Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs pour réseaux autonomes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs pour réseaux autonomes"

Transcription

1 Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs pour réseaux autonomes Nicolas Patin To cite this version: Nicolas Patin. Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs pour réseaux autonomes. Énergie électrique. École normale supérieure de Cachan - ENS Cachan, Français. <tel > HAL Id: tel Submitted on 14 Jan 2008 HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

2 ÆÆË ¹ ÌÀË ÇÌÇÊÌ Ä³ÇÄ ÆÇÊÅÄ ËÍÈÊÁÍÊ ÀÆ ÈÖ ÒØ ÔÖ ÅÓÒ ÙÖ ÆÓÐ ÈÌÁÆ ÔÓÙÖ ÓØÒÖ Ð Ö ÇÌÍÊ Ä³ÇÄ ÆÇÊÅÄ ËÍÈÊÁÍÊ ÀÆ ÓÑÒ ÐØÖÓÒÕÙ ÐØÖÓØÒÕÙ ÙØÓÑØÕÙ ËÙØ Ð Ø ÒÐÝ ³ÖØØÙÖ ÑÓÐ ØÓÒ Ø ÓÑÑÒ ÒÖØÙÖ ÔÓÙÖ Ö ÙÜ ÙØÓÒÓÑ ÔÔÐØÓÒ ÙÜ ÒÖØÙÖ ÓÖ ³ÚÓÒ Ïº ÃÇÊ ÈÖÓ ÙÖ ¹ ÏÖ Û ÍÒÚÖ ØÝ ÓÌÒÓÐÓÝ ÊÔÔÓÖØÙÖ º ÊÇÆË ÈÖÓ ÙÖ ¹ ÀÁ ÊÔÔÓÖØÙÖ º ÇÍËÊÇÄ ÈÖÓ ÙÖ ÙÒÚÖ Ø ÜÑÒØÙÖ º ÀÅÈÆÇÁË ÈÖÓ ÙÖ ÙÒÚÖ Ø ÜÑÒØÙÖ º ÅÇÆÅËËÇÆ ÈÖÓ ÙÖ ÙÒÚÖ Ø ÖØÙÖ Âº¹Èº ÄÇÍÁË ÈÖÓ ÙÖ ÙÒÚÖ Ø Ó¹ÖØÙÖ º ÊÇÍ ÁÒÒÙÖ ¹ ÌÀÄË Ë ÁÒÚØ ÄÓÖØÓÖ ËÌÁ ¹ ÆË ÀÆ» ÆÊË» ÍÅÊ ¼¾ ½ ÚÒÙ Ù ÈÖ ÒØ ÏÐ ÓÒ ¾ ÀÆ Ü ÖÒµ

3

4 ÊÑÖÑÒØ Â ÖÑÖ ÅÓÒ ÙÖ ËÝÐÚÒ ÄÄÆÇ ÔÖÓ ÙÖ Ð³ÆË Ò Ø ÖØÙÖ Ù ËÌÁ ÔÓÙÖ Ñ³ÚÓÖ ÙÐÐ Ò ÓÒ ÐÓÖØÓÖº  ÖÑÖ ÐÑÒØ Å ÙÖ Ö ÅÇÆÅËËÇÆ Ø ÂÒ¹ÈÙÐ ÄÇÍÁË ÔÖÓ ÙÖ Ð³ÁÍÈ ÖݹÈÓÒØÓ Ø Ð³ÆË Ò ÔÓÙÖ ÐÙÖ ÔÖÙÜ ÓÒ Ð Ø ÕÙ ÓÒØ Ù ÚÐÐÖ Ù ÓÒ ÖÓÙÐÑÒØ ØØ Ø º Å ÖÑÖÑÒØ ÚÓÒØ ÐÑÒØ ÅÓÒ ÙÖ À Ñ Ç͹ÃÆÁÄ ÔÖÓ ÙÖ Ø ÖØÙÖ ÓÒØ Ð³ÆË Ò Ò ÕٳгÕÙÔ ÙØÓÑØÕÙ Ù ËÌÁ ÔÓÙÖ Ñ³ÚÓÖ ÙÐÐ ÙÖÒØ ÙÒ ÔÖØ ÑÓÒ ÓÙÖ Ù ÐÓÖØÓÖº ÈÐÙ ÒÖÐÑÒØ ØÒ ÖÑÖÖ ØÓÙ Ð ÑÑÖ Ù ÔÓÐ ÄÓÒÖ ÎÒ ÔÓÙÖ Ð ÓÒÒ ÑÒ ÕÙ Ý ÖÒº ÍÒ ÔÖØ ÑÔÓÖØÒØ ÑÓÒ ØÖÚÐ Ø Ø Ò ÒØÖØÓÒ Ú Ð³ÕÙÔ ÓÒÔØÓÒ ³¹ ØÓÒÒÙÖ º  ØÒ ÓÒ ÖÑÖÖ ÅÓÒ ÙÖ ÅÓÑ ËÁ ÅØÖ ÓÒÖÒ ÀÊ Ð³ÍÒÚÖ Ø ÈÖ Á ÅÐ ÄÊÁÎÁÆ ÁÒÒÙÖ ³ØÙ Ù ÆÅ Ò ÕÙ Ð ØÙÐ Ø Ò¹ Ò ÓØÓÖÒØ Ð³ÕÙÔ ÚÖ ÅÁÆÁÆÊ Ö ÊÆ ËÑ ÀÁÄÇÍÁ Ñ Ù Ð ØÙÒØ Å ØÖ ÔÖÑ Ð ÕÙÐ ÅÓÑ ÄÁÆ ÕÙ ÔÐÙ ÔÖØÙÐÖÑÒØ ÓÒØÖÙÖ Ù ØÖÚÐ ÔÖ ÒØ Ò ÑÑÓÖ Ø ÕÙ ³ Ù Ð Ò ³ÒÖÖ ÙÖÒØ ÓÒ Ø Ù Ò Ù ÐÓ¹ ÖØÓÖº ÍÒ ØÖÚÐ Ø Ò Ò ÐØÖÕÙ Ô ÒÖÐÑÒØ ÔÖ ÙÒ ØÔ ³ÜÔÖÑÒØØÓÒ Ø Ð ÓÒÒ ÐÙ Ð Ñ Ò ÓÙÚÖ ³ÙÒ Ò ³ ÑÔÓ Òص ÕÙ Ò³ÙÖØ Ô ÔÙ ØÖ ÖÐ Ò Ð ÓÐÐÓÖØÓÒ ÂÒ¹ÈÖÖ ÅÊÆ ÌÒÒ Ù ÐÓÖØÓÖ Ø ÂÒ¹ÅÖ Ë¹ ÍÄÁÊ ÌÒÒ Ù ÔÖØÑÒØ Ð³ÆË Òº ÉٳРØÖÓÙÚÒØ Ð³ÜÔÖ ÓÒ Ñ ÖÓÒÒ Òº Ò Ò Ò ÔÙÜ ÓÙÐÖ Ð³ÕÙÔ ÖݹÈÓÒØÓ ÕÙ ³ Ù Ð³Ó ÓÒ ÓØÓÝÖ ÙÖÒØ ØØ Ø º  ÖÑÖ ØÓÙØ ÔÖØÙÐÖÑÒØ ÄÓÒÐ ÎÁÇ ÅØÖ ÓÒÖÒ Ð³ÁÍÈ ÕÙ ÓÐÐÓÖ ØÖÚÐ ÖÖ ÙÖ ØÓÙ Ð ÔØ ÑÒ ÓÒÒÑÒØ ÑÒ ÔÓÙÖ Ð ÔÔÐØÓÒ ÒÖØÙÖ ØÙ º Â Ò ÔÙÜ ÓÙÐÖ ÐÑÒØ Ð ÒØÖØÓÒ ÕÙ ³ Ù Ú ³ÙØÖ Ò ÒÒØ ¹ÖÙÖ Ø Ò ÒÒØ Ð³ÁÍÈ ÔÖÑ Ð ÕÙÐ Ò ÎËÁ ËÒÖÒ ÄÄÄÇÁË Ø ÖÙÒÓ ÍËËǺ  ҳÓÙÐ Ô ÒÓÒ ÔÐÙ Ð ÓØÓÖÒØ Á Ð ÊÁ¹ÍÊÊÄ Ï Ñ ÆÇÍÊ ÐÚ ÃÀÌÇÍÆÁÆ Ø ÄÓØ ÀÊÁ Ú ÕÙ ³ Ù ³ÒÖ ÒØ Ù ÓÒ ººº ØÖÚÐ Ñ Ù ÔÖÓÔÓ ÒÓÑÖÙÜ ÙØÖ ÙØ ÈÓÙÖ ÒÖ ØÒ ÖÑÖÖ ØÓÙ Ð ÑÑÖ Ù ËÌÁ ÖÙÖ ÒÒÙÖ ØÒÒ Ø ÔÖ ÓÒÒÐ ÑÒ ØÖØ ÔÓÙÖ ÐÙÖ ÑÐ ÓÐÐÓÖØÓÒ Ø ÐÙÖ ÒØÐÐ º

5 ¾

6 ººº ÐÐ Á Û ØØ ÚÒ ÖØÒ Ö ÙÐØ Ø Ù Ó ØØ Ö ÙÐØ ÑÙ Ø Ñ ØÑ ÐÚ ÚÒغ ½ ÀÖÙÐ ÈÓÖÓØ Ò ÈÖÐ Ø Ò ÀÓÙ Ø Ö Ø ½ ¾ ½ ººº Â Ñ³Ø ÑÔÐÑÒØ Ø ÕÙ³ØÒØ ÓÒÒ ÖØÒ Ö ÙÐØØ Ð Ù ØÖÑÒÒØ ÒÖÒØ ÔÖ ³ÑÔÓ Ö ÒÓ Ò º ß Ä Ñ ÓÒ Ù ÔÖÐ

7

8 ÌÐ ÑØÖ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ½½ ½º½ ÈÓ ØÓÒ Ù ÔÖÓÐÑ ß Ê ÙÜ Ø Ö ÙÜ ÑÖÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ½º¾ ÍÒ ÓÒ ÓÑÑØÓÒ ÐØÖÕÙ ÖÓ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º ØØ Ð³ÖØ Ø ÔÖ ÔØÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º º½ Ê Ù ÐØÖÒØ ÖÕÙÒ Ü º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º º¾ Ê Ù ÐØÖÒØ ÖÕÙÒ ÚÖÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ ½º º Ê Ù ÓÙÖÒØ ÓÒØÒÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ ½º ÈÐÒ Ð³ØÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ Á ÒÐÝ ³ÖØØÙÖ ÔÓÙÖ Ö ÙÜ ÑÖÕÙ ¾ ¾ Ê Ù ÐØÖÒØ ÖÕÙÒ Ü ¾ ¾º½ ÙÜ ØÖØ ÒÖØÓÒ ÖÕÙÒ Ü º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º½º½ ÙÜ ÓÐÙØÓÒ Ð ÕÙ ÐØÖÓÒÕÙ ÓÙ Å º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º½º¾ ÎÖ Ð ØÖÙØÙÖ ³ÙÒ ÙÜ Å º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÍÒ ÑÓÐ Ð Ð Å º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ¾º ØÙ Ù ÖÔÔÓÖØ Ð ÑÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º º½ ÈÖÐÑÒÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º º¾ ËÝÒØ Ö ÙÐØØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º ØÙ ÓÑÔÖØÚ ÓÒ ÙÖØÓÒ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº½ ÇØ ÖÐ ØÓÒ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº¾ Ù ÓÒ ÙÖ Ð ÓÒ ÙÖØÓÒ ÔÓ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº ËÝÒØ Ö ÙÐØØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº Ù ÓÒ ÙÖ Ð³ÒØÖØÓÒ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ¾ºº ÊÔÔÓÖØ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ò ØÒ ÓÒ Ò Ð Ð º º º º º º º º º º º º º º ¼ ¾º ËÑÙÐØÓÒ Ò ÖÑ ÔÖÑÒÒØ ÒÙ ÓĐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ºº½ ÒÖØÙÖ ÙÖ Ö Ù ÔÙ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º Ò ³ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ê ÙÜ ÐØÖÒØ ÖÕÙÒ ÚÖÐ Ø ÓÙÖÒØ ÓÒØÒÙ º½ ÒÖØÖ ÝÒÖÓÒ ÜØØÓÒ ÖÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÒÖØÖ ÝÒÖÓÒ ØÖÓ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÅÒ ÝÒÖÓÒ ÓÙÐ ÜØØÓÒ Å˵ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º½ ÖÔØÓÒ Ð ÅË º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º¾ ÍØÐ ØÓÒ Ð ÅË º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º ÓÒØÖÒØ Ð ÖÕÙÒ ÚÖÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ò ³ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ê Ù ÓÙÖÒØ ÓÒØÒÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

9 ÌÄ Ë ÅÌÁÊË ºº½ ÒÖØÖ ÝÒÖÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº¾ ÒÖØÖ ÝÒÖÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº ÙØÖ ÓÐÙØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº Ð ÑÒ ÓÙÖÒØ ÓÒØÒÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÓÒÐÙ ÓÒ ÔÖØÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÁÁ ÅÓÐ ØÓÒ ÝÒÑÕÙ ÒÖØÙÖ ÅÓÐ ØÓÒ Ð Å º½ ÅÓÐ ØÓÒ ÒØÐ Ò Ð ÖÖÒØÐ µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ ËÑ ÝÑÓÐÕÙ ÔÓÐÖ Ð ÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º¾ Å Ò ÕÙØÓÒ ÒØÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ØÓÖ ØÓÒ ÑØÖ ÒÙØÒ Ð Å º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º½ ÅØÖ Ä µø Ä ÖÖ µº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º¾ ÅØÖ Å Ö µø Å Ö µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÓÒÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÕÙØÓÒ ÙÜ ÙÜ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÕÙØÓÒ ÙÜ ØÒ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÈÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ºº½ ÕÙØÓÒ ÙÜ ÙÜ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ºº¾ ÕÙØÓÒ ÙÜ ØÒ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ºº ÅÓÐ ØÓÒ ÐØÖÓÑÒÕÙ Ò Ð ÔÐÒ Õµ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÓÖÑÙÐØÓÒ ÓÑÔÐÜ Ø Ñ ÝÒÑÕÙ Ô ÓÖÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ºº½ ÕÙØÓÒ Ø Ñ ÕÙÚÐÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ºº¾ ÐÒ Ù ÑÓÐ Ø ÔÖÑØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÎÖ ØÓÒ Ù ÑÓÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº½ ÅÓÐ Ð ÐÅ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº¾ ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÊÈË ÖÓØÓÖ ÓÙÖعÖÙØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº Ò ÖÑ ØÖÒ ØÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ºº ÅÓÐ ³ØØ Ð Å Ø ØÐØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ÅÓÐ ØÓÒ Ð Å º½ ÈÖÓÐÑØÕ٠г ÓØÓÒ ÑÓÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ ÒÖÐØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º¾ ÓÒØÓÒÒÑÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÓØÓÒ ÙÜ Å º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÇÙØÐ ÔÓÙÖ ÙÒ ÑÓÐ ÐÓÐ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º º½ ÅØÓÓÐÓ ÒÖÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º º¾ ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ù ÑÓÐ ÒØÐ Ò ÚÙ Ð Ù ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º ¾ º º Ù ÓÙÔÐ ÒÚÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ù ÓÙÔÐ ÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÅÓÐ ³ØØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¼ º ËØÐØ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¾ º ËÑ ÝÒÑÕÙ Ô ÓÖÐ Ø ÔÙÐ ØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÊÑ ÔÖÑÒÒØ ÒÙ ÓĐÐ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼

10 ÌÄ Ë ÅÌÁÊË ÅÓÐ ØÓÒ Ð ÅË Ø ÓÒÚÖØ ÙÖ ½¼ º½ ÅÓÐ ØÓÒ ÒØÐ Ò Ð ÖÖÒØÐ µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¾ ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÓÒÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÈÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÓÖÑÙÐØÓÒ ÓÑÔÐÜ Ø Ñ ÝÒÑÕÙ Ô ÓÖÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½¼ º ËÑ ÝÒÑÕÙ Ò ÓÑÔÓ ÒØ Ëµ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½½ º ËѹÐÓ Ø ÑÓÐ ³ØØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½¾ º ÅÓÐ ØÓÒ Ù ÒÖØÙÖ ÓÙÖÒØ ÓÒØÒÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ºº½ ÅÓÐ ØÓÒ ³ÙÒ ÔÓÒØ ØÖÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ºº¾ ÅÓÐ ØÓÒ Ù ÖÖ ÙÖ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ºº ÅÓÐ ØÓÒ Ù ÖÖ ÙÖ ÁÌ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾½ ÓÖÑÐ Ñ ÖÔÕÙ ½¾ º½ ÈÖÒÔ ÒÖÙÜ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º¾ Ä ÖÔ ÒÓÖÑØÓÒÒÐ Ù ÐØ Áµ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º Ä ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÒÖØÕÙ ÑÖÓ ÓÔÕÙ Êŵ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º ÔÔÓÖØ Ñ ÝÒÑÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º ËÑ ÝÒÑÕÙ Ø ÙØÖ ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÖÔÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ºº½ ÄÒ Ú Ð Ñ ¹ÐÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ºº¾ ÄÒ Ú Ð ÖÔ ÒÓÖÑØÓÒÒÐ Ù ÐØ Áµ º º º º º º º º º º º º ½ ½ ºº ÄÒ Ú Ð ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÒÖØÕÙ ÑÖÓ ÓÔÕÙ Êŵ º º º º º º º ½ ½ ºº ÊÅ ÓÑÔÐØ Ð Å º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ºº ÊÅ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ºº ÊÅ ÓÑÔÐØ Ð ÅË º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÓÒ¹ÖÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÓÒÐÙ ÓÒ ÔÖØÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÁÁÁ ÓÑÑÒ ÒÖØÙÖ ½½ ÓÑÑÒ ÔÖ ÒÚÖ ÓÒ ÑÓÐ ½ º½ Ä ÓÑÑÒ ÚÙ ÓÑÑ ÒÚÖ ÓÒ ÑÓÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ÊÐ ³ÒÚÖ ÓÒ ÑÓÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÁÐÐÙ ØÖØÓÒ ÔÖ Ð Á Ø ÊÅ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÁÒÚÖ ÓÒ ÑÓÐ Ø Ñ ÝÒÑÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ºº½ ÎÐØÓÒ ÜÔÖÑÒØÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÎÖ ³ÙØÖ ØÝÔ ÓÑÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ºº½ ÓÑÑÒ ÔÖ ÑÓ Ð ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ºº¾ ÓÑÑÒ ÔÖØÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÓÑÑÒ Å ½ º½ ÓÑÑÒ ÚØÓÖÐÐ Ð Å ÙÖ Ö ÙÜ ÓÐ Ø ÔÙ ÒØ º º º º º º º º º º º º ½ º½º½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½º¾ ÊÔÔÐ Ø ÓÑÔÐÑÒØ ÑÓÐ ØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½º ÓÑÑÒ Ð Å º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½º Ê ÙÐØØ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º½º Ê ÙÐØØ ÜÔÖÑÒØÙÜ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º½º ÓÒÐÙ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ÓÑÑÒ Ð ÙÖ Ö ÙÜ ÓÐ Ø ÔÙ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º½ ÊÔÔÐ ÙÖ Ð ØÖÙØÙÖ Ø ÓÒ ÑÓÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½

11 ÌÄ Ë ÅÌÁÊË º¾º¾ ØÑØÙÖ ÓÙÖÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º ËÝÒØ Ð ÓÑÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º ËÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º Ê ÙÐØØ ÜÔÖÑÒØÙÜ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º¾º ÓÒÐÙ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ½¼ ÓÑÑÒ Ð ÅË ½ ½¼º½ ÓÑÑÒ Ð ÅË Ò ÒÖØÖ ÖÕÙÒ ÚÖÐ º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º½º½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º½º¾ ÊÙÐØÓÒ Ù ÓÙÖÒØ ³ÜØØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º½º ÊÙÐØÓÒ Ð³ÑÔÐØÙ ØÒ ÓÒ ØØÓÖÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º½º Ê ÙÐØØ ÜÔÖÑÒØÙÜ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º¾ ÓÑÑÒ Ð ÅË Ò ÒÖØÖ ÓÙÖÒØ ÓÒØÒÙ º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º¾º½ ÅË ÙÖ ÖÖ ÙÖ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º¾º¾ ÅË ÙÖ ÖÖ ÙÖ ÅÄÁ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ½½ ÓÒÐÙ ÓÒ ¾¼ ½½º½ ÐÒ ØÖÚÙÜ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ½½º¾ ÈÖ ÔØÚ ÖÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ÁÎ ÒÒÜ ¾¼ ÄÜÕÙ Ø ÒÓØØÓÒ ¾¼ º½ ÖÓÒÝÑ ÒÒØ Ð ÑÒ Ø ÕÙÚÐÒ ÒÐÓ¹ ÜÓÒÒ º º º º º º º º º º º º ¾¼ º¾ ÖÓÒÝÑ Ô Õ٠гÖÓÒÙØÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ º ÖÚØÓÒ ÚÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ º ÆÓØØÓÒ ÒÖÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½¼ º ÆÓØØÓÒ ÖÐØÚ ÐÅ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½½ º ÆÓØØÓÒ ÖÐØÚ Ð ÙÜ Å º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½½ º ÆÓØØÓÒ ÖÐØÚ Ð ÅË º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½½ ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ø ÑØÖ Ù ÙÐÐ ¾½ º½ ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÑØÖÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ º¾ ÅØÖ Ù ÙÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ º ÆÓØ ÐÙÐ ÑØÖÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ º ÊÔÖ ÒØØÓÒ ³ØØ ³ÙÒ Ý ØÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ ºº½ ÓÑÑÒÐØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ ºº¾ Ç ÖÚÐØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ ÖØÖ ØÕÙ Ò ³ ¾½ º½ ËØÖÙØÙÖ ÒÖÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ º¾ ÅÒ ÐØÖÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ º¾º½ ÅÒ ÝÒÖÓÒ ÓÙÐ ÐÑÒØØÓÒ Ù ÒÖØÙÖ º º º º º º º º º º ¾½ º¾º¾ ÅÒ ÓÙÖÒØ ÓÒØÒÙ ³ÒØÖÒÑÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ º ÓÒÚÖØ ÙÖ ØØÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ º º½ ÓÒÚÖØ ÙÖ ÓÑÑÒ Ù ÒÖØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ º º¾ ÓÒÚÖØ ÙÖ ³ÐÑÒØØÓÒ Ð Å ³ÒØÖÒÑÒØ º º º º º º º º º º º º º ¾½ º ÇÖÒ ÓÑÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾¼ ºº½ ÓÒØÖÓÐÙÖ ØÑÔ ÖÐ ËÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾¼ ºº¾ ÁÒØÖ ÌÌÄ»ÅÇË ÔÐÓØ Ù ÓÒÚÖØ ÙÖ Å º º º º º º º º º º º ¾¾½

12 ÌÄ Ë ÅÌÁÊË º ÁÒ ØÖÙÑÒØØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾½ ºº½ ÒÖØÖ ØÝÑØÖÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾½ ºº¾ ÓÙÖ ÔÓ ØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ºº Å ÙÖ ÓÒÙÐÙÖ ÓÙÖÒØ»ØÒ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ºº Å ÙÖ ØÒ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ º ÈÖÓÔÓ ØÓÒ Ñ ÙÖ ÔÖÑØÖ ÔÖÑÖ Ð Å º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ºº½ Å ÙÖ Ö ØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ºº¾ Å ÙÖ ÒÙØÒ ÔÖÓÔÖ Ø ÑÙØÙÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ºº Å ÙÖ Ð ÑÙØÙÐÐ ÓÙÔÐ ØØÓÖ»ÖÓØÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¼ º ÙØÖ ÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½

