FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014"

Transcription

1 TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014 DIRECTION DE LA LEGISLATION SERVICE DES PROCES-VERBAUX EÏ DES COMPTES-RENDUS ANALYTIQUES FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TAHARANA FAHA.8 Fivoriana faha-8 Natao ny Talata 25 FebroarV Tolak'andro -

2 FOTOPOTOTRY NY FIVORIANA Natao ny Talata 25 Febroary Tolak andro - Pejy - Fitohizan ny fivoriana 01 - Famelabelaran-kevitra mikasika ny fifidianana Fiatoan ny fivoriana Fitohizan ny fivoriana 12 - Fandraisana fanapahan-kevitra amin ny hanaovana tsangan-tanana ny fifidianana ireo Filohan ny Vaomiera Fifidianana ireo Filohan ny Vaomiera Maharitra sy ny Mpampakateny Jeneralin ny Vaomieran ny Vola 13 - Fifidianana ny Filohan ny Commission des Finances et du Budget» 14 - Fifidianana ny Filohan ny Commission Juridique Fifidianana ny Filohan ny «Commission des Affaires Etrangères et Relations Internationales» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Décentralisation» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Défense Nationale» 16 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission de l Aménagement du Territoire et de la Gestion Foncière» 16 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission des Travaux Publics» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de l Industrie, du Commerce et du Secteur Privé» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Culture et du Patrimoine» Fifidianana ny Filohan ny «Commission du Tourisme et de l Artisanat» 18 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission du Développement Rural». 19

3 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission des Eaux et Forêt et de l Environnement» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de l Energie, des Mines et des Hydrocarbures» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Communication, des Télécommunications, des Postes et des Nouvelles Technologies» 20 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission des Transports et de la Météorologie» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de l Education Nationale et de la Formation Professionnelle» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Jeunesse, de l Entrepreneuriat et des Loisirs» Fifidianana ny Filohan ny «Commission des Sports» 22 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission de l Enseignement Supérieur» 22 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Santé Publique» 22 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Population et des Affaires Sociales» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales» 23 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Sécurité Intérieure» Fifidianana ny Filohan ny «Commission Genre et Développement» 24 - Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Pêche et des Ressources Halieutiques» Fifidianana ny Filohan ny «Commission de l Intérieur et de la Gestion des Risques et Catastrophes».25 - Fifidianana ny «Rapporteur Général de la Commission des Finances et du Budget» Fiatoan ny fivoriana... 26

4 1 FIVORIAMBE FILOHA: Ramatoa RAZANAMAHASOA Christine Harijaona MPITANTSORATRA: - - Ramatoa RAHELIHANTA Jocelyne. FANDAHARAM-POTOANA: Fifidianana ny ho Filohan ny Vaomiera Maharitra sy ny Mpampakateny Jeneralin ny Vaomieran ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola. FOTOANA: Talata 25 Febroary 2014, tamin ny 4 ora sy 50 minitra, tolak andro Fitohizan ny fivoriana- - Lakolosy - Tompokolahy sy Tompokovavy, mitohy ny fivoriantsika. Mikasika ny fifidianana, efa vita daholo ve ny «candidature», aiza ny dossier»? Misy fanamarihana kely, alohan ny hirosoantsika amin ny fifidianana. Voalohany indrindra aloha, mangataka an-dramatoa Filoha Lefitra na Andriamatoa Filoha Lefitra, atao haingankaingana, hiantso ny anaran ireo Solombavabahoaka tonga manatrika eto. Misy satroka. Andriamatoa RANDRIANASOLO Jean Nicolas Efa vita tamin ny maraina anie ny «appel» ka tsy tokony hasiana «appel» intsony izao, satria efa nahafeno «quorum» isika. Raha ohatra isika miverina amin izay, tsy mety intsony izany. Misaotra, Tompoko.

5 Famelabelaran-kevitra mikasika ny fifidianana - Tonga dia miroso avy hatrany amin ny famelabelaran-kevitra izany isika? Alohan ny hirotsahana amin izay asa tokony atao amin ny fifidianana dia eo amin ny famelabelaran-kevitra aloha izao. Sao dia misy manana hambara, alohan ny hirosoana. Manao satroka ny Solombavambahoakan Antalaha. Andriamatoa LAISOA Jean Pierre. Andriamatoa LAISOA Jean Pierre Misaotra betsaka, nanome ny fitenenana, Ramatoa Filoha. Araka ny resatsika mianadahy teo moa dia misy hafatra nampitondraina ahy, ho an ilay namana sasany izay tsy eto. Ka raha ohatra eken ny Solombavambahoaka namana sasany dia te-hangata-dalana aho, hamita an izay hafatra izay, Ramatoa Filoha, raha ohatra ka eken ny rehetra. Fangatahana ny ahy, amin ny maha Zoky Raiamandreny ato dia misy hafatra nampitainy tamiko, nifampidinihanay mianadahy tao, dia nanome toky azy moa izaho fa hanatontosa an izay, ka izay no angatahako amintsika rehetra. Azafady indrindra, omenareo làlana ve izy hitondra an ilay hafatra? Sa hanangan-tanana koa isika eto? Hanangan-tanana hoe homena sa tsy homena? Izao moa no ambara amintsika eto, izany hoe izy no hitondra hafatra amin izay alehany any, satria nisy nandrotsaka koa ireo, nandrotsaka hofidina ho amin ny Vaomiera ireo olona ireo. Manana an izay zo hirotsaka izay ihany koa izy. Izay no mahatonga ahy eto mijery ny tokony hisian ny égalité de traitement, ka atsipy aminareo ny hevitra, dia anjaranareo ny milaza hoe, izao no eritreritray amin ilay izy. Misy Solombavambahoaka manao satroka. Solombavambahoakan i Tsiroanomandidy. Andriamatoa RAMAHERIJAONA Hajanirina Lanto Marina fa manan-jo hirotsaka tokoa izy ireo, kanefa tsy hitako ny hiandrasana azy, fa rehefa tsy tonga eo izy dia efa tsy vonona amin ny fifidianana angamba. Manaraka izay, eo amin ny mode de scrutin, Ramatoa Filoha, no eritreretinay, ary sosokevitra ihany. «Candidat unique» no ankabeazany ao, afa tsy ny ao amin ny «Commission Juridique» ihany, ka azo atao tsara, tsy voafetra ao anatin ny Règlement Intérieur mihitsy hoe tsy

6 3 maintsy atao amin ny latsa-bato miafina io, fa rehefa tapa-kevitra isika dia aleo atao antsangan-tanana io mba ho haingana. Tsy hitako! Isika aza tsy matoky antsika, aiza moa no hatokisan ny olona antsika? Tsy misy procedure mihitsy hoe atao latsa-bato miafina io. Efa Solombavambahoaka ihany izahay taloha, fa ny fifidianana Filohan ny Vaomiera tsy voatery ho latsa-bato miafina, Tompoko. Satroka, ny Solombavambahoaka MAHARANTE Jean de Dieu. Andriamatoa MAHARANTE Rakotonandrasana Jean de Dieu Mikasika ny voalazan ny namana teo, manamafy an izay, raha ohatra ka eken ny rehetra. Ataoko hoe manamora zavatra izany tsangan-tanana izany, satria araka ny pratique parlementaire, ny Président de Commission tsy voatery handalo vote secret. Misaotra, Tompoko. Misy fangatahana fandraisana fitenenana? Ny Solombavambahoakan i Sakaraha; rehefa avy eo ny Solombavambahoakan i Moramanga. Andriamatoa RAHAROARILALA Tinoka Roberto Isika namana rehetra. Misy resaky ny olobe teo napetrany amintsika. Resak olon-dehibe napetraka amintsika hoe, manao akory fa izahay manam-paniriana ihany koa ny hiaraka aminareo. Sao dia tonga namana isika vao mavomavo, ka mangataka izahay, Andriamatoa Coordonateur, mangataka izahay mba tokony hodinihantsika izay resaky ny longontsika teo izay, fa resaky ny olobe izay, mifono zavatra be dia be koa. Sao dia mba hahasoa antsika izay, kanefa isika hiraparapa ihany hiroso amin ity zavatra atao ity. Izaho izany mba mangataka am-pahendrena antsika mianakavy mba handinika an izay zavatra izay. Misaotra, Tompoko. Misy handray fitenenena? Satroka. Ny Solombavambahoakan i Moramanga aloha no nanangan-tanana talohanao.

