Paul DE SPIEGELEER Administrator Budgetary & Financial Affairs, Humanitarian aid department (ECHO), European Commission

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Paul DE SPIEGELEER Administrator Budgetary & Financial Affairs, Humanitarian aid department (ECHO), European Commission"

Transcription

1 HOOFDSTUK 3 AUDIT VAN NGO-PROJECTEN GEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE CHAPITRE 3 L AUDIT DES PROJETS ONG FINANCES PAR L UNION EUROPEENNE Paul DE SPIEGELEER Administrator Budgetary & Financial Affairs, Humanitarian aid department (ECHO), European Commission Willy SWARTJES Auditor EuropeAiD Audit of External Operations (AIDCO), European Commission

2 Executive summary (NL) In 2007 bedroeg het totale bedrag aan financiële steun voor extern beleid van de Europese Commissie bijna 11 miljard euro (op verplichtingenbasis). Deze financiële steun was bestemd voor de ontwikkeling van en steun aan meer dan 160 landen, gebieden en organisaties over de gehele wereld en vertegenwoordigde ruim 8 % van de totale Gemeenschapsbegroting (inclusief middelen voor het Europees Ontwikkelingsfonds). Van de totale financiële steun in 2007 werd ongeveer 8 miljard euro beheerd door EuropeAid en ongeveer 1 miljard euro door het Directoraat-generaal Humanitaire hulp. De officiële ontwikkelings- en humanitaire hulp van de EU - Lidstaten plus Commissie - vertegenwoordigt zo'n 60 % van de mondiale ontwikkelingshulp. De Europese Commissie beheert ongeveer 20 % van de mondiale steun. 1. Directoraat-generaal Humanitaire hulp (DG ECHO) Het Directoraat-generaal Humanitaire hulp (DG ECHO) is verantwoordelijk voor het verstrekken van noodhulp aan de slachtoffers van conflicten en natuurrampen ten behoeve van de bevolking van derde landen, met name de meest kwetsbare groepen en bij voorrang in de ontwikkelingslanden. Voor de uitvoering van deze taak doet DG ECHO beroep op een beperkt aantal humanitaire organisaties, zijnde niet-gouvernementele organisaties gevestigd binnen de Europese Unie en internationale organisaties zoals de agentschappen van de Verenigde Naties of het Internationale Rode Kruis. Om in aanmerking te kunnen komen voor de financiering door DG ECHO dienen deze humanitaire organisaties een erkenningprocedure te doorlopen waarbij onder meer wordt nagegaan of zij over de vereiste capaciteiten op het gebied van administratief en financieel beheer beschikken alsmede over de nodige ervaring en operationele capaciteiten. DG ECHO verleent voornamelijk financiering voor kortetermijnprojecten waarbij een snelle terbeschikkingstelling van de fondsen cruciaal is voor de uitvoering van de projecten. Om deze reden is de auditstrategie van DG ECHO, en dit in tegenstelling tot de andere Commissiediensten, hoofdzakelijk toegespitst op een ex-post verificatie (d.w.z. na het einde van de projecten en nadat de eindbetalingen reeds werden overgemaakt). Deze strategie is gebaseerd op een cyclische audit van alle (op datum van heden 168) NGO s die partner zijn van DG ECHO. Iedere NGO wordt om de twee tot drie jaar onderworpen aan een audit die is toegespitst op enerzijds een analyse en evaluatie van de werking van het interne controlesysteem en de procedures van de NGO en anderzijds een controle van de uitgaven voor een steekproef van een aantal projecten gefinancierd door DG ECHO. Deze audits worden uitgevoerd op de hoofdzetel van de NGO door een extern auditkantoor met vertegenwoordigers in alle landen van de EU. Het huidige kadercontract voor deze audits heeft een looptijd van vijf jaar vanaf augustus 2006, jaarlijks opzegbaar.

3 Naast deze audits op de zetel van de NGO worden ook steekproefsgewijs ieder jaar een beperkt aantal audits op het terrein (= plaats waar de humanitaire operaties worden uitgevoerd) georganiseerd. Deze audits worden uitgevoerd hetzij door het externe auditkantoor, hetzij door personeel van de Commissie. Deze audits uitgevoerd in opdracht van DG ECHO zijn typische project audits: enerzijds wordt nagegaan of de interne controle- en de financiële rapporteringsystemen voldoende garanties bieden vanuit het perspectief van een donor (bv. om zogenaamde double funding te vermijden) en anderzijds wordt bij de verificatie van de projectuitgaven ook nagegaan of alle contractuele voorwaarden werden nageleefd, zoals bv. inzake de specifieke objectieven van het contract, de in het budget aanvaarde kostencategorieën, of de uitgaven vallen binnen de vooropgestelde duurtijd, het naleven van de overeengekomen aanbestedingsprocedures, enz. Vanuit deze optiek is het mogelijk dat bepaalde controleprocedures als ontoereikend worden aanzien of sommige uitgaven niet worden aanvaard in het kader van de project audit terwijl anderzijds voor de jaarrekening een goedkeurende verklaring werd afgeleverd. Meer informatie over de activiteiten van DG ECHO en over de audits van de door deze dienst gefinancierde projecten is te vinden op de volgende websites:

