Prêt pour plus de diversité dans votre entreprise! Klaar voor ondernemende diversiteit! Get ready for entrepreneurial diversity!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Prêt pour plus de diversité dans votre entreprise! Klaar voor ondernemende diversiteit! Get ready for entrepreneurial diversity!"

Transcription

1 Prêt pour plus de diversité dans votre entreprise! Klaar voor ondernemende diversiteit! Get ready for entrepreneurial diversity!

2 R Les plans de diversité, vous avez tout à y gagner! Vous portez des responsabilités au sein d une société implantée à Bruxelles? Vous voulez favoriser la diversité dans votre entreprise? Oui, mais comment vous y prendre? Comment surmonter les difficultés, voire les réticences qui pourraient survenir en interne comme de l externe? R Klaar voor ondernemende diversiteit! U draagt verantwoordelijkheid in een onderneming, actief in Brussel? U wil er de bestaande diversiteit versterken? Hoe pakt u het aan? Hoe de moeilijkheden en de eventuele weerstand overwinnen die op u afkomen, zowel van binnen als van buiten de onderneming? R Get ready for entrepreneurial diversity! Are you a manager in a company in Brussels? Would you like to generate more diversity? How can you do that? Here are some ideas that will help you deal with problems and overcome any resistance you may face both inside and outside the company. 2 Prêt pour plus de diversité dans votre entreprise! / Klaar voor ondernemende diversiteit! / Get ready for entrepreneurial diversity!

3 R Pour répondre à ces questions, un cadre d actions concrètes existe : les plans de diversité. Cet outil de management a été défini en concertation avec de nombreux partenaires en lien avec le marché de l emploi (représentants des employeurs et des travailleurs, services public et privé, secteurs marchand et non marchand, etc.). Son rôle? Vous aider à faire de la diversité un véritable atout pour votre entreprise! Alors lancez-vous! En quelques étapes, vous découvrirez un nouveau potentiel pour votre entreprise. Avec à la clé, une aide financière et un label diversité! R Om op deze vragen een antwoord te bieden, bestaat een actiekader: diversiteitplannen. Dit managementinstrument werd uitgewerkt door verschillende partners, actief op de Brussesle arbeidsmarkt (met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, met openbare en private diensten, uit de profit en de non-profit). Verder gaan in diversiteit tot het echt resultaat oplevert, dat is het motto! Waarop wachten? In enkele stappen boort u nieuwe kansen aan voor uw onderneming, met een financiële steun in de rug en een label in het vooruitzicht. R The key to successful diversity may be found in a framework for action referred to as a diversity plan. This management tool was devised by various partners all active within the Brussels labour market employers federations, unions, businesses in the public and private service sector and for-profit and non-profit organisations. What is the objective of a diversity plan? In one word, to promote diversity and get real results! Why delay? A few steps is all it takes to open up new opportunities for your company. At the same time, you can receive financial support and a diversity label. 3

4 Étape / Stap / Step R Constituer un groupe «diversité» Pour entamer un plan de diversité, constituez d abord un groupe «diversité» au sein de votre entreprise. Son rôle? Mettre en oeuvre le projet et veiller à son bon déroulement. Bien entendu, assurez-vous que ce groupe reflète au mieux la diversité de votre entreprise. Ensuite, faites-en approuver la composition par votre organe de décision. Bon à savoir : dès cette première étape, vous pouvez faire appel au consultant de la diversité que la Région bruxelloise met gratuitement à votre disposition. R Een diverse groep opstarten Begin er niet alleen aan. Een diversiteitplan wordt uitgewerkt door een interne groep van medewerkers. Hun rol? Het plan opstellen en dit straks ook begeleiden tijdens de uitwerking. Uiteraard wordt deze groep het best van bij de opstart al divers samengesteld, maar laat wel de samenstelling goedkeuren door uw officiële overlegorganen. Goed om weten: van bij deze eerste stap kunt u gratis beroep doen op Brusselse diversiteitconsulenten die u, op uw ritme, bijstaan. R Create a diverse group You can t do this on your own! A diversity plan should be worked out by an internal group of staff members. What is their role? Simply to define the plan and then to develop it during the implementation phase. Of course, from the very outset this group should be as diverse as possible, but be aware that the composition of the group should be approved by your official consultative body. Good to know: Even at this early stage, you can call free of charge on the team of Brussels diversity consultants who will be there to help you. 4 Prêt pour plus de diversité dans votre entreprise! / Klaar voor ondernemende diversiteit! / Get ready for entrepreneurial diversity!

5 Étape / Stap / Step R Dresser un état des lieux Qu en est-il aujourd hui de la diversité dans votre entreprise? Avant de passer à l action, penchez-vous sur la situation existante. Pour cela, les plans de diversité vous proposent deux grilles d analyse, l une qualitative, l autre quantitative. Objectif de cet état des lieux? Vous aider à vous poser les questions opportunes et à y apporter des réponses efficaces sous forme d actions concrètes. Ces grilles sont disponibles dans le formulaire de demande de plan de diversité. R Maak een stand van zaken op Elke onderneming doet aan diversiteit. Klopt. Hoe ver staat u daarin? Bekijk het eens vanop afstand en geef een beeld van hoe het er vandaag bij u aan toegaat. Het diversiteitplan geeft u hiervoor twee analyseroosters, zowel kwantitatief als kwalitatief. Waarom? Om u de nuttige vragen te stellen en vooral ook om, op een eenvoudige manier, op zoek te gaan naar de goede antwoorden. Deze roosters zijn beschikbaar in het aanvraagformulier voor een diversiteitplan. R Draw up a diversity inventory Of course, every company can promote diversity. But how much progress are you making? You can get a better idea of the current situation by stepping back and taking an objective look at how your company works. The diversity plan features two analysis grids, one quantitative and one qualitative. What is the purpose of the analysis? Firstly, to allow you to ask the right questions and, more importantly, to have a simple means of finding the right answers. Those grids are available in the diversity plan application form 5

6 Étape / Stap / Step 3 R Définir des actions Cette troisième étape constitue le cœur de votre plan de diversité. Sur base des résultats de l analyse, définissez les groupes cibles et les actions que votre entreprise mènera dans les deux années à venir. Pour cela, la Région de Bruxelles-Capitale vous propose quatre domaines d intervention : la sélection et le recrutement ; la gestion du personnel ; la communication interne et le positionnement externe. Pour chaque domaine, le formulaire de demande de plan de diversité vous soumet plusieurs suggestions d actions. R De actielijn uitzetten Dit is de kern van uw diversiteitplan. Op basis van de resultaten van uw analyse, bepaalt u de doelgroepen en de acties die u daar aan verbindt voor de volgende twee jaren. Brussel stelt u vier domeinen voor, waarmee u een impact kunt realiseren: selectie en werving, personeelbeheer, interne communicatie en externe positionering. Voor elk domein suggereert het aanvraagformulier diversiteitplan u een aantal mogelijke acties. R Define the line of action This is the core of your diversity plan. Based on the results of your analysis, you determine the target groups and the relevant actions you will implement over the next two years. The Brussels region proposes four specific fields in which you can have real impact: selection and recruitment, human resource management, internal communication and external positioning. For each field, the diversity plan application form suggests a number of possible actions. 6 Prêt pour plus de diversité dans votre entreprise! / Klaar voor ondernemende diversiteit! / Get ready for entrepreneurial diversity!

