Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download ""

Transcription

1 !" # $%% %%%

2 ÚÐÙØÓÒ Ê ÕÙ ÓÒØÖÓÚÖ ÔÖ Ð ÌÓÖ ÇÔØÓÒ ÊÐÐ ÊÓÖØ Ã Ø Ý ÒÖ ÄÔ Þ ËÓÔ ÈÖÓ Ü Ø ÑÐ ÈÖÓØÓÔÓÔ Ù ß ÊÉŹÁÈ ¾ ÖÙ Ð ÖØ ½ ¼¼¾ ÅÖ ÐÐ Ê ÙÑ ÈÙÐ ÓÒ ÑÒ ÖÕÙÖ ØØ ÝÒÑ Ò ÓÒØÖÓÚÖ ÓÙÒØ ÓÖ ÚÐÙÒ Ö º Ì ÒÐÙ ÒÚÖÓÒÑÒØÐ Ö ÓÒÓÑ ÑÔØ Ó ÔÙÐ ÒÚ ØÑÒØ ÒÙ ØÖÐ Ö Ø ØÖÓÔ Ò ÙÖÒ ÐØ Ò ÙÒÑÔÐÓÝÑÒØ Ò¹ ÙÖÒ Øº ÐÙÐÙ ØØ Ò Ù ÓÖ ÚÐÙÒ ÔÙÐ ÒÚ ØÑÒØ ÓÒ Ø Ü ØÒ Ó ÖÐÚÒØ ÙÒÖÐÝÒ ÙÖØÝ Û ÙÒÐÐÝ Ò Ø Ó ÓÒØÖÓÚÖ Ð Ö º ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÔÖÓÔÓ ÓÑ ÑØÓ ÓÖ ÓÒ ØÖÙØÒ ÚÖØÙÐ ÙÒÖÐÝÒ ÙÖØÝ ÔÓÖØÓÐÓ Ó ÑÖØ Ø º ÊÐ ÓÔØÓÒ ØÓÖÝ ÛÐÐ Ø Ö Ó ÝÒÑÐ ÔØ Ó Ø ÓÒ ÔÖÓ ÛÐ ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÚÖØÙÐ ÙÒÖÐÝÒ ÙÖØÝ ÒØÖØ ÓÑ ÓÒØÖÓÚÖ Ý ÐÚÐ º ÃÝ ÛÓÖ ÊÐ ÓÔØÓÒ Ö ÓÐÐØÚ Ó ÙÒØÓÒÐ ÓÖÖÐØÓÒ Óƹ ÒØ ÃÒÐг ØÙ ÓÆÒغ ÂÄ Ð ØÓÒ Ò Æ ½ ½ ½ ½¾ Ä ¾º ÆÓÙ ÖÑÖÓÒ ÈÐÔÔ ÖØÖÒ ÔÓÙÖ ÓÒ ÔÖÙ ÙÖ Ð ÕÙ ØÓÒ ÒÒº Ý ÆÊ˹ÊÉŹÁÈ Ø ºÒÖ ¹ÑÖ ºÖ Þ ÊÉŹÁÈ ÍÒÚÖ Ø ³Ü¹ÅÖ ÐÐ ÖÓÙÔ ËÅÈ ÐÔ ºÒÖ ¹ÑÖ ºÖ Ü ÊÉÅ ÔÖÓ ºÒÖ ¹ÑÖ ºÖº ØØ ØÙ Ø Ò ÔÖØ ÓÙØÒÙ ÔÖ Ð ÓÒ Ð ÊÓÒÐ È ß ÊÉÅ ÑÐ ºÒÖ ¹ÑÖ ºÖ

3 Ê ÙÑ Ä ÔÖÓÐÑ ÓÒ ÔÙÐÕÙ Ø Ð³ÚÐÙØÓÒ Ö ÕÙ ÔÓÙÖ Ð³ÒÚÖÓÒÒ¹ ÑÒØ Ð Ö ÕÙ ÒÙ ØÖРг ÙÖÒ Ø ØÖÓÔ Ð ÒØ ØÙÓÑ Øº Ò ØÒØ ÔÖÒÖ Ò ÓÑÔØ Ð ÔØ ÝÒÑÕÙ Ø Ù ØÒØ ÒÖÐÑÒØ ÓÒØÖÓÚÖ º Ò ³ÙØÐ Ö Ð ØÓÖ ÓÔØÓÒ ÖÐÐ Ò ØÙØÓÒ ÒÓÙ ÔÖÓ¹ ÔÓ ÓÒ ÑØÓ ÓÒ ØÖÙØÓÒ ³ÙÒ ÓÙ ¹ÒØ ÚÖØÙÐ ÔÖØÖ ³ÙÒ ÔÓÖØÙÐÐ ³Ø ÒÓ º Ä ØÓÖ ÓÔØÓÒ ÖÐÐ ÔÖÑØ ÔÖÒÖ Ò ÓÑÔØ Ð ÝÒÑÕÙ Ù ÔÖÓ Ù ÓÒ ØÒ ÕÙ Ð ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ù ÓÙ ¹ÒØ ÒØÖ «ÖÒØ Ò¹ ÚÙÜ ÓÒØÖÓÚÖ º ÅÓØ Ð ÇÔØÓÒ ÖÐÐ Ö ÕÙ ÓÜ ÓÐÐØ ÓÆÒØ ÓÖÖÐØÓÒ ÓÒØÓÒ¹ ÒÐÐ ÓÆÒØ ÃÒÐк ÂÄ Ð ØÓÒ Ò Æ ½ ½ ½ ½¾ Ä ¾º ¾

4 ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ä Ö ÕÙ Ù Ò ÒÖÐ ÓÒÓÑÕÙ Ù ØÖÑ ÓÒØ ÙÜ ÔÑÒØ ÐØÓÖ ÙØÙÖ Ó ÙÒ ÒÚ Ø ÑÒØ ÔÖ Òغ Ä ÔÖÓÐÑ ÐÙÖ ÚÐÙØÓÒ ÔÓ ÔÐÙ Ò ÔÐÙ ÓÙÚÒØ Ò ØÙØÓÒ ÕÙ Ò ØÒØ ÔÖÒÖ Ò ÓÑÔØ ÔØ ÝÒÑÕÙ Ø ÕÙ Ò ÖÐÚÒØ Ô ³ÙÒ ÔÖÓ Ù ÓÒ ÒÚÙÐк Ä ÔØ ÓÐÐØ ÓÒØ ÓÙÚÒØ ÔÔÖØÖ ÓÒØÖÓÚÖ ÙÖ Ð ÓÖÑÐ ØÓÒ Ð³ÒÖØØÙ Ø Ð ÚÐÓÖ ØÓÒ ÓÒ ÕÙÒ º ³ Ø ÒÓØÑÑÒØ Ð Ð³ÚÐÙØÓÒ ÓÒ ÔÙÐÕÙ Ø Ö ÕÙ ÔÓÙÖ Ð³ÒÚÖÓÒÒÑÒØ Ö ÕÙ ÒÙ ØÖРг ÙÖÒ Ø ØÖÓÔ Ð ÒØ Ø Ù ÓÑ Øº ijÜØÒ ÓÒ Ð ØÓÖ Ð³ÚÐÙØÓÒ ÔÖ ÖØÖ Ø ÖÚ ³Ø ÒÓ µ ÓÒÒÙ ÓÙ Ð ÒÓÑ ØÓÖ ÓÔØÓÒ ÖÐÐ Ø ÙÒ ÚÓ ÕÙ ÔÖ¹ Ñ ³ÚÐÙÖ ÖØÒ Ø ÓÙ ÒÚ Ø ÑÒØ ÕÙÒ Ð ÐÙÐ ÓÒÓÑÕÙ ØÖØÓÒÒÐ ³ÚÖØ ÒÔØ ÜØ ÈÒÝ ÌÖÓÖ ¾¾ µº ØØ ØÓÖ ÔÖÑØ ÔÖÒÖ Ò ÓÑÔØ Ð ÝÒÑÕÙ ÓÒ ³ÒÚ Ø ÑÒØ Ø Ò ÔÖØÙÐÖ Ð ÖÖÚÖ ÐØ Ø Ð ÔÓ ÐØ «ÖÖ Ð ÓܺÄÑØÓ ÓÒ Ø ÚÐÙÖ Ð ÔØ ÓÔØÓÒÒÐ ÓÒØÒÙ Ò ÙÒ ÔÖÓ Ù ÓÒº ÍÒ ÓÔØÓÒ ÓÒÒÐÐ Ø ÑÐ ÙÒ Ø ÖÚ ÕÙ Ø ÚÐÙ ÔÖ ÖØÖº Ä ØÓÖ ÓÔØÓÒ ÖÐÐ Ø ÔÔÐÕÙ ÙÜ ÑÒ ÙÚÖ ÓÖ ÔØÖÓÐÖ Øº ÔÓÙÖ Ð ÕÙÐ ³ÑÔÓ ÙÒ ÖÐØÓÒ ÒØÖ ÙÒ Ø ÙØÙÖ ÙÖ Ð ÙÚÖ ÙÖ Ð ÔØÖÓе Ø Ð Ö ÕÙ ÚÐÙÖº Ò ÖÚÒ Ò ÒÓÑÖÙÜ ÓÑÒ ³ÔÔÐØÓÒ Ð Ò³Ý Ô ³Ø ÒÓ ÕÙ ÓØ ÖÐ ÑÒÖ ÚÒØ Ù Ö ÕÙ ÚÐÙÖº ÆÓØÖ ÓØ Ø ÑÓÒØÖÖ ÕÙ³Ð Ø ÔÓ Ð ÓÒ ØÖÙÖ ÙÒ ÓÙ ¹ÒØ ÚÖØÙÐ ÔÖØÖ ÓÒÒ Ó ÖÚ Ò ÖÓÙÖÒØ «ÖÒØ ÑØÓ ÖÔÐØÓÒº ØÖÚÐ ØÙ ÓÒ Ò ÑÓÒØ ÕÙ ØÓÒ ÖÐØÚ Ð ÜÐغ ÁÐ ÓÒÒØÖ ÙÖ Ð ØÖÑÒØÓÒ Ð³Ø ÒÓ ÓÙ ¹ÒØ Ù Ö ÕÙ ÚÐÙÖº ÆÓÙ ÑÓÒØÖÓÒ ÕÙ Ð ØÖÑÒØÓÒ ³ÙÒ ÓÙ ¹ÒØ ÚÖØÙÐ ÔÖÑØ ÙÖÑÓÒØÖ Ð ÓÒØÖÓÚÖ ÕÙ ÔÙÚÒØ ÔÔÖØÖ ÐÓÖ Ð ÓÖÑÐ ØÓÒ Ù Ö ÕÙ ÚÐÙÖº Ò Ð ÔÖÑÖ ÔÖØ ÒÓÙ ÖÔÔÐÓÒ ÕÙÐÕÙ ÔÖÒÔ Ð ØÓÖ Ð³ÚÐÙØÓÒ ÓÔØÓÒ ÖÐÐ ÙÆ ÒØ ÔÓÙÖ ÓÖÖ Ð³ ÔØ Ù ÔÖÓÐÑ ÒÓÙ ÓÒÖÒÒغ Ä ¹ ÓÒ ÔÖØ ÓÒÒØÖ ÙÖ Ð³ÒÐÝ Ö ÕÙ ÔÖÓ Ù ÐØÓÖ µ ÕÙ Ò ÓÒØ Ô Ó ÙÒ Ø ÖÚº Ä ØÖÓ Ñ ÔÖÓÔÓ «ÖÒØ ÑØÓ ÓÒ ØÖÙØÓÒ ³ÙÒ ÓÙ ¹ÒØ ÚÖØÙÐ Ø ÒÓÙ ÚÖ ÓÒ ÐÙÖ ÚÐØ ÙÖ ÓÒÒ ÑÖ Ø ÓÒÒ ÑÙÐ Ò Ð ÕÙØÖÑ ÔÖغ Ä ÒÕÙÑ ÔÖØ ³ÒØÖÖÓ ÙÖ Ð «ÖÒØ ÒÚÙÜ ÓÙ ÓÒØÖÓÚÖ ÔÙÚÒØ ³ÐÚÖ Ø ÚÖ ÕÙ Ð ÑØÓ ÔÖÓÔÓ ÔÖÑØØÒØ Ð ÙÖÑÓÒØÖº ½ Ø ÖÐ ÖÚ ³Ø ÒÓ Ð ËÓÐ ¾ Ø ÅÖØÓÒ ½ ÓÒØ ÔÖÓÔÓ ÙÒ ØÓÖ Ð³ÚÐÙØÓÒ ÔÖ Ö¹ ØÖ ³Ø ÖÚ ³Ø ÒÓ ÓÒÒÙ ÓÙ Ð ÒÓÑ ØÓÖ ÓÔØÓÒ º Ò ØØ ØÓÖ Ð Ø ÒÒÖ ÓÒØ ÓÖÑÐ ÓÑÑ ÔÖÓ Ù ØÓ ØÕÙ ÕÙ ÖÔÖ ÒØÒØ ÐÙÖ ÙÜ ÔÑÒØ ÒØÖ ÙÒ Ø ÒØÐ Ø ÙÒ Ò ÓÒÒº ÍÒ Ø ÖÚ Ø Ò ÔÖ ÙÒ ÓÒØÖØ ÓÒÒÒØ ÖÓØ ÔÑÒØ ÕÙ ÓÒØ ÓÒØÓÒ ÔÑÒØ ÙØÙÖ ³ÙÒ Ø ÒÓ ÔÔÐ Ð ÓÙ ¹Òغ ÓÖÑÐÐÑÒØ ³ÜÔÖÑ

5 ÔÖ ÙÒ ÖÐØÓÒ ÓÒØÓÒÒÐÐ ÒØÖ Ð³Ø ÓÙ ¹ÒØ Ë Ø Ð³Ø ÖÚ ÕÙ ÒÓÙ ÒÓØÖÓÒ Ëµº Ò ÔÖØÕÙ Ð ÖÐØÓÒ ÓÒØÓÒÒÐÐ Ø ÓÒÒÙ Ð Ø ÒÐ ÜÔÖØÓÒ Ð³ÓÔØÓÒ ÔÖ ÜÑÔе ÐÐ Ø ÙÔÔÓ Ü ØÖ ÙÜ Ø ÒØÖÑÖ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒÒ ÔÖ Ð ØÓÖ ÐÓÖ ÕÙ³ÙÒ ÓÐÙØÓÒ ÜÔÐØ ÔÙعØÖ ØÖÓÙÚ ÓÑÑ Ò Ð ÓÖ¹ ÑÙÐ Ð ØËÓÐ ½ º Ä ÔÖÒÔ Ð ØÓÖ ÓÒ Ø ÖÖÖ ÙÜ ÔÖÜ ÓÒÒÙ ³Ø ÒÓ Ø ÙÒ Ö ÓÒÒÑÒØ ÓÒ ÙÖ ÓÒØÓÒ Ò Ö Ð³ÕÙÐÖ ÑÖ ÓÒØÓÒ ³ Ò ³ÓÔÔÓÖØÙÒØ ³ÖØÖµ ÔÓÙÖ Ò ÙÖ Ð ÔÖÜ ÕÙ ÚÖÒØ ÚÓÖ Ð Ø ÖÚ ³Ð ØÒØ ÒØÖÓÙØ ÙÖ Ð ÑÖº Ä ÔÖÒÔ Ø Ð ÑÑ ÕÙ ÐÙ ÕÙ ÔÖÑØ ³ÚÐÙÖ Ð ØÙÜ ÖÒÑÒØ ÔÖ ³ÙÒ ÒÚ Ø ÑÒØ Ò ÖÖÒØ Ð ØÓÖ Ù Èź ÌÓÙØÓ Ò ØØ ÖÒÖ ÔÔÖÓ ÓÒ Ò ÓÒ Ô ÙÖ ÙÒ ÖÐØÓÒ Ù ÐØ Ð ÓÒØÓÒ µ Ñ ÙÖ Ð ÑÔÐ ÓÚÖÒ ÒØÖ Ð ÔÑÒØ ÙØÙÖ Ð³Ø ÚÐÙÖ Ø ÙÜ ³ÙÒ ÔÓÖØÙÐÐ ÑÖ Ò ÔÖ Ð ØÓÖ Ø ÙÔÔÓ ÖÔÖ ÒØÖ ØÓÙØ Ð Ö ÕÙ ÒÓÒ¹ÚÖ Ð Ò ÙÖ Ð ÑÖº Ò Ð Ø ÖÚ Ù ÓÒØÖÖ ÙÒ ÖÐØÓÒ Ù ÐØ ÓÖØ Ø ÙØÐ Ö Ð ÒØÓÒ Ù ÓÒØÖغ Ò Ð ³ÙÒ ÓÔØÓÒ ÖÐÐ Ð ØÓÖ ÒÚÓÕÙ ÙÒ ÖÐØÓÒ Ù ÐØ ÓÖØ ÙÖ Ð ³ÙÒ ÚÒ ÓÒÓÑÕÙ ÒØÖ Ð³Ø ÚÐÙÖ Ø ÙÒ Ø ÒÓº ØØ ÖÐØÓÒ ÒØÙÖÐÐ Ø Ò ÙØ ÓÖÑÐ ÓÑÑ ÙÒ ÖÐØÓÒ ÓÒØÓÒÒÐÐ ÒØÖ Ð ÔÑÒØ Ù Ö ÕÙ ÚÐÙÖ Ø ÙÜ Ð³Ø ÓÙ ¹ÒØ ÔÖØÖ ÓÒÒ Ó ÖÚ º ÈÖ ÜÑÔÐ Ð Ø ÚÒØ ÕÙ Ð ÔÑÒØ ÙØÙÖ ³ÙÒ ÑÒ ÙÚÖ µ ÔÒÒØ ÔÖÜ ÙØÙÖ Ù ÙÚÖ Ëµº ØØ ÚÒ ÔÖÑØ ³ ØÑÖ ÔÖØÖ ÓÒÒ Ó ÖÚ ÙÒ ÖÐØÓÒ ÓÒØÓÒÒÐÐ µ ÒØÖ Ø Ë Ð ÓÖÑ Ëµº Ò Ð ØÓÖ ÓÔØÓÒ ÖÐÐ ³ÔÔÐÕÙ ÖØÑÒغ ÇÒ ÓØÒØ ÔÖØÖ Ð³Ø Ë Ø ³ÙÒ Ø Ò Ö ÕÙ ÑÑ Ò Ð³Ü ØÒ ³ÙÒ Ñ ÙÖ ¾ ÔÓÙÖ ÐÕÙÐÐ Ð ÔÖÓ Ù ÔÖÜ ØÙÐ ÖØ Ë Ø Ø ÙÒ ÑÖØÒÐ Ë Ø Ö Ì Øµ Ë Ì ÖØ Ë Ø ½µ ÓÙ Ö Ø Ð ØÙÜ Ò Ö ÕÙº ÇÒ Ò ÙØ ÕÙ ÔÓÙÖ ØØ ÑÑ Ñ ÙÖ ØÓÙ Ð Ø ÖÚ Ë ÓÒØ Ù ÑÖØÒÐ Ø ÓÒ ÕÙ Ø Ö Ì Øµ Ë Ì µ ÖØ Ë Ø ¾µ Ä ØÙÜ ³ÒØÖØ ØÒØ ÓÒ ØÒØ Ò ³ÐÐÖ Ð ÒÓØØÓÒ ÒÓÙ ÒÓØÖÓÒ Ð ÔÖÓ ¹ Ù ÔÖÜ ØÙÐ Ë Ø ÖØ Ë Ø Ø Ø ÖØ Ø º ijÓÔØÓÒ ÖÐÐ Ø Ò ÚÐÙ ³ÙÒ ÑÒÖ ÕÙ ØÒØ ÓÑÔØ Ð ÝÒÑÕÙ ÖÖÚÖ ÐØ Ø ÜÐØ ÚÒØÙÐÐ Ò Ð ÔÖÓ Ù º Å Ð ÔÑÒØ ÔÒÒØ ÓÙÚÒØ ³ÙØÖ ØÙÖ Î µ ÒÓÒ ÜÔÐÕÙ ÔÖ Ë ÓÒ ÔÖ ÓÒ ÕÙÒØ ÙÒ ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ù Ö ÕÙ ÚÐÙÖ Ð ÓÖÑ Ëµ Î º ÄÓÖ ÕÙ Î Ò³ Ø Ô ÐØÓÖ Ð ØÓÖ ÓÔØÓÒ ÖÐÐ ³ÔÔÐÕÙ ÖØÑÒغ Ò Ð ÔÐÙÔÖØ ÔÒÒØ Ð ÔÖØ ÒÓÒ¹ÜÔÐÕÙ Î Ò ÔÙØ Ô ØÖ ÓÒ Ö ÓÑÑ ÖØÒ ½º ÁÐ Ü Ø ÙÒ ÐØØÖØÙÖ ÓÒÒØ ÙÖ ÙØ ÖÖÖ ÔÖ ÜÑÔÐ Ù ÐÚÖ Ä³ÚÐÙØÓÒ ÓÔØÓÒ ÊÒ ÓÒ ÈÍ ÓÐÐØÓÒ ÒÒ ½ ¾º Ø ÙÒ Ñ ÙÖ ÑÖØÒÐ ÕÙÚÐÒØ Ø Ñ ÙÖ ÓÖÖ Ù Ö ÕÙ ÓÙ ÒÓÖ Ö ÕÙ¹ÒÙØÖº

