Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download ""

Transcription

1 aro b=abp= qrabp bq=bjmilv^_fifq äéë íìçéë ÇÉ äûéãéäçá Å~ÇêÉ J gìáå OMMV cfifðobp=`lroqbpi=cfifðobp=ilkdrbp nrbiibp=fkpboqflkp=bq=nrbip=m^o`lrop=\ PM=Çáéä ã ë=éí=nm=aoe=í ãçáöåéåí

2 aìê É=ÇÉë= íìçéë=éí=éãéäçó~äáäáí `Éí=çìîê~ÖÉ=Éëí=Åê = =äûáåáíá~íáîé=çé=äû^ééåi=^ëëçåá~íáçå=mçìê=äûbãéäçá=çéë=`~çêéëi=ê ÖáÉ=é~ê=ä~=äçá=Çì=NÉê=àìáääÉí=NVMN=Éí=éìÄäá ëçìë=ë~=çáêéåíáçå=éí=éå=ëçå=åçãk=fä=ëû~öáí=çûìåé=ììîêé=åçääéåíáîéi=äû^ééå=éå=~=ä~=èì~äáí =ÇÛ~ìíÉìêK iû^ééå=~= í =Åê É=Éå=NVSS=Éí=Éëí=~Çãáåáëíê É=é~ê=äÉë=é~êíÉå~áêÉë=ëçÅá~ìñ=EjbabcI=`cbJ`d`I=`caq=`^aobpI=rdf`^J`cq`I=r`fJclI rdf`qj`dqfk qçìíé=êééêççìåíáçå=íçí~äé=çì=é~êíáéääéi=é~ê=èìéäèìé=éêçå Ç =èìé=åé=ëçáíi=ë~åë=äû~ìíçêáë~íáçå=éñéêéëëé=éí=åçåàçáåíé=çé=äû^ééåi Éëí=ëíêáÅíÉãÉåí=áåíÉêÇáíÉ=Éí=ÅçåëíáíìÉê~áí=ìåÉ=ÅçåíêÉÑ~ çå=e~êíáåäé=inoojq=éí=i=pprjo=çì=åççé=çé=ä~=mêçéêá í =áåíéääéåíìéääéfk i~=åçååééíáçå=çé=äû íìçé=éí=äû ä~äçê~íáçå=ñáå~äé=çì=ççåìãéåí=çåí= í =ê ~äáë Éë=é~ê=äÉ=a é~êíéãéåí=bíìçéë=éí=oéåüéêåüé=çé=äû^ééå=w= `~êçäáåé=iéöê~åçi `Ü~êÖ É=ÇÛ íìçéë j~êáéj`üêáëíáåé=jéìåáéêi oéëéçåë~ääé=bíìçéë= a~åáéä=ié=eéåêói j~èìéííáëíé iéë=éåíêéíáéåë=éí=äéìê=~å~äóëé=çåí= í =ê ~äáë ë=é~ê=ä~=ëçåá í =qkp=plcobpk c îêáéê=ommv

3 pljj^fob fkqolar`qflk=w=`lkqbuqb=bq=l_gb`qfcp=ab=iû qrab mofk`fm^ru=bkpbfdkbjbkqp pûlofbkqbo=sbop=rkb=cfifðob=`lroqb c~áêé=äé=åüçáñ=çûìåé=ñáäá êé=íéåüåçäçöáèìé=åçìêíé `É=èìÛÉå=éÉåëÉåí=äÉë=Çáéä ã ë `É=èìÉ=êÉíáÉååÉåí=äÉë=êÉÅêìíÉìêë aéë=ñáäá êéë=íéåüåçäçöáèìéë=åçìêíéë=öäçä~äéãéåí=~ééê Åá Éë `É=èìÛÉå=éÉåëÉåí=äÉë=Çáéä ã ë `É=èìÛÉå=éÉåëÉåí=äÉë=êÉÅêìíÉìêë arqi=_qpi=äáåéååé=éêçñéëëáçååéääé=w=çéë=ñáäá êéë=çáññ êéåíéë=\ råé=üá ê~êåüáé=éçáåí É=é~ê=äÉë= íìçá~åíë=éå=arq iéë=äáåéååéë=éêçñéëëáçååéääéë=w=ìåé=~åå É=ÇÉ=éäìë=éçìê=Ñ~áêÉ=ä~=ÇáÑÑ êéååé _~ÅHOI=_~ÅHP=W=ìå=íçìí=ÜçãçÖ åé=~ìñ=óéìñ=çéë=êéåêìíéìêë Ô ék=t Ô ék=t Ô ék=v Ô ék=nm Ô ék=nm Ô ék=nm Ô ék=no Ô ék=np Ô ék=np Ô ék=nq mlroprfsob=pbp=bqrabp=lr=bkqobo=a^kp=i^=sfb=^`qfsb=w= nrbip=^o_fqo^dbp=mlro=nrbiibp=^qqbkqbp=\ i~=ç Åáëáçå=W= í~ééë=éí=ëçìíáéåë=åä ë råé=ç Åáëáçå=~åíáÅáé É=Ç ë=äé=äóå É=Éí=~ééìó É=é~ê=äÉë=é~êÉåíë Ô ék=nr Ô ék=nr råé=ç Åáëáçå=èìá=ãìêáí=éÉåÇ~åí=äÉë=~åå Éë=ÇÉ=_qpI=ÇÉ=arq=çì=ÇÉ=äáÅÉåÅÉ=éêçÑÉëëáçååÉääÉ ~îéå=äû~áçé=çéë=éêçñéëëéìêë=éí=éêçñéëëáçååéäë Ô ék=ns ^êêæíéê=çì=åçåíáåìéê=w=éçìê=èìéääéë=ê~áëçåëi= =èìéääéë=åçåçáíáçåë=\ Ô ék=nt píçéééê=ëéë= íìçéë Ô ék=nt mçìêëìáîêé=ëéë= íìçéë Ô ék=nu aéë=åüçáñ=éå=äáéå=~îéå=äéë=éê~íáèìéë=éí=êééê ëéåí~íáçåë=çéë=êéåêìíéìêë Ô ék=om _~ÅHOLP=Éí=_~ÅHR=W=nìÉääÉë=ÇáÑÑ êéååéë=éçìê=äéë=êéåêìíéìêë=\ Ô ék=om råé=éäìë=öê~åçé=ä Öáíáãáí = =éçìêëìáîêé=äéë= íìçéë=ç~åë=äéë= ÅçäÉë=ÇÛáåÖ åáéìê Ô ék=on «^ééå J aìê É ÇÉë íìçéë Éí Éãéäçó~Äáäáí cfifðobp=`lroqbpi=cfifðobp=ilkdrbp=w=nrbiibp=fkpboqflkp=\ nrbiibp= slirqflkp=\ c~åáäáí =ÇÛáåëÉêíáçå=ëìê=ÇÉë=ëÉÅíÉìêë=Éå=íÉåëáçå råé=áåëéêíáçå=ê~éáçéá Á póåçåóãé=çé=çáññáåìäí ë=éçìê=äéë=êéåêìíéìêë Ô ék=op Ô ék=op Ô ék=op

4 aéë ~ééê Åá~íáçåë=éäìí í=ãáíáö Éë=èì~åí= =ä~=èì~äáí =ÇÉ=äÛáåëÉêíáçå ^ééê Åá~íáçå=Çì=éêÉãáÉê=éçëíÉ ^ééê Åá~íáçå=Çì=ë~ä~áêÉ= =äûéãä~ìåüé aéë= îçäìíáçåë=éí=êéíçìêë=ëìê=éñé êáéååéë=çáîéêëáñá ë `çí =êéåêìíéìêë=w=aéë=öéëíáçåë=çé=å~êêá êéë=~ëëìàéííáéë=~ìñ=çáéä ãéë `çí = íìçá~åíë=w=m~êåçìêë=éêçñéëëáçååéäë=éí=êéíçìêë=ëìê=íê~àéåíçáêéë `çåëéáäë=çéë=çáéä ã ë=éí=êéåêìíéìêë=~ìñ= íìçá~åíë Ô ék=or Ô ék=or Ô ék=or Ô ék=os Ô ék=os Ô ék=os Ô ék=pm iéë=å~ê~åí êáëíáèìéë=çé=äû ÅÜ~åíáääçå aéëåêáéíáçå=çéë=éêçñáäë=áåíéêîáéï ë iéë=pm=çáéä ã ë=áåíéêêçö ë iéë=nm=êéåêìíéìêë=áåíéêêçö ë ^kkbubp=j qelalildfnrbp Ô ék=pp Ô ék=pq Ô ék=pq Ô ék=ps «^ééå J aìê É ÇÉë íìçéë Éí Éãéäçó~Äáäáí

5 fkqolar`qflk=w=`lkqbuqb=bq=l_gb`qfcp=ab=iûbqrab bå=ã~íá êé=çé=ñçêã~íáçå=éí=çé=èì~äáñáå~íáçåi=äéë=çéêåá êéë=ç ÅÉååáÉë=çåí= í =ã~êèì Éë=é~ê äé=ê~ääçåöéãéåí=çé=ä~=çìê É=ÇÉë= íìçéëk=bå=é~ê~ää äéi=éääéë=çåí=~ìëëá= í =Ççãáå Éë=é~ê=äÛáÇ É èìé=ëûéåö~öéê=ç~åë=çéë= íìçéë=äçåöìéë= í~áí=å ÅÉëë~áêÉ=éçìê=~ÅÅ ÇÉê= =ìå=åéêí~áå=íóéé=çé ã íáéê=éí=çé=ëí~íìík=mäìëáéìêë=ëáöåéë=~ííéëíéåí=~ìàçìêçûüìá=éååçêé=ä~=î~äéìê=~ååçêç É=~ìñ íìçéë=äçåöìéë=åçããé=ä~=êéñçåíé=çéë=åóåäéë=ìåáîéêëáí~áêéë=éí=ä~=íéåç~ååéi=éêçéêé= =ÅÉêí~áåÉë ÉåíêÉéêáëÉëI= = äéîéê=äé=åáîé~ì=çé=èì~äáñáå~íáçå=êéèìáë=éçìê=èìá=ëçìü~áíé=äéë=áåí ÖêÉêK= a~åë=åé=åçåíéñíéi=äé=ç é~êíéãéåí=bíìçéë=éí=oéåüéêåüé=çé=äû^mb`=~=ëçìü~áí =~å~äóëéê=çé=ã~åá J êé=~ééêçñçåçáé=äé=äáéå=ëìëåééíáääé=çûéñáëíéê=éåíêé=çìê É=ÇÉë= íìçéë=éí=éãéäçó~äáäáí I=ÅÉííÉ ÇÉêåá êé= í~åí=ç ÑáåáÉ=ÅçããÉ=ä~=Å~é~Åáí =ÇÛìå=ë~ä~êá = =íêçìîéê=ìå=éãéäçái=ã~áë=~ìëëá= Ö êéêi=åçåëíêìáêé=éí=ñ~áêé= îçäìéê=í~åí=ëéë=åçãé íéååéë=èìé=ë~=íê~àéåíçáêé=éêçñéëëáçååéääék iû íìçé=éëí=ãéå É=~ìéê ë=çûìåé=éçéìä~íáçå=çû íìçá~åíë=éå=ñáäá êéë=åçìêíéë=eíéåüåáèìéë=çì éêçñéëëáçååéääéëfi=~ó~åí=åüçáëá=çé=éçìêëìáîêéi=çì=çé=åé=é~ë=éçìêëìáîêéi=äéìêë= íìçéë=éí=çûìåé éçéìä~íáçå=çé=êéëéçåë~ääéë=çé=êéåêìíéãéåí=çûéåíêééêáëéëk=bääé=îáëé= =ãáéìñ=åçåå~ íêé=w= iéë=êééê ëéåí~íáçåë=éí=äéë=äçöáèìéë=çéë=çáéä ã ë=èìái=áëëìë=çé=_qpi=arq=éí=äáåéååé=éêçñéëj ëáçååéääéi=åüçáëáëëéåí=çé=éêçäçåöéê=çì=é~ë=äéìêë= íìçéë=àìëèìû =_~ÅHR=W= =èìéääéë=ëçêíéë=çûáåj Åáí~íáçåë=ÅÉë=Çáéä ã ë=çåíjáäë= í =ÅçåÑêçåí ë=~ì=ãçãéåí=çû~êêæíéê=äéìê=åüçáñ=\=bí=åçããéåí çåíjáäë= î~äì =äéìê=éãéäçó~äáäáí = =ÅÉ=ãçãÉåí=éê Åáë=\=^ìàçìêÇÛÜìá=èìÉ=ëçåí=ÇÉîÉåìë=ÅÉìñ èìá=çåí=éêáë=äéìê=ç Åáëáçå=áä=ó=~=éäìëáÉìêë=~åå Éë=\=oÉÑÉê~áÉåíJáäë=äÉ=ãÆãÉ=ÅÜçáñ=\=nìÉäë=êÉÖ~êÇë éçêíéåíjáäë=ëìê=äéìêë=åìêëìëi=äéìêë= îçäìíáçåë=éêçñéëëáçååéääéë=çì=ééêëééåíáîéë=çû îçäìíáçåë=\ iéë=êééê ëéåí~íáçåëi=äéë=äçöáèìéë=éí=äéë=éê~íáèìéë=çéë=éåíêééêáëéë=èì~åí=~ì=êéåêìíéãéåí Éí= =ä~=öéëíáçå=çé=é~êåçìêë=çé=åéë=çéìñ=å~í ÖçêáÉë=ÇÉ=Çáéä ã ë=e_~åholp=çûìåé=é~êíi=_~åhr ÇÛ~ìíêÉ=é~êíFK=`çããÉåí=ÅÉë=ÉåíêÉéêáëÉëI=ëçìãáëÉë= =ÇÉë=ã~êÅÜ ë=ëçìë=íéåëáçåi=ëû~ç~éíéåíj ÉääÉë=éçìê=ë~íáëÑ~áêÉ=äÉìêë=ÄÉëçáåë=Éå=_~ÅHOLPI=Éå=_~ÅHR=\=nìÉääÉ=î~äÉìê=~ÅÅçêÇÉåíJÉääÉë= ÅÉë=ÇÉìñ=íóéÉë=ÇÉ=Çáéä ãéë=\=nìéäë=ëçåí=äéìêë=~êäáíê~öéë=éå=ã~íá êé=çé=êéåêìíéãéåí=\=nìéä êéö~êç éçêíéåíjéääéë=ëìê=äé=éêçäçåöéãéåí ÇÉë= íìçéë=àìëèìû =_~ÅHR=\=`çããÉåí=Ö êéåíjéääéë äû îçäìíáçå=çéë=å~êêá êéë=çéë=áåö åáéìêë=éí=íéåüåáåáéåë \ iû~å~äóëé=éçêíé=ëìê=äé=äáéå=éåíêé=çìê É=ÇÉë= íìçéë=éí=éãéäçó~äáäáí K=i~=ã íüçççäçöáé=éí=äé éêçñáä=çéë=qm=áåíéêîáéï ë=ëçåí=éê ëéåí ë=éå=~ååéñék P

6 mofk`fm^ru=bkpbfdkbjbkqp= iéë=ê~áëçåë=èìá=éçìëëéåí=äéë=ä~åüéäáéêë= =ëûçêáéåíéê=îéêë=ìåé=ñáäá êé=åçìêíé=ëçåí=éäìêáéääéëk=bå äáéå=~îéå=äéë=íê~àéåíçáêéë=ëåçä~áêéë=éí=ñ~ãáäá~äéëi=éääéë=ééìîéåí=éêéåçêé=ê~åáåé=ç~åë=äéë=éêçàéíë ÇÛáåëÉêíáçå=éêçÑÉëëáçååÉääÉ=èìÉ=ëÉ=ëçåí=Ñáñ ë=äéë=çáéä ã ë=~ì=ãçãéåí=çé=åüçáëáê=äéìê=çêáéåj í~íáçåk=iûéñ~ãéå=çé=åéë=åêáí êéë=çé=åüçáñ=ê î äé=ìå=é~ê~ççñé=ë~áëáëë~åí=w=çå=åé=åüçáëáí=é~ë ìåé=ñáäá êé=åçìêíé=ñçêåéãéåí=éçìê=ëûáåë êéê=ê~éáçéãéåí=ç~åë=ä~=îáé=éêçñéëëáçååéääék=_áéå=~ì Åçåíê~áêÉI=Ñ~áêÉ=äÉ=ÅÜçáñ=ÇÛìå=ÄêÉîÉí=ÇÉ=íÉÅÜåáÅáÉå=ëìé êáéìê=e_qpfi=çûìå=çáéä ãé=ìåáîéêëáí~áj êé=íéåüåçäçöáèìé=earqf=çì=ãæãé=é~êñçáë=çûìåé=äáåéååé=éêçñéëëáçååéääé=ééìí=æíêé=éêáë=ç~åë äûáåíéåíáçå=áåîéêëé=çé=éçìêëìáîêé=ë~=ñçêã~íáçå=àìëèìû =äûçäíéåíáçå=çûìå=çáéä ãé=çé=åáîé~ì=_~åhrk `ÉííÉ=ÇÉêåá êé=çáãéåëáçå=ëéãääéi= =äû îáçéååéi=áöåçê É=ÇÉë=êÉÅêìíÉìêëK iéë= íìçá~åíë=áåíéêêçö ë=ëé=ãçåíêéåí=öäçä~äéãéåí=íê ë=éçëáíáñë= =äû Ö~êÇ=Çì=ÅçåíÉåì=ÇÉ=äÉìê Ñçêã~íáçå= =_~ÅHOLPK=a~åë=ä~=éäìé~êí=ÇÉë=Å~ëI=áäë=ÉëíáãÉåí=~îçáê=íêçìî =ÅÉ=èìÛáäë=ÅÜÉêÅÜ~áÉåí Éå=ä~=ÅÜçáëáëë~åíI=ÅDÉëíJ JÇáêÉ=ìåÉ=Ñçêã~íáçå=éê~íáèìÉ=Éí=éêçÑÉëëáçåå~äáë~åíÉK=_áÉå=èìÉ=åì~åJ Å É=ÅÜÉò=ÅÉêí~áåë=Çáéä ã ëi=åéííé=îáëáçå=éëí= =éêéãá êé=îìé=é~êí~ö É=é~ê=äÉë=êÉÅêìíÉìêëK=j~áë ëûáäë=~ééê ÅáÉåí=ÅÉë=Ñçêã~íáçåë=éçìê=äÉë=éÉêÑçêã~åÅÉë=íÉÅÜåáèìÉë=èìÛÉääÉë=Ç äáîêéåíi=äéë=êéåêìj íéìêë=~çãéííéåí=~ìëëá=èìûéääéë=çåí=äéìêë=åçåíêéjéçáåíë=å Ö~íáÑëI=ëìêíçìí=äçêëèìÉ=îáÉåí=äÉ=íÉãéë ÇÉ=ä~=Åçãé~ê~áëçå=~îÉÅ=ÇÉë=éêçÑáäë=éäìë=èì~äáÑá ëk= iéë=ñáäá êéë=íéåüåçäçöáèìéë=éåöäçäéåí=éäìëáéìêë=íóééë=çé=ñçêã~íáçåk=bääéë=ééêãéííéåí=éå=çìíêé ÇÉë=èì~äáÑáÅ~íáçåë=ÇÉ=ÇáÑÑ êéåíë=åáîé~ìñi=åûéëíj JÇáêÉ= =_~ÅHO=çì= =_~ÅHPK=pá=ÅÉêí~áåë=Çáéä J ã ë=åûü ëáíéåí=é~ë= =éçáåíéê=çì=ççáöí=çéë=çáîéêöéååéë=éåíêé=_qpi=arq=éí=äáåéååé=éêçñéëëáçåj åéääéi=éçìê=äéë=êéåêìíéìêë=éå=êéî~ååüé=åûéëí=ç~î~åí~öé=ìå=ëéåíáãéåí=çûìåáñçêãáí =èìá=ççãáj åék nì~åç=ç ÅáÇÉJíJçå=ÇÛ~ääçåÖÉê=çì=åçå=ëÉë= íìçéë=éí=~îéå=äû~áçé=çé=èìá=\=`é=åüçáñ=áåíéêîáéåí Ö å ê~äéãéåí=ëçáí= =ä~=ñáå=çì=äóå ÉI=ëçáí= =äûáëëìé=çì=_qpi=çì=arq=çì=çé=ä~=äáåéååé=éêçñéëëáçåj åéääék=bå=ãáåéìêi=åéííé=ç Åáëáçå=éÉìí=ëÉ=éêÉåÇêÉ=~éê ë=æíêé=éåíê =ëìê=äé=ã~êåü =Çì=íê~î~áäK=aÉ ã~åá êé Ö å ê~äéi éäìë=åé=åüçáñ=éëí=éêáë=ëìê=äé=í~êçi ãçáåë áä=ê éçåç ìåé=áåàçååíáçå=çé=íóéé Ñ~ãáäá~äK= ^ Åçí =ÇÉë=ÅçåëÉáäë=éêçÇáÖì ë=é~ê=ä~=ñ~ãáääé=çì=äé=åçêéë=éåëéáöå~åíi=èìéäë=~êöìãéåíë=ééìj îéåí=åçåî~áååêé=ìå= íìçá~åí=çû~êêæíéê=çì=çé=éçìêëìáîêé=ëéë= íìçéë=\=pá=çéë=éêçää ã~íáèìéë ÇÛçêÇêÉë= ÅçåçãáèìÉë=ëìÑÑáëÉåí=é~êÑçáë= =Ç ÅäÉåÅÜÉê=ä~=Ñáå=ÇÛìå=ÅóÅäÉ=ÇÉ=Ñçêã~íáçåI=ìåÉ=éêçJ éçëáíáçå=çûéãä~ìåüé=ééìí= Ö~äÉãÉåí=Ç ÅáÇÉê=ìå=àÉìåÉ=Çáéä ã = =êéåíêéê=ç~åë=ä~=îáé=~åíáîék fåîéêëéãéåíi=ä~=ééìê=çûáåîéëíáê=äé=ã~êåü =Çì=íê~î~áä=~áåëá=èìÉ=ä~=éÉêëéÉÅíáîÉ=ÇÛìå=ãÉáääÉìê ë~ä~áêé=éílçì=çé=éäìë=ñçêíéë=éçëëáäáäáí ë=çé=éêçöêéëëáçå=àçìéåí=éäìí í=éå=ñ~îéìê=çé=ä~=éçìêj ëìáíé=çû íìçéëk= ^êêæíéê=çì=ëíçéééê=ëéë= íìçéë=\=iéë=åêáí êéë=çé=åüçáñ=çéë= íìçá~åíë=îçåí=ç~åë=äé=ëéåë=çéë=éê~j íáèìéë=çéë=êéåêìíéìêëi=åçåñçêí~åí=àìëèìû =ìå=åéêí~áå=éçáåí=çû~áääéìêë=ä~=çáåüçíçãáé=èìé=åéë ÇÉêåáÉêë= í~ääáëëéåí=éåíêé=çéë=_~åholp=éí=çéë=_~åhr=~åå Ç~åí=~ì=ã~êÅÜ =Çì=íê~î~áäK= nìûáäë=~áéåí=éçìêëìáîá=çì=åçå=äéìêë= íìçéëi=äéë=çáéä ã ë=áåíéêêçö ë=çåí=~åå Ç =ê~éáçéãéåí= äéìê=éêéãáéê=éãéäçá=x=ìåé=ñ~åáäáí =ÇÛáåëÉêíáçå=èìá=ëÛÉñéäáèìÉ=Éå=é~êíáÉ=é~ê=äÉ=Ñ~áí=èìÛáäë=îáë~áÉåí íçìë=çéë=éçëíéë=ç~åë=çéë=ëéåíéìêë=éå=íéåëáçåk=aé=äéìê=å í I=äÉë=êÉÅêìíÉìêë=í ãçáöåéåí=çé=çáñj ÑáÅìäí ë=éçìê=éãä~ìåüéêi=åéääéëjåá=ëé=åêáëí~ääáë~åí=ëìêíçìí=~ìíçìê=çéë=çáéä ã ë=çé=åáîé~ì=_~åhrk mçìê=~ìí~åíi=áäë=åûéåîáë~öéåí=èìé=ê~êéãéåí=çé=êéãéä~åéê=åéë=éêçñáäë=é~ê=çéë=íáíìä~áêéë=çé=_qpi ÇÉ=arq=çì=ÇÉ=äáÅÉåÅÉ=éêçÑÉëëáçååÉääÉK= R

7 mofk`fm^ru=bkpbfdkbjbkqp pûáäë=ëé=ëçåí=áåë ê ë=ê~éáçéãéåíi=äéë=çáéä ã ë=éçêíéåí=é~êñçáë=ìå=êéö~êç=ãáíáö =ëìê=äéë=ãçç~j äáí ë=çé=åéííé=áåëéêíáçåi=ä~=å~íìêé=çì=éêéãáéê=éãéäçá=åçããé=åéääé=çì=éêéãáéê=ë~ä~áêé=éçìî~åí ÆíêÉ=ëçìêÅÉ=ÇÉ=Ç ëáääìëáçå=éçìê=åéêí~áåë=çûéåíêé=éìñk=nì~åí= =äéìêë=ééêëééåíáîéë=çû îçäìíáçåi ÉääÉë=ëÉ=ê î äéåí=éñíêæãéãéåí=áå Ö~äÉë=ëÉäçå=èìÉ=äÛ íìçá~åí=~=çì=åçå=éçìêëìáîá=ëéë= íìçéë àìëèìû =_~ÅHRK=`É=íê~áíÉãÉåí=ÇáÑÑ êéåíáéä=çé=ä~=öéëíáçå=çé=å~êêá êé=íê~çìáí=ìåé=ñçáë=çé=éäìë äûéñáëíéååé=çûìå=î êáí~ääé=éññéí=éä~ñçåç=çé=îéêêé=ëìê=äéèìéä=äéë=çáéä ã ë=çé=íóéé=_~åholp=åçåëáj Ç êéåí=åû~îçáê=~ì=ñáå~ä=èìé=íê ë=ééì=çé=éêáëék= iéë=éåíêéíáéåë=ãéå ë=~ìéê ë=çéë=êéåêìíéìêë=åçããé=çéë= íìçá~åíë=çåí=ñ~áí= ãéêöéê=çéë=çáññ J êéååéë=åçí~ääéë=ç~åë=ä~=öéëíáçå=çéë=å~êêá êéë=çéë=çáéä ã ëi=åéääéjåá=ëéãää~åí=éå=éññéí=íê ë Åçêê ä É=~ì=åáîÉ~ì=ÇÉ=èì~äáÑáÅ~íáçå=~ííÉáåíK=iÉë= îçäìíáçåë=êéëíéåí=åéééåç~åí=éçëëáääéë=éçìê ÅÉìñ=èìá=åÛçåí=é~ë=Åçåíáåì =äéìêë= íìçéëi=ã~áë=éääéë=ëéãääéåí=éäìë=~ä ~íçáêéë=~ì=êéö~êç=çéë íê~àéåíçáêéë=éêçéêéë= =ÇÉë=_~ÅHRI=ÖäçÄ~äÉãÉåí=éäìë=ãçÄáäÉë=Éí=éäìë=ÅçåÑá~åíë= =äû Ö~êÇ=ÇÉ=äÉìê Éãéäçó~Äáäáí K S