7 R Quelques exemples d actions : réaliser une analyse sur les méthodes de sélection ; élargir les canaux de recrutement pour s ouvrir à de nouveaux profils ; organiser des formations spécifiques permettant une meilleure approche de l interculturel ou de l intergénérationnel ; mettre en place des procédures de coaching interne ; rendre la gestion des carrières transparente et ouverte à tous ; intégrer un bilan «diversité» dans les rapports annuels ; relayer votre engagement auprès du personnel et des fournisseurs externes ; etc. R Een aantal voorbeelden: de selectieprocedure van naderbij onderzoeken; de wervingskanalen uitbreiden en meer richten op bepaalde doelgroepen; specifieke vormingen opzetten, rond culturen, generaties; interne coaching en intensere begeleiding mogelijk maken; uitbouw van loopbaanmogelijkheden uittekenen en openstellen; diversiteit opnemen als thema in de sociale jaarverslagen; uw engagement bekend maken bij uw personeel en uw leveranciers sterker betrekken bij uw keuze R Here are some examples: Take a closer look at the selection procedure; Extend the recruitment channels and focus more on certain target groups; Set up specific training courses on cultures, generations, etc; Create possibilities for internal coaching and intense follow-up; Identify possibilities for the development of career opportunities and open them up to everyone; Include diversity as an item in its own right in annual social reports; Inform your staff of your commitment and involve your suppliers 7

8 Étape / Stap / Step R Évaluer les coûts et introduire votre dossier Une fois les actions définies, il s agit encore de les budgéter. Par exemple, en interne, les frais liés aux changements organisationnels ; en externe, le coût d une formation. Ensuite, remplissez le formulaire de demande de votre plan! Faites-le valider par votre groupe «diversité» et votre organe de décision puis envoyez-le à Actiris. Une fois votre plan approuvé, vous recevez la première moitié de votre subvention. Cette subvention équivaut à 50% du coût total (avec un plafond fixé à EUR) et vous est octroyée pour votre premier plan de diversité. R Een budget uitschrijven en het dossier indienen Geen actieplan zonder dat daar middelen tegenover staan, hoe beperkt ook, zoals bijvoorbeeld bij interne organisatorische veranderingen, of bij een externe vormingskost. Vervolgens kan alles overgenomen worden in een vrij eenvoudig aanvraagformulier. Zorg er wel voor dat het bij u bestaande overlegorgaan akkoord gaat. Indienen bij Actiris en eenmaal goedgekeurd, krijgt u de helft van de voorziene toelagen, om op te starten. Deze toelage bedraagt 50% van het budget, met een maximum tot die u wordt toegekend voor een eerste diversiteitplan. R Draw up a budget and submit your application For any diversity plan, however limited, a budget must be drawn up for all actions, such as internal organisational changes or external training costs. All the details of your initiative should therefore be included in the simple application form. However, always make sure that the existing consultative body has given its approval. Submit the plan to Actiris and once approved you will receive half of the available subsidy to launch the initiative. This subsidy amounts to 50% of the budget, with a maximum of 10,000 that you can receive for your first diversity plan. 8 Prêt pour plus de diversité dans votre entreprise! / Klaar voor ondernemende diversiteit! / Get ready for entrepreneurial diversity!

9 Étape / Stap / Step R Mettre en œuvre votre plan Vous avez constitué votre groupe «diversité», dressé un état des lieux, défini et budgété des actions? Il ne vous reste plus qu à les mettre en œuvre! Pour ce faire, réunissez votre groupe «diversité» autant que nécessaire. Et n hésitez pas à contacter votre consultant de la diversité : celui-ci vous apportera l information et le soutien nécessaires, de même que son réseau de relations. R Het plan uitvoeren U hebt een groep rond u verzameld, samen acties uitgetekend en daar een werkbudget aan verbonden: aan de slag, dus. Doe daarbij beroep op (mensen uit) de groep en doe dit niet eenmalig. In de zoektocht naar meer diversiteit, willen ze daar zeker aan meewerken. Leun ook gerust op uw Brussels diversiteitconsulent, die de nodige info en steun kan bieden, samen met nieuwe werkrelaties en contacten. R Implement the plan By now you will have selected your diverse group, put together some actions and drawn up a working budget. Go for it! Call on the group or selected members of the group, and do this on a regular basis. They will certainly be willing to help you generate more diversity. Also, you can count on your Brussels diversity consultant to provide you with the necessary information and support, along with new business relations and contacts. 9

10 6Étape / Stap / Step R Évaluer votre plan Au bout de deux ans, prenez le temps de regarder le chemin parcouru : les actions définies au départ ont-elles été réalisées? Avec quels effets? Que pouvez-vous encore améliorer? Pour cette 6 e étape, votre groupe «diversité» dispose d un canevas d évaluation et du soutien de son consultant. Faites ensuite approuver les résultats par votre organe de décision et envoyez les à Actiris. Après approbation, le solde de la subvention vous est octroyé. R Eenmaal af, even achteruit kijken Na twee jaren blikt u terug op een mooi parcours met straffe en minder evidente resultaten. Werd alles uitgevoerd? Behaalde u de beoogde impact? Waar liggen nog, onderbenutte, mogelijkheden? U krijgt een evaluatiecanvas om samen met consulent en werkgroep een eerste bilan op te maken. Leg dit tevens voor aan het bij u bestaande overlegorgaan en dien in. Na goedkeuring wordt u het saldo uitbetaald. R Take the time to look back and evaluate your plan After two years, it would be good to look back on what you ve accomplished and assess the results. Have you completed all the steps? Did the plan have the desired impact? Identify any missed or underused opportunities. To help you, you will receive an evaluation form to make an initial assessment of the results with the help of your consultant and internal group. Present this evaluation to your existing consultation body and then submit it to Actiris. Once it has been approved, you will receive the balance of the subsidy. 10 Prêt pour plus de diversité dans votre entreprise! / Klaar voor ondernemende diversiteit! / Get ready for entrepreneurial diversity!

11 Étape / Stap / Step R Demander le label diversité Votre plan de diversité a fait l objet d une évaluation positive? Si vous le désirez, vous pouvez demander l octroi du label de diversité et l utiliser librement dans toutes vos communications. Ce label n est pas acquis définitivement : il est valable deux ans. Pour le renouveler, poursuivez votre démarche en vous engageant dans un «plan de consolidation». Vous pouvez également demander le label si vous avez réalisé un projet de diversité en Région wallonne ou en Région flamande. R Hop, naar een diversiteitlabel Bij het positief afsluiten van een diversiteitplan hoort ook een waardering, waarmee u duidelijk maakt aan uw mensen, klanten en leveranciers dat u, als onderneming actief in Brussel, meestapt in het diverser ondernemen. Dit kan met het label diversiteit dat u nu, via eenvoudige weg, kunt aanvragen. Sterker nog, stel een nieuw (consolidatie)plan op om alles nog beter te verankeren en hernieuw hiermee het label om de twee jaar. Een label kan ook aangevraagd worden bij het positief afsluiten van een Waalse of een Vlaamse diversiteitwerking. R Et voilà! Your diversity label Once the evaluation of the diversity plan approved, you will receive a diversity label that demonstrates to your staff, customers and suppliers that, as a company operating in Brussels, you are committed to promoting business diversity. All you have to do is apply for the diversity label. In addition, draw up a new (consolidation) plan to strengthen your diversity plan and remember to renew the label every two years. You can also apply for a label if you have an approved Walloon or Flemish diversity project. 11

12 R Les groupes ciblés Pour établir votre plan de diversité, vous combinez vos actions dans différents domaines d intervention (voir étape 3) et concernant un ou plusieurs groupes cibles. En raison du contexte de l emploi dans la capitale, le Gouvernement bruxellois a établi plusieurs priorités : les travailleurs de nationalité étrangère, les jeunes travailleurs, les travailleurs expérimentés, les travailleurs handicapés, les travailleurs infrascolarisés et d une manière plus générale, la politique des genres. R Doelgroepen Om een diversiteitplan op te stellen kunt u acties combineren tussen managementdomeinen en doelgroepen. Rekening houdend met de Brusselse situatie wordt een aantal groepen naar voor geschoven: werkers van vreemde nationaliteit, jonge werknemers, maar ook eerder oudere medewerkers, gehandicapten, kortgeschoolde werknemers en meer in het algemeen inzake genderbeleid. R Target groups In order to set up a diversity plan, you need to achieve an effective synthesis between management fields and target groups. Taking into account the situation in Brussels, the main groups include: workers of foreign nationalities, young workers, elderly workers, disabled workers, underskilled workers and, more generally, aspects of gender policy. 12 Prêt pour plus de diversité dans votre entreprise! / Klaar voor ondernemende diversiteit! / Get ready for entrepreneurial diversity!

