BUDGET 2010 (OPBRENGSTEN) BEGROTING 2010 (RECETTES)

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "BUDGET 2010 (OPBRENGSTEN) BEGROTING 2010 (RECETTES)"

Transcription

1 BUDGET 2010 (OPBRENGSTEN) BEGROTING 2010 (RECETTES) Budget 2009 Budget 2010 COTISATION 2010 / BIJDRAGE 2010 (excl. CTIF - CFI) , , ,00 Titulaires / Titularissen 7750 * 350 (situation au / situatie per 15/11/09) ,00 Stagiair(e)s 1165 * 350 (situation au / situatie per 15/11/09) ,00 Occasioneel / Occasionnel 51 * 350 (situation au / situatie per 15/11/09) ,00 En traitement d'omission / In behandeling voor weglating 45 * 350 (situation au / situatie per 15/11/09) ,00 Risque omissions et impayées / Risico weglatingen + wanbetalers (7%) 625* ,00 Réinscriptions / Wederinschrijvingen 2010 = 25 (moy./gem.) * ,00 Nouveaux stagiaires semestre 1 / Nieuwe stagiairs semester 1 : 200 (est.) * ,00 Nouveaux stagiaires semestre 2 / Nieuwe stagiairs semester 2 : 150 (est.) * 150 ACHTERSTALLIGE BIJDRAGEN , ,00 COTISATIONS ANTERIEURES ,00 Cotisations / Bijdragen 1995 ===> 2009 FRAIS DE RAPPEL & FRAIS DE PROCEDURES , ,00 RAPPELKOSTEN & GERECHTSKOSTEN ,00 Frais de rappel / Rappelkosten ,00 Recup. kosten gerechtsdeurw. / Récup. frais de huissiers (DEP) ,00 Recup. kosten gerechtsdeurw. / Récup. frais de huissiers (bijdragen/cotisations) PRODUITS FINANCIERS / FINANCIELE OPBRENGSTEN ,00 0,00 PRODUITS EXCEPTIONNELS ,00 0,00 UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN PRODUITS DIVERS 7.500, ,00 DIVERSE OPBRENGSTEN 250,00 Certificaten / Certificats 0,00 Opbrengsten uit financiële rekeningen / Produits immob. financiers 3.500,00 Naamborden / Panonceaux 500,00 Diversen / Divers HUUR + LASTEN / LOYER + CHARGES , , ,00 Huurlasten / Charges locatives ,00 Précompte immobilier / Onroerende voorheffing ,00 Huurgelden / Loyers SUBVENTION / SUBSIDIE 5.000,00 0,00 UITZONDERLIJKE INKOMSTEN (winst vorige boekjaren) 0, ,00 REVENUS EXCEPTIONNELS (bénéfices des exercices précédents) ,00 Terugname sociaal passief / Reprise passif social TOTAL / TOTAAL , ,00 TOTAL DEPENSES / TOTAAL UITGAVEN , ,50 SALDO / SOLDE 2.687,50 Pagina 1 van 6

2 BUDGET 2010 (UITGAVEN) BEGROTING 2010 (DEPENSES) 1. Charges générales / Algemene lasten PUBLICATIONS & INTERNET , ,00 PUBLICATIES & INTERNET , ,00 IPI-news + mail (enveloppes incl.) / BIV-news + mail (omslagen incl.) FABRICATION PANONCEAUX , , , ,00 Frais de port (IPI-news) / Portkosten (BIV-news) , ,00 Site Internet (Entretien / Onderhoud & Hosting) 5.200,00 zie comm Public relations/imago (org. Seminarie / org. Séminaire) FABRICATIE NAAMBORDEN , ,00 Gravure 4.500, ,00 Portkosten/Frais de port FORMATION MEMBRES , ,00 OPLEIDING LEDEN , ,00 Online cursus / Cours online 0, ,00 Kluwer/Legimmo ( = Online cursus/cours online) , ,00 Formation in situ/opleidingen in situ MEMBERSHIPS , , ,00 Unizo 8.000,00 UCM ,00 CEPI 6.000,00 Reiskosten internationale congressen / Frais de voyage congrès internationaux COMMUNICATIE & INFORMATIE 0, ,00 COMMUNICATION & INFORMATION 7.500,00 Contract Legein 2.500,00 Diversen-Divers HOTLINE JURIDIQUE / JURIDISCHE HOTLINE , , ,00 ACCES AU CADASTRE / TOEGANG KADASTER 5.000,00 0,00 Zie Investeringen Voir investissements IMMEUBLE RUE DU LUXEMBOURG 16B , ,00 GEBOUW LUXEMBURGSTRAAT 16B ,00 0,00 Terugname kapitaal lening / Reprise capital prêt , ,00 Provisie herstellingen gebouw + diversen / Provision réparations bâtiment + divers 8.400, ,00 Entretien chauffage + airco / Onderhoud chauffage + airco 2.678, ,00 Onderhoud liften / Entretien ascenseurs (facture annuelle / jaarlijkse facturatie) 7.260, ,00 Sécurité / Veiligheid (facture annuelle - jaarlijkse facturatie) 4.500, ,00 Enlèvement déchets / Ophaling huisvuil 3.000, ,00 Onderhoud (mat + prod.) / Entretien (mat. + prod.) , ,00 Gas / Gaz , ,00 Electriciteit / Electricité 1.000, ,00 Sécurité / Veiligheid (facture annuelle / jaarlijkse facturatie) 700,00 700,00 Eau / Water Pagina 2 van 6

