Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation"

Transcription

1 Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation Vincent Lepez To cite this version: Vincent Lepez. Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation. Mathematics. Université Paris Sud - Paris XI, 22. French. <tel-4682> HAL Id: tel Submitted on 2 Mar 21 HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

2 ÍÒÚÖ Ø ÈÖ Á ¹ ÇÊË ÓÐ Ù ÈØÖÓÐ Ø ÅÓØÙÖ Æ Ó ³ÇÊÊ ¼ ÍÆÁÎÊËÁÌ ÈÊÁË ËÍ ÍººÊ ËÁÆÌÁÁÉÍ ³ÇÊË ÌÀË ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ ÓØÒÖ Ä ÌÁÌÊ ÇÌÍÊ Æ ËÁÆË Ä³ÍÆÁÎÊËÁÌ ÈÊÁË Á ÇÊË ËÈÁÄÁÌ ÅÌÀÅÌÁÉÍË ÔÖ ÎÒÒØ ÄÈ ËÙØ ÈÇÌÆÌÁÄ ÊËÊÎË ³ÍÆ ËËÁÆ ÈÌÊÇÄÁÊ ÅÇÄÁËÌÁÇÆ Ì ËÌÁÅÌÁÇÆ ËÓÙØÒÙ Ð ½¼ ÑÖ ¾¼¼¾ ÚÒØ Ð ÙÖÝ ÓÑÔÓ Åº Ò ÍËÁÍ ÈÖ ÒØ Åº ÈÐÔÔ ËË ÊÔÔÓÖØÙÖ ÅѺ ÛÒÐÐ ËÌÄÄÆ ¹ ÍÊÁÆ ÜÑÒØÙÖ ÅѺ ÒÒ ÇÅÌ ÊÔÔÓÖØÙÖ Åº ÈÖÖ ÄÁÆÊ ÁÒÚØ Ù ÙÖÝ Åº ÂÒ¹ÈÖÖ ÁÆÂÀÇÈÁÆ ÜÑÒØÙÖ Åº È Ð ÅËËÊÌ ÖØÙÖ Ì

3 ¾

4 ü ÑÓÒ ÈÖ Ø ÈÖÓ ÙÖ üñóòìóòøóòùàúö Ø ÓÒÒ ÙÖººº

5

6 ÅÖººº  ØÒ Ò ØÓÙØ ÔÖÑÖ ÐÙ ÖÑÖÖ È Ð Å ÖØ ÑÓÒ ÖØÙÖ Ø Ò ØØÖ º ³ÓÖ ÔÓÙÖ ÕÙÐØ ÜÔØÓÒÒÐÐ ØÒØ ³Ò ÒÒØ ÕÙ ÒØÕÙ ÚÑÑÒغ  ÚÙÜ Ù Ð ÖÑÖÖ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Ð ÓÒÒ ÕٳРѳ ØÑÓÒº  ÖÓ ÕÙ³Ð Ø Ö Ò ÓÖØ ÕÙ ØÙÒØ ÓÒÒÒØ Ð ÑÐÐÙÖ ³ÙܹÑÑ Ù ÑÓÒ Ð Ø Ð ÔÓÙÖ ÑÓ Ø ÐÙ Ò Ù ÔÖÓÓÒÑÒØ ÖÓÒÒ Òغ ÍÒ ÑÑÒ ÑÖ Ù Ò Ù ÙÜ ÈÖÖ¹ÊÒ ÙÕÙ Ø ÈÖÖ ÐÒÖ ÕÙ ÓÒØ Ø Ñ ÒØÖÐÓÙØÙÖ ØÖ ÔÖÚÐ ÔÒÒØ ÒÒ ØÖÚк Ö ÙÜ Ø ÔÐÙ ÒÖÐÑÒØ Ð³ÙÐ ÒØÓÙ Ø Ù ÒØÖ ÓÒÓÑ Ø ØÓÒ Ð³ÆËÈÅ Ø ÐÙ Ð È ÌÓØй ÒÐ ÒÓÑÖÙÜ Ø ØÖ Ö Ò Ú ÖÙÖ Ò ÒÒØ Ø ÔÖÓ ÓÒÒÐ ÓÑÒ ÓÒÒÜ ÓÒØ Ø ÔÓ Ð º  ÚÙÜ Ù ØÑÓÒÖ Ñ ÖÓÒÒ Ò Ø ÑÓÒ ÑØ Ð³Ö ÛÒÐÐ ØÐÐÒ¹ÙÖÒ ÓÒØ Ð ØÖÚÙÜ ÓÒØ Ø Ù ÓÙÖ Ú Öع ÒÑÒØ Ù Ô ÑÐ ³ÓÖÒ ºººµ ÚÐÓÔÔÑÒØ ØÓÖÕÙ ØØ Ø ÙÖ Ð ÕÙÐ ³ ÔÖÓ Ò ÓÙÖغºº Ø ÙÖ Ð ÕÙÐ ÐРѳ ¹ ÑÒØ ÔÙк ÂÖÑÖ ØÖ ÒÖÑÒØ ÒÒ ÓÑØ Ø ÈÐÔÔ Õ٠ѳÓÒØ Ø Ð³ÓÒÒÙÖ Ò ÚÓÙÐÓÖ ÖÔÔÓÖØÖ ØØ Ø º ÅÖ Ù ÂÒ¹ÈÖÖ ÁÒÓÔÒ ÔÓÙÖ Ð Ù ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÐÙÖÙÜ ÔÓÙÖ ÓÒÒ Ø Ð Ø ÕÙ³Ð Ø ÔØ ³ØÖ ÑÑÖ ÑÓÒ ÙÖݺ ÅÖ ÒÒ ÂÒ¹ÄÙ ÃÖÒ Ø ÂÒ¹ÈÖÖ ÚÒÒ Ö ÔØÚÑÒØ ÖØÙÖ Ð³ÆËÈÅ Ø Ù ÔÓÙÖ Ñ³ÚÓÖ ÔÖÑ ØÖÑÒÖ ØÖÚÐ Ò ³ÜÐÐÒØ ÓÒØÓÒ º Â³Ò ÙÖ Ò Ò ÕÙ ³Ñ Ú ØØ Ø ººº ÌÓ٠ѳÓÒØ ÔÓÖØ ÔÔÓÖØ ÓÙ ÙÔÔÓÖغ Â Ò ÔÙÜ Ô ØÖ ØÓÙØ Ð ÑÓÒ Ñ ÚÓ ÙÒ ÔØØ ÓÖÐ ÓÖÑÒØ ÒÓÒ ÜÙ Ø Ò Ñ³Ò ÚÙÐÐÞ Ô ººº Ð Áȳ ÓÒØ ÎÐÖ Ð ÖÞÓÙ ÐÓÖÒ Ð ³ÑÖÒ ÅÖ Ù ÔÝ Ð ÑÓÙØÖ Ø Ù ÓÒ ÚÒ Ø ÒÒ Ö Ú ÕÙ ÓÒ ÖÖØ Ð ÓÙ ÓÒØÖ ÙÜ ÖÒÖ Ð Ð ÇÖ Ý³ ÓÒØ ØÐÐ Ø ÖÙÑÙÖ ÒØÓÒ Ø ÓÒ ÔÔØØ ÕÙ Ô Ð³ÒØÒÑÒØ Ù Ø ØÙ Ö ÕÙ ØÙ Ö ÔÖ Ò ÔÖÔ Ö ºººµ Ø ÔÙ ÚÑÑÒØ ØÖÒ Ø ÝÒÖÓÑ ÓÒØ Ð ÝÑÔØÑ Ò Ñ³ÓÒØ Ñ Ø ÔÓÙÖ ÐÓÒØÑÔ ÒÓÖ ³ ÔÖ Ð Ë³ Ð ÖÓÒÒØÖÓÒØ Ð ÑÐݳ Ñ ØÖ ÔÖÓ ÒÒ ÔÐ Ò¹ Ö ÅÑ ÇÙÒº ³ ÓÖÑÒØ ÚÓÙ ØÓÙ Ò Ð Ô ÕÙ ÙÚÒغ

7

8 ÌÐ ÑØÖ ÌÐ ÙÖ ½¼ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ½ Ä ÓÒØÜØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ä ÔÖÓÐÑ Ð³ ØÑØÓÒ Ö ÖÚ º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ä ÑÓÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ØÑØÓÒ Ò ÙÒ ÑÓÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ ËÐØÓÒ ÑÓÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ÔÔÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ÈÖ ÔØÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½ ÈÖ ÒØØÓÒ Ù ÔÖÓÐÑ ¾ ½º½ ÔÔÖÓ ÔÖÓÐ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º½º½ Ò ³ÙÒ ÑÒØ ³ÝÖÓÖÙÖ º º º º º º º º º ¼ ½º½º¾ ÈÖÑÖ Ô ÚÖ ÙÒ ÑÓÐ ÔÖÓÐ Ø º º º º º º º º ½ ½º½º ÈÓØÒØÐ ³ÙÒ ÑÒØ Ø ÐÓ ÄÓÆÓÖÑÐ º º º º º º º ½º½º ÚÖ ÒØÓÒ Ö ÖÚ ³ÝÖÓÖÙÖ º º ½º½º ÖØÖ ØÕÙ Ö ÖÚ º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ½º½º Ê ÖÚ ÙÐØÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º½º ÉÙÐ Ö ÙØÐ ÓÒ ¹ÒÓÙ º º º º º º º º º º º º º º ½º½º ÈÙعÓÒ ØÒÖ ÓÑÔØ ³ÙÒ Ý ØÑØÕÙ º º º º ½º¾ ÈÖÒÔ ³ ØÑØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾º½ Ä ÚÖ ÐÓ ÙØÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾º¾ ÅÒÕÙ ÖÓÙ Ø ÖØÒ ÑØÓ º º º º º ½º¾º Ò ÙÖ ÙÖ Ð ÔØØ ÑÔ º º º º º º º º º º º º º º ½º ÍÒ ÔÖÓÐÑØÕÙ ØÝÔ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º º½ ÌÖ ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ ÒÐ º º º º º º º º ½º º¾ ÅÓÐ ËÙÔÖÔÓÔÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º ½º º ÈÖÑÖ ÝÔÓØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ÅÓÐ ØÓÒ ¾º½ ÖØÖ ØÕÙ ÓÐÓÕ٠гÒØÐÐÓÒÒ º º º º º º º ¾º½º½ ÓÜ Ð³ÐÐ Ù Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖ º º º º º º º º º

9 ÌÄ Ë ÅÌÁÊË ¾º½º¾ Å ÙÖ µ ÓÒÒØÖØÓÒ Ø ÒÓØÓÒ ³ØØ º º º º ¾º¾ ÈÖ ÒØØÓÒ Ø ÝÔÓØ Ù ÑÓÐ º º º º º º º º º º º º º ¾º¾º½ Ä ØÐÐ ÑÔ Ø Ð ÐÓØÐÐ º º º º º º º º º ¾º¾º¾ Ä ÓÙ ¹ ÓÐ Ø Ð ÓÙÚÖØ º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾º Ä ÔÖ Ø ØÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º ÓÖÑÐ ØÓÒ ØØ ØÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º º½ ÅÓ ³ÒØÐÐÓÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º º¾ ÅÓÐ Ò ÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º º ÈÖÓÐÑ ³ÒØÐØ º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º ÊØÖÓÔÖÚ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ØÑØÓÒ Ò ÙÒ ÑÓÐ º½ ÈÖ ÒØØÓÒ Ù ÑÓÐ ÜÔÓÒÒØÐ º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ Ò Ø Ó ÖÚØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º¾ ÁÒØÖÔÖØØÓÒ ØØ ØÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ê ÓÐÙØÓÒ ÕÙØÓÒ ÚÖ ÑÐÒ º º º º º º º º º º º º¾º½ Ê ÓÐÙØÓÒ Ò ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ º º º º º º º º º¾º¾ Ê ÓÐÙØÓÒ Ú ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ º º º º º º º º ½¼¾ º¾º ÕÙÚÐÒ ÑÓÐ ÓÒØÖÒØ Ø ÒÓÒ¹ÓÒØÖÒØ º ½½¼ º ØÑØÙÖ ØÝÔ ÀÓÖÚØÞ¹ÌÓÑÔ ÓÒ º º º º º º º º º º º º ½½½ º º½ ØÑØÓÒ Ù ÒÓÑÖ ØÓØÐ ÑÔ º º º º º º º ½½½ º º¾ ÍÒ ÐØÖÒØÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½¾ º º ØÑØÓÒ Ö ÖÚ ÙÐØÑ º º º º º º º º º º º º º ½½¾ º º ÉÙÐØ ØÑØÙÖ Ð ÀÓÖÚØÞ¹ÌÓÑÔ ÓÒ º º º º ½½ ËÐØÓÒ ÑÓÐ ½½ º½ ÒØÓÒ ³ÙÒ ÑÓÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º½º½ ÓÒ ØÖÙØÓÒ ³ÙÒ ÔØ º º º º º º º º º º º º ½½ º½º¾ ÁÒØØÓÒ Ô ÔÖÑØÖ º º º º º º º º ½½ º½º ÈÖÑØÖ ÒÐ Ù ÑÓÐ º º º º º º º º º º º º º º ½½ º¾ ØÒ ÃÙÐÐ Ø ÐÓ¹ÚÖ ÑÐÒ º º º º º º º º º º º ½¾¾ º¾º½ ØÒ ÒØÖ Ò Ø ÔÖÓÐØ º º º º º º º º ½¾¾ º¾º¾ ÄÒ Ú Ð ÐÓ¹ÚÖ ÑÐÒ º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º ÀÙÖ ØÕÙ Ð ÐØÓÒ ÑÓÐ º º º º º º º º º º º º º ½¾ º º½ ÖÔØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º º¾ ÓÑÑÒØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º ÌÓÖÑ ÔÖÒÔÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ºº½ ÑÐÐ ÔÖØØÓÒ Ó º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ºº¾ ÒÓÒ Ù ÌÓÖÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼ ºº ÓÑÑÒØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ºº ÓÜ Ð ÓÒØÓÒ ÔÒÐØ º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ º ÑÓÒ ØÖØÓÒ Ù ÌÓÖÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÄÑÑ ØÒÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ºº½ ÍÒ ÄÑÑ ÒØÙÖ ÐÖÕÙ º º º º º º º º º º º º ½¼

10 ÌÄ Ë ÅÌÁÊË ºº¾ ÍÒ ÄÑÑ ÒØÙÖ ÓÑØÖÕÙ º º º º º º º º º º º ½½ ºº ÙÜ ÄÑÑ ØÒÕÙ ÙÖ Ð ØÒ ÃÙÐÐ º ½ ºº ÖØÖ ØÓÒ Ð³ÅÎ Ø Ð ÔÖÓØÓÒ ÃÙÐÐ ½ ºº ÓÒØÖРгÖØ ÒØÖ ÅÎ ÔÖÓØÓÒ ÃÙÐÐ º º ½ ºº ÁÒÐØ ÓÒÒØÖØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÔÔÐØÓÒ ½ º½ Ä ÐÓÐ ÐØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½º½ ÅÓØÚØÓÒ Ð ÖØÓÒ ³ÙÒ ÐÓÐ º º º º º º º º º ½¼ º½º¾ ÖÔØÓÒ Ó ÓÙÖ Ñ Ò ÙÚÖ º º º º º º ½½ º¾ ËÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º½ Ò Ø ÜÔÓÒÒØÐÐ ÔÓÐÝÒÑÐ ÔÖ ÑÓÖÙÜ º º º ½ º¾º¾ Ò Ø ÜÔÓÒÒØÐÐ ÒÓÒ ÔÓÐÝÒÑÐ ÔÖ ÑÓÖÙÜ º ½ º¾º ÁÒØÖÚÐÐ ÓÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º ØÑØÓÒ Ù ÔÓØÒØÐ Ö ÖÚ º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º½ Ä ÎÒ ÖÒ ÑÖ Ù ÆÓÖ º º º º º º º º º º º ½ º º¾ Ð³Ó ÓÖ Ù ÐØ Ù ÓÒÓ º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º º Ä Ý ØÑ ÌÑÖ Ù ÓÐ Ù ÅÜÕÙ º º º º º º º ½ º º ÍÒ ÜÑÔÐ ÚÓÐÓÒØÖÑÒØ ÒÓÒ ÓÔØÑÐ º º º º º º º º ¾¼½ º º ÓÒÐÙ ÓÒ ÒÖÐ ÙÖ Ð ØÑØÓÒ º º º º º º º º º ¾¼ ÒÒÜ ½ Ó ÓÙÖ ¾¼ º½ ÐÙÐ ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ º¾ ËÑÙÐØÓÒ Ð ÐÓ ÔÖÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½¼ º ËÑÙÐØÓÒ Ù ÓÙ ¹ÒØÐÐÓÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º ¾½½ º º½ ÌÖ Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½½ º º¾ ÌÖ ÐÓÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½¾ º ØÑØÓÒ Ò ÙÒ ÑÓÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ ºº½ ÈÖØØÓÒ Ð³ÒØÖÚÐÐ ³ØÙ º º º º º º º º º º º º º ¾½ ºº¾ ÊÖ ÓÒ ÓØÓÒÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ ºº ØÑØÓÒ ÓÙ ÓÒØÖÒØ º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ º ËÐØÓÒ ÑÓÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ ÒÒÜ ¾ ÑÓ ³ÑÔÐÓ ÐØ ¾¾ º½ ËÑÙÐÖ Ð ÓÒÒ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÖÒØ º º º º º º º º º º ¾¾ º¾ ËÑÙÐÖ Ð ÓÒÒ Ð³ÒØÐÐÓÒ Ó ÖÚ º º º º º º º º º º ¾¾ º ÁÑÔÓÖØÖ Ð ÓÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ º ÌÖÖ Ð ÖÑÑ ÄÓÄÓ ÓÒÒ º º º º º º º º º º ¾¾ º ÓÜ Ù ØÝÔ ÔÖØØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ º ÓÜ Ð ÑØÓ ³ ØÑØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½ º ËÓÖØ ÖÔÕÙ Ö ÙÐØØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾

11 ½¼ ÌÄ Ë ÅÌÁÊË ÒÒÜ ÑÙÐØÓÒ ¾ º½ Ò Ø ÜÔÓÒÒØÐÐ ÔÓÐÝÒÑÐ º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½º½ ÀØØ ØÖ ÓÒÒØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½º¾ ÀØØ ÓÒÒØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½º ÀØØ ÔÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ º¾ Ò Ø ÜÔÓÒÒØÐÐ ÒÓÒ ÔÓÐÝÒÑÐ º º º º º º º º º º º º º ¾¼ º¾º½ ÀØØ ØÖ ÓÒÒØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ º¾º¾ ÀØØ ÓÒÒØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º ÀØØ ÔÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ÐÓÖÔ ¾¾

12 ÌÐ ÙÖ ½º½ ÓÙÔ ÓÐÓÕÙ Ù Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖ Ñ Äݵ ËÓÙÖ ÁȺ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º¾ Ö ÓÙÖ ÙÜ Ö ÖÚ Ú Ð³ÑÐ ÙØÓÖ ØÓÒ ÂÒ¹ÆÓÐ ÓÙÐÖµ ½ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º ÓÒØÓÒ ÕÙÙ ÖÔÖØØÓÒ ³ÙÒ ÐÓ ÄÓÆÓÖÑÐ ÑÒ ¼¼ ź º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º ÎÖØÓÒ ÑØÕÙ ÔÖÑØÖ Ð ØÖÙØÓÒ Ð ØÐÐ ³ÙÒ ÑÔ ³ÒÚÖÓÒ ¾¼¼ ÅÔ Ù ÓÙÖ Ù ØÑÔ º º º ½º ÎÖÒØ Ð³Ø ÖÙÔÖØÓÒ Ø ÙÖ ÙÒ ÔÖÓÐ ÔÖÓÙØÓÒ ÔÖÓÙØÓÒ ÓÙÖÒÐÖ Ò ÓÒØÓÒ Ð³ÒÒµ Ù Ð Ý ÖØÓÒ Ö ÖÚ ÙÖ ÒÓÖµ ÖÓØ Ð Ý ÐÖØÓÒ Ð ÔÐØÓÒ ÙÖ ÒÓÖ ÙÖ ÐÒµº ½º ÓÒ ØØÙØÓÒ Ö ÖÚ ÙÐØÑ ÓÒ Ò Ù Ù ÏÈ ½ ½ µº ½º ØÖÙØÓÒ ÑÔÖÕÙ Ð ÓÑÑ ¼ Ó ½¼¼¼¹ÒØÐÐÓÒ ÐÓ ÄÓÆÓÖÑÐ ¾ ¾µ Ø ÓÒ ÐÓÖØѺ ÙÖÒØ Ð ØÑØÓÒ ÔÖ ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ ÐÓ ÄÓÆÓÖ¹ ÑÐ Ø ÆÓÖÑÐ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ½º ÖÑÑ ÄÓÄÓ ØÐÐ ÑÔ Ù ÎÒ ÖÒ ÑÖ Ù ÆÓÖ ½ Ò Å ÙÐ Ð ÑÔ ØÐÐ Ù¹ ÔÖÙÖ ½ Å ÓÒØ Ø ÖÔÖ ÒØ µº º º º º º º º º º º º º º º ½º ÖÑÑ ÄÓÄÓ ÕÙØÖ ÐÓ ÔÖÓÐØ ÄÓÆÓÖ¹ ÑÐ ÄÚݹÈÖØÓ ËØÖØ ÜÔÓÒÒØÐ Ø ÖØÐ ÈÖÓ¹ ÐÕÙº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½¼ ÖÑÑ ÄÓÄÓ Ù ÎÒ ÖÒ ÑÖ Ù ÆÓÖ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ Ò ÐÙ Ø ½ Ò ÖÓÙµ º ¾ ¾º½ ¾º¾ ¾º ÖØ ØÖØÖÔÕÙ Ù Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖ Ñ Ò ÄÝ ËÓÙÖ ÁȺ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ÓÙÖ ÄÓÖÒÞ Ø ÒØÐÐÓÒ ÙÜ ÐÓ ÈÖØÓ ÔÖÑØÖ Ö ÔØ Ø ½ ¾º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ËÑÙÐØÓÒ ³ÙÒ ØÖ Ù ÔÖ Ø ØÐк Ò ¹ ØÖÓÙÚ Ð ÖÒ Ò Ð ØØ ØÕÙ ³ÓÖÖ Ø Ò ÓÖÓÒ¹ Ò Ð ØÐк º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½½

13 ½¾ ÌÄ Ë ÁÍÊË ¾º ¾º ¾º º½ ÈÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ ÑÔÖÕÙ Ó ÙÜ ØÖ Ð ÙÖ ¾º º Ò ØÖÓÙÚ Ð ØÐÐ Ø Ò ÓÖÓÒÒ Ð ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ Óº º º º º º º º º º º º º º º º º º ÓÙÖ ÖÔÖ ÒØØÚ Ð ÓÒØÓÒ Ø ÔÓÙÖ Ø ½ ¾ Ò Ð ³ÙÒ ÜÔÐÓÖØÓÒ ÔÙ º º º º º º º º º º º º ½ ÓÙÖ ÖÔÖ ÒØØÚ Ð ÓÒØÓÒ Ø ÔÓÙÖ Ø ½ ¾ Ò Ð ³ÙÒ ÜÔÐÓÖØÓÒ ØÖ º º º º º º º º º º º º ½ ÊÖ ÓÒ ÓØÓÒÕÙ Ò ÒÓÖµ ³ÙÒ ÓÒØÓÒ Ò ÐÖ Ò ÐÙµ ÓÒØÖ Ð ÔÓÒÖØÓÒ ÑÔÖÕÙ Ùµ Ä Ù Ù ÑÐÙµ Ø ÜÔÓÒÒØÐÐ ÔÖÑØÖ ½ ÖÓصº º º º º ½¼ º½ ÖÑÑ ÄÓÄÓ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ØÖ ÓÒÒØÖ Ø ÓÙ ¹ÒØÐÐÓÒ Óº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ÖÑÑ ÄÓÄÓ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ÓÒÒØÖ Ø ÓÙ ¹ ÒØÐÐÓÒ Óº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÖÑÑ ÄÓÄÓ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ÔÖ Ø ÓÙ ¹ ÒØÐÐÓÒ Óº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º ÖÑÑ ÄÓÄÓ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ØÖ ÓÒÒØÖ Ø ÓÙ ¹ÒØÐÐÓÒ ÔÖ ØÖ Ù ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐ Ð ØÐÐ Óº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÖÑÑ ÄÓÄÓ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ÓÒÒØÖ Ø ÓÙ ¹ ÒØÐÐÓÒ ÔÖ ØÖ Ù ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐ Ð ØÐÐ Óº ½ º ÖÑÑ ÄÓÄÓ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ÔÖ Ø ÓÙ ¹ ÒØÐÐÓÒ ÔÖ ØÖ Ù ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐ Ð ØÐÐ Óº ½¼ º ÓÖÑØÓÒ ³ÙÒ ÖÒ ÓÙÖ ÔÓØÓØÕÙ ÛÛÛºÒÖ ºÖµº º ½ º ÖØ Ù ÎÒ ÖÒ ÑÖ Ù ÆÓÖº Ò ÖÓÙ ÓÒØ Ð ÑÔ ÞÖ Ò ÚÖØ Ð ÑÔ ÔØÖÓк º º º º º º º º º ½ º ËÓÖØ ÖÔÕÙ Ù ÐÓÐ ÐØ ÔÓÙÖ Ð ÎÒ ÖÒ ÑÖ Ù ÆÓÖ ÓÒÒ ½µº º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º½¼ ÖÑÑ ÄÓÄÓ Ù ÎÒ ÖÒ ÑÖ Ù ÒÓÖ ÓÒ¹ Ò ½ Ò ÖÓÙµ Ø ÙÖ¹ÒØÐÐÓÒ Ð ÐÓ ÔÖÒØ ØÑ Ò ÒÓÖµº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º½½ ÖØ Ð³Ó ÓÖ Ù ÓÒÓº Ò ÖÓÙ ÓÒØ Ð ÑÔ ¹ ÞÖ Ò ÚÖØ Ð ÑÔ ÔØÖÓк º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½¾ ËÓÖØ ÖÔÕÙ Ù ÐÓÐ ÐØ ÔÓÙÖ Ð³Ó ÓÖ Ù ÓÒÓ ÓÒÒ ½µº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½ ÖÑÑ ÄÓÄÓ Ð³Ó ÓÖ Ù ÓÒÓ ÓÒÒ ½ Ò ÖÓÙµ Ø ÙÖ¹ÒØÐÐÓÒ Ð ÐÓ ÔÖÒØ ØÑ Ò ÒÓÖµº º ½ º½ ÖØ Ù Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖ ÌÑÖ ÓÐ Ù ÅÜÕÙ ÑÜÒµº Ò ÖÓÙ ÓÒØÐ ÑÔ ÞÖ Ò ÚÖØ Ð ÑÔ ÔØÖÓк º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½ ËÓÖØ ÖÔÕÙ Ù ÐÓÐ ÐØ ÔÓÙÖ Ð Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖ ÌÑÖ ÓÒÒ ½µº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½

14 ÌÄ Ë ÁÍÊË ½ º½ ÖÑÑ ÄÓÄÓ Ù Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖ ÌÑÖ ÓÒ¹ Ò ½ Ò ÖÓÙµ Ø Ø ÙÖ¹ÒØÐÐÓÒ Ð ÐÓ ÔÖÒØ ØÑ Ò ÒÓÖµº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼¼ º½ ÖØ Ù Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖ ÞÒÓÚ ÊÙ µº Ò ÖÓÙ ÓÒØ Ð ÑÔ ÞÖ Ò ÚÖØ Ð ÑÔ ÔØÖÓк º º º º ¾¼¾ º½ ËÓÖØ ÖÔÕÙ Ù ÐÓÐ ÐØ ÔÓÙÖ Ð Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖ ÞÒÓÚ ÒÓÒ ÓÔØÑÐ ÓÒÒ ½µº º º º º º º º º º ¾¼ º½ ËÓÖØ ÖÔÕÙ Ù ÐÓÐ ÐØ ÔÓÙÖ Ð Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖ ÞÒÓÚ ÓÔØÑÐ ÓÒÒ ½µº º º º º º º º º º º º º ¾¼ º¾¼ ÖÑÑ ÄÓÄÓ Ù Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖ ÞÒÓÚ ÓÒ¹ Ò ½ Ò ÖÓÙµ Ø ÙÖ¹ÒØÐÐÓÒ Ð ÐÓ ÔÖÒØ ØÑ Ò ÒÓÖµº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ º¾½ ËÓÖØ ÖÔÕÙ Ù ÐÓÐ ÐØ ÔÓÙÖ Ð ÎÒ ÖÒ ÑÖ Ù ÆÓÖ ÓÒÒ ½µº º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ º½ ÒØÖ ³ÒØÖ Ù ÐÓÐ Ðغ º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ º¾ ÒØÖ ÑÙÐØÓÒ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÖÒغ º º º º º º º º ¾¾ º ÒØÖ ³ÒØÖ ØÙÐ Ð ÔÖ Ò Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÖÒغ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ º ÎÖÒØ Ð ÒØÖ ÑÙÐØÓÒ Ð³ÒØÐÐÓÒ Ó ÖÚº ¾¾ º ÒØÖ ³ÒØÖ ØÙÐ Ð ÔÖ Ò Ð³ÒØÐÐÓÒ Ó ÖÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ º ÒØÖ ³ÑÔÓÖØØÓÒ ÓÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ º ÖÑÑ ÄÓÄÓ ÓÒÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ Ø ÒØÐÐÓÒº º º ¾¾ º ÎÖÒØ Ð ÒØÖ ÓÜ ÑØÓ ³ ØÑØÓÒº º º ¾ ¼ º ËÓÖØ ÖÔÕÙ Ù ÔÖÓØÓÓÐ ³ ØÑØÓÒº º º º º º º º º º º ¾ º½ º¾ º º º ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ØÖ ÓÒÒØÖ Ò ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÐÓÒÙÙÖ Ö¹ ÙÐÖº ÈÖÓØÓÓÐ ¾¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ØÖ ÓÒÒØÖ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÐÓÒÙÙÖ Ö¹ ÙÐÖº ÈÖÓØÓÓÐ ¾¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ØÖ ÓÒÒØÖ Ò ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÐÓÒÙÙÖ Ö¹ ÖÙÐÖº ÈÖÓØÓÓÐ ½¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º ¾ ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ØÖ ÓÒÒØÖ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÐÓÒÙÙÖ Ö¹ ÖÙÐÖº ÈÖÓØÓÓÐ ½¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º ¾ ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ØÖ ÓÒÒØÖ Ò ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÖÕÙÒ ÖÙÐÖº ÈÖÓØÓÓÐ ¾¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º ¾¼

15 ½ ÌÄ Ë ÁÍÊË º ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ØÖ ÓÒÒØÖ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÖÕÙÒ ÖÙÐÖº ÈÖÓØÓÓÐ ¾¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º ¾½ º ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ØÖ ÓÒÒØÖ Ò ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÖÕÙÒ ÖÖÙÐÖ º ÈÖÓØÓÓÐ ½¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º ¾¾ º ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ØÖ ÓÒÒØÖ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÖÕÙÒ ÖÖÙÐÖ º ÈÖÓØÓÓÐ ¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º ¾ º ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ÓÒÒØÖ Ò ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÐÓÒÙÙÖ ÖÙÐÖº ÈÖÓØÓÓÐ ¾¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½¼ ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ÓÒÒØÖ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÐÓÒÙÙÖ ÖÙÐÖº ÈÖÓØÓÓÐ ¾¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½½ ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ÓÒÒØÖ Ò ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÐÓÒÙÙÖ ÖÖÙÐÖº ÈÖÓØÓÓÐ ½¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º ¾ º½¾ ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ÓÒÒØÖ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÐÓÒÙÙÖ ÖÖÙÐÖº ÈÖÓØÓÓÐ ½¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º ¾ º½ ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ÓÒÒØÖ Ò ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÖÕÙÒ ÖÖÙÐÖº ÈÖÓØÓÓÐ ¾¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º ¾ º½ ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ÓÒÒØÖ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÖÕÙÒ ÖÙÐÖº ÈÖÓØÓÓÐ ¾¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½ ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ÓÒÒØÖ Ò ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÖÕÙÒ ÖÖÙÐÖ º ÈÖÓØÓÓÐ ½¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º ¾¼ º½ ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ÓÒÒØÖ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÖÕÙÒ ÖÖÙÐÖ º ÈÖÓØÓÓÐ ¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º ¾½ º½ ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ÔÖ Ò ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÐÓÒÙÙÖ ÖÙÐÖº ÈÖÓØÓÓÐ ¾¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ º½ ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ÔÖ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÐÓÒÙÙÖ ÖÙÐÖº ÈÖÓØÓÓÐ ¾¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½ ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ÔÖ Ò ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÐÓÒÙÙÖ ÖÖÙÐÖº ÈÖÓØÓÓÐ ½¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º ¾

16 ÌÄ Ë ÁÍÊË ½ º¾¼ ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ÔÖ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÐÓÒÙÙÖ ÖÖÙÐÖº ÈÖÓØÓÓÐ ½¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾½ ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ÔÖ Ò ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÖÕÙÒ ÖÙÐÖº ÈÖÓØÓÓÐ ¾¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾¾ ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ÔÖ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÖÕÙÒ ÖÙÐÖº ÈÖÓØÓÓÐ ¾¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ÔÖ Ò ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÖÕÙÒ ÖÖÙÐÖ º ÈÖÓØÓÓÐ ½¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ÔÖ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÖÕÙÒ ÖÖÙÐÖ º ÈÖÓØÓÓÐ ¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ØÖ ÓÒÒØÖ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÐÓÒÙÙÖ Ö¹ ÙÐÖº ÈÖÓØÓÓÐ ¾¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ º¾ ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ØÖ ÓÒÒØÖ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÐÓÒÙÙÖ Ö¹ ÖÙÐÖº ÈÖÓØÓÓÐ ½¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º ¾½ º¾ ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ØÖ ÓÒÒØÖ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÖÕÙÒ ÖÙÐÖº ÈÖÓØÓÓÐ ¾¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ º¾ ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ØÖ ÓÒÒØÖ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÖÕÙÒ ÖÖÙÐÖ º ÈÖÓØÓÓÐ ¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ÓÒÒØÖ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÐÓÒÙÙÖ ÖÙÐÖº ÈÖÓØÓÓÐ ¾¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º ¾ º ¼ ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ÓÒÒØÖ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÐÓÒÙÙÖ ÖÖÙÐÖº ÈÖÓØÓÓÐ ½¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º ¾ º ½ ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ÓÒÒØÖ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÖÕÙÒ ÖÙÐÖº ÈÖÓØÓÓÐ ¾¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º ¾ º ¾ ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ÓÒÒØÖ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÖÕÙÒ ÖÖÙÐÖ º ÈÖÓØÓÓÐ ½¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º ¾ º ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ÔÖ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÐÓÒÙÙÖ ÖÙÐÖº ÈÖÓØÓÓÐ ¾¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º ¾

17 ½ ÌÄ Ë ÁÍÊË º ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ÔÖ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÐÓÒÙÙÖ ÖÖÙÐÖº ÈÖÓØÓÓÐ ½¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º ¾ º ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ÔÖ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÖÕÙÒ ÖÙÐÖº ÈÖÓØÓÓÐ ¾¼¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ º ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ³ØØ ÔÖ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÙÖ ÔÖØØÓÒ Ò ÒØÖÚÐÐ ÖÕÙÒ ÖÖÙÐÖ º ÈÖÓØÓÓÐ ¼ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º ¾½

18 ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ä³ÓØ ØØ Ø Ø ÓÒ ØÖÙÖ ÙÒ ÑÓÐ ØØ ØÕÙ Ð ØÖ¹ ÙØÓÒ ØÐÐ ÑÒØ ³ÝÖÓÖÙÖ ÕÙ Ü ØÒØ Ò Ð ÓÙ ¹ ÓÐ Ò ÕÙ ÐÐ ÓÙÚÖØ ØÙ º ij ØÑØÓÒ ÔÖÑØÖ ÑÓÐ Ú Ð³ ØÑØÓÒ Ð Ò Ø Ó ÖÚØÓÒ ÔÖ ÐØÓÒ ÑÓÐ ÔÓÐÝÒÑ ÔÖ ÑÓÖÙÜ ÔÖ ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ ÔÒ¹ Ð ÒÓÙ ÔÖÑØ ÙÖ ØÑØÓÒ Ù ÒÓÑÖ ÑÒØ Ö ØÒØ ÓÙÚÖÖ ÔÖ Ð ØÐк Ä ÓÒØÜØ Ä ÓÙÖ ³ÒÖ Ó Ð ÕÙ ÓÒØ Ð ÔØÖÓÐ Ø Ð Þ ÒØÙÖÐ ÓÒØ ÔÖØ Ð Ð Ö ÓÙÖ ÔÙ Ð º ØØ ÖØÖ ØÕÙ ÑÔÐØÓÒ ÑÙÖ Ò Ð ÓÖÑØÓÒ Ð³ÕÙÐÖ ÓÒÓÑÕÙ ÒØÖ ÓÖ Ø ÑÒº ÓÒ ØÖ ÑØÕÙ Ð ÔÒÙÖ ÓÙ Ð ÔÙÖ Ð ÔÒÙÖ ÓÑÑ ÔÓÙÖ Ð Ó ÔØÖÓÐÖ ½ µ ÑÔÐÕÙ ÙØÓÑØÕÙÑÒØ Ð Ù ÖÙØÐ ÔÖÜ ÙÖ Ð ÑÖ ÕÙ Ò ÓÒ ÕÙÒ Ø Ö Ð ÑÒ Ú Ð ÔÓÐØÕÙ ³ÓÒÓÑ ³ÒÖ ÔÖ ÜÑÔк Ä ÔÖÓÐÑØÕÙ Ð ÔÖÚ ÓÒ Ù ÑÓÒØÒØ ØÓØÐ ³ÝÖÓÖÙÖ ÔÓ¹ ÒÐ Ø ÓÒ ÓÐÙÑÒØ ÒØÖÐ ÔÓÙÖ Ð³ÓÒÓÑ Ð³ÒÖ Ò ÒÖк Ä ÔÙÖ Ð ÔÒÙÖ Ø ÙÒ ÔÖÓÐÑ ÔÖ ÕÙ Ù ÚÙÜ Õ٠гÒÙ ØÖ ÔØÖÓÐÖ ½ ÕÙ Ö ÔÙ ØÓÙÓÙÖ ÚÓÖ ÕÙÐÐ ÓÒØ ÒÓ Ö ÖÚ Ùй ØÑ Ø ÓÑÒ ØÑÔ ÒÓÙ ÐÐÓÒ ÔÓÙÚÓÖ Ò ÔÖÓØÖº Ù ÙÖ Ø Ñ ÙÖ ÕÙ ÒÓÙ ÓÒ ÓÑÑÓÒ Ö ÖÚ ÔÖÓÐÑ ÚÒØ ÓÙÖ ØÖÚÙÜ ÔÐÙ Ò ÔÐÙ ÒÓÑÖÙܺ ij ØÑØÓÒ Ö ÖÚ Ø Ò ÖÐØ Ð Ó ÙÒ ÔÖÓÐÑ ÓÐÓÕÙ ÓÒÓÑÕÙ Ø ØØ ØÕÙ ÓÐÓÕÙ Ö Ð ÓØ ³ØÙ ÕÙ ÓÒØ Ð ÑÒØ ³ÝÖÓÖÙÖ ÖÐÚÒØ Ò Ð ØÖÖ ÕÙ ÓÒØ Ð ÑÒØÓÐÓ Ð ØØÓÒÕÙ Ð ÑÕÙ Ð ÓÖ Øººº ½ ÎÓÖ ÒÓØÑÑÒØ ÅÖØÙÜ ÕÙ Ò ½½ ÔÖÚÓÝØ Ð³ÔÙ ÑÒØ ÑÑÒÒØ ÑÒØ ³ÝÖÓÖÙÖ ØØ ¹ÍÒ ½

19 ½ ÁÆÌÊÇÍÌÁÇÆ ÓÒÓÑÕÙ Ö Ð³ÜØÖØÓÒ ÝÖÓÖÙÖ ÒØÙÖÐ ÙÒ Óغ ÓØ ØÖÑÒ Ð ÖØÓÒ ÕÙÒØØ Ò ÔÐ ÓÙ ØÖÖ ÕÙ ÖÔÖ¹ ÒØÒØ ØÚÑÒØ Ö ÖÚ º ÈÖ Ö ÖÚ ÒÓÙ ÒØÒÓÒ ÕÙÒØØ ÕÙ ÔÓÙÖÖÓÒØ ÙÒ ÓÙÖ ØÖ ÜÔÐÓØ ÓÒ ÖÒØÐ ³ ع¹Ö ÙÒ ÓØ ÑÓÒÖ ÕÙ ÕÙ³ÐÐ ÖÔÔÓÖØÒØ Ð³ÜÔÐÓØÒØ Ø ÒÒ ØØ ØÕÙ ÔÐÙ ÙÖ ÒÚÙܺ ³ÓÖ Ð³ÐÐ ÑÖÓ ÓÔÕÙ Ù ÑÔ ÐÙ¹ÑѺ Ò Ø Ð Ñ ÙÖ ÔÝ ÕÙ ÓÙ ÑÓÐÓÕÙ Ò¹ Ö Ð ØÖÑÒØÓÒ Ð³Ü ØÒ ÚÒØÙÐÐ ³ÙÒ ÑÔ Ø Ð³Ú¹ ÐÙØÓÒ ÖØÖ ØÕÙ ÓÐÓÕÙ ÓÔÝ ÕÙ Ø ÓÑÕÙ ÓÒØ ÖÐ ÔÖ ÓÒº ijÜØÖÔÓÐØÓÒ Ö ÙÐØØ Ð ØÓØÐØ Ù ÑÔ ÖÐÚ ØÒÕÙ ÑÓÐ ØÓÒ Ó Ð ØØ ØÕÙ ÒØÖÚÒ¹ ÒÒغ Ò ÕÙ ÓÒÖÒ Ð³ ØÑØÓÒ Ö ÖÚ Ù ÒÚÙ ÔÐÙ ÑÖÓ¹ ÓÔÕÙ Ù Ò ÑÒØÖ ÚÓÖ Ù ÑÓÒ Ð ØØ ØÕÙ ÓÙÒØ ÒÓÙÚÙ ÙÒ ÖÐ ÑÔÓÖØÒغ Ò Ø Ð ³Ø ØÖÑÒÖ ÖØÒ ÖØÖ ØÕÙ Ð ØÖÙØÓÒ ØÐÐ ÑÔ Ù ÚÙ ÙÐÑÒØ ÙÜ ÕÙ ÓÒØ Ø ÓÙÚÖØ Ù ÕÙ³ÐÓÖ ³ ع¹Ö ÙÒ ÓÙ ¹ÒØÐÐÓÒº Ò ØÖÑ ØØ ØÕÙ ÒÓÙ ÓÑÑ ÙÒ ÔÖÓÐÑ ³ÒÖÒº Ä ÙØ ÒÓØÖ ØÖÚÐ Ø ÓÙÖÒÖ ÙÒ ÐÖ ÙÖ Ð ÖÒÖ ÔÓÒØ ÕÙ ÓÒÖÒ Ð³ ØÑØÓÒ Ö ÖÚ Ð³ÐÐ ³ÙÒ Ò ÑÒØÖº ÈÓÙÖ Ð ÒÓÙ ÚÓÙÐÓÒ ³ÓÖ ÓÒ ØÖÙÖ ÙÒ ÑÓÐ ØØ ØÕÙ Ð ØÖÙØÓÒ ØÐÐ ÑÒØ ³ÝÖÓÖÙÖ º ÆÓÙ ÖÓÒ Ò ÙØ ØÑÖ Ð ÔÖÑØÖ Ù ÑÓÐ Ù ÑÓÝÒ Ù ÓÙ ¹ÒØÐÐÓÒ Ó ÖÚØÓÒ º ÈÙ ØÑØÓÒ ÒÓÙ ÙÖÓÒ ÚÐÙØÓÒ Ö ÖÚ Ö ØÒØ ÓÙÚÖÖº ijÁÒ ØØÙØ ÖÒ Ù ÈØÖÓÐ Áȵ Ø Ð³ÓÖÒ ØÖÚÐ Ö¹ Öº ÁÐ ÓÙØ ÕÙ ÓØ ÑÒ ÙÒ ØÙ ÔÔÖÓÓÒ ÔØ ÑØÑØÕÙ ÓÙ ¹ÒØ ÙÜ ØÖÚÙÜ ÂÒ ÄÖÖÖ Ò Ð ÑØÖ Ø ÙÚÒØ µº ÖÒÖ Ö ÖÒØ ÑÓÐ Ð ØÖÙØÓÒ ØÐÐ ÑÔ Ü ØÒØ Ò Ð ÓÙ ¹ Óк Ò ÚÐÙÒØ Ð ÔÖÑØÖ ÑÓÐ ÓÙÚÒØ ÑÒÖ ØÖ ÑÔÖÕÙ ÄÖÖÖ ÓÙÖÒØ Ø¹ ÑØÓÒ Ö ÖÚ Ö ØÒØ ÓÙÚÖÖ Õ٠гÁÈ Ø ÒÓÑÖ ³ÒÙ ØÖÐ ÓÙØÒØ ÑØØÖ Ð³ÔÖÙÚº ÓÒÓÒØÑÒØ Ð³ÁÈ Ø ÌÓØÐ ÙÓÙÖ³Ù ÌÓØÐÒе ÒØ ÐÓÖ ÓÒ ØÖÙÖ ÐÙÖ ÔÖÓÔÖ ÑÓÐ ÙÖ Ð ÄÖÖÖ Ñ ÕÙ Ò ØÒ ÓÒ ÖÐÑÒØ Ð ÓÒÑÒØ ÑØÑØÕÙ Ò Ð ÙØ Ú¹ ÐÓÔÔÖ ÙÒ ÓÙØÐ ÑÔÐ Ø ØØ ØÕÙÑÒØ Ð ³ ØÑØÓÒ Ö ÖÚ º ÍÒ ÓÒØÖÒØ ÓÖØ ÕÙÒØ ÙÚÐÓÔÔÑÒØ ÑÓÐ Ø Ð ÕÙÒ¹ ØØ Ò ÒÖÐ Ð ÓÒÒ ÔÓÒÐ º ÐÐ ¹ ÓÒØ Ò Ø ÓØ Ò¹ Ü ØÒØ ÓØ ÜØÖÑÑÒØ ÓØÙ ÕÙÖÖº ÁÐ ØØ ÓÒ Ò Ö ÖÖ ÙÒ ÑÓÐ ÓÒØ Ð³ ØÑØÓÒ ÔÖÑØÖ ÖÕÙÖØ Ð ÑÒÑÙÑ ÓÒÒ Ò ÒØÖ Ò Ð³ÓÙÖÖÒ ÙÒ ÙÐ Ð Ø ØÐÐ ÑÔ ÓÙÚÖØ Ò ÙÒ ÖØÒ ÞÓÒ Ù ÐÓ ÚÒØÙÐÐÑÒØ Ò ÑÑ

20 ÁÆÌÊÇÍÌÁÇÆ ½ г ØÓÖÕÙ ÓÙÚÖØ º Ò ÓÖØ Ð³ÙØÐ ØÙÖ ÓØ ØÖÓÙÚÖ ÙÒ Ð Ø ØÐÐ ÑÔ Ö ØÒØ ÓÙÚÖÖº ÆÓØÖ Ø Ø Ú Ò ÒÕ ÔØÖ ÓÒØ ÒÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ Ð ÖØÖ ¹ ØÕÙ Ø Ö ÙÐØØ º Ä ÔÖÓÐÑ Ð³ ØÑØÓÒ Ö ÖÚ Ä ÔÖÑÖ ÔØÖ ÔÖ ÒØ Ð ÔÖÓÐÑØÕÙ ÒÖРг ØÑØÓÒ Ö ÖÚ Ø ÒÓÒ Ð ÔÖÑÖ ÝÔÓØ ÒØÙÖÐ Ø Ù ÑÓÐ ØÖ¹ ÙØÓÒ ØÐÐ ÑÔ ÕÙ ÒÓÙ ÖÓÒ ÖÖº ÓÒ ÖÓÒ Ð ÖØÓ Ê»È ÔÓÙÖ Ö ÖÚ»ÔÖÓÙØÓÒµ ÕÙ Ñ ÙÖ Ò ÒÒ Ð ÙÖ Ú Ö ÖÚ Ù ÖÝØÑ ØÙÐ ÔÖÓÙØÓÒº ÔÙ ÔÐÙ ¼ Ò ÖØÓ Ø ØÐ Ø Ø Ð ¼ Ò ÔÓÙÖ Ð Ù ÔØÖÓÐ ¼ ÔÓÙÖ ÐÙ Ù Þ ÒØÙÖк ÙØÖÑÒØ Ø Ò ½¼ ÓÒ ÒÒÓÒØ Ð Ò Ù ÔØÖÓÐ Ò ¾¼¼¼ Ð Ò ÓÒ ÕÙ ÒÓÙÚÐÐ Ö ÖÚ ÚÓÒØ Ð ÓÙÖ Ù ÓÙÖ Ù ØÑÔ º ÈÐÙ ÙÖ ØÙÖ ØÒÓ¹ÓÒÓÑÕÙ ÒÙÒØ ÙÖ ÖÒÓÙÚÐÐÑÒØ Ö ÖÚ Ð ÔÖÓÖ ØÒÓÐÓÕÙ Ð ÑÐÐÙÖ ÓÒÒ Ò ÑÒØ Ù ÓÙÖ Ù ØÑÔ Ð ÔÖÜ Ù ÔØÖÓÐ ÖÙØ Ð ÓÙÚÖØ ÒÓÙÚÙÜ ÑÔ º Ò ÔÖØÙÐÖ Ð ÓÙÚÖØ ÒÓÙÚÙÜ ÑÔ Ø Ð ÙØ ÙÖ ÐÕÙÐ ÒÓÙ ÜÓÒ ÒÓØÖ ØÖÚÐ Ò ÓÒ ÖÒØ ÕÙ ØÓÙ Ð ÙØÖ ØÖÑÒÒØ Ö ØÒØ ÓÒ ØÒØ º Ò ÒÓÙ ÜÒØ ÙÒ ÒØÓÒ ÕÙ ÖÔÖ ÒØÒØ Ð Ö ÖÚ ³ÝÖÓÖ¹ ÙÖ ³ÙÒ ÔÓÒØ ÚÙ ØÒÓ¹ÓÒÓÑÕÙ ÒÓÙ ÖÓÒ ÑÓÐ Ö Ð ØÖÙØÓÒ ØÐÐ ÑÔ ÕÙ Ü ØÒØ Ò Ð ÓÙ ¹ ÓÐ Ù ÑÓÝÒ Ó ÖÚØÓÒ ÕÙ ÓÒØ Ð ÑÔ ÓÙÚÖØ º ÖÒÖ Ð³ÒØÐÐÓÒ Ó ÖÚ ÖÔÖ ÒØ ÙÒ ÓÙ ¹ÒØÐÐÓÒ Ò ÖÑ Ù ÔÖÑÖ Ð³ÒØÐÐÓÒ ÔÖÒغ Ò Ð³ÜÔÐÓÖØÓÒ ÔØÖÓÐÖ Ø ÒØÖÔÖØ ÓÑÑ ÙÒ ØÖ Ò ÖÑ Ð ÓÙÚÖØ ÓÒØ Ð ØÖ Ò ÖÑ Ù Ò Ð³Ò ÑÐ ÑÔ ÕÙ Ü ØÒØ Ò Ð ÒØÙÖº ÆÓÙ ÖÓÒ Ð³ÝÔÓØ ÕÙ Ð ÐÓ Ð³ÒØÐÐÓÒ ÔÖÒØ ÙÔÔÓ ººº Ø ÔÔÖÓÜÑØÚÑÒØ ÙÒ ÐÓ ÄÚݹ ÈÖØÓ ÜÔÓÒÒØÐÐ ³ÙÒ ÐÓ ÜÔÓÒÒØÐе ÒÓØÑÑÒØ ÔÓÙÖ ÔÖÓÔÖØ ³ÒÚÖÒ ÔÖ ÒÑÒØ ³Ðк ÁÐ Ø Ò Ø Ð ÕÙ Ò Ð³ÜÔÐÓÖ¹ ØÓÒ ÔØÖÓÐÖ ÕÙ³ Ø ³ÙÒ ÖÒ ÓÙÚÖØ ØÖÓÙÚ ÙÒ ÑÓÒ ÖÒ ÔÖÓÜÑØ ÐÕÙÐÐ ØÖÓÙÚ ÒÓÖ ÙÒ ÔØغºº Ë Ð³ÒØÐÐÓÒ Ó ÖÚ ØØ ØÖ ÑÒÖ ÕÙÔÖÓÐ ÐÓÖ Ð ÖØ ÑÔÐ ØÖÖ ÓÒÐÙ ÓÒ ÙÖ Ð ÐÓ Ð³ÒØÐÐÓÒ ÔÖÒØ Ù ÑÓÝÒ Ð ØÖÙØÓÒ Ð³ÒØÐÐÓÒ Ó ÖÚ ÔÖ ØÒÕÙ ³ÒÖÒ Ñ¹ ÔÖÙÒØ Ð ØÓÖ ÓÒ ÔÖ ÜÑÔк ÇÖ Ð³ÒØÐÐÓÒ Ó ÖÚ Ø ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ÓÒØ Ð ØÖ Ø ÔÖ ÙÒ Ø ØÐк Ò Ø ÔÓÙÖ

21 ¾¼ ÁÆÌÊÇÍÌÁÇÆ Ð³ÜÔÐÓÖØÙÖ Ð Ø ÔÖÓÖ ÔÐÙ Ð Ø ÔÐÙ ÖÒØÐ Ù µ ÓÙÚÖÖ ÙÒ ØÖÙØÙÖ ØÐÐ ÑÔÓÖØÒغ Ò ÔÐÙ ÙÒ ÑÔ Ð³ÒØÐÐÓÒ Ô¹ ÖÒØ Ø ÖÓ Ø ÔÐÙ ÔÖÓÐØ ³ÚÓÖ Ø ÓÙÚÖØ ÓÒ ÔÖÓÐØ ÙÖÖ Ò Ð³ÒØÐÐÓÒ Ó ÖÚ Ø ÑÔÓÖØÒغ ÆÓÙ ÓÑÑÒÓÒ ÓÒ ÒØÖÚÓÖ Ð ÔÖÑ ³ÙÒ ÑÓÐ Ø ÙÔÖ¹ ÔÓÔÙÐØÓÒ Ó ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ÔÖÒØ Ø ÙÔÔÓ ººº ³ÙÒ ÖØÒ ÐÓ Ø Ð³ÒØÐÐÓÒ Ó ÖÚ Ø ÙÒ ÓÙ ¹ÒØÐÐÓÒ ÖÒÖº ÓÙ ¹ÒØÐÐÓÒ Ö ÔÓÙÖ ÒÓØÖ ÔÖØ Ò ÖÑ Ø ÔÖ ÙÒ Ø ØÐÐ ÓÒØ Ð ÙÐ ¹ ÖØÖ ØÕÙ ÓÒÒÙ ÔÖÓÖ Ø ÕٳРÓÖ ÙÒ ÔÖÓÐØ ³Ó ÖÚØÓÒ ÖÓ ÒØ Ú Ð ØÐРгÒÚÙº Ä ÔØÖ ¾ Ø ÓÒ Ö Ð ÓÒ ØÖÙØÓÒ ÖÓÙÖÙ Ù ÑÓÐ ØØ ØÕÙ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ð ÔÖÓÐÑØÕÙ ØÝÔ ÓÒ ÖÚÑÒØ ÜÔÓ ¹ Ù º Ä ÑÓÐ ÔÖ ÚÓÖ Ô Ð³ÐÐ ³ØÙ ÒÓ ÒØÐÐÓÒ ÐÐ Ù Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖ ÕÙ ÖÒØØ Ð³ÓÑÓÒØ ÓÐÓÕÙ ³ÙÒ ÖØÒ ÒÓÑÖ Ô¹ ÖÑØÖ ÑÔÓÖØÒØ ÒÓÙ ÑÓÒØÖÓÒ ÕÙ³Ò ÚÙ Ù ØÖØÑÒØ ØØ ØÕÙ ÚÒÖ Ð Ø ÔÐÙ ÔØ ØÖÚÐÐÖ Ú Ð ÐÓÖØÑ ØÐÐ ÄÓ¹ ÌÐÐ µ ÑÔ ÕÙ ÓÒØ ÙÔÔÓ ÙÚÖ ÙÒ ÐÓ ÜÔÓÒÒØÐк ÆÓÙ ØÙÓÒ Ò ÙØ ÙÒ ÔØØ ÖÚÙ Ð ØÓÖ ØÖ Ù ÔÖ Ø ØÐк Ò Ð³Ò ÑÐ ØÖÚÙÜ ÙÒ ÒÓÖÑØÓÒ ÔÖÓÖ ÑÔÓÖØÒØ Ø ÔÓÒÐ ÙÖ Ð ÓÖÑ ÔÖ Ù ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ Ù ØÝÔ ÓÒØÓÒ ÔÙ Ò ÔÖ ÜÑÔеº ÆÓÙ ÓÒ ØÖÙ ÓÒ ÔÓÙÖ ÒÓØÖ ÔÖØ ÙÒ ÑÓÐ Ò ÐÕÙÐ Ð ÙÐ ÒÓÖÑØÓÒ ÔÖÓÖ ÙÖ Ð ÔÖÓ¹ ÐØ ÓÙÚÖØ ÑÔ Ø Ð Ø ÕÙ Ðй Ø ÖÓ ÒØ Ò ÓÒØÓÒ ÐÙÖ ØÐк ÔÔÐÓÒ ½ Æ Ð³ÒØÐÐÓÒ ÔÖÒØ ÄÓÌÐÐ ÑÔ ÕÙ Ü ØÒØ Ò Ð ÓÙ ¹ ÓÐ Õ٠гÓÒ ÙÔÔÓ ººº ÐÓ Ò Ø ÓÒØÖ ÙÒ Ñ ÙÖ º ijÒØÐÐÓÒ Ó ÖÚ ½ Ò Ø ÙÒ ÓÙ ¹ÒØÐÐÓÒ Ò ÖÑ ÔÖ Ø ØÐк ÆÓÙ ÒØÖÔÖØÓÒ ÑÓÐ ÓÑÑ ÙÒ ÑÓÐ Ò ÙÖ ÓÒØ Ð ÖØÖ ØÕÙ ÓÒØ Ð ÙÚÒØ ÓÒØÓÒÒÐÐÑÒØ Ð ÓÒÒ ÓÒ ÙÔÔÓ ÕÙ³ÙÒ ÓØ Ð ÔÖÓÐØ µ ³ÚÓÖ Ø ØÖ ÑÔÐØÑÒØ ÓÒ ÓÒ Ö ÓÒ ÙÒ ÓÒØÓÒ ÔÓÒÖØÓÒ ÚÐÙÖ Ò ¼½ Ø ÙÒ ÒØÐÐÓÒ Ò ÙÖ ½ Æ ØÐ ÕÙ È µ µ ÔÓÙÖ ½ Æ ÒÓÙÚÙ ÓÒØÓÒÒÐÐÑÒØ Ù Ø ÕÙ ½ Æ Ò Ø ÓÒÒ٠гÒØÐÐÓÒ Ó ÖÚ Ø ÐÓÖ ½ Ò ½º ÆÓÙ ÑÓÒØÖÓÒ ÕÙ ÓÒØÓÒÒÐÐÑÒØ Ù Ø ÕÙ Ð ÒÓÑÖ ³Ó ÖÚØÓÒ Ò Ø ÓÒÒÙ ÕÙ Ø Ò Ö Ð Ò ÔÖØÕ٠гÒØÐÐÓÒ Ó ÖÚ

22 ÁÆÌÊÇÍÌÁÇÆ ¾½ ½ Ò Ø ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ººº Ò Ø ½ µµ ½µ Ä Ò Ø Ó ÖÚØÓÒ Ø ÓÒ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐ Ù ÔÖÓÙØ Ð ÓÒØÓÒ ÔÓÒÖØÓÒ Ø Ð Ò Ø Ð³ÒØÐÐÓÒ ÔÖÒغ Ö ÙÐØØ Ø ØÖ ÒØÙØ Ò Ð Ò Ó Ð ³ÒØÖÔÖØ Ò ÚÓÝÒØ ÕÙ Ø ÙÒ ÓÑÔÖÓÑ ÖØ ÒØÖ Ø º Ä ÓÒØÓÒ ØÓÖ Ð ØÖÙØÓÒ Ò Ø Ò ÚÓÖ ÒØ Ð³ÔÔÖØÓÒ ³Ó ÖÚØÓÒ Ð Ó ÐÐ Ø ÔÖÓ ½ Ø Ò Ð Ò ÙÖÒØ ÒÓÒº Ò ÒÓØÖ Ð³ÝÔÓØ ÕÙ ÔÐÙ ÙÒ ÑÔ Ø ÖÓ Ø ÔÐÙ ÔÖÓÐØ ÓÙÚÖØ Ø ÖÒ ØÖÙØ ÒØÙÖÐÐÑÒØ ÔÖ ÙÒ ÝÔÓØ ÖÓ Ò ÙÖ º ÆÓØÓÒ Õ٠гÓÒ ÑÙÐØÔÐ ÔÖ ÙÒ ÓÒ ØÒØ ¾ ¼½ ÐÓÖ Ð³ÜÔÖ ÓÒ Ö Ø ÒÒº ÈÓÙÖ ÕÙ ÒÓØÖ ÑÓÐ ÚÒÖ ÓØ ÒØÐ ÒÓÙ ÓÑÑ ÓÒ ÑÒ ÑÔÓ Ö Ð ÓÒØÖÒØ ÑÜ ½º ØÖÙØ Ò Ð Ð³ÝÔÓØ ÖÓ Ò ÔÖ ÑÜ µ ½ ºº Ð ÔÐÙ ÖÓ ÑÔ Ø ØÖÓÙÚ ÓÒ Öº Ù ÔÓÒØ ÚÙ ÒØÙÖÐ Ø Ð Ò Õ٠гÓÒ ØÖÚÐÐ ÙÖ ÙÒ ÞÓÒ ÓÖÔÕÙ Ó Ð³ÜÔÐÓÖØÓÒ Ø Ù ÑÑÒØ ÑØÙÖº Ò ÔÖØÕÙ Ø ÓÒØ ÒÓÒÒÙ º ijÒÙ ÒÓØÖ ØÖÚÐ Ø ³ ØÑÖ Ð Ó Ø Ù ÑÓÝÒ Ö ÔÖÖ Ð ÔÖØ ÐÓ ÔÖÒØ Ð ÔÖØ Ò ØÑÒØ Ð Ò Ø Ó ÖÚØÓÒ º Ò Ð ÔØÖ ÒÓÙ ÔÓÒ Ð ÓÖÑ ÐÓ ÕÙ ÒÓÙ ÑÒÔÙÐÓÒ Ò Ùغ ÆÓÙ Ö ÓÐÚÓÒ Ð ÕÙØÓÒ ÚÖ ÑÐÒ Ó Ù ÑÓÐ Ø ÑÓÒØÖÓÒ Õ٠гÓÒ ÔÙØ ØÚÑÒØ ÔÖÖ Ð ÔÖØ Ð ÔÖØ ÐÓ ÔÖÒغ Ö ÙÜ ÚÐÙØÓÒ Ù ÓÒ ÓÒ ØÖÙØ ØÑØÙÖ Ù ÒÓÑÖ ÑÔ Ö ØÒØ ÓÙÚÖÖ ÔÖ Ð ØÐк ØÑØÓÒ Ò ÙÒ ÑÓÐ ÆÓÙ ÙÔÔÓ ÓÒ ÕÙ Ð ÓÒØÓÒ Ø ÙÒ ÓÒØÓÒ Ò ÐÖ ÓÒØ Ð ÑÖ ÓÒØ ØÙ ÙÖ ÙÒ ÔÖØØÓÒ Ñ Á ½ Á Ñ Ð³ÒØÖÚÐÐ ³ØÙ ÑÒ ÑÜ ÔÔÐ ÑÓк Ä ÐÓ ÔÖÒØ ÄÓÌÐÐ ÑÔ Ù ÓÙ ¹ ÓÐ Ø ÜÔÓÒÒØÐÐ Ò Ø «Üµ Á¾Ñ Á ½Á Á ܵ Ø «Üµ ««Ü ½Á Ê Üµ Ü ¾ Ê ÇÒ ÔÙØ ÐÓÖ ØÖÓÙÚÖ ÙÒ ÙØ Á µ Á¾Ñ ØÐÐ ÕÙ Ð Ò Ø Ö ÙÐØÒØ ÔÖ ½µ ³ÖØ «Üµ ÜÔ Á¾Ñ Á ÐÓ««Üµ½Á Á ܵ

23 ¾¾ ÁÆÌÊÇÍÌÁÇÆ ÐÐ ³ÒØÖÔÖØ ÓÒ ÓÑÑ ÙÒ ÑÓÐ ÜÔÓÒÒØÐ ÔÓÐÝÒÑ ÔÖ ÑÓÖ¹ ÙÜ Ö ½ ÓÒØ ØÓÙ Ð ØÖÑ Ö ½ ÓÒØ Ùܺ ÔÐÙ Ð ØÖÑ Ö ¼ ÓÒØ ÖÓ ÒØ Ð³ÝÔÓØ ÑÓÒÓØÓÒ Ø ØÚº Ä ÖÐØÓÒ ÒØÖ Ð Á µ Á¾Ñ Ø Ð Á µ Á¾Ñ Ø ØÚ Ú Ð³ÝÔÓØ ÑÜ µ ½ ÕÙ ÖÒ ÕÙÚÐÒØ Ð³ ØÑØÓÒ ÓÙ º ËÒ Ð ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò Ð³ ØÑØÙÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ Ñ¹ ÐÒ Ù ÓÙÔÐ «µ Ø ÓÒÒ ÔÖ Ð ÓÐÙØÓÒ Ù Ý ØÑ ÙÚÒØ ½ ÈÒ Áµ «Áµ «Á¾Ñ Á¾Ñ Á ¼ «Áµ Ó Ð³ÓÒ È Ò Ð Ñ ÙÖ ÑÔÖÕÙ Ø È Ò Áµ ÐРгÒØÖÚÐÐ Á «Áµ Ð Ñ ÙÖ ÜÔÓÒÒØÐÐ ÔÖÑØÖ «Ð³ÒØÖÚÐÐ Á ¼ «Áµ ÖÚ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ «Ð ÑÓÝÒÒ ÑÔÖÕ٠гÒØÐÐÓÒ ½ Ò º Ä ÔÖÑÖ ÕÙØÓÒ Ù Ý ØÑ ¾µ ³ÒØÖÔÖØ ÓÑÑ ÙÒ ÖØ ÒØÖ Ð Ñ ÙÖ ÑÔÖÕ٠гÒØÖÚÐÐ Á Ø Ð Ñ ÙÖ «Áµ ÕٳРÚÖØ ÔÓ Ö ³Ð Ò³Ý ÚØ Ô Ò Ð ØÖº ÇÒ ÖØÖÓÙÚ ÓÒ ÐÖÑÒØ Ð³ ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒº Ä ÓÒ ÕÙØÓÒ Ù Ý ØÑ ¾µ ÑÓÒØÖ Ð³ÑÔØ Ù Ò Ð ØÖ ÙÖ Ð³ ØÑØÓÒ «º Ò Ø Ð ÓÑÑ ÕÙ ØÖÓÙÚ Ò Ð ÑÑÖ ÖÓØ ØØ ÒÙÐÐ ÓÒ ÖØÖÓÙÚÖØ Ð ÓÖÑÙÐ Ð ÕÙ «½ ³ Øѹ ØÓÒ ÔÖ ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ Ù ÔÖÑØÖ ³ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ÐÓ ÜÔÓÒÒØÐк ÆÓÙ Ö ÓÐÚÓÒ Ò ÙØ Ð ÕÙØÓÒ ÚÖ ÑÐÒ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÑÓ¹ ÒÓØÓÒº Ä ÓÐÙØÓÒ ÓÒØ Ð ÓÖÑ ÔÖÓÚÒØ ³ÙÒ ØÒÕÙ ÖÖ ÓÒ ÓØÓÒÕÙ ÓÒØ ÓÒÒ ÔÖ Ð Ö ÓÐÙØÓÒ Ù Ý ØÑ ¼ ¾ È ÒË ÑÜ Á «Ë ÑÒ ½ «Á¾Ñ Á ¼ «Áµ Á ½ ½Ñ Ä ÒØÖÚÐÐ ØÝÔË Á ÕÙ ÔÔÖ ÒØ Ò Ð ÓÐÙØÓÒ Ù Ý ØÑ µ ÓÒØ ÙÜ ÕÙ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÙÜ ÔÐ ÖÓ Ò Ð³ ØÑØÓÒ Ò ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒº Ä ÚÐÙÖ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÓÒØÖÒØ Ð ¾µ µ

24 ÁÆÌÊÇÍÌÁÇÆ ¾ ÑÓÒÓØÓÒ ÙÖ ÒØÖÚÐÐ Ø ÐÓÖ ÙÒ ÚÐÙÖ ÑÓÝÒÒ ÔÓÒÖ ÐÐ ÕÙ ÒØÖÚÒÒØ ÓÖ ÓÒØÖÒØ ÓÖØ ÕÙ Ð Ö ÙÐØÒØ ÙÖ Ñ ÒØÖ ÓØ ÖÓ Òغ ÆÓÙ ÑÓÒØÖÓÒ Ò ÙØ ÕÙ Ð ÓÐÙØÓÒ Ù ÔÖÓÐÑ ÓÒØÖÒØ ÙÖ Ñ Ø Ð Ð ÓÐÙØÓÒ Ù ÔÖÓÐÑ ÒÓÒ ÓÒØÖÒØ ÙÖ Ð ÔÖØØÓÒ Ø ÓØÓÒÕÙµ ÓØÒÙ ÓÑÑ ÐÐ ÔÐ ÓÒ ØÒ ÓÒØÖÒØ ÕÙ ÙÖ ÙÒ ÓÒ ÕÙÒ ÑÔÓÖØÒØ ÔÓÙÖ Ð ÐØÓÒ ÑÓÐ ÕÙ ÒÓÙ ÐÐÓÒ ØÙÖ ÔÖ Ð Ùغ Ä ÓÒØÓÒ ØÒØ ØÑ ÔÖ Ú Ð³ ØÑØÙÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ Ñ¹ ÐÒ ÒÓÙ ÒÓÙ ÔÔÙÝÓÒ Ò ÙØ ÙÖ Ð ØÓÖ ÓÒ Ø Ð ØÑØÙÖ ÀÓÖÚØÞ¹ÌÓÑÔ ÓÒ ÔÓÙÖ ÓÙÖÒÖ ØÑØÙÖ Ù ÒÓÑÖ ØÓØÐ ÑÔ ÙÖ Ð Ð ØÐÐ Ò ÔÖ Ñ Æ ÀÌ Á¾Ñ ÒÈ Ò Áµ Á Ø ÔÓÙÖ Ð Ö ÖÚ ØÓØÐ È Ê ¾Á ÀÌ Á ËÐØÓÒ ÑÓÐ Á¾Ñ ÆÓÙ ÓÒ ÑÒØÒÒØ ÚÖÖ Ð ÑÓÐ Ù Ò ÔÐÙ ÙÖ ÑÐÐ Ò Ø ÓÒ ØÖÙ ÓÒ ÙÒ ÖØÖ ÔÒÐ ØÓÒ Ð ÚÖ ÑÐÒ Ò Ð¹ ØÓÒÒÖ Ð ÑÐÐÙÖ ÑÓÐ ÔÓ Ð Ò ØÖÑ Ö ÕÙ ³ ØÑØÓÒº ÆÓÙ ÓÙÖÒ ÓÒ ÔÐÙ ÙÒ ÓÖÒ Ö ÕÙ ÒÓÒ¹ ÝÑÔØÓØÕ٠г ØÑØÙÖ ÙÖ Ð ÑÓÐ ÐØÓÒÒº ÆÓØÖ ØÖÚÐ ³ÔÔÙ ÙÖ ÐÙ ØÐÐÒ ¾¼ Ø ¾½ ÕÙ ÑÓÒØÖ ÙÒ ØÓ¹ ÖÑ ÐØÓÒ ÑÓÐ ÜÔÓÒÒØÐ ÔÓÐÝÒÑ ÔÖ ÑÓÖÙÜ ¹ ÒÖÙÜ ÕÙ ÒÓÙ ÓÙØÓÒ ÔØÖ ÒÓØÖ ÓÒØÖÒØ Ð³ÐØ ØÖÑ Ö ½ ÚÒØÙÐÐÑÒØ Ð ÑÓÒÓØÓÒ ØÖÑ Ö ¼º ÈÓÙÖ ÙÜ Ò Ø Ô Ø Õ ÓÒØÖ Ð Ñ ÙÖ ÓÒ ÒØ Ð ØÒ ÃÙÐй ÒØÖ Ô Ø Õ ÔÖ Ã Ô Õµ Ô ÐÓ Ô Õ Ð Ñ ÙÖ È Ô Ø ÓÑÒ ÔÖ É Õ Ø ½ ÒÓÒº ÇÒ ÒØ Ù Ð ØÒ ÀÐÐÒÖ ÔÖ ¾ ¾ Ô Õµ ½ ÔÔ Ô Õµ ¾

25 ¾ ÁÆÌÊÇÍÌÁÇÆ ÙÜ ØÒ ÓÒØ ÖÐ ÔÖ Ð³ÒÐØ ¾ ¾ Ô Õµ Ã Ô Õµ ËÓÙ ÖØÒ ÝÔÓØ Ð ØÒ ÃÙÐÐ ÙÒ ÓÑÔÓÖØÑÒØÔÖÓ ÐÙ ³ÙÒ ØÒ ÙÐÒÒ Ò ÔÖØÙÐÖ ÓÒ ÔÙØ ÒÖ Ð ÔÖÓ¹ ØÓÒ ÃÙÐÐ ³ÙÒ Ò Ø ÙÖ ÙÒ Ò ÑÐ Ò Ø ÓÑÑ ÖÑÒà µ ¾ º ËÓØ ÙÒ Ò Ø ÙÖ ¼½ ØÑÖº Ë Ñ Ö ÔØÚÑÒØ Ñ µ Ò ÔÖÓØÓÒ ÃÙÐÐ Ö ÔØÚÑÒØ ÓÒ ØÑØÙÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ¹ ÑÐÒµ ÙÖ ÙÒ ÑÓÐ Ñ ÐÓÖ Ð Ö ÕÙ Ñ ³ÖØ Ã Ñ µµ Ã Ñ µ Ã Ñ Ñ µµ µ Ä ÔÖÑÖ ØÖÑ µ Ø ÙÒ ØÖÑ ÕÙ Ñ ÙÖ Ð ØÒ ÒÓÒ ÐØÓÖ Ñ ÒÓÒÒÙµ ÒØÖ Ø Ð ÑÓÐ Ò ÐÕÙÐ ÓÒ Ö Ð³ ¹ ØÑÖº Ä ÓÒ ØÖÑ ÔÖÒ ³ÙÒ ÚÖÐ ÐØÓÖ Ø ÙÒ ØÖÑ ÚÖÒ Ð³ÒØÖÙÖ Ù ÑÓРѺ Ä ÙØ Ð ÐØÓÒ ÑÓÐ Ø ÓÒ ØÖÙÖ ÙÒ ÖØÖ ÑÔÖÕÙ ÕÙ ÔÖÑØØ ÐØÓÒÒÖ Ð ÑÓÐ ÕÙ Ð ÑÐÐÙÖ ÓÑÔÖÓÑ ÒØÖ Ø ÚÖÒ Ò ØÖÑ Ö ÕÙ ³ ØÑØÓÒº Ò ÒØÒÙ ÑÐÐÙÖ ÑÓÐ ÕÙ ÒÓÙ ÔÔÐÓÒ ÓÖÐ Ü Ø Ñ Ð Ø ÒÓÒÒÙ Ö Ð ÔÒ º ÆÓØÖ ÖØÖ Ú ÓÒ ÐØÓÒÒÖ ÙÒ ÑÓÐ ÕÙ Ù Ò Õ٠гÓÖÐ Ò Ð Ò Ó Ð Ö Õ٠г ØÑØÙÖ ÙÖ Ð ÑÓÐ ÐØÓÒÒ Ø ÑÓÖ ÔÖ Ð Ö Õ٠гÓÖÐ ÓÒ ØÒØ ÑÙÐØÔÐØÚ ÔÖ º Ä ÖØÖ ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ ÓÒ ØÖÙØ Ø ÙÒ ÖØÖ ÑÜÑÙÑ ÚÖ Ñ¹ ÐÒ ÔÒÐ Ò Ð Ñ ÙÖ Ó Ð ³ÖØ ÖØ Ò Ñµ È Ò ÐÓ Ñ µ ÔÒ Ò Ñµ Ó È Ò ÐÓ Ñ µ Ø Ð³ÓÔÔÓ Ð ÐÓ¹ÚÖ ÑÐÒ Ø ÔÒ Ò Ñµ Ø ÙÒ ÓÒØÓÒ ÔÒÐØ ÕÙ ÔÒ Ù ÑÓÐ Ñ Ø Ù ÒÓÑÖ ³Ó ÖÚØÓÒ Òº Ò ÔÖØÕÙ ÒÓÙ ÙÔÔÓ ÓÒ ÕÙ Ð ÑÓÐ Ñ ÔÔÖØÒÒÒØ ÙÒ ÑÐÐ Å Ò Ò ÓÑÑ ØÒØ ÓØ Ð ÑÐÐ ÔÖØØÓÒ Ô ÖÙÐÖ ÓØ Ð ÑÐÐ ÔÖØØÓÒ Ô ÖÖÙÐÖ Ñ ÓÒØ ÕÙ ÒØÖÚÐÐ Ø ÖÙÒÓÒ ³ÐÑÒØ ³ÙÒ ÔÖØØÓÒ Ò Ô ÖÙÐÖº ÇÒ ÒÓØÖ Ñ Ð ÔÖØØÓÒ ÕÙ ÑÒÑ Ð ÖØÖ Ñ ÖÑÒÖØ Ò Ñµ Ñ¾Å Ò º Ë Ð³ÓÒ Ó Ø Ð ÓÒØÓÒ ÔÒ Ò ØÐÐ ÕÙ ÔÒ Ò Ñµ ½ Ô¾ ½ ½µÄ Ѿ Ñ Ò ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÒ ØÒØ ½¾ Ð Ä Ñ ØÒØ ÙÒ Ò ÑÐ ÔÓ Ñ ÙÖÒØ Ð ÓÑÔÐÜØ Ð ÑÐÐ Å Ò µ

26 ÁÆÌÊÇÍÌÁÇÆ ¾ Ð ÒÓÑÖ ÑÓÖÙÜ Ð ÔÖØØÓÒ Ð ÔÐÙ Ò Ð ÑÐÐ Å Ò Ø Ò Ç ÔÒ ÐÓ ¾ Òµ Ñ Ò Ð³ ØÑØÙÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ ÔÒÐ ÕٳРÓØ ÓÒØÖÒØ ÓÙ ÒÓÒ Ð ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÐÓÖ ÓÒ Ð ÓÖÒ Ö ÕÙ ÙÚÒØ Ò ¾ µ½á ÅÒ Ò Ñ¾Å Ò¾Ã Ñ µ ÔÒ Ò Ñµ ¼ ¾ Ò ½ Ò Ó Ø ¼ ÓÒØ ÙÜ ÓÒ ØÒØ Ò Ø ÙÒ ÙØ ÕÙ ØÒ ÚÖ ¼ Ø Å Ò Ø ÙÒ Ò ÑÐ ÖÒ ÔÖÓÐØ Ò Ð Ò Ó Ð ÔÖÓÐØ ÓÒ ÓÑÔÐÑÒØÖ Ø ÒÐÐ ÚÒØ ØÓÙØ ÔÙ Ò Òº ØØ ÓÖÒ Ö ÕÙ Ø Ð ÑÑ ÕÙ ÐÐ Ù ØÓÖÑ ÔÖÒÔÐ Øй ÐÒ ¾½ Ñ Ð ÝÔÓØ Ò ÓÒØ ÐÖÑÒØ ÖÒØ ÒØÐÐÑÒØ Ò Ö ÓÒ Ð Ö ØÖØÓÒ Ç ÔÒ ÐÓ ¾ Òµ ÙÖ Ð ÖÒÐ Ð ÔÖØØÓÒ Ð ÔÐÙ Ò Å Ò º Ä ØÓÖÑ ØÐÐÒ Ò Ø ÔÓ ÙÒ ÝÔÓØ Ò Ç Ò ÐÓ ¾ Òµ ÕÙ Ø ÚÑÑÒØ ÑÓÒ Ö ØÖØ Ù ÔÓÒØ ÚÙ ØÓ¹ ÖÕÙ Ñ Ò³ ÙÙÒ ÑÔØ ÔÖØÕÙ ÔÙ ÕÙ ÓÖÒ ÓÒØ Ò ÓÒ ØÒØ ÑÙÐØÔÐØÚ ÒÓÒÒÙ ÔÖ º ØØ Ö ØÖØÓÒ Ø Ù Ù Ø ÕÙ Ð ÓÒØ ÔÓÐÝÒÑ ÙÖ ÕÙ ÒØÖÚÐÐ Ù ÑÓÐ Ù ÒØ ÓÒØÖÒØ ØÐÐ ÕÙ³Ð Ò ÓÒØ Ô ÒÔÒÒØ ÒØÖ Ùܺ ØÐÐÒ ÔÓÙÖ ÔÖØ ØÑ Ð Ò Ø ÜÔÓÒÒØÐÐ ÔÓÐÝÒÑ ÔÖ ÑÓÖÙÜ ÒØÖ¹ ÚÐÐ ÔÖ ÒØÖÚÐÐ Ò ³ÔÔÙÝÒØ ÙÖ Ð³ÒÔÒÒ ÓÒØ ÒØÖ ÕÙ ÒØÖÚÐÐ ÔÖØØÓÒ º Ù ÔÓÒØ ÚÙ ØÓÖÕÙ ÒÓØÖ Ö ØÖØÓÒ ÙÖ Ð³ÝÔÓØ Ç Ò ÐÓ ¾ Òµ ³ÒØÖÔÖØ Ò ÚÓÝÒØ ÕÙ Ð ÔÖ Ò ÓÑÔØ ÔÒÒ ÒØÖ Ð ÓÒØ ØÑ ØÓÙØ Ù ÐÓÒ ³ÙÒ ÔÖØØÓÒ ÑÔÓ ÕÙ ÕÙ ÒØÖÚÐÐ ÓÒØÒÒ ÔÐÙ ³ÒÓÖÑØÓÒ ÓÒ ÔÐÙ ³Ó¹ ÖÚØÓÒ µ ÕÙ Ò Ð ØÐÐÒº ü ÒÓÑÖ ³Ó ÖÚØÓÒ Ü Ð ÑÔÐÕÙ ÓÒ ØÑØÓÒ ÙÖ ÔÖØØÓÒ ÑÓÒ Ò º ÍÒ Ó Ð ÔÖÙÚ ØÓÖÑ Ú ÒÓÙ ÑÒÓÒ ÙÒ Ù ÓÒ ÙÖ Ð ÓÜ ÓÔØÑÙÜ ÔÓ Ä Ñ Ø Ð ÓÒ ØÒØ ÕÙ ÒØÖÚÒØ Ò Ð ÒØÓÒ µ Ð ÓÒØÓÒ ÔÒÐغ ÈÓÙÖ ØØ ÖÒÖ ÒÓÙ ÑØØÓÒ Ò ÙÚÖ Ð ÖÒØ ÑØÓ Ø Ð ÔÒØ ØÐÐ ÔÖ ÄÖÖ Ò Ø ¼ º ÌÖ ÖÓ ÖÑÒØ Ðй ÓÒ Ø ÐØÓÒÒÖ Ð ÑÐÐÙÖ ÑÓÐ Ñ ÑÒ ÓÒ Ù Ò Ù ÖØÖ Ð ÐÓ¹ÚÖ ÑÐÒ ÔÓÙÖ ½ ÑÜ º Ò ÔÖØÕÙ ÑÜ ¾¼ ÓÙ ½ ÐÓÒ ÕÙ Ð ÔÖØØÓÒ ÓÒØ ÖÙÐÖ ÓÙ ÖÖÙÐÖ ÓÒ ØÖÙÖ Ð ÒÙ ÔÓÒØ ÓÓÖÓÒÒ ÔÒ Ò Ñ µ ÐÓ È Ò Ñ µ ÐÙÐÖ Ð ÔÒØ Ð ÖÓØ ÖÖ ÓÒ Ù ÔÖÒØ ÒÙ ÔÓÒØ º ijÓÔÔÓ Ù ÓÙÐ ØØ ÔÒØ ÓÙÖÒØ ÐÓÖ ÙÒ ÚÐÙÖ ÔÖÓÖÑÒØ Ð ÓÒ ØÒØ ÔØ ÙÜ ÓÒÒ º Ä ÒÕÙÑ Ø ÖÒÖ ÔØÖ Ð Ø ÓÒÖÒ Ð Ñ Ò ÔÖØÕÙ ÔÖÓØÓÓÐ ³ ØÑØÓÒ ÖØ Ò Ð ÔØÖ Ø º