13 ½¼

14 ÔØÖ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ½º½ ÈÓ ØÓÒ Ù ÔÖÓÐÑ ß Ê ÙÜ Ø Ö ÙÜ ÑÖÕÙ Ä ÒÖØÓÒ ³ÒÖ ÕÙÐÐ ÕÙ ÓØ Ð³ÔÔÐØÓÒ Ö Ù ³ÒÖ Ü ÓÙ ÑÖÕÙ ÙØÓÒÓÑ ÓÙ ÔÙ Òص ØÓÙÓÙÖ ÔÓ ÙÒ ÔÖÓÐÑ ÓÒÑÒØÐ ÓÒÖÒÒØ Õ٠гÓÒ ÔÓÙÖÖØ ÕÙÐ Ö ÓÖÑØ ÓÙ ØÒÖµ ÇÍ ¼¼ ß Ê Ù ÓÒØÒÙ ß Ê Ù ÐØÖÒØ ÐÙ¹ÑÑ ÔÓÙÚÒØ ÙÚ Ö Ò ÙÜ ØÓÖ ß ÖÕÙÒ Ü ß ÖÕÙÒ ÚÖÐ ÌÓÙØ Ð ÑÒ ÐØÖÓÑÒØÕÙ ÓÒØ ÔØ ÔÖÓÙÖ Ð³ÒÖ ÐØÖÕÙ ÔÖØÖ ³ÙÒ ÓÙÖ ³ÒÖ ÑÒÕÙ ÔÖÑÖ Ù Ø Ð ÖÚÖ ÐØ ÙØÓÖ ÔÖ Ð ÐÓ Ð³ÐØÖÓÑÒع Ѻ ÌÓÙØÓ Ð «ÖÒØ ÑÒ ÒÚ Ð ÓÒØ Ò ÙØ ÔÐÙ ÓÙ ÑÓÒ ÔØ ÙÒ Ü¹ ÔÐÓØØÓÒ ÙÖ ØÐ ÓÙ ØÐ ØÝÔ Ö Ùº Ä ÔÖÑÖ ÓÜ «ØÙÖ Ò Ð ÓÒÔØÓÒ ³ÙÒ Ö Ù ÓÒ Ø ÓÒ ÜÖ ÓÒ ÓÖÑغ Ò Ð Ù Ö Ù ÓÜ Ø Ø ÔÖÓÖ ÚÑÒØ Ò Ð Ñ ÙÖ Ó٠гÓÖÒ Ð «ÖÒØ ÓÒ ÙÖØÓÒ ÓÒØ ÓÜ Øº ijÀ ØÓÖ ÑÓÒØÖ Ð ÓÑÒØÓÒ Ù Ö Ù ÐØÖÒØ ÖÕÙÒ Ü ÙÖ Ð ÓÒØÒÙ ÒØÐÐÑÒØ ÔÓÙÖ ÙÒ Ö ÓÒ ÓÙØ ØÖÒ ÔÓÖØ Ð³ÒÖ Ö Ð Ø ³ÐÚÖ ÔÙ ³ Ö Ð ØÒ ÓÒ Ò ÐØÖÒØ Ú ØÖÒ ÓÖÑØÙÖ Ò ÑÒÑ Ö Ð ÔÖØ Ò Ð ÐÒ ØÖÒ ÔÓÖØ ÙØ ØÒ ÓÒ Ø Ð ÓÙÖÒØ µº ÈÖ ÐÐÙÖ Ð ÑÒ ÝÒÖÓÒ ÔÓ ÒØ ³ÙÒ ÖÒ ÚÒØ ÙÖ Ð ÑÒ ÓÙÖÒØ ÓÒØÒÙ ßÅ ß ÙÐ ÒÖØÙÖ ÐØÖÓÑÒÕÙ ÐÚÖÒØ ÙÒ ØÒ ÓÒ ÓÒØÒÙµ г Ò ÓÐÐØÙÖº Ò «Ø ÔÓ Ø ÑÒÕÙ Ø ÙÒ ÒÔ ÑÙÖ Ð Å Ö Ð ÖÕÙÖ ÙÒ ÒØÖØÒ ÖÙÐÖ Ø Ð Ø ÑÒØÒÒ ÙÖ ÙÒ ØÐ ÒÖØÙÖ ÖÒØ ÔÖÓÙØÚØ ÚÓÐ ÔÓÙÖÕÙÓ ÙÒ ØÐÐ ÓÐÙØÓÒ Ø ÒØÖØ Ò Ð³ÚØÓÒ ½ º Ú Ð ÔÖÓÖ Ð³ÐØÖÓÒÕÙ ÔÙ Ò Ð ÖØ ÔÓ Ð ÖÑØØÖ Ò Ù ØÓÙØ Ù ÑÓÒ ÔÖØÐÐÑÒص ÓÜ ÔÓÙÖ ÙÐÖ ÚÖ ÙÒ ØÒÓÐÓ Ö Ù ÓÙÖÒØ ÓÒØÒÙ ¾ ØØ ÖÒÖ ÔÖ ÒØÒØ ÚÒØ ÕÙ ÖÓÒØ ÚÐÓÔÔ ÔÖ Ð Ùغ ÌÓÙØÓ Ð Ø ÑÔÓÖØÒØ ÒÓØÖ ÕÙ ÖÓÖÒØØÓÒ ÚÖ ÒÓÙÚÐÐ ØÒÓÐÓÕÙ Ò Ð ÓÑÒ Ð ÔÖÓÙØÓÒ Ø Ù ØÖÒ ÔÓÖØ ³ÒÖ ÓÒØ ÆÐ Ö ÐÐ ÓÒØ ÑÔØ ÑÔÓÖØÒØ ÕٳРÓÒØ ÓØ ÓÙ ÙØ ß ÒÑÒØ ÔÖÓÓÒ ³ÒÖ ØÖÙØÙÖ ß ÔÖÓÐÑ ÐØ ÙÔÔÓ ÓÙ ÚÖ ß Ò Ô ØÓÙÓÙÖ ÕÙÐÖ ÒØÖ Ð ÒØÖÐÓÙØÙÖ ÔÖÓÙØÙÖ» ØÖÙØÙÖ»ÓÒ ÓÑÑØÙÖµ ½ ÇÒ Ò ØÖÓÙÚ ØÓÙØÓ Ò Ð ÐÓÔØÖ Ñ Ð Ø Ù Ù Ø ÕÙ Ò ØÐ ÒÒ Ð ÑÒØÒÒ Ø ØÐÐÑÒØ ÑÔÓÖØÒØ ÔÖ ÐÐÙÖ ÕÙ³ÙÒ ÒÖØÖ ÓÙÖÒØ ÓÒØÒÙ ÒÒÙØ Ô Ð³Ò Ñк ¾ Ä ØÖÒ ÔÓÖØ ³ÒÖ Ò ÓÙÖÒØ ÓÒØÒÙ Ø ÐÑØ Ñ Ð Ü Ø ÒÒÑÓÒ Ò ÖØÒ ÔÖØÙÐÖ ÓÑÑ ÔÓÙÖ Ð Ð ÓÒ ÓÙ ¹ÑÖÒ Á¾¼¼¼ ÒØÖÐÖÒ Ø Ð³ÒÐØÖÖº ½½

15 ½¾ ÀÈÁÌÊ ½º ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÁÐ Ø ÒÓØÖ ÕÙ Ò Ð Ö ÙÜ ÑÖÕÙ Ö Ù ÓÖ ³ÚÓÒ Ä ÔÖ ÜÑÔе ÔÖÓÐÑ Ò ÔÓ ÒØ Ô Ò ÖÑÒØ Ò Ð Ñ ÙÖ Ó٠гÚÓÒ Ø ÙÒ Ò ÑÐ ÓÑÓÒ ÚÒØ ÓÒÓÙÖÖ ÔÖÓÖÑÒ Ø ÙÒ ÓÔØÑ ØÓÒ ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÐÓРгÔÔÖк ÔÒÒØ ÑÑ Ð ÒÒÓÚØÓÒ ÓÒØ ÔÐÙ ÐÑÒØ ÒØÖÐ Ò ØÝÔ ³ÔÔÐØÓÒ Ð Ü Ø ÙÒ ÖÐ ÖÒ Ù ÒÑÒØ ÚÓÖ Ð ÖØÒ Ù Ø ÒÙ ØÖÐ ÒÓÒÒÖ ÙÒ ØÒÓÐÓ Ð Ø ÔÖÓÙÚº Ø ÓÒ ÔÙØ Ö Ö ÙÒ ÖÔ ØÓÖÕ٠гÐØÖ ØÓÒ ÚÓÒ ÕÙ ÙØ ÙÒ ÑÖ ÒÐÓÙ ÐÐ Ù Ö Ù º гÓÖÒ Ð ÚÓÒ ÓÒØ Ø ÐÑÒØ Ò ÓÙÖÒØ ÓÒØÒÙ ÓÙ ¾Îº ijÙÑÒØØÓÒ Ð ÓÒ ÓÑÑØÓÒ Ò ÙØ ÓÒÙØ ÙÒ Ô Ò ÓÙÖÒØ ÐØÖÒØ ØÖÔ µ ¼¼ÀÞ ÓÙ ½½Î ÕÙ Ø Ð ÓÐÙØÓÒ Ð ÔÐÙ ÓÙÖÒØ Ð³ÙÖ ØÙÐÐ Å ¼¼ º ÍÒ ÖÕÙÒ Ù ÐÚ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÐÐ Ù Ö Ù ¼ÀÞµ ÓÙ Ö ÙÜ ³ÙØÖ ÔÝ ¼ÀÞµ ÓÒÙØ ÙÒ ÖÙØÓÒ Ù ÚÓÐÙÑ Ø Ù ÔÓ ØÖÒ ÓÖÑØÙÖ Ø ÑÒ ÐØÖÕÙ ÙØÐ ÓÖ ³ÙÒ ÚÓÒº ÇÖ ØØ ÖÖ ØÒÓÐÓ ÔÙ ÒÓÑÖÒØ Ø ÐÖ Ø ÙÒ ÔØ ÑÙÖ Ð ÓÒÔØÓÒ ÓÐÙØÓÒ ÚÓÒÕÙ º Applications civiles : - Gros porteurs : Airbus, Boeing - Petits avions : Dassault º ½º½ ß Ä ÚÓÒ ÚÐ Ø ÑÐØÖ ÙØÐ ÒØ ÔÐÙ Ò ÔÐ٠гÐØÖØ Ò Õ٠г ÔØ ÓÒÔØÓÒ ÑÒ Ò³Ø Ô Ø ØÙ Ò ØÖÚÐ Ð Ø ÙØÐ ÓÒÒØÖ Ð ÓÖÖ ÖÒÙÖ Ñ ÒÖØÙÖ ÔÓÙÖ ÙÒ ÔÙ Ò ÓÒÒº ÇÒ ÔÙØ ØÖ ÙÜ ÜÑÔÐ ØÖ Ð Ø Ð ÔÙ Ò Ö ÔØÚÑÒØ Ø ¾Îµ ÕÙ ÓÒØ ÒÖØÙÖ Ù ÐÓÒ ÂØ ÙÖÒ Ø Ù ÐÐ ÀÐÓÔØÖ ¼ ÓÒØ Ð Ñ ÓÒØ º½ ½Ð µ Ø ½º ºÐ µ ¹ ÓÙÖ È ËÒغ ÍÒ ÒÙ ÔÓÒØ Å»ÈÙ Ò ÔÔÖÒØ ØÐ ÔÖØÖ ÓÙÑÒØØÓÒ ØÒÕÙ ÒÖØÙÖ Ø ÔÖÓÔÓ Ð ÙÖ ½º¾ Ø ÓÒÒ ÙÒ ØÒÒ Ø ÙÒ ÓÖÖ ÖÒÙÖ ÔÙ Ò Ñ ÕÙ Ò Ð ÔÔÐØÓÒ ÚÓÒÕÙ ÒÚÖÓÒ ½ºÎ»µº

16 ½º¾º ÍÒ ÓÒ ÓÑÑØÓÒ ÐØÖÕÙ ÖÓ ÒØ ½ Masse (en kg) Nuage de points de générateurs réels Régression linéaire (tendance Masse/Puissance) Puissance (en kva) x 10 4 º ½º¾ ß Å ÒÖØÙÖ Ò ÓÒØÓÒ Ð ÔÙ Ò ÔÔÖÒØ ÓÙÖ ÛÛÛºÔ ºÓѵ ½º¾ ÍÒ ÓÒ ÓÑÑØÓÒ ÐØÖÕÙ ÖÓ ÒØ Ä ÓÒ ÓÑÑØÓÒ ÐØÖÕÙ Ø ÔÐÙ Ò ÔÐÙ ÑÔÓÖØÒØ Ò Ð ÚÓÒ ØÒØ ÚÐ ÕÙ ÑÐØÖ Ò Ð Ñ ÙÖ ÓÙ ÔÐÙ Ò ÔÐÙ Ý ØÑ ÓÒØ ÐÑÒØ Ò ÒÖ ÓÙ ÓÖÑ ÐØÖÕÙ Ò ÖÑÔÐÑÒØ Ð³ÒÖ ÝÖÙÐÕÙ ÃÊÁ ½ ÉÍÁ Á º ÓÜ ÔÙØ ØÖ ÚÙ ÓÑÑ ÙÒ ÓØ ÖØÓÒÐ ØÓÒ Ò Ð Ñ ÙÖ Ó٠гÒÖ ÐØÖÕÙ Ø Ò Ö ÔÓÙÖ Ð³ÐÑÒØØÓÒ Ð³ÐØÖÓÒÕÙ ÑÖÕÙ ØÒØ ÙØÐØÖ ÕÙ ÓÒÓÖص Ø ÕÙ ÔØ ÖÑÔÐÖ Ñ ÓÒ Ò Ð ÓÑÒ ÔÙ Ò ÑÓÝÒÒ ÚÓÖ ÐÚ Ø ÑÓÒØÖ Ò ÚÖ ØÙÖ ³ØÚØ ÒÙ ØÖ ØÖÒ ÔÓÖØ ÖÖÓÚÖ Øºººµº ÁÐ Ø Ø ÒØÙÖÐ ÖÑØØÖ Ò Ù Ð³ÙØÐ ØÓÒ Ð³ÒÖ ÝÖÙÐÕÙ Ò ÕÙ³ÐÐ ÓØ ÙÒ ÓÐÙØÓÒ Ð Ø ÔÖÓÙÚ ÓÒØ Ð ØÖÒ ÔÓÖØ Ø Ð ÔÖÒÔÐ Ð ÙØ ÖÙØ ÝÖÙÐÕÙ µº Ò ÓÙØÖ Ð ÕÙÔÑÒØ ÐØÖÕÙ ÔÔÓÖØÒØ Ð³ÚÒØ ³ÙÒ Ò Ñ ÕÙ ÄÆ ¼ º ij ÓÖ ÓÐÙØÓÒ ÐØÖÕÙ Ò Ð ÓÑÑÒ ÚÓÐ Ø ÙØÖ ØÓÒÒÙÖ ÑÖÕÙ Ò Ð ÚÓÒ Ø Ò ÐÐÙ ØÖ ÔÖ Ð ÑÑ ÔÖÓÙØ ÔÖÓÔÓ ÔÖ Ð ÕÙÔÑÒØÖ Ù ØÙÖ ÖÓÒÙØÕÙº ÇÒ ÔÙØ Ò ØÖ Ð³ÜÑÔÐ Ù ÖÓÙÔ ËÊÆ ÓÒØ ÕÙÐÕÙ ÐÐ ÓÒØ ØÓÙØ ÔÖØÙÐÖÑÒØ Ü ÚÖ Ð³ÐØÖ ØÓÒ ÚÓÒ Ø ÓÒ ÓÒØÖÙÒØ Ð³ÚÓÒ ÔÐÙ ÐØÖÕÙ º ÂÓÙÖÒ Ù ÐÙ ¾¼¼ ß ÖݹÈÓÒØÓ µ ß Å Ö¹ÙØػŠֹÓÛØÝ Ý ØÑ ³ØØÖÖ ÖÒ ÐØÖÕÙ ÒÚÖ ÙÖ ÔÓÙ ß À ÔÒÓ¹ËÙÞ Ý ØÑ ÓÑÑÒ ß ÄÒÐ Ö Ù Ð Ð ÐØÖÕÙ µ ØØ Ð Ø ÒÓÒ¹ÜÙ ØÚ Ø ÐÐÙ ØÖ ÔÖ ÔÓØÓÖÔ ³ÕÙÔÑÒØ Ð ÙÖ ½º º

17 ½ ÀÈÁÌÊ ½º ÁÒØÖÓÙØÓÒ Frein A380 º ½º ß ÉÙÐÕÙ ÕÙÔÑÒØ ³ÚÓÒ Ù ÖÓÙÔ ËÊÆ ÒÚÖ ÙÖ ÔÓÙ ÖÒ ÕÙ ³ ¼ ½º ØØ Ð³ÖØ Ø ÔÖ ÔØÚ Ä ÑÓÖØ ÚÓÒ Ð³ÙÖ ØÙÐÐ ÓÒØ ÕÙÔ ÒÖØÙÖ ÝÒÖÓÒ ØÖÓ Ø Ë µ Ò Ù ÓÙÖ ÐØÖÕÙ ÔÖÒÔÐ ÓÒÒØ ÙÖ Ð ØÙÖÒ Ð³ÚÓÒº ÁÐ ÙØ ÒÓØÖ ÕÙ Ò Ö Ð ÒÖØÓÒ ³ÒÖ ÐØÖÕÙ «Ö Ò ÐÑÒØ ÐÐ «ØÙ Ò ÙÒ ÒÚ¹ ÖÓÒÒÑÒØ ØÝÔ ÒÖ ÖÒÓÙÚÐÐ ºº ÑÖÓÒØÖÐ ÝÖÓÐØÖÕÙ ÃÌ ¼ ÓÐÒÒ ÅÍÄ ¼¾ غººµº Ò «Ø Ò Ð Ð³ÚÓÒ Ð ÚØ ÖÓØØÓÒ Ø ØÖØÑÒØ ÑÔÓ Ù ÒÖØÙÖ Ò Ð Ñ ÙÖ ÓÙ Ð ÔÙ Ò Ñ Ò Ù Ò Ð ÖØÙÖ ³ÙÒ ÚÓÒ Ø ØÖ ÖÒ ÚÒØ ÐÐ ÓÖ ÔÖ Ð ÒÖØÙÖ ÐØÖÕÙ ÔÓÙÖ ÐÑÒØÖ Ð Ö Ù ÓÖº Ò Ð ÒÚÙ Ö ÔÙ Ò ÐØÖÕÙ ÓÒ ÓÑѵ Ò³ ÙÙÒ ÑÔØ ÙÖ Ð ÚØ ÖÓØØÓÒ Ð ÚØ ³Ò¹ ØÖÒÑÒØ Ò³ Ø ÓÒ Ô ÙÒ ÚÖÐ ³ØØ Ù Ý ØÑ Ñ ÙÒ ÔÖÑØÖ ³ÒØÖ ÑÔÓ ÒØÖ ÔÖØÙÖØÓÒµ ÕÙ Ò³ Ø Ô Ð ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÐÒÒ ÔÖ ÜÑÔÐ ÓÙ Ð ÔÙ Ò ÐØÖÕÙ ÒÖ ÔÖ Ð³ÓÐÒÒ Ò Ù ÓÖØÑÒØ ÙÖ ÚØ ÖÓØØÓÒ Ð ÔÙ Ò ÐØÖÕÙ ÓÙÖÒ Ù Ö Ù ÓØ ³ÔØÖ Ð ÔÙ Ò Ù ÚÒØ ØÖÒ Ñ Ð³ÓÐÒÒ ÔÓÙÖ ÚØÖ Ö ³«ÓÒÖÖ ÚØ ÖÓØØÓÒ ÔÖ ÙÒ ÔÖÓÙØÓÒ ØÖÓÔ ÑÔÓÖØÒصº ÈÓÙÖ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÒ ÔÙØ ÓÒÒÖ ÕÙÐÕÙ ÓÖÖ ÖÒÙÖ ÙØÐ ÔÙ Ò Ñ Ò Ù Ò Ð ÔÖÓÔÙÐ ÓÒ ³ÙÒ ÚÓÒ ÐÒ ØÝÔ ÖÙ ¼µ ß ÎØ ÖÓ Ö ½Ñ» ß ÆÓÑÖ ÖØÙÖ ß ÈÓÙ Ò ÖÓ Ö ³ÙÒ ÖØÙÖ ¼Æ ÑÓÐ ÊÓÐÐ ¹ÊÓÝ ÌÖÒØ ¼¼ ¹ º ÙÖ ½ºµ ß ÈÙ Ò ÑÒÕÙ ÙØÐ ÔÓÙ ÔÖ ÖØÙÖ ÓÖÖ ÖÒÙÖµ ½ÅÏ ß ÈÙ Ò ÔÔÖÒØ ÙÒØÖ ³ÙÒ Ë ½¼Î ß ÈÙ Ò ÔÔÖÒØ ØÓØÐ ÑÖÕÙ Ò Ð³ÚÓÒ ¼¼Î ÇÒ ÓÒ ØØ ÓÒ ÕÙ Ð ÔÙ Ò ÐØÖÕÙ ÓÒ ÓÑÑ Ò Ð³ÚÓÒ ÖÔÖ ÒØ ÑÒÖ Ö¹ ØÒ ÑÓÒ ½± Ð ÔÙ Ò ÔÖÓÙØ ÔÖ Ð ÖØÙÖ Ù Ø Ù ÖÒÑÒØ ÓÒÚÖ ÓÒ ÑÒÕÙ Ò ÔÓÙ ÖØÙÖ ÒØØÑÒØ ÒÖÙÖ ½ Ø ³ÙÒ ØÙÖ ÔÙ Ò ÐÓÐ Ù Ö Ù ÓÖ ÐÑÒØ ÒÖÙÖ ½µº ÇÒ ÒÓØÖ ÕÙ Ð ÔÔÐØÓÒ ÓÒØ Ð Ó ÚÐ Ø ÑÐØÖ º ½º½µ Ø ÔÙÚÒØ ³ØÒÖ ÙÜ ÐÓÔØÖ º

18 ½º º ØØ Ð³ÖØ Ø ÔÖ ÔØÚ ½ º ½ºßÊØÙÖ ÊÓÐÐ ¹ÊÓÝ ÔÓÙÖ Ð³ÖÙ ¼

19 ½ ÀÈÁÌÊ ½º ÁÒØÖÓÙØÓÒ º ½º ßÒÖØÖ ÝÒÖÓÒ ØÖÓ Ø

20 ½º º ØØ Ð³ÖØ Ø ÔÖ ÔØÚ ½ Ä ÓÐÙØÓÒ Ð Ë ÔÓÙÖ ÚÒØ ÔÖÒÔÐ ÓÒ Ò Ð º Ò «Ø Ð ³Ø ³ÙÒ ÔÓÒØ Ð Ò Ð ÓÒÔØÓÒ ÒÖØÙÖ ÙÜ ÔÔÐØÓÒ ÚÓÒÕÙ Ò Ð Ñ ÙÖ Ó٠гÐÑÒØÓÒ ØÓÙØ ÓÒØØ ÐØÖÕÙ ÖÓØØÒØ Ø ÙÒ ÙÖØ ØÖÓÙ Ø º ØØ ØÖÙØÙÖ Ò³ Ø ØÓÙØÓ Ô Ø ÒØ ÓÑÑ ÒÓÙ ÐÐÓÒ Ð ÚÓÖº Ò «Ø ÒÖØÙÖ ÖØ Ð ÙÖ ½º Ø ÓÒ ØØÙ ØÖÓ ÓÙ ¹ÑÒ Ò º ÌÓÙØ ³ÓÖ Ð ÔÖÑÖ Ø Ø ÓÒ ØØÙ ³ÙÒ ÑÒ ÝÒÖÓÒ ÑÒØ ÔÖÑÒÒØ ÅËȵ ØØ ÑÒ ÔÖÑØ Ù ÒÖØÙÖ ÙÒ ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÔÖØÑÒØ ÙØÓÒÓѺ Ä ØÒ ÓÒ ÐÚÖ ÔÖ ÔÖÑÖ Ø ÓÒØ ÖÖ Ò ³ÐÑÒØÖ ÙÒ ÙÖ ÓÒÒØ Ð ÑÒ ÙÚÒØ ÓÒ ØØÙÒØ Ð ÙÜÑ Øº Ðй Ø ÙÒ ÑÒ ÝÒÖÓÒ ÒÙØÙÖ ÓÒ Ø ÒÚÖ Ð³ÒÙØÙÖ ÑÓÒÓÔ Ø ÔÐ Ù ØØÓÖ ØÒ Õ٠гÒÙØ ØÖÔ ØÖÓÙÚ Ù ÖÓØÓÖº Ä ØÒ ÓÒ ÓØÒÙ Ù ÖÓØÓÖ ÓÒØ ÐÓÖ ÖÖ Ó ØÓÙÖÒÒØ µ ÔÓÙÖ ÐÑÒØÖ Ð³ÒÙØÙÖ ³ÙÒ ØÖÓ Ñ ÑÒ ØÖÓ Ñ Ø ÖÒÖ Øµ ß ÑÒ ÝÒÖÓÒ ÒÙØÙÖ ÓÒ Ð ÕÙ ß ÓÒÒØ Ù Ö Ù ÐÑÒØÖº ÇÒ Ó ÖÚ ÓÒ Ð³ Ò Ð ÖÖ Ø ÓØÒÙ Ù ÔÖÜ ³ÙÒ ÓÑÔÐÜØ ÖØÒ Ù ÒÖØÙÖº Ä³Ò ÑÐ ÓÒ ØØÙ ÔÖ Ð ÙÜ ÔÖÑÖ Ø Ø Ð ÖÖ ÙÖ ØÓÙÖÒÒØ Ø ÓÒÒÙ ÓÙ Ð ÒÓÑ ³ÜØØÖ Ò ÓÙØ ³ÖÖº ØÐ Ò ÑÐ ÓÒØ ÓÑÑÖÐ ÔÓÙÖ Ð³ÒÙ ØÖ ÐØÖÒØÙÖ ÒØÖÐ Ò ÔÖØÙÐÖµº ÇÒ ÔÙØ ØÖ Ð³ÜÑÔÐ Ð ÓØ ÐØÖ ÅÒÖÝ ÓÒØ ÙÒ ÔÖÓÙØ Ø ÔÖ ÒØ Ð ÙÖ ½ºº º ½º ß ÜØØÖ Ò ÓÙØ ³ÖÖ Ð³ÙÖ ØÙÐÐ ÓÐÙØÓÒ ÐØÖÒØÚ Ü ØÒØ ÔÓÙÖ Ð ÚÓÒ ÒÓÙÚÐÐ ÒÖØÓÒº ÇÒ ÔÙØ ØÖ ÒÓØÑÑÒØ ß Ð³ÖÙ ¼ ÔÓÙÖ ÐÕÙÐ Ø Ñ Ò ÔÐ ÙÒ Ö Ù ÖÕÙÒ ÚÖк ß Ð ÄÓ¹ÅÖØÒ ¾¾ ÊÔØÓÖ ÔÓÙÖ ÐÕÙÐ Ø Ñ Ò ÔÐ ÙÒ Ö Ù ÓÙÖÒØ ÓÒØÒÙ ÓÙ ¾¼Î ØÒÖ ÖØÒÙ ÐÑÒØ ÔÓÙÖ Ð³ÐÓÔØÖ ÓÑØ ÊÀ¹ ÓÑÒ ÓÒÙ ÔÖ Ð ÖÓÙÔ ÓÒ¹ËÓÖ Ý ¹ º ÙÖ ½ºµ ÙÜ ØÝÔ ÓÐÙØÓÒ ÔÖ ÒØÒØ ÐÙÖ ÚÒØ Ø ÐÙÖ ÒÓÒÚÒÒØ Ù ÑÑ ØØÖ ÕÙ Ð Ö ÙÜ ÖÕÙÒ Üº ÚÒØ ³ÜÔÐØÖ Ð ÔÓÒØ ÓÖØ Ø ÔÓÒØ Ð ÕÙ ÖØØÙÖ Ð Ø ÔÖÖÐ ³ÒÐÝ Ö Ð ÓÒ ÕÙÒ ÓÜ ÙÖ Ð ÑÒ Ø Ð ÓÒÚÖØ ÙÖ Ò Ö ÔÓÙÖ Ð ÓÒÖØ Öº ÌÓÙØ ³ÓÖ ÒÓÙ ÔÓÙÖÖÓÒ ØÖØÖ Ð Ù Ö Ù ÐØÖÒØ ÖÕÙÒ Ü ÕÙ Ø Ð ÓÐÙØÓÒ Ð ÔÐÙ ÖÕÙÒØ ÙÓÙÖ³Ù Ñ ÕÙ ÔÙØ ÒÒÑÓÒ Ò Ö ³ÑÐÓÖØÓÒ ÓÙ ³ÚÓÐÙØÓÒ µ

