FTMT NTA AIiI.ÎSONAINA Ni TTYORIA}IBE. ffipffi,w!'ffi;tr;[ffimffi"9 ffiif;* REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN-DALANA VOALOHANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "FTMT NTA AIiI.ÎSONAINA Ni TTYORIA}IBE. ffipffi,w!'ffi;tr;[ffimffi"9 ffiif;* REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN-DALANA VOALOHANY"

Transcription

1 T " Ël ffipffi,w!'ffi;tr;[ffimffi"9 ffiif;* REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN-DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVOR IANA ARA.POTOANA VOALOHANY TAONA 20'14 DIRECTION DE LA LEGISLATION SERVICE DES PROCES-VERBAUX ET DES COMPTES-RENDUS ANALYTIQUES FTMT NTA AIiI.ÎSONAINA Ni TTYORIA}IBE TAHARANA FAHA-24 Fivoriana faha-6 Natao ny Zoma 76 May Tolak'andro -

2 FOTOPOTOTRY NY FIVORIANA Natao ny Zoma 16 May Tolak andro - Pejy - Fitohizan ny fivoriana Fiantsoana anarana Famakiana ny tatitra Fanamarihana na fanitsiana ny tatitra Adihevitra ankapobeny Fiatoan ny fivoriana... 42

3 1 FIVORIAMBE FILOHA: Andriamatoa RAKOTOMAMONJY Jean Max MPITANTSORATRA: Andriamatoa isany: - MAHAZOASY Mananjara Freddie Richard - LIAHOSOA Malement FOTOANA: Zoma 16 May 2014, tamin ny 2 ora sy 40 minitra, tolak andro. FANDAHARAM-POTOANA: Fandinihana sy fandraisana fanapahan-kevitra amin ny tolopehin-kevitra momba ny ady amin ny tsy fandriampahalemana misy eto Madagasikara, indrindra any Atsimon ny Nosy Fitohizan ny fivoriana - -Lakolosy- Andriamatoa isany mpiara-mikambana ato amin ny Birao Maharitry ny Antenimierampirenena, Ianareo Solombavambahoaka Filohan ny Vaomiera Maharitra ato amin ny Antenimierampirenena, Ianareo, rahalahy sy anabavy, Solombavambahoaka namana. Tompokolahy sy Tompokovavy. Mitohy ny fivoriantsika, sady miarahaba antsika Solombavambahoaka tonga manatrika izao fivoriambe izao. Alohan ny hirosoana amin ny votoatin-draharaha dia iangaviana ny mpitantsoratra hanao ny fiantsoana anarana Fiantsoana anarana - Andriamatoa MAHAZOASY Mananjara Freddie Richard Miarahaba antsika Solombavambahoaka namana rehetra. ABDILLAH ALIDY Bin Soufou.. ZAFIMAHATRATRA Abel.

4 2 Andriamatoa Filoha, 56 no isan ny Solombavambahoaka tonga ato amin ny Antenimierampirenena, amin izao fotoana izao. Misaotra anao, Andriamatoa Mpitantsoratra, nanao ny fiantsoana anarana. Amin ny lisitra eto am-pelatanako dia misy Solombavambahoaka 31 no nahatonga fialantsiny. Koa raha sitratsika dia hiroso amin ny fandaharam-potoana isika. Ny fandaharam-potoanantsika amin izao tolak andron ny Zoma faha-16 may 2014 izao, dia fivoriambe handinihana sy handraisana fanapahan-kevitra mikasika ny tolo-pehin-kevitra momba ny ady amin ny tsy fandriampahalemana misy eto Madagasikara, indrindra any Atsimon ny Nosy. Niasa moa ny Commission ad hoc ; koa heveriko angamba, fa ny fomba tokony ataontsika dia tohizana aloha ny commission plénière hanaovan ny Commission ad hoc tatitra. Rehefa vita izay dia hovohantsika ny varavarana ho amin ny «séance plénière» handehanan ny adihevitra. Aorian izay isika mandray fanapahan-kevitra. Tsy izay? Koa miangavy anareo mpanao gazety, Tompoko, hisintona kely ao anatin ny fotoana tsy ho ela. Andriamatoa MARA Niarisy Eny amin ny tableau de séance ary hitan ny rehetra izany na mpanao gazety koa aza, fa séance plénière no misoratra ao. Koa ny famakiana an ity, Andriamatoa Filoha, dia tsy confidentiel intsony. Sao dia manjary tsy mety amin ny asa fanaovana gazety izany. Alefaso eto izy ireo hanatrika, fa séance plénière no hataontsika izao; mandeha amin ny vote isika rehefa avy eo. Sokafy ary ny varavarana. Andriamatoa MARA Niarisy Io indray na mikatona dia afaka miditra ihany ry zareo; tsy maninona. Aleo sokafana amin ny maha- séance plènière azy. Sokafy ny varavarana dia ampandrosoy ry zareo.

5 3 Andriamatoa MARA Niarisy Andriamatoa Filoha, amin ilay tatitra dia nampanao multiplication izahay omaly, ka tokony hozaraina amin ny Solombavambahoaka izany, mba hovakiana rehefa avy eo. Efa nahazo? Maro no mbola tsy nahazo. Zarao ary ilay izy. Alaina dia zaraina eto ilay tatitra. Hiroso izany isika, ka ny fandaharam-potoanantsika dia fivoriambe handinihana sy handraisana fanapahan-kevitra mikasika ny tolo-pehin-kevitra momba ny ady amin ny tsy fandriampahalemana misy eto Madagasikara, indrindra any Atsimon ny Nosy. Ny marainan ny Alakamisy faha-15 May 2014, teo moa dia nisy ny fivorian ny Vaomiera Itambarambe, nanoritsoritana sy niandian-kevitra amin ireo olana mitranga vokatr ity tsy fandriampahalemana misy eto amintsika ity. Notapahana tamin io fivorian ny Vaomiera Itambarambe io fa hisy ny Vaomiera Manokana na Commission ad hoc, handrafitra ny fehin-kevitra niainga tamin ireo hevi-dehibe nivoaka tamin io fivorian ny Vaomiera Itambarambe io. Vita soa aman-tsara ny asan izany Vaomiera Manokana izany; koa izao aroso eto amin ny fivoriambe izao handraisantsika fanapahan-kevitra farany. Koa iangaviantsika ny Mpampakatenin io Vaomiera Manokana io, hamaky ny tatitry ny asan izy ireo sy ireo tolo-pehin-kevitra. Miangavy am-panajana ny Mpampakateny. Miangavy antsika hizara ny tatitra am-pahanginana, Tompoko, azafady indrindra Famakiana ny tatitra - Andriamatoa LIAHOSOA Malement Andriamatoa Filoha, Ho antsika namana Solombavambahoaka rehetra. Toy izao ny tatitra avy amin ny Vaomiera Manokana, izay natsangantsika omaly. Nivory ny Alakamisy faha-15 May 2014, tamin ny 4 ora sy 30 minitra, tolak andro, ny Vaomiera Manokana namolavola ny Tolo-pehin-kevitra mikasika ny ady atao amin ny tsy fandriampahalemana. Andriamatoa Mara NIARISY, Filoha no nitarika ny fivoriana. Ireto avy ireo Mpikambana tonga nanatrika ny fivoriana: Ramatoa sy Andriamatoa isany: 1. NIARISY Mara 2. RAKOTOMALALA Lucien 3. TOVONAY 4. MARORIKY

6 5. HANITRINIAINA Mamy Armand 6. RANDRIANANDRIAMATOAVINA J.Martin 7. RABENIRINA J.René 8. RANDRIANANDRAINA Théophile 9. RANDRIANOELINA Razafimahefa 10. RANDRIAMANDIMBISOA Felix 11. LIAHOSOA Malement 12. BEHAVANA Raveloarivonjy 13. ELITAFA Basile 14. RATOVOSON Manoelina Hery 15. ANDRIAMBOAVONJY Nantenaina 16. DINAH Romuald 17. Angèle Solange 18. MAHAZOASY Mananjara Freddie Richard 4 Rehefa avy niarahaba ny mpivory, Andriamatoa Filoha, dia namariparitra ny fomba hamolavolana ity Tolo-pehin-kevitra mikasika ny ady atao amin ny tsy fandriampahalemana ity. Rehefa izany dia niroso tamin ny adihevitra ny mpivory. Nanontany ny mpivory, Andriamatoa Filoha, mikasika ny fandrafetana ny hevitra. Nisy nandroso soso-kevitra hizarana telo ireo fepetra raisina ao anatin ny Tolo-pehin-kevitra, arakaraky ny fahamaizana (urgence) dia ny à court terme, à moyen terme ary ny à long terme. Nisy koa ny nanamarika, fa voakasik ity tsy fandriampahalemana ity avokoa ny Faritra rehetra eto Madagasikara, indrindra ny any atsimo, ka hozaraina faritra telo izany: Faritra Atsimo, Faritra Afovoany ary ny Faritra Avaratra. Ny Faritra Atsimo no tena laharam-pahamehana amin izany, ny any Avaratra dia resaka Foroche ary ny Faritra Afovoany dia fanendahana sy fanafihana mitam-piadiana. Raha momba ny any Atsimo dia efa nandefasana mpitandro filamaninana. Mety hilamina izany ato ho ato, saingy mety hirongatra indray any amin ny toeran-kafa, ka mety ho lany andro ity Tolo-pehin-kevitra ity. Efa nisy rafitra napetraky ny Fanjakana any Atsimo, nefa tsy nampiasainy izany, isika izao dia mamelona lakolosy hanairana azy. Nanolotra soso-kevitra ny mpivory amin ny hangatahana fanampiana amin ny fianakaviam-be iraisam-pirenena, hiatrehana ny tsy fandriampahalemana, indrindra any amin ny Faritra Atsimo. Tokony hisy ny interpellation - n ny Governemanta momba io lafiny iray io sy hamantarana ny antony tsy nahefany ny andraikiny. Nisy nanolotra soso-kevitra ho vahaolana amin ny tsy fandriampahalemana any Atsimo, toy ny tsy hanaovana ny Opération Tsy Mitsitsy, fa miteraka faty olona betsaka ary koa ny hampiasana hélicoptère, ka ny Governementa no miantoka izany. Tokony haraha-maso ihany koa ny fivoahan ny basy antsokosoko eny Ivato, izay miteraka ny tsy fandriampahalemana eran i Madagasikara; fanampin izany, ny fisian ny kolikoly, izay rangory fototry ny afo mikasika azy io.

7 5 Nankatoavin ny Vaomiera Manokana ity Tolo-pehin-kevitra ity, ka ho entina any amin ny fivoriambe handraisana fanapahan-kevitra farany. Nifarana tamin ny 7 ora sy 30 minitra, alina, ny fivoriana rehefa avy nisaotra ny mpivory, Andriamatoa Filoha. Toy izao no firafitry ny tolo-kevitra avy atỳ amin ny Vaomiera: REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana ASSEMBLEE NATIONALE PROPOSITION DE RESOLUTION N /R relative à la lutte contre l insécurité à Madagascar, particulièrement dans le Sud, présentée par la Commission ad hoc EXPOSE DES MOTIFS Considérant la déclaration universelle des droits de l homme dans son ensemble, eu égard des principes des libertés, des droits et devoirs des citoyens prévus par la Constitution de la Quatrième République de Madagascar. Conscient qu il y a nécessité de lutter contre l insécurité sur tout le territoire, en particulier dans le Sud de Madagascar, dans la mesure où l évolution de la délinquance et de la criminalité a été constatée par l ensemble des Députés. Conscient qu aucun développement économique et social ne serait envisageable dans le pays sans la stabilité sécuritaire, condition sine qua none pour garantir les investissements nationaux et étrangers. Dans ce cadre, il est urgent d organiser la lutte contre les différentes formes d insécurité à l échelle nationale et régionale. Ainsi, conformément aux dispositions de l article-110 du Règlement Intérieur de l Assemblée Nationale, les Députés proposent la présente résolution invitant le Gouvernement à agir et à résoudre la question d insécurité dans le pays. Cette proposition de Résolution vise à inciter le Gouvernement à prendre des mesures adéquates pour y remédier. Tel est l objet de la présente proposition de résolution.

