Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P Antady, Fianarantsoa (301) Tél

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P. 1032 - Antady, Fianarantsoa (301) Tél. 020.75.502 15 info@lariziere."

Transcription

1 Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P Antady, Fianarantsoa (301) Tél TAOM- PIANARANA 2015/ FANGATAHANA HISORATRA ANARANA / DEMANDE D INSCRIPTION Filière tiana atao/ Filière demandée : Commis de cuisine Serveur- barman Femme de chambre- lingère Anarana/Nom : (Manaraka ny/dans l ordre de l «Etat Civil») Fanampin Anarana/Prénoms : Teraka tamin ny/né(e) le : Tao/à : Adiresin ny ray aman- dreny na mpiantoka /Adresse exacte des parents- ou du tuteur: Laharantaroby/N téléphone : Sekoly nianarana/etablissements scolaires fréquentés : Taona/Années Sekoly/Etablissements 2 PHOTOS (4 x 4) LAHY - VAVY GARCON - FILLE N Matricule SFX N à l Examen FEPETRA SAMIHAFA / PROCESSUS DE RECRUTEMENT 1. Ny famerenana ireto dossiers ireto : manomboka ny 05 may 2015 ao amin ny secrétariat La Rizière Remise du dossier complet avec les pièces suivantes à partir du 5 mai 2015 au secrétariat de La Rizière «Acte de naissance» na/ ou «Bulletin de Naissance» latsaky ny 6 volana / moins de 6 mois Valopy tsotra iray (1) misy hajia sy ny Adiresin ny Ray aman- dreny na mpiantoka Une (1) enveloppe timbrée mentionnant l adresse des parents ou du tuteur légal Sara- pisoratana Ariary, aloa ao amin ny secretariat La Rizière Reçu du règlement du Droit de candidature de MGA 7.500, à payer au secrétariat de La Rizière «Questionnaire de Motivation» manazava ny antony manokana nisafidianana ny Ecole Hôtelière Questionnaire de Motivation évoquant le choix personnel d intégrer l Ecole Hôtelière du CSFX «certificat de scolarité» na «certificat de travail» / Certificat de scolarité ou de travail «relevé de note» farany tany an- tsekoly na ny «fiche de renseignements scolaires»nohamarin'ny sekoly Dernier relevé de note OU fiche de renseignements scolaires remplie et certifiée «Fiche»mombamomba ny fianakaviana sy ilay mpianatra / Fiche de renseignements personnels et familiaux 2. Fandinihana dossiers no hatao, hisy entretien miaraka amin ny kandida sy ny ray aman- dreny na ny mpiantoka Après étude du dossier, entretien avec le candidat et ses parents ou son tuteur légal 3. Aorian'ny entretien dia hisy test de positionnement en français atao Après entretien, test de positionnement en français 4. Ny fidirana dia ny 1er Septembre 2015 / Rentrée scolaire le 1 er septembre 2015