4 2. EuropeAid Co-operation Office EuropeAid Co-operation Office of de Dienst voor Samenwerking EuropeAid is verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer van de buitenlandse hulp en steun aan derde landen die uit de Gemeenschapsbegroting en het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) wordt gefinancierd. EuropeAid is werkzaam in het kader van de meerjarenprogramma s die worden vastgesteld door het Directoraat-generaal (DG) Ontwikkeling voor de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) en het DG Buitenlandse betrekkingen (RELEX) voor de andere regio s in de wereld. EuropeAid werkt vanuit het hoofdkantoor in Brussel via EU Delegaties in meer dan 120 landen over de hele wereld. EuropeAid omvat zeven directoraten en zes eenheden. Vier van de operationele directoraten zijn geografisch en één thematisch (horizontale acties) georganiseerd. De overige twee zijn belast met de kwaliteit van de acties en de organisatie (resources). De vijf operationele Directoraten zijn: A: Europa, zuidelijk Middellandse-Zeegebied, Midden-Oosten en nabuurschapsbeleid B: Latijns-Amerika C: Afrika ten zuiden van de Sahara, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (m.n. beheer EOF) D: Azië F: thematische activiteiten (begrotingslijnen) o.a.: democratie en mensenrechten, voedselhulp, milieu, asiel en migratie, sociale ontwikkeling en non-state actors (o.a. NGO s). EuropeAid is verantwoordelijk voor de volledige activiteitencyclus, de Project Management Cycle, die voortvloeit uit de algemene programmering door DG Ontwikkeling en DG RELEX: identificatie van projecten/acties en financieringsbesluit, formulering, uitvoering d.m.v. overeenkomsten, contracten en betalingen en evaluatie en audits. EuropeAid hecht sterk aan een sterk en gezond financieel beheer van de gefinancierde acties en ziet via accountantscontroles (audits) toe op de rechtmatigheid, regelmatigheid en doeltreffendheid van de gebruikte fondsen. EuropeAid s jaarlijks controleplan (Annual Audit Plan) voorziet in risk-based audits (gepland op basis van een risicoanalyse) en verplichte audits (op basis van specifieke voorwaarden in overeenkomsten en contracten). Het merendeel van de door de Commissie en EuropeAid georganiseerde audits betreft financiële audits die vaak in combinatie met een systeemcontrole worden uitgevoerd. Het doel van de financiële audit is een accountantsoordeel over het financieel verslag voor een project (of een contract) waarbij het naleven van de criteria en vereisten in overeenkomsten en contracten essentieel is. De kernvraag is: zijn de EU-fondsen aangewend in

5 overeenstemming met de voorwaarden in de overeenkomsten en contracten voor de betreffende activiteiten? De systeemaudits zijn gericht op het ontwerp en de werking van de interne controlesystemen van begunstigden van externe steunprojecten. Verder maakt EuropeAid ook gebruik van zogenaamde expenditure verifications (verificaties van de uitgaven). Dit zijn financiële controles gebaseerd op het concept van agreed-upon procedures (overeengekomen specifieke werkzaamheden) die resulteren in een verslag van feitelijke bevindingen. De nadruk ligt op de subsidieerbaarheid (eligibility) van de door begunstigden gedeclareerde kosten. De begunstigden van subsidie- en bepaalde dienstencontracten (fee-based) zijn contractueel verplicht (onder bepaalde voorwaarden) om deze controles te laten uitvoeren en een verslag aan EuropeAid (of een delegatie) over te maken om een voorschot- of eindbetaling voor hun project te krijgen. Er zijn geen specifieke vereisten voor de accountantscontrole of audit van NGO s. De specifieke vereisten die van toepassing zijn vloeien voort uit het type van overeenkomst(en) of contract(en) die voor een bepaald project of actie zijn afgesloten en het type audit (met name financieel maar vaak ook systeemgericht) dat de Commissie vraagt. EuropeAid werkt sinds een aantal jaren met specifieke terms of reference voor audit- en verificatieopdrachten en stelt ook duidelijke eisen aan de auditors en auditkantoren die deze opdrachten uitvoeren. Deze moeten aan specifieke voorwaarden voldoen om opdrachten te kunnen uitvoeren. Daarnaast wordt van hen verwacht dat ze de terms of reference (en daarmee ook IFAC-standaarden) respecteren en dat ze de door EuropeAid voorgeschreven modellen van controleverklaringen gebruiken. Het is essentieel dat de auditors die dit soort opdrachten uitvoeren een goede understanding van de engagement context verwerven. Dit betekent dat de auditor voldoende kennis moet verwerven van de specifieke voorwaarden en criteria voor het betreffende project (bv. subsidieerbaarheid van kosten, aanbestedingsprocedures indien van toepassing) en de relevante omstandigheden zoals de aard van de activiteiten, de vereiste verslaggevingen en de specifieke kenmerken van de acties. Meer informatie over de activiteiten van EuropeAid en over de accountantscontrole (audits) van externe steunprojecten is te vinden op de volgende websites: Terms of reference and guidance for audits and related services engagements: European Commission external cooperation programmes:

