FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014"

Transcription

1 TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014 DIRECTION DE LA LEGISLATION SERVICE DES PROCES-VERBAUX EÏ DES COMPTES-RENDUS ANALYTIQUES FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TAHARANA FAHA.8 Fivoriana faha-8 Natao ny Talata 25 FebroarV Tolak'andro -

2 FOTOPOTOTRY NY FIVORIANA Natao ny Talata 25 Febroary Tolak andro - Pejy - Fitohizan ny fivoriana 01 - Famelabelaran-kevitra mikasika ny fifidianana Fiatoan ny fivoriana Fitohizan ny fivoriana 12 - Fandraisana fanapahan-kevitra amin ny hanaovana tsangan-tanana ny fifidianana ireo Filohan ny Vaomiera Fifidianana ireo Filohan ny Vaomiera Maharitra sy ny Mpampakateny Jeneralin ny Vaomieran ny Vola 13 - Fifidianana ny Filohan ny Commission des Finances et du Budget» 14 - Fifidianana ny Filohan ny Commission Juridique Fifidianana ny Filohan ny «Commission des Affaires Etrangères et Relations Internationales» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Décentralisation» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Défense Nationale» 16 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission de l Aménagement du Territoire et de la Gestion Foncière» 16 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission des Travaux Publics» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de l Industrie, du Commerce et du Secteur Privé» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Culture et du Patrimoine» Fifidianana ny Filohan ny «Commission du Tourisme et de l Artisanat» 18 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission du Développement Rural». 19

3 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission des Eaux et Forêt et de l Environnement» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de l Energie, des Mines et des Hydrocarbures» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Communication, des Télécommunications, des Postes et des Nouvelles Technologies» 20 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission des Transports et de la Météorologie» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de l Education Nationale et de la Formation Professionnelle» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Jeunesse, de l Entrepreneuriat et des Loisirs» Fifidianana ny Filohan ny «Commission des Sports» 22 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission de l Enseignement Supérieur» 22 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Santé Publique» 22 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Population et des Affaires Sociales» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales» 23 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Sécurité Intérieure» Fifidianana ny Filohan ny «Commission Genre et Développement» 24 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Pêche et des Ressources Halieutiques» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de l Intérieur et de la Gestion des Risques et Catastrophes».25 - Fifidianana ny «Rapporteur Général de la Commission des Finances et du Budget» Fiatoan ny fivoriana... 26

4 1 FIVORIAMBE FILOHA: Ramatoa RAZANAMAHASOA Christine Harijaona MPITANTSORATRA: - - Ramatoa RAHELIHANTA Jocelyne. FANDAHARAM-POTOANA: Fifidianana ny ho Filohan ny Vaomiera Maharitra sy ny Mpampakateny Jeneralin ny Vaomieran ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola. FOTOANA: Talata 25 Febroary 2014, tamin ny 4 ora sy 50 minitra, tolak andro Fitohizan ny fivoriana- - Lakolosy - Tompokolahy sy Tompokovavy, mitohy ny fivoriantsika. Mikasika ny fifidianana, efa vita daholo ve ny «candidature», aiza ny dossier»? Misy fanamarihana kely, alohan ny hirosoantsika amin ny fifidianana. Voalohany indrindra aloha, mangataka an-dramatoa Filoha Lefitra na Andriamatoa Filoha Lefitra, atao haingankaingana, hiantso ny anaran ireo Solombavabahoaka tonga manatrika eto. Misy satroka. Andriamatoa RANDRIANASOLO Jean Nicolas Efa vita tamin ny maraina anie ny «appel» ka tsy tokony hasiana «appel» intsony izao, satria efa nahafeno «quorum» isika. Raha ohatra isika miverina amin izay, tsy mety intsony izany. Misaotra, Tompoko.

5 Famelabelaran-kevitra mikasika ny fifidianana - Tonga dia miroso avy hatrany amin ny famelabelaran-kevitra izany isika? Alohan ny hirotsahana amin izay asa tokony atao amin ny fifidianana dia eo amin ny famelabelaran-kevitra aloha izao. Sao dia misy manana hambara, alohan ny hirosoana. Manao satroka ny Solombavambahoakan Antalaha. Andriamatoa LAISOA Jean Pierre. Andriamatoa LAISOA Jean Pierre Misaotra betsaka, nanome ny fitenenana, Ramatoa Filoha. Araka ny resatsika mianadahy teo moa dia misy hafatra nampitondraina ahy, ho an ilay namana sasany izay tsy eto. Ka raha ohatra eken ny Solombavambahoaka namana sasany dia te-hangata-dalana aho, hamita an izay hafatra izay, Ramatoa Filoha, raha ohatra ka eken ny rehetra. Fangatahana ny ahy, amin ny maha Zoky Raiamandreny ato dia misy hafatra nampitainy tamiko, nifampidinihanay mianadahy tao, dia nanome toky azy moa izaho fa hanatontosa an izay, ka izay no angatahako amintsika rehetra. Azafady indrindra, omenareo làlana ve izy hitondra an ilay hafatra? Sa hanangan-tanana koa isika eto? Hanangan-tanana hoe homena sa tsy homena? Izao moa no ambara amintsika eto, izany hoe izy no hitondra hafatra amin izay alehany any, satria nisy nandrotsaka koa ireo, nandrotsaka hofidina ho amin ny Vaomiera ireo olona ireo. Manana an izay zo hirotsaka izay ihany koa izy. Izay no mahatonga ahy eto mijery ny tokony hisian ny égalité de traitement, ka atsipy aminareo ny hevitra, dia anjaranareo ny milaza hoe, izao no eritreritray amin ilay izy. Misy Solombavambahoaka manao satroka. Solombavambahoakan i Tsiroanomandidy. Andriamatoa RAMAHERIJAONA Hajanirina Lanto Marina fa manan-jo hirotsaka tokoa izy ireo, kanefa tsy hitako ny hiandrasana azy, fa rehefa tsy tonga eo izy dia efa tsy vonona amin ny fifidianana angamba. Manaraka izay, eo amin ny mode de scrutin, Ramatoa Filoha, no eritreretinay, ary sosokevitra ihany. «Candidat unique» no ankabeazany ao, afa tsy ny ao amin ny «Commission Juridique» ihany, ka azo atao tsara, tsy voafetra ao anatin ny Règlement Intérieur mihitsy hoe tsy

6 3 maintsy atao amin ny latsa-bato miafina io, fa rehefa tapa-kevitra isika dia aleo atao antsangan-tanana io mba ho haingana. Tsy hitako! Isika aza tsy matoky antsika, aiza moa no hatokisan ny olona antsika? Tsy misy procedure mihitsy hoe atao latsa-bato miafina io. Efa Solombavambahoaka ihany izahay taloha, fa ny fifidianana Filohan ny Vaomiera tsy voatery ho latsa-bato miafina, Tompoko. Satroka, ny Solombavambahoaka MAHARANTE Jean de Dieu. Andriamatoa MAHARANTE Rakotonandrasana Jean de Dieu Mikasika ny voalazan ny namana teo, manamafy an izay, raha ohatra ka eken ny rehetra. Ataoko hoe manamora zavatra izany tsangan-tanana izany, satria araka ny pratique parlementaire, ny Président de Commission tsy voatery handalo vote secret. Misaotra, Tompoko. Misy fangatahana fandraisana fitenenana? Ny Solombavambahoakan i Sakaraha; rehefa avy eo ny Solombavambahoakan i Moramanga. Andriamatoa RAHAROARILALA Tinoka Roberto Isika namana rehetra. Misy resaky ny olobe teo napetrany amintsika. Resak olon-dehibe napetraka amintsika hoe, manao akory fa izahay manam-paniriana ihany koa ny hiaraka aminareo. Sao dia tonga namana isika vao mavomavo, ka mangataka izahay, Andriamatoa Coordonateur, mangataka izahay mba tokony hodinihantsika izay resaky ny longontsika teo izay, fa resaky ny olobe izay, mifono zavatra be dia be koa. Sao dia mba hahasoa antsika izay, kanefa isika hiraparapa ihany hiroso amin ity zavatra atao ity. Izaho izany mba mangataka am-pahendrena antsika mianakavy mba handinika an izay zavatra izay. Misaotra, Tompoko. Misy handray fitenenena? Satroka. Ny Solombavambahoakan i Moramanga aloha no nanangan-tanana talohanao.