13 R Les incitants financiers La Région de Bruxelles-Capitale vous propose une aide financière lorsque vous vous engagez pour la première fois dans un plan de diversité. Cette subvention peut couvrir jusqu à 50% du coût total du projet, avec un plafond fixé à EUR. Une première moitié vous est versée au démarrage de votre plan. La deuxième moitié est liquidée après les deux ans d implémentation. R Financiële steun Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest trekt voor u, bij uw eerste engagement in een diversiteitplan, een financiële steun uit. Deze toelage kan tot de helft bedragen van het door u voorziene budget, met een maximum van Het eerste deel wordt uitgekeerd bij de opstart van het plan. Het tweede deel, meteen het saldo, wordt uitbetaald na de uitvoering van het plan. R Financial support When you first commit yourself to a diversity plan, the Brussels-Capital Region allocates a certain level of financial support to you. This subsidy can be as much as half of your planned budget, with a maximum of 10,000. The first part of the subsidy is paid when the plan is launched. The second part, in other words the balance, is paid once the plan is implemented. 13

14 R La charte de la diversité dans l Entreprise Le 19 décembre 2005, les premiers entrepreneurs bruxellois signaient la Charte de la diversité dans l Entreprise. Ce faisant, ils marquaient un premier engagement symbolique vers une gestion constructive de la diversité au sein de leurs organisations. Ils sont depuis de plus en plus nombreux! Alors n attendez pas : rejoignez dès aujourd hui la liste des signataires. Téléchargez la Charte de la diversité sur le site R Het Diversiteitcharter voor de onderneming Op 19 december 2005 engageerden de eerste Brusselse bedrijven zich via het tekenen van het diversiteitcharter voor de onderneming. U kunt hier bij horen, door dit charter te ondertekenen, als een eerste, symbolische stap in de goede richting. Download het charter op irisnet.be en binnen de kortste keren staat uw onderneming mee in de openbare lijst van ondertekenaars. R The Company Diversity Charter Already on 19 December 2005, the first Brussels companies committed themselves to the project by signing a Company Diversity Charter. You can join them by signing this charter as a symbolic first step in the right direction. All you have to do is download the charter from www. diversity.irisnet.be and within no time your company will be on the list of public signatories. 14 Prêt pour plus de diversité dans votre entreprise! / Klaar voor ondernemende diversiteit! / Get ready for entrepreneurial diversity!

15 R Les consultants de la diversité Pour vous aider dans la mise en place de votre plan de diversité, la Région de Bruxelles-Capitale met à votre disposition une équipe de consultants enthousiastes et dynamiques dont les services sont entièrement gratuits. Une interrogation sur la démarche à suivre? Un conseil sur les mesures à mettre en place? Appelez-les au ! Ils ont sans doute déjà la réponse à votre question et, s ils ne l ont pas, ils la chercheront pour vous! R Diversiteitconsulenten Om u bij te staan in de opstart, uitwerking en verdere ontplooiing van uw plan, stelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u een enthousiaste en deskundige ploeg van consulenten gratis ter beschikking. Een vraag? Even het oor te luisteren leggen voor andere goede voorbeelden? Bel naar ! Ze hebben heel waarschijnlijk het antwoord, en indien niet, dan zoeken ze het zeker uit. R Diversity consultants To help you launch, implement and develop your plan, the Brussels- Capital Region has set up an enthusiastic and competent team of consultants who can provide you with advice and support free of charge. So if you have any queries or if you would like to hear some good examples of diversity management, why not call 0032 (0) ? They will have answers for you, and if not, they will be glad to do some research and get back to you. R Vous trouverez les formulaires de demande ainsi que toutes les informations sur les plans de diversité sur R U vindt de nodige formulieren en verdere nuttige diversiteitinfo over plannen, charter en label op R You can access the necessary forms and other useful information on diversity plans, the charter and the label on 15

16 R Les plans de diversité, un atout pour votre entreprise Une gestion proactive de la diversité offre de nombreux avantages à votre entreprise. Encore faut-il pouvoir fixer des objectifs adaptés à vos moyens d actions. Voilà pourquoi la Région de Bruxelles-Capitale vous propose de vous engager dans un plan de diversité : un outil de management qui vous permettra de découvrir de nouveaux talents, de motiver vos collaborateurs, de renforcer les valeurs de votre entreprise, d accroître la créativité, l innovation ou encore la performance de vos équipes. R Diversiteitplannen, een meerwaarde voor uw onderneming Proactief omgaan met diversiteit rendeert, maar dit rendement kunt u leiden en plannen. Van charter, over plan tot label, kunt u nieuw talent aanboren, uw medewerkers sterker betrekken en motiveren, de bedrijfscultuur aanscherpen, creativiteit een plaats gunnen die het verdient en toch concreet resultaat boeken. www. diversiteit.irisnet.be R Diversity plans, an essential asset for your company Proactive diversity management pays off, but you can direct and plan the process as you implement the initiative. As you go through the different steps the charter, the plan and the label you can discover new talent, involve and motivate your staff, strengthen your corporate culture and foster the kind of creativity that gets genuine results. R À l initiative du Pacte Territorial pour l emploi, avec le soutien du Fonds Social Européen et de la Région de Bruxelles-Capitale R Een initiatief van het Territoriaal Pact voor werk met steun van het Europees Sociaal Fonds en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest R On the initiative of the Territorial Pact for employment, with the support of the European Social Fund and the Brussels-Capital Region.

Prêt pour plus de diversité dans votre entreprise! Klaar voor ondernemende diversiteit! Get ready for entrepreneurial diversity!

Prêt pour plus de diversité dans votre entreprise! Klaar voor ondernemende diversiteit! Get ready for entrepreneurial diversity! Les plans de diversité, un atout pour votre entreprise R Une gestion proactive de la diversité offre de nombreux avantages à votre entreprise. Encore faut-il pouvoir fixer des objectifs adaptés à vos moyens

Plus en détail

Canadian Worker Co-op Federation Annual General Meeting/Assemblé Générale Annuelle October/Octobre 30, 2015

Canadian Worker Co-op Federation Annual General Meeting/Assemblé Générale Annuelle October/Octobre 30, 2015 Annual General Meeting/Assemblé Générale Annuelle October/Octobre 30, 2015 How can you improve your co-op s bottom line? Comment pouvez-vous améliorer le revenu net de votre coopérative? How can you raise

Plus en détail

90558-CDT-06-L3French page 1 of 10. 90558: Listen to and understand complex spoken French in less familiar contexts

90558-CDT-06-L3French page 1 of 10. 90558: Listen to and understand complex spoken French in less familiar contexts 90558-CDT-06-L3French page 1 of 10 NCEA LEVEL 3: FRENCH CD TRANSCRIPT 2006 90558: Listen to and understand complex spoken French in less familiar contexts New Zealand Qualifications Authority: NCEA French

Plus en détail

CIMESCAUT BRX_20140626_00706_EUR DATE: 26/06/2014 EURONEXT BRUSSELS OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE

CIMESCAUT BRX_20140626_00706_EUR DATE: 26/06/2014 EURONEXT BRUSSELS OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE CORPORATE EVENT NOTICE: OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE CIMESCAUT PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140626_00706_EUR DATE: 26/06/2014 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE La présente Offre constitue

Plus en détail

Garage Vandenplas Leuvensesteenweg 139 3080 Tervuren

Garage Vandenplas Leuvensesteenweg 139 3080 Tervuren Garage Vandenplas Leuvensesteenweg 139 3080 Tervuren Wegenwerken N3 TravauxN3 Roadworks N3 Vanaf 17 maart 2014 worden er op de Leuvensesteenweg tussen Tervuren en Leuven ingrijpende wegenwerken uitgevoerd.