6 Executive summary (FR) En 2007, le montant total du soutien financier de la Commission européenne pour la politique extérieure s élevait à près de 11 milliards d euros (crédits d'engagements). Ce soutien financier était destiné à plus de 160 pays, régions et organisations dans le monde entier et représentait un peu plus de 8 % du budget communautaire total (y compris les ressources pour le Fonds européen de développement). Environ huit milliards d euros du soutien financier total de 2007 étaient gérés par EuropeAid tandis que près d un milliard d euros était géré par la Direction générale de l Aide humanitaire. L aide au développement et l aide humanitaire de l Union européenne - Etats Membres et Commission représentent approximativement 60 % de l aide mondiale au développement. La Commission européenne gère environ 20 % de ce soutien mondial. 1. Direction générale de l Aide humanitaire (DG ECHO) La Direction générale de l Aide humanitaire (DG ECHO) est responsable de l assistance et de l aide d urgence aux victimes de conflits et de catastrophes naturelles. Cette aide est orientée vers les populations des pays tiers, à savoir les groupes les plus fragiles, avec une priorité vers les pays en voie de développement. Pour mener à bien cette mission, la DG ECHO fait appel à un nombre limité d organisations humanitaires, à savoir des organisations non gouvernementales établies dans l Union européenne et des organisations internationales comme les agences spécialisées des Nations Unies ou la Croix-Rouge internationale. Pour faire appel au financement de la DG ECHO, ces organisations humanitaires doivent introduire une procédure de reconnaissance par laquelle l on examine notamment si elles disposent des capacités requises sur le plan de la gestion administrative et financière ainsi que de l expérience et des capacités opérationnelles. La DG ECHO fournit essentiellement un financement pour des projets à court terme pour lesquels une mise à disposition rapide de fonds s avère cruciale pour la mise en œuvre des projets. C est la raison pour laquelle la stratégie d audit de la DG ECHO, contrairement à celle des autres services de la Commission, est principalement axée sur une vérification expost (c.-à-d. après la fin des projets et après que les paiements finaux aient été effectués). Cette stratégie est basée sur un audit cyclique de toutes les ONG partenaires de la DG ECHO (168 à ce jour). Chaque ONG est soumise, tous les deux à trois ans, à un audit qui porte, d une part, sur une analyse et une évaluation du fonctionnement du système de contrôle interne et des procédures de l ONG et, d autre part, sur un contrôle des dépenses, réalisé sur un échantillon d un certain nombre de projets financés par la DG ECHO. Ces audits sont réalisés au siège de l ONG par une société d audit externe ayant des représentants dans tous les pays de l Union Européenne. Le contrat-cadre régissant ces audits actuellement a débuté en août 2006, a une durée de cinq ans et est résiliable annuellement. A côté des audits au siège des ONG, un nombre limité d audits de terrain (c.-à-d. sur le lieu où les opérations humanitaires se déroulent) sélectionnés par échantillonnage sont réalisés chaque année. Ces audits sont réalisés soit par la société d audit externe, soit par le personnel de la Commission.

7 Les audits réalisés pour le compte de la DG ECHO sont typiquement des audits de projets : d une part, l on vérifie si les systèmes de contrôle interne et de reporting financier offrent des garanties suffisantes pour le donateur (par exemple afin d éviter le financement double) et, d autre part, l on examine lors de la vérification des dépenses liées aux projets si toutes les conditions contractuelles ont été respectées, comme par exemple les objectifs spécifiques du contrat, les catégories de coût autorisées dans le budget, si les dépenses portent sur la durée établie, le respect des procédures d appel d offres, etc. De ce point de vue, il est possible que certaines procédures de contrôle soient considérées comme insuffisantes ou que certaines dépenses ne soient pas admises dans le cadre de l audit du projet, même si une opinion favorable est déjà délivrée pour les comptes annuels. Vous trouverez davantage d informations sur les activités de la DG ECHO et sur les audits des projets financés par ce service sur les sites internet suivants : 2. Office de coopération EuropeAid L'Office de coopération EuropeAid est responsable de la mise en œuvre et de la gestion de l aide et du soutien extérieur aux pays tiers financés par le budget communautaire et le Fonds européen de développement (FED). EuropeAid exerce ses activités dans le cadre de programmes pluriannuels définis par la Direction générale (DG) du développement pour les pays d Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et la DG Relations extérieures (RELEX) pour les autres régions dans le monde. EuropeAid agit depuis son siège à Bruxelles par le biais de délégations européennes dans plus de 120 pays à travers le monde. EuropeAid comporte sept directions et six unités. Quatre des directions opérationnelles sont organisées géographiquement et une autre direction supervise les opérations thématiques (actions horizontales). Les deux dernières directions sont chargées de la qualité des opérations et des questions d organisation (ressources). Les cinq directions opérationnelles sont : A. l'europe, le sud de la Méditerranée, le Moyen-Orient et les pays participant à la politique de voisinage ; B. l Amérique latine ; C. l Afrique subsaharienne, les Caraïbes et le Pacifique (notamment gestion FED) ; D. l Asie. F. activités thématiques (lignes budgétaires), entre autres : démocratie et droits de l homme, aide alimentaire, environnement, politique d asile et de migration, développement social et acteurs non étatiques (notamment ONG).

