FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014"

Transcription

1 TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014 DIRECTION DE LA LEGISLATION SERVICE DES PROCES-VERBAUX EÏ DES COMPTES-RENDUS ANALYTIQUES FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TAHARANA FAHA.8 Fivoriana faha-8 Natao ny Talata 25 FebroarV Tolak'andro -

2 FOTOPOTOTRY NY FIVORIANA Natao ny Talata 25 Febroary Tolak andro - Pejy - Fitohizan ny fivoriana 01 - Famelabelaran-kevitra mikasika ny fifidianana Fiatoan ny fivoriana Fitohizan ny fivoriana 12 - Fandraisana fanapahan-kevitra amin ny hanaovana tsangan-tanana ny fifidianana ireo Filohan ny Vaomiera Fifidianana ireo Filohan ny Vaomiera Maharitra sy ny Mpampakateny Jeneralin ny Vaomieran ny Vola 13 - Fifidianana ny Filohan ny Commission des Finances et du Budget» 14 - Fifidianana ny Filohan ny Commission Juridique Fifidianana ny Filohan ny «Commission des Affaires Etrangères et Relations Internationales» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Décentralisation» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Défense Nationale» 16 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission de l Aménagement du Territoire et de la Gestion Foncière» 16 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission des Travaux Publics» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de l Industrie, du Commerce et du Secteur Privé» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Culture et du Patrimoine» Fifidianana ny Filohan ny «Commission du Tourisme et de l Artisanat» 18 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission du Développement Rural». 19

3 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission des Eaux et Forêt et de l Environnement» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de l Energie, des Mines et des Hydrocarbures» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Communication, des Télécommunications, des Postes et des Nouvelles Technologies» 20 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission des Transports et de la Météorologie» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de l Education Nationale et de la Formation Professionnelle» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Jeunesse, de l Entrepreneuriat et des Loisirs» Fifidianana ny Filohan ny «Commission des Sports» 22 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission de l Enseignement Supérieur» 22 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Santé Publique» 22 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Population et des Affaires Sociales» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales» 23 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Sécurité Intérieure» Fifidianana ny Filohan ny «Commission Genre et Développement» 24 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Pêche et des Ressources Halieutiques» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de l Intérieur et de la Gestion des Risques et Catastrophes».25 - Fifidianana ny «Rapporteur Général de la Commission des Finances et du Budget» Fiatoan ny fivoriana... 26

4 1 FIVORIAMBE FILOHA: Ramatoa RAZANAMAHASOA Christine Harijaona MPITANTSORATRA: - - Ramatoa RAHELIHANTA Jocelyne. FANDAHARAM-POTOANA: Fifidianana ny ho Filohan ny Vaomiera Maharitra sy ny Mpampakateny Jeneralin ny Vaomieran ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola. FOTOANA: Talata 25 Febroary 2014, tamin ny 4 ora sy 50 minitra, tolak andro Fitohizan ny fivoriana- - Lakolosy - Tompokolahy sy Tompokovavy, mitohy ny fivoriantsika. Mikasika ny fifidianana, efa vita daholo ve ny «candidature», aiza ny dossier»? Misy fanamarihana kely, alohan ny hirosoantsika amin ny fifidianana. Voalohany indrindra aloha, mangataka an-dramatoa Filoha Lefitra na Andriamatoa Filoha Lefitra, atao haingankaingana, hiantso ny anaran ireo Solombavabahoaka tonga manatrika eto. Misy satroka. Andriamatoa RANDRIANASOLO Jean Nicolas Efa vita tamin ny maraina anie ny «appel» ka tsy tokony hasiana «appel» intsony izao, satria efa nahafeno «quorum» isika. Raha ohatra isika miverina amin izay, tsy mety intsony izany. Misaotra, Tompoko.

5 Famelabelaran-kevitra mikasika ny fifidianana - Tonga dia miroso avy hatrany amin ny famelabelaran-kevitra izany isika? Alohan ny hirotsahana amin izay asa tokony atao amin ny fifidianana dia eo amin ny famelabelaran-kevitra aloha izao. Sao dia misy manana hambara, alohan ny hirosoana. Manao satroka ny Solombavambahoakan Antalaha. Andriamatoa LAISOA Jean Pierre. Andriamatoa LAISOA Jean Pierre Misaotra betsaka, nanome ny fitenenana, Ramatoa Filoha. Araka ny resatsika mianadahy teo moa dia misy hafatra nampitondraina ahy, ho an ilay namana sasany izay tsy eto. Ka raha ohatra eken ny Solombavambahoaka namana sasany dia te-hangata-dalana aho, hamita an izay hafatra izay, Ramatoa Filoha, raha ohatra ka eken ny rehetra. Fangatahana ny ahy, amin ny maha Zoky Raiamandreny ato dia misy hafatra nampitainy tamiko, nifampidinihanay mianadahy tao, dia nanome toky azy moa izaho fa hanatontosa an izay, ka izay no angatahako amintsika rehetra. Azafady indrindra, omenareo làlana ve izy hitondra an ilay hafatra? Sa hanangan-tanana koa isika eto? Hanangan-tanana hoe homena sa tsy homena? Izao moa no ambara amintsika eto, izany hoe izy no hitondra hafatra amin izay alehany any, satria nisy nandrotsaka koa ireo, nandrotsaka hofidina ho amin ny Vaomiera ireo olona ireo. Manana an izay zo hirotsaka izay ihany koa izy. Izay no mahatonga ahy eto mijery ny tokony hisian ny égalité de traitement, ka atsipy aminareo ny hevitra, dia anjaranareo ny milaza hoe, izao no eritreritray amin ilay izy. Misy Solombavambahoaka manao satroka. Solombavambahoakan i Tsiroanomandidy. Andriamatoa RAMAHERIJAONA Hajanirina Lanto Marina fa manan-jo hirotsaka tokoa izy ireo, kanefa tsy hitako ny hiandrasana azy, fa rehefa tsy tonga eo izy dia efa tsy vonona amin ny fifidianana angamba. Manaraka izay, eo amin ny mode de scrutin, Ramatoa Filoha, no eritreretinay, ary sosokevitra ihany. «Candidat unique» no ankabeazany ao, afa tsy ny ao amin ny «Commission Juridique» ihany, ka azo atao tsara, tsy voafetra ao anatin ny Règlement Intérieur mihitsy hoe tsy