Plus en détail

Organisation de Coopération et de Développement Economiques Organisation for Economic Co-operation and Development. Bil.

Organisation de Coopération et de Développement Economiques Organisation for Economic Co-operation and Development. Bil. A usage officiel/for Official Use C(2006)34 C(2006)34 A usage officiel/for Official Use Organisation de Coopération et de Développement Economiques Organisation for Economic Co-operation and Development

Plus en détail

6. Les désastres environnementaux sont plus fréquents. 7. On ne recycle pas ses déchets ménagers. 8. Il faut prendre une douche au lieu d un bain.

6. Les désastres environnementaux sont plus fréquents. 7. On ne recycle pas ses déchets ménagers. 8. Il faut prendre une douche au lieu d un bain. 1. Notre planète est menacée! 2. Il faut faire quelque chose! 3. On devrait faire quelque chose. 4. Il y a trop de circulation en ville. 5. L air est pollué. 6. Les désastres environnementaux sont plus

Plus en détail

Date: 09/11/15 www.crmconsult.com Version: 2.0

Date: 09/11/15 www.crmconsult.com Version: 2.0 Date: 9/11/2015 contact@crmconsult.fr Page 1 / 10 Table des matières 1 SUGARPSHOP : SCHEMA... 3 2 PRESENTATION... 4 3 SHOPFORCE WITH SCREENSHOTS... 5 3.1 CLIENTS... 5 3.2 ORDERS... 6 4 INSTALLATION...

Plus en détail

Practice Exam Student User Guide

Practice Exam Student User Guide Practice Exam Student User Guide Voir la version française plus bas. 1. Go to http://training.iata.org/signinup 2. Enter your username and password to access your student profile Your profile was created

Plus en détail

Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011.

Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011. Sent: 11 May 2011 10:53 Subject: Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011. I look forward to receiving two signed copies of this letter. Sent: 10

Plus en détail

How to Deposit into Your PlayOLG Account

How to Deposit into Your PlayOLG Account How to Deposit into Your PlayOLG Account Option 1: Deposit with INTERAC Online Option 2: Deposit with a credit card Le texte français suit l'anglais. When you want to purchase lottery products or play

Plus en détail

SABCA Environmental Policy Declaration

SABCA Environmental Policy Declaration SABCA Environmental Policy Declaration We, as SABCA Managing Director and environmental officers, undertake to establish and implement an effective Environmental Management System (EMS) following the ISO

Plus en détail

LA PERSONNE SPÉCIALE

LA PERSONNE SPÉCIALE LA PERSONNE SPÉCIALE These first questions give us some basic information about you. They set the stage and help us to begin to get to know you. 1. Comment tu t appelles? What is your name? Je m appelle

Plus en détail

SGR Services de gestion des risques

SGR Services de gestion des risques Title: Safety Achievement Financial Incentive System (SAFIS) Titre : Système d incitation financière à la sécurité DIRECTIVE Effective / En vigueur: 01/05/2008 Release / Diffusion No. 003 Page 1 of / de

Plus en détail

Conférence «Accords transnationaux d entreprise» «Transnational Company Agreements» Conference

Conférence «Accords transnationaux d entreprise» «Transnational Company Agreements» Conference Conférence «Accords transnationaux d entreprise» «Transnational Company Agreements» Conference 13-14 novembre 2008-13th -14th Novembre 2008 Centre des Congrès, Lyon Le rôle des accords d entreprise transnationaux

Plus en détail

IT & E - Integrated Training & emploi des personnes handicapées en dessin assisté par ordinateur, les détails et graphiques

IT & E - Integrated Training & emploi des personnes handicapées en dessin assisté par ordinateur, les détails et graphiques IT & E - Integrated Training & emploi des personnes handicapées en dessin assisté par ordinateur, les détails et graphiques TR/06/B/P/PP/178009 1 Information sur le projet Titre: Code Projet: Année: 2006

Plus en détail

Stress and Difficulties at School / College

Stress and Difficulties at School / College Stress and Difficulties at School / College This article will deal with the pressures and problems that students face at school and college. It will also discuss the opposite - the positive aspects of

Plus en détail

SENEGAL DIAGNOSTICS DE LA GOUVERNANCE TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

SENEGAL DIAGNOSTICS DE LA GOUVERNANCE TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS SENEGAL DIAGNOSTICS DE LA GOUVERNANCE TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS FOCUS GROUPE: Sociétés Privées qui Utilisent Services de Transport Terrestre et/ou PAD Groupe A Routes et Port Les questions de Sections

Plus en détail

Un ACTIF InConToURnABLE PoUR DEs PARTEnARIATs significatifs. social. An ASSeT To meaningful PARTneRSHIPS

Un ACTIF InConToURnABLE PoUR DEs PARTEnARIATs significatifs. social. An ASSeT To meaningful PARTneRSHIPS Le capital Un ACTIF InConToURnABLE PoUR DEs PARTEnARIATs significatifs social capital An ASSeT To meaningful PARTneRSHIPS Présentation des participants participants presentation Fondation Dufresne et Gauthier

Plus en détail

AWICO instrument pour le bilan de compétences élargie

AWICO instrument pour le bilan de compétences élargie AWICO instrument pour le bilan de compétences élargie No. 2009 LLP-LdV-TOI-2009-164.603 1 Information sur le projet Titre: Code Projet: Année: 2009 Type de Projet: Statut: Accroche marketing: Résumé: Description:

Plus en détail

PROCES-VERBAL DE CONTRÔLE ANTIDOPAGE N d ordre de mission Mission order number

PROCES-VERBAL DE CONTRÔLE ANTIDOPAGE N d ordre de mission Mission order number Athlete Id provided Sexe 1. 0 1. 0 Exemplaire destiné à l Agence française de lutte contre le dopage 229, bd Saint Germain 75007 PARIS Tél. 01.40.62.76.76 Athlete Id provided Sexe 1. 0 1. 0 Exemplaire

Plus en détail

Application Form/ Formulaire de demande

Application Form/ Formulaire de demande Application Form/ Formulaire de demande Ecosystem Approaches to Health: Summer Workshop and Field school Approches écosystémiques de la santé: Atelier intensif et stage d été Please submit your application

Plus en détail

How to Login to Career Page

How to Login to Career Page How to Login to Career Page BASF Canada July 2013 To view this instruction manual in French, please scroll down to page 16 1 Job Postings How to Login/Create your Profile/Sign Up for Job Posting Notifications

Plus en détail

LA TENUE DES RÉUNIONS DES COMMISSIONS DE DISTRICT D AMÉNAGEMENT CONDUCT OF DISTRICT PLANNING COMMISSION MEETINGS

LA TENUE DES RÉUNIONS DES COMMISSIONS DE DISTRICT D AMÉNAGEMENT CONDUCT OF DISTRICT PLANNING COMMISSION MEETINGS CONDUCT OF DISTRICT PLANNING COMMISSION MEETINGS LA TENUE DES RÉUNIONS DES COMMISSIONS DE DISTRICT D AMÉNAGEMENT A Guideline on the Conduct of District Planning Commission Meetings Directive sur la tenue

Plus en détail

L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE SIBELGA ENI-DISTRIGAS

L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE SIBELGA ENI-DISTRIGAS L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE SIBELGA ENI-DISTRIGAS 1 PROJET PROJECT PROJECT Projet consistant à aménager une zone ouverte qui assure la liaison entre l accueil (avec le vestiaire de la direction), les bureaux