27 ¾ ÁÆÌÊÇÍÌÁÇÆ ÔÔÐØÓÒ Ù ÔÓÒØ ÚÙ ÔÙÖÑÒØ ÐÓÖØÑÕÙ Ð ØÖØÑÒØ Ò Ö ÙÜ ¹ ØÑØÓÒ ÖØ ¹ Ù ÓÒØ ÐÓÙÖ º Ù Ò ³ÙÒ ÑÓÐ Ð ÓÐÙØÓÒ ÕÙØÓÒ ÚÖ ÑÐÒ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÓÙ ÒÓÒµ Ò ÓÒØ Ô Ò ÑÒÖ ÒÐÝØÕÙº ÍÒ ÑØÓ ÔÖ ØÖØÓÒ ³ÑÔÓ ÐÓÖ º Ò ÙØ Ð ÐØÓÒ ÑÓÐ Ò Ð ÔÖØØÓÒ ÖÖÙÐÖ ÑÔÓ ÙÒ ÒÓÑÖ ÜÔÓÒÒØÐ ÑÓÐ Ú ØÖº ÁÐ ÙØ ÒÓØÖ ÕÙ ÒÓ ÔÔÐØÓÒ Ò ÖÒØÖÒØ Ô ÜØÑÒØ Ò Ð Ö ÝÔÓØ Ù ØÓÖÑ ÔÖÒÔÐ ¹ Ù º Ò Ø Ð Ò Ø ÙÖ Ð ÕÙÐÐ ÒÓÙ ØÖÚÐÐÓÒ Ò ÓÒØ Ô ÓÖÒ º Ò ÔÖØÕÙ ÒÓÙ ÐÚÓÒ ÔÖÓÐÑ Ò ØÖÚÐÐÒØ ÓÒØÓÒÒÐÐÑÒØ ÙÜ ÓÒÒ Ð³ ØÑØÙÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ Ò Ö ÐÓÖ Õ٠гÒØÖÚÐÐ ÓÑÔØ ³ØÙ ÑÒ ÑÜ ÕÙ ÒÓÙ ÔÓÙÚÓÒ ÖÑÒÖ ¼½ ÔÖ ÑÔÐ ÓÑÓع Ø»ØÖÒ ÐØÓÒº ÈÓÙÖØÒØ Ð Ö ÙÐØØ ØÑØÓÒ ÔÙÚÒØ ØÖ ÔÖ ÒØ ÑÒÖ ØÖ ÑÔк ÆÓÙ ÚÓÒ ÓÒ Ó ÖÖ ÙÒ ÐÓÐ ÓÒÚÚÐ ÔÖÑع ØÒØ ØÓÙØ ÙØÐ ØÙÖ ÑØØÖ Ò ÔÖØÕÙ Ð ÔÖÓØÓÓÐ ³ ØÑØÓÒ ÔÖ¹ ÔÖÓÖÑÑ ÓØ ÙÖ ÑÙÐØÓÒ ÓÒÒ ÓØ ÙÖ ÓÒÒ ÖÐÐ Ù Ò ÑÒØÖ º Ö ÐÓÐ ÒÓÙ ÚÓÒ ÔÙ Ø ØÖ ÒÓ ÔÖÓØÓÓÐ ³ ØÑØÓÒ Ò ¹ ÑÙÐØÓÒ Ò ÕÙ ÙÖ ÓÒÒ ÖÐÐ ÙÖ ÔÐÙ ÙÖ Ò ÑÒØÖ ÑÓÒÙܺ ÆÓÙ ÚÓÒ ÔÖÓÖÑÑ ¾¼ ÔÖÓØÓÓÐ ³ ØÑØÓÒ ÖÒØ º Ò Ø ÒÓÙ ÚÓÒ Ð ÔÓ ÐØ ÔÖ ÓÙ ÒÓÒ Ð ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò Ò ÕÙ Ð ÚÐÙÖ Ù ÔÖÑØÖ «Ð ÐÓ ÈÖØÓ ÓÙ ¹Òغ ÔÐÙ ÒÓÙ ÔÖÓÔÓ ÓÒ ÑÓ ÔÖØØÓÒ Ð³ÒØÖÚÐÐ ³ØÙ ÙÖ Ð ÄÓÌÐÐ µ ÔÖØØÓÒ Ô ÖÙÐÖ ÔÖØØÓÒ Ô ÖÖÙÐÖ ÓÒØÐ ÒØÖÚÐÐ ÓÒØ ÙÖ ÙÒ ÔÖØØÓÒ Ò Ô ÖÙÐÖ ÔÖØØÓÒ ÓÒØ Ð ÒØÖÚÐÐ ÓÒØ ÙÒ ÖÕÙÒ ³Ó ÖÚØÓÒ ÖÙÐÖ ÐÓ ØØ ØÕÙ ÕÙÚÐÒØ µ ÔÖØØÓÒ ÓÒØ Ð ÒØÖÚÐÐ ÓÒØ ÙÖ ÙÒ ÔÖØØÓÒ Ò ÐÓ ØØ ØÕÙÑÒØ ÕÙÚÐÒØ ÔÖØØÓÒ ÓÑÔÐØÑÒØ Ô ÔÖ Ð³ÙØÐ ØÙÖº ÁÐ Ø Ù ÔÓ Ð ÑØØÖ Ò ÓÑÔØØÓÒ Ð ÚÖ ÔÖÓØÓÓÐ Ù Ò ÐÙÖ ÖØÖ ÔÒÐ Ö ÔØ º Ò Ð ÔÖØØÓÒ ¾ Ø Ð ÔÖÓÔÖØ ³ÕÙÚÐÒ ÑÓÐ ÓÒØÖÒØ Ø ÒÓÒ ÓÒØÖÒØ Ð ÑÓ¹ ÒÓØÓÒ ÙÖ ÙÒ ÔÖØØÓÒ ÑÓÒ Ò Ø ÔÖØÙÐÖÑÒØ ÒØÖ Òغ ÐÐ ÑÔÐÕÙ Ò Ø ÕٳРÙØ ÖØÒÖ Ò Ð ÐØÓÒ ÑÓÐ ÙÜ ÓÒØ Ð³ ØÑØÓÒ Ò ÓÒØÖÒØ ÓÒÙØ ÙÒ ØÑØÙÖ ÑÓÒÓØÓÒ º

28 ÁÆÌÊÇÍÌÁÇÆ ¾ ÄÓÖ ÕÙ Ð Ò Ø ØÑÖ ÔÔÖØÒØ ÜØÑÒØ ÙÒ ÑÓÐ ÜÔÓÒÒ¹ ØÐ ÔÓÐÝÒÑ ÔÖ ÑÓÖÙÜ ÒÓ ÑÙÐØÓÒ ÔÓÖØÒØ ÙÖ Ð ÔÖÓØÓÓÐ ³ ØÑØÓÒ «ÒÓÒÒÙ Ú ÓÙ Ò ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò Ø ÐÓÒ ØÓÙ Ð ÑÓ ÔÖØØÓÒ Ù ÐÙ Ô ÔÖ Ð³ÙØÐ ØÙÖ ÓØ ÔÖÓØÓÓÐ Ù ØÓØк ÄÓÖ ÕÙ Ð Ò Ø ØÑÖ Ò³ÔÔÖØÒØ Ô ÙÒÑÓ¹ Ð ÜÔÓÒÒØÐ ÔÓÐÝÒÑ ÔÖ ÑÓÖÙÜ ÒÓ ÑÙÐØÓÒ ÔÓÖØÒØ ÙÖ Ð ÔÖÓØÓÓÐ ³ ØÑØÓÒ «ÒÓÒÒÙ Ú ÑÓÒÓØÓÒ Ò Ø ÐÓÒ ØÓÙ Ð ÑÓ ÔÖØØÓÒ Ù ÐÙ Ô ÔÖ Ð³ÙØÐ ØÙÖ ÓØ ÔÖÓØÓÓÐ Ù ØÓØк ÆÓØÓÒ ÕÙ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÔÖØØÓÒ ÓÒØ ÙÖ ÒØÖÚÐÐ ÖÕÙÒ ³Ó ÖÚØÓÒ ÖÙÐÖ ÔÐÙØØ ÕÙ Ô ÖÙÐÖ ÒÓÙ ÓÖØÓÒ Þ ÐÖ¹ ÑÒØ Ù Ö Ù ØÓÖÑ ÔÖÒÔÐ ÔÙ ÕÙ ÔÖØØÓÒ ÚÒÒÒØ ÐØÓÖ º Ä ÓÒÐÙ ÓÒ ÑÙÐØÓÒ ÓÒØ Ð ÙÚÒØ Ð ÔÖÓØÓÓÐ ÙÖ ÒØÖÚÐÐ ÖÖÙÐÖ ÓÒ ØÖÙØ ÙÖ ÙÜ ³ÙÒ ÔÖØØÓÒ ÔÐÙ Ò Ô ÖÙÐÖ ÓÙ ÐÓ ØØ ØÕÙ ÕÙÚÐÒØ µ ÓÒØ ÔÐÙ ÔÖÓÖÑÒØ ÕÙ ÙÜ ÙÖ ÙÖ ÙÒ ÔÖØØÓÒ Ô ÖÙÐÖ ÓÙ ÐÓ ØØ ØÕÙ ÕÙÚÐÒØ Ð ÔÖÓØÓÓÐ ÙÖ Ð ÐÓ ØØ ØÕÙ ÕÙÚÐÒØ ÓÒØ ÔÐÙ ÔÖÓÖ¹ ÑÒØ ÕÙ ÙÜ ÙÖ ÔÖØØÓÒ ÖÙÐÖ Ð ØÑØÓÒ ÓÒØ ÔÐÙ ÔÖÓÖÑÒØ ÐÓÖ ÕÙ Ð Ò Ø ØÑÖ Ò³Ô¹ ÔÖØÒØ Ô ÙÜ ÑÓÐ ÙÖ Ð ÕÙÐ ÓÒ Ð³ ØÑ Ò ÖÒÖ Ð ÔÖÓØÓÓÐ ØÒÒØ ÓÑÔØ Ð ÓÒØÖÒØ ÑÓ¹ ÒÓØÓÒ Ò ÓÒØ ÔÐÙ ÔÖÓÖÑÒØ ÕÙ ÙÜ ÕÙ ÖÐÜÒØ ÐÓÒØÖÒغ ÒÒ ÒÓÙ ÓÙÖÒ ÓÒ ÕÙØÖ ÔÔÐØÓÒ ÙÜ ÓÒÒ ÖÐÐ ÕÙØÖ Ò ÑÒØÖ Ù ÑÓÒ ÑÖ Ù ÆÓÖ ÐØ Ù ÓÒÓ Ó ÓÖ Ù ÓÐ Ù ÅÜÕÙ Ø ÙÒ ÜÑÔÐ ØÖØ ÚÓÐÓÒØÖÑÒØ ÓÒ ÒÓÒ ÓÔØÑÐ ÙÖ Ð ËÖº Ò Ø Ð ØÖÓ ÔÖÑÖ ÓÒØ ³ÓÐ Ò Ð Ò ÓÙ Ò ÑÔÓ Ö Ð ÓÒØÖÒØ Ò Ð Ö ÙÐØØ Ø ÑÓÒÓØÓÒº ÆÓÙ ÓÙØÓÒ ÑÓÒØÖÖ Ò Ð Ð ËÖ Ð Ó ÙÒ ÔÖÓØÓÓÐ ÐØÓÒÒ ÙÒ ÑÓÐ ÙÖ ÐÕÙРг ØÑØÓÒ Ò³ Ø Ô ÑÓÒÓØÓÒ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÔÖÓØÓ¹ ÓÐ ÓÔØÑÐ Ù Ò Ð³Ò ÑÐ ÖØÖ ÔÒÐ ÐØÓÒÒ Ò ÙÒ ÑÓÐ Ú ÑÓÒÓØÓÒº ÆÓÙ ÓÒÐÙÓÒ ÔØÖ Ø Ð Ø ÔÖ ÙÒ ÔØØ ÑÓÐ ÙÖ ÒÓ Ö ÙÐØØ ÙÖ ÓÒÒ ÖÐÐ Ò Ð Ñ ÙÖ Ó ÒÓØÖ ÑØÓ ÒÖÐ Ò ÔÙØ ØÖ ÚÐ Ò ÔÖØÕÙº Ò Ø ÙÙÒ Ò ÑÒØÖ Ò ³ Ø ÒÓÖ ÚÙ ÜÔÐÓÖ Ò ÓÒ ÒØÖÐØ ³ ع¹Ö Õ٠гÓÒ Ò ÔÓ Ô ØÖÖÒ ³ØÙ ÙÖ ÐÕÙРгÒØÐÐÓÒ ÔÖÒØ ½ Æ Ø ØÓØÐÑÒØ ÓÒÒÙº ÆÓ ÙÐ ÑØÓ ÚÐØÓÒ ÔÓ Ð ÓÒØ ÓÒ Ð ÑÙÐØÓÒ Ø Ð ÖØÖÓÔÖÚ ÓÒº Ò ÔÐÒØ Ò ÖÖÖ Ò Ð ØÑÔ ÒÓÙ ÚÖÓÒ ÕÙ

29 ¾ ÁÆÌÊÇÍÌÁÇÆ Ð ØÑØÓÒ Ø Ò ÓÒØ Ô ÓÒØÖØÓÖ Ú Ð Ö ÙÐØØ ÓÒÒÙ ÙÓÙÖ³Ùº ÈÖ ÔØÚ ÁÐ Ü Ø ÔÐÙ ÙÖ ÑÔ ³ÒÚ ØØÓÒ ÓÙÚÖØ ÔÖ ØØ Ø º Ù ÔÓÒØ ÚÙ ØÓÖÕÙ Ð ÖØ ÒØÖ ÒØ ³ÒÓÒÖ ÙÒ ØÓÖÑ Ò¹ ÐÓÙ ÐÙ Ù ÔØÖ Ò Ð Ö ÔÖØØÓÒ ÙÖ Ð ÐÓ ØØ ØÕÙÑÒØ ÕÙÚÐÒØ º ÈÐÙ ÒÖÐÑÒØ ÓÒ ÔÓÙÖÖØ ÒÓÒÖ ÙÒ Ö¹ ÙÐØØ ÑÐÖ ÔÓÙÖ ÔÖØØÓÒ ÙÖ ÓÙ ¹Ò ÑÐ ØØ ¹ ØÕÙ ³ÓÖÖ Ð³ÒØÐÐÓÒ Ó ÖÚ ½ Ò º ÁÐ ÒÓÙ ÑÐ ÕÙ Ð ÑÔÐÕÙÖØ ÙÒ ÑÔÓÖØÒØ ØÖÚÐ ³ÔØØÓÒ Ð ÔÖÙÚº ÆÓÙ ÔÒ ÓÒ ÕÙ³ ÑÓÒÖ Ö Ð ÖØ ÒÚ Ð ³ÔØÖ ØÓÖÑ ÙÜ Ò Ø ÜÔÓÒÒØÐÐ ÔÓÐÝÒÑ ÔÖ ÑÓÖÙÜ ÓÒØ Ð ÓÒØ ÙÚÒØ ÙÒ Ò ÑÐ ÓÒØÖÒØ ØÝÔ ÔÓÐÝÖ ÓÒÚÜ ÒÖк ÁÐ Ø ÔÖÓÐ ÕÙ³ÙÒ ØÐ Ö ÙÐØØ ÓØ Ù ÚÐÐ ÔÓÙÖ ÙÒ Ò ÑÐ ÓÒØÖÒØ ØÝÔ ÓÒÚÜ ÖÑ ÔÐÙ ÒÖÐ ÒÓÖº ÆÓØÖ ØÓÖÑ ÖØ ÐÓÖ ÙÒ ÔÖØÙÐÖº ÍÒ ÙØÖ ÔÖØÙÐÖ ÒØÖ ÒØ ÖØ ÐÙ Ð ÐØÓÒ ÑÓÐ ÐÓ ÔÐÒ º Ù ÔÓÒØ ÚÙ ÐÓÖØÑÕÙ Ð Ó ÓÙÖ Ù ÐÓÐ ÔÙÚÒØ ØÖ ÐÖÑÒØ ÓÔØÑ º Ä ØÑÔ ÐÙÐ Ò Ö ÙÜ ØÑØÓÒ Ò Ð ÔÖØØÓÒ ÖÖÙÐÖ ÓÒØ ÒÓÖ ÜØÖÑÑÒØ Ø ÙÓÙÔ ØÖÓÔµ ÐÓÒ º ijÒØÖØÓÒ Ð³ÚÐÙØÓÒ ÓÖÒ ÔÓÙÖ Ð ÒØÖÚÐÐ ÓÒÒ Ò Ð ØÑØÓÒ Ö Ø Ù ÑØØÖ Ò ÙÚÖº ÓÒÖÒÒØ Ð ÔÔÐØÓÒ Ù ÑÓÒ ÔØÖÓÐÖ Ø ÞÖ Ð ÑÓÐ ÚÖ ÔÙ ÔÙ ÔÖÒÖ Ò ÓÑÔØ Ð ÙØÖ ØÙÖ ØÒÓ¹ÓÒÓÑÕÙ ÕÙ ÖÒØÖÒØ Ò Ù Ò Ð ÔÖÓ Ù ÖÒÓÙÚÐÐÑÒØ Ö ÖÚ ÔÖÜ Ù ÖÙØ ÑÐÐÙÖ ÓÒÒ Ò ÑÒØ ÔÖÓÖ ØÒÓÐÓÕÙº ÙÒ ³ÒØÖ¹ÙÜ Ò Ø ÙÒ ÔÔÖÓ ÔÖØÙÐÖ Ò ØÖÑ ÑÓÐ ØÓÒº ÒÒ ÙÒ ÑÔ ÒØÙÖÐ ³ÒÚ ØØÓÒ Ø ÑÒØÒÒØ ÐÙ Ð ÔÖÓ¹ ÙØÓÒ Ö ÖÚ ÓÒØ ÓÒ ØÑ Ð ÚÓÐÙÑ º Ò ÔÖØÙÐÖ Ð ÓÒÒ ¹ Ò Ù ÔÖÓ Ù ØÑÔÓÖÐ ÕÙ ÖØ Ð ÓÙÚÖØ ÑÔ ³Ð Ü Øµ Ø ÙÒ ÓÒÒ ÓÒÑÒØÐ Ð ÔÖÚ ÓÒ ÔÖÓÙØÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÒÒ ÚÒÖº ÖØÒ ÑÓÐ ÕÙ Ü ØÒØ ÙÖ ØÑ ÓÑÑ Ð ÑÓÐ ÀÙÖØ ÚÓÖ Ð ÖØÐ ÄÖÖÖ Ø ÙÚÒØ ÐÖ Ò Ð³ÒÙ ØÖ ÔØÖÓÐÖµ Ñ Ð ÓÒØ ÑÓÒØÖ ÐÙÖ ÑÒÕÙ ÐØ ÑÒØ ÖÔÖ º Ë ÙÒ ØÐÐ ÔÖÚ ÓÒ ÚÒØ ÙÒ ÓÙÖ ÔÓ Ð ÐÐ ÔÖ¹ ÑØØÖ ÒÓØÑÑÒØ Ò Ð ÑØØÒØ Ù ÖÖ ³ÙÒ ÔÖÚ ÓÒ Ð ÑÒ Ò ÝÖÓÖÙÖ ÒØÙÖÐ ØØÖ Ð ÑÓÑÒØ Ó Ð³ÓÖ Ö ÕÙ Ò ÔÐÙ Ø Ö Ð ÑÒº ÆÓÙ ÔÓ ÖÓÒ ÐÓÖ ÑÓÐ ÔÐ ÔÖÚÓÖ ³ÚÒØÙÐ Ó ÔØÖÓÐÖ ÓÑÑ ÐÙ ½ ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ ÚÓÕÙ Ò ÙØ ³ÒØÖÓÙØÓÒº

30 ÔØÖ ½ ÈÖ ÒØØÓÒ Ù ÔÖÓÐÑ Ò ÔØÖ ÒÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ Ð ÔÖÓÐÑØÕ٠г ØÑØÓÒ Ö¹ ÖÚ ³ÝÖÓÖÙÖ ÙÒ ÒÚÙ ÑÖÓ ÓÔÕÙº ÔÖ ÑÖÓ ÓÔÕÙ ÒÓÙ ÒØÒÓÒ ÒÓÒ Ô Ð³ÐÐ ³ÙÒ ÑÒØ Ñ ÐÐ ³ÙÒ Ò ÑÐ ÓÖÒØ ÑÒØ ÓÑÑ ØÝÔÕÙÑÒØ ÐÐ ³ÙÒ Òº ÚÒØ ÒÖ ¹ ÓÒ ÖÓÙÖÙ ÕÙ ÒÓÙ ÒØÒÓÒ ÔÖ Ö ÖÚ ÒÓÙ ÓÑÑÒÓÒ ÔÖ ÙÒ ØÓÒ ÒØÖÓÙØÚ ÑÓØÚÒØ ÙÒ ÔÔÖÓ ÔÖÓÐ Ø ÒÓØÖ Ùغ Ù ÓÙÖ Ðй ÔÓÙÖ Ö ÓÒ ÐÖØ ³ÜÔÓ ØÓÒ ÒÓÙ ÙØÐ ÓÒ Ð ØÖÑ Ö ÖÚ Ò ÓÒ Ò ÒØÙØ ³ ع¹Ö ÔÙ ÓÙ ÔÖÓÙ ÐÙ ÕÙÒØØ ³ÝÖÓÖÙÖ Ñ ÙÖ Ø ÔÓÒÐ ÙÓÙÖ³Ùº ØØ ¹ ØÓÒ ÑÓÒØÖ ÒÓØÑÑÒØ Ð Ò Ø ÒÖ ØØ ÒÓØÓÒ ÑÒÖ Ù ÖÓÙÖÙ ÕÙ ÔÓ Ð ÕÙ Ø Ð³ÓØ Ð ÓÒ ØÓÒ Ó ÒÓÙ Ù ØÓÒ ÒÓØÖ ÑÔÐÓ Ò ØÓÙØ Ð ÙØ Ù Ö Ø Ö ÖÚ ÔÖÓÙÚ º Ä ØÖÓ Ñ ØÓÒ ÔØÖ Ø ÓÒ Ö Ð ÖÔØÓÒ ³ÙÒ ÔÖ¹ ÑÖ ÑÓÐ Ð ØÖÙØÓÒ ØÐÐ ÑÔ ³ÙÒ Ò ÔØÖÓÐÖ Ø ³ÙÒ ÑÖÝÓÒ ÑØÓ ØØ ØÕÙ ³ÚÐÙØÓÒ Ö ÖÚ ØØ Ðк ØØ ÖÒÖ ÔÔÖÓ Ø Ð³ÓØ ³ÙÒ ÐØØÖØÙÖ ÖÐØÚÑÒØ ÓÒ¹ ÒØ Ø ÔÓ ÙÒ ÖØÒ ÖØ Ù Ò Ð³ÒÙ ØÖ ÔØÖÓÐÖº Ò ÒÓÙ ÔÔÙÝÒØ ÙÖ ÖØÒ ÒÓ ØÖÚÙÜ ÒØÖÙÖ ÒÓÙ ÑÓÒØÖÓÒ ÔÓÙÖØÒØ ÓÒ ÑÒÕÙ ÖÓÙ Ø Ø Ð Ò Ø Ù ÕÙÒØ Ð³ÑÐÓÖÖ Ò Ò ÖÚÒØ ÙÒ ÑÓÐ ÔÐÙ Ò Ñ Ò ÖÑÒØ ÔÐÙ ÓÑÔÐܺ ÍÒ Ù ÑÓÐ ÐÓ ÔØÖº ËÓÒ ØÙ ÖÔÖ ÒØ Ð³ÒÙ ØÓÖÕÙ ÒÓØÖ Ø ½º½ ÔÔÖÓ ÔÖÓÐ Ø Ð³ÚÐÙØÓÒ Ù ÔÓ¹ ØÒØÐ Ö ÖÚ ³ÙÒ ÞÓÒ ÓÖÔÕÙ ÔÙ ÔÖ ÕÙ ØÓÙÓÙÖ Ð Ú ÓÒ ØÖÑÒ Ø Ð³ÚÐÙØÓÒ Ù ÔÓØÒØÐ Ö ÖÚ ³ÙÒ ÞÓÒ ÓÖÔÕÙ ÓÑÑ ÙÒ Ò ÔÖ ÜÑÔе Ø ÓÒ Ö ÓÑÑ ÔÙ ÔÖØÒÒغ Ðй ÓÒ Ø ÓÙÖÒÖ ÙÒ Ö ÙÒÕÙ ¾

31 ¼ ÀÈÁÌÊ ½º ÈÊËÆÌÌÁÇÆ Í ÈÊÇÄÅ Ò ØÓÐÖÒØ Ô ÑÖ ³ÖÖÙÖº ÁÐ Ø ÙÓÙÖ³Ù ØÖ ÓÑÑÙÒÑÒØ Ñ Ø ÑÓÒØÖ ÓÑÑ ÒÓÙ Ð ÚÖÖÓÒ Ò Ð ÙØ ÕÙ³ÙÒ ÔÔÖÓ ØÝÔ ÔÖÓÐ Ø ºº ÑÓÐ ØÓÒ ÔÖÓÐ Ø Ø ØÑØÓÒ ØØ ØÕÙ ÔÖÑØÖ Ù ÑÓе Ø ØÓÙØ Ø ÔØ Ù ÔÖÓÐѺ Ä³Ð Ò Ð³ ØÑØÓÒ Ü Ø Ò Ø Ò Ù ÑÓÒ ÙÜ ÔØ Ð³ÜÔÐÓ¹ ÖØÓÒ ÔØÖÓÐÖ Ò Ð³ÚÐÙØÓÒ Ù ÔÓØÒØÐ ³ÙÒ ÑÒØ Ò ÔÖÑÖ ÐÙ ÔÙ ÕÙ Ð ÔÖÑØÖ ÓÐÓÕÙ Ù ÑÔ ÓÒØ ÙܹÑÑ ÒÖØÒ Ò Ð³ ØÑØÓÒ Ù ÑÓÒØÒØ Ö ÖÚ ÙÒ ÐÐ ÔÐÙ ÑÖÓ ÓÔÕÙ ÔÙ ÕٳР³Ø ÔÖÚÓÖ Ù ÚÙ ÕÙ Ø Ó ÖÚ ÕÙ ÔÙØ Ö ØÖ ÒÓÖ ÓÙÚÖÖº ÚÒØ ØÐÐÖ ÙÒ ÙÜ ØÑ ÒÓÒ ¹ Ù ÓÑÑÒÓÒ ÔÖ ÖÖ Ð ÑÓ Ò ³ÙÒ ÑÒØ ³ÝÖÓÖÙÖ ÔÓÙÖ ØÒØÖ ÓÑÔÖÒÖ Ò ÙØ Ó ÒØÖÚÒØ Ð³Ð Ò Ð³ ØÑØÓÒ Ù ÔÓØÒØÐ Ö ÖÚ ³ÙÒ ÑÒØ ÔÙ ³ÙÒ ÞÓÒ ÓÖÔÕÙ ÒØÖ ÓÒØÒÒØ ÙÒ Ò ÑÐ ÑÒØ º ½º½º½ Ò ³ÙÒ ÑÒØ ³ÝÖÓÖÙÖ ØØ ØÓÒ ÔÖ ÒØ Ð ÖÙÑÒØ ÓÐÓ ÔØÖÓÐÖ ÔÖÑØØÒØ ÓÑÔÖÒÖ Ð ÓÖÑØÓÒ ³ÙÒ ÑÒØ ³ÝÖÓÖÙÖ º ÈÓÙÖ ÙÒ ÔÔÖÓ ÓÐÓÕÙ ÔÐÙ ØÐÐ Ð ÐØÙÖ ÔÙØ ÖÔÓÖØÖ ÄÔÞ Ø Ðº ¾¾ ÓÙ ÈÖÖÓÓÒ º ÍÒ Ò ÑÒØÖ Ø ÙÒ ÞÓÒ ÔÖ ÓÒ ÖÑÔÐ ÑÒØ ÕÙ ÓÒØ ÙÑÙÐ ÓÑÔØ ÔÙ ÓÐ º Ä ÖÒØ ØÖØ ÓÑÔÓ¹ ÙÔÖÔÓ ÒØ ÐÓÖ Ù ÓÙÖ Ù ØÑÔ ÔÐÙ ÙÖ ÑÐÐÓÒ ³ÒÒ µº ÇÒ ÔÔÐÐ Ù Ò ÔÒÓÑÒº ØÖØ Ù Ú ÑÒØ ÔÙ¹ ÚÒØ ÓÖÑÖ Ò ÓÒØÓÒ Ð³ØÚØ ØØÓÒÕ٠гÓÖ ØÖÖ ØÖ ÔÓÙÖ ÓÖÑÖ ÒØÐÒÙÜ Ñ µ ÝÒÐÒÙÜ ÙÚØØ µ ÓÙ ÒÓÖ ÐÐ º ÖØÒ ØÖÙØÙÖ ÓÒØ Ù ÔØÐ ÖÐÖ ÝÖÓÖÙÖ ÖÚÓÒ ¹Ò Ð Ö ÓÒ º Ä ÑÒØ ÓÖÒÕÙ ÓÑÔÓ ÖÓÒ ÝÖÓÒ ÞÓØ Ø ÓÜݹ Òµ ÓÒØ ÒÖÐÑÒØ ØÖÙØ ÔÖ Ð ØÖ ÖÓ ³ ع¹Ö Ú¹ ÚÒØ Ð³Ö ÐÖº Ò ÖÚÒ ÙÜ ÕÙ ÓÒØ ÔÓ Ò ÑÐÙÜ ÕÙØÕÙ ÔÙÚÖ Ò ÓÜÝÒ ØÖÓÙÚÒØ ÔÖÓØ Ð³ØÓÒ ØÖ ÔÙ ³ÙÑÙÐÒØ ³ÒÓÙ ÒØ Ø Ù ÒØ Ð³ØÓÒ ÑÖÓ¹ÓÖÒ Ñ ÒÖÓ Ò³ÝÒØ Ô ÓÒ ³Ö ÔÓÙÖ ÚÚÖµ ÔÓÙÖ ÓÒÒÖ Ò Ò Ù ÖÓÒ ÓÒØ Ð ÑÓÐÙÐ ÓÒØ Ü Ù Ò ³ÙÒ ÖÓ ÑÖ ÖÐÙ º ÖØÒ ÑÒØ Ö ÓÒØ ÒØÖÒ ÔÖ Ù Ò ÚÖ ÖÒ ÔÖÓÓÒÙÖ Ó ÖÒÒØ ÓÒØÓÒ ÙØ ÔÖ ÓÒ Ø ØÑÔ¹ ÖØÙÖº Ä ÖÓÒ ÙØ ÐÓÖ ÙÒ ÖÕÙ ØÖÑÕÙ Ù ÓÙÖ ÙÕÙРгÞÓØ Ø Ð³ÓÜÝÒ ÓÒØ ÐÑÒ Ø Ð ÐÓÒÙ Ò ÑÓÐÙÐÖ Ö ÒØ ÔÓÙÖ

32 ½º½º ÈÈÊÇÀ ÈÊÇÁÄÁËÌ ½ Ò ÔÐÙ Ð Ö ÕÙ ÑÓÐÙÐ ÓÙÖØ ÓÒØÒÒØ ÖÓÒ Ø ÝÖÓÒ Ð ÝÖÓÖÙÖ º ÈÐÙ Ð ØÑÔÖØÙÖ Ø ÐÚ Ø ÔÐÙ Ð ÑÓÐÙÐ Óع ÒÙ ÖÓÒØ ÓÙÖØ ÓÒ Ð ÝÖÓÖÙÖ ÐÖ º Ä ÖÓÒ Ö ³ÓÖ Ò ÔØÖÓÐ ÝÖÓÖÙÖ ÐÕÙ ÓÒØ Ð Ò ÖÓÒ Óѹ ÔÓÖØÒØ Ù ÑÓÒ ØÓÑ µ ÔÖØÖ ¼ Æ º Ù Ð ½¾¼ Æ Ð ÔØÖÓÐ Ø ÓÒ ØÓÙÖ ÖÕÙ Ò Þ ÓÒØ Ð ÑÓÐÙÐ Ð ÔÐÙ ÐÑÒØÖ ÕÙ Ò ÔÓ ÕÙ³ÙÒ ØÓÑ ÖÓÒ Ø Ð ÑÓÐÙÐ ÑØÒº ËÓÙ Ð³Ø Ð ÔÖ ÓÒ Ù Ò Ð ÔØÖÓÐ Ø Ð Þ Ù Ù ¹ ÖÓÒ ÓÒØ ÜÔÙÐ Ð ÖÓ ÑÖ ÔÖÓ Ù Ø ÔÔÐ ÑÖØÓÒ ÔÖÑÖµº ØÒØ ÔÐÙ ÐÖ Õ٠г٠РÓÒØ Ò ÙØ ØÒÒ ÖÑÓÒØÖ ÚÖ Ð ÙÖ Ð ÖÓØ ØÖÖ ØÖ Ò ÖÙÐÒØ Ò ÖÒ ÔÖÑÐ ÓÙ ÖØÙÖ ÓÐÓÕÙ ³ Ø Ð ÑÖØÓÒ ÓÒÖµº ÁÐ ÔÙÚÒØ ÐÓÖ ÓØ ØÖ ÐÓÕÙ ÔÖ ÙÒ ÓÙÚÖØÙÖ ÑÔÖÑÐ ÓØ Ò Ô ØÖ ÖÖØ Ø ³ÔÔÖ ÓÙ ÙÒØÖ Ð ÙÖº ÈÓÙÖ ÓÒ ØØÙÖ ÙÒ ÑÒØ Ð ÙØ ÕÙ Ð ÖÓ Ö ÖÚÓÖ ÓØ Ù ÑÑÒØ ÔÓÖÙ ÔÓÙÖ ÕÙ Ð ÝÖÓÖÙÖ ÔÙ ÒØ ³Ý ÙÑÙÐÖº Ä ÓÙÔÐ ÓÙÚÖØÙÖ ÖÓ Ö ÖÚÓÖµ Ø ÔÔÐ Ôº ÈÖ ÓÔÔÓ ØÓÒ ÙÜ Ô ØÖØÖÔÕÙ ÒÑÒØ ÖÙØÙÜ ÔÓÖÓ Ø Ù Ò ³ÙÒ ÑÑ ØÖØ ÖÓµ Ð Ô Ð ÔÐÙ ÓÙÖÒØ ÓÒØ Ð Ô ØÖÙØÙÖÙÜ ÒØÐÒÙÜ Ñ ÑÔÖÑÐ Ù Ù ³ÙÒ ÖÓ Ö ÖÚÓÖµ ÐÐ ÙÜØÔÓ ØÓÒ ³ÙÒ ÓÙ Ö ÖÚÓÖ Ø ³ÙÒ ÓÙ ÑÔÖÑеº Ò Ö ÙÑ Ð Ò Ò ³ÙÒ ÑÒØ ³ÝÖÓÖÙÖ Ò ÙÒ Ò ¹ ÑÒØÖ ÓÒ ÔÓÙÖ ÓÖÒ Ð ÓÑÒ ÓÒ ÔÐÙ ÙÖ ØÙÖ Ð³Ü ØÒ ³ÙÒ ÖÓ ÑÖ Ð ÔÓ ÐØ ÑÖØÓÒ ÔÖÑÖ Ø ÓÒÖµ Ð³Ü ¹ ØÒ ³ÙÒ ÖÓ Ö ÖÚÓÖ Ø ³ÙÒ ÓÙÚÖØÙÖ ÕÙ ÓÒ ØØÙÒØ ÙÒ Ôº Ä ÙÖ ½º½ ÔÖ ÒØ ÙÒ ÓÙÔ ÆÓÖ¹ÇÙ Ø» ËÙ¹ Ø ³ÙÒ ÔÖØ ³ÙÒ Ò ÔØÖÓÐÖ ÄÝÒ Ù ÐÙ¹Ø Ñ º ÇÒ ÒØ ÐÖÑÒØ Ð ÐÐ Ð ÐÓÒ ÕÙÐÐ Ð ÝÖÓÖÙÖ ÓÒØ Ø ÖÒ ÔÓÙÖ ³ÙÑÙÐÖ Ò ÑÒØ ³ÙÐ ÓÙ Þº ÆÓÙ ÙØÐ ÖÓÒ Ò Ð ÙØ ÒÖÑÑÒØ Ð ÑÓØ ÑÒØ Ø Ð ÑÓØ ÑÔº ½º½º¾ ÈÖÑÖ Ô ÚÖ ÙÒ ÑÓÐ ÔÖÓÐ Ø ÁÐ Ø ÒØÖ ÒØ ÒÓØÖ ÕÙ ÃÓÒØÓÖÓÚØ Ø Ðº ÓÒ ÖÒØ ÕÙ Ð ÔÖÓ¹ Ù ÔØÓ»ØÑÔÓÖÐ ÖØÓÒ Ò ÔØÖÓÐÖ Ò ÐÙÖ ÐÓÐØ Ø ÔÖ Ò ÐØÓÖº ÁÐ Ù Ø ÐÓÖ ÐÙ ÙÐ ÙÒ ÔÔÖÓ ÔÖÓÐ Ø Ð³ÚÐÙØÓÒ Ö ÖÚ ³ÝÖÓÖÙÖ ØØ Ðк ØØ ÒØÖÔÖع ØÓÒ ÑÓØÚ Ð Ø Õ٠гÓÒ ÔÙØ ÖÖÖ Ð³Ò ÑÐ ÑÒØ ³ÝÖÓ¹ ÖÙÖ ÔÖ ÒØ Ò Ð ÓÙ ¹ ÓÐ Ð Ø Ø ³ÙÓÙÖ³Ù ÓÑÑ Ð

33 ¾ ÀÈÁÌÊ ½º ÈÊËÆÌÌÁÇÆ Í ÈÊÇÄÅ º ½º½ ÓÙÔ ÓÐÓÕÙ Ù Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖ Ñ Äݵ ËÓÙÖ ÁȺ

34 ½º½º ÈÈÊÇÀ ÈÊÇÁÄÁËÌ ÖÐ ØÓÒ ³ÙÒ ÔÖÓ Ù ÐØÓÖº Ò ÔÖØÙÐÖ Ð ØÐÐ ³ÙÒ ÑÔ Ñ¹ ÙÖ ½ ÙÓÙÖ³Ù ³ÒØÖÔÖØ ÓÑÑ Ð ÖÐ ØÓÒ ³ÙÒ ÚÖÐ ÐØÓÖ ÖØÖ ÔÖ ÙÒ ÑÐÐ ÔÖÑØÖ ÓÐÓÕÙ º ÓÒ ÖÒØ Ò ÙØ ÙÒ ÞÓÒ ÓÖÔÕÙ Ó ÔÖÑØÖ ÓÐÓÕÙ ÓÒØ ÓÑÓÒ Ð³Ò¹ ÑÐ ØÐÐ ÑÔ ÕÙ Ý ÓÒØ ÒÐÙ ÔÙØ ÐÓÖ ØÖ ÚÙ ÓÑÑ Ð ÖÐ ØÓÒ ³ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ØØ ÚÖÐ ÐØÓÖ ¾ º ØØ ÓÙ ¹ØÒ Ð³Ò ÑÐ ÒÓØÖ ÑÓÐ ØÓÒ ÚÒÖ Ñ ÔÓÙÖ Ð³ÙÖ ÒØÖ ÓÒ ¹ÒÓ٠гÚÐÙØÓÒ Ö ÖÚ Ù ÒÚÙ ÑÖÓ ÓÔÕÙ Ù ÑÔº ½º½º ØÑØÓÒ Ù ÔÓØÒØÐ ³ÙÒ ÑÒØ Ù ÑÓÝÒ Ð ÐÓ ÄÓÆÓÖÑÐ Ö ÙÜ ØÒÕÙ ÑÕÙ ¾ ÓÙ Ø ÑÑ ÔÙ ÔÙµ ÕÙ ÔÖÑØØÒØ ÖØÓÖÔ ¾ ÓÙ ÔØÓ»ØÑÔÓÖÐÐ µ Ù ÓÙ ¹ ÓÐ Ð ÓÐÓÙ ³ÜÔÐÓÖØÓÒ Ø Ð ÑÓÐ ØÙÖ ÑÒØ ÒØÒØ ÙÒ ÔÖÓ ÔØ ÓÙ ÓØ ÓÐÓÕÙ ÓÑÑ ÙÒ ÞÓÒ ÓÖÔÕÙ Ù ÔØÐ ÖÐÖ ÙÒ ÙÑÙÐØÓÒ ³ÝÖÓÖÙÖ º ÒØÐÐÑÒØ Ð ÓÐÓÙ ÖÒØ ÖÐÚÖ ÙÖ Ð ÖØ ÑÕÙ ÒÓÑÐ ÔÖÓÙÚÒØ Ð³Ü ØÒ Ô ÔÓØÒØÐ ÓÙÔÐ ÖÓ Ö ÖÚÓÖ Ø ÓÙÚÖØÙÖµ Ø ÖÒ ÑÖØÓÒº ÖÓØØ ÔÖÑØØÒØ Ò ÙØ ÐÖ Ð ÔÖ Ò ³ÙÒ ÖÓ ÑÖ Ò ÑÓÒØ ÖÒ ³ÙÒ ÖÓ Ö ÖÚÓÖ ØÚ Ò ÚÐ Ùܹ ³ÙÒ ÓÙÚÖØÙÖ Ò ÕÙ ³ÚÐÙÖ Ð ÔÖÑØÖ ÓÐÓÕÙ Ù ÔÖÓ Ôغ ü гÐÐ Ù ÑÒØ Ð ÕÙÒØØ Ö ÖÚ Ò ÝÖÓÖÙÖ ÔÔÖØ ÐÓÖ ÓÑÑ Ð ÔÖÓÙØ ÔÐÙ ÙÖ ØÙÖ ÙÒ ÔÖÓÐØ ÔÖ Ò ³ÝÖÓÖÙÖ Ð³Ü ØÒ ³ÙÒ Ô Ø ³ÙÒ ÖÓ ÑÖ Ò ÖÒØØ Ò Ø Ô Ð ÔÖ Ò ³ÝÖÓÖÙÖ µ ÒØÙÖ ÓÐÓÕÙ ÓÑÑ Ð ÔÓÖÓ Ø Ð ØÙÖØÓÒ Ò ÝÖÓÖ¹ ÙÖ Ø Ð ÚÓÐÙÑ ÖÓ Ö ÖÚÓÖ ÕÙ ÔÖÑØØÒØ ³ÚÐÙÖ Ð ÚÓÐÙÑ ³ÝÖÓÖÙÖ Ò ÔÐ ÙÒ ÒØÙÖ ØÙÜ ÖÙÔÖØÓÒ ÓÑÔغ ijÔÔÖÓ ÔÖÓÐ Ø Ð³ÚÐÙØÓÒ Ù ÔÖÓ ÔØ ÓÒ Ø ÒØÖÔÖØÖ ÙÒ ÖØÖ ¹ Ù ÓÑÑ Ð ÖÐ ØÓÒ ³ÙÒ ÚÖРй ØÓÖº Ä ÚÐÙÖ ØÑ ØÒØ ÒÖÐÑÒØ ÓÒ Ö ÓÑÑ ÙÒ ÒØÙÖ ØÒÒ ÒØÖÐ ÔÓÙÖ Ð ÐÓ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÑÓ ÑÓÝÒÒ ÓÙ ÑÒ ½ ÓÙ ÔÐÙ ÔÖ ÑÒØ ØÑ ÔÖ Ð ÓÐÓÙ º ¾ ÔØØ Ò ØØ Ú ÓÒ Ð³Ø Ø ÒØÐÐÓÒ Ø ÐÓÖ ÐÙ Ù Ò Ö¹ ÑÒØ ÐØÓÖººº ÆÓÙ ÖÚÒÖÓÒ ØÖ ÖÙ ÑÒØ ÙÖ ÔÓÒØ Ò Ð ÓÒ ÔØÖº ØÓÙØ Ð ÓÑÔÒ Ò³ÙØÐ ÒØ Ô ÜØÑÒØ Ð ÑÑ ÒØÙÖ ÒÓÙ ÔÖ Ò¹ ØÓÒ ÙÜ ÕÙ ÐÙÖ ÓÒØ ÓÑÑÙÒº Ùܹ ÓÒØ Ò Ø ÔÙ ÖÖ Ò ÓÒØÓÒ ÓÒØÓÒ ÔÖ ÓÒ Ø ØÑÔÖØÙÖ ÒÔØ ÐÙÖ ÔÖ ÖÚØÓÒ ÓÙ ØÓÙØ ÑÔÐÑÒØ ÔÖØÖ ÙØ ÚÒÑÒØ ÑÕÙ ÖÒØ ÙØ Ò Ð ÓÙÚÖØÙÖº

35 ÀÈÁÌÊ ½º ÈÊËÆÌÌÁÇÆ Í ÈÊÇÄÅ ÙÚÒØ Ð ÔÔÖÓ µº Ä ÐÓ ÙØÐ ÔÓÙÖ ÑÓÐ Ö ÚÖРй ØÓÖ ÓÒØ Ð ÔÐÙ ÓÙÚÒØ ÐÓ ØÖÒÙÐÖ ÔÓ ØÚ º Ò ØÓÙØ ØØ Ù ÐÓ ÓÒØ ØÓÙÓÙÖ ÐÓ ÔÖÓÐØ ÙØÚ Ò Ð Ò Ó ÐÐ ÓÒØ ØÓÙÓÙÖ ÔÖÑØÖÕÙ Ø Ð ÚÐÙÖ ÔÖÑØÖ Ó Ø Ü ÔÖ Ð³ÜÔÖØ ÔÖ ÔÖÓÔÖ ÜÔÖÒº Ä ÑÓÒØÒØ Ö ÖÚ Ø ÓÒ ÐÙ Ù ÒØÖÔÖØ ÓÑÑ Ð ÚÖРй ØÓÖ ÔÖÓÙØ ÔÖÒØ º Ä ØÖÙØÓÒ ÔÓØÒØÐÐ Ö ÖÚ Ù ÔÖÓ ÔØ Ø Ò ÙØ ÒÖÐÑÒØ ÑÓÐ ÔÖ ÙÒ ÐÓ ÄÓÆÓÖÑк Ò ¹ Ø ÑÑ Ð ÒÓÑÖ ÐÓ ÑÔÐÕÙ Ò Ð ÔÖÓÙØ Ø Ð Ø ÕÙ ÚÖÐ Ò ÓÒØ Ô ÒØÕÙÑÒØ ØÖÙ Ð ÑÐ ÕÙ ÓÒÓÖѹ ÑÒØ Ð ÚÖ ÓÒ ÑÙÐØÔÐØÚ Ù ÌÓÖÑ ÒØÖÐ ÄÑØ Ò ÔÖØÕÙ Ð ÔÖÓÙØ ÐÓ ØÖÒÙÐÖ ÓÒØ Ð ÙÔÔÓÖØ Ø ÓÑÑÙÒ ÚÒØ ÖÔÑÒØ ÄÓÆÓÖÑк Ä ÑÙÐØÓÒ ÒØÒ Ú ØÝÔ ÅÓÒعÖÐÓ ÔÖØÕÙ ÔÖ Ð ÓÑÔÒ ÙØ ÙÖ Ð ÚÐÙØÓÒ ÔÖÓ ÔØ ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ³ÙÒ ÐÓ ÄÓÆÓÖÑÐ ÓÒØ Ð ÔÖÑØÖ ÓÒØ ÚÐÙ Ù ÑÓÝÒ ÓÖÑÙÐ ÌÙÝ ÖØ Ù ÑÑÒØ Ò Ð ØÖÙØÓÒ ØØÒÙ Ð ÚÖ ØÐÐ Ù ÔÖÓ Ôغ ÈÓÙÖ ÙØÒØ ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ Ð³ÝÔÓØ ÄÓÆÓÖÑÐ Ø ÚÐ Ø Ø ÙØÐ Ò ØÓÙØ Ð ÓÑÔÒ ÔØÖÓÐÖ º ½º½º ÚÖ ÒØÓÒ Ö ÖÚ ³ÝÖÓÖÙÖ ÁÐ Ü Ø ÒÓÑÖÙ ÒØÓÒ Ö ÖÚ ³ÝÖÓÖÙÖ º Ò ÔÖÑÖ ÐÙ Ð ÙØ ÒÓØÖ ÕÙ Ð ØÖÑ Ö ÖÚ Ò ÙÒ ÓÒÔØ ÒØÙÖ ØÒÓ¹ÓÒÓÑÕÙ ÔÐÙØØ ÕÙ ÓÐÓÕÙº Ò ÑÒÖ ÒÖÐ ÓÒ ÔÖÐÖ Ö ÖÚ ÔÓÙÖ Ð ÝÖÓÖÙÖ ÕÙ ÓÒØ ÓÙ ÖÓÒØ ÖÙÔÖÐ Ö ÓÙÖ ÔÓÙÖ Ð ÕÙÒØØ ³ÝÖÓÖÙÖ Ò ÔÐ Ò Ð ÑÒØ Ò Ö ÖÖÒ ÙÜ ÓÒØÖÒØ ³ ÐØ Ø»ÓÙ ÔÖÜ ÖÚÒغ ÆÓØÓÒ ÕÙ ØØ ÒÓØÓÒ Ø ÒØÕÙ ÐÐ ÚÓÐÙÑ Ò ÔÐ Ù ÓÙÖÑÑÒØ ÙØÐ º Å ÃÐÚÝ Ò ½¾ ½ ÖÓ Ø Ø ÈÖØØ Ò ½ ½ ÓÒØ Ò Ð Ö ÖÚ ³ÒÖ Ó Ð ÓÑÑ ØÒØ Ð ÙÑÙÐØÓÒ ÒØ ÕÙ ÔÙÚÒØ ØÖ ÜØÖØ ÓÒ ÖÒØÐ Ú Ð ØÒÕÙ ³ÙÓÙÖ³Ù Ø ÓÙ Ð ÓÒ¹ ØÓÒ ÓÒÓÑÕÙ ØÙÐÐ º Ò Ð ØÖÑ ÓÙÚÒØ ÑÔÐÓÝ Ö ÖÚ ÖÙÔÖÐ Ø ÙÒ ÔÐÓÒ Ñ ÔÙ ÕÙ Ð ÝÖÓÖÙÖ ÒØ ÓÑÑ Ö ÖÚ ÓÒØ ÕÙÐÕÙ ÒÙÒ ÔÖ µ ØÒ ØÖ ÔÖÓÙØ Ø ÓÒÓѹ ÕÙÑÒØ ÖÒØÐ º ÓÒ ÔÙØ ³ÐÐÙÖ ³ÒØÖÖÓÖ ÙÖ Ð ÐØÑØ ØØ ÑÓÐ ØÓÒº ijÙØÐ ØÓÒ ÐÓ ØÖÒÙÐÖ ÔÙØ ÑÐÖ ÔÐÙ Ð ÔÓÙÖ Ð ØÙÖØÓÒ Ø Ð ÔÓÖÓ Ø Ñ Ð Ð³ Ø ÙÓÙÔ ÑÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÚÓÐÙÑ ÖÓº Ò Ø Ð ÐÓ ØÖÒÙÐÖ ØÔÙÐ ÕÙ Ð ÔØØ ÑÒØ ÓÒØ ÙÒ ÔÖÓÐØ ³Ü ØÒ ÕÙ ÖÓØ Ú ÐÙÖ ÚÓÐÙѺ ÔÙØ ÑÐÖ ÓÒØÖÖ Ð³ÒØÙØÓÒ Ò Ð Ñ ÙÖ Ó ÒÓÙ Ð ÚÖÖÓÒ ÖØÒ ÜÔÖØ ³ÓÖÒØ ÔÒ Ö ÕÙ Ð Ô Ð ÔÐÙ ÔØØ ÓÒØ Ð ÔÐÙ ÒÓÑÖÙÜ ³ ع¹Ö ÕÙ³Ð Ý ÔÓØÒØÐÐÑÒØ Ò ÔÐÙ ÓÙØØ ³ÙÐ Ò Ð ÓÙ ¹ ÓÐ ÕÙ ÑÔ ÒØ

36 ½º½º ÈÈÊÇÀ ÈÊÇÁÄÁËÌ ÓÒÔØ ÔÓÐØÕÙ Ø ØÒÓ¹ÓÒÓÑÕÙ ËÓÒØ Ò ÓÑÑ Ö ÓÙÖ ØÓÙØ Ð ÕÙÒØØ Ò ÔÐ Ò Ð ÖÓØ ØÖÖ ØÖ ÒØ ÓÙ ÒÓÒº Ä ÔÖÑÖ ØÔ Ø Ð³ÒØØÓÒ Ö ¹ ÓÙÖ ÓÒ Ð³ÜÔÐÓÖØÓÒ Ò ÓÙÚÖÖ ³ÚÒØÙÐ ÑÒØ º ijÜÔÐÓ¹ ÖØÓÒ ÑÔÓ ÙÜ ÐÑØ º Ä ÔÖÑÖ Ø ³ÓÖÖ ÔÓÐØÕÙ Ö ÖØÒ ÞÓÒ ÓÖÔÕÙ Ò ÓÒØ ÕÙ ÔÖØÐÐÑÒØ ÓÙÚÖØ Ð³ÜÔÐÓÖØÓÒ ÔÖ Ð ØØ ÕÙ Ð ÓÒØÖÐÒغ Ä ÓÒ Ø ØÒÕÙ Ö Ð Ü Ø ÞÓÒ Ó Ð ÑØÓ ÓÐÓÕÙ Ø ÓÔÝ ÕÙ ÔÓÙÖ Ð³Ó ÓÖ ÙÐØÖ¹ÔÖÓÓÒ ÔÖ ÜÑÔе ÑÙÖÒØ ÒÓÖ Ò Ù ÒØ º Å ÔÓÙÖ Ô Ö Ù Ø Ö ÓÙÖ ÐÙ Ö ÖÚ Ð Ü Ø ÙÒ ØÖÓ Ñ ÖÖÖ ØÒÓ¹ ÓÒÓÑÕÙ ÕÙ ØÒØ ÙÜ ÓÒØÖÒØ ÔÖÓÙØÓÒº Ò Ø Ð Ü Ø ÒÓÑÖÙÜ ÑÒØ ³ÝÖÓÖÙÖ Õ٠гÓÒ Ò Ø Ô ÙÓÙÖ³Ù ÑØØÖ ØÒÕÙÑÒØ Ò ÔÖÓÙØÓÒº ÑÒØ Ò ÕÙ ÔÖØÑÒØ Òع ÔÙÚÒØ ØÖ ØÖÓÔ ÔÖÓÓÒ Ò Ð Ð³Ó ÓÖ ÓÙ ÖÒÖÑÖ ÔØÖÓÐ ÖÙØ ÕÙ ÒÓÙ Ò ÓÑÑ Ô Ò Ñ ÙÖ ÖÙÔÖÖ ØÓØÐÑÒØ Ò Ö ÓÒ ÐÙÖ ØÖÓÔ ÖÒ Ú Ó Ø ÔÖ ÜÑÔк Ä ØÒÕÙ Ò ÓÒ ØØÙ ÓÒ Ô Ð ÙÐ ÖÖÖ Ð ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ö ÓÙÖ Ò Ö ÖÚ º ÉÙ Ö Ò Ø ³ÙÒ ÑÒØ ÔÓÙÖ ÐÕÙÐ ÓÒ ÔÓ ³ÙÒ ØÒÕÙ ÖÙÔÖØÓÒ Ñ ÓÒØ Ð ÓØ Ø ÙÔÖÙÖ Ù ÔÖÓÙØ Ð ÚÒØ ÝÖÓÖÙÖ ÕÙ Ò ÓÒØ ÜØÖØ ÇÙ ÕÙ Ø ÕÙÚÐÒØ ³ÙÒ ÔÓÒØ ÚÙ ÐÒ ÒÖØÕÙ ÐÓÐ ÓÒØ Ð³ÒÖ Ò Ö Ð ÔÖÓ¹ ÙØÓÒ ÖÚÐ ÙÔÖÙÖ Ð³ÒÖ ÕٳРÔÙÚÒØ ÓÙÖÒÖ ÑÒØ Ò Ö Ô ÖÒØÐ ÓÒÓÑÕÙÑÒØ Ø Ò Ö ÓÒ Ô Ñ Ò ÔÖÓÙØÓÒº Ä Ô Ö ÓÙÖ ÙÜ Ö ÖÚ ÔÙØ ÓÒ ØÖ Ö ÙÑ ÔÖ Ð ÙÖ ½º¾º ÈÖ ÐÐÙÖ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÔÒ ÓÑÑ ÔÓÙÖ Ð ÔÝ ÔÖÓÙØÙÖ Ð Ö¹ ÖÚ ÔÖ ÒØÒØ ÙÒ ÑÔÓÖØÒØ ÒØÖØ ÙØÒØ ØÖØÕÙ ÕÙ ÔÓÐØÕÙº Ä Ö Ö ÖÚ ÓÒØ ÓÒ ÓÙÚÒØ Ð³ÓØ ³Ø ³ÒÒÓÒ ÓÒØ Ð Ö¹ ÙÙÖ ÔÙØ ÔÖÓ ØÖ ÙØØ ÙØÓÒ Ð ÖÒ ÑÒØ ÓÒØ ÓÙÚÒØ ÓÙ ¹ÚÐÙ ÔÖ Ð ÓÐÓÙ ÐÙÖ ÓÙÚÖØ Ö ÖÒÖ Ò³ÓÒØ Ô ÓÒ ³ ØÑØÓÒ Ò ÔÓÙÖ ¹ ÙÖÖ Ð ÖÒØÐØ Ù ÔÖÓØ ÚÐÓÔÔÑÒغ ÁÐ Ö ÖÚÒØ Ò Ð ÔÓ ÐØ ÖÚÐÙØÓÒ ÔÓ ØÚ Ò Ð ÙØÙÖ ØÓÙÓÙÖ ÙÐÐ ¹ ÚÓÖÐÑÒØ ÔÖ Ð ÓÑÔÒ Ð³ÒÚÖ Ð ÑÒØ ÑÖÒÙÜ ÓÒØ ÔÓÙÖ ÙÓÙÔ ÙÖÚÐÙ Ù ÑÓÑÒØ ÐÙÖ ÓÙÚÖغ Ò Ð ÑÙÖ ÔÖØ ÑÐÖ ÓÒÒ Ó Ð³ÓÔØÑ Ñ Ù ÓÐÓÙ ÓÙÚÖÙÖ Ø ÑØØÖ Ò Ù º ÁÐ Ò³ Ø ÔÒÒØ Ô ÖÖ ÚÓÖ ÔØØ ÑÔ ÙÖÚÐÙ Ò ³Ò Ù ØÖ ÔÐÙ ÑÒØ Ð Ñ Ò ÚÐÓÔÔÑÒØ ØÓÒ Ù Ð Ð³ÇÈÈ ÕÙ Ò ½ Ò ÒØÓÒ Ö ÖÚ Ø ÙÑÒØ Ò ØÖ ÖØÐÐÑÒØ ÔÖ ÕÙ ¾¼ ± Ð ÑÓÒØÒØ Ö ÖÚ ÑÓÒÐ

37 ÀÈÁÌÊ ½º ÈÊËÆÌÌÁÇÆ Í ÈÊÇÄÅ º ½º¾ Ö ÓÙÖ ÙÜ Ö ÖÚ Ú Ð³ÑÐ ÙØÓÖ ØÓÒ ÂÒ¹ ÆÓÐ ÓÙÐÖµ ½ º Ä ÓÙ ÖÒ ÓÒ Ø Ö Ø ÒØÖØÒÙ ÙÖ Ð ÒØÓÒ ÕÙÒØØØÚ Ø Ð³ÙØй ØÓÒ ÖÓÙÖÙ Ù ØÖÑ Ö ÖÚ º ÍÒ Ö ÔÖ ÒØÓÒ Ü Ø ÔÒÒØ ÒÓÙ Ð ØÐÐÓÒ Ò Ð Ùغ Ê ÖÚ ØÖÑÒ Ø Ø ÔÖÓÐ Ø ÓÑÑ Ð ÚÒØ ³ØÖ ÚÓÕÙ ÓÒ ÔÖÐ Ö ÖÚ ÔÓÙÖ ÝÖÓÖÙÖ ÕÙ ÔÙÚÒØ ØÖ Ñ Ò ÔÖÓÙØÓÒ ÓÙÖØ ÓÙ ÑÓÝÒ ØÖѺ Ä Ö ÖÚ ÓÒØ ÓÒ ÚÓÐÙÑ ÝÔÓØØÕÙ ÔÙ ÕÙ ÓÙÑ ÙÜ ÒÖØØÙ ¹ ÚÖ ÑÓØÓÒ ØÒÓÐÓÕÙ Ð ÓÒÓÒØÙÖ ÓÒÓÑÕ٠غ Ä ÙÐ Ö ÖÚ Õ٠гÓÒ ÓÒÒ ÓÒ ÖØÒ ÓÙ ØÖÑÒ Ø ÓÒØ ÐÐ Õ٠гÓÒ ÔÖÓÙØ ¹ ÓÒ ³ÐÐÙÖ ÓÙØÙÑ Ö Õ٠гÓÒ Ò ÓÒÒØ Ð Ö ÖÚ ³ÙÒ ÑÔ ÕÙ ÐÓÖ Õ٠гÓÒ ÖÑ ÓÒ ÜÔÐÓØØÓÒº Ä ÔÔÖÓ ØÖÑÒ Ø ÖÔÓ ÒØ ÙÖ Ð ÔÖÒÔ ÕÙ Ð ÚÐÙÖ ÕÙ ÔÖÑØÖ Ò Ö Ð³ ØÑØÓÒ Ö ÖÚ ÓÒØ ÙÔÔÓ ÖØÒ º ÐÐ ÓÒÙ ÒØ ÙÒ ØÑØÓÒ ÙÔÔÓ ØÓØÐÑÒØ Ð ÒÓÖÒØ ØÓÙØ ÑÖ ³ÖÖÙÖº ÍÒ ÔÔÖÓ ÔÖÓÐ Ø ÓÙÖÒØ ÕÙÒØ ÐÐ Ò¹ ØÙÖ ÐØÓÖ Ò ÖØ Ò ÓÙÖØØ ÓÙ Ò ØÖÑ ØØ ØÕÙ ³ÒØÖÚÐÐ ÓÒÒ ÓÙ ÔÐÙ ÔÖ ÑÒØ ³ÒØÖÚÐÐ ÔÖØÓÒº Ä ÔÖØ ½º½º ÖØ Ð ÒÖØØÙ ÙÜÕÙÐÐ ÓÒØ ÓÙÑ Ð Ñ ÙÖ ÖØÖ ØÕÙ ³ÙÒ ÑÒغ ØØ ÔÔÖÓ ÓÒÙØ ÙÒ ÔÖÓÐØ

38 ½º½º ÈÈÊÇÀ ÈÊÇÁÄÁËÌ ÕÙ³ÙÒ ÔÖÓ ÔØ ÓÙ ÓØ ÓÐÓÕÙ ³ ع¹Ö ÙÒ ÞÓÒ ÓÖÔÕÙ Ù ÔØÐ ÖÐÖ Ö ÖÚ µ ÓÒØÒÒ ÝÖÓÖÙÖ º ÍÒ ÑÒØ ØÒØ ÐÖ ÓÒØÒÖ ÝÖÓÖÙÖ Ð ÙØ Ò ÙØ Ú¹ ÐÙÖ Ð ÕÙÒØØ Ò ÔÐ ÓÒÒ Ò ÓÒØ ÕÙ ÖÖÑÒØ ÔÙÐ µ ÔÙ ØÑÖ Ð Ö ÖÚ Ó º ØØÖ ÓÒ ÖÖ ÓÒ ÚÐÙÖ Ð ÕÙÒØØ ÖÙÔÖÐ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ ÕÙÒØØ Ò ÔÐ Ð ³Ø Ð ÒÓ¹ ØÓÒ ØÙÜ ÖÙÔÖØÓÒº Ä ØÒÕÙ ÑÓÖÒ Ó Ò Ó¹ ÐÓ ÓÔÝ ÕÙ ÓÑ Ø Ó ØØ ØÕÙµ ÔÖÑØØÒØ ÖÖ Ð Ö ÖÚ ÔÓØÒØÐÐ Ù ÑÔ ÓÑÑ ÙÒ ØÖÙØÓÒ ÔÖÓÐغ Ò Ð ÔÖØÕÙ ÓÒ ØÑÖ Ð Ö ÖÚ Ò ÓÙÖÒ ÒØ ÔÖÑØÖ ÓÑÑ Ð ÑÓÝÒÒ ÓÙ ÖØÒ ÖØÐ Ð ØÖÙØÓÒ ½¼± ¼± ¼± غµ Ð ÐÓ ÄÓÆÓÖÑÐ ÓÒØ ÓÒ ÙÔÔÓ ÕÙ ØÐÐ Ù ÑÔ Ø ÙÒ Ó ÖÚØÓÒº Ê ÖÚ È¼ ȼ Ƚ¼ غ ÇÒ ÒØ ÔÖ ÈÜ Ð ÚÐÙÖ Ö ÖÚ ÕÙ Ð ÑÔ Ü± Ò Ô Öº Ä ÈÜ Ø ÓÒ Ð ÖØÐ ³ÓÖÖ ½ ܵ± Ð ØÖÙØÓÒ Ð ØÐÐ Ù ÑÔº ÈÖ ÜÑÔÐ ÙÒ ÑÔ ÙÒ È½¼ ½ Ô ÐÓÖ Ð Ý ½¼± Ò ÕÙ Ð ØÐÐ ÖÐÐ Ö ÖÚ Ù ÑÔ Ô ½ Ôº Ä È¼ Ø ÔÖ ÒØÓÒ Ð ÑÒ Ð ØÖÙØÓÒº ÇÒ ÓÒ ÔÖÓÖ ÙÒ ÔÖÓÐØ Ð ÕÙ Ð ÚÖ Ö ÖÚ ³ÙÒ ÑÔ ÓÒØ ÙÔÖÙÖ ÓÙ ÒÖÙÖ Ù È¼º Ä ÚÐÙÖ Õ٠гÓÒ ÖØÖÓÙÚ ØÖ ÖÕÙÑÑÒØ Ò Ð³ ØÑØÓÒ ØÐÐ ÑÔ ÓÒØ Ð È È¼ ȼ Ƚ¼ Ø Èº ÇÒ ÔÙØ Ù ØÖÓÙÚÖ ØÑØÓÒ ÓÙ Ð ÓÖÑ ÑÒ ÑÓ ÑÜ ÓÙ ÑÒ ÑÓÝÒÒ Ñܺ Ä ÑÒ Ø ÑÜ ÓÒØ Ò Ø È Ø È Ó٠Ƚ¼ Ø È¼ º Ä ÑÓ ÓÙ ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒµ Ø Ð ÚÐÙÖ ØÓÖÕÙ Ð ÔÐÙ ÔÖÓÐ Ð ØÖÙØÓÒº Ä ÑÓÝÒÒ ÓÙ ÔÖÒµ Ø Ð ÚÐÙÖ ÑÓÝÒÒ Ö ÖÚ Õ٠гÓÒ Ó ÖÚÖØ ÙÖ ÙÒ ÖÒ ÒÓÑÖ ÑÔ ÔÖ ÒØÒØ ÔÖÓÖ ÜØÑÒØ Ð ÑÑ ØÖÙØÓÒ ØÐÐ Ö ÖÚ º Ä ÙÖ ½º ÑÓÒØÖ Ð ÓÒØÓÒ ÕÙÙ ÖÔÖØØÓÒ ÄÓÆÓÖÑÐ ØÝÔÕÙ ÔÓÙÖ ÙÒ ÑÔ ÓÒØ Ð È¼ Ø Ü ¼¼ ÅÔº ÈÓÙÖ ÙÒ ÔÖÓÐØ Ü± ÓÒÒ Ð ÓÙÖ ÓÙÖÒØ Ð ØÐÐ ØÐÐ Õ٠гÓÒ Ü± Ò ÕÙ Ð ØÐÐ ÖÐÐ Ù ÑÔ ÓØ ÙÔÖÙÖ ØØ ÚÐÙÖº ÒÓØØÓÒ ¹ÒØÓÒ Ö ÖÚ ÓÒØ Ð ÔÐÙ ÖÓÙÖÙ Ø ÔÖ ÕÙ Ü ØÒغ ÔÒÒØ ÓÒ Ò ÖÒÓÒØÖ Ò ³ÙØÖ Ò Ð ÐØØÖØÙÖ Ð³ÒÙ ØÖ ÔØÖÓÐÖº ØÐÐÓÒ Ð Ò Ð Ùغ Ð ³Ø Ð Ò ÒØÒÙ ÒÓÑÒØÓÒ ÖÖÓÒ Ö Ð ÑÒÑÙÑ Ø ÑÜÑÙÑ Ð ÐÓ ÄÓÆÓÖÑÐ ÓÒØ ¼Ø ½º

39 ÀÈÁÌÊ ½º ÈÊËÆÌÌÁÇÆ Í ÈÊÇÄÅ º ½º ÓÒØÓÒ ÕÙÙ ÖÔÖØØÓÒ ³ÙÒ ÐÓ ÄÓÆÓÖÑÐ ÑÒ ¼¼ ź Ê ÖÚ ½È ¾È Ø È ËÓÒØ ÐÖÑÒØ ÙØÐ ÐÑÒØ Ð ØÖÓ ÚÐÙÖ ÒÓØ ½È ¾È Ø È ÖÚ ÔÖÒØ Ø ÕÙ ÚÐÙÒØ ÐÑÒØ ÑÒÖ ÔÖÓÐ Ø Ð ÔÓØÒØÐ Ö ÖÚ ³ÙÒ ÑÔº ÚÐÙÖ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÈÜ ÚÖÐ ÐÓÒ Ð ÓÑÔÒ ÓÙ Ð ÙØÙÖ Ð ½È Ø ÒÖÐÑÒØ Ð Ù È¼ ÓÙ Ù È ÔÖÑÑÒØ Ò Ð ¾È Ø ØÓÙÓÙÖ Ð Ù È¼ Ð È Ø ÒÖÐÑÒØ Ð Ù È½¼ Ó٠٠Ⱥ ÒÒ ÒÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ Ò Ð ØÓÒ ÕÙ ÙØ ÙÒ ÙØÖ ØÖÑÒÓÐÓ ÐÐ Ù ØÖ Ù Ø ÕÙÚÐÒØ ÐÐÕÙÒÓÙ ÚÒÓÒ ³ÜÔÓ Öº Ê ÖÚ ÔÖÓÙÚ ÔÖÓÐ Ø ÔÓ Ð Ä ØÖÓ ØÖÑ ÔÖÓÙÚ ÔÖÓÐ Ø ÔÓ Ð ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ð ÔÐÙ ÓÙÚÒØ Ñ Ð ÜÔØÓÒ ÓÒØ ÐÓÒ ÚÓÖ ÔÖ ÜÑÔÐ Å ÖÓÒ ¼ ÓÒØ Ð ÒØÓÒ ÓÒØ ÐÖÑÒØ ÖÒØ ÙÜ ÚÐÙÖ Ö ÔØÚ ½È ¾È ¹ ½Èµ Ø È ¹ ¾Èµº ÕÙ Ò Ò ÒÚÖ ÒØ Ð Ý ØÑ Õ٠гÓÒ ½È ÔÖÓÙÚ ¾È ÔÖÓÙÚ ÔÖÓÐ È ÔÖÓÙÚ ÔÖÓÐ ÔÓ Ð º Ä ÙÖ ½º Ö ÙÑ ÑØÕÙÑÒØ ÚÖ ÒØÓÒ º

40 ½º½º ÈÈÊÇÀ ÈÊÇÁÄÁËÌ ÁÐ Ø ÒÓØÖ ÕÙ ÒØÓÒ ÓÒØ Ø ØÐ Ø ÓÐ Ò ½ ÔÖ Ð ËÈ ËÓØÝ Ó ÈØÖÓÐÙÑ ÒÒÖ µ Ù ÓÙÖ ÙÏÓÖÐ ÈØÖÓÐÙÑ ÓÒÖ ½ º ÈÐÙ ÔÖ ÑÒØ ÓÒ ÒØ ÔÖ ÔÖÓÙÚ Ö ÖÚ ÕÙ ÓÒØ ÙÒ Ò Ö ÓÒÒÐ ³ØÖ Ñ ÓÙÖ ÔÙ ÔÖ Ò Ö ÓÒÒÐ ÓÒ ÓÒ Ö Ò ÖÐØ ÙÒ È¼º ÒØÓÒ ÓÒØ ÔÓÙÖØÒØ ÐÓÒ ³ØÖ ÙÒ¹ ÚÖ ÐÐÑÒØ ÓÔØ Ø Ö ØÒØ ÓÒØ Ø ÔÖ ÒÓÑÖ ³ØÙÖ Ù ÑÓÒ ÔØÖÓÐÖ ÐÓÖ ÕÙ Ö Ö ÖÚ ÓÒØ ÚÒ ÓÒØ Ð ÔÐÙÔÖØ Ù ØÑÔ Ö Ö ÖÚ Ø ÔÖÓÙÚ º ÔÒÒØ ³Ø¹Ð ³ÙÒ È ³ÙÒ È¼ ÓÙ ÙØÖ ÁÐ Ø ÔÖ ÕÙ Ý ØÑØÕÙÑÒØ ÑÔÓ Ð ÖÔÓÒÖ ØØ ÕÙ ØÓÒ Ø ÔÖÓ Ð ÓÙ Ø ÚÓÐÓÒØÖ Ð ÔÖØ ÙØÙÖ º ÒÓÖ ÙÓÙÖ³Ù ÓÒ ÔÙØ ØÖÓÙÚÖ Ö Ö ÖÚ ÔÖÓÙÚ ÕÙ ÓÖÖ ÔÓÒ¹ ÒØ ÈÜ ÐÐÒØ È¼ È Ò ÑÒØÓÒ ÜÔÐØ ÁÐ ÓÒÚÒØ ÓÒ ÖÔÔÐÖ ÕÙÐÕÙ ÖÐ ÙÖØ ÖÐØÚ Ð³ÙØÐ ØÓÒ ÚÖ Ö Ö ÖÚ Õ٠гÓÒ ÔÙØ ÖÒÓÒØÖÖº Å Ò Ö ÕÙÒØ Ð³ÙØÐ ØÓÒ ÒØÓÒ Ä Ú ÓÒ ÔÖÓÐ Ø Ð³ ØÑØÓÒ Ö ÖÚ ³ÙÒ ÑÔ Ø ÙÓÙÖ³Ù ÓÙÖÒغ ÔÒÒØ ÐÐ Ò³ Ø Ô Ò Ö ÕÙ Ò ÓÒ ÙØÐ ØÓÒº ÈÖ ÜÑÔРгØÓÒ Ö ÖÚ Ò ÚÙ ÓÒÒØÖ Ð ÔÓØÒØÐ ³ÙÒ Ò ÓÙ ³ÙÒ ÔÝ Ò³ Ø Ô Ó Ù ÕٳРÔÙØ ÔÖØÖº Ò Ø Ð ÓÑÑ ÈÜ ÓÙ ÑÓ µ Ö ÖÚ ÙÜ ÑÔ Ò³ Ø Ô Ò ÒÖÐ Ð ÈÜ Ð ÓÑÑ Ö ÖÚ ÙÜ ÑÔ º ÈÓÙÖ ÑÑÓÖ Ð ÓÒÚÒØ ÖØÒÖ ÕÙ ÓÑÑÖ Ð Ö ÖÚ ½È ÔÖÓÙÚ µ ÑÔ ³ÙÒ Ò ØÒ ÓÙ ¹ ØÑÖ Ð Ö ÖÚ ½È Ù Ò ÒØÖ Ø ÓÑÑÖ Ð Ö ÖÚ È ÔÖÓÙÚ ÔÖÓÐ ÔÓ Ð µ ÑÔ ³ÙÒ Ò ØÒ ÙÖ ØÑÖ Ð Ö ÖÚ È Ù Ò ÒØÖº Ò ÕÙ ÓÒÖÒ Ð ¾È ØÓÙ Ð ÓÙ ÓÙ ÙÖ ØÑØÓÒ ÓÒØ ÔÓ Ð º Ä ÙÐ ØÑØÓÒ ÕÙ ÔÙÚÒØ ØÖ ÐØÑÑÒØ ÓÑÑ ³ÙÒ ÔÓÒØ ÚÙ ØØ ØÕÙµ ÓÒØ Ð ØÑØÓÒ ³ ÔÖÒ Ö Ð³ ÔÖÒ Ø ÙÒ ÓÔÖØÙÖ ÐÒÖº ÔÒÒØ Ð Ø ÑÔÓÖØÒØ ³ÚÓÖ Ð³ ÔÖØ ÕÙ Ð ÑÓÝÒÒ Ò ³ÚÖ ÙÒ ÓÙØÐ ³ ØÑØÓÒ ÕÙ³ ØÖ ÖÒ ÐÐ Ò Ð³ÜÑÔÐ Ð ÙÖ ½º г ÔÖÒ Ð ØÖÙØÓÒ Ò³ Ø Ò Ö¹ ÐØ ØØÒØ ÕÙ Ò ÑÓÒ ¾¼± º ÓÒÖØÑÒØ Ð Ò ÕÙ ÔÐÙ ÙÖ ÑÔ ÔÓ ÒØ ØØ ØÖÙØÓÒ ØÐÐ ÑÓÒ ¾¼± ³ÒØÖ ÙÜ ÙÖÓÒØ ÙÒ ØÐÐ ÖÐÐ ÙÔÖÙÖ Ð ÑÓÝÒÒ Ð ØÖÙ¹ ØÓÒ ÈÓÙÖØÒØ Ð ÙØ ÒÓØÖ ÕÙ Ð ÓÑÑ Ö ÖÚ ÖÐÐ ÑÔ Ö ÔÓÙÖ ÔÖØ ÔÖÓ Ù ÒÓÑÖ ÑÔ ÑÙÐØÔÐ ÔÖ Ð³ ÔÖÒ Ð ØÖÙØÓÒº ÙÜ ÔÖÓÜ Ö ÙÐØ Ð ÄÓ ÖÒ ÆÓÑÖ ÕÙ ØÔÙÐ ÕÙ³ ÝÑÔØÓØÕÙÑÒØ Ð ÖÖÙÖ ÓÙ ÖØ Ð ÑÓÝÒÒ ØÒÒØ ÓÑÔÒ Ö ³ ع¹Ö ÕÙ Ð ÑÓÝÒÒ ÖØ Ð³ ÔÖÒ ØÒ ÚÖ ÞÖÓº ÔÓ Ö ³ÙÒ ÒØÙÖ ÔÖ ÓÒ Ð ØÖÙØÓÒ Ø ÓÒ Ù ÖÙÐ ÕÙ ÚÓÖ ØÑÖ Ð³ ÔÖÒº

41 ¼ ÀÈÁÌÊ ½º ÈÊËÆÌÌÁÇÆ Í ÈÊÇÄÅ ÁÐ ÓÒÚÒØ ÓÒ ÓÒ ÖÚÖ Ð ÔÐÙ ÖÒ ÔÖÙÒ ÐÓÖ Õ٠гÓÒ ØÙ ÐÙÐ ÙÖ Ð Ö ÖÚ º ÁÐ Ø ÔÓÙÖØÒØ Ò ÔÒ Ð ÓÑÑÖ ØÑØÓÒ Ö ÖÚ Ð³ÐÐ ÑÔ ÔÓÙÖ ÓØÒÖ ÓÖÖ ÖÒÙÖ Ö ÖÚ ÙÒ ÒÚÙ ÔÐÙ ÑÖÓ ÓÔÕÙ ÖÓÒ ÔÝ ÓÙ ÒÓÖ Ò ÑÐ ÑÔ Ò Ð ÕÙÐ ÙÒ ÓÑÔÒ ÔÓ ÒØÖØ µº Ä ÔÐÙÔÖØ Ù ØÑÔ ÙÐ Ð Ö ÖÚ ÔÖÓÙÚ ÓÒØ ÔÙÐ º ÐÐ ÓÙÖÒ ÒØ ÓÒ Ð ÙÐ ÑØÖ ÓÒØ ÓÒ ÔÓ ÔÓÙÖ Ð ÖÐ ØÓÒ ØÙ ØØ ¹ ØÕÙ º Ë Ð ÓÑÑÖ Ò ³ÚÖ Ô ÙÒ ÔÖÓÙÖ ÓÖÖØ ³ÙÒ ÔÓÒØ ÚÙ ÑØÑØÕÙ Ð Ò³ Ø ÔÓÙÖØÒØ ÙÖ ÔÓ Ð Ò ÓÙÚÒØ ÔÖÓ¹ Ö ÙØÖÑÒغ Ê Ø ØÖ ÓÒ ÒØ Ù ØÝÔ ³ÖÖÙÖ Õ٠гÓÒ ÓÑÑØ ÓÒ Ý ØÑØÕÙ Ø ÒÙÒÖ Ò ÓÒ ÕÙÒ Ð Ö ÙÐØØ ÒÐ ÓØÒÙº ½º½º ÖØÖ ØÕÙ Ö ÖÚ ÇÒ ØÒÙ ØÖØÓÒÒÐÐÑÒØÙÜØÝÔ ³ÝÖÓÖÙÖ ÓÒÚÒØÓÒÒÐ Ø ÒÓÒ ÓÒÚÒØÓÒÒÐ º Ò ÓÑÒ ÐÑÒØ Ð Ò³Ü Ø Ô ÒØÓÒ ÐÖ Ø ÔÖ ÕÙ Ø ÓÒÚÒØÓÒÒÐ ÔÖ ÓÔÔÓ ØÓÒ ÕÙ Ò Ð³ Ø Ô º ÇÒ ÔÙØ Ð Ö Ð ÕÙÐØ ÔØÖÓÐ Ö ÔÐÙ ÙÖ Ò ØÐ ÕÙ Ð Ò Ø Ñ ÙÖ Ò Ö ÈÁµ Ð Ú Ó Ø Ø ÐÙÖ ØÒÙÖ Ò ÓÙÖº Ò ÕÙ ÓÒÖÒ Ð Þ ÓÒ ÔÖÐ ÑÓÒ ÖØÖ ÕÙÐØ ÔØ ÐÓÖÕÙ ØÒÙÖ Ò ÓÙÖ ÓÙ Þ ÒÖØ ÓÑÑ Ð Ç ¾ غµ ÕÙ ÖÒ ³ÓÖÒº Ò ÓÒ ØÒÙ Ð Þ Ó Ù ÔØÖÓÐ ÓÙ ÓÒÒ Ø Ø Ð Þ Ø ÖÒÖ ÖÔÖ ÒØÒØ ÒÚÖÓÒ Ð ÙÜ ØÖ Ö ÖÚ ÑÓÒÐ ØÙÐÐ Þµº Ä Ø ÕÙ³ÙÒ Þ ÓØ ÓÒ Ö ÓÑÑ ÓÒÚÒØÓÒÒÐ ÓÙ ÒÓÒ ÔÒ ÒØÐÐÑÒØ ÙÐØ ³ÜØÖØÓÒ Ø Ñ Ò ÔÖÓÙØÓÒº ÑÔÐÐ ÈÖÖÓÓÒ Ø ÄÖÖÖ ½ ÓÒ ÖÒØ ÓÑÑ ÝÖÓÖÙÖ ÓÒÚÒØÓÒÒÐ Ð ÝÖÓÖÙÖ ÕÙ ÔÙÚÒØ ØÖ ÔÖÓÙØ Ò Ð ÓÒ¹ ØÓÒ ØÒÕÙ Ø ÓÒÓÑÕÙ ØÙÐÐ Ø ÔÖÚ Ð ÔÓÙÖ Ð ÙØÙÖº ØØ ÒØÓÒ ØÖ ÔÖÓ Ò ÓÖÑÙÐØÓÒ ÐÐ Ö ÖÚ ÔÖÓÙÚ Å ÃÐÚÝ ½ ÒØÖ ÔÒÒØ Ð ÔÖÓÖ ØÒÓÐÓÕÙ Ø Ð ÓÒØÜØ ÓÒÓÑÕÙ ÙØÙÖº Ò ÔÖ ÓÔÔÓ ØÓÒ ÓÒ ÔÙØ Ö ÕÙ Ð ÝÖÓÖÙÖ ÒÓÒ ÓÒÚÒØÓÒÒÐ ÓÒØ ÓÒ ÑÔÐ Ø ÙÜ ÕÙ ÓÒØ Ð Ø ÓØÙÜ ÔÖÓÙÖº ÔÒÒØ Ð Ø ÜØÖÑÑÒØ Ð ³ÔÔÖÒÖ ÕÙ ÖÓÒØ Ð ÓÒ¹ ØÓÒ ØÒÕÙ Ø ÓÒÓÑÕÙ Ò Ð³ÚÒÖº Ò Ø ÓÒ ÔÙØ ÔÓ ØÖÓÖ Ñ ÙÖÖ Ð³ÑÔØ ³ÙÒ ÒÓÙÚÐÐ ØÒÓÐÓ ÙÖ Ð³ÜØÖØÓÒ Ö ÖÚ Ñ ÓÑÑÒØ ÔÖÚÓÖ ÕÙ Ö Ð ØÒÓÐÓ Ò ¾¼ Ò Ä³ÜÑÔÐ ØÝÔÕÙ Ò Ð ÑØÖ Ø Ð³Ó ÓÖ ÔÖÓÓÒº ü Ð Ò ÒÒ ÓÜÒØ¹Ü ØÓÙ Ð ÑÒØ ØÙ ÙÒ ÔÖÓÓÒÙÖ ÙÔÖÙÖ ¾¼¼ Ñ ØÒØ ÓÒ Ö ÓÑÑ ÒÓÒ ÓÒÚÒØÓÒÒÐ Ø ÓÒ ÒÓÒ ÓÑÔØÐ ÙÜ ØÖÑ ÓÒØ ÒÐ Ñ º