7 4 Andriamatoa RANDRIAMAHEFA Henri Charles Izaho izany te-hametraka fanontaniana amin Andriamatoa Sekretera Jeneraly, mikasika ny lalàna mifehy ny fifidianana. Marina fa «pratique» ilay tsangan-tanana, fa sao dia mitaky «vote secret» ny lalàna ka manjary diso «procédure» dia ho afa-baraka eto isika. Ny ahy izany, zavatra ara-dalàna ihany no tokony hivoaka eto. Mahakasika an izay, valiana avy hatrany. Ny article 12 sy article 13 ao amin ny Règlement Intérieur no milaza ny fandatsaham-bato mahakasika ny élection. «Article 13 : Le Président, les Vice-présidents et les Questeurs sont élus au scrutin secret uninominal à un tour..» Fa ny sisa tsy nilaza an izay. Ny «article 41» tsy nilaza an izay. Ireo izany no atao «vote secret», dia ny «Président», «Vice-présidents» ary ny «Questeurs». Mandray fitenenana ny Solombavambahoaka avy any Mahanoro, NAHARIMAMY Lucien Irmah. Ramatoa NAHARIMAMY Lucien Irmah Misaotra, Ramatoa Filoha nanome ny fitenenana. Ny slogan -tsika dia samy mahafantatra isika hoe, «ny Fitiavana no lehibe indrindra». Manamafy ny tenin ny Filoha Lefitry ny Faritanin i Toliara teo aho, tsy sanatria isika hanao ranon Ikopa ka tonga namana vao mavomavo. Raisintsika an-tanandroa ny havantsika izay vonona hiara-dia amintsika. Koa mangataka mba hitovy ny hevitsika manoloana an izay. Misaotra, Tompoko. Ny Solombavambahoaka laharana faha-36, avy any Antsiranana voalohany. Andriamatoa NASSER Ahmed Azafady amintsika namana Solombavambahoaka rehetra, hoatran ny mitongilana ny fitondrana antsika ato amin ny Antenimierampirenena. Rahatoa ka mety, Ramatoa Filoha, aleo présent eo ny namantsika rehetra, izay vao arosontsika ny fifidianana, satria efa nanao isika teo, izay danin ny kibo nataontsika, ka azontsika daholo ny Bureau Permanent. Izao hifidy Filohan ny Vaomiera isika. Ianareo izay hilatsaka ho Filohan ny Vaomiera tsirairay, tianareo ny hanaovana ny fifidianana androany, satria hirehareha ianareo efa tafiditra ho Filohan ny Vaomiera izao na izao.

8 5 Maro anefa isika ato, ka mba hampandeha ny raharahantsika ato anatin ity tokantrano ity, aoka isika rehetra mba samy eo, izany hoe, eo ny namantsika vao aroso ny fifidianana. Izay ny fiangaviako aloha. Mba hampety zavatra ny antony itenenako an izany. Aoka isika mba samy handinika. Misaotra anao. Solombavambahoakan i Mandritsara. Andriamatoa RAJAOZANANY Jean Claude Misaotra, Ramatoa Filoha, nanome ny fitenenana. Miombon-kevitra amin ny Filoha Lefitr i Toliara sy Toamasina teo aho, satria ilaina ny miaraka amin ny namana. Raha misy ny afaka amin ny fiarahana, afaka mifanampy amin ity zavatra ity, hanatanterahantsika an-tsakany sy an-davany ny zavatra rehetra atao ato, mangataka aho, mba ajanony aloha mba hifampiresaka. Mba miangavy indrindra, Tompoko. Satroka ho an ny Solombavambahoakan i Soavinandriana. Andriamatoa HARINOSY Rabenerika Charlot Misaotra betsaka, Ramatoa Filoha, nanome ny fitenenana. Marina tokoa ny resaka nataon ny namana rehetra teo. Tsy hoe tonga namana akory isika vao ho mavomavo. Ilay namantsika efa tonga teo, nilaza hiverina izy, hitondra hevitra. Ka inona marina ilay hevitra hoentin-dry zareo mba ho fantatra eto. Hiaraka amintsika ve izy hiady hevitra amin ity zavatra ity? Dia rahoviana? Sao ho lany fotoana eto indray isika fa tsy fantatra mihitsy. Ka mba mangataka ny. Efa lasa izy? Tsy fantatray ilay zavatra. Izahay eto miandry, miandry, tsy fantatray ilay zavatra. Ka inona àry? Aleo mba am-pahibemaso, ankarihary eto no miresaka, ka rehefa lanin ny besinimaro, ekena anie izany, tsy maninona! Misaotra, Tompoko. Solombavambahoakan Antananarivo Atsimondrano.

9 6 Andriamatoa RANDRIARIMALALA Harijaona Misaotra, Ramatoa Filoha, nanome ny fitenenana. Sosokevitra ihany ity. Isika anie efa matoky fa isika tsy maintsy lany foana e! Isika efa maro an isa ato. Ka izao ilay izy: efa ao ve ry zareo rehetra vonona hilatsaka? Raha eo izy ao anatin ny 10 minitra, ampandrosointsika izy, mametraka «candidature». Lany foana isika, fa sosokevitra ny ahy iny. Raha ohatra moa hihemotra rahampitso kosa ilay izy, tsy mety izay. Sosokevitra ny ahy iny, dia iarahantsika mijery eo. Satroka, Solombavambahoaka TODY Arnaud. Andriamatoa TODY Arnaud Ny tena mahagaga ahy, ilay olona teo, tsy navelantsika niresaka. Maninona izy no tsy navelantsika niresaka teto? Entintsika mivoaka mangingina ery izy, tsy fantatra inona ny zavatra resahin izy ireo any. Ny Coordonnateur -n ny MAPAR lasa any. Naninona raha nitondra Coordonnateur -n ny GPS koa nivoaka niaraka tany? Ny zavatra tokony nataontsika teto dia navelantsika niresaka izy, henon ny be sy ny maro ny zavatra noresahiny, tsy manao fausse interpretation amin izay eritreriny isika, fa olona iray na roa no mivoaka miaraka aminy any. Tsy d accord amin izany izahay, tonga dia efa ambaranay eto izay. Naninona izy no tsy navelantsika niresaka teto? Maninona izy entina mivoaka mangingina? Maninona ny GPS tsy nentina niaraka tany? Tsy tokony handeha any ny Coordonnateur -n ny GPS, satria tsy nantsoina handeha any. Miangavy ny Coordonnateur -n ny GPS hiverina izahay. Miangavy ny Coordonnateur -n ny GPS tsy hivoaka any. Efa tsy nentinareo izahay nandeha tany, dia mbola ho sahinareo milaza fa miaraka isika? - Lakolosy - Maninona izahay tsy nentinareo nandeha any? Satroka, ny Solombavambahoaka avy amin ny Boriboritany faha-vi, Ramatoa RAHERISOA Vololona. Ramatoa RAHERISOA Vololona Victorine Misaotra indrindra, Ramatoa Filoha, nanome ny fitenenana. Sintomina kely ny saintsika rehetra, azafady indrindra, Tompoko, amin ilay adihevitra. Tsy raharahan Antoko anankiray na roa ity fa ato anatin ny Lapan ny Demokrasia isika. Séance plénière ity ataontsika ity, ka samia mba mieritreritra kely, Tompoko, amin ilay zavatra teneniny ny tsirairay, sy ny adihevitra avoakantsika eto. Tena satroka ny ahy izay.

10 7 Misaotra, Tompoko. Misaotra anao. Satroka, ny Solombavambahoaka RANDRIANASOLO Jean Nicolas. Andriamatoa RANDRIANASOLO Jean Nicolas Misaotra, Ramatoa Filoha, nanome ny fitenenana. Efa manomboka misy ilay tsy fitovian-kevitra amin izao ka aoka mba samy ho mailo isika. Efa niresaka teo ny Cordonnateur -ntsika. Mitodika aminao izaho, Rahalahy, aza ampidirana resaka maro izy ity. Koa iangaviako, RamatoaFiloha, mba miandry an ireto isika, tsy fantatro na manao akory na manao akory, fa raha isika hiady hevitra amin ny zavatra be dia be, manjary mikorontana eto isika. Misaotra, RamatoaFiloha. Satroka, ny Solombavambahoaka laharana faha-115 Andriamatoa RATEFIARIVONY Jaona Isika angamba tokony hiverina kely amin ny hoe, ahoana moa no nahatongantsika amin izao ora izao. Taorian ny évènement niseho tamin ny maraina dia nisy tsangan-tanana natao teto hoe, hiroso ve isika sa tsy hiroso. Ny fanapahan-kevitra dia hoe, miroso amin izao procédure hifidianana sy hametrahana ny Filohan ny Vaomiera izao isika. Efa tonga amin izao ora izao indray isika ve hihemotra indray? Koa mangataka, Ramatoa Filoha, aleo hirosoana ilay zavatra efa nomanina hotanterahina ary efa notapahana tamin ny maraina; efa vonona ihany koa ireo ny bulletin unique, asa raha hanao tsangan-tanana isika na ho ao amin ny isoloir, hasiana ve ilay propagande sa tsy hasiana. Satroka, ny Solombavambahoakan i Moramanga. Andriamatoa RANDRIAMAHEFA Henri Charles Marina fa namana Andriamatoa LAISOA Jean Pierre. Namantsika izy, raha izao fihetsika ataony izao. Izaho anefa, Ramatoa Filoha, miombon-kevitra amin ilay namana niteny farany teo. Tokony hiroso isika. Izao ny antony: marina fa tsara ny fifandaminana, fa mety

11 8 hampikorotan-javatra, mety hampikorontana antsika ilay izy. Raha ohatra hoe esorina ity, esorina ity, tsy iry indray fa ity indray izao, ho rava isika. Manahy aho, ka alefaso ny fifidianana, araka ny lamina napetraka. Raha misy resaka hafa any ambonimbony any dia milaza amintsika izy hoe izao no tapaka any ambony any. Koa tokony handeha ny vote. Efa hatramin ny maraina isika no teto, efa amin ny 5 ora sy 10 minitra izao. Izaho manahy, raha ohatra ka misy mikorontana io commission io, hoe tsy izy indray ity, mety isika ato indray no hikorontana. Izay no teny ataoko, Ramatoa Filoha. Raha ny hevitro dia miroso amin ny fifidianana araka izay efa nanapahantsika azy isika. Manao satroka, Ramatoa RAHANTANIRINA Lalao, avy any Mahajanga Ramatoa RAHANTANIRINA Lalao Mamerina ny fiarahabana antsika Solombavambahoaka rehetra ato amin ity Lapan ny Demokrasia ity. Raha azo atao, Ramatoa Filoha, mangataka fitsaharana kely, mba mifanatona kely isika rehetra, raha azo atao. Ny GPS sy ny MAPAR no tiako tenenina amin izay. Misaotra, Tompoko. Misaotra ny Solombavambahoaka namana. Misy satroka nataon Andriamatoa TODY Arnaud. Andriamatoa TODY Arnaud Miangavy izahay, Ramatoa Filoha, hanao tsangan-tanana isika, hifidy sa tsy hifidy, fa izahay GPS rehetra efa vonona hifidy daholo izao. Efa vonona izahay. Mangataka fiatoana ny Solombavambahoaka RAHANTANIRINA Lalao. Manangan-tanana ihany koa ny Solombavambahoaka HELSON Brisson Erafa.