8 6 REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana ASEMBLEE NATIONALE ROPOSITION DE RESOLUTION N /R relative à la lutte contre l insécurité à Madagascar, particulièrement dans le Sud présentée par la Commission ad hoc L Assemblée nationale, - Usant de son pouvoir de contrôle de l action du Gouvernement, - Consciente de l ampleur de la recrudescence de l insécurité, - Constatant la tergiversation des autorités dans la recherche de solution appropriée, - Soucieuse de fournir à la population un environnement sécuritaire durable, - Prenant acte des plaintes et désidérata de la population victime. - Inquiète de l impact négatif de ce phénomène sur l économie nationale, Après débat en séance plénière en date du 15/05/2014, invite le Gouvernement à prendre les mesures suivantes: 1- A court terme - Application de la Loi n portant Règlementation générale des Dina en matière de sécurité publique; - Rengagement des réservistes; - Redéploiement juste et équitable des forces de l ordre en mettant l accent sur les zones rouges; - Création d une unité spéciale «anti-dahalo»; - Engagement d opération ciblée pour les «kizo»; - Arrêt immédiat des affectations d éléments de forces de l ordre au service des «mpanarivo»; - Affectation systématique des responsables des forces de l ordre (gendarmes, militaires, polices) et des responsables administratifs locaux (Délégué d Arrondissement, Chef de District, Commandant de Région Militaire, Magistrats ) actuellement en poste dans les zones concernées. - Dotation de téléphone portable, de GPS et de BLU, de matériels roulants (4x4.) et de gilets pare-balles aux éléments des forces de l ordre affectées dans les régions à risque. - Utilisation de satellite pour surveiller le trafic de bovidés; - Réparation et entretien de l hélicoptère Alouette II; - Augmentation du budget contre l insécurité; - Motivation des éléments des forces de l ordre; - Extension de la lutte contre les instigateurs et commanditaires des opérations «dahalo ambony latabatra»; - Contrôles de détentions illicites d armes; - Valorisation de la communauté de base (Fokontany, Fokonolona.); - Contrôle et mise en place de guichet unique des marchés de bovidés; - Recensement local de bovidés; - Renforcement des capacités de contrôle des garde-côtes en vue d éliminer l exportation illicite des bovidés;

9 - Regroupement des villages; - Mise en place des Commissions régionales d Appellation de robe (couleur) de bovidés; - Dotation d assurance-vie pour les andrimasompokonolona; - Cloisonnement et contrôle des «couloirs de la mort». 2- A moyen terme - Légalisation du Dina; - Augmentation des effectifs des éléments des forces de l ordre; - Mise en place des Postes avancés, notamment dans les Zones rouges; - Désenclavement (infrastructures routières, téléphonie mobile); - Institution de Tribunal Spécial et de Maison d Arrêt pour les dahalo; - Dissuasion des dahalo (mesures : interdiction de séjour, déportation ); - Eradication des actes de banditisme (dahalo, foroche ); 7 3-A long terme - Mise en place de structure permanente et indépendante chargée de la lutte contre l insécurité, particulièrement contre le «dahalo»; - Révision des textes réglementaires sur la détention des mineurs délinquants; - Mise en place «barrage économique» par Commune; - Scolarisation obligatoire des enfants; - Rétablissement de l enseignement de l éducation civique à l Ecole Primaire; - Refonte totale des textes réglementaires obsolètes; - Institution de Dina Régional et Inter-Régional; - Relance économique visant la création d emploi; -Tehaka- Antananarivo le 16 mai 2014 LA COMMISSION AD HOC Izay, Andriamatoa Filoha sy ho antsika Solombavambahoaka namana, no asa nataon ny Vaomiera omaly. Teo dia Andriamatoa MAHAZOASY Mananjara Freddie Richard, indray no nitarika ny fivoriana Fanamarihana na fanitsiana ny tatitra - Misaotra an Andriamatoa Mpampakanteny isika tamin izay tatitra nataony izay. Andriamatoa Mpampakateny, angamba eo ihany aloha ianao. Marihina, fa tao anatin io Commission ad hoc io ihany koa, Andriamatoa Filoha Lefitra, MAHAZOASY Freddie. Misokatra ho antsika ny fitenenana. Koa izao no hanaovantsika azy, atombotsika amin ny

10 8 Satroka? Andriamatoa MARA Niarisy Alohan ny hidirantsika amin ilay débat amin ny séance plénière dia izay tao anatin ny Commission ad hoc, ka mbola manana remarque no tokony hiteny voalohany hoe: inona no zavatra latsaka tato; inona no tsy ampy ato. Koa izaho izay miteny izao dia misy latsaka tsy tafiditra tamin ny vakiteny nataon ny Rapporteur teo, tiako mba ho lazaina. Aorian izay vao miditra amin ny débat isika rehefa vita izany. Misaotra, Andriamatoa Filoha, fa faranako ny fitenenako. Ekentsika ve aloha izay fomba fiasa izay? Misaotra anao, Andriamatoa Solombavambahoaka. Andriamatoa MARA Niarisy Misaotra anao, Andriamatoa Filoha. Fanamarihana telo no ataoko: Ny iray ato amin ny à long terme, ao amin ny page-3 milaza hoe: «mise en place de barrage économique par commune». Hangatahan ny namana ho «spécialement pour bois de rose et vanille» io. Aleo «spécifier»-na sahala amin izay, fa tsy «globaliser»-na hoatra an ity. Misy zavatra iray, mikasika «Région» iray. Ny faharoa: «contrôle et mise en place de guichet unique des marchés de bovidés» ho an i Mandoto. Izy no nangataka io. Aleo «spécifier»-na satria ny namantsika rehetra tsy nisy nangataka an io, fa namana iray ihany, satria ilainy io guichet unique io. Ny fahatelo, Andriamatoa Filoha, asa na ny solomasoko no tsy mahita tsara, fa ny zavatra tsy hitako ato dia ny «fampiatoana ny fanondranana omby velona na omby maty, amin ny sambo na amin ny fiarabe». Izay no ohatra ny tsy voasoratra ato, fa nilatsaka. Ny tena noeritreretin ny Commission ad hoc dia ny transaction toa misy foana, satria mivarotra omby isika Malagasy eto. Matin ireo électeurs ireo isika raha toa misakana an io, fa tsy azo entina camion ny omby; na maty io na velona ary indrindra moa fa ny fitondrana azy amin ny sambo, izay mampita azy any amin ny firenena hafa any. A court terme ve izay, Andriamatoa Solombavambahoaka sa ahoana?

11 9 Andriamatoa MARA Niarisy A court terme izay, Andriamatoa Filoha. A court terme no nanaovantsika an io raha tsy diso aho tamin izay. Izay ireo remarques telo teo. Ny farany, Andriamatoa Filoha, amin ny fanazavana teo, toa tsy azoko loatra amin ilay à court terme, misy an ireto: dotation de téléphone portable ; satria raha ny fahalalako azy dia extension no noresahintsika tao. Extension des réseaux. Ny «réseau Airtel», ny réseau TELMA, ny réseau ORANGE, mba hipaka any amin ny Fokontany any amin ireo Zones Rouges. Tsy maintsy izay aloha no atao, vao mila portable. Hatao inona moa portable raha tsy tonga any ny réseaux. Ilay extension des réseaux, mba hipaka any amin ny Fokontany any amin ireo Faritra Mena na misy asan-dahalo no tokony imasoana atao à court terme aloha. Ny lalana koa sahala amin izay. Tena atao à court terme, fa tsy à moyen terme iny. Tena fanamboaran-dalana, mba hisian ny «communication» haingana na «téléphone» amin ireo Faritra Mena, hialana amin ny asan-dahalo. Izay angamba, raha tsy diso aho, no tokony ho ao amin ny à court terme. Eny ary. Misaotra, betsaka Andriamatoa Filohan ny Commission ad hoc. Izay no fanamarihana. Sao dia mbola misy fanamarihana hafa avy amin ireo membres aloha. Satroka, Andriamatoa Solombavambahoaka ABDILAH. Andriamatoa ABDILAH Misaotra, Andriamatoa Filoha, nanome ny fitenenana. Mahita zavatra latsaka koa aho ato anaty tatitra, satria omaly dia nametraka fitarainana mikasika ny raharahan omby any aminay izahay. Ianareo tao anaty commission dia nisy solotenantsika avy any Antsiranana, efa nisy ny bokin omby. Noterena ny vahoaka hanao carte d identité -n omby. Amin ny fomba ahoana ny olona izay manana omby no hanana carte d identité -n omby 2 000, satria ny omby miteraka isan andro. Mahita izahay, fa hampitombo ny asan-dahalo any aminay izany, satria efa manomboka misy amin iny Faritr i Vohémar iny, faritra efa mpiompy omby. Koa tokony foanana ary apetraka amin ity ny fanafoanana ny fanaovana karatr omby. Tsy efa fanehoan-kevitra ve izay?

12 10 Andriamatoa ABDILAH Io anie no noteneninay teto omaly. Satroka mantsy no nangatahanao fitenenana teo. Andriamatoa ABDILAH Ampidiro ary izay, fa fehezan-teny latsaka iny. Misaotra anao, Andriamatoa Solombavambahoaka. Nisy satroka teo. Membre de Commission ad hoc hafa, izay maniry handray fitenenana aloha. Anareo ny fitenenana. Andriamatoa MARORIKY Miarahaba ny namana Solombavambahoaka isany. Ato amin ny à moyen terme dia misy teny hoe: «mise en place des postes avancés, notamment dans les zones rouges». Voaresaka tao omaly, fa tsy «postes avancés», fa «compagnies», satria ny «postes avancés» izany anie ka olona 8, 10. Isika raha miresaka «zones rouges» dia mandeha amanjatony ny dahalo. Tsy «postes avancés» izany io, fa «compagnies» no tokony ho ao ary «par District» raha azo atao. Eny ary. Misaotra betsaka Andriamatoa Solombavambahoaka. Mbola ho antsika ao anatin ny «Commission ad hoc» izany ny fitenenana amin izao fotoana izao. Ramatoa Solombavambahoaka. Ramatoa ANGELE Solange Misaotra anao nanome ny fitenenana Andriamatoa Filoha. Miarahaba antsika Solombavambahoaka namana rehetra. Ny opération karapanondro, amin ity à long terme ity dia tsy voasoratra. Opération karapanondro?

13 11 Ramatoa ANGELE Solange Karapanondro, tsy omby izany io fa ho antsika olona indray. Ho an olombelona, izay mantsy no tsara hazava. Ramatoa ANGELE Solange Izay no miteraka ny asan-dahalo, ilay olona tsy manana karapanondro, fa mandehandeha amin izay tiany andehanana. Misaotra betsaka, Ramatoa Solombavambahoaka. Andriamatoa Solombavambahoaka. Andriamatoa RANDRIAMANDIMBISOA Félix Marie Louis Misaotra Andriamatoa Filoha. Ny «postes avancés», Tompoko, dia ho anay eto andrenivohitra. Koa mangataka, mba hajanona eo ihany ny «postes avancés». Izany hoe «postes avancés et compagnies» Adihevitra ankapobeny - Izay no mikasika ny fandraisan ny mpikambana tao anatin ny «Commission ad hoc» fitenenana. Hosokafantsika ho an ny Solombavambahoaka izao ny fitenenana. Koa raha sitrakareo, betsaka ve ny olona handray fitenenana aloha? Eny ary. Atombotsika ato aloha ilay izy, dia miakatra, avy eo mandeha atỳ dia miakatra. Mety izay? Andriamatoa ABDILAH Tokony apetratsika ato koa ny fandrarana ny abattage anelakelan-trano eto Antananarivo. Eto Antananarivo ihany io fa tsy eran i Madagasikara? Andriamatoa ABDILAH Eto no tena misy abattage eny anelakelan-trano rehetra eny. Tsy misy contrôle ny omby tonga avy any, tonga dia mandeha atỳ. Tsy misy fanaraha-maso. Koa na inona na inona ataontsika, raha tsy foanana ny abattage anelakelan-trano dia manahirana.

14 12 Manaraka izany ny carte d identité -n omby. Ny an ny vahoaka aza tsy vitantsika ny carte d indentité nationale ; Ramatoa Solombavambahoaka aza teo nangataka an izany. Foanana ny carte d identité -n omby, satria na ny an ny vahoaka aza tsy vita, fa izay no mampitombo ny asan-dahalo. Voaray, manaraka. Andriamatoa ANDRIANJANAHARY Fanomezantsoa Misaotra betsaka, Andriamatoa Filoha, nanome ny fitenenana. Miarahaba antsika Solombavambahoaka rehetra. Ny olana raha tahakan ny anay any Manandriana dia ny bokin omby. Izany hoe raha misy olona mivarotra omby matetika tsy voatsipika ny boky. Mividy omby halatra izy ary ampidiriny ao ambala indray, ka lasa mitovy amin ny omby madio. Tokony hasiana commission hanao contrôle ny fivarotana omby sy fanipihana ny bokin omby any amin ny tantsaha. Tahaka izany koa ny omby very. Rehefa very ny omby dia miasa ihany koa ilay commission manao contrôle an ilay boky, satria raha manana omby 50 Rakoto ka very iny dia mampangalatra omby 50 izy, ampidiriny asolony ny ombiny ao anaty bokiny; lasa manana omby madio ihany izy. Izay no anisan ny mampirongatra ny halatr omby any amin ny zones rouges. Mikasika ny Poste avancé sy ny Compagnie ny manaraka izay. Tokony apetratsika tsara ato amin ny à moyen terme io Poste avancé io hoe: isaky ny Commune no asiana azy, isaky ny District no asiana Compagnie, indrindra any amin ny zones rouges, raha tsy dia ilain ny hafa izany. Misy koa ny atao hoe fikambanana ZAMA. Any aminay no mampiasa an io. Tokony homena subvention avy amin ny fanjakana, mba hampitaovana an io, toy ny lampe de poche, ny akanjo sy ny telefaonina, satria ny tantsaha no manarama azy ireny. Izany hoe: tokony hampian ny fanjakana izy ireo. Mba ampidirintsika ato anatin ity zavatra ataontsika ity izay. Misaotra indrindra, Tompoko. Misaotra, Andriamatoa Solombavambahoaka. Atsahatra vetivety kely ny fandraisam-pitenenana, fa misy fampandrenesana tian Andriamatoa Questeur I atao. En séance plénière ve ilay izy, sa à huis clos, Andriamatoa «Questeur»? Andriamatoa RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry Haiko ihany ny miteny azy ato amin ny fivoriambe. Omena anao ny fitenenana, Andriamatoa Questeur.