Plus en détail

Médicaments approuvés : Les Canadiens veulent y avoir accès sans tarder

Médicaments approuvés : Les Canadiens veulent y avoir accès sans tarder Médicaments approuvés : Les Canadiens veulent y avoir accès sans tarder (Ottawa, Canada Le 17 mars 2008) Selon une enquête menée récemment auprès des citoyens canadiens à l échelle nationale, la grande

Plus en détail

CLUB DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE GADBOIS. Bulletin. Hiver 2013. Newsletter. Adresse postale: 151 rue Atwater C.P. 72129 Montréal, PQ H3J 2Z6

CLUB DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE GADBOIS. Bulletin. Hiver 2013. Newsletter. Adresse postale: 151 rue Atwater C.P. 72129 Montréal, PQ H3J 2Z6 CLUB DE GYMNASTIQUE! Bulletin Hiver 2013 Newsletter Winter 2013 514.872.3043 info@gymgadbois.com Rappel de nos heures d ouverture au club de gym Gadbois: Semaine: 13:30-20:00 Fin de semaine: 9:00-14:00

Plus en détail

eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME

eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME Agenda What do we have today? What are our plans? What needs to be solved! What do we have today?

Plus en détail

GLOBAL COMPACT EXAMPLE

GLOBAL COMPACT EXAMPLE GLOBAL COMPACT EXAMPLE Global Compact Good Practice GROUPE SEB 2004-2005 1/4 FIRM: GROUPE SEB TITLE: GROUPE SEB Purchasing Policy contributing to sustainable development GC PRINCIPLES taken into account:

Plus en détail

Girls and Boys, Women and Men - Filles et garçons, femmes et hommes - respecting differences, promoting equality and sharing responsibility

Girls and Boys, Women and Men - Filles et garçons, femmes et hommes - respecting differences, promoting equality and sharing responsibility Girls and Boys, Women and Men - respecting differences, promoting equality and sharing responsibility Filles et garçons, femmes et hommes - respecter les différences, promouvoir l égalité et partager les

Plus en détail

(Programme de formation pour les parents ~ Training program for parents)

(Programme de formation pour les parents ~ Training program for parents) PODUM-INFO-ACTION (PIA) La «carte routière» pour les parents, sur l éducation en langue française en Ontario A «road map» for parents, on French-language education in Ontario (Programme de formation pour

Plus en détail

DK6000. Quick Start Guide for Suppliers. March 2015 V1.1 0 /

DK6000. Quick Start Guide for Suppliers. March 2015 V1.1 0 / DK6000 Quick Start Guide for Suppliers March 2015 V1.1 0 / LOGIN Change the language Contact Us Your Username is Case Sensitive If you ve forgotten your password, do not try several time, just enter your

Plus en détail

Photo Manipulations in the 2011 CES

Photo Manipulations in the 2011 CES Canadian Election Study Methodological Briefs Methodological Brief #2013-A Photo Manipulations in the 2011 CES Patrick Fournier, Université de Montréal Stuart Soroka, McGill University Fred Cutler, University

Plus en détail

Formation en conduite et gestion de projets. Renforcer les capacités des syndicats en Europe

Formation en conduite et gestion de projets. Renforcer les capacités des syndicats en Europe Formation en conduite et gestion de projets Renforcer les capacités des syndicats en Europe Pourquoi la gestion de projets? Le département Formation de l Institut syndical européen (ETUI, European Trade

Plus en détail

BOURSE DU FONDS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE DE L INSTITUT D ETUDES POLITIQUES DE RENNES

BOURSE DU FONDS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE DE L INSTITUT D ETUDES POLITIQUES DE RENNES Institut d Etudes Politiques de Rennes Service des Relations Internationales 104 Bd de la Duchesse Anne 35700 Rennes France Tél : + 33 2 99 84 39 18 Fax : + 33 2 99 84 39 50 BOURSE DU FONDS DE SOLIDARITE

Plus en détail

Annonce de voyage Concerne les voyages en Suisse par les transports publics Utilisation d un véhicule privé La demande d utilisation d un véhicule

Annonce de voyage Concerne les voyages en Suisse par les transports publics Utilisation d un véhicule privé La demande d utilisation d un véhicule Annonce de voyage Concerne les voyages en Suisse par les transports publics Utilisation d un véhicule privé La demande d utilisation d un véhicule privée ne doit plus être utilisée. Elle est remplacée

Plus en détail

ICH Q8, Q9 and Q10. Krishnan R. Tirunellai, Ph. D. Bureau of Pharmaceutical Sciences Therapeutic Products Directorate Health Canada December 4, 2008

ICH Q8, Q9 and Q10. Krishnan R. Tirunellai, Ph. D. Bureau of Pharmaceutical Sciences Therapeutic Products Directorate Health Canada December 4, 2008 ICH Q8, Q9 and Q10 An Opportunity to Build Quality into Product Krishnan R. Tirunellai, Ph. D. Bureau of Pharmaceutical Sciences Therapeutic Products Directorate Health Canada December 4, 2008 Sequence

Plus en détail

RESULTING FROM THE ANTI-SEMITIC LEGISLATION IN FORCE DURING THE OCCUPATION. (Decree 99-778 of September 10, 1999) QUESTIONNAIRE. Family Name...

RESULTING FROM THE ANTI-SEMITIC LEGISLATION IN FORCE DURING THE OCCUPATION. (Decree 99-778 of September 10, 1999) QUESTIONNAIRE. Family Name... COMMISSION FOR THE COMPENSATION OF VICTIMS OF SPOLIATION RESULTING FROM THE ANTI-SEMITIC LEGISLATION IN FORCE DURING THE OCCUPATION (Decree 99-778 of September 10, 1999) Case Number : (to remind in all

Plus en détail

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Ce manuel est écrit pour les utilisateurs qui font déjà configurer un compte de courrier électronique dans Mozilla Thunderbird et

Plus en détail

Smile Mobile Dashboard

Smile Mobile Dashboard Smile Mobile Dashboard 1. Magento Extension The iphone and Android applications require access to data from your Magento store. This data is provided through an extension, available on Magento Connect

Plus en détail

Animation de la démarche Santé et Sécurité au Travail pour Les Crudettes SAS

Animation de la démarche Santé et Sécurité au Travail pour Les Crudettes SAS MINISTERE DE L AGRICULTURE LES CRUDETTES SAS www.lescrudettes.com MÉMOIRE DE FIN D ÉTUDES présenté pour l obtention du diplôme d ingénieur agronome spécialisation : Agro-alimentaire option : QUALI-RISQUES

Plus en détail

SAP SNC. Guide. Alertes/Alert - Edition 1. Direction des Achats/Ph.Longuet Date: 22/11/11

SAP SNC. Guide. Alertes/Alert - Edition 1. Direction des Achats/Ph.Longuet Date: 22/11/11 SAP SNC Guide Alertes/Alert - Edition 1 Direction des Achats/Ph.Longuet Date: 22/11/11 SAP SNC Alert on SAP SNC SAP SNC Alerts Definition An «alerts» is an event, created by SAP SNC according to the updates

Plus en détail

Florida International University. Department of Modern Languages. FRENCH I Summer A Term 2014 FRE 1130 - U01A

Florida International University. Department of Modern Languages. FRENCH I Summer A Term 2014 FRE 1130 - U01A Florida International University Department of Modern Languages FRENCH I Summer A Term 2014 FRE 1130 - U01A Class time: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday; 6:20 P.M. - 9:00 P.M. Instructors: Prof. Jean-Robert

Plus en détail

2012, EUROPEEN YEAR FOR ACTIVE AGEING 2012, ANNEE EUROPEENNE DU VIEILLISSEMENT ACTIF

2012, EUROPEEN YEAR FOR ACTIVE AGEING 2012, ANNEE EUROPEENNE DU VIEILLISSEMENT ACTIF 2012, EUROPEEN YEAR FOR ACTIVE AGEING 2012, ANNEE EUROPEENNE DU VIEILLISSEMENT ACTIF Kick off transnational project meeting June 6 & 7th 2011 6 et 7 Juin 2011 CERGY/ VAL D OISE Monday june 6th morning

Plus en détail

2 players Ages 8+ Note: Please keep these instructions for future reference. WARNING. CHOKING HAZARD. Small parts. Not for children under 3 years.

