ç~ G 2007 h G ƒféc 28- ƒà ùdg O~ dg IqôoM má«dél pπlcg øe qôom läƒ U GRAND OPTICAL PROPRIÉTAIRE: CLAUDE EL-KHOURY Opticienne D ordonnances

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "ç~ G 2007 h G ƒféc 28- ƒà ùdg O~ dg IqôoM má«dél pπlcg øe qôom läƒ U GRAND OPTICAL PROPRIÉTAIRE: CLAUDE EL-KHOURY Opticienne D ordonnances"

Transcription

1 Journal Al Hadath Vous souhaite Une Bonne et Heureuse année 2008 Y iông Iƒb G øe «dg Üôb G ÖFÉàµdG ÜõM «dg º æj ~b òdg HõMh ÚeCÉàdh á ZÉ dg áªé dg òg Lh VQ G Y ±ƒbƒ d ámé ùdg ôjô G ÉãeG RhQ~dGh áæ ùdg AɪYõdG øe πeéc ºY~H RQ G IQƒK ájqgôªà SG ƒ LGƒj øjòdg ÓÑæL ~«dhh ÊÉÑb ~«TQ ~ªfi»àØŸGh IQƒ«æ ùdg OGDƒah Ò«àd OÉ ~ªMG Oƒªfih ~ S G QÉ ûh fl ìé ÉM ùøf Ò üÿg ɪ «eé f Ñ ûj Lh G øggôdg π à ùÿg»wgô Á~dG ô G ÉæÑd Lh.''Újƒe~dG ~aƒÿg G øy ΩÉã dg ähòh ÊÉæÑ dg ÖFÉæ d»hhqh G ÒØ ùdg ÉeGh ~j~ G h~dg LƒàdG Y jh ɪ«S É û«e Oɪ dg πhé «S''»HhQh G aq ôªà SG ÉM á«hé«ædg á«ñ Z ÉH ájqƒ ªé d ké ù«fq é L ÜÉîàf á SÉFô d ( û«g ~FÉb) ƒg ªYO QGôb øy êgôa G GôjGh ájqƒ S AÓªY ^ ɵ«JÉØdG ádho É æ«h øeh ^á ªà á«hhqh G h~dg º SÉH æe Ö «Sh øe á«fgôj G - ájqƒ ùdg iƒ dg æeh HÉîàfG ájéªmh é L í«tôj ºYO.'' dp Y π a Oôc» g G º ùdg Üô Vh VƒØdG ô ûæd ä héëã ΩÉ«dG ähòh G π üj ~b òdg»hhqh G ~aƒÿg ƒ üm ÉM '' fg ÒØ ùdg Ébh á ªà RQ G IQƒK iƒb á agƒe Y πñ ŸG ôjéæj øe HÉ ùdgh ådéãdg ÚH kg~aƒe π SÎ S I~ëàŸG äéj ƒdg Éa ^ÊhQÉŸG ôjô ÑdG ácqéñe Yh É FÉØ ô N G Aƒ dg AÉ YGh ÉØJ G Gòg â«ñãàd dp ~ H ké«còeg Y â üm ƒµj Ée~ H Ö SÉæŸG âbƒdg ò«øæj kée~b» ŸÉH ÉæÑd»YG~dG 1559 QGô dg øe h G Iô ØdG G ~æà ùj øe G ù øe ~j~l QGôb ~ Á ''»LQÉN πn~j G øy kg~«h á jõfh IôM á«séfq äéhéîàfg AGôLG'' G πj~ àd É Yhô ûe É SQÉH ÉgQGôb I~ëàŸG G IQƒ«æ ùdg áeƒµm ÆÓHG d `dg áªcé G ájìc G ÜGƒf øe á bƒe á jôyh ^ÜGƒædG ù G Qƒà S~dG á«fgôj G - ájqƒ ùdg bgƒdg ôe G iƒb aî S òdg πj~ àdg Gòg ºY~H 68 ÜGƒæd á ù L ~ Y G ODƒ«S Ée ^ ôh «Ñf ù«fq ÉŸÈdG É ªYõàj»àdG ~FGR üædg QÉ«îH é L Òª S ÜÉîàf ù ÛG ô e êqén A Dƒg ájìc G ƒgh ^ SÉ SG øe á«séfôdg äéhéîàf G VƒN ɪ«S Oɪ dg aq GPG ~MGh ܃ ûf òæe hc G Iôª d» VÉŸG ƒñ S G TƒH êqƒl ~ªàYG òdg QÉ«ÿG.'' ÉæÑd ájqƒ ª G á SÉFQ áerg Simon El Hachem, C.H.A. Agent immobilier affilié Conseiller Hypothécaire Accrédité PRÊT HYPOTHÉCAIRE Cell.: (514) Fax : (450) S P É C I A L I S É E N P R Ê T S H Y P O T H É C A I R E S Acheteurs de première maison, travailleur autonome Programme R.A.P. ägqé dgh RÉæŸG AGô ûd ~FGƒØdG ø ùmcéh á«aô üe Vhôb ÚeCÉJ Iô G ø ŸG ÜÉë U h h G Iôª d õæe Î ûj øÿ á UÉN 2007 h G ƒféc 28- ƒà ùdg O~ dg IqôoM má«dél pπlcg øe qôom läƒ U? V hcg IQhÉæe : G~ à ùj ÉcÒeGh ÉHhQhG ƒ dg ù«fôdg é éa ácô ŸG VƒN ɪ«S Oɪ dg aq GPEG : ÉjôZ ~«ªM Öàc - ~æd UÉN - G øy ÜÉ ædg ähòh QGPBG 14 iƒb Ú«ë«ùŸG ÜGƒædG ~MG ûc Ñf ùl'' πlg øe ÉæÑd IQÉjõd ~ à ùj»hhqh G OÉ G πãá kg~aƒe Ñ S G ù«fôdgh ÓÑæL ~«dhh ôjô G øj~dg ~ S É æeh áªcé G ägoé«dg áä«dg ù«fq í«tîd ~éà ùe»còecg -»HhQhG ìgîbg 𫪠G ÚeG ájqƒ ª G á SÉFôd é L Òª S Qƒàc~dG ''á«féæñ dg ägƒ dg'' ájò«øæàdg û«g ~FÉb ÜÉîàf áñ ùædéh Oh~ ùe jôw G RQ G IQƒK iƒb â Uh ÉM ùjqéhh ø æ TGh äé«e Ö ùm - h~ñj òdg ɪ«S É û«e Oɪ dg»wgô Á~dG ºµë d kéªyo Ìc G HQ G º UGƒ dg»gh ^IôgÉ dgh VÉjôdGh f á SÉFôdG I~ S G dƒ Uh É«ûîJ GôjGh ájqƒ S G - ÉæÑd øggôdg ɪ æ h Úà«fÉæÑ dg ɪ «Jô UÉN G ƒëàj G øµá ájôµ ùy Iƒb àá á«lqéÿg ájé UƒdG G ~ ÑdG Gòg IOÉY ájôebéàdg ɪ N «øe.''á eéµdg RƒcQÉ S ƒµ«fh TƒH êqƒl»jqgog G H É üjg ÖFÉædG Ébh á«æ e ä héfi ÉæÑd Qƒ ùdgh ÊGôj G Ú N~àdG GÒæH ÚàjƒµŸG'' Y OÉÑà d ÚàbQh kgo~ eg~îà S ɪ «à e A G YÉLÎ S âbh G øe ÌcG Úà æà e ( ÉJQGO G) ÉàJÉH ^ ûeo ƒlh Gô W äéjhƒf áø«æ dgh IOÉ G á LGƒŸG øe Üô e Éæg ~ j féh e Ö ûdg e ɪ eé J Úàaô àÿg ÚઠUÉ dg ÚJÉg e Iƒ H «a á«wgô Á~dG á«g iƒ dg e ké Uƒ ünh ÊÉæÑ dg ƒ Y É û«e ÖFÉ æ dgh ''π eg á cô M''h '' dg Üõ M'' : É FÉ Ø M ájqƒ ùdg IAÉÑ dg â á eé dg iôn G äéyƒªûgh ÜGõM Gh áë S ÉH á LGƒŸG ò d G~ à ùj ÚJQGO G ɪµ J G ké Uƒ ün G á ùdg º«ùJ É à «W h É ùøf ᪠SÉ Gh á YÉØdG ájqƒ Sh Gô W» Lh ±ƒbƒdg Y IQOÉ dg á««g Iƒ dg Òª S É ª«YRh á«féæñ dg ägƒ dg»gh á«féæñ dg ámé ùdg Y.'' é L HG ähòh»hhqhg ÒØ S øy ÊÉæÑ dg ÖFÉædG π fh Gòg ìô d kéñjôb ~aƒe É SQ π ùchôh OÉ G OG~ à SG dg ô üf ÊhQÉŸG ôjô ÑdG Yh QGPBG 14 iƒb Y ìgîb G Gòg» «Ñ dg É ªéM òncéj G Öéj Qƒe G'' G dƒb ^ÒØ U Gô jg «a Ω~ î à ùj ò dg É æ Ñ d Å aé µ àÿg ÒZ Gô üdg OÓÑdG I~j~L ádoé e VôØd É FÉØ M ìó S V ájqƒ Sh VÉ fg Y âñàà SG»àdG áæggôdg á«wgô Á~dG ádoé ŸG í«j ^2005 ΩÉY øe πjôhg Iƒ déh ôµ ù dg Qƒ ùdg ÜÉë ùf G é L G ~ ^IòaÉædG á«hô dg h~dgh Ú«cÒe G e øëfh GRAND OPTICAL Voyage International (514) Öéà OÉ«Y G áñ SÉæà z{ ÊÉãdG ƒféc øe h G üædg ÒîH ºàfGh ΩÉY πc ITA Ltd ɵaÉc ÚH ÉæÑd ''Qƒ jôz''h º ±hdhq - ájg~ñd h G IQÉ T G G'': JÉ«eƒj ɵaÉc ƒ j ±ƒÿg ICÉWh øe kéhôg dph äƒÿg áñzôdg»g GQO G á»g É G òg ɵaÉc ô f h ''.ÖfòdÉH Qƒ ûdgh OôªàdG áyõf É ùf G ~ Øj G ~ H ÒN G ΩÓ ùà S G.kÉeƒj dƒñb ~jôj øµj Ée πñ jh äƒÿg øy åëñj òdg ''Qƒ jôz'' `H É ùf G ɵaÉc πãá.ωé æ dgh ª àûg ÒZ ù«d ƒ g ò dg «HG ~ j Y ÉfÉ ùfg ~ j h Iô ûm G ƒ fg ô ûj ''Qƒ jôz'' ôªà ùj «µa, äƒÿéh ÖZôj CG~H Gòdh kgoôªàe kgôm.é H ôj~l ÒZ ƒgh IÉ«ÉH Éæ««SÉ«S øe øjòãµdg Ñ ûj G,~dƒdG GP ''Qƒ jôz'' OôªàdGh ±ô üàdg ájôm Gh~ a øjòdg õjõ dg ÉææWh G ±ƒn'' :?±ƒÿg ICÉWh øe Üô J ägô ûm Ñ T GƒJÉHh ké HCGh á «Uh É ùø f âdh» à dg á ª f G Ω~ b º ù ƒæªàj º a» «G ''Qƒ jôz'' ùµy º fg G.''º «Y Y AÉ«UhG º fg h~ à jh º æe k ~H º «æwgƒÿ äƒÿg dòh Ú SÉf ägô ûm ºg øjôn G A Dƒg Gh º æwh AÉæHG øne øe º aƒn ÖÑ ùh ägô ûm G ƒ øe ºg º fg.º J~ L»æH øe QGôM G Y AÉ«dhG º Ñq üf,øwƒdg AÉØ T «a qπy» SÉ«ùdG º Jƒe ÓYG øe ~Hh ÖfòdÉH ºgQƒ T øe ÉHhôg ù eh æ W ƒ SÎ ùj ᪠f G G ÚcQ~e ÒZ,áªMQ ôe G h øe øjô àæe.g~ñy íñ UGh àjôm ~ ah àjôm øy RÉæJ øe ù : äéeéfrhôdgh ΩÉbQ ÉH Ωƒ«dG πãªàj ÊÉæÑ dg ''Qƒ jôz'' d Gh ájéª ùªnh d G G π üj àm 8h 14`dG Éæ a...áeoé dg ΩÉbQ ÉH GQOG Éeh, ájéª Ñ ùdgh iƒ à ùj ôël ÉbÓªY ÉÑfQCG ÊÉæÑ dg ''Qƒ jôz'' SCGôH ôe G h π j ÚM ÉfÉÑL h,πaé G πªædg Y Å«T ÓdG ÉŒÉH ÉaƒN Üô «a ƒëf ô SɵdG ÖFòdG æwh AÉæHG ájhé dg G e ÉaQÉL ''ô dg''ƒëf ~ üjh.èccg ~Ñ d kg~«ñy ºgQh~H GhQÉ Uh ºgOô Gh~ a ø º àjôm Gh~ a øjòdg Ú TÉØdG Éæ««SÉ«ùd π ag ù«dg ƒª ùàj QGôM G GƒcÎj G á«fé ùf G ºgÉfCGh ºgOô h Gƒ Lh H GƒÑÑ ùj òdg ÆGôØdG GP øe k ~H ÉWh G ΩÉeR ƒëf πc øe ÚJB Gh kgô T Ú HCÉàŸG ~j áhƒ dg øwƒdg. H UCÉàeh IQòéàe ábóy º d ƒµj G ho ܃ Uh :ÜGƒædG Ú FÉ S IOƒY Gô ŸG IOÉ«S e OOôf kgòng øe πbg ºµfG ~jõfh.?øwƒdg Y AÉ«UhG ºµfG Éb øe á«g ÉjRƒaQƒeÉà«ŸG øe ÌcGh dƒëàd Q~ŸG ''Qƒ jôz'' GQO G ΩÉ ÚcQ~e áyqõe øwƒdg ƒµj G ƒdñ J ºµf πh áyqõe û«j øe ƒg ô G É ùf G ù«d fg.''éµaéc Qƒ jôz'' «dg ƒ Ée G ƒdƒëàÿg DE RETOUR À L ACADIE ~ üj QÉ SCÉH á«ÿé dg Iô ûdg ägp ägqé ædg øe á SGh á «µ ûj h~œ å«m GO~ ºµ«dGG Oƒ J PROPRIÉTAIRE: CLAUDE EL-KHOURY Opticienne D ordonnances Examen de la vue par optometriste Service 1 heure. 1 hour service 9795, boul, de l Acadie Montréal, Bonne Année Bonne et heureuse Année B O U L E V A R D H E N R I - B O U R A S S A O U E S T M O N T R É A L, Q C Bonne Année

2 ÊÉæÑ dg Al Hadath, Numéro 60, 28 décembre 2007?ºµd e øwƒdg G Éb øe :ÜGƒæ d IOƒY Gô ŸG ºµªMôj ød ïjqéàdgh ô ûñdg ºµëa Gh...ºcôFɪ V G GhOƒY á«dhdƒ ùe ÜGƒædG øwgƒÿg M û«j CG,ø ebg ~ H ßØ h «ª G ÚH IGhÉ ùÿgh ~ dg Oƒ ùj,ô à ùe ùhcg òg â ù«dcg. ƒ Gh àjômh àegôc «a øe ÉæHGƒf øjcg?é æe øëf øjcg?øwgƒÿg ƒ M hõæe º æe πc ΩCG. c øwƒdg ÜGƒf ºgh?º JÉÑLGh ~Ñj, àøféw bƒ àeh àyéªl h à «Ñb áë üe Y áøfé dgh áyéª Gh á «Ñ dg áë üe «NC π«er ƒg ÖFÉf πc CG OÉ àyg.øwƒdg É YƒæàH h~«s øëfh,agqb G âø àng ƒdh ÖFÉædG I~jôØdG ÉæàjôëH ÉfôNÉa ÉŸ Ég ƒdh,é aóàngh Gòdh «îj ájô G.Éæà«WGôbƒÁ~Hh á æÿg òg AÉ ùj Gòdh ÖYôJ á«wgôbƒá~dg.øwƒdg Gòg ~ j CG øwƒdg Gòg I~j~ G áy~ñdg.~ ÑdG Gòg EG,º ü üm øyh,ºg º bƒ M øy ƒª µàj ÜGƒædG º æe ~MGh πµd CÉch É æy ƒdréæàj QƒeCG øyh ÒZ ƒgh øwƒdg»g»àdg áæñ G á b øe GAõL ƒ M äq~g EG SCÉH h.é æy îàj CG ~ à ùe EG Éb øe?ºµd e øwƒdg EG Éb øe.úæwgƒÿg hcg»jcéj ºcõcGôe EG Éb øe?ºµd á«e ÚæWGƒŸG ºàÑîàfG ~ d?á«féãdg áñjôÿg SÉædG ƒ Mh ídé üe áe~n øwgƒÿg áe~n ƒg ÉÑLGh GhODƒàd EG Gƒ NOCG,ºcôFɪ V EG GhOƒY.á üh «deg â ºµ«Y «Á Ée Ö ùëh Gƒaô üjh ºµbɪYCG ɪYCG.ºµªMôj ød ïjqéàdg ºµMh ô ûñdg ºµëa EGh ÖLGƒdG òdg ÉæHQ EG» üf QÉÑŸG ~«dg Gòg :ºàN GƒfCG «ªL øe Éf~ H êôîj CG,Éæ ü î«d ~ ùœ πc Ég~ ûæj»àdg ájô G EG Éf~«j CGh ájoƒñ dg ÚbOÉ U «ª G π é j CGh,á Ñfi ùø f.øwƒ d Éæ c ºgOÉ ûfeg Dr.Élie Bouassi, D.M.D. Chirurgien Dentiste QÉ aeg à ë üe ø ª µ J π g?á UÉ N IQƒ üh ø ª µ J π g? æ Y ø jô ª ã à ùÿgh ìé «ùdg OÉ HEGh äéäa ª«ù J É «ª L É æ à ë üeh à ë üe fcg ª ùf CG?IôMÉæàe IôaÉæàe á HÉ àe FGƒWh? ôøx πãe ~ L M Ée fcgh Iƒb OÉ G hg øwƒdg áñfi π«ñ S A» T πc øy Gƒ îj ÉæHh ºµH áacgq ÉæÑd EG A» ùj Ée πc øe ºµJGhP GƒZôaCG.øWƒdG, ÑdG ºµ H øy ºc~ Ñj Ée πc øe, «æhh πc øy G~«H É e «æñf ôggr πñ à ùã ÓeCG ÉghCÓeGh «ª G Öëæd.ÉææWh áë üã EG Jh ÉÑJQG EG É EG «ª G EG IAÉ SE G Öæéàæd. hcg ÉææWh É EG øe,á FÉ dg øe,â«ñdg øe æj áñùg. hcg ÉææWh áñùg º àf øwƒdgh á FÉ dgh â«ñdg.øwƒdg QÉL Öëj CG É ùfe øµá «c.é «Y ÜQ~àfh Y QÉ L á ë üe Ω~ j CG hcg «NCG ø e ÌcCG OhCG ɪc AÉæHCGh øwƒdg OhCG dg. à FÉY áë üe,éæ VQCÉH,Éf~ ÑH,Éæ ùøfcéh CG~Ñæd.Éæj~jCG Éæà FÉY º d ü îfh º LCG øe í fh º Ñëæd,Éæ«æWGƒÃ. «ªé d ƒñfi ɪàM øëfh,éæfoéñÿh øjòdg ÚæWGƒŸG øëf ÉæHƒ b õëj Ée : Ébh ÉæJƒ U CG Éæj~jCG aî J Ée èféàf â ìrôf É æ e BG CGh É æ Y ÚdhDƒ ùÿg eé ùe Îî j ~ j πg : CÉ ùj Éæ «ªL.º Hƒ b ù ~ J ÉæfGõMCGh á SQÉ h äé ù SDƒŸG EG IOƒ dg Éæ«Y GQò àe íñ UCG ù«fq ÜÉ î à fgh É gé æ «JQG» à dg á «WGô bƒá~ dg ÉLôdG CG ΩCG?á«dhDƒ ùÿg πªëàjh QƒeC G ΩÉeR ùá ƒ ëh GƒÑdÉ «d øjqoéf GhQÉ U Éf~ H ÉLôdG ÖLGh ájocéj øy ùyé àj øÿ QòY? Ñ Th ÉæÑd EG º ÑLGhh áec G ÜGƒf QhO ƒg Ée ºK.QÈe h EG álé G Ée?º ÑîàfG øe ƒ M Y ô ùdg øµj á«féæãà SG ÌcC G ±ô dg Éc EG ÜGƒædG ù πg?~ ÑdG «a ôá Ée èdé jh ûbéæjh ªàéj.? QƒJÉàcO QÉà«dÉJƒJ ~ H ÉæëÑ UCG ÆGôØ d É aq π«ñl ƒª T IAÉ VEG ä É«àZEÓd GQɵæà SGh á SÉFôdG Iq~ S É aq'',ájôkc G π«ñl ámé S ƒª ûdg Ghô ùch π«ñl äé«yéah ''ÊÉæÑ dg QÉ«ÿG'' AÉ d AÉ VCG Gƒ ùfôa øcôdg AGƒ dg ºgôNBG Éc òdg øwƒdg AG~ T ä É«àZE GQɵæà SGh hc G á SÉFôdG I~ S ÆGôØ d.'' OÉ ûà SG Y ÚYƒÑ SCG Qhôe iôcp Ωƒ«dG ±OÉ üÿg êé G ÊÉæÑ dg º dg Gƒ aqh AG~ ûdg ìghqcg øy ⪠U á «bo GƒØbhh ámé ùdg á æÿg AÉæHCG ~ ûàmgh Y AG~àYE G qπx ÉæÑd «deg êéàëj òdg ΩÓ ùdg ôfé ûh OÉ«YC G 𪻵d'' ä É àhe Gh ägƒ üdgh.'' àdé SQh Ñ T Y º à ª S EGh? dp ƒ Ø j É jcg hqé û dg hqé û dg ù«dcg? ƒ æ üj π a CÉa, a ºµJƒNEG CG ɪc Ú eéc ºàfCG Gƒfƒµa?Gòµg ƒ Øj É jcg -43 :5 àe) àe πeéc ƒg ägƒª ùdg òdg ºcÉHCG.(48 Öëj ɪc âññmcg EG a ƒg Ée :GPEG ÜGƒ G áñùg øµj EG?òNCÉJ CG πhé e â«ycgh? «ª G Qƒc 1) É ùøæd Ée Ö J áñùg C,á«fÉ ÜôdG C,òNC G πlcg øe Ö dg øe AÉ dgh,(5:13,(35:20 G) ònc G øe ÌcCG AÉ dg ƒg ƒñ e Éb.AÉ dgh áñëª d æ e Óa øwƒdg IQÉ ùn ÉææWh ~ ûf øëfh ÉæeÉjCG ΩÓµdG Gòg í üj πg CG» j º æe ~MCG h «ª G ûjéæàj, õªàj IQÉ ùn»g, «ªé d IQÉ ùn»g ônb G IQÉ ùn æ e ±ô W π µ d.ô NB É H ã j ~ MCG.ø Wƒ dg ƒg øwƒdgh ÑdÉ e ±ôw πµd,á«ë dg ƒg øwgƒÿgh ô î üdg à M, Lƒ à jh ø Ä j ø WGƒŸG.á «ë dg. «deg Éæ Uh É Lƒàjh øäj øwƒdg Gòg ôé Gh ƒ dgh á jô é M ܃ dg âë Ñ UCG π g? à e EG πg? à«fé ùfeg øwƒdg Gòg É ùfeg ~ a πg?iôéëàe ~MCG OGQCG GPEG? hdƒ ùÿg ùm IOÉ«dG»Y~j øe ~ a ôe) πµ d ÉeOÉNh πµdg ônbg ƒµ«a hcg ƒµj CG Éc øe GPEG. ÉãŸGh Ih~ dg ƒµj CG «Y (35:9 EG fc,ó à ùe ÉeOÉN «ªé d øµ«a hcg ºµ«a ƒ µ J «µ a É jô e hcg É Yõ Yõ à e SCGô dg É c.?aé YC G CG Gƒæ J h É «ªL ÉæHƒ b ô üà j C G HÉJ ~Lh EGh,Ò dg øe,êqéÿg øe ƒµj ~b AGh~dG ~«ÛG ~«dg Gòg øµ«d. É ûdg AGh~dG ƒg ù«a AÉ ùà «d.è dg PÉ î JGh π ecé à dg Y É æ d Gõ aé M πg? hôfé S øëf øjcg EG?Éæj~jCG âæl GPÉe «ª G øªµj πg? Ó dg EG Éf~ H É üjeg Éæàë üe øe º æe ÜÉÑ ûdgh, FÉæHCG øe ZGôaEG ÉæÑd áë üe Dent Cité Tél , Boul. Lévesque O Fax Laval, Québec, H7V 1C7 2 ÜGƒædGh ÚdhDƒ ùÿg IOƒY SÉ«dG Gô ŸG ÉYO π«ñ S A» T πc øy» îàdg G OÓ«ŸG á Y QÉ ag øwƒdg áë üe âféc G CÉ Sh,øWƒdG G IOƒ d ÜGƒ æ dg É YOh. FÉ æ HG ø e ZGô agh ø d ï jqé à dgh Ö ûdg º µ M É a Gh º gô FÉ ª V.º ªMôj á«fgq~jéc OÓ«ŸG SG~b IOƒY Gô ŸG SCGôJh IAGôb ~ Hh,áªéædG ámé S Sƒ«LQhÉL ùj~ dg :É «a Éb á Y OƒY Gô ŸG dcg, S~ ŸG π«e G h ΩÓ ùdg VQC G Yh dg d ~ÛG Ö ùëj dg IQƒ U Éc PEG òdg.iô ùÿg SÉædG GòNBG ùøf NCG æµd, d OÉ e ƒµj CG á ù N ~Lh PEGh, SÉædG Ñ T GôFÉ U,~ÑY IQƒ U äƒe,äƒÿg àm ÉWCGh ùøf Vh É ùfeéc áä«dg.(7-6 :2 ) Ö«üdG É«Øfl JGP NCG ~ÛG d ÉæHQ Éc GPEG :±É VG ÉjôM ù«dcg,ô ûñdg ùæl UÓN πlcg øe ~ πc øe áä«ÿéh ákƒ ŸG º JGhP Gƒ îj CG ô ûñdéh º UÓN πlcg øe, ÉÑJQGh áë üeh ~ Mh á«féfcg ` ô ûñdg á «ÑW òîjg äƒgódg Aπe?º æwh UÓNh,º MôØd ìôøjh,º e û««d ` áä«ÿg G~Y Ée øe Ö U ~ÛG» µdg dg.»µñjh º fõ õëjh Òãc πg.º UÓN πlcg øe ΩÉbh äéeh ô ûñdg πlcg : É ùfód ÜôdG e~b Ée «NC É ùfe G Ω~ j CG ƒg Éeh :πfé S CÉ ùj ~b?á«ë ŸG áboé üdg áñùg» à Ñfi π j~ H «Y π ümcé S ò dg π HÉ ŸG :π FÉ dg Üô dg ø e É æ d» YCG ÜGƒ G?» à «ë Jh ÉfCG ÉeCGh. sh~y ÑJh Ñjôb Ö :π«b fcg ºà ª S Gƒæ ùmcg,ºµ«æy GƒcQÉH.ºcAG~YCG GƒÑMCG :ºµd ƒbcéa ºµ«dEG ƒä«ùj øjòdg πlc Gƒ Uh,ºµ«Ñe EG ò dg º µ «HCG AÉ æ HCG Gƒ fƒ µ J» µ d,º µ fhoô jh QGô TC G Y ùª T ô ûj feé a,ägƒ ª ùdg EG fc,úÿé dgh QGôHC G Y ô Áh,Ú É üdgh ù«dcg?º µ d ô LCG CÉ a,º µ fƒ Ñ ë j ø jò dg º à Ñ Ñ MCG ájoó«ÿg ÉHÉÑdG ádé SQ ô ëj ÉæÑd áë ùÿg äéygõ æ dg á «ë V J æ dg ɪYGh ÜÉgQ Gh,á«eG~dG IÉfÉ e ÖÑ ùj»àdg É YGƒfG áaéµh.''é ªcÉH ܃ ûd áñ«gq SG~b FÉ«MG ~ H ÉHÉÑdG ~cgh í«ùÿg Qƒf'' G π«dg üàæe πµd AGõY ƒµ«d GÒNG ù«s, SDƒ Ñ dg äé ª X Ñ j ø e ôµæj øe πch,üô Gh,º dgh Oƒ Lƒ dg âhé ã dg M «Y á Ø «Xƒ dgh º «à dgh á ë üdgh á eéµ dg á cqé ûÿgh,á à HÉ ã dg,á«sé«ùdgh á«f~ÿg äé«dhdƒ ùÿg ±hô dg øy icéæãh ªb G h~h.'' É ùf G áegôµd áæ«ÿg ägôjƒàdg'' º Y G È G Öé Th,á«SÉ«ùdGh á «æ j~ dgh,á «bô dg,á eƒ üÿgh QGô à S G Ω~ Yh,õ««ª à dgh º dgh,äé LGƒŸGh» NG~dG è«ùædg õ»àdg äé bó dg º ª ùjh,i~ Y ho.''á«dh~dg.'' ùæj Ée ÉÑdÉZ SÓd πn~«a'' º Y G È G ±É VGh SƒØf G ámgôdg ƒ ùj πø dg» jh ø ëã hôá ø jò dg ÚdhDƒ ùª d á YÉ é ûdgh á ª µ G Gh~ é jh Gƒ ã ë Ñ «d Ú«eƒ µ G ''á ª FGOh á doé Y á «fé ùfg ƒ M G'' áj~«à dg à ª c dph.'' É dg Gh áæj~ÿg á«ùæ G ÊÉŸ G,ÉHÉÑdG HÉJh π ã e É Ø V Ìc G í FGô ûdg'' G»àdG»g ƒæ ùÿg AÉ ùædg ÉØW G SOÉ ùdg Sƒàµj~æH ÉHÉÑdG ÉYO ΩÓ ùdg π ë j G G ô ûy ɵfÓjô S G QƒaQGO øe É dg É æ Ñ dh Gô dg É Uƒ ün''h GO~ æ e,''á S~ ŸG» VGQ Gh ɪ YGh ÜÉ gq É H'' ùø f âbƒ dg É à «ë V j» à dg '' æ dg dph,''aé ùæ dgh É Ø W G'' ~«Y áñ SÉæà áj~«àdg àdé SQ.OÓ«ŸG ΩÓ ùdg Ωƒ j '' É HÉ Ñ dg É bh G É Uƒ ün QɵaG éàj,gòg è«é V É «a h~j»àdg øcée G Qƒ aqgo» VGQG,á ë S G É ª Th, É eƒ üdgh,á bõ ªŸG,á«WGôbƒÁ~dG ƒ fƒµdg ájqƒ ªL ô ûdgh,é«hƒ«kgh ÉjÎjQG Oh~Mh Gô dg É ª «S h, c Sh G áaé VG,á S~ ŸG» VGQ Gh ÉæÑdh É à ùcé Hh É à ùfé ag G, É Ñ dg á æ eh,é µ fó jô Sh»àdGh IÒãµdG äéer G øe ÉgÒZh» UÉYƒH» jg Qƒàc~dG Éæ SGh ºa ámgôl