8 EuropeAid est responsable de la gestion de l intégralité du cycle des projets, le Project Management Cycle, qui résulte du programme général des DG Développement et Relations extérieures : identification des projets / opérations et des décisions de financement, formulation, exécution au moyens d accords, de contrats et de paiements, évaluation et audits. EuropeAid accorde une grande importance à une gestion financière solide et saine des opérations qu elle finance et exerce une surveillance sur la légitimité, la régularité et l efficacité des fonds utilisés par le biais de contrôles comptables ('audits'). Le plan annuel d audit d EuropeAid prévoit des audits programmés sur la base d une analyse de risque et des audits obligatoires sur la base de conditions spécifiques prévues dans les accords et les contrats. La majorité des audits organisés par la Commission et EuropeAid consiste en des audits financiers, souvent réalisés en combinaison avec un contrôle systémique. L objectif de l audit financier est d émettre une opinion comptable sur le rapport financier relatif à un projet (ou à un contrat) pour lequel la conformité avec les critères et exigences repris dans les accords et contrats est essentielle. La question centrale est la suivante : les fonds européens sont-ils alloués en accord avec les conditions reprises dans les accords et contrats relatifs aux activités concernées. Les audits systémiques portent sur le design et le fonctionnement des systèmes de contrôle interne des bénéficiaires de projets. De plus, EuropeAid utilise également ce qu'on appelle les 'expenditure verifications' (vérifications de dépenses). Il s agit de contrôles financiers basés sur le concept d 'agreedupon procedures' (procédures convenues au préalable) qui résultent en un rapport de conclusions factuelles. L accent est mis sur l éligibilité des frais déclarés par les bénéficiaires. Les bénéficiaires de contrats de subventions et de certains contrats de services (fee-based) doivent contractuellement (sous certaines conditions) faire réaliser ces contrôles et transmettre un rapport à EuropeAid (ou à une délégation) avant de recevoir un acompte ou le paiement final pour leur projet. Il n y a pas d exigences spécifiques pour le contrôle comptable ou l audit des ONG. Les exigences de contrôle découlent du type d accord(s) ou de contrat(s) conclus pour un projet ou une opération déterminée et du type d audit (notamment financier mais également systémique) que la Commission requiert. EuropeAid travaille depuis plusieurs années avec des mandats ('terms of reference') spécifiques en matière d audit et de missions de vérification et impose également des exigences claires aux auditeurs et cabinets d audit qui exécutent ces missions. Ceux-ci doivent répondre à des conditions spécifiques pour pouvoir accomplir des missions. Il est, en outre, attendu de ceux-ci qu ils respectent les mandats susmentionnés (et de ce fait également les normes de l IFAC) et que ceux-ci utilisent les modèles de rapport d audit prescrits par EuropeAid.

9 Il est essentiel que les auditeurs réalisant ce type de mission acquièrent une bonne compréhension du cadre dans lequel ils vont réaliser leurs travaux. Cela signifie que l auditeur doit acquérir une connaissance suffisante des conditions et critères spécifiques du projet concerné (par exemple, éligibilité des coûts, procédures d appel d offres si d application, etc.) et des circonstances pertinentes comme la nature des activités, le 'reporting' exigé et les caractéristiques spécifiques des opérations. Vous trouverez davantage d informations sur les activités d EuropeAid et sur les contrôles comptables (audits) des projets de soutien externe sur les sites internet suivants : Mandats et guidance pour les audits et autres engagements European Commission external cooperation programmes

10 EUROPEAN COMMISSION AUDIT OF NGO-PROJECTS FUNDED BY THE EUROPEAN COMMISSION IN THE AREA OF EXTERNAL AID

11 PREFACE The European Union (EU) is composed of the 27 Member States and the supranational institutions, including the European Commission (EC). The EU is the world s biggest aid donor. The Commission is headed by the College of Commissioners and organised into departments (Directorates General DG) having responsibility for one or several policy areas. The Commission s EuropeAid co-operation office manages EU external aid programmes and ensures that development assistance is delivered worldwide. EuropeAid's main mission is to implement the Commission s external aid instruments, both those funded by the Union s budget and the European Development Fund. Whilst the vast majority of the external aid programmes are implemented by the by the EuropeAid Office (together with or via the EC's delegation in third world countries), there are some exceptions such as: pre-accession and aid for the Western Balkans (implemented by the Directorate General for Enlargement DG ELARG), humanitarian aid (implemented by the Directorate General for Humanitarian Aid - DG ECHO), macro-financial aid (implemented by the Directorate General for Economic and Financial Affairs DG ECFIN) and the Common Foreign and Security Policy and the rapid reaction facility (implemented by the Directorate General for External Relations - DG RELEX). A substantial part of the aid financed by EuropeAid and DG ECHO is implemented through non governmental organisations. The purpose of this document is to provide to the interested reader (auditors, auditees, Commission staff, controllers, etc) a brief summary of the activities of the two DGs and in particular of their audit strategy and procedures forming a part of the control framework to ensure that aid given is used for purposes intended, cost-effective and is in compliance with the rules and regulations in force). Further documentation or information can be obtained with the contact points and on the weblinks mentioned at the end of the sections.

