BUDGET 2010 (OPBRENGSTEN) BEGROTING 2010 (RECETTES)

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "BUDGET 2010 (OPBRENGSTEN) BEGROTING 2010 (RECETTES)"

Transcription

1 BUDGET 2010 (OPBRENGSTEN) BEGROTING 2010 (RECETTES) Budget 2009 Budget 2010 COTISATION 2010 / BIJDRAGE 2010 (excl. CTIF - CFI) , , ,00 Titulaires / Titularissen 7750 * 350 (situation au / situatie per 15/11/09) ,00 Stagiair(e)s 1165 * 350 (situation au / situatie per 15/11/09) ,00 Occasioneel / Occasionnel 51 * 350 (situation au / situatie per 15/11/09) ,00 En traitement d'omission / In behandeling voor weglating 45 * 350 (situation au / situatie per 15/11/09) ,00 Risque omissions et impayées / Risico weglatingen + wanbetalers (7%) 625* ,00 Réinscriptions / Wederinschrijvingen 2010 = 25 (moy./gem.) * ,00 Nouveaux stagiaires semestre 1 / Nieuwe stagiairs semester 1 : 200 (est.) * ,00 Nouveaux stagiaires semestre 2 / Nieuwe stagiairs semester 2 : 150 (est.) * 150 ACHTERSTALLIGE BIJDRAGEN , ,00 COTISATIONS ANTERIEURES ,00 Cotisations / Bijdragen 1995 ===> 2009 FRAIS DE RAPPEL & FRAIS DE PROCEDURES , ,00 RAPPELKOSTEN & GERECHTSKOSTEN ,00 Frais de rappel / Rappelkosten ,00 Recup. kosten gerechtsdeurw. / Récup. frais de huissiers (DEP) ,00 Recup. kosten gerechtsdeurw. / Récup. frais de huissiers (bijdragen/cotisations) PRODUITS FINANCIERS / FINANCIELE OPBRENGSTEN ,00 0,00 PRODUITS EXCEPTIONNELS ,00 0,00 UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN PRODUITS DIVERS 7.500, ,00 DIVERSE OPBRENGSTEN 250,00 Certificaten / Certificats 0,00 Opbrengsten uit financiële rekeningen / Produits immob. financiers 3.500,00 Naamborden / Panonceaux 500,00 Diversen / Divers HUUR + LASTEN / LOYER + CHARGES , , ,00 Huurlasten / Charges locatives ,00 Précompte immobilier / Onroerende voorheffing ,00 Huurgelden / Loyers SUBVENTION / SUBSIDIE 5.000,00 0,00 UITZONDERLIJKE INKOMSTEN (winst vorige boekjaren) 0, ,00 REVENUS EXCEPTIONNELS (bénéfices des exercices précédents) ,00 Terugname sociaal passief / Reprise passif social TOTAL / TOTAAL , ,00 TOTAL DEPENSES / TOTAAL UITGAVEN , ,50 SALDO / SOLDE 2.687,50 Pagina 1 van 6

2 BUDGET 2010 (UITGAVEN) BEGROTING 2010 (DEPENSES) 1. Charges générales / Algemene lasten PUBLICATIONS & INTERNET , ,00 PUBLICATIES & INTERNET , ,00 IPI-news + mail (enveloppes incl.) / BIV-news + mail (omslagen incl.) FABRICATION PANONCEAUX , , , ,00 Frais de port (IPI-news) / Portkosten (BIV-news) , ,00 Site Internet (Entretien / Onderhoud & Hosting) 5.200,00 zie comm Public relations/imago (org. Seminarie / org. Séminaire) FABRICATIE NAAMBORDEN , ,00 Gravure 4.500, ,00 Portkosten/Frais de port FORMATION MEMBRES , ,00 OPLEIDING LEDEN , ,00 Online cursus / Cours online 0, ,00 Kluwer/Legimmo ( = Online cursus/cours online) , ,00 Formation in situ/opleidingen in situ MEMBERSHIPS , , ,00 Unizo 8.000,00 UCM ,00 CEPI 6.000,00 Reiskosten internationale congressen / Frais de voyage congrès internationaux COMMUNICATIE & INFORMATIE 0, ,00 COMMUNICATION & INFORMATION 7.500,00 Contract Legein 2.500,00 Diversen-Divers HOTLINE JURIDIQUE / JURIDISCHE HOTLINE , , ,00 ACCES AU CADASTRE / TOEGANG KADASTER 5.000,00 0,00 Zie Investeringen Voir investissements IMMEUBLE RUE DU LUXEMBOURG 16B , ,00 GEBOUW LUXEMBURGSTRAAT 16B ,00 0,00 Terugname kapitaal lening / Reprise capital prêt , ,00 Provisie herstellingen gebouw + diversen / Provision réparations bâtiment + divers 8.400, ,00 Entretien chauffage + airco / Onderhoud chauffage + airco 2.678, ,00 Onderhoud liften / Entretien ascenseurs (facture annuelle / jaarlijkse facturatie) 7.260, ,00 Sécurité / Veiligheid (facture annuelle - jaarlijkse facturatie) 4.500, ,00 Enlèvement déchets / Ophaling huisvuil 3.000, ,00 Onderhoud (mat + prod.) / Entretien (mat. + prod.) , ,00 Gas / Gaz , ,00 Electriciteit / Electricité 1.000, ,00 Sécurité / Veiligheid (facture annuelle / jaarlijkse facturatie) 700,00 700,00 Eau / Water Pagina 2 van 6