3 ÊÉæÑ dg Al Hadath, Numéro 60, 28 décembre 2007 áæjr π dg Journal AL HADATH Éditeur et rédacteur en chef Raouf Najm dgé Y Òª S á SÉ«ùdG ''áyéª ûdg'' á Vƒe êgõe (ÜÉ«ãdG ábqóy) áyéª ûdg á Vƒe QÉ ûàfg â M.''Ò dg'' É ÑÑ S ÖµJôJ»àdG AÉ NC G πc.»hô dg QÉ ûdg πlq H»Hô dg ±Î j Ée GQOÉf» üî ûdg iƒà ùÿg Y d âëñ UCG å«ëh É jcg» SÉ«ùdG êgõÿg dp ùµ fgh hcg ÉÑJÉc ~ Ée GQOÉf.''Ò dg'' øy áœéf Üô dg ÖFÉ üe h OG~Ñà S Gh Gƒ déh Vôj òdg Ö ûdg Ωƒ j Ó fi OGQCG Ée GPEGh.ôj~ J πbg Y,Ê~ŸG É«ü déh êó dg héëj äôÿghcgh TƒH Ö S iƒ S «Y ɪa ô à ûj CG ÖJɵdG É còecg Uh EG á «SÉ «ùdg á LGò ùdg â Uh. JÉ Ñ à c ܃ ŸG CÉch ô UC G É «ûdéh π«fgô SEGh ÈcC G É «ûdéh àm» SÉ«ùdG ÉÛG ÚWÉ«ûdG áhqéfi hcg Öé T Éæe Vôfh º d º ùà ùf CG ܃ ŸG hcg ºgô T øe ü îàf. É «ûdg OƒLh વmh dg áä«ûe É fc bgƒdg ôec ÉH É «ûdg ''á Sƒ Sƒd'' ƒ ÿg ÖæŒ ƒg ''ÊÉÁE G'' π G CG e.ägòdg ájƒ àh h~ d ñƒ VôdG Ω~Y Y πª dg Öéj» SÉ«ùdG ÉÛG AÉØàc Gh êéàfe Gh ᫪æàdéhh á SÉ«ùdÉH É àehé eh á eé dg áø îàeh IÒ a ádh~dg âféc Ée GPEGh. É à ùÿg Q~b»JGòdG bgƒdg ôec G ƒñb iƒ S É «Y ɪa É d Iƒb h ƒm h É«ª Y º Hƒ T PÉ fe Ωɵ G á SÉ ùdg ᪠e Jh,iƒ J CG ÚM EG h~dg AG~Y ƒg QÉëàf G ônb G jô dg. îàdgh ô ØdG øe ÜÉ ùm Y πcé ûe É e ƒn~dgh á eé dg ièµdg ägp á«hô dg h~dg H ç~ëj Ée Gògh,Ö ûdg á û«e á «Kh äébóy Y Gƒfƒµj Ωɵ G H.I~Ñà ùÿg º ædg É ùféj É ùféh Ö ûdg ƒcîjh Gô S hcg Éæ Y ièµdg h~déh ÈcC G É «ûdg ΩÉeCG Oƒª üdg Y IQ~ dg Ω~Y áéëh GQƒ e.ò dg ''áyéª T'' Y ɪFGO Ö«dÉa,ô UC Gh Éc ÉŸ É ÑW '' É«dG'' Y ɪFGO G Éc» VÉŸG Ó«d ɪ æ d Öéj Gòd π«fgô SEGh ÉcÒeCG Y G Ωƒ«dG. É ûe ho bgƒ dg ô ecó d º ùà ùjh ܃ ûdg CG~ J à M GQÉ f ᫪ dgh ájoé üàb G á ædg Y πª dg ho hcg áñ SÉfi øe ܃ ûdg SCÉj Y Ωɵ G πª j ônbg æ Ã.á«aÉ ãdgh.øj~dg Ó à SG jôw øy IôNB G a ÒµØàdGh IÉ«G Ö ûdg πjé J EG îàÿgh πéıgh QõŸG ôec G π Uh '' É «ûdg'' Y G CG É j ºK á«fé ùfeg ÒZ áyé ûñh ~MGƒdG àm ôøj òdg Ú ù a» «FGô SE Gh Gô dg»µjôec G CG á«hô dg h~dg Ú ÙGh ÜÉàµdG Ö ZCG héëj.~ ùj º JÉ J I~ ûh ƒñé ûjh ܃ ûdg J á«yƒj Y Ghõcôj ɪc. É «ûdg á Sƒ Sh hcg,''ò dg'' V â º fcg áéëh ~MGƒdG Ö ûdg πjé à«d Aɪ ùdg øe JÉg AÉL ƒd GQGôe äôcp. d áhééà S G Öéj Óa CG º µ «Y Ö«Y ''á YÉ ª ûdg'' á Vƒ e IGƒ g ÜÉ à µ d ƒ bcg ƒª J ºàfCGh,áHÉàµdG á Uôa ºµd âë«jcg ɪ c AGô dg GƒY~îJ πª J h~dg πch ÓNCG â ù«dh ídé üe á SÉ«ùdG CG ÉeÉ Y ƒdh ''á«sé«ùdg áñ d'' É ÑW É Ñ T ídé üe πlcg øe ܃ û d jô dg GhÒfCG º d ƒ bcg.iô NCG ܃ T ÜÉ ùm Gƒdƒb. QÉ ûdg πjé àdg øy bƒàjh æj»µd IQƒ ŸG ÈcC G É «ûdg Ö«dG ù«dh ''ºµ«a Ö«dG'' ámgô üh º d,qòycg ~b.qéøµdg øe àm hcg ÚæeDƒŸG øe ºàæc EG ô UC Gh Ú«dƒ UC Gh Ú«Yƒ «ûdg π ã e Új~ FÉ dg,é e ~ M EG ƒ îj º fc áñ SÉæe ÓHh áñ SÉæe πc ÉcÒeCG áªlé e Ée øµdh.é«f~dg ÖFÉ üe πc É fƒ ªëjh á«üî ûdg º J~«d πlcg øe Gƒ ª j CG º «a VÎØŸG ÜÉàµdG øe ºgÒZ QòY á UÉÿG º É üe πlcg øe ù«dh á«yƒàdgh ΩÉ dg ídé üdg Y ÊÉæÑ dg Ö ûdg CG»ææĪ j Ée.»Hõ G º Ñ ü Jh C îj ødh,iôe~ÿg á«gc G Üô G ~ H ɪ«S,»Yh Ú«bGô dg πãe á«fé «T ÒZ hcg á«fé «T á«lqén ƒ V º JÉ àh ÊÉ ùfe G º ùm Gh~ a øjòdg Ú«æ«ù ØdGh ƒbcg ájé ædg.º «Y ë j πàùg ÚcQÉJ QGƒ ûdg Ö ZCGh,G~æc ÉæfCG Ú Vô ŸGh Ú ŸG ÜÉàµdG A Dƒ d h~ dg º µ à YÉ H Gƒ «Ñ a, É Y» Yh Y ÚHÎ ŸG º µ JGô jèj ƒ b~ üj ÉÃQ '' î à dg á aé ã H'' á HÉ üÿg.úfé «ûdg øy ºµJÓ«h â aqh É ØM Öéjh á LGôŸG ëà ùj Óa á«ÿg ÉjÉ dg ÜÉH.QGô d iƒy~dg GƒeCG π f Y Ö SÉë«d ádg~ dg Sƒb EG ájqƒ ª G ù«fq É ùj Gòµg»àæKG ~ H É SCGôj áj~ Ñd ù«fôc JôeEG â áfrgƒe ônbg EG ~æh øe á FÉ dg É dgƒ ecg ~ j â h É JOÉ «bh à dh~ d á SÉ FQ ø e á æ S Iô ûy ~ H kéñéy Gòg ù«d, FÉ YCG ájìccéh É féÿôhh ièµdg É JÉ ù SDƒeh j CG,Öé dg πc Öé dg É EG kg~hcg kg~hcg á«wgô Á~dGh ƒfé dgh äé ù SDƒŸG Égôµ ùyh É WÉÑ Vh É û«lh É dgƒecgh É JÉ ù SDƒeh ádh~dg ájqƒ ªL ù«fq. É HC G ÄdhCG øjcg Éjh øjcéa CÉ ùj Ée Ö«L Y ºcÉë«d ΩÉ J G üøb EG ájqƒ ª G ù«fq A»éj ägƒæ S Iô ûy ~ H áæ S áäe ~ Hh É SCGôj áj~ H áfrgƒe ~æh EG ~æh øe GƒeCG π f EG aôjh ±É UhC G «Y ~ Jh πéñjh ù«fôdg Ωôµj É dg øe Ée á«méf ádh~dg äé ù SDƒe ᪠ùf ƒ«e Xh fc QGôHC G Ú ùj~ dg áñjôe ~jôj øe É «a Xƒ«d á UÉN kéyhôa dòc ádh~ d ç~mcgh ádh~dg äécô Th ákók ÉgDhÉ YCG H ájòn ᫪l É c ádh~dg âëñ UCÉa á UÉN áféyeg h É æe c ~ ædg É«àMG ±ô Uh QÉ«e 500 É à«fgõ«eh,᪠ùf ÚjÓe ƒ ùdgh äƒñãdg ÚH ílqcéàj AGƒ dg á ª dg âøbhh,aé Z d Ñj ±ôj h,ωéjc G â eh,á«fgƒ ª ûdg ámé«ùdgh ÊGÒ G ºY~dG Ö ùm.q~ dg ÉJCG àm QÉ ædg h π«dg ÚY áaôw hdƒ ùª d äé ù SDƒŸGh á«wgô Á~dG OÓH ÉeCG ƒdg GƒdG OÓH π üm Ée Gòg GƒeCG øe ±ô U fc ΩÉ J G üøb EG ájqƒ ª G ù«fq OÉ «a ƒfé dgh ~æh øe õé dg a ôjéa~dg õé dg ô a ùjqéh GQƒ T ù浫d áj~ ÑdG.º YCG áñ«üÿgh,~æh EG Éæ îj h Éæ îj h Gƒd GƒdG OÓH Éæà N GPÉŸ»HQ féëñ S Y âñ üa øé ùdéh âñbƒyh É «deg GhCÉ NCG»àdG â ùdg Éjôe OÓH. QGO ÉL ⫪ Sh!áÑ ûn 2020, place Henri Bourassa # 21 Montréal -Québec H4N 1A1 Tél Gh GƒdG OÓH øe Éãe Direction et publicité Star Polo Communications Inc á SÉFôdG øe áæ S Iô ûy»àækg ~ H øe áæ S Iô ûy»àækg ~ H, ~ H Y IQÉ dg Y,ÉHhQhCG Y á SÉFôdG kéªyo iô üdg É«SBG Y,á «à dg kg~j~ ièµdg É«ShQ Y kg~ Yh iqƒ T É dg øe A» T Y,kG~æ Sh øe áæ S Iô ûy»àækg ~ H,IQÉ ûà SGh ázhgôÿgh ÜòµdG Lh aƒbh Ø ùdg Lh IôHɵŸGh πl~dg Lh SƒdÉc ôaéx AÉæHCG AÉeO,AÉe~dG ádé SEGh Üô G àm ÜôM æe GÒ T bƒeh TƒH êqƒl»æycg, ÒZ øwh AÉæHCGh æwh. Gô dg É ùfôa ƒ ü檫c ƒµj CG OGQCG òdg ÒªædG Gòg Ω~ j áæ S Iô ûy»àækg ~ H É ùfôa OÉb òdg ÒªædG Gòg Ω~ j,çg~mc Gh ±hô dg Qƒ J ƒd ƒµj Oɵa OÉ üàb G QÉgOR Gh ƒªædgh ìéàøf Gh QGô à S G EG áæ S Iô ûy»àækg ÓN Ú ùªn ÓN H ô ûj Éà Øjô üjh» ùfôødg êéàfe G Gƒ SCG â ûæa ù«fôdg EG IOÉ«dG ΩÉeR ÒªædG Gòg º S Ée~æYh, dp πc ~ H,â N ΩÉY OÉ HEÉH dp øe ÌcCG πh ~«jcéjh àfƒ à πh FÉ VQh àä«ûã RƒcQÉ S EG kéæäª e «Y Ò ù«d d ~«Ñ Jh «ùjh jôw øe d Ú ùaéæÿg. jõ«dc G Ú Ñ ùdgh ådéãdg ÜGƒHCG Y GÒ T ÉL bh ~bh áæ S Iô ûy»àækg ~ H ƒãÿg iƒyo Ñjh HÉH ô j ΩÉ dg»y~ÿg ÖLÉëH CÉLÉØj ôªy øe π æh ÖYÓàdG ᪠àh á«féæl iƒy~h»féæ G Qƒ ª G ΩÉ dg ÖFÉædG ΩÉeCG dph ké ù«fq Éc Ée~æY ùjqéh áj~ H áfrgƒe ~æh EG ~æh øe GƒeCG º JGƒ UCG Ö ùµd Gƒe~îà SG áj~ ÑdG äéø«æàdg º ùb ɪY ÖJGhQ ~j~ ùàd áëæl Èà J á«fƒféb áødéfl Èà J É áeé dg äéhéîàf G kaéæãà SG πn~j É fcéh iƒy~dg òg Y GÒ T ÉL»eÉfi OQ ~bh ÜÉ dg ëà ùj Oôj áeƒµ G ù«fqh... æ H IQƒ«æ ùdg ºLÉ j ôh ɪ«S Oɪ dg ÜÉîàf Qƒà S~dG πj~ àh ÖdÉ J á«hé«f á jôy Sƒe hôªy É «a QÉ T ÉæÑd ƒm á«ùfôa - ájô üe äékoéfi e Tɪàj πµ ûh ÉæÑd ù«fq ÜÉîàfG á Môe πãá ôecg ƒg á ÑàŸG ájqƒà S~dG ÒjÉ ŸG ᫪y «πlcg øe É «dg ƒ UƒdG øe ~H ägoƒ É ùfôa âdòh ~ dh.oóñdg á É üÿg á «fé æ Ñ dg ÜGõ MC G ÚH QGƒ G IOÉ Y IÒÑ c JÉY Y j ÈcC G AÖ dg G ÒZ.áØ àıg øëæa.» SÉ«S πm G π UƒàJ»c ±GôWC G J CG,ÉjQƒ S É «a ÉÃ,á æÿg ±GôWCG πc øe bƒàf.» SÉ«ùdG π G Gòg IQƒ H ÉŒG ôëàj»côµh ɪ«S É û«e Oɪ dg û«g ~FÉb QGR âbƒdg Gòg ôµ Th,OÉ«YC ÉH áäæ J IQÉjR»côµH ɪ«S ámgôd IÓ üdéh ÉØàM G SDhÎd ÒØ U ôjô ÑdG êé G Gƒ ùfgôa ~«ûdg øcôdg AGƒ dg ùøf.é üjôm «jréh JQOÉ e i~d dƒblbc á fi æy â fh ɪc kéñàà ùe Ñ«S øec G : GDƒ S Y kgoq ìô üdg.ωƒ«dg ƒg ù«fôdg ɪ«S Oɪ dg QGR M âbh h åë H É ch, Gô ùdg IQƒ «æ ùdg OGDƒ a É ÑfGƒL àfl øe OÓÑdG áeé dg É VhC G.áeƒµ G QOÉ üe âæ YCG ɪc ÜõM) É ù H á WÉædG (QÉæŸG) á fi âdéb ~bh É dém Y â«h á«sé«ùdg ä É üj G G ( dg áeƒµ G ägqgôb É d â Lh Ée~ H Oƒª G øe ÑdG É aqcg,᪠UÉb áhô V á«yô û d I~bÉØdG jô dg IQƒ U π üm ɪc ôyé ûª d è«lcéàh OÉ«YCG á d OÓÑdG ~ à ùj ÚM h.i~j~ G Öë ùæjh ΩOÉ dg AÉ HQ G àm ôªà ùj I~j~L âjéh»àdg πñ ŸG âñ ùdg á ù L Y É «YÉØe CGô j ~j~l CG Éa,kÉØ S á LDƒŸG ºµM àm,ké«lqén h ké«fi,qƒe G QÉ ùe Y CG ~ ûj VhÉØàdG QÉ e ÚH JÉ dg ƒ N.IQGôM G) ùeg IOɪM OGôW π«à ùÿg ôjrƒdg Éb ~bh Y OôdG á«féµeg áeéj áj~éh SQ~J á VQÉ ŸG ÒZ á eƒ µ G ägqgô b à µ T ò dg OÉ ª à dg.áaéc äéjƒà ùÿg Y OôdG ƒµ«sh á«yô ûdg Éeh á ª G òg Y kgoqh IQƒ«æ ùdg OQ.á HÉ e ù«fq á à c ÜGƒ f É æ T äó ª M ø e É Ñ S»eÓY G ÖൟG øy ùecg AÉ ùe Q~ U, ù ÛG âhcgo : ÉàdG É«ÑdG AGQRƒdG ù á SÉFQ É d á HÉJ ΩÓYG πfé Shh,áahô e á«sé«s iƒb GƒWh É JÉ«Lôe øe «LƒàH h~ñj Ée Yh á Ø «æ Y á à ª M ø T Y,á «VÉŸG ΩÉ j G ~«dé àdgh ±GôY Gh ƒ U G πc â îj á«üî Th IQƒ «æ ùdg OGDƒ a AGQRƒ dg ù ù«fq ÉŒÉ H äé eé JGh äƒ fh ±É UhÉ Hh π µ c á eƒ µ Gh.~M G ~æy bƒàj ägagîagh AGQRƒdG ù á SÉFQ»eÓY G ÖൟG G,É ùøf ±ô J»àdG äé«lôÿg J ájéæy âø j AGÎa Gh Ωƒé dgh ~«üàdg Gòg QGôªà S G G Ω~îj,ÒѵdG» SÉ«ùdG ±ÓÿG πx àm áë üe ƒµj ød ɪàMh,áeÉ dg áë üÿg.äé«lôÿg òg VƒØe øe ké«øjég É üjg IQƒ«æ ùdg J ~bh»hhqh G OÉ G á«lqéÿg hdƒ ûdgh øec G ΩÉY ÚeCG øe πµh É üjg iôlcgh,éf ƒ S Ò«aÉN ô jrhh Sƒ e hô ª Y á «Hô dg h~ dg á eé L QhÉ ûà d, «dg ƒhg ~ªMG ô üe á«lqén.á æÿgh ÉæÑ H á «ÙG É VhC G IôgÉ dg ɪàLG ɪàLG øy ùecg âk~ äéeƒ e âféch ôjrh º Vh IôgÉ dg ~ Y ÉæÑd ƒm»kók á«lqéÿg ôjrhh, «dg ƒhg ô üÿg á«lqéÿg á eé é d ΩÉ dg ÚeC Gh Òæ Tƒ c» ùfô Ø dg. Sƒe hôªy á«hô dg ø e í TQ É e G Qƒ M QÉ ª Y ÖFÉ æ dg É bh AGƒ S ÉÑM ÉH GƒÑ«UG Ú«ùfôØdG G ɪàL G π Ø dg IOQ ø e hcg É æ Ñ d á VQÉ ŸG ø e OÉ àyg øy ÜôYCGh.º JQOÉÑŸ á ŸG ájqƒ ùdg.º««j IOÉYG á Môe B G Ú«ùfôØdG CÉH ÉæÑd á«sé«ùdg QOÉ üÿg ÖbÎJ ɪ«ah QÉÑe»æ ùm ô üÿg ù«fôdg ÚH ɪàL G ù«fôdg Éb,πÑ ŸG ~M G RƒcQÉ S» ùfôødgh G á«fé jèdg (â ù«eƒfƒµj G) I~jô» ùfôødg ájìcc G ÚH áj~«üàdg bgƒÿg äôªà SG É æ T áø«æy á ªM ÉgRôHG Éch, á VQÉ ŸGh OQ,É ù«fqh áeƒµ G Y ôh «Ñf ù«fôdg.é ÑbGƒY øe QòMh IQƒ«æ ùdg OGDƒa ù«fôdg É «Y ɪàLG ~ Y» NG~dG ôëàdg ag OG~ ùfg eh ƒm É ùfôah ô üe»à«lqén ôjrƒd IôgÉ dg á«hô dg á eéé d ΩÉ dg ÚeC G «a QÉ T ÉæÑd É V ájìcc G π UGƒJ Ωƒ«dGh. Sƒe hôªy É CG ô àæjh,á«eƒµ G ägqgô dg e ké«hé«f Iô ûy øe á bƒe á jôy»hé«ædg ù ÛG G á«féæãà SG IQhO íàøh ƒféb ìgîbg øª àj ÜGƒf ɪ«S Oɪ dg ÜÉîàf Qƒà S~dG πj~ àh íª ùj G ájìcc G QOÉ üe âdébh.ájqƒ ªé d ké ù«fq ûeé g ~ «J CG É fcé T ø e á «HÉ «æ dg Iƒ ÿg ôh ù«fôdéh á ã á VQÉ ŸG ΩÉeCG IQhÉæŸG à SQCG ƒféb hô ûe ÚH kgô UÉfi äéh òdg âféch.ügƒædg øe bƒe ƒféb ìgîbgh,áeƒµ G dƒb ôh ù«fôdg øy â f áæ«àdg ÚY QOÉ üe øe á«yô ûdg ÒZ áeƒµ G «Y âe~bcg Ée G ~«üàdg πãá Qƒà S~dG πj~ à d hô ûe OG~YG á SÉFQ G QGhR ΩÉeCG Ébh. æe ÉfQòM òdg àj ød»gh,q~ U Éà ±Î J ù ÛG,IQƒ«æ ùdg OGDƒa ù«fôdg I~ ûh ôh ~ àfgh.qgô dg AÓ«à S Gh ÆGôØdG º«ª J Y πª déh ÉjG kéª àe ø e IOÉ Ø à S G héfi,äé «MÓ üdg π c Y πµ ûj ~b Iƒ ÿg òg G icgqh.»còec G bƒÿg º fc, ɪ«S É û«e Oɪ dg ÜÉîàf á bôy πj~ J CG ÖLƒj 74 IOÉŸG Ò ùøj G ƒaô j ÖLƒJ»àdG á «üdg j~d G kéë Vƒe, Qƒà SO É ù«fq ɪ«S Oɪ dg ÜÉîàf ÉjQƒà SO Ój~ J h~ jô j A Dƒ g G h~ Ñ j ø µ dh,á jqƒ ª é d πñ j ød Ée ƒgh, bgh ôeg Vôa h~jôjh QGƒ G áæàa N ~jôj I GƒŸG G øe ôh QòMh.~MG H É a dò dh, É ª «S OÉ ª dgh á VQÉ ŸG ÚH ~FÉb í «Tô J É ª YO Y Ñ à S á VQÉ ŸG» SÉ«S agƒ J êé fg Y π ª à Sh û«g ägqhé ûe ø Y É Ø TÉ c,π Ñ ŸG ù«fô dg ø üë j Iƒ N PÉîJ á VQÉ ŸG iƒb á«h e ájqél z{ I~jôL á à ùe - á«aé K - á«sé«s - á«yéªàlg :ôjôëàdg ù«fqh ô TÉædG º ±hdhq

4 ÊÉæÑ dg AɪYõdG É jcg h~jôj ºàæc GPEG Üô G ºcn~Mh Gƒ JÉ a!ºµféæhcéhh áëjôa ΩÉ dg ƒg ΩÉjC G òg Ú«fÉæÑ dg LGƒj Ée ô NCG LhCGh!Üô G ƒñw ôb øe álƒÿg òg ±Gô WCG ø e qº à j É H π jƒ à dg CG ô ÿg.ú«ngo ±GôWCG øe qºàj Ée QG~ à ګLQÉN, JÉ «à Ñ eh êqéÿg ±G~ gcg OÉ ø d,kéª S hcg kéhôm É»gh,É É üe h~ a áñzôdg) òg ƒg O~ U øëf Ée øµdh πjƒ àdéh πng~dg ±GôWCG H i~d (áfié G h~jôj ºàæc GPEG :IOÉ S Éj @.Üô ÉH CG ºc~ üb Éc GPEG? ƒ JÉ à S øªña,üô G ~ j Gò a, SÉ æ dgh Ö ûdé H Gƒ JÉ J øe Ö ûdg i~d QÉ U ~bh, ƒñ eh kémhô e.ºcé àñe Gƒ CG ºµæY æá Ée»YƒdG GƒHQÉëàj CG Gƒ û«j CG h~jôj SÉædG Üô G Y hqô üoj ºàæc GPEG ÉqeCG,Gƒ JÉ àjh ºµJÓFÉYh ºµJÉæHh ºµFÉæHCÉH Gƒ JÉ a, Éà dgh ºµj~d á FÉ dg Iôé T Gƒ ûuàa,ºµjô UCGh GPEG ÉqeCG,Gƒ JÉ Jh ºgƒëu Sh ÉgOGôaCG GƒYuƒWh øªa SÉædG AÉæHCG á SGƒH Éà dg h~jôj ºàæc :ºµd ƒ f B G Gƒ æ edƒ jh Gƒ û««d Gh~ doh AÉ æ HC G A Dƒ g A Dƒg,» SÉ«ùdG ºµ Ñ à ùe º Ñ à ùe EG ºgƒ a~àd º æy á«sé«s kádéch ºcƒ oj» à dg á «HÉ î à fe G º µ Gô H,Üô G ƒ JCG øsª àj á «HÉ «æ dg ~ YÉ ŸG EG º µ à UhCG Yh QÉgORE Gh º ùdéh πh (Üô ÉH kg~yh) ºàe~b ºµfCG ƒdh, SÉædG ºcQÉàNEG SÉ SC G Gòg É ª a, SÉ æ dg º µ Ñ î à feg ÉŸ Üô É H kgoƒ Yh?ºµdÉH É «a ù«d á«hé«ædg ºµ àc Aɪ SCG CG GhôcòJ :É Fɪ SCG øeh,üô G øe A» T AÉaƒ dg á à c),(ìó UE Gh Ò«à dg π à µ J) á àc),(᫪æàdgh ôjôëàdg á àc),(áehé ª d Éq Üô G øjcéa...égòzh,(»wgô Á~dG AÉ dg?aéª SCG øe @?Ú«SÉ«ùdG EG tlƒàdg»øµj πg øµd,ö ûdg É sª ë à j á jrgƒ e á s«dhdƒ ùe EG πc Gƒ aôj CG ás«dhdƒ ùÿg òg hc G ~æñdgh» SÉ«S hcg º«YR qπc Gƒ WÉ jh Üô G ägƒyo º«YõdG Gòg ûàµj ÚMh,É «dg ƒy~j ÖFÉf hcg,i~ U CG J Üô G EG JƒYO CG GP hcg Ö ûdéh kéqñm ù«d,é æy OÉ àhe G EG QÉ ùj.ás«héîàfe G àë üã @ ºgOƒ L GƒØYÉ j CG Ú«SÉ«ùdÉH VnônàØoj H e ƒ dh,á s«sé «S äé É e OÉ é je á«jcéàÿg, ƒ G π acg EG.ádnOÉÑàŸG ä RÉæàdG» SÉ«S πm øe ÒãµH CGƒ SG ÑJ,Üô G øe É æe pø º a Ühô G ÉfôpÑnN ~ d.πªàµe ÒZ IqôµdG h~«oj GPɪ a,ügôÿgh äójƒdg iƒ S?ΩGôµdG IOÉ ùdg É qjcg Al Hadath, Numéro 60, 28 décembre 2007,kGOQGh kg~mgh kg~fgr üædg QÉ«N Éc áj~ ÒZ ájô ù dg ƒ G πc :ÜÉLCG QÉàîf? B G Éf~æY ƒµj GPÉe É G,~ Ñ d É æ Ø bƒ e ø ë f?cgƒ SC Gh A q«ùdg ÚH πñ f G ÖFÉàµdG ÜõM ~«J ÆGôØdG ÚH É EG,Qƒà S~dG πj~ àh kg~hcg π j~ à dgh á jqƒ ª G á SÉ FQ.ÆGôØdG Y πj~ àdg πq Øf, Qƒà S~dG»ë«ùe ÖFÉf πc πq«ª G Ωƒ j PGh ù«d fg ~ cdƒ j,üé î à f G π bô j ù«fq Ö««J : ƒ jh,é ë Tô e ƒg ù«d ô VÉ G âbƒdg ájqƒ ª G Qh~ dg û«ª J, û«ª à dg ø e ~ jõ e AÉ deg ƒµj dg íª S É G,»ë«ùŸG Öîàæf ÉM Ú«ë«ùŸG Qh~d,øµ âbh ô SCG ájqƒ ªé d É ù«fq ƒø j øjòdg Ú«ë«ùŸG ÜGƒædG πch ájqƒ ªL ù«fq ÜÉîàfG Lh á ë üe Y ƒ Ñ æ j,âbh ô SCG.Ú«ë«ùŸG G~Yh J πq«ª G ù«fôdg G OOôJ OOÎj ɪc, ù«fôdg ƒµ«s fcéh É«cÒeCG Aƒ é dg q GPG kg~ MGh kg~ FGR üæ dé fg?πq«ª G ÚeCG ù«fôdg ƒµ«s, «dg ÉfCG,ôeC G Gòg ª SCG Iôe hcg òg - CG G ɪ«S Oɪ dg ±ô jh í VGh» qæ Ñ J Y â é Th ⪠gé S i~ e í«tôj Y ÉædR Ée øëf, ë«tôj.ωƒ«dg àm ájg~ñdg òæe ɪ«S Oɪ dg øe à«ûn øy πq«ª G ù«fôdg ôqñyh ägô jò ë à H Gô cò e QÉ ûdg É à TG ΩÓch Ê~ŸG É«ü dg øe á VQÉ ŸG.Ò à ùÿg ô ûdg øy ôh ù«fôdg OÓ«ŸG ~«H â ØàMG á«ë«ùÿg FGƒ dg á É üÿgh QGƒ Gh Î ûÿg û«dg Y äo~ T äé dg øc : æe ~H GôeG Ö àj áaô e É æµdh. «dg jô dg bgh»g aôdg á«féµeegh, Oƒ j ÉÁ G Oh,ÉæeDƒe øëf òdg ìƒ VƒdG øe ƒ N ƒg πãÿg,ôgéx. «dg álém,éæjgp øe Éæ«dG ÜôbCG ƒg dg G πlg : HÉJh, «dg» üf Gh,ÉæbɪYCG Ø ûàµf G Éæ«Y Ñjh ägƒ UCG ÉæൠSCG GPG G, «dg» üf G ÉææµÁ h π ædh, ª ùdg ÉæØgQCGh,ÉæbɪYCG è J»àdG É dg º µj : ÑWÉN Ωƒj Üô d ƒ j G π«fƒª U ÜôdG º Y. ª ùj ~ÑY G :ÜQ Éj,~«dG Gò H ºµÄæ f PG,ÉfG :ÒØ U ôjô ÑdG ºàNh ºµ«Y ~«j G, ƒàñdg J~dGh áyéø ûh, dg CÉ ùf ~ Y HÉ S G ÉæÑd ÉææWh OÉY ~bh, déãeg ~j~y Éch.ΩÓ ùdgh áæ«fcéª dgh QÉgOR Gh QGô à S G OÉ«Y ÉH ÉÄæ e ɪ«S É û«e Oɪ dg πñ à SG ÒØ S. FÉ dg agƒàdg IQhô V Y πq«ª G ô UCGh Y á«ë«ùÿg ägoé«dg ÚH AÉ àd Gh Y Gõj fg G~cDƒe, Uƒ üÿg Lh á VQÉ ŸG IOÉ b º e e π UGƒ J» q ÙG ø j~ Ñ dg π NG~ J ø e kgqòfi.äéhéîàf G π«àd»lqéÿgh h,oé ~ªMCG,~jQCG : Ébh h ~ SC G QÉ ûh ~jqcg, TƒH êqƒl»æ«j CG Éà Y hcg Óa hcg, RƒcQÉ S äé HPÉ é à dg ò g bƒ æ d,ô eghc G GPÉŸ,â«ÑdG hdƒ ûh ºà fh á«lqéÿg ù ÛG Y G Tƒ H êqƒ L ƒ j C?á jôw ájcéh Öîàæj G»HÉ«ædG,ÜÉîàf G æá ÉæÑd É jôa Éæg π üm ƒ d ÉŸ,ÜÉ î à f G ΩÓc Éæ ª S Éqæc ÉfCG, TƒH êqƒl á «M º acg ÜÉîàfG æá Ée É û«e OÉ ª dg Ωƒ «dg É ª «S ÉŸÉW,~ dg πñb á VQÉ ŸG π c»gh, H á K É d â Vô Y» à dg ø jcg PEG, ª SG?á µ ûÿg ~æyh, Ñîàææ a áeƒµ G π«µ ûj QGRƒdG É«Ñ dgh É jƒ S ù. hg~àfh Y GOQh GPG É ª Y GDƒ S ÖgòJ h,éæh àj IOô ±QÉ e Éæ«dG π æj G, dg ô S G ÉfOƒ j G hcg ~jôj ƒ a,éæbéªycg G æe Üô f òdgh,éæfƒ«y «J òdg QƒædG ܃ U,QƒædG Gòg G π üf ÉH Éæd íª ùj»µdh.öñ ùdg Gò d Gòg hdƒ T» d G QƒædG á«aéø T Éæd ô j ƒ a,éæeéjg øe Ωƒj πc É æe dcéàj FÉbh h, É dg Ée Éæd ô j G ~jôj,ωƒj πc FÉbh ÓN øe ƒ a ÉŒ G É à dé Hh,» «M ª Y ø e AÉ «T G π c ƒµæd Ωƒj πc òîàf G Öéj òdg í«ë üdg,goô É dg ù«d, dg Éæd ô j ƒ a,í«ë üdg jô dg ÖZôj òdgh,éæjé«m πn~jh,πª j òdg dg πh Éæd ô j,ωƒj πc ÓN øe ƒ a.~«déh ÉfOƒ j G áaô e Éæ«dG π æj ƒgh.π Øf G Éæ«Y Éeh,øëf øe ~ üb Gòg ù«d,i~j~l áaô ûØàµJ,áÑ àe ƒg dg G:ÉæJÉ«M Ò J áaô e πh, ôgƒ G 4 øª V,πµc á VQÉ ª d CÉ ùj GDƒ ùdg Oɪ dg ÊhQÉe ~FÉb Éæg á VQÉ ŸG,á VQÉ ŸG á Yƒ ª ø ª V ø e ƒ Y á eró dg äó «ùà dg π µ H É æ ª b ø ë f» agƒàdg í TôŸG G π üf G Éæ Ñbh á VQÉ ŸG àqª S SÉ SC ÉH âféc òdg «ôa ɪ«S πãe É fécqcg H hcg ƒ Y OÉ ª dg,º gòzh ôÿg É û«eh ÓHh ájqƒ ªL ù«fq ÓH B G :º fcéªw ºK øeh ~«déh B G Gƒ àdg,äéhéîàfg Oɪ dg SÉ SC ÉHh.åj~M d çoém πc á«séfôdg äéhéîàf G π«lcéàh ΩÉb ƒy ƒµj G ±qƒîjcgh,oé«yc G ~ H Ée G øe kéyƒf äó«lcéàdg òg øe ìhô ŸG É Ø JG Yh Qƒ à S~ dg Y ÜÓ fg ÖFÉàµdG Üõ YC G ù«fôdg QqòM Qh~dG AÉ deg øe πq«ª G ÚeCG ù«fôdg ÆGôØdG ~ecg ádéwg ÓN øe»ë«ùÿg QÉ«N G Aƒé dg ~ Ñà ùj h,á SÉFôdG.kG~MGh kg~fgr üædg æã É fô S GPG :π q«ª G É bh Ögò æ S É æ fg» æ j Gò a á VQÉ ŸG πc π üëj ɪ ãe Gô TCGh «HÉ SCG ù«fô dg Öî à æ f G π Ñ b,ägqgƒ G πqldƒfh πqldƒf ƒµf ÉàdÉHh,~j~ G ~ ÑdG Gòg Îfh,äÉbÉ ëà S G πc.íjôdg qö e ªàéj GPÉŸ ƒm GDƒ S Y GOQh ÒZ ádé G òg ƒ æjh áfqgƒÿg IOÉ dg Gòg :πq«ª G ÜÉLCG,G~Ñ H á««ñ dg Carrosserie St-Michel πµ«g ÒÑdG ÑMÉ üd ΩÉY «f鵫e h ÉjƒHh IOG~M êgqéc Réparation De Carrosseries & Peinture Service mécanique Remorquage De Vehicules 8646, 10E Avenue, Montréal, QC H1Z 3B8 Téléphone : ~ «ÛG OÓ «ŸG ~ «Y á «ë «ùÿg FGƒ dg â«mcg äõcq,áaéc á«féæñ dg WÉæŸG âªy äé Yh ùjog~ H ~ dg ÓMEGh íeé ùàdgh áñùg ~«dg ÊÉ e Y º j G âæ h,í«ùÿg ~«ùdg N Y Ò ùdgh òg É Uƒ ün á«féæñ dg ƒhôdg áæ«fcéª dgh ΩÓ ùdg IôjOC Gh ùféæµdg SGôLCG âyôbh.áñ üdg ±hô dg QÉ é TCG âä «VCGh,Úæ edƒÿg ø e ~ ûm ªŒ å«m äé aé «dg â aqh,äg~ Ñ dg äé MÉ S OÓ «ŸG I~ Mƒ dg á «ª gcg G á «YG~ dgh OÉ «YC É H á Ñ MôŸG» Ø a ÒØ U ô jô Ñ dg.ú«fé æ Ñ dg ÚH ø eé à dgh ìô üdg á ù«æ c ~ «dg SG~ b SCGô J» cô µ H ΩÉ dg»côjô Ñ dg ÖFÉ æ dg «a fhé Y,» cô jô Ñ dg,üôm dg ôµ T Gô ŸG, OƒL ƒhg hq Gô ŸG ÚeG, ƒw Sƒj Qƒ«æ ùfƒÿg á«côjô ÑdG ô S ÚeG»côjô ÑdG º«dGh jƒy É û«e QƒÿG ôjô ÑdG ô S ÚÑFÉædG Qƒ M, QGƒÑdG ±RƒL QƒÿG ΩÉ dg π«g ~ H.äÉ«üî Th TÉcO QÉ«Hh QGRÉY Òª S Éæd ~dh ~b Gƒæ H á Y ÒØ U ôjô ÑdG dg, S~ ŸG øe ƒg í«ùÿg ~«ùdg G.GQÉÑL É dg ª SG»YOh ~dh ÉæMƒj» «G G.ÉæeÓ S fg πh,ωó ùdéh Éf~Yh,ºµ«YCG á UÉN»eÓ S,ºµYOƒà SCG ΩÓ ùdg : ƒ j h ºµÑ b Üô j.ºµ«ycg ÉfCG É dg «j ɪc Gƒb G òg πãe ɪ S G álém øëf ºch, îj ôj~ dg, dg ºa øe Q~ üj Ée~æY á UÉN,áæĪ ŸG,ÉæeÓ S ƒg fg πh.ωó ùdg fé üdgh,a» T πc Y ƒgh,éæeó S ƒg í«ùÿg : ùdƒh ùj~ dg ƒ j Ée Y QG~ G f ~ ùl h,g~mgh ÚæK G π L øe í«ùÿg πñb É dg G G,IhG~ dg G,ɪ æ«h π UÉØdG,Ú bé æ à e Ú üø æ e ÚÑ T G É eƒ ù e É c Ö ûdgh Oƒ «dg Ö ûdg,éª æ«h ª G π«ëà ùj OÉØdG ƒg í«ùÿgh,é c á«béñdg G G.»æKƒdG,G~MGh G~j~L Óµ«gh,G~MGh ÉÑ T ɪ ªL ~Mh SOÉ ùdg Sƒàµj~æH ÉHÉÑdG ƒ j.g~mgh G~j~L ÉfÉ ùfgh ƒ ùj Oôj : ô UÉædG ƒ ùj :~j~ G ØdDƒe ô ûy QqôµàŸG π«lcéàdg ƒµj CG øe ± qƒîjcg :πq«ª G FÉ dg Yh Qƒà S~dG Y ÉHÓ fg ÚeCÉàdG äóeé e øedƒf ÉæH Gƒ üjg çoém G ƒbh ~æy GQƒa

