Cutaan Laser Centrum CUTAAN LASER CENTRUM

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Cutaan Laser Centrum CUTAAN LASER CENTRUM"

Transcription

1 CUTAAN LASER CENTRUM Medische lasers zijn toestellen die licht produceren van één bepaalde golflengte in coherent geordende golven. Door een aangepaste pulsduur en energiefluence te kiezen, kunnen heel specifiek bepaalde doelstructuren in de huid vernietigd of beïnvloed worden, zodat een dermatologische of esthetische verbetering kan bekomen worden zonder beschadiging van de normale huidstructuren. Sinds een tiental jaar is er een enorme evolutie in deze apparatuur. Jaarlijks komen er nieuwe toestellen bij die ofwel een verbetering zijn van bestaande, ofwel gebruikt kunnen worden voor nieuwe toepassingen. Het Cutaan Laser Centrum (CLC) heeft de ambitie om voor elke indicatie over het meest performante systeem te beschikken. Naast echte lasers zijn er de laatste jaren ook toestellen met intense pulsed light, infrarode straling, radiofrequency en ultrasone golven die gebruikt worden voor specifieke toepassingen. Binnen het CLC is er continuiteit in de opleiding voor deze nieuwe behandelingen. Hoe eenvoudig sommige behandelingen ook mogen lijken, de keuze van de geschikte golflengte, pulsduur en fluence vereist een grondige kennis van de dermatologie en de laserfysica. Bij onoordeelkundig gebruik van dergelijke toestellen kunnen verwondingen, littekens, pigmentbeschadiging, oogproblemen, ontstaan. Ook vereist de opvolging en de naverzorging na een dergelijke behandeling een degelijke kennis van de genezingsreacties en soms een specifiek geneeskundig voorschrift. Een uitspraak van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België stelt ondubbelzinnig dat deze behandelingen derhalve thuishoren in een medische praktijk, onder de supervisie en de verantwoordelijkheid van een arts en niet in een schoonheidssalon. Onder de lasers die gecommercialiseerd worden voor de verschillende indicaties bestaat heel veel kwaliteitsverschil. De meest kwalitatieve lasers zijn meestal ook de duurste in ontwikkeling en in aankoop. De kwaliteitsverschillen kunnen zich uiten in zowel de efficiëntie als in pijnlijkheid en wijze van genezingsreactie. Vooral op dat laatste vlak zijn er de laatste jaren belangrijke evoluties, waarbij gepoogd wordt zelfde of betere resultaten te bereiken met minder ongemakken, zodat na behandeling zo snel mogelijk terug de normale professionele of sociale activiteiten kunnen hervat worden. Elk van deze lasers vraagt een specifieke opleiding met als doel zo goed mogelijke resultaten te bereiken in een minimum aantal behandelingen en met verwaarloosbare risico s. Deze opleiding wordt steeds binnen het CLC aan de artsen aangeboden. Tijdens de behandelingen verricht door Uw arts, is Dr B. Crevits ook steeds in het CLC aanwezig voor het geval er assistentie (theoretisch of praktisch) zou gewenst zijn. Laserchirurgie kan onder de noemer spitsgeneeskunde ingedeeld worden. Continu zijn er evoluties die door ons opgevolgd worden. Binnen het CLC worden geen experimentele behandelingen verricht. Nieuwe toestellen worden pas aangekocht wanneer ze hun efficiëntie bewezen hebben en wanneer ze een wezenlijke verbetering vormen ten opzichte van het reeds beschikbare laserarsenaal. De eerste generaties lasers werden reeds in de jaren 60 geproduceerd. Deze lasers hadden steeds een zeker verbrandend effect zodat er meestal enige mate van verlittekening veroorzaakt werd. Pas sinds in 1983 door Anderson en Parrish de theoretische principes van selectieve photothermolysis geformuleerd werden, zijn er voor de verschillende indicaties selectieve lasers ontwikkeld. Op basis van de wetenschappelijke studies en de ervaring, kan beweerd worden dat laserchirurgie reeds meer dan volwaardig zijn plaats in het therapeutisch arsenaal ingenomen heeft. Belangrijke complicaties (verlittekening, degeneratierisico, ) zouden bij lege artis behandelingen niet gevreesd moeten worden. Toch blijft het belangrijk dat de verschillende laserbehandelingen met professionele kennis en verantwoordelijkheid opgevolgd worden. Graag maak ik de vergelijking tussen laserbehandeling en behandeling met medicatie: zelfs op de bijsluiter van het meest onschuldige pilletje staan zeldzame complicaties vermeld, die wanneer ze zich voordoen belangrijke gevolgen voor de patiënt kunnen hebben. Complicaties zijn echter bij esthetische behandelingen absoluut ongewenst. Toch kan een individueel verschil in genezingsreactie (op basis van stoornis in ontstekingsreacties, infecties, allergieën, voorafgaande zonblootstelling, ) zich zelden eens voordoen. Op dat moment is het belangrijk dat uw arts met kennis van zaken de juiste diagnose stelt en de specifieke behandeling voorschrijft. Lasergeneeskunde is en blijft geneeskunde. Dit betekent dat een natuurlijke evolutie (in dit geval geen ziekte maar wel een natuurlijke aanleg of natuurlijke veroudering) aangepakt wordt door een medische handeling, dus door een vorm van medische beschadiging. Vooral voor esthetische indicaties blijft het belangrijk dat de patiënt en zijn/haar arts zich hiervan bewust blijven. Esthetische behandelingen zijn in tegenstelling tot de klassieke curatieve geneeskunde niet noodzakelijk. De patiënt heeft dus bij dit type van behandelingen aan zijn/haar arts de toestemming om de huid tijdelijk te beschadigen zonder dat dit medisch noo zakelijk was, met het doel een uiteindelijke esthetische verbetering te bekomen. De artsen die in het CLC behandelingen verrichten, beloven hierbij om met professionele kennis hun uiterste best te doen om de verwachte resultaten te behalen, liefst in zo weinig mogelijk behandelingen en met verwaarloosbaar risico.

