Eurosportello Veneto - Tender Monitoring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Eurosportello Veneto - Tender Monitoring"

Transcription

1 Page 1 of 134 Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Contracts and Tenders For: Marcello Fantini Distretto Venetoclima From: 31/08/ Number of Document: Title of Document: Type of Document: B-Brussels: central-heating installation work 2 - Additional information D-Mainz: installation of partitioning 2 - Additional information HU-Nyíregyháza: construction work 2 - Additional information RO-Bucharest: data-processing machines (hardware) 2 - Additional information B-Torhout: heating, ventilation and air-conditioning installation work 3 - Contract notice D-Leipzig: ventilation and air-conditioning installation work 3 - Contract notice D-Würselen: heating, ventilation and air-conditioning installation work 3 - Contract notice D-Halle: building extension work 3 - Contract notice D-Ansbach: construction work 3 - Contract notice D-Hamburg: central-heating installation work 3 - Contract notice F-Lodève: demolition work 3 - Contract notice F-Sanary-sur-Mer: building construction work 3 - Contract notice F-Angers: construction work 3 - Contract notice F-Guyancourt: construction work 3 - Contract notice F-Lantosque: sheltered housing construction work 3 - Contract notice F-Paris: repair and maintenance services of electrical building installations 3 - Contract notice F-Basse-Terre: preventive maintenance services 3 - Contract notice F-Bourg-en-Bresse: heating equipment 3 - Contract notice F-Paris: construction work 3 - Contract notice F-Issy-les-Moulineaux: construction work 3 - Contract notice L-Mompach: building construction work 3 - Contract notice RO-Horezu: central-heating equipment 3 - Contract notice UK-Bridgwater: gas appliance maintenance services 3 - Contract notice UK-Devizes: repair and maintenance services of central heating 3 - Contract notice

2 Page 2 of 134 TOP NEXT Title of Document: Awarding Authority: B-Brussels: Brussels: central-heating installation work SCK-CEN CEN Publication Date: Number of Document: Official Journal No.: 167/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: 09/09/2011 Deadline for Tender / Participation Requests: Relevancy: 29/09/2011 Excellent Type of Document: Nature of Contract: Type of Procedure: Regulation of Procurement: Type of Awarding Authority: Type of Bid Required: Awarding Criteria: 2 - Additional information 1 - Works 1 - Open procedure 5 - European Communities, with participation by GPA countries 8 - Other 3 - Global or partial tender 1 - Lowest price CPV Product Code: CPV Product Name: Central-heating installation work Country Code: Original Language: Regional Codes: Region Name: Town: Internet Address: Main Activities BE NL;FR BE213 Arr. Turnhout BRUSSELS Successful Bidder: Original Text: Translate!

3 Page 3 of 134 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: Awarding Authority: D-Mainz: installation of partitioning LANDESBETRIEB LIEGENSCHAFTS- UND BAUBETREUUNG, NIEDERLASSUNG MAINZ Publication Date: 31/08/2011 Number of Document: Official Journal No.: 166/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: 06/05/2011 Deadline for Tender / Participation Requests: Relevancy: 08/06/2011 Excellent Type of Document: Nature of Contract: Type of Procedure: Regulation of Procurement: Type of Awarding Authority: Type of Bid Required: Awarding Criteria: 2 - Additional information 1 - Works 1 - Open procedure 4 - European Communities 1 - Ministry or any other national or federal authority 1 - Global tender 1 - Lowest price CPV Product Code: CPV Product Name: Installation of partitioning Heating, ventilation and air-conditioning installation work Country Code: Original Language: Regional Codes: Region Name: Town: Internet Address: Main Activities DE DE DEB35 Mainz MAINZ Successful Bidder: Original Text: Translate!

4 Page 4 of 134 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: Awarding Authority: HU-Nyíregyháza: construction work SZABOLCS-SZATMÁR SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Publication Date: 31/08/2011 Number of Document: Official Journal No.: 166/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: 21/09/2011 Deadline for Tender / Participation Requests: Relevancy: 21/09/2011 Excellent Type of Document: Nature of Contract: Type of Procedure: Regulation of Procurement: Type of Awarding Authority: Type of Bid Required: Awarding Criteria: 2 - Additional information 1 - Works 1 - Open procedure 5 - European Communities, with participation by GPA countries 8 - Other 1 - Global tender 2 - The most economic tender CPV Product Code: CPV Product Name: Construction work Construction work for buildings relating to health Underground work other than tunnels, shafts and subways Structural works Sheeting work Building alteration work Special trade construction works other than roof works Building installation work Plumbing and sanitary works Heating, ventilation and air-conditioning installation work Lift and escalator installation work Firefighting equipment installation work Mechanical installations Plastering work Joinery and carpentry installation work Floor and wall covering work Painting work Transport services (excl. Waste transport) Building demolition and wrecking work and earthmoving work Electrical installation work Country Code: Original Language: Regional Codes: Region Name: Town: Internet Address: HU HU HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg NYÍREGYHÁZA

5 Page 5 of 134 Main Activities Successful Bidder: Original Text: Translate!

6 Page 6 of 134 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: Awarding Authority: RO-Bucharest: data-processing machines (hardware) AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Publication Date: Number of Document: Official Journal No.: 167/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: 02/09/2011 Deadline for Tender / Participation Requests: Relevancy: 05/09/2011 Excellent Type of Document: Nature of Contract: Type of Procedure: Regulation of Procurement: Type of Awarding Authority: Type of Bid Required: Awarding Criteria: 2 - Additional information 2 - Supply contract 3 - Accelerated restricted procedure 4 - European Communities 1 - Ministry or any other national or federal authority 1 - Global tender 1 - Lowest price CPV Product Code: CPV Product Name: Data-processing machines (hardware) Media storage and reader devices Network equipment Air-conditioning installations Country Code: Original Language: Regional Codes: Region Name: Town: Internet Address: Main Activities RO RO RO321 Bucureşti BUCHAREST Successful Bidder: Original Text: Translate!

7 Page 7 of 134 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: Awarding Authority: B-Torhout: heating, ventilation and air- conditioning installation work STAD TORHOUT Publication Date: Number of Document: Official Journal No.: 167/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: 14/10/2011 Deadline for Tender / Participation Requests: Relevancy: 31/10/2011 Excellent Type of Document: Nature of Contract: Type of Procedure: Regulation of Procurement: Type of Awarding Authority: Type of Bid Required: Awarding Criteria: 3 - Contract notice 1 - Works 1 - Open procedure 5 - European Communities, with participation by GPA countries 3 - Regional or local authority 1 - Global tender 1 - Lowest price CPV Product Code: CPV Product Name: Heating, ventilation and air-conditioning installation work Country Code: Original Language: Regional Codes: Region Name: Town: Internet Address: Main Activities BE NL BE251 Arr. Brugge TORHOUT Successful Bidder: Original Text: Translate! AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

8 Page 8 of 134 Stad Torhout Markt 1 Contact: Mevrouw An Wostyn 8820 Torhout BELGIË Telefoon Fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Studiebureau R. Boydens nv Autobaan 13 Contact: De heer Wim Boydens 8210 Loppem BELGIË Telefoon Fax Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Studiebureau R. Boydens nv Autobaan 13 Contact: Mevrouw Conny Decorte 8210 Loppem BELGIË Telefoon Fax Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN Regionale of plaatselijke instantie Algemene overheidsdiensten

9 Page 9 of 134 De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten Neen AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1) BESCHRIJVING II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Bouwen van een stadskantoor met stadspark - lot 2 luchttechnische en hydraulische installaties verwarming, sanitair, RWA, geothermie en sprinkler. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Werken Uitvoering Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken Aartrijkestraat stadspark. NUTS-code: BE251 II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen Technische installatie ten behoeve van het stadskantoor, bestaande uit drie bouwlagen, technische ruimte en ondergrondse parking. II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) Ja II.1.8) Verdeling in percelen Neen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd Neen II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.2) Opties Neen II.3) LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT Periode in dagen 215 (vanaf de gunning van de opdracht) AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgenborgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht

10 Page 10 of 134 (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental). III.1.4) Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht Neen III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Afschrift erkenning. Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting. Bewijs dat de ondertekenaar van de offerte wel degelijk bevoegdheid heeft om te ondertekenen. III.2.2) Economische en financiële draagkracht Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Opdracht wordt slechts gegund onder voorwaarde dat de aannemer op de dag van de gunning van de opdracht in de afwezigheid verkeert van sociale en fiscale schulden. III.2.3) Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:een lijst van de eventuele onderaannemers met bewijs van erkenning en registratie in de vereiste categorieën en klassen. Een gedateerde, ondertekende nota, houdende de vermelding van de herkomst van de te leveren producten en/of van de te verwerken materialen die niet afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Gemeenschap. Eventueel vereiste minimumeisen Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 5. Of. D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 5. III.2.4) Voorbehouden opdrachten Neen AFDELING IV: PROCEDURE IV.1) TYPE PROCEDURE IV.1.1) Type procedure Openbaar IV.1.3) Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialooggebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt Neen