5 QÉÑNBG Book signing at the Consulate General of Lebanon in New York Thank you from the bottom of my heart At the end of each year we Americans look around and count our blessings. Not least among them is to live freely with mutual respect in a nation full of opportunity. A nation where each of us has the chance to his or her dream and make it a reality. How Many Times... I Told You - Reflections, Memories and Hope for Lebanon was a dream that became a reality because of so many people: family, friends and foes. In this holy 2007 season I want to thank all my friends who made it possible by helping, participating, engaging others and organizing my book signing tour. First, I want to say thank you to the World Lebanese Cultural Union for being such a great advocate of my work, organizing several of my book signing tours and posting my book banner on their international website. I also want to say thank you to the Lebanese Lobby.org, Arab Media House of Virginia, Al- Hadath of Montreal, Al-Akbar of Montreal, Profile News of Boston, Cedar News of New York, Cedars Network USA, At-Turath of Los Angeles, the Persian Heritage Monthly, the American Lebanese Coordination Council and the American Lebanese Coalition for either posting my book banner on their website or posting an ad of my book in their newspapers. Organizing a book signing event takes persistence, time and effort. It takes strong arms to carry the boxes from one place to another. It takes cooperation between generous friends and people to make it an appealing event. Therefore; I am indebted to the following individuals who were so dedicated to make my tour successful. Starting in Montreal, Canada on April 29, 2007 I thank Father Talal Al-Hachem,Alain Ayache and Raouf Najm - in Paris, France George Abi Raad and Roge Hani - in Miami, Florida Joseph Hage and Danny Ghanem - in Tampa, Florida Pierre Maroun and Richard Azar - in Orlando, Florida Amine Harb and Saba Shalhoub - in Washington DC Ambassador Clovis Maksoud and Wissam Assaker of Virginia and in Washington too at the annual dinner of the Rene Moawad Foundation, thanks to Nadia Abourizk and Nina Idris - in Boston, Massachusetts Monsignor Joseph Lahoud and Abe Tannous - in Detroit, Michigan Milad Zohrob, Walid Nassif and Ibrahim Marji - in Richmond, Virginia Monsignor George Sebali - in Ottawa, Canada Danny Michelani and Elias Kassab of Toronto - in Los Angeles, California Joe Karaki, Dr. Hanna Chammas, Dr. Ghassan Boutros, Fares Wehbe, Edward Nahas, Anis Garabet and Karim Jaoudeh - in San Diego, California Eddy Slim and Father Nabil Mouaness and on December 13, 2007 in New York city Haleem Zihenni and the Consul General of Lebanon the Honorable Antoine Azzam for hosting my book signing at the Consulate General of Lebanon's residence which was the most touching gesture I received from my ancestral country of birth. I must not forget to thank Pierre Attalah of Annahar in Beirut, Sonia Nammour of Prestige Magazine in Beirut, Mohamad Jaber of Assabeel magazine in Michigan for the write-up and I appreciated very much your thoughtful writing about this project. Many Thanks to Milad Bessada, ART television, for hosting me on the "What's Happening" show and Elie Semaan for creating the brilliant banner which became the trademark of my book promotion. Also thank you to all the panelists at some of the book signing events from Paris to Washington: former Minister Salim Al-Jahel, former Ambassador Samira El-Daher, US Minister Counselor James Bullock, Mary Jane Deeb, Chief of the African and Middle East Division at the Library of Congress, former Deputy Assistant Secretary of State Scott Carpenter and Dr. Alfred Saad of Boston. A special thank you to Dr. Wadih Haddad, former advisor to the President of Lebanon, Dr. Marius Deeb of John Hopkins University and Poet May Rihani for believing in me. Last, but not least, to every one in Lebanon, France, Canada, Brazil, United Arab Emirates, Bahrain, Australia and the United States of America who acquired a copy of my book and visited my website You all have demonstrated the real story in my book with your labors in these efforts which are unity, freedom, self determination, and working together to lift Lebanon up. You did not only do this for me but for Lebanon as well. Your work isn't finished yet, Lebanon still needs you and we shall not tire, we shall not yield and we shall not compromise until we see Lebanon totally free with real vibrant democracy and true independence. I cannot close this letter without thanking my employer, the leadership at the Office of the General Council and the Bureau of Legislative and Public Affairs at the U.S. Agency for International Development for clearing this project for me including the website and the wonderful letters about my book I received from President George W. Bush and former President George H. W. Bush. Thank you all and may God protect you and your families in this holy season, Merry Christmas and Happy New Year. Walid Maalouf Al Hadath, Numéro 60, 28 décembre 2007 The Honorable Antoine Azzam, the Consul General of Lebanon, hosted the book signing of Mr. Walid Maalouf at the Consulate General of Lebanon in New York. The book signing was followed by a reception. Members of the Lebanese American community and several dignitaries attended the event, including Ambassador Abdulrahman M. Gdaia of Saudi Arabia, Ambassador Nawaf Salam, Permanent Representative of Lebanon to the United Nations and other officials from the United Nations. In his opening remarks, Mr. Azzam welcomed all attendees and introduced Mr. Maalouf. Mr. Maalouf offered his appreciation for this special event in the Consulate General of Lebanon, and noted that Mr. Azzam was the first Lebanese official to host a book signing event in the residence of Lebanon. 5 á jôy ⪠ùj ÜGƒædG ù Û áeé dg áfée G ájìcc G «bgƒàh IQƒ ªŸG πj~ àdg ÉYɪLG ùµy òdg ɪ«S Oɪ dg û«g ~FÉb G àm ºLÎj üî T ƒm É«Ñ Th É«SÉ«S π UÉ G Qƒ ûdg Aπe G ODƒj Qƒà SO bgh G ÚJô ØdG üæh eg~ U ájqƒ ª G á SÉFQ õcôe»àdg Qƒà S~dG øe 49 IOÉŸG øe áãdéãdgh á«féãdg Éeh h G áäødg»øxƒeh ÉÑ V ÜÉîàfG ho ƒ,áeé dg äé ù SDƒŸGh áeé dg ägqgo G É doé j äéñ dg òg π«dòj ܃LƒH Éæe GQƒ T fg å«mh ~ S Qƒà S~dG ÑLGƒH Ωƒ «d ù ÛG ΩÉeG øe G ìî f, h G á SÉFôdG õcôe π UÉ G ÆGôØdG ìgîb G ƒ Vƒe Iô ØdG áaé VG I~MGh IôŸ QÉ üj.''qƒà S~dG øe 49 IOÉŸG üf G ÓYG, ƒy» jg :ºgh ÉÑFÉf 13 ìgîb G Gòg bh ~bh ~ªfi,º TÉg Ø üe, Qƒ G QɪY,GôgR Gƒ fg VÉjQ, É«ù«cô SQƒW êò S,èjôa ho π«ñf,êéñb,ƒ M Ôg, ùdƒh OGƒL,Ê ~ WÉY, ÉMQ. Sƒj RÉZh,Ö«T ΩôcG Éf~Y ÜGƒædG ù Û ΩÉ dg Úe G º à SG ~bh.ìgîb G üf ôgé V πñb ájìc G ÜGƒf πñb øe Iƒ ÿg òg»jcéjh ù«fôdg ÜÉîàf 11 G á ù G OÉ fg øe Úeƒj áeƒµ G QGôb ÖcGƒàd πñ ŸG âñ ùdg Ωƒj IQô ŸG ÉgQÉÑàYÉH Qƒà S~dG πj~ àd ƒféb ìgîbéh ÒN G.ádÉcƒdÉH ájqƒ ª G ù«fq äé«mó U SQÉ á dh~ d û«g ~ FÉ b OÉ ª dg IQÉ jr G : É ã dé K dg ô üf QÉe ôjô Ñ dh IQƒ«æ ùdg OGDƒa ù«fôdg. É«ùdG Gòg êq~æj ÒØ U Sô H Ú ÙGh ΩÓYE G πfé SƒH û«g IOÉ«b Ö«J Iô TÉ Ñ e á àÿg «VGƒŸG hé æ J Ω~ Y,á aé c äéhpééàdg øy É H CÉæ d,ájôµ ù dg á ù SDƒŸÉH.''á«SÉ«ùdG á jôy ÜGƒædG ù Û áeé dg áfée G ⪠ùj Qƒà S~dG πj~ àh ÖdÉ Jh kéñféf 13 øe á bƒe á«hé«f û«g ~FÉb ÜÉîàfG í«àj»àdg 49 IOÉŸG ɪ«S h.ájqƒ ªé d ké ù«fq ɪ«S É û«e Oɪ dg ƒ Y ÜGƒædG øe πc ájìc G º SÉH ìgîb G Ωq~bh ägƒ dg á àc ƒ Y,Ö«T ΩôcG»WGô Á~dG AÉ dg πñ à ùÿg QÉ«J á àc ƒ Yh GôgR Gƒ fg á«féæñ dg. QƒM QɪY á«féãdg ÚJô ØdG ΩɵM ÉaÓN'' ìgîb G AÉLh IôŸ Rƒéj Qƒà S~dG øe 49 IOÉŸG øe áãdéãdgh hg IÉ dg øe ájqƒ ª G ù«fq ÜÉîàfG I~MGh ägqgo G «ªL É doé j Ée hg h G áäødg»øxƒe UÉ î T G ô FÉ Sh á eé dg äé ù SDƒŸG hg á eé dg Gò H πª j G Y,ΩÉ dg ƒfé dg Újƒæ ŸG á SÉFQ ô e Y É üd ô ûf Qƒa Qƒà S~dG ƒfé dg G ìgîb G Gò g á dé MG ƒ Lô fh,agqrƒ dg ù á LÉY á ù L G ù ÛG IƒYOh»HÉ«ædG ù ÛG àd áeƒµ G G ZÓHG ºK øeh QGôbGh à ûbéæÿ É ah dòh Qƒà S~dG ƒfé dg hô ûe ÉgQh~H»g.''Qƒà S~dG øe 77 IOÉŸG ΩɵM á SÉFQ õcôe G å«m'' :áñlƒÿg ÜÉÑ S G AÉLh PÉØf áé«àf Qƒ T ádém G ƒg ájqƒ ª G IOÉŸG É «Y Uƒ üæÿg ájqƒà S~dG π ŸG «ªL ù ÛG AÉ YG øµªàj G ho øe Qƒà S~dG øe 73 í«tôj Y agƒàdg G å«mh, ù«fq ÜÉîàfG øe aq øy äéeƒ ŸG í VƒJ û«g IOÉ«b ájqƒ ª G ù«fq «bƒàh q EG á«bîdg ÉÑ V û«g IOÉ «b «Lƒ à dg á jô j~ e ø Y Q~ U á «ÙG ë üdg i~ MEG äoqhcg'' :» JB G í «Vƒ à dg» à dg É à «MÉ à à ag, ù«ªÿg ìé Ñ U IQOÉ üdg q EG á«bîdg aôf : HÉ V 1500'' GƒæY â äaél äéeƒ e á æ ª à e,''á jqƒ ª G ù«fq «bƒ à H øe ~j~ dg ao òdg ôec G,á «bo ÒZ äéléàæà SGh ÉjGhR øe ƒ VƒŸG héæj G Ú«SÉ«ùdG Ú ÙG á LGôe Y ΩÓYE G πfé Sh H ΩG~bEGh,áØ àfl - û«g IOÉ«b º j. æy QÉ ùøà SEÓd û«g IOÉ«b :» j Ée í VƒJ CG «LƒàdG ájôj~e ÉÑ d á«bîdg º«SGôe Qh~ U Qò àd Gô f : hcg e øe GQÉÑàYG ø ùdg ƒ déhh AG~ ûdg º «a øã á«bî d ~«dg hg~l IOÉ«dG â aq,2007 ΩÉ dg ±~ H»æWƒdG Éa~dG ôjrh É e πñb øe É «bƒàd ~ J É ª c,á «bîdg ò H É Ñ dg ƒ M É ª V ÈY ÜGƒ æ dg ù G ƒ fé b hô ûe IOÉ «dg hg~é d É ah á«lôdg π«yéøÿg íæÿ áeƒµ G ΩÉ d á«bîdg º«SGôe Qh~ U ºàëj Éq,IQƒcòŸG Y É XÉ Ø M 2007 ΩÉ dg e ø egõ à dé H 2008.áÑJΟG ƒ Gh ájôµ ù dg á«ñ«jgîdg øµj, VGÎYGh aq øy ôcp Ée G : É«fÉK á jô µ ù dg á ù SDƒŸG á aé K ø e GAõ L É eƒ j ƒ UCG e É «c aé æ à jh,é WÉ Ñ V á «Ñ bé æ eh.á ù SDƒŸG É H ƒª ŸG ÚfGƒ dgh ᪠fc G ù«egƒb- LGôe - Öàc áø fi áªlôj -á«ÿéy ~FGôL

6 ÊÉæÑ dg Al Hadath, Numéro 60, 28 décembre 2007 '' ÉæÑd áÿƒy IôgÉX â N I~j~ G Iôé dg'' áerc ÉH ƒkîµj ƒ«féæñ dg hôlé ŸG :''õáéj Qƒjƒ«f'' OÉ«YC G IÎa ᫪àd á ØŸG º à Lh ƒg ºg~ Hh Lebanese partygoers pause for a photo in Beirut. Young Lebanese have flocked home for the holidays regardless of recent unrest. (New York Times) Ée - ÉæÑd IQ~bh ké dcéj ífgô ûdg ÌcCG º «a øã SƒdG á Ñ dg ÒÑc πµ ûh ä~jgõj Iôé dg IÒãJh CG h~ñjh. ÉæÑd û«j äoéy áerc Gh π«fgô SG e Üô G ÖÑ ùh 2006 ΩÉY ôéøj òdg æ dg ~ H ɪàL G áÿéy ÊGQƒM Éà«Z âdéb ÉªÑ ùm É àñ YCG»àdG á«sé«ùdg É ÑàJ»àdG É C G â SQO»àdGh ähòh ɪ T Iõjƒ dg I~«S á eél. ÉæÑd øe Iôé dg ÜòL Y ä~yé S è«ÿg á æe ØædG øe á«jcéàÿg IhÌdG π dh º ùb ù«fq πjèl Ö«ùf Ébh.ÜÉÑ ûdg Ú«fÉæÑ dg øe ÈcCG O~Y Éæg G á«é«ÿg äécô ûdg»jcéj) Sƒ Ñ«H æh π«ëàdgh çƒëñdg IÒÑc kgog~ycg ƒ q ûj º feg.iôncg äéyé bh ƒæñdg øe ägaéøµdg òncéjh kóno ÉæÑ d ƒe~ j hôlé ŸG A Dƒgh.(áe~ àe áéjôn QOGƒc øe Éb ÉªÑ ùm kéjƒæ S ~MGƒdG üî û d Q ho 1400 GƒM G π üj êqéÿg øe á«jcéàÿg πn~dg Ö ùf YCG øe kg~mgh ~ j Gògh πjèl ºZôdG Y OÉ üàb G ò J»àdG»g á«déÿg äójƒëàdg Jh. É dg i~ÿg Y ägqéªãà S G ÜÉ«Z hcg I~jGõàŸG ~ ÑdG ƒjo QÉŒ É fcg øe øµd.é FÉæHCG ÜÉ«Z CG á«sé SC G ~ ÑdG Iƒ d ôªà ùÿg jõædg hcg ~«ÑdG øe k ~H ÉÃQ) :πjèl Éb.IôgÉ dg òg π«ëàd iôncg á jôw Éæg. ƒ dg áÿƒy ƒm ç~ëàf CG Éæ«Y ƒ dg ±Gõæà SG øy ç~ëàdg ( ÉæÑd áÿƒy LES SOINS : -Épilation à la cire -Électrolyse -Facial -Manucure -Pédicure -Maquillage -Teinture des cils et sourcils 531, 79e Avenue, Chomedey Laval (450) NOUS ACCEPTONS : VISA, INTERAC, MASTERCARD IOƒ d øjôlé ŸG øe kg~jõe ao h~h ÉæÑ a.iò ù dg áerc G ºZQ ÊÉ ã dg ø jô ûj 23 ò æ e ù«fq ù«fô dg fcg É e~ æ Y» VÉŸG ho à j h Oƒ π «eg HÉ ùdg πslcg mòfòæeh. Ø îj øne Y ÉØJG ÜÉ î à fg Y âjƒ üà dg ÉŸÈdG âdƒ h,ägôe ô ûy ~j~l ù«fq.áhƒ U ÌcCG A» T G äé VhÉØŸG πª j òdg»æ«ñ UÉM Ébh ɪæ«Sh ƒjõø J äg~ e ácô T Ñ ûj feg. VƒdG Gòg Éæ e) I~L?á SÉ «ùdg.á «M É æ g É ggô f Gô HhCG í Ñ UCG.(ø Wƒ dg ø ë f, ü N πfgƒ dg Ñ d á Ñ ùæ dé H É æ Ñ d.égogôacg ɪàL ɵe Oô 28) É «cƒ eé H É jqé e âdé bh ƒhcg á S~æ e πª J»àdGh,áæ S Éæ Y AÉ d É æ g ø ë f) :(» Ñ X.(É æ g û«j É æ e ~ MCG ø µ d - ÉØWCG ákókh øj~ TGQ á Ñ S - UÉî TCG 10 øe É à FÉY ƒµàjh á T ƒµ àá GƒdGR Ée º a dp e, VQC G AÉëfCG hô ûàæe º ch»c ä~gél SÉædG øe ÒãµdG πãe É feg É«cƒeÉH âdébh.éæg IÒÑc ácô T âø à SG CG ~ H a âë h ägôféw ôcgòj Y π ü É JÉ j~ U i~meg ±ÉaR πøm ÖÑ ùh IôcòJ É «J»c ájƒ G ƒ ÿg kgôh äôaé S Éæg øeh ûeo G IôcòJ É à YCG ácô ûdg øµd, ÉæÑd.áYÉ S 16 É à MQ âbô à SGh ähòh G Y ƒ ü G øe kéñjô J ùäj feg É a (áæ S 26) ô üÿg QÉW ÉeCG áîîøe IQÉ«S äôéøfg àm,πª j å«m ájoƒ ùdg øe ôø S IôcòJ ƒñ SC G ÊÉæÑ dg û«g QÉѵdG ÉÑ dg ~MCG πàbh ähòh æµe Ée Gògh,º JÓMôd SÉædG øe O~Y AÉ deg G dp iocgh.» VÉŸG. ~ H G Ωh~ d IôcòJ Y ƒ ü G øe Qƒ G Y QGô UEG ägƒæ S ~ H GƒÑgôj CG øe Ö UCG ähòh ÉgCG EG ô üÿg Ébh ƒ j øjòdg ƒ«é«ÿg ìé«ùdg IOÉY º feg) :±É VCGh.á«gC G Üô G Éæ ª S øëf.ú«féæñ dg Gƒ ù«d º feg. ò c QƒeCG ç~ ɪæ«ÑM º JÓMQ.( bgƒdg VQCG Y ÉgÉf~gÉ Th πñb øe á KÉ çg~mcéh AÉæHCG øe ÒãµdG :IOƒ dg πñb Sƒ dg òg agôj áer Éæg øµd Lynn Esthétique POUR ELLE & LUI (RÉOUVERTURE) Demi-jambe 33$+Bikini&Aisselles Jambes Complètes 43$ + Bikini&Aisselles Lèvre supérieure 48$ + Sourcil & Facial Torse ou Dos 20$ Pédicure 30$ Manucure 15$ 5 $ de rabais sur tous nos services expiration le 31 mars 6 â N Ú«fÉæÑ d I~j~ G Iôé dg EG (õáéj Qƒjƒ«f) áø«ë U âdéb ü J»àdG áerc ÉH ƒkîµj øjôlé ŸG EGh ( ÉæÑd áÿƒy) IôgÉX.OÉ«YC G ᫪àd á ØŸG º à Lh ƒg ÉæÑd EGh ºgOÓÑH :á«còec G áø«ë üdg b AÉLh RCÉ e á eƒ µ É a.iré LEÓ d ò Ñfi ÒZ ké fé µ e É æ Ñ d h~ Ñ j ~ b ÜôM øe Ú«SÉeƒ H~dG Qòëjh ônb Gh Ú G ÚH ägqé«ùdg ägòéøjh Ò üdg ~ ÑdG Gòg G ƒ Lƒàj øjòãµdg EÉa dp eh.ᵫth á«gcg øjô SƒŸG øjôaé ùÿg Hh,IRƒéfi É c GÒ dg äómq EG å«ëh É JGQÉHh ähòh ºYÉ e Å à h.è«ÿg ÈY áyé S 18 hôaé ùj. SÉædÉH ájqééàdg É bgƒ SCGh hô LÉ ŸÉ a,á «ùµ Y í Ñ üj Iô é dg á cô M G ÜGƒ G? GPÉŸ OÉ üà b G dò H hrõ jh º g~ H º JGRÉ LG ƒ Á ƒ «fé æ Ñ dg º ªY øcéecg øe ΩÉY πc hoƒ jh Üô G àbõe òdg ÊÉæÑ dg,a» T º æá ødh.º FGƒY e âbh AÉ d É dg AÉëfCÉ S àfl øjòdg ÉæÑd ƒ«sé«s h IôNCÉàŸG ájƒ G äómôdg h Å«ùdG ù dg.ájé f ÓH ƒyréæàj ägqéªãà SG ácô T πª j òdg (kéeéy 23) SÉ«dG êqƒl Ébh G øj~féy Ú«fÉæÑ H áä«e É à à SG»àdG IôFÉ dg âféc) ÉHÉ«dG.(Éæ Ø Uh (ähòh) ké «ªL ÉæØàg â Ñg Ée~æYh.º æwh Sh,êQÉÿG ƒ ª j ƒ«féæñd º ª e FÉb~ UCG øe 12h Éch äò T»J É üªb h~jôj ké «ªL GƒfÉc.Iõ«ª G áªmoõe áfém GƒfÉch (á«fé ᪠V) (ÆÉg ôa) IQÉÑY É «Y â ÑW Iõ«AÉ «H.áeQÉY ôyé ûe Sh fhôj øne πc ƒ fé j CG ~jôf ÉæfEÉa Gò dh, ÉæÑd πcé ûe ÖÑ ùj á SÉ«ùdG) : SÉ«dG Ébh ÊÉæÑ dg û«g øe ~æl ô X Ée~æYh.(ôNBG A» ûh SÉædG ôµøj.º ùàñj ÒNC G Éch QÉM Éæ H H áyƒªûg âwémcg QÉ ûdg OÉ«YC G ΩÉMORG áä«e ájqééàdg Gƒ SC G âféc á«hô dg ähòh áæj~ÿg ÈYh ºZôdG Y SÉædÉH áä«e êqéÿg»gé ŸG âféch πh Úbƒ ùàÿéh.ºfóÿg ÒZ ù dg øe á æe e ù éj ƒgh (kéeéy 30)»æ«Ñ UÉM» Y Ébh πc G ô fcg) êqéÿg ƒ ª j ø Ú«fÉæÑd ÉÑ T ákók e GOôa.(Óc Ñ déh? ƒªà j πg øµdh á«sé«s áercg Éæg. SÉædG A Dƒg UÉî TC G øe ~MGƒa.á«fÉæÑ dg Iôé d ÉeGQƒfÉH ŸG OGhQ Éch áµ ªŸÉH I~L ådékh,øª«déh ~Y ônbgh,iqƒaé æ S û«j πlcg øe øwƒdg G GhAÉL º ch.»ho HGQh,ájOƒ ùdg á«hô dg.º FGƒY ájdhq É ë VC G ~«Y e kéñjô J ΩÉ dg Gòg agƒj OÓ«ŸG ~«Y G á «Gh πjƒw»æecg π«d á«fé dg áwô û d»æeg π«d Y «ëj QƒfG ~«ª dg á«fé dg áwô ûdg ~FÉb ±ô TCG á«fé dg RQÉØŸGh ägq~ıg áëaéµe ÖJɵe øe äéjqho JòØf àmh 1 25AÉ ùe á SÉàdG øe GQÉÑàYG,á«fÉæÑ dg WÉæŸG «ªL É «Lhôeh ägq~ıg QÉŒ øe ÚHƒ e øy ÉãëH, æe,26 ìéñ U.äGQÉ«ùdG»bQÉ Sh äécô G äqé TG äéeƒ e Y AÉæH ägagôl G òg â h.qéw G Gòg áæ«e á«æe G õlgƒ G øe GO~Y á«fé dg áwô ûdg ô UÉæY âeébgh á SÉ ù G WÉ æÿg ø e O~ Y äé jqho äò Sh á æ àÿg â bo, ɪ ûdgh ܃æ G, É ÑdG, ÉæÑd πñl,ähòh äé aéfi.úgƒñ ûÿgh ÚHƒ ŸG øy ÉãëH ägqé«ùdg â ûàah IQÉŸG äéjƒg Y Ñ dg á«fé dg áwô ûdg øe Iƒb â dg,ônbg ~«U Yh S~«Sôe RGôW øe É «ªL ägqé«s 10 ábô ùh ±ÎYG òdg. S ÓH ~ H ~ª j Éc fg ±ÎYGh.1982h 1972 ÚH É æ U ΩGƒYG ìhgîj áø àfl áæµeg É æcq ~ H É æe b «µøj G IQÉ«S πc ábô S QÉŒ G É «Ñj ºK»YGRh Gh áñ «üÿg Wh, ƒµdg WÉæe ÚH.äGQÉ«ùdG b Journal Al Hadath

