Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download ""

Transcription

1 ÍÆÁÎÊËÁÌ ÌÀÇÄÁÉÍ ÄÇÍÎÁÆ ÙÐØ ËÒ ÔÔÐÕÙ ÄÌÊÁÁÌ Ø ÅÆÌÁËÅ º Ù Ö Ø Êº ÈÖÐ ÇÍÊË Ë½¼¾ Àº ÙÝ ¹º Ù Ö ¹Êº ÈÖÐ ¹Âº ÎÖÚÖ «Ù ÓÒ ÍÒÚÖ ØÖ ÁÇ ÂÒÚÖ ½

2 ÎÊÌÁËËÅÆÌ Ä ÔÖ ÒØ ÒÓØ ÓÒØ ØÒ ÖÚÖ ÖÖÒ ÔÓÙÖ Ð ÓÙÖ ÈÝ ÕÙ ¾ ¹ ÐØÖØ ÔÒ Ò ÔÖÑÖ ÒØÙÖ ÒÒÙÖ ÚРгÍÒÚÖ Ø ØÓÐÕÙ ÄÓÙÚÒº ÁÐ Ø ÓÒ Ö Ð³Ø٠гÐØÖÓÑÒØ Ñ ÔÙ Ð ÔÒÓÑÒ ØØÕÙ Ù ÕÙ³ÙÜ ÔÒÓÑÒ ÚÖØÓÒ ØÑÔÓÖÐÐ ÕÙÐÓÒÕÙ ÖØ ÔÖ Ð ÕÙØÓÒ ÅÜÛÐк ËÓ٠гÐÖ ÕÙØÓÒ ÅÜÛÐÐ ÕÙ ÖÓÒØ ÙØ ÜÔÖÒ ÒÓÙ ÓÖÖÓÒ ØØ ØÙ Ò ØÖÓ ÓÑÒ «¹ ÖÒØ Ð Ú Ð ÑØÖ Ð ÖÙØ º ÈÐ Ö ÓÒÒ ÙÜ ¹ ÔØ ÐØÖÕÙ Ò Ð ÔØÖ ½ ¾ Ø ØÒ ÕÙ Ð ÔØÖ Ø ÔÖ ÖÓÒØ Ð ÔØ ÑÒØÕÙ º Ò Ò Ð ÔØÖ ¼ Ø ÙÒ ÒØÖÓÙØÓÒ Ù ÓÖÑÐ Ñ ÑØÑØÕÙ ÙØÐ ÑÒØ ÖÔÖ Ò ÓÙÖ º Ä ÔØÖ Ö ÙÑ Ð³Ò ÑÐ Ù ÓÙÖ Ø Ú Ð ÕÙØÓÒ ÅÜÛÐк ÒÓØ ÓÒØ Ø Ö ÑÒÖ ÓÒ ØØÙÖ ÒÓÒ Ô ÙÒ ØÖØ ÓÑÔÐØ ÙÖ Ð ÙØ ÕÙ ÖØ ØÖÓÔ ÑØÙÜ Ñ ÙÒ ØÜØ ÙÆ ÑÑÒØ ØÐÐ ÔÓÙÖ ÔÔÓÖØÖ Ð³ØÙÒØ ÙÒ ÓÒÒ ÒÓÖÑØÓÒ ÙÖ Ð ÑØÖ ÓÖ º Ð Ò ÕÙ Ð ØÜØ ÓÒØÒØ ÚÐÓÔÔÑÒØ ÔÐÙ ÑÔÐ ÕÙ ÙÜ ÕÙ ÔÙÚÒØ ØÖ ÓÖ Ò Ð ØÑÔ ÕÙ Ø ÑÔÖØ Ð³ÜÔÓ ÓÖк Ä ØÜØ ÓÒØÒØ ÐÑÒØ ÜÑÔÐ Ø ÔÔÐØÓÒ ÕÙ Ò ÖÓÒØ Ô ØÓÙÓÙÖ ÖØ Ù ÓÙÖ º Ä ÔÖ ÒØØÓÒ ÓÙÐ ÒÓØ Ø Ó Ò ÔÖ¹ ÑØØÖ Ð³ØÙÒØ ÐÓÐ Ö ÔÐÙ ÑÒØ Ð ÑØÖ ÔÖ Ð Ø ÚÓÖ ÙÜ Ô ÑÙÐØÒÑÒØ Ø ÐØÖ Ð³ØÙ ÔÖ Ð Ú ÓÒ ÔÐÙ ÖÕÙÒØ ØÐ Ø ÙÖ Ò ÖÖ Ù ØÜØ ÕÙ Ð ÓÑÑÒغ ÍÒ ÐÖ ÑÖ Ø ÔÖÚÙ Ò Õ٠гØÙÒØ ÔÙ Ý ÒÓØÖ ÖÑÖÕÙ ÓÑÑÒØÖ ÐÙÐ Ò ººº ØÜØ Ò ÖØÖ ÖÙØ ÓÑÑÒØÒØ Ø Ö ÓÐÚÒØ Ô¹ ÔÐØÓÒ Ð ÕÙ º ØÓÒ Ò ÓÚÒØ Ô ØÖ ÓÒ Ö ÓÑÑ ÙÐØØÚ º Ò Ù ÓÒØÖÖ ÐÐ ÐÐÙ ØÖÒØ Ð ÒÓ¹ ØÓÒ ÒÓÙÚÐÐ Ø ÓÒÒÒØ Ð³ØÙÒØ ÜÑÔÐ Ö ÓÐÙØÓÒ ³ÜÖ º ÆÓÙ ÒÓÙÖÓÒ ÓÒ ÐÙÖ ÐØÙÖ ØØÒØÚ Ð ØÝÔ «ÖÒØ ÖØÖ ØÒØ ÙÖØÓÙØ Ð ÔÓÙÖ ÔÖÑØØÖ ÔÐÙ ÑÒØ ÐÙÖ ÖÓÒÒ Òº Ä ÚÓÐÙÑ ØÓØÐ ØÒØ ÑÐÖ ØÓÙØ Þ ÓÒ ÖÐ Ð Ø ÚÚ¹ ÑÒØ ÔÖÓÔÓ Ð³ØÙÒØ Ö ÙÒ «ÓÖØ ÝÒØ ÔÓÙÖ ¹ ÖÒÖ Ð³ ÒØÐ Õ٠г Ø ÑÓÒ Ò Ð ÔÖ Ð³ÜÔÓ ÓÖÐ Ø ÖÐ Ö ÙÒ Ö ÙÑ ÐÑØÖº ÒÓØ ÓÒØ ÙÖ ÙÒ ÚÖ ÓÒ ÒØÖÙÖ ÖÐ ÔÖ Ð ÈÖÓ¹ ÙÖ Ù Ö Ò ÓÐÐÓÖØÓÒ Ú Ð ÈÖÓ ÙÖ Àº ÙÝ Ø Âº ÎÖÚÖº ÖØÒ ÔØÖ ÓÒØ Ø ÓÙØ ³ÙØÖ ÓÒØ Ø ÖÑÒ º Ä ÐÐÙ ØÖØÓÒ ÓÒØ Ø ÖÒÓÙÚÐ Ø ÖÒÙ ÔÐÙ

3 ÐÖ º ÓÖÖØÓÒ ÓÒØ Ø ÔÔÓÖØ ÖÙØ ÖÑÖÕÙ ØÙÒØ Ø ÓÐÐÓÖØÙÖ ÔÓÕÙ Ø Ð³ÜÔÖÒ ØØÙÐÖ º ØÜØ Ø ÐÓÒ ³ØÖ ÔÖØ ØÓÙØ Ù ØÓÒ ÒØÙÖ ÑÐÓÖÖ ÓÒ ÓÒØÒÙ Ø Ð ÓÖÑ ÖÓÒØ Ð ÒÚÒÙ º ÈÊÁÄË ÊÒ

4 ÓÒØÒØ ¼ ÅØÑØÕÙ Ø ÈÝ ÕÙ ººº ½ ¼º½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼º¾ ÐÙÐ «ÖÒØÐ ÑÔ º º º º º º º º º º º º ½ ¼º¾º½ ÆÓØÓÒ ÑÔ º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼º¾º¾ ÖÒØ ³ÙÒÑÔ ÐÖ º º º º º º º º ½ ¼º¾º ÁÒØÖÐ ÙÖÚÐÒ ³ÙÒ ÑÔ ÖÒØ º º ½ ¼º¾º ÚÖÒ ³ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖÐ º º º º º º ¾¼ ¼º¾º ÊÓØØÓÒÒÐ ³ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖÐ º º º º º º ¾ ¼º¾º ÖÚ ÓÒ ÑÔ ÚØÓÖÐ º º ¾ ¼º¾º ÊÑÖÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼º¾º ÓÓÖÓÒÒ ÝÐÒÖÕÙ Ø ÔÖÕÙ º º ¾ ¼º ÊÔØÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÑÔ ÐØÖÓ ØØÕÙ Ò Ð Ú ½º½ ÜÔÖÑÒØÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½º½ ÈÖÑÖ Ó ÖÚØÓÒ º º º º º º º º º º º º ½º½º¾ Ä ÐÓ ÓÙÐÓÑ º º º º º º º º º º º º º º ½º½º ËÙÔÖÔÓ ØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ½º½º ÓÒ ÖÚØÓÒÐÖ º º º º º º º º º º ½ ½º½º ÉÙÒØ ØÓÒ Ð Ö Ø ÓÒ ØØÙØÓÒ Ð ÑØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ Ä ÑÔ ÐØÖÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾º½ ÒØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾º¾ Ä ÔÓØÒØÐ ÐØÖÕÙ Ø Ð³ÒÖ ÔÓØÒ¹ ØÐÐ ÐØÖÓ ØØÕÙ º º º º º º º º º º º º º ½º¾º ÈÖÓÔÖØ ÑÔ º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾º Ä Ñ Ù ÑÔ ÐØÖÕÙ Ò ½Ö ¾ º º º ¾ ½º¾º ÕÙØÓÒ ÅÜÛÐÐ Ò ÐØÖÓ ØØÕÙ º º ½º ÔÔÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º º½ ÊÔÖ ÒØØÓÒ Ù ÑÔ ÐØÖÕÙ º º º º ½º º¾ ÒÖ ÐØÖÓ ØØÕÙ ³ÙÒ Ò ÑÐ Ö¹ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º º ÒÖ ÐØÖÓ ØØÕÙ ³ÙÒ ÔÖ ÙÒÓÖÑÑÒØ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º ÜÖ Ö ÓÐÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ºº½ ÐÙÐ Ð Ö ØÓØÐ ³ÙÒ ØÖÙØÓÒ ÓÒØÒÙ Ö º º º º º º º º º º º º º º

5 ½º ½º ½ºº¾ ÐÙÐ Ù ÑÔ ÐØÖÕÙ ÔÖÓÚÒÒØ ¹ ØÖÙØÓÒ ÓÒØÒÙ Ö º º º º º º º ½ºº ÐÙÐ Ù ÔÓØÒØÐ ÐØÖÕÙ ÔÖÓÚÒÒØ ØÖÙØÓÒ ÓÒØÒÙ Ö º º º º º Ä ÔÓÐ ÐØÖÕÙ ¹Ä ÑÓÑÒØ ÔÓÐÖ ÐØÖÕÙ ¾ ½ºº½ ÒØÓÒ Ù ÔÓÐ ÐØÖÕÙ º º º º º º º ¾ ½ºº¾ ÈÓØÒØÐ Ø ÑÔ ÖÒ ØÒ ³ÙÒ ÔÓÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ºº ÁÒØÖØÓÒ ÒØÖ ÙÒ ÔÓÐ ÐØÖÕÙ Ø ÙÒ ÑÔ ÐØÖÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º ½ºº ÒÖÐ ØÓÒ ÑÓÑÒØ ÔÓÐÖ ³ÙÒ ¹ ØÖÙØÓÒ Ö º º º º º º º º º º º º º ÅÓÙÚÑÒØ ³ÙÒ Ö ÐØÖÕÙ Ò ÙÒ ÑÔ ÐØÖÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ºº½ ÒÐÝ Ù ÑÓÙÚÑÒØ º º º º º º º º º º º ½ºº¾ ÈÓÒØ ÚÙ ÒÖØÕÙ º º º º º º º º º º º ½ ½ºº ÔÔÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ ÑÔ ÐØÖÓ ØØÕÙ Ò Ð ÑØÖ ¾º½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÓÒÙØÙÖ Ò ÙÒ ÑÔ ÐØÖÓ ØØÕÙ º º º º ½¼¼ ¾º¾º½ Ø ÜÔÖÑÒØÙÜ º º º º º º º º º º º º º ½¼¼ ¾º¾º¾ ÈÖÓÔÖØ ÓÒÙØÙÖ º º º º º º º º º ½¼½ ¾º¾º ÓÑÔÓ ÒØ ÒÓÖÑÐ Ù ÑÔ º º º º º º º ½¼ ¾º¾º ij«Ø ³ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ¾º¾º ÔÔÐØÓÒ Ö ÔÖÓÜÑØ ³ÙÒ ÔÐÒ ÓÒÙØÙÖ ÑØÓ Ñ º º º º º º ½¼ ¾º Ä ÓÒÒ ØÙÖ Ø Ð ÒÓØÓÒ ÔØ º º º º º ½½½ ¾º º½ ÒØÓÒ Ð ÔØ º º º º º º º º º º º ½½¾ ¾º º¾ ÜÑÔÐ ÓÒÒ ØÙÖ ÔÖÕÙ º º º º º ½½ ¾º º ijÐØÖÓ ÓÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º º ÈÖÓÔÖØ ÓÒÒ ØÙÖ º º º º º º º º º ½½ ¾º º ÔÔÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º º ÓØÓÒ ÓÒÒ ØÙÖ º º º º º º º º ½¾½ ¾º ÈÖÓÔÖØ ÐØÖÕÙ ÑØÖÙÜ ÐØÖÕÙ ½¾ ¾ºº½ Ç ÖÚØÓÒ ¹ÈÖÑØØÚØ º º º º º º º º º º ½¾ ¾ºº¾ Ä ÔÓÐÖ ØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ¾ºº ÓÒØÖÙØÓÒ Ð ÑØÖ Ù ÑÔ º º º º ½ ½ ¾ºº ÁÒØÖÔÖØØÓÒ Ð³ÜÔÖÒ Ù ÓÒÒ ØÙÖ½ ¾ºº Ä ÔÐÑÒØ ÐØÖÕÙ º º º º º º º º ½ ¾ºº ÁÒØÖÔÖØØÓÒ ÔÝ ÕÙ º º º º º º º º ½ ¾ºº ÑÔ ÑÖÓ ÓÔÕÙ Ø ÑÖÓ ÓÔÕÙ º º ½¼ ¾ºº ÊØ ÐØÖÕÙ º º º º º º º º º º º º º ½¾ ¾º ijÒÖ ÐØÖÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ºº½ ÒÖ ÐØÖÕÙ Ò ÔÖ Ò ÐØÖÕÙ ½ ¾ºº¾ ÒÖ Ò ÙÒ ÓÒÒ ØÙÖ º º º º º º º º ½ ¾ºº ijÒÖ Ò ÓÒØÓÒ Ù ÑÔ º º º º º º º ½ ¾ºº ÒÖ Ø ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º ÈÖÓÔÖØ ÑÖÓ ÓÔÕÙ Ð ÑØÖ º º º º º º ½

