arxiv:math/ v1 [math.ds] 5 Dec 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "arxiv:math/ v1 [math.ds] 5 Dec 2003"

Transcription

1 Ä ËË Ë ³ÀÇÅÇÌÇÈÁ À ÅÈË Î Ì ÍÊË ÅÇÊË ¹ËÅ Ä Ë ÆË ËÁÆ ÍÄ ÊÁÌ ËÍÊ Ä Ë Á Ê Ë Ë Á ÊÌ arxiv:math/ v1 [math.ds] 5 Dec 2003 Ê ÙÑ º ÆÓÙ ÓÒ ÖÓÒ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ ³ÙÒ Ú Ö Ø Ñ Ò ÓÒ ØÖÓ ÓÑÔ Ø ÓÖ ÒØ Ð Ø Ò ÓÖ Ò Ð Ô Ö S 2 º ÆÓÙ ÓÒ¹ ÒÓÒ ÙÒ Ö Ø Ö Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ö ÙÜ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÒÒ ÓÒØ ÓÑÓØÓÔ Ò ÓÒØ ÓÒ Ð³ Ò Ñ Ð ÔÓ ÒØ Ó Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÒØ Ð Ø ÐÙ Ó ÐÐ ÓÒØ ÓÔÔÓ º ÆÓÙ Ø Ò ÓÒ Ö ÙÐØ Ø ÙÜ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö Ø ÙÜ ÑÔ ÔÐ Ò Ó¹ÓÖ ÒØ ÙÖ Ð Ú Ö Ø Ñ Ò ÓÒ ØÖÓ º Ò Ð Ñ ÒØ ÒÓÙ ÔÔÐ ÕÙÓÒ Ö Ø Ö Ð³ ØÙ ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö ÙÖ Ð Ú Ö Ø Ë Öغ Ì Ð Ñ Ø Ö Ò Ð ÙÑÑ ÖÝ ¾ ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½º½º Ö Ø Ö ³ ÓÑÓØÓÔ ÔÓÙÖ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ ½º¾º Ö Ø Ö ³ ÓÑÓØÓÔ ÔÓÙÖ Ð ÑÔ Ú Ø ÙÖ ½º º ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö ¾º ÒØÖ Ð Ö Ñ Ø ÑÓ Ð ÈÓÒØÖÝ Ò ¾º½º ÒÐ Ñ ÒØ ³ ÒØÖ Ð ÓÑÓÐÓ Ù Þ ÖÓ ¾º¾º Ð Ø ÓÒ ÒØÖ Ð Ö Ñ ¾º º ÅÓ Ð ÈÓÒØÖÝ Ò ½¼ º ÓÑÔ Ö ÓÒ ³ ÔÔÐ Ø ÓÒ ½½ º½º ÈÖ Ñ Ö Ó ØÖÙØ ÓÒ ½½ º¾º Ë ÓÒ Ó ØÖÙØ ÓÒ ½¾ º º Ü ÑÔÐ ½ º ÔÔÐ Ø ÓÒ ÙÜ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö ½ º ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÙÖ Ð Ú Ö Ø Ë ÖØ ½ º½º ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ò Ø Ð ½ º¾º ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ï ½ º º ÇÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ ÙÖ Ð ÙÖ ½ º º ÈÖ ÙÚ Ù Ì ÓÖ Ñ ½º½ ½ º º Ù ÓÒ ¾¼ Ê Ö Ò ¾¼ ½ ½ Å Ø Ñ Ø ËÙ Ø Ð Ø ÓÒº ÈÖ Ñ ÖÝ ½ ½ º Ã Ý ÛÓÖ Ò Ô Ö º ÓÑÓØÓÔ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö ÅÓÖ ¹ËÑ Ð º Ì Ö Ö Û ÙÔÔÓÖØ Ý Å Ö ÙÖ ÐÐÓÛ Ôº ½ ÚÖ Ö ¾¼¼ µº ½

2 ¾ Ò Ð ÙÑÑ ÖÝ Ì Ö Ø Ö ÙÐØ Ó Ø ÖØ Ð Ö Ø Ö ÓÒ ÓÖ Ø Ü Ø Ò Ó ÓÑÓØÓÔÝ ØÛ Ò ØÛÓ ÑÓÓØ Ñ Ô ÖÓÑ ÐÓ ÓÖ ÒØ Ð ¹Ñ Ò ÓÐ ØÓ Ø ¾¹ Ô Ö º Ä Ø f : M S 2 Ù Ñ Ô Û ÔÙØ c = [f 1 (y)] H1 (M,Z) ÓÖ y Ö ÙÐ Ö Ú ÐÙ µ Ò Û Ö ÐÐ Ø Ø Ø Ñ Ü Ñ Ð Ö µ Ú ÓÖ Ó c ¼ c ØÓÖ ÓÒ Ð Ñ ÒØ ÓØ ÖÛ Ø Ø Ð Ö Ø ÒÓÒ Þ ÖÓ ÒØ Ö p Ù Ø Ø c = pg Û Ø g H 1 (M,Z)º Á g Ò ÓØ Ö Ñ Ô ÖÓÑ M ØÓ S 2 Û ÔÓ C + (f,g) = {x M, f(x) = g(x)} Ò C (f,g) = {x M, f(x) = g(x)}. ÍÔ ØÓ Ñ ÐÐ Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ó f Ò g C + Ò C Ö ÓÖ ÒØ Ñ Ð Ò Ò Mº Ä ÑÑ ½º ÓÖ f Ò g ØÛÓ Ñ Ô ÖÓÑ M ØÓ S 2 Û Ú [C + (f,g)] H1 (M) = c f c g = [C (f,g)] H1 (M) ÙÔ ØÓ Òµ. ËÓ [C (f,g)] H1 (M) = 0 Û Ð Ó Ú [C + (f,g)] H1 (M) = 0 Ò Ø Ð Ò Ò ÒÙÑ Ö ØÛ Ò C + Ò C Û Ðй Ò º ÇÙÖ Ö Ø Ö ÓÒ Ú Ò Ý Ø Ò ÜØ ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒº ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½º ÌÛÓ Ñ Ô f Ò g ÖÓÑ M ØÓ S 2 Ö ÓÑÓØÓÔ Ò ÓÒÐÝ [C (f,g)] H1 (M) = 0 Û ÑÔÐ c f = c g Ò Û Ø p Ø Ñ Ü Ñ Ð Ú ÓÖ Ó c f Ò c g Link(C + (f,g),c (f,g)) = 0 ÑÓ ÙÐÓ 2pº ÇÒ Ó Ø Ñ Ò ÒØ Ö Ø Ó Ø Ö ÙÐØ Ø Ø Ø ÜØ Ò Ö ØÐÝ ØÓ ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö Ú ØÓÖ Ð ÓÒ Mº Á X Ò Y Ö ØÛÓ ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö Ú ØÓÖ Ð ÓÒ M Û Ø C + (X,Y ) = {x M, X(x) = λy (x), λ > 0} Ò C (X,Y ) = {x M, X(x) = λy (x), λ < 0}. ÓÖ ÙÔ ØÓ Ñ ÐÐ Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ C + Ò C Ö ÓÖ ÒØ Ñ Ð Ò Ò Mº Ï ÒÓØ Ý E(X) H 1 (M,Z) Ø ÈÓ Ò Ö Ù Ð Ó Ø ÙÐ Ö Ð Ó X º ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½ Ú ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ ¾º ÌÛÓ ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö Ú ØÓÖ Ð X Ò Y ÓÒ M Ö ÓÑÓØÓÔ Ò ÓÒÐÝ [C (X,Y )] H1 (M) = 0 Û ÑÔÐ E(X) = E(Y ) Ò Û Ø p Ø Ñ Ü Ñ Ð Ú ÓÖ Ó E(X) Ò E(Y ) Link(C + (X,Y ),C (X,Y )) = 0 ÑÓ ÙÐÓ pº Ï ÔÔÐÝ Ø Ö ÙÐØ ØÓ Ø ØÙ Ý Ó ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö ÅÓÖ ¹ËÑ Ð Ú ØÓÖ Ð Ú Ò Ò Û ÔÖÓÓ Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø ÓÖ Ñ Û ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ö ÙÐØ Ó ÒÓ Ò Ï Ð ÓÒ Ò Ò Ï Ð º Ì ÓÖ Ñ ½º ÓÖ Ú ÖÝ Ë ÖØ Ñ Ò ÓÐ M 3 Ø Ö Ü Ø Ò ÒØ Ö n(m) Ù Ø Ø Ú ÖÝ Ú ØÓÖ Ð ÓÒ M ÓÑÓØÓÔ ØÓ ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö ÅÓÖ ¹ËÑ Ð Ú ØÓÖ Ð Û Ø Ð Ø Ò n(m) Ô Ö Ó ÓÖ Ø º

3 À ÅÈË Î Ì ÍÊË ÅÇÊË ¹ËÅ Ä Ë ÆË ËÁÆ ÍÄ ÊÁÌ ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÒÓÑ Ö Ù Ö Ö ØÙ ÐÐ ÔÓÖØ ÒØ ÙÖ Ð³ ØÙ ÑÔ ¾¹ ÔÐ Ò ÓÙ ÑÔ Ú Ø ÙÖ Ô ÖØÓÙØ ÒÓÒ ÒÙÐ Ø Ò ÒØ ÙÒ Ú Ö Ø Ñ Ò ÓÒ ØÖÓ ØÖÙØÙÖ ÓÒØ Ø Ù ÐÐ Ø Ø ÑÔ ÅÓÖ ¹ ËÑ Ð ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö º º º ÚÓ Ö Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö À¼ Ì ÀÓÒ ÃÙÔ Å ¼½ µº Ä Ð Ø ÓÒ ÖØ Ò ØÖÙØÙÖ Ô ÖØ ÙÐ Ö ØÖÙØÙÖ ÓÒØ Ø Ø Ò Ù Ô Ö Ü ÑÔÐ µ Ò Ð Ö ÒØ Ð ³ ÓÑÓØÓÔ Ø ÙÒ Ù Ø ØÖ Ø ØÙ ÐÐ Ñ Òغ Ä Ö Ø Ò ÒØ ³ÙÒ Ú Ö Ø Ñ Ò ÓÒ ØÖÓ ÓÑÔ Ø ÓÖ ÒØ Ð Ø ØÖ Ú Ð Ð Ð ØÖ Ú Ð Ø ÓÒ Ø Ü ÙÒ ÑÔ ¾¹ÔÐ Ò Ó¹ÓÖ ÒØ ÓÙ ÙÒ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö Ø ÐÓÖ ÙÒ ÕÙ Ñ ÒØ Ó ÙÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ M Ò Ð Ô Ö S 2 º ÆÓÙ ÓÒÒÓÒ Ò ØØ ÒÓØ ÙÒ Ö Ø Ö ÓÑ ØÖ ÕÙ ÔÓÙÖ Ö ÙÜ ÔÔÐ Ø ÓÒ M Ò S 2 ÓÒØ ÓÑÓØÓÔ ÓÙ ÒÓÒ ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½º¾µº ij Ú Ò¹ Ø Ö Ø Ö Ø ÕÙ³ Ð Ò Ö Ð ÙÜ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö ÓÙ ÑÔ ÔÐ Ò Ó¹ÓÖ ÒØ µ Ø ÕÙ³ Ð Ò Ô Ò Ô Ù Ó Ü ³ÙÒ ØÖ Ú¹ Ð Ø ÓÒ Ù Ö Ø Ò ÒØ Ð Ú Ö Ø º ÆÓÙ ÙØ Ð ÓÒ Ö Ø Ö ÔÓÙÖ Ö ÑÓÒØÖ Ö Ñ Ò Ö Ð Ñ ÒØ Ö Ò ÙØ Ð Ö Ð ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ò Ò ÖÓÒ ³ ÑÓÚ Ø ÅÓÖ Òµ Ð Ö Ùй Ø Ø Ù Ú ÒØ ÓÒ ÕÙ Ò ØÖ Ú ÙÜ ÒÓ Ò Ò Ø Ï Ð¹ ÓÒ Ï Ð Ì ÓÖ Ñ ½º½º ÈÓÙÖ ÕÙ Ú Ö Ø Ë ÖØ M 3 Ð Ü Ø ÙÒ ÒÓÑ Ö n(m) Ø Ð ÕÙ ØÓÙØ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö ÙÖ M Ø ÓÑÓØÓÔ ÙÒ ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö Ý ÒØ Ù ÔÐÙ n(m) ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ º Ä ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö ÙÖ Ð Ú Ö Ø ¹ Ñ Ò ÓÒ ØÖÓ Ñ ØØ ÒØ ÙÓÙÔ ÔÖÓÔÖ Ø ÒØ Ö ÒØ Ñ Ð Ö Ð ÙÖ ÔÔ Ö ÒØ ÑÔÐ Ø º ÇÒ ÔÓÙÖÖ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö Ö ÔÓÖØ Ö ÙÜ ÖØ Ð Ö Ò Ø Ï Ö Ï ÓÒ ÖÒ ÒØ Ð ØÓÔÓÐÓ ÓÖ Ø Ô Ö ¹ Ó ÕÙ ÑÔ Ð Ô Ö S 3 º Ä ÙÖ Ø ÓÒ ÒØÖ Ð ³ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ ÓÒØ Ø ØÙ Ò Å Î º Ò Ò Ð Ò ØÓÒÒ ÒØ ÓÒØ Ø Ñ Ò Ú Ò Ú Ð Ñ ÐØÓÒ Ò ÒØ Ö Ð Ò Å Æ º Ä Ì ÓÖ Ñ ½º½ ÑÓÒØÖ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö Õ٠гÓÒ Ô ÙØ ØÓÙ ÓÙÖ ÑÔÐ Ö Ô Ö ÙÒ ÓÑÓØÓÔ Ò³ ÑÔÓÖØ ÕÙ ÐÐ ÝÒ Ñ ÕÙ ÙÖ ÙÒ Ú Ö Ø Ë Öغ ÇÒ ÚÓ Ø Ù ÕÙ Ð ÒÓÑ Ö ³ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ ³ÙÒ ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö Õ٠гÓÒ Ô ÙØ ÒØ ÖÔÖ Ø Ö ÓÑÑ ÙÒ Ñ ÙÖ ÓÑÔÐ Ü Ø ÔÓÙÖ ÑÔ Ò³ Ø Ô Ö Ð Ð ³ ÓÑÓØÓÔ º Ò Å ¼½ ï Å Ã Ý ÔÖÓÔÓ ³ ØÙ Ö Ð³ Ò Ù Ò Ð ÓÑ ØÖ Ð Ú Ö Ø Ù Ò Ì ÙÖ ØÓÒµ ÙÖ Ð³ Ü Ø Ò ÝÒ Ñ ÕÙ ÓÑÔÐ ÕÙ ÓÑÓØÓÔ ÔÖ Ð ÑÔÐÓ Ð Ø ÖÑ ÓØÓÔÝ ÔÓÙÖ Ð³ ÓÑÓØÓÔ ÑÔ ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö µº Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö Ð Ö ÔÔ ÐÐ Õ٠гÓÒ Ô ÙØ Ö Ò Ö Ô Ö Ó ÕÙ Ô Ö ÙÒ ÓÑÓØÓÔ Ð ÓØ Ó ÕÙ ÙÖ ÙÒ ÙÖ º Ä Ì ÓÖ Ñ ½º½ ÒØÖ Ò Ð³ Ü Ø Ò ³ÙÒ ÓÑÓØÓÔ Ù ÓØ Ó ÕÙ Ú Ö ÙÒ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Öº Ä Ö Ø Ö ³ ÓÑÓØÓÔ Ø Ð ÔÖÓ Ù ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÔÖ ÒØ ÓÒØ Ò Ö Ð Ø ÓÒ Ù ¼ Ó ÒÓÙ Ñ Ò ÓÒ ØØ ØÙ ÙÖ Ð Ô Ö S 3 º ÆÓÙ Ô ÖÓÒ ÕÙ Ð Ø Ò ÕÙ ÑÔÐÓÝ ÔÓÙÖÖÓÒØ ØÖ ÙØ Ð Ò ³ ÙØÖ ØÙ Ø ÓÒ º

4 ½º½º Ö Ø Ö ³ ÓÑÓØÓÔ ÔÓÙÖ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ º ÇÒ ÓÒ Ö M ÙÒ Ú Ö Ø Ñ Ò ÓÒ ØÖÓ ÓÑÔ Ø ÓÖ ÒØ Ð Ò ÓÖ Ø ÒÓÙ ÒÓÙ ÒØ Ö ÓÒ ÙÜ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð M Ò Ð Ô Ö S 2 ÓÑÓØÓÔ ÔÖ º Ë Ð Ú Ö Ø Ô ÖØ Ø Ð Ô Ö S 3 ÓÙ ÙÒ Ô Ö ³ ÓÑÓÐÓ µ ÀÓÔ Ó ÙÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ f ÙÒ ÒÓÑ Ö H(f) Ò ÐÙÐ ÒØ Ð³ ÒÐ Ñ ÒØ ÒØÖ ÙÜ Ñ Ö ÔÖÓÕÙ Ú Ð ÙÖ Ö ÙÐ Ö fº ÒÓÑ Ö Ò Ô Ò Ô Ù Ó Ü Ú Ð ÙÖ Ö ÙÐ Ö Ø Ø ÒÚ Ö ÒØ ÓÑÓØÓÔ f ÔÖ º ÔÐÙ Ð Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÑÓØÓÔ ÔÖ º Å Ð Ô Ö Ü ÑÔÐ µº ÈÐÙ Ò Ö Ð Ñ ÒØ f Ø ÙÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ M Ò S 2 г Ñ Ö ¹ ÔÖÓÕÙ ³ÙÒ Ú Ð ÙÖ Ö ÙÐ Ö y Ø ÙÒ ÓÙ ¹Ú Ö Ø ÓÖ ÒØ Ó Ñ Ò¹ ÓÒ ¾ Mº Ä Ó Ü ³ÙÒ Ù ÔÐ Ò Ø Ò ÒØ S 2 Ù ÔÓ ÒØ y Ô ÖÑ Ø ØÖ Ú Ð Ö Ð Ö ÒÓÖÑ Ð f 1 (y) ÓÒ Ø ÕÙ ØØ ÓÙ ¹Ú Ö Ø Ó f Ø Ö Ñ º Ò ÈÓÒ ½ ÈÓÒ ÚÓ Ö Ù Å Ð ï µ ÈÓÒØÖÝ Ò ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð Ú Ö Ø Ö Ñ Ó f Ò Ô Ò Ô Ó ÓÖ Ñ Ö Ñ ÔÖ Ù Ó Ü Ð Ú Ð ÙÖ Ö ÙÐ Ö ÓÙ Ù Ó Ü Ð Ù ÔÐ Ò Ø Ò ÒØ S 2 º Ë Ð Ó ÓÖ Ñ Ö Ñ Ø Ò Ô Ò ÒØ f Ò Ð ³ ÓÑÓØÓÔ Ø Ð Ð Ó ÓÖ Ñ Ö Ñ ÒØÖ Ð Ö Ñ ³ÙÒ Ú Ö Ø Ñ Ò ÓÒ ØÖÓ ÓÒØ Ò Ø ÓÒ Ô Ö ØØ Ó Ø ÓÒ Ú Ð Ð ³ ÓÑÓØÓÔ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò S 2 º ij Ü Ø Ò ³ÙÒ ÓÑÓÐÓ ÒØÖ ÙÜ ÒØÖ Ð ³ÙÒ Ú Ö Ø Ñ Ò¹ ÓÒ ØÖÓ Ø ÒØ ÕÙ Ú Ð ÒØ Ð³ Ü Ø Ò ³ÙÒ Ó ÓÖ Ñ ÒØÖ ÒØÖ Ð ÓÒ Ó ÓÒ ÙÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ f ÙÒ Ð Ö Ø Ö Ø ÕÙ c f Ò H 1 (M,Z) ÕÙ Ø Ð Ð ³ ÓÑÓÐÓ f 1 (y) ÔÓÙÖ y ÙÒ Ú Ð ÙÖ Ö ÙÐ Ö º ØØ Ð Ö Ø Ö Ø ÕÙ Ò Ô Ò Ô Ù Ó Ü y Ø Ø ÒÚ Ö ÒØ ÓÒ Ò f Ô Ö ÙÒ ÓÑÓØÓÔ º ³ ÔÖ Ð Ö ÙÐØ Ø ÈÓÒØÖÝ Ò Ð Ö Ø ÓÒ ÓÑÔÖ Ò Ö Ð Ô ÖØ Ö Ñ Ò ÔÓÙÖ Ö Ø Ö Ö Ð Ð ³ ÓÑÓ¹ ØÓÔ fº ÈÓÙÖ Ð ÒÓÙ Ö ÔÔ ÐÓÒ ÕÙ³ÙÒ Ð Ñ ÒØ τ H 1 (M,Z) Ø ØÓÖ ÓÒ ³ Ð Ü Ø ÙÒ ÒØ Ö k ÒÓÒ ÒÙÐ Ø Ð ÕÙ kτ = 0º Ò Ø ÓÒ ½º¾º Ä Ú ÙÖ Ñ Ü Ñ Ð Ð Ö µ ³ÙÒ Ð ³ ÓÑÓÐÓ c H 1 (M,Z) Ø Ð ÔÐÙ Ö Ò ÒØ Ö ÒÓÒ ÒÙÐ p Ú Ö ÒØ c = pg ÔÓÙÖ g Ò H 1 (M,Z) c Ò³ Ø Ô ØÓÖ ÓÒ ÒÙÐ c Ø ØÓÖ ÓÒº ÍÒ Ð Ñ ÒØ ÓÒØ Ð Ú ÙÖ Ñ Ü Ñ Ð Ø Ð ½ Ø ÔÔ Ð Ò Ö Ø ÙÖ ÓÙ Ð Ñ ÒØ ÔÖ Ñ Ø º ÈÓÒØÖÝ Ò ÑÓÒØÖ Ò ÈÓÒ ½ ï Ð ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ù Ú ÒØ ÚÓ Ö Ù È Ì ÓÖ Ñ º¾º ÓÑ ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ º½ Ø ÃÙÔ ÈÖÓÔÓ¹ Ø ÓÒ ¾º½ ÔÓÙÖ ÔÖ ÙÚ ÔÐÙ ÑÓ ÖÒ µº ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½º½º Ä Ð ³ ÓÑÓØÓÔ ³ÙÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ f M Ò S 2 Ø Ö Ø Ô Ö Ð Ö Ø Ö Ø ÕÙ c f Ò H 1 (M,Z) Ø ÙÒ Ö ÀÓÔ d Ò ÙÒ Ô Ò Z 2pf Ó p f Ø Ð Ú ÙÖ Ñ Ü Ñ Ð c f º ÆÓÙ ÜÔÐ ÕÙÓÒ ÔÐÙ ÔÖ Ñ ÒØ ØØ Ö ÔØ ÓÒ Ð Ø ÓÒ ¾º Ä ÔÖÓ Ð Ñ ØØ Ö ÔØ ÓÒ Ø ÕÙ³ Ð Ò³Ý Ô Ñ Ò Ö ÒÓÒ ÕÙ ³ ÒØ Ö Ð³ Ô Ò Z 2pf Ú Z 2pf ÚÓ Ö Ð³ Ü ÑÔÐ Ù ï º µº ÇÒ Ô ÙØ ÑÓÒØÖ Ö ÕÙ³ÙÒ Ø ÐÐ ÒØ Ø ÓÒ Ü Ø c f Ø ÒÙÐÐ ÓÙ ØÓÖ ÓÒ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö ÓÒ Ö ØÖÓÙÚ Ð³ ÒÚ Ö ÒØ ÀÓÔ Ò Z M = S 3 º º ÈÓÒ ½ µº

