BUDGET 2010 (OPBRENGSTEN) BEGROTING 2010 (RECETTES)

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "BUDGET 2010 (OPBRENGSTEN) BEGROTING 2010 (RECETTES)"

Transcription

1 BUDGET 2010 (OPBRENGSTEN) BEGROTING 2010 (RECETTES) Budget 2009 Budget 2010 COTISATION 2010 / BIJDRAGE 2010 (excl. CTIF - CFI) , , ,00 Titulaires / Titularissen 7750 * 350 (situation au / situatie per 15/11/09) ,00 Stagiair(e)s 1165 * 350 (situation au / situatie per 15/11/09) ,00 Occasioneel / Occasionnel 51 * 350 (situation au / situatie per 15/11/09) ,00 En traitement d'omission / In behandeling voor weglating 45 * 350 (situation au / situatie per 15/11/09) ,00 Risque omissions et impayées / Risico weglatingen + wanbetalers (7%) 625* ,00 Réinscriptions / Wederinschrijvingen 2010 = 25 (moy./gem.) * ,00 Nouveaux stagiaires semestre 1 / Nieuwe stagiairs semester 1 : 200 (est.) * ,00 Nouveaux stagiaires semestre 2 / Nieuwe stagiairs semester 2 : 150 (est.) * 150 ACHTERSTALLIGE BIJDRAGEN , ,00 COTISATIONS ANTERIEURES ,00 Cotisations / Bijdragen 1995 ===> 2009 FRAIS DE RAPPEL & FRAIS DE PROCEDURES , ,00 RAPPELKOSTEN & GERECHTSKOSTEN ,00 Frais de rappel / Rappelkosten ,00 Recup. kosten gerechtsdeurw. / Récup. frais de huissiers (DEP) ,00 Recup. kosten gerechtsdeurw. / Récup. frais de huissiers (bijdragen/cotisations) PRODUITS FINANCIERS / FINANCIELE OPBRENGSTEN ,00 0,00 PRODUITS EXCEPTIONNELS ,00 0,00 UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN PRODUITS DIVERS 7.500, ,00 DIVERSE OPBRENGSTEN 250,00 Certificaten / Certificats 0,00 Opbrengsten uit financiële rekeningen / Produits immob. financiers 3.500,00 Naamborden / Panonceaux 500,00 Diversen / Divers HUUR + LASTEN / LOYER + CHARGES , , ,00 Huurlasten / Charges locatives ,00 Précompte immobilier / Onroerende voorheffing ,00 Huurgelden / Loyers SUBVENTION / SUBSIDIE 5.000,00 0,00 UITZONDERLIJKE INKOMSTEN (winst vorige boekjaren) 0, ,00 REVENUS EXCEPTIONNELS (bénéfices des exercices précédents) ,00 Terugname sociaal passief / Reprise passif social TOTAL / TOTAAL , ,00 TOTAL DEPENSES / TOTAAL UITGAVEN , ,50 SALDO / SOLDE 2.687,50 Pagina 1 van 6

2 BUDGET 2010 (UITGAVEN) BEGROTING 2010 (DEPENSES) 1. Charges générales / Algemene lasten PUBLICATIONS & INTERNET , ,00 PUBLICATIES & INTERNET , ,00 IPI-news + mail (enveloppes incl.) / BIV-news + mail (omslagen incl.) FABRICATION PANONCEAUX , , , ,00 Frais de port (IPI-news) / Portkosten (BIV-news) , ,00 Site Internet (Entretien / Onderhoud & Hosting) 5.200,00 zie comm Public relations/imago (org. Seminarie / org. Séminaire) FABRICATIE NAAMBORDEN , ,00 Gravure 4.500, ,00 Portkosten/Frais de port FORMATION MEMBRES , ,00 OPLEIDING LEDEN , ,00 Online cursus / Cours online 0, ,00 Kluwer/Legimmo ( = Online cursus/cours online) , ,00 Formation in situ/opleidingen in situ MEMBERSHIPS , , ,00 Unizo 8.000,00 UCM ,00 CEPI 6.000,00 Reiskosten internationale congressen / Frais de voyage congrès internationaux COMMUNICATIE & INFORMATIE 0, ,00 COMMUNICATION & INFORMATION 7.500,00 Contract Legein 2.500,00 Diversen-Divers HOTLINE JURIDIQUE / JURIDISCHE HOTLINE , , ,00 ACCES AU CADASTRE / TOEGANG KADASTER 5.000,00 0,00 Zie Investeringen Voir investissements IMMEUBLE RUE DU LUXEMBOURG 16B , ,00 GEBOUW LUXEMBURGSTRAAT 16B ,00 0,00 Terugname kapitaal lening / Reprise capital prêt , ,00 Provisie herstellingen gebouw + diversen / Provision réparations bâtiment + divers 8.400, ,00 Entretien chauffage + airco / Onderhoud chauffage + airco 2.678, ,00 Onderhoud liften / Entretien ascenseurs (facture annuelle / jaarlijkse facturatie) 7.260, ,00 Sécurité / Veiligheid (facture annuelle - jaarlijkse facturatie) 4.500, ,00 Enlèvement déchets / Ophaling huisvuil 3.000, ,00 Onderhoud (mat + prod.) / Entretien (mat. + prod.) , ,00 Gas / Gaz , ,00 Electriciteit / Electricité 1.000, ,00 Sécurité / Veiligheid (facture annuelle / jaarlijkse facturatie) 700,00 700,00 Eau / Water Pagina 2 van 6

3 FRAIS DE REPRESENTATION / REPRESENTATIEKOSTEN 5.750, , , ,00 Bureau 750,00 750,00 Andere diensten / Autres services DIVERS PERSONNEL 4.000, ,00 DIVERSEN PERSONEEL 5.000,00 Divers / Diversen FOURNITURES DE BUREAU, DIVERS , ,00 BUREELMATERIAAL, DIVERSEN 6.500, ,00 Drukwerk en enveloppen / Imprimés et enveloppes , ,00 Kantoorbenodigdheden + diversen / Fournitures de bureau + divers , ,00 Fotokopieën / Photocopies 6.200, ,00 Location matériel de traduction / Huur vertaalapparatuur 1.854, ,00 Enlèvement du courrier postal / Ophaling poststukken 2.500, ,00 Machines de bureau (hors ordinateurs & impr.) / Bureelmachines (uitgez. comp. & printers) ENTRETIEN & REPARATION MATERIEL DE BUREAU 2.500, ,00 ONDERHOUD & HERSTELLING BUREELMATERIAAL 2.500,00 Onderhoud materiaal & machines / Entretien matériel & machines TIMBRES / POSTZEGELS (sans publ./zonder publicaties) , , ,00 Timbres / Postzegels TELEPHONE ET LOCATION CENTRALE , ,00 TELEFOON & HUUR CENTRALE , ,00 Telefoon + internet / Téléphone + internet INTERNET 9.500, ,00 Huur installatie / Location installation ASSURANCES 7.550, ,00 VERZEKERINGEN 4.750, ,00 Brandverzekering gebouw / Assurance incendie bâtiment (facture annuelle - jaarlijkse facturatie) 1.500,00 850,00 Electrische risico's / Risques électroniques (facture annuelle / jaarlijkse facturatie) 1.300, ,00 B.A. / R.C. (facture annuelle / jaarlijkse facturatie) PRESTATIONS DE TIERS / PRESTATIES DOOR DERDEN , ,00 VERTALINGEN / TRADUCTIONS 4.200, ,00 Tolk NR / Interprète CN Vertalingen BUREAU + NR / Traductions BUREAU + CN Vertalingen DEP Traductions Vertalingen UK / Traductions CE + questions examen / examenvragen , ,00 Vertalingen KvB / Traductions CdA Vertalingen "Stage" Traductions Vertalingen Wg. "Mede-eigendom" / Traductions Gdt "Copropriété" Vertalingen "BIV-IPI news" Traductions Pagina 3 van 6