11 Page 11 of 134 IV.2) GUNNINGSCRITERIA IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling Neen IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst 1726 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht Neen IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten prijs 295 EUR Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen. Verzendkosten: 15,00 EUR. Bestek verkrijgbaar voor 295,00 EUR + verzendingskosten 15,00 EUR via: overschrijving op rekeningnummer op naam van studiebureau R. Boydens nv, Autobaan 13, 8210 Loppem, met vermelding van naam, adres en btw-nummer en onderwerp: "besteknr lot 2" en gelijktijdige bevestiging van aanvraag dossier op Na bewijs van betaling worden de documenten binnen de vier werkdagen opgestuurd, afhaling op kantoor tijdens de kantooruren van 8:30 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:30 - Tel , fax contactpersoon Conny Dekorte - Contactpersoon uitleg dossier: ir. Wim Boydens. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen :30 IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Nederlands. IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode in dagen 220 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen): IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum: :30 Plaats Stadhuis, Raadzaal 1e verdieping. AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.1) PERIODIEKE OPDRACHT Neen

12 Page 12 of 134 VI.2) OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD Neen VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:

13 Page 13 of 134 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: Awarding Authority: D-Leipzig: ventilation and air-conditioning installation work STADT LEIPZIG - HOCHBAUAMT Publication Date: 31/08/2011 Number of Document: Official Journal No.: 166/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: 05/09/2011 Deadline for Tender / Participation Requests: Relevancy: 06/10/2011 Excellent Type of Document: Nature of Contract: Type of Procedure: Regulation of Procurement: Type of Awarding Authority: Type of Bid Required: Awarding Criteria: 3 - Contract notice 1 - Works 1 - Open procedure 5 - European Communities, with participation by GPA countries 3 - Regional or local authority 1 - Global tender 2 - The most economic tender CPV Product Code: CPV Product Name: Ventilation and air-conditioning installation work Country Code: Original Language: Regional Codes: Region Name: Town: Internet Address: Main Activities DE DE DED31 Leipzig LEIPZIG Successful Bidder: Original Text: Translate! BEKANNTMACHUNG Bauleistung ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N)

14 Page 14 of 134 Stadt Leipzig - Hochbauamt - Kontakt: Abt: Projektmanagement z. H. Schwarze, Wolfgang Leipzig DEUTSCHLAND Tel Fax Internet-Adresse(n) Hauptadresse des Auftraggebers Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen Verdingungs-/Ausschreibungsund ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt Kontakt: Abt. Bauverwaltung z. H. Schwarze, Petra Leipzig DEUTSCHLAND Tel Fax Internet: Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt Kontakt: Abt. Bauverwaltung z. H. Schwarze, Petra Leipzig DEUTSCHLAND Tel Fax I.2) ART DES ÖFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTÄTIGKEIT(EN) Regionaloder Lokalbehörde Allgemeine öffentliche Verwaltung Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber Nein

15 Page 15 of 134 ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber Thomasalumnat - Um- und Erweiterungsneubau, Hillerstr. 8, Leipzig. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung Bauleistung Ausführung Hauptausführungsort Leipzig NUTS-Code DED31 II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung Öffentlicher Auftrag II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens Thomasalumnat - Umund Erweiterungsneubau, Hillerstr. 8, Leipzig. Los 39 - RLT Anlagen. II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) II.1.7) Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): Ja II.1.8) Aufteilung in Lose Nein II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulässig: Nein II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang 1.00 St Teilklimaanlage, WRG, Heizen, Kühlen, Befeuchten, Innenaufstellung getrennt, m3/h, mit integrierter Kälteanlage, 1.00 St Lüftungsanlage, WRG, Heizen, Innenaufstellung getrennt, m3/h, 1.00 St Lüftungsanlage, Heizen, Innenaufstellung getrennt, m3/h, 1.00 St Lüftungsanlage, WRG, Heizen, Dachaufstellung, m3/h, 1.00 St Lüftungsanlage, WRG, Heizen, Dachaufstellung, m3/h, 1.00 St Abluftanlage, Innenaufstellung, m3/h, 1.00 St Dachventilator, m3/h, m2 Kanäle und Kanalformteile aus verzinktem Stahlblech, Kantenlänge bis 2,5 m, m Luftleitungen aus Wickelfalzrohr, DN 100 bis DN 355, St Drallluftdurchlässe, bis 600 mm, St Lüftungsgitter,

16 Page 16 of St Lüftungsventile DN 100 bis DN 160, lfm. Schlitzauslässe, St Kulissen- und Rohrschalldämpfer, St Brandschutzklappen, m2 L90-Brandschutzbekleidung, m2 Lüftungsdecke mit Aktivkasetten für Zu- und Abluft. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFÜHRUNG Beginn: Ende: ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FÜR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssumme. Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der Abrechnungssumme. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften (falls zutreffend) Siehe Vergabeunterlagen. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wirdgesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausführung Nein III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Eintragung beim Verein für die Präqualifikation von Bauunternehmen ( Oder. Abgabe einer Eigenerklärung des Bieters. zur Eintragung in das Berufsregister des Sitzes oder Wohnortes, zum Eintrag in das Handelsregister, zur Gewerbeanmeldung, zur Anmeldung Berufsgenossenschaft, dass er in den letzten 2 Jahren nicht gem. 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz oder gem. 6 Satz 1 oder 2 Arbeitnehmerentsendegesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als EUR belegt worden ist, zur pflichtgemäßen Zahlung von Steuern und Sozialabgaben, dass sich das Unternehmen nicht

17 Page 17 of 134 in Insolvenz befindet. III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Erklärung zum Umsatz des Unternehmens (gem. 6 Abs. 3 Nr. 2a VOB/A), Benennung von Referenzen (gem. 6 Abs. 3 Nr. 2b VOB/A), Angabe der AKR- Anzahl (gem. 6 Abs. 3 Nr. 2c VOB/A). III.2.3) Technische Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Angaben zur technischen Ausrüstung, welche dem Unternehmen für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung steht, bei Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum: Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gem. MVAS. III.2.4) Vorbehaltene Aufträge Nein ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart Offenes Verfahren IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien Wirtschaftlich günstigstes Angebot die Kriterien, die in den Verdingungs- /Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgeführt sind IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt Nein IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber B IV.3.2) Frühere Bekanntmachungen desselben Auftrags Nein IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen Die Unterlagen sind kostenpflichtig Preis 39,00 EUR Zahlungsbedingungen und -weise: Die Anforderungen der Vergabeunterlagen als Druckexemplar ist kostenpflichtig. Anforderung für das Druckexemplar nur schriftlich bis zum genannten Termin (Eingang der Anforderung) unter Beilage eines Verrechnungsschecks an:

18 Page 18 of 134 Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt, Abt. Bauverwaltung, Leipzig. Übergabe der Unterlagen nur im kostenpflichtigen Postversand mittels Einwurf-Einschreiben. Registrierung zum kostenlosen Download der Vergabeunterlagen unter IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge :00 IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots Bis IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote Tag: :00 Ort Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt, Abt. Bauverwaltung, Prager Straße 126, Leipzig, Zimmer: B Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen Ja Bieter und ihre Bevollmächtigten. ABSCHNITT VI: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG Nein VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD Nein VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN Kostenloser Download der Vergabeunterlagen ab unter VI.4) NACHPRÜFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Leipzig Leipzig DEUTSCHLAND Fax VI.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen

19 Page 19 of 134 Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Um eine Korrektur eines Vergabeverfahren zu erreichen, kann ein Nachprüfungsantrag bei der unter VI.4.1 genannten Stelle gestellt werden, solange durch den Auftraggeber ein wirksamer Zuschlag noch nicht erteilt worden ist. Ein wirksamer Zuschlag kann erst erteilt werden, nachdem der Auftraggeber die unterlegenen Bieter über den beabsichtigten Zuschlag informiert hat und die gem. 101a GWB vorgeschriebene Informationsfrist vergangen ist. Vor der Antragstellung muss der Bieter in aller Regel des Vergaberechtsverstoß unverzüglich gegenüber dem Auftraggeber gerügt haben, d.h. ohne schuldhaftes Zögern (i. d. R. höchstens innerhalb von 2 Wochen nach Kenntnis des Verstoßes) bzw. bei einem Vergaberechtsverstoß, der auf Grund der Bekanntmachung erkennbar war, innerhalb der Angebotsfrist. Bei Nichtabhelfen der Rüge durch die Vergabestelle wird auf die Frist nach 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB verwiesen. VI.4.3) Stelle, bei der Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erhältlich sind Bundeskartellamt Kaiser- Friedrich- Straße Bonn DEUTSCHLAND Tel Internet: Fax VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG:

20 Page 20 of 134 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: Awarding Authority: D-Würselen: heating, ventilation and air- conditioning installation work MED. ZENTRUM DER STÄDTEREGION AACHEN, BETRIEBSTEIL MARIENHÖHE Publication Date: Number of Document: Official Journal No.: 167/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: 28/09/2011 Deadline for Tender / Participation Requests: Relevancy: 05/10/2011 Excellent Type of Document: Nature of Contract: Type of Procedure: Regulation of Procurement: Type of Awarding Authority: Type of Bid Required: Awarding Criteria: 3 - Contract notice 1 - Works 1 - Open procedure 4 - European Communities 8 - Other 1 - Global tender 2 - The most economic tender CPV Product Code: CPV Product Name: Heating, ventilation and air-conditioning installation work Country Code: Original Language: Regional Codes: Region Name: Town: Internet Address: Main Activities DE DE DEA21 Aachen WÜRSELEN Successful Bidder: Original Text: Translate! BEKANNTMACHUNG Bauleistung ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER

21 Page 21 of 134 I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N) Med. Zentrum der Städteregion Aachen, Betriebsteil Marienhöhe Mauerfeldchen 25 z. H. Herrn Bannenberg Würselen DEUTSCHLAND Tel Fax Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen Verdingungs-/Ausschreibungsund ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: den oben genannten Kontaktstellen Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen I.2) ART DES ÖFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTÄTIGKEIT(EN) Gesundheit Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber Nein ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber Medizinisches Zentrum der StädteRegion Aachen GmbH, Betriebsteil Marienhöhe, Anbau Südost und Sanierung. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung Bauleistung Hauptausführungsort Würselen. NUTS-Code DEA21 II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung Öffentlicher Auftrag II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens Heizungsanlage ca. 218 St. Heizflächen einschl. Verrohrung. Heizungszentrale mit Verteilern. 1 St. Warmwasserbereitung ca. 420 m² Fußbodenheizung für Hubschrauberlandeplatz. II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) II.1.7) Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): Nein

22 Page 22 of 134 II.1.8) Aufteilung in Lose Nein II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulässig: Nein II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFÜHRUNG Beginn: Ende: ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FÜR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten Als Sicherheit für die Vertragerfüllung hat der AN eine Bürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme einschl. der Nachträge zu stellen. Nach Erhalt der Schlussrechnung ist eine Mängelansprüchebürgschaft in Höhe von 3 % der Bruttoabrechnungssumme zu stellen. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften (falls zutreffend) Steuerabzüge bei Bauleistungen. In den laufenden Rechnungen werden folgende Einbehalte vorgenommen: 0,15 % für Bauwesenversicherung, 0,4 % für Baustrom und Bauwasser. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausführung Nein III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Gem. Angaben im Leistungsverzeichnis. III.2.4) Vorbehaltene Aufträge Nein ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart Offenes Verfahren IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien Wirtschaftlich günstigstes Angebot die Kriterien, die in den Verdingungs- /Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgeführt sind IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt Nein

23 Page 23 of 134 IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.2) Frühere Bekanntmachungen desselben Auftrags Vorinformation Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2011/S vom IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen Die Unterlagen sind kostenpflichtig Preis 45,00 EUR Zahlungsbedingungen und -weise: Die Gebühr wird an das Med. Zentrum StädteRegion Aachen überwiesen. Sparkasse Aachen, Konto-Nr , BLZ , BIC: AACSDE33XXX. Die Gebühr wird nicht zurückerstattet. IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge :00 IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots Bis IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote Tag: :00 Ort Medizinisches Zentrum StädteRegion Aachen GmbH, Geschäftsführung, Mauerfeldchen 25, Würselen. Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen Ja Bieter sowie deren bevollmächtigte Vertreter. ABSCHNITT VI: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG Nein VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRDNein VI.4) NACHPRÜFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren Vergabekammer bei der Bezirksregierung Köln Zeughausstraße Köln

24 Page 24 of 134 DEUTSCHLAND VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG:

25 Page 25 of 134 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: Awarding Authority: D-Halle: building extension work LANDESBETRIEB BAU SACHSEN-ANHALT ANHALT Publication Date: Number of Document: Official Journal No.: 167/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: 04/10/2011 Deadline for Tender / Participation Requests: Relevancy: 11/10/2011 Excellent Type of Document: Nature of Contract: Type of Procedure: Regulation of Procurement: Type of Awarding Authority: Type of Bid Required: Awarding Criteria: 3 - Contract notice 1 - Works 1 - Open procedure 5 - European Communities, with participation by GPA countries 3 - Regional or local authority 1 - Global tender 1 - Lowest price CPV Product Code: CPV Product Name: Building extension work Heating, ventilation and air-conditioning installation work Country Code: Original Language: Regional Codes: Region Name: Town: Internet Address: Main Activities DE DE DEE02 Halle (Saale) HALLE Successful Bidder: Original Text: BEKANNTMACHUNG Translate! Bauleistung ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N)

26 Page 26 of 134 Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt An der Fliederwegkaserne 21 z. H. Frau Stephan Halle/Saale DEUTSCHLAND Tel Fax Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen Verdingungs-/Ausschreibungsund ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: 1. kostenlos unter: oder 2. kostenpflichtig bei DVZ Verlags GmbH Daniel-Vorländer-Straße 6 z. H. Ausgabe Vergabeunterlagen in Papierform kostenpflichtig! Halle/Saale DEUTSCHLAND Tel Fax Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: digitale Angebote an: oder in Papierform an: siehe: I.1) An der Fliederwegkaserne 21 z. H. Poststelle Halle DEUTSCHLAND I.2) ART DES ÖFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTÄTIGKEIT(EN) Regionaloder Lokalbehörde Wirtschaft und Finanzen Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber Nein ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber Heizungsinstallation (S-5J ). II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung Bauleistung

27 Page 27 of 134 Ausführung Hauptausführungsort Hansering 13 in Halle/Saale. NUTS-Code DEE02 II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung Öffentlicher Auftrag II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens Sanierung eines historischen Gerichtsgebäudes - Heizungsinstallation. II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) , II.1.7) Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): Ja II.1.8) Aufteilung in Lose Nein II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulässig: Nein II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang 1 St. Fernwärmeübergabestation für indirekte Einspeisung mit 6 St. Heizkreisen einschl. Sicherheitstechn. Leistung ca. 500 kw, m Stahlrohre bzw. Kupferrohre zur Heizungsinstallation, 280 St. Kompaktheizflächen als Plattenheizkörper, 130 St. Vorhandene Gussradiatoren nach Rückbau zur Weiternutzung Aufarbeiten einschl. Farbgebung, 128 m² Fußbodenheizung, 6 m² Fußbodentemperierung, 1 St. Demontage Fernwärmeübergabestation Leistung ca. 741 kw einschl. Sicherheitstechnik, m Demontage Stahlrohr, 298 St. Demontage Gussradiatoren, 25 St. Demontage Plattenheizkörper. II.2.2) Optionen Nein II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFÜHRUNG Dauer in Monaten 9 (ab Auftragsvergabe) ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

28 Page 28 of 134 III.1) BEDINGUNGEN FÜR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten Siehe Vergabeunterlagen. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften (falls zutreffend) Siehe Vergabeunterlagen. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wirdgesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausführung Nein III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Eintragung in die Liste für Präqualifikation von Bauunternehmen e.v.(präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerkläungen gem. Fbl. 124 (Eigenerklärung zur Eignung). Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist in den Vergabeunterlagen enthalten. III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Eintragung in die Liste für Präqualifikation von Bauunternehmen e.v.(präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerkläungen gem. Fbl. 124 (Eigenerklärung zur Eignung). Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist in den Vergabeunterlagen enthalten. III.2.3) Technische Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:eintragung in die Liste für Präqualifikation von Bauunternehmen e.v. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerkläungen gem. Fbl. 124 (Eigenerklärung zur Eignung). Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist in den Vergabeunterlagen enthalten. III.2.4) Vorbehaltene Aufträge Nein ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart Offenes Verfahren IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien

29 Page 29 of 134 Niedrigster Preis IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber S-5J IV.3.2) Frühere Bekanntmachungen desselben Auftrags Vorinformation Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2011/S vom IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen :00 Die Unterlagen sind kostenpflichtig Preis 0,00 EUR Zahlungsbedingungen und -weise: 1. Kostenloser download unter: digitale Angebote mit Signatur im Sinne des Signaturgesetztes sind ausdrücklich zugelassen oder 2. kostenpflichtig: DVZ-Verlags GmbH, Daniel-Vorländer-Straße 6 in Halle, Tel.: /Fax: IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge :00 IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots Bis IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote Tag: :00 Ort Siehe Kontaktadresse Nr. I.1). Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen Ja Bieter bzw. deren Bevollmächtigte. ABSCHNITT VI: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRDJa geben Sie an, um welche Vorhaben und/oder Programme es sich handelt Europäischer Fond für Regionale Entwicklung (EFRE). VI.4) NACHPRÜFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Ernst-Kamieth-Straße 2

30 Page 30 of Halle/Saale DEUTSCHLAND Fax /1445 VI.4.3) Stelle, bei der Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erhältlich sind Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt, Niederlassung Süd An der Fliederwegkaserne Halle/Saale DEUTSCHLAND Tel Fax VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG:

