Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P Antady, Fianarantsoa (301) Tél

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P. 1032 - Antady, Fianarantsoa (301) Tél. 020.75.502 15 info@lariziere."

Transcription

1 Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P Antady, Fianarantsoa (301) Tél TAOM- PIANARANA 2015/ FANGATAHANA HISORATRA ANARANA / DEMANDE D INSCRIPTION Filière tiana atao/ Filière demandée : Commis de cuisine Serveur- barman Femme de chambre- lingère Anarana/Nom : (Manaraka ny/dans l ordre de l «Etat Civil») Fanampin Anarana/Prénoms : Teraka tamin ny/né(e) le : Tao/à : Adiresin ny ray aman- dreny na mpiantoka /Adresse exacte des parents- ou du tuteur: Laharantaroby/N téléphone : Sekoly nianarana/etablissements scolaires fréquentés : Taona/Années Sekoly/Etablissements 2 PHOTOS (4 x 4) LAHY - VAVY GARCON - FILLE N Matricule SFX N à l Examen FEPETRA SAMIHAFA / PROCESSUS DE RECRUTEMENT 1. Ny famerenana ireto dossiers ireto : manomboka ny 05 may 2015 ao amin ny secrétariat La Rizière Remise du dossier complet avec les pièces suivantes à partir du 5 mai 2015 au secrétariat de La Rizière «Acte de naissance» na/ ou «Bulletin de Naissance» latsaky ny 6 volana / moins de 6 mois Valopy tsotra iray (1) misy hajia sy ny Adiresin ny Ray aman- dreny na mpiantoka Une (1) enveloppe timbrée mentionnant l adresse des parents ou du tuteur légal Sara- pisoratana Ariary, aloa ao amin ny secretariat La Rizière Reçu du règlement du Droit de candidature de MGA 7.500, à payer au secrétariat de La Rizière «Questionnaire de Motivation» manazava ny antony manokana nisafidianana ny Ecole Hôtelière Questionnaire de Motivation évoquant le choix personnel d intégrer l Ecole Hôtelière du CSFX «certificat de scolarité» na «certificat de travail» / Certificat de scolarité ou de travail «relevé de note» farany tany an- tsekoly na ny «fiche de renseignements scolaires»nohamarin'ny sekoly Dernier relevé de note OU fiche de renseignements scolaires remplie et certifiée «Fiche»mombamomba ny fianakaviana sy ilay mpianatra / Fiche de renseignements personnels et familiaux 2. Fandinihana dossiers no hatao, hisy entretien miaraka amin ny kandida sy ny ray aman- dreny na ny mpiantoka Après étude du dossier, entretien avec le candidat et ses parents ou son tuteur légal 3. Aorian'ny entretien dia hisy test de positionnement en français atao Après entretien, test de positionnement en français 4. Ny fidirana dia ny 1er Septembre 2015 / Rentrée scolaire le 1 er septembre 2015

2 AKANA HEVITRA, FEHEZINA NY CLE 1, 2 sy 4 Dix clés de l éducation Saint François- Xavier 1. Liberté dans la foi afin de vivre la spiritualité ignacienne du Collège : participation active à la Messe et aux prières, aux récollections assiduité pour l instruction religieuse. 2. Courage et volonté d atteindre l excellence dans les études, effort quotidien afin d accomplir les travaux écrits et de revoir les leçons. 3. Rigueur dans la gestion des temps : toujours ponctuel, jamais en retard ; toujours présent, jamais absent 4. Silence actif dans les rangs, en classe, à la chapelle, à la bibliothèque Témoin et artisan de la paix au sein et à l extérieur du Collège en rejetant toutes formes de violences verbale, gestuelle et d action. 6. Respect et promotion de l environnement en appréciant ordre et propreté. Respect, et promotion et création des biens communs. Soin des matériels et moyens de travail. 7. Obéissance respectueuse dans les relations et dans les dialogues avec les éducateurs et éducatrices, les enseignants et enseignantes, le personnel du collège. 8. Promotion de l esprit de collaboration et de solidarité au sein de la classe afin d obtenir de meilleurs résultats. Encouragement et aide des condisciples afin d atteindre l excellence dans les travaux scolaires et dans la vie en général. 9. Dynamisme dans les activités sportives et d éducation physique. Développement du talent et de l esprit de créativité. 10. Fierté et plaisir de faire connaître le Collège et son fanion à l extérieur, de porter la tenue La Rizière, de participer aux activités parascolaires au sein du CSFX. 1. Fahavononana am- pinoana sy fahafahana hiaina ny fiainam- panahin ny Kôlejy amin ny Lamesa, Vavaka, Fandalinam- pinoana, Fihatahana masina na (Récollection). 2. Herim- po hikendry ny tsara indrindra amin ny fiainana. Holofo andavanandro, mianatra lesona sy mamita ny enti- mody. 3. Hifehy ny fotoana tsy ho tara fidirana. Tsy hanarinary fotoana foana. 4. Hifehy ny fahanginana mavitrika raha vantany vao maneno ny lakolosy fidirana, any amin ny Chapelle, trano fianarana, bibliothèque, eny an- daharana. 5. Hitandro ny fandriampahalemana anaty sy ivelan ny sekoly. Mahay mandefitra (tolérant na tolérante). Mankahala herisetra an- teny, am- pihetsika, amin ny atao. 6. Manaja ny tontolo iainana. Mandio ny manodidina. Manaja ny soa iombonana sy ny fitaovana samirery ampiasaina. 7. Manaiky am- pitiavana sy vonona hifanakaly hevitra amim- pahatsorana amin ny Mpanabe, ny Mpampianatra, ny Mpandraharaha sy Mpiasa. 8. Mampiroborobo ny firaisan- kinan ny kilasy amin ny fampiakarana ny salan isa iombonana. Manaja ny namana ary mankahery azy hikatsaka ny soa sy ny tsara mandrakariva. 9. Mavitrika amin ny fanatanjahantena sy amin ny fahaiza- mamorona sy fampiasana ny talenta, kolon- tsaina, kanto. 10. Finaritra sy Saingona na fier(ère) maneho ety ivelany ny CSFX amin ny fitondrana ny fanevany, blouse, insigne, tenue. Mavitrika amin ny lamin asa ivelan ny fianarana aty amin ny CSFX. 5. Fangatahana sy fanamarinana ataon ny ray aman- dreny / Demande et engagement des parents Izahay A toa / Nous soussignés M. sy R toa / et Mme Ray aman- dreny na mpiantoka an i / légal de dia mangataka ny handraisan ny KOLEJY Md FRANCOIS- XAVIER, ity zanakay ity, ary manome toky izahay fa mankato sy hanampy ny zanakay hanaraka ny fepe- panabeazan ny KOLEJY araka ny fiofanana ato amin ny Ecole Hôtelière La Rizière ; ary manaiky ny hanaovany «stage de formation» ao amin ny Hôtel et Restaurant d Application amin ny fotoana voafaritry ny sekoly; ary manome alalana azy hanao stage de formation (2x3 volana) any amin ny orinasa mandritry ny taona faharoa amin ny fiofanana (ankoatry ny femmes de chambre- lingères) demandons son inscription à l Ecole Hôtelière du CSFX, La Rizière, reconnaissons et nous engageons à lui en faire respecter les disciplines ; l autorisons à suivre un stage de formation à l Hôtel et Restaurant d Application suivant l emploi du temps établi par l Ecole ; l autorisons à suivre un stage de formation (2 x 3 mois) en entreprise extérieure au cours de la 2 ème année de formation (sauf femmes de chambre- lingères). Natao teto/fait à anio, faha- /ce 2015 (Sonian ny ray aman- dreny na ny mpiantoka/ signature des parents ou du tuteur légal) Le RECTEUR du Collège Saint François- Xavier Prospère RATOVOMANANARIVO, sj.- 0..