7 ôµa Al Hadath, Numéro 60, 28 décembre 2007 OƒÑY ΩGôaG ShÉKª«W QÉe Gô ŸG á«ë«ùÿg QÉ ûàfeg àfl ÚH á «HÉ é je G QÉ Ñ NC G πecéfh.égòzh á«dƒ SôdG ùféæµdg ägô DƒŸG àfl ÜhÉ é à J CG ÚH Üqô J äé YÉ ª à LE Gh á «ùæ µ dg ª ùfh á cî ûÿg ùfé æ µ dg ±Gô WCG OOÎj í «ùÿg ~ q«ùdg äƒ U ~ H ÉfCG oâ ùd '' :kóféb ÉgPC G É dg ºo a A Dƒg ÉeCGh É dg Sh~ dg ÜB G É jcg «deg» JBG É fcgh»æà«ycg øjòdg ª SG º ØMEG : 17 ƒj) ''øëf ɪc Gk~MGh Gƒfƒµ«d.(11 òdg GôØdG ~ H uπ üæd Ωƒ«dGh EG ÉgDhÉæHG Oƒ j CG ùféæµdg à TÉY áä«ûe πªµf àm ±ƒø üdg I~Mh.Aɪ ùdg»g ɪc VQC G Y dg AÉ ª SCG ùfé æ µ d É c GPEG à Mh ò«øæj É eg~ N Ø à «d á Ø àfl I~Mh dg áñzqh á«de G ôeghc G k É «LCG â b CG ~ H ùfé æ µ dg dgh É H ø Y I~ «H GkQƒ üyh Éæ aƒjh ÉæJ~Mh ~éªojh ìôøj òæe CG~H»ë«ùŸG ΩÓYE Gh.Éæ«YÉ ùe àmh á«ë«ùÿé H Ò ûñ à dé H A~ Ñ dg ~ j~ G ~ dg B G qª j É e Gò g á ª Y ~ cdƒ j S~ ŸG π «E G πfé SQ CG àmh»ë«ùÿg ΩÓYE G πgcgh á«ehq πgcg EG ƒ SôdG ùdƒh QÉe ùj~ dg»ñ «a πgcgh ù ùacg πgcgh á«wóz πgcg EGh SƒãfQƒc EG à Mh» µ «fƒ dé ùj π gcgh» Sƒ dƒ c π gcgh,ú«fgè dg EG GkÒNCGh ƒª «ah ù «Jh ShÉKƒª«J øjòdg Ñ S ô ûy»æke G EG ܃ j QÉe ádé SQh ÚHô àÿg EG Sô H QÉe ùj~ dg πfé SQh äéà ûdg á «SBGh á «choé Ñ ch á «WÓ Zh ùà æ H äé à T ø e ÉkfÉÁEG GƒdÉf øjòdg EG á«féãdg àdé SQh á«æ«ã«hh Éj '': É «a ƒ jh ƒ SôdG ÉæMƒj πfé SQh Ék櫪K ádé SQh,''GƒÄ îj»µd Gòg ºµ«dEG ÖàcCG O hcg dg Ú S~ ŸG øjƒy~ÿg EG ܃ j»ncg GPƒ j.é«sbg»àdg ùféæµdg Ñ ùdg EG ÉæMƒj ÉjDhQh,... ΩÓ YE É a.á S~ ŸG π «LÉ fc G EG á aé VE É H Gò g øjòdg SƒØf»HÉéjE G ôkcg GR h Éc»ë«ùŸG s EG º«à ùÿg jô dg Gòg øy qò ûj h ÉÁE G Gƒ Ñb.á WÉædG áboé üdg FÉ G áaô e kógél» H øe èjƒàjh ÉædɪYCÉH ÉæfÉÁEG ~«ùœ ÚehG~e Ñfh Éæ üu fl Éæªs Y ɪc ÉæFG~YC àm ÉæàÑëà ÉædɪYCG.'' ºµ«æY GƒcQÉH ºcAG~YCG GƒtÑMCG'' : kóféb äéjgq â GhÒ ùj CG Ú«ë«ùŸG «ªL a I~YÉ ùeh ÉæJÉe~N EG êéàëj øe áe~nh áñùg á s«m AÉ YCG É k «ª L ƒ µ f CGh,êÉ à ë j ø e É H f» à dgh É kboé U É kféáeg á æ edƒÿg ùfé æ µ dg å«m e øeh ƒ SôdG Sô H ùj~ dg EG ÉkK~ëàe» æ HCG Iô î üdg ò g Yh Sô H âfcg..'' : É b Ñà Sh.''É «Y iƒ J ød º«ë G ÜGƒHCGh»à ù«æc «ª G πª ûj Qƒ ü dgh Qƒg~dG i~e ás«m dg ᪠c.úebg ''Ωɪ Éc AÉ ùhh äés«éc AɪµM Gƒfƒµa ÜÉFP Éf~Lƒa à«uƒh kóªy GhQÉ S ÉsŸh.(16 : 10 àe) ±GôÿG A Dƒg º«dÉ à H GhQÉ æ à SG ø jò dg ø jòã µ dg í dé üdg» YGô dg ƒ g fc í «ùÿg ~ q«ùdg ±Gô N áboé üdg GƒbC ÉH øjòæà ùe á «ë «ùÿg Gƒ æ à YGh ~ V G AG~YCG» Hh,á WÉædG ɪYC G øj~gé ûe,ô üàæÿg ƒg Ñj G øµdh á«ë«ùÿg º«dÉ àdg º Yɪ S ~ H H GƒæeBG øjò d í«ùÿg ~q«ùdg Éb ɪch.(32 : 8 ƒj) '' ºcQqôëj Gh G ƒaô Jh '' eóc I~«dGh ÉÁE G I~Mƒe âféc á«ë«ùÿg q EGh eé : á S~ ŸG ákóãdg eéûg JqôbCG Ée ɪq«Sh ª àmh hc G ù ùacgh á«æ«æ ù dgh á««f h. hc G ù ùacg ªÛ GkOG~àeG Éc ÊÉãdG ù ùacg áø àıg ÉæJGƒ U äébhcg ƒ àf Ée~æY ÉÁE G ƒféb á eé L I~ MGh á ù«æ µ H (ø edƒ fh) '' :Ú FÉ b OOô f ΩÉeCG ±GÎYE G IÓ U IhÓJ ~æyh.'' á«dƒ SQ á S~ e ±Î ŸG ƒ j ±GÎYE G IÓ U πª»øa øgéµdg á««f á S~ ŸG ákóãdg eéûg ÉÁEÉH ±ÎYCGh'' jô ûdg äƒæ µdg AÉLQ Y ù ùacgh á«æ«æ ùbh ákóãdg eéûg q EGh.øgɵdG»HCG Éj «deg ºs ùÿg (Ω 325) ΩÉY ~ oy á««f ª hc Éa á«fƒµ ùÿg á ««f á æ j~ e 381) ΩÉY ~ oy ÊÉãdGh á«æ«æ ù dg (Ω ~ oy ådé ã dgh.(ω 431) ΩÉY ù ùacg I~à dp ~ Hh ~ oy (Ω 451) ΩÉY h,é «fh~ «N ª CG~H ªÛG Gòg ~ Hh á ù«æµdg ΩÉ ù fe G ~jqcg h.. á«ë«ùÿg ÜÉÑ SCG Éæg ìô TCG CG,~«Ñ dg ΩÉ ù fe G Gò g ägƒ N CG ~ cdhcg π H ªŒ Ωƒ«dG á «HÉ é jeg ùfé æ µ dg ÚH Ék Uƒ ünh.á«ë«ùÿg ùfé æ µ dg ÚH òæe ùféæµdg AÉ SDhQ CGh,᫵«dƒKɵdGh á«ùcpƒkqc G ø Y CGô fh ª ùf Ωƒ «dg à Mh HÉ ùdg ô dg ~MƒJ ägqgôbh äémé jeg Qh~ Uh ägqéjrh äéyéªàlg ôyé ûe N Ée Gògh É jôuh~eh ùféæµdg AÉæHCG ÚH ùféæµdg AÉæHCG ÚHh ùféæµdg ShÒ ceg ÚH á«hééjeg á Ø àıg ΩÓ YE G π FÉ Sh CG É k Uƒ ünh.é k jcg òg ô ûf âªgé S»àdG»g áyƒª ùÿgh IQƒ æÿg 7 dg iƒ àh Gƒ ø øjòãc CG Éæª Y dò a àëa á«eé ùdg ª«dÉ àh Gƒ h øj~dg Gòg Gƒ Ñbh ùfé æ µ d Gk~ ««ûj º dgƒ ecé H hoƒ é j Gƒ ë Ñ UCG ÅLÓe àmh SQG~eh IôjOCG øe áø àıg ~gé ŸGh á «ÉH ÚæeDƒe GƒëÑ UCGh ÚLÉàÙGh Vôª d º ùl AÉ YCG Ék «ªL º fcg áboé üdg á«ë«ùÿg.í«ùÿg ~q«ùdg ƒg SCGôdGh ~MGh º gò ûñ J á ë U hô ûñÿgh π Sô dg âñ KCGh.äÉ«bÉÑdG äé É üdéh ÉgPC G «Jh ägõé ŸÉH º àæ ùdcgh º Hƒ b ÉqªY ôqñ J º àæ ùdcg âféch Gò gh ''!?É æ «Y ø ª a É æ e dg É c GPEG '' Ú FÉ b SÉædG ±ƒdcg ÜòL WÉædG πª dgh OÉ üdg º«àdG øe àeé«h òdg OÉØdG ÉÑJGh Ö«üdG πªm EG ìqô U Gò dh.aéª ùdg EG jô dg íàa ägƒec G ÚH äée ƒdh»h øebg øe, IÉ«Gh áeé«dg ƒg ÉfCG '' :kóféb ƒµj CG»g dg IOGQEGh.(25 : 11 ƒj) '' É«ë«ùa '' :kóféb í«ùÿg ~q«ùdg Ö W ɪch Gk~MGh «ª G ÉfCGh s ÜB G É jcg âfcg fcg ɪc Gk~MGh «ª G ƒµ«d fcg É dg øedƒ«d Éæ«a Gk~MGh Ék jcg ºg Gƒfƒµ«d «a.(21 : 17 ƒj) ''»æà SQCG á«ë«ùÿg øy ÉæJÉ SGQO øe Éæª Y dòdh º J~Mh Ih~b GƒfÉc ÚæeDƒŸG CG hc G ÉgQƒ üy Ék«HÉéjEG á YÉØàe í«ùÿg ~q«ùdg º«dÉ J âféch dg ᪠c ô ûf Gh~ VÉ Jh GƒfhÉ àa º SƒØf ɪch ˃ dg º féáeg»eé ùdg º a~g Gòg Éch Ωƒj πc ÜôdG Éch '' :kóféb S~ ŸG ÜÉàµdG Éæd ~cdƒj.(47 : 2 ɪYCG) '' ƒ ü îj øjòdg á ù«æµdg EG qº j Gh~ Lh á «ë «ùÿg EG Gƒ qª fg ø jò dg Ä dhcgh Ék H º H á Ñfi EG º a~ j É e É ª «dé J QƒædG jôw GhQÉ ùa Ék H º H I~YÉ ùeh Gòg ~q ùœh º dƒ Y Y CGôW òdg Ò«àdÉH Ghô Th jô W Gƒ cî TG CG ~ H º dé ª YCG Ò«à dg Ée S~ ŸG ÜÉàµdG ÉfÈîj dòd ɪYC Gh ÉÁE G ùøfh ~MGh Ö b GƒæeBG øjòdg Qƒ ª Éch '' : q üf πh d dgƒecg øe ÉkÄ«T s EG ƒ j ~MCG øµj h,i~mgh ò H.(32 : 4 ɪYCG) '' ÉkcÎ ûe A» T πc ºg~æY Éc Ée~æY mòf~ Hh á«ë«ùÿg äô ûàfg ãÿg á jô dg»uñfih Ö UÉæŸG hp H á«ë«ùÿg EG qº fg áø àfl Ö UÉæe EG ƒ UƒdG GƒÑZôa ÉŸG dgh ÉŸG ) ÚH ª G GhOGQCÉa á ù«æµdg h É dg.qgôhc G ÉgAÉæHCG á«ë«ùÿg ô ùîj Gòg e øµdh ( Ñ Sh,ÚY~àÑŸGh Ú géæÿg H Qƒ X ºZQ Ñ ùa ø jô ûñÿgh π Sô dg sé Th í «ùÿg ~ q«ùdg»àdg ᪫à ùÿg jô dg º ª s Yh º gé jeg É k ué ûe ø eh ø jô NB G ø e É kaƒ N É gƒ µ ùj CG º «Y Sh ºæ c ºµ SQCG ÉfCG Ég '' :º d É a º FG~YCG dg É H MhCG»àdG á«ë«ùÿg âbô TCG d GkQƒf ~éj CG É ùfe G øµªàj àm á «Mhô dg É JÉ «dé a JG~ gé ûe ~ æ Y π «Ñ S A» j É klgô S ~ é jh á «fé ùfe G JÓ µ ûe qπ M ~ H á «JÉ «G JGƒ N UÓN ~jôj dg C.ájƒ«f~dGh á«yéªàle G Y JQƒ U Y N ò dg É ùfe G Nh ã fcgh Gkô cp N dg IQƒ U Gò dh,á «VQCG IÉ «á j~ HCG IOÉ ùd Éæd Éc r EG '' ƒ j ƒ SôdG ùdƒh Éæ ª S ÉæfEÉa í«ùÿg laélq a IÉ«G òg dòdh.(19 : 15 ƒc 1) '' SÉædG «ªL TCG øj~dg º«dÉ àh âæjõj á«fé ùfe G CG ~ á«eé ùdg FOÉÑà òdg øj~dg Gòg,»ë«ùŸG É ùfe G áféµe øe aq ájhéª ùdg ª«dÉ Jh.á«HOC Gh á«bónc Gh á«fé ùfe Gh á«féáe G º«dÉ Jh ÇOÉ ÑÃ É ùfe G í q ùj É e~ Hh ägò dg Gô µ f EG ŒG» ë «ùÿg ø j~ dg «æ Y á cqé Ñ eh AG~ YCÓ d à M à Ñfih É ùfe G N CG ~ H Gk~j~L ÉkfÉ ùfeg íñ UCGh ƒ SôdG ùdƒh ùj~ dg Éæªq Y ɪch «à dg ƒ ùj M ƒg ɪc «a ºàªq oyh...'':kóféb HÉ ùdg ±ô üà dg á L ø e Gƒ î J CG ägƒ T Ö ùë H ~ SÉ Ø dg «à dg É ùfe G Gƒ ùñ Jh º µ æ gp ìhô H GhO~ é à Jh Qhô dg dg Ö ùëh ƒ ıg ~j~ G É ùfe G.(25-20 : 4 ù ùacg) '' G á SG~bh qôpñdg ÒZ º JGhP Gh~sæL «c π SôdG ÉæjCGQ dòdh äé«ë àdg ±ƒæ U Gƒe~bh º ùøfcéh ÚdÉÑe øe Gƒ ª S å«m á«ë«ùÿg ádé SôdÉH kóªy Ghòª Jh GƒÑgPÉa '' :º d kóféb í«ùÿg ~q«ùdg øhe Gh ÜB G º SÉH ºgh~uªYh C G «ªL «ªL Gƒ Øëj CG ºgƒªu Yh S~ dg ìhôdgh EG ΩÉjC G πc ºµ e ÉfCG Égh H ºµà«UhCG Ée.(20, 19 : 28 àe).úebg''ôg~dg AÉ fg k É LQ Üsò g hé ª ùdg ø j~ dg Gò gh àfl ä É LQ º æ e Ñ fh ø jòã c Gô µ æ H Ghô à TG CG ~ H ÜGOB Gh Ωƒ dg ÉÁE Gh øj~dg øe s EG k sõoy É dg EG Gƒ Ñ a ägòdg ü«nqh m ÉZ πc GƒdòHh,ÚàŸG Ωõ dgh ˃ dg áboé üdg iƒ àdg EG ºgƒÑ é«d ô ûñdg º«J π«ñ S ˃ dg ÉÁE ÉH ÒãµdG ÉgPCG Gƒ s Yh,˃ dg Gh πc GƒdòH π SôdG CG àmh WÉædG πª déhh OÉ üdg EG C G ƒ Y~ j Gƒ ë Ñ UCGh º JÉ fé µ eeg É e ºgGƒ Hh á WÉf ÚgGôHh áboé U èéëh á«fgô üædg EG É dg AÉæHCG øe ÒãµdG ájg~g øe Gƒæµ á«mhôdg Gƒ Lsƒ Jh ˃ dg» ë «ùÿg ø j~ dg» «G Qƒ æ dg ÉgPC G «Jh ägõé ŸGh ÖFÉé déh º ª«dÉ J Ø ùh dp GƒàÑKCG àm GkÒNCGh.äÉ«bÉÑdG äé É üdéh.ºgò«eój º H i~àbgh º FÉeO á«ë«ùÿg QÉ ûàfg QƒeC G π«üøj ÉfOQCG ƒdh C,äÉëØ üdg äéäe EG ÉæéàM á WÉædG áboé üdg ÉàdÉHh ô ûñdg π déh ⪠S á«ë«ùÿg ᪵ G EG êéàëf ÉæfEGh.Öjò J ª SCG á«fé ùfe G âhsòg,á«ë«ùÿg QÉ ûàfg FÉbO Uƒd äéëø Uh äéëø U í«ùÿg ~q«ùdg π SQ âyo ájhéª ùdg áféj~dg ògh.äé«ë àdg ±ƒæ U Ë~ Jh ägòdg Gôµf EG ΩGôµdG AG~ ùdg AG~ ûdg ±ƒdcg ±ƒdcg ªL»ë«ùŸG øj~dgh) á«dé dg º é e fho GƒdòHh á«cõdg º FÉe~H º é dg OÓ Hh ø jô æ dg ÚHh É jqƒ Sh Ú ù a ~æ dgh É«jôaCGh ô üeh ƒ VÉfC Gh É ùfôah É«dÉ jegh ÉYO héª ùdg øj~dg Gògh. É dg AÉëfCG πc ºK ø Y OÉ à HE Gh ùø æ dé H ô Ø µ dg EG SÉ æ dg ±ƒ dcg OÉ Ø dg ƒ ùj É Ñ JGh Ö«üdG π ª Mh AÉ jèµ dg ãÿg á«ë«ùÿg ôw ƒ ùaéæàj GƒfÉch.Ö«Ñ G SÉædG h~ Tôjh QÉØ dg hôqª jh QÉjOC G h~q«ûj.qôpñdg πªyh áhƒàdg EG º «deg ƒ Ñ oj øjòdg Oô ùf CG Gòg πãe É e ÉÛG ÉæH «jh ÉæfCG ɪc.ÉgQÉ ûàfg ájg~h á«ë«ùÿg ägƒ ÿg äg~ s π H äé ë Ø Uh äé ë Ø U EG êé à ë f ±ô f å«m»ë«ùÿg øj~dg QÉ ûàfg øy ÒÑ à d ÉkKÉfCGh GkQƒcP øjòãc Ék SÉfCG Üsòg øj~dg Gòg CG Gk~q«L äé Ä Ø dg ÚH ô ûf π «Ñ S ~ L π µ H Gƒ ª Y.á«fÉ ùfe G AÉæHCG øe áø àıg º JÉbÉW Ö ùëh Gh~gÉL øj~dg Gòg Gƒ Ñb øjòdgh CG ~ H ô ûf π«ñ S áj~ ù Gh á«ùøædgh á«mhôdg Ghô T CG ~ Hh. ÓNC G ΩQɵeh dg iƒ àh Gƒq øj~dg Gòg º dƒñb ~ H Ék«fÉ ùfegh Ék«MhQ ƒñ ùàcg Éà SƒØf É ØdG ôkcg øj~dg Gò d Éch. héª ùdg Ò ûñàdéh GhCG~H º æe øjòãµdg CG àm ƒ Ñb øjòdg CG ~ Hh á «ùø æ dg º JOÉ S Gƒ bhò J CG ~ H H òg º àbqéøe ~ H àm á«dé dg ºgRƒæc GƒØ ûàcg.ié«g

8 Ë~ àh ûjgô dg OGh º eôîøj π«u G hómõdg äƒ üdg ~YGƒdG ÉæØdG RÉÁEG OÉjR Éà «d dph æz Ée πªlg ($40) ÊÉãdG ƒféc 11 á ª G ($50) ÊÉãdG ƒféc 12 âñ ùdg ÉæØdG ÆQh G ±RÉY e» «Y OÉa ô S πªûj ábé ÑdG ájhómõdg ägréÿg ºcOƒY»àdG á«æ dg OGh É «Y héûÿgh ûjgô dg UÉÿG GòŸG ägp Iô ùdg CG~ÑJ IôTÉ dg áyéùdg kaéùe 378,boul. Curé Labelle Tél. (450) (514) Spa Beauté Plus 9795, boul, de l Acadie Montréal πµ ûh Rh «ØîJ jô S h»ë U ƒª eh Épilation au Laser IPL/Laser Hair Removal Corps Complet/ Full Body... Aisselles/ Underoms... Visage Complet/ Full Face... Bikini... Jambes / Legs... Cou / Neck... Dos / Back... Lèvre Supérieure /Upper Lip... Côté des Oreilles / Ear... Bras complets(deux)/ Full arms(both).. * À CHAQUE 3 FACIALS LE QUATRIÈME EST GRATUIT UNE VALEUR DE 90$ *À CHAQUE 3 MASSAGES LE QUATRIÈME EST GRATUIT $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ øcée G IOh~fi ÉüîT 50 :õéë d» jg ƒhg 12 Séances à 300$ vous perdez de 600 à 900 calories chaque 40 minutes Diète protéinée : résultat et satisfaction garantis Raffermissement et Production de collagène par Laser ºµHÉÑ T ºµd ~«à ùf G «à ùf AGQƒdG G áyé ùdg ÜQÉ Y ~«f

9 ÒîH ºàfGh ΩÉY πc

10 á«dé G Al Hadath, Numéro 60, 28 décembre 2007 ánqé U lqéµacgh ô àæe laé d á«ùcpƒkq G á«féjô ùdg á ù«æµdg AÉæHCG øe ƒlôîàÿg Ò«àdG ƒdhéëj º j ~MCG..? «ch..? àe Gòg ÓYE á VGƒàe ájg~ñc Gòg á«ùæc á ù SDƒe AÉ ûfeg ƒgh CG 𫪠G.Ú«eÉ ÉH á UÉN ÉHôdG ÜC G ΩÉb AÉ dg Gòg ΩÉàN h É «a ô µ T á NG~à ܃ j ܃ j Gòg Qƒ IƒY~dG º à«ñ J Y «ª G º FGQBG AÉ YEG º àcqé ûe Yh πø G LGôŸG EG É æh kg~ygh º JÉMÎ eh òñj á«ãm Oƒ L øy ø YCG ºK,á üàıg ÚLô î àÿé H á UÉ N á «ª L AÉ ûfe EG Aɪàf G áñzôdg j~d øe πc ÉYOh»àdGh,á«ùæµdG á ù SDƒŸG òg ù i~ d ª SG π «é ùà H,kÉ Ñ jô b ~ dƒ à S.á üàıg LGôŸG Sƒj»HÉc º «ü»ª dg ɪcEGh º à SGQO.á«eÉ G IQOÉÑŸG òg»àdg áñ «dg É H ΩÉ b ø YCG GOhO ~ «ùdg Gò g á jé f É æ Y á VGƒàe ᪠µh AÉ dg ~ªMCG :É «a Éb á «bqh òdg VƒdG Y dg B G «a» Jô SCGh É fcg ƒd à Uh âæc ɪa CÉ «g ò dg Üô dg á cô H øe ÒZh ʃfÉYCG ôµ ûdg πc º d ké SÉfCG í æÿg É æ FÉ YEÉ H É jô ùdg ÜÓ dg EG Égh,á SGQ~dG ɪcE dph á«sgq~dg 𠫪 G ~ «YC É M ~ b B G âbƒ dg,» e» Ñ b ƒ ª Y ò dg,±hô ŸGh Gò g ù«scé à H º FÉ Y IÒ ùe π ª ccgh lá Uô Ø d É fegh. VGƒ àÿg h~ æ üdg ËôµdG ºµ ØëH Ωƒ«dG Égõ àfcg áñ SÉæe.á ù«æµdg OGôaCG»bÉH e ké jcgh ÒÑ àdg É «a»àdg,qgƒ G Ih~f ~ H ƒe~eg ~«ùdg ø YCG,AGQB G àfl øy ø eh, h~ æ üd ù«scé J ø Y GOhO «ªŒ º à «S å«m, UÉÿG HÉ ùm ~ æ c Q ho ± BG á ùª N Q~ bh Ñ e AÉæHCG øe ÌcCG hcg ~MGƒd kéjƒæ S Ω~ «S á HÉàŸ á«sgqo áëæªc dph á ù«æµdg.zkóñ à ùeh kgô VÉM á«ùæµdg ÖMQ,ÚLô î àÿg º SÉ Hh, dp ~ H kémqé T Qƒ ÉH»µ e QGÒL Qƒàc~dG I~j~L ájg~h ƒg òdgh AÉ dg Gòg ±~g»àdgh øj~lgƒàÿg º e Égô àfg ÉŸÉ d øy GhÈ j CG ƒ «à ùj É dón øe h.º JÉ«æ h º eómcgh,º JÉÑZQh º FGQBG EG ké jcg ±~ j AÉ dg CG ±É VCG øe kaõl GƒëÑ üj»µd «ª G I~YÉ ùe»g º àcqé ûeh ºgOƒLh C á ù«æµdg øe»µ e Qƒàc~dG Ö W dp ~ H.ºgC G ádhéw ƒm Gƒ ªéàj CG ÚcQÉ ûÿg áyƒª Y áhéle G â å«m πªy.ké Ñ ùe ÉgOG~YEG á Ä SC G øe,âø à NGh AGQB G âyƒ æ J É æ gh á UÉ N mqƒ ecg ägò«à H ká Ñ dé e áe~n I~e É æ e á ù«æ µ dé H à J» de G SG~ dg É gòzh à dh Qƒ ec G ø e» à dg á «ù dg TɪàJ CG Öéj ò dg ô ü dg e Gò g, «a û«f EG á aé VE É H AÉ ûfeéh á Ñ dé ŸG π ùj äé «ª L Ú«eÉ G É üjg Ñ H º H QÉe á«fgq~jéc» ŸG ù ÛG ΩÉbCG ùcpƒ KQC G É jô ù d ܃ j «deg» YO π «à cƒ c π Ø M É jîfƒ e á«eé G ägoé ûdg ƒ eémh ƒlôîàÿg Le) ä É U i~meg áøfé dg AÉæHCG øe ïjqéàh dph (Château Royal Gò d» YO ~ b É ch,2007/11 /11 øe» eél ájéªkóãdg ÜQÉ j Ée AÉ dg. ä ÉÛGh äé UÉ üàn G àfl á aé «f É gé dcg á ª µ H É Ø à M G CG~ H É à SG» à dgh Oƒ Ñ Y ΩGô acg Gô ŸG Y ácèdg AÉØ VE á«féhôdg IÓ üdéh ké«ygo øjoƒlƒÿéh ÖMQ ºK,AÉ dg Gòg.ìÉéædGh «aƒàdéh º d ÉNhQÉ S êqƒl ~«ùdg dcg dp ~ H» ŸG ù ÛG ù«fq º SÉH ᪠c Ö«J òdg,öcƒc» jeg ~«ùdg ÉjÎfƒe ÖMQ,OÓÑdG êqén ôø ùd AÉ dg Gòg øy hc G AÉ dg Gò g ø joƒ LƒŸÉ H É H álém øy ÜôYCGh ɪc Yƒf øe ~jôødgh CG øµá»àdg º JGAÉ d á SÉŸG á ù«æµdg «ÙG á ù«æµdg QÉgORG Y ~YÉ ùj ù ÛG { G ±É VGh. «a û«f òdg ô é M ƒ g AÉ dg Gò g ƒ µ j CG π eé j É dón øe ºà«S I~j~L ájg~ñd SÉ SC G áø FÉ dg AÉ æ HCG «ª L äé LÉ M á «Ñ J ácqé ûe æ«y âbƒdg Ö àj»àdgh Ó N ø e ø joƒ LƒŸG ø e á dé a äé ù SDƒŸG àfl º à cqé ûe ΩÉ Y ô ûz~ e ~ «dgƒ e ø e.é é «fòagq» é jƒ d.1919 ΩÉY ƒjée QÉjCG øe 19 ƒj.1856 Éjôe ÉfCG áñggôdg dg áeoéÿ á«dƒ ÑdG πfé ØdG ΩÉY,É«dÉ jeg ` á«b~æñdg ~«dgƒe øe. û«ahqée ΩÉY ôhƒàccg hc G øjô ûj øe 3 â«aƒj ÉjQÉe áñggôdg dg áeoéÿ á«dƒ ÑdG πfé ØdG ΩÉY É«dÉ jeg ` ƒfó«e ~«dgƒe øe.» «µ«e O GÒH.1945 ΩÉY ƒ«dƒj Rƒ øe 26 â«aƒj.1890 ÊÉ ª dg dg ΩOÉÿ á «dƒ Ñ dg π FÉ Ø dg ΩÉY É«fÉÑ SEG ~«dgƒe øe.h~jqqéz ƒfgrƒd» jƒféáeg ΩÉY Ȫaƒf ÊÉãdG øjô ûj øe 3 ƒj á Ø dg dg á eoéÿ á «dƒ Ñ dg π FÉ Ø dgh â«aƒj.1930 ΩÉY ÉehQ ~«dgƒe øe.ƒ«e É«fƒ fcg.1937 ΩÉY ƒ«dƒj Rƒ øe 3 â Ö«LÉ YCGh dg ΩG~ N ø e ƒ ë æ dg Y» gh º à YÉ Ø ûh : ÉàdG ΩOÉ N á YÉ Ø ûh â á Hƒ é YCG» TôHCG øgéc,ƒcƒñ S» «µ«e dg ƒj.1888 ΩÉY ~«dgƒe øe.1975 ôjgèa ÉÑ T øe 15 G~ædƒH áeoén á YÉ Ø ûh â á Hƒ é YCG É jqé e á «dé je G á Ñ ggô dg dg â«aƒ J.» æ joqƒ S É æ «dgoé e.1824 ΩÉ dg áeoén á YÉ Ø ûh â á Hƒ é YCG ÉfÉaƒ L á «ùfô Ø dg á Ñ ggô dg dg á ù SDƒ e,±ƒ æ «a ho É ««ÁEG. ùfo ÓH πñ G äéñggq ᫪l.1811 ΩÉ Y Rƒ dƒ J ~ «dgƒ e ø e hc G ø jô ûj ø e 2 â«aƒ J.1854 ΩÉY ôhƒàccg áeoén á YÉ Ø ûh â á Hƒ é YCG É ùæ«ûæ«a á«dé je G áñggôdg dg äé Ñ ggq á ù SDƒ e,êƒ dƒ H É jqé e ΩÉY ~«dgƒe øe.éfhòa áªmôdg ÊÉãdG øjô ûj Ȫaƒf øe 11 â«aƒj ΩÉY ÉjQÉe dg áeoén áyéø ûh â áhƒéycg,gòncgh øe.iéø G äé«eôµdg áæñgq øe É«fÉJÉc É«ÑjRƒL 14 â«aƒj.1896 ΩÉY É«dÉ jeg ` ƒhéf ~«dgƒe.1948 ΩÉY SQÉe QGPBG øe ÉHÉÑdG É «Y ~ U»àdG º«SGôŸG ±Î Jh ɪc `, ƒqjƒe ƒµ û«ùfôa dg ΩOÉN πfé a ádƒ ÑH.1901 ΩÉY ~«dgƒe øe. É je G» TôHC G øgéµdg.1969 ΩÉY ƒ«fƒj GôjõM øe 29 ƒj ƒ æ «agò S dg ΩOÉÿ á «dƒ Ñ dg π FÉ Ø dg øe,é jcg É je G» TôHC G øgéµdg,êhrgqƒe πjôhcg øe 13 ƒj.1747 ΩÉY ƒfó«e ~«dgƒe.1822 ΩÉY É ù«f» jéagq ÖgGôdG dg ΩOÉÿ á«dƒ ÑdG πfé ØdG ô ûy SOÉ ùdg ùàc~æh ÉHÉÑdG πñ à SG Ú ùj~ dg ihé YO ª ù«fq É µ «JÉ Ø dg»ñdéwh õ«jqé e É Ø «jgô S» Sƒ N É æ joô µ dg ᪠c º «deg Lhh ùj~ àdgh Öjƒ àdg ihéyo ä ÉØàMG ÓN øeh ` á ù«æµdg EG É «a Éb Y d ôµ ûdg aôj ` ùj~ àdgh Öjƒ àdg ᪠ædg Y AÉî ùh GƒHÉLCG øjòdg FÉæHCG á«y Úæ edƒÿg «ª k É ã e º eq~ Jh,á «de G ô S á SGƒ H á SG~ dg EG º gqh~ H ø jƒ Y~ŸG ô ædg ÓN øe : S~bC G ÜC G ±É VCGh.Oɪ dg º JÉ «M Gƒ e~ b ø jò dg É æ JGƒ NCGh É æ Jƒ NEG EG á«ùæµdg äéyéª G Y» Ñæj, d É à«µh ` É jcg ô VÉ G ÉææeR h ` álé G Q~J CG,π«E G á «M ~«ùœ Y øjqoéb Oƒ T EG É d UÓ N á «Sh æ e Ú YÉ L Qõ J á SG~ dg EG ƒ j É HÉ Ñ dg HÉ Jh. ª LCG EG ô ûñ dg û Y hô Jh AÉ Lô dgh ìô Ø dg ùj~ àdg ihéyo»ñdéw CÉH ôqcph,ioé ùdg ìhô dg CÉ Sh,á «G á e~ N EG hƒ Y~ e ~«Y «ªé d Ék«æªàe,º ªY Òæj CG S~ dg.~«s OÓ«e Y ÚæK G Gòg º YC G È G ~ U ɪc ihé YO ª ø Y IQOÉ U I~ j~ L º «SGô e ÉØ«jGô S» SƒN ÉæjOôµdG á SÉFôH Ú ùj~ dg áà S áyéø ûh â ÖFÉé H àj,õæ«jqée OG~ G ܃ j ÜC G º æ «H ø e d ΩG~ N Ö«üdG äéñggq ᫪l ù SDƒe,» TƒÑµdG hc G ôjõz ~«dgƒe øe ܃ j ÜC G. ÉæÑd ähòh ƒj.1875 ΩÉY ôjgèa ÉÑ T øe ~ Uh ɪc.1954 ƒ«fƒj GôjõM øe 26 ádƒ Ñ H à J º «SGô e Y É jcg É HÉ Ñ dg ñc G º æ«h øe d ΩG~N øe á«féªk πfé a.á«fhqéÿg á«féæñ dg áæñgôdg øe,᪠f ÉØ SG ÉæÑd ` π«ñl AÉ b ~Ø ájôb ~«dgƒe øe I~ H ƒoj.1889 ΩÉY øe SQÉe QGPBG.1938 ΩÉY ù ùzcg ÜBG øe 30 ÉØ«Øc O~ d á«dƒ H πfé ØH º«SGôŸG òg ±Î J ` º«SGôe Y ~ üj ÉHÉÑdG ihéyo ª øy I~j~L :Ú ùj~ dg ÖgGôdG áyéø ûh â áñ«éy ܃ j ÊÉæÑ dg» TƒÑµdG ÉØ SCG ñc ÉH iôngh OG~ G á«féæñ dg áæñgôdg øe ᪠f á«fhqéÿg 10