15 13 Andriamatoa RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry Rahampitso amin ny 9 ora, maraina, isika hivory eto. Amin ny herinandro ambony ihany koa isika dia mbola hivory, satria misy omby tratrako omaly; eo amin ny 800 eo no isany, ka mila jerentsika. Misaotra, Tompokolahy. Mankasitraka, Tompokovavy. Misaotra an Andriamatoa Questeur. Mitohy ny adihevitra. Andriamatoa Solombavambahoaka. - Tehaka - Andriamatoa DINAH Romuald Solombavambahoaka voafidy tao amin ny Distrikan i Maroantsetra. Amiko manokana dia misy teny kely tiako anampiana ny natao tamin ny alina. Izao mantsy ny zava-misy: ireo zavatra tsy ara-dalàna misy any amin ny Faritra rehetra; ny vahoaka tsotra izay tsy manana fahefana hiteny, izay rahonana hogadraina rehefa miteny; ireny no tena mahita ny zavatra tsy mety amin ny Faritra rehetra. Koa noho izay zavatra izay, satria misy zavatra ohatran izao: isika izao dia miresaka Poste avancé, indraindray izy ireny indray no mitsikombakomba amin ilay olona. Tsy izy rehetra, fa zava-misy izany. Koa hoy aho hoe: maninona ary, satria isika Solombavambahoaka no nofidian ny Vahoaka hisolo vava azy, mety tsy hamitaka azy, tsy hanolo-bato mafana azy. Maninona raha mba misy fanomezantsika fahefana ny vahoaka eritreretintsika, satria tsy manana ny fahefana hiteny amin ny toerana misy azy izy, mba mifandray amintsika atỳ mivantana raha misy manampahefana hitany fa mitsikombakomba amin ny olon-dratsy. Mifandray amintsika izy amin ny alàlan ny telefaonina; milaza hoe atỳ aminay misy manam-pahefana hoatran izao, misy zavatra tahaka izao dia navadika hoatran izao. Anjarantsika amin izay no manao fanadihadiana na mifandray amin ny tompon andraikitra any; mamotopototra an iny zavatra iny. Izay no mba hitako ary tokony afaka manatanteraka an izany isika. Ohatra: mba misy laharana telefaonina ato amintsika ifandraisana amin ny olona mivantana; satria ny zavamisy avy amin ny vahoaka dia tsy sahy miteny izy, noho ny tahotra hogadraina, matahotra valifaty. Matetika izy manan-kambara fa tsy sahy miteny. Indraindray amin ny alàlan ny antso an-telefaonina ry zareo no afaka mifandray hoe: misy dahalo hitanay nangalatra omby avy tato, fantatray vahoaka; nambaranay tamin ny manam-pahefana tarỳ izany, fa tsy noraharahiany. Izy no manambara an io amintsika, isika amin izay no mifandray amin ilay manam-pahefana any; manadihady, fa tsy ambara ny anaran olona niantso antsika. Izay no soso-kevitro, fa ny fomba ahafahantsika manatanteraka azy no atao. Misaotra antsika.

16 14 Andriamatoa Solombavambahoaka, mba ho fanampim-panazavana: ilay telefaonina ve mandeha amin ny manam-pahefana aiza, amin ny BIANCO ve, sa amin ny Gendarmerie, sa amin iza, satria misy «numero vert» ny BIANCO raha hoatra ka any ilay izy. Andriamatoa DINAH Romuald Amiko manokana aloha, ny BIANCO, izaho dia efa tsy matoky azy. Sahiko ny miteny an izay. Mivantana amintsika Solombavambahoaka, satria isika olomboafidy no miasa ho azy, fa raha mbola mandeha any amin ny BIANCO izany dia mivadika blanco. Misaotra, Andriamatoa Solombavambahoaka. Misy manao satroka. Andriamatoa HARINOSY Rabenerika Charlot Miarahaba anao, miarahaba antsika Solombavambahoaka rehetra. Zavatra hafa mihitsy ity, fa tsy resaka momba ny omby, nefa moa omby ihany no notenenin Andriamatoa Questeur azy teo dia lasa izy. Aleo mba fantatra tsara Tompoko ny zavatra noteneniny teo, fa mila mangarahara isika. Vola ve no hozaraina rahampitso sa omby? Raha omby mantsy, mila mitondra tady mahazaka isika, hamatorana ny omby. Angaha tsy zontsika ny mahafantatra ny tokony ho raharahantsika? -Tabataba- Hay, izay ilay izy, ianareo no efa mahalala; izay no tsy fantatray, fa tsy maninona. Zonay ny manontany. Izay ilay izy? Tsara ho henon ny mpanao gazety koa anie, tsy maninona. Misy antony izay, misy lafiny tsara sy lafiny ratsy daholo ny zavatra rehetra. Mazava hoy aho izay. Mazava izay. Misaotra anao, Andriamatoa Solombavambahoaka. Andriamatoa ANDRIANIRINA Josoa Marohajaniaina. Andriamatoa ANDRIANIRINA Josoa Marohajaniaina Solombavambahoaka ANDRIANIRINA Josoa Marohajaniaina, avy any Ambatondrazaka, laharana faha-7.

17 15 Fanampiny kely fotsiny, amin ity zavatra ataontsika ity. Mangataka manokana izahay avy ao Ambatondrazaka, satria efa nisy miaramila 12 nalefa any, hanomana ny fipetrahan ny miaramila any. Angatahanay izy io, mba tena hatao légale na officielle, tena hampiana, hipetraka hisy toby miaramila mihitsy, satria efa nomen ny fanjakana trano izy ireo, ao amin ny station agricole ao amin ny FOFIFA no misy azy. Misaotra anao, Andriamatoa Solombavambahoaka. Omena fitenenana manaraka Misy satroka? Azafady. Eny ary, Solombavambahoaka MARA Niarisy. Andriamatoa MARA Niarisy Tena satroka, Andriamatoa Filoha. Anankiray izay noresahan ny namana izay, ka tokony faritantsika tsara eto ny faharetan ny intervention ataon ny Solombavambahoaka. Hatramin izao aloha dia mbola 2 minitra ihany ary voahaja. Andriamatoa MARA Niarisy Rehefa mihoatra ny 2 minitra, Andriamatoa Filoha, dia tapaho. Iray izay. Faharoa, isika mambra ato anatin ny Commission ad hoc, raha ohatra ka misy débat hafa ivelany, arakaraka ny fanehoan-kevitry ny namana eto, ka mila valiantsika dia mamaly isika Commission ad hoc, fa tsy tokony handray débat na hanolotra soso-kevitra hafa koa ankoatra ny tatitra novakin ny Rapporteur Général teo. Tsy mety raha izaho tao anatiny, izay efa nanao débat no hanolotra hevitra hafa vaovao eto indray. Tsy mety izay zavatra izay. Ny zavatra fahatelo, Andriamatoa Filoha, misy décalage ny fanazavana ity exposé des motifs ity sy ny zavatra noresahantsika tamin ny teny Malagasy. Koa mba mangataka ny Rapporteur général aho, hitondra fanazavana hoe: inona no nahatonga antsika nandrafitra an ity. Ny tendance -n ny Solombavambahoaka namana eto izao dia hiteny ny Distrika misy azy, nisy foto-kevitra anefa nandrafetantsika an ity sy nitondrantsika ny débat. Manome an ity conclusion ity isika ho an i Madagasikara; araka ny teninao teo hoe telo, dia ny any Atsimo, Afovoany, Avaratra. Ny dikan izany, tsy tokony hiresaka mikasika ny Distrika misy azy ny Solombavambahoaka. Tsy izay no ataontsika eto, fa tsy ho vita androany izy ity raha izao no hitondrana azy. Koa mangataka anao, Andriamatoa Rapporteur Général, fa ny tetika itondrantsika ny fivoriana amin ity exposé des motifs ity izao tsy ampy, fa lasa manana tendance hiditra amin ny antsipiriany isika. Izay no fangatahako, ho antsika Commission ad hoc hitondra fanazavana, avy eo vao manao débat général isika.. Débat général mikasika ny insecurité eto Madagasikara fa

18 16 tsy débat ho an ny Distrikan Ankazoabo, Andilamena, Kandreho; tsy izay no ataontsika eto, Andriamatoa Filoha. Raha mety izay, dia mangataka anao aho, Andriamatoa Rapporteur général, mba jereo izay; satria manana motifs isika. Raha amin ny teny malagasy, ity am-pelatanako ity, misy décalage amin ny exposé des motifs ary indraindray tsy voasoratra ato akory ary lasa hoatran ny diplomatique be ilay izy, hoatran ny manafosafo isika, hoatran ny tsy mahasahy miteny ny tena marina isika. Izay no somary mampatahotra ahy amin ity, satria tsotsotra ny exposé des motifs, raha oharina amin ny adihevitra tamin ity tao anatin ny Commission ad hoc. Koa miangavy aho, mba asio fanazavana kely izay, Andriamatoa Filoha, amin izay angamba afaka manampy ny namantsika hoe: tahatahaka izao no tokony ho endriky ny débat sy soso-kevitra ataontsika amin ny séance plénière eto. Misaotra amin ny fanampim-panazavana. Mba «intégrer»-na kely izay, Andriamatoa Mpampakateny Jeneraly, ilay fampidirana natao omaly tao anatin ny «Commission ad hoc». Izay no ampiana. Fandraisana fitenenana manaraka, Andriamatoa Solombavambahoaka. Andriamatoa LIAHOSOA Malement Karazana format ihany Izy ity. Raha amin ny endriky ny «forme» amin ny exposé des motifs dia zavatra roa samihafa no ahitantsika azy. Ity izao dia misy partie tena ilay résolution -ntsika, misy koa «partie» somary introductive, manao ny exposé des motifs. Raha misy soso-kevitra tianareo ampidirina ankoatra ireto nolazaiko ireto, fotoanany angamba izao, anatsarantsika an ity formulation efa nentintsika ity. Satroka ny anao sa fanehoan-kevitra. Andriamatoa MARA NIARISY Satroka momba ity exposé des motifs ity, Andriamatoa Filoha. Ohatra: ato anatin ity motifs noresahantsika ity dia nahasahy niteny isika, fa anisan ny olana amin ny tsy fandriampahalemana ny fisian ny kolikoly ataon ireo tompon andraikaitra, corruption des grands responsables. Teneno mazava tahaka izay, mba ho hain ny olona: ny fahantrana eto Madagasikara, ny chômage, ny tsy fahampian ny patriotisme sy ny «culture convixe» ananan ny mpitondra fanjakana. Tena malalaka, ka tsy hitako, fa «rédaction» efa karazana «universelle» ihany ity ary fanao matetika ny tahaka izao. Ny greffe nataontsika, avohay aloha ny greffe -ntsika ho fantatry ny Governemanta, fa aza pasohana ilay izy. Isika tsy manompa olona, isika tsy miteny ratsy olona, fa ny voambolana ahafahan ny olona hoe tena izao no tokony ataon ny Governemanta; izay no avoaka eto. Ohatra hoe: «défaillance et faiblesse de l Etat» ary izay no olana amin ny «insécurité». Malalaka, malefaka ny fitenenana. Tokony hamoaka isika hoe: inona marina no olana, satria isika no miaina any amin ny vahoaka any, isika no mahalala izany. Izay tena mamaha olana,

19 17 izay no avoahy amin ny exposé des motifs ho fantatry ny Governemanta. Izay anie no ilana formulation manokana. Voaray, Andriamatoa Solombavambahoaka. Andriamatoa MARA Niarisy Ny farany, Andriamatoa Filoha, dia izao: mangataka isika famindrana toerana faobe ho an ireo tompon andraikitra, fa rehefa avy eo amin izay isika manao systèmatique, isaky ny telo taona. Izay no tamin ny omaly. Amin izao, na iza na iza ireo mpitondra fanjakana misy amin izao fotoana izao na amin ny Administration Générale izany na amin ny forces de l ordre na aiza dia manao famindrana toerana faobe ary ny texte milaza hatramin izay hoe: isaky ny telo taona dia afindra, izay no atao rehefa avy eo. Misaotra, Andriamatoa Solombavambahoaka, sady Filohan ny Commission ad hoc. Ny Solombavambahoaka manaraka. Andriamatoa JEAN Daniel Misaotra, Andriamatoa Filoha, nanome ny fitenenana. Tsindriako eto ny tenin ny rahalahy ato, mikasika ny ZAMA. Tena mamokatra io ZAMA io any amin ny faritra misy anay. Ny fisian io no mba mahatonga ny fisian ny fandriampahalemana any aminay; kanefa ny zavatra manahirana any amin izao, izay tokony hojeren ny fanjakana akaiky, misy ireo malaso ireo no manao ZAMA, miambina tanàna. Tokony jerena ny taratasy eo am-pelatanany, satria feno ZAMA ny Distrikan i Bekily, nefa tsy misy taratasy na dia kely aza. Misaotra, Tompoko Misaotra, Andriamatoa Solombavambahoaka. Ny Solombavambahoaka LEVAO Nitadiavina. Andriamatoa LEVAO Nitadiavina Andriamatoa LEVAO Nitadiavina, Solombavambahoaka voafidy tao Marolambo. Zavatra tsotra ny ahy no tiako hosoratana ato anatin ity. Amin ny resaka durée : à court terme, firy volana moa izany à court terme izany? A long terme et à moyen terme : tsy voafaritra ilay izy. Ny à long terme mety ho 10 taona, mety ho 20 taona. A court terme izany mety ho 5 taona; tsy fantatro. Firy marina, mba ahafahan izy ireo mahafantatra tokoa hoe: ity marina no fotoana tadiavintsika aminy. Izay fotsiny. Misaotra, Andriamatoa Solombavambahoaka. Ny Solombavambahoaka RAKOTOMANJATO Rodin Georges.