3 FRAIS DE REPRESENTATION / REPRESENTATIEKOSTEN 5.750, , , ,00 Bureau 750,00 750,00 Andere diensten / Autres services DIVERS PERSONNEL 4.000, ,00 DIVERSEN PERSONEEL 5.000,00 Divers / Diversen FOURNITURES DE BUREAU, DIVERS , ,00 BUREELMATERIAAL, DIVERSEN 6.500, ,00 Drukwerk en enveloppen / Imprimés et enveloppes , ,00 Kantoorbenodigdheden + diversen / Fournitures de bureau + divers , ,00 Fotokopieën / Photocopies 6.200, ,00 Location matériel de traduction / Huur vertaalapparatuur 1.854, ,00 Enlèvement du courrier postal / Ophaling poststukken 2.500, ,00 Machines de bureau (hors ordinateurs & impr.) / Bureelmachines (uitgez. comp. & printers) ENTRETIEN & REPARATION MATERIEL DE BUREAU 2.500, ,00 ONDERHOUD & HERSTELLING BUREELMATERIAAL 2.500,00 Onderhoud materiaal & machines / Entretien matériel & machines TIMBRES / POSTZEGELS (sans publ./zonder publicaties) , , ,00 Timbres / Postzegels TELEPHONE ET LOCATION CENTRALE , ,00 TELEFOON & HUUR CENTRALE , ,00 Telefoon + internet / Téléphone + internet INTERNET 9.500, ,00 Huur installatie / Location installation ASSURANCES 7.550, ,00 VERZEKERINGEN 4.750, ,00 Brandverzekering gebouw / Assurance incendie bâtiment (facture annuelle - jaarlijkse facturatie) 1.500,00 850,00 Electrische risico's / Risques électroniques (facture annuelle / jaarlijkse facturatie) 1.300, ,00 B.A. / R.C. (facture annuelle / jaarlijkse facturatie) PRESTATIONS DE TIERS / PRESTATIES DOOR DERDEN , ,00 VERTALINGEN / TRADUCTIONS 4.200, ,00 Tolk NR / Interprète CN Vertalingen BUREAU + NR / Traductions BUREAU + CN Vertalingen DEP Traductions Vertalingen UK / Traductions CE + questions examen / examenvragen , ,00 Vertalingen KvB / Traductions CdA Vertalingen "Stage" Traductions Vertalingen Wg. "Mede-eigendom" / Traductions Gdt "Copropriété" Vertalingen "BIV-IPI news" Traductions Pagina 3 van 6

