÐ Ö ÓÙÖ Ø Ð ÙÚÒØ ÌÖÓÙÚÖ ÚÔµ ØÐ ÕÙ Ú Ô µ ¾Î É Ú ¾ Úµµ Úµ Ú µ Å Å Î À ½ ŵ É Ä ¾ ŵ Ô ÖÚ Å Å Ô ÖÚÅ ¼ Å Ò Ô Ú Ò ÒÚ ¾ À ½ ŵ Ú ¼ ÙÖ Ô Ú Ú ÒµÒ ¼ ÙÖ Ò Ó ½º½¾µ Ä³Ü ØÒ Ø Ð³ÙÒØ Ð ÓÐÙØÓÒ ¾ ÔÓÙÖ ÔÖÓÐÑ ÓÒØ ÓØÒÙ ÓÙ Ð ÓÒ¹ ØÓÒ Ù ØÓÖÑ ÖÞÞ ÖÞÞ Ø Ðº½ µº Ò Ð ÓÒØÒÙ ÖÞÞ Ø ÖÒÖ ÓÒØ Ö ÔØÚÑÒØ ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð ÔÖÓÐÑ ËØÓ Ø ËØÓ ÒÖÐ Ú¹ ÖÒØ ÓÒØÓÒ ºº ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÒÛØÓÒÒ ÖÞÞ Ø Ðº½ Ø ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÑÔÓÖØÑÒØ Ô ÙÓ¹ÔÐ ØÕÙ ÖÒÖ Ø Ðº¼ µº ÊÑÖÕÙ Ð ÓÖÑÙÐØÓÒ Ð Ð ÑØÓ ÔÒÐ ØÓÒ ³ÖØ ¾ Úµµ Úµ Ú µ Å «Å ÖÚ ÖÚ Å Å Ò Ô Ú Ò ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ù Ý ØÑ ½º½¾µ гÕÙØÓÒ ÙÖ Ð³ÒÓÑÔÖ ÐØ ÔÖØ Ø Ð ØÖÑ Ò ÔÖ ÓÒ Ð ÔÖÑÖ ÕÙØÓÒ Ø ÖÑÔÐ ÔÖ «ÖÚº ÈÐÙ «Ø ÖÒ ÔÐÙ ÓÒ ÑÔÓ Ð³ÒÓÑÔÖ Ðغ ÓÖÑÙÐØÓÒ Ð ÖØ Ä ÖØ ØÓÒ ÔÖ ÐÑÒØ Ò Ù ÔÖÓÐÑ ËØÓ ÒÖÐ ½ºµ ÓÒ Ø ÐÙÐÖ Ð ÓÐÙØÓÒ ÓÖÑÙÐØÓÒ ÚÖØÓÒ¹ ÒÐÐ ½º½¾µ ÒÓÒ ÔÐÙ Ò Ð Ô ÓÒØÒÙ Î Ø É ÑÒ ÓÒ ÒÒµ Ñ Ò ÓÙ ¹ Ô ³ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÑÒ ÓÒ Ò Î Ø É º ÓÙ ¹ Ô Ë ³ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Î Ø É ÓÒØ Ò ÙÖ ÙÒ ØÖÒÙÐØÓÒ Ì Åµ Ù ÓÑÒ Å Ã¾Ì Åµ úüÕÙ ÐÑÒØ Ã Ð ØÖÒÙÐØÓÒ ÒÓÙ ÓÓÒ ÓÒØÓÒ ÓÙ ÓÒØÓÒ ³ÒØÖÔÓÐØÓÒµ ÔÓÙÖ ÔÔÖÓÖ Ú ÔµºÄÓÜ ÓÒØÓÒ Ø ÑÔÓÖØÒØ Ø ÓØ ÒÓÙ ÙÖÖ ÕÙ Ð ÖÐØÓÒ ÙÚÒØ ÓÒØ Ø Ø Î Î É É ¾ ÙÒ ÓÒ ØÒØ ØÚ ÔÖ ÔÓÙÖ Ð ÔÖ ÓÒº ½º½ µ ½º½µ Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÖÑÓÔÐ ØÕÙ È ½½

23 ½º º Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ÁÐ ÒÓÙ ÙØ ÐÓÖ ÖÖ Ð ÓÐÙØÓÒ Ù ÔÖÓÐÑ ÖØ ÙÚÒØ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ð ÑØÓ ØÒÖ ÐÖÒ ÌÖÓÙÚÖ Ú Ô µ ¾Î É ØÐ ÕÙ Ú Ô µ ¾Î É ¾ Ú µµ Ú µ Ú µ Å Ô ÖÚ Å Å Å Ò Å Ô ÖÚ Å ¼ Ô Ú Ò ½º½µ ÈÖ Ù ÒÓØØÓÒ ÒÓÙ Ò ÓÒ Ð ÒØÖÐ ÙÖ Ð ÓÑÒ Å Ñ Ò¹ ØÖÐ ÓÒØ ÚÐÙ ÙÖ Ð ÓÑÒ ÖØ Ì Åµº Ä ÙÐØ ÓÒ Ø ÔÖ ÒØ Ó Ö Î Ø É ÙØÖÑÒØ Ø Ð ÓÒØÓÒ ³ÒØÖ¹ ÔÓÐØÓÒ Ó Ö ÔØÚÑÒØ ÙÜ ÒÓÒÒÙ Ò ÚØ Ø Ò ÔÖ ÓÒ ÓÖØ ÕÙ Ð ÔÖÓÐÑ ½º½µ ÑØØ Ù ÑÓÒ ÙÒ ÓÐÙØÓÒº ijÒÐÓÙ ÖØ Ù ØÓÖÑ ÖÞÞ ÔÖÑØ ³ ÙÖÖ Ð³Ü ØÒ Ø Ð³ÙÒØ Ð ÓÐÙØÓÒ ÖØ Ð ÓÒØÓÒ ÓÑÔع ÐØ Ø ÖÞÞ¹Ù Ø Ø Øº ØØ ÓÒØÓÒ ÓÑÔØÐØ ÒØÖÒ ÕÙ Ð ÓÙ ¹ Ô Î Ø É Ò ÔÙÚÒØ ØÖ Ó ÒÔÒÑÑÒØ Ð³ÙÒ Ð³ÙØÖº ØØ ÓÒØÓÒ ³ÖØ Ò ÙÔ Ô ¾É ¼ Ú ¾Î ¼ Ê Ã Ô ÖÚ Å Ô É Ú Î ¼ à Ðغ Ð ØÖÒÙÐØÓÒ ËÓÙ ØØ ÓÒØÓÒ ÓÒ Ø ÙÖ Ð ÓÒÚÖÒ Ð ÓÐÙØÓÒ ÖØ ÚÖ Ð ÓÐÙØÓÒ Ù ÔÖÓÐÑ ÓÒØÒÙ ½ºµ ÐÓÖ ÕÙ Ð Ô ÖØ ØÓÒ ØÒ ÚÖ ¼º ÈÐÙ ÔÖ ÑÒØ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÓÒØÓÒ ÓÑÔØÐØ Ø ÚÖ Ð ÓÒÚÖÒ Ø ÙÚÒØ Ð³ ØÑØÓÒ ³ÖÖÙÖ Ú Ú ½Å Ô Ô ¼Å ÑÒ Ð ½µ Ú Ú ¾ È Ãµ ÓÒ ³ÒØÖÔÓÐØÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑÐ Ó ÙÖ Ð³ÐÑÒØ ÃÐ Ô ¾ È Ð Ãµ ÓÒ ³ÒØÖÔÓÐØÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑÐ Ó Ð ÙÖ Ð³ÐÑÒØ ÃÐ ÍÒ ÖØÒ ÒÓÑÖ ÓÙÔÐ Î É µ ÔÓ Ð ÓÖÒØ ÙÒÚÒØÐ ³ÐÑÒØ Ò Óѹ ÔØÐ ÓÙ ÐÑÒØ Ò ÑÜØ ØÐ µ ÓÒØ ÔÖÓÔÓ Ò Ð ÐØØÖØÙÖº ÇÒ ÔÙØ ÔÖÖ ÓÙÔÐ Ò ÙÜ ÑÐÐ ÐÓÒ ÕٳР³ÔÔÙÒØ ÙÖ ÙÒ ÖØ ØÓÒ ÓÒØÒÙ ÓÙ ÓÒØÒÙ Ð ÔÖ ÓÒ ÔÖ ÓÒ ÓÒØÒÙ ØØ ÖØ ØÓÒ ³ÚÖ Ò Ð Ö ÑÒ¹ ÓÒÒÐ Ø Ð³ÙØÐ ØÓÒ ÓÐÚÙÖ ÖØ ÚÓÖ ÓÖØÒ Ø Ðº µº Ò Ø Ð Ø ÕÙ Ð ÔÖ ÓÒ ÓØ ÓÒØÒÙ ÒØÖÒ ÙÒ ÙÑÒØØÓÒ Ð ØÐÐ É ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ù ÓÒØÒÙ Ö Ð ÙØ ÐÓÖ ÓÖ ÔÐÙ ÙÖ ÒÓÒÒÙ ÙÒ ÑÑ ÒÙº ÁÐ ÙØ ÓÒ ÙÑÒØÖ Ù Ð ØÐÐ Î ÔÓÙÖ Ö ÔØÖ Ð ÓÒØÓÒ ÓÑÔØÐØ ÕÙ ÙÑÒØ Ð ÓØ ÐÙÐ Ò ÑÐÓÖØÓÒ Ð ÕÙÐØ Ù Ö ÙÐØصº ³ÙØÖ ÔÖØ Ð ÓÒØÓÒÒÑÒØ Ð ÑØÖ ÖÙÖ ÓØÒÙ Ú ØØ ÖØ ØÓÒ Ò³ Ø Ô ÓÒ ÔÓÙÖ Ð³ÙØÐ ØÓÒ ÓÐÚÙÖ ØÖØ ÕÙ Ò ¹ Ø ³ÚÓÖ ÖÓÙÖ ÓÐÚÙÖ ÖØ º ÐÑØØÓÒ ÚÒÒÒØ ÖØÓÖ Õ٠гÓÒ ³ÒØÖ ØÖÑÒ ÓÒÒÐ ÓÑÑ Ð ÖÑÖÕÙÒØ À Ø Ðº ÕÙ ÙØÐ ÒØ ØØ ÑØÓ ÔÓÙÖ ÑÙÐÖ ÙÒ ÔÖÓ ³ÒØÓÒ Ø Þº ijÐÑÒØ Ø ÖÓÙÞܹÊÚÖØ È ¾ È ½ µ Ø ÔÖØ ØØ ÑÐеº È ½¾ Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÖÑÓÔÐ ØÕÙ

24 ½º º Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ÔÖ ÓÒ ÓÒØÒÙ ÓÑÑ Ð ÚÒØ ³ØÖ Ø ØØ ÖØ ØÓÒ ÓÙØØ ÙÒ Ý ØÑ ÑØÖÐ ÔÐÙ ÔØØ Ø ÓÒ ÑÙÜ ÔØ Ù º ÔÐÙ ÐÐ ÔÖØ Ò ÙÜ Ö ÓÐÙØÓÒ ØÖØÚ ÕÙ Ø ÙÒ ÚÒØ ÓÒ ÖÐ Ö ÙÒ ÓÐÚÙÖ ØÖØ Ø ÔÐÙ ÕÙ³ÙÒ ÓÐÚÙÖ ÖØ ÔÓÙÖ Ð ØÖØÑÒØ ÖÓ º Ä ØÐÙ ¹ ÓÙ ØÖ ÓÙÔÞ ÑÓÒØÖ Ò Ð³ÒØÖØ ÕÙ³Ð Ý Ò ÁÊ Ó Ö ÙÒ ÖØ ØÓÒ ÓÒØÒÙ Ð ÔÖ ÓÒº Ä ÖÒÖ ÓÐÓÒÒ ØÐÙ ÔÖÑØ ³ÚÐÙÖ Ð ØÐÐ Ù Ý ØÑ ÑØÖÐ ÓØÒÙ Ò ÓÒØÓÒ Ù ÒÓÑÖ ÒÙ Ð ÖØ ØÓÒº Ä ÐÑÒØ ÔÖ ÒØ ÚÖÒØ ØÓÙ Ð ÓÒØÓÒ ÖÞÞ¹Ù Ø ÓÒØ Ò ØÓÙ Ð Ð ÑÓÒ ÓØÙÜ Ò ØÖÑ ØÐÐ Ù Ý ØÑ ÑØÖе ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÖÖ ³ÒØÖÔÓÐØÓÒ ÓÒÒº ÓÖÖ ³ÒØÖÔÓÐØÓÒ ÒÓÒÒÙ ÔÖ Ú Ô ÚØÔ ÒÙ ÖØ ØÓØÐ Æ È ½ È ½ ÓÒØ ½ ½ Ç µ ¼ ¼ È ¾È ½ ÓÒØ ¾ ½ Ç ¾ µ ¼ ¾¾ ʽ È ¼ ½ ½ Ç µ ¼ ½ ½ È ¾ È ½ ¾ ½ Ç ¾ µ ½ ½ ÒØ ÕÙ Ò ÙÒ ÑÐÐ ØÖÑÒ ÓÒÒÐ Ð Ý ÒÚÖÓÒ Ü Ó ÔÐÙ ³ÖØ ÕÙ ÒÙ Ø Ü Ó ÔÐÙ ÕÙ ÒÙ µ Ò ÒÓÙ ÓÑÑ ÒØÙÖÐÐÑÒØ ÑÒ ÔÖÚÐÖ Ð ÐÑÒØ ÓÑÔØÐ ÔÖ ÓÒ ÓÒØÒÙ Ð ÅÁÆÁ¹ÐÑÒØ È ½ È ½ µ Ø Ð ÑÐÐ ÐÑÒØ È ½ È º ÙÜ ÐÑÒØ ÓÒØ ÙÜ ÕÙ ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÖÖ ³ÖÖÙÖ ÓÒÒ ÖÕÙÖÒØ Ð ÑÓÒ Ö ÓÙÖ ÑÑÓÖ º Ù ÔÓÒØ ÚÙ Ð Ö ÓÐÙØÓÒ Ù Ý ØÑ ÑØÖÐ ÒÓÙ ÚÓÒ ÖÑÖÕÙ ÕÙ ØÝÔ ³ÐÑÒØ Ø Ð Ð³ÙØÐ ØÓÒ ÓÐÚÙÖ ØÖØ ÒÓÙ ÚÖÖÓÒ ÔÐÙ ÐÓÒ Ð ÓÒ ÕÙÒ ÚÒØÙ µ ÕÙ Ò Ö ÙÐØÒغ Ä ÅÁÆÁ¹ÐÑÒØ Ä³ÐÑÒØ È ½ È ½ ÓÙ ÅÁÆÁ¹ÐÑÒØ ÒØÖÓÙØ ÔÖ ÖÒÓÐ Ø Ðº ÙØÐ ÙÒ ÒØÖÔÓÐØÓÒ ÐÒÖ Ò ÚØ Ø Ò ÔÖ ÓÒº Å Ò Ø Ö Ð ÓÒØÓÒ ÓÑÔØÐØ Ð³ÒØÖÔÓÐØÓÒ Ò ÚØ Ø ÒÖ ÔÖ ÙÒ ÓÒØÓÒ ÙÐÐ º ÒÖÐÑÒØ Ð ÓÒØÓÒ ÙÐÐ Ø ÙÒ ÔÓÐÝÒÑ Ö ³ÒÒÙÐÒØ ÙÖ Ð ÖÓÒØÖ Ð³ÐÑÒغ ÓÙÔÞ½ Ò ÔÖÓÔÓ ÙÒ ÚÖÒØ Ð ÙÐÐ ÔÝÖÑк Ä ÓÒØÓÒ ÙÐÐ Ø ÒÙÐÐ ÙÖ Ð ÖÓÒØÖ Ð³ÐÑÒØ Ø Ò ÔÖ ÑÓÖÙ ÙÖ Ð ÕÙØÖ ÓÙ ¹ØØÖÖ ÒØÖÒ Ð³ÐÑÒغ Ä ÓÙ ¹ Ô ³ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Î É µ ³ÜÔÖÑÒØ ÓÙ Ð ÓÖÑ Ú Î Î Ó Î ÒÚ ¾ ¼ ŵ Ú Ã ¾ È Ò Ó ½ õµ ¾ Ó ¼ ŵ ¼ ÙÖ Ã Ø Ã ¾ È ½ à µµ ½ É Ô ¾ ¼ ŵ Ô Ã ¾ È ½ õ à µ ½ Ð ÓÑÔÓ ØÓÒ Ù ØØÖÖ Ã Ò ÕÙØÖ ÓÙ ¹ØØÖÖ ÔÖØÒØ Ð ÒØÖ Ù ØØÖÖ ÔÓÙÖ ÓÑÑغ È ½ õ г Ô ÔÓÐÝÒÑ Ö ÒÖÙÖ ÓÙ Ð ½ ÙÖ Ð³ÐÑÒØ Ã Ä³ÖÖÙÖ ³ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ø ÐÑÒØ Ø Ò Ç µº Ä ÔÖÓÐÑ ÖØ Ó Ù ÔÖÓÐÑ ËØÓ ÒÖÐ ³ÖØ Ð ÓÒ Ù¹ ÚÒØ Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÖÑÓÔÐ ØÕÙ È ½