5 À ÅÈË Î Ì ÍÊË ÅÇÊË ¹ËÅ Ä Ë ÆË ËÁÆ ÍÄ ÊÁÌ Ò ÃÙÔ ÃÙÔ Ö Ö Ö Ñ ÖÕÙ ÔÖ Ð ÔÖ ÙÚ Ð ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ ¾º¾ Õ٠гÓÒ ÓÑÔ Ö ÙÜ ÔÔÐ Ø ÓÒ f Ø g Ý ÒØ Ñ Ñ Ð Ö Ø Ö ¹ Ø ÕÙ c Ð Ö Ò Ö ÀÓÔ f Ø g Ø ÙÒ Ð Ñ ÒØ Z 2pf Ñ Ò Ö ÒÓÒ ÕÙ º Ä ÔÖ Ñ Ö Ó Ø ØØ ÒÓØ Ø ÓÒÒ Ö ÙÒ ÔÖ ÙÚ ÓÑ ØÖ Õ٠غ ÈÓÙÖ Ð ÒÓÙ Ò ÓÒ Ð Ò Ñ Ð C + (f,g) = {x M, f(x) = g(x)} Ø C (f,g) = {x M, f(x) = g(x)}. ÇÒ ÑÓÒØÖ ÕÙ C + Ø C ÓÒØ ÕÙ ØØ Ô ÖØÙÖ Ö f Ø g ÒØÖ Ð ÓÖ ÒØ Mº ÆÓÙ ÑÓÒØÖÓÒ ÐÓÖ Ä ÑÑ ½º º ÈÓÙÖ f Ø g M Ò S 2 ÓÒ [C + (f,g)] H1 (M) = c f c g = [C (f,g)] H1 (M) Ù Ò ÔÖ µ. ij Ñ Ù Ø Ù Ò Ø Ð Ú Ô Ö Ð Ó Ü ³ÙÒ ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ S 2 Ø Mº ³ ÔÖ Ð Ð ÑÑ ÔÖ ÒØ Ð Ð ³ ÓÑÓÐÓ C (f,g) Ø ÒÙÐÐ ÐÐ C + (f,g) г Ø Ù Ð³ ÒÐ Ñ ÒØ ÒØÖ C + Ø C Ø ÓÒ Ò Ò Ò º ÇÒ Ó Ø ÒØ ÐÓÖ Ð ÔÖ Ñ Ö Ö ÙÐØ Ø ØØ ÒÓØ ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½º¾º ÙÜ ÔÔÐ Ø ÓÒ f Ø g M Ò S 2 ÓÒØ ÓÑÓØÓÔ Ø ÙÐ Ñ ÒØ [C (f,g)] H1 (M) = 0 ÕÙ ÒØÖ Ò c f = c g Ø Ò ÒÓØ ÒØ p Ð Ú ÙÖ Ñ Ü Ñ Ð c f Ø c g Enl(C + (f,g),c (f,g)) = 0 ÑÓ ÙÐÓ 2pº Ë Ð Ú ÙÖ p Ø ÒÓÒÒÙ ÓÒ Ð ÓÒ Ø ÓÒ Ù ÒØ ÓÖÓÐÐ Ö ½º½º Ø ÒØ ÓÒÒ ÙÜ ÔÔÐ Ø ÓÒ f Ø g M Ò S 2 [C (f,g)] H1 (M) = 0 Ø Enl(C + (f,g),c (f,g)) = 0 f Ø g ÓÒØ ÓÑÓØÓÔ º Ê Ñ ÖÕÙ ½º º ÇÒ Ô ÙØ Ò Ö ÙÒ Ø Ò Ò Ð ³ ÓÑÓØÓÔ ÒØÖ ÙÜ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð Ð ³ ÓÑÓÐÓ C ÓÒÒ Ð Ö Ò Ò Ð ³ ÓÑÓÐÓ ÒØÖ Ð Ð Ö Ø Ö Ø ÕÙ Ë Ð Ø Ò ÒØÖ Ð Ð Ö Ø Ö Ø ÕÙ Ø ÒÙÐРг ÒÐ Ñ ÒØ Enl(C +,C ) ÓÒÒ Ð Ø Ò Ò Z 2p Ò Ð ³ ÓÑÓØÓÔ Ý ÒØ Ð Ñ Ñ Ð Ö Ø Ö Ø ÕÙ ÒØÖ Ð ÙÜ ÔÔÐ Ø ÓÒ º ½º¾º Ö Ø Ö ³ ÓÑÓØÓÔ ÔÓÙÖ Ð ÑÔ Ú Ø ÙÖ º Ë X Ø Y ÓÒØ ÙÜ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö ÙÖ M ÓÒ ÔÓ C + (X,Y ) = {x M, X(x) = λy (x), λ > 0} Ø C (X,Y ) = {x M, X(x) = λy (x), λ < 0}. ÓÑÑ ÔÓÙÖ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð Ø ÓÖ Ñ ØÖ Ò Ú Ö Ð Ø Ô ÖÑ Ø ÙÔÔÓ Ö ÔÖ ÙÒ Ú ÒØÙ ÐÐ Ô Ø Ø Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ X Ø Y µ ÕÙ C + Ø C ÓÒØ ÒØÖ Ð ÓÖ ÒØ ÔÐÓÒ Ò Mº ÇÒ ÒÓØ E(X) H 1 (M,Z) Ð Ù Ð ÈÓ Ò Ö Ð Ð ³ ÙÐ Ö X º ÈÓÙÖ Ð ÑÔ Ú Ø ÙÖ Ð ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½º¾ ÓÒÒ Ð Ö ÙÐØ Ø ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½º º ÙÜ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö X Ø Y ÙÖ M ÓÒØ ÓÑÓØÓÔ Ø ÙÐ Ñ ÒØ

6 [C (X,Y )] H1 (M) = 0 ÕÙ ÒØÖ Ò E(X) = E(Y ) Ø Ò ÒÓØ ÒØ p Ð Ú ÙÖ Ñ Ü Ñ Ð E(X) Ø E(Y ) Enl(C + (X,Y ),C (X,Y )) = 0 ÑÓ ÙÐÓ pº Ä ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½º Ø ÙÒ Ò Ö Ð Ø ÓÒ ÆÊ ¼ ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½º½ ÚÓ Ö Ù Ù ¼ Ä ÑÑ ¾ µ Ó Ö ÙÐØ Ø Ø ÔÖÓÙÚ Ò Ð Ð Ô Ö S 3 º Ê Ñ ÖÕÙ ½º º ÈÓÙÖ Ð ÑÔ ÔÐ Ò Ó¹ÓÖ ÒØ Ù ÐÐ Ø ØÖÙ¹ ØÙÖ ÓÒØ Ø Ù ÐÐ Ø Ø º º ºµ Ð Ù Ø Ö ÑÔÐ Ö C + Ö Ôº C µ Ô Ö Ð³ Ò Ñ Ð ÔÓ ÒØ Ó Ð ÙÜ ÑÔ ÔÐ Ò Ó Ò ÒØ Ú Ð Ñ Ñ ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ Ö Ôº ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ ÓÔÔÓ µ ÔÓÙÖ ÕÙ Ð ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ Ó Ø Ú Ð º ½º º ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö º Ò Ø ÓÒ ½º º ÍÒ ÑÔ Ú Ø ÙÖ X Ø ØÝÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö ÙÖ M ÙÙÒ ÔÓ ÒØ M Ò³ Ø Ü Ô Ö Ð ÓØ φ X г Ò Ñ Ð ÒÓÒ¹ ÖÖ ÒØ φ Ø Ö Ù Ø ÙÒ ÒÓÑ Ö Ò ³ÓÖ Ø Ô Ö ¹ Ó ÕÙ ÝÔ Ö ÓÐ ÕÙ Ø Ð Ú Ö Ø Ø Ð Ø Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ ³ ÒØ Ö Ø ÒØ ØÖ Ò Ú Ö Ð Ñ Òغ ÑÓÚ ÑÓÒØÖ Ò ÕÙ ÙÖ ØÓÙØ Ú Ö Ø Ñ Ò ÓÒ ÙÔ Ö ÙÖ ÓÙ Ð ÕÙ ØÖ Ø Ö Ø Ö Ø ÕÙ ³ ÙÐ Ö ÒÙÐÐ ØÓÙØ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö Ø ÓÑÓØÓÔ ÙÒ ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Öº ÅÓÖ¹ Ò ÑÓÒØÖ Ò Ù Ø ÅÓÖ ÕÙ Ö ÙÐØ Ø Ò Ô ÙØ ØÖ ÚÖ Ò Ñ Ò¹ ÓÒ ØÖÓ ÔÙ ÕÙ ÙÓÙÔ Ú Ö Ø Ò³ Ñ ØØ ÒØ ÙÙÒ ÑÔ ÅÓÖ ¹ ËÑ Ð ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Öº Ò Ò Ö Ð ÒØ Ð ÒÓØ ÓÒ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ò Ò ÖÓÒ ³ ÑÓÚ Ð ÑÓÒØÖ Ò Ø ÕÙ Ð ÙÐ Ú Ö Ø Ñ Ò ÓÒ ØÖÓ ÓÖ ÒØ Ð ÓÖ ØÓÖ ÕÙ Ø ÔÖ Ñ Ö ÔÓÙÖ Ð ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ò ÓÑÑ ÓÒÒ Ü Ñ ØØ ÒØ ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö ÓÒØ Ð Ú Ö Ø Ö Ô Ö ÓÐÐ Ñ ÒØ Ú Ö Ø Ë ÖØ Ð ÐÓÒ Ð ÙÖ ÓÖ µº ËÙÖ Ð Ú Ö Ø Ñ Ò ÓÒ ØÖÓ Ñ ØØ ÒØ ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö ÒÓ ÓÒÒ Ò Ò ÙÒ Ö Ø Ö Ø ÓÒ Ð ³ ÓÑÓØÓÔ Ñ ØØ ÒØ ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö º Ò Ô Ö¹ Ø ÙÐ Ö Ð ÑÓÒØÖ ÕÙ ÙÖ Ð Ú Ö Ø Ë ÖØ ØÓÙØ Ð ³ ÓÑÓØÓÔ ÑÔ Ú Ø ÙÖ Ñ Ø ÙÒ ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Öº ËÙÖ Ð Ô Ö S 3 Ð Ü Ø ÙÒ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö Ú Ù ÔÐÙ ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ Ò ÕÙ Ð ³ ÓÑÓØÓÔ ÚÓ Ö Ï Ð Ø Ù ¼ µº ÒÓ Ò Ù Ø Ð³ Ü Ø Ò ³ÙÒ ÒÓÑ Ö n(m) Ø Ð ÕÙ³ Ð Ü Ø ÙÒ ÑÔ ØÝÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð Ú Ù ÔÐÙ n(m) ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ Ò ÕÙ Ð ³ ÓÑÓØÓÔ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÔÓ Ð ÙÖ Mº ij ÒÓ Ø ØÓÙØ ³ ÓÖ ÑÓÒØÖ Ö ÕÙ ³ Ð Ü Ø ÙÒ ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð Ý ÒØ ÙÒ Ð ³ ÙÐ Ö ÓÒÒ ÐÓÖ ØÓÙØ Ð Ð ³ Ó¹ ÑÓØÓÔ Ý ÒØ ØØ Ð ³ ÙÐ Ö Ñ ØØ ÒØ ÙÒ ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð º ÈÙ Ð ÑÓÒØÖ ÙÖ Ð Ú Ö Ø Ë ÖØ Õ٠гÓÒ Ô ÙØ ÓÒ ØÖÙ Ö ÙÒ ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð Ý ÒØ Ò³ ÑÔÓÖØ ÕÙ ÐÐ Ð ³ ÙÐ Öº ÆÓÙ ÙØ Ð ÓÒ Ð Ñ Ñ ØÖ Ø Ñ ÕÙ Ò ÒÓ ÙØ Ð Ð ÓÑÑ ÓÒ¹ Ò Ü Ú S 3 ÔÓÙÖ Ö Ð Ö Ð ÔÖ Ñ Ö Ø Ô ÒÓÙ ÙØ Ð ÓÒ Ð Ö Ø Ö ÓÒÒ

7 À ÅÈË Î Ì ÍÊË ÅÇÊË ¹ËÅ Ä Ë ÆË ËÁÆ ÍÄ ÊÁÌ Ð ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½º ÔÓÙÖ ÓÒ ØÖÙ Ö Ð ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ º½µº Ò ÓÙØÖ ÒÓÙ Ò³ÙØ Ð ÓÒ Ô Ð ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ò Ò ÖÓÒ Ð Ú Ö Ø Ð Ñ ÒØ ÒØ Ð Ð ÔÖ ÙÚ ÒÓº Ò Ò ÒÓÙ ÔÖ ÓÒ Ð Ö ÙÐØ Ø Ò Ò ÔÖÓÙÚ Ö Ð³ Ü Ø Ò Ù ÒÓÑ Ö n(m)º ij Ú ÒØ ÒÓØÖ ÔÔÖÓ Ø ³ÙÒ Ô ÖØ ÕÙ ÒÓÙ ÓÒ ØÖÙ ÓÒ Ü¹ ÔÐ Ø Ñ ÒØ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð Ò ÕÙ Ð ³ ÓÑÓ¹ ØÓÔ ³ ÙØÖ Ô ÖØ Ð ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÕÙ ÒÓÙ ÓÒ ØÖÙ ÓÒ Ò ÓÒØ Ô ÓÑÓÐÓ Ù Þ ÖÓº Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö ÑÔ ÓÒØ ØÓÙ ØÖ Ò Ú Ö ÙÒ Ù ÐÐ Ø Ö ÙÒ Ö ÙÐØ Ø ÓÓ Ñ Ò ÓÓ ÚÓ Ö Ù Ò µº Ð ÒÓÙ Ñ Ò ÙØ Ö ³ÙÒ Ð Ø ÓÒ Ò¹ ØÖ Ð ÒØ Ð Ò ÓÑÔÓ ÒØ ÓÑÓÐÓ Ù Þ ÖÓµ Ñ Ð Ö ÐÐ Ï Ï Ò Ð Ð Ô Ö Ø ÓÒ º µº Ê Ñ Ö Ñ ÒØ Â Ø Ò Ö Ñ Ö Ö È ÖÖ Ö Þ ÔÓÙÖ ÓÒ Ó¹ ÑÓÐÓ ÕÙ Ø Ð³ ÒØ Ö Ø ÕÙ³ Ð ÔÓÖØ ØÖ Ú Ðº Â Ö Ñ Ö Ù Å Ü ÓÖ Ø Ö ÊÓ ÖØ Å Ã Ý Ø ÓÐ Ò ÊÓÙÖ ÔÓÙÖ ÒÓÑ Ö Ù Ù ÓÒ ØÖ ÑÓØ Ú ÒØ Ò ÕÙ Ò Ð Ä Ò ÔÓÙÖ ÓÒ ÔÖ Ù º ¾º ÒØÖ Ð Ö Ñ Ø ÑÓ Ð ÈÓÒØÖÝ Ò ÆÓÙ ÓÒ ÖÓÒ M ÙÒ Ú Ö Ø Ñ Ò ÓÒ ØÖÓ ÓÑÔ Ø Ø ÓÖ ÒØ º Ò Ø ÓÒ ¾º½º ÍÒ ÒØÖ Ð L Ò M Ø Ö Ñ ³ Ð Ø ÓÖ ÒØ Ø ³ Ð Ü Ø ÙÒ ØÖ Ú Ð Ø ÓÒ v Ù Ö ÒÓÖÑ Ð L ÓÑÔ Ø Ð Ú Ð³ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ Mº ÙÜ ÒØÖ Ð Ö Ñ (L,v) Ø ( L,ṽ) ÓÒØ Ö Ñ ¹Ó ÓÖ ÒØ ³ Ð Ü Ø ÙÒ ÙÖ S ÔÐÓÒ Ò M I Ø ÐÐ ÕÙ S Ö ÒÓÒØÖ Ð ÓÖ M I ØÖ Ò Ú Ö Ð Ñ ÒØ S = L {0} L {1} Ø ³ Ð Ü Ø V ÙÒ ØÖ Ú Ð Ø ÓÒ Ù Ö ÒÓÖÑ Ð S Ó Ò ÒØ Ú v Ø ṽ Ð ÐÓÒ L {0} Ø L {1}º Ê Ñ ÖÕÙ ¾º¾º Ò Ð Ò Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ Ð ÙÖ S Ø Ò Ö ¹ Ñ ÒØ ÓÖ ÒØ Ð º Ä ÓÒÒ ³ÙÒ ØÖ Ú Ð Ø ÓÒ Ù Ö ÒÓÖÑ Ð ÙÒ ÒØÖ Ð L Ò M Ö Ôº ÙÒ ÙÖ ÓÖ ÒØ Ð µ S Ò M Iµ Ø ÕÙ Ú Ð ÒØ Ð ÓÒÒ ³ÙÒ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö Ø Ò ÒØ M Ö Ôº M Iµµ ÒÓÖÑ Ð L Ö Ôº Sµº Ê ÔÖÓÕÙ Ñ ÒØ Ø ÒØ ÓÒÒ ÙÒ ØÖ Ú Ð Ø ÓÒ v Ù Ö ÒÓÖÑ Ð L Ò M Ö Ôº ³ÙÒ ÙÖ S Ò M Iµ ÒÓÙ ÔÔ ÐÐ ÖÓÒ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÓÒ Ø ÒØ Ò v ÙÒ ÑÔ Ú Ø ÙÖ Ù ÚÓ Ò L Ö Ôº Sµ ÓÒØ Ð Ö ØÖ Ø ÓÒ L Ö Ôº Sµ Ø ÒÚÓÝ ÙÖ ÙÒ ÓÒ Ø ÒØ Ô Ö vº ¾º½º ÒÐ Ñ ÒØ ³ ÒØÖ Ð ÓÑÓÐÓ Ù Þ ÖÓº ÇÒ ÓÒ Ö K Ø L ÙÜ ÒØÖ Ð Ó ÒØ Ø ÓÖ ÒØ ÓÑÓÐÓ Ù Þ ÖÓ Ò Mº ËÓ Ø σ K ÙÒ ¾¹ Ò ÓÖ ÒØ K σ K Ü Ø Ö K Ø ÓÑÓÐÓ Ù Þ ÖÓµ σ K Ø ÓÖ ÒØ ÓÖØ Õ٠гÓÖ ÒØ Ø ÓÒ ÕÙ³ ÐÐ Ò Ù Ø ÙÖ ÓÒ ÓÖ Ó Ø ÐÐ Kº ÇÒ ÓÑÔØ Ð ÒÓÑ Ö Ð Ö ÕÙ ÔÓ ÒØ ³ ÒØ Ö Ø ÓÒ ÒØÖ σ K Ø L Ò Ö ÕÙ Ñ ÒØ Ð ³ ÒØ Ö Ø ÒØ ØÖ Ò Ú Ö Ð Ñ Òص Ø ÓÒ ÔÓ Enl(K,L) = σ K Lº ÒÓÑ Ö ³ ÒÐ Ñ ÒØ Ò Ô Ò Ô Ù Ó Ü σ K Ö L Ø Ù ÓÑÓÐÓ Ù Þ ÖÓ ÓÒ ÑÓÒØÖ Ù ÕÙ Enl(K,L) = Enl(L,K)º ËÓ Ø K ÙÒ Ò Ù ÓÖ ÒØ M 3 Ø T ÙÒ Ô Ö Ñ ØÖ Ø ÓÒ ÓÒ ÚÓ Ò ØÙ ÙÐ Ö º º ÙÒ ÓÑÓÖÔ Ñ T : D 2 S 1 M Ø Ð ÕÙ T (D 2 S 1 ) Ó Ø

8 ÙÒ ÚÓ Ò K = T ({0} S 1 )µº ij Ñ Ô Ö T ³ÙÒ ÖÐ {x} S 1 Ö ÔÔ Ð ÙÒ ½¹ Ð Kº ÈÐÙ Ò Ö Ð Ñ ÒØ Ò Ø ÓÒ ¾º º ÍÒ n¹ Ð L ÔÓÙÖ n ÙÒ ÒØ Ö ÒÓÒ ÒÙе K Ø ÙÒ Ò Ù Ò ÙÒ ÚÓ Ò ØÙ ÙÐ Ö K Ø Ð ÕÙ Ð ÒÓÑ Ö Ð Ö ÕÙ ³ ÒØ Ö Ø ÓÒ L Ú ÙÒ ÕÙ ØÖ Ò Ú Ö K Ó Ø Ð nº Ë K Ø ÓÑÓÐÓ Ù Þ ÖÓ ÓÒ Ô ÙØ Ò Ö ÔÐÙ ÔÖ Ñ ÒØ ÔÓÙÖ p Ø q ÙÜ ÒØ Ö ÔÖ Ñ Ö ÒØÖ ÙÜ p ÒÓÒ ÒÙе Ò Ø ÓÒ ¾º º ÍÒ (p,q)¹ Ð L K Ø ÙÒ p¹ Ð L Ø Ð Õ٠г ÒÐ ¹ Ñ ÒØ ÒØÖ L Ø K Ó Ø Ð qº ij Ñ ³ÙÒ Ò Ù (p,q ) D 2 S 1 Ô Ö ÙÒ Ô Ö Ñ ØÖ Ø ÓÒ Ù ÚÓ ¹ Ò ØÙ ÙÐ Ö K ÓÒÒ ÙÒ (p,q + k)¹ Ð Kº ÓÑÑ K Ø ÓÑÓ¹ ÐÓ Ù Þ ÖÓ Ð Ü Ø ÙÒ Ô Ö Ñ ØÖ Ø ÓÒ Ù ÚÓ Ò ØÙ ÙÐ Ö ÓÖØ ÕÙ k Ó Ø ÒÙк Ë γ Ø ÙÒ ÒØÖ Ð Ò M Ø ÕÙ v Ø ÙÒ ØÖ Ú Ð Ø ÓÒ ÓÒ Ö ÒÓÖÑ Ð ÓÒ ÒÓØ vγ г ÒØÖ Ð Ó Ø ÒÙ Ò ÔÓÙ ÒØ γ Ð ÐÓÒ ³ÙÒ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÓÒ Ø ÒØ Ò vº Ò Ø ÓÒ ¾º º ÈÓÙÖ γ ÙÒ Ò Ù ÓÑÓÐÓ Ù Þ ÖÓ Ò M ÓÒ ÒÓØ w n ÙÒ ØÖ Ú Ð Ø ÓÒ ÓÒ Ö ÒÓÖÑ Ð Ø ÐÐ ÕÙ w n γ Ó Ø ÙÒ (1,n)¹ Ð γº ¾º¾º Ð Ø ÓÒ ÒØÖ Ð Ö Ñ º ËÓ ÒØ (L,v) Ø ( L,ṽ) ÙÜ Ò¹ ØÖ Ð Ö Ñ Ø Ð ÕÙ L Ø L ÓÒØ ÓÑÓÐÓ Ù ÓÒ ÒÓØ c Ð Ð ³ Ó¹ ÑÓÐÓ L Ø L Ø p ÓÒ Ú ÙÖ Ñ Ü Ñ Ðº ËÓ Ø S M I ÙÒ Ó ÓÖ Ñ Ö Ð ÒØ ØØ ÓÑÓÐÓ ÓÒ ÙÔÔÓ ÔÓÙÖ Ð³ Ò Ø ÒØ ÕÙ S Ø ÓÒÒ Ü º ËÓ Ø D ÙÒ ÕÙ S Ð Ø Ð ÚÓ Ö Õ٠гÓÒ Ô ÙØ ØÖ Ú Ð Ö Ð Ö ÒÓÖÑ Ð S \ D Ò Ø Ò ÒØ v Ø ṽ ÓÒ ÒÓØ V S\D ÙÒ Ø ÐÐ ØÖ Ú Ð Ø ÓÒº ÇÒ ÓÒ Ö ÙÒ Ô Ø Ø ÕÙ Ò Ð ÓÑÔÐ Ñ ÒØ L L Ò M {1} ÓÒ ÒÓØ γ ÓÒ ÓÖ º ÁÐ Ø Ð ÚÓ Ö ÕÙ³ Ð Ü Ø ÙÒ ÒØ Ö n Ø Ð ÕÙ (L,v) Ø ( L γ,ṽ w n ) ÓÒØ Ö Ñ ¹Ó ÓÖ ÒØ Ð Ó ÓÖ Ñ Ø ÒØ Ó Ø ÒÙ Ò ÓÐÐ ÒØ ÙÒ ÝÐ Ò Ö S Ð ÐÓÒ D Ø Ò ÔÖÓÐÓÒ ÒØ V S\D ÝÐ Ò Ö ØØ ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ô ÙØ ØÖ ØÖÓÙÚ Ù Ò ¼ ï º º ÚÓ Ö Ð ÙÖ ½µº ÓÑÑ ÒÓÙ ÚÓÒ ÙÔÔÓ S ÓÒÒ Ü ÒÓÑ Ö n Ø Ò Ô Ò ÒØ Ù Ó Ü D Ò Sº ÔÐÙ ÓÒ Ð Ð ÑÑ Ù Ú Òغ Ä ÑÑ ¾º º Ä ÒÓÑ Ö n Ò Ô Ò Ô Ù Ó Ü S ÓÙ V S\D ÑÓ ÙÐÓ 2pº ÑÓÒ ØÖ Ø ÓÒº ÆÓØÓÒ n(s,v) Ð ÒÓÑ Ö Ó Ø ÒÙ Ú S Ø V S\D ÔÓÙÖ D ÙÒ ÕÙ Sº ÓÒ ÖÓÒ S ÙÒ ÙØÖ Ó ÓÖ Ñ ÒØÖ L Ø L ÔÓÙÖ D ÙÒ ÕÙ S Ø V S \D ÙÒ ØÖ Ú Ð Ø ÓÒ Ù Ö ÒÓÖÑ Ð S \ D ÒÓÙ ÒÓØÓÒ n(s,v ) Ð ÒÓÑ Ö Ó Ø ÒÙº ÆÓØÖ Ó Ø Ø ÔÖÓÙÚ Ö n(s,v) n(s,v ) mod 2pº ËÓ Ø V 0 ÙÒ ÑÔ Ú Ø ÙÖ Ø Ò ÒØ M I Ò Ø ÙÖ S \ D ÓÒ Ø ÒØ Ò Vº Ä ÑÔ Ú Ø ÙÖ V 0 Ø Ô ÖØÓÙØ ÒÓÖÑ Ð S \ D ÓÒ Ð ÔÖÓÐÓÒ Ò ÙÒ ÑÔ X 0 Ù ÚÓ Ò S \ D Ø ÓÒ ÒÓØ S 0 Ð ÙÖ Ó Ø ÒÙ Ò ÔÓÙ ÒØ S \ D Ð ÐÓÒ X 0 ÓÒ ÒÓØ γ 0 Ð ÓÑÔÓ ÒØ ÓÖ S 0 ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Dº ÇÒ Ö Ñ ÖÕÙ ÕÙ Ð ÙÖ S \ D Ø S 0 Ò ³ ÒØ Ö Ø ÒØ Ñ º