8 pûlofbkqbo=sbop=rkb=cfifðob=`lroqb c^fob=ib=`elfu=aûrkb=cfifðob=qb`eklildfnrb=`lroqb o ëìã W iéë=ê~áëçåë=èìá=éçìëëéåí=äéë=ä~åüéäáéêë= =ëûçêáéåíéê=îéêë=ìåé=ñáäá êé=åçìêíé=ëçåí=éäìêáéääéëk=bå=äáéå ~îéå=äéë=íê~àéåíçáêéë=ëåçä~áêéë=éí=ñ~ãáäá~äéëi=éääéë=ééìîéåí=éêéåçêé=ê~åáåé=ç~åë=äéë=éêçàéíë=çûáåëéêíáçå=éêçñéëj ëáçååéääé=èìé=ëé=ëçåí=ñáñ ë=äéë=çáéä ã ë=~ì=ãçãéåí=çé=åüçáëáê=äéìê=çêáéåí~íáçåk=iûéñ~ãéå=çé=åéë=åêáí êéë=çé ÅÜçáñ=ê î äé=ìå=é~ê~ççñé=ë~áëáëë~åí=w=çå=åé=åüçáëáí=é~ë=ìåé=ñáäá êé=åçìêíé=ñçêåéãéåí=éçìê=ëûáåë êéê=ê~éáçéãéåí Ç~åë=ä~=îáÉ=éêçÑÉëëáçååÉääÉK=_áÉå=~ì=Åçåíê~áêÉI=Ñ~áêÉ=äÉ=ÅÜçáñ=ÇÛìå=ÄêÉîÉí=ÇÉ=íÉÅÜåáÅáÉå=ëìé êáéìê=e_qpfi=çûìå Çáéä ãé=ìåáîéêëáí~áêé=íéåüåçäçöáèìé=earqf=çì=ãæãé=é~êñçáë=çûìåé=äáåéååé=éêçñéëëáçååéääé=ééìí=æíêé=éêáë=ç~åë äûáåíéåíáçå=áåîéêëé=çé=éçìêëìáîêé=ë~=ñçêã~íáçå=àìëèìû =äûçäíéåíáçå=çûìå=çáéä ãé=çé=åáîé~ì=_~åhrk=`éííé=çéêåá J êé=çáãéåëáçå=ëéãääéi= =äû îáçéååéi=áöåçê É=ÇÉë=êÉÅêìíÉìêëK `É=èìÛÉå=éÉåëÉåí=äÉë=Çáéä ã ë `Ü~èìÉ=~åå É=ÇÉë=ãáääáÉêë=ÇÉ=Ä~ÅÜÉäáÉêë=Ñçåí=äÉ=ÅÜçáñ ÇÉ=ëÛçêáÉåíÉê=îÉêë=ÇÉë=Ñáäá êéë=íéåüåçäçöáèìéë=éäìí í=èìé îéêë=ìå=éåëéáöåéãéåí=çé=íóéé=ìåáîéêëáí~áêék=nìéääé=éëí äûçêáöáåé=çé=äûçêáéåí~íáçå=îéêë=åéë=ñáäá êéë=èìé=äûçå=çáí= Ö~J äéãéåí=åçìêíéë=çì=ñ~áí=èìûéääéë=ééêãéííéåí=äûçäíéåíáçå ÇÛìå=Çáéä ãé=çû íìçéë=ëìé êáéìêéë=çéìñ=~åë=~éê ë=åéäìá Çì=Ä~ÅÅ~ä~ìê ~í=\=qêéåíé=çáéä ã ë=áëëìë=çé=åéë=ñáäá êéë åçìë=çåí=ç ÅêáíI=~îÉÅ=äÉ=êÉÅìäI=äÉë=ÇáÑÑ êéåíë= ä ãéåíë èìá=äéë=~î~áéåí=öìáç ë=ç~åë=åé=åüçáñk= iûáåñäìéååé=çì=é~êåçìêë=ëåçä~áêé ~åí êáéìê=éí=äé=êéàéí=çì=ëóëj í ãé=ìåáîéêëáí~áêé mçìê=åéêí~áåëi=äûçêáéåí~íáçå=éå=ñáäá êéë=åçìêíéë=~=éêáë=ë~ ëçìêåé=ç ë=äé=äóå ÉI=îçáêÉ=Éå=Ñáå=ÇÉ=íêçáëá ãéi=~éê ë=ìå é~êåçìêë=ëåçä~áêé=èìûáäë=åçåëáç êéåí=~=éçëíéêáçêá=åçãj ãé=êéä~íáîéãéåí=ã ÇáçÅêÉK=a~åë=ÅÉ=ÅçåíÉñíÉ=Éí=é~êÅÉ èìûáäë=ëé=ëçåí=ëéåíáë=éå=çáññáåìäí I=áäë=ëÉ=ëçåí=çêáÉåí ë îéêë=ìå=ä~åå~ä~ìê ~í=íéåüåçäçöáèìé=éìáë=îéêë=ìåé=ñáäá J êé=åçìêíé=w=`é=åüçáñ=èìûáäë=áåíéêéê íéåí=åçããé=ä~=åçåíáj åìáí =äçöáèìé=çé=äéìêë=åüéãáåéãéåíë=éí=çé=äéìêë=ê ëìäj í~íë=ëåçä~áêéë=éëí=~ìëëá=äé=í ãçáå=çé=äéìê=áåå~é~åáí = ëé=éêçàéíéê=ç~åë=çû~ìíêéë=íóééë=çû íìçéëk=  gû~á=êéççìää =éäìëáéìêë=ñçáë=~ì=åçìêë=çé=ã~=îáé=ëåçä~áj êéi=eáf=é~ë=áç É=ÇÉ=Ñ~áêÉ=ÇÉ=Öê~åÇÉë= íìçéëi=àû~á=íçìàçìêë í =ã~åìéäi=à~ã~áë= í =Äçå=ÇÛ ÅçäÉI=à~ã~áë=íê ë=äçå= ä J îéi=éêéãáéê=çé=ä~=åä~ëëé=ê Ó aáéä ã I=arqI=ÄßíáãÉåíK  gû~á=ñ~áí=ìå=_~å=pqf= äéåíêçíéåüåáèìéi= ~=åé=ã~êåü~áí é~ë=äáéå=éçìê=ãçá=éå=ëéåçåçé=éí=~ì=åçää ÖÉ=ÇçåÅ=àÉ=ãÉ ëìáë=çêáéåí =îéêë=ìåé=ñáäá êé=íéåüåáèìék=ié=arq= äéåíêçj åáèìéi=áåñçêã~íáèìé=áåçìëíêáéääéi=åû í~áí=ç~åë=ä~=åçåíáåìáj í =ÇÉ=ÅÉ=èìÉ=àÛ~î~áë=Ñ~áí=Ê Ó aáéä ã I=arq=éìáë=_~ÅHRI áåçìëíêáék  gû~á=éêáë=ìåé=ñáäá êé=åçìêíé=ç~åë=ä~=äáöå É=Çì=_~ÅI=àÉ=åÉ îçìä~áë=é~ë=~ääéê= =ä~=ñ~åi=åûéëí=éäìí í=íü çêáèìé=éí=ãçá=àé ëìáë=éäìë=éê~íáèìék=ié=_qp=åçêêéëéçåç~áí= =ãéë=å~é~åáí ë ëåçä~áêéë=éí= =ÅÉ=èìÉ=àÉ=îçìä~áë=Ñ~áêÉ=Ê Ó aáéä ã I=_qpI áåçìëíêáék mçìê=~ìëëá=áãéçêí~åíë=èìûáäë=ëçáéåíi=åéë=íóééë=çé=é~êåçìêë åé=ççáîéåí=åéééåç~åí=é~ë=çååìäíéê=åéäìá=çéë=äóå Éåë=èìá Ñçåí=äÉ=ÅÜçáñ=ÇÛáåí ÖêÉê=ìå=pqp=çì=ìå=frq=~éê ë=~îçáê çäíéåì=ìå=ä~åå~ä~ìê ~í= ÅçåçãáèìÉ=çì=ëÅáÉåíáÑáèìÉK mçìê=åéìñjä =ÅçããÉ=éçìê=äÉë=~ìíêÉë=~ìëëá=é~êÑçáëI=ÅÛÉëí ä~=ééìê=çûáåí ÖêÉê=ìåÉ=Ñáäá êé=ìåáîéêëáí~áêé=èìá=~=éì=ãçíáj îéê=äéìê=åüçáñ=çûçêáéåí~íáçåk=léí~åí=éçìê=ìåé=ñçêã~íáçå éäìë=ééêëçåå~äáë É=~îÉÅ=Ç~î~åí~ÖÉ ÇÉ ëìáîá=éí=çûéåå~j ÇêÉãÉåíI=áäë=çåí éê Ñ ê =Ç ä~áëëéê=ä~=ñ~å=éçìê=äéë=ä~ååë ÇÛìå=áåëíáíìí=íÉÅÜåçäçÖáèìÉ=ÇÉ Ñçêã~íáçå=çì=ÇÛìåÉ ëéåj íáçå=íéåüåáèìé=ëìé êáéìêék=  gé=åé=îçìä~áë=é~ë=~ääéê= =äûìåáîéêëáí I= ~=ãé=ëéãää~áí ÇáÑÑáÅáäÉ=Éí= ~=ãé=ñ~áë~áí=ééìê=ê Ó aáéä ã I=äáÅÉåÅÉ=éêçJ ÑÉëëáçååÉääÉ=éìáë=_~ÅHRI=ÄßíáãÉåíK  iéë=åìêëìë=éå=ñ~å=åé=ãé=åçêêéëéçåç~áéåí=é~ëi=~îéå=åéë ~ãéüáëi=åû í~áí=áãééêëçååéä=éçìê=ãçá=ê Ó aáéä ã I=_qpI Ä~åèìÉK  i~=ñ~å=åé=ãé=éä~áë~áí=é~ë=å~ê=åû í~áí=íêçé=ä~ñáëíéi=àé îçìä~áë=ìåé=ëíêìåíìêék=^=äûfrqi=áä=ó=~=éäìë=çé=ëìáîá=çé=äû ä J îé=ê Ó aáéä ã I=äáÅÉåÅÉ=éêçÑÉëëáçååÉääÉ=éìáë=_~ÅHRI áåçìëíêáék=  pìêíçìí=é~ë=ä~=ñ~åi=ëìêíçìí=èìé=ç~åë=äé=ãáäáéì=ëåáéåj íáñáèìéi=åé=åûéëí=é~ë=êéåçååì=ä~=ñ~åi=çå=éê Ñ êé=äéë=ñçêj ã~íáçåë=éäìë=íéåüåáèìéëi=çé=ãéáääéìêéë=åçåçáíáçåë=çé=íê~j î~áäi=çéë=åä~ëëéë=éäìë=ééíáíéëi=åûéëí=éäìë=ñ~åáäé=çé ã~åáéìäéê=çéë=ã~åüáåéë=ç~åë=çé=ééíáíéë=åä~ëëéë=èìé Ç~åë=ìå=~ãéÜá=ÇÉ=RMM=éÉêëçååÉëK=bí=éìáëI=ÅÛ í~áí=ãçáåë éêçñéëëáçåå~äáë~åí=ê Ó arq=éìáë=_~åhri=áåçìëíêáék T

9 pûlofbkqbo=sbop=rkb=cfifðob=`lroqb `É=íóéÉ=ÇÛ~êÖìãÉåí=~éé~ê~ í=åçããé=çû~ìí~åí=éäìë=ñçêí=åüéò ÅÉìñ=èìá=ëÉ=ÇÉëíáåÉåí=îÉêë=ÇÉë=Ñáäá êéë=åçìêíéë=ë~åë=ë~îçáê éê Åáë ãéåí= =èìéä=íóéé=çé=ã íáéê=áäë=ëé=çéëíáåéåí=x=åéìñ ä =ÅçåëáÇ ê~åí=èìûìå=é~êåçìêë=éå=ñ~åìäí =êáëèìé=çé=äéë ééêçêé=ìå=ééì=éäìëk båíêé=ëçìåá=çé=éêçñéëëáçåå~äáë~íáçå=éí=ëçìü~áí=çûáåëéêíáçå=ñ~åáäé ié=ëçìåá=çé=éêçñéëëáçåå~äáë~íáçåi=åçêê ä = =ÇÉë=éÉêëéÉÅJ íáîéë=çé=êéåêìíéãéåíë=í~åöáääéëi=~éé~ê~ í= =ÅÉ=åáîÉ~ì=ä ÅçããÉ=ìå=~ìíêÉ=ãçíÉìê=áãéçêí~åí=ÇÉ=äÛçêáÉåí~íáçå=îÉêë ìå=_qp=çì=arqk=  ž ä~ ëçêíáé ÇÉ ãçå=_^`i=àû~á=îçìäì=ãé=çáêáöéê=îéêë=ìå ã íáéê=éå=ê~ééçêí=~îéå=äé=åçããéêåé=ë~åë=~îçáê=çûáç É=éê J ÅáëÉ=Çì=ã íáéêk=ié=_qp=^åíáçå=åçããéêåá~äé=éëí=ìåé=ñçêã~j íáçå=ö å ê~äé=ééêãéíí~åí=çûçêáéåíéê=îéêë=äé~ìåçìé=çé ã íáéêë=ê Ó aáéä ã I=äáÅÉåÅÉ=éêçÑÉëëáçååÉääÉI=Ä~åèìÉK  i~=ñçêã~íáçå= í~áí=åçìîéääéi=éääé=~î~áí=ìå=~åk=gé=åé=ë~î~áë é~ë Öê~åÇ=ÅÜçëÉI=àìëíÉ=èìÉ=äÉ=ÅÉåíêÉ=~î~áí=ÇÉ=íê ë=äçåë=í~ìñ ÇÉ=ê ìëëáíé=éí=é~ë=ã~ä=çûéãä~ìåüéë=ê Ó aáéä ã I=_qpI Ä~åèìÉK  gû~î~áë=ìå=ééì= ~=Éå=íÆíÉI=äÉë=Ç ÄçìÅÜ ëk=lå=éå=é~êä~áí ÅÜÉò=ãçáK=gÉ=ãÉ=ëìáë=çêáÉåí =îéêë=äû í~ääáëëéãéåí=äé=éäìë ê éìí I=ÅÉäìá=çª=äÉë=ÉåíêÉéêáëÉë=îÉå~áÉåí=ÇÉ=m~êáë=éçìê êéåêìíéê=çéë= íìçá~åíë=ê Ó aáéä ã I=arq=éìáë=_~ÅHRI áåçìëíêáék=  gé=åû~î~áë=é~ë=éååçêé=çûáç É=ÇÉ=ÅÉ=èìÉ=àÉ=îçìä~áë=Ñ~áêÉ ÅÉ=ãçãÉåí=ä I=àÛ í~áë=çääáö =ÇÉ=Ñ~áêÉ=èìÉäèìÉ=ÅÜçëÉ=~éê ë ãçå=_~å=ëá=àé=îçìä~áë=~îçáê=ìå=äçå=àçä=ê Ó aáéä ã I=_qpI Ä~åèìÉK  pá=àû~á=çéí =éçìê=äé=_qp=éå=åäáãi=åûéëí=öêßåé= =ÅÉ=èìÉ=àÛ~á ~ééêáë=äû~åå É=ÇÉ=Ä~ÅÜÉäáÉê=Éí=~ìñ=éêçÑë=èìá=ãÛçåí=~áÇ = ãûçêáéåíéêk=bí=éìáë=ãçå=ñê êé= í~áí=ç à =Ç~åë=ä~=ã~áåíÉJ å~ååé=~îéå=ìå=ã íáéê=íéåüåáèìéi=ççåå= ~=ãû~=éååçìê~ö éçìêëìáîêé=ç~åë=åéííé=îçáé=é~êåé=èìé=åûéëí=éçêíéìê=çûéãj éäçáë=éí=àé=äé=åçåëí~íé=ê Ó aáéä ã I=äáÅÉåÅÉ=éêçÑÉëëáçåJ åéääéi=äßíáãéåík ^ ÅÉí= Ö~êÇI=äÛÉåîáÉ=ÇÉ=íê~î~áääÉê=ëìê=ÇÉë=ÉåëÉáÖåÉãÉåíë éê~íáèìéë=éí=éêçñéëëáçååéäëi=èì~åç=áäë=åé=ëçåí=é~ë=åä~áj êéãéåí=íéåüåáèìéëi=éëí=~ìëëá=íê ë=åä~áêéãéåí= îçèì I ë~åë=èìé=çé=ê ÉääÉë=îçÅ~íáçåë=åÉ=ëÉ=ÇÉëëáåÉåí=éçìê=~ìí~åíK=  gû~á=íçìàçìêë=éì=ìå=áåí êæí=éçìê=ä~=ã Å~åáèìÉ=ëìêíçìí ä~=ã Å~åáèìÉ=~ìíçãçÄáäÉI=àÉ=îçìä~áë=íê~î~áääÉê=Ç~åë=ÅÉ Ççã~áåÉ=Ê Ó aáéä ã I=arq=éìáë=_~ÅHRI=áåÇìëíêáÉK  gé=ëçìü~áí~áë=êéëíéê=ç~åë=äé=íéåüåáèìéi=äé=åçååêéík=gû~î~áë ä~=éçëëáäáäáí =ÇÉ=Ñ~áêÉ=j~íÜ=pìé=L=j~íÜ=pé =ã~áë=àé=åû~î~áë é~ë=éåîáéi= =Å~ìëÉ=ÇÉ=äÛÉëéêáí=ÇÉ=ÅçåÅçìêë=Éí=ÇÉë= íìçéë ÄÉ~ìÅçìé=íêçé=~Äëíê~áíÉëK=iÉ=_qp=ãÉ=éÉêãÉíí~áí=ÇÉ=êÉëíÉê Ç~åë=äÉ=ÅçåÅêÉí=ÇÉ=ä~=ÅçåÅÉéíáçå=ã Å~åáèìÉI=Ç~åë=ä~=ê ~J äáë~íáçå=çé=éêçàéík=bí=éìáë=äé=_qp=îçìë=éê é~êé= =êéåíêéê Ç~åë=ä~=îáÉ=~ÅíáîÉ=Ê Ó aáéä ã I=_qp=éìáë=_~ÅHRI=áåÇìëJ íêáék ^ìíçåçãáé=ñáå~ååá êé=éí= ã~ååáé~íáçå=ñ~ãáäá~äé= mçìê=äéë=ééêëçååéë=áåíéêêçö ÉëI=äÉ=Ñ~áí=ÇÉ=ëÛçêáÉåíÉê=îÉêë ìåé=ñáäá êé=åçìêíé=éëí=ä~=ö~ê~åíáé=çû~åå ÇÉê= =ìåé=~ìíçj åçãáé=ê~éáçék=`éííé=~ìíçåçãáé=åûéëí=é~ë=ìåáèìéãéåí Ñáå~åÅá êé=éìáëèìûéääé=ééìí=~ìëëái=ç~åë=çé=åçãäêéìñ=å~ëi ÆíêÉ=ëóåçåóãÉ=ÇÛ ã~ååáé~íáçå= =äû Ö~êÇ=ÇÉ=ä~=ÅÉääìäÉ Ñ~ãáäá~äÉK=iÛ~êÖìãÉåí=Ñ~ãáäá~ä=åÛÉëí=ÇÛ~áääÉìêë=é~ë= =å ÖäáJ ÖÉê=éçìê=ÅÉ=èìá=ÅçåÅÉêåÉ=äÉ=ÅÜçáñ=ÇÛçêáÉåí~íáçåI=èìÉäèìÉë Çáéä ã ë=åûü ëáí~åí=é~ë=éå=éññéí= =ó=êéåçìêáêi=çé=ã~åá J êé=éäìë=çì=ãçáåë=éñéäáåáíéi=éçìê=éñéäáèìéê=éçìêèìçá=áäë ëé=ëçåí=çáêáö ë=îéêë=ìå=_qpi=ìå=arq=çì=ìåé=äáåéååé=éêçj ÑÉëëáçååÉääÉK  gé=ëçêí~áë=çì=öáêçå=ñ~ãáäá~äi=áä=ãé=ñ~ää~áí=é~óéê=ãçå=äçöéj ãéåíi=àé=åé=éçìî~áë=é~ë=ãé=ééêãéííêé=çé=ñ~áêé=çé=íêçé äçåöìéë= íìçéëi=àé=îçìä~áë=çéîéåáê=áåç ééåç~åí=ñáå~ååá J êéãéåí=ê~éáçéãéåík=gé=îçìä~áë=ãé=êéåçêé=åçãéíé=çé=åé èìû í~áí=ä~=îáé=~åíáîéi=ä~=îáé=éå=ö å ê~äé=éí=ç~åë=ìå=åçåçå Ñ~ãáäá~äI=çå=åÉ=ëÛÉå=êÉåÇ=é~ë=ÅçãéíÉK=gÛ~î~áë=ÉåîáÉ=ÇÉ=ãÉ ÅçåÑêçåíÉê= = ~=éçìê=öê~åçáê=ìå=ééìi=àûéå=~î~áë=îê~áãéåí ÄÉëçáå=Ê Ó aáéä ã I=arqI=áåÇìëíêáÉK  iéë= íìçéë=ãûáåí êéëë~áéåí=ééìi=åû í~áí=ñ~ëíáçáéìñi=äûáç É ÅÛ í~áí=çé=íê~î~áääéê=ê~éáçéãéåíi=äé=äìí=çì=àéì=åû í~áí=çé Ö~ÖåÉê=ÇÉë=ëçìë=éçìê=~îçáê=ìåÉ=áåÇ ééåç~ååé=ê~éáçé=éçìê èìáííéê=ãéë=é~êéåíë=~îéå=èìá= ~=ëé=é~ëë~áí=é~ë=íê ë=äáéå=ê Ó aáéä ã I=äáÅÉåÅÉ=éêçÑÉëëáçååÉääÉ=éìáë=_~ÅHRI=ÄßíáãÉåíK  jéë=é~êéåíë=åûçåí=é~ë=ñ~áí=çû íìçéëk=_~åhoi=åûéëí=äáéå éçìê=éìñk=iûáãéçêí~åí=éçìê=éìñi=åûéëí=çé=íê~î~áääéêi=~îçáê ìå=ë~ä~áêéi=åé=é~ë=îáëéê=äé=éäìë=ü~ìí=éçëëáääéi=åé=é~ë=ëé éêéåçêé=ä~=íæíé=ê Ó aáéä ã I=arqI=áåÇìëíêáÉK  gû~î~áë=ìåé=~ííáê~ååé=éçìê=íçìí=åé=èìá= í~áí=äßíáãéåí=éí Ç îéäçéééãéåí=çìê~ääé=ê Ó aáéä ã I=arq=éìáë=_~ÅHRI ÄßíáãÉåíK U