2 Een ander belangrijk kenmerk van laserchirurgie is dat er geen histologisch onderzoek gebeurt (histologie: onderzoek onder microscoop, waarvoor een biopsie noodzakelijk zou zijn welke telkens wel in een litteken zou resulteren). Hiervoor is het belangrijk dat de arts voldoende klinische kennis heeft om huidletsels te beoordelen. Daartoe zijn dermatologen opgeleid. Bij twijfel over de natuur van een huidletsel waardoor een medisch risico zou kunnen bestaan (bv bij twijfel over de aard van een gepigmenteerd letsel, waar bv een beginnend melanoom niet zou kunnen uitgesloten worden) zal nooit laserbehandeling gebeuren en zal aangedrongen worden op chirurgische wegname. Honderd procent feilloosheid in klinische beoordeling bestaat niet. Elke dermatoloog wordt af en toe eens verrast door een resultaat van een histologisch onderzoek. In de overgrote meerderheid van de gevallen zou dit voor de laserbehandeling geen medische consequenties hebben. Toch kan dit nooit 100% uitgesloten worden. Wie dit heel klein risico onaanvaardbaar vindt, kan vrijwillig beslissen om nooit een huidletsel met laser te laten verwijderen (op een littekenvrije manier), maar zal opteren voor de chirurgische wegname die wel in littekens resulteert, waarbij een histologisch onderzoek kan doorgaan. Géén risico bestaat in geen enkele vorm van geneeskunde. Géén risico bestaat zelfs niet bij therapeutische onthouding, want bepaalde huidletsels moeten behandeld worden om evolutie naar een belangrijk medisch probleem te voorkomen. Filosofisch kan ik echter beweren dat het grootste risico bij een behandeling in het CLC zou kunnen resulteren uit een verkeersongeval op weg naar of vanuit het CLC! Voor laserbehandelingen bestaat geen RIZIV-nomenclatuur (uitzondering aangeboren wijnvlekken) en dus ook geen terugbetaling. In het beste geval kan voor sommige indicaties via niet-specifieke nomenclatuur een klein deel gerecupereerd worden (bv voor de UltraPulse CO2 laser). De honoraria voor de behandelingen in het CLC zijn vastbepaald. Dit betekent dat voor elke patiënt het honorarium voor een bepaald type van behandeling hetzelfde is bij elke arts die in het CLC behandelt. Deze honoraria zijn vastgelegd op basis van de eigenlijke kosten (kostprijs laser, verbruikskosten laser, verpleegkundige kosten, afbetaling infrastructuur, ) en zijn voor elke type laserbehandeling verschillend. Zo zijn er laserbehandelingen waarbij er een vast forfait per behandeling bestaat, bij andere lasertypes wordt de prijs bepaald door het aantal pulsen (afhankelijk van te behandelen oppervlak) of door het aantal huidletsels die behandeld worden. De informatie hierover kan door uw behandelend arts vrij meegedeeld worden. De specifieke informatie over elk type laserbehandeling die in het CLC verricht wordt, kan teruggevonden onder de topic behandelingen van deze website. (www.cutaanlasercentrum.be)

3 CUTANEOUS LASER CENTER Medical lasers are devices producing light of one specific wavelength, according to coherently ordered waves. By choosing an appropriate pulse duration and energy fluency, very specific target structures of the skin can be destroyed or affected. This way, a dermatological or esthetical improvement can be obtained, without damaging the normal skin structures. Since the last ten years, there is a huge evolution going on in these devices. Each year, new devices are created: they are improved versions of earlier created devices or they can be used for new applications. The Cutaan Laser Centrum (CLC) has the ambition to dispose of the best-functioning system for every indication. Apart from real lasers, devices with intense pulsed light, infrared radiation, radiofrequency and ultrasonic waves have been developed in recent years and they are used for specific applications. The CLC continuously provides trainings for these new treatment facilities. Although some treatments may seem very easy to execute, a thorough knowledge of dermatology and laser physics is needed to make the right choices concerning the appropriate wavelength, pulse duration and fluency. An improper use of these devices can cause injuries, cicatrization, pigment damage, eye problems. Moreover, the follow-up and aftercare after such treatments require a solid knowledge of the healing reactions and sometimes a specific medical prescription. A decision by the Belgian Royal Academy of Medicine explicitly states that these treatments should be performed in a medical practice, under the supervision and responsibility of a physician, and not in a beauty parlor. The lasers commercialized for the different indications, show huge quality differences. The best lasers are mostly the most expensive ones, as far as their development and acquisition are concerned. Quality differences can be noticed in the efficiency of the treatment, the painfulness and the healing reaction. Especially in this last field, there have been some important evolutions over the past few years, according to which it is being tried to achieve the same - or even better - results with less discomfort, in order to allow the patient to continue his/her normal professional or social activities as soon as possible after the treatment. For each of these lasers, a specific training is required in order to obtain the best possible results in a minimum number of treatment sessions and with negligible risks. This training is organized for physicians, always in the CLC. During the treatment sessions performed by your physician, Dr B. Crevits will always be present in the CLC to provide (theoretical or practical) assistance if you want so. Laser surgery can be considered as advanced medicine. We permanently follow the evolutions, but we don t perform any experimental treatment in the CLC. We only acquire new devices after they have proved their efficiency and if they are a substantial improvement compared to our existing laser equipment. The first generations of lasers have already been created in the sixties. These lasers always had a certain burning effect, causing a certain degree of cicatrization. Only after Anderson and Parrish had formulated the theoretical principles of selective photothermolysis in 1983, selective lasers have been developed for the different indications. On the basis of scientific research and our own experience, we may state that laser surgery has obviously earned its place among the therapeutic treatments. Important complications (cicatrization, risk of degeneration ) shouldn t be feared if the treatment is executed according to the rules. It still remains important to follow-up the different laser treatments with professional knowledge and responsibility. I d like to compare laser treatments with treatments by means of medication: rare complications are even mentioned on the instruction leaflet of the most innocent little pill, and when they occur, they can have serious consequences for the patient. However, complications during or after esthetical treatments are absolutely undesired. Still, it is possible that an individual difference of healing reactions (based on a disturbance in the inflammation reactions, infections, allergies, preceding sun exposure ) seldom occurs. If it does, it is important that your physician makes the correct diagnosis and prescribes the specific treatment you need. Laser medicine will always be medicine. This means that a natural evolution (in this case not a disease, but a natural predisposition or natural ageing) is tackled by a medical action, thus a kind of medical damaging. It remains important, especially for esthetical indications, that the patient and his/her physician keep that in mind. Contrary to curative treatments, esthetical treatments are not necessary. For this type of treatments, the patient allows his/her physician to temporarily damage his/her skin without medical necessity, in order to finally obtain an esthetic improvement. The physicians performing treatments in the CLC, promise to do everything they can to obtain the expected result, with professional knowledge, after as less treatments as possible and with negligible risks. Another important characteristic of laser surgery is that no histological tests are performed (histology: examination by means of a microscope, for which a biopsy is required, resulting in cicatrices). Therefore, it is important that the physician disposes of adequate clinical knowledge to evaluate the skin lesions. Dermatologists have been trained for this purpose. Laser treatment will never be performed when the nature of a skin lesion is unsure, due to which a medical risk might occur (e.g. doubts about the nature of a pigmented skin lesion, in which case an arising melanoma couldn t be excluded). In that case, a surgical removal will be recommended. A faultless clinical evaluation (with 100% certainty) does not exist. Every dermatologist is sometimes surprised by the result of a histological test. In most cases, it would not have any consequences for the laser treatment, but this can never be excluded for 100%. If you consider this very small risk as unacceptable, you can voluntarily decide to never have a laser removal

4 (without cicatrices) executed, but you can choose for surgical removal, resulting in cicatrization, but allowing a histological test. Every type of medicine implies risks. Even in case of therapeutic abstinence, there are risks because some skin lesions have to be treated in order to prevent the evolution towards a considerable medical problem. Philosophically speaking, I could state that the biggest risk related to a treatment in the CLC, would result from of a traffic accident on your way to, or coming back from, the CLC! For laser treatments, there is no nomenclature by the National Institute for Sickness and Invalidity Insurance (except for the treatment of congenital port-wine naevi). Consequently, laser treatments aren t refunded. In the best case scenario, you can recuperate a small part of the costs through a non-specific nomenclature for certain indications (e.g. for the UltraPulse CO2 laser). The fees for the treatments in the CLC are determined. This means that, for all patients, the fee for a particular type of treatment performed by any physician in the CLC, will be the same. These fees are determined on the basis of the real costs (cost price of the laser, costs for the use of the laser, medical costs, payments for the infrastructure ) and differ according to the type of laser treatment. For some types of laser treatments, we use a fixed rate per treatment; for other laser types, the price depends on the number of pulses (according to the surface that needs to be treated) or on the number of skin lesions being treated. Information about these fees can be given by your attending physician. Specific information about every type of laser treatment performed in the CLC, can be found under the topic treatments on this website. (www.cutaanlasercentrum.be)