3 FRAIS DE REPRESENTATION / REPRESENTATIEKOSTEN 5.750, , , ,00 Bureau 750,00 750,00 Andere diensten / Autres services DIVERS PERSONNEL 4.000, ,00 DIVERSEN PERSONEEL 5.000,00 Divers / Diversen FOURNITURES DE BUREAU, DIVERS , ,00 BUREELMATERIAAL, DIVERSEN 6.500, ,00 Drukwerk en enveloppen / Imprimés et enveloppes , ,00 Kantoorbenodigdheden + diversen / Fournitures de bureau + divers , ,00 Fotokopieën / Photocopies 6.200, ,00 Location matériel de traduction / Huur vertaalapparatuur 1.854, ,00 Enlèvement du courrier postal / Ophaling poststukken 2.500, ,00 Machines de bureau (hors ordinateurs & impr.) / Bureelmachines (uitgez. comp. & printers) ENTRETIEN & REPARATION MATERIEL DE BUREAU 2.500, ,00 ONDERHOUD & HERSTELLING BUREELMATERIAAL 2.500,00 Onderhoud materiaal & machines / Entretien matériel & machines TIMBRES / POSTZEGELS (sans publ./zonder publicaties) , , ,00 Timbres / Postzegels TELEPHONE ET LOCATION CENTRALE , ,00 TELEFOON & HUUR CENTRALE , ,00 Telefoon + internet / Téléphone + internet INTERNET 9.500, ,00 Huur installatie / Location installation ASSURANCES 7.550, ,00 VERZEKERINGEN 4.750, ,00 Brandverzekering gebouw / Assurance incendie bâtiment (facture annuelle - jaarlijkse facturatie) 1.500,00 850,00 Electrische risico's / Risques électroniques (facture annuelle / jaarlijkse facturatie) 1.300, ,00 B.A. / R.C. (facture annuelle / jaarlijkse facturatie) PRESTATIONS DE TIERS / PRESTATIES DOOR DERDEN , ,00 VERTALINGEN / TRADUCTIONS 4.200, ,00 Tolk NR / Interprète CN Vertalingen BUREAU + NR / Traductions BUREAU + CN Vertalingen DEP Traductions Vertalingen UK / Traductions CE + questions examen / examenvragen , ,00 Vertalingen KvB / Traductions CdA Vertalingen "Stage" Traductions Vertalingen Wg. "Mede-eigendom" / Traductions Gdt "Copropriété" Vertalingen "BIV-IPI news" Traductions Pagina 3 van 6

4 KOSTEN OPSPORING / FRAIS DEPISTAGE , , , ,00 Enquêtes DEP: Kosten / Frais 6.000, ,00 Diesel 6.000, ,00 Provisie Rechtsplegingsvergoedingen / Provision indemnités de procédures , ,00 Leasing ,00 Survey vennootschappen / sociétés , ,00 Advocaten en gerechtsdeurwaarders / Avocats et huissiers de justice PROCEDURES ADVOKATEN & GERECHTSDEURW , ,00 PROCEDURES AVOCATS & HUISSIERS DE JUSTICE , ,00 Divers (Bureau,Kvb/Cda,déontol./deontol.) , ,00 Invordering bijdragen / Récupération cotisations COMPTABILITE / BOEKHOUDING 3.315, , , ,00 Accountant / Expert-comptable 1.815, ,00 Bedrijfsrevisor / Réviseur d'entreprise (facture annuelle / jaarlijkse facturatie) INFORMATIQUE INTERNE , ,00 INTERNE INFORMATICA 7.500, ,00 Matériels divers / Diverse materialen , ,00 Entretien / Onderhoud (extern) 4.000, ,00 Software ( licences, programmes / licenties, programma's) 8.000, ,00 Contr. d'entretien (class. général électr. + compta) / Onderhoudscontr. (alg. electr. klassem. + boekh.) , ,00 Contr. d'entretien (fiche IPI - Dolmen) / Onderhoudscontr. (BIV-fiche - Dolmen) 0, ,00 Contr. d'entretien (E-learning, site, examens) / Onderhoudscontr. (E-learning, site, examens) FORMATION PERSONNEL / VORMING PERSONEEL 6.000, , ,00 Opleiding personeel / Formation personnel BOISSONS & SANDWICHES REUNIONS , ,00 DRANK & SANDWICHES VERGADERINGEN BIBLIOTHEQUE, DOCUMENTATION , ,00 BIBLIOTHEEK, DOCUMENTATIE ,00 Documentatie / Documentation Pagina 4 van 6

5 2. Jetons de présence / Zitpenningen JETONS DE PRESENCE "CONSEIL NATIONAL" , ,00 ZITPENNINGEN "NATIONALE RAAD" JETONS DE PRESENCE "COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT" 5.350, ,00 ZITPENNINGEN "REGERINGSCOMMISSARIS" JETONS DE PRESENCE "BUREAU" , ,00 ZITPENNINGEN "BUREAU" JETONS DE PRESENCE COMM. AUX COMPTES 1.500, ,00 ZITPENNINGEN "REKENCOMMISSARISSEN" Nationale Raad / Conseil national Regeringscomm. / Comm. du gouvernement Bureau Rekencomm. / Commissaires aux comptes JETONS DE PRESENCE "COMMISSION DEPISTAGE" 750,00 0,00 ZITPENNINGEN "COMMISSIE DEPISTAGE" DEP JETONS DE PRESENCE "CHAMBRES EXECUTIVES" , ,00 ZITPENNINGEN "UITVOERENDE KAMERS" ,00 Zittingen Admin + Tucht / Séances Admin. + Discipl ,00 Zittingen mondeling examen / Séances examens oraux ,00 Verslaggevers + voorbereiding dossiers voor voorzitters en jurr. ass. / Rapporteurs + préparation dossiers pour présidents et ass.jur. JETONS DE PRESENCE "CHAMBRES D'APPEL" , ,00 ZITPENNINGEN "KAMERS VAN BEROEP" JETONS DE PRESENCE "GROUPES DE TRAVAIL" , ,00 ZITPENNINGEN "WERKGROEPEN" JETONS DE PRESENCE "LOBBYISTES" 0, ,00 ZITPENNINGEN "LOBBYISTEN" 4 pers à 250/md-m 3. Frais de déplacements / Verplaatsingsonkosten FRAIS DE DEPLACEMENT , ,00 VERPLAATSINGSONKOSTEN Pagina 5 van 6

6 4. Frais de personnel / Personeelskosten REMUNERATIONS / LONEN , , ,00 Huidige situatie / Situation actuelle ,00 Nieuw personeel (2 juristen + 2 ambassadeurs + directeur) / Personnel à engager (2 juristes + 2 ambassadeurs + directeur) SECRETARIAT SOCIAL / SOCIAAL SECRETARIAAT 5.500, , ,00 Administratiekosten soc.secr. / Frais administrat. secr. soc. 5. Frais bancaires / Bankkosten FRAIS BANCAIRES & INTERETS PH ,00 850,00 BANKINTRESTEN + INTRESTEN HYPOTHEEKLENING 0,00 Terugbetaling intresten lening / Rembousement intérêts prêt 850,00 Bankkosten / Frais bancaires 6. Impôts / Belastingen IMPOTS ET PRECOMPTE MOBILIER + IMMOBILIER , ,50 BELASTINGEN EN ROERENDE- + ONROERENDE VOORHEFFING , ,00 Onroerende voorheffing / Précompte immob. Lux. 16B , ,00 Diverse belastingen / Impôts divers 3.000, ,50 Roerende voorheffing / Précompte mobilier 7. Comptes 63 / Rekeningen 63 AFSCHRIJVINGEN NIEUWE INVESTERINGEN ,00 0,00 AMORTISSEMENTS SUR NOUVEAUX INVESTISSEMENTS ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL , ,50 BUITENGEWONE BEGROTING / BUDGET EXTRAORDINAIRE AFSCHRIJVINGEN NIEUWE INVESTERINGEN 0, ,00 AMORTISSEMENTS SUR NOUVEAUX INVESTISSEMENTS 8.349,00 Aanpassing databank Dolmen / Adapatation banque de données Dolmen ,00 Ramen kelder & zonnewering 1ste verd. / Fenêtres cave & protection solaire 1er ét ,00 Renovatiewerken 1ste + 2de verd, / Travaux de rénovation 1er + 2ème ét ,00 Aanpassing programma e-learning / Adaptation programme e-learning 4.000,00 Archiveren kelder / Archivage cave 3.500,00 Informatica (Firewall) / Informatique (Firewall) ,00 Ontwikkeling databank Kadaster / Développement banque de données Cadastre Pagina 6 van 6