6 ¾ºº½ ÒØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ºº¾ ÅÓÐÙÐ ÒÓÒ ÔÓÐÖ «Ø ØÓÖ ÓÒ ½ ¾ºº ÅÓÐÙÐ ÔÓÐÖ «Ø ³ÓÖÒØØÓÒ º º º ½ ¾ºº ÓÒÐÙ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ Ä ÓÙÖÒØ ÐØÖÕÙ ½¾ º½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º¾ ÒØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º½ ÁÒØÒ Ø Ù ÓÙÖÒØ º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º¾ Ò Ø ÓÙÖÒØ º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º ÅÓÐ ÓÒÙØÓÒ ÐØÖÕÙ º º º º º º ½ º ÄÓ ³ÇÀÅ ¹Ê ØÒ º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÐÙÐ Ö ØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ºº½ ÜÑÔÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ºº¾ ËÑÐØÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÓÖ ÐØÖÓÑÓØÖ ¹ÒÖØÙÖ º º º º º º º º º º ½ ºº½ Æ Ø ³ÙÒ ÑÔ ÐØÖÓÑÓØÙÖ º º º º ½ ºº¾ ÅÓÐ ÒÖØÙÖ º º º º º º º º º º º º ½½ ºº ÊÚÖ ÐØ ÙÒÖØÙÖ º º º º º º º º º ½ º ÄÓ ÃÁÊÀÀÇ º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ºº½ ÒÓÒ ÐÓ ÃÖÓ«º º º º º º º º º ½ ºº¾ Å Ò Ö Ø Ò ÔÖÐÐÐ Ö ØÒ º ½ ºº ÜÑÔÐ ÖÙØ º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÒÖ Ø ÔÙ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º Ä ÓÙÖÒØ ÐØÖÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º ÖÙØ ÓÒØÒÒØ ÙÒ ÓÒÒ ØÙÖ º º º º º º º º º ½ ºº½ Ö ³ÙÒ ÓÒÒ ØÙÖ º º º º º º º º º ½ ºº¾ Ö ³ÙÒ ÓÒÒ ØÙÖ º º º º º º º º º º ½ ÑÔ ÑÒØÓ ØØÕÙ Ò Ð Ú ¾¼½ º½ ÑÔ ÑÒØÕÙ ¹Ü ØÒ º º º º º º º º º º º ¾¼½ º½º½ ÈÖÑÖ Ç ÖÚØÓÒ º º º º º º º º º º º ¾¼½ º½º¾ ÑÔ ÑÒØÕÙ Ó ÙÒ ÓÙÖÒØ ¹ ÐØÖÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼¾ º½º ÑÔ ÑÒØÕÙ Ó Ö ¹ ÐØÖÕÙ Ò ÑÓÙÚÑÒØ º º º º º º º º º º º ¾¼ º¾ ÈÖÓÔÖØ Ù ÑÔ ÑÒØÕÙ º º º º º º º º º º ¾¼ º¾º½ Ä ÙÔÖÔÓ ØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ º¾º¾ ÖÙÐØÓÒ Ù ÑÔ ÑÒØÕÙ ÐÓ ³ÑÔÖ¾¼ º¾º ÐÙÜ Ù ÑÔ ÑÒØÕÙ º º º º º º º º º ¾¼ º¾º Ä ÔÓØÒØÐ ÚØÙÖ º º º º º º º º º º º º º ¾¼ º ÜÔÖ ÓÒ Ù ÑÔ ÑÒØÕÙ º º º º º º º º º º ¾¼ º º½ ÄÓÁÇÌØËÎÊÌ º º º º º º º º º º ¾¼ º º¾ ÑÔ ÑÒØÕÙ ³ÙÒ Ö Ò ÑÓÙÚ¹ ÑÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½½ º ÔÔÐØÓÒ ÐÙÐ ÑÔ º º º º º º º º º º ¾½ ºº½ ÐÙÐ Ù ÑÔ ÑÒØÕÙ Ö ÔÖ ÙÒ ÓÙÖÒØ ÖØÐÒ Ò Ò Ð³ ÕÙØÓÒ ÅÜÛÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½

7 ºº¾ ÐÙÐ Ù ÑÔ ÑÒØÕÙ Ö ÔÖ ÙÒ ÓÙÖÒØ ÖØÐÒ Ò Ò Ð³ гÕÙØÓÒ ÓعËÚÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ ºº ÐÙÐ Ù ÑÔ ÑÒØÕÙ ÙÖ Ð³Ü ³ÙÒ ÓÙÖÒØ ÖÙÐÖ º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ ºº ÐÙÐ Ù ÑÔ ÑÒØÕ٠гÒØÖÙÖ ³ÙÒ ÓÐÒÓĐ ÔÖ ÓعËÚÖØ º º º º º º º ¾½ ºº ÐÙÐ Ù ÑÔ ÑÒØÕÙ ÖÒ ¹ ØÒ ³ÙÒ ÓÙÐ ÓÙÖÒØ Ð ÔÓÐ ÑÒØÕÙ¾½ ºº ÐÙÐ Ù ÑÔ Ö ÔÖ ÙÒ ÝÐÒÖ ÓÙÖÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ºº ÐÙÐ Ù ÑÔ Ò ÙÒ ÓÒ ØÓÖÕÙ º ¾¾ ºº ÐÙÐ Ù ÑÔ Ð³ÒØÖÙÖ ³ÙÒ ÐÓÒ ÓÐÒÓĐ¾¾ ºº ÐÙÐ Ù ÑÔ Ò ÙÒ ÐÒ ÓÜÐ º º ¾¾ º ÓÖ ÒÙØ ÔÖ ÑÔ ÑÒØÕÙ ÙÖ ÔÖØÙÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ºº½ ÜÔÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ºº¾ ÒØÓÒ Ð ÓÖ ÄÓÖÒØÞ º º º º º º ¾¾ ºº ÅÓÙÚÑÒØ ³ÙÒ Ö Ò ÙÒ ÑÔ Ñ¹ ÒØÕÙ ÓÒ ØÒØ º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ºº ÅÓÙÚÑÒØ ³ÙÒ Ö Ò ÙÒ ÑÔ Ñ¹ ÒØÕÙ ÒÓÒ ÙÒÓÖÑ º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ ºº ÅÓÙÚÑÒØ ³ÙÒ Ö Ò ÑÔ Ø ÓÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ º ÔÔÐØÓÒ ÓÒÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ºº½ ÜÓÒ Ò ÙÒ ØÙ ØÓÕÙ º º º º º ¾ ºº¾ ËÔØÖÓÖÔ Ñ º º º º º º º º º º º ¾ ºº ÝÐÓØÖÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ºº ÑÖ ÖÓÙÐÐÖ Ø ÑÖ ÙÐÐ º ¾ ºº ij«Ø ÀÄÄ º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ºº Å ÙÖ Ù ÖÔÔÓÖØ»Ñ Ð³ÐØÖÓÒ º º º º ¾¼ º ÓÖ ÑÒØÕÙ ÙÖ ÓÒÙØÙÖ ÔÖÓÙÖÙ ÔÖ ÙÒ ÓÙÖÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ºº½ Ü ØÒ ³ÙÒ ÓÖ º º º º º º º º º º º º º ¾ ºº¾ ÒØÓÒ Ð³ÑÔÖ º º º º º º º º º º º º ¾ ºº ÔÔÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º ÓÙÔÐ ÒØ ÙÖ ÙÒ ÓÙÐ ÓÙÖÒØ º º º º º ¾ ºº½ ÐÙÐ Ù ÓÙÔÐ º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ºº¾ ÒÖ ÔÓØÒØÐÐ º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ºº ÔÔÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ º ÓÖ ÙÖ ÙÒ ÓÙÐ ÓÙÖÒØ Ò ÙÒ ÑÔ ÒÓÒ ÙÒÓÖÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½¼ ÓÑÑÒØÖ ÙÖ Ð ØÖÚÐ ÓÖ ÑÒØÕÙ ¾ º½¼º½ ÚÐÙØÓÒ Ù ØÖÚÐ º º º º º º º º º º º º º ¾ º½¼º¾ ³ÓÙ ÔÖÓÚÒØ Ð³ÒÖ º º º º º º º º º º º ¾ º½¼º ÜÔÐØÓÒ Ù ÔÖÓÜ º º º º º º º º º º º ¾¼ ÑÔ ÑÒØÓ ØØÕÙ Ò Ð ÑØÖ ¾¾ º½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾

8 º¾ ÅÓÐ ÑÖÓ ÓÔÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º½ ÍÒ ÜÔÖÒ ÑÔÐ º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º¾ ijÑÒØØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º ÓÒØÖÙØÓÒ Ð ÑØÖ Ù ÑÔ º º º º ¾ º¾º ÁÒØÖÔÖØØÓÒ ÜÔÖÒ º º º º º º º º ¾ º¾º Ä ÑÔ À º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ º¾º ÅØÖÙÜ ÖÖÓÑÒØÕÙ ¹ÈÒÓÑÒ ³Ý ¹ ØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ º¾º ÓÒØÓÒ ÙÜ ÐÑØ ¹ÙØÖ ÒØÖÔÖØØÓÒ Ø À º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º ÔÔÐØÓÒ Ù ÖÖÓÑÒØ Ñ º º º º º º º º º º ¾ º º½ ÖÙØ ÑÒØÕÙ º º º º º º º º º º º º º ¾ º º¾ ÑÒØ ÔÖÑÒÒØ º º º º º º º º º º º º º ¾½ º ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ù ÑÓÐ ÑÖÓ ÓÔÕÙ º º º º º º º ¾ º ÅÓÑÒØ ÒÙÐÖ Ø ÑÓÑÒØÑÒØÕÙ ÐØÖÓÒ ¾ º ÑÒØ Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ºº½ «Ø ³ÙÒ ÑÔ ÑÒØÕÙ ÙÖ ÙÒ ÓÖØ ¾¾ ºº¾ ÑÒØØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ºº ÊÑÖÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º ÈÖÑÒØ Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º ÖÖÓÑÒØ Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ºº½ ÐÒÑÒØ ÔÓÒØÒ ÑÓÑÒØ º º º º º ¾ ºº¾ ÓÑÒ Ø Ý ØÖ º º º º º º º º º º º º ¼¼ ÈÒÓÑÒ ³ÒÙØÓÒ ¼ º½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º¾ ÉÙÐÕÙ Ø ÜÔÖÑÒØÙÜ º º º º º º º º º º º º ¼ º ººÑº ÒÙØ ÔÖ ÙÒ ÔÐÑÒØ º º º º º º º º º ¼ º ººÑº ÒÙØ ÔÖ ÙÒ ÑÔ ÑÒØÕÙ ÚÖÐ º ½½ º ÑÔ ÐØÖÕÙ ÒÙØ ÔÖ ÙÒ ÑÔ ÑÒØÕÙ ÚÖÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÔÔÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ºº½ ÒÖØÖ ³ÐØÖØ º º º º º º º º º º º ½ ºº¾ Ä ØØÖÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÁÒÙØÒ ÔÖÓÔÖ Ø ÑÙØÙÐÐ º º º º º º º º º º º º ¾ ºº½ ÁÒÙØÒ ÑÙØÙÐÐ º º º º º º º º º º º º º ¾ ºº¾ ÁÒÙØÒ ÔÖÓÔÖ º º º º º º º º º º º º º º ¾ ºº ÖÙØ ÓÙÔÐ ¹ÌÖÒ ÓÖÑØÙÖ º º º º º º ¼ º ÒÖ ÑÒØÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº½ ÜÔÖ ÓÒ ÒÖÐ º º º º º º º º º º º º º ºº¾ ÔÔÐØÓÒ ÙÜ ÒÙØÒ ÔÖÓÔÖ Ø ÑÙØÙÐÐ ºº ÒÖ Ò ÓÒØÓÒ Ù ÑÔ º º º º º º º º ºº ÈÖØ ÔÖ Ý ØÖ º º º º º º º º º º º º º ºº ÒÖ Ø ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º ½ ºº ÈÖØ ÔÖ ÓÙÖÒØ ÓÙÙÐØ º º º º º º º º ÖÙØ ÓÒØÒÒØ ÙÒ ÒÙØÒ º º º º º º º º º ºº½ ØÐ ÑÒØ Ù ÓÙÖÒØ Ò ÙÒ ÒÙØÒ ºº¾ ÊÙÔØÙÖ Ù ÓÙÖÒØ Ò ÙÒ ÒÙØÒ º ¼ ºº ÍÒ ÖÙØ Ó ÐÐÒØ º º º º º º º º º º º º º º ¾