6 Ò ÓÑÑ ÙÒ ÚÖÐ ³ÖÖÙÖ ÒÐк Ò Ò Ð³ÜÑÔÐ ÑÒ ÙÚÖ Ð ÚÐÙÖ ÙØÙÖ Ð ÑÒ ÔÒ ÖØ Ù ÔÖÜ ÙØÙÖ Ù ÙÚÖ Ñ Ù «ÖÒØ ÓÙØ ÔÖÓÙØÓÒ ØÓ ÖÑØÙÖ Ð ÑÒº ÓÙØ Ò ÓÒØ Ô ÓÒÒÙ Ú ÖØØÙ Ð Ò ÓÒØ Ô ÒÓÒ ÔÐÙ ÓÒØÓÒ Ù ÙÐ ÔÖÜ Ù ÙÚÖº Ò ÐÙÐÖ Ø Ð ÙØ ÓÒ Ù ÔÓÙÚÓÖ ÐÙÐÖ Î Ø ÐÓÖ ÕÙ Î Ø ÙÒ ÚÖÐ ÒÓÒ ÜÔÐÕÙ ÔÖ Ëº ¾ ÚÐÙØÓÒ Ö ÕÙ ÒÓÒ ÜÔÐÕÙ Ä ØÙØÓÒ ÕÙ ÒÓÙ ÒØÖ Ø ÐÐ Ò ÐÕÙÐÐ Ð Ò³ Ø Ô ÔÓ Ð ØÖÓÙÚÖ ÙÒ Ø ÓÙ ¹ÒØ ÒÓ ÕÙ ÜÔÐÕÙ Î º ÇÒ ØÓÙÖÒ ÐÓÖ ÚÖ ÙÒ ÙØÖ ØÓÖ Ð³ÚÐÙØÓÒ ÕÙ ÔÖÑØ ØÖÓÙÚÖ ÙÒ ÔÖÜ Î ºÈÖ ÜÑÔÐ Ò ËÐ ¾½ Ð ÚÖÐ ÐØÓÖ Ë Ø Î ÓÒØ ØÓ ØÕÙÑÒØ ÒÔÒÒØ Ø Ð ÚÐÙÖ ØØÖÙ Î Ø ÓØÒÙ ÔÖ Ð Èź Ä ÚÐÙÖ Ð ÓÑÑ Ëµ Î ÓÒ Ö ÓÑÑ ÙÒ ÔÓÖØÙÐÐ ÓÖÑ ÙÜ Ø Ëµ Ø Î Ø Ð ÓÑÑ ÚÐÙÖ ÙÒ ÓÑÔÓ ÒØ º Ò Ð Ù ÈÅ Ð ØÙÜ ÖÒÑÒØ ÔÖ Î Ø ÐÙÐ Ò ÓÒØÓÒ Ù ØÙÜ Ò Ö ÕÙ Ù ØÙÜ ÖÒÑÒØ ÔÖ Ù ÔÓÖØÙÐÐ ÑÖ Ø Ð Ò ÐØ Ù ØÙÜ ÖÒÑÒØ Î Ù ØÙÜ ÖÒÑÒØ ÔÓÖØÙÐÐ ÓÒ µº ËÓØ ÈÅ Ø Î µ Ð ÚÐÙÖ ØÙÐ ØØÖÙ Î ÔÖ ØØ ÑØÓ ÓÒ Ø Ë Ì µ Ë Ø µ ÈÅ Ø Î µ µ ØØ ÚÐÙØÓÒ ÔÖ Ð ÈÅ Ø ÙÒ ÐØÖÒØÚ ÙÒ ÑÓÐ ØÓÒ ØÖØÓÒÒÐÐ ÔÖ Ð ÚÖÐ ÜÔÐØÚ ÓÒÓÑÕÙ ÔÓÙÖ Ð ÚÖÐ ÐØÓÖ Î ºÇÒØÖÑÒ ÙÒ ÖÐØÓÒ ØØ ØÕÙ ÒØÖ Ð ÚÖÐ Î Ø Ð ÔÓÖØÙÐÐ ÑÖº Ò Ð ØÓÖ Ù ÈÅ Ð ÔÓÖØÙÐÐ ÑÖ ÖÔÖ ÒØ Ð ØÓØÐØ ÙÖ ÕÙÚÐÙ ÔÖ Ð ÑÖ Ø Ð³ÚÐÙØÓÒ ³ÙÒ Ø ÒÓ ÓÒ ÙÒÕÙÑÒØ ÙÖ Ò ÐØ Ö ÕÙº Ä Ú¹ ÖÐ Î Ò ÖÔÖ ÒØ Ô Ð ÚÖØÓÒ ÖÒÑÒØ ³ÙÒ Ø ÒÓ ÓÒ Ò ÔÙØ ÓÒ Ô ÖÓÙÖÖ ÖØÑÒØ Ð³ÖÙÑÒØ ³ Ò ³ÓÔÔÓÖØÙÒØ ³ÖØÖ ÔÓÙÖ Ð³ÚÐÙÖ ÔÖØÖ Ù Èź ÇÒ ÙÔÔÓ ÔÒÒØ ÕÙ Ð ÔÖÜ Î ÓÑÔÓÖØ ÓÑÑ Î ØØ ÒÓ ÙÖ Ð ÑÖº ijÚÐÙØÓÒ ÔÖ Ð ÈÅ ÖÚÒØ ÒÐÑÒØ ÜÔÐÕÙÖ Ð Ö ÕÙ Î ÔÖ ÐÙ Ù ÔÓÖØÙÐÐ ÑÖ Ê ØÌ ÎØ µ Î Ì Î Ø Î Ø Ê ØÌ Ø ÅÌ Å Ø Å Ø ÓÙ Å Ò Ð ÔÖÓ Ù ÔÑÒØ Ù ÔÓÖØÙÐÐ ÑÖ Ø Ê ØÌ Ð ØÙÜ Ò Ö ÕÙ ÒØÖ Ø Ø Ì º Ò «Ø ËÒÒ¾¼ ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð ÈÅ Ø Ð³ÈÌ ÙÒ ÙÐ ØÙÖ ÓÒØ ÑÔÖÕÙÑÒØ ÕÙÚÐÒØ º Ä ÖÓÙÖ ÙÒ ÑÓÐ ÑÙÐØØÓÖÐ Ò ÐÕÙÐ Î Ø ÜÔÐÕÙ ÔÖ ØÙÖ ÓÒÓÑÕÙ ÑÐ ÔÐÙ Ø ÒØ Ù ÔÓÒØ Ú٠гÒÐÝ ÓÒÓÑÕÙº ÍÒ Ð Ø ØÙÖ ÔÖØÒÒØ ÝÒØ Ø ØÐ ÓÒ ÓÒ ØÖÙØ ÔÖ ÙÒ ÔÖÓÙÖ ³ÓÖØÓÓÒÐ ØÓÒ ØÙÖ Ò ÕÙ ÓÒØ ÚÖÐ ÐØÓÖ ÒÓÒ ÓÖÖÐ Ø ÓÒ ÓØÒØ

7 ÙÒ ÕÙØÓÒ Ù ØÝÔ Î Ì Î Ø Ã ¼ Á Ø Ø µ ÔÒÒØ ØØ ÑØÓ ÖÓÒØ Ð ÔÖÒØ Ù ÒÚ٠гÚÐÙØÓÒ Ò º Ò «Ø Ð ÑÓÐ ÈÌ ÕÙ ÓÒÒ Ð ÓÖÑÙÐ ³ÚÐÙØÓÒ ÔÖØÖ Ù ÑÓÐ ÑÙÐع ØÓÖÐ Ò Ø Ð ÓÒ ØÖÙØÓÒ ÔÓÙÖ ÙÒ ØÙÖ Ö ÕÙ ³ÙÒ ÔÓÖØÙÐÐ ÕÙ ÓØ «Ø ÙÒÕÙÑÒØ ÔÖ ØÙÖº ØÝÔ ÑÓÐ ÔÙØ ØÖ ÙØÐ ÐÓÖ Õ٠гÒÖØØÙ Ò³ Ø Ô ÖÔÖ ÒØ ÔÖ Ð ÔÝÓ«ØÖÑÒÙÜ ÔÖ ÜÑÔÐ Ò Ð ÓÙ Ð ÔÖÓÐÑ ÔÓ ÓÒÖÒ ØÙÜ ÖÒÑÒغ Ë ÔÖ ÓÒØÖ Ð³ÒÖØØÙ Ø ÖÔÖ ÒØ ÔÖ ÔÝÓ«ØÖÑÒÙÜ ÒÓÙ ÔÖÓÔÓ ÓÒ ÓÒ ØÖÙÖ ÙÒ ÔÓÖØÙÐÐ ÕÙ ÔÙ ÓÙÖ Ð ÖÓÐ ÓÙ ¹ÒØ ÓÒØ Î ÖØ ÐÓÖ ÙÒ Ø ÖÚº Ä ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ù ÔÓÖØÙÐÐ ÖÔÓ ÙÖ ÙÒ ÑØÓ ³ÒØ ØÓÒ ØØ ØÕÙº Ä ØÓÖ ÓÔØÓÒ ÖÐÐ ÔÓÙÖÖ ÐÓÖ ØÖ ÖØÑÒØ ÔÔÐÕÙ ÔÖØÖ ÓÙ ¹ÒØ Ë ¼ Ø ³ÙÒ ÓÒØÓÒ ¼ ØÐ ÕÙ Î ¼ Ë ¼ µº Ò «Ø Ð Ü Ø ÙÒ ÓÒØÓÒ ØÖÑÒ Ø ¼ ØÐÐ ÕÙ Î ¼ ˼ µ Ð ÔÖÓÐØ ÓÖÖ Ù Ö ÕÙ Ø ÓØÒÙ ÔÖØÖ Ë ¼ Ø ³ÙÒ Ø Ò Ö ÕÙ Ø ÔÖÑØ ³ÚÐÙÖ Î º Ø Ð ÔÖÓÐÑ ³ÚÐÙØÓÒ Ø ÐÙ ³ÙÒ Ø ÖÚ ³ÙÒ ÓÙÔÐ ³Ø ÒÓ Ë Ø Ë ¼ ÔÓÙÖ ÐÕÙÐ Ð ØÓÖ ÓÔØÓÒ ÖÐÐ ÔÐÙ ÙÖ ÑÒ ÓÒ ³ÔÔÐÕÙ ÖØÑÒØ ÒÓÙ Ð ÖÔÖÒÓÒ ÔÐÙ Ò ØÐ Ò ÓÒØÓÒ «ÖÒØ ÓÖÑ Î º ÆÓÙ ÓÒ ÖÓÒ ÙÒ Ö ÕÙ ÔÖØÐÐÑÒØ ÜÔÐÕÙ ÔÖ ÙÒ ÓÙ ¹ÒØ ÒÓ Ëµ Î ÓÙ Ë Ø ÙÒ ÓÙ ¹ÒØ ÒØÙÖÐ º ¾º½ ÓÙ Î Ø ÖØÒ Ë Î Ø ÖØÒ Ð³ÚÐÙØÓÒ ÖÚÒØ Ð ÚÐÓÖ ØÓÒ ³ÙÒ Ö ÕÙ ÙÔÔÓ Ù¹ ÔÐÐ Ø ÖÔÖ ÒØ ÔÖ Ëµ ˵ Î º Ä ØÓÖ ÓÔØÓÒ ÖÐÐ ³ÔÔÐÕÙ ÖØÑÒغ ÇÒ ÓÒ ØØÙ ÙÒ ÔÓÖØÙÐÐ Ò Ö ÕÙ ÓÖÑ Ð³Ø Ë Ø ³ÙÒ Ø Ò Ö ÕÙº ijÝÔÓØ ³ Ò ³ÓÔÔÓÖØÙÒØ ³ÖØÖ ÑÔÐÕÙ ÕÙ Ð ÖÒÑÒØ ÔÓÖع ÙÐÐ ÓØ Ð ÖÒÑÒØ Ò Ö ÕÙº Ë ÓÒ ÙÔÔÓ Ò Ð ÓÖÑÙÐØÓÒ Ð ÔÐÙ ÑÔÐ ÕÙ Ð ÔÖÓ Ù Ë Ø ÙÒ ÔÖÓ Ù ÁØÓ ÚÖ ÒØ Ë Øµ Ë Øµ Ø Ë Øµ ص ÓÙ Ø ÙÒ ÑÓÙÚÑÒØ ÖÓÛÒÒ ÓÑØÖÕÙ Ë ÙÒÐÓ ÐÓÒÓÖÑк Ë Ð ÓÒØÓÒ ¾ ¾ ʵ Ð ÐÑÑ ÁØÓ ÔÖÑØ ÐÙÐÖ Ëµº ijÔÔÐØÓÒ Ð ÓÖÑÙÐ ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÝÑҹà ÔÖÑØ ÙÖ Ð³Ü¹ ÔÖ ÓÒ Ù ÔÖÜ µ Ø Ë Ì µ Ë Ø µ Î Ö Ì Øµ ½ ½ Ù µ Ì Ø ÙµÙ Î µ º ÇÒ ÔÙØ ÑÓÒØÖÖ ÕÙ Ð ÐÑÑ ÁØÓ Ö Ø ÚÐÐ ÔÓÙÖ ÖØÒ ÓÒØÓÒ ÕÙ Ò ÚÖ ÒØ Ô ØØ ÝÔÓØ ÓÑÑ ÔÖ ÜÑÔÐ Ð ÓÒØÓÒ ÐÒ Üº

8 ½ ÓÙ Ì Ø Ùµ Ø Ð Ò Ø Ð ÐÓ ÒÓÖÑÐ ÑÓÝÒÒ ÐÓ Ë Ø Ö ¾ ¾ µ Ì Øµ Ø ÚÖÒ ¾ Ì Øµ ÄÓÖ ÕÙ Ø ÜÔÐØ ÐÓÒ ÔÖÓÔÖØ Ð Ø ÔÓ Ð ØÖÓÙÚÖ ÓÐÙØÓÒ ÒÐÝØÕÙ ØÝÔ ³ÕÙØÓÒº ¾º¾ ÓÙ Î Ø ØÓ ØÕÙ ÆÓÙ ÓÑÑ Ò Ð ÓÙ Î ÔÓ ÙÒ ÓÙ ¹ÒØ ÚÖØÙÐ Ë ¼ ÓÒ ÔÙØ ÐÓÖ ÖÖ Ë Ë ¼ µ ÓÙ Ë Ø Ë ¼ ÓÒØ Ð ÓÙ ¹ÒØ º ÆÓÙ ÒÓÙ ÔÐÓÒ ÒÓÖ Ò Ð Ö Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÖÓÛÒÒ ÑÒ ÓÒÒÐ Ë Øµ Ë Øµ Ø Ë Øµ ص Ë ¼ ص ¼ Ë ¼ ص Ø ¼ Ë ¼ ص ¼ ص µ µ Ä ÑØÓÓÐÓ ÙÚ Ò ÔÖ Ð ØÓÖ ÓÔØÓÒ ÖÐÐ Ø ÙÒ ÜØÒ ÓÒ Ð ÔÖÒغ ÇÒ ÓÒ ØØÙ ÙÒ ÔÓÖØÙÐÐ Ò Ö ÕÙ ÓÖÑ Ð³Ø Ò Ö ÕÙ Ë Ø Ë ¼ ºÈÖ Ò ³ÓÔÔÓÖØÙÒØ ³ÖØÖ Ð ÖÒÑÒØ Ò ØÒØÒ ³ÙÒ ØÐ ÔÓÖع ÙÐÐ Ø Ð Ù ØÙÜ Ò Ö ÕÙº Ë ¾ ¾ Ê ¾ ʵ Ð ÐÑÑ ÁØÓ ÑÙÐØÑÒ ÓÒÒÐ ÔÖÑØ ³ÓØÒÖ Ë Ë ¼ º ÆÓØÓÒ Ë ½ Ë Ë ¼ µ Ð ÔÖÓ Ù ÁØÓ ÑÒ ÓÒÒРгԹ ÔÐØÓÒ Ð ÓÖÑÙÐ ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÝÑҹà ÒÓÙ ÔÖÑØ ØÖÓÙÚÖ Ð ÔÖÜ Ø Ë ½ µ Ë ½ Ø µµ ½¼µ Ë Ð Ò³ Ø Ô ÔÓ Ð ØÖÓÙÚÖ ÓÐÙØÓÒ ÒÐÝØÕÙ ØÝÔ ÔÖÓÐÑ Ð ÙÖ ÚÓÖ ÖÓÙÖ ÑÙÐØÓÒ ÅÓÒعÖÐÓº ÍÒ ÓÒ ÐØÖÒØÚ Ø ÕÙÚÐÒØ ØÖÓÙÚÖ Ð ÔÖÜ Ø ³ÚÓÖ ÖÓÙÖ ÙÜ ÕÙØÓÒ «ÖÒØÐÐ ØÓ ØÕÙ ÔÓÙÖ Ð ÕÙÐÐ ØÒÕÙ ³ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÒÙÑÖÕÙ ÔÖÑØØÒØ Ð³ÓØÒØÓÒ ÓÐÙØÓÒ ÔÔÖÓ º Ò Ð³ Ò ÓÙ ¹ÒØ ÚÖØÙÐ ÔÓÙÖ Î ÒÓÙ ÔÖÓÔÓ ÓÒ Ò Ð ØÓÒ ÙÚÒØ ÑØÓ ÔÖÑØØÒØ Ð ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ë ¼ ØÐÐ ÓÖØ ÕÙ Ð ØÓÖ ÓÔØÓÒ ÖÐÐ ÔÙ ØÖ ÔÔÐÕÙº ÓÒ ØÖÙØÓÒ ÓÙ ¹ÒØ ÆÓÙ ÐÐÓÒ Ò ØØ ÔÖØ ÔÖÓÔÓ Ö ØÖÓ ÑØÓ ÔÓÙÖ Ð ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ù ÓÙ ¹ ÒØ Ë ¼ ÔÓÙÖ Ð ÔÖØ ÒÓÒ ÜÔÐÕÙ Î Ù Ö Õ٠˵ Î ÔÖØÖ ÙÕÙÐ Ð ÔÖÜ Ù Ö ÕÙ Î Ö ÐÙÐ ÐÓÒ ÓÒ ÖØÓÒ ÔÔÖÓÔÖ ³ Ò ³ÓÔÔÓÖØÙÒØ ³ÖØÖº º½ Ä ÔÖÒÔ Ð ØÖÒ¹ÖÖÓÖ Ä ØÖÒ¹ÖÖÓÖ Ø ÙØÐ Ò ÒÒ ÓÑÑ Ñ ÙÖ ÔÖÓÖÑÒ ÓÒ ÒÐ Å ËÐÒ ½ µº ÐÐ ÖÔÖ ÒØ Ð³ÖÖÙÖ ÕÙÖØÕÙ ÑÓÝÒÒ ÒØÖ ÙÒ Ò¹