Compte de résultat analytique

Compte de résultat analytique ACCOMPAGNEMEN -2 721,25 I A. Chiffre d'affaires 15,00 705003 ENTREES INTENDANCES FORMATIONS 15,00 II B. Services et biens divers -2.736,25 612205 MATERIEL AUDIOVISUELS-PHOTOS-ETC.. -945,00 613104 ASSURANCES

Plus en détail

AXA Running Team Comptabilité 2012 21 Janvier 2013

AXA Running Team Comptabilité 2012 21 Janvier 2013 AXA Running Team Comptabilité 2012 21 Janvier 2013 1 Intervenant Fonction Comptabilité 2012 Foulées 2 Foulées (estivales) FDO E Foulées - dons 0,00 FIN E Foulées - préinscriptions 2.901,00 FRE E Foulées

Plus en détail

Assemblée générale 2015 Algemene vergadering 2015. Brussel, 24 maart 2015 Bruxelles, 24 mars 2015

Assemblée générale 2015 Algemene vergadering 2015. Brussel, 24 maart 2015 Bruxelles, 24 mars 2015 Assemblée générale 2015 Algemene vergadering 2015 Brussel, 24 maart 2015 Bruxelles, 24 mars 2015 Présentation individuelle des administrateurs Individuele voorstelling van de bestuurders Comptes 2014 -

Plus en détail

ASSEMBLEE GENERALE DU 9 AVRIL 2015 -------------------------- RAPPORT FINANCIER CONCERNANT LES COMPTES DE 2014

ASSEMBLEE GENERALE DU 9 AVRIL 2015 -------------------------- RAPPORT FINANCIER CONCERNANT LES COMPTES DE 2014 ASSEMBLEE GENERALE DU 9 AVRIL 2015 -------------------------- RAPPORT FINANCIER CONCERNANT LES COMPTES DE 2014 Les comptes de l année 2014 sont présentés sous la même forme que ceux des années précédentes

Plus en détail

LE PLAN COMPTABLE LUXEMBOURGEOIS : VERSION ABREGEE

LE PLAN COMPTABLE LUXEMBOURGEOIS : VERSION ABREGEE LE PLAN COMPTABLE LUXEMBOURGEOIS : VERSION ABREGEE 1 LE PLAN COMPTABLE LUXEMBOURGEOIS : VERSION ABREGEE CLASSE 1 : COMPTES DE CAPITAUX 10. Capitaux propres 106. Réserves 107. Capital 108. Compte de l'exploitant

Plus en détail

C V 1 Extrait du Plan Comptable Général

C V 1 Extrait du Plan Comptable Général C.V Extrait du Plan Comptable Général C V 1 Extrait du Plan Comptable Général Sont reproduits les seuls comptes détaillés dans ce cours ou ceux qui nous semblent compréhensibles. Les comptes spécifiques

Plus en détail

2ème Comptabilité Exercice récapitulatif Mars 2009

2ème Comptabilité Exercice récapitulatif Mars 2009 2ème Comptabilité Exercice récapitulatif Mars 2009 FISCALITE DES ENTREPRISES - UF 661 - IMPOT DES SOCIETES 1. Il s agit d une SPRL comptant deux associés gérants dont l un n est pas rémunéré. 2. La société

Plus en détail

CRÉER SON ENTREPRISE AVEC L UMM

CRÉER SON ENTREPRISE AVEC L UMM CRÉER SON ENTREPRISE AVEC L UMM PLAN DE FINANCEMENT ET D AFFECTATION Le schéma de réponse ci-après vous permettra de préciser dans la première partie, la nature et le montant de vos investissements. Dans

Plus en détail

Etat prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence exécutive Education audiovisuel et culture pour 2012

Etat prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence exécutive Education audiovisuel et culture pour 2012 Etat prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence exécutive Education audiovisuel et culture pour Intitulé Budget 2011 Budget + FED RECETTES 1 SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE 1 0 SUBVENTION DE

Plus en détail

BUSINESS PLAN BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG

BUSINESS PLAN BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG BUSINESS PLAN BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG SOMMAIRE 1. L'ENTREPRISE 2. DESCRIPTION DU PROJET 3. DIAGNOSTIC DE L'ENTREPRISE 4. PLAN DE FINANCEMENT 5. PLAN D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

Plus en détail

Quelle est la structure d un compte de résultat?

Quelle est la structure d un compte de résultat? LE COMPTE DE RESULTAT Qu est- ce qu un compte de résultat? Quelle est sa structure? Que retrouve- t- on dans les comptes? Et quelles sont les obligations légales?! PCMN! BUDGET FINANCES I. Qu est- ce qu

Plus en détail

- ASSOCIATIONS - L ANNEE 2016

- ASSOCIATIONS - L ANNEE 2016 Septembre 2015 Ville d EMBRUN - ASSOCIATIONS - DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION POUR L ANNEE 2016 A REMETTRE EN MAIRIE AVANT LE 15 NOVEMBRE 2015 Composition du dossier : 1. Préambule page 2 2. Présentation

Plus en détail

CARCASSONNE AGGLO DEMANDE DE SUBVENTION

CARCASSONNE AGGLO DEMANDE DE SUBVENTION CARCASSONNE AGGLO DEMANDE DE SUBVENTION 1 - LE DEMANDEUR Nom du demandeur :...... Sigle :... Objet :... N SIRET... Date de publication de la création au Journal Officiel :.... Activités principales :...