7 4 Andriamatoa RANDRIAMAHEFA Henri Charles Izaho izany te-hametraka fanontaniana amin Andriamatoa Sekretera Jeneraly, mikasika ny lalàna mifehy ny fifidianana. Marina fa «pratique» ilay tsangan-tanana, fa sao dia mitaky «vote secret» ny lalàna ka manjary diso «procédure» dia ho afa-baraka eto isika. Ny ahy izany, zavatra ara-dalàna ihany no tokony hivoaka eto. Mahakasika an izay, valiana avy hatrany. Ny article 12 sy article 13 ao amin ny Règlement Intérieur no milaza ny fandatsaham-bato mahakasika ny élection. «Article 13 : Le Président, les Vice-présidents et les Questeurs sont élus au scrutin secret uninominal à un tour..» Fa ny sisa tsy nilaza an izay. Ny «article 41» tsy nilaza an izay. Ireo izany no atao «vote secret», dia ny «Président», «Vice-présidents» ary ny «Questeurs». Mandray fitenenana ny Solombavambahoaka avy any Mahanoro, NAHARIMAMY Lucien Irmah. Ramatoa NAHARIMAMY Lucien Irmah Misaotra, Ramatoa Filoha nanome ny fitenenana. Ny slogan -tsika dia samy mahafantatra isika hoe, «ny Fitiavana no lehibe indrindra». Manamafy ny tenin ny Filoha Lefitry ny Faritanin i Toliara teo aho, tsy sanatria isika hanao ranon Ikopa ka tonga namana vao mavomavo. Raisintsika an-tanandroa ny havantsika izay vonona hiara-dia amintsika. Koa mangataka mba hitovy ny hevitsika manoloana an izay. Misaotra, Tompoko. Ny Solombavambahoaka laharana faha-36, avy any Antsiranana voalohany. Andriamatoa NASSER Ahmed Azafady amintsika namana Solombavambahoaka rehetra, hoatran ny mitongilana ny fitondrana antsika ato amin ny Antenimierampirenena. Rahatoa ka mety, Ramatoa Filoha, aleo présent eo ny namantsika rehetra, izay vao arosontsika ny fifidianana, satria efa nanao isika teo, izay danin ny kibo nataontsika, ka azontsika daholo ny Bureau Permanent. Izao hifidy Filohan ny Vaomiera isika. Ianareo izay hilatsaka ho Filohan ny Vaomiera tsirairay, tianareo ny hanaovana ny fifidianana androany, satria hirehareha ianareo efa tafiditra ho Filohan ny Vaomiera izao na izao.

8 5 Maro anefa isika ato, ka mba hampandeha ny raharahantsika ato anatin ity tokantrano ity, aoka isika rehetra mba samy eo, izany hoe, eo ny namantsika vao aroso ny fifidianana. Izay ny fiangaviako aloha. Mba hampety zavatra ny antony itenenako an izany. Aoka isika mba samy handinika. Misaotra anao. Solombavambahoakan i Mandritsara. Andriamatoa RAJAOZANANY Jean Claude Misaotra, Ramatoa Filoha, nanome ny fitenenana. Miombon-kevitra amin ny Filoha Lefitr i Toliara sy Toamasina teo aho, satria ilaina ny miaraka amin ny namana. Raha misy ny afaka amin ny fiarahana, afaka mifanampy amin ity zavatra ity, hanatanterahantsika an-tsakany sy an-davany ny zavatra rehetra atao ato, mangataka aho, mba ajanony aloha mba hifampiresaka. Mba miangavy indrindra, Tompoko. Satroka ho an ny Solombavambahoakan i Soavinandriana. Andriamatoa HARINOSY Rabenerika Charlot Misaotra betsaka, Ramatoa Filoha, nanome ny fitenenana. Marina tokoa ny resaka nataon ny namana rehetra teo. Tsy hoe tonga namana akory isika vao ho mavomavo. Ilay namantsika efa tonga teo, nilaza hiverina izy, hitondra hevitra. Ka inona marina ilay hevitra hoentin-dry zareo mba ho fantatra eto. Hiaraka amintsika ve izy hiady hevitra amin ity zavatra ity? Dia rahoviana? Sao ho lany fotoana eto indray isika fa tsy fantatra mihitsy. Ka mba mangataka ny. Efa lasa izy? Tsy fantatray ilay zavatra. Izahay eto miandry, miandry, tsy fantatray ilay zavatra. Ka inona àry? Aleo mba am-pahibemaso, ankarihary eto no miresaka, ka rehefa lanin ny besinimaro, ekena anie izany, tsy maninona! Misaotra, Tompoko. Solombavambahoakan Antananarivo Atsimondrano.

9 6 Andriamatoa RANDRIARIMALALA Harijaona Misaotra, Ramatoa Filoha, nanome ny fitenenana. Sosokevitra ihany ity. Isika anie efa matoky fa isika tsy maintsy lany foana e! Isika efa maro an isa ato. Ka izao ilay izy: efa ao ve ry zareo rehetra vonona hilatsaka? Raha eo izy ao anatin ny 10 minitra, ampandrosointsika izy, mametraka «candidature». Lany foana isika, fa sosokevitra ny ahy iny. Raha ohatra moa hihemotra rahampitso kosa ilay izy, tsy mety izay. Sosokevitra ny ahy iny, dia iarahantsika mijery eo. Satroka, Solombavambahoaka TODY Arnaud. Andriamatoa TODY Arnaud Ny tena mahagaga ahy, ilay olona teo, tsy navelantsika niresaka. Maninona izy no tsy navelantsika niresaka teto? Entintsika mivoaka mangingina ery izy, tsy fantatra inona ny zavatra resahin izy ireo any. Ny Coordonnateur -n ny MAPAR lasa any. Naninona raha nitondra Coordonnateur -n ny GPS koa nivoaka niaraka tany? Ny zavatra tokony nataontsika teto dia navelantsika niresaka izy, henon ny be sy ny maro ny zavatra noresahiny, tsy manao fausse interpretation amin izay eritreriny isika, fa olona iray na roa no mivoaka miaraka aminy any. Tsy d accord amin izany izahay, tonga dia efa ambaranay eto izay. Naninona izy no tsy navelantsika niresaka teto? Maninona izy entina mivoaka mangingina? Maninona ny GPS tsy nentina niaraka tany? Tsy tokony handeha any ny Coordonnateur -n ny GPS, satria tsy nantsoina handeha any. Miangavy ny Coordonnateur -n ny GPS hiverina izahay. Miangavy ny Coordonnateur -n ny GPS tsy hivoaka any. Efa tsy nentinareo izahay nandeha tany, dia mbola ho sahinareo milaza fa miaraka isika? - Lakolosy - Maninona izahay tsy nentinareo nandeha any? Satroka, ny Solombavambahoaka avy amin ny Boriboritany faha-vi, Ramatoa RAHERISOA Vololona. Ramatoa RAHERISOA Vololona Victorine Misaotra indrindra, Ramatoa Filoha, nanome ny fitenenana. Sintomina kely ny saintsika rehetra, azafady indrindra, Tompoko, amin ilay adihevitra. Tsy raharahan Antoko anankiray na roa ity fa ato anatin ny Lapan ny Demokrasia isika. Séance plénière ity ataontsika ity, ka samia mba mieritreritra kely, Tompoko, amin ilay zavatra teneniny ny tsirairay, sy ny adihevitra avoakantsika eto. Tena satroka ny ahy izay.

10 7 Misaotra, Tompoko. Misaotra anao. Satroka, ny Solombavambahoaka RANDRIANASOLO Jean Nicolas. Andriamatoa RANDRIANASOLO Jean Nicolas Misaotra, Ramatoa Filoha, nanome ny fitenenana. Efa manomboka misy ilay tsy fitovian-kevitra amin izao ka aoka mba samy ho mailo isika. Efa niresaka teo ny Cordonnateur -ntsika. Mitodika aminao izaho, Rahalahy, aza ampidirana resaka maro izy ity. Koa iangaviako, RamatoaFiloha, mba miandry an ireto isika, tsy fantatro na manao akory na manao akory, fa raha isika hiady hevitra amin ny zavatra be dia be, manjary mikorontana eto isika. Misaotra, RamatoaFiloha. Satroka, ny Solombavambahoaka laharana faha-115 Andriamatoa RATEFIARIVONY Jaona Isika angamba tokony hiverina kely amin ny hoe, ahoana moa no nahatongantsika amin izao ora izao. Taorian ny évènement niseho tamin ny maraina dia nisy tsangan-tanana natao teto hoe, hiroso ve isika sa tsy hiroso. Ny fanapahan-kevitra dia hoe, miroso amin izao procédure hifidianana sy hametrahana ny Filohan ny Vaomiera izao isika. Efa tonga amin izao ora izao indray isika ve hihemotra indray? Koa mangataka, Ramatoa Filoha, aleo hirosoana ilay zavatra efa nomanina hotanterahina ary efa notapahana tamin ny maraina; efa vonona ihany koa ireo ny bulletin unique, asa raha hanao tsangan-tanana isika na ho ao amin ny isoloir, hasiana ve ilay propagande sa tsy hasiana. Satroka, ny Solombavambahoakan i Moramanga. Andriamatoa RANDRIAMAHEFA Henri Charles Marina fa namana Andriamatoa LAISOA Jean Pierre. Namantsika izy, raha izao fihetsika ataony izao. Izaho anefa, Ramatoa Filoha, miombon-kevitra amin ilay namana niteny farany teo. Tokony hiroso isika. Izao ny antony: marina fa tsara ny fifandaminana, fa mety

