1/2005. âeská Republika. Slovenská Republika. République. République slovaque. Czech Republic. Slovak Republic. Na Pfiíkopû 15/583 CZ Praha 1

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "1/2005. âeská Republika. Slovenská Republika. République. République slovaque. Czech Republic. Slovak Republic. Na Pfiíkopû 15/583 CZ - 110 00 Praha 1"

Transcription

1 Na Pfiíkopû 15/583 CZ Praha 1 tel.: fax: Kapitulská 18/A SK Bratislava tel.: fax: /2005 âeská Republika République tchèque Czech Republic Slovenská Republika République slovaque Slovak Republic

2 VáÏené dámy, váïení pánové, Dostáváte do rukou nové ãíslo informaãního bulletinu na í advokátní kanceláfie, ve kterém pfiiná íme informace t kající se nûkter ch v znamn ch novinek v právní a daàové oblasti v âeské republice a na Slovensku. V ãásti NEWS t kající se âeské republiky Vás v první fiadû upozoràujeme na nenápadnou, av ak dûleïitou novelu obchodního zákoníku, která zavedla, mimo jiné, nutnost uskuteãàovat jisté formality v urãit ch pfiípadech rozsáhlej ích pfievodû jmûní obchodních spoleãností. Dal í novinkami v ãeském obchodním zákoníku, kter mi se v tomto ãísle NEWS zab váme a které souvisejí s pfiizpûsobováním ãeského práva právu evropskému, je zru ení poïadavku na povolení k pobytu v âeské republice pro ãleny statutárních orgánû obchodních spoleãností, ktefií jsou obãany EU, ãi nová úprava úrokû z prodlení ve vztazích mezi podnikateli. Pfiiná íme rovnûï informace o aktuálních zmûnách v obãanském soudním fiádu. ohla ovací povinnosti, o nov zákon o nelegálním zamûstnávání ãi o novelu zákona o ochranû osobních údajû. Na závûr se rovnûï zab váme nûkter mi zmûnami v daàové oblasti a v oblasti sociálního poji tûní. Pevnû doufáme, Ïe Vám bude aktuální ãíslo NEWS pfiínosem. T m kanceláfie PETERKA & PARTNERS Dále bychom Vás chtûli informovat o znaãnû liberálním v kladu ministerstva práce a sociálních vûcí ohlednû problematiky vysílání zahraniãních zamûstnancû do âeské republiky. V neposlední fiadû se zab váme nûkter mi dûleïit mi zmûnami proveden mi v zákonû o dani z pfiíjmû. Ve druhé ãásti NEWS t kající se Slovenské republiky Vás upozoràujeme na nûkolik dûleïit ch rozsudkû Nejvy ího soudu SR z poslední doby. UpozorÀujeme rovnûï na roz ífiení pravomocí slovenského Antimonopolního úfiadu na ty soutûïitele v dominantním postavení, ktefií stanoví nepfiimûfiené ceny. Dále povaïujeme za potfiebné Vás informovat o nûkter ch dal ích novinkách ve slovenském právu, které by mohly mít v znam pro Va e podnikání. Jedná se zejména o zmûnu v úpravû devizové

3 Mesdames, Messieurs, Vous venez de recevoir le nouveau numéro du bulletin d information de notre cabinet d avocats dans lequel nous vous apportons des informations concernant quelques nouveautés importantes dans le domaine juridique et fiscal en République tchèque et en Slovaquie. Dans la partie NEWS relative à la République tchèque, nous attirons votre attention, en premier lieu, sur une modification discrète, toutefois importante du Code du commerce qui introduit, entre autres, l exigence de réaliser certaines formalités dans des cas précis de cessions substantielles des actifs de sociétés commerciales. Les autres nouveautés du Code de commerce tchèque, que nous traitons dans le présent numéro NEWS et qui ont un rapport avec l adaptation du droit tchèque au droit européen, sont l annulation de l obligation de présenter un permis de séjour en République tchèque pour les membres des organes statutaires des sociétés commerciales qui sont des ressortissants de l UE, ou la nouvelle modification des intérêts de retard dans les rapports entre les entrepreneurs. Nous vous apportons également des informations sur les modifications actuelles dans le Code de procédure civile. en position dominante pratiquant des prix immodérés. En outre, nous considérons utile de vous informer de quelques autres nouveautés du droit slovaque qui pourraient être importantes pour votre activité commerciale. Il s agit, en particulier, du changement dans la modification relative à l obligation de déclarer des devises, de la nouvelle loi sur l emploi illégal ou de la modification de la loi sur la protection des données personnelles. A la fin, nous traitons également quelques modifications réalisées dans le domaine fiscal et dans le domaine des assurances sociales. Nous espérons fortement que le présent numéro de NEWS constituera un apport à votre activité. Equipe du cabinet PETERKA & PARTNERS Par ailleurs, nous voudrions vous informer de l interprétation assez libérale du ministère du travail et des affaires sociales en ce qui concerne la problématique de l envoi d employés étrangers en République tchèque. En second lieu, nous traitons quelques modifications importantes apportées à la loi relative à l impôt sur les revenus. Dans la deuxième partie NEWS relative à la République slovaque, nous attirons votre attention sur quelques arrêts actuels de la Cour suprême de la République slovaque. Nous vous y signalons également l élargissement des compétences du Conseil de la concurrence slovaque vis-à-vis des entreprises