3 Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P Antady, Fianarantsoa (301) Tél Fampahafantarana samihafa/ Information scolarité Tsara ho fantatra Ny sekoly «La Rizière» dia sekoly mampiofana arak 'asa amin'ny sehatra «Hotellerie - Restauration». Misy telo karazana ny fiofanana atolotry ny «la riziere «6. Femme de chambre- lingère : Miofana 1 taona ary mahazo Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) aorian'ny fiofanana 7. Commis de cuisine : miofana 2 taona, Mahazo Certificat d Aptitude Professionnelle (CAP) aorian'ny fiofanana. 8. Serveur- barman : Miofana 2taona, Mahazo Certificat d Aptitude Professionnelle (CAP) aorian'ny fiofanana. 2. Fandaminana samihafa Toy izao ny fandaminana ny ora sy fotoana fiofanana isan- kerinandro : - 24 Ora ny «enseignement géneral sy ny «module» manomboka ny Alatsinainy maraina hatramin'ny Zoma hariva, izay atao eto Antady sy eny amin'ny Kolejy SFX Ambatomena. - In- 2 miantoana isan- kerin'andro no fanaovan'ny mpianatra services na fampiharana ao amin'ny Hotel- restaurant d'application ' izay mitsinjara ho adin'ny 6 isaky ny service(ny hariva ho an'ny commis de cuisine sy ny serveur - barman ; ny maraina ho an'ny femmes de chambre - lingères) Ho an'ny ireo izay manaraka ny fiofanana serveur- barman sy commis de cuisine dia misy ny «stage» izay atao manomboka ny taona faharoa izay mizara tpy izao,7 herinandro mianatra eto antsekoly / 7 herinandro manao stage. Mitontaly 3 ny stage ataon'ny mpianatra mandritry ny taom- pianarana. Ny BOE no miantoka ny fitadiavana ny stage- ny mpianatra tsirairay avy, anjaran'ny RaR kosa no miantoka ny saran- dalana sy ny hofan- trano any amin'ny toerana anaovana stage raha tsy manome trano ny hotel mandray ny stagiaire. 3. Tetiandron'ny fiofanana Ny fidirana : 1er Septembre 2015 Ny fialan- tsasatra isan- taona : manomboka ny 7 Février ka hatramin'ny 20 Mars 2016 Mba entina hanarahana antsakany sy andavany ny drafim- piofanana dia miasa ny mpiofana rehetra mandritra ny andro fety (afa- tsy ny andro alahady irery ihany). 4. Fepetra ara- bola sy ara- pitaovana Ny mpianatra izay manao services (in- 2 isan- kerinandro) dia mijanona matory (ankoatran'ny fialan- tsasatra sy ny alahady) ; izy ireo ihany no mitondra ny kojakoja izay ilainy, toy ny akanjomandry, ny lambam- pandriana, sns. Ireto avy ny sandam- pianarana iantoan'ny Ray amand- Reny : - droits d inscription : Ar / taona - uniforme civil (avec achat d une polaire) : Ar / taona - assurance sy frais généraux : Ar / taona - carnet de correspondance : Ar / taona - écolages : Ar / isam- bolana - sakafo cantine : Ar / enimbolana - fournitures scolaires : Ar (raha be indrindra) 1. Présentation L Ecole Hôtelière La Rizière est un centre de formation professionnelle aux métiers de l hôtellerie et de la restauration, relié à un l hôtel- restaurant d application, «La Rizière». Trois formations qualifiantes sont proposées : - Femme de chambre- lingère : 1 an, Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) - Commis de cuisine : 2 ans, Certificat d Aptitude Professionnelle (CAP) - Serveur- barman : 2 ans, Certificat d Aptitude Professionnelle (CAP) 2. Organisation de la formation La formation est organisée chaque semaine comme suit : 24h de cours d enseignement général et modulaire du lundi matin au vendredi soir, sur le site d Antady et au Collège SFX 2 séances de 6h de service à l hôtel- restaurant d application à Antady (le soir pour commis de cuisine et serveurs- barmen ; le matin pour femmes de chambre- lingères) Pour les formations de serveur- barman et de commis de cuisine, la deuxième année de formation alterne des périodes de 7 semaines de stage et 7 semaines de formation. Les élèves réalisent ainsi 3 stages de 7 semaines dans l année. Le placement en stage est assuré par le Bureau d Orientation et d Emploi de La Rizière. 3. Calendrier scolaire Rentrée scolaire : 1 er septembre 2015 Vacances annuelles : du 7 février au 20 mars 2016 inclus Afin de respecter les plannings de formation, tous les jours fériés sont travaillés (sauf lorsqu ils sont un dimanche). 4. Conditions matérielles et financières (MGA) Les élèves sont logés en internat 2 fois par semaine lorsqu ils sont en service (hors vacances et dimanche) ; ils apportent leur linge de nuit et de toilette (drap, serviette). Plusieurs frais sont à la charge des familles (en Ariary) : droits d inscription : / an uniforme civil (avec achat d une polaire): / an assurance et frais généraux : / an carnet de correspondance : / an écolages : / mois repas cantine : / semestre fournitures scolaires : (estimation maximum) Filan- kevitra / Contacts La Rizière Réception de l Ecole : Bureau d Orientation et d Emploi, service recrutement et suivi des élèves :

4 Inscription La Rizière Ecole Hôtelière La Rizière Fianarantsoa Fiche de renseignements personnels et familiaux Questionnaire de motivation Ry Ray- aman- dreny hajaina, Chers parents d élèves Ny «Ecole Hôtelière La Rizière» dia manome fiofanana ara- kasa momba ny fandraisam- bahiny (Hôtellerie- restauration) ho an ny tanora 17 taona ka hatramin ny 21 taona ka manana niveau 3ème. Sampan- draharaha 3 no hanomezana fiofanana: commis de cuisine (2 taona), serveur- barman (2 taona), femme de chambre- lingère (1 taona). Ny «Ecole Hôtelière La Rizière» dia manome fiofanana ho an ny tanora mba ahafahany miditra avy hatrany eo amin ny sehatry ny asa. Manomboka ny 1 septembra 2014 ny taom- piofanana. L Ecole Hôtelière La Rizière propose une formation professionnelle en hôtellerie- restauration pour des élèves e âgés de 17 ans à 21 ans ayant un niveau 3 minimum. La Rizière forme à 3 métiers : commis de cuisine (2 ans), serveur- barman (2 ans) et femme de chambre- lingère (1 an). Elle prépare les étudiants à intégrer facilement le monde du travail. Les formations commencent le 1 septembre Manaiky ny handraisan ny zanakareo anjara amin izany ve ianareo? Nahoana? Êtes- vous d accord pour que votre enfant participe à l une de ces formations? Laquelle? Pourquoi? Inona no ezaka azonareo hanohanana ny zanakareo mandritra ny fianarany eny amin ny ambaratonga? Quels efforts êtes- vous prêts à faire pour soutenir votre enfant durant ses études professionnelles? Ry tanora, Cher élève, Miroborobo ny sehatry ny fizahan- tany eto amin ny faritra Océan Indien ary maro ireo asa miforona ao amin ny sehatra fandraisam- bahiny (hôtellerie- restauration) eto Madagasikara. Ny «Ecole Hôtelière La Rizière» dia manolotra anao fiofanana ara- kasa manara- penitra izay manampy anao hiditra amin ny sehatry ny asa avy hatrany sy handray an- tanana ny ho avinao. Sampan- draharaha 3 no hanomezana fiofanana: commis de cuisine (2 taona), serveur- barman (2 taona), femme de chambre- lingère (1 taona). Ny «Ecole Hôtelière La Rizière» dia manome fiofanana ho an ny tanora mba ahafahany miditra avy hatrany eo amin ny sehatry ny asa. Manomboka ny 1 septembra 2014 ny taom- piofanana eto Fianarantsoa. Le tourisme dans l Océan Indien se développe et les métiers de l hôtellerie- restauration sont en plein essor à Madagascar. L Ecole Hôtelière La Rizière te propose des formations techniques solides à ces métiers pour t aider à préparer ta vie professionnelle. Il y a trois formations : commis de cuisine (2 ans), serveur- barman (2 ans), femme de chambre- lingère (1 an). Les formations commencent le 1 septembre 2014 à Fianarantsoa.