11 8 hampikorotan-javatra, mety hampikorontana antsika ilay izy. Raha ohatra hoe esorina ity, esorina ity, tsy iry indray fa ity indray izao, ho rava isika. Manahy aho, ka alefaso ny fifidianana, araka ny lamina napetraka. Raha misy resaka hafa any ambonimbony any dia milaza amintsika izy hoe izao no tapaka any ambony any. Koa tokony handeha ny vote. Efa hatramin ny maraina isika no teto, efa amin ny 5 ora sy 10 minitra izao. Izaho manahy, raha ohatra ka misy mikorontana io commission io, hoe tsy izy indray ity, mety isika ato indray no hikorontana. Izay no teny ataoko, Ramatoa Filoha. Raha ny hevitro dia miroso amin ny fifidianana araka izay efa nanapahantsika azy isika. Manao satroka, Ramatoa RAHANTANIRINA Lalao, avy any Mahajanga Ramatoa RAHANTANIRINA Lalao Mamerina ny fiarahabana antsika Solombavambahoaka rehetra ato amin ity Lapan ny Demokrasia ity. Raha azo atao, Ramatoa Filoha, mangataka fitsaharana kely, mba mifanatona kely isika rehetra, raha azo atao. Ny GPS sy ny MAPAR no tiako tenenina amin izay. Misaotra, Tompoko. Misaotra ny Solombavambahoaka namana. Misy satroka nataon Andriamatoa TODY Arnaud. Andriamatoa TODY Arnaud Miangavy izahay, Ramatoa Filoha, hanao tsangan-tanana isika, hifidy sa tsy hifidy, fa izahay GPS rehetra efa vonona hifidy daholo izao. Efa vonona izahay. Mangataka fiatoana ny Solombavambahoaka RAHANTANIRINA Lalao. Manangan-tanana ihany koa ny Solombavambahoaka HELSON Brisson Erafa.

12 9 Andriamatoa HELSON Brisson Erafa Misaotra, Ramatoa Filoha, nanome ny fitenenana. Raharaham-pirenena no ataontsika eto. Efa nilaza isika fa amin ny 2 ora no mikatona ny dépôt de candidature ; amin ny 3 ora no manomboka ny fampielezan-kevitry ny tsirairay izay hilatsaka. Tsy hoe manosibohon-tanana ny Raiamandreny Solombavambahoakan Antalaha teo, fa tsy nolazainy ny tena votoatin ny zavatra tokony ho tenenina fa aleo any mangingina any. Tsy hiverina amin iny aho, fa izahay GPS dia tsy hivoaka intsony ary tsy hisintona izany, fa mangataka ny hirosoan ny fifidianana, satria matoa eto isika nanomboka tamin ny maraina, tsy nanosibohon-tanana ny sasany nivoaka, fa nandeha nivoaka hanao conférence de presse miaraka amin Andriamatoa JULES Etienne izy. Ka ho andrasantsika eto ve izay hetahetan-dreo izay? Ny hetahetan olona, hoy ny fitenenana izay, tsy hihinanam-boay antena. Noho izany, Ramatoa Filoha, mangataka izahay ny hirosoan ny fifidianana tsy misy hatak andro. Misaotra, Tompoko. Misaotra ny Solombavambahoaka HELSON Brisson Erafa Efa nanao tsangan-tanana isika teto aninkeheo maraina amin ny hirosoana amin ny fifidianana, satria feno ny quorum. Tsy hiverenana intsony ny tsangan-tanana izay natao, satria nanangan-tanana daholo isika rehetra tato, ka heveriko fa mba hirosoana amin ity raharaha ity dia tsy hiverenana intsony ny tsangan-tanana izay efa natao tamin ny maraina. Efa misy nametraka candidature ny Solombavambahoaka tato. Ny Solombavambahoaka izay nivoaka, mety nisy nanana intention izy ireny, kanefa moa nisafidy ny hivoaka izy. Rehefa natao ny fiantsoana anarana dia maro ny Solombavambahoaka tonga teto, ka isika rehetra izay tafajanona ato dia efa mahafeno ny quorum, satria efa ny antsasa-manila. Tsy hisy intsony angamba ny satroka, fa ny nahatonga ny fangatahan ireo Solombavambahoaka sasantsasany amintsika dia nisy zava-baovao tonga teo. Ka tokony hiditra ato an-trano daholo ny rehetra mba ahafahantsika miroso. Angamba tsy misy satroka intsony, fa ireo namana izay any ivelany, na avy aiza izy na firehana aiza dia tokony hiditra daholo. Andriamatoa Solombavambahoakan i Soalala. Andriamatoa HOUSSEN Abdallah Izany hoe, miala tsiny raha ohatra mbola hamoaka terme juridique indray, sao dia ataon ny olona manao étalage eto. Misy fitenintsika ao amin ny Fitsarana manao hoe, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

13 10 Tsy isika no nandroaka azy ireo fa ry zareo no niala e! Isika koa teo efa nilaza tamin izy ireo hoe, tokony nandrasany aloha ny valin ny fanontaniana napetrak izy ireo. Raha ohatra ka nanao tsia isika izay ry zareo vao nandeha, azo eritreretina angamba izay. Fa raha ny tokony ho izy, amin izay fahadisoan izy ireo izay, izay turpitude -n izy ireo izay, rahampitso na afak ampitso dia izay no tsy hanasian izy ireo fotony antsika amin ity efitrano ity, mety hilaza izy ireo hoe, ireny anie efa nataonay toy izao kanefa nandefitra ihany. Izay izany no lafiny ilazako hoe, tokony hieritreritra tsara ihany isika. Ny andaniny anefa, ity Assemblée nationale ity, raha ohatra ka atao io fifidianana io amin ilay atao hoe penalty nomena antsika ity, anefa isika mampiditra baolina ihany no sarotiny, ho tafiditsika na tsy ho tafiditsika. Izany hoe, tsy eo ny aspect maha Lapan ny Demokrasia amin ny tokony hisian ny contradiction amin ny hevitra avy amin ny an-daniny sy ny an-kilany. Koa izaho mihevitra fa tsara ilay fangatahana pause, ahafahantsika mifandinika tsara hoe inona marina no tokony ataontsika, alohan ny handraisantsika fanapahan-kevitra hentitra mikasika ny raharaham-pirenena. Andaniny, sao dia rahampitso na rafak ampitso ataony hoe malemy isika, nialanay kely dia efa nitabataba, natao hoe averina dia nanaiky. Ankilany, Ramatoa Filoha, ny mission nomena ny Solombavambahoaka teo dia zavatra aléatoire. Tsy fantatra na ho mety na tsia. Izay daholo no risque, ka mety ny fisintahana kely ahafahantsika mandinika. Homena fepotoana izy ireo hoe hatramin ny firy. Raha telo andro ireo tsy tonga eto dia azy ny azy. Izay izany ny ahy, Ramatoa Filoha, fa dia misaotra, Tompoko. Misaotra anao, Andriamatoa Solombavambahoaka. Nisy nangataka fiatoana moa ka miato kely 10 minitra dia miverina eto isika. Nanao satroka ny Solombavambahoaka RANDRIANARISOA née RAMAHATODISOLOMANANA Vaonalaroy. Ramatoa RANDRIANARISOA née RAMAHATODISOLOMANANA Vaonalaroy Miala tsiny, Ramatoa Filoha. Miala tsiny amintsika Solombavambahoaka namana, tsy sanatria akory manohitra ilay fangatahana fiatoana izahay, fa izahay kosa manahy sao misy hevitra ambadika indray ity fiatoana kely 10 minitra ity. Ka raha tsy dia zavatra lehibe manao ahoana loatra no anton ny fiatoana fa hampidirana ny namana avy any ivelany, miangavy izahay, aleo hitohy ny asa ataontsika eto fa fandrebirebena be loatra izany ka tsy mety aminay, Ramatoa Filoha. Azafady, omena anao ny fitenenana, Solombavambahoaka RAHOLIDINA RANAIVO Herinantsoina.