Plus en détail

où sur la 2035? principales recettes et dépenses par ordre alphabétique ligne sur la

où sur la 2035? principales recettes et dépenses par ordre alphabétique ligne sur la où sur la 2035? N de la principales recettes et dépenses par ordre alphabétique ligne sur la Intitulé de la ligne 2035 A Abondement pour l'épargne salariale (PEE, etc) 43 Divers à déduire (case CT) Abonnements,

Plus en détail

Annexe 3.1 ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DE LA TORTURE FUNDACION APT PANAMA BILAN 31.12.2012 31.12.2011 ACTIF CHF CHF Actifs circulants Liquidités Liquidités à disposition 18'299.85 14'802.29 Autres créances

Plus en détail

ÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES

ÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES DÉDUCTIBLES RAPPEL Pour être déductibles des recettes, les dépenses effectuées par les titulaires de revenus non commerciaux doivent répondre aux conditions suivantes : être nécessitées par l exercice

Plus en détail

GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique)

GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique) GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique) 13 Rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 COMPTES ANNUELS AU 31/12/2005 1 / 10 GFIE RESULTATS FINANCIERS Messieurs, J ai l honneur de vous rendre

Plus en détail

Plan comptable 1 et 2 Comptes de Bilan. 3 à 7 Comptes d Exploitation

Plan comptable 1 et 2 Comptes de Bilan. 3 à 7 Comptes d Exploitation Cours 4 (STS, J.-M. Schwab) Plan comptable 1 et 2 Comptes de Bilan 1 Actifs 10 Actifs mobilisés 11 Actifs immobilisés 15 Comptes de régulation de l actif (Actifs transitoires) 2 Passifs 20 Capital étranger

Plus en détail

GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique)

GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique) GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique) 13 Rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 COMPTES ANNUELS AU 31/12/2004 1 / 10 GFIE RESULTATS FINANCIERS Messieurs, J ai l honneur de vous rendre

Plus en détail

11 170.511. 10038 Placements à court terme sur le marché monétaire. en monnaies étrangères

11 170.511. 10038 Placements à court terme sur le marché monétaire. en monnaies étrangères 11 170.511 Annexe 1: Plan comptable: bilan Les groupes de matières de 1 à 4 chiffres ont une portée obligatoire générale. Les groupes de matières de 5 chiffres indiqués ci-dessous sont obligatoires. 5

Plus en détail

Assemblée générale du 21 avril 2012. Comptes annuels au 31 décembre 2011. Rapport du Trésorier

Assemblée générale du 21 avril 2012. Comptes annuels au 31 décembre 2011. Rapport du Trésorier Assemblée générale du 21 avril 2012 Comptes annuels au 31 décembre 2011 Chères Consoeurs, Chers Confrères, Mesdames et Messieurs, J ai l honneur de vous faire rapport sur les comptes annuels de l année

Plus en détail

Guide simplifié de la déclaration des revenus fonciers

Guide simplifié de la déclaration des revenus fonciers logiciel de gestion locative mais assez complêt Guide simplifié de la déclaration des revenus fonciers POUR PARTICULIERS BAILLEURS Gérer seul son bien est la solution la plus économique et Rentila.com

Plus en détail

Revenus professionnels

Revenus professionnels Revenus professionnels 1. Bénéfices d'exploitations agricoles, industrielles et commerciales Le montant des bénéfices s établit au départ d une comptabilité qui doit être probante vis-à-vis de l Administration.

Plus en détail

PLAN COMPTABLE NORMALISE

PLAN COMPTABLE NORMALISE PLAN COMPTABLE NORMALISE Classe 1 : COMPTES DE CAPITAUX, DE PROVISIONS ET DE DETTES FINANCIERES 10 Capital ou dotation des succursales et comptes de l exploitant 101 Capital souscrit (Sociétés de capitaux

Plus en détail

No au 31.12.2006 au 31.12.2007 comptes Fr. Fr.

No au 31.12.2006 au 31.12.2007 comptes Fr. Fr. BILAN No au 31.12.2006 au 31.12.2007 comptes Fr. Fr. ACTIFS 1000 CAISSE 3'487.60 2'853.70 1010 POSTE 294'296.85 181'215.14 1030 DEBITEURS ELEVES 225'476.45 205'286.53 1031 AUTRES DEBITEURS 50'760.95 56'632.75

Plus en détail

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ANNÉE 2015 ASSOCIATION :... EXEMPLAIRE À RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 13 FEVRIER 2015 VILLE D'AURIOL HOTEL DE VILLE - PLACE DE LA LIBÉRATION - 13390 AURIOL

Plus en détail

COMPTE D'EXPLOITATION 2014

COMPTE D'EXPLOITATION 2014 Dans une volonté de transparence absolue, nous vous présentons les comptes d AHI, CHARTE ETHIQUE : Conformément à notre charte, tous les frais de fonctionnement engagés pouvant apparaitre dans ce document,

Plus en détail

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION. Fonds Régional d Appui à la Sensibilisation Européenne et à la Coopération européenne. Volet coopération européenne

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION. Fonds Régional d Appui à la Sensibilisation Européenne et à la Coopération européenne. Volet coopération européenne DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION Fonds Régional d Appui à la Sensibilisation Européenne et à la Coopération européenne Volet coopération européenne Dénomination de la structure : Titre du projet : Date

Plus en détail

DEMANDE D INTERVENTION DE LA SNCI EN FAVEUR D UN PROJET DE CREATION / REPRISE D UNE ENTREPRISE

DEMANDE D INTERVENTION DE LA SNCI EN FAVEUR D UN PROJET DE CREATION / REPRISE D UNE ENTREPRISE DEMANDE D INTERVENTION DE LA SNCI EN FAVEUR D UN PROJET DE CREATION / REPRISE D UNE ENTREPRISE 1 INFORMATIONS RELATIVES A L ENTREPRISE REQUERANTE IDENTIFICATION DE L ENTREPRISE Raison sociale Adresse Activité

Plus en détail

Dossier de demande de subvention pour l année 2015. Date limite de dépôt des dossiers : lundi 1 er décembre 2014

Dossier de demande de subvention pour l année 2015. Date limite de dépôt des dossiers : lundi 1 er décembre 2014 Dossier de demande de subvention pour l année 2015 Date limite de dépôt des dossiers : lundi 1 er décembre 2014 Ce dossier est à adresser à : Monsieur le Maire de Bayonne Direction des finances et du contrôle

Plus en détail

CENTRE CULTUREL DE LEUZE-EN-HAINAUT Budget 2015 I VENTES & PRESTATIONS 70/74 219.100,00 227.427,00. A. Chiffre d'affaires 70 64.500,00 70.