21 ½ ÀÈÁÌÊ ½º ÁÒØÖÓÙØÓÒ RAH-66 Comanche Electric Power System º ½º ß ÒÖØÙÖ ÓÖ ¾¼Î ¹ гÐÓÔØÖ ÓÑÒ ÓÙÖ ÀÑÐØÓÒ ËÙÒËØÖÒµ ÔÓÙÖ ÒÓÙ ÒØÖ Ö Ò ÙØ Ù Ù Ö Ù ÐØÖÒØ ÖÕÙÒ ÚÖÐ Ø ØÖÑÒÖ ÙÖ Ð ÓÜ Ù Ö Ù ÓÙÖÒØ ÓÒØÒÙ ÕÙ ØÒÙ ÓÖØÑÒØ ÙÜ ÔÖÑÖ º ijÒÐÝ «ØÙ ÙÖ ØÖÓ ÔØÖ ¾ Ø µ ÒÓÙ ÔÖÑØØÖ ÐÓÖ ÑØØÖ Ò ÚÒ Ð ÔÖÓÐÑ ÖÒÓÒØÖ Ø Ð ÔÔÓÖØ ÕÙ ÓÐÙØÓÒº Ä ÔÖ ÒØØÓÒ ÙÒØ ÕÙ ÙØ Ö ÓÑÔÐØ ÔÖ Ð ÔÔÖÓÓÒ ÑÒØ ÔÔÓÖØ Ò Ð ÔØÖ Ø ØÖØÒØ ÙÒ ³ÙÒ ØÖÓ Ò Ð ÒÐÝ «ØÙ Ð Ö ÒÓØÑÑÒØ ØÐ Ð Ò Ø ØÐÐ ÓÙ ØÐÐ ØÖÙØÙÖ Ò ÓÒØÓÒ ÓÒØÖÒØ Ð ÙÜ ÐÓ Ð ÔÝ ÕÙ Ò ÚÙ ³ÓØÒÖ Ð ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÓÙØ ÓÒ ÖØÖÓÙÚÖ ÔÖ ÜÑÔÐ ØØ ÑÒÖ Ð ØÖÙØÙÖ ÓÑÔÐÜ Ð ÒÖØÖ ÝÒÖÓÒ ØÖÓ Ø ÕÙ Ø Ð ØÖÙØÙÖ Ò Ö ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÒØÖÓÐ ³ÜØØÓÒ Ò Ð Ú ÑÒ ÓÒÚÒØÓÒÒÐÐ µº ½º º½ Ê Ù ÐØÖÒØ ÖÕÙÒ Ü Ä ÔÓ ÐØ ÒÖØÓÒ ³ÒÖ ÓÙ ÓÖÑ ÓÙÖÒØ ÐØÖÒØ Ö Ù ØÖÔ µ ÔÙÚÒØ Ö ÓÒÒÐÑÒØ Ð Ö Ò ÙÜ ØÓÖ ß ÒÖØÓÒ Ù ØÖÚÖ ³ÙÒ ÓÒÚÖØ ÙÖ ØØÕÙ ß ÒÖØÓÒ ÓØÒÙ ÖØÑÒØ ÔÖ ÙÒ ÑÒ ÐØÖÕÙº ÓÐÙØÓÒ ÓÒØ ÔÙÖÑÒØ ÐØÖÕÙ Ø ÓÒØ ÒÚ Ð Ò ÖÑÔÐÑÒØ Ð ÓÐÙØÓÒ ÑÒÕÙ ØÙÐÐ ÓÒ ØÒØ ÔÖÓÙÖ ÙÒ ÚØ ÖÓØØÓÒ Ü ÔÖØÖ Ð ÚØ ÚÖÐ Ð ØÙÖÒº Ò ÙÒ ÑÒ ÝÒÖÓÒ Ð Ë Ò Ð³ÓÙÖÖÒµ ÔÙØ ÓÙÖÒÖ ÙÒ ÖÕÙÒ Ü ÒØÖÒ ØØ ÑÒÖº Ä ÔÓ Ø ÙØÐ ÔÓÙÖ ÓØÒÖ Ö ÙÐØØ Ø ÔÔÐ ÓÒ ØÒØ ËÔ ÖÚ Ëµº ÉÙÐÕÙ ÐÐÙ ØÖØÓÒ Ò ÓÒØ ÔÖÓÔÓ Ð ÙÖ ½ºº ½º º½º½ ÒÖØÓÒ Ù ØÖÚÖ ³ÙÒ ÓÒÚÖØ ÙÖ Ò ÔÖÑÖ ÓÒ ÔÙØ ÓÒ ØÖÑÒÖ ÙÒ ÖØØÙÖ Ò ÔÖØÒØ ÙÖ Ù ÔÓÙÖ ÖÑÓÒØÖ Ð ÓÙÖ ³ÒÖ ÐØÖÕÙ ÑÒ ØÓÙÖÒÒصº Ä ÔÖÑÖ ÐÑÒØ ÖÒÓÒØÖ Ø ÔÖÓÖ ÙÒ ÓÒÙÐÙÖ ØÒ ÓÒ ØÖÔ ÓÒÒØ Ù Ö Ù ÐÑÒØÖ Ù ØÖÚÖ ³ÙÒ ÐØÖ Ä ØÖÔ µº ÓÒÚÖØ ÙÖ ÚÒØ Ò ÖÑÒØ ØÖ ÐÑÒØ ÔÖ Ð³ÒØÖÑÖ ³ÙÒ Ù ÓÒØÒÙ Ø ØÓÙ Ð ÒÖØÙÖ ÙØÐ Ð ØÒØ ÑÒ ÓÙÖÒØ ÐØÖÒØ ÓÒ ÔÙØ ÓÒÐÙÖ Õ٠гÐÑÒØ ÑÓÒØ Ø Ò ÖÑÒØ ÙÒ ÖÖ ÙÖ ÓÑÑÒ ÓÙ ÒÓÒ ÔÖÑØÖ ØÒØ Ð Ù ÓÜ Ð ÑÒ ÙØÐ ÓÑÑ ÒÖØÙÖº ÔÓÒØ Ø ØÖØ Ò Ð ØÐÙ ½º½ ÓÙ ÓÒØ ÖÖÓÙÔ Ð ÑÒ ÔÓ Ð º

22 ½º º ØØ Ð³ÖØ Ø ÔÖ ÔØÚ ½ º ½º ß ÉÙÐÕÙ Ñ ÓÒ ØÒØ ËÔ ÖÚ ¹ Ë ÌÝÔ ÑÒ ÅÒ ÝÒÖÓÒ ÅÒ ³ÒÙØÓÒ ÅÒ ÖÐÙØÒ ÚÖÐ ÌÝÔ ÖÖ ÙÖ Ó ÖÖ ÙÖ ÒÓÒ ÓÑÑÒ Óµ ÖÖ ÙÖ ÓÑÑÒ ÖÖ ÙÖ ÓÑÑÒ Ìº ½º½ ß ÌÝÔ ÖÖ ÙÖ ÖÕÙ Ò ÓÒØÓÒ Ù ØÝÔ ÑÒ ÙØÐ ÓÑÑ ÒÖØÙÖ

23 ¾¼ ÀÈÁÌÊ ½º ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÊÑÖÕÙ ½º½ ÇÒ ÒÓØÖ ÕÙ ÙÐ Ð ÑÒ ÝÒÖÓÒ ÑÒØ ÔÖÑÒÒØ ÅËȵ ÓÒØ ÖÐÐÑÒØ ÙØÓÒÓÑ Ñ Ú Ú Ù ØØÓÖ ÙÒ ÑÒ ÝÒÖÓÒ ÒÙØÙÖ ÓÒ Ø ÕÙÚÐÒØ ÙÒ ÅËȺ ÁÐ Ø ÒÓØÖ ØÓÙØÓ ÕÙ Ð Ð ØÓÒ Ø Ò Ð ØÐÙ ½º½ ÔÙØ ØÖ ÒÙÒ Ò Ð Ñ ÙÖ ÓÙ Ð Ü Ø «ÖÒØ Ö ³ÝÖØÓÒ ÒØÖ Ð ØÓÖ Ø ß ÅÒ ÝÒÖÓÒ ÔÓÐ ÐÐÒØ Ò ÔÖØÙÐÖ Ð ÑÒ ÖÐÙØÒ ÚÖÐ ÕÙ Ò³ Ø Ô ÙØÓÒÓÑ Ø ÔÖ ÒØ ÓÒ ÙÒ ÒÐÓ Ú Ð ÅË µ ß ÅÒ ÝÒÖÓÒ ÓÙÐ ÜØØÓÒ Å˵ ß ÅÒ ÝÒÖÓÒ ÓÙÐ ÐÑÒØØÓÒ Åµ º ½º ß ÒÖØÓÒ ÖÕÙÒ Ü Ù ØÖÚÖ ÓÒÚÖØ ÙÖ ÇÒ ÒÓØÖ Õ٠гÐÑÒØØÓÒ ³ÙÒ Ö Ù ÐØÖÒØ ÖÕÙÒ Ü Ù ØÖÚÖ ³ÙÒ ÓÒÚÖØ ÙÖ ØØÕÙ ÓÒÙÐÙÖµ ÓÒÙØ ÓÙØÖ ÙÒ ÙÜÑ ÓÒÚÖØ ÙÖ ÖÖ ÙÖµ ÓÒØ Ð ÓÑÔÐÜØ Ø Ð Ð ÑÒ ÙØÐ ÓÑÑ ÒÖØÙÖº ÁÐ ³Ø ³ÙÒ ÓÐÙØÓÒ ØÓÙØ Ø Ø ÒØ Ò ØÖÑ ÔÓ Ø ³ÒÓÑÖÑÒØ Ò Ð Ñ ÙÖ ÓÙ Ð ÓÒÚÖØ ÙÖ ØØÕÙ ÔÙÚÒØ ÚÓÖ ÙÒ ÔÙ Ò Ñ ÕÙ ÑÔÓÖØÒغ ÈÖ ÓÒØÖ ÓÒ ÓÒ ØØ ÕÙ Ò ØØ ÒÒÖØÓÒ ³ÒÖ ÐÐÙ ØÖ ÔÖ Ð ÙÖ ½º½¼ Ð ØÓØÐØ Ð ÔÙ Ò ÓÙÖÒ Ù Ö Ù ØÖÒ Ø Ò Ð ÓÒÚÖØ ÙÖ ÔÓ ÚÑÑÒØ ÙÒ ÔÖÓÐÑ Ò ØÖÑ ÓÙØ ÖÒÖ Ø ÓÒ ÔÙØ ÓÒ ÖÖ ÕÙ ÓÒÚÖØ ÙÖ ÚÖÓÒØ ØÖ Ð³ÓØ ³ÙÒ ÑÒØÒÒ ØÖ ÖÙÐÖº Ò «Ø Ò ØØ ÖØØÙÖ ÓÒ ÒÓØ ÕÙ³ÙÒ ÔÒÒ Ø ØÐ Ù Ø ØÖÙØÙÖ Ò º ÇÒ ÒÓØÖ ÒÒÑÓÒ Õ٠гÒØÖÓÒÒÜÓÒ ÔÐÙ ÙÖ ÒÖØÙÖ Ò ÔÖÐÐÐ ÙÖ ÙÒ Ö Ù ÖÕÙÒ Ü Ø ÔÓ Ð Ø ÔÖÑØ ÚÒØÙÐÐÑÒØ ³ ÙÖÖ ÙÒ ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÒÑÓÖ ÄÆ ¼ º ½º º½º¾ ÒÖØÓÒ ÖØ ÔÖ ÙÒ ÑÒ ÆÓÙ Ò³ÜÔÐÓÖÖÓÒ Ô Ò ÔÖÓÓÒÙÖ Ð ÓÒ ØÖÙØÓÒ ³ÙÒ ÖØØÙÖ Ò Ð ³ÙÒ ÒÖØÙÖ ØÝÔ Ñ Ð ³Ø ÙÖØÓÙØ ÑÓÒØÖÖ ÕÙ ÙÐ Ð ÑÒ ÝÒÖÓÒ ÓÙÐ ÐÑÒØØÓÒ ÔÖÑØ ³ÓØÒÖ ÙÒ ÓÒØÓÒÒÑÒØ ØÝÔ ÔÓÙÖ ÙÒ ÚØ ³ÒØÖÒÑÒØ ÚÖк Ò «Ø Ð Ø ÓÒÒÙ ÕÙ Ð ÖØÓÒ ³ÙÒ ÓÙÔÐ Ò ÙÒ ÑÒ ÓÒ Ù ØØÓÖ Ø Ù ÖÓØÓÖ Ø ÓØÒÙ ÔÖ ÙÒ ÒØÖØÓÒ ÒØÖ ÑÔ ØØÓÖÕÙ Ø ÖÓØÓÖÕÙ ÝÒÖÓÒ º ÇÖ Ò Ð ØÓÖ ÒÖÐ ÑÒ ÝÒÖÓÒ Ø ÝÒÖÓÒ Ð Ü Ø Ð ÖÐØÓÒ Ö ÔÅ ½º½µ ÓÙ ËØÖÙØÙÖÐÐÑÒØ Ð Å Ø ÒØÕÙ ÐÑÒ ÝÒÖÓÒ Ñ ÔÖØ Ð ÓÙÖعÖÙØ ÖÓØÓÖÕÙµ Ñ ÓÒ ÔÖÒÔ ÓÒØÓÒÒÑÒØ Ø ÔÐÙ ÔÖÓ ÐÙ Ð ÑÒ ÝÒÖÓÒ ÓÒ ÔÖÐ ³ÐÐÙÖ ÔÖÓ ÑÒ ÝÒÖÓÒ ÒÖÐ ÊÅ ¼¼ º

24 ½º º ØØ Ð³ÖØ Ø ÔÖ ÔØÚ ¾½ ß Ø Ð ÔÙÐ ØÓÒ ÓÙÖÒØ ØØÓÖÕÙ ß Ö Ø Ð ÔÙÐ ØÓÒ ÓÙÖÒØ ØØÓÖÕÙ ß Å Ø Ð ÚØ ÖÓØØÓÒ ÑÒÕÙ Ð ÑÒ ß Ô Ø Ð ÒÓÑÖ ÔÖ ÔÓÐ Ð ÑÒ Ò ÓÒ ÖÒØ ÕÙ Ð Ö Ù ÐÑÒØÖ Ø ÓÒÒØ Ù ØØÓÖ Ð ÑÒ ÓÒ ÔÙØ ÑÓÒØÖÖ ÕÙ ÙÐ Ð ÑÒ ÝÒÖÓÒ Ø ÔÐ ³ÔØÖ ÚÖØÓÒ ÚØ ÔÓÙÖ ÑÒØÒÖ ÙÒ ÖÕÙÒ Ü ÓÒ ØØÓÖ ÈÌ ¼ º Ö ÔÅ ½º¾µ ÇÒ ÔÙØ ÓÒ ÔÖÓÔÓ Ö ÙÒ ÓÐÙØÓÒ ÔÖØÐÐ ÒÖØÓÒ ³ÒÖ ÖÕÙÒ Ü Ø ÚØ ÚÖк ÍÒ ÒÐÝ ÔÐÙ ÓÑÔÐØ Ö ÔÖÓÔÓ ÓÑÑ ÔÓÙÖ Ð ÙØÖ ØÖÙØÙÖ µ Ò Ð ÔØÖ ¾º ½º º¾ Ê Ù ÐØÖÒØ ÖÕÙÒ ÚÖÐ Ä Ö Ù ÐØÖÒØ ÖÕÙÒ ÚÖÐ Ø ÑÓÒ ÔÖÓÐÑØÕÙ Ò Ð Ñ ÙÖ Ó٠гÙØÐ ¹ ØÓÒ ³ÙÒ ÑÒ ÝÒÖÓÒ ÓÙÔÐ ÖØÑÒØ Ù Ö Ù Ø ÒÚ Ð ÓÒØÖÖÑÒØ Ù ÔÖÒØ ÔÓÙÖ ÐÕÙРгÙØÐ ØÓÒ ØÝÔ ÑÒ Ò ØØ ÓÐØÓÖÑÒØ Ð³ÙØÐ ØÓÒ ÙÜ ÓÒÚÖØ ÙÖ ØØÕÙ ÖÖ ÙÖ»ÓÒÙÐÙÖµ º ÈÖ ÐÐÙÖ ÓÒ ÙØÐ ØÓÒ ÔÓÙÖ Ð³ÐÑÒØØÓÒ ³ØÓÒÒÙÖ ÐØÖÕÙ Ò ÔÓ Ô ÖÐÐÑÒØ ÔÖÓÐÑ Ö Ð³ÙÖ ØÙÐÐ Ð ÔÐÙÔÖØ ÑÒ ÐØÖÕÙ ÔÓÙÖ Ò Ô Ö ØÓÙØ µ ÙØÐ Ò ÙÒ ÚÓÒ ÓÒØ ÔÐÓØ ÔÖ ÙÒ ÓÒÙÐÙÖ ÚÖØÙÖ ÚØ µ Ò Ð Ø Ò Ö ³ÙØÐ Ö ÙÒ ÖÖ ÙÖ ØÓØÐÑÒØ Ò Ò Ð ÙÜ Ú¹ ÖØÓÒ ÖÕÙÒ Ù Ö Ù ³ÐÑÒØØÓÒº ÌÓÙØÓ Ð ÙØ ÒÓØÖ ÕÙ Ò Ð³ÑÔÐØÙ ØÒ ÓÒ ÓØ ØÖ ÑÒØÒÙ ÓÒ ØÒØ Ø ÒØÖØ ÓÒ Ð³ÙØÐ ØÓÒ ³ÙÒ ÑÔÐ ÑÒ ÝÒÖÓÒ ÑÒØ ÔÖÑÒÒØ º ÇÒ ÚÓØ ÓÒ Ð³ÒØÖØ ³ÙÒ ÓÒØÖÓРгÜØØÓÒ Ø ÔÓÙÖ ÚØÖ Ð³ÙØÐ ØÓÒ Ð ÔÖ ÒØ Ò ÙÒ ÑÒ ÝÒÖÓÒ ÒÙØÙÖ ÓÒ ÙÒ ÐØÖÒØÚ Ü Ø ß Ð ÒÖØÖ ÝÒÖÓÒ ØÖÓ Ø ÖØ ÔÐÙ ÙØ ß Ð ÑÒ ÝÒÖÓÒ ÓÙÐ ÜØØÓÒ Å˵ ÑÒØÓÒÒ Ø ÕÙ Ö ÖØ ÔÖ Ð ÙØ ÇÒ ÒÓØÖ ÔÓÙÖ Ò ÒÖ Ú ØØ ÒØÖÓÙØÓÒ ÓÒÖÒÒØ Ð Ö ÙÜ ÖÕÙÒ ÚÖÐ ÕÙ³Ð Ü Ø ÙÒ ÖÒÖ ÔÖÓÐÑ Ð ÓÒÖÒÒØ Ð³ÑÔÓ ÐØ ³ÒØÖÓÒÒØÖ ÖØÑÒØÙÜÒÖØÙÖ Ò ÐÙÖ ÑÔÓ Ö ÙÒ ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÝÒÖÓÒ ÕÙ ÓÐÖØ ÖÚÖ Ð ÙÜ ØÙÖÒ Ó ÙÒ ÑÑ ÓÒ Ò ÚØ ÕÙ Ò³ Ø Ô ÓÙØÐ ÔÖØ ³ÙÒ Ö ÐÖصº ÈÓÙÖ ÖÖ ØØ ÐÖØ Ð Ø ÓÐØÓÖ ³ÒØÖÓÒÒØÖ Ð ÙÜ ÒÖØÙÖ ÓÙ ÔÐÙØÓØ Ð ÙÜ Ö ÙÜ Ù ØÖÚÖ ³ÙÒ Ð ÓÒ ÓÙÖÒØ ÓÒØÒÙ ÖÐ Ú ÙÒ Ò ÑÐ ÖÖ ÙÖ»ÓÒÙÐÙÖº ÇÒ ÖØÖÓÙÚ ÐÓÖ ÙÒ ØÖÙØÙÖ ÒØÕÙ ÐÐ ³ÙÒ Ö Ù ÓÙÖÒØ ÓÒØÒÙ Ñ ÜÔÐÓØ «ÖÑÑÒغ ½º º Ê Ù ÓÙÖÒØ ÓÒØÒÙ ÓÑÑ Ð Ø ÙÖ Ò Ð ÔÖÖÔ ÔÖÒØ Ð Ö Ù ÓÙÖÒØÓÒØÒÙ ÔÙØ ØÖ ÚÙ ÓÑÑ ÙÒ ÑÓÝÒ ³ÒØÖÓÒÒÜÓÒ Ö ÙÜ ÖÕÙÒ «ÖÒØ ÐÖ µ ÚÓÖ ÑÑ ÑÔÐØÙ «ÖÒØ º ØØ ÖØØÙÖ ÔÖ ÒØ ÙÒ ÔÓØÒØÐ ÑÔÓÖØÒØ Ò ÐÑ ÙÖÓÙ ÐÐ ÔÖÑØ ß ÙÒ Ñ Ò ÔÖÐÐÐ «ÖÒØ ÒÖØÙÖ «ÖÒØ ØÒÓÐÓ µ ß ÙÒ ØÓÐÖÒ ÙÜ ÔÒÒ ÐÚ Ù Ø ØØ ØÖÙØÙÖ ÔÖÐÐÐ ÔÐÙØÓØ ÕÙ³Ò µ Ä ÑÓÙÐÖØ ØØ ÓÐÙØÓÒ ³ÓÑÔÒ ³ÙÒ ÑÔÐØ ÑÓÙÐ ÓÒ ØØÙØ ÕÙ ÔÖ ÒØÒØ Ý ØÑØÕÙÑÒØ ÓÙ Ð ÓÖÑ ÑÒ ÖÖ ÙÖ ÈÌ ¼ ÓÑÑ ÒÕÙ Ð Ò Ø Ð ÒÖØÓÒ ÖÕÙÒ Ü Ø ÚØ ÚÖÐ Ú ÙÒ ÑÒ ÝÒÖÓÒ Ø ÔÓ Ð Ñ Ò Ø Ð³ÙØÐ ØÓÒ ³ÙÒ ÔÓ Ø ÑÒÕÙ ÓÙ ÝÖÙÐÕÙµ ÔÐ ÒØÖ Ð ØÙÖÒ ³ÒØÖÒÑÒØ Ø Ð³ÖÖ Ð ÑÒº ÔÓ Ø ÔÓÖØ Ð ÒÓÑ ÓÒ ØÒØ ËÔ ÖÚ Ëµ Ø ÓÙ Ð ÖÓÐ ³ÙÒ ÓØ ÚØ º Ä ÖØÖ ÒÓÒ Ø ÒØ ÒÖ ÓÐÙØÓÒ Ø ÚÒØ Ö ÖÐØ ÑÔÓ ÙÒ ÑÒØÒÒ ÖÙÐÖ Ø ÓÙØÙ º

25 ¾¾ ÀÈÁÌÊ ½º ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÙÖ ½º½¼º Ò ÓÙØÖ ÓÒ ÔÙØ ÒÓØÖ ÕÙ ØØ ÓÐÙØÓÒ Ò ÐÑØ Ô ÑÒ ØÖÔ Ñ ÔÙØ ³ØÒÖ Ò ÔÒ ÑÒ ÝÒØ ÙÒ ÒÓÑÖ Ô ÔÐÙ ÐÚ ÙØÓÖ ÒØ ÐÓÖ ÓÒØÓÒÒÑÒØ Ò ÑÓ Ö Ø Ò ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÒÓÖÑÐ ÔÓÙÚÒØ ÑÐÓÖÖ Ð ÕÙÐØ Ð³ÒÖ ÓÙÖÒ ÑÒÙØÓÒ ³ÓÒÙÐØÓÒ Ù ÓÙÖÒØ Ù ÓÒØÒÙ Ò Ð ÑÒ ÖÐÙØÒ ÚÖÐ ÔÖ ÜÑÔеº Machine (en fonctionnement g n rateur) N phases Redresseur/Onduleur (diodes ou IGBT en fonction de la machine) ~ = R seau DC Charges du r seau courant continu Turbine d entra nement Commandes possibles º ½º½¼ ß ÒÖØÙÖ ÓÙÖÒØ ÓÒØÒÙ ÒÖÕÙ ½º ÈÐÒ Ð³ØÙ Ä ÑÖ ÙÚ Ò ÑÑÓÖ Ø Ð ÙÚÒØ ÔÖØÖ Ð³ØØ Ð³ÖØ Ø ÔÖ ÔØÚ ÔÖ ÒØ Ò ØØ ÒØÖÓÙØÓÒ ÙÒ ÒÐÝ ØÖÓ ÖÒ ÑÐÐ ÒØ Ø «ØÙ Ò Ð ½ Ö ÔÖØ Ù ÑÑÓÖ ÒØØÙÐ ÒÐÝ ³ÖØØÙÖ ß Ð ÒÖØÙÖ ÐØÖÒØ ÖÕÙÒ Ü Ø ØÖØ ÙÔØÖ ¾ ß ÐÙ ÒÖØÙÖ ÐØÖÒØ ÖÕÙÒ ÚÖÐ Ø Ð ÒÖØÓÒ Ò ÓÙÖÒØ ÓÒØÒÙ Ù ÔØÖ º ÙÜ ÖÒÖ ÓÒØ Ö ÑÐ Ò ÙÒ ÑÑ ÔØÖ Ö ÙÒ ÐÒ Ü Ø ÒØÖ ÙÜ ÓÖÑØ ÓÑÑ Ð Ö ÐÐÙ ØÖ ÐÓÖ ³ÙÒ ÒØÖÓÒÒÜÓÒ ÙÜ Ö ÙÜ ÖÕÙÒ ÚÖÐ Ò ÖÑÒØ ÔÖ ÙÒ Ð ÓÒ ÓÙÖÒØ ÓÒØÒÙµº ØØ ÒÐÝ Ò ³ÔÔÙ ØÓÙØ Ù ÔÐÙ ÕÙ ÙÖ ÑÓÐ ÙÜ ÑÒ Ø Ò ÙÖØ Ù ØØÙÖ ÙÒ ÑÓÐ ØÓÒ ÖÓÙÖÙ ÐÑÒØ ÓÒ ØØÙØ ÖØØÙÖ ØÐ Ò ÚÙ Ð ÓÑÑÒ Ò ÕÙ ÔÓÙÖ Ð ÑÙÐØÓÒ Ò ÖÑ ØÖÒ ØÓÖ ÒÖØÙÖ º ØÖÚÐ ÑÓÐ ØÓÒ Ö ÔÖ ÒØ Ò Ð ¾ Ñ ÔÖØ Ù ÓÙÑÒØ ÒØØÙÐ ÅÓÐ ØÓÒ ÝÒÑÕÙ ÒÖØÙÖ Ø ÕÙ ÓÐ Ö ÙÖ Ð ÙÜ ÑÒ ØÙ Ò ØØ Ø Ð ÅÒ ÝÒÖÓÒ ÓÙÐ ÐÑÒØØÓÒ Åµ Ø Ð ÅÒ ËÝÒÖÓÒ ÓÙÐ ÜØØÓÒ Å˵º Ä ÓÙÔ ØØ ÔÖØ Ø Ð ÙÚÒØ ß Ð ÑÓÐ ØÓÒ Ð Å ØÔÖ ÒØ Ù ÔØÖ ß ØØ ÑÓÐ ØÓÒ ÔÓÙÖ ÙØ ÔÖ Ð ÔÖ ÒØØÓÒ Ù ÑÓÐ Ð Ù ÔØÖ ß Ø Ð ÔØÖ Ø ÓÒ Ö ÐÅ˺ ØØ ÑÓÐ ØÓÒ ØÒØ «ØÙ Ù ÑÓÝÒ ³ÓÙØÐ Ô ÕÙÑÒØ ÜÔÐÓØ Ù ÐÓÖØÓÖ Ð ËÑ ÝÒÑÕÙ È ÓÖÐ Ëȵ Ø Ð ËÑ ÝÒÑÕÙ Ò ÓÑÔÓ ÒØ Ëµ ÙÒ ÖÒÖ