42 ½º½º ÈÈÊÇÀ ÈÊÇÁÄÁËÌ ½ Ò Ð ØÑØÓÒ Ö ÖÚ ³ÝÖÓÖÙÖ ÓÒÚÒØÓÒÒÐ µº Ä ØÒÓ¹ ÐÓ Ð³ÔÓÕÙ Ò ÔÖÑØØØ Ô ÔÓ Ö Ô ÑÓÝÒ Ù ÑÑÒØ ÔÓÙÖ ÔÖÓÙÖ ÑÒØ ÓÒ ÖÒØк ÙÓÙÖ³Ù Ð Ø ÓÙÖÒØ ³ÜÔÐÓØÖ ÑÒØ ÒÕ Ü Ó ÔÐÙ ÔÖÓÓÒ ³ ع¹Ö ÔÖ ¾¼¼¼ Ñ ÔÖÓÓÒÙÖ ³Ùº Ä ÖÖÖ ÒØÖ Ð ÓÒÚÒØÓÒÒÐ Ø Ð ÒÓÒ ÓÒÚÒØÓÒÒÐ ÓÒ ÒØØÑÒØ ÖÙÐ Ù ÓÙÖ Ù ØÑÔ º ÙØÖ ÜÑÔÐ ÐÙ ÔØÖÓÐ ÐÓÙÖ Ø ÜØÖÐÓÙÖ º Ä Ò Ð³ÇÖ¹ ÒÓÕÙ Ù ÎÒÞÙÐ ÓÒÒÙ ÔÙ Ð ÒÒ ØÖÒØ ÓÒØÒØ Ð³ÙÐ ÜØÖ¹ ÐÓÙÖ ½¼ Ö ÈÁµº Ò ½ ÙÒ ÔÖÑÖ ÚÐÙØÓÒ ÕÙÒØØ Ò ÔÐ ÓÒÙØ ÙÒ ÚÐÙØÓÒ Ô ÓØ Ð³ÕÙÚÐÒØ ÔÐÙ Ð ÑÓØ Ö ÖÚ ÔÖÓÙÚ ÑÓÒÐ ÔØÖÓÐ ÓÒÚÒØÓÒÒеº Ò ½ ÓÒ ÔÓÙÚØ ÒÒÓÒÖ Ö ÓÙÖ Ô Ø Ö ÖÚ ¼ Ò ½ ÙÒ ÒÓÙÚÐÐ ÚÐÙØÓÒ ÓÒÙØ ÙÒ ÚÓÐÙÑ Ö ÓÙÖ ½¾¼¼ Ô Ø Ö ÖÚ ÕÙ Ò ÓÒØ Ô ÒÓÖ ÔÖÓÔÖÑÒØ ÔÖÐÖ ÓÒ Ö ÓÑÑ Ö¹ ÖÚ ÔÖÓÙÚ µ гÓÖÖ ½¼¼ ¼¼ Ô Ö ÒÓØÑÑÒØ ÙÜ ÔÖÓÖ ÓÑÔÐ Ò ÑØÖ ÓÖ ÓÖÞÓÒØк Á ÒÓÖ Ð ÐÑØ ÒØÖ ÓÒÚÒØÓÒÒÐ Ø ÒÓÒ ÓÒÚÒØÓÒÒÐ ØÒ ¹ ÔÐÖ Ù ÓÙÖ Ù ØÑÔ ÚÖ ÝÖÓÖÙÖ ÖÙØ ÔÐÙ Ò ÔÐÙ ¹ Ð ÔÖÓÙÖ Ò ØÖÑ ÓÒØÓÒ ÔÖÓÙØÓÒ ÐÓÐ ØÓÒ Ø Ò Ö ÕÙÐغ ÁÐ ÓÒÚÒØ ÔÒÒØ ÒÙÒÖ ÔÖÓÔÓ Ò ÖÖÒØ ÙÜ ÔØ ÓÔÓÐØÕ٠гÓÒÓÑ ÔØÖÓÐÖº Ò Ø Ð ÔØÖÓÐ Ù ÅÓÝÒ¹ÇÖÒØ ÔÖ ÜÑÔÐ ÓÒØ ÔÙ ÓÒÖÙÜ ÔÖÓÙÖ Ø Ü ØÒØ Ò ØÖ ÖÒ ÕÙÒØغ ÍÒ ÓÒ ÕÙÒ Ó ÔØÖÓÐÖ ½ Ø ½ Ø ÔÖÑØØÖ Ð ÓÙÚÖØ Ø Ð ÔÖÓÙØÓÒ ÖÒØÐ Ò Ð ÑÓÒ ÒØÖ ÔØÖÓÐ ÔÐÙ ÐÑÒØ Ðº Ä ÔØÖÓÐ Ð ÑÓÒ Ö ÔÖÓÙÖ Ò³ Ø ÓÒ ÔÐÙ Ò ÖÑÒØ ÙÓÙÖ³Ù Ð ÙÐ ÓÙ Ð ÔÖÑÖ ØÖ ÜÔÐÓØ ÓÑÑ ÚÓÕÙ Ò ¾¾ Ó Ø ÑÒ ÙÒ ØÙ ÖÓÙÖÙ ØÖÑÒÒØ ÓØ Ò Ð³ÒÙ ØÖ ÔØÖÓÐÖ ÑÓÒغ Ä ÝÖÓÖÙÖ ÒÓÒ ÓÒÚÒØÓÒÒÐ ÓÒØ ÓÒ Ð Ö ÖÚ Ù ÙØÙÖº Ä ¹ ÔÐÑÒØ Ð ÐÑØ ØÖÙØ ÕÙ ÖØÒ ÙØÙÖ ÔÔÐÐÒØ ÐÓÒØÒÙÙÑ Ù ÖÓÒ Ó Ð ÚÓÖ ÒÓØÑÑÒØ ÙÕÙ ½½ µº ÄÓÖ ÕÙ Ð Ö ÖÚ ³ÙÒ ÖØÒ ØÝÔ ³ÝÖÓÖÙÖ Õ٠гÓÒ Ø ÔÖÓÙÖ ³ÔÙ ÒØ ÓÒ ÖÖ ÚÐÓÔÔÖ Ð ÔÖÓÙØÓÒ ÒÓÙÚÙÜ ØÝÔ ÓÒØ Ð ÒÓÒ ÓÒÚÒØÓÒÒÐ º ÈÙ ÔÙ ÔÖÓÖ ØÒÓÐÓÕÙ Ø ÒØØÓÒ ÔÓÐØÕÙ ÒØ Ý¹ ÖÓÖÙÖ ÚÒÖÓÒØ ÔÐÙ ÓÙÖÒØ ÔÖÓÙÖ ÓÒ ÓÒÚÒØÓÒÒÐ ÓÙ ÓÒÚÒØÓÒÒÐ º Ò ÑÑ ³Ð ÓÜ ØÒØ ÚÑÑÒØ ÒÓÙ Ô ÓÒ ÔÙ ÔÙ ÔØÖÓÐ Ð ÔÖÓÙÖ Ù ØØ ¹ÍÒ ³ÐÖ ÓÙ Ù ÅÓÝÒ ÇÖÒØ ÙÜ ÔØÖÓÐ Ó ÓÖ ÓÙ ÐÓÙÖ ÔÓÙÖ ÙÓÙÖ³Ù ÒÓÙ ØÓÙÖ¹ ÒÖ ÚÖ ÔØÖÓÐ ÜØÖÐÓÙÖ Ø ÚÖ Ð³Ó ÓÖ ÙÐØÖÔÖÓÓÒº Ò Ù ³ÐÐÙ ØÖØÓÒ ØÓÒ Ð ÙÜ ÔÖÓØ ÔÖ Ù ÖÓÙÔ ÌÓØÐÒÐ Ò ÙÜ ÓÑÒ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ÙØ Á Ñ Ð Ð ÚÐÓÔÔÑÒØ Ù ÑÔ ³ÙÐ Ö ÓÐ ½¼ Ñ Ù ÐÖ Ø Ð³ÒÓÐ ÔÖ ½ ¼ Ñ ÓÒ

43 ¾ ÀÈÁÌÊ ½º ÈÊËÆÌÌÁÇÆ Í ÈÊÇÄÅ Ð ÔÖÓØ ËÒÓÖ Ù ÎÒÞÙÐ ÕÙ Ú Ù ÚÐÓÔÔÑÒØ ÙРܹ ØÖÐÓÙÖ Ð ÒØÙÖ Ð³ÇÖÒÓÕÙº ½º½º Ê ÖÚ ÙÐØÑ Ä ØÖÑ Ö ÖÚ ÙÐØÑ ÖÔÖ ÒØ Ð³Ò ÑÐ ÝÖÓÖÙÖ ÔÖÓ¹ ÙÖ Ô ÔÖ ÒØ ØÚÒÖº Ä ÖØÓÒ Ô Ö ÖÚ ÙÐØÑ Ø ÓÒ ÓÒ ØØÙ Ð³Ò ÑÐ ÝÖÓÖÙÖ ÔÖÓÙØ ÔÙ Ð ÙØ ÐÙÖ ÜÔÐÓØØÓÒº Ä ÔÖØ ÔÖ ÒØ ÖÔÖ ÒØ Ð³Ò ÑÐ Ö ÖÚ ÓÒÒÙ ÓÙÖº Ä ÖØÓÒ ÚÒÖ ÖÔÖ ÒØ Ð³Ò ÑÐ Ö ÖÚ Ö ØÒØ ÓÙÚÖÖº Ö ÖÚ Ö ØÒØ ÓÙÚÖÖ ÔÖÓÚÒÒØ ÓØ ÖÚÐÙØÓÒ ÑÔ ÓÒÒÙ ÓØ Ð³ÑÐÓÖØÓÒ ØÒÕÙ ØÙÜ ÖÙÔÖØÓÒ Ù ÙÜ ÔÖÓÖ ØÒÓÐÓÕÙ ÓØ ÑÔ ÓÒØ Ð ÚÐÓÔÔÑÒØ Ø Ð ÓÒÓÑ ÚÓÖÐ Ø ØÝÔÕÙÑÒØ ÙÒ ÔÖÜ Ù ÖÙØ ÐÚº ÓÙ ÒÒ ÒÓÙÚÐÐ ÓÙÚÖØ º ËÙÖ ÕÙØÖ ÔÓÒØ ÙÐ Ð ÖÒÖ Ø Ð ÔÓÒØ ³ÒØÖØ ÒÓØÖ ØÖÚÐ Ø º Ä ÔÖÖÔ ÙÚÒØ ÐÐÙ ØÖÒØ ÔÒÒØ ÓÑÑÖÑÒØ ÙÒ ³ÙÜ Ö Ð ÓÒØ ÓÒÑÒØÙÜ ÔÓÙÖ ÓÑÔÖÒÖ ÕÙ ÖÓÙÚÖ Ð ÒÓØÓÒ Ö ÖÚ ÙÐØÑ º ÊÚÐÙØÓÒ ÑÔ ÓÒÒÙ ÓÙ Ð ÖÓÛØ ÓÑÑ ÓÒ Ð³ ÑÓÒØÖ ÔÖÑÑÒØ Ð ØÐÐ ³ÙÒ ÑÔ Ò³ Ø Ô ÓÒÒÙ Ñ ÙÐÑÒØ ØÑ Ù ÑÓÝÒ ÔÖÓÐØ ÔÖÓÖº ÙÙÖØ Ñ¹ ÙÖ Ð³ÜÔÐÓØØÓÒ Ù ÑÔ Ð ÔÖÑØÖ ÓÐÓÕÙ Ò Ö Ð³ ØÑØÓÒ ØÐÐ ÓÒØ ÑÙÜ Ò ÑÙÜ ÓÒÒÙ º ijÒØÖÚÐÐ ÔÖ¹ ØÓÒ ÓÒ ØÒÒ Ö ÖÖÖ ÚÖ Ð ÚÖ ÚÐÙÖ ÓÑÑ Ð³ÐÐÙ ØÖ Ð Ñ Ð ÙÖ ½ºº Ä Ö ÔÙÐ ØÒØ ÒÖÐÑÒØ ÙÜ Ö ÖÚ ÔÖÓÙÚ ÓÒ Ö¹ ÚØ ÔÖ ÒØÓÒ ÓÒ ÚÓØ Ò ÕٳРÓÒØ ØÒÒ ÖÓØÖ Ù ÓÙÖ Ù ØÑÔ º ijÑÔØ ³ÙÒ ÖÚÐÙØÓÒ Ø ÓÒ ÐÓÐÑÒØ ÔÓ Ø ÙÖ Ð ÚÓ¹ ÐÙÑ ØÓØÐ Ö ÖÚ ÙÐØÑ Ñ Ð ÔÙØ ØÖ ÐÓÐÑÒØÒÙÐ ÚÓÖ Òغ ÁÐ Ø Ð ÔÖÚÓÖ ÙØÖÑÒØ ÕÙ ÔÖ ÒÐÓ Ø ÜÔÖÒ Ô º ÑÐÓÖØÓÒ ØÙÜ ÖÙÔÖØÓÒ Ø ÔÖÓÖ ØÒÕÙ Ä ØÙÜ ÖÙÔÖØÓÒ ÓÒØ ØÙÐÐÑÒØ Ð³ÓÖÖ Ø Ò ÑÓÝÒÒ ÑÓÒ¹ е ¼± ÔÓÙÖ Ð ÑÒØ ³ÙÐ Ø ¼± ÔÓÙÖ Ð ÑÒØ Þº ÁÐ Ü Ø ÓÒ ÙÒ ÑÖ ÔÖÓÖ ÓÒ ÑÔÓÖØÒØ Ò Ð ÕÙÒØØ Ð ØÙÜ ÖÙÔÖØÓÒ Ø Ð ÖØÓ Ö ÖÚ»Ö ÓÙÖ Ð ÜÔÖÑ Ð ÕÙÒØØ ³Ý¹ ÖÓÖÙÖ Õ٠гÓÒ Ú ÖÙÔÖÖ ÙÖ ÙÒ ÑÒØ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð ÕÙÒØØ Ò ÔÐ ÒØÐÑÒغ

44 ½º½º ÈÈÊÇÀ ÈÊÇÁÄÁËÌ º ½º ÎÖØÓÒ ÑØÕÙ ÔÖÑØÖ Ð ØÖÙØÓÒ Ð ØÐÐ ³ÙÒ ÑÔ ³ÒÚÖÓÒ ¾¼¼ ÅÔ Ù ÓÙÖ Ù ØÑÔ º ÔØÖÓÐ ÖÙÔÖк Ä ÔÖÓÖ ØÒÓÐÓÕÙ ÔÖÑØØÒØ ØØ ÑÐÓ¹ ÖØÓÒ Ð ÖÙÔÖØÓÒ ÔÖ ÒÓÑÖÙ ÑØÓ ÔÙØ ÑÙÐØÖÒ ÖÒ ÓÖÞÓÒØÙÜ ÒØÓÒ ³Ù ÓÙ Þ Øºµº Ò ÒÓÑÖÙÜ Ð ÑÔ ÒØ ³ÐÐÛÝÒ Ò ÑÖ Ù ÆÓÖ Ø ØØÖ ÙÒ ³Óе Ð Ñ Ò ÔÐ ÒÓÙÚÐÐ ØÒÓÐÓ ÓÒØÖÙ Ö Ô Ö Ö ÓÙÖ Ù Ø Ö ÖÚ º ÁÐ ÔÙØ Ù ÕÙ ØÒÕÙ Ò ÒØ ÕÙ³ÐÖÖ Ð ÔÐØÓÒ Ù ÑÔ Ò ÔÓÙÖ ÙØÒØ ÖÖ ÒÓÙÚÐÐ Ö ÖÚ º ÙÜ ØÙØÓÒ ÓÒØ ÐÐÙ ØÖ ÙÖ Ð ÔÖÓÐ ÔÖÓÙØÓÒ Ð ÙÖ ½º Ó Ð Ö ÖÚ ÓÒØ ÖÔÖ ÒØ Ð³Ö ÓÙ Ð ÓÙÖ ÙÒ ØÙÖ ¼ ÔÖ ÒÓÑÖ ÓÙÖ Ð³ÒÒ ÓÑÔØеº ÁÐ ÙØ ÔÒÒØ ÒÓØÖ Õ٠гÐÖØÓÒ Ð ÔÖÓÙØÓÒ ÔÖ ÒØ ÑÐÖ ØÓÙØ ÙÒ ÚÒØ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÔÒ ÔØÖÓÐÖ ÕÙ ÒØÔ Ò ÖÚÒÙ Ø ÙÑÒØ Ò ÑÒÕÙÑÒØÐÚÐÙÖ ØÙÐÐ ÒØØ Ù ÔÖÓغ ÈÓÙÖ ÙÒ ÔÔÖÓ ØÖ ØÐÐ ÔØ ÖÒØÐØ ÔÖÓØ ³ÒÚ Ø ÑÒØ ÓÒ ÔÓÙÖÖ ÖÔÓÖØÖ Ú ÔÖÓØ Ù ÙÜ º ijÑÔØ Ù ÔÖÓÖ ØÒÕÙ Ø ÓÒ ÔÓ Ø ÓÙ ÒÙк ÁÐ ÐÑÒØ ÔÖ¹ Ú Ð Ö Ð ÔÖÓÖ ÓÒØ ÓÙÚÒØ ÔÖ ÙØ ØÒÓÐÓÕÙ ØÓØÐÑÒØ ÖÖÙÐÖ º ØÓÒ ÓÑÑ ÜÔØÓÒ Ð Ö ÓÐÙØÓÒ Ð ÑÕÙ ¾ ÓÙ ÕÙ ÙÑÒØ ÖÙ¹

45 ÀÈÁÌÊ ½º ÈÊËÆÌÌÁÇÆ Í ÈÊÇÄÅ º ½º ÎÖÒØ Ð³Ø ÖÙÔÖØÓÒ Ø ÙÖ ÙÒ ÔÖÓÐ ÔÖÓÙ¹ ØÓÒ ÔÖÓÙØÓÒ ÓÙÖÒÐÖ Ò ÓÒØÓÒ Ð³ÒÒµ Ù Ð Ý ÖØÓÒ Ö ÖÚ ÙÖ ÒÓÖµ ÖÓØ Ð Ý ÐÖØÓÒ Ð ÔÐØÓÒ ÙÖ ÒÓÖ ÙÖ ÐÒµº ÁÑÔØ Ð³ÓÒÓÑ ÁÐ Ø ÓÐÙÑÒØ ØÖÑÒÒØ ÚÓÖ Å ÖÓÒ ¼ ÔÓÙÖ ÙÒ Ñ Ò ÚÒ ØÖ ØÐеº Ä ÔÖÜ Ù ÖÐ ÖÙØ ÓÒØÓÒÒ ÓÖØÑÒØ Ð³ Ö¹ ØÒ Ö ÓÙÖ ÑÒÖ Ð ÖÒØÐØ ÑÖÒÐ ÙÒ ÔÖÜ Ù ÔØÖÓÐ ÐÚ ÔÖÑØ ³ÐÐÖ ÜÔÐÓØÖ ÓÒ ÖÒØÐ ÑÒØ ÓÒØ Ð³ÜØÖØÓÒ ÝÖÓÖÙÖ Ø ÐØ ÓÑÑ Ð ÜØÖ¹ÐÓÙÖ ÓÙ Ð³Ó ÓÖ ÙÐØÖ¹ÔÖÓÓÒ ÔÖ ÜÑÔк ÒØÖ Ð ÙÜ Ó ÔØÖÓÐÖ ½ Ø ½ ÔÖ ÜÑÔÐ Ð ÔØÖÓÐ Ô ÑØÕÙÑÒØ ½¼ ¼» Ø ÔÖÑØ ³ÐÐÖ ÜÔÐÓÖÖ ÔÙ ÜÔÐÓØÖ Ð ÑÒØ ÑÖ Ù ÆÓÖ ÕÙ ÚÒÒØ ÖÒØÐ ÔÖØÖ ³ÙÒ ÔÖÜ Ù ÖÙØ ½ ¾¼»º Ä ÔÖÓÖ ØÒÕÙ Ø ÓÒÓÑ ³ÐÐ ÔÖÑØØÒØ ÙÓÙÖ³Ù ³ÚÓÖ ÓØ ÔÖÓÙØÓÒ Ò ÑÖ Ù ÆÓÖ ³ÒÚÖÓÒ»º ijÓÒÓÑ ÓÒ Ù ÙÒ ÑÔØ ÓÒ ÖÐ ÙÖ Ð³ÙÑÒØØÓÒ Ö ÖÚ ÔÙ ÕÙ Ò Ó ÔØÖÓÐÖ Ð Ö ÓÙÖ ÑÖ Ù ÆÓÖ Ò³ÙÖÒØ ÔÖÓÐÑÒØ Ø Ñ Ù ÓÙÖ ÕÙ Ò ÔÐÙ ØÖ ½¼ º ijÑÔØ Ð³ÓÒÓÑ ÒØÐÐÑÒØ Ù ØÖÚÖ Ù ÔÖÜ Ù ÖÐ Ø ÜØÖ¹ ÑÑÒØ Ð ÔÖÚÓÖº ÁÐ Ø ÐÖ ÕٳРÔÙØ ØÖ ÔÓ Ø ÓÙ ÒØ ÙÚÒØ ÕÙ Ð ÓØ ³ÜØÖØÓÒ ÔÖ ÖÐ ØÐ ÓÙ ØÐ ÑÔ ÓÒØ ÙÔÖÙÖ ÓÙ ÒÖÙÖ Ù ÔÖÜ Ù ÖÙØ ÕÙ Ø ÜØÖÑÑÒØ ÚÓÐØк ÐÖÑÒØ Ú Ð ÔØ ÐÙÐ ÓÖÒØÙÖ Ð ÖÓ Ò Ð³Ø ØÐÝ ÙÖ ÓÙ ÒÓÖ Ð ÖÙØÓÒ ÓØ Ò Ð Ò Æĺ ½¼ ÅÑ ÓÒ ÐÒÑÒØ Ø Ò ÒØÖÙÖ ÙÜ Ó ÔØÖÓÐÖ Ð Ø ÐÖ ÕÙ ÖÒÖ ÓÒØ ÔÖÑ ³ ÓÖ Ð ÔÓÐØÕÙ ÒÖØÕÙ ÖÒ ÖÓÙÖ Ð³ÐØÖØ ÒÙÐÖº ijÓÒÓÑ ÓÒ ÓÙ Ð ÖÐ ØÐÝ ÙÖ Ù ØØÙØÓÒ ÒÖØÕÙº

46 ½º½º ÈÈÊÇÀ ÈÊÇÁÄÁËÌ ÆÓÙÚÐÐ ÓÙÚÖØ ³ Ø ÙÖ ÖÒÖ ÔÓÒØ ÜÐÙ ÚÑÒØ ÕÙ Ú ÔÓÖØÖ ØÓÙØ ÒÓØÖ ØÖÚÐ ÚÒÖº ÆÓÙ ÐÐÓÒ ÖÖ ØÑÖ ÓÑÒ ÑÔ Ö ØÒØ ÒÓÖ ÓÙÚÖÖ Ø ÕÙÐÐ ÓÒØ ÐÙÖ ØÐÐ º ÁÐ Ø ÐÖ ÕÙ ÒÓÙÚÙÜ ÑÔ ÓÙÚÖØ ÖÒØ Ö ÖÚ ÕÙ ÓÚÒØ ØÖ ÒÐÙ ÙÜ ÚÐÙØÓÒ Ö ÖÚ ÙÐØÑ º Ê ÖÚ ÙÐØÑ ÓÒÐÙ ÓÒ Ä ÕÙØÖ ÔÓÒØ ¹ Ù ÔÙÚÒØ ØÖ Ö ÙÑ ÔÖ Ð ØÐÙ ÙÚÒØ ÕÙ ÔÖ ÒØ Ð ÑÔØ ÔÓ Ø ÓÙ ÒØ ÙÒ ³ÒØÖ ÙÜ Ò ÕÙ ÐÙÖ ÔÖÚ ÐØ ÙÖ ÐÕÙÐÐ ÒÓÙ ÖÚÒÖÓÒ ÔÖØÐÐÑÒØ Ò ½º½ºµ ÁÑÔØ ººº ÖÚÐÙØÓÒ ÔÖÓÖ Ð³ÓÒÓÑ ÒÓÙÚÐÐ ØÒÓÐÓÕÙ ÓÙÚÖØ ÈÓ Ø ÆØ ÈÖÚ ÐØ Ð ÕÙ ¹ÒÙÐÐ ÖÙ ÔÓ Ð Ìº ½º½ Ä ØÖÑÒÒØ Ð³ÚÓÐÙØÓÒ Ö ÖÚ ÙÐØÑ º Ä Ö ÚÖØÐ Ñ ÒÓÒÒÙ Ö ÖÚ ÙÐØÑ Ø Ò ØÖ ÙÒ Ö ØÐ Ù ÓÙÖ Ù ØÑÔ º Ò ÔÖØÕÙ Ð Ö ÖÚ ÙÐØÑ ÓÒØ Ò ÒØÒÙ ÙÐÑÒØ ØÑ Ø ÔÒÒØ ÐÖÑÒØ Ð ÒØÓÒ Ö ÖÚ Õ٠гÓÒ ÓÒÒ ½½ º ØÑØÓÒ ÓÒØ ÔÓÙÖ ÐÙÖ ÔÖØ ÙØÑÒØ Ò ØÐ Ù ÓÙÖ Ù ØÑÔ ÓÑÑ Ð ÓÒØ ÐÐ Ö ÖÚ ÔÖÓÙÚ Ø Ö ÖÚ Ö ØÒØ ÓÙÚÖÖº Ö Ø Ð ÔÐÙÔÖØ Ù ØÑÔ ÔÐÙØØ Ð³ÓØ ³ÙÒ ÓÒ Ò Ù ³ÜÔÖØ º Ù ÒÚÙ ÑÓÒÐ Ð Ø ÓÑÑÙÒÑÒØ Ñ ÕÙ Ð Ö ÖÚ ÙÐØÑ ÔØÖÓÐ ÓÒØ Ð³ÓÖÖ ¾¼¼ Ø ÖÔÖØ ÒØ ÓÑÑ ÙÖ Ð ÙÖ ½ºº ÆÓÙ ÙØÓÒ ÑÒØÒÒØ Ö ÕÙ ÒÓÙ ÙØÐ ÓÒ ÔÓÙÖ ÒÓØÖ ØÙ ØØ ØÕÙ ÓÒÖÒÒØ Ð ÒÓÑÖ ÑÔ Ö ØÒØ ÓÙÚÖÖº ½½ ÇÒ ÔÙØ ÓÒ Ò ÔÖØÙÐÖ ØÒÙÖ Ð Ö ÖÚ ÙÐØÑ ³ÝÖÓÖÙÖ ÓÒÚÒ¹ ØÓÒÒÐ ÒÓÒ¹ÓÒÚÒØÓÒÒÐ Ñ Ð Ò Ø ÔÖÒÖ ÐÖØ Ú Ð ¹ ÒØÓÒ ÓÒÒ Ò ÔØÖº ÓÒ ÕÙ Ð ÔÖÓ ÓÒÒÐ ³Ý ÖØÖÓÙÚÒØ ÒÖй ÑÒغºº

47 ÀÈÁÌÊ ½º ÈÊËÆÌÌÁÇÆ Í ÈÊÇÄÅ º ½º ÓÒ ØØÙØÓÒ Ö ÖÚ ÙÐØÑ ÓÒ Ò Ù Ù ÏÈ ½ ½ µº ½º½º ÉÙÐ Ö ÙØÐ ÓÒ ¹ÒÓÙ Ò ØÓÙØ ÒÓØÖ Ø ÒÓÙ ÒÓÙ ÓÐ ÓÒ ÜÐÙ ÚÑÒØ ÙÖ Ð ÝÖÓ¹ ÖÙÖ ÓÒÚÒØÓÒÒÐ Ø ÙØÐ ÓÒ ÔÓÙÖ ÒÓ ØÙ Ð Ö Ö ÖÚ ÔÖÓÙÚ ÓÙÖÒ ÔÖ Ð ÓÒÒ ÑÒØ ÈØÖÓÓÒ ÙÐØÒØ ½º ÆÓÙ ÙØÐ ÓÒ Ð Ö Ù ÔØÖÓÐ Ø Ù Þ ÖÑÒ Ð³ÙÒØ ÚÓÐÙÑÕÙ ÓÑÓÒ Ù Ô ÔÓÙÖ ÖÐ ÕÙÚÐÒØ ÔØÖÓк Ò ÒÓØÖ ØÖÚÐ Ð Ò³Ý Ò Ø Ô ÐÙ ØÒÙÖ ÔØÖÓÐ Ø Þ Ò ÙÒ ÑÑ ÑÔ ÔÙ ÕÙ ÓÒØ ÑÓÐÙÐ ³ÝÖÓÖÙÖ ÕÙ ÓÒØ Ù Ù ÑÑ ÖÓÒ ÓÒØ ÑÖ Ø ÓÒØ Ø Ô Ð³ÒØÕÙº Ä ÓÒØÓÒ ÔÖ ÓÒ Ø ØÑÔ¹ ÖØÙÖ ÙÐ ÓÒØ Ø ÕÙ ÖØÒ ÑÓÐÙÐ ÓÒØ ÖÕÙ ÔÓÙÖ ÓÒÒÖ ÐÙ Ù Þ ÔÐÙØØ ÕÙ Ù ÔØÖÓк ÆÓØÖ ÓØ Ø ÔÖ ÒØÖ ÙÒ ÔÖÓØÓÓÐ ÓÖÒÐ ³ ØÑØÓÒ Ö ÖÚ ÙÐØÑ ³ÝÖÓÖÙÖ ÔÖ ÒØÒØ Ð ÑÑ ØÝÔ ÖØÖ ØÕÙ ÕÙ ÙÜ ÕÙ ÓÒØ ÓÑÑÖÐ ØÓÒ ÓÙÖÒØ Ø ÙØÐ ÓÒ ÔÖØÕÙ ÙÓÙÖ³Ùº ÒÓÙ ÔÐ ÓÒ ³ÑÐ Ò Ð Ö ÝÖÓÖ¹ ÙÖ ÓÒÚÒØÓÒÒÐ ½¾ º ÈÐÙ ÔÖ ÑÒØ ÒÓÙ ÖÓÒ ÙÒ ØÑØÓÒ Ù ÒÓÑÖ ÑÔ Ö ØÒØ ÓÙÚÖÖ Ò ÕÙ ÐÙÖ ØÐÐ º ÈÖ ÐÐÙÖ Ð Ö ÓÙÖ ³ÝÖÓÖÙÖ ÒÓÒ¹ÓÒÚÒØÓÒÒÐ ÓÒØ Ð³ÙÖ ØÙÐÐ Ø ÕÙÐÕÙ ÜÔØÓÒ ÔÖ ÙÓÙÔ ØÖÓÔ ÔÙÐØÚ Ø Ò ÔÖ ÒØÒØ ÕÙ³ÙÒ ÒØÖØ ÓÒÓÑÕÙ ÑÖÒÐ ÑÑ ÐÙÖ ÒØÖØ ÔÖÓ ÔØ Ø ÚÒغ ÍÒ ÙØÖ ÔÓÒØ ÙØÖ Ø ÐÙ Ù ÓÜ Ð ÒØÓÒ Ö ÖÚ ÔÖØÒÒØ ÔÓÙÖ ÒÓØÖ ØÖÚÐ ÐÐ Ö ÓÙÖ Ó ÖÔÔÐÓÒ Ð ½¾ ÓÑÑ Ù Ø ÔÖÑÑÒØ ÓÒ Ò ÔÙØ ³ÐÐÙÖ Ô ÔÖÓÔÖÑÒØ ÔÖÐÖ Ö¹ ÖÚ ³ÝÖÓÖÙÖ ÒÓÒ¹ÓÒÚÒØÓÒÒÐ º ÎÓÖ ÔÐÙ ÔÖ ÑÒØ Ð ØÓÒ ½º½º ÔÓÙÖ ÙÒ Ù ÓÒ Ùغ

48 ½º½º ÈÈÊÇÀ ÈÊÇÁÄÁËÌ ÕÙÒØØ Ò ÔÐ Ò Ð ÑÒØ µ ÓÙ ÐÐ Ö ÖÚ ³ ع¹Ö ÐÙ ³ÙÒ ÕÙÒØØ ØÒÓ¹ÓÒÓÑÕÙ ÖÔÖ ÒØÒØ Ð ÕÙÒØØ ØÒ ØÖ ÔÖÓÙØ ÔÓÙÖ Ð ÓÒ Ò ÒÖ Ó Ð ÓÑÑ ÓÙÖØ ÓÙ ÑÓÝÒ ØÖѺ ³ÙÒ ÔÓÒØ ÚÙ ÔÝ ÕÙ ÓÙ ÒØÙÖÐ Ø Ð Ø ÐÖ ÕٳРÙÖØ Ø ÐØÑ ØÖÚÐÐÖ Ú Ð Ö ÕÙÒØØ Ò Ôк Ò Ø ÓÑÑ ÓÒ Ð³ ÜÔÐÕÙ ÔÖÑÑÒØ Ð ÓÒØ ÖÐØ ÖØÖ ÓÐÓÕÙ ØÒÐ ÓÒ Ò ØÖ ÔÖØÑÒØ ØÐ Ù ÓÙÖ Ù ØÑÔ ÔÙ ÕÙ³ Ù ÔÖÓ¹ Ù ÔÝ ÕÙ ÓÒØ Ð³ÚÓÐÙØÓÒ Ò Ñ ÙÖ ÕÙ ÙÖ Ð³ÐÐ ØÑÔ ÓÐÓÕÙ º ÈÓÙÖØÒØ Ð³ÜÔÖÒ ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð ÚÐÙØÓÒ ÕÙÒØØ Ò ÔÐ ÐÓÖ ÕÙ³ÐÐ ÓÒØ ÔÙÐ ÕÙ Ø ÔÐÙØØ ÖÖ ÓÒØ ØÖ Ò ØÐ Ù ÓÙÖ Ù ØÑÔ Ù ÒØ ÖÚÐÙØÓÒ ÙÖ ÖÚÐÙØÓÒº ÔÐÙ Ö Ò³ÓÒØ Ô ÖÐØ ÓÒÓÑÕÙ ÔÙ ÕÙ³ÙÒ ÖØÓÒ ÚÖÐ Ùй ÑÒØ ÐÙÖ ÑÓÒØÒØ Ö ÔÖÓÙØ Ø ÚÐÓÖ º Ä Ö Ö ÓÙÖ ÖÒÓÒØÖÒØ ÓÒ Ð ÙРг ÐØ ØÖ ÐØ ÙÜ ÓÒÒ ³ÙÒ ÐØ ÓÙØÙ ÙØ ÙÜ ÒÓÑÖÙ ÖÚÐÙØÓÒ Ò Ð ØÑÔ Ø ÒÒ ³ÙÒ ÒØÖÔÖØØÓÒ ÓÒÓÑÕÙ ÑÔÓ Ðº ÈÓÙÖ ÒÓØÖ ØÙ Ð Ø Ò ÔÒ Ð ³ÚÓÖ ÖÓÙÖ ÓÒÒ ÖÐØÚ¹ ÑÒØ Ð Ø Ù ÑÑÒØ ÓÒÒØ º ÇÒ ÔÙØ ÐÓÖ ØÐÖ ÖØÑÒØ ÙÖ Ð Ö Ö ÖÚ ÔÖÓÙÚ ÓÒÓÖÑÑÒØ ÙÜ ÒØÓÒ ÓÒÒ Ò ½º½ºº Ö ÔÖ ÒØÒØ ÖØÒ ÚÒØ Ð ÓÒØ ÓÒ ÖÚØ ÔÙ ÕٳРÖÔÖ ÒØÒØ ÚÐÙÖ ÙÜÕÙÐРРܹ ÔÖØ ØÑÒØ ÕÙ Ð Ö ÖÚ ÚÖØÐ ½ ÓÒØ ¼ ± Ò ³ØÖ ÙÔÖÙÖ Ð ÓÒØ ÙÒ ÓÖØ ÖÐØ ÓÒÓÑÕÙ ÔÙ ÕٳРÖÚÒØ Ò Ð³Ò¹ Ù ØÖ ÔÓÙÖ Ð³ÚÐÙØÓÒ ÔÖÓØ ³ÜÔÐÓÖØÓÒ ÓÜ ³ÒÚ Ø ÑÒØ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÔÒ ÓÖ ÔÖØ ÔÓÙÖ Ð ÒÕÙ ÐÙÐ ÖÒØÐØ ÓÒÓÑÕÙ Ð ÔÖÓÙØÓÒ Øºµ ½ º ÒÒ ÔØ ÔÐÙ ÕÙ³ÑÔÓÖØÒØ ÓÒØ Ð Ö Ð ÔÐÙ ÔÙÐ ÔÖ Ð³Ò ÑÐ ÓÖÒ Ñ ÓÐÐØ ÓÒÒ ØØ ØÕ٠гÒÙ ØÖ ÔØÖÓÐÖº Ä Ö ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÙÜ ÙØÖ ÒØÓÒ Ö ÖÚ ÓÒØ ÜØÖѹ ÑÒØ ÖÖÑÒØ ÔÙÐ Ø ÓÒ ØØÙÒØ ÙÖØÓÙØ ÓÒÒ ÕÙ Ö ØÒØÒØÖÒ ÙÜ ÓÑÔÒ º Ä Ø ØÖÚÐÐÖ Ú Ð Ö ÖÚ ÔÖÓÙÚ ÙÒ Ø ÓÒÒ Ò ÒÓÙ ÖÒØ Ô ÔÓÙÖ ÙØÒØ ÖØÒ ÓÒØ ÓÒ ÔÓÙÖÖØ ÔÒ Ö ÕٳРÖØ ÔÖØÒÒØ Ð ÔÖÒÖ Ò ÓÑÔØ ÔÓÙÖ ÒÓ ÔÖÚ ÓÒ º ½ ³ ع¹Ö Ð ÕÙÒØØ ÕÙ ÙÖÓÒØ Ø ÔÖÓÙØ Ð Ò Ð³ÜÔÐÓØØÓÒ Ù ÑÒغ ½ ÔÐÙ ÓÒØ Ð ÚÐÙÖ ÕÙ Ð ÓØ ÔØÖÓÐÖ ÓØ Ð ÓÙÖ ÆÛ ÓÖ ÓÚÒØ ÐÖÖ Ò Ò ³ÒÒ ÔÓÙÖ ÐÙÖ ÐÒ ³ÜÖ Ð Ë ËÙÖØÝ ÜÒ ÓÑÑ ÓÒ ÕÙÚÐÒØ ÑÖÒ Ð ÓÑÑ ÓÒ ÇÔÖØÓÒ Ò ÓÙÖ ÖÒ µº

49 ½º½º ÀÈÁÌÊ ½º ÈÊËÆÌÌÁÇÆ Í ÈÊÇÄÅ ÈÙعÓÒ ØÒÖ ÓÑÔØ ³ÙÒ Ý ØÑØÕÙ ÁÐ ÙØ ØÖ Ò ÓÒ ÒØ Ý ØÑØÕÙ ÙÜÕÙÐ ÒÓÙ ÓÑÑ ÓÒÖÓÒØ ÐÓÖ Õ٠гÓÒ ÖÖ Ð³ÚÓÐÙØÓÒ Ù ÓÙÖ Ù ØÑÔ Ö Ú Ð ÕÙÐ ÒÓÙ ØÖÚÐÐÓÒ º ÁÐ ÓÒÚÒÖ ÓÒ ÒÙÒÖ Ð Ö ÙÐØØ ÕÙ ÒÓÙ ÓØÒÓÒ Ò ØÖÚÐÐÒØ Ú Ð Ö Ö ÖÚ ÔÖÓÙÚ ½ Ò ÔÖÑÖ ÐÙ Ø ÓÑÑ ÓÒ Ð³ Ø ÖÑÖÕÙÖ Ò ½º½º Ð Ö ÖÚ ÔÖÓÙÚ ÓÒØ ÖØÐ ³ÓÖÖ ½¼ ± ØÖÙØÓÒ ÔÖÓÖ ØÐÐ ÑÔ º ÇÖ Ð ÓÑÑ ÖØÐ ³ÓÖÖ ½¼ ± ØÒ ÓÙ ¹ ØÑÖ Ð ÖØÐ ³ÓÖÖ ½¼ ± Ð ØÖÙØÓÒ Ð ÓÑѺ Ð ÚÐÙØÓÒ Ö ÖÚ ÔÖÓÙÚ ÓÒØ ØÒÒ ÖÓØÖ Ù ÓÙÖ Ù ØÑÔ Ù Ø Ð ÑÐÐÙÖ ÓÒÒ Ò ÓÐÓÕÙ ÑÒØ ÓÑÑ ÚÙ Ò ½º½º ½ º Ä ÔÖÑÖ ÔÓÙÖÖØ ØÖ ÔÖ Ò ÓÑÔØ Ð³ÓÒ ÓÒÒ Ø Ð ÐÓ ÜØ ØÐÐ ØÓÙ Ð ÑÔ Ð³ÒØÐÐÓÒ ØÖÚк Å Ð ÑÙÐØÓÒ ÐÓ Ò ÓÒØ Ñ Ð º ÁÐ Ø ÓÒ ØØ ØÕÙÑÒØ ÑÔÓ Ð ³Ò ØÒÖ ÓÑÔغ Ä ÓÒ Ò³ Ø Ô ÔÐÙ Ð ÒØÖÖººº Ò Ø Ð ÑÐÐÙÖ ÓÒÒ Ò ÖØÖ ØÕÙ ÓÐÓÕÙ Ù ÓÙ ¹ ÓÐ Ø ÔÖÒÔÐÑÒØ Ð ÙÜ ÔÖÓÖ ØÒÓÐÓÕÙ º ÁÐ Ø ÜØÖÑÑÒØ ÔÖÐÐÙÜ ØÒØÖ ³ÒØÖÖ ÙÒ ÓÑÔÓ ÒØ ÖÚ ØÑÔÓÖÐÐ ¹ ØÑØÓÒ Ù ÙÜ ÔÖÓÖ ØÒÕÙ Ö ÓÑÑ ÒÓ٠гÚÓÒ ÚÙ Ò ½º½º ÙÒ ÖÒ ÒÓÑÖ ÔÖÓÖ ØÒÕÙ ÓÒØ ÔÖ ÙØ ÐÑÒØ ÔÖ¹ Ú Ð º ØÓÒ ÑÐÖ ØÓÙØ ÙÒ ÜÑÔÐ ³ÙØÐ ØÓÒ ³ÙÒ ÓÑÔÓ ÒØ ÔÖÓÖ ØÒÓÐÓÕÙ Ò ÙÒ ÔÔÖÓ ÓÒÓÑØÖÕ٠гÚÓÐÙØÓÒ Ù ØÙÜ Ù Ò Ð³ÜÔÐÓÖØÓÒ ½ Ò ÓÖ Ø Ðº ½ º ØÖÚÐ ÔÖ¹ ÒØ ÒÓØÖ ÓÒÒ Ò ÙÒ ÙÐ ÑÓÐ ÕÙÒØØØ Ð Ð³ÒÙ ØÖ ÔØÖÓÐÖ ÒÐÙÒØ Ð ÔÖÓÖ ØÒÓÐÓÕÙ ÓÑÑ ÚÖÐ ÜÔÐØÚ ½ º ÆÓØÖ ÓÜ ³ØÒØ ÔÓÖØ ÙÖ Ð Ö Ö ÖÚ ÔÖÓÙÚ ³ÝÖÓÖÙÖ ÔØÖÓÐ Ø Þ ÖÑÒ Ð³ÙÒØ ÓÑÑÙÒ Ù ÖÐ ÕÙÚÐÒØ ÔØÖÓÐ Ð Ô ÚÒÓÒ ¹Ò ÑÒØÒÒØ Ù ÔÖÓÐÑ Ð³ ØÑØÓÒ Ö ÖÚ ÙÐØÑ ÙÒ Ð³ÐÐ ³ÙÒ Òº ½ ÉÙÐÕÙ ÙØÙÖ ÕÙÐ Ô Ñ Ø ÓÒØ ÑÔÐÐ Ø ÄÖÖÖ ÚÓÖ ÔÖ ÜÑÔÐ ½ Ø µ ÓÒØ Ñ Ò ÚÒ Ð Ø ÕÙ ÙÖ ÒÓÑÖÙÜ ÑÔ Ð Ñ¹ ÙÖ ÔÖØ Ð ÔØÖÒØ Ù ÖÒÓÙÚÐÐÑÒØ Ö ÖÚ Ø Ù ÔÒÓÑÒ ÖÚÐÙØÓÒº ½ ØÙÜ ³ÜÔÖÑ ÓÑÑ Ð ÖÔÔÓÖØ ÒØÖ Ð ÒÓÑÖ ÔÙØ ³ÜÔÐÓÖØÓÒ ÒÓÒ¹ ³ ع¹Ö ÑÓÒØÖÒØ ØÖ ³ÝÖÓÖÙÖ µ ÓÖ Ø Ð ÒÓÑÖ ØÓØÐ ÔÙØ ³ÜÔÐÓÖØÓÒ ÓÖ º ½ Ò ÔÖØÕÙ Ð ÑÓÐ ÓÒÓÑØÖÕÙ ÔÖ ÒØ Ø ÒØÖÚÒÖ Ð ÔÖÓÖ ØÒÓÐÓÕÙ ÓÑÑ ÙÒ ÚÖÐ ÙÑÑÝ ÔÓÙÖ ÕÙ ÒÒ ÙÖ ÐÕÙÐÐ ÓÙÖØ Ð³ ØÑØÓÒ Ð³ÒØÖÙÖ ³ÙÒ ÑÓÐ ÔÖØк Ä ÔÖÒÔÐ ÓÙØ ÕÙ ÒÓÙ ÓÖÑÙÐÓÒ ØØ ÔÔÖÓ Ø ÕÙ³ÙÒ ØÐÐ ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ø ÔÔÖØÖ Ð ÔÖÓÖ ØÒÕ٠гÒÒ ÓÑÑ ÙÒ ÚÒÑÒØ ÜÔØÓÒÒÐ Ø ÒÓÒ ÙÒ ÚÒÑÒØ ÔÖÒÒ ÕÙ Ø ÓÒØÖÖ Ð ÖÐغ

50 ½º¾º ÈÊÁÆÁÈË ³ËÌÁÅÌÁÇÆ ½º¾ ÈÖÒÔ ³ ØÑØÓÒ Ö ÖÚ ÙÐØÑ ÙÒ Ð³ÐÐ ³ÙÒ Ò Ò ØØ ØÓÒ ÒÓÙ ÖÒØÖÓÒ Ù ÙÖ ÒÓØÖ Ùغ ÆÓÙ ÐÐÓÒ ÓÖÖ Ð³ ØÑØÓÒ Ö ÖÚ ÙÒ ÐÐ ÑÖÓ ÓÔÕÙ ½ Ù ÒØ ÔÓÙÖ Óѹ ÔÓÖØÖ ÙÒ ÖÒ ÒÓÑÖ ÑÔ ØÝÔÕÙÑÒØ ÓÒ ÔÙØ ÔÒ Ö Ð³ÐÐ Ù Ò ÑÒØÖµ ÓÑÔÖ Ð³ÐÐ ÑÖÓ ÓÔÕÙ Ù ÑÒغ ÈÐÙ ÔÖ ÑÒØ ÔÖ ØÑØÓÒ Ö ÖÚ ÒÓÙ ÖÓÒ ØÑÖ Ð ÒÓÑÖ ØÓØÐ ÑÔ Ö ØÒØ ÓÙÚÖÖ Ø Ð ÑÓÒØÒØ Ö ÖÚ ÕÙ ÑÔ ÓÒØ Ù ÔØÐ ÖÐÖº À ØÓÖÕÙÑÒØ Ð ÚÖ ÔÔÖÓ ØØ ØÕÙ Ù ÔÖÓÐÑ ÓÒØ ÔÓÙÖ Ð ÖÒ ÑÓÖØ ³ÒØÖ ÐÐ ÓÒ Ø ØÒØÖ ØÖÓÙÚÖ ÙÒ ÐÓ ÔÖÓ¹ ÐØ ÖÔÖ ÒØÒØ ÓÖÖØÑÒØ Ð ØÖÙØÓÒ ÒÓÒÒÙ Ð³Ò ÑÐ ÑÔ ÔÖ ÒØ Ò Ð ÓÙ ¹ Óк ÆÓÙ ÓÑÑÒÓÒ ÔÖ ÔÖ ÒØÖ Ø ÓÑÑÒØÖ Ð ÚÖ ÐÓ ÙØÐ Ò Ð ÐØØÖØÙÖ Ø Ð³ÒÙ ØÖ ÓÒ ÖÙÖÖÒغ ÆÓÙ ÒÓÙ ÒØÖ ÓÒ Ò¹ ÙØ ÙÒ ÔÖÓØÓÓÐ ³ ØÑØÓÒ ÔÖØÙÐÖº ÆÓÙ ØÐÐÓÒ Ð ÔÖÓÐÑ ÕÙ ÔÓ ÔÖÓØÓÓÐ ÒÓØÑÑÒØ Ú ¹¹Ú Ð ÖÓÙ Ø ØÑØÓÒ ÕٳРÑÔÐÕÙº ÔÒÒØ ÒÓÙ ÑÓÒØÖÓÒ ÓÑÑÒØ Ò ÑÐÓÖÒØ Ð ÑÓÐ ÓÙ ¹ÒØ ÔÖÒÒØ Ò ÓÑÔØ Ð ³ÜÔÐÓÖØÓÒµ ÒÓÙ ÓÒ ØÖÙ ÓÒ ÙÒ ÑÓÐ ÔÐÙ Ð Ð ÖÐØ Ø Ð ÝÒÑÕ٠гÜÔÐÓÖØÓÒº ÔÖØÖ Ø ÒÖÓØ ÒÓÙ ÔÖÐÖÓÒ ØÐÐ ³ÙÒ ÑÔ ÔÓÙÖ ÒÖ Ð Ö Ö ÖÚ º Ò ÔÖØÕÙ ÒÓ ÓÒÒ ÓÒØ Ð Ö Ö ÖÚ ÔÖÓÙÚ º ½º¾º½ Ä ÚÖ ÐÓ ÙØÐ ÙÒ ÐÐ ÑÖÓ ÓÔÕÙ ÓÒ ÔÙØ ÔÒ Ö ÙÜ ÓÒ Ö ÒØÖÚÒÖ ÙÒ ÐÓ ÔÖÓÐØ ÔÓÙÖ ÑÓÐ Ö Ð ØÖÙØÓÒ Ð³Ò ÑÐ ÑÔ Ù ÓÙ ¹ ÓРгÒØÐÐÓÒ ÓÒ ÒØÖÔÖØ Ð Ö ÖÚ ÑÔ Ü ØÒØ Ò Ð ÓÙ ¹ ÓÐ ÓÑÑ ÙÒ Ò ÑÐ ÚÖÐ ÐØÓÖ ÒÓÒ Ò ÖÑÒØ ÒØÕÙÑÒØ ØÖ¹ Ù º ØØ Ú ÓÒ Ø ÓÒ ØÒØ Ú ÐÐ ÕÙ ÓÒ Ø ÑÓÐ Ö Ð ØÖÙØÓÒ Ö ÖÚ ³ÙÒ ÑÒØ ÔÖ ÙÒ ÐÓ ÔÖÓÐØ ÄÓÆÓÖ¹ ÑÐ ÔÖ ÜÑÔÐ ÓÑÑ Ò Ð ØÓÒ ½º½º µ ÔÒÒØ ÔÖÑØÖ ÓÐÓÕÙ ÐÓÙÜ ÔÖÓÔÖ ÕÙ ÑÒØ ÓÒ ÒØÖÔÖØ Ð Ö ÖÚ ÑÔ ÓÑÑ ÙÒ Ò ÑÐ ÓÒÒ ¹ ØÖÑÒ Ø ÙÖ ÐÕÙÐ ÓÒ Ú ØÒØÖ ³Ù ØÖ ÙÒ ÐÓ ÔÖÓÐغ Ð ÖÚÒØ Ö Õ٠гÓÒ ÒØÖÔÖØ Ø Ò ÑÐ ÓÒÒ ÓÑÑ Ð ÖÐ ¹ ØÓÒ ³ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ³ÙÒ ÙÐ Ø ÑÑ ÚÖÐ ÐØÓÖ ÐÓ ÒÓÒÒÙ ÔÒÒØ ÔÖÑØÖ ÓÐÓÕÙ ÑÖÓ ÓÔÕÙ º ½ Ä ÓÜ Ð³ÐÐ ÕÙØ ÓÒ ÖÖ Ø ÙÒ ÙØ ÕÙ ÒÓÙ ÙØÖÓÒ Ò ØÐ Ù ÙØ Ù ÔØÖ ¾º

51 ¼ ÀÈÁÌÊ ½º ÈÊËÆÌÌÁÇÆ Í ÈÊÇÄÅ Ò ÔÖØÕÙ ÓÒ ÓÔØ ØÖ ÐÖÑÒØ ÔÓÙÖ Ð ÓÒ ÒØÖÔÖØØÓÒ Ö Ð ÓÒÒ ÖÐØÚ ÙÜ ÐÓ ÙØÐ ÔÓÙÖ ÖÖ Ð ØÖÙØÓÒ Ð ØÐÐ ÕÙ ÑÔ Ò ÓÒØ ÔÓÙÖ Ò Ö Ñ Ð Ò ÐÙÖ ØÓØÐØ Ø ÕÙÒ Ò ÑÑ ÐÐ Ð ÖÒØ Ð ÒÓÑÖ ÔÖÑØÖ ØÑÖ ÖØ ÙÓÙÔ ØÖÓÔ ÑÔÓÖØÒغ ÉÙÐÐ ÓÒØ ÐÓÖ Ð ÚÖ ÐÓ ÒÚ Ö ÔÓÙÖ Ð ØÖÙØÓÒ Ð ØÐÐ ÑÔ Ä ÐÓ ÄÓÆÓÖÑÐ À ØÓÖÕÙÑÒØ Ä³ÖØÐ ½ ÃÙÑÒ ¾ Ø Ð ÖÖÒ Ð ÔÐÙ ÒÒÒ ÕÙ ÒÓÙ ÝÓÒ ÔÙ ØÖÓÙÚÖ Ùص Ð ÔÖÑÖ ÐÓ ÓÒ Ö ÔÓÙÖ ØÙÖ Ð ØÖÙØÓÒ ØÐÐ ÑÔ Ø ÒÓÖ ÙÒ Ó Ð ÐÓ ÄÓÆÓÖÑк ijÖÙÑÒØ ÔÖÓÙØ ÚÖÐ ÐØÓÖ ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ ÓÒÒ Ò ½º½º Ò ØÒØ ÔÐÙ º ÒÓÑÖÙ ÖÖÒ ÓÑÑÒÖ ÔÖ ÃÙÑÒ ¾ Ñ Ù ÔÐÙ ÖÒØ ÓÑÑ Ä Ø ÏÒ ½ ÓÙ ÒÓÖ ÄÖÖÖ Ø ËÙÒ Ø ÏÓÓÖÓÓ Ò ÑÒØÓÒÒÒØ ÔÓÙÖ Ù ØØÓÒ ÕÙ Ð ÓÒÒ ÕÙØÓÒ Ð ÐÓ ÄÓÆÓÖÑÐ ÔÓÙÖ ÔÖÑØÖ Ò Ó ÙÜ ÓÒÒ Ó ÖÚ ÙÖ ÞÓÒ ØÖ ÑØÙÖ ³ ع¹Ö ÔÖÓ Ð³ÜÙ ØÓÒº Ù Ò Ð³ÒÙ ØÖ ÓÒ ØÖÓÙÚ ÙÒ Ù ØØÓÒ Ò ÔÐÙ ÑÔÖÕÙ ÓÒ ¹ ØÒØ Ö ÕÙ³Ò ÔÖØÕÙ Ø Ò ÔØ Ù ÓÒ ÚÙÜ ÌÓÖÑ ÒØÖÐ ÄÑØ Ð ÓÑÑ ÐÓ ÄÓÆÓÖÑÐ ØÒÒ ØÖ ÄÓÆÓÖÑк Ò ÒØÒÙ Ø ØÓÙØ Ø ÙÜ Ñ Ð ÑÙÐØÓÒ Ð ÙÖ ½º ÐÐÙ ØÖ ÔÖÓÔÓ ÓÒ ÖÔÖ ÒØ ÙÖ ØØ ÙÖ Ð ØÖÙØÓÒ ÓØÒÙ ÔÖ Ð ÓÑÑ ¼ ½¼¼¼¹ÒØÐÐÓÒ ³ÙÒ ÐÓ ÄÓÆÓÖÑÐ ÔÖÑØÖ ¾ ¾µº Ä Ö ÙÐØØ Ö ¹ ÑÐ ÐÖÑÒØ ÙÒ ÐÓ ÄÓÆÓÖÑÐ ÓÑÑ Ð³ÒÕÙÒØ Ð ØÓÖÑÑ Ð ØÖÙØÓÒ Ø Ð ÐÓ¹ ØÖÙØÓÒº ÔÒÒØ ØÓÙØ Ø Ø ÔÖÑØÖÕÙ ÓÙ ÒÓÒ ÖØØ Þ ÓÖØÑÒØ Ð³ÝÔÓØ ÄÓÆÓÖÑÐغ ÁÐ Ò³Ò Ö Ø Ô ÑÓÒ ÕÙ Ð ØÖÙØÓÒ Ó ÖÚ Ø Ò ÔÐÙ ÔÖÓ ³ÙÒ ÐÓ ÄÓÆÓÖÑÐ ÕÙ ³ÙÒ ÐÓ ÆÓÖÑк º ½º ØÖÙØÓÒ ÑÔÖÕÙ Ð ÓÑÑ ¼ Ó ½¼¼¼¹ÒØÐÐÓÒ ÐÓ ÄÓÆÓÖÑÐ ¾ ¾µ Ø ÓÒ ÐÓÖØѺ ÙÖÒØ Ð ØÑØÓÒ ÔÖ ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ ÐÓ ÄÓÆÓÖÑÐ Ø ÆÓÖÑÐ Ó º

52 ½º¾º ÈÊÁÆÁÈË ³ËÌÁÅÌÁÇÆ ½ Ò Ð ÐÓ ÄÓÆÓÖÑÐ ØÖÓÙڹعÐÐ ÐØÑ ÔÓÙÖ ÑÓÐ Ö Ð ¹ ØÖÙØÓÒ Ö ÖÚ ØÒØ ÙÒÚÙ ÑÖÓ ÓÔÕÙ ÕÙ ÑÖÓ ÓÔÕÙº Ä ÜÑÔÐ ÕÙ ÙÚÒØ ÑÓÒØÖÒØ Ò Ø ÙÒ ÖØÒ ÕÙØÓÒº ÔÒÒØ ÓÒ ÔÙØ ÚÓÖ ÕÙ³Ù ÓÙÖ Ù ØÑÔ Ð ÑÓÝÒÒ Ø Ð ÑÓ ÐÓ ÄÓ¹ ÆÓÖÑÐ Õ٠гÓÒ ÔÙØ Ù ØÖ Ù ÑÙÜ ÙÖ Ð ÓÒÒ ÖÓ ÒØ ØÖ ÒØÚÑÒØ ÖÒÒØ Ð³Ü ØÒ ÑÔ ÔØØ ØÐÐ ÔÐÙ Ò ÔÐÙ ÔÖÓк ü Ð ÐÑØ ÔÖÓ Ù ÓÒ ÔÙØ ÔÒ Ö ÕÙ³Ù ÑÓÑÒØ Ð³ÜÙ ØÓÒ Ð Ò Ø ÔÖÓÐØ Õ٠гÓÒ ÔÓÙÖÖ Ù ØÖ Ù ÑÙÜ ÙÜ ÓÒÒ ÔÓÙÖÖ ØÖ ÖÓ ÒØ ÙØÖÑÒØ Ø Ð ÔÖÓÐØ ³Ü ¹ ØÒ ³ÙÒ ÑÔ Ø ³ÙØÒØ ÔÐÙ ÖÒ ÕÙ ÑÔ Ø ÔØغ Ø ÓÒÓÖÑ Ù ÓÒ Ò º ÁÐ Ø ÓÖØ ÔÖÓÐ ÕÙ³Ð Ý Ø ÔÐÙ ÓÙØØ ³ÙÐ Ò Ð ÓÙ ¹ ÓÐ ÕÙ ÑÔ ÔÐÙ ÙÖ ÞÒ ÑÐÐÓÒ ÖÐ º ÔÓÒØ ÙÖ ÐÕÙÐ ÒÓÙ ÖÚÒÓÒ Ø ÓÒØ ÒÓÙ ÓÒÒÓÒ ÙÒ Ù ØØÓÒ Ò ½º¾º Ø ØÐÐ Ò ÄÔÞ ¾ º ØÖÚÐ ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð ÐÓ ÄÓÆÓÖÑÐ Ø Ò ÔØ Ð ÑÓÐ ØÓÒ Ð ØÖÙØÓÒ ØÐÐ ÑÔ ÓÙÚÖØ Ò ÙÒ ÖÓÒ ÒÓÒ ÑØÙÖ Ñ ÕÙ³ÐÐ Ò Ð³ Ø Ô ÔÓÙÖ ÑÓÐ Ö Ð ØÖÙØÓÒ ØÐÐ Ð³Ò ÑÐ ÑÔ Ù ÓÙ ¹ Óк ÌÒØÖ ÑÓÐ Ö Ð ØÖÙØÓÒ ÙÐØÑ Ð ØÐÐ ÑÔ Ò Ø ÓÒ Ò ÖÔÖ ÒØÖ Ð ÔØØ ÑÔ º ÍÒ ÚÓ ÔÓ Ð Ø ÓÒ ³ÙØÐ Ö ÙÒ ÐÓ Ò Ø ÖÓ ÒØ Ù ÔØÐ ÔÖ ÒØÖ ÖØÒ ÒÐÓ ÓÑÔÓÖØÑÒØ Ú Ð ÐÓ ÄÓÆÓÖÑк Ä ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ ÓÙ ÐÓ ÖØйÐÒÖ ÍÒ ÙØÖ ÐÓ ØÖ ÙØÐ Ò Ð ÑÓÐ ØÓÒ ØÐÐ ÑÔ Ø Ð ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓº ÔÙ ÕÙÐÕÙ ÒÒ ÒÓÑÖÙÜ ÙØÙÖ ³Ý ÓÒØ ÖÖ ÓÒÖÒÒØ Ð ÔÖÓÐÑ ÑÓÐ ØÓÒ ÓÙ ³ ØÑØÓÒ Ö ÖÚ ØÓÒ ÒÓØÑÑÒØ ÀÓÙØÓÒ ½ ÖÓÚÐÐ Ø Ðº ¾ ÈÖÖÓÓÒ ÓÙ ÒÓÖ ÖÒÖÑÒØ ÃÓÒØÓÖÓÚ Ø Ðº º ÒØÓÒ ½º¾º½º ÓÒ Ø ÕÙ³ÙÒ ÚÖÐ ÐØÓÖ ÔÓ Ð ÐÓ ÄÚݹ ÈÖØÓ ÔÖÑØÖ ÓÙ ³ÜÔÓ Òص «¼ ÐÐ Ø Ð³ÜÔÓÒÒØÐÐ ³ÙÒ ÚÖÐ ÐØÓÖ ÐÓ ÜÔÓÒÒØÐÐ ÔÖÑØÖ «º Ä ÔÖÒÔÐ ÒØÖØ ØØ ÐÓ Ù ÔÓÒØ ÚÙ ÑÓÐ ØÓÒ Ø ÓÒ ÒÚ¹ ÖÒ ØÓ ØÕÙ ÔÖ ÒÑÒØ ³ÐÐ ÒØÓÒ ½º¾º¾º ÇÒ Ø ÕÙ³ÙÒ ÚÖÐ ÐØÓÖ ÚÐÙÖ Ò ½ ½ Ø ÒÚÖÒØ ÔÖ ÒÑÒØ ³ÐÐ ½ ½ ½ ÄÓ Ó ½ Ò Ð ÚÖÐ ÐØÓÖ Ö ØÖÒØ Ð³ÒØÖÚÐÐ ½º

53 ¾ ÀÈÁÌÊ ½º ÈÊËÆÌÌÁÇÆ Í ÈÊÇÄÅ ØØ ÒÚÖÒ ÒÓÒ Ô ÓÑØÖÕÙ Ñ Ò ÓÖÑ ØÖÙØÓÒ Ø ÙÒ ÖÙÑÒØ ÚÒ ÔÖ Ð ÓÐÓÙ ÙØÐ ØÙÖ ÔÓÒÒÖ ØØ ÐÓ Ò Ð ÓÑÒ ÔØÖÓÐÖº ÇÖ ÓÑÑ ÒÓÙ Ð ÑÓÒØÖÓÒ Ò Ð ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ½º¾º Ð ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ Ø Ð ÙÐ ÐÓ ÔÖÓÐØ ÓÒØÒÙ ÔÓ ØÚ ØÖ ÒÚÖÒØ ÔÖ ÒÑÒØ ³Ðк ÁÐ Ø ÔÖ ÐÐÙÖ Ò ÓÒÒÙ ÜÔÐÓÖØÙÖ ÕÙ³ Ø ³ÙÒ ÓÙÚÖØ Ñ¹ ÔÓÖØÒØ ÓÒ ØÓÙØ Ð Ò Ö ³ÙØÖ ÓÙÚÖØ ÔÐÙ ÔØØ Ù ÚÓ Ò ÕÙÐÐ ØÖÙØÙÖ ÒÓÖ ÑÓÒ ÑÔÓÖØÒØ Ö ÕÙÒØ ØÖÓÙÚÖº ³ Ø Ð ÓÒÔØ ØÐÐØ Ò ÓÒÒÙ Ò ØÓÙØ Ð³ÒÙ ØÖ ÔØÖÓÐÖ Ø ÕÙ Ú Ò Ð Ò ÒÓØÖ ³ÒÚÖÒ ØÓ ØÕÙ ÔÖ ÒÑÒØ ³Ðк ÆÓØÓÒ ÕÙ Ð ÙÑÙÐØÓÒ ØÙÖØÕÙ ½ Ò ÔÖ¹ ØÙÐÖ ÓÖÑÖÒØ ØÖÙØÙÖ ÓÐÓÕÙ ÔÖ ÒØÒØ ÓÒ ÖÒØ ØÝÔ ³ÒÚÖÒº ÐÓÖ ÓÑÑÒØ Ù ØÖ Ð³ÑÔÐÓ ÓÙÖÒØ ÙÜ ÐÓ Ù ÖÒØ ÕÙ Ð ÐÓ ÐÓÆÓÖÑÐ Ø Ð ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ ÈÓÙÖ ÑØØÖ Ò ÜÖÙ Ð Ø ÕÙ Ð ÙÜ ÐÓ ÓÒØ ÑÔÖÕÙÑÒØ ÓÙ Ò ÅÒÐÖÓØ Ø ÔÐÙ¹ ÙÖ ÜÑÔÐ ³ÙØÐ ØÓÒ ÒÕÙØ Ð ÐÓ ÄÓÆÓÖÑÐ Ð Ó ÙÒ ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ Ø ÑÙÜ Ôغ ÙÜ Ö ÓÒ ÖÓ Ðº Ò ÔÖ¹ ÑÖ ÐÙ Ð ÐÓ ÄÓÆÓÖÑÐ ÓÑÔÓÖØ Ò ÓÙÚÒØ ¾¼ Ò ÔÖØÕÙ Ø ÓÒ ÔÙÖÑÒØ ÑÔÖÕÙ ÓÑÑ ÙÒ ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ ÙÖ ÖÒ Ó ÖÚØÓÒ º ÈÖÐÐÐÑÒØ Ð Ó ÖÚØÓÒ ÔÒÓÑÒ ÔÝ ÕÙ Ù¹ ÚÒØ ÔÔÖÓÜÑØÚÑÒØ ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ ÓÒØ ÓÙÚÒØ Ò ÙÖ ÐÙÖ ÔØØ ÓØ ØÓÙØ ÑÔÐÑÒØ ÔÖÕÙ³Ð Ò ÓÒØ Ô Ú Ð Ô Ñ¹ ÙÖÐ º ÆÓÙ ÖÚÒÖÓÒ ÙÖ ØØ ÓÒÑÒØÐ Ò Ð ØÓÒ ½º¾º º Ä ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ Ø ÔÖØ Ð Ð ÐÓ Ø ÕÙÙ Ô ÓÙ ÐÓ «¹ ØÐ º ÐÐ ÓÒØ Ø ÐÖÑÒØ ØÙ Ò ØÓÖ ÔÖÓÐØ Ö ÐÐ ÔÔÖ ÒØ ÒØÙÖÐÐÑÒØ ÓÑÑ ÐÓ ÐÑØ ÌÓÖÑ ÒØÖÙÜ ÄÑØ ÄÚÝ ¾½ ÔÓÙÖ Ð ÚÖÐ ÐØÓÖ Ò ÔÓ ÒØ Ô ÑÓÑÒØ ³ÓÖÖ ¾ ÓÙ ½ ÚÓÖ ÐÐÖ ¼ Ø ÖÙÓ Ø Ò º ÄÑÑ ½º¾º º Ä ÓÒØÓÒ ÕÙÙ ÖÔÖØØÓÒ É Ø Ð Ò Ø ³ÙÒ ÚÖÐ ÐØÓÖ ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ ÔÖÑØÖ «ÓÒØ ÓÒÒ ÔÓÙÖ Ü ÖÐ ÔÖ É Üµ È Üµ Ü ½µ «Üµ «Ü «½µ ½Á ½ ½ ½ ÓÙÐÑÒØ ÖÓ ÑÒØÖ ÐÐÙÚÐ ÚÐ ³ÙÒ ÐØ ÔÖ ÜÑÔк ijǹ ÓÖ ÙÐØÖ¹ÔÖÓÓÒ Ð³ÒÓÐ Ø ØÝÔº ¾¼ ÈÐÙ ÔÖ ÑÒØ ÕÙ Ð ÑÓÝÒÒ Ø Ð ÚÖÒ Ð ÐÓ ÆÓÖÑÐ ÓÙ ¹ÒØ ÓÒØ Ù ÑÑÒØ ÖÒ ÓÒ ÙÔÖÙÖ Ö ÔØÚÑÒØ Ø ½ ÔÓÙÖ ÜÖ Ð º ¾½ ³Ó Ð ÒÓÑ Ð ÐÓººº ÆÓÙ Ù ØÖÓÒ Ð ÔÖØ ÈÖØÓ Ò Ð ØÓÒ ¾º½º¾º

54 ½º¾º ÈÊÁÆÁÈË ³ËÌÁÅÌÁÇÆ ÈÖÙÚ ÓØ ÙÒ ÚÖÐ ÐØÓÖ ÐÓ ÜÔÓÒÒØÐÐ ÔÖÑØÖ «Ø ºËÓØܽ É Üµ È Üµ È ÐÓ Üµ «ÐÓ Ü Ü «ÈÖ ÐÐÙÖ Ü½ Ð Ø ÐÖ ÕÙ É Üµ ½º Ä ÓÖÑ Ð Ò Ø ³ÓØÒØ ÚÑÑÒØ ÒÖÚÒØ Éº ÆÓÙ ÑÓÒØÖÓÒ ÑÒØÒÒØ ÕÙ Ð ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ Ø Ð ÙÐ ÐÓ ÒÚ¹ ÖÒØ ÔÖ ÒÑÒØ ³Ðк ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ½º¾ºº ËÓØ ÙÒ ÚÖÐ ÐØÓÖ ÓÒØÒÙ ÙÔÔÓÖØ Ò ½ ½º Ä ÙÜ ÖØÓÒ ÙÚÒØ ÓÒØ ÕÙÚÐÒØ µ Ø ÒÚÖÒØ ÔÖ ÒÑÒØ ³ÐÐ Ù Ò Ð ÒØÓÒ ½º¾º¾ µ Ð Ü Ø «¼ ØÐ ÕÙ ÓØ ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ ÔÖÑØÖ «º ÈÖÙÚ ÓÑÑÒÓÒ ÔÖ ÑÓÒØÖÖ Ð Ò µ µ µº ËÓØ ½ Ø Ü ¾ Ê ÓÖ ÔÖ ÝÔÓØ È ½ Ü È Ü µ É Ü µ É µ ½º½µ È Üµ Ƚ ½ Ü È ½ Ü Ò ÓÑÒÒØ ½º½µ ØØ ÖÒÖ ÐØ Ð ÚÒØ É Üµ É µ É Üµ Ü ½ É ½µ ½ Ø É ½µ ¼ ½º¾µ ÁÐ Ö Ø Ò ÙØ Ö ÓÙÖ ØØ ÕÙØÓÒ ÓÒØÓÒÒÐÐ ÔÓÙÖ ØÖÓÙÚÖ Ð³ÜÔÖ ¹ ÓÒ Éº ½º¾µ ÓÒ ÙØ Ù ÚÑÒØ ÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Ò Ô ÒØÖ ÒØÙÖÐ ØÖ¹ ØÑÒØ ÔÓ Ø É Ò µ É µ Ò ÔÙ ÓÒ Ø ÒÒ Ò É µ É Ò Ò ½ ½ É Ò Ò ½ É É µ Ò ½ Ò Ô É É µ Ô Ò

55 ÀÈÁÌÊ ½º ÈÊËÆÌÌÁÇÆ Í ÈÊÇÄÅ ÈÙ ÓÑÑ Ø ÙÔÔÓ ÓÒØÒÙ ÐÓÖ É Ø ÓÒØÒÙº ÇÒ ÙØÐ Ò ÙØ Ð Ò Ø ØÓÔÓÐÓÕÙ É Ò Ê ÔÓÙÖ ÓÒÐÙÖ ÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Ê ÓÒ É µé µ º Ò ÔÓÙÖ ØÓÙØ Ü ½ ÓÒ ÐÓ Ü É Üµ É ÐÓ ÐÓ Ü É µ ÐÓ ÐÓ É µ Ü ÐÓ ÁÐ Ò Ö ÙÐØ ÕÙ Ð ÕÙÒØØ ÐÓ É µ ÐÓ Ò ÔÒ Ô Ù ÔÓÒØ º Ò ÔÓ ÒØ ÐÓÖ «ÐÓ É µ ÐÓ ¼ ÓÒ ÖØÖÓÙÚ ÐÓÖ Ò Ð³ÜÔÖ ÓÒ Ð ÓÒØÓÒ ÕÙÙ ØÖÙØÓÒ Ð ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ ÔÖÑØÖ «ÓÒÒ ÔÖ Ð ÄÑÑ ¾º½º Ò Ð Ò µ µ µ ÙØ ÙÒ ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ ÔÖÑØÖ «ÐÓÖ ÔÖ ½º½µ ÓÒ È ½ Ü Ü «Ò Ò ÔÓ ÒØ ½ ½ ÓÒ ÓÒ ÒÐÑÒØ ÄÓ º È Ýµ È ½ Ý Ý ½µ «Ä³ÕÙØÓÒ ÙÒ ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ Ñ ÙÖ Ú ÙÐÐÑÒØ ÓÒ ØÖ ÔÖØÕÙ ÔÖ ÕÙ ÒÓÙ ÔÔÐÓÒ Ò Ð ÙØ Ð ÖÑÑ ÄÓÄÓº ÒØÓÒ ½º¾ºº ËÓØ Þ Þ ½ Þ Ô ÙÒ Ö ÓÒÒ ÖÐÐ ØÖع ÑÒØ ÔÓ ØÚ º ËÓØ Ð ÔÖÑÙØØÓÒ Ð³Ò ÑÐ ½ Ô ÕÙ Þ ½ Þ Ô Ó Ð Ö ÓÖÓÒÒ ÖÓ ÒØ Þ Þ ½µ Þ ¾µ Þ Ôµ º ÇÒ ÔÔÐÐ ÖÑÑ ÄÓÄÓ Ð Ö Þ ½ Þ Ô Ð ÖÔÕÙ ÓÙÐ ÐÐ ÐÓÖØÑÕÙ Ó ÓÒØ ÔÓÖØ Ð ÔÓÒØ Þ µ µ ½Ô ÎÓÖ ÙÖ ½ºµº ÊÑÖÕÙ ½µ ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ÕÙ ÙØ ÙÒ ÐÓ ÐÚݹÈÖØÓ ÔÖÑØÖ «ÔÓ ÙÒ ÖÑÑ ÄÓÄÓ ÕÙ Ø ØÒÒ ÐÒÖ ÔÒØ ½«º ÈÓÙÖ ÙÒ ÔÖÙÚ ÓÒ ÔÙØ ÖÔÓÖØÖ Ù ÄÑÑ ¾º½º Ù ÔØÖ ¾º Ò ÓÒ ÕÙÒ ÖÑÑ Ø ÔÖÓ ÔÔÐ ÖÑÑ ÖØÐ Ö Ð Ø ÙÔÔÓ ÑØØÖ Ò ÚÒ ÖØÖ ÙÖ Ð ØÖÙØÓÒ Ø Ø º Ò Ø ÙÔÔÓ Ö ÕÙ³ÙÒ ÖÑÑ ÄÓÄÓ ÓØ ÐÒÖ ØÙÖ ÙÒ ÒÑÒØ ³ÐÐ Ù Ò Ð ÒØÓÒ ½º¾º ÖÚÒØ ÒÖ Ð³ÓÖÒ Ð³Ü ÓÖÓÒÒ Ø ØÖÓÒÕÙÖ Ð ÓÒÒ ÕÙ ØÖÓÙÚÒØ ÓÙ Ð ÒÓÙÚÐ Ü º ØØ ÓÔÖØÓÒ Ò Ò ÚÑÑÒØ Ô Ð ÖØÖ ÐÒÖ Ù ÖÑÑ Ò ÔÒØ ÕÙ ÑÓÒØÖ ÒØÙØÚÑÒØ Ð³ÒÚÖÒ Ð ÐÓ ÔÖ ÒÑÒØ ³Ðк

56 ½º¾º ÈÊÁÆÁÈË ³ËÌÁÅÌÁÇÆ º ½º ÖÑÑ ÄÓÄÓ ØÐÐ ÑÔ Ù ÎÒ ÖÒ ÑÖ Ù ÆÓÖ ½ Ò Å ÙÐ Ð ÑÔ ØÐÐ ÙÔÖÙÖ ½ Å ÓÒØ Ø ÖÔÖ ÒØ µº

57 ÀÈÁÌÊ ½º ÈÊËÆÌÌÁÇÆ Í ÈÊÇÄÅ ÊÑÖÕÙ ¾µ Ð ÖÑÑ ÄÓÄÓ Ò³ Ø Ò Ø ÕÙ³ÙÒ ÓÒ ÒÓÒ ÓÖØÓÓÜ ÖÔÖ ÒØÖ Ð ÓÒØÓÒ ÖÔÖØØÓÒ ÑÔÖÕÙ ³ÙÒ ØÖ¹ ÙØÓÒ ÒÙÑÖÕÙº ü Ð ÚÙ ÙÜ ÔÖÑÖ ÜÑÔÐ ØÖÙØÓÒ Ð³ÙÒ ÔÖØÑÒØ ÄÚݹÈÖØÓ Ø Ð³ÙØÖ ÖÔÖ ÒØÒØ Ð ØÖÙØÓÒ Ó ÖÚ ØÐÐ ÑÔ ³ÙÒ ÔÖÓÚÒ ÔØÖÓÐÖ ÓÒ ÔÙØ ÔÒ Ö ÕÙ Ð ØÖÙØÓÒ Ó Ö¹ Ú ÑÐ ØÖ ÓÙ Ð ØÒÒ ÐÒÖ ÔÓÙÖ Ð ÖÓ ÓØ ³ ع¹Ö Ð ÔÖÑÖ ÔÓÒØ Ù ÖÑѺ ØØ ÓÒ ØØØÓÒ Ø ÚÐ ÔÓÙÖ ÒÓÑÖÙ ÔÖÓÚÒ ÔØÖÓÐÖ ¾¾ Ø ÖØÒ ÙØÙÖ ÓÒØ ØÒØ ³Ò ÖÒÖ ÓÑÔØ Ò ÙØÐ ÒØ ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ ÐÖÑÒØ ÔÖØÙÖ Ð ÐÓ ØÖØ ÜÔÓÒÒØÐ Ø Ð ÐÓ Ø ÖØÐ ÔÖÓÐÕÙº Ä ÐÓ ØÖØ ÜÔÓÒÒØÐ ³ Ø ÙÒ ÐÓ Õ٠гÓÒ ÒØ Ù ÑÓÝÒ ÓÒØÓÒ ÕÙÙ ÖÔÖØØÓÒ É ÔÓÙÖ Ø ØÖØÑÒØ ÔÓ Ø ÓÒÒ ÔÖ É Üµ ÜÔ Ü µ½á ¼ ½ ܵ ÇÒ ØÖÓÙÚÖ Ò ÄÖÖÖ Ø ËÓÖÒØØ ÒÓÑÖÙÜ ÜÑÔÐ ³ÔÔй ØÓÒ ØØ ÐÓ Ø Ò ÔÖØÙÐÖ Ð ÑÓÐ ØÓÒ Ð ØÐÐ ÑÔ ³ÙÒ ÔÖÓÚÒ ÔØÖÓÐÖº ÆÓØÓÒ ÕÙ ÙÚÒØ Ö Ø ËÓÖÒØØ ¾ Ð ÙØÙÖ Ù ØÒØ Ù Ð Ø ÕÙ ØØ ÐÓ ÔÔÖØÖØ ÓÒ ÒØÙÖÐÐ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÔÒÓÑÒ Ó ÖÚ Ø Ù Ù ÔÖÓÙØ ³ÙÒ ÒÓÑÖ Ò ÔÒÓ¹ ÑÒ ÐØÓÖ º ØØ ÐÓ Ð³ÚÒØ Ò Ô ÓÙ ¹ ØÑÖ Ð³Ü ØÒ ÔØØ ÓØ Ø ÔÓ Ö ÓÑÑ Ð ÐÓ ÄÓÆÓÖÑÐ ÑÓÑÒØ ØÓÙ ÓÖÖ º ÐÐ Ø ÓÒ ÒÓØÑÑÒØ Ò Ð ÓÑÒ ³ØØÖØÓÒ Ð ÐÓ ÆÓÖÑк ÔÒÒØ Ò ÓÒ ÙØÐ ØÓÒ Ò ÑÓÐ ØÓÒ ÔÒÓÑÒ ÙØÑÒØ ÔÖ Ð Ø Ò ÔÖØÕÙ Ø ÔÓÙÖ ØÐÐ ³ÒØÐÐÓÒ ÑÓÖ Ð³ÓÖÖ Ð ÒØÒµ ÑÔÓ Ð Ö Ð ÖÒ ÒØÖ ØØ ÐÓ Ø ÙÒ ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓº ÇÒ ÙÖ ÐÓÖ ØÒÒ ÐÙ ÔÖÖÖ Ð ÔÖÑÖ ÕÙ Ò ÔÓ ÕÙ³ÙÒ ÙÐ ÔÖÑØÖ ØÑÖ Ù ÐÙ Ùܺ Ä ÐÓ ÖØÐ ÔÖÓÐÕÙ ÄÖÖÖ Ä ÐÓ Ø ÖØÐ ÔÖÓÐÕÙ Ø Ò Ù ÓÒ ÔÖÒÖ Ò ÓÑÔØ Ð ÓÙÖÙÖ Ó ÖÚ ÙÖ Ð ÖÑÑ ÄÓÄÓ ØÐÐ ÑÔ ³Ý¹ ÖÓÖÙÖ º Ò ÓÒ ÕÙÒ Ù ÐÙ ³Ù ØÖ ÙÒ ÖÓØ ÙÜ ÓÒÒ Ò Ð ÖÑÑ ÄÓÄÓ ÄÖÖÖ Ý Ù Ø ÙÒ ÔÖÓк ¾¾ ÜÔØÓÒ Ü ØÒØ ÔÒÒغ ÁÐ Ò³ Ø Ô ÖÖ ÕÙ Ð ÔÐÙ ÖÓ ÑÔ ÓÙ Ð ÙÜ ÔÐÙ ÖÓ ÑÔ ³ÙÒ ÖÓÒ ÓÒØ ØÖ ÒØØÑÒØ ÔÐÙ ÑÔÓÖØÒØ ÕÙ Ð ÙÚÒØ Ø ÐÖÑÒØ Ù Ù Ð ØÒÒ ÐÒÖ ÐÙÖ Ù ÙÖ º ³ Ø ÕÙ ÂÒ ÄÖÖÖ ÔÔÐÐ Ð³Ø ÖÓ ÚÓÖ ÒÓØÑÑÒØ Øºµº

