Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P Antady, Fianarantsoa (301) Tél

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P. 1032 - Antady, Fianarantsoa (301) Tél. 020.75.502 15 info@lariziere."

Transcription

1 Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P Antady, Fianarantsoa (301) Tél TAOM- PIANARANA 2015/ FANGATAHANA HISORATRA ANARANA / DEMANDE D INSCRIPTION Filière tiana atao/ Filière demandée : Commis de cuisine Serveur- barman Femme de chambre- lingère Anarana/Nom : (Manaraka ny/dans l ordre de l «Etat Civil») Fanampin Anarana/Prénoms : Teraka tamin ny/né(e) le : Tao/à : Adiresin ny ray aman- dreny na mpiantoka /Adresse exacte des parents- ou du tuteur: Laharantaroby/N téléphone : Sekoly nianarana/etablissements scolaires fréquentés : Taona/Années Sekoly/Etablissements 2 PHOTOS (4 x 4) LAHY - VAVY GARCON - FILLE N Matricule SFX N à l Examen FEPETRA SAMIHAFA / PROCESSUS DE RECRUTEMENT 1. Ny famerenana ireto dossiers ireto : manomboka ny 05 may 2015 ao amin ny secrétariat La Rizière Remise du dossier complet avec les pièces suivantes à partir du 5 mai 2015 au secrétariat de La Rizière «Acte de naissance» na/ ou «Bulletin de Naissance» latsaky ny 6 volana / moins de 6 mois Valopy tsotra iray (1) misy hajia sy ny Adiresin ny Ray aman- dreny na mpiantoka Une (1) enveloppe timbrée mentionnant l adresse des parents ou du tuteur légal Sara- pisoratana Ariary, aloa ao amin ny secretariat La Rizière Reçu du règlement du Droit de candidature de MGA 7.500, à payer au secrétariat de La Rizière «Questionnaire de Motivation» manazava ny antony manokana nisafidianana ny Ecole Hôtelière Questionnaire de Motivation évoquant le choix personnel d intégrer l Ecole Hôtelière du CSFX «certificat de scolarité» na «certificat de travail» / Certificat de scolarité ou de travail «relevé de note» farany tany an- tsekoly na ny «fiche de renseignements scolaires»nohamarin'ny sekoly Dernier relevé de note OU fiche de renseignements scolaires remplie et certifiée «Fiche»mombamomba ny fianakaviana sy ilay mpianatra / Fiche de renseignements personnels et familiaux 2. Fandinihana dossiers no hatao, hisy entretien miaraka amin ny kandida sy ny ray aman- dreny na ny mpiantoka Après étude du dossier, entretien avec le candidat et ses parents ou son tuteur légal 3. Aorian'ny entretien dia hisy test de positionnement en français atao Après entretien, test de positionnement en français 4. Ny fidirana dia ny 1er Septembre 2015 / Rentrée scolaire le 1 er septembre 2015

2 AKANA HEVITRA, FEHEZINA NY CLE 1, 2 sy 4 Dix clés de l éducation Saint François- Xavier 1. Liberté dans la foi afin de vivre la spiritualité ignacienne du Collège : participation active à la Messe et aux prières, aux récollections assiduité pour l instruction religieuse. 2. Courage et volonté d atteindre l excellence dans les études, effort quotidien afin d accomplir les travaux écrits et de revoir les leçons. 3. Rigueur dans la gestion des temps : toujours ponctuel, jamais en retard ; toujours présent, jamais absent 4. Silence actif dans les rangs, en classe, à la chapelle, à la bibliothèque Témoin et artisan de la paix au sein et à l extérieur du Collège en rejetant toutes formes de violences verbale, gestuelle et d action. 6. Respect et promotion de l environnement en appréciant ordre et propreté. Respect, et promotion et création des biens communs. Soin des matériels et moyens de travail. 7. Obéissance respectueuse dans les relations et dans les dialogues avec les éducateurs et éducatrices, les enseignants et enseignantes, le personnel du collège. 8. Promotion de l esprit de collaboration et de solidarité au sein de la classe afin d obtenir de meilleurs résultats. Encouragement et aide des condisciples afin d atteindre l excellence dans les travaux scolaires et dans la vie en général. 9. Dynamisme dans les activités sportives et d éducation physique. Développement du talent et de l esprit de créativité. 10. Fierté et plaisir de faire connaître le Collège et son fanion à l extérieur, de porter la tenue La Rizière, de participer aux activités parascolaires au sein du CSFX. 1. Fahavononana am- pinoana sy fahafahana hiaina ny fiainam- panahin ny Kôlejy amin ny Lamesa, Vavaka, Fandalinam- pinoana, Fihatahana masina na (Récollection). 2. Herim- po hikendry ny tsara indrindra amin ny fiainana. Holofo andavanandro, mianatra lesona sy mamita ny enti- mody. 3. Hifehy ny fotoana tsy ho tara fidirana. Tsy hanarinary fotoana foana. 4. Hifehy ny fahanginana mavitrika raha vantany vao maneno ny lakolosy fidirana, any amin ny Chapelle, trano fianarana, bibliothèque, eny an- daharana. 5. Hitandro ny fandriampahalemana anaty sy ivelan ny sekoly. Mahay mandefitra (tolérant na tolérante). Mankahala herisetra an- teny, am- pihetsika, amin ny atao. 6. Manaja ny tontolo iainana. Mandio ny manodidina. Manaja ny soa iombonana sy ny fitaovana samirery ampiasaina. 7. Manaiky am- pitiavana sy vonona hifanakaly hevitra amim- pahatsorana amin ny Mpanabe, ny Mpampianatra, ny Mpandraharaha sy Mpiasa. 8. Mampiroborobo ny firaisan- kinan ny kilasy amin ny fampiakarana ny salan isa iombonana. Manaja ny namana ary mankahery azy hikatsaka ny soa sy ny tsara mandrakariva. 9. Mavitrika amin ny fanatanjahantena sy amin ny fahaiza- mamorona sy fampiasana ny talenta, kolon- tsaina, kanto. 10. Finaritra sy Saingona na fier(ère) maneho ety ivelany ny CSFX amin ny fitondrana ny fanevany, blouse, insigne, tenue. Mavitrika amin ny lamin asa ivelan ny fianarana aty amin ny CSFX. 5. Fangatahana sy fanamarinana ataon ny ray aman- dreny / Demande et engagement des parents Izahay A toa / Nous soussignés M. sy R toa / et Mme Ray aman- dreny na mpiantoka an i / légal de dia mangataka ny handraisan ny KOLEJY Md FRANCOIS- XAVIER, ity zanakay ity, ary manome toky izahay fa mankato sy hanampy ny zanakay hanaraka ny fepe- panabeazan ny KOLEJY araka ny fiofanana ato amin ny Ecole Hôtelière La Rizière ; ary manaiky ny hanaovany «stage de formation» ao amin ny Hôtel et Restaurant d Application amin ny fotoana voafaritry ny sekoly; ary manome alalana azy hanao stage de formation (2x3 volana) any amin ny orinasa mandritry ny taona faharoa amin ny fiofanana (ankoatry ny femmes de chambre- lingères) demandons son inscription à l Ecole Hôtelière du CSFX, La Rizière, reconnaissons et nous engageons à lui en faire respecter les disciplines ; l autorisons à suivre un stage de formation à l Hôtel et Restaurant d Application suivant l emploi du temps établi par l Ecole ; l autorisons à suivre un stage de formation (2 x 3 mois) en entreprise extérieure au cours de la 2 ème année de formation (sauf femmes de chambre- lingères). Natao teto/fait à anio, faha- /ce 2015 (Sonian ny ray aman- dreny na ny mpiantoka/ signature des parents ou du tuteur légal) Le RECTEUR du Collège Saint François- Xavier Prospère RATOVOMANANARIVO, sj.- 0..