25 ½º º Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ÌÖÓÙÚÖ Ú Ô µ ¾ Î É ØÐ ÕÙ Ú Ô µ ¾ Î É ¾ Ú µµ Ú µ Ú µ Å Ô ÖÚ Å Å Å Ò ¾ Ú µµ µ µ Å Ô Ö Å ¼ Å Å Ô ÖÚ Å Ô Ö Å ¼ Å Å Ô Ú Ò ½º½µ ÊÑÖÕÙ Ä ÙÜ ÔÖÑÖ ÕÙØÓÒ ÓÒØ ÔÙ ØÖ ÓÙÔÐ Ö ÙÜ ÔÖÓ¹ ÔÖØ Ð ÓÒØÓÒ ÙÐÐ ÑÓÒØÖ ÔÖ ÓÙÔÞ ÚÓÖ ³ÒÒÙÐ ÙÖ Ð ÖÓÒØÖ ÐÑÒØ Ð ÖØ ØÓÒ Ã ÖÚ Ö Å¼ Ä ÑÐÐ ÐÑÒØ È ½ È Î É µ ÓÒØ Ð ÓÖÑ Ú ¾ Î ¾ ÈÓÙÖ ÐÑÒØ Ð ÓÙ ¹ Ô ³ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÒÚ ¾ ¼ ŵ Ú Ã ¾ È ½ õµ Ó Î É Ô ¾ ¼ ŵ Ô Ã ¾ È Ãµ Ð ÔÖÓÐÑ ÖØ ³ÖÚÒØ ÓÑÑ ½º½µµ ØØ ÑÐÐ ÒÖÐ Ò Ø Ð³ÐÑÒØ ÌÝÐÓÖ¹ÀÓÓ È ¾ È ½ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ³ÓÖÖ ¾Ò ÚØ Ø ³ÓÖÖ ½ Ò ÔÖ ÓÒµº ijÐÑÒØ ÌÝÐÓÖ¹ÀÓÓ ÐÙ ÑÑ ÚÖ Ð ÓÒØÓÒ ÓÑÔØÐØ ÖÞÞ¹Ù Ø ÔÖÑØ ÙÒ ÖÖÙÖ ³ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ù ÓÒ ÓÖÖ Ò Ç ¾ µµ Ò ÁÊ ÓÑÑ Ð ÑÓÒØÖÒØ ÖÞÞ Ø Ðº½ º ÔÒÒØ Ò³ Ø ÕÙ ÖÑÑÒØ ÕÙ Ó ØÒÙ Ð Ö ÙÐØØ ÓÑÔØÐØ Ò ÁÊ ÙÜ ÐÑÒØ È ½ È ½º ÔÙØ ³ÜÔÐÕÙÖ ÔÖ Ð Ø ÕÙ³ØÙÐÐÑÒØ Ð ØÒÒ Ø ³ÙØÐ Ö ÔÖ ÓÒ Ð ÐÑÒØ ÓÖÖ ÙÖ ÙÒ ÑÐÐ Ò ÔÐÙØØ ÕÙ ÐÑÒØ ÓØÙÜ ÙÖ ÙÒ ÑÐÐ ÔÐÙ ÖÓ Öº ijÚÒØ ÐÑÒØ ÓÖÖ Ö ÒØ Ò ÙÒ ÑÔÐÑÒØØÓÒ ÔÐÙ Ø ÙÒ ÖÓÙ Ø ÖÙº ÁÐ Ü Ø ÒÓÑÖÙÜ ÙØÖ ÐÑÒØ ÓÑÔØÐ ÔÓÙÖ ÔÖÓÐÑ ÚÓÖ ÈÖÓÒ¹ ÒÙ ÕÙ ÔÖ ÒØ Ð ÔÐÙ Ð ÕÙ µ Ñ ÑÑ ÔÖÑ Ð ÔÐÙ ÖÒØ ÔÙ ÓÒØ ÔÙ ÑÓÒØÖÖ ÐÙÖ Ø Ò ÁÊ ºÈÖ ÜÑÔÐ Ð ÑØÓ ÑÜØ ÔÖ ÒØ ÔÖ ÀÒ Ø Ðº ÒØÐ ÙÒ ÑØÓ Å ÅÖÖ Ò Ðеµ ÕÙ ³ÔÔÙ ÙÖ ÐÑÒØ ÓÖÖ Ò³ Ô Ø ØÒÙ Ù ØÖÑÒ ÓÒÒÐ Ò ÕÙ³ÙÜ ÑÐÐ ÒÓÒ ØÖÙØÙ¹ Ö º ÖÓÙÐ Ø Ðº ÔÖ ÒØÒØ ÙÒ ÑØÓ ÕÙ ÓÖ Ð³ÚÒØ ÓÒ ÖÚÖ ÐÓÐÑÒØ Ð Ñ Ø Ð ÑÓÑÒØ ÔÖÓÔÖØ ÓÑÑÙÒ ÙÜ ÑØÓ ÚÓÐÙÑ Ò µ Ñ ÕÙ ÐÐ ÒÓÒ ÔÐÙ Ò³ Ô ÔÒÒØ ØÖÑÒ ÓÒÒк ÌÓÙØÓ ÒÓÙ Ò ÔÓÙÖÖÓÒ ÓÒÐÙÖ ÔÖÖÔ Ò ÔÖ ÒØÖ ÙÒ ÐÑÒØ ÒÓÖ ÐÖ¹ ÑÒØ ÑÔÐÓÝ Ð³ÐÑÒØ ÖÓÙÞܹÊÚÖغ ijÐÑÒØ ÖÓÙÞܹÊÚÖØ È ¾ È ½µ Ø ÐÑÒØ ÙÒ ÖØ ØÓÒ ÓÒ¹ ØÒÙ Ð ÔÖ ÓÒº ÓÑÑ ÓÒ ÔÙØ Ð ÚÓÖ Ò Ð ØÐÙ ÔÖ ÒØ ÔÖÑÑÒØ Ð Ò ÔÖ ÒØ Ô ÙÒ ÖÔÔÓÖØ ÓÔØÑÐ ÒØÖ Ð³ÖÖÙÖ ³ÒØÖÔÓÐØÓÒ Ø Ð ØÐÐ Ù Ý ØÑ Ö ÓÙÖ Ñ Ð Ø ÒÓÖ ÐÖÑÒØ ÙØÐ º ÔÙØ ³ÜÔÐÕÙÖ ÔÖ Ð Ø ÕÙ³Ð Ò ÔÖ ÒØ Ô ³Ù ÑÙÚ ÖØÖ ØÕÙ Ò ÁÊ ¾ ºÒØ Ò ÙÒ ØÖÒÙÐØÓÒ È ½ Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÖÑÓÔÐ ØÕÙ

26 ½ºº ÐÓÖØÑ Ö ÓÐÙØÓÒ ÔÐÒ Ð Ò³Ý ÕÙ ÙÜ Ó ÔÐÙ ³ÖØ ÕÙ ÒÙ Ø ÙÜ Ó ÔÐÙ ØÖÒÐ ÕÙ ÒÙ Ð ÓØ Ù Ý ØÑ ÑØÖÐ Ò³ Ø ÓÒ Ô ÔÖÓغ ÔÐÙ Ð ØÐÐ Ý ØÑ ÑØÖÐ ÓØÒÙ Ò ÁÊ ¾ µ Ø ÓÑÔØÐ Ú Ð³ÙØÐ ØÓÒ ÓÐÚÙÖ ÖØ ÙÜ ÑÑ ÑÔÓ ÔÖ Ð ÓÜ Ø ÐÑÒص Ò º Ä ÔÖÑÖ ÑÖ ÒØÖÔÖ ÔÖ Ð ÔÖ ÓÒÒ ÓÙØÒØ Ô Ö ØÖÑÒ¹ ÓÒÒÐ ÓÒ Ø ³ÙØÐ Ö Ø ÐÑÒØ ÕÙ ÚØ Ø ÚÐ Ò ÑÒ ÓÒÒÐ º ÅÐÙÖÙ ÑÒØ Ò ÔÖØÕÙÒØ Ð ÓÖØ ÓÒ ÙÖØ ÙÜ ÙÐØ ÓÑÑ ÒÓ٠гÚÓÒ Ø Ð ÖØÖ ØÕÙ ³ÙÒ ÑÐÐ ÓÒØ ÖÒØ ÐÐ ³ÙÒ ÑÐÐ ¾ Ø ÓÑÑ ÒÓÙ ÐÐÓÒ Ð ÚÓÖ Ð ÔÖÓÔÖØ ÓÐÚÙÖ ØÖØ ÖÒØ Ò º ÇÒ ÔÙØ ØÖÓÙÚÖ ÜÑÔÐ ³ÙØÐ ØÓÒ Ø ÐÑÒØ Ò À Ø Ðº º ½º ÐÓÖØÑ Ö ÓÐÙØÓÒ Ð ÕÙÑÒØ Ð Ý ØÑ ³ÕÙØÓÒ ½º½µ ³ÖØ ÓÙ ÓÖÑ ÑØÖÐÐ Î Ì ¼ È ¼ ½º½µ Ó Î ØÐÚØÙÖ ÓÒØÒÒØ Ð ÓÑÔÓ ÒØ ÚØ Ò ÕÙ ÓÑÑØ ØØÖÖ È Ø Ð ÚØÙÖ Ö ÐÖØ Ò ÔÖ ÓÒ Ø Ð ÑØÖ ÝÑØÖÕÙ Ó Ð ÓÖÑ ÖØ Ù ØÖÑ Ú Ú µ ¾ Ú µµ Ú µ Ú µ Å Å Ø Ó Ù ØÖÑ Ô Ú µ Ô ÖÚ Å Å Ð ÚØÙÖ ÜÔÖÑ Ð ÓÒØÓÒ ÙÜ ÐÑØ º Ë À Ì ¼ ÑÔ ÙÒ Ö ÓÐÙØÓÒ ÑÔÐ Ù ÔÖÓÐѺ Ä ÑØÓ Ð ÔÐÙ ÖÔÒÙ ÔÓÙÖ ÓÒØÓÙÖÒÖ ÔÖÓÐÑ ÓÒ Ø ÙØÐ Ö Ð³ÐÓÖØÑ ³ÍÞÛº À Ð ÔÖÓÔÖØ ³ØÖ ÝÑØÖÕÙ Ñ Ô Ò ÔÓ ØÚ ÕÙ ½ºº½ ÐÓÖØÑ ³ÍÞÛ ÙÓÙÔ ÑØÓ ÔÖÓÔÓ ÔÓÙÖ Ö ÓÙÖ Ð ÔÖÓÐÑ ½º½µ ÓÒØ ÖÚ Ð³ÐÓÖØÑ ³ÍÞÛ ÓÜ ³ÐÓÖØÑ ØÒØ ÓÖØÑÒØ Ð Ù ÓÜ ³ÙÒ ÖØ ¹ ØÓÒ ÔÖ ÓÒ ÓÒØÒÙº Ø ÐÓÖØÑ ÓÒ Ø ÓÙÔÐÖ Ð ÔÖÓÐÑ ½º½µ Ò ÙÜ ÓÙ ÔÖÓÐÑ ÓÒØ Ð ÑØÖ ÓÒØ ÝÑØÖÕÙ Ò ÔÓ ØÚ º ÁÐ ³Ø ÓÒ ØÖÓÙÚÖ Ð ÑÔ ÔÖ ÓÒ ØÐ ÕÙ Ì ½ È Ì ½ ÔÖ ÙÒ ÑØÓ ÒØ È ½ È Ã «ÓÒØÖÙØÓÒ Î µµ Ò Ö ÓÐÚÒØ ÕÙ ØÖØÓÒ Î È ½ ÔÖ ÙÒ ÑØÓ Öغ ØØ ÑØÓ ÓÒÚÖ ØÓÙØÓ ÐÒØÑÒغ ÈÓÙÖ ÖÙÖ Ð ÒÓÑÖ ³ØÖØÓÒ Ò Ö Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÖÑÓÔÐ ØÕÙ È ½

27 ½ºº ÐÓÖØÑ Ö ÓÐÙØÓÒ Ð Ö ÓÐÙØÓÒ Ù Ý ØÑ Ð ØÒÕÙ Ù ÄÖÒÒ ÙÑÒØ Ø ÓÙÚÒØ ÑÔÐÓݺ ÐÐ ÓÒ Ø ÙØÐ Ö Ð Ø ÕÙ Ì Î ¼ÔÓÙÖ ÑÓÖ Ð³ÕÙØÓÒ ÙÖ Ð ÚØ Ò Ð³ÕÙØÓÒ ÙÖ Ð ÔÖ ÓÒ ³ÖÚÒØ ÐÓÖ Î Ö Ì Î È Ú Ö Ö Ì º Ì ½ Ö È Ì ½ Ö ÊÑÖÕÙ Ð ØÒÕÙ Ù ÐÖÒÒ ÙÑÒØ Ø Ò ÔÒ Ð ÔÓÙÖ Ö ÓÒÚÖÖ Ð³ÐÓÖØÑ Ò ÙÒ ÒÓÑÖ ³ØÖØÓÒ Ö ÓÒÒÐ ÔÓÙÖ Ð Ð ÙØ ÔÖÒÖ Ö Þ ÖÒµº ÔÐÙ ÐÐ Ò³ Ø ÚÐ ÕÙ Ò Ð Ð³ÙØÐ ØÓÒ ³ÙÒ ÓÐÚÙÖ ÖØ Ö Ð ÓÒØÓÒÒÑÒØ Ð ÑØÖ Ö Ø ÚÓÖРгÙØÐ ØÓÒ ÓÐÚÙÖ ØÖØ ÔÓÙÖØÒØ Ò ÔÒ Ð ÔÓÙÖ ØÖØÖ ÖÓ ØÖÑÒ ÓÒÒÐ µº ÒÒ ÓÑÑ ÒÓÙ ÐÐÓÒ Ð ÚÓÖ ÐÐ ÓÐ Ö Ð ÓÜ ÔÖ ÓÒ ÓÒØÒÙ º ½ºº¾ ÅØÓ ØÖØÚ Ö Ù ÑÒÑÐ Ò Ð Ö Ð³ÙØÐ ØÓÒ ÔÖ ÓÒ ÓÒØÒÙ Ð ÐÖÙÖ Ò Ø ÓÙк Å ÓÙÐ ÐÖÙÖ Ò ÐÐ Ö ÓÙÐ Ù Ø Ð ÓØ Ö ÓÐÙØÓÒ Ð³ÕÙØÓÒ Ò ÚØ Ú ÙÒ ÓÐÚÙÖ ÖØ ÚÒØ ÖØÓÖº ÍÒ ÙØÖ Ö ÓÒ ÚÓÖÐ ÙÜ ÑØÓ ÖØ Ø ÐÙÖ ÒØ ØÖØÖ ÖÓ ØÖÑÒ ÓÒÒÐ ØÐÐ ÑÐÐ ÙÔÖÙÖ Æ¾¼¼¼ ÒÙ µº Ò Ø Ò ÔÐÙ Ù ÑÓÒÖ ÓØ Ù ÔÓÒØ ÚÙ Ù ØÓ ÓÒÒ Ð ÑØÓ ØÖØÚ ÔÖ ÒØÒØ ØÑÔ Ö ÓÐÙØÓÒ ÔÐÙ Ð ÕÙ Ð ÑØÓ ÖØ ÔÓÙÖ ØÐÐ Ý ØÑ ÐÚ º ³ Ø ÕÙ ÑÓÒØÖÒØ ÓÙÔÞØ Ðº Ò ÓÙÔÞ Ø Ðº Ø ÅÖ º Ä Ö ÙÐØØ ÕٳРÓØÒÒÒØ ÙÖ ÒÙ ØÖÐ ÓÒÒÒØ Ð ÓØ ÙÚÒØ ÈÍ ÖØ Ç Æ µ ÈÍ ØÖ Ç Æ ¾ µ ÅÑ ÖØ Ç Æ µ ÅÑ ØÖ Ç Æ µ ÒÒ ÙÒ ÓÐÚÙÖ ØÖØ ÔÖÐÐÐ ÔÐÙ ÐÑÒØ ÕÙ³ÙÒ ÓÐÚÙÖ ÖØ ÙÒ ØÓÙØ ÔÐÙ ÒØ ÕÙ³ÙÓÙÖ³Ù ØØ ØÒÓÐÓ ÑÓÖØ ÔÐÙ Ò ÔÐÙ º ÇÒ ÔÓÙÖÖØ ÓÒ ØÖ ØÒØ ³ÙØÐ Ö ÙÒ ÑØÓ ØÖØÚ Ò Ð ÑØÓ ³ÍÞÛ ÐÖÒÒ ÙÑÒص Ñ ÔÓÙÖ Ö ÓÒÚÖÖ ÖÔÑÒØ Ðй Ð ÙØ ÕÙ Ö ÓØ ÖÒº ÇÖ ÔÐÙ Ö Ø ÖÒ ÔÐÙ Ð ÑØÖ ÖÙÖ Ø ÑÐ ÓÒØÓÒÒ ÔÓÙÖ ÙÒ ÑØÓ ØÖØÚº ³ Ø ÔÓÙÖÕÙÓ ³ÙØÖ ÔÔÖÓ ÓÒØ Ø ÚÐÓÔÔ º ÈÐÙ ÔÖØÙÐÖÑÒØ ÐÐ ÔÖÓÔÓ ÔÖ ÏØÒ Ø Ðº ÓÒ Ø ÔÔÐÕÙÖ ÖØÑÒØ ÙÒ ÑØÓ ØÖØÚ Ö Ù ÑÒÑÐ Ù Ý ØÑ ½º½µ Ú ÙÒ ÔÖÓÒØÓÒÒÑÒØ ÓÒÐ ÈÊ ÑØÓµº ÓÒ ÝÒØØÕÙ ØØ ÑØÓ ÓÒ Ø Ö ÓÙÖ ÙÒ Ý ØÑ ÀÜ Ò ÑÒÑ ÒØ Ð Ö Ù Å ½ ÀÜ µ ÀÜ µµ Ó Å Ø Ð ÑØÖ ÔÖÓÒØÓÒÒÑÒغ ÅÖ Ø ÙÒ ÖÚÙ ÑØÓ ØÖØÚ Ó ÙÜ Ý ØÑ ÐÒÖ ÒÓÒ È ½ Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÖÑÓÔÐ ØÕÙ

