Cutaan Laser Centrum CUTAAN LASER CENTRUM

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Cutaan Laser Centrum CUTAAN LASER CENTRUM"

Transcription

1 CUTAAN LASER CENTRUM Medische lasers zijn toestellen die licht produceren van één bepaalde golflengte in coherent geordende golven. Door een aangepaste pulsduur en energiefluence te kiezen, kunnen heel specifiek bepaalde doelstructuren in de huid vernietigd of beïnvloed worden, zodat een dermatologische of esthetische verbetering kan bekomen worden zonder beschadiging van de normale huidstructuren. Sinds een tiental jaar is er een enorme evolutie in deze apparatuur. Jaarlijks komen er nieuwe toestellen bij die ofwel een verbetering zijn van bestaande, ofwel gebruikt kunnen worden voor nieuwe toepassingen. Het Cutaan Laser Centrum (CLC) heeft de ambitie om voor elke indicatie over het meest performante systeem te beschikken. Naast echte lasers zijn er de laatste jaren ook toestellen met intense pulsed light, infrarode straling, radiofrequency en ultrasone golven die gebruikt worden voor specifieke toepassingen. Binnen het CLC is er continuiteit in de opleiding voor deze nieuwe behandelingen. Hoe eenvoudig sommige behandelingen ook mogen lijken, de keuze van de geschikte golflengte, pulsduur en fluence vereist een grondige kennis van de dermatologie en de laserfysica. Bij onoordeelkundig gebruik van dergelijke toestellen kunnen verwondingen, littekens, pigmentbeschadiging, oogproblemen, ontstaan. Ook vereist de opvolging en de naverzorging na een dergelijke behandeling een degelijke kennis van de genezingsreacties en soms een specifiek geneeskundig voorschrift. Een uitspraak van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België stelt ondubbelzinnig dat deze behandelingen derhalve thuishoren in een medische praktijk, onder de supervisie en de verantwoordelijkheid van een arts en niet in een schoonheidssalon. Onder de lasers die gecommercialiseerd worden voor de verschillende indicaties bestaat heel veel kwaliteitsverschil. De meest kwalitatieve lasers zijn meestal ook de duurste in ontwikkeling en in aankoop. De kwaliteitsverschillen kunnen zich uiten in zowel de efficiëntie als in pijnlijkheid en wijze van genezingsreactie. Vooral op dat laatste vlak zijn er de laatste jaren belangrijke evoluties, waarbij gepoogd wordt zelfde of betere resultaten te bereiken met minder ongemakken, zodat na behandeling zo snel mogelijk terug de normale professionele of sociale activiteiten kunnen hervat worden. Elk van deze lasers vraagt een specifieke opleiding met als doel zo goed mogelijke resultaten te bereiken in een minimum aantal behandelingen en met verwaarloosbare risico s. Deze opleiding wordt steeds binnen het CLC aan de artsen aangeboden. Tijdens de behandelingen verricht door Uw arts, is Dr B. Crevits ook steeds in het CLC aanwezig voor het geval er assistentie (theoretisch of praktisch) zou gewenst zijn. Laserchirurgie kan onder de noemer spitsgeneeskunde ingedeeld worden. Continu zijn er evoluties die door ons opgevolgd worden. Binnen het CLC worden geen experimentele behandelingen verricht. Nieuwe toestellen worden pas aangekocht wanneer ze hun efficiëntie bewezen hebben en wanneer ze een wezenlijke verbetering vormen ten opzichte van het reeds beschikbare laserarsenaal. De eerste generaties lasers werden reeds in de jaren 60 geproduceerd. Deze lasers hadden steeds een zeker verbrandend effect zodat er meestal enige mate van verlittekening veroorzaakt werd. Pas sinds in 1983 door Anderson en Parrish de theoretische principes van selectieve photothermolysis geformuleerd werden, zijn er voor de verschillende indicaties selectieve lasers ontwikkeld. Op basis van de wetenschappelijke studies en de ervaring, kan beweerd worden dat laserchirurgie reeds meer dan volwaardig zijn plaats in het therapeutisch arsenaal ingenomen heeft. Belangrijke complicaties (verlittekening, degeneratierisico, ) zouden bij lege artis behandelingen niet gevreesd moeten worden. Toch blijft het belangrijk dat de verschillende laserbehandelingen met professionele kennis en verantwoordelijkheid opgevolgd worden. Graag maak ik de vergelijking tussen laserbehandeling en behandeling met medicatie: zelfs op de bijsluiter van het meest onschuldige pilletje staan zeldzame complicaties vermeld, die wanneer ze zich voordoen belangrijke gevolgen voor de patiënt kunnen hebben. Complicaties zijn echter bij esthetische behandelingen absoluut ongewenst. Toch kan een individueel verschil in genezingsreactie (op basis van stoornis in ontstekingsreacties, infecties, allergieën, voorafgaande zonblootstelling, ) zich zelden eens voordoen. Op dat moment is het belangrijk dat uw arts met kennis van zaken de juiste diagnose stelt en de specifieke behandeling voorschrijft. Lasergeneeskunde is en blijft geneeskunde. Dit betekent dat een natuurlijke evolutie (in dit geval geen ziekte maar wel een natuurlijke aanleg of natuurlijke veroudering) aangepakt wordt door een medische handeling, dus door een vorm van medische beschadiging. Vooral voor esthetische indicaties blijft het belangrijk dat de patiënt en zijn/haar arts zich hiervan bewust blijven. Esthetische behandelingen zijn in tegenstelling tot de klassieke curatieve geneeskunde niet noodzakelijk. De patiënt heeft dus bij dit type van behandelingen aan zijn/haar arts de toestemming om de huid tijdelijk te beschadigen zonder dat dit medisch noo zakelijk was, met het doel een uiteindelijke esthetische verbetering te bekomen. De artsen die in het CLC behandelingen verrichten, beloven hierbij om met professionele kennis hun uiterste best te doen om de verwachte resultaten te behalen, liefst in zo weinig mogelijk behandelingen en met verwaarloosbaar risico.

2 Een ander belangrijk kenmerk van laserchirurgie is dat er geen histologisch onderzoek gebeurt (histologie: onderzoek onder microscoop, waarvoor een biopsie noodzakelijk zou zijn welke telkens wel in een litteken zou resulteren). Hiervoor is het belangrijk dat de arts voldoende klinische kennis heeft om huidletsels te beoordelen. Daartoe zijn dermatologen opgeleid. Bij twijfel over de natuur van een huidletsel waardoor een medisch risico zou kunnen bestaan (bv bij twijfel over de aard van een gepigmenteerd letsel, waar bv een beginnend melanoom niet zou kunnen uitgesloten worden) zal nooit laserbehandeling gebeuren en zal aangedrongen worden op chirurgische wegname. Honderd procent feilloosheid in klinische beoordeling bestaat niet. Elke dermatoloog wordt af en toe eens verrast door een resultaat van een histologisch onderzoek. In de overgrote meerderheid van de gevallen zou dit voor de laserbehandeling geen medische consequenties hebben. Toch kan dit nooit 100% uitgesloten worden. Wie dit heel klein risico onaanvaardbaar vindt, kan vrijwillig beslissen om nooit een huidletsel met laser te laten verwijderen (op een littekenvrije manier), maar zal opteren voor de chirurgische wegname die wel in littekens resulteert, waarbij een histologisch onderzoek kan doorgaan. Géén risico bestaat in geen enkele vorm van geneeskunde. Géén risico bestaat zelfs niet bij therapeutische onthouding, want bepaalde huidletsels moeten behandeld worden om evolutie naar een belangrijk medisch probleem te voorkomen. Filosofisch kan ik echter beweren dat het grootste risico bij een behandeling in het CLC zou kunnen resulteren uit een verkeersongeval op weg naar of vanuit het CLC! Voor laserbehandelingen bestaat geen RIZIV-nomenclatuur (uitzondering aangeboren wijnvlekken) en dus ook geen terugbetaling. In het beste geval kan voor sommige indicaties via niet-specifieke nomenclatuur een klein deel gerecupereerd worden (bv voor de UltraPulse CO2 laser). De honoraria voor de behandelingen in het CLC zijn vastbepaald. Dit betekent dat voor elke patiënt het honorarium voor een bepaald type van behandeling hetzelfde is bij elke arts die in het CLC behandelt. Deze honoraria zijn vastgelegd op basis van de eigenlijke kosten (kostprijs laser, verbruikskosten laser, verpleegkundige kosten, afbetaling infrastructuur, ) en zijn voor elke type laserbehandeling verschillend. Zo zijn er laserbehandelingen waarbij er een vast forfait per behandeling bestaat, bij andere lasertypes wordt de prijs bepaald door het aantal pulsen (afhankelijk van te behandelen oppervlak) of door het aantal huidletsels die behandeld worden. De informatie hierover kan door uw behandelend arts vrij meegedeeld worden. De specifieke informatie over elk type laserbehandeling die in het CLC verricht wordt, kan teruggevonden onder de topic behandelingen van deze website. (www.cutaanlasercentrum.be)