14 11 Andriamatoa RAHOLIDINA RANAIVO Herinantsoina Ary miala tsiny raha mandroso ety anoloana aho fa ato anaty tanana be ato ka tsy ifanomezan-tsiny raha takona. Miala tsiny izahay, Ramatoa Filoha. Efa niandry teto izahay hatramin ny maraina mandrapaharivan ny andro. Solombavambahoaka mitovy daholo isika rehetra ato, ary nofidiambahoaka izahay, ka miala tsiny izahay, miala fondro, miala salohy fito fa tratran ny fandriky ny nivoaka io. Hivoaka indray izahay rahampitso, dia tadiavina any Analakely, sa ho tadiavina any amin ny V ème Arrondissement? Ataovy ny fifidianana. Izahay miangavy an izay. Toherinay izany miatoato izany. Ataovy ny fifidianana, fa rehefa tsy tonga izy, azy ny azy. Ny fihavanana amin ny Raiamandreny teo, ekeko. Mpampihavana aho taloha, mpikabary aho vao nanao politika, fa amin ny manaraka azo hihavanana aminy foana io. Izahay mipetraka eto adiny efatra, tsy mihinan-kanina, avy eo ilay olona taitaitra any ambadibadika any, dia tonga. Miala tsiny izahay, mangataka izahay, ataovy ny fifidianana, izay lany dia lany, izay tsy lany dia tsy lany, fa izahay tsy hiandry an i Paoly hametaka lakaoly. Misy satroka iray. Andriamatoa RATEFIARIVONY Jaona Mba miangavy, Ramatoa Filoha, raha manao satroka izahay mba jereo ihany, fa efa hatramin ny andro lasa maro angamba izay, tsy mahazo fitenenana mihitsy izahay ato, anefa Lapan ny Demokrasia ny ato, araka ny notenenin ny namana teo. Izaho te-hampatsiahy foana fa isika efa nomena malalaka, efa nomena fahafaham-po, kanefa isika ihany koa no sahala amin ny mifanipaka an-karona. Inona ihany koa no hangatahana hivoaka kely aloha. Raha amiko, misy zavatra tiana hampidirina ambadika angamba any, amiko manokana. Efa isika samy isika izao, mbola misy tsy fitovian-kevitra ihany. Isika ato samy olon-dehibe daholo ary tsy hanao kilalaon-jaza ka hangataka fiatoana isaky ny kelikely. Izay sy izay ny ahy, harosoy ny fifidianana, satria hitako izao fa ny anay GPS ihany no misy adversaire, fa izahay tsy matahotra ny adversaire izay hifanandrina aminay. Misaotra anao, Tompoko Fiatoan ny fivoriana Efa nekena fa haroso ny fifidianana. Nekena ihany koa anefa ny fiatoana, fa 10 minitra ihany. Fa ny fifidianana dia hiroso, satria efa lany izay tamin ny tsangan-tanana tamin ny maraina. 10 minitra ihany. Niato tamin ny 5 ora sy 20 minitra, hariva, ny fivoriana.

15 Fitohizan ny fivoriana - Nitohy tamin ny 6 ora sy 40 minitra, hariva, indray ny fivoriana. Tompokolahy sy Tompokovavy, naato izy teo noho ny fangatahan Andriamatoa «Coordonnateur Général»-n ny MAPAR sy ny Solombavambahoakan i Mahajanga. Hiroso amin ny fandaharam-potoana amin izao tolak andron ny Talata faha-25 Febroary 2014 izao isika, izay fivoriambe hanaovana ny fifidianana ny ho Filohan ny Vaomiera Maharitra sy ny Mpampakateny Jeneralin ny Vaomieran ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola. Alohan ny hirosoana, sao dia mbola misy manana fitenenana. Tsy misy intsony! Raha tsy misy dia miroso isika. Araka ny tapaka tamin ny fivoriambe dia Vaomiera Maharitra miisa 27 no hapetraka eto amin ny Antenimierampirenena. Tapaka tao anatin io ihany koa fa ny Vaomieran ny Toekarena dia hatolotra ny Vondrona mpanohitra; noho izany dia ireo Filohan ny Vaomiera miisa 26 sy ny Mpampakateny Jeneralin ny Vaomieran ny Fitantanam-bola no hofidintsika Fandraisana fanapahan-kevitra amin ny hanaovana tsangan-tanana ny fifidianana ireo Filohan ny Vaomiera Izao ary isika dia hiroso amin ny fifidianana ny Filohan ireo vaomiera ireo. Alohan izany, fanontaniana ihany, atao an-tsangan-tanana ve sa atao fifidianana miafina? Atsangano àry ny tanan izay mandany fa atao an-tsangan-tanana ny fifidianana. 37 sy 38 izany. Iza no mitsipaka? Iza no tsy milaza ny heviny? - Tsy misy - - Tsy misy - Atao an-tsangan-tanana izany ny fifidianana.

16 Fifidianana ireo Filohan ny Vaomiera Maharitra sy ny Mpampakateny Jeneralin ny Vaomieran ny Vola - Hatramin ny 2 ora tolak andro teo moa no fe-potoana farany nahafahana nandrotsaka ny filatsahan-kofidina, ka ireto avy ny mpilatsaka hofidina isaky ny Vaomiera tsirairay. Hovakina ny anaran ireo candidat, koa mangataka ny Filoha Lefitra hamaky azy. Ao amin ny «Commission des Finances et du Budget», Andriamatoa NDREMANJARY Paraina Odilon. Ao amin ny Commission Juridique, Andriamatoa isany: TODY Arnaud, RAZARANAINA Nomenirina. Ao amin ny Commission des Affaires Etrangères et des Relations Internationales, Ramatoa MASY GOULAMALY. Mbola manonona anarana fotsiny aho. Sa misy satroka? Sa alefa tsirairay? Satroka anankiroa no tazako, dia ny Solombavambahoaka NDAHIMANANJARA née RANDRIANARISON Benedicte Johanita sy ny Solombavambahoaka RAHANTANIRINA Lalao. Ramatoa NDAHIMANANJARA née RANDRIANARISON Benedicte Johanita Mba hahaingana antsika, raha ohatra ka azo atao dia tononina izay «candidat» amin ny Vaomiera anankiray, dia tonga dia atao ny tsangan-tanana. Misaotra, Tompoko. Misaotra ny Solombavambahoaka NDAHIMANANJARA née RANDRIANARISON Benedicte Johanita. Mbola ilaina ve ny fampielezan-kevitra sa tsia?

17 Fifidianana ny Filohan ny Commission des Finances et du Budget» - Hanangan-tanana izany isika mikasika ny Commission des Finances et du Budget», Andriamatoa NDREMANJARY Paraina Odilon. - Tehaka - Vato fotsy: 00 Vato azon ny Solombavambahoaka NDREMANJARY Paraina Odilon: 75 Koa dia ambarako fa lany ho Filohan ny Commission des Finances et du Budget, Andriamatoa NDREMANJARY Paraina Odilon. - Tehaka Fifidianana ny Filohan ny Commission Juridique - Manaraka, Commission Juridique, Andriamatoa TODY Arnaud. Andriamatoa RAZARANAINA Nomenirina, izay mifidy azy, atsangano ny Tanana. - Tsy misy - Vato azon Andriamatoa TODY Arnaud : 75. Tsy misy ny vato azon Andriamatoa RAZARANAINA Nomenirina. Ambarako fa lany ho Filohan ny Commission Juridique, Andriamatoa TODY Arnaud.

18 Fifidianana ny Filohan ny «Commission des Affaires Etrangères et Relations Internationales» - Manaraka, «Commission des Affaires Etrangères et Relations Internationales», Ramatoa MASY GOULAMALY. Vato fotsy sy vato maty : 00 Vato azon ny Solombavambahoaka MASY GOULAMALY: 75. Ambarako àry fa lany ho Filohan ny «Commission des Affaires Etrangères et Relations Internationales», Ramatoa MASY GOULAMALY Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Décentralisation» - «Commission de la Décentralisation», Ramatoa RANDRIANARISOA née RAMAHATODISOLOMANANA Vaonalaroy. Vato azon ny Solombavambahoaka RANDRIANARISOA née RAMAHATODISOLOMANANA Vaonalaroy: 75. Ambarako fa lany ho Filohan ny «Commission de la Décentralisation», Ramatoa RANDRIANARISOA née RAMAHATODISOLOMANANA Vaonalaroy. - Tehaka -

19 Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Défense Nationale» - «Commission de la Défense Nationale», Andriamatoa RANDRIANASOLO Jean Nicolas. Vato azon ny Solombavambahoaka RANDRIANASOLO Jean Nicolas: 75 Ambarako àry fa lany ho Filohan ny «Commission de la Défense Nationale», Andriamatoa RANDRIANASOLO Jean Nicolas. Miarahaba anao Fifidianana ny Filohan ny «Commission de l Aménagement du Territoire et de la Gestion Foncière» - «Commission de l Aménagement du Territoire et de la Gestion Foncière», Andriamatoa RAHOLDINA RANAIVO Herinantsoina. Nandatsa-bato: 75 Vato azon ny Solombavambahoaka RAHOLDINA RANAIVO Herinantsoina: 75 Ambarako fa lany ho Filohan ny Commission de l Aménagement du Territoire et de la Gestion Foncière», Andriamatoa RAHOLDINA RANAIVO Herinantsoina.

20 Fifidianana ny Filohan ny «Commission des Travaux Publics» - «Commission des Travaux Publics», Andriamatoa RASALAMA Léon. Vato azon ny Solombavambahoaka RASALAMA Léon: 75 Koa dia ambarako fa lany ho Filohan ny Commission des Travaux Publics, Andriamatoa RASALAMA Léon Fifidianana ny Filohan ny «Commission de l Industrie, du Commerce et du Secteur Privé» - «Commission de l Industrie, du Commerce et du Secteur Privé», Andriamatoa RANDRIARIMALALA Harijaona. Vato azon ny Solombavambahoaka RANDRIARIMALALA Harijaona: 75 Ambarako fa lany ho Filohan ny «Commission de l Industrie, du Commerce et du Secteur Privé», Andriamatoa RANDRIARIMALALA Harijaona.