28 ½ºº ÐÓÖØÑ Ö ÓÐÙØÓÒ Ò ÔÓ Ø Ø ÔÖÓÔÓ ÙÒ ÑØÓ ÝÖ ÇÖØÓÑÒ¹ÇÖØÓÖ ÖÚ Ð Ñ¹ ØÓ ÔÖÓÔÓ ÔÖ ËÐÚ ØÖ Ø Ðºº ÑØÓ ÓÒØ ÔÐÙ ÑÔÐ ÔÐÙ ÖÓÙ Ø ÑÓÒ ÔÕÙ ÕÙ Ð ÑØÓ ØÝÔ ÍÞÛ ØÓÙØ Ò ØÒØ º ÐÐ ÔÖ ÒØÒØ ÒÒ Ð³ÚÒØ ÔÓÙÚÓÖ Ò ÑÓØÓÒ ØÖØÖ Ð³ÒÓÑÔÖ Ðغ ÓÑÔÐÑÒØ ÓÖÑ ÑØÖÐÐ ¼ ¼ ¼ Ì Ì ¼ Ò Ð Ù ÅÁÆÁ¹ÐÑÒØ Ð Ý ØÑ ³ÕÙØÓÒ ½º½µ ³ÖØ ÓÙ ½¼ Î Î È ½ ¼ ¼ ¼ ½ Ó Î Ø Ð ÚØÙÖ ÓÒØÒÒØ Ð ÓÑÔÓ ÒØ ÚØ ÙÜ ÒÙ ÒØÖÒ Ø Ð ÑØÖ ÝÑØÖÕÙ Ó Ð ÓÖÑ ÖØ Ù ØÖÑ ¾ Ú µµ µ µ Å Å Ø Ó Ù ØÖÑ Å Ô Ö Å ½º½µ ÈÖ ÙÒ ØÒÕÙ ÓÒÒ ØÓÒ Ð Ö ÐÖØ Ð Ð ÙÐÐ ÓÒØ ÐÑÒ º ÇÒ ÓØÒØ Ò ÙÒ ÓÖÑÙÐØÓÒ ÑÜØ Ò ÚØ ¹ÔÖ ÓÒ Ú ÔÓÙÖ ÙÐ ÒÓÒÒÙ Ð ÚÐÙÖ ÒÓÐ ØÖÓ ÓÑÔÓ ÒØ Ð ÚØ Ø ÔÖ ÓÒ Ò ÕÙ ÓÑÑØ ØØÖÖ º ØØ ØÒÕÙ ³ÐÑÒØÓÒ Ö ÐÖØ ÙÔÔÐÑÒØÖ ÔÖÑØ ÖÑÒÖ ÐÓÐÑÒØ ÙÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ù ØÝÔ È ½ È ½ º Ä ÓÒØÖÙØÓÒ ÐÑÒØÖ Ù ÓÙ ¹ Ý ØÑ ÖÙ ÒØ ÐÓÖ Î Ì È ½º½µ ¼ Ó Ì µ ½ Ä ÒÓØØÓÒ Ð ÓÖÑ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÙÜ ÐÙÐ Ö ØÖÒØ ÙÜ Ö ÐÖØ ÔÖ ÒØ ÙÖ Ð³ÐÑÒØ Ã Ã ÓØ È ¾Ì º ÊÑÖÕÙ Ò Ð Ð ÐÓ ÓÑÔÓÖØÑÒØ Ô ÙÓ¹ÔÐ ØÕÙ ÔÒ ÚØ ÒÓÐ Î Ð Ý ØÑ ½º½µ Ø ÓÒ ÒÓÒ ÐÒÖº Ò Ð ÑØÓ ÆÛØÓÒ¹ ÊÔ ÓÒ ÔÖÑØ ÖÑÒÖ ÔÖÓÐÑ Ð Ö ÓÐÙØÓÒ ³ÙÒ ÙØ ÔÖÓÐÑ ÐÒÖ º ÁÐ Ø ÑÔÓÖØÒØ ÒÓØÖ Ð ÖÐ ÔÖÑÓÖÐ ÓÙ ÔÖ Ð ÐÓ ÓÒÐ Ò ½º½µº Ò Ø Ð³ÙØÐ ØÓÒ Ð ÑØÓ ÔÖÓÔÓ ÔÖ ËÝÐÚ ØÖ Ø Ðº ÑÔÓ ÙÒ ÔÖÓÒØÓÒ¹ ÒÑÒØ ÓÒк Ò ³ÙØÖ ØÖÑ Å Àµº ÇÖ Ò Ð Ý ØÑ ½º½µ Ð ÐÓ ÓÒÐ ÒÖÙÖ Ø ÒÙÐ ÕÙ ÔÓ ÙÒ ÔÖÓÐÑ ÔÓÙÖ ÜÔÖÑÖ Å ½ º Ò Ð Ð³ÙØÐ ØÓÒ Ù ÅÁÆÁ¹ÐÑÒØ ÔÖÓÐÑ ÔÖØ ÒØÙÖÐÐÑÒغ Ò Ð ³ÙØÐ ¹ ØÓÒ ³ÙÒ ÙØÖ ØÝÔ ³ÐÑÒØ ÙÒ ÓÐÙØÓÒ Ø ³ÓÙØÖ ÖØÐÐÑÒØ ÙÒ ØÖÑ ÓÒÐ ÕÙ³ÓÒ ÔÔÐÐÖ ÔÖ Ù ÐÒ ØÖÑ Ù ÓÒ ÒÙÑÖÕÙµº ³ Ø ÔÖ ÑÒØ ÕÙ ÔÖÓÔÓ Ð ÖØ ØÓÒ Ø È ½ È ½ ¹ ØÐ º Ø ÐÑÒØ Ò ÚÖ Ô Ð ÓÒØÓÒ ØÐØ ÖÞÞ¹Ù Ñ Ð Ñ Ø ØÐ Öع ÐÐÑÒØ ÓÑÑ ÜÔÐÕÙ ÔÖÑÑÒØ Ð ØÖÑ ØÐ ØÓÒ ØÒØ Ð ÓÖÑ ³ Ê Å ÖÔ ÖÔ Åµ ÔÓÙÖ ÖÑÒÖ ÙÒ ÓÖÑÙÐØÓÒ Ù ØÝÔ ½º½µº ÚÒØ ÐÓÖ ÔÖÖÔ ÒÓÙ ÒÓØÖÓÒ ÕÙ ÕÙÐÕÙ ÙØÙÖ ÔÖÓÔÓ ÒØ ÑÐÓÖØÓÒ ÓÙ ÐØÖÒØÚ ÑØÓ º Ù ÒÚÙ ÐÓÖØÑ Ö ÓÐÙØÓÒ Ò ÔÖØÙÐÖ ÓÒ ÔÓÙÖÖ ÖÖÖÖ ÏØÒ Ø Ðº ÓÙ ËÖÒ Ø Ðº ÕÙ ÔÖÓÔÓ ÒØ Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÖÑÓÔÐ ØÕÙ È ½

29 ½ºº ÓÙÔÐ ¾» ÑØÓ ÕÙ ÖÔÖÒÒÒØ Ð ØÒÕÙ ÔÖÓÔÓ ÔÖ ÍÞÛ Ò ØÖØÒØ Ð³ÕÙØÓÒ ÙÖ Ð ÚØ ÔÖ ÙÒ ÐÓÖØÑ ÖÒØ ÓÒÙÙº ØÒÕÙ ÓÒØ ÓÒÒÙ ÓÙ Ð ÒÓÑ ¹ÖÒØ ÓÒÙÙ ÓÙ ÖÒØ ÓÒÙÙ ÙÜ ÒÚÙÜ Ñ ÐÙÖ ÔÔÐØÓÒ Ò³ÓÒØ Ô Ô Ð Ö ÑÕÙ ÑÒ ÓÒÒÐ ÙÖ ÑÐÐ ÖÙÐÖ º ³ Ø ÔÓÙÖÕÙÓ Ð Ö Ø Ð Ö Ò ÓÑÒ ÙÒ ÑØÓ ØÝÔ ÕÙ ÑÖÕÙ ØÓÙØ Ð ÙØÖ º ÍÒ ÙØÖ ÔÖ ÔØÚ ³ÑÐÓÖØÓÒ ÔÓ Ð Ö Ò Ð ÓÜ Ù ÔÖÓÒØÓÒÒÙÖ Ð ÑØÓ ÈÊ ÙØÐ ØÓÒ ³ÙÒ ÔÖÓÒØÓÒÒÙÖ ÓÐ Ý ÒÓÑÔÐصº ½ºº ÓÒÐÙ ÓÒ Ù ØÖÑ ØØ ØÙ ÕÙÐ Ò ÒÑÒØ ÓÒÚÒعРÖØÒÖ Ä ÑÙÐØÓÒ ØÖÑÒ ÓÒÒÐÐ Ð Ô ÖÑÔÐ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ÓÙ Ð ÝÔÓØ ³ÒÓÑÔÖ ÐØ Ø ÓÖ ³ÒÖØ ÒÐÐ Ø ÙÓÙֳ٠гÓØ ³ÙÒ ÓÒ Ò Ù Ù ÔÓÒØ ÚÙ ØÓÖÕÙ ÕÙ Ø ØÝ ÔÖ ÒÓÑÖÙÜ Ö ÙÐØØ ³ÔÔÐØÓÒ º ijÑÔÐÓ Ù ÅÁÆÁ¹ÐÑÒØ ÓÙÔÐ ÙÒ Ö ÓÐÙØÓÒ ÐÓÐ Ù Ý ØÑ Ñ¹ ØÖÐ ÔÖ ÙÒ ÑØÓ ØÖØÚ ÑÐ ÖÐÐÖ ÙÒ ÓÒÒ ÔÖØ ØÙÖ ÑÔÐÕÙ Ò Ð ÓÑÒº ÓÑÑ ÙØ Ð ÔÖÓÐÑ ÐÐÔØÕÙ ÓÑÑ Ð³Ð ØØ ÐÒÖ Ð ÑØÓ ÐÑÒØ Ò ÔÖ Ð Ð ØÓÖ ÑØÓ ÑÜØ µ ³ÑÔÓ ÔÓÙÖ Ð Ö ÓÐÙØÓÒ Ù ÔÖÓÐÑ ËØÓ º ÓÒØ ÓÜ ÕÙ ÓÒØ Ø ÖØÒÙ Ò Ð Ö ØØ ØÙº ijØØ Ð³ÖØ Ò³Ò Ö Ø Ô ÔÓÙÖ ÙØÒØ Ø ÒÓÑÖÙ ÔÖ ÔØÚ Ü ØÒغ Ò ÔÖØÙÐÖ Ð ÓÜ ÙÐ Ð ÖØ ØÓÒ Ø Ð³ÐÓÖØÑ Ö ÓÐÙØÓÒ Ó Ø Ò ÓÙØ ÔÔÐ ³ÑÐÓÖÖ Ò Ð ÙØÙÖº ÇÒ Ø ÐØÖÒØÚ Ù Ò Ù ÒÚ٠гÐÓÖØÑ Ú Ð ØÒÕÙ ¹ÖÒØ ÓÒÙÙ Ø ÕÙ³Ù ÒÚÙ Ð ÖØ ØÓÒ Ú Ð³ÐÑÒØ ÌÝÐÓÖ¹ÀÓÓ ÒÖÐ ÓÙ Ð ÖØ ØÓÒ ÓÒØÒÙ Ð ÚØ º ÔÒÒØ ÑÑ ÒÓÙ ÓÑÑ Ò Ñ ÙÖ Ó Ö Ð Ö ÓÐÙØÓÒ Ð ÔÐÙ ÔÓÙÖ Ð ÐÙÐ ØÖÑÒ ÓÒÒÐ Ù ÔÖÓÐÑ ËØÓ Ð ÓØ ÐÙÐ ¾ Ö Ø ÒÓÖ Ò ÔÐÙ ØØÖÝÒغ Ù Ð ÙØÐ ØÙÖ ÒÙ ØÖÐ ÕÙ ØÖØÒØ ÙÒ ÑÓÖØ Ô ÑÒ ÓÙØÒØ ÐØÑÑÒØ ÚÓÖ ÙÒ ÓÙØÐ ÕÙ ÓÙÔÐ Ð Ö ³ÙÒ ÐÙÐ ÑÑ ÐÓÐÑÒص Ø Ð ÓØ ÐÙÐ ¾º ½º ½ºº½ ÓÙÔÐ ¾» ØÙ ÐÓÖÔÕÙ ¹ ØØ Ð³ÖØ ÁÐ Ý ØÖ ÔÙ ÔÙÐØÓÒ ÖÐØÚ Ùغ ü ÒÓØÖ ÓÒÒ Ò ÙÐ ÙÜ ÖØÐ ÔÖ ÒØÒØ ÔÔÖÓ ÓÙÔÐÒØ ÐÙÐ ¹ Ø ØÖÑÒ ÓÒÒÐ Ä ØÖÚÙÜ ÖÖ Ø Ö ÖÖ Ø Ðº ½ µ ÓÒ ØÒØ Ö ÙÒ ÐÙÐ Ù ÒÚÙ Ù ÖÓÒØ ÑØÖ Ø ÙÒ ÐÙÐ ÀйËÛ Ò ÑÓÒØ Ù ÖÓÒØ ÚÓÖ º ½ºµº ÌÓÙ Ð ÐÙÐ ¾ ÓÙ µ ÖÔÓ ÒØ ÙÖ Ð ÑØÓ ÖÒ Ò º Ë Ð ÙØÙÖ ÑÓÒØÖÒØ Ð³ÚÒØ ÐÙÖ ØÒÕÙ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÒ ÓÐÙØÓÒ ÀйËÛ ÓÑÔÐØ Ð ÐÑØÒØ ÐÙÖ ØÙ Ô Ð Ô ÙÖ ÐÙÖ ÓØ ØÒØ ÔØÖ Ð³Ø ÓÒØÒ Ò Ô µº Ä ÐÑØØÓÒ ÒØÖÒ ÕÙ ØØ Ñ¹ ØÓ ÔÔÖ ÒØ ÔÒÒØ ÐÖÑÒغ Ä ÔÖÑÖ Ø Ð ÔÐÙ ØØÒÙµ Ø Ù Ð ÒÖØÓÒ ÑÐÐ Ð ÑÐÐ ¾ Ø ÚÙÒØ ÙÖ ÙÒ ÑÐÐ Ø Ð ÓÜ È ½ Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÖÑÓÔÐ ØÕÙ

30 ½ºº ÓÙÔÐ ¾» ÔÓÙÖ ÔÐÖ Ð³ÒØÖ ÒØÖ Ð ÙÜ ÑÐÐ Ø ÔÓÙÖ ÒÖ Ð ÐÖÙÖ Ù ÖÓÒØ ÓÒØ ÐØ º Ä ÔÖÓÐÑ Ð ÓÒÒÜÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ ÒØÖ Ð ÑÐÐ Ø ØÓÙØÓ ÚØ Ò Ð Ñ ÙÖ Ó Ð ³Ø ÑÐÐ ØÖÙØÙÖ Ø ÖÙÐÖ ÖÕÙ Ø ÖØÒÐ µº Ä ÓÒ ÐÑØØÓÒ Ð ÑØÓ ÔÖ ÒØ ØÒØ Ò Ð ÑØÓ Ö ÓÐÙØÓÒ ÕÙØÓÒ Ò Ð ÔÖØ ÕÙØÓÒ ÈÓ ÓÒ Ò ÔÖ ÓÒ Ò ÓÖÑÙÐØÓÒ ÐÖÒÒÒ ÔÙ ÖØÙÐ ØÓÒ Ð ÔÓ ØÓÒ ÒÙ Ù ÖÓÒØ ÔÖ ÙÒ Ñ ³ÙÐÖ ÜÔÐص ÕÙ Ò Ö Ô ÓÖÖØÑÒØ Ð ÓÒØØ ÓÐÐÒØ ÙÜ ÔÖÓ Ù ÑÓÙÐ Ð ÔÓ ØÓÒ Ù ÖÓÒØ ÑØÖ Ø ØÖÓÒÕÙ ÔÖ ÐÙÐ Ð ÓÑØÖ Ù ÑÓÙк º ºµº ÈÐÙ ÔÖ ÑÒØ Ð ÓÒ¹ ØÓÒ ÓÒØØ ÑÔÓ ÙÜ ÔÖÓ ÐØÖÐ Ù ÑÓÙÐ Ø ÙÒ ÓÒØÓÒ ÓÒØØ Ð ÒØ ÔÓÙÖ Ö ÓÒ ÓÑÔØÐØ Ú Ð ÓÖÑÙÐØÓÒ ÀйËÛ Ó Ò ÑÓÒغ Ò¹ Ò Ù Ð ÐÑØØÓÒ ÒÓÙ Ò³ØÙÖÓÒ Ô ÔÐÙ ÚÒØ ØØ ØÒÕÙ ÓÒØ Ð ÓÑÒ ³ÔÔÐØÓÒ Ö ÒÐÑÒØ ÙÓÙÔ ÐÙ ÕÙ ÒÓÙ ÒØÖ ÔÙ ÕÙ³ÐÐ Ò ÔÖÑØ ÙÒ ÐÙÐ ØÖÑÒ ÓÒÒÐ ÕÙ³Ù ÚÓ Ò Ù ÖÓÒØ ÑØÖ Ø ÒÓÒ Ò ÙÒ ÔÖØ ÓÑÔÐØ Ð Ô ÕÙ Ø Ð ÕÙ ÒÓÙ ÒØÖ µ Ò ÑÑ Ù ÚÓ Ò ÒÖÚÙÖ ÙÐ º º º º ½º ÁÐÐÙ ØÖØÓÒ Ù ÔÖÒÔ Ò ÙØ Ùµ ÐÐÙ ØÖØÓÒ Ù ÙØ Ù Ù ÓÒØØ Ò ÙØ ÖÓص Ø ÚÓÐÙØÓÒ Ù ÑÐÐ Ò µ ØÖ ÖÖ Ø Ðº º Ä ÓÒ ÖÖÒ Ù ÙÒ¹ÏÝ Ø Ì¹ÂÓ Ù Ø Ðº Ø ÔÐÙ ÖÒØ ½µº Ä ÙØÙÖ ÔÖ ÒØÒØ ÙÒ ÔÔÖÓ ÔÐÙ ÓÒÓÖÑ Ð³ ÒØÙØÚ Õ٠гÓÒ ÔÙØ Ö ³ÙÒ ÑØÓ ÓÙÔÐ Ð ÓÒØ Ó ³ ÓÖ ÙÒ ÑØÓ ÔÙÖÑÒØ ØÖÑÒ¹ ÓÒÒÐÐ ÙÒ Ó ÀйËÛº Ä ÓÜ ÒÙÑÖÕÙ ÓÒ Ö ÓÒÒÙ ÓÒØ ÔÖ ÒØ ÙÒØÑÒغ ÁÐ ³Ø ÔÓÙÖ Ð ÔÖØ ÑÒ ÓÒÒÐÐ ³ÙÒ ÑÓÐ ÀйËÛ ÙÖ ÙÒ ÑÐÐ ÕÙÖÒÙÐÖ Ú ÙÒ ÖØ ØÓÒ ÐÒÖ Ð ÔÖ ÓÒº ÈÓÙÖ Ð ÔÖØ Ð ÖØ ØÓÒ ÖØÒÙ Ø Ð ÖÕÙ ¾ ÒÙ ØÝÔ ÖÓÙÞܹÊÚÖص ÚØ ÕÙÖ¹ ØÕÙ Ø ÔÖ ÓÒ ÐÒÖº ÈÓÙÖ Ð ÓÒÒÜÓÒ ÙÜ ÐÙÐ Ð ÑÔÓ ÒØ ÙÒ ÓÒØÒÙØ Ð ÔÖ ÓÒ ÒØÖ Ð ÓÑÒ ¾ Ø Ò ÕÙ³ÙÒ ÐØ ÒØÖ Ð ÙÜ ÒØÖÒØ Ø ÓÖØÒØ ÓÒ ÖÚØÓÒ Ð Ñ ÔÓÙÖ ÙÒ Ù ÒÓÑÔÖ Ðµº ÙÜ ÔÔÐØÓÒ ÓÒØ ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ ÐÐÙ ØÖÖ ÐÙÖ ÑÖ ÙÒ ÓÙÐÑÒØ Ò ÙÒ ÐÖ ÔÓÖØÑÒØÙ Ø ÙÒ ÓÙÐÑÒØ Ò ÙÒ ÔÐÕÙ ÔÐÒ ÙØÓÙÖ ³ÙÒ Ó Øк ÈÓÙÖ ÙÜ ÜÑÔÐ Ð ÙØÙÖ ÑÓÒØÖÒØ Ð³Ø ÐÙÖ ÑØÓ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÒ Ó ÔÙÖÑÒØ ÀйËÛ Ò ÖÔÔÖÓÒØ ÐÙÖ Ö ÙÐØØ Ö ÙÐØØ ÓØÒÙ Ú ÙÒ Ó ÔÙÖÑÒØ ØÖ¹ Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÖÑÓÔÐ ØÕÙ È ½