9 À ÅÈË Î Ì ÍÊË ÅÇÊË ¹ËÅ Ä Ë ÆË ËÁÆ ÍÄ ÊÁÌ L M {0} S D L M {1} γ º ½ Ä ÙÖ S ÔÖ Ú D Ø ÓÒ ÝÐ Ò Ö Ä ÑÑ ¾º º ÁÐ Ø ÔÓ Ð ÓÐÐ Ö ÙÒ ÕÙ S 0 Ð ÐÓÒ γ 0 ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö ÙÒ ÙÖ S 1 Ý ÒØ ÙÒ ÒÓÑ Ö ³ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ú S Ð n(s, V)º ÑÓÒ ØÖ Ø ÓÒº ÈÓÙÖ Ð Ð Ù Ø Ö Ñ ÖÕÙ Ö ÕÙ Ô Ö Ò Ø ÓÒ n(s,v) ÓÒ Ô ÙØ ÓÐÐ Ö ÙÒ ÝÐ Ò Ö C S \ D Ð ÐÓÒ D ÓÖØ ÕÙ ÓÒ ÙØÖ ÓÖ γ Ó Ø Ò M {1} Ð ÓÖ ³ÙÒ ÕÙ F º ÆÓÙ ÔÓÙÚÓÒ Ø Ò Ö V 0 Ð ÐÓÒ ÝÐ Ò Ö Ø Ò Ò ÔÓÙ ÒØ γ Ð ÐÓÒ V 0 ÓÒ Ó Ø ÒØ ÙÒ Ò Ù ³ ÒÐ ÒØ n(s,v) Ó ÙØÓÙÖ γº Ä ÙÖ S Ø ÓÑÓØÓÔ Ð³ÙÒ ÓÒ S = (S \D) C F Ñ Ñ Ð ÙÖ S 0 Ø ÓÑÓØÓÔ Ð ÙÖ S 0 Ó Ø ÒÙ Ò ÔÓÙ ÒØ (S \D) C Ð ÐÓÒ V 0 º Ä ÙÖ S Ø S 0 ÓÙÔ ÒØ Ü Ø Ñ ÒØ Ò n(s,v) ÔÓ ÒØ ØÓÙ Ò F º ÁÐ Ø Ñ ÒØ Ò ÒØ Ð ÓÐÐ Ö ÙÒ ÕÙ S 0 Ò ÓÙÔ ÒØ Ô S ÐÐ ÙÖ ÕÙ³ Ò ÔÓ ÒØ º ÆÓÙ Ó Ø ÒÓÒ Ò Ð ÙÖ S 1 Ò ÒØ ÙÒ ÓÑÓØÓÔ Ò Ð³ ÙØÖ Ò ÔÓÙÖ ÕÙ S 1 Ò Ö ÒÓÒØÖ M {0,1} ÕÙ³ Ò ÓÒ ÓÖ Ð ÒÓÑ Ö ³ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ø ÒØ ÔÖ ÖÚ Ô Ö ÓÑÓØÓÔ ÓÒ Ó Ø ÒØ Ð Ð ÑÑ º ÆÓÙ Ö ÓÐÐÓÒ ÙÜ ÓÔ M I Ð ÐÓÒ Ð ÙÖ ÓÖ Ò Ö ÒÚ Ö ÒØ Ð³ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ ³ÙÒ ÓÔ µ Ò ³Ó Ø Ò Ö Ð Ú Ö Ø Ñ Ò ÓÒ Ò ÓÖ M S 1 º ÇÒ Ö ÓÐÐ Ð ÙÖ S Ø S Ð ÐÓÒ L {0} Ø L {1} ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö ÙÒ ÙÖ ÖÑ Σ Ò M S 1 º Ñ Ñ Ð ÙÖ S 1 Ø S 1 ÓÒ ØÖÙ Ø ÒØ ÓÑÑ ¹ Ù Ö ÓÐÐ ÒØ Ð ÐÓÒ ½¹ Ð L {0} Ø L {1} Ó Ø ÒÙ Ò ÔÓÙ ÒØ L {0} Ø L {1} Ô Ö ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÓÒ Ø ÒØ Ò Ð ØÖ Ú Ð Ø ÓÒ v Ø ṽ Ö Ô Ø Ú Ñ Òغ ÇÒ Ó Ø ÒØ Ò ÙÒ ÙÖ Σ 1 º Ò ÔÖ Ò ÒØ Ö ÙÜ ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ ÓÒ ÚÓ Ø ÕÙ Σ Ø Σ 1 ³ ÒØ Ö Ø ÒØ Ò n(s,v) n(s,v ) ÔÓ ÒØ Ù Ò ÔÖ µº ÆÓÙ Ø ÖÑ ÒÓÒ Ð ÔÖ ÙÚ ÓÑÑ È Ì ÓÖ Ñ º¾º ÓÙ ÓÑ ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ º½ º Ä Ð ³ ÓÑÓÐÓ Ò H 2 (M S 1 )µ Σ Ø Ð Ñ Ñ ÕÙ ÐÐ Σ 1 Ø ÐÐ ³ Ö Ø ³ ÔÖ Ð ÓÖÑÙÐ Ã ÒÒ Ø [Σ] = [a S 1 ] + [b {w}]

10 ½¼ Ú a ÙÒ ½¹ÝÐ M Ø b ÙÒ ¾¹ÝÐ Mº ÇÒ ÚÓ Ø Ð Ñ ÒØ ÕÙ [a] = c Ð Ð ³ ÓÑÓÐÓ L Ø Lº Ò [Σ] [Σ 1 ] = [a S 1 ] [a S 1 ]+2[a S 1 ] [b {w}] + [b {w}] [b {w}]º ³Ó n(s,v) n(s,v ) = [Σ] [Σ 1 ] = 2c [b] Ú Ð ÖÒ Ö ÔÖÓ Ù Ø Ò H (M)º ÇÒ Ò Ù Ø ÕÙ c Ø ØÓÖ ÓÒ 2c [b] Ø ØÓÖ ÓÒ Ò H 3 (M) = Z ÕÙ ÒØÖ Ò n(s,v) n(s,v ) = 0º Ë c Ò³ Ø Ô ØÓÖ ÓÒ p Ú c Ø n(s,v) n(s,v ) 0 mod 2pº Ò Ø ÓÒ ¾º º Ä Ö Ò Ö ÀÓÔ ÒØÖ (L,v) Ø ( L,ṽ) Ø Ð³ Ð Ñ ÒØ Z 2p Ò Ô Ö n((l,v),( L,ṽ)) = n(s,v) mod 2p ÔÓÙÖ S Ø V ÓÑÑ ¹ Ù º Ä Ø ÓÖ Ñ ÀÓÔ ÙÖ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ S 3 Ò S 2 Ô ÙØ Ò Ö Ð Ö ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ä ÑÑ ¾º º ÙÜ Ò Ù L Ø L ÓÑÓÐÓ Ù Þ ÖÓ Ò M ÓÒØ Ð Ö ÒÓÖÑ Ð Ø ØÖ Ú Ð Ô Ö w n Ø wñ Ö Ô Ø Ú Ñ ÒØ ÓÒØ Ö Ñ ¹Ó ÓÖ ÒØ Ø ÙÐ Ñ ÒØ n = ñº ÔÐÙ ÓÒ Ð ÓÖÑÙÐ n((l,w n ),( L,wñ)) = n ñ Ù Ò ÔÖ º ÇÒ Ò Ù Ø Ð ÙÜ Ö ÙÐØ Ø Ù Ú ÒØ º Ä ÔÖ Ñ Ö ÒÓÙ Ô ÖÑ Ø ¹ Ù Ö Õ٠г ÝÔÓØ S ÓÒÒ Ü Ò Ð Ò Ø ÓÒ ¾º Ð Ö Ò Ö ÀÓÔ Ò Ö ØÖ ÒØ Ô Ð ÔÓÖØ ØØ Ò Ø ÓÒº Ä ÑÑ ¾º½¼º Ë ÙÜ ÒØÖ Ð Ö Ñ (L,v) Ø ( L,ṽ) ÓÒØ Ö Ñ ¹ Ó ÓÖ ÒØ ÓÒ Ô ÙØ ØÖ Ú Ð Ö Ð Ö ÒÓÖÑ Ð ØÓÙØ Ó ÓÖ Ñ S ÓÖ ÒØ Ð ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö ÙÒ Ó ÓÖ Ñ Ö Ñ ÕÙ S Ø ÓÒÒ Ü º Ä ÑÑ ¾º½½º ÙÜ ÒØÖ Ð Ö Ñ (L,v) Ø ( L,ṽ) ÓÒØ Ö Ñ ¹Ó ÓÖ ÒØ Ø ÙÐ Ñ ÒØ [L] = [ L] Ø Ò ÒÓØ ÒØ p Ð Ú ÙÖ Ñ Ü Ñ Ð [L] = [ L] n((l,v),( L,ṽ)) 0 mod 2pº ÈÓÒØÖÝ Ò ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð Ð Ó ÓÖ Ñ Ö Ñ ³ ÒØÖ Ð Ö Ñ M ÓÒØ Ò Ø ÓÒ Ú Ð Ð ³ ÓÑÓØÓÔ ÔÔÐ Ø ÓÒ M Ò S 2 º Ò ÓÒ ÕÙ Ò Ù Ä ÑÑ ¾º½½ ÒÓÙ Ó Ø ÒÓÒ ÚÓ Ö ï º ÔÓÙÖ ÙÒ Ü ÑÔÐ µ Ì ÓÖ Ñ ¾º½¾ ÈÓÒ ½ ï µº Ä Ð ³ ÓÑÓØÓÔ f : M S 2 Ø Ö Ø Ö Ô Ö Ð Ö Ø Ö Ø ÕÙ c f = [f 1 (y)] H1 (M) Ø ÙÒ Ö ÀÓÔ Ò ÙÒ Z 2pf Ò Ò Zº ¾º º ÅÓ Ð ÈÓÒØÖÝ Òº ËÓ Ø c ÙÒ Ð Ñ ÒØ H 1 (M) Ø γ ÙÒ Ò Ù Ö Ð ÒØ ØØ Ð ³ ÓÑÓÐÓ º ÆÓÙ ÓÒ ÖÓÒ T(γ) ÙÒ ÚÓ Ò ØÙ Ù¹ Ð Ö γ ÒØ Ú S 1 D 2 Ô Ö ÙÒ ÓÑÓÖÔ Ñ T º ÆÓÙ Ô Ö Ñ ØÖÓÒ Ð ÖÐ S 1 Ô Ö ω [0,2π] Ð ÕÙ D 2 Ú Ð ÓÓÖ ÓÒÒ ÔÓÐ Ö Ù Ù ÐÐ (r,θ) Ú r [0,1] Ø θ R/2πZº ÇÒ ÒØ Ð Ô Ö S 2 ÔÖ Ú Ù ÔÐ ËÙ ÒÓØ Sµ Ú Ð ÕÙ D 2 Ò ÒÚÓÝ ÒØ Ð ÔÐ ÆÓÖ ÙÖ 0 Ø Ð Ñ Ö Ò ÙÖ Ð Ö ÝÓÒ {(r,θ 0 ),r [0,1[}º

11 À ÅÈË Î Ì ÍÊË ÅÇÊË ¹ËÅ Ä Ë ÆË ËÁÆ ÍÄ ÊÁÌ ½½ ÈÓÙÖ n Z ÓÒ Ò Ø Ð³ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ö ÓÙØ ÒØ n ØÛ Ø ÖÓ Ø ÙÜ ½¹ Ð γ ÓÒÒ Ô Ö T Ô Ö { P c,n : M S 2 Pc,n S ÙÖ M \ T(γ) Ô Ö P c,n (T 1 (w,r,θ)) = T (w,r,nω + θ) ÙÖ T(γ). ÇÒ Ú Ö Ð Ñ ÒØ ÕÙ P c,n Ø ÓÒØ ÒÙ Ð ÔÓ ÒØ S 2 \ {S} ÓÒØ Ú Ð ÙÖ Ö ÙÐ Ö Ø Pc,n(N) 1 = γº Ì ÓÖ Ñ ¾º½ ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ÈÓÒØÖÝ Òµº ÌÓÙØ ÔÔÐ Ø ÓÒ f M Ò S 2 Ø ÐÐ ÕÙ c f = c Ø ÓÑÓØÓÔ ÙÒ P c,n º ÔÐÙ P c,n Ø ÓÑÓØÓÔ P c,n Ø ÙÐ Ñ ÒØ n n mod 2p Ó p Ø Ð Ú ÙÖ Ñ Ü Ñ Ð cº Ê Ñ ÖÕÙ ¾º½ º Ò Ð ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ÔÖ ÒØ Ð³ÙØ Ð Ø ÓÒ ÔÐ ÆÓÖ Ø ËÙ Ò³ Ø Ô ÒØ ÐÐ ÓÒ Ô ÙØ ÓÒ ØÖÙ Ö ÙÒ ÑÓ Ð Ý ÒØ Ð Ñ Ñ ÔÖÓÔÖ Ø Ú Ò³ ÑÔÓÖØ ÕÙ ÐÐ Ô Ö ÔÓ ÒØ Ø ÒØ S 2 º º ÓÑÔ Ö ÓÒ ³ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÇÒ Ò Ø C + (f,g) Ö Ôº C (f,g)µ ÓÑÑ Ð³ Ò Ñ Ð ÔÓ ÒØ M Ó f = g Ö Ô f = gµº ÉÙ ØØ Ô ÖØÙÖ Ö Ð Ö Ñ ÒØ f Ø g ÕÙ Ò Ò Ô Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÑÓØÓÔ ÔÖ µ Ð Ø ÓÖ Ñ ØÖ Ò Ú Ö Ð Ø ÒÓÙ Ô ÖÑ Ø ÙÔÔÓ Ö ÕÙ C + (f,g) Ø C (f,g) ÓÒØ ÓÙ ¹Ú Ö Ø ÔÐÓÒ Ò M Ó Ñ Ò ÓÒ ¾º Ò Ó ÒØ ÙÒ ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ ÙÖ M Ø ÙÖ S 2 Ð ÒØÖ Ð C + (f,g) Ø C (f,g) Ö Ø ÒØ ³ÙÒ ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò ØÙÖ ÐÐ Ð ÓÒ Ù Ú ÒØ ÓÒ ¹ Ó f ÙÒ ÔÐÓÒ Ñ ÒØ F : M M S 2 ÕÙ ÒÚÓ Ð ÔÓ ÒØ x ÙÖ Ð ÓÙÔÐ (x,f(x))º ÇÒ ÒÓØ π Ð ÔÖÓ Ø ÓÒ M S 2 ÙÖ Ð ÔÖ Ñ Ö Ø ÙÖ Mº Ò Ö ÕÙ Ñ ÒØ Ð Ñ F(M) Ø G(M) ³ ÒØ Ö Ø ÒØ ØÖ Ò Ú Ö Ð ¹ Ñ ÒØ Ò M S 2 Ð ÐÓÒ ³ÙÒ ÓÙ ¹Ú Ö Ø Ñ Ò ÓÒ ½ Ò ØÙÖ ÐÐ Ñ ÒØ ÓÖ ÒØ ÕÙ Ø Ò Ø ÓÒ Ú π Ú C + (f,g)º ÇÒ Ô ÙØ Ø Ò Ö Ð Ñ Ñ Ö ÓÒÒ Ñ ÒØ ÔÓÙÖ ÓÖ ÒØ Ö C (f,g) Ú Ð³ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ F(M) Ø G(M) = (M, g(m))º Ä Ð ³ ÓÑÓÐÓ Ò H 1 (M,Z)µ C + (f,g) Ø C (f,g) Ø ÒÚ Ö ÒØ ÓÒ ÑÓ f ÓÙ g Ô Ö ÓÑÓØÓÔ º ³ ÙØÖ Ô ÖØ C + (f,g) Ø C (f,g) Ò ³ ÒØ Ö Ø ÒØ Ñ ÓÒ Ò Ù Ø ÕÙ Ð Ð ³ ÓÑÓÐÓ C + (f,g) Ö Ôº C (f,g)µ Ò H 1 (M \ C (f,g),z) Ö Ôº H 1 (M \ C + (f,g),z)µ Ø Ù ÒÚ Ö ÒØ Ô Ö ÓÑÓØÓÔ ÔÔÐ Ø ÓÒ f Ø gº º½º ÈÖ Ñ Ö Ó ØÖÙØ ÓÒº Ë f Ø g ÓÒØ ÓÑÓØÓÔ Ð Ü Ø ÙÒ ÔÔÐ ¹ Ø ÓÒ f ÓÑÓØÓÔ f Ø ÐÐ ÕÙ C ( f,g) = Ò [C (f,g)] H1 (M) = 0 Ø ÙÒ ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ö ÔÓÙÖ ÕÙ f Ø g Ó ÒØ ÓÑÓØÓÔ º º½º½º ÁÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ ÓÑ ØÖ ÕÙ º ij ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ ØØ ÔÖ Ñ Ö Ó ¹ ØÖÙØ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ô Ö Ð Ä ÑÑ ½º ÕÙ ÒÓÙ Ö ÔÔ ÐÓÒ º Ä ÑÑ º½º ÈÓÙÖ f Ø g M Ò S 2 ÓÒ [C (f,g)] H1 (M) = c f c g = [C + (f,g)] H1 (M) Ù Ò ÔÖ µ. ÑÓÒ ØÖ Ø ÓÒº ÇÒ ÓÒ Ö y S 2 ÙÒ Ú Ð ÙÖ Ö ÙÐ Ö ÓÑÑÙÒ f g Ø gº ÓÑÑ y Ø Ú Ð ÙÖ Ö ÙÐ Ö g y Ø Ú Ð ÙÖ Ö ÙÐ Ö g ÓÒ ÒÓØ γ f = f 1 (y) γ g = ( g) 1 (y) Ø β g = ( g) 1 ( y) Ð ÓÒØ

12 ½¾ ÓÖ ÒØ ÓÑÑ Ñ Ö ÔÖÓÕÙ y Ø y Ô Ö f Ø g Ö Ô Ø Ú Ñ Òغ Ê Ñ ÖÕÙÓÒ ÕÙ Ð Ð ³ ÓÑÓÐÓ γ g Ø β g Ø Ð³ÓÔÔÓ c g [γ g ] = [β g ] = c g = c g º ÇÒ Ô ÙØ ÙÔÔÓ Ö Ò ÒØ ÙÒ ÓÑÓØÓÔ ÙÖ f Ø g ÕÙ γ f Ø β g ÓÒØ Ó ÒØ Ø ÕÙ f y ÙÖ Ð ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ³ÙÒ ÚÓ Ò ØÙ ÙÐ Ö γ f Ø g y ÙÖ Ð ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ³ÙÒ ÚÓ Ò ØÙ ÙÐ Ö β g º ÒØÖ Ò ÕÙ C (f,g) = γ f β g Ø ÕÙ [C (f,g)] H1 (M) = c f + c g = c f c g º Ñ Ñ ÓÒ Ô ÙØ ÑÓ Ö f Ø g ÓÖØ ÕÙ ØØ Ó f y ÙÖ Ð ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ³ÙÒ ÚÓ Ò ØÙ ÙÐ Ö γ f Ø g y ÙÖ Ð ÓÑÔÐ ¹ Ñ ÒØ ³ÙÒ ÚÓ Ò ØÙ ÙÐ Ö γ g º ÇÒ Ó Ø ÒØ C + (f,g) = γ f γ g Ò [C + (f,g)] H1 (M) = c f + c g = c f c g º ij Ñ Ù Ø ÙÖ Ð Ò ÔÖÓÚ ÒØ Ù Ó Ü Ð³ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ M Ø S 2 ÙÒ Ó Ü Ö ÒØ Ò Ð³ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ ÐÓ Ð C + Ø C Ô Ö Ù Ø Ð Ò Ð Ò Ð ÙÖ Ð ³ ÓÑÓÐÓ º º¾º Ë ÓÒ Ó ØÖÙØ ÓÒº Ë M Ø Ð Ô Ö S 3 Ð ÔÖ Ñ Ö Ó ØÖÙØ ÓÒ Ø ØÓÙ ÓÙÖ ÒÙÐÐ ÓÒ ÑÓÒØÖ Ð Ñ ÒØ Ò ÔØ ÒØ Ð Ö ÙÐØ Ø ÆÊ ¼ ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½º½ Ø Ù ¼ Ä ÑÑ ¾ µ ÕÙ ÙÜ ÔÔÐ Ø ÓÒ f Ø g ÓÒØ ÓÑÓØÓÔ Ø ÙÐ Ñ ÒØ Ð³ ÒÐ Ñ ÒØ ÒØÖ C + (f,g) Ø C (f,g) Ø ÒÙк ËÙÔÔÓ ÓÒ Ñ ÒØ Ò ÒØ ÕÙ Ð ÔÖ Ñ Ö Ó ØÖÙØ ÓÒ Ð³ Ü Ø Ò ³ÙÒ ÓÑÓØÓÔ ÒØÖ f Ø g Ø ÒÙÐÐ [C (f,g)] H1 (M) = 0µ Ø ÔÐÙ ÙÔ¹ ÔÓ ÓÒ Õ٠гÓÒ ÓÒÒ Ø p Ð Ú ÙÖ Ñ Ü Ñ Ð c f = c g º Ò Ö ÔÔ Ð ÒØ ÕÙ [C + (f,g)] H1 (M) = [C (f,g)] H1 (M) Ä ÑÑ º½µ ÒÓÙ ÑÓÒØÖÓÒ ÕÙ Ò Ð Ò Ö Ð Ä ÑÑ º¾º Ä ÔÔÐ Ø ÓÒ f Ø g ÓÑÑ ¹ Ù ÓÒØ ÓÑÓØÓÔ Ø ÙÐ Ñ ÒØ Ð³ ÒÐ Ñ ÒØ ÒØÖ C + (f,g) Ø C (f,g) Ø ÒÙÐ ÑÓ ÙÐÓ 2pº ÑÓÒ ØÖ Ø ÓÒº ÓÒ ÖÓÒ f Ø g Ø ÐÐ ÕÙ c f = c g Ó ÒØ γ 1 Ø γ 2 ÙÜ Ò Ù Ó ÒØ M ÓÒØ Ð³ ÓÑÓÐÓ Ø c f = c g Ø Ø Ð ÕÙ³ Ð Ü Ø ÙÒ ÒÒ Ù A ÔÐÓÒ Ò M Ø Ð ÕÙ A = γ 1 γ 2 Ò Ø Ò Ö ÓÑÔØ Ð³ÓÖ ÒØ Ø ÓÒµº ÇÒ ÓÒ Ö U 1 U 2 ÚÓ Ò ØÙ ÙÐ Ö γ 1 Ø γ 2 Ö Ô Ø Ú Ñ ÒØ U 1 Ø U 2 ÓÒØ Ó ÒØ µ Ô Ö Ñ ØÖ ÓÖØ ÕÙ Ð ØÖ A Ò U 1 Ö Ôº U 2 µ Ó Ø Ð³ Ñ J S 1 Ú J ÙÒ Ñ ÒØ D 2 º Ò ÒÓØ ÒØ ÙÒ ÔÓ ÒØ S 2 Ø ÒØ ÙÜ ÔÐ Ð Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ ÒÓÙ Ô ÖÑ Ø ÓÒ ØÖÙ Ö ÙÜ ÑÓ Ð ÈÓÒØÖÝ Ò P k1 Ø P k2 Ø Ð ÕÙ P 1 k 1 (N) = γ 1 P k1 M\U1 S P 1 k 2 ( ) = γ 2 P k2 M\U2 Ø P k1 Ø ÓÑÓØÓÔ f P k2 Ø ÓÑÓØÓÔ gº ÆÓÙ Ö Ñ ÖÕÙÓÒ ÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ÔÓ ÒØ y S 2 Ö ÒØ N Ø S P 1 k 1 (y) Ö ÒÓÒØÖ A Ò k 1 ÔÓ ÒØ º Ø ÔÓÙÖ ØÓÙØ ÔÓ ÒØ y S 2 Ö ÒØ Ø P 1 k 2 (y) Ö ÒÓÒØÖ A Ò k 2 ÔÓ ÒØ º ÓÑÑ U 1 Ø U 2 ÓÒØ Ó ÒØ ÓÒ ÑÓÒØÖ Ð Ñ ÒØ ÕÙ C + (P k1,p k2 ) = P 1 k 1 ( ) P 1 k 2 (N) Ø C (P k1,p k2 ) = P 1 k 1 ( ) P 1 k 2 (S). ÔÐÙ ÓÑÑ c f = c g Ð Ä ÑÑ ½º ÑÔÐ ÕÙ ÕÙ [C + ] = [C ] = 0º ³ ÙØÖ Ô ÖØ P 1 k 1 ( ) P 1 k 2 (N) P 1 k 1 ( ) Ø P 1 k 2 (S) ÓÖ ÒØ ÓÑÑ Ñ Ö ÔÖÓÕÙ ÔÓ ÒØ S 2 ÓÒØ ÓÑÓÐÓ Ù Ø ÓÒÒ Ü µº Ò C + Ö Ôº C µ Ø ÓÖ ÒØ ÓÖØ ÕÙ³ Ú Ð³ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ù Ø Ð ÓÑÔÓ ÒØ P 1 k 1 ( ) Ø ÓÑÓÐÓ Ù Ð³ÓÔÔÓ Ð ÓÑÔÓ ÒØ P 1 k 2 (N) Ö Ôº Ð ÓÑÔÓ ÒØ