5 Inscription La Rizière Ecole Hôtelière La Rizière Fianarantsoa Fiche de renseignements personnels et familiaux Questionnaire de motivation Inona ny asa tinao atao aoriana? Inona ny antony hisafidiananao an izany? Quel métier aimerais- tu faire plus tard? Pourquoi? Vonona hiditra amin ny sehatry ny asa ve ianao? Inona no anton izany? Es- tu prêt à apprendre un métier? Pourquoi? Araky ny fihevitrao, fa nahoana no manampy anao amin ny safidinao ny Ecole Hôtelière La Rizière? Pourquoi penses- tu que l Ecole Hôtelière La Rizière peut t'aider à t'y préparer? Vonona hanaraka fiofanana ara- kasa eto Fianarantsoa ve ianao mandritry ny 1taona/2 taona? Inona no antony? Es tu prêt à suivre un rythme de travail professionnel pendant un an/deux ans à Fianarantsoa? Pourquoi? Inona ny soatoavina ananao ka ankasitrahan ny fiaraha- monina aminao? Es- tu reconnu pour tes valeurs morales? Quelles sont tes valeurs morales?

6 Inscription La Rizière Ecole Hôtelière La Rizière Fianarantsoa Fiche de renseignements personnels et familiaux Renseignements sur l élève Anarana/ Nom Fanampinanarana/ Prénoms Anarana Fiantsoana/ Prénom usuel Lahy- Vavy/ Sexe Daty nahaterahana/ Date de naissance Laharan- tarobia/ Téléphone Andraikitra farany nosahanina/ Dernière occupation Sekoly/ Dernière école Lakilasy/ Dernière classe Diplaoma/ Diplôme Adiresy/ Adresse Adiresy hafa ankoatran'ny Fianarantsoa/ Adresse à Fianarantsoa (si différente) Iza no miaraka mipetraka amin'ny tanora /Chez qui habite le jeune misy mpiantoka ve?association ve? Si parrainage, par qui? Renseignements sur la famille de l élève Isan- jaza/ Nb d enfants dans la fratrie Zanakao fahafiry ity tanora ity? Place du jeune dans la fratrie (1er, 2ème, 3ème, ) Isan'ny hefitra ao antrano Nb de pièces de la maison (1, 2, 3 ) Manan- jiro? / Electricité (oui/non) Mampiasa lava- piringa? / Latrines (oui/non) Manana tanimbary? Firy ny habeany? Propriétaire rizière- champ? si oui, superficie Vokatra azonao isan- taona? Poids de riz récolté par an (Kg) Firy ny isan'ny biby fiompy? Propriétaire d'animaux (type/nombre) Fidiram- bolanao?/ Autres sources de revenus

7 Inscription La Rizière Ecole Hôtelière La Rizière Fianarantsoa Fiche de renseignements personnels et familiaux Renseignements sur la (les) personne(s) responsable(s) de l élève Ray / Père Reny / Mère Mpiantoka/ Tuteur Anarana/ Nom Fanampinanarana/ Prénoms Asa atao/ Profession Taona/ Age Adiresy/ Adresse Laharan- tarobia Numéro de Téléphone Profession Sora- piankohonana Situation matrimoniale (marié, célibataire...) Ambaratongam- pianarana natao / Niveau d'étude et diplôme (CEPE, BEPC, BACC ) Isan'olona antohana / Nb de personnes à charge (1, 2, 3 ) Tompontrano sa manofa (eny/tsia)? / Propriétaire logement (oui/non) Commentaires

MANUEL D UTILISATION «ROHI» (RessOurces Humaines Informatisées)

MANUEL D UTILISATION «ROHI» (RessOurces Humaines Informatisées) MANUEL D UTILISATION «ROHI» (RessOurces Humaines Informatisées) Mai 2015 CONTEXTE De nos jours, l'etat ne peut plus affirmer l'effectif exact des fonctionnaires du fait de traitement manuel des opérations

Plus en détail

Flash. Prix de l entrepreneur Social. Du nouveau pour l adresse e-mail de Orange. Sommaire. gratuit

Flash. Prix de l entrepreneur Social. Du nouveau pour l adresse e-mail de Orange. Sommaire. gratuit masolavitra mensuel d informations régionales 10è édition - Septembre 2011 gratuit Flash Prix de l entrepreneur Social Nouvelle date pour déposer son dossier Suite à de nombreuses demandes reçues de candidats

Plus en détail

Décret n 76-132 du 31 mars 1976. Didim-panjakana n 76-132. tamin ny 31 marsa 1976. portant réglementation des hauts emplois

Décret n 76-132 du 31 mars 1976. Didim-panjakana n 76-132. tamin ny 31 marsa 1976. portant réglementation des hauts emplois Décret n 76-132 du 31 mars 1976 portant réglementation des hauts emplois de l'etat (J.O. n 1129 du 05.06.76, p. 1333) Didim-panjakana n 76-132 tamin ny 31 marsa 1976 anoritana ny fitsipika mifehy ny asampanjakana

Plus en détail

mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011

mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011 masolavitra mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011 gratuit Sommaire page 2-3 : Prix de l Entrepreneur Social page 4 : Pour le développement de la région Haute-Matsiatra [Idees Vozama]

Plus en détail

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA REPOBLIKAN i MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana --------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N 2007-038 DU 14 JANVIER 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du Code

Plus en détail

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY DIDIM-PANJAKANA LAHARANA FAHA-2006-910 mamaritra ny fepetra ampiharana ny Lalàna laharana

Plus en détail

1 of 29 15/12/2008 08:43

1 of 29 15/12/2008 08:43 1 of 29 15/12/2008 08:43 Loi n 94-029 du 25 août 1995 portant Code du traail (J.O. n 2324 du 25.9.95, p.2564) TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier - La présente loi est applicable à tous

Plus en détail

FIVORIAMBE. FOTOANA: Alakamisy 12 Febroary 2015, tamin ny 9 ora sy 55 minitra, maraina.