12 Directorate General For Humanitarian Aid (ECHO) 1. Presentation The European Union as a whole (i.e., the Member States and the European Commission) is the largest single donor of humanitarian assistance in the world. The Directorate General for Humanitarian Aid is the service of the European Commission responsible for this activity. Through its humanitarian aid budget, DG ECHO provided humanitarian assistance in 2008 to an estimated 120 million beneficiaries in third countries. DG ECHO is responsible for the formulation of humanitarian aid policy and the financing of the provision of humanitarian assistance to the victims of conflicts or disasters, both natural and man-made, in third countries. Its mandate is to save and preserve life, reduce or prevent suffering and safeguard the integrity and dignity of populations affected by humanitarian crises. The EC's intervention in the area of humanitarian aid highlights the presence of the European Union in the area of international solidarity and generates a knock-on effect to the aid provided by other donors. DG ECHO does not implement assistance programmes itself. It is a donor and implements its mission by funding Community humanitarian actions through partners which have signed the Framework Partnership Agreement (FPA) such as European Non Governmental Organisations (NGOs) and International Organisations (Red Cross family) or the Financial and Administrative Framework Agreement (FAFA) for the UN agencies (mainly UNICEF UNHCR and WFP) 1, or Specialised Agencies of Member States. In 2008, DG ECHO had signed a Framework Partnership Agreement with 168 European NGOs. DG ECHO s task through these partners is to ensure that goods and services reach crisis zones quickly. Goods may include essential supplies including food aid, shelters, medical equipment, medicines and fuel. Services may include medical, psychosocial, protection, communication, coordination and water sanitation teams or logistical support. In 2008, through its Directorate-General for Humanitarian Aid, the Commission provided humanitarian assistance to the victims of natural or man-made disasters in third countries, in over 60 countries for a total amount of 937 million. This humanitarian assistance was implemented through NGOs (44%); UN-organisations (46%) and International Organisations (10%). 1 Respectively : United Nations Children's Fund, United Nations Refugee Agency, United Nations World Food Program

13 2. Overall Control Framework of DG ECHO The management of EC's funds is delegated to individual officials who as the delegated and sub-delegated Authorising Officers are responsible for the use of the funds. The use of the funds must accord with the Financial and other regulations in force. These regulations place several obligations on the Authorising Officers which results in them having to account for the sound financial management and the regular and legal use of the funds. To enable this, a comprehensive control system has been put in place Internal control The correct implementation of DG ECHO-funded operations is ensured through several layers of checks and controls at the various stages of the project cycle of humanitarian operations. The main aspects of the control strategy developed by DG ECHO, its supervision and monitoring procedures and the ex-ante and ex-post controls are described below: Strict selection and quality control mechanisms for partners under the Framework Partnership Agreement (FPA) signed with NGOs and International organisations 2 defining the requirements for financial credentials and expertise of implementing partners. Regular and ad hoc assessments of FPA partners ensure that these requirements are maintained continuously. For UN organisations, financial management and control requirements are defined in the EC/UN Financial Administrative Framework Agreement (FAFA); Strictly needs based systems for identification of actions to be funded; Day-to-day control of progress of projects. Each contract is monitored by the desk and field expert via a project appraisal worksheet; Project monitoring through a network of DG ECHO field experts (technical assistants) worldwide. These specialists are based in the field in order to facilitate and maximise the impact of operations funded by the European Commission, regardless of where the project is implemented. These experts closely monitor projects and establish regular reports; Regular field visits to projects by geographical desks, auditors and DG ECHO Management; Obligation for partners to produce reports after the end of the operation to justify their expenses; Thorough analysis of these reports and control of eligible expenditure by both operational and financial desk officers of DG ECHO. Various procedures, such as the use of check-lists and double checking, have been set up to ensure that all financial transactions are in conformity with financial rules, comply with sound financial management and are recorded correctly in the accounting system. Expenditure which is not sufficiently supported in final reports is disallowed and discounted in the final payment; DG ECHO undertakes approximately ten evaluations on average each year, focusing on major country operations (i.e. operations funded for a total of about 50 million and which have not been evaluated in the past three years), partners and thematic issues; 2 Mainly International Federation of the Red Cross, The international Committee of the Red Cross and the International Organisation on Migration.