26 ½ºº ÈÐÒ Ð³ØÙ ¾ ÔØÖ ÔØÖ µ ÚÖ ØØ ÔÖØ ÔÖ ÙÒ ÓÙÚÖØÙÖ ÚÖ Ð ÙØÖ ÓÖÑÐ Ñ ÙØÐ Ò Ð ÓÑÑÙÒÙØ ÐØÖÓØÒÒ Ð ÖÔ ÁÒÓÖÑØÓÒÒÐ Ù ÐØ Áµ ÀÍ Ø Ð ÊÔÖ ÒØØÓÒ ÒÖØÕÙ ÅÖÓ ÓÔÕÙ Êŵ ÇÍ ¼¼ Ð ÖÔ ÐÒ ÓÙ ÓÒ¹ ÖÔ È ½ ÓÒØ Ð³Ù ³ØÒ ÙÖ ÙÒ ÓÑÑÙÒÙØ ÔÐÙ ÐÖ ¹ ÒÓÒ ÐÑØ ÙÜ ÐØÖÓØÒ¹ Ò ÊÇ ¼½ Ö ÐÑÒØ ÚÓÕÙº Ä Ø ÑÓÐ ØÓÒ Ö Ò ÙØ ÜÔÐÓØ ÔÓÙÖ Ð ÝÒØ ÓÑÑÒ ÐÕÙÐÐ Ø ÓÒ Ö Ð Ñ Ø ÖÒÖ ÔÖØ ÑÑÓÖº Ä ÔØÖ ÔÖ ÒØ Ð ÑØÓÓÐÓ ³ÒÚÖ ÓÒ ÑÓÐ Ñ Ò ÓÙÚÖ ÙÖ Ð ËÈ»Ë ÙÒ ÐÐÙ ØÖØÓÒ Ú Ð ÊÅ Ö ÐÑÒØ ÔÖÓÔÓ µº Ä ÓÙÔ ÔÖÓÔÓ Ò ÙØ Ò ÙØ Ô Ð ÑÑ ÓÙÔ ÕÙ Ð ÑÓÐ ØÓÒ Ò Ð Ñ ÙÖ ÓÙ Ð ÓÒØÒÙ ÔØÖ Ø ½¼ ÓÒØ Ð Ò ÓÒØÓÒ Ð ÒØÙÖ ÖØØÙÖµ Ù ÒÖØÙÖ ØÖØ ß ÓÑÑÒ Ð Å Ø Ð Ù ÔØÖ ß ÓÑÑÒ Ð ÅË Ò «ÖÒØ ÑÓ ³ÙØÐ ØÓÒ Ù ÔØÖ ½¼º Ä ÔØÖ ½½ ÓÒÐÙÖ ÒÐÑÒØ ÑÑÓÖ Ø Ö Ö ÕÙÐÕÙ ÔÖ ÔØÚ ÖÖ Ò Ð ÓÒØÒÙØ ØÖÚÐ Ø º Ä ÐØÙÖ ØÖÓÙÚÖ ÔÖ ÐÐÙÖ Ð ÒÓÙÑÒØ ÔÐÙ ÙÖ ÒÒÜ ÒØ ÐÓÑÔÖÒ ÓÒ Ù ØÜغ Ò Ð Ñ ÙÖ ÓÙ ÐØÖÙÐÖÑÒØ Ù ³ÖÓÒÝÑ Ø ³ÖÚØÓÒ ØÓÙØ Ù ÐÓÒ ÑÑÓÖ Ð³ÒÒÜ Ø ÓÒ ØØÙ ³ÙÒ ÐÜÕÙ Ð ÜÔÐØÒØ Ø ÒØ ÔÖÓ Ð ÐÒ ÒØÖ ÖÒ Ø ÒÐ ÐÓÖ ÕÙ³ÙÒ ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ü Øµº ijÒÒÜ Ø ÓÒ Ö ÐÔÖ ÒØØÓÒ ÒÓØØÓÒ ÙØÐ ÔÓÙÖ Ð ÖÒÙÖ ÐØÖÕÙ ÑÒØÕÙ ÑØÖ Ù ÙÐÐ Ø ÔÖÑØÖ ÑÒ ÜÔÐÓØ Ò ØØ ØÙº ËÓÒØ ÒÓØÑÑÒØ ÖÖÓÙÔ Ò ØØ ÒÒÜ Ð ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ù ÙÐÐ ÖÙÐÖÑÒØ ÙØÐ ÐÖ ÓÒÓÖ ÈÖµ Ò ÕÙ ÕÙÐÕÙ ÙØÖ ÒÓØÓÒ Ù ÙÐÐ Ô ÙÖ ÓÑÑÒÐØ Ó ÖÚÐØ Øºººµº Ò Ò Ð³ÒÒÜ ³ØØ ÖÖ Ð Ò ³ ÑÒÖ ÔÖ Ú Ð «ÖÒØ ÚÐÙÖ ÔÖÑØÖ ÑÒ ÓÒÚÖØ ÙÖ ÔØÙÖ Øººº

27 ¾

28 ÈÖÑÖ ÔÖØ ÒÐÝ ³ÖØØÙÖ ÔÓÙÖ Ö ÙÜ ÑÖÕÙ ¾

29

30 ÔØÖ ¾ Ê Ù ÐØÖÒØ ÖÕÙÒ Ü ¾º½ ÙÜ ØÖØ ÒÖØÓÒ ÖÕÙÒ Ü ¾º½º½ ÙÜ ÓÐÙØÓÒ Ð ÕÙ ÐØÖÓÒÕÙ ÓÙ Å ÓÑÑ Ð Ø ÚÓÕÙ Ò Ð³ÒØÖÓÙØÓÒ ÙÜ ÓÜ ÓÒØ ÔÓ Ð ÔÓÙÖ ÓÙØÖ ÙÒ Ð¹ ÑÒØØÓÒ ÖÕÙÒ Ü ³ÙÒ Ö Ù ÓÐ ß ÓØ Ð³ÙØÐ ØÓÒ ³ÙÒ Ý ØÑ ÖÖ ÙÖ»ÓÒÙÐÙÖ ÓÒÒØ ÐÒÖØÖ ÔÖÓÖ ÝÒÖÓÒ ÑÒØ ÔÖÑÒÒØ ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÙØÓÒÓѵ ß ÓØ Ð³ÙØÐ ØÓÒ ³ÙÒ Å ÓÙ ³ÙÒ ÖØØÙÖ ÙØÐ ÒØ Åº ÖÒÖ ÓÜ Ø ÒØÖ ÒØ Ò ØÖÑ ³ÐØÖÓÒÕÙ ÔÙ Ò Ö Ð ÙØÓÖ ÙÒ ÑÒ ÓÒ¹ ÒÑÒØ ÖÙØ ÓÒÚÖØ ÙÖ ÙØÐ Ò Ð ÒÖØÙÖ ÓÒØÖÖÑÒØ Ð ÔÖÑÖ ÓÐÙØÓÒº Ò ³ÒØÑÖ ÙÒ ÒÐÝ ÔÖÐÑÒÖ Ð ÓÒÚÒØ ³ÐÐÙ ØÖÖ ÒÓØÖ ÔÖÓÔÓ ÔÖ ÙÜ Ñ ÔÖÒÔ Ó ÙÜ ÖØØÙÖ º ÙÜ Ñ ÓÒØ ÖÖÓÙÔ Ð ÙÖ ¾º½º ijÒÐÝ ÕÙ ÔÙØ ØÖ Ø Ð ÒÖØÓÒ ÖÕÙÒ Ü Ø ÚØ ÚÖÐ Ø Ð ÙÚÒØ ÓÒ ÓÙØ ÐÑÒØÖ ÖØÑÒØ ÙÒÖ Ù Ú Ð ØØÓÖ ³ÙÒ ÑÒ ØÓÙÖÒÒØ Ð Ø Ò Ö ÔÓÙÚÓÖ ÑÒØÒÖ Ð ÚØ Ù ÑÔ ØÓÙÖÒÒØ Ü ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ØØÓÖ ÒÔÒÒØ Ð ÚØ ÖÓØØÓÒº ÇÖ ÑÔ ØÓÙÖÒÒØ Ò ÔÙØ ØÖ Ö ÕÙ ÔÖ ÒÖÓÙÐÑÒØ ÖÓØÓÖÕÙ Ò ³ ÙÖÖ ÙÒ ÓÒÚÖ ÓÒ ³ÒÖ ÐØÖÓÑÒÕÙº ÇÒ ÔÙØ ÐÓÖ ÒÓØÖ ÕÙ Ð ÚØ Ù ÑÔ ØÓÙÖÒÒØ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ù ØØÓÖ Ôµ Ø ÓØÒÙ ÔÖ ÓÑÔÓ ØÓÒ ÙÜ ÚØ ß Ð ÚØ Ù ÑÔ ØÓÙÖÒÒØ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ù ÖÓØÓÖ Ö Ôµ ß Ð ÚØ ÖÓØØÓÒ ÑÒÕÙ Ù ÖÓØÓÖ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ù ØØÓÖ Åµ ÓÙ Ø Ö ÓÒØ Ð ÔÙÐ ØÓÒ ÖÒÙÖ ÐØÖÕÙ Ù ØØÓÖ Ø Ù ÖÓØÓÖº Ä ÖÐØÓÒ Ò ÓØÒÙ Ø Ð ÖÐØÓÒ Ð ÕÙ ÔÓÙÖ Ð ÑÒ ÝÒÖÓÒ Ö ÔÅ ¾º½µ ÇÖ ØØ ÖÐØÓÒ Ø Ò Ø ÔÐÙ ÒÖÐ Ø ³ÔÔÐÕÙ ÙÜ ÑÒ ÝÒÖÓÒ ÝÒÖÓÒ Å Ø ØÖÒ ÓÖÑØÙÖ ÕÙ ÓÒØ ØÓÙ ÔÖØÙÐÖ µº ÇÒ ÓÒ ØØ ØÓÙØÓ ÕÙ Ð Ð ÔÐÙ ÒÖÐ Ø Ò ÐÙ Ð ÑÒ ÝÒÖÓÒ Ø ÕÙ³ ÒÓÙ ÚÓÒ ÓÒØÖÓÐÖ Ð ÔÙÐ ØÓÒ ÖÓØÓÖÕÙ Ð ÑÒÖ ÙÚÒØ Ö Ö ÔÅ ÓÙ Ö Ø Ð ÔÙÐ ØÓÒ Ö ÙÖ Ð Ö Ù ÐÑÒØÖ ÕÙ Ø ÓÒÒØ Ù ØØÓÖ Ð ÑÒµº ¾º½º¾ ÎÖ Ð ØÖÙØÙÖ ³ÙÒ ÙÜ Å Ä ÓÒØÖÓÐ Ð ÔÙÐ ØÓÒ ÖÓØÓÖÕÙ Ò ÔÙØ ØÖ ÓØÒÙ ÕÙ ³Ð ³Ø ³ÙÒ ÑÒ ÝÒÖÓÒ ÖÓØÓÖ ÓÒ ÓÒ ÔÖÐ ÐÓÖ ÔÐÙØÓØ ÅÒ ÝÒÖÓÒ ÓÙÐ ÐÑÒØØÓÒ Åµ Ò ¾

31 ¾ ÀÈÁÌÊ ¾º Ê Ù ÐØÖÒØ ÖÕÙÒ Ü º ¾º½ ß ÙÜ ØÝÔ ³ÖØØÙÖ ÒÖØÙÖ ÖÕÙÒ Ü Ø ÚØ ÚÖÐ Î˵ ¹ Ò ÙØ Ä ÔÙ Ò Ø ÔÖÓÙØ ÔÖ Ð ÅËÈ Ø ØÖÚÖ ÙÜ ÓÒÚÖØ ÙÖ ØØÕÙ Ö¹ Ö ÙÖ»ÓÒÙÐÙÖµ Ò Ð Å Ø ÔÐÓØ ÔÖ ÒÖÓÙÐÑÒØ ÖÓØÓÖÕÙ Ú ÙÒ ÖØÓÒ ÔÖÓÔÓØÓÒÒÐÐ Ù Ð ÑÒØ Ð ÔÙ Ò ÓÙÖÒ Ù Ö Ù ÑÒ ÓÒÒÑÒØ ÖÙØ Ø ÓÒÚÖ¹ Ø ÙÖ Ø Ð ÅËÈ Ò ÑÓÒص

32 ¾º½º ÙÜ ØÖØ ÒÖØÓÒ ÖÕÙÒ Ü ¾ ØÝÔ ³ÔÔÐØÓÒº ijÐÑÒØØÓÒ Ù ÖÓØÓÖ Ø ÐÓÖ ÔÓ Ð ÔÖ ÙÒ ÓÒÙÐÙÖ Ù ÑÓÝÒ Ù Ø Ð Ø ÒÓÙ ÖØÖÓÙÚÓÒ Ò Ð ØÖÙØÙÖ ÔÖÓÔÓ Ð ÙÖ ¾º½º ÌÓÙØÓ Ð Ò³ Ø Ô ÔÓ Ð ³ÑÔÐÓÝÖ ÙÒ ÑÒ ÙØÐ ÒØ ÓÒØØ Ð ÒØ Ò ÙÒ ÔÔÐØÓÒ ÚÓÒÕÙ ÔÓÙÖ ÐÕÙÐÐ Ð ÑÒ Ò ØÖÑ ÙÖØ Ø ÖÓÙ Ø ÓÒØ ÑÔÓÖØÒØ º Ä ÔÓÙÖ ÙØ Ð³ÒÐÝ ÙÖ Ð ÓÒ ØØ ÒÓÙ ÔÓÙ ÖÖÖ ÙÒ ØÖÙØÙÖ ÔÐÙ ÕÙغ Ò ÓÒ ÓÙØ ÐÑÒØÖ Ð ÖÓØÓÖ ÒÓØÖ Å ÒÓÙ Ò ÔÓÙÚÓÒ Ð Ö ÕÙ³Ú Ð ÒÖÓÙÐÑÒØ ÖÓØÓÖÕÙ ³ÙÒ ÔÖÑÖ ÑÒº ÇÖ ÙÒ ÓÒØÖÓÐ Ð ÖÕÙÒ Ø ØÓÙÓÙÖ ÖÕÙ Ø ÓÒ ØØ ÔÖÑÖ ÑÒ Ò ÔÙØ ØÖ ÕÙ³ÙÒ Å Ö ÙÒ ÑÒ ÝÒÖÓÒ ÑÔÓ ÖØ ÙÒ ÖÕÙÒ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐ Ð ÚØ ß Ò ÔÓ ÐØ ÓÒØÖÓеº ÇÒ ÒÓØÖ ÕÙ ØØ ÓØÓÒ Å Ø ÔÖÓÔÓ ÓÑÑ ÒÖØÙÖ ÔÖ Ð Ô ØÒØ Ò Ð ÓÑÒ ÖÓÒÙØÕÙ ÇÊÌ ÕÙ ÔÓÙÖ Ð ÑÖÓÒØÖÐ ÝÖÓÐØÖÕÙ ÃÌ ¼ º ij ÓØÓÒ ÙÜ Å ÓÙÔÐ ÑÒÕÙÑÒØ Ø ÒØÖÓÒÒØ ÔÖ ÐÙÖ ÖÓØÓÖ ÐÑÒØ Ø ØÙ Ò ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÑÓØÙÖ ÔÓÙÖ Ð ÖÐ ØÓÒ «ÖÒØÐ ÐØÖÕÙ ÎÁ ÎÁ º Ò Ø ÒÖ ³ ÓØÓÒ Ø ÓÒÒÙ ÐÓÒÙ Ø Ø ÔÙØ ÑÑ ØÖ ÓÒ Ö ÓÑÑ Ð ÕÙ Ä ÈÁ Ò Ð Ñ ÙÖ ÓÙ ÓÒ ÙØÐ Ø ÖÙÐÖÑÒØ ØÐ Ý ØÑ ÙÒ ÔÓÕÙ Ó٠гÐØÖÓÒÕÙ ÔÙ Ò ØØ ÒÜ ØÒØ ÓÙ ÐÑØØ ÙÜ ÙÐ ØÝÖ ØÓÖ Ø Ó º º ¾º¾ ß ÖØØÙÖ ÒÖØÙÖ ÙÖ ÙÒ ÙÜ Å Ò ÓÒØØ Ð Òص ÓÒØ Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÔÒ ÒÓÑÖ ÔÖ ÔÓÐ ÙÜ Å Ø Ù ÓÙÔÐ ÖØ ÓÙ ÒÚÖ µ ÒÖÓÙÐÑÒØ ÖÓØÓÖÕÙ ÙÜ ÑÒ Ä³ÐÑÒØØÓÒ Ð ÔÖÑÖ Å Ø ÐÓÖ «ØÙ ÔÖ ÓÒ ØØÓÖ Ø ÒÓÙ ÓÙØ ÓÒ Ð ØÖÙØÙÖ ØÓØÐÑÒØ Ò Ð ÖÙ Ð µ Ð ÙÖ ¾º¾º ØØ ØÖÙØÙÖ ÓÑÔÐÜ ÔÓ ÔÐÙ ÙÖ Ö ÐÖØ ÔÓÙÖ ÓÒÔØÓÒ ß Ð ÒÓÑÖ ÔÖ ÔÓÐ Ô ½ Ø Ô ¾ ÙÜ Å ß Ð ØÝÔ ÓÙÔÐ ÖØ ÓÙ ÒÚÖ µ ÙÜ ÖÓØÓÖ

33 ¼ ÀÈÁÌÊ ¾º Ê Ù ÐØÖÒØ ÖÕÙÒ Ü ÙÜ ÔÖÑØÖ ÓÒØ ÙÒ ÑÔØ ÑÔÓÖØÒØ ÙÖ Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ Ð Ò ØÖÑ ØÖÒ ÖØ ÔÙ Ò Ò ÓÒØÓÒ Ð ÚØ ÖÓØØÓÒ Ø Ð ÖÕÙÒ Ö ÙÖ Ð Ö Ù ÐÑÒØÖ ÈÌ ¼ ºÁÐ ÚÖÓÒØ ÓÒ ØÖ Ó ÙÖ Ð ÓÒØÖÒØ Ü ÔÖ Ð Ö Ö Ð³ÔÔÐØÓÒ Ø ÙÖ ÙÒ ÒØÖÔÖØØÓÒ ÑÓ ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÒØÖ ÒØ ÓÙ ÒÓÒ ØÐÐ ÓÙ ØÐÐ ÓÒ ÙÖØÓÒº ÇÒ ÔÙØ ÒÓØÖ ÙÜ ÔÖÑØÖ ÑÔÓÖØÒØ Ù Ö Ö ß Ð ÔÐ ÚØ Ð ØÙÖÒ ³ÒØÖÒÑÒØ Å ÑÒ Å ÑÜ º ß Ð ÔÙÐ ØÓÒ Ö Ö ÙÖ Ð Ö Ù ÐÑÒØÖº ÆÓØÖ ÑÖ ³ÒÐÝ ÒÓÙ ÓÒÙØ Ð ÓÐÙØÓÒ ØÝÔ Å Ñ Ð Ò ³Ø Ô ³ÙÒ ÑÒ ØÓØÐÑÒØ ÜÓØÕÙ Ò Ð Ñ ÙÖ ÓÙ ÐÐ Ø Ð³ÓØ ³ØÙ Ù Ö Ð ÇÄÁ ¼ ÊÍÆ ¼ ÓÙ ÙÒ ÓÖÑ ÔÖØÙÐÖ Ö Ð ³Ø ³ÙÒ ÑÒ ÓÒÒÙ ÓÙ Ð ÒÓÑ ÖÙ Ð ÓÙÐÝ ÌÛÒ ØØÓÖ ËÕÙÖÖÐ ÁÒÙØÓÒ ÒÖØÓÖ ÌËÁµº ÍÒ ÐÐÙ ØÖØÓÒ ØØ ÒØÖ Ø ÔÖ ÒØ Ð ÙÖ ¾º º º ¾º ß Å ÒØÖ ¾º¾ ÍÒ ÑÓÐ Ð Ð Å Ò ³ØÙÖ Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ Ð ØÖÙØÙÖ Ò ÔÖÓÔÓ Ð ÙÖ ¾º¾ Ð Ø Ò Ö ÔÓ Ö ³ÙÒ ÑÓÐ ÑÔÐ Ð µ Ð Å ÒÊÑ ÈÖÑÒÒØ ËÒÙ ÓĐÐ ÊÈ˵º ÑÓÐ Ð ÓÑÔÓÖØ Ð ÖÐØÓÒ ¾º½µ ÕÙ Ò³ ÖÐÐÑÒØ ÙÒ Ò ÕÙ³Ò ÊÈË ÒØÖ Ð ÔÙÐ ØÓÒ ØØÓÖÕÙ Ø ÖÓØÓÖÕÙ Ò ÕÙ Ð ÚØ ÖÓØØÓÒ Å ÙÕÙÐÐ Ð ÙØ ÓÙØÖ Ð ÖÐØÓÒ ÒØÖ Ð ÔÙ Ò Ò Ò ÔÖØ ÂÓÙÐ ÔÖØ Ö Ø ÔÖØ ÑÒÕÙ µ

34 ¾º¾º ÍÒ ÑÓÐ Ð Ð Å ½ Ú ß ÔÙ Ò ÐØÖÕÙ ÒØÖÒØ Ù ØØÓÖ È Ø Ù ÖÓØÓÖ È Ö ß ÔÙ Ò ÑÒÕÙ È Ñ ÓÖØÒØ ÙÖ Ð³ÖÖ Ð ÑÒ ½ È È Ö È Ñ È Ö È ÓÙ Ø Ð Ð ÑÒØ Ð ÑÒ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð ÚØ ÝÒÖÓÒ Ñº ÇÒ ÔÙØ ÓÒÒÖ Ð ÒØÓÒ Ð ÕÙ Ù Ð ÑÒØ Ö ¾ºµ Ò Õ٠гÙØÖ ÖØÙÖ Ò ÓÒØÓÒ Ø Å ÔÅ Ä ÖÐØÓÒ ¾º½µ ¾º¾µ ¾º µ Ø ¾ºµ ÓÒ ØØÙÒØ ÙÒÑÓÐ Ð ÐÅ Ò ÊÈË ÕÙ ÒÓÙ ÐÐÓÒ ÜÔÐÓØÖ ÔÓÙÖ ÒÐÝ Ö Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÕÙ ÓÒ ÙÖØÓÒ Ð º ÁÐ ÓÒÚÒØ ³ÓÙØÖ Ð Ð ÖÐØÓÒ ÒØÖ Ð ØÒ ÓÒ ØØÓÖÕÙ Ø ÖÓØÓÖÕÙ ÑÔÐ ÓÙ ÓÑÔÓ µ Î Ö ÑÎ ÓÙ ß Ñ Ø Ð ÖÔÔÓÖØ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ð ÑÒ Ð³ÖÖغ ß Ø Ð Ð ÑÒØ ÐÑÒ Ò Ò ¾ºµº ÌÓÙØÓ ÚÒØ ³ÒØÑÖ ØØ ØÙ Ð ÓÒÚÒØ ÒÖ ÙÒ ÔÖÑØÖ ÔÖÑØØÒØ ÖÒÖ ÓÑÔØ Ù ØÝÔ ÓÙÔÐ ÖØ ÓÙ ÒÚÖ µ ÖÓØÓÖ º ÆÓÙ ÒØÖÓÙ ÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÙÒ ÓÆÒØ ÓÙÔÐ ØÐ ÕÙ ½ ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÙÔÐ ÖØ ¾ºµ ½ ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÙÔÐ ÒÚÖ ÈÓÙÖ Ð ÙØ Ð³ØÙ Ò ÔØÖ ÓÑÑ Ò Ð ÔÖØ ÑÓÐ ØÓÒµ Ð Ò ½ Ø ¾ ÖÓÒØ ÙØÐ ÔÓÙÖ ØÒÙÖ Ð ÔÙ Ò Ø Ð ÔÙÐ ØÓÒ ÖÐØÚ ÐÅÒ Æ ½Ø Ð Å Ò Æ ¾º ÆÓÙ ÔÓ ÓÒ ÓÒ Ð ÖÒÙÖ ÙÚÒØ ÓÒÓÖÑÑÒØ Ð³ÐÐÙ ØÖØÓÒ Ð ÙÖ ¾ºµ ß È ½ ÈÙ Ò ÒØÖÒØ Ù ØØÓÖ Ð Å Ò Æ ½ ß È Ö½ ÈÙ Ò ÒØÖÒØ Ù ÖÓØÓÖ Ð Å Ò Æ ½ ß È Ñ½ ÈÙ Ò ÓÙÖÒ ÔÖ Ð Å Ò Æ ½ ß È ¾ ÈÙ Ò ÒØÖÒØ Ù ØØÓÖ Ð Å Ò Æ ¾ ß È Ö¾ ÈÙ Ò ÒØÖÒØ Ù ÖÓØÓÖ Ð Å Ò Æ ¾ ß È Ñ¾ ÈÙ Ò ÓÙÖÒ ÔÖ Ð Å Ò Æ ¾ ß ½ ÔÙÐ ØÓÒ ØØÓÖÕÙ Ð Å Ò Æ ½ ß Ö½ ÔÙÐ ØÓÒ ÖÓØÓÖÕÙ Ð Å Ò Æ ½ ß ¾ ÔÙÐ ØÓÒ ØØÓÖÕÙ Ð Å Ò Æ ¾ ß Ö¾ ÔÙÐ ØÓÒ ÖÓØÓÖÕÙ Ð Å Ò Æ ¾ ß Å ÚØ ÖÓØØÓÒ ÑÒÕ٠гÖÖ ÓÑÑÙÒ ß Ô ½ ÒÓÑÖ ÔÖ ÔÓÐ Ð Å Ò Æ ½ ß Ô ¾ ÒÓÑÖ ÔÖ ÔÓÐ Ð Å Ò Æ ¾ ÓÑÑÒÓÒ ÔÖ ÓÒÒÖ Ð³ÜÔÖ ÓÒ Ð ÔÙÐ ØÓÒ ÖÓØÓÖÕÙ ¾ Ö½ Ð Å Ò Æ ½ ÔÖ Ð ÖÐØÓÒ Ö½ ½ Ô ½ Å ÙÜ ÔÖÑÖ ÙÖ ÓÒØ ÔÓ Ð ÙÚÒØ Ð Ò Ö½ ½ ÁÐ ³Ø ³ÙÒ ÓÒÚÒØÓÒ ÑÓØÙÖ ÝÔÖ ÝÒÖÓÒº ¾ Ä ÔÙÐ ØÓÒ Ø ÙÒ ÖÒÙÖ Ò Ò Ð Ñ ÙÖ ÓÙ ÐÐ Ø ÖÔÖ ÒØØÚ Ù Ò ÖÓØØÓÒ ³ÙÒ ÑÔ Óº ¾º¾µ ¾º µ ¾ºµ ¾ºµ ¾ºµ