13 À ÅÈË Î Ì ÍÊË ÅÇÊË ¹ËÅ Ä Ë ÆË ËÁÆ ÍÄ ÊÁÌ ½ P 1 k 1 ( ) Ø ÓÑÓÐÓ Ù Ð³ÓÔÔÓ Ð ÓÑÔÓ ÒØ P 1 k 2 (S)µº ÆÓÙ ÙÔ¹ ÔÓ ÓÒ ÓÖ Ò Ú ÒØ Õ٠гÓÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ù Ø Ô Ö ÐÐ C + Ø ÐÐ C ÙÖ P 1 k 1 ( ) Ø P 1 k 1 ( ) Ó Ò Ú Ð³ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò ØÙÖ ÐÐ ÓÑÑ Ñ Ö ÔÖÓÕÙ P k1 Ø Õ٠гÓÖ ÒØ Ø ÓÒ P 1 k 2 (N) Ø P 1 k 2 (S) Ø ÓÔÔÓ ÐÐ Ó Ø ÒÙ Ú P k2 º ÇÒ ÙØ Ð Ð³ ÒÒ Ù A ÓÖ ÒØ ÓÑÑ ÓÑÓÐÓ C + Þ ÖÓ ÔÓÙÖ Ð¹ ÙÐ Ö Ð³ ÒÐ Ñ ÒØ ÒØÖ C + (P k1,p k2 ) Ø C (P k1,p k2 ) ÔÓÙÖ Ò Ù Ö Enl(C + (P k1,p k2 ),C (P k1,p k2 )) = k 1 k 2. ³ ÔÖ Ð Ì ÓÖ Ñ ÈÓÒØÖÝ Ò Ì ÓÖ Ñ ¾º½ µ P k1 Ø P k2 ÓÒØ ÓÑÓØÓÔ Ø ÙÐ Ñ ÒØ k 1 = k 2 ÑÓ ÙÐÓ 2p ÓÒ f Ø g ÓÒØ ÓÑÓØÓÔ Ø ÙÐ Ñ ÒØ Enl(C + (P k1,p k2 ),C (P k1,p k2 )) = Enl(C + (f,g),c (f,g)) = 0 ÑÓ ÙÐÓ 2pº ÕÙ Ú Ð ÔÖ ÙÚ Ù Ð ÑÑ º Ä Ð ÑÑ º½ Ø º¾ Ô ÖÑ ØØ ÒØ ÔÖÓÙÚ Ö Ð ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½º¾º º º Ü ÑÔÐ º ÆÓÙ ÔØÓÒ Ð³ Ü ÑÔÐ ÈÓÒØÖÝ Ò ÈÓÒ ½ ï ÔÓÙÖ ÑÓÒØÖ Ö Ð³ÙØ Ð Ø ÒÓØÖ Ö Ø Ö º ÇÒ ÓÒ Ö Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ S 2 S 1 Ò S 2 Ð Ì ÓÖ Ñ ¾º½ ÙÖ Ð³ Ü Ø Ò ÙÜ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÒØ ÓÑÓØÓÔ ÔÖ Ý ÒØ Ð Ò Ö Ø ÙÖ H 1 (S 2 S 1 ) ÓÑÑ Ð Ö ¹ Ø Ö Ø ÕÙ º ÍÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ô Ö π: S 2 S 1 S 2 Ð ÔÖÓ Ø ÓÒ ÙÖ Ð ÔÖ Ñ Ö Ø ÙÖº ËÓ ÒØ p Ø q ÙÜ ÔÓ ÒØ Ñ ØÖ Ð Ñ ÒØ ÓÔÔÓ S 2 Ô Ö ÙÒ Ø R 3 ÓÒ ÒÓØ φ α Ð ÖÓØ Ø ÓÒ ³ Ò Ð α Ø ³ Ü pqº Ò Ð ÓÓÖ ÓÒÒ ÔÓÐ Ö Ù Ù ÐРг Ô (r,ω) r [0, [ Ø ω S 2 µ ÓÒ Ò Ø Ð Ù Ø ÓÑÓÖÔ Ñ ϕ n : R 3 R 3 Ô Ö ϕ n (r,ω) = (r,φ nr (ω))º ÇÒ ÒÓØ ÒÓÖ ϕ n Ð ØÓÖ Ø ÓÒ ϕ n ÓÑÑ ÓÑÓÖÔ Ñ S 2 S 1 º ÙÖ ¾µ Ø ÓÒ Ö Ñ ÖÕÙ ÕÙ ϕ n Ø ÓÑÓØÓÔ ϕ m Ø ÙÐ Ñ ÒØ n = m mod 2 π 1 (SO(3)) = Z 2 Ø ϕ 1 Ö Ø ÙÒ Ò Ö Ø ÙÖ ÖÓÙÔ µº Ò f n = π ϕ n : S 2 S 1 S 2 Ø ÓÑÓØÓÔ π Ø ÙÐ Ñ ÒØ n Ø Ô Ö π Ø f 1 ÓÒØ ÓÒ Ð ÙÜ ÙÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÑÓØÓÔ ÔÖ Ý ÒØ Ð Ò Ö Ø ÙÖ H 1 (M) ÓÑÑ Ð Ö Ø Ö Ø ÕÙ º Ä ÔÔÐ Ø ÓÒ f n Ø π ÓÒØ Ð Ð ÐÓÒ ÙÜ ÖÐ ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ð³ Ü ÖÓØ Ø ÓÒ Ø Ð ÐÓÒ ³ÙÒ Ô Ö º ØØ ØÙ Ø ÓÒ Ò³ Ø Ô Ò Ö ÕÙ ÙÒ Ô Ø Ø Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ f n Ò f n = φ ε f n Ô ÖÑ Ø ³ Ð Ñ Ò Ö ØØ Ô Ö º Ä ÔÔÐ Ø ÓÒ f n Ø π ÓÒØ ÓÔÔÓ Ð ÐÓÒ n ÖÐ Ô Ö ÐÐ Ð Ò Ð ÔÐ Ò z = 0º Ä ÐÙРгÓÖ ÒØ Ø ÓÒ ÒÓÙ Ô ÖÑ Ø ÓÒÐÙÖ ÕÙ Enl(C + (f n,π),c (f n,π)) = n Ù Ò ÔÖ µº Ò ÔÔÐ ÕÙ ÒØ Ð Ä ÑÑ º¾ ÓÒ Ö ØÖÓÙÚ Ð Ö ÙÐØ Ø f n Ø ÓÑÓØÓÔ π Ø ÙÐ Ñ ÒØ n Ø Ô Öº º ÔÔÐ Ø ÓÒ ÙÜ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö Ë M Ø ÙÒ Ú Ö Ø Ñ Ò ÓÒ ØÖÓ ÓÑÔ Ø Ò ÓÖ Ø ÓÖ ÒØ Ð ÓÒ Ö Ø Ò ÒØ TM Ø ØÖ Ú Ð Ð ÚÓ Ö ÅË ÈÖÓ Ð Ñ ½¾º Ô Ö Ü¹ ÑÔÐ µº Ò Ó ÒØ ÙÒ ØÖ Ú Ð Ø ÓÒ τ : TM M R 3 ÓÒ ÒØ Ð Ð ³ ÓÑÓØÓÔ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö ÙÖ M ÓÑÓ¹ ØÓÔ ØÖ Ú Ö Ð ÑÔ ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö µ Ú Ð Ð ³ ÓÑÓØÓÔ ÔÔÐ Ø ÓÒ M Ò S 2 º ØØ Ö Ñ ÖÕÙ ÔÓ ÙÜ ÔÖÓ Ð Ñ ÔÖ ÓÖ Ð³ ÒØ Ø ÓÒ Ô Ò Ð ØÖ Ú Ð Ø ÓÒ Ó ÔÐÙ Ð ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ

14 ½ z ϕ 1 (z) ϕ 1 (y) x = ϕ 1 (x) y º ¾ Ø ÓÒ ϕ 1 ÙÖ S 2 S 1 ÜÔÐ Ø ØÖ Ú Ð Ø ÓÒ Ù Ö Ø Ò ÒØ Ø Ò Ò Ö Ð ÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ ¹ Ð º Ä Ö ÙÐØ Ø Ð Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ ÚÓÒØ ÒÓÙ Ô ÖÑ ØØÖ ÓÒØÓÙÖÒ Ö Ò Ô ÖØ ÙÜ ÔÖÓ Ð Ñ º ËÓ Ø X ÙÒ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö ÙÖ M Ø τ ÙÒ ØÖ Ú Ð Ø ÓÒ Ù Ö Ø Ò ÒØ ÓÒ ÒÓØ X τ : M S 2 г ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ù Ø Ø c Xτ Ð Ð ³ ÓÑÓÐÓ Ð³ Ñ Ö ÔÖÓÕÙ ³ÙÒ Ú Ð ÙÖ Ö ÙÐ Ö X τ º Ê ÔÔ ÐÓÒ ÕÙ Ð Ð ³ ÙÐ Ö ³ÙÒ ÑÔ ÔÐ Ò Ó¹ÓÖ ÒØ ÙÖ ÙÒ Ú Ö Ø Ñ Ò ÓÒ ØÖÓ Ø Ð³Ó ØÖÙØ ÓÒ Ò H 2 (M,Z)µ ÓÑÔÐ Ø Ö ÙÒ ØÖ Ú Ð Ø ÓÒ ÑÔ ÔÐ Ò Ù ½¹ ÕÙ Ð ØØ ³ÙÒ ØÖ Ò ÙÐ Ö Ø ÓÒ Ð Ú Ö Ø Ù ¾¹ ÕÙ Ð ØØ º ÆÓÙ ÔÔ ÐÓÒ Ù Ð ³ ÙÐ Ö ÓÒ Ù Ð ÈÓ Ò Ö Ò H 1 (M,Z)µ Ø ÒÓÙ Ò ÓÒ Ð Ð ³ ÙÐ Ö ³ÙÒ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö ÒÓØ E(X) ÓÑÑ Ø ÒØ Ð Ð ³ ÙÐ Ö Ù ÑÔ ÔÐ Ò ÓÖØ Ó ÓÒ Ð Ù ÑÔ Ú Ø ÙÖ X ÔÓÙÖ ÙÒ Ñ ØÖ ÕÙ Ö Ñ Ò ÒÒ ÕÙ ÐÓÒÕÙ º ÍÒ Ö ÙÐØ Ø Ð ÕÙ ØÓÔÓÐÓ Ð Ö ÕÙ ÒÓÙ Ô ÖÑ Ø ÐÙÐ Ö Ð Ð ³ ÙÐ Ö Ð ÓÒ Ù Ú ÒØ ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ö ÕÙ ³ÙÒ ÑÔ ÔÐ Ò Ú ÓÙÔ Ö Ð Ø ÓÒ ÒÙÐÐ Ð ÐÓÒ ³ÙÒ ÒØÖ Ð ÓÖ ÒØ Ð Ð ³ Ó¹ ÑÓÐÓ Ø ÒØÖ Ð Ò Ô Ò Ô Ù Ó Ü Ð Ø ÓÒ Ò Ö ÕÙ ³ Ø Ð Ð ³ ÙÐ Ö Ù ÑÔ ÔÐ Ò º Ä Ö ÙÐØ Ø Ù Ú ÒØ Ø ÓÒÒÙ Ò ³ ØÖ ÓÑÔÐ Ø ÒÓÙ ÒÐÙÓÒ Ð ÔÖ ÙÚ È Ä ÑÑ º½º º Ä ÑÑ º½º ÈÓÙÖ ØÓÙØ ØÖ Ú Ð Ø ÓÒ τ Ø ØÓÙØ ÑÔ Ú Ø ÙÖ X ÓÒ Ð ÓÖÑÙÐ E(X) = 2c Xτ. ÑÓÒ ØÖ Ø ÓÒº ÓÒ ØÖÙ ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ö ÕÙ X ÔÓÙÖ Ð ÓÒ Ó Ø y ÙÖ S 2 ÓÖØ ÕÙ y Ø y Ó ÒØ Ú Ð ÙÖ Ö ÙÐ Ö X τ º ÇÒ Ò Ø s: M X Ô Ö s(x) = τ 1 (x,x τ (x) y) Ö ÔÖ ÒØ Ð ÔÖÓ Ù Ø Ú ØÓÖ Ð Ù Ù Ð R 3 µº ØØ Ø ÓÒ ³ ÒÒÙÐ Ü Ø Ñ ÒØ ÕÙ Ò X τ (x) Ø

15 À ÅÈË Î Ì ÍÊË ÅÇÊË ¹ËÅ Ä Ë ÆË ËÁÆ ÍÄ ÊÁÌ ½ ÓÐ Ò Ö y ³ ع¹ Ö ÙÖ Ð³ Ò Ñ Ð Xτ 1 (y) Xτ 1 ( y)º ij ÓÑÓÐÓ Ð³ ÒØ Ö Ø ÓÒ ØØ Ø ÓÒ Ú Ð Ø ÓÒ ÒÙÐÐ Ø ÓÒ Ð 2c Xτ º Ê Ñ ÖÕÙ º¾º Ä Ð ³ ÙÐ Ö Ø ÒÚ Ö ÒØ ÓÑÓØÓÔ ÔÖ Ø Ò Ô Ò ÒØ Ù Ó Ü Ð ØÖ Ú Ð Ø ÓÒ Ù Ö Ø Ò ÒØ Ò³ Ø ÓÒ Ô Ð c Xτ ÕÙ Ô ÙØ Ô Ò Ö Ù Ó Ü Ð ØÖ Ú Ð Ø ÓÒ H 1 (M,Z) ÓÒØ ÒØ Ð Ñ ÒØ ³ÓÖ Ö ¾º Ä Ú ÙÖ Ñ Ü Ñ Ð c Xτ Ò Ô Ò Ô Ù Ó Ü Ð ØÖ Ú Ð Ø ÓÒ Ö ³ Ø Ð ÑÓ Ø Ù Ú ÙÖ Ñ Ü Ñ Ð E(X)º Ò Ø ÓÒ º º ÍÒ ÑÔ Ú Ø ÙÖ X Ø ÓÑÔÐ Ø Ð E(X) = 0º ÈÓÙÖ ØÓÙØ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÓÑÔÐ Ø Ð Ð Ü Ø ÙÒ ØÖ Ú Ð Ø ÓÒ τ X Ø ÐÐ ÕÙ X τx Ó Ø ÙÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÒØ º ÇÒ Ö ØÖÓÙÚ Ð Ñ ÒØ ÙÒ ÓÐ Ö ÙÐØ Ø ÓÑÔ ÓÑ ÓÖÓÐÐ ÖÝ º½¼ º Ä ÑÑ º º ÍÒ ÑÔ Ú Ø ÙÖ X Ø ÓÑÔÐ Ø Ð Ø ÙÐ Ñ ÒØ X Ø ÓÑÓØÓÔ Xº ÑÓÒ ØÖ Ø ÓÒº Ä ÔÖ Ñ Ö ÑÔÐ Ø ÓÒ Ø Ú ÒØ º Ë X Ø ÓÑÓØÓÔ X ÔÓÙÖ Ò³ ÑÔÓÖØ ÕÙ ÐÐ ØÖ Ú Ð Ø ÓÒ τ c Xτ = c Xτ = c Xτ º Ò 2c Xτ = 0 Ø 2c Xτ = 0 ÓÒ E(X) = 0º ËÓ ÒØ X Ø Y ÙÜ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö ÙÖ M ÓÒ Ò Ø C + (X,Y ) = {x M, X(x) = λy (x) Ú λ > 0} Ø C (X,Y ) = {x M, X(x) = λy (x) Ú λ < 0}º ÓÑÑ ÓÒ ÕÙ Ò Ö ÙÐØ Ø Ð Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ ÓÒ Ó Ø ÒØ Ð ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ø Ð ÓÖÓÐÐ Ö Ù Ú ÒØ ÕÙ ÓÒÒ ÒØ ÓÙØ Ð Ò Ô Ò ÒØ Ù Ó Ü Ð ØÖ Ú Ð Ø ÓÒ ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ º½º ÙÜ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö X Ø Y ÙÖ M ÓÒØ ÓÑÓØÓÔ Ø ÙÐ Ñ ÒØ [C (X,Y )] H1 (M) = 0 ÕÙ ÒØÖ Ò Ð³ Ð Ø Ú ÙÖ Ñ Ü Ñ ÙÜ Ð ³ ÙÐ Ö X Ø Y ÓÒ ÒÓØ p Ø ÒØ Öµ Ø Enl(C + (X,Y ),C (X,Y )) = 0 ÑÓ ÙÐÓ pº ÓÖÓÐÐ Ö º½º Ø ÒØ ÓÒÒ ÙÜ ÑÔ Ú Ø ÙÖ X Ø Y ÙÖ M [C (X,Y )] H1 (M) = 0 Ø Enl(C + (X,Y ),C (X,Y )) = 0 X Ø Y ÓÒØ ÓÑÓØÓÔ º º ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÙÖ Ð Ú Ö Ø Ë ÖØ º½º ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ò Ø Ð º ÇÒ ÓÒ Ö ÙÒ Ú Ö Ø Ë ÖØ M 3 ÙÒ ÙÖ ÓÑÔ Ø S Ø ÔÖÓ Ø ÓÒ p: M S ÓÒ ÒÓØ x i ÔÓÙÖ i ÐÐ ÒØ ½ n Ð ÔÓ ÒØ S Ó ÔÖÓ ØØ ÒØ Ð Ö Ò ÙÐ Ö pº Ë Y 0 Ø ÙÒ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð Ò ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ ÙÖ S Ø Ð ÕÙ ØÓÙØ x i Ó Ø ÙÒ Ò ÙÐ Ö Ø Y 0 ØÝÔ ÔÙ Ø ÓÙ ÓÙÖ µ ÓÒ Ó Ø ÙÒ Ñ ØÖ ÕÙ Ö Ñ ÒÒ ÒÒ ÙÖ M Ø ÓÒ Ö Ð Ú Y 0 Ò ÙÒ ÙÒ ÕÙ ÑÔ Ú Ø ÙÖ Ð X 0 ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ÙÜ Ö pº Ä ÑÔ X 0 Ø ÒÙÐ Ð ÐÓÒ ØÓÙØ Ð Ö ÔÖÓ ØØ ÒØ ÙÖ Þ ÖÓ Y 0 º ÇÒ ÒÓØ X 1 Ð ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÙÒ Ø Ö Ø Ò ÒØ ÙÜ Ö Ø ÓÒ ÔÓ X = X 0 +X 1 º Ä ÑÔ Ú Ø ÙÖ X Ø ÙÒ ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö Ð ÙÖ M ÓÒØ Ð ÝÒ Ñ ÕÙ ÔÖÓ ØØ Ú p ÙÖ ÐÐ Y 0 º

16 ½ Ê Ñ ÖÕÙ º½º ÉÙ ØØ Ö ÓÙØ Ö ÜØÖ Ñ ÐÓ ÙÜ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö ÙÜ ÔÓ ÒØ x i µ ÙÒ Ô Ø Ø Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ù ÑÔ Ö ÒØ ³ÙÒ ÓÒØ ÓÒ ÅÓÖ ÙÖ S Ô ÖÑ Ø ÓÒ ØÖÙ Ö ÙÒ ÑÔ Y 0 ÓÑÑ ¹ Ù Ò ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ µº º¾º ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ï º ÍÒ ÒØÖ Ð Ò M Ø Ò Ü ÓÒ ØØÖ Ù ÕÙ ÓÑÔÓ ÒØ ÙÒ Ò ¼ ½ ÓÙ ¾º ij ÒØÖ Ð ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ ³ÙÒ ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð Ø Ò ØÙÖ ÐÐ Ñ ÒØ Ò Ü Ô Ö Ð Ñ Ò ÓÒ Ð Ú Ö Ø Ò Ø Ð Ù ÔÓ ÒØ Ü Ð³ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÔÖ Ñ Ö Ö ØÓÙÖ ÙÖ ÙÒ ÕÙ ØÖ Ò Ú Ö º Ò Ï Ï ÓÒÒ ÙÒ Ö Ø Ö Ø ÓÒ ÒØÖ Ð Ò Ü Ö Ð¹ Ð ÓÑÑ ÒØÖ Ð ³ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÒÓÒ Ò ÙÐ Ö ÙÖ Ð Ô Ö S 3 º ÁÐ Ò Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÙÖ Ð ÒØÖ Ð Ò Ü Ð Ô Ö Ø ÙÒ Ò Ö Ø ÙÖ Ð³ ÒØÖ Ð ÀÓÔ Ò Ü Ô Ö ¼ Ø ¾º ÆÓÙ ÒÓÙ ÒØ Ö ÓÒ ÔÐÙ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ñ ÒØ Ð ÒÕÙ Ñ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ï ÕÙ ÓÒ Ø Ö ÑÔÐ Ö ÙÒ ÚÓ Ò ØÙ ÙÐ Ö ³ÙÒ ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ K ³ Ò ¼ ÓÙ ¾ Ô Ö ÙÒ ØÓÖ ÓÐ ÓÒØ Ò ÒØ ØÖÓ ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ K 1 K 2 Ø K 3 º Ä³Ñ Ù ØÓÖ Ø Ð³ÙÒ ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ K 1 ÓÒ ÔÐÓÒ Ñ ÒØ Ò M ÓÒ Ð Ñ Ñ ØÝÔ Ò Ù ÕÙ Kº Ä ÓÖ Ø K 2 Ø K 3 ÓÒØ n¹ Ð Ô Ö ÐÐ Ð K 1 º ijÓÖ Ø K 2 Ø ÙÒ ÐÐ Ø Ð Ò K 1 Ø K 3 ÓÒØ ¼ ÓÙ ¾ Ñ Ù ÑÓ Ò Ð³ÙÒ ÙÜ Ó Ø ÚÓ Ö Ð³ Ò Kº Ä Ù Ô Ò ÓÒ Ù ÓÑÓÖÔ Ñ Ù ÕÙ Ö Ø ÙÖ Ð ÙÖ Ô ÖÑ Ø ³Ó Ø Ò Ö ÙÒ ÐÐ Ø ÙÒ ØØÖ Ø ÙÖ Ð ÒØ Ð³ ØØÖ Ø ÙÖ Ô ÖØ ÒØÖ Ù ÕÙ µº º ÍÒ ÐÐ Ø ÙÜ ØØÖ Ø ÙÖ Ë Ð ÑÔ Ò Ø Ð Ø ØÝÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð Ð Ò Ø Ñ Ñ Ù ÑÔ Ó Ø ÒÙ Ò ÔÔÐ ÕÙ ÒØ Ð ÒÕÙ Ñ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ï º Ê Ñ ÖÕÙ º¾º Ä Ö ÒÓÖÑ Ð Ð³ÓÖ Ø K Ò³ Ø Ô Ò Ö Ñ ÒØ ØÖ Ð Ð Ñ Ò Ö ÒÓÒ ÕÙ ÓÒØÖ Ö Ñ ÒØ Ù Ð Ô Ö S 3 µ ÓÒ Ò Ô ÙØ ÓÒ Ô Ô ÖÐ Ö (p,q)¹ Ð ÙØÓÙÖ K 1 Ñ ÙÐ Ñ ÒØ n¹ Ð ÔÖ ÓÖ º º ᄎ½µº º º ÇÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ ÙÖ Ð ÙÖ º Ë Ò Ð ÓÒ ØÖÙ¹ Ø ÓÒ Ò Ø Ð ï º½µ Ð ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð Y 0 Ñ Ø ÓÖ Ø Ô Ö ¹ Ó ÕÙ ÙÖ S Ð Ö Ð Ú X Ò³ Ø Ô Ò Ö Ñ ÒØ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð º Ù¹ Ù ÕÙ ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ Ð Ð ÒÚ Ö ÒØ ÙÒ ØÓÖ ÓÙ ÙÒ ÓÙØ ÐÐ ÃÐ Òµ ØØÖ Ø ÓÙ Ö ÔÙÐ Ù Ú ÒØ Ð Ò ØÙÖ Ð³ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ Y 0 º ÇÒ

17 À ÅÈË Î Ì ÍÊË ÅÇÊË ¹ËÅ Ä Ë ÆË ËÁÆ ÍÄ ÊÁÌ ½ ÑÓ ÐÓÖ Ð ÝÒ Ñ ÕÙ ÙÖ ØÓÖ Ö Ôº ØØ ÓÙØ ÐÐ ÃÐ Òµ Ð ÓÒ Ù Ú ÒØ º ÇÒ ÓÙØ ¾ ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ Ô ÒØ (1,0) Ð Ö Ë ÖØ Ö ÔÖ ÒØ (0,1) ÙÖ Ð ØÓÖ º ÈÓÙÖ Ð ÝÒ Ñ ÕÙ ÙÖ Ð ØÓÖ ÙÒ ÓÖ Ø Ø ØØÖ Ø Ú Ð³ ÙØÖ Ø Ö ÔÙÐ Ú ÙÖ µº ÇÒ Ô ÙØ ÔÐÓÒ Ö ØÓÖ Ò Ð ØÓÖ Ô ÚÓ Ò Ù ØÓÖ ÒÚ Ö ÒØ Ô ÖØ ÓÖØ Õ٠гÓÖ Ø Ö ÔÙÐ Ú Ù ØÓÖ Ú ÒØ ÙÒ ÐÐ ÔÓÙÖ Xº Ä ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ÙÖ Ð ÓÙØ ÐÐ ÃÐ Ò Ó Ð ÙÖ Ò³ Ø Ô ÓÖ ÒØ Ð µ Ø Ñ Ð Ö ÓÒ ÒØ Ð Ø Ú ÖØ ÙÜ Ð ÙÖ Ô Ö ÙÒ ÓÑ ÓÑÓÖÔ Ñ Ö ÒÚ Ö ÒØ Ð³ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ Ú ÖØ Ð º º ÝÒ Ñ ÕÙ ÙÖ Ð ØÓÖ ÒÚ Ö ÒØ Ä³ÙÒ ÔÓ ÒØ ÒØ Ð Ð ÔÖ ÙÚ Ù Ì ÓÖ Ñ ½º½ Ø Ð ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ÑÔ Ú Ø ÙÖ Y 0 ÙÖ Ð ÙÖ Ý ÒØ ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ ÓÒØ Ð Ð ³ ÓÑÓÐÓ Ø ÔÖ Ö Ø º Ë Ð ÙÖ Ø ÓÖ ÒØ Ð ÒÓÙ ÓÒ Ð Ó Ü Ù Ú ÒØ º Ä ÑÑ º º ÌÓÙØ Ð Ñ ÒØ ÔÖ Ñ Ø H 1 (T 2,Z) Ô ÙØ ØÖ Ö ÔÖ ÒØ Ô Ö ÙÒ ÓÙÖ ÖÑ ÑÔÐ ÔÐÓÒ Ò T 2 º Ë S = # g i=1 T2 ÔÓÙÖ ØÓÙØ Ð Ñ ÒØ c H 1 (S,Z) Ð Ü Ø λ i ÔÓÙÖ i ÐÐ ÒØ ½ g Ø Ð ÕÙ c = g i=1 λ i[γ i ] Ó Ð [γ i ] ÓÒØ Ð Ñ ÒØ ÔÖ Ñ Ø H 1 (T 2,Z) Ø Ð γ i ÓÒØ ÙÜ ÙÜ Ó ÒØ º ËÓ Ø M ÙÒ Ú Ö Ø Ë ÖØ Ù¹ Ù S = # g i=1 T2 º ÈÓÙÖ ØÓÙØ c H 1 (M,Z) Ð Ü Ø λ i ÔÓÙÖ i ÐÐ ÒØ ½ g λ Ø α j ÔÓÙÖ j ÐÐ ÒØ ½ n Ø Ð ÕÙ c = g λ i [γ i ] + λ[f] + i=1 n α j [F j ] Ó F Ø ÙÒ Ö Ò Ö ÕÙ Ð F j ÓÒØ Ð Ö Ò ÙÐ Ö Ø Ð ÔÖÓ Ø ÓÒ γ i ÙÖ S ÓÒØ ÓÑÑ Ò Ð ÔÓ ÒØ ÔÖ Òغ ÑÓÒ ØÖ Ø ÓÒº Ä Ò Ù ØÓÖ ÕÙ (p,q) Ú p Ø q ÔÖ Ñ Ö ÒØÖ ÙÜ Ö ÔÖ ÒØ ÒØ Ô Ö ÙÒ ÓÙÖ ÖÑ ÑÔÐ Ð Ð Ñ ÒØ ÔÖ Ñ Ø H 1 (T 2,Z)º Ä ÓÒ ÔÓ ÒØ ÓÒ Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ ØÙ Ö Ð ÓÑÑ ÓÒ¹ Ò Ü ØÓÖ Ò ÓÖ γ i º ÈÓÙÖ ÑÓÒØÖ Ö Ð ÖÒ Ö ÔÓ ÒØ ÒÓÙ Ö Ñ ÖÕÙÓÒ Õ٠гÓÒ ÒÓØ M Ð Ú Ö Ø Ó Ø ÒÙ Ò ÒÐ Ú ÒØ ÙÒ ÚÓ Ò ØÙ ÙÐ Ö ÕÙ Ö Ò ÙÐ Ö Ø ³ÙÒ Ö Ö ÙÐ Ö Ð³ ÒÐÙ ÓÒ M Ò M Ò Ù Ø ÙÒ ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ ÙÖ Ø H 1 ( M) Ò H 1 (M)º Ä Ö Ø ÓÒ M Ø ØÖ Ú Ð Ô Ö ÙÒ Ù ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÒ ÔÓ γ i Ð Ö Ð Ú Ò M γ i F Ó F Ø Ð ÙÖ F ÔÖ Ú n + 1 ÔÓ ÒØ µº j=1

