AB CD CD ED F A DFDA E A BD D E A B D B A A D B A

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "AB CD CD ED F A DFDA E A BD D E A B D B A A D B A"

Transcription

1 ABCDCDEDFADFDA EABDDEABD BAADBA

2 ABCD EFADABF BADBDA BDDAB BFADA BADAB EFAABFDAB ADBAACDA BADBABFBFDA ABADBABFFB DBAADBA ADB BDABABF ABBABFFEE ADABFAD EFAABFDFBADBABFBF EFAABFDFA DBD BBDADABBAD BBDAA DDDBCDDFBABF DDFDBDABBAD DBAFABF BBABFCFFA ADFABBDBCF ABFABFBADABFDCADD BBDFA BBDDEDD EDCEDBBDBD AADDCDBD FADBDFF FADB ADF AD FDBCBDBEBAB BD BFBABFAD ABABFDD DABADABBD FFADDBF ABFDBAABBAD DBAFFBDB DABFA BFDAB DBDB

3 DFDADDDDABFFADDBF AEDCBDADEDAAEE DCDACDEDEFAD EAEFDEFABDEFAB EDBBDBEDCEABCBDEDEAADB DFADBFADBF DACBDDCABDEABCDEFAD AEDCBDBBA ABDBBABFDFA BABF ABFADA AEDBDEBD CBA BFFFBFA BFDAB ABCCAEDBFECDBA DBD DCADAD CCDEEDFDEDCBD DD DDABD CBAEDCDCD DBABF DFD DBCD DADD DBFB BF ADDD AABFDDA ADDABABF ABABFAFDABABF BFBABFA DBBFDDDABDA BFDB BABFDBBFDDDABD DBBABFBABF BBABFBF DABDABADD EFADABF BADD EFAABFAABABFBAD ABCCA AECDEE AAABFAFFFF FFA DBBDBE EDBBDBEDCFFA DDDBEABCDBBDBEDCFFA FCAEDBBDBEDCFFA DFCAEDBBDB FFAEDCDFCAEDBBDB DCBAD DABFFFDC DAEEDBBDB DADBECBDB DAEDBDB DDFA ABFABBADADBFAD DBBCABBADAABF DEDAEDBCDB DEDBCDB

4 BAEDBCDB BABA AAEDCCD CAEDCCDEDBFBEDBBD EFADDABBAD EDCADDDE EDCADDDDDDB BDDFF DABADB DDABFDFABAFABBD FBBAD DBFBFABFFBADB CBEEFABA CDEDDAA CDEDBA ABBFAF EFADABFDBABBFAF DAFAAFD BBAABF ABBFAF DBADB DBAAADAB BFABBFAFFDAB DAB AEDCABA ADDAEDBEDBBDB AEFEDFCCDABADB AAEDBCDB EFABAEDBABADB BFBADABFFADBBFAF BCBAEDBABADBBADBDCDD BDBFAFFFDABF FBFBFAF DADABADEDAEDD DBABADBEABCDD EDCAEDBAB BFADAABFAB DBAABBDBCFDACDADEDDAEDCDBDDB DADEDBFDBBDBDAFBBD CDCEDAD BFDAB DADDBCDBA AEDBEFAB DCADF AFDFFCEEDCBABCCCDB DAAEDFADFDA AFDACEDCBABCCCDB FDEDEDBADEDEDBAAE FDEAFDEDEDBAD EDBCEDCBA FDEEAAADFDA FFDAEADDFAEDFDBBD ADBFFADFBBF DAABFE A BDFAABBABF BFDAB ABEFAFAE ABFADA DDBDD BBDADAEDBBADEDC FAD BFFAD BFDAB DBAACBDCBDABCEBAAD BCBDEBDCDBCDB BDBCADB

5 ADF BAAAD ADFFABF BDFAAAADADF DBCADBEDB DCECD DBFFAEDB DDBBCDBBDDBCCB BFADF DBCDBEDDBB DBBDDBEDCCB ED FFABFFBABABBDDBEFDAB AFDCEFABDDEDBFDBBDBBADBBEABCCDEDADEDCBEDFDBBDD DEDBBCDBEDFDBBDBCBDAABBAB BFED ADCDBEDCEAAADFDA DCDBBDDCCDEDB DEABCCDEDADD AFDDB AAFDDABFDC AFDAB DBEDAFCCDABADB DBEDAFAABAD BF DC AEDCCD BEDEDA DBDB DBCDB DBEEABEDBBDDDFCDB DBBBEDCDB DBBDB DBABFABD ABCDCDFBEAD DCDCDFBEAD BAF BAF BAFFFBF BFFDBAF BADBABBBBA ABFD DAD AEDBDBEDCB FBADFAF DDF DDFBADFAF BBAD BADAB FEDFCD FEDEBDDB DCCDFEDB FFDAFEDCDCD DDDBDBFDB BF BFBF BFBFFBFAFFFBFA BBF BABFBF AADAA DAAEDBFDBBDBBAB DBDCDBCBDBBDBABBDB DABDDAAADD EFAABFD ADBDFDFBABFABBDD DABFAAAD DCADFAAAD ADEDBEBBDBA BCBD DCADDDAB

6 DEDBFDBBDB DEDBDBADB BDFC DABFDDBDBAFA ABBABFAB ABABFDBDDABFDDBD ADDCDADBFADDBD ABEBDD ABCBD BAEFADFAD ADFFBA BDEDEAADB B FDCDBDEBACDD FDCDBDEBACDDCDBBDBDCB CBA BEBBDEABDDCCADAD EAEDDB CBAEDABDDD CBAEDABDDEABFB DBBEBDD DA DABDDDDBDADDE BDD DBABF AFABBABFBA BBAABFBADD DCDDBAD DBBFDBDABBD ABABF ABFAC FADBDCFFAAC BFABFAAC FDFBDAAC DFFAC DADDEDBDED DBBDFABD EDEAADBEAB DBBABFDDBAFBD BDEDBBDDB FDB DEDBBCB DD ADCDDCBD CCADEDFFAED CADD ABFAABBFAFA DDFFFBFDFDDABDBAFA DABBFADFBDBE DABDFBDBE BFABEBF ABAEBDD ABAEB ABAEBD BFABEDAB BFBADABFBDA DB BD AABDBBDADCCDB FDAB EFABAEDBEBDB ADAEBDBDDA

7 DADCFDB DEDBFDEDBEBDBDCBCCFDB BFDEDDBDAADAB DAEDBDDB BBDA DDFBBDA DBFADBFBADABFDABFD BAEFDEDCABCDD DABDADDDBDA DABADBDDDDDBDA ABFADAFFAADAB DFDDFDDDABFDFBDDDBDA DDC DDFDBDDD DDAB DBDDDBDA DABFDACBDA FDDAA CA ABCCAEEABCDBDDDC DDAABBAD BBDDBDCBCDBCBDB

8 EFADABF ABACDAE DDDADDBADAAAB DDEDCBDCDB AAACBDDBCCDFDADB ADABCDEEFABACCDABCCDBCDBDD A DDABCDDFDACBEDADABDD ABABAABBADBACDB BDCBCDBAEDCFDBBDDE DEDDBEDBBEADADD CDBBBBFBDAFFDCAFCAB DCDACDEDBBDBD BDDAB BBDCDFDEDBCDCBDADD EBBFDA DDDFBBADDBAADDADBDEBDBDED EBBDEABDDEDFDBBDDDEABDD DDEABDDEDDBDEA ADADDBDECDC BFADA DBACDCCDCDDABCCEC CDFDADBABAADBEDCDAD DACBDEDBBDDBEABCCAED FADADEDBECDC CCDBDBBEDBBDDBEEAAE EDBAAACBBDB BBBBEBDDDAEDDAEACD CDCDABD DDDCCDADDC DACDADADACF ABCADE FBCDDC BADAB DEDBCDCBBDBEDAADADDADDFFDADDFDAEDB DBAADBAAFCDBCEFABAEBBFDEDDBDCCDEFABDABDD EDBDCDBFFDBAAACBBEDBBBFDBA DCBCBBCEDBADABBFDADBADADDD DBCBEFABDBDDADBAEDEEDCDBDBEEFABACBDBDBAADB DBDBEEFABABACDBBADB EFABDBDCCDCDBBDEBBFD EFABDCDBFDBDEBDD DCDBAABBADDBADBDDA EFABDABDDEDDBFCDFDAACABFAAADBFDA CDDAEDCFDBBDDBFABFBBBBABDBAFDFB FCDDCBCBFABBDCFBDBAFCBDD EFABDADEFDAACDBAEDBCDBADEEBEE FABBDBECFBDBBDD EFABDADDBBDFCBBEDAAFDDAFADDBFFDAA DBAFABBDDCFDBDBFBDD EFABDABDDDA EFABDABBFDEDBDABABFCDED

9 EFAABFDAB CDEFDEDFFFDDD FFDFFFDFDDFFDFCDE FFFFDCDEFFFDDFDDED EFDFEFDFFDDFDDFCDE FFF FAAACC BADBABFBFDA BDCDBEBABBADBDDBDABA DA DE DABD AE A DA ABADBABFFB DADBDCDBBBFDBDEDBEBABBDAEAFADEDDDBDEDCDCB BEDCBDEDBCDCBBAFAABDBAAACBBACBFBDB CBDDCBDBADDDBDADBAAACBEDBEABDEFDABBEEDEABCCD BEDBBBFDBDCBDD BADBEDDBABBABDCCABEAFABF EBAFADEDAFDDDBDBDDEBADBCDFDAFBD BBDEBBDEABBFDBCDEABCDCADFDDCBCEBABF DBAADBA BCDBEDDDBDBDEAAACDBDFDCBDEBDE B ADB ADAFAFCDDBDBCDCBBBBADBBDAADBBDDEDEDFFDD DEDEBDE CDBBBCDEDEDBDAEDCDADEDFFDEDCFADEDFFDDFBBD FDFDAEDEBDDABBDDBDDCDBBFDEDAFCD AACAAAAABAAAAACAAAAB DFFFFDDDFFFDDDFFFD EDD

10 BDABABF DBFCDBEDBBBFDB CBBDBADCBA FCDEBBFDDCCDBBD EDDBBDBDCBCFAD CFFFFFDFD FFEFD EDEDF ABAA DBBDAFDEABCCADBFDBBADBDDABBAEBACDBCEDBBD BAD BDDADDBBCDB CACABABAA DDBADFDCABCCABADEBAEDFDBCDBEBACBB BABCDBCCDFDB FDFDDFEDBBDDA FDBFDFEDBBDDA CDDDFEDEFF

11 AAABA EFAABFDFA BADECCDABBCDBDB EABCCAEDDADBC DBACDEDBDABBFDED BDDABCCD BDDADEABCCDCDB DDBADBBDBBDDD BEBDCBD BEDCDEDBCDAEDB DDBEDDABF DBFDAEDBBDDA ABCCAFAFCD DEFDEDCFADD CAEDDA BCDAADCDFDADCC AA BDCDDDDCDFECD A

12 ADBCABCCAEDDADDDD AABCCDDDEFAFECDFCABAEA DDDEFAFEEEEEEE AADDDEFAFEEEEEEEAE AAFDFABEEE AFBBFACAF FAABAEA CE CABAEAFC BABFACACEBEEE DBA AFEEE AAEEEFA FBFAA AFAA FEEA FEEA AFEEA BFAEEA F EECEEE EEEEEEEEEEEEEAEEE EEEEEEEEEEEEEEEE AFABFDAAFAEEE DFAAAFA DDDFDDBABEDFAEDEDDDCDBBFDDABCDBBDEDFDCDCAEDB EDABBDDBDD DBAD AABAEEEEE FAAFAF CACABA DADCDFFD AAEEEFA EEEEEEEEEEEEEAEEE EEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEBFFAEEE EEEEEEEEEEEEEDFABBAA EEEEEEEEEEEEEBAAEEE FFABFFAAAAA B DFAAFABFA CDBDEDDBCDBBDDBEDDBBDBCDCBBABDABEABCAAEBDDAED ABCCDCDABDFCDEDBFBAB DBDBCDAD BFFAAAAA FABBB DFAAFABFA DFFDEABCCAEDDBCDBBDDBEDDBBDBCDCBBABDABEABCAAEBDD AEDABCCDCDABDFCDEDBFBAB DBAD BDAAFFA ABFFAFDFEEE AAABFADFAABFFA

13 ADBCDBBDDBEDBDBBCDFFDEABCCAABCCDCDBDDBBAEEBAEDD AAADEABADAAADFDAFC DBCDAD AFBAAFFA AAAFAFFBAFFA AFDAFAAAAAAFAAA FBFFAAFAEFAAFA AADFAAAF AFFFABEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE DAFBFF AAAFFABFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE BABAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FDFFDDDFDDFDFEFDFDF EDFDFEFEFFFEDFEFCDEFD D DBCDADEDB DADDAEACABCCAEDBDDBFDB AFFAAFEEE DFAAAFFAFD ADBCDBDDBFDBABCCBDBCDADAEABCCD FFAFAFABAABCC AAFFF AABFDA FAAFAFDAAFFFBBB FAFABFFAFAFF CCFCFAFBACCFAFFB AADFAAAF AFFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE BAFAEEEEE BFFFAAF FFFFABEEEEEEEEEEE BFFAAF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE BFFFAAF AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE BFFFAAF DAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAF BAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAF AFCBFAFBAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE AAFBAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ABEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE AAAFFABFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE BABAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

14 ADBABCCCDFFDEABCCABBDEDEDBDDBEEAADCBAEDABFD DBDDDABDDEDFDBBDDDDDEDDBDADADD DCDDBAEADDDBCDAD DDADDDCEDBBDBEDDBDD

15 DBD FBAAABACABACA DFEDBBDEBDDADBBAFEDBBDDCADDCEDBBCDBADBBDD BADEDBDCDFEDBBDEBDCBD DDCDEABCDFDAEBBCADA AEDCDAFECBDDCDFEDBBDE DCBDCDBCD ADDEAADDDBDBBADB EDDDADCDBADCCDBEAADB ACACAAAAACA AFAABAA AAAAAABACAACA DAAAAABABAAA AACAABAAE AABCCBA

16 FBAAABACABACA CBDBCDAADFDEDBDEDEAADB DFDBDCBBDDABFDBFBBBBDCDBADFDABEBBFDBDCDB FDBBDBDFCBDEBDFBDAAAD CDBADBBDEDBBBDDDABAABBADEDBEAADB DDCDEABCDFDAEBBCADDCAD CDAADCADDFDCBD AEDAADAFECBDDFEDBBDBDEFABDEBDDBC

17 AACA DDBABDDEDDBABDDEDFDBBDDABDDDAFFDAADADCBD CDADEDBABAB ADDFBABFDBAADADDFDAEDDAEDDFDDADBAAACBDDDABDD BDEABDDADBDDACDAFEADDADBD DADEABADFDEDEDABDDDACBDBDBDFDBBDDEDDB BADDBDADDCDBFFDBBCDEABDDEDFDBBDDABA ADEDDDDFEDCDBBBCDEDDABDDAECFDBBDDDAFED DFDADDDDBEDDADABA DFFFFFDEEFF CFEEDFFDFFFECDE BDBBDBAADBCABCD CBDCDFDAEDDDCDB DFBABFAD ADDFDBBDDAEDA AFEABCDFB DCDBDBBCBDB DFCBBDCDF ABADBCCDDDD EADAD

18 AACA ADBDDFDABABDFADAADDDFDCBD DCBDDDAFDEBBDDEDDDAADDCDDBADEDBBDDCBDBC DADBAFADBDABCBDCDBBDDBEBDDDBDADEABCCD BDDACBDCBDBDAEBDADDDDADDDDCBDBBDBCBA CDCCDCBDBDFADBCADDBBABBAEDEDFDADDD ABCDFDAEDDBCDAADDADCCDABABCDBADFABBADDACABB BCABABDAADDDFAABBAD

19 DBAFABF EDCDBAADACDACBADDBAADDADEDBDAADDBCDEEFABAAADFDA DBDADBEABCCDEDBADFDABE DEDAADAEBBDEADBDCCADEDBDADBEB BBABFCFFA ABCDFDAEDDCFFACFFADABBDBCBDCDBDADBEDAADABBC ABCDDAEDBBDCCDBBADABBDAD

20 ACABCADFDAADD FDBBDBD CCDBDFDEDBCBDDBCDB AFABDBCDFDD FCDEFDEEDEF DCDEDF DFFDFFFFEF DF EFFFFF ADFABBDBCF DADFCEDBDADB EB CDBCDFDAEDCAD CDAADCADABBABF B CDBCACDDCAD FABBABF DCBDDBA

21 ABFABFBADABFDCADD DFDEFABDBEDFEDCDBFDBBDEBDD EFABDBDFEDCDBBDEFFDCDEFABDBFD AEFDFDBAEFDAADEFABB DAFED EDBBD DBDBBD DBFDBBDDAEAB CDFDAEDDEAB A ADBFBEDED DBEBAB DFDDADADCDB FDBBDADCB DCDAFEDCEADDCDB BDDBCBB CDABDFCDEDBDBBD EDFDBDABCBDCDB DBBDBDB EBACDBBDBDD BBDFA DAFEDDBCDAFEDCFADB CDCCDDCCDBEDADAAFDFD EEDADCFADCBCDFDAFBBB EDBEDBAEDBBDDBCDB CDBCDABAEABCBDA AFED ABCDFDBBDBAEDCDAFEAE BDD DAFEAAEDCDAFEDCFADAB DCDEFADACDFFD BDDEFA

22 BBDDEDD ACABCDBCDABEDCDBD BDADEABCBDABDFDA EDFEDCDBFDBEDCD BD DFEDFFDF FEEFD FEDFDFFFF DFEDF FFFFEDFDF FFAAFEDF FBABA CDBCDABAECDFCDDAFEDEA AEDCEDBBDBDEDCDBDDFCDCDBDDECBDA AEDBBDD AEDCDBDECBDCDBDD CDBEDBDEDCDBAFAB AAAAAA AEDBEDEAEDCEDCEDBBDACDBDDEDADCCDBDBEABCD DBDBBDADBDBDBDCDFDABCDBDDBDA FAD CCDBAFDFDABFDBBCDBCDBDDB EBD CDBCACDA ABBDCDDDCEDBBDEDECDFBDEDBDD CBBDDCCDBDDADEDABDCDBDBBD CDBCDAAD CDBBBCDDCDADBBDDEDBDBCD BDD ABDBDADEFDEDCFAD

23 AAABAB CBDEDFDBEDBDEDEAADB DADBCBDCDBCBDBDCDBAFABEDDDCABAEDBEFADBEDFDBBDD DBCBDDDCDBBBDBDBDEDBFDBBDBFDBDFCCDB ABADBDDFCD DABCCAECBDBDBDBFDBEDBDEDEAADBDACC FADB DBCDCBBACDDDABDADAAEABCFDBBDDDBEDADEADDACBAEDB FDBCBDCABDCBDADABDDEAEAD DCBCDDFDAEDBADFDABDDBCDBBDDBEDEA BDCDBBDDBDDDAEDBDDBBBCCDBBDDBEDBDEDEAADBBDAEDBDC FAD DCBBADEDCCEDBBDBEDEAADBCFDCDDCCDBDEDBABDDEEDDD ADF CDBDDBDABEFFDBDDEDBDEDEAADBCECCDCDCADDBA ADDCCD ABCDFDAFDBBFDBEDCBDEDEAADDAACDFDBBD BCDAADEABCDFBEEDBBDEDCEDBBDBCDCCDBEBDDCDBDDDADDA CBEDC CEDBBDADBDBEABCCBDECADCBDCDFBDDBDDDCEDBBD CDBCFDA DCDBAFAB FECBD EDBBD D BCCDEDCDBDEDBCDB BDDBAEDCBDD BDDFFDBDDACD

24 CDCDBBDDBCBDBEABCBDAFDDEBDDBDDFDACDBFDBEBDD DACBDEDBBDBEDEAADB AEDCDEDCCEDBBDEBDDEDBDEDEAADBDBDEDFFDAEABBA ADD DEBDDDFEDBCDABDFCDEDBBDDBDBEBDDACBD AD CDBDDBDABEFFDBDDEDBDEDEAADBCECCDCDCADDBA ADDCCD ABCDFDAEDDCDBBDFBFDBBCDAADCFDDED DFADBED ABCCBDECADEFBEDBBDEDAEDCEDBBDCCDEBDD

25 CAAB CDBCACDCBDBBCB CDBCFDDACBD BCDADCDBCBDBEBABA CDEDFDB DAFEDDCEDBBDECDA DFDCBD DFEDBBDEDCCBD CECBBDCDBAFBEDBDCDB EDBBDBEDBBDDBBDABBBEDBBDBDDEDBDEDEAADBBCBDCDDD AEDBDCBDBBDDB ABADDBFCDFDACDDAEDBBDDBBADDEAFEBDDFFDBFA DDFADCADDAFABBABFDDDBFA FDD EFBABDFABBADDFADBADDDBFA ADBDBABDDDCDBBCDBDDCDAEDACBDEDBDBEDEAADB FFDDAEBCDAADCFDFDBBCEDAA AEDCEDBBDEBDDDACBDEDBBDBEDEAADBDCDBFDBEDAAEDFFDA DB

26 CAAA ACDFDACDBFDBCBDBBABBEABCBDED EAADB DDADDFDEDADEADEDCAA DA ABCAEACBDBABAADAAD BDDEDDBDFDFDABDDDBCDBDD EDFDBBDD DADADBCDDBCDBBFDDBDBBBDCABCCAEABDDDADCDFED EDCADBBBFDBDADABBDDFED FDFEEFEEFFFFDDDFD BFBABFAD DFFABBADEABCABAEDD CBDECBDDFDABDDDBCDEDBD AADDBCDBDD DCADDEBDDFD CDBDCADBBBBDCFD DCADFF ABCBDADDD CBDAEBDDBA CEDEADDBDBBBD CCBDDBDADEDDCB CDBBD