35 ¾ ÀÈÁÌÊ ¾º Ê Ù ÐØÖÒØ ÖÕÙÒ Ü º ¾º ß ÓÒÚÒØÓÒ ØÐ ÔÓÙÖ Ð³ØÙ Ð ÙÜ Å ß Ö½ ¼ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÝÔÓ ÝÒÖÓÒ Ð Å Ò Æ ½ ß Ö½ ¼ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÝÔÖ ÝÒÖÓÒ Ð Å Ò Æ ½ Ò ÙØ ÒÓÙ ÒÓÙ ÒØÖ ÓÒ Ð ÙÜÑ ÑÒ Ò ÓÒØÓÒ Ù ÑÓ ÓÙÔÐ ß Ò Ð ³ÙÒ ÓÙÔÐ ÖØ ÒÓÙ ÚÓÒ Ö¾ Ö½ ß Ò Ð ³ÙÒ ÓÙÔÐ ÒÚÖ ÒÓÙ ÚÓÒ Ö¾ Ö½ ÑÒÖ ÝÒØØÕÙ ÓÒ ÒÓØÖ Ö¾ Ö½ ¾ºµ ÓÙ Ø Ð ÓÆÒØ ÓÙÔÐÒØÖÓÙØ ¹ ÓÙ Ò ¾ºµº ÁÐ Ø Ò ÙØ ÔÓ Ð ³ÜÔÖÑÖ Ð ÔÙÐ ØÓÒ ØØÓÖÕÙ Ð ÙÜÑ ÑÒ ¾ Ö¾ Ô ¾ Å Ö½ Ô ¾ Å ½ Ô ½ ŵ Ô ¾ Å ¾º½¼µ ÇÒ ÔÙØ ÖÖÓÙÔÖ ØÓÙ Ö ÙÐØØ Ò Ð ØÐÙ ¾º½ ÓÙÔÐ ÖØ ½µ ÓÙÔÐ ÒÚÖ ½µ Ö½ ½ Ô ½ Å ½ Ô ½ Å Ö¾ ½ Ô ½ Å ½ Ô ½ Å ¾ ½ Ô ¾ Ô ½ µå ½ Ô ½ Ô ¾ µå ̺ ¾º½ ß ÅÓÐ ÖØ Ò ÖÕÙÒµ Ð ÈÓÙÖ «ØÙÖ Ð³ØÙ ØÖÒ ÖØ ÔÙ Ò «Ø Ò ÙÒ ÓÒ ÙÖØÓÒ ÓÒÒ Ð ÑÐ ÚÒØ ÕÙ Ð «ÖÒØ ÓÒ ÙÖØÓÒ ÒÓÑÖ ÔÖ ÔÓÐ Ô ½ Ô ¾ Ô ½ Ô ¾ Ø Ô ½ Ô ¾ µ ÓÒÙÖÓÒØ ÓÒØÓÒÒÑÒØ ØÓØÐÑÒØ «ÖÒØ Ð ÙÒ ÙØÖ Ø ÙÒ Ñ Ò ÚÒ ÔÖØÙÐÖØ ÕÙ Ö Ò Ö ÔÓÙÖ «ØÙÖ ÙÒ ÓÜ ÔÓÙÖ Ð ÓÒÔØÓÒ ³ÙÒ ØÐÐ Ò ÓÒØÓÒ ³ÙÒ Ö Ö ÔÓÙÖ ÙÒ ÔÔÐØÓÒ ÓÒÒ ÒÓØÑÑÒØ ÔÓÙÖ ÙÒ ÔÐ

36 ¾º º ØÙ Ù ÖÔÔÓÖØ Ð ÑÒØ ÚØ ÓÒÒ Ù ÔÓ Ø ³ÒØÖÒÑÒصº ÆÓÙ ÒÐÝ ÖÓÒ Ð ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÐÓÐ Ð Ò ÓÒØÓÒ Ð ÑÒØ ÙÜ ÑÒ Å½ Ø Å¾ ÕÙ ÒÓÙ ÒÓØÖÓÒ Ö ÔØÚÑÒØ ½ Ø ¾ º ÍÒ Ú ÓÒ ÐÓÐ Ð ÒÓÙ ÔÖÑØ ³ÖÖ È ½ È ¾ È Ñ½ È Ñ¾ È Ñ ¾º½½µ ÓÙ È Ñ Ø Ð ÔÙ Ò ÑÒÕÙ ÓÙÖÒ Ð³ÖÖ ÔÖ Ð ÙÜ Åº ijÒØÖØ Ù ÒÖØÙÖ ØÒØ ÐÑØÖ Ð ÔÙ Ò ØÖÒ ØÒØ ÔÖ Ð³ÐØÖÓÒÕÙ ÔÙ Ò ÓÒÙÐÙÖ Ø ÖÖ ÙÖ ÅÄÁµ Ð Ø ÙØÐ ³ÚÐÙÖ Ð ÖØÓÒ Ð ÔÙ Ò È ¾ ÓÙÖÒ Ù Ö Ù ÕÙ ÚÖ ØÖ ÔÔÓÖØ ÔÖ Ð ØØÓÖ Ð Å½º ÈÓÙÖ Ð Ð ÙÆØ ÒÓØÖ ÕÙ È Ö½ È Ö¾ ¾º½¾µ Ø ÕÙ ÈÖ½ ½ È ½ ÇÒ ÔÙØ ÓÒ ÒÐÑÒØ ÖÖ ÕÙ È Ö¾ ¾ È ¾ È ½ ¾ ½ È ¾ È ¾ ¾º½ µ ¾º½µ ÓÙ ÓÒÒØÖÓÙØ Ð Ð ÑÒØ ÐÓÐ Ð Ø ÓÒ È ¾ ¾ ½ È Ñ ½ È Ñ ¾ ½ ½ ¾º½µ ¾º½µ ÊÑÖÕÙ ¾º½ ÁÐ Ø ÓÙØÐ ÕÙ ÙÖ Ð ÔÐ ÚØ Å ÑÒ Å ÑÜ ÐÝ Ò ÒÓØÖ ÔÔй ØÓÒ Ð ÓÆÒØ Ö Ø Ù Ð ÕÙ ÔÓ Ðº ³ Ø ÙÒ ÖØÖ ÓÜ ³ÙÒ ÓÒÒ ØÖÙØÙÖ ÑÒÑ ÒØ Ð ÔÖØ Ò Ð ÐÑÒØ ÓÒØÖÓÐ ÅËÈ Ø ÓÒÚÖØ ÙÖ ØØÕÙ ÔÐ Ò ÑÓÒØ Ð ÙÜ Åµº ÊÑÖÕÙ ¾º¾ ÊÔÔÐÓÒ ÕÙ Ð ÔÙ Ò ÓÙÖÒ Ù Ö Ù Ò³ Ø Ô ØÓØÐÑÒØ Ù Ð ØÙÖÒ Ö Ð ÔÙ Ò È ½ Ø ÐйÑÑ ÔÖÐÚ ÙÖ Ðй Ù ØÖÚÖ Ð³Ò ÑÐ ÅËȹÊÖ ÙÖ¹ ÇÒÙÐÙÖ ÚÓÖ ÙÖ ¾º¾º ÊÑÖÕÙ ¾º ËÙÚÒØ ÒÓ ÓÒÚÒØÓÒ ÒÓÙ ÓÙØÓÒ ÕÙ È ¾ ÓØ Òغ ÁÐ ÙØ ÓÒ ÕÙ È Ñ Ø ½ ÓÒØ Ò «ÖÒØ º Å ÓÑÑ Ð Ø ÒÕÙ ÔÐÙ ÙØ ÕÙ³Ð Ø ÓÙØÐ ÓØ ÔØØ ºº ½µ ÒÓÙ ÓÒ ÖÖÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÙØ ÕÙ ½ ¼ Ø È Ñ ¼º ÈÖ ÓÒØÖ Ð Ø ØÓÙØ Ø Ñ ÕÙ ÓØ ÔÓ Ø ÓÙ Òغ ¾º ØÙ Ù ÖÔÔÓÖØ Ð ÑÒØ ¾º º½ ÈÖÐÑÒÖ ÆÓÙ ÚÒÓÒ ÚÓÖ ÕÙ Ð ÔÖÑØÖ Ð ÙÖÐ Ð ÖØÓÒ ÔÙ Ò ÓÙÖÒÖ Ð ÔÖ Ð ØØÓÖ Ð ÔÖÑÖ ÑÒ Ø ÖØÑÒØ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐ Ù Ð ÑÒØ ³ ع¹Ö Ù ÖÔÔÓÖØ Ð ÑÒØ ÙÜ ÑÒ º Ú ½ Ö½ ½ ¾ Ö¾ ¾ ØÓÙÓÙÖ Ð ÓÒÚÒØÓÒ ÑÓØÙÖº Ä Ð ÑÒØ Ø Ò Ø ÙÒ Ô ÙӹРÑÒØ ÔÙ ÕٳР³Ø Ù ÖÔÔÓÖØ Ð ÑÒØ ÙÜ Åº

37 ÀÈÁÌÊ ¾º Ê Ù ÐØÖÒØ ÖÕÙÒ Ü Ð ÚÒØ Ö¾ Ö½ ½ ¾ ½ ¾ ¾º½µ ÓÙ Ø Ð ÓÆÒØ ÓÙÔÐ ÖØ ÓÙ ÒÚÖ µ ÒØÖÓÙØ Ò ¾ºµ Ø ÙØÐ Ò Ð ÖÐØÓÒ ¾º½¼µ ÕÙ ÒÓÙ ÖÔÔÐÓÒ ¾ ½ Ô ½ ŵ Ô ¾ Å ÕÙ ÒÓÙ ÔÖÑØ ÖÖÖ Ð³ÜÔÖ ÓÒ ¾º½µ Ò ÓÒØÓÒ ½ Ø Å ½ ½ Ô ½ ŵ Ô ¾ Å ÕÙ ÓÒÙØ ÙÜ ÜÔÖ ÓÒ ØÒØ Ø Ö ÔØÚÑÒØ ÔÓÙÖ ½Ø ½ ½ ½ Ô ½ Ô ¾ µ Å ½ Ø ½ Ô ½ Ô ¾ µ Å ½ ½ ¾º½µ Å Ð ÓÖÑÙÐØÓÒ Ò ÓÒØÓÒ ½ Ò ÒÓÙ ÒØÖ Ô ÖØÑÒØ Ð Ø Ò «Ø ÓÙØÐ ÔÓ Ö ³ÙÒ ÜÔÖ ÓÒ Ù ÖÔÔÓÖØ Ð ÑÒØ Ò ÓÒØÓÒ Ð ÚØ Å Ø Ð ÔÙÐ ØÓÒ Ö Õ٠гÓÒ ÓÙØ ÑÔÓ Ö ÙÖ Ð Ö Ùº ¾º º¾ ËÝÒØ Ö ÙÐØØ Ò Ð ØÖÓ ÓÒ ÙÖØÓÒ ÚÙ Ò ÓÒØÓÒ ÒÓÑÖ ÔÖ ÔÓÐ µ ÒÓÙ ÚÓÒ ÓÑÔÓÖØÑÒØ «ÖÒØ Ð Ò ØÖÑ ØÖÒ ÖØ ÔÙ Ò º ÆÓÙ ÐÐÓÒ ÑÒØÒÒØ «ØÙÖ ÙÒ ÝÒØ Ö ÙÐØØ ÔÓÙÖ Ð ÙÜ ØÝÔ ÓÙÔРź Ä ÝÒØ ÔÖÓÔÓ ÓÒ ØØÙ ÙÒ ÑÓÐ ÒÚÖ Ð Ò Ð Ñ ÙÖ ÓÙ Ð Ø ÒÕÙ Ð ÔÙÐ ØÓÒ ØØÓÖÕÙ ½ Ò Ö ½ ÔÓÙÖ ÓØÒÖ Ù ØØÓÖ ¾ Ð ÙÒ ÔÙÐ ØÓÒ Ö Ü ÑÔÓ ÔÖ Ð Ö Ö ÒÔÒÒØ Ð ÚØ ÖÓØØÓÒ Åº ÊÑÖÕÙ ¾º ÈÓÙÖ Ð ÙØ Ð³ØÙ ÒÓÙ ÒØÖÓÙ ÓÒ ÙÜ ÒÓÙÚÙÜ ÔÖÑØÖ ÓÒÖ ÔÓÙÖ Ð ÓÙÔÐ ÖØ Ø ÒÚÖ ÖÓØÓÖ µ ß ÈÓÙÖ Ð ÓÙÔÐ ÖØ ½µ Ô Ô ½ Ô ¾ ß ÈÓÙÖ Ð ÓÙÔÐ ÒÚÖ ½µ Ô Ô ½ Ô ¾ ʺ ÓÙÔк Öº ½ ¾ ½ ÒÒÙÐØÓÒ ÊÑÖÕÙ Ô ½ Ô ¾ Ö ½ Ñ ÓÒ º ÒÙØÐ Ô ½ Ô ¾ Ö ÔÅ Ö ÔÅ Ö ÔÅ Ö ÓÒ º ÙØРРʺ ÓÙÔк ÒÚº ½ ¾ ½ ÒÒÙÐØÓÒ ÊÑÖÕÙ Ô ½ Ô ¾ ÔÅ Ö Ö ¾ÔÅ Ö ¾ÔÅ Ö ÓÒ º ÙØÐ Ð Ô ½ Ô ¾ ÔÅ Ö Ö ÔÅ Ö ÔÅ Ö ÓÒ º ÙØРР̺ ¾º¾ ß ÅÓÐ ÒÚÖ Ò ÖÕÙÒµ Ð Ä ÙÜ ØÐÙÜ ¾º¾ Ö ÙÑÒØ ØÓÙ Ð ÙÖ Ø ÓÒÒÒØ ÒÓÖÑØÓÒ ÙÖ Ð ÓÒ¹ ØÓÒÒÑÒØ Ð ÔÖØÖ ÔÖÑØÖ Ð Ò ÕÙ ÙÜ Ù Ù Ö Ö ÚÓÖ ß Ð ÒÓÑÖ ÔÖ ÔÓÐ Ô ½ Ø Ô ¾ ÙÜ ÑÒ ÓÙ ÔÐÙØÓØ Ô ÓÙ Ô Ò ÓÒØÓÒ Ù ØÝÔ ÓÙÔе

38 ¾ºº ØÙ ÓÑÔÖØÚ ÓÒ ÙÖØÓÒ Ð ß Ð ÔÐ ÚÖØÓÒ Å ÑÒ Å ÑÜ Ð ÚØ ÖÓØØÓÒ Å Ð³ÖÖ ß Ð ÔÙÐ ØÓÒ Ö ØØÒÙ ÙÖ Ð Ö Ù ÔÖØÖ Ö ÙÐØØ ÒÓÙ ÔÓÙÖÖÓÒ Ò ÙØ ÒÐÝ Ö Ð ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÒØÖÒ Ð Ú Ð «ÖÒØ ØÖÒ ÖØ ÔÙ Òµ Ò Ð Ö ³ÙÒ ØÙ Ð ÑÒ Ò ÔÖØ µ Ñ ÒÓÙ «ØÙÖÓÒ Ò ÔÖÐÐÐ ÙÒ ÒÐÝ ÜÔÐÓØÒØ Ð ÔÖÑØÖ ÑÒ ÖÐÐ ÔÔÐÕÙ ÙÜ Ñ ÐØÖÕÙ ØÐ ÔÐÙ Ùغ ÈÓÙÖ Ð ÙÒ ØÙ ÙÖ Ð³ÒØ ØÓÒ ÔÖÑØÖ Ð Å ³ÑÔÓ Ø ÔØ Ù ÔÖÓÐÑ ØÒØ ØÖØ Ò ÒÒÜ ÒÓÙ ÔÓÙÖ ÙÚÓÒ Ð³ØÙ ØÖÒ ÖØ ÔÙ Ò ÙÚÒØ Ð «ÖÒØ ÓÒ ÙÖØÓÒ Ð µ Ð ØÓÒ ÙÚÒغ ¾º ØÙ ÓÑÔÖØÚ ÓÒ ÙÖØÓÒ Ð ¾ºº½ ÇØ ÖÐ ØÓÒ Ð ÆÓÙ ÒÓÙ ÜÓÒ ÙÒ ÓØ ÖØÖ ØÓÒ Ù ÓÒØÓÒÒÑÒØ Ð Ò ÓÒØÓÒ Ù Ö Ö ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÎË ÒØÖÓÙØ ÔÖÑÑÒØ ÚÓÖ ß ÙÒ ÔÙ Ò ÓÖ ÙÖ Ð Ö Ù ÑÔÓ È ¾ È Ö ß ÙÒ ÖÕÙÒ ØÒ ÓÒ ÐÚÖ ÑÔÓ Ø Üµ ¾ Ö ß ÙÒ ÔÐ ÚÖØÓÒ Ð ÚØ ÖÓØØÓÒ ÑÔÓ Å ¾ Å ÑÒ Å ÑÜ ÊÑÖÕÙ ¾º Ö Ö Ò³ Ø Ô ÓÑÔÐØ Ö Ð Ö Ò Ö ÔÖ Ö ÕÙÐÕÙ ÔÖÑØÖ ÙÔÔÐÑÒØÖ ØÐ ÕÙ Ð ØÒ ÓÒ Î ¾ ÓÙÖÒÖ ÙÖ Ð Ö Ù ÓÙ ÒÓÖ Ð ÔÙ Ò ÖØÚ ÓÒ ÓÑÑ ÔÖ Ð Ö Ù É ¾ É Ö º ijÒØÖØ Ð Ò Ö Ô ÙÒÕÙÑÒØ Ò Ð ØÖÙØÙÖ Ò Ð Ð³ ÓØÓÒ ÙÜ Å Ñ ÐÑÒØ Ò Ð ÔÓ ÐØ ÑÒÑ Ö Ð ÔÙ Ò È ½ ÐÚÖÖ ÙÖ Ð ØØÓÖ Ð ÔÖÑÖ Å º ÁÐ Ø ÓÒ ÓÙØÐ ³ÓØÒÖ ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÒ ÙÖØÓÒ ÓÒÒ Ð³ÜÔÖ ÓÒ È ½ ÔÓÙÖ Ð ÔÐ ÚÖØÓÒ Ð ÚØ º ÆÓÙ ÒÓÙ ÒØÖ ÖÓÒ ÐÑÒØ ÐÖÔÖØÓÒ Ð ÔÙ Ò È Ñ ÒØÖ Ð ÙÜ Å È Ñ È Ñ½ È Ñ¾ µº ÈÓÙÖ Ð ÓÒ ÖÔÔÐÐ Ð ÜÔÖ ÓÒ ÒÖÐ ÙÚÒØ È ½ È ¾ È Ö ¾º½µ È Ñ ½ µ È ¾ ½ µ È Ö Ä ÓÑÔÓ ØÓÒ È Ñ ÙÚÒØ Ð ÙÜ Å ³ÓØÒØ ØÓÙØ ÑÔÐÑÒØ Ò ÖÔÔÐÒØ Èѽ ½ ½ µ È ½ ½ ½ µ È Ö È Ñ¾ ½ ¾ µ È ¾ ½ ¾ µ È Ö ¾º¾¼µ ¾ºº¾ ¾ºº¾º½ Ù ÓÒ ÙÖ Ð ÓÒ ÙÖØÓÒ ÔÓ Ð Ù ÓÙÔÐ ÖØ Ú Ô ½ Ô ¾ ÇÒ ÖÔÔÐÐ ØÓÙØ ³ÓÖ Ð³ÜÔÖ ÓÒ Ù Ð ÑÒØ Ð Ò ØØ ÓÒ ÙÖØÓÒ ÇÖ ÒÓÙ ÚÓÒ Ô ½ Ô ¾ ÐÚÒØ Ö ÔÅ Ö ¾º¾½µ Ô ¼ ¾º¾¾µ ³ÓÙ ½ ¾º¾ µ ÆÓÙ ÙÖÓÒ ÓÒ ÙÒ ÔÙ Ò È Ö ÔÓ ØÚ Ò Ð ÑÓ ÓÒØÓÒÒÑÒØ ØØÒÙ ÒÓØÖ ÒÖØÙÖº Ð ÑÑ ÓÒ ÕÙ³ÙÒ Å ÑÔк

39 ÀÈÁÌÊ ¾º Ê Ù ÐØÖÒØ ÖÕÙÒ Ü ÇÒ ÓÒ ØØ ÕÙ Ð Ð ÑÒØ Ø ÓÒ ØÒØ Ø Ò ³ÒÒÙÐ Ñ º ØØ ÓÒ ÙÖØÓÒ ÓÑÑ Ð Ø ÒÕÙ Ò³ Ø Ô ÙØÐ Ö ÒÓÙ Ò ÔÓÙÖÖÓÒ Ô ÒÒÙÐÖ Ð ÔÙ Ò È ½ ÓÙÖÒÖ Ð Ù ØÖÚÖ Ð³Ò ÑÐ ÅËÈ ÖÖ ÙÖ»ÓÒÙÐÙÖº Ò Ø ÒÓÙ ÚÓÒ È ¾ È ½ ¾º¾µ ÒÓÙ ÙÖ ÕÙ Ð ÓÑÔÓÖØ ÓÑÑ ÙÒ ØÖÒ ÓÖÑØÙÖ ØØÕÙº Ò «Ø ÒÓÙ ØÙÓÒ Ð ÖÐØÓÒ ÒØÖ Ð ÔÙ Ò ÑÒÕÙ È Ñ½ È Ñ¾ ¾º¾µ ÄÓÖ ÕÙ³ÙÒ ÑÒ ÓÒØÓÒÒ Ò ÒÖØÙÖ Ð³ÙØÖ ÓÒØÓÒÒ Ò ÑÓØÙÖ Ú ÙÒ ÐÒ ÔÙ ¹ Ò ØÖØÑÒØ ÒÙк ØØ ÓÐÙØÓÒ Ø ÓÒ ÒØÚÑÒØ ÖØÖº ¾ºº¾º¾ Ù ÓÙÔÐ ÖØ Ú Ô ½ Ô ¾ ÇÒÔÖÓ Ð ÑÑ ÓÒ ÕÙ ÔÖÑÑÒغ Å ØØ Ó ÒÓÙ ÚÓÒ Ô ¼º Ö ÔÅ Ö Ú ÙÒ ÔÙÐ ØÓÒ ½ ÓÒØ Ð³ÜÔÖ ÓÒ Ø Ð ÙÚÒØ ½ Ö ÔÅ Ø ÓÒ Ð ÚÒØ ¾º¾µ ¾º¾µ Ø È ½ È Ö Ö ÔÅ Ö È Ö ¾º¾µ È Ñ ½ µ È Ö ÔÅ Ö È Ö ¾º¾µ Á Ð ÙÜ ÔÙ Ò È ½ Ø È Ñ ÓÒØ ØÓÙÓÙÖ ÓÒØÓÒ ÆÒ Ð ÚØ Ø Ð Ü Ø ÙÒ ÔÓÒØ ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÙØÐ ÔÓÙÖ ÐÕÙÐ Ð ÔÙ Ò È ½ ³ÒÒÙÐ ÓÒØ Ð³ÜÔÖ ÓÒ Ø Å Æ Ö Ô ¾º ¼µ ÓÑÑ ÔÓÙÖ Ð ÔÖÑÖ ÓÒ ³ÒØÖ ÑÒØÒÒØ ÐÓÑÔÓ ØÓÒ Ð ÔÙ Ò ÑÒÕÙ È Ñ ÒØÖ Ð ÙÜ Åº Èѽ ½ ½ µ È ½ Ú ³ÓÙ È Ñ¾ ½ ¾ µ È Ö ½ Ö½ ½ Ö Ô ¾ Å Ö ÔÅ Ø ¾ Ö¾ ¾ Ö Ô ¾ Å Ö È Ñ½ Ô ½Å È Ö ¾º ½µ Ö Ø È Ñ¾ Ô ¾Å È Ö ¾º ¾µ Ö ÆÓÙ ÚÓÒ Ð ÒÓÖ ÙÒ ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÑÜØ ÑÓØÙÖ»ÒÖØÙÖ Ñ Ð ÐÒ ÔÙ Ò Ø ÒÓÒ ÒÙк ÁÐ Ø ÚÒØ ÕÙ ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÐÓÐÑÒØ ÒÖØÙÖ Ð ÙØ Ô ¾ Ô ½ Ñ ØØ ÓÒ ÙÖØÓÒ Ò³ Ø Ô ÖÐÐÑÒØ Ø ÒØ Ù Ø Ù ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÒØÓÒ Ø ÙÜ Åº