10 pûlofbkqbo=sbop=rkb=cfifðob=`lroqb aéë= íìçéë=åçìêíéë=éçìê=~åå ÇÉê= =ÇÉë=Ñçêã~íáçåë=äçåÖìÉë= bå=é~ê~ää äé=çé=åéë=~êöìãéåíëi=ìå=~ìíêé=ãçíáñ=éëí=ê ÖìJ äá êéãéåí=~î~åå =é~ê=äéë=ééêëçååéë=èìá=çåí= í =áåíéêêçj Ö Éë=ëìê=äÉìêë=ÅÜçáñ=ÇÛçêáÉåí~íáçåK=fä=ëÛ~Öáí=ÇÉ=ä~=ÑäÉñáÄáJ äáí =Éí=ÇÉ=äÛçìîÉêíìêÉ=èìÉ=éÉêãÉííÉåí=äÉë=Ñáäá êéë=åçìêíéëk ^ ä~=ñçáë=éêçñéëëáçååéääéë=éí=íü çêáèìéëi=äéë=ñçêã~íáçåë Ç äáîê Éë=Éå=_qp=Éí=arq=ëÉãÄä~áÉåí=äÉìê=çÑÑêáê=ÇÉìñ çéíáçåë=çáëíáååíéë=éìáëèìûéääéë=äéìê=ééêãéíí~áéåí=çûéåîáj ë~öéê=åçå=ëéìäéãéåí=ìåé=éåíê É=ê~éáÇÉ=ëìê=äÉ=ã~êÅÜ =Çì íê~î~áä=éí=ä~=éçìêëìáíé=çé=äéìêë= íìçéë=~ìjçéä =Çì=åáîÉ~ì _~ÅHOK=fä=Éå=î~=ÇÉ=ãÆãÉ=ÇÉë=Ñçêã~íáçåë=Ç äáîê Éë=Éå äáåéååé=éêçñéëëáçååéääéi=~äçêë=ãæãé=èìé=åéë=çéêåá êéë=åé ëçåí=é~ë=çéëíáå Éë= =ÆíêÉ=éçìêëìáîáÉëK=  gé=åé=îçìä~áë=é~ë=ãé=ñéêãéê=äéë=éçêíéëi=àé=åé=ë~î~áë=é~ë ëá=àé=îçìä~áë=íê~î~áääéê=çì=é~ë=éí=äé=arq=ééêãéí=ëçáí=çé=íê~j î~áääéêi=ëçáí=çé=åçåíáåìéê=ê Ó aáéä ã I=äáÅÉåÅÉ=éêçÑÉëëáçåJ åéääé=éìáë=_~åhri=áåçìëíêáék  ^ äûfrqi=áä=ó=~=éäìë=çé=ëìáîá=çé=äû ä îéi=~îéå=ìå=~ééêéåj íáëë~öé=íéåüåáèìéi=åûéëí=ä~êöé=éí=äéë=éçëëáäáäáí ë= =Éåîáë~J ÖÉê=éçìê=ÇÉë= íìçéë=éçëíjfrq=ëçåí=éäìë=ä~êöéë=ê Ó aáéä J ã I=äáÅÉåÅÉ=éêçÑÉëëáçååÉääÉ=éìáë=_~ÅHRI=áåÇìëíêáÉK  gû~á=ñ~áí=ìå=_qp=éçìê=~îçáê=èìéäèìé=åüçëé=çé=éçäóî~äéåí Éí=éçìîçáê=ãÉ=ëé Åá~äáëÉê=ÉåëìáíÉ=Å~ê=äÉ=_qp=ÅÛÉëí=ÇÉë åçíáçåë=ëéìäéãéåík=ié=_qp=åûéëí=äé=ãáåáãìã=êéèìáëk fä=ó ~î~áí=p=ãççìäéë=w=åçããéêåéi=~çãáåáëíê~íáçå=éí=åçãéí~=éäìë Çì=Çêçáí=Éí=ÇÉ=äÛ ÅçI=ÅÛÉëí=ìåÉ=ÄçååÉ=Ä~ëÉ=éçìê=ÉåíêÉê Ç~åë=ä~=îáÉ=~ÅíáîÉ=Éí= ~=åé=ãé=ñéêã~áí=~ìåìåé=éçêíé=ê Ó aáéä ã I=äáÅÉåÅÉ=éêçÑÉëëáçååÉääÉI=áåÇìëíêáÉK  gû~á=ñ~áí=äé=åüçáñ=çûìå=arq=å~ê=åû í~áí=éêçñéëëáçååéä=éí ÅÉä~=ãÉ=éÉêãÉíí~áí=ÇÉ=ÅçåíáåìÉê=~éê ë=äéë= íìçéë=ê Ó aáéä ã I=arq=éìáë=_~ÅHRI=áåÇìëíêáÉK aé=ã~åá êé=öäçä~äéi=åéí=~êöìãéåí=åçåëáëí~åí= =ÇáêÉ=èìÉ äûçå=ëûçêáéåíé=îéêë=ìåé=ñáäá êé=åçìêíé=éçìê=éçìêëìáîêé=ëéë íìçéë=~ìjçéä =ëçååé=åçããé=ìå=é~ê~ççñék=fä=íêçìîé=ìåé éä~åé=áãéçêí~åíé=ç~åë=äéë=çáëåçìêë=èìé=åçìë=~îçåë êéåìéáääáëi=åçí~ããéåí=~ìéê ë=çû íìçá~åíë=èìá=çåí=ççìí ÇÉ=äÉìê=Å~é~Åáí = =êéàçáåçêé=çéë=ñáäá êéë=íê~çáíáçååéääéë îçáêé= äáíáëíéë=~éê ë=äûçäíéåíáçå=çé=äéìê=ä~åå~ä~ìê ~ík mçìê=éìñi=ä~=ñáäá êé=åçìêíé=~éé~ê~áëë~áí=åçããé=ìå=ãçóéå ÇÛ~ÅÅ ÇÉêI=ÇÉ=ã~åá êé=ç íçìêå É=Éí=~îÉÅ=ãçáåë=ÇÛÉñáÖÉåJ ÅÉI= =ÇÉë= ÅçäÉë=ÇÛáåÖ åáéìêëk=bääé=ééêãéíí~áí=çû ÅÜ~ééÉê çì ÇÉ=ÅçåíçìêåÉê=äÉ=ëóëí ãé=çéë=åä~ëëéë=éê é~ê~íçáêéë=éí Éå=ÅÉ=ëÉåëI=ÉääÉ=ëÛ~éé~êÉåí~áí=Ç~î~åí~ÖÉ= =ìå=åüçáñ=é~ê Ç Ñ~ìí=ÇÉ=ÅçåÑá~åÅÉK  iû ÅçäÉ=éêçéçë~áíI=ëá=çå=~î~áí=äÉ=_qpI=ÇÛáåí ÖêÉê=äÉìê= ÅçJ äé=çûáåö åáéìêk=`û í~áí=áåí êéëë~åí=å~ê=àé=åé=ë~î~áë=é~ë=ëá àé=îçìä~áë=åçåíáåìéêk=rå=_qp=åûéëí=íéåüåáèìé=éí=êéåçååì=éå cê~ååéi=éí=ëá=äû ÅçäÉ=ÇÛáåÖ åáéìê=åé=ëé=é~ëë~áí=é~ë=äáéå àû~î~áë=èì~åç=ãæãé=ìå=çáéä ãé=éå=éçåüé=éçìê=íê~î~áääéêi äé=ëóëí ãé= í~áí=áåí êéëë~åí=ê Ó aáéä ã I=_qp=éìáë=_~ÅHRI áåñçêã~íáèìék  pçáí=àé=ãé=ëéåí~áë=ñ~áí=éçìê=äéë= íìçéë=éí=àé=éçìî~áë=åçåíáj åìéê=ç~åë=ìåé= ÅçäÉ=ÇÛáåÖ åáéìêëi=ëçáí=àé=ãû~êêæí~áë=ä =Éí àé=éçìî~áë=íê~î~áääéêk=`éä~=ãû~=éäìi=ë~åü~åí=èìû~ì=åáîé~ì ÇÉ=äÛçêáÉåí~íáçåI=çå=åÉ=î~åí~áí=é~ë=äÉë=ã êáíéë=çì=arq=åçãj ãé=éçêíé=çìîéêíé=~ìñ= ÅçäÉë=ÇÛáåÖ åáéìêë=ê Ó aáéä ã I=arq éìáë=_~åhri=áåçìëíêáék `É=èìÉ=êÉíáÉååÉåí=äÉë=êÉÅêìíÉìêë i~=ééêåééíáçå=çéë=êéëéçåë~ääéë=çé=êéåêìíéãéåíi=èìá Åçåå~áëëÉåí=íê ë=ééì=äéë=íêçáë=åìêëìë=åçìêíë=ç~åë=äéìê ÅçåíÉåìI=ÇáÑÑ êé=ëéåëáääéãéåí=çé=åéääéë=çéë= íìçá~åíë èìá=çåí=çéí =éçìê=çéë=ñáäá êéë=åçìêíéëk=bå=éññéíi=çû~éê ë äéë=êéåêìíéìêëi=éääéë=ëçåí=~î~åí=íçìí=ééê ìéë=åçããé=çéë Ñáäá êéë=íéåüåáèìéë=éí=çéëíáå Éë= =ÆíêÉ=ÅçìêíÉëK=i~=éçäóJ î~äéååé=çéë=ñçêã~íáçåë=éêçéçë Éë=Éå=_qp=çì=arq=åÛÉëí é~ë=êéåçååìéi=~ì=åçåíê~áêé=çéë=åçãé íéååéë=íéåüåáèìéë èìûéääéë=ç äáîêéåík=bå=çìíêéi ÅÉë=Ñçêã~íáçåë êéëíéåí éçìê äéë=êéåêìíéìêëi äé=ñ~áí=çé Çáéä ã ë=èìá=åûçåí é~ë=çì=éêçì ÇÛ~ãÄáíáçå=Éí=èìá=Ç~åë äéìê=êéä~íáçå=~ì=íê~î~áäi=ééáåéåí ëûáåîéëíáêk=  `É=ëçåí=ÇÉë= íìçéë=åçìêíéë=èìá=ééêãéííéåí=çûæíêé=çé ê~j íáçååéä=íçìí=çé=ëìáíé=ê Ó oéåêìíéìêi=íê ë=öê~åçé=éåíêééêáj ëéi=ä~åèìék  `É=ëçåí=ÇÉë=Ñáäá êéë=~ééäáèì Éë=Éí=äÉë=àÉìåÉë=èìá=ëçêíÉåí ëçåí=ñçêã ë=ëìê=äé=å í =éê~íáèìé=ê Ó oéåêìíéìêi=ãçóéååé ÉåíêÉéêáëÉI=ÄßíáãÉåíK  c~ìí=îçáê=éå=ñçååíáçå=çé=ëéë=éåîáéëk=pá=çå=îéìí=ìå= èìáj äáäêé=ééêëçååéä=éí=ìå=åçåñçêí=çé=îáé=~ì=èìçíáçáéåi=äé=åáîé~ì _~ÅHOLP=Éëí=éäìë=~Ç~éí =Ê Ó oéåêìíéìêi=íê ë=öê~åçé=éåíêéj éêáëéi=ä~åèìék V

11 pûlofbkqbo=sbop=rkb=cfifðob=`lroqb abp=cfifðobp=qb`eklildfnrbp=`lroqbp=dil_^ibjbkq ^mmo `f bp= o ëìã W iéë íìçá~åíë=áåíéêêçö ë=ëé=ãçåíêéåí=öäçä~äéãéåí=íê ë=éçëáíáñë= =äû Ö~êÇ=Çì=ÅçåíÉåì=ÇÉ=äÉìê=Ñçêã~íáçå _~ÅHOLPK=a~åë=ä~=éäìé~êí=ÇÉë=Å~ëI=áäë=ÉëíáãÉåí=~îçáê=íêçìî =ÅÉ=èìÛáäë=ÅÜÉêÅÜ~áÉåí=Éå=ä~=ÅÜçáëáëë~åíI=ÅDÉëíJ JÇáêÉ ìåé=ñçêã~íáçå=éê~íáèìé=éí=éêçñéëëáçåå~äáë~åíék=_áéå=èìé=åì~åå É=ÅÜÉò=ÅÉêí~áåë=Çáéä ã ëi=åéííé=îáëáçå=éëí=~=éêéj ãá êé=îìé=é~êí~ö É=é~ê=äÉë=êÉÅêìíÉìêëK=j~áë=ëÛáäë=~ééê ÅáÉåí=ÅÉë=Ñçêã~íáçåë=éçìê=äÉë=éÉêÑçêã~åÅÉë=íÉÅÜåáèìÉë èìûéääéë=ç äáîêéåíi=äéë=êéåêìíéìêë=~çãéííéåí=~ìëëá=èìûéääéë=çåí=äéìêë=åçåíêéjéçáåíë=å Ö~íáÑëI=ëìêíçìí=äçêëèìÉ=îáÉåí äé=íéãéë=çé=ä~=åçãé~ê~áëçå=~îéå=çéë=éêçñáäë=éäìë=èì~äáñá ë=çé=íóéé=_~åhrk= `É=èìÛÉå=éÉåëÉåí=äÉë=Çáéä ã ë mçìê=äéë=çáéä ã ëi=ä~=éêáååáé~äé=èì~äáí =ÇÉ=äÉìê=Ñçêã~J íáçå=íáéåí=éå=ë~=çáãéåëáçå=éêçñéëëáçåå~äáë~åíéi=åéííé ÇÉêåá êé= í~åí=ö~ê~åíáé=é~ê=äéë=åçãäêéìñ=ëí~öéë=èì~åç áä=åé=ëû~öáí=é~ë=çé=ñçêã~íáçå=éå=~äíéêå~ååé=ãæãék=`éííé áããéêëáçå=ç~åë=äé=ãçåçé=çé=äûéåíêééêáëé=ééåç~åí=ä~=çìê É ÇÉë= íìçéë=éëí=é~êíáåìäá êéãéåí=î~äçêáë É=é~ê=äÉë=Çáéä J ã ë=å~ê=éääé=äéìê=ééêãéí=çé=ö~öåéê=éå=éñé êáéååéi=çû~åj èì êáê=ìå=ë~îçáê=ã~áë=~ìëëá=çé=åçåñçêíéê=ìåé=çêáéåí~íáçåi ìå=åüçáñ=çé=ã íáéêá=bääé=äéìê=çññêé=éåñáå=ìåé=çåå~ëáçå ÇÉ=îáëì~äáëÉê=äÉìêë=éÉêëéÉÅíáîÉë=ÇÛ~îÉåáê=íçìí=Éå=äÉìê=éÉêJ ãéíí~åí=çé=ãéííêé=äéìê=éåëéáöåéãéåí=íéåüåáèìé=éå=~ééäáj Å~íáçåK=  `Û í~áí=îê~áãéåí=ëé Åá~äáë I=ÅÛ í~áí=éêçåüé=çé=äûéåíêééêáj ëék=iéë=ä~åèìéë=~ééê ÅáÉåí=ÅÉ=ÖÉåêÉ=ÇÉ=éêçÑáäë=éìáëèìÛçå Éëí=àÉìåÉ=Éí=çå=~=ÇÉ=äÛÉñé êáéååéi=çå=~î~áí=äú~î~åí~öé ÇÛ~îçáê=ÇÉìñ=~åë=ÇÛÉñé êáéååé=éí=ìå=çáéä ãé=íê ë=ëé Åá~äáJ ë =Ê Ó aáéä ã I=_qpI=Ä~åèìÉK  gé=ëìáë=é~êíá=éå=frq=d åáé=`áîáä= =_ íüìåé=éå=~äíéêå~åj ÅÉI ÅÉä~=ãÉ=éÉêãÉíí~áí=ÇÉ=ëìáîêÉ=ÇÉë=éêçàÉíë=ÇÉ=íê~î~ìñ éìääáåëk `Û í~áí=ìåé=ñçêã~íáçå=é~ê=é êáççé=çé=nr=ëéã~áåéëi Éå=ÉåíêÉéêáëÉ=Éí=èìáåòÉ=ëÉã~áåÉë= =äû ÅçäÉK rå=çéë=ê~êéë í~ääáëëéãéåíë= =Ñ~áêÉ=ÅÉ=ÅìêëìëK=`ÛÉëí=ìåÉ=ã~åá êé=çé ÄáÉå= îçäìéêi îçáê=äé=ãçåçé=çé=äûéåíêééêáëéi=åéä~=ééêãéí=çé Åçåå~ íêé=äûéåíêééêáëé=íçìí=éå=éçìêëìáî~åí=ëçå=åìêëìë=ëåçj ä~áêé=ê Ó aáéä ã I=arqI ÄßíáãÉåíK  qê ë=áåíéääáöéããéåí=ä~=çáêéåíáçå=çì=arq=~î~áí=áãéçë =ìå ëí~öé=éå=éêéãá êé=~åå ÉI=Éí=àÛ~î~áë=éêáë=ÅçåëÅáÉåÅÉ=~ì Åçìêë=ÇÉ=ÅÉ=ëí~ÖÉ=èìÉ=àÉ=åÉ=îçìä~áë=é~ë=ãÛ~êêÆíÉê=~ì=ëí~J ÇÉ=ÇÉ=íÉÅÜåáÅáÉåI=èìÉ=äÉ=íê~î~áä=åÛ í~áí=é~ë=~ëëéò=áåí êéëj ë~åíi=é~ë=~ëëéò=çáîéêëáñá =Éí=íçìí=ëáãéäÉãÉåí=äÉ=ë~ä~áêÉ=Ê Ó aáéä ã I=arq=éìáë=_~ÅHRI=áåÇìëíêáÉK=  ié arq=éëí=ìåé=ñçêã~íáçå=éåêáåüáëë~åíéi=çé=èì~äáí =Éí éçìê=ä~=îáé=~åíáîéi= ~=ÇçååÉ=ÇÉ=ÄçååÉë=Ä~ëÉëK=jÆãÉ=ëá=ÅÉ åûéëí=é~ë=ç~åë=äé=ççã~áåé=ä~åå~áêéi=åûéëí=ìåé=ñçêã~íáçå ~ëëéò=ê éìí É=èìá=~êãÉ=ÄáÉå=éçìê=ä~=îáÉ=~ÅíáîÉ=Ê Ó aáéä J ã I=arqI=Ä~åèìÉK  råé=äçååé=áã~öéi=ìå=çáéä ãé=êéåçååìi=é~ë=ìåé=ñçêã~j íáçå=ë~åë=äéåçéã~áå=ê=ó aáéä ã I=_qpI=áåÑçêã~íáèìÉ mçìê=~ìí~åíi=éí=éçìê=åéêí~áåë=çáéä ã ëi=åé=íóéé=çé=ñçêj ã~íáçå=êéëíé=ë~åë=åçããìåé=ãéëìêé=~îéå=äéë=ë~îçáêë=éí Åçãé íéååéë=èìé=äûçå=~åèìáéêí=ê ÉääÉãÉåí=~ì=íê~îÉêë ÇÛìåÉ=Éñé êáéååé=éêçñéëëáçååéääé=çé=äçåöìé=çìê ÉI=äÛ~éJ éêéåíáëë~öé=ëìê=äé=í~ëi=êééê ëéåí~åí=éçìê=åéìñjä I=ã~áë é~êñçáë=ëéìäéãéåí=~îéå=äé=êéåìäi=ìåé=ëçìêåé=çûéåêáåüáëj ëéãéåí=áå Ö~ä~ÄäÉK=  gé=íêçìî~áë=ã~=ñçêã~íáçå=äé~ìåçìé=íêçé=ö å ê~äáëíé éçìê=íê~î~áääéê=ç~åë=äé=ãáäáéì=ä~åå~áêéi=îçìë=åûæíéë=ëé J Åá~äáë =Ç~åë=êáÉåI=àÛ~á=íçìí=Ç ÅçìîÉêí=ëìê=äÉ=íÉêê~áåK=råÉ=Ñçáë ëìê=éä~åéi=ä~=ê ~äáí =Éëí=íê ë=çáññ êéåíé=çé=äûáç É=èìÛçå=ëÉ Ñ~áí=éÉåÇ~åí=ä~=Ñçêã~íáçåI=ëìê=ä~=Ä~åèìÉ=Éí=ëÉë=ã íáéêë=ê Ó aáéä ã I=_qpI=Ä~åèìÉK=  gé=åêçó~áë=èìûéå=ëçêí~åí=~ì=äçìí=çé=o=~åë=àû~ää~áë=æíêé ëìééê=ééêñçêã~åíék=lê=çå=åû~ééêéåç=é~ë=öê~åçjåüçëé=ê Ó aáéä ã I=äáÅÉåÅÉ=éêçÑÉëëáçååÉääÉI=áåÑçêã~íáèìÉK= `É=èìÛÉå=éÉåëÉåí=äÉë=êÉÅêìíÉìêë aé=éêáãé ~ÄçêÇI=äÉë=êÉÅêìíÉìêë=ëÉ=ãçåíêÉåí=é~êíáÅìäá êéj ãéåí=éçëáíáñë=èì~åí=~ìñ=ñçêã~íáçåë=éå=ñáäá êéë=åçìêíéëk fäë=ãéííéåí= îáçéããéåí=éå=~î~åí=äéë=åçãé íéååéë=íéåüj åáèìéë=çéë= íìçá~åíë= =_~ÅHOLPI=èìÛáäë=ÇÉëíáåÉåí=éêáçêáJ í~áêéãéåí=~ìñ=éçëíéë=çé=íéåüåáåáéåëk=açí ë=çûìå=ñçêí éçíéåíáéä=çûáåí Öê~íáçåI=áäë=ëçåí=~ìëëá=éçìê=äÉë=êÉÅêìíÉìêë éäìë=ñ~åáäéë= =Ñçêã~íÉêK  `É=ëçåí=ÇÉë=Ñáäá êéë=~ééäáèì Éë=Éí=äÉë=àÉìåÉë=èìá=ëçêíÉåí ëçåí=ñçêã ë=ëìê=äé=å í =éê~íáèìéi=çå=éêéåç=ãçáåë=çé=íéãéë éçìê=äéë=ñçêãéê=ç~åë=äé=ã íáéê=èìûáäë=åçåå~áëëéåí=ç à =éäìë çì=ãçáåë=ê Ó oéåêìíéìêi=ãçóéååé=éåíêééêáëéi=äßíáãéåík NM

12 pûlofbkqbo=sbop=rkb=cfifðob=`lroqb  `É=ëçåí=ÇÉë= íìçéë=åçìêíéë=èìá=ééêãéííéåí=çûæíêé=çé ê~j íáçååéä=íçìí=çé=ëìáíék=fäë=ñçåí=äé~ìåçìé=çé=ëí~öéëi=áäë ë~îéåí=íçìí=çé=ëìáíé=íê~î~áääéê=xáz=fäë=ëçåí=ñ~åáäéãéåí=ñçêj ã ë= =ä~=åìäíìêé=çé=äûéåíêééêáëéi=åûéëí=ìå=~î~åí~öé=çé=éçìj îçáê=äéë=ñçêã~íéê= =åçíêé=åìäíìêé=ê Ó oéåêìíéìêi=íê ë=öê~åj ÇÉ=ÉåíêÉéêáëÉI=Ä~åèìÉK=  sçìë=ãéííéò=ä~=ééêëçååé=ç~åë=ìå=äìêé~ì=éí=áä=åûéëí=é~ë ééêçìi=áä=~=ìåé=ñ~åáäáí =ÇÛ~Ç~éí~íáçå= =äûéåîáêçååéãéåí=éêçj ÑÉëëáçååÉä=Ê Ó oéåêìíéìêi=ãçóéååé=éåíêééêáëéi=áåçìëíêáék=  fäë=çåí=íçìàçìêë= í =Ü~Äáíì ë= =Å íçóéê=äûéåíêééêáëéi=å~ê áäë=çåí=éññéåíì =Éå=Ö å ê~ä=çéë=ëí~öéë=íê ë=í í=~ì=åçìêë=çé äéìê=_qp=é~ê=éñéãéäék=fäë=çåí=é~ëë =äé=å~é=çé=ä~=ç ÅçìîÉêJ íé=çé=ä~=îáé=çûìåé=éåíêééêáëék=fäë=îçåí=íçìí=çé=ëìáíé=êéåj íêéê=ç~åë=äé=îáñ=çì=ëìàéí=ë~åë=ëé=éêéåçêé=ä~=íæíé=~îéå=çé=ä~ ê ÑäÉñáçå=áåìíáäÉ=Ê Ó oéåêìíéìêi=íê ë=öê~åçé=éåíêééêáëéi áåñçêã~íáèìék  fäë=ëçåí=äé~ìåçìé=éäìë=ã~ää ~ÄäÉë=Ê Ó oéåêìíéìêi=ãçóéåj åé=éåíêééêáëéi=áåñçêã~íáèìék iûéåëéãääé=çé=åéë=èì~äáí ë=éëí=çû~áääéìêë=é~êíáåìäá êéãéåí êéåüéêåü =é~ê=äéë=êéåêìíéìêë=èìá=åûü ëáíéåí=é~ë= =ìíáäáëéê äéë= ÅçäÉë=Éí=ìåáí ë=çé=ñçêã~íáçå=åçããé=çéë=îáîáéêë=çé Å~åÇáÇ~íëK=iÉë=é êáççéë=çé=ëí~öé=çì=çû~äíéêå~ååé=ëçåí=~ìëj ëá=éçìê=éìñ=ìå=ãçóéå=çû~ííáêéê=çéë=ñìíìêë=çáéä ã ë=éí=çé íéëíéêi= =ãçáåçêé=åçºíëi=äéìêë=å~é~åáí ë=çé=íê~î~áäi=çûáåj í Öê~íáçåI=ÇÉ=ãçíáî~íáçåK  lå=éëë~áé=~ì=ã~ñáãìã=çûáåí ÖêÉê=ÇÉë=ëí~Öá~áêÉë=éçìê=èìá ÅÛÉëí=ìå=éÉì=ìå=éê JêÉÅêìíÉãÉåí=Ê Ó oéåêìíéìêi=ãçóéååé ÉåíêÉéêáëÉI=áåÑçêã~íáèìÉK  kçìë=~îçåë=ìå=é êáã íêé=çé=ëí~öé=íê ë=éçìëë K=`ÉííÉ ~åå É=é~ê=ÉñÉãéäÉ=çå=~=êÉÅÜÉêÅÜ =OMM=éÉêëçååÉëI=Éí=çå Éå=~=éê ë äéåíáçåå = åçêã ãéåí=îá~=äé=ëí~öé=ê Ó oéåêìj íéìêi=íê ë=öê~åçé=éåíêééêáëéi=äßíáãéåík  mçìê=åçìëi=äû~äíéêå~ååé=éëí=ìå=îáîáéêi=çå=ìíáäáëé=äé~ìj Åçìé=ÅÉ=ãçóÉå=éçìê=êÉÅêìíÉê=xÁz=båíêÉ=ìå= íìçá~åí=èìá åû~=ñ~áí=èìé=çéë=ëí~öéëi=éí=ìå=~ìíêé=èìá=~=é~ëë =Çì=íÉãéë Éå=ÉåíêÉéêáëÉ=Éå=~äíÉêå~åÅÉI=ÅÛÉëí=ìå=éäìë=éçìê=äÉ=ÇÉìñá J ãé=å~ê=áä=éëí=íçìí=çé=ëìáíé=ç~åë=äé=ãçìäé=çé=äûéåíêééêáëé=ê Ó oéåêìíéìêi=íê ë=öê~åçé=éåíêééêáëéi=ä~åèìék  iû~î~åí~öé=éëí=äé=åêáí êé=ñáå~ååáéê=áåí êéëë~åí=éçìê=ìåé ÉåíêÉéêáëÉ=é~êÅÉ=èìÛÉå=_qp=äÉë= íìçá~åíë=ëçåí=ëçìîéåí=éå ~äíéêå~ååé=ëìê=çéë=éêçñáäë=íéåüåáèìéëi=éí=áäë=ëçåí=ñçêã ë= äûéåíêééêáëé= =ãçáåçêé=ñê~áë=ê Ó oéåêìíéìêi=íê ë=öê~åçé ÉåíêÉéêáëÉI=áåÑçêã~íáèìÉK mçìê=~ìí~åíi=åéë=ñçêã~íáçåë=~çãéííéåí=~ìëëá=èìéäèìéë=åêáj íáèìéë=èìái=ëá=éääéë=åé=ëçåí=é~ë=ë~åë=äáéå=~îéå=äéë=èì~äáj í ë=èìûçå=äéìê=~ííêáäìéi=ëçåí=ëìêíçìí= =ãéííêé=éå=ãáêçáê ~îéå=çéë=î~äéìêë=èìá=ëçåí=êéåüéêåü Éë=ÅÜÉò=ìå=_~ÅHRK=mäìë éê Åáë ãéåíi=äéë=êéåêìíéìêë=êééêçåüéåí=~ìñ=_~åholpi=ìå ã~åèìé=çû~ìíçåçãáé=éí=çé=éêáëé=çûáåáíá~íáîéi=éí=åé=èì~åç ÄáÉå=ãÆãÉ=áäë=çåí=Å íçó =äé=ãçåçé=çé=äûéåíêééêáëé=ééåj Ç~åí=äÉìêë= íìçéëk=fäë=åêáíáèìéåí= Ö~äÉãÉåí=äÛÉåÑÉêãÉãÉåí ÇÉ=äÉìêë=Åçãé íéååéë=ç~åë=äé=ëéìä=åéêåäé=íéåüåáèìé=éí é~êñçáë=~ìëëá=äéìê=ã~åèìé=çû~éíáíìçéë=êéä~íáçååéääéë=íçìí Éå=Ççìí~åí=ÇÉ=äÉìê=~ãÄáíáçå=Éí=ÇÉ=äÉìê=îçäçåí =ÇÉ=éêçJ ÖêÉëëáçåI=ëìêíçìí=Üçêë=ëÉÅíÉìê=Ä~åÅ~áêÉK=  xiéë=_^`hrz=åé=ëçåí=é~ë=èìé=ç~åë=äé=íéåüåáèìéi=áäë=ëçåí ~ìëëá=äçåë=ç~åë=ä~=ê Ç~Åíáçå=ÇÉ=ÇçÅìãÉåí=Éí=ä~=ÖÉëíáçå ÇÉ=éêçàÉíÁK=xrå=_^`HOz=~ìê~=x~ìëëáz=ãçáåë=ÇÉ=éêáëÉ=ÇÛáåáJ íá~íáîé=ëìê=ìå=éêçàéí=é~êåé=èìûáä=åû~=é~ë=äû~ëëìê~ååé=çûìå _~ÅHR=Ê Ó oéåêìíéìêi=íê ë=öê~åçé=éåíêééêáëéi=áåñçêã~íáèìék  fäë=åûçåí=é~ë=äéë=ãæãéë=ã íüççéë=çé=íê~î~áäi=é~ë=ä~=ãæãé ééêåééíáçå=éí=êéåìä=èìûìå=áåö åáéìê=ê Ó oéåêìíéìêi=íê ë Öê~åÇÉ=ÉåíêÉéêáëÉI=ÄßíáãÉåíK  lå=ééìí=çéã~åçéê=éäìë=çé=åüçëé= =ìå=áåö åáéìê=èìû =ìå _~ÅHOLPK=fäë=îçåí=éäìë=äçáå=Éí=çå=éÉìí=äÉë=ä~áëëÉê=ëÉ Ç ÄêçìáääÉê=Ê Ó oéåêìíéìêi=ãçóéååé=éåíêééêáëéi=äßíáãéåík  iéë=éêçñáäë=íéåüåáèìéë=åûçåí=é~ë=ñçêå ãéåí=ä~=îçäçåí ÇÛ îçäìéê=îéêë=çì=ã~å~öéãéåí=éí=çéë=êéëéçåë~äáäáí ë=ê=ó oéåêìíéìêi=íê ë=öê~åçé=éåíêééêáëéi=áåñçêã~íáèìék NN