9 ºº Ê ÓÒÒ ÐØÖÕÙ º º º º º º º º º º º º º Ä ÕÙØÓÒ ÅÜÛÐÐ ¼ º½ ÓÒ ÖÚØÓÒÐÖ º º º º º º º º º º º º º º ¼ º¾ Ä ÐÓ ³ÑÔÖ Ø ÒÓÑÔÐØ º º º º º º º º º º º ½ º Ä ØÖÑ ÑÒÕÙÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ä ÓÒÒØÖ Ð ÔÝ ÕÙ Ð ÕÙ º º º º º º º º º Ä ÕÙØÓÒ ÅÜÛÐÐ Ò Ð ÑØÖ º º º º º ºº½ ÅÓ ØÓÒ ÑÔ ÖÐ Ø ÙÜ ÒØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º ÈÖÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾

10 ½¼ ÐÔØ Ö ÅÙ ÙÐ ÅÒÙ ÙÐ ÔÔÐÐØÓÒ «ÐÔ Ø ÑÑ Æ ÐØ Ô ÐÓÒ ÞØ À Ø ØØ Á ÓØ Ã ÔÔ ÐÑ Å ÑÙ Æ ÒÙ Ü Ç Ó ÓÑÖÓÒ Ô È ÖÓ Ñ Ì ØÙ ÙÔ ÐÓÒ Ô Ô Å ÓÑ ÁÒØÙÖ ÑÙÜ ÑÙÐØÔÐ Ø ÓÙ ÑÙÐØÔÐ ÎÐÙÖ ÈÖ Ü ÖÚØÓÒ ½¼ ½¾ ØÖ Ì ½¼ ½¼ Ñ Å ½¼ ÐÓ ½¼ ÑÐÐ Ñ ½¼ ÑÖÓ ½¼ ÒÒÓ Ò ½¼ ½¾ ÔÓ Ô ½¼ ½ ÑØÓ

11 ½½ ÉÙÐÕÙ ÓÒ ØÒØ ÓÒÑÒØÐ Ð ÔÝ ÕÙ ÓÒ ØÒØ ËÝÑÓÐ ÎÐÙÖ ÁÒÖØØÙµ ÍÒØ ÎØ Ð ÐÙÑÖ ¾¾ ܽ¼ ÜØ Ñ ½ Ö Ð³ÐØÖÓÒ ½¼¾½ µ ܽ¼ ½ ŠгÐØÖÓÒ Ñ ½¼ µ ܽ¼ ½ ÈÖÑØØÚØ Ù Ú ¼ ½½ ܽ¼ ½¾ ÜØ Ñ ÈÖÑÐØ Ù Ú ¼ ½¾ ¼½ ܽ¼ ÜØ Æ ¾ Å Ù ÔÖÓØÓÒ Ñ Ô ½¾¾ ½ ½¼µ ܽ¼ ¾ ÓÒ ØÒØ ³ÚÓÖÓ Æ ¼¾¾½ µ ܽ¼ ¾ ÑÓÐ ½ ÓÒ ØÒØ ÓÐØÞÑÒÒ ½ ¼ ½¾µ ܽ¼ ¾ Âà ½ ÎÓÐÙÑ ÑÓÐÖ Ð ËÌȵ Î Ñ ¾¾½½¼ ½µ ܽ¼ Ñ ÑÓÐ ½ ÊÝÓÒ ÓÖ ¼ ¼¾½¾ ¾µ ܽ¼ ½¼ Ñ ÅÒØÓÒ ÓÖ ¾ ¾µ ܽ¼ ½½ ÅÎÌ ½ ½Î ½¼¾½ µ ܽ¼ ½ Â

12 ½¾ º

13 ÔØÖ ¼ ÅØÑØÕÙ Ø ÈÝ ÕÙ º º º ¼º½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ò Ð ÓÙÖ ÑÒÕÙ ÚÓÙ ÚÞ Ù Ð³Ó ÓÒ ÚÓÖ ÕÙ Ð ÑÓÙÚÑÒØ ÓØ ÕÙ ÒÓÙ ÒØÓÙÖÒØ ³ÜÔÐÕÙ ÔÖ ÙÒ ÙÐ ÐÓ Ñ ½µ Ä ÔÖÑÖ ØÖÑ ØÒØ Ð Ù Ø Ð ÓÒ Ð³«Øº ÈÓÙÖ ÙÒ Ý ØÑ ÒÚÖÒØ ÓÙ Ð ØÖÒ ÐØÓÒ Ø Ð ÖÓØØÓÒ Ð ÓÒ ÖÚØÓÒ Ð ÕÙÒØØ ÑÓÙÚÑÒØ Ø Ð ÓÒ ÖÚØÓÒ Ù ÑÓÑÒØ ÒÙ¹ ÐÖ Ò ÓÙÐÒØ Ø ÓÒØ ÜÔÖ ÓÒ «ÖÒØ Ð ÑÑ ÖÐØ ÔÝ ÕÙ ÙÒ ÓØ ÓÙÑ ÙÒ ÓÖ ÓÑÑ ÚØÓÖÐÐ ØÓÙØ Ð ÓÖ ÜØÖÙÖ µ Ø ÐÖ ÐÓÒ ØØ ÓÖ ØÓØÐ Ñ Ú ÙÒ ØÙÖ ³ØØÒÙØÓÒ ÕÙ³ Ø Ñ ÒÖØÐк ³ Ø ÙÒ ÐÓ ÜÔÖÑÒØÐ ÐÐ ÓÙÐ ³ÙÒ Ö ³ÜÔÖÒ ÐÐ ÜÔÖÑ Ð ÓÒ ÓÒØ Ð ÒØÙÖ ÓÒØÓÒÒº Ä Ô Ð³ÐÖØÓÒ Ð ÚØ Ø Ò ÙØ Ð ÔÓ ØÓÒ Ò³ Ø ÕÙ³ÙÒ ÙØ ³ÒØÖØÓÒ Ú ÓÒØÓÒ ÒØÐ Ø Ò ÓÙÐ ÕÙ ÓÒÔØ ³ÐÖØÓÒ ÚØ Ø ÔÓ ØÓÒº ³ Ø Ð ÒÑØÕÙº ÐÐ Ø Ð ÖÚÐØÙÖ ÔØÓ¹ØÑÔÓÖÐ Ð ÐÓ ÔÖØ Ø ÔÖÑØ ÔÖÖ ÖÒÙÖ Ñ ÙÖÐ ÕÙ ÓÙÐÒØ Ð ÐÓ Ñ Ò³ Ø Ô Ð ÐÓº ³ Ø ÙÒ ÐÓÕÙ ÒÖÒØ Ð ÒØÓÒ ÓÒÔØ ÔÓ ØÓÒ ÚØ Ø ³ÐÖØÓÒ ÕÙ ÒÓÙ ÒÓÙ ÓÑÑ ÓÒÒ º ÁÐ ³Ø ³ÙÒ Ó¹ ÖÒ ÒØÖÒ ÒÓØÖ Ö ÓÒ Ø ÒÓÒ Ô ÕÙÐÕÙ Ó ³ÒÓÒÒÙ Ø ÕÙ Ò ÔÙØ ØÖÓÙÚÖ ÕÙ ÔÖ Ð³ÜÔÖÒº ³ Ø Ð ÑØѹ ØÕÙ Ð ÔÝ ÕÙº ³ Ø Ò ÕÙ³Ù ØÖÚÖ ³ ÜÔÖÒ ØÖ ÚÖ ÙØ ÓÖÔ ÓÐÐ ÓÒ ÖÚØØÓÒ º º º µ Ð ÑØѹ ØÕÙ Ù ÔÝ Ò ÔÖÑ Ö ÙÑÖ Ð³Ò ÑÐ ÜÔÖÒ ÑÒÕÙ Ò Ð³ÕÙØÓÒ ÝÒØØÕÙ ½µº ½

14 ½ Ôº ¼ ÅØÑØÕÙ Ø ÈÝ ÕÙ Ä ØÖÑ ÔÖ ÒØ Ò Ð³ÕÙØÓÒ ½µ ÕÙ ÜÔÖÑ Ð Ù ³ÙÒ ÐÖØÓÒ Ø ÒØÙÖ ÜÔÖÑÒØк Ä ÒØÙÖ ÓÖ ÐÙÖ ÓÖÒ Ø Ð³ÓØ ³ÜÔÖÒ º Ò Ò ÑÒÕÙ Ð ÐÓ Ð ÖÚØØÓÒ ÅÑ Ö ¾µ Ö¾ Ò³ Ø Ô ÒÚÒØ ÐÐ Ø Ð ÖÙØ ÒÓÑÖÙ ÜÔÖÒ Ø Ð ÑØÑØÕÙ Ù ÔÝ Òº عРÙØÐ ÖÔÔÐÖ Ø ¹ Ø ØÓÙØ Ð³«ÓÖØ ÓÑÔÐ ÙÖÒØ Ð ÖÒÖ ÒÒ ÔÓÙÖ ÝÖ ÑØØÖ Ò ÚÒ ÙÒ Ñ ÓÖ ÚÒØÙÐÐ ØÝÔ ÖÚ¹ ØØÓÒÒÐÐ Ø ÓÒØ Ð ÔÒÒ ÙÖØ Ø «ÖÒØ ½ Ö ¾ ijÕÙØÓÒ ¾µ Ø ÓÒ ÙÒ ÐÓº ijÓØ Ù ÔÝ Ò Ø ÓÙÚÖÖ Ð ÐÓ º ÍÒ Ó ÐÐ ¹ ÓÒÒÙ ³ Ø Ð ÑØÑØÕÙ ÕÙ ÔÖÑØØÖ Ù ÔÝ Ò ÔÖÖ Ø ³ÜÔÐÕÙÖ Ð ÔÒÓÑÒ Ø Ð³ÒÒÙÖ ÓÒÚÓÖ ÑÒ º ÁÐ Ø ÓÒ ÔØÐ ³ÚÐÐÖ ÓÒ ÔÖØ Ù ÖÒÑÒØ ÖØÕÙ Ø ØÒÙÖ ÕÙ Ø ÐÓ ÔÝ ÕÙ Ø ÕÙ Ø ÑØÑØÕÙº Ò ÐØÖÓÑÒØ Ñ ÒÓÙ ÙÖÓÒ ÐÑÒØ ÙÒ ÖÒ ÒÓÑÖ ³Ó ÖÚØÓÒ Ø Ñ ÙÖ ÔÔÖÑÑÒØ Ò ÐÒ º Ä Ò ÔÝ Ò Ù ½ Ñ Ø Ù ½ Ñ ÐÙÐÑÒ Ò Ð ÔÖ ÓÒÒ ÅÜÛÐÐ ½ ½¹½µ ÕÙ Ú Ð³ÔÔÓÖØ ÜÔÖÑÒØРгÔÓÕÙ Ø ÓÒÒ Ò ÑØÑØÕÙ ÔÙ Ö ÙÑÖ Ò ÕÙØÖ ÕÙØÓÒ ÒÓÙÚÐÐ Ð ÐÓ ØÓÙÓÙÖ ÚÐÐ ÙÓÙֳ٠гй ØÖÓÑÒØ Ñº ÐÓ ÒÓÙ Ð ÖÚÓÒ ¹ ÓÙ Ò ÕÙ ØÓØÐÑÒØ Ò¹ ÓÑÔÖÒ Ð ØØ ØÔ Ù ÓÙÖ º ÓÑÑ ÔÓÙÖ ÙÒ ÑÙ ÕÙ Ò ÓÐØ Ð ÖÔØØÓÒ Ø Ð ÜÔÐØÓÒ ÕÙ ÚÓÒØ ÙÚÖ ÚÓÙ Ð ÖÒÖÓÒ ÔÐÙ ÑÐÖ Ø ÔÖÓÒ ¹Ð ÚÒÖÓÒØ Ð³ Ò ÒÓØÖ ÓÑÔÖÒ ÓÒ ØÖ ÒÓÑÖÙ ÑÒ ØØÓÒ ÐØÖÓ¹ ÑÒØÕÙ ÕÙ ÒÓÙ ÒØÓÙÖÒغ Ö ¼ µ Ö µ Ø Ö ¼ µ ¾ Ö Ø ¼ µ ÆÓÙ ÐÐÓÒ ÓÑÑÒÖ ÓÙÖ ÔÖ ÝÖ ÖÒÖ ÕÙØÓÒ ÓÑÔÖÒ Ð Ù ÑÓÒ ÙÖ Ð ÔÐÒ ÓÖÑк ÈÖ Ð ÙØ ÒÓÙ ÓÙÚÖÖÓÒ ÕÙ ÜÔÖ ÓÒ Ö ÙÑÒØ ÔÖØÑÒØ Ð³Ò ÑÐ ÚÖ ÜÔÖÒ Ø ÓÒØ ÓÒ Ð ÝÒØ ÓÒÒ Ò Ò ÐØÖÓÑÒØ Ñº