3 Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P Antady, Fianarantsoa (301) Tél Fampahafantarana samihafa/ Information scolarité Tsara ho fantatra Ny sekoly «La Rizière» dia sekoly mampiofana arak 'asa amin'ny sehatra «Hotellerie - Restauration». Misy telo karazana ny fiofanana atolotry ny «la riziere «6. Femme de chambre- lingère : Miofana 1 taona ary mahazo Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) aorian'ny fiofanana 7. Commis de cuisine : miofana 2 taona, Mahazo Certificat d Aptitude Professionnelle (CAP) aorian'ny fiofanana. 8. Serveur- barman : Miofana 2taona, Mahazo Certificat d Aptitude Professionnelle (CAP) aorian'ny fiofanana. 2. Fandaminana samihafa Toy izao ny fandaminana ny ora sy fotoana fiofanana isan- kerinandro : - 24 Ora ny «enseignement géneral sy ny «module» manomboka ny Alatsinainy maraina hatramin'ny Zoma hariva, izay atao eto Antady sy eny amin'ny Kolejy SFX Ambatomena. - In- 2 miantoana isan- kerin'andro no fanaovan'ny mpianatra services na fampiharana ao amin'ny Hotel- restaurant d'application ' izay mitsinjara ho adin'ny 6 isaky ny service(ny hariva ho an'ny commis de cuisine sy ny serveur - barman ; ny maraina ho an'ny femmes de chambre - lingères) Ho an'ny ireo izay manaraka ny fiofanana serveur- barman sy commis de cuisine dia misy ny «stage» izay atao manomboka ny taona faharoa izay mizara tpy izao,7 herinandro mianatra eto antsekoly / 7 herinandro manao stage. Mitontaly 3 ny stage ataon'ny mpianatra mandritry ny taom- pianarana. Ny BOE no miantoka ny fitadiavana ny stage- ny mpianatra tsirairay avy, anjaran'ny RaR kosa no miantoka ny saran- dalana sy ny hofan- trano any amin'ny toerana anaovana stage raha tsy manome trano ny hotel mandray ny stagiaire. 3. Tetiandron'ny fiofanana Ny fidirana : 1er Septembre 2015 Ny fialan- tsasatra isan- taona : manomboka ny 7 Février ka hatramin'ny 20 Mars 2016 Mba entina hanarahana antsakany sy andavany ny drafim- piofanana dia miasa ny mpiofana rehetra mandritra ny andro fety (afa- tsy ny andro alahady irery ihany). 4. Fepetra ara- bola sy ara- pitaovana Ny mpianatra izay manao services (in- 2 isan- kerinandro) dia mijanona matory (ankoatran'ny fialan- tsasatra sy ny alahady) ; izy ireo ihany no mitondra ny kojakoja izay ilainy, toy ny akanjomandry, ny lambam- pandriana, sns. Ireto avy ny sandam- pianarana iantoan'ny Ray amand- Reny : - droits d inscription : Ar / taona - uniforme civil (avec achat d une polaire) : Ar / taona - assurance sy frais généraux : Ar / taona - carnet de correspondance : Ar / taona - écolages : Ar / isam- bolana - sakafo cantine : Ar / enimbolana - fournitures scolaires : Ar (raha be indrindra) 1. Présentation L Ecole Hôtelière La Rizière est un centre de formation professionnelle aux métiers de l hôtellerie et de la restauration, relié à un l hôtel- restaurant d application, «La Rizière». Trois formations qualifiantes sont proposées : - Femme de chambre- lingère : 1 an, Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) - Commis de cuisine : 2 ans, Certificat d Aptitude Professionnelle (CAP) - Serveur- barman : 2 ans, Certificat d Aptitude Professionnelle (CAP) 2. Organisation de la formation La formation est organisée chaque semaine comme suit : 24h de cours d enseignement général et modulaire du lundi matin au vendredi soir, sur le site d Antady et au Collège SFX 2 séances de 6h de service à l hôtel- restaurant d application à Antady (le soir pour commis de cuisine et serveurs- barmen ; le matin pour femmes de chambre- lingères) Pour les formations de serveur- barman et de commis de cuisine, la deuxième année de formation alterne des périodes de 7 semaines de stage et 7 semaines de formation. Les élèves réalisent ainsi 3 stages de 7 semaines dans l année. Le placement en stage est assuré par le Bureau d Orientation et d Emploi de La Rizière. 3. Calendrier scolaire Rentrée scolaire : 1 er septembre 2015 Vacances annuelles : du 7 février au 20 mars 2016 inclus Afin de respecter les plannings de formation, tous les jours fériés sont travaillés (sauf lorsqu ils sont un dimanche). 4. Conditions matérielles et financières (MGA) Les élèves sont logés en internat 2 fois par semaine lorsqu ils sont en service (hors vacances et dimanche) ; ils apportent leur linge de nuit et de toilette (drap, serviette). Plusieurs frais sont à la charge des familles (en Ariary) : droits d inscription : / an uniforme civil (avec achat d une polaire): / an assurance et frais généraux : / an carnet de correspondance : / an écolages : / mois repas cantine : / semestre fournitures scolaires : (estimation maximum) Filan- kevitra / Contacts La Rizière Réception de l Ecole : Bureau d Orientation et d Emploi, service recrutement et suivi des élèves :

4 Inscription La Rizière Ecole Hôtelière La Rizière Fianarantsoa Fiche de renseignements personnels et familiaux Questionnaire de motivation Ry Ray- aman- dreny hajaina, Chers parents d élèves Ny «Ecole Hôtelière La Rizière» dia manome fiofanana ara- kasa momba ny fandraisam- bahiny (Hôtellerie- restauration) ho an ny tanora 17 taona ka hatramin ny 21 taona ka manana niveau 3ème. Sampan- draharaha 3 no hanomezana fiofanana: commis de cuisine (2 taona), serveur- barman (2 taona), femme de chambre- lingère (1 taona). Ny «Ecole Hôtelière La Rizière» dia manome fiofanana ho an ny tanora mba ahafahany miditra avy hatrany eo amin ny sehatry ny asa. Manomboka ny 1 septembra 2014 ny taom- piofanana. L Ecole Hôtelière La Rizière propose une formation professionnelle en hôtellerie- restauration pour des élèves e âgés de 17 ans à 21 ans ayant un niveau 3 minimum. La Rizière forme à 3 métiers : commis de cuisine (2 ans), serveur- barman (2 ans) et femme de chambre- lingère (1 an). Elle prépare les étudiants à intégrer facilement le monde du travail. Les formations commencent le 1 septembre Manaiky ny handraisan ny zanakareo anjara amin izany ve ianareo? Nahoana? Êtes- vous d accord pour que votre enfant participe à l une de ces formations? Laquelle? Pourquoi? Inona no ezaka azonareo hanohanana ny zanakareo mandritra ny fianarany eny amin ny ambaratonga? Quels efforts êtes- vous prêts à faire pour soutenir votre enfant durant ses études professionnelles? Ry tanora, Cher élève, Miroborobo ny sehatry ny fizahan- tany eto amin ny faritra Océan Indien ary maro ireo asa miforona ao amin ny sehatra fandraisam- bahiny (hôtellerie- restauration) eto Madagasikara. Ny «Ecole Hôtelière La Rizière» dia manolotra anao fiofanana ara- kasa manara- penitra izay manampy anao hiditra amin ny sehatry ny asa avy hatrany sy handray an- tanana ny ho avinao. Sampan- draharaha 3 no hanomezana fiofanana: commis de cuisine (2 taona), serveur- barman (2 taona), femme de chambre- lingère (1 taona). Ny «Ecole Hôtelière La Rizière» dia manome fiofanana ho an ny tanora mba ahafahany miditra avy hatrany eo amin ny sehatry ny asa. Manomboka ny 1 septembra 2014 ny taom- piofanana eto Fianarantsoa. Le tourisme dans l Océan Indien se développe et les métiers de l hôtellerie- restauration sont en plein essor à Madagascar. L Ecole Hôtelière La Rizière te propose des formations techniques solides à ces métiers pour t aider à préparer ta vie professionnelle. Il y a trois formations : commis de cuisine (2 ans), serveur- barman (2 ans), femme de chambre- lingère (1 an). Les formations commencent le 1 septembre 2014 à Fianarantsoa.