12 9 Andriamatoa HELSON Brisson Erafa Misaotra, Ramatoa Filoha, nanome ny fitenenana. Raharaham-pirenena no ataontsika eto. Efa nilaza isika fa amin ny 2 ora no mikatona ny dépôt de candidature ; amin ny 3 ora no manomboka ny fampielezan-kevitry ny tsirairay izay hilatsaka. Tsy hoe manosibohon-tanana ny Raiamandreny Solombavambahoakan Antalaha teo, fa tsy nolazainy ny tena votoatin ny zavatra tokony ho tenenina fa aleo any mangingina any. Tsy hiverina amin iny aho, fa izahay GPS dia tsy hivoaka intsony ary tsy hisintona izany, fa mangataka ny hirosoan ny fifidianana, satria matoa eto isika nanomboka tamin ny maraina, tsy nanosibohon-tanana ny sasany nivoaka, fa nandeha nivoaka hanao conférence de presse miaraka amin Andriamatoa JULES Etienne izy. Ka ho andrasantsika eto ve izay hetahetan-dreo izay? Ny hetahetan olona, hoy ny fitenenana izay, tsy hihinanam-boay antena. Noho izany, Ramatoa Filoha, mangataka izahay ny hirosoan ny fifidianana tsy misy hatak andro. Misaotra, Tompoko. Misaotra ny Solombavambahoaka HELSON Brisson Erafa Efa nanao tsangan-tanana isika teto aninkeheo maraina amin ny hirosoana amin ny fifidianana, satria feno ny quorum. Tsy hiverenana intsony ny tsangan-tanana izay natao, satria nanangan-tanana daholo isika rehetra tato, ka heveriko fa mba hirosoana amin ity raharaha ity dia tsy hiverenana intsony ny tsangan-tanana izay efa natao tamin ny maraina. Efa misy nametraka candidature ny Solombavambahoaka tato. Ny Solombavambahoaka izay nivoaka, mety nisy nanana intention izy ireny, kanefa moa nisafidy ny hivoaka izy. Rehefa natao ny fiantsoana anarana dia maro ny Solombavambahoaka tonga teto, ka isika rehetra izay tafajanona ato dia efa mahafeno ny quorum, satria efa ny antsasa-manila. Tsy hisy intsony angamba ny satroka, fa ny nahatonga ny fangatahan ireo Solombavambahoaka sasantsasany amintsika dia nisy zava-baovao tonga teo. Ka tokony hiditra ato an-trano daholo ny rehetra mba ahafahantsika miroso. Angamba tsy misy satroka intsony, fa ireo namana izay any ivelany, na avy aiza izy na firehana aiza dia tokony hiditra daholo. Andriamatoa Solombavambahoakan i Soalala. Andriamatoa HOUSSEN Abdallah Izany hoe, miala tsiny raha ohatra mbola hamoaka terme juridique indray, sao dia ataon ny olona manao étalage eto. Misy fitenintsika ao amin ny Fitsarana manao hoe, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

13 10 Tsy isika no nandroaka azy ireo fa ry zareo no niala e! Isika koa teo efa nilaza tamin izy ireo hoe, tokony nandrasany aloha ny valin ny fanontaniana napetrak izy ireo. Raha ohatra ka nanao tsia isika izay ry zareo vao nandeha, azo eritreretina angamba izay. Fa raha ny tokony ho izy, amin izay fahadisoan izy ireo izay, izay turpitude -n izy ireo izay, rahampitso na afak ampitso dia izay no tsy hanasian izy ireo fotony antsika amin ity efitrano ity, mety hilaza izy ireo hoe, ireny anie efa nataonay toy izao kanefa nandefitra ihany. Izay izany no lafiny ilazako hoe, tokony hieritreritra tsara ihany isika. Ny andaniny anefa, ity Assemblée nationale ity, raha ohatra ka atao io fifidianana io amin ilay atao hoe penalty nomena antsika ity, anefa isika mampiditra baolina ihany no sarotiny, ho tafiditsika na tsy ho tafiditsika. Izany hoe, tsy eo ny aspect maha Lapan ny Demokrasia amin ny tokony hisian ny contradiction amin ny hevitra avy amin ny an-daniny sy ny an-kilany. Koa izaho mihevitra fa tsara ilay fangatahana pause, ahafahantsika mifandinika tsara hoe inona marina no tokony ataontsika, alohan ny handraisantsika fanapahan-kevitra hentitra mikasika ny raharaham-pirenena. Andaniny, sao dia rahampitso na rafak ampitso ataony hoe malemy isika, nialanay kely dia efa nitabataba, natao hoe averina dia nanaiky. Ankilany, Ramatoa Filoha, ny mission nomena ny Solombavambahoaka teo dia zavatra aléatoire. Tsy fantatra na ho mety na tsia. Izay daholo no risque, ka mety ny fisintahana kely ahafahantsika mandinika. Homena fepotoana izy ireo hoe hatramin ny firy. Raha telo andro ireo tsy tonga eto dia azy ny azy. Izay izany ny ahy, Ramatoa Filoha, fa dia misaotra, Tompoko. Misaotra anao, Andriamatoa Solombavambahoaka. Nisy nangataka fiatoana moa ka miato kely 10 minitra dia miverina eto isika. Nanao satroka ny Solombavambahoaka RANDRIANARISOA née RAMAHATODISOLOMANANA Vaonalaroy. Ramatoa RANDRIANARISOA née RAMAHATODISOLOMANANA Vaonalaroy Miala tsiny, Ramatoa Filoha. Miala tsiny amintsika Solombavambahoaka namana, tsy sanatria akory manohitra ilay fangatahana fiatoana izahay, fa izahay kosa manahy sao misy hevitra ambadika indray ity fiatoana kely 10 minitra ity. Ka raha tsy dia zavatra lehibe manao ahoana loatra no anton ny fiatoana fa hampidirana ny namana avy any ivelany, miangavy izahay, aleo hitohy ny asa ataontsika eto fa fandrebirebena be loatra izany ka tsy mety aminay, Ramatoa Filoha. Azafady, omena anao ny fitenenana, Solombavambahoaka RAHOLIDINA RANAIVO Herinantsoina.

14 11 Andriamatoa RAHOLIDINA RANAIVO Herinantsoina Ary miala tsiny raha mandroso ety anoloana aho fa ato anaty tanana be ato ka tsy ifanomezan-tsiny raha takona. Miala tsiny izahay, Ramatoa Filoha. Efa niandry teto izahay hatramin ny maraina mandrapaharivan ny andro. Solombavambahoaka mitovy daholo isika rehetra ato, ary nofidiambahoaka izahay, ka miala tsiny izahay, miala fondro, miala salohy fito fa tratran ny fandriky ny nivoaka io. Hivoaka indray izahay rahampitso, dia tadiavina any Analakely, sa ho tadiavina any amin ny V ème Arrondissement? Ataovy ny fifidianana. Izahay miangavy an izay. Toherinay izany miatoato izany. Ataovy ny fifidianana, fa rehefa tsy tonga izy, azy ny azy. Ny fihavanana amin ny Raiamandreny teo, ekeko. Mpampihavana aho taloha, mpikabary aho vao nanao politika, fa amin ny manaraka azo hihavanana aminy foana io. Izahay mipetraka eto adiny efatra, tsy mihinan-kanina, avy eo ilay olona taitaitra any ambadibadika any, dia tonga. Miala tsiny izahay, mangataka izahay, ataovy ny fifidianana, izay lany dia lany, izay tsy lany dia tsy lany, fa izahay tsy hiandry an i Paoly hametaka lakaoly. Misy satroka iray. Andriamatoa RATEFIARIVONY Jaona Mba miangavy, Ramatoa Filoha, raha manao satroka izahay mba jereo ihany, fa efa hatramin ny andro lasa maro angamba izay, tsy mahazo fitenenana mihitsy izahay ato, anefa Lapan ny Demokrasia ny ato, araka ny notenenin ny namana teo. Izaho te-hampatsiahy foana fa isika efa nomena malalaka, efa nomena fahafaham-po, kanefa isika ihany koa no sahala amin ny mifanipaka an-karona. Inona ihany koa no hangatahana hivoaka kely aloha. Raha amiko, misy zavatra tiana hampidirina ambadika angamba any, amiko manokana. Efa isika samy isika izao, mbola misy tsy fitovian-kevitra ihany. Isika ato samy olon-dehibe daholo ary tsy hanao kilalaon-jaza ka hangataka fiatoana isaky ny kelikely. Izay sy izay ny ahy, harosoy ny fifidianana, satria hitako izao fa ny anay GPS ihany no misy adversaire, fa izahay tsy matahotra ny adversaire izay hifanandrina aminay. Misaotra anao, Tompoko Fiatoan ny fivoriana Efa nekena fa haroso ny fifidianana. Nekena ihany koa anefa ny fiatoana, fa 10 minitra ihany. Fa ny fifidianana dia hiroso, satria efa lany izay tamin ny tsangan-tanana tamin ny maraina. 10 minitra ihany. Niato tamin ny 5 ora sy 20 minitra, hariva, ny fivoriana.