6 3 maintsy atao amin ny latsa-bato miafina io, fa rehefa tapa-kevitra isika dia aleo atao antsangan-tanana io mba ho haingana. Tsy hitako! Isika aza tsy matoky antsika, aiza moa no hatokisan ny olona antsika? Tsy misy procedure mihitsy hoe atao latsa-bato miafina io. Efa Solombavambahoaka ihany izahay taloha, fa ny fifidianana Filohan ny Vaomiera tsy voatery ho latsa-bato miafina, Tompoko. Satroka, ny Solombavambahoaka MAHARANTE Jean de Dieu. Andriamatoa MAHARANTE Rakotonandrasana Jean de Dieu Mikasika ny voalazan ny namana teo, manamafy an izay, raha ohatra ka eken ny rehetra. Ataoko hoe manamora zavatra izany tsangan-tanana izany, satria araka ny pratique parlementaire, ny Président de Commission tsy voatery handalo vote secret. Misaotra, Tompoko. Misy fangatahana fandraisana fitenenana? Ny Solombavambahoakan i Sakaraha; rehefa avy eo ny Solombavambahoakan i Moramanga. Andriamatoa RAHAROARILALA Tinoka Roberto Isika namana rehetra. Misy resaky ny olobe teo napetrany amintsika. Resak olon-dehibe napetraka amintsika hoe, manao akory fa izahay manam-paniriana ihany koa ny hiaraka aminareo. Sao dia tonga namana isika vao mavomavo, ka mangataka izahay, Andriamatoa Coordonateur, mangataka izahay mba tokony hodinihantsika izay resaky ny longontsika teo izay, fa resaky ny olobe izay, mifono zavatra be dia be koa. Sao dia mba hahasoa antsika izay, kanefa isika hiraparapa ihany hiroso amin ity zavatra atao ity. Izaho izany mba mangataka am-pahendrena antsika mianakavy mba handinika an izay zavatra izay. Misaotra, Tompoko. Misy handray fitenenena? Satroka. Ny Solombavambahoakan i Moramanga aloha no nanangan-tanana talohanao.

7 4 Andriamatoa RANDRIAMAHEFA Henri Charles Izaho izany te-hametraka fanontaniana amin Andriamatoa Sekretera Jeneraly, mikasika ny lalàna mifehy ny fifidianana. Marina fa «pratique» ilay tsangan-tanana, fa sao dia mitaky «vote secret» ny lalàna ka manjary diso «procédure» dia ho afa-baraka eto isika. Ny ahy izany, zavatra ara-dalàna ihany no tokony hivoaka eto. Mahakasika an izay, valiana avy hatrany. Ny article 12 sy article 13 ao amin ny Règlement Intérieur no milaza ny fandatsaham-bato mahakasika ny élection. «Article 13 : Le Président, les Vice-présidents et les Questeurs sont élus au scrutin secret uninominal à un tour..» Fa ny sisa tsy nilaza an izay. Ny «article 41» tsy nilaza an izay. Ireo izany no atao «vote secret», dia ny «Président», «Vice-présidents» ary ny «Questeurs». Mandray fitenenana ny Solombavambahoaka avy any Mahanoro, NAHARIMAMY Lucien Irmah. Ramatoa NAHARIMAMY Lucien Irmah Misaotra, Ramatoa Filoha nanome ny fitenenana. Ny slogan -tsika dia samy mahafantatra isika hoe, «ny Fitiavana no lehibe indrindra». Manamafy ny tenin ny Filoha Lefitry ny Faritanin i Toliara teo aho, tsy sanatria isika hanao ranon Ikopa ka tonga namana vao mavomavo. Raisintsika an-tanandroa ny havantsika izay vonona hiara-dia amintsika. Koa mangataka mba hitovy ny hevitsika manoloana an izay. Misaotra, Tompoko. Ny Solombavambahoaka laharana faha-36, avy any Antsiranana voalohany. Andriamatoa NASSER Ahmed Azafady amintsika namana Solombavambahoaka rehetra, hoatran ny mitongilana ny fitondrana antsika ato amin ny Antenimierampirenena. Rahatoa ka mety, Ramatoa Filoha, aleo présent eo ny namantsika rehetra, izay vao arosontsika ny fifidianana, satria efa nanao isika teo, izay danin ny kibo nataontsika, ka azontsika daholo ny Bureau Permanent. Izao hifidy Filohan ny Vaomiera isika. Ianareo izay hilatsaka ho Filohan ny Vaomiera tsirairay, tianareo ny hanaovana ny fifidianana androany, satria hirehareha ianareo efa tafiditra ho Filohan ny Vaomiera izao na izao.

8 5 Maro anefa isika ato, ka mba hampandeha ny raharahantsika ato anatin ity tokantrano ity, aoka isika rehetra mba samy eo, izany hoe, eo ny namantsika vao aroso ny fifidianana. Izay ny fiangaviako aloha. Mba hampety zavatra ny antony itenenako an izany. Aoka isika mba samy handinika. Misaotra anao. Solombavambahoakan i Mandritsara. Andriamatoa RAJAOZANANY Jean Claude Misaotra, Ramatoa Filoha, nanome ny fitenenana. Miombon-kevitra amin ny Filoha Lefitr i Toliara sy Toamasina teo aho, satria ilaina ny miaraka amin ny namana. Raha misy ny afaka amin ny fiarahana, afaka mifanampy amin ity zavatra ity, hanatanterahantsika an-tsakany sy an-davany ny zavatra rehetra atao ato, mangataka aho, mba ajanony aloha mba hifampiresaka. Mba miangavy indrindra, Tompoko. Satroka ho an ny Solombavambahoakan i Soavinandriana. Andriamatoa HARINOSY Rabenerika Charlot Misaotra betsaka, Ramatoa Filoha, nanome ny fitenenana. Marina tokoa ny resaka nataon ny namana rehetra teo. Tsy hoe tonga namana akory isika vao ho mavomavo. Ilay namantsika efa tonga teo, nilaza hiverina izy, hitondra hevitra. Ka inona marina ilay hevitra hoentin-dry zareo mba ho fantatra eto. Hiaraka amintsika ve izy hiady hevitra amin ity zavatra ity? Dia rahoviana? Sao ho lany fotoana eto indray isika fa tsy fantatra mihitsy. Ka mba mangataka ny. Efa lasa izy? Tsy fantatray ilay zavatra. Izahay eto miandry, miandry, tsy fantatray ilay zavatra. Ka inona àry? Aleo mba am-pahibemaso, ankarihary eto no miresaka, ka rehefa lanin ny besinimaro, ekena anie izany, tsy maninona! Misaotra, Tompoko. Solombavambahoakan Antananarivo Atsimondrano.