4 KOSTEN OPSPORING / FRAIS DEPISTAGE , , , ,00 Enquêtes DEP: Kosten / Frais 6.000, ,00 Diesel 6.000, ,00 Provisie Rechtsplegingsvergoedingen / Provision indemnités de procédures , ,00 Leasing ,00 Survey vennootschappen / sociétés , ,00 Advocaten en gerechtsdeurwaarders / Avocats et huissiers de justice PROCEDURES ADVOKATEN & GERECHTSDEURW , ,00 PROCEDURES AVOCATS & HUISSIERS DE JUSTICE , ,00 Divers (Bureau,Kvb/Cda,déontol./deontol.) , ,00 Invordering bijdragen / Récupération cotisations COMPTABILITE / BOEKHOUDING 3.315, , , ,00 Accountant / Expert-comptable 1.815, ,00 Bedrijfsrevisor / Réviseur d'entreprise (facture annuelle / jaarlijkse facturatie) INFORMATIQUE INTERNE , ,00 INTERNE INFORMATICA 7.500, ,00 Matériels divers / Diverse materialen , ,00 Entretien / Onderhoud (extern) 4.000, ,00 Software ( licences, programmes / licenties, programma's) 8.000, ,00 Contr. d'entretien (class. général électr. + compta) / Onderhoudscontr. (alg. electr. klassem. + boekh.) , ,00 Contr. d'entretien (fiche IPI - Dolmen) / Onderhoudscontr. (BIV-fiche - Dolmen) 0, ,00 Contr. d'entretien (E-learning, site, examens) / Onderhoudscontr. (E-learning, site, examens) FORMATION PERSONNEL / VORMING PERSONEEL 6.000, , ,00 Opleiding personeel / Formation personnel BOISSONS & SANDWICHES REUNIONS , ,00 DRANK & SANDWICHES VERGADERINGEN BIBLIOTHEQUE, DOCUMENTATION , ,00 BIBLIOTHEEK, DOCUMENTATIE ,00 Documentatie / Documentation Pagina 4 van 6

5 2. Jetons de présence / Zitpenningen JETONS DE PRESENCE "CONSEIL NATIONAL" , ,00 ZITPENNINGEN "NATIONALE RAAD" JETONS DE PRESENCE "COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT" 5.350, ,00 ZITPENNINGEN "REGERINGSCOMMISSARIS" JETONS DE PRESENCE "BUREAU" , ,00 ZITPENNINGEN "BUREAU" JETONS DE PRESENCE COMM. AUX COMPTES 1.500, ,00 ZITPENNINGEN "REKENCOMMISSARISSEN" Nationale Raad / Conseil national Regeringscomm. / Comm. du gouvernement Bureau Rekencomm. / Commissaires aux comptes JETONS DE PRESENCE "COMMISSION DEPISTAGE" 750,00 0,00 ZITPENNINGEN "COMMISSIE DEPISTAGE" DEP JETONS DE PRESENCE "CHAMBRES EXECUTIVES" , ,00 ZITPENNINGEN "UITVOERENDE KAMERS" ,00 Zittingen Admin + Tucht / Séances Admin. + Discipl ,00 Zittingen mondeling examen / Séances examens oraux ,00 Verslaggevers + voorbereiding dossiers voor voorzitters en jurr. ass. / Rapporteurs + préparation dossiers pour présidents et ass.jur. JETONS DE PRESENCE "CHAMBRES D'APPEL" , ,00 ZITPENNINGEN "KAMERS VAN BEROEP" JETONS DE PRESENCE "GROUPES DE TRAVAIL" , ,00 ZITPENNINGEN "WERKGROEPEN" JETONS DE PRESENCE "LOBBYISTES" 0, ,00 ZITPENNINGEN "LOBBYISTEN" 4 pers à 250/md-m 3. Frais de déplacements / Verplaatsingsonkosten FRAIS DE DEPLACEMENT , ,00 VERPLAATSINGSONKOSTEN Pagina 5 van 6

6 4. Frais de personnel / Personeelskosten REMUNERATIONS / LONEN , , ,00 Huidige situatie / Situation actuelle ,00 Nieuw personeel (2 juristen + 2 ambassadeurs + directeur) / Personnel à engager (2 juristes + 2 ambassadeurs + directeur) SECRETARIAT SOCIAL / SOCIAAL SECRETARIAAT 5.500, , ,00 Administratiekosten soc.secr. / Frais administrat. secr. soc. 5. Frais bancaires / Bankkosten FRAIS BANCAIRES & INTERETS PH ,00 850,00 BANKINTRESTEN + INTRESTEN HYPOTHEEKLENING 0,00 Terugbetaling intresten lening / Rembousement intérêts prêt 850,00 Bankkosten / Frais bancaires 6. Impôts / Belastingen IMPOTS ET PRECOMPTE MOBILIER + IMMOBILIER , ,50 BELASTINGEN EN ROERENDE- + ONROERENDE VOORHEFFING , ,00 Onroerende voorheffing / Précompte immob. Lux. 16B , ,00 Diverse belastingen / Impôts divers 3.000, ,50 Roerende voorheffing / Précompte mobilier 7. Comptes 63 / Rekeningen 63 AFSCHRIJVINGEN NIEUWE INVESTERINGEN ,00 0,00 AMORTISSEMENTS SUR NOUVEAUX INVESTISSEMENTS ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL , ,50 BUITENGEWONE BEGROTING / BUDGET EXTRAORDINAIRE AFSCHRIJVINGEN NIEUWE INVESTERINGEN 0, ,00 AMORTISSEMENTS SUR NOUVEAUX INVESTISSEMENTS 8.349,00 Aanpassing databank Dolmen / Adapatation banque de données Dolmen ,00 Ramen kelder & zonnewering 1ste verd. / Fenêtres cave & protection solaire 1er ét ,00 Renovatiewerken 1ste + 2de verd, / Travaux de rénovation 1er + 2ème ét ,00 Aanpassing programma e-learning / Adaptation programme e-learning 4.000,00 Archiveren kelder / Archivage cave 3.500,00 Informatica (Firewall) / Informatique (Firewall) ,00 Ontwikkeling databank Kadaster / Développement banque de données Cadastre Pagina 6 van 6