4 KOSTEN OPSPORING / FRAIS DEPISTAGE , , , ,00 Enquêtes DEP: Kosten / Frais 6.000, ,00 Diesel 6.000, ,00 Provisie Rechtsplegingsvergoedingen / Provision indemnités de procédures , ,00 Leasing ,00 Survey vennootschappen / sociétés , ,00 Advocaten en gerechtsdeurwaarders / Avocats et huissiers de justice PROCEDURES ADVOKATEN & GERECHTSDEURW , ,00 PROCEDURES AVOCATS & HUISSIERS DE JUSTICE , ,00 Divers (Bureau,Kvb/Cda,déontol./deontol.) , ,00 Invordering bijdragen / Récupération cotisations COMPTABILITE / BOEKHOUDING 3.315, , , ,00 Accountant / Expert-comptable 1.815, ,00 Bedrijfsrevisor / Réviseur d'entreprise (facture annuelle / jaarlijkse facturatie) INFORMATIQUE INTERNE , ,00 INTERNE INFORMATICA 7.500, ,00 Matériels divers / Diverse materialen , ,00 Entretien / Onderhoud (extern) 4.000, ,00 Software ( licences, programmes / licenties, programma's) 8.000, ,00 Contr. d'entretien (class. général électr. + compta) / Onderhoudscontr. (alg. electr. klassem. + boekh.) , ,00 Contr. d'entretien (fiche IPI - Dolmen) / Onderhoudscontr. (BIV-fiche - Dolmen) 0, ,00 Contr. d'entretien (E-learning, site, examens) / Onderhoudscontr. (E-learning, site, examens) FORMATION PERSONNEL / VORMING PERSONEEL 6.000, , ,00 Opleiding personeel / Formation personnel BOISSONS & SANDWICHES REUNIONS , ,00 DRANK & SANDWICHES VERGADERINGEN BIBLIOTHEQUE, DOCUMENTATION , ,00 BIBLIOTHEEK, DOCUMENTATIE ,00 Documentatie / Documentation Pagina 4 van 6

5 2. Jetons de présence / Zitpenningen JETONS DE PRESENCE "CONSEIL NATIONAL" , ,00 ZITPENNINGEN "NATIONALE RAAD" JETONS DE PRESENCE "COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT" 5.350, ,00 ZITPENNINGEN "REGERINGSCOMMISSARIS" JETONS DE PRESENCE "BUREAU" , ,00 ZITPENNINGEN "BUREAU" JETONS DE PRESENCE COMM. AUX COMPTES 1.500, ,00 ZITPENNINGEN "REKENCOMMISSARISSEN" Nationale Raad / Conseil national Regeringscomm. / Comm. du gouvernement Bureau Rekencomm. / Commissaires aux comptes JETONS DE PRESENCE "COMMISSION DEPISTAGE" 750,00 0,00 ZITPENNINGEN "COMMISSIE DEPISTAGE" DEP JETONS DE PRESENCE "CHAMBRES EXECUTIVES" , ,00 ZITPENNINGEN "UITVOERENDE KAMERS" ,00 Zittingen Admin + Tucht / Séances Admin. + Discipl ,00 Zittingen mondeling examen / Séances examens oraux ,00 Verslaggevers + voorbereiding dossiers voor voorzitters en jurr. ass. / Rapporteurs + préparation dossiers pour présidents et ass.jur. JETONS DE PRESENCE "CHAMBRES D'APPEL" , ,00 ZITPENNINGEN "KAMERS VAN BEROEP" JETONS DE PRESENCE "GROUPES DE TRAVAIL" , ,00 ZITPENNINGEN "WERKGROEPEN" JETONS DE PRESENCE "LOBBYISTES" 0, ,00 ZITPENNINGEN "LOBBYISTEN" 4 pers à 250/md-m 3. Frais de déplacements / Verplaatsingsonkosten FRAIS DE DEPLACEMENT , ,00 VERPLAATSINGSONKOSTEN Pagina 5 van 6

6 4. Frais de personnel / Personeelskosten REMUNERATIONS / LONEN , , ,00 Huidige situatie / Situation actuelle ,00 Nieuw personeel (2 juristen + 2 ambassadeurs + directeur) / Personnel à engager (2 juristes + 2 ambassadeurs + directeur) SECRETARIAT SOCIAL / SOCIAAL SECRETARIAAT 5.500, , ,00 Administratiekosten soc.secr. / Frais administrat. secr. soc. 5. Frais bancaires / Bankkosten FRAIS BANCAIRES & INTERETS PH ,00 850,00 BANKINTRESTEN + INTRESTEN HYPOTHEEKLENING 0,00 Terugbetaling intresten lening / Rembousement intérêts prêt 850,00 Bankkosten / Frais bancaires 6. Impôts / Belastingen IMPOTS ET PRECOMPTE MOBILIER + IMMOBILIER , ,50 BELASTINGEN EN ROERENDE- + ONROERENDE VOORHEFFING , ,00 Onroerende voorheffing / Précompte immob. Lux. 16B , ,00 Diverse belastingen / Impôts divers 3.000, ,50 Roerende voorheffing / Précompte mobilier 7. Comptes 63 / Rekeningen 63 AFSCHRIJVINGEN NIEUWE INVESTERINGEN ,00 0,00 AMORTISSEMENTS SUR NOUVEAUX INVESTISSEMENTS ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL , ,50 BUITENGEWONE BEGROTING / BUDGET EXTRAORDINAIRE AFSCHRIJVINGEN NIEUWE INVESTERINGEN 0, ,00 AMORTISSEMENTS SUR NOUVEAUX INVESTISSEMENTS 8.349,00 Aanpassing databank Dolmen / Adapatation banque de données Dolmen ,00 Ramen kelder & zonnewering 1ste verd. / Fenêtres cave & protection solaire 1er ét ,00 Renovatiewerken 1ste + 2de verd, / Travaux de rénovation 1er + 2ème ét ,00 Aanpassing programma e-learning / Adaptation programme e-learning 4.000,00 Archiveren kelder / Archivage cave 3.500,00 Informatica (Firewall) / Informatique (Firewall) ,00 Ontwikkeling databank Kadaster / Développement banque de données Cadastre Pagina 6 van 6