3 CUTANEOUS LASER CENTER Medical lasers are devices producing light of one specific wavelength, according to coherently ordered waves. By choosing an appropriate pulse duration and energy fluency, very specific target structures of the skin can be destroyed or affected. This way, a dermatological or esthetical improvement can be obtained, without damaging the normal skin structures. Since the last ten years, there is a huge evolution going on in these devices. Each year, new devices are created: they are improved versions of earlier created devices or they can be used for new applications. The Cutaan Laser Centrum (CLC) has the ambition to dispose of the best-functioning system for every indication. Apart from real lasers, devices with intense pulsed light, infrared radiation, radiofrequency and ultrasonic waves have been developed in recent years and they are used for specific applications. The CLC continuously provides trainings for these new treatment facilities. Although some treatments may seem very easy to execute, a thorough knowledge of dermatology and laser physics is needed to make the right choices concerning the appropriate wavelength, pulse duration and fluency. An improper use of these devices can cause injuries, cicatrization, pigment damage, eye problems. Moreover, the follow-up and aftercare after such treatments require a solid knowledge of the healing reactions and sometimes a specific medical prescription. A decision by the Belgian Royal Academy of Medicine explicitly states that these treatments should be performed in a medical practice, under the supervision and responsibility of a physician, and not in a beauty parlor. The lasers commercialized for the different indications, show huge quality differences. The best lasers are mostly the most expensive ones, as far as their development and acquisition are concerned. Quality differences can be noticed in the efficiency of the treatment, the painfulness and the healing reaction. Especially in this last field, there have been some important evolutions over the past few years, according to which it is being tried to achieve the same - or even better - results with less discomfort, in order to allow the patient to continue his/her normal professional or social activities as soon as possible after the treatment. For each of these lasers, a specific training is required in order to obtain the best possible results in a minimum number of treatment sessions and with negligible risks. This training is organized for physicians, always in the CLC. During the treatment sessions performed by your physician, Dr B. Crevits will always be present in the CLC to provide (theoretical or practical) assistance if you want so. Laser surgery can be considered as advanced medicine. We permanently follow the evolutions, but we don t perform any experimental treatment in the CLC. We only acquire new devices after they have proved their efficiency and if they are a substantial improvement compared to our existing laser equipment. The first generations of lasers have already been created in the sixties. These lasers always had a certain burning effect, causing a certain degree of cicatrization. Only after Anderson and Parrish had formulated the theoretical principles of selective photothermolysis in 1983, selective lasers have been developed for the different indications. On the basis of scientific research and our own experience, we may state that laser surgery has obviously earned its place among the therapeutic treatments. Important complications (cicatrization, risk of degeneration ) shouldn t be feared if the treatment is executed according to the rules. It still remains important to follow-up the different laser treatments with professional knowledge and responsibility. I d like to compare laser treatments with treatments by means of medication: rare complications are even mentioned on the instruction leaflet of the most innocent little pill, and when they occur, they can have serious consequences for the patient. However, complications during or after esthetical treatments are absolutely undesired. Still, it is possible that an individual difference of healing reactions (based on a disturbance in the inflammation reactions, infections, allergies, preceding sun exposure ) seldom occurs. If it does, it is important that your physician makes the correct diagnosis and prescribes the specific treatment you need. Laser medicine will always be medicine. This means that a natural evolution (in this case not a disease, but a natural predisposition or natural ageing) is tackled by a medical action, thus a kind of medical damaging. It remains important, especially for esthetical indications, that the patient and his/her physician keep that in mind. Contrary to curative treatments, esthetical treatments are not necessary. For this type of treatments, the patient allows his/her physician to temporarily damage his/her skin without medical necessity, in order to finally obtain an esthetic improvement. The physicians performing treatments in the CLC, promise to do everything they can to obtain the expected result, with professional knowledge, after as less treatments as possible and with negligible risks. Another important characteristic of laser surgery is that no histological tests are performed (histology: examination by means of a microscope, for which a biopsy is required, resulting in cicatrices). Therefore, it is important that the physician disposes of adequate clinical knowledge to evaluate the skin lesions. Dermatologists have been trained for this purpose. Laser treatment will never be performed when the nature of a skin lesion is unsure, due to which a medical risk might occur (e.g. doubts about the nature of a pigmented skin lesion, in which case an arising melanoma couldn t be excluded). In that case, a surgical removal will be recommended. A faultless clinical evaluation (with 100% certainty) does not exist. Every dermatologist is sometimes surprised by the result of a histological test. In most cases, it would not have any consequences for the laser treatment, but this can never be excluded for 100%. If you consider this very small risk as unacceptable, you can voluntarily decide to never have a laser removal

4 (without cicatrices) executed, but you can choose for surgical removal, resulting in cicatrization, but allowing a histological test. Every type of medicine implies risks. Even in case of therapeutic abstinence, there are risks because some skin lesions have to be treated in order to prevent the evolution towards a considerable medical problem. Philosophically speaking, I could state that the biggest risk related to a treatment in the CLC, would result from of a traffic accident on your way to, or coming back from, the CLC! For laser treatments, there is no nomenclature by the National Institute for Sickness and Invalidity Insurance (except for the treatment of congenital port-wine naevi). Consequently, laser treatments aren t refunded. In the best case scenario, you can recuperate a small part of the costs through a non-specific nomenclature for certain indications (e.g. for the UltraPulse CO2 laser). The fees for the treatments in the CLC are determined. This means that, for all patients, the fee for a particular type of treatment performed by any physician in the CLC, will be the same. These fees are determined on the basis of the real costs (cost price of the laser, costs for the use of the laser, medical costs, payments for the infrastructure ) and differ according to the type of laser treatment. For some types of laser treatments, we use a fixed rate per treatment; for other laser types, the price depends on the number of pulses (according to the surface that needs to be treated) or on the number of skin lesions being treated. Information about these fees can be given by your attending physician. Specific information about every type of laser treatment performed in the CLC, can be found under the topic treatments on this website. (www.cutaanlasercentrum.be)