5 Inscription La Rizière Ecole Hôtelière La Rizière Fianarantsoa Fiche de renseignements personnels et familiaux Questionnaire de motivation Inona ny asa tinao atao aoriana? Inona ny antony hisafidiananao an izany? Quel métier aimerais- tu faire plus tard? Pourquoi? Vonona hiditra amin ny sehatry ny asa ve ianao? Inona no anton izany? Es- tu prêt à apprendre un métier? Pourquoi? Araky ny fihevitrao, fa nahoana no manampy anao amin ny safidinao ny Ecole Hôtelière La Rizière? Pourquoi penses- tu que l Ecole Hôtelière La Rizière peut t'aider à t'y préparer? Vonona hanaraka fiofanana ara- kasa eto Fianarantsoa ve ianao mandritry ny 1taona/2 taona? Inona no antony? Es tu prêt à suivre un rythme de travail professionnel pendant un an/deux ans à Fianarantsoa? Pourquoi? Inona ny soatoavina ananao ka ankasitrahan ny fiaraha- monina aminao? Es- tu reconnu pour tes valeurs morales? Quelles sont tes valeurs morales?

6 Inscription La Rizière Ecole Hôtelière La Rizière Fianarantsoa Fiche de renseignements personnels et familiaux Renseignements sur l élève Anarana/ Nom Fanampinanarana/ Prénoms Anarana Fiantsoana/ Prénom usuel Lahy- Vavy/ Sexe Daty nahaterahana/ Date de naissance Laharan- tarobia/ Téléphone Andraikitra farany nosahanina/ Dernière occupation Sekoly/ Dernière école Lakilasy/ Dernière classe Diplaoma/ Diplôme Adiresy/ Adresse Adiresy hafa ankoatran'ny Fianarantsoa/ Adresse à Fianarantsoa (si différente) Iza no miaraka mipetraka amin'ny tanora /Chez qui habite le jeune misy mpiantoka ve?association ve? Si parrainage, par qui? Renseignements sur la famille de l élève Isan- jaza/ Nb d enfants dans la fratrie Zanakao fahafiry ity tanora ity? Place du jeune dans la fratrie (1er, 2ème, 3ème, ) Isan'ny hefitra ao antrano Nb de pièces de la maison (1, 2, 3 ) Manan- jiro? / Electricité (oui/non) Mampiasa lava- piringa? / Latrines (oui/non) Manana tanimbary? Firy ny habeany? Propriétaire rizière- champ? si oui, superficie Vokatra azonao isan- taona? Poids de riz récolté par an (Kg) Firy ny isan'ny biby fiompy? Propriétaire d'animaux (type/nombre) Fidiram- bolanao?/ Autres sources de revenus

7 Inscription La Rizière Ecole Hôtelière La Rizière Fianarantsoa Fiche de renseignements personnels et familiaux Renseignements sur la (les) personne(s) responsable(s) de l élève Ray / Père Reny / Mère Mpiantoka/ Tuteur Anarana/ Nom Fanampinanarana/ Prénoms Asa atao/ Profession Taona/ Age Adiresy/ Adresse Laharan- tarobia Numéro de Téléphone Profession Sora- piankohonana Situation matrimoniale (marié, célibataire...) Ambaratongam- pianarana natao / Niveau d'étude et diplôme (CEPE, BEPC, BACC ) Isan'olona antohana / Nb de personnes à charge (1, 2, 3 ) Tompontrano sa manofa (eny/tsia)? / Propriétaire logement (oui/non) Commentaires

mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011

mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011 masolavitra mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011 gratuit Sommaire page 2-3 : Prix de l Entrepreneur Social page 4 : Pour le développement de la région Haute-Matsiatra [Idees Vozama]

Plus en détail

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA REPOBLIKAN i MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana --------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N 2007-038 DU 14 JANVIER 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du Code

Plus en détail

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY DIDIM-PANJAKANA LAHARANA FAHA-2006-910 mamaritra ny fepetra ampiharana ny Lalàna laharana

Plus en détail

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 REPUBLIQUE DE MADAGASCAR TANINDRAZANA FAHAFAHANA FANDROSOANA MINISTERE DE LA JUSTICE 1 Code du travail 1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 DROIT DU TRAVAIL 2 Textes législatifs et réglementaires

Plus en détail

UN VECTEUR D AVENIR LE LAIT VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY

UN VECTEUR D AVENIR LE LAIT VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY ANNEE 2 NUMERO 5 GRATUIT JUIN 2014 VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY LE LAIT UN VECTEUR D AVENIR L édito Ny ronono, tsilo mpitondra amin

Plus en détail

Retour au menu MinJustice

Retour au menu MinJustice Retour au menu MinJustice TABLE DES MATIERES Pages LIVRE I : LES ARTISANS I.1. LOI N 95-004 du 21 juin 1995 4 relative à l artisanat I.2. DECRET N 98-166 du 19 février 1998 8 portant organisation de l

Plus en détail

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE Didim-panjakana laharana faha 99-954 tamin'ny 15 desambra 1999

Plus en détail

fifandraisantsika andraikitra, eo amin ny tsirairay, eo amin ny voary rehetra manan aina ary koa, eo amin ireo taranaka hoavy mandimby.

fifandraisantsika andraikitra, eo amin ny tsirairay, eo amin ny voary rehetra manan aina ary koa, eo amin ireo taranaka hoavy mandimby. S AT A M O M B A NY TANY SAVARANONANDO Tonga eo amin ny kihon-dàlan dàlanan ny tantaran ny tany isika, izao tokoa mantsy no fotoana hanapahan ny zanak olombelona hevitra amin izay mety hoaviny. Eto amin

Plus en détail

De la ferme à l usine

De la ferme à l usine ANNEE 1 NUMERO 1 GRATUIT JUIN 2013 Vers la certification HACCP : un facteur clé pour le succès de SOCOLAIT Ny soatoavina maha SOCOLAIT Socolait mamorona hatrany De nouveaux produits arrivent De la ferme

Plus en détail

EXPOSE DES MOTIFS. Uniformisation du taux du Droit de Douane sur les machines et appareils ;