40 ¾ºº ØÙ ÓÑÔÖØÚ ÓÒ ÙÖØÓÒ Ð ¾ºº¾º Ù ÓÙÔÐ ÒÚÖ Ú Ô ½ Ô ¾ ÆÓÙ ÔÓ ÓÒ ÓÒ Ô ½ Ô ¾ Ô Ø ÙÚÓÒ Ð ÑÑ ÑÖ ÕÙ ÔÓÙÖ Ð ÓÙÔÐ ÖØ Ö ¾ÔÅ Ö ¾º µ Ú ÙÒ ÔÙÐ ØÓÒ ½ ÑÔÓ ÔÓÙÖ ÑÒØÒÖ ÙÒ ÔÙÐ ØÓÒ Ö ÙÖ Ð Ö Ù ÕÙÐÕÙ ÓØ Ð ÚØ ÖÓØØÓÒ Å ½ ¾ÔÅ Ö ¾º µ Ø ÓÒ Ð ÚÒØ Ø È ½ È Ö Ö ¾ÔÅ Ö È Ö ¾º µ È Ñ ½ µ È Ö ¾ÔÅ Ö È Ö ÁÐ Ø Ð ÚÖ Ö Ð ÓÖÒ Ö ÙÐØØ Ò ÔÓ ÒØ ¾º µ È Ñ È ½ ¾ Ö ÔÅ È Ö Ö ¾ÔÅ È Ö È Ö È ¾ Ö Ö ÇÒ ³ÔÖÓØ ÓÒ ÕÙ Ð ÙÜ ÔÙ Ò È ½ Ø È Ñ ÓÒØ ÒÓÖ ÓÒØÓÒ ÆÒ Ð ÚØ Ø ÕÙ Ð ÔÓÒØ ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÙØÐ ØÙ ÙÜ ÐÒØÓÙÖ Ð ÚØ Å Æ ÒÒÙÐÒØ Ð ÔÙ Ò È ½ ÓÒØ Ð³ÜÔÖ ÓÒ Ø Å Æ Ö ¾º µ ¾Ô ÈÓÙÖ ÓÑÔÐØÖ Ð³ØÙ ÓÒ ³ÒØÖ ÐÓÑÔÓ ØÓÒ Ð ÔÙ Ò ÑÒÕÙ È Ñ ÒØÖ Ð ÙÜ Åº ÇÖ ÒÓÙ ÚÓÒ Èѽ ½ ½ µ È ½ ¾º µ È Ñ¾ ½ ¾ µ È Ö Ú ³ÓÙ Ø ½ Ö½ ½ ÔÅ Ö ¾ÔÅ Ö Ø ¾ Ö¾ ¾ Ö ÔÅ Ö È Ñ½ ÔÅ Ö È Ö È Ñ¾ ÔÅ Ö È Ö ¾º µ ¾º¼µ ÁÐ Ý ÓÒ ÕÙÐÖ ÔÙ Ò ÑÒÕÙ ÒØÖ Ð ÙÜ ÑÒ Ø Ð ÙÜ ÑÒ ÓÒØÓÒÒÒØ Ò ÒÖØÙÖ º ØØ ÓÒ ÙÖØÓÒ Ø ÓÒ ÒØÖ ÒØ Ø ÔÓÙÖÖØ ÓÒÒÖ ÐÙ ÙÒ ÖÐ ØÓÒ ÖÐ Ø Ð ³Ø ³ÐÐÙÖ Ð ÓÒ ÙÖØÓÒ ÙØÐ ÔÓÙÖ Ð Ò ³ µº ¾ºº¾º Ù ÓÙÔÐ ÒÚÖ Ú Ô ½ Ô ¾ ØØ Ó ÒÓÙ ÓÒ ÖÓÒ Ð ÒÖÐ Ú Ô ½ Ô ¾ Ö Ô ½ Ô ¾ µ Å Ö ¾º½µ

41 ÀÈÁÌÊ ¾º Ê Ù ÐØÖÒØ ÖÕÙÒ Ü Ú ÙÒ ÔÙÐ ØÓÒ ½ ÑÔÓ ÔÓÙÖ ÑÒØÒÖ ÙÒ ÔÙÐ ØÓÒ Ö ÙÖ Ð Ö Ù ÕÙÐÕÙ ÓØ Ð ÚØ ÖÓØØÓÒ Å ½ Ô ½ Ô ¾ µ Å Ö ¾º¾µ Ø Ø ÓÒ Ð ÚÒØ È ½ È Ö Ö Ô ½ Ô ¾ µ Å Ö È Ö ¾º µ È Ñ ½ µ È Ö Ô ½ Ô ¾ µ Å Ö È Ö ¾ºµ ijØÙ ÔÓÙÖ ÙØ ÒÓÖ Ú Ð ÓÑÔÓ ØÓÒ Ð ÔÙ Ò ÑÒÕÙ È Ñ ÒØÖ Ð ÙÜ Å Ø È Ñ½ Ô ½Å Ö È Ö È Ñ¾ Ô ¾Å Ö È Ö ¾ºµ ¾ºµ Ä ÙÜ ÔÙ Ò ÑÒÕÙ Ò ÓÒØ Ô ÕÙÐÖ Ñ Ð ÙÜ ÑÒ ÓÒØÓÒÒÒØ Ò ÒÖØÙÖ ÓÑÑ Ò Ð Ô ½ Ô ¾ º ÇÒ ÔÓÙÖÖØ ÓÒ ÖÖ ÕÙ ØØ ÓÒ ÙÖØÓÒ Ò³ Ø Ô ÔÐÙ ÒØÖ ÒØ ÕÙ ÖÒÖ º ÌÓÙØÓ Ð ÔÙØ ØÖ ÚÒØÙÜ ÔÖÒÖ ÒÓÑÖ ÔÖ ÔÓÐ «ÖÒØ Ø ÔÓÙÖ ÙÜ Ö ÓÒ ß ÙÒ ÑÐÓÖØÓÒ Ù ÖÒÑÒØ ß ÙÒ ÑÐÐÙÖ ÔØ ³ÒØÖØÓÒ Ð ÖÒÖ ÔÓÒØ Ö ÐÐÙ ØÖ Ò Ð ÔÖÖÔ ÙÚÒØ Ñ ÒØÖ ÓÒ ÒÓÙ ØÓÙØ ³ÓÖ Ð³ÑÐÓÖØÓÒ Ù ÖÒÑÒغ ÍÒ ÓÒ ØØ ÑÔÐ ÓÒ Ø ÒÓØÖ ÕÙ Ð ÔÖØ Ò ÔÖØÙÐÖ Ò Ð ÙÚÖµ ÓÒØ Ð ÓÒ ÕÙÒ ³ÙÒ ØÖÒ ÖØ ÔÙ Ò Ò ³ÙØÖ ØÖÑ Ð ÔÖØ ÖÔÖØ ÒØ ÙÖ Ð ÑÒ ÕÙ ÙØ Ð ÔÙ Ò ÙØк ij ³ÑÐÓÖØÓÒ ³ÙÒ Ý ØÑ ÓÒÚÖ ÓÒ ³ÒÖ Ù ÔÓÒØ ÚÙ ÓÒ ÖÒÑÒØ ºº Ð ÑÒÑ ØÓÒ ÔÖØ µ Ø ÓÒ Ð ÑÒÑ ØÓÒ Ù ÑÒ ÔÖÓÙÖÙ ÔÖ Ð ÔÙ Ò ÙØк ÁÐ Ø ÓÒ ÓÙØÐ Ò Ö ÔÖÐÚÖ ÙÒ ÑÜÑÙÑ ÔÙ Ò ÑÒÕÙ ÙÖ Ð Å Ò Æ ¾ Ø Ð ÑÓÒ ÔÓ Ð ÙÖ Ð Å Ò Æ ½º Ò Ø ³ÔÖ Ð ÕÙØÓÒ ¾ºµ Ø ¾ºµ Ð Ø ÓÙØÐ ÔÖÒÖ Ô ¾ Ô ½ ¾ºµ ÚÓÖ ÑÑ Ô ¾ Ô ½ ¾ºµ ÌÓÙØÓ Ð Ö ÐÖØ Ö ØÒØ ÐÑØ ÔÖ Ð ÓÑÑ Ô ½ Ô ¾ ÑÔÓ ÔÖ Ð Ö Ö Ú Ú Ð ÚØ ÝÒÖÓÒ Ñ Ö Å Æ Ô ½ Ô ¾ ¾ºµ Ò ÒÓÙ ØÖÓÙÚÓÒ ÕÙ ÔÓÙÖ ÙÒ ÔÐ ÚØ ÓÒÒ Ø ÙÒ ÖÕÙÒ Ö Ù ÑÔÓ Ð ÙØ ÔÖÒÖ Ô ½ Ô ¾ ¾ ÒÓÙ ÖÓÒ ÓÐ ÔÖÒÖ Ô ½ Ô ¾ ½ ¾º¼µ ÔÖ ÓÒØÖ ÒÓÙ ÚÓÒ Ô ½ Ô ¾ Ð Ö ÔÖÖÐ ÔÖÒÖ Ô ½ ½ Ø Ô ¾ ¾ ¾º½µ

42 ¾ºº ØÙ ÓÑÔÖØÚ ÓÒ ÙÖØÓÒ Ð ¾ºº ËÝÒØ Ö ÙÐØØ Ä ØÐÙ ¾º ÔÖÓÔÓ ÙÒ ÖÔØÙÐØ ÜÔÖ ÓÒ «ÖÒØ ÔÙ Ò ØÖÒ ØÒØ Ò Ð ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÒ ÙÖØÓÒ ÙØÐ Ð ØÓÙØ Ù º¹¹º ÓÙÔÐ ÖØ Ú Ô ½ Ô ¾ µ Ø ØÓÙÓÙÖ Ò Ð³ÝÔÓØ ÑÒ Ð ºº Ò ÔÖØ µº ʺ ÓÒ ÙÖØÓÒ È ½ È Ö È Ñ È Ö È Ñ½ È Ö È Ñ¾ È Ö Å Æ Ö ¾ÔÅ ¾ÔÅ ÔÅ ÔÅ Ö ÓÙÔк ÒÚº Ô ½ Ô ¾ Ö Ö Ö Ö ¾Ô Ö ÔÅ ÔÅ Ô ½ Å Ô ¾ Å Ö ÓÙÔк Öº Ô ½ Ô ¾ Ö Ö Ö Ö Ô ÓÙÔк ÒÚº Ô ½ Ô ¾ Ö ÔÅ Ö ÔÅ Ö Ô ½ Å Ö Ìº ¾º ß ÐÒ ÔÙ Ò Ð Ö ÙÐØØ ÓÒØ ÓÒ ÙÒ ÔÖÑÖ ÓÜ Ñ Ð ÓÒÒÒØ ÐÑÒØ ÙÒ ÒØÓÒ ÙÖ Ð ÞÓÒ ØÖÚÐ Ò ÐÕÙÐÐ ÔÐÖ ÓÑÑ Ð Ø ÚÓÕÙ Ú Ð ÚØ ÝÒÖÓÒ Ñ Å Æ º ÇÒ ÔÖÓÔÓ ÙÒ ÐÐÙ ØÖØÓÒ ØÖÒ ÖØ ÔÙ Ò ÙÚÒØ Ð ÙÜ ÙÖ ¾º Ø ¾ºº Ô ¾ Å Ö Ö Ô ω res =2πx400 rad/s 2pΩ N =ω res P s1 P m P m1 P m2 Puissances réduites (P k /P res ) Pulsation 2pΩ (en rad/s) º ¾ºßÌÖÒ ÖØ ÔÙ Ò ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÙÔÐ ÒÚÖ Ú Ô ½ Ô ¾ Ô ÊÑÖÕÙ ¾º ijÐÐÙ ØÖØÓÒ ÔÖÓÔÓ Ú Ð ÙÜ ÙÖ Ø Ö ØÖØÚ Ñ Ø ÖÔÖ ÒØØÚ ØÓÙ Ð ÙÖ Ò Ð Ñ ÙÖ ÓÙ ÒÓÙ ÚÓÒ ÙÒ ÓÙÔÐ ÒÚÖ º ¾ºµ Ø ÙÒ ÓÙÔÐ ÖØ º ¾ºµº Ä ÙÖ ¾º ÖÔÖ ÒØ ÙÒ ÓÙ Ô Ø ÔÓ Ø Ñ Ð ÖØÖ ØÕÙ Ò Ð ÓÒØÖÖ ÓÒØ ÔÖØÑÒØ ÝÑØÖÕÙ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð³Ü º ÊÑÖÕÙ ¾º ÈÓÙÖ Ð ÔÖÑÖ ÙÖ º ¾ºµ Ð ÔÙ Ò È Ñ½ Ø È Ñ¾ ÓÒØ ÖÔÖ ÒØ Ö ÒÓÙ ÓÒ ÖÓÒ Ð ÔÖØÙÐÖ ÓÙ Ô ½ Ô ¾ ÕÙ ÔÔÓÖØ ÙÒ ÖÔÖØØÓÒ ÕÙÐÖ ÔÙ Ò Ñ Ò Ð ÒÖÐ Ð ÖÔÖØØÓÒ ³«ØÙ Ò ÓÒØÓÒ Ù ÒÓÑÖ ÔÖ ÔÓÐ ÙÜ ÑÒ º

43 ¼ ÀÈÁÌÊ ¾º Ê Ù ÐØÖÒØ ÖÕÙÒ Ü 2 1 ω res =2πx400 rad/s Ω N =ω res P s1 P m P m1 P m2 Puissances réduites (P k /P res ) Vitesse Ω (en rad/s) º ¾ºßÌÖÒ ÖØ ÔÙ Ò ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÙÔÐ ÖØ Ú Ô ½ ½ØÔ ¾ ¾ ¾ºº Ù ÓÒ ÙÖ Ð³ÒØÖØÓÒ Ð Ä Ø ÙÒ ÓØÓÒ ÙÜ Å ÕÙ ÒÓÙ ÓÒ ÖÓÒ ÓÑÑ ØÒØ ºº ÒÔÒÒØ µº ÇÖ Ò Ð³ÓÔØÕÙ ³ÙÒ ÒØÖØÓÒ Ò ÙÒ Ý ØÑ ÑÖÕÙ Ó٠гÒÓÑÖÑÒØ Ø ÙÒ ÖØÖ ÑÙÖ Ð Ø ÓÙØÐ ÔÓ Ö ³ÙÒ Ò ÑÐ Ð ÔÐÙ ÓÑÔØ ÔÓ Ðº ÇÖ ÔÓÙÖ Ð ÙÒ ÓÐÙØÓÒ ÓÒ Ø ÔÐÖ Ð ÒÖÓÙÐÑÒØ ÙÜ Å Ò ÒÓ ÓÑÑÙÒ ÓÒ ÔÖÐ ÐÓÖ Ë¹Á ÔÓÙÖ ËÒÐ ÖÑ ¹ ÓÙÐݹ ÁÒÙØÓÒ ÒÖØÓÖµ ÀÇÈ ¼½ º Ò ÙÒ ØÐÐ ÑÒ ÓÙÔÐ ÑÒØÕÙ ÒØÖ ÑÒ ÓÒØ ÒÚØÐ Ø Ð Ý ÔÖÙØÓÒ ÔÖÒÖ Ò Ð ÓÒÔØÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÖÒÖ ÒÙÐ Ò ØÓÖ ÓÙ ØÓÙØ Ù ÑÓÒ Ù Ð ÕÙ ÔÓ Ð Ò ÔÖØÕÙº Ä ÔÓÒØ ÒØÐ ÔÓÖØ ÙÖ Ð ÒÓÑÖ ÔÖ ÔÓÐ ÙÜ Åº Ò ³ÓØÒÖ ÙÜ Å ÓÙÔÐ ÑÒØÕÙÑÒØ Ð ÙØ ÕÙ Ð ÙÜ Ö ÔÖ Ð ØØÓÖ Ð³ÙÒ Ø ÙÒ Ö ÙÐØÒØ ÒÙÐÐ ÙÖ Ð ØØÓÖ Ð³ÙØÖº ÁÐ Ø ÓÙÔÐÖ ÙÜ ÓÒ Ò Ð ÔÐÒØ Ò ÕÙÖØÙÖº ÇÖ ÒÓÙ ÚÓÒ ÓÙÔÐÖ ÒÖÓÙÐÑÒØ ØÖÔ ÒØÖ ÙÜ Ø Ð Ò³ Ø ÓÒ Ô ÔÓ Ð Ò ³ÓØÒÖ ÙÒ ÓÙÔÐ ÔÖ ÙÒ ÑÔÐ Ð ÒÙÐÖº ÇÒ ÔÖÓÔÓ Ö ÔÐÙØÓØ ÙÒ ÓÙÔÐ ÔÖ ÙÒ ÓÜ ÙÙÜ ÒÓÑÖ ÔÖ ÔÓÐ ÙÜ Å ÓÑÑ Ð Ø ÐÐÙ ØÖ ÔÖ Ð Ñ Ð ÙÖ ¾ºº ÇÒ ÒÓØÖ ÕÙ Ð ÒÖÓÙÐÑÒØ ÖÓØÓÖÕÙ ÔÙÚÒØ ØÖ ÓÒ ØÖÙØ ÓÙ Ð ÓÖÑ ³ÙÒ ³ÔÖ ÊÍÆ ¼ º ¾ºº ÊÔÔÓÖØ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ò ØÒ ÓÒ Ò Ð Ð Ä ÖÐØÓÒ ¾ºµ Ò³ Ô Ø ÒÓÖ ÙØÐ ÔÓÙÖ Ð³ÒÐÝ Ð º ÇÖ Ð ³Ø ³ÙÒ ÔÓÒØ ÑÔÓÖØÒØ Ò ÚÙ Ð ÑÙÐØÓÒ ÒÖØÙÖ Ò ÓÙÐ ÓÙÚÖØ Ò Ð Ñ ÙÖ ÓÙ Ð Ú ØÖ Ò Ö ØÖÑÒÖ Ð³ÑÔÐØÙ ØÒ ÓÒ ÔÔÐÕÙÖ Ù ØØÓÖ Ð Å Ò Æ ½ ÔÓÙÖ ÓØÒÖ Ð³ÑÔÐØÙ ÓÙØ Ù ØØÓÖ Ð ÙÜѺ ÈÓÙÖ Ð Ð ÙÆØ ÒÓØÖ ÕÙ ÔÙ Î Ö½ Ñ ½ ½ Î ½ Î Ö¾ Ñ ¾ ¾ Î ¾

44 ¾ºº ËÑÙÐØÓÒ Ò ÖÑ ÔÖÑÒÒØ ÒÙ ÓĐÐ ½ Enroulement MADA n 1 Enroulement MADA n 2 P le nord Configuration des paires de p: les : P le sud p 1 =1 p 2 =2 º ¾º ß ÓÒØÖÒØ ÙÖ Ð³ÐÒØÖØÓÒ ÙÜ Å Ø ÕÙ Ð ÑÔÐØÙ ØÒ ÓÒ ÖÓØÓÖÕÙ ÓÒØ Ð Ù Ø Ð³ÒØÖÓÒÒÜÓÒ ³ÓÙ Î Ö½ Î Ö¾ Î ¾ Ñ ½ Ñ ¾ ½ ¾ Î ½ Ñ ½ Ñ ¾ ½ Î ½ ¾º¾µ Ø ÓÒ ÔÓÙÖ ÓØÒÖ ÙÒ ÑÔÐØÙ Î Ö ¾ Ù ØØÓÖ Ð ÙÜÑ ÑÒ Ð ÙÖ ÔÔÐÕÙÖ Ð ØÒ ÓÒ ÙÚÒØ Ù ØØÓÖ Ð Å Ò Æ ½ Î ½ Ñ ¾ Ñ ½ Î Ö ¾ ¾º µ ¾º ËÑÙÐØÓÒ Ò ÖÑ ÔÖÑÒÒØ ÒÙ ÓĐÐ ÈÓÙÖ Ð ÑÙÐØÓÒ ÔÖÓÔÓ ÒÓÙ ÒÓÙ ÓÒ ÙÖ ÙÒ ÑÓÐ Ð ÕÙ Ò ÖÑ ÔÖÑÒÒØ ÒÙ ÓĐÐ Å ÑÓÐ Ù Ø Ù ØÝÔ ÓÒØÓÒÒÑÒØÙØÐ Ò ÔÓ ÙÙÒ ÔÖÓÐÑ ÓÒØÓÒÒÑÒØ Ö Ð ÖÚØÓÒ ÖÒÙÖ ÒÙ ÓĐÐ Ò ÔÓ ÒØ ÙÙÒ ÆÙÐØ ÒÙÑÖÕÙº Ä ÑÓÐ ÓÒÖØÑÒØ ÙØÐ Ø ÖÚ Ù ÑÓÐ Ò ÖÑ ØÖÒ ØÓÖ ÕÙ Ø ÔÖ ÒØ Ù ÔØÖ º ÁÐ ÔÖÒ Ò ÓÑÔØ Ð ÔÖØ ÂÓÙÐ Ð ÓÙÖÒØ ÑÒØ ÒØ Ò ÔÖØ Öµ Ø Ð ÙØ ÑÒØÕÙ º ÈÓÙÖ ÑÙÐÖ ÒÓØÖ ÒÓÙ ÚÓÒ ÔÖ ÙÜ ÑÒ ÒØÕÙ ÓÒØ Ð ÔÖÑØÖ ÓÒØ ØÖ ÃÌ ¼ Ú Ð ÕÙÐÐ ÒÓÙ ÚÓÒ ÐÑÒØ ÙÒÖ Ù ÙØÓÒÓÑ ÓÙ Î ÓÑÔÓÖØÒØ ÓÑÑ ÙÒ Ö ØÒ ÔÙÖ ¼¼ ź Ä ÚØ ÒØÖÐ Æ Æ ÙØÓÙÖ ÐÕÙÐÐ Ð ÓØ ÓÒØÓÒÒÖ ØÒØ ¼ØÖ»ÑÒ ÒÓÙ ÚÓÒ «ØÙ ÙÒ Ö ÑÙÐØÓÒ ÔÓÙÖ ÚØ ÓÑÔÖ ÒØÖ ¼ Ø ½½¼ØÖ»ÑÒº ÆÓÙ ÚÓÒ ÐÑÒØ Ð Ú ÙÒ ÓÙÖ Ð ØÒ ÓÒ Î ½ ÓÒØ Ð³ÑÔÐØÙ ØØ ÐÙÐ ÔÓÙÖ ÓØÒÖ ÙÒ ØÒ ÓÒ Î ¾ Î Ö ÚÐÙÖ ÓÒÒ ¼¼Îµº ØØ ØÒ ÓÒ Ä³ÓØÒØÓÒ ÑÓÐ ÑÔÐ ÖÔÖ ÒØ Ð ÙØ Ð ÑÓÐ ØÓÒ Ò ÖÑ ØÖÒ ØÓÖº

45 ¾ ÀÈÁÌÊ ¾º Ê Ù ÐØÖÒØ ÖÕÙÒ Ü Î ½ ØØ ÐÙÐ ÔÖØÖ Ù ÑÓÐ ÒÚÖ Ð Ð Ö ØÒ Ø ÒÙØÒ ÙØ ÒÙÐÐ µº Ä ØÒ ÓÒ ÓØÒÙ Ò Ð ÔÓÙÖ Ð «ÖÒØ ÚØ ÓÒØ ÓÒÒ Ð ÙÖ ¾ºº ref V res V s1 V r V res Tensions (en V) Vitesse (en tr/mn) º ¾º ß ÖØÖ ØÕÙ ÌÒ ÓÒ»ÎØ Ð ÁÐ Ò³Ý Ô ÖÐÚ ÔÓÙÖ Ð ÚØ Å Æ ¾ Æ Æ Ö ØØ ÚØ Ð ØÒ ÓÒ Ò Ö Ù ¼ ØØÓÖ Ð Å ÓÒØÖÓÐ Å Ò Æ ½µ Ø ÒÙÐÐ ³ÔÖ ÒÓØÖ ÑÓк ÇÒ ÒÓØÖ ÔÖ ÐÐÙÖ ÕÙ ÓÖÖ ÔÓÒ ÙÒ ÖÕÙÒ ³ÐÑÒØØÓÒ ÐÑÒØ ÒÙÐк ÇÒ ÓØ ÖÔÔÖÓÖ ÔÓÒØ ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÐÙ ÚØ Ð ÑÒ ÝÒÖÓÒ Ú ÙÒ ÓÑÑÒ Ò Íº Ò ÙØ ÒÓÙ ÚÓÒ ÖÐÚ Ð ÔÙ Ò ÙØÐ µ Ñ Ò Ù Ò Ð ÚÓÖ ß Ð ÔÙ Ò ÓÙÖÒ Ù ØØÓÖ Ð Å Ò Æ ½ È ½ µ ß Ð ÔÙ Ò ÑÒÕÙ ÔÖÐÚ ÙÖ Ð³ÖÖ ÔÖ Ð Å Ò Æ ½ È Ñ½ µ ß Ð ÔÙ Ò ÑÒÕÙ ÔÖÐÚ ÙÖ Ð³ÖÖ ÔÖ Ð Å Ò Æ ¾ È Ñ¾ µ ß Ð ÔÙ Ò ÓÖ ÔÖ Ð Ö È Ö µ Ñ ÐÑÒØ Ð ÔÖØ Ò Ð ÙÜ ÑÒ ß Ð ÔÖØ ÂÓÙÐ ØØÓÖÕÙ Ð Å Ò Æ ½ Ô ½ µ ß Ð ÔÖØ ÂÓÙÐ ÖÓØÓÖÕÙ Ð Å Ò Æ ½ Ô Ö½ µ ß Ð ÔÖØ ÂÓÙÐ ØØÓÖÕÙ Ð Å Ò Æ ¾ Ô ¾ µ ß Ð ÔÖØ ÂÓÙÐ ÖÓØÓÖÕÙ Ð Å Ò Æ ¾ Ô Ö¾ µ Ä ÖÐÚ ÝÒØØÕÙ ÔÙ Ò ÙØÐ Ð Ø ÔÖ ÒØ Ð ÙÖ ¾º Ùص Ú ÐÙ ÔÖØ µº Ò ÕÙ Ð ÑÙÐØÓÒ Ò ÔÓÖØ Ô ÙÖ Ð Ý ØÑ ÓÑÔÐØ Ð Ø ÔÓ Ð ³ÚÐÙÖ Ð ÖÒÑÒØ ÒÓØÖ ÐÑØ ÙÜ ÙÜ Åµ Ø Ø Ø Ð ÙÖ ¾º½¼º ËÙÖ ØÖ Ù ÖÒÑÒØ Ð ÖØÖ ØÕÙ Ø ÖÓ ÒØ Ò ÓÒØÓÒ Ð ÚØ Ò ÕÙ Ð Ò ÚÓØ Ô Ò «Ø Ð ÔÖØ ÓÒØØÖ Ð Ø Ð ÖÒÑÒØ Ø ØÓÙÓÙÖ ÐÚ ±µº Ø Ù Ò ÚÑÑÒØ Ð³ Ò ÔÖØ Ö Ò Ð ÑÓÐ ÙØÐ ÐÓÖ ÕÙ ÐÐ ¹ ÔÙÚÒØ ÖÚÐÖ ÑÔÓÖØÒØ ØÒØ Ù ØØÓÖ ÕÙ³Ù ÖÓØÓÖ Ù Ø ÓÖØ ÚÖØÓÒ ÔÙÐ ØÓÒ ½ Ö½ Ö¾ µ Ú Ð ÚØ ÖÓØØÓÒ Åº Ò ÑÒØÒÖ ¾ Ö ÓÒ ØÒغ ÙÒÕÙÑÒØ Ð ÔÖØ ÂÓÙÐ Ö Ð ÑÓÐ ÚÐÓÔÔ ÒØÒØ Ô ÓÑÔØ Ø Ð³ØÙ ÔÖØ Öº