BUDGET VOTE AU CA DU 20 NOVEMBRE 2014 BUDGET VOTE AU CA DU 20 NOVEMBRE 2014 REEL AU 31/12/14 REEL AU 31/12/14

BUDGET VOTE AU CA DU 20 NOVEMBRE 2014 BUDGET VOTE AU CA DU 20 NOVEMBRE 2014 REEL AU 31/12/14 REEL AU 31/12/14 v.08.05.2015 MANEGE.MONS AGISSANT POUR COMPTE DE LA FONDATION MONS 2015 FONDATION PROPRE ARTISTIQUE COMMUNICATION FONCTIONNEMENT TOTAL MANDAT TOTAL MANDAT + FONDATION PROPRE Charges 2014 Situation au 31/12/2014

Plus en détail

ANNEXE 1 PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL (simplifié)

ANNEXE 1 PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL (simplifié) ANNEXE 1 PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL (simplifié) CLASSE 1: COMPTES DE CAPITAUX 10 Capitaux propres 101 Capital souscrit 106 Réserves 1061 Réserve légale 1063 Réserves statutaires 1069 Autres réserves 11 Résultat

Plus en détail

FONDATION DES BRÛLÉS Frans Landrainstraat, 43 1970 Wezembeek-Oppem

FONDATION DES BRÛLÉS Frans Landrainstraat, 43 1970 Wezembeek-Oppem FONDATION DES BRÛLÉS Frans Landrainstraat, 43 1970 Wezembeek-Oppem BILAN AU 31 DECEMBRE 2014 ACTIF III. VII. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 230000 Installations, machines et outillage 2.776,11 230009 Amortissement

Plus en détail

34.530,37 0,00 21,383,91

34.530,37 0,00 21,383,91 1 Résultat d exploitation (+) Résultat 2013 Résultat provisoire 2014 34.530,37 0,00 21,383,91 TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 371.922,90 387.095,00 380.469,74 TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 337.392,53 387.095,00

Plus en détail

Compte d exploitation

Compte d exploitation Compte d exploitation Classe 6 : Comptes de charges 60 Achats 606120 Energie ; électricité. 606130 Chauffage. 606220 Produits d entretien 606281 Petit Equipement 606400 Fournitures de bureau 61 Services

Plus en détail

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2014

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2014 Radio Chrétienne Francophone R.C.F. Bruxelles Association sans but lucratif Rue de la Linière n 14 1060 Bruxelles n d'entreprise : 0443.386.901 COMPTES ANNUELS AU 31/12/2014 ACTIF AU 31 DECEMBRE 2014 ACTIFS

Plus en détail

MEMO CONVERSION IFRS PINGUIN GROUP PREMIÈRE APPLICATION DES INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

MEMO CONVERSION IFRS PINGUIN GROUP PREMIÈRE APPLICATION DES INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS MEMO CONVERSION IFRS PINGUIN GROUP PREMIÈRE APPLICATION DES INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS PREMIÈRE APPLICATION DES INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS a) Introduction Depuis le 1

Plus en détail

Fiche 25 : Le PLA détail de la répartition analytique des comptes

Fiche 25 : Le PLA détail de la répartition analytique des comptes Fiche 25 : Le PLA détail de la répartition analytique des comptes 1. PILOTAGE 1-1 La fonction direction (2 ETP maxi) Séminaires et conférences (6185) Frais de recrutement du personnel (6284) Charges de

Plus en détail

PARLEMENT WALLON SESSION 2015-2016 16 NOVEMBRE 2015 PROJET DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT DE WALLONIE POUR L ANNÉE 2016

PARLEMENT WALLON SESSION 2015-2016 16 NOVEMBRE 2015 PROJET DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT DE WALLONIE POUR L ANNÉE 2016 338 (2015-2016) N 1 338 (2015-2016) N 1 PARLEMENT WALLON SESSION 2015-2016 16 NOVEMBRE 2015 PROJET DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT DE WALLONIE POUR L ANNÉE 2016 3 e session de la 10 e législature

Plus en détail

BILANS QUALITATIF DOCUMENT À RETOURNER : NOM DE L ASSOCIATION SOMMAIRE. Rubrique 1 : BILAN QUALITATIF P.2 P.5. Rubrique 2 : BILAN FINANCIER P.

BILANS QUALITATIF DOCUMENT À RETOURNER : NOM DE L ASSOCIATION SOMMAIRE. Rubrique 1 : BILAN QUALITATIF P.2 P.5. Rubrique 2 : BILAN FINANCIER P. BILANS QUALITATIF E T F I N A N C I E R DOCUMENT À RETOURNER : - dans les 3 mois qui suivent la fin de la manifestation (projet, investissement) ou - après votre Assemblée Générale (fonctionnement) à la

Plus en détail

Commune de COLLOBRIERES Demande de subvention communale Année 2015

Commune de COLLOBRIERES Demande de subvention communale Année 2015 I / Commune de COLLOBRIERES Demande de subvention communale Année 2015 Nom de l association: Activité :... Adresse du siège social :...... Adresse où doit être envoyé le courrier :... Tel Mail. II / Date

Plus en détail

LE PLAN COMPTABLE LUXEMBOURGEOIS : VERSION ABREGEE

LE PLAN COMPTABLE LUXEMBOURGEOIS : VERSION ABREGEE LE PLAN COMPTABLE LUXEMBOURGEOIS : VERSION ABREGEE 1 LE PLAN COMPTABLE LUXEMBOURGEOIS : VERSION ABREGEE CLASSE 1 : COMPTES DE CAPITAUX 10. Capitaux propres 106. Réserves 107. Capital 108. Compte de l'exploitant

Plus en détail

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2015

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2015 Communauté de Communes de la Région d Audruicq DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2015 Une subvention n est jamais attribuée spontanément : il appartient donc à l association d en faire la demande sur présentation

Plus en détail

ASSEMBLEE GENERALE DU 9 AVRIL 2015 -------------------------- RAPPORT FINANCIER CONCERNANT LES COMPTES DE 2014

ASSEMBLEE GENERALE DU 9 AVRIL 2015 -------------------------- RAPPORT FINANCIER CONCERNANT LES COMPTES DE 2014 ASSEMBLEE GENERALE DU 9 AVRIL 2015 -------------------------- RAPPORT FINANCIER CONCERNANT LES COMPTES DE 2014 Les comptes de l année 2014 sont présentés sous la même forme que ceux des années précédentes

Plus en détail

Assemblée Générale. 23 avril 2010. Annexes aux documents financiers. Instituut van de Bedr ijfsrevisoren Institut des Révi seurs d'entreprises