18 ½ ÆÓÙ Ð ÓÒ Ù Ð Ø ÙÖ Ð Ó Ò ³ ÔØ Ö Ð ÑÑ Ù Ó Ð ÙÖ Ø ÒÓÒ¹ÓÖ ÒØ Ð º Ê Ñ ÖÕÙ º º Ä ÒÓÑ Ö Ø ÖÑ Ò Ð³ ÜÔÖ ÓÒ c Ù ÖÒ Ö ÔÓ ÒØ Ù Ä ÑÑ º Ò Ô Ò ÕÙ Ð Ú Ö Ø Ë ÖØ Ð Ø Ò Ö ÙÖ ÓÙ Ð g + n + 1º Ø ÒØ ÓÒÒ ÙÒ ÒØÖ Ð ÙÖ Ð ÙÖ S Ð Ø Ð ÓÒ ØÖÙ Ö ÙÒ ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð Y 0 ÙÖ S Ý ÒØ Ø ÒØÖ Ð ÒÐÙ Ò Ð³ Ò Ñ Ð ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ ØØÖ Ø Ú º Ò ÓÒ ÕÙ Ò ÓÒ ÑÓÒØÖ Ò Ð ÒØ ÒÓÖ Ù Ð Ø ÙÖ Ð Ó Ò ØÖ Ø Ö Ð ÙÖ ÒÓÒ¹ÓÖ ÒØ Ð µ Ä ÑÑ º º ÈÓÙÖ M ÙÒ Ú Ö Ø Ë ÖØ ØÓÙØ Ð Ñ ÒØ H 1 (M,Z) Ø Ö Ð Ð Ô Ö Ð Ð ³ ÓÑÓÐÓ ³ÙÒ ÒØÖ Ð ³ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ ØØÖ Ø Ú ³ÙÒ ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö ÙÖ Mº ÑÓÒ ØÖ Ø ÓÒº Ö ÚÓÒ c H 1 (M,Z) ÓÑÑ Ð ÓÑÑ c = g i=1 λ i[γ i ] + λ[f] + n j=1 α j[f j ] ÓÒ ÓÒ ØÖÙ Ø ÙÒ ÑÔ Ú Ø ÙÖ Y 0 ÙÖ Ð ÙÖ S Ý ÒØ Ð ÔÖÓ Ø ÓÒ γ i Ò S\{x i }µ ÓÑÑ ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ n + 1 Ò ÙÐ Ö Ø ØÝÔ ÔÙ Ø ÙÜ ÔÓ ÒØ x i Ø x S \ {x i } γ i º ÇÒ Ö Ð Ú Y 0 Ò ÙÒ ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö X ÓÑÑ ÔÖ ÑÑ Òغ ÇÒ ÔÔÐ ÕÙ Ð ÒÕÙ Ñ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ï ÙÜ ÓÖ Ø ØØÖ Ø Ú ÕÙ ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ ÙÜ γ i Ú Ð Ó ÒØ λ i º º ÓÒ Ó Ø ÒØ λ i ¹ Ð γ i µ ÙÜ ÓÖ Ø ÕÙ ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ ÙÜ x j Ú Ð Ó ÒØ α j Ø Ð³ÓÖ Ø ÔÖÓ ØØ ÒØ ÙÖ x Ú Ð Ó ÒØ λº ÇÒ Ó Ø ÒØ Ò ÙÒ ÑÔ ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö X ÕÙ Ø ÅÓÖ ¹ËÑ Ð Ø ÕÙ Ñ Ø ÙÒ ÒØÖ Ð ³ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ ØØÖ Ø Ú ÓÒØ Ð³ ÓÑÓÐÓ Ø cº Ê Ñ ÖÕÙ º º ³ ÔÖ Ð Ö Ñ ÖÕÙ º Ø Ð ÔÖ ÙÚ ÔÖ ÒØ ÓÒ Ù Ø ÕÙ³ Ð Ü Ø ÙÒ ÒÓÑ Ö n(m) Ø Ð ÕÙ ØÓÙØ Ð Ñ ÒØ H 1 (M,Z) Ø Ö Ð Ð Ô Ö Ð Ð ³ ÓÑÓÐÓ ³ÙÒ ÒØÖ Ð ³ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ ØØÖ Ø Ú ³ÙÒ ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö ÙÖ M Ý ÒØ Ù ÔÐÙ n(m) ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ º Ê Ñ ÖÕÙ º º Ò ÙØ Ð ÒØ Ð Ö ÙÐØ Ø ÅÓÖ Ò ÅÓÖ ÓÒ Ö ØÖÓÙÚ ÙÒ Ö ÙÐØ Ø ÒÓ Ò ÖÑ ÒØ ÕÙ ØÓÙØ Ð Ñ ÒØ H 1 (M,Z) ÔÓÙÖ M ÙÒ Ú Ö Ø Ë ÖØ Ø Ö ÔÖ ÒØ Ô Ö ÙÒ ÒØÖ Ð Ö Ô º º ÓÒØ Ð ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÙÒ Ú Ö Ø Ö Ô µº º º ÈÖ ÙÚ Ù Ì ÓÖ Ñ ½º½º Ä ÔÖ ÙÚ Ø Ú Ò ÙÜ Ø Ô Ò ÙÒ ÔÖ Ñ Ö Ø ÑÔ ÓÒ ÓÒ Ö M ÙÒ Ú Ö Ø Ñ Ò ÓÒ ØÖÓ ÒÓÙ Ò ÙÔÔÓ ÓÒ Ô ÕÙ M Ø ÙÒ Ú Ö Ø Ë Öغ Ä ÑÑ º º Ë X Ø ÙÒ ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö ÙÖ M Ø γ Ø ÙÒ ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ ØØÖ Ø Ú X Ð Ü Ø ÙÒ ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö Y Ó Ò ÒØ Ú X ÙÖ Ð ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ³ÙÒ ÚÓ Ò ØÙ ÙÐ Ö γ Ø Ý ÒØ γ ÓÑÑ ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ ØØÖ Ø Ú º Ä Ä ÑÑ ½º ÒÓÙ Ô ÖÑ Ø ÑÓÒØÖ Ö ÕÙ ÔÓÙÖ τ ÙÒ ØÖ Ú Ð Ø ÓÒ Ù Ö Ø Ò ÒØ M Ð ÑÔ X Ø Y ¹ Ù Ú Ö ÒØ C (X,Y ) = γ Ø Ò c Xτ = c Yτ + [γ]. Ê ÔÔ ÐÓÒ ÕÙ Ð ÑÔ X Ø Ð ÕÙ [C (X 0,X)] = 0 ÓÒØ ÙÜ ÕÙ ÓÒØ Ñ Ñ Ñ ¹Ð ³ ÙÐ Ö ÕÙ X 0 º

19 À ÅÈË Î Ì ÍÊË ÅÇÊË ¹ËÅ Ä Ë ÆË ËÁÆ ÍÄ ÊÁÌ ½ γ º Ò Ñ ÒØ Ð³ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ ³ÙÒ ÓÖ Ø ØØÖ Ø Ú γ ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ º½º Ë X 0 Ø ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ØÓÙØ ÑÔ Ú Ø ÙÖ X Ø Ð ÕÙ [C (X 0,X)] = 0 Ø ÓÑÓØÓÔ ÙÒ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð º ÑÓÒ ØÖ Ø ÓÒº Ä ÔÖ ÙÚ ÓÒ Ø ÓÒ ØÖÙ Ö ÙÒ ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð Ò ÕÙ Ð ³ ÓÑÓØÓÔ ÑÔ X Ø ÐÐ ÕÙ [C (X 0,X)] = 0º ËÓ Ø γ 0 ÙÒ ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ ØØÖ Ø Ú X 0 ÓÒ ÔÔÐ ÕÙ Ð ÒÕÙ Ñ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ï γ 0 ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö X 1 Ý ÒØ ÙÒ ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ ØØÖ ¹ Ø Ú γ 1 Ø ÙÒ ÓÖ Ø ÐÐ ÔÐÙ ÕÙ X 0 ÕÙ ÓÒØ 1¹ Ð γ 0 º Ä ÓÖ Ø γ 0 Ø γ 1 ÓÒØ ÓÒ ÓÑÓØÓÔ ÓÒ ÒÓØ A г ÒÒ Ù Õ٠гÓÒ Ó Ø ÔÐÓÒ Ò Mµ ÓÖ ÒØ γ 0 γ 1 º Ä ÑÔ Ú Ø ÙÖ X 0 Ø X 1 ÓÒØ ÓÑÓØÓÔ º ÆÓÙ ÐÐÓÒ ÙØ Ð Ö ÒÓÖ Ð ÒÕÙ Ñ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ï ÙÖ γ 0 Ø γ 1 ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö ÙÒ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÔÓ ÒØ ÙÜ ÒÓÙÚ ÐÐ ÓÖ Ø ØØÖ ¹ Ø Ú γ 0 Ø γ 1 Ð Ö Ô Ø γ 0 Ø γ 1 º ØØ Ó Ð³ Ü Ø Ò Ð³ ÒÒ Ù A ÒÓÙ Ô ÖÑ Ø Ò Ö Ð ÒÚ Ö ÒØ (p 0,q 0 ) Ø (p 1,q 1 ) ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð º ÆÓÙ Ó ÓÒ ÒÚ Ö ÒØ ÓÑÑ Ù Ø (p 0 = 1,q 0 = 0) Ø (p 1 = 1,q 1 = λ) ÔÓÙÖ λ ÙÒ ÒØ Ö ÒÓÒ ÒÙÐ Ø ÓÒ ÒÓØ X2 λ Ð ÑÔ Ó Ø ÒÙº ÒÓÖ ÙÒ Ó X2 λ Ø ÓÑÓØÓÔ X 0º Ä ÖÒ Ö Ø Ô Ð ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ÓÒ Ø Ò Ö Ð³ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ γ 0 Ø γ 1 Ò ÙØ Ð ÒØ Ð Ä ÑÑ º ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö ÙÒ ÑÔ Xλ 3 º ÍÒ Ô Ø Ø Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ð³ ÜØ Ö ÙÖ ³ÙÒ ÚÓ Ò ØÙ ÙÐ Ö γ 0 γ 1 γ 0 Ø γ 1 Ô ÖÑ Ø ³Ó Ø Ò Ö C (X 0,X3 λ ) = γ 0 γ 1 Ø C + (X 0,X λ 3 ) = γ 1 γ 0. Ä ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð Ø ÒØ ØÖÙØÙÖ ÐÐ Ñ ÒØ Ø Ð º º ÈË ¼ µ X3 λ Ø ÅÓÖ ¹ËÑ Ð Ñ Ð Ö Ð Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒº ÇÒ ÐÓÖ [C (X 0,X3 λ )] = 0 ÔÓÙÖ ØÓÙØ λ Ø Enl(C + (X 0,X3 λ ),C (X 0,X3 λ )) = λ. Ä ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½º Ô ÖÑ Ø ÓÒÐÙÖ Õ٠гÓÒ Ø Ú Ñ ÒØ ÓÒ ØÖÙ Ø Ù ÑÓ Ò ÙÒ ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð Ò ÕÙ Ð ³ ÓÑÓØÓÔ Ý ÒØ Ñ Ñ Ñ ¹Ð ³ ÙÐ Ö ÕÙ X 0 º ÈÓÙÖ Ð ÓÒ Ø Ô Ð ÔÖ ÙÚ ÒÓÙ ÓÒ ÖÓÒ M ÙÒ Ú Ö Ø Ë ÖØ Ø ÒÓÙ ÓÒ ØÖÙ ÓÒ ÙÒ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö Ý ÒØ ÙÒ Ñ ¹Ð ³ ÙÐ Ö ÓÒÒ º Ø ÒØ ÓÒÒ τ ÙÒ ØÖ Ú Ð Ø ÓÒ Ù Ö Ø Ò ÒØ M ÓÒ

20 ¾¼ Ä ÑÑ º º ÈÓÙÖ ÕÙ c Ò H 1 (M,Z) Ð Ü Ø ÙÒ ÑÔ ÅÓÖ ¹ ËÑ Ð X Ú ÑÓ Ò n(m) ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ Ø Ð ÕÙ c Xτ = cº ÑÓÒ ØÖ Ø ÓÒº ËÓ Ø Y 0 ÙÒ ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÙÖ Ð ÙÖ S Ò ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ Ø Ò ÙÐ Ö ÙÜ ÔÓ ÒØ Ó Ð Ö Ò ÙÐ Ö ÔÖÓ ØØ Òغ ÇÒ ÒÓØ X 0 Ð ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÙÖ M Ó Y 0 Ô Ö Ð ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ò Ø Ð º Ä ÑÔ X 0 Ø ÓÑÓØÓÔ Ù ÑÔ Ú Ø ÙÖ Ø Ò ÒØ ÙÜ Ö M ÓÒ ÒÓØ e Ð Ö Ø Ö Ø ÕÙ ÔÓÙÖ Ð ØÖ Ú Ð Ø ÓÒ τº ËÓ Ø c ÙÒ Ð Ñ ÒØ H 1 (M,Z) ÓÒ ÒÓØ c = e c Ø ÓÒ ÓÒ Ö X ÙÒ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÔÓ ÒØ ÙÒ ÒØÖ Ð Γ ³ÓÖ Ø Ô Ö ¹ Ó ÕÙ ØØÖ Ø Ú ÓÒØ Ð³ ÓÑÓÐÓ Ø c º ÍÒ Ø Ð ÑÔ Ú ÑÓ Ò n(m) ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ Ü Ø Ô Ö Ð Ä ÑÑ º Ø Ð Ö Ñ ÖÕÙ º º ÇÒ ÔÔÐ ÕÙ ÐÓÖ Ð Ä ÑÑ º Γ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö ÙÒ ÑÔ Ú Ø ÙÖ X Ø Ð ÕÙ C (X,X) = Γº Ä Ä ÑÑ ½º Ô ÖÑ Ø ³Ó Ø Ò Ö c Xτ = e [Γ] = e c = cº Ä Ì ÓÖ Ñ ½º½ Ø ÙÒ ÓÒ ÕÙ Ò Ù Ä ÑÑ º Ø Ð ÈÖÓÔÓ ¹ Ø ÓÒ º½º º º Ù ÓÒº ÇÒ Ô ÙØ Ú Ö Ð ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö ³ÙÒ Ú Ö Ø Ñ Ò ÓÒ ØÖÓ Ò ØÖÓ Ø ÓÖ ½µ Ð ÑÔ ÓÒØ ÙÙÒ ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ Ò³ Ø ÓÑÓÐÓ Ù Þ ÖÓ ¾µ Ð ÑÔ Ý ÒØ ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ ÓÑÓÐÓ Ù Þ ÖÓ Ñ Ú Ö ÒØ Ð ÔÖÓÔÖ Ø ³ ÒÐ Ñ ÒØ ÓÓ Ñ Ò ÓÓ ÚÓ Ö Ù Ò µ ÕÙ³ÙÒ ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ ÓÖ ÙÒ ÕÙ ÐÙ ¹ Ö ÒÓÒØÖ ÙÒ ÙØÖ ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ µ Ð ÑÔ Ò Ú Ö ÒØ Ô Ð ÔÖÓÔÖ Ø ³ ÒÐ Ñ Òغ Ò ÕÙ Ð ³ ÓÑÓØÓÔ ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÙÖ ÙÒ Ú Ö Ø Ë ÖØ ÒÓÙ ÚÓÒ ÓÒ ØÖÙ Ø ÙÒ ÑÔ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÔÔ ÖØ Ò ÒØ Ð ÔÖ Ñ Ö Ø ÓÖ º Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö ³ ÔÖ ÓÓ Ò ÑÔ Ú Ø ÙÖ ÓÒØ ØÖ Ò Ú Ö ÙÒ Ù ÐÐ Ø º ÉÙ Ø ÓÒ È ÙعÓÒ Ð Ö Ð Ï Ð ÒØÖ Ð Ò Ü Ò Óѹ ÔÓ ÒØ ÓÑÓÐÓ Ù Þ ÖÓ ³ÙÒ Ú Ö Ø Ë ÖØ Ö Ð Ð ÓÑÑ ÒØÖ Ð ³ÓÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ ³ÙÒ ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÉÙ Ø ÓÒ Ä ÙØÖ ÒØÖ Ð Ö Ð Ð ÓÒع Ð Ó Ø ÒÙ Ô Ö ÓÑÑ ÓÒÒ Ü Ú ÙÒ ÒØÖ Ð Ï S 3 Ê Ö Ò Ò Ð ÑÓÚº ÀÓÑÓØÓÔÝ Ó ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö Ú ØÓÖ Ð ØÓ ØÖÙØÙÖ ÐÐÝ Ø Ð ÓÒ º ÒÒº Ó Å Ø º ¾µ ½¼¾ ½µ ½ º È Ê Ö Ó Ò ØØ Ò ÖÐÓ È ØÖÓÒ Óº Ö Ò Ø Ò Ö Ô Ò Ó 3¹ Ñ Ò ÓÐ ÚÓÐÙÑ ½ Ó Ä ØÙÖ ÆÓØ Ò Å Ø Ñ Ø º ËÔÖ Ò Ö¹Î ÖÐ ÖÐ Ò ½ º À¼ Î Ò ÒØ ÓÐ Ò ÑÑ ÒÙ Ð ÖÓÙÜ Ò ÃÓ ÀÓÒ º ÇÒ Ø Ó Ö Ð ¹ Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÓÒØ Ø ØÖÙØÙÖ º ØÓ ÔÔ Ö Ò Ø ¾¼¼½ ÓÖ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÌÓÔÓÐÓ Ý ÓÒ Ö Ò ÔÖÓ Ò ¾¼¼ º Å Æ Âº Ý Âº Å ÖØ Ò Þ Ð ÖÓ Ò º ÆÙÒ º ÃÒÓØ Ò Ð Ò Ò ÒØ Ö Ð À Ñ ÐØÓÒ Ò Ý Ø Ñ º º ÃÒÓØ Ì ÓÖÝ Ê Ñ Ø ÓÒ ¾µ ½¾ ½ ½ º Å Î º ÑÔÓ Âº Å ÖØ Ò Þ Ð ÖÓ Ò Èº Î Ò Ðº ÙÖ Ø ÓÒ Ó Ð Ò Ó Ô Ö Ó ÓÖ Ø Ò ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö ÅÓÖ ¹ËÑ Ð Ý Ø Ñ ÓÒ S 3 º ÆÓÒÐ Ò Ö ØÝ ½¼ µ ½ ½ ½ º

21 À ÅÈË Î Ì ÍÊË ÅÇÊË ¹ËÅ Ä Ë ÆË ËÁÆ ÍÄ ÊÁÌ ¾½ Ù ¼ ÑÑ ÒÙ Ð Ù Ö Ò º ÓÙØ ÓÑÓØÓÔÝ Ð Ó ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö Ú ØÓÖ Ð ÓÒ Ø Ø Ö ¹ Ô Ö º ØÓ ÔÔ Ö Ò ÉÙ Ð Ø Ø Ú Ì ÓÖÝ Ó ÝÒ Ñ Ð ËÝ Ø Ñ ¾¼¼ Ö Ú Ñ Ø º Ë»¼ ¼ ½ º Ì ÓÚ Åº Ð Ö Ò Ï ÐÐ Ñ Èº Ì ÙÖ ØÓÒº ÓÒ ÓÐ Ø ÓÒ ÚÓÐÙÑ ½ Ó ÍÒ Ú Ö ØÝ Ä ØÙÖ Ë Ö º Ñ Ö Ò Å Ø Ñ Ø Ð ËÓ ØÝ ÈÖÓÚ Ò ÊÁ ½ º Ö ÂÓ Ò Ö Ò º Ì Ô Ö Ó ØÖÙØÙÖ Ó ÒÓÒ Ò ÙÐ Ö ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÓÛ º Óѹ Ñ Òغ Å Ø º À ÐÚº ¾µ ¾ ¾ ½ º ¼ À Ò Ö º ÓÒØ Ø ÓÑ ØÖÝ ¾¼¼ Ö Ú Ñ Ø ºË»¼ ¼ ¾ ¾º ÓÑ ÊÓ ÖØ º ÓÑÔ º À Ò Ð Ó Ý ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó ËØ Ò ÙÖ º ÒÒº Ó Å Ø º ¾µ ½ ¾µ ½ ½ º ÓÓ ËÙ ÓÓ Ñ Òº Î ØÓÖ Ð Û Ø ØÖ Ò Ú Ö ÓÐ Ø ÓÒ º ÌÓÔÓÐÓ Ý ¾ µ ¼ ½ º ÀÓÒ ÃÓ ÀÓÒ º ÓÒ ÓÐ Ø ÓÒ ØÖ Ò Ú Ö ØÓ Ú ØÓÖ Ð º ÔÖ ÔÖ ÒØ ½ º ÃÙÔ ÃÖÝ ØÝÒ ÃÙÔ Ö Ö º ÑÓÓØ ÓÙÒØ Ö Ü ÑÔÐ ØÓ Ø Ë ÖØ ÓÒ ØÙÖ º ÒÒº Ó Å Ø º ¾µ ½ ¼ µ ¾ ¾ ½ º ÃÙÔ Ö ÃÙÔ Ö Ö º ÆÓÒ ÒÚÓÐÙØÓÖÝ ÀÓÔ Ð Ö Ò 3¹Ñ Ò ÓÐ ÒÚ Ö ÒØ º Ù Å Ø º º ½µ ½¾ ½ º Å ¼½ ʺ ˺ Šà ݺ ÓÑÔÐ Ø ÝÒ Ñ ÖÓÑ ÑÔÐ ØÓÔÓÐÓ Ð ÝÔÓØ º ʺ ËÓº ÄÓÒ º È ÐÓ º ÌÖ Ò º Ë Öº Å Ø º È Ý º Ò º Ë º ½ µ ½ ½ ¾¼¼½º ÌÓÔÓÐÓ Ð Ñ Ø Ó Ò Ø Ô Ý Ð Ò ÄÓÒ ÓÒ ¾¼¼¼µº Å Ð ÂÓ Ò Ïº Å ÐÒÓÖº ÌÓÔÓÐÓ Ý ÖÓÑ Ø Ö ÒØ Ð Ú ÛÔÓ Òغ ÈÖ Ò ØÓÒ Ä Ò ¹ Ñ Ö Ò Å Ø Ñ Ø º ÈÖ Ò ØÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÖ ÈÖ Ò ØÓÒ Æ ½ º ÓÒ ÒÓØ Ý Ú Ïº Ï Ú Ö Ê Ú Ö ÔÖ ÒØ Ó Ø ½ ÓÖ Ò Ðº ÅÓÖ ÂÓ Ò Ïº ÅÓÖ Òº ÆÓÒ Ò ÙÐ Ö ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÓÛ ÓÒ 3¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ñ Ò ÓÐ º ÌÓÔÓÐÓ Ý ½ ½µ ½ ½ º ÅË ÂÓ Ò Ïº Å ÐÒÓÖ Ò Â Ñ º ËØ º Ö Ø Ö Ø Ð º ÈÖ Ò ØÓÒ ÍÒ ¹ Ú Ö ØÝ ÈÖ ÈÖ Ò ØÓÒ Æº º ½ º ÒÒ Ð Ó Å Ø Ñ Ø ËØÙ ÆÓº º ÆÊ ¼ Ï ÐØ Ö º Æ ÙÑ ÒÒ Ò Ä ÊÙ ÓÐÔ º Ö Ò Ò Ü Ó Ú ØÓÖ Ð Ò Ø Ò Ò Å ÐÒÓÖ ÒÙÑ Öº ÌÓÔÓÐÓ Ý ¾ ½µ ½¼¼ ½ ¼º ÈÓÒ ½ ĺ ÈÓÒØÖ Òº Ð Ø ÓÒ Ó Ñ ÔÔ Ò Ó Ø Ø Ö ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ü ÒØÓ Ø ØÛÓ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ô Ö º Ê º Å Ø º Šغ Ë ÓÖÒ Æº ˺ ½µ ½ ½ ½º ÈÓÒ Äº ˺ ÈÓÒØÖÝ Òº ËÑÓÓØ Ñ Ò ÓÐ Ò Ø Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò ÓÑÓØÓÔÝ Ø ÓÖݺ ÁÒ Ñ Ö Ò Å Ø Ñ Ø Ð ËÓ ØÝ ÌÖ Ò Ð Ø ÓÒ Ë Öº ¾ ÎÓк ½½ Ô ½ ½½ º Ñ Ö Ò Å Ø Ñ Ø Ð ËÓ ØÝ ÈÖÓÚ Ò ÊºÁº ½ º ÈË ¼ º È Ð Ò Ëº ËÑ Ð º ËØÖÙØÙÖ Ð Ø Ð ØÝ Ø ÓÖ Ñ º ÁÒ ÐÓ Ð Ò ÐÝ ÈÖÓº ËÝÑÔÓ º ÈÙÖ Å Ø º ÎÓк ÁÎ Ö Ð Ý Ð º ½ µ Ô ¾¾ ¾ ½º Ñ Öº Å Ø º ËÓº ÈÖÓÚ Ò ÊºÁº ½ ¼º Ï Å Ï º ÐÓ ÓÖ Ø Ó ÒÓÒ Ò ÙÐ Ö ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÓÛ ÓÒ S 3 º º Å Ø º ËÓº Â Ô Ò ½ µ ¼ ½ ½ º Ï Ð º Ï Ð Ý Ï Ð ÓÒ ÂÖº ËÓÑ Ü ÑÔÐ Ó ÒÓÒ Ò ÙÐ Ö ÅÓÖ ¹ËÑ Ð Ú ØÓÖ Ð ÓÒ S 3 º ÒÒº ÁÒ Øº ÓÙÖ Öº Ö ÒÓ Ð µ ¾ ¾µ Ú ½ ½ ½ º Ò ÃÓ ÒÓº ÀÓÑÓÐÓ Ý Ð Û Ö Ö ÔÖ ÒØ Ý Ö Ô Ð Ò º ÈÖÓº Ñ Öº Å Ø º ËÓº µ ½ ½ º Ò ÃÓ ÒÓº Ì ÓÑÓØÓÔÝ Ð Ó ÒÓÒ Ò ÙÐ Ö ÅÓÖ ¹ËÑ Ð Ú ØÓÖ Ð ÓÒ 3¹Ñ Ò ÓÐ º ÁÒÚ Òغ Å Ø º ¼ µ ½ ½ º Ò ÃÓ ÒÓº ÆÓÒ Ò ÙÐ Ö ÅÓÖ ¹ËÑ Ð ÓÛ ÓÒ 3¹Ñ Ò ÓÐ Û Ñ Ø ØÖ Ò Ú Ö ÓÐ Ø ÓÒ º ÁÒ ÓÐ Ø ÓÒ ÌÓ ÝÓ ½ µ ÚÓÐÙÑ Ó Úº ËØÙ º ÈÙÖ Å Ø º Ô ½ º ÆÓÖØ ¹ÀÓÐÐ Ò Ñ Ø Ö Ñ ½ º Å Ø Ñ Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÖÛ Î Ä ÓÚ ÒØÖÝ ÍºÃº ¹Ñ Ð Ö Ù Ö Ò Ñ Ø ºÛ ÖÛ º ºÙ

arxiv:math/ v1 [math.dg] 25 Oct 2006 d : M R

arxiv:math/ v1 [math.dg] 25 Oct 2006 d : M R ËÙÖ Ð Ö ÑÔÐ ÓÐÓÑÓÖÔ ÕÙ Ú Ö ÒØ arxiv:math/0610748v1 [math.dg] 25 Oct 2006 ½ ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÒÓ Ø ÃÐÓ Ò Ö Ó Ø ¾¼½ Ê ÑÔÐ ÕÙ Ú Ö ÒØ Ä ÒÓØ ÓÒ Ö ÑÔÐ ³ÙÒ ØÖÙØÙÖ ÓÑ ØÖ ÕÙ Ø ØÖ Ð Ö Ñ ÒØ ØÙ º ÆÓÙ ÒÓÙ ÔÖÓÔÓ ÓÒ ³