31 ½ºº ÓÙÔÐ ¾» ÑÒ ÓÒÒк ³ÙØÖ ÔÖØ Ð ÑØØÒØ Ò ÚÒØ Ð ÖÙØÓÒ Ö ÓÙÖ ÒÓÖÑØÕÙ Ò Ö Ù ÐÙÐ Ð ÒÓÑÖ ³ÒÓÒÒÙ Ô ½¼½ ÔÓÙÖ ÙÒ Ó ½¼ ÔÓÙÖ Ð ÑÓÐ ÝÖ ÓÒØ ½¾ ÔÓÙÖ Ð ÔÖØ Ø ÔÓÙÖ Ð ÔÖØ ¾µº Ä Ò ØÑÔ ÈÍ ÔÙÚÒØ ØØÒÖ ÐÓÒ Ð ÙØÙÖ ÔÖ ¼ Ò ÕٳРÔÖ ÒØ ÓÙ ÕÙÐÐ ÓÒØÓÒ µº ÁÐ ÓÒÚÒØ ØÓÙØ ÑÑ ÒÓØÖ ÕÙ ÙÜ ÜÑÔÐ ÓÒØ Ø Ø ÙÖ ÓÑØÖ ÜØÖÑÑÒØ ÑÔÐ Ð ÐÖ ÔÓÖØÑÒØÙ Ø ÖÔÖ ÒØ ÔÖ ¾ ÐÑÒØ Ò Ð Ø ¼ ÐÑÒØ Ò Ð ¾¹ ÚÓÖ ÙÖ ½ºµº Ò Ø Ð ÑÐÐ ØÖÙØÙÖ ÖÕÙ Ø ÕÙÖÒÙÐÖ ³ÓÖÒØ Þ ÑÐ Ú Ð Óѹ ØÖ ÓÑÔÐÜ º ÇÖ Ð³ÒØÖØ ³ÙÒ ÐÙÐ Ò ÙÒ ÓÑØÖ Ù ÖÓ Ö ÔÖØ ÖÐØÚÑÒØ ÐÑغ ØÝÔ ÐÙÐ Ù Ø ÐÓÖ Õ٠гÓÒ Ö ÚÓÖ ÙÒ ÓÒÒ Ò ÖÐØÚÑÒØ Ò ÑÔ ÚØ ÔÖ ÓÒ º º ºÒ Ð ÞÓÒ Ù ÑÓÙÐ Ó Ð Òѹ ØÕÙ Ò³ Ø Ô ØÖÚÐ ÞÓÒ ÕÙ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÓÙÚÒØ ÒÙÐÖØ ÓÑØÖÕÙ ÒÐ Ò ÖØ º º ºµº ÁÐ ÙÖØ Ø ØÖ ÒØÖ ÒØ ³ÚÓÖ ÙÒ ÜÑÔÐ ³ÔÔÐØÓÒ ØØ ÑØÓ ÙÖ ÙÒ ÑÐÐ ÔÐÙ Òº ÔÒÒØ ÙÒ ÙÑÒØØÓÒ Ð ØÐÐ Ù ÑÐÐ ÙÖØ ÙÒ ÖÔÖÙ ÓÒ Ò Ø Ò ØÖÑ Ö ÓÙÖ ÑÑÓÖ ÓÑÑ Ð ÖÓÒÒ ÒØ Ð ÙØÙÖ ÕÙ ÔÖ ÒØ Ò³ÚÓÖ Ô ØÓÙÓÙÖ ÔÙ ÚÐÙÖ Ð Ò ØÑÔ ÈÍ ÒØÖ Ð Ô¹ ÔÖÓ Ø ÝÖ Ö Ð ÖØ ØÓÒ Ó ÔÓÙÖ Ð ÔÖØ ÚÓÐÙÑÕÙ ÓÐ ÔÖÓ ÛÔÖ ÒÖ ÓÒÒ ÒØÖ Ð ÑÑÓÖ ÒØÖÐ Ø Ð Õ٠гÓÖÒØÙÖ Ò Ö ÓÒ ³ÙÒ ÖØ ØÓÒ ØÖÓÔ ÚÓÐÙÑÒÙ µ ÕÙ Ù ÓÑÔÐØÑÒØ Ð Ö ÙÐØØ Ð ØÑÔ ³ Ù ÕÙ ÓÒØ ÙÔÖÙÖ ÔÐÙ ÙÖ Ù ØÑÔ ³ Ð ÑÑÓÖ ÒØÖеº º ½º ÅÐÐ ÝÖ Ð ÐÖ ÔÓÖØÑÒØÙ Ð ÔÖØ ÙÔÖÙÖ ØÒØ Ð ÔÖØ Ð ÔÖØ ÚÓÐÙÑÕÙ ØÖ Ù Ø Ðº º ijÔÔÐØÓÒ Ð³ÓÙÐÑÒØ ÙØÓÙÖ ³ÙÒ Ó ØÐ Ò ÙÒ ÔÐÕÙ ÔÐÒ Ø ÔÐÙ ÒØÖ ÒØ ÕÙÒØ ÐÐ Ò ÕÙ ÓÒÖÒ Ð ÖÓÖÑÒØ ÒØ Ð ÞÓÒ ¾ Ø º Ò ÔÖØÙÐÖ Ð Ø ÔÖ ÕٳРÙØ ØÖÑÒÖ Ú ÓÒ Ð ÞÓÒ Ó Ð³ÓÙÐÑÒØ Ø ØØ ÞÓÒ Ø ÐÑÒØ ÒØÐ Ò Ð Ð ÓÑØÖ ÔÓÖØÑÒØÙ ÕÙ Ø Ð³ÓØ ÒÓÑÖÙ ØÙ µº ÈÓÙÖ Ø ÓÙÐÑÒØ ÙÜ ÐÓÒÙÙÖ ÑÐÒØ ¹ ØÖÑÒÒØ Ð Ù ÕÙ ÖÔÖ ÒØ Ð ÐÓÒÙÙÖ ÒØÖ Ð ÙÐ ³ÒØÖ Ù Ù Ø Ð ÖÓÒØÖ È ¾¼ Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÖÑÓÔÐ ØÕÙ

32 ½ºº ÓÙÔÐ ¾» ÓÑÒ Ø Ð ÕÙ ÖÔÖ ÒØ Ð ÐÖÙÖ ÓÑÒ ÚÓÖ ÙÖ ½ºµº ÙÜ º ½º ÓÑØÖ Ð³ÓÙÐÑÒØ ÙØÓÙÖ ³ÙÒ Ó Øк ÐÓÒÙÙÖ ÓÚÒØ ØÖ Ù ÑÑÒØ ÖÒ ÔÓÙÖ ÕÙ ³ÙÒ ÔÖØ Ð³ÓÙÐÑÒØ ÔÙ ØÖ ÓÒ Ö ÑÒ ÓÒÒÐ Ò Ð ÔÖØ ÐÓÒ Ð³Ó ØÐ Ø ÕÙ ³ÙØÖ ÔÖØ ØÓÙ Ð Ø ÚÓÐÙÑÕÙ Ù Ð³Ó ØÐ ÓÒØ Ò ÔØ º ÙÜ ÒÓÒÚÒÒØ Ð ÔÖÑÖ Ø ÕÙ Ð ÖÙØ ÒÓØÐÑÒØ Ð ÞÓÒ Ó Ð³ÓÙÐÑÒØ ÔÙØ ØÖ ÓÒ Ö ÓÑÑ ¹ ÑÒ ÓÒÒÐ Ð ÓÒ Ø ÕٳРÙØ ØÖÑÒÖ ÐÓÒÙÙÖ ÓÒ ÙÙ º ÈÓÙÖ Ö Ð ÙØÙÖ ÔÖÓÒØ Ò ÙÜ ØÔ Ð ØÙÒØ ÙÒ ÔÖÑÖ ÐÙÐ ÙÖ ÙÒ ÑÐÐ ÖÓ Ö Ò ÙÖ ØÑÒØ Ð ÞÓÒ ÔÙ Ò ÓÒØÓÒ Ð³ÓÙÐÑÒØ ÓØÒÙ Ù ØÒØ Ð ÐÓÒÙÙÖ Ð ÔÓÙÖ Ð ÐÙÐ ÙÖ Ð ÑÐÐ Òк ½ºº¾ ÓÑÑÒØÖ Ä ÔÖÑÖ ÙÜ ÖØÐ Ò ÒÓÙ ÔÔÓÖØ Ô ÙÓÙÔ ³ÒÓÖÑØÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÔÖÓÐÑ ÕÙ ÒÓÙ ÒØÖ º Ò Ø ØØ ÑØÓ ÔÙ ØÖ ÙØÐ ÔÓÙÖ ÑÓÐ Ö Ð³Ø ÓÒØÒ ÐÐ Ò ÖÔÓÒ Ô ÒÓØÖ ÓÒ ÕÙ Ø ÙÒ ÓÐÙØÓÒ ÔÐ ØÖØÖ Ô ÒÙ ØÖÐÐ Ú Ð Ó ÞÓÒ ÑÒ Ø ÞÓÒ Ô Ø Ú Ð ÔÐÙ ÒÖÐØ ÔÓ Ðº Ä ÓÒ ØÙ Ø ÐÐ ØÖ Ò ØÖÙØÚ ÑÑ ÐÐ Ò ÑØ Ô Ò ÜÖÙ ØÓÙØ Ð ÙÐØ ÓÙ ¹ÒØ ÒÓØÖ ÔÖÓÐѺ Ò Ø Ð ÔÖÑÖ ÖÑÖÕÙ Õ٠гÓÒ ÔÙØ ÓÖÑÙÐÖ ÓÒÖÒ Ð ÓÖÑÙÐØÓÒ ÖØÒÙ ÔÓÙÖ Ð ÔÖØ ÚÓÐÙÑÕÙ ÐÐ Ò³ Ø Ô ÓÔØÑÐ Ø Ð ÑÐÖØ ÒØÙÖÐ Ð ÖÑÔÐÖ ÔÖ ÙÒ ÓÖÑÙÐØÓÒ ÅÁÆÁ¹ÐÑÒØ ÚÖ ÐÕÙÐÐ ÙÒ ÓÒÒ ÔÖØ ØÙÖ ÑÔÐÕÙ Ò Ð ÓÑÒ ØÓÙÖÒÒغ ÓÜ Ò Ø ÙÒ ÙØÖ ÕÙ Ø ÐÙ Ù ÑÐÐ Ð Ù ÙÒ ÑÐÐ ÖÕÙ ÓÙ ÕÙÖÒÙÐÖ Ò ÑÐ Ô Ð ÔÐÙ ÔÔÖÓÔÖº ÁÐ ÖØ ÔÐÙ ÙÙÜ Ó Ö ÙÒ ÑÐÐ ØØÖÖÕÙ Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÖÑÓÔÐ ØÕÙ È ¾½

33 ½ºº ÑÖ ÓÔØ Ø ÔÖÒÔ ÖØÒÙ ØÖÒÙÐÖ Ò ¾µ Ø ÔÖÖÒ ÒÓÒ ØÖÙØÙÖ ÔÓÙÖ ÓÖÖ ÔÐÙ ÓÙÔÐ ÐÓÖ Õ٠гÓÒ ØÙ Ô ÓÑØÖÕÙÑÒØ ÓÑÔÐÜ º Å ÐÓÖ ÔÓ Ð ÕÙ ØÓÒ Ð ÓÒÒÜÓÒ ÑÐÐ ¾ Ø Õ٠гÓÒ Ò ÖÒÓÒØÖ Ô Ò ÙØÐ ÒØ ÑÐÐ ØÖÙØÙÖ Ø ÖÙÐÖ µº ÒÒ Ð³ÒÓÖÑØÓÒ Ð ÔÐÙ ÑÔÓÖØÒØ Õ٠гÓÒ ÓØ ÖØÒÖ ØÒØ Ù Ø ÕÙ Ð ØÖÑÒØÓÒ Ð ÞÓÒ Ó ÙÒ ÐÙÐ ÑÒ ÓÒÒÐ Ø ÐØ Ò³ Ø Ô ØÖÚÐ Ø ÕÙ³ÐÐ ÔÙØ Ò ÖØÒ ÖÙÖ ÙÒ ÔØØ ÔÖØ ÙÐÑÒØ Ð Ôº Ò ÓÙØÖ Ð ÙØ ÔÖÒÖ Ò ÓÑÔØ Ð ÓÖØ Ò Ö ÔÓÙÖ ØÖÑÒÖ ØØ ÞÓÒ ¾ ÙÒ ÔÖ¹ÐÙÐ Ø Ð ÒÖØÓÒ ¾ ÑÐÐ ÙÒ ÔÓÙÖ Ð ÔÖ¹ÐÙРгÙØÖ ÔÓÙÖ Ð ÐÙÐ Òе Ò ÕÙ Ð ØÖÑÒØÓÒ Ð ÙÖ ÑÓÝÒÒ Ò ØØ ÞÓÒº ÌÓÙØ ÙÐØ ØÒÕÙ Ø Ð ÐÑØØÓÒ ÕÙ³ÐÐ ÒÒÖÒØ ÒÓÙ ÔÓÙ ÒØ ÔÒ Ö ÕٳРÖØ ÔÐÙ ÙÙÜ ÚÐÓÔÔÖ ÙÒ ÓÐÙØÓÒ ÔÐÙ ÒÖÐ ÔÐÙ Ð Ö ÚÓÐÙÖ ÚÖ ÔÔÐØÓÒ ÔÐÙ ÓÑÔÐÜ Ò ØÖÑ ÓÑØÖ ÑØÖÙÜ ÒØ ÓÙ ÔÖÓµ Ø ³ÙÒ Ñ Ò ÙÚÖ ÔÐÙ ÑÔк ½º ÑÖ ÓÔØ Ø ÔÖÒÔ ÖØÒÙ Ä ÓÐÙØÓÒ ÕÙ ÒÓÙ ÔÖÓÔÓ ÓÒ Ø ÙÓÙÔ ÔÐÙ ÑÔÐ ÑØØÖ Ò ÙÚÖ ÔÐÙØØ ÕÙ ØÖØÖ Ð ÔÖÓÐÑ Ù ÓÙÔÐ ÒÓÙ ÒÓÙ ÔÖÓÔÓ ÓÒ ÓÒ ÖÚÖ ÙÒ ÐÙÐ ØÖ¹ ÑÒ ÓÒÒÐ Ò ØÓÙØ Ð Ôº ÈÓÙÖ ÕÙ ØØ ÓÐÙØÓÒ ÖÔÓÒ ÒÒÑÓÒ ÙÜ ÜÒ ÑÒÙØÓÒ ÓØ ÐÙÐ Ò Ð ÞÓÒ Ó Ð³ÓÙÐÑÒØ Ø ÓÒ Ö ÓÑÑ ¹ ÑÒ ÓÒÒÐ ÒÓÙ ÔÖÓÔÓ ÓÒ ÓÒØÖÐÖ Ð ÓØ ÐÙÐ Ò ÞÓÒ Ø Ð ÖÑÒÖ ÙÜ ÓÖÖ ÖÒÙÖ ØØÒØ ÔÖ Ð ÐÙÐ ÑÒ ÓÒÒÐ º ÈÐÙ ÔÖ ¹ ÑÒØ ÒÓØÖ ÑÖ ÓÒ Ø Ò³ÚÓÖ ÕÙ³ÙÒ ÒÓÑÖ ÐÑØ ³ÐÑÒØ Ò ÔÖØÕÙ ÒØÖ Ø ½¼µ Ò Ð³Ô ÙÖ ÔÖØ ÑÒ Ù ÓÑÒ ÐÙÐ Ð ÒÓÑÖ ³ÐÑÒØ Ò Ð ÔÐÒ Ð³ÓÙÐÑÒØ Ö ØÒØ Ð ÑÑ ÕÙ ÐÙ ÕÙ ÖØ ÙØÐ ÔÓÙÖ ÙÒ ÐÙÐ ÑÒ ÓÒÒк Ä ÚÒØ Õ٠гÓÒ ÔÙØ ØÖÖ ³ÙÒ ØÐÐ ÓÐÙØÓÒ ÓÒØ ÒÓÑÖÙÜ ÓÑÔÖ Ð³Ò¹ ÓÑÔÖ Ð ÙÖÓØ ÐÙÐ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÒ ÐÙÐ ÑÒ ÓÒÒк ÌÓÙØ ³ÓÖ Ð Ö ÓÐÙØÓÒ Ø ÒØÖÒ ÕÙÑÒØ ÔÐÙ Ö ÕÙ ÔÙØ ÖÚÐÖ ÓÒÑÒØÐ ÔÓÙÖ ÖØÒ ÔÔÐØÓÒ º Ä ÐÙÐ Ò ÓØÖÑ Ú ØÙ Ð Ö ØÐÐ ØÓÒ ÓÙ Ð ÐÙÐ ÙÖ Ù Ö Ö ÓÙ ÔÓÙÖ ÔÓÙÖ Ð ÅÁŵ ÖÕÙÖÒØ Ò Ø ÙÒ ÓÒÒ Ò Ò Ð ÒÑØÕ٠гÓÙÐÑÒغ ÇÒ ÔÓÙÖÖ ÔÖ ÜÑÔÐ ÖÖÖ ÎÒØÑÐ ÔÓÙÖ ÙÒ ÖÚÙ ÖØÕÙ Ó ÒØÖÒØ Ð ÔÒÓÑÒ Ö ØÐÐ ØÓÒ Ø ÔÓÙÖ Ð Ù Ø¹ ØÓÒ Ò Ö Ð Ò Ø ³ÙÒ ÒÑØÕÙ Öº ÔÐÙ Ð ÙÖÓØ ÐÙÐ ÔÙØ ØÖ ÐÖÑÒØ ÓÑÔÒ ÔÖ ÙÒ Ð Ñ Ò ÙÚÖ ÔÐÙ ÓÙÖغ ÁÐ Ò³ Ø Ò Ø Ô Ò Ö ÒÖ ÙÖ ÑÓÝÒÒ ØÖÑÒÖ Ð ÞÓÒ ÓÙ ØÖÑÒ ÓÒ¹ ÒÐÐ ³ØÙÖ ÙÒ ÔÖ¹ÐÙÐ ÓÙ ÒÓÖ ÒÖÖ ÙÜ ÑÐÐ ÖÒØ Ø ØÖØÖ Ð ÔÖÓÐÑ ÓÒÒÜÓÒ ÒØÖ ÑÐÐ º ÒÒ Ð ÓÒØÓÒ ÙÜ ÐÑØ ³ÑÔÓ ÒØ ÒØÙÖÐÐÑÒØ Ø Ð Ò³ Ø Ô Ò Ö Ö ÓÙÖ ÕÙØÓÒ ÓÑÔØÐØ ÒØÖ Ð ÖÒØ ÓÑÒ º È ¾¾ Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÖÑÓÔÐ ØÕÙ