15 ÐÙÐ ÖÒØÐ ÑÔ ½ ¼º¾ ¼º¾º½ ÐÙÐ «ÖÒØÐ ÑÔ ÆÓØÓÒ ÑÔ ÍÒ ÑÔ Ó ÙÒ ÖØÒ ÖÒÙÖ ÔÝ ÕÙ ÖÔÖ ÒØ Ð ÚÐÙÖ ØØ ÖÒÙÖ ÔÝ ÕÙ Ò ÙÒ ÔÓÒØ Ð³ Ôº ÈÖ ÜÑÔÐ ÔÙ ÔÖÐÖ Ù ÑÔ ØÑÔÖØÙÖº Ð ÚÙØ Ö ÕÙ³Ð Ü Ø Ò ÕÙ ÔÓÒØ Ð³ Ô Ü Ý Þµ ÙÒ ÖÒÙÖ ÓÒØ ÐÚÐÙÖ Ø Ð ØÑÔÖØÙÖ Ø ÒÖÓغ Ä ØÑÔÖØÙÖ Ø ÙÒ ÖÒÙÖ ÐÖ Ö Ò ÔÙ ÐÙ ÜÖ ÙÒ ÖØÓÒ Ò ÔÖ¹ ØÙÐÖº ÇÒ Ö ÓÒ ÕÙ Ð ÑÔ ØÑÔÖØÙÖ Ì Ü Ý Þµ Ø ÙÒ ÑÔ ÐÖº Ò ÕÙ ÔÓÒØ Ð³ Ô ØØ ÖÒÙÖ Ø ÖÔÖ ÒØ ÔÖ ÙÒ ÒÓÑÖº  ÔÙ Ù ÜÔÖÑÖ Ð³Ò ÑÐ ÚØ Ò ØÒØÒ Ù ÚÒغ ØØ ÖÒÙÖ ÔÓ ÙÒ ÖØÓÒ Ø ÙÒ ÒÓÖÑ ³ Ø ÓÒ ÙÒ ÚØÙÖ Ø ÔÙ ÓÖ Ò ÕÙ ÔÓÒØ Ð³ Ô ÙÒ ÚØÙÖ ÚØ ÐÙ Ù ÚÒØ Ø ÒÖÓصº ØØÒØÓÒ Ä ÔÓÒØ Ò Ø Ô ÔÖØÐÒÓØÓÒÚØÙÖ ÇÒ Ö ÕÙ³Ð Ü Ø ÙÒ ÑÔ ÚØ Ù ÚÒغ ÑÔ Ú Ü Ý Þµ Ø ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖк Ò ÕÙ ÔÓÒØ Ð³ Ô ØØ ÖÒÙÖ Ø ÖÔÖ ÒØ ÔÖ ØÖÓ ÒÓÑÖ º ³ Ø Ò ÕÙ ÒÓÙ ÔÓÙÚÓÒ ÔÖÐÖ Ù ÑÔ ÖÚØØÓÒ Ü Ý Þµ ÕÙ ÓÒÒ Ð³ÒØÒ Ø Ø Ð ÖØÓÒ Ð³ÐÖØÓÒ ³ÓÖÒ ÖÚØØÓÒÒÐÐ Ò ØÓÙ Ð ÔÓÒØ Ð³ Ôº ³ Ø ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖк ÍÒ Ñ Ñ ÔÐ ÙÒ ÒÖÓØ Ü Ý Þµ Ý ÙÖ ÙÒ ÓÖ Ñ Ü Ý Þµº Ä ÑÔ ÐØÖÕÙ Ø ÑÒØÕÙ ÓÒØÚÓÙ Ò³ÚÞ ÒÓÖ Ù¹ ÙÒ ÓÒØ Ù ÑÔ ÚØÓÖÐ º ÇÒ Ð ÒÓØ Ü Ý Þµ Ø Ü Ý Þµº ¼º¾º¾ ÖÒØ ³ÙÒ ÑÔ ÐÖ ³ Ø ÙÒ ÓÔÖØÓÒ ÕÙ Ò³ Ò ÕÙ ÐÐ Ø ÔÔÐÕÙ ÙÒ ÑÔ ÐÖ ³ Ø Ö ÙÒ ÓÒØÓÒ ÓÓÖÓÒÒ Ð³ Ôº ÈÖÒÓÒ ÓÒ Ð³ÜÑÔÐ Ù ÑÔ ÐÖ ØÑÔ¹ ÖØÙÖ º Ä ÚÐÙÖ ÐÐ ¹ ÚÖ Ò Ð³ Ô Ð Ü Ø ÔÓÒØ ÔÐÙ Ù ÕÙ ³ÙØÖ º ËÙÔÔÓ ÓÒ Ù ÕÙ ÚÖ¹ ØÓÒ ÓÒØ ÓÒØÒÙ Ø Ó ÓÒ ÙÒ ÔÓÒØ ÔÖØÙÐÖ Ó¹ ÓÖÓÒÒ ÖØ ÒÒ Ü ½ Ý ½ Þ ½ µ ÓÙ ÖÒ ÙÒ ØÑÔÖØÙÖ Ì ½ º ÆÓÙ ÔÓÙÚÓÒ ØÖ Ò ÒÖ Ð³ÚÓÐÙØÓÒ ØØ ØÑÔÖØÙÖ Ò ÓÒØÓÒ Ü ÙØÓÙÖ Ü ½ ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÙÔÐ Ý ½ Þ ½ µ ܺ ³ Ø ÙÒ ÓÙÖ ÓÒØÒÙ Ì Üµ ÓÒØÐÖÚ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ü Ù ÔÓÒØ Ü ½ Ø ØÖÑÒÔÖÐÖÚ ÔÖØÐÐ Ì Ü ½ Ý ½ Þ ½ µ µ Ü

16 ½ Ôº ¼ ÅØÑØÕÙ Ø ÈÝ ÕÙ ØØ ÓÔÖØÓÒ ÒÓÙ ÔÓÙÚÓÒ ÒÓÖ Ð ÖÔÖÓÙÖ ÔÓÙÖ Ð ÓÒ¹ ØÓÒ Ì Ýµ ÙØÓÙÖ Ý ½ ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÙÔÐ Ü ½ Þ ½ µ Ü Ø Ò ÙØ ÔÓÙÖ Ì ÞµÙØÓÙÖÞ ½ ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÙÔÐ Ü ½ Ý ½ µ ܺ ÆÓÙ ÓØÒÓÒ Ò ØÖÓ ÒÓÑÖ Ì Ü Ü ½ Ý ½ Þ ½ µ Ì Ü ½ Ý ½ Þ ½ µ Ý Ì Ü ½ Ý ½ Þ ½ µ µ Þ ØÖÓ ÒÓÑÖ ÓÖÑÒعРÙÒ ÚØÙÖ ÈÓÙÚÓÒ ¹ÒÓÙ ÖÖ Ì Ü Ì Ý Ì Ü ½ Ý ½ Þ ½ µ Þ ÖÌ Ü ½ Ý ½ Þ ½ µ µ ÈÓÙÖ ÕÙ Ð ÓØ ÚÖ Ð Ø Ò Ö ÕÙ Ð ÔÖÓÙØ ÐÖ ØÖÔÐØ Ø ³ÙÒ ÙØÖ ÚØÙÖ Ò Ð ÑÑ Ô ÓØ ÒÔÒÒØ Ù Ý ØÑ ³Ü Ó ÔÓÙÖ Ð ÖÖº ÈÖÒÓÒ Ð ÔÓÒØ Ü ¾ Ý ¾ Þ ¾ µøö ÔÖÓ Ü ½ Ý ½ Þ ½ µº Ü ¾ Ý ¾ Þ ¾ µ Ü ½ Ü Ý ½ Ý Þ ½ Þµ Ë Ð ØÑÔÖØÙÖ Ø ÙÒ ÓÒØÓÒ ÓÒØÒÙ Ü Ý Þ ÓÒ ÔÙØ ÜÔÖÑÖ ÚÐÙÖ Ì ¾ Ù ÔÓÒØ Ü ¾ Ý ¾ Þ ¾ µ Ù ÔÖÑÖ ÓÖÖ ÓÑÑ ÚÐÙÖ Ì ½ Ò Ð ÔÓ ØÓÒ Ü ½ Ý ½ Þ ½ µ ÙÑÒØ ³ÙÒ ÚÖØÓÒ Ðй Ì Ì Ü ¾ Ý ¾ Þ ¾ µ Ì Ü ½ Ý ½ Þ ½ µ Ì Ü ½ Ý ½ Þ ½ µ Ü Ü ½Ý ½ Þ ½ µ Ü Ì Ý Ü ½Ý ½ Þ ½ µ Ý Ì ÖÌ µ Ü ½ Ý ½ Þ ½ µ Ê ÓÙ Ê Ü ¾ Ý ¾ Þ ¾ µ Ü ½ Ý ½ Þ ½ µ Ü Ý Þµº Ø ÓÒ Ì ¾ Ì ½ ÖÌ µ Ü ½ Ý ½ Þ ½ µ Ê Þ Ü ½Ý ½ Þ ½ µ Þ Ä «ÖÒ ØÑÔÖØÙÖ Ì ¾ Ì ½ Ø ÙÒ ÐÖ Ø ÓÒ Ò ÔÒ Ô Ù ÖÖÒØÐ Ò ÐÕÙÐ Ð ÔÓ ØÓÒ ÓÒØ ÖØ ÓÒ Ò ÙØ ÕÙ Ð ÕÙÒØØ ÐÖ ÖÌ Ü½Ý½Þ½µµ ʵ Ø Ù ÒÔÒÒØ Ù ÖÖÒØÐ Ó Ø ÔÖ ÓÒ ÕÙÒØ ÔÙ ÕÙ Ê Ø ÙÒ ÚØÙÖ ÖÌ µ ܽݽ޽µ г Ø Ù º ÚØÙÖ ÙÒ Ò Ð ÖÔÖ ÒØ Ð ØÙÜ ÚÖØÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ Ò Ð³ Ô Ù ÔÓÒØ Ü ½ Ý ½ Þ ½ µº ÁÐ ÒÕÙ Ò Ð³ Ô Ð ÖØÓÒ ³ÙÑÒØØÓÒ ÑÜÑÐ Ð ØÑÔÖØÙÖº ËÓÒ ÒØÒ Ø ÐÓÒ ÕÙ Ü Ð³ Ô ÖÔÖ ÒØ Ð ØÙÜ ÚÖØÓÒ ØÑÔÖØÙÖ ÐÓÒ Ø Üº ÕÙ ÒÓÙ ÚÒÓÒ Ö Ò ÙÒ ÔÓÒØ Ð³ Ô ÔÙØ ØÖ Ø Ò ØÓÙ Ð ÔÓÒØ Ð³ Ôº Ä ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÝÑÓÐÕÙ Ø ÐÓÖ ØÓÙØ ÑÔÐÑÒØ ÖÌ Ò Ò º Ò ÓÙØÖ ÓÒ ÔÙØ ÑÓÒØÖÖ ÕÙ ÖÌ Ø ÔÖÔÒÙÐÖ ØÓÙØ ÙÖ Ì Ü Ý Þµ ÓÒ ØÒغ Ò «Ø Ò ØÓÙØ ÔÓÒØ È Ü Ý Þµ

17 ÐÙÐ ÖÒØÐ ÑÔ ½ T(x,y) T(x,y) y^ y^ T P1 P1 x^ x^ ÙÖ ½ ÖÒØ ³ÙÒ ÓÒØÓÒ ÐÖ Ò ÙÒ Ô Ü Ýµ ÙÜ ÑÒ ÓÒ º Ù Ð ÖÒØ ÙÔÓÒØ È ½º ÖÓØ Ð ÖÒØ ÙÑÔ ÐÖº ÁÐ Ø ÖÔÖ ÒØ ÔÖ Ò Ð ÔÐÒ ³ÙÒ ØÐÐ ÙÖ Ð ÚÖØÓÒ Ì ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÒÔÐÑÒØ ÔØÐ ¹ Ö Ü Ý Þµ ÔÖÐÐÐ Ð ÙÖ Ø ÒÙÐ Ø ÓÒÒ Ì Ü Ý Þµ Ì Ì Ì Ü Ý Þ ¼ Ü Ý Þ ½¼µ ÕÙ ÒÓÙ ÔÓÙÚÓÒ ÒÓÖ ÖÖ Ì Ü Ý Þµ ÖÌ ¹ Ö ¼ ½½µ ÖÌ Ø ÓÒ ÔÖÔÒÙÐÖ ¹ Öº Ø ÔÙ ÕÙ ¹ Ö Ø ØÒÒØ Ð ÙÖ Ù ÔÓÒØ Ü Ý Þ Ð ÚØÙÖ ÖÌ Ø ÔÖÔÒÙÐÖ Ð ÙÖ Ì ÓÒ ØÒغ ÒÓØÓÒ ÓÒØ ÖÔÖ ÒØ Ù ÖÔÕÙ ½ Ò ÙÒ Ô ÔÐÒ Ü Ýµ ÙÜ ÑÒ ÓÒ º Ä ØÑÔÖØÙÖ Ø Ò ÐÓÒ ÙÒ ØÖÓ Ñ Ü Ø ÒÒÖ ÓÒ ÙÒ ÙÖ Ò ÙÒ Ô ØÖÓ ÑÒ ÓÒ º Ä ÖÒØ ÖÌ Ø ÙÒ ÚØÙÖ ÙÜ ÑÒ¹ ÓÒ Ò Ð ÔÐÒ Ü Ýµº Ä ÔÖØ ÖÓØ Ð ÙÖ ½ ÑÓÒØÖ ÔÓÙÖ Ð³Ò ÑÐ Ù ÑÔ ÐÖ Ì ÙÜ ÑÒ ÓÒ Ð ÔÐÒ Ü Ýµ ÓÒØÒÒØ Ð ÚØÙÖ Ù ÑÔ ÚØÓÖÐ ÖÌ º ÇÒ ÓÒ ØØ Ù ÕÙ Ð ÚØÙÖ ÖÌ ÓÒØ ÔÖÔÒÙÐÖ ÙÜ ÐÒ ³Ð ØÑÔÖØÙÖ Ò Ð ÔÐÒ Ü Ýµº Ä ÝÑÓÐ Ö Ù ÔÔÐ Ð ¼¼ ÓÙ ÒÐ ¼¼ º ³ Ø ÙÒ ÓÔÖØÙÖ Ð Ø ÙÖ ÙÒ ÑÔ ÐÖ ÔÓÙÖ Ò Ö ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖÐ Ð ÔÓ ØÖÓ ÓÑÔÓ ÒØ Ð ÔÖÓÔÖØ ÚØÓÖÐÐ Ö Ö Ü Ö Ý Ö Þ µ Ü Ý Þ µ ½¾µ Ø Ø ÙÖ Ð ØÖÑ ÔÐ ÖÓغ Ò ÖÌ Ø ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖÐ Ñ Ì Ö Ö Ø ÙÒ ÓÔÖØÙÖ ÑÙÐØÔÐ ÔÖ Ð ÐÖ Ì ¹ ¹ ÇÒ ÒÓØ Ù ØØ ÓÔÖØÓÒ ÔÖ Ð ÝÑÓÐ Ö ÖÌ Ö Ìº