5 CENTRE LASER CUTANE Les lasers médicaux sont des appareils qui produisent de la lumière d une seule longueur d onde particulière, selon des ondes ordonnées de manière cohérente. En choisissant une durée d impulsions et une fluence d énergie adaptées, nous pouvons très spécifiquement détruire ou affecter certaines structures cibles dans la peau, de sorte que nous puissions obtenir une amélioration dermatologique ou esthétique, sans détériorer les structures normales de la peau. Depuis une dizaine d années, ces appareils ont énormément évolué. Chaque année, de nouveaux appareils sont introduits; soit ils sont une version améliorée de la version précédente, soit ils peuvent être utilisés pour de nouvelles applications. Le CLC a l ambition de disposer du système le plus performant pour chaque indication. A part les vrais lasers, des appareils avec une lumière intense pulsée, un rayonnement infrarouge, une radiofréquence et des ondes ultrasonores ont été introduits les dernières années. Ils sont utilisés pour des applications spécifiques. Le CLC assure la continuité des formations pour ces nouveaux traitements. Même si certains traitements paraissent simples, le choix de la longueur d onde adéquate, de la durée d impulsions et de la fluence nécessite des connaissances approfondies en matière de dermatologie et de physique du laser. Une mauvaise utilisation de tels appareils peut provoquer des blessures, des cicatrices, la détérioration des pigments, des problèmes oculaires. En outre, le suivi et les soins ultérieurs après un tel traitement nécessitent de bonnes connaissances des réactions de guérison et dans certains cas, une ordonnance médicale spécifique. Selon l Académie royale de Médecine de Belgique, ces traitements doivent dès lors être effectués dans un cabinet médical, sous la supervision et la responsabilité d un médecin, et non pas dans un institut de beauté. Les lasers commercialisés pour les différentes indications, présentent beaucoup de différences en ce qui concerne leur qualité. Les meilleurs lasers sont souvent les plus chers au niveau du développement et de l achat. Les différences de qualité peuvent se manifester au niveau de la douleur ressentie et de la réaction de guérison. Surtout sur ce dernier plan, d importants progrès ont été constatés les dernières années. On essaie d obtenir les mêmes résultats, ou de meilleurs résultats, avec moins d inconvénients, pour que les patients puissent reprendre leurs activités professionnelles et sociales le plus vite possible après le traitement. Chacun de ses lasers nécessite une formation spécifique, ayant pour but d obtenir des résultats optimaux après un nombre minimal de traitements et avec des risques négligeables. Cette formation est proposée aux médecins, toujours au sein du CLC. Lors des traitements effectués par votre médecin, le Dr. B. Crevits sera toujours présent au CLC, au cas où vous désireriez son assistance (au niveau théorique ou pratique). La chirurgie laser peut être considérée comme médecine de pointe. Nous suivons certaines évolutions en permanence. Au sein du CLC, aucun traitement expérimental n est effectué. Nous achetons de nouveaux appareils uniquement si leur efficacité a été prouvée et s ils constituent une amélioration réelle par rapport aux appareils laser dont nous disposons déjà. Les premières générations de laser ont déjà été fabriquées dans les années 60. Ces lasers engendraient toujours un certain effet de brûlure de sorte que, dans la plupart des cas, ils causaient des cicatrices à un degré divers. Ce n est qu après qu Anderson et Parrish aient formulé en 1983 les principes théoriques de la photothermolyse sélective, que des lasers sélectifs ont été développés pour les différentes indications. Sur base des études scientifiques et de notre expérience, nous pouvons affirmer que la chirurgie laser a plus que largement mérité sa place au milieu des techniques thérapeutiques. On ne devrait pas craindre d importantes complications telles la cicatrisation, le risque de dégénérescence si les traitements sont effectués selon les règles de l art. Toutefois, il est important que les différents traitements laser soient suivis par des professionnels compétents et responsables. Permettez-moi de comparer le traitement laser au traitement à base de médicaments: même sur la notice d une petite pilule tout à fait innocente, des complications rares sont mentionnées. Elles peuvent avoir de lourdes conséquences pour le patient si elles se produisent. Toutefois, dans le cas des traitements esthétiques, les complications sont absolument indésirables. Pourtant, en cours de guérison, une réaction différente peut se produire rarement (lors d un trouble au niveau des réactions d inflammation, des infections, des allergies, de l exposition au soleil ). A ce moment-là, il est important qu en parfaite connaissance de cause, votre médecin fasse le bon diagnostic et prescrive le traitement spécifique approprié. La médecine laser restera toujours de la médecine. Ceci signifie qu une évolution naturelle (dans ce cas-ci, il ne s agit pas d une maladie, mais d une prédisposition naturelle ou du vieillissement naturel) est influencée par un traitement médical, donc par une sorte de destruction médicale. Surtout en ce qui concerne les indications esthétiques, il est important que le patient et son médecin en restent conscients. Contrairement à la médecine curative traditionnelle, les traitements esthétiques ne sont pas indispensables. Pour ce type de traitements, le patient donne l autorisation à son médecin d endommager temporairement sa peau, sans que ceci soit nécessaire d un point de vue médical, en vue d obtenir une amélioration esthétique au final. Dans ce contexte, les médecins effectuant des traitements au sein du CLC, promettent de se surpasser au niveau professionnel pour obtenir les résultats attendus, de préférence en effectuant le moins de traitements possible et avec un risque négligeable. Une autre caractéristique importante de la chirurgie laser consiste à ce qu aucun examen histologique ne doive être effectué (l histologie est un examen à l aide d un microscope, qui nécessiterait une biopsie, ce qui provoquerait des cicatrices). A cet effet, il est donc important que le médecin dispose de suffisamment de connaissances cliniques pour pouvoir évaluer les lésions

6 cutanées. Les dermatologues ont été spécialement formés en la matière. En cas de doute sur la nature d une lésion cutanée, qui pourrait comporter un risque médical (par exemple, en cas de doute sur la nature d une lésion pigmentée, où un nouveau mélanome ne pourrait être exclu), nous n effectuerons jamais de traitement laser et nous insisterons sur l enlèvement chirurgical. Il est impossible de faire des évaluations cliniques entièrement infaillibles. Tout dermatologue est parfois surpris par le résultat d un examen histologique. Dans la grande majorité des cas, ce dernier n aurait pas de conséquences médicales pour le traitement laser. Pourtant, on ne peut jamais exclure ceci à 100%. Si vous trouvez que ce risque minime est inacceptable, vous pouvez décider délibérément de ne jamais faire enlever une lésion cutanée au laser (manière selon laquelle vous n auriez pas de cicatrices). Vous pouvez alors opter pour l enlèvement chirurgical, qui provoquera des cicatrices et pour lequel un examen histologique pourra être effectué. Tout type de médecine contient des risques. Même l abstinence thérapeutique n est pas sans risques, car certaines lésions cutanées doivent être traitées afin de prévenir l évolution vers un problème médical considérable. D un point de vue philosophique, je pourrais par contre affirmer que le plus grand risque lié à un traitement au CLC, pourrait résulter d un accident de la route lors de vos déplacements! Il n y a pas de nomenclature INAMI (à l exception des taches de vin congénitales) pour les traitements laser et ils ne sont donc pas remboursés. Dans le meilleur des cas, pour certaines indications, une petite partie des frais peut être récupérée (par exemple, pour le laser CO2 UltraPulse), par l intermédiaire de la nomenclature non spécifique. Les honoraires pour les traitements au sein du CLC sont figés, ce qui signifie que pour chaque patient, l honoraire pour un type de traitement particulier est le même, n importe quel médecin effectue le traitement au sein du CLC. Ces honoraires sont déterminés en fonction des frais effectifs (coût du laser, frais de consommation du laser, frais des soins infirmiers, paiements de l infrastructure ) et différents pour chaque type de traitement laser. Ainsi, il existe des traitements laser pour lesquels il y a un forfait fixe. Pour d autres types de laser, le prix est déterminé par le nombre d impulsions (en fonction de la surface qui doit être traitée) ou par le nombre de lésions cutanées à traiter. Contactez votre médecin traitant pour de plus amples informations à ce sujet. Sous la rubrique Traitements de ce site Internet, vous pourrez retrouver les informations spécifiques concernant chaque type de traitement laser effectué au sein du CLC.