15 Fitohizan ny fivoriana - Nitohy tamin ny 6 ora sy 40 minitra, hariva, indray ny fivoriana. Tompokolahy sy Tompokovavy, naato izy teo noho ny fangatahan Andriamatoa «Coordonnateur Général»-n ny MAPAR sy ny Solombavambahoakan i Mahajanga. Hiroso amin ny fandaharam-potoana amin izao tolak andron ny Talata faha-25 Febroary 2014 izao isika, izay fivoriambe hanaovana ny fifidianana ny ho Filohan ny Vaomiera Maharitra sy ny Mpampakateny Jeneralin ny Vaomieran ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola. Alohan ny hirosoana, sao dia mbola misy manana fitenenana. Tsy misy intsony! Raha tsy misy dia miroso isika. Araka ny tapaka tamin ny fivoriambe dia Vaomiera Maharitra miisa 27 no hapetraka eto amin ny Antenimierampirenena. Tapaka tao anatin io ihany koa fa ny Vaomieran ny Toekarena dia hatolotra ny Vondrona mpanohitra; noho izany dia ireo Filohan ny Vaomiera miisa 26 sy ny Mpampakateny Jeneralin ny Vaomieran ny Fitantanam-bola no hofidintsika Fandraisana fanapahan-kevitra amin ny hanaovana tsangan-tanana ny fifidianana ireo Filohan ny Vaomiera Izao ary isika dia hiroso amin ny fifidianana ny Filohan ireo vaomiera ireo. Alohan izany, fanontaniana ihany, atao an-tsangan-tanana ve sa atao fifidianana miafina? Atsangano àry ny tanan izay mandany fa atao an-tsangan-tanana ny fifidianana. 37 sy 38 izany. Iza no mitsipaka? Iza no tsy milaza ny heviny? - Tsy misy - - Tsy misy - Atao an-tsangan-tanana izany ny fifidianana.

16 Fifidianana ireo Filohan ny Vaomiera Maharitra sy ny Mpampakateny Jeneralin ny Vaomieran ny Vola - Hatramin ny 2 ora tolak andro teo moa no fe-potoana farany nahafahana nandrotsaka ny filatsahan-kofidina, ka ireto avy ny mpilatsaka hofidina isaky ny Vaomiera tsirairay. Hovakina ny anaran ireo candidat, koa mangataka ny Filoha Lefitra hamaky azy. Ao amin ny «Commission des Finances et du Budget», Andriamatoa NDREMANJARY Paraina Odilon. Ao amin ny Commission Juridique, Andriamatoa isany: TODY Arnaud, RAZARANAINA Nomenirina. Ao amin ny Commission des Affaires Etrangères et des Relations Internationales, Ramatoa MASY GOULAMALY. Mbola manonona anarana fotsiny aho. Sa misy satroka? Sa alefa tsirairay? Satroka anankiroa no tazako, dia ny Solombavambahoaka NDAHIMANANJARA née RANDRIANARISON Benedicte Johanita sy ny Solombavambahoaka RAHANTANIRINA Lalao. Ramatoa NDAHIMANANJARA née RANDRIANARISON Benedicte Johanita Mba hahaingana antsika, raha ohatra ka azo atao dia tononina izay «candidat» amin ny Vaomiera anankiray, dia tonga dia atao ny tsangan-tanana. Misaotra, Tompoko. Misaotra ny Solombavambahoaka NDAHIMANANJARA née RANDRIANARISON Benedicte Johanita. Mbola ilaina ve ny fampielezan-kevitra sa tsia?

17 Fifidianana ny Filohan ny Commission des Finances et du Budget» - Hanangan-tanana izany isika mikasika ny Commission des Finances et du Budget», Andriamatoa NDREMANJARY Paraina Odilon. - Tehaka - Vato fotsy: 00 Vato azon ny Solombavambahoaka NDREMANJARY Paraina Odilon: 75 Koa dia ambarako fa lany ho Filohan ny Commission des Finances et du Budget, Andriamatoa NDREMANJARY Paraina Odilon. - Tehaka Fifidianana ny Filohan ny Commission Juridique - Manaraka, Commission Juridique, Andriamatoa TODY Arnaud. Andriamatoa RAZARANAINA Nomenirina, izay mifidy azy, atsangano ny Tanana. - Tsy misy - Vato azon Andriamatoa TODY Arnaud : 75. Tsy misy ny vato azon Andriamatoa RAZARANAINA Nomenirina. Ambarako fa lany ho Filohan ny Commission Juridique, Andriamatoa TODY Arnaud.

18 Fifidianana ny Filohan ny «Commission des Affaires Etrangères et Relations Internationales» - Manaraka, «Commission des Affaires Etrangères et Relations Internationales», Ramatoa MASY GOULAMALY. Vato fotsy sy vato maty : 00 Vato azon ny Solombavambahoaka MASY GOULAMALY: 75. Ambarako àry fa lany ho Filohan ny «Commission des Affaires Etrangères et Relations Internationales», Ramatoa MASY GOULAMALY Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Décentralisation» - «Commission de la Décentralisation», Ramatoa RANDRIANARISOA née RAMAHATODISOLOMANANA Vaonalaroy. Vato azon ny Solombavambahoaka RANDRIANARISOA née RAMAHATODISOLOMANANA Vaonalaroy: 75. Ambarako fa lany ho Filohan ny «Commission de la Décentralisation», Ramatoa RANDRIANARISOA née RAMAHATODISOLOMANANA Vaonalaroy. - Tehaka -

19 Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Défense Nationale» - «Commission de la Défense Nationale», Andriamatoa RANDRIANASOLO Jean Nicolas. Vato azon ny Solombavambahoaka RANDRIANASOLO Jean Nicolas: 75 Ambarako àry fa lany ho Filohan ny «Commission de la Défense Nationale», Andriamatoa RANDRIANASOLO Jean Nicolas. Miarahaba anao Fifidianana ny Filohan ny «Commission de l Aménagement du Territoire et de la Gestion Foncière» - «Commission de l Aménagement du Territoire et de la Gestion Foncière», Andriamatoa RAHOLDINA RANAIVO Herinantsoina. Nandatsa-bato: 75 Vato azon ny Solombavambahoaka RAHOLDINA RANAIVO Herinantsoina: 75 Ambarako fa lany ho Filohan ny Commission de l Aménagement du Territoire et de la Gestion Foncière», Andriamatoa RAHOLDINA RANAIVO Herinantsoina.

20 Fifidianana ny Filohan ny «Commission des Travaux Publics» - «Commission des Travaux Publics», Andriamatoa RASALAMA Léon. Vato azon ny Solombavambahoaka RASALAMA Léon: 75 Koa dia ambarako fa lany ho Filohan ny Commission des Travaux Publics, Andriamatoa RASALAMA Léon Fifidianana ny Filohan ny «Commission de l Industrie, du Commerce et du Secteur Privé» - «Commission de l Industrie, du Commerce et du Secteur Privé», Andriamatoa RANDRIARIMALALA Harijaona. Vato azon ny Solombavambahoaka RANDRIARIMALALA Harijaona: 75 Ambarako fa lany ho Filohan ny «Commission de l Industrie, du Commerce et du Secteur Privé», Andriamatoa RANDRIARIMALALA Harijaona.

21 Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Culture et du Patrimoine» - «Commission de la Culture et du Patrimoine», Andriamatoa RAJAOZANANY Jean Claude dit SA-YAH. Vato azon ny Solombavambahoaka RAJAOZANANY Jean Claude: 75 Ambarako fa lany ho Filohan ny «Commission de la Culture et du Patrimoine», Andriamatoa RAJAOZANANY Jean Claude dit SA-YAH Fifidianana ny Filohan ny «Commission du Tourisme et de l Artisanat» - «Commission du Tourisme et de l Artisanat», Andriamatoa RATSIMBAZAFY Luc. Vato azon ny Solombavambahoaka RATSIMBAZAFY Luc: 75 Ambarako fa lany ho Filohan ny «Commission du Tourisme et de l Artisanat», Andriamatoa RATSIMBAZAFY Luc.

FIVORIAMBE. FOTOANA: Alakamisy 12 Febroary 2015, tamin ny 9 ora sy 55 minitra, maraina.