Assemblée Générale. 23 avril 2010. Annexes aux documents financiers. Instituut van de Bedr ijfsrevisoren Institut des Révi seurs d'entreprises Instituut van de Bedr ijfsrevisoren Institut des Révi seurs d'entreprises Ko ninklijk Instituut - Institut royal -. Assemblée Générale 23 avril 2010 Annexes aux documents financiers Table des matières

Plus en détail

Compte de résultat analytique

Compte de résultat analytique ACCOMPAGNEMEN -2 721,25 I A. Chiffre d'affaires 15,00 705003 ENTREES INTENDANCES FORMATIONS 15,00 II B. Services et biens divers -2.736,25 612205 MATERIEL AUDIOVISUELS-PHOTOS-ETC.. -945,00 613104 ASSURANCES

Plus en détail

2ème Comptabilité Exercice récapitulatif Mars 2009

2ème Comptabilité Exercice récapitulatif Mars 2009 2ème Comptabilité Exercice récapitulatif Mars 2009 FISCALITE DES ENTREPRISES - UF 661 - IMPOT DES SOCIETES 1. Il s agit d une SPRL comptant deux associés gérants dont l un n est pas rémunéré. 2. La société

Plus en détail

COMPTABILITE GENERALE ETAPE 3 : LES COMPTES DE CHARGES ET DE PRODUITS

COMPTABILITE GENERALE ETAPE 3 : LES COMPTES DE CHARGES ET DE PRODUITS RÈGLES COMPTABLES COMPTABILITE GENERALE ETAPE 3 : LES COMPTES DE CHARGES ET DE PRODUITS 1. Une fois ses investissements réalisés et le cadre de son activité créé, l entreprise débute son exploitation.

Plus en détail

Dossier de demande de subvention. Association :

Dossier de demande de subvention. Association : MAIRIE DE FERRIERES EN GATINAIS Cour de l Abbaye 45210 FERRIERES EN GATINAIS Tél. : 02.38.96.52.90 Fax : 02.38.96.62.76 ANNEE 2015 karine.bouquet@ferrieresengatinais.fr Contact : Karine BOUQUET Dossier

Plus en détail

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2016. Nom de l association. Adresse : 44800 SAINT HERBLAIN

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2016. Nom de l association. Adresse : 44800 SAINT HERBLAIN MAIRIE DE SAINT-HERBLAIN Service de la vie associative et de l animation Tél. 02 28 25 22 64 - vie.associative@saint-herblain.fr DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2016 Nom de l association

Plus en détail

- ASSOCIATIONS - L ANNEE 2016

- ASSOCIATIONS - L ANNEE 2016 Septembre 2015 Ville d EMBRUN - ASSOCIATIONS - DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION POUR L ANNEE 2016 A REMETTRE EN MAIRIE AVANT LE 15 NOVEMBRE 2015 Composition du dossier : 1. Préambule page 2 2. Présentation

Plus en détail

AXA Running Team Comptabilité 2012 21 Janvier 2013

AXA Running Team Comptabilité 2012 21 Janvier 2013 AXA Running Team Comptabilité 2012 21 Janvier 2013 1 Intervenant Fonction Comptabilité 2012 Foulées 2 Foulées (estivales) FDO E Foulées - dons 0,00 FIN E Foulées - préinscriptions 2.901,00 FRE E Foulées

Plus en détail

DEMANDE DE SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2016

DEMANDE DE SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2016 Politique : Sous politique : Programme : Code aide : N de dossier : CADRE RESERVE A L ADMINISTRATION DEMANDE DE SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2016 NOM DE L ASSOCIATION : DOMAINE D ACTIVITE : (se reporter à

Plus en détail

C V 1 Extrait du Plan Comptable Général

C V 1 Extrait du Plan Comptable Général C.V Extrait du Plan Comptable Général C V 1 Extrait du Plan Comptable Général Sont reproduits les seuls comptes détaillés dans ce cours ou ceux qui nous semblent compréhensibles. Les comptes spécifiques

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX BANQUES N 1991/25

CIRCULAIRE AUX BANQUES N 1991/25 Tunis, le 17 décembre 1991 CIRCULAIRE AUX BANQUES N 1991/25 OBJET : Communication d un arrêté trimestriel du compte de pertes et profits. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Vu la loi n 58/90

Plus en détail

Bilan interne ASBL 14.413,39 241900 AMORTISSEMENT MAT INFORM ET VIDEO (13.737,14)

Bilan interne ASBL 14.413,39 241900 AMORTISSEMENT MAT INFORM ET VIDEO (13.737,14) -1050 IXELLES Page : 1 ACTIFS IMMOBILISES 20/28 6.557,51 5.801,86 III. Immobilisations corporelles (ann. III) 22/27 6.372,51 5.616,86 C. Mobilier et matériel roulant 24 6.372,51 5.616,86 1. Appartenant

Plus en détail

Quelle est la structure d un compte de résultat?

Quelle est la structure d un compte de résultat? LE COMPTE DE RESULTAT Qu est- ce qu un compte de résultat? Quelle est sa structure? Que retrouve- t- on dans les comptes? Et quelles sont les obligations légales?! PCMN! BUDGET FINANCES I. Qu est- ce qu

Plus en détail

Etat prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence exécutive Education audiovisuel et culture pour 2012

Etat prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence exécutive Education audiovisuel et culture pour 2012 Etat prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence exécutive Education audiovisuel et culture pour Intitulé Budget 2011 Budget + FED RECETTES 1 SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE 1 0 SUBVENTION DE

Plus en détail

où sur la 2035? principales recettes et dépenses par ordre alphabétique ligne sur la

où sur la 2035? principales recettes et dépenses par ordre alphabétique ligne sur la où sur la 2035? N de la principales recettes et dépenses par ordre alphabétique ligne sur la Intitulé de la ligne 2035 A Abondement pour l'épargne salariale (PEE, etc) 43 Divers à déduire (case CT) Abonnements,

Plus en détail

60. ACHATS. 6010 Achats matières premières - Achats alimentation, pains. - Achats boissons

60. ACHATS. 6010 Achats matières premières - Achats alimentation, pains. - Achats boissons P L A N C O M P T A B L E N O R M E D D J S 60. ACHATS 6010 Achats matières premières - Achats alimentation, pains. - Achats boissons Le club prépare les repas, apéritifs, soirées. Si liés à un évènement,

Plus en détail

GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique)

GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique) GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique) 13 Rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 COMPTES ANNUELS AU 31/12/2005 1 / 10 GFIE RESULTATS FINANCIERS Messieurs, J ai l honneur de vous rendre

Plus en détail

Dossier demande de subvention Année 2016

Dossier demande de subvention Année 2016 Dossier demande de subvention Année 2016 Nom de l Association :... Il s agit : d une première demande d un renouvellement Vous sollicitez une subvention d un montant de. Type de subvention : soutien au

Plus en détail

Assemblée générale 2015 Algemene vergadering 2015. Brussel, 24 maart 2015 Bruxelles, 24 mars 2015