27 CDBCACDDCADD ECDBDDDBCEDBBD CCDBEDDCBD CEDBBDEDCDBDADCDBDD EBABBDCDBDBDD ABABFDD DCABCDBCDBDDBDCDCA DDBDCBDDCDFED CDA ABEDCBDEDDDDAEDCD BEBDDFDDBEDC ADACD ABCBDDD DDFDACDDFADCADD BDEABCBDADD AEDCDFEDBBDEDCCBDDB DBCDBDDD

28 DABADABBD

29 AABABA DCDDEDDBFDFDBDBEDCEDAADDCDBBFDCDFDCDBDD DADFDAAACDEDEFADDBDABDAAFFFFAACCD DADDADBFE ABFDBAABBAD AAEDFDECBDCFDDCBDFADBCBCCDFDACD BBFDFBCBDEDEAADBEBDDDCBBABCDBBDBEDC ABCDEDDDCDBFEABEDBBBCDBBDBEDCADDDDBFEABBCDBDD DABDADBDEFDEDCBDBBACDBBFDCDCDBADDABEDBCDB DBAFFBDB DBEAADBEDCCBDDBEDCDBADABEDDBEFDABDEDBABBBCDBDDD DDADBAABBBCCBDDBFEDAA CCBDBDBDEDBDBEFDABEABDBDBDBCBBBDDABEDBEDCEDBA EADCDBEAADBBAEABDDBBCDBDD ABDAADABADEADDCEFADDBAFDCBDCDDFDFDABDB EAADB DABFA DADBEDABCEADDDCBDADCBDBCBDB DCBDEBBACBEDBADFDDFEDBBDCBCDBBDBBACDBEAADBBCD BDDBACBDB DDFDCBEDBDAEADDBDEDEBDEBDCDABDFCDEDBEAADBCBDBA BDBEABCDBDEDBDEACDEDEFAD

30 BFDAB AC DCEDFEDEDDAACDEDEFADCBBBDEDDDBDBDB DBDDFEDADDFFDAADBDBEDDBCDCDEDEFDABED AEBBEDDBCBDCDBDD AABBADBFAADADABDAADFDF BDCABCCACBEABDDEDFDBBDDDEDDBBCFFDFAD DBCBDBEDAEBBDECDFAEDBCDBDDAAABBADFAC DA DBFADADBFABFBFAADDFABFDBAEAB DCEDBEADBDCDFDAEDBDDABDAADDEFADCDBCBACDEDDADEDD AEADEABCDEFADBCDBDADBBAB ABFBADADBFBAADDFAAAB DCCDFDEFABDEEFADACDADCEFDDBBDA EADEFAD BCCABEACDBDBDDAABEAADCEDEDEDFDAEABDAEBBCD EFAD DFDADDDDABFFADDBF ABAACABABB ABCDFDAEDDBBBDBBDDABADDA ADDDBAEDEABCDFFBFBFBFADBDBCBDDADFFDACDFD FABCCDDEBAA DADBEBABAADABAAEECCBFDDFDBAEDADEDD EFA CBDEACAEFAABFBBDBCADDEFDDDFDF

31 DADEABCBDAEFDF ABBFBFAEDCDAFE EFADDBCBDACDB CBDBEABCDBEBDB DDFFEEEDFEEDF FEFE FFDFED FEDDEDDFFE FF AAABAB CDBCADBBFD BF ADCDAEDADADEDCA FADDBFDBBDB CDBCDABD ABCBDAACDDCA ABABFAAFABF BAB

32 BABACABAB DFDEFABDBBDDCDBBBFDBCDABEFADEBDDCDBADBBDEDCD AD CDBCADDBABFBADADBF EDCDFEDBBDEDCCBDBFBADAD FEEDFFDFEDF FDFFDDFFDD DABACABAABAAABABA EDABDEDCCDDCBAA EBDDBEDDABDADDCDBEADBCDAB EABCBD DCDAFADBEBDEDCEABCDAAADFDA AEB ADDDDAFACDBBEBDEDC BBBAEB ABCDDFCDEDDDEFDAAABBABD DBAEBEFAD

33 ABCDFDAEDDBCDAADBBDDABDBFAD CDBCADADFFDBFAD DAFABFADBEDAD DB DDBFADEDAD DCDBCCDDEABCDB BAEB DEDCEADDB CCDDDDCFFAED BCDAEBCDA EDBBDADBBACDFDA CBDCDFDFFBDCCD DFDEDEADEAD FFDACFDAADEABCBDED EAADBAEDDACBDCDB EDABBDDBEDCEADDCB DCBDEDCADADCDECDFDA EDCDCB ADBDCEADDBEABC BDEDEAADBCDFCDBDFD EEDCBEAFABDCBDBDB DBBDBBDBDBDBCDBD

34 DFADBFADBF DFDFDBEDADAADACDEDEFAD DFDEFABFE EADDBEABCBD BDEBFBEDCEADEFAD ABCDBDDBAACEDCEADBCDBDAEB CDAADCACDDBFADBCDBCDA BBD ABCBDADDCBDBFBAED CDEFADDBDBEABCDBFDBEFDF FFDEFDFFDDFFDF DFFFEFF DDFDF FDFFEF CDBDDDBBCDEABCDBDCBADFDBBDEBD AEDBEDFAEDCDFDEFABDEEFAD AEDCDFDBFBADADDCDFEDBBDDBD AEEABCBDADBABFBADADBF BDAADEDBDDBFFDDCCD BBDBDBEBBDEDCDBAEFAFFD EDCEDADDBAEFDFBD DADFACDCADCFFAEDBAD CCFCFAFBACCFAFAFDA DDEFDDBDD CDBDDBAADADCCDADCDBDAC

35 CDBEDBADDFDABCDBCBCDBBFD CDAAEBBAEDADFDBBDEDDADAD DBCAADBBDFADBDCCDFD EFABDDBCDEADBDBBA BCCABEABCDDBAFFDADA ADFDCBD DAAAAABAAB ABCDFDAEDDBCDAADDABADCDBADFABBAD DFCBBDCDBFBDBAEABDCDBCDAAD ADBCDADBDABFDDAADBDABDCCBD DFDDDDBDABAFDDCCBDADBBDADDAADFDFDEEFAD CDBCDAABDAEDCABDEABCDFDEDDEDDB

36 CDBCACDBBDDA DDBDABDFDEDBCBDCDBEAADBEDBEBEDCCBDEABCDEFAD DFDDCCBDCDBEBDAAEDDCBFFAFDADBACBDCADB EDCCBDDDADAABEFAD CDADEDDCDBCACDDBADD ADADCCDDADBDDADCBDECADBDFDED FEDCDDACEDDCBD BDDADAEFABDDABBBACDD BFBFCEAADDADCBEDBDAA CDBBDBDBAEADBDAEDBBBEDCCBDECAD ADDDFCDABCEAAABDCDBEBCBDE EFADDCDDFABDB ABCBDAACDDCDDFAEDDABD DACDBDDADBBEDCEDBBDCEDCBDDA ADACDEDEFAD DCADDBAEBCBDCDFDDE DBFDAEDCEDBBDEBDDBAAFBCD BDDDDBCDCDBFADBDDCAD DB EABADDDFCDABDAAABDBEDD

37 ABAA ADBCCBDDFCADBDBDCB DEFDCDCDAAEB BDCDEDAADABDCDBCDA ABFBCDAADCDEFADEABCCBDECAD FFAD AEDCDAFEDCCBDDBDDBAF BBDBCDB DBBFDAEBEDBDCBDBBADABDCDB DFDBFDBDCBD

38 ABDBBABFDFA CABACCBDDBDAADDBCDEFADDCDBDDBCDAD BBDBEAADBDBAADCCDBBADADBDBBCDBDEDC BDDADBDCDBABCCABAADDDCAAEDC DCDFDAEDDBCDAADBBDDABFBFD CDBCACDDADBFBBCADDBBABFDFA ABFDCDAEDDADBCDB BD DBDDDCAAEDCDABDCDB BDBEDCBDEDCDDAAADFDAD EAADBCBDBCDBDD DDADEABCBDABBD DAEDCCBDDBBD BDCDDDABDDB DBAEDAAFCEDBBD EBDD DCADDBAEBCBDCD FDDED BFDAEDCEDBBD EBDDBAAFBCDBDD DDBCDCDB FADBDDCADDB ACAAAA AAAAACA ABCABAAA B

39 AADDDCBDDDAADDDCBDBBABD BADDDBAEBDBDCDBEAADBBDBEABCDBDDBBAB CA D DB B CED DAFD DBEFDAB ECDB DDA DAE BADEFDBBA BADBD ABAABBDADCDBDDDCDBDEDCDBCBDBBAAEB BBBDDCAAACAAADBBDCDBBEDAADDADFACBCDBDDBD CBDDBDDBEABCDEBBD CCBACBC BBAADDDCDFDCBDBADBDEDCAADEFADBDDDB BDBBAAEBCDABDFCDEDDBDDBDBBBADAAADFDA

40 ABCA EECADBADDADABBDEDADEABCDBDBEDBDEAEADBDFDACBA DCABDAADEACFDA DDDADBDBDADBBFDEDDBDEDBCB DCDBBDFCDEDCFDBBACCDFBEDACBADCCDAD BFCDBAEBDEBDEDBCDFFDEDDDABDBCD EBD DCEECABDCBDCBBFFDBBBCBDEDDBED DDDACDDBDDAD DBAEBABDBFFDDDAADABDEDBFDD DDEEDDEDDFDEDA ADEDEBFDDACBD DBBCDEDFDFDEFDEFDDEF FEFFDDEDFFFEFFDFEFFEDF EFDEDDDFEEEFDFFDFFEDDEFDDFDD FDEFFEDEDFDFDEFFDCFFEEE DFDFDFFFEDFDDEFD EDFDDFDEFFFDFDD ABFADA ABCAB DBCADACEDDDDADECDBDEBDDBCDDECFD DDDADDFDCBEBBDCBEDBDEBDDCABDBBD A DBFDBDCCDBBABDADBDEDADBDBFDAEECCDB ADABBFDEADFADDCCDECDDBADDADCDFDAEDDAD BFFFBFA FFDBCDFBEDBCCBBAADBBDBAEBBDADBAEACEDEAADB EECAABFFDCBEDDBBDBFFDDDCCBADEAEBDE DFEFFDFFDFDFDFDDD DDEDFDFFDDFEFDFEFEDD FF DDFAAAFEDDD EDDDEDEDFDEEFD

41 BFDAB BDFDEDFDDDACDCDFDACEECADBEDCCBAEDBFECDBBDBD ADDCDBB BDFBBDAEDADDBACDBDBCDCBADBABDADEBACDBBCDBACDB EBABA CECBDAADCFBDDACDE ABABACC DCDFDAEDDCDBAB FBFD BDDAFDAAFFAC BABFCDEDBBB ABCCDEDCEFDAAAFECDADB DADABCC DDCADDBBDEABCCDCDB FECDBCDBABBCDBDBDEABCEDAAA CDBCDABFADDED DEDEABCCABD CEDCABCCAEFECDDBDBBA EABCCA

42 ADBAFECDDBABCCCADDBBD EABCCDCDBA BDCDABDFCDEDBFECDBBAABCCBCADD ADDBDFDEDFFDADFD CDBBFDEDEECA

43 DBD ADDBDFBDACDFDADADB DBDCADBDFDEDBDCD FDFDAEDCEECA DBDDABDBDFDDAEDEAEDDC DDBDCCBDEDEAADBEDEECA BABFBDFDEDDAFABA DBCDADBDEDCBDDEABA BDABBBBAADBDEDDADFBDCE BBFDFDEEC DCADAD ACDFDACDFDCDCB FADBDCEBF FF ADDCBDBCCDCDA EFDAEABADDCDA EECABADBCBDDAD FDEDDD DADAEDDDBDB EABCDDDEDCBDEDEAADB DCDEDDBEDDEDADC CCDEDBEBDBDAEDA DDBBAEBDEBBD EDBBFFDAEDBD AABAABACABAAAEA FDBDCBDFCDDADFDADDDBCDAFDECFDABDBDDBDCBDEDEAADBD BD ACDEADADACCA A AEBBDADAADDFADEDCDDDDEDBEAADBBABDBDAFFDABB EAECBADBBCDEBDED

44 DDABD DDBDABDFDEDCDBDDB BDACBCEECA AAAACACAABA CAAABDABABA DADDAEDBADFADD CD AADDBDFDEDBCD DDDBDDBCCEECA CCAACAEE FDDFFDD FF FFFDDFFDFDEFF ABAC ACDDDBDFDEDDCDDDCD CEECA BDCDDBBDBCDCD CDBCDCDADAD CDBDAD CDDDDDCCBDEDEAADBED EECAAADDBDAAEDDDB BDDBDFDDACAEDBBBEDCDCD ADACDEDDBDFEADBBBDEDADDDDDAADCBAC EECA

45 DBABF CAABBDDDDADFBDCCDBADBEDEAADBEABDDFDCDACCBDBDBA DBCDBDEDBDED DDDEBDDDBCDAECBDDACDDBDCD CBEABDAEDBDDBCADAFDCDDADBCD FFFEDEFDEFEFFFFFEDDD ECDEDFDFEFFDFFFF AA CDBCACDDBABF DCCADBCDAADADEABCDFDBABF AEDCEDBBDDCDEDEBDDDDEDBCD CDBCDCDBFCDFDACADBDDAEDCEDBBDDCDEDDBDBFD ADBDCDBBDDBBADEFBADEFDEABCACDAEDCDFDDADBDBEAADB CDBCDDDEDAEAFD DABDFCDEDBADFDABEDCEECABADADBBEABCDDBAADEDCBDACBBC

46 ABACAAA DCDDBACDFDAEDBDCCDCDBADBDDBB CDBDBBDBDBD CBBDCECAEDBDBDBEDADBDBBDBA EBBDCDBDED DBDBBDBEADBBACBEADBFFDACEDBD FBDAFFA DBFB AADDBBFCD BEABBDADCBDEDDBBDBEDBDEBACDBA ABDCDCEDBDED BACBDFEDADBADDBBDDA ADFDADBCBDADB ADBBBDADEDAEDBCBDADEDECDDDEABCDBC BF CDBCDFDAEEEEEBBBBDCACDBBDDA BBDBEDEBBDEDCEDADDBAEDFAFFDACABEFADEABAD DA CDBEFADEABABD

47 ADDD ADBDCDABCCCDEABCD FDAEDDBDBB BAACD CDBCFDAB D CDAADCACD A ADCBDECADBDFDED BCDBDBBDB AADDBDBD EDFFDA BADBEDB DBBDBAADDCBDCD DABFAAB BFAFAD EABDEFDA BBDBAE CCFDEDCBDEDDB ABDADDDDBBD EDCEDDDCCDCDBBFDEDBDEDDDDADADCCDDBBDCDCBD DAFDEDDBBDBDBCCF

48 AABFDDA CDBCACDBBDBB BDDACDDBCDBEBBDB DBDEDFFDA CDBCAEDBDB AEDEABCDFBCDAFDEDDBEDDD BEBDBDEDAEDAEDEBDC AAAC DAADBECA

49 AAAC DADCDBAEDBDBADAAACADBBFDABCABDFDEABCDEBBDDED DBADDCADDEACBDCDBAEDBDBDCDDBABBBFDEDBD DBAEDBDFDCEFABDEBDDEDEAEDBCFDBEDBDDBCBDB CBDB CFDEDBDFDAECBCDEBCEDBDBBBDCDCCBDFBBBEAFDED DBABADDFDDACBDEDEBDEDBFCCDBEDDBFBDCBFFDEDDBDBAD EBBDBADCCDFFCD DBBBCDAAADDDEABDEDBBDDDAABCDBD EDDDBDA AEADCEFABAEDBBEABCBDABD AAAACAAAAAAAAABCACABACAAAA ABAAEA CAA AA CCAA CA ABABFAFDABABF ABCDFDAEDDBCDAADCDFDAABBD CDBCACDA ADDBDCDBABEBDBFABBDBBFD DCBDEABCCAADABCADBEBDCFD DDDEFFDDFFDFEEEFFDDF FFD

50 BFBABFA CDBCACDA ADDBCBDCDABDFCDEDBABDDABDCCADEDBB CDBCAEDADDCCD ADFDBBDBDACDBDFDAEDBCBDCECBAEDDADCDBB CB EDBDBCDFDBDBDFBDADCDBBBCDBCBDBDDBEBBDAEA CCF

51 EAAADCDBCDAADFEDACDBCDCDAEDCCBD D ABCDFFDFDDCDDCCBDDBDD DFEBBDEADBADCDDDCBDCDADDBDDDDCCFDAEB BDEDBDABEBADBCCCDAEDCDEBEDBDBBBDCDBDBAEDCD AFDEDDBBB AEDCCFDEDDA ADCFDEDDBCDFFFEDCCCDDBACBDDBADA DCDEDCCFDEDDBEDEAADADEDEDD BDDDCFDDBDADCDBCBDBBDABFCDFDADBDCDCFDEBBD BDCEDEDDDDCDBCBDBBDAAABEBDEDDB CDDDAECCFDCCFD AEDCCFDFFCDDCCDDCCBDADBEBBD DBEDFFDBCDAFDEDDBDBCDEDCCBDD AACAABAAABAAACAAAAACAABCACBAADA DAAABA AABAAAAAAADAAABA DFDFDFDFEDFFDFEFFDFFFD FDFFFFFDFDFFFFDF FDDFFDFEFDD

52 AAACAA DADBDBDBDBDBEBBDBADBBDBFDAAADADAADD CBBBEDEAEDBDFDACDBEBDCDCDDDEDEABDDDD FFDDEDDCDD DBAEDBEBEDDBABDDDBADAAB CDEEDCDDDECDEEDDDCDEEDADDD DEEDCDDDFDEDCDCDADAEAD DEEDDFDCFEADCBDBBAEAD DEEDABEDBDBADBBDCCBDFDEDCADCDFFD ADBAAFD DE D DDD CADDCDBEBBADCDDEDA DDDDDCDDDDDDDDFCDDACDBDBADABEABD DDCFFAEDCB DBADADAEDDDFEBDBBFEBABCDDDADBFD DFEDAD ADDDDDADDADEABDDDEDDAADDDA FFDBCDFBEABDABBCAEDBDFBBABADFDABDBBADBB DBBBACBCCDFDAEDADCDBDFBBAB FBDDACDEDBDFDADDBAADEDBBEDBCBDBEDBDBDDBDDBEAD AEBBDEABBFDEDDDDCDBC DBBABDABADCBDEDACDEBADADADAADFCDCDBDABDDBCD BFCBBDDBBCBBDBEDAADBDDADDBFFDBDADBEDBD EABADCBDEDACDEDBEBEBDADCCDFDACBDEDBABBDB BBABDCCABDFDAEDFDDDACDCDBBBBCBDDAFEDDEDDB

53 BFDB EDBBFDEBBDEDEBDBEBAABBAEDDCDB DDBEDDBFCDFDADCABBEBDBDAB CDEABCDFDAEDDBABBD ABCBDAEBDBEBCDBCACDA DCDBBDBEABCCAADDBAEADBABDBBDDADEDB ADBCDBBDBDBBCDBABEBDBBDEBFBCDCDBDFBBABBCDBDDB BABFDBBFDDDABD EBBDEADBDEDCDADDCDBDFDEDBEBDBDDDB C BDBADDBC BDAEDDCBDAED EDBBDCCBDEDB DBEBACDBEABA DDEAAFBBBED AABDFDAEDDCD DDEDCDBFD DABADBBDDBCAD DBDAAAEDAB DADABDFDECDB FDBEDBDFBBABE DDBCDAA

54 ADADCCDDFDBBDBDBBACDBEDFBEDDFBBABEBACDBCDDD BCDAA ACDFBDBBFBDFDEDEACDBBAEDDDCDBDBBAEEB ACDDFBBABBDFDEDEAEDBDBDEBBCDDD DBDBDEADBFD CDBCAEDDADAFDFDEBDDEBBDEDCDBBDB ADADCCDDADBDB DFDAEDDDDDED BCDAADCDBDBDCDB FDFDBDEABCDB DFBBAB

55 ADBCDBFDFDBBCADBDBDCBDCDBBDDBAEADBBDBCD DFDCDBEDBDBDBDEDCCDBAADAADACD DBAEDDBCDBDBDBBEBBDBABCDBDBDADEDFDDDADCBD CBACDEDDDCABCDBBBEBBDB AAEDDADBBEBBDDDBDEABBDDDDFDFDAEDB EAB DBBABFBABF BDBDEDBCD BFDBDADEDAE CAEDDBFDBDDAED ADADFBEDAEEAFD BBEBBDBDEDCDEDCFAD CDBCACDAAA BDABBBDBDAB DFDBDABAEDCDB CDBACB EDFDBDABD CDBABCB FDBDABDCDB FFAEDBDFBDA CDAECDCDBFDB DBDAE

56 BBABFBF DCDEEABADABDDAAAFEDDDCDBFBDACD DDBBDABFDEDBDBD DDCDBCBDADEABCBDABDFDAEDCDBBBAB BDDAEDFDCDBDFDAEDDDCDBDDBBBBDAEDBDFBBABBDBD EDDADEABCDFCDEEAEDBC DFDCDDCCDADBFDCDDDFBDFDCDBDFBBABBCDDD DFDBBCADDAEDECDCDFDEDEDDABDDBCDBDFBBABEDBCDBDDB DBDDBAACB