CENTRE CULTUREL DE LEUZE-EN-HAINAUT Budget 2015 I VENTES & PRESTATIONS 70/74 219.100,00 227.427,00. A. Chiffre d'affaires 70 64.500,00 70. Page 1 I VENTES & PRESTATIONS 70/74 219.100,00 227.427,00 A. Chiffre d'affaires 70 64.500,00 70.550,00 700001 A.P guitare PAF 5.000,00 5.200,00 700002 A.P. aquarelle PAF 600,00 1.000,00 700003 A.P. danse

Plus en détail

Le PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS détaillé

Le PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS détaillé Loi1901.com présente : Le PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS détaillé (Prenant en compte les nouvelles dispositions du règlement N 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d établissement des comptes

Plus en détail

ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78)

ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78) 1 ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78) Le Président du gouvernement de la Polynésie française, Sur le rapport

Plus en détail

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRE 2015

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRE 2015 DATE: Du 01-01- au 31-12- 1 2 REVENUS 3 4 TAXES 5 TAXES GÉNÉRALES 6 TAXES GÉNÉRALES 133,156,500 $ (Taux,72) -914 512.00-958 726.00 7 TAXE EMPRUNT - CAMION INCENDIE (Taux,0152) -18 029.00-20 400.00 8 TAXE

Plus en détail

DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POUR 2014 - CHARTRES DE BRETAGNE

DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POUR 2014 - CHARTRES DE BRETAGNE DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POUR 2014 - CHARTRES DE BRETAGNE Tout dossier incomplet vous sera automatiquement retourné. Nom de votre association : Votre dossier complet (dossier rempli et pièces

Plus en détail

Comptes Désignation COMPTE BUDGET COMPTE 2013 2012 2013 CHARGES REVENUS

Comptes Désignation COMPTE BUDGET COMPTE 2013 2012 2013 CHARGES REVENUS Comptes Désignation COMPTE BUDGET COMPTE 2013 2012 2013 CHARGES REVENUS 0 ADMINISTRATION GENERALE TOTAL DES CHARGES 1 694 251.76 1 393 883 1 302 242.83 TOTAL DES REVENUS 213 644.75 187 000 240 151.50 01

Plus en détail

Docteur Marc HECKLER 48 Avenue du Maréchal Foch 54200 TOUL. TEL: 03 83 43 17 61 Email: m.heckler@wanadoo.fr

Docteur Marc HECKLER 48 Avenue du Maréchal Foch 54200 TOUL. TEL: 03 83 43 17 61 Email: m.heckler@wanadoo.fr LA GESTION COMPTABLE DU CABINET MEDICAL Docteur Marc HECKLER 48 Avenue du Maréchal Foch 54200 TOUL TEL: 03 83 43 17 61 Email: m.heckler@wanadoo.fr 18/05/2008 Docteur Marc HECKLER 1 18/05/2008 Docteur Marc

Plus en détail

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION HORS CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE ANNEE 2015

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION HORS CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE ANNEE 2015 DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION HORS CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE ANNEE 2015 NOM DE L ASSOCIATION : THEME : Social Jeunesse Animation socioculturelle Autres (précisez) A RETOURNER A : DIRECTION

Plus en détail

Plan comptable des associations et fondations

Plan comptable des associations et fondations Plan comptable des associations et fondations Classe 1 - Comptes de capitaux Classe 2 Comptes d immobilisations Classe 3 Comptes de stocks Classe 4 Comptes de tiers Classe 5 Comptes financiers Classe 6

Plus en détail

DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT Saison 2015-2016

DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT Saison 2015-2016 VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES Service des Sports DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT Saison 2015-2016 À retourner 1 exemplaire au service : Hôtel de Ville Place Charles De Gaulle 94107 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Plus en détail

GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique)

GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique) GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique) 13 Rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 COMPTES ANNUELS AU 31/12/2006 1 / 10 GFIE RESULTATS FINANCIERS Messieurs, J ai l honneur de vous rendre

Plus en détail

DEMANDE DE SUBVENTION Année 2016 Associations culturelles. Mairie de Saint-Julien-en-Genevois. Fiche d identité de l association

DEMANDE DE SUBVENTION Année 2016 Associations culturelles. Mairie de Saint-Julien-en-Genevois. Fiche d identité de l association DEMANDE DE SUBVENTION Année 2016 Associations culturelles Mairie de Saint-Julien-en-Genevois Nom et coordonnées de l association Fiche d identité de l association Nom de l'association Objet Adresse de

Plus en détail

INDICATIONS GÉNÉRALES

INDICATIONS GÉNÉRALES Directives du compte de résultat des cours interentreprises (CIE) (par profession et par organisateur) INDICATIONS GÉNÉRALES Les présentes directives définissent les normes pour remplir le compte de résultat

Plus en détail

Etats Comptables et Fiscaux

Etats Comptables et Fiscaux adps 18 bis rue de bruxelles 75009 paris Etats Comptables et Fiscaux 31/12/2014 Téléphone : Etats Financiers Bilan Actif adps Edition du 17/03/15 RUBRIQUES BRUT Amortissements Net (N) Net (N-1) 31/12/2014

Plus en détail

DEMANDE DE SUBVENTION DOSSIER DE CANDIDATURE

DEMANDE DE SUBVENTION DOSSIER DE CANDIDATURE DEMANDE DE SUBVENTION Cadre réservé à l Administration Date d enregistrement : N de dossier : DOSSIER DE CANDIDATURE Première demande Renouvellement de demande Ce dossier contient l ensemble des pièces

Plus en détail

COMPTES ANNUELS au 31.12.07 En Euros

COMPTES ANNUELS au 31.12.07 En Euros COMPTES ANNUELS au 31.12.07 En Euros Alliance Villes Emploi CA du 13.05.08 1 ANNEXE Alliance Villes Emploi CA du 13.05.08 6 I - REGLES ET METHODES COMPTABLES Les présents comptes annuels ont été établis

Plus en détail

-12 Résultat net de l'exercice (excédent ou déficit Poste Résultat des l'exercice (excédent) 12000 Poste Résultat de l'exercice (déficit) 12900

-12 Résultat net de l'exercice (excédent ou déficit Poste Résultat des l'exercice (excédent) 12000 Poste Résultat de l'exercice (déficit) 12900 -10 Fonds associatifs et réserves Poste Fonds associatifs sans droit de reprise 102000 Poste Valeur du patrimoine intégré 102100 Poste Fonds statutaires (à déclarer en fonction des statuts) 102200 Poste

Plus en détail

Comptes récapitulation par nature

Comptes récapitulation par nature 1 N0 - N05 - - - Solde net 2 N3 C H A R G E S N30 CHARGES DE PERSONNEL N300 AUTORITES ET COMMISSIONS 168,618.70 157,50 152,731.30 11,118.70 N301 PERSONNEL ADMINISTRATIF/D'EXPL 1,896,676.15 1,808,30 1,873,896.85

Plus en détail

AVANT PROPOS. Nous vous assurons de notre entière confidentialité par rapport aux informations que vous nous communiquerez.