34 ÁÄÁÇÊÈÀÁ ÐÓÖÔ ÒØ Ø Ðº ÓÙÞÐ Ø Ðº ÓÙÞÐ Ø Ðº ÖÒÓÐ Ø Ðº ÖÒÓм ÖÒÖ Ø Ðº¼ Ó ÖÞÞ Ø Ðº½ ÖÒØ Ø Ðº ÓÙÔÞ Ø Ðº ÒØ Âº¹ºµ ÚÒ Èºµ ËÖÒØ Âº¹Èºµ ÎÖÒ ºµ Ø ÎÒÒØ Åºµº Ä Ñ Ò ÓÖÑ ÑØÖ ÔÐ ØÕÙ Ôº ÔÔº ¾º ÌÒÕÙ ² ÓÙÑÒØØÓÒ ½º Ñ ØÓÒ ÖÚÙ Ø ÙÑÒغ ÓÙÞÐ ºµ ÖÒÖ Âºµ ÅØÖ Â¹ºµ Ø ÇÙÒ ºµº ÓÒÒØÓÒ ØÛÒ ÒØ ÚÓÐÙÑ Ò ÑÜ ÒØ ÐÑÒØ ÑØÓ ÓÖ Ù ÓÒ ÔÖÓÐÑ ÛØ ÒÓÒÓÒ ØÒØ ÓÒØ º ÔÔÐØÓÒ ØÓ ÓÒÚØÓÒ ¹ Ù ÓÒ ÔÖÓÐѺ Ø¹Ï Ø ÓÙÖÒÐ Ó ÆÙÑÖÐ ÒÐÝ ÚÓк Ò ½ ÔÔº ¾ ¾º ÓÙÞÐ ºµ Ø ÇÙÒ ºµº ÒØ ÚÓÐÙÑ Ñ ÓÖ ØÓ ÔÖÓÐÑ ½º ÕÙÔ ³ÒÐÝ ÆÙÑÖÕÙ ÄÝÓÒ ËÒعØÒÒº ÖÒÓÐ ºÆºµ ÖÞÞ ºµ Ø ÓÖØÒ Åºµº ØÐ ÒØ ÐÑÒØ ÓÖ Ø ØÓ ÕÙØÓÒ º ÐÓÐÓ ÚÓк ¾½ ½º ÖÒÓÐ ºÆºµº ÅÜ ÒØ ÐÑÒØ ÑØÓ ÓÖ ÐÐÔØ ÔÖÓÐÑ º ÓÑÔÙغ Åغ ÔÔРź ÒÖ ÚÓк ¾ ½¼ ÔÔº ¾½ ¼¼º ÖÒÖ Âºµ Ø Æ Ãºµº ÒÐÝ ÒÙÑÖÕÙ ÓÙÐÑÒØ ÕÙ ¹ÒÛØÓÒÒ ÓÒØ Ð Ú Ó Ø ÓØ Ð ÐÓ ÔÙ Ò ÓÙ Ð ÐÓ ÖÖÙº ÆÙÑÖ ÅØÑØ ÚÓк ½¼ ÔÔº º Ó ºµº ÌÖ¹ÑÒ ÓÒÐ ÒØ ÐÑÒØ ÑØÓ ÓÖ Ø ØÓ ÔÖÓÐѺ ËÁÅ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÆÙÑÖÐ ÒÐÝ ÚÓк Ò ¾ ÚÖÐ ½ ÔÔº ¼º ÖÞÞ ºµ Ø ÓÖØÒ Åºµº ÅÜ Ò ÝÖ ÒØ ÐÑÒØ ÑØÓ º ËÔÖÒÖ¹ÎÖÐ ½½º ÖÒØ Èºµ ÌÐÛÖ Ãºµ Ø ÖÐ ºµº ÜØÒ ÓÒÐ Ú Ó ØÝ ÑÓ¹ ÐÐÒ ÓÖ ÒØÓÒ ÑÓÐÒ ÑÙÐØÓÒº º Ó ÊÒÓÖ ÈÐ Ø Ò ÓÑÔÓ Ø ÚÓк ½ Ò ½º ÓÙÔÞ Ìºµ Ø ÅÖ Ëºµº ÖÓÑ ÖØ ÓÐÚÖ ØÓ ÔÖÐÐÐ ØÖØÚ ÓÐÚÖ Ò ¹ ÓÖÑÒ ÑÙÐØÓÒº Ì ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÂÓÙÖÒÐ Ó ËÙÔÖ¹ ÓÑÔÙØÒ ÔÔÐØÓÒ Ò À ÈÖÓÖÑÒ ÓÑÔÙØÒ ÚÓк ½½ Ò ½ ÔÔº ¾¾º ÓÙÔÞ Ø Ðº ÓÙÔÞ Ìºµ Ø ÈÐÒ ºµº ËÓÐÙØÓÒ Ó Ø ÑÓÐ ÐÐÒ Ý ØÝÐÓÖ ÓÒØÒÙÓÙ ÐÖÒ ÑØÓº ÓÙÖØ ÏÓÖÐ ÓÒÖ ÓÒ ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÅÒ º ÙÒÓ Ö ÖÒØÒ ¾ ÙÒ ¹ ¾ ÙÐÐØ ½º ÓÙÔÞ½ ÓÙÔÞ Ó٠ݼ¼ ÓÙÔÞ Ìºµº ÖÒ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ø ÖÑÐÐ ÙØÓÑØÕÙº ÒØÖ Å Ò ÓÖÑ ÅØÖÙÜ Ì ÓØÓÖØ Ò Ò Ø Ò ÑØÖÙÜ ÓÐ ÆØÓÒÐ ËÙÔÖÙÖ ÅÒ ÈÖ ½½º ÓÙÔÞ Ìºµº ËØй ØÐÞ ÒØ ÐÑÒØ ÓÖ ¹ ÓÖÑÒ ÐÙ¹ ÐØÓÒº ÓÑÑÙÒØÓÒ ÒØÖÒ ½º Å ËÓÔ ÒØÔÓÐ º ÓÙ Ý ºµº ËÑÙÐØÓÒ Ð³ÒØÓÒ ÑÙÐع٠º ÒØÖ Å Ò ÓÖÑ ÅØÖÙÜ Ì ÓØÓÖØ Ò Ò Ø Ò ÑØÖÙÜ ÓÐ ÆØÓÒÐ ËÙÔÖÙÖ ÅÒ ÈÖ ¾¼¼¼º Ò Ø Ðº Ò ºµ ÌÓÛÒ Ò Èºµ Ø Ï ØÖ Åººµº ÒØ ÐÑÒØ ¹ ÑÙÐØÓÒ Ó Ò ÒØÓÒ ÑÓÙÐÒ ÔÖÓ º ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÂÓÙÖÒÐ ÓÖ Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÖÑÓÔÐ ØÕÙ È ¾

35 ÁÄÁÇÊÈÀÁ ÆÙÑÖÐ ÅØÓ ÓÖ ÀØ ² ÐÙ ÐÓÛ ÚÓк Ò ½ ÔÔº ½ º ÖÓÙÐ Ø Ðº ÖÓÙРźµ Ø ÓÖØÒ Åºµº ÒÛ ÑÜ ÒØ ÐÑÒØ ÓÖ Ø ØÓ Ò Ð ØØÝ ÔÖÓÐÑ º ËÁÅ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÆÙÑÖÐ ÒÐÝ ÚÓк ¼ Ò ÓØ ½ ÔÔº ½¼º ÓÖØÒ Ø Ðº ÓÖØÒ Åºµ Ø ÓÖØÒ ºµº ÆÛÖ Ò ÒÛÖ ÐÑÒØ ÓÖ ÒÓѹ ÔÖ Ð ÓÛ º ÏÐÝ Ò ËÓÒ ½ ÒØ ÐÑÒØ Ò ÐÙ º ÔÔº ½½¹½º ÖÖ Ø Ðº ÖÖ ºµ Ø Ö ËºÁºµº ÒÓÚÐ ÝÖ ÒÙÑÖÐ ØÒÕÙ ØÓ ÑÓÐ ÓÙÒØÒ ÓÛ Ò ÒØÓÒ ÑÓÐÒ ÔÖÓ º ÂÓÙÖÒÐ Ó ÆÓÒ¹ÆÛØÓÒÒ ÐÙ ÅÒ ½ ÔÔº ½½½ º À Ø Ðº À ºººÎºµ ÙÑ Àºµ ÎÒ ÎÓ ºÆºµ ÈØÖ ºÏºÅºµ Ø ÅÖ ÀººÀºµº ÌÓÛÖ ¹ ÒØ ÐÑÒØ ÑÓÐ ÓÖ Ø ¹ Ø ÒØÓÒ ÑÓÙÐÒ ÔÖÓ º ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÈÓÐÝÑÖ ÈÖÓ Ò ÚÓк ÁÁ Ò ½ ÔÔº ¾¼¾½º ÀÒ Ø Ðº ÀÒ Àºµ Ø ÏÙ ºµº ÒÛ ÑÜ ÒØ ÐÑÒØ ÓÖÑÙÐØÓÒ Ò Ø Ñ ÑØÓ ÓÖ Ø ØÓ ÕÙØÓÒ º ËÁÅ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÒÙÑÖÐ ÒÐÝ ÚÓк Ò ¾ ÚÖÐ ½ ÔÔº ¼½º ÀÙ Ø Ðº À٠̺ºʺµ ÃÑ Ä٠Ϻµ Ø ÖÓÓ ºµº ÒØ ÒÐÝ Ó ÒÓÑÔÖ Ð Ú ÓÙ ÓÛ Ý Ø ÔÒÐØÝ ÙÒØÓÒ ÓÖÑÙÐØÓÒº ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÈÝ Ù ÚÓк ¼ ½ ÔÔº ½¼º ÃÝØ Ø Ðº ÃÝØ Êººµ ÖÓÙÖ ºµ Ø ÀÖØ ÄºÈºµº ØÖ¹ÑÒ ÓÒÐ ÓÙÖݹÐÑÒØ ÔÔÖÓ ØÓ ¹ Ø ÒØÓÒ ÑÓÐÒº ÂÓÙÖÒÐ Ó ÆÓÒ¹ÒÛØÓÒÒ ÐÙ ÅÒ Ò ½ ÔÔº ¾ ¾¼º ÅÒÒ ÅÒÒ ºµº ÅÓÐ ØÓÒ Ù ÖÑÔÐ ÑÓÙÐ ³Ò¹ ØÓÒ ÔÓÙÖ ÔÓÐÝÑÖ ØÖÑÓÔÐ ØÕÙ ÔÖ ÙÒ ÑØÓ ÙÐÖÒÒ¹ ÐÖÒÒÒ ÖØÖÖº ÒØÖ Ñ Ò ÓÖÑ ÑØÖÙÜ Ì ÓØÓÖØ Ò Ò Ø Ò ÑØÖÙÜ ÓÐ ÆØÓÒÐ ËÙÔÖÙÖ ÅÒ ÈÖ ½º ÅÖ ÅÖ Ëºµº ÍÒ ÑÓÐ ÔÖÐÐÐ ØÓÒ ËºÈºÅºº ÔÓÙÖ Ð ÑÙÐØÓÒ ÒÙÑÖÕÙ ÔÖÓ Ñ Ò ÓÖÑ ÑØÖÙܺ ÒØÖ Ñ Ò ÓÖÑ ÑØÖÙÜ Ì ÓØÓÖØ Ò Ò Ø Ò ÑØÖÙÜ ÓÐ ÆØÓÒÐ ËÙÔÖÙÖ ÅÒ ÈÖ ½º ÈÖÓÒÒÙ ÈÖÓÒÒ٠Ǻµº ÅØÓ ÐÑÒØ Ò ÔÓÙÖ Ð Ù º Å ¹ ÓÒ ½ ÊÅ º ËÖÒ Ø Ðº ËÖÒ Îºµ Ø ËÑ ºµº Ò ÒØ ØÖØÚ ÑØÓ ÓÖ Ø ÒÖÐÞ ØÓ ÔÖÓÐѺ ËÁÅ ÂÓÙÖÒÐ Ó ËÒØ ÓÑÔÙØÒ ÚÓк ½ Ò ½ ÂÒÚÖ ½ ÔÔº ¾¼¼¾¾º ÌÒÙÝ Ø Ðº½ ÌÒÙÝ Èººµ Ø ÄÖÓÜ Êºµº ÑÓÐ ÐÐÒ ØÙÝ ÛØ Ò¹ ÒØ Ø Ø º ÁÒØÖÒº ÈÓÐÝÑÖ ÈÖÓ Ò ÚÓк ÎÁ Ò ½ ½½ ÔÔº ½¾º ÌÖÓØÒÓÒ Ø Ðº ÌÖÓØÒÓÒ Âº¹Èºµ ÎÖ٠ºµ ÓÖÞÝÒ ºµ Ø ÈÖ٠źµº ÅØÖ ÔÐ ØÕÙ ØÖÙØÙÖ ¹ÔÖÓÔÖØ Ñ Ò ÓÙÚÖ ÒÓÖÑÐ ¹ ØÓÒº ÆØÒ ½ ÒØÒ ØÓÒ Ä ÔÖ ÒÓÖº ÎÒØÑÐ ÎÒØÑÐ ºËºµº ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ ³ÙÒ ÒØÕÙ Ö ØÐÐ ØÓÒ Ò ÙÒ Ó ÑÒ ÓÒÒÐ ÔÖ ÐÑÒØ Ò º ÔÔÐØÓÒ Ð³Ò¹ ØÓÒ Ø Ù ÔÖÓ ÔÙ ¹ÔÙÐк ÒØÖ Ñ Ò ÓÖÑ ÑØÖÙÜ È ¾ Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÖÑÓÔÐ ØÕÙ

36 ÁÄÁÇÊÈÀÁ ÏØÒ Ø Ðº ÓÓ Ø Ðº¾ Ù Ø Ðº Ò Ø Ðº Ì ÓØÓÖØ Ò Ò Ø Ò ÑØÖÙÜ ÓÐ ÆØÓÒÐ ËÙÔÖÙÖ ÅÒ ÈÖ ½º ÏØÒ ºµ Ø ËÐÚ ØÖ ºµº Ø ØÖØÚ ÓÐÙØÓÒ Ó ØÐÞ ØÓ Ý ØÑ ÔÖØ ½Ù Ò ÑÔÐ ÓÒÐ ÔÖÓÒØÓÒÖ º ËÁÅ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÆÙÑÖÐ ÒÐÝ ÚÓк ¼ Ò ÂÙÒ ½ ÔÔº ¼º ÓÓ Àºµ ÅÙÖØ ºµ Ø Ì ÙÓ Àºµº Å ÙÖÑÒØ Ó ÑÐØ ØÑÔÖØÙÖ ÔÖÓÐ ÙÖÒ ÐÐÒ Ò ÔÒ ÔÖÓ Ù Ò ÒÛ ÒØÖØ ØÖÑÓÓÙÔÐ Ò ÓÖº ÊÔÔÓÖØ ØÒÕÙ ÆÌ ½¾º ÔÔº ½¹½½º Ù ÙÒ¹Ïݵ Ø Ä٠̹ÂÓµº ÝÖ»¾ ÒØ ÐÑÒØ Ø¹ ÒÕÙ ÓÖ ÔÓÐÝÑÖ ÔÖÓ Ò ÓÔÖØÓÒ º ÈÓÐÝÑÖ ÒÒÖÒ Ò ËÒ ÚÓк Ò ½ ÒÚÖ ½ ÔÔº º Ò Êºµ ÃÒÒÝ Èºµ ÈÒ¹ÌÒ Æºµ Ø Ò ¹Âºµº ÌÖ¹ ÑÓÚ ÓÐ Ø ÑÙÐØÓÒ Ó ØÖÑÐÐÝ Ò ÔÖ ÙÖ¹ÒÙ ØÖ Ò ÒØÓÒ ÑÓÙÐÒ ÓÖ Ø ÔÖØÓÒ Ó ÖÒ Ò ÛÖÔ ÓÖ Ö¹ÖÒÓÖ ØÖÑÓÔÐ Ø º º ÆÓÒ¹ÆÛØÓÒÒ Ð٠ź ÚÓк ½ ÔÔº ½½¼º Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÖÑÓÔÐ ØÕÙ È ¾

37 ÁÄÁÇÊÈÀÁ È ¾ Ä ÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓ ³ÒØÓÒ ØÖÑÓÔÐ ØÕÙ

38 ÔØÖ ¾ ÅÐÐ Ò ÓØÖÓÔ Ø ØÑØÓÒ ³ÖÖÙÖ

39 ËÓÑÑÖ ¾º½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÒÖØÓÒ ÑÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ¾º¾º½ ÒÖØÓÒ ÑÐÐ ÓØÖÓÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ µ ÅØÓ ÖÓÒØÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ µ ÅØÓ ÐÙÒÝ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ µ ÅØÓ ³ÓÔØÑ ØÓÒ ÐÓÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾º¾ ÊÔÔÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾º ÒÖØÓÒ ÑÐÐ Ò ÓØÖÓÔ º º º º º º º º º º º º º º º º µ ÅØÓ ³ÔØØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º µ ÅØÓ ÖÒÑÒØ Ò ÓØÖÓÔ º º º º º º º º º º º º º º µ ÅØÓ ³ ÜØÖÙ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º µ ÅØÓ ÖÓÒØÐ ¹ ÅØÓ ÐÙÒÝ º º º º º º º º º º µ ÅØÓ ³ÓÔØÑ ØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾º ÓÒÐÙ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º ÅØÖÕÙ ÒØÙÖÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º ØÑØÓÒ ³ÖÖÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ºº½ ØÑØÓÒ ÔÖÓÖ Ø ÔÓ ØÖÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ºº¾ ÖÖÙÖ ³ÒØÖÔÓÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º ØÑØÓÒ ³ÖÖÙÖ ÔÓ ØÖÓÖ ÈÖÓÐÑ ËØÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº½ ØÑØÓÒ Ð ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº¾ ØÑØÙÖ ³ÖÖÙÖ ÙÖ Ð ÚÖÒ ÖØ º º º º º º º º ¾º ÓÙÐÑÒØ ÈÓ ÙÐÐ ÒØÖ ÔÐÕÙ ÔÖÐÐÐ º º º º º º º º ¾ºº½ ÖÖÙÖ ÜØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº¾ ÓÑÔÖ ÓÒ ØÑØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ¾ºº ÓÒÐÙ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º ÔØØÓÒ ÑÐÐ ¹ ÐÙÐ ³ÜØÖÙ ÓÒ º º º º º º º º º º º ¾ ¾ºº½ ÓÒØÖØÓÒ ½¹ ÓÙÐÑÒØ ÑÒ ÓÒÒÐ º º º º º º º º º º ¾ºº¾ ÓÒØÖØÓÒ ½¹ ÓÙÐÑÒØ ØÖÑÒ ÓÒÒÐ º º º º º º º º º º ¾º ÈÖ ÔØÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º ÔÔÐØÓÒ Ð ÑÙÐØÓÒ Ù ÖÑÔÐ º º º º º º º º º º ½ ÐÓÖÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