4 VáÏené dámy, váïení páni, dostávate do rúk nové ãíslo informaãného bulletinu advokátskej kancelárie PETERKA & PARTNERS. V ãasti NEWS t kajúcej sa âeskej republiky Vás v prvom rade upozoràujeme na nenápadnú, av ak dôleïitú novelu obchodného zákonníka, ktorá zaviedla, okrem iného, nutnosè uskutoãàovaè urãité formality v niektor ch prípadoch rozsiahlej ích prevodov majetku obchodn ch spoloãností. ëal ími novinkami v ãeskom obchodnom zákonníku, ktor mi sa v tomto ãísle NEWS zaoberáme a ktoré súvisia s prispôsobovaním sa ãeského práva právu európskemu, je zru enie poïiadavky na povolenie na pobyt v âeskej republike pre ãlenov tatutárnych orgánov obchodn ch spoloãností, ktorí sú obãanmi EÚ, ãi nová úprava úrokov z ome kania vo vzèahoch medzi podnikateºmi. Priná ame tieï informácie o aktuálnych zmenách v obãianskom súdnom poriadku. Na záver sa tieï zaoberáme niektor mi zmenami v daàovej oblasti a v oblasti sociálneho poistenia. Pevne dúfame, Ïe aktuálne ãíslo NEWS bude pre Vás prínosom. Tím kancelárie PETERKA & PARTNERS ëalej by sme Vás chceli informovaè o znaãne liberálnom v klade ministerstva práce a sociálnych vecí ohºadom problematiky vysielania zahraniãn ch zamestnancov do âeskej republiky. V neposlednom rade sa zaoberáme niektor mi dôleïit mi zmenami v zákone o dani z príjmov. V druhej ãasti NEWS t kajúcej sa Slovenskej republiky Vás upozoràujeme na niekoºko dôleïit ch rozsudkov Najvy ieho súdu SR z posledného obdobia. UpozorÀujeme tieï na roz írenie právomocí slovenského Protimonopolného úradu na t ch súèaïiteºov v dominantnom postavení, ktorí stanovia neprimerané ceny. ëalej povaïujeme za potrebné Vás informovaè o niektor ch ìal ích novinkách v slovenskom práve, ktoré by mohli maè v znam pre Va e podnikanie. Ide hlavne o zmenu v úprave devízovej ohlasovacej povinnosti, o nov zákon o nelegálnom zamestnávaní, ãi o novelu zákona o ochrane osobn ch údajov.

5 Dear Ladies and Gentlemen, We are presenting to you a New Issue of PETERKA & PARTNERS information bulletin. In this issue of the NEWS, we bring you news on significant changes in the legal and tax areas of the Czech Republic and Slovakia. In the Czech part of the NEWS, we invite your attention to an inconspicuous but important Amendment to the Commercial Code, which has instituted, amongst other things, the necessity to execute certain additional formalities in some cases of more extensive assets transfers in business companies. Other news in the Czech Commercial Code we look at in this issue of the NEWS, which concerns the adjustment of Czech legislation to European Law, is the abolishment of the residency permit requirement in the Czech Republic for the members of statutory bodies of business companies, who are EU citizens, or the new Amendment of the delayed payments interest in business relationships. We also bring you information on the up-to-date changes to the Czech Civil Procedure Code. We also consider it important to inform you about certain developments in Slovak law that you may find significant for your business. These are, in particular, changes to the duty of notification relating to foreign exchange legislation, the new Act on Illegal Employment and the Amendment to the Act on the Protection of Personal Information. To conclude, we also look at some of the changes in the area of tax and in the area of social security insurance. We believe that you will benefit from this Issue of the NEWS. The team of PETERKA & PARTNERS We would like to further inform you about a notably liberal interpretation by the Czech Ministry of Labour and Social Affairs as regards the issue of the assignment of foreign employees to the Czech Republic. Last, but not least, we discuss certain important changes to Income Tax. In the Slovak part of the NEWS, we invite your attention to several significant resolutions of the Supreme Court of the Slovak Republic which have been recently issued. We would also like to notify you of the extended powers of the Slovak Anti-Monopoly Office as regards dominant market competitors, who set their prices too high.

6 NEWS ČESKÁ REPUBLIKA 1/2005 NOV REÎIM PLATN PRO ROZSÁHLEJ Í P EVODY JMùNÍ OBCHODNÍCH SPOLEâNOSTÍ Dnem 1. ledna 2005 nabyla úãinnosti novela obchodního zákoníku, která mimo jiné novû upravuje 67a, tj. ustanovení, které se aï doposud t kalo pouze pfievodu podniku nebo jeho ãásti. Novû se toto ustanovení vztahuje i na rozsáhlej í pfievody jmûní obchodních spoleãností. Uvedené ustanovení po zmínûné novelizaci stanoví, Ïe na dispozici s podnikem spoleãnosti nebo jeho ãástí nebo na jinou dispozici se jmûním spoleãnosti nebo jeho ãástí, která je obdobná fúzi nebo rozdûlení, ale nezru uje se pfii ní spoleãnost, s jejímï podnikem, ãástí podniku, jmûním nebo ãástí jmûní se disponuje, se pouïijí pfiimûfienû ustanovení obchodního zákoníku o fúzi nebo rozdûlení. Tato nová úprava, která mûla b t transpozicí evropsk ch smûrnic v oblasti obchodních spoleãností, av ak jde znaãnû nad jejich rámec, je velice nejasná a vzbuzuje v praxi nemalé interpretaãní potíïe. Pochyby vzbuzuje jednak nedostateãné vymezení operací, na které se reïim 67a vztáhne, jednak urãení ustanovení o fúzích a rozdûlení, která se pfiimûfienû pouïijí. V praxi má nov 67a ten dûsledek, Ïe se znaãnû nároãn reïim platn v oblasti fúzí a rozdûlení (a tudíï v echny formální náleïitosti s tím spojené) vztáhne kromû prodeje podniku i na v echny operace, pfii kter ch spoleãnost pfievádí urãitou ãást jmûní na jinou spoleãnost a které mohou b t povaïovány za podobné fúzi ãi rozdûlení, aniï by v ak zákon stanovil, v ãem by taková podobnost mûla spoãívat. Mezi v e zmínûné formální ( korporátní ) náleïitosti patfií zejména vypracování zprávy pfiedstavenstva (popfi. jednatelû u spoleãnosti s ruãením omezen m), zprávy dozorãí rady (u spoleãnosti s ruãením omezen m pouze v pfiípadû, Ïe tato spoleãnost dozorãí radu má) a znalecké zprávy. O dispozici se jmûním spoleãnosti musí rozhodnout valné hromady prodávající i kupující spoleãnosti. V urãit ch pfiípadech zákon pfiedvídá i nutnost souhlasu dozorãí rady u akciové spoleãnosti a povinnost prodávající spoleãnosti nechat si ocenit své jmûní posudkem znalce. Obû spoleãnosti jsou také povinny splnit informaãní povinnost vûãi sv m akcionáfiûm, popfi. spoleãníkûm, coï obná í uloïení návrhu smlouvy o dispozici se jmûním ve sbírce listin obchodního rejstfiíku, zvefiejnûní oznámení o uloïení tohoto návrhu smlouvy v Obchodním vûstníku a zvefiejnûní upozornûní pro akcionáfie, popfi. spoleãníky spoleãnosti a pro vûfiitele spoleãnosti na jejich práva v Obchodním vûstníku. Dále jsou obû spoleãnosti povinny zpfiístupnit ve svém sídle dokumenty t kající se obou spoleãností. Smlouva o dispozici s podnikem nebo se jmûním by mûla b t sepsána, podle nûkter ch názorû, ve formû notáfiského zápisu. Celá procedura je zavr ena zapsáním pfievodu jmûní do obchodního rejstfiíku. Vûfiitelé kupující i prodávající spoleãnosti mohou pfiihlásit své pohledávky do esti mûsícû od zápisu pfievodu jmûní do obchodního rejstfiíku. Ti vûfiitelé, ktefií nemohou poïadovat uspokojení sv ch pohledávek, mohou poïadovat poskytnutí jistoty, pokud se v dûsledku pfievodu jmûní zhor í dobytnost jejich pohledávek. Z v e uvedeného vypl vá, Ïe vzhledem k nejasnostem ohlednû v kladu nového znûní 67a obchodního zákoníku, musí b t v pfiípadû pfiípravy jak chkoliv v znamn ch pfievodû jmûní (aktiv, souborû aktiv, atd.) peãlivû zvaïovány v e uvedené aspekty, jeï by mûly b t konzultovány s právními poradci. OBâANÉ EVROPSKÉ UNIE: ZRU ENÍ POÎADAVKU POVOLENÍ K POBYTU PRO ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJST ÍKU Dne 1. ledna 2005 vstoupila v úãinnost novela obchodního zákoníku, která umoïnila, aby fyzické osoby oprávnûné jednat jménem podnikatele (napfi. ãlenové orgánû obchodních spoleãností, jednatelé ãi vedoucí organizaãních sloïek spoleãností), které mají státní pfiíslu - nost nûkterého z ãlensk ch státû Evropské unie nebo jiného státu tvofiícího Evropsk hospodáfisk prostor (EU + Norsko, Island, Lichten tejnsko), mohly b t zapsány do obchodního rejstfiíku, aniï by po nich bylo poïadováno povolení k pobytu v âeské republice. 1