FIVORIAMBE. FOTOANA: Alakamisy 12 Febroary 2015, tamin ny 9 ora sy 55 minitra, maraina. 1 FIVORIAMBE FILOHA: RAKOTOMAMONJY Jean Max MPITANTSORATRA: Andriamatoa isany - HELSON Brisson Erafa - LIAHOSOA Malement FOTOANA: Alakamisy 12 Febroary 2015, tamin ny 9 ora sy 55 minitra, maraina. FANDAHARAM-POTOANA:

Plus en détail

Décret n 76-132 du 31 mars 1976. Didim-panjakana n 76-132. tamin ny 31 marsa 1976. portant réglementation des hauts emplois

Décret n 76-132 du 31 mars 1976. Didim-panjakana n 76-132. tamin ny 31 marsa 1976. portant réglementation des hauts emplois Décret n 76-132 du 31 mars 1976 portant réglementation des hauts emplois de l'etat (J.O. n 1129 du 05.06.76, p. 1333) Didim-panjakana n 76-132 tamin ny 31 marsa 1976 anoritana ny fitsipika mifehy ny asampanjakana

Plus en détail

Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010

Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010 Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010 Qu est-ce qu on ne raconte pas sur certains ministres qui n ont plus été reconduits au sein du gouvernement Vital II. Cela n a qu une

Plus en détail

Flash. Prix de l entrepreneur Social. Du nouveau pour l adresse e-mail de Orange. Sommaire. gratuit

Flash. Prix de l entrepreneur Social. Du nouveau pour l adresse e-mail de Orange. Sommaire. gratuit masolavitra mensuel d informations régionales 10è édition - Septembre 2011 gratuit Flash Prix de l entrepreneur Social Nouvelle date pour déposer son dossier Suite à de nombreuses demandes reçues de candidats

Plus en détail

MANUEL D UTILISATION «ROHI» (RessOurces Humaines Informatisées)

MANUEL D UTILISATION «ROHI» (RessOurces Humaines Informatisées) MANUEL D UTILISATION «ROHI» (RessOurces Humaines Informatisées) Mai 2015 CONTEXTE De nos jours, l'etat ne peut plus affirmer l'effectif exact des fonctionnaires du fait de traitement manuel des opérations

Plus en détail

TATITRA KOMITY PARITANY FAHA ROA

TATITRA KOMITY PARITANY FAHA ROA TATITRA KOMITY PARITANY FAHA ROA 0 Septambra 20 TOURS - FANOKAFANA : Fiarahabana sy Fanompoam-pivavahana :Pst Rasoanirina Raharinoro Salamo 9: 45-52 Hira : 2 Vavaka Teny sitrapon'andriamanitra Vavaka Fifonana

Plus en détail

mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011

mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011 masolavitra mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011 gratuit Sommaire page 2-3 : Prix de l Entrepreneur Social page 4 : Pour le développement de la région Haute-Matsiatra [Idees Vozama]

Plus en détail

Octobre 2015. Latrines mini-septiques Tamatave-Fokontany Dépôt Analakininina 2015

Octobre 2015. Latrines mini-septiques Tamatave-Fokontany Dépôt Analakininina 2015 Octobre 2015 Latrines mini-septiques Tamatave-Fokontany Dépôt Analakininina 2015 Tamatave, une ville côtière de 270.000 habitants 1 12 personnes partagent une latrine 8000 personnes ne sont pas encore

Plus en détail

Nouvelle usine, dernière ligne droite

Nouvelle usine, dernière ligne droite ANNEE 2 NUMERO 4 GRATUIT AVRIL 2014 Nouvelle usine, dernière ligne droite Connaissance sur l HACCP NY FISONDROTAN FISONDROTAN--TOERANA ANATINY AMELIORER LE PRESENT PREPARER L AVENIR L édito T aorian ny

Plus en détail

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA REPOBLIKAN i MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana --------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N 2007-038 DU 14 JANVIER 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du Code

Plus en détail

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana. Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana --------- LOI N 2003-038 du 03 septembre 2004. sur le fonds de commerce

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana. Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana --------- LOI N 2003-038 du 03 septembre 2004. sur le fonds de commerce LOI N 2003-038 du 03 septembre 2004 sur le fonds de commerce (J.O. n 2939 du 08.11.04, p. 4259) REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana --------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPOBLIKAN

Plus en détail

Démocratie et justice sociale SOMMAIRE

Démocratie et justice sociale SOMMAIRE Démocratie et justice sociale N 03-1 er trimestre 2010 SOMMAIRE La démocratie malgache : entre farce et sérieux La démocratie malgache P - 2 Créons tout simplement! P - 2 Tableau de Science Politique P

Plus en détail

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY DIDIM-PANJAKANA LAHARANA FAHA-2006-910 mamaritra ny fepetra ampiharana ny Lalàna laharana

Plus en détail

Ny Vaovao Mahafaly. La Bonne Nouvelle

Ny Vaovao Mahafaly. La Bonne Nouvelle Ny Vaovao Mahafaly La Bonne Nouvelle Ary tamin ny fahenim-bolana dia nirahin Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any an-tanàna anankiray any Galilia atao hoe Nazareta, ho any amin ny virijina anankiray,

Plus en détail

Conversations en ligne : descriptions, perspectives. Louise Ouvrard

Conversations en ligne : descriptions, perspectives. Louise Ouvrard Conversations en ligne : descriptions, perspectives Eléments théoriques La variation Quelques caractéristiques du discours électronique La langue malgache Le corpus Présentation Analyse Quels apports à

Plus en détail

Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache)

Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache) Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache) Ministère de la santé publique à Madagascar Mars 2015 Appui par JICA Madagascar

Plus en détail

LOI N 2010-001 DU 22 DECEMBRE 2010 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2011

LOI N 2010-001 DU 22 DECEMBRE 2010 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2011 LOI N 2010-001 DU 22 DECEMBRE 2010 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2011 IMPRIMERIE NATIONALE 2010 PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION LOI N 2010-001 DU 22 DECEMBRE 2010 PORTANT LOI DE FINANCES

Plus en détail

NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY

NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY Financé par Union européenne Connaissez-vous un moyen simple et efficace de produire du poisson sans investissement couteux? Il s agit de la pisciculture en rizière, appelée

Plus en détail

Tehindrazanarivelo Liva; Mamy Aimanantsoa; Toky Rabemanantsoa; Alex Objet:

Tehindrazanarivelo Liva; Mamy Aimanantsoa; Toky Rabemanantsoa; Alex Objet: Randriamiharisoa Alex De: randriamihaja josefa [r_josefa@yahoo.fr] Envoyé: jeudi, 1. octobre 2009 16:03 À: AZ Cc: Tehindrazanarivelo Liva; Mamy Aimanantsoa; Toky Rabemanantsoa; Alex Objet: Tr : DEVIS ET

Plus en détail

MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA

MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA Folo Andro Manova Fiainana Ao Amin ny Vavaky Ny Tompo Tonga soa amin ny Folo Androm-bavaka 2014! Andriamanitra dia naneho fahagagana an arivony tamin ny alalan ny fandaharana Folo

Plus en détail

1 of 29 15/12/2008 08:43

1 of 29 15/12/2008 08:43 1 of 29 15/12/2008 08:43 Loi n 94-029 du 25 août 1995 portant Code du traail (J.O. n 2324 du 25.9.95, p.2564) TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier - La présente loi est applicable à tous

Plus en détail

UN VECTEUR D AVENIR LE LAIT VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY

UN VECTEUR D AVENIR LE LAIT VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY ANNEE 2 NUMERO 5 GRATUIT JUIN 2014 VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY LE LAIT UN VECTEUR D AVENIR L édito Ny ronono, tsilo mpitondra amin

Plus en détail

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA REPOBLIKAN i MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana --------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N 2007-036 DU 14 JANVIER 2008 sur les Investissements à Madagascar EXPOSE DES MOTIFS

Plus en détail

FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I)

FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I) FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I) Réseau des Jeunes pour la Démocratie et la Politique RECUEIL DE TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR

Plus en détail

Analyse de quelques occurrences issues d un corpus oral (dialecte betsileo) Quelques pistes pour l apprenant

Analyse de quelques occurrences issues d un corpus oral (dialecte betsileo) Quelques pistes pour l apprenant Ao Analyse de quelques occurrences issues d un corpus oral (dialecte betsileo) Quelques pistes pour l apprenant Préambule Locutrice non native du malgache Présentations traditionnelles de ao Sens et le

Plus en détail

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 REPUBLIQUE DE MADAGASCAR TANINDRAZANA FAHAFAHANA FANDROSOANA MINISTERE DE LA JUSTICE 1 Code du travail 1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 DROIT DU TRAVAIL 2 Textes législatifs et réglementaires

Plus en détail

EXPOSE DES MOTIFS. Uniformisation du taux du Droit de Douane sur les machines et appareils ;

EXPOSE DES MOTIFS. Uniformisation du taux du Droit de Douane sur les machines et appareils ; A- SUR LE CODE DES DOUANES EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre des réformes législatives initiées pour la Loi des Finances 11, l Administration des douanes a déterminé deux axes stratégiques pour faire face

Plus en détail

LE LABORATOIRE UN SERVICE INDEPENDANT. Fanovana amin ny tsara kokoa. Road Show avec Rajao. Une usine en amélioration constante.