11 h~dg ~ŸG Vƒa EG ODƒj ƒjƒh É«àZEG á«féà ùcéñdg ~e º e á HGôdG ÜõM äéµ à h áeé dg.üééæh º«bEG á «Hô dg á «dé ª ûdg Oh~ G º «beg Vƒ dgh ÜÉéæHh ~æ ùdg æy àîj Éà ù Tƒ Hh ø YCG ÚM É jcg ɪ æe á «ãe ôjqé J äoqh å«m Oƒªfi á«wgô Á~ d ÜGõMC G «ªL ácôm ù«fq É«e á ª G G~Z ÜGô VEGh OG~M Ωƒj Gõµ ûjcg ÉN ;á Ñ ŸG ÜÉîàf G ~ V á«lééàm G ácô G èegôh ɪc ôjéæj 8 äéhéîàfg á WÉ e âæ YCG ácô G C Ö ûdg ácqé ûe Ω~ d á«ñ T á«yƒj á ªëH Ωƒ J.É «a Ú«SÉ «ùdg IOÉ dg «ª L EÉ a dp EG çoé G Gòg Y ~j~ ûdg º Ø SCG Gh~HCG Ú«fÉà ùcéñdg GOQh.É à«dhdƒ ùe áeƒµ G πªm º ª eh º«dC G á G ƒm» S»H»H `dg π SGôŸ í e GDƒ S Y ôhéh QƒJÉæ ùdg Éb ƒjƒh Ò æ«h É«àZG á dé dg JÉY Y J çoé G Gòg á«dhdƒ ùe EG GƒYCG» Y QÉ ØdG P ~«ûdg πàb øy ádhdƒ ùÿg ô UÉæ dg.ƒjƒh GÔ G ÊÉà ùcéñdg ù«fôdg EÉa iôncg á L øe ΩÉ ecg á FQÉ W á ª c dcg ±ô ûe õ jhô H ~ YÉ àÿg ákók OG~M ø YCGh»ª SôdG ƒjõø àdg ÈY Ö ûdg òñf EG Ö ûdg G~ TÉæe ƒjƒh ô üe Y ΩÉjCG Ée Y ~j~ ûdg Ø SCG Éj~Ñeh Ú«HÉgQE Gh Úaô àÿg.iôl âbé«d á j~m ( ÆÉH âbé«d ) CG ôcòdéh ôj~ Gh ù«fq «a π«àzg òdg ɵŸG ƒg ÉN» Y ΩÉY ÉN» Y âbé«d hc G ÊÉà ùcéñdg AGQRƒdG AGQRh á ù«fôd ÉYô üe íñ UCG áa~ üdéhh.ω1951 ûµdg ºàj fcg áhƒ üdg øµd ;iôncg Iôe á HÉ S» Y âbé«d É«àZG AGQh âféc»àdg IôeGDƒŸG øy.oƒ Y áà S ƒëf Qhôe ~ H ƒdh ÉN ÊÉà ùcéñdg Ö ûdg º e iôj æÿg Gòg øeh Ò æ«h É«àZG QGô SCG øy ûµj ød áeƒµ G CG Éà ùcéh ïjqéj ô ædg ø Á òdgh.é jcg ƒjƒh IÒãµdG çogƒë d ìô ùe»g Éà ùcéh CG ßMÓj çoém CG ÉjÉÑN øy ûµdg ɪ b øµd Iô ÿgh ÒéØJ EG ÉN» Y âbé«d É«àZG øe GA~H ôcòj Iô FÉ W ƒ S EG G AÉ «V GÔ G Iô FÉ W π a... á«féà ùcéñdg ájƒ G ù«fq Òe» Y ë üe ÜÉàµdG dòd iôncg áëø U ƒµ«s Ò æ«h É«àZG??Qƒà ùÿg Al Hadath, Numéro 60, 28 décembre 2007 OQ~ªg déÿg ~ÑY á HÉ ùdg á «fé à ùcé Ñ dg AGQRƒ dg á ù«fq â«aƒ J Ö ùm üædgh á SOÉ ùdg áyé ùdg ƒjƒh Ò æ«h áæj~e ΩÉ dg Ø ûà ùÿg» ÙG â«bƒàdg ìhôéh É àhé UEG ~ H «deg â f å«m ~æñdghq π æ«s É û f CG á«hõm QOÉ üe ä~ccg ~bh.iô N Ïe Y É f á agq IQÉ«ùH áfécq É àæj~e EG.á«Mhôe ôhéh QƒJÉæ ùdg øy» S»H»H `dg áygpeg â f ~bh agôj Éc òdgh Ö ûdg ÜõM ägoé«b ~MCG GƒYCG â Ò æ«h '' CG á«héîàf G É à ªM ÓN ƒjƒh ΩGQ É WCG äé d â Vô J πh QÉëàfG Ωƒég.''É JQÉ«S Y A» T AÉ deg dp ~ Hh ôgée hdƒ û d Üõ G π «ch» ª SÉ b Ë~ f ~ ccg ÚM çóãd â Vô J É fcg Iô G Òª ûc ôød á«eóye G. ƒb QÉéØfG ÉgÓJ S~ ùe øe äé W º«û dg QÉædÉc QÉéØf G dp ÈN ô ûàfg ~bh äoéacg ~bh.oóñdg iƒà ùe Y Ö Z álƒe QÉKCG Ée CG á «fé à ùcé Ñ dg ~ŸG ÈcCG» ûjgô c ø e ô jqé J ~bh ÈÿG dp ƒ Uh ôkeg π ûh âñ«ucg ~b áæj~ÿg ø Y ΩÉ dg QhôŸG ÜÉ Zh Gƒ SC G «ª L â ZCG QÉædG Ö ûdg ÜõM AÉ ûf Ωô VCG ɪ«a QGƒ ûdg» S»H»H `dg π SGôe ~ccg ~bh.πbc G Y IQÉ«S 80 Y ƒñ VÉ dg AÉ ûæ dgh Iô ª à ùe Vƒ Ø dg CG ÊÉ ÑŸG QÉ æ dg ƒ ûjh QGƒ ûdgh ô dg äófih Oƒ bƒ dg äé fih ƒ æ Ñ dgh á «eƒ µ G.ájQÉŒ ~æñdghq áæj~e ɵ S ~MCG ~ccg ônbg ~«U Y B G VƒdG CG (ÆÉH âbé«d) Üôb á æe øe áeé dg ô dg CG EG ÇOÉg -Ó«d Iô TÉ dg áyé ùdg CÉH äoéacg iôncg QOÉ üe CG ~«H ΩÓ dg áªféy Ø ûà ùÿg êqén ƒ ªà Ö ûdg ÜõM AÉ ûf.éfécq EG É æd ƒjƒh Ò æ«h õ«œ «a ºàj òdg CG ~æ ùdg º«bE á«ngo ~e øe QOÉ üe âaé VCGh AÉ ûædg ΩÉb å«m G~L á à ûe Éæg É VhC G Éà á«eƒµ G ÊÉÑŸG º e GôMEÉH ƒñ VÉ dg ÚM OÉHBG Öµ«L áæj~e JGƒ dg ádg~h É «a.ôkcg áwô û d iôj ~j~ G µ S N ÖjôîJ ônbg ~«U Y º«bEG πn~e Y áj~æ ùdg ~ŸG ônbg»µjƒ c áæj~e Ée Éæg QÉ dg á fi GôME ádhéfi e ÜÉéæH º «beg ÚH π æ à d á jèdg ô dg Ó ZG EG iocg h.~æ ùdgh ÜÉéæHh á«hô dg á«déª ûdg Oh~ G OÉHBG Q~«M áæj~e øe ôjqé J äqé TCG ùøf É«ùdG I~æ ùe É «deg ájodƒÿg ô dg «ªL CG EG áj~æ ùdg áwô ûdg øµªàj ÚM π à ûj ägqé«s É «Yh Oh~ G SôM Ö W hé h É VhC G Ñ V øe.é J~YÉ ùÿ º «be ~ŸG º e ùø f Vƒ dg Oƒ ùjh.êéà ùcéñdg Ö ûdg Üõ Ó e Èà j òdg ~æ ùdg Ú«f~ e á HQCG ô üe EG Ò ûj ô jqé J CG É ª c á«lé é à M G á LƒŸG J Ó N» ûjgô c á æ j~ã.áeqé dg IQÉ«S 50 øe ÌcCG GôMEG iôncg á L øe ɪc.É àª UÉYh ÜÉéæH º«bEG ~e ÈcCG Qƒg áæj~e øe Òãc QÉf ΩGô VEÉH áñ VÉ dg Ògɪ G âeéb ~FÉ dg ìéæl á HGôdG ÜõM ÖJɵeh ᫪ SôdG ÊÉÑŸG õ jhô H ~ YÉ àÿg GÔ G ù«fô d GƒŸG º YC G äé µ à ªŸ hô gé àÿg Vô J ÚM.±ô ûe 11 ájƒeo ájé f :ƒjƒh Ò æ«h á aém á«sé«s IÉ«øe ÒãµdG ƒjƒh Ò æ«h êhr QGOQR UBG QÉKCGh QhO QGOQõ d É ch.é ª µ M» JÎa Ó N ~ G äéeƒµm ઠJGh,ƒJƒH Ò æ«h ºµM AÉæKCG» ù«fq øe ägq h~dg ÚjÓe SÓàNÉH I~j~Y á«féà ùcéh º JG ɪc. àlhr ÉgôµæJh Égôµæj º J»gh,ádh~dG ±QÉ üe ájô S äéhé ùm GƒeC G òg G~jEÉH êhr ªW'' CÉH ƒ fi OÉéjh.IO~ àe á«hhqhcg Iô ûy ~ Hh fcg ÒZ.É Wƒ S QÉ S ~b ''ƒjƒh ᪠J 18 ƒëf øe CG äéñkeg ~ H ºàj ΩGƒYCG Y á ª µùg ΩÉ ecg º FGô G ÜÉ µ JQGh OÉ ùø dé H.øé ùdg ΩGƒYCG 8 b ~b Éc EGh, QGOQR OÉ ùødéh äéeé JG ~ H á dé Ø µ H 2004 ΩÉ Y QGOQR ìgô S WCGh ODƒJ ødh,á«ggh «deg á LƒŸG º àdg CÉH äéeé JG á LƒŸG äéeé J G I~ ûh ƒjƒh äôµfcgh.áfgoeg EG ` ƒjƒh â LGhh.á«SÉ«S É agho EG á FÉb Ég~ V Y äéeé JG ùªn ` ô ûdg Gòg É æy ƒø dg àm ΩÉY âæjocg É æµd.é æe CG ~J,OÉ ùødéh πbc G ᪵ùg CG EG,᪵ÙG ΩÉeCG ƒãÿg Ω~ H 1999 ~«H äô Xh.ºµ G Gòg â f Éà ùcéh É«dG VÉb ÚH äékoéfi øy π«é ùj FGô T É àfgoeg RGƒf'' É æ«m AGQRƒdG ù«fq ~YÉ ùe QÉÑc øe O~Yh ºµM QG~ UE ƒ d Vô àj» VÉ dg ÚÑJ '' jô T.áfGOE G ØæŸG ~ H ` ΩÉ dg ùøf Éà ùcéh ƒjƒh äqoézh ÉgO hcg e êqéÿg º«àd ` Ò üb âbƒh É àfgoeg É MÓJ â Xh.øé ùdg É LhR Éc ɪ«a,áKÓãdG IhôKh É JhôK ƒm ä DhÉ ùàdg ` êqéÿg àm ` É àfgoeg ~ V ±ÉæÄà SÉH ƒjƒh âe~ Jh.É LhR ØæŸG. GƒeC G «æàh ájô ùjƒ ùdg ºcÉÙG. QÉ«àN G øe º LhôN ~ H ákóãdg ÉgO hcg e ƒjƒh âeébcgh å«m,i~ëàÿg á«hô dg ägqéee ÉH»HO Éà ùcéh.2004 ΩÉY æy êgôae G ~ H É LhR É «deg º fg,á«hô dg º UGƒ dg Y OOÎdG áªfgo ƒjƒh âféch ájôµa äé ù SDƒeh äé eél ägô VÉfi AÉ de.ú«eƒµm ÚdhDƒ ùe AÉ dh áe~ æe û«g á K ºµëj òdg ôµ ù dg ΩÉ ædg EG ƒñbgôe ƒ jh É««ÑW ÉØ«M ƒjƒh Ò æ«h iôj Éà ùcéh äé YÉ ª Gh á «eó SE G iƒ dg õ d J héfi äqòàyg ~b âféc É fcg ÒZ.ÉgÉYôJ»àdG áë ùÿg áeƒµm É HõM SDhÎH áeƒµ G øe VôY ƒñb øy»àdgh,2002 ΩÉY äéhéîàfg ~ H á«æwƒdg I~MƒdG äô Xh.äGƒ UC G á«ñ ZCG Y É «a Üõ G π üm á ùdg º ùàd ájƒb á ùaéæªc» VÉŸG ΩÉ dg.égoóh äé KOÉÙG CG É à ùcé H Ñ dg ~ à jh ôµ ù dg ΩÉ ædg e É JôLCG»àdG IÒNC G ájô ùdg òg C,á«WGô Á~dG iƒ d áfé«ÿg áhéãã»g Y ±ô ûe õjhôh GÔ G á Ñb ärõy äékoéùg.á ùdg Ö J ~b ƒµj ~b û«g EG hônbg ƒ j ɪ«a á jƒw Oƒ Y i~e Y à K ΩG~ fg Y GÒNCG OÓÑdG á«wgô Á~dG ô ûñj Gòg EGh, É HõMh ƒjƒñh. ÒîH ᪫yr ƒjƒh Ò æ«h á«hô dg iƒ dg iôjh»ø J ~b á«dgè«d äé LƒJ É dh á«ñ ûh àªàj Üô G'' ±ô ûe GÔ G ºµM Y á«yô ûdéh.é «deg álé G ùecg ƒg á«yô T,''ÜÉgQE G Y I~«S â ù«d á FÉY çgîdg AGƒd á ªM IÒNC G»g ƒjƒh Ò æ«hh òdgh ` Jôe ÈcC G É «ûa.ég~dgƒd» SÉ«ùdG º«Yõc ᫪gc G ~jgõàe GQhO Ö j CG bƒàj Éc É à ùfé acg EG ~ dgh ƒ S ~ H ô a ` Üõ ë d I~j~Y º UGƒY øeh ` Éæg øeh.òäæ«m á«yƒ«ûdg º SG â áë ùe áyéªl OÉb ` ShC G ô ûdg. Éà ùcéh ôµ ù dg ºµ G ~ V ''QÉ ØdG hp'' äéhéîàfg ` ØæŸG ƒgh ` Jôe RÉah π à «d Ò üb âbƒ H É g~ H OÉ Yh,1993 ΩÉ Y É ecg.1996 ΩÉ Y á eé Z ±hô X UÉ Uô dé H WÉ ûf d Éc òdgh ` RGƒægÉ T ônb G «ûdg ÌY ~b Éc ~ a ` ìó ù d Aƒé dg ho øµd» SÉ«ùdG.1985 ΩÉY á«ùfôødg GÒØjôdÉH à T Éà«e «Y ä Éch - ~æd»àdg äéhéîàf G ácqé ûª d CÉq«àJ âféc ɪæ«H AGQRƒ dg á ù«fq â «à ZG,á «b IÎa ~ H ôœ QÉéØ fg ƒ Jƒ H Ò æ «H á HÉ ùdg á «fé à ùcé Ñ dg Üõ»HÉîàfG ªŒ ÓN QÉf ÓWEGh QÉëàfG. ~æñdhgq áæj~e ªYõàJ âféc òdg Ö ûdg Ég~dGh á FÉ d hé SCÉŸG ''Q~ dg'' É dé«àzg Sqôµjh ÜÓ fg øe ÚeÉY ~ H eg~yeg iôl òdg πmgôdg á ù«fq ô UCGh hcg âëñ UCÉa G AÉ«V GÔ G I~ àe,åj~ G ô ü dg á«eó SEG ádh~d AGQRh.Ég~dGh π«môd ''É à jôw Y ΩÉ àf ÉH'' Ée IÎØd â ÑJQG»àdG á«sé«ùdg É JÉ«M q CG ÒZ OÉ ùødéh É jcg â Ñ JQG,á «WGô Á~ dgh åj~ ë à dé H á«sé«s á FÉY øe ƒjƒh Q~ëæJh.á ûméødg IhÌdGh hô f á FÉ d Ò ædg âféc, Éà ùcéh IÒ T.~æ dg É àáôzh É JQÉL ~fézh,ƒjƒh» Y QÉ ØdG hp,πmgôdg Ò æ«h ~dgh πàmgh,äéæ«ñ ùdg πfghcg Éà ùcéh AGQRh ù«fq Ö üæe»àdg πfó dg äéeƒµ G i~meg àeƒµm âféµa âñ YCG»àdG ákóãdg Oƒ dg ôµ ùy É SCGôj. Ó à S G» SÉ«S çgôj,1953 ΩÉY ~æ ùdg º«bEG ƒjƒh Ò æ«h ä~dh É«fÉ jèh OQƒØ ùccg»à eél É ª«J â Jh çgôj Y ä~ªàygh,i~ëàÿg äéj ƒdéh OQÉaQÉgh Sqôµ«S qfcg äèàyg kéq«sé«s ''Gk~ ''»æñàd Ég~dGh Ö üæe ƒjƒh Ò æ «H â Th.É à FÉ d Iô æ dg 1988»eÉY ÚH Ée,ÚJôe Éà ùcéh AGQRh á ù«fq.1996h1993»eéy ÚH Ée h,1990h É Ñ üæe øe OÓÑdG ù«fq É débcg ÚàdÉ G h Úà Môe Oô ÉàdÉbE Gh.OÉ ùødéh É eé JG ~ H øe ~j~ dg É àméàlg»àdg á«sé«ùdg ƒjƒh IÉ«M hc É HÉîàfG Qƒa âféc ~ a.qõ Gh ~ŸG ä ÉM ägoé«dg ô TCG i~meg ` É à«ñ T áªb h ` Iôe É HÉÑ ûh ` É ùøf äqƒ Uh. É dg á«fé ùædg á«sé«ùdg á ù SDƒª d ƒ«g «ædéc ` É àbéfcgh øe äƒg CG ~ H øµd. ÉLôdG É «Y øª«j»àdg OÉ ùødéh É ÑJôe É ª SG íñ UCG á«féãdg Iôª d á ùdg.ºµ G Aƒ Sh øé ùdg Iƒ ùb i~d â Œ Ée hcg ƒjƒh OÉæYh áhó U â Œ 1977 ΩÉ Y É g~ dgƒ d G AÉ «V GÔ G ø é S.É g~ dgh ΩG~ YEG ÚeÉ Y ~ Hh,π à dé H eé JGh á«ñ ZCG â bh,ég~dgh ΩG~YEG π«ñb ƒjƒh âæé Sh ~bh, OGôØfG ùñm É æé S øe ùªÿg ägƒæ ùdg.iƒ ù dg I~j~ ûh IÎØdG J âø Uh êqén É à b»àdg ägîødg ÓN ` ƒjƒh â ù SCGh ÊÉà ùcéñdg Ö ûdg Üõ ÉÑàµe ` êó d øé ùdg ~ V á ªM äcg~hh, ~æd á«fé jèdg ᪠UÉ dg. G AÉ«V GÔ G,1986 ΩÉY Éà ùcéh EG ƒjƒh Ò æ«h äoéy.áªî V ájògéªl Oƒ ûm É déñ à SG â ªŒh AÉ«V GÔ G IÉah ~ H AGQRƒ d á ù«fq âëñ UCGh äé eé JG.1988 ΩÉ Y Jô FÉ W QÉ é Ø fg G OÉ ùødéh ~é d Òãe êhr