2 players Ages 8+ Note: Please keep these instructions for future reference. WARNING. CHOKING HAZARD. Small parts. Not for children under 3 years.

2 players Ages 8+ Note: Please keep these instructions for future reference. WARNING. CHOKING HAZARD. Small parts. Not for children under 3 years. Linja Game Rules 2 players Ages 8+ Published under license from FoxMind Games NV, by: FoxMind Games BV Stadhouderskade 125hs Amsterdam, The Netherlands Distribution in North America: FoxMind USA 2710 Thomes

Plus en détail

SABCA Environmental Policy Declaration

SABCA Environmental Policy Declaration SABCA Environmental Policy Declaration We, as SABCA Managing Director and environmental officers, undertake to establish and implement an effective Environmental Management System (EMS) following the ISO

Plus en détail

Prostate Cancer. Signs of Prostate Cancer

Prostate Cancer. Signs of Prostate Cancer Prostate Cancer The prostate is a gland in men that makes a liquid that forms part of semen. Its size is about 2 centimeters by 2 centimeters and is located in the pelvic area. The prostate uses a male

Plus en détail

National Health Survey. Le Luxembourg dans le contexte international

National Health Survey. Le Luxembourg dans le contexte international National Health Survey Le Luxembourg dans le contexte international Ministère de la Santé conférence de presse du 25 février 9 Présentation de l étude 2 Fiche technique Un échantillon de 484 personnes

Plus en détail

Thyroid Scan. To Prepare

Thyroid Scan. To Prepare Thyroid Scan A thyroid scan checks your thyroid gland for problems. The thyroid gland is located in your neck. It speeds up or slows down most body functions. You will be asked to swallow a pill that contains

Plus en détail

Control your dog with your Smartphone. USER MANUAL www.pet-remote.com

Control your dog with your Smartphone. USER MANUAL www.pet-remote.com Control your dog with your Smartphone USER MANUAL www.pet-remote.com Pet-Remote Pet Training Pet-Remote offers a new and easy way to communicate with your dog! With the push of a single button on your

Plus en détail

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Ce manuel est écrit pour les utilisateurs qui font déjà configurer un compte de courrier électronique dans Mozilla Thunderbird et

Plus en détail

L ouverture des données de la recherche en 2015 : définitions, enjeux, dynamiques

L ouverture des données de la recherche en 2015 : définitions, enjeux, dynamiques L ouverture des données de la recherche en 2015 : définitions, enjeux, dynamiques «Re-analysis is a powerful tool in the review of important studies, and should be supported with data made available by

Plus en détail

eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME

eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME Agenda What do we have today? What are our plans? What needs to be solved! What do we have today?

Plus en détail

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships. A project under the Intelligent Energy Europe programme

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships. A project under the Intelligent Energy Europe programme Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships A project under the Intelligent Energy Europe programme Contract Number: IEE/10/130 Deliverable Reference: W.P.2.1.3

Plus en détail

A partir du 02/06/2014, les certificats de dépôt (code ISIN BE0004580214) JPMORGAN CHASE AND CO. seront radiées de TNLB.

A partir du 02/06/2014, les certificats de dépôt (code ISIN BE0004580214) JPMORGAN CHASE AND CO. seront radiées de TNLB. CORPORATE EVENT NOTICE: Radiation d'actions JPMORGAN CHASE AND CO. LOCATION: Brussels NOTICE: BRX_20140515_00482_TFA DATE: 15/05/2014 MARKET: TNLB Radiation Retrait des certificats de la circulation. A

Plus en détail

Excellence dedicated to nuclear medicine, public health and environment

Excellence dedicated to nuclear medicine, public health and environment Excellence dedicated to nuclear medicine, public health and environment TOC 1. Introduction 2. Quick win 3. External events not in the original design basis 3. Costs 4. Perspectives Excellence dedicated

Plus en détail

Experiences TCM QUALITY MARK. Project management Management systems ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000

Experiences TCM QUALITY MARK. Project management Management systems ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 TCM QUALITY MARK Jean-Marc Bachelet Tocema Europe workshop 4 Project management Management systems ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 + lead auditors for certification bodies Experiences Private and state companies,

Plus en détail

Glaucoma. optic nerve. back of eye

Glaucoma. optic nerve. back of eye Glaucoma Glaucoma is an eye disease that can cause vision loss or blindness. With glaucoma, fluid builds up in the eye, which puts pressure on the back of the eye. This pressure injures the optic nerve

Plus en détail

A partir du 02/06/2014, les certificats de dépôt (code ISIN BE0004601424) BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT seront radiées de EURONEXT BRUSSELS.

A partir du 02/06/2014, les certificats de dépôt (code ISIN BE0004601424) BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT seront radiées de EURONEXT BRUSSELS. CORPORATE EVENT NOTICE: Radiation d'actions BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LOCATION: Brussels NOTICE: BRX_20140515_00483_EUR DATE: 15/05/2014 MARKET: EURONEXT BRUSSELS Radiation Retrait des certificats de

Plus en détail

Présentation des états financiers 2014 Presentation of the 2014 Financial Statements

Présentation des états financiers 2014 Presentation of the 2014 Financial Statements Présentation des états financiers 2014 Presentation of the 2014 Financial Statements Les faits saillants Highlights L état financier du MAMROT est très complexe et fournit de nombreuses informations. Cette

Plus en détail

Annonce de voyage Concerne les voyages en Suisse par les transports publics Utilisation d un véhicule privé La demande d utilisation d un véhicule

Annonce de voyage Concerne les voyages en Suisse par les transports publics Utilisation d un véhicule privé La demande d utilisation d un véhicule Annonce de voyage Concerne les voyages en Suisse par les transports publics Utilisation d un véhicule privé La demande d utilisation d un véhicule privée ne doit plus être utilisée. Elle est remplacée

Plus en détail

a label with respect for nature

a label with respect for nature a label with respect for nature A label, with respect... The Pearl Label is a new collection from XVL. Motivated by the search for sustainability, Stéphane Lebrun created a special range of furniture,

Plus en détail

that the child(ren) was/were in need of protection under Part III of the Child and Family Services Act, and the court made an order on

that the child(ren) was/were in need of protection under Part III of the Child and Family Services Act, and the court made an order on ONTARIO Court File Number at (Name of court) Court office address Applicant(s) (In most cases, the applicant will be a children s aid society.) Full legal name & address for service street & number, municipality,