58 ½º¾º ÈÊÁÆÁÈË ³ËÌÁÅÌÁÇÆ ÆÓØÓÒ ÙØ ÕÙ Ð ØÖÑ ÖØÐ ÕÙÐÒØ ØØ ØÖÙØÓÒ Ø Ð¹ ÐÙÜ ÔÙ ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ ÑÓÒØÖ Ò ½º¾º ÕÙ ÙÐ Ð ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ ÔÖ ÒØ Ð ÖØÖ ³ÒÚÖÒ ØÓ ØÕÙ ÔÖ ÒÑÒØ ³Ðк ÇÒ ÔÙØ ÑÓÒØÖÖ ÔÖ ÙÒ ÔÖÙÚ ØÓÙع¹Ø ÒÐÓÙ ÐÐ Ù ÐÑÑ ¾º½º º ÄÔÞ Ø ÅÒÓÒÒØ ÕÙ Ð ÓÒØÓÒ ÕÙÙ ÖÔÖØØÓÒ É Ô ØØ ÐÓ ³ÖØ ÔÓÙÖ «Ø ØÖØÑÒØ ÔÓ Ø É Ô Üµ ½ ÜÔ «Ô «¾ ÐÓ Ü ½Á½ «¾ Ä ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ ³ÓØÒØ ÓÑÑ ÐÑØ ÐÓÖ ÕÙ «¾ ØÒ ½ ÓÙ Ð ÓÒØÖÒØ ÕÙ «ØÒ ÚÖ ÙÒ ÓÒ ØÒØ ØÖØÑÒØ ÔÓ ØÚº ÍÒ ÖØÖ ÙÖÔÖÒÒØ ØØ ÐÓ Ø ÕÙ³ÐÐ Ø ÙÔÔÓÖØ ÓÑÔØ Ø ÕÙ Ò Ø ØÒ ÚÖ ½ ÐÓÖ Õ٠гÓÒ ÖÔÔÖÓ Ð ÓÖÒ ÑÜÑРгÒØÖÚÐк ³ÙÒ ÔÓÒØ ÚÙ ÔÙÖÑÒØ ÒØÙÖÐ Ø Ð Ø Ð Ù ØÖ Ð³ÑÔÐÓ ØØ ÐÓ ÕÙ Ø ÑÓÐ Ò Ð ÔÐÙ ÖÓ ÓØ º ³ÙÒ ÔÓÒØ ÚÙ ÑÔÖÕÙ ÄÔÞ Ø ÅÒÓÒÒØ ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ Ø Ø ³ÕÙØÓÒ ØØ ÐÓ ÓÑÔÖ Ð ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ ÙÖ ÔÐÙ ÙÖ ÙÜ ÓÒÒ ÓÒØ ØÒÒ ØÖ ÑÓÒ ÓÒ º ÔÓÙÖÖØ ÔÖØÖ ØÖÒ ÓÑÔØ ØÒÙ Ù Ø ÕÙ Ð ÑÓÐ ÔÖÓÐÕÙ ÓÒØÒØ Ð ÑÓÐ ÐÒÖ Ñ Ð Ò ÙØ Ô ÔÖÖ ÚÙ ÕÙ Ð ÒÓÑÖ ÔÖÑØÖ ØÑÖ Ý Ø ÙÔÖÙÖ Ø Ð Ö ÙÐØØ ÐÓÖ ÑÓÒ Ðº Ä ÙÖ ½º ÔÖ ÒØ Ð ÖÑÑ ÄÓÄÓ ÕÙØÖ ÐÓ ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ ÔÖ ÒØ ¹ Ù ÔÓÙÖ ÚÐÙÖ ÔÖÑØÖ ÓÒÒÒØ Ð ÔÐÙ ÖÒ Ó ÖÚØÓÒ ÓÑÔÖÐ º ÎÒÓÒ ¹Ò ÑÒØÒÒØ ÙÜ ÔÖÑÖ ØÖÚÙÜ ³ ØÑØÓÒ Ö ÖÚ ÙÖ Ð ÑÓÐ ØÓÒ Ð ØÖÙØÓÒ Ð ØÐÐ ÑÔ ÕÙ ÓÒØ Ù Ø ÒÓØÖ ÙØ Ø º ½º¾º¾ Å Ò ÚÒ Ù ÑÒÕÙ ÖÓÙ Ø ÖØÒ ÑØÓ ³ ØÑØÓÒ Ä ØÖÚÙÜ ÑÓÐ ØÓÒ ÂÒ ÄÖÖÖ Ø ÙÚÒØ µ ÓÒØ Ø ÔÖÙÖ ÙÖ Ò ÙÖÓÔº ÁÐ ÓÒ ØÒØ ÒØÐÐÑÒØ Ù ØÖ ÙÒ ÐÓ ÔÖÓÐØ ÓÑÑ ÐÐ ÖØ ¹ÚÒØ ÙÜ ÓÒÒ Ó ÖÚ ØÐÐ ÑÔ Ò ÙÒ ÔÖÓÚÒ ÔØÖÓÐÖ Ù ÑÓÝÒ ÐÙÖ ÖÑÑ ÄÓ¹ÄÓº ÍÒ Ó Ð ÑÐÐÙÖ ÐÓ ØÑ Ò Ð ÙØ ÒÓÙ ÒÓØÓÒ É ÓÒØÓÒ ÕÙÙ ØÖÙØÓÒµ ÔÖ ÑØÓ ÔÙÖÑÒØ ÖÔÕÙ ØÑØÙÖ ÓÒØ ÓÒ ØÖÙØ ÔÓÙÖ ÙÖ Ð ÒÓÑÖ ÑÔ Ö ØÒØ ÓÙÚÖÖº Ù ÙØ ÒÓØÖ ØÖÚÐ Ø Ð Ø ØÖ ÙÖÔÖÒÒØ ÓÒ ØØÖ ÕÙ³Ð Ü Ø ÓÙØÖ¹ØÐÒØÕÙ ÔÙ ÔÐÙ ÚÒØ Ò ÙÒ ÐØØÖ¹ ØÙÖ ØÖ ÓÒÒØ ÙÖ Ð ÙØ ÖÔÓÖØÖ Ð ÐÓÖÔµº ÖØ ÑÐÒØ ÔÓÙÖØÒØ Ò³ÚÓÖ ÖÙ ÙÙÒ Ó ÙÖ Ð ÚÙÜ ÓÒØÒÒØ ÓÙ ØÓÙØ Ù

59 ÀÈÁÌÊ ½º ÈÊËÆÌÌÁÇÆ Í ÈÊÇÄÅ º ½º ÖÑÑ ÄÓÄÓ ÕÙØÖ ÐÓ ÔÖÓÐØ ÄÓÆÓÖÑÐ ÄÚݹÈÖØÓ ËØÖØ ÜÔÓÒÒØÐ Ø ÖØÐ ÈÖÓÐÕÙº ÑÓÒ Ò ÖÒ Ó ÄÖÖÖ Ø ÓÒ Ö Ù Ø ØØÖ ÓÑÑ ÔÓÒÒÖ ÐÓк ÆÓÙ Ò ÚÐÓÔÔÖÓÒ Ô Ð³ØÙ ÓÖÑÙÐ ³ ØÑØÓÒ ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ ÜØÖØ ÚÖ ØÖÚÙÜ ÄÖÖÖ ØÖÚÙÜ ÙÖ ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ ÒØÐÐÑÒغ ÆÓÙ ÖÔÓÖØÓÒ ÑÔÐÑÒØ Ð ÓÒÐÙ ÓÒ Ø ÖÚÓÝÓÒ Ð ÐØÙÖ ÒØÖ ÄÔÞ Ø ÅÒÓÒÒØ º Ò ØØ ØÙ ÒÓÙ ÚÓÒ Ö Ò ÖÖ Ð ÓÖÑÙÐ ³ ØÑØÓÒ ÔÓÒØÙÐÐ Ü ÔÖ ÄÖÖÖ Ò ÒØÖÚÐÐ ÓÒÒ ÓÑÔØ ØÒ٠г٠ÑÓÐ ÔÖÓÐ Ø ÓÙ ¹ÒØ ØÖÚÙܺ ÍÒ ÔÖÓ¹ ÚÒ ÔØÖÓÐÖ ØÒØ ÓÒÒ ÓÒ ÔÔÐÐ Æ Ð ÒÓÑÖ ØÓØÐ ÑÔ Ü ¹ ØÒØ Ò Ð ÓÙ ¹ ÓÐ Ø ØÐÐ ÙÔÖÙÖ ÙÒ ÖØÒ ÙÒØ ÕÙ ÒÓÙ ÕÙ¹ ÐÓÒ ³ÙÒØ ÖÒØÐØ ÓÒÓÑÕÙ ¾ ºËÓØÒ Ð ÒÓÑÖ ØÐ ÑÔ ÓÙÚÖØ Ø Ì µ ½Ò Ð ØÐÐ ÑÔ º ij ØÑØÙÖ Æ Æ ÑÔÐØÑÒØ ÔÖÓÔÓ ÔÖ ÄÖÖÖ Ø Æ ½ É ÑÜ Ì ½Ò ¾ ØØ ÙÒØ ÖÔÖ ÒØ ÓÒ ÙÒ ØÐÐ ÖØÕÙ Ù ÓÙ ÐÕÙÐÐ Ð Ò³ Ø Ô ÖÒØÐ ³ÐÐÖ ÜÔÐÓØÖ Ð ÑÔº

60 ½º¾º ÈÊÁÆÁÈË ³ËÌÁÅÌÁÇÆ Ä³ÙØÐ ØÓÒ Ø ØÑØÙÖ ÙÔÔÓ ÚÑÑÒØ Õ٠гÓÒ Ø ÓÙÚÖØ Ð ÔÐÙ ÖÓ ÓØ ÓÒ Ö ÝÔÓØ ÐÕÙÐÐ ÒÓÙ ÚÖÖÓÒ ÕÙ ÒÓÙ Ò ÔÓÙÚÓÒ Ñ ÒÓÙ ÖÒÖ Ñ ÕÙ Ø ÔÙ ÓÒØÖÒÒØ Ö ÓÑÑ ÒÓÙ Ð ÚÖÖÓÒ Ð ÔÐÙ ÖÓ ÑÔ ÓÒØ ØÒÒ ØÖ ØÖÓÙÚ Ð ÔÖÑÖ Ò Ð ÓÑÔÒ ³ÜÔÐÓÖØÓÒº ÇÒ ÔÙØ ÐÓÖ ÐÑÒØ ÑÓÒØÖÖ ÕÙ Ð ÒØÖÚÐÐ ÓÒÒ Ó Ø ØÑØÙÖ ÓÒØ ÐÖ ÐÓ ¾ Ø ÕÙ³Ò ÔÖØÙÐÖ ÔÓÙÖ Ø ØÖØÑÒØ ÔÓ Ø È ¾ Æ Æ Æ ½ ÕÙ ÓÒÒ ÒØÖÚÐÐ ÓÒÒ ÓÐÙÑÒØ ÒØ ÕÙ ÔÖ ÜÑÔÐ Æ ½¼¼¼ ÕÙ Ø ÙÒ ÓÖÖ ÖÒÙÖ Ö ÓÒÒÐ ÔÓÙÖ ÒÓ ÔÔÐØÓÒ ÐÓÖ ÙÒ ÒØÖÚÐÐ ÓÒÒ Ö ÓÒÒÐÑÒØ ÒØÖ¼± ÙÐÑÒØ ÔÓÙÖ Æ Ø ½¼¼ ½¼¼¼¼ ÔÐÙ Ø ÒØÖÚÐÐ ÓÒÒ Ò ÔÖÒ Ò ÓÑÔØ Õ٠гÒÓÖÑØÓÒ ÓÙÖÒ ÔÖ Ð ÑÜÑÙÑ Ð ØÖÙØÓÒ Ó ÖÚ Ø ÒÐ Ð Ö Ø Ð³ÒØÐÐÓÒº Ò ÔÖØÙÐÖ ÖÒ Ò³ÑÔ Æ ³ØÖ ÔÐÙ ÔØØ ÕÙ Òººº Ò ÕÙ ÓÒÖÒ Ð ÑÓÒØÒØ ØÓØÐ Ö ÖÚ Ð ØÑØÙÖ ÔÓÒØÙÐ ÔÖÓÔÓ ÓÒØ Ð ÔÖÓÙØ Æ ÔÖ É Ì µ Ò Ð ÒØÖÐ Ø Æ ÔÖ ½«µ Ó Ò Ð ÓÒØÓÒ ÞØ ÊÑÒÒµ Ò Ð ÒÓÒ ÒØÖÐ Ð ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ ÔÖÑØÖ «½º Ò Ð ÒØÖРг ØÑØÙÖ ÖÙÔÖ ÙØÙ Ù ÑÓÒ ÙØÒØ Õ٠ƺ Ò Ð ÒÓÒ¹ÒØÖÐ ÓÒ ÑÓÒØÖ Õ٠г ØÑØÙÖ ÔÖÓÔÓ ÒÐ ØÓØÐÑÒØ Ð ÙØÙØÓÒ Ù Ù Ø ÕÙ ÐÓÖ ÕÙ «½ Ð ÐÓ ÈÖØÓ Ø Ò Ð ÓÑÒ ³ØØÖØÓÒ ³ÙÒ ÐÓ ØÐ ÕÙ Ø ÙØÑÒØ ÔÖ Úº ij ØÑØÙÖ ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ ÖÑÒØ ÒÓÒ ÚÐ Ø Ð Ø ÒÙØÐ ÖÖ ÖÖ ÒØÖÚÐÐ ÓÒÒ ÕÙ ÖÒØ ÕÙÓ ÕٳРÖÖÚ ÒÜÔÐÓØÐ º ÄÖÖÖ ³ Ø ÔÖØÑÒØ ÖÒÙ ÓÑÔØ Ð ÙØ Ò ØÐØ ØÑØÓÒ Ø Ð³ Ñ ÙÖ Ð ÓÑÔØ Ù ÓÜ ÐÓÒ ÐÙ ÑÐ ÔØ Ð ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓº ÇÒ Ó ÖÚ Ò Ø ÙÒ ÓÙÖÙÖ ÔÐÙ ÓÙ ÑÓÒ ÓÖØ Ò ÔÖØÕÙ ÙÖ Ð ÓÒÒ Ø Ð ÓÒÚÒØ ³Ò ØÒÖ ÓÑÔØ ³Ó гÔÔÖØÓÒ ÒÓØÑÑÒØ Ð³Ù Ð ÐÓ ÖØйÔÖÓÐÕÙ ÖØ ¹ Ù º ÆÓÙ Ù ØÓÒ ÔÓÙÖ ÒÓØÖ ÔÖØ Ð ÓÙÖÙÖ Ó ÖÚ ÔÖ Ð ÓÙ ¹ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÖÓÒÕÙ ÓÒÒ ÔØØ ØÐк ½º¾º Å Ò ÚÒ ³ÙÒ Ò ÙÖ ÙÖ Ð ÔØØ ÑÔ Ò Ð ÔÖÓ Ù ÓÙÚÖØ ÆÓÙ ÖÔÖÒÓÒ ÕÙÐÕÙ ÙÒ ÖÙÑÒØ ÚÐÓÔÔ Ò ÄÔÞ ¾ º ¾ Ø ÙÖÓÒØ Ò Ð ÑÑ ÔÖÓÖÑÒ ÕÙÐÐ ÕÙ ÓØ Ð ÐÓ Ó ÖÚØÓÒ º

61 ¼ ÀÈÁÌÊ ½º ÈÊËÆÌÌÁÇÆ Í ÈÊÇÄÅ ÍÒ ÔÖÑÖ Ö ÓÒ Ð Ò ÙÖ ÒØÙÖÐÐ Ò Ð³Ó ÖÚØÓÒ ÔØØ ÑÔ Ø ØÓÙØ ÑÔÐÑÒØ Ð ÙÜ ØÒÕÙ ÓÔÝ ÕÙ Ú ÙÐ ØÓÒ Ù ÓÙ ¹ Óк Ô ÓÒØ Ð³ÓÖÖ ÖÒÙÖ ØÐÐ Ø ØÖÓÔ Ð ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð Ö ÓÐÙØÓÒ Ð³ØÙ ÑÕÙ Ò ÔÙÚÒØ ÚÑÑÒØ Ô ØÖ ÒØ º Ú Ð ÔÖÓÖ ØÒÓÐÓÕÙ ÖÐ Ò Ð ÑØÖ ¾ Ð ÔØØ ØÖÙØÙÖ ÚÒÒÒØ ÔÐÙ Ð ÒØÖ Ò ÔÖÐÖ ÒÓÙÚÙÜ ØÝÔ Ô Õ٠гÓÒ ÔÙ ÑØØÖ Ù ÓÙÖº ÈÓÙÖ ÓÑÔÖÒÖ ÙÒ ÙØÖ Ù Ð Ò ÙÖ ÔØØ ÑÔ ÙÔÔÓ ÓÒ ¹ ÒÓÙ ÙÒ Ò ØÒØ ØÖ Ö ÔÓÒ Ð Ð³ÜÔÐÓÖØÓÒ ³ÙÒ ÞÓÒ ÓÖÔÕÙ ÓÒÒ Ù ÐÓ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÔØ ³ÙÒ ÓÑÔÒ ÔØÖÓÐÖº ÈÓÙÖ ÕÙ ÓØ ÓÐÓÕÙ Ø ØÐ ÙÒ ÔÖÓ ÔØ ÔÖ Ð ÓÐÓÙ ØÖ¹ ÖÒ ÒØ ÙÖÖ ØÓÙØ Ð ÚÐÙÖ ÔÖÑØÖ Ø ¹ Ù º Ä ÙØ ØØ Ø ³ÚÐÙÖ Ð Ö ÕÙ ÒÒÖ Ð Ù ÚÐÓÔÔÑÒØ Ù ¹ ÑÒØ ÔÓØÒØÐ Ù ÖÖ Ù ÑÓÒØÒØ Ö ÖÚ ÕÙ³Ð Ø Ù ÔØÐ ÖÐÖº Ä ÑÓÒØÒØ Ö ÖÚ ØÒØ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐ ÙÒ Ô¹ ÖÑØÖ º ½º½º µ ØÓÙØ Ó Ð ÔÖ ÐÐÙÖ ÙÒ ÚÐÙÖ Ð Ð³ÙÒ ³ÒØÖ¹ÙÜ ÔÒÐ Ö Ð ÑÓÒØÒØ ØÓØÐ ØÑ Ö ÖÚ Ø Ð ÑÒØ ÔÓØÒØÐ Ö ÕÙÒÔ ØÖ ÚÐÓÔÔ ÔÙ ÕÙ ØÖÓÔ Ö ÕÙ ³ÙÒ ÔÓÒØ ÚÙ ÓÒÓÑÕÙº Ë Ð ÑÔ ÑÑ ÔØØ Ü Ø ØÚÑÒØ Ð Ø ÒÓÖ ÔÙ ÕÙ ÒÓÒ ÖÒØÐ Ò ÔÖÓÐØ ÓÑÔÖØÚÑÒØ ÔÖÓ ÔØ ÔÖÓÖ ÑÓÒ Ö ÕÙ º Ö Ò Ð³ÒÙ ØÖ ÔØØ ÔÖÓÐØ ³Ü ØÒ ÒÓÒ¹ Ü ØÒ ¾ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÖÐØ Ø ÖØÒÑÒØ ÙØÝÔ ÔØØ ÔÖÓÐØ ³Ü ØÒ ÚÒØÙÐÐÑÒØ ØÖ µ ÔØØ ÙÑÙÐØÓÒº Ä Ô Ð ÔÓØÒØÐ ÓÒØ ÓÒ Ò ÙÖ ÔÙ ÕÙ³Ð Ý ÙÒ ÖÒ ÔÖÓ¹ ÐØ ÔÖÓÖ ÕÙ ÐÙÖ ÚÐÓÔÔÑÒØ Ò Ô Ò ÓÒØÓÒ ÔØÐ ÖÒØÐغ ³ÙÒ ÔÓÒØ ÚÙ ØØ ØÕÙ Ð ÒÖØ ÕÙ Ð ØÖÙØÓÒ ØÐÐ ÑÔ Ø ÑÔÐÑÒØ ØÖÓÒÕÙ Ù ÔÖ ÙÒ ÚÐÙÖ Õ٠гÓÒ ÔÓÙÖ¹ ÖØ ÔÔÐÖ ÙÐ ÖÒØÐØ ÓÒÓÑÕÙº ÙÐ Ò ÑÖ Ù ÆÓÖ ØØ ³ÒÚÖÓÒ ¼ ÅÔ Ò Ð ÒÒ ¼ Ø ÒÙ ¼ ÚÓÖ ¾¼ ÅÔ ÒÓ ÓÙÖ ¾ º ÖØÒ ÔØØ ÑÔ ÒÓÖ ÐÓÖ ÓÒØ ÒÐÑÒØ ÔÔÖÙ Ò Ð ØÖÙØÓÒ Ö Ð ÓÒØ ÚÒÙ ³ÙÒ ÔÖØ Ú Ð Ð ÑÕÙ Ø ³ÙØÖ ÔÖØ ÖÒØÐ ÓÒÓÑÕÙÑÒØ ÔÓÙÖ ÔÙ ÕٳРҳÒØ Ô Ø ÐÓÒ ³ÙÒ ØÖÙØÙÖ ÔÖÓÙØÓÒ ÔÖÜ ØÒØ ÔÖÓÜÑغ ÈÓÙÖ Ð ÔØØ ÑÔ Ò Ø Ð ÚÐÓÔÔÑÒØ Ø ØÖ ÓÖØÑÒØ ÓÒØÓÒÒ Ù ÓØ ³ÜØÖØÓÒº ÇÒ Ò ÔÙØ ÓÒ ØÖÙÖ ÙÒ ÔÐعÓÖÑ ÔÓÙÖ ÚÐÓÔÔÖ ÙÒ ÑÔ ¾ ÅÔ ÐÓÒ ØÓÙØ ÐÓÖ ÕÙ ØÖÖ ÙÒ ÔÔ ÔÙ ÙÒ ¾ ÆÓØÑÑÒØ Ð ÚÐÓÔÔÑÒØ Ð ÑÕÙ Ö ÙÜ ÑÐÓÖØÓÒ ÔÖÓÖ¹ ÑÒ ØÖØÑÒØ ÒÓÖÑØÕÙ º ¾ Ù ÑÓÒ ³ÙÒ ÔÓÒØ ÚÙ ÓÒÓÑÕÙº ¾ ÆÓØÓÒ Ù ÕÙ Ð ÔØØ ØÖÙØÙÖ ÓÒØ Ù ÑÙÜ ÒØ ÕÙ ÔÖ Ð Ô Ù Ø ÔÖÓÖ ØÒÕÙ ÑÕÙ ÒÓØÑÑÒØ Ò Ð ÖÙØÓÒ Ù Ô ÑÐк

62 ½º º ÍÆ ÈÊÇÄÅÌÁÉÍ ÌÈ ËÇÆ ½ ÔÐعÓÖÑ ³ÜÔÐÓØØÓÒ ÔÖÜ ØÒØ ÔÖÓÜÑØ ÙÒ ÓØ ÕÙ ÑÒØ ÒÙк Ò ÑÖ Ù ÆÓÖ ÓÒ Ø ÓÒ ÙÓÙÖ³Ù ÑÒ ÚÐÓÔÔÖ ÑÔ ØÖ ÔØØ ØÐÐ ÔÓÙÖ ÔÙ ÕٳРÓÒØ ØÐÐØ ÔÐÙ ÖÓ ØÖÙ¹ ØÙÖ ¾ º ÑÔ ³ÙÒ ØÐÐ ÕÙ ÖØ Ù ÓÐÙÑÒØ Ò ÒÒØ Ù ÑÓÝÒ¹ÓÖÒغ гÒÚÖ ÑÔ ÒÓÖ ÔÐÙ ÔØØ ÓÒØ ÜÔÐÓØ Ò ÖØÒ ÞÓÒ Ù ÐÓ Ó Ð ÓÒØ ØÖ ÒÓÑÖÙÜ Ø ÔÖÓ ÓÑÑ Ò Ð ÐØ Ù ÆÖ ÓÙ Ð ÓÐ Ù ÅÜÕÙº Ò ÓÒÐÙ ÓÒ ÔÖÓÖ ØÒÕÙ ÒØ Ø ÓØ ³ÜØÖØÓÒ ÒØ ØÖÙØÙÖ ØÓØÐÑÒØ ÒÓÖ ÚÓÐ ¾¼ Ò ÓÒØ ÙÓÙÖ³Ù Ò ÒØ Ø ÜÔÐÓØ Ò ÒÓÑÖ ÔÐÙ Ò ÔÐÙ ÑÔÓÖØÒغ Ä Ð ÔÖÓÐØ ³Ü ØÒ ÔØØ ÑÔ ÑÔÓ ÔÖ Ð ÐÓ ÄÓÆÓÖÑÐ Ø ÓÒ ØÖ ÖØÒÑÒØ ÖÑØØÖ Ò Ù ººº Ä ÖÔ Ð ÙÖ ½º½¼ ÑÓÒØÖ Ð³ÚÓÐÙØÓÒ Ò Ð ØÑÔ ÓÙÚÖØ ³ÙÒ ÔÖÓÚÒ ÔØÖÓÐÖ Ø Ð Ø ÕÙ Ð ÔØØ ÑÔ ÓÒØ Ý ØÑع ÕÙÑÒØ ÓÙ ¹ÖÔÖ ÒØ º ØÖÙØ ÔÖ ÙÒ ÓÒÖÑÒØ Ð ÓÙÖ Ñ Ðй ØÒÒ ÖÖ Ö Ñ ÙÖ Õ٠гÜÔÐÓÖØÓÒ ÔÖÓÖ º ÍÒ ÑÙÐØÓÒ ³ÙÒ ØÐ ÔÖÓ Ù Ø ÓÒÒ ÔÖ Ð ÙÖ ¾º º ÆÓØÖ ÔÓÒØ ÚÙ Ø ÓÒ ÕÙ Ð ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ Ø ÔØ Ð ¹ ÖÔØÓÒ Ð ØÖÙØÓÒ Ð ØÐÐ ÑÔ Ù ÓÙ ¹ Óк ijÓÒÖÑÒØ Ù ÖÑÑ ÄÓÄÓ ÙÖ Ð ÔØØ ÑÔ º ÙÖ ½º½¼µ Ø ÒÓØÖ Ò Ò ÑÓÒ ÙÒ ÐÓ ÔÖÒØ ÖÒÒØ ÑÔÖÓÐ Ð ÔÖ Ò ÔØØ ÑÔ ÕÙ³ ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ ØÖ Ð ÙÖ ÖÒÖ ÔÖÓÔÓ ÄÔÞ ¾ ÑÓÒØÖ ÑÔÖÕÙÑÒØ Ø ÔÖ ÑÙÐØÓÒ ÓÑÑÒØ ÙÒ Ø¹ Ö ÔÖÓÐØ ÒÐ ³ÒÐÙ ÓÒ ³ÙÒ ÐÓ ÐÚݹÈÖØÓ ÔÙØ ÔÖØÖ ØÖ ÄÓÆÓÖÑÐ Ù ÔÓÒØ ÚÙ ØØ ØÕÙµº ½º ÍÒ ÔÖÓÐÑØÕÙ ØÝÔ ÓÒ ÆÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ ÙÒ Ù Ù ÑÓÐ ÕÙ ÒÓÙ ÐÐÓÒ ÔÖ Ð ÙØ ØÙÖ Ò Øк ÁÐ ÓÒ ØØÙ Ð ÙÖ ÒÓØÖ Ø º ÆÓÙ ÓÑÑÒÓÒ Ò Ð ÙÜ ÔÖÑÖ ÔÖØ ÔÖ ÖÔÐÖ ÒÓØÖ ØÖÚÐ Ò Ð ÓÒØÜØ Ð ØÓÖ ÓÒ ÔÙ ÒÓÙ ÓÖÑÙÐÓÒ ÒÓ ÔÖÑÖ ÝÔÓØ ÙÖ Ð ÑÓÐ ÕÙ ÒÓÙ ÓÑÑ ÑÒ ÓÒ ØÖÙÖ ÔÙ ØÐÐÖ Ò Ð ÔØÖ Ùܺ ÓÑÑÒÓÒ ÔÖ ÒÖ ÖÓÙÖÙ ÑÒØ ÕÙ ÒÓÙ ÒØÒÓÒ ÔÖ ÓÒ ÒØÓÒ ½º º½º ËÓØ ÙÒ Ò ÑÐ Æ ¾ Æ ÐÑÒØ ÔÔÐ Ö ÔØÚ¹ ÑÒØ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÖÒØ ÓÙ Ù Ø ÔÓÔÙÐØÓÒµ Ø ÒÚÙ º ÇÒ ÔÔÐÐ ¾ Ä Ø ÖÕÙÒغ Ä ÒÓØÓÒ ÑÔ ØÐÐØ Ø ØÖ ÑÐÖ ÓÐÓÙ ÕÙ ÓÒØ Ð³ØÙ Ö ÓÖ ³ÜÔÐÓÖØÓÒ Ø ØÖÓÙÚÖ ÒÓÙÚÙÜ ÑÔ Ù ÚÓ Ò ³ÙÒ ÑÒØ Òغ ÆÓÙ ÖÚÒÖÓÒ ÙÖ ÔÓÒØ ÖÙÐ Ð Ò ÔØÖº

63 ¾ ÀÈÁÌÊ ½º ÈÊËÆÌÌÁÇÆ Í ÈÊÇÄÅ º ½º½¼ ÖÑÑ ÄÓÄÓ Ù ÎÒ ÖÒ ÑÖ Ù ÆÓÖ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ Ò ÐÙ Ø ½ Ò ÖÓÙµ

64 ½º º ÍÆ ÈÊÇÄÅÌÁÉÍ ÌÈ ËÇÆ ÓÒ ØÓÙØ ØÖ Ú ÓÙ Ò ÖÑ Ò ¾ Æ ÒÚÙ ÔÖÑ Ð ÔÓ¹ ÔÙÐØÓÒº Ä³Ò ÑÐ ÒÚÙ ØÖ ³ÔÔÐÐ ÒØÐÐÓÒ Ó ÖÚ Ø Ð ÖÔÔÓÖØ Ô ÒÆ Ø ÔÔÐ ØÙÜ ÓÒº ÊÑÖÕÙ ½µ ÓÒ ÔÐÙ ØÖØ ÓÒ ÔÙØ Ù ÚÓÖ ÙÒ ÓÒ ÓÑÑ Ð ÓÒÒ ³ÙÒ Ò ÑÐ ½ Æ ³ÙÒ ÒØÖ Ò Ø ³ÙÒ ÔÔй ØÓÒ Æ Ò Æ Æ º ijÒØÐÐÓÒ Ó ÖÚ Ø ÐÓÖ Ð³Ò ÑÐ ½µ Òµ º Ä ØÖ Ø ØÙ Ò ÖÑ Ø ÙÐÑÒØ Ð³ÔÔÐØÓÒ Ø Ò¹ ØÚº ÊÑÖÕÙ ¾µ ÒÓØÓÒ ÕÙ Ð ØÖ Ø ØÙ Ú ÖÑ ÖÒ Ò³Ñ¹ Ô Ò ³ØÖ ÔÐÙ ÖÒ ÕÙ Æ ¾ º Ë³Ð Ø ØÙ Ò ÖÑ ÐÓÖ Ô ¾ ¼ ½ º ÊÑÖÕÙ µ Ò ÔÖØÕÙ ÙÐ ÙÒ ÖØÖ ØÕÙ ÒÙÑÖÕÙ ÓÙ Ú¹ ØÓÖÐе ÒÚÙ ½ Æ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÒÓÙ ÒØÖ º ÆÓÙ ¹ ÖÓÒ ÓÒ ÑÒ ÔÖ Ù ÐÒ ÒØÖ Ð³Ò ÑÐ ½ Æ ½ µ Æ µ ÚÐÙÖ ÚÖÐ ÔÖØÒÒØ ÙÖ Ð ÒÚÙ ÙÜ ÒÚÙ ÙܹÑÑ º ÍÒ ÓÒ ØÒØ ØÙ ÒÓÙ ÒØÓÒ ÐÓÖ Ð³ÒØÐÐÓÒ Ó ÖÚ Ð³Ò ÑÐ ½ Ò ½µ µ Òµ µº ½º º½ ÌÖ ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ ÒÐ Ò ÒÓØÖ ÓÒØÜØ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÖÒØ Ø Ð³Ò ÑÐ ØÐÐ ÑÔ ÕÙ Ü ØÒØ Ò Ð ÓÙ ¹ Óк Ä ÔÓÔÙÐØÓÒ Ó ÖÚ Ø ÓÒ ØØÙ Ð³Ò ÑÐ ÑÔ ÓÙÚÖØ ½ Ò Ù ÕÙ³ ÙÒ Ø ÖÖÒ Øº ÁÐ ÓÒ ØØÙÒØ ÚÑÑÒØ ÙÒ ØÖ Ò ÖÑ Ò ÒÚÙ ÔÖÑ Ð Æ ÐÑÒØ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÖÒغ Ò ØÓÙØ Ð ÙØ ÒÓÙ Ò ÔÖÐÖÓÒ ÓÒ ÕÙ ÔÓÙÖ ØÖ Ò ÖÑ º ÈÖÒÖ Ò ÓÑÔØ Ð Ò ÙÖ ÙÖ Ð ÔØØ ÑÔ Ò Õ٠гÓÒ ØØÖÙ Ð ÔÖÓÐØ ÙÖÖ Ò Ð³ÒØÐÐÓÒ Ó ÖÚ ÙÜ ÐÑÒØ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÖÒØ ½ Æ ÕÙ ÓÒØ ØÚÑÒØ ÔØØ ØÐк ÓÑÔÖØÚÑÒØ ÓÒ Ú ÚÓÖ ØÒÒ ÓÖ ÙÜ ÒÚÙ ÖÒ ØÐÐ ÔÖÓÐØ ÓÖØ ÙÖÖ Ò Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ Ó ÖÚº Ä ÔÖÓ¹ ÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ ÓÑÑ ÒÓÙ ÐÐÓÒ Ð ÒÖ ÙØ ÔÙÚÒØ ÓÒ Ò Ô ØÖ ÒØÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙ Ð ÒÚÙ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÖÒغ ÒØÓÒ ½º º¾º ËÓØ ½ Ò ÙÒ ÒØÐÐÓÒ Ù ³ÙÒ ÓÒ ÙÖ ½ Æ º ËÓØ ÙÒ ÚÖÐ ÒÓÑÒÐ Ò ÙÖ ½ Æ Ø ÓØ ÙÒ ÑÓÐØ ØØ ÚÖк Ä ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ ³ÙÒ ÒÚÙ ¾ ÓÒÓÖÑÑÒØ ØØ ÒØÓÒ Ð ÔÖÓØÓÓÐ ÓÓØ ØÖÔ ÔÔÖØ ÐÓÖ ÓÑÑ ÙÒ ÓÒ ÔÖØÙÐÖº

65 ÀÈÁÌÊ ½º ÈÊËÆÌÌÁÇÆ Í ÈÊÇÄÅ ½ Æ ÔÖ ÒØÒØ Ð ÑÓÐØ Ø Ð ÖÕÙÒ ³Ó ÖÚØÓÒ Ð ÑÓÐØ Ò ½ Ò ¾ Æ Ò µ ¾ Æ Æ µ ÊÑÖÕÙ ½µ ØÓÙ Ð ÒÚÙ ÔÖ ÒØÒØ Ð ÑÓÐØ ÓÒØ ÓÒ Ð ÑÑ ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒº Ðй ÔÙØ ÐÓÖ ³ÒØÖÔÖØÖ ÓÑÑ ÙÒ ØÙÜ ÓÒ ÓÒØÓÒÒÐ Ð ÑÓÐØ º ÊÑÖÕÙ ¾µ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÚÖÐ ³ÒØÖØ Ø ÓÖÒÐ ÓÙ ÖÒÐ Ð ÙØ Ð ÓÒ ÖÖ ÐÓÖ ÓÑÑ ÒÓÑÒÐ ÔÓÙÖ ÓØÒÖ ÙÒ ÒØÓÒ Ð ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ ÓÒÓÖÑ Ù ÓÒ Ò Ø ÔØ ÙÜ ÚÖÐ ÖÒÐ º Ò ÒÓØÖ ÓÒØÜØ ÔÖ ÜÑÔÐ Ð ÚÖÐ ³ÒØÖØ ØÐÐ ÑÔ Ø ÖÒк ÇÒ ÔÙØ Ð ÓÒ ÖÖ ÓÑÑ ÒÓÑÒÐ ¼ ÔÙ ÓÒ ¹ ÖÖ Ð ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ ³ÒÚÙ ³ÙÒ ØÐÐ ÓÙ ÔÐ ØÐÐ Ü Ð³ÚÒº ½º º¾ ÅÓÐ ËÙÔÖÔÓÔÙÐØÓÒ Ò Ð Ð³ÔÔÖÓ ØÖØÓÒÒÐÐ Ð ØÓÖ ÓÒ ÓÒ Ö Ö Ð³ÒÖÒ ÙÖ ÙÒ ÚÖÐ ÒÙÑÖÕÙ ÖØÖ ØÕÙ ³ÙÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÒØÖº ÈÓÙÖ Ð ÓÒ ÔÓ ³ÙÒ ÓÙ ¹ÒØÐÐÓÒ ØØ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÙÖ ÐÕÙÐ ÓÒ ÙÖ Ñ ÙÖ ÖØÖº ijРҳÒØÖÚÒØ Ò ØÝÔ ÓÒ¹ ÕÙ Ò Ð ØÖ Ð³ÒØÐÐÓÒ ÓÒ Öº Ä ÔÓÔÙÐØÓÒ ÖÖÒ Ò³ Ø Ô ÙÔÔÓ ØÖ ÐÐ ÑÑ Ù ³ÙÒ ÒØÐÐÓÒÒ ØÖµ ³ÙÒ ÚÖÐ ÐØÓÖº Ä ÖØÖ ÐØÓÖ ØÑØÙÖ ÔÖÑØÖ ÔÖ¹ ØÒÒØ Ò ÔÖÓÚÒØ ÓÒ ÐÙ Ù ÕÙ Ù ÑÓ ØÖ Ð³ÒØÐÐÓÒ Ó ÖÚº ÔÒÒØ ÐÓÖ Õ٠гÓÒ Ò ÔÓ ÔÓÙÖ ÙÐ ÓÒÒ ÕÙ ³ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ÓÒØ ÓÒ Ø ÕÙ³Ð Ø Ù ³ÙÒ ØÖ ØÝÔ ÓÒ Ð ÙØ ÔÖÒÖ Ò ÓÑÔØ ÙÒ ÙÜÑ ØÝÔ ³Ð Ð Ù Ø ÕÙ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÖÒØ Ø ÒÓÒÒÙº Ò ÒØÒÙ Ð Ø ÓÐÙÑÒØ ÑÔÓ Ð Ø ØÖ ØÓÙØ Ð ÓÒÙÖ¹ ØÓÒ ÔÓ Ð Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÖÒØ ³ Ø ÔÓÙÖÕÙÓ Ð ØØ ØÒ Ö ÔÖÒÖ Ò ÓÑÔØ Ð³ÒÓÖÑØÓÒ ÔÖÓÖ ÕٳРÔÙØ ÔÓ Ö ½ º ÁÐ Ò ÚÒØ Ò ÔÖÓÐ Ö Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÖÒØ ÒÓÒÒÙ ØÝÔÕÙÑÒØ Ò Ð ÓÒ ÖÒØ ÓÑÑ Ð ÖÐ ØÓÒ ³ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ³ÙÒ ÚÖÐ ÐØÓÖ ³ÙÒ ÐÓ ÔÖÑØÖÕÙ ÓÒØ Ð ÚØÙÖ ÔÖÑØÖ Ø ÔØØ ÑÒ¹ ÓÒº ¼ Ø ÔÖ ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ù ÓÖÒкºº ½ Ò ØØÖÙÒØ ÔÖ ÜÑÔÐ ÔÖÓÐØ ³Ü ØÒ ÔÐÙ ÓÙ ÑÓÒ ÖÒ Ö¹ ØÒ ÓÒÙÖØÓÒ ÔÐÙØØ ÕÙ³ ³ÙØÖ º

66 ½º º ÍÆ ÈÊÇÄÅÌÁÉÍ ÌÈ ËÇÆ Ò ØØ ÔÔÖÓ ÕÙÐ ³ÔÔÖÓ ÑÓÐ ÓÙ ÑÓÐ ÙÔÖÔÓ¹ ÔÙÐØÓÒ Ð ÓÒÒ ÓÒØ ÓÒ Ö ÓÑÑ Ù ³ÙÒ ÔÖÓ Ù ØÖ ÙÜ Ø ÒØÓÒ ½º º º ÇÒ ÔÔÐÐ ÑÓÐ ÙÔÖÔÓÔÙÐØÓÒ ÙÒ ÓÒ Ù Ò Ð ÖÑÖÕÙ µ Ð ÒØÓÒ ½º º½ Ò ÐÕÙÐ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÖÒØ ½ Æ Ø ÙÒ Æ¹ÒØÐÐÓÒ ³ÙÒ ÚÖÐ ÐØÓÖ ÐÓ ÐÐ Ù Ø ÔÖÒغ Ë Ð ØÖ Ø Ò ÖÑ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ Ó ÖÚ Ò ÔÙØ ÓÒ Ô ØÖ ÓÒ Ö ÓÑÑ ÙÒ ÓÙ ¹ÒØÐÐÓÒ ½ Æ ÔÓ ÒØ Ð ÑÑ ÐÓ ÔÖÒغ ÔÒÒØ ³ Ø Ö ØØ ÓÙ ¹ÔÓÔÙÐØÓÒ ÖÔÖ ÒØÒØ ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ³ÙÒ ÐÓ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð ÐÓ ÔÖÒØ Õ٠гÓÒ ÓØ ÒÖÖ ÙÖ ÖØÖ ØÕÙ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÖÒغ ÖÒÖ ÚÖÓÒØ ØÖ ØÑ Ò ÔÖÒÒØ Ò ÓÑÔØ Ð ÙÜ ØÝÔ ³Ð ÑÒØÓÒÒ ¹ ٠гРРРÐÓ ÔÖÒØ ÙÖ Ð³ÒØÐÐÓÒ ÔÖÒØ ½ Æ Ð³Ð Ù ØÖ ½ Ò Ù Ò ½ Æ º Ä ÔÖÓÐÑ ³ ØÑØÓÒ ÔÖÑØÖ Ð ÐÓ ÔÖÒØ ÚÒØ ÒÓÖ ÔÐÙ ÔÒÙÜ ÐÓÖ ÕÙ Ð ØÖ Ø ÒÓÒ ÙÐÑÒØ Ò ÖÑ Ñ ÔÐÙ ÔÖÓÐØ ÒÐ ³ÒÐÙ ÓÒº Ò Ø Ð ØÙÜ ÓÒ Ô Ò³ Ø Ô ÔÖÓ ¼ ÓÙ ½ Ð Ø ØÖÖ Ò ÖÑ ÑÔ ÓÒ ÖÖ Ð ØÖ ÓÑÑ ÒÔÒÒØ º ÔÐÙ Ð ÔÖÓÐØ ÒÐ ³ÒÐÙ ÓÒ ÑÔÐÕÙÒØ Õ٠гÒØÐÐÓÒ Ó ÖÚ Ò ÔÙØ ÔÐÙ ÐÓÖ ØÖ ÑÐ ÐÙ ÑÑ ÙÒÒØÐÐÓÒ Ð ÐÓ ÔÖÒØ ÓÑÑ ÒÓÙ Ð ÚÖÖÓÒ Ù ÔØÖ ¾º Ò ÒÓØÖ ÒÓÙ ÖÒÓÒØÖÓÒ ÙÜ ÙÐ ÔÙ Õ٠гÓÒ ÑÓÒØÖ Ò ½º¾º ÕÙ³Ð Ý Ò ÙÖ ÒØÙÖÐÐ ÙÖ Ð ÔØØ ÑÔ Ø ÕÙ ÒÓØÖ ÔÖÓ Ù ÓÙÚÖØ ÑÔ Ù ÓÙ ¹ ÓÐ Ø ÔÖ ÒØÙÖ ÑÐ ÙÒ ØÖ Ò ÖÑ º ÈÖ ÐÐÙÖ ÒÖ ÓÖÖØÑÒØ Ð ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ Ù Ò Ð ¹ ÒØÓÒ ½º º¾ ÐÓÖ Õ٠гÓÒ Ø Ò Ð Ö ³ÙÒ ÑÓÐ ÙÔÖÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÙØ ØÖ ØÖ Ðغ Ò Ø Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÖÒØ ØÒØ ÒÓÒÒÙ Ð ¹ Ø ³ÒÚÙ ÔÖ ÒØÒØ ÙÒ ÑÓÐØ ³ÙÒ ÚÖÐ ÒÓÑÒÐ Ò ÙÖ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÖÒØ ÓÒØ ÐÓÖ ÙܹÑÑ ÚÖÐ ÐØÓÖ º ÇÒ ÔÙØ Ù ÓÔØÖ ÙÒ ÙØÖ ÔÓÒØ ÚÙ ÓÒ ØÒØ ÓÒÒÖ Ð³ÚÒ ÙÒ ÓÒØÓÒ Ü Ò ÙÖ Ð ÙÔÔÓÖØ Ð ÐÓ ÔÖÒØ ÚÐÙÖ Ò ¼ ½ Ø ÓÒÒÖ ÐÓÖ Æ ÚÖÐ ÐØÓÖ µ ½ Æ ÐÓ ÖÒÓÙÐÐ ÔÖÑØÖ µµ ½Æ ¾ ÖÔÖ ÒØÒØ Ð Ø ÕÙ ÕÙ µ ½ Æ Ø ÐØÓÒÒ Ò Ð ØÖ ÓÙ ÒÓÒº Ä ÒÓÑÖ ØÓØÐ ³Ó ÖÚØÓÒ Ò ¹ ÚÒØ ÐÓÖ ÐØÓÖº ØØ Ù ÔÖÓØÓÓÐ ÑÒÕÙ ÒÓÖ ÒØØÑÒØ ÖÙÙÖ Ò ÒØÓÒ ØØ ØÕÙº ÆÓÙ Ö ÓÐÚÓÒ ØÓØÐÑÒØ ÔÖÓ¹ ÐÑ Ò Ð ÔÖØ ¾º º½º ÂÙ ØÓÒ ÑÒØÒÒØ ÒÓØÖ ÓÜ ÑÓÐ ØÓÒº ¾ ÓÒØÓÒÒÐÐÑÒØ Ð ÓÒÒ ½ Æ º

67 ÀÈÁÌÊ ½º ÈÊËÆÌÌÁÇÆ Í ÈÊÇÄÅ ½º º ÈÖÑÖ ÝÔÓØ Ò ÒÓØÖ ÔÖÓÐÑØÕÙ Ð ÒÚÙ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÖÒØ ³ ع¹Ö Ð³Ò ÑÐ ÑÔ ÕÙ Ü ØÒØ Ò Ð ÓÙ ¹ Óе ÕÙ ÓÒØ ÒÓÒ Ó ÖÚ Ö ØÒØ Ò ÒØÒÙ ÒÓÒÒÙ º ØØ ÖÒÖ ÔÖÓÔÖØ Ù Ø ÐÐ ÙÐ ÐÓÒ ÒÓÙ ÙÒ ÔÔÖÓ ØÝÔ ÑÓÐ ÙÔÖÔÓÔÙÐØÓÒ Ù Ò Ð ÒØÓÒ ½º º º Ò ÑÓÐ ÒÓÙ ØÒÙÓÒ Ð ÒÚÙ ÓÙ ÓØ ÕÙ ÓÒØ Ð ¹ ÑÒØ ½ Æ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÖÒØ Ø Ð ½ Ò ÕÙ ÓÒØ ÙÜ Ð³ÒØÐÐÓÒ Ó ÖÚº ØÒØ ÓÒÒ ÕÙ ÒÓÙ Ò ÒÓÙ ÒØÖ ÓÒ ÕÙ³ ÙÒ Ø ÙÒ ÙÐ ÖØÖ ØÕÙ ÔÖØÙÐÖ ÒÚÙ ÐÙÖ ØÐÐ Ì ÒÓÙ ÒØÖÓÒ Ð ÒÚÙ ½ Æ Ø ½ Ò Ø ÐÙÖ Ö¹ ØÖ ØÕÙ Ì ½ µ Ì Æ µ ÓÙ Ì ½ µ Ì Ò µ ÐÓÒ Ð º Ä Ø ÔÖÐÖ ³ÙÒ ÒÚÙ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÖÒØ Ó٠гÒØÐÐÓÒ ØÒØ ÒÖÐÑÒØ Ò ÑÙØ ÓÒ ÒÖ ÓÒ ÒÖÑÑÒØ Ð³ÒÚÙ ³Ò ½ Æ ÔÖ ØÐÐ Ì Ì µ Ó٠гÒÚÙ ³Ò ½ Ò ÔÖ ØÐÐ Ì Ì µ º Ä ÐÓ ÔÖÓÐØ Ù ÑÓÝÒ ÐÕÙÐÐ ÒÓÙ Ó ÓÒ ÑÓÐ Ö Ð ØÖÙØÓÒ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÖÒØ Ø Ð ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓº ÆÓÙ ÚÓÒ ÐØÑ ÓÒ ÑÔÐÓ Ò Ð ØÓÒ ÔÖÒØ ØÒØ ÔÖ ÖÙÑÒØ ÖÔØ ³ÒÚÖÒ ØÓ ØÕÙ ÔÖ ÒÑÒØ ³ÐÐ ÕÙ ÔÖ Ø Ø ØØ ØÕÙ Õ٠гÓÒ ÔÙØ ÖØÖÓÙÚÖ Ò ÄÔÞ ¾ ÄÔÞ Ø ÅÒÓÒ¹ ÒØ Ò ÕÙ³Ù ÔØÖ ÕÙ ÓÒÖÒ Ð ÔÔÐØÓÒ ÔÖØÕÙ ÒÓ ØÖÚÙܺ ÈÖ ÐÐÙÖ ÒÓÙ ÚÓÒ ÑÓÒØÖ ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ ÔÖÒÖ Ò ÓÑÔØ ÔÖÓÐØ ÓÙÚÖØ ÖÒØ ÐÓÒ Ð ØÐÐ ÒÚÙ Ð ÔÓ¹ ÔÙÐØÓÒ ÔÖÒغ Ò Ø Ø ³ Ø Ð ÒÓÖ ÙÒ Ð Õ٠гÜÔÐÓÖØÓÒ ÔØÖÓÐÖ Ì ËØÙ Ø ÓÙÒ Ö Ø ³ ع¹Ö ÕÙ ÔÐÙ Ð ØÐÐ ³ÙÒ ÑÔ Ø ÑÔÓÖØÒØ Ø ÔÐÙ Ð ÙÒ ÔÖÓÐØ ÓÖØ ³ÚÓÖ Ø ¹ ÓÙÚÖØ ØØ Ò Ð ÔÖÓ Ù ³ÜÔÐÓÖØÓÒº ÒÒ ÓÑÑ ÒÓ٠гÚÓÒ ÑÒØÓÒÒ Ò Ð ØÓÒ ½º½º ÒÓÙ ÒÓÙ ÓÒ ¹ ÖÓÒ ÜÐÙ ÚÑÒØ Ð³ ØÑØÓÒ Ù ÒÓÑÖ ÑÔ Ö ØÒØ ÓÙ¹ ÚÖÖ Ò ÕÙ ÐÙÖ ØÐÐ Ò Ð ÓÒØÓÒ ØÒÓÐÓÕÙ Ø ÓÒÓÑÕÙ ØÙÐÐ º ÆÓÙ Ò ÔÖÒÓÒ Ò Ò ÓÑÔØ Ò Ð ÔÖÓÖ ØÒÓÐÓÕÙ ÚÒÖ Ò Ð ÖÚÐÙØÓÒ Ö ÖÚ Ù ÓÙÖ Ù ØÑÔ ÙÖ Ð ÑÔ ÓÒÒÙ Ò ÙÒ ÒÖÓ ³ÚÓÐÙØÓÒ Ù ÔÖÜ Ù ÖÙغ ÆÓÙ Ò ÚÒÓÒ ÑÒØÒÒØ Ð ÑÓÐ ØÓÒ Ð ØÖÙØÓÒ Ð ØÐÐ ÑÔ Ò ÕÙ Ù ÔÖÓ Ù ÓÙÚÖØ ÔÖÓÔÖÑÒØ Ø º

68 ÔØÖ ¾ ÅÓÐ ØÓÒ Ò ÔØÖ ÒÓÙ ÓÒ ØÖÙ ÓÒ ÖÓÙÖÙ ÑÒØ ÒÓØÖ ÑÓÐ ÔÖÓ¹ Ð Ø Ð ØÖÙØÓÒ ØÐÐ ÑÔ Ù ÓÙ ¹ Óк ÆÓÙ ÓÑÑÒÓÒ ÔÖ ÒÖ ÒÓØÖ ÐÐ ³ØÙº Ðй ÒÓÙ Ø Ø ÔÖ Ð ÖØÖ ØÕÙ ÓÐÓÕÙ ÓÒØ ÒÓÙ ÚÓÒ ÙÖÖ Ð³ÓÑÓÒØ Ò ÕÙ ÒÓØÖ ÒØÐÐÓÒ ÓØ ÖÔÖ ÒØغ ÆÓÙ ÓÖÑÙÐÓÒ Ò ÙØ ÔÖ¹ ÑÒØ Ð ÝÔÓØ ÒÓØÖ ÑÓк ÆÓÙ ØÖÑÒÓÒ ÔØÖ ÔÖ Ð ÓÖÑÐ ØÓÒ ÓÑÔÐØ Ò ÕÙ ÚÖ ÒØÖÔÖØØÓÒ ÖÒÖº ¾º½ ÖØÖ ØÕÙ ÓÐÓÕ٠гÒØÐÐÓÒÒ ÓÑÑ ÓÒ Ð³ ÚÙ Ð Ò Ù ÔØÖ ½ Ò Ð ÑÓÐ ÓÒ ØÖÙÖ ÒÓÙ ÐÐÓÒ ÑÐÖ Ð³ÜÔÐÓÖØÓÒ ÔØÖÓÐÖ ÙÒ ÓÒ ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ¹ ÓÒ ÒÐ Ù Ò ³ÙÒ ÔÔÖÓ ØÝÔ ÑÓÐ ÙÔÖÔÓÔÙÐØÓÒ º ØÓÒ ½º º µº Ä ÔÖÑÖ ÕÙ ØÓÒ ÔÓ Ö Ò Ð ÑÖ ØØ ØÕÙ ØÓÒ ³ÙÒ ÔÖÓØÓÓÐ ÓÒ Ø ÐÐ Ù ÓÜ Ø Ù ÑÓ ÓÒ ØØÙØÓÒ Ð³ÒØÐÐÓÒ Ó ÖÚØÓÒ º Ò Ø ÙÖ Ø ÒØÐÐÓÒ ÒÓÙ ÐÐÓÒ Ö ØÑØÓÒ ÔÖÑØÖ ÒÓÒÒÙ ÕÙ ÓÒØ Ò ÐÙ ØÖ ÒØÖÒ ÕÙ º ÁÐ Ø ÓÒ Ò Ö ³ ÙÖÖ Õ٠гÒØÐÐÓÒ ØÖÚÐ Ø ÓÑÓÒ Ò ÔÖÑØÖ ³ ع¹Ö ÕÙ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ Ó ÖÚ Ø Ò ÖÔÖ ÒØØÚ ³ÙÒ ÙÐ Ø ÑÑ ÚÐÙÖ ÔÖÑØÖ Ø Ò³ Ø Ô ÓÒ ØØÙ ÔÐÙ ÙÖ ÓÙ ¹ÑÐÐ Ó ÚÐÙÖ ÚÖ º ÐÑÒÖØ ÐÓÖ ØÓÙØ ÔÖØÒÒ Ù ÔÖÓØÓÓÐ ³ ØÑØÓÒº ÇÖ ÔÖÑØÖ ØÒØ ÒÓÒÒÙ ÒÓÙ ÚÓÒ ÚÓÖ ÖÓÙÖ ³ÙØÖ ÚÖÐ ³ÒÓÖÑØÓÒ Ø ÙÜÐÖ ÓÒÒÙ ÕÙ ÚÓÒØ ÖÒØÖ Ð³ÓÑÓÒØ ÓÙØ ÒÓØÖ ÒØÐÐÓÒº Ù ÑÓÝÒ Ð ÖÔØÓÒ Ð Ò ÝÖÓÖÙÖ ØÙ Ò Ð ÔØÖ ½ ÒÓÙ ÐÐÓÒ ³ÓÖ ÒÓÙ ÒØÖ Ö ÙÜ ÚÖÐ ÙÜÐÖ ÔÖÒÖ Ò ÓÑÔØ ÔÙ ÒÓÙ ÖÒÓÖÓÒ Ð Ù ØØÓÒ ÓÒÒ Ò ½º º Ù Ø ÕÙ Ð ØÖÙØÓÒ Ð ØÐÐ ÑÔ ÔÙØ ØÖ ÓÖÖØÑÒØ ÖØ

69 ÀÈÁÌÊ ¾º ÅÇÄÁËÌÁÇÆ ÔÖ ÙÒ ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ Ò ÔÒÒØ ÕÙ ³ÙÒ ÙÐ ÔÖÑØÖº ÆÓÙ ÒØÓÒ ÔÖÑØÖ ÓÑÑ ÙÒ Ñ ÙÖ ØÒØ ØØ ØÕÙ ÕÙ ÓÐÓÕÙµ ÓÒÒØÖØÓÒ Ø ÙØÓÒ Ò ØÐ ÖÒÖ ÔÓÒغ ¾º½º½ ÓÜ Ð³ÐÐ Ù Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖ Ò ÒÓØÖ Ö ÒÓÙ ÖÓÒ ÚÒØ ØÓÙØ ÖÒØÖ ÙÒ ÖØÒ ÓÑÓ¹ ÒØ ÓÐÓÕÙ ÒØÖ Ð ÑÔ ÕÙ ÒÓÙ ÓÒ ÖÓÒ Ò ÒÓØÖ Ò¹ ØÐÐÓÒº Ä ÚÖÐ ÙÜÐÖ ÕÙ ÒÓÙ ÐÐÓÒ ÔÖÒÖ Ò ÓÑÔØ ÔÓÙÖ ³ ¹ ÙÖÖ ØØ ÓÑÓÒØ ÓÒØ ÓÒ ÚÖÐ ÕÙÐØØÚ ÖÐØÚ ÔÖÑØÖ ÓÐÓÕÙ Ð ÞÓÒ ÓÖÔÕÙ Ò ÐÕÙÐÐ ÒÓÙ ÓÒ ¹ ÖÓÒ ÒÓØÖ ÒØÐÐÓÒ ³Ó ÖÚØÓÒ º Ä ÒÓÑÖ ÚÖÐ ÓØ ØÖ Ó ÓÒ ÓÔÔÓÖØÙÒº Ò Ø Ð³ÓÒ ÚØ ÖÒØÖ Ð³ÓÑÓÒØ ³ÙÒ ØÖÓÔ ÖÒ ÒÓÑÖ ÚÖÐ ÓÒ ÖÖÚÖØ ÙÒ ÐÐ ³ØÙ ØÖÓÔ ÔØØ ÔÓÙÚÒØ ÐÐÖ Ù ÕÙ³Ù ÒÚÙ Ù ÑÔµ Ø ÓÒ ÙÒ ÒÓÑÖ ³Ó¹ ÖÚØÓÒ Ò Ù ÒØ ÔÓÙÖ ÓØÒÖ ØØ ØÕÙ Ð º Ë ÐÐ ÓÒØ ØÖÓÔ ÔÙ ÒÓÑÖÙ Ò ÖÚÒ ÓÒ Ö ÕÙ ³ÑÐÑÖ ÔÐÙ ÙÖ ÓÙ ¹ÑÐÐ ÒÓÒ ÓÑÓÒ Ò ÖÐغ ÁÐ Ø ÓÑÑÙÒÑÒØ Ñ ÕÙ³ÙÒ ÐÐ ³ØÙ ÔÔÖÓÔÖ ÓØ ÚÓÖ Ù ÔÐÙ Ð ØÐÐ ³ÙÒ Ò ÑÒØÖ ÚÓÖ ÄÖÖÖ ÈÖÖÓÓÒ ÓÙ ÃÓÒØÓÖÓÚ Ø Ðº µº ÓÑÑ ÒÓÙ ÚÒÓÒ ÐÚÓÖ ÙÒ Ò Ø Ò¹ ØÐÐÑÒØ ÙÒ ÓÖÔ ÓÐÓÕÙ ÖÔÖ ÒØÒØ ÙÒ ÔÖ ÓÒ Ò Ð ÖÓØ ØÖÖ ØÖº ÍÒ Ò Ø Ò ÙØ Ù ÔØÐ ³ØÖ Ð ÐÙ Ð ÙÔÖÔÓ ØÓÒ ÔÐÙ ÙÖ ØÝÔ ÖÓ¹ÑÖ ³ØÖ ÒÓÒ ÓÑÓÒ Ò Ð ÔÒÓÑÒ Ù Ò ÒØÖÒ Ø ØØÓÒÕÙ ÕÙ ÐÙ ÓÒØ Ø ÔÔÐÕÙ Ø ÓÒ ÔÖ ÒØÖ ØÖÙØÙÖ Ô ØÖ ÚÖ º Ä Ð ØÓÒ ÓÐÓÕÙ Ò ÑÒØÖ ÓÒÒ ÐÙ ÒÓѹ ÖÙÜ ØÖÚÙÜ ÒÓØÑÑÒØ ÈÖÖÓÓÒ Ø Ò³ Ø ÕÙ³Ù ÙØ ÒÒ ¼ ÕÙ Ð ÓÐÓ ÑÓÖÒ ÒØ Ð ØÝÔ ³ÒØØ ÓÐÓÕÙ Ù Ô¹ ØÐ ÔÖ ÒØÖ ÖÐØÓÒ ØÖÓØ ÒØÖ Ð ØÖÙØÓÒ ØÐÐ ÑÔ Ø Ð ØÖÙØÙÖ ØØÓÒÕÙ ÙØ ÓØ Ð ÓÒØÒÒØ ÚÓÖ ÈÖÖÓÓÒ ÃÐÑÑ ÓÙ Ñ ÓÒ Ø ÀÙÞÒ ¾ µº ØÖÚÙÜ ÓÒØ ÑÓÒØÖ Õ٠гÐÐ ³ØÙ ÕÙØ ÔÓÙÖ ÖÔÓÒÖ ÔÖÓÐÑ Ø Ð Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖº ØØ ØÖÙØÙÖ Ö ÔØ Ò Ø Ð Ó¹ ÖÒ ÔÖÑØÖ ÕÙ ÓÒØ Ð Ð ÒÓØÓÒ ÑÒØ ÓÑÑ ÖØ Ò Ð ØÓÒ ½º½º½º Ä ÒØÓÒ ÕÙ ÙØ Ø Ù Ñ ÓÒ Ø ÀÙÞÒ ¾ ÒØÓÒ ¾º½º½º ÇÒ ÒØ ÙÒ Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖ ÓÑÑ ÙÒ ÒØØ ÓÐÓ¹ ÕÙ ÒÐÙ Ò ÙÒ Ò ÑÒØÖ ÕÙ Ö ÔØ Ð ÓÖÒ Ö¹ ØÒ ÐÑÒØ Ø ÚÒÑÒØ ÒØÐ Ð ÓÖÑØÓÒ ³ÙÑÙÐØÓÒ Ô¹ ØÖÓÐÖ º ÐÑÒØ ÓÒØ Ð ØÝÔ ÖÓ ÑÖ Ð ÑÓ ÑÖØÓÒ ÔÖÑÖ Ø ÓÒÖµ Ø Ð ØÝÔ Ôº

70 ¾º½º ÊÌÊÁËÌÁÉÍË ÇÄÇÁÉÍË Ä³ÀÆÌÁÄÄÇÆÆ ÍÒ Ò ÑÒØÖ ÓÑÔÓÖØ ÓÒ Ò ÒÖÐ ÔÐÙ ÙÖ Ý ØÑ ÔØÖÓ¹ ÐÖ ÕÙ ÔÙÚÒØ ØÖ ÒØÖÐ º Ä Ò ÑÖ Ù ÆÓÖ ÔÖ ÜÑÔÐ ÓÑÔÓÖØ ØÖÓ Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖ ÓÒØ Ð³ÙÒ Ø ÓÑÒÒØ ÑÔ ÔØÖÓÐÖ Ð ÎÒ ÖÒ º ØÓÒ º º½µ Ø Ð ÙÜ ÙØÖ ÓÒØ Ó¹ ÑÒÒØ Þ ÅÓÖÝ ÖØ Ø ÒØÖÐ ÖÒµº ÁÐ ÙØ ÒÓØÖ ÕÙ ÖØÒ Ý ¹ ØÑ ÓÒØ ØÖ ÔØØ ÑÓÒ ³ÙÒ ÞÒ ÑÔ ÚÓÖ ÙÒ ÙÐ ÑÔµ Ø Ò ÔÙÚÒØ ÓÒ Ô Ö Ð³ÓØ ³ÙÒ ØÙ ØØ ØÕÙº ijÒØØÓÒ ÓÐÓÕÙ ³ÙÒ Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖ ÔÙØ ØÖ ÙÒ Ø ÜØÖ¹ ÑÑÒØ Ðº Ä Ò ÌÖÒ Ò Ð³Ó ÓÖ Ù ÓÐ Ù ÅÜÕÙ Ò ÕÙ Ð ÖÒ Ò Ù ÅÓÝÒ ÇÖÒØ ÔÖ ÜÑÔÐ ÓÒØ ÙÒ ÙÔÖ¹ ÔÓ ØÓÒ Ø ÙÒ ÒØÖÐÑÒØ ØÖÓ Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖ ÖÒØ ÓÙ ÔÐÙ º ÓÑÔÖÒÖ ÐÙÖ ØÖÙØÙÖ ÔÖ ÒÓÑÖÙ ÒÒ º ÍÒ Ó ÒØ Ð ÓÐÓÙ ØÐ ÒØ ÙÒ ÓÖØ ÖØ ³ÒØØ Ù Ý ØÑ Ø ÖØ ØÖØÖÔÕÙ ÕÙ ÖØ Ð ÖØÖ ØÕÙ ÚÖ ÐÑÒØ Ð ¹ ÒØÓÒ ¾º½º½º Ä ÙÖ ¾º½ Ø ÙÒ ÜÑÔÐ ÖØ ØÖØÖÔÕÙ Ù Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖ Ñ Ò ÄÝ ÚÓÕÙ ÔÖ Ð ÙÖ ½º½º ü Ù Ù ÖÑÑ ØÖÓÙÚ Ð³ÐÐ ØÑÔ ÓÐÓÕÙ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ð ÔÖÓ¹ ÓÒÙÖ ÖÓµ Ø Ð ÒØÙÖ ÖÓ Ó º Ä ÔÐ ÓÙÐÙÖ ÙÖ Ð ÓÐÓÒÒ Ð Ö ÖÚÓÖ Ø ÓÙÖ ÒÕÙÒØ Ö ÔØÚÑÒØ Ð ÔÖ Ò ÖÓ ÓÙÚÖØÙÖ ÖÓ Ö ÖÚÓÖ Ø ÖÓ ÑÖº Ä ÔÖ Ò ÑÔ ³ÙÐ ÓÙ Þ ÔÓÒØ ÒÓÖ Ø ØÓÐ Ð ÓÐÓÒÒ Àµ Ø ÔÓ Ð ÐÓÖ ÕÙ ÙÜ ÔÐ ÓÙÐÙÖ Ð Ø Ö ÖÚÓÖ ÓÒØ ÓÒØ Ø ÕÙ³ÙÒ ÔÐ ÓÙÐÙÖ ÓÙÖ ØÖÓÙÚ ÔÐÙ Ò ÔÖÓÓÒÙÖ Ö Ð ÝÖÓÖÙÖ ÑÖÒØ ØÓÙÓÙÖ Ò Ò Ò ÖØÓÒ Ð ÙÖµº Ë ÔÐÖ Ð³ÐÐ ³ÙÒ Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖ ÖÒØØ Õ٠гÒØÐÐÓÒ ÑÔ Ø ÓÐÓÕÙÑÒØ ÓÑÓÒº ÇÒ ÔÙØ ÐÓÖ ÙÔÔÓ Ö ÕÙ Ð ØÖ¹ ÙØÓÒ ØÐÐ ÑÔ Ð³ÒØÖÙÖ Ù Ý ØÑ Ø ÓÑÓÒ Ø ÕÙ Ð ØÐÐ ÓÙÖÒ ÒØ ÓÒ ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ³ÙÒ ÙÐ Ø ÑÑ ÐÓº ÁÐ Ö Ø ÐÓÖ ÖØÖ Ö ØØ ÐÓº ÆÓÙ ÒÓÙ ÔÔÙÝÓÒ ÐÓÖ ÙÖ Ð Ó ÖÚØÓÒ Ó¹ ÐÓÙ ÖØ Ò ½º¾º½ Ø ÙÖ Ð Ø ÕÙ Ð ÐÓ Ó ÖÚ ÔÙÚÒØ ØÖ ÔÖ Ò ÙÒ ÑÐÐ ÔÖÑØÖÕÙ Ò ÔÒÒØ ÕÙ ³ÙÒ ÙÒÕÙ ÔÖÑØÖ ÕÙ ³ÒØÖÔÖØ ÓÑÑ ÙÒ Ñ ÙÖ ÓÒÒØÖØÓÒ Ð ØÖÙØÓÒº ¾º½º¾ Å ÙÖ µ ÓÒÒØÖØÓÒ Ø ÒÓØÓÒ ³ØØ Ä ÓÐÓÙ ÓÒØ ÔÙ ÐÓÒØÑÔ ÓÒ ØØ ÕÙ³Ð Ü Ø ØÖ ÑØÕÙ¹ ÑÒØ ÙÜ ØÝÔ ØÖÙØÓÒ ØÐÐ ÑÔ Ð³ÒØÖÙÖ ³ÙÒ Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖ ÓÒÒº ËÙÖ Ý ØÑ Ø ÑØÙÖ ½ Ð ÜÔÐÓÖØÙÖ ÓÒØ ÔÖÙ Õ٠гÓÒ ÔÓÙÚØ Ó ÖÚÖ ØÖÙØÓÒ ÓØ ØÖ Ò¹ ÐØÖ ÓØ ÔÐÙØØ ÓÑÓÒ Ò Ð Ò Ó Ð ØÖÙØÓÒ ØÐÐ ½ Ä Ý ØÑ ÑØÙÖ ÓÒØ Ý ØÑ ÜÔÐÓÖ ÔÙ ÒÓÑÖÙ ÒÒ ÙÖ Ð ÕÙÐ ÓÒ ÔÒ ÚÓÖ Ñ Ù ÓÙÖ ÙÒ ÖØÓÒ ÑÔÓÖØÒØ Ð³Ò ÑÐ ÑÔ ÕÙ Ü ØÒØ Ò ÖÐØ Ò Ð ÓÙ ¹ ÓÐ Ø ÒÓØÑÑÒØ Ò Ö Ð ÔÐÙ ÖÓ ØÖÙØÙÖ º

71 ¼ ÀÈÁÌÊ ¾º ÅÇÄÁËÌÁÇÆ º ¾º½ ÖØ ØÖØÖÔÕÙ Ù Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖ Ñ Ò ÄÝ ËÓÙÖ ÁȺ

72 ¾º½º ÊÌÊÁËÌÁÉÍË ÇÄÇÁÉÍË Ä³ÀÆÌÁÄÄÇÆƽ Ó ÖÚ Ò³ Ø Ô ØÖ ÔÖ ÖÒÖ ØÒØ ÖÐØÚÑÒØ ÖÖ Ø ÑÐÒØ Þ ÖØÖ ØÕÙ ÞÓÒ ÐØ ÓÑÑ Ð ÖÓÒ Ù ÐØ Ù ÓÒÓ ÔÖ ÜÑÔÐ º ØÓÒ º º¾µº Ä Ð ØÓÒ ÖØÖ Ò¹ ÐØÖ ÔÙØ Ö Ù ÑÓÝÒ ³ÙÒ Ò ÓÒÒØÖØÓÒ ÔÔÐ ØØ Ù Ý ØÑ ÕÙ Ú ÖÔÖ ÒØÖ Ð ÔÖÑØÖ ÓÖÑ Ð ÔÐÙ ÑÔÓÖØÒØ ÒÓØÖ ÑÓк ÖÚÓÒ Ò ÔÖÑÖ ÐÙ Ø Ù ÑÓÝÒ ÙÜ ÜÑÔÐ ÕÙ ÖÔÖ ÒØ ÙÒ Ò ÓÒÒØÖØÓÒº Ð ÓÒ ÙÒ Ò ØÒØ Ð ÝÖÓÖÙÖ Ø ÓÒ ÖÓÒ Ð ÖÔÖØØÓÒ Ö Ò ÙÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÓÒÒº ÁÒØÙØÚÑÒØ ÙÒ Ò ÓÒÒ¹ ØÖØÓÒ ÓÙ ³ÒÐØ ÐÓÒ Õ٠гÓÒ Ø ØØ ØÒ ÓÙ ÓÓÐÓÙµ Ø ÙÒ Ò ØÖÙÑÒØ Ñ ÙÖ Ð ÔÖØ Ð³ÐÐÓØÓÒ Ò Ð ØÖÙØÓÒ Ù ÑÓÒØÒØ ØÓØÐ Ö ÔÓÒÐ ÔÖÑ Ð ÒÚÙ º ÙÜ ÙÜ Ü¹ ØÖÑ ÓÒ ÔÙØ ØÖÓÙÚÖ Ð ØÖÙØÓÒ Ð ÔÐÙ ÒÐØÖ ÕÙ ÓØ ÐÐ ÕÙ ÐÐÓÙ ÙÒ ÙÐ ÔÖ ÓÒÒ Ð ØÓØÐØ Ð Ö ÔÓÒÐ Ø Ð ÔÐÙ ÐØÖ ÕÙ Ú ÑÒÖ Ð Ð Ö ÔÓÒÐ ÒØÖ ØÓÙ Ð ÒÚÙ º Ò Ð ÔÖÓÐÑ ÕÙ ÒÓÙ ÓÒÖÒ Ð ÒÚÙ ÓÒØ Ð ÑÒØ ³Ý¹ ÖÓÖÙÖ Ø ÐÙÖ Ö ÓÒØ ÖÔÖ ÒØ ÔÖ ÐÙÖ ØÐÐ º ÁÐ Ü Ø ÒÓÑÖÙ ÓÒ Ñ ÙÖÖ Ð ÖØÖ ÒÐØÖ ³ÙÒ ¹ ØÖÙØÓÒ ÚÓÖ ÓÙÖÖÓÙÜ µº ØÓÒ ÔÖ ÜÑÔÐ Ò Ð ØÖ¹ ÙØÓÒ Ò Ð ÓÙÖ ÄÓÖÒÞ Ø Ð³Ò Ò ÕÙ ÔÙØ ÐÙ ØÖ Óº ØÐÐÓÒ ÖÔÑÒØ ØØ ÔÔÖÓ Ö ÐÐ ÓÙÖÒØ ÙÒ Ú ÙÐ ØÓÒ ØÖ ÐÖ Ù ÓÒÔØ ÒÓÒ ØÖÚÐ Ñ ÙÖ ÓÒÒØÖØÓÒº ÜÓÒ ¹ÒÓÙ ÙÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ Ò ÒÚÙ º ËÐÓÒ Ð ÒÓØØÓÒ Ð ÕÙ Ò ÓÑÒ ÒÓÙ Ð ÓÒ ÔÖ ÓÖÖ ÖÓ ÒØ ÐÙÖ Ö Ô ½ Ô ¾ Ô Ò º ÓÒ ÖÓÒ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ½ Ò Ð ÔÖÓÔÓÖØÓÒ Õ Ö ØÒÙ ÔÖ Ð ÒÚÙ Ð ÔÐÙ ÔÙÚÖ Õ ½ ½Ò Ä ÓÙÖ ÄÓÖÒÞ ÓÒ Ø ÖÐÖ ÒØÖ ÙÜ Ò Ð ÖÖ ¼½ ¼½ Ð ÔÓÒØ Ò Õ µ ½Ò º ÆÓØÓÒ ÕÙ ØØ ÓÙÖ Ø Ò ÖÑÒØ ÓÒÚÜ Ø ØÙ ÓÙ Ð ÔÖÑÖ ØÖº Ä ØÖÙØÓÒ Ø ÐÓÖ ÔÖØÑÒØ ÐØÖ Ð ÓÙÖ ÄÓÖÒÞ Ø ÓÒÓÒÙ Ú Ð ÔÖÑÖ ØÖ Ø ÔÐÙ ÐÐ ³Ò ÐÓÒ ÔÐÙ Ð ØÖÙØÓÒ Ó ÖÚ Ø ÒÐØÖº ÁÐ Ø ÑÑ ÔÓ Ð ÒÖ ÙÒ ÖÐØÓÒ ³ÓÖÖ ÒØÖ Ð ÓÙÖ ÄÓÖÒÞ ÓÒ ÙÒ ÓÖÖ ÒØÖ Ñ ÙÖ ³ÒÐØ Ò ÖÒØ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÒÓÙ ÖÓÒ ÕÙ Ð ÔÖÑÖ ØÖÙØÓÒ Ø ÔÐÙ ÒÐØÖ ÕÙ Ð ÓÒ ÓÙÖ ÄÓÖÒÞ Ø Ò ØÓÙØ ÔÓÒØ ØÙ Ù ÓÙ Ð ÓÙÖ ÄÓÖÒÞ Ô Ô

73 ¾ ÀÈÁÌÊ ¾º ÅÇÄÁËÌÁÇÆ Ð ÓÒ ØÖÙØÓÒº Ø ÓÖÖ Ò³ Ø Ô ØÓØÐ ÔÙ ÕÙ ÙÜ ÓÙÖ ÄÓÖÒÞ ÔÙÚÒØ ÖÓ Öº Ä ÙÖ ¾º¾ ÔÖ ÒØ ÙÜ ÓÙÖ ÄÓÖÒÞ Ó ÙÜ ÐÓ ÈÖØÓ ÔÖÑØÖ Ö ÔØ Ø ½ ¾ Ò ÕÙ ÙÜ ÒØÐÐÓÒ ÐÓ Ò ³ÐÐÙ ØÖÖ Ú ÙÐÐÑÒØ ÐÙÖ ÔÖ ÓÒ Ø ÐÙÖ ÖØÖ ÒÐØÖº º ¾º¾ ÓÙÖ ÄÓÖÒÞ Ø ÒØÐÐÓÒ ÙÜ ÐÓ ÈÖØÓ ÔÖÑØÖ Ö ÔØ Ø ½ ¾º ÁÐ ÔÙØ Ù ØÖ ÒØÖ ÒØ Ñ ÙÖÖ Ð ÖØÖ ÒÐØÖ ³ÙÒ ¹ ØÖÙØÓÒ Ù ÑÓÝÒ ³ÙÒ ÙÐ Ò ÐÖº ÈÓÙÖ Ð ÓÒ ÔÙØ ÓÒ ÖÖ Ð³Ò Ò Ð ÙÜ Ó Ð³Ö ÓÑÔÖ ÒØÖ Ð ÓÙÖ ÄÓÖÒÞ Ø Ð ÔÖÑÖ ØÖº Ø Ò ÓÑÔÖ ÒØÖ ¼ Ø ½ ÒÕÙ ÕÙ ÔÐÙ ÚÐÙÖ Ø ÔÖÓ ½ Ø ÔÐÙ Ð ØÖÙØÓÒ Ø ÒÐØÖº ÁÐ ÚÙØ ¼ Ø ÙÐÑÒØ Ð ØÖÙØÓÒ Ø ÔÖØÑÒØ ÙÒÓÖѺ ÆÓØÓÒ ÕÙ Ø Ò Ø ÓÑÔØÐ Ú Ð ÖÐØÓÒ ³ÓÖÖ ÒØÖ Ð ÓÙÖ ÄÓÖÒÞº ÇÒ ÑÓÒØÖ ÕٳРÚÙØ Ô Ô ½Ò ¾Ò ¾ ½Ò ÁÐ Ü Ø Ò ÒØÒÙ ÚÖ ÓÒ ÓÒØÒÙ ÙÜ ÓÙØÐ º ÈÓÙÖ ÙÒ ÚÖÐ ÐØÓÖ ÓÒØÒÙ ÓÒÒ ÚÐÙÖ Ò Ê Ò Ø Ø Ô

74 ¾º½º ÊÌÊÁËÌÁÉÍË ÇÄÇÁÉÍË Ä³ÀÆÌÁÄÄÇÆÆ ÓÒØÓÒ ÖÔÖØØÓÒ ÒÚÖ Ð Ð ÓÙÖ ÄÓÖÒÞ ÔÓÙÖ ÕÙØÓÒ Õ Ä Ôµ Ø Ð³Ò Ò ÚÙØ ÐÓÖ Ô ½ ½ ص Ø µ ¼ ½ ¾ µ ¼ ½¾ Ù Ú Ùµ Úµ Ù Ú ÇÒ ÚÓØ ÐÓÖ ÙÖ ÙÜ ÜÔÖ ÓÒ ÕÙ³ÐÐ Ò ÓÒØ Ò ÕÙ Ð ØÖ¹ ÙØÓÒ ÓÒ Ö Ø ÒØÖк ÕÙ ÔÙØ ³ÒØÖÔÖØÖ ÔÝ ÕÙÑÒØ Ò ÖÐ ÒØ ÕÙ³ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ³ÙÒ ÐÓ ÒÓÒ ÒØÖÐ Ø Ù ÔØÐ Ö¹ ÐÖ ÒÚÙ ³ÙÒ ØÐÐ ÒØ ÕÙ Ù ÑÑÒØ ÖÒ ÔÓÙÖ ÑÒÖ Ð ÑÓÝÒÒ ÚÖ ½µ ÔÓÙÖ ÕÙ³Ð Ò ÚÒÒÒØ ÒÓÑÑÒ ÙÖÐ Ú Ð Ö Ø Ð ØÖÙØÓÒº Ä Ñ ÙÖ ÓÒÒØÖØÓÒ Ù Ò ÄÓ¹ ÖÒÞ ÔÖ ÐÓÖ ÓÒ Ò º ÓÙÐÚ ÓÒ Ð ÔÖÓÐÑ Ð Ð ØÓÒ Ñ ÙÖ ÓÒÒØÖØÓÒ Ò Ð ØÖÙØÓÒ ÒÓÒ ÒØÖÐ Ò ÒÖк ÍÒ ÓÐÙØÓÒ ÔÖØÐÐ ÔÖÓÐÑ ÔÙØ ØÖ ØÖÓÙÚ Ò Ð³ÔÔÖÓ Ð³ÓÒÓÑ Ø ÈÖØÓ ÕÙ ³ Ø ÒØÖ Ð Ò Ù Á Ñ Ð Ð ØÖÙØÓÒ ÖÚÒÙ ÒÚÙ ³ÙÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÓÒÒº ÈÓÙÖ Ð ÓÒ ÓÒ ØÙ ÈÖØÓ ÑÓÐ ØØ ØÖÙØÓÒ Ù ÑÓÝÒ ³ÙÒ ÑÐÐ ÐÓ ÔÙ Ò ³ ع¹Ö ÐÓ ÓÒØ Ð ÓÒØÓÒ ÕÙÙ ÖÔÖØØÓÒ ÓÒØ ÙØÝÔ ÚÙ Ò Ò ÔØÖ ½ É Øµ È Ì Øµ Ø «ÔÓÙÖ Ø ½ Ø «¼ ¾º½µ ÄÓÖ ÕÙ «½ Ð ÐÓ ÈÖØÓ Ø ÒØÖÐ Ø ÓÙÖ ÄÓÖÒÞ Ø ÓÒ Ò Ò ÓÒØ ÓÒÒ ÔÖ Ä Ôµ ½ ½ Ôµ «½ «Ø ½ ¾«½ ËÙÖ Ð ÙÖ ¾º¾ Ð Ò Ò ÓÒØ ÓÒ Ö ÔØÚÑÒØ ¼ ¾ Ø ¼ ¾º ÁÐ Ø ÒÓØÖ ÕÙ ÔÓÙÖ ØÖÙØÓÒ Þ ÓÒÒØÖ Ð ÚÐÙÖ ØÓÖÕÙ Ð³Ò Ò ÔÙØ ØÖ Þ ÐÓÒ Ð ÚÐÙÖ ÑÔÖÕÙ ÐÙÐ ÙÖ ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ÑÙк Ä ÔÖÑØÖ «ÒÔÒÑÑÒØ ÚÐÙÖ ³ÒØÖÔÖØ ÐÙ ÙÐ ÓÑÑ ÙÒ Ñ ÙÖ ÓÒÒØÖØÓÒº ÁÐ Ø Ò Ø ÐÖ ÕÙ ÔÐÙ «ÖÒØ Ø ÔÐÙ Ð ÔÖÓÐØ ÒÖÖ ÐÖ ÓØ ÚÒØ Ð Ø ÔÐÙ Ð ØÖÙØÓÒ ÚÒØ ÐÓÖ ÐØÖ Ø Ú¹ÚÖ º ÁÐ ÚÒØ ÓÒ ÔÓ Ð ÕÙÒØÖ Ð ÖØÖ ÒÐØÖ ³ÙÒ ØÖÙ¹ ØÓÒ ÑÑ ÒÓÒ ÒØÖÐ ÔÓÙÖ ÔÙ ÕÙ³ÐÐ ÔÔÖØÒÒ ÐÐ ÐÓ ÔÙ Ò Ö Ù ØÑÒØ Ð ÚÐÙÖ ÓÒ ÜÔÓ ÒØ ÖØÖ ØÕÙº