9 6 Andriamatoa RANDRIARIMALALA Harijaona Misaotra, Ramatoa Filoha, nanome ny fitenenana. Sosokevitra ihany ity. Isika anie efa matoky fa isika tsy maintsy lany foana e! Isika efa maro an isa ato. Ka izao ilay izy: efa ao ve ry zareo rehetra vonona hilatsaka? Raha eo izy ao anatin ny 10 minitra, ampandrosointsika izy, mametraka «candidature». Lany foana isika, fa sosokevitra ny ahy iny. Raha ohatra moa hihemotra rahampitso kosa ilay izy, tsy mety izay. Sosokevitra ny ahy iny, dia iarahantsika mijery eo. Satroka, Solombavambahoaka TODY Arnaud. Andriamatoa TODY Arnaud Ny tena mahagaga ahy, ilay olona teo, tsy navelantsika niresaka. Maninona izy no tsy navelantsika niresaka teto? Entintsika mivoaka mangingina ery izy, tsy fantatra inona ny zavatra resahin izy ireo any. Ny Coordonnateur -n ny MAPAR lasa any. Naninona raha nitondra Coordonnateur -n ny GPS koa nivoaka niaraka tany? Ny zavatra tokony nataontsika teto dia navelantsika niresaka izy, henon ny be sy ny maro ny zavatra noresahiny, tsy manao fausse interpretation amin izay eritreriny isika, fa olona iray na roa no mivoaka miaraka aminy any. Tsy d accord amin izany izahay, tonga dia efa ambaranay eto izay. Naninona izy no tsy navelantsika niresaka teto? Maninona izy entina mivoaka mangingina? Maninona ny GPS tsy nentina niaraka tany? Tsy tokony handeha any ny Coordonnateur -n ny GPS, satria tsy nantsoina handeha any. Miangavy ny Coordonnateur -n ny GPS hiverina izahay. Miangavy ny Coordonnateur -n ny GPS tsy hivoaka any. Efa tsy nentinareo izahay nandeha tany, dia mbola ho sahinareo milaza fa miaraka isika? - Lakolosy - Maninona izahay tsy nentinareo nandeha any? Satroka, ny Solombavambahoaka avy amin ny Boriboritany faha-vi, Ramatoa RAHERISOA Vololona. Ramatoa RAHERISOA Vololona Victorine Misaotra indrindra, Ramatoa Filoha, nanome ny fitenenana. Sintomina kely ny saintsika rehetra, azafady indrindra, Tompoko, amin ilay adihevitra. Tsy raharahan Antoko anankiray na roa ity fa ato anatin ny Lapan ny Demokrasia isika. Séance plénière ity ataontsika ity, ka samia mba mieritreritra kely, Tompoko, amin ilay zavatra teneniny ny tsirairay, sy ny adihevitra avoakantsika eto. Tena satroka ny ahy izay.

10 7 Misaotra, Tompoko. Misaotra anao. Satroka, ny Solombavambahoaka RANDRIANASOLO Jean Nicolas. Andriamatoa RANDRIANASOLO Jean Nicolas Misaotra, Ramatoa Filoha, nanome ny fitenenana. Efa manomboka misy ilay tsy fitovian-kevitra amin izao ka aoka mba samy ho mailo isika. Efa niresaka teo ny Cordonnateur -ntsika. Mitodika aminao izaho, Rahalahy, aza ampidirana resaka maro izy ity. Koa iangaviako, RamatoaFiloha, mba miandry an ireto isika, tsy fantatro na manao akory na manao akory, fa raha isika hiady hevitra amin ny zavatra be dia be, manjary mikorontana eto isika. Misaotra, RamatoaFiloha. Satroka, ny Solombavambahoaka laharana faha-115 Andriamatoa RATEFIARIVONY Jaona Isika angamba tokony hiverina kely amin ny hoe, ahoana moa no nahatongantsika amin izao ora izao. Taorian ny évènement niseho tamin ny maraina dia nisy tsangan-tanana natao teto hoe, hiroso ve isika sa tsy hiroso. Ny fanapahan-kevitra dia hoe, miroso amin izao procédure hifidianana sy hametrahana ny Filohan ny Vaomiera izao isika. Efa tonga amin izao ora izao indray isika ve hihemotra indray? Koa mangataka, Ramatoa Filoha, aleo hirosoana ilay zavatra efa nomanina hotanterahina ary efa notapahana tamin ny maraina; efa vonona ihany koa ireo ny bulletin unique, asa raha hanao tsangan-tanana isika na ho ao amin ny isoloir, hasiana ve ilay propagande sa tsy hasiana. Satroka, ny Solombavambahoakan i Moramanga. Andriamatoa RANDRIAMAHEFA Henri Charles Marina fa namana Andriamatoa LAISOA Jean Pierre. Namantsika izy, raha izao fihetsika ataony izao. Izaho anefa, Ramatoa Filoha, miombon-kevitra amin ilay namana niteny farany teo. Tokony hiroso isika. Izao ny antony: marina fa tsara ny fifandaminana, fa mety