5 CENTRE LASER CUTANE Les lasers médicaux sont des appareils qui produisent de la lumière d une seule longueur d onde particulière, selon des ondes ordonnées de manière cohérente. En choisissant une durée d impulsions et une fluence d énergie adaptées, nous pouvons très spécifiquement détruire ou affecter certaines structures cibles dans la peau, de sorte que nous puissions obtenir une amélioration dermatologique ou esthétique, sans détériorer les structures normales de la peau. Depuis une dizaine d années, ces appareils ont énormément évolué. Chaque année, de nouveaux appareils sont introduits; soit ils sont une version améliorée de la version précédente, soit ils peuvent être utilisés pour de nouvelles applications. Le CLC a l ambition de disposer du système le plus performant pour chaque indication. A part les vrais lasers, des appareils avec une lumière intense pulsée, un rayonnement infrarouge, une radiofréquence et des ondes ultrasonores ont été introduits les dernières années. Ils sont utilisés pour des applications spécifiques. Le CLC assure la continuité des formations pour ces nouveaux traitements. Même si certains traitements paraissent simples, le choix de la longueur d onde adéquate, de la durée d impulsions et de la fluence nécessite des connaissances approfondies en matière de dermatologie et de physique du laser. Une mauvaise utilisation de tels appareils peut provoquer des blessures, des cicatrices, la détérioration des pigments, des problèmes oculaires. En outre, le suivi et les soins ultérieurs après un tel traitement nécessitent de bonnes connaissances des réactions de guérison et dans certains cas, une ordonnance médicale spécifique. Selon l Académie royale de Médecine de Belgique, ces traitements doivent dès lors être effectués dans un cabinet médical, sous la supervision et la responsabilité d un médecin, et non pas dans un institut de beauté. Les lasers commercialisés pour les différentes indications, présentent beaucoup de différences en ce qui concerne leur qualité. Les meilleurs lasers sont souvent les plus chers au niveau du développement et de l achat. Les différences de qualité peuvent se manifester au niveau de la douleur ressentie et de la réaction de guérison. Surtout sur ce dernier plan, d importants progrès ont été constatés les dernières années. On essaie d obtenir les mêmes résultats, ou de meilleurs résultats, avec moins d inconvénients, pour que les patients puissent reprendre leurs activités professionnelles et sociales le plus vite possible après le traitement. Chacun de ses lasers nécessite une formation spécifique, ayant pour but d obtenir des résultats optimaux après un nombre minimal de traitements et avec des risques négligeables. Cette formation est proposée aux médecins, toujours au sein du CLC. Lors des traitements effectués par votre médecin, le Dr. B. Crevits sera toujours présent au CLC, au cas où vous désireriez son assistance (au niveau théorique ou pratique). La chirurgie laser peut être considérée comme médecine de pointe. Nous suivons certaines évolutions en permanence. Au sein du CLC, aucun traitement expérimental n est effectué. Nous achetons de nouveaux appareils uniquement si leur efficacité a été prouvée et s ils constituent une amélioration réelle par rapport aux appareils laser dont nous disposons déjà. Les premières générations de laser ont déjà été fabriquées dans les années 60. Ces lasers engendraient toujours un certain effet de brûlure de sorte que, dans la plupart des cas, ils causaient des cicatrices à un degré divers. Ce n est qu après qu Anderson et Parrish aient formulé en 1983 les principes théoriques de la photothermolyse sélective, que des lasers sélectifs ont été développés pour les différentes indications. Sur base des études scientifiques et de notre expérience, nous pouvons affirmer que la chirurgie laser a plus que largement mérité sa place au milieu des techniques thérapeutiques. On ne devrait pas craindre d importantes complications telles la cicatrisation, le risque de dégénérescence si les traitements sont effectués selon les règles de l art. Toutefois, il est important que les différents traitements laser soient suivis par des professionnels compétents et responsables. Permettez-moi de comparer le traitement laser au traitement à base de médicaments: même sur la notice d une petite pilule tout à fait innocente, des complications rares sont mentionnées. Elles peuvent avoir de lourdes conséquences pour le patient si elles se produisent. Toutefois, dans le cas des traitements esthétiques, les complications sont absolument indésirables. Pourtant, en cours de guérison, une réaction différente peut se produire rarement (lors d un trouble au niveau des réactions d inflammation, des infections, des allergies, de l exposition au soleil ). A ce moment-là, il est important qu en parfaite connaissance de cause, votre médecin fasse le bon diagnostic et prescrive le traitement spécifique approprié. La médecine laser restera toujours de la médecine. Ceci signifie qu une évolution naturelle (dans ce cas-ci, il ne s agit pas d une maladie, mais d une prédisposition naturelle ou du vieillissement naturel) est influencée par un traitement médical, donc par une sorte de destruction médicale. Surtout en ce qui concerne les indications esthétiques, il est important que le patient et son médecin en restent conscients. Contrairement à la médecine curative traditionnelle, les traitements esthétiques ne sont pas indispensables. Pour ce type de traitements, le patient donne l autorisation à son médecin d endommager temporairement sa peau, sans que ceci soit nécessaire d un point de vue médical, en vue d obtenir une amélioration esthétique au final. Dans ce contexte, les médecins effectuant des traitements au sein du CLC, promettent de se surpasser au niveau professionnel pour obtenir les résultats attendus, de préférence en effectuant le moins de traitements possible et avec un risque négligeable. Une autre caractéristique importante de la chirurgie laser consiste à ce qu aucun examen histologique ne doive être effectué (l histologie est un examen à l aide d un microscope, qui nécessiterait une biopsie, ce qui provoquerait des cicatrices). A cet effet, il est donc important que le médecin dispose de suffisamment de connaissances cliniques pour pouvoir évaluer les lésions

6 cutanées. Les dermatologues ont été spécialement formés en la matière. En cas de doute sur la nature d une lésion cutanée, qui pourrait comporter un risque médical (par exemple, en cas de doute sur la nature d une lésion pigmentée, où un nouveau mélanome ne pourrait être exclu), nous n effectuerons jamais de traitement laser et nous insisterons sur l enlèvement chirurgical. Il est impossible de faire des évaluations cliniques entièrement infaillibles. Tout dermatologue est parfois surpris par le résultat d un examen histologique. Dans la grande majorité des cas, ce dernier n aurait pas de conséquences médicales pour le traitement laser. Pourtant, on ne peut jamais exclure ceci à 100%. Si vous trouvez que ce risque minime est inacceptable, vous pouvez décider délibérément de ne jamais faire enlever une lésion cutanée au laser (manière selon laquelle vous n auriez pas de cicatrices). Vous pouvez alors opter pour l enlèvement chirurgical, qui provoquera des cicatrices et pour lequel un examen histologique pourra être effectué. Tout type de médecine contient des risques. Même l abstinence thérapeutique n est pas sans risques, car certaines lésions cutanées doivent être traitées afin de prévenir l évolution vers un problème médical considérable. D un point de vue philosophique, je pourrais par contre affirmer que le plus grand risque lié à un traitement au CLC, pourrait résulter d un accident de la route lors de vos déplacements! Il n y a pas de nomenclature INAMI (à l exception des taches de vin congénitales) pour les traitements laser et ils ne sont donc pas remboursés. Dans le meilleur des cas, pour certaines indications, une petite partie des frais peut être récupérée (par exemple, pour le laser CO2 UltraPulse), par l intermédiaire de la nomenclature non spécifique. Les honoraires pour les traitements au sein du CLC sont figés, ce qui signifie que pour chaque patient, l honoraire pour un type de traitement particulier est le même, n importe quel médecin effectue le traitement au sein du CLC. Ces honoraires sont déterminés en fonction des frais effectifs (coût du laser, frais de consommation du laser, frais des soins infirmiers, paiements de l infrastructure ) et différents pour chaque type de traitement laser. Ainsi, il existe des traitements laser pour lesquels il y a un forfait fixe. Pour d autres types de laser, le prix est déterminé par le nombre d impulsions (en fonction de la surface qui doit être traitée) ou par le nombre de lésions cutanées à traiter. Contactez votre médecin traitant pour de plus amples informations à ce sujet. Sous la rubrique Traitements de ce site Internet, vous pourrez retrouver les informations spécifiques concernant chaque type de traitement laser effectué au sein du CLC.