75 ÀÈÁÌÊ ¾º ÅÇÄÁËÌÁÇÆ ÈÓÙÖ ÐÐÖ ÙÒ ÔÙ ÔÐÙ ÐÓÒ Ò Ö ÓÒÒÑÒØ ÓÑÑÒØ ÓÒÒÖ ÙÒ Ñ ÙÖ ÓÒÒØÖØÓÒ ³ÙÒ ØÖÙØÓÒ ÒÓÒ ÒØÖÐ ÕÙ Ò³ÔÔÖØÒ¹ ÖØ Ô Ð Ð ÓÒØÓÒ ÔÙ Ò ÈÖ Ð ÌÓÖÑ ÒØÖÙÜ ÄÑØ ÄÚÝ ÖÐØ ÙÜ ÐÓ ØÐ ÚÓÖ ÖÙÓ Ø Ò Ø ÐÐÖ ¼ µ ÙÒ ÐÓ ÒÓÒ ÒØÖÐ ÓÙ ÔÐÙ ÒÖÐÑÒØ Ò ÔÓ ÒØ Ô ÑÓÑÒØ ³ÓÖÖ ¾µ ØÖÓÙÚ ØÓÙÓÙÖ Ò Ð ÓÑÒ ³ØØÖØÓÒ ³ÙÒ ÐÓ Ø «¹ ØÐ ÓÒØ Ð Ò Ø ³ÖØ ÓÑÑ Ð ÔÖÓÙØ ³ÙÒ ÓÒØÓÒ ÚÖØÓÒ ÐÒØ ÓÑÑ ÙÒ ÐÓÖØѵ ÔÖ ÙÒ ÓÒØÓÒ ÔÙ Ò ÓÑÑ Ð Ò Ø ³ÙÒ ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓº ijÜÔÓ ÒØ ÔÔÖ ÒØ Ò ØØ ÐÓ ØÐ ÓÙ ÔÐÙ ÔÖ ÑÒØ Ò Ð ÓÒØÓÒ ÔÙ Ò Ð ÐÓ Øе ÔÙØ ÐÓÖ ØÖ ÔÖ ÓÑÑ Ò ÓÒÒØÖØÓÒ ÑÑ Ð ÐÓ ÔÖØ Ð¹ ÕÙÐÐ ÓÒ ³ÒØÖ Ò³ Ø Ô ÔÙÖÑÒØ ÙÒ ÐÓ ÔÙ Òº ÆÓØÓÒ ÕÙ Ð ÐÓ ÔÓ ÒØ ÑÓÑÒØ ³ÓÖÖ ÙÔÖÙÖ ¾ ÓÒØ ØÓÙØ Ò Ð ÓÑÒ ³ØØÖØÓÒ Ð ÐÓ ÆÓÖÑÐ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ ÒØÖÐ ÄÑØ Ð ÕÙ Ø ÐÙÖ ÖØÖ ÒÐØÖ ÚÒÒÒØ ÓÒ ÒÓÒ ÓÑÔÖРгÓÒ ÙØ Ð ÔÖÒÔ ÖØ ¹ Ù º Å ÐÐ ÓÒØ ÐÓÖ Ò ÔÖØÙÐÖ ÒØÖÐ Ø Ð ÓÙÖ ÄÓÖÒÞ Ø Ð³Ò Ò ÓÒØ ÐÓÖ ÔÖØÑÒØ Ð³Ö ÓÑÑ ÓÙØÐ Ñ ÙÖº ÆÓÙ ÚÓÒ Ò ÔÖ ÒØ ÒÓØÖ Ú ÓÒ ÙÒØÖ ÔÔÖÓ ÔÖÐÐÐ ÙÚ ÔÖ ÈÖØÓ Ø ÄÚÝ ÕÙ ÓÒØ ØÓÙØ ÙÜ ØÓØÐÑÒØ ÒÔÒÑÑÒØ Ð³ÙÒ Ð³ÙØÖ Ñ Ò ÚÒ Ð³ÒØÖØ ÐÓ ÔÙ Ò º ³ Ø ÔÓÙÖÕÙÓ ÒÓÙ ÔÔÐÓÒ ÒÐÑÒØ ØÖÙØÓÒ ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓº ÓÒÓÖÑÑÒØ ÙÔØÖ ½ Ó ÒÓÙ ÚÓÒ ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð ØÖÙØÓÒ ØÐÐ Ý ØÑ ÑØÙÖ ÔÙÚÒØ ØÖ ÔÔÖÓ ÔÖ ÐÓ ÄÚݹ ÈÖØÓ ÒÓÙ ÚÓÒ ÐÓÖ ÙÒ Ñ ÙÖ ØÓÙØ ÒØÙÖÐÐ ÐÙÖ ÖØÖ Ò¹ ÐØÖ ÓÑÑ ØÒØ Ð³ÜÔÓ ÒØ «ØÑÖ Ò ÔÖØÕÙµ Ð ÐÓ ÔÙ Ò ÔÔÖÓÒØ Ð ÑÙÜ Ð ØÖÙØÓÒ Ó ÖÚº ÇÖ Ð ÓÐÓÙ ÙØÐ ÒØ ÔÙ ÐÓÒØÑÔ Ð ÚÐÙÖ ÓÐÙ Ð ÔÒØ Ù ÖÑÑ ÄÓ¹ÄÓ ÕÙ ÖÔÔÐÓÒ ¹Ð Ø ÕÙ ¹ÐÒÖµ ÓÑÑ ÒØÙÖ ÓÒÒØÖØÓÒº ÒØÓÒ ¾º½º¾º ÇÒ ÔÔÐÐ ØØ ³ÙÒ Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖ Ð ÔÒØ Ù ÖÑÑ ÄÓ¹ÄÓ ØÐÐ ÑÔ Ù Ý ØѺ ÇÒ Ø Õ٠гØØ Ø ÓÒÒØÖ ½ ÔÖ ½ ÒØ ÐÔÒØ Ø ÓÖØ Ð Ò³Ü Ø ÕÙ ÕÙÐÕÙ ÖÓ ÑÔ ÕÙ ÓÒÒ¹ ØÖÒØ ØÓÙØ Ð Ñ Ö ÖÚ Ö Ð ØÐÐ ÑÔ ÖÓØ ÜØÖѹ ÑÒØ Úغ гÒÚÖ Ð ÔÒØ Ø Ð Ð ÖÓ Ò Ø Ò ÔÐÙ ÐÒØ Ø Ð ÑÓÒØÒØ ØÓØÐ Ö ÖÚ ÔÖ Ò ÙÒ ÒÓÑÖ ÑÔÓÖØÒØ ÑÔ ØÐÐ ÓÑÔÖÐ º

76 ¾º½º ÊÌÊÁËÌÁÉÍË ÇÄÇÁÉÍË Ä³ÀÆÌÁÄÄÇÆÆ ÆÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ ÑÒØÒÒØ ÙÒ ÄÑÑ ÕÙ ÔÖÑØ Ö Ð ÐÒ Ú Ð ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓº ÄÑÑ ¾º½º º Ë Ð³ÓÒ ÙÔÔÓ ÕÙ Ð ØÖÙØÓÒ Ó ÖÚ ÙØ ÜØÑÒØ ÙÒ ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ ³ÜÔÓ ÒØ «ÐÓÖ Ð³ØØ ÚÙØ ½«º ÊÑÖÕÙ Ð Ò Ö ÙÐØ Õ٠гØØ Ø ÓÒÒØÖ «½ ÔÖ «½ ÇÒ ÚÓØ ÓÒ ÕÙ Ð ÑÖØÓÒ ÒØÙØÚ Ø ÔÖ Ð ÓÐÓÙ Ð ÚÐÙÖ ½ ÕÙ ØÒÙ Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÔÖ Ù ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÓÒÒØÖ Ò³ Ø ÙØÖ ÕÙ Ð ØÒØÓÒ ÒØÖ ÒØÖÐØ ÔÖ ÖÖ Ò ÔÖØÕÙ Ø ÕÙ ÑÐ ÖØÖ ØÕÙ ÞÓÒ Ðص Ø ÒÓÒ¹ÒØÖÐØ ÓÒÒØÖ ÜØÖÑÑÒØ ÖÕÙÒص ÔÓÙÖ Ð ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ ÓÙ ¹Òغ ÈÖÙÚ ÆÓÙ Ò ÓÒÒÓÒ ÕÙ³ÙÒ ÙÖ ØÕÙ ÔÓÙÖ ÜÖ Ð º ËÓØ Ì ½ Ì Æ ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ÓÒØ Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ Ò ÖÑÑ ÄÓÄÓ Ø ØÒÒ ÐÒÖ ÔÒØ ³ ع¹Ö ³ØØ º ËÓØ Ì ½µ Ì Æµ гÒØÐÐÓÒ ÓÖÓÒÒ Óº ÇÒ ÔÓÙÖ ½ Æ ÐÓ Ì µ ÐÓ Ì Æµ ÐÓ Æ ½µ ¾º¾µ ÈÖ ÐÐÙÖ Ò ÒÓØÒØ É Æ Øµ ½ Æ Æ ½Á Ì Ø ½ Ð ÓÒØÓÒ ÕÙÙ ÖÔÖØØÓÒ ÑÔÖÕÙ Ó Ì ½ Ì Æ ÔÖ ÒØÓÒ ÓÒ ÆÉ Æ Ì µ µ Æ ½ ÓÒ Ò ÒØÒØ Ò ¾º¾ ÓÒ ÓØÒØ Ò ÓÒ ÐÓ Ì µ ÐÓ Ì Æµ ÐÓ Æ ÐÓ É Æ Ì µ µµ ÐÓ Ì ½µ ÐÓ É Æ Ì µ µµ É Æ Ì µ µ Ì ½µ ½ Ì µ ÇÒ ÖØÖÓÙÚ ÓÒ Ð ÓÖÑ Ð ÓÒØÓÒ ÕÙÙ ÖÔÖØØÓÒ Ð ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ ÓÒÒ ÔÖ ¾º½ ÔÓÙÖ Ð³ÒØÐÐÓÒ ÒÓÖÑÐ Ì µ Ì ½µ µ ½Æ Ø Ð³ÓÒ ÓÒÐÙØ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ ÐÚÒÓ¹ÒØÐк

77 ¾º¾ ÀÈÁÌÊ ¾º ÅÇÄÁËÌÁÇÆ ÈÖ ÒØØÓÒ Ø ÝÔÓØ Ù ÑÓÐ Ò Ð ØÓÒ ÔÖÒØ ÒÓÙ ÚÓÒ Ñ Ò ÔÐ ÕÙÐÕÙ Ð ÓÒ ØÖÙØÓÒ ÒÓØÖ ÑÓк ÆÓÙ Ð ÓÖÑÙÐÓÒ ÓÒ ÔÐÙ ÔÖ Ò ØØ ÔÖغ ÆÓÙ ÙÔÔÓ ÓÒ Ò Ð ÙØ Õ٠гÓÒ ÔÐ Ò ÙÒ Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖ Ò ÒØ ÓÒÒº ¾º¾º½ Ä ØÐÐ ÑÔ Ø Ð ÐÓØÐÐ ÆÓÙ ÓÒ Ð³ÝÔÓØ ÕÙ Ð ØÖÙØÓÒ ØÐÐ ÑÔ ÔÙØ ØÖ ÓÖÖØÑÒØ ÔÔÖÓ ÔÖ ÙÒ ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓº Ä³Ò ÑÐ ØÐÐ ÑÔ ÜÔÖÑ Ò ÅÔµ Ü ØÒØ Ò Ð ÒØÙÖ Ø ÓÒ ÑÓÐ ÔÖ ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ººº Ì ½ Ì Æ ÙÕÙÐ ÓÒ Ó Ð ØØ ØÕÙ ³ÓÖÖ Ì ½µ Ì Æµ µ ³Ø Æ ÒÓÒÒÙ ³ÙÒ ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ ÓÒÒ ÔÖ ¾º½ ÓÒØ Ð³ÜÔÓ ÒØ «Ø ÐÙ Ù ÒÓÒÒÙº Ò ÚÖØÙ Ð ÔÖÓÔÖØ ³ÒÚÖÒ ÔÖ ÒÑÒØ ³ÐÐ ÓÒÒ ÔÖ Ð ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ½º¾º ÒÓÙ ÙÔÔÓ ÖÓÒ ØÓÙÓÙÖ ÕÙ ÒÓØÖ ÒØÐÐÓÒ Ø ÒÓÖ¹ ÑÐ Ò ØÐÐ ³ ع¹Ö ÕÙ Ì ½µ ½ÐÓÖ ÒÓÙ ØÙÖÓÒ Ð ØÖÒ ¹ ÓÖÑØÓÒ Ì Ì ½µ µ ½Æ Ì µ ½Æº ÆÓÙ ÙÔÔÓ ÖÓÒ ÓÒ ØÓÙÓÙÖ Õ٠гÒØÐÐÓÒ Ú ÐÕÙÐ ÒÓÙ ØÖÚÐÐÓÒ Ø Ù ³ÙÒ ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ Ñ¹ ÒÓÖ ÔÖ ½ ÒÓÙ ÖÓÒ Ù Ò ½µº ÊÔÔÐÓÒ º ½º¾º½µ ÕÙ Ð ÐÓ Ù ÐÓÖØÑ ³ÙÒ ÚÖÐ ÐØÓÖ ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ Ø ÙÒ ÐÓ ÜÔÓÒÒØÐÐ ÑÑ ÔÖÑØÖº ÒØÓÒ ¾º¾º½º ËÓØ Ì ½ Ì Æ ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ÒÓÖÑÐ ØÐÐ ÑÔ ³ÙÒ Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖº ÇÒ ÔÔÐÐ ÒØÐÐÓÒ ÐÓØÐРгҹ ØÐÐÓÒ ½ Æ ÐÓ Ì ½ ÐÓ Ì Æ ÈÓÙÖ Ð ÙØ Ø ÒÓØÑÑÒØ Ò ÕÙ ÓÒÖÒ Ð ØÖÚÐ ³ ØÑØÓÒ ÔÖÑØÖ ÒÓÒÒÙ Ù ÑÓÐ ÒÓÙ ØÖÚÐÐÖÓÒ ÙÖ Ð³ÒØÐÐÓÒ ÐÓ¹ ØÐÐ ÔÐÙØØ ÕÙ ÙÖ Ð³ÒØÐÐÓÒ ØÐÐ ÖØÑÒغ ÆÓÙ ÙØÐ ÓÒ Ò Ø ØÒÕÙ ÖÐØÚ ÙÜ ÑÓÐ ÜÔÓÒÒØÐ Ø Ð ÑÒÔÙÐØÓÒ Ð ÐÓ ÜÔÓÒÒØÐÐ Ò ÓÒØÜØ Ø ÐÖÑÒØ ÑÙÜ ÔØ ÕÙ ÐÐ Ð ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ Ò ÕÙ Ð ÙÜ ÔÔÖÓ ÓÒØ ÔÖØÑÒØ ÕÙÚÐÒØ º ¾º¾º¾ Ä ÓÙ ¹ ÓÐ Ø Ð ÓÙÚÖØ Ä³Ò ÑÐ ÓÙÚÖØ Ø Ð³Ò ÑÐ ÑÔ ÕÙ ÓÒØ Ø Ñ Ù ÓÙÖ Ù ÕÙ³ ÙÓÙÖ³Ùº Ä³Ò ÑÐ ÐÓØÐÐ ½ Ò ¾ ÓÙÚÖØ Ø ÓÒ ÙÒ ÓÙ ¹Ò ÑРгÒØÐÐÓÒ ÐÓØÐÐ ½ Æ ÑÔ Ü ØÒØ Ò Ð ÓÙ ¹ Óк ¾ Ð ÒÓÑÖ ÑÔ ÓÙÚÖØ Ò Ø ÓÒ Ò Ö ÓÒÒÙº

78 ¾º¾º ÈÊËÆÌÌÁÇÆ Ì ÀÈÇÌÀËË Í ÅÇÄ ÆÓÙ ÒØÖÔÖØÓÒ ÓÙÚÖØ ÓÑÑ ÙÒ ØÖ Ò ÖÑ Ò Ò¹ ÚÙ Ò ½ Æ º Ë Ð ØÖ ØØ ÕÙÔÖÓÐ Ð ÐÓ ³ÙÒ ÖØ ÐÓÖ ÐÖÑÒØ Ð ÑÑ ÕÙ ÐÐ ³ÙÒ Ø ½ Ò ÖØ ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ººº Ð ÑÑ ÐÓ ÜÔÓÒÒØÐÐ ÕÙ Ð µ ½Òº Å ØØ ÝÔÓØ Ò³ Ø Ô ØÒÐ Ö ÐÐ ÒÖØ ÕÙ Ð ÑÔ Ù ÓÙ ¹ ÓÐ ÓÒØ ÓÙÚÖØ Ù Ö Ù Ò ÔÓÔÙÐÖ Ù ØÖÑ ³ ع¹Ö ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ù Ñ ÐÓØÓ Ð ÕÙº ÇÖ Ð ÓÒ Ò ÙÐ ÑÓÒØÖ ÕÙ ÑÑ Ð³ÓÒ ÓÖØ Ù Ö Ò Ð ÓÙ ¹ ÓÐ Ð ÖÖ ³ÙÒ ÑÔ Ð ÔÖÓÐØ ÓÙÚÖØ ³ÙÒ ÑÔ Ü ÖØ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐ ØÐÐ Ø ÔÐÙ ÔÖ ÑÒØ ÓÒ ØÒÙ ÖØÓÖÔÕÙ ÔÖ ÜÑÔк Å Ò³ Ø Ô Ð ÙÐ Ò Ð ØÖ ÓÒ ÖÖº ¾º¾º Ä ÔÖ Ø ØÐÐ Ä ØÒÕÙ ØÝÔ Ó Ò ÓÔÝ ÕÙ ÓÑ ÓÐÓ Ø Ó¹ ØØ ØÕÙµ ÒØÖÚÒÒÒØ ÓÒ ÓÖØ Ò Ð ØÖ ÖØ ¹ Ù º ÐÐ Ð ÖÒÒØ ÙØÑÒØ ÒÓÒ¹ÕÙÔÖÓÐ Ò Ð Ò Ó ÐÐ ÒÒÖÒØ Ð ØÒÒ ÓÖ ÙÜ ÓØ ÔÖÓÐØ ³ØÖ ÓÙÚÖØ ³ÙØÒØ ÔÐÙ ÖÒ ÕٳРÓÒØ ÖÓ Ò ÙÒ ÙÒØ ÚÒØÙÐÐÑÒØ ÒÖµº Ò Ø Ð ÑØÖ ÓÐÓÙ ³ÜÔÐÓÖØÓÒ ÓÒ Ø Ù ØÑÒØ ÒØÖ Ò ÔÖÓÖØ Ð ÑÔ Ö ØÒØ ØÐÐ Ð ÔÐÙ ÑÔÓÖØÒØ ÔÓ Ð Ö ÓÒØ ÙÜ ÕÙ ÓÒØ Ð ÔÐÙ ÒÐÒ ØÖ ÖÒØÐ ÜÔÐÓØÖº ÆÓÙ ÔÔÐÓÒ ÔÒÓÑÒ ÔÖ Ø ØÐк ÆÓÙ ÔÖÒÓÒ ÓÒ Ò ÓÑÔØ Ð Ò Ð ØÖ ÓÙ ¹ÒØÒÙ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÒ ØÖ Ò ¹ÖÑ ÕÙÔÖÓе Ò ÒÓÙ ÓÒÒÒØ ÙÒ ÓÒ¹ ØÓÒ ÔÓÒÖØÓÒ ÒÓÒÒÙ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐ ÙÜ ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ ³ÙÒ ÐÑÒØ Ù ÓÙ ¹ ÓÐ Ò Ð³Ò ÑÐ ÓÙÚÖØ Ø Ù ÕÙ³ Ù¹ ÓÙÖ³Ùº ØØ ÓÒØÓÒ ÔÒ ÓÒ Ù ØÑÔ º Ä ÙØ ÓÒØÓÒ ÔÓÒÖØÓÒ ÓØÒÙ Ò ÒØÚÖÖ Ð ØÑÔ Ø Ò ÖÑÒØ ÖÓ Òغ Ä Ø ÕÙ ÔÐÙ ÓÒ Ø ÖÓ Ø ÔÐÙ ÓÒ Ø Ú Ð ØÙ Ø ÓÙÒ Ö Ø ÚÓÖ ÑÔÐÐ Ø ÄÖÖÖ ½ ÃÙÑÒ Å ÒÖ Ø ÑÖÑÒ ¾ ÏÓÖÓÛ ¾ Ø ÒÓÑÖÙÜ ÙØÖ µ ØÖÙØ ÓÒ ÔÖ ÙÒ ÝÔÓØ ÖÓ Ò ÙÖ Ð ÓÒØÓÒ ÔÓÒÖØÓÒº ÆÓØÓÒ ÕÙ ÔÓÙÖ Ð ÔÐÙÔÖØ ÙØÙÖ ÓÒØ ÃÙÑÒ Ø Ð Ø Ðº ½ µ Ð ÔÖ Ø ØÐÐ Ò³ Ø ÖÐØ ÕÙ³ ÙÒ ÓÒØÓÒ ÔÓÒÖØÓÒ ÔÖ ÓÑÑ Ð Ð³ÒØØ Ð³ÓÖÒ ØÑÔ ³ ع¹Ö ÚÒØ Õٳٹ ÙÒ ØÖ ºº ÙÙÒ ÓÙÚÖØ Ò ÓÒØ ØÙ º ÙØÖÑÒØ Ø Ð ÔÖÓÐØ ÓÙÚÖØ ³ÙÒ ÑÔ ÖØ ÖØÑÒØ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐ ØÐк ÆÓÙ ÓÑÑÒØÖÓÒ ØØ ÝÔÓØ Ò Ð ØÓÒ ÕÙ Ùغ ÎÒÓÒ ¹Ò ÑÒØÒÒØ ÙÒ ÔÖÑÖ ÓÖÑÐ ØÓÒ ØØ ØÕÙ Ù ÑÓк

79 ¾º ÓÖÑÐ ØÓÒ ØØ ØÕÙ ÀÈÁÌÊ ¾º ÅÇÄÁËÌÁÇÆ Ò ØØ ÔÖØ ÒÓÙ ÑØØÓÒ ÖÓÙÖÙ ÑÒØ Ò ÔÐ Ð ÓÙØÐ ØØ ¹ ØÕÙ ÖÔØÓÒ Ù ÑÓÐ Ù Ò ¾º¾º ÆÓÙ ÓÑÑÒÓÒ ÔÖ ¹ ØÐÐÖ Ð ÑÓ ³ÒØÐÐÓÒÒ Ò ¹ÖÑ ÔÓÒÖ ÑÔ ÓÙÚÖØ Ù Ò Ð³Ò ÑÐ ÑÔ Ü ØÒØ Ò Ð ÓÙ ¹ Óк ÆÓÙ ÑÓÒØÖÓÒ ÒÓØÑÑÒØ ÕÙ Ð³Ò ÑÐ ½ Ò ÓÙÚÖØ Ø ÓÒØÓÒÒÐй ÑÒØ Ù Ø ÕÙ Ò Ø ÓÒÒÙ ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ³ÙÒ ÐÓ ÕÙ ³ÜÔÖÑ Ù ÑÓÝÒ Ð ÓÒØÓÒ ÔÓÒÖØÓÒ Ø Ð ÐÓ Ð³ÒØÐÐÓÒ ½ Æ ºÆÓÙ ÓÖÑÙÐÓÒ Ð ÝÔÓØ Ò Ö ÔÓÙÖ ÐÚÖ ÙÒ ÔÖÓÐÑ ³ÒØÐØ Ù ÑÓÐ Ø ÔÖ ÒØÓÒ ÒÒ Ð ÑÓÐ ÜÔÓÒÒØÐ ÙÕÙÐ ÒÓÙ ÓÙØ ÓÒ ÔÓÙÖ ÖÖ Ð ÐÓ Ð³ÒØÐÐÓÒ ½ Ò º ¾º º½ ÅÓ ³ÒØÐÐÓÒÒ Ò ÙÒ Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖ ÓÒÒ Ð Ü Ø ÙÒ ÒÓÑÖ Æ ÒÓÒÒÙ ÑÔ ØÐÐ ÙÔÖÙÖ ÙÒ ÙÒØ º ÓÑÑ Ù Ø ÔÖ Ð ÔÖØ ¾º¾º½ ÓÒ ÙÔÔÓ Ö Ò Ð ÙØ Ð³Ò ÑÐ ÐÓØÐÐ ½ Æ ÑÓÐ ÔÖÙÒÒØÐÐÓÒ ³ÙÒ ÐÓ ÜÔÓÒÒØÐÐ ÔÖÑØÖ «ÒÓÒÒÙº ËÙÐ ÙÒ ÒÓÑÖ Ò Ò Ø ÑÔ ÓÒØ Ø ÓÙÚÖØ Ð Ø Øº Ò Ð ÙØ ÒÓÙ ÙÔÔÓ ÖÓÒ Ø Ü Ø ÓÑØØÖÓÒ ÐÓÖ Ð ÔÒÒ Ò ØØ ÚÖÐ Ò Ð ÒÓØØÓÒ º ÆÓÙ ÖÚÒÖÓÒ ÙÖ Ð ÔØ ÝÒÑÕÙ Ø ØØÒ Ò Ð ÖÒÖ ØÓÒ ÔØÖ Ò ÕÙ Ò Ð ÔØÖ ÔÓÙÖ Ð ÔÔÐØÓÒ º ÆÓØÓÒ ½ Ò Ð³Ò ÑÐ ÐÓØÐÐ ÑÔ Ó ÖÚ º ³ Ø ÙÒ ÓÙ ¹ÒØÐÐÓÒ ½ Æ Ù Ò Ò ÑРص ÕÙ ÒÓÙ ÖÓÒ ÔÖ Ø ØÐÐ ÒÓÙ ÓÒÒÖÓÒ ÙÒ Ò ÑØÑØÕÙ ÔÖ ØÖÑ ÙÒ ÔÙ ÔÐÙ ÐÓÒµº ³ Ø Ö ÕÙ Ð ÔÖÓÐØ ³Ó ÖÚÖ ÙÒ ÑÔ ÐÓØÐÐ ÓÒÒ Ø ÓÒØÓÒ º ÈÓÙÖ ÖÖ ÑÓ ØÖ ÒÓÙ ØÖÚÐÐÓÒ ÓÒ ÓÒØÓÒÒÐÐÑÒØ Ð³ÒØÐÐÓÒ º ÆÓÙ ÑÓÐ ÓÒ Ð Ò Ð ØÖ Ù ÑÓÝÒ ³ÙÒ ÔÓÒÖØÓÒ Ò ÙÖ º ÁÐ Ü Ø ÔÐÙ ÙÖ ÓÒ ÓÒÚÓÖ ÙÒ ØÐ ØÖ Ò ÖÑ º ijÙÒ ÔÐÙ ØÙ Ø Ð ØÖ Ù ÓÒØ ÒÓÙ ØÐÐÓÒ Ð ÔÖÓØÓÓк Ä ÐØÙÖ ÔÙØ ÖÖÖ ÔÓÙÖ ÙÒ ÖÚÙ ØÖ ÓÑÔÐØ ÕÙÓÕÙ ÔÙ ÖÒØ Ð ØÓÖ ØÖ Ò ÖÑ º ÇÒ ØÖ Ð ÓØ Ò ½ Æ ÙÒ ÔÖ ÙÒº üõù ½ Æ Ø Ó ÙÒ ÔÓ µ ¾ Ê ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐÑÒØ ÙÕÙÐ Ð Ö ÕÙ ³ØÖ ÐØÓÒÒº ÈÓ ÓÒ Æ ½ µ ÆÓØÓÒ ÕÙ Ð ÚÐÙÖ ØØ ÙÒØ Ò³ Ô ÖÐÐÑÒØ ³ÑÔÓÖØÒ ØÒØ ÓÒÒ Ð ÔÖÓÔÖØ ³ÒÚÖÒ ÔÖ ÒÑÒØ ³ÐÐ Ð ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ ÚÓÖ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ½º¾ºµº Ò ÔÖØÕÙ ÒÓØÖ ÙÒØ Ö ½ ÓÙ ÚÒØÙÐÐÑÒØ ½¼ÅÔº

80 ¾º º ÇÊÅÄÁËÌÁÇÆ ËÌÌÁËÌÁÉÍ Ù ÔÖÑÖ ØÖ ÙÒ ¾ Æ Æ ÔÓÙÖ ÔÖÓÐØ ½ µ ³ØÖ ØÖ ÕÙ ÚÙØ ½ µ µ ÆÓØÓÒ ½ гÐÑÒØ ØÖ Ø ÔÓ ÓÒ ½ ½ ½ Æ ºÈÓÙÖ Ð ÓÒ ØÖ ÕÙ ÔÓÙÖ ¾ Æ Æ Ö ½ ÙÒ ÔÖÓÐØ ¾ µ ³ØÖ ÐØÓÒÒ ÕÙ ³ÜÔÖÑ ¾ µ µ ÈÆ ½ µ ½ µ µ ½ Ø Ò Ùغºº Ù Ò Ñ ØÖ Ù ÔÓÙÖ ¾ Æ Æ Ö ½ Ò ½ ÓÒ ÓØÒØ Ò µ µ ÈÆ ½ ÈÒ ½ µ ½ µ µ ½ Ò ½ ÇÒ ÔÙØ Ò ÙØ ³ÒØÖ Ö Ð ÒÓÑÖ ØÖ Ò ØÒØ Ü Ð ÔÖÓ¹ ÐØ Õ٠гÓØ Ø Ø ØÖ ÙÒ ÖÒ ÒÖÙÖ ÓÙ Ð Òº Ò Ð ÒÖÐ ÒÓÒ¹ÕÙÔÖÓÐ ÕÙ ÒÓÙ ÓÒÖÒ Ð ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ÙÚÒØ ÓÙÖÒØ ÙÒ ÓÖÑÙÐ ÐÙÐ ÐÑÒØÖ Ø ÜÔÐØ ØØ ÔÖÓÐØ Ù ÑÓÝÒ ÙÐ ÔÓÒÖØÓÒ ÒØÐ µµ ½Æº ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾º º½º ËÓÒØ ½ Æ Ø Ê ÙÒ ÓÒ¹ ØÓÒº ÈÓÙÖ Ò ¾ Æ Æ ÓÒÒÓØ Ò µ Ð ÔÖÓÐØ ÕÙ³ÙÒ ÔÔÖØÒÒ ÙÒ ÓÙ ¹Ò ÑÐ ØÐÐ Ò Ù ³ÙÒ ØÖ Ù Ò ÓÒØ Ð ÔÖÓ¹ ÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ Ù ÔÖÑÖ ØÖ ÓÒØ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐ ÙÜ µµ ¾Æ Æ º ÇÒ ÔÓ µ µ Ø Æ Ò µ Ò µ ½ µ ÇÒ ÐÓÖ Æ Ò µ ½ Æ ½ µæ Ò ½ µ ¾º µ Æ Ú Ð ÓÒÚÒØÓÒ Æ ¼ µ¼º ÔÐÙ ½ Ò µ Ò ¾ºµ

81 ¼ ÀÈÁÌÊ ¾º ÅÇÄÁËÌÁÇÆ ÊÑÖÕÙ ½µ Ð ÔØÓÒ ½ µ µ ÔÖÑØ Ò ÙØ ³Ó¹ ØÒÖ Ð Ò µ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ½ ƺ ÊÑÖÕÙ ¾µ ÑÐÖ Ð Ø ÖÐØÚÑÒØ ÐÑÒØÖ Ð ÓÖÑÙÐ ¾º µ ÒÓÙ Ò³ÚÓÒ Ô ØÖÓÙÚ ÖÖÒ ÕÙ Ò ÑÒØÓÒÒÒØ Ð³Ü ØÒº ÆÓÙ ÚÖÖÓÒ ÕÙ ÓÖÑ ÖÙÖ Ú Ø ÔÓÙÖØÒØ ÒÓØÖ ÔÓÒØ ÚÙ Ð ³ÑÔÓÖØÒØ ØÖÚÙÜ Ú ÒØ ÓÙÖÒÖ ØÑØÓÒ ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ Ù ÐÙ ÐÙÐ ÜØ º ÈÖÙÚ Ä³ÕÙØÓÒ ¾º µ ÑÓÒØÖ ÔÖ ÙÒ ÖÙÖÖÒ ÙÖ ÙÒ Ð¹ ÙÐ ÒÓÑÖÑÒغ ÆÓØÓÒ ÀÊ Ò µ ØØ ÕÙØÓÒ ÕÙ ÖÔÖ ÒØ ÒÓØÖ ÝÔÓØ ÖÙÖÖÒ Ù ÖÒ Òº ÀÊ ½ µ Ø ØÖÚÐ Æ ½ µ½º ÈÓÙÖ ÚØÖ Ð ÐÓÙÖÙÖ ÐÙÐ ÒÓÙ ÑÓÒØÖÓÒ ÀÊ ¾ µ µ ÀÊ µº Ä ÒÖÐ ÀÊ Ò ½ µ µ ÀÊ Ò µ ÑÓÒØÖÒØ Ö ÙÒ Ö ÓÒÒÑÒØ ÒÐÓÙº Ò ÒÓØÒØ µ Ð ÔÖÓÐØ ÕÙ Ø Ø ØÖ Ù ØÖÓ Ñ ØÖ Ü¹ ØÑÒØ ÓÒ µ ¾ µ µ ÇÖ Ð ÔÖÓÐØ ØÖÖ Ð ÐÑÒØ Ù ØÖÔÐØ µ Ò Ø ÓÖÖ ÜØÑÒØ Ø µ µ µ ½ µ µ µ ÓÒ µ ½ µ Æ ½ Æ ½ µ µ Æ Æ µ ½ µ µ µ Æ ½ ½ ½ ½ µ ½ µ Æ ½ ½ ½ µæ ¾ µ ÈÙ ÔÖ ÀÊ ¾ µóò ÕÙ Ø ÜØÑÒØ ÀÊ º ½ Æ Æ Æ

82 ¾º º ÇÊÅÄÁËÌÁÇÆ ËÌÌÁËÌÁÉÍ ½ Ä ÔÖÙÚ Ð ÓÖÑÙÐ ¾ºµ ÔÙØ ÓÒÚÓÖ ÔÐÙ ÙÖ ÓÒ ÒÓØѹ ÑÒØ ÔÖ ÓÒ ÖØÓÒ ÐÑÒØÖ ÒÓÑÖÑÒغ ÆÓÙ Ó ÓÒ ÔÐÙØØ Ð ÑÓÒØÖÖ ÔÖ ÙÒ ÖÙÖÖÒ ÕÙ Ø ÔÐÒÑÒØ ÔÔРгÕÙ¹ ØÓÒ ¾º µº ÆÓØÓÒ ÒÓÙÚÙ ÀÊ Ò µ гÝÔÓØ ÖÙÖÖÒ ÕÙ ÓÒ Ø ÔÓ ØÙÐÖ ÕÙ ¾ºµ Ø ÚÖº ÀÊ ½ µ Ø ÚÒØ Æ ½ ½ µ Æ ½ ÅÓÒØÖÓÒ ÀÊ Ò ½ µ µ ÀÊ Ò µºèö ¾º µ ÓÒ Æ ½ Ò µ Æ Æ Æ ½ ½ Æ ½ ½ ½ µ ½ ½ µ Æ ½ µ Æ µ ½ ½ µ µ ½ Æ ½ Ò ½ µ µ µ Ò ½ Ò ½ µ ½ µ µ ÈÙ Ò ÔÔÐÕÙÒØ ÀÊ Ò ½ µõù Ò ½ µ Ð ÚÒØ ÕÙ Æ ½ Ò µ ½ Ò ½µ Æ ½ µ Ò Ä ÙÖ ¾º ÑÓÒØÖ Ð Ö ÙÐØØ Ò ÖÓÙµ ³ÙÒ ØÖ Ù ÔÖ Ø ØÐÐ ÔÓÙÖ ÚÖ ÚÐÙÖ Ò ÙÖ ÙÒ ¼¼¹ÒØÐÐÓÒ ³ÙÒ ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ ÔÖÑØÖ ¼ Ò ÐÙµ Ú ÙÒ ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ Ù ÔÖÑÖ ØÖ Üµ Ô ÜºÄÙÖ ÓÑÔÐÑÒØÖ ¾º ÑÓÒØÖ Ð³ÚÓÐÙØÓÒ ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ ÑÔÖÕÙ Ò µ ½Ò¼¼ ÔÖ Ð ØÐк Ä ÓÖÑÙÐ ÖÙÖ Ú ¾º µ Ø ÔÓÙÖØÒØ ÒÙØÐ Ð Ò ÔÖØÕÙ Ö ÐÐ Ö¹ ÕÙÖØ ÙÒ ØÑÔ ÐÙÐ ÓÖÒØÙÖ Ø ÙÒ ÔØ ÑÑÓÖ ÒØ ÕÙ º ÈÓÙÖÐÑÓÒØÖÖ ÒÓÙ ÐÐÓÒ ÚÐÙÖ ÙÒ ÓÖÖ ÖÒÙÖ Ù ÒÓÑÖ ³ÓÔÖ¹ ØÓÒ ÐÑÒØÖ ØÓÒ Ø ÑÙÐØÔÐØÓÒ µ Ò Ö ÙÒ ÓÖÒØÙÖ ÔÓÙÖ Ð³ÑÔÐÑÒØÖº

83 ¾ ÀÈÁÌÊ ¾º ÅÇÄÁËÌÁÇÆ º ¾º ËÑÙÐØÓÒ ³ÙÒ ØÖ Ù ÔÖ Ø ØÐк Ò ØÖÓÙÚ Ð ÖÒ Ò Ð ØØ ØÕÙ ³ÓÖÖ Ø Ò ÓÖÓÒÒ Ð ØÐк

84 ¾º º ÇÊÅÄÁËÌÁÇÆ ËÌÌÁËÌÁÉÍ º ¾º ÈÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ ÑÔÖÕÙ Ó ÙÜ ØÖ Ð ÙÖ ¾º º Ò ØÖÓÙÚ Ð ØÐÐ Ø Ò ÓÖÓÒÒ Ð ÔÖÓÐØ ³Ò¹ ÐÙ ÓÒ Óº

85 ÀÈÁÌÊ ¾º ÅÇÄÁËÌÁÇÆ ËÓØ ÆÒµ Ð ÒÓÑÖ ³ÓÔÖØÓÒ ÐÑÒØÖ Ò Ö Ù ÐÙÐ ³ÙÒ Æ Ò µ ÔÓÙÖ ½ ƺ ijÕÙØÓÒ ¾º µ ÑÔÐÕÙ Ð ÖÐØÓÒ ÖÙÖÖÒ ÙÚÒØ ÆÒµ Æ ½µ Æ ½ Æ ½Ò ½µµ Æ ½µ ¾ Æ ½µ Æ ½Ò ½µ º Ò ½ ½ Ò ½ ½ Æ µ Æ µ Æ ½µ Æ Ò ½ ½µ Æ Òµ Æ ½µ Æ Ò ½µ Ä ÙÜÑ ØÖÑ Ù ÑÑÖ ÖÓØ Ð ÖÒÖ ÒÐØ Ø ÒØع ÑÒØ ÔÖÔÓÒÖÒغ ÇÒ Ò ÙØ ÕÙ Ð ÓÑÔÐÜØ ÐÓÖØÑÕÙ ÖÓØ Ù ÑÓÒ ØÓÖÐÐÑÒØ ÚØ Ò Ò Ø Æº ü ØØÖ ³ÜÑÔÐ ÙÒ ÑÔÐ ÔÖÓ¹ ÖÑÑ ÅØÐ Ö º º½µ ³ÔÔÐØÓÒ Ð ÓÖÑÙÐ ¾º µ ÔÓÙÖ Æ ¾Ø Ò ½¼ ÙÒ ÓÑÔÐÜØ ÐÓÖØÑÕÙ ÙÔÖÙÖ ½¼ ÑÐÐÓÒ ÑÐÐÖ ³ÓÔÖØÓÒ Ø Ô Ð ÔØ ÐÙÐ ³ÙÒ ÓÖÒØÙÖ ØÙÐ ÑÑ ØÖ ÔÙ Òغ ÇÖ Ò ÔÖÓÒ Ô ÚÙ ÕÙ Ð ÓÖÖ ÖÒÙÖ ÒÓ ÔÔÐØÓÒ ÔÖØÕÙ ÓÒØ Æ ½¼¼¼ Ø Ò ½¼¼ººº ØØ ÙÐØ Ù Ø ÒÓÑÖÙÜ ØÖÚÙÜ ÕÙ ÔÖÑØØÒØ ÓÒØÓÙÖÒÖ ÙØÒØ ÕÙ ÔÓ Ð ØÙÜ ÚÓÖ ÒÒÚ Ð µ ÐÙÐ ÔÓÙÖ ÚÐÙÖ Ð Ò µµ ½Æº Ä ØÖÚÐ ÕÙ ÑÐ ÓÒØÙÖ Ò ÓÑÒ Ø ÐÙ ÒØ ÊÓ Ò Ø º ÁÐ ÓÒ Ø ÓÙÖÒÖ ØÑØÙÖ ÑÔÐ Ò µ ÓÒÒ ÒØ Ð µ ÔÓÙÖ Ò Æ Æ º ØÑØÙÖ ÓÒØ Ø ÖÔÖ Ø ÔÔÐÕÙ Ò ÒÓÑÖÙÜ ÓÑÒ Ó Ð ØÖ ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ ÒÐ ÓÒØ ÙØÐ ÓÑØÖ ØÖÓÒÓÑ ØÑØÓÒ ØÝÔ ÔØÙÖ¹ÖÔØÙÖ ÓÒ¹ ÚÑÑÒØ Øºµº ÓÒÖÒÒØ Ð³ÚÐÙØÓÒ Ö ÖÚ ÔØÖÓÐÖ ØÓÒ ÒØÖ ÙØÖ ÀÓÐ Ø ÓÖÓÒ Ø Ð Ø Ðº ½ º ÖÒÖ ÔÐÒØ Ò ÙÒ ØÙØÓÒ Ó Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ Ò ÐÕÙÐÐ Ð ØÖ Ø ØÙ Ø Ò ³Ø ÚÒØÙÐÐÑÒØ ÒÓÒÒÙ ÕÙ Ø ÒÓØÖ º Ä ÓÒÒ Ò Ó٠г ØÑØÓÒµ ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ Ò µµ ¾Æ Æ Ø Ð Ð Ð³ ØÑØÓÒ Ö ÖÚ ÙÐØÑ Ú ÒÓØÑÑÒØ Ð ØÑØÙÖ ØÝÔ ÀÓÖÚØÞ¹ÌÓÑÔ ÓÒ ¼ ÓÑÑ ÒÓÙ Ð ÚÖÖÓÒ Ò Ð ÔØÖ º ÔÒÒØ ØÓÙ Ð ØÖÚÙÜ Ø ¹ Ù ÖÒÓÒØÖÒØ ØÓ٠гÙÐ Ð ÓÒÒ Ò ÔÖÓÖ µµ ¾Æ Æ ÕÙ Ø ØÖ ÐØ Ù ØÖ Ò ÔÖØÕÙº Ö ÙÜ ØÑØÙÖ ÊÓ Ò ÐÐ Ø ÕÙÚÐÒØ ØÑØÓÒ ÔÖ µ Ð ÓÒÒ Ò ÔÖÓÖ Ò µµ ¾Æ Æ º Ò ÐÙÖ ÖØÐ Ð Ø Ð ½ ÙÔÔÓ ÒØ ÔÐÙ ÕÙ Ð ÓÒØÓÒ ÔÓÒÖØÓÒ ÖÔÖ ÒØÒØ Ð ÔÖÓ¹ ÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ Ù ÔÖÑÖ ØÖ Ø Ð³ÒØغ ÇÒ ÔÖÐ ÐÓÖ ØÖ

86 ¾º º ÇÊÅÄÁËÌÁÇÆ ËÌÌÁËÌÁÉÍ ÖØÑÒØ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐ Ð ØÐк ³ÙØÖ ÙØÙÖ ÓÒØ Ä Ø ÏÒ ½ ÓÒØ ÓÒ Ö ÔÓÙÖ ÐÙÖ ÔÖØ ÕÙ ÔÔÖØÒØ ÙÒ Ð ÔÖÑØÖ ÓÒØÓÒ ØÝÔÕÙÑÒØ Ð Ð ÓÒØÓÒ ÔÙ Òµº ÓÜ Ø ÖØÖÖ Ø ÓÒ ÐÖÑÒØ ÙØк ÈÓÙÖÕÙÓ Ò Ô ÓÒ ÖÖ ÔÐÙØØ ÙÒ ÓÒØÓÒ ÐÓÖØÑÕÙ ÕÙ ÙÖØ Ð³ÚÒØ ÓÙÖÒÖ ÙÒ ÔÓÒÖØÓÒ ÐÓÐÑÒØ ÒÔÒÒØ Ð ÑÒ ÓÒ Ó ÖÚØÓÒ Ò Ð Ò Ù¹ ÚÒØ Ð ÔÓ ÑÔ ÔÖ Ò ÓÑÔØ Ø ÒÖÐÑÒØ ÙÒ ÙÒØ ÚÓÐÙÑ Ð Öк ÇÒ ÔÓÙÖÖØ ÓÒÚÓÖ Õ٠гÙÒØ ÓØ ÔÐÙØØ ÙÖÕÙ ÓÑÑ Ð³ØÒÙ ÖØÓÖÔÕÙ Ù ÑÔ ÓÙ ÒÓÖ ÕÙ³ÐÐ ÓØ ÑÒ¹ ÓÒ ½ ÓÑÑ Ð ÑØÖ Ù ÑÔ ÚÙ ÓÑÑ ÙÒ Ò ÑÐ ÓÑÔغ ÍÒ ÑÔ ÕÙ ÙÖØ ÙÒ ØÐÐ Ì ÔÓÙÖ Ð ÔÓ ÑÒ ÓÒ ½ ÙÖØ ÙÒ ØÐРгÓÖÖ Ì ¾ ÓÙ Ì ÔÓÙÖ Ð ÔÓ ÙÖÕÙ ÓÙ ÚÓÐÙÑÕÙ º ÁÐ Ø ÐÓÖ ÓÙØÙÜ ÓÒ ÖÖ ÙÒ ÔÓÒÖØÓÒ ÕÙ ÔÒ ÓÖØÑÒØ Ð ÑÒ ÓÒ Ð Ñ ÙÖ ØÐÐ Ó ÐÓÖ ÕٳР³Ø ØÓÙÓÙÖ Ù ÑÑ ÑÔº ÈÖÒÖ ÙÒ ÐÓ ÐÑÒ ØØ ÔÒÒ ÔÙ ÕÙ ÐÓ Ì µ ÐÓ Ì ¾ µ Ø ÐÓ Ì µ ÓÒØ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐ Ø Ò ÒØ ÓÒ ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ Ð º ÔÒÒØ ÔÖÒÒØ Ò ÓÒ ÖØÓÒ ÙÐØ Ù ØØÓÒ ÔÖÓÖ Ð³ÔÔÖØÒÒ ÓÒ Ò µ ÙÒ ÑÐÐ ÔÖÑØÖ ÒÓÙ Ó ¹ ÓÒ ÙÒ ÚÓ ÒÓÒ¹ÔÖÑØÖÕÙ ÔÓÙÖ ÚÐÙÖ Ð Ò µµ ¾Æ Æ ÖØÑÒغ Ò Ò ÒÓØÖ ØÖÚÐ ÖÔÔÖÓ ÐÙ ËÙÒ Ø ÏÓÓÖÓÓ ÕÙ ÓÒ ÖÒØ ÕÙ Ð ÐÓ ÓÙ ¹ÒØ ØÐÐ ÑÔ ÔÔÖØÒØ ÙÒ ÑÓÐ ÜÔÓÒÒØÐ Ø ÕÙ Ð ÔÓÒÖØÓÒ Ò Ø ÖÓ ÒØ Ø ØØÒØ ÓÒ ÑÜÑÙÑ Ð ½µ Ò Ð ÔÐÙ ÖÒ Ó ÖÚØÓÒº ÁÐ ØÑÒØ Ò ÙØ Ò ÓÒ Ñ¹ÔÖÑØÖÕÙ Ú ÝÔÓØ ÑÓÒÓØÓÒ ÔÖ ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ ÔÒÐ Ù Ò ÓÓ Ø Ò ÔÓÙÖ ÓÖÖÖ Ð ÑÒÕÙ ÖÙÐÖØ ÐÙÖ ØÑØÙÖº Ä ÔÖÓÐÑ Ù ÖÐ ÓÔØÑÐ ØØ ÔÒÐØ Ø ÓÙÐÚ Ñ ÔÒÒØ Ô ÓÖº ËÓØ ½µ Ƶ Ð ØØ ØÕÙ ³ÓÖÖ Ó Ð³ÒØÐÐÓÒ º ÄÐÓ Ù ØÙ Ø ÓÙÒ Ö Ø ³ÒØÖÔÖØ ÓÑÑ Ð Ø ÕÙ Ð ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ Ò µ µ ÓÒØ ÖÓ ÒØ Ò ÓÒØÓÒ ÔÐÙ ÙÒ ÓØ Ø ÖÓ Ø ÔÐÙ Ð ÙÒ ÔÖÓÐØ ³ÚÓÖ Ø ÓÙÚÖØ ÑÔÓÖØÒصº ÙØÖÑÒØ Ø Ò ÓÒØÓÒÒÒØ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ø Ò ÚÓÝÒØ Ð ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ Ò ËÙÔÔÓÖØ µ ¼½ ÓÑÑ ÙÒ ÓÒØÓÒ Ð ØÐÐ Ð Ö¹ ÚÒØ ÓÒ ÖÖ Ò ÓÑÑ ÖÓ Òغ ÆÓÙ ÖÓÒ ÑÒ ÑÔÓ Ö ØØ ÓÒØÖÒØ ÓÖÑ Ò ÖØÒ ÒÓ ØÑØÓÒ º ÁÐ ÔÓÙÖÖ ÒÓØÑÑÒØ ØÖ ÒØÖ ÒØ ÓÑÔÖÖ Ð ØÑØÙÖ ÓÒØÖÒØ Ø ÒÓÒ ÓÒØÖÒØ Ð ÑÓÒÓØÓÒº Ò Ð ÙØ ÒÓÙ ÐÐÓÒ Ù ØÖ Ð Ò Ø ØÖÚÐÐÖ ÓÒØÓÒÒÐÐÑÒØ Ù Ø ÕÙ Ò Ø Ü ÓÒ Ø Ù µ Ø ÒÓÙ ÓÑØØÖÓÒ ÍÒ ØÖÑ ÔÒÐØ Ø ÓÙØ Ð ÐÓ¹ÚÖ ÑÐÒ Ù ÑÓÐ ÔÓÙÖ ÖÒÖ ÔÐÙ ÔØØ ÕÙ Ð ÒÓÖÑÐ Ð ÚÖ ÑÐÒ Ó ÖØÒ ÓÖÑ Ò ÖÐ ³ ع ÑØÙÖ º Ò Ð³ÓÙÖÒ Ð ³Ø ÔÒÐ Ö Ð ØÑØÙÖ Ò Ð ÖÓ Ò ØÖÓÔ ÓÖغ

87 ÀÈÁÌÊ ¾º ÅÇÄÁËÌÁÇÆ ÐÓÖ Ð ÔÒÒ Ò ØØ ÚÖÐ Ò Ð³ÖØÙÖº ¾º º¾ ÅÓÐ Ò ÙÖ ÆÓÙ ÓÖÑÐ ÓÒ ÒÓØÖ ÑÓÐ ØÖ ØÝÔ ÙÔÖÔÓÔÙÐØÓÒ ÓÑÑ ÙÒ ÑÓÐ Ò ÙÖ ÖØÒ Ó ÖÚØÓÒ Ð ÑÔ ÒÓÒ ÒÓÖ ¹ ÓÙÚÖØ µº Ä Ö ÙÐØØ ÕÙ ÒÓÙ ÑÓÒØÖÓÒ Ò ØØ ØÓÒ ÓÒØ ÑÒ ¹ ØÑÒØ ÓÒ Ö ÓÑÑ Ð ÕÙ ÓÙ ÒØÙÖÐ ÔÖ Ð ÙØÙÖ ÕÙ ÒÓÙ Ð ÓÒØ Ò ÔÖ ÒØÐÐÑÒØ Ð Ø Ðº ½ Ø ËÙÒ Ø ÏÓÓÖÓÓ µº ÁÐ ÓÒØ ØÚÑÒØ ØÖ ÒØÙØ Ø ÒÓÙ Ò³ÚÓÒ Ô Ø Ò Ñ ÙÖ ØÖÓÙ¹ ÚÖ ÖÖÒ ÕÙ ÑØØÒØ Ò ÚÒ Ð ÚÖØÐ ÔÖÓÐÑ ØØ ØÕÙ ÕÙ ÔÓ ØØ ÑÓÐ ØÓÒº ÍÒ ØÖÚÐ ÖÓÙÖÙÜ ÙØ ØÖÓÙÚ Ò ÔÐÒÑÒØ Ù Øº ÈÓÙÖ ÖÒÖ ÓÑÔØ Ù ØÖ Ò ÖÑ ÒÓÙ ÓÒ ÖÓÒ Ð ÑÔ ÒÓÒ ÒÓÖ ÓÙÚÖØ ÓÑÑ Ò ÙÖ ØÓÙØ ÔÓÙÖ ½ Æ ÓÒ Ó ÙÒ ÚÖÐ Ò ÙÖ ÐÓ ÖÒÓÙÐÐ ÓÒØÓÒÒÐÐÑÒØ ÔÖÑØÖ µ È ½ µ µ È ¼ µ ½ µ ¾ºµ ÍÒ Ø Ó ÖÚ ÐÚÖÐ Ó ÚÙØ ½ ÓÒ Ú ÙÒ ÔÖÓÐØ µµ Ø ÒÓÒ Ó ÖÚ ÒÓÒº Ò Ð ÙØ Ø ³ÙÒ ÓÒ ÒÖÐ ÒÓÙ ¹ ÒÖÓÒ ÔÖ Ð ÐØØÖ Ð ÓØ Ó ÖÚ º ÒÖ ÓÖÖØÑÒØ ³ÙÒ ÔÓÒØ ÚÙ ÔÖÓÐ Ø ÒÚÙ Ó ÖÚ ÑÒ ÕÙÐÕÙ ÔÖÐÐ ÒØÓÒ ¾º º¾º ËÓØ ½ Æ ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ÐÓ Ò Ø Ø ÙÒ ÓÒØÓÒ ËÙÔÔÓÖØ µ ¼½ º ÇÒ Ý Ó ÙÒ ÒØÐÐÓÒ Ò ÙÖ ½ Æ ÓÑÑ ¹ Ù ÓÒÒ ÔÖ ¾ºµº ËÓØ Ð ÚÖÐ ÐØÓÖ ÚÐÙÖ Ò È Æ Æ µ Ò ÔÖ ¾ Æ Æ ½º ËÓØ Ò ½ Ò ÔÐÒØ ÓÒØÓÒÒÐÐÑÒØ Ù Ø ÕÙ Ò ÓÒ ÒØ Ð³Ò ÑÐ Ó ÖÚ ÔÖ ½ Ò ½ Ò ¾ º ÆÓÙ ÖÓÒ ÐÓÖ ÕÙ Ø ÙÒ ¹ ÓÙ ¹ÒØÐÐÓÒ º ÊÑÖÕÙ Ò ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÔÖØÙÐÖ Ð ÒÓÑÖ ³Ó ÖÚØÓÒ ½ Æ Ø ÐØÓÖº ÆÓÙ ÑÓÒØÖÓÒ ÔÖ Ð ÙØ ÕÙ³Ð Ø ÐÓ ÒÑÐ ÔÖÑØÖ Æ Ø µµµº ÖÓÒ ÑÒØÒÒØ Ð ÐÓ Ó ÖÚ Ø ÑÓÒØÖÓÒ Ò ÔÖØÙÐÖ ÐÙÖ ÒÔÒÒ ÓÒØÓÒÒÐÐÑÒØ Ù Ø ÕÙ ÐÙÖ ÒÓÑÖ Ò Ø Üº

88 ¾º º ÇÊÅÄÁËÌÁÇÆ ËÌÌÁËÌÁÉÍ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾º º º Ä³Ò ÑÐ ½ Ò Ó ÖÚ Ò Ò ¾º º¾ ÓÖÑ ÙÒ Ò¹ÒØÐÐÓÒ ÐÓ Ò Ø ÓÒÒ ÔÖ Üµ ܵ ܵ µµ Ü ¾ ËÙÔÔÓÖØ µ Ò ÔÖØÙÐÖ Ð µ ½Ò ÓÒØ ÓÒØÓÒÒÐÐÑÒØ ÒÔÒÒØ º ¾ºµ ÊÑÖÕÙ ½µ Ð Ø ÒÙØÐ ÔÖ Ö ÕÙ µµ ÓØ Ü ØÖ ÔÙ ÕÙ ÔÖ ÒØÓÒ µ Ø ÓÖÒº ÊÑÖÕÙ ¾µ Ð ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾º º ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð ÔÓÒÖØÓÒ ÔÖ ÔÖØÙÖ Ð Ò Ø Ò Ð ÖÒÒØ ÔØØ Ð Ó Ø ÔØØ Ø ÔÐÙ ÑÔÓÖØÒØ Ð Ó ÐÐ Ø ÐÚº Ä ÕÙÒØØ µµ ÔÔÖØ ÑÔÐÑÒØ ÓÑÑ ÓÒ ØÒØ ÒÓÖÑÐ ØÓÒ ÔÓÙÖ ÕÙ Ð ÓÒØÓÒ ÓØ ØÚÑÒØ ÙÒ Ò Øº ÈÖÙÚ ÒÓÙ ÖÓÒ Ð ÐÓ ÓÒØ ½ Ò ÓÒØÓÒÒÐÐÑÒØ Òº ËÓØ ½ Ò ¾È ËÙÔÔÓÖØ µµ Ò ÔÖ Ð ÓÖÑÙÐ Ý ÓÒ È ½ ¾ ½ Ò ¾ Ò Òµ È ½ ¾ ½ Ò ¾ Ò Òµ È Òµ ¾ºµ ÖÓÒ ³ÓÖ Ð ÐÓ º Ä µ ½Æ ÓÒØ ÐÓ ÖÒÓÙÐÐ Ò¹ ÔÒÒØ ÓÒØÓÒÒÐÐÑÒØ ÙÜ µ ½Æ ÔÖ ÔÖÓÔÖØ Ð³ ÔÖÒ ÓÒØÓÒÒÐÐ Ø ÐÓ ÖÒÓÙÐÐ ÐÐ ÓÒØ ÓÒ Ù ÒÓÒØÓÒÒй ÐÑÒØ ÐÓ ÖÒÓÙÐÐ ÔÖÑØÖ µµ È ½µ µ µ È ½ µµ µµ ÅÓÒØÖÓÒ ÔÐÙ ÕÙ³ÐÐ ÓÒØ ÒÔÒÒØ º ËÓØ ¾¼ ½ Æ ÓÒ ÒØ ¾ Æ Æ ½º ÇÒ Æ Ê È µ Ê Æ È ½ Ü ½ Æ Ü Æ µ Ê Æ ½ ¾ Æ ½ Ü µ Ü ½ Ü Æ È µ ½ Ü ½ Æ Ü Æ µ Ü µ Ü ½ Ü Æ Ü µ Ü ½ Ü µµ Ü µ Ü ½ Ü Æ ¾ µµ ½ µµµ Æ

89 ÀÈÁÌÊ ¾º ÅÇÄÁËÌÁÇÆ ØØ ÖÒÖ ÐØ ÙÖ Ð³ÒÔÒÒ µ ½Æº ÊÑÖÕÙÓÒ Ò ÙØ ÕÙ Ð ÔÖÓÐØ ÒÓÒ ÓÒØÓÒÒÐе г ÚÒÑÒØ Ò ÔÒ ÕÙ ½ Æ Ø ÕÙ Ò ¾¼½ Æ Ò ¾ºµ ÓÑÑ Ð³Ò ÑÐ Ò Æ ÚÒÑÒØ Ð ÖÙÒÓÒ ÖÓØ Ø ÙÒ Ò¹ ÑÐ ³ÚÒÑÒØ ÒÓÑÔØÐ Ð Ò Ö ÙÐØ ÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Ò Æ Æ Ð ÚÒØ È Òµ Ò Æ µµ ½ µµµ Æ Ø Ø ÓÒ ÐÓ ÒÑÐ ÔÖÑØÖ Æ Ø µµµº ¾ºµ ÆÓÙ ÐÐÓÒ ÑÒØÒÒØ ÔÔÐÕÙÖ ÙÒ ÑØÓ ÒÐÓÙ ÔÓÙÖ ÐÙÐÖ Ð ØÖÑ È È ½ ¾ ½ Ò ¾ Ò Òµº ÈÖ ¾ºµ ÓÒ È ¾¼½ Æ Ò È ½ ¾ ½ Ò ¾ Ò Ò µ Å ÔÓÙÖ ØÓÙØ ØÐ ÕÙ Ò ÓÒ Òº ijÒØÖ ØÓÒ Ø ÓÒ ÖÙØ Ù ÔÖÑÖ ÚÒÑÒغ ³Ó È È ½ ¾ ½ Ò ¾ Ò µ ¾¼½ Æ Ò ¾¼½ Æ Ò ¾¼½ Æ Ò ¾¼½ Æ Ò ¾ ½ Ò ¾ Ò µ µ Û Ü µ½á Ü µ Ü È Ò ½ ½ Û Ü µµ Ü µ Ü ½ Ü Æ Ê Æ ½ ¾ Ò ½ µµµ Æ Ò Û Ü µ Ü µ Ü ½ Ü Ò ½ Ò Ä ÚÖÐ ³ÒØÖØÓÒ ØÒØ ÑÙØØ Ð³ÒØÖÐ Ò Ð ÓÑÑ Ò ¹ ÔÒ ÕÙ Ò Ø Ð³ÓÒ Ò ÙØ ÕÙ È Ò Æ ½ µµµ Æ Ò ½ Ò Ò ½ ½ Û Ü µ Ü µ Ü ½ Ü Ò ¾º½¼µ

90 ¾º º ÇÊÅÄÁËÌÁÇÆ ËÌÌÁËÌÁÉÍ ÆÓÙ ÓÒÐÙÓÒ Ò ÙØ Ð ÔÖÙÚ Ò ÒØÒØ ¾º½¼µ Ø ¾ºµ Ò ¾ºµ È ½ ¾ ½ Ò ¾ Ò Òµ ½ µµ Ò ½ Ò Ò ½ Û Ü µ Ü µ Ü ½ Ü Ò ÕÙ ÓÒÒ Ð³ÒÔÒÒ ÓÒØÓÒÒÐÐ µ ½Ò Ø Ð ÓÖÑ ÚÓÙÐÙ Ð Ò Ø ÐÙÖ ÐÓº ¾º º ÈÖÓÐÑ ³ÒØÐØ ÇÒ ÔÙØ ÚÓÖ ÙÖ Ð ÓÖÑÙÐ ¾ºµ ÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ¼ º Ä Ò¹ ÑÒØ Ð ÓÒ ÒÚÖÒØ Ð Ò Ø Ó ÖÚ º Ò ÒÓ ØÑØÓÒ ÙØÙÖ Ð ÓÒØÓÒ ÔÓÒÖØÓÒ ÒÓÒÒÙ Ò ÝÔÓ¹ Ø ÓÑÔÐÑÒØÖ ÒÓÙ ÒÓÙ ÙÖØÖÓÒ ÙÒÔÖÓÐÑ ³ÒØÐØ Ù ÑÓк ³ Ø ÔÓÙÖÕÙÓ ÒÓÙ ÓÖÑÙÐÓÒ Ð ÝÔÓØ ÕÙ ÙÚÒØ ¹ ØÒÙÒØ Ð ÐÖ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ù ÓÒØÖÒØ Ð ÖÓ Ò ÀÝÔÓØ ÀÒµ Ø ÙÔÔÓ ØÐÐ ÕÙ ÑÜ µ½ Ò ½ ºº Ð ÑÔ ÕÙ ÖÐ Ð ÑÜ Ø ØÖÓÙÚ ÓÒ Ö Ð Ò³Ü Ø ÙÙÒ ÙØÖ ÑÔ ÑÑ ØÐÐ Ò ½ Æ º ØØ ÝÔÓØ ÕÙ ÑÐ ØÖ ÓÖÑÐÐ ÔÖÒ ØÓÙØ ÓÒ Ò ÐÓÖ Õ٠гÓÒ ÑÔÓ ÐÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ ÀÝÔÓØ Àµ Ø ÙÔÔÓ ÖÓ ÒØ Ø Æµ µ Òµ µ½ ºº Ð ÔÐÙ ÖÓ ÑÔ Ø ØÖÓÙÚ ÓÒ Öº ÓÑÑ ÒÓ٠гÚÓÒ ÚÐÓÔÔ Ò Ð ÔØÖ ½ ØØ ÖÒÖ ÝÔÓØ Ø ÒØÙÖÐÐ ÐÓÖ Õ٠гÓÒ ÚÙØ ØÙÖ Ò Ò ØÑØÓÒ Ö ÖÚ ÓÑÔØ ØÒÙ Ù ÖØÖ ÙØÑÒØ ÔÖ Ð ÐÓ ÄÚݹÈÖØÓ ÚÓÖ ÄÔÞ Ø ÅÒÓÒÒØ ÔÓÙÖ ÕÙÐÕÙ Ñ Ò ÚÒ ÑÔÖÕÙ µº ÒØÓÒ ¾º ºº Ò Ð ÔÖØÙÐÖ Ð Ò Ø «Ð ÐÓ ÜÔÓÒÒ¹ ØÐÐ ÔÖÑØÖ «ÒÓÙ ÒÓØÖÓÒ «Ð Ò Ø Ó ÖÚ ÓÒÒ ÔÖ ¾ºµº Ò ÔÖØÕÙ ÒÓÙ ÐÐÓÒ ØÑÖ ØØ Ò Ø ÚÖÐ Ó ÖÚ Ò ³Ò ÙÖ ØÑØÓÒ «Ø ÙÖØÓÙØ Ò ÙÒ ÔÖÑÖ ØÑÔ º ÖÒÖ ÒÓÙ ÔÖÑØØÖÓÒ Ò ÙØ ÓÒ ØÖÙÖ ØÑØÙÖ Ð³Ø ÐÓÐ Æ Ø Ù ÙÑÙÐ Ö ÖÚ Ë ÔÓÙÖ ÒÖº Ø ÓÑÔØÐ Ú Ð Ø ÕÙ Ð ÓÒØÓÒ Ò³ Ø Ò ÕÙ³ ÙÒ ÓÒ ØÒØ ÑÙÐØÔÐØÚ ÔÖ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð ÓÒØÓÒ ÔÓÒÖØÓÒ Ù ÔÖÑÖ ØÖº

91 ¼ ¾º ÀÈÁÌÊ ¾º ÅÇÄÁËÌÁÇÆ ÊØÖÓÔÖÚ ÓÒ Ð ÑÓÐ ÓÑÑ ÓÙØÐ ³Ò¹ ÐÝ Ð³Ø ³ÜÔÐÓÖØÓÒ ÆÓØÖ ÑÓÐ ØÒØ ÓÒ ØÖÙØ ÕÙÐ ØÝÔ ³ÒÓÖÑØÓÒ ÔÙعÓÒ ÖÙÔÖÖ Ð³ ØÑØÓÒ ÚÒÖ Ð ÓÒØÓÒ ÊÔÔÐÓÒ ÕÙ Ð ÓÒØÓÒ ÔÒ Ù ØÑÔ º ÜÓÒ ÒÓÙ ÙÒ Ø Ø ³ØÙ Ø ÒÓØÓÒ ÐÓÖ Ð ÔÒÒ Ò ØØ ÚÖÐ Ø º ØØ ÓÒØÓÒ ÖØ Ð ÔÓÒÖØÓÒ Ø ÕÙ ÑÔ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÖÒØ ØÐÐ Ü ÓÒÒ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐÑÒØ ÐÕÙÐÐ Ð Ø ÓÙÚÖØ ÚÒØ ÐØغ Ù ØÓÙØ ÙØ Ð³ÜÔÐÓÖØÓÒ ÔØÖÓÐÖ ØÖ ÔÙ ÑÔ ÓÒØ Ø ÓÙÚÖØ Ð ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ ØÒØ ÓÒ Ð ÔÓÙÖ ØÓÙ Ð ÐÑÒØ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÖÒØ ÜÔØ ÔÓÙÖ Ð ÐÑÒØ ÖÒ ØÐÐ ÔÙ ÒÓѹ ÖÙÜ Ø ØÖÓÙÚ ÖÔÑÒغ ü гÒÚÖ ÐÓÖ Õ٠гÜÙ ØÓÒ Ø ÔÖÓ Ð ÔÖÓÐØ ³ÚÓÖ Ø ÓÙÚÖØ ÓÒØ ÐÚ ÔÓÙÖ ØÓÙ Ð ÒÚÙ º ijÚÓÐÙØÓÒ Ù ÓÙÖ Ù ØÑÔ Ð ÓÒØÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ð ÔÖÓ Ù ÓÙÚÖØ ÑÔ Ù Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖ ÓÒ Öº ü ÙÔÔÓ Ö Õ٠гÓÒ ÓØ Ü ÙÒ ÓÖÒ ØÑÔ Ð Ø Ø ¼ Ð Ø ÐÖ ÕÙ Ð ÔÖÓ Ù Ø µ Ø¾Ê Ø ÙÒ ÔÖÓ Ù ÖÓ ÒØ Ò Øº ³ Ø ÑÑ ÙÒ ÔÖÓ Ù ÖÓ ÒØ ÓÒØÓÒ ÖÓ ÒØ ÕÙ ÔÐÙ Ø ÓÒ ÔÐ Ó٠гÝÔÓØ Àµº ÁÐ Ø ÐÓÖ ÒØÖ ÒØ ÖÖÖ ÓÑÑÒØ ÖÓ ÒØ Ð ÓÒØÓÒ Ø Ò ÓÒØÓÒ Øº Ö ØØ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÒ ÔÙØ ÒÐÝ Ö Ð³Ø ÔÓ ØÖÓÖ Ð³Ü¹ ÔÐÓÖØÓÒ ÔØÖÓÐÖ ÙÖ ÙÒ Ý ØÑ ÓÒÒº Ò Ø ØÐÐÓÒ ÙÜ º Ò Ð ÔÖÑÖ ÐÐÙ ØÖ ÔÖ Ð ÙÖ ¾º Ð ÓÒØÓÒ Ø ÓÒØ ÐÒØÑÒØ ÖÓ ¹ ÒØ º ØÖÙØ Ð Ø ÕÙ ÑÑ Ð ÔÐÙ ÖÓ ÓØ ÓÒØ Ù ØÒÒ ÚÓÖ Ø ÓÙÚÖØ Ú ÙÒ ÔÐÙ ÓÖØ ÔÖÓÐØ ÒÓÑÖ ÑÔ ØÐÐ ÔÐÙ ÑÓ Ø ÓÒØ ÙÜ Ù Ø Ñ Ù ÓÙÖº гÒÚÖ ÙÖ Ð ÔÖ ÒØ ÔÖ Ð ÙÖ ¾º Ð³Ø ÑÜÑÐ ³ÜÔÐÓ¹ ÖØÓÒ ÙÖØ ÙÔÔÓ Õ٠гÓÒ Ò ÓÙÚÖ ÜÐÙ ÚÑÒØ ÕÙ Ð ÔÐÙ ÖÒ ÑÔ Ö ØÒغ ÑÔÐÕÙ ÐÓÖ ÓÖÑ ÓÙÖ ØÝÔ ÓÙÖ Ò Ë ÚÓÖ Ò ÑÖ ³ ÐÖ ¼ ½ ÔÓÙÖ Ð Ø º ijØÙ Ø ÓÙ ÖØÖÓÔÖÚ ÓÒ ÓÙÖ Ø ÓÙÖÒØ ÓÒ Ù ÙÒ ÓÙØÐ ØÓÖÕÙ ³ØÙ Ð³Ø ³ÜÔÐÓÖØÓÒ ÕٳРÔÙعØÖ ÔÖØÙ¹ ÐÖÑÒØ ÔÖØÒÒØ ÑØØÖ Ù ÖÖ ³Ò Ð ÕÙ ³ÓÖØ ³Ü¹ ÔÐÓÖØÓÒ Ò ÙÒ ÖÓÒº Å ÚÒØ ØÓÙØ Ó Ð ÙØ ÔÓÙÚÓÖ ØÚÑÒØ ØÖ Ò Ñ ÙÖ ³ ¹ ØÑÖ Ø Ü Ð ÓÒØÓÒ Ø Ó٠гÙÒ Ó٠гÙØÖ ÝÔÓØ ÀÒµ ÓÙ Àµ ÕÙ Ø ÓØ Ù ÔØÖ ÙÚÒغ Ù Ò Ð ÒØÓÒ ½º º½º ÓÑÑ Ð ÒÓÑÖ ÔÙØ ³ÜÔÐÓÖØÓÒ ÓÖ Ù ÓÙÖ Ù ØÑÔ ÔÖ ÜÑÔк

92 ¾ºº ÊÌÊÇÈÊÎÁËÁÇÆ ½ º ¾º ÓÙÖ ÖÔÖ ÒØØÚ Ð ÓÒØÓÒ Ø ÔÓÙÖ Ø ½ ¾ Ò Ð ³ÙÒ ÜÔÐÓÖØÓÒ ÔÙ º º ¾º ÓÙÖ ÖÔÖ ÒØØÚ Ð ÓÒØÓÒ Ø ÔÓÙÖ Ø ½ ¾ Ò Ð ³ÙÒ ÜÔÐÓÖØÓÒ ØÖ º

93 ¾ ÀÈÁÌÊ ¾º ÅÇÄÁËÌÁÇÆ

94 ÔØÖ ØÑØÓÒ Ò ÙÒ ÑÓÐ ü ÔÖØÖ Ø Ò ØÒØ Ò ½ ØÒØ ÓÒÒ ÓÒÓÖÑÑÒØ Ð ØÓÒ ¾º º¾ ÒÓÙ ÙÔÔÓ ÓÒ ÕÙ ÒÓÙ ØÖÚÐÐÓÒ ÓÒØÓÒÒÐÐÑÒØ Ù Ø ÕÙ Ò ºº ÕÙ Ò ÐÓØÐÐ ÓÒØ Ø ØÚÑÒØ Ó ÖÚ º Ä ÙØ ÔØÖ Ø ÔÖ ÒØÖ Ð ØÑØÙÖ Ð ÓÒØÓÒ ÔÓÒÖØÓÒ Ò ÕÙ Ù ÒÓÑÖ ÑÔ Ö ØÒØ ÓÙÚÖÖ Ò ÓÒØÓÒ Ð ØÐÐ Ü Ð³ÚÒº ÆÓÙ ÑÓÐ ÓÒ Ð ÐÓ ÄÓÌÐÐ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÖÒØ ºº ÑÔ Ù ÓÙ ¹ Óе ÔÖ ÙÒ ÐÓ ÜÔÓÒÒØÐÐ ÔÖÑØÖ «ÒÓÒÒÙ Ø Ð Ò Ð ØÖ ÒØÖÔÖØ ÓÑÑ Ð ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ Ó ÖÚØÓÒ µ ÔÖ ÙÒ ÓÒØÓÒ ÔÓÒÖØÓÒ ÓÒ ØÒØ ÔÖ ÑÓÖÙÜ Ò¹ ÓÒÒÙ ÚÐÙÖ Ò ¼½ Ø Ò ÙÖ ÙÒ ÔÖØØÓÒ Üº Ä ÓÜ Ð ÔÖØØÓÒ Ð ÑÙÜ ÔØ Ø Ð³ÓØ Ù ÔØÖ º Ò Ð ÔÖÑÖ ÔÖØ ÔØÖ ÒÓÙ ÒÓÙ ÔÔÙÝÓÒ ÙÖ Ð ÔÖÓÔÓ ØÓÒ ¾º º ÔÓÙÖ ÓÒ ØÖÙÖ Ð ÓÖÑ ÔÖ Ð Ò Ø «º ÒØÓÒ ¾º ºµ ÕÙ ÒÓÙ ÐÐÓÒ ÖÖ ØÑÖ ÔÖ ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒº ÆÓÙ Ö ÓÐÚÓÒ Ò ÙØ Ð ÕÙØÓÒ ÚÖ ÑÐÒ Ù ÑÓÐ ³ÓÖ Ò ÒØÖÖ Ð ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÔÙ Ò Ð ÖÒÒØ ØÚº ÆÓÙ ÑÓÒØÖÓÒ ÒÓØÑÑÒØ ÙÒ Ö ÙÐØØ ÔÙ ÒØÙØ ÙÖ Ð Ø ÕÙ Ð ÓÒ ÔÙØ ÐÑÒØ ÙÖ Ù ÔÖÑÖº ÆÓÙ ÓÒÐÙÓÒ ÔØÖ Ò Ù ÒØ Ð³ ØÑØÓÒ Ø Ð ØÓÖ ÓÒ Ð ØÑØÙÖ ÒÙÜ Ù ÒÓÑÖ ÑÔ Ö ØÒØ ÓÙÚÖÖ Ò ÕÙ Ð ØÐк º½ ÈÖ ÒØØÓÒ Ù ÑÓÐ ÜÔÓÒÒØÐ ÆÓÙ ÖÓÒ ØÑÖ Ð ÓÙÔÐ «µ ÓÒ ÒÓÒ¹ÔÖÑØÖÕÙ Ò ÔÖ ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒº ÑÒÖ Ð ÕÙ ÒÓÙ ÚÖÖÓÒ ÕÙ Ð Ö ÓÐÙØÓÒ ÕÙØÓÒ ÚÖ ÑÐÒ ÑÓÒØÖ Õ٠г ØÑØÙÖ Ù Ñܹ ÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ Ø Ò ÖÑÒØ ÓÒ ØÒØ ÒØÖ ÙÜ Ó¹ ÖÚØÓÒ Ø ÒÙÐ Ò ÓÖ Ð³ÒØÖÚÐÐ ÑÒ ÑÜ º ÆÓÙ ÔÓÙÖÖÓÒ ½Ò ½Ò

95 ÀÈÁÌÊ º ËÌÁÅÌÁÇÆ ÆË ÍÆ ÅÇÄ ÓÒ ÐÓÖ ÓÒ ÖÖ ÕÙ Ø ÙÒ ÓÒØÓÒ ÓÒ ØÒØ ÔÖ ÑÓÖÙÜ ÓÒØ Ð ÙØ ØÙÒØ ÙÖ Ð Ó ÖÚØÓÒ ½ Ò º Ä ÐÓÐ ØÓÒ ÙØ Ø Ò ÑÔÓÖØÒ ÔÓÙÖ Ð ØÖÚÐ ØÓÖÕÙ ³ÓÔØÑ ØÓÒ ÕÙ Ùغ ÆÓÙ ÙÔÔÓ ÖÓÒ ÑÔÐÑÒØ ÓÒÒ ÙÒ ÔÖØØÓÒ Ò Ñ ÕÙÐÓÒÕ٠гÒØÖÚÐÐ Á ÑÒ ÑÜ Ò ÒØ Ð ØÐÐ Õ٠гÓÒ ½Ò ½Ò ÖØ Ñ Á ½ Á Ñ Ú Á Á ½ Á Ñ º½º½ Ò Ø Ó ÖÚØÓÒ ÆÓÙ ÓÒÒÓÒ Ò ØØ ØÓÒ ÙÜ ÖØÙÖ Ð Ò Ø Ó ÖÚØÓÒ «ÚÓÖ Ð ÒØÓÒ¾º ºµº Ñ ËÙÚÒØ Ð ÒÓØØÓÒ ¹ Ù Ð ÓÒØÓÒ ³ÖØ Á ½Á Á ÓÙ ÒÓÖ Á ½Á Á ½ Á¾Ñ º½µ ÈÓÙÖ ÓØÒÖ ÙÒ ÓÖÑ ÕÙØ Ð Ò Ø Ó ÖÚØÓÒ «ÚÓÖ Ð ÒØÓÒ¾º ºµ ÒÓÙ Ò ÓÒ Ð Ñ ÙÖ ÜÔÓÒÒØÐÐ Ø Ð Ò Ø Ó¹ ÒØÓÒ º½º½º ÇÒ ÔÔÐÐ Ñ ÙÖ ÜÔÓÒÒØÐÐ ÔÖÑØÖ «Ø гÓÒ ÒÓØ «Ð Ñ ÙÖ ÙÖ Ê Ò ÔÖ «Üµ «Üµ ܵ ««Ü ½Á Ê Üµ ܵ Ó Ò Ð Ñ ÙÖ Ä Ù ÙÖ Ê º ÈÖ Ð ÓÖÑÙÐ º½µ Ð ÒØÓÒ º½º½ Ø Ð ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾º º Ð ÚÒØ ÕÙ Ð ÓÒØÓÒ «³ÖØ ÔÓÙÖ Ü ¼ Ú «Üµ Á¾Ñ Á «µµ ««Ü ½Á Á ܵ «µµ Á «Áµ Á¾Ñ º¾µ ÆÓÙ ÐÐÓÒ ÑÒØÒÒØ ÓÒÒÖ ÙÒ ÔÖÑØÖ ÕÙ ÒÓÙ ÔÖÑØØÖ ³ÒØÖÔÖØÖ ÔÐÙ ÐÑÒØ Ð Ò Ø «Ò ØÖÑ ÑÓÐ ÜÔÓÒÒØк

96 º½º ÈÊËÆÌÌÁÇÆ Í ÅÇÄ ÈÇÆÆÌÁÄ ÄÑÑ º½º¾º ËÓØ Å Ñ Á µ Á¾Ñ ¾ ¼½ Ñ ÑÜ Á ½ º Á¾Ñ ijÔÔÐØÓÒ Å Ñ Ê Ñ Á µ Á¾Ñ Á Á µ Á¾Ñ «µµ Á¾Ñ Ø ÙÒ ØÓÒ Ò ÑÐ Ø ÓÒØ Ð ÖÔÖÓÕÙ Ø ÓÒÒ ÔÖ ÊÑÖÕÙ Ê Ñ Å Ñ Á µ Á¾Ñ Á µ Á¾Ñ ¼ Á ÑÜ Â¾Ñ Â ½ Á¾Ñ гÕÙØÓÒ º¾µ ÑÓÒØÖ ÕÙ³Ò ÔÖØÙÐÖ ÓÒ Á «Áµ ½ º µ Á¾Ñ ÈÖÙÚ ÈÓÙÖ ØÓÙØ Á Ñ ÔÖ º¾µ Ø ÔÖ ÒØÓÒ Á ÓÒ Á Â¾Ñ ÕÙ ¼ ØÖÙØ ÑØÖÐÐÑÒØ ÔÖ ¾ Á ½ ÁÑ º «Á ½ µ «Â «Âµ Á ¼ ½¾ Á Ñ Á½ º ¾ Á Ñ ÁÑ ¼ º ºµ ¼ ÈÓ ÓÒ ¾ ½ Î º «Á ½ µ «ÁÑ Ñ Ä³ÕÙØÓÒ ºµ ÑÔÐÕÙ ÓÒ ÕÙ Ð ÚØÙÖ Á½ ÁÑ µ ÔÔÖØÒØ ÃÖ Î Á Ñ µº ÇÖ Î Ø ÖÒ ½ Ø ØÖ ÚÙØ ½ ÔÖ º µº Ä ÑØÖ Î Á Ñ ÔÓ ÓÒ ¼ Ø ½ ÔÓÙÖ ÚÐÙÖ ÔÖÓÔÖ ÑÙÐØÔÐØ Ö ÔØÚ ½ØÑ ½º ij Ô ÃÖ Î Á Ñ µ Ø ÓÒ ÑÒ ÓÒ ½º