18 ½ Ôº ¼ ÅØÑØÕÙ Ø ÈÝ ÕÙ Ò ÓÒÐÙ ÓÒ ÖÌ ¹ Ö Ì ÔÔÐ ÖÒØ Ù ÑÔ ÐÖ Ì Ø ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖк ÁÐ ØÖÑÒ Ð ÖØÓÒ Ø Ð ØÙÜ ³ÖÓ ÑÒØ Ñܹ ÑÐ ÑÔ Ò ÕÙ ÔÓÒØ Ð³ Ô ÙÖ ÐÕÙÐ ÑÔ Ø Òº ÁÐ Ø ÔÖÔÒÙÐÖ ÙÜ ÙÖ ÚÐÙÖ ÓÒ ØÒØ Ù ÑÔ ÐÖº ÜÑÔÐ ÚÓÙ Ò ÓÒÒ Þ ÙÒ Ò Ð Ö ÓÖ ÖÚØØÓÒº Ò «Ø Ò Ð ³ÙÒ Ñ ÒØÖÐ Ñ Ð ÔÓØÒØÐ ÖÚØØÓÒÒÐ Î ÑÔ ÐÖµ Ø Ð Î Ñ Ö Ò ÔÔÐÕÙÒØ Ð³ÓÔÖØÙÖ ÑÓÒ ÖÒØ Ö ÑÔ ÐÖ ÓÒ ÓØÒØ Ð³ÜÔÖ ÓÒ Ù ÑÔ ÚØÓÖÐ ÖÚØØÓÒ ÖÎ Ö Ñ Ö ¾ Öµ ÕÙ ÜÔÖÑ Ð³Ò ÑÐ ÐÖØÓÒ Ö µ ³ÓÖÒ ÖÚع ØÓÒÒÐÐ Ù Ð Ñ Ñº ÊÑÖÕÙ ÑØÑØÕÙÑÒØ ÓÒ ÔÙØ ØÓÙÓÙÖ ÔÖÒÖ Ð ÖÒØ ³ÙÒ ÓÒØÓÒ ÐÖ ÓÒØÒÙ Ð ÙÖ ÔÒÒØ ³ ÙÖÖ ÕÙ Ð ÑÔ ÚØÓÖÐ Ò ÓØÒÙ Ø ÙÒ ÑÔ ÔÝ ÕÙº Ò Ø Ð Ò³Ý Ô ÔÐÙ ³ÒÓÖÑØÓÒ Ò Ð ÑÔ ÐÖ ÕÙ Ò Ð ÑÔ ÚØÓÖк ÁÐ ÔÖÑØØÒØ ÔÒÒØ ÑØØÖ Ò ÚÒ ÖØÒ ÔØ ÔÖØÙÐÖ ÔÖÓ Ò Ð ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÓÙÖ Ø ÐØÖ Ò Ð ÒØÖÔÖØØÓÒ º ¼º¾º ÁÒØÖÐ ÙÖÚÐÒ ³ÙÒ ÑÔ ÖÒØ ÎÒÒØ ³ÙÒÑÔ ÐÖ ÒÓÙ ÚÓÒ ÖÕÙ ÙÒÑÔ ÚØÓ¹ ÖÐ ÔÖ Ð³ÓÔÖØÓÒ ÖÒغ ÁÐ Ø ÔÓ Ð ³«ØÙÖ ÙÒ ÓÔÖ¹ ØÓÒ ÒÚÖ ÔÖÑØØÒØ ³ÐÐÖ Ù ÑÔ ÚØÓÖÐ ÙÒ ÐÖ ÜÔÖÑÒØ Ð«ÖÒ Ù ÑÔ ÐÖ Ò ÙÜ ÔÓÒØ º Ë ÓÒ Ü ÙÒ ÞÖÓ ÓÒ ÔÙØ ÐÓÖ ÖØÖÓÙÚÖ ØÓÙØ ÙÒ ÑÔ ÐÖº ÖÐ ÔÖ Ð³ÒØÖÐ ÙÖÚÐÒº Å ÔÖ ÓÒ ³ÑÐ Õ٠гÒØÖÐ ÙÖÚÐÒ ÔÙØ ³ÔÔÐÕÙÖ Ò³ÑÔÓÖØ ÕÙÐ ÑÔ Ú¹ ØÓÖÐ Ð Ò³ Ø ÔÒÒØ Ô ØÓÙÓÙÖ ÔÓ Ð ³ÓØÒÖ ÙÒ ÑÔ ÐÖ ÓÒØ ÐÑÔ ÚØÓÖÐ ÔÙØ ÖÚÖº

19 ÐÙÐ ÖÒØÐ ÑÔ ½ T2 T(x,y) T( Pf) y^ P2 T1 y^ Pf -> dl T(Pi) Pi P1 x^ -> T Pi x^ ÙÖ ¾ ÑÒ ³ÒØÖØÓÒ Ò Ð³ Ô Ù ÖÒØ ³ÙÒ ÓÒØÓÒ ÐÖ Ì Ü Ýµ ÙÜ ÑÒ ÓÒ º Ä ÑÒ Ú È ½ È ¾ Ò Ð ÔÐÒ Ü Ýº ÖÓØ ÙÒ ÐÑÒØ ÑÒ Ø ÖÒº ÁÑÒÓÒ ÙÒ ÔÐÒ Ü Ýµ Ô ÙÜ ÑÒ ÓÒ µ ³ÙÒ ØÖÙØÓÒ ÓÒØÒÙ ØÑÔÖØÙÖº ÓÑÑ ÒÓ٠гÚÓÒ ÖÐ ÙÔÖÚÒØ Ò ÑØØÒØÐÚÐÙÖ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÙÖ ÙÒ ØÖÓ Ñ Ü ÒÓÙ ÔÓÙÚÓÒ ÒÖ ÙÒ ÙÖ Ò ØÖÓ ÑÒ ÓÒ º Ø ÑÓÒØÖ Ð ÙÖ¾ºÓ ÓÒ ÙÜ ÔÓÒØ È ½ Ø È ¾ Ò Ð ÔÐÒ Ü Ýµº ÔÓ ØÓÒ Ò Ð ÔÐÒ ÖÒÒØ Ö ÔØÚÑÒØ ØÑÔÖØÙÖ Ì ½ Ø Ì ¾ º Ä «ÖÒ ØÑÔÖØÙÖ Ì ¾ Ì ½ Ø Ð ÓÑÑ Ú ÐÙÖ Ò ÔØØ ÚÖØÓÒ ØÑÔÖØÙÖ ÔÖ ÒØ ÙÜ ÓÖÒ ÐÑÒØ ¹ Ð Ü Ýµ ÓÖÑÒØ ÙÒ ÔÖ¹ ÓÙÖ ÕÙÐÓÒÕÙ È ½ È ¾ º ÔÔÐÓÒ È Ø È Ð ÔÓÒØ ÓÖÒÒØ ÙÒ ÐÑÒØ ÔÖÓÙÖ ¹ к È È ¹Ð È Ü Ü Ý Ý ÒØÖ ÙÜ ÔÓÒØ Ò Ð ÔÐÒ Ü Ýµ Ð «ÖÒ ØÑÔ¹ ÖØÙÖ Ø ÓÒÒ ÔÖ Ð ÔÖÑÖ ÓÖÖ Ù ÚÐÓÔÔÑÒØ Ò Ö Ì È µ Ì È µ Ì Ì Ü Ü Ý Ý È ½ µ ÇÒ ÓÒ ØØ ÕÙ Ð ØÖÑ ÖÓØ Ò³ Ø ÖÒ ³ÙØÖ ÕÙ Ð ÔÖÓÙØ ÐÖ Ù ÖÒØ Ì Ø Ù ÚØÙÖ Ð Ì È µ Ì È µ ÖÌ ¹ Ð È ½µ Ä «ÖÒ ØÑÔÖØÙÖ Ì ¾ Ì ½ Ð Ð ÓÑÑ ÔØØ «ÖÒ ØÑÔÖØÙÖ Ø ÓÒ Ì ¾ Ì ½ È ¾ È ½ Ì È µ Ì È µµ Ø Ò ÒØ ØÒÖ ¹ Ð ÚÖ ÞÖÓ È ¾ È ½ ÖÌ ¹ Ð È ½µ Ì ¾ Ì ½ Ⱦ È ½ ÖÌ ¹ Ð ½µ ÑÒ

20 ¾¼ Ôº ¼ ÅØÑØÕÙ Ø ÈÝ ÕÙ ØØ ÒØÖÐ Ø Ð³ÒØÖÐ ÙÖÚÐÒ Ù ÑÔ Ú¹ ØÓÖÐ ÖÌ Ð ÐÓÒ ³ÙÒ ÑÒ È ½ È ¾ º Ä Ö ÙÐØØ Ø ÒÔÒÒØ Ù ÑÒ ÙÚ ³ Ø ÙÒ ÔÖÓÔÖØ Ù Ð ÒØÙÖ ÖÒØ Ù ÑÔ ÚØÓÖÐ ÖÌ º Ò Ó ÒØÙÒÔÓÒØ ÔÖØÙÐÖ È ½ ÙÕÙÐ ÓÖÖ ÔÓÒ ÙÒ ØÑÔ¹ ÖØÙÖ ÒÙÐÐ Ø Ò ÔÔÐÕÙÒØ Ð³ÒØÖÐ ÙÖÚÐÒ Ù ÕÙ³ Ð³Ò Ñ¹ Ð ÔÓÒØ Ù ÑÔ Ð ÔÐÒ Ü Ýµµ ÓÒ ÓØÒØ Ð ÑÔ ÐÖ Ì ÔÖØ Ì È ½ Ì ½ ¼µ ÖÌ ¹ Ð ½µ Ó٠гÓÑ ÓÒ Ð ÓÖÒ ÙÔÖÙÖ Ð³ÒØÖÐ Ò ÕÙ³ÐÐ ÔÓÖØ ÙÖ ØÓÙØ Ð³ Ôº Ä³Ü ØÒ ³ÙÒ ÑÔ ÐÖ ÑÔÐÕÙ ÓÒ Õ٠гÒØÖÐ ÙÖ¹ ÚÐÒ ³ÙÒ ÔÓÒØ È ½ È ¾ Ø ÒÔÒÒØ Ù ÑÒ ÙÚº ³ Ø Ò Ø Ð ÓÒØÓÒ Ò Ö ÔÓÙÖ Õ٠гÓÒ ÔÙ ÖÕÙÖ ÙÒ ÑÔ ÐÖ ÔÖØÖ ³ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖк Ò Ð³ÜÑÔÐ Ù ÑÔ ØÑÔÖØÙÖ Ð ÔÖÓÙÖ ÐÐÖ Ø ÖØÓÙÖ ØØ ÚÒغ Ò ÔÐÙ ÓÑÔÐÜ Ð ÙÖ «ØÚÑÒØ ÚÖ Ö ØØ ÒÔÒÒº ¼º¾º ÚÖÒ ³ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖÐ ³ Ø ÙÒ ÓÔÖØÓÒ ÕÙ Ò³ Ò ÕÙ ÐÐ Ø ÔÔÐÕÙ ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖк ÈÖÒÓÒ ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖÐ ÕÙÐÓÒÕÙ º Ò ÕÙ ÔÓÒØ Ð³ Ô Ð Ü Ø ÓÒ ÙÒ ÚØÙÖ ÓÑÔÓ¹ ÒØ Ü Ý Þ µº Ó ÓÒ ÙÒ ÔÓÒØ Ü ½ Ý ½ Þ ½ µ ÔÖÒÓÒ ÒÓØÖ ÚØÙÖ ÓÔÖØÙÖ Ö Ø ÖÐ ÓÒ Ð ÓÑÑ ÙÚÒØ Ü Ü Ý Ý Þ Þ Ü ½ Ý ½ Þ ½ µ ½µ ÓÙ Ð ÖÚ ÔÖØÐÐ ÓÒØ ÔÔÐÕÙ ÙÜ ÓÑÔÓ ÒØ ÓÖÖ ¹ ÔÓÒÒØ Ù ÑÔ ÚØÓÖÐ Ü Ý Þ µ ÔÙ ÚÐÙ Ù ÔÓÒØ Ü ½ Ý ½ Þ ½ µº ³ Ø Ð ÔÖÓÙØ ÐÖ Ù ÚØÙÖ ÓÔÖØÙÖ Ö Ú Ù ÔÓÒØ Ü ½ Ý ½ Þ ½ µº ÆÓÙ ÔÓÙÚÓÒ Ð³ÖÖ ÓÙ Ð ÓÖÑ Ö Ü ½ Ý ½ Þ ½ µ ½µ ÕÙ Ø ÒÓÒ ÓÑÑÙØØ Ö Ð³ÓÔÖØÙÖ Ò ÔÙØ Ö ÕÙ ÙÖ Ð ØÖÑ ÔÐ ÖÓغ Ä Ö ÙÐØØ ØØ ÓÔÖØÓÒ Ø ÙÒ ÐÖº ÔÔÐÕÙÓÒ ÑÒØÒÒØ Ð Ð³Ò ÑÐ ÔÓÒØ Ù ÑÔ ÚØÓÖÐ Ø ÒÓÙ ÓØÒÓÒ ÙÒ ÑÔ ÐÖº Ä ÒÓØØÓÒ ÚÒØ ÑÔÐÑÒØ Ö º ÇÒ ÒÓØ Ù ØØ ÓÔÖØÓÒ ÔÖ Ð ÝÑÓÐ Ú Ö Ú Ø Ð ÚÖÒ Ù ÑÔ ÚØÓÖÐ ³ Ø ÙÒ ÑÔ ÐÖ