AVANT PROPOS. Nous vous assurons de notre entière confidentialité par rapport aux informations que vous nous communiquerez. PLAN D AFFAIRES www.albertvilletarentaisexp.com AVANT PROPOS Agence de développement économique local sur l'arrondissement d'albertville, partenaire des entreprises et des collectivités, Albertville Tarentaise

Plus en détail

Pour une première demande :

Pour une première demande : Cocher la case correspondant à votre situation : Première demande Renouvellement Fonctionnement ¹ Projet ² NOM DE L ASSOCIATION :. Documents à fournir : Pour une première demande : Les statuts régulièrement

Plus en détail

Dossier à compléter et à renvoyer avant le 17 janvier 2015 à la Maison des associations 997 avenue Jean Moulin 13880 Velaux

Dossier à compléter et à renvoyer avant le 17 janvier 2015 à la Maison des associations 997 avenue Jean Moulin 13880 Velaux DEMANDE DE SUBVENTION ANNEE 2015 Dossier à compléter et à renvoyer avant le 17 janvier 2015 à la 997 avenue Jean Moulin 13880 Velaux Pièces à fournir obligatoirement par l association demandeuse Tout document/renseignement

Plus en détail

Prévisions Budget 2013. Projections Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018. Coeffi cients. Compte 2011 Budget final 2012

Prévisions Budget 2013. Projections Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018. Coeffi cients. Compte 2011 Budget final 2012 TABLEAU DE BORD VILLE/COMMUNE Population (nombre d'hab.) Taux IPP Nombre de ca PI RECETTES DE PRESTATIONS Vente de bois Locations immobilières Locations salles communales et sportives Redevance occupation

Plus en détail

Plans comptables. PLAN COMPTABLE Chapitres 1 à 4 (entreprises à but lucratif)

Plans comptables. PLAN COMPTABLE Chapitres 1 à 4 (entreprises à but lucratif) Plans comptables PLAN COMPTABLE Chapitres 1 à 4 (entreprises à but lucratif) ACTIF Actif à court terme Banque opérations 1010 Dépôts à terme 1040 Titres négociables 1050 Placements temporaires obligations

Plus en détail

COMPTES ANNUELS CONSOLIDATION DU 01/07/2009 au 30 Juin 2010

COMPTES ANNUELS CONSOLIDATION DU 01/07/2009 au 30 Juin 2010 F D C N FDC COMPTES ANNUELS CONSOLIDATION DU 01/07/2009 au 30 Juin 2010. ACTIF. PASSIF. RESULTAT 2 BILAN ACTIF CONSOLIDATION durée de l'exercice 12 mois Brut Am.& Prov. ACTIF IMMOBILISE Immobilisations

Plus en détail

Plan d'édition ADGV UNION EXERCICE 2010 - BILAN ACTIF

Plan d'édition ADGV UNION EXERCICE 2010 - BILAN ACTIF Plan d'édition ADGV UNION EXERCICE 2010 - BILAN ACTIF IMMOB. INCORPORELLES 0.00 Concessions, Brevets et Droits Similaires 5 352.10 20532000 LOGICIELS 5 352.10 Amortissements et Provisions Concessions,

Plus en détail

DOSSIER DE CREATION D'ENTREPRISE

DOSSIER DE CREATION D'ENTREPRISE DOSSIER DE CREATION D'ENTREPRISE BUSINESS PLAN Partie 2 : Le dossier financier 1 Vous êtes prêt à créer votre entreprise? Ce dossier va vous permettre de préciser et de mettre en forme votre projet de

Plus en détail

Compte 2011. Propre, clean, excellent, Une assurance pour la prochaine mandature Sécurité pour tous les habitants et les agents communaux

Compte 2011. Propre, clean, excellent, Une assurance pour la prochaine mandature Sécurité pour tous les habitants et les agents communaux Compte 2011 Propre, clean, excellent, Une assurance pour la prochaine mandature Sécurité pour tous les habitants et les agents communaux La situation financière 2011 de Chaudfontaine Fonds de réserves

Plus en détail

Les formulaires à remplir

Les formulaires à remplir Les formulaires à remplir En plus de votre déclaration de revenus habituelle 2042, vous devrez envoyer à l administration fiscale trois formulaires cerfa supplémentaires : 1. Le Cerfa 2044-EB (statut du

Plus en détail

REQUETE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES (Art. 1675/4 du Code judiciaire) Au Tribunal du travail de Liège,

REQUETE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES (Art. 1675/4 du Code judiciaire) Au Tribunal du travail de Liège, REQUETE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES (Art. 1675/4 du Code judiciaire) Au Tribunal du travail de Liège, Division HUY Attention!!! : Merci de compléter la Requête lisiblement en majuscules et/ou biffer

Plus en détail

Association Dossier de demande de subvention 2016

Association Dossier de demande de subvention 2016 Association Dossier de demande de subvention 2016 A adresser au plus tard le 31 DECEMBRE 2015 à : Monsieur le Président du Conseil Départemental Hôtel du Département 1 rue du Pont Moreau CS 11096 57036

Plus en détail

DOSSIER DE DEMANDE DE FINANCEMENT

DOSSIER DE DEMANDE DE FINANCEMENT Nom Prénom : Activité : Ecrivez dans les cases grises DOSSIER DE DEMANDE DE FINANCEMENT LA DEMANDE Prêt NACRE : Quel Montant? Quelle durée? Affectation? Prêt d honneur : Quel Montant? Quelle durée? Quel

Plus en détail

NOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER

NOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER NOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER REMARQUES PRELIMINAIRES Les ménages n ont pas d obligation de tenir une comptabilité. En revanche, d une part, certaines situations liées à un état de dépendance

Plus en détail

DE ROBIEN RECENTRE. Loyers. Solde = EPARGNE nécessaire à l opération

DE ROBIEN RECENTRE. Loyers. Solde = EPARGNE nécessaire à l opération DE ROBIEN RECENTRE Frais de gestion, charges de copropriété, assurance loyers impayés, taxe foncière Intérêts d emprunt Amortissement de Rob sur prix de vente actes en mains (6% x 7 ans 4% x 2 ans) Frais