97 ÀÈÁÌÊ º ËÌÁÅÌÁÇÆ ÆË ÍÆ ÅÇÄ ÈÖ ÐÐÙÖ Ð ÚØÙÖ Á ½ Á Ñ µ ÔÔÖØÒØ ÒÓÝÙ Ø Ð³ÒÒÖ ÓÒº Ò Ð Ü Ø ¾ Ê ØÐ ÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Á Ñ ÓÒ Ø Á Á º ÈÙ ÓÒ ÒØÖÔÖØ Ð ÓÒØÖÒØ ÑÓÖØÓÒ ÕÙ Ú ÐÔÖÙÚº ÑÜ Á ½ µ Á¾Ñ ÍØÐ ÒØ Ð Á µ Á¾Ñ ÓÒ ÔÙØ ÐÓÖ ÖÖ «Üµ Á¾Ñ ½ ÑÜ Á¾Ñ Á Á ««Ü ½Á Á ܵ ÕÙ ³ÒØÖÔÖØ ÓÑÑ ÐÑÒØ ³ÙÒ ÑÓÐ ÜÔÓÒÒØÐ ÕÙ ÒÓÙ ÐÐÓÒ ÓÑÑÒØÖº º½º¾ ÁÒØÖÔÖØØÓÒ ØØ ØÕÙ Ö Ù ÄÑÑ º½º¾ Ð Ø ÐØÑ ÖÔÖÑØÖÖ Ð ÓÒØÓÒ «Ò ÙÒ ÓÒØÓÒ «Ò ÔÓ ÒØ ÒØÙÖÐÐÑÒØ ««ÁÐ ÚÒØ ÐÓÖ «Üµ ÜÔ Á ÐÓ««Üµ½Á Á ܵ ºµ Á¾Ñ Á¾Ñ Á ½Á Á ܵ «Üµ ºµ Ò ÔÖ Ð³ÕÙØÓÒ ºµ «ÖÐ ÓÑÑ ÙÒ ÜÔÓÒÒØÐÐ ÔÓ¹ ÐÝÒÑ ÔÖ ÑÓÖÙÜ ÓÒØÖ Ð Ñ ÙÖ Ä Ùº Ä ÓÒØ ØÖÑ Ö ¼ ÓÒØ Ð Á ÐÓ«µ Á¾Ñ Ø Ð ÓÒØ ØÖÑ Ö ½ ÓÒØ ØÓÙ ÙÜ «º ÍÒ ÔÖÑÖ ÓÒ ³ÒØÖÔÖØÖ ÒÓØÖ ÑÓÐ Ø ØÚÑÒØ Ð ÚÓÖ ÓÑÑ ÙÒ ÑÓÐ ÜÔÓÒÒØÐ ÔÓÐÝÒÑ ÔÖ ÑÓÖÙÜ Ö ½ ÓÒØÖÒØ Ò ÔÖØÙÐÖ Ð³ÐØ ØÖÑ Ö ½º ÔÐÙ ËÓ٠гÝÔÓØ Àµ ÓÒ ÖÐÑ Ð ÖÓ Ò ØÖÑ Ö ¼º ÈÖ Ð³ÕÙØÓÒ ºµ ÓÒ ÔÙØ Ù ÒØÖÔÖØÖ Ð ÓÒØÓÒ «ÓÑÑ ØÒØ ÙÒ ÐÑÒØ ³ÙÒ ÑÓÐ ÜÔÓÒÒØÐ ÔÓÐÝÒÑ ÔÖ ÑÓÖÙÜ Ö ¼ ØØ Ó Ñ ÓÒØÖ Ð Ñ ÙÖ ÜÔÓÒÒØÐÐ ÔÖÑØÖ «ÒÓÒÒÙµ ÙØÖÑÒØ Ø ÙÒ ØÓÖÑÑ ÓÒØÖ Ð Ñ ÙÖ «º Ò Ð Ö Ð³Ý¹ ÔÓØ Àµ Ð ØÖÑ Ö ¼ ÓÒØ Ù ÓÒØÖÒØ Ð ÑÓÒÓØÓÒº ÙÜ Ú ÓÒ ÓÑÔÐÑÒØÖ ÚÓÒØ ÒÓÙ ÔÖÑØØÖ ³ÒØÖÔÖØÖ ÓÒ ØÖ ÒØÙØÚ Ð Ö ÙÐØØ Ö ÓÐÙØÓÒ ÕÙØÓÒ ÚÖ ÑÐÒ ÙÖ ««º

98 º¾º ÊËÇÄÍÌÁÇÆ Ë ÉÍÌÁÇÆË ÎÊÁËÅÄÆ º¾ Ê ÓÐÙØÓÒ ÕÙØÓÒ ÚÖ ÑÐÒ Ò ØØ ÔÖØ ÒÓÙ ÑÓÒØÖÓÒ ÕÙ Ð ÔÖÓÐÑ ÑÜÑ ØÓÒ Ð ÚÖ ÑÐÒ ÕٳРÓØ ÓÒØÖÒØ ÓÙ ÒÓÒ Ð ÑÓÒÓØÓÒ Ò Ð ÙØ ÑØ ÙÒ ÙÒÕÙ ÓÐÙØÓÒº ÙØÖÑÒØ Ø Ð ÑÓÐ ÜÔÓÒÒØÐ Á Á¾Ñ ÔÓÐÝÒÑ ÔÖ ÑÓÖÙÜ ÙÖ Ð ÔÖØØÓÒ Ñ ÓÒØ ÒØÐ º ÆÓÙ ÓÑÑÒÓÒ ÔÖ ÑÓÒØÖÖ ØØ ÔÖÓÔÖØ ÔÓÙÖ Ð ÑÓÐ ÒÓÒ ÓÒØÖÒØ ÖÐØ Ð³ÝÔÓØ ÀÒµ ÔÙ ÔÓÙÖ Ð ÑÓÐ ÓÒØÖÒØ Ð ÑÓÒÓØÓÒ Ò ÔÖ Àµ ÝÔÓØ ØÒØ Ò Ò ¾º º½º ÒÒ ÒÓÙ ÑÓÒØÖÓÒ ÕÙ Ð ÓÐÙØÓÒ Ù ÔÖÓÐÑ ÓÒØÖÒØ Ø Ð ÐÐ ³ÙÒ ÔÖÓÐÑ ÒÓÒ ÓÒØÖÒØ Ò ÐÕÙÐ ÓÒ ÙÖØ ÖÑÔÐ Ñ ÔÖ Ñ Ó Ñ Ø Ð ÔÖØØÓÒ ÓÒ ØÖÙØ ÔÖØÖ Ñ Ø Ò ÔÖ Ð ÖÖ ÓÒ ÓØÓÒÕÙ Ù ÚØÙÖ ÔÓÙÖ ÙÒ ÔÓÒÖØÓÒ Ôغ Ò ØØ ØÓÒ ÓÒ ÓÒÒ ÙÒ Ò¹ÒØÐÐÓÒ ½ Ò ÚÖÐ ÐØÓÖ ÚÐÙÖ Ò Ê ÒÔÒÒØ Ø ÒØÕÙÑÒØ ØÖÙ ÐÓ È «Ó Ò Ð Ñ ÙÖ Ä Ù ÙÖ Ê º º¾º½ Ê ÓÐÙØÓÒ Ò ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ ÈÓÙÖ ÖÖ Ð ÚÖ ÑÐÒ Ù ÔÖÓÐÑ ÚÓÒ ÓÒ ³ÙÒ ÒØÓÒ ÔÖ¹ ÐÑÒÖ ³ÓÖÖ ÒÖÐ ÓÒÖÒÒØ Ð Ñ ÙÖ ÑÔÖÕÙ Ó Ð³Ò¹ ØÐÐÓÒ Ø ³ÓØ ØØ ØÕÙ ÕÙ Ò ÓÒØ ÖÚ º ÒØÓÒ º¾º½º ÇÒ ÒÓØ È Ò Ð Ñ ÙÖ ÑÔÖÕÙ ÓгÒØÐÐÓÒ È Ò ½ Ò Ò Æ ½ Ó Æ Ø Ð Ñ ÙÖ Ö Ù ÔÓÒØ º ÇÒ ÒÓØÖ ÔÐÙ Ò È Ò È Ð Ñ ÙÖ ÑÔÖÕÙ ÖÒØÖ Ò ÓÑÑ ÓÔÖØÙÖ ÙÖ Ð ÓÒØÓÒ È ¹ ÒØÖÐ ÓÖØ ÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ÓÒØÓÒ Ò Ê Ê ÓÒ È Ò µ È Ò ½ µ Ò Ø Ò µ ½ Ò Ò ½ ½ µ «µ Ò ÔÖØÙÐÖ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ÒØÖÚÐÐ Á Ê ÓÒ ÒÓØ È Ò Áµ È Ò ½Á Á µ ¾ Á ½ Ò Ò

99 ÀÈÁÌÊ º ËÌÁÅÌÁÇÆ ÆË ÍÆ ÅÇÄ Ð ÖÕÙÒ ÑÔÖÕÙ ³Ó ÖÚØÓÒ Ð³ÒØÖÚÐÐ Áº Ä ÑÓÝÒÒ ÑÔÖÕÙ Ø Ù ÓÒÒ ÔÖ È Ò Áµ ½ Ò Ò ½ ÒÒ ÔÓÙÖ ÙÒ Ò Ø ÔÖÓÐØ ÓÒ ÒØ Ò µ È Ò ÐÓ µµ ½ Ò Ð³ÓÔÔÓ Ð ÐÓ¹ÚÖ ÑÐÒ º Ò ½ ÐÓ µ ÊÑÖÕÙ ØØ ÖÒÖ ÒØÓÒ ÓÒ ÚÓØ ÕÙ Ð ÕÙÑÒØ Ð Ø ÕÙÚÐÒØ ÑÜÑ Ö Ð ÚÖ ÑÐÒ ÓÙ ÑÒÑ Ö Ð ÕÙÒØØ Ò µ ÔÔÐ ÓÒØÖ Øº Ä ÓÒÔØ ÑÒÑ ØÓÒ Ù ÓÒØÖ Ø Ø ØÖ ÒÖк ÐÐ ÒÐÙØ ÙÒ ÐÖ ÚÖØ ÑØÓ Ð ÕÙ ³ ØÑØÓÒ ÙÚÒØ Ð ÓÖÑ Ù ÓÒØÖ Øº Ò Ò Ð³ ØÑØÓÒ ÔÖ ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ Ò Ø ÙÒ ÔÖØÙÐÖ ØÓÙØ ÓÑÑ Ð³ ØÑØÓÒ ÔÖ ÖÖ ÓÒº ÍØÐ ÒØ Ð ÒÓØØÓÒ Ð ÒØÓÒ º¾º½ ÒÓÙ ÚÓÝÓÒ ÕÙ Ð ÚÖ ÑÐÒ Ù ÔÖÓÐÑ ³ÖØ Ò Ä «µ «µ «Ò «Ò ½ Á¾Ñ ÁÒÈÒ Áµ ÈÓÙÖ ÑÜÑ Ö Ð ÚÖ ÑÐÒ ÒÓÙ ÖÓÒ Ö ÓÙÖ Ð ÔÖÓÐÑ ÙÚÒØ ÑÜ «Ò «Ò ÁÒÈ Ò Áµ «¼ ¾Ê Ñ Á¾Ñ ºµ º º Á «Áµ ½ Á¾Ñ Ó «Ø Ò ÔÖ º½º½µº Ä ÓÒØÖÒØ ÕÙ ÔÔÖØ Ò ÔÖÓÐÑ ÜÔÖÑ ÑÔÐÑÒØ Ð Ø ÕÙ Ð ÓÐÙØÓÒ «µ ÓØ ØÖ ØÐÐ ÕÙ «ÓØ ÙÒ Ò Øº ÚÒØ Ö ÓÙÖ Ð ÔÖÓÐÑ ºµ ÒÓÙ ÚÓÒ ÓÒÒÖ ÕÙÐÕÙ ÒÓØØÓÒ ÓÒØ Ð ÙØ Ø ÐØÖ Ð³ÖØÙÖ Ø Ð³ÒØÖÔÖØØÓÒ ÓÐÙØÓÒ º ÒØÓÒ º¾º¾º ÈÓÙÖ ½ Ñ Ø Á ÙÒ ÒØÖÚÐÐ Ñ ¾Å ÔÓ ÒØ Á¼ ÑÒ Ø ÁÑ ÑÜ ÒÓÙ ÓÔØÓÒ Ð³ÖØÙÖ ÙÚÒØ ÓÖÒ Á Á Á ½ Á ÔÓÙÖ ½ Ñ ½ Ø Á Ñ ÁÑ ½ ÁÑ

100 º¾º ÊËÇÄÍÌÁÇÆ Ë ÉÍÌÁÇÆË ÎÊÁËÅÄÆ ÆÓÙ ÒÓØÖÓÒ Ù ÔÓÙÖ Á ¼ ÙÒ «¼ ÒØÖÚÐÐ ½ Ê «¼ ¼ «Áµ ««Áµ «««¼ ºµ Ð ÖÚ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ «Ð Ñ ÙÖ ÜÔÓÒÒØÐРгÒØÖÚÐÐ Áº ÇÒ ÒÓØ Æ Á Ö ÔØÚÑÒØ Ò Á µ Ð ÒÓÑÖ ³ÒÚÙ Ö ÔØÚÑÒØ µ ÕÙ ÓÒØ Ò Á Æ Á ¾ Æ Æ ¾ Á Ø Ò Á ¾ Æ Ò ¾ Á ºµ ÒÒ ÓÒ ÒÓØ Ô Ð ØÙÜ ÓÒ ÐÓÐ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ø Ô Á Ð ØÙÜ ÓÒ Ð³ÒØÖÙÖ Ð³ÒØÖÚÐÐ Á Ô Ò Æ Ø Ô Á Ò Á Æ Á º½¼µ Ä ÓÐÙØÓÒ Ù ÔÖÓÐÑ ºµ Ø ÓÒÒ ÔÖ Ð ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ÙÚÒغ «ÈÖÓÔÓ ØÓÒ º¾º º ij ØÑØÙÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ Ù ÓÙÔÐ «Ê Ê Ñ Ø ÓÒÒ ÔÖ Ð³ÙÒÕÙ ÓÐÙØÓÒ Ù Ý ØÑ ÙÚÒØ Ó ¼ «Ø Ò ÔÖ ºµº ½ ÈÒ Áµ «Áµ «Á¾Ñ Á¾Ñ Á ¼ «Áµ º½½µ ÊÑÖÕÙ ½µ Ð ÔÖÑÖ ÕÙØÓÒ º½½µ ÔÙØ ØÖ ÚÙ ÓÑÑ Ð ¹ ÒØÓÒ ³ÙÒ ØÓÖÑÑ ÓÒØÖ Ð Ñ ÙÖ «º ÁÐ ³Ø Ö Ð³ÒÐÓ Ú Ð³ ØÓÖÑÑ ÚÙ ÓÑÑ ØÑØÙÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ ³ÙÒ Ò Ø ÓÙ ¹ÒØÒÙ ÓÒØÖ Ð Ñ ÙÖ Ä Ùµº Ò Ø ÐÙ Ø Ð È Ò Áµ Áµ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Á Ñ Ø Ð ÔÖÐÐÐ ÑÒÖ Ø ÐÓÖ ÚÒغ ÊÑÖÕÙ ¾µ ÙÔÔÓ ÓÒ «Üº ÕÙ Á Ñ ÙÖ ÙÒ ÖØ ÖÐØ Ð Ñ ÙÖ «ÙÖ Ð³ÒØÖÚÐÐ Áº ÇÒ ÒØÖÔÖØ Ø ÖØ ÓÑÑ ÙÒ Ò Ð ØÖ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð³ÒØÐÐÓÒ ÒØÐ ººº ÐÓ «³ ع¹Ö Ò Ð³ÒØÐÐÓÒ ÐÓØÐÐ ÑÔ ÕÙ Ü ØÒØ Ò Ð ÒØÙÖº ÈÖ Ð ÐÓ ÖÒ ÒÓÑÖ Ð Ñ ÙÖ ÑÔÖÕÙ ÒÓÒÒÙµ гÒØÖÚÐÐ Á ½ Ä Ñ ÙÖ ÜÔÓÒÒØÐÐ ØÒØ ÓÒØÒÙ Ð ÒØÙÖ ÓÙÚÖØ ÓÙ ÖÑ ÓÖÒ Ò³ ÙÙÒ ÑÔÓÖØÒº

101 ½¼¼ ÀÈÁÌÊ º ËÌÁÅÌÁÇÆ ÆË ÍÆ ÅÇÄ ÓÒÚÖ ÔÖ ÕÙ ÖÑÒØ ÚÖ Ð Ñ ÙÖ ÜÔÓÒÒØÐÐ Á ÐÓÖ ÕÙ Æ ØÒ ÚÖ Ð³ÒÒ Æ Á Æ «Áµ Ó Æ Ø Ò ÔÖ Ð ÓÖÑÙÐ ºµº Ô Æ ½ ÈÖ ÐÐÙÖ Ð ØÙÜ ÓÒ Ô Á Ò Á Æ Á ÓÒÒ ÔÖ Ð ÓÖÑÙÐ º½¼µ Ø Ð ÚÖ ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ ÐÑÒØ Ó ÖÚ Ò Ð³ÒØÖ¹ ÚÐÐ Á ÓÒØÓÒÒÐÐÑÒØ Ù Ø ÕÙ Ò Ø ÓÒÒÙº Ë Ð³ÓÒ ÔÐ Ò ÓÒØÓÒ Ö ÓÒÒÐ º ÊÓ Ò Ø ÓÙ Ð Ø Ðº ½ µ Ù ØÝÐ ÓÒ ÓØÒØ Á ¾ Ñ ÐÑ ÆÒ ½ Ô Á ¾ ¼½ Á Ô Á Ô Ò Á Æ Æ Á Ò È Ò Áµ Æ Ò ½ «Áµ È٠г ØÑØÙÖ Á Á ÔÖÓÒ ÔÖ Ð ÄÑÑ º½º¾ Ø ÐÓÖ Á Á Â¾Ñ ÑÜ Â Ô Á ÆÒ ½ Ô Ô ÑÜ Â¾Ñ Ô Â Ô Á ÑÜ Â¾Ñ Ô Â ÇÖ Ð ÝÔÓØ Àµ ÓÙ ÀÒµ ÔÖ ÒØ Ù ØÑÒØ ÕÙ ÑÜ Â¾Ñ Ô Â ½ Ò Ø ØÑØÙÖ ÓØ Ò ØÖ ÑÙÐØÒÑÒØ ÔÖÓ ÝÑÔØÓØÕÙÑÒØ Ô Á Ø Á º ÇÒ ÓÒ ÕÙ ÙÒ ÔÖÙÚ ÙÖ ØÕÙ Ð ÓÒ ØÒ Ð³ ØÑØÙÖ Á ÔÓÙÖ ØÓÙØ Á Ù ÑÓÒ «Üº ÊÑÖÕÙ µ Ð ÓÒ ÕÙØÓÒ º½½µ ÕÙ ÓÒÖÒ Ð³ ØÑØÓÒ «ÑÓÒØÖ Ð³ÑÔØ Ù Ò Ð ØÖ Ù ÑÓÝÒ Ù ØÖÑÈÁ¾Ñ Á ¼ «Áµº Ò Ø Ò Ð³ ØÑØÓÒ ÔÖ ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ Ù ÔÖÑØÖ ³ÙÒ ÐÓ ÜÔÓÒÒØÐÐ ÙÖ ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ººº Ð ÕÙ ØÖÑ Ò³Ü Ø Ô Ø Ð³ÕÙØÓÒ ³ÖØ ÑÔÐÑÒØ ½«º ÈÖÙÚ ÇÒ ÔÙØ ÙØÐ Ö ÙÒ ÑØÓ ØÒÖ ÑÜÑ ØÓÒ Ù ÄÖÒÒ Ù ÔÖÓÐÑ ºµº ÔÒÒØ ÔÖ Ð ÔÖÓÔÓ ØÓÒ ºº г Øѹ ØÙÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ ««Ø ÖØÖ ÔÖ Ð Ø ÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ÔÓÐÝÒÑ ÔÖ ÑÓÖÙÜ Ö ½ ÓÒØ Ð ØÖÑ Ö ½ ÓÒØ ÙÜ ÓÒ ½ «È Ò µ ¼ ÁÐ ÙØ ³ÔÔÐÕÙÖ ØØ ÖÒÖ ÐØ ÙÜ ÓÒØÓÒ ½Á Á ÔÓÙÖ ØÓÙØ Á Ñ ÔÓÙÖ ÓØÒÖ Ð ÔÖÑÖ ÕÙØÓÒ º½½µ Ø Ð ÓÒØÓÒ ÒØØ ÔÓÙÖ ÓØÒÖ Ð ÓÒº

102 º¾º ÊËÇÄÍÌÁÇÆ Ë ÉÍÌÁÇÆË ÎÊÁËÅÄÆ ½¼½ Ê ÓÐÚÓÒ ÑÒØÒÒØ Ð Ý ØÑ º½½µ Ø ÑÓÒØÖÓÒ ÕÙ Ð ÓÐÙØÓÒ Ø ÙÒÕÙº ÈÓÙÖ Á ÙÒ ÒØÖÚÐÐ Ê ÔÓ ÓÒ Ø ³ ¼ Á «µ «ÐÓ «Áµ «³ ¼ «µ Á¾Ñ ½ «È Ò Áµ³ ¼ Á «µ ¼ «Áµ «Áµ º½¾µ º½ µ ÈÓÙÖ Ö ÓÙÖ º½½µ ÓÒ ÚÓØ ÕٳРÙØ Ù ØØÙÖ Ð³ÕÙØÓÒ º½¾µ Ò Ð³ÕÙØÓÒ º½ µ ÓÒ ÑÓÒØÖÖ ÕÙ ³ ¼ ÑØ ÙÒ ÙÒÕÙ ÖÒº ÇÖ ÔÓÙÖ ½ Ñ ÓÒ ³ ¼ Á «µ Á ½ «Á ½ Á «Á «Á ½ «Á ½ «Á ½ Á «Áµ ½ «Á ½ µ «ÓÒ Ò ØÙÒØ ÙÒ ÚÐÓÔÔÑÒØ ÐÑØ Ø ÙÒ ÚÐÓÔÔÑÒØ ÝÑÔØÓ¹ ØÕÙ ³ ¼ Ò ¼ Ø Ò ½ Ù ÑÓÝÒ Ù ÑÑÖ ÖÓØ Ð³ÕÙØÓÒ ¹ Ù ÓÒ ÓØÒØ Ø ÐÑ ³ ¼ «µ «¼ ÐÑ «½ ³¼ «µ Ñ Ñ ½ ½ È Ò Á µ Á È Ò Á µ Á ½ ¼ ¼ ÁÐ Ö Ø ÓÒ ÚÓÖ ÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Á Ñ ³ ¼ Á ÇÖ Ø ØÖØÑÒØ ÖÓ Òغ ³ ¼¼ Á «µ «Áµµ ¾ «Áµ ¾«Áµ ¾ «Áµ ½ ³¼Á «µ ««¾ «Áµ ½µ ¾ ÓÒ ³ ¼¼ Á Ø Ù Ò Ð ÓÒØÓÒ Üµ ܾ Ü ¾Ü ¾ Ü ½ ÔÓÙÖ Ü ØÖØÑÒØ ÔÓ Øº Å ¼µ ¼ Ø ½ ¼ ܵ ¾ Ü Ü ½ Ü Ü¾ Ü ¾ µ ¾Ü ¼ Ò ÔÙ ³ ¼¼ Á ÔÓÙÖ ØÓÙØ Á Ñ ÓÒØ ÒØÚ º ÁÐ Ò Ö ÙÐØ ÕÙ ³¼ Ø ÓÒØÒÙ ØÖØÑÒØ ÖÓ ÒØ ØÖØÑÒØ ÔÓ ØÚ Ò¼ Ø ØÖØÑÒØ

103 ½¼¾ ÀÈÁÌÊ º ËÌÁÅÌÁÇÆ ÆË ÍÆ ÅÇÄ ÒØÚ Ò ½º ÐÐ ÑØ ÐÓÖ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ ÚÐÙÖ ÒØÖѹ Ö ÙÒ ÙÒÕÙ ÖÒ «ØÖØÑÒØ ÔÓ ØÚº ÇÒ ÒØ Ò ÙØ Ò ÔÓ ÒØ Á È Ò Áµ «Áµ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Á Ñ ÓÑÑ Ò º½½µº ³ÙÒ ÔÓÒØ ÚÙ ÔÖØÕÙ Ð ÖÒ Ð ÓÒØÓÒ ³ ¼ ÔÙØ ØÖ ÔÔÖÓ¹ ÔÖ ÙÒ ÑÔÐ ÓØÓÑ ÕÙ ÓÙÖÒØ ÙÒ ÚØ ÓÒÚÖÒ Ü¹ ÔÓÒÒØÐÐ ÕÙ Ø ÔÓÙÖ ÒÓÙ ÔÖØÑÒØ Ù Òغ ijÙØÐ ØÓÒ ³ÙÒ ÐÓÖØÑ ØÝÔ ÆÛØÓÒ¹ÊÔ ÓÒ ÖØ ÒØÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð Ò ØÑÔ ÚÒØÙÐÐÑÒØ ÒÓÒ¹ÒÐÐ ÕÙ³ÐÐ ÔÔÓÖØÖØ ÓÒÚÖÒ ÕÙ¹ ÖØÕÙ ÓÒØÖ ÓÒÚÖÒ ÐÒÖ ÚÓÖ ÎÒ ½ µº ÔÒÒØ Ò Ð Ð Ö ÓÐÙØÓÒ Ù ÔÖÓÐÑ ÑÜÑ ØÓÒ Ð ÚÖ ÑÐÒ Ú ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ ÒÓÙ ÐÐÓÒ ÚÓÖ ÙØ ÕÙ Ð ÓÒØÓÒ ÕÙ ÓÙ ÙÒ ÖÐ ÑÐÐ ³ ¼ Ò Ð ÔÖÙÚ Ð ÈÖÓÔÓ ØÓÒ º¾º Ø ÕÙ ÒÓ٠й ÐÓÒ ÖÖ ÒÒÙÐÖ Ò³ Ø Ô ÖÚк Ä ÑØÓ ÆÛØÓÒ¹ÊÔ ÓÒ Ò³ Ø ÐÓÖ ÔÐÙ ÙØРк Ò ÓÒ ÖÚÖ Ð³ÓÑÓÒØ ÐÓÖØÑÕÙ Ð Ö ÓÐÙØÓÒ ÒÓ ÕÙØÓÒ Ú ÓÙ Ò ÓÒØÖÒØ ÒÓÙ Ò Ö ØÓÒ ÓÒ Ù ÓÜ Ð ÓØÓѺ º¾º¾ Ê ÓÐÙØÓÒ Ú ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ ÓÙØÒØÐÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ò Ù ÔÖÓÐÑ ºµ ÒÓÙ ÖÓÒ Ö ÓÙÖ Ð ÔÖÓÐÑ ÑÜÑ ØÓÒ ÙÚÒØ «Ò «Ò Ò Áµ ÁÒÈ ÑÜ «µ¾ê Ê Ñ º º µ Á¾Ñ Á¾Ñ Á «Áµ ½ µ Á ½ Á ¾ Á Ñ º½µ ÆÓÙ ÐÐÓÒ ÑÓÒØÖÖ ÕÙ Ð ÓÐÙØÓÒ ÔÖÓÖÑÑ ÓÒØ ÙÒ ÐÐÙÖ ØÓÙع ¹Ø ÑÐÐ ÐÐ Ù ÔÖÓÐÑ ÒÓÒ ÓÒØÖÒØ Ð ÑÓÒÓØÓÒº Ò Ø

104 º¾º ÊËÇÄÍÌÁÇÆ Ë ÉÍÌÁÇÆË ÎÊÁËÅÄÆ ½¼ ¼ ¾ È ÒË ÑÜ Á «Ë Ð ÈÖÓÔÓ ØÓÒ º¾º ÑÓÒØÖ ÕÙ ÐÐ ¹ ÓÒØ ÙÒÕÙ ÓÐÙØÓÒ Ù Ý ØÑ ÑÒ ½ «Á¾Ñ Á ¼ «Áµ Á ½ ½Ñ Ä ÖÙÒÓÒ ³ÒØÖÚÐÐ Ñ ÕÙ ÔÔÖ ÒØ Ò Ð ÔÖÑÖ ÙÜ ÕÙØÓÒ ÓÒØ Ò ÒØÒÙ ÓÒ ØÖÙØ ØÐÐ ÓÒ ÕÙ Ð ÙØ ÓØ ÖÓ Òغ ÌÓÙØ Ô ÓÒ ÓÑÑ Ð³ÓÒ ÖÑÔÐØ Ñ ÔÖ ÙÒ ÒÓÙÚÐÐ ÔÖØØÓÒ ÓÖÑ ÖÙÒÓÒ ÒØÖÚÐÐ ÕÙ Ð ÓÒ ØØÙÒØ ÓÒ ÕÙ Ð Ö ÙÐØØ ÒÐ Ö ÔØ Ð ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒº ÁÐ ØØ Ù ÔÓ Ð ³ÒÚ Ö ÙÒ ØÒÕÙ ÑÐÖ ÐÐ ÑÔÐÓÝ ÔÖ ËÙÒ Ø ÏÓÓÖÓÓ ÔÖÓ Ò Ð Ø Ð Ñ Ò ÙÚÖ ³ÙÒ ÐÓÖØÑ Å ¾ ÓÒ ÔÖØ ³ÙÒ ÚÐÙÖ ÕÙÐÓÒÕÙ «Ø гÓÒ ÑÜÑ Ð ÚÖ ÑÐÒ Ù ÑÓÐ Ò Ð ÚØÙÖ «Ü ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒº ÇÒ ÑÜÑ Ò ÙØ Ð ÚÖ ÑÐÒ Ù ÑÓÐ Ò «ÐÚØÙÖ ØÒØ Ü Ð ÚÐÙÖ ÔÖÒØ Ø Ò Ùغ Ä ÙØÙÖ ÓÒØ ÑÓÒØÖ Ð ÓÒÚÖÒ Ø ÐÓÖØÑ ÚÖ Ð ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ Ù ÓÙÔÐ «µ ÓÙ ÓÒØÓÒ Þ ÒÖÐ º Ä ÚØ ÓÒÚÖÒ ÐÙÖ ÐÓÖØÑ Ò³ Ø ÔÒÒØ Ô ÚÐÙ Ø Ð Ý ØÓÙØ Ð Ò ÔÓÙÖ ÕÙ Ðй ÔÒ ÓÖØÑÒØ Ð ÓÖÑ Ð ÔÒÐØ ÕÙ Ð ÙØÙÖ ÓÙØÒØ ÐÙÖ ÚÖ ÑÐÒº ÓÑÑ Ò Ð ÒÓÒ ÓÒØÖÒØ ÒÓØÖ ÔÔÖÓ ÓÒ Ø ÜÔÖÑÖ Ð Ó¹ ÐÙØÓÒ ÒÖÐ Ò «µ Ù ÔÖÓÐÑ ÑÜÑ ØÓÒ Ð ÚÖ ÑÐÒ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÓÑÑ ÓÐÙØÓÒ ³ÙÒ Ý ØÑ ³ÕÙØÓÒ ÑÔÐØ º ÆÓÙ ÑÓÒØÖÓÒ ÒÓÙÚÙ ÕÙ Ð Ö ÓÐÙØÓÒ Ý ØÑ Ö ÙÑ Ð ÖÖ ³ÙÒ ÖÒ ³ÙÒ ÓÒØÓÒ ØÖØÑÒØ ÖÓ Òغ Ò ÓÒ ÕÙÒ Ð Ó¹ ÐÙØÓÒ ÔÙØ ØÖ ÔÔÖÓ ÔÖ ÙÒ ÑÔÐ ÓØÓÑ ÕÙ ÓÙÖÒØ ÙÒ ÚØ ÓÒÚÖÒ ÐÒÖ ÒÓØÖ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÚÓÖ ÎÒ ½ µº ijÓÙØ Ð ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ µ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ºµ ÖÒ ÔÖÓ¹ ÖÑÑ ÔÐÙ ÐØ Ö ÓÙÖº ÓÑÑ ÔÖÑÑÒØ ÒÓÙ ÐÐÓÒ ÔÖÓÖ ÔÖ Ù ØØÙØÓÒº ØÐÐÓÒ Ð ØÔ ÓÑÑÒÓÒ ÔÖ ÙÔÔÓ Ö «¼ Ü ¾ Ä ÙØÙÖ ÒÓÑÑÒØ ÐÙÖ ØÒÕÙ ÅÅ ÔÓÙÖ ÅÜÑÞØÓÒ ÅÜÑÞØÓÒ Ù ÐÙ ÜÔØØÓÒ ÅÜÑÞØÓÒ Ò Ð Ð³ÐÓÖØÑ Åº ÎÖ ÑÐÒ ÔÒÐ Ò Ð³ÓÙÖÖÒ Ñ Ð³ÐÓÖØÑ ÓÒØÓÒÒ Ò ÒÓØÖ º

105 ½¼ ÀÈÁÌÊ º ËÌÁÅÌÁÇÆ ÆË ÍÆ ÅÇÄ Ø Ö ÓÐÚÓÒ Ð ÓÙ ¹ÔÖÓÐÑ ÑÜ ¾Ê Ñ º º µ Ò Áµ ÁÒÈ Á¾Ñ Á¾Ñ Á «Áµ ½ µ Á ½ Á ¾ Á Ñ º½µ Ð Ø ÔÖ Ð ÄÑÑ º¾º ÒÓÙ ÙÖÓÒ ÙÒ ÓÒØÓÒ ««µ ÕÙ «Ó Ð ÓÐÙØÓÒ ÙÒÕÙ Ù ÔÖÓÐÑ º½µº ÆÓÙ Ö ÓÐÚÓÒ Ò ÙØ Ð ÔÖÓÐÑ ÔÖÒÔÐ º½µ Ò ÖÒØ Ð ÓÐÙØÓÒ Ù ÓÒ ÓÙ ¹ÔÖÓÐÑ «Ò «Ò «µòè Ò Áµ Á «¼ ÑÜ º º Á¾Ñ Á¾Ñ Á «µ «Áµ ½ º½µ ÓÒØ Ð Ö ÓÐÙØÓÒ ÖÐÚ ÑÑ ÕÙ Ò Ð ØÓÒ º¾º½ ÔÖ ÕÙ Ð ÒÓÒ¹ÖÒØÐØ Ð ÓÒØÓÒ ««µ ÓÒØÖÖÑÒØ ÐÐ Ð ÓÒØÓÒ Ò ÔÖ º½½µ ÓÑÔÐÕ٠Рغ Ä Ö ÓÐÙØÓÒ Ù ÓÙ ¹ÔÖÓÐÑ º½µ Ø ÔÔÐ ÙÜ ØÒÕÙ ÖÖ ÓÒ ÓØÓÒÕÙ ÚÓÖ ÊÓÖØ ÓÒ Ø Ðº ¾ µº ÒØÓÒ º¾ºº ÇÒ ÔÔÐÐ Ð ÓÒØÓÒ ÓØÓÒÕÙ ÙÖ ÙÒ ÔÖ¹ ØØÓÒ Ñ Ð³Ò ÑÐ ÓÒØÓÒ ÖÓ ÒØ Ñ Êº ÊÑÖÕÙ ÔÓÙÖ Á ÙÒ Ò ÑÐ ³Ò ÓÖÓÒÒ ÒÓÙ ÒØÓÒ Ù Ò ³ÑÙØ ÙÒ ÚØÙÖ Ù µ ¾Á Ð ÙØ ÓÓÖÓÒÒ Ò ÕÙ³ Ð³Ñ Ð ÓÒØÓÒ Ù Á Ê Ù µ Ù ÆÓÙ ÔÖÐÖÓÒ ÓÒ ÒÖÑÑÒØ ÖÖ ÓÒ ÓØÓÒÕÙ ³ÙÒ ÓÒØÓÒ ³ÙÒ ÙØ ÓÙ ³ÙÒ ÚØÙÖ ÐÓÒ Ð ÔÓÒØ ÚÙ ÕÙ ÒÓÙ ÓÔØÓÒ º ÄÑÑ º¾ºº Ä ÓÐÙØÓÒ «µ Ù ÔÖÓÐÑ º½µ Ø ÙÒÕÙº ÐÐ Ø ÓÒÒ ÔÖ Ð ÖÖ ÓÒ ÓØÓÒÕÙ Ó Ð ÔÓÒÖØÓÒ «Áµµ Á¾Ñ Ð ÓÒØÓÒ «µ Ñ Ê Ñ Á Á «µ È Ò Áµ «Áµ

106 º¾º ÊËÇÄÍÌÁÇÆ Ë ÉÍÌÁÇÆË ÎÊÁËÅÄÆ ½¼ ÈÖÙÚ Ä ÔÖÓÖÑÑ Á¾Ñ º½µ ÕÙÚÙØ ÑÜÑ Ö Ò Ð ÕÙÒØØ Á «µ ÐÓ Áµµ «Áµ º½µ Ò Ð Ð ÓÒØÓÒ ÓØÓÒÕÙ ÒØÖÔÖØØÓÒ Ð ÓÒØÖÒØ µµ Ø ÒØ Ð ÓÒØÖÒØ Á¾Ñ µ Áµ Á «µ «Áµ ¼ º½µ ÈÖ Ð ÌÓÖÑ ½ºº½µ ÊÓÖØ ÓÒ Ø Ðº ¾ ÓÒ Ø ÕÙ Ð ÖÖ ÓÒ ÓØÓÒÕÙ «µ «µ ÑÜÑ Ò Ð Áµ ÕÙÒØØ Á «µ Áµµ «Áµ º½µ Á¾Ñ Áµµ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ÓÒØÓÒ ÓÒÚÜ ÖÚ º ÔÐÙ Ð ÓÐÙØÓÒ Ø ÙÒÕÙ Ø ØÖØÑÒØ ÓÒÚܺ Ó ÓÒ Üµ Ü ÐÓ Ü ÔÓÙÖ Ü¼ ÕÙ Ø ØÖØÑÒØ ÓÒÚܺ ijÕÙ¹ ØÓÒ º½µ ÚÒØ Á¾Ñ Áµ Á «µ ÐÓ Áµ Á «µ «Áµ ÈÖ Ð ÌÓÖÑ ½º ºµ Á¾Ñ ÊÓÖØ ÓÒ «µ Ø Ðº ¾ ÓÒ Á «µ «Áµ ¼ ÓÒ «µ ÚÖ º½µ Ø ÑÜÑ º½µ Ú º½µº Ä ÙÖ º½ ÓÒÒ ØÖÓ ÜÑÔÐ ÖÖ ÓÒ ÓØÓÒÕÙ ³ÙÒ ÓÒØÓÒ Ò ÐÖº Ò ÔÖÑÖ ÐÙ ÕÙ ÑÖ Ø ÔÓÒÖ Ð ÑÑ ÓÒ ÔÓÒÖØÓÒ ÔÖ Ð Ñ ÙÖ ÑÔÖÕÙµ Ð ÞÓÒ ÖÓ Ò ÓÒØ Öѹ ÔÐ ÔÖ Ð ÚÐÙÖ ÑÓÝÒÒ ÑÖ ÕÙ Ý ÓÒØ ÒÐÙ º Ä ÓÒ ÙÖ ÔÖ ÒØ ÙÒ ÔÓÒÖØÓÒ ÔÖ Ð Ñ ÙÖ Ä Ù ³ ع¹Ö ÕÙ Ð ÞÓÒ ÖÓ Ò ÓÒØ ÖÑÔÐ ÔÖ Ð ÑÓÝÒÒ ÚÐÙÖ ÑÖ ÔÓÒÖ ÔÖ Ð ÐÓÒÙÙÖ ÑÖ Ý ÓÒØ ÒÐÙ º ÒÒ Ð ÖÒÖ ÙÖ ÔÖ ÒØ ÙÒ ÔÓÒÖØÓÒ ÜÔÓÒÒØÐÐ ÔÖÑØÖ ½ ºº Ð ÞÓÒ ÖÓ Ò ÓÒØ ÖÑÔÐ ÔÖ Ð ÑÓÝÒÒ ÚÐÙÖ ÑÖ ÔÓÒÖ ÔÖ Ð Ñ ÙÖ ÜÔÓÒÒØÐÐ ÔÖÑØÖ ½ ÑÖ Ý ÓÒØ ÒÐÙ º ÓÒÒÓÒ ÑÒØÒÒØ Ð ÓÖÑ ÒÐÝØÕÙ Ð ÖÖ ÓÒ ÓØÓÒÕÙº

107 ½¼ ÀÈÁÌÊ º ËÌÁÅÌÁÇÆ ÆË ÍÆ ÅÇÄ º º½ ÊÖ ÓÒ ÓØÓÒÕÙ Ò ÒÓÖµ ³ÙÒ ÓÒØÓÒ Ò ÐÖ Ò ÐÙµ ÓÒØÖ Ð ÔÓÒÖØÓÒ ÑÔÖÕÙ Ùµ Ä Ù Ù ÑÐÙµ Ø ÜÔÓÒÒØÐÐ ÔÖÑØÖ ½ ÖÓصº

108 º¾º ÊËÇÄÍÌÁÇÆ Ë ÉÍÌÁÇÆË ÎÊÁËÅÄÆ ½¼ ÄÑÑ º¾ºº Ä ÖÖ ÓÒ ÓØÓÒÕÙ «µ Ð ÙØ «µ Ø ÓÒÒ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ½ Ñ ÔÖ Á «µ ÑÒ ÑÜ ¾ È ÒË Á «Ë Á º¾¼µ ÊÑÖÕÙ ½µ ÒÓØÓÒ Á «µ Ë «µ «µ Á Ó «µ Ø «µ ÖÐ ÒØ Ð ÑÒ Ñܵ Ò º¾¼µº ÈÓÙÖ ÚØÖ Ð ÒÓØØÓÒ ÐÓÙÖ ÒÓÙ ÖÖÓÒ Á ÔÓÙÖ Á «µ Ù ÐÓÖ ÕÙ ÑÓÒØÖÖ Ð ÔÒÒ Ò «³ÚÖ Ò Öº Ä³Ò ÑÐ Ñ Á Á ¾ Ñ Ó Ð Á Ò ÓÒØ Ô ÖÔØ ÒØ ÙÒ ÒÓÙÚÐÐ ÔÖØØÓÒ ½µ Òµ ÓÒØ ÕÙ ÐÑÒØ Ø ÖÙÒÓÒ ³ÐÑÒØ Ñº ÒÓÙ ÑÒ ÒÖ Ð ÒÓØÓÒ ÙÖ¹ÔÖØØÓÒ ¹ ÓÙ º ÓÑÑ ÔÖÑÑÒØ ÒÓÙ ÓÑØØÓÒ Ð ÔÒÒ Ò «Ñ Ø ÓÒ Á µ Ù ÐÓÖ ÕÙ Ð Ø Ò Öº ÒØÓÒ º¾ºº ÈÓÙÖ ÙÒ ÔÖØØÓÒ Ñ ÓÒÒ ÓÒ ÔÔÐÐ ÙÖ¹ÔÖØØÓÒ Ñ ØÓÙØ ÔÖØØÓÒ ½µ Òµ ÓÖÑ ³ÒØÖÚÐÐ Ù Ð ÖÙÒÓÒ ³ÒØÖÚÐРѺ ÊÑÖÕÙ ¾µ º¾º ÓÒ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Á Ñ ÓÒ ÔÖ Ð ÖÑÖÕÙ ½µ Ø Ð ÄÑÑ Á «µ Á «µ È Ò Á µ «Á µ º¾½µ Ò ÓÒ ÕÙÒ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Â Ñ ÓÒØÒÙ Ò ÙÒ Á Ð ÙÖ¹ÔÖØØÓÒ Ñ Ñ Ò ÔÖ ÖÖ ÓÒ ÓØÓÒÕÙ Â «µ Á «µ Ó Ø Ò Ò Ð ÈÖÓÔÓ ØÓÒ º¾º º ÈÖÙÚ ÐÐ Ø ÙÒ ÓÒ ÕÙÒ ÖØ ÓÖÑÙÐ Ð ÕÙ Ø ÑÒÑÜ Ù ØÓÖÑ ½ººµ ÊÓÖØ ÓÒ Ø Ðº ¾ º ÆÓÙ ÔÓÙÚÓÒ ÑÒØÒÒØ Ô Ö Ð Ö ÓÐÙØÓÒ ÓÑÔÐØ Ù ÔÖÓÐÑ «º½µº ÈÖÓÔÓ ØÓÒ º¾ºº ij ØÑØÙÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ Ù ÓÙÔÐ «Ê Ê Ñ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ ¼ ¾ ºº ÓÙ Ð ÓÒØÖÒØ Àµµ Ø ÓÒÒ ÔÖ Ð³ÙÒÕÙ ÓÐÙØÓÒ Ù Ý ØÑ ÙÚÒØ È ÒË Á ÑÒ ÑÜ ½ «Á¾Ñ ½ «Ë ½Ñ Á Á ¼ «Áµ º¾¾µ

109 ½¼ ÀÈÁÌÊ º ËÌÁÅÌÁÇÆ ÆË ÍÆ ÅÇÄ ÈÖÙÚ Ä ÔÖÑÖ ÕÙØÓÒ º¾¾µ Ö ÙÐØ Ù ÄÑÑ º¾ºµº ÓÑÑ Ò Ð Ð ÔÖÙÚ Ð ÈÖÓÔÓ ØÓÒ º¾º½µ Ð ÙØ ÑÓÒØÖÖ ÕÙ Ð ÓÒØÓÒ Á «µ¼ «Áµ º¾ µ ³ ¼ «µ ½ «ÑØ ÙÒ ÙÒÕÙ ÖÒ «ØÖØÑÒØ ÔÓ ØÚº ÈÓÙÖ Ö ÒÓÙ ÐÐÓÒ ÑÓÒØÖÖ ÕÙ ³ ¼ Ø ÓÒØÒÙ ÙÖ Ê Ø ØÖØÑÒØ ÖÓ ÒØ ÒØÖ ÙÒ ÚÐÙÖ ØÖØÑÒØ ÔÓ ØÚ Ò¼ Ø ØÖØÑÒØ ÒØÚÒ ½º Ò ÔÖÑÖ ÐÙ Ð ÓÒØÒÙØ Ö ÙÐØ Ù Ø ÕÙ ÔÖ ÊÓÖØ ÓÒ Ø Ðº ¾ Ô ¾ гÔÔÐØÓÒ ÕÙ ÙÒ ÚØÙÖ Ó ÖÖ ÓÒ ÓØÓÒÕÙ Ø ÓÒØÒÙ Ñ ÒÓÒ ÖÒØÐ Ò ÒÖÐ ÕÙ ÒÓÙ ÑÔ Ö¹ ÓÒÒÖ ÓÑÑ Ò Ð ÔÖÙÚ º¾º µ µº Ò ÙØ Ð³ÔÔÐØÓÒ «È Ò Áµ «Áµ Ø ÐÐ Ù ÓÒØÒÙº ÈÖ ÓÑÔÓ ØÓÒ ÓÒ Ò ÙØ ÕÙ ³ ¼ Ø ÓÒØÒÙº ÅÓÒØÖÓÒ ÕÙ³ÐÐ Ø ØÖØÑÒØ ÖÓ Òغ ÈÓÙÖ Ð ÓÒ Ö ÙÒ Ö¹ ØÙÖ ³ ¼ ÔÖÓ ÐÐ ³ ¼ ÓÒÒ ÔÖ Ð³ÕÙØÓÒ º½ µº Ò ÙØÐ ÒØ Ð ÒÓØØÓÒ Ð ÖÑÖÕÙ ½µ Ù ÄÑÑ º¾º ÓÒ ÖØ ³ ¼ «µ ½ «½ «½ «½ «Á ¾Ñ Á¾Ñ Á ¾Ñ Á¾Ñ ÁÁ Á¾Ñ È Ò Á µ «Á µ Á ¾Ñ Á ¾Ñ È Ò Á µ ¼ «Áµ «Á µ ÁÁ Á¾Ñ È Ò Á µ «Á µ ¼ «Á µ ÁÁ Á¾Ñ È Ò Áµ³ ¼ Á «µ ¼ «Áµ È Ò Áµ ¼ «Á µ «Á µ Ó ³ ¼ Á Ø Ò ÔÖ º½¾µº Ä ÓÒØÓÒ ³ ¼ ³ÜÔÖÑ ÓÒ ÓÑÑ Ð ØÖÒ ÐØÓÒ ÔÖ Ù ÖÝÒØÖ ÓÒØÓÒ ³ ¼ Á «³¼Á «µ «µ ÔÓÒÖ ÔÖ Ð È Ò Áµµ Á¾Ñ º Å Ò ÕÙ ³ ¼ Ø Ð ³ ¼ Á ÔÓÙÖ Á Ò Ñ ÓÒØ ÓÒØÒÙ Ð ³¼ Á Ò Ð ÓÒØ Ô Ò ÒÖк ÔÒÒØ ÐÙÖ ØÒÒ ÖÓ ÒØ Ú ØÓÙØ ÑÑ ÒÓÙ ÔÖÑØØÖ ÓÒÐÙÖº ÒÓØÓÒ ÓÑÑ ÓÒ Ð³ ÑÒØÓÒÒ ÕÙ³Ò ÔÖØÙÐÖ Ð ÖØ ÑÔÓ Ð ³Ô¹ ÔÐÕÙÖ ÙÒ ÐÓÖØÑ ØÝÔ ÆÛØÓÒ¹ÊÔ ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÔÖÓÖ Ð ÚÐÙÖ Ð ÖÒ Ð ÓÒØÓÒ ³ ¼ ÔÙ ÕÙ Ðй Ò³ Ø Ô ÖÚк

110 º¾º ÊËÇÄÍÌÁÇÆ Ë ÉÍÌÁÇÆË ÎÊÁËÅÄÆ ½¼ ËÓØ Â ÙÒ ÒØÖÚÐÐ Ü ÓÖÑ Ð ÖÙÒÓÒ ³ÒØÖÚÐРѺ ÇÒ Ø ÔÖ Ð ÔÖÙÚ Ð ÈÖÓÔÓ ØÓÒ º¾º ÕÙ ³ ¼ Â Ø ØÖØÑÒØ ÖÓ Òغ Ä Ö ØÖØÓÒ ³ ¼ Á Ð³Ò ÑÐ «Á «µ Â Ø ÓÒ ÐÐ Ù ØÖ¹ ØÑÒØ ÖÓ Òغ Ò ««¼ ÓÒØ ØÐ ÕÙ ³ ¼ Á «µ ³¼ Á «¼ µ ÐÓÖ Á «µ Á «¼ µº Ê ÓÒÒÓÒ ÔÖ Ð³ ÙÖ Ø ÔÖÒÓÒ ««¼ ØÐ ÕÙ ³ ¼ «µ ³¼ «¼ µº Ä È Ò Áµµ Á¾Ñ ØÒØ Ü ÔÖ ÖÔÔÓÖØ «Ð Ü Ø ÐÓÖ Ò ÖÑÒØ ÙÒ Á Ñ ØÐ ÕÙ ³ ¼ Á «µ ³¼ Á «¼ µº ÇÒ Ò ÓÒÐÙØ ÐÓÖ ÕÙ Ñ «µ Ñ «¼ µº Ä ÓÒØÒÙØ ³ ¼ ÑÔÐÕÙ Ú Ð ÌÓÖÑ ÚÐÙÖ ÒØÖÑÖ ÕÙ³Ð Ü Ø ÐÓÖ ÙÒ ÙØ ØÖØÑÒØ ÖÓ ÒØ «Ò µ Ò¾Æ Ð³ÒØÖÚÐÐ ««¼ ÓÒØ Ð³Ñ ÔÖ ³ ¼ Ø ÖÓ Òغ Ò ÔÖØÙÐÖ Ð ÔÖØØÓÒ Ñ «Ò µµ Ò¾Æ Ó ÓÒØ ÐÓÖ Ùܹ¹ÙÜ ØÒØ ÕÙ Ø ÑÔÓ Ð ÔÙ ÕÙ³Ð Ò³Ü Ø ÕÙ³ÙÒ ÒÓÑÖ Ò ÙÖ¹ÔÖØØÓÒ ÙÖ Ñº Ä ÓÒØÓÒ ³ ¼ Ø ÓÒ Ò ØÖØÑÒØ ÖÓ Òغ ÈÖ ÐÐÙÖ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ÙÖ¹ÔÖØØÓÒ Ñ ¼ Ñ ÓÒ Ø «¼ ÐÑ È Ò Âµ³ ¼  «µ È Ò Âµ Â Â¾Ñ ¼ Â¾Ñ ¼ È Ò Áµ Á Á¾Ñ ÐÑ È «½ Ò Âµ³ ¼  «µ È Ò Âµ  ½ Â¾Ñ ¼ Â¾Ñ ¼ È Ò Áµ Á ½ Á¾Ñ Ó Á ½ Ò Ð ÓÖÒ Ù Ð³ÒØÖÚÐÐ Áº ÓÒ ³ ¼ Ø ÓÒØÒÙ ÖÓ ÒØ ÓÖÒ ÓÒ ÐÐ ÑØ ÐÑØ Ò ¼ Ø ½ ÕÙ ÚÖÒØ Ø ÕÙ Ú Ð ÔÖÙÚº ÐÑ ³¼ «µ «¼ ÐÑ ³¼ «½ «µ ¼ ¼ ijÓØ Ð ØÓÒ ÙÚÒØ Ø ÑØØÖ Ò ÚÒ Ð ÐÒ ÕÙ Ü Ø ÒØÖ Ð ÑÓÐ ÓÒØÖÒØ Ø Ð ÑÓÐ ÒÓÒ ÓÒØÖÒØ Ð ÑÓÒÓØÓÒº

111 ½½¼ º¾º ÀÈÁÌÊ º ËÌÁÅÌÁÇÆ ÆË ÍÆ ÅÇÄ ÕÙÚÐÒ ÑÓÐ ÓÒØÖÒØ Ø ÑÓÐ ÒÓÒ¹ ÓÒØÖÒØ ÙÖ ÙÒ ÙÖ¹ÔÖØØÓÒ ÆÓÙ ÑÓÒØÖÓÒ Ò ØØ ØÓÒ ÕÙ Ð ÓÐÙØÓÒ Ù ÑÓÐ ÓÒØÖÒØ Ð ÑÓÒÓØÓÒ Ø Ð Ð ÓÐÙØÓÒ ³ÙÒ ÑÓÐ ÕÙÚÐÒØ Ò ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ ÙÖ ÙÒ ÙÖ¹ÔÖØØÓÒ Ð ÔÖØØÓÒ ÔÖغ Ä ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ÙÚÒØ Ø ÙÒ ÓÖÓÐÐÖ Ð ÈÖÓÔÓ ØÓÒ º¾ºº ÓÖÓÐÐÖ º¾ºº ÆÓØÓÒ Ñ Ñ «µ Ð ÙÖ¹ÔÖØØÓÒ Ñ Ó Ñ Ø Ò ÔÖ Ð ÖÑÖÕÙ ¾µ Ù ÄÑÑ º¾ºµ Ø «ÔÖ Ð ÈÖÓÔÓ ØÓÒ º¾ºµº Ä ØÑØÙÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ «Ñµ ѵ «Ñ µ Ó Ð ÔÖØØÓÒ Ñ ÓÙ Àµ Ø Ñ µ Ó Ð ÔÖØØÓÒ Ñ ÓÙ ÀÒµ ÓÒØ Ùܺ ÊÑÖÕÙ ½µ ÔÖ Ù ÐÒ ÙÖ Ð ÒÓØØÓÒ ÓÒ ÔÙØ ÒØÖÔÖØÖ ÄÑÑ Ò ÒØ ÕÙ ØÓе ÓÑÑÙØ Ú ÔÙµº ÊÑÖÕÙ ¾µ ³ÙÒ ÔÓÒØ ÚÙ ÐÖÕÙ ÓÒ ÓÒ ØØ Ö Ù ÓÖÓй ÐÖ º¾º ÕÙ Ð ÓÐÙØÓÒ Ù ÔÖÓÐÑ ÓÒØÖÒØ ³ÓØÒØ ÓÑÑ ÓÐÙØÓÒ Ù ÔÖÓÐÑ ÒÓÒ ÓÒØÖÒØ ÕÙÚÐÒØ ÙÖ ÙÒ Ô ÔÐÙ ÔØØ ÓÖÖ ÔÓÒ¹ ÒØ ÙÒ ÙÖ¹ÔÖØØÓÒ Ð ÔÖØØÓÒ ØÖÚÐ ÒØеº ØØ ÖÒÖ ÔÖÓÔÖØ Ø ÖØÖ ØÕÙ ÔÖÓÐÑ ³ÓÔØÑ ØÓÒ ÓÙ ÓÒØÖÒØ º ÄÓÖ ÕÙ ÐÐ ¹ ÓÒØ Ò ØÖÓÙÚÖ Ð ÓÐÙØÓÒ ³ÙÒ ÔÖÓÐÑ ÓÒØÖÒØ ÖÚÒØ Ò Ø ØÖÓÙÚÖ Ð ÓÒ ÓÙ ¹ Ô Ò ºº Ð ÓÒÒ Ð ÓÒ ÒØÖ ÚÖÐ Ù ÔÖÓÐѵ г Ô ØÖÚÐ ÙÖ ÐÕÙÐ Ð ÓÐÙØÓÒ Ú ØÖ ÓØÒÙ Ò Ö ÓÐÚÒØ Ð ÔÖÓÐÑ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ò ÓÒØÖÒØ º ÈÐÙ ÒÖÐÑÒØ Ò Ð Ö ÓÒØÖÒØ ÖÒØÐ ØÖÒ ÚÖ Ð Ó¹ ÐÙØÓÒ Ù ÔÖÓÐÑ ÓÒØÖÒØ ÓÖÖ ÔÓÒ Ð ÓÐÙØÓÒ ³ÙÒ ÔÖÓÐÑ ÒÓÒ ÓÒØÖÒØ ÕÙÚÐÒØ ÙÖ ÙÒ ÓÙ ¹ÚÖØ ÖÒØРг Ô ØÖÚÐ Ð ÚÖÐ Ù ÔÖÓÐÑ ØÒØ ÐÓÖ Ò ÐÓÐÑÒØ ÔÖ ÓÒØÓÒ ÑÔÐØ µº ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ø ÙÒ ÒØÖÔÖØØÓÒ ÓÑØÖÕÙ ÑÙÐØÔÐØÙÖ ÃÙÒ Ø ÌÙÖº Ò Ø Ð ÓÙ ¹ÚÖØ ÓÒØÒÒØ Ð ÓÐÙØÓÒ Ù ÔÖÓÐÑ ³ÓÔØÑ ØÓÒ Ø ÐÐ Ò ÔÖ Ð ÕÙØÓÒ ÓÖ¹ Ö ÔÓÒÒØ ÙÜ ÓÒØÖÒØ ØÙÖ ÑÙÐØÔÐØÙÖ ÒÓÒ ÒÙÐ µº ÆÓÙ ÖÚÒ¹ ÖÓÒ ÙÖ ÖÒÖ ÔÓÒØ Ò ÐÔØÖ ÄÑÑ ººµº ÈÖÙÚ ÈÓÙÖ Á Ò Ñ Ø Á Ó Ò Ñ ÓÒ Á Á È Ò Á µ «Á µ

112 º º ËÌÁÅÌÍÊË ÌÈ ÀÇÊÎÁ̹ÌÀÇÅÈËÇÆ ½½½ Ó «Ø ÓÐÙØÓÒ Ñ ½ «Á «Áµ Á ¾ ½ «¼ Á ¾ Ñ ÁÁ Á¾Ñ ½ «Á ¼ «Áµ Á ¾ Ñ ÁÁ Á¾Ñ ½ Á «Á¾Ñ Á ¼ «Á µ º¾µ º¾µ º¾µ ¼ «Áµ º¾µ Ä ÓÐÙØÓÒ ÕÙØÓÒ ØÒØ ÙÒÕÙ ÓÒ Ò ÙØ ÕÙ Ð ÓÐÙØÓÒ «Ð³ÕÙØÓÒ º¾µ Ó Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ ÒÓÒ ÓÒØÖÒØ ÙÖ Ñ Ø Ð ÓÐÙØÓÒ «Ð³ÕÙØÓÒ º¾µ Ó Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ ÓÒØÖÒØ ÙÖ Ñ ÓÒØ Ò Ð º º ØÑØÙÖ ØÝÔ ÀÓÖÚØÞ¹ÌÓÑÔ ÓÒ Ò ØØ ØÓÒ ÓÑÑ ÙØ Ð³ ØÑØÓÒ ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ ÑÔ Ò Ð³ÒØÐÐÓÒ ÓÙÚÖØ ÒÓÙ ÓÒ ØÖÙ ÓÒ Øѹ ØÙÖ Ù ÒÓÑÖ ØÓØÐ ÑÔ Ò ÕÙ Ö ÖÚ ÙÐØÑ º º º½ ØÑØÓÒ Ù ÒÓÑÖ ØÓØÐ ÑÔ ü ÔÖØØÓÒ Ñ Ð³ÒØÖÚÐÐ ³Ó ÖÚØÓÒ Ü ÓÒ ÔÓ ³ÙÒ ØÑØÙÖ ÓÒÒ ³ÓÖ ÔÖ Ð ÐÑÑ º½º¾ ÔÙ Ð ÈÖÓÔÓ ØÓÒ º¾º ÓÙ º¾º ÐÓÒ Õ٠гÓÒ ÓÒØÖÒ Ð ÑÓÒÓØÓÒ ÓÙ ÒÓÒº ÇÒ ÔÓ ÓÒ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Á Ñ ³ ØÑØÓÒ ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ ÙÒ Ó¹ ÖÚØÓÒ Ò ÚÓÝÒØ Ð³ÜÔÐÓÖØÓÒ ÓÒÓÖÑÑÒØ Ù ÑÓÐ ÖØ Ò Ð ÔØÖ ¾º ÍÒ ØÑØÙÖ ÒØÙÖÐ Ù ÒÓÑÖ ØÓØÐ ÑÔ ÔÙØ ÐÓÖ ØÖ ÓÒ ØÖÙØ ÓÑÑ Ð³ÒÐÓ٠г ØÑØÙÖ Ò ³ÀÓÖÚØÞ¹ÌÓÑÔ ÓÒ ¼ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÔÖÓ¹ ÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ ÓÒØ ÓÒÒÙ ½ Æ ÀÌ µ ÒÈ Ò Áµ Ò Á º¾µ Á Á ½ Á¾Ñ Ò ÔÖØÙÐÖ ÓÒ ÔÙØ ÓÙÔÖ Ø ØÑØÙÖ Ò ÖÙÔÖÖ Ø¹ ÑØÙÖ Ù ÒÓÑÖ ØÓØÐ ÑÔ ÔÖ Ð ØÐÐ Ó Ø ÓÒ ØÒØ ³ ع¹Ö ÙÖ ÕÙ Á Ñ Æ Á ÒÈ Ò Áµ Á Ò Á Á Á¾Ñ º¾µ

113 ½½¾ ÓÖØ ÕÙ ÀÈÁÌÊ º ËÌÁÅÌÁÇÆ ÆË ÍÆ ÅÇÄ Á¾Ñ ÆÁ ÆÀÌ ØÑØÙÖ ÓÒØ ÒØÙÖÐ Ò Ð Ñ ÙÖ Ó Ð³ÓÒ ÚÙ Ò Ð ÖÑÖÕÙ ¾µ Ð ÈÖÓÔÓ ØÓÒ º¾º ÕÙ Á Ø ÔÖÓ Ò Á Æ Á º ÔÐÙ ÓÑÑ ÒÓÙ Ð ÚÖÖÓÒ Ò º º ÐÓÖ ÕÙ Ð ÓÒØÓÒ Ø ÙÔÔÓ ÓÒÒÙ ØÑØÙÖ ÔÓ ÒØ ³ÜÐÐÒØ ÕÙÐØ ³ÔÔÖÓÜÑØÓÒº Ò ÔÖØÕÙ ÔÓÙÖ ØÑÖ Ð ÒÓÑÖ ÑÔ Ö ØÒØ ÓÙÚÖÖ ÔÖ Ð ØÐÐ ÒÓÙ ÖØÖÒÖÓÒ ÙÜ ØÑØÙÖ ÆÁ Ð ÒÓÑÖ ÑÔ ØÖÓÙÚ Ò ÐØ Ð Æ Á Ö ÆÁ Ò Á º ¼µ º º¾ ÍÒ ÐØÖÒØÚ ÇÒ ÙÖØ ÔÙ ÔÒÒØ ÙØÐ Ö Ð ÑÔÐ Ø Õ٠гÓÒ ÓÒØÓÒÒ Ð³Ò¹ ÑÐ ÒÓØÖ ÔÔÖÓ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ù Ø ÕÙ Ò Ø Ü ÐÓÖ Ò Ø ÙÒ ÚÖÐ ÐØÓÖ ÐÓ ÒÑÐ ÔÖÑØÖ Æ Ø µµ ÓÑÑ ÚÙ Ò Ð ÖÑÖÕÙ Ð ÒØÓÒ ¾º º¾º Ò ÓÒ ÕÙÒ Òµ Æ µµ ÍÒ ØÑØÙÖ ÓÒÙÖÖÒØ º¾µ ÔÓÙÖÖØ ÓÒ ØÖ Æ Ò µµ º ½µ ÔÒÒØ Ø ÖÔÖÒÒØ Ð ÒØÓÒ µ ½Æ Ò ¾ºµ ÓÒ ÔÙØ ÑÓÒØÖÖ ÕÙ³ ÓÒÒÙ º ÐÒÖ ¾ µ Ð ÙÜ ØÑØÙÖ ÓÒØ Ð ÔÖ Ð ÖÐØÓÒ ÆÀÌ ½ Æ µ Æ ØÑØÙÖ ÓÒÙÖÖÒØ ÓÒØ ÓÒ ÔÖÓ ÔÖÒØ Ø Ð Ø ÐÖ Õ٠гÑÔÐÓ ØÑØÙÖ ÀÓÖÚØÞ¹ÌÓÑÔ ÓÒ Ø Ò ÔÐÙ ÒÓÖÑØ ÔÙ ¹ ÕٳРÔÖÑØØÒØ ³ÓØÒÖ ØÑØÓÒ Ù ÒÓÑÖ ØÓØÐ ÑÔ Ð ÔÖ Ð ØÐÐ Ø ÒÓÒ ÙÖ Ð ÐÓÐØ ÓÑÑ Æ º º º ØÑØÓÒ Ö ÖÚ ÙÐØÑ ÓÑÑ ÔÓÙÖ Ð³ ØÑØÓÒ Ù ÒÓÑÖ ØÓØÐ ÑÔ ÒÓÙ ÐÐÓÒ ÒÓÙ Ô¹ ÔÙÝÖ ÙÖ Ð ØÑØÙÖ ÀÓÖÚØÞ¹ÌÓÑÔ ÓÒº ÆÓÙ ÐÐÓÒ ØÒØÖ Ð ÒØÖÓÙÖ ÙÖ ØÕÙÑÒØ ÓÒ ÒØÙÖÐк ÙÔÖÚÒØ ÒÓÙ ÓÒÒÓÒ ÕÙÐÕÙ ÒÓØØÓÒ ÙÖ Ð Ö ÖÚ ÔÖ Ð ØÐк

114 º º ËÌÁÅÌÍÊË ÌÈ ÀÇÊÎÁ̹ÌÀÇÅÈËÇÆ ½½ ÒØÓÒ º º½º ÈÓÙÖ ØÓÙØ Á Ñ ÓÒÒÓØÊ Á Ö ÔØÚÑÒØ Ö Á µðñóò¹ ØÒØ Ö ÖÚ ÑÔ Ð³ÒØÐÐÓÒ Ö ÔØÚÑÒØ µ ÓÒØÒÙ Ò Ð³ÒØÖÚÐÐ Á ÜÔ µ Ø Ö Á Ê Á ¾Á ¾Á ÜÔ µ ÓÒ ÖÓÒ ÙÒ Ð ØÐÐ Á ÙÖ ÐÕÙÐÐ Ð ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ Ø ÓÒ ØÒغ Ò ÒÓØÖ ÒÓÙ ÖÑÔÐÖÓÒ ÔÖ ÓÒ ØÑØÙÖ º Ä ØÖ Ù Ò ØØ Ð Ø ÓÒ ÙÒ ØÖ ÔÖÓÐØ Ð ³ÒÐÙ ÓÒ Á Ø ÓÒØÓÒÒÐÐÑÒØ Ð ÑÓÝÒÒ ØÐÐ Ù ØÖ Ø ÙÒ ØÑØÙÖ Ò Ð ÑÓÝÒÒ ØÐÐ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÖÒØ ÙÖ Ð³ÒØÖÚÐÐ Á Ö Á Ò Á ³ Ê Á Æ Á º Ò Ê Á ³ Æ Á Ò Á Ö Á Ö Á Ô Á ÐØÑ Ð³ÑÔÐÓ ØÑØÙÖ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Á Ñ Ê Á Ö Á Ø ÊÀÌ Á Á¾Ñ ÊÁ º ¾µ ÓÑÑ ØÑØÙÖ Ö ÖÚ ÙÐØÑ ÔÖ Ð ØÐÐ Ò ÕÙ Ö ÖÚ ÙÐØÑ ÐÓÐ º ij ØÑØÙÖ Ù Ò Ð ØÖ ØÒØ ÐÙ ÑÑ Ð ÔÔÖÒ¹ Ö ³ÙÒ ÔÓÒØ ÚÙ ØÓÖÕÙ ÒÓÙ Ò ÓÑÑ Ô Ò Ñ ÙÖ ÓÙÖ¹ ÒÖ ÙÒ ØÙ ØÓÖÕÙ Ð ÕÙÐØ ÒÓ ØÑØÙÖ ØÝÔ ÀÓÖÚØÞ¹ ÌÓÑÔ ÓÒ ÆÁ ÆÀÌ µ ÓÙ ÒÓÖ ÊÁ ÊÀÌ µº ÆÓÙ ÓÒÒÓÒ ÔÒÒØ ÑÒ¹ ØÒÒØ ÕÙÐÕÙ Ô Ø º º º ÓÑÑÒØÖ ÙÖ Ð ÕÙÐØ ³ ØÑØÓÒ Ð ÀÓÖÚØÞ¹ ÌÓÑÔ ÓÒ ÀÓÖÑ Ð³ÖØÐ ÓÖÒÐ ¼ Ð ÐØØÖØÙÖ ÓÒÖÒÒØ Ð ÔÖÓÔÖØ ÝÑÔ¹ ØÓØÕÙ ØÑØÙÖ ÀÓÖÚØÞ¹ÌÓÑÔ ÓÒ Ø ÜØÖÑÑÒØ Ò ÚÓÖ ÔÖ ÜÑÔÐ ÀÒ ÔÓÙÖ ÒÓÑÖÙ ÖÖÒ ÓÖÝ ¾ ÔÓÙÖ ÙÒ ÔÔÖÓ ÙÒ ÔÙ ÔÐÙ ÒÖÐ ÕÙ ³Ò ÖØ Ò Ò Ð ÑÓÐ ÙÔÖÔÓ¹ ÔÙÐØÓÒ ÓÙ ÒÓÖ ÓÐ Ø Ðº ¾ ÔÓÙÖ ÙÒ ÒØÖÔÖØØÓÒ ÐÖÕÙ ÖÒØ ÑÔÐ Ø ÓÖÒк Ä ÔÖ ÕÙ ØÓØÐØ ØØ ÐØØÖØÙÖ ÓÒÖÒ ÑÓ¹ Ð ÑÐÐ ÑÓÐ ÓÒ ÓÙ ÙÔÖÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÖ ÙÔÔÓ¹ ÒØ ÕÙ Ð ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ ÓÒØ ÓØ ÓÒÒÙ ÓØ ØÑÐ Ö ØÒÕÙ ØÝÔ ÊÓ Ò Ø ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ ÚÓÕÙ Ù ÔØÖ ¾ º ³ Ø Ð ÒÓØÑÑÒØ Ò Ð Ø Ðº ½ º Ä ÑÓ¹ ÖØ ÖØÐ ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ Ð ØÑØÙÖ ÀÓÖÚØÞ¹ÌÓÑÔ ÓÒ ÓÙ ÊÔÔÐÓÒ ÕٳР³Ø ØÒÕÙ ³ ØÑØÓÒ ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ Ù Ò Ñ ØÖ ÓÒÒ ÒØ Ð ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ Ù ÔÖÑÖ ØÖº

115 ½½ ÀÈÁÌÊ º ËÌÁÅÌÁÇÆ ÆË ÍÆ ÅÇÄ ÑÐ ÀÓÖÚØÞ¹ÌÓÑÔ ÓÒ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÔÖÓÐØ ³ÒÐÙ ÓÒ ÓÒØ Ùй ÑÒØ ØÑ ÓÒØ ÓÒ ØÒØ Ø ÝÑÔØÓØÕÙÑÒØ ÒÓÖÑÙÜ Ó٠ݹ ÔÓØ Ö ÓÒÒÐ Ù ØÝÔ ÐÐ ÔÖ ÒØ Ò Ð ÖÑÖÕÙ ¾µ Ð ÈÖÓÔÓ ØÓÒ º¾º º ÒØÐÐÑÒØ ÓÒ ÖÐÑ ÕÙ ÔÓÙÖ ÙÒ Ð ØÐÐ Á ¾ Ñ Ü Ð ÖÕÙÒ ³Ó ÖÚØÓÒ Ô Á Ò Á Æ Á ØÒ ÚÖ ÙÒ ÐÑØ Ò ÐÓÖ ÕÙ Ò Á Ø Æ Á ØÒÒØ ÚÖ Ð³ÒÒº ÇÒ ÔÓÙÖÖ ÖÔÓÖØÖ ÙÜ ÖØÐ Ø ¹ Ù ÔÓÙÖ ÔÐÙ ÔÖ ÓÒ ÓÒÖÒÒØ ÙÒ ÔÖØÙÐÖ ÚÓÕÙ ÒØ ÕÙ Ð ØÒÕÙ ÙØÐ ÓÒØ ØÓÙØ Ò Ð ÚÒ ÐÐ Ö ÔÖ ÊÓ Ò Ø º ÈÓÙÖ ÒÓØÖ ÔÖØ ÒÓÙ ÙØÐ ÓÒ ÑÙÐØÓÒ Ø ÑØÓ ÅÓÒعÖÐÓ Ò Ð ÔØÖ ÔÓÙÖ ÕÙÒØÖ Ð ÕÙÐØ ³ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÒÓ ØÑØÙÖ ØÝÔ ÀÓÖÚØÞ¹ÌÓÑÔ ÓÒº ÂÙ ÕÙ³ÐÓÖ ÒÓÙ ÚÓÒ ÐÙÐ Ð ØÑØÙÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ Ñ¹ ÐÒ «Ø Ò ÕÙ ØÑØÙÖ Ù ÒÓÑÖ ØÓØÐ ÑÔ Ø Ö ÖÚ ÙÐØÑ ÓÑÔØ ØÒÙ Ù Ø ÕÙ Ð ÑÒ ÓÒ ÒÓØÖ ÑÓ¹ Ð ØØ Üº ÅÒØÒÒØ ÓÑÑÒØ Ó Ö Ð ÑÐÐÙÖ ÑÓÐ ÔÓ Ð ÙØÖÑÒØ Ø Ð ÑÓÐ Ò ÐÕÙÐ ÒÓØÖ ØÑØÙÖ Ö Ð ÔÐÙ ÔÖÓ ÔÓ ¹ Ð Ð ÚÖ Ò Ø ³ Ø Ð³ÓØ ÔÖÓÙÖ Ø ÐØÓÒ ÑÓÐ º Ù ØÖÚÖ ÑÒ ÓÒ ³ ع¹Ö Ð ÖÒÐ Ð ÔÖØØÓÒ

116 ÔØÖ ËÐØÓÒ ÑÓÐ ÆÓÙ ÒÓÙ ÒØÖ ÓÒ Ò ÔØÖ Ð³ ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ÔÖ ÐØÓÒ ÑÓÐ ÜÔÓÒÒØÐ ÔÓÐÝÒÑ ÔÖ ÑÓÖÙÜ Ö ½ ÓÑÑ ÙÜ ÖØ Ð Ò Ù ÔØÖ ¾º Ò Ð ÔØÖ ÒÓÙ ÑÓÒ¹ ØÖÓÒ ÓÑÑÒØ ØÑÖ Ð ÔÖÑØÖ Ù ÑÓÐ Ó ÙÒ ÔÖØØÓÒ Ü Ð³ÒØÖÚÐÐ ³ØÙº ÆÓØÖ ÙØ Ò ÔØÖ Ø ÐØÓÒÒÖ Ð ÑÐÐÙÖ ÔÖØØÓÒ ÔÓ Ð ÓÙ Ð ÑÐÐÙÖ ÑÓÐ ÔÓ Ð ÐÓÒ Ð ØÖѹ ÒÓÐÓ Ù ÙÐÐ Ù Ò ³ÙÒ ÖØÒ ÖØÖ ØØ ØÕÙº ÆÓØÖ ØÖÚÐ Ú ÔØÖ ÒÓØÖ ÔÖØÙÐÖ Ð ÌÓÖÑ ¾º º¾ ÐØÓÒ ÑÓÐ ÔÖ ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ ÔÒÐ ØÐÐÒ ¾¼ ÙÖ Ð ÑÓÐ ÜÔÓÒÒØÐ ÔÓÐÝÒÑ ÔÖ ÑÓÖÙÜ ÒÖÙܺ Å ÒÓØÖ ÑÓÐ Ò³Ò Ø Ø Ô Ð ÝÔÓØ º Ò Ø ÐÙ¹ ³ÒØÖÔÖØ Ò Ù Ò ØÖÑ ÔÓÐÝÒÑ ÔÖ ÑÓÖÙÜ Ñ Ð ÓÒØ ÔÓÐÝÒÑ ÓÒØ Ð ÔÖ ÓÒØÖÒØ ÕÙ Ò³ÒÐÙØ Ô Ð Ö ÙÐØØ ØÐÐÒº Ò ÆÓÙ ÐÐÓÒ ÑÓÒØÖÖ ÕÙ ÓÙ ÖØÒ ÝÔÓØ ÒØÐÐÑÒØ Ô ÕÙ Ð ÒÓÑÖ ÑÓÖÙÜ ÑÜÑÐ ÔÖØØÓÒ ÓÒ Ö ÓØ Ò Ç Ò ÐÓ ¾ Ó Ò Ø Ð ÒÓÑÖ ³Ó ÖÚØÓÒ Ñ ³ÙØÖ ÔÐÙ ØÒÕÙ ÓÑÑ Ð Ø ÕÙ Ð Ò Ø ÓØ Ò ÙÖ ÙÒ ÓÑÔØ Ó ÐÐ Ø ÑÒÓÖ ÔÖ ÙÒ ÓÒ ØÒØ ØÖØÑÒØ ÔÓ ØÚ ½ Ð Ö ÕÙ ÃÙÐРг ØÑØÙÖ Ó ÔÖ Ð³ÐÓÖØÑ ÐØÓÒ ÑÓÐ Ø ÓÑÒ ÔÖ Ð Ö ÕÙ ÀÐÐÒÖµ гÓÖк ÖÒÖ Ø Ò ÓÑÑ Ð³ ØÑØÙÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ¹ ÑÐÒ Ó ÙÒ ÑÓе ØÐ ÕÙ ÓÒ Ö ÕÙ ÓØ Ð ÔÐÙ ÔØØ ÔÓ Ð Ù Ò Ð ÓÐÐØÓÒ ÑÓÐ ÔÖÑ Ð ÕÙÐ Ø Ð ÐØÓÒº Ø ÓÖÐ ÔÒ ÓÒ Ð Ò Ø ÒÓÒÒÙ Ø Ð Ø ÓÒ ÐÙ¹ÑÑ ÒÓÒÒÙ Ò ÔÖØÙÐÖ Ò³ Ø ÚÑÑÒØ Ô ÙÒ ØÑØÙÖº ½ Ò ÔÖØÕÙ ÒÓÙ ÒÓÙ ÖÒÖÓÒ ÝÔÓØ Ò ØÖÚÐÐÒØ ÓÒ ØÓÒÒÐй ÑÒØ ÙÜ ÓÒÒ Ø Ò ÙÔÔÓ ÒØ ÓÒ ÕÙ Ð Ò Ø ØÑÖ Ø ÒÙÐÐ Ò ÓÖ Ð³ÒØÖÚÐÐ Ò ÔÖ ÐÐ ¹ Ø ÑÒÓÖ Ð³ÒØÖÙÖ ÕÙ Ò³ Ø Ô Ö ØÖØ ÐÓÖ Õ٠гÓÒ ØÖÚÐРг ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ÔÖ ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒº ½½

117 ½½ ÀÈÁÌÊ º ËÄÌÁÇÆ ÅÇÄË ÈÐÙ ÔÖ ÑÒØ Ð³ÓÒ ÒÓØ Ò Ñ µ È Ò ÐÓ Ñ µ Ð ÐÓ¹ÚÖ ÑÐÒ Ð³ ØÑØÙÖ Ñ ÙÖ Ð ÑÓÐ Ò Ù ÑÓÝÒ ³ÙÒ ÔÖØØÓÒ Ñ ³ÙÒ ÓÐÐØÓÒ Å ÒÓÙ ÐÐÓÒ ÓÒÒÖ Ð ÓÖÑ Ð ÓÒØÓÒ ÔÒÐØ ÔÒ Ò Ñµ ÕÙ ÔÒ Ð ÓÐÐØÓÒ Å ÚÓÖ ºº½µ ÔÓÙÖ ÕÙ Ð ÑÒÑ ØÓÒ Ù ÖØÖ ÖØ Ò Ñµ Ò Ñ µ ÔÒ Ò Ñµ ÓÙÖÒ ÙÒ ÑÓÐ Ñ ØÐ ÕÙ Ñ Ø Ð ÔÖÓÔÖØ ÚÓÙÐÙ ÙÖ ÙÒ Ò ÑÐ ÖÒ ÔÖÓÐغ ÆÓÙ ÓÒÒÓÒ ÐÓÖ ÙÒ ÓÖÒ Ö ÕÙ Ó Ø ØÑØÙÖ ÕÙ ÔÖÑØ ³Ò ÚÐÙÖ Ð ÔÖÓÖÑÒ ÓÒ ÒÓÒ ÝÑÔØÓØÕÙº ÆÓÙ ÓÑÑÒÓÒ ÔØÖ Ò ÓÒ ØÖÙ ÒØ ÙÒ ÔÖÑØÖ ÒÓØÖ ÑÓ¹ Ð ÔØ ÙÜ ØÒÕÙ ÕÙ ÒÓÙ ÓÙØÓÒ ÑØØÖ Ò ÙÚÖº ÆÓÙ ÒØÖÓ¹ Ù ÓÒ Ò ÙØ Ð ÒÓØÓÒ Ö ÕÙ ³ÙÒ ØÑØÙÖ Ù ÑÓÝÒ ÐÕÙÐÐ ÒÓÙ ÐÐÓÒ ÚÐÙÖ Ð ÔÖÓÖÑÒ ÒÓØÖ ÑØÓ ÐØÓÒ ÑÓÐ º Ä ØÖÓ Ñ ØÓÒ ÔØÖ Ø ÓÒ Ö Ð ÖÔØÓÒ ÙÖ ØÕÙ Ù ÔÖÓØÓÓÐ ÐØÓÒ ÑÓÐ ÔÖ ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ Ô¹ ÒÐ º ÆÓÙ ÒÓÒÓÒ Ø ÑÓÒØÖÓÒ Ò ÙØ ÒÓØÖ Ö ÙÐØØ ÔÖÒÔÐ ÔÙ ÓÑÑÒØÓÒ Ð ÓÜ Ð ÓÒØÓÒ ÔÒÐØ Ò ÓÒØÓÒ Ð Ö Ð ÓÐÐØÓÒ Ù Ò ÐÕÙÐÐ ÔÖØÕÙ Ð ÐØÓÒ ÑÓÐ º ÆÓÙ ØÖÑÒÓÒ ÔØÖ ÔÖ ÙÒ ØÓÒ ÒÒÜ ÓÒØÒÒØ ÕÙÐÕÙ ÄÑÑ ØÒÕÙ Ò Ö Ð ÔÖÙÚ Ù ÌÓÖÑ ºº½º Ò ØÓÙØ ÔØÖ Ð Ò Ø ØÑÖ Ø ÙÔÔÓ Ò ÙÖ ¼½ Ø Ð³ÓÒ ÓÒÒ ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ººº ½ Ò ÚÖÐ ÐØÓÖ Ò Ø º Ò ÔÖØÕÙ Ó ÖÚØÓÒ ÓÒØ Ð ÐÓ¹ØÐÐ ÑÔ ³ÙÒ Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖº º½ ÒØÓÒ ³ÙÒ ÑÓÐ Ò ØÓÙØ ØØ ØÓÒ ÓÒ ÙÔÔÓ ÓÒÒ ÙÒ ÔÖØØÓÒ Ñ Á ½ Á Ñ Ð³ÒØÖÚÐÐ ¼½ º º½º½ ÓÒ ØÖÙØÓÒ ³ÙÒ ÔØ ÓÒÓÖÑÑÒØ ÙÜ ÚÐÓÔÔÑÒØ ÔØÖ ¾ Ø ÒÓÙ ÐÐÓÒ ØÖÚÐÐÖ ÙÖ ÑÓÐ ÜÔÓÒÒØÐ ÔÓÐÝÒÑ ÔÖ ÑÓÖÙÜ Ö ½ ÙÖ ¼½ º ÔÐÙ ÔÓÐÝÒÑ ÓÒØ ØÐ ÕÙ ÐÙÖ ÓÒØ Ö ½ ÓÒØ ØÓÙ ÙÜ Ø ÒÓÙ ÔÓÙÖÖÓÒ ØÖ ÑÒ ÑÔÓ Ö ÙÒ ÓÒØÖÒØ ÑÓÒÓØÓÒ ÙÖ Ð ØÖÑ Ö ¼º ÆÓÙ ÓÑÑÒÓÒ ÔØÖ Ò Ò ÒØ ÙÒ ÔÖÑÖ ÔÖÑØÖ ÔØ ÒÓØÖ ÔÖÓÐѺ ÒØÓÒ º½º½º ËÓØ Ê ½ Ñ Ð³ Ô ÔÓÐÝÒÑ Ö ½ ÔÖ ÑÓÖ¹ ÙÜ ÙÖ Ñº ij Ô Ê ½ Ñ Ø ÙÒ ÓÙ ¹ Ô Ä¾ ¼ ½ µ ÑÙÒ Ù ÔÖÓÙØ ÐÖ Ø½ Ø ¼