31 Page 31 of 134 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: Awarding Authority: D-Ansbach: construction work KOMMUNALUNTERNEHMEN BEZIRKSKLINIKEN MITTELFRANKEN Publication Date: Number of Document: Official Journal No.: 167/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: 29/09/2011 Deadline for Tender / Participation Requests: Relevancy: 05/10/2011 Excellent Type of Document: Nature of Contract: Type of Procedure: Regulation of Procurement: Type of Awarding Authority: Type of Bid Required: Awarding Criteria: 3 - Contract notice 1 - Works 1 - Open procedure 5 - European Communities, with participation by GPA countries 6 - Body governed by public law 1 - Global tender 1 - Lowest price CPV Product Code: CPV Product Name: Construction work Heating, ventilation and air-conditioning installation work Country Code: Original Language: Regional Codes: Region Name: Town: Internet Address: Main Activities DE DE DE251 Ansbach ANSBACH Successful Bidder: Original Text: Translate! BEKANNTMACHUNG Bauleistung ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER

32 Page 32 of 134 I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N) Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken Feuchtwanger Straße 38 Kontakt: Bezirk Mittelfranken, Liegenschaftsreferat z. H. Herrn Ulrich Schäff Ansbach DEUTSCHLAND Tel Fax Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen Verdingungs-/Ausschreibungsund ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: den oben genannten Kontaktstellen Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen I.2) ART DES ÖFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTÄTIGKEIT(EN) Einrichtung des öffentlichen Rechts Gesundheit Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber Nein ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber Bezirksklinikum Ansbach, Erweiterung der Forensik - Ersatzbau für Haus 16 - Regelungstechnik (MSR). II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung Bauleistung Hauptausführungsort Feuchtwanger Straße Ansbach. NUTS-Code DE251 II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung Öffentlicher Auftrag II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens Bezirksklinikum Ansbach, Erweiterung der Forensik - Ersatzbau für Haus 16 - Regelungstechnik (MSR). II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) ,

33 Page 33 of 134 II.1.7) Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): Ja II.1.8) Aufteilung in Lose Nein II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulässig: Ja II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang Regelungstechnik (MSR). 57 Stück Feldgeräte 2 Stück DDC-Automationsstationen. 2 Stück Schaltschränke. LON-BUS Aufschaltung. AS-i-Bus Aufschaltung. M-Bus Aufschaltung. Profibus FMS-Schnittstelle. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFÜHRUNG Beginn: Ende: ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FÜR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten Gemäß 17 VOB/B Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme, sofern die Auftragssumme EUR netto beträgt. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3 % der Abrechnungssumme. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wirdgesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausführung Nein III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Angaben nach VOB/A 2009, 6 Abs. 3. Eintrag in PQ-Verzeichnis, sowie Eigenerklärungen ausreichend. III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die

34 Page 34 of 134 erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Angaben nach VOB/A 2009, 6 Abs. 3. Eintrag in PQ-Verzeichnis, sowie Eigenerklärungen ausreichend. III.2.3) Technische Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Angaben nach VOB/A 2009, 6 Abs. 3. Eintrag in PQ-Verzeichnis, sowie Eigenerklärungen ausreichend. III.2.4) Vorbehaltene Aufträge Nein ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart Offenes Verfahren IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien Niedrigster Preis IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt Nein IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber 416/11 IV.3.2) Frühere Bekanntmachungen desselben Auftrags Vorinformation Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2011/S vom IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen Die Unterlagen sind kostenpflichtig Preis 30,00 EUR Zahlungsbedingungen und -weise: Verrechnungsscheck. IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge :00 IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots

35 Page 35 of 134 Bis IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote Tag: :00 Ort Danziger Straße 5, Liegenschaftsreferat, Ansbach. Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen Ja Bieter und ihre Bevollmächtigten. ABSCHNITT VI: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG Nein VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD Nein VI.4) NACHPRÜFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren Vergabekammer Nordbayern, Regierung von Mittelfranken Promenade Ansbach DEUTSCHLAND Tel Internet: Fax VI.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: 15 Kalendertage nach Versendung des Informations-/Absageschreibens EFB 3330 EG/3340 EG (Information nach 101 a GWB). VI.4.3) Stelle, bei der Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erhältlich sind Vergabekammer Nordbayern, Regierung von Mittelfranken Promenade Ansbach DEUTSCHLAND Tel Internet: Fax VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG:

36 Page 36 of 134

37 Page 37 of 134 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: D-Hamburg: central-heating installation work Awarding Authority: FREIE UND HANSESTADT HAMBURG, FB SBH SCHULBAU HAMBURG Publication Date: Number of Document: Official Journal No.: 167/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: 23/09/2011 Deadline for Tender / Participation Requests: Relevancy: 29/09/2011 Excellent Type of Document: Nature of Contract: Type of Procedure: Regulation of Procurement: Type of Awarding Authority: Type of Bid Required: Awarding Criteria: 3 - Contract notice 1 - Works 1 - Open procedure 5 - European Communities, with participation by GPA countries 3 - Regional or local authority 1 - Global tender 2 - The most economic tender CPV Product Code: CPV Product Name: Central-heating installation work Country Code: Original Language: Regional Codes: Region Name: Town: Internet Address: Main Activities DE DE DE600 Hamburg HAMBURG Successful Bidder: Original Text: BEKANNTMACHUNG Translate! Bauleistung ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N)

38 Page 38 of 134 Freie und Hansestadt Hamburg, FB SBH Schulbau Hamburg Freie und Hansestadt Hamburg FB SBH I Schulbau Hamburg, 3B2 Ausschreibungen, An der Stadthausbrücke 1 z. H. Anja Brandenberger Hamburg DEUTSCHLAND Tel Fax Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen Verdingungs-/Ausschreibungsund ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: den oben genannten Kontaktstellen Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen I.2) ART DES ÖFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTÄTIGKEIT(EN) Regionaloder Lokalbehörde Allgemeine öffentliche Verwaltung Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber Nein ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber Bildungszentrum Hören und Kommunikation/BZHK Heizungsarbeiten. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung Bauleistung Hauptausführungsort Holmbrook Hamburg. NUTS-Code DE600 II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung Öffentlicher Auftrag II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens Umbau des Standorts für die Zusammenlegung des BZHK und energetische Sanierung. Circa 330 Heizkörperventile demontieren, neue Thermostatventile montieren, protokolliert hydraulisch abgleichen. Teils neue Heizkörper montieren, teils Heizkörper versetzen. Für zwei Räume eine Fußbodenheizung installieren. Frischwasserstation für Sporthalle und Produktionsküche neu installieren. Regelkreise für Lüftungsansteuerung, Frischwasserstation

39 Page 39 of 134 und Fußbodenheizung nachinstallieren. 16 Pumpen in der Heizzentrale austauschen. Regelventile anpassen oder austauschen. Circa 400 m vorhandene Dämmung, Baujahr circa 1970, bauseits demontieren und vorwiegend in Kriechkellern und Schächten, Lochband demontieren und Heizungs-Leitungen wieder neu montieren. Kleinere Asbestvorkommen und Vorkommen von künstlichen Mineralfaserdämmungen sind einzukalkulieren. Diverse Abbrucharbeiten. II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) II.1.7) Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): Ja II.1.8) Aufteilung in Lose Nein II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulässig: Nein II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang ohne MwSt ,00 EUR II.2.2) Optionen Nein II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFÜHRUNG Dauer in Monaten 22 (ab Auftragsvergabe) ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FÜR DEN AUFTRAG III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausführung Nein ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart Offenes Verfahren IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien Wirtschaftlich günstigstes Angebot die Kriterien, die in den Verdingungs- /Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgeführt sind IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt Nein IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Page 1 of 297 Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Contracts and Tenders For: Marcello Fantini Distretto Venetoclima From: 03/06/2011 - Number of Document: Title of Document: Type of Document: 174661

Plus en détail

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Page 1 of 289 Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Contracts and Tenders For: Marcello Fantini Distretto Venetoclima From: 11/02/2011-15/02/2011 Number of Document: Title of Document: 50223 AT-Vienna:

Plus en détail

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Page 1 of 278 Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Contracts and Tenders For: Marcello Fantini Distretto Venetoclima From: 02/11/2011 - Number of Document: Title of Document: Type of Document: 343383

Plus en détail

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Page 1 of 277 Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Contracts and Tenders For: Marcello Fantini Distretto Venetoclima From: 04/02/2011-08/02/2011 Number of Document: Title of Document: 41733 AT-St.