13 pûlofbkqbo=sbop=rkb=cfifðob=`lroqb arqi=_qpi=if`bk`b=molcbppflkkbiib=w=abp=cfifðobp afcc obkqbp=\= o ëìã W iéë=ñáäá êéë=íéåüåçäçöáèìéë=êéåçìîêéåí=éäìëáéìêë=íóééë=çé=ê ~äáí =Éå=íÉêãÉë=ÇÉ=å~íìêÉ=ÇÉ=Ñçêã~íáçå Éí=ÇÉ=åáîÉ~ì=ÇÉ=èì~äáÑáÅ~íáçå=~ííÉáåí=E_~ÅHO=çì==_~ÅHPFK=pá=ÅÉêí~áåë=Çáéä ã ë=åûü ëáíéåí=é~ë= =éçáåíéê=çì=ççáöí ÇÉë=ÇáîÉêÖÉåÅÉë=ÉåíêÉ=_qpI=arq=Éí=äáÅÉåÅÉ=éêçI=éçìê=äÉë=êÉÅêìíÉìêë=Éå=êÉî~åÅÜÉ=ÅÛÉëí=Ç~î~åí~ÖÉ=ìå=ëÉåíáãÉåí ÇÛìåáÑçêãáí =èìá=ççãáåék _qpi=arqi=if`bk`b=molcbppflkkbiib=w=ibp=afcc obk`bp=j^gbrobp aáéä ãé _qp arq if`bk`b=molcbppflkkbiib nìá=ó=~=~åå ë=\ iéë=íáíìä~áêéë=çì=ä~åå~ä~ìê ~ík= qáíìä~áêéë=çì=ä~åå~ä~ìê ~í qáíìä~áêéë=çûìå=ä~åho= ^ åçíéê=èìé=éê ë=çé=olp íéåüåçäçöáèìéi=ö å ê~ä ÅçåÇáíáçå=èìÛáä=ó=~áí=Åçãé~íáÄáäáí ÇÉë=~Çãáë=ëçåí=áëëìë=ÇÛìå çì=éêçñéëëáçååéäk ÇÉ=ÅçåíÉåì=ÉåíêÉ=ä~=Ñçêã~íáçå Ä~ÅÅ~ä~ìê ~í=íéåüåçäçöáèìék ~åí êáéìêé=éí=ä~=äáåéååé éêçñéëëáçååéääé=çéã~åç ÉK iéë=íáíìä~áêéë=çé=arq=ó=~åå ÇÉåí éäìë=ñ~åáäéãéåí=èìé äéë=íáíìä~áêéë=çé _qpk `çããéåí ó ÉåíêÉê=\ iû~çãáëëáçå=ëé=ñ~áí=ëìê=ççëëáéê i~=ë äéåíáçå=ëûéññéåíìé=ëìê ié=êéåêìíéãéåí=ëé=ñ~áí=ëìê Éí=é~êÑçáë=~ìëëá=ëìê=ÉåíêÉíáÉå ÇçëëáÉêK=i~=éÜ~ëÉ=ÇÛ~Çãáëëáçå ÇçëëáÉê=Éí=ÉåíêÉíáÉå ÇÉ ãçíáî~íáçåk ééìí= Ö~äÉãÉåí=ÅçãéêÉåÇêÉ ÇÉ=ãçíáî~íáçåK ÇÉë=íÉëíë=ÉíLçì=ìå=ÉåíêÉíáÉå ÇÉ ãçíáî~íáçåk nìá=ç äáîêé i~ Ñçêã~íáçå=ëÉ=éê é~êé=éå i~=ñçêã~íáçå=éëí=ç äáîê É=é~ê iéë=åçìêë=ëçåí=çáëééåë ë=éå=frq ä~=ñçêã~íáçå=\ péåíáçå=íéåüåçäçöáèìé ÇÉë=fåëíáíìíë=ìåáîÉêëáí~áêÉë Éí=ìåÉ=é~êíáÉ=ÇÉ=ä~=Ñçêã~íáçå ëéåçåç~áêé=epqpfi=ç~åë=ìå íéåüåçäçöáèìéë=efrqfk=bääé ëé=ç êçìäé=éå=éåíêééêáëék äóå É=éìÄäáÅ çì=éêáî K=bääÉ= ééìí=ëé=ç êçìäéê=w= =íéãéë råé=é~êíáé=çé=ä~=ñçêã~íáçå ÅçãéçêíÉ=ÇÉë=ëí~ÖÉë=Éå éäéáå=ëìê=q=ëéãéëíêéëi=éå ééìí=æíêé= Ö~äÉãÉåí ÉåíêÉéêáëÉK ~ééêéåíáëë~öéi=çì=éå=ñçêã~íáçå ~ÅÅçãéäáÉ= =äû íê~åöéêk ÅçåíáåìÉK=bääÉ=ÅçãéçêíÉ= Éå=çìíêÉ=ìåÉ=é êáççé=çé=ëí~öék nìéäë=íóééë= VM=ëé Åá~äáí ë=åçìîê~åí=q OQ=ëé Åá~äáí ë=éê é~ê~åí=~ìñ= mê ë=çé=n=qqm=äáåéååéë ÇÉ ëé Åá~äáí ë=\ ëéåíéìêë=w=áåçìëíêáéäi=íéêíá~áêéi ÑçåÅíáçåë=äá Éë= =ä~=éêççìåíáçåiéêçñéëëáçååéääéë=éñáëíéåíi ~êíë=~ééäáèì ëi ë~åí K ä~=êéåüéêåüé=~ééäáèì É Åçìîê~åí=åçí~ããÉåí Éí=äÉë=ëÉêîáÅÉë äéë=ëéåíéìêë=çé=äûáåçìëíêáéi ÇÉ=äÛ~ÖêáÅìäíìêÉI=Çì=Ö åáé=åáîáäi ÇÉë=íÉÅÜåçäçÖáÉëI=Çì=íÉêíá~áêÉI Çì=íçìêáëãÉK `çããéåí=ëé=î~äáçé= ib=_qp=ëûçäíáéåí=öêßåé= =ìå= bå=åçåíê äé=åçåíáåì=~îéå ié=çáéä ãé=ëûçäíáéåí=éå=ìå=~åk äé Çáéä ãé=\ Éñ~ãÉå=Éå=Ñáå=ÇÉ=OÉ=~åå ÉK= î~äáç~íáçå=çéë=åçåå~áëë~ååéë NO= =NS=ëÉã~áåÉë=ÇÉ=ëí~ÖÉë U NS=ëÉã~áåÉë=ÇÉ=ëí~ÖÉ =ä~=ñáå=çé=åü~èìé=ëéãéëíêék Éå=ÉåíêÉéêáëÉ=ëçåí=å ÅÉëë~áêÉë ëìê=çéìñ=~åë=ëçåí=å ÅÉëë~áêÉë NM=ëÉã~áåÉë=ÇÉ=ëí~ÖÉë=ëçåí éçìê=î~äáçéê=ä~=ñçêã~íáçåk== éçìê=çäíéåáê=ëçå=çáéä ãék å ÅÉëë~áêÉë=éçìê=î~äáÇÉê=äÉ Çáéä ãék pçìêåé=w=låáëéé NO

14 pûlofbkqbo=sbop=rkb=cfifðob=`lroqb _qpi=arqi=if`bk`b=molcbppflkkbiib=w=bslirqflk=abp=slirjbp=ab=afmi j p Licence professionnelle DUT BTS ou assimilés pçìêåé W=jáåáëí êé=çé=äû ÇìÅ~íáçå=å~íáçå~äÉI=oÉé êéë=éí=ê Ñ êéååéë=ëí~íáëíáèìéë=ommu råé=üá ê~êåüáé=éçáåí É=é~ê=äÉë= íìçá~åíë=éå=arq= iéë=éåíêéíáéåë=ãéå ë=~ìéê ë=çéë= íìçá~åíë=áëëìë=çéë Ñáäá êéë=åçìêíéëi=éå=é~êíáåìäáéê=åüéò=äéë=arqi=çåí=ñ~áí ãéêöéê=ìåé=üá ê~êåüáé=í~åáíé=éåíêé=äéë=çáññ êéåíéë=ñáäá êéëk a~åë=äéìêë=êééê ëéåí~íáçåëi=äéë=arq=ëé=ç ã~êèìéåí=â=é~ê äé=ü~ìí=ê=çéë=_qpk=jçóéå=ç íçìêå =ÇÛ~ÅÅ ÇÉê= =ÇÉë=ÑçêJ ã~íáçåë=éäìë= äáíáëíéëi=åçããé=äéë= ÅçäÉë=ÇÛáåÖ åáéìêëi=äéë frq=~ååìéáääéê~áéåí=éäìë=çé=ëåáéåíáñáèìéë=éí=çáëééåëéj ê~áéåí=ìå=éåëéáöåéãéåí=çû~ìí~åí=ãçáåë=ëåçä~áêé=èìé=åé ÇÉêåáÉê=Éëí=Ç äáîê =Üçêë=ÇÉë=äóÅ ÉëK  `É=åÛÉëí=é~ë=äÉ=ãÆãÉ=ãçÇÉ=ÇÉ=ÑçåÅíáçååÉãÉåíI=äÉ=_qpI çå=éëí=éååçêé=áåí Öê = =ìå=äóå ÉI=çå=êÉëíÉ=Ç~åë=äÛ~ãÄá~åJ ÅÉ=ÇÛìå=äóÅ É=Éí=ÅÛÉëí=íê ë=éçêí =ëìê=ä~=éê~íáèìé=éí=çå=~=íê ë ééì=çé=åçìêë=íü çêáèìéë=éçìê=æíêé=çáêéåíéãéåí=áåí Öê Ç~åë=ìåÉ=ÉåíêÉéêáëÉ= =ìå=éçëíé=íê ë=íéåüåáèìé=~äçêë=èìûéå arqi=çå=ã ä~åöé=åçìêë=íü çêáèìéë=éí=éê~íáèìéëi=äû~î~åí~j ÖÉI=ëá=çå=îÉìí=ëÛ~êêÆíÉê=~ì=Äçìí=ÇÉ=ÇÉìñ=~åëI=çå=~=ìå=Çáéä J ãé Éí=ìåÉ=Ñçêã~íáçå=éê~íáèìÉ=Éí=çå=Éëí=çé ê~íáçååéä=éçìê ìåé=ëçåá í =Éí=ëá=çå=îÉìí=ÅçåíáåìÉê=Ê Ó aáéä ã I=arq=éìáë _~ÅHRI=áåÇìëíêáÉK Â È ä~ ÇáÑÑ êéååé=çì=_qpi=äé=arq=éëí=éäìë=éêáã I=éäìë=íÜ çj êáèìé=å~ê=áä=éê é~êé= =ä~=éçìêëìáíé=çû íìçéë=ê Ó aáéä ã I arqi áåçìëíêáék  ié=arq=åû í~áí=îê~áãéåí=ìå=é~ääáéê=éåíêé=äé=_qp=éí=ä~=éê J é~k=jæãé=ëûáä=ó=~=ãáéìñ=èìé=äé=arqi ÅÉ=åÛÉëí=é~ë=ã~ìî~áë åçå=éäìë=éí=àû í~áë=åçåíéåí=çûæíêé=~çãáë=éå=arq=ê Ó aáéä J ã I=arqI áåñçêã~íáèìék pá=éääé=åûéëí=é~ë=î~äáç É=é~ê=äÉë= íìçá~åíë=çé=_qpi=åéííé Üá ê~êåüáé éçìëëé=íçìíéñçáë=åéêí~áåë=çûéåíêé=éìñ= =ãéííêé Éå=~î~åí=äÉë=Åêáí êéë=çé=ë äéåíáçå=èìûáäë=çåí=çº=êéãéäáê éçìê=áåí ÖêÉê=äÉìê=Ñáäá êéi=ççåå~åí=~áåëá=ìåé=éäìë=öê~åçé î~äéìê= =äéìê=åìêëìëk=  ié=_qp= í~áí=~ëëéò=ë äéåíi=áä=ó=~=éåîáêçå=ommm=éçëíìä~åíë éçìê=çéìñ=éêçãçë=çé=nok=bí=éìáë=áä=ñ~ìí=íêçìîéê=ìåé=ä~åèìé éçìê=äé=åçåíê~í=éå=~äíéêå~ååé=ê Ó aáéä ã I=_qpI=Ä~åèìÉK iéë=äáåéååéë=éêçñéëëáçååéääéë=w=ìåé=~åå É=ÇÉ=éäìë éçìê=ñ~áêé=ä~=çáññ êéååé ié=jáåáëí êé=çé=äûbçìå~íáçå=k~íáçå~äé=~=áåíêççìáí=éçìê=äéë _qp=éí=arq=ä~=éçëëáäáäáí =ÇÉ=éçìêëìáîêÉ=äÉìêë= íìçéë= =äûáëj ëìé=çé=äéìê=ñçêã~íáçåi=îá~=ä~=äáåéååé=éêçñéëëáçååéääék=i~ äáåéååé=éêçñéëëáçååéääé=çññêé=~ìñ= íìçá~åíë=çé=åáîé~ìñ _~ÅHO=ÇÉ=ëÉ=ëé Åá~äáëÉê=ìå=éÉì=éäìëI=îá~=ìåÉ=~åå É ÇÛ íìçéë=åçãéä ãéåí~áêéi=éçìê=ãáéìñ=éê é~êéê=äéìê=~êêáj î É=ê~éáÇÉ=ëìê=äÉ=ã~êÅÜ =Çì=íê~î~áäK=fä=Éëí=ÇçåÅ=äçÖáèìÉ èìé=äçå=åçãäêé=çéë=áåíéêîáéï ë=é~ëë~åí=é~ê=åéííé=ñçêj ã~íáçå=åçåëáç êéåí=ç à =~îçáê=~ääçåö =ä~=çìê É=ÇÉ=äÉìêë íìçéëk=`éííé=äáåéååé=~= í =ÅÜçáëáÉ=éçìê=~ÑÑáåÉê=ìå=éêçJ àéí=éêçñéëëáçååéäi=éçìê=ê~àçìíéê=ìå=åáîé~ì=çé=èì~äáñáå~j íáçå=ëìééä ãéåí~áêé= =äéìê=åìêêáåìäìã=îáí~éi=îçáêé=éçìê Ö~ÖåÉê=Éå=ã~íìêáí K=^ì Ñáå~äI=ÉääÉ=Éëí=ÇçåÅ=ÅçåëáÇ ê É ÅçããÉ ìå=éäìë=é~ê=äéë= íìçá~åíëk  gé=ë~áë=èìûçå=ééìí=æíêé=êéåêìí =Éå=Ä~åèìÉ= =_~ÅHO=ã~áë àé=îçìä~áë=ñ~áêé=ìåé=ñçêã~íáçå=~ç~éí ÉI ~äçêë=èìé=àû~î~áë ìå=_qp=åçãéí~i=åûéëí=éçìêèìçá=àû~á=çéí =éçìê=ä~=äáåéååé=éêç Ä~åèìÉK i~=ééêëééåíáîé= í~áí=ä~=åçåå~áëë~ååé=çì=ã íáéê=é~ê äûáåíéêã Çá~áêÉ=ÇÉ=ÅçìêëK gé åû í~áë=~ìëëá=ééìíjæíêé=é~ë ~éíé= =ÉåíêÉê=ÅçããÉ=éêçÑÉëëáçååÉä=Éí=é~ëëÉê=äÉ=Å~é=ÇÛ íìj Çá~åí= =éêçñéëëáçååéäi=àé=åû í~áë=é~ë=~ëëéò=ãºê=ê Ó aáéä J ã I=äáÅÉåÅÉ=éêçÑÉëëáçååÉääÉI=Ä~åèìÉK NP

15 pûlofbkqbo=sbop=rkb=cfifðob=`lroqb  i~=äáåéååé=éêç=~=ìåé=ãéáääéìêé=áã~öé=èìé=äé=_qp=å~ê=åûéëí îì=åçããé=ìå=_~åhp=éí=åé=èìá=áåí êéëëé=åûéëí=èìé=åûéëí=éå ~äíéêå~ååé=ççåå= ~=Ñ~áí=ìåÉ=Éñé êáéååé=çûìå=~å=éí=åûéëí=íê ë ÇáÑÑ êéåí=çéë=ëí~öéë=çé=_qp=ê Ó aáéä ã I=äáÅÉåÅÉ=éêçÑÉëJ ëáçååéääé=éìáë=_~åhri=äßíáãéåík=  gé=ééåë~áë=èìé=_~åhp=åû í~áí=èì~åç=ãæãé=ãáéìñ=èìé _~ÅHO=Éí=éìáë=àÉ=îçìä~áë=~ééêÉåÇêÉ=ÉåÅçêÉ=ÇÉë=ÅÜçëÉë=ëìê ÇÛ~ìíêÉë=äçÖáÅáÉäëI=àÉ=åÉ=ãÉ=ëÉåí~áë=é~ë=éêÆíÉ=Ê Ó aáéä J ã I=äáÅÉåÅÉ=éêçÑÉëëáçååÉääÉI=áåÑçêã~íáèìÉK  gû~á=ñ~áí=ä~=äáåéååé=éçìê=ãé=ãéííêé= =äû~äêá=éí=éçìê=èìé ÅÉ=ëçáí=êÉÅçååì= =äû íê~åöéêi=~äçêë=èìé=äé=_qp=åé=äûéëí=é~ëk `ÛÉëí=äÉ=ãáåáãìã=éçìê=~ääÉê= =äû íê~åöéê=éí=èì~åç=ãæãé éçìê=ãé=ëé Åá~äáëÉê=Éå= åéêöáéë=êéåçìîéä~ääéëi=äé=êéëíé=éëí ìå=êéã~âé=çì=_qp=ê Ó aáéä ã I=äáÅÉåÅÉ=éêçÑÉëëáçååÉääÉI ÄßíáãÉåíK _~ÅHOI=_~ÅHP=W=ìå=íçìí=ÜçãçÖ åé=~ìñ=óéìñ=çéë=êéåêìj íéìêë `çããéåí=äéë=êéåêìíéìêë=~ééê ÅáÉåíJáäë=ä~=ÅçåÇìáíÉ=ÇÛìåÉ ~åå É=Åçãéä ãéåí~áêé=îá~=ä~=äáåéååé=éêçñéëëáçååéääé=\=bå Ñ~áíI=ÅÉìñJÅá=éÉê çáîéåí=äéë=ñáäá êéë=íéåüåçäçöáèìéë=åçìêíéë ÅçããÉ=ìå=íçìí=ÜçãçÖ åék=pá=åéííé=ééêåééíáçå=åûéëí=é~ë ë~åë=äáéå=~îéå=äé=ñ~áí=èìé=äéë=êéåêìíéìêë=åçåå~áëëéåí=ñáå~j äéãéåí=~ëëéò=ééì=åéë=çáññ êéåíéë=ñçêã~íáçåë=èìé=ç äáîêéåí pqp=éí=frq=éí=~ìíêéë= ÅçäÉë=ÇÉ=Ñçêã~íáçåI=ÉääÉ=Éëí=~ìëëá ê~íí~åüéê=~ìñ=öêáääéë=çé=ë~ä~áêé=ãáëéë=éå=éä~åé=ç~åë=äéë ÅçåîÉåíáçåë=ÅçääÉÅíáîÉë=Éí=èìá=ÜçãçÖ å áëéåí=äáéå=ëçìj îéåí=åéë=çáññ êéåíë=åìêëìë N K i~=çáëíáååíáçå=éåíêé=_~åho Éí=_~ÅHP=åÛÉñáëíÉ=ÇçåÅ=é~ë=ÅÜÉò=äÉë=êÉÅêìíÉìêëI=~äçêë èìûéääé=éëí=äáéå=éäìë=éê Öå~åíÉ=ÅÜÉò=äÉë= íìçá~åíë=áëëìë ÇÉ=ÅÉë=ãÆãÉë=Ñáäá êéëk=^ìñ=óéìñ=çéë=éêéãáéêëi=ëéìäë=çéìñ é~äáéêë=åçéñáëíéåíi=çûìåé=é~êí=äé=åáîé~ì=_~åholpi=çû~ìíêé é~êí=äé=åáîé~ì=_~åhrk=ié=_~åhq=éëí=èì~åí= =äìá=íçìí=ëáãj éäéãéåí= Å~êí =ÇÉ=ÅÉííÉ= ÅÜÉääÉK  nìé=åé=ëçáí=ìå=_~åho=çì=ìå=_~åhpi=áäë=~ìêçåí=äé=ãæãé íóéé=çé=éçëíéi=äéìêë=ãáëëáçåë=åé=ëéêçåí=é~ë=çáññ êéåíéë=é~êj ÅÉ=èìÉ=éçìê=åçìë=ÅÛÉëí=ìå=éÉì=ä~=ãÆãÉ=ÅÜçëÉK=iÉë=ÇáÑÑ J êéååéë=çé=ë~ä~áêé=ëé=ñçåí=~ì=çáéä ãéi=éåíêé=_~åho=éí=_~åhri ã~áë=çå=åû~=é~ë=çû ÅÜÉäçå= =_~ÅHP=Ê Ó oéåêìíéìêi=qê ë Öê~åÇÉ=ÉåíêÉéêáëÉI=Ä~åèìÉK  ^ìàçìêçûüìái=çå=éëí=ü~äáíì = =~îçáê=çéë=_~åho=çì=çéë _~ÅHRK=açåÅ=ìå=_~ÅHP=áê~=ã~äÜÉìêÉìëÉãÉåí=éçìê=äìá=Ç~åë äé=ãæãé=é~åáéê=èìûìå=_~åhok=açåå=é~ë=çûáååáçéååé=çì Çáéä ãé= =ãçáåë=èìé=åé=ëçáí=ìåé=ëé Åá~äáí =ÄáÉå=é~êíáÅìJ äá êéi=ìå=ã íáéê=ê~êé=ëìê=äé=ã~êåü =èìá=å ÅÉëëáíÉ=ìåÉ=ëé J Åá~äáë~íáçåK=lå=åÉ=Ñ~áí=é~ë=ÑçêÅ ãéåí=~ííéåíáçå= =äû ÅçäÉ çì=~ì=åáîé~ì=èì~åç=åûéëí=ìå=_~åho=çì=p=é~êåé=èìé=éçìê åçìë= ~=êéëíé=~ì=åáîé~ì=çé=íéåüåáåáéåk=fäë=ëçåí=íçìë=äéë ÇÉìñ=ãáë=~ì=ê~åÖ=ÇÉ=íÉÅÜåáÅáÉå=~äçêë=èìÛáä=ó=~=ìåÉ=îê~áÉ Å ëìêé=éåíêé=äéìêë=éêçñáäë=éí=åéäìá=çûìå=áåö åáéìê=ê Ó oéåêìj íéìêi=qê ë=öê~åçé=éåíêééêáëéi=áåñçêã~íáèìék  nì~åç=çå=êéåêìíé=ìå=àéìåéi=çå=åé=ñ~áí=é~ë=çé=çáëíáååj íáçå=éåíêé=ìå=_~åho=çì=ìå=_~åhpi= ~=åé=ççååé=êáéå=çé éäìë=é~êåé=èìûçå=åçåëáç êé=èìûáäë=åé=ëçåí=é~ë=éäìë=~î~åj Å ë=ê Ó oéåêìíéìêi=qê ë=öê~åçé=éåíêééêáëéi=äßíáãéåík aé=ñ~áíi=çéë=êéåêìíéìêë=ëûáåíéêêçöéåí=~ìëëái=ã~áë= =ä~=ã~êj ÖÉ=ëÉìäÉãÉåíI=ëìê=ä~=éê Öå~åÅÉ=ÇÉ=ÅÉííÉ=Åä~ëëáÑáÅ~íáçå=Éí ëìê=ä~=éä~åé=çéë=çáéä ãéë=çé=_qp=éí=çé=arq=ç~åë=ìå ÅçåíÉñíÉ=çª=ä~=ê ÑçêãÉ=Çì=ija=~=ê~ãÉå = =_~ÅHP=äÉ=éêÉJ ãáéê=åáîé~ì=çé=èì~äáñáå~íáçå=éçìê=åé=èìá=éëí=çéë= íìçéë ëìé êáéìêéëk=i~=ê~êéí =ÇÉ=ÅÉë=ÇáëÅçìêë=éçìêê~áí=åçìë=èìÉëJ íáçååéê=ëìê=ä~=ã~åá êé=ççåí=äéë=êéåêìíéìêë=ëé=ëçåí=~ééêçj éêá ë=äé=åçåíéåì=éí=äéë=éåàéìñ=çé=åéííé=ê ÑçêãÉ O I ãæãé ëá=íçìë=ëéãääéåí=ëû~ååçêçéê=ëìê=ä~=çáëé~êáíáçå=çì=_~åhqk=  pá=çå=åçåëáç êé=äû îçäìíáçå=çéë=çáéä ãéëi=ìå= íìçá~åí=~ íçìí=áåí êæí= =Ñ~áêÉ=ìåÉ=äáÅÉåÅÉK=^îÉÅ=äÛìåáÑçêãáë~íáçå=ÇÉë Çáéä ãéë=éå=bìêçééi=äé=_~åho=î~=çéîéåáê=ìå=çéãájçáéä J ãé=ê Ó oéåêìíéìêi=qê ë=öê~åçé=éåíêééêáëéi=äßíáãéåík= N pìê=åé=éçáåíi=åñk= íìçé=fclmi=ommui=iéë=äáåéååéë=éêçñéëëáçååéääéëi=ìå=íêéãéäáå=îéêë=äûéãéäçák== O íìçé=^mb`i=ommti=o ÑçêãÉ=Çì=ija=W=nìÉäë=áãé~Åíë=\ NQ