7 PfiestoÏe taková úprava vypl vá ze zásad evropského práva, aï do konce roku 2004 nebyla v slovnû promítnuta do ãeského právního fiádu. V praxi pak docházelo k tomu, Ïe nûkteré rejstfiíkové soudy odmítaly zápis uveden ch osob do obchodního rejstfiíku bez pfiedloïení povolení k pobytu, coï bylo po 1. kvûtnu 2005 v rozporu s právem Evropské unie a se zásadou jeho pfiednosti a pfiímé pouïitelnosti. Uvedenou novelou 30 odstavce 3 obchodního zákoníku byl tento problém definitivnû vyfie en. Uvedení státní pfiíslu níci ãlensk ch zemí Evropského hospodáfiského prostoru jiï tedy nemusí pfii zápisu do obchodního rejstfiíku dokládat povolení k pobytu v âeské republice. ZMùNA V ÚPRAVù ÚROKÒ Z PRODLENÍ VE VZTAZÍCH MEZI PODNIKATELI Zákonem ã. 554/2004 Sb. byl s úãinností od 1. ledna 2005 do obchodního zákoníku vloïen nov 369a upravující problematiku splatnosti ceny a úroku z prodlení ve vztazích mezi podnikateli nebo ve vztazích mezi dal ími subjekty, jehoï pfiedmûtem je úplatná dodávka zboïí nebo sluïeb. 2. Pfiedmût úpravy Ustanovení 369a upravují okamïik splatnosti ceny za dodávku zboïí nebo sluïby a dal í podmínky vzniku nároku na úroky z prodlení. Splatnost ceny dodávky Obchodní zákoník rozli uje vznik povinnosti dluïníka zaplatit cenu dodávky a dobu, ve které musí dluïník tuto povinnost splnit (splatnost dluhu). Úprava vzniku povinnosti dluïníka zaplatit cenu dodávky zboïí nebo sluïby zûstává novelou nedotãena a i nadále platí, Ïe pokud smlouva nestanoví jinak, je vûfiitel oprávnûn poïadovat plnûní ihned po vzniku smlouvy, popfi. po dodání zboïí v pfiípadû kupní smlouvy apod. Ohlednû stanovení doby, ve které musí dluïník svou povinnost zaplatit cenu dodávky splnit, tedy ohlednû stanovení splatnosti, pfiiná í novela nûkolik zmûn. Pfiednû jsou novû zákonem podpûrnû stanoveny lhûty, po jejichï uplynutí, pfii absenci smluvního ujednání, se cena dodávky stane splatná, a to i bez v zvy k placení ze strany vûfiitele, pfiiãemï pfii nezaplacení ceny vzniká vûfiiteli právo na úroky z prodlení. LhÛty stanovené podpûrnû zákonem jsou pfiitom následující: Situace DluÏník obdrïí fakturu nebo obdobnou Ïádost o zaplacení DluÏník obdrïí fakturu nebo Ïádost o zaplacení dfiíve neï zboïí nebo sluïbu Není moïné urãit den obdrïení faktury nebo Ïádosti o zaplacení Zákon nebo smlouva ukládá pfievzetí nebo ovûfiení shody zboïí nebo sluïby se smlouvou a jestliïe dluïník obdrïí fakturu nebo Ïádost o zaplacení pfied nebo pfii pfievzetí nebo pfied nebo pfii ovûfiení shody OkamÏik vzniku nároku na úroky z prodlení Uplynutím 30 dnû od obdrïení faktury nebo Ïádosti Uplynutím 30 dnû od obdrïení zboïí nebo sluïby Uplynutím 30 dnû od obdrïení zboïí nebo sluïby Uplynutím 30 dnû po tomto pozdûj ím datu (tj. po pfievzetí nebo ovûfiení shody) Nov 369a pfiedstavuje implementaci smûrnice 2000/35/ES o postupu proti opoïdûn m platbám v obchodních transakcích. 1. Rozsah pûsobnosti Úprava 369a se uplatní pouze na vztahy mezi podnikateli navzájem nebo ve vztahu mezi podnikateli a vefiejnoprávními korporacemi nebo podnikateli a státními pfiíspûvkov mi organizacemi, jehoï pfiedmûtem je úplatná dodávka zboïí nebo sluïeb. Z v e uvedeného plyne, Ïe nov m 369a dochází k nepfiímé novelizaci ustanovení 340 odst. 2 ObchZ, upravujícího splatnost, dle jehoï znûní je dluïník povinen závazek splnit bez zbyteãného odkladu poté, kdy byl vûfiitelem o plnûní poïádán. Novû se dluïník dostává do prodlení aï uplynutím 30 dnû od obdrïení faktury nebo jiné Ïádosti o zaplacení, popfi. uplynutím 30 dnû od dodání zboïí. Ustanovení 369a dále omezuje smluvní svobodu stran ohlednû moïnosti 2