12 2008 êgôhg Al Hadath, Numéro 60, 28 décembre 2007 êgôh G πµd ìôa»zée äé bƒj? 2008`dG ΩƒéædG d ÅÑîJ GPÉe.äÉeRC Gh Ühô G? AÉØàf CG Öéj πg?ké«ÿéy ºFÉ dg» SÉ«ùdG bgƒdg ΩCG, ØdG?ô üàæj øe.á ùcé ŸG á«sé SC G ägqé TE Gh á«héñ dg ºZQ,º f k髵 a?πñ ŸG ΩÉ dg ké M ôahc G êgôhc G»g Ée.áæ ùdg òg ôahcg ßëH àªàj êgôhc G º e CG EG,Üô dg ºK,QƒãdG, ~ G ƒféc 19 G hc G ƒféc 21 øe) ~ G hc G ƒµj CG ~ G Oƒdƒe Oɵj :(ÊÉãdG kéahôx πª»àdg áæ ùdg òg ÚXƒ ÙG áªféb.égò f qπb ᫵ a dgƒw hcg,iréà á«féæãà SG ô üæ dé H kg~ Yh ±ô j» c Oƒ üdg HÉ à j ô üë æ J ƒ V º ZQ Qƒ à dgh ICÉ aé µÿgh,áæ ùdg á«h ÉeCG. ƒ jcgh É ù«f ɪg a øjô T ~b.é Môah É JGÒNh ÉgOƒYƒH á gòe ƒµàa.ωé dg CÉ ûdg Ö jh,kgòñc kgpƒøf Ö ùµj ôø ùh Ωƒ jh,iòaéf äé L e ÒÑc πª d ù SDƒj SƒàJh,êQÉÿG øe äébóy Y qπ j.~«h áæ S»g,kÉ«ØWÉY.Oh~ G AGQh Ée G JQÉŒ kéwéñjqgh IôMÉ S ägaé dh kéeómcg πª,á FGQ Ö G j ~b.±ƒdcéÿg QÉWE G êqén äébg~ Uh SQÉÁ.ábG~ U πµ T Y CG~Ñj hcg,ôø S AÉæKCG á«ùæehô dg ägîø dg.üƒ dg bƒ jh à «HPÉ L 16 h ÊÉãdG ƒféc 24 ÚH É acg I~YGƒdG üàæeh QÉjCG øe ÒNC G ƒñ SC G ÚHh, ÉÑ T. GôjõM :( ÉÑ T 18 G ÊÉãdG ƒféc 20 øe) ƒd~dg Ω~ àj. É VhC G Y Iô «ùdgh QôëàdG áæ S ƒ J ìééædg ëjh,á jô S ägƒ N ƒd~dg Oƒdƒe ô TC G ô qaƒ à j ~ a,±é dg É ecg.ìé é æ dg õcôe G π Uƒàj ~b.áæ ùdg øe IÒNC G á HQC G øy ØdG çq~ëàj. H º ëj Ö üæe hcg bƒe hcg,iòñc á«fgô T ᫪yh,ägqé Yh m VGQCGh çqeg ƒd~dg º æj,áæ ùdg òg ádé SQ ƒqæñàj hòãc RBÉŸG äébhcg éàj òdg ŸG ß ÉH AÉØ ûdg πfé Sh G qd~j hcg,áwqh øe ò æ«d ~ Hh,kÉ«ØWÉY.áÄLÉØŸG ìéhqc G ôaƒjh,á LÉædG h~ û«s,ƒd~dg ~«dgƒe Y äqôe áñ U IÎa ábóy áæ ùdg òg ƒaô j ~bh.kébów hcg k É üøfg AÉb~ UC G É «a Ö j ᪠e äéñ SÉæeh I~j~L Ö ùµd Úë TôŸG H G º Øjô J kgqho Y,êGhõdÉH»MƒJ áæ ùdg òg CG EG.º Ñ b» a,i~ygƒdg ägîødg ÉeCG. hc G É Ø üf πbc G QÉjCG 24 ÚHh.QGPBG 15 h ÉÑ T üàæe ÚH ônbgh hc G ƒféc 7 ÚHh, GôjõM üàæeh.áæ ùdg á «bo áæ S :(QGPBG 20 G ÉÑ T 19 øe) äƒ G I~YGƒdG É JGÎØH á béæàe,᫵ ØdG É JGÒKCÉàH á Ñ jô Z á æ S» g.ô NBG ké æ «M IO~ ŸGh ké æ «M äé j~ ë à dg G äƒ G ~ «dgƒ e π ª QGƒ WC G.ø jô NB É H á fé à S G G º gô J ±hô Xh,Égƒ bƒàj äébhcg º d ìéàj UôØH õ«ªàj Éc GPEG.á Yô ùh qô É fc É WÉ à dg º «Yh Oƒdƒªa,Ú ZÉ V áæ ùdg øe hc G Gô ûdg,qgpbg ô T ÓN Oƒ«dG òg øe Qôëà«S äƒ G, GôjõM ÉeCG.QÉjCG àm I~«L IÎØdG ÑJh hcg ɵe øy k É üøfg hcg áfqéw ádém ±ô «ùa ôªãà ùjh. ƒ jcg ƒ G ~éj. üî T øy ~ªà j.êéãdg øjô ûjh hc G øjô ûj ƒ G JÉ«M h. d AÉbôØdG ºYO Y,áæ ùdg òg üq îàjh ùøf øy ÒÑ àdg ø ùëj,á«øwé dg» à j,kg~«mh Éc GPEG. JÉ«M Y Ú Ø àÿg øe ÉÑJQ G ±Éîj æµd,ö SÉæŸG üî ûdéh ábóy hcg,kéàeé U kéñm û«j ~b.áæ ùdg òg hcg,ôª dg hcg øj~dg hcg áaé ãdg kéaóàngh ájô S,kÉ«ùæehQ π ac G ägîødg.ké«fƒwóacg kéñm û«j GôjõM 8 ÚH ºK. É ù«f 5 h QGPBG 12 ÚH J.Rƒ 12 h á e ƒµj áæ S Ò üe Gõ«ŸG Oƒdƒe Qqô j áj~l áæ ùdg òg Ö àj.qgô dg ájôm d ÎJh bƒjh,òà«hƒl É dón ùcé j πª dg.á«æ eh á«fƒféb äéygõf ~æy Òãjh,ΩÉghC G, Gõ«ŸG ídé üã áæ ùdg òg ô J áaré πc Vqô j ~ b ƒ Jƒ H. æ ecgh QGô à SG O~ Jh í FÉ üæ dg Ñ JG GPEG fcg EG.á «ë U π cé ûÿ í üj.kgô üàæe áæ ùdg òg êôî«s,á«eƒ«dg øe GÒNC G Gô ûdg ƒµjh,qéjcg ÌcCG QƒeC G h~ñàa,᫵ ØdG dgƒ dg ÉeCG.kG~L øj~ygh áæ ùdg û dg ƒµj ød,ké«øwéy. É ù«fh QGPBG á «bo ~b.qgô à S G Y Uô G πh,òñµdg Gƒæ dg ƒg.π«môdg hcg ÉÑJQ ÉH kgôecg Gõ«ŸG Oƒdƒe º ùëj,qgpbg 11 h ÉÑ T 16 ÚH ƒµj ~b ΩGô dg ~«YGƒe. ƒ jcg 22 h ÜBG ônghcg ÚH É acgh øjô ûj 21 G hc G øjô ûj 24 øe) Üô dg ß G QÉàîj ~b.iòñµdg ƒ G áæ S :(ÊÉãdG πªëjh, «Hqô e ÜôbCG ÚH ƒµ«d,üô dg Oƒdƒe hcg,á«æ e,ájoée,á«üî T Iƒ M kgqéñncg «deg «a, Uôah ägò«j øe ~«Øà ùj.á«féy I~j~L áæ e G π àæjh,á HÉ S Oƒ L QɪK πñb øe ºYO «JCÉj.kÉjÒgɪL kémé ±ô jh ΩÉ dg Gò g ƒ µ jh,º É üe Ω~ î j ÚHô e øe IÒãc ìéhqcgh,áj~ G ägqéªãà SÓd kgréà ÚHh,QÉjCG πfghcgh QGPBG ÚH PƒØædG ÜÉë UCG jôw ø jô ûdg º K,ÜBG ô NGhCGh Rƒ üà æ e õfgƒéh QG~bC G ~ J å«m áæ ùdg øe øjònc G áëø U íàøj,ké«øwéy.oƒ Yh äébéøjgh äbéaéµeh ÑdG. qƒæ à Jh ägaé dg Oq~ à J º K,I~ j~ L h~ Ñ J.π cé ûe π ª á µ FÉ T á bó H Ñ Jô j ábóy G ÉgG~MEG qƒëàj ~bh,iôgoõe äébg~ üdg ájg~h øy çq~ëàj ᫵ ØdG dgƒ dg CG EG.ÖM üàæe,π ac G äébhc G.É àjé fh áæ ùdg òg üàæeh GôjõM üàæe ÚHh, É ù«f 5 h QGPBG ÚH,kÉ bgô TEG ÌcC G IÎØ dg ƒ µ J OÉ µ Jh.Rƒ ø jô ûj üà æ eh ƒ jcg ø e ÒNC G ƒ Ñ SC G. hc G ƒféc 20 G ÊÉãdG øjô ûj 22 øe) Sƒ dg G ª,á «ª dg ä qƒ ë à dg á æ S :( hc G ägò«j ~ H ~j~l æe G òncéjh AÉØ ûdg.á«üî ûdgh ájoéÿg JÉ«M π ü ájqòl ÌcCG äébóy Y qπ jh,á«dée kéyé VhCG º ùëj e π eé à jh á SGQ~ dg G Oƒ j ~ b.ké jƒ ûj kóeéc kéhó fg ~ ûj ~b ɪc.I~j~Y ägqôe ÇQÉ dg CG Öéj.IÒãc äéjq~ h ájoéÿg JÉ«M,áj~ Gh IôHÉãŸG «Y πh,ß G Y πµàj äéeƒµmh äé S e hé àj CG øµªÿg øeh,º ŸG.Oƒ Y Y qbƒj. JÉ«M kgqho Ö J πªëj ~b.qƒ àdg Ω~Yh âbƒdg Y ÉgôdG ƒg.iòñc äéjƒ ùj áæ ùdg øe GÒNC G ÉYƒÑ SC G º ù j øe ƒg, Sƒ dg ~«dgƒe øe áaégq ÌcC G ` 42 ` 35 ` 28 ` 21 ` 14 CG,á Ñ S Y ôªy, ƒ V «Y SQɪoJ,kÉ«ØWÉY.ïdEG 56 ` 49 àm ÑqæŒ ~b Éc bƒe PÉîJG G ô jh πª dg π«er hcg,ë~b j~ üh àj ~b, B G áàhéãdg äébó dg π Øj. géœ WGƒY ûàµj ~bh.äcg~h ɪc àæ S» àæj ød.ägôeé ŸG Y á«fé dg ±hô dg Ö J. dgƒmcg q~ñj áercéh qôá á «Ø WÉ dg ägîø dg. JGQÉ «N kgòñ c kgqho øjô ûj üàæe ÚHh, É ù«f»g,π ac G Ö G ägaé d ÉeCG.ÊÉãdG øjô ûj üàæeh hc G á KÓ ã dg «HÉ SC G Ä LÉ Ø J ~ a,iõ «ªŸG.áæ ùdg øe IÒNC G 12?2008 πñ ŸG ΩÉ d êgôhc G åj~m øy GPÉe ägaé d ~ ûj,ré«àeéh á«sé«s áæ S»g.π G jôw ƒn~dg hcg, ƒ M OÉéjEÉH k ÉeBG πª,ägƒæ S òæe π ac G»g áæ S Öcƒc.ájQƒKh I~j~L kgqéµacg ìô J ~bh,ägqé dgh á UQƒÑdG ɪYCG ìéhqc Gh GƒeC G áæ S É feg. É dg π ûj äéfgoegh á gòe.qƒec G G Iô ædg πj~ñj G Ò ûjh,áá~ dg º«gÉØŸGh áeé dg ägqéñày Gh ÇOÉÑŸG H Ò «d ~ G êôh G π àæj ƒjƒ H ÖqÑ S òdg ôaéæàdg øe ägƒæ S ~ H UôØdGh ß G øy hdƒ ùÿg É«SÉ SC G ÉÑcƒµdG ɪgh,Òà«HƒLh QƒJÉ S ÉÑcƒc ºZÉæàj Oƒdƒe ÉgÉ àj I~YÉ ùeh áë«ë üdg ácqé ûÿgh πqé ùj ~b.äé G H hcg j~ U øe ÉWô ùdg CGƒÑàj hcg, «ª G æy ç~ëàj kgòñc kgqé üàfg øª V πª dg ƒ a,ìééædg ìéàøe ÉeCG.kɪ e kgõcôe ±OÉ üj ~b.oôøàdg øy kg~«h á«yéªl jqé ûe e á bƒ à e ÒZ ägaé dh á Ä LÉ Ø e á Uô a ~ H ô q«j ÉÃQh,Ú e,ø jõ «UÉ î TCG LGƒj,πHÉ ŸÉH.QÉjCG ô T øe kag~àhg áeébe G ±ô jh äéjƒ ùj G ô jh,á«fé b ihéyo É ecg.» Ñ æ LCG hcg Öjô Z üî T e ké Ø dé. hc G ø jô ûjh Rƒ ÚH º à J ~ a ägré E G äéwéñjq G áæ S»g,» üî ûdg ~«üdg Yh hcg æwh êqén ÖM á üb û«j ~b.êghõdgh QÉàîj hcg,ábó H ô ædg ~«j. OÉ«àY G «fi ÚH,π ac G ägîødg.úgéœgh Úà Uôa ÚH ônghcg ÚHh,Rƒ üàæeh GôjõM üàæe. hc G øjô ûj üàæeh ƒ jcg øe Úàæ S ~ H :(ÜBG 22 G Rƒ 23 øe) ~ SC G.I~ j~ L á æ S Y ~ SC G Oƒ dƒ e π j,ω B G «Ø Jh äé ùcé e øe Qqôëàd Aɪ ùdg û æj Ò«à dg Y Ω~ «a,á «Ñ S ägòkcé J ø e d Ω~ Jh.᪠ŸG QÉØ SC Gh É àf Gh ~j~éàdgh É Ñ f É H á Whô ûÿg á jé ª G á æ ùdg ò g.ägô eé ŸG ø Y kg~ «H È üdgh ΩÉ à f Gh LGƒj ~bh. «Y áyƒæ áfƒæûg ägqéªãà S G Ñd kéhé«z hcg É «a πª j á ù SDƒe øe kóm e~îj.iòaéf äé S øe kéwƒ Vh,AÉcô ûdg,ké «Ø WÉ Y. ƒ jcg ô NGhCGh É ù«f 2 ÚH ß G ájé f πñb Qƒ Ñàj òdg QGô à S G øy åëñj ~ b.2009 á æ S É Ñ JQ ô q ë jh,ωé dg kécéñjqg û«jh Öë ùæj ºK, UÉî TC ùªëàj qô.qgôb Y Ω~æj hcg» VÉŸG G kéæ«æmh ägîø dg.á «bo ±hô H á «Lhõ dg äé bó dg ÚH ºK,ÜBG 5 h Rƒ 12 ÚH,I~YGƒdG á«øwé dg.êéãdg øjô ûj 18 h hc G øjô ûj 18 á æ S :( ƒ jcg 22 G ÜBG 23 ø e) AGQò dg kéjébhcg AGQò dg ~«dgƒe û«j.á jô ùdg äéñ àdg ƒ Vƒîj.á gòÿg É JBÉLÉØeh É KG~MCÉH ájƒb Ò àj kéä«t CG hô ûjh, ƒ ÛG H,ÇOÉ Ñ eh äg~ à e ø e hqqô ë à j.º JÉ «M ôø S ëàj ~b. hc G Iôª d ÜQÉŒ ƒ Vƒîjh Y ƒq j ~bh.áäléøe IQƒ üh «deg ƒ ùj áæ S äéñq àdg H ƒ û«j hcg,~j~l πªy ò g h~ Ñ J. É ª ge G Ω~ H º Ñ dé J á Ñ jô Z ô Th ÊÉãdG ƒféc ônghcg ÚH ᪠e ägòkcéàdg ~ b,êé ã dg ø jô ûj ø e kag~ à HG º K. Gô jõ M hcg ô NBG G Gƒ à æ «d É µ e ø e ƒ «à ùj øe AGQò dg Oƒdƒe Öë ùæj.ôø ùdg G hô j.á FÉ dg OGôaCG H q ëj ìééæd ìôøj.᪠e hcg êghõ dg ÈY á «déÿg π «NG~ŸG «JCÉ J ~ b º ŸG.á«HÉéjE Gh á«ñ ùdg ÚH ílqcéàj.ácgô ûdg SQƒe q ùj øe» àæ«a âbƒdg Y øggôj CG hcg ábóy CG~Ñ«a,~j~L G ±qô àj,ké«øwéy. «Y á«eƒéædg øe IÎa û«j.áfqéw IQƒ üh É «æj ~b.äébó dg i~meéh ô ædg ~«jh,á«ñ ûdgh e ÑJôjh Ò üe ôq«j ké üî T» à j ÚH J,kÉ«ØWÉY I~YGƒdG ägîødg.2009 ΩÉY ÚHh,ÜBG h. ÉÑ T 17 h ÊÉãdG ƒféc ônghcg ~b. hc G ƒféc πfghcgh ÊÉãdG øjô ûj üàæe äéwéñjqgh á FÉ dg kélghr hcg IO h ±ô j.q~ dg øe ÉjG~gh :( hc G øjô ûj 23 G ƒ jcg 23 øe) Gõ«ŸG áæ S»g :( É ù«f 20 G QGPBG 21 øe) πª G øcéecg G Oƒ J I~j~L äégéœgh Òãc πªy ±hôx CGô J.É H ôµøj iôncg bgƒeh äé bƒjh,á«æ e âféccg AGƒ S äégéœ G Ò J á bƒàe ÒZ Ée,á SÉ«ùdÉH ábóy É d ᫪ SQ àm ΩCG,á«FÉY º d h~ñj ºK,ájG~ÑdG êèdg Gòg ~«dgƒe j, É VhCG Y π ª G Oƒ dƒ e Qƒ ã j.ké Ñ SÉ æ e ᪠fc G i~ëàj CG ô T, FGƒY Y ô üàæjh ÚH dcéàe»æ ŸG VƒdG.äÉ ùdgh ÚfGƒ dgh hc G øjô ûj ÚHh. GôjõM ô T ônghcgh QÉjCG 9 ägaé dg á æ S Èà J» à dg á æ ùdg ô NGhCGh á«øwéy ábóy πª G QÉàîj ÉÃQh,äÉbG~ üdgh π ac G IÎØdG. q~ëàdg ÖM «a ÒãJ I~q e Rƒ üà æ e ÚHh É ù«f» g ké «Ø WÉ Y üàæeh hc G øjô ûj üàæe ÚHh,ÜBG πfghcgh.êéãdg øjô ûj á æ S :(QÉ jcg 20 G É ù«f 21 ø e) Qƒ ã dg πq Uƒàj,IÉfÉ ŸG øe øer ~ H I~«ùdG ΩÓMC G ké jƒ ûj πªëj qº e»jé«m ÎØe G QƒãdG.ä ÉÛG à T ké ë VGh ké Ñ ù h k DhÉ Ø Jh.πjƒW âbƒd áæ ùdg òg ùæj ød QƒãdG Oƒdƒeh,kÉ Uƒ ün ÉŸG G~«ŸG kéxƒ M d ôaƒj áæ S «deg áñ ùædéh»g.iƒb bƒe fcg ô ûjh ƒ µ Jh,á cô G á Yô S Ö à J ägò«j hcg ÚH á«æ ŸG ägqgô dg PÉîJ π ac G ägîødg ônbgh ƒ jcg 7 ÚH ºK,QÉjCG ô T ájg~hh áæ ùdg ~ YÉ ùjh ìé é æ dg ÜGƒ HCG G π q Uƒ à j.á æ ùdg.º e dé ë à j ƒ ûg~ eh hõ «UÉ î TCG äébó dg ÉeCG. JÉ«M IQƒK ç~ëj ƒjƒ H ~b áàa äébg~ U ~ jh,ô goõ à a á «üî ûdg IO ƒh ìôøj hcg,kg~«h øµ ùj üî ûh ÑJôJ ªædG CG EG,±ô üàdg ájôëh ô ûj. JÉ«M q àj ~b.»fééødg ΩGô dg øy kg~«h A» H hcg,kgôªy ȵj hcg,áø àfl á«ùæl øe üî ûh Öë d I~YGh äébhc G.kÉ bƒe «Y ƒøàj, ƒ jcgh Rƒ h GôjõM ô TCG ÉeCG.ÜBGh QÉjCG ô T.kÉLGhR hcg kéwéñjqg ~ ûj ~ a áæ S :( GôjõM 21 G QÉjCG 21 øe) AGRƒ G kgò«j ~ «dgƒ e ±ô j.äbé LÉ ØŸGh ÇQGƒ dg ôj kó«ëà ùe ù«dh,»æ ŸG ÉÛG kéjqòl ±hô X ô KCG Y á dé à S G Ë~ J hcg π ª dg H Ö Jh äé HÉ ù G ~ «J á «FÉ æ ã à SG Y AGRƒ G Oƒdƒe π üëj,πhé ŸÉH. É VhC G hcg çqeg hcg «H ᫪y ÈY bƒàj Ée Ñe òg ᪠e á«déÿg πfé ùÿg C ÚeCÉJ á ü«dƒh eé«b ôkeg hcg,ácgô T ÈY ÉŸG «JCÉj.áæ ùdg π ac G äébhc G.Ée ôecg øy πcƒàdéh hcg á SGƒH ônghcg ÚHh,QÉjCGh QGPBG»g Qɪãà S Gh πª d JÉ «M.ÊÉ ã dg ø jô ûj üà æ eh ÜBG IQhô V hcg» VÉŸG IOƒ Y qbƒ à j,á «üî ûdg øe QPÉëj CG «Yh áá~b ùlgƒg øe QqôëàdG êôh ŸG ß G ªY~j.áªgGh ägagôzeg òg ôqcòjh,äéwqhh RBÉe øe ò æjh,ƒd~dg ~ ûj,ké«øwéy.2001 ΩÉY e π üm Éà áæ ùdg G ODƒj kgqgôb òîàj ~bh,á bƒàe ÒZ kéahôx á«øwéy ábóy G π«á ~bh. É üøfgh á «b ~ H á É üe ±ô j hcg πª dg É ájô S ÉÑ T üàæe ÚH»g π ac G äébhc G.á «b ºK, ƒ jcgh É ù«f ô T h.qgpbg üàæeh.áæ ùdg øe IÒNC G ákóãdg «HÉ SC G áæ S :(Rƒ 22 G GôjõM 22 øe) ÉWô ùdg hé àdéh õ«ªàj. ÉÑJQ Gh ΩGõàd Gh ácqé ûÿg

13 á«ùj Al Hadath, Numéro 60, 28 décembre 2007 M Gòg ƒñ S G ÖFGôZ øe É«f~dG : Ég~ éh Üô ûj OÉØ Ég~ éh AÉŸG üà CG OÉØ dg «à ùj á Ñe πj~æe ábqh øe AÉŸG üà CG «à ùjh. AÉŸÉH : É FGõ LCG ~ j~œ Y IQ~ e VQC G G~ j~ d ÌcCG hcg Úª ùb EG IOh~dG ⪠ùob GPEÉa.. IOƒ ØŸG kó à ùe û«j CG AõL πc «à ùj É «ûe AÉæKCG. æe ~ oa iòdg Aõ G Vƒ jh ƒªæjh πh..? ÉgQh~ U Ó jqƒ dg Üô J É «a ƒ µ J à dg É G Y Gò g ~ ª à j IÒãŸG ácô G òg ƒµj ~bh.. Ó jqƒ dg ܃LƒH ôjòëàdg icg É ª Øf Ée ÒZ áø«ıgh ~FÉb Éà j Ée~æYh.. É æy øjônb G OÉ àheg Q~ U Y Üô dé H Ωƒ j feé a á Yƒ ªÛG.. ºé j ºK Úà ŸG Ñ T «àmgôh Ghõd ìé«jqeg π«do kéfé«mcg Q~ üdg Üô V ƒµjh hcg áyƒªûg OGôaCÉH É üjeód á «Sh hcg Ée ô N OQGƒe øy OÉ àhe ÉH iônc G äéyƒªéª d ôjò. É brq øy kgòñ J ÉgQh~ U Ó jqƒ dg H Üô Jh ÉææµÁ Gƒ«G á j~m ah É Jƒ ûfh É Môa AGQƒdG EG É SCGôH π«iò U Ó jqƒz I~gÉ ûe Ée~æY øjôeéz Iƒ ûfh êé àheéh ÉgQ~ U Üô Jh. ÉgÉãfCG ΩÉeCG É «ùaéæe ~MCG Y RƒØJ : Ohô dg HÉ Ohôb øe ké M ~ SCG áäa Ohô dg ÚH ù«d á«fé jèdg áeƒµ G É H æ J àdg QÉW πñl Y ±ô ûj ké HÉ V É d â ü ün É fcg álq~d CG dp a ô ùdgh É àmgqh É àë Uh É eé WEG VGô feg CG ÉgGƒëa ÉgC G ÚH IQƒ SCG Éæg õ«e G AÓéH Ò ûh QÉW πñl øe Ohô dg ºµJÉfÓY É æy Boulangerie-Pâtisserie OG~M GôaG ~j~l Éa GƒfG «ªL hé ûÿg äéjƒ Mh GôaG OG~M. Úé H º. û«béæe ïféñ ùh ôjé a. ÍéHôjÉ a äéæé ŸG áaéc. ä ƒccéÿg Ò äéñ SÉæŸG πµd äéjƒ Gh 1455, St-Martin O.laval (450) , Boul. Laurentien Montréal (514)

14 L INTER-NATIONAL, LE VENDREDI 28 décembre 2007 Les communautés chrétiennes célèbrent Noël envers et contre tous La grande tension politique n a pas empêché les communautés chrétiennes de fêter Noël, mardi. Pour l occasion, des messes ont été célébrées à travers le pays. À Bkerké, présidant la messe de Noël, le patriarche Nasrallah Sfeir a indiqué que «Dieu est plus proche de nous que nous le sommes nous-mêmes, et qu il ne nous reste plus qu à Le découvrir au fond de nous et à L écouter. Mais nous ne pouvons L écouter que si nous faisons taire les voix du monde qui nous assourdissent». Et de conclure en souhaitant aux Libanais d heureuses fêtes de Noël, priant pour que le Liban retrouve la stabilité, l essor, la tranquillité et la paix. L archevêque grec-catholique de Beyrouth, Mgr Youssef Kallas, célébrant la messe à l église Saint- Jean-Chrysostome, rue de Damas, a déploré que la fête de Noël soit vécue avec «une immense frustration» par Le métropolite de Beyrouth, Mgr Élias Audeh, a célébré mardi matin la messe de Noël en la cathédrale Saint- Georges des grecs- orthodoxes, à la place de l Étoile, dans le centre-ville de Beyrouth. Dans son homélie, Mgr Audeh a évoqué la conjoncture présente dans le pays, critiquant implicitement l opposition en dénonçant sans ambages la fermeture et la paralysie du Parlement du fait de l attitude obstructionniste du chef du Législatif. Le métropolite de Beyrouth s est, d autre part, interrogé si c est en «faisant fuir les touristes et les investisseurs que l on combat Israël», dans une allusion à peine voilée au Hezbollah. «Notre patrie est déchirée sous l effet de l attitude de toutes les parties, a notamment souligné la communauté chrétienne, vu la situation dans le pays. Il a observé que la pauvreté se répand de plus en plus et que l Église peine à répondre aux besoins de tous les nécessiteux, alors que la vie n en finit pas de renchérir. Dénonçant l émigration qui sépare les familles et les proches, il a condamné «la paralysie et la pourriture à tous les niveaux, social, politique et administratif». Il n a pas épargné la classe politique, constatant qu elle s est empêtrée dans «des conflits sans fin», déplorant que ses dirigeants «se livrent à des calculs mesquins, chacun suivant ses intérêts personnels, intérieurs pour certains, extérieurs pour d autres». Mgr Kallas a surtout mis en garde contre les risques de chaos, d effondrement généralisé, résultant des manœuvres politiques. Évoquant le vide au niveau de la présidentielle et la paralysie au niveau du Parlement, Mgr Audeh. Or, nul ne prend conscience du fait que la perte de l autre est une perte pour tout le monde, une perte pour la patrie. Nul n a confiance en l autre, mais en définitive, c est le citoyen qui est la victime. Chaque fraction a ses revendications, et c est la patrie qui est victime.» Mettant l accent sur les épreuves endurées par la population, le métropolite de Beyrouth a ajouté : «Où allons-nous? Est-il de notre intérêt de mener notre pays à la dérive? Est-il dans l intérêt du Liban de vider le pays de ses fils, plus particulièrement des jeunes? Est-il dans son intérêt de faire fuir les touristes et les investisseurs? Est-ce en faisant fuir les touristes et les investisseurs, et en paralysant le centre-ville que l on combat Israël? Est-ce dans son intérêt de le diviser en factions et communautés en conflit les unes avec les autres? N at-on pas pris conscience du fait que l union fait la force? ( ). Comment peut-on aimer son voisin plus que son frère et comment peuton faire prévaloir l intérêt de son voisin au détriment de l intérêt de sa propre famille?» s est interrogé le métropolite de Beyrouth. Et de poursuivre : «Est-il tellement difficile d avoir recours aux institutions et de pratiquer la démocratie en élisant un président qui puisse prendre en charge la situation et assumer ses responsabilités? Les hommes véritables sont-ils devenus rares dans notre pays et ne sont-ils plus en mesure de réclamer les droits du Liban? Celui qui faillit à ses responsabilités du Conseil des ministres et de la justice, il a déploré «que nous en soyons arrivés au point de mettre en doute la Constitution». Et d observer que les problèmes de ce pays multiconfessionnel, qui fait la fierté de ses fils, ne peuvent être résolus que «par l entente et la patience». Et ce, «même si la patience risque parfois de mener à certains échecs ponctuels, car il est préférable de perdre des positions pour faire gagner nos frères plutôt que de gagner des positions en faisant perdre nos frères», a-t-il conclu, tout en appelant à un sursaut de conscience nationale. C est en la cathédrale Saint-Georges du centre-ville que l archevêque maronite de Beyrouth, Mgr Boulos Matar, a célébré la messe de minuit. Il a insisté sur la nécessité pour les Libanais de réaliser que «leur salut est entre leurs mains et qu ils n ont d autre choix que d unifier leurs rangs». Évoquant le multiconfessionnalisme qui constitue le tissu social du Liban, l archevêque maronite a rappelé que «cette particularité découle d une volonté commune de vivre ensemble, prise il y a plusieurs centaines d années. Mais aujourd hui, c est comme si nous étions devenus étrangers les uns aux autres», a-t-il observé, déplorant le manque de confiance et d amour entre les Libanais. Par ailleurs, le métropolite grec-orthodoxe de Saïda, Tyr, Marjeyoun et Rachaya el-wadi, Mgr Élias Kfoury, a célébré une messe en l église Saint- Georges de Marjeyoun. Il a indiqué que «la nation attend que l on se sacrifie pour elle, et non pas que l on fasse ses propres intérêts à ses dépens». Également à Marjeyoun, l archevêque Georges Haddad des grecs-catholiques a prié et espéré que règnent la justice et le respect des droits de l homme dans le pays. Audeh : Est-ce en faisant fuir les touristes et les investisseurs que l on combat Israël? MONTREAL (AFP) - Le Canada remporte la palme des pays "accros" au populaire site de socialisation Facebook, avec un citoyen sur quatre y multipliant les "amis", une nouvelle façon de rapprocher la population dans cette vaste contrée friande de nouvelles technologies. Le Canada est le deuxième pays au monde comptant le plus de membres de Facebook, derrière les Etats-Unis, mais devant le Royaume-Uni et la France, selon les données officielles du site américain. Des quelque 60 millions d'usagers de Facebook à travers le monde, près de huit millions sont établis au Canada, ce qui représente un peu moins du quart de la population, un taux largement supérieur à celui des Etats-Unis. "Les Canadiens ont une plus grande affinité (que les autres) avec Facebook", estime Greg Elmer, directeur du laboratoire de recherche sur l'impact culturel des technologies de l'information (infoscape lab) à l'université Ryerson de Toronto. Né début 2004 aux Etats-Unis, Facebook est le deuxième site de socialisation le plus populaire du monde, derrière son rival MySpace Un Canadien sur quatre est sur Facebook n a aucune excuse. Que serait donc le rôle du député et quelle serait sa responsabilité s il ne veille pas aux intérêts de ceux qui l ont élu? À quoi sert donc le Parlement si, dans des situations aussi exceptionnelles que celles que nous traversons, il ne se réunit pas et ne débat pas de la crise à laquelle est confronté le pays? Sommes-nous devenus un pays totalitaire et dictatorial? ( ). Nos députés assument-ils leurs responsabilités? Sont-ils les députés de la patrie entière ou chacun d eux s est-il renfermé dans sa tribu, son groupe et sa communauté, au détriment de la patrie?» Et de conclure : «La démocratie fait peur, et c est pour cette raison que l on porte préjudice à ce pays.» qui compte plus de 100 millions de membres. "Facebook consiste à retrouver vos amis alors qu'un site comme MySpace vise à se présenter soimême aux autres (...) La communication et la socialisation en ligne me semblent plus canadiennes que l'autopromotion du soi à laquelle les jeunes Américains sont éduqués", explique-t-il à l'afp. La métropole canadienne Toronto se targuait en mai d'être la capitale mondiale de Facebook en nombre absolu d'utilisateurs, un titre perdu depuis au profit de Londres. Mais la capitale britannique compte le double de la population de Toronto. 14 Un conflit des axes? Oui, mais une crise qui reste tout à fait libanaise Des deux côtés, on convient de la primauté, pour ainsi dire, du conflit des axes. Les loyalistes accusent leurs vis-à-vis d obéir à des directives syro-iraniennes de blocage. Et les prosyriens dénoncent le suivisme de leurs adversaires à l égard d un Washington qui serait le vrai coupable de l impasse. Mais tout ce monde-là précise que le problème comporte également un volet purement interne. Des dissensions qui portent aussi bien sur des objectifs stratégiques que sur des éléments ponctuels d ordre tactique. Pour le fond, le bras de fer s articule autour de priorités inconciliables. Les opposants réclament un package deal préliminaire. Alors qu en face, on soutient que rien ne peut passer avant la présidentielle. Pour la forme, l empoignade a pour nom l amendement. On tourne donc en rond, dans un cercle vicieux qui a tout l air d une quadrature. D autant que les prosyriens manifestent à présent une vive double méfiance. D abord, ils ne comprennent pas comment la majorité a pu changer d avis au sujet de l amendement, qu elle rejetait auparavant comme étant dépréciatif de la Constitution. Ni au sujet de l avènement, derechef, d un militaire à Baabda qu elle déclarait contraire à l esprit démocratique bien compris. Ensuite, et dès lors, les opposants se demandent avec inquiétude si les loyalistes ne sont pas parvenus à un quelconque accord secret avec le général Sleimane. Accord sans doute avantageux pour eux au point de leur faire oublier, ou mettre de côté, leurs propres candidats. Mais les prosyriens affirment redouter une autre éventualité. À savoir que la majorité n ait présenté la candidature Sleimane qu à seule fin de provoquer un refus. Pour avoir ensuite les mains libres, réhabiliter ses candidats et en élire un à la moitié plus un. En justifiant cette démarche par l argument suivant : «Nous avons été au bout du bout des concessions possibles. Mais même le candidat d entente idéal, irrejetable en principe, que nous avons soutenu, se voit barrer la route par le camp d en face. Maintenant, la survie de l État nous force à agir.» Ce serait donc pour contrer ces visées que le 8 Mars et ses alliés exigent un accord préalable sur le gouvernement, sur les quotas et sur les nominations. Ils affirment qu ils veulent de la sorte conforter la présidence de la République et lui permettre d échapper à l emprise du camp majoritaire. Oubliant un peu vite que ce n est pas d aujourd hui, ni même d hier, qu ils exigent le tiers de blocage. Riposte Taxés de girouettes, les loyalistes rendent largement la politesse à leurs détracteurs. En leur rappelant que l option Sleimane a d abord été évoquée, officieusement, par des prosyriens convaincus. Persuadés qu ils placeraient ainsi la majorité au pied du mur. Mais c est le contraire qui est arrivé. Car la majorité, prenant l initiative, en bénéficiant de l effet de surprise, a pour sa part officiellement présenté la candidature du général. Ils ajoutent qu il y a eu certes renonciation à certains préceptes démocratiques. Mais que le jeu en valait doublement la chandelle. D une part, à cause de l urgence nationale d éviter le vide institutionnel. Ensuite, parce que le choix retenu reste le meilleur en termes de libanisation de l échéance. Entendre de président made effectivly in Lebanon. Les majoritaires reconnaissent, cependant, que leurs adversaires, bien que pris de court, ont su trouver une parade efficace. En remettant la patate chaude au général Michel Aoun. Pour qu il fasse monter les enchères. Comme il sait le faire mieux que personne. Et pour que le conflit apparaisse axé sur les divisions interchrétiennes, comme le soutient Damas. Mais même là, la majorité s en sort sur le plan des arguments. En invitant l opposition, toutes tendances confondues, à se prononcer clairement, en tant que front uni, sur l initiative Aoun. C est-à-dire sur ses constantes chrétiennes. Autrement dit, et pour simplifier, est-ce que Nasrallah, Berry ou encore Karamé sont vraiment d accord pour une promotion du rôle chrétien et, partant, de la présidence de la République? Bien entendu, et tout aussi vainement du reste, la majorité dit également attendre que l opposition se prononce tout aussi clairement sur la candidature Sleimane. Les majoritaires jugent que le général Aoun aurait dû, en homme d État, soutenir à fond le général Sleimane ; sans semer son chemin d embûches. À ce propos, les pôles loyalistes les plus généreux estiment que leurs visà-vis n ont toujours pas reçu de mot d ordre précis de la part de Damas. D autres cadres pensent que le message en question est bien parvenu à destination, depuis pas mal de temps. Et qu il se résume dans la formule serrurière : bloquez et verrouillez tout. La Chambre et la présidentielle. Jusqu à nouvel ordre, c est le mot. C est-à-dire, bref retour aux axes, jusqu à ce que Washington ait plié. Le centre Quoi qu il en soit, des modérés suggèrent de leur côté que les protagonistes, ainsi que le général Sleimane, se rabattent sur un compromis déterminé : un gouvernement restreint, formé d extraparlementaires. Six à dix tout au plus. Technocrates de préférence. Dirigés par un neutre ou par un modéré notoire. Comme Bahige Tabbarah, Mohammad Safadi ou Adnane Kassar. Ils auraient pour mission de relancer la machine d État et d élaborer une nouvelle loi électorale équilibrée, fondée sur le caza. Cela, indiquent-ils, donnerait plus facilement gain de cause au prochain président, qui rejette conditions et contre-conditions, et souhaite, en réalité, que ni la majorité n obtienne la moitié plus un au sein du Conseil des ministres ni l opposition décroche le tiers de blocage. En d autres termes, l équilibre de la balance serait assuré par un centre fort, un nombre de ministres relevant politiquement de la présidence de la République. Qui pourrait être alors en mesure d assumer vraiment son rôle d animateur-arbitre. Mais la question n est pas seulement d ordre arithmétique. En effet, très souvent, le plus souvent même, la quantité de sièges est moins importante que la qualité des portefeuilles. Ainsi, l opposition prosyrienne réclame la Justice (pour neutraliser le tribunal) et les Affaires étrangères. Tandis que la majorité veut l Intérieur (pour Élias Murr) et les Finances. Ainsi que la Justice (également pour le tribunal, mais en sens inverse, pour le dynamiser). À dire vrai, des sources proches du général Sleimane réprouvent ces spéculations ministérielles. Elles soulignent que, pour l heure, le débat ne doit tourner qu autour de l amendement. Et ajoutent que les rumeurs sur le gouvernement pourraient n être propagées qu à seule fin d ébrécher l image du candidat unique, de l empêtrer dans des complications inopportunes. Pour mieux lui barrer la voie. Des professionnels relèvent de leur côté qu il n y a pas d issue sans rétablissement d un minimum de confiance réciproque entre majorité et opposition. Ils soulignent qu aucun camp n a parlé avec le général Sleimane de questions majeures comme Chebaa, le tracé des frontières, les relations diplomatiques avec la Syrie, l armement palestinien et celui du Hezbollah. Philippe ABI-AKL