Plus en détail

Á ÏÓÖ Ò Ô Ô Ö ¾»¼ Ä ÒÒÓÒ Ð³ Ø Ú Ø Ø Ð ÚÓÐ Ø Ð Ø ÙÖ Ð Ñ Ö Ò ÙÖÓ» ÓÐÐ Ö Ï Ð Ò ÇÑÖ Ò ½ ÄÙ ÙÛ Ò ¾ Ø È ÖÖ ÓØ Â ÒÚ Ö ¾¼¼ Ê ÙÑ Ô Ô Ö ØÙ Ð Ò Ð Ø Ð ÚÓÐ Ø Ð Ø Ö Ò Ñ ÒØ Ù Ø ÙÜ Ò ÙÖÓ» ÓÐÐ Ö Ò Ù Ø ÓÖ ³ Ú Ò Ñ ÒØ ÓÖÖ

Plus en détail

½¼¼ º½ º½º½ À ÈÁÌÊ º Ê ÄÁË ÌÁÇÆ Ë Ê ÁËÌÊ Ë Ì Ë Å ÅÇÁÊ Ë Ê Ð Ø ÓÒ Ö ØÖ Ø Ð ÊºËº ÈÖ Ò Ô º¹ ÓÒ ÖÓÒ Ð ÖÙ Ø Ð ÙÖ º½ ÙÜ ÒØÖ Ê Ø Ë Ø ÙÜ ÓÖØ È Ø É ÙÖ º½ ÈÖ Ò

½¼¼ º½ º½º½ À ÈÁÌÊ º Ê ÄÁË ÌÁÇÆ Ë Ê ÁËÌÊ Ë Ì Ë Å ÅÇÁÊ Ë Ê Ð Ø ÓÒ Ö ØÖ Ø Ð ÊºËº ÈÖ Ò Ô º¹ ÓÒ ÖÓÒ Ð ÖÙ Ø Ð ÙÖ º½ ÙÜ ÒØÖ Ê Ø Ë Ø ÙÜ ÓÖØ È Ø É ÙÖ º½ ÈÖ Ò Ô ØÖ Ê Ð Ø ÓÒ Ö ØÖ Ø Ñ ÑÓ Ö ÆÓÙ ÚÓÒ Ú٠г ÒØ Ö Ø Ö ØÖ ÓÙ ÔÐÙ Ü Ø Ñ ÒØ Ö ØÖ ØÖ Ú Ð ³ ع¹ Ö ÓÖ Ò Ô Ð ØÓ Ö ÙÒ ÒÓÑ Ö Ø Ð Ö Ø ØÙ Ö ÐÓÖ ÕÙ Ð Ó Ò ³ Ò Ø ÒØ Ö Ò Ò ØÖÙ Ö Ð Ú Ð ÙÖ Ò Ð Ö ØÖ Ò ÔÓÙÚÓ Ö Ð³ ÔÔ Ð Ö ÒÓÙÚ

Plus en détail

Prix des logements et autocorrélation spatiale : une approche semi-paramétrique

Prix des logements et autocorrélation spatiale : une approche semi-paramétrique Prix des logements et autocorrélation spatiale : une approche semi-paramétrique Ibrahim Ahamada, Emmanuel Flachaire, Marion Lubat To cite this version: Ibrahim Ahamada, Emmanuel Flachaire, Marion Lubat

Plus en détail

Ê ÙÐ Ø ÓÒ Ö Ò Ð Ý Ø Ñ ØÖ Ù Ö Ø ØÙÖ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ö Ö Ï ÙØ Ð Ø ÙÐØ ÆÓØÖ ¹ Ñ Ä È Ü Æ ÑÙÖ Ð ÕÙ Û ÙØ Ð Ò Óº ÙÒ Ôº º Ê ÙÑ º ij ÑÔÓÖØ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ö Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ò Ð Ý Ø Ñ ØÖ Ù Ò³ Ø ÔÐÙ ÑÓÒØÖ Öº Ò Ø Ð Ó Ü ³ÙÒ ØÝÔ

Plus en détail

ÒÒ ¾¼¼¾ ÍÒ Ú Ö Ø ÄÙÑ Ö ÄÝÓÒ ÁÁ ÌÀ Ë ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö ÓØ ÙÖ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ô Ö Ö ÅÙ Ð Ò Ð ½ Ñ Ö ¾¼¼¾ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ð ÕÙ Ð Ø Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò ÓÙ ÐÐ ÓÒÒ ÔÖ Ô Ö Ù Ò Ù Ð ÓÖ ØÓ Ö ÊÁ ÓÙ

Plus en détail

ÇÄ ÆÇÊÅ Ä ËÍÈ ÊÁ ÍÊ À Æ Å ÑÓ Ö ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð ÔÐÑ ÙÒ Ú Ö Ø Ö ÆÓÙÚ ÐÐ Ì Ò ÕÙ Ó Ò Ø Ú ³ ÔÔÖ ÒØ Ê ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ñ ÒØ Ð Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÐ ÓØÓÖ Ð Ë Ò ÈÖ Ø Õ٠г ÆË Ò º º ÒÙÑ ÖÓ ¾ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ô Ö

Plus en détail

½ +1 = ½ +1 = ÓÙ ¾ +2 = ÓÙ +5 = ÓÙ +8 = ÓÙ +6 = ÓÙ +7 =

½ +1 = ½ +1 = ÓÙ ¾ +2 = ÓÙ +5 = ÓÙ +8 = ÓÙ +6 = ÓÙ +7 = ÔØ Ø ÇÊÁÆ Ä ÔÖ Ñ Ö ØÖ Ö Ø ÓÒ ÖÒ ÒØ Ð ÓÙÐ Ö ÒÓ Ö ÑÓÒØ ÒØ Ù Áι Ñ Ð º Ò ÕÙ Ð ÐÙÐ ØÖ Ø Ð ÓÖ Ò Ø ÙÖ Ó ÒØ ÓÑÒ ÔÖ ÒØ ÒÓ ÓÙÖ Ð ÓÙÐ Ö Ö Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ù Ò ÒÓÑ Ö ÙÜ Ô Ý Ø ÕÙ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö Ò Ö ÔÙ Ð ÕÙ ÔÓÔÙÐ Ö Ò º Ù Â

Plus en détail

Ò ÐÝ ÓÒÒ Ò ÓÖ ÐÐ ÙÒ ÔÔÖÓ ÓÖ Ò Ð Ó٠Ⱥ¹ º À ÖØ À ÙÖ Ø ÕÙ Ø ÒÓ Ø ËÝ Ø Ñ ÓÑÔÐ Ü ÍÅÊ ÆÊË ÍÒ Ú Ö Ø Ì ÒÓÐÓ ÓÑÔ Ò È ¾ ¹ ¹ ¼¾¼ ÓÑÔ Ò Ü ¹ Ö Ò ÖØ ºÙغ Ö Ñ Ö ¾¼¼ Ì Ð Ñ Ø Ö ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ ÈÖ ÒØ Ø ÓÒ Ð³ Ò ÐÝ Ò ÓÖ ÐÐ

Plus en détail

arxiv: v2 [math.gt] 30 Oct 2009

arxiv: v2 [math.gt] 30 Oct 2009 ËÈ Ë ÅÇ ÍÄ Ë ÊÌ ÁÆË ÈÇÄ Ê Ë ÈÊÇ ÌÁ Ë ÅÁÊÇÁÊË Ô Ö ÄÙ ÓÚ Å ÖÕÙ rxiv:0806.3569v [mth.gt] 30 Oct 009 ØÖ Øº ÔÖÓ Ø Ú Ñ ÖÖÓÖ ÔÓÐÝ ÖÓÒ ÔÖÓ Ø Ú ÔÓÐÝ ÖÓÒ Ò ÓÛ Û Ø Ö Ø ÓÒ ÖÓ Ø º Ï ÓÒ ØÖÙØ Ò ÜÔÐ Ø ÓÑÓÖÔ Ñ ØÛ Ò Ø

Plus en détail

Æ Æ ³ÓÖ Ö ÁË Ä ¼½½¾ ÒÒ ½ ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ Ú ÒØ Ä³ÁÆËÌÁÌÍÌ Æ ÌÁÇÆ Ä Ë Ë Á Æ Ë ÈÈÄÁÉÍ Ë Ä ÇÆ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ä Ê Ç Ì ÍÊ ËÈ Á ÄÁÌ ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÉÍ Ô Ö ÒÒ ÈÊÁ ÅÓ Ð Ø ÓÒ ÓÙÑ ÒØ Ù ÓÚ Ù Ð Ò ËØÖ Ø ÁÒØ ÖÓÒÒ Ø Ô Ö Ð ÒÒÓØ Ø ÓÒ

Plus en détail

Contact SCD Nancy 1 : theses.sciences@scd.uhp-nancy.fr

Contact SCD Nancy 1 : theses.sciences@scd.uhp-nancy.fr AVERTISSEMENT Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire élargie. Il est soumis à la propriété intellectuelle

Plus en détail

¾» Ä ÔÖÓØÓÓÐ ÖÝÔØÓ Ö Ô ÕÙ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÒÙ ÔÓÙÖ ÙÖ Ö Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ º

¾» Ä ÔÖÓØÓÓÐ ÖÝÔØÓ Ö Ô ÕÙ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÒÙ ÔÓÙÖ ÙÖ Ö Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ º ½» Ë ÙÖ Ø ÙÖ ÁÒØ ÖÒ Ø Ä ÐÓ ÕÙ Ð Ö ÓÙ º Î ÖÓÒ ÕÙ ÓÖØ Ö ÆÊË Ð ÓÖ ØÓ Ö ÄÓÖÖ Ò ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ ÄÇÊÁ µ ÂÓÙÖÒ Ò Ø ÓÒ Ð ¾¼½¾ г ÈÅ È Å ØÞ ¾» Ä ÔÖÓØÓÓÐ ÖÝÔØÓ Ö Ô ÕÙ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÒÙ ÔÓÙÖ ÙÖ Ö Ð

Plus en détail

º¾ ÆÓØ ÔÖ Ð Ñ Ò Ö ÒÓÙ Ò ÓÒ ÖÓÒ Ô Ò Ô ØÖ Ð Ø ¹ Ò ÕÙ ÓÑÔÖ ÓÒ ÔÖÓÔÖ Ù Ò Ð Ô ÖÓÐ º Ý Ø Ñ ³ ÒÓ¹ Ò Ô ÕÙ ÓÒØ Ò Ø Ø Ú ÐÓÔÔ Ò ÓÑ Ò Ð Ø¹ Ø Ò ÒØ Ô Ö ÓÖÑ Ò ÙÔ Ö Ù

º¾ ÆÓØ ÔÖ Ð Ñ Ò Ö ÒÓÙ Ò ÓÒ ÖÓÒ Ô Ò Ô ØÖ Ð Ø ¹ Ò ÕÙ ÓÑÔÖ ÓÒ ÔÖÓÔÖ Ù Ò Ð Ô ÖÓÐ º Ý Ø Ñ ³ ÒÓ¹ Ò Ô ÕÙ ÓÒØ Ò Ø Ø Ú ÐÓÔÔ Ò ÓÑ Ò Ð Ø¹ Ø Ò ÒØ Ô Ö ÓÖÑ Ò ÙÔ Ö Ù Ô ØÖ ÓÑÔÖ ÓÒ Ò ÙÜ Ù Ó º½ Ä ÓÑÔÖ ÓÒ Ù Ó ÔÓÙÖÕÙÓ Ä Ö Ù ÓÒÙÑ Ö ÕÙ È Å ÓÒØ ÚÓÐÙÑ Ò ÙÜ Õ٠гÓÒ Ö ÔÔ ÐÐ Ð ØÖ Ø ½º Å Ø» ÔÓÙÖ ÙÒ Ò Ð Ø Ö Ó Ò ÕÙ Ð Ø Ø Ò Ö ½ Ø º½ ÀÞµ ÕÙ ÓÒÒ ÙÒ Ö ¼ Å ÝØ ÔÓÙÖ ÙÒ ÙÖ ÑÙ ÕÙ Ö Ò ÕÙ ÔÓÙÖ

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø È ÖÖ Ø Å Ö ÙÖ ß È Ö ÎÁ ÇÖ Ò Ø ÓÒ ËÓ Ø ³ ÒØ ÔÓÙÖ Ð Î Ù Ð Ø ÓÒ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÝÒ Ñ ÕÙ ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ð ½ Ñ Ö ¾¼¼½ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ø ØÖ ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø È ÖÖ Ø Å Ö ÙÖ ¹ È Ö ÎÁ Ô Ð

Plus en détail

O K = {S S(G) : S K = } O U = {S S(G) : S U }

O K = {S S(G) : S K = } O U = {S S(G) : S U } ij Ô ÓÙ ¹ ÖÓÙÔ ÖÑ R Z Ì ÓÑ À ØØ Ð ¾½ Ñ ¾¼½¼ ØÖ Ø Ì Ô Ó ÐÓ Ù ÖÓÙÔ Ó ÐÓ ÐÐÝ ÓÑÔ Ø ØÓÔÓÐÓ Ð ÖÓÙÔ Ò ÓÛ Û Ø Ò ØÙÖ Ð ØÓÔÓÐÓ Ý ÐÐ Ø ÙØÝ ØÓÔÓÐÓ Ýº Ï ÓÑÔÐ Ø ÐÝ Ö Ø Ô Ó ÐÓ Ù ÖÓÙÔ Ó Ø ÖÓÙÔ R Z Ò Ó Ø Ù Ð C µ Û ÐÝ

Plus en détail

Î ÐÙ Ø Ê Ñ ÙÖ Ô Ø Ð ÓÒÓÑ ÕÙ µ Ð Ê ÓÙÐ Ø ² Ì ÖÖÝ ÊÓÒ ÐÐ ÖÓÙÔ Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ Ö Ø ÄÝÓÒÒ Ñ Ð ÐºÖ ÓÙÐ ØÖ ØÐÝÓÒÒ º Ö Ø ÖÖݺÖÓÒ ÐÐ Ö ØÐÝÓÒÒ º Ö ÈÐ Ò Ð³ ÒØ ÖÚ ÒØ ÓÒ ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÒ ÔÖÓÔÖ Ø Î ÐÙ ¹ Ø¹Ê Ä Ü

Plus en détail

Æ Ó ³ÓÖ Ö ¾ ½ ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ Ú ÒØ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø Ê ÒÒ ½ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø Ê ÒÒ ½ Å ÒØ ÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ô Ö Ë Ö ÊÓÙÚÖ ÕÙ Ô ³ Ù Ð ÁÊÁË ÓÐ ÓØÓÖ Ð Å ÌÁËË ÓÑÔÓ ÒØ ÙÒ Ú Ö Ø Ö Á ËÁ Ì ØÖ Ð Ø ÍØ Ð Ø ÓÒ ³

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø ËØÖ ÓÙÖ Á ÙÐØ Ë Ò ÓÒÓÑ ÕÙ Î ÄÍ ÌÁÇÆ ÅÈÁÊÁÉÍ Ë Å ÆÁËÅ Ë ÌÊ ÆËÅÁËËÁÇÆ Ë ÀÇ Ë ÇÆ Å ÆÌ Í Ì ÆÇÆ ÇÆ Å ÆÌ Í Î ÊË Ä Ë Å Ê À Ë ÇÍÊËÁ ÊË Ì ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ø ØÖ ÓØ ÙÖ Ä³ÍÒ Ú Ö Ø ËØÖ ÓÙÖ Á ÈÖ ÒØ

Plus en détail

Astrocyte. Neurone. Espace extracellulaire. Ca++ Ca++ Ca++ canal ionique. gap jonction. gap jonction. diffusion. canal ionique Ca++ gap jonction

Astrocyte. Neurone. Espace extracellulaire. Ca++ Ca++ Ca++ canal ionique. gap jonction. gap jonction. diffusion. canal ionique Ca++ gap jonction ÖÓÒØ ÔÖÓ Ö Ø ÑÓ Ð Ø ÓÒ ÒØ Ú ÙÐ Ö Ö Ö ÙÜ Ù ÐÐ Ñ ØØ ÔÙ Ø Å Ö ÐÐ Ð ¾ ÓØÓ Ö ¾¼¼ º ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÓÐÓ ÕÙ Ä ÔÖ ÓÒ ÓÖØ Ð ÒÚ ÒØ µ ÍÒ Ø ÙÒ ÔÓÐ Ö Ø ÓÒ Ø ÑÔÓÖ Ö Ø Ö Ò ÑÔÐ ÙÖ Ò ÙÖÓÒ ÕÙ ÔÖÓÔ Ð ÒØ Ñ ÒØ ÑÑ»Ñ Òµ Ò Ð ÖÚ Ùº

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø Ê Æ Ë ÊÌ Ë ¹ È ÊÁË ÒØÖ ÙÒ Ú Ö Ø Ö Ë ÒØ ¹È Ö Í Ê Å ÌÀ Å ÌÁÉÍ Ë Ì ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÉÍ Ì ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ö ÓØ ÙÖ Ð³ÙÒ Ú Ö Ø Ê Æ Ë ÊÌ Ë¹È ÊÁË ËÔ Ð Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ËÙ Ø Ø ÅÓ Ð Ø ÓÒ Ò ÙÖ Ò Ô ÖØ Ö ³ Ñ

Plus en détail

ÁÒ Ø ØÙØ Æ Ø ÓÒ Ð ÈÓÐÝØ Ò ÕÙ ÄÓÖÖ Ò Ô ÖØ Ñ ÒØ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓØÓÖ Ð Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÐ ÓØÓÖ Ð Á Å Ò Ø ÓÒ Ø Ø ÓÒ ³ÙÒ ÕÙ Ð Ø ÖÚ ÔÓÙÖ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÑÔ Ö Ð ÌÀ Ë ÓÙØ ÒÙ Ð ¾ ÒÓÚ Ñ Ö ¾¼¼ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù ÓØÓÖ Ø Ð³ÁÒ

Plus en détail

ÈÖÓ Ø ÊÆÌÄ Á Ç ËÓÙ ÈÖÓ Ø ¾ ÔÔÖÓ ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØ Ð ¹ Ä ÚÖ Ð ¾º½ Ø Ø Ð³ ÖØ ¹ Î Ö ÓÒ Ö Ø ¼º½ Ñ ¾¼¼¾ Ê ÙÑ ÓÙÑ ÒØ ÔÓÙÖ Ó Ø ÔÖ ÒØ Ö Ö ÒØ Ø Ò ÕÙ Ñ Ò ÙÚÖ Ò Ø Ø ÓÒ ³ ÒØÖÙ ÓÒ Ò Ð Ö Ð³ ÔÔÖÓ ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØ Ð º Ê Ø ÙÖ ÓÒØÖ

Plus en détail

À Ð Ø Ø ÓÒ Ö Ö Ö Ö ÔÖ ÒØ Ú ÒØ Ä³ÍÒ Ú Ö Ø Ê ÒÒ ½ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÙÔ Ö ÙÖ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ô Ö ÒÒ ¹Å Ö Ã ÖÑ ÖÖ «Ù ÓÒ Ð Ð Ö ¹ ÐÐ ËÓÙØ ÒÙ Ð ¾¼ Ñ Ö ¾¼¼¾ Ú ÒØ Ð ÙÖÝ ÓÑÔÓ Åº Å Ð Ê Æ Ä ÈÖ ÒØ Åº

Plus en détail

ProSpect: une plate-forme logicielle pour l exploration spectrale des sons et de la musique

ProSpect: une plate-forme logicielle pour l exploration spectrale des sons et de la musique ProSpect: une plate-forme logicielle pour l exploration spectrale des sons et de la musique Sylvain Marchand To cite this version: Sylvain Marchand. ProSpect: une plate-forme logicielle pour l exploration

Plus en détail

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Î ÓÙ Å ÖÓ Ó Ø Ü Ð Å Ø Ù È ÐØ Ö ¹Å Ð Å Ø ÙºÈ ÐØ ÖÒ ØÓÙÖÖ ÖºÓÑ ÀÓÑ Ô ØØÔ»» ÐØ ÖÒºÓÖ»Ô ÐØ ÖÑ»Û ÐÓÑ º ØÑ Å ÓÙÖ Ù»¾»¾¼¼¼ ÌÝÔÓ Ö Ô Ä Ì ¾ Ù Ø ÙÒ ÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ù ÒØ Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Î ÓÙ

Plus en détail

ÌÀ Ë Ç ÌÇÊ Ì Ä³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÈÁ ÊÊ Ì Å ÊÁ ÍÊÁ ËÔ Ð Ø ÁÇÈÀ ËÁÉÍ ÅÇÄ ÍÄ ÁÊ ÈÖ ÒØ Ô Ö Ù ÐÐ ÙÑ Ë ÆÌÁÆÁ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ÎÁ ËÙ Ø Ð Ì Î ÊË Ä ÈÊ Á ÌÁÇÆ Ä ËÌÊÍ ÌÍÊ ÌÊÁ ÁÅ ÆËÁÇÆÆ ÄÄ Ë ÈÁÆ Ä Ë ü

Plus en détail

ÆËÅ ÓÐ Æ Ø ÓÒ Ð ËÙÔ Ö ÙÖ Å Ò ÕÙ Ø ³ ÖÓØ Ò ÕÙ ÄÁËÁ Ä ÓÖ ØÓ Ö ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ë ÒØ ÕÙ Ø ÁÒ Ù ØÖ ÐÐ ÌÀ Ë ÈÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ö ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø ÈÓ Ø Ö ÇÄ Æ ÌÁÇÆ Ä ËÍÈ ÊÁ ÍÊ Å ÆÁÉÍ Ø ³ ÊÇÌ ÀÆÁÉÍ ² ÙÐØ Ë Ò ÓÒ Ñ

Plus en détail

Ï Í Å Ò Ò ÁÒØ Ö¹Ë Ø Ò ÐÝ Ù ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØ ÍØ Ð Ø ÙÖ ÁÑÔ Ø ÁÑÑ Ø ÁÒØ Ö Ø Ï Í Å Ò Ò Í Ö Ú ÓÙÖ Ò ÐÝ Û Ø ÁÑÑ Ø ÁÑÔ Ø º Å Ð ½ ¾µ ź Ì Ö ½µ Ⱥ ÈÓÒ Ð Ø ½µ ½µ ÄÁÊÅÅ ÍÅÊ ÆÊË ¼ ½ ½ ÊÙ ¾ ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö Ü Ö Ò ¾µ Ä ÓÖ ØÓ

Plus en détail

Ê ÔÔÓÖØ Ø Ù ÐÐ ÙÑ Î Ð ÓÒ ¾ Ù Ò ¾¼¼¼ Ì Ð Ñ Ø Ö Á ÓÖ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ½ ÈÖ ÒØ Ø ÓÒ Ð Ó Ø ¾ Ä ÓÑ Ò ³ Ø Ú Ø ¾º½ Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º ¾º¾ Ö Ø ØÙÖ Ö ÙÜ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ º º º º º º º º

Plus en détail

N f N 1. Ψ(Q 1,...,Q f ) propre = (Q κ ), ... A j1...j f. χ (κ) j κ. j 1 =1

N f N 1. Ψ(Q 1,...,Q f ) propre = (Q κ ), ... A j1...j f. χ (κ) j κ. j 1 =1 ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ð Ñ Ø Ó ÅÙÐØ ¹ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ì Ñ ¹ Ô Ò ÒØ À ÖØÖ Å Ì Àµº Ò ØØ ÌÅÅ ÁÒ Ø ØÙØ ÖÐ Ö Ö Ø ÍÅÊ ¾ ½ ¼½ ÍÒ Ú Ö Ø ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö ÁÁ ¹ ¼ ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö Ü ¼ Ö Ò µ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ä ÝÒ Ñ ÕÙ ÕÙ ÒØ ÕÙ Ò Ø Ð Ö ÓÐÙØ ÓÒ Ð³

Plus en détail

Chemins de Krew eras dans un qua rt de plan Q(u, v; t) := X q(i, j; n)uivjtn i,j,n j n pas i q(i, j, n)

Chemins de Krew eras dans un qua rt de plan Q(u, v; t) := X q(i, j; n)uivjtn i,j,n j n pas i q(i, j, n) È Ø Ø Ô Ø ÛÓÖ ÓÑ Ò ØÓ Ö ÒÙÑ Ö Ø Ú Å Ö ÐÐ ÓÙ Õ٠عŠÐÓÙ ÆÊË Ä ÊÁ ÓÖ ÙÜ ØØÔ»»ÛÛÛºÐ Ö º Ö» ÓÙ ÕÙ Ø Ê ÙÑ Ð³ Ô Ó ÔÖ ÒØ ÔÔÖÓ Ö ÙÖ Ú ÕÙ Ø ÓÒ ÙÖ Ð Ö Ò Ö ØÖ ÔÔÖÓ Ø Ú Ä³ Ü ÑÔÐ Ö Ö Ò Ö Ø Ñ Ò Ý ÕÙ Ø ÓÒ Ð Ö ÕÙ» Ð ÑÑ

Plus en détail

Une infrastructure pour middleware adaptable

Une infrastructure pour middleware adaptable ÁÒ Ø ØÙØ Ê Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Æ ÒØ Une infrastructure pour middleware adaptable È ÖÖ ¹ ÖÐ Ú Ò Ö Ô Ö Ì ÓÑ Ä ÓÙÜ ÓÐ Å Ò Æ ÒØ ÁÒ Ø ØÙØ Ê Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Æ ÒØ ¾ ÖÙ Ð ÀÓÙ Ò Ö ºÈº ¾¾¼ ¹ ¾¾ Æ ÆÌ Ë Ê ÔÔÓÖØ ËØ Ë ÔØ

Plus en détail

Imagerie magnétique par micro-squid à basse température

Imagerie magnétique par micro-squid à basse température Imagerie magnétique par micro-squid à basse température Cécile Veauvy To cite this version: Cécile Veauvy. Imagerie magnétique par micro-squid à basse température. Supraconductivité [cond-mat.supr-con].