Plus en détail

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Page 1 of 180 Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Contracts and Tenders For: Marcello Fantini Distretto Venetoclima From: 06/04/2011-07/04/2011 Number of Document: Title of Document: Type of Document:

Plus en détail

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Page 1 of 205 Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Contracts and Tenders For: Marcello Fantini Distretto Venetoclima From: 12/10/2011-13/10/2011 Number of Document: Title of Document: Type of Document:

Plus en détail

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Page 1 of 200 Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Contracts and Tenders For: Marcello Fantini Distretto Venetoclima From: 09/03/2011-10/03/2011 Number of Document: Title of Document: Type of Document:

Plus en détail

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Page 1 of 278 Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Contracts and Tenders For: Marcello Fantini Distretto Venetoclima From: 21/01/2011-25/01/2011 Number of Document: Title of Document: Type of Document:

Plus en détail

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Page 1 of 238 Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Contracts and Tenders For: Marcello Fantini Distretto Venetoclima From: 21/10/2011-25/10/2011 Number of Document: Title of Document: Type of Document:

Plus en détail

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Page 1 of 304 Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Contracts and Tenders For: Marcello Fantini Distretto Venetoclima From: 20/05/2011 - Number of Document: Title of Document: Type of Document: 158147

Plus en détail

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Page 1 of 264 Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Contracts and Tenders For: Marcello Fantini Distretto Venetoclima From: 07/10/2011 - Number of Document: Title of Document: Type of Document: 313567

Plus en détail

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Page 1 of 253 Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Contracts and Tenders For: Marcello Fantini Distretto Venetoclima From: 29/07/2011 - Number of Document: Title of Document: Type of Document: 239643

Plus en détail

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Page 1 of 192 Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Contracts and Tenders For: Marcello Fantini Distretto Venetoclima From: 21/09/2011-22/09/2011 Number of Document: Title of Document: Type of Document:

Plus en détail

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Page 1 of 213 Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Contracts and Tenders For: Marcello Fantini Distretto Venetoclima From: 29/04/2011-03/05/2011 Number of Document: Title of Document: Type of Document:

Plus en détail

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Page 1 of 315 Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Contracts and Tenders For: Marcello Fantini Distretto Venetoclima From: 13/05/2011 - Number of Document: Title of Document: Type of Document: 151565

Plus en détail

Maintenance and repair of computer equipment

Maintenance and repair of computer equipment Maintenance and repair of computer equipment Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/37774750.aspx External tender id 2172-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Plus en détail

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Page 1 of 429 Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Contracts and Tenders For: Marcello Fantini Distretto Venetoclima From: 13/07/2011 - Number of Document: Title of Document: Type of Document: 218177

Plus en détail

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Page 1 of 273 Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Contracts and Tenders For: Marcello Fantini Distretto Venetoclima From: 26/10/2011 - Number of Document: Title of Document: 334810 D-Bassum: heating,

Plus en détail

26 JUIN 2013. conférences 2013. L amiante Asbest

26 JUIN 2013. conférences 2013. L amiante Asbest 26 JUIN 2013 conférences 2013 L amiante Asbest L amiante Pendant de nombreuses années, l amiante a été considéré comme un produit aux qualités exceptionnelles (coût faible, bonne résistance au feu, ) et

Plus en détail

VKF Brandschutzanwendung Nr. 20739

VKF Brandschutzanwendung Nr. 20739 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF Brandschutzanwendung Nr. 20739 Gruppe 223 Gesuchsteller Abschottungen/Durchführungen

Plus en détail

Mandat de domiciliation européenne SEPA

Mandat de domiciliation européenne SEPA Mandat de domiciliation européenne SEPA Référence du mandat à compléter par le créancier En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) {NOM DU CREANCIER} à envoyer des instructions à votre banque

Plus en détail

Publicité par Hotelcard L histoire d un succès. Tarifs 2016

Publicité par Hotelcard L histoire d un succès. Tarifs 2016 par Hotelcard L histoire d un succès Tarifs 2016 1 Index par Hotelcard : Vos avantages 3 Coopération 13 dans les médias Magazine du Touring CAS Les Alpes 14 15 4 Remises sur quantité 16 Les différents

Plus en détail

STAGES DE CIRQUE POUR LES 6 14 ANS

STAGES DE CIRQUE POUR LES 6 14 ANS STAGES DE CIRQUE Zirkusworkshops (deutsche Fassung im Anschluss) POUR LES 6 14 ANS Du 11 au 15 juillet et du 29 au 31 août de 9h à 13h Option «jeux de vacances» jusqu à 17h30 pour les 6-12 ans Lieu : Kinderzirkus

Plus en détail

Réseau Valais excellence

Réseau Valais excellence Réseau Valais excellence Journées réseau / formation Généralités 23 Optimiser la gestion des ressources 24 et des énergies au sein des PME Valoriser la marque Valais et 25 le label Valais excellence dans

Plus en détail

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Page 1 of 335 Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Contracts and Tenders For: Marcello Fantini Distretto Venetoclima From: 25/03/2011-29/03/2011 Number of Document: Title of Document: Type of Document:

Plus en détail

Data-processing machines (hardware)

Data-processing machines (hardware) Data-processing machines (hardware) Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/39691242.aspx External tender id 260345-2013 Tender type Tender Document type Additional information Procurement

Plus en détail

Liegendpufferspeicher OEG LPS 150 OEG Horizontal Buffer Tank LPS 150 Ballon tampon horizontal OEG LPS 150 Horizontaal buffervat OEG LPS 150

Liegendpufferspeicher OEG LPS 150 OEG Horizontal Buffer Tank LPS 150 Ballon tampon horizontal OEG LPS 150 Horizontaal buffervat OEG LPS 150 Art. 516006304 silber / silver / argent / zilver Art. 516006305 weiß / white / blanc / wit Art. 516006306 blau / blue / bleu / blauw Art. 516006307 rot / red / rouge / rood OEG Oel- und Gasfeuerungsbedarf

Plus en détail

Inhaltsverzeichnis Seite

Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis Seite 1. Beschreibung und Identifikation... 3 1.1. Beschreibung der Komponente... 3 1.2. Identifikation... 3 2. Umbauanleitung Digi-Knauf... 4 2.1. Ausganslage... 4 2.2. Benötigtes Material

Plus en détail

59454 BELGISCH STAATSBLAD 09.08.2004 MONITEUR BELGE

59454 BELGISCH STAATSBLAD 09.08.2004 MONITEUR BELGE 59454 BELGISCH STAATSBLAD 09.08.2004 MONITEUR BELGE F. 2004 3110 REGION WALLONNE WALLONISCHE REGION WAALS GEWEST MINISTERE DE LA REGION WALLONNE 27 MAI 2004. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l arrêté

Plus en détail

Etang de Thau. CRÉATION ARTCOLOR - AGDE Photos Camping Beauregard. Marseillan-ville

Etang de Thau. CRÉATION ARTCOLOR - AGDE Photos Camping Beauregard. Marseillan-ville Etang de Thau CRÉATION ARTCOLOR - AGDE 04 67 94 85 85 Photos Camping Beauregard Marseillan-ville CAMPING BEAUREGARD PLAGE 250 Chemin de l'airette 34 340 MARSEILLAN PLAGE Tel : 0033 (0)4.67.77.15.45

Plus en détail

Requête Autorisation de former / Gesuch Bildungsbewilligung

Requête Autorisation de former / Gesuch Bildungsbewilligung FO 4.1.2.01 Requête Autorisation de former / Gesuch Bildungsbewilligung Profession concernée (selon ordonnance) betreffender Beruf (gemäss Verordnung) Option / Fachrichtung Entreprise (adresse complète)

Plus en détail

Energiespar- Contracting Contrat de Performance Energétique

Energiespar- Contracting Contrat de Performance Energétique Energiespar- Contracting Contrat de Performance Energétique www..ch Der Verband hat zum Ziel, das Geschäftsmodell des Energiespar-Contractings zu fördern. Dieses Geschäftsmodell setzt bei der Energieeffizienz

Plus en détail

CCE CCD. Crystal-Clear pendeldeuren Portes va-et-vient Crystal-Clear Crystal-Clear flip-flap doors Crystal-Clear Pendeltüren

CCE CCD. Crystal-Clear pendeldeuren Portes va-et-vient Crystal-Clear Crystal-Clear flip-flap doors Crystal-Clear Pendeltüren CCE CCD Crystal-Clear pendeldeuren Portes va-et-vient Crystal-Clear Crystal-Clear flip-flap doors Crystal-Clear Pendeltüren 80 7 Crystal-Clear pendeldeuren types CCE-CCD zijn uitgevoerd met deurbladen

Plus en détail

Sportlounge Backup Upload

Sportlounge Backup Upload . Sportlounge Backup Upload Sportlounge GmbH Knochenhauerstr. 11 D-28195 Bremen Upload Backup über FTP-Programm Sollte keine Aufzeichnung mit dem Sportlounge-System möglich sein, stellt das tpc eine Aufnahme

Plus en détail

COMPTE D ÉPARGNE bloqué jusqu à l âge de 18 ans Bis zum 18. Lebensjahr gesperrtes SPARKONTO

COMPTE D ÉPARGNE bloqué jusqu à l âge de 18 ans Bis zum 18. Lebensjahr gesperrtes SPARKONTO COMPTE D ÉPARGNE bloqué jusqu à l âge de 18 ans Bis zum 18. Lebensjahr gesperrtes SPARKONTO Nombreuses sont les questions qui nous viennent à l esprit quand nous pensons à l avenir de nos enfants, petits-enfants,

Plus en détail

Formation syndicale pour les délégués nouvellement élus 2015

Formation syndicale pour les délégués nouvellement élus 2015 Formation syndicale pour les délégués nouvellement élus 2015 wwww.ogbl.lu formations@ogbl.lu 2 Département de la formation syndicale de l OGBL Chère collègue, cher collègue, La formation syndicale de l

Plus en détail

Marche à suivre concernant les demandes de remboursements par les subsides accordés ou un Fonds Projets

Marche à suivre concernant les demandes de remboursements par les subsides accordés ou un Fonds Projets Association Générale des Étudiant-e-s de l Université de Fribourg (AGEF) ***Deutsch, siehe unten*** Marche à suivre concernant les demandes de remboursements par les subsides accordés ou un Fonds Projets

Plus en détail

PRODUKTDATENBLATT. A Name des Lieferanten Premiere EBP 13508 E

PRODUKTDATENBLATT. A Name des Lieferanten Premiere EBP 13508 E PRODUKTDATENBLATT Die Angaben im Produktdatenblatt erfolgten nach der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des

Plus en détail

Mandat de domiciliation européenne SEPA

Mandat de domiciliation européenne SEPA Mandat de domiciliation européenne SEPA Référence du mandat à compléter par le créancier En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) {NOM DU CREANCIER} à envoyer des instructions à votre banque

Plus en détail

PRÊT À ÊTRE NOTRE PROCHAIN MÉCATRONICIEN? BEREIT, UNSER NÄCHSTER MECHATRONIKER ZU WERDEN?