21 ÐÙÐ ÖÒØÐ ÑÔ ¾½ A n A n θ h ÙÖ ÐÙÜ ³ÙÒ ÑÔ ÓÒ ØÒØ Ù ØÖÚÖ ³ÙÒ ÙÖº ËÒ ØÓÒ ÔÝ ÕÙ Ð ÚÖÒ ÐÙÜ ³ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖÐ Ù ØÖÚÖ ³ÙÒ ÙÖ ÈÓÙÖ ÓØÒÖ ÙÒ Ò ØÓÒ ÔÝ ÕÙ Ð ÚÖÒ ÒÓÙ ¹ ÚÓÒ ØÓÙØ ³ÓÖ ÜÔÐÕÙÖ Ð ÒÓØÓÒ ÙÜ ÚØÙÖ Ù ØÖÚÖ ³ÙÒ ÙÖº ËÓØ ÙÒ ÙÖ ÔÐÒ Ò Ø ÓÖÒغ Ð ÙÔÔÓ Õ٠гÓÒ Ø Ò ÙÒ ÚØÙÖ Ò ÒÓÖÑÐ Ù ÔÐÒ Ø ÓÒØ Ð ÐÓÒÙÙÖ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐ Ð³Ö Ð ÙÖ ÔÐÒº ÈÐÓÒ ØØ ÙÖ Ò ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖÐ ÙÔÔÓ ÓÒ ØÒØ Ð³Ò¹ ÖÓØ º ÇÒ ÒØ Ð ÙÜ Ù ÑÔ Ù ØÖÚÖ ÔÖ Ð ÔÖÓÙØ ÐÖ Ò ¾¼µ ÓÙ Ò Ø ÙÒ ÚØÙÖ ÒÓÖÑÐ Ð ÙÖ Ø ³ÒØÒ Ø Ð Ð ÙÖ º ÇÒ ÖÑÖÕÙÖ ÑÒØ ÔÖ Ð ÙÖ ÕÙ Ð ÚÐÙÖ ÔÖÓÙØ ÐÖ ÔÒ Ð³ÓÖÒØØÓÒ Ò ÔÖ ÖÔÔÓÖØ º Ò Ð³ÜÑÔÐ ÖÓØ Ð ÙÖ ÓÒ Ò Ó ¾½µ ÍÒ ÐÙÐ ÕÙÚÐÒØ ÔÙØØÖ ÖÐ ÙÖ ØÓÙØ ÙÖ ÒÓÒ ÔÐÒ Ø Ò ÙÒ ÑÔ ÒÓÒ ÓÒ ØÒغ ÁÐ ÙÆØ ÐÓÖ ÓÙÔÖ Ð ÙÖ Ò ÐÑÒØ ÙÖ ÔÐÒ ÙÆ ÑÑÒØ ÔØØ ÕÙ ÔÓÙÖ ÚÓÖ ÓÒ ØÒØ ÙÖ ÙÒ ³Ùܺ ijÜÔÖ ÓÒ Ù ÙÜ ÚÒØ ÐÓÖ Ò ¾¾µ ØÓÙ Ð ÐÑÒØ ÙÖ Ø Ò Ô ÒØ ÐÑÒØ ÙÖ Ò ÒØ ÑÙÜ Ð ÚÒØ ØÓÙØ Ð ÙÖ ¹ ¾ µ ¹ ÑÒÖ ÒÖРгØÙ Ø ÒÖ Ò Ø ÔÓÒØÒØ ÚÖ Ð³ÜØÖÙÖ Ò Ð ÙÖ ÓÒÚÜ Ø»ÓÙ ÖÑ º Ò Ð ³ÙÒ ÙÖ ÖÑ Ð ÙÜ Ò ÐÙÐ ÓÖÖ ÔÓÒ Ù ÙÜ ÓÖØÒØ ³ÙÒ Óغ Ò ÕÙ Ð ØÖÑ ÙÜ ÑÐ ÜÔÖÑÖ Ð Ø ÕÙ ÕÙÐÕÙ Ó ³ÔÔ ÓÙ ØÖÚÖ ÑØÖÐÐÑÒØ Ð ÙÖ Ø Ò ÕÙ Ð ÔÙ ØÖ «ØÚÑÒØ Ð Ò ÔÔÐØÓÒ Ø ÓÙ ØÖÒ ÔÓÖØ ÔÖ ÜÑÔÐ Ð ÒÓØÓÒ

22 ¾¾ Ôº ¼ ÅØÑØÕÙ Ø ÈÝ ÕÙ ^z h z y P x y^ x^ ÙÖ ÐÙÜ Ù ØÖÚÖ ³ÙÒ ÓØ ÖÑ Ò ÒØ Ñк Ø ÒÖÐ Ø Ò ÖÕÙÖØ Ô Ò ÖÑÒØ Ø ÔØ ÑØÖк Ò ÓÒ ÔÓÙÖÖØ ØÖ Ò ÐÙÐÖ Ð ÙÜ Ù ÑÔ ÖÚØØÓÒÒÐ ÔÖÑÑÒØ Ø Ù ØÖÚÖ «ÖÒØ ÙÖ º ÐÙÜ ÚØÙÖ Ù ØÖÚÖ ³ÙÒ ÙÖ ÖÑ Ò Òع ÑÐ ÈÓÙÖ ÔÔÖÓÖ Ð ÒÓØÓÒ ÔÝ ÕÙ Ð ÚÖÒ ÒÓÙ ÐÐÓÒ ÔÖÒÖ ÙÒ ÔØØ ÓØ ÙÕÙ ÔÐÓÒ Ò Ð ÑÔ ÙØÓÙÖ Ù ÔÓÒØ È ÙÖ µ Ø ÐÙÐÖ Ð ÙÜ ÓÖØÒØ ÐÓغ Ä ÙÜ Ø Ð ÓÑÑ ÙÜ Ù ØÖÚÖ Ü Ù Ù Ò ØÒÒØ ÓÖÖØÑÒØ ÓÑÔØ Ù Ò ÚØÙÖ Òº ÚÒØ ÖÖÖ Ù ÖÓØ ÙØ ¾µ ÓÙ Ð ØÖÑ ÚÒØ ÓÖÖ ÔÓÒ Ð ÐÓÒÜÜ Ð ÔÐÙ ÔÖÓ Ð³ÓÖÒ Ü º Ò ÑØØÒØ ÕÙ ÓØ ÓÒ ØÒØ ÙÖ ÙÒ Ð ÐÙÐ ÙÒ ÒØÖÐ ÓÒÒ ÚÒØ Ü ÚÒص Ý Þ ÖÖÖ Ü ÚÒص Ü Ü ÖÖÖµ Ý Þ Ü Üµ Ý Þ Ù Ý Ùµ Ü Þ ÖÓØ Ý ÖÓص Ü Þ Ý Ùµ Ý Ý Ýµ Ü Þ Þ µ Ü Ý ÙØ Þ Ùص Ü Ý Þ µ Þ Þ Þµ Ü Ý

23 ÐÙÐ ÖÒØÐ ÑÔ ¾ ÕÙ ÓÒÒ Ù ØÓØÐ Ü Ü Ý Ý Þ Þ µ Ü Ý Þ ¾µ Ö µ Ü Ý Þ ¾µ ÓÙ ÒÓÖ Ú Ö ÐÑ Î ¼ Î ¾µ Ä ÚÖÒ Ø ÙÒ ÐÖ Ð Ù ÙÜ ÓÖØÒØ ³ÙÒ ÔØØ ÙÖ ÖÑ ÔÖ ÙÒØ ÚÓÐÙÑ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÚÓÐÙÑ ØÒ ÚÖ ÞÖÓº ÐÙÜ ³ÙÒ ÑÔ ÚØÙÖ Ù ØÖÚÖ ³ÙÒ ÙÖ ÖÑ ÕÙÐÓÒÕÙ ØÓÖÑ Ð ÚÖÒ ÈÖÒÓÒ ÙÒ ÚÓÐÙÑ ÓÙÐ ÐÙ ÙØÐ Ð ØÓÒ ÔÖÒغ Ø ÔÓÙÖ ÐØÖ Ð Ó ÒÓÙ ÔÖÒÓÒ ÙÒ ÓÒ Ù ÒØÕÙ Ù ÔÖÑÖº ÈÐ ÓØ ÓØ ÙÜ Ù ÓÒØ ÙÒ ÙÒ ÓÑÑÙÒ ÓÑÑ Ð ÑÓÒØÖ Ð ÙÖ º Ä ÙÜ Ù ØÖÚÖ ØØ Ø Ò ÓÔÔÓ ÔÓÙÖ ÙÒ Ù ÔÖØ Ø ÔÖ ÓÒ ÕÙÒØ Ð ÙÜ ØÓØÐ Ù ØÖÚÖ ØØ ÙÐ ÑØÓÝÒÒ Ø ÒÙк Ä ÙÜ ÓÖØÒØ Ð ÙÖ ÜØÖÙÖ ØÓØÐ ØÓØÐ Ø ÓÒ Ð ÓÑÑ ÙÜ ÓÖØÒØ ÙÜ ÙÖ ØÓØÐ ½ Ø ¾ Ù ÔÖ ÔÖÑÒغ ÍØÐ ÒØ Ð³ÕÙØÓÒ ¾ ÒÓÙ ÔÓÙÚÓÒ ÐÓÖ ÖÖ ØÓØÐ ½ ¾ Ö µ ½ Î ½ Ö µ ¾ Î ¾ ¾µ ÆÓÙ ÔÓÙÚÓÒ ÖÓÑÑÒÖ Ð ÑÒÓÙÚÖ Ú ÙÒ ÙÖ ÖÑ ØÓÒÒÐÐ ÓÒØ ÙÒ ÔÖØ ÙÖ Ø ÓÑÑÙÒ Ú Ð³ÒÒ¹ Òº Ä ÙÜ Ù ØÖÚÖ Ð ÔÖØ ÓÑÑÙÒ ³ÒÒÙк Ä ÒÓÙÚÙ ÙÜ ØÓØÐ ÓÖØÒØ Ð ÙÖ ÜØÖÙÖ Ò ÖÒ Ø ÓÒ Ð³ÒÒ ÙÑÒØ Ù ÙÜ ØÖÚÖ ÒØ Ð ÔØØ ÓØ ÓÙغ Ø ÙÒ ÒÓÙÚÙ ØÖÑ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ð³ÙÑÒØØÓÒ ÚÓÐÙÑ ³ÓÙØ ÖÓغ ÔÖÓ Ò ÔÖÓ ÓÒ ÖÖÚ Ò ÓÒ ØÖÙÖ ÙÒ ÙÖ ÖÑ ÕÙÐÓÒÕÙ ÓÒ ØÖÙØ ÙÖ ³ÐÑÒØ Î º Ä ÙÜ ÓÖØÒØ Ð ÙÖ ÜØÖÙÖ ØÓØÐ Ø ÐÓÖ Ð ØÓØÐ Ö µ Î ¾µ Ø Ò Ô ÒØ Ð ÐÑØ Ú ÚÓÐÙÑ Ò ÒØ ÑÙÜ Ø ÓÙ¹ ÚÒÒØ Ð ÒØÓÒ Ù ÙÜ Ù ØÖÚÖ ³ÙÒ ÙÖ ÕÙÐÓÒÕÙ Õº ¾ µ ÓÒ ÓØÒØ ØÓØÐ ËÙÖ ¹ Î ÓÐÙÑ Ö µ Î ¼µ ³ Ø Ð ØÓÖÑ Ð ÚÖÒº ÁÐ Ø Ù ÓÒÒÙ ÓÙ Ð ÒÓÑØÓÖÑ Ù ¹Ç ØÖÓÖ Ýº

24 ¾ Ôº ¼ ÅØÑØÕÙ Ø ÈÝ ÕÙ ^z h z y ΑA x y^ x^ ÙÖ ÐÙÜ Ù ØÖÚÖ ÙÜ ÓØ ÖÑ ÙÜØÔÓ º Ä ÙÜ ØÓØÐ Ô ÒØ ÙØÖÚÖ Ð ÙÖÒØÖÙÖ Ø ÒÙк Ä ÙÜ Ù ØÖÚÖ Ð ÙÖ ÜØÖÙÖ Ø Ð Ð ÓÑÑ ÙÜ ØÖÚÖ ÒØ Ð ÙÜ ÓØ ÔÖ ÔÖÑÒغ Ä ÙÜ Ù ÑÔ ÚØÓÖÐ ØÖÚÖ ÙÒ ÙÖ ÖÑ ÕÙÐÓÒÕÙ Ø Ð Ð³ÒØÖÐ Ð ÚÖÒ ÑÔ Ò Ð ÚÓÐÙÑ ÐÑØ ÔÖ ØØ ÙÖº ¼º¾º ÊÓØØÓÒÒÐ ³ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖÐ ³ Ø ÙÒ ÓÔÖØÓÒ ÕÙ Ò³ Ò ÕÙ ÐÐ Ø ÔÔÐÕÙ ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖк ÈÖÒÓÒ ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖÐ ÕÙÐÓÒÕÙ º Ò ÕÙ ÔÓÒØ Ð³ Ô Ð Ü Ø ÓÒ ÙÒ ÚØÙÖ Óѹ ÔÓ ÒØ Ü Ý Þ µº Ó ÓÒ ÙÒ ÔÓÒØ Ü ½ Ý ½ Þ ½ µ ÔÖÒÓÒ ÒÓØÖ ÚØÙÖ ÓÔÖØÙÖ Ö Ø ÖÐ ÓÒ ÙÒ ÓÖØ ÔÖÓÙØ ÚØÓ¹ ÖÐ Ù ÚØÙÖ ÓÔÖØÙÖ Ö Ú Ö Ü ½ Ý ½ Þ ½ µ ½µ ÓÖÑÐÐÑÒØ ÒÓÙ ÖÐ ÓÒ ÙÒ ÚØÙÖº ØÒÙ Ù ÑÔ ÒØÖ Ð ÓÑÔÓ ÒØ ÒÓÙÚÙ ÑÔ ÚØÓÖÐ ÓÒØ ÓÒÒ ÔÖ Ö µ Ü Þ Ý Ö µ Ý Ü Þ Ö µ Þ Ý Ü Ý Þ Þ Ü Ü Ý ¾µ µ µ Ö Ø Ð ÖÓØØÓÒÒÐ Ù ÑÔ ÚØÓÖÐ ³ Ø ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖк ¹ ¹ ÇÒ ÒÓØ Ù ØØ ÓÔÖØÓÒ ÔÖ Ð ÝÑÓÐ ÖÓØ ÓÙ ÒÓÖ ÙÖÐ