11 8 hampikorotan-javatra, mety hampikorontana antsika ilay izy. Raha ohatra hoe esorina ity, esorina ity, tsy iry indray fa ity indray izao, ho rava isika. Manahy aho, ka alefaso ny fifidianana, araka ny lamina napetraka. Raha misy resaka hafa any ambonimbony any dia milaza amintsika izy hoe izao no tapaka any ambony any. Koa tokony handeha ny vote. Efa hatramin ny maraina isika no teto, efa amin ny 5 ora sy 10 minitra izao. Izaho manahy, raha ohatra ka misy mikorontana io commission io, hoe tsy izy indray ity, mety isika ato indray no hikorontana. Izay no teny ataoko, Ramatoa Filoha. Raha ny hevitro dia miroso amin ny fifidianana araka izay efa nanapahantsika azy isika. Manao satroka, Ramatoa RAHANTANIRINA Lalao, avy any Mahajanga Ramatoa RAHANTANIRINA Lalao Mamerina ny fiarahabana antsika Solombavambahoaka rehetra ato amin ity Lapan ny Demokrasia ity. Raha azo atao, Ramatoa Filoha, mangataka fitsaharana kely, mba mifanatona kely isika rehetra, raha azo atao. Ny GPS sy ny MAPAR no tiako tenenina amin izay. Misaotra, Tompoko. Misaotra ny Solombavambahoaka namana. Misy satroka nataon Andriamatoa TODY Arnaud. Andriamatoa TODY Arnaud Miangavy izahay, Ramatoa Filoha, hanao tsangan-tanana isika, hifidy sa tsy hifidy, fa izahay GPS rehetra efa vonona hifidy daholo izao. Efa vonona izahay. Mangataka fiatoana ny Solombavambahoaka RAHANTANIRINA Lalao. Manangan-tanana ihany koa ny Solombavambahoaka HELSON Brisson Erafa.

12 9 Andriamatoa HELSON Brisson Erafa Misaotra, Ramatoa Filoha, nanome ny fitenenana. Raharaham-pirenena no ataontsika eto. Efa nilaza isika fa amin ny 2 ora no mikatona ny dépôt de candidature ; amin ny 3 ora no manomboka ny fampielezan-kevitry ny tsirairay izay hilatsaka. Tsy hoe manosibohon-tanana ny Raiamandreny Solombavambahoakan Antalaha teo, fa tsy nolazainy ny tena votoatin ny zavatra tokony ho tenenina fa aleo any mangingina any. Tsy hiverina amin iny aho, fa izahay GPS dia tsy hivoaka intsony ary tsy hisintona izany, fa mangataka ny hirosoan ny fifidianana, satria matoa eto isika nanomboka tamin ny maraina, tsy nanosibohon-tanana ny sasany nivoaka, fa nandeha nivoaka hanao conférence de presse miaraka amin Andriamatoa JULES Etienne izy. Ka ho andrasantsika eto ve izay hetahetan-dreo izay? Ny hetahetan olona, hoy ny fitenenana izay, tsy hihinanam-boay antena. Noho izany, Ramatoa Filoha, mangataka izahay ny hirosoan ny fifidianana tsy misy hatak andro. Misaotra, Tompoko. Misaotra ny Solombavambahoaka HELSON Brisson Erafa Efa nanao tsangan-tanana isika teto aninkeheo maraina amin ny hirosoana amin ny fifidianana, satria feno ny quorum. Tsy hiverenana intsony ny tsangan-tanana izay natao, satria nanangan-tanana daholo isika rehetra tato, ka heveriko fa mba hirosoana amin ity raharaha ity dia tsy hiverenana intsony ny tsangan-tanana izay efa natao tamin ny maraina. Efa misy nametraka candidature ny Solombavambahoaka tato. Ny Solombavambahoaka izay nivoaka, mety nisy nanana intention izy ireny, kanefa moa nisafidy ny hivoaka izy. Rehefa natao ny fiantsoana anarana dia maro ny Solombavambahoaka tonga teto, ka isika rehetra izay tafajanona ato dia efa mahafeno ny quorum, satria efa ny antsasa-manila. Tsy hisy intsony angamba ny satroka, fa ny nahatonga ny fangatahan ireo Solombavambahoaka sasantsasany amintsika dia nisy zava-baovao tonga teo. Ka tokony hiditra ato an-trano daholo ny rehetra mba ahafahantsika miroso. Angamba tsy misy satroka intsony, fa ireo namana izay any ivelany, na avy aiza izy na firehana aiza dia tokony hiditra daholo. Andriamatoa Solombavambahoakan i Soalala. Andriamatoa HOUSSEN Abdallah Izany hoe, miala tsiny raha ohatra mbola hamoaka terme juridique indray, sao dia ataon ny olona manao étalage eto. Misy fitenintsika ao amin ny Fitsarana manao hoe, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