46 ¾ºº ËÑÙÐØÓÒ Ò ÖÑ ÔÖÑÒÒØ ÒÙ ÓĐÐ 8 x Puissances (en W) P s1 P m1 P m2 P res Vitesse (en tr/mn) 700 Puissances (en W) pjr1 =p jr2 p js1 p jr1 p jr2 p js Vitesse (en tr/mn) º ¾º ß ÊÐÚ ÔÙ Ò Ò ÓÒØÓÒ Ð ÚØ Rendement (en %) Vitesse (en tr/mn) º ¾º½¼ ß ÊÒÑÒØ Ò ÓÒØÓÒ Ð ÚØ

47 ÀÈÁÌÊ ¾º Ê Ù ÐØÖÒØ ÖÕÙÒ Ü f s1 f r1 = f r2 30 Fréquences (en Hz) Vitesse (en tr/mn) º ¾º½½ ß ÖÕÙÒ ØØÓÖÕÙ Ø ÖÓØÓÖÕÙ Ð Å Ò Æ ½ Ò ÓÒØÓÒ Ð ÚØ ÈÓÙÖ ÒÓÖÑØÓÒ Ð ÙÖ ¾º½½ ÓÒØ ØÖ Ð ÑÓÙÐ ÖÕÙÒ ½ Ø Ö½ Ò ÓÒØÓÒ Ð ÚØ ØÓÙÓÙÖ ÔÓÙÖ Ô ½ Ô ¾ ¾µº ÊÑÖÕÙ ¾º ÇÒ ÓÒ ØØ ÕÙ Î ½ Ø ½ ÓÒØ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐ ÐÐÒØ Ð ÑÑ ÖØÖ ØÕÙ Ò ÓÒØÓÒ Ð ÚØ µ ÓÒ ÔÙØ ÓÒ Ò ÙÖ ÕÙ Ð ÖÔÔÓÖØ Î ½ ½ Ø ÓÒ ØÒØ ÔÓÙÖ Ð³ÐÑÒØØÓÒ ÒÖØÙÖº ¾ºº½ ÒÖØÙÖ ÙÖ Ö Ù ÔÙ ÒØ Ä ÔÖÓÐÑØÕÙ Ù ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÒÓØÖ ÒÖØÙÖ ÙÖ ÙÒ Ö Ù ÔÙ ÒØ Ô ÔÖ ÓÒ ÓÙÔÐ ÙÖ Ö Ùº ÇÖ ØØ ÓÔÖØÓÒ Ò Ø ÙÒ ÖØÒ ÒÓÑÖ ÔÖÙØÓÒ Õ٠гÓÒ ÖØÖÓÙÚ ÙÖ Ð Ð ÕÙ ÐØÖÒØÙÖ ÚÓÖ ß ÁÒØØ ÑÔÐØÙ ØÒ ÓÒ Ð ÑÒ Ø Ù Ö Ù ß ÓÑÔØÐØ Ð³ÓÖÖ Ô ß ÖÕÙÒ ÔÖÓ ß È Ð Ù ÑÓÑÒØ Ù ÓÙÔÐ Ä ÖÐ ØÓÒ ³ÙÒ ÓÙÔÐ Ò ÐÐ ØÖÚÙÜ ÔÖØÕÙ ³«ØÙ ÒÖÐÑÒØ ÑÒÙÐÐÑÒØ Ð³ ÐÑÔ ÒÕÙÒØ ÐÓÖ ÕÙ³ÐÐ ÓÒØ ØÒØ µ Ð³Ò ØÒØ ÙÕÙÐ ÓÒ ÔÙØ ÒÐÒÖ Ð ÓÒØØ ÓÙÔÐ ÙÖ ¾º½¾µº Ò ÑÙÐØÓÒ Ð Ñ Ò ÓÙÚÖ «Ö ÐÖÑÒØ Ñ ÒÓÙ ÙÚÖÓÒ Ð ÑÑ ÔÐÓ ÓÔ ÔÓÙÖ ØÖØÖ Ð ÓÙÔÐ Ù Ö Ù ÔÙ Òغ ÆÓÙ ÖÖÓÒ Ð ØÒ ÓÒ «ØÚ ÔÔÐÕÙÖ Ò ÒØÖ ÒÓØÖ ÔÖØ ÖÐÐ Ø ÑÒÖ ß ÓÙ ÑÓÙÐ Ø Ô µ ÔÓÙÖ ÓØÒÖ Ð ØÒ ÓÒ Ö Ù Î Ö ¼¼ ¼µº ØØ ÓÔÖØÓÒ Ö «ØÙ Ú ÑÔÒ Ö Ò Ò Ú Ð ÑÙÐØÓÒ ÙÖ Ö Ù ÙØÓÒÓѵº ÆÓÙ Ò ÒÓÙ ÓÒØÒØÖÓÒ ÓÒ Ô Ð ØÒ ÓÒ Î ½ ØÐ Ú Ð ÑÓÐ ÒÚÖ Ð Ù ÒÖØÙÖ ÒÓØ Î ½¼ µ ÓÑÑ ÒÓ٠гÚÓÒ Ø Ò Ð ÓÙ ¹ ØÓÒ ÔÖÒغ Ä ØÖ Ð ÙÖ ¾º½ Ùµ ÖÔÖ ÒØÒØ Ð ØÒ ÓÒ Î ½¼ Ø Ð ØÒ ÓÒ Î ½ «ØÚ ÔÓÙÖ ÚÓÖ ÙÒ ØÒ ÓÒ Î Ö ÑÓÙÐ ÓÒ ØÒØ Ð ¼¼ κ Ä ÔÖÓÙÖ ÑÙÐØÓÒ Ø Ö ÙÑ ÔÖ Ð³ÐÓÖÖÑÑ Ð ÙÖ ¾º½ º

Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation

Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation Vincent Lepez To cite this version: Vincent Lepez. Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation. Mathematics.

Plus en détail

Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection

Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection Erwan Bigot To cite this version: Erwan Bigot. Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection. Mécanique

Plus en détail

Geoffroy Guibert. To cite this version: HAL Id: tel-00007082 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007082

Geoffroy Guibert. To cite this version: HAL Id: tel-00007082 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007082 Etude par des méthodes nucléaires et physico-chimiques de la contamination des tissus situés autour de biomatériaux métalliques implantés. Mesure de la contribution à la toxicité par la radioactivité résiduelle

Plus en détail

Î Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ ÑÓ Ð Ó Ø Ð Ô Ö ÔØ ÓÒ Ð ÕÙ Ð Ø ÓÙ Ø ÕÙ Ò ÙÒ Ò Ñ Ð ÐÐ ÓÒ ÖØ Ø ³ÓÔ Ö Ö Ã ÀÄ Ñ Ð Ð Ö Ñº Ö Ì ÓØÓÖ Ø Ö Ø ÙÖ Ø Å Ð ÊÍÆ Í Ä ÓÖ ØÓ Ö ³ Ù Ð ÁÊ Å È Ö Ä ÓÖ ØÓ Ö ³ ÓÙ Ø Õ٠гÍÒ Ú Ö Ø ÙÅ Ò Ä Å Ò Ì ÔÖ ÒØ

Plus en détail

Ì ÈÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ø ØÖ ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ËÔ Ð Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÅÓ Ð Ø ÓÒ ÝÒ Ñ ÕÙ ÐÙÜ Ô Ö ÒØ º ÔÔÐ Ø ÓÒ ÙÜ ÔÖÓ Ù ÖÙ ÐÐ Ñ ÒØ Ò ÐØÖ Ø ÓÒ Ø ÖÓ ÓÒº Ô Ö Ú Ë ÊÎ Ì ËÓÙØ ÒÙ Ð ¾ ÒÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ Ú ÒØ Ð ÙÖÝÓÑÔÓ

Plus en détail

Å Ø Ö Ê Ö ÁÒØ ÐÐ Ò ÖØ ÐÐ Ê ÓÒÒ Ñ ÒØ ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ä Ò ØÙ Ô Ö ÑÙÐ Ø ÓÒ Ð ÝÒ Ñ ÕÙ ÓÖ Ò Ø ÓÒÒ ÐÐ ³ÙÒ Ý Ø Ñ ÑÙÐØ ¹ ÒØ ÔØ Ø Ò ÙÒ Ö Ù ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº Ê ÔÔÓÖØ ËØ Å Ø Ö Ê Ö ÁÒØ ÐÐ Ò ÖØ ÐÐ Ê ÓÒÒ Ñ ÒØ ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ä Ò

Plus en détail

Ò ÑÑÓÖ ÖÒÓ ÊÑÖÑÒØ ØÖÚÐ Ø «ØÙ Ò Ð ÖÓÙÔ ÅË Ð³ÁÒ ØØÙØ ÈÝ ÕÙ ÆÙÐÖ ÄÝÓÒº ÖÒÖ ÁÐÐ Ø ÑÓÒ ÖØÙÖ Ø ÔÒÒØ ØÖÓ Ò ÐÙ Ù ÖÓÒÒ ÒØ ÔÓÙÖ Ð ÓÒ Ò ÕٳРØÓÙÓÙÖ Ù ØÑÓÒÖ Ò ÑÓÒ ØÖÚÐ Ø ÔÓÙÖ Ð ÐÖØ ÕٳРѳ ÓÖ ØÓÙØ Ù ÐÓÒ Ñ Ø º ÂÕÙ

Plus en détail

ÇÄ Ë ÅÁÆ Ë È ÊÁË ÓÐÐ ÓØÓÖ Ð ÌÀ Ë ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö ÓØ ÙÖ Ð³ ÓÐ Å Ò È Ö ËÔ Ð Ø ÅÓÖÔ ÓÐÓ Å Ø Ñ Ø ÕÙ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ô Ö Î Ð ÖÝ Ê ÓÒ Ð ½ Ñ Ö ¾¼¼½ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð ÅÓÖÔ ÓÐÓ Å Ø Ñ Ø Õ٠г Ò ÐÝ ÓÒ Ø ÓÒ

Plus en détail

ÇÙ ÑÒ ÐÐÝ ØÓÒ ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ Ò ÓÒØÜØ ØÓÒ ÔÖÓØ ÒÐÝ ÙÜ Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ ÅÑÓÖ ÑØÖ ÔÖ ÒØ Ð ÖØÓÒ ØÙ ÝÐ ËÙÔÖÙÖ Ð³ÍÒÚÖ Ø ÙÉÙ ÔÓÙÖ Ð³ÓØÒØÓÒ Ù Ö ÅØÖ Ò ÅºËºµ ÈÖÓÖÑÑ ÅØÖ Ò ØÓÒ ÔÖÓØ ÔÖØÑÒØ Ò ÑÒ ØÖØÚ ÍÒÚÖ Ø Ù ÉÙ ÀÙÐÐ Å ¾¼¼¾

Plus en détail

Æ Ó ³ÓÖ Ö ºÍº ½ ¼ ËÈÁ ¾ ÍÒ Ú Ö Ø Ð È Ð ¹ Ð ÖÑÓÒØ ÁÁ ÓÐ ÓØÓÖ Ð Ë Ò ÔÓÙÖ Ð³ÁÒ Ò ÙÖ Ð ÖÑÓÒع ÖÖ Ò ÌÀ Ë ÈÖ ÒØ Ô Ö Ê Ñ ÇÊÆ Ì ÁÒ Ò ÙÖ Ð³ ÆËÈË Ñ ÖÓ Ð ØÖÓÒ ÕÙ Ø ³ ÒØÖÙÑ ÒØ Ø ÓÒ ÍÒ Ú Ö Ø ÄÓÙ È ËÌ ÍÊ ÈÓÙÖ Ó Ø Ò

Plus en détail

ÊÔÔÓÖØ Ø ÖÒÓ ÇÐÚÖ Å ÔØÑÖ ¾¼¼¾ Ê ÙÑ Ä ÓÖÑÐ Ñ Ö ÙÜ Ý Ò Ø ÙÒ ÐØÖÒØÚ Ð ØÓÒ ÓÒÒ Ò Ö Ð ÓÒØ Ð Ö ÙÐØØ ³ÙÒ ÓÒÚÖÒ ÒØÖ Ð ÑØÓ ØØ ØÕÙ ÕÙ ÔÖÑØØÒØ ÐÔ Ð³Ó ÖÚØÓÒ Ð ÐÓ Ø ØÒÓÐÓ Ð³ÒØÐÐÒ ÖØÐÐ ÕÙ ÔÖÑØØÒØ ÙÜ ÓÖÒØÙÖ ØÖØÖ Ð ÓÒÒ

Plus en détail

ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÌÀÇÄÁÉÍ ÄÇÍÎ ÁÆ ÍÄÌ ³ÁÆ ÆÁ ÊÁ ÁÇÄÇ ÁÉÍ ÊÇÆÇÅÁÉÍ Ì ÆÎÁÊÇÆÆ Å ÆÌ Ä ÔÔÖÓ Ý Ø Ñ ÔÓÙÖ ÙÒ ÑÙÐ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ô Ø Ú Ø ÖÖ ØÓ Ö ÔÔÐ ÕÙ Ð Ø ÓÒ Ð ÖØ Ð Ø ÓÐ Ò Ð Ö ÓÒ Ù Ö Æ Öµ ÈÖÓÑÓØ ÙÖ ÈÖº Ⱥ ÓÙÖÒÝ Öº º Ö Ö ÌÖ

Plus en détail

!" # $%% %%% ÚÐÙØÓÒ Ê ÕÙ ÓÒØÖÓÚÖ ÔÖ Ð ÌÓÖ ÇÔØÓÒ ÊÐÐ ÊÓÖØ Ã Ø Ý ÒÖ ÄÔ Þ ËÓÔ ÈÖÓ Ü Ø ÑÐ ÈÖÓØÓÔÓÔ Ù ß ÊÉŹÁÈ ¾ ÖÙ Ð ÖØ ½ ¼¼¾ ÅÖ ÐÐ Ê ÙÑ ÈÙÐ ÓÒ ÑÒ ÖÕÙÖ ØØ ÝÒÑ Ò ÓÒØÖÓÚÖ ÓÙÒØ ÓÖ ÚÐÙÒ Ö º Ì ÒÐÙ ÒÚÖÓÒÑÒØÐ Ö ÓÒÓÑ

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ËÙ ÆÌÊ ³ÇÊË Ê ÔÔÓÖØ ÒØ ÕÙ ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ ³ÙÒ À Ð Ø Ø ÓÒ Ö Ö Ê Ö Â Ò¹ Ö ÒÓ ÅÇÆÁÆ Ö Ò Ì Ð ÓÑ Ê² ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ÙÜ Ñ Ø Ó ÓÖÑ ÐÐ ÔÓÙÖ Ð ÐÓ Ð ËÓÙØ ÒÙ Ð Ù ÚÖ Ð ¾¼¼¾ Ú ÒØ ÙÒ ÙÖÝ ÓÒ Ø ØÙ Ô Ö

Plus en détail

ÈÖÓ Ø Ò ³ ØÙ ÇÆ ÈÌÁÇÆ ³ÍÆ ÈÄ ÆÁ Á Ì ÍÊ ÌÊ Â ÌÇÁÊ Ë ÈÇÍÊ ÍÆ ÊÇ ÇÌ ÅÇ ÁÄ Å ØØ Ù Å ÓÒÒ Ù ÚÖ Ö ¾¼¼ ÈÖÓ ÙÖ Ö ÔÓÒ Ð Ù È ÆË Å Åº Ö ØÓÔ ÁÊ Í ¹ Í ÁÆ Åº  ҹÄÙ Í À Ì ËÍÈ Ä Åº ËØ Ô Ò ÎÁ ÄÄ ¾ È Å ØØ Ù Å ÓÒÒ Ù Ê Ñ

Plus en détail

Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ò Ö Ð ½º½ Ä ÝÐ ØÑÓ Ô Ö ÕÙ ÔÓÙ Ö Ñ Ò Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½º½ Å Ò Ú Ò Ô Ø ØÓÖ ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½º¾ Å Ò Ú Ò Ð Ø Ò ÕÙ ØÙ ÐÐ º º º

Plus en détail

Evaluation des compétences en mathématiques en fin de 2e année primaire : Résultats de la première phase de l'enquête Mathéval

Evaluation des compétences en mathématiques en fin de 2e année primaire : Résultats de la première phase de l'enquête Mathéval 03.2 MAI 2003 Evaluation des compétences en mathématiques en fin de 2e année primaire : Résultats de la première phase de l'enquête Mathéval Ouvrage coordonné par Jean-Philippe Antonietti Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÓÑÔ

Plus en détail

ÅÆ ÁÆÄ ÀÅ ½½¼ ÈÖÒÔ Ñ ÈÖÓ ÙÖ ÐÒ ËعÑÒØ Ø Ù Ð ÑÖ ¾¼¼½ ØÑÔ ¼ ¼ ¹ ½¾ ¼ ÍÍÆ ÅÌÊÁÄ ËÍÈÈÄÅÆÌÁÊ ÈÊÅÁË Æ³ÁÅÈÇÊÌ ÉÍÄÄ ÄÍÄÌÊÁ ÈÊÅÁË ÁÆËÌÊÍÌÁÇÆË ÚÖ Þ ÕÙ ÚÓÙ ÚÞ ØÓÙØ Ð ¾ Ô Ð³ÜÑÒ ÖÔÓÒÞ ØÓÙØ Ð ÕÙ ØÓÒ ÚÓÙ Ò ÚÞ ÓÒ ÚÓÙ

Plus en détail

Extraction d informations à partir de documents juridiques : application à la contrefaçon de marques

Extraction d informations à partir de documents juridiques : application à la contrefaçon de marques Extraction d informations à partir de documents juridiques : application à la contrefaçon de marques Pierre Renaux To cite this version: Pierre Renaux. Extraction d informations à partir de documents juridiques

Plus en détail

ÆÙÑ ÖÓ ³ÓÖ Ö Í ½½ Ë ¾ È Ì ¼ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ä ÁË È Ë Ä Íº ºÊº Ê Ö Ë ÒØ ÕÙ Ø Ì Ò ÕÙ µ ÇÄ Ç ÌÇÊ Ä Ë Ë Á Æ Ë ÇÆ Å ÆÌ Ä Ë ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö Ç Ì ÍÊ ³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ËÈ Á ÄÁÌ ÈÀ ËÁÉÍ Ë È ÊÌÁ ÍÄ Ëµ Ô Ö ÙÝ À ÄÄ

Plus en détail

MISE À PROFIT DU SÉQUENÇAGE DU GÉNOME HUMAIN POUR IDENTIFIER DE NOUVEAUX MINISATELLITES POLYMORPHES, VOIRE HYPERMUTABLES

MISE À PROFIT DU SÉQUENÇAGE DU GÉNOME HUMAIN POUR IDENTIFIER DE NOUVEAUX MINISATELLITES POLYMORPHES, VOIRE HYPERMUTABLES MISE À PROFIT DU SÉQUENÇAGE DU GÉNOME HUMAIN POUR IDENTIFIER DE NOUVEAUX MINISATELLITES POLYMORPHES, VOIRE HYPERMUTABLES France DENOEUD Rapport de stage de DEA AGM2 (1999-2000) effectué à l'institut de

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø Ê ÁÅË ÑÔ Ò ¹ Ö ÒÒ Í Ê Ë Ò Ü Ø Ø Æ ØÙÖ ÐÐ Ò Ö Ø ÓÒ ÕÙ Ò Ø Ø ÙØÓÑ Ø Ø ÑÔÓÖ Ëº ÊÍËÇÆ» ĺ ÈÁ ÊÊ» º Ê Ì Ê ÔÓÒ Ð À Ò ÓÙ Ð º ºËºËº ʺ˺Áº ¾¼¼»¾¼¼ Ê ÙÑ Ö ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ø Ý Ø Ñ Ò Ø ÑÔ Ö Ð Ô ÙÚ ÒØ ØÖ ÑÓ Ð

Plus en détail

NOTES D ÉTUDES ET DE RECHERCHE

NOTES D ÉTUDES ET DE RECHERCHE NOTES D ÉTUDES ET DE RECHERCHE UNE MESURE DE LA PERSISTANCE DANS LES INDICES BOURSIERS Sanvi Avouyi-Dovi, Dominique Guégan et Sophie Ladoucette Décembre 2002 NER # 94 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES

Plus en détail

Planification de tâches de manipulation en robotique par des approches probabilistes

Planification de tâches de manipulation en robotique par des approches probabilistes Thèse préparée au Laboratoire d Analyse et d Architecture des Systèmes du CNRS en vue de l obtention du Doctorat de l Université Paul Sabatier de Toulouse Spécialité : Robotique - Informatique par Anis

Plus en détail

Amélioration continue de la Revue Annuelle Qualité Produit : vers une revue en temps réel

Amélioration continue de la Revue Annuelle Qualité Produit : vers une revue en temps réel Amélioration continue de la Revue Annuelle Qualité Produit : vers une revue en temps réel Benjamin Houard To cite this version: Benjamin Houard. Amélioration continue de la Revue Annuelle Qualité Produit

Plus en détail

Imagerie Cardiaque Multimodalités 2D et 3D : THÈSE

Imagerie Cardiaque Multimodalités 2D et 3D : THÈSE Institut National Polytechnique de Lorraine DFD en Automatique et Production Automatisée École doctorale IAEM Lorraine Imagerie Cardiaque Multimodalités 2D et 3D : application à la Coronarographie/Tomoscintigraphie/TEP-CT

Plus en détail

Les pathologies dermatologiques en médecine générale : difficultés et propositions des généralistes

Les pathologies dermatologiques en médecine générale : difficultés et propositions des généralistes Les pathologies dermatologiques en médecine générale : difficultés et propositions des généralistes Vanessa Bureaux To cite this version: Vanessa Bureaux. Les pathologies dermatologiques en médecine générale

Plus en détail

Poursuite de grossesse alors qu une IMG était recevable. État des lieux en France

Poursuite de grossesse alors qu une IMG était recevable. État des lieux en France Poursuite de grossesse alors qu une IMG était recevable. État des lieux en France Amélie Madeuf To cite this version: Amélie Madeuf. Poursuite de grossesse alors qu une IMG était recevable. État des lieux

Plus en détail

Effets de la kétamine dans la douleur totale

Effets de la kétamine dans la douleur totale Effets de la kétamine dans la douleur totale Cécile Darras-Leclerc To cite this version: Cécile Darras-Leclerc. Effets de la kétamine dans la douleur totale. Médecine humaine et pathologie. 2013.