16 mlroprfsob=pbp= qrabp=lr=bkqobo=a^kp=i^=sfb=^`qfsb=w nrbip=^o_fqo^dbp=mlro=nrbiibp=^qqbkqbp=\ i^=a `fpflk=w= q^mbp=bq=plrqfbkp=`i p o ëìã W nì~åç=éí=~ìéê ë=çé=èìá=ëé=ç ÅáÇÉ=äÛ~ääçåÖÉãÉåí=ÇÉë= íìçéë=\=iéë=í ãçáöå~öéë=ê î äéåí=èìé=åé=åüçáñ áåíéêîáéåí=ö å ê~äéãéåí=ëçáí= =ä~=ñáå=çì=äóå ÉI=ëçáí= =äûáëëìé=çì=_qpi=çì=arq=çì=çé=ä~=äáåéååé=éêçñéëëáçååéääék bå=ãáåéìêi=åéííé=ç Åáëáçå=éÉìí=ëÉ=éêÉåÇêÉ=~éê ë=æíêé=éåíê =ëìê=äé=ã~êåü =Çì=íê~î~áäK=aÉ=ã~åá êé=ö å ê~äéi=éäìë ÅÉ=ÅÜçáñ=Éëí=éêáë=ëìê=äÉ=í~êÇI=ãçáåë=áä=ê éçåç= =ìåé=áåàçååíáçå=çé=íóéé=ñ~ãáäá~äk= ab`fpflk= ab=mlroprfsob=lr=klk= pbp=bqrabp a ë=ä~=ñáå=çì=äóå ÉI=éçìê ëûçêáéåíéê=~éê ë=äé=_~å råé=ç Åáëáçå=èìá=ãìêáí=éÉåÇ~åí äéë=~åå Éë=ÇÉ=Ñçêã~íáçå=íÉÅÜåçJ äçöáèìé=éí=èìá=ëé=ñáñé=~îéå=äûçäj íéåíáçå=çì=çáéä ãé bå=ãáåéìêi=~éê ë=æíêé=éåíê =ëìê äé=ã~êåü =Çì=íê~î~áä råé=ç Åáëáçå=ÇÉ=ãçáåë=Éå=ãçáåë=Åçêê ä É= =ìåé=éñáöéååé=ñ~ãáäá~äé råé=ç Åáëáçå=~åíáÅáé É=Ç ë=äé=äóå É=Éí=~ééìó É=é~ê äéë=é~êéåíë iéë= íìçá~åíë=åüçáëáëëéåí=éå=é~êíáé=çáëéåíjáäë=äéë=ñáäá êéë ÅçìêíÉë=éçìê=äÛçìîÉêíìêÉ=Éí=ä~=ÑäÉñáÄáäáí =èìûéääéë=ëéãääéåí äéìê=çññêáê=éå=íéêãéë=çé=éçìêëìáíé=çû íìçéëk=bí=åûéëí=ç ë ä~=ñáå=çé=íéêãáå~äé=èìûáäë=~îçìéåí=~îçáê=ñáñ =äéìê=çêáéåj í~íáçåi=ê éçåç~åí=~áåëá=éå=íçìí=~ìíêéë=åüçëéë= =ìåé ~ííéåíé=ñ~ãáäá~äé=ñçêíék=_é~ìåçìé=çé=åéìñ=èìá=ç ÅáÇÉåí ÇÉ=ÅçåíáåìÉêI=åÉ=ëÉê~áíJÅÉ=èìÉ=àìëèìÛ =ä~=äáåéååé=éêçñéëj ëáçååéääéi=~ññáêãéåí=éå=éññéí=èìé=åû í~áí=ä =ä~=ëéìäé=çéíáçå Éåîáë~ÖÉ~ÄäÉ=~ìñ=óÉìñ=ÇÉ=äÉìêë=é~êÉåíëK=mçë É=Ç ë=ä~=ñáå Çì=Ä~ÅÅ~ä~ìê ~íi=äûáååáí~íáçå= =ëìáîêé=çéë= íìçéë=äçåöìéë åé=ëûéëí=~äçêë=èì~ëáãéåí=à~ã~áë=í~êáé=~îéå=äé=íéãéëi Åçåíáåì~åí=ãÆãÉ=ÇÛÆíêÉ=ëçìíÉåìÉ= =äû~ééêçåüé=çé=äûçäj íéåíáçå=çì=_qp=çì=çì=arqk  bå=íéêãáå~äéi=íçìí=äé=ãçåçé=åüéêåüé=ìåé=ñçêã~íáçåi=åéêj í~áåë=~î~áéåí=éçëíìä = = ~I=arqI=àÉ=íêçìî~áë= ~=ÄáÉå=Éí=éìáë ãçå=é êé=~=ñ~áí=ìå=_~å=ëåáéåíáñáèìé=éí=~=áåí Öê =äûfkp^i àû~á=îçìäì=ñ~áêé=åçããé=äìá=ê Ó arq=éìáë=_~åhri=äßíáãéåík=  lå=ãû~=íçìàçìêë=éçìëë = =ÅçåíáåìÉêI ãéë=é~êéåíë=éí ã~=åçéáåé=èìá=åçåíáåì~áí=éääé=~ìëëák=jéë=é~êéåíë=ãé Çáë~áÉåí=W=çå=éÉìí=Ñáå~åÅÉêI î~=àìëèìûçª=íì=ééìñi=íì=éå éêçñáíéê~ë=é~ë=ä~=ëìáíék=jéë=é~êéåíë=çåí=îáíé=íê~î~áää =Éí çåí=çéë=éçëíéë=åé=å ÅÉëëáí~åí=é~ë=ìåÉ=ê ÑäÉñáçå=áåíÉåëÉ Éí=é~ë=ÉñíêÆãÉãÉåí=î~äçêáë~åíë=Éí=áäë=çåí=ìå=êÉÖêÉí=é~ê ê~ééçêí= = ~=ÇçåÅ= ~=àçìé=~ìëëá=ê Ó aáéä ã I=äáÅÉåÅÉ éêçñéëëáçååéääé=éìáë=_~åhri=áåçìëíêáék  jéë=é~êéåíë=çåí=ìå=ééíáí=åáîé~ì=çû íìçéë=éí=áäë=ãûçåí íçìàçìêë=åçåëéáää =ÇÉ=Ñ~áêÉ=ÇÉë= íìçéë=äçåöìéëi=éçìê=èìé àû~áé=äé=åüçáñi=éçìê=èìé=àû~áé=ìå=íê~î~áä=èìá=ãé=éä~áí=éçìê ÆíêÉ=ÄáÉå=é~ó ÉI=éçìê=åÉ=é~ë=íê~î~áääÉê=é~ê=çÄäáÖ~íáçå=Ê Ó aáéä ã I=äáÅÉåÅÉ=éêçÑÉëëáçååÉääÉI=áåÑçêã~íáèìÉK=  gû í~áë=éååçìê~ö =é~ê=ãéë=é~êéåíëk=fäë=~î~áéåí=çì=ã~ä èì~åç=àû~î~áë=ç ÅáÇ =ÇÉ=Ñ~áêÉ=ìå=_~Å=pqfK=fäë=ãÛçåí=ëçìJ íéåì=ñáå~ååá êéãéåí=ééåç~åí=ìå=~å=éí=çéãák=jçå=é êé Éëí=~êÅÜáíÉÅíÉ=Éí=ã~=ã êé=~ëëáëí~åíé=çé=çáêéåíáçåk=fäë=çåí íçìë=äéë=çéìñ=ñ~áí=éê ë=çé=åáåè=~åë=çû íìçéëk=`û í~áí=áãééåj ë~ääé=èìé=àé=åûéå=ñ~ëëé=é~ë=ê Ó aáéä ã I=arq=éìáë=_~ÅHRI áåñçêã~íáèìék NR

17 mlroprfsob=pbp= qrabp=lr=bkqobo=a^kp=i^=sfb=^`qfsb=w=nrbip=^o_fqo^dbp mlro=nrbiibp=^qqbkqbp=\ råé=ç Åáëáçå=èìá=ãìêáí=éÉåÇ~åí=äÉë=~åå Éë=ÇÉ=_qpI ÇÉ arq=çì=çé=äáåéååé=éêçñéëëáçååéääé=~îéå=äû~áçé=çéë éêçñéëëéìêë=éí=éêçñéëëáçååéäë= mçìê=çû~ìíêéëi=éå=êéî~ååüéi=ä~=ç Åáëáçå=ëÛÉëí=ÅçåÑçêí É=Éå ÇáëÅìí~åí=~îÉÅ=ÇÛ~åÅáÉåë= ä îéë=áëëìë=çé=äéìêë=åéåíêéë=çé Ñçêã~íáçåI=iÉë=éêçÑÉëëÉìêë=~ìëëá=~ÖáëëÉåí=ÅçããÉ=ÇÉë ÅçåëÉáääÉêë=é~êíáÅìäá êéãéåí=~îáë ë=éí=áåñäìéåíëi=ãæãé=ëá äéë=í ãçáöå~öéë=êéåìéáääáë=ãçåíêéåí=èìé=äéìêë=çáëåçìêë åé=ëçåí=é~ë=é~êíáåìäá êéãéåí=üçãçö åéëi=äéë=ìåë=éçìëj ë~åí= =ä~=åçåçìáíé=çéë= íìçéëi=çû~ìíêéë=ãçáåëk=iûéñé êáéåj ÅÉ=éêçÑÉëëáçååÉääÉ=~ÅèìáëÉ= =íê~îéêë=äéë=ëí~öéë=éí=äé=ëóëj í ãé=çé=äû~äíéêå~ååé=êéåñçêåé=éååçêé=ìå=ééì=éäìë=éçìê ÅÉêí~áåë=ÅÉííÉ=Ç Åáëáçå=Å~ê=ÉääÉ=ÅçåÑêçåíÉ=äÉë= íìçá~åíë ä~ ê ~äáí =Çì=íê~î~áä=Éí=äÉìê=éÉêãÉííÉåí=ÇÉ=ãáÉìñ=áÇÉåJ íáñáéê=äéë=îçáéë= =íê~îéêë=äéëèìéääéë=~ííéáåçêé=äéìêë=çäàéåj íáñë=éêçñéëëáçååéäëk=  nì~åç=àû~á=åçããéåå =ã~=äáåéååé=éêçi=àé=ãé=çáë~áë=èìé àû~ää~áë=éåíêéê=ëìê=äé=ã~êåü =Çì=íê~î~áä=ã~áë=Éå=Åçìêë=ÇÛ~åJ å ÉI=àÛ~á=îçìäì=ÅçåíáåìÉêK=gÛ~á=Ç ÅçìîÉêí=Ç~åë=äÉ=ãçåÇÉ=ÇÉ äûéåíêééêáëéi=éå=çáëåìí~åí=~îéå=äéë=~ìíêéëi=äéë=çééçêíìåáí ë Éí=àÛ~á=Ç ÅçìîÉêí=èìÉ=äÉ=_~ÅHQ=çì=R=çìîêÉ=éäìë=ÇÉ=éçêíÉëK jéë=é~êéåíë=ãûçåí=íçìàçìêë=ä~áëë =äáäêé=çé=åçåíáåìéêi=áäë ãûçåí=ãæãé=éååçìê~ö =Å~ê=ÅÛÉëí=ÉëëÉåíáÉä=éçìê=Éìñ=äÉë íìçéë=éí=éäìë=àûéå=ñ~áë~áëi ãáéìñ=åû í~áí=éçìê=éìñ=ê Ó aáéä J ã I=äáÅÉåÅÉ=éêçÑÉëëáçååÉääÉ=éìáë=_~ÅHRI=ÄßíáãÉåíK  iéë=éêçñë=åçìë=éååçìê~öé~áéåí= =éçìêëìáîêé=éå=åçìë Ççåå~åí=ÇÉë=ÉñÉãéäÉë=ÇÉ=é~êÅçìêëK=fäë=åçìë=éê ëéåí~áéåí äéë=çáññ êéåíéë=éçëëáäáäáí ë=éí=äéë= ÅçäÉëI= ~=ãû~=ñ~áí=ê Ñä J ÅÜáêI= ~=ãû~=ñ~áí=ãçåíéê=ìå=ççëëáéê=ê=ó aáéä ã I=_qp=éìáë _~ÅHRI=áåÇìëíêáÉK  gû~á=é~ë=ã~ä=çáëåìí =~îéå=ìå=é~êê~áå=éäìë=ßö =èìá=~î~áí Åçåíáåì =ëéë= íìçéë=éí=èìá=ãû~=çáí=w=â=ëá=íì=ééìñi=éëë~áé=çé ÅçåíáåìÉêI= ~=íé=åçºíéê~=é~ë=öê~åç=åüçëé=éí= ~=éçìêê~=íé ëéêîáê=éå=å~ë=çé=åçìé=çìê=çì=çé=é éáå=êkkk=`û í~áí=éäìë=ìåé èìéëíáçå=çé=ë Åìêáí =ÇÉ=é~êÅçìêëI=ÅDÉëíJ JÇáêÉ=èìÉ=éäìë=çå=~ ÇÉ=Çáéä ãéëi=éäìë=çå=éëí=ëìëåééíáääé=çé=ñ~áêé=èìéäèìé=åüçj ëé=çé=çáññ êéåí=éçìê=éçìîçáê=ëûçìîêáê= =ÇÛ~ìíêÉë=ã íáéêë=ê Ó aáéä ã I=äáÅÉåÅÉ=éêçÑÉëëáçååÉääÉ=éìáë=_~ÅHRI=ÄßíáãÉåíK  ^ì=ç Äìí=Çì=arqI=àÉ=îçìä~áë=íê~î~áääÉê=~ì=Äçìí=ÇÉ=ÇÉìñ ~åëk=^éê ë=ìå=ëí~öé=çé=çáñ=ëéã~áåéëi=èì~åç=àû~á=åçããéåj Å =ã~=çéìñá ãé=~åå ÉI=àÉ=ãÉ=ëìáë=Çáí=èìÉ=àÉ=îçìä~áë=ÅçåíáJ åìéê=ä~=íü çêáék=i~=éê~íáèìé=ãû~î~áí=éññê~ó I=àÛ~î~áë=éÉìê ÇÉ=ãÛÉååìóÉêI=ÇÉ=Ñ~áêÉ=íçìàçìêë=ä~=ãÆãÉ=ÅÜçëÉ=Ê Ó aáéä J ã I=arq=éìáë=_~ÅHRI=áåÇìëíêáÉK=  qê ë=áåíéääáöéããéåíi=ä~=çáêéåíáçå=çì=arq=~î~áí=áãéçë ìå=ëí~öé=éå=éêéãá êé=~åå ÉI=Éí=àÛ~î~áë=éêáë=ÅçåëÅáÉåÅÉ=~ì Åçìêë=ÇÉ=ÅÉ=ëí~ÖÉ=èìÉ=àÉ=åÉ=îçìä~áë=é~ë=ãÛ~êêÆíÉê=~ì=ëí~J ÇÉ=ÇÉ=íÉÅÜåáÅáÉåI=èìÉ=äÉ=íê~î~áä=åÛ í~áí=é~ë=~ëëéò=áåí êéëj ë~åíi=é~ë=~ëëéò=çáîéêëáñá =Éí=íçìí=ëáãéäÉãÉåí=äÉ=ë~ä~áêÉ=Ê Ó arq=éìáë=_~åhri=áåçìëíêáék= mçìê=~ìí~åíi=åéííé=ç Åáëáçå=êÉëíÉ=Åçêê ä É= =ä~=ê ìëëáíé Éå=Ñáäá êéë=åçìêíéëi=åçí~ããéåí=äçêëèìûáä=ëû~öáí=éçìê=äé Çáéä ã =ÇÛ~ÅÅ ÇÉê= =ìåé= ÅçäÉ=ÇÛáåÖ åáéìêëk=mçìê=åéìñj ä I=äÉë=éêçÑÉëëÉìêë=éÉìîÉåí=àçìÉê=ìå=Öê~åÇ=ê äé=ç~åë=äû~åj Åçãé~ÖåÉãÉåí=~ì=éêçàÉí=ÇÉ=éçìêëìáíÉK=  bå ëçêíáé=çé=arqi=éçìê=éçìîçáê=àçìáê=çé=äû~î~åí~öé=çé ÅçåíáåìÉê=ëÉë= íìçéëi=ñ~ìí=æíêé=ç~åë=äéë=åáåè=éêéãáéêë=çé ä~=éêçãç=éçìê=~îçáê=äû~îáë=ñ~îçê~ääé=ê Ó aáéä ã I=arqI áåçìëíêáék=  gé=ë~î~áë=èìé=àé=éçìî~áë=éí=àé=ãé=ëìáë=ççåå É=äÉë=ãçóÉåëI Ç~åë=äÉë=arqI ëéìäë=äéë=åáåè=éêéãáéêë=êéåíêéåí=ç~åë=äéë ÅçäÉë=ÇÛáåÖ åáéìêë=éìääáåëi äé=äìí=éëí=çûæíêé=ã~àçê= =ä~=ñáå ÇÉ=ä~=ÇÉìñá ãé=~åå ÉK=gÛ~á=é~ëë =ìåé=~åå É= =Ä~ÅÜçíÉê éçìê=çäíéåáê=åéííé=éä~åé=ê Ó aáéä ã I=arq=éìáë=_~ÅHRI ÄßíáãÉåíK  `Éìñ=èìá=îçìä~áÉåí=íê~î~áääÉê=Éå=éäìë=çåí=íê~î~áää =Éå ÇÉÜçêë=Çì=ëí~ÖÉI=çå=~ää~áí= =äûfrq=éå=çéüçêëk=`éêí~áåë=ñ~áj ë~áéåí=äéìê=ëí~öé=éí=ìå=éçáåíi=åûéëí=íçìík=kçìë=çå=îçó~áí=çéë éêçñë=éå=çéüçêëi=çå=ëé=êéíêçìî~áí= =äûfrq=éçìê=íê~î~áääéê=ê Ó aáéä ã I=arq=éìáë=_~ÅHRI=áåÇìëíêáÉK NS

18 mlroprfsob=pbp= qrabp=lr=bkqobo=a^kp=i^=sfb=^`qfsb=w=nrbip=^o_fqo^dbp mlro=nrbiibp=^qqbkqbp=\ ^oožqbo=lr=`lkqfkrbo=w=mlro=nrbiibp=o^fplkpi=è=nrbiibp `lkafqflkp=\ o ëìã W ^ Åçí =ÇÉë=áåàçåÅíáçåë=Ñ~ãáäá~äÉë=çì=ÇÉë=ÅçåëÉáäë=éêçÇáÖì ë=é~ê=äé=åçêéë=éåëéáöå~åíi=èìéäë=~êöìãéåíë ééìîéåí=åçåî~áååêé=ìå= íìçá~åí=çû~êêæíéê=çì=çé=éçìêëìáîêé=ëéë= íìçéë=\=pá=çéë=éêçää ã~íáèìéë=çûçêçêéë= ÅçåçãáèìÉë ëìññáëéåí=é~êñçáë= =Ç ÅäÉåÅÜÉê=ä~=Ñáå=ÇÛìå=ÅóÅäÉ=ÇÉ=Ñçêã~íáçåI=ìåÉ=éêçéçëáíáçå=ÇÛÉãÄ~ìÅÜÉ=éÉìí= Ö~äÉãÉåí=Ç ÅáÇÉê ìå=àéìåé=çáéä ã = =êéåíêéê=ç~åë=ä~=îáé=~åíáîék=fåîéêëéãéåíi=ä~=ééìê=çûáåîéëíáê=äé=ã~êåü =Çì=íê~î~áä=~áåëá=èìÉ=ä~ ééêëééåíáîé=çûìå=ãéáääéìê=ë~ä~áêé=éílçì=çé=éäìë=ñçêíéë=éçëëáäáäáí ë=çé=éêçöêéëëáçå=àçìéåí=éäìí í=éå=ñ~îéìê=çé=ä~ éçìêëìáíé=çû íìçéëk= píçéééê=ëéë= íìçéë aé=äûáåå~é~åáí = =ëé=ñáå~ååéê=çéë= íìçéë=éäìë=äçåöìéë= =äûéñéêéëj ëáçå=çûìå=ëéåíáãéåí=çûìêöéååé= ÅçåçãáèìÉ= ié=ã~åèìé=çé=ãçóéå=ñáå~ååáéê=éëí=ìå=ñêéáå= =ä~=éçìêëìáj íé=çû íìçéë=èì~åç=äáéå=ãæãé=åéääéjåá=~î~áí= í =Éåîáë~Ö É é~ê=äû íìçá~åík=^áåëá=åéêí~áåë=çáéä ã ë= îçèìéåí=åä~áêéãéåí äé=ëéåíáãéåí=çûìêöéååé= ÅçåçãáèìÉ=èìá=äÉë=~=Åçåíê~áåí= ~êêæíéê=äéìêë= íìçéë=~ì=åáîé~ì=_~åholpi=ç~åë=ìå=åçåíéñj íé=çª=áä=äéìê=ëéãää~áí=çé=ëìêåêçáí=çáññáåáäé=çì=áãéçëëáääé ÇÉ=ãçÄáäáëÉê=äÛ~áÇÉ=Ñ~ãáäá~äÉK=  ^éê ë=ìå=_qpi=àé=åé=îçìä~áë=é~ë=ãû~êêæíéê=éí=éçìêëìáîêé Éå=äáÅÉåÅÉ=Éí=ã~ëíÉê=N=Éí=OI=ã~áë=ÅÛ í~áí=é~ë= îáçéåí=~ì åáîé~ì=ñáå~ååáéê= =ä~=ã~áëçåk=açåå=àû~á=çº=ãû~êêæíéê= =ä~ äáåéååé=ñáå~äéãéåí=ê Ó aáéä ã I=äáÅÉåÅÉ=éêçÑÉëëáçååÉääÉI áåñçêã~íáèìék  ^ ä~=ñáå=çé=ä~=o ãé=~åå ÉI=àÛ~á=Ñ~áí=ìå=ëí~ÖÉ=ÇÉ=P=ãçáë Ç~åë=ìåÉ=Ä~åèìÉK=pìáíÉ= = ~I=àÉ=ãÉ=íßí~áë=éçìê=Ñ~áêÉ=ìåÉ äáåéååé=çì=ìåé= ÅçäÉ=ÇÉ=ÅçããÉêÅÉI=ã~áë=îì=äÉ=éêáñ=Ê Ó aáéä J ã I=_qpI=Ä~åèìÉK=  gû~á=~ìëëá=åüçáëá=äéë= íìçéë=åçìêíéë=å~ê=àé=îçìä~áë=~îçáê=ìå ë~ä~áêéi=íçìë=ãéë=~ãáë=~î~áéåí=ìå=éãéäçá=éí=~ì=åáîé~ì Ç ééåëéëi=åûéëí=äáãáí =èì~åç=çå=éëí= íìçá~åí=éí=~îçáê=ãçå ~ìíçåçãáé=åû í~áí=èìéäèìé=åüçëé=çûáãéçêí~åí=ê Ó aáéä ã I äáåéååé=éêçñéëëáçååéääéi=ä~åèìék  fä=ãé=í~êç~áí=çé=êéåíêéê=ç~åë=ä~=îáé=~åíáîéi=àû~î~áë=éåîáé ÇÉ=ã~åÖÉê= =ã~=ñ~áãi=àûéå=~î~áë=ã~êêé=çé=ã~åöéê=çéë éßíéë=ê Ó aáéä ã I=arqI=áåÇìëíêáÉK= pçìë=äé=åçìé=çûìåé=éêçãéëëé=çûéãä~ìåüé=áãã Çá~íÉ a~åë=åé=åçåíéñíéi=ä~=éêçãéëëé=çûìåé=éãä~ìåüé=çäíéåìé äûáëëìé=çûìå=ëí~öé=çì=çûìåé=~äíéêå~ååé=ééìí= Ö~äÉãÉåí ëéêîáê=çé=ãçíáñ= =äû~êêæí=çéë= íìçéëi=ëìêíçìí=äçêëèìé=é~ê~äj ä äéãéåíi=ëé=çéëëáåéåí=çéë=éçëëáäáäáí ë=çé=ñçêã~íáçå=éå áåíéêåé=éçìê=äé=àéìåé=çáéä ã K=bëíáã~åí=èìÉ=ä~=éêçäçåÖ~J íáçå=çé=äéìêë= íìçéë=åé=äéìê=~ééçêíéê~áí=èìûìå=ä~ö~öé íü çêáèìé=ççåí=áäë=ãéëìêéåí=ã~ä=äû~ééçêíi=åéë=çéêåáéêë ~ÅÅçêÇÉåí=ìåÉ=éêáãÉ= =äûéñé êáéååé=éêçñéëëáçååéääéi=ó=åçãj éêáë=éçìê=ä~=ëìáíé=çé=äéìê= îçäìíáçåk=`éä~=ëéãääé=é~êíáåìj äá êéãéåí=ë~áëáëë~åí=ç~åë=äé=çáëåçìêë=çéë=çáéä ã ë=ëûçêáéåj í~åí=îéêë=äéë=ã íáéêë=çé=ä~=ä~åèìék  nì~åç=àû~á=éì=ìå=`afi=àé=ãé=ëìáë=çáí=w=áä=åé=ñ~ìí=é~ë=åê~j ÅÜÉê=ÇÉëëìëK=açåÅI=àÛ~á=ë~áëá=ÅÉííÉ=çééçêíìåáí =Ê Ó aáéä J ã I=äáÅÉåÅÉ=éêçÑÉëëáçååÉääÉI=Ä~åèìÉK  gû í~áë=ãçíáî = =äûáç É=ÇÛÉåíêÉê=ëìê=äÉ=ã~êÅÜ =Çì=íê~î~áäI çå=ãû~=éêçéçë =äé=éçëíé=çé=ãçå=åü~êö =ÇÉ=ëí~ÖÉK gé=ãé ëìáë=çáíi=èìûéëíjåé=èìé=íì=ñ~áë=\=bíêé=~ëëáë=ëìê=ìåé=åü~áëé åçåi= ~=ãé=ë~çìäé=çé=êééêéåçêé=ãéë= íìçéëi ÇçåÅ=àÛ~á=íê~åJ ÅÜ =ê~éáçéãéåí=á=gû~ìê~áë=äáéå=ñ~áí=ìåé=äáåéååé=éêç=ã~áë ÅçããÉ=xä~=Ä~åèìÉz=ãÛ~=ÉãÄ~ìÅÜ =ÇáêÉÅíÉãÉåíI=àÛ~î~áë=ìå éçëíé=èìá=ãû~ííéåç~áí=èìéäèìéë=ëéã~áåéë=~éê ë=ä~=ñáå=çé=ãéë íìçéë=ê Ó aáéä ã I=_qpI=Ä~åèìÉK  gé=ë~î~áë=èìé=àé=éçìî~áë=êéåíêéê=éå=ä~åèìé=éí=èìûáä=ó=~ éäéáå=çé=ñçêã~íáçåë=éå=áåíéêåék=jæãé=ëá=çå=~êêáîé=~îéå=ìå _~ÅHRI=áä=ó=~=èì~åÇ=ãÆãÉ=ìå=é~ëë~ÖÉ=~ì=ÖìáÅÜÉíI=Éí=äÉë Ñçêã~íáçåë=áåíÉêåÉë=ëçåí=äÉë=ãÆãÉë=èìÛçå=~áí=ìå=_~ÅHO=çì ìå=_~åhr=ê Ó aáéä ã I=_qpI=Ä~åèìÉK m~ê=ã~åèìé=çûáåí êæí=çì=çé=ãçíáî~íáçå mçìê=çû~ìíêéë=çáéä ã ë=éå=êéî~ååüéi=åûéëí=äé=ã~åèìé=çûáåj í êæí= =äû Ö~êÇ=ÇÉë= íìçéë=èìá=äéë=~=éçìëë ë= =~êêæíéê=äéìê Ñçêã~íáçåK=`É=ã~åèìÉ=ÇÛáåí êæí=êéåçìîêé=éäìëáéìêë=íóééë ÇÉ=ê ~äáí ëk=fä=éëíi=éçìê=åéêí~áåëi=äûéñéêéëëáçå=çûìåé=ä~ëëáj íìçé=êéëëéåíáé= =äû Ö~êÇ=Çì=ãçåÇÉ= íìçá~åí=éí=çé=íçìí=åé èìûáä=åçãéçêíéi=åçí~ããéåí=éå=íéêãéë=çé=åçååçí~íáçåë=ëåçj ä~áêéëk=mçìê=çû~ìíêéëi=áä=íê~üáí=ìå=ã~åèìé=çû~ãäáíáçåi=ä~ îçäçåí =ÇÉ=Ñ~áêÉ=Å~êêá êé= í~åí=íçìí=ëáãéäéãéåí=~äëéåíé ÇÉ=äÉìêë=éêçàÉíë=éêçÑÉëëáçååÉäëK=iÉ=ã~åèìÉ=ÇÛáåí êæí=åûéëí Éå=çìíêÉ=é~ë=íçìàçìêë=Åä~áêÉãÉåí=~îçì I=ÅÉêí~áåë=éê Ñ J ê~åí=ëìöö êéê=ìå=ç Ñ~ìí=ÇÉ=ãçíáî~íáçå=éçìê=àìëíáÑáÉê=äÉìêë NT