Plus en détail

Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille

Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille ÓÒÒ Å Ö Â µ È Ð ÔÔ Å Ø Ù Î Ö ÓÒ ½º Ð ½»¼»½ ÁÍ̹ Ä ÐÐ ÄÁ Ä ÍËÌÄ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ë Ë Á Æ Ë Ì Ì ÀÆÇÄÇ Á Ë ÄÁÄÄ Íº ºÊº ³Áº º º º غ Å ß ÎÁÄÄ Æ ÍÎ ³ Ë É Ì Ðº ¼ ¾¼

Plus en détail

Découverte et fourniture de services adaptatifs dans les environnements mobiles

Découverte et fourniture de services adaptatifs dans les environnements mobiles Découverte et fourniture de services adaptatifs dans les environnements mobiles Ouahiba Fouial To cite this version: Ouahiba Fouial. Découverte et fourniture de services adaptatifs dans les environnements

Plus en détail

Tomographie à l aide de décalages temporels d ondes sismiques P : développements méthodologiques et applications

Tomographie à l aide de décalages temporels d ondes sismiques P : développements méthodologiques et applications Tomographie à l aide de décalages temporels d ondes sismiques P : développements méthodologiques et applications Vadim Monteiller To cite this version: Vadim Monteiller. Tomographie à l aide de décalages

Plus en détail

Ä ÇÆ Á Æ Ó ³ÇÊ Ê ¹¾¼¼¾ Ä Èȹ̹¾¼¼¾»¼¾ ÓÐ ÓØÓÖ Ð È Ý ÕÙ Ø ³ ØÖÓÔ Ý ÕÙ ÄÝÓÒ ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ Ú ÒØ Ð³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ä Í ÊÆ Ê ¹Ä ÇÆ ½ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù ÁÈÄÇÅ Ç ÌÇÊ Ì ÖÖ Ø Ù ¼ Ñ Ö ½ ¾µ ËÔ Ð Ø È Ý ÕÙ Ô ÖØ ÙÐ Ô Ö Ä ÓÒ

Plus en détail

arxiv:math/ v1 [math.ho] 30 May 2005

arxiv:math/ v1 [math.ho] 30 May 2005 arxiv:math/0505651v1 [math.ho] 30 May 2005 ÌÀ ÇÊÁ Ë ÊÇÍÈ Ë Ì ÈË ÀÇÄÇ Á ijÁÆÌ ÄÄÁ Æ Ä ÍÊ ÆÌ ÊÌÀÇÄ Á Æ ÊÁ ÄÁ Ê Ì Ì Ð Ñ Ø Ö ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ ½º½º Ê Ñ Ö Ñ ÒØ ¾ ¾º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ð Ø ÓÖ ÖÓÙÔ ¾ ¾º½º Ø ÓÖ º Ä Ø

Plus en détail

1,96 Z 0,05 = 1,64 t 0,975;38 = 2,02 χ 2 1;0.05 = 3,84.

1,96 Z 0,05 = 1,64 t 0,975;38 = 2,02 χ 2 1;0.05 = 3,84. Ô ½ ØØ ÒØ ÓÒ ÈÖ Ò Þ α = 5% ÔÓÙÖ ØÓÙ Ð Ø Ø Ø ÒØ ÖÚ ÐÐ ÓÒ Ò º Z 0,025 = 1,96 Z 0,05 = 1,64 t 0,975;38 = 2,02 χ 2 1;0.05 = 3,84. ÉÙ Ø ÓÒ ½ ½¼ ÔÓ ÒØ µ ÓÑÔÐ Ø Þ Ð Ø Ð Ù ¹ ÓÙ Ò Ö ÔÓÒ ÒØ Ô Ö ÎÖ ÓÙ ÙÜ ÔÓÙÖ ÙÒ

Plus en détail

Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÎÓ ÙÐ Ö ½º½ Ä ÓÖÔ ÓÖ ÓÒÒ ÒÓÑ Ö Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ Ô ØÓÔÓÐÓ ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÎÓ ÙÐ Ö ½º½ Ä ÓÖÔ ÓÖ ÓÒÒ ÒÓÑ Ö Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ Ô ØÓÔÓÐÓ ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÌÓÔÓÐÓ Ò ÐÝ Ø ÐÙÐ Ö ÒØ Ð Ö Ö È ÙÐ Ò Î Ö ÓÒ ÔÖ Ð Ñ Ò Ö ÓÙÖ ØÖÓ Ñ ÒÒ Ð Ò ÓÐ ÆÓÖÑ Ð ËÙÔ Ö ÙÖ ÒÒ ¾¼¼ ¹¾¼¼ ½ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÎÓ ÙÐ Ö ½º½ Ä ÓÖÔ ÓÖ ÓÒÒ ÒÓÑ Ö Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾

Plus en détail

tel , version 1-18 Dec 2009

tel , version 1-18 Dec 2009 Æ ÇÊ Ê ¼½ Ð Ø ÆÆ ¾¼¼ ÌÀ Ë» ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ê ÆÆ Ë ½ Ó٠Р٠гÍÒ Ú Ö Ø ÙÖÓÔ ÒÒ Ö Ø Ò ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö Ç Ì ÍÊ Ä³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ê ÆÆ Ë ½ Å ÒØ ÓÒ Å Ø Ñ Ø ÕÙ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÐ ÓØÓÖ Ð Å ÌÁËË ÔÖ ÒØ Ô Ö Å Ö Ã ÀÇÍÊ ÔÖ Ô Ö Ð³ÍÅÊ

Plus en détail

Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille

Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille ÓÒÒ Å Ö Â µ È Ð ÔÔ Å Ø Ù Î Ö ÓÒ ½º Ð ¼»¼»½ ÁÍ̹ Ä ÐÐ ÄÁ Ä ÍËÌÄ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ë Ë Á Æ Ë Ì Ì ÀÆÇÄÇ Á Ë ÄÁÄÄ Íº ºÊº ³Áº º º º غ Å ß ÎÁÄÄ Æ ÍÎ ³ Ë É Ì Ðº ¼ ¾¼

Plus en détail

δ(q, x) = (q, y, d) x = y = B d =

δ(q, x) = (q, y, d) x = y = B d = ÆÓØ Ù ÓÙÖ ÐÙÐ Ð Ø Ø ÄÓ ÕÙ ÔÖ Ñ Ö Ô ÖØ ¾¼¼ ¹ ¾¼¼ Àº ÓÑÓÒ¹ÄÙÒ ¼ ¹¼ µ Ⱥ¹ º Ê ÝÒ Ö ¼ ¹¼ µ Ⱥ Ë ÒÓ Ð Ò ¼ ¹¼ µ º¹Êº Ë ÒÓØ ¼ ¹¼ µ ˺ À ¼ ¹¼ µ º Ë Ö Ò ÐÓ ¼ ¹¼ µ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ¾ ¾ Å Ò ÌÙÖ Ò Ø Ö ÙÖ Ú

Plus en détail

Un schéma de type Volumes-Finis-Roe (VFRoe) pour les équations de Saint-Venant 1D :

Un schéma de type Volumes-Finis-Roe (VFRoe) pour les équations de Saint-Venant 1D : INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE arxiv:cs/0609114v1 [cs.na] 0 Sep 006 Un schéma de type Volumes-Finis-Roe (VFRoe) pour les équations de Saint-Venant 1D : Simulation numérique

Plus en détail

DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION DE MÉTHODES DOSIMÉTRIQUES EN LIGNE POUR LE TRAITEMENT DU CANCER DE LA PROSTATE

DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION DE MÉTHODES DOSIMÉTRIQUES EN LIGNE POUR LE TRAITEMENT DU CANCER DE LA PROSTATE DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION DE MÉTHODES DOSIMÉTRIQUES EN LIGNE POUR LE TRAITEMENT DU CANCER DE LA PROSTATE THÈSE N O 3267 (2005) PRÉSENTÉE À LA FACULTÉ SCIENCES DE BASE Institut de physique de l'énergie

Plus en détail

ÉÍ ÄÉÍ ËÊ ÈÈ ÄËÁÆÌÊÇ Í ÌÁ Ë ÄÊÁ¹ÍÒ Ú Ö Ø È Ö Á ÇÖ Ý Æ ÓÐ Ó Ø Ó ØÐÖ º Ö ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ËÙ Ë˹ÁÁ¹ ÓÒÒ Ú Ò Ë ÓÒØ ÓÒÒ Ð Ø ØÈÖ Ò Ô ÍÒËÝ Ø Ñ Ø ÓÒ ÓÒÒ Ë µ ÉÙ³ ØÕÙ³ÙÒ ÓÒÒ ÈÓÙÖÕÙÓ Ô ÙÒËÝ Ø Ñ Ø ÓÒ Ö ÈÓÙÖÕÙÓ Ö À ØÓÖ

Plus en détail

s orienter dans le langage : l indexicalité

s orienter dans le langage : l indexicalité Publications de la Sorbonne 212, rue Saint-Jacques, 75005 Paris Tél. : 01 43 25 80 15 Fax : 01 43 54 03 24 sous la direction de perrine marthelot s orienter dans le langage : l indexicalité Les indexicaux

Plus en détail

arxiv: v1 [math.ag] 18 Dec 2008

arxiv: v1 [math.ag] 18 Dec 2008 arxiv:0812.3527v1 [math.ag] 18 Dec 2008 ÉÍÁ ÁËÌÊÁ ÍÌÁÇÆ Ì Á Ê ÆÌÁ ÁÄÁÌ ÀÙ Ý Ò Ê ÙÑ º ÇÒ ÔÖÓÔÓ ÙÒ Ö Ø Ö ³ ÕÙ ØÖ ÙØ ÓÒ Ô Ö Ð Ö ÒØ Ð Ø Ö¹ Ø Ò ÒÚ Ö ÒØ Ö Ø Ñ Ø ÕÙ º ÓÑ Ò Ú Ð Ñ Ø Ó Ô ÒØ Ø Ð Ñ ÙÖ ÝÑÔØÓØ ÕÙ Ö

Plus en détail

Statique et dynamique d un front de fissure en milieu

Statique et dynamique d un front de fissure en milieu Statique et dynamique d un front de fissure en milieu hétérogène Julien Chopin To cite this version: Julien Chopin. Statique et dynamique d un front de fissure en milieu hétérogène. Data Analysis, Statistics

Plus en détail

Nanolithographie par anodisation locale en microscopie à force atomique sur le phosphore d'indium pour des applications optoélectroniques

Nanolithographie par anodisation locale en microscopie à force atomique sur le phosphore d'indium pour des applications optoélectroniques Année 2005 N d'ordre : 2005 ISAL 0096 THÈSE Nanolithographie par anodisation locale en microscopie à force atomique sur le phosphore d'indium pour des applications optoélectroniques Jury : Par Edern TRANVOUEZ

Plus en détail

THÈSE. présentée à ÉCOLE DOCTORALE DE MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE. Fabien Mehdi Pazuki POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR

THÈSE. présentée à ÉCOLE DOCTORALE DE MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE. Fabien Mehdi Pazuki POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR N d'ordre : 610 THÈSE présentée à L'UNIVERSITÉ BORDEAUX I ÉCOLE DOCTORALE DE MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE par Fabien Mehdi Pazuki POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR SPÉCIALITÉ : Mathématiques Pures *********************

Plus en détail

Détection de flamants roses par processus ponctuels marqués pour l estimation de la taille des populations

Détection de flamants roses par processus ponctuels marqués pour l estimation de la taille des populations INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE Détection de flamants roses par processus ponctuels marqués pour l estimation de la taille des populations Stig Descamps Xavier Descombes

Plus en détail

Fermilab FERMILAB-THESIS-2003-15

Fermilab FERMILAB-THESIS-2003-15 Fermilab FERMILAB-THESIS-2003-15 ÈÈŹ̹¾¼¼ ¹¼ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ä Å ÁÌ ÊÊ Æ Á ¹Å ÊË ÁÄÄ ÁÁ ÍÄÌ Ë Ë Á Æ Ë ÄÍÅÁÆ ½ Ú ÒÙ ÄÙÑ ÒÝ ½ ¾ Å ÊË ÁÄÄ Ü ¼ Ê Æ ÌÀ Ë Ç ÌÇÊ Ì ËÔ Ð Ø È Ý ÕÙ Å Ø Ñ Ø ÕÙ È Ý ÕÙ È ÖØ ÙÐ Ø ÅÓ Ð Ø ÓÒ

Plus en détail

Æ Æ ³ÓÖ Ö ÍÒ Ú Ö Ø È ÊÁË ¹ Ò ÖÓØ Í Ê ÈÀ ËÁÉÍ ÌÀ Ë ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù ÔÐÑ Ç Ì ÍÊ Ä³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ È ÊÁË ËÔ Ð Ø Å Ø Ó È Ý ÕÙ Ò Ì Ð Ø Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ô Ö Ö ÓÙÖ Ð Ñ Ö ¾¼¼½ ÇÆÌÊÁ ÍÌÁÇÆ Ä Ì ÊÅÁÆ

Plus en détail

ËÓÙ ¹ÈÖÓ Ø ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ö Ø Ò ÕÙ ÔÖ ÙÚ Ì ØÖ Ð ÓØ ÕÙ ÓÕ Ø Á ÐÐ ¹ÀÇÄ ÔÓÙÖ Ð Ý Ø Ñ ØÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ð Ô¹ ÙØÓÑ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÓÙÑ ÒØ Ö Ø Ð Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ Ð ÓØ ÕÙ ÔÓÙÖ Ð Ñ Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ Ô¹ ÙØÓÑ Ø Ø Ý Ø Ñ ØÖ Ò Ø ÓÒ Ó Ò Ð Ø ÒØ

Plus en détail

ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÅÇÆÌÊ Ä ÇÄ ÈÇÄ Ì ÀÆÁÉÍ ÅÇÆÌÊ Ä ØØ Ø ÒØ ØÙÐ ÌË Ä ÇÊÁÌÀÅË ÇÊ ÅÁÆÁÅÍÅ ËÍÅ¹Ç ¹ËÉÍ Ê Ë ÄÍËÌ ÊÁÆ ÔÖ ÒØ Ô Ö ÄÇÁË Ò Ð Ò ÚÙ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù ÔÐÑ È ÐÓ ÓÔ

ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÅÇÆÌÊ Ä ÇÄ ÈÇÄ Ì ÀÆÁÉÍ ÅÇÆÌÊ Ä ØØ Ø ÒØ ØÙÐ ÌË Ä ÇÊÁÌÀÅË ÇÊ ÅÁÆÁÅÍÅ ËÍÅ¹Ç ¹ËÉÍ Ê Ë ÄÍËÌ ÊÁÆ ÔÖ ÒØ Ô Ö ÄÇÁË Ò Ð Ò ÚÙ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù ÔÐÑ È ÐÓ ÓÔ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÅÇÆÌÊ Ä Ì Ä ÇÊÁÌÀÅË ÇÊ ÅÁÆÁÅÍÅ ËÍÅ¹Ç ¹ËÉÍ Ê Ë ÄÍËÌ ÊÁÆ ÆÁ Ä ÄÇÁË È ÊÌ Å ÆÌ Å ÌÀ Å ÌÁÉÍ Ë Ì ÆÁ ÁÆ ÍËÌÊÁ Ä ÇÄ ÈÇÄ Ì ÀÆÁÉÍ ÅÇÆÌÊ Ä ÌÀ Ë ÈÊ Ë ÆÌ Æ ÎÍ Ä³Ç Ì ÆÌÁÇÆ Í ÁÈÄ Å ÈÀÁÄÇËÇÈÀÁ Ç ÌÇÊ È º ºµ Å

Plus en détail

POLYDOC : UN EXEMPLE D APPLICATION XML POUR LA CRÉATION PERSONNALISÉE DE POLYCOPIÉS Michel Cubero-Castan

POLYDOC : UN EXEMPLE D APPLICATION XML POUR LA CRÉATION PERSONNALISÉE DE POLYCOPIÉS Michel Cubero-Castan Cahiers GUTenberg GUT POLYDOC : UN EXEMPLE D APPLICATION XML POUR LA CRÉATION PERSONNALISÉE DE POLYCOPIÉS Michel Cubero-Castan Cahiers GUTenberg, no 35-36 (2000), p. 133-155.

Plus en détail

Oscillateur. Etireur Amplificateurs Compresseur. Source laser de pompe pour crée une inversion de population dans les milieux amplificateur.

Oscillateur. Etireur Amplificateurs Compresseur. Source laser de pompe pour crée une inversion de population dans les milieux amplificateur. Ä Ð Ö ÑØÓ ÓÒ º Æ ÓÐ ÄÄÁ ÓÙ Ð Ö Ø ÓÒ Â Ò Í Ø Â Ò È ÖÖ ÏÇÄ Ù Ä ÓÖ ØÓ Ö ËÔ ØÖÓÑ ØÖ ÁÓÒ ÕÙ Ø ÅÓÐ ÙÐ Ö ÄÝÓÒ½º Ì Ð Ñ Ø Ö Ê Ñ Ö Ñ ÒØ ¾ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ ÈÖ Ò Ô ³ÙÒ Ò Ð Ö ÑØÓ ÓÒ ÑÔÐ º ½º½ Ä³Ó ÐÐ Ø ÙÖº º º º º º º

Plus en détail

Ä Ö Ò Ø ÓÒ Ð ¾ ÕÙ ÔÙ ÙÜ ÑÓ Ø Ö ÓÒÒ Ò ØÖ ÔÖÙ ÒØ Ò Ð Ó ÚÓ Ò Ù ÐÐ ÒØ Ô Ö Ó ÔÖÓÔÖ ÒØ Ò ÐÐ Ø ÔÖ Ô Ö ÒØ Ù ÓÑ Ø ÕÙ Ò ÙÒ Ô Ø Ø Ð Ô Ò Ö ÑÙ Ø ÓÙ ÖÓÙ ÐÐ Ø Ø Ö ÒØ

Ä Ö Ò Ø ÓÒ Ð ¾ ÕÙ ÔÙ ÙÜ ÑÓ Ø Ö ÓÒÒ Ò ØÖ ÔÖÙ ÒØ Ò Ð Ó ÚÓ Ò Ù ÐÐ ÒØ Ô Ö Ó ÔÖÓÔÖ ÒØ Ò ÐÐ Ø ÔÖ Ô Ö ÒØ Ù ÓÑ Ø ÕÙ Ò ÙÒ Ô Ø Ø Ð Ô Ò Ö ÑÙ Ø ÓÙ ÖÓÙ ÐÐ Ø Ø Ö ÒØ ÉÙ ÐÕÙ Ô ³À ØÓ Ö Ò Ð Ð ØØ Ö ØÙÖ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØØ Ð Ø ÓÒ ÔÖÓÔÓ ÕÙ ÐÕÙ ÔÐÓÒ Ò Ð³À ØÓ Ö ÐÓÒ Ö ÒØ ÑÓ º ÚÓ Ø ÓÒ ³ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ØÓÖ ÕÙ ÒÐÙ Ò Ð³ ÒØÖ Ù ³ÙÒ ÖÓÑ Ò Ú Ð Ô ØÖ Ï Ø ÖÐÓÓ Å Ö Ð Ø Ð³ÓÙÔ Ø ÓÒ ÔÖÙ ÒÒ ½ ¼ Ò ÓÙÐ

Plus en détail

¾

¾ ÆÆ ¾¼½ ÌÀ Ë» ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ê ÆÆ Ë ½ Ó٠Р٠гÍÒ Ú Ö Ø ÙÖÓÔ ÒÒ Ö Ø Ò ÔÓÙÖ Ð Ö Ç Ì ÍÊ Ä³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ê ÆÆ Ë ½ Å ÒØ ÓÒ Å Ø Ñ Ø ÕÙ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÐ ÓØÓÖ Ð Å ÌÁËË ÔÖ ÒØ Ô Ö Ð ÓÙ Ö ÔÖ Ô Ö Ð³ÙÒ Ø Ö Ö ¾ Ù ÆÊË ÁÊÅ Ê ÁÒ Ø

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø È Ö º ÖÓØ È Ö µ ÓÐ ÓØÓÖ Ð ³ ØÖÓÒÓÑ Ø ³ ØÖÓÔ Ý ÕÙ ³ÁÐ Ö Ò Ç ÌÇÊ Ì Í Ê È Ý ÕÙ ËÔ Ð Ø ØÖÓÔ Ý ÕÙ Ø ÁÒ ØÖÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ó Â Ê ÅÁ ÇÁËËÁ Ê ØÙ ÓÑ Ø Ò ÒØ Ö ÖÓÑ ØÖ Ñ ÐÐ Ñ ØÖ ÕÙ Ò ÐÝ Ó ÖÚ Ø ÓÒ ÑÓÐ ÙÐ Ë À ¾ Ë

Plus en détail

arxiv: v1 [math.ra] 4 Sep 2008

arxiv: v1 [math.ra] 4 Sep 2008 Ê ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ø ÖÑ Ò ÒØ Ð Ø Ú ÔÓÐÝÒÑ ÙÒ Ú Ö Ô Ö Ð Ñ ØÖ arxiv:0809.0804v [math.ra] 4 Sep 2008 ÊÓÒ Ò ÉÙ Ö Þ ÁÊÅ Ê ÆÊË ÍÊ ¼ µ ÍÒ Ú Ö Ø Ê ÒÒ ½ ÑÔÙ ÙÐ Ù ¼ ¾ Ê ÒÒ Ü Ö Ò ¹Ñ Ð ÖÓÒ ÒÕÙ Ö ÞÙÒ Ú¹Ö ÒÒ ½ Ö ½¾ Ñ Ö ¾¼½

Plus en détail

arxiv:physics/ v1 [physics.acc-ph] 17 May 2005

arxiv:physics/ v1 [physics.acc-ph] 17 May 2005 arxiv:physics/0505113v1 [physics.acc-ph] 17 May 2005 Ð Ö Ø ÓÒ È ÖØ ÙÐ Ò ÙÒ ÈÐ Ñ Ü Ø Ô Ö ÙÒ Ä Ö º ÖÒ Ö Ä ÓÖ ØÓ Ö Ä ÔÖ Ò ¹Ê Ò Ù Ø ÓÐ ÈÓÐÝØ Ò ÕÙ ÁÆ¾È ² ÆÊË ½½¾ È Ð Ù Ö Ò Å ÑÓ Ö Ñ Ø ³ Ð Ø Ø ÓÒ ÓÙØ ÒÙ Ð ½½

Plus en détail

A Roe finite-volume scheme for 1D shallow water flows : wetting and drying simulation

A Roe finite-volume scheme for 1D shallow water flows : wetting and drying simulation A Roe finite-volume scheme for 1D shallow water flows : wetting and drying simulation Abdou Wahidi Bello, Aurélien Goudjo, Côme Goudjo, Hervé Guillard, Jean-Antoine Desideri To cite this version: Abdou

Plus en détail

Docteur de l École Nationale Supérieure d'arts et Métiers

Docteur de l École Nationale Supérieure d'arts et Métiers N : 2007 ENAM 0037 Ecole doctorale n 432 : Sciences des Métiers de l Ingénieur T H È S E pour obtenir le grade de Docteur de l École Nationale Supérieure d'arts et Métiers Spécialité Mécanique et Matériaux

Plus en détail

Ú ÒعÈÖÓÔÓ Ø ØØØØ Ø ØØØ Ø ØØØØ ØØØ ØØØ ØØØØØØ Ø Ø ØØ Ø ØØØØØ ØØØ Ø ØØ Ø Ø ØØ ØØØ ØØ Ø ØØØØØØØØ ØØØØØ Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø ØØØØ Ø Ø Ø Ø ØØ Ø Ø ØØØ Ø Ø Ø Ø ØØØ