118 º½º ÁÆÁÌÁÇÆ ³ÍÆ ÅÇÄ ½½ ÈÓÙÖ ØÓÙØ Á ¾ Ñ ÓÒ ÔÓ ³¼ Á Ô½Á Á Áµ ³ ¾Ô ½ Á Á¹Ñ Áµµ½Á Áµ ¾ Á Ó Ñ Áµ Ò Ð ÑÐÙ Ù ÑÒØ Á ÓÖØ ÕÙ ³¼ Á ³ ½ Ø ÙÒ Á Á¾Ñ ÓÖØÓÒÓÖÑ Ê ½ Ñ º ÔÐÙ ÓÒ ÔÓ Ô ³ ½ ¾ Á¾Ñ Áµ Á¾Ñ Á¹Ñ Áµµ½Á Á ½ Á¾Ñ Áµ ¾ ³ ½ Á Áµ Á¾Ñ ÓÖØ ÕÙ Ð ÑÐÐ Ñ ³ ¼ Á µ Á¾Ñ ³ ½ Ø ÓÖØÓÒÓÖÑ ÔÓÙÖ º ÒÒ ÓÒ ÒØ Ð³ Ô ÚØÓÖÐ Ñ ÒÒÖ ÔÖ Ñ ÔÓÐÝÒÑ Ö ½ÔÖ ÑÓÖÙÜ ÙÖ Ñ ÓÒØ ØÓÙ Ð ØÖÑ Ö ½ ÓÒØ ÑÑ ÓÒØ Ñ ÎØ Ñ µº ÊÑÖÕÙ ÒÓØÓÒ Õ٠г Ô Ñ Ø ÑÒ ÓÒ Ñ ½º ÆÓÙ ÓÑÑ ÑÒØÒÒØ Ò Ñ ÙÖ ÓÒ ØÖÙÖ ÙÒ ÑÓÐ ÜÔÓÒÒØÐ ÔÓÐÝÒÑ ÔÖ ÑÓÖÙÜ ÓÑÔØÐ Ú ÒÓØÖ ÔÖÓÐÑØÕÙ Ù ÑÓÝÒ Ù ÔÖÑØÖ Ò ¹ Ù º ÒØÓÒ º½º¾º ËÓØ Ñ Ð ÑÓÐ ÜÔÓÒÒØÐ Ò ÔÖ Ñ ¾ Ä ½ ¼ ½ µ ¼ ÐÓ ¾ Ñ ½ ¼ ½ Ä ÑÓÐ Ñ Ø ÓÒ ÓÒ ØÖÙØ ÓÑÑ ÙÒ Ô ÓÒØÓÒ Ò ÔÖØÖ ³ÙÒ ÔÖÑØÖ ÖÔÖ ÒØ ÔÖ ÙÒ Ô ÚØÓÖÐ ÑÒ ÓÒ Ñ ½º ÇÒ ÑÔÓ ÔÐÙ Ð ÓÒØÖÒØ ÕÙ ÓÒØÓÒ ÓÒØ Ò Ø ÔÖÓÐغ ÁÐ ÑÐ ÐÓÖ ÒØÙØ ÕÙ Ð ÓÒ ÔÖÑØÖ ÓÙ ¹ÒØ Ù ÑÓÐ Ñ ÓØ ÙÒ Ô ÚØÓÖÐ ÔÖÑØÖ ÑÒ ÓÒ Ñ Ø ÒÓÒ Ñ ½º ³ ع¹Ö ÕÙ Ñ Ø ÙÒ Ô Ò ÔÖ Ñ ÔÖÑØÖ º ijÓØ ÔÖØ ÙÚÒØ Ø ÓÒ ØÖÙÖ ÓÒ ÔÖÑØÖº ij ¹ Ô Ñ Ö ÒØ ÓÑÑ ÝÔÖÔÐÒ Ñ ÓÙ Ê Ñ Ê ÐÓÒ Õ٠гÓÒ ÒØÖÔÖØ Ð ÐÑÒØ Ñ ÓÑÑ Ñ ³ÐÑÒØ Ð³ Ô ÓÙ ¹ ÒØ Ñ Ó٠г Ô Ê Ñ Ê ÓÓÖÓÒÒ ÐÑÒØ Ñ º

119 ½½ ÀÈÁÌÊ º ËÄÌÁÇÆ ÅÇÄË º½º¾ ÁÒØØÓÒ Ô ÔÖÑØÖ ÍÒ ÚØÙÖ Ñ Ø ÖÔÖ ÔÖ ÓÓÖÓÒÒ Ò Ê Ñ Êº Ò ØÓÙØ Ð ÙØ ÒÓÙ ÖÖÖÓÒ Ð³ Ô Ê Ñ Ê ÓÑÑ ÙÒ Ô ÙÐÒ ÑÙÒ ÓÒ ÔÖÓÙØ ÐÖ ÒÓÒÕÙ ÒÓØ µº ÈÓÙÖ ¾ Ê Ñ Ê ÒÓÙ ÖÖÓÒ ÒÖÑÑÒØ ¼ ½ µ Ú ¼ ¾ Ê Ñ Ø ½ ¾ Ê ÓÙ Ò ¼ Á µ Á¾Ñ ½ Ú ¼ Á µ Á¾Ñ ¾ Ê Ñ Ø ½ ¾ Ê µ Á¾Ñ ¼ Á ¼ Á ½ ½ Ò ØÓÙØ Ð ÙØ ÔØÖ ÒÓÙ ÙÖÓÒ ÓÒ ³ÒØÖ ÒÓÒ¹ ÕÙÑÒØ Ð ÔÓÐÝÒÑ Ñ ÙÜ ÚØÙÖ ÐÙÖ ÓÓÖÓÒÒ Ò ÙÒ ÕÙÐÓÒÕÙ Ê Ñ Ê Ø ÒÓØÑÑÒØ Ñ µº Ä ÒØÓÒ ÙÚÒØ ³ÙÒ ÓÑÓÖÔ Ñ ÒÓÒÕÙ ÒØÖ Ê Ñ Ê Ø Ñ ÔÖÑØ ³ÖÒÖ ÒÓØØÓÒ ÐÓÙÖ ÔÓÙÖ Ð Ùغ ÒØÓÒ º½º º ËÓØ Ñ ¼ Á µ Á¾Ñ ½ ÙÒ ÕÙÐÓÒÕÙ Ñ º ÇÒ ÒØ Ð³ÔÔÐØÓÒ ÐÒÖ Ñ ÔÖ Ñ Ê Ñ Ê Ñ Ñ ÊÑÖÕÙ Ò ÔÖØÙÐÖ ÔÓÙÖ ¾ Ê Ñ Ê ÓÒ ÓÒ ½ ¼ Ñ Ñ ¾ Á¾Ñ Á¾Ñ Á¾Ñ ¼ Á ³¼ Á ½ ³ ½ ¼ Á ¾ ½ ¾ ¾ ¾ ¼ Á ¼ Á ½ ½ ÖÒ ÓÒ ÙÒ ÔØØ ØÔ ÙÔÔÐÑÒØÖ Ò Ò ÒØ ØØ Ó ÙÒ ÔÔÐØÓÒ ÙÖØÚ ÒØÖ Ê Ñ Ê Ø Ñ ÖØÑÒغ ÒØÓÒ º½ºº ËÓØ Ø Ð ÓÒØÓÒ Ò ÔÖ Ø Ê Ñ Ê Ñ ÜÔ Ñ µµ

120 º½º ÁÆÁÌÁÇÆ ³ÍÆ ÅÇÄ ½½ Ó Ê Ñ Ê Ê ÐÓ½ ÇÒ ÒÓØ Ö Ð ÖÒØ º ÁÐ ³ÖØ Ö Ê Ñ Ê Ê Ñ Ê ¼ ÜÔ Ñ µ Ø µ Ñ µ Ø µ ³ ¼ Á µ Á¾Ñ Ø µ ³ ½ µ ½ ¼ ³ ¼ ÁØ µ Á¾Ñ ½ ¼ ³ ½ Ø µ ÊÑÖÕ٠гÔÔÐØÓÒ Ø Ø ÒÓÒ ÒØÚº Ö ÕÙÐÕÙ ÓÙØÐ ÒÓÙ ÐÐÓÒ ÓÒ ØÖÙÖ Ð ÓÒ ÔÖÑØÖ Ñ ÔÖ ÙÒ ÓÙ ¹ Ô Ê Ñ Ê Ù ÑÓÝÒ ÓÒ Ñ ÔÖ Ñ º º½º ÈÖÑØÖ ÒÐ Ù ÑÓÐ ÁÐ Ø ÐÖ Õ٠гÔÔÐØÓÒ Ø Ø ÙÖØÚº ÁÒØÙØÚÑÒØ Ð³ÓÒ ÕÙÓØÒØ Ê Ñ Ê ÔÖ Ð ÖÐØÓÒ ³ÕÙÚÐÒ ÐÓÒ ÐÕÙÐÐ Ø ÕÙÚÐÒØ Ø µ Ø µ ÐÓÖ Ø Ö ØÚ ÙÖ Ð³ Ô ÕÙÓØÒØ Ø Ø Ô Ö Ð ÓÒ Ô ÔÖÑØÖ Ñ º ÁÐ ÙØ ÓÒ ØÖÓÙÚÖ ÕÙÐÐ ÓÒØÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ø µ Ø µº ÒØÓÒ º½ºº ËÓØ Ù Ð ÚØÙÖ ÙÒØÖ Ê Ñ Ê Ò ÔÖ ÇÒ ÔÓ ÐÓÖ Ñ Ù Ô ÁÑ ¼ Ù Á½ µ Õ Ê ÁÔ µ ¾ Ê Ñ ¼ Áµ ¼ º ÆÓÙ ÐÐÓÒ ÑÓÒØÖÖ ÕÙ Ñ Ø Ð ÓÒ Ô ÔÖÑØÖ Ò Ê Ñ Êº ÁÐ ÒÓÙ ÙØ ÓÒ ÑÓÒØÖÖ ÕÙ Ø Ö ØÖÒØ Ñ Ø ÙÒ ØÓÒº ÈÖÓÔÓ ØÓÒ º½ºº Ä Ö ØÖØÓÒ Ø Ñ Ø Ñ ÒØ ÙÒ ØÓÒ ÒØÖ Ñ Ø Ñ º Á¾Ñ ÈÖÙÚ ÅÓÒØÖÓÒ ³ÓÖ ÕÙ Ø Ñ Ø ÒØÚ ËÓÒØ Ø Ò ØÐ ÕÙ Ø µ Ø µ Ò Ô ÒØ ÙÐÓ ÓÒ Ñ µ Ñ µ

121 ½¾¼ ÀÈÁÌÊ º ËÄÌÁÇÆ ÅÇÄË ÓÒ ÔÔÐÕÙÒØ Ð ÔÖÓÔÖØ µ Ù ÄÑÑ ºº½ ÓÒ ÓØÒØ µù Ñ µù Ñ Å Ñ Ø ÙÒ Ñ ÓÒ µù µù ÓØ ÒÓÖ µ µµù º½µ ÈÙ ÓÑÑ Ø ÓÒØ Ò Ñ Ù ÓÒ Ùµ µ µµù ¾ ¾ µ µ ¼ Ò µ µ ÔÙ Ò ÒØÒØ Ò º½µ ÓÒ ÓØÒØ Ø Ø Ñ Ø ÒØÚº ÅÓÒØÖÓÒ ÑÒØÒÒØ ÕÙ Ø Ñ Ø ÙÖØÚº ËÓØ Ø ¾ Ñ ÓÒ ÚÙØ ÑÓÒØÖÖ ÕÙ³Ð Ü Ø ¾ Ñ ØÐ ÕÙ Ø Ø µº ËÓØ ÐÓÖ Ø ¾ Ñ ºÈÖ ÒØÓÒ Ñ Ð Ü Ø ¾ Ê Ñ Ê ØÐ ÕÙ Ø Ò ÔÖØÙÐÖ µ ¼º Ø Ø µ ÜÔ Ñ µ ËÓØ ÐÓÖ Ð ÔÖÓØÓÒ ÓÖØÓÓÒÐ ÙÖ Ñ º ÓÑÑ Ù Ø ÙÒ ÚØÙÖ ÙÒØÖ ÓÒ Ùµ Ù ÍØÐ ÒØ Ð ÔÖÓÔÖØ Ù ÄÑÑ ºº½ Ð ÚÒØ ÐÓ Ø µ Ñ µ Ùµ Ù Ñ Ùµ Ùµ Ñ ÙµÙ Ñ µ Ùµ Ñ Ùµ Ùµ ³Ó Ð ÙÖØÚØ Ø Ñ º Ñ ÐÓ Ø µ ÇÒ Ò ÙØ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÓÒ ÓÙ ¹ Ô ÔÓÐÝÒÑ Ñ ÑÒ ÓÒ Ñ ÓÙ ¹ÒØ Ñ Ø ÖØÖ ÔÖ Ð ÒØÓÒ ÕÙ ÙØ

122 º½º ÁÆÁÌÁÇÆ ³ÍÆ ÅÇÄ ½¾½ ÒØÓÒ º½ºº ËÓØ Ë Ñ Ð ÓÙ ¹ Ô Ñ Ò ÔÖ Ë Ñ Ñ» ¾ Ñ ÊÑÖÕÙ ÔÖ ÒØÓÒ Ë Ñ Ø Ù Ð³ÓÖØÓÓÒÐ Ð ÓÒØÓÒ ÓÒ ØÒØ Ð ½ Ò Ä ¾ ÁÐ Ò Ö ÙÐØ ÐÓÖ ÕÙ Ë Ñ ½Á ¾ Ñ ½Á ½ ¼ ¼ Ñ ¾ Ä ½ ¼ ½ µ ¼ ÐÓ ¾ Ë Ñ ½ ½ º¾µ Ú Ë Ñ Ø ÑÒ ÓÒ Ñº ÈÖ Ù ÐÒ ÒÓÙ ÖÓÒ Ù ÕÙ Ð ÑÓÐ Ñ Ø ÑÒ ÓÒ Ñ Ò ØÓÙØ ØØ Ù Ð ³Ø ³ÙÒ ÚÖØ ÑÒ ÓÒ Ñµº ÊÑÖÕÙ Ð Ò Ø Ö ØÖÒÖ Ù ÓÙ ¹ Ô Ñ Ê Ñ Ê ÔÓÙÖ Ð ÒØÓÒ ³ÙÒ ÔÖÑØÖ Ø Ñ Ø Ð ÔÒÒØ Ð ÓÒØÖÒØ ÑÜ Á Á ¾ Ñ ½ Õ٠гÓÒ ÑÔÓ Ò Ð ÝÔÓØ Àµ Ø ÀÒµ ÔÖ ÒØ Ò Ð ØÓÒ ¾º º º ËÒ ØØ ÖÒÖ ÓÒØÖÒØ Ð ÑÓÐ Ò³ Ø Ô ÒØÐ Ö Ò ÔÙØ ÐÓÖ ØÖ Ò ÕÙ³ ÓÒ ØÒØ ÑÙÐØÔÐØÚ ÔÖ ØÓÙØ ÓÑÑ ÙÒ ÐÑÒØ Ñ Ò³ Ø Ò ÕÙ³ ØÖÒ Ð¹ ØÓÒ ÔÖ Ù ÔÖ ÔÖ ÓÒ ÔÖÑØÖ Ò Ê Ñ Êº ÁÑÔÓ Ö Ð Ð ÓÒØÓÒ ÔÓ Ð Ø ÕÙ ÑÜ Á Á ¾ Ñ ½ Ø Ò ÕÙÚÐÒØ ÑÔÓ Ö ÔÖÑØÖÖ Ð ÐÑÒØ Ñ ÔÖ Ð ÐÑÒØ Ñ º ÓÒÓÖÑÑÒØ Ð³ÝÔÓØ Àµ ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ ÙØÐ ÙÜ ÔØÖ ¾ Ø ÒÓÙ ÚÓÒ Ù ÒÖ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ÔÖØØÓÒ Ñ ¼½ ÙÒ ÑÓÐ ÜÔÓÒÒØÐ ÔÓÐÝÒÑ ÔÖ ÑÓÖÙÜ Ö ½ ÓÒØ ØÓÙ Ð ØÖÑ Ö ½ ÓÒØ ÙÜ Ø ÓÒØ Ð ØÖÑ Ö ¼ ÓÒØ ÖÓ ÒØ º ÆÓÙ ÔÖÓÓÒ ÐÓÖ ÔÖ ÒÐÓ Ú ÕÙ Ø ÚÙ ¹ Ù º ÒØÓÒ º½ºº ÇÒ ÒÓØ Ñ Ð³ÒØÖ ØÓÒ Ñ¹ ÓÙ ¹ Ô ÖÑ Ñ Ò ÔÖ Ñ ¾ Ñ Ô ¼ ½ Á½ µ Ô ¾ Ñ Á ½ µ ½ Áµ Á¾Ñ ¼ ¼ Ñ Õ Á Ñ µ Áµ ¾ Ô Ñ Á Ñ µ ½ Á¾Ñ

123 ½¾¾ ÀÈÁÌÊ º ËÄÌÁÇÆ ÅÇÄË Ó Ñ Áµ Ò Ð ÑÐÙ Ù ÑÒØ Áº ÇÒ ÓÒ ØÖÙØ ÐÓÖ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ½ Ñ ½ ÐÚØÙÖ Ù Ê Ñ Ê ½ ½ Ù ¼ ¼ ¼ ¼ ¾Ô Ñ Á µ Ñ Á ½ µµ ÓÖØ ÕÙ Ô Ô Á µ Á ½ µ Áµ Á¾Ñ Ñ ¾ Ñ ½ Ñ ½ Ù µ ¼ ÇÒ ÒÓØ ÐÓÖ Ë Ñ Ò Ñ» ¾ ÑÓ Ø Ñ Ð ÓÙ ¹Ò ÑÐ ÓÒÚÜ Ø ÖÑ Ñ Ò ÔÖ Ñ Ø Ñ µº Ä ÓÙ ¹Ò ÑÐ ÓÒÚÜ Ø ÖÑ Ñ Ø Ë Ñ Ñ Ø Ë Ñ ÓÒØ ÚÖØ ÑÒ ÓÒ Ñº Ä ÑÒ ÓÒ Ñ Ø ÓÒ ÐÐ Ù Ñ ÓÑÑ ÐÐ Ñ º ÆÓ ÑÓÐ ØÒØ ÑÒØÒÒØ ÐÖÑÒØ Ò Ø ÔÖÑØÖ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ÔÖØØÓÒ Ñ Ð³ÒØÖÚÐÐ ¼½ Ð ÒÓÙ ÙØ ÒÓÙ ÑÙÒÖ ÑÓÝÒ ³ÚÐÙÖ Ð ÕÙÐØ ³ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ð Ò Ø Ù ÑÓÝÒ ÙÒ ÑÓÐ Ò ÚÙ ÔÓÙÚÓÖ ÐØÓÒÒÖ Ò ÙØ Ð ÑÐÐÙÖº º¾ ØÒ ÃÙÐÐ Ø ÐÓ¹ÚÖ ÑÐÒ ÆÓÙ ÖÓÒ Ñ ÙÖÖ Ð³ÖØ ÒØÖ Ð ÚÖ Ò Ø ÒÓÒÒÙ Ø ÓÒ ØÑØÙÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ º Ò ØØ ØÓÒ ÒÓÙ ÐÐÓÒ ÒÖ Ð ÒÓØÓÒ ØÒ ÃÙÐÐ Ø ÀÐÐÒÖ ÒØÖ Ò Ø ÔÖÓÐØ Ò ÕÙ Ð ÓÒØÓÒ Ö ÕÙ Ó º ÆÓÙ ÑÓÒØÖÖÓÒ ÓÑÑÒØ Ð ÔÖÑÖ ÒØÖÚÒØ ÓÒ ÒØÙÖÐÐ Ò Ð³ÚÐÙØÓÒ Ù Ö Õ٠г ØÑØÙÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ ³ÙÒ Ò Ø ÒÓÒÒÙº º¾º½ ØÒ ÒØÖ Ò Ø ÔÖÓÐØ Ä ØÒ ÓÙ ÕÙÒØØ ³ÒÓÖÑØÓÒµ ÃÙÐйÄÐÖ Ø ÙÒ ÓÙØÐ Ð ÕÙ Ð ØÓÖ Ð³ÒÓÖÑØÓÒº ËÓÒ ÒØÖØ Ø ØÓÙØ Ù ÑÔÓÖØÒØ Ò Ð ØÓÖ Ð³ ØÑØÓÒ ÔÖ ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ ÓÑÑ ÒÓÙ ÐÐÓÒ Ð ÚÓÖº ÒØÓÒ º¾º½º ËÓÒØ È Ø É ÙÜ Ñ ÙÖ Ò Ø Ö ÔØÚ Ô Ø Õ Ò ÙÖ Ê ÓÒØÖ ÙÒ Ñ ÙÖ º ÇÒÔÔÐÐ ØÒ ÃÙÐйÄÐÖ

124 º¾º ÁËÌÆ ÃÍÄÄÃ Ì ÄǹÎÊÁËÅÄÆ ½¾ ÓÙ ÓÒ ÔÐÙ ÖÔ ØÒ ÃÙÐÐ Ð ÕÙÒØØ ÒÓÒ ÝÑØÖÕÙµ ½ Ô ÐÓ Ô Ã Ô Õµ ¼ Õ È Ø ÓÑÒ ÔÖ É ½ ÒÓÒº ÓÒ ÖÓÒ ÕÙ Ð Ò Ø Õ ÖÔÖ ÒØ ÙÒ ÖØÒ ÒÓÖÑØÓÒ Ò Ð³Ó¹ ÙÖÖÒ Ð ÓÖÑ ³ÙÒ ØÖÙØÓÒµº Ä Ñ ÙÖ È ÓÑÒ ÔÖ É Ø Ù ÔØÐ ÔÖ ÒØÖ ÒÐÓ ÓÑÔÓÖØÑÒØ Ú ¹¹Ú É ÐÐ ÓØ ÒÓØÑÑÒØ Ò Ô ÖÖ Ð Ò ÑÐ Õ¹Ñ ÙÖ ÒÙÐеº ÇÒ ÔÙØ Ò¹ ØÖÔÖØÖ ÒÐÓ ÓÑÑ ÙÒ ÕÙÒØØ ³ÒÓÖÑØÓÒ ÕÙ Ô ØÒØ ÙÖ Õº Ä ÕÙÒØØ Ã Ô Õµ ÖÔÖ ÒØ ÐÓÖ ÙÒ ÙØ ³ÒÓÖÑØÓÒ Ô Ú ¹¹Ú Õº Ò Ø Ø ØØÖ ³ÐÐÙ ØÖØÓÒ Ã Ô Õµ ¼ ÐÓÖ Ô Õ ÔÖ ÕÙ ÔÖØÓÙØ Ø Ô ØÒØ Ð ØÓØÐØ Ð³ÒÓÖÑØÓÒ ÓÒØÒÙ Ò Õº ÇÒ ÔÙØ ÐÓÖ Ö ÕÙ³Ð Ò³Ý ÙÙÒ ÙØ ³ÒÓÖÑØÓÒº ü гÒÚÖ Ô Ò³ Ø Ô ÓÑÒ ÔÖ Õ ÐÓÖ Ô Ò ÔÓ ÙÙÒ ÒÓÖÑØÓÒ ÙÖ Õ Ø ÐÙÖ ØÒ ÃÙÐÐ Ø Ò ÒÒº ÆÓÙ ÙØÐ ÖÓÒ Ù Ò Ð ÙØ Ð ØÒ ÀÐÐÒÖ ÕÙ ÔÖ ÒØ ÓÖØ ÒÐÓ ÓÑÔÓÖØÑÒØ Ú Ð ØÒ ÃÙÐÐ ÐÓÖ ÕÙ ÐÓ ÔÕµ Ò³ Ø Ô ØÖÓÔ ÖÒ ÚÓÖ Ö ½ µº ÒØÓÒ º¾º¾º ËÓÒØ Ô Ø Õ ÙÜ Ò Ø ÔÖÓÐØ Ò ÓÒØÖ Ð Ñ ÙÖ º ÇÒÒØ Ð ÖÖ Ð ØÒ ÀÐÐÒÖ ¾ ÔÖ ¾ Ô Õµ ½ ¾ ½ ¼ ÔÔ Ô Õµ ¾ ÍÒ ÒØÖØ Ð ØÒ ÀÐÐÒÖ Ø ÕÙ³ гÒÚÖ Ð ØÒ ÃÙÐÐ ÐÐ Ø ÓÖÒ ÔÖ ½º ÈÖ ÐÐÙÖ ÒÓÙ ÙØÐ ÖÓÒ Ð Ø ÕÙ º Ö ½ µ ¾ ¾ Ô Õµ Ã Ô Õµ º µ Ä ØÒ ÒØÖ Ò Ø ÔÖÓÐØ ÔÖÑØØÒØ ³ÚÐÙÖ Ð ÔÖÓÜÑØ ÒØÖ ÙÜ ØÖÙØÓÒ º ÈÐÙ ÒÖÐÑÒØ ÒÓÙ ÚÖÖÓÒ ÕÙ Ð ØÒ ÃÙÐÐ ÔÖÑØ Ù Ñ ÙÖÖ Ð ÔÖÓÜÑØ ÒØÖ ÙÒ ØÖÙØÓÒ Ø ÙÒ Ð ÓÙ ÑÓÐ ØÖÙØÓÒ º Ò ÔÐÙ ÙÖ ØÑØÙÖ ÔÔÖØÒÒØ ÔÐÙ ÙÖ ÑÓÐ ÓÒØ Ò ÓÑÔØØÓÒ Ð ØÒ ÃÙÐÐ ÓÙÖÒØ ÐÓÖ ÙÒ ÖØÖ ÔÖÑØØÒØ ³ÖØÖÖ ÒØÖ Ð ÑÓÐ ÓÒÙÖÖÒØ º Ð ÕÙÑÒØ ÓÒ ÔÖÐ Ù Ö ÕÙ ³ÙÒ ØÑØÙÖ ÓÑÑ Ð³ ÔÖÒ ØÒ Ð Ò Ø ÒÓÒÒÙº ÇÒ ØÒÙ ÓÒ Ö ÕÙ ÃÙÐÐ Ø Ö ÕÙ ÀÐÐÒÖº ØÐ ÓÒ ÑÒØÒÒØ Ð ÐÒ ÒØÖ Ð ØÒ ÃÙÐÐ Ø Ð ÔÖÓÙÖ ³ ØÑØÓÒ ÔÖ ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒº

125 ½¾ ÀÈÁÌÊ º ËÄÌÁÇÆ ÅÇÄË º¾º¾ ÄÒ Ú Ð ÐÓ¹ÚÖ ÑÐÒ ÜÓÒ ÒÓÙ ÙÒ ÔÖØØÓÒ Ñ Ø ÓØ ÐÓÖ Ñ ÓÙ Ö ÔØÚÑÒØ Ñ µ Ð ÑÓÐ ÜÔÓÒÒØÐ Óº ÒØÓÒ º¾º º Ä ÐÓ¹ÚÖ ÑÐÒ ³ÙÒ Ò Ø Ø Ø ÓÒÒ ÔÖ Ò Øµ È Ò ÐÓ Øµ ½ Ò ÇÒ ÒØ ÔÐÙ Ð ÖØÖ ÑÔÖÕÙ Ò ÔÖ Ò ½ Ò Øµ Ò Øµ Ò µ ÐÓ Ø µ ij ØÑØÙÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ Ø ÓÒ Ð Ò Ø ÕÙ ÑÒÑ Ð ÐÓ¹ÚÖ ÑÐÒº ÐÐ ÑÒÑ ÓÒ Ù Ð ÕÙÒØØ Ò Øµ ÔÓÙÖ Ø ÚÖÒØ Ò Ñ ÔÙ ÕÙ Ò µ Ø Üº ÓÑÑ ÔÓÙÖ Ð ØÒ ÃÙÐÐ ÖØÖ ÑÔÖÕÙ ³ÒØÖÔÖØ ÓÑÑ ÙÒ Ñ ÙÖ Ù ÙØ ³ÒÓÖÑØÓÒ ÑÔÖÕÙ ÒÓÒÒÙ ÔÙ ÕÙ Ø ÒÓÒÒÙµ ÕÙ ÔÖ ÒØ Ú ¹¹Ú º ij ØÑØÓÒ ÔÖ ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ Ú ÓÒ Ñ¹ ÒÑ Ö ÙØ ³ÒÓÖÑØÓÒ ÑÔÖÕÙº ÈÖ ÐÐÙÖ ÔÓÙÖ ÙÒ Ò Ø Ø Ü ÓÒ ÓÒ ½ Ò Øµµ ÐÓ Øµ à ص Ò Øµ Ò µµ Ò Øµµ ¼ Ä ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ºº ÑÓÒØÖ ÕÙ³Ð Ü Ø ÙÒ ÙÒÕÙ Ò Ø Ñ ÒÓÒÒÙ ÕÙ ÑÒÑ Ã Øµ ÐÓÖ ÕÙ Ø ÚÖ Ò Ñ º ÇÒ Ð³ÔÔÐÐ ÔÖÓØÓÒ ÃÙÐÐ ÙÖ Ñ Ø ÖÔÖ ÒØ Ð³ÐÑÒØ Ñ ÕÙ ÓÒØÒØ Ð ÔÐÙ ³ÒÓÖÑØÓÒ ÙÖ º Ä ØÖÑ ÔÖÓØÓÒ Ø ÔÖØÑÒØ ÔØ ÔÙ ÕÙ ÞÖ ¾ ÑÓÒØÖ ÕÙ ÐÓÖ ÕÙ ÙÜ Ò Ø Ô Ø Õ ÓÒØ ÔÙ ÐÓÒ Ð ÕÙÒØØ Ã Ô Õµ ÔÓ Ð ÑÑ ÔÖÓÔÖØ ÕÙ Ð ÖÖ ³ÙÒ ØÒ ÙÐÒÒº ÊÑÖÕÙ Ð³Ò ÑÐ ÖÔØÓÒ Ø ¹ Ù Ö ØÒØ ÚÐРгÓÒ ÖÑÔÐ Ñ ÔÖ Ñ º ÇÒ ÔÙØ ÓÒ ÒÖ ÓÒ ÒÐÓÙ Ð ÔÖÓ¹ ØÓÒ ÃÙÐÐ Ñ Ø Ð³ ØÑØÙÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ ÙÖ Ñ º º ÀÙÖ ØÕÙ Ð ÐØÓÒ ÑÓÐ Ò ØÓÙØ Ð ÙØ Ø ÑÔÐØÑÒØ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÑÓÐ ÖÖÒ Ø Ð ÑÓÐ ÓÒØÖÒØ ÔÖ Àµ ØÓÙØ Ð ÒØÓÒ ¹ Ù Ø ÚÒÖ ÚÒ¹ ÒÒØ ÖÐØÚ Àµ ³ ع¹Ö ÕÙ³ÐÐ ÑÙÒ ÒØ ³ÙÒ ÔÓÒØ Ò Ð

126 º º ÀÍÊÁËÌÁÉÍ Ä ËÄÌÁÇÆ ÅÇÄË ½¾ ÒÓØØÓÒ º ÈÓÙÖ ÚØÖ Ð ÐÓÙÖÙÖ Ò Ð ÙØ Ø Ù ÑÒØÓÒ ÓÒØÖÖ ÜÔÐØ ÒÓÙ ÙØÐ ÓÒ Ð ÒÓØØÓÒ ÖÐØÚ Ù ÑÓÐ Ñ º ÁÐ Ø ÐÖ ÕÙ Ð ÕÙÒØØ ÒÓÒÒÙ Ã Ñ µ ÔÒ Ò Ü Ø Ð ÑÒ ÓÒ Ñ Ù ÑÓÐ Ñ º Ä ÙØ Ð ÐØÓÒ ÑÓÐ Ø Ó Ö Ñ Ú ÑÒ ÓÒ ÓÒ ÑÒÑ Ö Ð Ö ÕÙ Ã Ñ µµ ÔÓÙÖ ÙÒ Ò ÑÐ Ò Å ÔÖØØÓÒ Ñ Ð³ÒØÖÚÐÐ ¼½ º Ä ÑÓÐ ÓÔØÑÐ ÓÒ Ð³ ØÑØÙÖ ÓÔØÑе Ø Ò ÔÖØÙÐÖ ÑÒ¹ ÓÒ ÓÒØ ÒÓÒÒÙ ÔÙ ÕٳРÔÒÒØ º ÒØÓÒ º º½º ÆÓÙ ÔÔÐÓÒ ÓÖÐ Ø ÒÓØÓÒ ¾ Ñ Ð Ò Ø ÓÔع ÑÐ ÖÑÒ Ã Ñ µµ ѾŠÆÓØÖ ØÖÚÐ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒ ØÖÙÖ ÙÒ ÖØÖ ÑÔÖÕÙ ÔÐ Ö Ù Ò Õ٠гÓÖÐ ³ ع¹Ö ÐØÓÒÒÖ Ð ÔÖØØÓÒ Ñ Ò ÓÒØÓÒ Ó ÖÚØÓÒ ÓÒ Ð ÑÓÐ Ñ ÓÒ ÕÙ Ð Ö ÕÙ Ã Ñ µµ г ØÑØÙÖ ÓØ ÑÓÖ ÙÒ ÓÒ ØÒØ ÔÖ µ ÔÖ Ð Ö Õ٠гÓÖÐ Ã µµ Ò Ñ¾Å Ã Ñ µµº º º½ ÖÔØÓÒ ÈÓÙÖ ÓÒ ØÖÙÖ Ð ÖØÖ ÑÔÖÕÙ ÒÚ ¹ Ù ÒÓÙ ÚÐÙÓÒ Ð Ö ÕÙ ³ÙÒ ØÑØÙÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ Ñ Üº Ò ÔÖÑÖ ÐÙ ÒÓÙ ÓÑÔÓ ÓÒ Ð ØÒ ÃÙÐÐ Ñ Ò ÒØ ÒØÖÚÒÖ Ð ÔÖÓØÓÒ ÃÙÐÐ Ñ Ã Ñ µ Ò Ñ µ Ò µµ Ò Ñ µ Ò Ñ µµ Ò Ñ µ Ò µµ ½ ¼ ½ ÐÓ Ñ ÐÓ Ñ Ã Ñ µ Ò ÙØ ÒÓÙ ÙØÐ ÓÒ Ð ÔÖÓÔÖØ Ð ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ºº Ò ÒÓØÒØ ÕÙ ÐÓ Ñ Ø ÐÓ Ñ ÔÔÖØÒÒÒØ Ð³ Ô ÚØÓÖÐ Ë Ñ ÓÙ ¹ÒØ Ù ÑÓÐ Ñ ÔÓÙÖ ÓØÒÖ ¼ Ã Ñ µ Ã Ñ µ ½ Ø ÒÐÑÒØ ¼ Ñ ÐÓ Ñ ½ ¼ Ñ ÐÓ Ñ Ã Ñ µ Ã Ñ µ Ã Ñ Ñ µ ºµ

127 ½¾ ÀÈÁÌÊ º ËÄÌÁÇÆ ÅÇÄË Ò ÔÖÒÒØ Ò ÙØ Ð³ ÔÖÒ ÓÙ ØØ ÐØ ØÝÔ ÈÝØÓÖ ÓÒ ÓØÒØ Ã Ñ µµ Ã Ñ µ Ã Ñ Ñ µµ ºµ Ä Ö ÕÙ Ã Ñ µµ Ñ ³ÜÔÖÑ ÓÒ ÓÑÑ Ð ÓÑÑ ÙÜ ØÖÑ ÒØÙÖ ÖÒغ Ä ÔÖÑÖ ØÖÑ Ù ÑÑÖ ÖÓØ Ã Ñ µ ºµ ÒÓÒ ÐØÓÖ Ø ÒÓÒÒÙ ÖÔÖ ÒØ Ù ÓÜ Ð ØÒ Ù ÑÓÐ Ñ Ð ÙØ ³ÒÓÖÑØÓÒ Ù ÑÓÐ Ñ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð Ò Ð³ ØÑØÓÒ ÔÖ ÐÑÒØ Ù ÑÓÐ Ñ º Ä ÓÒ ØÖÑ Ù ÑÑÖ ÖÓØ Ã Ñ Ñ µµ ºµ ÖÔÖ ÒØ Ð³ ÔÖÒ Ð ØÒ ÒØÖ Ñ Ø Ñ Ð³ÒØÖÙÖ Ù ÑÓÐ Ñ º ÒÓÙÚÙ ØÖÑ ÔÙØ ³ÒØÖÔÖØÖ ÓÑÑ Ð ÕÙÐØ ³ ØÑØÓÒ Ñ ÔÖ Ñ Ò Ð ÑÓÐ Ñ ÙÒ ØÖÑ ÚÖÒ Ò Ð³ ØÑØÓÒ Ð³ÒØÖÙÖ Ù ÑÓÐ Ñ º ÆÓÙ ÓÙØÓÒ ÑÒÑ Ö Ð³ÜÔÖ ÓÒ ºµ ÔÓÙÖ Ñ ÔÔÖØÒÒØ Ð ¹ ÑÐÐ Ò ÔÖØØÓÒ Åº ÇÖ Ð Ø ÐÖ ÕÙ Ð ÙÜ ØÖÑ ÚÖÒØ Ò Ò ÒÚÖ Ð³ÙÒ Ð³ÙØÖ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÑÒ ÓÒ Ù ÑÓÐ ÙÑÒغ Ò Ø ÔÐÙ Ð ÑÒ ÓÒ Ù ÑÓÐ Ø ÖÒ Ø ÔÐÙ Ð ÕÙÒØØ ³Ò¹ ÓÖÑØÓÒ ÙÖ ÔÓÖØ ÔÖ Ð ÑÓÐ Ø Ù ÔØÐ ³ØÖ ÖÒº ÓÒ Ð ØÖÑ Ã Ñ µ ÖÓغ ŠгÒÚÖ Ò ÙÑÒØÒØ Ð ÒÓÑÖ ¹ Ö ÐÖØ ÓÒ ÙØÓÖ ÙÒ ÔÐÙ ÖÒ ÚÖÐØ Ñ Ð³ÒØÖÙÖ Ù ÑÓÐ Ñ º Ò Ð ØÖÑ Ã Ñ Ñ µµ ¹Ø¹Ð ÔÓÙÖ ÔÖØ ØÒÒ ÖÓØÖº ÆÓÙ ÖÖÓÒ ÓÒ ÙÒ ÖØÖ ØØ ØÕÙ ÙÒÕÙÑÒØ ÙÖ Ð Ó Ö¹ ÚØÓÒ ÕÙ Ð ÑÐÐÙÖ ÓÑÔÖÓÑ ÔÓ Ð ÒØÖ Ø ÚÖÒ ÔÓÙÖ ÑÒÑ Ö Ò Ñ Ð Ö ÕÙ Ã Ñ µµº ÈÓÙÖ Ð ÓÒØÒÙÓÒ ÓÖØÕÙÖ ØÖѺºº ÌÓÙÓÙÖ ÔÖ Ð ÔÖÓÔÖØ Ð ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ºº ÓÒ ½ ½ Ã Ñ µµ ÐÓ ¼ ¼ Ñ ÐÓ Ñ Ã Ñ Ñ µµ Ä ØÖÑʽ ¼ ÐÓ ØÒØ ÓÒ ØÒØ Ð ÑÒÑ ØÓÒ Ã Ñ µµ Ø ÓÒ ÕÙÚÐÒØ ÐÐ É Ñµ ½ ¼ Ñ ÐÓ Ñ Ã Ñ Ñ µµ ºµ

128 º º ÀÍÊÁËÌÁÉÍ Ä ËÄÌÁÇÆ ÅÇÄË ½¾ ÇÖ ÓÙ ÖØÒ ÝÔÓØ Ð ÚÖÐ ÐØÓÖ Ã Ñ Ñ µ ÓÒÒØÖ ÙØÓÙÖ Ð ÚÐÙÖ Ñ¾Òº ÔÒÓÑÒ Ò ÐÕÙÐ Ð ÒÐØ ÓÒÒØÖØÓÒ ÌÐÖÒ ÒØÖÚÒÒÒØ ÓÒ ÒØÖе Ø ÖÔ¹ ÔÖÓÖ ÓÒÑÒØÐÑÒØ Ù ÔÒÓÑÒ ÓÒÒØÖØÓÒ Ù ¾ ÑÙÐØÒ¹ ÑÐ ¾ ÙØÓÙÖ ÓÒ ÔÖÒ Ð Ñ ½µÒµ ÖØ ÔÖ Å ÖØ Ø ØÐÐÒ ¾¼ Ò Ø º Ò Ò Ð ÕÙÒØØ É Ñµ ÓÒÒ ÔÖ ºµ Ð ÔÒÒ Ò Ð³ÒÓÒ¹ ʽ ÒÙ ÒØÖÚÒØ ÔÖÒÔÐÑÒØ Ò Ð ØÖÑ ¼ Ñ ÐÓ Ñ ÔÙ ÕÙ Ã Ñ Ñ µµ Ø Ð³ÓÖÖ Ñ¾Ò ÓÒ ÖÐØÚÑÒØ ÒÔÒ¹ ÒØ º ʽ ÆÓØÖ ÔÖØ ÔÖ Ø ÐÓÖ ³ ØÑÖ ¼ Ñ ÐÓ Ñ ÑÒÖ ÒØÙÖÐÐ Ñ ÐÓ Ñ º ÄØÖÑÉ Ñµ ³ÜÔÖÑ ÓÒ Ð ÓÒ ÙÚÒØ ÔÖ Ê½ ¼ É Ñµ ½ ¼ Ñ ÐÓ Ñ Ã Ñ Ñ µ Ã Ñ Ñ µ ½ ½ Ñ ÐÓ Ñ Ñ ÐÓ Ñ ¼ ¼ ÇÖ Ð ØÖÑ Ã Ñ Ñ µ Ã Ñ Ñ µ Ù ÑÑÖ ÖÓØ ØØ ÕÙ¹ ØÓÒ Ø Ð³ÓÖÖ ÑÒ Ø Ð ÖÒÖ ØÖÑ Ø ÔÖ ÒØÓÒ ³ ÔÖÒ ÒÙÐк ÀÙÖ ØÕÙÑÒØ ÓÒ ÓØÒØ ÐÓÖ É Ñµ ³ ½ ¼ Ñ ÐÓ Ñ Ñ Ò ÇÒ ÔÙØ ÓÒ ÔÖÖ ÕÙ Ð ÔÖØØÓÒ Ñ ÕÙ ÑÒÑ Ð ÖØÖ ÖØ Ò Ñµ ½ ¼ Ñ ÐÓ Ñ Ñ Ò Ò Ñ µ Ñ Ò ºµ ÓÙÖÒÖ ÙÒ ÓÒ ØÑØÙÖ Ñ Ø Ð³ÓÒ ØÓÑ Ò ÙÖ Ð ÖØÖ ³ ¾ Õ٠гÚØ ÒØÖÓÙØ Ò ÙÒ ÓÒØÜØ ÔÐÙ ÒÖк Ä ØÖÑ Ò ÑÒ ÒØÖÚÒØ ÓÒ ÔÓÙÖ ÓÑÔÒ Ö ÙÜ Ø Ð ØÒÒ ÖÓ ÒØ Ú Ñ Ò Ñ µ Ð ØÒÒ ÖÓ ÒØ Ú Ò Ò Ñ µº ÁÐ ÓÙ ÓÒ ÙÒ ÖÐ ÔÒÐØ Ú ¹¹Ú ÑÓÒÓØÓÒ º ³ÙØÖ ÖØÖ ÔÒÐ ÓÑÔÖÐ ÓÒØ Ø ÒØÖÓÙØ ÔÖ ÚÖ ÙØÙÖ ÓÑÑ ÅÐÐÓÛ Ò Ð ÓÒØÜØ Ð ÖÖ ÓÒ ÓÙ ÚÓÖ Ö ÔÓÙÖ ÙÒ ÖÚÙ ¾ ÊÔÔÐÓÒ ÕÙ ¾ Ò Ñµ Ø Ò ÔÖ ¾ È Ò Ñµ Ò Áµ È ¾ Áµµ È Áµ Á¾Ñ

129 ½¾ ÀÈÁÌÊ º ËÄÌÁÇÆ ÅÇÄË ÚÖ ÑØÓ ÐØÓÒ ÑÓÐ ÔÖ ÔÒÐ ØÓÒ ³ÙÒ ÓÒØÖ Ø ÙØÐ Ò ÓÒÓÑØÖº ËÙÖ ÖÒÖ ØÑ Ð ÖØÖ Ð ÔÐÙ ÓÒÒÙ ÓÒØ ÙÜ ÒÓÖ Ú ÔÒÐØ Ò ÑÒ ËÛÖÞ Ú ÔÒÐØ Ò Ñ ÐÓ Ò¾Ò ÀÒÒÒ¹ÉÙÒÒ Ú ÔÒÐØ Ò Ñ ÐÓ ÐÓ ÒÒº ÓÒ ÔÐÙ ÒÖÐ ÒÓÙ ÓÒ ÖÖÓÒ ÙÒ ÖØÖ ÐØÓÒ ÑÓÐ Ù ØÝÔ ÖØ Ò Ñµ Ò Ñ µ ÔÒ Ò Ñµ ºµ ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÒØÓÒ Ø ÔÒÐØ ÔÒ Ò ÓÒØ ÒÓÙ ØÖÑÒÖÓÒ Ð ÓÖÑ ÕÙØ ÔÖ Ð Ùغ Ä ÔÖÓÙÖ ÑÒÑ ØÓÒ Ù ÖØÖ ³ÔÔÐÐ ÐØÓÒ ÑÓÐ ÔÖ ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ ÔÒÐ º ÒØÓÒ º º¾º ÈÓÙÖ ØÓÙØ Ð ÙØ ÓÒ ÓÒÒ ÙÒ ÑÐÐ Ò Å Ò ÔÖØØÓÒ ¼½ ÕÙ ÔÙØ ÔÒÖ Ù ÒÓÑÖ ³Ó ÖÚØÓÒ Ò Ø ÓÒØ ÒÓÙ ÔÖ ÖÓÒ Ù ÓÒ ÖØÒ ÔÖÓÔÖØ º ÈÓÙÖ ØÓÙØ Ñ Å Ò ÓÒ ÒÓØ Ñ Ð³ ØÑØÙÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ ÙÖ Ð ÑÓÐ Ñ º ËÓØ Ñ ØÐ ÕÙ Ñ Ö ÑÒ ÖØ Ò Ñµ ѾÅÓ ÖØ Ò Ñµ Ø Ò ÔÖ ºº ÇÒ ÔÔÐÐ ØÑØÙÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ Ñ¹ ÐÒ ÔÒРг ØÑØÙÖ Ò ÔÖ Ñ ÓÒ ØÓØÐÑÒØ ÒÐÓÙ ÓÒ ÒØ Ð³ ØÑØÙÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ ÔÒÐ ÓÙ Ð ÓÒØÖÒØ Ò ÔÖ Ð³ÝÔÓØ Àµ ÔÖ Ñ º ijÙÒ ÓØ ÒÓØÖ ØÖÚÐ Ø ÑÓÒØÖÖ ÕÙ Ð ÓÒØÓÒ ÔÒÐØ Ó Ö ÔÙØ ØÖ ÔÖ ÓÑÑ ØÒØ Ð ÑÑ Õ٠гÓÒ ÓØ Ó٠гÝÔÓØ Àµ Ó٠гÝÔÓØ ÀÒµ ÓÙ ÒÓÖ Ò ÙÙÒ ÓÒØÖÒØ ÙÖ Ð Ó¹ ÒØ ÔÓÐÝÒÑ ÓÑÑ Ò Ð Ö Ù ÌÓÖÑ ¾º º¾ ØÐÐÒ ¾¼ º º º¾ ÓÑÑÒØÖ ÁÐ Ø ÔÖÑÓÖÐ ÒÓØÖ ÕÙ ÑÑ ÔÔÖØÒØ ÙÒ ÑÓÐ Ð ÑÓÐ Ð ³ ØÑØÓÒ Ù Ò Ð ÑÒÑ ØÓÒ Ù Ö ÕÙ Ò³ Ø Ô Ò Ö¹ ÑÒØ Ð ÚÖ ÑÓÐ ÙÕÙÐ ÔÔÖØÒØ º ËÙÔÔÓ ÓÒ ÔÖ ÜÑÔÐ ÕÙ Ð ÚÖ Ò Ø ÔÔÖØÒÒ ÜØÑÒØ ÙÒ ÑÓÐ ÖÒ ÑÒ ÓÒ Ñ Ø ÕÙ Ð ÒÓÑÖ ³Ó ÖÚØÓÒ Ò Ò ÓØ Ô ØÖ ÖÒ ÚÒØ Ñº Ë Ð ØÖÑ Ð³ÒØÖÙÖ Ù ÚÖ ÑÓÐ

130 ºº ÌÀÇÊÅ ÈÊÁÆÁÈÄ ½¾ ÑÒ ÓÒ Ñ Ø ÚÑÑÒØ ÒÙÐ Ð ÚÖÒ Ð³ÒÚÖ Ö ÕÙ ³ØÖ ÜØÖÑÑÒØ ÖÒ ÓÑÔØ ØÒÙ ÙÒÓÑÖ ÐÚ Ö ÐÖØ Ò Ð³ ØÑØÓÒº ÍÒ ÓÑÔÖÓÑ»ÚÖÒ ÙÖ ÙÒ ÑÓÐ ÔÐÙ ÔØØ ÑÒ ÓÒ ØÓÙØ Ð Ò ³ØÖ ÔÐÙ ÒØÖ ÒØ Ò ØÖÑ Ö ÕÙº ÆÓÙ Ô ÓÒ ÑÒØÒÒØ ÒÓØÖ ÔÖÒÔÐ Ö ÙÐØØ ÓÒÖÒÒØ Ð ÐØÓÒ ÑÓÐ ÜÔÓÒÒØÐ ÔÓÐÝÒÑ ÔÖ ÑÓÖÙܺ º ºº½ ÌÓÖÑ ÔÖÒÔÐ ÑÐÐ ÔÖØØÓÒ Ó ÆÓÙ ÚÖÖÓÒ Ò Ð ÙØ ÕÙ Ð ÓÖÑ Ð ÓÒØÓÒ ÔÒÐØ ÕÙ ÔÔÖØ Ò ºµ Ø Ò Ð ÌÓÖÑ ºº½ ÔÒ ÐÖÑÒØ ÐÖ Ð ÓÐÐØÓÒ ÔÖØØÓÒ Å Ò ¼½ ÔÖÑ Ð ÕÙÐÐ ÒÓÙ ÚÖÓÒ ØÙÖ Ð ÐØÓÒ ÑÓÐ º ÆÓÙ ÓÑÑ ÓÒ ÑÒ ÒÖ ÙÜ ØÝÔ Ð ÔÖØØÓÒ º À½µ Ð Ü Ø ÙÒ ÒØÖ ØÐ ÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ÒØÖ Ò Ñ ¾Å Ò Ñ Ç µ ÙØÖÑÒØ Ø Ð ÒÓÑÖ ÔÖØØÓÒ ÝÒØ ÐÑÑÒÓÑÖ ÑÓÖÙÜ Ø ÔÓÐÝÒÑк ³ Ø Ð Ò ÔÖØÙÐÖ ÔÖØØÓÒ ÖÙÐÖ ÕÙ Ò³ÓÒØ ÕÙ³ÙÒ ÙÐ ÑÓÐ Ñ ÔÖ ÑÒ ÓÒ Ó º ijÐØÖÒØÚ Ø ÐÐ ÔÖØØÓÒ ÖÖÙÐÖ º Ë ÔÐÙ ÓÒ ÒÓØ Ò Ò Ò Ñ¾Å Áµ Ò Á¾Ñ ÐÓÖ ÓÒ ÙÔÔÓ ÕÙ³Ð Ü Ø ÙÒ ÙØ Ò µ Ò¾Æ ÕÙ ØÒ ÚÖ Ð³ÒÒ Ø ÙÒ ÓÒ ØÒØ ØÐÐ ÕÙ Ò Ò Ô Òº À¾µ ÓØ ÙÒ ÔÖØØÓÒ ÖÙÐÖ Ñ Ò ¼½ º ÈÓÙÖ ÙÒ Á ÕÙÐÓÒÕÙ Ñ Ò ÓÒ ÒÓØ Ò Áµ Ø Ð³ÓÒ ÙÔÔÓ ÕÙ³Ð Ü Ø ÙÒ ÙØ Ò µ Ò¾Æ Ø ÙÒ ÓÒ ØÒØ ØÐÐ ÕÙ Ò Ò Ô Òº ÇÒ ÓÒ Ö ÐÓÖ Ð ÑÐÐ Å Ò ØÓÙØ Ð ÔÖØØÓÒ ¼½ ÓÒØ Ð ÒØÖÚÐÐ ÓÒØ ÓÖÑ ÖÙÒÓÒ ³ÒØÖÚÐÐ Ñ Ò º Ò Ð ÒÓÑÖ ÔÖØØÓÒ ÝÒØ Ð ÑÑ ÒÓÑÖ ÑÓÖÙÜ Ø ÜÔÓÒÒØÐ Ð ÒÓÑÖ ÔÖØØÓÒ ÑÓÖÙÜ Å Ò Ø ½ Ò Ò Ø Ò ÖÑÒØ Ð³ÒÚÖ ³ÙÒ ÒØÖµº ÊÑÖÕÙ Ð Ø ÙÒ ÙØÖ Ð ÔÖØØÓÒ ÙÜÕÙÐÐ ÒÓÙ ÙÖÓÒ ÔÙ ÒÓÙ ÒØÖ Öº ÁÐ ³Ø Ð Ð ÐÓ ØØ ØÕÙÑÒØ ÕÙÚÐÒØ

131 ½ ¼ ÀÈÁÌÊ º ËÄÌÁÇÆ ÅÇÄË º Ø µ Ó Ð ÔÖØØÓÒ ÓÒØ ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ÕÙ Ð Ò¹ ØÖÚÐÐ ¼½ ÒØ ØÓÙ ÑÑ Ñ ÙÖ ÑÔÖÕÙ ½Ò ÔÖ º ÇÒ ÔÙØ ÐÓÖ ÓÒ ÖÖ ÔÖØØÓÒ ÓÒ ÖÙÐÖ ÓÙ ÖÖÙÐÖ ÓÑÑ Ò Ð ÝÔÓØ À½µ Ø À¾µº ÆÓÙ ÕÙÐÓÒ ÔÖØØÓÒ ³ÓÑÓÒ Ò ÖÕÙÒ ³Ó ÖÚØÓÒ ÔÖ ÓÔÔÓ ØÓÒ ÐÐ Ò ÔÖ À½µ Ø À¾µ ÕÙ ÓÒØ ÔÓÙÖ ÐÙÖ ÔÖØ ÓÑÓÒ Ò Ñ ÙÖ Ä Ùº ÁÐ Ø Ù ÖÕÙÒØ ³ÑÔÐÓÝÖ Ð ØÖÑ ÐÓ ØØ ØÕÙÑÒØ ÕÙÚÐÒØ º ÆÓÙ Ò ØÖØÖÓÒ Ô Ð ÔÖØØÓÒ ³ÙÒ ÔÓÒØ ÚÙ ØÓÖÕÙ Ö ÐÓÖ Ð ÔÓÒØ ÙÖ Ð ÕÙÐ ÒØ ÔÖØØÓÒ ÓÒØ ÐØÓÖ º Ø Ð ÙÖØ Ò¹ Ö ØÒÒ ÓÑÔÐÕÙÖ ÓÒ ÒÓØÐ Ð Ö ÙÐØØ ÕÙ ÙÚÒغ ÁÐ ÔÙØ ÔÒÒØ ³Ö ³ÙÒ Ô Ø ÖÖ ÙØÙÖ º ºº¾ ÒÓÒ Ù ÌÓÖÑ Ä ÌÓÖÑ ÕÙ ÙØ ÓÒÒ Ð ÓÖÑ Ð ÔÒÐØ ÔÔÐÕÙÖ Ù ÔÖÓØÓÓÐ ÐØÓÒ ÑÓÐ ÖØ Ò Ð ØÓÒ º º½º ÁÐ ÑÓÒØÖ Ò ÔÖØÙÐÖ ÕÙ Ð ÔÒÐØ ÔÙØ ØÖ Ó Ð ÑÑ ÓÖÑ ÕÙ Ð ÑÓÐ Ö¹ ÖÒ ÓØ ÒÓÒ ÓÒØÖÒØ ÝÔÓØ ÀÒµµ ÓÙ ÓÒØÖÒØ Ð ÑÓÒÓØÓÒ ÓÒØ Ö ¼ ÝÔÓØ Àµµº ÌÓÖÑ ºº½º ËÓØ ½ Ò ÙÒ Ò¹ÒØÐÐÓÒ ÚÖÐ ÐØÓÖ ººº ÚÐÙÖ Ò ¼½ Ò Ø ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð Ñ ÙÖ º ÇÒ ÙÔÔÓ ÕÙ Ð ÑÐÐ ÔÖØØÓÒ Å Ò Ø Ø À ½ µ ÓÙ À ¾ µºëóø Ä Ñ µ ѾÅÒ ÙÒ ÙØ ÔÓ ÔÓ Ø º ÇÒ ÔÓ Ò Ñ¾Å Ò ÜÔ ÑÄ Ñ µ ºµ ÈÓÙÖ ØÓÙØ Ñ Å Ò ÓÒ ÒÓØ Ñ Ð ÑÓÐ ÜÔÓÒÒØÐ ÔÓÐÝÒÑ ÔÖ ÑÓÖÙÜ ÓÒÒ ÔÖ Ð ÒØÓÒ º¾º ÇÒ ÓÒÒ ÒÒ ÙÒ ÙØ Ò ÖÐ ÔÓ Ø ÕÙ ØÒ ÚÖ ¼ ØÐÐ ÕÙ ÐÑ Ò ½ Ò ¾ Ò ÐÓ Ò ¼Ø ÙÒ ÓÒ ØÒØ ½¾º ÇÒ Ó Ø ÐÓÖ ÙÒ ÓÒ¹ ØÓÒ ÔÒÐØ ÔÒ Ò ØÐÐ ÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Ñ Å Ò ÓÒ ÔÒ Ò Ñµ ½ Ô¾ ½ ½µÄ Ѿ Ñ Ò ÇÒ ÙÔÔÓ ÕÙ Ø ÔÓ ØÚ Ø ÕÙ ÐÓ ¾ Ä ½ ¼ ½ µº ÁÐ Ü Ø ÐÓÖ ÙÒ ÚÒÑÒØ Å Ò Ø ÙÜ ÓÒ ØÒØ ÜÔÐØ Ø ¼ ØÐÐ Õ٠г ØÑØÙÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ ÔÒÐ Ò Ñ Ö Ô¹ ØÚÑÒØ Ò Ñ µ Ò ÓÒÒ ÔÖ Ð ÒØÓÒ º º¾ ÚÖ ¾ µ½á ÅÒ Ò Ñ¾Å Ò¾Ã Ñ µ ÔÒ Ò Ñµ ¼ ¾ Ò ½ Ò

132 ºº ÌÀÇÊÅ ÈÊÁÆÁÈÄ ½ ½ ÔÐÙ ÔÓÙÖ ØÓÙØ «¼ ÓÒ È Å Ò µ Ç Ò «µ ÊÑÖÕÙ ½µ Ò Ð³ÒÓÒ Ù ÌÓÖÑ ¹ Ù Ð ÓÒ ØÒØ Ò ÔÒ ÕÙ º ÔÐÙ ÓÒ ÔÙØ ÑÓÒØÖÖ ÕÙ ØÒ ÚÖ ½»¾ ÐÓÖ ØÒ ÚÖ Ð³ÒÒº ijÚÒÑÒØ Å Ò Ø Ð ÓÒ ØÒØ ¼ ÔÒÒØ Ø Ð ÓÒ ØÒØ º ÊÑÖÕÙ ¾µ Ð ÙØ Ò ÐÓ Ò Ø Ò ½ ÐÓ Ò Ø ÓÒØ Ð ÝÔÓ¹ Ø Ù ÌÓÖѺ ºº ÓÑÑÒØÖ Ä Ø ÕÙ Ð Ò Ø ÓÚ ØÖ ÑÒÓÖ ÔÔÖØ ÓÑÑ ÙÒ ÓÒØÓÒ ÒØÐÐÑÒØ ØÒÕÙ ÕÙ ÓØ ÔÓÙÚÓÖ ØÖ ÖÐÜ Ò ÔÖØÕÙº Ò ÔÖ¹ ØÙÐÖ ³ÖÒÖ ØØ ÝÔÓØ ÖØ ÙÒ Ô ÒØÖ ÒØ ÔÓÙÖ ÔÖ¹ ÑØØÖ Ô Ö Ð³ ØÑØÓÒ Ò Ø ÒÓÒ ÓÖÒ ÕÙ Ø ÒÓØÖ Ò ÔÖØÕÙº ÆÓØÖ ÒÓÒ ÔÖØ ÔÙعØÖ ÙÒ ÔÙ Ò ÑÓÒ ÓÖØ ÕÙ ÐÙ Ù Ò ÌÓÖÑ ¾º º¾ ØÐÐÒ ¾¼ Ò Ö ÓÒ Ô Ð ÐÑØØÓÒ Ù ÒÓÑÖ ÑÓÖÙÜ Ð ÔÖ¹ ØØÓÒ ÕÙ ÓØ ØÖ Ò Ç Ò ÐÓ ¾ Ù ÐÙ Ç Ò ÐÓ ¾ º Ø Ù Ø ÕÙ Ò ÖÒÖ Ð³ ØÑØÓÒ Ð Ò Ø ÒÓÒÒÙ Ø ÒØÖÚÐÐ ÔÖ ÒØÖÚÐÐ ÐÓÖ ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ ÒØÖÓÙÖ ÔÒÒ ÙÖ Ð ÓÒØ ØÑÖ ÒØÖ ØÓÙ Ð ÒØÖÚÐÐ ÔÖØØÓÒ ÙÖ Ð ¹ ÕÙÐÐ ÒÓÙ Ø ØÓÒ Ð³ ØÑØÓÒº ÔÒÒ ³ÒØÖÔÖØÒØ ÓÑÑ ÓÒØÖÒØ ÙÖ Ð ØÑØÙÖ ÓÒÓÖÑÑÒØ ÒÓØÖ ØÖÚÐÙÔØÖ º ÓÒØ ÔÒÒ ØÓÙØ Ù ÐÓÒ Ð³ÒØÖÚÐÐ ¼½ ÕÙ ÑÔÐÕÙÒØ ÔÓ Ö ÔÐÙ ÓÒÒ ÔÖ ÒØÖÚÐÐ ÔÓÙÖ ÓØÒÖ ÕÙ Ð ØÑØÙÖ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÚÖÒØ Ð ÑÑ ÒÐØ ÕÙ Ð ØÑØÙÖ ÐÖ ØÓÙØ ÓÒØÖÒØ ÓÑÑ Ò Ð ØÖØ ÔÖ ØÐÐÒ ¾¼ º ÆÓØÓÒ ÒÒ ÕÙ ØØ Ö ØÖØÓÒ Ò³ Ô ³ÑÔØ ÔÖØÕÙ ÔÙ ÕÙ Ð ÓÒØÖÐ Ù ÒÓÑÖ ÑÓÖÙÜ Ð ÔÖØØÓÒ Ò Ø Ò ÕÙ³ ÓÒ ØÒØ ÑÙÐØÔÐØÚ ÔÖ º ÆÓÙ ÔÒ ÓÒ ÕٳРÓعØÖ ÐØ ÖØÓÙÖÒÖ Ð ÙÐ ÝÔÓØ ÙÖ Ð ÑÒ ÓÒ ÑÓÐ Ò Ç Ò ÐÓ ¾ Ø ÓÒ ÖÚÖ Ð ÑÑ ÓÒÐÙ ÓÒ Ò Ð Ó Ð ÓÒØÖÒØ ÙÖ Ð ÓÒØ ÔÓÐÝÒÑ Ù ÑÓÐ ÜÔÓÒÒØÐ ÑÔÐÕÙÒØ Ð ÓÒ ÙÖ Ð ÓÒØ ÔÐÙ ÙÖ ÒØÖÚÐÐ Ò ÑÑ ØÑÔ ÓÑÑ ÔÖ ÜÑÔÐ Ò Ð ÑÓÐ ÜÔÓÒÒØÐ ÔÐÒ Ó Ð Ð ÓÒ ÔÓÖØÒØ ÙÖ Ð ÓÒØ ÔÓÐÝÒÑ Ö ÙÖ ÒØÖÚÐÐ Ò Ùܹ¹ÙÜ ÓÒØÙ º ÆÓÙ Ô ÔÒ ÓÒ Ò ÖÚÒ ÕÙ Ð Ö ÙÐØØ ¹ Ù Ú Ð³ÝÔÓØ ØÝÔ Ç Ò ÐÓ ¾ ÚÖØ ÒÖÐ Ö ØÓÙØ ÑÓÐ ÜÔÓÒÒØÐ ÔÓÐÝÒÑ

133 ½ ¾ ÀÈÁÌÊ º ËÄÌÁÇÆ ÅÇÄË ÔÖ ÑÓÖÙ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ØÝÔ ÔÓÐÝÖ ÓÒÚÜ ÖÑ Ø ÔÖÓй ÑÒØ ÑÑ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÓÒÚÜ ÖÑ ÒÖÐ º ÍÒ ØÐ Ö ÙÐØØ Ò¹ ÐÓÖØ Ò ÔÖØÙÐÖ Ð ÑÓÐ ÜÔÓÒÒØÐ ÔÐÒ Ø Ò ÓÖ ÒÓØÖ Ö Ø ÓÙÖÒÖØ ÙÒ Ö ÙÐØØ ÒØÖ ÒØ ÙÖ Ð ÐØÓÒ ØÐ ÑÓÐ º Ä ÒÓÖ ÒÓÙ ÓÑÑ ÚÒØ ÙÒ Ô Ø ÖÖ ÔÓÙÖ ØÖÚÙÜ ÙØÙÖ º ºº ÓÜ Ð ÓÒØÓÒ ÔÒÐØ Ä ÌÓÖÑ ºº½ ÓÙÖÒØ Ð ÓÖÑ Ð ÓÒØÓÒ ÔÒÐØ Ò ÓÒØÓÒ ³ÙÒ ÙØ ÔÓ ÔÒÒØ ÑÐÐ ÑÓÐ ÓÒ Ö ÓÒ ØÒØ ÑÙÐØÔÐØÚ ÔÖ º Ò ØØ ØÓÒ ÒÓÙ ØÙÓÒ ³ÓÖ Ð³ÒÙÒ ÔÓ Ä Ñ µ ѾÅÒ ÙÖ Ð ÓÒØÓÒ ÔÒÐØ ÔÙ ÒÓÙ ÒÓÙ ÒØÖ ÓÒ Ð ÓÒ ØÒØ ÑÙй ØÔÐØÚ ØÖ Ð ÓÖÑ Ð ÔÒÐØ ÒÖÕÙ ÕÙ ÒÓÙ ÙÖÓÒ ÐÓÖ Ó º ÓÜ ÔÓ ÆÓÙ ÖÔÖÒÓÒ Ð³ÖÙÑÒØÖ ØÐÐÒ ¾¼ º Ðй ÑÓÒØÖ ÕÙ Ò Ð À½µ ÔÖØØÓÒ ÖÙÐÖ Ð³ÔÔÐØÓÒ ÔÓ ÓÒ ØÒØ Ä Ñ Ä ÔÓÙÖ ØÓÙØ Ñ ¾ Å Ò ÓÒÙØ ÙÒ ÓÒØÓÒ ÔÒÐØ Ù ØÝÔ ÔÒ Ò Ñµ Ñ Ò ½Ô ÔÓÙÖ ØÓÙØ ½¾º Ä ½ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ù ÖØÖ ³º Ä ÓÜ ÔÓ ÚÖÐ ÓÑÑ Ä Ñ Ñ ÑÐ ÔÒÒØ Ñ¹ ÐÓÖÖ Ð Ö ÕÙ ÒÓÒ¹ ÝÑÔØÓØÕÙÑÒØ ÓÑÑ Ð Ø ÑÓÒØÖ Ò ÕÙ ÓÒÖÒ Ð ØÓÖÑÑ º ØÐÐÒ ÖÓÑÑÒ Ð³ÙØÐ ØÓÒ ³ÙÒ ÔÒ¹ ÐØ Ù ØÝÔ ÔÒ Ñ Ñ Ò Ñµ Ò Ò ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÒ ØÒØ Ö ÓÒÒк Ò Ð ÔÖØØÓÒ ÖÖÙÐÖ Ð ÓÑÔÐÜØ Ð ÑÐÐ ºº Ð Ø ÕÙ³Ð Ü Ø ÙÒ ÒÓÑÖ ÜÔÓÒÒØÐ ÑÓÐ ÑÑ ÑÒ ÓÒ ÖÒ ÔÐÙ Ð Ð ÓÒÚÖÒ Ð Ö ÖÚÒØ ÒÖ Ð ÓÒ ØÒØ Ò º ºµº Ò ÖÒÖ Ò ÒÔÒÒØ Ò ÙÒÓÜ ÔÓ ÓÒ ØÒØ Ð³ÓÖÖ ÐÓ Ò Ø Ò Öº Ð ÑÒ ÐÓÖ ÙÒ ÓÒØÓÒ ÔÒÐØ Ð ÓÖÑ ÙÚÒØ Ñ ÐÓ Ò ÔÒ Ò Ñµ Ò ÓÒ ØÒØ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð ÑÒ ÓÒ Ù ÑÓÐ Ñ ÒÓÒ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Òº

134 ºº ÌÀÇÊÅ ÈÊÁÆÁÈÄ ½ ÔÓÙÖ ÙÒ ÖØÒ ÔÓ Øº ÒÓÙÚÙ Ð Ø ÖÓÑÑÒ ÙÒ ÓÜ ÔÓ ÚÖÐ ÓÒÙ ÒØ ÙÒ ÔÒÐØ Ù ØÝÔ ÔÒ Ò Ñµ Ñ ¼ Ò ÐÓ ÒÑ ÔÓÙÖ ÓÒ ØÒØ Ø ¼ ÓÖÖØÑÒØ ÐÖ º Ò ÔÖØÕÙ ÒÓÙ Ó¹ ÖÓÒ ¼ ¾ ÓÑÑ ÙÖ ÔÖ Ð ØÖÚÐ ÄÖÖ ¼ º Ä ÐÖØÓÒ Ð ÓÒ ØÒØ Ø ÙÒ ÔÒÙÜ ÔÖÓÐÑ ÙÕÙРгÙÖ ØÕÙ ÔÒØ ÕÙ ÒÓÙ ÚÐÓÔÔÓÒ Ò Ð ÙØ ÑÐ ÔÔÓÖØÖ ÙÒ ÖÔÓÒ ÕÙغ ÀÙÖ ØÕÙ ÔÒØ Ä ÙØ ØØ ØÓÒ Ø ÓÙÖÒÖ ÙÒ ÑØÓ ÕÙ ÔÖÑØ ØÖÑÒÖ ÑÔÖÕÙÑÒØ Ð ÓÒÒ ÓÒ ØÒØ ÔÖ ÐÕÙÐÐ ÑÙÐØÔÐÖ Ð ÓÒØÓÒ ÒÖ¹ ÕÙ ÔÒÐØ ØÖÑÒ Ö Ù ØÓÖÑ ºº½º ÆÓÙ ÓÑÑÒÓÒ ÔÖ ÖÖ ØØ ÙÖ ØÕÙ ÔÙ Ð ÓÒ ÓÒØ ÒÓ٠гÔÔÐÕÙÓÒ Ò ÔÖØÕÙº ÁÐ Ø ÒÓØÖ ÕÙ³ÙÒ ØÙ ÑÙÐØÓÒ ÓÙÖÒ Ò ØÐÐÒ ¾¼ ÚØ ÓÒÙØ Ù ÐÖ ÖØÒ ÓÒ ØÒØ ÔÓÙÖ ÙÒ Ð Þ ÚÖ Ò Ø º Ä ÑØÓ Ø Ð ÔÒØ ÔÖÑØ ³ÚÓÖ ÙÒ ÔØØÓÒ ÓÒ ØÒØ Ð³ÒØÐÐÓÒ ÓÒÒ Õ٠гÓÒ ØÖغ ijÙÖ ØÕÙ ÔÒØ Ø ÓÒ ÙØÐ ØÓÒ ÔÖØÕÙ Ø ÖØ Ò ØÐ Ò ÄÖÖ ¼ ÒÓÙ Ò ÓÒÒÓÒ ÕÙ³ÙÒ Ö ÙÑ ÓÑÑÖ Ø ÔÖØÕÙ Ð ÑØÓº ÆÓÙ ÖÓÒ ÓÑÔÖÒÖ ÓÑÑÒØ Ò ÔÒÐ Ö Ð ÐÓ¹ÚÖ ÑÐÒ Ò Ñ µ Ò ÑÒÑ Ö Ò Ñ Ð Ö ÕÙ ÒÓÒÒÙ Ã Ñ µµº ÇÒÖ ÓÒ ÙÒ ÓÒØÓÒ ÔÒÐØ ÔÒ Ò ÕÙ ÓØ ØÐÐ ÕÙ³Ò ÑÒÑ ÒØ Ò Ñ Ð ÖØÖ ÖØ Ò Ñµ Ò Ñ µ ÔÒ Ò Ñµ ÓÒ ÖÙÔÖ ÙÒ ÔÖØØÓÒ Ñ ØÐÐ ÕÙ Ã Ñ µµ ÓØ Ù ÑÑ ÓÖÖ ÓÙ ÔÐÙ ÔÖ ÑÒØ ÓÒØÖе ÔÖ Ð Ö Õ٠гÓÖÐ ÑÒ Ñ¾Å Ò Ã Ñ µµ ÓÑÑ Ò Ð ÌÓÖÑ ºº½º Ä ÔÖÓÐÑ Ö Ø ÓÒ Ð ÓÜ Ð ÓÒ ØÒØ Õ٠гÓÒ Ø ÒØÖÚÒÖ ÚÒØ Ð ØÖÑ ÔÒÐغ ij гÙÖ ØÕÙ ÔÒØ Ö ÙÐØ Ù ØÖÚÐ Å ÖØ Õ٠г ÓÖÑÙÐ Ø ÚÐ Ò Ð ÓÒØÜØ Ù Òº ÍÒ ØÙ ÑÙÐØÓÒ ØÖ ÓÑÔÐØ ÑÓÒØÖÒØ ÓÒ Ø Ò ÑÑ ÓÒØÜØ ÖÑÑÒØ ÚÙ Ð ÓÙÖ ÚÓÖ ÄÖÖ ¼ µº ÆÓÙ ÖÒÚÓÝÓÒ Ð ÐØÙÖ ÖÖÒ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ÔÖ ÓÒ ØÓÖÕÙ ÓÙ ÐÓÖØÑÕÙº ØØ ÙÖ ØÕÙ ÖÔÓ ÙÖ Ð Ó ÖÚØÓÒ ÙÚÒØ ÔÓÙÖ ÙÒ ÒØÖ Ü ÔÔÐÓÒ Ð³ ØÑØÙÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ Ñ¹ ÐÒ ÕÙ ÔÓ Ð ÔÐÙ ÖÒ ÚÖ ÑÐÒ ÔÖÑ ØÓÙ Ð ØÑØÙÖ Ó ÑÓÐ ÑÒ ÓÒ ÜØÑÒØ

135 ½ ÀÈÁÌÊ º ËÄÌÁÇÆ ÅÇÄË Ð ÖÓ Ò Ò µ Ò ÓÒØÓÒ Ø ÔÔÖÓÜÑØÚÑÒØ ÐÒÖ Ð³ÓÔÔÓ Ð ÔÒØ Ð ÖÓØ Ó ÓÙÖÒØ ÙÒ ÓÒ ØÒØ ÑÒÑÐ ÔÓÙÖ Ð ÓÒØÓÒÒÑÒØ Ù ÖØÖ ÔÒÐ Ð ÓÙÐ ØØ ÖÒÖ ÚÐÙÖ ÓÙÖÒØ Ð ÓÒ ØÒØ ÓÔØÑк ³ÙÒ ÔÓÒØ ÚÙ ÔÖØÕÙ Ð ÙÖØ ÓÒ ³ØÙÖ ÙÒ ÖÖ ÓÒ Ù Ò ÑÓÒÖ ÖÖ Ù ÒÙ ÓÙÔÐ Ò µµ ½ ÑÜ ÔÓÙÖ Ò ØÑÖ Ð ÔÒغ Ä ÓÙРгÓÔÔÓ ØØ ÚÐÙÖ ØÑ ÒÓÙ ÓÙÖÒÖØ ÐÓÖ Ð ÓÒ ØÒØ Öº Ò ÔÖØÕÙ ÔÓÙÖØÒØ ÓÒ ÖØÓÒ ÓÒØ ÐÑÒØ ÚÖ º ÆÓÙ ÓÔØÓÒ ÐÓÖ Ð ÑØÓÓÐÓ ÐÖ ÔÖ ÄÖÖ ¼ ÕÙ ÓÒ ØØ ÕÙ³Ò ÓÒØ Ð ÙØ ÔÒØ Ð³ÒÚÐÓÔÔ ÓÒÚÜ Ù ÒÙ ÔÓÒØ Ò µµ ½ ÑÜ Ð ÙØ ÑÒ ÓÒ Ó Ò Ð ÒÙ ÓÒ Ó ÖÚ ÙØ ÑÒ ÓÒ ÕÙ ÔÙÚÒØ ØÖ ÑÔÓÖØÒØ º Ä ÔÒØ ÑÒÑÐ Ø ÐÓÖ ÐÐ ÕÙ ÓÒÙØ Ù ÔÐÙ ÖÒ ÖØ ÑÒ¹ ÓÒ Ø Ð ÓÒ ØÒØ ÓÔØÑÐ Ø ÔÖ ÓÑÑ Ð ÓÙÐ ØØ ÖÒÖº ³ Ø ÐÐ ÕÙ ÒÓÙ ÖØÒÓÒ Ò ÔÖØÕÙ ÔÓÙÖ Ð ÑÙÐØÓÒ Ø ÔÔÐØÓÒ Ù ÔØÖ º º ÑÓÒ ØÖØÓÒ Ù ÌÓÖÑ Ä ÔÖÙÚ ÕÙ ÒÓÙ ÓÒÒÓÒ ³ÔÔÙ ÐÑÒØ ÙÖ ÐÐ Ù ÌÓÖÑ ¾º º¾ ØÐÐÒ ¾¼ º ÆÓÙ Ò ÖÑÓÒØÖÓÒ ÕÙ Ð ÔÓÒØ ÕÙ ³Ò ÖØÒØ ÓÙ ÕÙ ÒÓÙ ØÑÓÒ ÓÒÑÒØÙÜ ÔÓÙÖ Ð ÑÖ Ð ÔÖÙÚº Ä ÔÖÒÔÐ ÖÒ ÒØÖ Ð ÔÖÙÚ ØÐÐÒ Ø Ð ÒØÖ ØÙ Ù ÒÚÙ Ù ÓÒØÖРгÖØ ÒØÖ Ð ÔÖÓØÓÒ ÃÙÐÐ Ø Ð³ ØÑØÙÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ ³ÙÒ Ò Ø ÙÖ ÙÒ ÑÓк Ò Ð ÔÖÙÚ ÓÖÒÐ ÓÒØÖÐ ÔÓÙÚØ Ö ÒØÖÚÐÐ ÔÖ ÒØÖÚÐк Ò ÒÓØÖ Ð³ÐØ ØÖÑ Ö ½ ÙÖ Ð³Ò ÑÐ ÒØÖÚÐÐ Ò ÒÓÙ ÔÖÑØ Ô ÙØÒØ ÐÖغ ³ Ø ÔÓÙÖÕÙÓ ÒÓÙ Ð ÚÖÖÓÒ Ò Ð ØÐ Ð ÔÖÙÚ Ð³Ò ÑÐ ÙÖ ÐÕÙÐ Ð٠гÒÐØ ÓÒØÖÐ Ù Ö ÕÙ Ù ÌÓÖÑ ºº½ Ø ÔÐÙ ÔØØ Ò ÒÓØÖ ÕÙ Ò ÐÙ ØÐÐÒº ÁÐ Ò ÔÓ ÔÒÒØ Ð ÑÑ ÖØÖ ØÕÙ ÔÓÙÖÚÙ ÕÙ Ð ÒÓÑÖ ³Ó ÖÚØÓÒ Ò ÕÙ ÒØÖÚÐÐ ÓØ Ù ÑÑÒØ ÖÒ Ø ÔÐÙ ÔÖ¹ ÑÒØ ÒÇ ÔÒ ÐÓ ¾ Òµ ÓÒØÖ Ç Ò ÐÓ ¾ Òµ Ò ÓÒ º È ÓÒ ÑÒØÒÒØ Ð ÑÓÒ ØÖØÓÒ Ù ÌÓÖѺ ÆÓÙ ÙØÐ ÓÒ Ð ÒÓ¹ ØØÓÒ ÖÐØÚ ÙÜ ÑÓÐ ÒÓÒ ÓÒØÖÒØ Ò Ð ÔÓÒØ µ Ð³Ò ÑÐ Ð ÔÖÙÚ ÚÐÓÔÔ ¹ ÓÙ ³ÔØ Ò ÙÙÒ ÒÑÒØ Ù Ä ÚÐÙÖ ÑÜ ÔÙØ ÔÖÓÖ ØÖ ÔÖ Ð Ò Ñ Ð ÔØ ÐÙÐ ÑÒ ÑÔÓ ÒØ ÚÐÙÖ ÒØØÑÒØ ÔÐÙ Ð ÑÓÒ ½ Ò ÒÓØÖ ÔÓÙÖ Ò ½¼¼ ½¼¼¼º Ë ÔÐÙ ÙÖ ÔÒØ ÖÐ ÒØ ÖØÖ Ð ÔÐÙ ÓÖØ ÚÐÙÖ ÓÐÙ ÔÒØ Ø ÖØÒÙº

136 ºº ÅÇÆËÌÊÌÁÇÆ Í ÌÀÇÊÅ ½ ÓÒØÖÒغ ËÙÐ Ð ÄÑÑ ØÒÕÙ ÙØÐ Ò ÓÙÖ ÔÖÙÚ ØÒÙÒØ ÐÖÑÒØ Ð ÙÜ Ð ÐÓÖ ÕÙ Ð Ø Ò Öº ËÓØ Ñ ¾ Å Ò Å ¼ Ø Ñ ¾ Ñ ØÐÐ ÕÙ ÐÓ Ñ µ ½ ź ÈÖ Ð ÒØÓÒ º º¾ ÓÒ Ò µ ÔÒ Ò Ñµ Ò Ñ µ ÔÒ Ò Ñµ Ò Ñ µ ÔÒ Ò Ñµ ÈÙ ÔÖ Ð ÒØÓÒ º¾º½ гÓÔÖØÙÖ Ñ ÙÖ ÑÔÖÕÙ ÖÒØÖ Ò Ò È Ò È µ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Ò Ø Ø ØÐÐ ÕÙʽ ÐÓ Ø ½ ÓÒ ¼ ÇÒ Ò ÙØ Ò ÕÙ ½ Ò Øµ à ص ÐÓ Ò ÐÓ Øµ ¼ à µ Ã Ñ µ Ò ÐÓ ÐÓ Ñ µ ÔÒ Ò Ñµ ÔÒ Ò Ñµ º½¼µ Ä ÔÖÙÚ Ù ÌÓÖÑ ºº½ Ö ÒØÐÐÑÒØ Ò Ð ÓÒØÖÐ Ù ØÖÑ Ò ÐÓ ÐÓ Ñ µ ÙÒÓÖÑÑÒØ Ò Ñº ÈÓÙÖ Ö ÒÓÙ Ð ÓÑÔÓ ÓÒ Ò ØÖÓ ÐÑÒØ ÕÙ ÒÓÙ ÐÐÓÒ ØÖØÖ ÔÖÑÒØ Ò ÐÓ Ñ Ò ÐÓ ÆÓÙ ÖÓÒ ³ÓÖ ÑÓÖÖ Ò ÑÒØ ÒÑ ¼ ºÈÓÙÖ Ð ÓÒ ÔÓ Ñ ÒÐÓ Ñ ÐÓ Ñ ¼ Ñ ¼ Ñ ÒÐÓ Ñ Ø Ñ ¼ ÒÐÓ ÙÒÓÖѹ Î ¾ Ô Õµ ½ ¼ ÐÓ Ô ¾ Õ º½½µ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ÓÒØÓÒ Ô Ø Õ ØÐÐ ÕÙ ÐÓ Ô Õ ¾ ľ µº ÓÒØÖÐ Ò ÐÓ Ñ ¼ ÐÓ Ñ ¼ µ ¼ Ò ÔÖÑÖ ÐÙ ÓÒ Ñ ¼ Ò ÐÓ ÙÔ Ñ Ò Ò ÔÓ ÒØ Ñ ¼ ؾ Ѽ Ø ÐÓ ÒÐÓ Ñ ¼ Î Ø Ñ ¼µ Î ¾ Ñ ¼ Ñ ¼µ ÙÔ Ò µ ¾ Ë Ñ ¼ ؽ ½ ¾ ¼