19 mlroprfsob=pbp= qrabp=lr=bkqobo=a^kp=i^=sfb=^`qfsb=w=nrbip=^o_fqo^dbp mlro=nrbiibp=^qqbkqbp=\ ÅÜçáñ=ÇÉ=åÉ=é~ë=ÅçåíáåìÉê=äÉìê=Ñçêã~íáçåK=m~êÅÉ=èìÛáä=êÉéê J ëéåíé=ìå=é~äáéê=çé=ñçêã~íáçå=äáéå=ëìé êáéìê= =ÅÉäìá=ÇÉë Ñáäá êéë=åçìêíéëi=äé=íêçáëá ãé=åóåäé=ééìí=~ìëëá=æíêé=ëçìêåé ÇÛ~ééê ÜÉåëáçå=éçìê=ÅÉë= íìçá~åíë=éí=äûáã~öé=èìûáäë=~ëëçj ÅáÉåí=~ìñ=Ñçêã~íáçåë=äçåÖìÉëI=ìå=ÑêÉáå= =ä~=éçìêëìáíé ÇÛ íìçéëk==  iû ÅçäÉ=ÇÛáåÖ åáéìê= í~áí= äçáöå É=ÇÉ=ÅÜÉò=ãçáI=Éí=àÉ åû~î~áë=éäìë=ä~=ãçíáî~íáçå=~éê ë=çéìñ=~åë=çé=ñ~å=éí=çéìñ ~åë=çé=_qpá=pá=~éê ë=ãçå=_~å=àû~î~áë=çáêéåíéãéåí=ñ~áí=äé _qpi=àû~ìê~áë=éçìëë =àìëèìû =ä~=ã~ íêáëéi=ã~áë=äûßöé=ñ~áë~åíi ÅÛ í~áí=ìåé=çéíáçå=èìá=çéîéå~áí=çäëçä íék=bí=àé=åûéå=éçìî~áë éäìë=çéë= íìçéë=ê Ó aáéä ã I=_qpI=áåÑçêã~íáèìÉK  iéë= íìçéë=ãûçåí=îáíé=ñ~íáöì I=àÉ=ÅçããÉå ~áë= =Éå=~îçáê ã~êêé=>=ê Ó aáéä ã I=äáÅÉåÅÉ=éêçÑÉëëáçååÉääÉI=Ä~åèìÉK  gû~á=êéççìää =éäìëáéìêë=ñçáë=~ì=åçìêë=çé=ã~=îáé=ëåçä~áêéi ëá=àé=êééêéåçë=íêçáë=~åë=çé=åìêëìë=ëåçä~áêé=åéä~=ãé=ñ~áí=çì OS=~åë=Ç~åë=ä~=îáÉ=~ÅíáîÉK=gÉ=ãÉ=ëìáë=ÇáíI=àÛ~ìê~áë=ìå=_~ÅHO EÁF=à~ã~áë= í =Äçå=ÇÛ ÅçäÉI=à~ã~áë=íê ë=äçå= ä îéi=éêéãáéê ÇÉ=ä~=Åä~ëëÉ=Ê Ó aáéä ã I=arqI=ÄßíáãÉåíK  gé=åû~î~áë=é~ë=íêçé=ä~=ãéåí~äáí =ÇÉ=äÛ ÅçäÉ=ÇÛáåÖ åáéìêëi àé=äéë=åçåå~áëi=àé=äçëëé=~îéå=éìñi=àû í~áë=éäìí í=é~ë=ç~åë=äé ãçåçé= íìçá~åíi=ìå=é~å~åü =ÉåíêÉ=éêçÑáíÉê=ÇÉ=ä~=àÉìåÉëëÉI é~ë=é~ëëéê=ãçå=íéãéë=ç~åë=ãéë=å~üáéêë=íçìí=éå=~ëëìê~åí ëéë=~êêá êéëk gé=åé=ãé=ëìáë=é~ë=ççåå =äéë=ãçóéåë=çé=ñ~áêé _~ÅHRI=àÉ=åÉ=äÉ=êÉÖêÉííÉ=é~ëI=éçìê=ÄçëëÉê=ÅçããÉ=ìå=Ç ê~j í =íçìíé=ë~=îáé=ê Ó aáéä ã I=arqI=áåÇìëíêáÉK  pá àû~î~áë=ñ~áí=çéë= íìçéë=äçåöìéëi=àûó=ëéê~áë=éååçêéi=àû~ìj ê~áë=ééìíjæíêé=éäìë=çé=êéëéçåë~äáäáí ëi=ã~áë=àé=åû~á=é~ë=îê~áj ãéåí=éåîáé=çûæíêé=åüéñi=åé=åûéëí=é~ë=ãçå=å~ê~åí êé=ê Ó aáéä J ã I=äáÅÉåÅÉ=éêçÑÉëëáçååÉääÉI=áåÑçêã~íáèìÉK mçìêëìáîêé=ëéë= íìçéë iéë=ëí~íáëíáèìéë=ãçåíêéåí=èìé=ä~=éçìêëìáíé=çéë= íìçéë ÅçåÅÉêåÉ=äÉë=arq=~î~åí=íçìí P K mê ë=çé=s=ëìê=nm=ëûçêáéåíéj ê~áéåí=îéêë=ìå=_~åhr=åçåíêé=ìå=íáéêë=çéë=_qp=ëéìäéãéåík i~=éêçéçêíáçå=ëéê~áí=éååçêé=ãçáåçêé=éå=äáåéååé=éêçñéëëáçåj åéääéi=åéääéjåá=åû í~åí=é~ë=çéëíáå É= =ÆíêÉ=éçìêëìáîáÉK=oÉëJ íé= =ë~îçáê=åé=èìá=~=áååáí =ÅÉë= íìçá~åíë= =éêçäçåöéê=äéìêë Ñçêã~íáçåëI=ë~ÅÜ~åí=èìÛ~ìÅìå=ÇÛÉìñ=åÛ~=áåÇáèì =~îçáê=åüçáj ëá=çé=åçåíáåìéê=éå=ê~áëçå=çûìå=ã~êåü =áååéêí~áåk== içêëèìûçå=éå=~=äéë=ãçóéåë=éí=èìé=äûçå=éëí=ç~åë=äé=ççìíé aé=ä~=ãæãé=ñ~ çå=èìé=ä~=åçåíê~áåíé=ñáå~ååá êé=ééìí=éçìëj ëéê=çéë=àéìåéë=çáéä ã ë= =ÅÉëëÉê=äÉìêë= íìçéëi=ä~=åéêíáíìj ÇÉ=ÇÉ=éçìîçáê=ÇáëéçëÉê=ÇÛìå=ëçìíáÉå=Ñ~ãáäá~ä=Éå=ä~=ã~íá J êé=ééìí= Ö~äÉãÉåí=áåÅáíÉê=èìÉäèìÉë=ìåë=ÇÛÉåíêÉ=Éìñ= êéëíéê=ç~åë=äé=åáêåìáí=çéë=åìêëìë=çé=ñçêã~íáçåk=mçìê=åéìñ èìá=ëûáåëåêáîéåí=ç~åë=åéííé=íê~àéåíçáêéi=~éé~ê~áí=éå=åçåíêéj é~êíáéi=äûáç É=èìÛáäë=åÉ=ëÉ=ëÉåí~áÉåí=é~ë=ëìÑÑáë~ããÉåí=ãºêë éçìê=ëé=ä~ååéê=ç~åë=ä~=îáé=~åíáîék=  gé=ãé=çáë~áë=èìé=àû~î~áë=éååçêé=ìå=~îéåáê=ëåçä~áêéi=àû í~áë ~ëëéò=àéìåé=éí=àé=åû~î~áë=é~ë=çûáãé ê~íáñ=ñ~ãáäá~äi=àé=éçìj î~áë=åçåíáåìéê=ãéë= íìçéë=éí=êéëíéê=åüéò=ãéë=é~êéåíë=ê Ó aáéä ã I=_qp=éìáë=_~ÅHRI=áåÑçêã~íáèìÉK  gé=ãé=ëéåí~áë=ééìíjæíêé=íêçé=àéìåéi=é~ë=~ëëéò=ãºêi=àé åû~î~áë=é~ë=éåîáé=çé=êéåíêéê=íçìí=çé=ëìáíé=ëìê=äé=ã~êåü =Çì íê~î~áäk=méìê=çûæíêé=ñ~åé= =ÇÉë=êÉëéçåë~Äáäáí ë=~ìëëái=àé åû~î~áë=èìé=nv=~åë=ê Ó aáéä ã I=_qp=éìáë=_~ÅHRI=áåÇìëJ íêáék  gé=åé=ãé=ëéåí~áë=é~ë=éêæí= =ÉåíêÉê=ëìê=äÉ=ã~êÅÜ =Çì=íê~J î~áäi=äéë=çéìñ=~åë=çé=ñçêã~íáçå=åû í~áéåí=é~ë=~ëëéò=éçìê ~îçáê=ìåé=äçååé=èì~äáñáå~íáçå=ç~åë=ä~=ã Å~åáèìÉ=Éí=àÉ=åÉ ãé=ëéåí~áë=é~ë=éêæí= =~ÑÑêçåíÉê=ÇÉë=éêçàÉíëI áä=ãé=ñ~ää~áí=çì íéãéë=ê Ó aáéä ã I=arq=éìáë=_~ÅHRI=áåÇìëíêáÉK mçìê=~ééêéåçêé= =ã~å~öéê=éí=ö~öåéê=éå=êéëéçåë~äáäáí ë ié=ã~å~öéãéåí=~éé~ê~ í=åçããé=åçåëìäëí~åíáéä= =äû îçj äìíáçå=éêçñéëëáçååéääé=w=çå=åé=ééìí= îçäìéê=éí=éêéåçêé=çéë êéëéçåë~äáäáí ë=èìé=ëá=äûçå=éëí=å~é~ääé=çûéåå~çêéê=ìåé èìáééi=éêáååáé~äé=ç Ñáåáíáçå=Ççåå É=Çì=ã~å~ÖÉãÉåíK=bí ÅÛÉëí=éê Åáë ãéåí=éçìê=çäíéåáê=ìå=íáíêé=èìá=äéìê=êéåçåå~áëj ëé=åéííé=~éíáíìçéi=éí=ö~öåéê=í~åí=éå=ë~îçáêjæíêé=èìûéå=êéëj éçåë~äáäáí ëi=èìé=åéêí~áåë= íìçá~åíë=çåí=ç ÅáÇ =ÇÛ~ääÉê îéêë=ìåé=ñçêã~íáçå=çé=íóéé=_~åhrk=aé=ã~åá êé=öäçä~äéi ÅÉë= íìçá~åíë=çåí=é~êñ~áíéãéåí=áåí Öê =äûáç É=èìÛáä=äÉìê=Ñ~äJ ä~áí=éçìêëìáîêé=äéìêë= íìçéë=ëûáäë=îçìä~áéåí= îçäìéê=éäìë í~êçk=mçìê=~ìí~åí=äéë=ãçç~äáí ë=çûáåí Öê~íáçå=ÇÉ=ÅÉííÉ ÅçåîáÅíáçå=ÇáÑÑ êéåíi=åéääéjåá=éçìî~åí=æíêé=íê~åëãáëé=é~ê äéë=é~êéåíë=éìñjãæãéëi=ñçêö É= =äûáëëìé=çûìå=ëí~öé=çì ëûáãéçëéê=éäìë=í~êçáîéãéåí=~éê ë=èìéäèìéë=~åå Éë=ÇÛÉñJ é êáéååé=éêçñéëëáçååéääék=ié=ñ~áí=èìé=äéë= íìçá~åíë=çé _~ÅHOLP=íÉêãáåÉåí=Ö å ê~äéãéåí=í í=äéìêë= íìçéëi=éåíêé NV=Éí=OO=~åëI=ÉñéäáèìÉ=éçìêèìçáI=Ç~åë=ÅÉêí~áåë=Å~ëI=ÅÉ=äáÉå ÉåíêÉ=Çìê É=ÇÉë= íìçéë=éí=êéëéçåë~äáäáí ëi= ãéêöé=éäìë=çì ãçáåë=äéåíéãéåí=ëéäçå=äéë=å~ëk=m~ë=~ëëéò=ãºêë=~ì=ãçãéåí P båèìæíé=ãéå É=~éê ë=çéë=ä~åüéäáéêë=ommo=éåíê ë=éå=frq=çì=éå=pqp=~éê ë=äé=_~å=ejáåáëí êé=çé=äû ÇìÅ~íáçå=å~íáçå~äÉI kçíé=çdáåñçêã~íáçå=åømukoqf= NU

20 mlroprfsob=pbp= qrabp=lr=bkqobo=a^kp=i^=sfb=^`qfsb=w=nrbip=^o_fqo^dbp mlro=nrbiibp=^qqbkqbp=\ ÇÛÉåíêÉê=Ç~åë=ä~=îáÉ=~ÅíáîÉI=ÅÉêí~áåë= íìçá~åíë=çåí=äéëçáå ÇÉ=íÉãéë=éçìê=éÉêÅÉîçáê=ÅÉííÉ=Åçêê ä~íáçåk=  i~=ñçêã~íáçå=éå=äáåéååé=éêç=åû í~áí=é~ë=~ëëéò=éê ÅáëÉ åçí~ããéåí=éå=çêçáík=iéë=çéìñ=~åå Éë=ÇÉ=j~ëíÉê=ãÛçåí ~ééêáë=äé=íê~î~áä=çé=ê ÑäÉñáçåI=áä=ó=~î~áí=ÄÉ~ìÅçìé=ÇÉ=íê~î~áä Éå= èìáééi=çéë=éêçàéíë= =êéåçêéi=åû í~áí=éäìë=çêáéåí =ãçåj ÇÉ=éêçÑÉëëáçååÉä=Éí=ã~å~ÖÉãÉåíI=äÉ=åáîÉ~ì= í~áí=ëìé êáéìê Éí=çå=~î~áí=ÄÉ~ìÅçìé=éäìë=ÇÉ=íê~î~áä=Ê Ó aáéä ã I=äáÅÉåÅÉ éêçñéëëáçååéääé=éìáë=_~åhri=äßíáãéåík  gé îçìä~áë=éçìêëìáîêé=ãéë= íìçéë=èìçáèìûáä=~êêáîéi=ãé Çáë~åí=èìÉ=éäìë=äÉ=íáíêÉ=Éëí= äéî I=éäìë=ÅÉ=ëÉê~=Ñ~ÅáäÉ=éçìê êéåíêéê=ç~åë=ìåé=ëçåá í = =ìå=éçëíé=çé=êéëéçåë~äáäáí I=éçìê ã~å~öéê=çéë= èìáééëi=éí=é~ê=ê~ééçêí=~ìñ=öêáääéë=çé=ë~ä~áêéëi ÅÉ=åÛ í~áí=é~ë=ìå=ëçìåá=çé=ã~íìêáí K=aÛ~áääÉìêëI=Ç~åë=ã~ ëçåá í =äéë=öêáääéë=ëçåí=éå=ñçååíáçå=çéë=çáéä ãéë=~îéå=äéëj èìéäë=çå=êéåíêé=ê Ó aáéä ã I=arq=éìáë=_~ÅHRI=áåÑçêã~íáèìÉK  gé=ãé=çáë~áë=èìé=àû~ìê~áë=ìå=ãéáääéìê=ã íáéêi=éäìë=çû~êj ÖÉåíI=éäìë=ÇÉ=éçëëáÄáäáí =ÇÛ îçäìíáçåi=éäìë=çé=êéëéçåë~äáäáj í ëk=ié=ëí~íìí=çûáåö åáéìêi=åûéëí=ìåé=éçêíé=çìîéêíék=pá=çå=îéìí Ñ~áêÉ=íÉÅÜåáÅçJÅçããÉêÅá~äI=ëá=çå=~=ìå=Çáéä ãé=çûáåö åáéìêi ÅÉä~=éÉìí=ëÉêîáêI=ÅÛÉëí=ìå=íáíêÉ=èìá=çìîêÉ=ÅÉêí~áåÉë=éçêíÉëI èìé=åé=ëçáí=ç~åë=äéë= íìçéë=çé=ã~êåü I=Ç~åë=äÉë=êÉëëçìêÅÉë Üìã~áåÉë=Ê Ó aáéä ã I=arq=éìáë=_~ÅHRI=áåÑçêã~íáèìÉK  gé=îçìä~áë=éçìêëìáîêé=éçìê=éëë~óéê=çû~îçáê=ìå=ãéáääéìê=éçëj íéi=æíêé=ãáéìñ=é~ó I=ìå=éçëíÉ=ìå=éÉì=éäìë=áåí êéëë~åíi=é~ë àìëíé=íéåüåáåáéåk=pá=äû ÅçäÉ=ãÛ~ÅÅÉéí~áíI=àÉ=Åçåíáåì~áëK=gÛ~î~áë ÅÉêí~áåÉë=~ãÄáíáçåë=èìÉ=äÉ=_qp=åÉ=ãÉ=éÉêãÉíí~áí=é~ë=ÇÛ~íJ íéáåçêé=ñ~åáäéãéåíi=äû~ëééåí=ã~å~öéãéåí=é~ê=éñéãéäék=ié _qp=éëí=íéåüåáèìéi=áä=åé=ééêãéí=é~ë=çû~îçáê=ê~éáçéãéåí=çéë éçëíéë=çé=åüéñ=çé=éêçàéíi=áä=ñ~ìí=éäìë=çé=íéãéë=éí=çé=ñçêj ã~íáçå=ééêëçååéääék=gé=îçìä~áë=ãé=çáîéêëáñáéê=é~êåé=èìé äû ÅçäÉ= í~áí=~ëëéò=ö å ê~äáëíéi=éí=~ìëëá=~îçáê=ìåé=îáëáçå éäìë=ä~êöéi=~îçáê=çéë=åçìêë=çé=ã~å~öéãéåíi=çé=öéëíáçå=çé éêçàéíi=çé=ã íüçççäçöáéi=èìé= ~=ãû~êãé=éçìê=~îçáê=ìå=éçëj íé=íóéé=åüéñ=çé=éêçàéí=~îéå=çé=äû~ìíçåçãáé=éí=çéë=êéëéçåj ë~äáäáí ë=ê Ó aáéä ã I=_qp=éìáë=_~ÅHRI=áåÑçêã~íáèìÉK  gé=äû~î~áë=éå=íæíé=ç ë=äé=ç é~êík=gé=ë~î~áë=èìû~ì=äçìí=çé íêçáë=~åë=éå=í~åí=èìé=íéåüåáåáéåi=áä=ó=~î~áí=çé=ñçêíéë=åü~ååéë èìé=àû~áé=ñ~áí=äé=íçìê=çé=åé=èìé=àé=éçìî~áë=ñ~áêé=çûáåí êéëj ë~åí=ç~åë=äé=ã íáéêi=àé=ë~î~áë=èìé=àé=ëéê~áë=ääçèì =é~ê=äé Çáéä ãéi=ççåå=éçìê=~îçáê=éäìë=çé=êéëéçåë~äáäáí ë=éí=íê~î~áääéê ëìê=çéë=åüçëéë=éäìë=áãéçêí~åíéëi=áä=ãé=ñ~ää~áí=ìå=_~åhr=ê Ó aáéä ã I=arq=éìáë=_~ÅHRI=áåÑçêã~íáèìÉK  gé=îçìä~áë=ãé=çáîéêëáñáéêi=~îçáê=ìåé=çìîéêíìêé=çûéëéêáík=fä Ñ~ìí=ÆíêÉ=Åä~áêI=äÉ=Çáéä ãé=çûáåö åáéìê=çìîêé=~ìëëá=çéë=éçêíéëk `ÛÉëí=ìåÉ=ÅÉêí~áåÉ=Ö~ê~åíáÉ=ÇÛ~ÅÅ ë= =ÅÉêí~áåë=éçëíÉë=Ê Ó aáéä ã I=_qp=éìáë=_~ÅHRI=áåÇìëíêáÉK iû ÅçäÉ=çì=äÛìåáîÉêëáí mçìê=äéë=çáéä ã ë=çé=ñáäá êéë=íéåüåçäçöáèìéë=èìá=ëûçêáéåj íéåí=îéêë=ìå=_~åhri=äéë= ÅçäÉë=ÇÛáåÖ åáéìê=çññêéåí=ìå=å~çêé é~êíáåìäá êéãéåí=éêçéáåé= =äû~åèìáëáíáçå=çé=åçìîéääéë=åçãj é íéååéëk=`üéò=äéë=ééêëçååéë=áåíéêêçö ÉëI=ÅÉííÉ=çêáÉåí~J íáçå=éëí=éêáçêáí~áêé=éìáëèìé=åçããìåé= =íçìë=äéë=íáíìä~áêéë ÇÉ=arqI= =ìåé=é~êíáé=çéë=íáíìä~áêéë=çé=_qp=éí=èìéäèìéë äáåéååéë=éêçñéëëáçååéääéëk=  `Û í~áí=ä~=ëéìäé= ÅçäÉ=ÇÛáåÖ åáéìê=èìá=éêçéçë~áí=ìåé=ëéåj íáçå=ãáåêç=íéåüåáèìéi=éí=~ìëëá=ìåé=çéë=ëéìäéë= ÅçäÉë=èìá=éÉêJ ãéííé=~ìñ=_qp=çûéåíêéê=ëìê=ççëëáéê=ë~åë=é~ëëéê=é~ê=äéë Åä~ëëÉë=éê é~ê~íçáêéë=ê=ó aáéä ã I=_qp=éìáë=_~ÅHRI=áåÇìëJ íêáék  gé=ëìáë=êéåíê =Éå= ÅçäÉ=ÇÛáåÖ åáéìê=ëìê=ççëëáéê=éí=~îéå=ìå ééíáí=íéëíi=èìá=åû í~áí=é~ë=çáññáåáäé=éçìê=èìéäèìûìå=èìá=~î~áí ìå=_qp=çûáåñçêã~íáèìé=çé=öéëíáçåk= ~=ëû~çêéëëé= =ÅÉìñ=èìá çåí=ñ~áí=åéííé=ñçêã~íáçå=ê Ó aáéä ã I=_qp éìáë=_~åhri=áåñçêj ã~íáèìék=  lå=é~ëëé=ìå=åçååçìêë=åçããìå= =íçìíéë=äéë= ÅçäÉë= =äû Åêáí Éí=éçìê=ÅÉêí~áåÉë= ÅçäÉë= =äûçê~äi=çì=ìå=éåíêéíáéå=çê~äi=çå ëûáåëåêáí=éí=çå= ãéí=íêçáë=åüçáñk=è=äûáëëìé=çì=åçååçìêëi=çå=~ ìåé=åçíé=éí=çéë=~îáë=çé=éêçñéëëéìêë=ê Ó aáéä ã I=arq=éìáë _~ÅHRI=áåÑçêã~íáèìÉK iéìê=éåíê É=Ç~åë=ÅÉ=íóéÉ=ÇÛ í~ääáëëéãéåí=éëí=åçåçáíáçåj å É= =ä~=ê ìëëáíé=çûìå=éñ~ãéå=îçáêé=~ìñ=ê ëìäí~íë=~åí J êáéìêéãéåí=çäíéåìë=é~ê=äû íìçá~åíi=ãæãé=äçêëèìé=äéë= ÅçäÉë Éå=èìÉëíáçå=åÉ=êÉä îéåí=é~ë=çì=ê~åö=^k=bääé=éëí=ççåå=~ëëáj ãáä É= =ìåé=ñçêãé=çé=åçååçìêëi=ë~åü~åí=èìé=äéë=éä~åéë ÇÛÉåíê Éë=ëçåí=äáãáí Éë=éçìê=äÉë=íáíìä~áêÉë=ÇÉ=ÅÉë=Ñáäá êéë Éí=èìÛ~ì=Ñáå~äI=äÉë=Çáéä ã ë=çé=_qp=éí=çé=arq=êééê ëéåj íéåí=ãçáåë=çûìå=èì~êí=çéë=çáéä ã ë=çûáåö åáéìêë Q K Q bå=ommti=ëéìäë=nukqb=çéë=ééêëçååéë=ñçêã ë=ç~åë=çéë= ÅçäÉë=Ü~Äáäáí ë=é~ê=ä~=`çããáëëáçå=çéë=íáíêéë=çûáåö åáéìê= í~áéåí=áëëìë=çé=ñáäá êéë=åçìêíéë=w UKSMB=~î~áÉåí=çÄíÉåì=ìå=arqI=PKNMB=ìå=_qp=Eo~ééçêí=ÇÉ=ä~=NVÉ=ÉåèìÆíÉ=Çì=`kfcpI=OMMU=WNQFK NV