8 sjednat lhûtu splatnosti odli nû od lhût stanoven ch zákonem, a to tak, Ïe takové ustanovení o lhûtû splatnosti, stejnû jako v e úrokû sjednaná odchylnû od v e stanovené podle pfiedpisû práva obãanského, nesmí b t i s ohledem na konkrétní okolnosti pfiípadu, praxi zavedenou mezi stranami a na obchodní zvyklosti mezi stranami tak nev hodná pro vûfiitele, Ïe by ji bylo moïno posoudit jako zneuïití postavení dluïníka na úkor vûfiitele. Taková dohoda by byla neplatná. Pokud by tedy soud posoudil takovou dohodu za neplatnou, pouïila by se namísto ustanovení smlouvy ustanovení zákona. Vûfiiteli pfiitom vznikne právo na úroky z prodlení pouze tehdy, pokud sám splnil své zákonné a smluvní povinnosti. Îaloby na neplatnost obchodních podmínek Novela dále upravuje právo právnick ch osob, zaloïen ch s cílem hájit zájmy stfiedních a mal ch podnikû, podat u soudu Ïalobu z dûvodu, Ïe smluvní podmínky urãené pro obecné pouïívání jsou zfiejmû zneuïívající ve v e uvedeném smyslu. 3. Závûr Nov 369a obsahuje úpravu, spoãívající v následujících zásadách. Pfii úplatné dodávce zboïí nebo sluïeb mezi podnikateli navzájem nebo ve vztahu mezi podnikateli a vefiejnoprávními korporacemi nebo podnikateli a státními pfiíspûvkov mi organizacemi, jehoï pfiedmûtem je úplatná dodávka zboïí nebo sluïeb, je okamïik splatnosti stanoven v prvé fiadû dohodou stran ve smlouvû a podpûrnû ustanovením zákona. Smluvní ustanovení pfiitom nesmí b t zneuïívající ve vztahu k vûfiiteli, v takovém pfiípadû by se uplatnila ustanovení zákona. ZároveÀ platí, Ïe vûfiitel má právo na úroky z prodlení pouze v té mífie, v jaké sám splnil své zákonné a smluvní povinnosti. NOVELA OBâANSKÉHO SOUDNÍHO ÁDU Dne 8. února 2005 byla ve Sbírce zákonû pod ãíslem 59/2005 Sb. publikována podstatná zmûna obãanského soudního fiádu (zákon ã. 99/1963 Sb., ve znûní pozdûj ích pfiedpisû). Novelou jsou nejvíce dotãena ustanovení o pfiedbûïném opatfiení a ustanovení upravující odvolací fiízení, ke zmûnám v ak dochází i v úpravû fiízení pfied soudem prvního stupnû. V echny zmûny dle tohoto zákona nab vají úãinnosti k 1. dubnu roku PfiedbûÏná opatfiení Podstatnou zmûnu pfiedstavuje stanovení povinnosti navrhovatele sloïit k zaji tûní náhrady kody nebo jiné újmy, která by mohla vzniknout pfiedbûïn m opatfiením, nejpozdûji ve stejn den, kdy podal u soudu návrh na nafiízení pfiedbûïného opatfiení, jistotu ve v i Kã a v obchodních vûcech ve v - i Kã, jinak pfiedseda senátu návrh odmítne. Jistotu nebude tfieba sloïit pouze v taxativnû stanoven ch pfiípadech, napfi. jde-li o pfiedbûïné opatfiení pro fiízení, které mûïe soud zahájit i bez návrhu, nebo jde-li o pfiedbûïné opatfiení ve vûci v Ïivného apod. Pokud nafiízené pfiedbûïné opatfiení zaniklo nebo bylo zru eno z jiného dûvodu neï proto, Ïe návrhu ve vûci samé bylo vyhovûno, nebo proto, Ïe právo navrhovatele bylo uspokojeno, je navrhovatel povinen nahradit kodu a jinou újmu kaïdému, komu pfiedbûïn m opatfiením vznikla. Îalobu na náhradu kody nebo jiné újmy je pfiitom tfieba podat nejpozdûji do esti mûsícû ode dne, kdy pfiedbûïné opatfiení zaniklo nebo kdy bylo pravomocnû zru eno, jinak právo zanikne. V zájmu urychlení procesu nafiízení pfiedbûïného opatfiení je novû stanovena lhûta tfií dnû, ve které musí b t usnesení o nafiízení pfiedbûïného opatfiení doruãeno úãastníkûm, jimï je povinnost uloïena. Zákon dále novû v slovnû stanoví, Ïe právní úkon, kter byl uãinûn tím, pro nûhoï je v rok vykonatelného usnesení o nafiízení pfiedbûïného opatfiení závazn, je neplatn, jestliïe jím byla poru ena povinnost uloïená vykonateln m usnesením o nafiízení pfiedbûïného opatfiení. Pfiitom platí, Ïe pokud bylo úãastníku pfiedbûïn m opatfiením ulo- Ïeno, aby nenakládal s urãitou nemovitostí, pozb vá návrh na vklad práva t kajícího se této nemovitosti, o nûmï dosud nebylo pfiíslu n m orgánem pravomocnû rozhodnuto, své právní úãinky. 2. ízení v prvním stupni Novela dále zdûrazàuje aktivní roli 3