EXPOSE DES MOTIFS. Uniformisation du taux du Droit de Douane sur les machines et appareils ; A- SUR LE CODE DES DOUANES EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre des réformes législatives initiées pour la Loi des Finances 11, l Administration des douanes a déterminé deux axes stratégiques pour faire face

Plus en détail

Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache)

Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache) Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache) Ministère de la santé publique à Madagascar Mars 2015 Appui par JICA Madagascar

Plus en détail

Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA. Tsimbazaza : 11 febroary 2015

Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA. Tsimbazaza : 11 febroary 2015 Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA Tsimbazaza : 11 febroary 2015 TENY FAMPIDIRANA 1 / 25 Andriamatoa Filoha, Andriamatoa

Plus en détail

Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010

Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010 Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010 Qu est-ce qu on ne raconte pas sur certains ministres qui n ont plus été reconduits au sein du gouvernement Vital II. Cela n a qu une

Plus en détail

voly vary maro anaka système de riziculture intensive

voly vary maro anaka système de riziculture intensive voly vary maro anaka système de riziculture intensive tantara an-tsary ny voka-pikarohana lehibe sady mahagaga malagasy histoire toute simple d une très grande découverte malgache Henri de Laulanie de

Plus en détail

Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara

Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Boky Torolalana ho an ireo Mpampianatra sy Mpitarika ao amin ny Seminera sy Institiota fianarana ny Filazantsara Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Boky

Plus en détail

NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY

NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY Financé par Union européenne Connaissez-vous un moyen simple et efficace de produire du poisson sans investissement couteux? Il s agit de la pisciculture en rizière, appelée

Plus en détail

Tehindrazanarivelo Liva; Mamy Aimanantsoa; Toky Rabemanantsoa; Alex Objet:

Tehindrazanarivelo Liva; Mamy Aimanantsoa; Toky Rabemanantsoa; Alex Objet: Randriamiharisoa Alex De: randriamihaja josefa [r_josefa@yahoo.fr] Envoyé: jeudi, 1. octobre 2009 16:03 À: AZ Cc: Tehindrazanarivelo Liva; Mamy Aimanantsoa; Toky Rabemanantsoa; Alex Objet: Tr : DEVIS ET

Plus en détail

MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA

MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA Folo Andro Manova Fiainana Ao Amin ny Vavaky Ny Tompo Tonga soa amin ny Folo Androm-bavaka 2014! Andriamanitra dia naneho fahagagana an arivony tamin ny alalan ny fandaharana Folo

Plus en détail

PRESIDENCE DE LA TRANSITION

PRESIDENCE DE LA TRANSITION PRESIDENCE DE LA TRANSITION LOI N 2012-021 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2013 IMPRIMERIE NATIONALE 2012 1 LOI N 2012-021 DU 17 DECEMBRE 2012 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2013 2 PRESIDENCE DE LA TRANSITION

Plus en détail

~m II11 E 7 7 C - Date Printed: 02/05/2009. JTS Box Number:. IFES 46. Tab Number: 34. Document Title: Document Date: 1992.

~m II11 E 7 7 C - Date Printed: 02/05/2009. JTS Box Number:. IFES 46. Tab Number: 34. Document Title: Document Date: 1992. Date Printed: 02/05/2009 JTS Box Number:. IFES 46 Tab Number: 34 Document Title: LAW ON CONSTITUTIONAL REFERENDUM Document Date: 1992 Document Country: Document Language: IFES ID: MLA-FRE EL00634 ~m II11

Plus en détail

Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana

Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana BELGIQUE-BELGIE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 destinataire 40, Boulevard Bischoffscheim, 1000 Bruxelles. Taona faha 10, Laharana 01 Septambra 2006 Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana AINA VAOVAO Mensuel

Plus en détail

FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014

FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014 TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014 DIRECTION DE LA LEGISLATION SERVICE DES PROCES-VERBAUX EÏ DES COMPTES-RENDUS ANALYTIQUES FTTAIYANA

Plus en détail

FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I)

FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I) FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I) Réseau des Jeunes pour la Démocratie et la Politique RECUEIL DE TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR

Plus en détail

ATRIKA Le journal de l ASMF

ATRIKA Le journal de l ASMF Association des Anciens du Collège St-Michel en France ATRIKA Le journal de l ASMF OCTOBRE 2010 ÉDITION : Octobre 2010, NUMÉRO 12 Éditorial 2010 ASMF bureau 2009/2010 Joël Rambatomanga(1990) Président

Plus en détail

BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009

BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009 BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009 BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009 TANTARA LALAM-PANORENANA FITONDRANA FOMBA AMAM-PANAO TRANO FAMOAHAM-BOKY NAZAREANA Kansas City, Missouri

Plus en détail

E1 403 VOL. 1 JIRO SY RANO MALAGASY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA JIRAMA

E1 403 VOL. 1 JIRO SY RANO MALAGASY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA JIRAMA Public Disclosure Authorized a REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana JIRAMA JIRO SY RANO MALAGASY E1 403 VOL. 1 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ÉVALUATION

Plus en détail

FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE

FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE BELGIQUE-BELGIE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 Gazety avoakan ny Mpiaramivavaka Kristianina Malagasy eto Bénélux (M.K.M.B.) Bulletin de liaison et d information de la

Plus en détail

PROJET DE LOI N 027/2007

PROJET DE LOI N 027/2007 REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana PROJET DE LOI N 027/2007 DU 25 OCTOBRE 2007 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2008 IMPRIMERIE NATIONALE 2007 - 2 - PROJET DE LOI N 027/2007 PORTANT

Plus en détail

AMBATONAKANGA SY NY MISIONERA ;

AMBATONAKANGA SY NY MISIONERA ; AMBATONAKANGA SY NY MISIONERA ; Raha miteny hoe Ambatonakanga isika protestanta amin izao andro ankehitriny izao dia ny trano fiangonana vita amin ny vato no tonga ao an-tsaintsika voalohany ary vitsy

Plus en détail

mensuel d informations régionales Edition Numéro 41 - Avril 2014

mensuel d informations régionales Edition Numéro 41 - Avril 2014 masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 41 - Avril 2014 gratuit Sommaire Bonjour, A travers ses différents services et domaines d actions, Orange Madagascar, entreprise citoyenne,

Plus en détail

Analyse de quelques occurrences issues d un corpus oral (dialecte betsileo) Quelques pistes pour l apprenant

Analyse de quelques occurrences issues d un corpus oral (dialecte betsileo) Quelques pistes pour l apprenant Ao Analyse de quelques occurrences issues d un corpus oral (dialecte betsileo) Quelques pistes pour l apprenant Préambule Locutrice non native du malgache Présentations traditionnelles de ao Sens et le

Plus en détail

Ny Vaovao Mahafaly. La Bonne Nouvelle

Ny Vaovao Mahafaly. La Bonne Nouvelle Ny Vaovao Mahafaly La Bonne Nouvelle Ary tamin ny fahenim-bolana dia nirahin Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any an-tanàna anankiray any Galilia atao hoe Nazareta, ho any amin ny virijina anankiray,

Plus en détail

FANILO MIAMPITA. TÉLÉPHONIE FIXE La honte. Encore sous le monopole Après le drame libanais, voilà que resurgit

FANILO MIAMPITA. TÉLÉPHONIE FIXE La honte. Encore sous le monopole Après le drame libanais, voilà que resurgit cyan magenta jaune noir PROGRAMME P.7 L accès sans peine à l information QUOTIDIEN D INFORMATION GRATUIT N 080 DU Vendredi 18 Juin 2010 AFFAIRE LILA FANILO MIAMPITA TÉLÉPHONIE FIXE La honte TONGA NY ORA

Plus en détail

Offrez un avenir international à vos enfants

Offrez un avenir international à vos enfants E I B : UNE ECOLE INTERNATIONALE BILINGUE MATERNELLE PRIMAIRE u COLLÈGE Dans la lignée de l Ecole Internationale Bilingue d Angers, le Collège accueille vos enfants dès la 6ème dans un environnement sain

Plus en détail

Éditorial. La rentrée sous le signe de l engagement U ne belle dynamique se profile déjà pour cette 37e édition. www.rns-cen.com.