2 AKANA HEVITRA, FEHEZINA NY CLE 1, 2 sy 4 Dix clés de l éducation Saint François- Xavier 1. Liberté dans la foi afin de vivre la spiritualité ignacienne du Collège : participation active à la Messe et aux prières, aux récollections assiduité pour l instruction religieuse. 2. Courage et volonté d atteindre l excellence dans les études, effort quotidien afin d accomplir les travaux écrits et de revoir les leçons. 3. Rigueur dans la gestion des temps : toujours ponctuel, jamais en retard ; toujours présent, jamais absent 4. Silence actif dans les rangs, en classe, à la chapelle, à la bibliothèque Témoin et artisan de la paix au sein et à l extérieur du Collège en rejetant toutes formes de violences verbale, gestuelle et d action. 6. Respect et promotion de l environnement en appréciant ordre et propreté. Respect, et promotion et création des biens communs. Soin des matériels et moyens de travail. 7. Obéissance respectueuse dans les relations et dans les dialogues avec les éducateurs et éducatrices, les enseignants et enseignantes, le personnel du collège. 8. Promotion de l esprit de collaboration et de solidarité au sein de la classe afin d obtenir de meilleurs résultats. Encouragement et aide des condisciples afin d atteindre l excellence dans les travaux scolaires et dans la vie en général. 9. Dynamisme dans les activités sportives et d éducation physique. Développement du talent et de l esprit de créativité. 10. Fierté et plaisir de faire connaître le Collège et son fanion à l extérieur, de porter la tenue La Rizière, de participer aux activités parascolaires au sein du CSFX. 1. Fahavononana am- pinoana sy fahafahana hiaina ny fiainam- panahin ny Kôlejy amin ny Lamesa, Vavaka, Fandalinam- pinoana, Fihatahana masina na (Récollection). 2. Herim- po hikendry ny tsara indrindra amin ny fiainana. Holofo andavanandro, mianatra lesona sy mamita ny enti- mody. 3. Hifehy ny fotoana tsy ho tara fidirana. Tsy hanarinary fotoana foana. 4. Hifehy ny fahanginana mavitrika raha vantany vao maneno ny lakolosy fidirana, any amin ny Chapelle, trano fianarana, bibliothèque, eny an- daharana. 5. Hitandro ny fandriampahalemana anaty sy ivelan ny sekoly. Mahay mandefitra (tolérant na tolérante). Mankahala herisetra an- teny, am- pihetsika, amin ny atao. 6. Manaja ny tontolo iainana. Mandio ny manodidina. Manaja ny soa iombonana sy ny fitaovana samirery ampiasaina. 7. Manaiky am- pitiavana sy vonona hifanakaly hevitra amim- pahatsorana amin ny Mpanabe, ny Mpampianatra, ny Mpandraharaha sy Mpiasa. 8. Mampiroborobo ny firaisan- kinan ny kilasy amin ny fampiakarana ny salan isa iombonana. Manaja ny namana ary mankahery azy hikatsaka ny soa sy ny tsara mandrakariva. 9. Mavitrika amin ny fanatanjahantena sy amin ny fahaiza- mamorona sy fampiasana ny talenta, kolon- tsaina, kanto. 10. Finaritra sy Saingona na fier(ère) maneho ety ivelany ny CSFX amin ny fitondrana ny fanevany, blouse, insigne, tenue. Mavitrika amin ny lamin asa ivelan ny fianarana aty amin ny CSFX. 5. Fangatahana sy fanamarinana ataon ny ray aman- dreny / Demande et engagement des parents Izahay A toa / Nous soussignés M. sy R toa / et Mme Ray aman- dreny na mpiantoka an i / légal de dia mangataka ny handraisan ny KOLEJY Md FRANCOIS- XAVIER, ity zanakay ity, ary manome toky izahay fa mankato sy hanampy ny zanakay hanaraka ny fepe- panabeazan ny KOLEJY araka ny fiofanana ato amin ny Ecole Hôtelière La Rizière ; ary manaiky ny hanaovany «stage de formation» ao amin ny Hôtel et Restaurant d Application amin ny fotoana voafaritry ny sekoly; ary manome alalana azy hanao stage de formation (2x3 volana) any amin ny orinasa mandritry ny taona faharoa amin ny fiofanana (ankoatry ny femmes de chambre- lingères) demandons son inscription à l Ecole Hôtelière du CSFX, La Rizière, reconnaissons et nous engageons à lui en faire respecter les disciplines ; l autorisons à suivre un stage de formation à l Hôtel et Restaurant d Application suivant l emploi du temps établi par l Ecole ; l autorisons à suivre un stage de formation (2 x 3 mois) en entreprise extérieure au cours de la 2 ème année de formation (sauf femmes de chambre- lingères). Natao teto/fait à anio, faha- /ce 2015 (Sonian ny ray aman- dreny na ny mpiantoka/ signature des parents ou du tuteur légal) Le RECTEUR du Collège Saint François- Xavier Prospère RATOVOMANANARIVO, sj.- 0..