40 ¾º½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ë Ð³ÓÒ ÓÒ Ö Ð ØÖÚÙÜ ÈÖÖ Ø Ðº Ø ÈÐÑÖÓ Ø Ðº ÓÑÑ Ð ÔÖÑÖ Ò Ð ÓÑÒ Ð Ø ÙÒ ÕÙÒÞÒ ³ÒÒ ÕÙ Ð ÒÓØÓÒ ÑÐÐ Ò Ó¹ ØÖÓÔ Ø ÒØÖÓÙغ ÍÒ ÑÐÐ Ò ÓØÖÓÔ Ø ÙÒ ÑÐÐ ÓÒØ Ð ÐÑÒØ ÔÖ ÒØÒØ ÙÒ ÐÐÓÒÑÒØ Ò ÙÒ ÓÙ ÔÐÙ ÙÖ µ ÖØÓÒ µ ÔÖÚÐ µº Ò Ð Ð ÚÓÐ Ð ÖØÖ ÓÔØÑÐ ³ÕÙÐØÖÐØ ÐÑÒØ Ù Ð ØÓÖ Ð³ ØÑØÓÒ ÔÖÓÖ Ð³ÖÖÙÖ ³ÒØÖÔÓÐØÓÒ ÖÐØ º ÆÒÑÓÒ ÔÓÙÖ ÖØÒ ÔÔÐØÓÒ Ð ÔÙØ ØÖ ÓÒ Ö ÓÑÑ ÙÒ ÑÐÐ ÔØ ³ Ø Ö ÕÙ ÓÔØÑ Ð ÖÔÔÓÖØ ÕÙÐØ»ÓØ ÐÙк ³ Ø ÕÙ ÑÓÒØÖÒØ ÔÖ Ð ÔÖØÕÙ Ð ÖÒ ÑÓÖØ ØÖÚÙÜ ÙÖ Ð ÝÒÑÕÙ Ù ÓÑÔÖ Ð ÕÙ ÖÓÙÖÖÒØ ÒØÒ ÚÑÒØ Ù ÑÐÐ Ò ÓØÖÓÔº Ò Ð ÐÙÐ Ò ÖÓÒÙØÕÙ ÔÖ ÜÑÔÐ Ð ÚÖÐ ÖØÖ ØÕ٠гÓÙÐÑÒØ ÔÖ¹ ÒØÒØ ÓÙÚÒØ ÚÖØÓÒ ÑÖÕÙ Ò ÖØÓÒ ÔÖÚÐ º ØØ Ò ÓØÖÓÔ ÔÙØ ÚÒØÙ ÑÒØ ÖØÖ Ö Ð ÑÐÐ ÕÙ Ú ÔÖÑØØÖ ÐÙÐÖ ÑÔ ÚÖÐ ÚÓÖ º ¾º½ Ð ÑÐØÙ ÓÖÑ ÒØÖ Ð ÑÐÐ Ø Ð ÓÚÐÙÖ Ù ÒÓÑÖ Åµº º ¾º½ ÜÑÔÐ ÐÙÐ ÙÖ ÙÒ ÑÔ Ò ÓØÖÓÔ ØÖ ØÖÓ Þ Ø Ðº µº ÓÑÑÒØ ÓØÒعÓÒ ÙÒ ÑÐÐ Ò ÓØÖÓÔ Ë³ ÒØ ³ÙÒ ÑÐÐ ÔØ Ð ÔÖÓÐÑ Ò ÔÓ Ô Ò ØÖÑ ÒÖØÓÒ ÑÐÐ Ñ ÔÐÙØØ ÓÑÑ ÙÒ ÔÖÓ¹ Ù ØÖØ ³ÔØØÓÒ ÐÓÒ ÙÒ ÖØÖ Ð ÔÐÙ ÓÙÚÒØ Ù ³ÙÒ ÐÙÐ ÔÖÐÐ ÙÖ ÙÒ ÑÐÐ ÓØÖÓÔº Ø Ð ØÖØ ³ÔØØÓÒ ÑÐÐ Ð ÔÐÙ ÓÙÖÑÑÒØ ÑÔÐÓÝ ÔÙØ ÓÑÔÓ Ö Ð ÓÒ ÙÚÒØ ½º ÓÒÒ ³ÙÒ ÑÐÐ ÒØк ¾º Ê ÓÐÙØÓÒ Ù ÔÖÓÐÑ ÖØ º º ÐÙРгÖÖÙÖ ÐÓÐ ÙÖ ÕÙ ÐÑÒØ Ã Ù ÑÐк º Ë Ð³ÖÖÙÖ ÐÓÐ Ø ÒÖÙÖ Ð ÔÖ ÓÒ ÓÙØ ÐÓÖ Ò Ð³ÓÖØѺ ËÒÓÒ ÜØÖÖ Ð³ÒÓÖÑØÓÒ ÔÓÙÖ ÑÐÓÖÖ Ð ÑÐк º ÔØØÓÒ ÓÙ ÖÓÒ ØÖÙØÓÒ Ù ÑÐÐ ÔÖØÖ ØØ ÒÓÖÑØÓÒ Ø ÖØÖØÓÒ Ð³ÐÓÖØÑ ÔÖØÖ Ð³ØÔ ¾º ÔØØÓÒ ÑÐÐ Ø ÐÙÐ ³ÖÖÙÖ ÐÑÒØ Ò ÓÒØ ÓÒ ØÖÓØÑÒØ Ð º ÆÓØÖ ØÖÚÐ ÔÓÖØÖ ÓÒ Ð Ó ÙÖ ÙÒ ØÒÕÙ ÑÐÐ ÕÙ ÔÖÑØ Ð³ÔØØÓÒ Ò Ó¹ ØÖÓÔ Ø ÙÖ Ð³ ØÑØÓÒ ³ÖÖÙÖ Ò Ö Ð ÒØÓÒ ³ÙÒ ÖØÖ ³ÔØØÓÒº ÙÜ ÔÓÒØ ÖÓÒØ ÔÖ ÒØ Ò Ø ÓÖÖ Ù ÓÙÖ ÔØÖº Å ÙÔÖÚÒØ ÖÔÔÐÓÒ Õ٠гÔÔÐØÓÒ ÒÓ ÖÖ Ú Ö Ù Ò ³ÙÒ ÓÙØÐ ÑÙÐØÓÒ ÖÑÔÐ ÓÖÔ ÑÒ º ³ Ø Ð ÙÒ ÔØ ¾

41 ¾º¾º ÒÖØÓÒ ÑÐÐ ÒÓØÖ ØÖÚÐ ÒÓÙ ØÒÓÒ ÙÒ ÖØÖ ÔÖÓÖ ÔÓÙÖ Ð³ÔØØÓÒ Ò ÓØÖÓÔ ÚÓÖ Ð ÓÑØÖ ÑÑ Ô Õ٠гÓÒ ÓÙØ ØÖØÖº ÐÐ ¹ ÔÖ ÒØÒØ ÖÒ ÖÔÔÓÖØ ÓÖÑ ÕÙ ÒÒÖÒØ ÖØÒÑÒØ ÙÒ Ò ÓØÖÓÔ ÑÔ Õ٠гÓÒ ÓÙØÒØ ÐÙÐÖµº ØØ ÓÒÒ Ò ÔÖÐÐ Ð ÓÑØÖ ÓØ ÒÓÙ ÖÚÖ ÔÓÙÖ Ð ÒÖØÓÒ ÔÖÑÐ Ù ÑÐÐ Ò ÓØÖÓÔº Ò ÓÙØÖ Ð ÒÖØÓÒ ÓØ Ö Ð ÓØ Ø ÓÒ Ð ÔÐÙ ÙØÓÑØÕÙ ÔÓ Ð ÔÓÙÖ ÕÙ Ø ÓÙØÐ ÔÙ ØÖ ÙØÐ Ò ÙÒ ÓÒØÜØ ÒÙ ØÖк ³ Ø ÑÑ Ð Ð ÑÓØÚØÓÒ ÒØÐÐ ÒÓØÖ ØÖÚÐ ÔÓÙÖ ÙÒ ÔÔÐØÓÒ ÒÙ ØÖÐÐ ÙÓÙÖ³Ù ØÖÓÔ ÓÙÚÒØ ÐÑØ ÔÖ Ð ØÐÐ ÑÐÐ º ³ Ø ÔÓÙÖÕÙÓ ÒÓÙ ÓÑÑÒÖÓÒ ÔÖ ÔÖ ÒØÖ Ð ÑØÓ ÒÖØÓÒ ÑÐÐ Ø Ò ÔÖØÙÐÖ Ð ÑØÓ ÒÖØÓÒ Ò ÓØÖÓÔ ÓÒØ ÐÐ ÕÙ ÒÓÙ ÔÖÓÔÓ ÓÒ º ÆÓÙ ÚÖÖÓÒ Ù ÕÙÐÐ ÖÔÓÒ ÒÓÙ ÚÓÒ ØÒØ ³ÔÔÓÖØÖ ÙÜ ÕÙ ØÓÒ Ð Ð ÑØÖÕÙ ÒØÙÖÐÐ Ù ÓÑÒ ÐÙк ¾º¾ ÒÖØÓÒ ÑÐÐ ÈÖÕÙ ÒÓÙ ÓÙØÓÒ ØÖØÖ Ô ØÖÑÒ ÓÒÒÐÐ ÓÑÔÐÜ ÒÓÙ ÚÓÒ Ø Ð ÓÜ ³ÙÒ ÑÐÐ ØØÖÖÕÙ ÒÓÒ ØÖÙØÙÖº Ä ÐØÙÖ ÒØÖ ÔÖ Ð ÒÖØÓÒ ÑÐÐ ØÖÙØÙÖ ÔÓÙÖÖ ÖÖÖ Ù ØÖÚÐ ÅÖØÒ º½ º ÈÖÑ ÑØÓ ÑÐÐ ØØÖÖÕÙ ÒÓÒ ØÖÙØÙÖ ÒÓÙ ÚÓÒ Ó ÔÖ ÒØÖ ÐÐ ÕÙ ÓÒØ Ð ÔÐÙ ÖÔÒÙ Ø ÕÙ ÔÖÑØØÒØ Ð ÒÖØÓÒ ÑÐÐ Ò ÓØÖÓÔ º Ë Ð³ÓÒ ÖØ ÓÜ Ð ÑØÓ ÓØÖ ÈÖÙÓ Ø Ðº ËÔÖ Ø Ðº½ µ ÐÑÒØ ÔÔÐÐ ÓÑØÖ ØÖÑÒ ÓÒÒÐÐ Ø ÕÙ ÔÓ Ð ÔÖÓÐÑ Ù Ö ÔØ ÓÑØÖ Ð Ö Ø Ð ÑØÓ ÖÓÒØÐ Ð ÑØÓ ÐÙÒÝ Ø Ð ÑØÓ ÖÔÓ ÒØ ÙÖ Ð³ÓÔØÑ ØÓÒ ÐÓк ÑØÓ ÖÓÒØ ØÓÙØ ³ÓÖ ÔÖ ÒØ Ò ÙÒ ÓÒØÜØ ÓØÖÓÔ ÔÙ ÒÓÙ ÒÓÙ ÒØÖ ÖÓÒ ÐÙÖ ÐÒ ÓÒ Ò ÓØÖÓÔº ¾º¾º½ ÒÖØÓÒ ÑÐÐ ÓØÖÓÔ µ ÅØÓ ÖÓÒØÐ Ä ØÒÕÙ ÑÐÐ ÖÓÒØÐ ÓÒ Ø ³ÔÔÙÝÖ ÙÖ Ð ÑÐÐ ÒØÐ Ð ÖÓÒØÖ Ù ÓÑÒ ÔÓÙÖ ÑÐÐÖ Ð³ Ô ÕÙ³ÐÐ ÐÑØ Ð ÖÓÒØÖ Ù ÓÑÒ Ø ÓÒ Ö ÔØ ÔÖ ÓÒ ØÖÙØÓÒµº ³ Ø ÙÒ ÑØÓ ØÖØÚ ÕÙ ÖÑÔÐØ Ð ÓÑÒ ÔÖ ÖØÓÒ ³ÙÒ ØØÖÖ ÔÖØÖ ³ÙÒ ØÖÒе Ð ÖÓÒØÖ ÓÙÖÒغ ü ÕÙ Ò ÖØÓÒ ³ÙÒ ÐÑÒØ Ð ÒØÓÒ Ù ÑÐÐ ÖÓÒØÖ Ø ÑÓ Ò ÒÐÚÒØ Ð ÙÖ ÐÕÙÐÐ ³ÔÔÙØ ÒÓÙÚÐ ÐÑÒØ Ø Ò ÓÙØÒØ Ð ÒÓÙÚÐÐÑÒØ Ö º Ä ÔÖÓ Ù ØÖØ ØÖÑÒ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÞÓÒ Ö ØÒØ ÑÐÐÖ ÚÒØ Úº Ø ÐÓÖØÑ ÕÙ ³ÒÓÒ ÑÔÐÑÒØ Ò ³ÚÖ ÕÙ Ð ØÖÓ ÔÓÒØ ÙÚÒØ ÓÒØ ÑØÖ Ð ÓÜ Ù ØÖÒÐ ÖÚÒØ Ð ÖØÓÒ Ù ÒÓÙÚÐ ÐÑÒØ Ð ÓÜ Ð ÔÓ ØÓÒ Ù ÒÓÙÚÙ ÒÙ ÕÙ ÒØ ÒÓÙÚÐ ÐÑÒØ Ð Ö ÔØ Ð ÓÑÔØÐØ Ù ÑÐÐ ºº ÕÙ Ð ÒÓÙÚÐ ÐÑÒØ ÒÚÙ Ô ÐÑÒØ ÔÖÑÑÒØ Ö µº Ä ÐØØÖØÙÖ ÔÖÓÔÓ ÙÒ ÖØÒ ÒÓÑÖ ÓÐÙØÓÒ ÕÙ Ö ÔØÒØ ØÖÓ ÔÓÒØ Ø ÓÒÒÒØ Ö ÙÐØØ Ø ÒØ Ù Ò Ò ÒÖØÓÒ ÄÓÒÖ Ø Ðº Öݹ Ø ÕÙ³Ò ÔØØÓÒ ÀÓ Ø Ðº º ÆÒÑÓÒ Ð ÕÙÐØ Ù ÑÐÐ ÒÐ Ø ÓÖØÑÒØ ÔÒÒØ Ð ÕÙÐØ Ù ÑÐÐ Ð ÖÓÒØÖº Ò Ø Ð Ø ÑÔÓ Ð ÓÒ ØÖÙÖ ÙÒ ÓÒ ÐÑÒØ ÔÖØÖ ³ÙÒ ÑÙÚ ÕÙÐØ ÙÒ ØØÖÖ Ð Ò ÔÙØ Ô ØÓÙÓÙÖ ØÖ Ò Ö Ò Ð ÓÑÒ ³Ð ÒØÖ Ø ÐÑÒØ ÚÓ Ò Ø ÙÒ È ¼ ÅÐÐ Ò ÓØÖÓÔ Ø ØÑØÓÒ ³ÖÖÙÖ

Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation

Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation Vincent Lepez To cite this version: Vincent Lepez. Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation. Mathematics.

Plus en détail

Geoffroy Guibert. To cite this version: HAL Id: tel-00007082 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007082

Geoffroy Guibert. To cite this version: HAL Id: tel-00007082 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007082 Etude par des méthodes nucléaires et physico-chimiques de la contamination des tissus situés autour de biomatériaux métalliques implantés. Mesure de la contribution à la toxicité par la radioactivité résiduelle

Plus en détail

Extraction d informations à partir de documents juridiques : application à la contrefaçon de marques

Extraction d informations à partir de documents juridiques : application à la contrefaçon de marques Extraction d informations à partir de documents juridiques : application à la contrefaçon de marques Pierre Renaux To cite this version: Pierre Renaux. Extraction d informations à partir de documents juridiques

Plus en détail

Å Ø Ö Ê Ö ÁÒØ ÐÐ Ò ÖØ ÐÐ Ê ÓÒÒ Ñ ÒØ ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ä Ò ØÙ Ô Ö ÑÙÐ Ø ÓÒ Ð ÝÒ Ñ ÕÙ ÓÖ Ò Ø ÓÒÒ ÐÐ ³ÙÒ Ý Ø Ñ ÑÙÐØ ¹ ÒØ ÔØ Ø Ò ÙÒ Ö Ù ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº Ê ÔÔÓÖØ ËØ Å Ø Ö Ê Ö ÁÒØ ÐÐ Ò ÖØ ÐÐ Ê ÓÒÒ Ñ ÒØ ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ä Ò

Plus en détail

ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÌÀÇÄÁÉÍ ÄÇÍÎ ÁÆ ÍÄÌ ³ÁÆ ÆÁ ÊÁ ÁÇÄÇ ÁÉÍ ÊÇÆÇÅÁÉÍ Ì ÆÎÁÊÇÆÆ Å ÆÌ Ä ÔÔÖÓ Ý Ø Ñ ÔÓÙÖ ÙÒ ÑÙÐ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ô Ø Ú Ø ÖÖ ØÓ Ö ÔÔÐ ÕÙ Ð Ø ÓÒ Ð ÖØ Ð Ø ÓÐ Ò Ð Ö ÓÒ Ù Ö Æ Öµ ÈÖÓÑÓØ ÙÖ ÈÖº Ⱥ ÓÙÖÒÝ Öº º Ö Ö ÌÖ

Plus en détail

Æ Ó ³ÓÖ Ö ºÍº ½ ¼ ËÈÁ ¾ ÍÒ Ú Ö Ø Ð È Ð ¹ Ð ÖÑÓÒØ ÁÁ ÓÐ ÓØÓÖ Ð Ë Ò ÔÓÙÖ Ð³ÁÒ Ò ÙÖ Ð ÖÑÓÒع ÖÖ Ò ÌÀ Ë ÈÖ ÒØ Ô Ö Ê Ñ ÇÊÆ Ì ÁÒ Ò ÙÖ Ð³ ÆËÈË Ñ ÖÓ Ð ØÖÓÒ ÕÙ Ø ³ ÒØÖÙÑ ÒØ Ø ÓÒ ÍÒ Ú Ö Ø ÄÓÙ È ËÌ ÍÊ ÈÓÙÖ Ó Ø Ò

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ËÙ ÆÌÊ ³ÇÊË Ê ÔÔÓÖØ ÒØ ÕÙ ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ ³ÙÒ À Ð Ø Ø ÓÒ Ö Ö Ê Ö Â Ò¹ Ö ÒÓ ÅÇÆÁÆ Ö Ò Ì Ð ÓÑ Ê² ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ÙÜ Ñ Ø Ó ÓÖÑ ÐÐ ÔÓÙÖ Ð ÐÓ Ð ËÓÙØ ÒÙ Ð Ù ÚÖ Ð ¾¼¼¾ Ú ÒØ ÙÒ ÙÖÝ ÓÒ Ø ØÙ Ô Ö

Plus en détail

Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs pour réseaux autonomes

Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs pour réseaux autonomes Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs pour réseaux autonomes Nicolas Patin To cite this version: Nicolas Patin. Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs

Plus en détail

ÇÄ Ë ÅÁÆ Ë È ÊÁË ÓÐÐ ÓØÓÖ Ð ÌÀ Ë ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö ÓØ ÙÖ Ð³ ÓÐ Å Ò È Ö ËÔ Ð Ø ÅÓÖÔ ÓÐÓ Å Ø Ñ Ø ÕÙ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ô Ö Î Ð ÖÝ Ê ÓÒ Ð ½ Ñ Ö ¾¼¼½ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð ÅÓÖÔ ÓÐÓ Å Ø Ñ Ø Õ٠г Ò ÐÝ ÓÒ Ø ÓÒ

Plus en détail

Ì ÈÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ø ØÖ ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ËÔ Ð Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÅÓ Ð Ø ÓÒ ÝÒ Ñ ÕÙ ÐÙÜ Ô Ö ÒØ º ÔÔÐ Ø ÓÒ ÙÜ ÔÖÓ Ù ÖÙ ÐÐ Ñ ÒØ Ò ÐØÖ Ø ÓÒ Ø ÖÓ ÓÒº Ô Ö Ú Ë ÊÎ Ì ËÓÙØ ÒÙ Ð ¾ ÒÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ Ú ÒØ Ð ÙÖÝÓÑÔÓ

Plus en détail

ÈÖÓ Ø Ò ³ ØÙ ÇÆ ÈÌÁÇÆ ³ÍÆ ÈÄ ÆÁ Á Ì ÍÊ ÌÊ Â ÌÇÁÊ Ë ÈÇÍÊ ÍÆ ÊÇ ÇÌ ÅÇ ÁÄ Å ØØ Ù Å ÓÒÒ Ù ÚÖ Ö ¾¼¼ ÈÖÓ ÙÖ Ö ÔÓÒ Ð Ù È ÆË Å Åº Ö ØÓÔ ÁÊ Í ¹ Í ÁÆ Åº  ҹÄÙ Í À Ì ËÍÈ Ä Åº ËØ Ô Ò ÎÁ ÄÄ ¾ È Å ØØ Ù Å ÓÒÒ Ù Ê Ñ