C V 1 Extrait du Plan Comptable Général

C V 1 Extrait du Plan Comptable Général C.V Extrait du Plan Comptable Général C V 1 Extrait du Plan Comptable Général Sont reproduits les seuls comptes détaillés dans ce cours ou ceux qui nous semblent compréhensibles. Les comptes spécifiques

Plus en détail

GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique)

GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique) GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique) 13 Rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 COMPTES ANNUELS AU 31/12/2006 1 / 10 GFIE RESULTATS FINANCIERS Messieurs, J ai l honneur de vous rendre

Plus en détail

GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique)

GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique) GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique) 13 Rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 COMPTES ANNUELS AU 31/12/2004 1 / 10 GFIE RESULTATS FINANCIERS Messieurs, J ai l honneur de vous rendre

Plus en détail

Bienvenue sur le site de. La suite logicielle des artisans, commerçants et PME

Bienvenue sur le site de. La suite logicielle des artisans, commerçants et PME Bienvenue sur le site de La suite logicielle des artisans, commerçants et PME Grâce à GesCompta, il n'est pas nécessaire d'être comptable pour une gestion optimale de votre société. GesCompta est certainement

Plus en détail

N COMPTE INTITULE DU COMPTE A COMPTABILISER DANS CE COMPTE NE PAS COMPTABILISER OBSERVATIONS DANS CE COMPTE

N COMPTE INTITULE DU COMPTE A COMPTABILISER DANS CE COMPTE NE PAS COMPTABILISER OBSERVATIONS DANS CE COMPTE PLAN DE COMPTE ANNOTE 1/21 602 610.000 EMBALLAGES 604 000.000 PRESTATIONS DE SERVICES Frais de main d'œuvre revendus au client ACHETEES Installation clim 604 100.000 MAIN D'OEUVRE POUR Frais de montage

Plus en détail

Plan comptable marocain www.lacompta.org

Plan comptable marocain www.lacompta.org Plan comptable marocain www.lacompta.org Comptabilité pour étudiants et professionnels Raccourcies : cliquez sur un compte pour afficher ses sous comptes CLASSE 1 : COMPTES DE FINANCEMENT PERMANENT 11

Plus en détail

I.P.C.F. INSTITUT PROFESSIONNEL DES COMPTABLES ET FISCALISTES AGREES

I.P.C.F. INSTITUT PROFESSIONNEL DES COMPTABLES ET FISCALISTES AGREES Plan comptable I.P.C.F. INSTITUT PROFESSIONNEL DES COMPTABLES ET FISCALISTES AGREES PLAN COMPTABLE (*) NOVEMBRE 2009 I.P.C.F. Avenue Legrand 45 1050 BRUXELLES Tél.: 02/626.03.80 Fax: 02/626.03.90 E-mail:

Plus en détail

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ------------------- Le Conseil des Ministres PLAN COMPTABLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES T - UEMOA - I - PRESENTATION DU PLAN COMPTABLE I.1 - Les classes

Plus en détail

lien au référentiel des CATEGORIE DE DEPENSES DETAIL DES DEPENSES LIBELLE DES COMPTES COMPTES pièces justificatives

lien au référentiel des CATEGORIE DE DEPENSES DETAIL DES DEPENSES LIBELLE DES COMPTES COMPTES pièces justificatives Page 1 CATEGORIE S DETAIL DES DEPENSES LIBELLE DES COMPTES COMPTES Combustible Attention, si non stocké, utilisé le compte 60612 COMBUSTIBLES 60221000 Produits d'entretien Attention, si non stocké, utilisé

Plus en détail

Le PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS détaillé

Le PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS détaillé Loi1901.com présente : Le PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS détaillé (Prenant en compte les nouvelles dispositions du règlement N 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d établissement des comptes

Plus en détail

ANNEXE N 7 : Plan comptable M49 développé applicable aux services publics d'assainissement et de distribution d'eau potable.