21 Fifidianana ny Filohan ny «Commission de la Culture et du Patrimoine» - «Commission de la Culture et du Patrimoine», Andriamatoa RAJAOZANANY Jean Claude dit SA-YAH. Vato azon ny Solombavambahoaka RAJAOZANANY Jean Claude: 75 Ambarako fa lany ho Filohan ny «Commission de la Culture et du Patrimoine», Andriamatoa RAJAOZANANY Jean Claude dit SA-YAH Fifidianana ny Filohan ny «Commission du Tourisme et de l Artisanat» - «Commission du Tourisme et de l Artisanat», Andriamatoa RATSIMBAZAFY Luc. Vato azon ny Solombavambahoaka RATSIMBAZAFY Luc: 75 Ambarako fa lany ho Filohan ny «Commission du Tourisme et de l Artisanat», Andriamatoa RATSIMBAZAFY Luc.

Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010

Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010 Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010 Qu est-ce qu on ne raconte pas sur certains ministres qui n ont plus été reconduits au sein du gouvernement Vital II. Cela n a qu une

Plus en détail

mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011

mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011 masolavitra mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011 gratuit Sommaire page 2-3 : Prix de l Entrepreneur Social page 4 : Pour le développement de la région Haute-Matsiatra [Idees Vozama]

Plus en détail

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA REPOBLIKAN i MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana --------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N 2007-038 DU 14 JANVIER 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du Code

Plus en détail

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY DIDIM-PANJAKANA LAHARANA FAHA-2006-910 mamaritra ny fepetra ampiharana ny Lalàna laharana

Plus en détail

Ny Vaovao Mahafaly. La Bonne Nouvelle

Ny Vaovao Mahafaly. La Bonne Nouvelle Ny Vaovao Mahafaly La Bonne Nouvelle Ary tamin ny fahenim-bolana dia nirahin Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any an-tanàna anankiray any Galilia atao hoe Nazareta, ho any amin ny virijina anankiray,

Plus en détail

MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA

MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA Folo Andro Manova Fiainana Ao Amin ny Vavaky Ny Tompo Tonga soa amin ny Folo Androm-bavaka 2014! Andriamanitra dia naneho fahagagana an arivony tamin ny alalan ny fandaharana Folo

Plus en détail

Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache)

Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache) Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache) Ministère de la santé publique à Madagascar Mars 2015 Appui par JICA Madagascar

Plus en détail

FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I)

FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I) FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I) Réseau des Jeunes pour la Démocratie et la Politique RECUEIL DE TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR

Plus en détail

UN VECTEUR D AVENIR LE LAIT VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY

UN VECTEUR D AVENIR LE LAIT VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY ANNEE 2 NUMERO 5 GRATUIT JUIN 2014 VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY LE LAIT UN VECTEUR D AVENIR L édito Ny ronono, tsilo mpitondra amin

Plus en détail

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 REPUBLIQUE DE MADAGASCAR TANINDRAZANA FAHAFAHANA FANDROSOANA MINISTERE DE LA JUSTICE 1 Code du travail 1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 DROIT DU TRAVAIL 2 Textes législatifs et réglementaires

Plus en détail

NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY

NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY Financé par Union européenne Connaissez-vous un moyen simple et efficace de produire du poisson sans investissement couteux? Il s agit de la pisciculture en rizière, appelée

Plus en détail

Tehindrazanarivelo Liva; Mamy Aimanantsoa; Toky Rabemanantsoa; Alex Objet:

Tehindrazanarivelo Liva; Mamy Aimanantsoa; Toky Rabemanantsoa; Alex Objet: Randriamiharisoa Alex De: randriamihaja josefa [r_josefa@yahoo.fr] Envoyé: jeudi, 1. octobre 2009 16:03 À: AZ Cc: Tehindrazanarivelo Liva; Mamy Aimanantsoa; Toky Rabemanantsoa; Alex Objet: Tr : DEVIS ET

Plus en détail

EXPOSE DES MOTIFS. Uniformisation du taux du Droit de Douane sur les machines et appareils ;

EXPOSE DES MOTIFS. Uniformisation du taux du Droit de Douane sur les machines et appareils ; A- SUR LE CODE DES DOUANES EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre des réformes législatives initiées pour la Loi des Finances 11, l Administration des douanes a déterminé deux axes stratégiques pour faire face

Plus en détail

Analyse de quelques occurrences issues d un corpus oral (dialecte betsileo) Quelques pistes pour l apprenant

Analyse de quelques occurrences issues d un corpus oral (dialecte betsileo) Quelques pistes pour l apprenant Ao Analyse de quelques occurrences issues d un corpus oral (dialecte betsileo) Quelques pistes pour l apprenant Préambule Locutrice non native du malgache Présentations traditionnelles de ao Sens et le

Plus en détail

ATRIKA Le journal de l ASMF

ATRIKA Le journal de l ASMF Association des Anciens du Collège St-Michel en France ATRIKA Le journal de l ASMF OCTOBRE 2010 ÉDITION : Octobre 2010, NUMÉRO 12 Éditorial 2010 ASMF bureau 2009/2010 Joël Rambatomanga(1990) Président

Plus en détail

Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana

Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana BELGIQUE-BELGIE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 destinataire 40, Boulevard Bischoffscheim, 1000 Bruxelles. Taona faha 10, Laharana 01 Septambra 2006 Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana AINA VAOVAO Mensuel

Plus en détail

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE Didim-panjakana laharana faha 99-954 tamin'ny 15 desambra 1999

Plus en détail

De la ferme à l usine

De la ferme à l usine ANNEE 1 NUMERO 1 GRATUIT JUIN 2013 Vers la certification HACCP : un facteur clé pour le succès de SOCOLAIT Ny soatoavina maha SOCOLAIT Socolait mamorona hatrany De nouveaux produits arrivent De la ferme

Plus en détail

Retour au menu MinJustice

Retour au menu MinJustice Retour au menu MinJustice TABLE DES MATIERES Pages LIVRE I : LES ARTISANS I.1. LOI N 95-004 du 21 juin 1995 4 relative à l artisanat I.2. DECRET N 98-166 du 19 février 1998 8 portant organisation de l

Plus en détail

fifandraisantsika andraikitra, eo amin ny tsirairay, eo amin ny voary rehetra manan aina ary koa, eo amin ireo taranaka hoavy mandimby.

fifandraisantsika andraikitra, eo amin ny tsirairay, eo amin ny voary rehetra manan aina ary koa, eo amin ireo taranaka hoavy mandimby. S AT A M O M B A NY TANY SAVARANONANDO Tonga eo amin ny kihon-dàlan dàlanan ny tantaran ny tany isika, izao tokoa mantsy no fotoana hanapahan ny zanak olombelona hevitra amin izay mety hoaviny. Eto amin

Plus en détail

~m II11 E 7 7 C - Date Printed: 02/05/2009. JTS Box Number:. IFES 46. Tab Number: 34. Document Title: Document Date: 1992.

~m II11 E 7 7 C - Date Printed: 02/05/2009. JTS Box Number:. IFES 46. Tab Number: 34. Document Title: Document Date: 1992. Date Printed: 02/05/2009 JTS Box Number:. IFES 46 Tab Number: 34 Document Title: LAW ON CONSTITUTIONAL REFERENDUM Document Date: 1992 Document Country: Document Language: IFES ID: MLA-FRE EL00634 ~m II11

Plus en détail

AMBATONAKANGA SY NY MISIONERA ;

AMBATONAKANGA SY NY MISIONERA ; AMBATONAKANGA SY NY MISIONERA ; Raha miteny hoe Ambatonakanga isika protestanta amin izao andro ankehitriny izao dia ny trano fiangonana vita amin ny vato no tonga ao an-tsaintsika voalohany ary vitsy

Plus en détail

FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE

FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE BELGIQUE-BELGIE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 Gazety avoakan ny Mpiaramivavaka Kristianina Malagasy eto Bénélux (M.K.M.B.) Bulletin de liaison et d information de la

Plus en détail

Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara

Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Boky Torolalana ho an ireo Mpampianatra sy Mpitarika ao amin ny Seminera sy Institiota fianarana ny Filazantsara Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Boky

Plus en détail

PRESIDENCE DE LA TRANSITION

PRESIDENCE DE LA TRANSITION PRESIDENCE DE LA TRANSITION LOI N 2012-021 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2013 IMPRIMERIE NATIONALE 2012 1 LOI N 2012-021 DU 17 DECEMBRE 2012 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2013 2 PRESIDENCE DE LA TRANSITION

Plus en détail

Éditorial. La rentrée sous le signe de l engagement U ne belle dynamique se profile déjà pour cette 37e édition. www.rns-cen.com.