Plus en détail

Î Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ ÑÓ Ð Ó Ø Ð Ô Ö ÔØ ÓÒ Ð ÕÙ Ð Ø ÓÙ Ø ÕÙ Ò ÙÒ Ò Ñ Ð ÐÐ ÓÒ ÖØ Ø ³ÓÔ Ö Ö Ã ÀÄ Ñ Ð Ð Ö Ñº Ö Ì ÓØÓÖ Ø Ö Ø ÙÖ Ø Å Ð ÊÍÆ Í Ä ÓÖ ØÓ Ö ³ Ù Ð ÁÊ Å È Ö Ä ÓÖ ØÓ Ö ³ ÓÙ Ø Õ٠гÍÒ Ú Ö Ø ÙÅ Ò Ä Å Ò Ì ÔÖ ÒØ

Plus en détail

Ò ÑÑÓÖ ÖÒÓ ÊÑÖÑÒØ ØÖÚÐ Ø «ØÙ Ò Ð ÖÓÙÔ ÅË Ð³ÁÒ ØØÙØ ÈÝ ÕÙ ÆÙÐÖ ÄÝÓÒº ÖÒÖ ÁÐÐ Ø ÑÓÒ ÖØÙÖ Ø ÔÒÒØ ØÖÓ Ò ÐÙ Ù ÖÓÒÒ ÒØ ÔÓÙÖ Ð ÓÒ Ò ÕٳРØÓÙÓÙÖ Ù ØÑÓÒÖ Ò ÑÓÒ ØÖÚÐ Ø ÔÓÙÖ Ð ÐÖØ ÕٳРѳ ÓÖ ØÓÙØ Ù ÐÓÒ Ñ Ø º ÂÕÙ

Plus en détail

ÇÙ ÑÒ ÐÐÝ ØÓÒ ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ Ò ÓÒØÜØ ØÓÒ ÔÖÓØ ÒÐÝ ÙÜ Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ ÅÑÓÖ ÑØÖ ÔÖ ÒØ Ð ÖØÓÒ ØÙ ÝÐ ËÙÔÖÙÖ Ð³ÍÒÚÖ Ø ÙÉÙ ÔÓÙÖ Ð³ÓØÒØÓÒ Ù Ö ÅØÖ Ò ÅºËºµ ÈÖÓÖÑÑ ÅØÖ Ò ØÓÒ ÔÖÓØ ÔÖØÑÒØ Ò ÑÒ ØÖØÚ ÍÒÚÖ Ø Ù ÉÙ ÀÙÐÐ Å ¾¼¼¾

Plus en détail

!" # $%% %%% ÚÐÙØÓÒ Ê ÕÙ ÓÒØÖÓÚÖ ÔÖ Ð ÌÓÖ ÇÔØÓÒ ÊÐÐ ÊÓÖØ Ã Ø Ý ÒÖ ÄÔ Þ ËÓÔ ÈÖÓ Ü Ø ÑÐ ÈÖÓØÓÔÓÔ Ù ß ÊÉŹÁÈ ¾ ÖÙ Ð ÖØ ½ ¼¼¾ ÅÖ ÐÐ Ê ÙÑ ÈÙÐ ÓÒ ÑÒ ÖÕÙÖ ØØ ÝÒÑ Ò ÓÒØÖÓÚÖ ÓÙÒØ ÓÖ ÚÐÙÒ Ö º Ì ÒÐÙ ÒÚÖÓÒÑÒØÐ Ö ÓÒÓÑ

Plus en détail

ÊÔÔÓÖØ Ø ÖÒÓ ÇÐÚÖ Å ÔØÑÖ ¾¼¼¾ Ê ÙÑ Ä ÓÖÑÐ Ñ Ö ÙÜ Ý Ò Ø ÙÒ ÐØÖÒØÚ Ð ØÓÒ ÓÒÒ Ò Ö Ð ÓÒØ Ð Ö ÙÐØØ ³ÙÒ ÓÒÚÖÒ ÒØÖ Ð ÑØÓ ØØ ØÕÙ ÕÙ ÔÖÑØØÒØ ÐÔ Ð³Ó ÖÚØÓÒ Ð ÐÓ Ø ØÒÓÐÓ Ð³ÒØÐÐÒ ÖØÐÐ ÕÙ ÔÖÑØØÒØ ÙÜ ÓÖÒØÙÖ ØÖØÖ Ð ÓÒÒ

Plus en détail

ÆÙÑ ÖÓ ³ÓÖ Ö Í ½½ Ë ¾ È Ì ¼ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ä ÁË È Ë Ä Íº ºÊº Ê Ö Ë ÒØ ÕÙ Ø Ì Ò ÕÙ µ ÇÄ Ç ÌÇÊ Ä Ë Ë Á Æ Ë ÇÆ Å ÆÌ Ä Ë ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö Ç Ì ÍÊ ³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ËÈ Á ÄÁÌ ÈÀ ËÁÉÍ Ë È ÊÌÁ ÍÄ Ëµ Ô Ö ÙÝ À ÄÄ

Plus en détail

MISE À PROFIT DU SÉQUENÇAGE DU GÉNOME HUMAIN POUR IDENTIFIER DE NOUVEAUX MINISATELLITES POLYMORPHES, VOIRE HYPERMUTABLES

MISE À PROFIT DU SÉQUENÇAGE DU GÉNOME HUMAIN POUR IDENTIFIER DE NOUVEAUX MINISATELLITES POLYMORPHES, VOIRE HYPERMUTABLES MISE À PROFIT DU SÉQUENÇAGE DU GÉNOME HUMAIN POUR IDENTIFIER DE NOUVEAUX MINISATELLITES POLYMORPHES, VOIRE HYPERMUTABLES France DENOEUD Rapport de stage de DEA AGM2 (1999-2000) effectué à l'institut de

Plus en détail

Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ò Ö Ð ½º½ Ä ÝÐ ØÑÓ Ô Ö ÕÙ ÔÓÙ Ö Ñ Ò Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½º½ Å Ò Ú Ò Ô Ø ØÓÖ ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½º¾ Å Ò Ú Ò Ð Ø Ò ÕÙ ØÙ ÐÐ º º º

Plus en détail

ÅÆ ÁÆÄ ÀÅ ½½¼ ÈÖÒÔ Ñ ÈÖÓ ÙÖ ÐÒ ËعÑÒØ Ø Ù Ð ÑÖ ¾¼¼½ ØÑÔ ¼ ¼ ¹ ½¾ ¼ ÍÍÆ ÅÌÊÁÄ ËÍÈÈÄÅÆÌÁÊ ÈÊÅÁË Æ³ÁÅÈÇÊÌ ÉÍÄÄ ÄÍÄÌÊÁ ÈÊÅÁË ÁÆËÌÊÍÌÁÇÆË ÚÖ Þ ÕÙ ÚÓÙ ÚÞ ØÓÙØ Ð ¾ Ô Ð³ÜÑÒ ÖÔÓÒÞ ØÓÙØ Ð ÕÙ ØÓÒ ÚÓÙ Ò ÚÞ ÓÒ ÚÓÙ

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø Ê ÁÅË ÑÔ Ò ¹ Ö ÒÒ Í Ê Ë Ò Ü Ø Ø Æ ØÙÖ ÐÐ Ò Ö Ø ÓÒ ÕÙ Ò Ø Ø ÙØÓÑ Ø Ø ÑÔÓÖ Ëº ÊÍËÇÆ» ĺ ÈÁ ÊÊ» º Ê Ì Ê ÔÓÒ Ð À Ò ÓÙ Ð º ºËºËº ʺ˺Áº ¾¼¼»¾¼¼ Ê ÙÑ Ö ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ø Ý Ø Ñ Ò Ø ÑÔ Ö Ð Ô ÙÚ ÒØ ØÖ ÑÓ Ð

Plus en détail

Evaluation des compétences en mathématiques en fin de 2e année primaire : Résultats de la première phase de l'enquête Mathéval

Evaluation des compétences en mathématiques en fin de 2e année primaire : Résultats de la première phase de l'enquête Mathéval 03.2 MAI 2003 Evaluation des compétences en mathématiques en fin de 2e année primaire : Résultats de la première phase de l'enquête Mathéval Ouvrage coordonné par Jean-Philippe Antonietti Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÓÑÔ

Plus en détail

Planification de tâches de manipulation en robotique par des approches probabilistes

Planification de tâches de manipulation en robotique par des approches probabilistes Thèse préparée au Laboratoire d Analyse et d Architecture des Systèmes du CNRS en vue de l obtention du Doctorat de l Université Paul Sabatier de Toulouse Spécialité : Robotique - Informatique par Anis

Plus en détail

NOTES D ÉTUDES ET DE RECHERCHE

NOTES D ÉTUDES ET DE RECHERCHE NOTES D ÉTUDES ET DE RECHERCHE UNE MESURE DE LA PERSISTANCE DANS LES INDICES BOURSIERS Sanvi Avouyi-Dovi, Dominique Guégan et Sophie Ladoucette Décembre 2002 NER # 94 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES

Plus en détail

Géraldine Guérillot. To cite this version: HAL Id: tel-00873627 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00873627

Géraldine Guérillot. To cite this version: HAL Id: tel-00873627 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00873627 La réception des discours de développement durable et d actions de responsabilité sociale des entreprises dans les pays du Sud : le cas d un don d ordinateurs au Sénégal dans le cadre d un projet tripartite

Plus en détail

Protester sur le web chinois (1994-2011)

Protester sur le web chinois (1994-2011) Protester sur le web chinois (1994-2011) Séverine Arsène To cite this version: Séverine Arsène. Protester sur le web chinois (1994-2011). Le Temps des médias, 2012, pp.99-110. HAL Id: hal-00773738

Plus en détail

Imagerie Cardiaque Multimodalités 2D et 3D : THÈSE

Imagerie Cardiaque Multimodalités 2D et 3D : THÈSE Institut National Polytechnique de Lorraine DFD en Automatique et Production Automatisée École doctorale IAEM Lorraine Imagerie Cardiaque Multimodalités 2D et 3D : application à la Coronarographie/Tomoscintigraphie/TEP-CT

Plus en détail

Rôle du complexe protéique NPHP1/NPHP4/RPGRIP1L impliqué dans la

Rôle du complexe protéique NPHP1/NPHP4/RPGRIP1L impliqué dans la Rôle du complexe protéique NPHP1/NPHP4/RPGRIP1L impliqué dans la néphronophtise et les ciliopathies associées, dans la morphogenèse épithéliale, la polarité cellulaire et la ciliogenèse Helori-Mael Gaudé

Plus en détail

X Y. 1,, A n } ØY {B 1,, B m. A 1 A n B 1 B m Ô {,

X Y. 1,, A n } ØY {B 1,, B m. A 1 A n B 1 B m Ô {, ÓÒ ÚÓ Ö ØÖ Ò Ö Ñ Ä Ø Ô Ð ÓÒ ÔØ ÓÒ ³ÙÒ Ñ Ö Ð Ø ÓÒÒ Ð ½º Ò ÐÝ Ó Ò Ò ÓÖÑ ÐÐ µ º½ ÒØ Ø Ó Ø ÓÒµ Ó٠ʵº ¾ºÍØ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒÓÙØ Ð Ö Ô ÕÙ ÔÓÙÖÙÒ ÔÖ Ñ Ö ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ô Ò Ò ÓÒØ ÓÒÒ ÐÐ º ÙÒ Ð ÓÒØÖ ÒØ ÙÖÐ ÓÒÒ µµ ºÈ

Plus en détail

Camille Istin. Contribution à l étude du registre des délibérations de la Société libre des pharmaciens. Seine-Inférieure (1815-1830)

Camille Istin. Contribution à l étude du registre des délibérations de la Société libre des pharmaciens. Seine-Inférieure (1815-1830) Contribution à l étude du registre des délibérations de la Société libre des pharmaciens de Rouen et de Seine-Inférieure (1815-1830) Camille Istin To cite this version: Camille Istin. Contribution à l

Plus en détail

Pour une sociologie du réalisme politique : Le cas du Parti socialiste

Pour une sociologie du réalisme politique : Le cas du Parti socialiste Pour une sociologie du réalisme politique : Le cas du Parti socialiste Pierre-Alexis Tchernoïvanoff To cite this version: Pierre-Alexis Tchernoïvanoff. Pour une sociologie du réalisme politique : Le cas

Plus en détail

½º º Ì Ð ÙÜÔÓÙÖÄÌÄ Ø ÙØÓÑ Ø ½º Ò º Ä ÙØÓÑ Ø Ò Ñ Ò ÙÒÒÓÑ Ö Ò ³ Ø Ø ºÁÐ Ð ÒØ ÑÓØ Ä ω¹ ÙØÓÑ Ø ÙØÓÑ Ø Ú ÙÒÒÓÑ Ö Ò ³ Ø Ø Ñ Ô Ð F Ø Ø Ð Ð Ð Ò ÔØ Ô ÖA FÒ³ ØÔ Ú º ÑÓØÖ Ù Ö ÔØ ÓÒ ³ÙÒ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒÓ F Ø Ù º ½º Ò

Plus en détail

To cite this version: HAL Id: dumas-00846453 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00846453

To cite this version: HAL Id: dumas-00846453 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00846453 Proposition d aide au sevrage tabagique en péri-opératoire chez des patients vasculaires au CHU de Rouen : évaluation de la satisfaction des patients et de l impact à distance de l hospitalisation Bérengère

Plus en détail

La dentinogénèse imparfaite, diagnostic et prise en charge

La dentinogénèse imparfaite, diagnostic et prise en charge La dentinogénèse imparfaite, diagnostic et prise en charge Marielle Calvez To cite this version: Marielle Calvez. La dentinogénèse imparfaite, diagnostic et prise en charge. Other [q-bio.ot]. 2013.

Plus en détail

Les nouvelles tours de Londres comme marqueurs des mutations d une métropole globale

Les nouvelles tours de Londres comme marqueurs des mutations d une métropole globale Les nouvelles tours de Londres comme marqueurs des mutations d une métropole globale Manuel Appert To cite this version: Manuel Appert. Les nouvelles tours de Londres comme marqueurs des mutations d une

Plus en détail

Evaluation et prise en charge des processus de récupération en mémoire dans la maladie d Alzheimer

Evaluation et prise en charge des processus de récupération en mémoire dans la maladie d Alzheimer Evaluation et prise en charge des processus de récupération en mémoire dans la maladie d Alzheimer Benjamin Boller To cite this version: Benjamin Boller. Evaluation et prise en charge des processus de

Plus en détail

Aspects psycho-sociaux des interruptions volontaires de grossesse chez les mineures

Aspects psycho-sociaux des interruptions volontaires de grossesse chez les mineures Aspects psycho-sociaux des interruptions volontaires de grossesse chez les mineures Aude Le Borgne To cite this version: Aude Le Borgne. Aspects psycho-sociaux des interruptions volontaires de grossesse

Plus en détail

Système de diffusion d information pour encourager les PME-PMI à améliorer leurs performances environnementales

Système de diffusion d information pour encourager les PME-PMI à améliorer leurs performances environnementales Système de diffusion d information pour encourager les PME-PMI à améliorer leurs performances environnementales Natacha Gondran To cite this version: Natacha Gondran. Système de diffusion d information

Plus en détail

Résultats à long terme de la photo-kératectomie thérapeutique dans les dystrophies cornéennes

Résultats à long terme de la photo-kératectomie thérapeutique dans les dystrophies cornéennes Résultats à long terme de la photo-kératectomie thérapeutique dans les dystrophies cornéennes épithéliales Badreddine Chanaoui To cite this version: Badreddine Chanaoui. Résultats à long terme de la photo-kératectomie

Plus en détail

Savoir nager, une richesse culturelle : Analyse comparative de l enseignement de la natation à Canton, Dakar et Paris

Savoir nager, une richesse culturelle : Analyse comparative de l enseignement de la natation à Canton, Dakar et Paris Savoir nager, une richesse culturelle : Analyse comparative de l enseignement de la natation à Canton, Dakar et Paris Valérie Schwob To cite this version: Valérie Schwob. Savoir nager, une richesse culturelle

Plus en détail

Ihsane Tou. Adaptation de la couche transport des systèmes de communication hybrides satellite/terrestre

Ihsane Tou. Adaptation de la couche transport des systèmes de communication hybrides satellite/terrestre Adaptation de la couche transport des systèmes de communication hybrides satellite/terrestre Ihsane Tou To cite this version: Ihsane Tou. Adaptation de la couche transport des systèmes de communication

Plus en détail

La voix en images : comment l évaluation objectivée par logiciel permet d optimiser la prise en charge vocale

La voix en images : comment l évaluation objectivée par logiciel permet d optimiser la prise en charge vocale La voix en images : comment l évaluation objectivée par logiciel permet d optimiser la prise en charge vocale Stéphanie Perriere To cite this version: Stéphanie Perriere. La voix en images : comment l

Plus en détail

Articuler les politiques de GRH et les stratégies d Innovation : Proposition d un modèle

Articuler les politiques de GRH et les stratégies d Innovation : Proposition d un modèle Articuler les politiques de GRH et les stratégies d Innovation : Proposition d un modèle C. Defelix, I. Mazzilli, Alain Gosselin To cite this version: C. Defelix, I. Mazzilli, Alain Gosselin. Articuler

Plus en détail

La structure de la révolution numérique : philosophie de la technologie

La structure de la révolution numérique : philosophie de la technologie La structure de la révolution numérique : philosophie de la technologie Stéphane Vial To cite this version: Stéphane Vial. La structure de la révolution numérique : philosophie de la technologie. Philosophy.

Plus en détail

Delphine Graniou. To cite this version: HAL Id: dumas-00836052 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00836052

Delphine Graniou. To cite this version: HAL Id: dumas-00836052 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00836052 Le point de vue des femmes sur la mise en place d un dépistage national organisé du cancer du col de l utérus. Étude qualitative auprès de femmes de Haute-Normandie Delphine Graniou To cite this version:

Plus en détail

Rochdi Sarraj. Interconnexion des réseaux logistiques : éléments de définition et potentiel.

Rochdi Sarraj. Interconnexion des réseaux logistiques : éléments de définition et potentiel. Interconnexion des réseaux logistiques : éléments de définition et potentiel Rochdi Sarraj To cite this version: Rochdi Sarraj. Interconnexion des réseaux logistiques : éléments de définition et potentiel.

Plus en détail

Conception d un convertisseur de puissance pour véhicules électriques multi-sources

Conception d un convertisseur de puissance pour véhicules électriques multi-sources Conception d un convertisseur de puissance pour véhicules électriques multi-sources Ahmed Boucherit To cite this version: Ahmed Boucherit. Conception d un convertisseur de puissance pour véhicules électriques

Plus en détail

Sorthong Banjongsawat. To cite this version: HAL Id: tel-00771422 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00771422

Sorthong Banjongsawat. To cite this version: HAL Id: tel-00771422 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00771422 La Thaïlande, pays aux deux visages : Approches sémiologiques d une identité culturelle ambiguë à travers le miroir de la presse et autres discours publics Sorthong Banjongsawat To cite this version: Sorthong

Plus en détail

Les associations d usagers dans le domaine de la périnatalité : un engagement fondé sur la connaissance?