FIVORIAMBE. FOTOANA: Alakamisy 12 Febroary 2015, tamin ny 9 ora sy 55 minitra, maraina. 1 FIVORIAMBE FILOHA: RAKOTOMAMONJY Jean Max MPITANTSORATRA: Andriamatoa isany - HELSON Brisson Erafa - LIAHOSOA Malement FOTOANA: Alakamisy 12 Febroary 2015, tamin ny 9 ora sy 55 minitra, maraina. FANDAHARAM-POTOANA:

Plus en détail

LE LABORATOIRE UN SERVICE INDEPENDANT. Fanovana amin ny tsara kokoa. Road Show avec Rajao. Une usine en amélioration constante.

LE LABORATOIRE UN SERVICE INDEPENDANT. Fanovana amin ny tsara kokoa. Road Show avec Rajao. Une usine en amélioration constante. ANNEE 1 NUMERO 2 GRATUIT SEPTEMBRE 2013 Fanovana amin ny tsara kokoa Road Show avec Rajao L usine Socolait Une usine en amélioration constante LE LABORATOIRE UN SERVICE INDEPENDANT L édito Mety hanaitra

Plus en détail

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 REPUBLIQUE DE MADAGASCAR TANINDRAZANA FAHAFAHANA FANDROSOANA MINISTERE DE LA JUSTICE 1 Code du travail 1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 DROIT DU TRAVAIL 2 Textes législatifs et réglementaires

Plus en détail

Octobre 2015. Latrines mini-septiques Tamatave-Fokontany Dépôt Analakininina 2015

Octobre 2015. Latrines mini-septiques Tamatave-Fokontany Dépôt Analakininina 2015 Octobre 2015 Latrines mini-septiques Tamatave-Fokontany Dépôt Analakininina 2015 Tamatave, une ville côtière de 270.000 habitants 1 12 personnes partagent une latrine 8000 personnes ne sont pas encore

Plus en détail

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA REPOBLIKAN i MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana --------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N 2007-036 DU 14 JANVIER 2008 sur les Investissements à Madagascar EXPOSE DES MOTIFS

Plus en détail

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE Didim-panjakana laharana faha 99-954 tamin'ny 15 desambra 1999

Plus en détail

UN VECTEUR D AVENIR LE LAIT VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY

UN VECTEUR D AVENIR LE LAIT VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY ANNEE 2 NUMERO 5 GRATUIT JUIN 2014 VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY LE LAIT UN VECTEUR D AVENIR L édito Ny ronono, tsilo mpitondra amin

Plus en détail

Retour au menu MinJustice

Retour au menu MinJustice Retour au menu MinJustice TABLE DES MATIERES Pages LIVRE I : LES ARTISANS I.1. LOI N 95-004 du 21 juin 1995 4 relative à l artisanat I.2. DECRET N 98-166 du 19 février 1998 8 portant organisation de l

Plus en détail

fifandraisantsika andraikitra, eo amin ny tsirairay, eo amin ny voary rehetra manan aina ary koa, eo amin ireo taranaka hoavy mandimby.

fifandraisantsika andraikitra, eo amin ny tsirairay, eo amin ny voary rehetra manan aina ary koa, eo amin ireo taranaka hoavy mandimby. S AT A M O M B A NY TANY SAVARANONANDO Tonga eo amin ny kihon-dàlan dàlanan ny tantaran ny tany isika, izao tokoa mantsy no fotoana hanapahan ny zanak olombelona hevitra amin izay mety hoaviny. Eto amin

Plus en détail

masolavitra Sommaire gratuit P 2-3 : News de nos partenaires P 4-5 : Témoignages de nos partenaires

masolavitra Sommaire gratuit P 2-3 : News de nos partenaires P 4-5 : Témoignages de nos partenaires masolavitra mensuel d informations régionales Numéro15 - Février 2012 gratuit Bonjour! Nous partageons avec vous dans cette édition, quelques unes des nouvelles qui nous parviennent des organisations que

Plus en détail

FIOFANANA NATAO HO AN'IREO TOMPON'ANDRAIKITRA AO AMIN'NY FIKAMBANAN'NY MPAMPIASA RANO NANAOVANA FAMINDRAM-PINTANTANANA ETO AMIN'NY PADANE TAONA 2004

FIOFANANA NATAO HO AN'IREO TOMPON'ANDRAIKITRA AO AMIN'NY FIKAMBANAN'NY MPAMPIASA RANO NANAOVANA FAMINDRAM-PINTANTANANA ETO AMIN'NY PADANE TAONA 2004 REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana MNSISTERE DE L'AGRICULTURE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE SECRETARIAT GENERAL PROJET D'AMELIORATION ET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DANS LE NORD

Plus en détail

De la ferme à l usine

De la ferme à l usine ANNEE 1 NUMERO 1 GRATUIT JUIN 2013 Vers la certification HACCP : un facteur clé pour le succès de SOCOLAIT Ny soatoavina maha SOCOLAIT Socolait mamorona hatrany De nouveaux produits arrivent De la ferme

Plus en détail

Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache)

Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache) Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache) Ministère de la santé publique à Madagascar Mars 2015 Appui par JICA Madagascar

Plus en détail

EXPOSE DES MOTIFS. Uniformisation du taux du Droit de Douane sur les machines et appareils ;

EXPOSE DES MOTIFS. Uniformisation du taux du Droit de Douane sur les machines et appareils ; A- SUR LE CODE DES DOUANES EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre des réformes législatives initiées pour la Loi des Finances 11, l Administration des douanes a déterminé deux axes stratégiques pour faire face

Plus en détail

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana. Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana --------- LOI N 2003-038 du 03 septembre 2004. sur le fonds de commerce

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana. Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana --------- LOI N 2003-038 du 03 septembre 2004. sur le fonds de commerce LOI N 2003-038 du 03 septembre 2004 sur le fonds de commerce (J.O. n 2939 du 08.11.04, p. 4259) REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana --------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPOBLIKAN

Plus en détail

Nouvelle usine, dernière ligne droite

Nouvelle usine, dernière ligne droite ANNEE 2 NUMERO 4 GRATUIT AVRIL 2014 Nouvelle usine, dernière ligne droite Connaissance sur l HACCP NY FISONDROTAN FISONDROTAN--TOERANA ANATINY AMELIORER LE PRESENT PREPARER L AVENIR L édito T aorian ny

Plus en détail

Démocratie et justice sociale SOMMAIRE

Démocratie et justice sociale SOMMAIRE Démocratie et justice sociale N 03-1 er trimestre 2010 SOMMAIRE La démocratie malgache : entre farce et sérieux La démocratie malgache P - 2 Créons tout simplement! P - 2 Tableau de Science Politique P

Plus en détail

Les idées et positions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement les opinions de la Friedrich-Ebert-Stiftung.