13 10 Tsy isika no nandroaka azy ireo fa ry zareo no niala e! Isika koa teo efa nilaza tamin izy ireo hoe, tokony nandrasany aloha ny valin ny fanontaniana napetrak izy ireo. Raha ohatra ka nanao tsia isika izay ry zareo vao nandeha, azo eritreretina angamba izay. Fa raha ny tokony ho izy, amin izay fahadisoan izy ireo izay, izay turpitude -n izy ireo izay, rahampitso na afak ampitso dia izay no tsy hanasian izy ireo fotony antsika amin ity efitrano ity, mety hilaza izy ireo hoe, ireny anie efa nataonay toy izao kanefa nandefitra ihany. Izay izany no lafiny ilazako hoe, tokony hieritreritra tsara ihany isika. Ny andaniny anefa, ity Assemblée nationale ity, raha ohatra ka atao io fifidianana io amin ilay atao hoe penalty nomena antsika ity, anefa isika mampiditra baolina ihany no sarotiny, ho tafiditsika na tsy ho tafiditsika. Izany hoe, tsy eo ny aspect maha Lapan ny Demokrasia amin ny tokony hisian ny contradiction amin ny hevitra avy amin ny an-daniny sy ny an-kilany. Koa izaho mihevitra fa tsara ilay fangatahana pause, ahafahantsika mifandinika tsara hoe inona marina no tokony ataontsika, alohan ny handraisantsika fanapahan-kevitra hentitra mikasika ny raharaham-pirenena. Andaniny, sao dia rahampitso na rafak ampitso ataony hoe malemy isika, nialanay kely dia efa nitabataba, natao hoe averina dia nanaiky. Ankilany, Ramatoa Filoha, ny mission nomena ny Solombavambahoaka teo dia zavatra aléatoire. Tsy fantatra na ho mety na tsia. Izay daholo no risque, ka mety ny fisintahana kely ahafahantsika mandinika. Homena fepotoana izy ireo hoe hatramin ny firy. Raha telo andro ireo tsy tonga eto dia azy ny azy. Izay izany ny ahy, Ramatoa Filoha, fa dia misaotra, Tompoko. Misaotra anao, Andriamatoa Solombavambahoaka. Nisy nangataka fiatoana moa ka miato kely 10 minitra dia miverina eto isika. Nanao satroka ny Solombavambahoaka RANDRIANARISOA née RAMAHATODISOLOMANANA Vaonalaroy. Ramatoa RANDRIANARISOA née RAMAHATODISOLOMANANA Vaonalaroy Miala tsiny, Ramatoa Filoha. Miala tsiny amintsika Solombavambahoaka namana, tsy sanatria akory manohitra ilay fangatahana fiatoana izahay, fa izahay kosa manahy sao misy hevitra ambadika indray ity fiatoana kely 10 minitra ity. Ka raha tsy dia zavatra lehibe manao ahoana loatra no anton ny fiatoana fa hampidirana ny namana avy any ivelany, miangavy izahay, aleo hitohy ny asa ataontsika eto fa fandrebirebena be loatra izany ka tsy mety aminay, Ramatoa Filoha. Azafady, omena anao ny fitenenana, Solombavambahoaka RAHOLIDINA RANAIVO Herinantsoina.

14 11 Andriamatoa RAHOLIDINA RANAIVO Herinantsoina Ary miala tsiny raha mandroso ety anoloana aho fa ato anaty tanana be ato ka tsy ifanomezan-tsiny raha takona. Miala tsiny izahay, Ramatoa Filoha. Efa niandry teto izahay hatramin ny maraina mandrapaharivan ny andro. Solombavambahoaka mitovy daholo isika rehetra ato, ary nofidiambahoaka izahay, ka miala tsiny izahay, miala fondro, miala salohy fito fa tratran ny fandriky ny nivoaka io. Hivoaka indray izahay rahampitso, dia tadiavina any Analakely, sa ho tadiavina any amin ny V ème Arrondissement? Ataovy ny fifidianana. Izahay miangavy an izay. Toherinay izany miatoato izany. Ataovy ny fifidianana, fa rehefa tsy tonga izy, azy ny azy. Ny fihavanana amin ny Raiamandreny teo, ekeko. Mpampihavana aho taloha, mpikabary aho vao nanao politika, fa amin ny manaraka azo hihavanana aminy foana io. Izahay mipetraka eto adiny efatra, tsy mihinan-kanina, avy eo ilay olona taitaitra any ambadibadika any, dia tonga. Miala tsiny izahay, mangataka izahay, ataovy ny fifidianana, izay lany dia lany, izay tsy lany dia tsy lany, fa izahay tsy hiandry an i Paoly hametaka lakaoly. Misy satroka iray. Andriamatoa RATEFIARIVONY Jaona Mba miangavy, Ramatoa Filoha, raha manao satroka izahay mba jereo ihany, fa efa hatramin ny andro lasa maro angamba izay, tsy mahazo fitenenana mihitsy izahay ato, anefa Lapan ny Demokrasia ny ato, araka ny notenenin ny namana teo. Izaho te-hampatsiahy foana fa isika efa nomena malalaka, efa nomena fahafaham-po, kanefa isika ihany koa no sahala amin ny mifanipaka an-karona. Inona ihany koa no hangatahana hivoaka kely aloha. Raha amiko, misy zavatra tiana hampidirina ambadika angamba any, amiko manokana. Efa isika samy isika izao, mbola misy tsy fitovian-kevitra ihany. Isika ato samy olon-dehibe daholo ary tsy hanao kilalaon-jaza ka hangataka fiatoana isaky ny kelikely. Izay sy izay ny ahy, harosoy ny fifidianana, satria hitako izao fa ny anay GPS ihany no misy adversaire, fa izahay tsy matahotra ny adversaire izay hifanandrina aminay. Misaotra anao, Tompoko Fiatoan ny fivoriana Efa nekena fa haroso ny fifidianana. Nekena ihany koa anefa ny fiatoana, fa 10 minitra ihany. Fa ny fifidianana dia hiroso, satria efa lany izay tamin ny tsangan-tanana tamin ny maraina. 10 minitra ihany. Niato tamin ny 5 ora sy 20 minitra, hariva, ny fivoriana.

15 Fitohizan ny fivoriana - Nitohy tamin ny 6 ora sy 40 minitra, hariva, indray ny fivoriana. Tompokolahy sy Tompokovavy, naato izy teo noho ny fangatahan Andriamatoa «Coordonnateur Général»-n ny MAPAR sy ny Solombavambahoakan i Mahajanga. Hiroso amin ny fandaharam-potoana amin izao tolak andron ny Talata faha-25 Febroary 2014 izao isika, izay fivoriambe hanaovana ny fifidianana ny ho Filohan ny Vaomiera Maharitra sy ny Mpampakateny Jeneralin ny Vaomieran ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola. Alohan ny hirosoana, sao dia mbola misy manana fitenenana. Tsy misy intsony! Raha tsy misy dia miroso isika. Araka ny tapaka tamin ny fivoriambe dia Vaomiera Maharitra miisa 27 no hapetraka eto amin ny Antenimierampirenena. Tapaka tao anatin io ihany koa fa ny Vaomieran ny Toekarena dia hatolotra ny Vondrona mpanohitra; noho izany dia ireo Filohan ny Vaomiera miisa 26 sy ny Mpampakateny Jeneralin ny Vaomieran ny Fitantanam-bola no hofidintsika Fandraisana fanapahan-kevitra amin ny hanaovana tsangan-tanana ny fifidianana ireo Filohan ny Vaomiera Izao ary isika dia hiroso amin ny fifidianana ny Filohan ireo vaomiera ireo. Alohan izany, fanontaniana ihany, atao an-tsangan-tanana ve sa atao fifidianana miafina? Atsangano àry ny tanan izay mandany fa atao an-tsangan-tanana ny fifidianana. 37 sy 38 izany. Iza no mitsipaka? Iza no tsy milaza ny heviny? - Tsy misy - - Tsy misy - Atao an-tsangan-tanana izany ny fifidianana.