Assemblée générale 2015 Algemene vergadering 2015. Brussel, 24 maart 2015 Bruxelles, 24 mars 2015 Assemblée générale 2015 Algemene vergadering 2015 Brussel, 24 maart 2015 Bruxelles, 24 mars 2015 Présentation individuelle des administrateurs Individuele voorstelling van de bestuurders Comptes 2014 -

Plus en détail

Commune de Donneloye Budget 2015 1

Commune de Donneloye Budget 2015 1 Commune de Donneloye Budget 2015 1 1 ADMINISTRATION GENERALE 264'500.00 35'500.00 238'500.00 25'000.00 250'238.75 31'134.60 101 Conseil Général 6'000.00 0.00 8'000.00 0.00 4'771.95 0.00 300 > Retributions

Plus en détail

CARCASSONNE AGGLO DEMANDE DE SUBVENTION

CARCASSONNE AGGLO DEMANDE DE SUBVENTION CARCASSONNE AGGLO DEMANDE DE SUBVENTION 1 - LE DEMANDEUR Nom du demandeur :...... Sigle :... Objet :... N SIRET... Date de publication de la création au Journal Officiel :.... Activités principales :...

Plus en détail

DOSSIER DE SUBVENTION POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES MUNICIPALES POUR L EXERCICE 2015-2016

DOSSIER DE SUBVENTION POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES MUNICIPALES POUR L EXERCICE 2015-2016 DOSSIER DE SUBVENTION POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES MUNICIPALES POUR L EXERCICE 2015-2016 IDENTIFICATION DE L ASSOCIATION : NOM DE L ASSOCIATION :... ADRESSE DU SIEGE SOCIAL :... CODE POSTAL : COMMUNE

Plus en détail

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION D AIDE AU PROJET ANNEE 2012

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION D AIDE AU PROJET ANNEE 2012 DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION D AIDE AU PROJET ANNEE 2012 Monsieur, Madame, Vous avez sollicité une subvention auprès de la Caisse d Allocations Familiales de Corse du Sud ; les renseignements que nous

Plus en détail

TABLEAU RECAPITULATIF DES CREDITS AUTORISES ANNEXE AU REGLEMENT N 08/ 2004/CM / UEMOA PARTIE 1 : RECETTES

TABLEAU RECAPITULATIF DES CREDITS AUTORISES ANNEXE AU REGLEMENT N 08/ 2004/CM / UEMOA PARTIE 1 : RECETTES TABLEAU RECAPITULATIF DES CREDITS AUTORISES ANNEXE AU REGLEMENT N 08/ 2004/CM / UEMOA PARTIE 1 : RECETTES CADRE BUDGETAIRE MONTANT F CFA TITRE I : RECETTES ORDINAIRES 43 487 352 816 CHAP I : RECETTES STATUTAIRES

Plus en détail

Ecole des Neurosciences de Paris Ile-de-France

Ecole des Neurosciences de Paris Ile-de-France Ecole des Neurosciences de Paris Ile-de-France du 01/01/2011 au 31/12/2011 ACTIF BRUT EXERCICE N IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET N-1 Frais d'etablissement Frais de recherche et développement

Plus en détail

Bilan interne. APEEE Uccle 1. Page : 1 BE-1180 UCCLE BE0419.537.173 12/11/2015-15:41. Ex.14-15 Rep 2014 --> Clô 2015. Ex. 2013 Rep 2013 --> Clô 2014

Bilan interne. APEEE Uccle 1. Page : 1 BE-1180 UCCLE BE0419.537.173 12/11/2015-15:41. Ex.14-15 Rep 2014 --> Clô 2015. Ex. 2013 Rep 2013 --> Clô 2014 Page : 1 ACTIFS IMMOBILISES 20/28 554,16 1.184,18 III. Immobilisations corporelles (ann. I; B) 22/27 554,16 1.184,18 B. Installations; machines et outillage 23 806,66 230100 SITE WEB 2.420,00 2.420,00

Plus en détail

PLAN COMPTABLE NORMALISE

PLAN COMPTABLE NORMALISE PLAN COMPTABLE NORMALISE Classe 1 : COMPTES DE CAPITAUX, DE PROVISIONS ET DE DETTES FINANCIERES 10 Capital ou dotation des succursales et comptes de l exploitant 101 Capital souscrit (Sociétés de capitaux

Plus en détail

CRÉER SON ENTREPRISE AVEC L UMM

CRÉER SON ENTREPRISE AVEC L UMM CRÉER SON ENTREPRISE AVEC L UMM PLAN DE FINANCEMENT ET D AFFECTATION Le schéma de réponse ci-après vous permettra de préciser dans la première partie, la nature et le montant de vos investissements. Dans

Plus en détail

DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE LA VILLE DE NEUILLY-SUR-SEINE

DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE LA VILLE DE NEUILLY-SUR-SEINE DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE LA VILLE DE NEUILLY-SUR-SEINE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L ASSOCIATION Nom de l association (nom statutaire en toutes lettres) :......................................................................................................................................................................................................................

Plus en détail

GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique)

GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique) GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique) 13 Rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 COMPTES ANNUELS AU 31/12/2004 1 / 10 GFIE RESULTATS FINANCIERS Messieurs, J ai l honneur de vous rendre

Plus en détail

IDENTIFICATION ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'ORGANISME

IDENTIFICATION ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'ORGANISME DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION Date d'arrivée :... 1 FICHE A REMPLIR OBLIGATOIREMENT IDENTIFICATION ET BUDGET PREVISIONNEL DE L'ORGANISME I. IDENTIFICATION Nom statutaire (nom sous lequel l organisme

Plus en détail

Dossier de demande de subvention 2012

Dossier de demande de subvention 2012 Mode d emploi Le dossier de demande de subvention est constitué de 3 parties : les informations générales, les informations thématiques et les informations financières. Ces documents sont téléchargeables

Plus en détail

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION. Fonds Régional d Appui à la Sensibilisation Européenne et à la Coopération européenne. Volet coopération européenne

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION. Fonds Régional d Appui à la Sensibilisation Européenne et à la Coopération européenne. Volet coopération européenne DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION Fonds Régional d Appui à la Sensibilisation Européenne et à la Coopération européenne Volet coopération européenne Dénomination de la structure : Titre du projet : Date

Plus en détail

Stage de Préparation à l Installation 11. Comptabilité et Gestion de l entreprise

Stage de Préparation à l Installation 11. Comptabilité et Gestion de l entreprise Stage de Préparation à l Installation 11. Comptabilité et Gestion de l entreprise 11.1. Notions de comptabilité 11.2. Analyse financière (bilan et comptes de résultat) 11.3. Plan de financement 11.4. Budget

Plus en détail

Tarif général (gérance, PPE, mise en valeur)

Tarif général (gérance, PPE, mise en valeur) Tarif général (gérance, PPE, mise en valeur) Chapitre premier : Dispositions générales Article premier : Principe Les rémunérations prévues par le présent tarif constituent des rémunérations recommandées.