3 Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P Antady, Fianarantsoa (301) Tél Fampahafantarana samihafa/ Information scolarité Tsara ho fantatra Ny sekoly «La Rizière» dia sekoly mampiofana arak 'asa amin'ny sehatra «Hotellerie - Restauration». Misy telo karazana ny fiofanana atolotry ny «la riziere «6. Femme de chambre- lingère : Miofana 1 taona ary mahazo Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) aorian'ny fiofanana 7. Commis de cuisine : miofana 2 taona, Mahazo Certificat d Aptitude Professionnelle (CAP) aorian'ny fiofanana. 8. Serveur- barman : Miofana 2taona, Mahazo Certificat d Aptitude Professionnelle (CAP) aorian'ny fiofanana. 2. Fandaminana samihafa Toy izao ny fandaminana ny ora sy fotoana fiofanana isan- kerinandro : - 24 Ora ny «enseignement géneral sy ny «module» manomboka ny Alatsinainy maraina hatramin'ny Zoma hariva, izay atao eto Antady sy eny amin'ny Kolejy SFX Ambatomena. - In- 2 miantoana isan- kerin'andro no fanaovan'ny mpianatra services na fampiharana ao amin'ny Hotel- restaurant d'application ' izay mitsinjara ho adin'ny 6 isaky ny service(ny hariva ho an'ny commis de cuisine sy ny serveur - barman ; ny maraina ho an'ny femmes de chambre - lingères) Ho an'ny ireo izay manaraka ny fiofanana serveur- barman sy commis de cuisine dia misy ny «stage» izay atao manomboka ny taona faharoa izay mizara tpy izao,7 herinandro mianatra eto antsekoly / 7 herinandro manao stage. Mitontaly 3 ny stage ataon'ny mpianatra mandritry ny taom- pianarana. Ny BOE no miantoka ny fitadiavana ny stage- ny mpianatra tsirairay avy, anjaran'ny RaR kosa no miantoka ny saran- dalana sy ny hofan- trano any amin'ny toerana anaovana stage raha tsy manome trano ny hotel mandray ny stagiaire. 3. Tetiandron'ny fiofanana Ny fidirana : 1er Septembre 2015 Ny fialan- tsasatra isan- taona : manomboka ny 7 Février ka hatramin'ny 20 Mars 2016 Mba entina hanarahana antsakany sy andavany ny drafim- piofanana dia miasa ny mpiofana rehetra mandritra ny andro fety (afa- tsy ny andro alahady irery ihany). 4. Fepetra ara- bola sy ara- pitaovana Ny mpianatra izay manao services (in- 2 isan- kerinandro) dia mijanona matory (ankoatran'ny fialan- tsasatra sy ny alahady) ; izy ireo ihany no mitondra ny kojakoja izay ilainy, toy ny akanjomandry, ny lambam- pandriana, sns. Ireto avy ny sandam- pianarana iantoan'ny Ray amand- Reny : - droits d inscription : Ar / taona - uniforme civil (avec achat d une polaire) : Ar / taona - assurance sy frais généraux : Ar / taona - carnet de correspondance : Ar / taona - écolages : Ar / isam- bolana - sakafo cantine : Ar / enimbolana - fournitures scolaires : Ar (raha be indrindra) 1. Présentation L Ecole Hôtelière La Rizière est un centre de formation professionnelle aux métiers de l hôtellerie et de la restauration, relié à un l hôtel- restaurant d application, «La Rizière». Trois formations qualifiantes sont proposées : - Femme de chambre- lingère : 1 an, Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) - Commis de cuisine : 2 ans, Certificat d Aptitude Professionnelle (CAP) - Serveur- barman : 2 ans, Certificat d Aptitude Professionnelle (CAP) 2. Organisation de la formation La formation est organisée chaque semaine comme suit : 24h de cours d enseignement général et modulaire du lundi matin au vendredi soir, sur le site d Antady et au Collège SFX 2 séances de 6h de service à l hôtel- restaurant d application à Antady (le soir pour commis de cuisine et serveurs- barmen ; le matin pour femmes de chambre- lingères) Pour les formations de serveur- barman et de commis de cuisine, la deuxième année de formation alterne des périodes de 7 semaines de stage et 7 semaines de formation. Les élèves réalisent ainsi 3 stages de 7 semaines dans l année. Le placement en stage est assuré par le Bureau d Orientation et d Emploi de La Rizière. 3. Calendrier scolaire Rentrée scolaire : 1 er septembre 2015 Vacances annuelles : du 7 février au 20 mars 2016 inclus Afin de respecter les plannings de formation, tous les jours fériés sont travaillés (sauf lorsqu ils sont un dimanche). 4. Conditions matérielles et financières (MGA) Les élèves sont logés en internat 2 fois par semaine lorsqu ils sont en service (hors vacances et dimanche) ; ils apportent leur linge de nuit et de toilette (drap, serviette). Plusieurs frais sont à la charge des familles (en Ariary) : droits d inscription : / an uniforme civil (avec achat d une polaire): / an assurance et frais généraux : / an carnet de correspondance : / an écolages : / mois repas cantine : / semestre fournitures scolaires : (estimation maximum) Filan- kevitra / Contacts La Rizière Réception de l Ecole : Bureau d Orientation et d Emploi, service recrutement et suivi des élèves :