9 soudce smûfiující k co nejrychlej ímu rozhodnutí vûci. Tak zákon novû stanoví, Ïe pokud se ukazuje, Ïe v zvami soudu úãastníkûm k vyjádfiení nemûïe b t jednání pfiipraveno tak, aby bylo moïné vûc rozhodnout pfii jediném jednání, pfiedseda senátu pfiedvolá k soudu úãastníky fiízení a jejich zástupce. Pfii tomto úkonu jim poskytne potfiebná pouãení, pokusí se o smírné vyfiízení vûci a vyzve je, aby splnili své procesní povinnosti, zejména aby do protokolu doplnili svá skutková tvrzení a návrhy na provedení dûkazû. Novela pfiitom zásadním zpûsobem roz- ifiuje pouãovací povinnost soudu pfii pokusu o smír, kdyï je novû uloïeno pfiedsedovi senátu, aby pfii pokusu o smír s úãastníky probral vûc, upozornil je na právní úpravu, na stanoviska Nejvy ího soudu a rozhodnutí uvefiejnûná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek t kající se vûci a podle okolností pfiípadu jim doporuãil moïnosti smírného vyfie ení sporu. Lze oãekávat, Ïe uvedené ustanovení vyvolá v praxi interpretaãní potíïe a otevfie prostor pro moïná zneuïití stranami. 3. Odvolací fiízení Novela dále pfiiná í nová ustanovení, která upravují moïnosti odvolacího soudu pfii provádûní dokazování a která mají za cíl pfiedev ím urychlení civilního fiízení. RovnûÏ aplikace tûchto ustanovení v praxi v ak mûïe vyvolávat interpretaãní obtíïe a je otázkou budoucího soudního v kladu. STANOVISKO MPSV K VYSÍLÁNÍ ZAHRANIâNÍCH PRACOVNÍKÒ KE SPOLEâNOSTEM V RÁMCI SKUPINY V minulém vydání NEWS jsme Vás informovali o nové zákonné úpravû zprostfiedkování zamûstnání, kterou pfiinesl nov zákon o zamûstnanosti ã. 435/2004 Sb. a novela zákoníku práce ã. 436/2004 Sb. V souladu s ustanovením 14 zákona o zamûstnanosti mohou zprostfiedkování zamûstnání provádût pouze právnické a fyzické osoby, které mají povolení ke zprostfiedkování zamûstnání (dále jen agentury práce ). Toto povolení vydává Ministerstvo práce a sociálních vûcí âeské republiky. Dále se v zákonû o zamûstnanosti v slovnû uvádí, Ïe za zprostfiedkování zamûstnání se rovnûï povaïuje, je-li cizinec vyslán sv m zahraniãním zamûstnavatelem k v konu práce na území âeské republiky na základû smlouvy s ãeskou právnickou nebo fyzickou osobou a obsahem této smlouvy je pronájem pracovní síly. Se zfiízením a provozováním agentury práce jsou spojené urãité administrativní povinnosti, které pfiedstavují nepfiimûfienou zátûï zejména pro spoleãnosti, které vysílají své odborníky do âeské republiky nikoli primárnû za úãelem dosaïení zisku, ale pfiedev ím z dûvodu poskytování odborné pomoci spoleãnostem v rámci skupiny. Aãkoli striktnû podle znûní zákona se povinnost získat licenci ministerstva ke zprostfiedkování zamûstnání vztahuje na v echny spoleãnosti vãetnû zahraniãních bez jakékoli v jimky, ministerstvo uvefiejnilo v klad, podle nûhoï není tfieba vykládat ustanovení o agenturním zamûstnávání takto iroce. V tiskové zprávû Ministerstva práce a sociálních vûcí ze dne 18. ledna 2005 nazvané âeská republika nekomplikuje pracovní podmínky zahraniãním firmám se uvádí, Ïe za pronájem pracovní síly se nepovaïují pfiípady, kdy jsou zamûstnanci vysíláni, aniï by za jejich poskytnutí byla sjednána zvlá tní úplata. Pfii vysílání zamûstnancû v rámci skupiny podnikû se za zvlá tní úplatu nepova- Ïuje ãástka, která byla sjednána pouze z dûvodu dodrïení pravidel o pfievodních cenách mezi ekonomicky sdruïen mi subjekty. Uveden v klad MPSV je jen stanoviskem, které není právnû závazné, a nelze proto vylouãit pfiípadnû odchyln v klad soudem. Proto je nutné postupovat v pfiípadû vysílaní zahraniãních zamûstnancû s náleïitou opatrností. NOVELY DA OV CH ZÁKONÒ ÚâINNÉ OD 1. LEDNA 2005 Nov rok s sebou tradiãnû pfiiná í zmûny v daàov ch pfiedpisech. I kdyï se letos nejedná o zmûny tak pfievratné jako v roce 2004, kdy byla ãeská daàová legislativa harmonizována s pfiedpisy Evropské unie, povaïujeme za uïiteãné 4