Plus en détail

Votre association a-t-elle déjà adressé une demande de subvention à la Mairie de Figeac?

Votre association a-t-elle déjà adressé une demande de subvention à la Mairie de Figeac? Nom de l association : Adresse : Votre association a-t-elle déjà adressé une demande de subvention à la Mairie de Figeac? Oui Non Votre association a-t-elle déjà reçu une subvention de la Mairie de Figeac?

Plus en détail

INDICATIONS GÉNÉRALES

INDICATIONS GÉNÉRALES Directives du compte de résultat des cours interentreprises (CIE) (par profession et par organisateur) INDICATIONS GÉNÉRALES Les présentes directives définissent les normes pour remplir le compte de résultat

Plus en détail

EXERCICE 2016 NOM DE L ASSOCIATION :... ...

EXERCICE 2016 NOM DE L ASSOCIATION :... ... VILLE D ANGLET EXERCICE 2016 NOM DE L ASSOCIATION :...... DOSSIER A RETOURNER AVANT LE : 15 OCTOBRE 2015 TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE A : MONSIEUR LE MAIRE D ANGLET - BP 303 64603 ANGLET CEDEX

Plus en détail

Présentation. Le budget primitif du camping, s'équilibre en recettes et en dépenses à un montant global de : 259 134,00

Présentation. Le budget primitif du camping, s'équilibre en recettes et en dépenses à un montant global de : 259 134,00 Présentation Le budget du camping de l'ile du Pont a été établi en hors taxes, sous la forme de la comptabilité M4 et sera voté par nature. A la date du 01/04/2007 mise en délégation de service public

Plus en détail

Dossier de demande de subvention

Dossier de demande de subvention Dossier de demande de subvention 1/10 Ce dossier est préparé pour vous aider dans votre demande de subvention à la Ville de Paris. Une subvention n est jamais attribuée spontanément ; il vous appartient

Plus en détail

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ANNÉE 2015 ASSOCIATION :... EXEMPLAIRE À RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 13 FEVRIER 2015 VILLE D'AURIOL HOTEL DE VILLE - PLACE DE LA LIBÉRATION - 13390 AURIOL

Plus en détail

ÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES

ÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES DÉDUCTIBLES RAPPEL Pour être déductibles des recettes, les dépenses effectuées par les titulaires de revenus non commerciaux doivent répondre aux conditions suivantes : être nécessitées par l exercice

Plus en détail

DIOCÈSE DE STRASBOURG Année : ÉTAT ANNUEL DES COMPTES ( A adresser à l archevêché en 2 ex dès adoption des comptes et avant le 31 mars)

DIOCÈSE DE STRASBOURG Année : ÉTAT ANNUEL DES COMPTES ( A adresser à l archevêché en 2 ex dès adoption des comptes et avant le 31 mars) DIOCÈSE DE STRASBOURG Année : ÉTAT ANNUEL DES COMPTES ( A adresser à l archevêché en 2 ex dès adoption des comptes et avant le 31 mars) FABRIQUE D ÉGLISE DE :... Code postal _ _ _ _ _ STATUT : Fabrique

Plus en détail

PLAN COMPTABLE SYSCOA DU SP-CONEDD

PLAN COMPTABLE SYSCOA DU SP-CONEDD PLAN COMPTABLE SYSCOA DU SP-CONEDD Classe Compte Intitulé 1 RESSOURCES DURABLES 10 Capital Social 12 Report à Nouveau 13 Résultat Net de l exercice 14 Subvention d Equipement 141100 Subvention Equipement

Plus en détail

Dossier de demande de

Dossier de demande de Nom de l association : Première demande Renouvellement d une demande Dossier de demande de 2016 subvention Document à retourner accompagné impérativement des pièces demandées avant le 31 octobre 2015.

Plus en détail

Assemblée générale du 21 avril 2012. Comptes annuels au 31 décembre 2011. Rapport du Trésorier

Assemblée générale du 21 avril 2012. Comptes annuels au 31 décembre 2011. Rapport du Trésorier Assemblée générale du 21 avril 2012 Comptes annuels au 31 décembre 2011 Chères Consoeurs, Chers Confrères, Mesdames et Messieurs, J ai l honneur de vous faire rapport sur les comptes annuels de l année

Plus en détail

PLAN COMPTABLE DES PLATEFORMES FRANCE INITIATIVE

PLAN COMPTABLE DES PLATEFORMES FRANCE INITIATIVE PLAN COMPTABLE DES PLATEFORMES FRANCE INITIATIVE Remarque Le plan de comptes défini ci-dessous comporte : Une liste simplifiée des comptes du système de base (se référer au plan comptable pour les comptes

Plus en détail

Budget par ordre administratif

Budget par ordre administratif Page : 1 /12 1 ADMINISTRATION GENERALE 731'363.90 105'100.00 699'377.60 105'500.00 710'105.26 108'397.80 10 Autorités 98'000.00 101'000.00 101'125.50 10.300.00 10.306.00 10.317.00 Traitement, jeton présence

Plus en détail

BUSINESS PLAN BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG

BUSINESS PLAN BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG BUSINESS PLAN BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG SOMMAIRE 1. L'ENTREPRISE 2. DESCRIPTION DU PROJET 3. DIAGNOSTIC DE L'ENTREPRISE 4. PLAN DE FINANCEMENT 5. PLAN D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

Plus en détail

VILLE DE COMPIEGNE ANNEE 2016 ASSOCIATIONS - FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION

VILLE DE COMPIEGNE ANNEE 2016 ASSOCIATIONS - FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION VILLE DE ANNEE 2016 ASSOCIATIONS - FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION REFERENCE INTERNE MAIRIE: Demande présentée par : Intitulé exact de l'association : Adresse du siège social : Adresse postale de l

Plus en détail

Docteur Marc HECKLER 48 Avenue du Maréchal Foch 54200 TOUL. TEL: 03 83 43 17 61 Email: m.heckler@wanadoo.fr

Docteur Marc HECKLER 48 Avenue du Maréchal Foch 54200 TOUL. TEL: 03 83 43 17 61 Email: m.heckler@wanadoo.fr LA GESTION COMPTABLE DU CABINET MEDICAL Docteur Marc HECKLER 48 Avenue du Maréchal Foch 54200 TOUL TEL: 03 83 43 17 61 Email: m.heckler@wanadoo.fr 18/05/2008 Docteur Marc HECKLER 1 18/05/2008 Docteur Marc

Plus en détail

Comptes Désignation COMPTE BUDGET COMPTE 2013 2012 2013 CHARGES REVENUS

Comptes Désignation COMPTE BUDGET COMPTE 2013 2012 2013 CHARGES REVENUS Comptes Désignation COMPTE BUDGET COMPTE 2013 2012 2013 CHARGES REVENUS 0 ADMINISTRATION GENERALE TOTAL DES CHARGES 1 694 251.76 1 393 883 1 302 242.83 TOTAL DES REVENUS 213 644.75 187 000 240 151.50 01

Plus en détail

GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique)

GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique) GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique) 13 Rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 COMPTES ANNUELS AU 31/12/2006 1 / 10 GFIE RESULTATS FINANCIERS Messieurs, J ai l honneur de vous rendre

Plus en détail

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION POUR L ANNEE 2015

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION POUR L ANNEE 2015 MAIRIE DE SAINT-LARY-SOULAN Place de la Mairie - B.P. 40 65171 SAINT-LARY-SOULAN Tél : 05.62.40.87.87 Fax : 05.62.39.49.22 e -mail : mairie@mairie-saint-lary.fr ASSOCIATION, nom : DOSSIER DE DEMANDE DE

Plus en détail

COMPTES 2007-2008. 01.10.2007 au 31.12.2008

COMPTES 2007-2008. 01.10.2007 au 31.12.2008 COMPTES 2007-2008 01.10.2007 au 31.12.2008 TABLE DES MATIERES PREAMBULE I COMPTES DE FONCTIONNEMENT ET COMMENTAIRES RECAPITULATION PAR NATURE ET RESULTAT 1 BILAN 4 ANNEXE AUX COMPTES 5 1 CHARGES 1000 Personnel

Plus en détail

ASSEMBLEE GENERALE DU 17 MAI 2008 RAPPORT FINANCIER

ASSEMBLEE GENERALE DU 17 MAI 2008 RAPPORT FINANCIER ASSEMBLEE GENERALE DU 17 MAI 2008 RAPPORT FINANCIER Compte de résultat 2007 ( à partir des chiffres extraits des comptes annuels au 31 décembre réalisés par le cabinet comptable) Bilan 2007 (à partir des

Plus en détail

Bilan interne ASBL : Schéma Complet Exercice 2008

Bilan interne ASBL : Schéma Complet Exercice 2008 ACTIFS IMMOBILISES Page : 1 20/28 5.457,75 III. Immobilisations corporelles (ann. III) C. Mobilier et matériel roulant 1. Appartenant à l'association en pleine propriété 22/27 5.457,75 24 5.457,75 241

Plus en détail

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION ACTIONS SPECIFIQUES EXERCICE N : ASSOCIATION :

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION ACTIONS SPECIFIQUES EXERCICE N : ASSOCIATION : Document n 2 DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION ACTIONS SPECIFIQUES EXERCICE N : ASSOCIATION : Précisez sil s agit : D une première demande D un renouvellement INTITULE DE L ACTION Finalité d intérêt général

Plus en détail

Comptes annuels 2003. 1. Comptes annuels. 1.1 Revenus

Comptes annuels 2003. 1. Comptes annuels. 1.1 Revenus Comptes annuels 2003 Comptes annuels 2003 Avec un montant total de charges de 452,5 millions de francs, les comptes annuels se soldent avec un excédent de charges de 3,6 millions de francs. Ce dernier

Plus en détail

Dossier de demande de subvention de fonctionnement

Dossier de demande de subvention de fonctionnement Iflerhpntel biaflc,tr ASSOCIATIONS Dossier de demande de subvention de fonctionnement 2015 Vous trouverez dans ce dossier les pièces qui constituent votre demande de subvention: > Des informations pratiques

Plus en détail

Procès-verbal de l assemblée générale extraordinaire de l association TRIAL du 13 avril 2010 à Genève, Maison des associations

Procès-verbal de l assemblée générale extraordinaire de l association TRIAL du 13 avril 2010 à Genève, Maison des associations Procès-verbal de l assemblée générale extraordinaire de l association TRIAL du 13 avril 2010 à Genève, Maison des associations L assemblée générale est ouverte à 18h30 par Philip Grant, président de l

Plus en détail

Dossier bilan à l usage des associations

Dossier bilan à l usage des associations Dossier bilan à l usage des associations Subvention communautaire 2015 Rapport d activité de l association approuvé par les instances statutaires pour l exercice.. ou les exercices. /. A compléter quelle

Plus en détail

ASSOCIATIONS ANNÉE NOM DE... L ASSOCIATION... DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

ASSOCIATIONS ANNÉE NOM DE... L ASSOCIATION... DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION NOM DE... L ASSOCIATION... ASSOCIATIONS DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION ANNÉE Service sports - vie associative Maison des associations et de l économie sociale et solidaire 29 av. du Maquis de l Oisans

Plus en détail

CIMA. Plan comptable particulier à l assurance et à la capitalisation

CIMA. Plan comptable particulier à l assurance et à la capitalisation Plan comptable particulier à l assurance et à la capitalisation Annexe au traité du 10 juillet 1992 [NB - Annexe au Traité instituant la Conférence Interafricaine des Marchés d Assurances () du 10 juillet

Plus en détail

Commune de Duillier. Budget 2012. N Cpte Intitulé Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Commune de Duillier. Budget 2012. N Cpte Intitulé Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus CONSEIL COMMUNAL 101.300.1 Jetons présence & indemnités 4 100.00 4 100.00 3 110.00 101.309.0 Diverses charges 1 600.00 1 600.00 695.00 101.310.0 Imprimés et fourn. de bureau 200.00 200.00 101.318.0 Frais

Plus en détail

CENTRE CULTUREL DE LEUZE-EN-HAINAUT Budget 2015 I VENTES & PRESTATIONS 70/74 219.100,00 227.427,00. A. Chiffre d'affaires 70 64.500,00 70.

CENTRE CULTUREL DE LEUZE-EN-HAINAUT Budget 2015 I VENTES & PRESTATIONS 70/74 219.100,00 227.427,00. A. Chiffre d'affaires 70 64.500,00 70. Page 1 I VENTES & PRESTATIONS 70/74 219.100,00 227.427,00 A. Chiffre d'affaires 70 64.500,00 70.550,00 700001 A.P guitare PAF 5.000,00 5.200,00 700002 A.P. aquarelle PAF 600,00 1.000,00 700003 A.P. danse

Plus en détail

DEMANDE DE SUBVENTION * ANNEE 2015 *

DEMANDE DE SUBVENTION * ANNEE 2015 * DEMANDE DE SUBVENTION * ANNEE 2015 * A DEPOSER AVANT LE 15 JANVIER 2015 DESIGNATION DE L'ASSOCIATION...... ADRESSE DU SIEGE SOCIAL TELEPHONE : / / / / / / FEDERATION D'AFFILIATION Composition du bureau

Plus en détail

Plan comptable de l Eglise protestante unie

Plan comptable de l Eglise protestante unie Socius Informatique 22 rue Saint Genest 31800 Labarthe Inard Assistance : tel : 05 61 88 91 68 fax : 05 61 88 91 35 email : logeas@socius.fr site : www.logeas.fr Plan comptable de l Eglise protestante

Plus en détail

Plan Comptable simplifié Elaboration sur base de l A.R. du 12 septembre 1983 fixant la classification minimale d un plan comptable général