LE LABORATOIRE UN SERVICE INDEPENDANT. Fanovana amin ny tsara kokoa. Road Show avec Rajao. Une usine en amélioration constante. ANNEE 1 NUMERO 2 GRATUIT SEPTEMBRE 2013 Fanovana amin ny tsara kokoa Road Show avec Rajao L usine Socolait Une usine en amélioration constante LE LABORATOIRE UN SERVICE INDEPENDANT L édito Mety hanaitra

Plus en détail

UNIVERSITE D ANTANANARIVO CENTRE DE RECHERCHE EN COMMUNICATION FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

UNIVERSITE D ANTANANARIVO CENTRE DE RECHERCHE EN COMMUNICATION FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES UNIVERSITE D ANTANANARIVO CENTRE DE RECHERCHE EN COMMUNICATION FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DEPARTEMENT INTERDISCIPLINAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE COMMUNICATION ET DYNAMIQUE LOCALE RAPPORT

Plus en détail

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE Didim-panjakana laharana faha 99-954 tamin'ny 15 desambra 1999

Plus en détail

ATRIKA Le journal de l ASMF

ATRIKA Le journal de l ASMF Association des Anciens du Collège St-Michel en France ATRIKA Le journal de l ASMF OCTOBRE 2010 ÉDITION : Octobre 2010, NUMÉRO 12 Éditorial 2010 ASMF bureau 2009/2010 Joël Rambatomanga(1990) Président

Plus en détail

FIOFANANA NATAO HO AN'IREO TOMPON'ANDRAIKITRA AO AMIN'NY FIKAMBANAN'NY MPAMPIASA RANO NANAOVANA FAMINDRAM-PINTANTANANA ETO AMIN'NY PADANE TAONA 2004

FIOFANANA NATAO HO AN'IREO TOMPON'ANDRAIKITRA AO AMIN'NY FIKAMBANAN'NY MPAMPIASA RANO NANAOVANA FAMINDRAM-PINTANTANANA ETO AMIN'NY PADANE TAONA 2004 REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana MNSISTERE DE L'AGRICULTURE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE SECRETARIAT GENERAL PROJET D'AMELIORATION ET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DANS LE NORD

Plus en détail

GLOTTOPOL Revue de sociolinguistique en ligne

GLOTTOPOL Revue de sociolinguistique en ligne GLOTTOPOL Revue de sociolinguistique en ligne N 2 Juillet 2003 Anciens et nouveaux plurilinguismes SOMMAIRE Introduction Premier chapitre : Les situations de plurilinguisme : aménagement et représentations

Plus en détail

Retour au menu MinJustice

Retour au menu MinJustice Retour au menu MinJustice TABLE DES MATIERES Pages LIVRE I : LES ARTISANS I.1. LOI N 95-004 du 21 juin 1995 4 relative à l artisanat I.2. DECRET N 98-166 du 19 février 1998 8 portant organisation de l

Plus en détail

LANY TAMINGANA ETO AMINTSIKA

LANY TAMINGANA ETO AMINTSIKA cyan magenta jaune noir GTT-FRANCE UN PUTSCH EN VUE Un projet de coup d Etat contre GRATUIT VOAHARY KARAZANY MARO NO AHIANA HO LANY TAMINGANA ETO AMINTSIKA L accès sans peine à l information QUOTIDIEN

Plus en détail

fifandraisantsika andraikitra, eo amin ny tsirairay, eo amin ny voary rehetra manan aina ary koa, eo amin ireo taranaka hoavy mandimby.

fifandraisantsika andraikitra, eo amin ny tsirairay, eo amin ny voary rehetra manan aina ary koa, eo amin ireo taranaka hoavy mandimby. S AT A M O M B A NY TANY SAVARANONANDO Tonga eo amin ny kihon-dàlan dàlanan ny tantaran ny tany isika, izao tokoa mantsy no fotoana hanapahan ny zanak olombelona hevitra amin izay mety hoaviny. Eto amin

Plus en détail

Serment des Apothicaires

Serment des Apothicaires ORDRE DES PHARMACIENS DE MADAGASCAR CODE DE DEONTOLOGIE DES PHARMACIENS JANVIER 2010 Serment des Apothicaires Je jure en présence de Maîtres de la Faculté des Conseillers de l Ordre des Pharmaciens et

Plus en détail

De la ferme à l usine

De la ferme à l usine ANNEE 1 NUMERO 1 GRATUIT JUIN 2013 Vers la certification HACCP : un facteur clé pour le succès de SOCOLAIT Ny soatoavina maha SOCOLAIT Socolait mamorona hatrany De nouveaux produits arrivent De la ferme

Plus en détail

Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana

Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana BELGIQUE-BELGIE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 destinataire 40, Boulevard Bischoffscheim, 1000 Bruxelles. Taona faha 10, Laharana 01 Septambra 2006 Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana AINA VAOVAO Mensuel

Plus en détail

Aza miandry JOURNEE SPECIALE DE LA MKMB

Aza miandry JOURNEE SPECIALE DE LA MKMB BELGIQUE-BELGE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 Destinataire: 40, Boulevard Bischoffscheim, 1000 Bruxelles. Taona faha 14, Laharana 5 -Octobre 2010 FANOLORANANA Aza miandry Mensuel - Editeur Responsable: Hery

Plus en détail

Les idées et positions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement les opinions de la Friedrich-Ebert-Stiftung.

Les idées et positions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement les opinions de la Friedrich-Ebert-Stiftung. Les idées et positions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement les opinions de la Friedrich-Ebert-Stiftung. LOHARANON ANGOVO MAHARITRA ho an ny isan-tokan-trano, ny vondrombahoakam-paritra

Plus en détail

masolavitra Sommaire gratuit P 2-3 : News de nos partenaires P 4-5 : Témoignages de nos partenaires

masolavitra Sommaire gratuit P 2-3 : News de nos partenaires P 4-5 : Témoignages de nos partenaires masolavitra mensuel d informations régionales Numéro15 - Février 2012 gratuit Bonjour! Nous partageons avec vous dans cette édition, quelques unes des nouvelles qui nous parviennent des organisations que

Plus en détail

DISPOSITIONS COMMUNES

DISPOSITIONS COMMUNES ORDONNANCE N 62-074 du 29 SEPTEMBRE 19 62 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics. ( J.O. n 248 du 12.10.62 p. 2248 ) modifiée et complétée

Plus en détail

~m II11 E 7 7 C - Date Printed: 02/05/2009. JTS Box Number:. IFES 46. Tab Number: 34. Document Title: Document Date: 1992.

~m II11 E 7 7 C - Date Printed: 02/05/2009. JTS Box Number:. IFES 46. Tab Number: 34. Document Title: Document Date: 1992. Date Printed: 02/05/2009 JTS Box Number:. IFES 46 Tab Number: 34 Document Title: LAW ON CONSTITUTIONAL REFERENDUM Document Date: 1992 Document Country: Document Language: IFES ID: MLA-FRE EL00634 ~m II11

Plus en détail

Ô paysans, ne soyez pas difficiles Retenez les conseils Suivez les et vous verrez Votre revenu s éterniser

Ô paysans, ne soyez pas difficiles Retenez les conseils Suivez les et vous verrez Votre revenu s éterniser TARATASIN NY MPAMAKY NY FEON NY MPIOMPY TRONDRO R. Mode Fédération Koloharena Ialamarina COURRIERS DES LECTEURS La Voix Des Pisciculteurs R. Mode Fédération Koloharena Ialamarina n 11 Isaky ny telo volana

Plus en détail

AMBATONAKANGA SY NY MISIONERA ;

AMBATONAKANGA SY NY MISIONERA ; AMBATONAKANGA SY NY MISIONERA ; Raha miteny hoe Ambatonakanga isika protestanta amin izao andro ankehitriny izao dia ny trano fiangonana vita amin ny vato no tonga ao an-tsaintsika voalohany ary vitsy

Plus en détail

FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE

FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE BELGIQUE-BELGIE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 Gazety avoakan ny Mpiaramivavaka Kristianina Malagasy eto Bénélux (M.K.M.B.) Bulletin de liaison et d information de la

Plus en détail

MpANAMORY RAdO RABARILALA

MpANAMORY RAdO RABARILALA ENIM-BOLANA TSY TAFATSANGANA FANJAITRA MIISA 21 NO NESORINA TAO AN-KIBON i LALAINA P.06 N 3190 L u n d i 2 9 j u i n 2 0 1 5 PRIX : Ar 400 zatovolahy NANGALATRA volamena P.06 TENY AM-pASANA : NANONOFY

Plus en détail

ANNEE 2 NUMERO 7 GRATUIT DECEMBRE 2014 SOCOLAIT 1ÈRE CERTIFIÉE À MADAGASCAR

ANNEE 2 NUMERO 7 GRATUIT DECEMBRE 2014 SOCOLAIT 1ÈRE CERTIFIÉE À MADAGASCAR ANNEE 2 NUMERO 7 GRATUIT DECEMBRE 2014 1ÈRE SOCOLAIT ÈRE INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE LAITIÈRE CERTIFIÉE À MADAGASCAR L édito Io lohateny io, nohon ny nahazoan ny orinasa ireo marimpakasitrahana, izay vokatra

Plus en détail

LE MALGACHE, LE FRANÇAIS ET LE VARIAMINANANA. PRATIQUES PLURILINGUES ET REPRESENTATIONS LINGUISTIQUES A MADAGASCAR

LE MALGACHE, LE FRANÇAIS ET LE VARIAMINANANA. PRATIQUES PLURILINGUES ET REPRESENTATIONS LINGUISTIQUES A MADAGASCAR LE MALGACHE, LE FRANÇAIS ET LE VARIAMINANANA. PRATIQUES PLURILINGUES ET REPRESENTATIONS LINGUISTIQUES A MADAGASCAR Dominique Tiana Razafindratsimba Département d Etudes Françaises - Université d Antananarivo

Plus en détail

LE LIBERAL «ETRE UN LEADER N EST PAS UN REVE, C EST UN COMBAT!»

LE LIBERAL «ETRE UN LEADER N EST PAS UN REVE, C EST UN COMBAT!» LE LIBERAL «ETRE UN LEADER N EST PAS UN REVE, C EST UN COMBAT!» Etat malgache VERS L ANNI- HILATION? Bimensuel n 06, vendredi 29 juin 2012 A USAGE UNIQUE DU PARTI LEADER FANILO. NE PEUT ETRE VENDU. Consultable

Plus en détail

PRESIDENCE DE LA TRANSITION

PRESIDENCE DE LA TRANSITION PRESIDENCE DE LA TRANSITION LOI N 2012-021 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2013 IMPRIMERIE NATIONALE 2012 1 LOI N 2012-021 DU 17 DECEMBRE 2012 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2013 2 PRESIDENCE DE LA TRANSITION

Plus en détail

46 Ordonnance n 62-074 du 29 septembre 1962

46 Ordonnance n 62-074 du 29 septembre 1962 Ordonnance n 62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics (J.O. n 248 du 12.10.62, p. 2248), modifiée et complétée par

Plus en détail

EDITORIAL. Un bon projet ALAHADY 26 SEPTAMBRA 2010. Fanompoampivavahana voalohany amin ny taona 2010-2011.