9 ÑÖ ÔÖØÙÐÖ Ø ÙÒ ÔÓÖØÙÐÐ ³Ø Ó Ò ÖÔÖÓÙÖ Ð ¹ ÖØÖ ØÕ٠гҺ ÆÓÙ ÐÐÓÒ ÙØÐ Ö Ð ØÖÒ¹ÖÖÓÖ ÔÓÙÖ ÓÒ ØÖÙÖ ÙÒ ÔÓÖع ÙÐÐ ³Ø ÒÓ ÓÒØ Ð ÖÒÑÒØ ÖÔÐÕÙÒØ ÙÜ Ù Ö ÕÙ Î º ËÓØ Ï Ø Î Ø ½ Î Ø Î Ø Ð ØÙÜ ÖÒØÐØÎ Ð Ø Ø Ø ÓØ Ê Ø Ð ØÙÜ ÖÒØÐØ Ð³Ø ÒÓ Ð Ø Øº Ä ÚÐÙÖ ØÓÖÕÙ Ð ØÖÒ¹ÖÖÓÖ Ø ÓÒÒ ÔÖ Ì ¾ ¾ Ï ¾Â «Ê ¾ Ä ÔÓÖØÙÐÐ ÓÔØÑÐ Ø ØÖÑÒ ÔÖ Ð ÓÆÒØ ÚÖ ÓÒ ÑÔÖÕÙ Ð ØÖÒ¹ÖÖÓÖ Ì ¾ ÑÔ ½ Ì Ì Ø½ Ï Ø ¾Â «¾Â ½½µ ÕÙ ÑÒÑ ÒØ Ð «Ê Ø ¾ ½¾µ ÔÓÖØÙÐÐ ÑÒÑ ÐÓ ÐÚÖÒ Ø Ð Ð «ÖÒ ÖÒÑÒØ º Ä ÔÓÖØÙÐÐ ÓÔØÑÐ ÓØ ÚÓÖ Ð ÑÑ ÔÖÜ ÒØÐ ÕÙ Ð Ö ÕÙ Î ÐÙ¹ ØØ ÒÓº Ä ÓÒÒ Ò ÔÖØ «ÒÚ Ø Ò ÕÙ Ø ÒÓÙ ÔÖÑØ ÓÒ ÐÙÐÖ ÙÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ð ÚÐÙÖ ÒØÐ Î º Ä ÙÜ ÙØÖ ÑØÓ ÕÙ ÒÓÙ ÔÖÓÔÓ ÓÒ ÔÓÙÖ ÓÒ ØÖÙÖ Ð ÓÙ ¹ÒØ ÖÔÓ ÒØ ÙÖ Ð ÒÓØÓÒ Ð ÓÒ ÓØÓÒµ ÒØÖ ÙÜ ÚÖÐ ÐØÓÖ ÒÓØÓÒ Õ٠гÓÒ Ú ÔÖ Ö ÔÐÙ ÓÖÑÐÐÑÒØ Ò Ð ÙÜ ØÓÒ ÙÚÒØ º º¾ Ä ÓÒ ÓÒØÓÒÒÐÐ ÒØÖ ÚÖÐ ÐØÓÖ ËÙÔÔÓ ÓÒ Õ٠гÓÒ Ó ÖÚ Ò ÖÐ ØÓÒ ÙÜ ÚÖÐ ÐØÓÖ Ø º ÇÒ Ò ÙÒ ÒØÐÐÓÒ Ò ÓÙÔÐ ÒÔÒÒØ µ ØÖÙ ÐÓÒ Ð ÐÓ µ ÈÓÙÖ ØÙÖ Ð Ð ÓÒ ÒØÖ Ø ÓÙ ÒØÖ Ð ÚÖÐ Ó ÖÚ µ ÔÐÙ ÙÖ Ò ÔÒÒ ÓÒØ Ø Ò Ò Ð ÐØØÖØÙÖ ÚÖÒØ ÐÓÒ Ð ÒØÙÖ ÚÖÐ Ø Ð ØÝÔ ÓÖÖÐØÓÒ Ø ØÖº Ä ÓÒ ÑØÓ ÓÒ ØÖÙØÓÒ ÕÙ ÒÓÙ ÔÖÓÔÓ ÓÒ ³ÔÔÙ ÙÖ ÙÒ Ñ ÙÖ ³ ¹ ÓØÓÒ ÔÐ ³ÒØ Ö Ð³Ü ØÒ ³ÙÒ ÖÐØÓÒ ÓÒØÓÒÒÐÐ ÕÙÐÓÒÕÙ Ø ÒÓÒ ÙÒÕÙÑÒØ ÙÒ ÖÐØÓÒ ÐÒÖµº ØØ Ñ ÙÖ ³ ÓØÓÒ Ø ÓÒÒ ÔÖ Ð ÖÔÔÓÖØ ÓÖÖÐØÓÒ ÓÒØÓÒÒÐе Ò Ò ÔÖ ¾ Î µµ Î µ ½ µ ÁÐ ³Ø ³ÙÒ Ñ ÙÖ Ð ÓÒ ÒÓÒ ÝÑØÖÕÙ ÚÐÙÖ Ò ¼ ½ ÔÓÙÖ ÐÕÙÐРгÐØ ¾ ½ÕÙÚÙØ Ð³Ü ØÒ ³ÙÒ ÓÒØÓÒ ØÖÑÒ Ø ØÐÐ ÕÙ µ ÔÖ ÕÙ ÙÖÑÒØ ËÔÓÖØ ½ µº ÈÓÙÖ ÓÒ ØÖÙÖ ÙÒ ÚÖ ÓÒ ÑÔÖÕÙ ¾ Ò Ð ÓÙ Ø ÓÒØ ÓÒØÒÙ Ð ÙÆØ ³ ØÑÖ Ò ÙÒ ÔÖÑÖ ØÔ Ð³ ÔÖÒ ÓÒØÓÒÒÐÐ ºº Ð ÖÖ ÓÒ µ µ Ä ÓÒ ØÖÙØÓÒ ÔÖÓÔÓ ÙØÐ ÙÒ ÑØÓ ÒÓÒ ÔÖÑØÖÕÙ ÓÒØ Ð ÔÖÒÔ Ø ÖØ ÖÚÑÒØ Ò Ð³ÒÒÜ Ð

10 ÑØÓ ÓÒØÓÒ ÓÖØÓÓÒÐ º ÔÖØÖ ÚÐÙÖ Ð³ ØÑØÙÖ Ò ÙÜ ÔÓÒØ Ó ÖÚ ÓÒ ÔÙØ ÒÖ Ð ÖÔÔÓÖØ ÓÖÖÐØÓÒ ÑÔÖÕÙ ÓÙ ½ Ò ¾ ÑÔ Ò ½ ½ Ò È Ò ½ ½ Ò Ò µ ¾ È Ò ½ ¾ ½µ Ò µ Ø ½ Ò Ò ½ ½µ ÈÓÙÖ ÖÔÓÒÖ Ù ÔÖÓÐÑ ÓÒ ØÖÙØÓÒ ÓÙ ¹ÒØ ÓÒ ÙÔÔÓ ÑÔÐØÑÒØ Ð³Ü ØÒ ³ÙÒ Ð ÓÒ ÓÒØÓÒÒÐÐ ÒØÖ Ï Ð ÚÖÐ ¹ Ù µ Ø Ð ØÙÜ ÖÒÑÒØ ³ÙÒ ÔÓÖØÙÐÐ ÓÔØÑÐ ÓÒ ØØÙ Ø ÔÓÒÐ ÙÖ Ð ÑÖ Ð ÚÖÐ È µ ÇÒ ÔÙØ ÐÓÖ ÓÒ ØÖÙÖ Ð ÔÓÖØÙÐÐ «ÓÒØ Ð ÖÒÑÒØ Ø ÓÒÒ ¾Â ÔÖ ¾Â «Ê Ò ÑÜÑ ÒØ Ð ÖÔÔÓÖØ ÓÖÖÐØÓÒ ÒØÖ Ø Ï ÕÙ ³ÖØ ÓÑÑ ÙÒ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ ÓÒØÓÒ ÕÙÖØÕÙ Ò «¾ Ï È ¾Â È È ¾Â «¾Â «ÓÚ Ê Ï µ Ê Ï µµ È «¾Â «ÓÚ Ê Ê µ Ò ÔÖØÕÙ Ð ÔÓÖØÙÐÐ ÓÔØÑÐ È Ö ÐÙÐ ÔÖØÖ ÓÒÒ Ò ÑÜÑ ÒØ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ «ÓÙ Ð ÓÒØÖÒØ «¾Â ½µ Ð ÚÖ ÓÒ ÑÔÖÕÙ Ù ÓÆÒØ ¾ Ï Ò ÐÕÙÐÐ Ð ÓÚÖÒ Ù ÒÙÑÖØÙÖ ÓÒØ ÚÐÙ ÔÖØÖ ÖÖ ÓÒ ØÑ ÐÓÒ Ð ÑØÓ ÖØ ¹ Ù ½µ ¾ ÑÔ «Å ¾«¼ «¾ µ ¾ «Å ½ «¼ «½ µ ¾ ½µ Ú Ð ÒÓØØÓÒ ÙÚÒØ Å ½ Å ¾ ½ Ì ««µ ¾Â ½ ¾ ½ ½ È Ì Ø½ Ê ØÊ Ø ¾Â È ½ Ì Ì Ø½ Ï Ø µ Ï Ø µ Ì È Ì Ø½ Ê Ø ¾Â Ì È Ì Ø½ Ï Ø µ ¾Â ¾Â ½µ ÓÙ Ø Ð³ ØÑØÙÖ ÓÒØÓÒ ÓÖØÓÓÒÐ Ð ÖÖ ÓÒ Ï µ Ê Ï µ ÈÓÙÖ Ð³ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ð ÑÜÑ ØÓÒ ½µ ÒÓÙ ÚÓÒ ÙØÐ Ð ÐÒ ÅØÐ º¾º¼ Ú Ð ÌÓÓÐÓÜ ³ÓÔØÑ ØÓÒ ÚÖ ÓÒ ½ºº¾º ÁÐ ÙØ ÒÓØÖ ÕÙ ÐÓÖ Ð³ÔÔÐØÓÒ ÙÖ ÓÒÒ ÖÐÐ ÔÖ ÒØ Ò Ð ØÓÒ ÙÚÒØ Ð ÓÒÚÖÒ Ð³ÐÓÖØÑ Ò³ Ô Ø ÓØÒÙ Ò ØÓÙ Ð º

11 ÍÒ Ó Ð ÔÓÖØÙÐÐ ÓÔØÑÐ ÓÒ ØÖÙØ Ð ÓÒØÓÒ ³ ÚÖ ÒØ Ï Ø ³ Ø µ Ø ÔÙØ ØÖ ØÑ ÔÖ Ð ÑÑ ÑØÓ ÒÓÒ ÔÖÑØÖÕÙº Ä Ö ÕÙ Î Ø ÐÓÖ ÙÒ Ø ÖÚ Ù ÔÓÖØÙÐÐ ÓÔØÑÐ «Ø ÓÒ ÚÐÙØÓÒ ÓÙÐ Ð ØÓÖ ¾Â ÓÔØÓÒ º Î ÔÙØ ØÖ ÚÐÙ ÔÖ ÜÑÔÐ ÔÖ Ð ÓÖÑÙРйËÓÐ ÓÙ ÔÖ ÙÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÒÓÑÐ Ð ÑÜÑ ØÓÒ Ù ÓÆÒØ ÓÖÖÐØÓÒ ÓÒØÓÒÒÐÐ ÔÖÑ Ð ÓÒ ØÖÙØÓÒ ³ ÓÒØÓÒ ØÖÑÒ Øº ÇÒ ÓÒ Ï Ì ³ Ì µ Ð ØØ Ù ÑÓÒ ØÖÑÒÙÜ ÓÒØ Ð ÑÑ ÕÙ ÔÖÑØ Ð³ÒØ ØÓÒ ÖÖ ÒÓÑÙÜ Ï Ø ÖÔÖ ÒØÒØ Ð³ÒÖØØÙ Ø Ð³ÜØÖØÓÒ Ð Ñ ÙÖ ÓÖÖ Ù Ö Õ٠гÖÖ Ù ÓÙ ¹ÒØ ÔÖÑØ ÐÙÐÖ ÖØÑÒØ Ð ÚÐÙÖ Î º º Ä ÓÒ ÑÓÒÓØÓÒ ÒØÖ ÚÖÐ ÐØÓÖ Ä ØÖÓ Ñ ÑØÓ ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ù ÓÙ ¹ÒØ Ø ÙÖ ÙÒ ÙØÖ Ñ ÙÖ ÒÓÒ ÔÖÑØÖÕÙ ÓÖÖÐØÓÒ ÒØÖ ÚÖÐ ÐØÓÖ ÔÔÐ ÓÆÒØ ÃÒÐÐ ÓÒ ½ µº ÈÓÙÖ ÙÜ ÓÙÔÐ ÒÔÒÒØ µ µúöð ÐØÓÖ Ð ÓÆÒØ ÃÒÐÐ ØÓÖÕÙ Ø Ò ÔÖ Ø È µ µ ¼ È µ µ ¼ Ô Ô ½µ ÓÙ Ô Ø Ð ÔÖÓÐØ ÓÒÓÖÒ Ø Ô Ð ÔÖÓÐØ ÓÖÒº ÇÒ ÓØÒØ Ò ÙÒ Ò ÝÒØ Ð ÚÐÙÖ ÒÓÖÑРгÒØÖÚÐÐ ½ ½ Ð Ú¹ ÐÙÖ Ø ½ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÙÒ ÓÒÓÖÒ ÔÖØ ÒØÖ Ø ÙØÖÑÒØ Ø Ð ÚÖÐ ÓÒØ ÓÑÓÒÓØÓÒ µº ³ Ø ØØ ÔÖÓÔÖØ ÕÙ ÒÓÙ ÒØÖ Ò Ð ÔÖÓÐÑ Ð³ÚÐÙØÓÒ Î º ÇÒ ÔÙØ ÒÖ ÙÒ ØÑØÙÖ Ò ÓÒÚÖÒØ Ø ÔÖØÖ ³ÙÒ ÒØÐÐÓÒ Ó ÖÚ Ò ÙÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÚÖ Ø ÙØÐ Ö Ð ÚÐÙÖ ÐÙÐ ÑÔ ÔÓÙÖ Ø ØÖ Ð ÓÑÓÒÓØÓÒ ÚÖÐ Ø º ÈÓÙÖ Ð ÔÖÓÐÑ Ô ÕÙ ÓÒ ØÖÙØÓÒ ÓÙ ¹ÒØ ÓÒ ÙØÐ Ð ÚÖ ÓÒ ÑÔ¹ ÖÕÙ Ù ÓÆÒØ ÃÒÐÐ ÐÙÐ ÔÖØÖ ÒØÐÐÓÒ Ï Ø Ø Ø ÔÓÙÖ ÓØÒÖ ÙÒ Ñ ÙÖ ÓÖÖÐØÓÒ ÒØÖ Ï Ø Ð ÖÒÑÒØ Ù ÔÓÖØÙÐÐ È ¾Â «Ê º ÈÓÙÖ ÐÙÐÖ ÑÔ ÓÒ ÓÑÔÖ Ð ÖÓ ÑÒØ Ò Ð ÙÜ ÒØÐÐÓÒ Ø ÓÒ ÒÓØ É Ð ÒÓÑÖ ÓÖ ÙÒ ÓÖ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ï Ø Ï Ø ¼µ Ø Ø ¼µ ¼ ¾¼µ Ú Ò Í ØØ ¼ É Ì ½ Ì Ø½ Ø ¼ Ø ½ Í ØØ ¼ ½ ÏØ Ï Ø ¼µ Ø Ø ¼µ ¼ ¼ ÒÓÒ ¾½µ ¾¾µ ½¼

12 É ÚÖ ÒØÖ ¼Ø ¾ Ò Ä ÚÖ ÓÒ ÑÔÖÕÙ Ù ÓÆÒØ ÃÒÐÐ Ø ÓÒÒ ÔÖ ÑÔ ½ ¾É ¾ Ò ¾ µ Ä ÓÐÙØÓÒ Ù ÔÖÓÐÑ ÑÜÑ ØÓÒ Ù ÓÆÒØ ÃÒÐÐ ÑÜ ÑÔ ¾µ «ÓÒÒ Ò ÙÒ ÔÓÖØÙÐÐ ÓÑÓÒÓØÓÒ Î Ø ÔÖÑØ ³ÔÔÐÕÙÖ ØÒÕÙ ³ÚÐÙ¹ ØÓÒ ÓÑÑ Ð³ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÒÓÑк Ò «Ø Ð ÓÑÓÒÓØÓÒ ÙÖ Ò Ð ¹ ÖØ Ð³Ü ØÒ ³ÙÒ ÖÐØÓÒ ÖÓ ÒØ ØÖÑÒ Ø ÒØÖ Ð ÙÜ ÚÖÐ ØÙ¹ ÒÙ Ã Ø ÄÔ µ Ø Ð³ÒØ ØÓÒ ØØ ØÖÑÒÙÜ ÔÖÑØ ÓÑÑ Ù ÔÖ¹ ÖÔ ÔÖÒØ Ð³ÚÐÙØÓÒ Î ÔÖ ÙÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÒÓÑк Ä ÓÆÒØ ÃÒÐÐ Ò³ Ø Ô ÓÒØÒÙ ÓÒ Ò ÔÙØ ÓÒ Ô ÔÔÐÕÙÖ Ð ÑØÓ Ð ÕÙ ³ÓÔع Ñ ØÓÒº ÁÐ ÙØ ÐÓÖ ÖÓÙÖÖ ÙÜ ØÒÕÙ ³ÓÔØÑ ØÓÒ ÓÑÒØÓÖ ØÐÐ ÕÙ Ð ÐÓÖØÑ ÒØÕÙ ÓÙ Ð ÊÙØ ËÑÙк ÔÔÐØÓÒ Ä³ÓØ ÔÔÐØÓÒ Ø ÖÖ Ø ³ØÐÖ Ð Ö ÐØ ÑØÓ ÔÖ ÒØ º ÇÒ ÓÑÔÖÖ ÔÖ ÐÐÙÖ Ð Ö ÙÐØØ ÓØÒÙ ÔÖ Ð ÑØÓ Ð ØÖÒ¹ ÖÖÓÖ Ø ÔÖ Ð ÑØÓ Ù ÓÆÒØ ÓÖÖÐØÓÒ ÓÒØÓÒÒÐÐ ÙÜ ÓØÒÙ ÔÖ Ð ÑØÓ Ù Èź º½ ÓÒÒ ÖÐÐ Ä ÓÒÒ ÓÒØ ÓÒ ØØÙ ÖÒØÐØ ÑÒ ÙÐÐ ¼ Ø ÒÒÖ ÔÔÖع ÒÒØ Ù ¼ Ó ÖÚ Ù ½ Ö ÕÙ ÑÓ ÔÓÙÖ Ð ÕÙÐÐ Ö ÓÑÔÐØ ÓÒØ ÔÓÒÐ º Ä ÔÖÓ ³Ó ÖÚØÓÒ Ø ¼½»¼½»½ Ù ¼½»¼»½ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÙÒ ØÐÐ Ì ½½ ÒØÐÐÓÒ º ÇÒ ÒÓØ Ê Ø Ð ØÙÜ ÖÒØÐØ Ó ÖÚ Ð³Ø ÐØØ ÓÖÖ ÔÖ Ð ØÙÜ ÑÒ¹ ÙÐ ³ÔÔÐ ³Ó«Ö Ð ÒÕÙ ÖÒº ÈÓÙÖ ÙÒ Ø Ü ¼ ÓÒÖ ØÖÑÒÖ Ð ÔÓÖØÙÐÐ ÓÔØÑÐ «Ú È È ¾Â Ó «½µ ÓÒ ØØÙ ¾ ÙØÖ Ø ÓÒØ Ð ÖÒØÐØ Ø ÓÒÒ ÔÖ Ó «Ê ÔÖ ÙÒ ÑØÓ ÔÖ ÒØ Ò Ð ØÓÒ ÔÖÒغ ÓÑÑ ÑØÓ ÓÒØ ÔÔÐÐ Ò Ð ÓÒÒ ººº ÙÒ Ø Ø ÒÓÒ ÓÖÖÐØÓÒ Ø ÖÐ ÙÖ Ð ¼ Ö º Ä ÚÐÙÖ ÙØÓÓÖÖÐØÓÒ ÑÔÖÕÙ Ù ÕÙ³Ù ÖÒ ¾¼ Ø Ð ÚÐÙÖ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ØØ ØÕÙ ÄÙÒ¹ÓÜ ÑÓÒØÖÒØ Õ٠гÝÔÓØ ÒÓÒ ÓÖÖÐØÓÒ Ò³ Ø Ô ÖØ Ù ÙÐ ± ÔÓÙÖ ¾ ¼ Ö º Ò ÙÒ ÔÖÑÖ ØÑÔ ÓÒ ÐÐÙ ØÖ Ð³ÔÔÐØÓÒ Ð ÓÒ ÑØÓ ÔÖÓÔÓ Ð ÑÜÑ ØÓÒ Ù ÖÔÔÓÖØ ÓÖÖÐØÓÒ Ú ÓÒØÓÒ ØÖÓÒÓÑØÖÕÙ µº Ä ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ù ÔÓÖØÙÐÐ Ø ÖÐ ÔÓÙÖ ÙÜ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÙÜ ÚÐÙÖ ¼ ½½

13 ½¼ ÎÚÒµ Ø ¼ ½ ijÇÖеº Ä ÚÐÙÖ Ð³ÓÔØÑÙÑ ÔÓÙÖ ÑÔ ÓÒØ Ö ÔØÚÑÒØ ¼ ÔÓÙÖ ¼ ½¼Ø¼ ÔÓÙÖ ¼ ½ Ò Ð ÙÖ ÙÚÒØ ÓÒØ ÙÔÖÔÓ Ò ÕÙ Ð ÖÔÕÙ Ð ÖÒØÐØ Ù ÔÓÖØÙÐÐ ÓÔØÑÐ Ò ÔÓÒØÐе Ø ÐÙ Ê ¼ Ò ØÖØ ÔÐÒµº ½¾