Les idées et positions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement les opinions de la Friedrich-Ebert-Stiftung. Les idées et positions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement les opinions de la Friedrich-Ebert-Stiftung. LOHARANON ANGOVO MAHARITRA ho an ny isan-tokan-trano, ny vondrombahoakam-paritra

Plus en détail

TATITRA KOMITY PARITANY FAHA ROA

TATITRA KOMITY PARITANY FAHA ROA TATITRA KOMITY PARITANY FAHA ROA 0 Septambra 20 TOURS - FANOKAFANA : Fiarahabana sy Fanompoam-pivavahana :Pst Rasoanirina Raharinoro Salamo 9: 45-52 Hira : 2 Vavaka Teny sitrapon'andriamanitra Vavaka Fifonana

Plus en détail

LOI N 2010-001 DU 22 DECEMBRE 2010 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2011

LOI N 2010-001 DU 22 DECEMBRE 2010 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2011 LOI N 2010-001 DU 22 DECEMBRE 2010 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2011 IMPRIMERIE NATIONALE 2010 PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION LOI N 2010-001 DU 22 DECEMBRE 2010 PORTANT LOI DE FINANCES

Plus en détail

Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA. Tsimbazaza : 11 febroary 2015

Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA. Tsimbazaza : 11 febroary 2015 Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA Tsimbazaza : 11 febroary 2015 TENY FAMPIDIRANA 1 / 25 Andriamatoa Filoha, Andriamatoa

Plus en détail

voly vary maro anaka système de riziculture intensive

voly vary maro anaka système de riziculture intensive voly vary maro anaka système de riziculture intensive tantara an-tsary ny voka-pikarohana lehibe sady mahagaga malagasy histoire toute simple d une très grande découverte malgache Henri de Laulanie de

Plus en détail

ANNEE 2 NUMERO 7 GRATUIT DECEMBRE 2014 SOCOLAIT 1ÈRE CERTIFIÉE À MADAGASCAR

ANNEE 2 NUMERO 7 GRATUIT DECEMBRE 2014 SOCOLAIT 1ÈRE CERTIFIÉE À MADAGASCAR ANNEE 2 NUMERO 7 GRATUIT DECEMBRE 2014 1ÈRE SOCOLAIT ÈRE INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE LAITIÈRE CERTIFIÉE À MADAGASCAR L édito Io lohateny io, nohon ny nahazoan ny orinasa ireo marimpakasitrahana, izay vokatra

Plus en détail

NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY

NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY Financé par Union européenne Connaissez-vous un moyen simple et efficace de produire du poisson sans investissement couteux? Il s agit de la pisciculture en rizière, appelée

Plus en détail

Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010

Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010 Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010 Qu est-ce qu on ne raconte pas sur certains ministres qui n ont plus été reconduits au sein du gouvernement Vital II. Cela n a qu une

Plus en détail

PRESIDENCE DE LA TRANSITION

PRESIDENCE DE LA TRANSITION PRESIDENCE DE LA TRANSITION LOI N 2012-021 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2013 IMPRIMERIE NATIONALE 2012 1 LOI N 2012-021 DU 17 DECEMBRE 2012 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2013 2 PRESIDENCE DE LA TRANSITION

Plus en détail

Tehindrazanarivelo Liva; Mamy Aimanantsoa; Toky Rabemanantsoa; Alex Objet:

Tehindrazanarivelo Liva; Mamy Aimanantsoa; Toky Rabemanantsoa; Alex Objet: Randriamiharisoa Alex De: randriamihaja josefa [r_josefa@yahoo.fr] Envoyé: jeudi, 1. octobre 2009 16:03 À: AZ Cc: Tehindrazanarivelo Liva; Mamy Aimanantsoa; Toky Rabemanantsoa; Alex Objet: Tr : DEVIS ET

Plus en détail

Serment des Apothicaires

Serment des Apothicaires ORDRE DES PHARMACIENS DE MADAGASCAR CODE DE DEONTOLOGIE DES PHARMACIENS JANVIER 2010 Serment des Apothicaires Je jure en présence de Maîtres de la Faculté des Conseillers de l Ordre des Pharmaciens et

Plus en détail

MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA

MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA Folo Andro Manova Fiainana Ao Amin ny Vavaky Ny Tompo Tonga soa amin ny Folo Androm-bavaka 2014! Andriamanitra dia naneho fahagagana an arivony tamin ny alalan ny fandaharana Folo

Plus en détail

~m II11 E 7 7 C - Date Printed: 02/05/2009. JTS Box Number:. IFES 46. Tab Number: 34. Document Title: Document Date: 1992.

~m II11 E 7 7 C - Date Printed: 02/05/2009. JTS Box Number:. IFES 46. Tab Number: 34. Document Title: Document Date: 1992. Date Printed: 02/05/2009 JTS Box Number:. IFES 46 Tab Number: 34 Document Title: LAW ON CONSTITUTIONAL REFERENDUM Document Date: 1992 Document Country: Document Language: IFES ID: MLA-FRE EL00634 ~m II11

Plus en détail

Le malgache. L exemple d une langue sans test

Le malgache. L exemple d une langue sans test Le malgache L exemple d une langue sans test 1. Pourquoi n existe t il pas de cer:fica:on? Peu d échanges commerciaux avec l extérieur Pas d immigra:on importante de «cols blancs» Peu d étudiants étrangers

Plus en détail

Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara

Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Boky Torolalana ho an ireo Mpampianatra sy Mpitarika ao amin ny Seminera sy Institiota fianarana ny Filazantsara Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Boky

Plus en détail

FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014

FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014 TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014 DIRECTION DE LA LEGISLATION SERVICE DES PROCES-VERBAUX EÏ DES COMPTES-RENDUS ANALYTIQUES FTTAIYANA

Plus en détail

UNIVERSITE D ANTANANARIVO CENTRE DE RECHERCHE EN COMMUNICATION FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

UNIVERSITE D ANTANANARIVO CENTRE DE RECHERCHE EN COMMUNICATION FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES UNIVERSITE D ANTANANARIVO CENTRE DE RECHERCHE EN COMMUNICATION FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DEPARTEMENT INTERDISCIPLINAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE COMMUNICATION ET DYNAMIQUE LOCALE RAPPORT

Plus en détail

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana -------------

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ------------- REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ------------- MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET --------- ARRETE N 12590/06- MEFB/SG/DGT/DOF/ASS portant application du Décret

Plus en détail

FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I)

FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I) FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I) Réseau des Jeunes pour la Démocratie et la Politique RECUEIL DE TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR

Plus en détail

Life and faces of the Alaotra lake, Madagascar

Life and faces of the Alaotra lake, Madagascar http://bop-photolab.org/2015/06/life-and-faces-of-the-alaotra-lake-madagascar/ Life and faces of the Alaotra lake, Madagascar by Arnaud De Grave, June 13th, 2015 Published in Exhibitions, Reportage Life

Plus en détail

Évaluation de l impact environnemental et social

Évaluation de l impact environnemental et social RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana PRÉSIDENCE PROJET PÔLE INTÉGRÉS DE CROISSANCE Secrétariat National Évaluation de l impact environnemental et social Cadre de politique de

Plus en détail

Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana

Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana BELGIQUE-BELGIE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 destinataire 40, Boulevard Bischoffscheim, 1000 Bruxelles. Taona faha 10, Laharana 01 Septambra 2006 Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana AINA VAOVAO Mensuel

Plus en détail

Aza miandry JOURNEE SPECIALE DE LA MKMB

Aza miandry JOURNEE SPECIALE DE LA MKMB BELGIQUE-BELGE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 Destinataire: 40, Boulevard Bischoffscheim, 1000 Bruxelles. Taona faha 14, Laharana 5 -Octobre 2010 FANOLORANANA Aza miandry Mensuel - Editeur Responsable: Hery

Plus en détail

MpANAMORY RAdO RABARILALA

MpANAMORY RAdO RABARILALA ENIM-BOLANA TSY TAFATSANGANA FANJAITRA MIISA 21 NO NESORINA TAO AN-KIBON i LALAINA P.06 N 3190 L u n d i 2 9 j u i n 2 0 1 5 PRIX : Ar 400 zatovolahy NANGALATRA volamena P.06 TENY AM-pASANA : NANONOFY