Éditorial. La rentrée sous le signe de l engagement U ne belle dynamique se profile déjà pour cette 37e édition. www.rns-cen.com. www.rns-cen.com 2011 Le logo de la RNS 2012 Dans ce numéro : Éditorial L@ tribune des organisateurs Histoire de la RNS Adhérer au CEN Le concours de logo RNS 2012 Lauréat du concours logo Kouzins Normandie

Plus en détail

ATTRIBUTIONS MESURES DE CONSERVATION

ATTRIBUTIONS MESURES DE CONSERVATION Décret n 64-205 du 21 mai 1964 réglant les modalités d application de la loi n 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national modifiée par l ordonnance n 62-047 du 20 septembre 1962 (J.O.

Plus en détail

Retour au menu MinJustice

Retour au menu MinJustice Retour au menu MinJustice TABLE DES MATIERES Pages ORDONNANCE N 60-084 du 18 août 1960 21 portant refonte et codification de la législation et de la réglementation douanière. TITRE PREMIER Principes généraux

Plus en détail

INSCRIPTION au RESTAURANT SCOLAIRE Année 2014 / 2015

INSCRIPTION au RESTAURANT SCOLAIRE Année 2014 / 2015 NOM DE L ENFANT :. PRENOM DE L ENFANT : Date de Naissance :.. Sexe de l enfant: Masculin Féminin 1 Dossier à compléter par enfant. Maternelle : Elémentaire : - petite section - moyenne section.. Classe

Plus en détail

mensuel d informations régionales Edition Numéro 28 - mars 2013

mensuel d informations régionales Edition Numéro 28 - mars 2013 masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 28 - mars 2013 gratuit Bonjour, Ce mois de mars, Orange Solidarité Madagascar, l association humanitaire d Orange Madagascar qui travaille activement

Plus en détail

L Académie des Dalons

L Académie des Dalons L L est un projet expérimental d insertion sociale et professionnelle dans un dispositif global de soutien de jeunes en difficulté. Il s adresse aux volontaires âgés de 18 à 25 ans qui, sans formation

Plus en détail

Etablissement d origine : VILLE : Public. Numéro INE (Identifiant National Elève, composé de 10 chiffres et 1 lettre) :

Etablissement d origine : VILLE : Public. Numéro INE (Identifiant National Elève, composé de 10 chiffres et 1 lettre) : DOSSIER D INSCRIPTION - Niveau V PHOTO (récente) LE CANDIDAT NOM : (en lettres capitales) Date de Naissance : / / Sexe : M F PRENOM(S) : Age au 1er Septembre 2015 Lieu de Naissance : Nationalité : Dépt

Plus en détail

Dossier de candidature à l accès en MASTER DROIT 2 e année MENTION DROIT PRIVÉ Master professionnel : Spécialité "Droit des affaires"

Dossier de candidature à l accès en MASTER DROIT 2 e année MENTION DROIT PRIVÉ Master professionnel : Spécialité Droit des affaires Université de Savoie Faculté de droit Photo Dossier de candidature à l accès en MASTER DROIT 2 e année MENTION DROIT PRIVÉ Master professionnel : Spécialité "Droit des affaires" Année Universitaire 2014-2015

Plus en détail

GRATUIT. Azo raisina sy ampiasana amin ny finday Telma

GRATUIT. Azo raisina sy ampiasana amin ny finday Telma cyan magenta jaune noir GRATUIT L accès sans peine à l information QUOTIDIEN D INFORMATION N 0158 DU Samedi 18 Septembre 2010 AL-QAÏDA - NIGER UN MALGACHE PRIS EN OTAGE P a r m i l e s s e p t p e r s

Plus en détail

A l'attention des candidats au Master 2 CISS (Communication Internationale en Sciences de la Santé)

A l'attention des candidats au Master 2 CISS (Communication Internationale en Sciences de la Santé) A l'attention des candidats au Master 2 CISS (Communication Internationale en Sciences de la Santé) Madame, Monsieur, Veuillez trouver ci-joint le dossier de demande d accès du MASTER 2 CISS pour l année

Plus en détail

NOM DE L ELEVE :.. Dossier à rendre complété avant le 16 Mars 2015 (afin de vous éviter le temps des formalités lors de la pré-rentrée).

NOM DE L ELEVE :.. Dossier à rendre complété avant le 16 Mars 2015 (afin de vous éviter le temps des formalités lors de la pré-rentrée). Dossier à rendre complété avant le 16 Mars 2015 (afin de vous éviter le temps des formalités lors de la pré-rentrée). NOM DE L ELEVE :.. Prénom : I. DOCUMENTS A RETOURNER A L ETABLISSEMENT Réservé à l

Plus en détail

DOSSIER DE CANDIDATURE N

DOSSIER DE CANDIDATURE N DOSSIER DE CANDIDATURE N Année scolaire EN FORMATION CONTINUE BAC+3 EN INITIAL CIF/ DIF. Cadre réservé à l administration Entretien le à Responsable en Conception et Développement de Solutions Mobiles

Plus en détail

Pour plus de transparence

Pour plus de transparence cyan magenta jaune noir PROGRAMME P.7 MONJA ROINDEFO Position ambigüe L ancien Premier ministre de la Transition joue actuellement le rôle de premier FANDRESENA TETIKADY SAMY MANANA maro lafy ny fomba

Plus en détail

Nouveauté - Nouvelles modalités d inscription

Nouveauté - Nouvelles modalités d inscription Nouveauté - Nouvelles modalités d inscription A compter de la rentrée 2015, la commune a décidé de se doter d un nouveau système de réservation par Internet. Conformément au règlement, chaque famille qui

Plus en détail

ENTREVUE ÉCRITE. Code permanent : Inscrit sur vos bulletins ou sur votre carte étudiante

ENTREVUE ÉCRITE. Code permanent : Inscrit sur vos bulletins ou sur votre carte étudiante ENTREVUE ÉCRITE Nom : Prénom : Date de naissance : Code permanent : Inscrit sur vos bulletins ou sur votre carte étudiante No de téléphone : COCHEZ LE PROGRAMME POUR LEQUEL VOUS FAITES UNE DEMANDE D ADMISSION

Plus en détail

DOSSIER DE CANDIDATURE ADMISSION ANNEE 1

DOSSIER DE CANDIDATURE ADMISSION ANNEE 1 DOSSIER DE CANDIDATURE ADMISSION ANNEE 1 CONSTITUTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF DATE DE CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : SAMEDI 7 MARS 2015 TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA NI TRAITÉ, NI RETOURNÉ. LES DOSSIERS