16 Fifidianana ireo Filohan ny Vaomiera Maharitra sy ny Mpampakateny Jeneralin ny Vaomieran ny Vola - Hatramin ny 2 ora tolak andro teo moa no fe-potoana farany nahafahana nandrotsaka ny filatsahan-kofidina, ka ireto avy ny mpilatsaka hofidina isaky ny Vaomiera tsirairay. Hovakina ny anaran ireo candidat, koa mangataka ny Filoha Lefitra hamaky azy. Ao amin ny «Commission des Finances et du Budget», Andriamatoa NDREMANJARY Paraina Odilon. Ao amin ny Commission Juridique, Andriamatoa isany: TODY Arnaud, RAZARANAINA Nomenirina. Ao amin ny Commission des Affaires Etrangères et des Relations Internationales, Ramatoa MASY GOULAMALY. Mbola manonona anarana fotsiny aho. Sa misy satroka? Sa alefa tsirairay? Satroka anankiroa no tazako, dia ny Solombavambahoaka NDAHIMANANJARA née RANDRIANARISON Benedicte Johanita sy ny Solombavambahoaka RAHANTANIRINA Lalao. Ramatoa NDAHIMANANJARA née RANDRIANARISON Benedicte Johanita Mba hahaingana antsika, raha ohatra ka azo atao dia tononina izay «candidat» amin ny Vaomiera anankiray, dia tonga dia atao ny tsangan-tanana. Misaotra, Tompoko. Misaotra ny Solombavambahoaka NDAHIMANANJARA née RANDRIANARISON Benedicte Johanita. Mbola ilaina ve ny fampielezan-kevitra sa tsia?

17 Fifidianana ny Filohan ny Commission des Finances et du Budget» - Hanangan-tanana izany isika mikasika ny Commission des Finances et du Budget», Andriamatoa NDREMANJARY Paraina Odilon. - Tehaka - Vato fotsy: 00 Vato azon ny Solombavambahoaka NDREMANJARY Paraina Odilon: 75 Koa dia ambarako fa lany ho Filohan ny Commission des Finances et du Budget, Andriamatoa NDREMANJARY Paraina Odilon. - Tehaka Fifidianana ny Filohan ny Commission Juridique - Manaraka, Commission Juridique, Andriamatoa TODY Arnaud. Andriamatoa RAZARANAINA Nomenirina, izay mifidy azy, atsangano ny Tanana. - Tsy misy - Vato azon Andriamatoa TODY Arnaud : 75. Tsy misy ny vato azon Andriamatoa RAZARANAINA Nomenirina. Ambarako fa lany ho Filohan ny Commission Juridique, Andriamatoa TODY Arnaud.

18 Fifidianana ny Filohan ny «Commission des Affaires Etrangères et Relations Internationales» - Manaraka, «Commission des Affaires Etrangères et Relations Internationales», Ramatoa MASY GOULAMALY. Vato fotsy sy vato maty : 00 Vato azon ny Solombavambahoaka MASY GOULAMALY: 75. Ambarako àry fa lany ho Filohan ny «Commission des Affaires Etrangères et Relations Internationales», Ramatoa MASY GOULAMALY Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Décentralisation» - «Commission de la Décentralisation», Ramatoa RANDRIANARISOA née RAMAHATODISOLOMANANA Vaonalaroy. Vato azon ny Solombavambahoaka RANDRIANARISOA née RAMAHATODISOLOMANANA Vaonalaroy: 75. Ambarako fa lany ho Filohan ny «Commission de la Décentralisation», Ramatoa RANDRIANARISOA née RAMAHATODISOLOMANANA Vaonalaroy. - Tehaka -

19 Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Défense Nationale» - «Commission de la Défense Nationale», Andriamatoa RANDRIANASOLO Jean Nicolas. Vato azon ny Solombavambahoaka RANDRIANASOLO Jean Nicolas: 75 Ambarako àry fa lany ho Filohan ny «Commission de la Défense Nationale», Andriamatoa RANDRIANASOLO Jean Nicolas. Miarahaba anao Fifidianana ny Filohan ny «Commission de l Aménagement du Territoire et de la Gestion Foncière» - «Commission de l Aménagement du Territoire et de la Gestion Foncière», Andriamatoa RAHOLDINA RANAIVO Herinantsoina. Nandatsa-bato: 75 Vato azon ny Solombavambahoaka RAHOLDINA RANAIVO Herinantsoina: 75 Ambarako fa lany ho Filohan ny Commission de l Aménagement du Territoire et de la Gestion Foncière», Andriamatoa RAHOLDINA RANAIVO Herinantsoina.

20 Fifidianana ny Filohan ny «Commission des Travaux Publics» - «Commission des Travaux Publics», Andriamatoa RASALAMA Léon. Vato azon ny Solombavambahoaka RASALAMA Léon: 75 Koa dia ambarako fa lany ho Filohan ny Commission des Travaux Publics, Andriamatoa RASALAMA Léon Fifidianana ny Filohan ny «Commission de l Industrie, du Commerce et du Secteur Privé» - «Commission de l Industrie, du Commerce et du Secteur Privé», Andriamatoa RANDRIARIMALALA Harijaona. Vato azon ny Solombavambahoaka RANDRIARIMALALA Harijaona: 75 Ambarako fa lany ho Filohan ny «Commission de l Industrie, du Commerce et du Secteur Privé», Andriamatoa RANDRIARIMALALA Harijaona.