57 DABDABADD

58 B DBCDEDCDCDFDCDCDBDBEEABAEDBCDBAAACBADBBDBC AADAAEDBBDBDBADAD AABB EEDBCCFDAACDCBDDDCDCDDBEDBBDBD DBADEDDBBADFDAEDDEDBBDBEDEAADBEDBDBDDBAEDDEDCDB BDBDADEBDBADEDBBDDEDD EFAABFAABABFBAD ABCCABDDDCDDADEABCCAED ABCDFDAECDBEEBBBDCACDBBDDCDB CDAABCCDEABCCADDBAEADBADD

59 ADBCAEABCCADFADCDBCDCDADAEDDDABDCDFDAED D BDDCBAADFDACBAD ABAABB FDBCDBABCCABEEBBFDED DDBEDDAEDDBBDCBDEEDAFAAED ABCDFDAEDDCDBDBFBFD CDBCACDBAD CDBCFDABABFBFD DDDADCAABDBADD

60 AAABFAFFFF DCDCBDEDBBDBCCDBAEDDCDBBDBD BDEDBDBEDEAADB AE DBBDBEDEAADBDAADADBBAFDFDACDBEDBCDBBDDBEDFBD DBBEABCBDBC CCDBBACDEDCFFAEDBCBDB EBBDEADDACDDFDAEDAFDFDACDBBDBEDBDBDDEFABDBEDB ADDCBABDDADBBBBFDCDADEABADD BDBBDABDDDBADBDADFDFDABDDEDFBD DCDDDEDBBBDBEDDBDDFABDBDBAADBABCDBDEDCFFDACD BDDEDFBDBADADCDCDBDDDBDFFDEBACDDDDBABDCB CDABDFCDEDBBDDB DADADAEABADABBCDCEDBDBCBDBCDDFDAEDDBBDBDB FFFEDFFFDFFDFDFFDDFFEFF AABEA DBAEDBBDBDBDADBDAAEDADB DBBDBBAEFCDBDBADBCDFC ADCDBBBEBDDAADCDADDADBBDBEDEAADB ABAABAA CDBCDFDAEDDDB CDBEDCD CDAADCACDBDBEDEAADB BDADDFDDB AEDCDAFDCEDBDBDDAB EABCBDEDEAADB BADCBDEDBDBEBACDBABD CDAFDEDBDBDEBACDBEABC D

61 ABAAABAA BDCBBCEDDDDEDBBDBDEABCDBEDADBDBEDBBDBEDCFFA DDCDBCFDFFA BBCDAADCACDADB AFCDBDFDEDDDDABDDAEDBBBDCDBDABDAEABCDBBDB

62 CABAABAA ACDBFAFFBDFD EDDDEDBABADAACDB BDBEDEAADBCCDBBACBDB CDCD BDEDBCDBDDDBC DFDBDBDBA DBAFDBBDEDBBDFDA BAEDCDBADBBDED FCDCDBBDBEDEAADBADCD CDAAAD CDCBBCFDBD FFA DDDEDCADCFCACCDEDBBDBDADADEDABDEADBFCDDDDDAAFED BDEDEAADBFBCDCDDDFDAEDEBBDEDDFBEDABDADACDB BCDBCFCABDBCBDCDBADFDABEDCFCADACABCACD CFFA CABA AADABAAAAAAAAAAADAAAABAAAAA AACAAACACBAACAAB DDBDCDBCDABDAA DDAAACDDEDBFDCDBBDBFCDBBCDEBDEDDABDCDBBDBEDC BDDEDCADADFCACCD

63 ABAACABA CAEDCADBCCDDADFDADEDBDBDEDBBDBD BBCDFDADEDBADBDBDDDBDBCDBBDDBEDFBD DDBEDDDFCDCDBBDBEDEAADBCDFDA BEEDEDCDDFADCCDFDABBADDADEDDFCA CDBCFDDDABFBABF ADDADBDBDFDAEDCFFA DACABCBDDAB EAAADFDABDDDBCDBBDDDBCCD EDFAD

64 AABA DDBDEEEECDADEDAEDBCDBDBBEDAD DBCDBEDCDADEACBDADEDBBDDADECBDBDEEDBBDB EEDEDBBDBDBBEABEDBDB DBCDBBDDADBCDFDAEDDEABDBCBAD CDBCACDC BEBBDEADBDCDCDDBDCCDEDDCDDBAEDBCDBCBDBADBA DBCDBCDBDBDEA DDDFADBDADEDCBBDBABDEDACDFAEDDADCA CDCBBDDBBDBDDABCD CBCBEDDCDBDBCCDAD DABFFFDC CDBCDAADFFDC ADDFDBBDBBAEAEDA AFDDCD

65 CDBDDEABCDCD CDBCFDEDDBAADBDADCD BDADADCCDCDBEDDCDFDAAEDEDBCBDBEDBBDBEABDDCD DCDCCDABDCBBCEDADBFDDECBDB ADADCDBDBDFDAED ADDECBDDAEDBEDBBDB ABBA DAADFFDB DFDEAEDADEDBBDAD EEDBBDB BDAEDADADEEDBBDBEDD BDDDFCD AEDADEDBBDADAEDCEDBBD FFFDFFF AAAAAAA ACACAB DDAAACBCDD BDFBDACDABBFDEDAA BCD BDCCDFDADABDACDBDBDCDB CBDBEABCBDEDABD DDADAADAABDDDD CDBCDAADFFD AEDEABCDFCDCABABCD DDCDBAD

66 ABA ADBBAECCAEDDCDBCCDDDEDBDBAADEDCB BDBDDAB DCDCDBCADDBDAAADDCCDDABDABADE DCDEBBDABFDDBBDCBDBAAACB ADBCBAEDBBDBEDEAADBDBFDFDA ADBDFFCBAEDBDBDB ABFBDCADEDBDBDADEDCDBDB CDBCFDADB ADADCCDDADBDBDFDAED DCDBBDBDBAEADBFDBEDBDB DDBEBDADED CDDD EEFDFFFF FDEF DFABA ABABEFFFD FDDED DFDFDFFDD DD

67 AC AAEDDADFDEAED CECBDAD DDDBDBDDBADAD DDDDDFDDDFCDED DABDDADACDED EBBDEDCDABD EDBCDAB DDAAACBDDDACAB CDFDAEDDEABD FBFD CDBCACDDCADD BCDBCFDDDFA ADADCCDDBDDACD ED CDBCFDDABADCBA ECDFCDEEADA AEDCEDBBDEDAEABCD FDAFEDBDDBCDED AEDCDDEDBDDDFA BCDBAD

68 DDADBCBEABCCBDEDBBDDBDAEBACDB CDBCDADEABCDCDAEDEDFADDCCDDBCDEDCCBAEDA CDBCFDCBEABCDFBAB CDAADEABCCBDECADCABDCBDDCDDA ACCBFFADDBDF DDAEDFAEDADDAA DCBCABFDD ADDBDADBCDD ADBDDADDDDCBDABDBBFDDFA

69 DDDCBDDABDBDABDADBBDCDBADFDABEBDDDDCCD BEDDEDBBDFFD

70 ABFABBADADBFAD DFDEDDEDBCDAB DBCDABDDADCBEDBEADBFADBDEDBCBDB ADBBDEDBBDDBCDBDEDBEBCDB ABAAABA ABCDEDFADFDAADBAFDFDADAAAEDBEBEBCBDB EBDCCDFDADEFADBCDEEFABDCDABDFCDEBDD BDBDACBDDCACDEDEDBDAADDBADADDEED DADEDBCDBDCECDADDEDCEFABAEBBFDEDBCBDB DBECBDBB ABABAC BDADEDAEDBCDB FDFBABF CDAADADABACDEABCACDDBABBCFDFDBEDCABADDAAB CACDBEDCDFDBBDFDBEDCABA

71 FD CDAADADBEABCACDFBDABFFDCDBCFDDBA FBABBAD DDDDCBDCDBCACD FDDBCFDEB

72 ABACA BBEDADEDCDB DBAABBADDDDCCBDDBDBEAADBDBAADCCDB DBADDDDDCCBDDCDBBDDBDCDBFDFDBEEDBDBCDA DBADDFBABFDDDCCBDDCDBBDDBDCDBFDFDBEDBAABA DBABFBADABFDDDCCBDBCDBBDDBBBFDBEBDD ABAC DBBCBFFFAFADDDBEDDBBDDACBDEABEDDBCD EDBEBEDBEDDBDBAEAB DBBCBFFFAFADDADFBABFBDDEDBCDBEABCABAD BDABBBAABDDEDBDB DBBCFBABBADFABF BEABBDEDBCDBEABCDFDCBDCBDABFFDDB CBEADDDADFDDDFCDEDDAEFABDBBFDEABADADAABCDB EB

73 BABA BDDADCCDEDBFBEDBBDCBDB FEDEDDADFDACBDCDADEDBCDB ABAACA CDEDBFBEDBBDBDEADEABCDB FDBEDCABA DDDABAEBBDEDBD CDEDFEDBBD BDAEDDB BBFBCDCDBFEDBBDA FAFFEDDB BFBFAAD BFBFAADBF BFBFBD BFBFAADBA CCABAACABAABAC CAEDCCDEDFEDBBDD BDBDEBDDAAAEDBCDB DDBEDDDBAABBDFA EABCDBCDB CBDDEDDDEDCBBD CDCCDCBEADFDAEDFEDBBD CBEDBA

74 EFADDABBAD EBBDEADADDDEECBDB DDADDDFDCBDBEEDFDBEBDDEACBACDBCDBDEDABBDDB DBFFD BCBAEDCDAADBCBCBEABDDEDFDBBDD EFABAEDCDDBDCBCBEABDDEDDB EFABAEDCDBDDCBCBEABDDDDDB EFABAEDCDBDDBDCBCBCEABDD DDCBDAABDBD

75 BAAAACAB EBBDABBDDAFFD BDCDCDABA BCCDDEDBCADDCBD BAAAAA DDDFDFADADBBCADCFDCCDAEDBDADADADDCBDBDBEDDABD EEDDD DDDABDDEAADCDDDDBD ADBBDBDDEABDDDB CDBCACDDD CDBCFDEFADABBADBF

76 DDDFADCADDCBDBDEBACDBDABDAB

77 ACAAAAA DBCADDECDBBBCDEDEFDCDDFDAAEADEBAD DDAAACCBDCDADEDAADADAAAFDCEADADA CEDBBDEDCDEDCEADDBDDFDADABDADEABCADDEBDCBBCED CDBCADDCCDBD ADBCBCAD AFDBBDEDAFADB BEAADCDBC EDCFBBAEFD

78 DABADB

79 AAACAFACAA DFDEDBDADFDCAAEDBFABFDBEDACDBABECD DDCBBFCDFDAEDADBABCCDEDDBBBEDDBAEDDCDDBAEDABFDDA BBDDCCD BABFDDCBDAADBCAEDBBAEDCBBDDCCDEDFDBBDD DDBBDDCCDBADCDFDAEABAFDDCBDDDBABBFDEADD CADBBADBBDEDFCDDACBFFDADDCDFD AFEDDCBCBBDDCCDBABCCDEAADEDCCADADDDCDDDDDAFA EDBCEDBBDDBEDFDBBDD FBBAD BBDEDABFABFDBEDCDAECDFDCCDEABF

80 DBFBFABFFBADB ABBA BDAFEDDCBDADBDEDAAACBCDACDBAEDCBEDCFDBBDD ABCDEEFABAEDDDDFDDADCDBCBADEFABACDDEDEBBFD AAEDCDBCDBAEDBBEBFEDBDBADBDEDBADABAEBCDB ADDADBDDADEDBDBDBAACBBABBBCABCDD EEFABADCADDDCBD EDBFDBBDBDAAADDDDBEABCDBACDBCDBEDADBDEABCAAD AADBDD DDBBBFDBCDCAACCAED CDBDCDAAEDBCBDB EDAADADDDCDBAEDCAADCBD BDBEDEDBBDCBCCDBCCDFDAACBD BFDECDDADABEDAADFDCCDCDCCD ABAAAEA DAADDDCDBFDBBDBDAABADEDCBBDDCCDEDFDBBDD DBFDBBDBBAACBBCDDDEDBFEDBDEDBFDADBEADBCCDEABCDBCDB EDCD DBDBBDEDBABBDBBACBFDBBDB DBFDBBDBBADEBAEDDFBAEDBADCBDAAADBFB ABAAAEA DBFDBBDBBADEBEDBBDDBEDFDBBDDADADBDABDDB DBFDBBDBBAACBBCDDDEDBDEDBFDADBEADBCCDEABCDBCDBEDCD DBDBBDEDBABBDBBACBFDBBDB DBFDBBDBBADCBDBCDADDABDBCDDDBCAADADADCCD ACBD BEDCAAACDCEFABDCBBCECDFDBBDBCDBCDBDCDBAB ADBE ABCDEEFABAEDDDDFDEDFEDDBCDBFFDADEDDBAACBDCDBDBBDCDB ABFDAD

81 AFC EFADABFDBABBFAF DFCCDABADBDBADCDBAEDB DAFAAFD BDBCDEEDFEDBAFDFDADAAAEDEDADBBDBBDEDEAADB CDBEABBCDEDDAEDDFDCDBCDBEDDBFDCBDBDEDBAEDCEFABAEDC FDBBDDDABDCCDB DABADCDFFDBDD DCEBBDEADBDCDCDEDADDCDBCABCDBCDAD BCBEABDDBAEEDFAABADDDDBDDBDADBCDBBBBDDA DFAAADCDACDBCDBCCDBEABCEFABDCCDEDCFDBBDD BBAABF ABADAAADFDADEDBABABBDEDA DDCCDFDADFDBDEDBBDDBEDA EBBDEAFDFDAEDADDDDFA BDDEDDAFABED CCDDFADCDBEFABDBFDBBDDBA CBEABCCDEDFADBDEDBBDDB ABDAABCDBEADDDBAEECDB DAFABFAADDFADFAEDBDDB BDFDABBAEDADBA DCFFDABCDADBDEBBDEABDDFDA FBBAEFDDEDBBBFAB BFFDBCBEDDABFDBDDEDBADDD ADCDBDABEDFBBDADDDABCFFAA CDADEDCDABDFCDEDCDADBD

82 ABBFAF DFCCDABADEDCCD DBCFABCBDFDFFDEDB BDDBDCBDBCDFFD BDD DDDEDDAED FCDFDADFDCDBEDAB BDDBDAA CEFABADCDDBAEABDC BDD DBEDDBCBBDFADAD DADCDBADB DFEDFCCDABADBEDBADBD FDBDFFDCDBBDDB DCBDDABADCBD BDEDBBD BDABCBDDCDBAEDB EDBBDBDCCDBEABDAECB BAA A DEDFDECDBADBBAB ADABADFCEDADAFADBCDBDBABADB DABADDBDCDEDADDBEDADABADCDADADCDEDADCFADBDAD EEDBCDBDBCEDFDBBDD DABADBBEDBDBDBCDBBBBDBDBDBAABADABADDDFCDCDBC BABADBDDBDADEADCDEDDCBA A CDBDDEDCBDBABADCEDDFAFFDCDBCDBDDADCBFCCA EDBABADBDEDBCDBDDAEEDCDFADEBDD EDDDAAACFDDACDCFCFDAAEADDCCDDDDABFCACDBEDB EFCFDAADEEFABAEDBFDB ABDABADAAFDEABADCCFBDBDBAB DEFABDEDBABABDCDCBEDFDBDBABADBEDCDBDEDCDBBFD CADEEFABDCDBCDBBBB

83 BFABBFAFFDAB DAB DEFDABDBDBABD ADABAAFFDEEBBDEDBDDB DDFDDBABDDEDCDAABEEBBDEDDBCDBABABFDAB DEDFDDBABDDEDCBABEDDFADCD DBFDDBABDDEECDBDDFDADCEADEABDDCDCDBDAB EDFDBBDBDAFBBDBDBDBABFDA AABA DBDDDBADADABADBDBEDDDADADFAF ABCDFDAEDDBBABABCDBAD ABCDFDBBDABCCABAEDC ABABDDEABCDFDAEDD CCDABBDDDCDBEDBBDBDDABA

84 AAAABABA BBEDADDBAEDBEDBBDB DCCDB FFDDABADEEBBDEDB DEDBBDABCCABDAD DBDDFDAEA ABCDFDAEDDBBCBDA ABCDAADCDFDA ABCBDABDCDB ADDBDCCDBBBCDA AD CDBEDBBDBABCCABAED EABCDFBABACDAFED CABAC

85 ADBDBCDBEDBBDBDBABABBBDCDBADDBEDCAEFEDFCCD ABADB CDBADDBDCBDDDEDADCCDBEDBBDBCFFDABAEDB ABA AABABAC ABCDFDAEDDBBBD DBFB FD CDBCFDAB EFAFAB

86 BBDCDADADDCDBCD AAEDBBDDAFEDFCCD ABADB ADBCDFEDFCCDABADBD CADDEBEDAD FED ADDCABADACDAACB FDEDCDFDBBDDCDBABEED FEDFAABADBDADD ABCDFEDFCCDABADB CEFABDACDEBBFDADB CBFDEDCFDBBDD DCDDBCBABDBCDB ABABEBBDAEEDBBDB DDCDABA AABAC EDACDDBDCEFABDBBFDECDCEFABAEDBBDDBEDBEFABDBBB EABCDBABABDBDDB ADABACABCCABDACBDBFB ABCDFDAEDDABBBBAB CABACBDA CBD BDACBACDFDAEDD DBABCCABDAAD ADB

87

88 ADBCDDCDBCFDBAEDDACDEABAABFBADDDB DBBBFAFABFAAB BFDCCBDEFACEABCDD

89 ABABA EFABDEFACEBBDFADAAEDBCDBEDBFBDDDDBDAADDBCADD AEDDBAABADBDBABADB E CEFABDED CABAADEBBDBEABADBCDB ABCBDADDBDFDBBDDCEDCDBDABDDEDFDBBDD

90 BCDABDDED FDBBDDCEBADEDBBD EBACDCDEFADED FDBBDDDCDAFEBDD DBEDBBDBBADCCDBAB DDBCEFABDBBFD ABADBCEBBDEDEA BDDBEBACDB DCDEFDE BDDCEFABDED CABAEDBCDAAD DADCDBDD AEDCEBDDDA BB ADBCDBBDDBDABCDB BEDBABADBEDADDB D

91 BFBADABFFADBBFAF ABAAAAAC EDFFDAABABECCCDDBBBEEFABAEDBABADBB BDFDEDBFCDDBABDEDACDCDBABADBEADADDAD DCDFDAEDDBBBDDBBEFAFAB ACDBDBDFDAEDDDDCDBABADBDBCDAFDADBCDEDBBD DBDD ACABAEDBCDABBEDEDDFDAAAACBEDCABADBD

92 BDBFAFFFDABF BDDCBDBABADBCDFDAADBBCECDCDABDFCDEDBFDBEAD ABADDBADADCCDABAD BCEDECDBBBDCABADBDDBEBDECDDCDBCDCBEABCCAD ADADFCDBDB DFDAEDADBDDCDBAFAB ADBDADADCCD ABADCDDBDEDBFDBBDCB ECFDFDAEDCABAD BD CDBDDCB CADDDCCDDCADCCDABAD B

93 FBFBFAF DDAAACDFDEDFDAEDDDADAEDBAADABDBADADDDCCDBDED D DDAAACDFDEDCDBCDBEDADBABADBCBEDBFBBABDABBD CBDDCDBDDBDEDDCBEFBBABEDFBBD DDAAACDBEBACDADFDABBDABCCDBCDDADEABCCACDCDCDD FBF DAAABACABA CCDEABCDBDCDFDAEDD A CDBCACDEFAD BDA CDBCDBADEABCD CD ABCADDEEADDB DCCDBBCDAADFFD DFBABFDABABF D BDCEDBBD

94 DAAABAAC DCDBDADADCCDDBDDFFDABADABABFDCDEDBBB ADADCCDDBDDBDFDDEDDACABCBDDCADBCDB EDADBABADB ADBDDADDDCBDCEDBBDEDAEDADDDCDBFDBBDB DDDDDADAEDBAADABDBCDBABADBCBDB

95 FBAACABA ACADCDCDAEAEDBABADBBEDFDFDADCDDECBC DDDBA DDBDADFDEDFEDCDFDFDAEDCAAEA DFBFFBFBAEDFDAEDAADABCDDCBDCDBDDCD EDCEDDAFDCDBDDCDADBDCBCB DFAD DFBBBDFDEDCDEDBBDDBCBEDCA DDFCDAEBEDAEDDDCDAEDAADABAEDBBDBDDBA

96 AAAA DFACADAABFDEDFADDFDEDEDDBAACBDCABFBBAEDBFDBBDB EDBAAEDBEFADBBDB DDDADDFDEDAEDDACBBADB ACCAAAAABACABAA FCDDAEDBCBDAEDBEDABDBDFDAEDEDDCDEDBCFABEDFDBBDB BEDBAAEDCDBCDABBDAABFBBADBEDBBDDBEDFDBBDDBADAD DDDADBBDCDBDCCDDDEDDFBDADFBCDDEDCFDBBDD AAAABAAACAAAAACABAAAACACAABABA AAAB ABDDDADBCDCDBFDBBDBDACDEDADBDBDDDCDBFDBBDBEDADAD FADBCDEAEDFBADADCCDB BBEDCFBBADBDDEBBDADCCFDEBDDEDEDBAACBCDCDBD DFDDDACD AABAAA ADDADBBBDFDFBBFDABBAEDBBDDBEDBAAED BDDBEDFAEDAACBDBBDEDADFBACFBBAEDDDFCA AAB ADBDBDDEDBFDBBDBEDBAAEAEFADBDBFBCBEDFDA DDFCDDBDDEDFDBBDDADAD BFDAB DFDEDFDDDACDCDFDACDADEEFACADDDADDBFCFDADC BDACBAADABADBFCDDADAFEDFCCDABADB AFEDFCCDABADBCDBFABABBAFCCDBDABADDEBBDEDBDBDBCDBED CADABADEADFDCCDBCDBBDEFBBA ABCDFDAEDDBCDAADCDFDADBBFBFD BBBDCACDDAD CDBCADBBAABFBF