ANNEXE N 7 : Plan comptable M49 développé applicable aux services publics d'assainissement et de distribution d'eau potable. ANNEXE N 7 : Plan comptable M49 développé applicable aux services publics d'assainissement et de distribution d'eau potable. Nota : en bleu les nouveautés 2014, CLASSE 1 : COMPTES DE CAPITAUX 10 - DOTATIONS,

Plus en détail

2014, UNE ANNÉE DE CONSOLIDATION RAPPORT D ACTIVITÉ ANNEXE RAPPORT FINANCIER LE SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL DE LA RÉGION NANTAISE

2014, UNE ANNÉE DE CONSOLIDATION RAPPORT D ACTIVITÉ ANNEXE RAPPORT FINANCIER LE SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL DE LA RÉGION NANTAISE 2014, UNE ANNÉE DE CONSOLIDATION RAPPORT D ACTIVITÉ ANNEXE RAPPORT FINANCIER LE SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL DE LA RÉGION NANTAISE 3 2 rue Linné 44000 NANTES Médecine généraliste COMPTES ANNUELS au 31

Plus en détail

Plan comptable français www.lacompta.org

Plan comptable français www.lacompta.org Plan comptable français www.lacompta.org Comptabilité pour étudiants et professionnels CLASSE 1 : www.lacompta.org COMPTES DE CAPITAUX 10. Capital et réserves 101. Capital 1011. Capital souscrit - non

Plus en détail

Compte de résultat analytique

Compte de résultat analytique ACCOMPAGNEMEN -2 721,25 I A. Chiffre d'affaires 15,00 705003 ENTREES INTENDANCES FORMATIONS 15,00 II B. Services et biens divers -2.736,25 612205 MATERIEL AUDIOVISUELS-PHOTOS-ETC.. -945,00 613104 ASSURANCES

Plus en détail

DEMANDE DE SUBVENTION DOSSIER DE CANDIDATURE

DEMANDE DE SUBVENTION DOSSIER DE CANDIDATURE DEMANDE DE SUBVENTION Cadre réservé à l Administration Date d enregistrement : N de dossier : DOSSIER DE CANDIDATURE Première demande Renouvellement de demande Ce dossier contient l ensemble des pièces

Plus en détail

REFERENTIEL COMPTABLE DU RESEAU DES CHAMBRES DE METIERS ET DE L ARTISANAT

REFERENTIEL COMPTABLE DU RESEAU DES CHAMBRES DE METIERS ET DE L ARTISANAT REFERENTIEL COMPTABLE DU RESEAU DES CHAMBRES DE METIERS ET DE L ARTISANAT 2012 Version V2 du 07 10 2013 SOMMAIRE PARTIE 1...11 PRINCIPES ET NOMENCLATURE COMPTABLE...11 CHAPITRE 1...12 GENERALITES ET PRINCIPES

Plus en détail

Nomenclature M14-2013

Nomenclature M14-2013 2013 2013 10 1 Introduction Les lois de décentralisation ont consacré l élargissement des compétences des collectivités locales, leur montée en puissance économique et la libéralisation de leurs financements.

Plus en détail

Plan comptable 1 et 2 Comptes de Bilan. 3 à 7 Comptes d Exploitation

Plan comptable 1 et 2 Comptes de Bilan. 3 à 7 Comptes d Exploitation Cours 4 (STS, J.-M. Schwab) Plan comptable 1 et 2 Comptes de Bilan 1 Actifs 10 Actifs mobilisés 11 Actifs immobilisés 15 Comptes de régulation de l actif (Actifs transitoires) 2 Passifs 20 Capital étranger

Plus en détail

11 170.511. 10038 Placements à court terme sur le marché monétaire. en monnaies étrangères

11 170.511. 10038 Placements à court terme sur le marché monétaire. en monnaies étrangères 11 170.511 Annexe 1: Plan comptable: bilan Les groupes de matières de 1 à 4 chiffres ont une portée obligatoire générale. Les groupes de matières de 5 chiffres indiqués ci-dessous sont obligatoires. 5