Plus en détail

BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009

BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009 BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009 BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009 TANTARA LALAM-PANORENANA FITONDRANA FOMBA AMAM-PANAO TRANO FAMOAHAM-BOKY NAZAREANA Kansas City, Missouri

Plus en détail

Ô paysans, ne soyez pas difficiles Retenez les conseils Suivez les et vous verrez Votre revenu s éterniser

Ô paysans, ne soyez pas difficiles Retenez les conseils Suivez les et vous verrez Votre revenu s éterniser TARATASIN NY MPAMAKY NY FEON NY MPIOMPY TRONDRO R. Mode Fédération Koloharena Ialamarina COURRIERS DES LECTEURS La Voix Des Pisciculteurs R. Mode Fédération Koloharena Ialamarina n 11 Isaky ny telo volana

Plus en détail

LANY TAMINGANA ETO AMINTSIKA

LANY TAMINGANA ETO AMINTSIKA cyan magenta jaune noir GTT-FRANCE UN PUTSCH EN VUE Un projet de coup d Etat contre GRATUIT VOAHARY KARAZANY MARO NO AHIANA HO LANY TAMINGANA ETO AMINTSIKA L accès sans peine à l information QUOTIDIEN

Plus en détail

DISPOSITIONS COMMUNES

DISPOSITIONS COMMUNES ORDONNANCE N 62-074 du 29 SEPTEMBRE 19 62 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics. ( J.O. n 248 du 12.10.62 p. 2248 ) modifiée et complétée

Plus en détail

E1 403 VOL. 1 JIRO SY RANO MALAGASY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA JIRAMA

E1 403 VOL. 1 JIRO SY RANO MALAGASY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA JIRAMA Public Disclosure Authorized a REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana JIRAMA JIRO SY RANO MALAGASY E1 403 VOL. 1 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ÉVALUATION

Plus en détail

ATRIKA Le journal de l ASMF

ATRIKA Le journal de l ASMF Association des Anciens du Collège St-Michel en France ATRIKA Le journal de l ASMF OCTOBRE 2010 ÉDITION : Octobre 2010, NUMÉRO 12 Éditorial 2010 ASMF bureau 2009/2010 Joël Rambatomanga(1990) Président

Plus en détail

masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 42 - Mai 2014

masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 42 - Mai 2014 masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 42 - Mai 2014 gratuit Sommaire Bonjour, Un peu plus de 900 millions d ariary. Tel est le montant total des nouveaux projets que l association

Plus en détail

FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE

FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE BELGIQUE-BELGIE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 Gazety avoakan ny Mpiaramivavaka Kristianina Malagasy eto Bénélux (M.K.M.B.) Bulletin de liaison et d information de la

Plus en détail

46 Ordonnance n 62-074 du 29 septembre 1962

46 Ordonnance n 62-074 du 29 septembre 1962 Ordonnance n 62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics (J.O. n 248 du 12.10.62, p. 2248), modifiée et complétée par

Plus en détail

VIH/SIDA: Un nouveau défi pour la gestion des Aires Protégées à Madagascar

VIH/SIDA: Un nouveau défi pour la gestion des Aires Protégées à Madagascar HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät Schriftenreihe des Seminars für Ländliche Entwicklung VIH/SIDA: Un nouveau défi pour la gestion des Aires Protégées à Madagascar

Plus en détail

PROJET DE LOI N 027/2007

PROJET DE LOI N 027/2007 REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana PROJET DE LOI N 027/2007 DU 25 OCTOBRE 2007 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2008 IMPRIMERIE NATIONALE 2007 - 2 - PROJET DE LOI N 027/2007 PORTANT

Plus en détail

EDITORIAL. Un bon projet ALAHADY 26 SEPTAMBRA 2010. Fanompoampivavahana voalohany amin ny taona 2010-2011.

EDITORIAL. Un bon projet ALAHADY 26 SEPTAMBRA 2010. Fanompoampivavahana voalohany amin ny taona 2010-2011. BELGIQUE-BELGE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 Destinataire: 40, Boulevard Bischoffscheim, 1000 Bruxelles. Taona faha 14, Laharana 1 - Septembre 2010 EDITORIAL Un bon projet Mensuel - Editeur Responsable:

Plus en détail

AMBATONAKANGA SY NY MISIONERA ;

AMBATONAKANGA SY NY MISIONERA ; AMBATONAKANGA SY NY MISIONERA ; Raha miteny hoe Ambatonakanga isika protestanta amin izao andro ankehitriny izao dia ny trano fiangonana vita amin ny vato no tonga ao an-tsaintsika voalohany ary vitsy

Plus en détail

RAPPORT DE STAGE MEDICAP. Médicalisation et Aide aux Prisonniers

RAPPORT DE STAGE MEDICAP. Médicalisation et Aide aux Prisonniers UNIVERSITE PAUL CEZANNE AIX-MARSEILLE IIII FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE INSTITUT D ETUDES HUMANITAIRES INTERNATIONALES RAPPORT DE STAGE MEDICAP Médicalisation et Aide aux Prisonniers Responsable

Plus en détail

GLOTTOPOL Revue de sociolinguistique en ligne

GLOTTOPOL Revue de sociolinguistique en ligne GLOTTOPOL Revue de sociolinguistique en ligne N 2 Juillet 2003 Anciens et nouveaux plurilinguismes SOMMAIRE Introduction Premier chapitre : Les situations de plurilinguisme : aménagement et représentations

Plus en détail

LE MALGACHE, LE FRANÇAIS ET LE VARIAMINANANA. PRATIQUES PLURILINGUES ET REPRESENTATIONS LINGUISTIQUES A MADAGASCAR

LE MALGACHE, LE FRANÇAIS ET LE VARIAMINANANA. PRATIQUES PLURILINGUES ET REPRESENTATIONS LINGUISTIQUES A MADAGASCAR LE MALGACHE, LE FRANÇAIS ET LE VARIAMINANANA. PRATIQUES PLURILINGUES ET REPRESENTATIONS LINGUISTIQUES A MADAGASCAR Dominique Tiana Razafindratsimba Département d Etudes Françaises - Université d Antananarivo

Plus en détail

Analyse de quelques occurrences issues d un corpus oral (dialecte betsileo) Quelques pistes pour l apprenant

Analyse de quelques occurrences issues d un corpus oral (dialecte betsileo) Quelques pistes pour l apprenant Ao Analyse de quelques occurrences issues d un corpus oral (dialecte betsileo) Quelques pistes pour l apprenant Préambule Locutrice non native du malgache Présentations traditionnelles de ao Sens et le

Plus en détail

mensuel d informations régionales Edition Numéro 41 - Avril 2014

mensuel d informations régionales Edition Numéro 41 - Avril 2014 masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 41 - Avril 2014 gratuit Sommaire Bonjour, A travers ses différents services et domaines d actions, Orange Madagascar, entreprise citoyenne,

Plus en détail

FANILO MIAMPITA. TÉLÉPHONIE FIXE La honte. Encore sous le monopole Après le drame libanais, voilà que resurgit