14 0.2 VIVENDI LOREAL º ½ ÓÑÔÖ ÓÒ ÒØÖ Ø Ê ¼ ÇÒ ÓÑÔÖ Ð ÖÖÙÖ ÕÙÖØÕÙ ³ ØÑØÓÒ ÓØÒÙ ÔÓÙÖ Ð³ÓÔØÑ ØÓÒ Ù ÓÆÒØ ÓÖÖÐØÓÒ ÓÒØÓÒÒÐÐ Ø Ð ØÖÒ¹ÖÖÓÖ ÙÜ ÖÖÙÖ ³ÚÐÙØÓÒ ÔÖ Ð Èź ÈÓÙÖ ÚÐÙÖ Ð ÔÖÓÖÑÒ ÑØÓ ÔÖÓÔÓ Ð ØÐÙ ÔÖ ÒØ Ð ÚÐÙÖ ÙÚÒØ É ÈÅ µ ½ Ì Ì Ø½ Ê Ø Ê ¼Ø Ö ¼ ½ µ ¾ ÓÙ ¹ Ø Ð Ø Ð³Ø ³ ع¹Ö Ð Ò ÐØ Ù Ö ÕÙ Ð³Ø ÐÙ Ù ¼ ¹ Ê ¼Ø µ Ø½Ì Ø Ð ÚØÙÖ ØÙÜ ÖÒÑÒØ Ù ¼ ¹ ½ Ö ¼ µ Ì É Ì Ø½ ½ Ö Øµ ÓÙ Ö Ø Ø Ð ØÙÜ ÑÒ ÙÐ ³ÔÔÐ ³Ó«Ö Ð ÒÕÙ ÖÒ Ð Ø Ø ½ ¾µ

15 É Ì µ ½ Ì Ì Ø½ Ê Ø Ø µ ¾ ¾µ ÓÙ Ø Ð ÔÓÖØÙÐÐ ÓÔØÑÐ ÑÒÑ ÒØ Ð ØÖÒ¹ÖÖÓÖ É µ ½ Ì Ì Ø½ Ê Ø µ Ø µ ¾ ¾µ ÓÙ Ø Ð ÔÓÖØÙÐÐ ÓÔØÑÐ ÑÜÑ ÒØ Ð ÓÆÒØ ¾ ÑÔ Ø Ø Ð ÓÒØÓÒ ÖÖ ÓÒ ØÑ ÙÖ Ê º É ÈÅ É Ì É ¼º¼¼½ ¼º¼¼¾ ¼º¼ ¼º¼¼ ¼º¼¼¾ ¼º¼½¾ ¼º¼¼¾ ¼º¼¼½ º¾¹¼¼ ¼º¼¼¾ ¼º¼¼½ ¼º¼¾ ¼º¼¼½ ¼º¼¼½½ ¼º¼½¾ ½¼ ¼º¼¼¾½ ¼º¼¼½ ¼º¼¼½ ½ ¼º¼¼ ¼º¼¼¾ ¼º¼ ½¾ ½ ¼º¼¼¾ ¼º¼¼½ º¼¹¼¼ ½ ¼º¼¼¾ ¼º¼¼½ ¼º¼¼½½ ½ ¼º¼¼½ ¼º¼¼½ ¼º¼¼½ ½ ¼º¼¼¾ ¼º¼¼¾ ¼º¼ ½ ¼º¼¼ ¼º¼¼ ¼º¼ ½ ¼º¼¼ ¼º¼¼¾ ¼º¼¼ ¾¼ ¼º¼¼ ¼º¼¼¾¾ ¼º¼¼¾¾ ¾½ ¼º¼¼ ¼º¼¼ ¼º¼ ¾¾ ¼º¼¼ ¼º¼¼¾ ¼º¼ ¾ ¼º¼¼¾¾ ¼º¼¼½¾ ¼º¼¼¾ ¾ ¼º¼¼½ ¼º¼¼½ ¼º ¾ ¼º¼¼¾ ¼º¼¼½ ¼º¼¼ ¼ ¼º¼¼ ¼º¼¼¾ ¼º¼¼½ ÖÖÙÖ ÑÓÝÒÒ ÕÙÖØÕÙ ÇÒ ÓÒ ØØ Ð ÔÖÓÖÑÒ ÙÔÖÙÖ Ð ÑØÓ ÙÖ Ð ÔÖÒÔ Ð ØÖÒ¹ÖÖÓÖ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ù ÈÅ Ð ÚÐÙÖ É ÈÅ ÓÒØ Ý ØÑØÕÙÑÒØ ÔÐÙ ÖÒ ÕÙ ÐÐ É Ì µº ÈÖ ÓÒØÖ Ð ÓÑÔÖ ÓÒ ÒØÖ É Ì Ø É Ò ÔÖÑØ Ô ÐØÓÒÒÖ ÙÒ ÑØÓ Ù ÔÖÓ Ø Ð³ÙØÖº ŠгÚÒØ Ð ÑØÓ ÑÜÑ ØÓÒ Ù ÓÆÒØ ÓÖÖÐØÓÒ ÓÒØÓÒÒÐÐ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ ÙØÖ ÑØÓ Ø Ð³ÓØÒØÓÒ Ð³ÜÔÖ ÓÒ Ð ÖÐØÓÒ ÓÒØÓÒÒÐÐ ØÑ ÒØÖ Ð³Ø Ø Ð ÔÓÖØÙÐÐ ÕÙ ÔÖÑØ Ð³ÙØÐ ØÓÒ ÑØÓ ³ÚÐÙØÓÒ Ù Ð ØÓÖ ÓÔØÓÒ ÖÐÐ º ½

16 ijÔÔÐØÓÒ ÙÜ ÑØÓ ÙÖ Ð ÑÑ ÓÒÒ Ò ÙÔÔÖÑÒØ Ð Ø Ù ÒÓÑÖ µ ÕÙ ÔÖ ÒØÒØ Ð ÙØÓÓÖÖÐØÓÒ ÔÖØÐÐ Ð ÔÐÙ ÐÚ Ò³ Ô Ò Ð Ö ÙÐØØ ÑÒÖ Ò ØÚº ÆÓÙ ÚÓÒ ÒÐÑÒØ ÓÑÔÖ Ð ÙÜ ÑØÓ ÔÖÓÔÓ Ù ÔÓÒØ ÚÙ Ð ÔÖÚ ÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÙÜ ÒÐÝ ÔÖÑÑÒØ ÐÓÒ Ð ÔÖÓÙÖ ÙÚÒغ Ä ÔÖÓ ÒØÐ ³Ó ÖÚØÓÒ ½ Ì Ø Ú Ò ÙÜ ÓÙ ¹ÔÖÓ ÙÒ ÔÖÑÖ ÔÖÓ ÔÓÙÖ Ð³ ØÑØÓÒ Ø ÙÒ ÙÜÑ ÔÓÙÖ Ð ÔÖÚ ÓÒº ÕÙ ÑØÓ Ø Ô¹ ÔÐÕÙ ÙÖ Ð ÓÒÒ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÐÔÖÓ ½Ì Ì ¼ Ú Ì ¼ ¾ ½¾ ¾ Ò ÙÒ ÒÓÑÖ Ì ¼ ÑÓ Ø ÐÑÒ Ò ÕÙ ÒØÐÐÓÒ Ê Ø µ ÔÓÙÖ ÐÙÐÖ Ð ÔÓÖØÙÐÐ ÓÔØÑÐ «Ä ÔÖÚ ÓÒ ÔÓÙÖ Ð ØÙÜ ÖÒÑÒØ Ù ÔÓÖØÙÐÐ ¾Â ÙÖ Ð ÔÖÓ Ì Ì ¼ ½ Ì ÓÒØ Ø Ò ÙØ ÐÙÐ Ò ÙØÐ ÒØ Ð ÓÆÒØ Ð¹ ÙÐ «Ø Ð ÚÐÙÖ Ê Ø Ó ÖÚ Õ٠غ Ä ÓÑÔÖ ÓÒ ÒØÖ Ð ÔÖÚ ÓÒ ÓØÒ٠гÓÖÞÓÒ ¾ ÑÓ Ø Ð ÚÐÙÖ Ó ÖÚ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ø ÐÐÙ ØÖ ÔÖ Ð ÙÖ ÙÚÒØ º 0.4 VIVENDI LOREAL º ¾ ÓÑÔÖ ÓÒ ÔÖÚ ÓÒ Óº ÓÖÖÐØÓÒ ÓÒØÓÒÒÐе ½

17 0.4 VIVENDI LOREAL º ÓÑÔÖ ÓÒ ÔÖÚ ÓÒ ØÖÒ¹ÖÖÓÖµ Ä ØÐÙ ÙÚÒØÔÖ ÒØ Ð ÖÖÙÖ ÕÙÖØÕÙ ÔÖÚ ÓÒ ÓØÒÙ ÔÖ Ð ÙÜ ÑØÓ É ÔÖÚ Ì ÉÔÖÚ Ò ÕÙ Ð ÖÖÙÖ ÕÙÖØÕÙ ³ ØÑØÓÒ ÐÙÐ ÙÖ Ð ÔÖÓ ½ Ì Ì ¼ É Ø Ì É Ø Ì ¼ É Ø Ì É ÔÖÚ Ì É Ø É ÔÖÚ º¼¼½ º¼¼¾ º¼¼½ º¼¼ ¼ ½¼ ½¾ º¼¼½¾ º¼¼ º¼¼¼ º¼¼ ¾ º¼¼¼½ º¼¼¼ º¼¼¼ º¼¼½ º¼¼½ º¼¼ º¼¼¼ º¼¼ ¼ ½ ½¾ º¼¼½ º¼¼¼ º¼¼¼ º¼¼ ¾ º¼¼½½ º¼¼¼ º¼¼¼¼ º¼½½½ Ä ÓÑÔÖ ÓÒ ÙÜ ÙÖ ¹ Ù Ò Õ٠гÒÐÝ Ù ØÐÙ ÖÚÐ ÔÖÓÖÑÒ ÑÐÖ ÔÓÙÖ Ð ÙÜ ÑØÓ º ÔÒÒØ ÓÒ Ò ÔÙØ Ô ÑØØÖ Ò ÚÒ Ð ÙÔÖÓÖØ Ý ØÑØÕÙ ³ÙÒ ÑØÓ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð³ÙØÖ Ù ÔÓÒØ ÚÙ ½

18 ÖÖÙÖ ÔÖÚ ÓÒ ÓÑÑ ÒÓ٠гÚÓÒ ÓÙÐÒ ÐÓÖ Ð ÓÑÔÖ ÓÒ ÖÖÙÖ ³ ØÑØÓÒº º¾ ÓÒÒ ÑÙÐ ÈÓÙÖ Ø ØÖ Ð ÑØÓ ÓÒ ÙÖ Ð ÓÆÒØ ÓÖÖÐØÓÒ ÓÒØÓÒÒÐÐ Ò ÙÒ Ö ÓÙ Ð ÝÔÓØ ØÓÖÕÙ ÓÒØ Ø Ø ÙÒ ÔÖÓÐÑ ÒÐÓÙ ³ÓÔØÑ ØÓÒ Ø ÑÒ Ú ÓÒÒ ÑÙÐ º ÇÒ ÑÙÐ ¼ ÚØÙÖ ÓÑÔÓ ÒØ ººº ÐÓ Æ ¼ ½µ ØÐÐ Ì ½½ ÔÓÙÖ Ð ÔÖØÒÒ ÓÑÔÖ ÓÒ Ú Ð ÓÒÒ ÖÐÐ µº Ò ØØ ØÓÒ ÓÒ ÒÓØ ÔÖ Ê Ø Ð Ø¹Ñ ÚÐÙÖ Ù ÚØÙÖ ÔÓÙÖ ¾½ ¼ Ø Ø ¾½Ì Ù ÐÙ ÖÔÐÕÙÖ Ê ¼ ÓÒ Ú ÔÔÐÕÙÖ Ð ÑØÓ ÙÖ ÙÒ ÓÑÒ ÓÒ ÐÒÖ ÚØÙÖ Ê ÔÓÙÖ È ¼ Ú ÓÆÒØ ÓÒÒÙ ÓÒÒ ÔÖ ÙÒ ÚØÙÖ ØÐÐ ¼ Ú ¼ µ¼ø Ó ½µ Ë Ê Ø Ð ÑØÖ Ê Ø ØÐÐ ½½ ¼µ ÐÓÖ ØØ ÓÑÒ ÓÒ ÐÒÖ Ö Ê ¼ ÈÐÙ ÒÖÐÑÒØ ÓÒ Ú ÔÖÒÖ ³ Ê ¼ µ Ú ³ ÙÒ ÓÒØÓÒ ÓÒÒÙ ØÚ ÖÓ ÒØ Ð ÚÖÐ ÖÔÐÕÙÖ Ò Ð ÓÒ ÓÒØÓÒÒÐÐ ÜØ Ú ÙÒ ÓÑÒ ÓÒ ÐÒÖ ÙØÖ ÚÖÐ ÓÒØ Ð ÓÆÒØ ÓÒØ ÓÒÒÙ µº Ä ÙÜ ØÙ ÖÓÒØ ³ ܵ Ü Ø ³ ܵ Ü Ü ÔÓÙÖ ¼ ½¼ ÇÒ ÐÙÐ ÓÑÑ ¹ Ù ÙÒ ÔÓÖØÙÐÐ ÓÔØÑÐ ÔÙ ÓÒ ÓÑÔÖ ³ÙÒ ÔÖØ Ð ÚÐÙÖ Ù ÔÓÖØÙÐÐ Ú ³ Ê ¼ µ Ø ³ÙØÖ ÔÖØ Ð ÓÆÒØ ÕÙ Ò ÒØ Ð ÔÓÖØÙÐÐ Ú Ä ÚÐÙÖ ÓØÒÙ ÔÓÙÖ ÑÔ ÓÒØ Ö ÔØÚÑÒØ ½º¼½ ÔÓÙÖ ³ ܵ Ü Ø ¼º ÔÓÙÖ ³ ܵ Ü Ü Ä³ÆØ Ð ÑØÓ Ø ÐÐÙ ØÖ Ò Ð ÙÖ ÙÚÒØ ÔÖ Ð ÓÑÔÖ ÓÒ ÖÔÕÙ ÒØÖ Ð ÔÓÖØÙÐÐ ÓÔØÑÐ Ø ³ Ê ¼ µ ³ÙÒ ÔÖØ Ø ÒØÖ Ð ÓÆÒØ Ù ÔÓÖØÙÐÐ Ø Ð ÚÖ ÚÐÙÖ ÓÆÒØ ³ÙØÖ ÔÖغ ½

19 4 comparaison actif portefeuille comparaison coefficients º ³ ܵ Ü 100 comparaison actif portefeuille comparaison coefficients º ³ ܵ Ü Ü ÇÒ ÓÒ ØØ Ò Ð ÓÒÒ ÕÙ Ð ÔÓÖØÙÐÐ ÓÔØÑÐ ÓÒ ØÖÙØ ÔÖ Ð ÑÜÑ ØÓÒ Ù ÓÆÒØ ÓÖÖÐØÓÒ ÓÒØÓÒÒÐÐ Ø ØÖ ÔÖÓ Ð³Ø ÖÔÐÕÙÖ ÕÙ ÓÒ ÖÑ Ð ÚÐØ ØØ ÑØÓº ½

20 Ê ÕÙ ÓÒØÖÓÚÖ Ò ØØ ØÓÒ ÒÓÙ ÜÑÒÓÒ Ò ÕÙÐÐ Ñ ÙÖ Ð ÑØÓ ³ÚÐÙØÓÒ ÔÖ ÓÒ ØÖÙØÓÒ ³ÙÒ ÓÙ ¹ÒØ ÚÖØÙÐ ÔÙØ ÖÔÓÒÖ ÙÜ ÒØÖÖÓØÓÒ ÙÜÕÙÐÐ ÓÒØ ÓÒÖÓÒØ Ð ÙÖ ÔÙÐ Ö ÕÙ ÓÒØÖÓÚÖ º ÁÐ Ø ÔÓ Ð ¹ ØÒÙÖ ÕÙØÖ ÓÙÖ ÓÒØÖÓÚÖ ÕÙ ÒÓÙ ÔÓÙÚÓÒ ÒØ Ö Ò Ð Ö Ð ÓÖÑÐ ØÓÒ Ð ØÓÖ ÓÔØÓÒ ÖÐÐ º ÆÓÙ ÓÒ ÖÓÒ ÕÙ Ð Ö ÕÙ Ø Ò¹ Ø Ù ÔÖÓ Ù Ò ÓÙ ÔÖØ µ Ó ÙÒÒÚ Ø ÑÒØ ÔÙÐ ÕٳР³Ø ³ÚÐÙÖ ÐÓÐÑÒغ ÆÓÙ Ð ÓÒ ÓØ ÔÓÙÖ Ð ÑÓÑÒØ Ð ÓÒØÖÓÚÖ ÕÙ ÔÙÚÒØ Ù ØÖ Ð ÑÓÒØÖ ØÓÒ ÔÖØ Ø Ò ÙØÙÖ Ñ ÒÓÙ Ý ÖÚÒÖÓÒ Ò ÓÒÐÙ ÓÒ ØØ ØÓÒº ÓÒ ÖÚÒØ Ð ÒÓØØÓÒ ØÓÒ ÔÖÒØ Ð Ö ÕÙ ÑÓÒØÖ Ø Ð ÓÖÑ Ëµ Î º Ä ÓÒØÖÓÚÖ ÕÙ ÔÙÚÒØ ÑÒÖ Ù ÔÙÐ ÓÒÖÒ ÓÑÑ ³ÜÔÖØ ÑÒØ ÔÙÚÒØ ÔÓÖØÖ ÙÖ Ð ÒØÓÒ Ë Î Ø Ð ØÖÙØÓÒ ÔÖÓÐØ Ë Ø Î º ÓÖÓÒ ÓÒØÖÓÚÖ Ò ÙÚÒØ Ð³ÓÖÖ ÖÓ ÒØ ÆÙÐØ Ð ÔÖÒÖ Ò ÓÑÔغ º½ ÓÒØÖÓÚÖ ÓÒÖÒÒØ Î Ð ÔÖØ Ù Ö ÕÙ ÒÓÒ ÜÔÐÕÙ ÔÖ ÙÒ Ø ÒÒÖ ÒÓ ÐÐ ÔÓÖØÒØ ÙÖ Ð Ø ÕÙ Î ÓØ ÓÒ Ö ÓÑÑ ÒÓÒ ÐØÓÖ ÓÙØ Ü µ ÓÙ ÕÙ ÓÒ ÖØÖ ÐØÓÖ ÓØ ØÖÓÔ ÖÓ ÖÑÒØ ÖÙØ Ò Ò ÓÒ ÖÒØ ÕÙ Ð ÑÓÝÒÒº Ëо½ ÓÒ Ö Ð ÔÖÓÐÑ Ð³ÚÐÙØÓÒ ³ÙÒ ÒÚ Ø ÑÒØ Ò ÙÒ ÑÒ ÙÚÖ Ø ÓÑÔÖ Ð Ö ÙÐØØ ÓØÒÙ Ò ÔÖÒÒØ Ð Ö ÖÚ Ø Ð ÓÙØ ³Ü¹ ÔÐÓØØÓÒ ÓÒ ØÒØ ÓÙ ØÓ ØÕÙ º ÁÐ ÔÔÖØ ÐÓÖ ÐÖÑÒØ ÕÙ Ð Ø ÓÒ ÖÖ ÔÐÙ ÙÖ ÓÙÖ ³ÒÖØØÙ Ò ÙÒ Ð ÚÐÙÖ Ð³ÓÔØÓÒ ³ÒÚ ØÖº ÍÒ ÙØÖ ÓÒ ÒÐÖ Ð ÖØÖ ÐØÓÖ Î Ø Ð³ ÑÐÖ ÙÒÕÙÚÐÒØ ÖØÒ ØÐ ÐÓÒ ÙÒ ØÓÖ ÓÒØ Ð ÔÖØÒÒ Ø Ñ Ò ÓÙغ ÈÖ ÜÑÔÐ ÓÒ ÖÖ ÓÙÚÒØ Ð³ÕÙÚÐÒØ ÖØÒ ÐÙÐ ÔÖØÖ Ð ØÓÖ Ð³ÙØÐØ ÔÖ Ðй ÔÖÑØØÒØ ØÒÖ ÓÑÔØ Ð³ÚÖ ÓÒ ÔÓÙÖ Ð Ö ÕÙº Ä ÚÖÐ ÐØÓÖ Î Ø ÐÓÖ ÖÑÔÐ Ò Ð³ÜÔÖ ÓÒ ÔÖÙ ½ Ù Î µµ ÓÙ Ù Ø ÙÒ ÓÒØÓÒ ³ÙØÐØ ÓÒÚº ÈÖØÑÒØ Ù Ø Ò Ð Ö ³ÙÒ ÓÒ ÒÚÙÐÐ Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ Ù ÙÖ ÚÖ Ð ÜÓÑ Ð ØÓÖ ØØ ÚÐÙØÓÒ Ö ÓÒØÖÓÚÖ ÕÙ ØÓÙ Ð ÒØ ÓÒÓÑÕÙ ÓÒÖÒ ÔÖ Ð ÓÒ ÔÙÐÕÙ Ò³ÙÖÓÒØ Ô Ð ÑÑ ÚÖ ÓÒ ÔÓÙÖ Ð Ö ÕÙº ÇÒ Ø ÔÖ ÐÐÙÖ ÕÙ³Ð Ò³Ü Ø Ô ÔÖÓÙÖ ³ÖØÓÒ ÙØÐØ ÒÚÙÐÐ ÕÙ ÔÖÑØØ ÖÔÖ ÒØÖ ÙÒ ÓÖÖ ÔÖÖÒ ÓÐÐØ Ù Ò ÙÒ ÖÑ ØØÓÖк Ò ÖÒÖ Ð ÔÖÓÐÑ Ò ÔÓ ÖØ Ô Ø ÔÓÙÖÖØ ØÖ ÚÐÙ ÖØÑÒØ ÔÖ Ð³ÙØÐØ ÔÖ Ù ØØÙÖº ÈÓÙÖ ÚØÖ ØÓÙØ ÓÒØ ØØÓÒ ÓÒÖÒÒØ Ð ÖÙØÓÒ Ð ÔÖØ Ö ÕÙ ØØÖÙ Î ÓÒ ÖÖ Ð ØÓÖ ÓÔØÓÒ ÖÐÐ ÔÓÙÖ ØÖØÖ Ð ÓÙ Ð Ü Ø ÙÜ ÓÙÖ Ö ÕÙ ÒÒÖÒØ º Ë Î Ø Ð ÙÒ Ö ÕÙ ÚÐÙ ÔÖ Ð ÑÖ ÓÒ ÖÑÒ Ù ØÒÖ ÚÓÕÙ Ò Ð ØÓÒ ¾º¾ Ò Ð ÒÚÖ Ð Ø Ò Ö ÖÓÙÖÖ Ð ÓÒ ØÖÙØÓÒ ³ÙÒ ÓÙ ¹ÒØ ÚÖØÙÐ ÐÓÒ ÙÒ ÑØÓ ÔÖÓÔÓ Ò Ð ØÓÒ º ½