97 ACCAAAAE BDDADFDEDBEFABEDABFBBABDB EFABEDABFBBAEBBDAEDFDBED DAADBAACBBAEDEDCDDBBB EDFADFDADAADEDCFDAD ADBDBDDBEDABEFABB CCDDDEDBEFADBEDEDBAADBEFAB ABAB AEDEABCDFCDEABCDFB ADAAFAD BBBDEDADDFDED ABFBBA AEFABDCBEABCCBDEDB EFABDEDBFDBE CDBBAAFEABCDCDAEDDBAACBDBDBFDB DCADF ACABCDCDAEEFAADDBDB DFDAEDFEDCDBDBBBEDFADFDAC CBDCBCEDEDABDEDBFDBBDBDB AEFAD AACABABAACE ECDAFDFFCEDCBABCCCDBDBC FFDEDBAA CBEDCCFDECCBACFD BFDCDBDABEDDBADCB ABE DDFBEDDEDFDADBABDADCDBCBABAEEDCCDBDBCFFDEDBAA CCFDEDBEDBADBEDBAAADEDBAADBAEFADBAADCCDDBAEDBAD AEDDFDDCDECBDADCDAAACCDEDDFBADCDDADCBDADCCDFDAABDAD CDDAEDCAEDDFB DBABEDDFBBBDAEDBFFADBDDBEBBDFADBAEDDFBEDBB BDAEDB AABAACE DAFDACEDCBABCCCDBDBCFFDEDBAADDCFDBCDCBABCDBDABED CBABFDDC DAADADCDDABDCFDBBDADDBDCDCDDEDABD ABABABABACABE FDFFFEDEDBADBCBA DDBCCFDECCBACDBDABCFDBFDCEDCD CBBDFDAEDDFDADCDEDADCBAAEDCDBAEADEDCCFDEDBFCA EDBAAEDBCBFCAEFADEABCBFCAEDBADB AABAABABE CDEEDCCFDDEDDABFBDAFDEDEDBADBDAFFDDDBD EDBADDDBBDCDBCEAAADEDBAADEDBCDBEDADEDBEAADCA FDBBDBADDBEADFDADDEDBBCEDBADBDFDBBDDADEEAEDB DFADB

98 ABAABAE FDEDCEDCDBCCA DFDEDFADCDFFDAADDFAEDFDBBDDCDCDEDAEDDCDFD DACCDEBDCDFADDCBDABEDCDBCEBAEDCCDDBDCB ABEDCDBCCADBDAFCDDDCCDCDEDDADAADDDFA BBDCDCDDFDA ABBE A FDCEAAADEDBAADEDBCDBEDADEDBDBBEAADCAFDBBDBA D DABFADAAFDEDBCEDCBACEDDFDBBD AFDBBDDDAEDCADCBCDDCBABCBDCBEDBCDBEDEDBAAB EDABEDCBADCDFDEDFDBBDAFCFCDCBCA DFDACDDCFDDFDDBAFDADDDBDEDCEDCDBCB EDBADBACBDDBCBEBDCDEEDDFA CDFAFCDDCCFDEDCEAAADDCBDDBCBDCBBCDFFBDCEED ABDEDBFDBBDB DACABEDFFFCDBCDBCDDBDCCDBAAABDAB BDCDBACDCCDADBBCCDEDBCDDCDCBAEDBCBDBEDEBA ABCDDEDBBCDDFBEDCBADDAEDDADDCBEDDFBDBCDEED DFADBEB CDEDBAFFBBAACDADCDBCBABEDBCBDBEDEBABADBDACDADBED EABCDDEDBB ABACCABAE FDEDCEDCDBCEBA DFDEDFADCDFFDAADDFAEDFDBBDDCD CDEDAEDDCDFDDACCDEBDCDFADDCBD ABEDCDBCEBAEDCCDDBDCBABEDCDBCCADBDAFCD DDCCDCDEDDADAADDDFABBDCDCDDFDA ADBFFADFBBF DDAABBDDDBAED EDBEFADBEDEDBAAEFABED ABFBBADBDDBAACB ABCBAFDBBDEDFB EDBAAEDCAEDDBEFADBCDB FDCBDCDBFDBBB CDBCACDFADBD CDAADEABCCBDECADCD EFAEDFFDADAED EABCDFBCDEFADBDD

99 AAA A ACBDCDDDCCAEDAABBFDEDAEDBAADABDBCBDBDCB EDFDBBDD DBDCBEDFDBBDDDDADADADBDCCBAEDBABADBFCCDBDADDADDBEDB BDDB BDFAABBABF ADDDDADADDADDFDAEDABD CDBAADABDBCBDBBDDBDCB ABDDDFCDCDBDDDCDBAADABABDCDB AADABEDBDBBABDBCDBDDBDBBAB DBCDBDDDEDADBDBCDBDD ADDDDADAADADDACBACDBEDADB ABADBBDB ABDDDADABADDCDBAADABD CDBDADBCABADDAAAEDB BBDBEAFDBDBBADDB ABADDEDEDADBEDDDCDB AADAB BFDAB ABCDFDAEDDBCDAADDBB FBFD BBBDCACDAD CDBCFDAABFE

100 AADFCDBD DFCDACDBDFDEDD EEDADADCCDCD ACCAACAE ABCDFBFFBFDB AEDCEDBBDDDCDB AADAB DDEDBBDDCBDEDD BEABBDCDFEDEDBCDFDA ADEDFDAEDAADAB CAADADDEDDBCEDBAA ABDFDAEDEDADBEDAFD EDAADABCAADADDED DBCEDBAA ABFABFAEDCEDBBDEBDD DDCAADADED ADBDBDCDBCDBED BCDFDABDCDBCACD CDB DBDFDEDBCBDCDBEDADB CDBDBDD

101 AAC BABACDBDAABCDBCDBABAADBDFDEDDEDBCDBEDDDBA FDDEDAABAADDAAAEADFDABCDB FFDFDFFFFD FFDFFDFFDFD ABFADA DEEDBBDBEFDDBBAEDBBFFDB FDBCDBFDBEDBBDBAFFBBBBAFBDFDDAEDCDCDBFDBBDB DAAEDDBEDBBDBADDDABFDFA ADDCBABFFDAADADEDADAFDBDDDDDDBFABFDB DDEBCDEFAB DEDBDFDBFFAEDB ABCAEAFEDDACDBDFDBFFAEDBCDBEEAADCB DDEDCAADA DBABABDDAEDBDCFDDBDFDDAFDBBD AAA CCDDBABEDBBDBEDFFDBDAFFDDFBDBDDDBDDADD D DDDEDBAADAB DDDEDBDDBBCDBBDDB FDADBDCAEDDBFBBFBBBBABDB FDBCACBADDDDBED EDEDDDDACDDBEDAEDCDAFADCAEADCDEDDDBCDBEDBBDBED FFDBBBFDDEBF DDCDAADECDDEDADBBBADBCBCDEADAADA EFDFDEDFFFFD EDFDFDDFD AABACABA ABCFDADDBEDEDCAEDBBADADDCDBDDBEDAADABCDBDDBB AFDBBDCCDBABFFDAEDCAEDBBADEDACCD DBCAEDBBADCBDDBCAEDBBADFAADCEDCCDEABCDBEADAADA DBBCFDDCDBB FDCDFDFCFBFBABFA

102 FAD EBBDEADBBBBDCCDDADFBDCCDBADFDABEDBBCD ADBDBBAEDDBBABCDBDFDDDBBBEDEDDAFDFDAAFCEABDDFDD EDDFDDFDFEDFFDDE FDFFFDFDF CADDBFDFDABAFEABEDBDBDBDBCBDDBCADD DDEBBDEABDCFFCEDFDFDAED BDCDBDDEBBDCDBDCCBADCDEDDDDBFDFDADDCDBDDDBDDEA AEDDBDEADFDA FFEFFEFDFD CAA EDEADDBEDDAEADDADCCDAADAEAD EDBBDEDBFFD BBFDDACDABBFDFFADFD DADBCDBDAADBCDBFADBCDB DDBFDDBDADEDDCDBCDBD DBDDEDDBCDBDDDACDEFDCDB CDBEDBDBBDDB EADDDDAABEDDDDEDBADCCDB CDBEABCDFFFA BFDAB ABCDFDAEDDBCDAADDBBEFAFAEA BBDCDAEDDAEDCAAAC

103 AAABA ACDDADCADBDFD EFDADCDBBDCBEDEDADEDA EADCDFD DADDBBFCD AABAABABAAA BABAAAA DDFCDBAEDCCDED FDEDEDFDBBDBDABED FBFBDADFBEFBBAEDBEAADB CACDBDDBDEADFDAC AABAA ACDDBCDBDBBDFDEACDBCDFDFDAEDD DFDDDADBCDBEBBDEDCADEDBDBBAB DCDEDDCCDDAEDCFA FFFFFFDEF FFFED EEFEFCEDFFFD A CBDDABDDEDBDBAEABB CDFDBFFDBCDAABBDBD CDEBDFCDFDA DFFEDEAA FFDFDDFFFFFFDF DFFFEF CDBCDAADDAEDCEDBBDED CFDDEDFBDACBDCAD

104 BAAAD DBAEDBEBBDEBFBEADADCCDAAACADE DDAAACBDBDADBBCFDEDEFABBBDDADDDEDBDBBBCDCD EABCDBDEDBABEDBFDDBDCDBBDDBEDCCBDCBDFDAED DAEDDADCDECD BAFADABBABABAABDDFFAFDFDD DBFFDABFEDD CDFDDADBDFDBDCDBFDBADBBACBDEDEBFD FFDDFFDFFEFDFFFDFDDFDDF FFEDFFDFDFFDDFFDDF FFFAAEDEDD DE EFFDF FDBEDBDBBDBDCDBBAB AEDAEDCFBBAECDB FDBDADACDBAADDBD CDABBDAABECDFDACDDFDAEDB FDBBDBEDEA ADDCDBAADDBEDBDBBABBA BBEDBAADABCCFDB

105 ADFFABF DBDDDBEDDBDCAFDACDAADDBBBBDDADEDDDACDDAFAEDB AADDB DEFADBEDCAEDDDEDBABEDBEDFADBCFDDDBAFDB DBDBBEDBBAFABEADDBAEDDBBDAAADEDDFADBEDDFDA BDFAAAADADF BDDABEDBADEDAB AAABA DCDDBADCDCBDEDBDBBEDDDACCDEDCADEDFAD DEDADBFBDDEACCBAADEADDFDEDAEDCADDBBDA DDCDBBDDBEDFDBBDD DDDFDEDADFDEDDDDAAEAFDEFDDBAAAFDB ABC DCDDBACDEDFFAACCDCFDDBDEEDADADFFAEDDEDA DAEDCABDEDD CDBADBCDBCBCDEDADCDBFFAEDBDCDBEAADBEFDBBDDAADBDCDBEABC BDBBADACDDCDEADBBBEDFFAADCDBDDDDDFCDC EAEAFDEDFDBBDDDCECDEDC DDBDAEDEDAEDFADBCFDDEFDBBDCBDCDBAFDBEDFFAADDBEDCDAAD DBBBEFBBAEDFDBBD ABAF DEDDBCBDAABBADADAEFDDEDBFDBBDBEDF CBAEADEDBFFAEDBAABAEEFFDDBFFAEDBDCDB CDBAACDFDAADBCDBBDDBEDFDBBDDDCDBFDBBDBDDADABFB ABCDEDEDCCBAEDBDDACEDAEDDBFFAEDBBBDACDDDEDCBDBBADDAEDCD

106 AAAAA DBEDBBDBBDEDBFBFDDBBADABEABEDBBDBEBACDBBADADDADABCDB CDCD BDDACDEFAEABCDFDEDABCDDBBDBDEDBBBDDCFDDADBBDADAAD FBFDD ABAAAAAACABAAAAAACAACACA CABACCAAABADABACAA BBDCDFADADCFBDDACDEDDBDACDB FBDDACDEDBDDAEABCBBDDACBAADBDCDABADEFDBFBBBDA CBACDADEDBFCABADB FDFEDFDFFFDEEDDFFDDDEFDFED EDDDEDFEEEDDFF DDFDCD

107 BFADF BEDDBBBDDDBDDBDBDADBA CBDCBCDDBAADEABCCAAEDFDDB ADBDDADBECDDEDCABCDCDBEABCBDADCAD DBA AADCADADFCDBDAD DCDBDDBDDADABBADADCDAEDDCDBBD

108 ACABA CDBCACDDCAD ABDDBDABDDEBDCDBDBFBDAEDDBBEDBDDA FFFFEFDFEF DCDEDDBBDFDEDEAADADADDAEDBCDBDDFDDDBAEDADEDA DDDDCBDBBADFDDADCDDDCADAADACFDDBDEDDFDADDBABCD DBD BFDADDDBADEABCDBCBFBCDBDDBBDCDEDDBBABCDDBDA EDCD FDBDBDDACADCDBDBABFBDDDCDBDADBEDCBAEDBDBDA FDAADABDABCDBAFABEABCDACCABEDFBDDADCAD DADBDDBBDADDD DCDEDDBEBBDEAABDBCDBCBDADBDAEAAED EDFADDDFDBDDAEDADBDDCDDBCADAADA DBDDBDDDDEDDFDABCDDAFDDAFDBBD

109 AABAAA CDBCACD DDBDABDFDEDEDBBDDBBADADAFFBBDDBEDCCBBDA DBAABBDDADAADAEAADCFDDEDFDBBDB AEDAADCCDEDBABDBEABCDFDC FFFDDFFDFDDF CBDCCBDECADBDFDEDCDBBDDBEDBDEDEAADB DAAEDEDAEABCDFBBDC ABADDDFCDEDABABAEABADADCCDEDCFDDEDDFCDDBAED BDDBEDCBDBDADADEDDAEDBDDBEDCBDEACDFDADDBDCEDFDADDB DDFEDDFDEDDAADCCEDBBDDEDCCBDEDBDADBAEDCDADBEDBBBDB CDDBDBABDDEDCBDADBBFBCDFDA

110 A FFABFFBABABBDDBEFDAB DADBDBAADBEABCDADBDEBBDAEABDBBCFDBBDDCBFABFA BDEDBDBAADBFADBBADADADEDDADADAEDBEBBDBFABFDBBDDCDB CDCDCDBDBABCDBEDBFCCABEDCFDBBDDBDAAFBEADDCADECCAD DAEDDACDBAADADCCDBDAAD BAEABCDFCDEABCDDDADADAEADDACADDFFDCAB CDFFDEBCBDDCBADAFDBBDADAEABD DDCDBDBABCDBEDCFDBBDDADDDAEDEDCDCFDBBDABDDAFD DBBAADCDEDCBEDDBDBAADBACDADB DABCAAACDBDAEDEDBEDBBDBDDCCDEDBFBABDBDAEABDBD AAACDFDEDDDEDBDB ABAABAAAABAAABABAABA AFDBBDEDABFEDBDDDCDBBDAEDBEABCCDEDAD DBADDEDEABCEDBBDDCEDBADDAABDDEDBADFCEDDCDDCB FDDDADADCDFDBBDDDCDBDADBEDABFBBADBCDBFADB CDDADBAADBBADCDFDBBDCFBADBBDADEDBAA AFDCBAADFCAFDBBDDAAEADBDAFCDFDAEABCCDEDAD DCBCEFABDEDDDCDBABEAFABEDAEDDCDCFD EDFADFDA ABACCAABAAA EDBCDBABFABEDAADABAFBDACDCBDDDEDBFDBBDBCFDBBDACBC BBDDCCD DDCDEDADAEBAFDBCCBFBDFFAABBD DEDBCDBBDBBADAAEADCEDEDFFAAE FDCBEDBBDAFDDCBEDCCBDEDBFDBBDBCBDAABDBABDEDB AADBBDB

111 BFED FBDADCDDBBBDBFCD ABBDBEDCCBDEDB EDBBDBFCEDBDBAADB FADBBDCCD ABCDFDAEDD BBBDDBBDDB AACD DADBBBDCACD FDBEDB CDBCFD CDBCACDDFDB BBCFDDEDB FDFDB ABCADCCDADDFDD DEDBDBBCDB EDBBDBDCBEDFFDA BDB ADBCDBEDBBDBBB FDFDBBDABEABA CD BBDDCBDAFDBDEDCDB EBDEDCDBBFD

112 AAABAB BBDCDAABDEDDADBCDBCD AAACDBCBDADA BCDDCAABEBBDEDCBDBECADB AACCAAAAABC AEDCDADEDAEDBBD BABDBCDBFDBBDBCBDADADDDABD DFDFDEDBDD EFFFDF D DDFCDBDDCDBB DCCDEDB DABDADDCDBBBDA DABDBCDBDDBDCDBEDADBFDBBDB EDBDABFBCDEDBCDBEDADB ABAAABAAE DFDAEDCDADEDBEDC CDEDADAEDDBAFDBBDEDBAA EAEDBAADBBBEABCCDEDAD DCDBCDBADAADBCBDAD ABADDDFCDDDAAACDBDDDBCDBADB BDADBDAEDCEAAADFDAAEDDFFDACDBBBAABCBBBFCDFDAED CDBADCDBBDDEDBD

113 BAACABAA AAFDDABFDC BCDACDFDEDDDBADBBBEDFFAACBEDCCBBDFDAEABDBBA ADCCDBDDEDDDCBABF BDABDDEDCDBDCDBAFABDCDADAEAABD DDABDDDADDADDACFBBAEADDD BFDCDBAFABFFDD AAAABFFEEE FFAAADAAAA FFFFE FFAAAAFEEAFE FFAAAAFEEE FFAAAABA FFAAAFEEAFEEEE FFAAAFEEAFE FFAAABAF FFAAAAFEEAFE FFAAAAFEEAFE FFAAAAFEEE FFAAAABA FFAAAFEEAFE FFAAABAF FFAAAAFAB DFFAB FFAAABAFFFFE FBAFFFFE BAFFFFFE EDDBAFABADBBBEDECAEDCDBDADDADEEDBAACDFDBBDE AADBADFADFDA BEDBEAABDDEDCDBDBABCCEDBDEABCDBDBABEBDDB CEBBDEAADFDDBDBAFDFDADFDECEDBCDBFCDDBDDFDDAED BEDCDABDFCDEDBDBABDBDAEDCCBAEDCFDBBDDDCDBB AFDAB BEDBBDACBCBDBCBDADAFEDBFCDBDDDADAFEDFCCDABADB DDFCCDABADB AABAACAAE BBBDDDCBDCDBCACDBADFABFDCDFECDCDBED ECACDBCFDCABF

114 AABAAAAE ABCDFDAEDDCDBDBBCABF BF DCDBDDDCBDABABFDB FEFEDFF FF FFFED FEDE FFEF EFD EDF EFF CDBDDDBDDEDB CDBBADADBBCD BDAEBDD

115 DC DADEDBCDBBAEDADBDCCDEADDCDFDCDDBAEDDCAEDFAD ADCDDBADBFFDEDAEBDADAEDFAD DBCDBBDFDEDFADEDEDBDAEDCDBCDBAEEDCDEABCDCDD DADCDCDBCDCBBD BDBDADCDCADD ADADCCDDADE DDBCDBFDBBDB ABAA CBDCCBDECADAEDBD DCCDDBCACEDCCD DBBBCBBACDBBADB DDCDBB DBADDCD BBADABBFFDCDAFDEDFDBBDBEDBBDEDAADABAADDABDAEDB BBADABFDCBFFDEDBFDBBDBFBEDBBDEDAADABAADDABDAEDB BBADABFABDFDCDAFDEDEDBADBEDBBDEDAADABAADDABDAEDB ADDDDCDFDBBD ADBBDCDFDBBDEDBDBBB DFBAAFABFABCDEDADADDBADCDEDADBABFBBABFDB BDBDDFADDCDBEDBADBBADFCBDCAE BBAABFBFCBDCDBCFABEDEFADBDADBDBD

116 ABABA AEDDDBAEDCCDBDFDDDADCBDBBCDBCDCBEABCDCDEDC CD ADADCCDDFDBBDEDBBAEDDAEDD ADD DADDDADADEDD DAEDBBEDCBDFAD BDBFBAADEDFB ADAEDAEDCBDBADB ADBCEFDEDAEDCBDBADB DFEDBBDEDCDBDCBEhelo_name AADFFEDCDBCBEhelo_address DDFEBDDFDDsender_ns_names DEEDBBDEBDDFDDsender_ns_addrs DDFEBDDFDDCBEDCBCAEEFADEEDBAD sender_mx_names DEEDBBDEBDDFDDCBEDCBCAEEFADEEDBAD sender_mx_addrs DBFAEDBBDEDAADAEBDDFDDclient_address BFADFEDEBDDFDDclient_name ABFBFDFDFFDAFEDCDDCEDBBDEDAADA reverse_client_name AADEDBBDDCEDCFDDsender ABFABDEDBBDDCEEDBADrecipient DABFABDFDEDBEDBADBBBBEDBADACD BEBDADBEFDBBDDADDADA

117 AC DEBBDEDAEDFDDEAEDDCCDEDCDCCD DBDBBA DBDBAE= DBCDDBAE== DBBCDDBAE!= DBBDDBAE>= DBBBDDBAE!>= DBADDBAE=< ADBBADDBAE!=< DBAEDDDBADDBBACD DDBAEBDDADDBAEADDDBBACD AA DBCDBDBCBBCEDCDCDBCDBEDBBDEDCDBFDDCCDBBAEDB$$ CABDDDFCDCEDDCDAFEDCBCADBCDBCDAFEBDDBDAADD AAEDD «Nom du client regex» «N'est pas égale» $$sender_mx_names EABCADD