Plus en détail

STRATÉGIQUE OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE À VOCATION PROFESSIONNELLE

STRATÉGIQUE OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE À VOCATION PROFESSIONNELLE STRATÉGIQUE OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE À VOCATION PROFESSIONNELLE L ouverture et la bonne tenue d un compte bancaire strictement professionnel constituent le préalable indispensable à une saine gestion

Plus en détail

ETABLISSEMENT : 0170028N LYCEE JEAN DAUTET La Rochelle Cedex 1 ETAT PREVISIONNEL DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU TITRE DE L'ANNEE 2012

ETABLISSEMENT : 0170028N LYCEE JEAN DAUTET La Rochelle Cedex 1 ETAT PREVISIONNEL DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU TITRE DE L'ANNEE 2012 PAGE : 1 pour les achats de fournitures et de services, et par opération pour les travaux, en fonction des d'achat retenues. Fournitures F101- FOURNITURES ENSEIGNT ARTISTIQ. 5 000.00 5 000.00 F102- FOURNITURES

Plus en détail

1 Nom association : ------------------------------------ Discipline : ------------------------------- Page N Nous sommes là pour vous aider

1 Nom association : ------------------------------------ Discipline : ------------------------------- Page N Nous sommes là pour vous aider 1 Nom association : ------------------------------------ Discipline : ------------------------------- Page N Nous sommes là pour vous aider A ssociation Loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d association

Plus en détail

1. Fonds propres, provisions et impôts différés, dettes à plus d un an

1. Fonds propres, provisions et impôts différés, dettes à plus d un an Plan Comptable Minimum Normalisé (PCMN) des services résidentiels, d accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées Mise à jour au 01.01.2002 1. Fonds propres, provisions et impôts

Plus en détail

FORMATION PRO BONO GÉRER LA COMPTABILITÉ D UNE PETITE ASSOCIATION

FORMATION PRO BONO GÉRER LA COMPTABILITÉ D UNE PETITE ASSOCIATION FORMATION PRO BONO GÉRER LA COMPTABILITÉ D UNE PETITE ASSOCIATION Pour plus d informations, visitez www.marathonprobono.fr/campus-hec-2012 Préambule Ce contenu pédagogique est destiné aux responsables

Plus en détail

I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE Exercice précédent approuvé

I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE Exercice précédent approuvé Etat financier après répartition au 31/12/2010 (date de clôture de l'exercice) ANNEXE 1 I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE Trésorerie Provisions et avances 50 Fonds placés 51 Banques ou fonds disponibles

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI TEXTE ADOPTÉ n 749 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012 17 octobre 2011 PROJET DE LOI de finances rectificative pour 2011,

Plus en détail

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 18 février 2009. L.I.R. n 104/1

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 18 février 2009. L.I.R. n 104/1 Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 18 février 2009 L.I.R. n 104/1 Objet : Évaluation de certains avantages accordés par l employeur à ses salariés a) Mise à la disposition à

Plus en détail

Document complété par le débiteur En vue de l audience du.. /.. / 2 0.. Dénomination :. Siège social :... Date de constitution :...

Document complété par le débiteur En vue de l audience du.. /.. / 2 0.. Dénomination :. Siège social :... Date de constitution :... Document complété par le débiteur En vue de l audience du.. /.. / 2 0.. BCE :.... /... /... Dénomination :. Siège social :... Date de constitution :... Siège exploitation : Enseigne / nom commercial :.

Plus en détail

Dossier de Demande de subvention

Dossier de Demande de subvention Association Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d association Nom de l Association : service traitant la demande : SERVICE CULTUREL Année : 2016 Dossier de Demande de subvention Vous trouverez

Plus en détail

PRINCIPALES MESURES FISCALES PROPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT. (sur base des informations connues au 11/12/2011)

PRINCIPALES MESURES FISCALES PROPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT. (sur base des informations connues au 11/12/2011) PRINCIPALES MESURES FISCALES PROPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT (sur base des informations connues au 11/12/2011) 1. TAXATION DES REVENUS DU PATRIMOINE Précompte mobilier - Principes : le taux de base du précompte

Plus en détail

SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS

SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS «SDIS SORGE» COMPTES 2013 COMMUNES DE BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE CRISSIER VILLARS-STE-CROIX Comptes 2013 Charges Revenus Budget 2013 Comptes 2012 Service de défense

Plus en détail

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - ANNEE 2015 Association Loi du 1 er Juillet 1901 1. PRÉSENTATION DE VOTRE ASSOCIATION

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - ANNEE 2015 Association Loi du 1 er Juillet 1901 1. PRÉSENTATION DE VOTRE ASSOCIATION DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - ANNEE 2015 Association Loi du 1 er Juillet 1901 1ère demande Renouvellement 1. PRÉSENTATION DE VOTRE ASSOCIATION Nom de votre association :... Sigle:...

Plus en détail

Sommaire. Loi du 13 juillet 1989 portant création d un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu elle a été modifiée)...

Sommaire. Loi du 13 juillet 1989 portant création d un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu elle a été modifiée)... PARC HOSINGEN 1 PARC HOSINGEN Sommaire Loi du 13 juillet 1989 portant création d un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu elle a été modifiée)...................................................................................

Plus en détail

Logiciel de gestion locative LOCKimmo

Logiciel de gestion locative LOCKimmo Logiciel de gestion locative Destinés aux particuliers possédant des locations et les gérant en direct ou par le biais de Sociétés Civiles Immobilières (SCI), les logiciels gestion locative sont des outils

Plus en détail

COMPTES 2007-2008. 01.10.2007 au 31.12.2008

COMPTES 2007-2008. 01.10.2007 au 31.12.2008 COMPTES 2007-2008 01.10.2007 au 31.12.2008 TABLE DES MATIERES PREAMBULE I COMPTES DE FONCTIONNEMENT ET COMMENTAIRES RECAPITULATION PAR NATURE ET RESULTAT 1 BILAN 4 ANNEXE AUX COMPTES 5 1 CHARGES 1000 Personnel

Plus en détail

VILLE D ANGLET. (Association sportive) EXERCICE 2016. Association. Section.