20 18 Andriamatoa RAKOTOMANJATO Rodin Edmont Georges Misaotra, Andriamatoa Filoha, nanome ny fitenenana. Teo amin ny opération carte d identité, izay novoizina teo ny ahy. Hoatran ny nanaitra ahy kely ary nahafinaritra ahy ilay izy, fa tsy adalan ny Repoblika Voalohany no nanao ny identification directe -n ny carte d identité. Amin izao fotoana izao, izaho atỳ Arivonimamo, anefa afaka manao risoriso amin ny Filohan ny Fokontany any Bekily, mangataka karapanondro any an-toerana. Teto Arivonimamo aho no nangataka, noho izany, mety ny tamin ny Repoblika Voalohany hoe: tsy maintsy olona teraka tany amin ny toerana nahaterahany, any izy no manao ny karapanondrony, any no manao contrôle hoe: aiza ity olona ity. Faharoa, eo amin ny abattage famonoana omby; nanao recoupement kely aho. Gaga aho fa misy Sinoa manondrana omby eny Ivontovorona, alefany any Chine. Tokony ho fantatra hoe: alefa aiza daholo ireo. Misy manao koa eny Ambohimanambola. Fahatelo, eo amin ny recrutement, aza hadinoina, fa mbola sahirana isika. Angatahiko ampidirina ao anatin ity ireo Sous-officiers, Officiers Zandary sy Miaramila, niara-niofana tao Antsirabe, samy mahay ireo ka ireo no atao OPJ. Tsy mampiditra intsony, fa ireo no entina miady amin ity asan-dahalo ity, miaraka amin ireo jeneraly marobe ireo. Misaotra, Andriamatoa Solombavambahoaka. Tapitra ny tao amin ity ilany ity. Eny, Andriamatoa Solombavambahoaka. Andriamatoa RASOLONOMENJANAHARY Fidélis Justin Misaotra, Andriamatoa Filoha, nanome ny fitenenana. Andriamatoa RASOLONOMENJANAHARY Fidélis Justin, Solombavambahoaka voafidy tao Ambohimahasoa. Misaotra anareo Commission ad hoc tamin ity zavatra ity; saingy ny mampanontany tena dia izao: amin ilay à court terme, misy hoe: rengagement des réservistes. Io no mba tiana azavaina kely, satria ny réservistes moa mazava ho azy, fa afaka manampy. Ny zavamisy amin izao fotoana izao, mazana any ambanivohitra any, misy olona mahay mampiasa basy. Ireo miaramila avy nanao fanompoam-pirenena mihitsy, tsy rengagés izy ireo. Tokony mba apetraka ato koa izay ho an ireo nanao fanompoam-pirenena, tao amin ny Forces Armées ireo. Manarakaraka izay, engagement d opération ciblée pour les Kizo. Tsara faritana ny atao hoe: Kizo, satria hoatran ny anay any amin ny Faritanin i Fianarantsoa, izay efa nambarako teto omaly, misy toerana tena fitobian ny dahalo mihitsy. Tsy tokony angatahana andro io; tokony atao sava hao ary tokony tafihana mihitsy aza. Toerana atao hoe: Malody, ao amin Distrikan Ikalamavony. Io no tena poizina ao amin ny Faritra Matsiatra Ambony sy ny Faritra

21 19 Amoron i Mania. Tokony faritana tsara mihitsy ilay cible. Ny anay ao amin ny Faritra Matsiatra Ambony dia io kizo ao Malody, Distrikan Ikalamavony io no izy. Eny ary, misaotra Andriamatoa Solombavambahoaka. Andriamatoa RATEFIARIVONY Jaona. Andriamatoa RATEFIARIVONY Jaona Solombavambahoaka RATEFIARIVONY Jaona, Solombavambahoaka voafidy tao Tsaratanàna. Efa voasoratra ato ihany, Andriamatoa Filoha ny hoe: contrôle de détentions illicites d armes. Mbola manamafy izahay hoe: fanaovana haza lambo ireo mitahiry basy mahery vaika. Tsy ny dahalo no atahorana, fa ireo basy any aminy. Raha dahalo, mety ho vitan ny moraingy sy totohondry ihany dia samy miala, fa ny basy any aminy no tena olana. Ireo basy any aminy ireo, avy aiza ireo sy ny sisa. Tokony hatao haza lambo ireny olona mitazona Kalachnikov, Masse 36 ireny. Faharoa, raha namaky ny tatitra avy tamin ny Commission ad hoc izahay hoe: iza no heverintsika hanome fanampiana an ireo olona noravan ny dahalo ireo. Ny Solombavambahoakan Amboasary sa Solombavambahoakan iza. Asio crédit ao amin ny fanjakana, hanomezana fanampiana an ireo olona ireo. Asiana fonds manokana sady asiana taux koa hoe: raha toy izao no zavatra nahazo dia tokony hisy fanampiana toy izao koa, avy amin ny fanjakana, omena an ireny olona ireny. Iangavianay mba ho soratana izay soso-kevitra izay. Misaotra, Andriamatoa Solombavambahoaka. Solombavambahoaka manaraka. Andriamatoa TSABOTOKAY Honoré Solombavambahoaka TSABOTOKAY Honoré, laharana faha-142, voafidy tao amin ny Distrikan i Vohipeno. Ny zavatra tiako tsindriana, satria omaly isika nametraka tsara hoe: à court terme. Ny Faritra Atsimo iny dia tokony ho jerena, dans deux mois ohatra. Izay no notenenintsika omaly, efa tokony hisy résultat omen ny Governemanta antsika ao anatin ny roa volana, mikasika ny fandaminana an io. Isika omaly nametraka tsara hoe: raha sanatria tsy vitany izay, aleo ry zareo miala teo. Izay no noresahantsika omaly. Tsy tokony safosafoina ity zavatra ataontsika ity, fa atao mivantana amin izy ireo. Faharoa manaraka izay, tokony ho fantatra mazava tsara ny vaovao momba andremenabila. Sahirana ny vahoaka hoe: maty sa velona Remenabila ary ny fisiandremenabila no mahatonga an izao zavatra izao.

22 20 Ny resaka bois de rose, satria nozarainareo faritra telo izy ity: Avaratra, Atsimo, Afovoany. Raha ny tena marina, misy koa any Andrefana, misy any Atsinanana; izay moa no fizaran- Janahary azy io. Manana olana ny atỳ Atsinanana. Izahay any Atsinanana any misy dahalo kelikely, fa tsy betsaka, ity halatra taolam-paty ity no tena manahirana anay. Tokony ampidirina ao anatin ity izay, satria miteraka olana ara-tsosialy goavana io fanimbazimbana ny hasintsika Malagasy io. Ny bois de rose, mitady vola no ataontsika. Maninona io vola mivoaka tsy ara-dalàna amin ny bois de rose io; raha ny hélicoptère no olana amintsika, ny volan ny bois de rose mahavita an izany. Tokony ampidirina ao anatin ity koa ny bois de rose ; atao mazava tsara ao, satria tena mitaraina amin io ny namantsika. Misy taratasy azontsika any anatiny any, ataovy indray mandeha ny proposition -n ity, atao mazava ary mivantana; mba hisian ny zavatra azo tsapain-tanana rehefa manao rencontre amin ny mpikambana ao amin ny Governemanta isika. Misaotra anao, Andriamatoa Solombavambahoaka. Misy satroka vetivety ato dia rehefa avy eo izany. Andriamatoa ABDILAH Satroka sady miteny ihany. Izao Andriamatoa Filoha no satroka ataoko: isika ato milaza hoe à court terme, à moyen terme, à long terme. Amin izao fotoana izao, efa misy tsy manan-kialofana ny vahoaka. Ny fiantsoana ny Governemanta dia tokony ataontsika amin ny Alatsinainy na Talata. Ity zavatra ity dia maika. Raha mbola hiandry roa volana dia ho faty ny olona any. Efa maro no notenenin ny gazety hoe: tsy manan-kialofana, tsy misy sakafo. Aleo atao amin ny Alatsinainy ny fiantsoana ny Governemanta. Satroka izay. Misaotra betsaka, Andriamatoa ABDILAH. Tokony hifanaraka isika hoe: ny à court terme dia atao urgent. Mety izay. Andriamatoa TODY Arnaud Andriamatoa Filoha, amin ny à court terme, amin ny pejy ao ambadika misy hoe: augmentation du budget contre l insécurité.

23 21 Eo ambany koa misy hoe: motivation des éléments de forces de l ordre. Tokony asiana fanazavana kely, satria hoatran ny misy confusion. Io augmentation du budget io, tokony ho tafiditra ao anatiny ny vola atao motivation des éléments de forces de l ordre na esorina ny augmentation du budget, tonga dia «motiver»-na mivantana ny forces de l ordre manao «descente». Izay no soso-kevitray: tokony atambatra io na misy foanana. Eo ambanimbany eo, manaraka an io, misy hoe: contrôle de détentions illicites d armes. Tokony esorina koa io teny hoe : illicites io, satria tsy mbola fantatra na illicite na licite ny basy haraha-maso, fa atao hoe: contrôle de détentions d armes ihany. Misaotra, Andriamatoa Solombavambahoaka. Solombavambahoaka SEBANY Mohamed. Andriamatoa SEBANY Mouhamed Mikasika ny ady atao amin ny banditisme na ny dahalo na ny foroche, hitanay fa natao à moyen terme izany. Raha apetratsika à moyen terme io, mety efa ho lasa professionnelle ireo foroches ireo amin izay. Tokony ampidirina amin ny à court terme ihany na ho renforcer -na ny any Atsimo izay zone rouge, tokony tsy miala any antoerana ny mpitandro filaminana sasantsasany. Izay mijanona any an-toerana dia tokony efa miady amin ireo foroches sy ny dahalo, izay mbola mianatra mandeha, tsy mitovy amin ny any Atsimo. Misaotra, Andriamatoa Solombavambahoaka. Andriamatoa RANDRIANJANAHARY Soloniaina Olivier Misaotra anao, Andriamatoa Filoha, nanome ny fitenenana. Miarahaba antsika, Solombavambahoaka, manatrika izao fivoriana izao. Marina fa samy manana ny Faritra misy azy. Eo amin ny Faritra misy ahy, satria ny asandahalo dia mitovy, samy misy daholo. Tiako jerena manokana, Andriamatoa Filoha, mba ampidirina amin io tatitra io, ao amin ny Faritra Afovoany, momba ny «quartier mobile» izay miara-miasa amin ny fampandriana fahalemana. Raha jerena ny «quartier mobile», miasa andro aman alina izy ireny, nefa tsy mandray tambin-karama. Noho izany tokony ho jerena ny «motivation» omena an ireo «quartiers mobiles» ireo amin ny asa izay ataony.