PRÊT À ÊTRE NOTRE PROCHAIN MÉCATRONICIEN? BEREIT, UNSER NÄCHSTER MECHATRONIKER ZU WERDEN? PRÊT À ÊTRE NOTRE PROCHAIN MÉCATRONICIEN? BEREIT, UNSER NÄCHSTER ZU WERDEN? MÉCATRONICIEN PRÊT À ÊTRE NOTRE PROCHAIN MÉCATRONICIEN? Pour plus d informations : www.winwin.lu MÉCATRONICIEN BEREIT, UNSER

Plus en détail

Prise de position concernant l autorisation d exploitation d installations à rayons X chez les hygiénistes dentaires indépendantes

Prise de position concernant l autorisation d exploitation d installations à rayons X chez les hygiénistes dentaires indépendantes B Eidgenössische Kommission für Strahlenschutz und Überwachung der Radioaktivität Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité Commissione federale della

Plus en détail

Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn (einschließlich Sachbezüge, Gratifikationen, Tantiemen usw.) im Inland im Wohnsitzstaat in (Drittstaat)

Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn (einschließlich Sachbezüge, Gratifikationen, Tantiemen usw.) im Inland im Wohnsitzstaat in (Drittstaat) Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3 EStG für 201_ (Anlage Grenzpendler außerhalb EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) Zur Beachtung: Für

Plus en détail

- Veuillez joindre une copie. -

- Veuillez joindre une copie. - 1. exemplaire - pour l'administration fiscale du / Kenn-Nummer Indication conformément à la loi fédérale sur la protection des données: Les données exigées sont requis sur la base des art. 149 et suivants

Plus en détail

Übergangsreglement. Règlement sur le régime transitoire. du 17 décembre 2012 vom 17. Dezember 2012

Übergangsreglement. Règlement sur le régime transitoire. du 17 décembre 2012 vom 17. Dezember 2012 Recueil systématique 4..0..9 Règlement sur le régime transitoire Übergangsreglement du 7 décembre 0 vom 7. Dezember 0 relatif à la modification du Règlement du 8 juin 006 (Etat le 7 décembre 0) des études

Plus en détail

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No Du 13 mai Bulletin Nr Van 13 mei 2017

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No Du 13 mai Bulletin Nr Van 13 mei 2017 Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF BOSA - 51, rue de la Loi - B-1040 Bruxelles +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin der Aanbestedingen

Plus en détail

CHECKLISTE FINNOVA INSIDE

CHECKLISTE FINNOVA INSIDE CHECKLISTE FINNOVA INSIDE ZUGRIFF AUF DIE FINNOVA INSIDE PLATTFORM 2 ANMELDUNG MITTELS WINDOWS LIVE ID 2 Einladung 2 Login 2 Anmelden auf Plattform 3 ÜBERSICHT WORKSPACE 3 Dokumente hochladen 4 SUPPORT

Plus en détail

Fédération «Les Plus Beaux Villages de la Terre» Federation «The Most Beautiful Villages of the Earth» Der Verband «Die Schönsten Dörfer der Welt»

Fédération «Les Plus Beaux Villages de la Terre» Federation «The Most Beautiful Villages of the Earth» Der Verband «Die Schönsten Dörfer der Welt» Fédération «Les Plus Beaux Villages de la Terre» Federation «The Most Beautiful Villages of the Earth» Der Verband «Die Schönsten Dörfer der Welt» La Fédération - der Verband En 2003, les associations

Plus en détail

CONFÉRENCE DE PRESSE. Présentation de la nouvelle ligne graphique de la Ville de Rumelange. Sommaire

CONFÉRENCE DE PRESSE. Présentation de la nouvelle ligne graphique de la Ville de Rumelange. Sommaire CONFÉRENCE DE PRESSE Présentation de la nouvelle ligne graphique de la Ville de Rumelange Sommaire 31.01.2013 Sommaire Article de presse: Une nouvelle identité visuelle pour Rumelange Pressemitteilung:

Plus en détail

PRODUKTDATENBLATT. Modellkennung 6,20 1,72. Volumen des Garraums [l] 58

PRODUKTDATENBLATT. Modellkennung 6,20 1,72. Volumen des Garraums [l] 58 PRODUKTDATENBLATT Die Angaben im Produktdatenblatt erfolgten nach der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des

Plus en détail

Publicité par Hotelcard L histoire d un succès. Tarifs 2017

Publicité par Hotelcard L histoire d un succès. Tarifs 2017 par Hotelcard L histoire d un succès Tarifs 2017 1 Index par Hotelcard : Vos avantages 3 Coopération 13 dans les médias Magazine du Touring CAS Les Alpes 14 15 4 Remises sur quantité 16 Les différents

Plus en détail

ST SATA II HDD Enclosure USB

ST SATA II HDD Enclosure USB ST061 2.5 SATA II HDD Enclosure USB 1x 1x 1x 1x 2 1 3 4 5 USB 3.0 Declaration of Conformity We, Sweex Europe B.V. Ampereweg 3 2627 BG Delft The Netherlands Declare under our sole responsibility that the

Plus en détail

PRODUKTDATENBLATT. A Name des Lieferanten Premiere EHC 12580 E

PRODUKTDATENBLATT. A Name des Lieferanten Premiere EHC 12580 E PRODUKTDATENBLATT Die Angaben im Produktdatenblatt erfolgten nach der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des

Plus en détail

PREINSCRIPTION AU LYCEE JEAN RENOIR 2016/2017

PREINSCRIPTION AU LYCEE JEAN RENOIR 2016/2017 PREINSCRIPTION AU LYCEE JEAN RENOIR 2016/2017 VORANMELDUNG NEUER SCHÜLER AM LYCEE JEAN RENOIR 2016/2017 Lycée / Gymnasium (10. bis 12. Klasse) Conditions générales tarifaires du lycée Jean Renoir Allgemeine

Plus en détail

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Page 1 of 241 Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Contracts and Tenders For: Marcello Fantini Distretto Venetoclima From: 09/09/2011-13/09/2011 Number of Document: Title of Document: 284346 B-Heverlee:

Plus en détail

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Page 1 of 166 Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Contracts and Tenders For: Marcello Fantini Distretto Venetoclima From: 22/06/2011-23/06/2011 Number of Document: Title of Document: Type of Document:

Plus en détail

PRODUKTDATENBLATT. A Name des Lieferanten Premiere SHGG W

PRODUKTDATENBLATT. A Name des Lieferanten Premiere SHGG W PRODUKTDATENBLATT Die Angaben im Produktdatenblatt erfolgten nach der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des

Plus en détail

Mobiler Reifenservice

Mobiler Reifenservice Mobiler Reifenservice Service mobile pour pneus ISO 9001/14001 OHSAS 18001 Gratis / Gratuit 0800 808 889 www.pneu-egger.ch Ein Service mit Profil Für PW, LLKW, LKW, Industrie und Baumaschinen Un service

Plus en détail

CIMESCAUT BRX_20140626_00706_EUR DATE: 26/06/2014 EURONEXT BRUSSELS OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE

CIMESCAUT BRX_20140626_00706_EUR DATE: 26/06/2014 EURONEXT BRUSSELS OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE CORPORATE EVENT NOTICE: OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE CIMESCAUT PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140626_00706_EUR DATE: 26/06/2014 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE La présente Offre constitue

Plus en détail

Staplerfahrerkurse 2015 Cours de cariste 2015. Weiterbildung Formation continue

Staplerfahrerkurse 2015 Cours de cariste 2015. Weiterbildung Formation continue Staplerfahrerkurse 2015 Cours de cariste 2015 Berner Fachhochschule, Solothurnstrasse 102 in Biel Haute école spécialisée bernoise, Route de Soleure 102 à Bienne Weiterbildung Formation continue Grundkurs:

Plus en détail

Nieuwe LED Produkten Neue LED Produkte New LED Products Nouveaux Produits LED

Nieuwe LED Produkten Neue LED Produkte New LED Products Nouveaux Produits LED Nieuwe Produkten Neue Produkte New Products Nouveaux Produits 2012.01 www.qu-light.com www.qu-light.com CALGARY Inbouwspots - Einbauspots Recessed luminaires - Spots encastrés 58 Ø 110 90 111520 Wit Weiß

Plus en détail

Anmeldung / Inscription

Anmeldung / Inscription BERNEXPO AG Telefon +41 31 340 11 11 Baumaschinen-Messe Fax +41 31 340 11 44 Mingerstrasse 6 E-Mail baumaschinenmesse@bernexpo.ch Postfach Internet www.baumaschinenmesse.ch 3000 Bern 22 Anmeldung / Inscription

Plus en détail

Wie können meine Abschlüsse in Frankreich anerkannt werden?