Plus en détail

L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE SIBELGA ENI-DISTRIGAS

L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE SIBELGA ENI-DISTRIGAS L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE SIBELGA ENI-DISTRIGAS 1 PROJET PROJECT PROJECT Projet consistant à aménager une zone ouverte qui assure la liaison entre l accueil (avec le vestiaire de la direction), les bureaux

Plus en détail

PC industriels et disques associés

PC industriels et disques associés Technical Service Bulletin PRODUIT DATE CREATION DATE MODIFICATION FICHIER PC INDUSTRIEL 23/03/2010 201005 REV A PC industriels et disques associés English version follows. SF01 (du 4 au 8 janvier 2010)

Plus en détail

Hydro-Québec Distribution

Hydro-Québec Distribution Hydro-Québec Distribution 2004 Distribution Tariff Application Demande R-3541-2004 Request No. 1 Reference: HQD-5, Document 3, Page 6 Information Requests HQD says that it will be required to buy energy

Plus en détail

Les licences Creative Commons expliquées aux élèves

Les licences Creative Commons expliquées aux élèves Les licences Creative Commons expliquées aux élèves Source du document : http://framablog.org/index.php/post/2008/03/11/education-b2i-creative-commons Diapo 1 Creative Commons presents : Sharing Creative

Plus en détail

Application Form/ Formulaire de demande

Application Form/ Formulaire de demande Application Form/ Formulaire de demande Ecosystem Approaches to Health: Summer Workshop and Field school Approches écosystémiques de la santé: Atelier intensif et stage d été Please submit your application

Plus en détail

Forthcoming Database

Forthcoming Database DISS.ETH NO. 15802 Forthcoming Database A Framework Approach for Data Visualization Applications A dissertation submitted to the SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZURICH for the degree of Doctor of

Plus en détail

APPENDIX 6 BONUS RING FORMAT

APPENDIX 6 BONUS RING FORMAT #4 EN FRANÇAIS CI-DESSOUS Preamble and Justification This motion is being presented to the membership as an alternative format for clubs to use to encourage increased entries, both in areas where the exhibitor

Plus en détail

Florida International University. Department of Modern Languages. FRENCH I Summer A Term 2014 FRE 1130 - U01A

Florida International University. Department of Modern Languages. FRENCH I Summer A Term 2014 FRE 1130 - U01A Florida International University Department of Modern Languages FRENCH I Summer A Term 2014 FRE 1130 - U01A Class time: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday; 6:20 P.M. - 9:00 P.M. Instructors: Prof. Jean-Robert

Plus en détail

Contents Windows 8.1... 2

Contents Windows 8.1... 2 Workaround: Installation of IRIS Devices on Windows 8 Contents Windows 8.1... 2 English Français Windows 8... 13 English Français Windows 8.1 1. English Before installing an I.R.I.S. Device, we need to

Plus en détail

Instructions for Completing Allergan s Natrelle Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form

Instructions for Completing Allergan s Natrelle Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form Instructions for Completing s Natrelle Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form Please read the instructions below and complete ONE of the attached forms in either English or French. IMPORTANT:

Plus en détail

Plan bancaire : demande du gouvernement flamand

Plan bancaire : demande du gouvernement flamand Circulaire 28/03/2013 P11905 FEB177136 Published CORP 2013-002 - Offre de financement à court terme To: Banques-membres Contact: Anne-Mie Ooghe AO@febelfin.be Dans le cadre du Plan bancaire du ministre-président

Plus en détail

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE CORPORATE EVENT NOTICE: RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE MGT CONSULT.LIST BROKING SVCES PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140106_00008_FRM DATE: 06/01/2014

Plus en détail

1. Subject 1. Objet. 2. Issue 2. Enjeu. 905-1-IPG-070 October 2014 octobre 2014

1. Subject 1. Objet. 2. Issue 2. Enjeu. 905-1-IPG-070 October 2014 octobre 2014 905-1-IPG-070 October 2014 octobre 2014 (New) Danger as a Normal Condition of Employment 905-1-IPG-070 (Nouveau) Danger constituant une Condition normale de l emploi 905-1-IPG-070 1. Subject 1. Objet Clarification

Plus en détail

Sujet de TPE PROPOSITION

Sujet de TPE PROPOSITION Single photon source made of single nanodiamonds This project will consist in studying nanodiamonds as single photon sources. The student will study the emission properties of such systems and will show

Plus en détail

Multi Beam antenna informations and assembly instructions. Notice d utilisation et de pointage antenne multi - satellites. Informations Importantes

Multi Beam antenna informations and assembly instructions. Notice d utilisation et de pointage antenne multi - satellites. Informations Importantes Notice d utilisation et de pointage antenne multi - satellites Multi Beam antenna informations and assembly instructions Informations Importantes Cette antenne permet de recevoir jusqu à 8 satellites de

Plus en détail

The new consumables catalogue from Medisoft is now updated. Please discover this full overview of all our consumables available to you.

The new consumables catalogue from Medisoft is now updated. Please discover this full overview of all our consumables available to you. General information 120426_CCD_EN_FR Dear Partner, The new consumables catalogue from Medisoft is now updated. Please discover this full overview of all our consumables available to you. To assist navigation

Plus en détail

GCSE Bitesize Controlled Assessment

GCSE Bitesize Controlled Assessment GCSE Bitesize Controlled Assessment Model 2 (for A/A* grade) Question 4 Subject: Topic: French Speaking In this document you will find practical help on how to improve your grade. Before you start working

Plus en détail

Editing and managing Systems engineering processes at Snecma

Editing and managing Systems engineering processes at Snecma Editing and managing Systems engineering processes at Snecma Atego workshop 2014-04-03 Ce document et les informations qu il contient sont la propriété de Ils ne doivent pas être copiés ni communiqués

Plus en détail

Compliance Sheet. Super Range 71. Product Description

Compliance Sheet. Super Range 71. Product Description Super Range 71 Model SR71-15 SR71-A SR71-C SR71-E SR71-X SR71-USB Product Description 802.11a/n, Mini PCI, 2x2 MIMO 802.11a/b/g/n, Mini PCI, 3x3 MIMO 802.11a/b/g/n, CardBus, 2x2 MIMO 802.11a/b/g/n, PCI

Plus en détail

Instructions for Completing Allergan s NATRELLE TM Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form

Instructions for Completing Allergan s NATRELLE TM Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form Instructions for Completing Allergan s NATRELLE TM Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form Please read the instructions below and complete ONE of the attached forms in either English or

Plus en détail

MAT 2377 Solutions to the Mi-term

MAT 2377 Solutions to the Mi-term MAT 2377 Solutions to the Mi-term Tuesday June 16 15 Time: 70 minutes Student Number: Name: Professor M. Alvo This is an open book exam. Standard calculators are permitted. Answer all questions. Place

Plus en détail

Smile Mobile Dashboard

Smile Mobile Dashboard Smile Mobile Dashboard 1. Magento Extension The iphone and Android applications require access to data from your Magento store. This data is provided through an extension, available on Magento Connect