4 Inscription La Rizière Ecole Hôtelière La Rizière Fianarantsoa Fiche de renseignements personnels et familiaux Questionnaire de motivation Ry Ray- aman- dreny hajaina, Chers parents d élèves Ny «Ecole Hôtelière La Rizière» dia manome fiofanana ara- kasa momba ny fandraisam- bahiny (Hôtellerie- restauration) ho an ny tanora 17 taona ka hatramin ny 21 taona ka manana niveau 3ème. Sampan- draharaha 3 no hanomezana fiofanana: commis de cuisine (2 taona), serveur- barman (2 taona), femme de chambre- lingère (1 taona). Ny «Ecole Hôtelière La Rizière» dia manome fiofanana ho an ny tanora mba ahafahany miditra avy hatrany eo amin ny sehatry ny asa. Manomboka ny 1 septembra 2014 ny taom- piofanana. L Ecole Hôtelière La Rizière propose une formation professionnelle en hôtellerie- restauration pour des élèves e âgés de 17 ans à 21 ans ayant un niveau 3 minimum. La Rizière forme à 3 métiers : commis de cuisine (2 ans), serveur- barman (2 ans) et femme de chambre- lingère (1 an). Elle prépare les étudiants à intégrer facilement le monde du travail. Les formations commencent le 1 septembre Manaiky ny handraisan ny zanakareo anjara amin izany ve ianareo? Nahoana? Êtes- vous d accord pour que votre enfant participe à l une de ces formations? Laquelle? Pourquoi? Inona no ezaka azonareo hanohanana ny zanakareo mandritra ny fianarany eny amin ny ambaratonga? Quels efforts êtes- vous prêts à faire pour soutenir votre enfant durant ses études professionnelles? Ry tanora, Cher élève, Miroborobo ny sehatry ny fizahan- tany eto amin ny faritra Océan Indien ary maro ireo asa miforona ao amin ny sehatra fandraisam- bahiny (hôtellerie- restauration) eto Madagasikara. Ny «Ecole Hôtelière La Rizière» dia manolotra anao fiofanana ara- kasa manara- penitra izay manampy anao hiditra amin ny sehatry ny asa avy hatrany sy handray an- tanana ny ho avinao. Sampan- draharaha 3 no hanomezana fiofanana: commis de cuisine (2 taona), serveur- barman (2 taona), femme de chambre- lingère (1 taona). Ny «Ecole Hôtelière La Rizière» dia manome fiofanana ho an ny tanora mba ahafahany miditra avy hatrany eo amin ny sehatry ny asa. Manomboka ny 1 septembra 2014 ny taom- piofanana eto Fianarantsoa. Le tourisme dans l Océan Indien se développe et les métiers de l hôtellerie- restauration sont en plein essor à Madagascar. L Ecole Hôtelière La Rizière te propose des formations techniques solides à ces métiers pour t aider à préparer ta vie professionnelle. Il y a trois formations : commis de cuisine (2 ans), serveur- barman (2 ans), femme de chambre- lingère (1 an). Les formations commencent le 1 septembre 2014 à Fianarantsoa.