Plus en détail

Prise en charge des pathologies cutanées en médecine générale : le regard des dermatologues

Prise en charge des pathologies cutanées en médecine générale : le regard des dermatologues Prise en charge des pathologies cutanées en médecine générale : le regard des dermatologues Sophie Perdu-Laplace To cite this version: Sophie Perdu-Laplace. Prise en charge des pathologies cutanées en

Plus en détail

Triage par la secrétaire médicale des recours urgents et

Triage par la secrétaire médicale des recours urgents et Triage par la secrétaire médicale des recours urgents et non programmés en médecine générale : étude des déterminants de l obtention d un rendez-vous pour le jour même Yohann Faurre To cite this version:

Plus en détail

Conséquences du changement d horaire saisonnier chez le patient atteint de la maladie de Parkinson

Conséquences du changement d horaire saisonnier chez le patient atteint de la maladie de Parkinson Conséquences du changement d horaire saisonnier chez le patient atteint de la maladie de Parkinson Damien Fetter To cite this version: Damien Fetter. Conséquences du changement d horaire saisonnier chez

Plus en détail

½º º Ì Ð ÙÜÔÓÙÖÄÌÄ Ø ÙØÓÑ Ø ½º Ò º Ä ÙØÓÑ Ø Ò Ñ Ò ÙÒÒÓÑ Ö Ò ³ Ø Ø ºÁÐ Ð ÒØ ÑÓØ Ä ω¹ ÙØÓÑ Ø ÙØÓÑ Ø Ú ÙÒÒÓÑ Ö Ò ³ Ø Ø Ñ Ô Ð F Ø Ø Ð Ð Ð Ò ÔØ Ô ÖA FÒ³ ØÔ Ú º ÑÓØÖ Ù Ö ÔØ ÓÒ ³ÙÒ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒÓ F Ø Ù º ½º Ò

Plus en détail

Prescription des antibiotiques dans les infections respiratoires basses de l adulte en médecine générale

Prescription des antibiotiques dans les infections respiratoires basses de l adulte en médecine générale Prescription des antibiotiques dans les infections respiratoires basses de l adulte en médecine générale Aubane Pasque To cite this version: Aubane Pasque. Prescription des antibiotiques dans les infections

Plus en détail

Créativité chez le sujet âgé : quand la sensorimotricité se met au service de la créativité en psychomotricité

Créativité chez le sujet âgé : quand la sensorimotricité se met au service de la créativité en psychomotricité Créativité chez le sujet âgé : quand la sensorimotricité se met au service de la créativité en psychomotricité Amandine Cailleau To cite this version: Amandine Cailleau. Créativité chez le sujet âgé :

Plus en détail

Le ressenti du médecin généraliste au cours du suivi de

Le ressenti du médecin généraliste au cours du suivi de Le ressenti du médecin généraliste au cours du suivi de la grossesse : intérêts et difficultés Capucine Babinet-Boulnois To cite this version: Capucine Babinet-Boulnois. Le ressenti du médecin généraliste

Plus en détail

Cannabis et grossesse

Cannabis et grossesse Cannabis et grossesse Marie-Astrid Bouyeure To cite this version: Marie-Astrid Bouyeure. Cannabis et grossesse. Sciences pharmaceutiques. 2013. HAL Id: dumas-00824948 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00824948

Plus en détail

Situations difficiles et de fin de vie en salle de surveillance postinterventionnelle : ce qui se dit, ce qui se fait

Situations difficiles et de fin de vie en salle de surveillance postinterventionnelle : ce qui se dit, ce qui se fait Situations difficiles et de fin de vie en salle de surveillance postinterventionnelle : ce qui se dit, ce qui se fait Eric Lai Doo Woo To cite this version: Eric Lai Doo Woo. Situations difficiles et de

Plus en détail

Quelle est l activité du médecin généraliste au cours de la grossesse et du post-partum? (à partir de l étude ECOGEN)

Quelle est l activité du médecin généraliste au cours de la grossesse et du post-partum? (à partir de l étude ECOGEN) Quelle est l activité du médecin généraliste au cours de la grossesse et du post-partum? (à partir de l étude ECOGEN) Céline Alexanian To cite this version: Céline Alexanian. Quelle est l activité du médecin

Plus en détail

Découvrir le monde de la nature et des objets avant six ans à l école maternelle : spécificités du curriculum, spécialité des enseignants

Découvrir le monde de la nature et des objets avant six ans à l école maternelle : spécificités du curriculum, spécialité des enseignants Découvrir le monde de la nature et des objets avant six ans à l école maternelle : spécificités du curriculum, spécialité des enseignants Frédéric Charles To cite this version: Frédéric Charles. Découvrir

Plus en détail

Les trois horloges de la société de l information. De la disharmonie à la rupture?

Les trois horloges de la société de l information. De la disharmonie à la rupture? Les trois horloges de la société de l information. De la disharmonie à la rupture? Patrick Badillo To cite this version: Patrick Badillo. Les trois horloges de la société de l information. De la disharmonie

Plus en détail

L économie politique du système d immigration américain : une analyse des échecs des réformes de la politique d immigration des Etats-Unis,

L économie politique du système d immigration américain : une analyse des échecs des réformes de la politique d immigration des Etats-Unis, L économie politique du système d immigration américain : une analyse des échecs des réformes de la politique d immigration des Etats-Unis, 1994-2010. Simon Guidecoq To cite this version: Simon Guidecoq.

Plus en détail

Évaluation de la prise en charge de la douleur à domicile par cathéter périnerveux pour la chirurgie ambulatoire du pied

Évaluation de la prise en charge de la douleur à domicile par cathéter périnerveux pour la chirurgie ambulatoire du pied Évaluation de la prise en charge de la douleur à domicile par cathéter périnerveux pour la chirurgie ambulatoire du pied Marie-Laure Thibault To cite this version: Marie-Laure Thibault. Évaluation de la

Plus en détail

X Y. 1,, A n } ØY {B 1,, B m. A 1 A n B 1 B m Ô {,

X Y. 1,, A n } ØY {B 1,, B m. A 1 A n B 1 B m Ô {, ÓÒ ÚÓ Ö ØÖ Ò Ö Ñ Ä Ø Ô Ð ÓÒ ÔØ ÓÒ ³ÙÒ Ñ Ö Ð Ø ÓÒÒ Ð ½º Ò ÐÝ Ó Ò Ò ÓÖÑ ÐÐ µ º½ ÒØ Ø Ó Ø ÓÒµ Ó٠ʵº ¾ºÍØ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒÓÙØ Ð Ö Ô ÕÙ ÔÓÙÖÙÒ ÔÖ Ñ Ö ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ô Ò Ò ÓÒØ ÓÒÒ ÐÐ º ÙÒ Ð ÓÒØÖ ÒØ ÙÖÐ ÓÒÒ µµ ºÈ

Plus en détail

Les créations dérivées comme modalité de l engagement des publics médiatiques : le cas des fanfictions sur internet

Les créations dérivées comme modalité de l engagement des publics médiatiques : le cas des fanfictions sur internet Les créations dérivées comme modalité de l engagement des publics médiatiques : le cas des fanfictions sur internet Sebastien François To cite this version: Sebastien François. Les créations dérivées comme

Plus en détail

Évolution des traitements dans le mélanome métastatique

Évolution des traitements dans le mélanome métastatique Évolution des traitements dans le mélanome métastatique Bertrand Blin To cite this version: Bertrand Blin. Évolution des traitements dans le mélanome métastatique. Sciences pharmaceutiques. 2013.

Plus en détail

Les nouvelles tours de Londres comme marqueurs des mutations d une métropole globale

Les nouvelles tours de Londres comme marqueurs des mutations d une métropole globale Les nouvelles tours de Londres comme marqueurs des mutations d une métropole globale Manuel Appert To cite this version: Manuel Appert. Les nouvelles tours de Londres comme marqueurs des mutations d une

Plus en détail

Julie Brosolo. To cite this version: HAL Id: dumas

Julie Brosolo. To cite this version: HAL Id: dumas Parkinson, entre ce qui se voit et ne se voit pas... Pertinence d une intervention psychomotrice ponctuelle auprès de patients atteints de la maladie de Parkinson Julie Brosolo To cite this version: Julie

Plus en détail

Efficacité et complications de la technique de mucosectomie pour les polypes colorectaux : résultats d une série de 463 cas

Efficacité et complications de la technique de mucosectomie pour les polypes colorectaux : résultats d une série de 463 cas Efficacité et complications de la technique de mucosectomie pour les polypes colorectaux : résultats d une série de 463 cas David Sefrioui To cite this version: David Sefrioui. Efficacité et complications

Plus en détail

Assèchement des cours d eaux : effets sur les communautés d invertébrés et la dynamique de la matière organique particulaire

Assèchement des cours d eaux : effets sur les communautés d invertébrés et la dynamique de la matière organique particulaire Assèchement des cours d eaux : effets sur les communautés d invertébrés et la dynamique de la matière organique particulaire Roland Corti To cite this version: Roland Corti. Assèchement des cours d eaux

Plus en détail

Maîtrise structurale de matériaux par fabrication additive en vue d applications bio-médicales

Maîtrise structurale de matériaux par fabrication additive en vue d applications bio-médicales Maîtrise structurale de matériaux par fabrication additive en vue d applications bio-médicales David Joguet To cite this version: David Joguet. Maîtrise structurale de matériaux par fabrication additive

Plus en détail

Les principaux agents viraux responsables des gastroentérites aiguës en France : présentation, prise en charge et importance sanitaire

Les principaux agents viraux responsables des gastroentérites aiguës en France : présentation, prise en charge et importance sanitaire Les principaux agents viraux responsables des gastroentérites aiguës en France : présentation, prise en charge et importance sanitaire Paul Morel To cite this version: Paul Morel. Les principaux agents

Plus en détail

Chloé Melchior. To cite this version: HAL Id: dumas

Chloé Melchior. To cite this version: HAL Id: dumas Étude rétrospective de l efficacité des traitements anti-tnfα et des stratégies d optimisation dans les maladies inflammatoires chroniques de l intestin Chloé Melchior To cite this version: Chloé Melchior.

Plus en détail

Choix méthodologiques pour une analyse de conversation en situation de jeux vidéo

Choix méthodologiques pour une analyse de conversation en situation de jeux vidéo Choix méthodologiques pour une analyse de conversation en situation de jeux vidéo Isabel Colón de Carvajal To cite this version: Isabel Colón de Carvajal. Choix méthodologiques pour une analyse de conversation

Plus en détail

L activation des α-sécrétases : une nouvelle stratégie thérapeutique pour le traitement du traumatisme

L activation des α-sécrétases : une nouvelle stratégie thérapeutique pour le traitement du traumatisme L activation des α-sécrétases : une nouvelle stratégie thérapeutique pour le traitement du traumatisme crânien Eleni Siopi To cite this version: Eleni Siopi. L activation des α-sécrétases : une nouvelle

Plus en détail

L évolution du stéréotype princesse dans la littérature de jeunesse

L évolution du stéréotype princesse dans la littérature de jeunesse L évolution du stéréotype princesse dans la littérature de jeunesse Ninon Jude To cite this version: Ninon Jude. L évolution du stéréotype princesse dans la littérature de jeunesse. Éducation. 2012.

Plus en détail

Conception d un convertisseur de puissance pour véhicules électriques multi-sources

Conception d un convertisseur de puissance pour véhicules électriques multi-sources Conception d un convertisseur de puissance pour véhicules électriques multi-sources Ahmed Boucherit To cite this version: Ahmed Boucherit. Conception d un convertisseur de puissance pour véhicules électriques

Plus en détail

Sorthong Banjongsawat. To cite this version: HAL Id: tel https://tel.archives-ouvertes.fr/tel

Sorthong Banjongsawat. To cite this version: HAL Id: tel https://tel.archives-ouvertes.fr/tel La Thaïlande, pays aux deux visages : Approches sémiologiques d une identité culturelle ambiguë à travers le miroir de la presse et autres discours publics Sorthong Banjongsawat To cite this version: Sorthong

Plus en détail

Emilie Bégneu. To cite this version: HAL Id: dumas https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas

Emilie Bégneu. To cite this version: HAL Id: dumas https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas Prévalence et facteurs prédictifs de survenue des incidents anesthésiques au cours de 94 chirurgies réalisées dans une cohorte de patients atteints de sclérodermie Emilie Bégneu To cite this version: Emilie

Plus en détail

Anticoagulation loco-régionale par l utilisation d un dialysat au citrate sans calcium en hémodialyse chronique

Anticoagulation loco-régionale par l utilisation d un dialysat au citrate sans calcium en hémodialyse chronique Anticoagulation loco-régionale par l utilisation d un dialysat au citrate sans calcium en hémodialyse chronique Ludivine Lebourg To cite this version: Ludivine Lebourg. Anticoagulation loco-régionale par

Plus en détail

Développement du sport pour les personnes handicapées en Colombie : dynamiques et résistances

Développement du sport pour les personnes handicapées en Colombie : dynamiques et résistances Développement du sport pour les personnes handicapées en Colombie : dynamiques et résistances Alveiro Sánchez Jiménez To cite this version: Alveiro Sánchez Jiménez. Développement du sport pour les personnes

Plus en détail

Prise en charge de la dépression chez la femme enceinte : revue de recommandations françaises et internationales

Prise en charge de la dépression chez la femme enceinte : revue de recommandations françaises et internationales Prise en charge de la dépression chez la femme enceinte : revue de recommandations françaises et internationales Marine Mabille To cite this version: Marine Mabille. Prise en charge de la dépression chez

Plus en détail

Place du médecin généraliste dans la prise en charge des violences sur mineurs

Place du médecin généraliste dans la prise en charge des violences sur mineurs Place du médecin généraliste dans la prise en charge des violences sur mineurs Benjamin Mokdad To cite this version: Benjamin Mokdad. Place du médecin généraliste dans la prise en charge des violences

Plus en détail

To cite this version:

To cite this version: L ophtalmologie à l officine Bérénice Coquerel To cite this version: Bérénice Coquerel. L ophtalmologie à l officine. Sciences pharmaceutiques. 2013. HAL Id: dumas-00845219 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00845219

Plus en détail

Colonisations et infections urinaires à entérocoque chez l homme : analyse clinico-microbiologique de 173 patients

Colonisations et infections urinaires à entérocoque chez l homme : analyse clinico-microbiologique de 173 patients Colonisations et infections urinaires à entérocoque chez l homme : analyse clinico-microbiologique de 173 patients Laure Chauffrey To cite this version: Laure Chauffrey. Colonisations et infections urinaires

Plus en détail

Analyse contrastive français-anglais du passif dans une perspective constructionnelle : Sens et fonction de BE Ven, ETRE Vé, GET Ven et SE FAIRE Ver

Analyse contrastive français-anglais du passif dans une perspective constructionnelle : Sens et fonction de BE Ven, ETRE Vé, GET Ven et SE FAIRE Ver Analyse contrastive français-anglais du passif dans une perspective constructionnelle : Sens et fonction de BE Ven, ETRE Vé, GET Ven et SE FAIRE Ver Sophie Raineri To cite this version: Sophie Raineri.

Plus en détail

Imagerie par résonance magnétique des ruptures du ligament croisé antérieur : apport de la séquence axiale oblique

Imagerie par résonance magnétique des ruptures du ligament croisé antérieur : apport de la séquence axiale oblique Imagerie par résonance magnétique des ruptures du ligament croisé antérieur : apport de la séquence axiale oblique Stéphane Long To cite this version: Stéphane Long. Imagerie par résonance magnétique des

Plus en détail

Cannabis et grossesse

Cannabis et grossesse Cannabis et grossesse Marie-Astrid Bouyeure To cite this version: Marie-Astrid Bouyeure. Cannabis et grossesse. Pharmaceutical sciences. 2013. HAL Id: dumas-00824948 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00824948

Plus en détail

Causes des troubles du développement, du comportement et des apprentissages chez l enfant et l adolescent

Causes des troubles du développement, du comportement et des apprentissages chez l enfant et l adolescent Causes des troubles du développement, du comportement et des apprentissages chez l enfant et l adolescent Anne-Claire Praud-Marec To cite this version: Anne-Claire Praud-Marec. Causes des troubles du développement,

Plus en détail

Diagnostic agraire d une petite région de la plaine du Saiss. Quelles dynamiques agraires à partir de

Diagnostic agraire d une petite région de la plaine du Saiss. Quelles dynamiques agraires à partir de Diagnostic agraire d une petite région de la plaine du Saiss. Quelles dynamiques agraires à partir de conditions différenciées d accès à l eau? Tatiana Gameroff, Paola Pommier To cite this version: Tatiana

Plus en détail

Évolution des traitements dans le mélanome métastatique

Évolution des traitements dans le mélanome métastatique Évolution des traitements dans le mélanome métastatique Bertrand Blin To cite this version: Bertrand Blin. Évolution des traitements dans le mélanome métastatique. Pharmaceutical sciences. 2013.

Plus en détail

Traitement de l incontinence urinaire de l homme post-prostatectomie par la bandelette sous-urétrale de type transobturatrice I-STOP TOMS

Traitement de l incontinence urinaire de l homme post-prostatectomie par la bandelette sous-urétrale de type transobturatrice I-STOP TOMS Traitement de l incontinence urinaire de l homme post-prostatectomie par la bandelette sous-urétrale de type transobturatrice I-STOP TOMS Julien Drai To cite this version: Julien Drai. Traitement de l

Plus en détail

1 3پ0 7valuation de l enseignement de la s miologie chirurgicale au sein de la facult de m decine d Oujda

1 3پ0 7valuation de l enseignement de la s miologie chirurgicale au sein de la facult de m decine d Oujda 1 3پ0 7valuation de l enseignement de la s miologie chirurgicale au sein de la facult de m decine d Oujda Mehdi Soufi To cite this version: Mehdi Soufi. پ0 7valuation de l enseignement de la s miologie

Plus en détail

Dalila Mehdaoui. To cite this version: HAL Id: dumas

Dalila Mehdaoui. To cite this version: HAL Id: dumas Intérêt de la détection du remaniement du gène ALK en cancérologie pulmonaire : comparaison de 2 techniques de détection (FISH et IHC) sur une série de 254 patients porteurs d un adénocarcinome pulmonaire

Plus en détail

Prise en charge de la dépression chez la femme enceinte : revue de recommandations françaises et internationales

Prise en charge de la dépression chez la femme enceinte : revue de recommandations françaises et internationales Prise en charge de la dépression chez la femme enceinte : revue de recommandations françaises et internationales Marine Mabille To cite this version: Marine Mabille. Prise en charge de la dépression chez

Plus en détail

Identification de nouvelles cibles pro-apoptotiques dans les leucémies aiguës myéloblastiques

Identification de nouvelles cibles pro-apoptotiques dans les leucémies aiguës myéloblastiques Identification de nouvelles cibles pro-apoptotiques dans les leucémies aiguës myéloblastiques Marion Piedfer To cite this version: Marion Piedfer. Identification de nouvelles cibles pro-apoptotiques dans

Plus en détail

Intérêt de la vaccination en France par Rotarix R et Rotateq R

Intérêt de la vaccination en France par Rotarix R et Rotateq R Intérêt de la vaccination en France par Rotarix R et Rotateq R Alice Lahure To cite this version: Alice Lahure. Intérêt de la vaccination en France par Rotarix R et Rotateq R. Pharmaceutical sciences.

Plus en détail

1 3Habiter l h 0 0tel : un reflet de la pr іcarit і dans les agglom іrations de Caen, Lisieux et Rouen

1 3Habiter l h 0 0tel : un reflet de la pr іcarit і dans les agglom іrations de Caen, Lisieux et Rouen 1 3Habiter l h 0 0tel : un reflet de la pr іcarit і dans les agglom іrations de Caen, Lisieux et Rouen Florent Herouard To cite this version: Florent Herouard. Habiter l h 0 0tel : un reflet de la pr іcarit

Plus en détail

To cite this version:

To cite this version: L ophtalmologie à l officine Bérénice Coquerel To cite this version: Bérénice Coquerel. L ophtalmologie à l officine. Pharmaceutical sciences. 2013. HAL Id: dumas-00845219 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00845219

Plus en détail

Rochdi Sarraj. Interconnexion des réseaux logistiques : éléments de définition et potentiel.

Rochdi Sarraj. Interconnexion des réseaux logistiques : éléments de définition et potentiel. Interconnexion des réseaux logistiques : éléments de définition et potentiel Rochdi Sarraj To cite this version: Rochdi Sarraj. Interconnexion des réseaux logistiques : éléments de définition et potentiel.

Plus en détail

Leïla Benkiran. To cite this version: HAL Id: dumas

Leïla Benkiran. To cite this version: HAL Id: dumas Le médecin généraliste face aux principales addictions aux produits (tabac, alcool, cannabis, opiacés, cocaïne): freins au repérage et à la gestion dans la pratique courante: enquête qualitative réalisée

Plus en détail

Correction du TP2 - Base Location

Correction du TP2 - Base Location Faculté des Sciences Jean Perrin Correction du TP2 - Base Location Remarques : 1. Le répertoire ÚÖ»Ñ est accessible en lecture. Il contiendra les corrections des tps, etc... 2. À la fin de la séance, il

Plus en détail

Analyse du recours au service des urgences pédiatriques du Havre par les médecins généralistes

Analyse du recours au service des urgences pédiatriques du Havre par les médecins généralistes Analyse du recours au service des urgences pédiatriques du Havre par les médecins généralistes Karine Bréant To cite this version: Karine Bréant. Analyse du recours au service des urgences pédiatriques

Plus en détail

Géraldine Guérillot. To cite this version: HAL Id: tel-00873627 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00873627

Géraldine Guérillot. To cite this version: HAL Id: tel-00873627 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00873627 La réception des discours de développement durable et d actions de responsabilité sociale des entreprises dans les pays du Sud : le cas d un don d ordinateurs au Sénégal dans le cadre d un projet tripartite

Plus en détail

Protester sur le web chinois (1994-2011)

Protester sur le web chinois (1994-2011) Protester sur le web chinois (1994-2011) Séverine Arsène To cite this version: Séverine Arsène. Protester sur le web chinois (1994-2011). Le Temps des médias, 2012, pp.99-110. HAL Id: hal-00773738

Plus en détail

1 3R іgulations mol іculaires des facteurs lymphangiog іniques dans les pathologies vasculaires

1 3R іgulations mol іculaires des facteurs lymphangiog іniques dans les pathologies vasculaires 1 3R іgulations mol іculaires des facteurs lymphangiog іniques dans les pathologies vasculaires Florent Morfoisse To cite this version: Florent Morfoisse. R іgulations mol іculaires des facteurs lymphangiog

Plus en détail

Connaissances des jeunes sur la contraception et les infections sexuellement transmissibles

Connaissances des jeunes sur la contraception et les infections sexuellement transmissibles Connaissances des jeunes sur la contraception et les infections sexuellement transmissibles Camille Gros To cite this version: Camille Gros. Connaissances des jeunes sur la contraception et les infections

Plus en détail

Rôle du complexe protéique NPHP1/NPHP4/RPGRIP1L impliqué dans la

Rôle du complexe protéique NPHP1/NPHP4/RPGRIP1L impliqué dans la Rôle du complexe protéique NPHP1/NPHP4/RPGRIP1L impliqué dans la néphronophtise et les ciliopathies associées, dans la morphogenèse épithéliale, la polarité cellulaire et la ciliogenèse Helori-Mael Gaudé

Plus en détail

Pour une sociologie du réalisme politique : Le cas du Parti socialiste

Pour une sociologie du réalisme politique : Le cas du Parti socialiste Pour une sociologie du réalisme politique : Le cas du Parti socialiste Pierre-Alexis Tchernoïvanoff To cite this version: Pierre-Alexis Tchernoïvanoff. Pour une sociologie du réalisme politique : Le cas

Plus en détail

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÙÍ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÙÍ ÔÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÙÍ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÙÍ ÔÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÙÍ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÙÍ ÔÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ 1. ÏÍÏÌÁÓÉÁ ÖÁÑÌÁÊÅÕÔÉÊÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ VISTIDE. 2. ÐÏÉÏÔÉÊÇ ÊÁÉ ÐÏÓÏÔÉÊÇ ÓÕÍÈÅÓÇ ÊÜèå öéáëßäéï ðåñéý åé cidofovir éóïäýíáìï ìå 375 mg/5 m (75 mg/ml) Üíõäñï

Plus en détail

To cite this version: HAL Id: dumas-00846453 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00846453

To cite this version: HAL Id: dumas-00846453 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00846453 Proposition d aide au sevrage tabagique en péri-opératoire chez des patients vasculaires au CHU de Rouen : évaluation de la satisfaction des patients et de l impact à distance de l hospitalisation Bérengère

Plus en détail

La dentinogénèse imparfaite, diagnostic et prise en charge

La dentinogénèse imparfaite, diagnostic et prise en charge La dentinogénèse imparfaite, diagnostic et prise en charge Marielle Calvez To cite this version: Marielle Calvez. La dentinogénèse imparfaite, diagnostic et prise en charge. Other [q-bio.ot]. 2013.

Plus en détail

Les nouvelles tours de Londres comme marqueurs des mutations d une métropole globale

Les nouvelles tours de Londres comme marqueurs des mutations d une métropole globale Les nouvelles tours de Londres comme marqueurs des mutations d une métropole globale Manuel Appert To cite this version: Manuel Appert. Les nouvelles tours de Londres comme marqueurs des mutations d une

Plus en détail

Camille Istin. Contribution à l étude du registre des délibérations de la Société libre des pharmaciens. Seine-Inférieure (1815-1830)

Camille Istin. Contribution à l étude du registre des délibérations de la Société libre des pharmaciens. Seine-Inférieure (1815-1830) Contribution à l étude du registre des délibérations de la Société libre des pharmaciens de Rouen et de Seine-Inférieure (1815-1830) Camille Istin To cite this version: Camille Istin. Contribution à l

Plus en détail

Aspects psycho-sociaux des interruptions volontaires de grossesse chez les mineures

Aspects psycho-sociaux des interruptions volontaires de grossesse chez les mineures Aspects psycho-sociaux des interruptions volontaires de grossesse chez les mineures Aude Le Borgne To cite this version: Aude Le Borgne. Aspects psycho-sociaux des interruptions volontaires de grossesse

Plus en détail

La structure de la révolution numérique : philosophie de la technologie

La structure de la révolution numérique : philosophie de la technologie La structure de la révolution numérique : philosophie de la technologie Stéphane Vial To cite this version: Stéphane Vial. La structure de la révolution numérique : philosophie de la technologie. Philosophy.

Plus en détail

Résultats à long terme de la photo-kératectomie thérapeutique dans les dystrophies cornéennes

Résultats à long terme de la photo-kératectomie thérapeutique dans les dystrophies cornéennes Résultats à long terme de la photo-kératectomie thérapeutique dans les dystrophies cornéennes épithéliales Badreddine Chanaoui To cite this version: Badreddine Chanaoui. Résultats à long terme de la photo-kératectomie

Plus en détail

CARACTERES SPECIAUX. Caractères spéciaux : Comment ça marche?

CARACTERES SPECIAUX. Caractères spéciaux : Comment ça marche? CARACTERES SPECIAUX Caractères spéciaux : Comment ça marche? Vous trouverez ci-dessous une liste complète des caractères spéciaux, classés par catégories. Pour utiliser le code clavier, vous devez maintenir

Plus en détail

Ouverture aux 1&2 caractères en.fr. Les règles d enregistrement

Ouverture aux 1&2 caractères en.fr. Les règles d enregistrement Ouverture aux 1&2 caractères en.fr Les règles d enregistrement OUVERTURE AUX 1&2 CARACTERES EN.FR LES REGLES D ENREGISTREMENT 2 Sommaire I. Introduction... 3 II. Les dispositions générales... 4 1. Les

Plus en détail

La voix en images : comment l évaluation objectivée par logiciel permet d optimiser la prise en charge vocale

La voix en images : comment l évaluation objectivée par logiciel permet d optimiser la prise en charge vocale La voix en images : comment l évaluation objectivée par logiciel permet d optimiser la prise en charge vocale Stéphanie Perriere To cite this version: Stéphanie Perriere. La voix en images : comment l

Plus en détail