L ouverture des données de la recherche en 2015 : définitions, enjeux, dynamiques

L ouverture des données de la recherche en 2015 : définitions, enjeux, dynamiques L ouverture des données de la recherche en 2015 : définitions, enjeux, dynamiques «Re-analysis is a powerful tool in the review of important studies, and should be supported with data made available by

Plus en détail

eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME

eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME Agenda What do we have today? What are our plans? What needs to be solved! What do we have today?

Plus en détail

Control your dog with your Smartphone. USER MANUAL www.pet-remote.com

Control your dog with your Smartphone. USER MANUAL www.pet-remote.com Control your dog with your Smartphone USER MANUAL www.pet-remote.com Pet-Remote Pet Training Pet-Remote offers a new and easy way to communicate with your dog! With the push of a single button on your

Plus en détail

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Ce manuel est écrit pour les utilisateurs qui font déjà configurer un compte de courrier électronique dans Mozilla Thunderbird et

Plus en détail

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships. A project under the Intelligent Energy Europe programme

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships. A project under the Intelligent Energy Europe programme Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships A project under the Intelligent Energy Europe programme Contract Number: IEE/10/130 Deliverable Reference: W.P.2.1.3

Plus en détail

Présentation des états financiers 2014 Presentation of the 2014 Financial Statements

Présentation des états financiers 2014 Presentation of the 2014 Financial Statements Présentation des états financiers 2014 Presentation of the 2014 Financial Statements Les faits saillants Highlights L état financier du MAMROT est très complexe et fournit de nombreuses informations. Cette

Plus en détail

Application Form/ Formulaire de demande

Application Form/ Formulaire de demande Application Form/ Formulaire de demande Ecosystem Approaches to Health: Summer Workshop and Field school Approches écosystémiques de la santé: Atelier intensif et stage d été Please submit your application

Plus en détail

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE CORPORATE EVENT NOTICE: RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE MGT CONSULT.LIST BROKING SVCES PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140106_00008_FRM DATE: 06/01/2014

Plus en détail

APPENDIX 6 BONUS RING FORMAT

APPENDIX 6 BONUS RING FORMAT #4 EN FRANÇAIS CI-DESSOUS Preamble and Justification This motion is being presented to the membership as an alternative format for clubs to use to encourage increased entries, both in areas where the exhibitor

Plus en détail

that the child(ren) was/were in need of protection under Part III of the Child and Family Services Act, and the court made an order on

that the child(ren) was/were in need of protection under Part III of the Child and Family Services Act, and the court made an order on ONTARIO Court File Number at (Name of court) Court office address Applicant(s) (In most cases, the applicant will be a children s aid society.) Full legal name & address for service street & number, municipality,

Plus en détail

Compliance Sheet. Super Range 71. Product Description

Compliance Sheet. Super Range 71. Product Description Super Range 71 Model SR71-15 SR71-A SR71-C SR71-E SR71-X SR71-USB Product Description 802.11a/n, Mini PCI, 2x2 MIMO 802.11a/b/g/n, Mini PCI, 3x3 MIMO 802.11a/b/g/n, CardBus, 2x2 MIMO 802.11a/b/g/n, PCI

Plus en détail

Forthcoming Database

Forthcoming Database DISS.ETH NO. 15802 Forthcoming Database A Framework Approach for Data Visualization Applications A dissertation submitted to the SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZURICH for the degree of Doctor of

Plus en détail

Contents Windows 8.1... 2

Contents Windows 8.1... 2 Workaround: Installation of IRIS Devices on Windows 8 Contents Windows 8.1... 2 English Français Windows 8... 13 English Français Windows 8.1 1. English Before installing an I.R.I.S. Device, we need to

Plus en détail

CONFLICTS OF INTERESTS FOR MARKETING AUTHORIZATION OF A MEDICINE

CONFLICTS OF INTERESTS FOR MARKETING AUTHORIZATION OF A MEDICINE CONFLICTS OF INTERESTS FOR MARKETING AUTHORIZATION OF A MEDICINE NECESSITY OF A NEW JURISDICTION G Delépine, NDelépine Hôpital Raayond Poincarré Garches France The scandal of the VIOXX Illustrates the

Plus en détail

Evaluation de la prime de risques de la vente d une bande d énergie nucléaire

Evaluation de la prime de risques de la vente d une bande d énergie nucléaire 28/3/2011 ANNEXE 6 (Source: Electrabel) Evaluation de la prime de risques de la vente d une bande d énergie nucléaire Si nous vendons une bande d énergie nucléaire à certains clients, que nous garantissons

Plus en détail

The new consumables catalogue from Medisoft is now updated. Please discover this full overview of all our consumables available to you.

The new consumables catalogue from Medisoft is now updated. Please discover this full overview of all our consumables available to you. General information 120426_CCD_EN_FR Dear Partner, The new consumables catalogue from Medisoft is now updated. Please discover this full overview of all our consumables available to you. To assist navigation

Plus en détail

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Consultation BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Pour répondre aux exigences

Plus en détail

MAT 2377 Solutions to the Mi-term

MAT 2377 Solutions to the Mi-term MAT 2377 Solutions to the Mi-term Tuesday June 16 15 Time: 70 minutes Student Number: Name: Professor M. Alvo This is an open book exam. Standard calculators are permitted. Answer all questions. Place

Plus en détail

Instructions for Completing Allergan s Natrelle Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form

Instructions for Completing Allergan s Natrelle Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form Instructions for Completing s Natrelle Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form Please read the instructions below and complete ONE of the attached forms in either English or French. IMPORTANT:

Plus en détail

SC 27/WG 5 Normes Privacy

SC 27/WG 5 Normes Privacy SC 27/WG 5 Normes Privacy Club 27001 Toulousain 12/12/2014 Lionel VODZISLAWSKY Chief Information Officer l.vodzislawsky@celtipharm.com PRE-CTPM 141212-Club27001 Toulouse normes WG5_LV L organisation de

Plus en détail

Food for thought paper by the Coordinator on Reporting 1 PrepCom 3rd Review Conference 6 décembre 2013

Food for thought paper by the Coordinator on Reporting 1 PrepCom 3rd Review Conference 6 décembre 2013 Food for thought paper by the Coordinator on Reporting 1 PrepCom 3rd Review Conference 6 décembre 2013 (slide 1) Mr President, Reporting and exchange of information have always been a cornerstone of the

Plus en détail

Editing and managing Systems engineering processes at Snecma

Editing and managing Systems engineering processes at Snecma Editing and managing Systems engineering processes at Snecma Atego workshop 2014-04-03 Ce document et les informations qu il contient sont la propriété de Ils ne doivent pas être copiés ni communiqués

Plus en détail

Instructions for Completing Allergan s NATRELLE TM Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form

Instructions for Completing Allergan s NATRELLE TM Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form Instructions for Completing Allergan s NATRELLE TM Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form Please read the instructions below and complete ONE of the attached forms in either English or

Plus en détail

Le passé composé. C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past!

Le passé composé. C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past! > Le passé composé le passé composé C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past! «Je suis vieux maintenant, et ma femme est vieille aussi. Nous n'avons pas eu d'enfants.

Plus en détail

Médicaments approuvés : Les Canadiens veulent y avoir accès sans tarder

Médicaments approuvés : Les Canadiens veulent y avoir accès sans tarder Médicaments approuvés : Les Canadiens veulent y avoir accès sans tarder (Ottawa, Canada Le 17 mars 2008) Selon une enquête menée récemment auprès des citoyens canadiens à l échelle nationale, la grande

Plus en détail

A partir de ces différents matériels, l administrateur a déterminé huit configurations différentes. Il vous demande de les compléter.