5 Inscription La Rizière Ecole Hôtelière La Rizière Fianarantsoa Fiche de renseignements personnels et familiaux Questionnaire de motivation Inona ny asa tinao atao aoriana? Inona ny antony hisafidiananao an izany? Quel métier aimerais- tu faire plus tard? Pourquoi? Vonona hiditra amin ny sehatry ny asa ve ianao? Inona no anton izany? Es- tu prêt à apprendre un métier? Pourquoi? Araky ny fihevitrao, fa nahoana no manampy anao amin ny safidinao ny Ecole Hôtelière La Rizière? Pourquoi penses- tu que l Ecole Hôtelière La Rizière peut t'aider à t'y préparer? Vonona hanaraka fiofanana ara- kasa eto Fianarantsoa ve ianao mandritry ny 1taona/2 taona? Inona no antony? Es tu prêt à suivre un rythme de travail professionnel pendant un an/deux ans à Fianarantsoa? Pourquoi? Inona ny soatoavina ananao ka ankasitrahan ny fiaraha- monina aminao? Es- tu reconnu pour tes valeurs morales? Quelles sont tes valeurs morales?

6 Inscription La Rizière Ecole Hôtelière La Rizière Fianarantsoa Fiche de renseignements personnels et familiaux Renseignements sur l élève Anarana/ Nom Fanampinanarana/ Prénoms Anarana Fiantsoana/ Prénom usuel Lahy- Vavy/ Sexe Daty nahaterahana/ Date de naissance Laharan- tarobia/ Téléphone Andraikitra farany nosahanina/ Dernière occupation Sekoly/ Dernière école Lakilasy/ Dernière classe Diplaoma/ Diplôme Adiresy/ Adresse Adiresy hafa ankoatran'ny Fianarantsoa/ Adresse à Fianarantsoa (si différente) Iza no miaraka mipetraka amin'ny tanora /Chez qui habite le jeune misy mpiantoka ve?association ve? Si parrainage, par qui? Renseignements sur la famille de l élève Isan- jaza/ Nb d enfants dans la fratrie Zanakao fahafiry ity tanora ity? Place du jeune dans la fratrie (1er, 2ème, 3ème, ) Isan'ny hefitra ao antrano Nb de pièces de la maison (1, 2, 3 ) Manan- jiro? / Electricité (oui/non) Mampiasa lava- piringa? / Latrines (oui/non) Manana tanimbary? Firy ny habeany? Propriétaire rizière- champ? si oui, superficie Vokatra azonao isan- taona? Poids de riz récolté par an (Kg) Firy ny isan'ny biby fiompy? Propriétaire d'animaux (type/nombre) Fidiram- bolanao?/ Autres sources de revenus

7 Inscription La Rizière Ecole Hôtelière La Rizière Fianarantsoa Fiche de renseignements personnels et familiaux Renseignements sur la (les) personne(s) responsable(s) de l élève Ray / Père Reny / Mère Mpiantoka/ Tuteur Anarana/ Nom Fanampinanarana/ Prénoms Asa atao/ Profession Taona/ Age Adiresy/ Adresse Laharan- tarobia Numéro de Téléphone Profession Sora- piankohonana Situation matrimoniale (marié, célibataire...) Ambaratongam- pianarana natao / Niveau d'étude et diplôme (CEPE, BEPC, BACC ) Isan'olona antohana / Nb de personnes à charge (1, 2, 3 ) Tompontrano sa manofa (eny/tsia)? / Propriétaire logement (oui/non) Commentaires

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA REPOBLIKAN i MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana --------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N 2007-038 DU 14 JANVIER 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du Code