21 Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Culture et du Patrimoine» - «Commission de la Culture et du Patrimoine», Andriamatoa RAJAOZANANY Jean Claude dit SA-YAH. Vato azon ny Solombavambahoaka RAJAOZANANY Jean Claude: 75 Ambarako fa lany ho Filohan ny «Commission de la Culture et du Patrimoine», Andriamatoa RAJAOZANANY Jean Claude dit SA-YAH Fifidianana ny Filohan ny «Commission du Tourisme et de l Artisanat» - «Commission du Tourisme et de l Artisanat», Andriamatoa RATSIMBAZAFY Luc. Vato azon ny Solombavambahoaka RATSIMBAZAFY Luc: 75 Ambarako fa lany ho Filohan ny «Commission du Tourisme et de l Artisanat», Andriamatoa RATSIMBAZAFY Luc.

LE BUDGET DE L ÉTAT VOTÉ POUR 2014

LE BUDGET DE L ÉTAT VOTÉ POUR 2014 LE BUDGET DE L ÉTAT VOTÉ POUR 2014 en quelques chiffres (Loi de finances initiale) Évaluation des recettes perçues par l État en 2014 (art. 60 de la loi de finances initiale pour 2014) RECETTES FISCALES

Plus en détail

[Tapez un texte] Avant-projet de Constitution

[Tapez un texte] Avant-projet de Constitution [Tapez un texte] Avant-projet de Constitution Décembre 2013 PRÉAMBULE Nous, Peuple du Sénégal, - enraciné dans nos valeurs culturelles nationales ainsi que dans les valeurs morales et spirituelles du patrimoine

Plus en détail

Cours VI : VIE POLITIQUE LOCALE, RELATIONS ENTRE SOCIETE CIVILE ET POUVOIR POLITIQUE

Cours VI : VIE POLITIQUE LOCALE, RELATIONS ENTRE SOCIETE CIVILE ET POUVOIR POLITIQUE Cours VI : VIE POLITIQUE LOCALE, RELATIONS ENTRE SOCIETE CIVILE ET POUVOIR POLITIQUE INTRODUCTION : Les collectivités territoriales Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, sont définies comme

Plus en détail

élections professionnelles dans la fonction publique en 2011 Comités Techniques et Commissions Administratives Paritaires

élections professionnelles dans la fonction publique en 2011 Comités Techniques et Commissions Administratives Paritaires MINISTÈRE DE LA RÉFORME DE L ÉTAT, DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE DOCUMENTS ET MéTHODES élections professionnelles dans la fonction publique en 2011 Comités Techniques et Commissions

Plus en détail

Statuts 2016 Projet version 6

Statuts 2016 Projet version 6 Délai consultation: fin septembre 2015 Statuts 2016 Projet version 6 Situation 16 avril 2015 Généralités 1. Les dénominations utilisées dans le texte 1.1 La formulation des dénominations pour des postes

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

République du Tchad. Constitution du 31 mars 1996 révisée

République du Tchad. Constitution du 31 mars 1996 révisée République du Tchad Constitution du 31 mars 1996 révisée Le Tchad, proclamé République le 28 Novembre 1958, accède à la souveraineté nationale et internationale le 11 Août 1960. Depuis cette date, il connaît

Plus en détail

COUR DES COMPTES Rapport sur le Projet de Loi de règlement 2007

COUR DES COMPTES Rapport sur le Projet de Loi de règlement 2007 I LISTE DES ABREVIATIONS ACRONYMES AFD AN APIPA BA BCM BCSE BTA CDMT CGAF CPT CTACP DESB DTI ENAM FCV HCC JIRAMA LF LFI LFR LOLF MAE MAEP MAP MCA MDAT MDN MEEFT MEN MENRS MEPSPC MFB MFPTLS MICDSP MINFOP

Plus en détail

Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I

Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I Loi n 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d Orientation et de Programme à Projection Quinquennale sur la Recherche Scientifique et le Développement Technologique 1998-2002

Plus en détail

ASSOCIATION SUISSE POUR L'AMÉNAGEMENT DES EAUX (ASAE) STATUTS. Fondée le 2 avril 1910 à Zurich

ASSOCIATION SUISSE POUR L'AMÉNAGEMENT DES EAUX (ASAE) STATUTS. Fondée le 2 avril 1910 à Zurich ASSOCIATION SUISSE POUR L'AMÉNAGEMENT DES EAUX (ASAE) STATUTS Fondée le 2 avril 1910 à Zurich STATUTS de l'association suisse pour l'aménagement des eaux I. Nom et siège social Art. 1 L'«Association suisse

Plus en détail

L Union européenne Pourquoi? Comment?

L Union européenne Pourquoi? Comment? Pourquoi? Comment? est probablement le projet politique le plus ambitieux de notre temps. Pourquoi? Parce qu après des millénaires de guerres fratricides, le projet européen a fait de l Europe, enfin,

Plus en détail

Fiche Technique ONG LALANA. En route pour le développement

Fiche Technique ONG LALANA. En route pour le développement Fiche Technique ONG LALANA En route pour le développement ONG Lalana - 249, Route Circulaire, Antananarivo - MADAGASCAR - Tél : (261 20) 22 369 86 - Fax : (261 20) 22 366 31 - GSM : 033 11 497 70-032 02

Plus en détail

Cent-troisième année N 6266 21 chaabane 1435 (19 juin 2014) ROYAUME DU MAROC BULLETIN OFFICIEL EDITION DE TRADUCTION OFFICIELLE TARIFS D ABONNEMENT

Cent-troisième année N 6266 21 chaabane 1435 (19 juin 2014) ROYAUME DU MAROC BULLETIN OFFICIEL EDITION DE TRADUCTION OFFICIELLE TARIFS D ABONNEMENT Cent-troisième année N 6266 21 chaabane 1435 (19 juin 2014) ROYAUME DU MAROC ISSN 0851-1217 BULLETIN OFFICIEL EDITION DE TRADUCTION OFFICIELLE EDITIONS Edition générale... Edition des débats de la Chambre

Plus en détail

TABLE DES MATIERES 6

TABLE DES MATIERES 6 TABLE DES MATIERES 6 Préambule.........1 Chapitre I : De la souveraineté... 2 Chapitre II : Du Roi...... 3 Chapitre III : Des droits et des devoirs des citoyens Khmers 10 Chapitre IV : Du régime politique..