Plan Comptable simplifié Elaboration sur base de l A.R. du 12 septembre 1983 fixant la classification minimale d un plan comptable général Deloitte Fiduciaire Kortrijksesteenweg 1146 9051 Gent Belgium Tel. + 32 9 393 75 85 Fax + 32 9 393 75 80 www.deloitte-fiduciaire.be Plan Comptable simplifié Elaboration sur base de l A.R. du 12 septembre

Plus en détail

Bilan interne ASBL Exercice 2013

Bilan interne ASBL Exercice 2013 ACTIFS IMMOBILISES 20/28 Page : 1 II. Immobilisations incorporelles (ann. II) 21 210000 210009 210100 210109 DEVELOPPEMENT SITE INTERNET 6.050,00 Amortissements Site (6.050,00) LOGICIEL 1.314,91 AMORT

Plus en détail

Prévisions budgétaires Exercice financier 2015

Prévisions budgétaires Exercice financier 2015 Municipalité de Saint-François-de-l Île-d Orléans 337, chemin Royal Saint-François-de-l Île-d Orléans (Québec) G0A 3S0 Téléphone : (418) 829-3100 Télécopieur : (418) 829-1004 www.msfio.ca info@msfio.ca

Plus en détail

SOCIETE FIDUCIAIRE COMPTABLE

SOCIETE FIDUCIAIRE COMPTABLE SOCIETE FIDUCIAIRE COMPTABLE COMPTES ANNUELS AU 31/12/2011 Ass. CNAJEP 12 RUE TOLAIN 75020 PARIS 20 04 2150 Ass. CNAJEP 01 Exercice N du 01/01/2011 au 31/12/2011 COMPTE DE RESULTAT Au 31/12/2011 Exercice

Plus en détail

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION au titre de l année 2015. Associations loi 1901 d intérêt local et général

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION au titre de l année 2015. Associations loi 1901 d intérêt local et général RESERVE A L ADMINISTRATION Date de réception : * DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION au titre de l année 2015 Associations loi 1901 d intérêt local et général Nom de l association : Date du dépôt du dossier

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 145 22 juin 2009. S o m m a i r e PLAN COMPTABLE NORMALISE

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 145 22 juin 2009. S o m m a i r e PLAN COMPTABLE NORMALISE MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1999 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 145 22 juin 2009 S o m m a i r e PLAN COMPTABLE NORMALISE Règlement

Plus en détail

Plan comptable 1 et 2 Comptes de Bilan. 3 à 7 Comptes d Exploitation

Plan comptable 1 et 2 Comptes de Bilan. 3 à 7 Comptes d Exploitation Cours 4 (STS, J.-M. Schwab) Plan comptable 1 et 2 Comptes de Bilan 1 Actifs 10 Actifs mobilisés 11 Actifs immobilisés 15 Comptes de régulation de l actif (Actifs transitoires) 2 Passifs 20 Capital étranger

Plus en détail

Plan comptable de l Eglise Réformée de France

Plan comptable de l Eglise Réformée de France Plan comptable de l Eglise Réformée de France Pour l utilisation dans LoGeAs Livret d aide à l imputation comptable 3 édition Décembre 2008 1. Table de matières 1. Table de matières...2 2. Introduction...3

Plus en détail

Dossier de demande de subvention pour l année 2015. Date limite de dépôt des dossiers : lundi 1 er décembre 2014

Dossier de demande de subvention pour l année 2015. Date limite de dépôt des dossiers : lundi 1 er décembre 2014 Dossier de demande de subvention pour l année 2015 Date limite de dépôt des dossiers : lundi 1 er décembre 2014 Ce dossier est à adresser à : Monsieur le Maire de Bayonne Direction des finances et du contrôle

Plus en détail

Commune de Cheiry - Liste: Listes officielles Comptes par ordre administratif. Comptes 2012

Commune de Cheiry - Liste: Listes officielles Comptes par ordre administratif. Comptes 2012 Page : 1 /14 0 Administration 135'602.29 13'391.65 125'646.90 10'499.15 121'035.60 6'139.15 01 Assemblée communale, Conseil communal 36'792.65 31'900.00 30'594.50 01.300.00 01.300.10 01.300.20 01.317.00

Plus en détail

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DOCUMENT EXPLICATIF DES PRINCIPALES DEPENSES ET RECETTES 2014 Document présentant les principales dépenses et recettes de l exercice 2014. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CHAPITRE 011 6023 Alimentation On trouve

Plus en détail

No au 31.12.2006 au 31.12.2007 comptes Fr. Fr.

No au 31.12.2006 au 31.12.2007 comptes Fr. Fr. BILAN No au 31.12.2006 au 31.12.2007 comptes Fr. Fr. ACTIFS 1000 CAISSE 3'487.60 2'853.70 1010 POSTE 294'296.85 181'215.14 1030 DEBITEURS ELEVES 225'476.45 205'286.53 1031 AUTRES DEBITEURS 50'760.95 56'632.75

Plus en détail

Contrat de Syndic. représenté aux fins des présentes par le Président de l'assemblée générale en date du nomination du soussigné.

Contrat de Syndic. représenté aux fins des présentes par le Président de l'assemblée générale en date du nomination du soussigné. Contrat de Syndic Entre les soussignés 1 - LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à : représenté aux fins des présentes par le Président de l'assemblée générale

Plus en détail

Business Plan et plan financier simplifiés Guide pratique pour élaborer votre projet d'entreprise FINTRO. PROCHE ET PRO.

Business Plan et plan financier simplifiés Guide pratique pour élaborer votre projet d'entreprise FINTRO. PROCHE ET PRO. Business Plan et plan financier simplifiés Guide pratique pour élaborer votre projet d'entreprise FINTRO. PROCHE ET PRO. Demandeur - Intervenants Vous souhaitez exercer en nom propre / en société? Pourquoi?

Plus en détail

Commune de Romainmôtier - Liste: Listes officielles Budget par ordre administratif. Budget 2007. 10 Autorités 55'800.00 53'000.00

Commune de Romainmôtier - Liste: Listes officielles Budget par ordre administratif. Budget 2007. 10 Autorités 55'800.00 53'000.00 Page : 1 /11 1 ADMINISTRATION GENERALE 191'153.70 14'000.00 179'965.10 12'000.00 187'586.41 26'984.50 10 Autorités 55'800.00 53'000.00 56'177.15 101 Conseil communal 5'500.00 5'500.00 4'639.20 101.300.0

Plus en détail

Annexe : Comptes ouverts ou créés dans le projet de plan comptable particulier de l'unedic

Annexe : Comptes ouverts ou créés dans le projet de plan comptable particulier de l'unedic AVIS DE CONFORMITÉ N 95-01 RELATIF AU PLAN COMPTABLE PARTICULIER DE L'UNEDIC Annexe : Comptes ouverts ou créés dans le projet de plan comptable particulier de l'unedic Remarques: Dans la première colonne

Plus en détail

PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS DETAILLE

PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS DETAILLE PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS DETAILLE (Prenant en compte les nouvelles dispositions du règlement N 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d établissement des comptes annuels des associations

Plus en détail