25 ÐÙÐ ÖÒØÐ ÑÔ ¾ Ä ØÖÑÒÒØ ÙÚÒØ ÔÖÑØ ÑÑÓÖ Ö Ð Ö Ü Ý Þ Ü Ý Þ Ü Ý Þ µ ËÒ ØÓÒ ÔÝ ÕÙ ÖÙÐØÓÒ ³ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖÐ Ð ÐÓÒ ³ÙÒ ÓÙÖ ÖÑ Ò ÒØ Ñк Ò Ø Ð³ÜÔÖ ÓÒ ÒØÖÐ ÙÖÚÐÒ ÖÒÓÒØÖ Ø Ö¹ ÙÐØÓÒ ÓÒØ ÝÒÓÒÝÑ º Ä ØÖÑ ÖÙÐØÓÒ Ø ÔÒÒØ ÔÖÖÒØÐÐÑÒØ ÙØÐ ÐÓÖ ÕٳР³Ø ³ÒØÖÐ ÙÖÚÐÒ ÔÔÐÕÙ ÓÙÐ ÖÑ º Ó ÓÒ ÙÒ ØÐÐ ÓÙÐ ÕÙ Ø Ò Ø Ð ÓÒØÓÙÖ ³ÙÒ ÔØØ ÖÖ ÖÔÖ ÒØ Ð ¹ ÙÖ º ÓÒØÓÙÖ Ø ÔÐ Ò ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖÐ º Ó ¹ ÓÒ ÐÑÒØ ÙÒ Ò ÖÓØØÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÑÒ Ð³ÒØÖÐ ÙÖÚÐÒ «ØÙÖº Ä ÖÙÐØÓÒ Ù ÚØÙÖ Ð ÐÓÒ Ð ÓÙÖ Ø ÓÒÒ ÔÖ Ð ÓÑÑ ÕÙØÖ ÒØÖÐ ÙÖÚÐÒ «ØÙ ÙÖ ÙÒ ÓØ º ÆÓÙ ÚÓÒ Á ¹ Ð ¾ ½ ¾ ½ ¹ е µ Ò ÔÖÒÒØ Ð ÚÐÙÖ ÑÓÝÒÒ ÙÖ ÕÙ ÓØ Ð ÐÙÐ ÙÒ ÒØÖÐ ÓÒÒ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¹ Ð Ü Ü Ü ¾ ݵ Ü ¹ Ð Ý Ü Ü Ý Ý ¾ µ Ý ¹ Ð Ü Ü Ü ¾ Ý Ýµ Ü ¹ Ð Ý Ü Ý Ý ¾ µ Ý ÈÖ ÚÐÓÔÔÑÒØÒ Ö ÌÝÐÓÖ ÙØÓÙÖ È Ü Ýµ ÒÓÙ ÓØÒÓÒ ¾ Ü ¾ ½ ¹ Ð Ü Ü Ýµ Ü Ü Ü ¾ ¹ Рݵ Ý Ý Ü Ü Ü Ý Ý Ü ¹ Ð Ü Ü Ýµ Ü Ü ¹ Ð Ý Ü Ýµ Ý Ý Ä ÓÑÑ ØÖÑ Ø Ð Á ¹ Ð Ý Ü Ü Ý ¾ Ý ¾ Ü Ý Ü Ý Ý Ý ¾ Ý Ý Ü µ

26 ¾ Ôº ¼ ÅØÑØÕÙ Ø ÈÝ ÕÙ ^z h P(x,y) 1 C 4 x 2 3 y y^ x^ ÙÖ ÖÙÐØÓÒ Ð ÐÓÒ ³ÙÒ ÓÙÖ ÖÑ Ò ÒØ Ñк Ë ÓÙÚÒÒØ Ð ÒØÓÒ Ù ÖÓØØÓÒÒРгÕÙØÓÒ ÓÒ ÓØÒØ Á ¹ Ð Ö µ Þ Ü Ý µ ÓÙ ÒÓÖ Ò Ô ÒØ Ð ÐÑØ ¹ ÖÓØ Þ Ö µ Þ ÐÑ Ë¼ Á ¹ Ð Ë µ Ä ÓÑÔÓ ÒØ ÐÓÒ Þ Ù ÖÓØØÓÒÒÐ Ø ÓÒ Ð ÖÙ¹ ÐØÓÒ Ð ÐÓÒ ³ÙÒ ÔØØ ÓÙÐ ÖÑ Ò Ð ÔÐÒ Ü Ýµ ÔÖ ÙÒØ ÙÖ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÙÖ ØÒ ÚÖ ÞÖÓº ÇÒ ÓÒ ØØ ÕÙ Ð ÓÑÔÓ ÒØ ÐÓÒ Þ Ù ÖÓØØÓÒÒÐ ÓØ Ö µ Þ Ø ÓØÒÙ ÔÖ Ð ÓÜ Ð ÓÙÐ Ò Ð ÔÐÒ Ü Ýµ Ø Ú ÙÒ Ò ÖÙÐØÓÒ ØÐ ÕÙ³ÙÒ ØÖ¹ÓÙÓÒ ØÓÙÖ¹ ÒÒØ ÓÑÑ Ð ÖÙÐØÓÒ ÙÖ Ð ÓÙÐ ÔÖÓÖ ÐÓÒ Þº ÈÓÙÖ ØÖÓÙÚÖ Ð ÙØÖ ÓÑÔÓ ÒØ Ù ÖÓØØÓÒÒÐ Ð ÒÓÙ ÙÖØ ÙÆ ÐÙÐÖ Ð ÖÙÐØÓÒ ÙØÓÙÖ ÓÙÐ Ò Ð ÔÐÒ Ý Þµ Ø Þ Üµ Ò ØÓÙÖÒÒØ Ò Ð Ò Ù ØÖ ÓÙÓÒ ÔÖÓÖ ÒØ ÐÓÒ Ü Ø Ý Ö ÔØÚÑÒغ

27 ÐÙÐ ÖÒØÐ ÑÔ ¾ Ò ÓÒÐÙ ÓÒ Ä ÖÓØØÓÒÒÐ Ö Ù ÚØÙÖ Ø ÑÔ ÚØÓÖк Ë ÓÑÔÓ ÒØ ÐÓÒ ÕÙ Ü ÓÒØ Ð Ð³ÒØÒ Ø Ð ÖÙÐØÓÒ Ù ÑÔ ÔÖ ÙÒØ ÙÖµ Ð ÐÓÒ ³ÙÒ ÓÙÐ Ò ÒØ ÑÐ ØÙ Ò ÔÓÒØ Ò ÙÒ ÔÐÒ ÔÖÔÒÙÐÖ Ð³Ü Ð ÓÑÔÓ ÒØ ºººØ Ò ØÓÙÖÒÒØ Ò Ð ÓÒ Ò º ÖÙÐØÓÒ ³ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖÐ Ð ÐÓÒ ³ÙÒ ÓÙÖ ÖÑ ÕÙÐÓÒÕÙ ÌÓÖÑ ËØÓ ÊÔÖÒÓÒ Ð³ÕÙØÓÒ ØÖÓÙÚ ÙÖ ÙÒ ÓÙÐ Ò ÒØ Ñк ÁÐ Ø ÔÓ Ð Ð ÒÖÐ Ö Ò ÔÖÒÒØ ÒÓÖ ÙÒ ÔØØ ÖÖ Ò¹ ÒØ ÑÐ ÙÖ Ë Ñ ÓÖÒØ ÓÒ ÖØÖÖ Ø Ò ÐÙÐÒØ ÒÓÙÚÙ Ð ÖÙÐØÓÒ Ð ÐÓÒ ÖÖº Ä Ð¹ ÙÐ Ø ÔÐÙ ÐÓÒ Ð Ø ÒØÖÚÒÖ ØÓÙØ Ð ÓÑÔÓ ÒØ ÔÓÙÖ ÕÙ ÓØ ÙÖÖº ÁÐ ÙØ Ó Ö ¹ ÙÒ Ò ÖÙÐØÓÒ ØÐ ÕÙ Ð ÒÓÖÑРгÐÑÒØ ÙÖ Ë Ë Ü Ë Ý Ë Þ µ ÒÓÖÑ Ë ÔÓÒØ Ò Ð Ò Ð ÔÖÓÖ ÓÒ ³ÙÒ ØÖ ÓÙÓÒ Õ٠гÓÒ ØÓÙÖÒ Ò Ð Ò Ð ÖÙÐØÓÒº ÇÒ ÓØÒØ Ð Ö ÙÐØØ ÙÚÒØ Á ÔØ ÓÙÐ ¹ Ð Ö µü Ë Ü Ö µ Ý Ë Ý Ö µ Þ Ë Þ ÕÙ Ö ÙÑ Ò Á ÔØ ÓÙÐ ¹ Ð Ö µ ¹ Ë ¼µ ½µ ÌÓÙØ ÙÖ ÑÖÓ ÓÔÕÙ ÕÙÐÓÒÕÙ ÔÙØ ØÖ ÓÙÔ Ò ÔØØ ÖÖ Ò ÒØ ÑÙÜ ÒØ º Ò ÓÖÒØÒØ Ð Ò ÖÙÐØÓÒ ÙØÓÙÖ ÕÙ ÔØØ ÙÖ ÓÑÑ ÒÕÙ Ð ÙÖ ÓÒ ÒÒÙÐÖ ØÓÙØ Ð ÒØÖÐ ÙÖÚÐÒ Ð ÐÓÒ ÓØ ÒØÖÒ ÒØ º ÁÐ ÚÒØ Á ¹ Á ¹ ¹ Ð Ð Ö µ Ë ¾µ ÔØ ÓÙÐ Ø Ò Ô ÒØ Ð ÐÑØ Ò ÒØ ÑÐ Á ¹ Ð Á ÓÒØÓÙÖ ÜØÖÙÖ ³ Ø Ð ØÓÖÑ ËØÓ º ¹ Ð ÙÖ Ö µ ¹ Ë Ä ÖÙÐØÓÒ Ù ÑÔ ÚØÓÖÐ Ð ÐÓÒ ³ÙÒ ÓÙÖ ÖÑ ÕÙÐÓÒÕÙ Ø Ð Ù ÙÜ Ù ÖÓØØÓÒÒÐ ØÖÚÖ Ð ÙÖ ÐÑØ ÔÖ Ð ÓÙÖ ÖѺ µ

28 ¾ Ôº ¼ ÅØÑØÕÙ Ø ÈÝ ÕÙ ^z x h ds C h y^ x^ ÙÖ ÖÙÐØÓÒ Ð ÐÓÒ ³ÙÒ ÓÒØÓÙÖ ÕÙÐÓÒÕÙ ÓÒ ØÖÙØ ÙÖ ÔØØ ÓÙÖ ÖÑ º ÈÓÙÖ ÓÒ ØÖÙÖ ÒÓØÖ ÓÒØÓÙÖ ÒÓÙ ÙÖÓÒ ÔÙ ÙØÐ Ö ÒÓѹ ÖÙ ÙÖ «ÖÒØ º Ä Ö ÙÐØØ Ò Ø «ØÚÑÒØ Ò¹ ÔÒÒØ Ø Ö Ø ÓÒ ³ÔÔÐØÓÒ ÔÓÙÖ ÙÒ Ò ÒØ ÙÖ ÓÙ ¹ØÒÙ ÔÖ ÙÒ ÑÑ ÓÙÖº ØØ ÔÖÓÔÖØ ³ÚÖÖ Ò ÙØк ¼º¾º ÖÚ ÓÒ ÑÔ ÚØÓÖРijÓÔÖØÓÒ ÖÒØ ÒÖ ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖÐ ÒÓÙ ÔÓÙÚÓÒ ÑÒÖ ÐÙÐÖ Ð ÚÖÒ Ø Ð ÖÓØØÓÒÒÐ ÙÖ ÒÓÙÚÙ ÑÔ ÚØÓÖк ÑÑ ÒÓÙ ÔÓÙÖÖÓÒ ÒÚ Ö ÐÙÐÖ Ð ÚÖÒ Ø Ð ÖÓØØÓÒÒÐ ÙÖ Ð ÑÔ ÚØÓÖÐ ÒÒÖ ÔÖ Ð ÖÓØØÓÒÒÐ ÓÙ ÒÓÖ ÐÙÐÖ Ð ÖÒØ ÙÑÔ ÐÖ ÔÖÓÙØ ÔÖ Ð ÐÙÐ ³ÙÒ ÚÖÒº ÅØÑØÕÙÑÒØ ØÓÙØ Ð Ø Ðغ ÎÓÝÓÒ ÒÕ ÔÓ ÐØ ÙÒ ÔÖ ÙÒº Ä ÄÔÐÒ ÓÙ Ð ÚÖÒ Ù ÖÒØ Ä ÚÖÒ Ù ÖÒØ ³ÙÒ ÑÔ ÐÖ ÔÙØ ³ÖÖ Ö ÖÌ µ µ Ä Ö ÙÐØØ Ø ÙÒ ÐÖº ÇÒ ÔÙØ ÚÐÓÔÔÖ ÔÖÓÙØ ÐÖ ÖÌ µü ÖÌ µ Ý ÖÌ µ Þ µ Ü Ý Þ