118 ABBABAAAC DBBBEEAADADDEEADFDEDBDCCDAEDBBBDEDBDADAD EFDABDABBAB Uniquement activer de quota par session pour les émetteurs qui émettent des messages à plus de deux personnes et ceci en dehors des heures de bureau. BCCABEACBDEDBCDDDCDAFDEDEDBADB AABAA DBBBEDCDBBABDBCDFDDAEEDBAEABBCFDADB EFDABDABBAB Uniquement Activer les RBL en dehors des heures de bureau et pour les messages d'un poids inférieur à 500Ko avec plus de deux destinataires ADDDDADBDCDCDDFBADDD

119 AA DBBDBDFDDAEDDDABDADCDADBBDBCDFDBBDDBAEBADCB DDADADCCD DDADDDCBAFDADBBD EBDFCCD BDCDFDBBDDCEBBDEABDED EEDDADEDBEBBDABDED DABEDEBBDFDACDFDBBDDBCBDD CDEDDAFEFCDD BDAFDADCCDDEDB DB + n.nn DAAABDDC -n.nnbbaaabddc *n.nnfccdbddcaaa /n.nnebdbddcaaa n.nneabddcaaa BAFDBBDBDECDBD FFCDBED ABBEABBDCDBDDCD BDDC

120 AABABA DDAAACDFDEDDDDCDBFDBBDBBDCDBEDBAAEAAEAFDEDEDBADBDBB EABCDBEDBADBDADDFDFDAEDDDAAACBCDBBDABCCDCCED CDEDADAFBEADDFBBBBA ABDDDACABFBFDEABCDFDAEDDBDABBBACACDDCAD DBADDACABCFDADBABF ADDFDBBDADBABFBDDBBDADBDADB ABFABD AAAB BADBABCCCDCDFBEADADFDACDFBFDFCEDEDBADBBD EBACD ABDDDBDDCDBFDBBDBEBBDAEDCBEDEDBADBEABCDFBBDACBDA CDBDDDAADFDABDDADB AAAB ABCDBADEDFBBBDABB DDFDFABFAEDDCDCDADFCBDDCDBEDBADBBDA EDBAABEDBEFADBDCDBDDDBDADEDFAD ABAEDBADADADADBDBFCB EDADBDFDAABEDDDDCDFDBBDFFDEABCDDFDFDFDAFBEDEDB ABDABAFDADCDEDDFDAEFDBBDDAAD ECDCDFDAEDCDFDBBDDBABCDAABDED ABCDDFCDEDCADABDEDDEDDCDBFCDECBEDEDBADBEDDB ACDCDFDBBDDAD AAAEBDCDFDBBDDDCBCDAADEDAADCDEDBFCDFDADDFFDCD DFDFDFDA

121 A BAF CBDCADCCDDFDAFDBBDDAAAEDBDEDBEDDCDBCDBEDADACBBDBBDCD FDBBD CDDDEDDFDDDFEDEDFDFEDDFEDFD EFFEFDF ADCDBCDBBEDABCDBEDBBDBEDAADAFFDBDDADCDBCDBEB DDCBDCADBDDCBDBCDBCDDAEDDBAFBBCACDBA F DDCBDADBEDBAACBBCDB EDBADBABAFDBBDDFFA BDABEFFDCABAB DBEDBAA DEDBEDBADBCDBCD AAD ADADCCDDADBDB DFDAEDADCBDBDADB DDEDBEFADBEDFDBBDD EDBEDBBDBBDBEDBDB BDBCDBDD DBDCDBDBEDCDEDFAF BDAEDCDBCDBBADB BFAAEDCDCD EFADEFACE BFAAEDCDCDEFAD EFACE BFAAEDCDCD EFADEFACE DBFAAEDCDCFDDBDEFACE DFDEABCCBDCCAADDDDCAADDFDEDFABDFBBCDCDEDADA ABAAACBAAA AAAFAAAAAA BA AAABDBAEDA FDBBDDAAEADEDEBBDED ABBCFDADBA EDBADAAA DDFCDBAFDBBDDAED FCFCDAB BCFDADBAEDABE FFD DCDEDDCDBDEDDAED DABEFFDADACDDCDEDBDCB

122 BAFFFBF DDCBDBBDCDBBDEDBFDBBDBDBCDBDDBCDFFBF ADDCBDBCDBDCBDBDDADAFCDDCBABACDBBEDABCDBEDBBDBBEDB BDDBEFBBADCDADAEFDBBD DAFEDEFADEDBEDBADBEDBDEDBADBBACBDBCDB CDADEDBBDDACBDCADBCDBCDBEDAADA ABCDFDAEDDCDBDBABBCACDBADFFBFDDAABCFDA FDDFBAF CDBCFDAFDDDAEDCEDBBDCDEBDDDBEBDDBBD DBCDBCDB

123 ADDFEDABBDBDBCDBBBDBDDDAFFDABBADBCAABBAD EEDBEDBBDBEEFAD CDEABCDFDAEDDBAABABBBFEABCACDEDABBCDAAD CACDD DDDAAFEDBDDCDDDAB EDBEDBBDBBDADBDCCDBAEDDDB ADBDDBDFDEDCDBDEDCDBDDEDCCBDCADEDAADAB

124 BFFDBAF FFDBDCDABDCDBDEDCBDBCADB DCCDCDCDEDADACAABBADEDBEDBADBDFDDB DCCDCDBCDBEDAADAADBEDADBCDBEDBBDB BBDDCBDBAEDAEFADEABCCBDCADECDEDADADCBFDFDA BBEABCCBDEDCCBDCADEDBEDBBDB ABCBDABAFDCBDD DDAEAEDED BEDCDBEDDEFADDB DEDBBDDCFBD BCDBEDBEFADBADBCBDFB DACBDCAD BDBDDDBDDDAED CBDDDFCCCBDDDBD BDDAEFADDDABD DADCD ADAABDDADBEDBEDBBDBA DBDFBDBDACBDCAD

125 AA ABFD BAEDDBACDFDAEDDDDEABCBDEDBDBEADFDABBAEDABCDB BDADBEDDEDBFDBBDB DBBDBEDBADFDABBABBEEABCDDDB ADDEBBDDEABCDFDAEDDDBBABFD DFDADADADCCDDBDFDAEDFADBDDA ACCAEA ABCAECDBAEDCEDBBDDCDBCDDDDCDDDAB ABCDBBBCDEDDDDCDBBDADEDBDEFACEFBBBEFACEBEFACE FFFFDEEDACA ADDCABAEDCDDDDEDCBDBFADBDBDDDBDADEDABDCDBABDBDA DEDAE DBDDBBABDBCADFDADBCDBBDADBDBDCCDBDABEABCBDAB BDCDBABCDADBABDCADCAEDDDD DBBDADBDBADBFFDAEDCDDDCDFDADBDDDCDBADCCDBBDADB EABCDBADADFDAB DDCBDBCDBCADDBDAAEDBDBBAEDDCDFDEDADC DDDEABBCDBBDBBDEB

126 CDBABEDDDDBADFADBBDCBBCEDCDBCDDFFD ADADCCDDADBD CCDBBDDBCDBBDADBEDBFDBBDBBEABCEDEDBFDBBDBCDBCBDAB ACABCEDCDADBDDCBDADEDBFDBBDBB ABAABA DAAADBAED ABDDCDBDBEADFDAB EABADDEEAB FDFCC DBDBBDAEDDAEDEDCCD BCDEBDE ABCDFDAEDDDBBDD DDDBACDFDB BDDCDBFDBEDAED DBDB AEDCEDEDDAA DDDEDBDDDBDBAED BCDBDBBAFDBB

127 FBADFAF BDCDCDEDADAFBBBBACDBADBBAEDDBAFDFDABAACCAED FDBBDB BEBBDEADAAACDFDAED DCDCDEDADABABDADA FDBBD DDFABBDBEDBBDBEDB FDBBDBADDACCA CDAEDFDBBDDBDEDC BDEDBFDBBDDAEDADBDCD FDBBDF ABCDFDAEDDBBBDDBA CDBCACDBADFAF CDBCFDF ADADCCDDADBDCD BCACDAD AEDCDEDDCDBEDBADB BBADCD DCDBDEFDBBDEABC DDACDEFCDCD BAAD

128 ADBCDFDBBDBDECDBCACDBA DBFBDFDEDBCBDCDBCDACABCDBCDAB BDBDCADCACBDDACABCFDEDCFDCAADBBFDCDFDBBD BDBCDBCD CDAEFDBBDA BDBDFDAED BCBDA DBEAADCD AFDEDABBDD CDCD ABACDB DBBCDBCDBA CAA EFDFDDEDDDFFDDFFDDFEEDDCF DFDDFF DFEDDFFDEDFFFEFFED FF

129 DDFBADFAF DCDFBEADCBDADBBBEDEFABDAABBDBAAEDCDBFDBBDBACBD DEFACBADCCDFDAEBBDEADEDEDDEFADBDAEAAFD FFCEDFDBBDBBEFDBBDB ADBDDEDEDDDCDEFADBEDCFFDDAADEFACBBDBCBCADA FFD ACAACACAABAAABABAAAAAAABACAAAAA BAABAAAAAA DFDEBBDCBEADBDAEE BDBCDBCDFDAEDDEABDBBFADBDADDFDB D DCCDBDCDAFDEDDBBBDABEDAAADFDACDECBACDEDEDDCD FFDBBFDDCDFFDFBDDAD CDFDDBDCFADBDEDBBCBDDCABDDCDBDBBBDABED AAADFDACBDADEDADBDEDCDC CDFDDBAEDBCCDBABFFDEDCFFDDEBDA DCEDAEDADBEDCBBADEDBBEDCFFDDDBDDEBBDDEAFDEDFDBBDBB DD FDFFEFFEFFEFFD AFDF

130 BBAD DCDEDADADBACDFECD DBAAACBDDADBDDB DFADECDEDAEAFFDAEDEDBFECDBDEAFDEDFECDBB DDBCDAFDEDFECDBFDADCDEDEDAFBBBDCEDCDFADDEDBDDBD DCEDDDD EDBFECDBEDAECBEDCBBADEDDFADDEDCCEDBBDDBDBEBBD BCDBFECDBCDEABCDFDAEDDDBBBF ADADCCDDBDCDCBBCACDBF CBBEDDDEDEDCDBBDBDBAEADB

131 BADAB DCDEDADAFBDFDECBDFEDBEDCD FEDFCDDACFEDBDD ABAAE DDFEDCDCDDADCDBEAADBEFDBBDDAFFDDFBCDCDFDBBD ADDDDFEDDCDDDADCCDBCDDCDFDBBDDACDEDADBCDEBDD CDCDBDDD DFDBBDDBCDAFEDCECD DCDAEEDDFDADAFFDDAEACAADA ABABCA DDFEDEDCDBEDAD DCDCDFDBBDDACDEDADBCDCDDCDACDEDADA DCDEDADAADBACBCDFDBBDCD DADCDACDEDADABD DBCDABDDEDEDBAACD CDDB ABAA DADCFEDFCDBBCDDCBDFAD CDBEDDADBBDCDA CBAEFEDBDDEBBDEAADCD CDDBAEBACDCDFDBBDDBBDEDACDEDAD DCDDBDADEDDCADCDACBE ADFDAFEDFCDCDFDBBDDBDDD FFDDDAAFFA DECDFEDFCDBAD BDAEDBFDBBDBEDD FFAAFFFE DBDCDCDFCDDBBDAAEBACD AAACAABAACA ABAACA ABCDFDAEDDBCDAADDBBBF CDBCACDDCADDCDBCFDAB ABCADCCDDADBBBDCFED DDCBCDB CD

132 AACABABA FDBBDBABDDEDDADCAEAEFADADADDBADBBD DDADFDEDEBBDEADDADBBDDADCBDBBDDBEABDDADD CDADBEACBFABBDEEECBDDAADBDDEDFDBBDDDADCBED FDBBDD FFFFFFDDFFFDF DABADCBEBBDEDBDBDBEFADB DDBDAFFDABABDDEDFDBBDDDFDEDDABDDEDBCBDCAEDBABAB DBCBDBBDABEABCDBABABBDDACBBEDBEDBBDBDCDCDBEFADBDB BCDDEABDDBDA EDDFDFEDEFF BDEEECBDDAADBDDEDFDBBDDDBEDDDABBEDBDBCDDBB DCBBCEDDEDDBEDEFADBEDFDBBDD BF AEFADCCAEDBDDCDBDEEFAD CDEDBFDBBDBEACEDBBDDCEBBDEEFADDADBACDADEDCDFADDBBABBFDED DCDDBCC BFBF AFADDFAAEDBDDAFDBBD EDBAAEDDEFADEDABDADBDDED FDBBDDCECBBDCEDBBDEBDDEDBAD DBAED FFEFFDDFFDDFFFFD CDEFFDDFCDF DDFEFDF FE

133 BFBFFBFAFFFBFA DDAAACBDDADFDAEABCDBEFADBDFAB ADDDBDDAABCDBDDEDDBCDDBCABCAABBADEDBCBDBA EDEFADEDDCDDAFEDFBFA DBEDDAFDDCCDEDBBDFCBDDFADDCFDABDDEDEDBAA DDFEDDDEADDBDCBDCDBDDEDAADBBDDCCDEDB DABDADEFADDDCCDEDBEDEAADB DBDBAEDADEDBEDBBDBCDBEDBAAEDDEFAD FDBDBDDEDEDBAAACDDDCDBFDBBDBAEDDBBFBDDADCBBDDCCDD DBDDEDFDBBDD ACABCDEFADEDDCDBEDABBCFDADB ABCACDCDABDDCBBCEDFEDCDBEAADBEDFADFDA ABFFBFBDCCD DBEDADCDFDFDAE BDD ADDBABFDCDEFADDA EFADAAAADDDAB DDFDDABF DDADD ABFABFBFBDBCD EDBADDBD CDBDDEDEDBAADDDCD EDBADDDDCAADA DDBDCDFADFDAEFDBBD ADCCBDFDCBDACDA EDEDDBDCDBACBDB BEDBD

134 BBF DBCBEDEFADBBAEDBEFADBDCB CBADBABCDBDEABCDCBE EFAD ADDCBBABAEDADFDA CDFADFDAEDBFDBBDB DBCDBFDBBDBBDABDEBDBCD EFADAC ABADDDFCDABCADAA FDBBDEDBAAED EEDDD EEDDED EEDDED EEDDCBBDDFADBCD EFADACEEDDF BABFBF DDAAACDFDEDEDFADEDA EAADCCDBFDBBDCDEDBAAACD BADDEFDBBDBDDADDBA ADBDD AEDCEDBBDEBDDEDEDBAADCD EFADEDDFCDFDA ABEABADDDFCDAFDBBDEDBAA EDEEDDFBDECDB CDBDDDCEDBBDEDEDBAA BDEEDDD FFDDFF FDEDE DFF FDD AADAA AAACDDB ADFDAEBACDCDBEFADB C CBEDDADCDBFDBBDBEACDB EDBBDBEDEDBAABAAAADB DBADDCDDBD CCDEBBDEAADEDDDCDB FDBBDBFFDBCDEDAD DEDEABCEDBBDFCED DCBD DDAAACDDAEFFDDDDAAAFDDEFADFBDCBDC EABDDDCDDB DBDBEDEAADBACBBADBEDDBDBCDDB

135 BAEDBFDBBDDDD BEEDEDDDBDDEDFDBBDDBADADCDBAEBDABCDEDABCEDBB ADDBADADAFDDBDAADDBDBDDDCBDDEFADEDBBDDCFDD EDBFDBBDB ADDDBDDADBDBCDEEDADA CBDDADAADCDAEAADAD FCDCCA ABAA CCDDDDACCDBFEDDCD BDDBDCFBBAEAFDBBDDBED BDDBDBDCDFDABCCBDCBDEFDBBD CBADDAACCD ABCDFDAEDDCDBDBBDD BFBFD CDBCACDDCADDBA CDBCFDAFABBABF ABFDAABFADA BBF DDBCBDBCBDCDBDDA EFDDEDBFDBBDBDBADADEDACBD CAEDAAEABCDCDAEDFDBBDD

136 AAAAACACA DCDDBBDFBBDCDBADADBABCDFDACAEDCDEDBBDFDBBDDFFD ACD ABBDDDEDBFDBBDBDAAEDBDDEDBAA DDEABCDFDAEDDBCDAADDBBDBA CDBCACDBADFFBF CDBCFDADBABFDAAD DCBDAD DDBDCCDBCBDBEBDCCDCDFDAEDABDDACBDCDBEFADBDADBBBCD BDDFFDEDBBDEFBBA DADDDDCDBFDBBDB

137 AABAAAAA DBACDCEDDBAEDDBCDDBCBBDCECADEDBFDBBDBCBDB CDCDCEDDCD ACBEDCDBAEBDEDBFDBBDBCBBDBCDBDBABCBCFDBBDDEDADBDDCBADC ACDAEDDCDBFCDBCDBBFADB EFAABFD ABCCAEDDBBBDDCDDADEABCCAEDCDCB CDBCACDBBDB CDBCDAEFADBADEEDDABF ADBCDCDCABCCCDBADCBDBBBEABCDBABABBDBAEBBD FDFDAEADDCDDBEDFDBBDD ADBDFDFBABFABBDD DDADBFADCCDBDCDBCBDBEDDDABAADEDBDBCDDB ABDDACDBDBCDDBADBDABDB BBBDDABADBCDAADCACDDB CDBCFDDDABF

138 BBDDADCAABDDDAA DFBABF DABFAAAD AEDBDBCDDBDDDED AFDCBDBDAADC CBD AEACBDEBBAEADD CDDBADEDBEDCA BAEEEACBD DCADFAAAD ADBCCBDDBAFDD CDBCACDDCDDB ABABACC BBBDCCADEDBEBBDBCBEAF EDBEBBDBAEDCDCDDBFFD ADADFBBDAAFFBDED DADCFDABDABBBBBBDC CAD A BDCFDCCCDEDCDCDDB FDBBAEBACDB DBBFDEDEBBDEDADCDDCFD DF DEBBDFDAEDCCFDEAEDDBBA FDBBDEDBBDFDADBDACCBD BDCCBDEBBDCDDABDA FDBBDCDBDAAEDCDDACDADCFADCDFDCBEFDDEDADFDBBDB DADDFCBBABAECAEFDCBEDADFDBBDBDDCBDDBDDBDCD ADCCDADBBDDFDAED AFDFDF

139 DCADDDAB ABCDFDAEDDCDB DBBBAAAD CDAADCACDDCAD DDADABADEEEA FDDAECBDBCD DFC ABCBDADCAEDCD EDEBDDEDA DCBDABDBB EBDDCDBDDDDCDB BEBDADD DEABCDDCDC BDDDADDADB ABAA EFDCDBDD CBDCEDBBDBDED CDDADCDB FDBBDBBDBCDDC BCBDCDFECDCCDB ABADBEDBBEDDAED EABDDAAABAD BDDADEDABFDDCDD DBCDDC ABACAD ECDBDBADBBABDBEABADBDEBDD DDADDBADBBADCBDCAEBBDEABDDBCEEDEBADCBDCABDFDDDA CDABBFDEDCBDBC BDEDEAADBDEDFDAEDDABFADDFCDDBDEDEDAEEDCBBADEDD BDD DDFDFDEFEFDFFF DBDDCBDCBADDBDADCDCDCDBDBADEABADD DCBDADBCBFADBDAEDADDEBBAEADABBFFDA FADEABCDFBBFBCBFA

140 AA BDCBDDDDCABADEE BDCBBCDEDECBEDBDAADDBAABDD BEDDEDCFDEDAADAEDC AEDCDFDCBDEDCDCDDBEDFFDA DDCBDDBDCCBDADEDDBCDBAAACBDBACDCEDCCA EDADBD

141 CABAAB ABBABFAB DABDADBDCDBDADBDBBBDAEECCBAEDDBCDDBDCDBABBDB EB DDADDFDEDFFADDEDBDADBDB BEDCCAEDBDBABBDADBBDAFFDFFADDEDBBCBBABBBDCD ABBDEBACDAEDD DFDDDFDFDEEFDEDFDFEDFDFFFD DEE DFDEBBDCDBEDADBABDDCCDBDBCDDBEBADBDAFFDAACBDAD FDBBDDEED AEDEBABDDDDBCDCDCAB DFCDBAEFAEDCDCDBADFDBBDBBEDBDBCDDB EBADBDEDCDBDADBCDCCBEBDD DBDDBBDDADEDABFDDCDFDBBDDBCDCDDCCEDBACBD CDEEFDFEDFDDFFDFDFEEFDFD DDCDBCACDAADCACDDCBEDFDBBDDDCDB CDAABCCDADEDDFC

142 ABABFDBDDABFDDBD ADBDCABCCABDBDDDEABCDFDAEDDBCDAADCDFDADBBDDBA ACD DDFFEDEDFDFDFFEDF FFFEFDED CDBCACDDBCDDBD BCDAADCADDDD ADADCCDDADBDBBAEDCDCDBDDEDAEDD CDBCADFDBEEFA BCCDAEDCDADEDAADAB CDBDBCDDBEBADBDAFADBEABCA FAC ECDEFADCDBADFDBBDBB CDBDBCDDBADADDBCDBFADB AEDCEDBBDDCEBFBDEDBBDBD FDDEDBAABED