24 22 Manaraka izay, mangataka izahay, farafaharatsiny mba hisy poste fixe isaky ny Kaomina; raha tsy tratra izay, ny Kaominina mifanakaiky no asiana poste avancé ary raha maromaro dia atambatra ho Brigade. Izay no zavatra takinay, satria tsy any Atsimo ihany no misy faty olona, fa atỳ amin ny Distrikan Ampatolampy koa misy faty olona. Ny mahagaga amin izao fotoana izao atỳ amin ny Distrikan Ampatolampy, tsy misy omby marobe hangalarina, fa telo aman efatra ny omby ao. Azon ny mpangalatra ny omby, dorany ny tranon olona, satria tafobozaka; tara eo ny olona mamono ny afo, ny dahalo mpangalatr omby lasa. Noho izany, mangataka izahay, mba hasiana poste fixe isaky ny Kaomina, Tompoko. Misaotra an Andriamatoa Solombavambahoaka. Andriamatoa Solombavambahoaka. Andriamatoa RAZAFINANDRASANA Raulan RAZAFINANDRASANA Raulan, voafidy tao anatin ny Distrikan i Vatomandry. Antso avo ho an i Madagasikara rehetra mihitsy ny ahy. Efa be izay atrikasa na lalàna natao teto amin ny tany sy ny Fanjakana izay, fa ny olana dia ny application de la loi. Raha tsara rafitra tahaka ny inona aza ny lalàna, raha vita tsara hoatran ny inona aza ny paikady, raha mbola atao anaty tiroir ity raharaha ity dia ho heripo very maina. Raha ny lalàna misy anie, hatramin izay ka hatramin izao dia efa ampy andaminana an ity firenena ity. Ny fampiharana azy no goragora na heverina ho tsy misy mihitsy izay no olana, satria na napetraka aza ny SAMIFIN, napetraka ny BIANCO, napetraka ny rehetra, fa ny omaly ihany no androany. Eto aho dia miangavy mihitsy hoe: raha vitantsika aza ity na à court terme na à long terme, ka tsy ampiharina toy ny rano atondraka an-damosin ny ganagana ihany. Miangavy aho, ny «application de la loi» no tena zava-dehibe. Misaotra betsaka amin ny tsindrim-peo amin ny fampiharana ny lalàna. Andriamatoa Solombavambahoaka. Andriamatoa RAZAFIMANDIMBY Germain Boniface RAZAFIMANDIMBY Germain Boniface, voafidy tao amin ny Distrikan Ihosy. Efa maro izay voalaza momba ny tsy fandriampahalemana izay; fa ny tiako soritana eto dia momba ny FIB, satria ny FIB no manahirana indrindra any aminay. Ny fahafantarana an izany FIB izany amiko, any amin ny Kaomina no tokony hisy azy. Iarahantsika mahalala fa ny FIB dia 80 Ariary no vidiny, ho an ny olona mpihary omby, satria karapanondron omby izy iny. Izay zavatra izay no iangavianay amin izao fotoana izao; satria ny fakana FIB any amin ny Région -n Ihorombe dia tsy mety aminay mihitsy. Ny antony: marobe ny Zandary sy ny

25 23 Polisy misava mandrapahatonga any Ihosy. Noho izany any amin ny Kaomina no hisy azy ary hajanona amin ny vidiny 80 Ariary ny FIB. Izay no lalàna efa nipetraka hatramin izay. Andriamatoa Solombavambahoaka, tsy miombon-kevitra amin ny Solombavambahoaka ABDILAH, izany ianao momba ny FIB? Andriamatoa RAZAFIMANDIMBY Germain Boniface Tsy miombon-kevitra aminy mihitsy aho raha mikasika ny FIB, satria any aminay, ekeko fa karapanondro iny, ny ahy ny FIB dia sahala amin ny karapanondro ihany. Ilaina mihitsy ny FIB any aminay. Sahala amin ny karapanondro ihany ny FIB, satria iny no iaingan ny omby avy any amin ny toerana misy azy. Identification io, sahala amin ny hoe certificat d origine any amin ny toerana iaingan ny omby. Any amin ny toerana misy azy, iny no mi- certifier -ny niavian ny omby. Tokony any amin ny toerana niavian ny omby no ipetrahan ny FIB mba ahafahan ny omby mandeha miadana miala any ary mamonjy ny toerana izay halehany, 80 Ariary izay no vidiny isaky ny omby ary mety ho vitan ny olona manana omby anie izany. Tsy hitako izay olana raha mandoa an izay izy raha izay no mampety azy. Antonony angamba izay, raha mety apetraka amin izay 80 Ariary izay, sady apetraka any amin ny Kaomina koa. Misaotra anao, Andriamatoa Solombavambahoaka. Andriamatoa Solombavambahoaka. Andriamatoa RAZAFIMAHATRATRA Daniel Jean Christian Avy niatrika an io resaka tsy fandriampahalemana io tany amin ny torena misy ahy ny tenako. Maromaro ny resaka nataon ny Solombavambahoaka teo izay. Raha momba ny resaka Dina dia soso-kevitra no omena: zontsika Solombavambahoaka no mametraka an io raha misy ny approbation -n ny Tribonaly. Mametraka an io izahay izao. Ao anatin ny asa momba izany izahay izao. Mametraka an io isaky ny Kaomina ary hita fa mety tokoa. Mametraka boite noire, araka ny notenenin ny namana avy any Tsiroanomandidy teo. Apetraka isaky ny Kaomina izany, misy telefaonina zaraina. Izaho Solombavambahoaka manokana no manome azy, fa tsy niandry fanampiana avy tamin ny fanjakana. Ny olana hitako araka ny notenenin ny Solombavambahoaka teo dia ny «affectation systématique des responsables des forces de l ordre». Tsara izany, fa any aminay ny Zandary, ny Polisy sy ny Chef de District mbola tsy ampy 6 volana no tonga tao dia hosoloina sahady ve?

26 24 Ny zavatra tiako tenenina fotsiny dia izao: any aminay, ao Ambalavao, misy Polisy efa ho 20 taona niasa tao ary mazava fa ry zareo mihitsy no manao zavatra ratsy. Nandoa Ariary izaho izao nampiditra FIP sy GIR any an-toerana; tonga dia nilamina ny tanàna. Olona 4 isaky ny Kaomina dia milamina ny tanàna, nefa ny Zandary ao miisa 70. Aiza ary ny olana. Tokony ampiharina ny hoe: izay miasa mihoatra ny telo taona amin ny toerana iray dia miala. Tsy ao anatin ilay Province, fa miala ny Région mihitsy izy. Azo lazaina hoe ry zareo no maniraka ny olona hanao zavatra ratsy, satria mahagaga ihany fa olona 4 dia afaka mandamina tanàna iray, fa ny olona 80 tsy afaka manao na inona na inona. Roa minitra, Andriamatoa Solombavambahoaka. Manaraka. Andriamatoa RAVELOARIVONJY Behavana Satroka, Andriamatoa Filoha. Mitodika amintsika Solombavambahoaka aho. Mba mangataka fahanginana, Tompoko, azafady. Raha ny fahenoako ny fitarainan ny Solombavambahoaka namana avy any Atsimo sy ny ranomason ny avy any dia misarika ny saintsika Solombavambahoaka avy amin ny Faritra hafa aho. Mahafantatra tsara ny fahararian ny zavatra ataon ny Foroche sy ny tariny aho; fa raha isika mihaino hoe: tanàna iray tsy misy trano mihitsy, Tompoko, any Atsimo, aoka isika mba hanana Solidarité Parlementaire, aoka isika hifankatia, hifampitsinjo amin ny olan ny namantsika izay efa mihoapampana. Mba miangavy antsika Solombavambahoaka, tsy hijery zavatra hafa aloha amin ny à court terme ary hilahatra, handondona ny varavaran ny Minisitry ny Fiarovana hoe: ataovy ny hampilamina ny any Atsimo io, fa mafy anie zalahy io zavatra io; sao dia heverinareo fa moramora io olana any Atsimo io. Andao isika hitodika hianatsimo, isika rehetra, on attaque dès maintenant. - Tehaka - Faharoa, maninona moa no resahina io bois de rose io, nefa tsy namono olona. Andraso io na à moyen terme na à long terme, ny «fonds» rehetra azo tamin ny nanaovana «bois de rose» ireo, alefaso any Atsimo aloha. Maty ny olona any Atsimo, fa tsy nisy olona naratra mihitsy anie momba ny bois de rose. Ataovy «à long terme» io, fa ny «à court terme», aza asiana resaka intsony ny «bois de rose», fa andao isika rehetra hianatsimo. Miangavy, Tompoko, azafady. Mafy io olana io, miteny anareo aho. Andriamatoa RAVELONANOSY Mamy Tiana Télésphore Gérard Tsy hamerina ny soso-kevitry ny namana teo intsony aho fa manampy amin ilay à court terme.

27 25 Mandrapahavitan ny opération, tokony ajanona aloha ny transport -n ny omby amin ny fiara. Iray izay. Ny faharoa, amin ny à long terme, ilay mise en place de structure, tokony miampy politique sy plan io, fa raha ny structure no tonga dia apetraka, somary lasa aloha ihany. Ny drafitra mihitsy aloha no apetraka, ohatra: ahoana ny Polisy, ahoana ny Zandary, ny Miaramila lasa marobe anefa isika tsy hiady sisin-tany, isika tsy haninona. Ny Zandary sy izay hiady amin ny dahalo, hiaro ny sécurité, ireo no atao marobe. Izay politika izay no tokony arindra, avy eo vao ny structure. Ramatoa RATSIVALAKA née RAHERIARIVO Marie Michelle Andriamatoa Filoha, amin ny «Renforcement des capacités de contrôle des gardes-côtes en vue d éliminer l exportation illicite des bovidés» ny ahy. Tsara io fa tokony ampiana, izany hoe misy convention miaraka amin ny «pays de l Océan Indien», satria miala atỳ amintsika izy «illicite», fa rehefa miditra any, faly be ny olona mihinana ny hen omby avy atỳ amintsika, mandefa «filet» mankany andafy; lafo be, ahazoany vola be mihitsy. Tokony mba asiana convention sy sanction ho an ireo firenena rehetra mandray ny omby illicite avy atỳ amintsika. Izy tsy hanenjika mihitsy, zarany aza tonga any daholo ny omby, indrindra any Comores, miditra licitement mihitsy ny omby avy atỳ Madagasikara, satria izy tsy miompy sady tsy dia miasa loatra. Mangataka an Andriamatoa Solombavambahoaka MARA Niarisy, mba ampiana kely, asiana convention avec les pays de l Océan Indien, asiana sanction ho an izay firenena mandray ny hena exportation illicite ary tena convention sérieuse mihitsy fa tsy ataotao fotsiny. Misaotra anao. Andriamatoa RATSIMBAZAFY Luc RATSIMBAZAFY Luc, voafidy tao Ambohidratrimo. Soso-kevitra efatra ny ahy. Tsy fantatro na hoe tokony atao izao dia izao na ao anatin ny à long terme na à moyen terme. Soso-kevitra voalohany, tokony hisy ny «regroupement des bovidés dans une zone sécurisée». Maninona ireo tompon omby rehetra ireo aloha, raha manangana «fédération» dia mitambatra. Firy avy no isan ny ombin ny tsirairay. Asaivo atambany dia atao amin ny toerana iray. Rehefa mipetraka amin ny toerana iray ny omby, vala be mihitsy izany no atao, asiana Zandary miandry ao. Mety ny contrôle ao anatin io amin izay fotoana izay.

FIVORIAMBE. FOTOANA: Alakamisy 12 Febroary 2015, tamin ny 9 ora sy 55 minitra, maraina.

FIVORIAMBE. FOTOANA: Alakamisy 12 Febroary 2015, tamin ny 9 ora sy 55 minitra, maraina. 1 FIVORIAMBE FILOHA: RAKOTOMAMONJY Jean Max MPITANTSORATRA: Andriamatoa isany - HELSON Brisson Erafa - LIAHOSOA Malement FOTOANA: Alakamisy 12 Febroary 2015, tamin ny 9 ora sy 55 minitra, maraina. FANDAHARAM-POTOANA:

Plus en détail

FOTOPOTOTRY NY FIVORIANA. Natao ny. Alarobia 2 Desambra 2015. Tolak andro. Pejy - Fitohizan ny fivoriana... 01. - Fiantsoana anarana...

FOTOPOTOTRY NY FIVORIANA. Natao ny. Alarobia 2 Desambra 2015. Tolak andro. Pejy - Fitohizan ny fivoriana... 01. - Fiantsoana anarana... FOTOPOTOTRY NY FIVORIANA Natao ny Alarobia 2 Desambra 2015 Tolak andro Pejy - Fitohizan ny fivoriana... 01 - Fiantsoana anarana... 02 - Famakiana ny taratasy laharana faha-065-ceni/15 milaza ny tsy fahafahana

Plus en détail

FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014

FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014 TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014 DIRECTION DE LA LEGISLATION SERVICE DES PROCES-VERBAUX EÏ DES COMPTES-RENDUS ANALYTIQUES FTTAIYANA

Plus en détail

TERMES DE REFERENCE «CREATION DU LOGO ET DU SLOGAN DE LA COORDINATION NATIONALE DE LA MICROFINANCE»

TERMES DE REFERENCE «CREATION DU LOGO ET DU SLOGAN DE LA COORDINATION NATIONALE DE LA MICROFINANCE» REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET SECRETARIAT GENERAL DIRECTION GENERALE DU TRESOR Coordination Nationale de la MicroFinance TERMES DE REFERENCE

Plus en détail

Art. 8. Sont abrogées les dispositions des arrêtés n 1937/94 et 4367/94 en date des 5 mai 1994 et 28 septembre 1994.