10 vás seznámit alespoà s nûkter mi, podle na eho názoru dûleïit mi zmûnami. 1. DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob Novelou zákona o daních z pfiíjmû fyzick ch osob bylo zavedeno spoleãné zdanûní manïelû. Toto spoleãné zdanûní mohou uplatnit pouze manïelé, ktefií vychovávají alespoà jedno dítû Ïijící s nimi ve spoleãné domácnosti. Spoleãn základ danû obou manïelû je tvofien pfiíjmy ze závislé ãinnosti, podnikání, kapitálov mi pfiíjmy, pfiíjmy z pronájmu a ostatními pfiíjmy. KaÏd z manïelû uplatní ve svém pfiiznání k dani z pfiíjmû, které podávají ve stejné lhûtû, 1/2 tûchto pfiíjmû. Spoleãné zdanûní manïelû mohou uplatnit i manïelé, z nichï je jeden nebo oba daàov m nerezidentem v âr za podmínky, Ïe úhrn jejich zdaniteln ch pfiíjmû ze zdrojû na území âr tvofií alespoà 90 % v ech jejich pfiíjmû. Dal í zmûnou v oblasti danû z pfiíjmû fyzick ch osob je zavedení daàového zv hodnûní na vyïivované dítû Ïijící s poplatníkem v domácnosti, jímï je nahrazen odpoãet ze základu danû na vyïivované dítû. DaÀové zv hodnûní ãiní Kã na kaïdé dítû, a to formou slevy na dani (sníïení danû) nebo daàového bonusu, kter je poplatníkovi vrácen (je-li daàové zv hodnûní vy í neï daà z pfiíjmû fyzick ch osob poplatníka). DaÀov bonus mûïe poplatník uplatnit maximálnû do v e Kã roãnû, pokud mûl pfiíjmy ze závislé ãinnosti, z podnikání, kapitálové pfiíjmy nebo z pronájmu, a to alespoà ve v i estinásobku minimální mzdy. DaÀové zv hodnûní mûïe uplatnit i daàov nerezident, pokud úhrn v ech jeho pfiíjmû ze zdrojû na území âr ãiní alespoà 90 % v ech jeho pfiíjmû. 2. DaÀ z pfiíjmû právnick ch osob SníÏení sazby danû z pfiíjmû právnick ch osob V znamnou, av ak jiï z pfiedchozí novely známou zmûnou je sníïení sazby danû z pfiíjmû právnick ch osob z 28 % na 26 % pro zdaàovací období roku K dal ímu sníïení dojde s úãinností od 1. ledna 2006, a to na 24 %. RovnûÏ byla s úãinností od 1. ledna 2005 sníïena sazba danû z pfiíjmû penzijních fondû z 15 % na 5 %, ãímï do lo ke sjednocení sazby penzijních fondû, investiãních fondû a investiãních spoleãností. Osvobození dividend placen ch matefiské spoleãnosti JiÏ v roce 2004 do lo v návaznosti na smûrnice EU o spoleãném systému zdanûní matefisk ch a dcefiin ch spoleãností z rûzn ch ãlensk ch státû k zavedení osvobození dividendov ch pfiíjmû v pfiípadû, Ïe se jedná o dividendy vyplácené dcefiinou spoleãností matefiské spoleãnosti. Definice obou spoleãností, tj. matefiské a dcefiiné, jsou uvedeny v zákonû o daních z pfiíjmû. VÏdy musí b t obû tyto spoleãnosti poplatníkem danû z pfiíjmû právnick ch osob. Matefiskou a dcefiinou spoleãností se rozumí obchodní spoleãnost nebo druïstvo se sídlem v âeské republice nebo spoleãnost ãi druïstvo, která je daàov m rezidentem jiného ãlenského státu Evropské unie. Seznam spoleãností, které patfií do kategorie tûchto spoleãností, tvofií pfiílohu smûrnice ã. 90/434/EHS, smûrnice ã. 90/435/EHS a smûrnice ã. 2003/49/ES, která byla v ãeském jazyce uvefiejnûna ve sdûlení Ministerstva financí ã.j. 54/63 51// publikovaném ve Finanãním zpravodaji ã. 6/2004. Dal í podmínkou pro uplatnûní osvobození dividend je, Ïe matefiská spoleãnost drïí minimální podíl na základním kapitálu nepfietrïitû nejménû 24 mûsícû. V oblasti minimálního podílu na dcefiiné spoleãnosti dochází od 1. ledna 2005 k jeho postupnému sniïování. Tento minimální podíl na základním kapitálu ãiní od r % a bude nadále sniïován, a to s úãinností od 1. ledna 2007 na 15 % a s úãinností od 1. ledna 2009 na 10 %. Pokud tedy valná hromada dcefiiné spoleãnosti rozhodne v období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2006 o v platû dividend matefiské spoleãnosti, jejíï podíl na základním kapitálu je alespoà 20 %, nebude z tûchto dividend sraïena sráïková daà. Pokud by v ak byly dividendy vypláceny spoleãnosti s podílem men ím neï 20 % nebo fyzické osobû bez ohledu na v i podílu, je dcefiiná spoleãnost povinna srazit a odvést finanãnímu úfiadu sráïkovou daà ve v i 15 %, popfi. ve v - i stanovené pfiíslu nou smlouvou o zamezení dvojímu zdanûní. Omezení daàovû uznateln ch nákladû souvisejících s drïbou podílu na dcefiiné spoleãnosti JiÏ od roku 2004 se povaïují za daàovû neuznatelné v daje matefiské spoleãnosti související s drïbou podílu v dcefii- 5