A partir de ces différents matériels, l administrateur a déterminé huit configurations différentes. Il vous demande de les compléter. Exonet - Ressources mutualisées en réseau Description du thème Propriétés Intitulé long Formation concernée Présentation Modules Activités Compétences ; Savoir-faire Description Ressources mutualisées

Plus en détail

AccessLearn Community Group: Introductory Survey. Groupe communautaire AccessLearn : étude introductive. Introduction.

AccessLearn Community Group: Introductory Survey. Groupe communautaire AccessLearn : étude introductive. Introduction. AccessLearn Community Group: Introductory Survey Introduction The W3C Accessible Online Learning Community Group (aka AccessLearn) is a place to discuss issues relating to accessibility and online learning,

Plus en détail

1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns.

1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns. 1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns.! Marie t invite au théâtre?!! Oui, elle m invite au théâtre.! Elle te parle au téléphone?!! Oui, elle me parle au téléphone.! Le prof vous regarde?!!!

Plus en détail

APSS Application Form/ Intermediate level Formulaire de candidature au PEASS/ Niveau intermédiaire

APSS Application Form/ Intermediate level Formulaire de candidature au PEASS/ Niveau intermédiaire APSS Application Form/ Intermediate level Formulaire de candidature au PEASS/ Niveau intermédiaire This application form may be submitted by email at candidater.peass@egerabat.com or sent by mail to the

Plus en détail

Question from Gabriel Bernardino (Session I)

Question from Gabriel Bernardino (Session I) /06/204 Question from Gabriel Bernardino (Session I) Do you believe that harmonised EU regulation will indeed lead to less national regulatory details? Croyez-vous que l harmonisation des lois européennes

Plus en détail

accidents and repairs:

accidents and repairs: accidents and repairs: putting the pieces together accidents et réparations : réunir le tout nobody can repair your Toyota like Toyota Unfortunately, accidents do happen. And the best way to restore your

Plus en détail

Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011.

Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011. Sent: 11 May 2011 10:53 Subject: Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011. I look forward to receiving two signed copies of this letter. Sent: 10

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE TYPE STANDART TRAINING CONTRACT

CONVENTION DE STAGE TYPE STANDART TRAINING CONTRACT CONVENTION DE STAGE TYPE STANDART TRAINING CONTRACT La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le stagiaire ci-après nommé sera accueilli dans l entreprise. This contract

Plus en détail

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX VETERINAIRES ET AUX RESPONSABLES DE CLINIQUE VETERINAIRES

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX VETERINAIRES ET AUX RESPONSABLES DE CLINIQUE VETERINAIRES SNVEL - France QUESTIONNAIRE DESTINE AUX VETERINAIRES ET AUX RESPONSABLES DE CLINIQUE VETERINAIRES QUESTIONNAIRE FOR VETERNARY SURGEONS AND PERSONS IN CHARGE OF VETERNARY CLININCS Ce questionnaire a été

Plus en détail

Gestion des prestations Volontaire

Gestion des prestations Volontaire Gestion des prestations Volontaire Qu estce que l Income Management (Gestion des prestations)? La gestion des prestations est un moyen de vous aider à gérer votre argent pour couvrir vos nécessités et

Plus en détail

I. COORDONNÉES PERSONNELLES / PERSONAL DATA

I. COORDONNÉES PERSONNELLES / PERSONAL DATA DOSSIER DE CANDIDATUREAPPLICATION FORM 2012 Please tick the admission session of your choice FévrierFebruary SeptembreSeptember MASTER OF ART (Mention the subject) MASTER OF SCIENCE (Mention the subject)

Plus en détail

CEPF FINAL PROJECT COMPLETION REPORT

CEPF FINAL PROJECT COMPLETION REPORT CEPF FINAL PROJECT COMPLETION REPORT I. BASIC DATA Organization Legal Name: Conservation International Madagascar Project Title (as stated in the grant agreement): Knowledge Management: Information & Monitoring.

Plus en détail

Règles sur les dividendes déterminés

Règles sur les dividendes déterminés Comité mixte sur la fiscalité de l Association du Barreau canadien et de l Institut Canadien des Comptables Agréés L Institut Canadien des Comptables Agréés, 277, rue Wellington Ouest, Toronto (Ontario)

Plus en détail

WEB page builder and server for SCADA applications usable from a WEB navigator

WEB page builder and server for SCADA applications usable from a WEB navigator Générateur de pages WEB et serveur pour supervision accessible à partir d un navigateur WEB WEB page builder and server for SCADA applications usable from a WEB navigator opyright 2007 IRAI Manual Manuel

Plus en détail

Utiliser une WebCam. Micro-ordinateurs, informations, idées, trucs et astuces

Utiliser une WebCam. Micro-ordinateurs, informations, idées, trucs et astuces Micro-ordinateurs, informations, idées, trucs et astuces Utiliser une WebCam Auteur : François CHAUSSON Date : 8 février 2008 Référence : utiliser une WebCam.doc Préambule Voici quelques informations utiles

Plus en détail

CLAUSES TYPES en génie-conseil

CLAUSES TYPES en génie-conseil CLAUSES TYPES en génie-conseil 1. LIMITATION DE RESPONSABILITE... 2 2. PROPRIÉTÉ ET UTILISATION DES DOCUMENTS, BREVETS ET MARQUES DE COMMERCE... 3 2.1 OWNERSHIP AND USE OF DOCUMENTS, PATENTS AND TRADEMARKS...

Plus en détail

conception des messages commerciaux afin qu ils puissent ainsi accroître la portée de leur message.

conception des messages commerciaux afin qu ils puissent ainsi accroître la portée de leur message. RÉSUMÉ Au cours des dernières années, l une des stratégies de communication marketing les plus populaires auprès des gestionnaires pour promouvoir des produits est sans contredit l utilisation du marketing

Plus en détail

Stress and Difficulties at School / College

Stress and Difficulties at School / College Stress and Difficulties at School / College This article will deal with the pressures and problems that students face at school and college. It will also discuss the opposite - the positive aspects of

Plus en détail

LA NETWORK MANAGER remote control software CUSTOM PRESET CREATION PROCEDURE

LA NETWORK MANAGER remote control software CUSTOM PRESET CREATION PROCEDURE LA NETWORK MANAGER remote control software CUSTOM PRESET CREATION PROCEDURE TECHNICAL BULLETIN - VERSION 1.0 Document reference: NWM-CUSTOM-PRS_TB_ML_1-0 Distribution date: July 21 st, 2010 2010 L-ACOUSTICS.

Plus en détail

English Q&A #1 Braille Services Requirement PPTC 144918. Q1. Would you like our proposal to be shipped or do you prefer an electronic submission?

English Q&A #1 Braille Services Requirement PPTC 144918. Q1. Would you like our proposal to be shipped or do you prefer an electronic submission? English Q&A #1 Braille Services Requirement PPTC 144918 Q1. Would you like our proposal to be shipped or do you prefer an electronic submission? A1. Passport Canada requests that bidders provide their

Plus en détail

RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS RÈGLE 5 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS. Rule 5 / Règle 5

RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS RÈGLE 5 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS. Rule 5 / Règle 5 RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS General Rules for Manner of Service Notices of Application and Other Documents 5.01 (1) A notice of application or other document may be served personally, or by an alternative

Plus en détail

Formulaire de candidature pour les bourses de mobilité internationale niveau Master/ Application Form for International Master Scholarship Programme

Formulaire de candidature pour les bourses de mobilité internationale niveau Master/ Application Form for International Master Scholarship Programme Formulaire de candidature pour les bourses de mobilité internationale niveau Master/ Application Form for International Master Scholarship Programme Année universitaire / Academic Year: 2013 2014 A REMPLIR

Plus en détail

Exemple PLS avec SAS

Exemple PLS avec SAS Exemple PLS avec SAS This example, from Umetrics (1995), demonstrates different ways to examine a PLS model. The data come from the field of drug discovery. New drugs are developed from chemicals that