FANILO MIAMPITA. TÉLÉPHONIE FIXE La honte. Encore sous le monopole Après le drame libanais, voilà que resurgit cyan magenta jaune noir PROGRAMME P.7 L accès sans peine à l information QUOTIDIEN D INFORMATION GRATUIT N 080 DU Vendredi 18 Juin 2010 AFFAIRE LILA FANILO MIAMPITA TÉLÉPHONIE FIXE La honte TONGA NY ORA

Plus en détail

Poésie Ando 1 Les poètes malgaches d'expression française 1 Le bouddhisme malgache (ou la civilisation malgache) 1

Poésie Ando 1 Les poètes malgaches d'expression française 1 Le bouddhisme malgache (ou la civilisation malgache) 1 Documents disponibles au Centre de Ressources en Malagasy Genre Titre Nb d'exemplaires BD Aventures dans l'océan Indien 6 L'axe lourd 1 La ballade africaine 1 Madabulles 2004 2 Madabulles 2005 2 Contes

Plus en détail

Ny Vaovao Mahafaly. La Bonne Nouvelle

Ny Vaovao Mahafaly. La Bonne Nouvelle Ny Vaovao Mahafaly La Bonne Nouvelle Ary tamin ny fahenim-bolana dia nirahin Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any an-tanàna anankiray any Galilia atao hoe Nazareta, ho any amin ny virijina anankiray,

Plus en détail

Éditorial. La rentrée sous le signe de l engagement U ne belle dynamique se profile déjà pour cette 37e édition. www.rns-cen.com.

Éditorial. La rentrée sous le signe de l engagement U ne belle dynamique se profile déjà pour cette 37e édition. www.rns-cen.com. www.rns-cen.com 2011 Le logo de la RNS 2012 Dans ce numéro : Éditorial L@ tribune des organisateurs Histoire de la RNS Adhérer au CEN Le concours de logo RNS 2012 Lauréat du concours logo Kouzins Normandie

Plus en détail

Sortie des YLTPiens 6ème promotion

Sortie des YLTPiens 6ème promotion Démocratie et justice sociale N 05-4 ème trimestre 2010 Sortie des YLTPiens 6ème promotion SOMMAIRE Débat sur la démocratie P - 2 Fa endrika fiaraha-miasa toa inona no ilaina? P - 2 Autre point de vue

Plus en détail

Conversations en ligne : descriptions, perspectives. Louise Ouvrard

Conversations en ligne : descriptions, perspectives. Louise Ouvrard Conversations en ligne : descriptions, perspectives Eléments théoriques La variation Quelques caractéristiques du discours électronique La langue malgache Le corpus Présentation Analyse Quels apports à

Plus en détail

mensuel d informations régionales Edition Numéro 45 - Aout 2014 Village Orange Ambolobozo : une avancée à grand pas

mensuel d informations régionales Edition Numéro 45 - Aout 2014 Village Orange Ambolobozo : une avancée à grand pas masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 45 - Aout 2014 gratuit Orange Fondation Sommaire Région Haute Matsiatra : Inauguration du village Alakamisy Ambohimaha p 2-3 Village Orange

Plus en détail

Offrez un avenir international à vos enfants

Offrez un avenir international à vos enfants E I B : UNE ECOLE INTERNATIONALE BILINGUE MATERNELLE PRIMAIRE u COLLÈGE Dans la lignée de l Ecole Internationale Bilingue d Angers, le Collège accueille vos enfants dès la 6ème dans un environnement sain

Plus en détail

MODALITES DE RECRUTEMENT. Seules sont recevables les candidatures répondant aux conditions suivantes :

MODALITES DE RECRUTEMENT. Seules sont recevables les candidatures répondant aux conditions suivantes : MODALITES DE RECRUTEMENT Aucun diplôme n est exigé. Seules sont recevables les candidatures répondant aux conditions suivantes : Etre âgé d au moins 18 ans le jour de l incorporation et de moins de 30

Plus en détail

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL Filles et Garçons Continuité Collège/Lycée Collège Marie Curie / Lycée Thibaut de Champagne Pratiquer le Football de la Sixième à la Terminale Lycée Thibaut de Champagne

Plus en détail

ATTRIBUTIONS MESURES DE CONSERVATION

ATTRIBUTIONS MESURES DE CONSERVATION Décret n 64-205 du 21 mai 1964 réglant les modalités d application de la loi n 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national modifiée par l ordonnance n 62-047 du 20 septembre 1962 (J.O.

Plus en détail

PRÉPARATION AUX AGRÉGATIONS D HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE DOSSIER D INSCRIPTION 2015-2016 (ÉLÈVES OU DIPLÔMÉS DE SCIENCES PO)

PRÉPARATION AUX AGRÉGATIONS D HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE DOSSIER D INSCRIPTION 2015-2016 (ÉLÈVES OU DIPLÔMÉS DE SCIENCES PO) PRÉPARATION AUX AGRÉGATIONS D HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE DOSSIER D INSCRIPTION 2015-2016 (ÉLÈVES OU DIPLÔMÉS DE SCIENCES PO) Sciences Po délivre une formation complète et de haut niveau, relative à toutes

Plus en détail

INSCRIPTION au RESTAURANT SCOLAIRE Année 2014 / 2015

INSCRIPTION au RESTAURANT SCOLAIRE Année 2014 / 2015 NOM DE L ENFANT :. PRENOM DE L ENFANT : Date de Naissance :.. Sexe de l enfant: Masculin Féminin 1 Dossier à compléter par enfant. Maternelle : Elémentaire : - petite section - moyenne section.. Classe

Plus en détail

SERVICES PÉRISCOLAIRES

SERVICES PÉRISCOLAIRES SERVICES PÉRISCOLAIRES DOSSIER D INSCRIPTION ANNÉE SCOLAIRE 2015/2016 RESTAURATION SCOLAIRE TEMPS D ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) S PERISCOLAIRES ACCOMPAGNEMENT AUX LEÇONS ADRESSE(S) MAIL Afin de mieux

Plus en détail

DOSSIER DE CANDIDATURE

DOSSIER DE CANDIDATURE RECRUTEMENT SANS CONCOURS SESSION 2014 DOSSIER DE CANDIDATURE Recrutement externe d adjoint technique de recherche et formation de 2 ème classe Branche d activité professionnelle : J - Gestion et Pilotage

Plus en détail

mensuel d informations régionales Edition Numéro 28 - mars 2013

mensuel d informations régionales Edition Numéro 28 - mars 2013 masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 28 - mars 2013 gratuit Bonjour, Ce mois de mars, Orange Solidarité Madagascar, l association humanitaire d Orange Madagascar qui travaille activement

Plus en détail

GRATUIT. Azo raisina sy ampiasana amin ny finday Telma

GRATUIT. Azo raisina sy ampiasana amin ny finday Telma cyan magenta jaune noir GRATUIT L accès sans peine à l information QUOTIDIEN D INFORMATION N 0158 DU Samedi 18 Septembre 2010 AL-QAÏDA - NIGER UN MALGACHE PRIS EN OTAGE P a r m i l e s s e p t p e r s

Plus en détail

L Académie des Dalons

L Académie des Dalons L L est un projet expérimental d insertion sociale et professionnelle dans un dispositif global de soutien de jeunes en difficulté. Il s adresse aux volontaires âgés de 18 à 25 ans qui, sans formation

Plus en détail

DIPLOME D'ETAT D'AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE D.E.A.V.S.