Les associations d usagers dans le domaine de la périnatalité : un engagement fondé sur la connaissance? Les associations d usagers dans le domaine de la périnatalité : un engagement fondé sur la connaissance? Madeleine Akrich, Maire Leane, Celia Roberts To cite this version: Madeleine Akrich, Maire Leane,

Plus en détail

Benjamin Dubourg. To cite this version: HAL Id: dumas-00872263 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00872263

Benjamin Dubourg. To cite this version: HAL Id: dumas-00872263 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00872263 Scanner double énergie et réduction de la dose d iode lors de l exploration des axes aorto-ilio-femoraux avant remplacement valvulaire aortique par voie percutanée Benjamin Dubourg To cite this version:

Plus en détail

Choix méthodologiques pour une analyse de conversation en situation de jeux vidéo

Choix méthodologiques pour une analyse de conversation en situation de jeux vidéo Choix méthodologiques pour une analyse de conversation en situation de jeux vidéo Isabel Colón de Carvajal To cite this version: Isabel Colón de Carvajal. Choix méthodologiques pour une analyse de conversation

Plus en détail

Étude rétrospective sur l efficacité et la tolérance de l ivermectine per os chez 27 nourrissons atteints de gale récalcitrante

Étude rétrospective sur l efficacité et la tolérance de l ivermectine per os chez 27 nourrissons atteints de gale récalcitrante Étude rétrospective sur l efficacité et la tolérance de l ivermectine per os chez 27 nourrissons atteints de gale récalcitrante Céline Bécourt To cite this version: Céline Bécourt. Étude rétrospective

Plus en détail

La socialisation par les sports collectifs : une approche conative auprès des enseignants d éducation physique et sportive

La socialisation par les sports collectifs : une approche conative auprès des enseignants d éducation physique et sportive La socialisation par les sports collectifs : une approche conative auprès des enseignants d éducation physique et sportive Guy Verschave To cite this version: Guy Verschave. La socialisation par les sports

Plus en détail

Traitement de l incontinence urinaire de l homme post-prostatectomie par la bandelette sous-urétrale de type transobturatrice I-STOP TOMS

Traitement de l incontinence urinaire de l homme post-prostatectomie par la bandelette sous-urétrale de type transobturatrice I-STOP TOMS Traitement de l incontinence urinaire de l homme post-prostatectomie par la bandelette sous-urétrale de type transobturatrice I-STOP TOMS Julien Drai To cite this version: Julien Drai. Traitement de l

Plus en détail

Introduction à la synthèse de superviseur

Introduction à la synthèse de superviseur Introduction à la synthèse de superviseur Mathilde Machin, Jérémie Guiochet, David Powell, Hélène Waeselynck To cite this version: Mathilde Machin, Jérémie Guiochet, David Powell, Hélène Waeselynck. synthèse

Plus en détail

Elaborer un curriculum de formation et en assurer la

Elaborer un curriculum de formation et en assurer la Elaborer un curriculum de formation et en assurer la qualité Marc Demeuse To cite this version: Marc Demeuse. Elaborer un curriculum de formation et en assurer la qualité. Florence Parent & Jean Jouquan.

Plus en détail

Correction du TP2 - Base Location

Correction du TP2 - Base Location Faculté des Sciences Jean Perrin Correction du TP2 - Base Location Remarques : 1. Le répertoire ÚÖ»Ñ est accessible en lecture. Il contiendra les corrections des tps, etc... 2. À la fin de la séance, il

Plus en détail

To cite this version: HAL Id: tel-00844758 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00844758

To cite this version: HAL Id: tel-00844758 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00844758 Mobiliser une analyse de l activité comme aide à la conception et à l évaluation d un Environnement Virtuel pour l Apprentissage Humain : un exemple en implantologie dentaire Jérémy Cormier To cite this

Plus en détail

Monitoring SIP traffic using Support Vector Machines

Monitoring SIP traffic using Support Vector Machines Monitoring SIP traffic using Support Vector Machines Mohamed Nassar, Radu State, Olivier Festor To cite this version: Mohamed Nassar, Radu State, Olivier Festor. Monitoring SIP traffic using Support Vector

Plus en détail

Amélioration continue de la Revue Annuelle Qualité Produit : vers une revue en temps réel

Amélioration continue de la Revue Annuelle Qualité Produit : vers une revue en temps réel Amélioration continue de la Revue Annuelle Qualité Produit : vers une revue en temps réel Benjamin Houard To cite this version: Benjamin Houard. Amélioration continue de la Revue Annuelle Qualité Produit

Plus en détail

Les applications industrielles de la bio-informatique

Les applications industrielles de la bio-informatique Les applications industrielles de la bio-informatique Jean-Philippe Vert To cite this version: Jean-Philippe Vert. Les applications industrielles de la bio-informatique. Annales des Mines - Réalités industrielles,

Plus en détail

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÙÍ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÙÍ ÔÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÙÍ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÙÍ ÔÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÙÍ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÙÍ ÔÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ 1. ÏÍÏÌÁÓÉÁ ÖÁÑÌÁÊÅÕÔÉÊÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ VISTIDE. 2. ÐÏÉÏÔÉÊÇ ÊÁÉ ÐÏÓÏÔÉÊÇ ÓÕÍÈÅÓÇ ÊÜèå öéáëßäéï ðåñéý åé cidofovir éóïäýíáìï ìå 375 mg/5 m (75 mg/ml) Üíõäñï

Plus en détail

Une approche globale pour la métrologie 3D automatique multi-systèmes

Une approche globale pour la métrologie 3D automatique multi-systèmes Une approche globale pour la métrologie 3D automatique multi-systèmes Nicolas Audfray To cite this version: Nicolas Audfray. Une approche globale pour la métrologie 3D automatique multi-systèmes. Autre.

Plus en détail

L économie politique du système d immigration américain : une analyse des échecs des réformes de la politique d immigration des Etats-Unis,

L économie politique du système d immigration américain : une analyse des échecs des réformes de la politique d immigration des Etats-Unis, L économie politique du système d immigration américain : une analyse des échecs des réformes de la politique d immigration des Etats-Unis, 1994-2010. Simon Guidecoq To cite this version: Simon Guidecoq.

Plus en détail

Claire Houlé. To cite this version: HAL Id: dumas-00845751 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00845751

Claire Houlé. To cite this version: HAL Id: dumas-00845751 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00845751 Suivi de la grossesse : critères de choix du professionnel par les patientes et place faite au médecin généraliste : enquête auprès de patientes de la région dieppoise Claire Houlé To cite this version:

Plus en détail

Les créations dérivées comme modalité de l engagement des publics médiatiques : le cas des fanfictions sur internet

Les créations dérivées comme modalité de l engagement des publics médiatiques : le cas des fanfictions sur internet Les créations dérivées comme modalité de l engagement des publics médiatiques : le cas des fanfictions sur internet Sebastien François To cite this version: Sebastien François. Les créations dérivées comme

Plus en détail

Les pathologies dermatologiques en médecine générale : difficultés et propositions des généralistes

Les pathologies dermatologiques en médecine générale : difficultés et propositions des généralistes Les pathologies dermatologiques en médecine générale : difficultés et propositions des généralistes Vanessa Bureaux To cite this version: Vanessa Bureaux. Les pathologies dermatologiques en médecine générale

Plus en détail

Conséquences du changement d horaire saisonnier chez le patient atteint de la maladie de Parkinson

Conséquences du changement d horaire saisonnier chez le patient atteint de la maladie de Parkinson Conséquences du changement d horaire saisonnier chez le patient atteint de la maladie de Parkinson Damien Fetter To cite this version: Damien Fetter. Conséquences du changement d horaire saisonnier chez

Plus en détail

Poursuite de grossesse alors qu une IMG était recevable. État des lieux en France

Poursuite de grossesse alors qu une IMG était recevable. État des lieux en France Poursuite de grossesse alors qu une IMG était recevable. État des lieux en France Amélie Madeuf To cite this version: Amélie Madeuf. Poursuite de grossesse alors qu une IMG était recevable. État des lieux

Plus en détail

Effets de la kétamine dans la douleur totale

Effets de la kétamine dans la douleur totale Effets de la kétamine dans la douleur totale Cécile Darras-Leclerc To cite this version: Cécile Darras-Leclerc. Effets de la kétamine dans la douleur totale. Médecine humaine et pathologie. 2013.

Plus en détail

Prise en charge des pathologies cutanées en médecine générale : le regard des dermatologues

Prise en charge des pathologies cutanées en médecine générale : le regard des dermatologues Prise en charge des pathologies cutanées en médecine générale : le regard des dermatologues Sophie Perdu-Laplace To cite this version: Sophie Perdu-Laplace. Prise en charge des pathologies cutanées en

Plus en détail

Le travail vivant des agents de contrôle de l inspection du travail

Le travail vivant des agents de contrôle de l inspection du travail Le travail vivant des agents de contrôle de l inspection du travail François Daniellou, Philippe Davezies, Karine Chassaing, Bernard Dugué,, Johann Petit To cite this version: François Daniellou, Philippe

Plus en détail

Triage par la secrétaire médicale des recours urgents et

Triage par la secrétaire médicale des recours urgents et Triage par la secrétaire médicale des recours urgents et non programmés en médecine générale : étude des déterminants de l obtention d un rendez-vous pour le jour même Yohann Faurre To cite this version:

Plus en détail

Prescription des antibiotiques dans les infections respiratoires basses de l adulte en médecine générale

Prescription des antibiotiques dans les infections respiratoires basses de l adulte en médecine générale Prescription des antibiotiques dans les infections respiratoires basses de l adulte en médecine générale Aubane Pasque To cite this version: Aubane Pasque. Prescription des antibiotiques dans les infections

Plus en détail

Le ressenti du médecin généraliste au cours du suivi de

Le ressenti du médecin généraliste au cours du suivi de Le ressenti du médecin généraliste au cours du suivi de la grossesse : intérêts et difficultés Capucine Babinet-Boulnois To cite this version: Capucine Babinet-Boulnois. Le ressenti du médecin généraliste

Plus en détail

Créativité chez le sujet âgé : quand la sensorimotricité se met au service de la créativité en psychomotricité

Créativité chez le sujet âgé : quand la sensorimotricité se met au service de la créativité en psychomotricité Créativité chez le sujet âgé : quand la sensorimotricité se met au service de la créativité en psychomotricité Amandine Cailleau To cite this version: Amandine Cailleau. Créativité chez le sujet âgé :

Plus en détail

Situations difficiles et de fin de vie en salle de surveillance postinterventionnelle : ce qui se dit, ce qui se fait

Situations difficiles et de fin de vie en salle de surveillance postinterventionnelle : ce qui se dit, ce qui se fait Situations difficiles et de fin de vie en salle de surveillance postinterventionnelle : ce qui se dit, ce qui se fait Eric Lai Doo Woo To cite this version: Eric Lai Doo Woo. Situations difficiles et de

Plus en détail

Cannabis et grossesse

Cannabis et grossesse Cannabis et grossesse Marie-Astrid Bouyeure To cite this version: Marie-Astrid Bouyeure. Cannabis et grossesse. Sciences pharmaceutiques. 2013. HAL Id: dumas-00824948 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00824948

Plus en détail

Quelle est l activité du médecin généraliste au cours de la grossesse et du post-partum? (à partir de l étude ECOGEN)

Quelle est l activité du médecin généraliste au cours de la grossesse et du post-partum? (à partir de l étude ECOGEN) Quelle est l activité du médecin généraliste au cours de la grossesse et du post-partum? (à partir de l étude ECOGEN) Céline Alexanian To cite this version: Céline Alexanian. Quelle est l activité du médecin

Plus en détail

A Theoretical Comparison Between Integrated and Realized Volatilies

A Theoretical Comparison Between Integrated and Realized Volatilies Cahier 2001-26 A Theoretical Comparison Between Integrated and Realized Volatilies MEDDAHI, Nour Département de sciences économiques Université de Montréal Faculté des arts et des sciences C.P. 6128, succursale

Plus en détail

Découvrir le monde de la nature et des objets avant six ans à l école maternelle : spécificités du curriculum, spécialité des enseignants

Découvrir le monde de la nature et des objets avant six ans à l école maternelle : spécificités du curriculum, spécialité des enseignants Découvrir le monde de la nature et des objets avant six ans à l école maternelle : spécificités du curriculum, spécialité des enseignants Frédéric Charles To cite this version: Frédéric Charles. Découvrir

Plus en détail

Les trois horloges de la société de l information. De la disharmonie à la rupture?

Les trois horloges de la société de l information. De la disharmonie à la rupture? Les trois horloges de la société de l information. De la disharmonie à la rupture? Patrick Badillo To cite this version: Patrick Badillo. Les trois horloges de la société de l information. De la disharmonie

Plus en détail

Évaluation de la prise en charge de la douleur à domicile par cathéter périnerveux pour la chirurgie ambulatoire du pied

Évaluation de la prise en charge de la douleur à domicile par cathéter périnerveux pour la chirurgie ambulatoire du pied Évaluation de la prise en charge de la douleur à domicile par cathéter périnerveux pour la chirurgie ambulatoire du pied Marie-Laure Thibault To cite this version: Marie-Laure Thibault. Évaluation de la

Plus en détail

Les nouvelles tours de Londres comme marqueurs des mutations d une métropole globale

Les nouvelles tours de Londres comme marqueurs des mutations d une métropole globale Les nouvelles tours de Londres comme marqueurs des mutations d une métropole globale Manuel Appert To cite this version: Manuel Appert. Les nouvelles tours de Londres comme marqueurs des mutations d une

Plus en détail

Julie Brosolo. To cite this version: HAL Id: dumas

Julie Brosolo. To cite this version: HAL Id: dumas Parkinson, entre ce qui se voit et ne se voit pas... Pertinence d une intervention psychomotrice ponctuelle auprès de patients atteints de la maladie de Parkinson Julie Brosolo To cite this version: Julie

Plus en détail

Évolution des traitements dans le mélanome métastatique

Évolution des traitements dans le mélanome métastatique Évolution des traitements dans le mélanome métastatique Bertrand Blin To cite this version: Bertrand Blin. Évolution des traitements dans le mélanome métastatique. Sciences pharmaceutiques. 2013.

Plus en détail

Ensembles inévitables et classes de conjugaison

Ensembles inévitables et classes de conjugaison Ensembles inévitables et classes de conjugaison Jean-Marc CHAMPARNAUD Georges HANSEL Abstract Un ensemble de mots sur un alphabet est dit inévitable si tout mot infini sur admet au moins un facteur dans.

Plus en détail

Efficacité et complications de la technique de mucosectomie pour les polypes colorectaux : résultats d une série de 463 cas

Efficacité et complications de la technique de mucosectomie pour les polypes colorectaux : résultats d une série de 463 cas Efficacité et complications de la technique de mucosectomie pour les polypes colorectaux : résultats d une série de 463 cas David Sefrioui To cite this version: David Sefrioui. Efficacité et complications

Plus en détail

Les principaux agents viraux responsables des gastroentérites aiguës en France : présentation, prise en charge et importance sanitaire

Les principaux agents viraux responsables des gastroentérites aiguës en France : présentation, prise en charge et importance sanitaire Les principaux agents viraux responsables des gastroentérites aiguës en France : présentation, prise en charge et importance sanitaire Paul Morel To cite this version: Paul Morel. Les principaux agents

Plus en détail

Laurence Gardes. To cite this version: HAL Id: tel-00806215 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00806215

Laurence Gardes. To cite this version: HAL Id: tel-00806215 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00806215 Méthodologie d analyse des dysfonctionnements des systèmes pour une meilleure maitrise des risques industriels dans les PME : application au secteur du traitement de surface Laurence Gardes To cite this

Plus en détail

Transition vers le marché du travail au Canada : Portrait de la situation actuelle et perspective historique

Transition vers le marché du travail au Canada : Portrait de la situation actuelle et perspective historique 99s-39 Transition vers le marché du travail au Canada : Portrait de la situation actuelle et perspective historique Daniel Parent Série Scientifique Scientific Series Montréal Novembre 1999 CIRANO Le CIRANO

Plus en détail

Assèchement des cours d eaux : effets sur les communautés d invertébrés et la dynamique de la matière organique particulaire

Assèchement des cours d eaux : effets sur les communautés d invertébrés et la dynamique de la matière organique particulaire Assèchement des cours d eaux : effets sur les communautés d invertébrés et la dynamique de la matière organique particulaire Roland Corti To cite this version: Roland Corti. Assèchement des cours d eaux

Plus en détail

Maîtrise structurale de matériaux par fabrication additive en vue d applications bio-médicales

Maîtrise structurale de matériaux par fabrication additive en vue d applications bio-médicales Maîtrise structurale de matériaux par fabrication additive en vue d applications bio-médicales David Joguet To cite this version: David Joguet. Maîtrise structurale de matériaux par fabrication additive

Plus en détail

aro b=abp= qrabp bq=bjmilv^_fifq äéë íìçéë ÇÉ äûéãéäçá Å~ÇêÉ J gìáå OMMV cfifðobp=`lroqbpi=cfifðobp=ilkdrbp nrbiibp=fkpboqflkp=bq=nrbip=m^o`lrop=\ PM=Çáéä ã ë=éí=nm=aoe=í ãçáöåéåí aìê É=ÇÉë= íìçéë=éí=éãéäçó~äáäáí

Plus en détail

Chloé Melchior. To cite this version: HAL Id: dumas

Chloé Melchior. To cite this version: HAL Id: dumas Étude rétrospective de l efficacité des traitements anti-tnfα et des stratégies d optimisation dans les maladies inflammatoires chroniques de l intestin Chloé Melchior To cite this version: Chloé Melchior.

Plus en détail

Emilie Bégneu. To cite this version: HAL Id: dumas https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas

Emilie Bégneu. To cite this version: HAL Id: dumas https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas Prévalence et facteurs prédictifs de survenue des incidents anesthésiques au cours de 94 chirurgies réalisées dans une cohorte de patients atteints de sclérodermie Emilie Bégneu To cite this version: Emilie

Plus en détail

Choix méthodologiques pour une analyse de conversation en situation de jeux vidéo

Choix méthodologiques pour une analyse de conversation en situation de jeux vidéo Choix méthodologiques pour une analyse de conversation en situation de jeux vidéo Isabel Colón de Carvajal To cite this version: Isabel Colón de Carvajal. Choix méthodologiques pour une analyse de conversation

Plus en détail

Prise en charge de la dépression chez la femme enceinte : revue de recommandations françaises et internationales

Prise en charge de la dépression chez la femme enceinte : revue de recommandations françaises et internationales Prise en charge de la dépression chez la femme enceinte : revue de recommandations françaises et internationales Marine Mabille To cite this version: Marine Mabille. Prise en charge de la dépression chez

Plus en détail

Les politiques éducative d équipement du numérique à l école primaire. Entre vœux et contraintes.

Les politiques éducative d équipement du numérique à l école primaire. Entre vœux et contraintes. Les politiques éducative d équipement du numérique à l école primaire. Entre vœux et contraintes. Olivier Grugier To cite this version: Olivier Grugier. Les politiques éducative d équipement du numérique

Plus en détail

L activation des α-sécrétases : une nouvelle stratégie thérapeutique pour le traitement du traumatisme

L activation des α-sécrétases : une nouvelle stratégie thérapeutique pour le traitement du traumatisme L activation des α-sécrétases : une nouvelle stratégie thérapeutique pour le traitement du traumatisme crânien Eleni Siopi To cite this version: Eleni Siopi. L activation des α-sécrétases : une nouvelle

Plus en détail