Plus en détail

PRESIDENCE DE LA TRANSITION

PRESIDENCE DE LA TRANSITION PRESIDENCE DE LA TRANSITION LOI N 2012-021 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2013 IMPRIMERIE NATIONALE 2012 1 LOI N 2012-021 DU 17 DECEMBRE 2012 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2013 2 PRESIDENCE DE LA TRANSITION

Plus en détail

Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache)

Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache) Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache) Ministère de la santé publique à Madagascar Mars 2015 Appui par JICA Madagascar

Plus en détail

FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE

FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE BELGIQUE-BELGIE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 Gazety avoakan ny Mpiaramivavaka Kristianina Malagasy eto Bénélux (M.K.M.B.) Bulletin de liaison et d information de la

Plus en détail

FANILO MIAMPITA. TÉLÉPHONIE FIXE La honte. Encore sous le monopole Après le drame libanais, voilà que resurgit

FANILO MIAMPITA. TÉLÉPHONIE FIXE La honte. Encore sous le monopole Après le drame libanais, voilà que resurgit cyan magenta jaune noir PROGRAMME P.7 L accès sans peine à l information QUOTIDIEN D INFORMATION GRATUIT N 080 DU Vendredi 18 Juin 2010 AFFAIRE LILA FANILO MIAMPITA TÉLÉPHONIE FIXE La honte TONGA NY ORA

Plus en détail

Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010

Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010 Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010 Qu est-ce qu on ne raconte pas sur certains ministres qui n ont plus été reconduits au sein du gouvernement Vital II. Cela n a qu une

Plus en détail

Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA. Tsimbazaza : 11 febroary 2015

Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA. Tsimbazaza : 11 febroary 2015 Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA Tsimbazaza : 11 febroary 2015 TENY FAMPIDIRANA 1 / 25 Andriamatoa Filoha, Andriamatoa

Plus en détail

Pour plus de transparence

Pour plus de transparence cyan magenta jaune noir PROGRAMME P.7 MONJA ROINDEFO Position ambigüe L ancien Premier ministre de la Transition joue actuellement le rôle de premier FANDRESENA TETIKADY SAMY MANANA maro lafy ny fomba

Plus en détail

FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014

FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014 TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014 DIRECTION DE LA LEGISLATION SERVICE DES PROCES-VERBAUX EÏ DES COMPTES-RENDUS ANALYTIQUES FTTAIYANA

Plus en détail

ATRIKA Le journal de l ASMF

ATRIKA Le journal de l ASMF Association des Anciens du Collège St-Michel en France ATRIKA Le journal de l ASMF OCTOBRE 2010 ÉDITION : Octobre 2010, NUMÉRO 12 Éditorial 2010 ASMF bureau 2009/2010 Joël Rambatomanga(1990) Président

Plus en détail

Ny Vaovao Mahafaly. La Bonne Nouvelle

Ny Vaovao Mahafaly. La Bonne Nouvelle Ny Vaovao Mahafaly La Bonne Nouvelle Ary tamin ny fahenim-bolana dia nirahin Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any an-tanàna anankiray any Galilia atao hoe Nazareta, ho any amin ny virijina anankiray,

Plus en détail

Offrez un avenir international à vos enfants

Offrez un avenir international à vos enfants E I B : UNE ECOLE INTERNATIONALE BILINGUE MATERNELLE PRIMAIRE u COLLÈGE Dans la lignée de l Ecole Internationale Bilingue d Angers, le Collège accueille vos enfants dès la 6ème dans un environnement sain

Plus en détail

E1 403 VOL. 1 JIRO SY RANO MALAGASY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA JIRAMA

E1 403 VOL. 1 JIRO SY RANO MALAGASY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA JIRAMA Public Disclosure Authorized a REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana JIRAMA JIRO SY RANO MALAGASY E1 403 VOL. 1 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ÉVALUATION