11 né spoleãnosti. Poãínaje 1. lednem 2005 zákon navíc v slovnû stanoví, Ïe za daàovû neuznatelné se povaïují i re- Ïijní náklady související s drïbou podílu na dcefiiné spoleãnosti, a to ve v i 5 % pfiíjmû z dividend ãi jin ch podílû na zisku vyplácen ch dcefiinou spoleãností, pokud poplatník neprokáïe, Ïe skuteãná v e tûchto reïijních nákladû je niï í. V e uvedené daàovû neuznatelné náklady na drïbu podílu v dcefiiné spoleãnosti mohou b t uplatnûny pfii prodeji obchodního podílu nebo akcií dcefiiné spoleãnosti, a to následujícím zpûsobem: V pfiípadû, kdy má dcefiiná spoleãnost formu spoleãnosti s ruãením omezen m nebo druïstva, mûïe matefiská spoleãnost zv it jiï v prûbûhu drïby nab vací cenu podílu o v daje pfiímo související s drïbou tohoto podílu, pokud prokáïe, Ïe tyto v daje nebyly uznány jako v daje na dosaïení, zaji tûní a udrïení pfiíjmû. Nab vací cena podílu na dcefiiné spoleãnosti nebo druïstvu je daàov m nákladem pfii prodeji obchodního nebo druïstevního podílu. V pfiípadû akciové spoleãnosti mohou b t daàovû neuznatelné náklady související s drïbou podílu na dcefiiné spoleãnosti (pfiímé i nepfiímé) odeãteny od základu danû v pfiípadû prodeje akcií. Pfiíklad: Matefiská spoleãnost nabyla akcie z pûvodnû daàovû neuznateln ch nákladû. Zru ení reinvestiãního odpoãtu V znamnou zmûnou v neprospûch poplatníkû je zru ení reinvestiãního odpoãtu. Poãínaje zdaàovacím obdobím zapoãat m v roce 2005 si jiï poplatníci nemohou sníïit základ danû o tzv. reinvestiãní odpoãet ve v i 10 %, 15 %, resp. 20 % u novû pofiízeného hmotného majetku. Dosud neuplatnûné reinvestiãní odpoãty, na nûï poplatníkûm vznikl nárok v pfiedchozích zdaàovacích obdobích, nepropadají a mohou b t uplatnûny v nejbliï ím zdaàovacím období, ve kterém poplatník vykáïe základ danû, pokud ov em nedojde k vyfiazení ãi pronajmutí majetku v období 3 let od jeho pofiízení. Hmotn a nehmotn majetek zkrácení doby odepisování Od 1. ledna 2005 opût dochází ke zmûnû doby odepisování hmotného majetku, a to u majetku zatfiídûného v 1., 2. a 3. odpisové skupinû. Osobní automobily se budou i nadále daàovû odepisovat minimálnû po ãtyfii zdaàovací období, z tohoto dûvodu byla zavedena samostatná odpisová skupina 1a. Pro porovnání uvádíme doby odepisování hmotného majetku v letech 2004 a 2005: Odpisová skupina Doba odepisování v letech Doba odepisování v letech (2005) (2004) a v dcefiiné spoleãnosti v hodnotû 3 miliony Kã. Za 3 roky drïby ãinily daàovû neuznatelné náklady související s drïbou akcií 2 miliony Kã. Prodejní cena akcií ãiní Kã 5 mil. Základ danû bude vypoãítán takto: Pfiíjem: 5 milionû V daj: 3 miliony (hodnota akcií), 2 miliony (prokázané daàovû neuznatelné v daje související s drïbou akcií. Základ danû: 0 Pfii prodeji lze tedy základ danû sníïit o nab vací cenu akcií a dále o 2 mil. Kã Vzhledem k tomu, Ïe je od 1. ledna 2005 zru en nárok na reinvestiãní odpoãet u nového majetku (viz v e), je u majetku zatfiídûného do 1., 1a, 2. a 3. odpisové skupiny zavedena moïnost zv eného odpisu o 10 % v prvním roce odepisování. Zv en odpis o 10 % je moïné uplatnit pouze u nového majetku, kter nebyl dosud uïíván a kter byl u pfiedchozího vlastníka zboïím (v nûkter ch speciálních odvûtvích mû- Ïe b t odpis v prvním roce zv en o 15 % a 20 %). 6

recouvrement de créances

recouvrement de créances Les cahiers juridiques de la Chambre des Métiers 07 recouvrement de créances Gestion juridique et commerciale 7 e Cahier juridique de la Chambre des Métiers Recouvrement de créances s m o d è S e p t e

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 69 12 avril 2011. S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 69 12 avril 2011. S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1119 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 69 12 avril 2011 S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION Loi du 8

Plus en détail

SAXO BANQUE CONDITIONS GÉNÉRALES

SAXO BANQUE CONDITIONS GÉNÉRALES SAXO BANQUE CONDTONS GÉNÉRALES SEROUS TRADNG. WORLDWDE. 06/14 La convention liant Saxo Banque (France) à chacun de ses clients (ci-après la «Convention») comprend, (i) le dossier d ouverture de compte

Plus en détail

1. Le domaine de la compétence (Jurisdiction or competence )

1. Le domaine de la compétence (Jurisdiction or competence ) Le contrôle des actes administratifs par les cours et tribunaux administratifs (Review of administrative decisions of government by administrative courts and tribunals) 1. Le domaine de la compétence (Jurisdiction

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-690 DC du 13 mars 2014. Loi relative à la consommation

Commentaire. Décision n 2014-690 DC du 13 mars 2014. Loi relative à la consommation Commentaire Décision n 2014-690 DC du 13 mars 2014 Loi relative à la consommation Le projet de loi relatif à la consommation a été délibéré en conseil des ministres le 2 mai 2013. Il a été adopté par l

Plus en détail

Entreprendre en Belgique www.lydian.be

Entreprendre en Belgique www.lydian.be Entreprendre en Belgique www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. SOMMAIRE Introduction... 3 1. Quelle est l entité juridique la plus appropriée?... 4 2. Perspectives fiscales... 6 3. Impôt des

Plus en détail

Loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire (Mon. 19 août 1992)

Loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire (Mon. 19 août 1992) Loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire (Mon. 19 août 1992) Titre premier Le crédit hypothécaire CHAPITRE I CHAMP D APPLICATION Art. 1 er. Le présent titre s applique au crédit hypothécaire

Plus en détail

Statuts PLAN TITRE I - FORMATION, OBJET ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE. Chapitre Ier - Formation et objet de la mutuelle Articles 1 à 8

Statuts PLAN TITRE I - FORMATION, OBJET ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE. Chapitre Ier - Formation et objet de la mutuelle Articles 1 à 8 Statuts PLAN TITRE I - FORMATION, OBJET ET COMPOSITION DE LA Chapitre Ier - Formation et objet de la mutuelle Articles 1 à 8 Chapitre II - Conditions d adhésion, de démission, de radiation et d exclusion

Plus en détail

NOTIONS DE DROIT DES SOCIETES, DROIT DE LA FAILLITE, DE LA LIQUIDATION ET DE LA CONTINUITE DES ENTREPRISES

NOTIONS DE DROIT DES SOCIETES, DROIT DE LA FAILLITE, DE LA LIQUIDATION ET DE LA CONTINUITE DES ENTREPRISES NOTIONS DE DROIT DES SOCIETES, DROIT DE LA FAILLITE, DE LA LIQUIDATION ET DE LA CONTINUITE DES ENTREPRISES Adrien ABSIL Avocat au Barreau de Liège Juge Suppléant Professeur de Droit à la C.B.C.E.C Formateur

Plus en détail

Entreprises en Difficultés. Propositions d amendements du Livre V du Code de Commerce. Avril 2007

Entreprises en Difficultés. Propositions d amendements du Livre V du Code de Commerce. Avril 2007 Entreprises en Difficultés Propositions d amendements du Livre V du Code de Commerce Avril 2007 Cette publication a été développée pour revue par l Agence Américaine pour le Développement International

Plus en détail

Chronique de Droit bancaire et financier 2003 (Luxembourg) 1

Chronique de Droit bancaire et financier 2003 (Luxembourg) 1 Chronique de jurisprudence / Rechtspraakoverzicht Chronique de Droit bancaire et financier 2003 (Luxembourg) 1 Alex SCHMITT Avocat aux barreaux de Luxembourg et Bruxelles Etude Bonn Schmitt Steichen, Luxembourg