14 DG ECHO-funded activities implemented by external parties (partners and contractors) are, as part of the control activity, subject to financial audit. DG ECHO's audit strategy is based on a 2-track approach: audits are performed both at DG ECHO partners' headquarters on a cyclical basis for finalised projects and in the field for ongoing projects. Audit recommendations are an important tool feeding information back for improvements to partners internal control systems. Furthermore, audit findings related to the eligibility of expenditures are analysed by DG ECHO officials and appropriate follow-up actions, such as recovery of funds, are taken. DG ECHO has an internal audit capacity (IAC). The IAC provides an independent and objective opinion on the quality of the internal control systems and assists the Director General and management in controlling risks and monitoring compliance. The controls listed above should not be seen in isolation. Each of them contributes in providing the overall reasonable assurance on the legality and regularity of the transactions. The overview of the operations of internal control is provided by the Director Generals in the Annual Activity Reports which are summarised and synthesised and placed before the College Of Commissioners as a prelude to the discharge given by the Budget Authority External control DG ECHO's operations and its financial management are further audited by the Internal Audit Service (IAS) of the European Commission and the European Court of Auditors. The mission of the Internal Audit Service (IAS) is to audit the internal control systems that exist within the European Commission. The IAS, in its annual Internal Audit Report 2007, reported on the follow-up work carried out within DG ECHO on the NGOs funding and monitoring and supervision tools. The European Court of Auditors (ECA) carries out the audit of the EU finances. Its observations and recommendations are published in its annual and special reports to the European Parliament and the European Council 3. Finally, the specialised committees of the Budget Authority exercise control over the financial management in the EC services and organise yearly hearings with the Commissioners concerned to decide on the discharge of the Commission. 3 The annual report 2007 is published on

15 3. Audit Strategy & Methodology This section describes the working methodology in regard to the audits of NGOs, which the External Audit Sector of DG ECHO (EAS - unit B/1) undertakes. The objective of the audit function is to assess whether grants, which are direct financial contributions provided by ECHO to partners and beneficiaries ("partners") on the basis of written agreements, have been spent in accordance with laid down rules, and to provide recommendations to improve the financial management of its partners and the procedures and practices applicable to grant management. DG ECHO's audit domain may be classified according to the procedures they fall under: audit of Partner Headquarters and field audits. The section below considers the salient points of audit in each domain. 3.1 Objectives of the audits The objective of the risk based financial audit is to validate the use of the Communities Funds. The audit ascertains whether: Expenses fit into one of the categories of the contractual budget agreed, budget chapters/total have either not been exceeded; Expenses are adequately supported by original documentation and have been properly accounted for; Expenses have been incurred during the eligibility period; Expenses charged to the agreement have been duly authorised, in accordance with the contractual requirements of the ECHO grant to the Partner; The method applied for the conversion of local currencies into Euro is consistent with standard accounting practices; Expenses are not expressly considered ineligible by the contractual basis of the project (e.g. capital investment costs - debts); For assets declared as used, the inventory systems demonstrate proof of the existence of the assets during the lifetime of the grant agreement. The internal control systems of the DG ECHO Partner indicates a control environment that is: adequate adequate in most respects adequate in some respects or inadequate, and That the DG ECHO Partner adheres to the principles of the governing FPA/FAFA and the Council Regulation (EC) No. 1257/96 of 20 June 1996 concerning humanitarian aid.

W e s t A f r i c a. Independent Evaluation Report. Volume II

W e s t A f r i c a. Independent Evaluation Report. Volume II U N I D O E V A L U A T I O N G R O U P Independent Evaluation Report W e s t A f r i c a Independent Evaluation of UNIDO Regional Programmes for Trade Capacity Building in West Africa Volume II UNITED

Plus en détail

INTERREG Glossary Glossaire INTERREG

INTERREG Glossary Glossaire INTERREG INTERREG Glossary Glossaire INTERREG INTERACT Point Tool Box Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo Generalitat Valenciana c/cronista Carreres, 11-4A ES 46003 Valencia t: +34 96 315 35 93 f: +34 96

Plus en détail

EVALUATIONS D OPERATIONS

EVALUATIONS D OPERATIONS Résultats et Leçons Apprises EVALUATIONS D OPERATIONS Haïti DEV 200150 «Projet d appui au programme national de cantines scolaires» Annexes du rapport d'évaluation Décembre, 2014 Equipe d évaluation :

Plus en détail

COMMISSION STATISTIQUE et COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE APPLICATION DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA STATISTIQUE OFFICIELLE

COMMISSION STATISTIQUE et COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE APPLICATION DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA STATISTIQUE OFFICIELLE NATIONS UNIES E Conseil Economique Distr. RESTREINTE CES/1997/R.6 * 15 janvier 1997 FRANCAIS Original : ANGLAIS COMMISSION STATISTIQUE et COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE CONFERENCE DES STATISTICIENS

Plus en détail

COMPARAISON DES CRITERES D ACCREDITATION IROCB - CAEQ

COMPARAISON DES CRITERES D ACCREDITATION IROCB - CAEQ Date de mise à jour : 30/03/11 COMPARAISON DES CRITERES D ACCREDITATION - CAEQ 1 CONTEXTE Pour figurer sur la liste des organismes de contrôle et des autorités de contrôle reconnus aux fins de l équivalence

Plus en détail

Office of the Auditor General AUDIT OF FLEET SERVICES 2006 Report Chapter 7

Office of the Auditor General AUDIT OF FLEET SERVICES 2006 Report Chapter 7 Office of the Auditor General AUDIT OF FLEET SERVICES 2006 Report Chapter 7 Table of Contents EXECUTIVE SUMMARY... i SOMMAIRE... xxiii 1 INTRODUCTION...1 2 BACKGROUND...1 3 SCOPE AND OBJECTIVES OF THE