15 L INTER NATIONAL L I N T E R - N A T I O N A L, L E V E N D R E D I 2 8 D É C E M B R E De report en report, 2007 risque fort bien de s achever sans président À quelques jours du Nouvel An, les derniers espoirs de voir le Liban doté d un président en 2007 s envolent en fumée. Avec la persistance de l impasse politique, il paraît difficile, en effet, de s attendre à autre chose qu à un nouveau report de la séance électorale de samedi prochain. Ainsi, le coup d État rampant de l opposition se poursuit, mais par d autres moyens. Le blocage s énonce désormais comme suit : pour qu un président soit élu, il faut d abord former le gouvernement. La Constitution à l envers. Conspué, traité de tous les noms par le 8 Mars, le gouvernement n en continue pas moins d accomplir son devoir en assurant l intérim de la présidence. À sa décision de présenter un projet de loi amendant la Constitution a fait écho hier une pétition parlementaire signée par dix députés du 14 Mars réclamant ce même amendement, qui doit permettre l élection d un fonctionnaire de la première catégorie. Ouvertement accepté par toutes les parties, le commandant en chef de l armée, le général Michel Sleimane, attend son heure, non sans prendre des initiatives significatives. Comme la visite qu il a rendue hier à Bkerké et au Sérail. Une façon de dire qu il n endosse pas la campagne antigouvernementale de l opposition et peut-être de dire que l armée est en bonne voie d identifier les auteurs de l attentat qui a coûté la vie à un héros de l armée, le général François el-hajj. 15 «La sécurité, clé de l unité nationale», selon le chef d étatmajor de l armée Le chef d état-major de l armée, le général Chawki el-masri, a souligné hier que la sécurité était la clé du maintien de l unité nationale et de la solution aux difficultés actuelles. Le général Masri s exprimait lors d une tournée d inspection de la 2e brigade d infanterie, dont les éléments sont déployés dans la région de Beyrouth. «À l ombre des circonstances difficiles que traverse le pays, la stabilité sur le plan sécuritaire est la véritable garantie pour le maintien de l unité nationale et le fondement essentiel pour le passage vers des lendemains meilleurs auxquels aspirent tous les Libanais», a lancé le général devant des membres de la brigade. L Association libanaise des Chevaliers de Malte se réjouit d un événement considéré comme «historique» Benoît XVI à l hôpital Saint-Jean-Baptiste de l ordre de Malte Le président de l Association libanaise des Chevaliers de Malte, Marwan Sehnaoui, a qualifié d «historique» la visite que le pape Benoît XVI vient de rendre à l un des hôpitaux de l ordre, à Rome, estimant que cet honneur rejaillissait sur tous les hôpitaux et centres hospitaliers des Chevaliers de Malte, qui sont nombreux au Liban. «Il s agit pour nous d une reconnaissance symbolique de l importance de notre mission hospitalière», a souligné M. Sehnaoui. C est dans une atmosphère chargée d émotion que le pape Benoît XVI a été accueilli par les malades, leurs familles et le personnel de l hôpital Saint-Jean-Baptiste de l ordre de Malte, un hôpital romain spécialisé en neurologie, réanimation et rééducation motrice à la sortie des comas, a indiqué le président de l association au Liban. Restauré par l ordre de Malte, le site abrite aussi une importante école d infirmières spécialisées dans ce domaine de pointe, a-t-il précisé. Dans un pavillon couvert de l hôpital, le pape a présidé la célébration de la sainte messe au cours de laquelle il a rappelé la contribution de l ordre de Malte à la mission de l Église au service de ceux qui souffrent. Le pape a affirmé : «Vous êtes tous appelés à rendre un service important aux malades et à la société ; un service qui exige de l abnégation et un esprit de sacrifice. Sachez reconnaître et servir le Christ Lui-Même dans chaque malade, quel qu il soit ; faites-lui percevoir avec vos gestes et vos paroles des signes de Son amour miséricordieux.» «Pour bien accomplir cette mission, a-t-il ajouté, comme le rappelle saint Paul, cherchez à revêtir les armes de la lumière qui sont la parole de Dieu, les dons de l Esprit, la grâce des sacrements, les vertus théologales et cardinales ; luttez contre le mal et abandonnez le péché qui rend notre existence ténébreuse.» On rappelle que, fondé à Jérusalem il y a plus de 900 ans, l ordre de Malte se met au service des pauvres, des malades, des réfugiés et de ceux qui sont en marge de la société. Il compte actuellement membres, permanents bénévoles, aidés de plus de médecins, infirmiers, auxiliaires et personnel paramédical. Ceux-ci sont présents dans 120 pays auprès des personnes âgées, des personnes handicapées, des enfants, des réfugiés, des sans-abri, des malades en phase terminale, des lépreux, des drogués. L ordre est aujourd hui reconnu comme entité souveraine et entretient des rapports diplomatiques avec 99 pays. La République décapitée face à l obstination de l opposition L année 2007 sera révolue dans quatre jours sans qu un président ne soit élu. Le seul nouveau développement a été la décision qu a prise le président de la Chambre Nabih Berry de suspendre le dialogue avec la majorité, suite à l élaboration par le gouvernement d un projet de loi sur l amendement de l article 49 de la Constitution. Des sources diplomatiques arabes et occidentales à Beyrouth ont souligné que Nabih Berry ne s est pas contenté d exprimer son mécontentement face à la décision du gouvernement. Il a en effet exhorté le cabinet à revenir sur sa mesure, tout en sachant que le Premier ministre Fouad Siniora ne se pliera pas à son appel. Les sources précitées se sont en outre interrogées sur le fait de savoir pourquoi le président de la Chambre a insisté sur la nécessité d annuler une décision qu il considère comme «dépourvue de toute valeur légale». Elles ont également relevé que Nabih Berry a accusé le gouvernement d avoir «usurpé» les prérogatives présidentielles, quand bien même la Loi fondamentale dispose clairement que le cabinet doit exercer ces prérogatives à titre intérimaire en cas de vacance de la magistrature suprême. Ces sources ont évoqué les propos tenus par certaines parties de l opposition qui ont estimé que «la décision du gouvernement ne fait qu entraver l élection de Michel Sleimane». Elles ont estimé à cet égard que «si le 8 Mars veut en finir avec le gouvernement Siniora, le meilleur moyen sera d élire le patron de l armée dès samedi prochain, bien que cette séance soit vraisemblablement reportée». Selon ces sources, l opposition devrait mettre un terme aux campagnes médiatiques contre le gouvernement Siniora et privilégier plutôt le dialogue pour trouver une issue permettant de faire élire un président. Elles ont aussi mis en relief le fait que certains pôles de la majorité ont accusé le président français d être biaisé en faveur de Damas, ce qui explique la ferveur soudaine du président George Bush qui a fermement condamné l ingérence syrienne au Liban. Ces milieux diplomatiques ont mis la majorité et l opposition en garde contre «la polémique internationale et régionale au sujet du Liban, qui pourrait dégénérer en conflit armé ou du moins en crise politique durable». Ils ont également exhorté l opposition à délaisser le langage de la menace, vu que les mesures auxquelles pourrait avoir recours le 8 Mars nuiraient à toutes les parties sans exception, la preuve étant que le sit-in au centre-ville a eu des retombées néfastes sur l ensemble de l économie libanaise. Ces sources se sont étonnées de l utilisation par l opposition du dossier présidentiel comme moyen de pression pour obtenir la minorité de blocage au sein du prochain gouvernement. «Est-ce que le 8 Mars se considérera toujours comme une opposition après avoir obtenu des portefeuilles ministériels au sein du futur cabinet? Et comment le chantier de réformes économiques sera-t-il lancé?» se sontelles interrogées. Les sources diplomatiques ont également exprimé leur inquiétude face à la vacance au niveau de la présidence de la République en dépit des efforts arabes et européens, et notamment de l initiative menée par la France. Elles ont enfin considéré que la République est aujourd hui «décapitée», tout comme la statue posée dans le hall d entrée du palais de Baabda et qui a perdu la tête lors du bombardement qui a visé le siège de la magistrature suprême, au cours des derniers jours du mandat de l ancien président Sleimane Frangié. Khalil FLEYHANE

16 Bonne Année 2008 ÉæÑd ƒy ɪc G~æc h äéø«æà d πeéy ܃ TɵdG Y áøxƒe ܃ ΩÉ Üƒ ~MGh º SG ºë dg ábghòd ΩGôµdG ÉææFÉHR Åæ f ÅfÉ àdg ômcéh ÉfAÉb~ UCGh I~«ÛG OÉ«Y G áñ SÉæà 757, COTE-VERTU, VILLE SAINT LAURENT TÉL. (514) (514)

ÅÆ ÁÆÄ ÀÅ ½½¼ ÈÖÒÔ Ñ ÈÖÓ ÙÖ ÐÒ ËعÑÒØ Ø Ù Ð ÑÖ ¾¼¼½ ØÑÔ ¼ ¼ ¹ ½¾ ¼ ÍÍÆ ÅÌÊÁÄ ËÍÈÈÄÅÆÌÁÊ ÈÊÅÁË Æ³ÁÅÈÇÊÌ ÉÍÄÄ ÄÍÄÌÊÁ ÈÊÅÁË ÁÆËÌÊÍÌÁÇÆË ÚÖ Þ ÕÙ ÚÓÙ ÚÞ ØÓÙØ Ð ¾ Ô Ð³ÜÑÒ ÖÔÓÒÞ ØÓÙØ Ð ÕÙ ØÓÒ ÚÓÙ Ò ÚÞ ÓÒ ÚÓÙ

Plus en détail

ÇÄ Ë ÅÁÆ Ë È ÊÁË ÓÐÐ ÓØÓÖ Ð ÌÀ Ë ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö ÓØ ÙÖ Ð³ ÓÐ Å Ò È Ö ËÔ Ð Ø ÅÓÖÔ ÓÐÓ Å Ø Ñ Ø ÕÙ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ô Ö Î Ð ÖÝ Ê ÓÒ Ð ½ Ñ Ö ¾¼¼½ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð ÅÓÖÔ ÓÐÓ Å Ø Ñ Ø Õ٠г Ò ÐÝ ÓÒ Ø ÓÒ

Plus en détail

Î Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ ÑÓ Ð Ó Ø Ð Ô Ö ÔØ ÓÒ Ð ÕÙ Ð Ø ÓÙ Ø ÕÙ Ò ÙÒ Ò Ñ Ð ÐÐ ÓÒ ÖØ Ø ³ÓÔ Ö Ö Ã ÀÄ Ñ Ð Ð Ö Ñº Ö Ì ÓØÓÖ Ø Ö Ø ÙÖ Ø Å Ð ÊÍÆ Í Ä ÓÖ ØÓ Ö ³ Ù Ð ÁÊ Å È Ö Ä ÓÖ ØÓ Ö ³ ÓÙ Ø Õ٠гÍÒ Ú Ö Ø ÙÅ Ò Ä Å Ò Ì ÔÖ ÒØ

Plus en détail

Ò ÑÑÓÖ ÖÒÓ ÊÑÖÑÒØ ØÖÚÐ Ø «ØÙ Ò Ð ÖÓÙÔ ÅË Ð³ÁÒ ØØÙØ ÈÝ ÕÙ ÆÙÐÖ ÄÝÓÒº ÖÒÖ ÁÐÐ Ø ÑÓÒ ÖØÙÖ Ø ÔÒÒØ ØÖÓ Ò ÐÙ Ù ÖÓÒÒ ÒØ ÔÓÙÖ Ð ÓÒ Ò ÕٳРØÓÙÓÙÖ Ù ØÑÓÒÖ Ò ÑÓÒ ØÖÚÐ Ø ÔÓÙÖ Ð ÐÖØ ÕٳРѳ ÓÖ ØÓÙØ Ù ÐÓÒ Ñ Ø º ÂÕÙ

Plus en détail

Æ Ó ³ÓÖ Ö ºÍº ½ ¼ ËÈÁ ¾ ÍÒ Ú Ö Ø Ð È Ð ¹ Ð ÖÑÓÒØ ÁÁ ÓÐ ÓØÓÖ Ð Ë Ò ÔÓÙÖ Ð³ÁÒ Ò ÙÖ Ð ÖÑÓÒع ÖÖ Ò ÌÀ Ë ÈÖ ÒØ Ô Ö Ê Ñ ÇÊÆ Ì ÁÒ Ò ÙÖ Ð³ ÆËÈË Ñ ÖÓ Ð ØÖÓÒ ÕÙ Ø ³ ÒØÖÙÑ ÒØ Ø ÓÒ ÍÒ Ú Ö Ø ÄÓÙ È ËÌ ÍÊ ÈÓÙÖ Ó Ø Ò

Plus en détail

Ì ÈÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ø ØÖ ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ËÔ Ð Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÅÓ Ð Ø ÓÒ ÝÒ Ñ ÕÙ ÐÙÜ Ô Ö ÒØ º ÔÔÐ Ø ÓÒ ÙÜ ÔÖÓ Ù ÖÙ ÐÐ Ñ ÒØ Ò ÐØÖ Ø ÓÒ Ø ÖÓ ÓÒº Ô Ö Ú Ë ÊÎ Ì ËÓÙØ ÒÙ Ð ¾ ÒÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ Ú ÒØ Ð ÙÖÝÓÑÔÓ

Plus en détail

ÇÙ ÑÒ ÐÐÝ ØÓÒ ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ Ò ÓÒØÜØ ØÓÒ ÔÖÓØ ÒÐÝ ÙÜ Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ ÅÑÓÖ ÑØÖ ÔÖ ÒØ Ð ÖØÓÒ ØÙ ÝÐ ËÙÔÖÙÖ Ð³ÍÒÚÖ Ø ÙÉÙ ÔÓÙÖ Ð³ÓØÒØÓÒ Ù Ö ÅØÖ Ò ÅºËºµ ÈÖÓÖÑÑ ÅØÖ Ò ØÓÒ ÔÖÓØ ÔÖØÑÒØ Ò ÑÒ ØÖØÚ ÍÒÚÖ Ø Ù ÉÙ ÀÙÐÐ Å ¾¼¼¾

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø Ê ÁÅË ÑÔ Ò ¹ Ö ÒÒ Í Ê Ë Ò Ü Ø Ø Æ ØÙÖ ÐÐ Ò Ö Ø ÓÒ ÕÙ Ò Ø Ø ÙØÓÑ Ø Ø ÑÔÓÖ Ëº ÊÍËÇÆ» ĺ ÈÁ ÊÊ» º Ê Ì Ê ÔÓÒ Ð À Ò ÓÙ Ð º ºËºËº ʺ˺Áº ¾¼¼»¾¼¼ Ê ÙÑ Ö ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ø Ý Ø Ñ Ò Ø ÑÔ Ö Ð Ô ÙÚ ÒØ ØÖ ÑÓ Ð

Plus en détail

ÆÙÑ ÖÓ ³ÓÖ Ö Í ½½ Ë ¾ È Ì ¼ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ä ÁË È Ë Ä Íº ºÊº Ê Ö Ë ÒØ ÕÙ Ø Ì Ò ÕÙ µ ÇÄ Ç ÌÇÊ Ä Ë Ë Á Æ Ë ÇÆ Å ÆÌ Ä Ë ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö Ç Ì ÍÊ ³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ËÈ Á ÄÁÌ ÈÀ ËÁÉÍ Ë È ÊÌÁ ÍÄ Ëµ Ô Ö ÙÝ À ÄÄ

Plus en détail

ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÌÀÇÄÁÉÍ ÄÇÍÎ ÁÆ ÍÄÌ ³ÁÆ ÆÁ ÊÁ ÁÇÄÇ ÁÉÍ ÊÇÆÇÅÁÉÍ Ì ÆÎÁÊÇÆÆ Å ÆÌ Ä ÔÔÖÓ Ý Ø Ñ ÔÓÙÖ ÙÒ ÑÙÐ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ô Ø Ú Ø ÖÖ ØÓ Ö ÔÔÐ ÕÙ Ð Ø ÓÒ Ð ÖØ Ð Ø ÓÐ Ò Ð Ö ÓÒ Ù Ö Æ Öµ ÈÖÓÑÓØ ÙÖ ÈÖº Ⱥ ÓÙÖÒÝ Öº º Ö Ö ÌÖ

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ËÙ ÆÌÊ ³ÇÊË Ê ÔÔÓÖØ ÒØ ÕÙ ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ ³ÙÒ À Ð Ø Ø ÓÒ Ö Ö Ê Ö Â Ò¹ Ö ÒÓ ÅÇÆÁÆ Ö Ò Ì Ð ÓÑ Ê² ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ÙÜ Ñ Ø Ó ÓÖÑ ÐÐ ÔÓÙÖ Ð ÐÓ Ð ËÓÙØ ÒÙ Ð Ù ÚÖ Ð ¾¼¼¾ Ú ÒØ ÙÒ ÙÖÝ ÓÒ Ø ØÙ Ô Ö

Plus en détail

Evaluation des compétences en mathématiques en fin de 2e année primaire : Résultats de la première phase de l'enquête Mathéval

Evaluation des compétences en mathématiques en fin de 2e année primaire : Résultats de la première phase de l'enquête Mathéval 03.2 MAI 2003 Evaluation des compétences en mathématiques en fin de 2e année primaire : Résultats de la première phase de l'enquête Mathéval Ouvrage coordonné par Jean-Philippe Antonietti Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÓÑÔ

Plus en détail

!" # $%% %%% ÚÐÙØÓÒ Ê ÕÙ ÓÒØÖÓÚÖ ÔÖ Ð ÌÓÖ ÇÔØÓÒ ÊÐÐ ÊÓÖØ Ã Ø Ý ÒÖ ÄÔ Þ ËÓÔ ÈÖÓ Ü Ø ÑÐ ÈÖÓØÓÔÓÔ Ù ß ÊÉŹÁÈ ¾ ÖÙ Ð ÖØ ½ ¼¼¾ ÅÖ ÐÐ Ê ÙÑ ÈÙÐ ÓÒ ÑÒ ÖÕÙÖ ØØ ÝÒÑ Ò ÓÒØÖÓÚÖ ÓÙÒØ ÓÖ ÚÐÙÒ Ö º Ì ÒÐÙ ÒÚÖÓÒÑÒØÐ Ö ÓÒÓÑ

Plus en détail

ÈÖÓ Ø Ò ³ ØÙ ÇÆ ÈÌÁÇÆ ³ÍÆ ÈÄ ÆÁ Á Ì ÍÊ ÌÊ Â ÌÇÁÊ Ë ÈÇÍÊ ÍÆ ÊÇ ÇÌ ÅÇ ÁÄ Å ØØ Ù Å ÓÒÒ Ù ÚÖ Ö ¾¼¼ ÈÖÓ ÙÖ Ö ÔÓÒ Ð Ù È ÆË Å Åº Ö ØÓÔ ÁÊ Í ¹ Í ÁÆ Åº  ҹÄÙ Í À Ì ËÍÈ Ä Åº ËØ Ô Ò ÎÁ ÄÄ ¾ È Å ØØ Ù Å ÓÒÒ Ù Ê Ñ

Plus en détail

ÊÔÔÓÖØ Ø ÖÒÓ ÇÐÚÖ Å ÔØÑÖ ¾¼¼¾ Ê ÙÑ Ä ÓÖÑÐ Ñ Ö ÙÜ Ý Ò Ø ÙÒ ÐØÖÒØÚ Ð ØÓÒ ÓÒÒ Ò Ö Ð ÓÒØ Ð Ö ÙÐØØ ³ÙÒ ÓÒÚÖÒ ÒØÖ Ð ÑØÓ ØØ ØÕÙ ÕÙ ÔÖÑØØÒØ ÐÔ Ð³Ó ÖÚØÓÒ Ð ÐÓ Ø ØÒÓÐÓ Ð³ÒØÐÐÒ ÖØÐÐ ÕÙ ÔÖÑØØÒØ ÙÜ ÓÖÒØÙÖ ØÖØÖ Ð ÓÒÒ

Plus en détail

Å Ø Ö Ê Ö ÁÒØ ÐÐ Ò ÖØ ÐÐ Ê ÓÒÒ Ñ ÒØ ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ä Ò ØÙ Ô Ö ÑÙÐ Ø ÓÒ Ð ÝÒ Ñ ÕÙ ÓÖ Ò Ø ÓÒÒ ÐÐ ³ÙÒ Ý Ø Ñ ÑÙÐØ ¹ ÒØ ÔØ Ø Ò ÙÒ Ö Ù ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº Ê ÔÔÓÖØ ËØ Å Ø Ö Ê Ö ÁÒØ ÐÐ Ò ÖØ ÐÐ Ê ÓÒÒ Ñ ÒØ ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ä Ò

Plus en détail

Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ò Ö Ð ½º½ Ä ÝÐ ØÑÓ Ô Ö ÕÙ ÔÓÙ Ö Ñ Ò Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½º½ Å Ò Ú Ò Ô Ø ØÓÖ ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½º¾ Å Ò Ú Ò Ð Ø Ò ÕÙ ØÙ ÐÐ º º º

Plus en détail

MISE À PROFIT DU SÉQUENÇAGE DU GÉNOME HUMAIN POUR IDENTIFIER DE NOUVEAUX MINISATELLITES POLYMORPHES, VOIRE HYPERMUTABLES

MISE À PROFIT DU SÉQUENÇAGE DU GÉNOME HUMAIN POUR IDENTIFIER DE NOUVEAUX MINISATELLITES POLYMORPHES, VOIRE HYPERMUTABLES MISE À PROFIT DU SÉQUENÇAGE DU GÉNOME HUMAIN POUR IDENTIFIER DE NOUVEAUX MINISATELLITES POLYMORPHES, VOIRE HYPERMUTABLES France DENOEUD Rapport de stage de DEA AGM2 (1999-2000) effectué à l'institut de

Plus en détail

Geoffroy Guibert. To cite this version: HAL Id: tel-00007082 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007082

Geoffroy Guibert. To cite this version: HAL Id: tel-00007082 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007082 Etude par des méthodes nucléaires et physico-chimiques de la contamination des tissus situés autour de biomatériaux métalliques implantés. Mesure de la contribution à la toxicité par la radioactivité résiduelle

Plus en détail

NOTES D ÉTUDES ET DE RECHERCHE

NOTES D ÉTUDES ET DE RECHERCHE NOTES D ÉTUDES ET DE RECHERCHE UNE MESURE DE LA PERSISTANCE DANS LES INDICES BOURSIERS Sanvi Avouyi-Dovi, Dominique Guégan et Sophie Ladoucette Décembre 2002 NER # 94 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES

Plus en détail

aro b=abp= qrabp bq=bjmilv^_fifq äéë íìçéë ÇÉ äûéãéäçá Å~ÇêÉ J gìáå OMMV cfifðobp=`lroqbpi=cfifðobp=ilkdrbp nrbiibp=fkpboqflkp=bq=nrbip=m^o`lrop=\ PM=Çáéä ã ë=éí=nm=aoe=í ãçáöåéåí aìê É=ÇÉë= íìçéë=éí=éãéäçó~äáäáí

Plus en détail

Planification de tâches de manipulation en robotique par des approches probabilistes

Planification de tâches de manipulation en robotique par des approches probabilistes Thèse préparée au Laboratoire d Analyse et d Architecture des Systèmes du CNRS en vue de l obtention du Doctorat de l Université Paul Sabatier de Toulouse Spécialité : Robotique - Informatique par Anis

Plus en détail

Imagerie Cardiaque Multimodalités 2D et 3D : THÈSE

Imagerie Cardiaque Multimodalités 2D et 3D : THÈSE Institut National Polytechnique de Lorraine DFD en Automatique et Production Automatisée École doctorale IAEM Lorraine Imagerie Cardiaque Multimodalités 2D et 3D : application à la Coronarographie/Tomoscintigraphie/TEP-CT

Plus en détail

½º º Ì Ð ÙÜÔÓÙÖÄÌÄ Ø ÙØÓÑ Ø ½º Ò º Ä ÙØÓÑ Ø Ò Ñ Ò ÙÒÒÓÑ Ö Ò ³ Ø Ø ºÁÐ Ð ÒØ ÑÓØ Ä ω¹ ÙØÓÑ Ø ÙØÓÑ Ø Ú ÙÒÒÓÑ Ö Ò ³ Ø Ø Ñ Ô Ð F Ø Ø Ð Ð Ð Ò ÔØ Ô ÖA FÒ³ ØÔ Ú º ÑÓØÖ Ù Ö ÔØ ÓÒ ³ÙÒ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒÓ F Ø Ù º ½º Ò

Plus en détail

Plus de chaînes, Plus de Bonheur!

Plus de chaînes, Plus de Bonheur! Zone Bleue DDB øe AGóàHEG ájõø àdg ºμàbÉH 40 ho ºgQO Ωƒ```` SôdG ÜÉ ùàmg ô````` ``` û``dg»``a! àecg álôa h ÌcCG ägƒæb IÉ````æ````b 60 øe ÌcCG www.maroctelecomtv.ma Itissalat Al-Maghrib - Société Anonyme

Plus en détail

Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation

Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation Vincent Lepez To cite this version: Vincent Lepez. Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation. Mathematics.

Plus en détail

X Y. 1,, A n } ØY {B 1,, B m. A 1 A n B 1 B m Ô {,

X Y. 1,, A n } ØY {B 1,, B m. A 1 A n B 1 B m Ô {, ÓÒ ÚÓ Ö ØÖ Ò Ö Ñ Ä Ø Ô Ð ÓÒ ÔØ ÓÒ ³ÙÒ Ñ Ö Ð Ø ÓÒÒ Ð ½º Ò ÐÝ Ó Ò Ò ÓÖÑ ÐÐ µ º½ ÒØ Ø Ó Ø ÓÒµ Ó٠ʵº ¾ºÍØ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒÓÙØ Ð Ö Ô ÕÙ ÔÓÙÖÙÒ ÔÖ Ñ Ö ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ô Ò Ò ÓÒØ ÓÒÒ ÐÐ º ÙÒ Ð ÓÒØÖ ÒØ ÙÖÐ ÓÒÒ µµ ºÈ

Plus en détail

Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs pour réseaux autonomes

Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs pour réseaux autonomes Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs pour réseaux autonomes Nicolas Patin To cite this version: Nicolas Patin. Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs

Plus en détail

Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection

Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection Erwan Bigot To cite this version: Erwan Bigot. Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection. Mécanique

Plus en détail

Extraction d informations à partir de documents juridiques : application à la contrefaçon de marques

Extraction d informations à partir de documents juridiques : application à la contrefaçon de marques Extraction d informations à partir de documents juridiques : application à la contrefaçon de marques Pierre Renaux To cite this version: Pierre Renaux. Extraction d informations à partir de documents juridiques

Plus en détail

F ГN Ï S T È R E $6, rue de Brest fe* MÖRLA X. Nous vous laissons lo soin do prévenir

F ГN Ï S T È R E $6, rue de Brest fe* MÖRLA X. Nous vous laissons lo soin do prévenir 8 NN 8 WFFBQ x F F ГN Ï È JN 'NN BN N Ш BNNN x ôhh* АО g 6 b ' ' ^2а9й ^2 ~л «^ «"«q* WV b J X B N N в 8 и а Ь о п п е п $6 B * Ö X 'bfy Vz; F g q b ' z x Œ bq b N j F b x q b b j ê ê q«ê y è B 'y h b

Plus en détail

SHAW1N1GAN FALLS, 21 AVRIL 1927. 4 k 1 x^ ~YX t o /4 NT JOURNAL HEBDOMADAIRE. J f SgN L HONORABLE L. A. TASCHEREAU.