Art. 8. Sont abrogées les dispositions des arrêtés n 1937/94 et 4367/94 en date des 5 mai 1994 et 28 septembre 1994. VII.13. ARRETE N 2971/95 du 13 juin 1995 fixant les modalités d application du décret n 95-082 du 24 janvier 1995 portant réglementation des comptes en devises, (J.O. n 2707, du 26/06/95, p.1398) modifié

Plus en détail

FIVORIAMBE. MPITANTSORATRA: - Ramatoa RAZAFIMANANTSOA Lobo Hanitriniaina - Andriamatoa ANDRIANARIVO Harimampianina Razakarivelo

FIVORIAMBE. MPITANTSORATRA: - Ramatoa RAZAFIMANANTSOA Lobo Hanitriniaina - Andriamatoa ANDRIANARIVO Harimampianina Razakarivelo 1 FIVORIAMBE FILOHA: RAKOTOMAMONJY Jean Max MPITANTSORATRA: - Ramatoa RAZAFIMANANTSOA Lobo Hanitriniaina - Andriamatoa ANDRIANARIVO Harimampianina Razakarivelo FOTOANA: Zoma 3 Jolay 2015, tamin ny 5 ora

Plus en détail

Décret n 76-132 du 31 mars 1976. Didim-panjakana n 76-132. tamin ny 31 marsa 1976. portant réglementation des hauts emplois

Décret n 76-132 du 31 mars 1976. Didim-panjakana n 76-132. tamin ny 31 marsa 1976. portant réglementation des hauts emplois Décret n 76-132 du 31 mars 1976 portant réglementation des hauts emplois de l'etat (J.O. n 1129 du 05.06.76, p. 1333) Didim-panjakana n 76-132 tamin ny 31 marsa 1976 anoritana ny fitsipika mifehy ny asampanjakana

Plus en détail

Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010

Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010 Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010 Qu est-ce qu on ne raconte pas sur certains ministres qui n ont plus été reconduits au sein du gouvernement Vital II. Cela n a qu une

Plus en détail

III.2. DIDIM-PANJAKANA N 95-326 tamin ny 3 mey 1995 mikasika ny fananganana ny

III.2. DIDIM-PANJAKANA N 95-326 tamin ny 3 mey 1995 mikasika ny fananganana ny III.2. DECRET N 95-326 du 3 mai 1995 portant création du Comptoir de l Or (J.O. n 2329 du 23.1.95, p. 2733) TITRE PREMIER : GENERALITES. CHAPITRE PREMIER : CREATION ET ATTRIBUTIONS. Article premier. Le

Plus en détail

ET LES FEUILLES DE MORINGA BALITA SY NY ANANAMBO. Collection Bel Avenir Conte nº 7

ET LES FEUILLES DE MORINGA BALITA SY NY ANANAMBO. Collection Bel Avenir Conte nº 7 ET LES FEUILLES DE MORINGA BALITA SY NY ANANAMBO Collection Bel Avenir Conte nº 7 La collection des livres de contes Bel Avenir mise en place par l ONG BEL AVENIR située à Tuléar a comme objectif afin

Plus en détail

Flash. Prix de l entrepreneur Social. Du nouveau pour l adresse e-mail de Orange. Sommaire. gratuit

Flash. Prix de l entrepreneur Social. Du nouveau pour l adresse e-mail de Orange. Sommaire. gratuit masolavitra mensuel d informations régionales 10è édition - Septembre 2011 gratuit Flash Prix de l entrepreneur Social Nouvelle date pour déposer son dossier Suite à de nombreuses demandes reçues de candidats

Plus en détail

ONIVERSITEN ANTANANARIVO FAKIOLTEN NY TENY AMAN-TSORATRA ARY NY SIANTSAN NY MAHAOLONA

ONIVERSITEN ANTANANARIVO FAKIOLTEN NY TENY AMAN-TSORATRA ARY NY SIANTSAN NY MAHAOLONA ONIVERSITEN ANTANANARIVO FAKIOLTEN NY TENY AMAN-TSORATRA ARY NY SIANTSAN NY MAHAOLONA Sampana Vinanin-taranja Manofana Aman asa Sampana Serasera Tatitrynyfizarana asa mikasikanyfitantananasyfampandrosoanamaharitrany

Plus en détail

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY DIDIM-PANJAKANA LAHARANA FAHA-2006-910 mamaritra ny fepetra ampiharana ny Lalàna laharana

Plus en détail

A m pifalianana tokoa no hanoloranay anareo ny

A m pifalianana tokoa no hanoloranay anareo ny N L A V O I X D E S (R I Z I) P I S C I C U L T E U R Aogositra 2004 n 0 Isaky ny roa volana Y F E O N N Y M P I O M P Y T R O N D R O A P D R A - F / I R E D E C MADAGASIKARA SASINTENY A m pifalianana

Plus en détail

MANUEL D UTILISATION «ROHI» (RessOurces Humaines Informatisées)

MANUEL D UTILISATION «ROHI» (RessOurces Humaines Informatisées) MANUEL D UTILISATION «ROHI» (RessOurces Humaines Informatisées) Mai 2015 CONTEXTE De nos jours, l'etat ne peut plus affirmer l'effectif exact des fonctionnaires du fait de traitement manuel des opérations

Plus en détail

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPOBLIKAN I MADAGASIKARA FIADIDIANA NY REPOBLIKA

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPOBLIKAN I MADAGASIKARA FIADIDIANA NY REPOBLIKA REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N 2001-025 relative au tribunal administratif et au tribunal financier modifié par la loi n 2004-021 du

Plus en détail

masolavitra gratuit mensuel d informations régionales 12è édition - nov 2011 Sommaire

masolavitra gratuit mensuel d informations régionales 12è édition - nov 2011 Sommaire masolavitra mensuel d informations régionales 12è édition - nov 2011 gratuit Sommaire P 8 P 7 : P 6 P 2-3 : Un meilleur avenir grâce à une éducation de qualité p. 4-5 : En images Développement durable,

Plus en détail

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana MINISTERE DES EAUX ET FORETS MINISITERAN'NY RANO SY ALA.

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana MINISTERE DES EAUX ET FORETS MINISITERAN'NY RANO SY ALA. REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana MINISTERE DES EAUX ET FORETS MINISITERAN'NY RANO SY ALA. Thème : Législation forestière N 1 Faha : 1 DECRET N _98-781 fixant les conditions

Plus en détail

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE Didim-panjakana laharana faha 99-954 tamin'ny 15 desambra 1999

Plus en détail

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana. LOI n 2006-028 EXPOSE DES MOTIFS

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana. LOI n 2006-028 EXPOSE DES MOTIFS REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana LOI n 2006-028 autorisant la ratification de l Accord conclu le 29 septembre 2005 entre le Gouvernement de la République de Madagascar et l

Plus en détail

Validation en langue malgache - IEN Secteur Océan Indien LIVRET DE L ENSEIGNANT

Validation en langue malgache - IEN Secteur Océan Indien LIVRET DE L ENSEIGNANT Validation en langue malgache - IEN Secteur Océan Indien LIVRET DE L ENSEIGNANT 5 - A 1 Exercice 1 NIVEAU A 1 Fifampiarahabana (Salutations) Communiquer, au besoin avec des pauses pour chercher ses mots.

Plus en détail

Octobre 2015. Latrines mini-septiques Tamatave-Fokontany Dépôt Analakininina 2015

Octobre 2015. Latrines mini-septiques Tamatave-Fokontany Dépôt Analakininina 2015 Octobre 2015 Latrines mini-septiques Tamatave-Fokontany Dépôt Analakininina 2015 Tamatave, une ville côtière de 270.000 habitants 1 12 personnes partagent une latrine 8000 personnes ne sont pas encore

Plus en détail

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA. Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana. Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana FIADIDIANA NY REPOBLIKA

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA. Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana. Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana FIADIDIANA NY REPOBLIKA REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana FIADIDIANA NY REPOBLIKA LOI N 2004 020 du 19 août

Plus en détail

UNION DES GROUPES BIBLIQUES DE MADAGASCAR BP - 101 Antananarivo - Tél 22 612 38 /033 11 832 26 E-mail <ugbm@wanadoo.mg

UNION DES GROUPES BIBLIQUES DE MADAGASCAR BP - 101 Antananarivo - Tél 22 612 38 /033 11 832 26 E-mail <ugbm@wanadoo.mg 0 UNION DES GROUPES BIBLIQUES DE MADAGASCAR BP - 101 Antananarivo - Tél 22 612 38 /033 11 832 26 E-mail

Plus en détail

Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana PRIMATURE MINISTERAN NY FITANTANAM-BOLA SY NY FAMPIROBOROBOANA NY FARITANY MIZAKA TENA

Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana PRIMATURE MINISTERAN NY FITANTANAM-BOLA SY NY FAMPIROBOROBOANA NY FARITANY MIZAKA TENA REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana PRIMATURE MINISTERAN NY FITANTANAM-BOLA SY NY FAMPIROBOROBOANA NY FARITANY MIZAKA TENA TOROLALANA HO AN NY BEN NY TANANA FIIARAHA--MIIASA "GOVERNEMANTA

Plus en détail

NY TAMBERIN ANDRAIKITRA AO ANATIN NY FANONTANIANA

NY TAMBERIN ANDRAIKITRA AO ANATIN NY FANONTANIANA Together, build a brighter future.?????? NY TAMBERIN ANDRAIKITRA AO ANATIN NY FANONTANIANA 10 1 Inona no atao hoe Tamberin andraikitra? Nahoana no manan-danja izy io? Ny tamberin andraikitra dia azo faritana

Plus en détail

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA REPOBLIKAN i MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana --------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N 2007-038 DU 14 JANVIER 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du Code

Plus en détail

PCDEA Vohilengo. Fanolorana ny drafitr asa fampandrosoana ny rano sy ny fahadiovana

PCDEA Vohilengo. Fanolorana ny drafitr asa fampandrosoana ny rano sy ny fahadiovana PCDEA Vohilengo Fanolorana ny drafitr asa fampandrosoana ny rano sy ny fahadiovana Jery todika ny fanangonana ny antontan-kevitra 1. Fanaovana fanadihana fanangonana ny antontan-kevitra Fivoriana teny

Plus en détail

mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011

mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011 masolavitra mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011 gratuit Sommaire page 2-3 : Prix de l Entrepreneur Social page 4 : Pour le développement de la région Haute-Matsiatra [Idees Vozama]

Plus en détail

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana. Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana --------- LOI N 2003-038 du 03 septembre 2004. sur le fonds de commerce

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana. Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana --------- LOI N 2003-038 du 03 septembre 2004. sur le fonds de commerce LOI N 2003-038 du 03 septembre 2004 sur le fonds de commerce (J.O. n 2939 du 08.11.04, p. 4259) REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana --------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPOBLIKAN

Plus en détail

L L E. «ELEC- TIONS LI- BRES DEMO- CRATIQUES ET TRANS- PARENTES» Page 2 I B E R A L SOMMAIRE RACCOURCI. Ambotsirohitra/élections 2013

L L E. «ELEC- TIONS LI- BRES DEMO- CRATIQUES ET TRANS- PARENTES» Page 2 I B E R A L SOMMAIRE RACCOURCI. Ambotsirohitra/élections 2013 L L E «ETRE UN LEADER N EST PAS UN REVE, C EST UN COMBAT!» I B E R A L Ambotsirohitra/élections 2013 «ELEC- TIONS LI- BRES DEMO- CRATIQUES ET TRANS- PARENTES» Page 2 Bimensuel n 09, vendredi 10 août 2012

Plus en détail

FIOFANANA NATAO HO AN'IREO TOMPON'ANDRAIKITRA AO AMIN'NY FIKAMBANAN'NY MPAMPIASA RANO NANAOVANA FAMINDRAM-PINTANTANANA ETO AMIN'NY PADANE TAONA 2004

FIOFANANA NATAO HO AN'IREO TOMPON'ANDRAIKITRA AO AMIN'NY FIKAMBANAN'NY MPAMPIASA RANO NANAOVANA FAMINDRAM-PINTANTANANA ETO AMIN'NY PADANE TAONA 2004 REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana MNSISTERE DE L'AGRICULTURE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE SECRETARIAT GENERAL PROJET D'AMELIORATION ET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DANS LE NORD

Plus en détail

UN VECTEUR D AVENIR LE LAIT VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY

UN VECTEUR D AVENIR LE LAIT VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY ANNEE 2 NUMERO 5 GRATUIT JUIN 2014 VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY LE LAIT UN VECTEUR D AVENIR L édito Ny ronono, tsilo mpitondra amin

Plus en détail

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 REPUBLIQUE DE MADAGASCAR TANINDRAZANA FAHAFAHANA FANDROSOANA MINISTERE DE LA JUSTICE 1 Code du travail 1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 DROIT DU TRAVAIL 2 Textes législatifs et réglementaires

Plus en détail

fifandraisantsika andraikitra, eo amin ny tsirairay, eo amin ny voary rehetra manan aina ary koa, eo amin ireo taranaka hoavy mandimby.

fifandraisantsika andraikitra, eo amin ny tsirairay, eo amin ny voary rehetra manan aina ary koa, eo amin ireo taranaka hoavy mandimby. S AT A M O M B A NY TANY SAVARANONANDO Tonga eo amin ny kihon-dàlan dàlanan ny tantaran ny tany isika, izao tokoa mantsy no fotoana hanapahan ny zanak olombelona hevitra amin izay mety hoaviny. Eto amin

Plus en détail

1 of 29 15/12/2008 08:43

1 of 29 15/12/2008 08:43 1 of 29 15/12/2008 08:43 Loi n 94-029 du 25 août 1995 portant Code du traail (J.O. n 2324 du 25.9.95, p.2564) TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier - La présente loi est applicable à tous

Plus en détail

TATITRA KOMITY PARITANY FAHA ROA

TATITRA KOMITY PARITANY FAHA ROA TATITRA KOMITY PARITANY FAHA ROA 0 Septambra 20 TOURS - FANOKAFANA : Fiarahabana sy Fanompoam-pivavahana :Pst Rasoanirina Raharinoro Salamo 9: 45-52 Hira : 2 Vavaka Teny sitrapon'andriamanitra Vavaka Fifonana

Plus en détail

TAHIRY. Tahirimbolam-panjakana tany. Matoan-dahatsoratra SOMMAIRE. Numéro 37

TAHIRY. Tahirimbolam-panjakana tany. Matoan-dahatsoratra SOMMAIRE. Numéro 37 TAHIRY S e r a s e r a n n y T a h i r i m b o l a m - p a n j a k a n a Bulletin mensuel d information et de liaison de la Direction Générale du Trésor Andry RAKOTOARIDERA Trésorier Général Tsiroanomandidy

Plus en détail

LE LABORATOIRE UN SERVICE INDEPENDANT. Fanovana amin ny tsara kokoa. Road Show avec Rajao. Une usine en amélioration constante.