Éditorial. La rentrée sous le signe de l engagement U ne belle dynamique se profile déjà pour cette 37e édition. www.rns-cen.com. www.rns-cen.com 2011 Le logo de la RNS 2012 Dans ce numéro : Éditorial L@ tribune des organisateurs Histoire de la RNS Adhérer au CEN Le concours de logo RNS 2012 Lauréat du concours logo Kouzins Normandie

Plus en détail

FANILO MIAMPITA. TÉLÉPHONIE FIXE La honte. Encore sous le monopole Après le drame libanais, voilà que resurgit

FANILO MIAMPITA. TÉLÉPHONIE FIXE La honte. Encore sous le monopole Après le drame libanais, voilà que resurgit cyan magenta jaune noir PROGRAMME P.7 L accès sans peine à l information QUOTIDIEN D INFORMATION GRATUIT N 080 DU Vendredi 18 Juin 2010 AFFAIRE LILA FANILO MIAMPITA TÉLÉPHONIE FIXE La honte TONGA NY ORA

Plus en détail

Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P. 1032 - Antady, Fianarantsoa (301) Tél. 020.75.502 15 info@lariziere.

Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P. 1032 - Antady, Fianarantsoa (301) Tél. 020.75.502 15 info@lariziere. Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P. 1032 - Antady, Fianarantsoa (301) Tél. 020.75.502 15 info@lariziere.org TAOM- PIANARANA 2015/2017 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Plus en détail

voly vary maro anaka système de riziculture intensive

voly vary maro anaka système de riziculture intensive voly vary maro anaka système de riziculture intensive tantara an-tsary ny voka-pikarohana lehibe sady mahagaga malagasy histoire toute simple d une très grande découverte malgache Henri de Laulanie de

Plus en détail

Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA. Tsimbazaza : 11 febroary 2015

Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA. Tsimbazaza : 11 febroary 2015 Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA Tsimbazaza : 11 febroary 2015 TENY FAMPIDIRANA 1 / 25 Andriamatoa Filoha, Andriamatoa

Plus en détail

BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009

BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009 BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009 BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009 TANTARA LALAM-PANORENANA FITONDRANA FOMBA AMAM-PANAO TRANO FAMOAHAM-BOKY NAZAREANA Kansas City, Missouri

Plus en détail

GRATUIT. Azo raisina sy ampiasana amin ny finday Telma

GRATUIT. Azo raisina sy ampiasana amin ny finday Telma cyan magenta jaune noir GRATUIT L accès sans peine à l information QUOTIDIEN D INFORMATION N 0158 DU Samedi 18 Septembre 2010 AL-QAÏDA - NIGER UN MALGACHE PRIS EN OTAGE P a r m i l e s s e p t p e r s

Plus en détail

E1 403 VOL. 1 JIRO SY RANO MALAGASY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA JIRAMA

E1 403 VOL. 1 JIRO SY RANO MALAGASY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA JIRAMA Public Disclosure Authorized a REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana JIRAMA JIRO SY RANO MALAGASY E1 403 VOL. 1 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ÉVALUATION

Plus en détail

Retour au menu MinJustice

Retour au menu MinJustice Retour au menu MinJustice TABLE DES MATIERES Pages ORDONNANCE N 60-084 du 18 août 1960 21 portant refonte et codification de la législation et de la réglementation douanière. TITRE PREMIER Principes généraux

Plus en détail

ATTRIBUTIONS MESURES DE CONSERVATION

ATTRIBUTIONS MESURES DE CONSERVATION Décret n 64-205 du 21 mai 1964 réglant les modalités d application de la loi n 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national modifiée par l ordonnance n 62-047 du 20 septembre 1962 (J.O.

Plus en détail

Pour plus de transparence

Pour plus de transparence cyan magenta jaune noir PROGRAMME P.7 MONJA ROINDEFO Position ambigüe L ancien Premier ministre de la Transition joue actuellement le rôle de premier FANDRESENA TETIKADY SAMY MANANA maro lafy ny fomba

Plus en détail

PROJET DE LOI N 027/2007

PROJET DE LOI N 027/2007 REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana PROJET DE LOI N 027/2007 DU 25 OCTOBRE 2007 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2008 IMPRIMERIE NATIONALE 2007 - 2 - PROJET DE LOI N 027/2007 PORTANT

Plus en détail

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 REPUBLIQUE DE MADAGASCAR TANINDRAZANA FAHAFAHANA FANDROSOANA MINISTERE DE LA JUSTICE 1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 DROIT PENAL 1 Code pénal 2 Lois pénales annexes REPOBLIKAN I MADAGASIKARA

Plus en détail

mensuel d informations régionales Edition Numéro 41 - Avril 2014

mensuel d informations régionales Edition Numéro 41 - Avril 2014 masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 41 - Avril 2014 gratuit Sommaire Bonjour, A travers ses différents services et domaines d actions, Orange Madagascar, entreprise citoyenne,

Plus en détail

mensuel d informations régionales Edition Numéro 28 - mars 2013

mensuel d informations régionales Edition Numéro 28 - mars 2013 masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 28 - mars 2013 gratuit Bonjour, Ce mois de mars, Orange Solidarité Madagascar, l association humanitaire d Orange Madagascar qui travaille activement

Plus en détail

Projet Q925. Radobarimanjaka RABENIALA. Haja N. MASEZAMANA. Léa I.B. RAOLIARIVELO. Josoa R. RANDRIAMALALA

Projet Q925. Radobarimanjaka RABENIALA. Haja N. MASEZAMANA. Léa I.B. RAOLIARIVELO. Josoa R. RANDRIAMALALA Projet Q925 Clôture en bois dans la commune urbaine de Toliara, une autre source importante de déforestation dans le district de Toliara II Radobarimanjaka RABENIALA Haja N. MASEZAMANA Léa I.B. RAOLIARIVELO

Plus en détail

ISSN: 1726-9113. Melanophylla angustior (Melanophyllaceae) Ravintsara

ISSN: 1726-9113. Melanophylla angustior (Melanophyllaceae) Ravintsara ISSN: 1726-9113 Melanophylla angustior (Melanophyllaceae) Ravintsara...a newsletter on Malagasy plants and their conservation...bulletin sur les plantes malgaches et leur conservation...gazety mikasika

Plus en détail

ISSN: 1726-9105. Filicium thouarsianum A. DC. Ravintsara

ISSN: 1726-9105. Filicium thouarsianum A. DC. Ravintsara ISSN: 1726-9105 Filicium thouarsianum A. DC Ravintsara...a newsletter on Malagasy plants and their conservation...bulletin sur les plantes malgaches et leur conservation...gazety mikasika ny zava-maniry

Plus en détail

Compte rendu de la séance du 29 mars 2014

Compte rendu de la séance du 29 mars 2014 Compte rendu de la séance du 29 mars 2014 Secrétaire(s) de la séance: Laëtitia MICHON Ordre du jour: - Election du Maire - Détermination du nombre d'adjoint - Election du ou des adjoints Délibérations

Plus en détail

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ------------------------

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ------------------------ REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DU BAS-RHIN EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ------------------------ PROCES-VERBAL DE L INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE L ELECTION DU

Plus en détail

Conseil Régional de La Réunion

Conseil Régional de La Réunion Conseil Régional de La Réunion www.regionreunion.com Didier ROBERT Président du Conseil Régional Sénateur Président de la SPLA Maraina Jean-Louis LAGOURGUE 1 er vice-président Délégué aux Affaires générales

Plus en détail

L INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS I.F.P.A.

L INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS I.F.P.A. L INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS I.F.P.A. Dans le but d améliorer le fonctionnement de la Justice et le renforcement de l Etat de Droit à Madagascar, l IFPA a été mis en place en 2005.