Plus en détail

CRD 4 Compte technique par pays 27/01/2003

CRD 4 Compte technique par pays 27/01/2003 CRD 4 Compte technique par pays 27/01/2003 Primes Produit Provisions Provisions Autres Autres produits Frais COMPAGNIE IARD émises net des pour primes pour sinistres provisions techniques d'acquisition

Plus en détail

où sur la 2035? principales recettes et dépenses par ordre alphabétique ligne sur la

où sur la 2035? principales recettes et dépenses par ordre alphabétique ligne sur la où sur la 2035? N de la principales recettes et dépenses par ordre alphabétique ligne sur la Intitulé de la ligne 2035 A Abondement pour l'épargne salariale (PEE, etc) 43 Divers à déduire (case CT) Abonnements,

Plus en détail

DIRECTION DES FINANCES BUDGET PRIMITIF. De l exercice 2014 2013 DF 23G DOCUMENT BUDGETAIRE SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D INVESTISSEMENT

DIRECTION DES FINANCES BUDGET PRIMITIF. De l exercice 2014 2013 DF 23G DOCUMENT BUDGETAIRE SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D INVESTISSEMENT DIRECTION DES FINANCES De l exercice 2014 2013 DF 23G DOCUMENT BUDGETAIRE SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D INVESTISSEMENT BUDGET GENERAL REPUBLIQUE FRANÇAISE DEPARTEMENT DE PARIS Numéro SIRET : 22750005500016

Plus en détail

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION HORS CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE ANNEE 2015

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION HORS CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE ANNEE 2015 DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION HORS CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE ANNEE 2015 NOM DE L ASSOCIATION : THEME : Social Jeunesse Animation socioculturelle Autres (précisez) A RETOURNER A : DIRECTION

Plus en détail

Quelle est la structure d un compte de résultat?

Quelle est la structure d un compte de résultat? LE COMPTE DE RESULTAT Qu est- ce qu un compte de résultat? Quelle est sa structure? Que retrouve- t- on dans les comptes? Et quelles sont les obligations légales?! PCMN! BUDGET FINANCES I. Qu est- ce qu

Plus en détail

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION. Fonds Régional d Appui à la Sensibilisation Européenne et à la Coopération européenne. Volet coopération européenne

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION. Fonds Régional d Appui à la Sensibilisation Européenne et à la Coopération européenne. Volet coopération européenne DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION Fonds Régional d Appui à la Sensibilisation Européenne et à la Coopération européenne Volet coopération européenne Dénomination de la structure : Titre du projet : Date

Plus en détail

SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS

SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS «SDIS SORGE» COMPTES 2013 COMMUNES DE BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE CRISSIER VILLARS-STE-CROIX Comptes 2013 Charges Revenus Budget 2013 Comptes 2012 Service de défense

Plus en détail

DOSSIER DE DEMANDE DE FINANCEMENT

DOSSIER DE DEMANDE DE FINANCEMENT Nom Prénom : Activité : Ecrivez dans les cases grises DOSSIER DE DEMANDE DE FINANCEMENT LA DEMANDE Prêt NACRE : Quel Montant? Quelle durée? Affectation? Prêt d honneur : Quel Montant? Quelle durée? Quel

Plus en détail

Abrégé sur les imputations en classe 6. Bernard BLANC

Abrégé sur les imputations en classe 6. Bernard BLANC Abrégé sur les imputations en classe 6 Bernard BLANC Avril 2014 UNE ETUDE SUR L IMPUTATION DES COMPTES DE CHARGES DE LA CLASSE 6 Bernard Blanc pour l AJI- 2014 Face à certaines dépenses, nous avons tous

Plus en détail

CARCASSONNE AGGLO DEMANDE DE SUBVENTION

CARCASSONNE AGGLO DEMANDE DE SUBVENTION CARCASSONNE AGGLO DEMANDE DE SUBVENTION 1 - LE DEMANDEUR Nom du demandeur :...... Sigle :... Objet :... N SIRET... Date de publication de la création au Journal Officiel :.... Activités principales :...

Plus en détail

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 3 PLACE ARNOLD BILAN ET COMPTE DE RESULTAT - Bilan actif-passif - Compte de résultat - Détail des comptes bilan actif passif - Détail compte de résultat C.D. 63 B.P. 4 67116 STRASBOURG-REICHSTETT 03 88

Plus en détail