Plus en détail

AMENDMENT TO BILL 32 AMENDEMENT AU PROJET DE LOI 32

AMENDMENT TO BILL 32 AMENDEMENT AU PROJET DE LOI 32 THAT the proposed clause 6(1), as set out in Clause 6(1) of the Bill, be replaced with the following: Trustee to respond promptly 6(1) A trustee shall respond to a request as promptly as required in the

Plus en détail

Evolution of inequalities in health care use in France

Evolution of inequalities in health care use in France Evolution of inequalities in health care use in France Florence Jusot University of Rouen Paris-Dauphine University (Leda-legos) & Irdes Paul Dourgnon Irdes & Paris-Dauphine University (Leda-legos) Context

Plus en détail

SMALL CITY COMMERCE (EL PEQUEÑO COMERCIO DE LAS PEQUEÑAS CIUDADES)

SMALL CITY COMMERCE (EL PEQUEÑO COMERCIO DE LAS PEQUEÑAS CIUDADES) CIUDADES) ES/08/LLP-LdV/TOI/149019 1 Project Information Title: Project Number: SMALL CITY COMMERCE (EL PEQUEÑO COMERCIO DE LAS PEQUEÑAS CIUDADES) ES/08/LLP-LdV/TOI/149019 Year: 2008 Project Type: Status:

Plus en détail

FICHE D INSCRIPTION ET FICHE D INFORMATION MEDICALE POUR ELEVES LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL

FICHE D INSCRIPTION ET FICHE D INFORMATION MEDICALE POUR ELEVES LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL FICHE D INSCRIPTION ET FICHE D INFORMATION MEDICALE POUR ELEVES LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL Information sur participant Nom de l élève Prénom Age Sexe Date de naissance J M A ID/ Numéro de passeport Nom

Plus en détail

Mode dʼemploi User guide

Mode dʼemploi User guide Mode dʼemploi User guide Urban Connexion Kit for Microsoft Surface Référence Urban Factory ICR32UF Introduction: Vous venez d acheter un kit de connexion Urban Factory pour Microsoft Surface, et nous vous

Plus en détail

RFP 1000162739 and 1000163364 QUESTIONS AND ANSWERS

RFP 1000162739 and 1000163364 QUESTIONS AND ANSWERS RFP 1000162739 and 1000163364 QUESTIONS AND ANSWERS Question 10: The following mandatory and point rated criteria require evidence of work experience within the Canadian Public Sector: M3.1.1.C / M3.1.2.C

Plus en détail

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 18 September 2008 (19.09) (OR. fr) 13156/08 LIMITE PI 53

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 18 September 2008 (19.09) (OR. fr) 13156/08 LIMITE PI 53 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 18 September 2008 (19.09) (OR. fr) 13156/08 LIMITE PI 53 WORKING DOCUMENT from : Presidency to : delegations No prev. doc.: 12621/08 PI 44 Subject : Revised draft

Plus en détail

Extern toepassen van Social Media in de overheid

Extern toepassen van Social Media in de overheid Extern toepassen van Social Media in de overheid Bart Van Herreweghe (donderdag, 25 november 2010) Voorstelling Sociale media zijn "hot". Iedereen wil er gebruik van maken in de dagelijkse externe communicatie.

Plus en détail

THE SUBJUNCTIVE MOOD. Twenty-nineth lesson Vingt-neuvième leçon

THE SUBJUNCTIVE MOOD. Twenty-nineth lesson Vingt-neuvième leçon THE SUBJUNCTIVE MOOD Twenty-nineth lesson Vingt-neuvième leçon SOMMAIRE 1) Definition 2) Uses 2.1) Common expressions of doubt 2.2) Common expressions of necessity 2.3) Common expressions of desirability

Plus en détail

La mise en place pratique UPB-AVB de My Carenet 6/03/2013. My Carenet: praktische implementatie

La mise en place pratique UPB-AVB de My Carenet 6/03/2013. My Carenet: praktische implementatie La mise en place pratique UPB-AVB de My Carenet 6/03/2013 My Carenet: praktische implementatie by Définition MyCareNet est une plateforme centrale orientée service, au profit des prestataires individuels

Plus en détail

RISK-BASED TRANSPORTATION PLANNING PRACTICE: OVERALL METIIODOLOGY AND A CASE EXAMPLE"' RESUME

RISK-BASED TRANSPORTATION PLANNING PRACTICE: OVERALL METIIODOLOGY AND A CASE EXAMPLE' RESUME RISK-BASED TRANSPORTATION PLANNING PRACTICE: OVERALL METIIODOLOGY AND A CASE EXAMPLE"' ERTUGRULALP BOVAR-CONCORD Etwiromnental, 2 Tippet Rd. Downsviel+) ON M3H 2V2 ABSTRACT We are faced with various types

Plus en détail

French Français. French Français. Position / Titre Telephone / Téléphone Email / Courriel. Name / Nom Address / Adresse Postal Code / Code postal

French Français. French Français. Position / Titre Telephone / Téléphone Email / Courriel. Name / Nom Address / Adresse Postal Code / Code postal Canadian Association of Nurses in Oncology Association canadienne des infirmières en oncologie CHAPTER FUNDING APPLICATION FORM FORMULAIRE DE DEMANDE DE FINANCEMENT DE SECTION Complete in typing and submit

Plus en détail

Monitor LRD. Table des matières

Monitor LRD. Table des matières Folio :1/6 Table des matières 1.Installation du logiciel... 3 2.Utilisation du logiciel... 3 2.1.Description de la fenêtre de commande... 3 2.1.1.Réglage des paramètres de communication... 4 2.1.2.Boutons

Plus en détail

CALCUL DE LA CONTRIBUTION - FONDS VERT Budget 2008/2009

CALCUL DE LA CONTRIBUTION - FONDS VERT Budget 2008/2009 Société en commandite Gaz Métro CALCUL DE LA CONTRIBUTION - FONDS VERT Budget 2008/2009 Taux de la contribution au Fonds vert au 1 er janvier 2009 Description Volume Coûts Taux 10³m³ 000 $ /m³ (1) (2)

Plus en détail

La recherched emploi: Etapes et points d attention

La recherched emploi: Etapes et points d attention La recherched emploi: Etapes et points d attention Isabelle Dehut - HR & Internal Communication T H I N K I N G A H E A D B E G I N S N O W 1 Agenda Bilan personnel Lettre de candidature CV Postuler Entretien

Plus en détail

Nouveautés printemps 2013

Nouveautés printemps 2013 » English Se désinscrire de la liste Nouveautés printemps 2013 19 mars 2013 Dans ce Flash Info, vous trouverez une description des nouveautés et mises à jour des produits La Capitale pour le printemps

Plus en détail

Animation de la démarche Santé et Sécurité au Travail pour Les Crudettes SAS

Animation de la démarche Santé et Sécurité au Travail pour Les Crudettes SAS MINISTERE DE L AGRICULTURE LES CRUDETTES SAS www.lescrudettes.com MÉMOIRE DE FIN D ÉTUDES présenté pour l obtention du diplôme d ingénieur agronome spécialisation : Agro-alimentaire option : QUALI-RISQUES

Plus en détail

AVIS DE COURSE. Nom de la compétition : CHALLENGE FINN OUEST TOUR 3 Dates complètes : 14, 15 et 16 mai 2015 Lieu : Saint Pierre Quiberon

AVIS DE COURSE. Nom de la compétition : CHALLENGE FINN OUEST TOUR 3 Dates complètes : 14, 15 et 16 mai 2015 Lieu : Saint Pierre Quiberon AVIS DE COURSE Nom de la compétition : CHALLENGE FINN OUEST TOUR 3 Dates complètes : 14, 15 et 16 mai 2015 Lieu : Saint Pierre Quiberon Autorité Organisatrice : Société des Régates Saint Pierre Quiberon