Plus en détail

DOSSIER DE CANDIDATURE CONCOURS SUR TITRES 2014 ÉLÈVE COMMISSAIRE DES ARMÉES

DOSSIER DE CANDIDATURE CONCOURS SUR TITRES 2014 ÉLÈVE COMMISSAIRE DES ARMÉES SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES DOSSIER DE CANDIDATURE CONCOURS SUR TITRES 2014 ÉLÈVE COMMISSAIRE DES ARMÉES Madame - Mademoiselle - Monsieur (rayer les mentions inutiles) Nom : Prénom(s) : DATE DE

Plus en détail

INSCRIPTIONS EN PREMIERE GENERALE 2015-2016

INSCRIPTIONS EN PREMIERE GENERALE 2015-2016 INSCRIPTIONS EN PREMIERE GENERALE 2015-2016 Madame, Monsieur, chers parents, Votre enfant a obtenu son passage en première générale (S/ES/L) à l issue du conseil de classe du troisième trimestre, vous

Plus en détail

LISTE DES PIECES A FOURNIR

LISTE DES PIECES A FOURNIR LISTE DES PIECES A FOURNIR Sur présentation : Une pièce légale d identité Père/Mère au foyer: livret de famille Travailleur handicapé : pièce justificative (RQTH) Etrangers : titre de séjour valide pour

Plus en détail

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

FICHE DE RENSEIGNEMENTS FICHE DE RENSEIGNEMENTS Nom : Nom marital (éventuellement) : _ Prénoms : (souligner le prénom usuel) ETAT-CIVIL Situation familiale : Célibataire Marié(e) Nombre d'enfants : N INSEE : /_/ / / / / / / /

Plus en détail

LES ENVELOPPES NE DOIVENT PAS ÊTRE AFFRANCHIES

LES ENVELOPPES NE DOIVENT PAS ÊTRE AFFRANCHIES Année scolaire 2013 / 2014 Madame, Monsieur, Vous êtes en possession des documents de rentrée scolaire 2013/2014. Nous vous demandons de renseigner le plus rapidement possible les documents suivants, afin

Plus en détail

2 ème année de master

2 ème année de master 1/7 Année universitaire 2014-2015 DOSSIER DE CANDIDATURE pour une inscription en 2 ème année de master domaine Droit, Économie, Gestion mention Droit des assurances Avis de la commission DOSSIER DE CANDIDATURE

Plus en détail

FICHE DE RENSEIGNEMENTS INTENDANCE

FICHE DE RENSEIGNEMENTS INTENDANCE FICHE DE RENSEIGNEMENTS INTENDANCE Responsable(s) principal(aux) Père et Mère Père Mère Tuteur : Situat.de famille : Marié(e) Veuf(ve) Pacsé(e) Vie maritale Séparé(e)* Divorcé(e)* Célibataire * Il est

Plus en détail

Préparation aux concours d aide soignant

Préparation aux concours d aide soignant AFLIP SAINTE-COLOMBE FORMATIONS 2, Rue Henri Cavallier 89100 SAINT-DENIS-LES-SENS : 03.86.64.80.00 : 03.86.64.80.01 : contact@saintecolombeformations.fr www.saintecolombeformations.fr DOSSIER D INSCRIPTION

Plus en détail

Certificat de Qualification Professionnelle

Certificat de Qualification Professionnelle Certificat de Qualification Professionnelle Photographie A agrafer Ou à coller Dossier de candidature Formation CQP zone nord Date : du lundi 2 mars au samedi 7 mars 2015 Lieu : CDFAS 64, rue des Bouquinvilles

Plus en détail

Dossier unique d inscription

Dossier unique d inscription Dossier unique d inscription Cadre réservé à l administration Accueil multiservice Dossier réceptionné le par Numéro de dossier : Dossier unique d inscription Année 2015/2016 1. COMPOSITION DU FOYER Représentant

Plus en détail

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SPORTS

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SPORTS MINISTERE DE LA SANTE ET DES SPORTS DOSSIER DE CANDIDATURE à L ENTRÉE EN FORMATION Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l Education Populaire & du Sport UC COMPLEMENTAIRE : DIRECTEUR ACCUEIL COLLECTIF

Plus en détail

STAGIAIRE. Collège Jean Rogissart - Nouzonville ENTREPRISE OBJECTIFS DU STAGE. STAGE DE DECOUVERTE 3 ème. Nom : Prénom : Classe :

STAGIAIRE. Collège Jean Rogissart - Nouzonville ENTREPRISE OBJECTIFS DU STAGE. STAGE DE DECOUVERTE 3 ème. Nom : Prénom : Classe : STAGE DE DECOUVERTE 3 ème 9 rue Bara 08700 NOUZONVILLE Collège Jean Rogissart - Nouzonville STAGIAIRE Nom : Prénom : Classe : ENTREPRISE NOM de L ENTREPRISE : ADRESSE : Dates du stage : du.. au. OBJECTIFS

Plus en détail

mention Management et commerce international

mention Management et commerce international ANNÉE UNIVERSITAIRE 2015-2016 DOSSIER DE CANDIDATURE pour une inscription en 2 ème année de master mention Management et commerce international parcours Économie et commerce international langues Asie-Pacifique

Plus en détail

Dossier Unique d inscription aux activités périscolaires et de loisirs Année scolaire 2013-2014

Dossier Unique d inscription aux activités périscolaires et de loisirs Année scolaire 2013-2014 Dossier Unique aux activités péris et de loisirs Année 2013-2014 Ce dossier doit être remis complété au service Espace famille AU PLUS TARD LE 15 JUILLET 2013 ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITÉ Si un

Plus en détail

BTS ASSURANCE EN FORMATION ALTERNANCE. Date de naissance :.../... /... Lieu de naissance... Adresse :... Code Postal : Ville :...

BTS ASSURANCE EN FORMATION ALTERNANCE. Date de naissance :.../... /... Lieu de naissance... Adresse :... Code Postal : Ville :... BTS BANQUE A TEMPS COMPLET EN FORMATION ALTERNANCE Photo EN OPTION ALTERNANCE CANDIDAT Nom :... Prénom :... Date de naissance :.../... /... Lieu de naissance... Adresse :... Code Postal : Ville :... Tél.

Plus en détail

NOM:.. PRENOM:... CLASSE:.. STAGE EN ENTREPRISE. des élèves de...ème Du../../.. au./../.. Collège...

NOM:.. PRENOM:... CLASSE:.. STAGE EN ENTREPRISE. des élèves de...ème Du../../.. au./../.. Collège... NOM:.. PRENOM:... CLASSE:.. STAGE EN ENTREPRISE des élèves de...ème Du../../.. au./../.. Collège......... SOMMAIRE Avant le stage Le cahier de stage. 2 Conseil au stagiaire. 3 Fiche d identité de l élève

Plus en détail

EPREUVES DE SELECTION AS 2014

EPREUVES DE SELECTION AS 2014 NOM : NOM D'EPOUSE : PRENOM(S) : EPREUVES DE SELECTION AS 2014 FICHE D'INSCRIPTION DANS LES INSTITUTS DE FORMATION AIDES-SOIGNANTS DE SAONE ET LOIRE ( Avant de remplir les rubriques ci-dessous, lisez attentivement

Plus en détail

Projet Q925. Radobarimanjaka RABENIALA. Haja N. MASEZAMANA. Léa I.B. RAOLIARIVELO. Josoa R. RANDRIAMALALA