Plus en détail

Diligences professionnelles du réviseur d entreprises qui agit comme domiciliataire de sociétés INDEX

Diligences professionnelles du réviseur d entreprises qui agit comme domiciliataire de sociétés INDEX Diligences professionnelles du réviseur d entreprises qui agit comme domiciliataire de sociétés Cette recommandation professionnelle a été adoptée lors de l'assemblée générale de l'institut des Réviseurs

Plus en détail

Organismes de placement collectif 2010

Organismes de placement collectif 2010 Organismes de placement collectif 2010 Organismes de placement collectif 2010 Publié par la SOCIETE DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG S.A. et l Association Luxembourgeoise des Fonds d Investisement et contenant

Plus en détail

Info Finance Express. Paris. Contents. Numéro 8 Février 2012. Édito 2. L environnement règlementaire 4. Les métiers et leurs pratiques 6.

Info Finance Express. Paris. Contents. Numéro 8 Février 2012. Édito 2. L environnement règlementaire 4. Les métiers et leurs pratiques 6. Info Finance Express Numéro 8 Février 2012 Paris Contents Édito 2 L environnement règlementaire 4 Les métiers et leurs pratiques 6 Autres 14 L interview 16 Chez Hogan Lovells 17 2 Info Finance Express

Plus en détail

Projet de transfert du siège social au Royaume-Uni

Projet de transfert du siège social au Royaume-Uni Société européenne (SE) au capital de 4 115 912,40 Siège social : 146 boulevard de Finlande, Z.I. Pompey Industries, 54340 Pompey (France) RCS Nancy B 409 983 897 - Siret 409 983 897 00029 Site Internet

Plus en détail

STATUTS DE LA SOCIÉTÉ MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE SANTÉ

STATUTS DE LA SOCIÉTÉ MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE SANTÉ STATUTS DE LA SOCIÉTÉ MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE SANTÉ Mutuelle régie par le Code de la Mutualité et soumise aux dispositions du Livre II dudit Code. Tour Méditerranée - 65 avenue Jules-Cantini 13298

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention

Plus en détail

décembre 2012 Le règlement collectif de dettes Vue d ensemble de la législation

décembre 2012 Le règlement collectif de dettes Vue d ensemble de la législation décembre 2012 Le règlement collectif de dettes Vue d ensemble de la législation Le règlement collectif de dettes Vue d ensemble de la législation Les lois suivantes sont traitées dans cette brochure :

Plus en détail

Commissaires aux comptes et surveillance prudentielle des établissements du secteur bancaire et financier

Commissaires aux comptes et surveillance prudentielle des établissements du secteur bancaire et financier ÉTUDES Commissaires aux comptes et surveillance prudentielle des établissements du secteur bancaire et financier L a mise en place par le législateur d un commissariat aux comptes obligatoire repose sur

Plus en détail

Les avis de la Chambre des Métiers. Réforme du droit de la faillite

Les avis de la Chambre des Métiers. Réforme du droit de la faillite Les avis de la Chambre des Métiers Réforme du droit de la faillite CdM/10/10/2013 13-16 Projet de loi relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite et modifiant

Plus en détail

I. Dispositions générales

I. Dispositions générales Conditions bancaires générales Consommateurs 1 I. Dispositions générales Champ d application A. Les présentes conditions générales (ci-après dénommées les «Conditions bancaires») règlementent l ensemble

Plus en détail

ANIL HABITAT ACTUALITE. LOI PORTANT REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION (loi du 1.7.10 : JO du 2.7.10) Juillet

ANIL HABITAT ACTUALITE. LOI PORTANT REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION (loi du 1.7.10 : JO du 2.7.10) Juillet Juillet ANIL 2010 HABITAT ACTUALITE LOI PORTANT REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION (loi du 1.7.10 : JO du 2.7.10) Loi portant réforme du crédit à la consommation La loi portant réforme du crédit à la

Plus en détail

RAPPORT DU MÉDIATEUR 2011

RAPPORT DU MÉDIATEUR 2011 RAPPORT DU MÉDIATEUR 2011 RAPPORT DU médiateur 2011 Autorité des marchés financiers Sommaire Éditorial du médiateur 1 Le rapport du médiateur A Éditorial Le Service du de médiateur la médiation 1 2 1 Les

Plus en détail

MUTUELLE GENERALE des ETUDIANTS de L EST

MUTUELLE GENERALE des ETUDIANTS de L EST MUTUELLE GENERALE des ETUDIANTS de L EST Contrat Mutualiste Statuts...p.01 Règlement Intérieur...p.13 La MGEL est une Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité et immatriculée

Plus en détail

- l article 8, alinéa (1) de la Convention européenne des Droits de l Homme ;

- l article 8, alinéa (1) de la Convention européenne des Droits de l Homme ; Délibération n /200.. du 200.. de la Commission nationale pour la protection des données relative à la demande d autorisation préalable en matière de surveillance du courrier électronique, de l utilisation

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

statuts règlement RÉUNICA Mutuelle

statuts règlement RÉUNICA Mutuelle statuts règlement RÉUNICA Mutuelle sommaire RÉUNICA Mutuelle n Statuts STATUTS Titre I - FORMATION DE LA MUTUELLE...3 Chapitre I : Dénomination et Objet de la Mutuelle...3 Chapitre II : conditions d admission,

Plus en détail

A V I S N 1.851 ----------------------- Séance du mardi 28 mai 2013 ----------------------------------------

A V I S N 1.851 ----------------------- Séance du mardi 28 mai 2013 ---------------------------------------- A V I S N 1.851 ----------------------- Séance du mardi 28 mai 2013 ---------------------------------------- Prévention de la charge psychosociale (dont le harcèlement moral ou sexuel au travail) Suivi

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA BANQUE TABLE DES MATIERES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA BANQUE TABLE DES MATIERES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA BANQUE TABLE DES MATIERES ARTICLE 1 APPLICATION OPPOSABILITÉ MODIFICATIONS... 3 ARTICLE 2 AGENTS DÉLÉGUÉS - APPORTEURS D AFFAIRES... 3 ARTICLE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES... 4 3.1

Plus en détail