DIPLOME D'ETAT D'AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE D.E.A.V.S. DIPLOME D'ETAT D'AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE D.E.A.V.S. Les auxiliaires à la Vie Sociale interviennent auprès d'enfants dans les familles, de groupes familiaux en difficulté durable ou passagère, auprès

Plus en détail

STAGE DE FOOTBALL AS L UNION FOOTBALL TOUSSAINT 2015

STAGE DE FOOTBALL AS L UNION FOOTBALL TOUSSAINT 2015 Dossier d inscription ~ ~ ~ STAGE DE FOOTBALL AS L UNION FOOTBALL TOUSSAINT 2015 Complexe Léon COGEZ Avenue de Bayonne 31240 L UNION 1 PRESENTATION L As L UNION Football organise des stages tout au long

Plus en détail

Pour plus de transparence

Pour plus de transparence cyan magenta jaune noir PROGRAMME P.7 MONJA ROINDEFO Position ambigüe L ancien Premier ministre de la Transition joue actuellement le rôle de premier FANDRESENA TETIKADY SAMY MANANA maro lafy ny fomba

Plus en détail

MODALITÉS D ADMISSION SÉLECTION INFIRMIÈRE

MODALITÉS D ADMISSION SÉLECTION INFIRMIÈRE Maison de Santé Protestante de Bordeaux Institut de Formation NIGHTINGALE BAGATELLE Fondation Bagatelle 203 Route de Toulouse BP 50048 33401 TALENCE CEDEX 05 57 12 40 40 05 57 12 34 32 Site web : www.mspb.com/formation

Plus en détail

Dossier de candidature à l accès en MASTER DROIT 2 e année MENTION DROIT PRIVÉ Master professionnel : Spécialité "Droit des affaires"

Dossier de candidature à l accès en MASTER DROIT 2 e année MENTION DROIT PRIVÉ Master professionnel : Spécialité Droit des affaires Université de Savoie Faculté de droit Photo Dossier de candidature à l accès en MASTER DROIT 2 e année MENTION DROIT PRIVÉ Master professionnel : Spécialité "Droit des affaires" Année Universitaire 2014-2015

Plus en détail

GRATUIT. L industrie illégale de bois toute implication dans le trafic

GRATUIT. L industrie illégale de bois toute implication dans le trafic cyan magenta jaune noir BOIS DE ROSE DEMENTI D ANDRY RAJOELINA Le Président de la HAT a démenti GRATUIT QUOTIDIEN D INFORMATION N 0206 DU lundi 15 Novembre 2010 L accès sans peine à l information BOIS

Plus en détail

Retour au menu MinJustice

Retour au menu MinJustice Retour au menu MinJustice TABLE DES MATIERES Pages ORDONNANCE N 60-084 du 18 août 1960 21 portant refonte et codification de la législation et de la réglementation douanière. TITRE PREMIER Principes généraux

Plus en détail

Etablissement d origine : VILLE : Public. Numéro INE (Identifiant National Elève, composé de 10 chiffres et 1 lettre) :

Etablissement d origine : VILLE : Public. Numéro INE (Identifiant National Elève, composé de 10 chiffres et 1 lettre) : DOSSIER D INSCRIPTION - Niveau V PHOTO (récente) LE CANDIDAT NOM : (en lettres capitales) Date de Naissance : / / Sexe : M F PRENOM(S) : Age au 1er Septembre 2015 Lieu de Naissance : Nationalité : Dépt

Plus en détail

LE LIBERAL «ETRE UN LEADER N EST PAS UN REVE, C EST UN COMBAT!»

LE LIBERAL «ETRE UN LEADER N EST PAS UN REVE, C EST UN COMBAT!» LE LIBERAL «ETRE UN LEADER N EST PAS UN REVE, C EST UN COMBAT!» Etat malgache VERS L ANNI- HILATION? Bimensuel n 06, vendredi 29 juin 2012 A USAGE UNIQUE DU PARTI LEADER FANILO. NE PEUT ETRE VENDU. Consultable

Plus en détail

SESSION DE VACANCES. Vous trouverez ci-inclus les renseignements pratiques ainsi que la fiche d inscription.

SESSION DE VACANCES. Vous trouverez ci-inclus les renseignements pratiques ainsi que la fiche d inscription. Mai 2015 SESSION DE VACANCES Comme chaque année, Saint Martin de France organise des cours de vacances. Il s'agit de sessions qui permettent pour deux disciplines, non seulement d'entreprendre une révision

Plus en détail

S.E.G.P.A. CONVENTION DE STAGE D APPLICATION

S.E.G.P.A. CONVENTION DE STAGE D APPLICATION S.E.G.P.A. CONVENTION DE STAGE D APPLICATION PRÉNOM, NOM DE L ÉLÈVE DATE DE NAISSANCE ADRESSE RESPONSABLE LÉGAL Il a été convenu ce qui suit, en application des dispositions du Décret N 2003-812 du 26-8-2003,

Plus en détail

DOSSIER DE CANDIDATURE À UN EMPLOI D ADJOINT DE SÉCURITÉ

DOSSIER DE CANDIDATURE À UN EMPLOI D ADJOINT DE SÉCURITÉ Modèle n 1 : SGAMI MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE NATIONALE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L ADMINISTRATION DU MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR DE LA ZONE EST DOSSIER DE CANDIDATURE À UN EMPLOI

Plus en détail

BREVET PROFESSIONNEL JEPS SPECIALITE «JUDO - JUJITSU»

BREVET PROFESSIONNEL JEPS SPECIALITE «JUDO - JUJITSU» PHOTO A retourner avant le 10 août 2015 à l ADPS DOSSIER D INSCRIPTION BREVET PROFESSIONNEL JEPS SPECIALITE «JUDO - JUJITSU» IDENTITE DU CANDIDAT NOM : PRENOM : SEXE : H F DATE ET LIEU DE NAISSANCE : /

Plus en détail

Vous sollicitez une inscription au concours d entrée à l école d Aide-soignant au Centre Hospitalier Robert BALLANGER d Aulnay-sous-Bois.

Vous sollicitez une inscription au concours d entrée à l école d Aide-soignant au Centre Hospitalier Robert BALLANGER d Aulnay-sous-Bois. INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER - 93602 AULNAY-SOUS-BOIS Cédex Téléphone : 01.49.36.71.10 - Télécopie : 01.49.36.72.39 Madame Corinne DONCQUE,

Plus en détail

A N N E E S C O L A I R E 2 0 1 3 2 0 1 4 C O L L E G E A N N E F R A N K 314 A V E N U E D E S N A T I O N S U N I E S, 59100 ROUBAIX

A N N E E S C O L A I R E 2 0 1 3 2 0 1 4 C O L L E G E A N N E F R A N K 314 A V E N U E D E S N A T I O N S U N I E S, 59100 ROUBAIX A N N E E S C O L A I R E 2 0 1 3 2 0 1 4 N OM/ P R E N O M :... C L A S S E 3 è m e : C O L L E G E A N N E F R A N K 314 A V E N U E D E S N A T I O N S U N I E S, 59100 ROUBAIX SEQUENCE D OBSERVATION

Plus en détail

«Je suis optimiste quant à l avenir de Madagascar» dixit Jonas Mfouatie

«Je suis optimiste quant à l avenir de Madagascar» dixit Jonas Mfouatie Affaire Andohatapenaka internationalepage 3 Une tournure Ils tirent à bou Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre coeur comme pour le Seigneur... Col 3:23 Quotidien d informations et d actualités

Plus en détail