Plus en détail

BTS ASSISTANT DE GESTION PME À RÉFÉRENTIEL EUROPÉEN

BTS ASSISTANT DE GESTION PME À RÉFÉRENTIEL EUROPÉEN BTS ASSISTANT DE GESTION PME À RÉFÉRENTIEL EUROPÉEN Parc Tecnosud 283, rue James Watt 66100 Perpignan tél. 04 68 35 76 76 fax 04 68 35 76 77 contact@neosup.fr www.facebook.com/neosup.perpignan Parc Tecnosud

Plus en détail

Institut des Métiers et de l Artisanat Centre de Formation d Apprentis LIVRET D ACCUEIL DIMA. Dispositif d Initiation aux Métiers de l Alternance

Institut des Métiers et de l Artisanat Centre de Formation d Apprentis LIVRET D ACCUEIL DIMA. Dispositif d Initiation aux Métiers de l Alternance Institut des Métiers et de l Artisanat Centre de Formation d Apprentis LIVRET D ACCUEIL DIMA Dispositif d Initiation aux Métiers de l Alternance Année 2015-2016 I.M.A. C.F.A. Chambre de Métiers et de l

Plus en détail

GUIDE. de l année scolaire 2015-2016. École Les Chartreux - Saint-Romain. Les Chartreux - Prépas CPE. École - Collège - Lycée - Les Chartreux

GUIDE. de l année scolaire 2015-2016. École Les Chartreux - Saint-Romain. Les Chartreux - Prépas CPE. École - Collège - Lycée - Les Chartreux École Les Chartreux - Saint-Romain Les Chartreux - Prépas CPE École - Collège - Lycée - Les Chartreux Institution Les Chartreux - Sainte-Famille Collège Les Chartreux - Saint-Charles Les Chartreux - Saint-Irénée

Plus en détail

Prépa Infirmière. Prépa Kinésithérapie. Formation Kinésithérapie. Formation Ostéopathie. www.campus-paramedical.fr

Prépa Infirmière. Prépa Kinésithérapie. Formation Kinésithérapie. Formation Ostéopathie. www.campus-paramedical.fr Prépa Kinésithérapie Formation Kinésithérapie Prépa Infirmière Formation Ostéopathie www.campus-paramedical.fr Présentation Le campus Paramédical de la Porte de Paris, comprend 2600 m2 de locaux sur Saint-Denis

Plus en détail

EN SEPTEMBRE 2013, JE RENTRE. 6 ème AU COLLEGE DE GUISE

EN SEPTEMBRE 2013, JE RENTRE. 6 ème AU COLLEGE DE GUISE EN SEPTEMBRE 2013, JE RENTRE EN 6 ème AU COLLEGE CAMILLE DESMOULINS DE GUISE Le collège porte le nom de Camille Desmoulins. Qui était-il et pourquoi est-il devenu célèbre? Camille Desmoulins est né à Guise

Plus en détail

ACCRÉDITATION DES CENTRES PRIVÉS ET DES PROGRAMMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN HAÏTI. Formulaire de demande d une autorisation de fonctionnement

ACCRÉDITATION DES CENTRES PRIVÉS ET DES PROGRAMMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN HAÏTI. Formulaire de demande d une autorisation de fonctionnement ACCRÉDITATION DES CENTRES PRIVÉS ET DES PROGRAMMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN HAÏTI Formulaire de demande d une autorisation de fonctionnement Juin 2011 Projet d accompagnement de l INFP dans la révision,

Plus en détail

Règlement de fonctionnement

Règlement de fonctionnement Règlement de fonctionnement Février 2013 1. GÉNÉRALITÉS...4 2. ADMISSION D UN ENFANT...4 2.1. Admission...4 2.2. Adaptation...5 2.3. Départ sur l initiative des parents...5 2.4. Exclusion...5 3. CALENDRIER

Plus en détail

Sommaire. 1Préparer le stage... 2 Accueillir et accompagner... 9. 3 Gérer et évaluer... 12. Introduction. Conclusion. L accueil des stagiaires de 3 e