143 ADDCDADBFADDBD CDBCADDADCDDFC AADFCDD CBDFBDEDEDBDAB DBABEBDDAEDACDBBEBBDBDDEDCDCDDBEBAD DBABCBDAEDACDBBEBEDCDDCDDBEBADABDCCBDCC ADACDBFDBBDBB CABAAE CDBCADAEDC CD ABCDFBDDAEDCDAF CEDBBDEBDDBADADDDC DCDDB ABCDFBDAAEDBCB EDCDDB AEDEABCDFCDEDE BDDEDDCDDBBBAAFED ADBBBAEE CBEADDCDDB DCBDABBD BEBDDBCDBFDBBDB BAEBBEABCDCDDBEBAD DCBDDDA BADCDBDCDBFDBBDBADBBADBDABBFBFDFDADCBDED BCDBFDBBDBBAADCBDDBDDCDDABF

144 CA CDBCADABFABBAD ABCDFCBDEBADEDBBD AEDCDFDDCDFEDBBDCBBD AADDBCDCDDBEBAD CDBCDCDAFDAED BDCEDBBDDCEDCCBDCCE BDDDBEDBADEDBFDBBDBB DEDCDFCD ADBCDFCDBDEDED ACDEEDBADFDBBDB EDDADEABCDCDDCCD BCD BDBBEFABDCDBCDBED DFDAEDDFDAEABCBDA CBD CDBCACDFDBBDDEFD CBDDBCDAADCADDFC

145 BAEFADFAD DDDBDBADAAACDFDAEEDBDBDBDBCBDB CDBDDDDBABCCBDFDEDDEDBBDBADADBCBDB EDBBDABCCCDBDDDEBCBDBABCDDBDD BCEFABAEDDDDBBDDEABCDFDAEDDEABABD DFDDBDFDEDFEDCDBBEDEFDDABDCEDBBDED ECDBDDDDDBCDBEDBBDBBDBCDBBBAEEBD DAAAA CDBCACDDDBBCDAAD

146 AEDCDAFEBDDDEABADDDCDBBDBEDADBCD BEBDACBDBDBBDFDEFABDBABDDEABBADBDBDAED CEDAAEDCCBDEABD ABAB BEBDADBDEDEAADBCDBDDDCBDCBDBCAEDCDAFEDCBDED EAADBCDFDCBDDFEDBBD A DCCBDBBDBCDBDDACDADCBDBDCB AEDCDFDEDEDAEDFDDCDFEDBBD ACABCAAF BDDADDDDBDADAABBDFDEDEACDBD EBDFFCDBDD

147 ACABCAAAA DBEBDBDCBBAEDBEBDBDADCCDCF CDBBBCDECBDDBEBDBAEBDEDBBDBD DDDFADCDBBDBDBDACFBDADBDEBDEBACD DDBEDDCCDEDBEBDBDCBD DCBDABBDFBBDADBCDAADCDEBDDBDEDFFDA DBDDBDEABCCBDACDEDBBDDBD

148 CBA ABABDDDCDBDDDCADBBDDCDBBDBCBDACDAFEBDD ED BEDDBBBDDCDBFADBAABBDACDCDAFEBDDDDCCDBBDABEDCEDBBDE BDD ABCABAAAAAAE AEDCBCDBAEADEAFEBDDDCEDBBD FBABAA BCDBFCDFDADBDCBBDDDCD DEC DAEDCDBAEADBDD

149 ABAAAA DBDDDBABDDCBAD CDBCDFDAEDDABACD CDBCFDADFFFAD AEDCDBAEADEADBDDD ABAAAAB DBDDDBABDDCBAB CDBCDFDAEDDAB CDBCACDA AEDCDBAEADEADBDDDDCDBAD

150 ABAA BDBDADBBCBDADDBDBDCDBDDDBDDFEDABC AAA DDDDFDBBFDEEDCDBDEEBDDDBADAADAD BBFDAAEBDBCDEDFADADDD DDDADEDDCBFFAFDAAFFDDBDEDBADB BBDCBDBADFDADBCDCDAEBEBBFD ACDAADBDADBADBBD CBDCDBBAEEBD DDDDCDBADAD AAAAACAB CDBCFDEDDEABCD CDEDBBDBDDBD

151 CDBCACDDA DCDDDDAACBDDCB DBADBBDADDAA DDDAACBDCBDEBDD DDCDBCDADDBD DFDBBDBDFDEDBCB EDBDBECBDBEDBCBDBBDB DBDBDCDBCBDBBEBBDACBEDB CDBDEBDEDBDBEABCDBDD

152 AACA BDDBDDDADCCDFDADAABADBDBBFD AEBDDFCDC BDDDDBCEA BD

153 AFABBABFBA ABDABBBDDFDADCDAABABDDBD DDAAACDBBCDCBDDCADADEBBDBEDBBFDEDAADCBDB EBDCBDCBDEDFDECEDCDBCBDB CDAADCACDDCADDBFCDFDADCBDABDAFABBABF DDAEDCEDADFDACDBCBDBBBEABCBDEDFDE BDBBADCDDDEDCDFDBBDEDAA BBAABFBADD ABCDBEADADDDFCDBDDFDACEDCDBBDBADFDAAADADCBD EEDBBD ABDBEDDBDCDBCDBEDBBDBCBDBBDABDBCDBDD DCBDABDBBAABFDDBFA BAEDCDBFECDBEEDBBDBEADBEABCDFCDE

154 DCDDBAD DBCDBEDDBFEDDDFDDAEDFEDCDFDFDAEBDDDDAAAEDBDDB EDBCDAB BEBDADEDCCBAEDBDBDBBDCDBCBDBDDAEBDDCBDBDC CDDEDBDBB DCDBCDBCDBEDDDBAEDBDABDBDAFD CDBCDCDAEDEABCDBEDD ACEEABDFDEDDB DBCDB CABCDCDAB DBCBDCDDEDCDBD DFBDDACD

155 DBBFDBDABBD DDAAACDFDEDEAEDBCDBBBDADCDBDFBBABBCDBDDBDCDBDBBA DBDB CCDDAADEDDCDBCDBDADCD DBDFDAFFDDABECBCDEEAADDEBBDCDADEDBDFBBAB ABCACDBCDBEDEABDFBBABEDBDBDEDBEBBDB ABCACDFDBDCBDAEAEDDBBDFEDCDBDFBBABEAB CDBDEDDBDD AEDCDADEDAEFDEDDFBBAB DADADCCDCDEDDFBBABCDBCDCBEABCDCD

156 ECDFDEDDFBBABBDDEABCD DDEDDBDDD DDAFDDEABDDDDDABAEDDB DBAEFFDCDDFCDAEAD DFDCDCDBDFBBABBBCDB EBBDBDBBEBBDBEDDDBDDDCDB DFBBABBBCDBDBBDABEABCDB EBBDBDBBEBBDBEDDBDD AACDDABAABECCABCDBDFBBAB ADFDACDBDBEACDDABADB DFDCDCDBDFBBABBBCDB EBBDBDBBEBBDBEDDDBDDDCDB DFBBABBBCDBDBBDABEABCDB EBBDBDBBEBBDBEDDBDD ADAEDCBDBDDABABCBDACDB BAADCD DFDCDCDBDFBBABBBCDB EBBDBDBBEBBDBEDDDBDDDCDB DFBBABBBCDBDBA BDABEABCDBEBBDBDBBEBBDBEDDBDD ABAADDAAEDDCDFDFFDAD BABEBBDDEBDDAE EABCDFDABD DFDCDCDBDFBBABBBCDBEBBDB DBBEBBDBEDEACEEDDDBDDDCDB DFBBABBBCDBDBABDAB EABCDBEBBDBDBBEBBDBEDDBDD ADCBDBBADFADCDEACED DFDCDCDBDFBBABBBCDBEBBDB DBBEBBDBEDEACEDEDDDBDD

157 ABABF FCDFDABEDDCDBDDD CDADEABCCDFDFDACDFECD FEBBDBBFD DCDBCDBAADCACDDB EBACDBDBDD DFECDDFDEDEDBDBDD CFDEDAADCCDADCDAFDED AADABBCDBDD DCBDAEBDD DBCDBEBACDBCBADB DBDCDBDCAB FADBFA DBCDAFDEEEDBBDBDCDFECD DDAFFD FFBFDE DEEDBBDADBBDAADDB DAFFDDFB DBFA FDFFFEDAADABDB ABDB ADEDCDBAADABDBBADBCBDCD AFDEDAADABDBDAEFDEDCDAB BABFB EDFAEDFAFCDDBBDEDABDDBDCDBCDABCDABCDACDBDDDDFCDCDBDDFADAEDB AADABDDBBABEDFAEDDDB DFAA DBCDAFDEDFBCDBDADBCDCDABEABABEAB

158 ABFAC AAA DBBFDBDBADFDABDBABDD AFFBBC DBDDECDBADFDABBCD EBDE BDFDBEDEAABDD DACBDEADFDABBACDA DADBDBADFDABBADBDD ABBFDBAACDEABCD FDAEDDBBBDADFDAB BBFDB ADCDFEDDAED CBABFDCDBDDDA DACBDEDCB CADAAED DDCDBADFDABEDBDBBDDB ADCDFEDEFBBAEDCB AEDBDDEDADBDBADFDAB ABDDEDDACBA AFCDDBDDDAED DCDBEDABBDDB EDADDCDBADFDABEDD BDD

159 FABA FDFBDAAC DFDBDEDBFBDBECDCEDB BDDBDEDBBEDCDCBBAB ACDFDAABDBBABFFFEDBDCDB CDCBEBACDBEABCDBBFDEABCCADEDFBD DCEDCEBA DDFBDBBEBDDAEDADBDDBD AAACBCDBADBBDEDBAABDCDBCDCB BDBBFD ABCDFDAECDBEE E ABCADCCDDADCDBCFDFDFBD BB ADDFDBBDBDBAFACFFAEDCDDADCA ABCDBADFDABBDBCBDCDEDCDADBCADFAD

160 DFFAC CDBFAEDBBBDDBEBBDEDCBDBBDEDBAEDDBDCDBBFDDAEDCD ECD EFABAEDCBDEDBDBDCDFDAEDDBBD DBBFDEDBDEDBDDDDBAFFDBDDDBADDADEAAD BDBDADDEDCCDDBFFDBDEDDBCDBEAADBECDBDB CDDEDFDBBDDCDBBDBEDEAADBADBBDBAAADFDAEBDDADFDABAAB DADEDBDEDBDBDAFDBDEDDABDAADCCEDAD

161 DAAABAB CDBCDAADFFA ADBBBABDBBAEDFFD DDEDBDED ABBDFFDACDBBFDEDD DBBDBEDBDEDCBDED BBABDCCABECBDCDBDDEFAD DBDFDEEDFCCDB CDBDCDBBDEDBBDDBBD EDBDD EDFDDADBDCDBDBBDBDB DFFDBDAADAADAEDFAD BDBDADEDDBBDBCDBCD CBEABCDCD CDBCCDDDEDBCDBBDD BCDCBFFDBDEDBDED BDED BFDDADBDFDEDEACDAD DADDDEDFADEDAEDCD EDBDED BEBDDDCBDEDBCDBBEDC BDFADDDB BDEDDDDAADAD BDDADAD AADADDBADDEDBDEAAD EDCFD CBDEDCBDEDAFDACD DCDEDDCDFDBDEDBDCADFB CDBBADBADDADEDBABEDDBBCDB ADDBCDBDBFEB BDDAADADACD DEFED DFBDBDFDEDEACBEDDED BDEDBDFDAEDADBBDEDEDB DDBCBDBFBBDEDCDADED CAFDACD ADADBDEDBDBDFD ECBDCAFDACDFBFDADCDBDED BDEDCDBDDBCBDB

162 ADBCBDEDFFDDCCDBDCBDEABCDCDEDBDB DFDBADCDCDDDABFDCAADBDFDEDCADCDFFEDFDA ADCDDAFDCAADBDFDEDDBDCAADADCDBBDBCBDDBBBDD CDBEBEDDBAEBACDBBDDBBD ACABCFDEDCEDFD CAADBEDADFDABEDC D DAEDDDCDBCFDABA DDFDABDEB

163 DBBDFABD DCAAACBBAEDADACEBADABBFDEDBDCCADEDBEBDBEB DAFABDBDBBFDDFDEADCDBECCADBEAEBDDDADCCDDDEDEAADB CCEDBBBFDBCDBEDDB BB BAABAFABA ABCDFDAEDDBCDAADBFDB BDBEB BDDCCBDEDBEBDBEBBCD ED CDBCAEDBEBDBEB ADADCCDDADBD CDEFADBABCCBEDD BCBDAACDDBFB ACABDACDCDBDA DFDEDBEAADBDBB DEBDE

164 CDBCACDFA BDDACDBDFDAEDBCBDCDBABEDACDEDDEBDE AFABCADCBEEDADDBDDFDFDA BBCADCADBEBBD DBDCDBADBEABCBCCDDBDDCBCDEBDDBFCDAABCDAEDACD DFFDEDAAFDFFF EDBCFABAADCDDADBD DDEDDDDDEDEDFDDFDF DDEEFFFFFEEFDED

165 DBBABFDDBAFBD CADBBDEDDCBDADEDDEDBBD CDEABCDBBDDBEDCBDBADB DAEDDDDCDBABED EDFDABABBADDCBFFAD DCDBDBBDDBEDFDBBDD DADADAEDDAAACDBBADBBAD CBDBCBDFFDBDDED FDBBDDDBDCCDDBDE ADDFFDBADBBABDDED FDBBDDDDAAACDBDCEDBBD CDEDDBD DBFDBEDCDEDDDAAACBD DACDFDAEDDABFB FD CDBCACDABF ABAAA BCDBCFDDBBABF DDFDACDDBBABFBDFD EDEDDDEDBBDDBEDCBDD ABCDAEDBBDEDBBDDBCBD BAEDBBDDBAEDCD DFDADBFDDADAADFCD DBCADD

166 ACDDCADBDFDEDDBAACBDCDFD DDDEBAABFADFDEDEBDCAAACDFDA EDEDDCEDBBDEDDDBADAD DCDFBDEBADAEDCEDBBDEDD ABFFDDDBDFDEDEACDADEDBDDBDBCDBBDDBEDCBDAD FDFBFABBABFBAFDDFCBADCBDADDACEDBBDEDDBDD ACDDBABFFBDFDEDEDADCCDBEDBBDBD CDBCDDAEDDADDAD BDDAAFEDFADDAAEDBBD ABA CDBCACDAA BDDCDBBCBEDBEDADBAB BDCADADADDACABBABDBFAFFA

167 DD DBDDDBABDDEDBDEDEAADB CDBFAEBDDDADBAEDBCFDABAEFDACB ADDADABDFCDEDFDBBBFDBBABBEABBDBBDBEDEAADB CDEFDFFEFFDFFF AACAAF BDADEABCCDCDBADBBDEDFEDCDFDBDCBDADABDADC AABBAD DCDFDDEDDAEDCFABCDBDDDECDBBDDBDAEDAEDA AAABAB BDBBBFDCADDDFFAED CCFCFAFBACCFAFAFFABFD ABDDBBEBADBDDFDACDBFDBEDAAEDCBD AA ABCDFDAEDDCDBABDCAD ABCDEDBDCADCDBCFD AABBAD AEDCDAFECBDDCDFEDBBDEBDCBDDCDBFD

168 AABACABAA AAEDADDBACDADCDBADDDBBD DDDDBBDDDADDADDEBADAAEB DADEDAEDFADDFDBDDEEDCDBBDDFFDADDCCFFD DADDDD DDDADDBBAADEABCDFAEDBADACDDBD DDFCD ABCDBAEDBABEDFADBDAFFDAFFBFCADFADAFA ADECBDDBDDDBDCDBAADABBDDDAADFDACEDFAED ADEAADAFDDBDDDEADADFB ADFDACFEDEDDBCBDBFDACDDCAADADBDAD AADCCDFDABADEAADAFADCCDECDD ADDCDBCBABDBAEBCBDAEDCAEDBBADCAEDCAADA DDFEDDFDECBDADFDAAAADAEBADBCDACDDBA DCBDBDFBEDAADDADDBBDDDDCCDEADEBAB ADDCDBCDBFBBBEDBDDBEBAB DFDFCDEDEFEDDEDDDDEDFFF

169 DDFFFBFDFDDABDBAFA AEADAADADBBBDBFCDDAB CDBCFDDDFFFBF ADADCCDDEDECDBD AAAEDDBBFDDEDDC DFDAEDDADEDBBFDED DBBDCBBCEDB DAD AEBDDDAD ADEBA ADEBA ADEBAAEB ADDDD BDBBBBDCDBBFDEDDCDFCDEEDBBBBDFEDDBDFDEDEACDBFDBED AADA DBBEDDAEDCDAFEAEDFADCCEABCDFBDDABD DDDBDBDEABCDDDACDCFAA DCDEDDBBDEACDAFEDDCCFFDEBDBDC DBBDEBADEABCFAAC

170 CDBAADABBADDFDAFDBEABCCDE BBDDDAFDBDEDBCBDCDADAEDBDDBEBAB ACDBDEDBAADABBDFDEDBCBDCDABDFCDEDBABEDFADDBDFFB CDBDD

171 AAAA DFDEDDADDBEABDDACDBDAAFFDAD DCDDCDCDDBABAEEEDCAEBDECFBBDFDADAEACDEDBBDA BDCBBDDFDEDEDCDBBEDFBDDADECDFDAEDBCABEDBDBDB BCDACDDAADC CCDBCBDEDEDBEAADBDBDDADEBDDDCFDCDEDCBCAED BDED CBAEDBADBBAEDCDCDADCDEBDEDBAEBDECC ADBDCBBDCDDEDBDFADBBDDBAECBEAADBDA CDDDDACBDAD DDDADDBEABADBBADCBCBDDFCDEDDEDBEBDBEBEABADAAADFDA DCAEDDEDBCFDABDADEDFADBDCCDBABCCDBBCDFFDDBDCC DDDEDBBDEDBEBDD DABDFBDBE ABDDBDAABCCABEDCADCDDEDBEBDBABDD ABCDFDAEDDCDBABBDDCBDABDDBBE CDBCACDBBBCFDBDEABCDCD

172 DFCDEBBDEDDADEDEBDE DFEDBDBDFDEDBCDAADAEBDEFDCBFBBDCBDA EBDEECBCDBBFDCDBBFDDBADBBDCDBEAADBDBADBDA ABDDC DFEDBBDAEDEDDADCEABCDDFABCEABCDFDFADAD BEAAD DDBDCBFFDABDECDBCDAB AEDCDAFEEBBDDCDBCDABABCBDCDBDDAFEDEBBDBDCBDEBD CBDACDBDAFDADDADBD CDBCFDEEBDEEABCCBD DADACDBBBDABDFDAEDDBAACBDCDBDEABCADCDCADFBBB EBBDADDAABDAADDEBDEABCACDDBA

173 BFABEBF AEBDAEBEBBDAADFDAEB ABAAAAE BDEDCADDEDCADBEDCADEDBFADBBADB CDBDDDFFFBDABFBBBBEFBABADBE CDBDDDBABBFBADABFBBEFBABADB CDBDDDEABDDDBEBEABFFDBCDBEFBABADBE CDBDDDBFFFBDABFEABCDFEDDDDDBEBEABCB EEFABACDBEFBABADBE ABAAEA BDEDCADDEDCADBEDCADEDBFADBBADB CDBDDDEABDDDBEBEABDDCDBEFBABADBE CDBDDDCDBFFFBDABFEABCDFEDDDDDBEAB ABBFBADABFCDBEFBABADBE ABAAA CDDABCCDCADDACBADCDA FBFEACEBDAEDCBBFCEEDEEBCCADA CDBFDDDB DDBDABE EFBABADBDABE EFBABAD

174 CDBCACDBD ABDADACDBCDA ABEDFAEDCEDBBDEDD BDDDDBEBDB CDBCACDDA BEDDDDCDEBDBDBDD CDAADCDEBDBCDECDA F BEBDDCDEBDBBBDABCD DEFDEDCFADAEBCDBCBDD AABDADABFFABFFAA A EBBDDAFEDD CDEDEFDEF FFDDF D FFDADEBDBEDDCACBD DBCCEDABFDBFAD

AB CD CD ED F A DFDA E A BD D E A B D B A D B A

AB CD CD ED F A DFDA E A BD D E A B D B A D B A ABCDCDEDFADFDA EABDDEABD BADBA ABCD EFADABF BADBDA BDDAB BFADA BADAB EFAABFDAB ADBAACDA BADBABFBFDA ABADBABFFB DBAADBA ADB BDABABF ABBABFFEE ADABFAD EFAABFDFBADBABFBF EFAABFDFA DBD BBDADABBAD BBDAA DDDBCDDFBABF

Plus en détail

Les intermédiaires privés dans les finances royales espagnoles sous Philippe V et Ferdinand VI

Les intermédiaires privés dans les finances royales espagnoles sous Philippe V et Ferdinand VI Les intermédiaires privés dans les finances royales espagnoles sous Philippe V et Ferdinand VI Jean-Pierre Dedieu To cite this version: Jean-Pierre Dedieu. Les intermédiaires privés dans les finances royales

Plus en détail

Étude des formes de pratiques de la gymnastique sportive enseignées en EPS à l école primaire

Étude des formes de pratiques de la gymnastique sportive enseignées en EPS à l école primaire Étude des formes de pratiques de la gymnastique sportive enseignées en EPS à l école primaire Stéphanie Demonchaux To cite this version: Stéphanie Demonchaux. Étude des formes de pratiques de la gymnastique

Plus en détail

Le Bulletin de l Enseignement de l AOF, une fenêtre sur le personnel d enseignement public, expatrié en Afrique Occidentale française (1913-1930).