21 º¾ ÓÒØÖÓÚÖ ÓÒÖÒÒØ Ë Ð ÓÙ ¹ÒØ ÒÓ ÜÔÐÕÙÒØ ÙÒ ÔÖØ Ù Ö ÕÙ ÚÐÙÖ ËÐÓÒ «ÖÒØ ÜÔÖØ Ø ÔÓÒØ ÚÙ ÙÖ Ð ÔÖÓÐÑ Ð ÔÖØÒÒ ÓÒÓÑÕÙ Ð³Ø ÒÓ ÔÙعØÖ Ñ Ò Ù º ÈÖ ÜÑÔÐ ÓÖØÞÖ ËÛÖØÞ Ø ËÐÒ ØÖØÒØ Ù ÔÖÓÐÑ ÒÚ Ø ÑÒØ Ò ØÒÓÐÓ ÒÚÖÓÒÒÑÒØÐ ÔÖ Ð ÑØÓ ÓÔØÓÒ ÖÐÐ º ÁÐ ÓÒ ÖÒØ ³ÙÒ ÔÖØ Ð ÙÚÖ ÑØÐ ÕÙ Ø ÒÓ Ø Ð ÙÚÖ ÑÒÖ ÔÓÙÖ ÐÕÙÐ Ð Ò³Ý Ô ÓÙ ¹ÒØ ÒÓº ÈÓÙÖ ÖÔÓÒÖ ÔÖÓÐÑ Ø ÔÓÙÚÓÖ ÙØÐ Ö Ð ÓÔØÓÒ ÖÐÐ Ð ÓÒØ Ð³ÝÔÓØ ÕÙ³Ð Ø ÔÓ Ð ÓÒ ØÖÙÖ ÙÒ ÔÓÖØÙÐÐ ³Ø ÒÓ Ð ÖÔÐÕÙÒغ Ò Ò ØÝÔ ÔÖÓÐÑ Ð ÙØ ÒÓÒ Ö Ð ÓÜ Ù ÓÙ ¹ÒØ ØÚÖ Ö ÔÖØÒÒ ÙÖ Ð ÓØÚ ÐÙÐ ØØ ØÕÙ º ÇÒ Ø ÐÓÖ ÖÑÒ Ð ÔÖÓÐÑØÕÙ ³ÐØØÓÒ ³ÙÒ ÓÙ ¹ÒØ ÒØÕÙ ÐÐ ÔÖÓÔÓ Ð ØÓÒ º º ÓÒØÖÓÚÖ ÓÒÖÒÒØ Ð ÓÒØÓÒ ÕÙ ÒØ Ð ÖÐØÓÒ ÒØÖ Ð Ö ÕÙ ÚÐÙÖ Ø ÙÒ Ø ÒÓ Ò Ð Ø ÒÓ ØØ ÓÒØÓÒ Ø ÓÒÒ ÔÖ Ð ÒØÓÒ ÑÑ Ù ÓÒØÖØ ÓÒØÒÒØ ÙÒ ÓÔØÓÒ ÒÓØÑÑÒص Ð³Ø ÓÙ ¹ÒØ Ø Ð³Ø ÚÐÙÖº Ò Ð ÓÔØÓÒ ÖÐÐ ÐÐ ÔÙØ ÒÓÖ ³ÑÔÓ Ö ÓÒÓÑÕÙÑÒØ Ñ Ð ÔÐÙ ÓÙ¹ ÚÒØ Ð ÙÖ ØÑÖ ØØ ØÕÙÑÒØ Ð ÖÐØÓÒ ÓÒØÓÒÒÐк ØØ ØÑØÓÒ ÔÙØ ÒÓÖ Ù ØÖ ÓÒØÖÓÚÖ ÐÓÒ Ð ÓÜ Ù ÓÙ ¹ÒØ ÓÒÒ Ø Ð ÓÖÑ Ð ÚÖÐ Î µ ÖØÒÙº ÔÖÓÐÑ ÖØÖÓÙÚ Ò ØÓÙØ Ð ÔÔÖÓ ØÖØÒØ ³ ÒÚ Ø ÑÒØ Ò Ð Ö ÓÙÖ ÒØÙÖÐÐ ÔÓÙÖ Ð ÕÙÐ ÙÒ ÖÐØÓÒ ÒØÙÖÐÐ Ø ÙÔÔÓ ÒØÖ Ð ÔÖÓÙØ Ø Ð³ÒÚ Ø ÑÒØ Ò ÕÙ Ðй ÓØ ÜÔÐغ ÔÖ ÜÑÔÐ Ëо½ µº ÍÒ ÖÖ Ý ØÑØÕÙ ÔÖØÖ ÓÒÒ ØØ ØÕÙ Ø ÔÓ Ð Ò ÖÖÒØ Ð ÑØÓ ÑÜÑ ØÓÒ Ù ÓÆÒØ ÓÖÖÐØÓÒ ÓÒØÓÒÒÐк ËÐÓÒ ØØ ÑØÓ Ð ÑÐÐÙÖ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ð ÓÒØÓÒ Ö ÓØÒÙ ÖØÑÒغ ÍÒ ØÐÐ ÑØÓ Ò³ Ø ÔÒÒØ ÔÓ Ð ÙØÐ Ö ÕÙ Ò Ð Ñ ÙÖ ÓÙ Ð ÓÒÒ ÓÒÖÒÒØ Ð Ö ÕÙ ÚÐÙÖ ÔÓÖØÒØ ÙÖ ÙÒ ÒÓÑÖ ÙÆ ÒØ ÚÐÙÖ ÔÖ ÔÖ ÔÓÙÖ Õ٠гÓÒ ÔÙ Ô Ö Ù ÓÑÒ ÖØ Ù ÓÑÒ ÓÒØÒÙ ÖÐ º ÄÓÖ ÕÙ Ð³Ò ÑÐ ÔÑÒØ ÔÓ Ð ÔÓÙÖ Ø Ö ÓÐÙÑÒØ ÖØ ÙÒ ÙØÖ ÔÔÖÓ ÔÙØ ØÖ ÒÚ º Ò ÙÒ ÔÔÖÓ ØØÕÙ Ø ÙÒ ÚÖÐ ÐØÓÖ Ò Åµ Òµ ÐÐ ÔÙØ ØÖ ÖÔÖ ÒØ ÓÑÑ Ð ÖÐ ØÓÒ ³ÙÒ ÖÖ ÒÖ Ò ½µ ØÔ ÓÒØ Ð ØÖÙØÓÒ ÒÓÑÐ ÔÔÖÓ ÐÐ º Ò Ø ØØ ØÖÙØÓÒ Ò ÓÙ Ô ÖÓÐ ØÓÙØ Ð ØÖÙØÓÒ Ò ÚÐÙÖ ÒÓÒ ÒÙÐÐ ØÒØ ÕÙÚÐÒØ º Ä ØÖÙØÓÒ ÒÓÑÐ ÔÔÖÓÒØ ÙÖÒÚÐÙÖ Ð ØÖÙØÓÒ ÓÖÖ Ù Ö ÕÙ Ë Ø Ð ÙÐ ÕÙ ÒÓÙ ÑÔÓÖغ Ò «Ø Ò Ð Ñ ÙÖ ÓÙ Ð ÓÒØÓÒ Ø ØÖØÑÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ð³ÖÖ ÒÖ Ë Ø Ëµ ÓÒØ ÒØÕÙ Ø Ð ÚÐÙÖ Ëµ Ø ÓÒ ÔÖÒ ÑØÑØÕÙ ØÙÐ µ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð ØÙØÓÒ ÓÖÖ Ù Ö ÕÙº Ä ØÖÑÒØÓÒ Ò³ Ø ÐÓÖ Ô Ò Ö ÙÐ Ð ÚÖ ØÓÒ ÕÙ³ÐÐ Ø ÑÓÒÓØÓÒ ÙÆØ ³ Ø ÕÙ Ø ÓØÒÙ Ò ÚÖ ÒØ ÕÙ Ð ÓÆÒØ ÃÒÐÐ Ø Ð ½ ÓÙ ½µº Ä ÚÖ ØÓÒ ÔÖÓÔÓ Ò Ð ØÓÒ º Ú ÒØ ÑÓÒØÖÖ ÕÙÐÐ ÔÖÓÜÑØ ½ Ø ÓØÒÙ ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÔØÓÒ ³Ø Ø ÓÒ ÓÙ ¹ÒØ Ò Ð ÓÙ ÓÒ Ø ÕÙ Ð ÓÒØÓÒ Ø ØÓÖÕÙÑÒØ ¾¼

22 ÖÓ Òغ Å ÖÒ Ò³ÓÐ Ò ÒÖÐ Ð ÓÒØÓÒ ØÖ ØÖØÑÒØ ÑÓÒÓØÓÒº Ä ÓÐÙØÓÒ ÓÒ Ø ÐÓÖ ÖÑÔÐÖ Ë ÔÖ ÙÒ ÙØÖ Ø ÕÙ ÓØ ÓÑÓÒÓØÓÒ Ëµº ÇÒ Ø ÐÓÖ ÑÒ ÖÖÖ ÙÒ ÔÓÖØÙÐÐ ³Ø ÒÓ ÕÙ ÑÜÑ Ð ÓÆÒØ ÃÒÐÐ ÓÑÑ Ò Ð Ð ÖÖ ³ÙÒ ÖÐØÓÒ ÓÒØÓÒÒÐÐ Ø Ù ÓÆÒØ ÓÖÖÐØÓÒ ÓÒØÓÒÒÐк Ò³ Ø ÔÐÙ ÐÓÖ Ð Ñ ÙÖ ÓÖÖ Ù Ö ÕÙ Ë ÕÙ ÔÖÑØ ÐÙÐÖ Ð ÚÐÙÖ Ëµ Ñ ÐÐ Ù ÔÓÖØÙÐÐ ÓÙÒØÐÖÓÐ Ù ÓÙ ¹ÒØ ÚÖØÙк º ÓÒØÖÓÚÖ ÓÒÖÒÒØ Ð ØÖÙØÓÒ Ë Ø Î Ä ÝÔÓØ Ø ÙÖ Ð ØÖÙØÓÒ ÚÖÐ ÔÖØÒÒØ ÔÙÚÒØØÖ ÓÒØÖÓ¹ ÚÖ º Ä ØÑØÓÒ ÔÖÑØÖ ÔÙÚÒØ Ð³ØÖ ÐÑÒغ ÔÙÐÖ Ø ÐÐÓÒ½½ ³ÒØÖ ÒØ Ð ÚÐÓÖ ØÓÒ ³ÙÒ ÔÖÓØ ÒÓÙÚÙ ÖØÙÖ ÒÙÐÖ Ò ÓÑÔÖ ÓÒ Ú ÙÒ ÒØÖÐ Þº Ä ÔÖÜ Ù Þ Ø ÒÜ ÙÖ ÐÙ ÔÖÓÙØ ÔØÖÓÐÖ º ÈÓÙÖ ÑÓÐ Ö Ð ÔÖÜ Ù ÔØÖÓÐ ØÖÓ ØÝÔ ÔÖÓ Ù ÓÒØ ÓÒ Ö Ø Ø Ø ÙÒ ÖÓÛ¹ ÒÒ ÓÑØÖÕÙ ÙÒ ÔÖÓ Ù Ú ÖØÓÙÖ Ð ÑÓÝÒÒ ÇÖÒ ØÒ¹ÍÐÒµ Ø Ò Ò Ð ÓÑÑ ³ÙÒ ÖÓÛÒÒ Ø ³ÙÒ ÈÓ ÓÒ ÔÓÙÖ ÖÒÖ ÓÑÔØ Ó ÚÒØÙÐ º ³ÙÒ ÑÒÖ ÒÖÐ Ð ÑÓÐ ØØ ØÕÙ ÔÙØ ØÖ Ñ Ò Ù Ö ÕÙ ³ Øѹ ØÓÒ Ö ÕÙ ÑÓРغµº Ò Ð ÓÙ Ð ÓÑÒ ÔÙعØÖ Ö ÓÒÒÐÑÒØ ÔÔÖÓ ÔÖ ÙÒ ÓÑÒ ÖØ ÓÒ ÔÙØ ÖÖÖ Ð³ÔÔÖÓ ÔÖÒغ ÇÒ ÖÑÖÕÙ ÕÙ Ð ÓÑÔÓ ØÓÒ Ëµ Î Ò³ Ø Ò Ò Ö Ò ÔÖØÒÒغ Ä³Ò ÑÐ ÔÑÒØ ÖØÒÙ ÓÑÑ ÔÓ Ð Ø ÙÆ ÒØ ÔÓÙÖÖÖ Ð Ö ÕÙº Ø Ò ÑÐ ÕÙ ÔÙØ Ö ÙÐØÖ ³ÒÕÙØ ÔÖÒÒØ Ò ÓÑÔØ ÑÒÖ ÜÙ ØÚ Ð ÚÐÙÖ Ò¹ ÒÓÒ ÚÖØ ÑÓÒ ÔÖØÖ ÓÒØÖÓÚÖ ÕÙ Ð ÓÜ Ð ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ø Ð ÓÑÔÓ ØÓÒ º ÓÒÐÙ ÓÒ Ä ÔÔÐØÓÒ Ð ØÓÖ ÓÔØÓÒ ÖÐÐ Ò ÓÖ Ù ØÒÖ ÙÖØÒØ Ð ÕÙ ØÓÒ Ù ÓÜ Ð³Ø ÒÓ ÓÙ ¹ÒØ Ð³ÓÔØÓÒ ÚÐÙÖº ÆÓÙ ÚÓÒ ÔÖÓ¹ ÔÓ ÔÐÙ ÙÖ ÑØÓ ÔÖÑØØÒØ ÖÔÓÒÖ ØØÕÙ ØÓÒ ÙÖ Ð ÓÒÒ ØØ ØÕÙ º Ä ÚÐØ ÑØÓ Ø Ø Ø ÙÖ ÓÒÒ ÒÒÖ Ø ÓÒÒ ÑÙÐ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÑÓÒØÖ ÕÙ ÑØÓ ÔÖÑØØÒØ Ö ÓÙÖ ÖØÒ ÓÒØÖÓÚÖ ÔÓÖØÒØ ÙÖ Ð ÓÖÑÐ ØÓÒ Ø ÙÖ Ð³ÚÐÙØÓÒ Ö ÕÙ º Ê ÕÙ Ø ÔÖÒÖ Ù Ò ÒÖÐ ÙÜ ÔÑÒØ ÐØÓÖ ÙØÙÖ Ó ÙÒ ÒÚ Ø ÑÒØ ÔÖ Òغ Ä ÓÒØÖÓÚÖ ÓÒÖÒÒØ ÒÓØÑÑÒØ Ð ÔÖÓÐÑ ÓÒ ÔÙÐÕ٠гÚÐÙØÓÒ Ö ÕÙ ÔÓÙÖ Ð³ÒÚÖÓÒÒÑÒØ Ð Ö ÕÙ ÒÙ ØÖРг ÙÖÒ ¹ Ø ØÖÓÔ Ð ÒØ Ø Ù ÓÑ Øº ÈÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ ÑØÓ ØÖØÓÒÒÐÐ Ù ÐÙÐ ÓÙØ ¹ÚÒØ Ð ØÓÖ ÓÔØÓÒ ÖÐÐ ÔÖÑØ ÔÖÒÖ Ò ÓÑÔØ Ð ÝÒÑÕÙ Ø Ð ÜÐØ ÓÒ º ÆÓØÖ ØÖÚÐ ÔÖÑØ ³ØÒÖ Ð ÑÔ ³Ô¹ ÔÐØÓÒ ØØ ØÓÖ ÙÜ ÔÖÓÐÑ ÓÜ ÓÐÐØ ÕÙ ÓÒØ ÓÙÚÒØ ÓÙÑ ÓÒØÖÓÚÖ º ¾½

23 ÒÒÜ ½ Ä ÑØÓ ÓÒØÓÒ ÓÖØÓÓÒÐ ÔÓÙÖ Ð³ ØÑØÓÒ Ð ÖÖ ÓÒ ÇÒ ÙÔÔÓ ÕÙ Ð ÓÒØÓÒ ÖÖ ÓÒ Üµ ܵ Ø ÖÖ ÒØÖÐ ÙÖ Ð ÙÔÔÓÖØ Ø ÓÒ Ú Ü ÙÒ ÓÖØÓÒÓÖÑ Ò Ò ½ ľ µº ÐÓÖ ÓÑÔÓ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ØØ ÓÙ Ð ÓÖÑ ³ÙÒ Ö ÓÒÚÖÒØ Ù Ò Ä ¾ µ ½ ½ Ú Üµ ܵ Ü ¾µ È Ä³ ØÑØÙÖ Ø ÓÒ ØÖÙØ ÔÖØÖ ³ÙÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÖÒ Õ ØØ Ö Õ ½ ÓÒØ Ð ÓÆÒØ ÓÒØ ØÑ ÔÖØÖ Ð³ÒØÐÐÓÒ ÔÖ ÑÓÒÖ ÖÖ ºº Ò ÑÒÑ ÒØ Ð³ÖÖÙÖ ÕÙÖØÕÙ Ò ½ Ò Õ ¼ Ò Ö ÑÒ ½ Õ ½ µ ¾ ¾µ ³Ó٠г ØÑØÙÖ ÔÔÐ ØÝÔ Ö ÓÒØÓÒ ÓÖØÓÓÒÐ Ò Üµ Õ ½ Ò µ ¼µ Ä ÒÓÑÖ ØÖÑ Õ ÖÔÖ ÒØ Ð ÔÖÑØÖ Ð Ð ÑØÓº Ò ÔÖØÕÙ Ð ÔÙØ ØÖ ÐÙÐ ÔÖØÖгÒØÐÐÓÒ ÔÖ ÙÒ ÑØÓ ÚÐØÓÒ ÖÓ º ÓÑÑ ÜÑÔÐ ÓÖØÓÒÓÖÑ ÙÖ ½ ½ ÓÒ ÔÙØ ØÖ Ð ÔÓÐÝÒÓÑ ÄÒÖ ÓÙ ÐÐ ÓÒ ØØÙ ÓÒØÓÒ ØÖÓÒÓÑØÖÕÙ ÚÓÖ ÔÖ ÜÑÔÐ ÙÒ ½¾ ÓÙ ÐÖÓÜ Ø ÈÖÓØÓÔÓÔ Ù ÔÓÙÖ ÔÐÙ ØÐ ÓÒÖÒÒØ ØØ ÑØÓµº ÈÓÙÖ ÓÖÖÖ Ð³«Ø ÓÖ Ù Ù ÖØÖ ÔÖÓÕÙ ÓÒØÓÒ ØÖÓÒÓÑØÖÕÙ Ð Ø ÓÙØÐ ÖÓÙØÖ Ð Ö ¼µ ØÖÑ ÔÓÐÝÒÓÑÙÜ ÚÓÖ ÙÒ Ø ËÔ¹ ÑÒ ½ µº ij ØÑØÙÖ ÓØÒÙ Ö ÓÒ ÙÖ Ð ÑÐÐ ÓÒØÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑÐ ¹ ØÖÓÒÓÑØÖÕÙ º Ò ÔÖØÕÙ Ð Ö ÙÆ ÒØ ÖÓÙØÖ ÙÜ ØÖÑ Ð ÓÒØÓÒ Ü Ø Ü ¾ ¾¾