Sommaire. 1Préparer le stage... 2 Accueillir et accompagner... 9. 3 Gérer et évaluer... 12. Introduction. Conclusion. L accueil des stagiaires de 3 e C a r n e ts d e b o rd Guides pratiques destinés aux équipes des médiathèques de Plaine Commune L accueil des e stagiaires de 3 dans les médiathèques de Plaine Commune L accueil des stagiaires de 3e dans

Plus en détail

aupair USA année une aux www.calvin-thomas.com

aupair USA année une aux www.calvin-thomas.com une année aupair aux USA < Rémunération de 195 $ par semaine < Voyage entièrement offert < Assurance offerte < Stage et visite de New-York offerts < Extension possible à 18 ou 24 mois < Disponibilité et

Plus en détail

Commune de RESTAURATION SCOLAIRE REGLEMENT INTERIEUR

Commune de RESTAURATION SCOLAIRE REGLEMENT INTERIEUR Commune de RESTAURATION SCOLAIRE REGLEMENT INTERIEUR REGLEMENT INTERIEUR Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 26 mai 2015 et portant instauration du système des forfaits ; Vu la délibération

Plus en détail

DOSSIER D INSCRIPTION A L INSTITUT DE FORMATION EN MASSO-KINESITHERAPIE DE BREST 2015

DOSSIER D INSCRIPTION A L INSTITUT DE FORMATION EN MASSO-KINESITHERAPIE DE BREST 2015 INSTITUT DE FORMATION EN MASSO- KINESITHERAPIE Faculté de médecine de BREST 22, avenue Camille Desmoulins CS 93837 29238 BREST CEDEX DOSSIER D INSCRIPTION A L INSTITUT DE FORMATION EN MASSO-KINESITHERAPIE

Plus en détail

CHARGÉ DE PROJETS COMMERCIAUX ET MARKETING À L INTERNATIONAL. Vous postulez pour une :

CHARGÉ DE PROJETS COMMERCIAUX ET MARKETING À L INTERNATIONAL. Vous postulez pour une : Dossier de candidature BACHELOR OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION (BIBA) CHARGÉ DE PROJETS COMMERCIAUX ET MARKETING À L INTERNATIONAL CONCOURS NATIONAL (POUR LES TITULAIRES D UN DIPLÔME FRANÇAIS)

Plus en détail

REGLEMENT DES ETUDES

REGLEMENT DES ETUDES P a g e 1 REGLEMENT DES ETUDES INSTITUT DON BOSCO HUY Enseignement ordinaire de plein exercice rue des Cotillages 2-4500 HUY - Tél.: 085/27.07.50 - Fax: 085/23.55.29 E-Mail: direction@donboscohuy.be Site

Plus en détail

Législation sur les stages Note de cadrage pédagogique à l Université Paris Descartes

Législation sur les stages Note de cadrage pédagogique à l Université Paris Descartes Législation sur les stages Note de cadrage pédagogique à l Université Paris Descartes Vote de la CFVU du 20 janvier 2015 Sommaire Préambule sur l organisation et la validation des stages en formation initiale

Plus en détail

UNE AIDE À VOTRE PORTÉE

UNE AIDE À VOTRE PORTÉE Aide financière aux études UNE AIDE À VOTRE PORTÉE AUTOMNE 2014 HIVER / ÉTÉ 2015 Renseignements sur le Programme de prêts et bourses Agir tôt c est mieux! Pour recevoir votre aide financière pour la rentrée

Plus en détail

Document élaboré et édité par le CIO d'epinal - mai 2013. Source : Le guide de l'apprentissage - rentrée 2013 - ONISEP Alsace

Document élaboré et édité par le CIO d'epinal - mai 2013. Source : Le guide de l'apprentissage - rentrée 2013 - ONISEP Alsace Document élaboré et édité par le CIO d'epinal - mai 2013. Source : Le guide de l'apprentissage - rentrée 2013 - ONISEP Alsace Pourquoi choisir de se former en apprentissage? UN GRAND CHOIX DE MÉTIERS

Plus en détail