ÅÆ ÁÆÄ ÀÅ ½½¼ ÈÖÒÔ Ñ ÈÖÓ ÙÖ ÐÒ ËعÑÒØ Ø Ù Ð ÑÖ ¾¼¼½ ØÑÔ ¼ ¼ ¹ ½¾ ¼ ÍÍÆ ÅÌÊÁÄ ËÍÈÈÄÅÆÌÁÊ ÈÊÅÁË Æ³ÁÅÈÇÊÌ ÉÍÄÄ ÄÍÄÌÊÁ ÈÊÅÁË ÁÆËÌÊÍÌÁÇÆË ÚÖ Þ ÕÙ ÚÓÙ ÚÞ ØÓÙØ Ð ¾ Ô Ð³ÜÑÒ ÖÔÓÒÞ ØÓÙØ Ð ÕÙ ØÓÒ ÚÓÙ Ò ÚÞ ÓÒ ÚÓÙ

Plus en détail

Ì ÈÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ø ØÖ ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ËÔ Ð Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÅÓ Ð Ø ÓÒ ÝÒ Ñ ÕÙ ÐÙÜ Ô Ö ÒØ º ÔÔÐ Ø ÓÒ ÙÜ ÔÖÓ Ù ÖÙ ÐÐ Ñ ÒØ Ò ÐØÖ Ø ÓÒ Ø ÖÓ ÓÒº Ô Ö Ú Ë ÊÎ Ì ËÓÙØ ÒÙ Ð ¾ ÒÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ Ú ÒØ Ð ÙÖÝÓÑÔÓ

Plus en détail

Æ Ó ³ÓÖ Ö ºÍº ½ ¼ ËÈÁ ¾ ÍÒ Ú Ö Ø Ð È Ð ¹ Ð ÖÑÓÒØ ÁÁ ÓÐ ÓØÓÖ Ð Ë Ò ÔÓÙÖ Ð³ÁÒ Ò ÙÖ Ð ÖÑÓÒع ÖÖ Ò ÌÀ Ë ÈÖ ÒØ Ô Ö Ê Ñ ÇÊÆ Ì ÁÒ Ò ÙÖ Ð³ ÆËÈË Ñ ÖÓ Ð ØÖÓÒ ÕÙ Ø ³ ÒØÖÙÑ ÒØ Ø ÓÒ ÍÒ Ú Ö Ø ÄÓÙ È ËÌ ÍÊ ÈÓÙÖ Ó Ø Ò

Plus en détail

Î Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ ÑÓ Ð Ó Ø Ð Ô Ö ÔØ ÓÒ Ð ÕÙ Ð Ø ÓÙ Ø ÕÙ Ò ÙÒ Ò Ñ Ð ÐÐ ÓÒ ÖØ Ø ³ÓÔ Ö Ö Ã ÀÄ Ñ Ð Ð Ö Ñº Ö Ì ÓØÓÖ Ø Ö Ø ÙÖ Ø Å Ð ÊÍÆ Í Ä ÓÖ ØÓ Ö ³ Ù Ð ÁÊ Å È Ö Ä ÓÖ ØÓ Ö ³ ÓÙ Ø Õ٠гÍÒ Ú Ö Ø ÙÅ Ò Ä Å Ò Ì ÔÖ ÒØ

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ËÙ ÆÌÊ ³ÇÊË Ê ÔÔÓÖØ ÒØ ÕÙ ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ ³ÙÒ À Ð Ø Ø ÓÒ Ö Ö Ê Ö Â Ò¹ Ö ÒÓ ÅÇÆÁÆ Ö Ò Ì Ð ÓÑ Ê² ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ÙÜ Ñ Ø Ó ÓÖÑ ÐÐ ÔÓÙÖ Ð ÐÓ Ð ËÓÙØ ÒÙ Ð Ù ÚÖ Ð ¾¼¼¾ Ú ÒØ ÙÒ ÙÖÝ ÓÒ Ø ØÙ Ô Ö

Plus en détail

ÇÄ Ë ÅÁÆ Ë È ÊÁË ÓÐÐ ÓØÓÖ Ð ÌÀ Ë ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö ÓØ ÙÖ Ð³ ÓÐ Å Ò È Ö ËÔ Ð Ø ÅÓÖÔ ÓÐÓ Å Ø Ñ Ø ÕÙ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ô Ö Î Ð ÖÝ Ê ÓÒ Ð ½ Ñ Ö ¾¼¼½ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð ÅÓÖÔ ÓÐÓ Å Ø Ñ Ø Õ٠г Ò ÐÝ ÓÒ Ø ÓÒ

Plus en détail

ÆÙÑ ÖÓ ³ÓÖ Ö Í ½½ Ë ¾ È Ì ¼ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ä ÁË È Ë Ä Íº ºÊº Ê Ö Ë ÒØ ÕÙ Ø Ì Ò ÕÙ µ ÇÄ Ç ÌÇÊ Ä Ë Ë Á Æ Ë ÇÆ Å ÆÌ Ä Ë ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö Ç Ì ÍÊ ³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ËÈ Á ÄÁÌ ÈÀ ËÁÉÍ Ë È ÊÌÁ ÍÄ Ëµ Ô Ö ÙÝ À ÄÄ

Plus en détail

Ò ÑÑÓÖ ÖÒÓ ÊÑÖÑÒØ ØÖÚÐ Ø «ØÙ Ò Ð ÖÓÙÔ ÅË Ð³ÁÒ ØØÙØ ÈÝ ÕÙ ÆÙÐÖ ÄÝÓÒº ÖÒÖ ÁÐÐ Ø ÑÓÒ ÖØÙÖ Ø ÔÒÒØ ØÖÓ Ò ÐÙ Ù ÖÓÒÒ ÒØ ÔÓÙÖ Ð ÓÒ Ò ÕٳРØÓÙÓÙÖ Ù ØÑÓÒÖ Ò ÑÓÒ ØÖÚÐ Ø ÔÓÙÖ Ð ÐÖØ ÕٳРѳ ÓÖ ØÓÙØ Ù ÐÓÒ Ñ Ø º ÂÕÙ

Plus en détail

ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÌÀÇÄÁÉÍ ÄÇÍÎ ÁÆ ÍÄÌ ³ÁÆ ÆÁ ÊÁ ÁÇÄÇ ÁÉÍ ÊÇÆÇÅÁÉÍ Ì ÆÎÁÊÇÆÆ Å ÆÌ Ä ÔÔÖÓ Ý Ø Ñ ÔÓÙÖ ÙÒ ÑÙÐ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ô Ø Ú Ø ÖÖ ØÓ Ö ÔÔÐ ÕÙ Ð Ø ÓÒ Ð ÖØ Ð Ø ÓÐ Ò Ð Ö ÓÒ Ù Ö Æ Öµ ÈÖÓÑÓØ ÙÖ ÈÖº Ⱥ ÓÙÖÒÝ Öº º Ö Ö ÌÖ

Plus en détail

ÈÖÓ Ø Ò ³ ØÙ ÇÆ ÈÌÁÇÆ ³ÍÆ ÈÄ ÆÁ Á Ì ÍÊ ÌÊ Â ÌÇÁÊ Ë ÈÇÍÊ ÍÆ ÊÇ ÇÌ ÅÇ ÁÄ Å ØØ Ù Å ÓÒÒ Ù ÚÖ Ö ¾¼¼ ÈÖÓ ÙÖ Ö ÔÓÒ Ð Ù È ÆË Å Åº Ö ØÓÔ ÁÊ Í ¹ Í ÁÆ Åº  ҹÄÙ Í À Ì ËÍÈ Ä Åº ËØ Ô Ò ÎÁ ÄÄ ¾ È Å ØØ Ù Å ÓÒÒ Ù Ê Ñ

Plus en détail

ÇÙ ÑÒ ÐÐÝ ØÓÒ ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ Ò ÓÒØÜØ ØÓÒ ÔÖÓØ ÒÐÝ ÙÜ Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ ÅÑÓÖ ÑØÖ ÔÖ ÒØ Ð ÖØÓÒ ØÙ ÝÐ ËÙÔÖÙÖ Ð³ÍÒÚÖ Ø ÙÉÙ ÔÓÙÖ Ð³ÓØÒØÓÒ Ù Ö ÅØÖ Ò ÅºËºµ ÈÖÓÖÑÑ ÅØÖ Ò ØÓÒ ÔÖÓØ ÔÖØÑÒØ Ò ÑÒ ØÖØÚ ÍÒÚÖ Ø Ù ÉÙ ÀÙÐÐ Å ¾¼¼¾

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø Ê ÁÅË ÑÔ Ò ¹ Ö ÒÒ Í Ê Ë Ò Ü Ø Ø Æ ØÙÖ ÐÐ Ò Ö Ø ÓÒ ÕÙ Ò Ø Ø ÙØÓÑ Ø Ø ÑÔÓÖ Ëº ÊÍËÇÆ» ĺ ÈÁ ÊÊ» º Ê Ì Ê ÔÓÒ Ð À Ò ÓÙ Ð º ºËºËº ʺ˺Áº ¾¼¼»¾¼¼ Ê ÙÑ Ö ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ø Ý Ø Ñ Ò Ø ÑÔ Ö Ð Ô ÙÚ ÒØ ØÖ ÑÓ Ð

Plus en détail

Evaluation des compétences en mathématiques en fin de 2e année primaire : Résultats de la première phase de l'enquête Mathéval

Evaluation des compétences en mathématiques en fin de 2e année primaire : Résultats de la première phase de l'enquête Mathéval 03.2 MAI 2003 Evaluation des compétences en mathématiques en fin de 2e année primaire : Résultats de la première phase de l'enquête Mathéval Ouvrage coordonné par Jean-Philippe Antonietti Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÓÑÔ

Plus en détail

Å Ø Ö Ê Ö ÁÒØ ÐÐ Ò ÖØ ÐÐ Ê ÓÒÒ Ñ ÒØ ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ä Ò ØÙ Ô Ö ÑÙÐ Ø ÓÒ Ð ÝÒ Ñ ÕÙ ÓÖ Ò Ø ÓÒÒ ÐÐ ³ÙÒ Ý Ø Ñ ÑÙÐØ ¹ ÒØ ÔØ Ø Ò ÙÒ Ö Ù ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº Ê ÔÔÓÖØ ËØ Å Ø Ö Ê Ö ÁÒØ ÐÐ Ò ÖØ ÐÐ Ê ÓÒÒ Ñ ÒØ ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ä Ò

Plus en détail

Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ò Ö Ð ½º½ Ä ÝÐ ØÑÓ Ô Ö ÕÙ ÔÓÙ Ö Ñ Ò Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½º½ Å Ò Ú Ò Ô Ø ØÓÖ ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½º¾ Å Ò Ú Ò Ð Ø Ò ÕÙ ØÙ ÐÐ º º º

Plus en détail

!" # $%% %%% ÚÐÙØÓÒ Ê ÕÙ ÓÒØÖÓÚÖ ÔÖ Ð ÌÓÖ ÇÔØÓÒ ÊÐÐ ÊÓÖØ Ã Ø Ý ÒÖ ÄÔ Þ ËÓÔ ÈÖÓ Ü Ø ÑÐ ÈÖÓØÓÔÓÔ Ù ß ÊÉŹÁÈ ¾ ÖÙ Ð ÖØ ½ ¼¼¾ ÅÖ ÐÐ Ê ÙÑ ÈÙÐ ÓÒ ÑÒ ÖÕÙÖ ØØ ÝÒÑ Ò ÓÒØÖÓÚÖ ÓÙÒØ ÓÖ ÚÐÙÒ Ö º Ì ÒÐÙ ÒÚÖÓÒÑÒØÐ Ö ÓÒÓÑ

Plus en détail

Geoffroy Guibert. To cite this version: HAL Id: tel-00007082 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007082

Geoffroy Guibert. To cite this version: HAL Id: tel-00007082 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007082 Etude par des méthodes nucléaires et physico-chimiques de la contamination des tissus situés autour de biomatériaux métalliques implantés. Mesure de la contribution à la toxicité par la radioactivité résiduelle

Plus en détail

ÊÔÔÓÖØ Ø ÖÒÓ ÇÐÚÖ Å ÔØÑÖ ¾¼¼¾ Ê ÙÑ Ä ÓÖÑÐ Ñ Ö ÙÜ Ý Ò Ø ÙÒ ÐØÖÒØÚ Ð ØÓÒ ÓÒÒ Ò Ö Ð ÓÒØ Ð Ö ÙÐØØ ³ÙÒ ÓÒÚÖÒ ÒØÖ Ð ÑØÓ ØØ ØÕÙ ÕÙ ÔÖÑØØÒØ ÐÔ Ð³Ó ÖÚØÓÒ Ð ÐÓ Ø ØÒÓÐÓ Ð³ÒØÐÐÒ ÖØÐÐ ÕÙ ÔÖÑØØÒØ ÙÜ ÓÖÒØÙÖ ØÖØÖ Ð ÓÒÒ

Plus en détail

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÙÍ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÙÍ ÔÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÙÍ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÙÍ ÔÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÙÍ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÙÍ ÔÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ 1. ÏÍÏÌÁÓÉÁ ÖÁÑÌÁÊÅÕÔÉÊÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ VISTIDE. 2. ÐÏÉÏÔÉÊÇ ÊÁÉ ÐÏÓÏÔÉÊÇ ÓÕÍÈÅÓÇ ÊÜèå öéáëßäéï ðåñéý åé cidofovir éóïäýíáìï ìå 375 mg/5 m (75 mg/ml) Üíõäñï

Plus en détail

Planification de tâches de manipulation en robotique par des approches probabilistes

Planification de tâches de manipulation en robotique par des approches probabilistes Thèse préparée au Laboratoire d Analyse et d Architecture des Systèmes du CNRS en vue de l obtention du Doctorat de l Université Paul Sabatier de Toulouse Spécialité : Robotique - Informatique par Anis

Plus en détail

MISE À PROFIT DU SÉQUENÇAGE DU GÉNOME HUMAIN POUR IDENTIFIER DE NOUVEAUX MINISATELLITES POLYMORPHES, VOIRE HYPERMUTABLES

MISE À PROFIT DU SÉQUENÇAGE DU GÉNOME HUMAIN POUR IDENTIFIER DE NOUVEAUX MINISATELLITES POLYMORPHES, VOIRE HYPERMUTABLES MISE À PROFIT DU SÉQUENÇAGE DU GÉNOME HUMAIN POUR IDENTIFIER DE NOUVEAUX MINISATELLITES POLYMORPHES, VOIRE HYPERMUTABLES France DENOEUD Rapport de stage de DEA AGM2 (1999-2000) effectué à l'institut de

Plus en détail

V a c a t i o n d u 3 D é c e m b r e 2 0 0 8 à 1 3 H 3 0

V a c a t i o n d u 3 D é c e m b r e 2 0 0 8 à 1 3 H 3 0 V a c a t i o n d u 3 D é c e m b r e 2 0 0 8 à 1 3 H 3 0 L O T S N O M B R E E T N A T U R E D E S M A R C H A N D I S E S P O I D S E S T I M A T I O N S 1 1 b r i l l a n t e x t r a + F a u c u n e

Plus en détail

Imagerie Cardiaque Multimodalités 2D et 3D : THÈSE

Imagerie Cardiaque Multimodalités 2D et 3D : THÈSE Institut National Polytechnique de Lorraine DFD en Automatique et Production Automatisée École doctorale IAEM Lorraine Imagerie Cardiaque Multimodalités 2D et 3D : application à la Coronarographie/Tomoscintigraphie/TEP-CT

Plus en détail

Une exposition : «L'alternance, mode d'emploi»

Une exposition : «L'alternance, mode d'emploi» : «L' '» ' 3 (45 ) L' ' : L' : ' ' ( ' ) L' ô ' : ' - ' 82 222 572 : @ 'FLV L V L L L V LV L : - L y - L : è L y L ' ô 9 V L 2 5 2 L : V L H F É L : G ÂG VÉ È É ç L y è ) Q ( L y y â â ( ) 5 ô 3 î - :

Plus en détail

écoles L histoire des à Lathus-Saint-Rémy En 2014, le groupe scolaire Abel Thévenet fêtait ses soixante ans!

écoles L histoire des à Lathus-Saint-Rémy En 2014, le groupe scolaire Abel Thévenet fêtait ses soixante ans! --? 204 ê! À - ç F. j. -- :. 904 954 204 : j 205. U ç 900. J - z J J G G ë k k F V H F H j G. j ê U 953-954 ç. j -- -. : V ( 2 47 / -2 2 47 / 3 2 47 / 4-5 2 294 / 4 60 W 372 60 W 796 3 4 3 7 3 3 34). :

Plus en détail

X Y. 1,, A n } ØY {B 1,, B m. A 1 A n B 1 B m Ô {,

X Y. 1,, A n } ØY {B 1,, B m. A 1 A n B 1 B m Ô {, ÓÒ ÚÓ Ö ØÖ Ò Ö Ñ Ä Ø Ô Ð ÓÒ ÔØ ÓÒ ³ÙÒ Ñ Ö Ð Ø ÓÒÒ Ð ½º Ò ÐÝ Ó Ò Ò ÓÖÑ ÐÐ µ º½ ÒØ Ø Ó Ø ÓÒµ Ó٠ʵº ¾ºÍØ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒÓÙØ Ð Ö Ô ÕÙ ÔÓÙÖÙÒ ÔÖ Ñ Ö ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ô Ò Ò ÓÒØ ÓÒÒ ÐÐ º ÙÒ Ð ÓÒØÖ ÒØ ÙÖÐ ÓÒÒ µµ ºÈ

Plus en détail

C r é a t i o n d e l E s c a le artistique à la Villa E l i s a b e th C a p C o r se

C r é a t i o n d e l E s c a le artistique à la Villa E l i s a b e th C a p C o r se C r é a t i o n d e l E s c a le artistique à la Villa E l i s a b e th C a p C o r se P r o j e t c u l t u r e l d a r t c o n t e m p o r a i n L e p r o j e t c o n s i s t e à c r é e r u n e s é

Plus en détail

NOTES D ÉTUDES ET DE RECHERCHE

NOTES D ÉTUDES ET DE RECHERCHE NOTES D ÉTUDES ET DE RECHERCHE UNE MESURE DE LA PERSISTANCE DANS LES INDICES BOURSIERS Sanvi Avouyi-Dovi, Dominique Guégan et Sophie Ladoucette Décembre 2002 NER # 94 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES

Plus en détail

Extraction d informations à partir de documents juridiques : application à la contrefaçon de marques

Extraction d informations à partir de documents juridiques : application à la contrefaçon de marques Extraction d informations à partir de documents juridiques : application à la contrefaçon de marques Pierre Renaux To cite this version: Pierre Renaux. Extraction d informations à partir de documents juridiques

Plus en détail

Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation

Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation Vincent Lepez To cite this version: Vincent Lepez. Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation. Mathematics.

Plus en détail

Ouverture aux 1&2 caractères en.fr. Les règles d enregistrement

Ouverture aux 1&2 caractères en.fr. Les règles d enregistrement Ouverture aux 1&2 caractères en.fr Les règles d enregistrement OUVERTURE AUX 1&2 CARACTERES EN.FR LES REGLES D ENREGISTREMENT 2 Sommaire I. Introduction... 3 II. Les dispositions générales... 4 1. Les

Plus en détail

½º º Ì Ð ÙÜÔÓÙÖÄÌÄ Ø ÙØÓÑ Ø ½º Ò º Ä ÙØÓÑ Ø Ò Ñ Ò ÙÒÒÓÑ Ö Ò ³ Ø Ø ºÁÐ Ð ÒØ ÑÓØ Ä ω¹ ÙØÓÑ Ø ÙØÓÑ Ø Ú ÙÒÒÓÑ Ö Ò ³ Ø Ø Ñ Ô Ð F Ø Ø Ð Ð Ð Ò ÔØ Ô ÖA FÒ³ ØÔ Ú º ÑÓØÖ Ù Ö ÔØ ÓÒ ³ÙÒ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒÓ F Ø Ù º ½º Ò

Plus en détail

Un père de la cryptographie Jean Trithème 1462 1516 par Daniel TANT

Un père de la cryptographie Jean Trithème 1462 1516 par Daniel TANT A Ré C Séé I U è J Tè 1462 1516 D TANT J H é 1 é 1462 à T M ù T, T Tè ç. I é à, O, œ 1482, é é 1483. E 1499 é è é éé. M è. I é 1506 é à S-J W ù é : è é, é. S, é «P, I T P, S, M C» î 1518. L 384, à. D «A

Plus en détail

Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs pour réseaux autonomes

Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs pour réseaux autonomes Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs pour réseaux autonomes Nicolas Patin To cite this version: Nicolas Patin. Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs

Plus en détail

Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection

Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection Erwan Bigot To cite this version: Erwan Bigot. Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection. Mécanique

Plus en détail

A Theoretical Comparison Between Integrated and Realized Volatilies

A Theoretical Comparison Between Integrated and Realized Volatilies Cahier 2001-26 A Theoretical Comparison Between Integrated and Realized Volatilies MEDDAHI, Nour Département de sciences économiques Université de Montréal Faculté des arts et des sciences C.P. 6128, succursale

Plus en détail

«π π» ( IZIL KALASE) SAVRA HASAR π. ƒ ƒ π π ƒ µ ª π ª π

«π π» ( IZIL KALASE) SAVRA HASAR π. ƒ ƒ π π ƒ µ ª π ª π «π π» ( IZIL KALASE) SAVRA HASAR π. ƒ ƒ π π ƒ µ ª π ª π ETAIPEIA MAKE ONIKøN OY øn IOIKHTIKO YMBOY IO Úfi ÚÔ : NÈÎfiÏ Ô M ÚÙ Ô AÓÙÈappleÚfi ÚÔ : X Ú Ï ÌappleÔ apple ÛÙ ıë ÂÓ. Ú ÌÌ Ù : TÂÚ ÂÓÙ ÔappleÔ

Plus en détail

CARACTERES SPECIAUX. Caractères spéciaux : Comment ça marche?