Plus en détail

CMBEC 32 May 22, 2009

CMBEC 32 May 22, 2009 MEDICAL DEVICE REGULATIONS OVERVIEW CMBEC 32 May 22, 2009 Sarah Chandler A/Head, Regulatory and Scientific Section Medical Devices Bureau (MDB) Therapeutic Products Directorate (TPD) 613-954-0285 sarah_chandler@hc-sc.gc.ca

Plus en détail

Evaluation de la prime de risques de la vente d une bande d énergie nucléaire

Evaluation de la prime de risques de la vente d une bande d énergie nucléaire 28/3/2011 ANNEXE 6 (Source: Electrabel) Evaluation de la prime de risques de la vente d une bande d énergie nucléaire Si nous vendons une bande d énergie nucléaire à certains clients, que nous garantissons

Plus en détail

MOVILISE-Le cours en anglais pour les hommes de sport sportsman par l usage des methodes nouvelles

MOVILISE-Le cours en anglais pour les hommes de sport sportsman par l usage des methodes nouvelles MOVILISE-Le cours en anglais pour les hommes de sport sportsman par l usage des methodes nouvelles 2009-1-TR1-LEO05-08709 1 Information sur le projet Titre: Code Projet: Année: 2009 Type de Projet: Statut:

Plus en détail

Communauté Métis Autochtone de Maniwaki

Communauté Métis Autochtone de Maniwaki Madame, Monsieur, Communauté Métis Autochtone de Maniwaki 270, Notre-Dame Maniwaki (Qc) J9E 2J8 Téléphone : 819-441-2444 Télécopieur : 819-441-0755 Courriel : admin@autochtones-maniwaki.com www.autochtones-maniwaki.com

Plus en détail

French 2208A. French for Healthcare Le français de la santé

French 2208A. French for Healthcare Le français de la santé French 2208A French for Healthcare Le français de la santé Professeur : Heures de bureau : Iryna Punko disponible tous les jours par courriel, sauf le week-end. Préalable - Fr 1900 E ou Fr 1910, ou permission

Plus en détail

Publication IEC 61000-4-3 (Edition 3.0 2008) I-SH 01

Publication IEC 61000-4-3 (Edition 3.0 2008) I-SH 01 Publication IEC 61000-4-3 (Edition 3.0 2008) I-SH 01 Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-3: Testing and measurement techniques Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test INTERPRETATION

Plus en détail

The ISIA Minimum Standard. Why, What, How

The ISIA Minimum Standard. Why, What, How The ISIA Minimum Standard Why, What, How Budapest 10-11 October 2011 Vittorio CAFFI 1 Questions to address Why a Minimum Standard? Who is concerned? When has to be implemented? What is it? How can it be

Plus en détail

Photo: Sgt Serge Gouin, Rideau Hall Her Majesty The Queen in Right of Canada represented by the Office of the Secretary to the Governor General

Photo: Sgt Serge Gouin, Rideau Hall Her Majesty The Queen in Right of Canada represented by the Office of the Secretary to the Governor General As the father of five children and the grandfather of ten grandchildren, family is especially important to me. I am therefore very pleased to mark National Foster Family Week. Families, whatever their

Plus en détail

SC 27/WG 5 Normes Privacy

SC 27/WG 5 Normes Privacy SC 27/WG 5 Normes Privacy Club 27001 Toulousain 12/12/2014 Lionel VODZISLAWSKY Chief Information Officer l.vodzislawsky@celtipharm.com PRE-CTPM 141212-Club27001 Toulouse normes WG5_LV L organisation de

Plus en détail

How to? / Flash the ATMEGA32

How to? / Flash the ATMEGA32 How to? / Flash the ATMEGA32 Français La programmation du microcontrôleur n est pas très compliquée mais elle nécessite un minimum d attention. Elle peut se faire directement sur la platine du Monome grâce

Plus en détail

CONFLICTS OF INTERESTS FOR MARKETING AUTHORIZATION OF A MEDICINE

CONFLICTS OF INTERESTS FOR MARKETING AUTHORIZATION OF A MEDICINE CONFLICTS OF INTERESTS FOR MARKETING AUTHORIZATION OF A MEDICINE NECESSITY OF A NEW JURISDICTION G Delépine, NDelépine Hôpital Raayond Poincarré Garches France The scandal of the VIOXX Illustrates the

Plus en détail

SMOKING CESSATION MYTH BUSTERS

SMOKING CESSATION MYTH BUSTERS SMOKING CESSATION MYTH BUSTERS 1) NICOTINE PATCHES WILL INTERFERE WITH MY MEDICATIONS. FALSE Nicotine patches are safe to use with all medications. SMOKING interferes with almost all medications. 2) I

Plus en détail

Choosing Your System Not sure where to start? There are six factors to consider when choosing your floor heating system:

Choosing Your System Not sure where to start? There are six factors to consider when choosing your floor heating system: Choosing Your System Not sure where to start? There are six factors to consider when choosing your floor heating system: 1.Which to choose: the cable or the mat? True Comfort offers two types of floor

Plus en détail

Quick Start Guide Guide de démarrage rapide

Quick Start Guide Guide de démarrage rapide Platinum App Bridge Kit Trousse de pont pour App Platinum MC Quick Start Guide Guide de démarrage rapide 1 Check kit contents. Vérifier le contenu de la trousse. A B E CA DB E C D A B E C D A B E C D C

Plus en détail

Le passé composé. C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past!

Le passé composé. C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past! > Le passé composé le passé composé C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past! «Je suis vieux maintenant, et ma femme est vieille aussi. Nous n'avons pas eu d'enfants.

Plus en détail

ILLETTRISME : DU REPERAGE AU PARCOURS PERSONNALISE

ILLETTRISME : DU REPERAGE AU PARCOURS PERSONNALISE ATELIER GRUNDTVIG ILLETTRISME : DU REPERAGE AU PARCOURS PERSONNALISE Contenu de l'atelier Thème - Comment passer du repérage à une entrée en formation? Mesure de l'illettrisme, contexte, statistiques et

Plus en détail

Médicaments approuvés : Les Canadiens veulent y avoir accès sans tarder

Médicaments approuvés : Les Canadiens veulent y avoir accès sans tarder Médicaments approuvés : Les Canadiens veulent y avoir accès sans tarder (Ottawa, Canada Le 17 mars 2008) Selon une enquête menée récemment auprès des citoyens canadiens à l échelle nationale, la grande

Plus en détail

FICHE D INSCRIPTION ET FICHE D INFORMATION MEDICALE POUR ELEVES LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL

FICHE D INSCRIPTION ET FICHE D INFORMATION MEDICALE POUR ELEVES LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL FICHE D INSCRIPTION ET FICHE D INFORMATION MEDICALE POUR ELEVES LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL Information sur participant Nom de l élève Prénom Age Sexe Date de naissance J M A ID/ Numéro de passeport Nom

Plus en détail

Food for thought paper by the Coordinator on Reporting 1 PrepCom 3rd Review Conference 6 décembre 2013

Food for thought paper by the Coordinator on Reporting 1 PrepCom 3rd Review Conference 6 décembre 2013 Food for thought paper by the Coordinator on Reporting 1 PrepCom 3rd Review Conference 6 décembre 2013 (slide 1) Mr President, Reporting and exchange of information have always been a cornerstone of the

Plus en détail

Etudiants entrants / Incoming students 2014-2015

Etudiants entrants / Incoming students 2014-2015 Etudiants entrants / Incoming students 2014-2015 Service Relations Internationales de l IAE Karine MICHELET, Bureau AF114 www.iae-toulouse.fr international@iae-toulouse.fr Tel: 05 61 63 57 10 Ce guide

Plus en détail

La vérification des gaz à effet de serre

La vérification des gaz à effet de serre La vérification des gaz à effet de serre Anne Duprat Directrice principale Chris Ridley-Thomas Associé LE 26 OCTOBRE 2011 Introduction La vérification des gaz à effet de serre Une exigence pour certains

Plus en détail

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Consultation BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Pour répondre aux exigences

Plus en détail

RESULTING FROM THE ANTI-SEMITIC LEGISLATION IN FORCE DURING THE OCCUPATION. (Decree 99-778 of September 10, 1999) QUESTIONNAIRE. Family Name...