Le Bulletin de l Enseignement de l AOF, une fenêtre sur le personnel d enseignement public, expatrié en Afrique Occidentale française (1913-1930). Le Bulletin de l Enseignement de l AOF, une fenêtre sur le personnel d enseignement public, expatrié en Afrique Occidentale française (1913-1930). Carine Eizlini To cite this version: Carine Eizlini. Le

Plus en détail

Les effets des politiques de Quantitative Easing sur le taux de change : Les enseignements de l expérience américaine

Les effets des politiques de Quantitative Easing sur le taux de change : Les enseignements de l expérience américaine Les effets des politiques de Quantitative Easing sur le taux de change : Les enseignements de l expérience américaine M. Dupuy To cite this version: M. Dupuy. Les effets des politiques de Quantitative

Plus en détail

Peut-on perdre sa dignité?

Peut-on perdre sa dignité? Peut-on perdre sa dignité? Eric Delassus To cite this version: Eric Delassus. Peut-on perdre sa dignité?. 2013. HAL Id: hal-00796705 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00796705 Submitted

Plus en détail

Paris Mairie du XX ème Réunion publique du 27 mai 2008

Paris Mairie du XX ème Réunion publique du 27 mai 2008 Paris Mairie du XX ème INDEX DES INTERVENTIONS! " #! "#$! "#$ % %! &!! !!!!!!" '!#! ' % %! ($) & " ' & " " ' $ "! $$"" "" % " " "! Observations : &'()*&++,-*(.)'/0)'12&)+&3('*+&4&)*.)*5*5'(3)015&'-0+104&)*(.)6

Plus en détail

ÉCONOMIE. Financement des PME : les banques en première ligne 5 PAGES D OFFRES D EMPLOI. Supplément Étudiant

ÉCONOMIE. Financement des PME : les banques en première ligne 5 PAGES D OFFRES D EMPLOI. Supplément Étudiant Supplément Étudiant LES ATOUTS DE L ALTERNANCE L alternance poursuit son développement au sein de toutes les filières. Comment s organise aujourd hui laviedesétudiants? Quelssontleurs atouts sur le marché

Plus en détail

Une approche Multi-agents à Architecture P2P pour l apprentissage collaboratif

Une approche Multi-agents à Architecture P2P pour l apprentissage collaboratif Une approche Multi-agents à Architecture P2P pour l apprentissage collaboratif Hanaa Mazyad To cite this version: Hanaa Mazyad. Une approche Multi-agents à Architecture P2P pour l apprentissage collaboratif.

Plus en détail

Politique d Horodatage achatpublic.com. achatpublic.com

Politique d Horodatage achatpublic.com. achatpublic.com Politique d Horodatage achatpublic.com Version 1.0 1 Préambule 2 1.1 Glossaire et bibliographie 2 1.2 Objet du présent document 2 1.3 Les services d achatpublic.com achatpublic.com 2 1.4 Les marchés publics

Plus en détail

Cracker les SSHA sous LDAP

Cracker les SSHA sous LDAP PRATIQUE ANDRES ANDREU Cracker les SSHA sous LDAP Degré de difficulté Dans le domaine des applications Web, les données utilisateur sont stockées de manière à être accessibles par les personnes qui y seront

Plus en détail

Vecteurs. I Translation. 1. Définition :

Vecteurs. I Translation. 1. Définition : Vecteurs I Translation Soit A et B deux points du plan. On appelle translation qui transforme A en B la transformation du plan qui a tout point M associe le point M tel que [AM ] et [BM] aient le même

Plus en détail

Dissipation de l énergie mécanique dans les assemblages : effet du frottement en sollicitation dynamique

Dissipation de l énergie mécanique dans les assemblages : effet du frottement en sollicitation dynamique Dissipation de l énergie mécanique dans les assemblages : effet du frottement en sollicitation dynamique Nicolas Peyret To cite this version: Nicolas Peyret. Dissipation de l énergie mécanique dans les

Plus en détail

CONJUGUÉ D'UN POINT PAR RAPPORT À UN TRIANGLE

CONJUGUÉ D'UN POINT PAR RAPPORT À UN TRIANGLE CONJUGUÉ D'UN POINT PAR RAPPORT À UN TRIANGLE Jean Luc Bovet, Auvernier L'article de Monsieur Jean Piquerez (Bulletin de la SSPMP No 86), consacré aux symédianes me paraît appeler une généralisation. En

Plus en détail

Développement de méthodes de séquençage de seconde génération pour l analyse des profils de méthylation de

Développement de méthodes de séquençage de seconde génération pour l analyse des profils de méthylation de Développement de méthodes de séquençage de seconde génération pour l analyse des profils de méthylation de l ADN Jennifer Sengenès To cite this version: Jennifer Sengenès. Développement de méthodes de

Plus en détail

%$&$#' "!# $! ## BD0>@6,;2106>+1:+B2.6;;/>0.2106>9*27+2.1/+BB+:/@6>.106>>+;+>1:+>6;*,+/EA,6.+77/7A,6@+7706>>+B79 561,+76.08189:+;61,+8.6>6;0+976>1:+?+>/+7@6,1+;+>1:8A+>:2>1+7:+B21+.C>6B630+:+ 1+.C>6B630=/+FGD+7A06>>23+8.6>6;0=/++1A6B010=/+:2>7B+.)*+,+7A2.+;+1+>:2>3+,B+A61+>10+B

Plus en détail

MODIFIER LES CARACTÈRES D'UN PC POUR AFFICHER RUSSE, ARABE, GREC, ETC. (*)

MODIFIER LES CARACTÈRES D'UN PC POUR AFFICHER RUSSE, ARABE, GREC, ETC. (*) 229 COMMENT MODIFIER LES CARACTERES D'UN PC POUR AFFICHER RUSSE, ARABE, GREC, ETC. (*) Si la forme des caractères qui s'affichent sur l'écran de votre PC ne vous convient pas, si vous souhaitez en créer

Plus en détail

Groupe seconde chance Feuille d exercices numéro 4

Groupe seconde chance Feuille d exercices numéro 4 Groupe seconde chance Feuille d exercices numéro 4 Exercice 1 Ecrire un programme de construction de la figure suivante. On utilisera seulement deux mesures : le rayon du cercle est 8 cm, la largeur d

Plus en détail

TP : RSA et certificats avec openssl

TP : RSA et certificats avec openssl USTL - Licence et Master Informatique 2006-2007 Principes et Algorithmes de Cryptographie 1 Présentation de openssl 1.1 Protocole SSL TP : RSA et certificats avec openssl Le protocole SSL (Secure Socket

Plus en détail

Cours de Numération. Il utilise exclusivement les deux symboles 0 et 1.

Cours de Numération. Il utilise exclusivement les deux symboles 0 et 1. Cours de Numération A). Introduction : I ). Généralités : Le système binaire (Base 2) a été conçu au 17 ème siècle par le mathématicien LEIBNITZ. Il présente l'avantage de ne comporter que deux symboles

Plus en détail

VMware ESX : Installation. Hervé Chaudret RSI - Délégation Centre Poitou-Charentes

VMware ESX : Installation. Hervé Chaudret RSI - Délégation Centre Poitou-Charentes VMware ESX : Installation VMware ESX : Installation Créer la Licence ESX 3.0.1 Installation ESX 3.0.1 Outil de management Virtual Infrastructure client 2.0.1 Installation Fonctionnalités Installation Virtual

Plus en détail

L'HABITAT ADAPTÉ, UNE NOUVELLE SOLIDARITÉ CAHIER DES CHARGES DE L HABITAT ADAPTÉ

L'HABITAT ADAPTÉ, UNE NOUVELLE SOLIDARITÉ CAHIER DES CHARGES DE L HABITAT ADAPTÉ 'HABITAT ADAPTÉ, UNE NOUVEE SOIDARITÉ V I V R E C H E Z S O I CAHIER DES CHARGES DE HABITAT ADAPTÉ OGEMENT d ENVIRONNEMENT INSERTION HABITAT DEVEOPPEMENT DURABE MENT HABITAT JEU PROTECTION ADAPTÉ, UNE

Plus en détail

Introduction aux inégalités

Introduction aux inégalités Introduction aux inégalités -cours- Razvan Barbulescu ENS, 8 février 0 Inégalité des moyennes Faisons d abord la liste des propritétés simples des inégalités: a a et b b a + b a + b ; s 0 et a a sa sa

Plus en détail

Le dérèglement climatique. Analyse de ses représentations et pratiques dans les stations de sports d hiver des Pyrénées Orientales.

Le dérèglement climatique. Analyse de ses représentations et pratiques dans les stations de sports d hiver des Pyrénées Orientales. Le dérèglement climatique. nalyse de ses représentations et pratiques dans les stations de sports d hiver des Pyrénées Orientales. Mihaela Marc To cite this version: Mihaela Marc. Le dérèglement climatique.

Plus en détail

Comment obtenir un certificat numérique d'une autorité de certification Microsoft Windows à l'aide d'asdm sur un dispositif ASA

Comment obtenir un certificat numérique d'une autorité de certification Microsoft Windows à l'aide d'asdm sur un dispositif ASA Comment obtenir un certificat numérique d'une autorité de certification Microsoft Windows à l'aide d'asdm sur un dispositif ASA Contenu Introduction Conditions préalables Conditions requises Composants

Plus en détail

TP : RSA et certicats avec openssl

TP : RSA et certicats avec openssl Univ. Lille 1 - Master Info 2013-2014 Principes et Algorithmes de Cryptographie TP : RSA et certicats avec openssl 1 Presentation de openssl 1.1 Protocole SSL Le protocole SSL (Secure Socket Layer) a été

Plus en détail

L AIDE AUX ATELIERS D ARTISTES :

L AIDE AUX ATELIERS D ARTISTES : RAPPORT DAVID LANGLOIS-MALLET SOUS LA COORDINATION DE CORINNE RUFET, CONSEILLERE REGIONALE D ILE DE FRANCE L AIDE AUX ATELIERS D ARTISTES : PROBLÉMATIQUES INDIVIDUELLES, SOLUTIONS COLLECTIVES? DE L ATELIER-LOGEMENT

Plus en détail

Sarl XYZ EFFORT de RECHERCHE et de DEVELOPPEMENT EXERCICE 2003 C.I.R.

Sarl XYZ EFFORT de RECHERCHE et de DEVELOPPEMENT EXERCICE 2003 C.I.R. EXEMPLE DE DOSSIER Sarl XYZ EFFORT de RECHERCHE et de DEVELOPPEMENT EXERCICE 23 C.I.R. STRATEGIE & ACCOMPAGNEMENT FINANCIER 7 Rue DENFERT-ROCHEREAU 38 GRENOBLE France Tél fax : ( 33 ) 4 76 43 47 11 SIRET

Plus en détail

Jeux de caracte res et encodage (par Michel Michaud 2014)

Jeux de caracte res et encodage (par Michel Michaud 2014) Jeux de caracte res et encodage (par Michel Michaud 2014) Les ordinateurs ne traitent que des données numériques. En fait, les codages électriques qu'ils conservent en mémoire centrale ne représentent

Plus en détail

Activités numériques [13 Points]

Activités numériques [13 Points] N du candidat L emploi de la calculatrice est autorisé. Le soin, la qualité de la présentation entrent pour 2 points dans l appréciation des copies. Les résultats seront soulignés. La correction est disponible

Plus en détail

!"#$"%&'()' !"#! +!$ % & + ! " + ,-.

!#$%&'()' !#! +!$ % & + !  + ,-. !"#$"%&'()'!*! " +!"#! +!$ % & +,-. ! " # #$%&$!'$()$!*+$* ($ &!! "! "" # $ # %# "! &' "!,-&. */01&&1/12(%(3('& 4 5'!' $! *+,-..+ ""/"01! ",2!",-..+ 6478 % 9 (!0 3"! "1 7 0 " 45! 64 (71 558 ""!"8 5"!!58"

Plus en détail

L evolution de l édition scientifique

L evolution de l édition scientifique L evolution de l édition scientifique Point de vue d un chercheur moyennement militant depuis 2002 Laurette Tuckerman dynamique des fluides; calcul scientifique, CNRS, ESPCI L'économie de la production

Plus en détail

MEMOIRE DE FIN D ETUDES

MEMOIRE DE FIN D ETUDES ()*+,-.**/-0( ----------------- Université Abdou Moumouni de Niamey (UAM) ----------------- Faculté d Agronomie (FA) ---------------- Centre Régional d Enseignement Spécialisé en Agriculture (CRESA) -----------------

Plus en détail

"! ( # $ Partie II: Fondements de l imagerie 3D "! " ! " Partie II: Fondements de l imagerie 3D. Partie II: Fondements de l imagerie 3D

! ( # $ Partie II: Fondements de l imagerie 3D !  !  Partie II: Fondements de l imagerie 3D. Partie II: Fondements de l imagerie 3D ) * ) # % +, -. * # ) 0) 1 # 1 % # % + ) *3 *3 5, # # 5 6. 78 : : : 8 ; # 9 : % # * - ;., + 3 3 8 ; 8 ; La vitesse de calcul d une image dépend du style graphique utilisé et de la complexité géométrique

Plus en détail

VOL 73 NO 4 FALL / A UTOMNE 2011

VOL 73 NO 4 FALL / A UTOMNE 2011 CJO RCO C A N A D I A N J O U R N A L O F O P T O M E T R Y R E V U E C A N A D I E N N E D O P T O M É T R I E Review of the Canadian Association of Optometrists Frequency of Eye Examinations Guideline

Plus en détail

Mise en place d enquêtes par préférences déclarées dans le cadre de projets d étude relatifs au secteur des transports de personnes

Mise en place d enquêtes par préférences déclarées dans le cadre de projets d étude relatifs au secteur des transports de personnes Mise en place d enquêtes par préférences déclarées dans le cadre de projets d étude relatifs au secteur des transports de personnes Damien Pons To cite this version: Damien Pons. Mise en place d enquêtes

Plus en détail

Corrigé du baccalauréat S Polynésie juin 2004

Corrigé du baccalauréat S Polynésie juin 2004 Durée : 4 heures Corrigé du baccalauréat S Polynésie juin 4 EXERCICE Commun à tous les candidats 4 points. X suit la loi de durée de vie sans vieillissement ou encore loi eponentielle de paramètre λ ;

Plus en détail

Documentation SecurBdF

Documentation SecurBdF Documentation SecurBdF SECURBDF V2 Protocole de sécurité de la Banque de France SecurBdF V2 DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS Sommaire I 1 Contexte... 1 2 Références... 1 3 Cadre...

Plus en détail

Surcapacité dincinération et transport des déchets en Europe : la fin du principe de proximité?

Surcapacité dincinération et transport des déchets en Europe : la fin du principe de proximité? Surcapacité dincinération et transport des déchets en Europe : la fin du principe de proximité? 19 décembre 2012 "#$"%"#$%&$'()*+,(*+ &''%()*+#)'*,"-%./01$2345/6789:(,+ -%+(".#)'*,($/")0,12*31+)0,";

Plus en détail

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE : 1. MARCHE DU LAC MUNKAMBA DANS LE TERITOIRE DE DIMBELENGE (Lot 01) PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL - RD CONGO

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE : 1. MARCHE DU LAC MUNKAMBA DANS LE TERITOIRE DE DIMBELENGE (Lot 01) PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL - RD CONGO TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE :!"#!$%&'( 1. MARCHE DU LAC MUNKAMBA DANS LE TERITOIRE DE DIMBELENGE (Lot 01 2. MARCHE DE DEMBA DANS LE TERRITOIRE DE DEMBA (Lot 02 PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL - RD CONGO %'

Plus en détail

SECRETARIAT PERMANENT DOCUMENT DE STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE AU BENIN

SECRETARIAT PERMANENT DOCUMENT DE STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE AU BENIN REPUBIQUE DU BENIN COMMISSION NATIONAE POUR E DEVEOPPEMENT ET A UTTE CONTRE A PAUVRETE (CNDP) SECRETARIAT PERMANENT DOCUMENT DE STRATEGIE DE REDUCTION DE A PAUVRETE AU BENIN 2003 2005 Décembre 2002 TABE

Plus en détail

) *+*+, -. -. /#01 &1+**1(& 2. 3 -. ( // / ( 4..5 3 67. - /. 3 - ( & 3 -. 67 /. ( 5 / /.%6 86$ 9:;%8<$ & =>>>(- (? 3 & -. =>>>(.+. (?

) *+*+, -. -. /#01 &1+**1(& 2. 3 -. ( // / ( 4..5 3 67. - /. 3 - ( & 3 -. 67 /. ( 5 / /.%6 86$ 9:;%8<$ & =>>>(- (? 3 & -. =>>>(.+. (? !"#$ %& "'%$ %& ) *+*+, -. -. /#01 &1+**1& 2. 3 -. // / 4..5 3 67. - /. 3 - & 3 -. 67 /. 5 / /.%6 86$ 9:;%8>>-? 3 & -. =>>>.+.? ** $)%899)%)$89 @4))&978%6 A&8989A)9

Plus en détail

Séquence 10. Géométrie dans l espace. Sommaire

Séquence 10. Géométrie dans l espace. Sommaire Séquence 10 Géométrie dans l espace Sommaire 1. Prérequis 2. Calculs vectoriels dans l espace 3. Orthogonalité 4. Produit scalaire dans l espace 5. Droites et plans de l espace 6. Synthèse Dans cette séquence,

Plus en détail

!"# $! " # $ % & % ' % ( % " ) % * %&" %,-.!! /$ 0 '$ '1 2,3 "

!# $!  # $ % & % ' % ( %  ) % * %& %,-.!! /$ 0 '$ '1 2,3 ! "## $! " # $ % & % ' % ( % " ) % * &+ %&" %,-.!! /$ 0 '$ '1 2,3 "!"# $!" %#& ' & % & ( )* / +&,"" -. " -!* " / % +&# 0 *& -. )" /( )* 1%2 32 / ' * & * &*456$ $% *2$% 7 "$%# # 7 * $%*6$ $%*8!+9: $%*8!+9:

Plus en détail

&, & 1 #, & @A : ) &+ &, 2($"+ #, -$!""2".!$'"%&+, "&%$!2"'-($!-'!" 2-&!$' 1 ", 2-&!$' &-!$.%$B- 5 6 A>C ; +A ; &-$DE2-"%&&$

&, & 1 #, & @A : ) &+ &, 2($+ #, -$!2.!$'%&+, &%$!2'-($!-'! 2-&!$' 1 , 2-&!$' &-!$.%$B- 5 6 A>C ; +A ; &-$DE2-%&&$ !"#$%'!"(!$' ) * + *, '-($!-'!./.!$"$' * #, %0!.-''.%%"! 1, "%$!2!".-2"'-3!$'"%!#$%$!2$'4-!$2 1 1 5 67 5 8.-'.9"-!!!"2 ' 5, 8.-'%"-!! 5 #, 8.-'%""2 ': 8.-'.9"!-2--$ ;, 8.-'%"#'/. ; #, 8.-'%"$ ;, 8.-'%"

Plus en détail

des glyphes des caractères «latins» de

des glyphes des caractères «latins» de C O D A G E en LATEX/T1 des glyphes des caractères «latins» de U N I C O D E Ce document montre comment utiliser L A TEX pour imprimer presque tous les glyphes d Unicode dits «latins» (de U+0000 à U+017F])

Plus en détail

1. Dénombrement. 1.1. Deux principes fondamentaux du dénombrement. Principe des tiroirs. Principe de décomposition DÉNOMBREMENT

1. Dénombrement. 1.1. Deux principes fondamentaux du dénombrement. Principe des tiroirs. Principe de décomposition DÉNOMBREMENT DÉNOMBREMENT 1 1. Dénombrement Analyse combinatoire est un synonyme de dénombrement. Le dénombrement s'emploie à étudier et à dénombrer divers types de groupements que l'on peut faire à partir d'ensembles

Plus en détail

Les droites (d 1 ) et (d 2 ) sont sécantes en A Le point A est le point d intersection des 2 droites

Les droites (d 1 ) et (d 2 ) sont sécantes en A Le point A est le point d intersection des 2 droites I Droites perpendiculaires Lorsque deux droites se coupent, on dit qu elles sont sécantes Les droites (d 1 ) et (d 2 ) sont sécantes en A Le point A est le point d intersection des 2 droites Lorsque deux

Plus en détail

MARS 2007 GUIDE DU CANDIDAT CONCOURS INTERNES D INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES

MARS 2007 GUIDE DU CANDIDAT CONCOURS INTERNES D INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES MARS 2007 GUIDE DU CANDIDAT CONCOURS INTERNES D INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES SOMMAIRE TITRE Lire attentivement ce guide avant de remplir votre dossier de candidature LES CONCOURS INTERNES D INGÉNIEURS

Plus en détail

RES240 / RES224 TD Web et Mail: Architecture et Performanc e. Exercice: Les applications en généra l

RES240 / RES224 TD Web et Mail: Architecture et Performanc e. Exercice: Les applications en généra l RES240 / RES224 TD Web et Mail: Architecture et Performanc e A. Sehrouchni, R. Saad, D.Rossi Ressources: http:/ / w w w.enst.fr/ ~ drossi Exercice: Les applications en généra l Question 1 : Donner l ensemble

Plus en détail

Mutuelle Santé Mutuelle Santé

Mutuelle Santé Mutuelle Santé Mutuelle Santé Mutuelle Santé 1 Mutuelle Santé Santé Vie Assemblée Générale Pour marquer plus encore son essor et sa volonté d'être proche de vous partout, notre institution a tenu une Assemblée Générale

Plus en détail

1S Modèles de rédaction Enoncés

1S Modèles de rédaction Enoncés Par l équipe des professeurs de 1S du lycée Parc de Vilgénis 1S Modèles de rédaction Enoncés Produit scalaire & Corrigés Exercice 1 : définition du produit scalaire Soit ABC un triangle tel que AB, AC

Plus en détail

Restauration logicielle de fichiers effacés sur un disque dur NTFS. Aspects techniques. Nicolas Paglieri www.ni69.