EDITORIAL. Un bon projet ALAHADY 26 SEPTAMBRA 2010. Fanompoampivavahana voalohany amin ny taona 2010-2011. BELGIQUE-BELGE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 Destinataire: 40, Boulevard Bischoffscheim, 1000 Bruxelles. Taona faha 14, Laharana 1 - Septembre 2010 EDITORIAL Un bon projet Mensuel - Editeur Responsable:

Plus en détail

Éditorial. La rentrée sous le signe de l engagement U ne belle dynamique se profile déjà pour cette 37e édition. www.rns-cen.com.

Éditorial. La rentrée sous le signe de l engagement U ne belle dynamique se profile déjà pour cette 37e édition. www.rns-cen.com. www.rns-cen.com 2011 Le logo de la RNS 2012 Dans ce numéro : Éditorial L@ tribune des organisateurs Histoire de la RNS Adhérer au CEN Le concours de logo RNS 2012 Lauréat du concours logo Kouzins Normandie

Plus en détail

Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara

Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Boky Torolalana ho an ireo Mpampianatra sy Mpitarika ao amin ny Seminera sy Institiota fianarana ny Filazantsara Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Boky

Plus en détail

Sortie des YLTPiens 6ème promotion

Sortie des YLTPiens 6ème promotion Démocratie et justice sociale N 05-4 ème trimestre 2010 Sortie des YLTPiens 6ème promotion SOMMAIRE Débat sur la démocratie P - 2 Fa endrika fiaraha-miasa toa inona no ilaina? P - 2 Autre point de vue

Plus en détail

Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P. 1032 - Antady, Fianarantsoa (301) Tél. 020.75.502 15 info@lariziere.

Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P. 1032 - Antady, Fianarantsoa (301) Tél. 020.75.502 15 info@lariziere. Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P. 1032 - Antady, Fianarantsoa (301) Tél. 020.75.502 15 info@lariziere.org TAOM- PIANARANA 2015/2017 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Plus en détail

FANILO MIAMPITA. TÉLÉPHONIE FIXE La honte. Encore sous le monopole Après le drame libanais, voilà que resurgit

FANILO MIAMPITA. TÉLÉPHONIE FIXE La honte. Encore sous le monopole Après le drame libanais, voilà que resurgit cyan magenta jaune noir PROGRAMME P.7 L accès sans peine à l information QUOTIDIEN D INFORMATION GRATUIT N 080 DU Vendredi 18 Juin 2010 AFFAIRE LILA FANILO MIAMPITA TÉLÉPHONIE FIXE La honte TONGA NY ORA

Plus en détail

Life and faces of the Alaotra lake, Madagascar

Life and faces of the Alaotra lake, Madagascar http://bop-photolab.org/2015/06/life-and-faces-of-the-alaotra-lake-madagascar/ Life and faces of the Alaotra lake, Madagascar by Arnaud De Grave, June 13th, 2015 Published in Exhibitions, Reportage Life

Plus en détail

Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA. Tsimbazaza : 11 febroary 2015

Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA. Tsimbazaza : 11 febroary 2015 Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA Tsimbazaza : 11 febroary 2015 TENY FAMPIDIRANA 1 / 25 Andriamatoa Filoha, Andriamatoa

Plus en détail

voly vary maro anaka système de riziculture intensive

voly vary maro anaka système de riziculture intensive voly vary maro anaka système de riziculture intensive tantara an-tsary ny voka-pikarohana lehibe sady mahagaga malagasy histoire toute simple d une très grande découverte malgache Henri de Laulanie de

Plus en détail

«Je suis optimiste quant à l avenir de Madagascar» dixit Jonas Mfouatie

«Je suis optimiste quant à l avenir de Madagascar» dixit Jonas Mfouatie Affaire Andohatapenaka internationalepage 3 Une tournure Ils tirent à bou Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre coeur comme pour le Seigneur... Col 3:23 Quotidien d informations et d actualités

Plus en détail

RAPPORT DE STAGE MEDICAP. Médicalisation et Aide aux Prisonniers

RAPPORT DE STAGE MEDICAP. Médicalisation et Aide aux Prisonniers UNIVERSITE PAUL CEZANNE AIX-MARSEILLE IIII FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE INSTITUT D ETUDES HUMANITAIRES INTERNATIONALES RAPPORT DE STAGE MEDICAP Médicalisation et Aide aux Prisonniers Responsable

Plus en détail

VIH/SIDA: Un nouveau défi pour la gestion des Aires Protégées à Madagascar

VIH/SIDA: Un nouveau défi pour la gestion des Aires Protégées à Madagascar HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät Schriftenreihe des Seminars für Ländliche Entwicklung VIH/SIDA: Un nouveau défi pour la gestion des Aires Protégées à Madagascar

Plus en détail

GRATUIT. L industrie illégale de bois toute implication dans le trafic

GRATUIT. L industrie illégale de bois toute implication dans le trafic cyan magenta jaune noir BOIS DE ROSE DEMENTI D ANDRY RAJOELINA Le Président de la HAT a démenti GRATUIT QUOTIDIEN D INFORMATION N 0206 DU lundi 15 Novembre 2010 L accès sans peine à l information BOIS

Plus en détail

Le malgache. L exemple d une langue sans test

Le malgache. L exemple d une langue sans test Le malgache L exemple d une langue sans test 1. Pourquoi n existe t il pas de cer:fica:on? Peu d échanges commerciaux avec l extérieur Pas d immigra:on importante de «cols blancs» Peu d étudiants étrangers

Plus en détail

BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009

BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009 BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009 BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009 TANTARA LALAM-PANORENANA FITONDRANA FOMBA AMAM-PANAO TRANO FAMOAHAM-BOKY NAZAREANA Kansas City, Missouri

Plus en détail

GRATUIT SERASERA. D ANDEKALEKA Selon le communiqué final, le sommet. Mivonona amin izany ny. masoivoho amerikanina

GRATUIT SERASERA. D ANDEKALEKA Selon le communiqué final, le sommet. Mivonona amin izany ny. masoivoho amerikanina cyan magenta jaune noir PROGRAMME P.7 GRATUIT QUOTIDIEN D INFORMATION N 0132 DU Jeudi 19 Août 2010 L accès sans peine à l information SADC SERASERA CENTRALE HYDROELECTRIQUE SOUTIEN AU PROCESSUS MALGACHO-MALGACHE

Plus en détail

Évaluation de l impact environnemental et social

Évaluation de l impact environnemental et social RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana PRÉSIDENCE PROJET PÔLE INTÉGRÉS DE CROISSANCE Secrétariat National Évaluation de l impact environnemental et social Cadre de politique de

Plus en détail

GRATUIT. Azo raisina sy ampiasana amin ny finday Telma

GRATUIT. Azo raisina sy ampiasana amin ny finday Telma cyan magenta jaune noir GRATUIT L accès sans peine à l information QUOTIDIEN D INFORMATION N 0158 DU Samedi 18 Septembre 2010 AL-QAÏDA - NIGER UN MALGACHE PRIS EN OTAGE P a r m i l e s s e p t p e r s

Plus en détail

Mbola itý re aho Rakilónga

Mbola itý re aho Rakilónga Mbola itý re aho Rakilónga 1. Ny tena fahamarinana ve? 2. Zava-masina noho ny masina ny atáo hoe fahamarinana, araka ny efa namakianáo azy tamin ny lahatsoratra hafa izáy natolotro anáo. 3. Hoy ny Tompo

Plus en détail

E1 403 VOL. 1 JIRO SY RANO MALAGASY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA JIRAMA

E1 403 VOL. 1 JIRO SY RANO MALAGASY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA JIRAMA Public Disclosure Authorized a REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana JIRAMA JIRO SY RANO MALAGASY E1 403 VOL. 1 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ÉVALUATION

Plus en détail

GLOTTOPOL Revue de sociolinguistique en ligne

GLOTTOPOL Revue de sociolinguistique en ligne GLOTTOPOL Revue de sociolinguistique en ligne N 2 Juillet 2003 Anciens et nouveaux plurilinguismes SOMMAIRE Introduction Premier chapitre : Les situations de plurilinguisme : aménagement et représentations

Plus en détail

«Rôle et place des transferts de gestion des ressources naturelles renouvelables dans les politiques forestières actuelles à Madagascar»

«Rôle et place des transferts de gestion des ressources naturelles renouvelables dans les politiques forestières actuelles à Madagascar» L ERE DE DES FORETS NIST MI IRONNEMEN T ET V EN Ministère de l Environnement et des Forêts ******************************** Colloque «Rôle et place des transferts de gestion des ressources naturelles renouvelables

Plus en détail

Pour plus de transparence

Pour plus de transparence cyan magenta jaune noir PROGRAMME P.7 MONJA ROINDEFO Position ambigüe L ancien Premier ministre de la Transition joue actuellement le rôle de premier FANDRESENA TETIKADY SAMY MANANA maro lafy ny fomba

Plus en détail

ATTRIBUTIONS MESURES DE CONSERVATION

ATTRIBUTIONS MESURES DE CONSERVATION Décret n 64-205 du 21 mai 1964 réglant les modalités d application de la loi n 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national modifiée par l ordonnance n 62-047 du 20 septembre 1962 (J.O.