LE LABORATOIRE UN SERVICE INDEPENDANT. Fanovana amin ny tsara kokoa. Road Show avec Rajao. Une usine en amélioration constante. ANNEE 1 NUMERO 2 GRATUIT SEPTEMBRE 2013 Fanovana amin ny tsara kokoa Road Show avec Rajao L usine Socolait Une usine en amélioration constante LE LABORATOIRE UN SERVICE INDEPENDANT L édito Mety hanaitra

Plus en détail

EXPOSE DES MOTIFS. Uniformisation du taux du Droit de Douane sur les machines et appareils ;

EXPOSE DES MOTIFS. Uniformisation du taux du Droit de Douane sur les machines et appareils ; A- SUR LE CODE DES DOUANES EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre des réformes législatives initiées pour la Loi des Finances 11, l Administration des douanes a déterminé deux axes stratégiques pour faire face

Plus en détail

ETUDE D IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL FAMINTININA TSY ARA-TEKNIKA RESUME NON TECHNIQUE

ETUDE D IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL FAMINTININA TSY ARA-TEKNIKA RESUME NON TECHNIQUE ETUDE D IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL FAMINTININA TSY ARA-TEKNIKA RESUME NON TECHNIQUE Juin 2014 Résumé non technique - Juin 2014 TABLE DES MATIERES... 1 2. RESUME NON TECHNIQUE... 22 LISTE DES FIGURES

Plus en détail

Nouvelle usine, dernière ligne droite

Nouvelle usine, dernière ligne droite ANNEE 2 NUMERO 4 GRATUIT AVRIL 2014 Nouvelle usine, dernière ligne droite Connaissance sur l HACCP NY FISONDROTAN FISONDROTAN--TOERANA ANATINY AMELIORER LE PRESENT PREPARER L AVENIR L édito T aorian ny

Plus en détail

Bitsika MINISITERAN NY FITANTANAMBOLA SY NY TETIBOLA

Bitsika MINISITERAN NY FITANTANAMBOLA SY NY TETIBOLA JONA 2014 Bitsika MINISITERAN NY FITANTANAMBOLA SY NY TETIBOLA Gazetim-baovao mivoaka isam-bolana - n 0045 - Jona 2014 RAZAFINTSALAMA Ihanta Sahondra Directeur de la Solde et des Pensions Asam-panjakana

Plus en détail

FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I)

FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I) FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I) Réseau des Jeunes pour la Démocratie et la Politique RECUEIL DE TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR

Plus en détail

NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY

NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY Financé par Union européenne Connaissez-vous un moyen simple et efficace de produire du poisson sans investissement couteux? Il s agit de la pisciculture en rizière, appelée

Plus en détail

Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache)

Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache) Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache) Ministère de la santé publique à Madagascar Mars 2015 Appui par JICA Madagascar

Plus en détail

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR TANINDRAZANA FAHAFAHANA FANDROSOANA MINISTERE DE LA JUSTICE 1000 TEXTES. mis à jour au 31 décembre 2001 DROIT PUBLIC

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR TANINDRAZANA FAHAFAHANA FANDROSOANA MINISTERE DE LA JUSTICE 1000 TEXTES. mis à jour au 31 décembre 2001 DROIT PUBLIC REPUBLIQUE DE MADAGASCAR TANINDRAZANA FAHAFAHANA FANDROSOANA MINISTERE DE LA JUSTICE 1 Constitution DROIT PUBLIC 1.1 Constitution 1992-1998 1.2 Pouvoirs constitutionnels 2 Libertés publiques 2.1 Droits

Plus en détail

ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 2014-030 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2015

ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 2014-030 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2015 ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 2014-030 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2015 IMPRIMERIE NATIONALE 2014 1 LOI N 2014-030 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2015 2 ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 2014-030 PORTANT LOI DE FINANCES

Plus en détail

PROJET DE LOI N 014/2013

PROJET DE LOI N 014/2013 PRESIDENCE DE LA TRANSITION PROJET DE LOI N 014/2013 DU 23 OCTOBRE 2013 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2014 IMPRIMERIE NATIONALE 2013 1 PROJET DE LOI N 014/2013 DU 23 OCTOBRE 2013 PORTANT LOI DE FINANCES

Plus en détail

INONA MARINA NY ATAO HOE THEOREME DES VALEURS INTERMEDIAIRES

INONA MARINA NY ATAO HOE THEOREME DES VALEURS INTERMEDIAIRES INONA MARINA NY ATAO HOE THEOREME DES VALEURS INTERMEDIAIRES Par Tsira Louis Venceslas Dernière mise à jour : 31/12/2015 Sommaire I. Ahoana marina ny ahatakarana ny logique momba an io TVI io?... 3 Théorème...

Plus en détail

Démocratie et justice sociale SOMMAIRE

Démocratie et justice sociale SOMMAIRE Démocratie et justice sociale N 03-1 er trimestre 2010 SOMMAIRE La démocratie malgache : entre farce et sérieux La démocratie malgache P - 2 Créons tout simplement! P - 2 Tableau de Science Politique P

Plus en détail

masolavitra gratuit mensuel d informations régionales 14è édition - janvier 2012

masolavitra gratuit mensuel d informations régionales 14è édition - janvier 2012 masolavitra mensuel d informations régionales 14è édition - janvier 2012 gratuit Bonjour! Nous voici déjà en 2012 et c est avec un immense plaisir que nous vous présentons nos vœux les meilleurs pour cette

Plus en détail

LOI N 2010-001 DU 22 DECEMBRE 2010 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2011

LOI N 2010-001 DU 22 DECEMBRE 2010 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2011 LOI N 2010-001 DU 22 DECEMBRE 2010 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2011 IMPRIMERIE NATIONALE 2010 PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION LOI N 2010-001 DU 22 DECEMBRE 2010 PORTANT LOI DE FINANCES

Plus en détail

Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA. Tsimbazaza : 11 febroary 2015

Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA. Tsimbazaza : 11 febroary 2015 Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA Tsimbazaza : 11 febroary 2015 TENY FAMPIDIRANA 1 / 25 Andriamatoa Filoha, Andriamatoa

Plus en détail

Madagascar face au changement climatique, l Etat continue de ramer en avant. Echange entre le MEEF et ses partenaires

Madagascar face au changement climatique, l Etat continue de ramer en avant. Echange entre le MEEF et ses partenaires Madagascar face au changement climatique, l Etat continue de ramer en avant Echange entre le MEEF et ses partenaires Fandraisana andraikitra amin ny ady amin ny fanodranana antsokosoka hazo sarobidy OCTOBRE

Plus en détail

MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA

MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA Folo Andro Manova Fiainana Ao Amin ny Vavaky Ny Tompo Tonga soa amin ny Folo Androm-bavaka 2014! Andriamanitra dia naneho fahagagana an arivony tamin ny alalan ny fandaharana Folo

Plus en détail

RAPPORT DE SYNTHESE METHODOLOGIQUE SUR LES OPERATIONS DE LA PHASE 1 (EMPLOI) DE L'ENQUETE 1-2-3, 1995 RESUME

RAPPORT DE SYNTHESE METHODOLOGIQUE SUR LES OPERATIONS DE LA PHASE 1 (EMPLOI) DE L'ENQUETE 1-2-3, 1995 RESUME n 9512/DT RAPPORT DE SYNTHESE METHODOLOGIQUE SUR LES OPERATIONS DE LA PHASE 1 (EMPLOI) DE L'ENQUETE 1-2-3, 1995 Juin 1995 ( 1 ) RESUME Depuis la mise en oeuvre des politiques d ajustement structurel, le

Plus en détail

Mbola Manantitra ny fiarahabana tratry ny taona vaovao ho an izay efa nifanatri-tava taminay na ireo efa nifanakalo firarintsoa antariby,

Mbola Manantitra ny fiarahabana tratry ny taona vaovao ho an izay efa nifanatri-tava taminay na ireo efa nifanakalo firarintsoa antariby, Foi et Lumière Finoana sy Fahazavana BELGIQUE-BELGE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 Destinataire: 40, Boulevard Bischoffscheim, 1000 Bruxelles. Taona faha 14, Laharana 5 - Janoary 2010 Matoandahatsoratra

Plus en détail

FOI et LUMIERE. FINOANA sy FAHAZAVANA

FOI et LUMIERE. FINOANA sy FAHAZAVANA 1000 Bruxelles. FOI et LUMIERE FINOANA sy FAHAZAVANA BELGIQUE-BELGIE P.P 5060 AUVELAIS P 000384 Arahabaina isika mpamaky sy sakaizan ny «Finoana sy fahazavana» fa tafahaona soamatsara eto indray ary hiara

Plus en détail

Ô paysans, ne soyez pas difficiles Retenez les conseils Suivez les et vous verrez Votre revenu s éterniser

Ô paysans, ne soyez pas difficiles Retenez les conseils Suivez les et vous verrez Votre revenu s éterniser TARATASIN NY MPAMAKY NY FEON NY MPIOMPY TRONDRO R. Mode Fédération Koloharena Ialamarina COURRIERS DES LECTEURS La Voix Des Pisciculteurs R. Mode Fédération Koloharena Ialamarina n 11 Isaky ny telo volana

Plus en détail

De la ferme à l usine

De la ferme à l usine ANNEE 1 NUMERO 1 GRATUIT JUIN 2013 Vers la certification HACCP : un facteur clé pour le succès de SOCOLAIT Ny soatoavina maha SOCOLAIT Socolait mamorona hatrany De nouveaux produits arrivent De la ferme

Plus en détail

édition spéciale 26è édition - Janvier 2013

édition spéciale 26è édition - Janvier 2013 masolavitra édition spéciale 26è édition - Janvier 2013 gratuit Chers tous, Christine Albanel, Ancien Ministre, Président Délégué de la Fondation Orange, est venue de Paris à Antananarivo pour découvrir

Plus en détail

Les idées et positions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement les opinions de la Friedrich-Ebert-Stiftung.

Les idées et positions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement les opinions de la Friedrich-Ebert-Stiftung. Les idées et positions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement les opinions de la Friedrich-Ebert-Stiftung. LOHARANON ANGOVO MAHARITRA ho an ny isan-tokan-trano, ny vondrombahoakam-paritra

Plus en détail

~m II11 E 7 7 C - Date Printed: 02/05/2009. JTS Box Number:. IFES 46. Tab Number: 34. Document Title: Document Date: 1992.

~m II11 E 7 7 C - Date Printed: 02/05/2009. JTS Box Number:. IFES 46. Tab Number: 34. Document Title: Document Date: 1992. Date Printed: 02/05/2009 JTS Box Number:. IFES 46 Tab Number: 34 Document Title: LAW ON CONSTITUTIONAL REFERENDUM Document Date: 1992 Document Country: Document Language: IFES ID: MLA-FRE EL00634 ~m II11

Plus en détail

Aza miandry JOURNEE SPECIALE DE LA MKMB

Aza miandry JOURNEE SPECIALE DE LA MKMB BELGIQUE-BELGE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 Destinataire: 40, Boulevard Bischoffscheim, 1000 Bruxelles. Taona faha 14, Laharana 5 -Octobre 2010 FANOLORANANA Aza miandry Mensuel - Editeur Responsable: Hery

Plus en détail

NY FIRAISANKINA NO HERY

NY FIRAISANKINA NO HERY ANNEE 3 NUMERO 10 GRATUIT OCTOBRE 2015 NY FIRAISANKINA NO HERY LES BONNES PRATIQUES D HYGIENE LA RELANCE DU KAOATRY L édito Ny tsy fihatsaran ny tontolo ara-pahasalamana misy eto amin ny firenena no mitarika

Plus en détail

LOI N 67-030 DU 18 DECEMBRE 1967 RELATIVE AUX REGIMES MATRIMONIAUX ET A LA FORME DES TESTAMENTS

LOI N 67-030 DU 18 DECEMBRE 1967 RELATIVE AUX REGIMES MATRIMONIAUX ET A LA FORME DES TESTAMENTS LOI N 67-030 DU 18 DECEMBRE 1967 RELATIVE AUX REGIMES MATRIMONIAUX ET A LA FORME DES TESTAMENTS (J.O. n 569 du 23.12.67, p. 2080 ; Errata : J.O. du 13.01.68, p. 44) modifiée par la loi n 68-012 du 4 juillet

Plus en détail

Analyse de quelques occurrences issues d un corpus oral (dialecte betsileo) Quelques pistes pour l apprenant

Analyse de quelques occurrences issues d un corpus oral (dialecte betsileo) Quelques pistes pour l apprenant Ao Analyse de quelques occurrences issues d un corpus oral (dialecte betsileo) Quelques pistes pour l apprenant Préambule Locutrice non native du malgache Présentations traditionnelles de ao Sens et le

Plus en détail

Synopsis (scope and sequence) des émissions radiophoniques interactives pour le CP1 Ministère de l Éducation Nationale et de la Recherche Scientifique