2 players Ages 8+ Note: Please keep these instructions for future reference. WARNING. CHOKING HAZARD. Small parts. Not for children under 3 years. Linja Game Rules 2 players Ages 8+ Published under license from FoxMind Games NV, by: FoxMind Games BV Stadhouderskade 125hs Amsterdam, The Netherlands Distribution in North America: FoxMind USA 2710 Thomes

Plus en détail

Les licences Creative Commons expliquées aux élèves

Les licences Creative Commons expliquées aux élèves Les licences Creative Commons expliquées aux élèves Source du document : http://framablog.org/index.php/post/2008/03/11/education-b2i-creative-commons Diapo 1 Creative Commons presents : Sharing Creative

Plus en détail

QUESTIONNAIRE DU PARTICIPANT

QUESTIONNAIRE DU PARTICIPANT QUESTIONNAIRE DU PARTICIPANT NOMS: PRÉNOM: DATE DE NAISSANCE: LIEU DE NAISSANCE: ADRESSE: TÉLÉPHONE FIXE: PORTABLE: COURRIER ÉLECTRONIQUE: PERSONNE À CONTACTER EN ESPAGNE EN CAS D URGENCE: TÉLÉPHONE EN

Plus en détail

ALGORITHMIQUE - 3èME édition - COURS AVEC 957 EXERCICES ET 158 PROBLèMES FROM DUNOD

ALGORITHMIQUE - 3èME édition - COURS AVEC 957 EXERCICES ET 158 PROBLèMES FROM DUNOD Read Online and Download Ebook ALGORITHMIQUE - 3èME édition - COURS AVEC 957 EXERCICES ET 158 PROBLèMES FROM DUNOD DOWNLOAD EBOOK : ALGORITHMIQUE - 3èME édition - COURS AVEC 957 Click link bellow and free

Plus en détail

Réussir en Afrique. Travaillons main dans la main à la réussite de vos investissements en Afrique.

Réussir en Afrique. Travaillons main dans la main à la réussite de vos investissements en Afrique. Réussir en Afrique Travaillons main dans la main à la réussite de vos investissements en Afrique. 1 2 Le Cabinet CBI, dirigé par Ousmane H. Guedi vous accompagne dans votre conquête du marché africain,

Plus en détail

2011 Simplified Federal Child Support Tables

2011 Simplified Federal Child Support Tables 2011 Simplified Federal Child Support Tables These Simplified Tables are based on the updated Federal Child Support Tables that came into force on December 31, 2011. There are two Simplified Tables for

Plus en détail

Présentation de la Boîte à Outiles du IOMC pour la Prise de Décisions sur la Gestion de produits Chimiques

Présentation de la Boîte à Outiles du IOMC pour la Prise de Décisions sur la Gestion de produits Chimiques Le projet est Présentation de la Boîte à Outiles du IOMC pour la Prise de Décisions sur la Gestion de produits Chimiques Mars 2015 Programme inter-organisations pour la gestion rationnelle des produits

Plus en détail

Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com. Version 2010. Manuel Utilisateur

Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com. Version 2010. Manuel Utilisateur Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com Version 2010 Manuel Utilisateur Access to M2Msoft customer support portal, mgl.m2msoft.com, 2010 release. User manual

Plus en détail

calls.paris-neuroscience.fr Tutoriel pour Candidatures en ligne *** Online Applications Tutorial

calls.paris-neuroscience.fr Tutoriel pour Candidatures en ligne *** Online Applications Tutorial calls.paris-neuroscience.fr Tutoriel pour Candidatures en ligne Online Applications Tutorial 1/4 Pour postuler aux Appels d Offres de l ENP, vous devez aller sur la plateforme : calls.parisneuroscience.fr.

Plus en détail

companies FEDERAL BILINGUAL VET DIPLOMA IN COMMERCE May 30th, 2013 Département de la solidarité et de l'emploi

companies FEDERAL BILINGUAL VET DIPLOMA IN COMMERCE May 30th, 2013 Département de la solidarité et de l'emploi FEDERAL BILINGUAL VET DIPLOMA IN COMMERCE A new offer adapted to English speaking companies May 30th, 2013 19.06.2013 - Page 1 SWISS PILOT PROJECT DEVELOPED IN GENEVE Project from the Swiss Confederation

Plus en détail

ILLETTRISME : DU REPERAGE AU PARCOURS PERSONNALISE

ILLETTRISME : DU REPERAGE AU PARCOURS PERSONNALISE ATELIER GRUNDTVIG ILLETTRISME : DU REPERAGE AU PARCOURS PERSONNALISE Contenu de l'atelier Thème - Comment passer du repérage à une entrée en formation? Mesure de l'illettrisme, contexte, statistiques et

Plus en détail

Experiences TCM QUALITY MARK. Project management Management systems ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000

Experiences TCM QUALITY MARK. Project management Management systems ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 TCM QUALITY MARK Jean-Marc Bachelet Tocema Europe workshop 4 Project management Management systems ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 + lead auditors for certification bodies Experiences Private and state companies,

Plus en détail

CANDIDATURES ARTISTES / ARTIST APPLICATION FORM : BABEL MED MUSIC 2015 BP 30025

CANDIDATURES ARTISTES / ARTIST APPLICATION FORM : BABEL MED MUSIC 2015 BP 30025 DATE LIMITE DE DEPOT : SUBMISSION DEADLINE : LES CANDIDATS SERONT INFORMES DE LA DECISION DU C TE DE PROGRAMATION A PARTIR DU : CANDIDATES WILL BE INFORMED OF THE PROGRAMATION TEAM DECISION AFTER : 14

Plus en détail

Design and creativity in French national and regional policies

Design and creativity in French national and regional policies Design and creativity in French national and regional policies p.01 15-06-09 French Innovation policy Distinction between technological innovation and non-technological innovation (including design) French

Plus en détail

Photo: Sgt Serge Gouin, Rideau Hall Her Majesty The Queen in Right of Canada represented by the Office of the Secretary to the Governor General

Photo: Sgt Serge Gouin, Rideau Hall Her Majesty The Queen in Right of Canada represented by the Office of the Secretary to the Governor General As the father of five children and the grandfather of ten grandchildren, family is especially important to me. I am therefore very pleased to mark National Foster Family Week. Families, whatever their

Plus en détail

Solution d hébergement de "SWIFTAlliance ENTRY R7" Politique de Sauvegarde et de Restauration

Solution d hébergement de SWIFTAlliance ENTRY R7 Politique de Sauvegarde et de Restauration Solution d hébergement de "SWIFTAlliance ENTRY R7" Politique de Sauvegarde et de Restauration Avril 2012 I- Introduction Le présent document présente la politique de sauvegarde et de restauration à adopter

Plus en détail

FORMATION CONTINUE en Français Langue Étrangère

FORMATION CONTINUE en Français Langue Étrangère Francés y inglés / Francese e inglese / Französisch und englischem FORMATION CONTINUE en Français Langue Étrangère L EFI, située au cœur de Paris, dans le Marais, est à proximité des principales lignes

Plus en détail

LA FORMATION SYNDICALE DE L AFPC DANS LA RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE

LA FORMATION SYNDICALE DE L AFPC DANS LA RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE LA FORMATION SYNDICALE DE L AFPC DANS LA RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE Descriptifs des cours offerts à l hiver 2015 L ABC du syndicat (cours de deux jours) Ce cours est la pierre angulaire du programme

Plus en détail

Haslingden High School French Y8 Block C Set 1 HOMEWORK BOOKLET

Haslingden High School French Y8 Block C Set 1 HOMEWORK BOOKLET Haslingden High School French Y8 Block C Set 1 HOMEWORK BOOKLET Name: Form: Subject Teacher: Date Given: Date to Hand in: Level: Effort: House Points: Comment: Target: Parent / Guardian Comment: Complete

Plus en détail

Guide à l usage des conférenciers (-ières) et des président(e)s de séance de TCPM2013 1

Guide à l usage des conférenciers (-ières) et des président(e)s de séance de TCPM2013 1 [AN ENGLISH VERSION FOLLOWS] Guide à l usage des conférenciers (-ières) et des président(e)s de séance de TCPM2013 1 Conférenciers (- ières) 1) Les communications en séances régulières ont une durée de

Plus en détail

L intégration socioscolaire des jeunes Québécois d origine chinoise : le rôle des écoles ethniques complémentaires

L intégration socioscolaire des jeunes Québécois d origine chinoise : le rôle des écoles ethniques complémentaires L intégration socioscolaire des jeunes Québécois d origine chinoise : le rôle des écoles ethniques complémentaires Ming Sun Université de Montréal Haï Thach École Chinoise (Mandarin) de Montréal Introduction

Plus en détail

Section B: Receiving and Reviewing the Technician Inspection Report & Claims Decision Process

Section B: Receiving and Reviewing the Technician Inspection Report & Claims Decision Process Phoenix A.M.D. International Inc. - Claim Procedures, Timelines & Expectations Timelines & Expectations 1. All telephone messages and e-mail correspondence is to be handled and responded back to you within

Plus en détail

Session Printemps 2015 -- Spring Session 2015 Deux endroits pour apprendre le Tango avec des spécialistes. Two places to learn Tango with specialists.

Session Printemps 2015 -- Spring Session 2015 Deux endroits pour apprendre le Tango avec des spécialistes. Two places to learn Tango with specialists. St-Laurent ----- Rive Nord Session Printemps 2015 -- Spring Session 2015 Deux endroits pour apprendre le Tango avec des spécialistes. Two places to learn Tango with specialists. Une équipe de professeurs,

Plus en détail

Echanger entre chercheur d emploi / employeur sur un petit boulot : poser des questions / fournir des informations précises

Echanger entre chercheur d emploi / employeur sur un petit boulot : poser des questions / fournir des informations précises Séance 5 : fiche objectif - Niveau visé : A2+ B1 Résumé du scénario en cours: dans cette séquence les élèves sont mis dans la situation d un jeune anglophone qui cherche un petit boulot. Les pages 20 et

Plus en détail

MOVILISE-Le cours en anglais pour les hommes de sport sportsman par l usage des methodes nouvelles

MOVILISE-Le cours en anglais pour les hommes de sport sportsman par l usage des methodes nouvelles MOVILISE-Le cours en anglais pour les hommes de sport sportsman par l usage des methodes nouvelles 2009-1-TR1-LEO05-08709 1 Information sur le projet Titre: Code Projet: Année: 2009 Type de Projet: Statut:

Plus en détail

Me Mandessi Bell Evelyne. www.ohadalegis.com. Avocat - Consultante. 2013. Tous droits réservés

Me Mandessi Bell Evelyne. www.ohadalegis.com. Avocat - Consultante. 2013. Tous droits réservés Me Mandessi Bell Evelyne Avocat - Consultante www.ohadalegis.com 2013. Tous droits réservés Version française du Kit, à partir de la p. 3. Sommaire p. 6. Version anglaise du Kit, à partir de la p. 110.

Plus en détail

How to be a global leader in innovation?

How to be a global leader in innovation? How to be a global leader in innovation? 2014-03-17 / Rybinsk Marc Sorel Safran Country delegate /01/ Innovation : a leverage to create value 1 / 2014-01-30/ Moscou / Kondratieff A REAL NEED FOR INNOVATION

Plus en détail

C est quoi, Facebook?

C est quoi, Facebook? C est quoi, Facebook? aujourd hui l un des sites Internet les plus visités au monde. Si tu as plus de 13 ans, tu fais peut-être partie des 750 millions de personnes dans le monde qui ont une page Facebook?

Plus en détail

WEDNESDAY, 11 MAY 1.30 PM 2.30 PM. Date of birth Day Month Year Scottish candidate number

WEDNESDAY, 11 MAY 1.30 PM 2.30 PM. Date of birth Day Month Year Scottish candidate number FOR OFFICIAL USE C Total 000/403 NATIONAL QUALIFICATIONS 0 WEDNESDAY, MAY.30 PM.30 PM FRENCH STANDARD GRADE Credit Level Reading Fill in these boxes and read what is printed below. Full name of centre

Plus en détail

APPLICATION FORM / FORMULAIRE DE CANDIDATURE

APPLICATION FORM / FORMULAIRE DE CANDIDATURE COUNCIL OF EUROPE TRAINING PROGRAMME FOR EDUCATION PROFESSIONALS PROGRAMME DE FORMATION DU CONSEIL DE L EUROPE POUR LES PROFESSIONNELS DE L EDUCATION APPLICATION FORM / FORMULAIRE DE CANDIDATURE This form

Plus en détail

DICTIONNAIRE DE SPIRITUALITé ASCéTIQUE ET MYSTIQUE : DOCTRINE ET HISTOIRE...

DICTIONNAIRE DE SPIRITUALITé ASCéTIQUE ET MYSTIQUE : DOCTRINE ET HISTOIRE... Read Online and Download Ebook DICTIONNAIRE DE SPIRITUALITé ASCéTIQUE ET MYSTIQUE : DOCTRINE ET HISTOIRE... DOWNLOAD EBOOK : DICTIONNAIRE DE SPIRITUALITé ASCéTIQUE ET Click link bellow and free register

Plus en détail

Guide d'installation et Présentation de l'application Collecteur de données du «ColloidGen II» http://www.colloidgen.com

Guide d'installation et Présentation de l'application Collecteur de données du «ColloidGen II» http://www.colloidgen.com Guide d'installation et Présentation de l'application Collecteur de données du «ColloidGen II» http://www.colloidgen.com Installation and Overview Guide of Collector data Application for the "ColloidGen

Plus en détail

Memorandum 15:17. Date: June 25, 2015. Presidents and Administrative Officers Local, Provincial and Federated Associations

Memorandum 15:17. Date: June 25, 2015. Presidents and Administrative Officers Local, Provincial and Federated Associations Memorandum 15:17 Date: June 25, 2015 To: From: Re: Presidents and Administrative Officers Local, Provincial and Federated Associations David Robinson, Executive Director Vacancy on Equity Committee CAUT

Plus en détail

THE EVOLUTION OF CONTENT CONSUMPTION ON MOBILE AND TABLETS

THE EVOLUTION OF CONTENT CONSUMPTION ON MOBILE AND TABLETS THE EVOLUTION OF CONTENT CONSUMPTION ON MOBILE AND TABLETS OPPA investigated in March 2013 its members, in order to design a clear picture of the traffic on all devices, browsers and apps. One year later

Plus en détail

Flexible, professionnelle et moderne Une gestion immobilière proche de vous. Flexible, professional and modern A property management close to you

Flexible, professionnelle et moderne Une gestion immobilière proche de vous. Flexible, professional and modern A property management close to you 1 Flexible, professionnelle et moderne Une gestion immobilière proche de vous Flexible, professional and modern A property management close to you Gestion Immobilière Property Management 2 L ENTREPRISE