Projet Q925. Radobarimanjaka RABENIALA. Haja N. MASEZAMANA. Léa I.B. RAOLIARIVELO. Josoa R. RANDRIAMALALA Projet Q925 Clôture en bois dans la commune urbaine de Toliara, une autre source importante de déforestation dans le district de Toliara II Radobarimanjaka RABENIALA Haja N. MASEZAMANA Léa I.B. RAOLIARIVELO

Plus en détail

Représentant légal 1. Représentant légal 2. Situation de la famille

Représentant légal 1. Représentant légal 2. Situation de la famille DOSSIER FAMILLE PERISCOLAIRE 2014-2015 Ce dossier est à rendre en mairie avec les pièces justificatives et ce, quelque soit votre situation avant le Tout dossier non complet ne sera pas traité. Date de

Plus en détail

Les dates des épreuves orales sont laissées à l appréciation de mesdames et messieurs les Recteurs

Les dates des épreuves orales sont laissées à l appréciation de mesdames et messieurs les Recteurs CALENDRIER DES ÉPREUVES ET DES TRAVAUX DES JURYS BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ASSISTANT DE GESTION DE PMEPMI à référentiel commun européen SESSION 2013 DATES ÉPREUVES MÉTROPOLE Lun di 1 3 m ai Langues

Plus en détail

N DE DOSSIER : N De Dossier Admission Post Bac : Rentrée 2015. Nom... Prénoms...

N DE DOSSIER : N De Dossier Admission Post Bac : Rentrée 2015. Nom... Prénoms... PHOTO N DE DOSSIER : N De Dossier Admission Post Bac : Rentrée 2015 Nom... Prénoms... Je souhaiterai intégrer votre établissement à la rentrée 2015. Je vous demande donc d étudier mon dossier en vue d

Plus en détail

DOSSIER D INSCRIPTION EN CLASSE DE... Rentrée scolaire 2015. L élève

DOSSIER D INSCRIPTION EN CLASSE DE... Rentrée scolaire 2015. L élève E NSEMBLE SCOLAIRE PRIVÉ MENDOI S C OLLÈGE SAINT - P RIVAT LYCÉE NOTRE - DAME D E V E N I R E N S E M B L E COLLÈGE SAINT- PRIVAT 5 Rue des Écoles - 48000 MENDE Tél : 04 66 65 02 72 E-mail : college.stprivat@wanadoo.fr

Plus en détail

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 REPUBLIQUE DE MADAGASCAR TANINDRAZANA FAHAFAHANA FANDROSOANA MINISTERE DE LA JUSTICE 1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 DROIT PENAL 1 Code pénal 2 Lois pénales annexes REPOBLIKAN I MADAGASIKARA

Plus en détail

Ecole du Paysage et de l Horticulture EPH, 1 rue du Prieuré BP 14 14480 SAINT GABRIEL-BRECY

Ecole du Paysage et de l Horticulture EPH, 1 rue du Prieuré BP 14 14480 SAINT GABRIEL-BRECY Site Internet : www.eph14.com PIECES A NOUS REMETTRE POUR L INSCRIPTION DOSSIER ADMINISTRATIF Bulletin d'inscription Exeat à demander à l établissement d origine Fiche de renseignements 2 photocopies du

Plus en détail

FORMATION CONTINUE CANDIDATS ÉTRANGERS PÉRIODES D'ADMISSION PRINCIPES ENTOURANT LA DEMANDE D'ADMISSION PROGRAMMES OFFERTS AUX CANDIDATS ÉTRANGERS

FORMATION CONTINUE CANDIDATS ÉTRANGERS PÉRIODES D'ADMISSION PRINCIPES ENTOURANT LA DEMANDE D'ADMISSION PROGRAMMES OFFERTS AUX CANDIDATS ÉTRANGERS FORMATION CONTINUE CANDIDATS ÉTRANGERS PÉRIODES D'ADMISSION Du 1 er août au 11 septembre 2015 (programmes débutant à l'automne) Du 1 er décembre 2015 au 18 janvier 2016 (programmes débutant à l'hiver)

Plus en détail

RECRUTEMENT EXTERNE SANS CONCOURS. Plombier Génie Climatique 2 ème Classe BAP G

RECRUTEMENT EXTERNE SANS CONCOURS. Plombier Génie Climatique 2 ème Classe BAP G RECRUTEMENT EXTERNE SANS CONCOURS Plombier Génie Climatique 2 ème Classe BAP G Dossier de candidature session 2011 1 Recrutement sans concours Plombier Génie Climatique 2 ème classe Concernant votre état

Plus en détail

DOSSIER DE CANDIDATURE

DOSSIER DE CANDIDATURE INSTITUT INTERNATIONAL DU MULTIMEDIA DOSSIER DE CANDIDATURE MBA SPÉCIALISÉ VIDEO GAME MANAGEMENT NOM : Nom : Photo obligatoire PRENOM : Prénom : Vous êtes étudiant. Vous êtes ou avez été en activité professionnelle.

Plus en détail

MASTER EN MODÉLISATION MATHÉMATIQUE ET APPLICATIONS

MASTER EN MODÉLISATION MATHÉMATIQUE ET APPLICATIONS Candidature 2011-2012 Réservé au secrétariat de L INSTITUTION Matricule : Photo d identité MASTER EN MODÉLISATION MATHÉMATIQUE ET APPLICATIONS Informations personnelles NOM 1 : Prénom : Prénom du père

Plus en détail

Master Accord d échange 2006-2007

Master Accord d échange 2006-2007 Master Accord d échange 2006-2007 Avant de remplir votre dossier, nous vous conseillons de lire très attentivement tout ce qui suit. Calendrier 2006-2007 Semestre d automne Lundi 9 octobre 2006 : début

Plus en détail

Le Diplôme d Instructeur Fédéral

Le Diplôme d Instructeur Fédéral Le Diplôme d Instructeur Fédéral La F.F.S.T agréée par le Ministère des Sports assure une mission de service public. Pour mener à bien cette mission elle assure notamment des formations d enseignants,

Plus en détail

EXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

EXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES Relais Assistantes Maternelles Maison de la Famille Rue Antoine Bourdelle 62100 Calais Tél : 03.21.97.60.73 EXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES Présentation L accord

Plus en détail

TECHNICIEN DE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE

TECHNICIEN DE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE NOM : Prénom : Diplôme préparé : BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE Session : 20.. / 20.. Seconde BAC PRO Première BAC PRO Terminale BAC PRO PFMP + Certification PFMP +

Plus en détail

Septembre 2012 : Document validé par le service des ressources humaines et le service juridique du Rectorat de l Académie de Strasbourg

Septembre 2012 : Document validé par le service des ressources humaines et le service juridique du Rectorat de l Académie de Strasbourg Académie de Strasbourg Groupe Professionnel de Secteur CPE Colmar Septembre 2012 : Document validé par le service des ressources humaines et le service juridique du Rectorat de l Académie de Strasbourg

Plus en détail

REGLEMENT de la FORMATION

REGLEMENT de la FORMATION Association de Sauvetage et Secourisme ROYAN-Atlantique Membre du CD17FFSS 8, rue Auguste Rateau 17640 VAUX SUR MER Tél. : 06 25 95 08 82 Mail : assra@outloook.fr REGLEMENT de la FORMATION Brevet National