Plus en détail

Office of the Auditor General / Bureau du vérificateur général AUDIT OF THE CORPORATE COMMUNICATIONS FUNCTION 2011 VÉRIFICATION DU SERVICE DES

Office of the Auditor General / Bureau du vérificateur général AUDIT OF THE CORPORATE COMMUNICATIONS FUNCTION 2011 VÉRIFICATION DU SERVICE DES Office of the Auditor General / Bureau du vérificateur général AUDIT OF THE CORPORATE COMMUNICATIONS FUNCTION 2011 VÉRIFICATION DU SERVICE DES COMMUNICATIONS GÉNÉRALES Table of Contents EXECUTIVE SUMMARY...

Plus en détail

Action Fiche for ACP-EU Natural Disaster Risk Management in the CARIFORUM

Action Fiche for ACP-EU Natural Disaster Risk Management in the CARIFORUM ANNEX 1 of the Commission Decision on the Annual Action Programme 2013 Part 2 in favour of Intra- ACP cooperation to be financed from the 10 th European Development Fund Action Fiche for ACP-EU Natural

Plus en détail

Compilation Document on Senior Officials Policy

Compilation Document on Senior Officials Policy Compilation Document on Senior Officials Policy 1. INTRODUCTION The Commission s growing responsibilities in formulating and implementing public policy place a high premium on the quality of its technical

Plus en détail

Corporate Governance. Gouvernance d entreprise. The Ten Principles of Corporate Governance of the Luxembourg Stock Exchange

Corporate Governance. Gouvernance d entreprise. The Ten Principles of Corporate Governance of the Luxembourg Stock Exchange Corporate Governance The Ten Principles of Corporate Governance of the Luxembourg Stock Exchange 2 nd edition - revised version Gouvernance d entreprise Les dix Principes de gouvernance d entreprise de

Plus en détail

Annual Activity Report DG ITEC

Annual Activity Report DG ITEC Annual Activity Report 2013 DG ITEC Contents 0. BUDGET IMPLEMENTATION OVERVIEW...3 1. OBJECTIVES...4 1.1. Objectives of the Directorate-General...4 1.2. Assessment of feasibility and likely risks...5 2.

Plus en détail

AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP STUDY : INSTITUTIONAL SUPPORT FOR THE NATIONAL WATER POINT MANAGEMENT SERVICE (SNAPE) STUDY MEMORANDUM

AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP STUDY : INSTITUTIONAL SUPPORT FOR THE NATIONAL WATER POINT MANAGEMENT SERVICE (SNAPE) STUDY MEMORANDUM AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP STUDY : INSTITUTIONAL SUPPORT FOR THE NATIONAL WATER POINT MANAGEMENT SERVICE (SNAPE) COUNTRY: REPUBLIC OF GUINEA STUDY MEMORANDUM OWAS DEPARTMENT December 2013 Translated

Plus en détail

Programme des Nations Unies pour l'environnement

Programme des Nations Unies pour l'environnement NATIONS UNIES EP Programme des Nations Unies pour l'environnement Distr. GENERALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/20 24 octobre 2007 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS COMITE EXECUTIF DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS D APPLICATION

Plus en détail

Cost Structure and Life Cycle Cost (LCC) for Military Systems

Cost Structure and Life Cycle Cost (LCC) for Military Systems RTO-MP-096 NORTH ATLANTIC TREATY ORGANISATION RTO-MP-096 AC/323(SAS-036)TP/27 RESEARCH AND TECHNOLOGY ORGANISATION BP 25, 7 RUE ANCELLE, F-92201 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX, FRANCE RTO MEETING PROCEEDINGS

Plus en détail

ICCO Food Security Programme Evaluation Annexes to the synthesis report

ICCO Food Security Programme Evaluation Annexes to the synthesis report ICCO Food Security Programme Evaluation Annexes to the synthesis report Annexes to the synthesis Report ACE Europe January 2011 ICCO Food Security Programme Evaluation annexes to the synthesis report

Plus en détail

REGLEMENT D ORGANISATION ET DE GESTION DE ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT REGULATIONS OF. EFG International AG ( the Regulations )

REGLEMENT D ORGANISATION ET DE GESTION DE ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT REGULATIONS OF. EFG International AG ( the Regulations ) ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT REGULATIONS OF EFG International AG ( the Regulations ) REGLEMENT D ORGANISATION ET DE GESTION DE EFG International AG ( le Règlement ) 1. BASIS AND PURPOSE OF THE REGULATIONS

Plus en détail

E 2953. Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 septembre 2005 le 16 septembre 2005

E 2953. Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 septembre 2005 le 16 septembre 2005 E 2953 ASSEMBLÉE NATIONALE SÉNAT DOUZIÈME LÉGISLATURE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2004-2005 Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 septembre 2005 le 16 septembre