CARACTERES SPECIAUX. Caractères spéciaux : Comment ça marche? CARACTERES SPECIAUX Caractères spéciaux : Comment ça marche? Vous trouverez ci-dessous une liste complète des caractères spéciaux, classés par catégories. Pour utiliser le code clavier, vous devez maintenir

Plus en détail

Codes ASCII ISO HTML

Codes ASCII ISO HTML s ASCII Voici une liste des caractères. Il suffit d'insérer le pour l'obtenir dans votre page. Ou de copier/coller le Symbole. Avec cette manipulation, vous garantissez que les caractères spéciaux seront

Plus en détail

Planning T.A.P. 3/6ans. 7/10 ans. avril. avril. Lundi Mardi Jeudi Vendredi. et culture - La guirlande de fleurs. et culture

Planning T.A.P. 3/6ans. 7/10 ans. avril. avril. Lundi Mardi Jeudi Vendredi. et culture - La guirlande de fleurs. et culture L 2 2 A A J A avril avril et culture - Fabrication d'objets en pâte à sel 1/4 - La balle aux prisonniers et culture - La guirlande de fleurs - La course aux couleurs traditionnels et sportifs - Hockey

Plus en détail

Planning Périscolaire du soir

Planning Périscolaire du soir T 2 2 - Bouquets de feurs - Bouquets de feurs - Bouquets de feurs - Bouquets de feurs - Surprise pour nos mamans - éiscoubi - Surprise pour nos mamans - éiscoubi - Surprise pour nos mamans - éiscoubi -

Plus en détail

Visualisation électronique des crédits avec image (VEC-I) pour la clientèle commerciale

Visualisation électronique des crédits avec image (VEC-I) pour la clientèle commerciale Manuel Visualisation électronique des crédits avec image (VEC-I) pour la clientèle commerciale Visualisation électronique des crédits saisis entièrement avec image (VEC-Eplus) pour la clientèle commerciale

Plus en détail

MISE EN FONCTIONNEMENT DE LA POMPE UTILISATION DE LA POMPE

MISE EN FONCTIONNEMENT DE LA POMPE UTILISATION DE LA POMPE MISE EN FONCTIONNEMENT DE LA POMPE UTILISATION DE LA POMPE L utilisation normale de cette pompe passe par un réservoir d eau d une capacité minimum de 120 litres, dans lequel il faut plonger les deux tuyaux

Plus en détail

ç~ G 2007 h G ƒféc 28- ƒà ùdg O~ dg IqôoM má«dél pπlcg øe qôom läƒ U GRAND OPTICAL PROPRIÉTAIRE: CLAUDE EL-KHOURY Opticienne D ordonnances

ç~ G 2007 h G ƒféc 28- ƒà ùdg O~ dg IqôoM má«dél pπlcg øe qôom läƒ U GRAND OPTICAL PROPRIÉTAIRE: CLAUDE EL-KHOURY Opticienne D ordonnances Journal Al Hadath Vous souhaite Une Bonne et Heureuse année 2008 Y iông Iƒb G øe «dg Üôb G ÖFÉàµdG ÜõM «dg º æj ~b òdg HõMh ÚeCÉàdh á ZÉ dg áªé dg òg Lh VQ G Y ±ƒbƒ d ámé ùdg ôjô G ÉãeG RhQ~dGh áæ ùdg

Plus en détail

lever lion lit livre loin long loup lui lundi lune lunettes g garçon gâteau gauche gentil glace grand grand-mère grand-père gris gros guitare

lever lion lit livre loin long loup lui lundi lune lunettes g garçon gâteau gauche gentil glace grand grand-mère grand-père gris gros guitare L CP( ) CE1! é k è è- z ' éé ê ' é x z é œ ôé éà è x é x z é é é éè - é ê é ê ê è ç â -è -è ô y ' () é yx ç î à é é è...... z œ! z é è -ê ( ) é è z - z éé z x œ x y ê éé à z è é x à y yx () z zé L CE2

Plus en détail

SHAW1N1GAN FALLS, 21 AVRIL 1927. 4 k 1 x^ ~YX t o /4 NT JOURNAL HEBDOMADAIRE. J f SgN L HONORABLE L. A. TASCHEREAU.

SHAW1N1GAN FALLS, 21 AVRIL 1927. 4 k 1 x^ ~YX t o /4 NT JOURNAL HEBDOMADAIRE. J f SgN L HONORABLE L. A. TASCHEREAU. 2 HG F 2 2 6 6 6 ~Y k P - P HDD - H - P G D 2 3 D - K 8 G G è ê - - è - G ç D G - â - G H H G P- â Q â -èg è ê ç D G è è 3 ê ê 3 2 è ê è û - 500 F H P - ê P 23 è ê -ê è è ô 5000 G ç 25000 D 5000000 P ô

Plus en détail

Modélisation éléments finis de poutres sandwich adaptatives en dynamique non-linéaire pour l atténuation de vibrations

Modélisation éléments finis de poutres sandwich adaptatives en dynamique non-linéaire pour l atténuation de vibrations Modélisation éléments finis de poutres sandwich adaptatives en dynamique non-linéaire pour l atténuation de vibrations Ana Cristina Galucio Jean-François Deü Roger Ohayon Laboratoire de Mécanique des Structures

Plus en détail

Ensembles inévitables et classes de conjugaison

Ensembles inévitables et classes de conjugaison Ensembles inévitables et classes de conjugaison Jean-Marc CHAMPARNAUD Georges HANSEL Abstract Un ensemble de mots sur un alphabet est dit inévitable si tout mot infini sur admet au moins un facteur dans.

Plus en détail

Manuel VEC-I Visualisation électronique des crédits avec image

Manuel VEC-I Visualisation électronique des crédits avec image Manuel VEC-I Visualisation électronique des crédits avec image 499.34.1 fr (pf.ch/dok.pf) 06.2013 PF Manuel VEC-I Version juin 2013 1/21 Service à la clientèle VEC-I Demandes d adhésion VEC-I/transfert

Plus en détail

PLAN BALLET I II III IV V VI AMPHITHÉÂTRE - HAUT AMPHITHÉÂTRE - BAS. 2e BALCON - FACE. 1er BALCON - FACE CORBEILLE. 2e BALCON 3/4 CORBEILLE 3/4

PLAN BALLET I II III IV V VI AMPHITHÉÂTRE - HAUT AMPHITHÉÂTRE - BAS. 2e BALCON - FACE. 1er BALCON - FACE CORBEILLE. 2e BALCON 3/4 CORBEILLE 3/4 er - ÔÉ e - ÔÉ e / er / / - ÔÉ 0 0 0 0 ÉÂ - ÉÂ - e - er - / - ÔÉ er / er - ÔÉ e / e - ÔÉ eprésentation du É É er - ÔÉ É e - ÔÉ e / er / / - ÔÉ 0 0 0 0 ÉÂ - ÉÂ - e - er - / - ÔÉ er / er - ÔÉ e / e - ÔÉ

Plus en détail

Une coproduction Marmouzic / Cinéjunior94 / le Forum des Images

Une coproduction Marmouzic / Cinéjunior94 / le Forum des Images Une coproduction Marmouzic / Cinéjunior94 / le Forum des Images M ARM OUZIC 6 Co opér ative Ar t i s tique de Cr éa tion Bénéd icte Abél ar d / Sophie Stankovitch 6 ru e Gu y R opa rtz 29 200 Brest m arm

Plus en détail

Jardiner sans pesticide, est-ce possible?

Jardiner sans pesticide, est-ce possible? J J, - 1 L :! Qq ff E 2006, 96% è 61%. L F, 1 4è!!! A 10 %, jq à 30%. L «P,» 1 FAUX Lq, q ff è q. E,. f 10 k (10 0003)! q D UR LA ANTÉ : UR L ENVIRONNEMENT : C,, yè, è A à f! I è. R (,, fè ). DE PETICIDE

Plus en détail

N4DS V01X06 20110502 2

N4DS V01X06 20110502 2 Norme pour les Déclarations Dématérialisées De Données Sociales NORME 4 D S Cahier technique V01X06 UVersion(s) : Version Date Commentaires V01X06 02/05/2011 Toutes Dadsu et DN-AC URédaction : Caisse nationale

Plus en détail

1 BILAN SIMPLIFIÉ DGFiP N 2033-A 2011

1 BILAN SIMPLIFIÉ DGFiP N 2033-A 2011 AGREMENT DGFIP C5.004 Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des Impôts) BILAN SIMPLIFIÉ DGFiP N 2033-A 20 EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT ACTIF CIRCULANT ACTIF IMMOBILISÉ

Plus en détail

Mesures de sécurité. Éviter de longues expositions à la lumière directe ou de chauffer l appareil.

Mesures de sécurité. Éviter de longues expositions à la lumière directe ou de chauffer l appareil. CL800BT MANUEL Mesures de sécurité Éviter de longues expositions à la lumière directe ou de chauffer l appareil. Des erreurs peuvent se produire s il est exposé à des températures extrêmes. Ne pas laisser

Plus en détail

F ГN Ï S T È R E $6, rue de Brest fe* MÖRLA X. Nous vous laissons lo soin do prévenir

F ГN Ï S T È R E $6, rue de Brest fe* MÖRLA X. Nous vous laissons lo soin do prévenir 8 NN 8 WFFBQ x F F ГN Ï È JN 'NN BN N Ш BNNN x ôhh* АО g 6 b ' ' ^2а9й ^2 ~л «^ «"«q* WV b J X B N N в 8 и а Ь о п п е п $6 B * Ö X 'bfy Vz; F g q b ' z x Œ bq b N j F b x q b b j ê ê q«ê y è B 'y h b

Plus en détail

Manuel d'utilisation. Série SX402 Afficheurs alphanumériques à interface série BAL SX402 SER FR 1.0

Manuel d'utilisation. Série SX402 Afficheurs alphanumériques à interface série BAL SX402 SER FR 1.0 Manuel d'utilisation Série SX402 Afficheurs alphanumériques à interface série BAL SX402 SER FR 1.0 ALLEMAGNE FRANCE Siebert Industrieelektronik GmbH Siebert France Sarl Siebertstrasse, D-66571 Eppelborn

Plus en détail

Initiation à l'informatique : APPLICATIONS 1 Traitements de texte WordPad

Initiation à l'informatique : APPLICATIONS 1 Traitements de texte WordPad L'Association Culture Loisirs Entente Sport Club Informatique Initiation à l'informatique : APPLICATIONS 1 Traitements de texte WordPad Le premier logiciel utile et aisément accessible à celle ou celui

Plus en détail

CHAPITRE 4 REPRÉSENTATION DE L INFORMATION. 4.1 Les bases de numération. 4.2 Le rang ou le poids

CHAPITRE 4 REPRÉSENTATION DE L INFORMATION. 4.1 Les bases de numération. 4.2 Le rang ou le poids CHAPITRE 4 REPRÉSENTATION DE L INFORMATION La plupart des systèmes, autant mécaniques qu'électroniques, ne peuvent prendre que deux états stables, que l on note 0 et 1; ainsi, les circuits électroniques

Plus en détail

ANNONCES CLASSEES CHAMBRES, PENSIONS À LOUER

ANNONCES CLASSEES CHAMBRES, PENSIONS À LOUER 8 6 g» fy» é 86 f JJ8 f f é é 6 ^ $6 à é g f é è 6 6 6 è g 6 é è 8 \ 6 6 " é g g x ffg éq j 666 è» fg è xx 688 g g j é f g g J 6 J ffg X f g 6 f f g é q 6 6 q x é q «6 66 < è 68 6 ê g q ( g é è é g j 68

Plus en détail

SYSTEME DE CAISSE ENREGISTREUSE DANS LE SECTEUR HORECA,

SYSTEME DE CAISSE ENREGISTREUSE DANS LE SECTEUR HORECA, CIRCULAIRE n E.T. 124.747 (AGFisc N 43/2013) dd. 23.10.2013 Administration générale de la FISCALITE Services centraux Service Procédure de taxation et Obligations Système de caisse enregistreuse SCE Horeca

Plus en détail

TRITON YERSEKE B.V. Korringaweg 31 4401 NT Yerseke Nederland

TRITON YERSEKE B.V. Korringaweg 31 4401 NT Yerseke Nederland Z! TRITON YERSEKE B.V. K 31 4401 NT Y N. +31 113 572169.. T Y O. D bj. b. I bj. E j! L é T éé éb à Y b E. C à à b q é ê à ê é. P j êé é à q. D q j î bé b è q xéé. U xq î qé é à bj! Z! T Y O. D Vbbb b Vb

Plus en détail

LE TRAITEMENT DE TEXTE

LE TRAITEMENT DE TEXTE LE TRAITEMENT DE TEXTE Modifier un paragraphe ou des caractères. Page 2 Les alignements de paragraphe Page 3 Les polices de caractères Page 4 Sélectionner Page 5 Quelques raccourcis clavier Page 6 Les

Plus en détail

DENTAL BUZZ. 29,90 /u. 17,90 /u. Usage unique à petits prix. 35,90 /u. 14,90 /u. 12,90 /u. 13,90 /u. 21,90 /u. 18,90 /u. 69,90 /u.

DENTAL BUZZ. 29,90 /u. 17,90 /u. Usage unique à petits prix. 35,90 /u. 14,90 /u. 12,90 /u. 13,90 /u. 21,90 /u. 18,90 /u. 69,90 /u. NTL UZZ 44 Maqe: Poclc Caactétqe: ote de achet ef 993 cm ef 994 9 cm ef 993 cm ef 993 9 3 cm ef 9933 4 cm ef 994 33 44 cm 9,9,9 4,9,9,9,9,9 89,9 4,9 8,9,9,9 Maqe: etdet Caactétqe: ote de achet ef 994 cm

Plus en détail

EMC SourceOne Version 7.0

EMC SourceOne Version 7.0 EMC SourceOne Version 7.0 Guide d utilisation Search 300-015-190 RÉV. 01 EMC Computer Systems France River Ouest, 80 Quai Voltaire CS 21002 95876 Bezons Cedex Tél. : +33 1 39 96 90 00 Fax : +33 1 39 96

Plus en détail

Chapitre 29 : Polices

Chapitre 29 : Polices Polices 29-1 29 : Polices Polices La plupart des éléments que vous voyez dans Finale sont créés avec des caractères de police. En plus des éléments créés avec du texte, les symboles musicaux (comme les

Plus en détail

Utilisation de votre Palm Treo 700wx

Utilisation de votre Palm Treo 700wx Utilisation de votre Palm Treo 700wx Propriété intellectuelle 2005-2006 Palm, Inc. Tous droits réservés. Palm, Treo, les logos Palm Treo et Palm Powered sont des marques commerciales ou déposées dont Palm,

Plus en détail

12ème Séminaire de FRATEL 14-15 avril 2015

12ème Séminaire de FRATEL 14-15 avril 2015 12ème Séminaire de FRATEL 14-15 avril 2015 14 & 15 avril 2015 «La convergence fixe-mobile, état des lieux et perspectives de régulation» Rapport Introduction À l i n v i t a t i o n d e l ' A u t o r i

Plus en détail

Dossier > Bât ir le f u t u r, u n e a f f a ir e d e p r o je t :

Dossier > Bât ir le f u t u r, u n e a f f a ir e d e p r o je t : Dossier > Bât ir le f u t u r, u n e a f f a ir e d e p r o je t : p1 G i n o G R A M A C C I A C R E D I U T B o r d e a u x 1 / M I C A U n i v e r s i t é B o r d e a u x 3 L anticipation dans les projets

Plus en détail

À planifier. À lire. Le bu t prem ier de to ute évalu ation de la co mm un icatio n du ren de me l élève. l a mélio ratio n de l app rentis sa ge de

À planifier. À lire. Le bu t prem ier de to ute évalu ation de la co mm un icatio n du ren de me l élève. l a mélio ratio n de l app rentis sa ge de N : C P /Sk S C M y x b ê x è U è f D à f L L L L b è è À f L b L f À L b è è L CAP 6 13 20 27 É É D L MM 1 J V 2 S 3 7 4 8 9 14 21 28 15 22 29 23 30 5 10 16 17 24 31 11 18 25 12 19 26 É L L â ( x, I jx,

Plus en détail

Correction du TP2 - Base Location

Correction du TP2 - Base Location Faculté des Sciences Jean Perrin Correction du TP2 - Base Location Remarques : 1. Le répertoire ÚÖ»Ñ est accessible en lecture. Il contiendra les corrections des tps, etc... 2. À la fin de la séance, il

Plus en détail

INTRODUCTION. Sélection de la langue d affichage des messages (français ou anglais): 1.Effacez l intégralité du texte affiché à l aide de la touche d

INTRODUCTION. Sélection de la langue d affichage des messages (français ou anglais): 1.Effacez l intégralité du texte affiché à l aide de la touche d 1800 MODE D EMPLOI Lisez attentivement ce guide avant d utiliser le P-touch pour la première fois. Conservez ce guide dans un lieu sûr en vue de référence ultérieure. INTRODUCTION Nous vous remercions

Plus en détail

La santé des enfants exposés aux violences conjugales. Le monde du silence

La santé des enfants exposés aux violences conjugales. Le monde du silence L f x x v jg L LA SANTÉ DES ENFANTS EXPOSÉS AUX VIOLENCES CONJUGALES C x f gx q f x x v jg L j v v f DÉFINITION DE LA SANTÉ L g -ê hyq yhgq Og M S (OMS) I ff ê ê N h f g v q à fx A A H-Pv Gh A C - I O

Plus en détail

GUIDE DE L UTILISATEUR MODÈLE: G1600 FRANÇAIS ENGLISH P/N : MMBB0118008. GUIDE DE L UTILISATEUR Téléphone GPRS & MMS ISSUE 1.

GUIDE DE L UTILISATEUR MODÈLE: G1600 FRANÇAIS ENGLISH P/N : MMBB0118008. GUIDE DE L UTILISATEUR Téléphone GPRS & MMS ISSUE 1. MODÈLE: G1600 P/N : MMBB0118008 FRANÇAIS ENGLISH ISSUE 1.0 PRINTED IN KOREA GUIDE DE L UTILISATEUR Téléphone GPRS & MMS GUIDE DE L UTILISATEUR MODÈLE: G1600 Veuillez lire attentivement ce manuel avant

Plus en détail

C ESTSI SIMPLE! Pour tout appareil compatible avec. et inclut : Manuel de l utilisateur USB FrogPad. www.frogpad.com

C ESTSI SIMPLE! Pour tout appareil compatible avec. et inclut : Manuel de l utilisateur USB FrogPad. www.frogpad.com C ESTSI SIMPLE! Pour tout appareil compatible avec et inclut : Macs, PC (ordinateur individuel), lettes, PDA (ordinateur de poche), PC portables, Notebooks, & autres Manuel de l utilisateur USB FrogPad

Plus en détail

MANUEL INTEGRATION. Gestion Automatisée des Encaissements VERSION DU 01/03/2015

MANUEL INTEGRATION. Gestion Automatisée des Encaissements VERSION DU 01/03/2015 E-transactions MANUEL INTEGRATION Gestion Automatisée des Encaissements VERSION DU 01/03/2015 Crédit Agricole S.A, société anonyme au capital de 7 729 097 322. Siège social : 12 place des Etats-Unis 92127

Plus en détail

HISTOIRE DE L IMMIGRATION

HISTOIRE DE L IMMIGRATION HISTOIRE DE L IMMIGRATION 1914 1980 1980 1 9 1 4 : l a p p e l d e l E m p i r e L a F r a n c e f a i t a p p e l a u x «i n d i g è n e s d e l E m p i r e e n r e n f o r t d e s e s t r o u p e s s

Plus en détail

3400D. Véhicule utilitaire

3400D. Véhicule utilitaire 3400D Véhicule utilitaire Un condensé de performance Le véhicule utilitaire Bobcat se distingue par les meilleures performances et le meilleur rendement de sa catégorie. Au service de votre productivité,

Plus en détail

Interface Radio d évolutivité 036 06 / 29

Interface Radio d évolutivité 036 06 / 29 Interface Radio d évolutivité 036 06 / 29 Caractéristiques 036 06 036 29 Tension 210-240 V ± 90-130 V ± Fréquence Norme 50-60 Hz 1 x 2,5 mm 2 CEM 89/336/CEE Radio EN 300-220 Sécurité électrique 73/23/CEE

Plus en détail

Programme de reprise et de recyclage de Palm. Propriété intellectuelle. Clause de non-responsabilité

Programme de reprise et de recyclage de Palm. Propriété intellectuelle. Clause de non-responsabilité Guide d'utilisation Propriété intellectuelle. 2009 Palm, Inc. Tous droits réservés. Les marques, les copyrights, les brevets et les autres types de propriété intellectuelle sont définis dans les informations

Plus en détail

Mode d emploi MEDIAMASTER 9470 S

Mode d emploi MEDIAMASTER 9470 S Mode d emploi MEDIAMASTER 9470 S Guide rapide Antenne parabolique L antenne parabolique doit faire face aux satellites sans qu aucun obstacle ne s interpose entre eux. Montez l antenne parabolique conformément

Plus en détail

Vecteurs. I- Généralités. Théorème (Unicité et existence du «translaté») :

Vecteurs. I- Généralités. Théorème (Unicité et existence du «translaté») : 9 8 4 6 / + I Généraliés Vecers «Définiion» Le es n obje maémaiqe qi réni les rois informaions n «éplacemen» irecion Désinaion xpression sens isance L informaion «isance» s appelle la Le éplacemen en qesion

Plus en détail

Systèmes de communications Ascotel IntelliGate

Systèmes de communications Ascotel IntelliGate Systèmes de communications Ascotel IntelliGate A150 A300 2025 2045 2065 Aastra 5380 / Aastra 5380ip Mode d'emploi Eléments d'exploitation et d'affichage Eléments d'exploitation et d'affichage Eléments

Plus en détail

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Enregistrez votre produit et bénéficiez de l assistance sur www.philips.com/welcome VOIP 855 À insérer avec FR Téléphone avec répondeur! Attention Utilisez uniquement des batteries rechargeables. Chargez

Plus en détail

Guide utilisateur français EDI-TDFC 2015 Date de mise à jour 03/2015

Guide utilisateur français EDI-TDFC 2015 Date de mise à jour 03/2015 Guide utilisateur français pour la transmission des informations de l entreprise 2015 EDI-TDFC Volume IV Guide technique des transferts entre les Partenaires EDI et la DGFiP Ce document est édité sous

Plus en détail

Ces instructions vous permettent de programmer la caisse enregistreuse CM 1920 en fonction de vos besoins.

Ces instructions vous permettent de programmer la caisse enregistreuse CM 1920 en fonction de vos besoins. 5/618/7300 (20) Ces instructions vous permettent de programmer la caisse enregistreuse CM 1920 en fonction de vos besoins. Toute reproduction du programme nécessite l'autorisation écrite d'olympia. N'effectuer

Plus en détail

LA PRESSE, MONTREAL, S A M E D 1 1 7 MARS 1 9 9 0

LA PRESSE, MONTREAL, S A M E D 1 1 7 MARS 1 9 9 0 -9 7 9 9 b b b b bj x b y x b x b ê h è à j x b à b j b w x x b b à -à bè è y bè -- â j à è ( w) j j () ê j x j bè à ( ) ô h z è b j b à b è x 9 x y b à h è b y û x - x x î û b âh bî h b - hb y b x b j

Plus en détail

CAISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE MODELE XE-A137 XE-A147 MANUEL COMPLET D NSTRUCTIONS DETAILLEES

CAISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE MODELE XE-A137 XE-A147 MANUEL COMPLET D NSTRUCTIONS DETAILLEES CISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE MODELE XE-137 XE-147 MNUEL COMPLET D NSTRUCTIONS DETILLEES CUTION: The cash register should be securely fitted to the supporting platform to avoid instability when the

Plus en détail

Table des matières. Table des matières. Introduction... 9

Table des matières. Table des matières. Introduction... 9 Table des matières 0 Table des matières Introduction.................................. 9 Information sur la sécurité...................... 10 Informations générales...................................14

Plus en détail

Wikipédia:Comment modifier une page

Wikipédia:Comment modifier une page Wikipédia:Comment modifier une page Si vous voulez simplement créer une nouvelle page, allez voir Wikipédia:Comment démarrer une page. Si vous voulez rechercher un article déjà écrit, tapez les mots clés

Plus en détail

CAISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE

CAISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE CISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE MNUEL UTILISTEUR DE BSE MODELE XE-137 XE-147 SHRP ELECTRONICS (Europe) GmbH Postbox 105504 20038 Hamburg, Germany Imprimé en Chine CUTION: The cash register should be securely

Plus en détail

-MINES DOMANIALE5 DE POTASSE DvALSÀEE MAISON D'OUVRIER A 2. LOGEMENTS

-MINES DOMANIALE5 DE POTASSE DvALSÀEE MAISON D'OUVRIER A 2. LOGEMENTS q (q c. 1 6. Maison d'ouvrier à deux logements type F2. Plans du sous-sol, du rez-de-chaussée et des combles, coupe transversale et élévation de la façade principale. Tirage d'un calque sur papier. Echelle

Plus en détail

L'ouvrage complet est disponible auprs des ditions de l'cole Polytechnique Cliquez ici pour accder au site des ditions

L'ouvrage complet est disponible auprs des ditions de l'cole Polytechnique Cliquez ici pour accder au site des ditions L'ouvrage complet est disponible auprs des ditions de l'cole Polytechnique Cliquez ici pour accder au site des ditions H 1 () H0 1 () H m () H(div) W m,p () N =1 P 1 P 2 N 2 »»»»»»»»»»»» »»»»»»»

Plus en détail

Coin des Experts - Réponse : HTML et caractères spéciaux

Coin des Experts - Réponse : HTML et caractères spéciaux Page 1 sur 7 Les entités du Introduction Les 3 lettres réservées Lettres avec accents ou cédilles Ligatures Ponctuation Modificateurs Symboles de calcul élémentaire Mathématiques spécialisées Caractères

Plus en détail

w w w. f o l 8 3 l a l i g u e. o r g

w w w. f o l 8 3 l a l i g u e. o r g 6 / 17 ans w w w. f o l 8 3 l a l i g u e. o r g Plus de 50 ans d expérience font de nous, le spécialiste de vos vacances! Cet été, faites découvrir ou redécouvrir les joies des colonies de vacances à

Plus en détail

Guide De L'utilisateur SPP-R200II. Imprimante portable Rev. 1.01. http://www.bixolon.com

Guide De L'utilisateur SPP-R200II. Imprimante portable Rev. 1.01. http://www.bixolon.com Guide De L'utilisateur Imprimante portable Rev. 1.01 http://www.bixolon.com Table des matières Informations relatives au manuel et consignes d utilisation 3 1. Confirmation du contenu 10 2. Noms des pièces

Plus en détail

Restauration du toit souple

Restauration du toit souple Restauration du toit souple Comme la plupart des «avant-guerre» la Rosalie a un toit souple constitué d un cadre en bois sur lequel est tendu un grillage supportant une moleskine La moleskine, vient du

Plus en détail

Devoir 9 - Le 1er décembre - 4 heures

Devoir 9 - Le 1er décembre - 4 heures Devoir 9 - Le 1er décembre - 4 heures Le barème est sur 70 points dont 2 points pour la présentation Les questions Q13, Q14, Q17, Q33 et Q34 peuvent être laissées de coté dans un premier temps. Calculatrice

Plus en détail

int'l H REGISTER GUIDE USAGER

int'l H REGISTER GUIDE USAGER int'l H REGISTER GUIDE USAGER Publié par : Olivetti S.p.A. Telecom Italia Group Via Jervis, 77-10015 Ivrée (TO) - Italie Droits de reproduction 2012 Olivetti Tous droits réservés Ce manuel décrit la caisse

Plus en détail