Plus en détail

DOSSIER D INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE 2015-2016

DOSSIER D INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE 2015-2016 1 UNIVERSITÉ PIERRE & MARIE CURIE LABORATOIRE DE PROBABILITÉS ET MODÈLES ALÉATOIRES Adresse Postale : 4, Place Jussieu Boîte courrier 188 75252 PARIS CÉDEX 05 Téléphone : 01.44.27.53.20. - Télécopie :

Plus en détail

ENTREVUE ÉCRITE. Boucherie de détail (DEP) Boulangerie (DEP) Cuisine (DEP) Pâtisserie (DEP) Service de la restauration (DEP) Vente de voyages (DEP)

ENTREVUE ÉCRITE. Boucherie de détail (DEP) Boulangerie (DEP) Cuisine (DEP) Pâtisserie (DEP) Service de la restauration (DEP) Vente de voyages (DEP) 7, rue Robert-Rumilly Québec, G1K 2K5 ENTREVUE ÉCRITE Nom : Prénom : Date de naissance : Code permanent : Inscrit sur vos bulletins ou sur votre carte étudiante No de téléphone : COCHEZ LE PROGRAMME POUR

Plus en détail

MASTER. marketing, vente* mention. parcours. cadre réservé à l administration. photo à agrafer. n de dossier (cadre réservé à l administration)

MASTER. marketing, vente* mention. parcours. cadre réservé à l administration. photo à agrafer. n de dossier (cadre réservé à l administration) D E M A N A G E M E N T UNIVERSITAIRE ECOLE LILLE n de dossier (cadre réservé à l administration) DOSSIER DE CANDIDATURE LILLE ECOLE UNIVERSITAIRE D E M A N A G E M E N T photo à agrafer Notez ici votre

Plus en détail

FICHE D INSCRIPTION. Ce questionnaire est strictement confidentiel. Il vous est demandé de répondre à toutes les questions

FICHE D INSCRIPTION. Ce questionnaire est strictement confidentiel. Il vous est demandé de répondre à toutes les questions FICHE D INSCRIPTION Ce questionnaire est strictement confidentiel. Il vous est demandé de répondre à toutes les questions ANNEE ACADEMIQUE 20. /20. N MATRICULE PHOTO 1- RENSEIGNEMENTS GENERAUX NOM : M.,

Plus en détail

ENFANT ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE RESPONSABLES LEGAUX

ENFANT ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE RESPONSABLES LEGAUX DOSSIER ADMINISTRATIF UNIQUE Déposé le.. Saisi le.. VILLE DE LA FLECHE NOM : PRENOMS :........ Sexe : masculin féminin. Courriel :........ Date de naissance : / /. Lieu de naissance :.... Département (en

Plus en détail

DIPLÔME D ETAT DE LA JEUNESSE DE L EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT

DIPLÔME D ETAT DE LA JEUNESSE DE L EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT www.creps-montpellier.org MINISTÈRE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE, DE L ÉDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE DIPLÔME D ETAT DE LA JEUNESSE DE L EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPECIALITE : Perfectionnement

Plus en détail

Dossier de candidature Septembre 2010

Dossier de candidature Septembre 2010 Formation Agricadre Dossier de candidature Septembre 2010 Vous pouvez cocher 2 choix de formation maximum, par ordre de priorité 1 et 2 (attention, le choix 2 vous engage) Si plusieurs options existent

Plus en détail

RAPPORT DE STAGE NUMERIQUE : Aide-mémoire PREPARATION DU RAPPORT AU COURS DU STAGE

RAPPORT DE STAGE NUMERIQUE : Aide-mémoire PREPARATION DU RAPPORT AU COURS DU STAGE Collège Denecourt de Bois Le Roi 3 ème STAGE DE DÉCOUVERTE D UN MILIEU PROFESSIONNEL (SÉQUENCES D OBSERVATION) RAPPORT DE STAGE NUMERIQUE : Aide-mémoire PREPARATION DU RAPPORT AU COURS DU STAGE La règle

Plus en détail

Tout dossier incomplet ne sera pas traité. Lieu de dépôt : Instituts de Formation du CHSF Chemin des Mozards 91100 CORBEIL ESSONNES

Tout dossier incomplet ne sera pas traité. Lieu de dépôt : Instituts de Formation du CHSF Chemin des Mozards 91100 CORBEIL ESSONNES Tout dossier incomplet ne sera pas traité 1 ère ETAPE : Dépôt des dossiers, uniquement les : Mardi 2 juin 2015 ) Mercredi 3 juin 2015 ) de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00 Vendredi 5 juin 2015

Plus en détail

En 6 Choisis ton thème

En 6 Choisis ton thème E. S. P. C. ST-JOSEPH Collèges - L.E.G.T.P. Lycée Professionnel - Enseignement Supérieur IFCA En 6 Choisis ton thème Choisis ton thème Choisis ton thème 23, avenue Georges Pompidou 24000 PERIGUEUX Tél

Plus en détail

DOSSIER DE CANDIDATURE MASTER

DOSSIER DE CANDIDATURE MASTER D E M A N A G E M E N T UNIVERSITAIRE ECOLE LILLE DOSSIER DE CANDIDATURE MASTER photo LILLE ECOLE UNIVERSITAIRE D E M A N A G E M E N T Master Marketing, Vente parcours MDD MARKETING DIRECT ET DIGITAL!

Plus en détail

Formulaire de demande d inscription. Licence. 1. Identité. Vos études à l Université Paris-Sorbonne Abou Dhabi. Réservé à l administration :

Formulaire de demande d inscription. Licence. 1. Identité. Vos études à l Université Paris-Sorbonne Abou Dhabi. Réservé à l administration : Formulaire de demande d inscription Licence Réservé à l administration : Date de réception: Lettre envoyée le: 1. Identité (Veuillez remplir en respectant les indications exactes de votre passeport) Nom

Plus en détail

Dossier de candidature 2015-2016 MASTER 2 MEEF. LAUREATS CONCOURS EXTERNES 2015 Etudiants stagiaires en contrat provisoire

Dossier de candidature 2015-2016 MASTER 2 MEEF. LAUREATS CONCOURS EXTERNES 2015 Etudiants stagiaires en contrat provisoire Dossier de candidature 2015-2016 MASTER 2 MEEF MASTER Sciences Humaines et Sociales Mention Education, Enseignement et Formation Diplôme d État OBJECTIFS! Enseigner et éduquer en école, collège ou lycée

Plus en détail

IAE Lille ECOLE UNIVERSITAIRE DE MANAGEMENT. 104, avenue du Peuple Belge 59043 Lille Cedex www.iaelille.fr

IAE Lille ECOLE UNIVERSITAIRE DE MANAGEMENT. 104, avenue du Peuple Belge 59043 Lille Cedex www.iaelille.fr IAE Lille ECOLE UNIVERSITAIRE DE MANAGEMENT 104, avenue du Peuple Belge 59043 Lille Cedex www.iaelille.fr asmarin@iaelille.fr Tél. : 03 20 12 24 59 Fax : 03 20 12 34 99 www.iaelille.fr DOSSIER DE CANDIDATURE

Plus en détail

MONITEUR D'ATELIER (stagiaire demandeur d emploi ou en conversion professionnelle)

MONITEUR D'ATELIER (stagiaire demandeur d emploi ou en conversion professionnelle) I N S T I T U T R E G I O N A L D U T R A V A I L S O C I A L P O I T O U - C H A R E N T E S - - - - - - Dossier de candidature à la formation (à remplir par le candidat) MONITEUR D'ATELIER (stagiaire

Plus en détail