RESULTING FROM THE ANTI-SEMITIC LEGISLATION IN FORCE DURING THE OCCUPATION. (Decree 99-778 of September 10, 1999) QUESTIONNAIRE. Family Name... COMMISSION FOR THE COMPENSATION OF VICTIMS OF SPOLIATION RESULTING FROM THE ANTI-SEMITIC LEGISLATION IN FORCE DURING THE OCCUPATION (Decree 99-778 of September 10, 1999) Case Number : (to remind in all

Plus en détail

Product Platform Development: A Functional Approach Considering Customer Preferences

Product Platform Development: A Functional Approach Considering Customer Preferences Product Platform Development: A Functional Approach Considering Customer Preferences THÈSE N O 4536 (2009) PRÉSENTÉE le 4 décembre 2009 À LA FACULTé SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'INGÉNIEUR LABORATOIRE DES

Plus en détail

1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns.

1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns. 1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns.! Marie t invite au théâtre?!! Oui, elle m invite au théâtre.! Elle te parle au téléphone?!! Oui, elle me parle au téléphone.! Le prof vous regarde?!!!

Plus en détail

DOCUMENTATION MODULE FOOTERCUSTOM Module crée par Prestacrea

DOCUMENTATION MODULE FOOTERCUSTOM Module crée par Prestacrea DOCUMENTATION MODULE FOOTERCUSTOM Module crée par Prestacrea INDEX : DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2 1. INSTALLATION... 2 2. CONFIGURATION... 2 3. LICENCE ET COPYRIGHT... 4 4. MISES A JOUR ET SUPPORT...

Plus en détail

Votre entrée dans le monde des plombiers. Entering a plumber world

Votre entrée dans le monde des plombiers. Entering a plumber world Votre entrée dans le monde des plombiers Entering a plumber world Jean-Denis Roy 9 janvier 2010 Quelle est la principale différence entre l université et le marché du travail? What is the main difference

Plus en détail

High Blood Sugar. The most common reasons for high blood sugar in people with diabetes are:

High Blood Sugar. The most common reasons for high blood sugar in people with diabetes are: High Blood Sugar High blood sugar means having too much sugar called glucose in the blood. High blood sugar is also called hyperglycemia. The body s cells need blood sugar. A normal blood sugar level is

Plus en détail

NOTE. À tous les entraîneurs, chorégraphes, partenaires de danse, partenaires de danse professionnels, présidents de régions, présidents de clubs

NOTE. À tous les entraîneurs, chorégraphes, partenaires de danse, partenaires de danse professionnels, présidents de régions, présidents de clubs NOTE DESTINATAIRE: EXPÉDITEUR: À tous les entraîneurs, chorégraphes, partenaires de danse, partenaires de danse professionnels, présidents de régions, présidents de clubs Michèle Godbout Représentante

Plus en détail

Assoumta Djimrangaye Coordonnatrice de soutien au développement des affaires Business development support coordinator

Assoumta Djimrangaye Coordonnatrice de soutien au développement des affaires Business development support coordinator 2008-01-28 From: [] Sent: Monday, January 21, 2008 6:58 AM To: Web Administrator BCUC:EX Cc: 'Jean Paquin' Subject: RE: Request for Late Intervenorship - BCHydro Standing Offer C22-1 Dear Bonnie, Please

Plus en détail

Technical Service Bulletin

Technical Service Bulletin Technical Service Bulletin FILE CONTROL CREATED DATE MODIFIED DATE FOLDER VP200 VP400 05/07/2006 662-02-26011 Rev. : A Amélioration Outil de Sauvegarde Opendrive English version follows. Afin d améliorer

Plus en détail

APSS Application Form/ Intermediate level Formulaire de candidature au PEASS/ Niveau intermédiaire

APSS Application Form/ Intermediate level Formulaire de candidature au PEASS/ Niveau intermédiaire APSS Application Form/ Intermediate level Formulaire de candidature au PEASS/ Niveau intermédiaire This application form may be submitted by email at candidater.peass@egerabat.com or sent by mail to the

Plus en détail

6. Les désastres environnementaux sont plus fréquents. 7. On ne recycle pas ses déchets ménagers. 8. Il faut prendre une douche au lieu d un bain.

6. Les désastres environnementaux sont plus fréquents. 7. On ne recycle pas ses déchets ménagers. 8. Il faut prendre une douche au lieu d un bain. 1. Notre planète est menacée! 2. Il faut faire quelque chose! 3. On devrait faire quelque chose. 4. Il y a trop de circulation en ville. 5. L air est pollué. 6. Les désastres environnementaux sont plus

Plus en détail

GRAPHIC STANDARDS MANUAL

GRAPHIC STANDARDS MANUAL GRAPHIC STANDARDS MANUAL CHARTE GRAPHIQUE This Graphic Standards Manual is aimed at the relays of the Europe Direct information network. They are members of a single family dedicated to the same aim: the

Plus en détail

Autres termes clés (Other key terms)

Autres termes clés (Other key terms) Carve-out method Autres termes clés (Other key terms) Norme Rapports d assurance sur les contrôles d une société de services extérieurs (, Assurance Reports on Controls at a Third Party Service Organization)

Plus en détail

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, 22-26 Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tél: 020 8776 3752 / Fax: 020 8776 3751

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, 22-26 Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tél: 020 8776 3752 / Fax: 020 8776 3751 2438 INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, 22-26 Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tél: 020 8776 3752 / Fax: 020 8776 3751 FAILLITE DU VOYAGISTE FORMULAIRE DE RÉCLAMATION [FINANCIAL FAILURE

Plus en détail

APSS Application Form for the University year 2016-2017 Formulaire de candidature au PEASS pour l année universitaire 2016-2017

APSS Application Form for the University year 2016-2017 Formulaire de candidature au PEASS pour l année universitaire 2016-2017 APSS Application Form for the University year 2016-2017 Formulaire de candidature au PEASS pour l année universitaire 2016-2017 This application form may be submitted by email at candidater.peass@egerabat.com

Plus en détail

Notice to Industry / Avis à l industrie

Notice to Industry / Avis à l industrie Therapeutic Products Directorate / Direction des produits thérapeutiques Holland Cross, Tower "B" /Holland Cross, tour "B" 6th Floor, 1600 Scott Street / 6ième étage, 1600, rue Scott Address locator: 3106B

Plus en détail

Action concrète 3 Vulgarisation de la connaissance du droit des femmes et renforcement de leurs capacités à défendre leurs droits

Action concrète 3 Vulgarisation de la connaissance du droit des femmes et renforcement de leurs capacités à défendre leurs droits NGO official partner of UNESCO (consultative status) and in Special consultative status with the United Nations ECOSOC since 2012 Millennia2015, "An action plan for women's empowerment", Foresight research