Plus en détail

BUSINESSVALUATOR. Management presentation

BUSINESSVALUATOR. Management presentation BUSINESSVALUATOR Management presentation English pages 2 to 12, French pages 13 to 23 Jean-Marc Bogenmann Designer of BusinessValuator Accredited consultant in business transfer jeanmarcbogenmann@iib.ws

Plus en détail

EN UNE PAGE PLAN STRATÉGIQUE

EN UNE PAGE PLAN STRATÉGIQUE EN UNE PAGE PLAN STRATÉGIQUE PLAN STRATÉGIQUE EN UNE PAGE Nom de l entreprise Votre nom Date VALEUR PRINCIPALES/CROYANCES (Devrait/Devrait pas) RAISON (Pourquoi) OBJECTIFS (- AN) (Où) BUT ( AN) (Quoi)

Plus en détail

Thyroid Scan. To Prepare

Thyroid Scan. To Prepare Thyroid Scan A thyroid scan checks your thyroid gland for problems. The thyroid gland is located in your neck. It speeds up or slows down most body functions. You will be asked to swallow a pill that contains

Plus en détail

Marketing Régional et Mondial Copyright 2015 Miami Association of Realtors

Marketing Régional et Mondial Copyright 2015 Miami Association of Realtors MLS - Local and Global Marketing Marketing Régional et Mondial Copyright 2015 Miami Association of Realtors Teresa King Kinney CEO Miami Association of Realtors Miami Association of Realtors 40,000 Members

Plus en détail

Master de sociologie : double diplôme possible

Master de sociologie : double diplôme possible Master de sociologie : double diplôme possible Parcours du master «changements sociaux en Europe» en partenariat avec l Université de Vienne Version française Information générale Les étudiants s inscrivent

Plus en détail

EN/FR. Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3229 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 11 March 2013 7342/13

EN/FR. Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3229 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 11 March 2013 7342/13 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3229 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 11 March 2013 7342/13 TRANS 106 INFORMATION NOTE from: General Secretariat to: Council

Plus en détail

Mangeons! How to play:

Mangeons! How to play: Mangeons! Object of the game: To be the first one to fill your plate with all the food groups, a beverage, and a dessert (The players will try to collect all four food group cards, then a dessert card.)

Plus en détail

French 2208A. French for Healthcare Le français de la santé

French 2208A. French for Healthcare Le français de la santé French 2208A French for Healthcare Le français de la santé Professeur : Heures de bureau : Olga Kharytonava disponible tous les jours par courriel, sauf le week-end. Préalable - Fr 1900 E ou Fr 1910, ou

Plus en détail

DOUZIÈME CONFÉRENCE DE NAVIGATION AÉRIENNE

DOUZIÈME CONFÉRENCE DE NAVIGATION AÉRIENNE Organisation de l aviation civile internationale NOTE DE TRAVAIL AN-Conf/12-WP/77 10/10/12 DOUZIÈME CONFÉRENCE DE NAVIGATION AÉRIENNE Montréal, 19 30 novembre 2012 Point 6 : Direction future 6.1 : Plans

Plus en détail

Rational Team Concert

Rational Team Concert Une gestion de projet agile avec Rational Team Concert Samira Bataouche Consultante, IBM Rational France 1 SCRUM en Bref Events Artifacts Development Team Source: Scrum Handbook 06 Décembre 2012 Agilité?

Plus en détail

Loi sur le point de service principal du gouvernement du Canada en cas de décès

Loi sur le point de service principal du gouvernement du Canada en cas de décès CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Main Point of Contact with the Government of Canada in case of Death Act Loi sur le point de service principal du gouvernement du Canada en cas de décès S.C. 2015, c.

Plus en détail

BABEL MED MUSIC 29-31 MARS / MARCH 2012 CANDIDATURES ARTISTES / ARTIST S APPLICATION FORM BABEL 2012

BABEL MED MUSIC 29-31 MARS / MARCH 2012 CANDIDATURES ARTISTES / ARTIST S APPLICATION FORM BABEL 2012 BABEL MED MUSIC 29-31 MARS / MARCH 2012 CANDIDATURES ARTISTES / ARTIST S APPLICATION FORM BABEL 2012 DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES SUBMISSION DEADLINE LES CANDIDATS SERONT INFORMES DE LA DECISION

Plus en détail

BABEL MED MUSIC 24 > 26 MARS MARCH 2011 CANDIDATURES ARTISTES ARTIST S APPLICATION FORM FORUM DES MUSIQUES DU MONDE / WORLD MUSIC FORUM

BABEL MED MUSIC 24 > 26 MARS MARCH 2011 CANDIDATURES ARTISTES ARTIST S APPLICATION FORM FORUM DES MUSIQUES DU MONDE / WORLD MUSIC FORUM BABEL MED MUSIC FORUM DES MUSIQUES DU MONDE / WORLD MUSIC FORUM 24 > 26 MARS MARCH 2011 CANDIDATURES ARTISTES ARTIST S APPLICATION FORM CANDIDATURES ARTISTES / ARTIST S APPLICATION FORM DATE LIMITE DE

Plus en détail

Audio and Web Conferencing services. Orange Business Services. Web Conferencing

Audio and Web Conferencing services. Orange Business Services. Web Conferencing Audio and Web Conferencing services Orange Business Services Web Conferencing web conferencing completely integrated audio and web services conference availability 24hrs/7days up to 100 participants complete

Plus en détail

French near future battleships

French near future battleships Worksheet Exercise 1 Write four Xs. Do not show your partner. First time: find your partner s Xs: Nous allons jouer au foot. Second time: find your partner s Xs: Nous allons jouer au foot? jouer au foot.

Plus en détail

Compléter le formulaire «Demande de participation» et l envoyer aux bureaux de SGC* à l adresse suivante :

Compléter le formulaire «Demande de participation» et l envoyer aux bureaux de SGC* à l adresse suivante : FOIRE AUX QUESTIONS COMMENT ADHÉRER? Compléter le formulaire «Demande de participation» et l envoyer aux bureaux de SGC* à l adresse suivante : 275, boul des Braves Bureau 310 Terrebonne (Qc) J6W 3H6 La

Plus en détail

How to Manage My Own Skills

How to Manage My Own Skills How to Manage My Own Skills BG/06/B/F/PP - 166001 http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3541 1 Information sur le projet Titre: How to Manage My Own Skills Code Projet: BG/06/B/F/PP - 166001

Plus en détail

openoffice 40 manual

openoffice 40 manual openoffice 40 manual Print and Online Should you be particular with knowing everything concerning this openoffice 40 manual, you have to look for these details. OPENOFFICE 40 MANUAL Here are one of the

Plus en détail

GCSE Bitesize Controlled Assessment

GCSE Bitesize Controlled Assessment GCSE Bitesize Controlled Assessment Model 2 (for A/A* grade) Question 4 Subject: Topic: French Speaking In this document you will find practical help on how to improve your grade. Before you start working

Plus en détail

Programme Intégré de Formation des Formateurs (PRIFF) Appel à candidature. Formation des enseignants PES- d anglais

Programme Intégré de Formation des Formateurs (PRIFF) Appel à candidature. Formation des enseignants PES- d anglais REPUBLIQUE TUNISIENNE Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Programme Intégré de Formation des Formateurs (PRIFF) Appel à candidature Formation des enseignants PES- d anglais

Plus en détail

FEE SCHEDULE / BARÈME DES FRAIS

FEE SCHEDULE / BARÈME DES FRAIS Titre : Lunettes prescrites Effective / En vigueur: 01/01/2015 Release / Diffusion No. 013 Page 1 of / de 5 GLOSSARY WorkSafeNB means the Workplace Health, Safety and Compensation Commission or "the Commission"

Plus en détail