137 ½ ÀÈÁÌÊ º ËÄÌÁÇÆ ÅÇÄË ÓÒ ÓØÒØ Ò ÐÓ ¼ Ñ ¼ Ñ Ñ ¼Î ¾ Ñ ¼ Ñ ¼µ º½¾µ ËÓØ ¾ ¼½ Ø Ü Ñ µ ѾÅÒ ÙÒ ÙØ ÔÓ ÔÓ Ø º ÇÒ ÒØÖÓÙØ Ð³Ò¹ ÑÐ Å ½ µö µ Ñ Ñ ½Á ÅÒ Ö¾Ü Ñ ½ Ñ ¾Å Ò Ò Ò Ó Ð³ÚÒÑÒØ Å Ò Ø ÓÒÒ ÔÖ Ð ÒØÓÒ ººº º½ µ ÈÙ Ø ØÐ ÕÙ ¾ ÓÒ ÙØ Ù ÄÑÑ ºº½¾ ÕÙ ¾ È Å ½ µ ÜÔ Ü Ñ µ º½µ Ñ¾Å Ò ¼ ÇÒ ÓØÒØ ÓÒ ÕÙ ÙÖ Ð³ÚÒÑÒØ Å ½ Ñ ¼ Ò ÐÓ Ñ ½Á Å Ò ½ µö Ñ ¼ Ö¾Ü Ñ ¼ Ò Ò Î ¾ Ñ ¼ Ñ ¼µ ÍØÐ ÒØ ÑÒØÒÒØ Ð Ø ÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ØÖØÑÒØ ÔÓ Ø Ø ØÓÙØ ÓÙÔÐ µ ÖÐ ÓÒ ¾ ¾ ¾ Ð Ö ÙÐØ ÕÙ³Ð Ü Ø ÙÜ ÓÒ ØÒØ ½ ¾ µ ØÐÐ ÕÙ Ò ÐÓ ¼ Ñ ¼ Ñ ½Á Å Ò ½Ö Ñ ¼ Ö¾Ü Ñ ¼ Ò Ò ¾ ¾ Î ¾ Ñ ¼ Ñ ¼µ Ë Ð³ÓÒ ÖØ Ò ÙØ Ü ¼ Ñ Ñ¼ Ä Ñ ¼ Ü ¼ Ø Ð³ÓÒ ÙØÐ Ð Ø ÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ØÖØÑÒØ ÔÓ Ø Ø ØÓÙØ ÓÙÔÐ µ ÖÐ ÓÒ µ ¾ ½ µ ¾ ½ ½ ¾ ÓÒ ÓØÒØ ÒÐÑÒØ ÕÙ³Ð Ü Ø ØÖÓ ÒÓÙÚÐÐ ÓÒ ØÒØ ½ ½¾ ¾ Ø ¼ ØÐÐ ÕÙ ¼ Ñ ¼ Ñ Ò ÐÓ ½Á Å Ò ¼ ½½ Ô¾Ä Ñ Ñ Ò ¾Î ¾ Ñ ¼ Ü ¼ Ñ ¼µ Ò º½µ

138 ºº ÅÇÆËÌÊÌÁÇÆ Í ÌÀÇÊÅ ½ ÕÙ ÒÓÙ ÓÒÒ Ð ÓÒØÖÐ ÓÙغ ÓÒØÖÐ Ò ÐÓ Ñ ¼ ÐÓ µ ÌÓÙÓÙÖ ÙÚÒØ ØÐÐÒ ¾¼ ÓÒ ÔÔÐÕÙ Ð ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ½ºº Ô ½ ÕÙ ÒÓÙ ÑÓÒØÖ ÕÙ³Ò ÔÓ ÒØ ÓÒ Å ¾ ÒÐÓ Ø ÕÙ³ÐÓÖ ÙÖ Ø Ò ÑÐ Ñ Ã Ñ µ ¾ ¾ Ñ µ ¾ Ü Ñ Ò Ñ ¾Å Ò È Å ¾ µ Ñ¾Å Ò ÜÔ Ü Ñ µ º½µ º½µ ÒÐÓ Ñ ¼ Ã Ñ ¼µ ¾ ¾ Ñ ¼µ ¾ Ѽ Ä Ñ ¼ Ò ¾ Ü ¼ Ò º½µ ÕÙ ÒÓÙ ÓÒÒ Ð ÓÒ ÓÒØÖÐ ÚÓÙÐÙº ÓÒØÖÐ Ò ÐÓ ÐÓ Ñ µ È Ñ ÒÐÓ Î ¾ ¼ ÑµÖ¾Ü ÅÜ Ò ¼ Ò ÈÖ Ð³ÒÐØ ÖÒ ØÒ ÚÓÖ ÈÓÐÐÖ ¼ µ ÓÒ ÜÔ Ü ¼ µ ÈÓ ÒØ ÐÓÖ Å Ñ µ ÒÐÓ Î ¾ ¼ ÑµÖ¾Ü ÅÜ Ò ¼ Ò º½µ Ð ÚÒØ È Å µ ÜÔ Ü ¼ µ º¾¼µ ÈÖ ÐÐÙÖ ÙÖ Å Ø ÓÒ ÒÐÓÙ ¹ Ù ÓÒ ÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ØÖØÑÒØ ÔÓ Ø Ñ ÒÐÓ Î ¾ ¼ ÑµÖ¾Ü ÅÜ Ò ¼ Ò Î ¾ ѵ ¾ Šܼ Ò

139 ½ ÀÈÁÌÊ º ËÄÌÁÇÆ ÅÇÄË ÈÙ ÔÔÐÕÙÒØ Ð ÄÑÑ ºº Ð ÚÒØ ÕÙ Ó Ø Ò ÔÖ º¾ µº Ã Ñ µ Å µî ¾ ѵ Ä ÓÜ Å µ ÒÓÙ ÓÒÒ ÐÓÖ ÕÙ ÙÖ Ð³Ò ÑÐ Å Ð Ü Ø ÙÒ ÓÒ ØÒØ ÕÙ ÔÒ Åµ ØÐÐ ÕÙ ÒÐÓ Ñ Ã Ñµ Ü ¼ Ò º¾½µ ³Ó Ð ØÖÓ Ñ Ø ÖÒÖ ÓÒØÖÐ ÖÖº ÓÒÐÙ ÓÒ ËÙÖ Ð³Ò ÑÐ Å ½ Å ¾ Å Å Ò Ò ÔÔÐÕÙÒØ º½µ Ø º½µ Ñ ¼ Ñ ÓÒ ÓØÒØ ÕÙ³Ð Ü Ø ÙÜ ÓÒ ØÒØ ½ ½¾ ¾ Ø ÙÒ ÓÒ ØÒØ ÕÙ ÔÒ Å ØÐÐ ÕÙ Ã µ ¾Ã Ñ µ ÔÒ Ò Ñµ ÔÒ Ñ Ò Ñµ Ñ ½½ Ô¾Ä Ñ¾ ¾Ä Ò ¾Î ¾ Ñ Ñ µ Ã Ñ µ ¾ ¾ Ñ µ Ü ¼ Ò ÈÖ ÐÐÙÖ ÙÖ Ð³Ò ÑÐ Ñ Ò Å Ò Ð ÄÑÑ ºº½½ ÒÓÙ ÓÒÒ ÐÓ Ñ Ñ ½ ÇÒ ÙÔÔÓ ÓÒ ÔÖØÖ ÑÒØÒÒØ Õ٠гÓÒ ÔÐ ÙÖ Ð³Ò ÑÐ Å ½ Å ¾ Å Å Ò Ñ Ò º ÔÔÐÕÙÒØ ÐÓÖ Ð ÄÑÑ ºº Ð ÚÒØ ÓÒ Ã Ñ Ñ µ µ ½ µ½ Î ¾ Ñ Ñ µ ¼ ¾ Ñ ÐÓ Ñ ¾ µ ¾ Ñ µ ½ µ ½ µ Ã Ñ Ñ µ ¾ ½ ¾ Ñ Ñ µ ÁÐ Ò Ö ÙÐØ ØØ Ó ¹ ÕÙ³Ð Ü Ø ÕÙØÖ ÓÒ ØÒØ ½ ¾ Ø ØÐÐ ÕÙ Ã µ ¾Ã Ñ µ ÔÒ Ò Ñµ Ñ Ü ¼ Ò Ñ ½½ Ô¾Ä Ñ¾ ¾Ä Ò ÔÒ Ò Ñµ Ã Ñ µ ¾ ¾ Ñ µ Ã Ñ Ñ µ

140 ºº ÄÅÅË ÌÀÆÁÉÍË ½ ÆÓÙ ÔÓÙÚÓÒ Ò ÙØ ÖÖ Ñ ÕÙ Ñ ½½ ÔÄ Ñ¾ ¾Ä Ò ÔÖ ÒØÓÒ ÔÒ Ò º ÁÐ ÚÒØ ÐÓÖ ½ ½ ¾ ¾ ÔÒ Ò Ñµ Ñ Ä Ñ¾ Ò Ã µ ¾Ã Ñ µ ÔÒ Ò Ñµ Ü ¼ Ò Ã Ñ µ ¾ ¾ Ñ µ Ã Ñ Ñ µ ÇÒ ÙØÐ Ò ÙØ Ð³ÒØØ ØÝÔ ÈÝØÓÖ ºµ ÔÓÙÖ ÙÖ Õ٠гÓÒ ¾ ¾ Ñ µ ½ µã Ñ Ñ µ ¾Ã Ñ µ ÔÒ Ò Ñµ Ü ¼ Ò ÈÖ Ð³ÒÐØ º µ Ø Ð Ø ÕÙ ¾ Ñ µ ¾ ¾ Ñ µ ¾ ¾ Ñ Ñ µ Ð Ü Ø ÐÓÖ ÙÜ ÒÓÙÚÐÐ ÓÒ ØÒØ ½ Ø ¾ ØÐÐ ÕÙ ÙÖ Ð³ÚÒÑÒØ Å ½ Å ¾ Å ÓÒ ½ ¾ Ñ µ½á ÅÒ Ñ Ò ¾Ã Ñ µ ÔÒ Ò Ñµ ¾ Ü ¼ Ò º¾¾µ ÈÖ ÐÐÙÖ Ð ÒÐØ º½µ º½µ Ø º¾¼µ ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ È Å ½ Å ¾ Å µ ¾ Ò ½µÜÔ Ü ¼ µ ÇÒ Ò ÓÒÐÙØ ÐÓÖ Ò ÒØÖÒØ º¾¾µ ÕÙ³Ð Ü Ø ÙÜ ÓÒ ØÒØ Ø ¼ ÕÙ ÔÙÚÒØ ØÖ ÜÔÐØ Ò Ù Ð Ð ÑÓÒ ØÖØÓÒµ ØÐÐ ÕÙ ¾ µ½á ÅÒ ¾Ã Ñ µ ÔÒ Ò Ñµ ¼ ¾ Ò ½ Ò ÕÙ Ú Ð ÔÖÙÚ Ð ÔÖÑÖ ÔÖØ Ù ÌÓÖÑ ºº½º ÈÓÙÖ Ð ÓÒ ÔÖØ Ð ÙØ Ò ÙØ ÔÖÒÖ Å Ò Å Ò ÐÓÖ ÐØ ÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙØ «¼ ÓÒ Ø È Å Ò µ Ç Ò «µ Ø ÙÖ ÔÖ Ð ÄÑÑ ºº½¼º º ÄÑÑ ØÒÕÙ ØØ ØÓÒ Ø ÚÓÐÙ ÙÜ ÔÖÙÚ ÄÑÑ ØÒÕÙ ÕÙ ÒØÖÚÒ¹ ÒÒØ Ò Ð ÑÓÒ ØÖØÓÒ Ù ØÓÖÑ ºº½º

141 ½¼ ÀÈÁÌÊ º ËÄÌÁÇÆ ÅÇÄË ºº½ ÍÒ ÄÑÑ ÒØÙÖ ÐÖÕÙ Ä ÔÖÓÔÖØ ÕÙ ÙÚÒØ ÓÒØ ÚÒØ Ñ ³ÙØÐØ ÖÕÙÒØ Ò Ð ÔØÖ Ò ÕÙ ÔÓÙÖ Ð ÔÖÙÚ ÖØÒ ÄÑÑ Ò Ö Ð ÑÓÒ ØÖØÓÒ Ù ØÓÖÑ ºº½º ÄÑÑ ºº½º ÇÒ ÓÒ Ö ÐÚØÙÖ Ù Ø Ð ÔÔÐØÓÒ Ñ Ø Ø Ö ÔØÚÑÒØ ÒØÖÓÙØ Ò Ð ÒØÓÒ º½º º½º Ø º½ºº Ä ÔÖÓÔÖØ ÙÚÒØ ÓÒØ ÚÖ µ µ µ Úµ Úµ Ù Ñ ½Á Ùµ ½ Ø Ùµ ½Á Ùµ µ Ø Ùµ Ø µ ÈÖÙÚ µ Ù Ñ Ô Áµ³ ¼ Á Á¾Ñ Á¾Ñ Ô Áµ Ô½Á Á Áµ ½Á µ Ùµ ÐÓ½ ÜÔ Ù Ñ µ ÐÓ½ ÜÔ ½Á µ ÐÓ µ ¼ ¼ ½ µ Ø Ùµ ÜÔ Ù Ñ Ùµµ ÜÔ ½Á ½µ ½Á Úµ Ùµ ÐÓ½ ÜÔ Ù Ñ µ ¼ ÐÓ½ ¼ ÐÓÜÔ µ ½ ¼ µ ÜÔ Ñ ½Á µ ÜÔ Ñ µ

142 ºº ÄÅÅË ÌÀÆÁÉÍË ½½ Úµ Ø Ùµ ÜÔ Ù Ñ Ùµµ ÜÔ Ñ ½Á µ µµ ÜÔ Ñ µµ Ø µ ºº¾ ÍÒ ÄÑÑ ÒØÙÖ ÓÑØÖÕÙ Ä ÄÑÑ ÙÚÒØ ÔÖÑØ ÙÖ ÔÖÓÔÖØ ³ÓÖØÓÓÒÐØ ³Ð¹ ÑÒØ ³ÙÒ ÑÓÐ Ñ Ò Ä ¾ ¼ ½ µ ÔÖØÖ ÔÖÓÔÖØ ³ÓÖØÓÓÒ¹ ÐØ ÐÙÖ ÔÖÑØÖ Ò Ñ Ê Ñ Êº ÄÑÑ ºº¾º ËÓØ ÙÒ Ô ÚØÓÖÐ ÙÐÒ ÑÙÒ Ù ÔÖÓÙØ ÐÖ µ Ø ÓØ ¾ Ð ÒÓÖÑ Óº ËÓØ ÙÒ ÓÙ ¹Ò ÑÐ ÓÒÚÜ ÖÑ º Ä ÔÖÓÔÖØ ÙÚÒØ ÓÒØ ÚÖ µ ÈÓÙÖ ØÓÙØ Ü Ð Ü Ø ÙÒ ÙÒÕÙ ÐÑÒØ ÒÓØ Ôܵ ÔÔÐ ÔÖÓØÓÒ ÓÖØÓÓÒÐ Ü ÙÖ ØÐ ÕÙ Ü ÔÜ ¾ ÑÒ Ý¾ Ü Ý ¾ Ë ÔÐÙ Ü ¾ ÐÓÖ ÔÜ ¾ Ó Ò Ð ÖÓÒØÖ º µ ÔÐÙ ÔÜ Ø ÖØÖ ÔÖ Ð Ø ÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Ý µ ijÔÔÐØÓÒ Ü ÔÜ Ý Ôܵ ¼ Ô Ü ÔÜ Ø ½¹ÐÔ ØÞÒÒ ºº ÐÐ ÖÙØ Ð ØÒ µº Úµ ËÓØ Ê ÙÒ ÔÔÐØÓÒ ØÖØÑÒØ ÓÒÚÜ ÕÙ ØØÒØ ÓÒ ÑÒÑÙÑ Ò ÙÒ ÔÓÒØ Ü º ÐÓÖ Ð Ö ØÖØÓÒ ÑØ ÙÒ ÙÒÕÙ ÑÒÑÙÑ Ü º ÊÑÖÕÙ Ð Ø ÐÖ ÕÙ Ø ÙÒ ÓÙ ¹ Ô Ò ÐÓÖ ÓÒ ÔÙØ ÖÑÔÐÖ Ð³ÒÐØ Ò µ ÔÖ ÙÒ Ðغ ØØ ÐØ ÒØ ÑÑ Ð ÔÖÓØÓÒ ³ÙÒ ÔÓÒØ ÙÖ ÙÒ ÓÙ ¹ Ô Òº ÈÖÙÚ µ ËÓØ Ö¼ ØÐ ÕÙ Ü Öµ º Ä Ö ØÖØÓÒ Ü Öµ гÔÔÐØÓÒ Ê Ý Ü Ý ¾ ¾

143 ½¾ ÀÈÁÌÊ º ËÄÌÁÇÆ ÅÇÄË Ø ÓÒØÒÙ ÙÖ ÙÒ ÓÑÔØ ÐÐ ÑØ ÓÒ ÙÒ ÑÒÑÙѺ ÈÖ ÒØÓÒ Ø ØÖØÑÒØ ÓÒÚÜ ÑÒÑÙÑ Ø ÓÒ ÙÒÕÙº ÇÒ Ð ÒÓØ Ôܺ ÁÐ Ø ÐÖ ÕÙ Ü ¾ ÐÓÖ ÔÜ Ü Ø ÕÙ Ü ¾ ÐÓÖ Ð ØÒ ÔÜ Ø ÒÙÐÐ ÔÖ ÒØÓÒ ÔÜ ÓÒÔÜ Ø ÖÒØ º µ ÁÐ ³Ø ÑÓÒØÖÖ ÕÙ Ü ÔÜ ¾ Ü Ý ¾ Ý ¾ µ Ü ÔÜ Ý ÔÜ ¼ Ý ¾ µ ÆÓÙ ÙÔÔÓ ÓÒ Ü ¾ ÒÓÒ Ð Ò³Ý ÖÒ ÑÓÒØÖÖº ÅÓÒØÖÓÒ ³ÓÖ Ð Ò µ Ü ÔÜ Ý Ôܵ ¼ µ Ü ÔÜ Ü Ôܵ Ü ÔÜ Ü Ýµ µ Ü ÔÜ ¾ ¾ Ü ÔÜ ¾ Ü Ý ¾ µ Ü ÔÜ ¾ Ü Ý ¾ ÈÓÙÖ Ð Ò µµ Ð ³ØÚÓÖ ÕÙ Ó٠гÝÔÓØ ÕÙ ÔÜ ÖÐ Ð ÑÒ¹ ÑÙÑ Ð ÓÒØÓÒ ØÒ Ü Ò ¹ Ù ÐÓÖ Ð³ÝÔÖÔÐÒ Ò ³ÕÙØÓÒ Ý ¾ Ü ÔÜ Ý Ôܵ ¼ Ø ÙÒ ÝÔÖÔÐÒ ³ÔÔÙ º ÈÓÙÖ Ð ÑÓÒØÖÓÒ ÕÙ³Ð Ò ÓÒØÒØ ÙÙÒ ÔÓÒØ ÒØÖÙÖ º Ë ØÐ ØØ Ð ÐÓÖ Ð Ü ØÖØ ÙÒ ÓÙÐ ÓÙÚÖØ ÙØÓÙÖ ³ÙÒ ÔÓÒØ ÒÐÙ Ò º ÈÙ ÕÙ ÔÓÒØ ÔÔÖØÒÖØ ØØ ÓÙÐ ØÖÚÖ¹ ÖØ º Ò ÔÖØÙÐÖ Ð Ü ØÖØ Ý Ò ØÐ ÕÙ Ü ÔÜ Ý Ôܵ ¼º ÈÖ ÙØ ÓÑÑ Ø ÓÒÚÜ Ð ÑÒØ Ý ÔÜ ÖØ ÒÐÙ Ò Ø ØÐ ÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Þ Ý ÔÜ ÓÒ Ø Ü ÔÜ Þ Ôܵ ¼º Ò ÙØ ÓÑÑ Ø ÔÖÔÒÙÐÖ Ù ÑÒØ Ü ÔÜ Ò Ð ÔÓÒØ ÔÜ Ø ØÒÒØ Ü Ü ÔÜ ¾ µ Ò Ôܺ ÔÐÙ ØØ ÓÙÐ ÖÑ Ø ØÙ Ù Ø Ù Ñ¹ Ô Þ Ü ÔÜ Þ Ôܵ ¼ ÔÙ ÕÙ³Ò ÔÖØÙÐÖ ÔÓÙÖ Þ Ü Ü ÔÜ Ü Ôܵ Ü ÔÜ ¾ ¾ ¼º ÓÒ ÓÑÑ Ð ÑÒØ Ý ÔÜ Ø Ù ÑÑ Ø Ø ÒÓÒ ØÒÒØ Ü Ü ÔÜ ¾ µ ÔÙ ÕÙ ÒÓÒ ÒÐÙ Ò Ð ØÖÚÖ Ò ÖÑÒØ Ü Ü ÔÜ ¾ µ Ò ÔÜ Ø ÙÒ ÙÒ ÙØÖ ÔÓÒØ Ýº ÓÑÑ Ü Ü ÔÜ ¾ µ Ø ÓÒÚÜ ÓÒ Ò ÙØ ÕÙ Ð ÑÒØ Ý ÔÜ Ø ÒÐÙ Ò Ð³ÒØÖÙÖ Ò ÕÙ Ò Ð ÓÙÐ ÓÙÚÖØ Ü Ü ÔÜ ¾ µº Ò ÔÖØÙÐÖ Ð ÔÓÒØ Ý Ý Ôܵ¾ Ø Ò Ò ÕÙ Ò Ü Ü ÔÜ ¾ µ ÓÒÜ Ý ¾ Ü ÔÜ ¾ º ÇÖ ØØ ÖÒÖ ÒÐØ Ø ÑÔÓ Ð Ö ÔÖ ÝÔÓØ ÔÜ ÖÐ Ð ÑÒÑÙÑ º Ò Ø ÙÒ ÝÔÖÔÐÒ ³ÔÔÙ Ø ÓÑÑ Ü ÔÜ Ü Ôܵ Ü ÔÜ ¾ ¾ ¼ ÓÒ Ò ÙØ ÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Ý Ü ÔÜ Ý Ôܵ ¼º µ ÆÓÙ ÚÓÙÐÓÒ ÑÓÒØÖÖ ÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Ü Ýµ ¾ ÔÜ ÔÝÜ Ý

144 ºº ÄÅÅË ÌÀÆÁÉÍË ½ ÓÑÑ ÔÜ Ø ÔÝ ÓÒØ Ò ÔÖ Ð ÔÖÓÔÖØ µ ÓÒ Ü ÔÜ ÔÝ Ôܵ ¼ Ý ÔÝ ÔÜ Ôݵ ¼ Ò ÓÑÑÒØ ÙÜ ÒÐØ ÓÒ ÓØÒØ Ü ÔÜ ÔÝ Ý ÔÝ Ôܵ ¼ µ ÔÝ ÔÜ ¾ ¾ Ü Ý ÔÜ Ôݵ µ ÔÝ ÔÜ ¾ Ü Ý Ö Ð³ÒÐØ ÙݹËÛÖÞ ÔÜ ÔÝ ÖÒÖ Ò ÔÖ ÒØÒØ Ô ³ÒØÖغ Úµ ÒÓÙÚÙ ÒÓÙ ÙÔÔÓ ÓÒ ÕÙ Ü ¾ º ÓÑÑ Ø ÓÒÚÜ Ø ÑØ ÙÒ ÙÒÕÙ ÑÒÑÙÑ ÐÐ Ø ÔÖÓÔÖº ³ ع¹Ö ÕÙ ÐÑ Üµ ½ Ü ½ Ä ÐØÙÖ ÔÙØ ³Ò ÓÒÚÒÖ Ò ÚÓÝÒØ ÕÙ Ð ØÙÜ ³ÖÓ ÑÒØ ÓÒØ ØÖØÑÒØ ÖÓ ÒØ Ò ØÓÙØ Ð ÖØÓÒ Ò ³ÐÓÒÒØ Üº ÈÓÙÖ ÙÒ ÔÖÙÚ ØÐÐ ÚÓÖ ÊÓÐÐÖ º Ò ÓÒ ÕÙÒ Ð³Ñ ÖÔÖÓÕÙ ³ÙÒ ÓÑÔØ Ø ÓÑÔغ ÓÒ ÔÓÙÖ Üµ Ð³Ò ÑÐ ½ ܵ µ Ü ¾ ܵ ܵ Ø ÓÑÔغ Å ÓÑÑ Üµ ÑÒ Üµ Ü ¾ ÓÒ Ù Ü ¾ ܵ º ÇÖ Ø Ò ÑÐ Ø ÓÒÚÜ Ö ÔÓÙÖ Ü Ýµ ¾ ¾ Ø Ø ¾ ¼ ½ ÓÑÑ Ø ÓÒÚÜ ÓÒ ØÜ ½ صݵ Ø Üµ ½ ص ݵ Ø ½ ص ÓÒ Ø ÙÒ Ò ÑÐ ÓÑÔØ ÓÒÚܺ ÈÓ ÓÒ ÑÒØÒÒØ º Ø ÓÑÔØ ÓÒÚÜ ÓÑÑ ÒØÖ ØÓÒ ÙÜ ÓÑÔØ ÓÒÚÜ º ÔÐÙ ÓÒ Ü ¾ ܵ Ü ¾ ܵ ÓÒ ÕÙ Ø ÓÒØÒÙ ÙÖ Ð ÓÑÔØ Ò ØÒØ ÕÙ ÓÒØÓÒ ÓÒÚÜ ÐÐ Ø ÓÒØÒÙ ÙÖ Ð³ÒØÖÙÖ ÓÒ ÓÑÒµ Ý ÑØ ÙÒ ÑÒÑÙÑ Ò ÙÒ ÔÓÒØ Ü º ÈÖ ØÖØ ÓÒÚÜØ ÑÒÑÙÑ Ø ÙÒÕÙ Ý ¾ Ø ØÐ Õ٠ݵ Ü µ ÐÓÖ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Þ ¾ Ý Ü ÓÒ ÙÖØ Þµ Ü µ ÕÙ Ø ÑÔÓ Ðº Ä ÔÓÒØ Ü Ø ÓÒ ÑÒÑÙÑ ÐÓÐ ÙÒÕÙ ÔÙ ÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Ü ¾ Ö ÓÒ Üµ Ü µº

145 ½ ÀÈÁÌÊ º ËÄÌÁÇÆ ÅÇÄË ºº ÙÜ ÄÑÑ ØÒÕÙ ÙÖ Ð ØÒ ÃÙÐÐ ÇÒ ÔÙØ ØÖÓÙÚÖ Ð ÑÓÒ ØÖØÓÒ ÙÜ ÄÑÑ ÕÙ ÙÚÒØ Ò ¹ ØÐÐÒ ¾¼ Ô ½½º ÌÓÙØ ÙÜ ÓÒØ ÙØÐ ÓØ ÔÓÙÖ Ð ÑÓÒ ØÖØÓÒ Ù ØÓÖÑ ºº½ ÓØ ³ÙØÖ ÐÑÑ ÕÙ ÐÙ ÓÒØ ÔÖÔÖØÓÖ º ÄÑÑ ºº º ËÓÒØ Ô Ø Õ ÙÜ Ò Ø ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð Ñ ÙÖ ÐÓÖ ÓÒ Ø ÔÓÙÖ ØÓÙØ ¾ Ê Ã Ô Õµ Ã Ô Õµ ÐÓ Ô Õ ÐÓ Ô Õ ½½ ¼ ½½ Ó Ø Ð ÓÒØÓÒ Ò ÔÓÙÖ ØÓÙØ Ü ¾ Ê ÔÖ ¼ ÔÐÓ Ô Õ¾ ÔÐÓ Ô Õ ¾ ܵ Ü ½ Ü Ü ¾ º¾ µ ÄÑÑ ººº ËÓÒØ Ô Õ Ø ØÖÓ Ò Ø ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð Ñ ÙÖ ØÐÐ ÕÙ³Ð Ü Ø ¼ ØÐ ÕÙ ÐÓ Ô ÐÓÖ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ¼ ÓÒ Ã Ô Õµ µ½ Ô ¾½ Õ ½ ¼ ÐÓ Ô µ Õ¾ Ô ¾ ¾ Ôµ Ó Ø Ð ÓÒØÓÒ Ò ÔÖ º¾ µ Ø Ø Ð ØÒ ÀÐÐÒÖ ÓÒÒ ÔÖ Ð ÒØÓÒ º¾º¾º ºº ÖØÖ ØÓÒ Ð³ÅÎ Ø Ð ÔÖÓØÓÒ ÃÙÐÐ ÒØÓÒ ººº ËÓØ Æ ¾ Ê Ñ Ê ÓÒ ÔÓ Æ Ê Ñ Ê Ê µ Ƶ Ó Ø ÓÒÒ ÔÖ Ð ÒØÓÒ º½ºº ÇÒ ÒØ ÔÐÙ ÙÜ ÚÐÙÖ ÔÖØÙÐÖ Æ Ø Æ Æ µ½ Æ Ñ ³ ¼ Á ½ ³ ¼ Á¾Ñ ½ ¼ Ø Æ È Ò Ñ µ½ Ò Ò ½ ³ ¼ Á µ Á¾Ñ Ó Ñ Ø Ð ÓÒÒ ÔÖ Ð ÒØÓÒ º½º½º ½ Ò Ò ½ ³ ½ µ

146 ºº ÄÅÅË ÌÀÆÁÉÍË ½ Ä ÄÑÑ ÙÚÒØ ÑÓÒØÖ ÓÒÒ Ð ÓÒØÓÒ ³Ü ØÒ ³ÙÒ ÑÒÑÙÑ Ð ÓÒØÓÒ Æ Ø ÐÓÐ ÑÒÑÙѺ ÄÑÑ ººº Ä ÓÒØÓÒ Æ Ø ÓÒÚÜ ÙÖ Ê Ñ Ê Ø ØÖØÑÒØ ÓÒÚÜ ÙÖ Ñ Ö ÔØÚÑÒØ ÙÖ Ñ µ º ÒØÓÒ º½ºµº ÐÐ ÑØ ÙÒ ÙÒÕÙ ÑÒÑÙÑ ÙÖ Ñ Ö ÔØÚÑÒØ ÙÖ Ñ º ÒØÓÒ º½ºµ Ø ÙÐÑÒØ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ¾ Ñ ÓÒ Æµ Ñ ½ º¾µ Ë ØÐ Ø Ð Ð Ü Ø ÐÓÖ ÙÒ ÙÒÕÙ ¾ Ê Ö ÔØÚÑÒØ ¾ Ê Ø ½ Ñ ½ µ ¾ Ê Ñ ½ µ ØÐ ÕÙ Ô ½ Á ³ ¼ ÁØ µ Áµ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Á ¾ Ñ Æ¼ ¼ Æ ½ ½ ÓÙ ÓÒ ÕÙÚÐÒØ ¼ ³ ½ Ø µ Æ Ø µ Ñ µ Ù º¾µ Ö ÔØÚÑÒØ Æ Ø µ Ñ µ Ù Ñ ½ ½ Ù µ º¾µ Ó Ù Ø Ð ÚØÙÖ ÙÒØÖ ÓÒÒ ÔÖ Ð ÒØÓÒ º½º Ö ÔØÚÑÒØ Ù µ ½Ñ ½ ÓÒØ Ð ÚØÙÖ ÓÒÒ ÔÖ Ð ÒØÓÒ º½ºµº ÔÐÙ ÓÒØÓÒ ÖØÖ ÒØ Ð ÑÒÑÙÑ Ö ÔØÚÑÒØ µº ÈÖÙÚ ÆÓÙ ÓÑÑÒÓÒ ÔÖ Ð ÔÖÙÚ Ù ÐÑÑ ÙÖ Ñ º ËÓØ À Æ Ð ÑØÖ ÒÒ Æ Ò Ø ÓØ ÙÒ ÚÖÐ ÐØÓÖ Ò Ø Ø µº Ä ÓÒØ À Æ ³ÖÚÒØ ¾ Æ ¼ Á ¼  ½ ½ ½ µ ³ ¼ Á ³¼ Â Ø µ ³ ¼ Á Ø µ ¼ ÓÚ ³ ¼ Á µ³¼  µµ ¼ ¼ ³ ¼ ÂØ µ Ø ¾ ½ ½ Æ ¼ µ ³ ¼ Á³ ½ Ø µ ³ ¼ ÁØ µ ½ ³ ½ Ø µ Á ½ ¼ ¼ ¼ ÓÚ ³ ¼ Á µ³½ µµ

147 Ä Æ Ê Ñ Ê Ê Ê ½ ÀÈÁÌÊ º ËÄÌÁÇÆ ÅÇÄË ÓÒ ÔÓÙÖ ¾ Ê Ñ Ê Ø À Æ ÎÖ Á¾Ñ ¼ Á³ ¼ Á µ ½ ³ ½ µ ÎÖ Ñ µµ Ò À Æ Ø ÔÓ ØÚ ÓÒ Æ Ø ÓÒÚܺ ÔÐÙ Ð ÓÖÑ ÕÙÖØÕÙ À Æ ³ÒÒÙÐ Ø ÙÐÑÒØ ÐÚÖÐ ÐØÓÖ Ñ µ Ø ÓÒ ØÒØ ÔÖ ÕÙ ÖÑÒغ ÇÖ ÔÖ Ð ÔÖÓÔÖØ µ Ù ÄÑÑ ºº½ Ñ Ø ÓÒ ØÒØ Ø ÙÐÑÒØ ¾ ÎØ Ùµ Ѻ ÁÐ Ò Ö ÙÐØ ÓÒ ÕÙ Æ Ø ØÖØÑÒØ ÓÒÚÜ ÙÖ Ñ º Ä ÓÒØÓÒ º¾µ ³ÓØÒØ Ö Ù ØÓÖÑ º½ ¾ ÚÓÖ ¾¼ ÔÓÙÖ ÙÒ ÔÖÙÚ ØÐеº ÜÔÐØÓÒ ÑÒØÒÒØ Ð ÖØÖ ØÓÒ Ù ÑÒÑÙÑ Æ ÓÙ Ð ÓÒØÖÒØ Ò ÔÖ Ñ º ËÙÔÔÓ ÓÒ Ð ÓÒØÓÒ º¾µ ÖÑÔÐ Æ ÑØ ÐÓÖ ÙÒ ÑÒÑÙÑ ÙÖ Ñ º ÑÒÑÙÑ Ø ÙÒÕÙ ÔÖ ØÖØ ÓÒÚÜغ ËÓØ Ä Æ Ð ÐÖÒÒ Ù ÔÖÓÐÑ ³ÓÔØÑ ØÓÒ µ µ Ƶ Ùµ Ä ÓÒØÓÒ Ù ÔÖÑÖ ÓÖÖ ³ÖØ ÖÄ Æ ¼ ÓØ Ä Æ ¼ Á µ ½ ¼ ³ ¼ Á Ø µ Ƽ Á Ô Áµ ¼ ½ Ä Æ µ ³ ½ Ø µ Æ ½ ¼ ½ Á¾ÑÔ Ä Æ µ Áµ ¼ Á ¼ ÕÙ Ø ÜØÑÒØ Ð Ý ØÑ ÖÖ ÔÓÙÖ Ñ º ¼ ÈÓÙÖ ÔØÖ Ð ÔÖÙÚ Ù ÓÒØÖÒØ Ñ ÓÒ ÓÑÑÒ ÔÖ ÔÔÐÕÙÖ Ð³ÐÒ Úµ Ù ÄÑÑ ºº¾ Ð ÓÒØÓÒ Æ Ø Ð³Ò ÑÐ ÓÒÚÜ ÖÑ Ñ ÕÙ ÑÓÒØÖ Ð³Ü ØÒ Ø Ð³ÙÒØ Ù ÑÒÑÙÑ º ÇÒ ÔÔÐÕÙ Ò ÙØ Ð ÌÓÖÑ ÃÙÒ Ø ÌÙÖ Ð³ÓÔØÑ ØÓÒ Æ ÓÙ Ð ÓÒØÖÒØ ³ÒÐØ ÓÒÒ ÔÖ Ð ÒØÓÒ º½º ½ Ñ ½ Ù µ ¼ Ø Ùµ ¼

148 ºº ÄÅÅË ÌÀÆÁÉÍË ½ гÓÔØÑÙÑ Ð Ü Ø ÙÒ ÙÒÕÙ ÙØ ÑÙÐØÔÐØÙÖ µ ½Ñ ½µ Ò Ê Ê Ñ ½ ÒÙÐ Ø ÙÐÑÒØ Ð ÓÒØÖÒØ ÓÒØ Ò ØÙÖ µ ØÐ ÕÙ³Ò Ð ÔÓÒØ µ ½Ñ ½µµ Ð ÖÒØ Ù ÐÖÒÒ Ê Ä ÃÌ Æ Ê Ñ Ê Ê Ê Ñ ½ ³ÒÒÙк µ ½Ñ ½µµ µ Ƶ Ùµ Ñ ½ ½ Ù µ ÓÒ ÒÐÓÙ Ù Ñ ¹ ٠гÒÒÙÐØÓÒ Ù ÖÒØ Ä ÃÌ Æ Ð³ÓÔØÑÙÑ ÓÒÙØ Ð³ÕÙØÓÒ ÚÓÙÐÙ Æ Ø µ Ñ µ Ù Ñ ½ ½ Ù Ä ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ÙÚÒØ Ø ÔØ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾º¾º Ø ¾ººº Øй ÐÒ ¾¼ ÕÙ ÖØÖ ÒØ Ð ÔÖÓØÓÒ ÃÙÐÐ Ø Ð³ ØÑØÙÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ ³ÙÒ Ò Ø Ò ÙÒ ÑÓÐ ÜÔÓÒÒØÐ ÔÓÐÝÒÑ ÔÖ ÑÓÖÙÜ ÒÖк ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ººº ËÓØ ÙÒ Ò Ø ÙÖ ¼ ½ µ ØÐÐ ÕÙʽ ÐÓ ¼ Ø Òº ÁÐ Ü Ø ÙÒ ÙÒÕÙ Ò Ø Ö ÔØÚÑÒØ µ Ñ Ö Ô¹ ØÚÑÒØ Ñ µ ÕÙ ÑÒÑ Ð ØÒ ÃÙÐÐ Ã µ ÐÓÖ ÕÙ ÚÖ Ò Ñ Ö ÔØÚÑÒØ Ñ µº Ä Ò Ø Ö ÔØÚÑÒØ µ Ø ÔÔÐ ÔÖÓØÓÒ ÃÙÐÐ ÙÖ Ñ Ö ÔØÚÑÒØ Ñ µº ÔÐÙ Ø ÖØÖ ÔÖ ½ ¼ ½ µµ ¾ Ë Ñ ¼ ÇÒ ÒÓØÖ ÐÓÖ Ö ÔØÚÑÒØ µ гÙÒÕÙ ÚØÙÖ Ñ Ö ÔØÚÑÒØ Ñ µøðõù Ø µ Ö ÔØÚÑÒØ Ø µµº ÈÖ ÐÐÙÖ Ð ÑÑ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ Ø ÚÐРгÓÒ ÖÑÔÐ Ð ØÒ ÃÙÐÐ Ã µ ÔÖ Ð ÖØÖ ÑÔÖÕÙ Ò µ ÚÓÖ Ð ÒØÓÒ º¾º µº Ä Ò Ø Ö ÔØÚÑÒØ µ ÙÒÕÙ ÓÐÙØÓÒ Ù ÔÖÓÐÑ ÑÒÑ ¹ ØÓÒ Ø Ð³ ØÑØÙÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ ÙÖ Ñ Ö ÔØÚ¹ ÑÒØ Ñ µº

149 ½ ÀÈÁÌÊ º ËÄÌÁÇÆ ÅÇÄË ÁÐ Ø ÓÒ ÒÐÓÙ ÖØÖ ÔÖ ½ ¼ ½ Ò Ò ½ µ È Ò µµ ¾ Ë Ñ ÇÒ ÒÓØÖ ÐÓÖ Ö ÔØÚÑÒص гÙÒÕÙ ÚØÙÖ Ñ Ö ÔØÚÑÒØ Ñ µøðõù Ø µ Ö ÔØÚÑÒØ Ø µµº ÈÖÙÚ ËÓØ Ð ÓÒØÓÒ Ò ÔÖ Ñ Ê Ã Ø µµ ÇÒ ÚÙØ ÑÓÒØÖÖ ÕÙ³Ð Ü Ø ÙÒ ÙÒÕÙ ¾ Ñ ÕÙ ÑÒÑ Ñ Ð Ö ØÖ¹ ØÓÒ Ð³Ò ÑÐ ÓÒÚÜ ÖÑ Ñ º ÈÖ Ð ÒØÓÒ ºº ÓÒ ÚÓØ ÕÙ Ã Ø µµ ʽ ÐÓ ¼ Æ µº ÅÒ¹ Ñ Ö Ñ Ö ÔØÚÑÒØ Ñ µ ÕÙÚÙØ ÓÒ ÑÒÑ Ö ÆÑ Ö Ô¹ ØÚÑÒØ Æ Ñ µº ÇÖ ³ÔÖ Ð ÔÖÙÚ Ù ÄÑÑ ºº Æ Ñ Ø ØÖØÑÒØ ÓÒÚÜ Ø ØØÒØ ÓÒ ÑÒÑÙÑ ÙÒÕÙµ Ò ÙÒ ÔÓÒØ º ÓÑÑ Ñ Ø ÙÒ ÓÙ ¹Ò ÑÐ ÓÒÚÜ ÖÑ Ñ ÔÖ Ð³ÐÒ Úµ Ð ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ºº¾ Ð ÓÒØÓÒ Æ Ñ ØØÒØ ÓÒ ÙÒÕÙ ÑÒÑÙÑ Ò ÙÒ ÔÓÒØ º ÁÐÒÚÑÑ Ñ º Ä ÓÒ ÔÖØ Ù ÓÖÓÐÐÖ ÑÓÒØÖ ÓÒ ØÖØÑÒØ ÒÐÓÙ Ò ÖÑÔÐÒØ Ð ØÒ ÃÙÐÐ Ã ÔÖ Ð ÓÒØÖ Ø ÑÔÖÕÙ Ò Ø ÓÒ Æ ÔÖ Æ Ò Ð ÓÖÔ Ð ÑÓÒ ØÖØÓÒº ºº ÓÒØÖРгÖØ ÒØÖ ÅÎ ÔÖÓØÓÒ ÃÙÐÐ Ä ÄÑÑ ÙÚÒØ ÜÔÖÑ Ø ÕÙÒØ ÙÒ ÓÒØÒÙØ ÓÐÙØÓÒ Ù ÔÖÓÐÑ ÑÒÑ ØÓÒ Ð ÓÒØÓÒ Æ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ù ÔÖÑØÖ Æº ÁÐ Ø ÔØ Ù ÄÑÑ ¾ºº ¾¼ º ÄÑÑ ººº ËÓØ ÙÔ Ñ ½ ¾ ½ ËÓÒØ ÔÐÙ Æ ¾ Ê Ñ Ê Ø ¾ Ñ Ó ÓÖØ ÕÙ Ø ÑÒÑÐ ÔÓÙÖ Æ Ñ º ÇÒ ÙÔÔÓ ÔÐÙ ÕÙ Ò Ø µ ¼º Ë Æ ¾ Ê Ñ Ê Ø ØÐ ÕÙ Æ Æ ¾ ¾ º¾µ

150 ºº ÄÅÅË ÌÀÆÁÉÍË ÐÓÖ Ð Ü Ø ¾ Ñ ÑÒÑÐ ÔÓÙÖ ÆÑ Ø Ð³ÓÒ ¾ ½ ¾ ½¾ Æ Æ ¾ Ø ½¾ Æ Æ ¾ Ø µ ÐÓ Ø µ ½ ½ º¾µ Ó ½ Ò Ð³ÒÚÖ Ð ÓÒØÓÒ Ê Ê Ü Ü ½ Ü Ü ÒÒ ØÓÙØ Ð ÔÖÓÔÖØ ¹ Ù Ö ØÒØ ÚÖ Ð³ÓÒ ÖÑÔРг Ô Ñ ÔÖ ÓÒ ÓÙ ¹Ò ÑÐ Ñ º ÊÑÖÕÙ ¾ ¼ ½ Ø Æ Æ ¾ µ ¾ ÐÓ Ø µ Ø µ ½ ½¾ Æ Æ ¾ ½ ÐÓÖ ÓÒ ÈÖÙÚ ÍÒ Ó ÒÓÖ ÒÓÙ ÓÑÑÒÓÒ ÔÖ Ð ÒÓÒ ÓÒØÖÒغ ËÓØ Æ Æ Ø ÚÖÒØ º¾µº ÈÓÙÖ ÑÒÑ Ö ÆÑ ÓÒ ØÙ Ð ÕÙÒØØ ÆÑ µ ÆÑ µ ÓÒØ ÓÒ ÑÓÒØÖ ÕÙ³ÐÐ Ø ØÖØÑÒØ ÔÓ ØÚ Ð³Ü¹ ØÖÙÖ ³ÙÒ ÓÙÐ ÙÐÒÒ ÖÑ Ñ ÒØÖ Ø ÖÝÓÒ ÔÖ Ö ÔÖ Ð Ùغ ÑÔÐÕÙÖ ÐÓÖ ÕÙ ÆÑ ØØÒØ ÓÒ ÑÒÑÙÑ ÙÖ ØØ ÓÙк ÇÒ ÆÑ µ ÆÑ µ µ µ Ƶ º¾µ ÈÖ ÐÐÙÖ ÓÒ Ã Ø µø µµ ½ ¼ ½ ¼ Ø µ ÐÓ Ø µ Ø µ µ Ã Ø µø µµ Ø µ Ñ µ Ñ Ø µ µ µ µ º ¼µ

151 ½¼ ÀÈÁÌÊ º ËÄÌÁÇÆ ÅÇÄË ÇÖ ÔÖ Ð³ÕÙØÓÒ º¾µ Ù ÄÑÑ ºº Ð Ü Ø ¾ Ê ØÐ ÕÙ Ø µ Ñ µ Æ Ùº Ò Ã Ø µø µµ Æ ÈÙ ÓÑÑ Ø ÓÒØ Ò Ù Æ Ã Ø µø µµ µ Ùµ µ µ µ º ½µ Ò Ò ÓÑÒÒØ º¾µ Ø º ½µ ÓÒ ÓØÒØ Æ µ Æ µ Ã Ø µø µµ Æ Æ ËÓØ Ð ÓÒØÓÒ Ò ÔÖ º¾ ÔÖ Ð ÄÑÑ ºº ÓÒ Æ µ Æ µ ÐÓ Ø µ Ø µ ½ ½ ¼ º ¾µ Æ ÐÓ ¾ Ø µ Æ Ø µ ÇÖ Ø ÐÓ Ø µ Ø µ ½ µ µ Ñ ½ µ µ ÐÓ½ ÜÔ Ñ µ ÐÓ ÜÔ µµµ ¼ ÐÓ½ ÜÔ Ñ µµ ¼ ÐÓ½ ÜÔ Ñ Ñ µø µ ¼ ÐÓ½ ÜÔ Ñ µø µ ¼ Ñ ½ ÓÒ ÒÐÑÒØ Ø µ ÐÓ Ø µ ½ ¾ Ñ ½ ÈÙ ÔÖ ÒØÓÒ ÓÒ ÐÓ Ø µ Ø µ ½ ¾ ¾ º µ

152 ºº ÄÅÅË ÌÀÆÁÉÍË ½½ ÈÖ ÐÐÙÖ ½ ÐÓ ¾ Ø µ ¼ ½ Ø µ Ñ µ µµ ¾ ¼ ¼ Á ¼ µ½ Á ³ ½ ¾ ¾ µ µµ¾ ¾ µ µµ ³ ¼ Á ½ ½ µ½ Á¾Ñ ¼ ¼ Ô ÇÖ ½ ³ ½ ¼Ø ÔÓÙÖ ØÓÙØ Á Ñ ÓÒ ½ ³ ¼ Á Áµ ÓÒ ½ ¼ ¼ ÐÓ ¾ Ø µ Ø µ ¾ ¾ µ µµ¾ ¾ µ µµ Ùµ ¾ ¾ µ µµ¾ ¾ ¾ ¼ ÔÔÐÕÙÒØ Ð³ÒÐØ ÙݹËÛÖÞ ÓÒ ÓØÒØ ÐÓÖ Æ µ Æ µ ¾ ¾ µ ¾ ¾ Æ Æ ¾ ¾ ÈÓ ÓÒ ¾ Æ Æ ¾ ÓÒ Æ µ Æ µ Æ Æ ¾ ¾ ¾ Æ Æ ¾ µ ½ ÈÓ ÓÒ ÑÒØÒÒØ ¾ Æ Æ ¾ ÓÖØ ÕÙ ½ ÓÒ Æ µ Æ µ ¾ Æ Æ¾ µ µ Ó Ð ÓÒØÓÒ Ò ÔÖ Üµ Ü Üµ Ø ØÖØÑÒØ ÖÓ ÒØ ÙÖ Ê º ÐÐ ÒØ ÓÒ ÙÒ ØÓÒ Ê ÙÖ ¼½º Ò µ ¼ Ø ÙÐÑÒØ ½ µº Ò ÔÓÙÖ ØÓÙØ ½ µ Ø ØÓÙØ ¾ Ñ ØÐ ÕÙ ¾ Æ Æ ¾ ÓÒ Æ µ Æ µ ¼º ÁÐ Ò Ö ÙÐØ ÕÙ Æ ÔÓ ÙÒ ÑÒÑÙÑ ÙÒÕÙ ÕÙ ÚÖ ¾ ½ µ Æ Æ ¾ ½ ¾ ½¾ Æ Æ ¾ ÕÙ Ò ÒØÒØ Ò º µ ÓÒÒ Ù ÐÓ Ø µ Ø µ ½ ½¾ Æ Æ ¾

153 ½¾ ÀÈÁÌÊ º ËÄÌÁÇÆ ÅÇÄË ÈÓÙÖ ÔØÖ Ð ÔÖÙÚ Ñ ÓÒ ÖÔÖØ Ð³ÕÙØÓÒ º ¼µ Ú Ð ÒÓØØÓÒ ÓºÈÖ Ð ÖØÖ ØÓÒ º¾µ Ù ÄÑÑ ºº Ð Ü Ø µ ½Ñ ½µ Ò Ê Ê Ñ ½ ØÐ ÕÙ Ø µ Ñ µ Æ Ù Ò Æ Ù Ã Ø µø µµ Ñ ½ ½ Ñ ½ ½ Ù Ù Ò ÔÖÑÖ ÐÙ Ø ÓÒØ Ò Ñ Ù ÓÒ Ù ¼º ÈÙ ÔÓÙÖ ½ Ñ ½ ÓØ Ð ÓÒØÖÒØ Ó Ù Ø Ò ØÙÖ ÐÓÖ Ù µ µ ¼ Ñ ¼ ÓØ ÐÐ Ø ØÙÖ ÐÓÖ ¼Ò ÒÖÐ Ñ ÔÖ ÒØÓÒ Ñ Ø ÓÒØ ÐÓÖ Ò Ù Ø Ù ¼º Æ Ã Ø µø µµ ÇÒ Ò ÙØ ÐÓÖ ÓÑÑ Ò Ð³ÕÙØÓÒ º ¾µ Ù Ñ ÕÙ µ µ Ä Ö Ø Ð ÔÖÙÚ Ø Ò ÙØ ÒÐÓÙ ÐÙ Ù ÒÓÒ ÓÒØÖÒغ º µ Ä ÄÑÑ ºº½½ ÕÙ ÙØ ÙØÐ Ð ÄÑÑ ºº ÔÓÙÖ ÔÖÑØØÖ ÓÒØÖÐÖ Ð³ÖØ ÒØÖ Ð Ò Ø Ñ Ø Ñ Ö ÔØÚÑÒØ Ø Ò Ð ÑÓÐ Ñ Ö ÔØÚÑÒØ Ñ µº ÓÒØÖÐ Ò ÔÙØ Ö ÕÙ ÙÖ ÙÒ ÚÒÑÒØ Ö ØÖÒØ ÖÒ ÔÖÓÐغ Ä ÒØÓÒ Ø ÚÒÑÒØ Ú ÓÒØÖÐÖ Ð ÙØÙØÓÒ Ð Ñ ÙÖ ÑÔÖÕÙ ÐÑÒØ ³ÙÒ Ë Ñ ÙØÓÙÖ ÐÙÖ ÑÓÝÒÒ ÔÓÙÖ Ò ÙÖ Ò ÙØ ÙÒ ÓÒØÖÐ ÙØÙØÓÒ Ñ ÙØÓÙÖ Ñ º ÒØÓÒ ººº ËÓØ Ò Ð Ñ ÙÖ ÑÔÖÕÙ ÖÒØÖ ÓÒÒ ÔÖ Ð ¹ ÒØÓÒ º¾º½º ËÓØ Ò Ø ÓØ Ò Ò Ó Ò µ Ò¾Æ Ø ÙÒ ÙØ ÖÐ ÔÓ Ø ÕÙ ØÒ ÚÖ ¼º ÇÒ ÒØ Ð³Ò ÑÐ Å Ò Ú Ð ÙÜ ÚÖÒØ ÙÚÒØ Ò Á ¾ Ñ Ò ³ ¼ Á µ Ò Ò Ø Ò ³ ½ µ Ò Å ½ Ò Ñ¾Å Ò Ò Ð ÔÖØØÓÒ ÖÙÐÖ À½µ º ºº½µ Ø Å ¾ Ò Á ¾ ÑÒ Ò ³ ¼ Á µ Ò Ò Ø Ò ³ ½ µ Ò Ò Ò Ð ÔÖØØÓÒ ÖÖÙÐÖ À¾µ º ºº½µº

154 ºº ÄÅÅË ÌÀÆÁÉÍË ½ Ä ÄÑÑ ÕÙ ÙØ ÑÓÒØÖ ÓÙ ÖØÒ ÝÔÓØ ÕÙ Ð ÔÖÓÐØ Ð³ÚÒÑÒØ Å Ò Ø ÖÓ Ò ÖÔ Ò ÓÒØÓÒ Ù ÒÓÑÖ Ò ³Ó ÖÚØÓÒ ºº ÒÐÐ ÚÒØ ØÓÙØ ÔÙ Ò Òº ÄÑÑ ºº½¼º ÇÒ ÙÔÔÓ ÕÙ Ò ÇÐÓ Ò Ò Ô Ò º ÐÓÖ ÔÓÙÖ ØÓÙØ «¼ ÓÒ ½ È ÅÒ Ç Ò «Ø È Å ¾ Ò Ç Ò «ÊÑÖÕÙ Ð ÓÒØÓÒ ÑÔÓ ÙÖ Ð³ Ô Å Ò ÓÒØ Þ Ö ¹ ØÖØÚ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ù ÓÒØÖÐ ÓÒØ ÒÓÙ ÚÓÒ ÖÐÐÑÒØ ÓÒ Ò Ð Ùغ Ò Ð ÔÖØØÓÒ ÖÖÙÐÖ ØÖÚÐÐÖ ÙÖ ÙÒ Ò ÑÐ ÔÐÙ ÑÔÓÖØÒØ Ò ÒÔ ÒÔ ÒÓ Å ¾ Ò Á ¾ ÑÒ Ò ³ ¼ Á µ Áµ Ò Ø Ò ³ ½ µ ÖØ ÔÐÙ ÔÖØÒÒØ Ø ÓÒÒÖØ ØÖØÑÒØ Ð ÑÑ Ö ÙÐØØ º ÁÐ Ò Ú ÑÑ ÔÓÙÖ Å ½ Ò º ÔÒÒØ Ð Ô Ò ÔÖ ºº ÓÒØ ÔÐÙ ÑÔÐ ÑÒÔÙÐÖ Ø ÓÒØ Ù ÒØ ÔÓÙÖ ÒÓÒÖ ÒÓ Ö ÙÐØØ Ò ÙÙÒ ÔÖØ ÒÖÐغ ÈÖÙÚ Ò Ð ÔÖØØÓÒ ÖÙÐÖ ÓÒ Ò È Å ½ Ò È Ò ³ ¼ Á µ Ò Ò È Ò ³ ½ µ Ò Ñ¾Å Ò Á¾Ñ ÔÔÐÕÙÒØ Ð³ÒÐØ ÖÒ ØÒ º ¼ µ ÙÜ ÔÖÓ Ù Ò ³ ¼ Á µ Ø Ò ³ ½ µ Ø Ò ÒÓØÒØ ÕÙ ÎÖ ³¼ ÓÒ ÓØÒØ Á µµ ½ Ø ³ ¼ Á ½ ÎÖ ³ ½ µµ ½ Ø ³ ½ ½ È Ò ³ ¼ Á µ Ò Ò È Ò ³ ½ µ Ò Ò ¾ ÜÔ ¼ Ò ¾ ÜÔ Ò Ò Ð Ü Ø ÙÒ ÓÒ ØÒØ ØÐÐ ÕÙ È Ò ³ ¼ Á µ Ò Ò È Ò ³ ½ µ Ò Ò Ô½ Áµ ½ Ô Ô ÕÑÒ Áµ Á¾Ñ ÒÖ ¾ ¾ Ò ¾ ÒÔ ¾ ½ Ò ¾ ¾ Ò ¾ Ò Ò ¾ ½ ÒÔ Ò ¾ÜÔ Ò Ò ¾ ¾ Ò ¾ÜÔ Ò ¾ ¾ Ò Á ¾ Ñ Ò Ò ½

155 ½ ÀÈÁÌÊ º ËÄÌÁÇÆ ÅÇÄË ÒÐÑÒØ È Å ½ Ò ¾ Ò Ò ÜÔ Ò ¾ ¾ Ò Ò Ð ÔÖØØÓÒ ÖÖÙÐÖ Ò È Å ¾ Ò È Ò ³ ¼ Á µ Ò Ò È Ò ³ ½ µ Ò Á¾Ñ ÔÙ ÒÓÙÚÙ ÔÖ ÔÔÐØÓÒ Ð³ÒÐØ ÖÒ ØÒ Ð Ü Ø ÙÒ ÓÒ ØÒØ ØÐÐ ÕÙ È Å ¾ Ò Ò Ò ÜÔ Ò ¾ ¾ Ò Ò Ò Ð ÙÜ Ò ÇÐÓ Ò Ò Ô Ò ÐÓÖ ÔÓÙÖ ØÓÙØ «¼ ÓÒ ÓØÒØ Ò È Å ½ Ò Ç Ò «Ø È Å ¾ Ò Ç Ò «ÆÓÙ ÓÑÑ ÑÒØÒÒØ Ò Ñ ÙÖ ÓÒØÖÐÖ Ð³ÖØ ÒØÖ Ð ÔÖÓØÓÒ ÃÙÐÐ Ø ÓÒ ØÑØÙÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ ÙÖ Ð³ÚÒ¹ ÑÒØ Å Ò º ÄÑÑ ºº½½º ËÓØ ½ Ò ÙÒ ÑÐÐ ÚÖÐ ÐØÓÖ Ò¹ ÔÒÒØ ÚÐÙÖ Ò ¼½ ÐÓ ÓÑÑÙÒ È º ËÓØ Ñ ÙÒ ÑÓÐ Å Ò Ø Ñ Ö ÔØÚÑÒØ Ñ µ г ØÑØÙÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ Ñ¹ ÐÒ Ö ÔØÚÑÒØ Ð ÔÖÓØÓÒ ÃÙÐе ÙÖ Ñ º ÇÒ ÙÔÔÓ ÕÙ Ò Ñ Ò º ËÓÒØ ¾ ¼½ Ø µ Ô ¾ º ÐÓÖ ÙÖ Ð³Ò ÑÐ Å Ò ÓÒ ÐÓ Ñ Ñ ½ ÔÐÙ Ð ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¹ Ù Ö Ø ÚÐРгÓÒ ÖÑÔÐ Ñ Ö Ôع ÚÑÒØ Ñ µ ÔÖ Ñ Ö ÔØÚÑÒØ Ñ µø Ñ ÔÖ Ñ º ÈÖÙÚ ËÓØ Ñ ÙÒ ÔÖØØÓÒ ¼½ ºÇÒÖ ÔÔÐÕÙÖ Ð ÖÑÖÕÙ Ù ÄÑÑ ºº ÙÜ ÚØÙÖ Æ Ø Æ Ð ÒØÓÒ ººº ÊÔÔÐÓÒ ÕÙ Ð ÚØÙÖ Ø Ñ Ó ÕÙ ÑÒÑ ÒØ Ö ÔØÚÑÒØ Æ Ø Æ ÙÖ Ñ ÓÒØ ØÐ ÕÙ Ø µ Ñ Ø Ø µ Ñ º

156 ºº ÄÅÅË ÌÀÆÁÉÍË ½ ÚÐÙÓÒ Ò ÔÖÑÖ ÐÙ Ð ÕÙÒØØ ÙÔ Ñ ½ ¾ ½ ÍØÐ ÒØ Ð ÒØÓÒ º½º½ ÓÒ ÙÔ ¾ ½ Ñ ½ ÑÜ Á¾Ñ ÑÜ Á¾Ñ ÑÜ Á¾Ñ ÑÜ Á¾Ñ ÑÜ Á¾Ñ ¾ Ô ÙÔ ½ ¼ ³ ¼ ¼¾ Á ½ ³ ½ Á ½ ½¾ ÙÔ ¼¾ ½¾ ½ ÙÔ ¼¾ ½¾ ½ ÙÔ Ô ¼ ¾ ½¾ ½ ¾ Áµ ¼ ³ ¼ Á ½ ½ ³ ½ Ô Á ½ ¼ ½ Ô Áµ Áµ Ô ¼ Áµ ÔÂ¾Ñ Áµ ½ Ô Âµ Ò ÚÐÙÓÒ ÑÒØÒÒØ Æ Æ ¾ Ò ³¼ ¾ Á µ ¾ Ò ³½ µ Ò Ñ µ ¾ ÙÖ Á¾Ñ Ð³Ò ÑÐ Å Ò º ÇÒ Ò ³ ¼ µ Á Ò Ò Ò ³ ½ µ Ò Ò ÁÐ Ò Ö ÙÐØ ÕÙ Æ Æ ¾ ÒÔ Ö Ò ½ Ø Ñ Ò ½º ÈÖ ÙØ Á ¾ Ñ Ñ ¾ Ò ¾ Ò ÒÔ¾ Ò º µ Æ Æ ¾ µ Ò ¾ ÔÔÐÕÙÓÒ ÑÒØÒÒØ Ð ÖÑÖÕÙ Ù ÄÑÑ ºº ÔÓÙÖ ÓØÒÖ ÐÓ ½ ÐÓ Ø µ Ø µ ½ ÒÒ Ð³Ò ÑÐ ÖÙÑÒØ ¹ Ù ÚÐÒØ Ù ÔÓÙÖ Ø Ò Ô¹ ØÒØ ÑÔÐÑÒØ Ð ÒÓØØÓÒ º

157 ½ ÀÈÁÌÊ º ËÄÌÁÇÆ ÅÇÄË ºº ÁÒÐØ ÓÒÒØÖØÓÒ Ä ÄÑÑ ÙÚÒØ ÔÖÑØ Ð ÓÒØÖÐ Ð ÕÙÒØØ Ò ÐÓ Ñ ÐÓ Ñ µ Ú Ð³ÒÐØ º½¾µº ÁÐ Ø ÙÖ ÙÒ ÒÐØ ÓÒÒØÖØÓÒ ØÝÔ Ì¹ ÐÖÒ ÑÐÓÖ Ù ÚÑÒØ Ò ØÖÑ ÓÒ ØÒØ ÔÖ Å ÖØ ÔÙ ÊÓ ½ Ø ÒÒ ØÖ ÖÑÑÒØ ÔÖ ÓÙ ÕÙØ ½ º ÄÑÑ ºº½¾º ËÓØ ½ Ò ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ÚÖÐ ÐØÓÖ Ò¹ ÔÒÒØ Ø ÐÓ ÓÑÑÙÒ È ØÖÙ ÙÖ ¼½ Ø ØÐÐ ÕÙ Ò ¼º ËÓØ Ñ ¾Å Ò Ø Ñ Ð ÚÖÐ ÐØÓÖ Ò ÔÖ Ñ ÙÔ Ò µ ¾ Ë Ñ Ø½ ½ ¾ ¼ ËÓØ ¾ ¼½ Ø È µö Ñ ½Á ÅÒ ½ ¾ ¾ º ÐÓÖ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Ü¼ ÓÒ Ñ Ö¾Ü Ò Ò Ó Ð³Ò ÑÐ Å Ò Ø ÓÒÒ ÔÖ Ð ÒØÓÒ ººº ÔÐÙ Ð ÑÑ ÓÒÐÙ ÓÒ ÚÙØ ÔÓÙÖ ÜÔ Üµ Ñ ÙÔ Ò µ ¾ Ë Ñ Ø½ ½ ¾ ¼ Ò ½Ó ÈÖÙÚ ËÓØ Ñ È ¼ Á Á¾Ñ ÙÒ ÓÖØÓÒÓÖÑ Ä ¾ ¼ ½ ȵ ØÐÐ ÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Á ¾ Ñ ¼ Á ½Á Á È Áµº ÁÐ Ü Ø ÐÓÖ ¾ Ê Ñ Ê ÕÙ ÔÒ ØÐ ÕÙ ½ Ñ º ÇÒ ÔÙØ ÐÓÖ ÖÖ Ò ÙØÐ ÒØ ØØ Ø ÓÒÓÖÑÑÒØ Ð ÒØÓÒ º½º Ñ ÙÔ Ò ¾ ½ ÇÖ ÔÓÙÖ Á ¾ Ñ È Ñ ÙÔ ¾ ½ Ñ Ò Ñ È Ò È ¾ º µ Ò ¼ Á µ Ò Á Áµ È Áµ ³¼ Ò ³ ¼ µ Á Ô Ø ÔÖ Ð³ÒÐØ ÙݹËÛÖÞ Ò ½ µ Ò Ñ µ ¾ Ò Ñ µ ¾

158 ºº ÄÅÅË ÌÀÆÁÉÍË ½ ÈÖ ÐÐÙÖ ÔÖ Ð ÖÑÖÕÙ Ð ÒØÓÒ º½º ÓÒ ¾ ¾ ½ Ñ ¾ ½ ½ ¼ ¼ ½ ¾ ½ Ò ÙÖ Ð³Ò ÑÐ Å Ò Ð Ö ÙÐØ º µ ÕÙ Ò ½ µ Ò Ñ µ ¾ Ô Ô¾ Ò ÒÒ ÙÖ Ð³Ò ÑÐ Å Ò Ð ÚÒØ Ò Ò ¼ µ Ô Á ¾ Ò ÔÓÙÖ ØÓÙØ Á ¾ Ñ Ò ½ µ Ô ¾ Ò Ñ Ä ÙÔ Ò º µ Ø ØØÒØ ÔÓÙÖ Ò È Ñ º Ò ÔÓÙÖ Þ ¼ гÓÒ ÒØ Ò Ñ Þµ ¾ ¾ ½ ¼ Á Ò Ø ÞÔ¾ ½ ÞÔ¾ Ø Ð³ÓÒ ÓÒ Ö ÙÒ ÓÙ Ò ÑÐ ¼ Ñ ÒÓÑÖÐ Ø Ò Ò Ñ ÓÒ ÓØÒØ ÐÓÖ ÙÖ Ð³Ò ÑÐ Å Ò Ñ Þ Ñ ÕÙ È Ñ ÙÔ Ò ¾ ¼ Ñ ÆÓÙ ÔÔÐÕÙÓÒ ÑÒØÒÒØ ÙÒ ÒÐØ ÓÒÒØÖØÓÒ ØÝÔ Ìй ÖÒ Ð ÚÖÐ ÐØÓÖ Ñ º ÈÐÙ ÔÖ ÑÒØ ÒÓÙ ÔÔÐÕÙÓÒ ÙÒ ÚÖ ÓÒ ÑÐÓÖ ÔÖ Ñ ÊÓ ½ ÔÓÙÖ ÓØÒÖ È È ½ µ Ñ Ö¾ ¾ Ü µü Ò ÜÔ Üµ Ò ÙÔ Ò ¾ ¼ Ñ Ú µ ¾ ¾ Ø Ñ Ñ µ Ñ ¾ Ò È ÈÑ µ¾¾ Á¾Ñ ½ Ö Ò ÖÁ¾Ñ Ñ Ò ½ ½ ÎÖ ¼ Ò Á µµ Ò ÎÖ ½ µµ ½ È Áµµ Ò ½ Ò

159 ½ ÀÈÁÌÊ º ËÄÌÁÇÆ ÅÇÄË ÔÙ Ø ÒÒ µ ¾ ÙÔ ÎÖ È Ñ ¾ ¼ Ñ ÙÔ ¾ ¾ ¼ ¾ Ñ ½ ÙÔ ¾ ¼ Ñ È Ñ ½ ÙÔ ÑÜ ¼ ¾ ¼ Á Á¾Ñ ¼ Á ½ ½ Ñ Á ½ ÙÔ ÑÜ ¾ ¼ Á¾Ñ Ñ Ô¾ Áµ ¼ Á ¼ Á ½ ½ Á ¾ ¾ ÙÔ ÑÜ ¾ ¼ Ñ Á¾Ñ ½ Áµ ½ ¼ ¼ Á ¼ Á ½ ½ Á¾ Ò È µö Ñ ½Á ÅÒ ÑÞ ½ ¾ ÙÔ ÑÜ ¾ ¼ Á¾Ñ Ñ Þ ¼ ¾ Á ½ ¾ Áµ Ñ Ö¾Ü µü Ò Ò ÞÒ ÜÔ Üµ Ò Ó ÒØ ÑÒØÒÒØ Þ Ô¾ÜÒ Ø ØÒÒØ ÓÑÔØ Ù Ø ÕÙ ÔÖ ÒØÓÒ ¾ µ ÓÒ ÓØÒØ ÒÐÑÒØ È µö Ñ ½Á ÅÒ ½ Ñ Ö¾Ü Ò Ò ÜÔ Üµ Ù Ø Ð ÒØÓÒ Ñ Ò ØÒØ ÕÙ ÙÔÖÑÙÑ Ð³ÔØØÓÒ Ð ÓÒÐÙ ÓÒ Ñ Ø ÑÑØ Ö Ò Ð ÙÔ Ø ÔÖ ÙÖ ÙÒ Ò ÑÐ ÔÐÙ ÔØØ ÕÙ Ò Ð Ñ º

160 ÔØÖ ÔÔÐØÓÒ Ä³ÓØ ÒÐ ÔØÖ Ø ÔÖ ÒØÖ Ð ÔÔÐØÓÒ ÒÓ ØÖ¹ ÚÙÜ ÖØ Ò Ð³Ò ÑÐ ÔØÖ ÔÖÒØ ÖØÒ Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖ ÑØÙÖ Ð ÔÐÒغ ÁÐ ÓÑÔÖÒ ØÖÓ ÔÖØ º ÆÓÙ ÐÐÓÒ ÓÑÑÒÖ ÔÖ ÖÖ Ò ØÐ Ð ÔÖÓÖÑÑØÓÒ Ù ÐÓÐ ÒØÖ ÓÙ ÅØÐ Ö ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ ÔÔÐ ÐØ ÕÙ ÒÓÙ ÒÓØÑÑÒØ ÔÖÑ ÔÖØÕÙÖ Ð ÑÙÐØÓÒ ÔÖÑع ØÒØ ³ÚÐÙÖ Ð³Ø ÒÓØÖ ÑØÓº Ò ÒØÒ٠гÓØ Ð³ÙØй ØÓÒ ÐÓÐ Ø Ð³ÔÔÐØÓÒ ÙÜ ÓÒÖØ º ÉÙÐÕÙ Ó ÓÙÖ ÔÖÓÖÑÑ ÙÖÒØ Ò ÒÒÜ ½º Ä ÑÓ ³ÑÔÐÓ Ð³ÒØÖ Ø ÙÒ ÜÑÔÐ ³ÔÔÐØÓÒ ÔÖØÕÙ Ù ÐÓÐ ÓÒØ ÓÙÖÒ Ò ÒÒÜ ¾º Ä ÑÙÐØÓÒ ÓÒØ Ò ÙØ ÖØ Ø Ð ÓÒ ØÖÙØÓÒ ³ÒØÖÚÐÐ ÓÒÒ ÙØÓÙÖ ØÑØÓÒ ÓÒÒ Ø ÒÚ º Ä Ö ÙÐØØ ÑÙÐØÓÒ ÙÖÒØ Ò ÒÒÜ º Ä ÖÒÖ ÔÖØ ÕÙÒØ ÐÐ ÔÖ ÒØ Ð Ö ÙÐØØ ³ÔÔÐØÓÒ ÓÒÖØ ÖØÒ Ý ØÑ ÔØÖÓÐÖ Ò ÙÚÒØ Ð ÎÒ ÖÒ ÑÖ Ù ÆÓÖ Ð ÓÐ Ù ÅÜÕÙ ÑÜÒ Ð ÐØ Ù ÓÒÓ Ð Ò ÖÒ ÞÒÓÚº º½ Ä ÐÓÐ ÐØ Ä ØØ ØÕÙ ÔÔÐÕÙ ÓÒØ ÔÐÙ Ò ÔÐÙ ÓÒ ÓÑÑØÖ ÐÙÐ ÒØÒ º ÒÓÑÖÙÜ ÑÔ ³ØÙ ÓÒØ ÚÙ ÐÙÖ ÒØÖØ ÚÐÓÔÔÖ ÓÒ ÖÐÑÒØ Ù ÓÙÖ ÚÒØ ÖÒÖ ÒÒ Ö Ð³ÜØÖÓÖ¹ ÒÖ ÜÔÐÓ ÓÒ ÔØ ÐÙÐ ÓÖÒØÙÖ ÑÓÖÒ º ijÙÒ ÜÑÔÐ Ð ÔÐÙ ÚÒØ Ò Ð ÑØÖ Ø Ð³ÒÓÙÑÒØ ÙÒÒÑ Ù ÑÓÒ ØØ ØÒ ÔÓÙÖ Ð ØÒÕÙ Ö¹ÒØÐÐÓÒÒ ØÐÐ Ð ÓÓØ ØÖÔ ÓÒ ÓÑÑØÖ ÑÔÓÖØÒØ ÔØ ÐÙÐ Ø ØÓ ÑÑÓÖº Ä ØØ ØÕÙ ÔÔÐÕÙ ÓÚÒØ ÔÒÒØ Ö ØÖ ÔÓÙÖ Ð³ÒÐÝ Ø Ð³Ùع Ð ØÙÖ ÒÐ Ò Ð ÓÑÒ Ù ÓÒÖØ Ø Ð³ Ð Ù ÔÐÙ ÖÒ ½

161 ½¼ ÀÈÁÌÊ º ÈÈÄÁÌÁÇÆË ÒÓÑÖº Ò ÒÓÙ ÓÑÑ ÔÖØ Ò Ð³ Õ٠гÑÔÓÖØÒØ ÖÓÙÖ Ð³ÓÙØÐ ÒÓÖÑØÕÙ Ò Ð ÔÔÐØÓÒ ØØ ØÕÙ ÑÓÖÒ Ò ÓØ Ò ÖÒ Ö ÖÓÖ ÕÙ ÐÙÖ ÙØÐ ØÓÒ Ø ÖÑ Ù ÒÓÒ¹ ÔÐ Ø Ø¹ Ø ØÕÙ Ø»Ó٠гÒÓÖÑØÕÙ ÒØÕÙº ³ Ø ÔÓÙÖÕÙÓ Ù ÓÙÖ ÒÓØÖ ØÖÚÐ Ø ÒÓÙ ÚÓÒ ÒÚ Ø ÙÒ ØÑÔ ÑÔÓÖØÒØ Ð ÖØÓÒ ³ÙÒ ÐÓÐ ÓÒÚÚÐ ØÖ Ð ³ÙØÐ ØÓÒ ØÒØ Ò Ð ÑÒÔÙÐØÓÒ Ö ÙÐØØ ÕÙ ÓÖØ ÖÔÕÙ º ÐÓÐ Ø ØÒ ³ÙÒ ÔÖØ Ù ØØ ØÒ ÖÙÜ ³ØÙÖ ÙÒ ØÖÚÐ ÑÙÐØÓÒ ÓÒÒ Ù ÑÓÐ Ò ÔÖ ÜÑÔÐ Ø ØÖ Ð³Ø Ù ÔÖÓØÓÓÐ ³ ØÑØÓÒ Ø ³ÙØÖ ÔÖØ Ð³ÙØÐ ØÙÖ ÒÐ ÓÙØÒØ ÙØÐ Ö Ð ÔÖÓØÓÓÐ ³ ع ÑØÓÒ ÙÖ ÓÒÒ ÖÐÐ º º½º½ ÅÓØÚØÓÒ Ð ÖØÓÒ ³ÙÒ ÐÓÐ ØÒØ ÓÒÒ Ð ÓÑÔÐÜØ Ð Ñ Ò ÙÚÖ Ð³ ØÑØÓÒ ÔÖ¹ ÑØÖ ÒÓØÖ ÑÓРгÙØÐ ØÓÒ ³ÓÙØÐ ÒÓÖÑØÕÙ ÐÙÐ Ò¹ ØÕÙ Ø Ò ÔÒ Ðº ÈÖ ÐÐÙÖ Ð ÐÓÐ ØÙÐ ÓÖÒØ ÔÓ ¹ ÐØ ÖØÓÒ ³ÁÒØÖ ÀÓÑÑ» ÅÒ ÒØÖ ÖÔÕÙ µ ØÓÙع¹Ø Ô ÓÒÒÒØ Ø ÕÙ ÑÒØ ÐÐÑØ º ÒØÓÒ º½º½º ÇÒ ÔÔÐÐ ÁÒØÖ ÀÓÑÑ» ÅÒ ÓÙ ÁÀÅ ÔÖ Ð Ùص ÙÒ ÔÔÐØÓÒ ÐÓÐÐ ÔÖÑØØÒØ Ð³ÙØÐ ØÙÖ ÑØØÖ ÒÙÚÖ ÙÒ ÓÙ ÔÐÙ ÙÖ ÔÖÓØÓÓÐ ÒÓÖÑØÕÙ ÓÒ ÒØÖØÚ Ò ÚÓÖ ÖÓÙÖ Ð ÑÓØÓÒ ³ÙÒ Ó ÓÙ ÔÖÓÖÑѵ ÓÙÖ ÓÙ ¹Òغ Ò Ð ÓÑÒ Ù ÐÙÐ ÒØÕÙ Ð ÙØ Ð ÖØÓÒ ³ÙÒ ÁÀÅ Ø ÓÒ ÔÖÑØØÖ Ù ÔÐÙ ÖÒ ÒÓÑÖ ³ÙØÐ ØÙÖ ÔÓ Ð Ö ÓÒ¹ ØÓÒÒÖ ÙÒ ÔÔÐØÓÒ ÒÓÖÑØÕÙ Ù ÓÒ Ò Ò ÑÓÒØ ÙÒ ÖØÒ ÒÓÑÖ ÔÖÑØÖ Ò ÚÓÖ Ñ ÓÙÖ Ð ÔÖÓÖÑÑØÓÒ ÐÓÖØÑ ÓÙ ¹ÒØ º ÔÐÙ Ð³Ü ØÒ ³ÙÒ ÁÀÅ ÐØ Ð Ñ Ò ÔÔÐØÓÒ Ø Ð³ÙØÓÑØ ØÓÒ ÐÙÐ ÚÒØÙÐÐÑÒØ ØÖ ÐÓÙÖ º Ò ÒÓØÖ ÓÑÒ ÔÖØÙÐÖ Ð Ø ØÖ ÐÖ ÕÙ Ð ÙØÐ ØÙÖ ÒÙÜ ÒÓØÖ ÔÖÓØÓÓÐ ³ ØÑØÓÒ Ö ÖÚ ³ÝÖÓÖÙÖ ÓÒØ ÓÒ ÔÖÚÐ ÓÒÓÑ Ø ÓÙ ÓÐÓÙ Ø Ò³ÓÒØ ÓÒ Ô Ö ÓÒ ³ØÖ ØØ ØÒ ÓÙ ÒÓÖÑØÒ ÚÖÓÒÒ º ÓÑÑ ÓÒ Ð³ ÚÙ Ò ÒØÖÓÙØÓÒ ØØ Ø Ð³ÒÓÒ Ù ÔÖÓÐÑ ÙÕÙÐ ÒÓÙ ÒÓÙ ÓÑÑ ÒØÖ Ø ÔÖØÙÐÖÑÒØ ÑÔÐ Ð ÓØ ÓÒ Ò ØÖ ÑÑ Ð ÓÖÑ Ö ÙÐØØ ÕÙ ÒÓÙ ÓÙÖÒ ÓÒ Ú ÒÓØÖ ÔÔÖÓº Ä ØÖØÑÒØ ØØ ØÕÙ Ø ÒÓÖÑØÕÙ ÔÓÙÖ Ô Ö ÔÖÓÐÑ Ð ÖÔÓÒ ÕÙ ÒÓÙ ÓÙÖÒ ÓÒ Ø ÕÙÒع¹ÐÙ ÓÑÔÐÜ Ñ ÓØ ØÖ ØÖÒ ÔÖÒØ ÔÓÙÖ Ð³ÙØÐ ØÙÖ ÑÓÙÐÓ ØÑÔ ÐÙÐ ³ÒØÒµº ÆÓÙ ÚÓÒ ÓÒ Ó ÚÐÓÔÔÖ ÙÒ ÐÓÐ ØÓØÐÑÒØ ÒØÖ ÓÙ ÅØÐ Ö ÔÖÑØØÒØ Ð³ÙØÐ ØÙÖ ÖÖ ÔÙ ÙÒ Ö ØÜØÙÐ Ð

162 º½º Ä ÄÇÁÁÄ ËÄÌ ½½ Ð Ø ÓÒÒ ØÐÐ ÑÔ Ó Ö ÑØÓ ³ ØÑØÓÒ ÔÙ Ú ÙÐ Ö Ð³Ò ÑÐ Ö ÙÐØØ ÓÒ ÐÖ ÔÖ Ø ÓÒ º ÍÒ ÓÔØÓÒ ÔÖÑØ Ù ÙÚÖÖ Ö ÙÐØØ ÓÙ ÓÖÑ ØÜØÙÐÐ ÓÒ ÙÒÚÖ ÐÐÑÒØ ÜÔÓÖØÐ ÚÖ ØÓÙØ ØÝÔ ÐÓÐ Ò ÚÙ ÔÖØÕÙÖ ³ÙØÖ ÒÐÝ ÓÑÔÐÑÒØÖ º ÒÒ Ø Ð ³Ø ÖÑÒØ Ð³ÖÙÑÒØ Ð ÔÐÙ ÑÔÓÖØÒØ Ð ÒÐÝ ÓÒÖÒÒØ Ð ÚÐÙØÓÒ Ö ÖÚ ÓÒØ Ò ÚÓÐÙÖ Ù ÓÙÖ Ù ØÑÔ º ÁÐ Ø ÐÓÖ Ò ÔÒ Ð ÕÙ ÒÓÙ ÔÙ ÓÒ Ð Ö ÒÓ ÔÖØÒÖ ÒÙ ¹ ØÖÐ ÙÒ ÓÙØÐ ÕÙ ÔÙ ØÖ ÙØÐ ÑÒÖ ÙØÓÒÓÑ ÙÒ Ó Ð ØÖÚÐ Ø Úº Ë Ð ÐÙÐ ÒÓÖÑØÕÙ ÓÚÒØ ØÖ ØÖÒ ÔÖÒØ ÔÓÙÖ Ð³ÙØÐ ØÙÖ ÒÓÙ ÚÓÒ ÚÑÑÒØ Ð ØÐÐÖ Ò ØØ Ø ÕÙ Ø Ð³ÓØ Ð ÔÖØ ÕÙ Ùغ º½º¾ ÖÔØÓÒ Ó ÓÙÖ Ñ Ò ÙÚÖ ÆÓÙ ØÐÐÓÒ Ø ÓÑÑÒØÓÒ Ð ÔÐÒ Ø ÖØÒ Ó ÓÙÖ Ù ÐÓÐ ÐØ ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ Öº ÓÒØÓÒÒÐØ Ä ÐÓÐ ÐØ ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ Ö ÓÙ ÒÚÖÓÒÒÑÒØ ÅØÐ Ö º ½ Ú ÑØØÖ Ò ÔÖØÕ٠г ØÑØÓÒ ³ÙÒ Ò Ø ÔÖ ÐØÓÒ ÑÓÐ ÜÔÓÒÒØÐ ÔÓÐÝÒÑ ÔÖ ÑÓÖÙÜ ÓÒÓÖÑÑÒØ ÙÜ ÔØÖ Ø º Ä ÐÓÐ ÔÖÑØ ÔÖØÕÙÖ ÑÙÐØÓÒ ÓÒÒ ÔÖ ÒØÐÐÓÒÒ Ð ÐÓ ÔÖÒØ Ø ÓÙ ¹ ÒØÐÐÓÒÒ ÙÜ ÓÔØÓÒ ÓÙ ¹ÒØÐÐÓÒÒ ÓÒØ ÔÖÓÔÓ µ ÑÙÐØÓÒ ÔÖØÖ ÓÒÒ ÖÐÐ ÔÖ ÓÙ ¹ÒØÐÐÓÒÒ Ð³ ØÑØÓÒ Ð Ò Ø ÙÖ ÙÒ ÑÓÐ ÜÔÓÒÒØÐ ÔÓÐÝÒÑ ÔÖ ÑÓÖ¹ ÙÜ Ô ÔÖ Ð³ÙØÐ ØÙÖ ÙÖ ÓÒÒ ÖÐÐ ÓÙ ÑÙÐ ÔÖ Ñܹ ÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ Ð&Oacut