Plus en détail

Office of the Auditor General / Bureau du vérificateur general

Office of the Auditor General / Bureau du vérificateur general Office of the Auditor General / Bureau du vérificateur general AUDIT OF THE LONG TERM CARE BRANCH 2008 VÉRIFICATION DE LA DIRECTION DES SOINS DE LONGUE DURÉE Table of Contents EXECUTIVE SUMMARY... i RÉSUMÉ...xxxiii

Plus en détail

ISSAI 1230. Documentation d audit. Ligne directrice pour l audit financier

ISSAI 1230. Documentation d audit. Ligne directrice pour l audit financier Les normes internationales des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ISSAI) sont publiées par l Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances

Plus en détail

GUIDELINES FOR THE ECOLABELLING OF FISH AND FISHERY PRODUCTS FROM MARINE CAPTURE FISHERIES Revision 1

GUIDELINES FOR THE ECOLABELLING OF FISH AND FISHERY PRODUCTS FROM MARINE CAPTURE FISHERIES Revision 1 GUIDELINES FOR THE ECOLABELLING OF FISH AND FISHERY PRODUCTS FROM MARINE CAPTURE FISHERIES Revision 1 DIRECTIVES POUR L'ÉTIQUETAGE ÉCOLOGIQUE DU POISSON ET DES PRODUITS DES PÊCHES DE CAPTURE MARINES Révision

Plus en détail

Session spéciale Budapest, Hongrie 2-4 octobre 2000

Session spéciale Budapest, Hongrie 2-4 octobre 2000 Patrimoine mondial Distribution limitée 24 BUR (SPE) WHC-2000/CONF.202/INF.5 (SPE) Paris, le 31 août 2000 Original : anglais ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE CONVENTION

Plus en détail

TABLED DOCUMENT 42-17(4) TABLED ON MARCH 7, 2013

TABLED DOCUMENT 42-17(4) TABLED ON MARCH 7, 2013 TABLED DOCUMENT 42-17(4) TABLED ON MARCH 7, 2013 Report of the Auditor General of Canada to the Northwest Territories Legislative Assembly 2013 Northwest Territories Income Security Programs Department

Plus en détail

Office of the Auditor General / Bureau du vérificateur général

Office of the Auditor General / Bureau du vérificateur général Office of the Auditor General / Bureau du vérificateur général AUDIT OF THE ASSESSMENT AND MONITORING OF ELIGIBILITY FOR SOCIAL HOUSING SUBSIDIES 2008 VÉRIFICATION DE L EXAMEN ET DU SUIVI DES ÉVALUATIONS

Plus en détail

Les Notaires de Paris. The Notaries of Paris

Les Notaires de Paris. The Notaries of Paris Les Notaires de Paris The Notaries of Paris 2 Sommaire Introduction Table of contents Introduction 4 la profession de notaire the notary profession 5 - La profession de notaire : une des grandes professions

Plus en détail

HIGHER EDUCATION IN TUNISIA L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN TUNISIE

HIGHER EDUCATION IN TUNISIA L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN TUNISIE HIGHER EDUCATION IN TUNISIA L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN TUNISIE I. Overall description / Description générale II. Current challenges and needs / Défis et besoins actuels Trends and challenges / Tendances

Plus en détail

Rural Finance. Knowledge Management Newsletter

Rural Finance. Knowledge Management Newsletter Rural Finance Knowledge Management Newsletter Knowledge Management Newsletter March 2008, Issue No. 9 Dear Readers, The Rural Finance Knowledge Management Partnership (KMP) is an initiative of the International

Plus en détail

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION WESTERN AND CENTRAL AFRICAN OFFICE

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION WESTERN AND CENTRAL AFRICAN OFFICE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION WESTERN AND CENTRAL AFRICAN OFFICE REPORT ON AFI SIP Seminar/Workshop on Quality Management Systems Implementation for AIM Services (17-19 May 2011, Dakar, Senegal)

Plus en détail

Atelier Tueur de dragon La vérification

Atelier Tueur de dragon La vérification Atelier Tueur de dragon La vérification Workshop Dragon Slayer Audit 26 septembre/septembre 26 13h30-16h Série Terra Incognita, cahier de travail # 6 / Terra Incognita, workbook series # 6 1 Table des

Plus en détail

Office of the Auditor General AUDIT OF THE IT PROCESSES OF THE COMPUTERIZED FINANCIAL SYSTEM 2006 Report Chapter 6

Office of the Auditor General AUDIT OF THE IT PROCESSES OF THE COMPUTERIZED FINANCIAL SYSTEM 2006 Report Chapter 6 Office of the Auditor General AUDIT OF THE IT PROCESSES OF THE COMPUTERIZED FINANCIAL SYSTEM 2006 Report Chapter 6 Table of Contents EXECUTIVE SUMMARY... i SOMMAIRE... xiv 1 INTRODUCTION... 1 2 BACKGROUND...

Plus en détail

Pre-feasibility Study Concerning the Replacement of the Existing Champlain Bridge

Pre-feasibility Study Concerning the Replacement of the Existing Champlain Bridge CONSORTIUM BCDE Prefeasibility Study Concerning the Replacement of the Existing Champlain Bridge Sectorial Report no 8 Financial Considerations and Methods of Delivery PJCCI Contract No 61100 February

Plus en détail