Plus en détail

Retour au menu MinJustice

Retour au menu MinJustice Retour au menu MinJustice TABLE DES MATIERES Pages ORDONNANCE N 60-084 du 18 août 1960 21 portant refonte et codification de la législation et de la réglementation douanière. TITRE PREMIER Principes généraux

Plus en détail

Poésie Ando 1 Les poètes malgaches d'expression française 1 Le bouddhisme malgache (ou la civilisation malgache) 1

Poésie Ando 1 Les poètes malgaches d'expression française 1 Le bouddhisme malgache (ou la civilisation malgache) 1 Documents disponibles au Centre de Ressources en Malagasy Genre Titre Nb d'exemplaires BD Aventures dans l'océan Indien 6 L'axe lourd 1 La ballade africaine 1 Madabulles 2004 2 Madabulles 2005 2 Contes

Plus en détail

PROJET DE LOI N 027/2007

PROJET DE LOI N 027/2007 REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana PROJET DE LOI N 027/2007 DU 25 OCTOBRE 2007 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2008 IMPRIMERIE NATIONALE 2007 - 2 - PROJET DE LOI N 027/2007 PORTANT

Plus en détail

Diplôme Comptable Suisse

Diplôme Comptable Suisse Madagascar-Tribune.com Page 1 sur 24 :::: Site web indépendant, sans attache avec le journal papier :::: Actus Générales Annonces :::: Google+ :::: Antananarivo 21h46 : 15 C : samedi 4 juillet 2015 Diplôme

Plus en détail

mensuel d informations régionales Edition Numéro 45 - Aout 2014 Village Orange Ambolobozo : une avancée à grand pas

mensuel d informations régionales Edition Numéro 45 - Aout 2014 Village Orange Ambolobozo : une avancée à grand pas masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 45 - Aout 2014 gratuit Orange Fondation Sommaire Région Haute Matsiatra : Inauguration du village Alakamisy Ambohimaha p 2-3 Village Orange

Plus en détail

masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 42 - Mai 2014

masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 42 - Mai 2014 masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 42 - Mai 2014 gratuit Sommaire Bonjour, Un peu plus de 900 millions d ariary. Tel est le montant total des nouveaux projets que l association

Plus en détail

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 REPUBLIQUE DE MADAGASCAR TANINDRAZANA FAHAFAHANA FANDROSOANA MINISTERE DE LA JUSTICE 1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 DROIT PENAL 1 Code pénal 2 Lois pénales annexes REPOBLIKAN I MADAGASIKARA

Plus en détail

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana -------------

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ------------- REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ------------- MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET --------- ARRETE N 12590/06- MEFB/SG/DGT/DOF/ASS portant application du Décret

Plus en détail

Banque de données sur les traditions orales en vue d une étude d impact BANQUE DE DONNEES SUR LES TRADITIONS ORALES EN VUE D UNE ETUDE D IMPACT

Banque de données sur les traditions orales en vue d une étude d impact BANQUE DE DONNEES SUR LES TRADITIONS ORALES EN VUE D UNE ETUDE D IMPACT BANQUE DE DONNEES SUR LES TRADITIONS ORALES EN VUE D UNE ETUDE D IMPACT RÉSUMÉ : Cet article veut démontrer qu en s inspirant des traditions orales et par rapport aux nouveautés induites par la mondialisation

Plus en détail

mensuel d informations régionales Edition Numéro 41 - Avril 2014

mensuel d informations régionales Edition Numéro 41 - Avril 2014 masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 41 - Avril 2014 gratuit Sommaire Bonjour, A travers ses différents services et domaines d actions, Orange Madagascar, entreprise citoyenne,

Plus en détail

Rapport de stage Master 2

Rapport de stage Master 2 PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT UNIVERSITÉ DE FIANARANTSOA UNIVERSITÉ D ANTANANARIVO UNIVERSITÉ D ANTSIRANANA ORGANISATION des NATIONS UNIES pour L EDUCATION la SIENCE et la CULTURE MINISTERE

Plus en détail

INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION

INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION Madagascar REP OB L I MA D AG A RA KA SI AN IK T A F I T I A VA N A N A A A F ANNI N D R A Z A DROS O N REPOBLIKAN I MADAGASIKARA FITIAVANA TANINDRAZANA FANDROSOANA MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION

Plus en détail

Projet Q925. Radobarimanjaka RABENIALA. Haja N. MASEZAMANA. Léa I.B. RAOLIARIVELO. Josoa R. RANDRIAMALALA

Projet Q925. Radobarimanjaka RABENIALA. Haja N. MASEZAMANA. Léa I.B. RAOLIARIVELO. Josoa R. RANDRIAMALALA Projet Q925 Clôture en bois dans la commune urbaine de Toliara, une autre source importante de déforestation dans le district de Toliara II Radobarimanjaka RABENIALA Haja N. MASEZAMANA Léa I.B. RAOLIARIVELO

Plus en détail

mensuel d informations régionales Edition Numéro 28 - mars 2013

mensuel d informations régionales Edition Numéro 28 - mars 2013 masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 28 - mars 2013 gratuit Bonjour, Ce mois de mars, Orange Solidarité Madagascar, l association humanitaire d Orange Madagascar qui travaille activement

Plus en détail

Informations générales synthétiques sur Madagascar

Informations générales synthétiques sur Madagascar Informations générales synthétiques sur Madagascar La distance entre Paris et Antananarivo (aéroport d Irato) est d environ 9 000 kms (8580 en loxodromie) Longueur et largeur : Du nord au sud : 1 580 Kms,

Plus en détail

Ééditorial. www.rns-cen.com. Dans ce numéro : RNS 2012 : 37ème édition. La RNS, fournisseur officiel de bonheur!

Ééditorial. www.rns-cen.com. Dans ce numéro : RNS 2012 : 37ème édition. La RNS, fournisseur officiel de bonheur! www.rns-cen.com RNS 2012 : 37ème édition Dans ce numéro : Le mot du président 2 Renouvellement du CE 2 L Assemblée Générale 3 Les membres du CEN 3 Les résultats sportifs 4 Revue de presse 5 L Hôtel des

Plus en détail

ISSN: 1726-9113. Melanophylla angustior (Melanophyllaceae) Ravintsara

ISSN: 1726-9113. Melanophylla angustior (Melanophyllaceae) Ravintsara ISSN: 1726-9113 Melanophylla angustior (Melanophyllaceae) Ravintsara...a newsletter on Malagasy plants and their conservation...bulletin sur les plantes malgaches et leur conservation...gazety mikasika

Plus en détail

GRAINES D ARTISTES. Mars - Avril 2014 - Numéro 2. Classe de CE2. Revue bimestrielle de littérature du Collège Etienne de Flacourt

GRAINES D ARTISTES. Mars - Avril 2014 - Numéro 2. Classe de CE2. Revue bimestrielle de littérature du Collège Etienne de Flacourt GRAINES D ARTISTES Poètes à venir! Orateurs, chanteurs, musiciens à venir! Ce n est pas aujourd hui à moi de me justifier et répondre qui je suis, Mais vous, une nouvelle génération [ ] plus grande qu

Plus en détail

ETAT DE SUIVI DES SERVICES INTERNET

ETAT DE SUIVI DES SERVICES INTERNET GOUVERNEMENT ETAT DE SUIVI DES SERVICES INTERNET CONNEXION - SITE WEB - EMAIL (JUIN 2012) TABLE DES MATIÈRES SITUATION DES CONNEXION... 3 HAT Présidence... 3 Primature... 4 Haute Cour Constitutionnelle...5

Plus en détail

De mal en pis. Tafakatra 500 ariary ny kapoakan ny vary. 63 sénateurs vont siéger à la Chambre haute

De mal en pis. Tafakatra 500 ariary ny kapoakan ny vary. 63 sénateurs vont siéger à la Chambre haute Nomination Retrouvailles entre le colonel Joseph Ramiaramanana et Lalao Ravalomanana Techniciens orthoprothésistes Page 2 Page 7 Encore insuffisants à Madagascar Quel que soit votre travail, faites-le

Plus en détail

LOI N 96-026 portant Statut général autonome des personnels de la Police nationale. Promulgue la loi dont la teneur suit :

LOI N 96-026 portant Statut général autonome des personnels de la Police nationale. Promulgue la loi dont la teneur suit : LOI N 96-026 portant Statut général autonome des personnels de la Police nationale L Assemblée nationale a adopté en sa séance du 13 septembre 1996, Le Premier Ministre, Chef de l Etat et du Gouvernement,

Plus en détail

ISSN: 1726-9105. Filicium thouarsianum A. DC. Ravintsara

ISSN: 1726-9105. Filicium thouarsianum A. DC. Ravintsara ISSN: 1726-9105 Filicium thouarsianum A. DC Ravintsara...a newsletter on Malagasy plants and their conservation...bulletin sur les plantes malgaches et leur conservation...gazety mikasika ny zava-maniry

Plus en détail

DISPOSITIFS ET SYSTEMES DE FINANCEMENT DE LA FORMATION AGRICOLE ET RURALE

DISPOSITIFS ET SYSTEMES DE FINANCEMENT DE LA FORMATION AGRICOLE ET RURALE DISPOSITIFS ET SYSTEMES DE FINANCEMENT DE LA FORMATION AGRICOLE ET RURALE Enquête sur 13 centres de formation à Madagascar RAPPORT D'ETUDE Volume 1 Rapport Principal Claude LAROCHE Octobre 2011 Réseau

Plus en détail