Wie können meine Abschlüsse in Frankreich anerkannt werden? Wie können meine Abschlüsse in Frankreich anerkannt werden? Trotz der mittlerweile in Kraft getretenen europäischen Regelungen der beruflichen Anerkennung von Ausbildungen und Hochschuldiplomen, liegt

Plus en détail

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Page 1 of 221 Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Contracts and Tenders For: Marcello Fantini Distretto Venetoclima From: 29/06/2011 - Number of Document: Title of Document: Type of Document: 202917

Plus en détail

Ecole Supérieure de Commerce

Ecole Supérieure de Commerce Ecole Supérieure de Commerce La Neuveville Eine zwei- oder dreisprachige Ausbildung in einer Schule mit Tradition Route de Neuchâtel 7 2520 La Neuveville Tél : 032 751 21 77 Fax : 032 751 48 88 secretariat@esclaneuveville.ch

Plus en détail

1 Schienensysteme / Systèmes de rail / Track Systems

1 Schienensysteme / Systèmes de rail / Track Systems 1.26 / M / L / XL Das leichtlaufende Schienensystem Charges lourdes et course facile Smooth Operating Track System Die CARGO-Serie ist ein neues Schwerlastschienensystem von Gerriets. La série CARGO est

Plus en détail

heatwave Eyecatchers From design to art

heatwave Eyecatchers From design to art heatwave Eyecatchers From design to art heatwave Frankly, my dear, I love it. Small Medium Large Extra-Large heatwave technische info données techniques Technische Info Technical information Small Informatie

Plus en détail

PRÊT À ÊTRE NOTRE PROCHAIN MENUISIER- ÉBÉNISTE? BEREIT, UNSER NÄCHSTER MÖBEL SCHREINER ZU WERDEN?

PRÊT À ÊTRE NOTRE PROCHAIN MENUISIER- ÉBÉNISTE? BEREIT, UNSER NÄCHSTER MÖBEL SCHREINER ZU WERDEN? PRÊT À ÊTRE NOTRE PROCHAIN MENUISIER- ÉBÉNISTE? BEREIT, UNSER NÄCHSTER MÖBEL SCHREINER ZU WERDEN? MENUISIER-ÉBÉNISTE MÖBELSCHREINER PRÊT À ÊTRE NOTRE PROCHAIN MENUISIER-ÉBÉNISTE? Pour plus d informations

Plus en détail

Test d expression écrite

Test d expression écrite Name Klasse Schreiben F HT 2012/13 Schriftliche Reifeprüfung Haupttermin aus Französisch Haupttermin 08. Mai 2013 08. Mai 2013 Name Gesamtpunkte EXERCICE 1: Klasse von 40 Gesamtpunkte EXERCICE 2: von 40

Plus en détail

MATERIEL D OCCASION DISPONIBLE / SECOND HAND EQUIPMENT ELEVATEUR A GODETS A CHAINE/ CHAIN BUCKET ELEVATOR

MATERIEL D OCCASION DISPONIBLE / SECOND HAND EQUIPMENT ELEVATEUR A GODETS A CHAINE/ CHAIN BUCKET ELEVATOR ELEVATEUR A GODETS A CHAINE/ CHAIN BUCKET ELEVATOR A ) Ref :EG 20 im 1 ELEVATEUR A GODETS A CHAINE/ 1 CHAIN BUCKET ELEVATOR Hauteur / height : 18 m Godets / buckets : 450 godets en matière plastique 90x65x40

Plus en détail

Spielanleitung Instructions Règle du jeu Spelregels Istruzioni per il gioco

Spielanleitung Instructions Règle du jeu Spelregels Istruzioni per il gioco Spielanleitung Instructions Règle du jeu Spelregels Istruzioni per il gioco 4375 Copyright - Spiele Bad Rodach 1994 Jeu Habermaaß nº 4375 Huhuuh! Un jeu de dés de couleur pour 2 à 4 enfants de 4 à 99 ans,

Plus en détail

Gusseiserne Baumroste Grilles d arbres en fonte

Gusseiserne Baumroste Grilles d arbres en fonte Der Moderne unter den Baumrosten: Le moderne parmi les grilles: 1.400 für Radlasten bis 15 kn (1,5 t), resp. 50 kn (5,0 t), ungebremst pour des charges jusqu à 15 kn (1,5 t), resp. 50 kn (5,0 t), non freinées

Plus en détail

Réserve Personnelle. Persönliche Reserve. Emprunter et épargner en fonction de vos besoins. Leihen und sparen je nach Bedarf

Réserve Personnelle. Persönliche Reserve. Emprunter et épargner en fonction de vos besoins. Leihen und sparen je nach Bedarf crédit épargne Réserve Personnelle Emprunter et épargner en fonction de vos besoins Persönliche Reserve Leihen und sparen je nach Bedarf Réserve Personnelle Vous voulez disposer à tout moment des moyens

Plus en détail

Libellé: SAINT GOBAIN ISIN: FR Code Euronext: FR Mnémonique: SGO

Libellé: SAINT GOBAIN ISIN: FR Code Euronext: FR Mnémonique: SGO Augmentation du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 02/07/2015 MARCHE: Marché de Référence : Euronext Paris Augmentation du nombre d'actions en circulation Euronext fait connaître que

Plus en détail

1 - Principales caractéristiques de l émission d actions (code ISIN BE )

1 - Principales caractéristiques de l émission d actions (code ISIN BE ) CORPORATE EVENT NOTICE: Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ZENITEL PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140610_00623_EUR DATE: 10/06/2014 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS ZENITEL

Plus en détail

EU Declaration of Conformity

EU Declaration of Conformity EU Declaration of Conformity Nest Labs (Europe) Limited Gordon House, Barrow Street. Dublin 4, Ireland Product Name: Product Model Numbers: Nest Learning Thermostat, 3 rd Generation A0001 (head unit +

Plus en détail

1. Name und Vorname: Nom et prénom: AHV-Nummer / Numéros AVS. 2. Privatadresse des Kandidaten: Adresse privée du candidat: Mail: Tel.

1. Name und Vorname: Nom et prénom: AHV-Nummer / Numéros AVS. 2. Privatadresse des Kandidaten: Adresse privée du candidat: Mail: Tel. Höhere Fachprüfung für Milchtechnologen/innen Die Anmeldung genau ausfüllen und mit den erforderlichen Unterlagen an den Schweizerischen Milchwirtschaftlichen Verein, Gurtengasse 6, 3001 Bern, einsenden.

Plus en détail

Vous trouverez l étendue exacte des prestations dans les Conditions Générales d Assurance

Vous trouverez l étendue exacte des prestations dans les Conditions Générales d Assurance Care College Assurance maladie pour étudiants et élèves d écoles de langues étrangers Pourquoi une assurance maladie pour le séjour à l étranger? De nombreux étudiants en langues et étudiants qui séjournent

Plus en détail

Dossier de travail du candidat

Dossier de travail du candidat DCL AL 05/14-07 Dossier de travail du candidat Page 1 sur 12 DCL ALLEMAND Diplôme de Compétence en Langue Session du mercredi 21 mai 2014 Dossier de travail du candidat Rendre tous les documents à la fin

Plus en détail

A broad and sustainable vision

A broad and sustainable vision A broad and sustainable vision GOVAWALL NL F D UK Plaatsingsvoorschriften Govawall Instructions de montage Govawall Verlegeanleitung Govawall Installation instructions Govawall Download de meest recente

Plus en détail

Kaufmännisches Berufskolleg Fremdsprachen Musterprüfung Fach: Französisch (2120) Neuer Lehrplan Aufgaben. 1 Hörverstehen/Compréhension de l oral 10

Kaufmännisches Berufskolleg Fremdsprachen Musterprüfung Fach: Französisch (2120) Neuer Lehrplan Aufgaben. 1 Hörverstehen/Compréhension de l oral 10 2 Punkte 1 Hörverstehen/Compréhension de l oral 10 Vous allez écouter chaque partie 2 fois. 1.1 Un message sur répondeur Vous travaillez au service commercial de la société Michelin. Comme chaque matin,

Plus en détail

PRÊT À ÊTRE NOTRE PROCHAIN AGENT DE VOYAGES? BEREIT, UNSER NÄCHSTER TOURISMUS KAUFMANN ZU WERDEN?