Plus en détail

CXXVI e ANNEE. - N o 67 MARDI 28 AOÛT 2007

CXXVI e ANNEE. - N o 67 MARDI 28 AOÛT 2007 CXXVI e ANNEE. - N o 67 MARDI 28 AOÛT 2007 REPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté - Egalité - Fraternité issn 0152 0377 SOMMAIRE DU 28 AOÛT 2007 VILLE DE PARIS Pages Attribution de la dénomination «Square Maurice

Plus en détail

Version consolidée du code au 15 octobre 2014. Edition : 2015-04-12. Production de droit.org.

Version consolidée du code au 15 octobre 2014. Edition : 2015-04-12. Production de droit.org. p.1 Code de la recherche Version consolidée du code au 15 octobre 2014. Edition : 2015-04-12 Production de droit.org. Dans la même collection, retrouvez les autres codes français regénérés toutes les semaines

Plus en détail

DE LOUPE SUR LE POUVOIR LOCAL EN BELGIQUE

DE LOUPE SUR LE POUVOIR LOCAL EN BELGIQUE J'agis dans ma COUP commune DE LOUPE SUR LE POUVOIR LOCAL EN BELGIQUE éditions J'agis dans ma commune COUP DE LOUPE SUR LE POUVOIR LOCAL EN BELGIQUE Cet outil pédagogique bénéficie du soutien de la COCOF,

Plus en détail

Projet d Accord version 25 février 2015 à 19h30 ACCORD POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION AU MALI ISSU DU PROCESSUS D ALGER

Projet d Accord version 25 février 2015 à 19h30 ACCORD POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION AU MALI ISSU DU PROCESSUS D ALGER ACCORD POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION AU MALI ISSU DU PROCESSUS D ALGER 1 Préambule Nous, Gouvernement de la République du Mali et Mouvements signataires de la Feuille de route du 24 juillet 2014, ci-

Plus en détail

Ville d ERSTEIN Rapport d activités 2012

Ville d ERSTEIN Rapport d activités 2012 Ville d ERSTEIN Rapport d activités 2012 Sommaire Administration Générale : les moyens de l activité p. 2 Direction Générale des Services p. 3 et 4 Ressources Humaines p. 5 Finances p. 6 Administration

Plus en détail

CONVENTION SUR L'ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION À L'ÉGARD DES FEMMES

CONVENTION SUR L'ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION À L'ÉGARD DES FEMMES CONVENTION SUR L'ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION À L'ÉGARD DES FEMMES (A.G. res. 34/180, 34 U.N.GAOR Supp. No. 46, à 193, U.N. Doc. A/34/46, entrée en vigueur le 3 septembre, 1981) Les

Plus en détail

Projet de constitution de la VI ème République

Projet de constitution de la VI ème République Supplément NUMERO 7763 LUNDI 27 juillet 2009 150 FCFA Ce supplément vous a été offert gracieusement par la Présidence de la République Projet de constitution de la VI ème République PREAMBULE NOUS, PEUPLE

Plus en détail

TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L EUROPE

TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L EUROPE TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L EUROPE TABLE DES MATIÈRES Préambule... 6 Titre VI Justice... 25 Partie I Titre VII - Dispositions générales régissant l interprétation et l application de la

Plus en détail

Statuts asms Association suisse des recherches de marché et sociales

Statuts asms Association suisse des recherches de marché et sociales Statuts asms Association suisse des recherches de marché et sociales (selon la résolution de l Assemblée générale, du 28 février 2013, remplacent les statuts SMS du 2 juin 1998 et du 24 novembre 2005 et

Plus en détail

Dahir n 1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n 47-96 relative à l'organisation de la région.

Dahir n 1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n 47-96 relative à l'organisation de la région. Dahir n 1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n 47-96 relative à l'organisation de la région. LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l'on sache

Plus en détail

AVANT- PROJET DE DECRET

AVANT- PROJET DE DECRET AVANT- PROJET DE DECRET abrogeant les articles 1er à 128 et 129 quater à 184 du Code wallon de l aménagement du territoire, de l urbanisme, du patrimoine et de l énergie et formant le Code du développement

Plus en détail

Présentation du Projet de Lutte contre le SIDA

Présentation du Projet de Lutte contre le SIDA Droits et Obligations des Personnes vivants avec le VIH/SIDA en République de Djibouti Présentation du Projet de Lutte contre le SIDA P1 P9 Décret n 2003-0049/PR/MEF/MS portant mise en place d un Cadre

Plus en détail

Statuts de l Association Internationale de Psychiatrie de l Enfant et de l Adolescents, et des Professions Associées Constitution Amendé 2004

Statuts de l Association Internationale de Psychiatrie de l Enfant et de l Adolescents, et des Professions Associées Constitution Amendé 2004 Statuts de l Association Internationale de Psychiatrie de l Enfant et de l Adolescents, et des Professions Associées Constitution Amendé 2004 Statuts IACAPAP version française 2004 p. 1 Statuts de L Association

Plus en détail

Liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par l administration sur une demande vaut accord

Liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par l administration sur une demande vaut accord Liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par l administration sur une demande vaut accord 1 TABLE DES MATIÈRES TEXTES CODIFIÉS 8 Code civil 8 Code de commerce 8 Code de la construction et

Plus en détail

Senato della Repubblica. Constitution. de la République. italienne

Senato della Repubblica. Constitution. de la République. italienne Senato della Repubblica Constitution de la République italienne Publication réalisée par le Bureau des informations parlementaires, des archives et des publications du Sénat Mise à jour et révision pour

Plus en détail

LA CONSTITUTION BELGE

LA CONSTITUTION BELGE LA CONSTITUTION BELGE MAI 2014 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 2 Service juridique de la Chambre des représentants D / 2014 / 4686 / 02 Cette publication reprend le texte de la Constitution coordonnée du 17

Plus en détail