24 ÒÒÜ ¾ ÐÙÐ Ù ÓÆÒØ ÃÒÐÐ ÙÖ ÓÒÒ ÖÐÐ º ÍÒ ÓÔØÓÒ ³Ø Ø ÓÒ ÓÙ ¹ÒØ ÓÒØ ØÓÖÕÙÑÒØ Ð ÔÖ ÙÒ ÖÐØÓÒ ÓÒ¹ ØÓÒÒÐÐ ÑÓÒÓØÓÒ ÖÓ ÒØ ÔÖ ÓÒ ÕÙÒØ Ð ÓÆÒØ ÃÒÐÐ ØÓÖÕÙ ÐÙÐ ÙÖ ÚÖÐ ÓÑÓÒÓØÓÒ µ ÓØ ØÖ Ð ½º ÆÓÙ ÐÙÐÓÒ Ð ÚÐÙÖ ÑÔÖÕÙ Ù ÓÆÒØ ÙÖ ÓÒÒ ÖÐÐ Ò Ñ ÙÖÖ Ð ÔÖÓÜÑØ ØØ ÚÐÙÖ Ø Ð ÚÐÙÖ ØÓÖÕÙ ½º Ä ÓÒÒ ÑÖ ÙØÐ ÓÒØ Ö ÓÙÖÒÐÖ ÔÖÜ ØÓÒ ÒÓÒ Ø ÎÚÒ Ø ÔÖÜ ÓÔØÓÒ ³Ø Ö ÔØÚ Ò Ø Ø ÓÙØ Ó Ø ÑÓÒÝ ÔÖ Ð ÑÑ Øº Ä ÖÒÖ Ö ÓÒÒ Ø ÓÒ ØØÙ ÔÖÜ Ð³Ò Â ÙÖÓ ËØÓÜÜ ¼ Ø ØÖÓ ÓÔØÓÒ ³Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒØ º ÌÓÙØ Ð ÓÔØÓÒ ÓÒØ ÑØÙÖØ ÔØÑÖ ¾¼¼¼º Ä ÓÔØÓÒ Ò Ø Ø ÓÙØ Ó Ø ÑÓÒÝ ÓÒØ ÖØÖ ÔÖ ÔÖÜ ³ÜÖ «ÖÒØ º ÆÓØÓÒ Ã Ð ÔÖÜ ³ÜÖ Ð³ÓÔØÓÒ ÓÒ Ã Ò Ã Ø Ã ÓÙØ º Ä ÔÖÓ ³Ó ÖÚØÓÒ Ø Ð ÑÑ ÔÓÙÖ Ð ØÖÓ Ö ÐÐ Ú Ù ½»¼½»¾¼¼¼ Ù ¾¼»¼»¾¼¼¼ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÙÒØÐÐ ³ÒØÐÐÓÒ Æ º Ä ØÐÙÜ ÙÚÒØ ÔÖ ÒØÒØ Ð ÓÆÒØ ÃÒÐÐ ÑÔÖÕÙ ÐÙÐ ÒØÖ ÕÙ Ø Ø ÐÙÖ ØÖÓ ÓÔØÓÒ ³Øº Ã Ò ¾¼¼ Ã Ø ¾¼ à ÓÙØ ¾¼ ÑÔ ¼º ¼º ¼º¼ ÒÓÒ Ã Ò ¼ Ã Ø ½½¼ à ÓÙØ ½ ¼ ÑÔ ¼º ¼º ¼º ÎÚÒ Ã Ò ¼¼ Ã Ø ½¼¼ à ÓÙØ ¼¼ ÑÔ ¼º¾ ¼º ¼º ÁÒ Â ÙÖÓ ËÌǼ ÇÒ ÓÒ ØØ ÕÙ Ð ÓÆÒØ ÑÔÖÕÙ Ø ØÖ ÔÖÓ ½ ÔÓÙÖ Ð ÓÔØÓÒ ÙÖ ØÓÒ Ø Ø ØÓÙÓÙÖ ÑÐÐÙÖ ÔÓÙÖ Ð ÓÔØÓÒ Ò Ð ÑÓÒÒº Ò ØÖÓ Ð³ÖØ Ú Ð ÓÆÒØ ØÓÖÕÙ Ø ÙÒ ÔÙ ÔÐÙ ÑÔÓÖØÒØ ÔÓÙÖ Ð ÓÔØÓÒ ÙÖ Ò º ØØ Ò¹ ØÓÒ Ø ÒØÖ ÒØ ÔÓÙÖ ÒÓØÖ ÔÖÓÐÑ Ö Ð ÓÙ ¹ÒØ Õ٠гÓÒ ÚÙØ ÓÒ ØÖÙÖ ³ÔÔÖÒØ ÚÒØ ÙÒ Ò ÕÙ³ ÙÒ ØÓÒº ÆÓØÓÒ Ò Ò ÕÙ Ð ÓÆÒØ ÃÒÐÐ ÔÒ Ð ØÐРгÒØÐÐÓÒ ³ ع¹Ö Õ٠гÖÖÙÖ ÒØÖ Ð ÚÐÙÖ ÑÔ¹ ÖÕÙ Ø Ð ÚÐÙÖ ØÓÖÕÙ ÑÒÙ Ò ÓÒØÓÒ Òº ÈÖ ÜÑÔÐ Ð ÐÙÐ ÔÓÙÖ ÎÚÒ ÙÖ Ð³ÓÔØÓÒ Ã Ò ¼ Ú Æ ÓÒÒ ÑÔ ¼ Ø ÔÓÙÖ Ð³Ò Ø Ð ÐÐ ÔÖÜ ³ÜÖ Ã Ò ¼¼ Ú Æ ½½ ÑÔ ¼º º Ä ÒÓÑÖ Ø Ø «ØÙ Ø Ò ÙÆ ÒØ ÔÓÙÖ ÆÖÑÖ Ð Ò ÙÒ ÒÖк Ë ØÓÙØÓ ÓÒ ØØ ÒÖÐ Ø Ð ÖØ ÔÓ Ð ³ÒÚ Ö ÔÐÙ ÙÖ ÝÔÓØ Ð³ÝÔÓØ ÐÓÒÓÖÑÐØ Ø ÔÙعØÖ ÑÓÒ Ò ÚÖ ÙÖ Ð Ò Ø¹Ð ÔÓ Ð Õ٠гÖØÖ ÑÓÒ Ò ÒØÖ ÙÒ Ò Ø Ð³ÓÔØÓÒ ÕÙ³ÒØÖ Ð³ØÓÒ Ø Ð³ÓÔØÓÒ ÓÙ ÒÓÖ ÔÙعÓÒ ÒØÙØÖ ÕÙ Ð ÚÓÐØÐØ Ò ÚÖ ÔÐÙ ÕÙ ÐÐ ÓÔØÓÒ ÐÓÖ ÕÙ Ò Ð ÑÓРйËÓÐ Ø ÓÒ ØÒØ ÕÙ ÖÑÒÖØ ÙÒ Ö ÕÙ ÑÓк ¾

25 ÊÖÒ ½ ÖÖÓÛ Ãº Ä ÖÓÐ ÚÐÙÖ ÓÙÖ Ö ÔÓÙÖ Ð ÖÔÖØØÓÒ Ð ÑÐÐÙÖ Ö ÕÙ ÓÒÓÑØÖ ¼ ÔÔ ½¹ ½ º ¾ Ð º ËÓРź Ì ÔÖÒ Ó ÓÔØÓÒ Ò ÓÖÔÓÖØ ÐÐØ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÈÓÐØÐ ÓÒÓÑÝ ½ ÔÔ ¹ ½ º ÖÒÒÒ Åº ËÛÖØÞ º ÚÐÙØÒ ÒØÙÖÐ Ö ÓÙÖ ÒÚ ØÑÒØ ÂÓÙÖÒÐ Ó Ù¹ Ò ÔÔ½ ¹½ ½º ØÙÒÙ º ÓÒ Åº Ã Ø Êº ÓÑÓÒÓØÓÒ ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ò ÓÒÓÑ ÖÚÛ Ó ÓÑ Ö ÙÐØ ÊÉŠϺȺ ¼ ½º ØÙÒÙ º Ã Ø Êº ÄÔ º ÓÕÙØ ÔÖÒ ÓÖ ÒÒÐ ÑÖØ ÛØ ÖØÓÒ ÅØÑØÐ ÒÒ Ò Æ ÔÔ ¾ ¹ ¼ ½º ÓÖØÞÖ º ËÛÖØÞ ºËº ËÐÒ Åº ÚÐÙØÒ ÒÚÖÓÒÑÒØÐ ÁÒÚ ØÑÒØ ÊÐ ÇÔØÓÒ ÔÔÖÓ ÅÒÑÒØ ËÒ ½¼¹½¼¼ ÙÙ Ø ½º ÓÜ Âº ÊÓ Ëº ÊÙÒ ØÒ Åº ÇÔØÓÒ ÔÖÒ ÑÔÐ ÔÔÖÓ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ ÔÔ¾¾¹¾ ½º ÐÖÓÜ Åº ÈÖÓØÓÔÓÔ Ù º ÓÒ ØÒÝ Ó Ä Ø ËÕÙÖ ÇÖØÓÓÒÐ ËÖ ØÑØÓÖ ÓÖ ÊÖ ÓÒ ÙÒØÓÒ Ù ÓÒ ÈÔÖ ÆÓº Ë ÀÙÑÓÐع ÍÒÚÖ ØĐØ ÞÙ ÖÐÒ ½º ÜØ º ÈÒÝ Êº ÁÒÚ ØÑÒØ ÙÒÖ ÙÒÖØÒØÝ ÈÖÒØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÈÖ ½º ½¼ ÙÆ º ÝÒÑ Ø ÈÖÒ ÈÖÒØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÈÖ ½ ½½ ÔÙÐÖ º ÐÐÓÒ Ëº Ä ÚÐÓÖ ØÓÒ Ù ÈÖÓØ ÆÙÐÖ ÈÊÔÖ Ð ÑØÓ ÓÔØÓÒ ÖÐÐ º ÔÖÔÖÒØ ¾¼¼¼º ½¾ ÙÒ Êº ĺ ËÔÐÒ ËÑÓÓØÒ Ò ÆÓÒÔÖÑØÖ ÊÖ ÓÒ ÅÖÐ Ö ÆÛ ÓÖ ½º ½ ÙÒ Êº ĺ ËÔÑÒ Èº ÓÒÚÖÒ ÖØ ÓÖ ØÖÓÒÓÑØÖ Ò ÔÓÐÝÒÓÑй ØÖÓÒÓÑØÖ ÖÖ ÓÒ ØÑØÓÖ ËØØ Øº Ò ÈÖÓº ÄØØÖ ½½ ½½µ ½½¹½¾º ½ ÓÒ Âº º ÆÓÒ ÔÖÑØÖ ËØØ ØÐ ÁÒÖÒ Ö ½º ½ ÓÒ Êº ijÚÐÙØÓÒ ÓÔØÓÒ ÈÍ ÓÐÐØÓÒ ÒÒ ½ º ½ ÀÖÖ ÓÒ Âº º ÃÖÔ ÅÖØÒÐ Ò ÖØÖ Ò ÑÙÐØÔÖÓ ÙÖØ ÑÖØ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÒÓÑ ÌÓÖÝ ¾¼ ÔÔ ½¹¼ ½º ½ Šƺ ËÐÒ ºÊº ÚÐÓÔÒ Ò ÅÒØÒÒ Ò ÕÙØÝ ÁÒÜ ÙÒ Âº ÇÔк Ê º ËÓ ½ ¹¼ ½¼º ¾

26 ½ ÅÖØÓÒ Êº Ì ØÓÖÝ Ó ÖØÓÒÐ ÓÔØÓÒ ÔÖÒ ÐÐ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÒÓÑ Ò ÅÒÑÒØ ËÒ ÔÖÒ ÔÔº ½½¹½ ½ º ½ ËÔÓÖØ º ÈÖÓÐØ ÒÐÝ ÓÒÒ Ø ËØØ ØÕÙ ÌÒÔ ½¼º ¾¼ ËÒÒ Ì ÖØÖ ÈÖÒ ÌÓÖÝ Á Ø ØØÐ Ì ÂÓÙÖÒÐ Ó ÒÒ ÚÓк ÔÔ ½½¾¹½½¼ ½¾º ¾½ ËРź ÎÐÙÒ ÑÒÖÐ ÜÐØÝ Ò ÔÔÐØÓÒ Ó ÖÐ ÓÔØÓÒ ØÓÖÝ ØÓ ÑÒÒ ÒÚ ØÑÒØ ÏÈ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÖØ ÓÙÑ ¾¼¼¼º ¾¾ ÌÖÓÖ Äº ÊÐ ÓÔØÓÒ Ì ÅÁÌ ÈÖ ÑÖ ½º ¾

27 !"#$%$&$$& $%'$&$()$ *%+,-** &! "#!$%% & '( ) *+, -./++01!/

Î Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ ÑÓ Ð Ó Ø Ð Ô Ö ÔØ ÓÒ Ð ÕÙ Ð Ø ÓÙ Ø ÕÙ Ò ÙÒ Ò Ñ Ð ÐÐ ÓÒ ÖØ Ø ³ÓÔ Ö Ö Ã ÀÄ Ñ Ð Ð Ö Ñº Ö Ì ÓØÓÖ Ø Ö Ø ÙÖ Ø Å Ð ÊÍÆ Í Ä ÓÖ ØÓ Ö ³ Ù Ð ÁÊ Å È Ö Ä ÓÖ ØÓ Ö ³ ÓÙ Ø Õ٠гÍÒ Ú Ö Ø ÙÅ Ò Ä Å Ò Ì ÔÖ ÒØ

Plus en détail

Ì ÈÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ø ØÖ ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ËÔ Ð Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÅÓ Ð Ø ÓÒ ÝÒ Ñ ÕÙ ÐÙÜ Ô Ö ÒØ º ÔÔÐ Ø ÓÒ ÙÜ ÔÖÓ Ù ÖÙ ÐÐ Ñ ÒØ Ò ÐØÖ Ø ÓÒ Ø ÖÓ ÓÒº Ô Ö Ú Ë ÊÎ Ì ËÓÙØ ÒÙ Ð ¾ ÒÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ Ú ÒØ Ð ÙÖÝÓÑÔÓ

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ËÙ ÆÌÊ ³ÇÊË Ê ÔÔÓÖØ ÒØ ÕÙ ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ ³ÙÒ À Ð Ø Ø ÓÒ Ö Ö Ê Ö Â Ò¹ Ö ÒÓ ÅÇÆÁÆ Ö Ò Ì Ð ÓÑ Ê² ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ÙÜ Ñ Ø Ó ÓÖÑ ÐÐ ÔÓÙÖ Ð ÐÓ Ð ËÓÙØ ÒÙ Ð Ù ÚÖ Ð ¾¼¼¾ Ú ÒØ ÙÒ ÙÖÝ ÓÒ Ø ØÙ Ô Ö

Plus en détail

ÇÄ Ë ÅÁÆ Ë È ÊÁË ÓÐÐ ÓØÓÖ Ð ÌÀ Ë ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö ÓØ ÙÖ Ð³ ÓÐ Å Ò È Ö ËÔ Ð Ø ÅÓÖÔ ÓÐÓ Å Ø Ñ Ø ÕÙ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ô Ö Î Ð ÖÝ Ê ÓÒ Ð ½ Ñ Ö ¾¼¼½ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð ÅÓÖÔ ÓÐÓ Å Ø Ñ Ø Õ٠г Ò ÐÝ ÓÒ Ø ÓÒ

Plus en détail

ÊÔÔÓÖØ Ø ÖÒÓ ÇÐÚÖ Å ÔØÑÖ ¾¼¼¾ Ê ÙÑ Ä ÓÖÑÐ Ñ Ö ÙÜ Ý Ò Ø ÙÒ ÐØÖÒØÚ Ð ØÓÒ ÓÒÒ Ò Ö Ð ÓÒØ Ð Ö ÙÐØØ ³ÙÒ ÓÒÚÖÒ ÒØÖ Ð ÑØÓ ØØ ØÕÙ ÕÙ ÔÖÑØØÒØ ÐÔ Ð³Ó ÖÚØÓÒ Ð ÐÓ Ø ØÒÓÐÓ Ð³ÒØÐÐÒ ÖØÐÐ ÕÙ ÔÖÑØØÒØ ÙÜ ÓÖÒØÙÖ ØÖØÖ Ð ÓÒÒ

Plus en détail

Å Ø Ö Ê Ö ÁÒØ ÐÐ Ò ÖØ ÐÐ Ê ÓÒÒ Ñ ÒØ ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ä Ò ØÙ Ô Ö ÑÙÐ Ø ÓÒ Ð ÝÒ Ñ ÕÙ ÓÖ Ò Ø ÓÒÒ ÐÐ ³ÙÒ Ý Ø Ñ ÑÙÐØ ¹ ÒØ ÔØ Ø Ò ÙÒ Ö Ù ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº Ê ÔÔÓÖØ ËØ Å Ø Ö Ê Ö ÁÒØ ÐÐ Ò ÖØ ÐÐ Ê ÓÒÒ Ñ ÒØ ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ä Ò

Plus en détail

ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÌÀÇÄÁÉÍ ÄÇÍÎ ÁÆ ÍÄÌ ³ÁÆ ÆÁ ÊÁ ÁÇÄÇ ÁÉÍ ÊÇÆÇÅÁÉÍ Ì ÆÎÁÊÇÆÆ Å ÆÌ Ä ÔÔÖÓ Ý Ø Ñ ÔÓÙÖ ÙÒ ÑÙÐ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ô Ø Ú Ø ÖÖ ØÓ Ö ÔÔÐ ÕÙ Ð Ø ÓÒ Ð ÖØ Ð Ø ÓÐ Ò Ð Ö ÓÒ Ù Ö Æ Öµ ÈÖÓÑÓØ ÙÖ ÈÖº Ⱥ ÓÙÖÒÝ Öº º Ö Ö ÌÖ

Plus en détail

ÅÆ ÁÆÄ ÀÅ ½½¼ ÈÖÒÔ Ñ ÈÖÓ ÙÖ ÐÒ ËعÑÒØ Ø Ù Ð ÑÖ ¾¼¼½ ØÑÔ ¼ ¼ ¹ ½¾ ¼ ÍÍÆ ÅÌÊÁÄ ËÍÈÈÄÅÆÌÁÊ ÈÊÅÁË Æ³ÁÅÈÇÊÌ ÉÍÄÄ ÄÍÄÌÊÁ ÈÊÅÁË ÁÆËÌÊÍÌÁÇÆË ÚÖ Þ ÕÙ ÚÓÙ ÚÞ ØÓÙØ Ð ¾ Ô Ð³ÜÑÒ ÖÔÓÒÞ ØÓÙØ Ð ÕÙ ØÓÒ ÚÓÙ Ò ÚÞ ÓÒ ÚÓÙ

Plus en détail

Æ Ó ³ÓÖ Ö ºÍº ½ ¼ ËÈÁ ¾ ÍÒ Ú Ö Ø Ð È Ð ¹ Ð ÖÑÓÒØ ÁÁ ÓÐ ÓØÓÖ Ð Ë Ò ÔÓÙÖ Ð³ÁÒ Ò ÙÖ Ð ÖÑÓÒع ÖÖ Ò ÌÀ Ë ÈÖ ÒØ Ô Ö Ê Ñ ÇÊÆ Ì ÁÒ Ò ÙÖ Ð³ ÆËÈË Ñ ÖÓ Ð ØÖÓÒ ÕÙ Ø ³ ÒØÖÙÑ ÒØ Ø ÓÒ ÍÒ Ú Ö Ø ÄÓÙ È ËÌ ÍÊ ÈÓÙÖ Ó Ø Ò

Plus en détail

ÇÙ ÑÒ ÐÐÝ ØÓÒ ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ Ò ÓÒØÜØ ØÓÒ ÔÖÓØ ÒÐÝ ÙÜ Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ ÅÑÓÖ ÑØÖ ÔÖ ÒØ Ð ÖØÓÒ ØÙ ÝÐ ËÙÔÖÙÖ Ð³ÍÒÚÖ Ø ÙÉÙ ÔÓÙÖ Ð³ÓØÒØÓÒ Ù Ö ÅØÖ Ò ÅºËºµ ÈÖÓÖÑÑ ÅØÖ Ò ØÓÒ ÔÖÓØ ÔÖØÑÒØ Ò ÑÒ ØÖØÚ ÍÒÚÖ Ø Ù ÉÙ ÀÙÐÐ Å ¾¼¼¾