PRÊT À ÊTRE NOTRE PROCHAIN AGENT DE VOYAGES? BEREIT, UNSER NÄCHSTER TOURISMUS KAUFMANN ZU WERDEN? PRÊT À ÊTRE NOTRE PROCHAIN AGENT DE VOYAGES? BEREIT, UNSER NÄCHSTER TOURISMUS KAUFMANN ZU WERDEN? AGENT DE VOYAGES TOURISMUSKAUFMANN PRÊT À ÊTRE NOTRE PROCHAIN AGENT DE VOYAGES? Pour plus d informations

Plus en détail

printed by

printed by Zentralkommission für die Lehrabschlussprüfungen des Verkaufspersonals im Detailhandel Lehrabschlussprüfungen für Detailhandelsangestellte 2006 Französisch Leseverständnis und gelenkte Sprachproduktion

Plus en détail

GUIDE DE PASSATION POUR L ENSEIGNANT(E)

GUIDE DE PASSATION POUR L ENSEIGNANT(E) MARATHON ORTHOGRAPHIQUE DE L ACADEMIE DE STRASBOURG - FEVRIER / MARS 2016 - EPREUVES Niveau 5 - Partie Bilingue allemande Afin d assurer des conditions identiques de passation des épreuves à l ensemble

Plus en détail

rsa, Alg II, aide sociale : quels instruments pour la garantie du minimum vital en France en Allemagne et en Suisse

rsa, Alg II, aide sociale : quels instruments pour la garantie du minimum vital en France en Allemagne et en Suisse rsa, Alg II, aide sociale : quels instruments pour la garantie du minimum vital en France en Allemagne et en Suisse rsa, Alg II, Sozialhilfe: Mittel zur Sicherung des Existenzminimums in Frankreich, Deutschland

Plus en détail

MEN AT WORK. Horaire / Fahrplan. p Luxembourg - Wasserbillig - Trier p Trier - Wasserbillig - Luxembourg - 1 -

MEN AT WORK. Horaire / Fahrplan. p Luxembourg - Wasserbillig - Trier p Trier - Wasserbillig - Luxembourg - 1 - MEN AT WORK Ligne/Linie RB 30 Luxemburg Wasserbillig Ligne/Linie RE 11 Luxemburg Wasserbillig Koblenz Hbf valable / gültig 2 III =>10 IV 201 Horaire / Fahrplan p. 4 11 Luxembourg Wasserbillig Trier p.

Plus en détail

TRAAM-TLSE-ALL004-LYC / Henri-Joel: Meine Vorbilder

TRAAM-TLSE-ALL004-LYC / Henri-Joel: Meine Vorbilder TRAAMTLSEALL004LYC / HenriJoel: Meine Vorbilder I. Introduction Type de document : audio (description expression d un avis personnel) Langue: Allemand Durée: 1 35 (les éléments audelà du temps règlementaire

Plus en détail

PUBLIQUE D ACQUISITION DUVEL MOORTGAT S.A. BRX_ _00064_EUR DATE: 22/01/2013 EURONEXT BRUSSELS. Following BRX_ _01134_EUR

PUBLIQUE D ACQUISITION DUVEL MOORTGAT S.A. BRX_ _00064_EUR DATE: 22/01/2013 EURONEXT BRUSSELS. Following BRX_ _01134_EUR CORPORATE EVENT NOTICE: RESULTATS ET REOUVERTURE DE L OFFRE PUBLIQUE D ACQUISITION DUVEL MOORTGAT S.A. PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20130122_00064_EUR DATE: 22/01/2013 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Following

Plus en détail

Voransicht. MAGAZIN Vocabulaire 47 Chr. Maé: Ça fait mal S 1

Voransicht. MAGAZIN Vocabulaire 47 Chr. Maé: Ça fait mal S 1 MAGAZIN Vocabulaire 47 Chr. Maé: Ça fait mal S 1 Christophe Maé: Ça fait mal. Vorschläge für den Einsatz eines Chansons im 1. und ab dem 3. Lernjahr Verena Unmüßig, Heidelberg M 1 5 10 Christophe Maé:

Plus en détail

APPEL A CANDIDATURE PASSEURS D HISTOIRES STUTTGART SÉMINAIRE DE TRADUCTEUR TRICE S FRANCO-ALLEMANDS AUTOUR DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE

APPEL A CANDIDATURE PASSEURS D HISTOIRES STUTTGART SÉMINAIRE DE TRADUCTEUR TRICE S FRANCO-ALLEMANDS AUTOUR DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE APPEL A CANDIDATURE STUTTGART PASSEURS D HISTOIRES SÉMINAIRE DE TRADUCTEUR TRICE S FRANCO-ALLEMANDS AUTOUR DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE Du 9 au 14 novembre 2014 Financé par la DVA-Stiftung L organise du

Plus en détail

CHAMPIONNAT SUISSE DE NATATION PETIT BASSIN 2013 LAUSANNE, piscine de Mon Repos les 29, 30 novembre et 1 er décembre 2013

CHAMPIONNAT SUISSE DE NATATION PETIT BASSIN 2013 LAUSANNE, piscine de Mon Repos les 29, 30 novembre et 1 er décembre 2013 Lausanne, février 2013 LAUSANNE, piscine de Mon Repos les 29, 30 novembre et 1 er décembre 2013 HEBERGEMENT Dans le cadre du prochain Championnat Suisse de natation en petit bassin les 29, 30 novembre

Plus en détail

Journées d information retraite franco-allemandes 2015 Deutsch-französische Rentenberatungstage 2015

Journées d information retraite franco-allemandes 2015 Deutsch-französische Rentenberatungstage 2015 Salariés I janvier 2015 I Journées d information retraite franco-allemandes 2015 Deutsch-französische Rentenberatungstage 2015 B B 21 et 22 avril 21. und 22. April B B 6 et 7 octobre 6. und 7. Oktober

Plus en détail

CVCE Europa Quiz Luxembourg 2015

CVCE Europa Quiz Luxembourg 2015 CVCE Europa Quiz Luxembourg 2015 Le CVCE Europa Quiz 1 grand challenge «Présidence Luxembourg 2015» 6 challenges mensuels 8 bagdes numériques à gagner 8 thèmes sur l histoire de l Europe, les institutions

Plus en détail

(Veuillez marquer d'une croix!) La représentation est principalement financée par des fonds publics de l'état du domicile.

(Veuillez marquer d'une croix!) La représentation est principalement financée par des fonds publics de l'état du domicile. 1. exemplaire - pour l'administration fiscale du demandeur / Kenn-Nummer Indication conformément à la loi fédérale sur la protection des données: Les données exigées sont requis sur la base des art. 149

Plus en détail

8. Autres propriétés (fig. 12).

8. Autres propriétés (fig. 12). 8. Autres propriétés (fig. 12). Objekttyp: Chapter Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique Band (Jahr): 26 (1927) Heft 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE PDF erstellt am: 03.10.2017 Nutzungsbedingungen Die

Plus en détail

Carl Mettler Luxembourg La garantie du service

Carl Mettler Luxembourg La garantie du service Carl Mettler Luxembourg La garantie du service Carl Mettler Luxemburg Die Servicegarantie Notre philosophie En tant que spécialiste-grossiste de matériel électrique, nous mettons toute notre expérience

Plus en détail

Unter der Hohen Schirmherrschaft Seiner Königlichen Hoheit des Erbgroßherzogs

Unter der Hohen Schirmherrschaft Seiner Königlichen Hoheit des Erbgroßherzogs Unter der Hohen Schirmherrschaft Seiner Königlichen Hoheit des Erbgroßherzogs Die Association nationale des Victimes de la Route lädt ein zum thematischen Fachtag: Leben mit einem Schädel-Hirn-Trauma am

Plus en détail

Uhrmacher tische. Établis d horlogers

Uhrmacher tische. Établis d horlogers Uhrmacher tische Établis d horlogers Präzision, Ergonomie und Übersichtlichkeit sind entscheidende Elemente an einem Uhrmacherarbeitsplatz. Die BERSET AG ist führend in der Beratung und Planung von innovativen

Plus en détail

NEWTON 21 Europe S.A.

NEWTON 21 Europe S.A. EURONEXT BRUSSELS-LISTING DEPARTMENT MARCHE LIBRE/VRIJE MARKT/FREE MARKET AVIS N 568 - BERICHT NR 568 - NOTICE NR 568-19/12/2005 Résultat de l offre à prix ferme sur le Marché Libre (Suite à l avis publié

Plus en détail

1. KEY MESSAGE TICKETLESS DEPARTING FROM ROTTERDAM 2. KEY MESSAGE TICKETLESS ARRIVING AT ROTTERDAM

1. KEY MESSAGE TICKETLESS DEPARTING FROM ROTTERDAM 2. KEY MESSAGE TICKETLESS ARRIVING AT ROTTERDAM 1. KEY MESSAGE TICKETLESS DEPARTING FROM ROTTERDAM 2. KEY MESSAGE TICKETLESS ARRIVING AT ROTTERDAM 3. KEY MESSAGE THALYS THECARD ADAPTATION 4. KEY MESSAGE GENERIC THALYS TICKET / DEPARTING & ARRIVING INFORMATION

Plus en détail

printed by

printed by Zentralkommission für die Lehrabschlussprüfungen des Verkaufspersonals im Detailhandel Lehrabschlussprüfungen für Detailhandelsangestellte 2006 Französisch Leseverständnis und gelenkte Sprachproduktion

Plus en détail