VILLE D ANGLET. (Association sportive) EXERCICE 2016. Association. Section. VILLE D ANGLET (Association sportive) EXERCICE 2016 Association. Section. Subvention obtenue exercice précédent Subvention sollicitée AUTRES PIECES à FOURNIR - Statuts de l Association (si modifiés dernièrement

Plus en détail

DEMANDE DE SUBVENTION ANNÉE 2015

DEMANDE DE SUBVENTION ANNÉE 2015 DEMANDE DE SUBVENTION ANNÉE 2015 A joindre au présent dossier : un RIB ; Une copie du compte rendu de la dernière Assemblée Générale (AG) ; Annexe 1 complétée et signée par le vérificateur aux comptes

Plus en détail

Le déroulement de l'enquête

Le déroulement de l'enquête Le déroulement de l'enquête Nous vous remercions de participer à notre enquête sur les charges de copropriété, dont nous publierons les résultats, dans notre mensuel et sur notre site, fin 2010, dès que

Plus en détail

Détail des cultures de l'exploitation en 2007

Détail des cultures de l'exploitation en 2007 République et Canton de Genève Département des finances Administration fiscale cantonale Formulaire annexe à la déclaration 2007 servant à déterminer le revenu et la fortune professionnels de l'agriculture

Plus en détail

UNIDROIT 2012 ASSEMBLEE GENERALE A.G. (71) 4 71 ème session Original: anglais/français Rome, 29 novembre 2012 octobre 2012

UNIDROIT 2012 ASSEMBLEE GENERALE A.G. (71) 4 71 ème session Original: anglais/français Rome, 29 novembre 2012 octobre 2012 UNIDROIT 2012 ASSEMBLEE GENERALE A.G. (71) 4 71 ème session Original: anglais/français Rome, 29 novembre 2012 octobre 2012 FR Point n 7 de l ordre du jour: Ajustements au budget de l exercice financier

Plus en détail

Tout dossier incomplet ou ne parvenant pas dans les délais impartis sera irrecevable.

Tout dossier incomplet ou ne parvenant pas dans les délais impartis sera irrecevable. BOURSES SCOLAIRES 2011/2012 LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR Les dossiers complétés doivent être déposés personnellement par les familles, uniquement sur rendez-vous, au Secrétariat général du Bureau français,

Plus en détail

LA COMPTABILITE ASSOCIATIVE

LA COMPTABILITE ASSOCIATIVE LA COMPTABILITE ASSOCIATIVE 1. Pourquoi une comptabilité? 2. Les principes comptables 3. Le plan comptable associatif 4. La tenue de la comptabilité CDOS90-Formations/Juin 2009 1 1 1. POURQUOI UNE COMPTABILITE?

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 2072-S

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 2072-S N 50158#17 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 2072-S 2072-S-NOT DÉCLARATION RELATIVE À L ANNÉE 2012 Cette notice n a qu une valeur indicative. Elle ne se substitue

Plus en détail

Alerte. «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés»

Alerte. «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés» Alerte «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés» La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps

Plus en détail

1. Présentation de votre association

1. Présentation de votre association 1. Présentation de votre association Nom de l association : Sigle : Objet :.. Adresse de son siège social :.. Code postal : Téléphone : Commune : Télécopie : Courriel :.. Adresse site internet : Adresse

Plus en détail

INFORMATIONS DIVERSES

INFORMATIONS DIVERSES Nom de l'adhérent : N d'adhérent :.. INFORMATIONS DIVERSES Rubrique Nom de la personne à contacter AD Date de début exercice N BA Date de fin exercice N BB Date d'arrêté provisoire BC DECLARATION RECTIFICATIVE

Plus en détail

Dossier de demande de subvention - association -

Dossier de demande de subvention - association - Dossier de demande de subvention - association - Veuillez cocher la case correspondant à votre situation : première demande renouvellement d une demande demande exceptionnelle Vous trouverez dans ce dossier

Plus en détail

[ ] Crédits bancaires tpe de moins de 25 000 euros. élaboré conjointement par le Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables et LCL

[ ] Crédits bancaires tpe de moins de 25 000 euros. élaboré conjointement par le Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables et LCL [ ] Crédits bancaires tpe de moins de 25 000 euros Les engagements : u Une réponse du banquier sous 2 jours ouvrés à compter du rdv tenu et à réception d un dossier complet chez LCL u Une motivation de

Plus en détail

prêt copropriétés creditfoncier.fr FONCIER Copro 100 Le financement de travaux sur les parties communes de votre copropriété

prêt copropriétés creditfoncier.fr FONCIER Copro 100 Le financement de travaux sur les parties communes de votre copropriété prêt copropriétés creditfoncier.fr FONCIER Copro 100 Le financement de travaux sur les parties communes de votre copropriété Une copropriété doit être entretenue et nécessite parfois la réalisation de

Plus en détail

Dossier de demande de subvention à l usage des associations

Dossier de demande de subvention à l usage des associations Dossier de demande de subvention à l usage des associations Loi du 1 er juillet 1901 relative à la vie associative et au contrat associatif Nom de l association :. S agit-il de la 1 ère demande de subvention

Plus en détail

CONDITIONS TARIFAIRES

CONDITIONS TARIFAIRES CONDITIONS TARIFAIRES Des produits et services proposés par Groupama Banque Applicables au 1 er JANVIER 2015 Clientèle DES PROFESSIONNELS AGRICOLES Des artisans, commerçants et prestataires de services

Plus en détail

Cas pratique simplifié Le plan financier

Cas pratique simplifié Le plan financier Cas pratique simplifié Le plan financier Le budget d exploitation (ou budget des résultats), le budget d investissements, le budget de trésorerie, les bilans prévisionnels permettront, lorsqu ils sont

Plus en détail

RAPPORT FINANCIER SOMMAIRE

RAPPORT FINANCIER SOMMAIRE RAPPORT FINANCIER COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF MAISON DES SPORTS 44 RUE ROMAIN ROLLAND BP 90 312 44103 NANTES CEDEX 4 Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014 Les montants figurant sur ces documents

Plus en détail

DEMANDE DE SUBVENTION 2015

DEMANDE DE SUBVENTION 2015 DEMANDE DE SUBVENTION 2015 ASSOCIATIONS SPORTIVES PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT EN MAIRIE AVANT LE : 16 janvier 2015 MAIRIE 16 RUE DE LA BRIERE 44410 LA CHAPELLE DES MARAIS Dossier de présentation de

Plus en détail

1- PRESENTATION DE L ASSOCIATION. 1-1. Identification de l association

1- PRESENTATION DE L ASSOCIATION. 1-1. Identification de l association 1 1- PRESENTATION DE L ASSOCIATION 1-1. Identification de l association Nom de votre association : Sigle. Objet :. Activités principales :. Adresse de son siège social :.. Code Postal :. Ville :. Téléphone

Plus en détail

MAISON DE QUARTIER DES CHAMPS ELYSEES

MAISON DE QUARTIER DES CHAMPS ELYSEES DES CHAMPS ELYSEES Place Troisdorf 91000 EVRY Comptes Annuels au : 31 décembre 2014 SIRET : 32631653600019 Action Expertise - SECE - Société d'expertise Comptable et de Conseils aux Entreprises 110, boulevard

Plus en détail