Plus en détail

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CORPORATE EVENT NOTICE: Avis BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20130321_00253_EUR DATE: 21/03/2013 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Distribution (spin-off) de Brookfield Property Partners

Plus en détail

Le projet WIKIWATER The WIKIWATER project

Le projet WIKIWATER The WIKIWATER project Le projet WIKIWATER The WIKIWATER project Eau et assainissement pour tous Water and sanitation for all Faire connaitre facilement les moyens techniques, financiers, éducatifs ou de gouvernance pour faciliter

Plus en détail

iqtool - Outil e-learning innovateur pour enseigner la Gestion de Qualité au niveau BAC+2

iqtool - Outil e-learning innovateur pour enseigner la Gestion de Qualité au niveau BAC+2 iqtool - Outil e-learning innovateur pour enseigner la Gestion de Qualité au niveau BAC+2 134712-LLP-2007-HU-LEONARDO-LMP 1 Information sur le projet iqtool - Outil e-learning innovateur pour enseigner

Plus en détail

Crédit Agricole CIB. Les 5èmes Rencontres des Professionnels des Marchés de la Dette et du Change. Paris, Jeudi 6 Février 2014. www.ca-cib.

Crédit Agricole CIB. Les 5èmes Rencontres des Professionnels des Marchés de la Dette et du Change. Paris, Jeudi 6 Février 2014. www.ca-cib. Crédit Agricole CIB Les 5èmes Rencontres des Professionnels des Marchés de la Dette et du Change Paris, Jeudi 6 Février 2014 www.ca-cib.com Le marché Euro PP Le développement du marché Euro PP Volumes

Plus en détail

deux tâches dans le tableau et à cliquer sur l icône représentant une chaîne dans la barre d outils. 14- Délier les tâches : double cliquer sur la

deux tâches dans le tableau et à cliquer sur l icône représentant une chaîne dans la barre d outils. 14- Délier les tâches : double cliquer sur la MS Project 1- Créer un nouveau projet définir la date du déclenchement (début) ou de la fin : File New 2- Définir les détails du projet : File Properties (permet aussi de voir les détails : coûts, suivi,

Plus en détail

Lesseuils en Belgique pour un revenu minimum adéquat et accessible. Elke Vandermeerschen & Jonathan Devillers (BAPN)

Lesseuils en Belgique pour un revenu minimum adéquat et accessible. Elke Vandermeerschen & Jonathan Devillers (BAPN) Lesseuils en Belgique pour un revenu minimum adéquat et accessible. Elke Vandermeerschen & Jonathan Devillers (BAPN) Les seuils en Belgique pour un revenu minimum adéquat ét accessible 0: Revenu Minimum:

Plus en détail

Comprendre l impact de l utilisation des réseaux sociaux en entreprise SYNTHESE DES RESULTATS : EUROPE ET FRANCE

Comprendre l impact de l utilisation des réseaux sociaux en entreprise SYNTHESE DES RESULTATS : EUROPE ET FRANCE Comprendre l impact de l utilisation des réseaux sociaux en entreprise SYNTHESE DES RESULTATS : EUROPE ET FRANCE 1 Objectifs de l étude Comprendre l impact des réseaux sociaux externes ( Facebook, LinkedIn,

Plus en détail

EXPERTISE & SOLUTIONS POUR OPERATEURS & PROPRIETAIRES D AVIONS PRIVES EXPERTISE & SOLUTIONS FOR PRIVATE AIRCRAFT OPERATORS & OWNERS

EXPERTISE & SOLUTIONS POUR OPERATEURS & PROPRIETAIRES D AVIONS PRIVES EXPERTISE & SOLUTIONS FOR PRIVATE AIRCRAFT OPERATORS & OWNERS EXPERTISE & SOLUTIONS POUR OPERATEURS & PROPRIETAIRES D AVIONS PRIVES EXPERTISE & SOLUTIONS FOR PRIVATE AIRCRAFT OPERATORS & OWNERS JET SERVICES GROUP vous propose la solution MANAJETS destinée aux opérateurs

Plus en détail

Emotion Spa Magazine Automne 2010 n 23 Stéphanie Rychembusch, KPMG. Avec l aimable autorisation du magazine Emotion Spa : www.emotionspa-mag.

Emotion Spa Magazine Automne 2010 n 23 Stéphanie Rychembusch, KPMG. Avec l aimable autorisation du magazine Emotion Spa : www.emotionspa-mag. Emotion Spa Magazine Automne 2010 n 23 Stéphanie Rychembusch, KPMG Avec l aimable autorisation du magazine Emotion Spa : www.emotionspa-mag.com LES CHIFFRES DU SPA en France SPA FIGURES in France 74 EMOTION

Plus en détail

THE EVOLUTION OF CONTENT CONSUMPTION ON MOBILE AND TABLETS

THE EVOLUTION OF CONTENT CONSUMPTION ON MOBILE AND TABLETS THE EVOLUTION OF CONTENT CONSUMPTION ON MOBILE AND TABLETS OPPA investigated in March 2013 its members, in order to design a clear picture of the traffic on all devices, browsers and apps. One year later

Plus en détail

VERS UN CONTRÔLE PLUS PROPRE ET MOINS CHER DES PANNEAUX DE VOILURES FALCON TOWARDS A CLEANER CONTROL AND LESS EXPENSIVE OF PANELS OF WINGS FALCON

VERS UN CONTRÔLE PLUS PROPRE ET MOINS CHER DES PANNEAUX DE VOILURES FALCON TOWARDS A CLEANER CONTROL AND LESS EXPENSIVE OF PANELS OF WINGS FALCON VERS UN CONTRÔLE PLUS PROPRE ET MOINS CHER DES PANNEAUX DE VOILURES FALCON TOWARDS A CLEANER CONTROL AND LESS EXPENSIVE OF PANELS OF WINGS FALCON M. WEBER, L. BOYER, M. DESSENDRE, B. DUREZ Dassault Aviation

Plus en détail

Eléments de statistique

Eléments de statistique Eléments de statistique L. Wehenkel Cours du 9/12/2014 Méthodes multivariées; applications & recherche Quelques méthodes d analyse multivariée NB: illustration sur base de la BD résultats de probas en

Plus en détail

UNIVERSITE DE YAOUNDE II

UNIVERSITE DE YAOUNDE II UNIVERSITE DE YAOUNDE II The UNIVERSITY OF YAOUNDE II INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES DU CAMEROUN INTERNATIONAL RELATIONS INSTITUTE OF CAMEROON B.P. 1637 YAOUNDE -CAMEROUN Tél. 22 31 03 05 Fax (237)

Plus en détail

Bourses d excellence pour les masters orientés vers la recherche

Bourses d excellence pour les masters orientés vers la recherche Masters de Mathématiques à l'université Lille 1 Mathématiques Ingénierie Mathématique Mathématiques et Finances Bourses d excellence pour les masters orientés vers la recherche Mathématiques appliquées

Plus en détail

calls.paris-neuroscience.fr Tutoriel pour Candidatures en ligne *** Online Applications Tutorial

calls.paris-neuroscience.fr Tutoriel pour Candidatures en ligne *** Online Applications Tutorial calls.paris-neuroscience.fr Tutoriel pour Candidatures en ligne Online Applications Tutorial 1/4 Pour postuler aux Appels d Offres de l ENP, vous devez aller sur la plateforme : calls.parisneuroscience.fr.