Plus en détail

COMMISSION LOCALE DE L EAU (CLE)

COMMISSION LOCALE DE L EAU (CLE) COMMISSION LOCALE DE L EAU (CLE) DU SAGE DE LA DOLLER - * REGLES DE FONCTIONNEMENT * - ADOPTE PAR LA CLE LE JOUR MOIS ANNEE MODIFIEE LE Remarque préliminaire : le décret d application de la Loi sur l Eau

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR Approuvé par l Assemblée Générale du 16 avril 2013

REGLEMENT INTERIEUR Approuvé par l Assemblée Générale du 16 avril 2013 Mutuelle d Entreprises Schneider Electric SIREN n 390 820 058, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité. REGLEMENT INTERIEUR Approuvé par l Assemblée Générale du 16 avril 2013

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

Livret 2. Travailler la prononciation

Livret 2. Travailler la prononciation Livret 2 Travailler la prononciation Sommaire P. 8 CONSTAT P. 9 OBJECTIFS P. 9 DIAGNOSTIC Séquence 1 Aider les élèves à bien prononcer les sons du français 1. Où en êtes-vous pour commencer? 2. À propos

Plus en détail

Projet de Charte CEOM. Paris 3 décembre 2010 Dr. R. KERZMANN A-S STURBOIS

Projet de Charte CEOM. Paris 3 décembre 2010 Dr. R. KERZMANN A-S STURBOIS Projet de Charte CEOM 1 Méthodologie 28/11/2008 PARIS Réforme décidée 15/05/2009 PARIS Élection du Bureau EC du 05/10/2009 04/12/2009 PORTO Bases de réflexion 11/06/2010 LISBONNE 1ers résultats WG 21/04/2010

Plus en détail

Département intercommunalité et territoires 18 mars 2013 MCG-HG. Principales dispositions concernant les communes et les intercommunalités

Département intercommunalité et territoires 18 mars 2013 MCG-HG. Principales dispositions concernant les communes et les intercommunalités Département intercommunalité et territoires 18 mars 2013 MCG-HG Principales dispositions concernant les communes et les intercommunalités Projet de loi relatif à l élection des conseillers départementaux,

Plus en détail

STATUTS-TYPES D ASSOCIATION DEPARTEMENTALE ENFANCE & FAMILLES D ADOPTION. Titre I - BUTS ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION

STATUTS-TYPES D ASSOCIATION DEPARTEMENTALE ENFANCE & FAMILLES D ADOPTION. Titre I - BUTS ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION STATUTS-TYPES D ASSOCIATION DEPARTEMENTALE ENFANCE & FAMILLES D ADOPTION Titre I - BUTS ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION Article Premier : 1.1. Titre : Il est formé entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE LA SAVOIE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL Séance du 4 avril 2014 Nombre de membres titulaires en exercice : 24 Titulaires et suppléants présents : 24

Plus en détail

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L ASSOCIATON AMIÉNOISE DE FLOORBALL.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L ASSOCIATON AMIÉNOISE DE FLOORBALL. Juin 2015 2 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L ASSOCIATON AMIÉNOISE DE FLOORBALL. Article 1 : Entrée en vigueur et modification du règlement intérieur. Le présent règlement intérieur entrera en vigueur à compter

Plus en détail

COMITE DIRECTEUR du PAYS 14 mai 2008

COMITE DIRECTEUR du PAYS 14 mai 2008 COMITE DIRECTEUR du PAYS 14 mai 2008 Nombre de conseillers élus : 18 Nombre de conseillers en exercice : 18 Nombre de conseillers présents à la séance : 18 Nombre de conseillers excusés ayant donné procuration

Plus en détail

La garde des sceaux, ministre de la justice,

La garde des sceaux, ministre de la justice, Arrêté de la DPJJ du 17 décembre 2008 fixant la date et les modalités d organisation des élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires instituées à la direction

Plus en détail

Fédération Suisse de Tir Dynamique Schweizer Verband für Dynamisches Schiessen Federazione Svizzera di Tiro Dinamico STATUTS.

Fédération Suisse de Tir Dynamique Schweizer Verband für Dynamisches Schiessen Federazione Svizzera di Tiro Dinamico STATUTS. Fédération Suisse de Tir Dynamique Schweizer Verband für Dynamisches Schiessen Federazione Svizzera di Tiro Dinamico STATUTS Edition 2000 Version française Page 2 STATUTS de la Fédération Suisse de Tir

Plus en détail

PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU GROUPEMENT LOCAL DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE «CENTRE HARDT-RHIN SUPERIEUR»

PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU GROUPEMENT LOCAL DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE «CENTRE HARDT-RHIN SUPERIEUR» PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU GROUPEMENT LOCAL DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE «CENTRE HARDT-RHIN SUPERIEUR» Séance du mardi 27 mai 2014 dans les locaux de la Communauté de Communes «Essor du Rhin»

Plus en détail

TITRE I : LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

TITRE I : LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS STATUTS MISE A JOUR APRES LE 115EME CONGRES 5 ET 6 SEPTEMBRE 2015 TITRE I : LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS Article 1 er - Le Parti Dans le cadre de l article 4 de la Constitution, le Parti républicain radical

Plus en détail

De l installation du Conseil Municipal et de l élection d un Maire et de cinq adjoints

De l installation du Conseil Municipal et de l élection d un Maire et de cinq adjoints COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2014 L an deux mille quatorze, le 28 mars à 20 heures et 30 minutes, le Conseil Municipal de la Commune d ORADOUR-sur-VAYRES, dûment convoqué,

Plus en détail

COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL REGLEMENT D ORDRE INTERIEUR

COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL REGLEMENT D ORDRE INTERIEUR PROVINCE DU BRABANT WALLON ARRONDISSEMENT DE NIVELLES COMMUNE DE PERWEZ Article 1. COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL REGLEMENT D ORDRE INTERIEUR TITRE I. MISSIONS Conformément au décret de l Exécutif

Plus en détail

Ordre du jour provisoire annoté et projet d organisation des travaux

Ordre du jour provisoire annoté et projet d organisation des travaux Nations Unies A/AC.260/1 Assemblée générale Distr.: Générale 25 juin 2001 Français Original: Anglais Réunion du Groupe intergouvernemental d experts à composition non limitée chargé d élaborer un projet

Plus en détail

Ociane Professionnels Indépendants

Ociane Professionnels Indépendants JUIN 2012 Ociane Professionnels Indépendants Statuts approuvés par l Assemblée Générale du 11 septembre 2012 OCIANE PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 Siège social

Plus en détail

SERVICE D APPUI A LA GESTION DE L ENVIRONNEMENT- FAMPANDROSOANA MAHARITRA (SAGE)

SERVICE D APPUI A LA GESTION DE L ENVIRONNEMENT- FAMPANDROSOANA MAHARITRA (SAGE) SERVICE D APPUI A LA GESTION DE L ENVIRONNEMENT- FAMPANDROSOANA MAHARITRA (SAGE) I. IDENTITE DE L ENTITE Dénomination de l association : Service d Appui à la Gestion de l Environnement Fampandrosoana Maharitra,

Plus en détail

FONDEMENTS JURIDIQUES

FONDEMENTS JURIDIQUES PREFECTURE DE L ALLIER DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Bureau du Conseil et du contrôle de légalité LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP) élection, constitution,

Plus en détail

RÉGLEMENT INTÉRIEUR. Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 2 - FORMATION ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE

RÉGLEMENT INTÉRIEUR. Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 2 - FORMATION ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE RÉGLEMENT INTÉRIEUR Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 1 - PRÉAMBULE ARTICLE 1 OBJET DU RÉGLEMENT INTÉRIEUR Le présent règlement intérieur, établi en vertu de l article 1 des statuts,

Plus en détail

Le présent document a pour objet de définir les modalités d organisation de l élection des délégués du personnel (ou du C E) de

Le présent document a pour objet de définir les modalités d organisation de l élection des délégués du personnel (ou du C E) de Le présent document a pour objet de définir les modalités d organisation de l élection des délégués du personnel (ou du C E) de Article 1 er : Effectif de l entreprise Nombre de sièges à pourvoir L effectif

Plus en détail

Conseil d Etablissement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement

Conseil d Etablissement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement Septembre 2008 4 septembre 2008 Renens 2 Table des matières Titre I. Formation du...4 Chapitre I Nombre de membres...4 Article premier Composition...4

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR I- FONCTIONNEMENT INTERNE DE L ASSOCIATION. Article 1 er. Association loi 1901

REGLEMENT INTERIEUR I- FONCTIONNEMENT INTERNE DE L ASSOCIATION. Article 1 er. Association loi 1901 Association loi 1901 REGLEMENT INTERIEUR I- FONCTIONNEMENT INTERNE DE L ASSOCIATION Article 1 er L Association Fréquence3 comporte trois pôles qui travaillent ensemble pour mener à bien les projets de

Plus en détail

le pacte de stabilité est contraire à l état de droit

le pacte de stabilité est contraire à l état de droit momba nandritra ny dimy taona nokarakarain i mme sitraka dia nitera-dahy N 3175 PRIX : Ar 400 P.14 P.14 karana, voarohirohy tamin ireo volabe 1 miliara, nalaina am-bavany P.03 les députés mapar en colère

Plus en détail

LES HIPPOCAMPES DE PARIS STATUTS

LES HIPPOCAMPES DE PARIS STATUTS LES HIPPOCAMPES DE PARIS STATUTS Article préliminaire Il est rappelé que l association «Les Hippocampes de Paris» a été créée le 25 mai 1934 sous la dénomination «Les Hippocampes». Elle a été déclarée

Plus en détail

ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR DE LA FFGOLF STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR DES COMITES DEPARTEMENTAUX. ARTICLE 1 er DEFINITION

ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR DE LA FFGOLF STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR DES COMITES DEPARTEMENTAUX. ARTICLE 1 er DEFINITION ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR DE LA FFGOLF STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR DES COMITES DEPARTEMENTAUX ARTICLE 1 er DEFINITION L'association dite Comité Départemental de Golf de est une association Loi 1901

Plus en détail

MUTUELLE DENTAIRE RENAULT

MUTUELLE DENTAIRE RENAULT MUTUELLE DENTAIRE RENAULT 9, rue de Clamart 92772 Boulogne Billancourt Cedex Tél. : 01.46.94.29.50 CHAPITRE 1 FORMATION, OBJET ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE DENTAIRE RENAULT Article 1 Dénomination... 3

Plus en détail

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY Article 1 : Constitution et siège social Il est fondé, le 12 mai 1998, entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet

Plus en détail

L organisation des pouvoirs de la Vème République

L organisation des pouvoirs de la Vème République L organisation des pouvoirs de la Vème République I. Comment fonctionne la Vème République? A. La constitution P. 105 : Préambule de la Constitution de la Vème République : Qu est-ce qu une constitution?