Ú ÒعÈÖÓÔÓ Ø ØØØØ Ø ØØØ Ø ØØØØ ØØØ ØØØ ØØØØØØ Ø Ø ØØ Ø ØØØØØ ØØØ Ø ØØ Ø Ø ØØ ØØØ ØØ Ø ØØØØØØØØ ØØØØØ Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø ØØØØ Ø Ø Ø Ø ØØ Ø Ø ØØØ Ø Ø Ø Ø ØØØ Ò Å Ö ÓÚ Ö ÙÐ ÔÓÙÖ Ð³ Ò ÐÝ ÕÙ Ò ÓÐÓ ÕÙ Æ ÓÐ Î Ö Ò Ä ÓÖ ØÓ Ö ËØ Ø Ø ÕÙ Ø ÒÓÑ ÍÅÊ ÆÊË ¼ ½ ¹ ÍÅÊ ÁÆÊ ½½ ¾ ÍÒ Ú Ö Ø ³ ÚÖÝ Î Ð ³ ÓÒÒ Ä ½½ ÂÙ ÐÐ Ø ¾¼¼ Ú ÒعÈÖÓÔÓ Ø ØØØØ Ø ØØØ Ø ØØØØ ØØØ ØØØ ØØØØØØ Ø Ø ØØ Ø ØØØØØ

Plus en détail

ÓÐ ÓØÓÖ Ð Å Ø Ñ Ø ÕÙ Ë Ò Ø Ì ÒÓÐÓ Ð³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Í Ê ÁÅ ÓÖÑ Ð Ø ÓÒ ÓÒÒ Ò ÓÙÑ ÒØ Ö Ø ÓÒÒ Ò ÓÒ ÔØÙ ÐРг ³ÓÒØÓÐÓ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð Ö ÔØ ÓÒ ÓÙÑ ÒØ Ù ÓÚ Ù Ð ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ð Å Ö ¾¼¼ ÔÓÙÖ

Plus en détail

{1, 4, 2, 5} = {1, 2, 4, 5} {1, 2, 4, 5, 5} {1, 2, 4, 5, 5, 5} {1, 4, 2, 5} {1, 7} = {1, 1, 4, 2, 5, 7}

{1, 4, 2, 5} = {1, 2, 4, 5} {1, 2, 4, 5, 5} {1, 2, 4, 5, 5, 5} {1, 4, 2, 5} {1, 7} = {1, 1, 4, 2, 5, 7} Ä Ð Ò ÓÑÑ ÖÐ Ö ÕÙ Ø ËÉÄ ÍÒ Ö Ð Ø ÓÒ Ò³ Ø Ô ÑÔÐ Ñ ÒØ ÓÑÑ ÙÒ Ò Ñ Ð Ñ ÓÑÑ ÙÒ ÑÙÐØ ¹ Ò Ñ Ð Ñ µ ÅÙÐØ ¹ Ò Ñ Ð Ð Ö Ô Ø Ø ÓÒ ÓÒØ Ô ÖÑ Ñ Ð³ÓÖ Ö Ò ÓÑÔØ Ô È Ö Ü Ò Ð Ñ {1, 4, 2, 5} = {1, 2, 4, 5} {1, 2, 4, 5, 5} {1,

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø ÅÓÒØÖ Ð ÍÒ ÑÓ Ð ÙÒ ÓÖÑ ÔÓÙÖ Ð ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ø Ð Ñ Ø ÑÓ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ Ñ ÑÓ Ö ³ ÒØÖ ÔÖ Ô Ö ÇÐ Ú Ö Ö Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ö Ö ÓÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÙÐØ ÖØ Ø Ò Ì ÔÖ ÒØ Ð ÙÐØ ØÙ ÙÔ Ö ÙÖ Ò ÚÙ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ö È

Plus en détail

ÓÒ ÔØ ÓÒ Ø Ö Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ ÓÙØ Ð ÑÙÐ Ø ÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÔÖÓØÓÓÐ Ø ÓÒ Ð ÑÙÐØ Ø ÃÅÈ ÃÓÙ Ò ¼»¼»¾¼¼¼ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½º½ ÓÒØ ÜØ Ò Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ Ö Ù Ø º º

Plus en détail

ÄÈË ¼ ¹½½ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÂÇË ÈÀ ÇÍÊÁ Ê ¹ Ê ÆÇ Ä ½ ÇÄ Ç ÌÇÊ Ä ÈÀ ËÁÉÍ ÌÀ Ë Ç ÌÇÊ Ì ËÔ Ø Ð Ø ÈÀ ËÁÉÍ ËÍ ÌÇÅÁÉÍ Ì ËÌÊÇÈ ÊÌÁ ÍÄ Ë ÔÖ ÒØ Ô Ö Å Ð Å ÇÍ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö Ç Ì ÍÊ Ð³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÂÇË ÈÀ ÇÍÊÁ Ê ÜÔÐÓÖ Ø ÓÒ

Plus en détail

arxiv:math/ v6 [math.gr] 9 Jun 2008

arxiv:math/ v6 [math.gr] 9 Jun 2008 arxiv:math/0503154v6 [math.gr] 9 Jun 2008 ÖÓÙÔ Ò Â Ò¹È ÖÖ Ë ÖÖ ÓÙÖ Ð³ ÓÐ ÆÓÖÑ Ð ËÙÔ Ö ÙÖ Â ÙÒ ÐÐ 1978/1979 Ö Ô Ö Å ÖØ Ò Ù Ð Ö Ø Ø Ö Ò ÓÐ Ø Ò ÅÓÒØÖÓÙ 1979µ Ö Ú Ø ØÖ Ò Ö Ø Ò Ä Ì Ô Ö Æ ÓÐ ÐÐ Ö Ý ÇÐ Ú Ö Ó

Plus en détail

Ì ÖÖÝ ÅÓÝ ÙÜ ÖÓÙÔ Å Ë ÂÙ ÐÐ Ø ¾¼¼¾ Ì Ò ÕÙ ÑÙÐØ ÒØ ÔÓÙÖ Ð Ö ÙØ ÓÒ Ð³ ÑÔÐ Ø ÓÒ Ð Ñ Ò Ò ÙÒ Ò ÐÓ Ø ÕÙ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð³ Ò Ù ØÖ ÓÖ Ø Ö Ö Ø ÙÖ ÈÖÓ º Ö Ñ ¹ Ö Ó¹ Ö Ø ÙÖ ÈÖÓ º ËÓÔ ³ ÑÓÙÖ ÈÖÓ º ÖÒ Ö Ô Ò ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ø ÓØÓÖ

Plus en détail

¾ Ê Å Ê Á Å ÆÌË Å Ö Ñ Ö Ñ ÒØ ÚÓÒØ ³ ÓÖ ÑÓÒ ÔÓÙ ÒÒ ¹Ä ÙÖ Õ٠٠г Ð ÚÖ Ø Õ٠ѳ Ð Ö Ð Öº ÁÐ ÚÓÒØ Ò Ù Ø ÙÜ ÐÙ Ö Ñ Ð Ø ÒØ Ø ÓÐÐ ÓÖ Ø ÙÖ Ú Ð ÕÙ Ð Ô ÖØ Ð Ñ Ñ

¾ Ê Å Ê Á Å ÆÌË Å Ö Ñ Ö Ñ ÒØ ÚÓÒØ ³ ÓÖ ÑÓÒ ÔÓÙ ÒÒ ¹Ä ÙÖ Õ٠٠г Ð ÚÖ Ø Õ٠ѳ Ð Ö Ð Öº ÁÐ ÚÓÒØ Ò Ù Ø ÙÜ ÐÙ Ö Ñ Ð Ø ÒØ Ø ÓÐÐ ÓÖ Ø ÙÖ Ú Ð ÕÙ Ð Ô ÖØ Ð Ñ Ñ ½ ÄÁÎÊ Â Æ¹ Î Ë Ä ÄÄÇÍ Ä Á ÍÄÇÁË ÊÆ ÌË ÊÇÍÌ Æ Ê Æ Ê ÄÄ ¾ Ê Å Ê Á Å ÆÌË Å Ö Ñ Ö Ñ ÒØ ÚÓÒØ ³ ÓÖ ÑÓÒ ÔÓÙ ÒÒ ¹Ä ÙÖ Õ٠٠г Ð ÚÖ Ø Õ٠ѳ Ð Ö Ð Öº ÁÐ ÚÓÒØ Ò Ù Ø ÙÜ ÐÙ Ö Ñ Ð Ø ÒØ Ø ÓÐÐ ÓÖ Ø ÙÖ Ú Ð ÕÙ Ð Ô ÖØ Ð

Plus en détail

ÍÆÁÎ ÊËÁÌ È ÊÁË ½½ ¹ ÇÊË ÌÀ Ë ÈÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø È Ö Á ÓÐ ÓØÓÖ Ð ÇÒ Ø Å Ø Ö ÔÖ ÒØ Ô Ö Î ÒÒ Ý ÑÓÒ ÐØÖ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ð Ø Ñ ÑÓ Ö ÕÙ ÒØ ÕÙ Ò Ö 3+ : ËÇ ËÓÙØ ÒÙ Ð ½ ÚÖ Ö ¾¼½¾ Ú ÒØ Ð ÙÖÝ ÓÑÔÓ Åº È ÖÖ

Plus en détail

Vérification d invariants de systèmes paramétrés par superposition

Vérification d invariants de systèmes paramétrés par superposition Université defranche-comté École doctorale Sciences Pour l Ingénieur et Microtechniques U.F.R. des Sciences et Techniques Vérification d invariants de systèmes paramétrés par superposition THÈSE présentée

Plus en détail

¾

¾ ÖÚ Ñ ÒØ Ð Ò Ö ÅÓ Ð Ø ÓÒ Ð Ñ ÒØ Ö Ö Ò ÊÇÍ ÀÁ Ê ¾½ Ñ Ö ¾¼¼ ¾ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ Ò Ö Ð Ø ½º½ ÆÓØ ÓÒ Ý Ø Ñ ÖÚ º¹ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½º½ Ä Ø Ð ÓÑÑ Ò º º º º º º

Plus en détail

arxiv:math/ v1 [math.ag] 7 Dec 2004

arxiv:math/ v1 [math.ag] 7 Dec 2004 arxiv:math/0412152v1 [math.ag] 7 Dec 2004 ùÌÀ ÇÊÁ ÉÍÁÎ ÊÁ ÆÌ Ë ÌÇÍÊË ÇÌ̺ ÈÈÄÁ ÌÁÇÆ ü Ä ËÌÊÍ ÌÍÊ ÅÍÄÌÁÈÄÁ ÌÁÎ Ä Ã¹ÌÀ ÇÊÁ ÉÍÁÎ ÊÁ ÆÌ Ë Î ÊÁ Ì Ë Ê È Í Ô Ö Å ØØ Ù Ï ÐÐ Ñ Ì Ð Ñ Ø Ö ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒº º º º º

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø Ö ÒÓ Ê Ð ÌÓÙÖ ÓÐ ÓØÓÖ Ð Ë ÒØ Ë Ò Ø Ì ÒÓÐÓ ÒÒ ÍÒ Ú Ö Ø Ö ¾¼¼¾¹¾¼¼ BLOIS CHINON ÌÀ Ë ÈÇÍÊ Ç Ì ÆÁÊ Ä Ê Ç Ì ÍÊ Ä³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÌÇÍÊË ÔÐ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ô Ö Æ ÓÐ Ä ÊÇ À Ð Ñ Ö

Plus en détail

Ce rêve est devenu réalité.

Ce rêve est devenu réalité. Vous venez de trouver une règle mise en ligne par un collectionneur qui, depuis 1998, partage sa collection de jeux de société et sa passion sur Internet. Imaginez que vous puissiez accéder, jour et nuit,

Plus en détail

a = OM = x(t) u x +y(t) u y +z(t) u z d u x dt = d u y dt d OM = dx u x +dy u y +dz u z r = OH = Ø Ò M г Ü (Oz) θ = ( Ox, OH) z = HM

a = OM = x(t) u x +y(t) u y +z(t) u z d u x dt = d u y dt d OM = dx u x +dy u y +dz u z r = OH = Ø Ò M г Ü (Oz) θ = ( Ox, OH) z = HM ij ÒØ Ð Ù ÓÙÖ Ò ÈÀ ËÁÉÍ ÄÝ Ù Ø Ú Ð ËÔ ÈÌ Ì Ð Ñ Ø Ö Å Ò ÕÙ ½º Ò Ñ Ø ÕÙ ¾º ÈÖ Ò Ô Ð ÝÒ Ñ ÕÙ º Ò Ö ³ÙÒ ÔÓ ÒØ Ñ Ø Ö Ð º ÅÓÙÚ Ñ ÒØ ³ÙÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ò ÙÒ ÑÔ Ð ØÖ ÕÙ ÓÙ Ñ Ò Ø ÕÙ º Ì ÓÖ Ñ Ù ÑÓÑ ÒØ Ò Ø ÕÙ º ÅÓÙÚ

Plus en détail

Méthodes de quantification optimale pour le filtrage et applications à la finance

Méthodes de quantification optimale pour le filtrage et applications à la finance Méthodes de quantification optimale pour le filtrage et applications à la finance Afef Sellami To cite this version: Afef Sellami. Méthodes de quantification optimale pour le filtrage et applications à

Plus en détail

arxiv:math/ v2 [math.qa] 27 Dec 2001

arxiv:math/ v2 [math.qa] 27 Dec 2001 arxv:mah/0112223v2 [mah.qa] 27 Dec 2001 ¹ Æ ÄÇ Í Ë Ë ÇÈ Ê Ì ÍÊË ³ Ê ÆÌ ËËÇ Á Ë Í q¹ Ê Ì Ê Ë Ê ÙÑ º ÆÓÙ ÔÖÓÔÓ ÓÒ ÓÔ Ö Ø ÙÖ ³ Ö ÒØ ÔÓÙÖ Ð Ø ÓÖ q, ¹ Ö Ø Ö Æ Ñ µ Ò ÐÓ Ù ÙÜ ÓÔ Ö Ø ÙÖ ³ Ö ÒØ Ö Ò Ð Ø Ê Ø Ò Ö

Plus en détail

SUR LA CONVERGENCE D'UN SYSTÈME DIFFÉREN- TIEL DE PREMIER ORDRE, VECTORIEL, ORDINAIRE, LINÉAIRE NON-HOMOGÈNE ET NON-AUTONOME

SUR LA CONVERGENCE D'UN SYSTÈME DIFFÉREN- TIEL DE PREMIER ORDRE, VECTORIEL, ORDINAIRE, LINÉAIRE NON-HOMOGÈNE ET NON-AUTONOME --~ LABORATOiRE LYSE ET MODÉLiSA- TiON DE SYSTEMES POUR AIDE À LA DÉCISION. jlté DE RECHERCHE ASSOCIÉE CNRS ESA 7024. UNiVERSITE PARIS DAUPHINE PLACE DU \1' DE LATTRE DE TASS GNY F-75775 PARIS CEDEX 16.

Plus en détail

ËÓÑÑ Ö ½ Ç Ø Ò Ö ÙÜ ¾ Ø Ô Ò ÓÙÖ ÓÒÐÙ ÓÒ Ö ÐÐ Ø ÙÕÙ Ð ÍÅÊ Å µ Å ÊÇ Ë ÏȽ ¼ ¹¼ ¹¾¼½½ ¾» ¾¾

ËÓÑÑ Ö ½ Ç Ø Ò Ö ÙÜ ¾ Ø Ô Ò ÓÙÖ ÓÒÐÙ ÓÒ Ö ÐÐ Ø ÙÕÙ Ð ÍÅÊ Å µ Å ÊÇ Ë ÏȽ ¼ ¹¼ ¹¾¼½½ ¾» ¾¾ Å ÊÇ Ë ÏȽ ÂÙÐ Ò Ö ÆÓÖ ÖØ ÐÐ Ø È Ð ÙÕÙ Ð ½ ÍÅÊ Å ¾½¾ ÁÊ Ë Ø ÄÙÒ Ñ ¾¼½½ Ö ÐÐ Ø ÙÕÙ Ð ÍÅÊ Å µ Å ÊÇ Ë ÏȽ ¼ ¹¼ ¹¾¼½½ ½» ¾¾ ËÓÑÑ Ö ½ Ç Ø Ò Ö ÙÜ ¾ Ø Ô Ò ÓÙÖ ÓÒÐÙ ÓÒ Ö ÐÐ Ø ÙÕÙ Ð ÍÅÊ Å µ Å ÊÇ Ë ÏȽ ¼ ¹¼ ¹¾¼½½

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø Ð Å Ø ÖÖ Ò Ü¹Å Ö ÐÐ ÁÁ Ä ÓÖ ØÓ Ö Ù ÒØÖ È Ý ÕÙ È ÖØ ÙÐ Å Ö ÐÐ ØØ Ø ÒØ ØÙÐ ØÙ Ò Ø ÓÒ Ø ÑÓ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ ËÝ Ø Ñ ØÖ Ù Ö Ò ÐÐ ÁÊ ¹ ØÖ ÙØ ÁÒ Ö ØÖÙØÙÖ Û Ø Ê ÑÓØ ÒØ ÓÒØÖÓÐ ÔÖ ÒØ Ô Ö Î Ò ÒØ ÖÓÒÒ ÁÒ Ò ÙÖ Ê

Plus en détail

P etit pat hw o rk de ombinatoire énumérative Mireille Bousquet-Mélou, CNRS, LaBRI, Bo rdeaux http://www.lab ri.fr/ b ousquet

P etit pat hw o rk de ombinatoire énumérative Mireille Bousquet-Mélou, CNRS, LaBRI, Bo rdeaux http://www.lab ri.fr/ b ousquet Ô Ø ÛÓÖ È Ø Ø ÓÑ Ò ØÓ Ö ÒÙÑ Ö Ø Ú Å Ö ÐÐ ÓÙ Õ٠عŠÐÓÙ ÆÊË Ä ÊÁ ÓÖ ÙÜ ØØÔ»»ÛÛÛºÐ Ö º Ö» ÓÙ ÕÙ Ø Ä ÓÑ Ò ØÓ Ö ÒÙÑ Ö Ø Ú ººº ³ ØÕÙÓ ÈÓÙÖÕÙÓ ÓÑÑ ÒØ ÇÅÈÌ Ê κ ij ÖØ ÓÑÔØ Ö Ô Ðغ Ø Ð ÖÐ ÒÓÑ Ö Ö Ö ÒÓÑ Ö Ö ÒÓÑ

Plus en détail

THÈSE. En vue de l obtention du DOCTORAT DE L UNIVERSITÉ DE TOULOUSE. Présentée et soutenue par Mélanie SORIANO Le 30 septembre 2009

THÈSE. En vue de l obtention du DOCTORAT DE L UNIVERSITÉ DE TOULOUSE. Présentée et soutenue par Mélanie SORIANO Le 30 septembre 2009 THÈSE En vue de l obtention du DOCTORAT DE L UNIVERSITÉ DE TOULOUSE Délivré par : l Université Toulouse III - Paul Sabatier Discipline ou spécialité : Astérosismologie Présentée et soutenue par Mélanie

Plus en détail

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ò Â Ú Ü Ò Ö Å ½ ÔØ Ñ Ö ¾¼½ Ì Ñ Ø Ö ½ ÆÓØ ÓÙÖ ¾ ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º½º½ À Ó ÏÓÖ º º º

Plus en détail

ËÓÙ ¹ÈÖÓ Ø ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ö Ø Ò ÕÙ ÔÖ ÙÚ Ì ØÖ ÁÒØ Ö ÒØÖ ÓÕ Ø Ä Æ Ö ÔØ ÓÒ ÓÙÑ ÒØ Ö Ø Ð ÔÖ Ñ Ö Ú Ö ÓÒ Ð ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ ÒØÖ Ð Ý Ø Ñ ÓÕ Ø Ä Æ Ø Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ð Ù Ö ÔÖ ÙÚ ³ Ð Ø Ô Ö Ö Ö ØÙÖ º ÙØ ÙÖ µ Ù ØÐ Ù ÐÚ Ö Ó È ÖÖ

Plus en détail

Na +, - OOC COO -,NH 4. NH 4 +, - OOC COO -,Na + La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés Louis Pasteur

Na +, - OOC COO -,NH 4. NH 4 +, - OOC COO -,Na + La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés Louis Pasteur ÍÒ Ø ³ Ò Ò Ñ ÒØ Ä ¾¼ +, - -, 4 + 4 +, - -, + L chnc n sourit qu'ux sprits bin préprés Louis Pstur ÓÙÑ ÒØ ³ ÓÑÔ Ò Ñ ÒØ Ñ ÓÖ Ò ÕÙ ¾¼¼ µ ÈÖ Ñ Ö Ô ÖØ ËØÖÙØÙÖ Äº ÂÙÐÐ Ò ¾ ÈÖ Ñ ÙÐ ÓÙÑ ÒØ Ø Ò Ú Ò Öº ÁÐ Ò Ð Ö

Plus en détail

Maîtrise de la dynamique dans l Internet de l adaptation des protocoles à la sécurité des services

Maîtrise de la dynamique dans l Internet de l adaptation des protocoles à la sécurité des services Maîtrise de la dynamique dans l Internet de l adaptation des protocoles à la sécurité des services Isabelle Chrisment To cite this version: Isabelle Chrisment. Maîtrise de la dynamique dans l Internet

Plus en détail

¾ ½ Î Ö ÓÒ ³ ÙØ ÙÖ Ú Ð³ Ñ Ð ÙØÓÖ Ø ÓÒ Ö ØØ ³ Ò Ö ¹ÆÓÚ Ð Ø ÈÖ Å Ò º

¾ ½ Î Ö ÓÒ ³ ÙØ ÙÖ Ú Ð³ Ñ Ð ÙØÓÖ Ø ÓÒ Ö ØØ ³ Ò Ö ¹ÆÓÚ Ð Ø ÈÖ Å Ò º ÎÓÓ Ö Ô Ö ÄÈ ½ Ì ÓÑ À Ð ÕÙ Ô ¹ÈÖÓ Ø ËÝ Ø Ñ Ø Ë Ò ÙÜ ËÓÒÓÖ ² ÕÙ Ô Ò ÐÝ»ËÝÒØ Ä ÓÖ ØÓ Ö Ë Ò Ø Ì ÒÓÐÓ Ð ÅÙ ÕÙ Ø Ù ËÓÒ ÍÅÊ ½¾ ÁÊ Å¹ ÆÊ˹ÍÈÅ È Ö ÓÙÑ ÒØ ÓÖÖ ÔÓÒ Ù Ô ØÖ ½½ Ù Ð ÚÖ ÓÙ Ø ÕÙ ¹ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ¹ ÅÙ ÕÙ

Plus en détail

ÇÆ ÈÌÁÇÆ Ì Ê ÄÁË ÌÁÇÆ ³ÍÆ ÈÈÄÁ ÌÁÇÆ ËÌÁÇÆ Ê Ë Í Ë ÇÅÈÇË ÆÌË Ê È ÊÌÁË Ô Ö ÅÓ Ñ Ö Þ Ñ ÑÓ Ö ÔÖ ÒØ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ñ Ø Ñ Ø ÕÙ Ø ³ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ Ò ÚÙ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ö Ñ ØÖ Ò ÅºËºµ ÍÄÌ Ë Ë Á Æ Ë ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ËÀ Ê ÊÇÇÃ

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø Ä ÙÐØ Ë Ò ÔÔÐ ÕÙ ÓÐÐ ÓØÓÖ Ø Ë Ò Ð³ÁÒ Ò ÙÖ Ö Ø ØÙÖ ÓÐÓ Ø ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ä Ú ÐÓÖ Ø ÓÒ Ê Ù ÖÓÝ Ø Å Ø ÐÐ ÕÙ ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ ³ÙÒ ÔÖÓ ÒØ Ö Ì ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ö ÓØ ÙÖ Ò Ë Ò Ð³ÁÒ Ò ÙÖ Ô Ö È ÖÖ ¹ Ö ÒÓ Ê

Plus en détail

¹ËÁÊ ¹ Ê ÔÔÓÖØ Ø ÈÖÓ Ø Ä Ò Ø Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ö Ò Ó Ò Æ Ó Ò Ö Ñ ÒØ ÀÙ ÖØ Æ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¾ ¾ Ì Ð Å Ø Ö ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ Ø Ø Ð³ ÖØ ½ ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Plus en détail

Dessiner les fonctions rationnelles (et méromorphes)

Dessiner les fonctions rationnelles (et méromorphes) Dessiner les fonctions rationnelles (et méromorphes) Alexander Zvonkin (LaBRI) Journées Combinatoires de Bordeaux 6 février 2009 L idée générale de cet exposé : x La sphere complexe de Riemann f y=f(x)

Plus en détail

E(x, y, ω, t)p(ωt + φ(x, y, ω, t))dω. T = 1 ν = 2π ω. 1 x ]2kπ, π + 2kπ[ k Z P(t) = 1 x ]π + 2kπ, 2(k + 1)π[ k Z

E(x, y, ω, t)p(ωt + φ(x, y, ω, t))dω. T = 1 ν = 2π ω. 1 x ]2kπ, π + 2kπ[ k Z P(t) = 1 x ]π + 2kπ, 2(k + 1)π[ k Z Å Ø Ö Á Å Ø Ó ÒÙÑ Ö ÕÙ Ð Ñ ÒØ Ñ Ø Ñ Ø ÕÙ Ù Ò Ð Ú Î ÒÒÓØ Ñ Ö ¾¼¼ ¾ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ Ä Ò ÙÜ ½º½ Æ ØÙÖ Ò ÙÜ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ È Ö ÔØ ÓÒ Ò ÙÜ

Plus en détail

Analyse et modélisation de l impact de la météorologie sur le trafic routier

Analyse et modélisation de l impact de la météorologie sur le trafic routier Analyse et modélisation de l impact de la météorologie sur le trafic routier ÉCOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES «ÉCOLE CENTRALE PARIS» THÈSE Pour l obtention du GRADE DE DOCTEUR Spécialité : Mathématiques

Plus en détail