Plus en détail

TARIFS PUBLICS 2015 / 2016 PUBLIC RATES

TARIFS PUBLICS 2015 / 2016 PUBLIC RATES TARIFS PUBLICS 2015 / 2016 PUBLIC RATES DU / FROM 05/12/2015 AU / TO 11/12/2015 SKIEZ TOUS AU TARIF ENFANT! Kids price for everyone 2 adultes + 2 enfants 2 adults + 2 children 6 jours/days 187,20 127,60

Plus en détail

BILL 9 PROJET DE LOI 9

BILL 9 PROJET DE LOI 9 Bill 9 Government Bill Projet de loi 9 Projet de loi du gouvernement 1 st Session, 40 th Legislature, Manitoba, 61 Elizabeth II, 2012 1 re session, 40 e législature, Manitoba, 61 Elizabeth II, 2012 BILL

Plus en détail

L intégration socioscolaire des jeunes Québécois d origine chinoise : le rôle des écoles ethniques complémentaires

L intégration socioscolaire des jeunes Québécois d origine chinoise : le rôle des écoles ethniques complémentaires L intégration socioscolaire des jeunes Québécois d origine chinoise : le rôle des écoles ethniques complémentaires Ming Sun Université de Montréal Haï Thach École Chinoise (Mandarin) de Montréal Introduction

Plus en détail

CATO 55-04 OAIC 55-04. a. squadron music training; a. instruction musicale à l'escadron;

CATO 55-04 OAIC 55-04. a. squadron music training; a. instruction musicale à l'escadron; GENERAL MUSIC BADGES POLICY 1. Air Cadet music training is conducted in accordance with CATO 14-22, Technical Standards for Cadet Musicians. Air Cadet music training is divided as follows: POLITIQUE SUR

Plus en détail

Stool Test for Ova and Parasite (O&P)

Stool Test for Ova and Parasite (O&P) Stool Test for Ova and Parasite (O&P) This test looks for parasites and their ova or eggs in the digestive tract by checking a sample of stool in a lab. A parasite lives on or inside another organism.

Plus en détail

CLAUSES TYPES en génie-conseil

CLAUSES TYPES en génie-conseil CLAUSES TYPES en génie-conseil 1. LIMITATION DE RESPONSABILITE... 2 2. PROPRIÉTÉ ET UTILISATION DES DOCUMENTS, BREVETS ET MARQUES DE COMMERCE... 3 2.1 OWNERSHIP AND USE OF DOCUMENTS, PATENTS AND TRADEMARKS...

Plus en détail

accidents and repairs:

accidents and repairs: accidents and repairs: putting the pieces together accidents et réparations : réunir le tout nobody can repair your Toyota like Toyota Unfortunately, accidents do happen. And the best way to restore your

Plus en détail

Configuratie van de Wifi adapter en Envoy: Configuration d adaptateur Wifi et L Envoy: Configuring the Wifi adapter and Envoy :

Configuratie van de Wifi adapter en Envoy: Configuration d adaptateur Wifi et L Envoy: Configuring the Wifi adapter and Envoy : Configuratie van de Wifi adapter en Envoy: Configuration d adaptateur Wifi et L Envoy: Configuring the Wifi adapter and Envoy : Verbind de Envoy met de router in uw kantoor voor de installatie op de werf.

Plus en détail

Exemple PLS avec SAS

Exemple PLS avec SAS Exemple PLS avec SAS This example, from Umetrics (1995), demonstrates different ways to examine a PLS model. The data come from the field of drug discovery. New drugs are developed from chemicals that

Plus en détail

AccessLearn Community Group: Introductory Survey. Groupe communautaire AccessLearn : étude introductive. Introduction.

AccessLearn Community Group: Introductory Survey. Groupe communautaire AccessLearn : étude introductive. Introduction. AccessLearn Community Group: Introductory Survey Introduction The W3C Accessible Online Learning Community Group (aka AccessLearn) is a place to discuss issues relating to accessibility and online learning,

Plus en détail

TARIFS PUBLICS 2015/2016 PUBLIC RATES 2015/2016

TARIFS PUBLICS 2015/2016 PUBLIC RATES 2015/2016 TARIFS PUBLICS 2015/2016 PUBLIC RATES 2015/2016 DU/FROM 05/12/2015 AU/TO 11/12/2015 SKIEZ GROUPES, VOUS Y GAGNEZ! SKI IN GROUP AND SAVE MONEY! 3 pers. minimum 6 jours/days 216,20 144,60 7 jours/days 250,60

Plus en détail

EN/FR. Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3229 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 11 March 2013 7342/13

EN/FR. Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3229 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 11 March 2013 7342/13 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3229 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 11 March 2013 7342/13 TRANS 106 INFORMATION NOTE from: General Secretariat to: Council

Plus en détail

Bill 3 Projet de loi 3

Bill 3 Projet de loi 3 1ST SESSION, 38TH LEGISLATURE, ONTARIO 54 ELIZABETH II, 2005 1 re SESSION, 38 e LÉGISLATURE, ONTARIO 54 ELIZABETH II, 2005 Bill 3 Projet de loi 3 (Chapter 7 Statutes of Ontario, 2005) (Chapitre 7 Lois

Plus en détail

Phrases au Subjonctif Answers for teachers

Phrases au Subjonctif Answers for teachers Phrases au Subjonctif Answers for teachers These instructions should accompany the OCR resource Phrases au subjonctif activity which supports OCR A Level Modern Foreign Languages: French The Activity:

Plus en détail

Gestion des prestations Volontaire

Gestion des prestations Volontaire Gestion des prestations Volontaire Qu estce que l Income Management (Gestion des prestations)? La gestion des prestations est un moyen de vous aider à gérer votre argent pour couvrir vos nécessités et

Plus en détail

CONTRAT D ETUDES - LEARNING AGREEMENT

CONTRAT D ETUDES - LEARNING AGREEMENT CONTRAT D ETUDES - LEARNING AGREEMENT Règles générales La présence aux séances d enseignement des modules choisis est obligatoire. Chaque module comporte des séances de travail encadrées et non encadrées

Plus en détail

Question from Gabriel Bernardino (Session I)

Question from Gabriel Bernardino (Session I) /06/204 Question from Gabriel Bernardino (Session I) Do you believe that harmonised EU regulation will indeed lead to less national regulatory details? Croyez-vous que l harmonisation des lois européennes

Plus en détail

A partir de ces différents matériels, l administrateur a déterminé huit configurations différentes. Il vous demande de les compléter.

A partir de ces différents matériels, l administrateur a déterminé huit configurations différentes. Il vous demande de les compléter. Exonet - Ressources mutualisées en réseau Description du thème Propriétés Intitulé long Formation concernée Présentation Modules Activités Compétences ; Savoir-faire Description Ressources mutualisées

Plus en détail

EIGHTH SESSION. "Project Management"

EIGHTH SESSION. Project Management EIGHTH SESSION "Project Management" Objectifs : L objectif de cette scéance est d apprendre à analyser et à planifier un projet. A cette fin nous étudierons : 1) la méthode des chemins critiques (CPM)

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE TYPE STANDART TRAINING CONTRACT

CONVENTION DE STAGE TYPE STANDART TRAINING CONTRACT CONVENTION DE STAGE TYPE STANDART TRAINING CONTRACT La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le stagiaire ci-après nommé sera accueilli dans l entreprise. This contract

Plus en détail