Plus en détail

Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ò Ö Ð ½º½ Ä ÝÐ ØÑÓ Ô Ö ÕÙ ÔÓÙ Ö Ñ Ò Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½º½ Å Ò Ú Ò Ô Ø ØÓÖ ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½º¾ Å Ò Ú Ò Ð Ø Ò ÕÙ ØÙ ÐÐ º º º

Plus en détail

ÈÖÓ Ø Ò ³ ØÙ ÇÆ ÈÌÁÇÆ ³ÍÆ ÈÄ ÆÁ Á Ì ÍÊ ÌÊ Â ÌÇÁÊ Ë ÈÇÍÊ ÍÆ ÊÇ ÇÌ ÅÇ ÁÄ Å ØØ Ù Å ÓÒÒ Ù ÚÖ Ö ¾¼¼ ÈÖÓ ÙÖ Ö ÔÓÒ Ð Ù È ÆË Å Åº Ö ØÓÔ ÁÊ Í ¹ Í ÁÆ Åº  ҹÄÙ Í À Ì ËÍÈ Ä Åº ËØ Ô Ò ÎÁ ÄÄ ¾ È Å ØØ Ù Å ÓÒÒ Ù Ê Ñ

Plus en détail

Ò ÑÑÓÖ ÖÒÓ ÊÑÖÑÒØ ØÖÚÐ Ø «ØÙ Ò Ð ÖÓÙÔ ÅË Ð³ÁÒ ØØÙØ ÈÝ ÕÙ ÆÙÐÖ ÄÝÓÒº ÖÒÖ ÁÐÐ Ø ÑÓÒ ÖØÙÖ Ø ÔÒÒØ ØÖÓ Ò ÐÙ Ù ÖÓÒÒ ÒØ ÔÓÙÖ Ð ÓÒ Ò ÕٳРØÓÙÓÙÖ Ù ØÑÓÒÖ Ò ÑÓÒ ØÖÚÐ Ø ÔÓÙÖ Ð ÐÖØ ÕٳРѳ ÓÖ ØÓÙØ Ù ÐÓÒ Ñ Ø º ÂÕÙ

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø Ê ÁÅË ÑÔ Ò ¹ Ö ÒÒ Í Ê Ë Ò Ü Ø Ø Æ ØÙÖ ÐÐ Ò Ö Ø ÓÒ ÕÙ Ò Ø Ø ÙØÓÑ Ø Ø ÑÔÓÖ Ëº ÊÍËÇÆ» ĺ ÈÁ ÊÊ» º Ê Ì Ê ÔÓÒ Ð À Ò ÓÙ Ð º ºËºËº ʺ˺Áº ¾¼¼»¾¼¼ Ê ÙÑ Ö ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ø Ý Ø Ñ Ò Ø ÑÔ Ö Ð Ô ÙÚ ÒØ ØÖ ÑÓ Ð

Plus en détail

ÆÙÑ ÖÓ ³ÓÖ Ö Í ½½ Ë ¾ È Ì ¼ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ä ÁË È Ë Ä Íº ºÊº Ê Ö Ë ÒØ ÕÙ Ø Ì Ò ÕÙ µ ÇÄ Ç ÌÇÊ Ä Ë Ë Á Æ Ë ÇÆ Å ÆÌ Ä Ë ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö Ç Ì ÍÊ ³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ËÈ Á ÄÁÌ ÈÀ ËÁÉÍ Ë È ÊÌÁ ÍÄ Ëµ Ô Ö ÙÝ À ÄÄ

Plus en détail

Evaluation des compétences en mathématiques en fin de 2e année primaire : Résultats de la première phase de l'enquête Mathéval

Evaluation des compétences en mathématiques en fin de 2e année primaire : Résultats de la première phase de l'enquête Mathéval 03.2 MAI 2003 Evaluation des compétences en mathématiques en fin de 2e année primaire : Résultats de la première phase de l'enquête Mathéval Ouvrage coordonné par Jean-Philippe Antonietti Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÓÑÔ

Plus en détail

MISE À PROFIT DU SÉQUENÇAGE DU GÉNOME HUMAIN POUR IDENTIFIER DE NOUVEAUX MINISATELLITES POLYMORPHES, VOIRE HYPERMUTABLES

MISE À PROFIT DU SÉQUENÇAGE DU GÉNOME HUMAIN POUR IDENTIFIER DE NOUVEAUX MINISATELLITES POLYMORPHES, VOIRE HYPERMUTABLES MISE À PROFIT DU SÉQUENÇAGE DU GÉNOME HUMAIN POUR IDENTIFIER DE NOUVEAUX MINISATELLITES POLYMORPHES, VOIRE HYPERMUTABLES France DENOEUD Rapport de stage de DEA AGM2 (1999-2000) effectué à l'institut de

Plus en détail

NOTES D ÉTUDES ET DE RECHERCHE

NOTES D ÉTUDES ET DE RECHERCHE NOTES D ÉTUDES ET DE RECHERCHE UNE MESURE DE LA PERSISTANCE DANS LES INDICES BOURSIERS Sanvi Avouyi-Dovi, Dominique Guégan et Sophie Ladoucette Décembre 2002 NER # 94 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES

Plus en détail

X Y. 1,, A n } ØY {B 1,, B m. A 1 A n B 1 B m Ô {,

X Y. 1,, A n } ØY {B 1,, B m. A 1 A n B 1 B m Ô {, ÓÒ ÚÓ Ö ØÖ Ò Ö Ñ Ä Ø Ô Ð ÓÒ ÔØ ÓÒ ³ÙÒ Ñ Ö Ð Ø ÓÒÒ Ð ½º Ò ÐÝ Ó Ò Ò ÓÖÑ ÐÐ µ º½ ÒØ Ø Ó Ø ÓÒµ Ó٠ʵº ¾ºÍØ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒÓÙØ Ð Ö Ô ÕÙ ÔÓÙÖÙÒ ÔÖ Ñ Ö ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ô Ò Ò ÓÒØ ÓÒÒ ÐÐ º ÙÒ Ð ÓÒØÖ ÒØ ÙÖÐ ÓÒÒ µµ ºÈ

Plus en détail

Geoffroy Guibert. To cite this version: HAL Id: tel-00007082 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007082

Geoffroy Guibert. To cite this version: HAL Id: tel-00007082 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007082 Etude par des méthodes nucléaires et physico-chimiques de la contamination des tissus situés autour de biomatériaux métalliques implantés. Mesure de la contribution à la toxicité par la radioactivité résiduelle

Plus en détail

Imagerie Cardiaque Multimodalités 2D et 3D : THÈSE

Imagerie Cardiaque Multimodalités 2D et 3D : THÈSE Institut National Polytechnique de Lorraine DFD en Automatique et Production Automatisée École doctorale IAEM Lorraine Imagerie Cardiaque Multimodalités 2D et 3D : application à la Coronarographie/Tomoscintigraphie/TEP-CT

Plus en détail

Planification de tâches de manipulation en robotique par des approches probabilistes

Planification de tâches de manipulation en robotique par des approches probabilistes Thèse préparée au Laboratoire d Analyse et d Architecture des Systèmes du CNRS en vue de l obtention du Doctorat de l Université Paul Sabatier de Toulouse Spécialité : Robotique - Informatique par Anis

Plus en détail

Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation

Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation Vincent Lepez To cite this version: Vincent Lepez. Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation. Mathematics.

Plus en détail

½º º Ì Ð ÙÜÔÓÙÖÄÌÄ Ø ÙØÓÑ Ø ½º Ò º Ä ÙØÓÑ Ø Ò Ñ Ò ÙÒÒÓÑ Ö Ò ³ Ø Ø ºÁÐ Ð ÒØ ÑÓØ Ä ω¹ ÙØÓÑ Ø ÙØÓÑ Ø Ú ÙÒÒÓÑ Ö Ò ³ Ø Ø Ñ Ô Ð F Ø Ø Ð Ð Ð Ò ÔØ Ô ÖA FÒ³ ØÔ Ú º ÑÓØÖ Ù Ö ÔØ ÓÒ ³ÙÒ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒÓ F Ø Ù º ½º Ò

Plus en détail

Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs pour réseaux autonomes

Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs pour réseaux autonomes Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs pour réseaux autonomes Nicolas Patin To cite this version: Nicolas Patin. Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs

Plus en détail

Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection

Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection Erwan Bigot To cite this version: Erwan Bigot. Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection. Mécanique

Plus en détail

Extraction d informations à partir de documents juridiques : application à la contrefaçon de marques

Extraction d informations à partir de documents juridiques : application à la contrefaçon de marques Extraction d informations à partir de documents juridiques : application à la contrefaçon de marques Pierre Renaux To cite this version: Pierre Renaux. Extraction d informations à partir de documents juridiques

Plus en détail

Correction du TP2 - Base Location

Correction du TP2 - Base Location Faculté des Sciences Jean Perrin Correction du TP2 - Base Location Remarques : 1. Le répertoire ÚÖ»Ñ est accessible en lecture. Il contiendra les corrections des tps, etc... 2. À la fin de la séance, il

Plus en détail

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÙÍ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÙÍ ÔÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÙÍ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÙÍ ÔÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÙÍ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÙÍ ÔÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ 1. ÏÍÏÌÁÓÉÁ ÖÁÑÌÁÊÅÕÔÉÊÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ VISTIDE. 2. ÐÏÉÏÔÉÊÇ ÊÁÉ ÐÏÓÏÔÉÊÇ ÓÕÍÈÅÓÇ ÊÜèå öéáëßäéï ðåñéý åé cidofovir éóïäýíáìï ìå 375 mg/5 m (75 mg/ml) Üíõäñï

Plus en détail

aro b=abp= qrabp bq=bjmilv^_fifq äéë íìçéë ÇÉ äûéãéäçá Å~ÇêÉ J gìáå OMMV cfifðobp=`lroqbpi=cfifðobp=ilkdrbp nrbiibp=fkpboqflkp=bq=nrbip=m^o`lrop=\ PM=Çáéä ã ë=éí=nm=aoe=í ãçáöåéåí aìê É=ÇÉë= íìçéë=éí=éãéäçó~äáäáí

Plus en détail

Ensembles inévitables et classes de conjugaison

Ensembles inévitables et classes de conjugaison Ensembles inévitables et classes de conjugaison Jean-Marc CHAMPARNAUD Georges HANSEL Abstract Un ensemble de mots sur un alphabet est dit inévitable si tout mot infini sur admet au moins un facteur dans.

Plus en détail

A Theoretical Comparison Between Integrated and Realized Volatilies

A Theoretical Comparison Between Integrated and Realized Volatilies Cahier 2001-26 A Theoretical Comparison Between Integrated and Realized Volatilies MEDDAHI, Nour Département de sciences économiques Université de Montréal Faculté des arts et des sciences C.P. 6128, succursale

Plus en détail

Ouverture aux 1&2 caractères en.fr. Les règles d enregistrement

Ouverture aux 1&2 caractères en.fr. Les règles d enregistrement Ouverture aux 1&2 caractères en.fr Les règles d enregistrement OUVERTURE AUX 1&2 CARACTERES EN.FR LES REGLES D ENREGISTREMENT 2 Sommaire I. Introduction... 3 II. Les dispositions générales... 4 1. Les

Plus en détail

CARACTERES SPECIAUX. Caractères spéciaux : Comment ça marche?

CARACTERES SPECIAUX. Caractères spéciaux : Comment ça marche? CARACTERES SPECIAUX Caractères spéciaux : Comment ça marche? Vous trouverez ci-dessous une liste complète des caractères spéciaux, classés par catégories. Pour utiliser le code clavier, vous devez maintenir

Plus en détail

Codes ASCII ISO HTML

Codes ASCII ISO HTML s ASCII Voici une liste des caractères. Il suffit d'insérer le pour l'obtenir dans votre page. Ou de copier/coller le Symbole. Avec cette manipulation, vous garantissez que les caractères spéciaux seront

Plus en détail

MISE EN FONCTIONNEMENT DE LA POMPE UTILISATION DE LA POMPE

MISE EN FONCTIONNEMENT DE LA POMPE UTILISATION DE LA POMPE MISE EN FONCTIONNEMENT DE LA POMPE UTILISATION DE LA POMPE L utilisation normale de cette pompe passe par un réservoir d eau d une capacité minimum de 120 litres, dans lequel il faut plonger les deux tuyaux

Plus en détail

Planning T.A.P. 3/6ans. 7/10 ans. avril. avril. Lundi Mardi Jeudi Vendredi. et culture - La guirlande de fleurs. et culture

Planning T.A.P. 3/6ans. 7/10 ans. avril. avril. Lundi Mardi Jeudi Vendredi. et culture - La guirlande de fleurs. et culture L 2 2 A A J A avril avril et culture - Fabrication d'objets en pâte à sel 1/4 - La balle aux prisonniers et culture - La guirlande de fleurs - La course aux couleurs traditionnels et sportifs - Hockey

Plus en détail

Transition vers le marché du travail au Canada : Portrait de la situation actuelle et perspective historique

Transition vers le marché du travail au Canada : Portrait de la situation actuelle et perspective historique 99s-39 Transition vers le marché du travail au Canada : Portrait de la situation actuelle et perspective historique Daniel Parent Série Scientifique Scientific Series Montréal Novembre 1999 CIRANO Le CIRANO

Plus en détail

Visualisation électronique des crédits avec image (VEC-I) pour la clientèle commerciale

Visualisation électronique des crédits avec image (VEC-I) pour la clientèle commerciale Manuel Visualisation électronique des crédits avec image (VEC-I) pour la clientèle commerciale Visualisation électronique des crédits saisis entièrement avec image (VEC-Eplus) pour la clientèle commerciale

Plus en détail

CHAPITRE 4 REPRÉSENTATION DE L INFORMATION. 4.1 Les bases de numération. 4.2 Le rang ou le poids

CHAPITRE 4 REPRÉSENTATION DE L INFORMATION. 4.1 Les bases de numération. 4.2 Le rang ou le poids CHAPITRE 4 REPRÉSENTATION DE L INFORMATION La plupart des systèmes, autant mécaniques qu'électroniques, ne peuvent prendre que deux états stables, que l on note 0 et 1; ainsi, les circuits électroniques

Plus en détail

Université de Toulon Faculté de Sciences Economiques et de Gestion Année universitaire 2014-2015

Université de Toulon Faculté de Sciences Economiques et de Gestion Année universitaire 2014-2015 Université de Toulon Faculté de Sciences Economiques et de Gestion Année universitaire 2014-2015 Licence 3 de Sciences Economiques Janvier 2015 Dynamique macroéconomique (M. Catin) Tous documents autorisés

Plus en détail

«π π» ( IZIL KALASE) SAVRA HASAR π. ƒ ƒ π π ƒ µ ª π ª π

«π π» ( IZIL KALASE) SAVRA HASAR π. ƒ ƒ π π ƒ µ ª π ª π «π π» ( IZIL KALASE) SAVRA HASAR π. ƒ ƒ π π ƒ µ ª π ª π ETAIPEIA MAKE ONIKøN OY øn IOIKHTIKO YMBOY IO Úfi ÚÔ : NÈÎfiÏ Ô M ÚÙ Ô AÓÙÈappleÚfi ÚÔ : X Ú Ï ÌappleÔ apple ÛÙ ıë ÂÓ. Ú ÌÌ Ù : TÂÚ ÂÓÙ ÔappleÔ

Plus en détail

Devoir 9 - Le 1er décembre - 4 heures

Devoir 9 - Le 1er décembre - 4 heures Devoir 9 - Le 1er décembre - 4 heures Le barème est sur 70 points dont 2 points pour la présentation Les questions Q13, Q14, Q17, Q33 et Q34 peuvent être laissées de coté dans un premier temps. Calculatrice

Plus en détail

N4DS V01X06 20110502 2

N4DS V01X06 20110502 2 Norme pour les Déclarations Dématérialisées De Données Sociales NORME 4 D S Cahier technique V01X06 UVersion(s) : Version Date Commentaires V01X06 02/05/2011 Toutes Dadsu et DN-AC URédaction : Caisse nationale

Plus en détail

Passons à deux outils nécessaires, GhostScript et GhostView. Rendez-vous tout d abord à l adresse

Passons à deux outils nécessaires, GhostScript et GhostView. Rendez-vous tout d abord à l adresse ÁÒ Ø ÐÐ Ø ÓÒ ØÔÖ ÒÑ Ò Ä Ì Formation L TEX Urfist de Bordeaux 20 mars 2014 celine.chevalier@ens.fr ½ ÁÒ Ø ÐÐ Ø ÓÒ ÓÙ Ï Ò ÓÛ ØÖ ÙØ ÓÒÅ ÃÌ ½º½Ä ØÖ ÙØ ÓÒÅ Ì Sous Windows, nous vous proposons d installer et

Plus en détail

Génération de code à partir d une spécification B : Application aux bases de données

Génération de code à partir d une spécification B : Application aux bases de données Génération de code à partir d une spécification B : Application aux bases de données Amel Mammar * Régine Laleau ** Université du Luxembourg, LACL, Université Paris 12 SE2C, 6 rue Richard Courdenhove-Kalergi

Plus en détail

1 BILAN SIMPLIFIÉ DGFiP N 2033-A 2011

1 BILAN SIMPLIFIÉ DGFiP N 2033-A 2011 AGREMENT DGFIP C5.004 Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des Impôts) BILAN SIMPLIFIÉ DGFiP N 2033-A 20 EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT ACTIF CIRCULANT ACTIF IMMOBILISÉ

Plus en détail

Initiation à l'informatique : APPLICATIONS 1 Traitements de texte WordPad

Initiation à l'informatique : APPLICATIONS 1 Traitements de texte WordPad L'Association Culture Loisirs Entente Sport Club Informatique Initiation à l'informatique : APPLICATIONS 1 Traitements de texte WordPad Le premier logiciel utile et aisément accessible à celle ou celui

Plus en détail

1 jour. 20 heures 24 heures

1 jour. 20 heures 24 heures *!"#$% &' (!"#') 4 jours du 29 Février au 22 Mars 2016 * ('++$%%",$+"#$% &'+ (!"#') + 2 jours * "#$-)'+./ $#'+ '# 0 ",'+ 12" #'%"$ ' &) 3456 758 5,5 jours du 17 mars au 23 Juin 2016 3!!)%$-)' "9'/ '(($/"/$#:

Plus en détail

V a c a t i o n d u 3 D é c e m b r e 2 0 0 8 à 1 3 H 3 0

V a c a t i o n d u 3 D é c e m b r e 2 0 0 8 à 1 3 H 3 0 V a c a t i o n d u 3 D é c e m b r e 2 0 0 8 à 1 3 H 3 0 L O T S N O M B R E E T N A T U R E D E S M A R C H A N D I S E S P O I D S E S T I M A T I O N S 1 1 b r i l l a n t e x t r a + F a u c u n e

Plus en détail

ç~ G 2007 h G ƒféc 28- ƒà ùdg O~ dg IqôoM má«dél pπlcg øe qôom läƒ U GRAND OPTICAL PROPRIÉTAIRE: CLAUDE EL-KHOURY Opticienne D ordonnances

ç~ G 2007 h G ƒféc 28- ƒà ùdg O~ dg IqôoM má«dél pπlcg øe qôom läƒ U GRAND OPTICAL PROPRIÉTAIRE: CLAUDE EL-KHOURY Opticienne D ordonnances Journal Al Hadath Vous souhaite Une Bonne et Heureuse année 2008 Y iông Iƒb G øe «dg Üôb G ÖFÉàµdG ÜõM «dg º æj ~b òdg HõMh ÚeCÉàdh á ZÉ dg áªé dg òg Lh VQ G Y ±ƒbƒ d ámé ùdg ôjô G ÉãeG RhQ~dGh áæ ùdg

Plus en détail

Rapport pour la commission permanente du conseil régional

Rapport pour la commission permanente du conseil régional Rapport pour la commission permanente du conseil régional AVRIL 2014 Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france PROJETS D INFORMATION ET D ORIENTATION DES JEUNES

Plus en détail

SHAW1N1GAN FALLS, 21 AVRIL 1927. 4 k 1 x^ ~YX t o /4 NT JOURNAL HEBDOMADAIRE. J f SgN L HONORABLE L. A. TASCHEREAU.

SHAW1N1GAN FALLS, 21 AVRIL 1927. 4 k 1 x^ ~YX t o /4 NT JOURNAL HEBDOMADAIRE. J f SgN L HONORABLE L. A. TASCHEREAU. 2 HG F 2 2 6 6 6 ~Y k P - P HDD - H - P G D 2 3 D - K 8 G G è ê - - è - G ç D G - â - G H H G P- â Q â -èg è ê ç D G è è 3 ê ê 3 2 è ê è û - 500 F H P - ê P 23 è ê -ê è è ô 5000 G ç 25000 D 5000000 P ô

Plus en détail

(2k 1) = n 2. P n : ... k=1...