Synopsis (scope and sequence) des émissions radiophoniques interactives pour le CP1 Ministère de l Éducation Nationale et de la Recherche Scientifique Synopsis (scope and sequence) des émissions radiophoniques interactives pour le CP1 Ministère de l Éducation Nationale et de la Recherche Scientifique Synopsis du contenu (les savoirs) des émissions du

Plus en détail

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA REPOBLIKAN i MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana --------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N 2007-036 DU 14 JANVIER 2008 sur les Investissements à Madagascar EXPOSE DES MOTIFS

Plus en détail

ANNEE 2 NUMERO 7 GRATUIT DECEMBRE 2014 SOCOLAIT 1ÈRE CERTIFIÉE À MADAGASCAR

ANNEE 2 NUMERO 7 GRATUIT DECEMBRE 2014 SOCOLAIT 1ÈRE CERTIFIÉE À MADAGASCAR ANNEE 2 NUMERO 7 GRATUIT DECEMBRE 2014 1ÈRE SOCOLAIT ÈRE INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE LAITIÈRE CERTIFIÉE À MADAGASCAR L édito Io lohateny io, nohon ny nahazoan ny orinasa ireo marimpakasitrahana, izay vokatra

Plus en détail

Noely 2009 Taom-baovao 2010

Noely 2009 Taom-baovao 2010 FMM Fiombonana Miara-mivavaka eto Münich. Noely 2009 Taom-baovao 2010 Fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena antsika, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolon-tsaina, Andriamanitra Mahery, Rain

Plus en détail

PRESIDENCE DE LA TRANSITION

PRESIDENCE DE LA TRANSITION PRESIDENCE DE LA TRANSITION LOI N 2012-021 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2013 IMPRIMERIE NATIONALE 2012 1 LOI N 2012-021 DU 17 DECEMBRE 2012 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2013 2 PRESIDENCE DE LA TRANSITION

Plus en détail

Version FINALE. 28 Avril 2008. Guide de recouvrement des impôts fonciers pour les Communes rurales de deuxième catégorie 1

Version FINALE. 28 Avril 2008. Guide de recouvrement des impôts fonciers pour les Communes rurales de deuxième catégorie 1 Relance de la Fiscalité Foncière Guide du Recouvrement Communes rurales de deuxième catégorie ANNEXES Version FINALE 28 Avril 2008 Guide de recouvrement des impôts fonciers pour les Communes rurales de

Plus en détail

LANY TAMINGANA ETO AMINTSIKA

LANY TAMINGANA ETO AMINTSIKA cyan magenta jaune noir GTT-FRANCE UN PUTSCH EN VUE Un projet de coup d Etat contre GRATUIT VOAHARY KARAZANY MARO NO AHIANA HO LANY TAMINGANA ETO AMINTSIKA L accès sans peine à l information QUOTIDIEN

Plus en détail

TATITRA ANIVON NY ANTENIMIERAM- PIRENENA

TATITRA ANIVON NY ANTENIMIERAM- PIRENENA TATITRA ANIVON NY ANTENIMIERAM- PIRENENA Praiminisitra Jean RAVELONARIVO 1 TATITRA MANOLOANA NY ANTENIMIERA I 21 MAY 2015 21 MAY 2015 Andininy 54.- Ny Filohan ny Repoblika no manendry ny Praiminisitra

Plus en détail

Conversations en ligne : descriptions, perspectives. Louise Ouvrard

Conversations en ligne : descriptions, perspectives. Louise Ouvrard Conversations en ligne : descriptions, perspectives Eléments théoriques La variation Quelques caractéristiques du discours électronique La langue malgache Le corpus Présentation Analyse Quels apports à

Plus en détail

masolavitra Sommaire gratuit P 2-3 : News de nos partenaires P 4-5 : Témoignages de nos partenaires

masolavitra Sommaire gratuit P 2-3 : News de nos partenaires P 4-5 : Témoignages de nos partenaires masolavitra mensuel d informations régionales Numéro15 - Février 2012 gratuit Bonjour! Nous partageons avec vous dans cette édition, quelques unes des nouvelles qui nous parviennent des organisations que

Plus en détail

Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P. 1032 - Antady, Fianarantsoa (301) Tél. 020.75.502 15 info@lariziere.

Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P. 1032 - Antady, Fianarantsoa (301) Tél. 020.75.502 15 info@lariziere. Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P. 1032 - Antady, Fianarantsoa (301) Tél. 020.75.502 15 info@lariziere.org TAOM- PIANARANA 2015/2017 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Plus en détail

Serment des Apothicaires

Serment des Apothicaires ORDRE DES PHARMACIENS DE MADAGASCAR CODE DE DEONTOLOGIE DES PHARMACIENS JANVIER 2010 Serment des Apothicaires Je jure en présence de Maîtres de la Faculté des Conseillers de l Ordre des Pharmaciens et

Plus en détail

VIH/SIDA: Un nouveau défi pour la gestion des Aires Protégées à Madagascar

VIH/SIDA: Un nouveau défi pour la gestion des Aires Protégées à Madagascar HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät Schriftenreihe des Seminars für Ländliche Entwicklung VIH/SIDA: Un nouveau défi pour la gestion des Aires Protégées à Madagascar

Plus en détail

Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana

Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana BELGIQUE-BELGIE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 destinataire 40, Boulevard Bischoffscheim, 1000 Bruxelles. Taona faha 10, Laharana 01 Septambra 2006 Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana AINA VAOVAO Mensuel

Plus en détail

UNIVERSITE D ANTANANARIVO CENTRE DE RECHERCHE EN COMMUNICATION FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

UNIVERSITE D ANTANANARIVO CENTRE DE RECHERCHE EN COMMUNICATION FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES UNIVERSITE D ANTANANARIVO CENTRE DE RECHERCHE EN COMMUNICATION FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DEPARTEMENT INTERDISCIPLINAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE COMMUNICATION ET DYNAMIQUE LOCALE RAPPORT

Plus en détail

voly vary maro anaka système de riziculture intensive

voly vary maro anaka système de riziculture intensive voly vary maro anaka système de riziculture intensive tantara an-tsary ny voka-pikarohana lehibe sady mahagaga malagasy histoire toute simple d une très grande découverte malgache Henri de Laulanie de

Plus en détail

Ny Vaovao Mahafaly. La Bonne Nouvelle

Ny Vaovao Mahafaly. La Bonne Nouvelle Ny Vaovao Mahafaly La Bonne Nouvelle Ary tamin ny fahenim-bolana dia nirahin Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any an-tanàna anankiray any Galilia atao hoe Nazareta, ho any amin ny virijina anankiray,

Plus en détail

BOKY MIRAKITRA NY ZO SY ADIDIN NY MPIASA MPILA RAVIN AHITRA ETO LIBANONA

BOKY MIRAKITRA NY ZO SY ADIDIN NY MPIASA MPILA RAVIN AHITRA ETO LIBANONA BOKY MIRAKITRA NY ZO SY ADIDIN NY MPIASA MPILA RAVIN AHITRA ETO LIBANONA Adidiko ny mahafantatra ireo Zoko MADAGASCAR Faly izahay fa mamaky ity boky ity ianao. Mikasika ny Zo sy ny Andraikitr ireo mpifindramonina

Plus en détail

Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara

Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Boky Torolalana ho an ireo Mpampianatra sy Mpitarika ao amin ny Seminera sy Institiota fianarana ny Filazantsara Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Boky

Plus en détail

RAPPORT SUR LA REMISE OFFICIELLE D EQUIPEMENTS DE MESURE DU TAUX D ALCOOLEMIE AUX FORCES DE L ORDRE -----------------------

RAPPORT SUR LA REMISE OFFICIELLE D EQUIPEMENTS DE MESURE DU TAUX D ALCOOLEMIE AUX FORCES DE L ORDRE ----------------------- MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE -------------- RAPPORT SUR LA REMISE OFFICIELLE D EQUIPEMENTS DE MESURE DU TAUX D ALCOOLEMIE AUX FORCES DE L ORDRE ----------------------- I. CONTEXTE Malgré

Plus en détail

Note pratique. Réseau PRATIQUES

Note pratique. Réseau PRATIQUES Note pratique Ny Herin ny hafatra / Le pouvoir des messages pour la santé préventive Expérience du programme de santé materno-infantile mené par Inter Aide à Farafangana, Madagascar Notice Type de document

Plus en détail

Tehindrazanarivelo Liva; Mamy Aimanantsoa; Toky Rabemanantsoa; Alex Objet:

Tehindrazanarivelo Liva; Mamy Aimanantsoa; Toky Rabemanantsoa; Alex Objet: Randriamiharisoa Alex De: randriamihaja josefa [r_josefa@yahoo.fr] Envoyé: jeudi, 1. octobre 2009 16:03 À: AZ Cc: Tehindrazanarivelo Liva; Mamy Aimanantsoa; Toky Rabemanantsoa; Alex Objet: Tr : DEVIS ET

Plus en détail

d une solution malgachomalgache

d une solution malgachomalgache cyan magenta jaune noir PROGRAMME P.7 ECONOMIE TRANSITOIRE FANANAN-TANY DECHETS URBAINS Interventionnisme critiqué BIRAO FOTOTRA A VALORISER L inaccessibilité aux intrants notamment aux engrais induit

Plus en détail

Life and faces of the Alaotra lake, Madagascar

Life and faces of the Alaotra lake, Madagascar http://bop-photolab.org/2015/06/life-and-faces-of-the-alaotra-lake-madagascar/ Life and faces of the Alaotra lake, Madagascar by Arnaud De Grave, June 13th, 2015 Published in Exhibitions, Reportage Life

Plus en détail

GLOTTOPOL Revue de sociolinguistique en ligne

GLOTTOPOL Revue de sociolinguistique en ligne GLOTTOPOL Revue de sociolinguistique en ligne N 2 Juillet 2003 Anciens et nouveaux plurilinguismes SOMMAIRE Introduction Premier chapitre : Les situations de plurilinguisme : aménagement et représentations

Plus en détail

FIKAMBANAN NY MPIARA-MAMAKY NY BAIBOLY. "Dieu qualifie ceux qui sont appelés", hoy Rakotolehibe Mamy, Talen ny FMMB

FIKAMBANAN NY MPIARA-MAMAKY NY BAIBOLY. Dieu qualifie ceux qui sont appelés, hoy Rakotolehibe Mamy, Talen ny FMMB Taniketsa - Laharana faha 58 - Septambra 2014 1 Gazetin ny Sampana Sekoly Alahady FJKM Andrainarivo Taniketsa Miseho isan-telo volana. Laharana faha 58. Septambra 2014. Vidiny: 400 Ariary. Tranokala: www.sa-andrainarivo.mg

Plus en détail

JEAN-MARC CHÂTAIGNIER Défenseur de Joaquim Chissano

JEAN-MARC CHÂTAIGNIER Défenseur de Joaquim Chissano cyan magenta jaune noir PROGRAMME P.7 QUOTIDIEN GRATUIT D INFORMATION N 0103 DU Vendredi 16 Juillet 2010 L accès sans peine à l information OIF SOATOAVINA TRAFIC Soutien de la médiation internationale

Plus en détail

FAMOLAVOLANA NY DRAFITRA FAMPANDROSOANA NY LALAM-PIHARIANA OVY NIFARIMBONANA TAMIN IREO MPIKIRA VOAKASIKA FARITRA ITASY

FAMOLAVOLANA NY DRAFITRA FAMPANDROSOANA NY LALAM-PIHARIANA OVY NIFARIMBONANA TAMIN IREO MPIKIRA VOAKASIKA FARITRA ITASY MINISTERAN NY FAMBOLENA NY FIOMPIANA ARY NY JONO ----------------------------------- REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana ---------------------------------- MINISTERAN NY TOEKARENA

Plus en détail

MpANAMORY RAdO RABARILALA

MpANAMORY RAdO RABARILALA ENIM-BOLANA TSY TAFATSANGANA FANJAITRA MIISA 21 NO NESORINA TAO AN-KIBON i LALAINA P.06 N 3190 L u n d i 2 9 j u i n 2 0 1 5 PRIX : Ar 400 zatovolahy NANGALATRA volamena P.06 TENY AM-pASANA : NANONOFY

Plus en détail

ARRETE INTERMINISTERIEL N 41.324/2010 instituant la carte professionnelle d acheteur de bovins

ARRETE INTERMINISTERIEL N 41.324/2010 instituant la carte professionnelle d acheteur de bovins MINISTERE DE L ELEVAGE ---------------------- MINISTERE DES FORCES ARMEES ------------------------- MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET ---------------------- MINISTERE DU COMMERCE ---------------------

Plus en détail

DISPOSITIONS COMMUNES

DISPOSITIONS COMMUNES ORDONNANCE N 62-074 du 29 SEPTEMBRE 19 62 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics. ( J.O. n 248 du 12.10.62 p. 2248 ) modifiée et complétée

Plus en détail

GRATUIT. 250.000 litres de jus l Espace de Concertation veulent

GRATUIT. 250.000 litres de jus l Espace de Concertation veulent cyan magenta jaune noir PROGRAMME P.7 RENCONTRE DE VONTOVORONA POSSIBLE ECHEC Les partis et associations de GRATUIT QUOTIDIEN D INFORMATION N 0137 DU Mercredi 25 Août 2010 FIARAHAMONINA HADIHADIANA NY

Plus en détail