SHAW1N1GAN FALLS, 21 AVRIL 1927. 4 k 1 x^ ~YX t o /4 NT JOURNAL HEBDOMADAIRE. J f SgN L HONORABLE L. A. TASCHEREAU. 2 HG F 2 2 6 6 6 ~Y k P - P HDD - H - P G D 2 3 D - K 8 G G è ê - - è - G ç D G - â - G H H G P- â Q â -èg è ê ç D G è è 3 ê ê 3 2 è ê è û - 500 F H P - ê P 23 è ê -ê è è ô 5000 G ç 25000 D 5000000 P ô

Plus en détail

MISE EN FONCTIONNEMENT DE LA POMPE UTILISATION DE LA POMPE

MISE EN FONCTIONNEMENT DE LA POMPE UTILISATION DE LA POMPE MISE EN FONCTIONNEMENT DE LA POMPE UTILISATION DE LA POMPE L utilisation normale de cette pompe passe par un réservoir d eau d une capacité minimum de 120 litres, dans lequel il faut plonger les deux tuyaux

Plus en détail

Ouverture aux 1&2 caractères en.fr. Les règles d enregistrement

Ouverture aux 1&2 caractères en.fr. Les règles d enregistrement Ouverture aux 1&2 caractères en.fr Les règles d enregistrement OUVERTURE AUX 1&2 CARACTERES EN.FR LES REGLES D ENREGISTREMENT 2 Sommaire I. Introduction... 3 II. Les dispositions générales... 4 1. Les

Plus en détail

A Theoretical Comparison Between Integrated and Realized Volatilies

A Theoretical Comparison Between Integrated and Realized Volatilies Cahier 2001-26 A Theoretical Comparison Between Integrated and Realized Volatilies MEDDAHI, Nour Département de sciences économiques Université de Montréal Faculté des arts et des sciences C.P. 6128, succursale

Plus en détail

«π π» ( IZIL KALASE) SAVRA HASAR π. ƒ ƒ π π ƒ µ ª π ª π

«π π» ( IZIL KALASE) SAVRA HASAR π. ƒ ƒ π π ƒ µ ª π ª π «π π» ( IZIL KALASE) SAVRA HASAR π. ƒ ƒ π π ƒ µ ª π ª π ETAIPEIA MAKE ONIKøN OY øn IOIKHTIKO YMBOY IO Úfi ÚÔ : NÈÎfiÏ Ô M ÚÙ Ô AÓÙÈappleÚfi ÚÔ : X Ú Ï ÌappleÔ apple ÛÙ ıë ÂÓ. Ú ÌÌ Ù : TÂÚ ÂÓÙ ÔappleÔ

Plus en détail

Codes ASCII ISO HTML

Codes ASCII ISO HTML s ASCII Voici une liste des caractères. Il suffit d'insérer le pour l'obtenir dans votre page. Ou de copier/coller le Symbole. Avec cette manipulation, vous garantissez que les caractères spéciaux seront

Plus en détail

CARACTERES SPECIAUX. Caractères spéciaux : Comment ça marche?

CARACTERES SPECIAUX. Caractères spéciaux : Comment ça marche? CARACTERES SPECIAUX Caractères spéciaux : Comment ça marche? Vous trouverez ci-dessous une liste complète des caractères spéciaux, classés par catégories. Pour utiliser le code clavier, vous devez maintenir

Plus en détail

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÙÍ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÙÍ ÔÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÙÍ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÙÍ ÔÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÙÍ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÙÍ ÔÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ 1. ÏÍÏÌÁÓÉÁ ÖÁÑÌÁÊÅÕÔÉÊÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ VISTIDE. 2. ÐÏÉÏÔÉÊÇ ÊÁÉ ÐÏÓÏÔÉÊÇ ÓÕÍÈÅÓÇ ÊÜèå öéáëßäéï ðåñéý åé cidofovir éóïäýíáìï ìå 375 mg/5 m (75 mg/ml) Üíõäñï

Plus en détail

Point de vue Visite à Martin Arnold au CFR. Voir avec les mains

Point de vue Visite à Martin Arnold au CFR. Voir avec les mains 2 201 V v V M A CFR P v V M A CFR V v M A vg Fgq f b v C f FSA L Chè h Q f-v v f è v h D v q! D «v v q ff f FSA vg C v f q è v C q FSA f gâ v f Av f V gg g ff âh ô b v v bg v! C Kh M g U b g Hw b vh v

Plus en détail

Planning T.A.P. 3/6ans. 7/10 ans. avril. avril. Lundi Mardi Jeudi Vendredi. et culture - La guirlande de fleurs. et culture

Planning T.A.P. 3/6ans. 7/10 ans. avril. avril. Lundi Mardi Jeudi Vendredi. et culture - La guirlande de fleurs. et culture L 2 2 A A J A avril avril et culture - Fabrication d'objets en pâte à sel 1/4 - La balle aux prisonniers et culture - La guirlande de fleurs - La course aux couleurs traditionnels et sportifs - Hockey

Plus en détail

écoles L histoire des à Lathus-Saint-Rémy En 2014, le groupe scolaire Abel Thévenet fêtait ses soixante ans!

écoles L histoire des à Lathus-Saint-Rémy En 2014, le groupe scolaire Abel Thévenet fêtait ses soixante ans! --? 204 ê! À - ç F. j. -- :. 904 954 204 : j 205. U ç 900. J - z J J G G ë k k F V H F H j G. j ê U 953-954 ç. j -- -. : V ( 2 47 / -2 2 47 / 3 2 47 / 4-5 2 294 / 4 60 W 372 60 W 796 3 4 3 7 3 3 34). :

Plus en détail

Correction du TP2 - Base Location

Correction du TP2 - Base Location Faculté des Sciences Jean Perrin Correction du TP2 - Base Location Remarques : 1. Le répertoire ÚÖ»Ñ est accessible en lecture. Il contiendra les corrections des tps, etc... 2. À la fin de la séance, il

Plus en détail

La santé des enfants exposés aux violences conjugales. Le monde du silence

La santé des enfants exposés aux violences conjugales. Le monde du silence L f x x v jg L LA SANTÉ DES ENFANTS EXPOSÉS AUX VIOLENCES CONJUGALES C x f gx q f x x v jg L j v v f DÉFINITION DE LA SANTÉ L g -ê hyq yhgq Og M S (OMS) I ff ê ê N h f g v q à fx A A H-Pv Gh A C - I O

Plus en détail

Ensembles inévitables et classes de conjugaison

Ensembles inévitables et classes de conjugaison Ensembles inévitables et classes de conjugaison Jean-Marc CHAMPARNAUD Georges HANSEL Abstract Un ensemble de mots sur un alphabet est dit inévitable si tout mot infini sur admet au moins un facteur dans.

Plus en détail

V a c a t i o n d u 3 D é c e m b r e 2 0 0 8 à 1 3 H 3 0

V a c a t i o n d u 3 D é c e m b r e 2 0 0 8 à 1 3 H 3 0 V a c a t i o n d u 3 D é c e m b r e 2 0 0 8 à 1 3 H 3 0 L O T S N O M B R E E T N A T U R E D E S M A R C H A N D I S E S P O I D S E S T I M A T I O N S 1 1 b r i l l a n t e x t r a + F a u c u n e

Plus en détail

Visualisation électronique des crédits avec image (VEC-I) pour la clientèle commerciale

Visualisation électronique des crédits avec image (VEC-I) pour la clientèle commerciale Manuel Visualisation électronique des crédits avec image (VEC-I) pour la clientèle commerciale Visualisation électronique des crédits saisis entièrement avec image (VEC-Eplus) pour la clientèle commerciale

Plus en détail

4. Quelles précautions mettre en œuvre pour travailler l Inox?

4. Quelles précautions mettre en œuvre pour travailler l Inox? Q. Q L ydb d g f hq hq d d ê d è. L d èg d g f d g d. A. L hd d d L q è b ; d q d d, q g dff, g d d, d d (f. h 7). d d b î qq èg q g d. Fg 20 21 : D d d, d d dgçg L U b : d ê d z f df q q d d d. E ff,

Plus en détail

C r é a t i o n d e l E s c a le artistique à la Villa E l i s a b e th C a p C o r se

C r é a t i o n d e l E s c a le artistique à la Villa E l i s a b e th C a p C o r se C r é a t i o n d e l E s c a le artistique à la Villa E l i s a b e th C a p C o r se P r o j e t c u l t u r e l d a r t c o n t e m p o r a i n L e p r o j e t c o n s i s t e à c r é e r u n e s é

Plus en détail

Manuel d'utilisation. Série SX402 Afficheurs alphanumériques à interface série BAL SX402 SER FR 1.0

Manuel d'utilisation. Série SX402 Afficheurs alphanumériques à interface série BAL SX402 SER FR 1.0 Manuel d'utilisation Série SX402 Afficheurs alphanumériques à interface série BAL SX402 SER FR 1.0 ALLEMAGNE FRANCE Siebert Industrieelektronik GmbH Siebert France Sarl Siebertstrasse, D-66571 Eppelborn

Plus en détail

Qu est ce que Display?

Qu est ce que Display? Q q Dpy? 1 C g Ep pg Dpy. P v Ep y pp. Dpy g v ffhg. L pg pp pp q g bâ p ffh. 2 bâ 3 C f : P bâ. P pph A, p bâ. 9 Ev g, Gz à ff è. 10 : L bâ g. S g î gz à ff ( CO2 f p) phè. L gz à ff v f g bâ q. 4 C p

Plus en détail

Vers la concrétisation. du plan solaire marocain. PME au milieu du débat. Lancement de la cartographie. Les énergies renouvelables

Vers la concrétisation. du plan solaire marocain. PME au milieu du débat. Lancement de la cartographie. Les énergies renouvelables Dc pc : 0 D j fé 0 Dépô ég: / D V ccé p c 8 ég c cgp G SD jwf Bk P é K z SD, B, Gp, Vck Sck, GZ G SD, G,, P, WB, P pg 8 pg www.pc.c cé 0 j fé 0 g à p j 0, à K g, c c c, g pc éé à, j P à g, pè pé px cc

Plus en détail

ANNONCES CLASSEES CHAMBRES, PENSIONS À LOUER

ANNONCES CLASSEES CHAMBRES, PENSIONS À LOUER 8 6 g» fy» é 86 f JJ8 f f é é 6 ^ $6 à é g f é è 6 6 6 è g 6 é è 8 \ 6 6 " é g g x ffg éq j 666 è» fg è xx 688 g g j é f g g J 6 J ffg X f g 6 f f g é q 6 6 q x é q «6 66 < è 68 6 ê g q ( g é è é g j 68

Plus en détail

s engage Chaque citoyen peut agir sur son environnement. Vous aussi, jardinez sans pesticide!

s engage Chaque citoyen peut agir sur son environnement. Vous aussi, jardinez sans pesticide! 1 V gg L q x h g. E b à x. L g q g. V g h g b «Obj g» DRAAF Rhô-A* FRAPNA* FREDON* Rhô-A CROPPP*. V gg h bj à x ( è ). L FRAPNA FREDON x g h hg b gg. Chq y g. V j! Éb b è hg b *DRAAF : D Rg A Ag Fê FRAPNA

Plus en détail

CHAPITRE 4 REPRÉSENTATION DE L INFORMATION. 4.1 Les bases de numération. 4.2 Le rang ou le poids

CHAPITRE 4 REPRÉSENTATION DE L INFORMATION. 4.1 Les bases de numération. 4.2 Le rang ou le poids CHAPITRE 4 REPRÉSENTATION DE L INFORMATION La plupart des systèmes, autant mécaniques qu'électroniques, ne peuvent prendre que deux états stables, que l on note 0 et 1; ainsi, les circuits électroniques

Plus en détail

Audit des systèmes d information Travail de recherche

Audit des systèmes d information Travail de recherche A yè f Tv hh Pj yè f ERP EL OILLAF b q q v b h yè. P : NABIL HAFSSI E : D. ELHASSAN MEGDER I g v hh, q è yè f. q f v g g q ff ê q v v g v yè f y ff f x h f ff f q ê yè f. E y q ff q q v ff b h yè f g.

Plus en détail

Modélisation éléments finis de poutres sandwich adaptatives en dynamique non-linéaire pour l atténuation de vibrations

Modélisation éléments finis de poutres sandwich adaptatives en dynamique non-linéaire pour l atténuation de vibrations Modélisation éléments finis de poutres sandwich adaptatives en dynamique non-linéaire pour l atténuation de vibrations Ana Cristina Galucio Jean-François Deü Roger Ohayon Laboratoire de Mécanique des Structures

Plus en détail

Manuel VEC-I Visualisation électronique des crédits avec image

Manuel VEC-I Visualisation électronique des crédits avec image Manuel VEC-I Visualisation électronique des crédits avec image 499.34.1 fr (pf.ch/dok.pf) 06.2013 PF Manuel VEC-I Version juin 2013 1/21 Service à la clientèle VEC-I Demandes d adhésion VEC-I/transfert

Plus en détail

Les machines électriques à pôles lisses 1. I n t r o d u c t i o n 10 1 L ' i n t e r a c t i o n e n t r e u n c o u r a n t é l e c t r i q u e e t u n c h a m p m a g n é t i q u e e s t à l ' o r i

Plus en détail

Julien Gabriels : romancier

Julien Gabriels : romancier J Gb : M g b 2005-2014 A fq 450 g : 2790 - q (bk) : 790 : f 2014 T R : g fq 360 g T : ROMAN / g-fq Lh b : «L h b gx. M ê gg à T Là y f h h.» D f ù h f b x B Shy j à «T». I à f b bûh hq q Czy Cy à Sfy Cy

Plus en détail

Une exposition : «L'alternance, mode d'emploi»

Une exposition : «L'alternance, mode d'emploi» : «L' '» ' 3 (45 ) L' ' : L' : ' ' ( ' ) L' ô ' : ' - ' 82 222 572 : @ 'FLV L V L L L V LV L : - L y - L : è L y L ' ô 9 V L 2 5 2 L : V L H F É L : G ÂG VÉ È É ç L y è ) Q ( L y y â â ( ) 5 ô 3 î - :

Plus en détail

Jan. 2012. The Networker Numéro 6 - Janvier 2012. Les bonnes résolutions 2012 pour votre image en ligne!

Jan. 2012. The Networker Numéro 6 - Janvier 2012. Les bonnes résolutions 2012 pour votre image en ligne! Nmé6 J. 2012 Th Nwk Nmé 6 - Jv 2012 Th Nwk by L b é 2012 p v mg g! 1 Th Nwk Nmé 6 - Jv 2012 Éd P Abé Gg Ê-v é Yh dèm? Pbbm p. E b -y m bvm q v dè é. J pé p q hb q v v y d à p d v PC p d v mph d v b. N

Plus en détail

Un père de la cryptographie Jean Trithème 1462 1516 par Daniel TANT

Un père de la cryptographie Jean Trithème 1462 1516 par Daniel TANT A Ré C Séé I U è J Tè 1462 1516 D TANT J H é 1 é 1462 à T M ù T, T Tè ç. I é à, O, œ 1482, é é 1483. E 1499 é è é éé. M è. I é 1506 é à S-J W ù é : è é, é. S, é «P, I T P, S, M C» î 1518. L 384, à. D «A

Plus en détail

3 Classification des distributions de la vitesse du vent

3 Classification des distributions de la vitesse du vent Cf hq v v Ry Cf*, Rh E** * GRER Uv A Gy, B.P. 59 UR SEN-9759 P-à-P, G f@v-g.f ** MAPMO, UMR CNRS 668 Uv O, B.P. 6759 4567 O x, h.@v-.f I è q v, q f, kg. L f, è v g, h. v, y v q yq q v v. C y v ô à g. L

Plus en détail

Sept. 2011. The Networker Numéro 4 - Septembre 2011

Sept. 2011. The Networker Numéro 4 - Septembre 2011 Nmé4 Sp 20 Th Nwk Nmé 4 - Spmb 20 Th Nwk by Th Nwk Nmé 4 - Spmb 20 Th Nwk Nmé 4 - Spmb 20 Éd P Gy C P bdg mm é P Gë M P éèm é, pm dq g m pmp b, démé ô pmd q I j jd h p pq, mm p pbé d m d m q é pm M mb

Plus en détail

N4DS V01X06 20110502 2

N4DS V01X06 20110502 2 Norme pour les Déclarations Dématérialisées De Données Sociales NORME 4 D S Cahier technique V01X06 UVersion(s) : Version Date Commentaires V01X06 02/05/2011 Toutes Dadsu et DN-AC URédaction : Caisse nationale

Plus en détail

lever lion lit livre loin long loup lui lundi lune lunettes g garçon gâteau gauche gentil glace grand grand-mère grand-père gris gros guitare

lever lion lit livre loin long loup lui lundi lune lunettes g garçon gâteau gauche gentil glace grand grand-mère grand-père gris gros guitare L CP( ) CE1! é k è è- z ' éé ê ' é x z é œ ôé éà è x é x z é é é éè - é ê é ê ê è ç â -è -è ô y ' () é yx ç î à é é è...... z œ! z é è -ê ( ) é è z - z éé z x œ x y ê éé à z è é x à y yx () z zé L CE2

Plus en détail

a vos pinceaux! bingo! dingo l i v e Ton T B co- rigolo astuces a gogo c lo tres tres beau idees cadeau au boulot!

a vos pinceaux! bingo! dingo l i v e Ton T B co- rigolo astuces a gogo c lo tres tres beau idees cadeau au boulot! v c! bg! g dg v B c- c b y c c gg d cd b! P g f y, fbq à cy d v d c! Rc vc b q y d d dd. E- éq c. E b d g dch d h g vd f q d c c* d bch, d c d ch c A f q, d f d ê d. C d ch v q d, d, cê L b c à g! Dd à

Plus en détail

NOR: EQUS0500620A. Version consolidée au 29 juin 2014

NOR: EQUS0500620A. Version consolidée au 29 juin 2014 L 29 j 2014 ARRETE Aê 21 b 2005 fx ff b b à NOR: EQUS0500620A V 29 j 2014 L, q,, V 2000/56/CE C 14 b 2000, f C C 91/439/CEE 29 j 1991, ; V ; V ê 27 b 1962 fx q h g B, g h, ê à ; V ê 8 f 1999 f x b, ; V

Plus en détail

1 BILAN SIMPLIFIÉ DGFiP N 2033-A 2011

1 BILAN SIMPLIFIÉ DGFiP N 2033-A 2011 AGREMENT DGFIP C5.004 Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des Impôts) BILAN SIMPLIFIÉ DGFiP N 2033-A 20 EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT ACTIF CIRCULANT ACTIF IMMOBILISÉ

Plus en détail

Notre modèle est la nature

Notre modèle est la nature S M N è QS 7/ Câ H A DS 3 Og P é SOMSO évé g, SOMSO-P. C QS 21/1 g è q q â éb, C véb x é v b g, vé b. Déb 3. H: 17,5, g, q h qé. SOMSO-P. bg : 14,1, éè: 51,2, : 0,8 kg b. S. P, P: 2,3 kg zg bq 1000 è é

Plus en détail

Initiation à l'informatique : APPLICATIONS 1 Traitements de texte WordPad

Initiation à l'informatique : APPLICATIONS 1 Traitements de texte WordPad L'Association Culture Loisirs Entente Sport Club Informatique Initiation à l'informatique : APPLICATIONS 1 Traitements de texte WordPad Le premier logiciel utile et aisément accessible à celle ou celui

Plus en détail

L Archéologue du futur. Artistes au collège AVEC FÉLIX LANTIERI. Le Conseil départemental soutient la culture en Val d Oise

L Archéologue du futur. Artistes au collège AVEC FÉLIX LANTIERI. Le Conseil départemental soutient la culture en Val d Oise L C V O LAhg f AVEC FÉLIX LANTIERI A èg V-Hg S 2015-2016 LAhg f AVEC FÉLIX LANTIERI A èg V-Hg S 2015-2016 C V O 2016 ISBN : 978-2-915541-93-9 - Dff g I à 200 x P C V O. D q AUTEUR DE BANDE DESSINÉE Fx

Plus en détail

Le Fil, c'est comme le chocolat dans tes chocapic du matin!

Le Fil, c'est comme le chocolat dans tes chocapic du matin! É E N 289 15 b 2009 L Fl, ' l hl h! L'h hâ, bl. T l l lg, l ll f f f. H b,, l h l blg q ' q ', 'q, lg l h l 'g q' l h. C' f l, l x g "j' f è b,, ô, h, h, l" (y l l) l lq,,, l (). C, j l g,, l'l h l l q

Plus en détail

Chapitre 29 : Polices

Chapitre 29 : Polices Polices 29-1 29 : Polices Polices La plupart des éléments que vous voyez dans Finale sont créés avec des caractères de police. En plus des éléments créés avec du texte, les symboles musicaux (comme les

Plus en détail

Journal d informations de la ville de Huningue n 22 - avril 2013

Journal d informations de la ville de Huningue n 22 - avril 2013 J f v g - v 03 v v Bg qv à g î b.. 7 ] [ v œ ] ff P b v v g h:!. 4 b b [ D g g k g â g []. - ê P b ] j g q g [ à î x g. v f à v g î S à ù. f f f f ç 5 6 à à v b v g. q vg è x b g ë x h g q b f ê f q à

Plus en détail

Devoir 9 - Le 1er décembre - 4 heures

Devoir 9 - Le 1er décembre - 4 heures Devoir 9 - Le 1er décembre - 4 heures Le barème est sur 70 points dont 2 points pour la présentation Les questions Q13, Q14, Q17, Q33 et Q34 peuvent être laissées de coté dans un premier temps. Calculatrice

Plus en détail

et si ois f u ne vr it a y '

et si ois f u ne vr it a y ' f? y ' L f x b ç 'y... M yz f! - f 2009 - P ygh! Ph-z g. C : []hbf[]g ' Df I y ù f f g. S. Aê. Aê. U â ' q? U â ' q f q. U â ' q f ç. U â ' q yq. U â ' q INES q. U â ' q h. U â ' q x. U â ' q 'ê q. U â

Plus en détail

ROMAINS Strasbourg - Kœnigshoffen

ROMAINS Strasbourg - Kœnigshoffen LA PORTE DES ROMAINS Sbg - Kœghff U éc éc b m. , é f c BBC z m éc b! L BBC E ffg (Bâm B Cmm) f bâm è fb b égéq cb à bjcf 2050 : é p 4 ém gz à ff. C b cô cfmé g pfmc cé : ép égéq é p 2 c cmm (chffg,, pc

Plus en détail

Mercredi 10 septembre 191^ 97. Rue R»chelie«, et 5 fc* Boulevard des IUIMS» L'ACTUALITÉ. Quel temps îera-t-il?

Mercredi 10 septembre 191^ 97. Rue R»chelie«, et 5 fc* Boulevard des IUIMS» L'ACTUALITÉ. Quel temps îera-t-il? é N 972 b 9 Ko 3237 ON ÉG QON é = NN OO k = o N 9 Q bo o o X O 5 9 o 2 8 b o N N 2 2 3 > o q qq û o êé o b q o ) oh bo oh Œzo o o o o o o h o o ho o o é oh / q o o é é o o o éq q ù bo o o h î o qé o é

Plus en détail

ÉNONCÉ DE L INTÉRÊT PATRIMONIAL Bâtiments portant les numéros 2075 et 2085, rue Bishop (arrondissement de Ville-Marie)

ÉNONCÉ DE L INTÉRÊT PATRIMONIAL Bâtiments portant les numéros 2075 et 2085, rue Bishop (arrondissement de Ville-Marie) P g ô b E 3 M V Bâ 2075 2085 Bh ( V-M Dg P b S x S L S fç A-Bh C (b Dg f A. g L. h. g L. B h b M g B j M V ( SYNTHÈSE DE L INTÉRÊT PATRIMONIAL L ê bâ 2075 2085 Bh b ygè b b à ê bâ Bh à b hx b à g «Q Bh-

Plus en détail

LA PRESSE, MONTREAL, S A M E D 1 1 7 MARS 1 9 9 0

LA PRESSE, MONTREAL, S A M E D 1 1 7 MARS 1 9 9 0 -9 7 9 9 b b b b bj x b y x b x b ê h è à j x b à b j b w x x b b à -à bè è y bè -- â j à è ( w) j j () ê j x j bè à ( ) ô h z è b j b à b è x 9 x y b à h è b y û x - x x î û b âh bî h b - hb y b x b j

Plus en détail

&% & % *. ' *" /0 &# ' 11 , # % -(% + 2 "%#" 3 ) 4 2 " -" 3 ! " # $ % & ' ( ) %# * + # # %! $ %, * %)#-!! $

&% & % *. ' * /0 &# ' 11 , # % -(% + 2 %# 3 ) 4 2  - 3 !  # $ % & ' ( ) %# * + # # %! $ %, * %)#-!! $ ! " # $ % & ' ( ) %# * + # # %! $ %, * %)#-!! $ &% & % *. ' *" /0 &# ' 11, # % -(% + 2 "%#" 3 ) 4 2 " -" 3 5 # " -" 3 # "%#" 3 ) 6 %% 7 " 8 % 9 "** : 6 %% 7 " # % % "#- 9 "** : 6 %% %" "* # " - - '"%,;

Plus en détail

Un million de construction durant Evaluation imposable portée à $2,719,450. à Shawinigan-Sud; homologation le 7 août

Un million de construction durant Evaluation imposable portée à $2,719,450. à Shawinigan-Sud; homologation le 7 août b NTRE RNL }, Z dw lblï l 2, è R L Y GTER, (DPTER H W,N,G N xxx N 27 G ^ ^ ^ îz L P GE ^ $ 5 B l g R N Tl 2 l ég H W N G N L L, E D 6 L L E T 95 Rédgé llb ll d El b é $2,79,5 hwgd hlg 7 û 6 l é x 95 P

Plus en détail

Jardiner sans pesticide, est-ce possible?

Jardiner sans pesticide, est-ce possible? J J, - 1 L :! Qq ff E 2006, 96% è 61%. L F, 1 4è!!! A 10 %, jq à 30%. L «P,» 1 FAUX Lq, q ff è q. E,. f 10 k (10 0003)! q D UR LA ANTÉ : UR L ENVIRONNEMENT : C,, yè, è A à f! I è. R (,, fè ). DE PETICIDE

Plus en détail

Théorie algébrique des nombres

Théorie algébrique des nombres Cours de aîtrise de athéatiques : Théorie algébrique des nobres Bas Edixhoven, Université de Rennes 1 janvier 2002 Ce texte est une version (légèreent) corrigée et agrandie (d une section sur le théorèe

Plus en détail

UNE HISTOIRE PARISIENNE. de la démocratie participative

UNE HISTOIRE PARISIENNE. de la démocratie participative UNE HISTOIE PISIENNE m ppv U xp mg p 13 p vppm mgm 13 m P Cm Dm, Bg Eh, J-L Fv, D Fm, Jq G, x Gph, Emm Lg, -Dp, J S, Dè Nv, Dmq P, Jq m, g,, Fç Sm, G Th Cp gphq L Vg P Imp p Phgph : Jq G f g p v mb D Bp,

Plus en détail

Akunah

Akunah I : FRANKY SNOW Bh G Ed, d b d F v L b F (FRA) x Jx Oyq d P 1900. D d gyq q d x Jx Oyq d Av 1920. D d v d h x Jx Oyq d Tky 1964. L dv d 1960 v d d q v gâ à d vb vê d. L Md (FRA), 3 d x Jx Oyq d Ahè 2004,

Plus en détail

Les langues officielles de l'union Européenne

Les langues officielles de l'union Européenne L g ff 'U E Ag I F E S L D L N Fç P Thèq Svq Am Hg Rm Svè Bg Pg Eg I G L v 'U, «I v», vg g ff : * m : I Vf g * g : Uy vy * bg : Единни в многообразието (E v mgbz) * : F mgfgh * g : U v * : Üh v * f : E

Plus en détail

DENTAL BUZZ. 29,90 /u. 17,90 /u. Usage unique à petits prix. 35,90 /u. 14,90 /u. 12,90 /u. 13,90 /u. 21,90 /u. 18,90 /u. 69,90 /u.

DENTAL BUZZ. 29,90 /u. 17,90 /u. Usage unique à petits prix. 35,90 /u. 14,90 /u. 12,90 /u. 13,90 /u. 21,90 /u. 18,90 /u. 69,90 /u. NTL UZZ 44 Maqe: Poclc Caactétqe: ote de achet ef 993 cm ef 994 9 cm ef 993 cm ef 993 9 3 cm ef 9933 4 cm ef 994 33 44 cm 9,9,9 4,9,9,9,9,9 89,9 4,9 8,9,9,9 Maqe: etdet Caactétqe: ote de achet ef 994 cm

Plus en détail

terry fox Un seul rêve. Un monde d espoir.

terry fox Un seul rêve. Un monde d espoir. Fd y fx êv. md d p. y Fx v d fm d y dmd d p d p H b d p mp d v d ég d y ég d y Fx jyfx.g 888 836986 Y H pécéd m mp, m c î d bkb m pp mgz cmp c j d mpé q v c d w Yk. à c mm q j décdé d v v déf q pé à m

Plus en détail

Mesures de sécurité. Éviter de longues expositions à la lumière directe ou de chauffer l appareil.

Mesures de sécurité. Éviter de longues expositions à la lumière directe ou de chauffer l appareil. CL800BT MANUEL Mesures de sécurité Éviter de longues expositions à la lumière directe ou de chauffer l appareil. Des erreurs peuvent se produire s il est exposé à des températures extrêmes. Ne pas laisser

Plus en détail

CHAPITRE III VECTEURS

CHAPITRE III VECTEURS CHAPITRE III VECTEURS EXERCICES 1) Recopiez le point A et le vecteur u sur le quadrillage de votre feuille : 4 e Chapitre III Vecteurs a) Construisez le point B tel que AB = u. b) Construisez le point

Plus en détail

Utilisation de votre Palm Treo 700wx

Utilisation de votre Palm Treo 700wx Utilisation de votre Palm Treo 700wx Propriété intellectuelle 2005-2006 Palm, Inc. Tous droits réservés. Palm, Treo, les logos Palm Treo et Palm Powered sont des marques commerciales ou déposées dont Palm,

Plus en détail

Université de Toulon Faculté de Sciences Economiques et de Gestion Année universitaire 2014-2015

Université de Toulon Faculté de Sciences Economiques et de Gestion Année universitaire 2014-2015 Université de Toulon Faculté de Sciences Economiques et de Gestion Année universitaire 2014-2015 Licence 3 de Sciences Economiques Janvier 2015 Dynamique macroéconomique (M. Catin) Tous documents autorisés

Plus en détail

CLUB D AVIRON SAINTAIS

CLUB D AVIRON SAINTAIS N fm f q d é dm m m dmd. CLUB D AVIRON SAINTAIS DOSSIER DE PARRAINAGE ET MÉCÉNAT é é P S d d d d Méd Rég d S d 1863. LE CLUB D AVIRON SAINTAIS 150 ANS D HISTOIRE 150 L d S d d fç. I f éé 1863 à d f d S.

Plus en détail

SYSTEME DE CAISSE ENREGISTREUSE DANS LE SECTEUR HORECA,

SYSTEME DE CAISSE ENREGISTREUSE DANS LE SECTEUR HORECA, CIRCULAIRE n E.T. 124.747 (AGFisc N 43/2013) dd. 23.10.2013 Administration générale de la FISCALITE Services centraux Service Procédure de taxation et Obligations Système de caisse enregistreuse SCE Horeca

Plus en détail

Bienvenue à. ville rayonnante de Bourgogne. Par la route

Bienvenue à. ville rayonnante de Bourgogne. Par la route Bv Offc Tm é Pc J Jè 891 V cc : E +33/()3 86 6 19 49 Fx : +33/()3 86 64 24 18.@w.f www.ffc--m-.cm é v y Bgg Fb 6 A c c è P D P : 12 A6 A 11 D66 (N6) D Ty : 6 A D Fb : 6 D66 (N6) D Oé : 14 A1 A19 P P 1

Plus en détail

Site patrimonial remarquable. Patrimoine habité Patrimoine protégé

Site patrimonial remarquable. Patrimoine habité Patrimoine protégé S q P h P L h hq T h M. D x q h T. L q, f h, è à à UNESCO, è f. Pè, S q q à P. Pè 4 000 y. Hx, z ê h à f, f : T! J-L M M T P T M P. P. H S q T V hz S q T. M? V,, è x q : f f, fç, f C q h f à T. Ex. Sz-

Plus en détail

ra re ri ro ru ré rè rè ra re ri ro ru ar er ir or ur ér êr èr ar er ir or ur

ra re ri ro ru ré rè rè ra re ri ro ru ar er ir or ur ér êr èr ar er ir or ur Des syllables avec r ra re ri ro ru ré rè rè ra re ri ro ru ar er ir or ur ér êr èr ar er ir or ur ra re ri ro ru ré rê rè ra re ri ro ru ar er ir or ur ér êr èr ar er ir or ur ru ar ro ir Des syllables

Plus en détail