Restauration logicielle de fichiers effacés sur un disque dur NTFS. Aspects techniques. Nicolas Paglieri www.ni69. Restauration logicielle de fichiers effacés sur un disque dur NTFS Aspects techniques Nicolas Paglieri www.ni69.info 14 juin 2009 Introduction La perte ou la suppression accidentelle de données numériques

Plus en détail

Diane-Gabrielle Tremblay (Dir.) Maryse Larivière

Diane-Gabrielle Tremblay (Dir.) Maryse Larivière Travailler plus longtemps!? L aménagement des fins de carrière en Belgique et au Québec Note de recherche no 2009-1 De l ARUC (Alliances de recherche universités-communautés) Sur la gestion des âges et

Plus en détail

10 juin 2010 Polytech Lille. Organisé par le Certia Interface, AQUIMER et le RMT (Réseau Mixte Technologique) Gestion durable des fluides.

10 juin 2010 Polytech Lille. Organisé par le Certia Interface, AQUIMER et le RMT (Réseau Mixte Technologique) Gestion durable des fluides. 10 juin 2010 Polytech Lille Organisé par le Certia Interface, AQUIMER et le RMT (Réseau Mixte Technologique) Gestion durable des fluides Synthèse ! " ##!! " $% &#'() (* + +!,(-) *. +*/ # $ 0*1*2 '(#3 4

Plus en détail

Port de Saint Laurent du Var - Barème des redevances Année 2013 1/10

Port de Saint Laurent du Var - Barème des redevances Année 2013 1/10 Port de Saint Laurent du Var - Barème des redevances Année 2013 1/10 ANNEXE AU CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION OCTROYEE AU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR POUR L ETABLISSEMENT ET L

Plus en détail

Infrastructure à Clé Publique (PKI Public Key Infrastructure)

Infrastructure à Clé Publique (PKI Public Key Infrastructure) Infrastructure à Clé Publique (PKI Public Key Infrastructure) Didier DONSEZ Université Joseph Fourier IMA IMAG/LSR/ADELE Didier.Donsez@imag.fr 2 Rappel sur la certification Besion de confiance sur ce que

Plus en détail

1. GENERALITES... 4 1.1. OBJET DU MARCHE... 4 1.2. DUREE DU MARCHE... 4 1.3. REGLEMENTATION... 4 1.4. SECURITE... 5 1.5. ASTREINTE ET GESTION DES

1. GENERALITES... 4 1.1. OBJET DU MARCHE... 4 1.2. DUREE DU MARCHE... 4 1.3. REGLEMENTATION... 4 1.4. SECURITE... 5 1.5. ASTREINTE ET GESTION DES !"#!$# #"%&&&&' 1. GENERALITES... 4 1.1. OBJET DU MARCHE... 4 1.2. DUREE DU MARCHE... 4 1.3. REGLEMENTATION... 4 1.4. SECURITE... 5 1.5. ASTREINTE ET GESTION DES DEMANDES... 5 1.5.1. Du lundi au vendredi

Plus en détail

Unité D Probabilité Corrigé

Unité D Probabilité Corrigé Unité D Probabilité Corrigé Exercice : Trajectoires Corrigé. a) Dresse la liste des possibilités : ADB, ACB, AEB, ACDB 4 chemins. b) Ne tiens pas compte des chemins contenant C. Seulement deux trajectoires

Plus en détail

Bougez, protégez votre liberté!

Bougez, protégez votre liberté! > F a Bgz, pégz v bé! www.a-. CAT.ELB.a240215 - Cé ph : Fa Daz à v p aé N az p a v gâh a v! Aj h, p g évq v ; Pa, p 4 aça q, v, éq qaé v. Ca ax é ç, b pa évé ax p âgé a h a p j. E pè v, h pa épagé. Pa

Plus en détail

NON URGENTE TEMPORAIRE DEFINITIVE. OBJET : Alcatel 4635 - PROCÉDURE DE MISE EN SERVICE DE LA VERSION 5.2.6 - RELEASE 5

NON URGENTE TEMPORAIRE DEFINITIVE. OBJET : Alcatel 4635 - PROCÉDURE DE MISE EN SERVICE DE LA VERSION 5.2.6 - RELEASE 5 COMMUNICATION TECHNIQUE N TC0666 Ed. 01 OmniPCX 4400/Enterprise Nb de pages : 24 Date : 18-05-2005 URGENTE NON URGENTE TEMPORAIRE DEFINITIVE OBJET : SERVICE DE LA VERSION 5.2.6 - RELEASE 5 La version logicielle

Plus en détail

# $!%$!&$'(!(!()! $(! *)#%!"$'!+!%(!**&%',&-#.*!* /!01+'$*2333

# $!%$!&$'(!(!()! $(! *)#%!$'!+!%(!**&%',&-#.*!* /!01+'$*2333 !" # $!%$!&$'(!(!()! $(! *)#%!"$'!+!%(!**&%',&-#.*!* #$-*!%-!!*!%!#!+!%#'$ /!1+'$*2333 $!)! $(!*!" /4 5 $." 6 $-*(!% 6 '##$! $ 6 '##$! $ 6,'+%'! $ 6,'+%'! $ +!,'+%'! $ 65 %7- !""!# $ %! & '%! "!# (

Plus en détail

#"$&'$+*" (" ),'-"."'($ %($

#$&'$+* ( ),'-.'($ %($ "#$%&' #(%)*"" (#%*!"!#$"! -!"!#$"!! -!"!#$"!./% -!"!#$"! #"$&'$+*" (" ),'-"."'($ %($ % & % '!#(! "! $#) #!* +,!(")"",#./ & 0!,$#!1!"!#1 $#!* ** +" + 1! 0! $!,#!,! $,! 2! $3! 1! $ 1+4!"$"#)1,##" 56./78#!

Plus en détail

Rapport de certification ANSSI-CC-2014/96

Rapport de certification ANSSI-CC-2014/96 PREM IE R M IN IS T R E Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale Agence nationale de la sécurité des systèmes d information Rapport de certification ANSSI-CC-2014/96 (S1133159, release

Plus en détail

Sylvain Meille. Étude du comportement mécanique du plâtre pris en relation avec sa microstructure.

Sylvain Meille. Étude du comportement mécanique du plâtre pris en relation avec sa microstructure. Étude du comportement mécanique du plâtre pris en relation avec sa microstructure Sylvain Meille To cite this version: Sylvain Meille. Étude du comportement mécanique du plâtre pris en relation avec sa

Plus en détail

5 ème Chapitre 4 Triangles

5 ème Chapitre 4 Triangles 5 ème Chapitre 4 Triangles 1) Médiatrices Définition : la médiatrice d'un segment est l'ensemble des points équidistants des extrémités du segment (cours de 6 ème ). Si M appartient à la médiatrice du

Plus en détail

4. MODELES DES ETATS REGLEMENTAIRES PERIODIQUES

4. MODELES DES ETATS REGLEMENTAIRES PERIODIQUES COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE 4. MODELES DES ETATS REGLEMENTAIRES PERIODIQUES COBAC CERBER 4.i S O M M A I R E 4.1. DISPOSITIONS GENERALES SUR LES ETATS REGLEMENTAIRES PERIODIQUES 4.1001 4.2.

Plus en détail

!" # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$% & %

! # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$% & % Matières FIDE-Regeln FIDE-Turnierregel Paarungssysteme u. -programme Elo/Führungsliste Turniersysteme Turnierorganisation/Administration Der Turnierleiter Système d appariement et programmes disponibles

Plus en détail

RA/8000/L2, RA/8000/L4 (ISO/VDMA/NFE) Vérins avec bloqueur de tige Double effet - Ø 32 à 125 mm

RA/8000/L2, RA/8000/L4 (ISO/VDMA/NFE) Vérins avec bloqueur de tige Double effet - Ø 32 à 125 mm A/8000/L, A/8000/L4 (ISO/VDMA/NFE) Vérins avec bloqueur de tige Double effet - Ø 3 à 5 mm Avec piston magnétique ou non selon ISO 555, ISO 643, VDMA 456 et NFE 49-003- Blocage de sécurité de la tige de

Plus en détail

!"##$%&'(%')&%##% *+,%'(%'-.'/0$%10%'2343'%1'5"67%--%89.-:("1$%!6';3'#%),%<=&%'.6'>'"0,"=&%?17$,:'#0$%1,$@$A6%'B'C'DEFEG'H.0A6%#

!##$%&'(%')&%##% *+,%'(%'-.'/0$%10%'2343'%1'567%--%89.-:(1$%!6';3'#%),%<=&%'.6'>'0,=&%?17$,:'#0$%1,$@$A6%'B'C'DEFEG'H.0A6%# !"$%(%)%% +,%(%-./0$%10%2343%15"67%--%89.-:("1$%!6;3%),%"0,"=%?17$,:0$%1,$@$A6%BCDEFEGH.0A6% CABINET Cellule presse communication michele.lajus@nouvelle-caledonie.gouv.fr 133/2010 26.64.22 77 71

Plus en détail

Relations binaires et modélisation des

Relations binaires et modélisation des Relations binaires et modélisation des préférences 1 Denis Bouyssou 2 CNRS LAMSADE Philippe Vincke 3 Université Libre de Bruxelles révisé 30 octobre 2003 1 Cet article est le premier chapitre d un ouvrage

Plus en détail

CA SIC Directives de certification Certificate Practice Statement (CPS) du SIC Customer ID CA 1024 Level 2

CA SIC Directives de certification Certificate Practice Statement (CPS) du SIC Customer ID CA 1024 Level 2 CA SIC Directives de certification Certificate Practice Statement (CPS) du SIC Customer ID CA 1024 Level 2 Version 2.2 / Decembre 2012 1 Notes Les informations de ce document vous sont fournies sans garantie

Plus en détail

Rapport PPE 3.2 Création d un nouveau VLAN

Rapport PPE 3.2 Création d un nouveau VLAN Rapport PPE 3.2 Création d un nouveau VLAN Johanna KASSAMALY Rapport PPE 2 Page 1 / 18 Table des Matières 1. PRESENTATION DE L ENTREPRISE... 3 1.1. Description du laboratoire GSB... 3 1.1.1. Le secteur

Plus en détail

Contraintes, particularités. 1. Généralités... 2. 2. Gestion de la mémoire... 2. a. Type des variables et constantes... 2

Contraintes, particularités. 1. Généralités... 2. 2. Gestion de la mémoire... 2. a. Type des variables et constantes... 2 C Embarque Contraintes, particularités 1. Généralités... 2 2. Gestion de la mémoire... 2 a. Type des variables et constantes.... 2 b. Variables locales ou globales... 3 3. Interruptions... 5 4. Imposer

Plus en détail

Triangle rectangle et cercle

Triangle rectangle et cercle Objectifs : 1 Savoir reconnaître et tracer une médiane. 2 Connaître et savoir utiliser la propriété qui caractérise le triangle rectangle par son inscription dans un demi-cercle. 3 Connaître et savoir

Plus en détail

Devoir commun Décembre 2014 3 ème LV2

Devoir commun Décembre 2014 3 ème LV2 Devoir commun Décembre 2014 3 ème LV2 Collège OASIS Corrigé de l Epreuve de Mathématiques L usage de la calculatrice est autorisé, mais tout échange de matériel est interdit Les exercices sont indépendants

Plus en détail

Le centre de gestion a le plaisir de vous adresser les statistiques professionnelles élaborées à partir des dossiers de gestion 2013

Le centre de gestion a le plaisir de vous adresser les statistiques professionnelles élaborées à partir des dossiers de gestion 2013 Statistiques 2013 3, rue de Lyon B.P. 531 71010 MACON CEDEX Tél. 03.85.21.90.60 Télécopie 03.85.21.90.69 E-mail : contact@cgai-macon.fr Agrément de la Direction Régionale des Impôts n 1.02.710 du 6 mars

Plus en détail

INTRANET CHARTE GRAPHIQUE DES INTRANETS JUIN. Mélanie TETART DIRECTION DES TECHNOLOGIES R ESPONSABLE DES P ROJETS W EBDESIGN

INTRANET CHARTE GRAPHIQUE DES INTRANETS JUIN. Mélanie TETART DIRECTION DES TECHNOLOGIES R ESPONSABLE DES P ROJETS W EBDESIGN INTRANET CHARTE GRAPHIQUE DES INTRANETS JUIN 2006 DIRECTION DES TECHNOLOGIES Mélanie TETART R ESPONSABLE DES P ROJETS W EBDESIGN 01 40 39 63 28 - melanie.tetart@bfbp.banquepopulaire.fr 2 Sommaire OBJECTIFS

Plus en détail

$ %! " #"!# # &! " #"!# # ' (

$ %!  #!# # &!  #!# # ' ( $! " #"!# # % &! " #"!# #' ( !"#!$"" % &' $(#)!#$$#$'! " #!" ( #$*#")!, $%! & '()!* - *!"#!$""- #,-##!.,! / 0#! / 1 /..2/.*3 %./ $0##)"0#1) / ((" #)0#""0)"0#1)"* 2 3 1$) 1$* $(#)"4 45 #6)!($5# !.7 8 9.

Plus en détail

Spectacle burlesque, poétique et visuel à partir de 9 ans

Spectacle burlesque, poétique et visuel à partir de 9 ans Spectacle burlesque, poétique et visuel à partir de 9 ans "#$%&'(&)*,-./0')1%,(**.2.1.0')3%.-)1%'.330-)&4))&-)4)5$6(& /(.)4)5$)16(&)*71%*)$1).**$))* 16.')&.3.4%.(&8%**./)746)* 9'.-)1%-0:-)**.(&)1%*($8.**.(&;"

Plus en détail

2.4 Représentation graphique, tableau de Karnaugh

2.4 Représentation graphique, tableau de Karnaugh 2 Fonctions binaires 45 2.4 Représentation graphique, tableau de Karnaugh On peut définir complètement une fonction binaire en dressant son tableau de Karnaugh, table de vérité à 2 n cases pour n variables

Plus en détail

Géométrie dans l espace

Géométrie dans l espace Géométrie dans l espace Mabrouk Brahim Université Virtuelle de Tunis 2007 Ce cours a pour objet la présentation des différents concepts de la géométrie de l espace comme une continuation de ceux vus en

Plus en détail

Réflexions sur le partitionnement pour installer XP et Ubuntu. en double démarrage sur un SONY VAIO SR39XN/S Avril 2009

Réflexions sur le partitionnement pour installer XP et Ubuntu. en double démarrage sur un SONY VAIO SR39XN/S Avril 2009 Réflexions sur le partitionnement pour installer XP et Ubuntu en double démarrage sur un SONY VAIO SR39XN/S Avril 2009 Références 1) http://doc.ubuntu-fr.org/partitions?s=partitionnement 2) http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_amorcer_ubuntu_avec_ntldr

Plus en détail

SIMATIC. Système de conduite de process PCS 7 Modules validés (V8.0 SP1) ET 200M 1. Gateway 2 ET 200S 3. ET 200iSP 4 ET 200S 5 ET 200X 6

SIMATIC. Système de conduite de process PCS 7 Modules validés (V8.0 SP1) ET 200M 1. Gateway 2 ET 200S 3. ET 200iSP 4 ET 200S 5 ET 200X 6 ET 200M 1 Gateway 2 SIMATIC Système de conduite de process PCS 7 Panorama de l'offre ET 200S 3 ET 200iSP 4 ET 200S 5 ET 200X 6 ET 200pro 7 Répéteur 8 Composants réseau 9 PC 10 PC-based Automation 11 PCS

Plus en détail

Numération. Le tableau récapitulatif ci-dessous donne l équivalence de quelques nombres pour les bases 10, 2 et 16.

Numération. Le tableau récapitulatif ci-dessous donne l équivalence de quelques nombres pour les bases 10, 2 et 16. 1. Systèmes de numération 11. Système décimal : Base 10 C est le système utilisé dans la vie courante, il est basé sur le nombre 10. Pour représenter les nombres décimaux, on utilise les chiffres de 0

Plus en détail

Exemple de configuration d'asa avec WebVPN et authentification unique à l'aide d'asdm et de NTLMv1

Exemple de configuration d'asa avec WebVPN et authentification unique à l'aide d'asdm et de NTLMv1 Exemple de configuration d'asa avec WebVPN et authentification unique à l'aide d'asdm et de NTLMv1 Contenu Introduction Conditions préalables Conditions requises Composants utilisés Conventions Configurez

Plus en détail

Algèbre binaire et Circuits logiques (2007-2008)

Algèbre binaire et Circuits logiques (2007-2008) Université Mohammed V Faculté des Sciences Département de Mathématiques et Informatique Filière : SMI Algèbre binaire et Circuits logiques (27-28) Prof. Abdelhakim El Imrani Plan. Algèbre de Boole 2. Circuits

Plus en détail

Etat des risques naturels et technologiques

Etat des risques naturels et technologiques Etat des risques naturels et technologiques En application des articles L125-5 et R125-26 du code de l environnement. Commande n 1302 Mode EITION** Réalisé parjean Specimen Pour le compte de SPECIMEN ate

Plus en détail

BitLocker. Aurélien Bordes aurelien26@free.fr. SSTIC 2011 8 juin 2011

BitLocker. Aurélien Bordes aurelien26@free.fr. SSTIC 2011 8 juin 2011 BitLocker Aurélien Bordes aurelien26@free.fr SSTIC 2011 8 juin 2011 1 BitLocker rapidement Technologie apparue avec Windows Vista (éditions Entreprise et Intégrale) afin de répondre à un besoin important

Plus en détail

!"#$%&' DIRECTION DE L HABITAT 10.11.09

!#$%&' DIRECTION DE L HABITAT 10.11.09 !"#$%&'!" DIRECTION DE L HABITAT 10.11.09 (((() Financement des particuliers Refinancement (Compagnie de Financement Foncier) Financement des Entreprises & Investisseurs Services * + DIRECTION DE L HABITAT,-,.

Plus en détail

Note de cours. Introduction à Excel 2007

Note de cours. Introduction à Excel 2007 Note de cours Introduction à Excel 2007 par Armande Pinette Cégep du Vieux Montréal Excel 2007 Page: 2 de 47 Table des matières Comment aller chercher un document sur CVMVirtuel?... 8 Souris... 8 Clavier

Plus en détail

E3A PC 2009 Math A. questions de cours. t C). On véri e que

E3A PC 2009 Math A. questions de cours. t C). On véri e que E3A PC 29 Math A questions de cours. Soit C 2 M 3 (R) Analyse : Si C = S + A, S 2 S 3 (R) et A 2 A 3 (R) alors t C = t S + t A = S A d où S = 2 (C +t C) et A = 2 (C t C). L analyse assure l unicité (sous

Plus en détail

Créer des figures dynamiques en 3 dimensions avec GeoGebra 5

Créer des figures dynamiques en 3 dimensions avec GeoGebra 5 Créer des figures dynamiques en 3 dimensions avec GeoGebra 5, 1/46 I. Pour débuter...3 IV. 9. Obtenir une sphère ou un cône tronqué...21 I. 1. Téléchargement...3 V. Illustration d'exercices...22 I. 2.

Plus en détail

Corrigé du TP Carte SIM

Corrigé du TP Carte SIM Corrigé du TP Carte SIM Outil GScriptor Il faut d abord télécharger GScriptor : http://www.springcard.com/download/find.php?file=gscriptor et l installer sous Windows. Depuis Windows 7, il n est pas nécessaire

Plus en détail

Séquence 2. Repérage dans le plan Équations de droites. Sommaire

Séquence 2. Repérage dans le plan Équations de droites. Sommaire Séquence Repérage dans le plan Équations de droites Sommaire 1 Prérequis Repérage dans le plan 3 Équations de droites 4 Synthèse de la séquence 5 Exercices d approfondissement Séquence MA0 1 1 Prérequis

Plus en détail

Brevet Amérique du sud novembre 2011

Brevet Amérique du sud novembre 2011 ACTIVITÉS NUMÉRIQUES (12 POINTS) Exercice 1 Cet exercice est un exercice à choix multiples (QCM). Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Une réponse correcte rapportera 1 point. L absence

Plus en détail

RMS-SWM02 Wall Mount Installation Guide. Rosewill Technical Support information 1-800-575-9885 Monday - Friday 8AM - 5PM PST techsupport@rosewill.

RMS-SWM02 Wall Mount Installation Guide. Rosewill Technical Support information 1-800-575-9885 Monday - Friday 8AM - 5PM PST techsupport@rosewill. RMS-SWM02 Wall Mount Installation Guide Rosewill Technical Support information 1-800-575-9885 Monday - Friday 8AM - 5PM PST techsupport@rosewill.com RMS-SWM02 Wall Mount Installation Guide Index ENGLISH

Plus en détail

PROBLEME(12) Première partie : Peinture des murs et du plafond.

PROBLEME(12) Première partie : Peinture des murs et du plafond. PROBLEME(12) Une entreprise doit rénover un local. Ce local a la forme d'un parallélépipède rectangle. La longueur est 6,40m, la largeur est 5,20m et la hauteur est 2,80m. Il comporte une porte de 2m de

Plus en détail

Être Meilleur Apprenti de France : Quels effets sur

Être Meilleur Apprenti de France : Quels effets sur Être Meilleur Apprenti de France : Quels effets sur l accès à l emploi? Pascale Petit, Florent Fremigacci, Loïc Du Parquet, Guillaume Pierne To cite this version: Pascale Petit, Florent Fremigacci, Loïc

Plus en détail

AcaDM 2012 LA RANDOMISATION plus concrètement? Quân TRAN Intergroupe Francophone de Cancérologie Thoracique

AcaDM 2012 LA RANDOMISATION plus concrètement? Quân TRAN Intergroupe Francophone de Cancérologie Thoracique AcaDM 2012 LA RANDOMISATION plus concrètement? Quân TRAN Intergroupe Francophone de Cancérologie Thoracique 12 juin 2012 Bref rappel des différentes méthodes Les moyens disponibles Expériences à l IFCT

Plus en détail