Plus en détail

M. BEAUDET est nommé le doyen d âge de l assemblée.

M. BEAUDET est nommé le doyen d âge de l assemblée. COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Du 11 AVRIL 2014 L an deux mil quatorze, le onze avril à dix neuf heures, le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, à la date du 31 mars 2014,

Plus en détail

Assemblée annuelle des actionnaires de la Banque CIBC Le jeudi 24 avril 2014

Assemblée annuelle des actionnaires de la Banque CIBC Le jeudi 24 avril 2014 Procès-verbal de la cent quarante septième assemblée annuelle des actionnaires de la Banque Canadienne Impériale de Commerce tenue au Fairmont L e Reine Elizabeth, Montréal, Québec, le 24 avril 2014. M.

Plus en détail

ADOPTEE A L ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 FEVRIER

ADOPTEE A L ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 FEVRIER AUTOMOBILE CLUB D AIX-EN-PROVENCE ET DU PAYS D AIX MODIFICATION DES STATUTS ADOPTEE A L ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 FEVRIER 2015 ART. 1 : Il est fondé entre les personnes qui ont adhéré ou

Plus en détail

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Du 8 AVRIL 2008

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Du 8 AVRIL 2008 REPUBLIQUE FRANCAISE Département de Seine et Marne Arrondissement de MEAUX COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE DES MOULINS Siège Social : 14 bis rue Favier 77515 POMMEUSE COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL

Plus en détail

Réunion téléphonique du 20 mars 2014. L installation du conseil municipal et les premières mesures à prendre en début de mandat

Réunion téléphonique du 20 mars 2014. L installation du conseil municipal et les premières mesures à prendre en début de mandat Réunion téléphonique du 20 mars 2014 L installation du conseil municipal et les premières mesures à prendre en début de mandat Le terme du mandat Fin de mandat des conseillers municipaux : le 23 mars 2014,

Plus en détail

Statuts de l Union Sportive Grégorienne Football 35

Statuts de l Union Sportive Grégorienne Football 35 Statuts de l Union Sportive Grégorienne Football 35 (Assemblée Générale Extraordinaire du 19 Juin 2014) Objet et composition de l association Article 1 : L association dite «Union Sportive Grégorienne

Plus en détail

COMPTE RENDU ANALYTIQUE du Conseil de communauté du 10 avril 2008

COMPTE RENDU ANALYTIQUE du Conseil de communauté du 10 avril 2008 COMPTE RENDU ANALYTIQUE du Conseil de communauté du 10 avril 2008 ---------- MENTIONS PRESCRITES par la CIRCULAIRE de M. le PREFET de la MANCHE en date du 3 juin 1885 Nombre de conseillers en exercice...

Plus en détail

LE GUIDE DE L ELECTEUR

LE GUIDE DE L ELECTEUR Madagascar 2013 Le mot de l auteur Sommaire I Pourquoi votons-nous? Rappel des principes de la République et de la démocratie 4 Cette publication nourrit une ambition simple : de faire connaître au plus

Plus en détail

STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE

STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE Chapitre 1 - BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION Article 1 Il est fondé entre les adhérent-e-s aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet

Plus en détail

Statuts. «Centre d Enseignement Sur les Arts et la Musique» CESAM : l ouverture culturelle en Avant Pays Savoyard. Statuts

Statuts. «Centre d Enseignement Sur les Arts et la Musique» CESAM : l ouverture culturelle en Avant Pays Savoyard. Statuts «Centre d Enseignement Sur les Arts et la Musique» CESAM : l ouverture culturelle en Avant Pays Savoyard Statuts 1 Article 1 er : Constitution Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association

Plus en détail

ASSOCIATION DES USAGERS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE COTE D'IVOIRE (A.U.B.E.F C.I)

ASSOCIATION DES USAGERS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE COTE D'IVOIRE (A.U.B.E.F C.I) ASSOCIATION DES USAGERS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE COTE D'IVOIRE (A.U.B.E.F C.I) ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES INTERETS ET LA DEFENSE DES DROITS DES USAGERS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS

Plus en détail

«MODÈLE» DE CONSTITUTION D ASSOCIATION DE LOCATAIRES DE LA SOCIÉTÉ DE LOGEMENT COMMUNAUTAIRE D OTTAWA

«MODÈLE» DE CONSTITUTION D ASSOCIATION DE LOCATAIRES DE LA SOCIÉTÉ DE LOGEMENT COMMUNAUTAIRE D OTTAWA «MODÈLE» DE CONSTITUTION D ASSOCIATION DE LOCATAIRES DE LA SOCIÉTÉ DE LOGEMENT COMMUNAUTAIRE D OTTAWA APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D ADMINISTRATION DE SLCO LE 9 DECEMBRE 2004. Ce «modèle» de constitution énonce

Plus en détail

Service juridique CSFV

Service juridique CSFV Service juridique LE CALENDRIER DES OPERATIONS ELECTORALES Les délais mentionnés dans cet exemple le sont à titre purement indicatif, dans le respect des minima et maxima imposés par le code du travail.

Plus en détail

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 2015 STATUTS RÈGLEMENTS M E RMutuelle Retraite Européenne Statuts MRE applicables à compter du 01/01/2015 Titre I ER - Formation, Objet et composition

Plus en détail

«Pour une formation professionnelle duale en Suisse»

«Pour une formation professionnelle duale en Suisse» «Pour une formation professionnelle duale en Suisse» Statuts I. Nom, siège et buts 1. Nom et siège Sous le nom de «Pour une formation professionnelle duale en Suisse» est constituée une Association au

Plus en détail

Règlement intérieur. de l Union des Démocrates et Indépendants

Règlement intérieur. de l Union des Démocrates et Indépendants Règlement intérieur de l Union des Démocrates et Indépendants TITRE I - LES ADHERENTS Article 1 : Adhésions, cotisations et dons Les demandes d adhésion sont adressées soit aux fédérations, soit aux personnes

Plus en détail

Etaient présents Mesdames PRADERE, VIANO, VIOLTON, SALES, DESPAUX, CROUZET, MARTIN-RECUR, TARDIEU.

Etaient présents Mesdames PRADERE, VIANO, VIOLTON, SALES, DESPAUX, CROUZET, MARTIN-RECUR, TARDIEU. 2014-62 REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT HAUTE-GARONNE Arrondissement de Muret Canton de Portet sur Garonne PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE PINS-JUSTARET NOMBRE DE MEMBRES SEANCE du

Plus en détail

RÈGLEMENTINTÉRIEUR MAI 2015. Éditions de l Union

RÈGLEMENTINTÉRIEUR MAI 2015. Éditions de l Union RÈGLEMENTINTÉRIEUR Éditions de l Union TITRE I ADHÉRENTS Article 1 er DEMANDE D ADHÉSION 1. Toute personne physique souscrivant à l objet et aux valeurs du Mouvement peut adresser une demande d adhésion,

Plus en détail

COMMUNE DE SAINT-CYR-L ECOLE ------------------------------------- COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 3 AVRIL 2008

COMMUNE DE SAINT-CYR-L ECOLE ------------------------------------- COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 3 AVRIL 2008 REPUBLIQUE FRANCAISE Liberté - Egalité - Fraternité ------------------------------------- COMMUNE DE SAINT-CYR-L ECOLE ------------------------------------- COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Plus en détail

REGLEMENT DU CAUCUS DES FEMMES PARLEMENTAIRES DE CÔTE D IVOIRE 1

REGLEMENT DU CAUCUS DES FEMMES PARLEMENTAIRES DE CÔTE D IVOIRE 1 REGLEMENT DU CAUCUS DES FEMMES PARLEMENTAIRES DE CÔTE D IVOIRE 1 DECLARATION Nous, femmes parlementaires de Côte d Ivoire, Conscientes de notre rôle de représentantes des femmes et des hommes ivoiriens,

Plus en détail

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901 STATUTS ASSOCIATION LOI 1901 TITRE I CONSTITUTION OBJET SIEGE SOCIAL DUREE Article 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION ENFANTAISIES

STATUTS DE L ASSOCIATION ENFANTAISIES STATUTS DE L ASSOCIATION ENFANTAISIES Article 1er - Constitution et dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS

Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS Actes-types : 1 / Fixation du nombre d administrateurs 2 / Délibération portant élections des représentants élus 3 / Affichage pour publicité aux

Plus en détail