(2k 1) = n 2. P n : ... k=1... S ÓÙÖ ËÙ Ø ÒÙÑ Ö ÕÙ T ½ÈÓÙÖÕÙ Ð ÒØ Ö Ð ÔÖÓÔÖ Ø Ù Ú ÒØ Ø¹ ÐÐ ÚÖ ÑÓÒ ØÖ Ø ÓÒÔ ÖÖ ÙÖÖ Ò ÈÖÓÔÖ Ø ½ ÁÒ Ø Ð Ø ÓÒ ÈÖ Ò Ô Ö ÙÖÖ Ò 0Ð À Ö Ø 1µº ÇÒÚ ÙØÑÓÒØÖ ÖÕÙ³ÙÒ ÔÖÓÔÖ Ø P ØÚÖ ÔÓÙÖØÓÙØ ÒØ Ö 0 Ú ÔÖ Ñ Ö ÒØ ÖÓ Ð

Plus en détail

Modélisation éléments finis de poutres sandwich adaptatives en dynamique non-linéaire pour l atténuation de vibrations

Modélisation éléments finis de poutres sandwich adaptatives en dynamique non-linéaire pour l atténuation de vibrations Modélisation éléments finis de poutres sandwich adaptatives en dynamique non-linéaire pour l atténuation de vibrations Ana Cristina Galucio Jean-François Deü Roger Ohayon Laboratoire de Mécanique des Structures

Plus en détail

4.1 Étude de la solubilité du chlorure d hydrogène dans l eau

4.1 Étude de la solubilité du chlorure d hydrogène dans l eau Corrigés des problèmes du chapitre 4 4.1 Étude de la solubilité du chlorure d hydrogène dans l eau 1. Variables de composition 1.1 Par définition de la fraction molaire du constituant, nous avons : Ü Ò

Plus en détail

ÓÒÒ R = 8,32 J.mol 1.K 1 T 1 = 300 K P 1 = 1,0 10 5 Pa S = 1,0 10 2 m 2 n = 0,20 mol γ = 1,40º

ÓÒÒ R = 8,32 J.mol 1.K 1 T 1 = 300 K P 1 = 1,0 10 5 Pa S = 1,0 10 2 m 2 n = 0,20 mol γ = 1,40º Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ ÕÙ ¾ ÈÖ Ñ Ö ÔÖ Ò Ô Ü Ö ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ Ø Ø ÕÙ Þ Ô Ö Ø ½ ÓÑÔÖ ÓÒ ÓØ ÖÑ ³ÙÒ Þ Ô Ö Ø ¾ Ù Ó Ö ³ÙÒ Þ Ô Ö Ø Ø ÒØ Ø ÕÙ Ö Ú Ö Ð ³ÙÒ Þ Ô Ö Ø Ö ÒØ ÑÓ ÓÑÔÖ ÓÒ ³ÙÒ Þ Ô Ö Ø ÁÒ Ù Ò Ù Ñ Ò ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ù

Plus en détail

tel-00491452, version 1-11 Jun 2010 Thèse de doctorat présentée par en vue de l obtention du grade 26 octobre 2007 au LMA devant un jury composé de

tel-00491452, version 1-11 Jun 2010 Thèse de doctorat présentée par en vue de l obtention du grade 26 octobre 2007 au LMA devant un jury composé de Université de la Méditérrannée Aix-Marseille II Ecole doctorale "Mécanique, physique et modélisation" CNRS- Laboratoire de Mécanique et d Acoustique (LMA) PSA Peugeot Citroën tel-00491452, version 1-11

Plus en détail

Mesure de la difficulté des jeux vidéo

Mesure de la difficulté des jeux vidéo Mesure de la difficulté des jeux vidéo Guillaume Levieux To cite this version: Guillaume Levieux. Mesure de la difficulté des jeux vidéo. Computer Science. Conservatoire national des arts et metiers -

Plus en détail

Manuel VEC-I Visualisation électronique des crédits avec image

Manuel VEC-I Visualisation électronique des crédits avec image Manuel VEC-I Visualisation électronique des crédits avec image 499.34.1 fr (pf.ch/dok.pf) 06.2013 PF Manuel VEC-I Version juin 2013 1/21 Service à la clientèle VEC-I Demandes d adhésion VEC-I/transfert

Plus en détail

écoles L histoire des à Lathus-Saint-Rémy En 2014, le groupe scolaire Abel Thévenet fêtait ses soixante ans!

écoles L histoire des à Lathus-Saint-Rémy En 2014, le groupe scolaire Abel Thévenet fêtait ses soixante ans! --? 204 ê! À - ç F. j. -- :. 904 954 204 : j 205. U ç 900. J - z J J G G ë k k F V H F H j G. j ê U 953-954 ç. j -- -. : V ( 2 47 / -2 2 47 / 3 2 47 / 4-5 2 294 / 4 60 W 372 60 W 796 3 4 3 7 3 3 34). :

Plus en détail

Quelque contribution à l optimisation de constellations de satellites

Quelque contribution à l optimisation de constellations de satellites Quelque contribution à l optimisation de constellations de satellites Enguerran Grandchamp To cite this version: Enguerran Grandchamp. Quelque contribution à l optimisation de constellations de satellites.

Plus en détail

Déclaration pour l'impôt sur le revenu de l'année 2011

Déclaration pour l'impôt sur le revenu de l'année 2011 ß¼³ ² ±² ¼» ½±² ¾«±² ¼»½» www.impotsdirects.public.lu Bureau d'imposition: Déclaration pour l'impôt sur le revenu de l'année 2011 signalétique Ù«½» Ì 7± ͳ Ð ½ ï ç é ë ð ï î î ç ç ç ï ç é ê ð ê ï ð ç ç

Plus en détail

EMC SourceOne Version 7.0

EMC SourceOne Version 7.0 EMC SourceOne Version 7.0 Guide d utilisation Search 300-015-190 RÉV. 01 EMC Computer Systems France River Ouest, 80 Quai Voltaire CS 21002 95876 Bezons Cedex Tél. : +33 1 39 96 90 00 Fax : +33 1 39 96

Plus en détail

Mesures de sécurité. Éviter de longues expositions à la lumière directe ou de chauffer l appareil.

Mesures de sécurité. Éviter de longues expositions à la lumière directe ou de chauffer l appareil. CL800BT MANUEL Mesures de sécurité Éviter de longues expositions à la lumière directe ou de chauffer l appareil. Des erreurs peuvent se produire s il est exposé à des températures extrêmes. Ne pas laisser

Plus en détail

Manuel d'utilisation. Série SX402 Afficheurs alphanumériques à interface série BAL SX402 SER FR 1.0

Manuel d'utilisation. Série SX402 Afficheurs alphanumériques à interface série BAL SX402 SER FR 1.0 Manuel d'utilisation Série SX402 Afficheurs alphanumériques à interface série BAL SX402 SER FR 1.0 ALLEMAGNE FRANCE Siebert Industrieelektronik GmbH Siebert France Sarl Siebertstrasse, D-66571 Eppelborn

Plus en détail

Coin des Experts - Réponse : HTML et caractères spéciaux

Coin des Experts - Réponse : HTML et caractères spéciaux Page 1 sur 7 Les entités du Introduction Les 3 lettres réservées Lettres avec accents ou cédilles Ligatures Ponctuation Modificateurs Symboles de calcul élémentaire Mathématiques spécialisées Caractères

Plus en détail

Etude d optimisation énergétique

Etude d optimisation énergétique 1 IZUBA énergie BP 147, 22 bd Foch, 34140 Mèze (France) Tél : 04 67 18 31 10 Fax : 04 67 74 18 67 e-mail : contact@izuba.fr - Site web : http:/ / www.izuba.fr Marais du Vigueirat Life Promesse Etude d

Plus en détail

Vecteurs. I- Généralités. Théorème (Unicité et existence du «translaté») :

Vecteurs. I- Généralités. Théorème (Unicité et existence du «translaté») : 9 8 4 6 / + I Généraliés Vecers «Définiion» Le es n obje maémaiqe qi réni les rois informaions n «éplacemen» irecion Désinaion xpression sens isance L informaion «isance» s appelle la Le éplacemen en qesion

Plus en détail

LE TRAITEMENT DE TEXTE

LE TRAITEMENT DE TEXTE LE TRAITEMENT DE TEXTE Modifier un paragraphe ou des caractères. Page 2 Les alignements de paragraphe Page 3 Les polices de caractères Page 4 Sélectionner Page 5 Quelques raccourcis clavier Page 6 Les

Plus en détail

GUIDE D INSTALLATION DES HUISSERIES METALLIQUES type G

GUIDE D INSTALLATION DES HUISSERIES METALLIQUES type G GUIDE D INSTALLATION DES HUISSERIES METALLIQUES type G type G6 assemblé en onglet Type G1-G-G3-G4-G5 Assemblé en angle droit avec des vis et attaches. Type G6-G7 Assemblé en onglet avec des vis et attaches.

Plus en détail

Rapport pour la commission permanente du conseil régional

Rapport pour la commission permanente du conseil régional Rapport pour la commission permanente du conseil régional JUILLET 2013 Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE

Plus en détail

Le Langage HTML. Hyper Texte Markup Language

Le Langage HTML. Hyper Texte Markup Language Institut Universitaire de technologie d Amiens Université de Picardie Jules Verne Support de cours Réseaux & Télécommunications Le Langage HTML Hyper Texte Markup Language Eric BRASSART, MCF IUT informatique

Plus en détail

Théorie algébrique des nombres

Théorie algébrique des nombres Cours de aîtrise de athéatiques : Théorie algébrique des nobres Bas Edixhoven, Université de Rennes 1 janvier 2002 Ce texte est une version (légèreent) corrigée et agrandie (d une section sur le théorèe

Plus en détail

lever lion lit livre loin long loup lui lundi lune lunettes g garçon gâteau gauche gentil glace grand grand-mère grand-père gris gros guitare

lever lion lit livre loin long loup lui lundi lune lunettes g garçon gâteau gauche gentil glace grand grand-mère grand-père gris gros guitare L CP( ) CE1! é k è è- z ' éé ê ' é x z é œ ôé éà è x é x z é é é éè - é ê é ê ê è ç â -è -è ô y ' () é yx ç î à é é è...... z œ! z é è -ê ( ) é è z - z éé z x œ x y ê éé à z è é x à y yx () z zé L CE2

Plus en détail

Un père de la cryptographie Jean Trithème 1462 1516 par Daniel TANT

Un père de la cryptographie Jean Trithème 1462 1516 par Daniel TANT A Ré C Séé I U è J Tè 1462 1516 D TANT J H é 1 é 1462 à T M ù T, T Tè ç. I é à, O, œ 1482, é é 1483. E 1499 é è é éé. M è. I é 1506 é à S-J W ù é : è é, é. S, é «P, I T P, S, M C» î 1518. L 384, à. D «A

Plus en détail

MANUEL INTEGRATION. Gestion Automatisée des Encaissements VERSION DU 01/03/2015

MANUEL INTEGRATION. Gestion Automatisée des Encaissements VERSION DU 01/03/2015 E-transactions MANUEL INTEGRATION Gestion Automatisée des Encaissements VERSION DU 01/03/2015 Crédit Agricole S.A, société anonyme au capital de 7 729 097 322. Siège social : 12 place des Etats-Unis 92127

Plus en détail

SYSTEME DE CAISSE ENREGISTREUSE DANS LE SECTEUR HORECA,

SYSTEME DE CAISSE ENREGISTREUSE DANS LE SECTEUR HORECA, CIRCULAIRE n E.T. 124.747 (AGFisc N 43/2013) dd. 23.10.2013 Administration générale de la FISCALITE Services centraux Service Procédure de taxation et Obligations Système de caisse enregistreuse SCE Horeca

Plus en détail

EM2 : Étude des conducteurs dans l ARQS

EM2 : Étude des conducteurs dans l ARQS EM2 : Étude des conducteurs dans l ARQS 1 L Approximation des régimes quasi-stationnaires 1.1 Condition et conséquences de l ARQS ¼ ½ È Ø Ö 1.1.1 Condition d application de l ARQS Ö Ø ¼ È Øµ ½ Ö soitö

Plus en détail

Guide utilisateur français EDI-TDFC 2015 Date de mise à jour 03/2015

Guide utilisateur français EDI-TDFC 2015 Date de mise à jour 03/2015 Guide utilisateur français pour la transmission des informations de l entreprise 2015 EDI-TDFC Volume IV Guide technique des transferts entre les Partenaires EDI et la DGFiP Ce document est édité sous

Plus en détail

Délimitation grossière des zones à effets de site sismiques dans le Sud-Isère. Synthèse des études

Délimitation grossière des zones à effets de site sismiques dans le Sud-Isère. Synthèse des études Délimitation grossière des zones à effets de site sismiques dans le Sud-Isère. Synthèse des études Pierre-Yves BARD, Héloïse CADET, Philippe GUEGUEN, Cécile CORNOU - 1 - 1 INTRODUCTION : RAPPEL DES OBJECTIFS

Plus en détail

Utilisation de votre Palm Treo 700wx

Utilisation de votre Palm Treo 700wx Utilisation de votre Palm Treo 700wx Propriété intellectuelle 2005-2006 Palm, Inc. Tous droits réservés. Palm, Treo, les logos Palm Treo et Palm Powered sont des marques commerciales ou déposées dont Palm,

Plus en détail

DENTAL BUZZ. 29,90 /u. 17,90 /u. Usage unique à petits prix. 35,90 /u. 14,90 /u. 12,90 /u. 13,90 /u. 21,90 /u. 18,90 /u. 69,90 /u.

DENTAL BUZZ. 29,90 /u. 17,90 /u. Usage unique à petits prix. 35,90 /u. 14,90 /u. 12,90 /u. 13,90 /u. 21,90 /u. 18,90 /u. 69,90 /u. NTL UZZ 44 Maqe: Poclc Caactétqe: ote de achet ef 993 cm ef 994 9 cm ef 993 cm ef 993 9 3 cm ef 9933 4 cm ef 994 33 44 cm 9,9,9 4,9,9,9,9,9 89,9 4,9 8,9,9,9 Maqe: etdet Caactétqe: ote de achet ef 994 cm

Plus en détail

Chapitre 29 : Polices

Chapitre 29 : Polices Polices 29-1 29 : Polices Polices La plupart des éléments que vous voyez dans Finale sont créés avec des caractères de police. En plus des éléments créés avec du texte, les symboles musicaux (comme les

Plus en détail

1 Les différents transferts thermiques

1 Les différents transferts thermiques TR1 : Conduction thermique L étude thermodynamique des systèmes nous a instruit sur deux choses Le transfert thermiqueévers un système aura pour conséquence une variation d énergie pour ce système, cela

Plus en détail

Un pitchtracker monophonique

Un pitchtracker monophonique Un pitchtracker monophonique Damien Cirotteau Dominique Fober Stephane Letz Yann Orlarey Grame - Département Recherche 9,rue du Garet BP 1185 69002 LYON CEDEX 01 Tel +33 (0)4 720 737 00 Fax +33 (0)4 720

Plus en détail

CONSTRUCTION r H a H u a te t Q u Q a u lité lit d U s U ag a e g

CONSTRUCTION r H a H u a te t Q u Q a u lité lit d U s U ag a e g CONSTRUCTION r Haute Qualité d Usage Ú ±² 7ª± ²± ¾ «¼» Aujourd'hui, le regard porté sur l'accessibilité est en constante évolution, et fait partie des enjeux et des préoccupations des politiques urbaines.

Plus en détail

Systèmes de communications Ascotel IntelliGate

Systèmes de communications Ascotel IntelliGate Systèmes de communications Ascotel IntelliGate A150 A300 2025 2045 2065 Aastra 5380 / Aastra 5380ip Mode d'emploi Eléments d'exploitation et d'affichage Eléments d'exploitation et d'affichage Eléments

Plus en détail

Rapport annuel de gestion 2014-2015. Hôpital chinois de Montréal du CIUSSS du Centre-Est-de-l Île-de-Montréal

Rapport annuel de gestion 2014-2015. Hôpital chinois de Montréal du CIUSSS du Centre-Est-de-l Île-de-Montréal Rapport annuel de gestion 2014-2015 Hôpital chinois de Montréal du CIUSSS du Centre-Est-de-l Île-de-Montréal Déposé au ministère de la Santé et des Services sociaux Le 30 juin 2015 SOMMAIRE Message des

Plus en détail

C r é a t i o n d e l E s c a le artistique à la Villa E l i s a b e th C a p C o r se

C r é a t i o n d e l E s c a le artistique à la Villa E l i s a b e th C a p C o r se C r é a t i o n d e l E s c a le artistique à la Villa E l i s a b e th C a p C o r se P r o j e t c u l t u r e l d a r t c o n t e m p o r a i n L e p r o j e t c o n s i s t e à c r é e r u n e s é

Plus en détail

C ESTSI SIMPLE! Pour tout appareil compatible avec. et inclut : Manuel de l utilisateur USB FrogPad. www.frogpad.com

C ESTSI SIMPLE! Pour tout appareil compatible avec. et inclut : Manuel de l utilisateur USB FrogPad. www.frogpad.com C ESTSI SIMPLE! Pour tout appareil compatible avec et inclut : Macs, PC (ordinateur individuel), lettes, PDA (ordinateur de poche), PC portables, Notebooks, & autres Manuel de l utilisateur USB FrogPad

Plus en détail

F ГN Ï S T È R E $6, rue de Brest fe* MÖRLA X. Nous vous laissons lo soin do prévenir

F ГN Ï S T È R E $6, rue de Brest fe* MÖRLA X. Nous vous laissons lo soin do prévenir 8 NN 8 WFFBQ x F F ГN Ï È JN 'NN BN N Ш BNNN x ôhh* АО g 6 b ' ' ^2а9й ^2 ~л «^ «"«q* WV b J X B N N в 8 и а Ь о п п е п $6 B * Ö X 'bfy Vz; F g q b ' z x Œ bq b N j F b x q b b j ê ê q«ê y è B 'y h b

Plus en détail

Combiné Gigaset AL14H

Combiné Gigaset AL14H Combiné Gigaset AL14H 1 Remarque : les nouveaux messages dans le journal des appels ou du répondeur/de la messagerie externe (p. 5) sont signalés par un clignotement à l'écran. 1 Niveau de charge 1 du

Plus en détail

Comparaison de stratégies de discrimination de masses de véhicules automobiles

Comparaison de stratégies de discrimination de masses de véhicules automobiles Comparaison de stratégies de discrimination de masses de véhicules automobiles Alain Rakotomamonjy * Rodolphe Le Riche ** David Gualandris *** Stéphane Canu * * PSI, INSA Rouen, 7681 St. Etienne du R ay

Plus en détail

Wikipédia:Comment modifier une page

Wikipédia:Comment modifier une page Wikipédia:Comment modifier une page Si vous voulez simplement créer une nouvelle page, allez voir Wikipédia:Comment démarrer une page. Si vous voulez rechercher un article déjà écrit, tapez les mots clés

Plus en détail

Programme de reprise et de recyclage de Palm. Propriété intellectuelle. Clause de non-responsabilité

Programme de reprise et de recyclage de Palm. Propriété intellectuelle. Clause de non-responsabilité Guide d'utilisation Propriété intellectuelle. 2009 Palm, Inc. Tous droits réservés. Les marques, les copyrights, les brevets et les autres types de propriété intellectuelle sont définis dans les informations

Plus en détail

Cours n 1 : Affectation, fonctions, booléens, branchements conditionnels

Cours n 1 : Affectation, fonctions, booléens, branchements conditionnels Lycée Jules Ferry 2015-2016 PTSI 1&2 Informatique Cours n 1 : Affectation, fonctions, booléens, branchements conditionnels Instructions introduites dans ce cours : ¹» ÔÖÒØ Ð ÖØÙÖÒ Ò ÓÖ ÒÓØ Ð Ðº 1 Introduction

Plus en détail

Modélisation des codes de calcul dans. le cadre des processus gaussiens

Modélisation des codes de calcul dans. le cadre des processus gaussiens Modélisation des codes de calcul dans le cadre des processus gaussiens Amandine Marrel Laboratoire de Modélisation des Transferts dans l Environnement CEA Cadarache Introduction (1) Fiabilité et calcul

Plus en détail

Des besoins des utilisateurs à la recherche de services web : Une approche sémantique guidée par les intentions

Des besoins des utilisateurs à la recherche de services web : Une approche sémantique guidée par les intentions Des besoins des utilisateurs à la recherche de services web : Une approche sémantique guidée par les intentions Isabelle Mirbel, Pierre Crescenzo To cite this version: Isabelle Mirbel, Pierre Crescenzo.

Plus en détail

Table des matières. 1. Tests de Granger 1. 2. Test de Haugh-Pierce 1. 3. Méthode de Sims 2. 4. Notes bibliographiques 3

Table des matières. 1. Tests de Granger 1. 2. Test de Haugh-Pierce 1. 3. Méthode de Sims 2. 4. Notes bibliographiques 3 Tests de causalité Jean-Marie Dufour Ý Université de Montréal Première version: Octobre 2000 Révisions: Avril 2002 Cette version: 15 avril 2002 Compilé: 15 avril 2002, 10:16am Cette recherche a bénéficié

Plus en détail