Plus en détail

Net-université 2008-1-IS1-LEO05-00110. http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5095

Net-université 2008-1-IS1-LEO05-00110. http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5095 Net-université 2008-1-IS1-LEO05-00110 1 Information sur le projet Titre: Code Projet: Année: 2008 Type de Projet: Statut: Accroche marketing: Net-université 2008-1-IS1-LEO05-00110 Projets de transfert

Plus en détail

Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com. Version 2010. Manuel Utilisateur

Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com. Version 2010. Manuel Utilisateur Accès au support technique produits et licences par le portail client MGL de M2Msoft.com Version 2010 Manuel Utilisateur Access to M2Msoft customer support portal, mgl.m2msoft.com, 2010 release. User manual

Plus en détail

France with an OIB. Updated January 2014

France with an OIB. Updated January 2014 France with an OIB Updated January 2014 The French system May appear complicated Not too expensive Good opportunities if you look carefully 2 European harmonisation of higher education - LMD system Licence

Plus en détail

FEDERATION INTERNATIONALE DE L AUTOMOBILE. Norme 8861-2000

FEDERATION INTERNATIONALE DE L AUTOMOBILE. Norme 8861-2000 FEDERATION INTERNATIONALE DE L AUTOMOBILE Norme 8861-2000 NORME FIA CONCERNANT LA PERFORMANCE DES DISPOSITIFS D'ABSORPTION D'ÉNERGIE À L'INTÉRIEUR DES BARRIÈRES DE PNEUS DE FORMULE UN Ce cahier des charges

Plus en détail

PART I / PARTIE I REQUEST FOR DISCLOSURE / DEMANDE DE DIVULGATION DE LA PREUVE

PART I / PARTIE I REQUEST FOR DISCLOSURE / DEMANDE DE DIVULGATION DE LA PREUVE ATTORNEY GENERAL PUBLIC PROSECUTION SERVICES PROCUREUR GÉNÉRAL SERVICE DES POURSUITES PUBLIQUES PART I / PARTIE I REQUEST FOR DISCLOSURE / DEMANDE DE DIVULGATION DE LA PREUVE NAME OF ACCUSED: / NOM DE

Plus en détail

Construire son projet : Rédiger la partie impacts (2/4) Service Europe Direction des Programmes et de la Formation pour le Sud

Construire son projet : Rédiger la partie impacts (2/4) Service Europe Direction des Programmes et de la Formation pour le Sud Construire son projet : Rédiger la partie impacts (2/4) Service Europe Direction des Programmes et de la Formation pour le Sud Sommaire Construire son projet : Rédiger la partie impacts (2/4) Comment définir

Plus en détail

OUVRIR UN COMPTE CLIENT PRIVÉ

OUVRIR UN COMPTE CLIENT PRIVÉ OUVRIR UN COMPTE CLIENT PRIVÉ LISTE DE VERIFICATION Pour éviter tous retards dans le traitement de votre application pour l ouverture d un compte avec Oxford Markets ( OM, l Entreprise ) Veuillez suivre

Plus en détail

Archived Content. Contenu archivé

Archived Content. Contenu archivé ARCHIVED - Archiving Content ARCHIVÉE - Contenu archivé Archived Content Contenu archivé Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject

Plus en détail

INSTITUT MARITIME DE PREVENTION. For improvement in health and security at work. Created in 1992 Under the aegis of State and the ENIM

INSTITUT MARITIME DE PREVENTION. For improvement in health and security at work. Created in 1992 Under the aegis of State and the ENIM INSTITUT MARITIME DE PREVENTION For improvement in health and security at work Created in 1992 Under the aegis of State and the ENIM Maritime fishing Shellfish-farming Sea transport 2005 Le pilier social

Plus en détail

Le Tour de Bretagne à la Voile est une épreuve de catégorie 3 des RSO. En cas de traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra

Le Tour de Bretagne à la Voile est une épreuve de catégorie 3 des RSO. En cas de traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra AVIS DE COURSE Organisation : Ligue Bretagne de Voile 1 rue de Kerbriant 29200 Brest Tél : 02 98 02 83 46 Fax : 02 98 02 83 40 info@voile bretagne.com http://www.voile bretagne.com/ et http://www.tourdebretagnealavoile.com/

Plus en détail

CLIM/GTP/27/8 ANNEX III/ANNEXE III. Category 1 New indications/ 1 re catégorie Nouvelles indications

CLIM/GTP/27/8 ANNEX III/ANNEXE III. Category 1 New indications/ 1 re catégorie Nouvelles indications ANNEX III/ANNEXE III PROPOSALS FOR CHANGES TO THE NINTH EDITION OF THE NICE CLASSIFICATION CONCERNING AMUSEMENT APPARATUS OR APPARATUS FOR GAMES/ PROPOSITIONS DE CHANGEMENTS À APPORTER À LA NEUVIÈME ÉDITION

Plus en détail

Possible Food Assistance Indicators (at the level of Results)

Possible Food Assistance Indicators (at the level of Results) Possible Food Assistance Indicators (at the level of Results) Comments for IT : 1. Text of predefined indicators cannot be changed by partners. Thus no variables in the predefined text. The only variables

Plus en détail

Tammy: Something exceptional happened today. I met somebody legendary. Tex: Qui as-tu rencontré? Tex: Who did you meet?

Tammy: Something exceptional happened today. I met somebody legendary. Tex: Qui as-tu rencontré? Tex: Who did you meet? page: pro10 1. quelqu'un, quelque chose 2. chacun vs. aucun 3. more indefinite pronouns A pronoun replaces a noun which has been mentioned or is obvious from context. An indefinite pronoun refers to people

Plus en détail

Compliance Monitoring Manager. Rôle attendu du CMM

Compliance Monitoring Manager. Rôle attendu du CMM Compliance Monitoring Manager Rôle attendu du CMM Introduction Rappel des bases réglementaires Rappel du positionnement du Compliance Monitoring Manager Sommaire Contexte réglementaire Part ORA Exigences

Plus en détail

S-9.05 Small Business Investor Tax Credit Act 2003-39 RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-39 NEW BRUNSWICK REGULATION 2003-39. établi en vertu de la

S-9.05 Small Business Investor Tax Credit Act 2003-39 RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-39 NEW BRUNSWICK REGULATION 2003-39. établi en vertu de la NEW BRUNSWICK REGULATION 2003-39 under the SMALL BUSINESS INVESTOR TAX CREDIT ACT (O.C. 2003-220) Regulation Outline Filed July 29, 2003 Citation........................................... 1 Definition

Plus en détail

Francoise Lee. www.photoniquequebec.ca

Francoise Lee. www.photoniquequebec.ca Francoise Lee De: Francoise Lee [francoiselee@photoniquequebec.ca] Envoyé: 2008 年 11 月 17 日 星 期 一 14:39 À: 'Liste_RPQ' Objet: Bulletin #46 du RPQ /QPN Newsletter #46 No. 46 novembre 2008 No. 46 November

Plus en détail

Formulaire d inscription pour l été 2014 Merci de remplir un formulaire par enfant

Formulaire d inscription pour l été 2014 Merci de remplir un formulaire par enfant Formulaire d inscription pour l été 2014 Merci de remplir un formulaire par enfant Langue choisie: Anglais Français Niveau estimé: Débutant Intermédiaire Avancé Je désire inscrire mon enfant en immersion

Plus en détail

How to Login to Career Page

How to Login to Career Page How to Login to Career Page BASF Canada July 2013 To view this instruction manual in French, please scroll down to page 16 1 Job Postings How to Login/Create your Profile/Sign Up for Job Posting Notifications

Plus en détail

DigiMemo Emetteur Bluetooth pour Smartphone

DigiMemo Emetteur Bluetooth pour Smartphone DigiMemo Emetteur Bluetooth pour Smartphone Guide Utilisateur BTX-100 Préparation... 1 Connecter l émetteur Bluetooth... 1 Installer le logiciel DigiMemo Express sur votre téléphone... 1 Mise en route

Plus en détail