29 ÐÙÐ ÖÒØÐ ÑÔ ¾ Ø ÒÓÖ ÕÙ ÔÙØ ³ÖÖ Ì Ü µ Ì Ý µ Ü Ý Ì Þ µ Þ ¾ Ì Ü ¾ Ì ¾ Ý ¾ Ì ¾ Þ ¾ ¾ Ü ¾ ¾ Ý ¾ Ì ¾ Þ ¾ Ö Ö Ö ¾ Ì Ì µ µ µ µ ¼µ ijÓÔÖØÙÖ Ö ¾ Ø ÔÔÐ Ð ÄÔÐÒº ³ Ø ÙÒ ÓÔÖØÙÖ ÐÖº ÁÐ Ø ÙÖ ÙÒ ÑÔ ÐÖ ÔÓÙÖ ÓÒÒÖ ÙÒ ÐÖº Ä ÖÓØØÓÒÒÐ Ù ÖÒØ ÈÓÙÖ ØÙÖ ØØ ÖÚ ÓÒ ÒÓÙ ÐÐÓÒ ÙØÐ Ö Ð ÓÒÒ ¹ Ò ÕÙ Ò Ð ØÓÒ ÔÖÒØ º ÁÑÒÓÒ ÕÙ ÒÓÙ ÝÓÒ ÓÒ ØÖÙØ Ð ÑÔ Ò ÔÖÒÒØ Ð ÖÒØ ³ÙÒ ÓÒ¹ ØÓÒ ÐÖ Ì º Ø Ò ÑÔ ÚØÓÖÐ ÐÙÐÓÒ Ð³ÒØÖÐ ÙÖÚÐÒ ÙÖ ÙÒ ÑÒ ÕÙÐÓÒÕÙ È ½ È ¾ Ð Ö ÙÐØØ Ø ÒÔÒÒØ ÙÑÒ ÙÚµº ÆÓÙ ÔÓÙÚÓÒ ÖÖ È¾ Ì ¾ Ì ½ È ½ ÖÌ ¹ Ð ½µ ÑÒ Ë ÒÓÙ ÖÖÑÓÒ Ð ÑÒ ÙÖ ÐÙ ÑÑ ÖÔÔÖÓÒØ È ¾ È ½ ÒÓÙ ÖÓÒ ÙÒ ÓÙÐ ÖÑ Ø Ð³ÒØÖÐ ÙÖÚÐÒ ³ÒÒÙк Á Ⱦ Ì ½ Ì ½ È ½ ÖÌ ¹ Ð ¼ ¾µ ÑÒÖÑ ÇÖ ÒÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ò Ð Ö ÜÓÒ ÙÖ Ð ÖÓØØÓÒÒÐ ÕÙ Ð ÖÙй ØÓÒ Ù ÑÔ ÚØÓÖÐ Ð ÐÓÒ ³ÙÒ ÓÙÖ ÖÑ ÕÙÐÓÒÕÙ Ø Ð Ù ÙÜ Ù ÖÓØØÓÒÒÐ ØÖÚÖ Ð ÙÖ ÐÑØ ÔÖ Ð ÓÙÖ ÖѺ ÁÐ ÚÒØ ÓÒ Õ٠гÜÔÖ ÓÒ ÕÙ ÒÓÙ ÚÒÓÒ ³ÖÖ ØÖÙØ Ù ÔÖ Á Ⱦ ¹ ÖÌ Ð Ö ÖÌ µµ È ½ ÙÖ ¹ ¼ ÓÙÐ ÖÑ µ Ø ÚÖ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ÙÖ ÓÙ ¹ØÒÙ ÔÖ Ð ÓÙÖ ÖѺ Ø ³ Ø ÐÑÒØ ÚÖ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ÓÙÖ ÖÑ ÐØÓÒÒÒØ Ò³ÑÔÓÖØ ÕÙÐ ÓÑÒº ÁÐ ÙØ ÓÒ ÕÙ Ð ÕÙÒØØ ÓÙ Ð Ò ÒØÖÐ ÓØ ÒÙÐÐ ÔÖØÓÙØ Ø ÓÒ Ö ÖÌ µ¼ ØÓÙÓÙÖ º µ

30 ¼ Ôº ¼ ÅØÑØÕÙ Ø ÈÝ ÕÙ x h ds h C ÙÖ ÖÙÐØÓÒ Ð ÐÓÒ ³ÙÒ ÓÒØÓÙÖ ÖÑ ØÖØÓÒ ³ÙÒ ÙÖ ÖѺ Ä ÖÓØØÓÒÒÐ Ù ÖÒØ ³ÙÒ ÓÒØÓÒ ÐÖ Ø ØÓÙ¹ ÓÙÖ ÒÙÐ Ò Ð³ Ô ÙÐÒ ØÖÓ ÑÒ ÓÒ ÓÒ ÔÙØ Ù ÑÓÒØÖÖ Ð ÖÔÖÓÕÙ Ð ÖÓØØÓÒÒÐ ³ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖÐ Ø ÒÙÐ ÐÓÖ Ð Ü Ø ÙÒ ÑÔ ÐÖ ÓÒØ Ð Ø Ð ÖÒغ Ò Ê Ö ¼µ ÖÌ Ä ÚÖÒ Ù ÖÓØØÓÒÒÐ ÈÖÒÓÒ Ð ÔÐÙ ÒÖÐ ³ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖÐ Õ٠гÓÒ Ò ÔÙØ Ô ÒÖÖ ÔÖ Ð³ÓÔÖØÓÒ ÖÒØ º Ò Ð³ÒØÖÐ ÙÖÚÐÒ Ð ÐÓÒ ³ÙÒ ÓÙÐ ÖÑ Ò³ Ø ÔÙعØÖ Ô ÒÙÐк ÓÒ ÖÓÒ Ù ÙÒ ÙÖ ÓÙ ¹ØÒÙ Ô ØØ ÓÙÖº Ë Ð³ÓÒ ÓÒ ØØ ÙÖ Ø Õ٠гÓÒ ÖØÖØ ÔÐÙ Ò ÔÐÙ Ð ÓÙÐ ÓÑÑ ÖØ Ð ÔÓÙÖ ÙÒ ÐÐÓÒ ÙÖÙ ÓÒ ÓÙØØ ÙÒ ÖÙÐØÓÒ Ù ÑÔ ÕÙ ÚÒØ ÒÙÐÐ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÓÙÐ ÖÙØ ÙÒ ÔÓÒØ Ø Ò ÑÑ ØÑÔ ÓÒ ÒØ ÙÒ ÚÓÐÙÑ ÔÖ Ð ÙÖ ÖÑ Ù ÐÐÓÒ ÙÖÙº Ä ÙÖ ÐÐÙ ØÖ ØØ ØÙØÓÒº ÁÒÚÓÕÙÒØ ØÓÙÓÙÖ Ð ØÓÖÑ ËØÓ ÓÒ Ò ÙØ ÕÙ Ð ÙÜ Ù ÖÓØØÓÒÒÐ ÙÖ ØÓÙØ ÙÖ ÖÑ Ø ÒÙÐ ÙÖ ÖÑ Ö µ ¹ ¼ Ä ØÓÖÑ Ù ÒÓÙ ÙØÓÖ Ò ÙØ ÖÖ ÙÖ ÖÑ Ö µ ¹ ÚÓÐÙÑ µ Ö Ö µµ Î ¼ µ Ø Ø ÚÖ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ÙÖ ÖÑ Ø ÓÒ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ÚÓÐÙÑ ÐÑØ ÔÖ ØØ ÙÖ Ø Ð ÐÑØ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ÔÓÒغ Ò ÓÒ ¹

31 ÐÙÐ ÖÒØÐ ÑÔ ½ ÕÙÒ Ð ÕÙÒØØ ÓÙ Ð Ò ÒØÖÐ Ø ØÓÙÓÙÖ ÒÙÐÐ Ö Ö µ¼ ØÓÙÓÙÖ µ ÔÙØ ÐÑÒØØÖ Ù ÑÓÒØÖ ÒÐÝØÕÙÑÒغ ÚÐÓÔ¹ ÔÒØ Ð³ÓÔÖØÓÒ Ö Ö µ µ ÒÓÙ ÓØÒÓÒ Ð ØÖÓ ØÖÑ ÙÚÒØ Ü Ö µ Ü Þ Ý Ü Ý Þ Ý Ö µ Ý Ü Þ Ý Þ Ü Þ Ö µ Þ Ý Ü Þ Ü Ý ÓÒØ Ð ÓÑÑ ÓÒÒ ¼º Ä ÚÖÒ Ù ÖÓØØÓÒÒÐ ³ÙÒ ÓÒØÓÒ ÚØÓÖÐÐ Ø ØÓÙÓÙÖ ÒÙÐÐ µ ¼µ ½µ Ò Ð³ Ô ÙÐÒ ØÖÓ ÑÒ ÓÒ ÓÒ ÔÙØ ÐÑÒØ ÑÓÒ¹ ØÖÖ Ð ÖÔÖÓÕÙ Ð ÚÖÒ ³ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖÐ Ø ÒÙÐ ÐÓÖ Ð Ü Ø ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖÐ ÓÒØ Ð Ø Ð ÖÓØØÓÒÒк Ò Ê Ö ¼µ Ö Ä ÖÓØØÓÒÒÐ Ù ÖÓØØÓÒÒÐ ØØ ÓÔÖØÓÒ ÒÒÖ ÙÒ ÒÓÙÚÙ ÑÔ ÚØÓÖк ÇÒ ØÖÓÙÚ Ð ÖÐØÓÒ Ö Ö µ Ö Ö µ Ö ¾ Ü Ö ¾ Ý Ö ¾ Þ µ ¾µ Ä ÖÒØ Ð ÚÖÒ È ÒØ ÔÖ Ð³ÒØÖÑÖ ³ÙÒ ÑÔ ÐÖ Ð ÒÓÙÚÙ ÑÔ ÚØÓÖÐ ÔÓ Ð Ù ØØ ÓÔÖØÓÒ Ò ÑÒ Ô ÒÓÙ¹ ÚÙÜ ÓÑÑÒØÖ º ¼º¾º ÊÑÖÕÙ ÁÐ Ø ÙØÐ ÔÖ Ö ÕÙ ØÓÙØ ÕÙ Ø ÒÓÒ Ò ØØ ØÓÒ Ò ÓÒÖÒ Õ٠г Ôº ÐÖÑÒØ Ð ØÑÔ Ø ÓÑ ÔÖ ÕٳРҳÒØÖÚÒØ ÒÙÐÐÑÒØ Ò Ð ÓÒÔØ ÖÒØ ÚÖÒ ÖÓØØÓÒÒк ÆÓÙ ÚÖÖÓÒ ÔÐÙ ØÖ ÓÑÑÒØ

32 ¾ Ôº ¼ ÅØÑØÕÙ Ø ÈÝ ÕÙ Ð ØÑÔ ÒØÖÚÒØ Ò Ð ÕÙØÓÒ ÅÜÛÐÐ Ø ÓÑÑÒØ ØÓÙ Ð ÑÔ ÕٳРÓÒØ ÐÖ ÓÙ ÚØÓÖÐ ÔÙÚÒØ ØÖ ÔÒÒØ Ù ØÑÔ Ò ÑÓ Ö ÕÙÓ ÕÙ ÓØ ÙÜ ÒÓØÓÒ ÕÙ ÚÒÒÒØ ³ØÖ Ò º Ò Ö ÓÒ ÔÓÙÖÖ ÒÖ ÙÒ ÓÔÖØÙÖ ÑØÑØÕÙ Ò ÙÒ Ô ÐÖ Ù ØÑÔ ½ ¾ ¾ Ø ¾ Ö ¾ ¾ µ ÓÙ Ø Ð ÚØ Ð ÐÙÑÖº ÇÒ Ð³ÔÔÐÐ Ð ³ÐÑÖØÒº Ø ÓÔÖØÙÖ Ø ÙÒ ÒÚÖÒØ ÖÐØÚ Ø Ø ÒØÖÚÒØ Ò Ð ÕÙØÓÒ ÓÒ ÐØÖÓÑÒØÕÙ º ÁÐ ÒØÖÚÒÖ ÔÖÒ¹ ÔÐÑÒØ Ò Ð Ö Ù ÓÙÖ ÓÒ Ò ÓÒ ÒÒº ¼º¾º ÓÓÖÓÒÒ ÝÐÒÖÕÙ Ø ÔÖÕÙ ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ò Ð ØÓÒ ÔÖÒØ Ð³ÜÔÖ ÓÒ Ð³ÓÔÖØÙÖ «ÖÒØÐ Ö Ü Ý Þ µ Ø Ð ÓÒ ØÙØÓÒ Ð ÚÖÒ Ø Ù ÖÓØØÓÒÒÐ ÐÓÖ Õ٠гÜÔÖ ÓÒ ÓÔÖØÙÖ Ø ÖÐ Ò Ð Ý ØÑ ÓÓÖÓÒÒ ÖØ ÒÒ º ÈÓÙÖ ØÖ ÓÑÔÐØ ÒÓÙ ÖÓÒ Ñ Ò ÑÓÒ ØÖØÓÒ ÒÓÒÖ Ð ÜÔÖ ÓÒ ÑÑ ÓÔÖØÙÖ «ÖÒØÐ ÐÓÖ ÕٳРÓÒØ Ó ÙÜ Ý ØÑ ÓÓÖÓÒÒ ÝÐÒÖÕÙ Ø ÔÖÕÙ º Ý ØÑ ÓÓÖÓÒÒ ÖÓÒØÖØ Ò Ð ØÓÒ ½ºµ ÕÙÒØ ÐÙÖ Ù ÑÔÐ Ö Ð Ö ÓÐÙØÓÒ ³ÜÑÔÐ º ÓÒØÖÖÑÒØ Ù ÓÓÖÓÒÒ ÖØ ÒÒ Ð ÓÑÔÓ ÒØ Ù ÖÒØ ³ÙÒ ÑÔ ÐÖ Ò ÓÒØ ÔÐÙ ÑÔÐÑÒØ ÓÒÒ ÔÖ Ð ÖÚ ÔÖØÐÐ ÑÔ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ ÓÓÖ¹ ÓÒÒ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÓÒØ ÑÔ Ø ÙÒ ÓÒØÓÒº Ø ØØ ÖÑÖÕÙ ÚÙØ ÐÑÒØ ÔÓÙÖ Ð ÙØÖ ÓÔÖØÙÖ «ÖÒØÐ ØÐ Ð ÚÖÒ Ð ÖÓØØÓÒÒÐ Ø Ð ÐÔÐÒº ÆÓÙ Ö ÑÐÓÒ ¹ ÓÙ Ð ÚÖ ÜÔÖ ÓÒ ÓÔÖØÙÖ «ÖÒØÐ º ÓÓÖÓÒÒ ÖØ ÒÒ Ü Ý Þµ Ä ÖÒØ ³ÙÒ ÑÔ ÐÖ Ü Ý Þµ Ö Ü Ý Þµ Ü Ü Ý Þµ Ü Ý Ü Ý Þµ Ý Þ Ü Ý Þµ Þ Ä ÚÖÒ ³ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖÐ ÓÑÔÓ ÒØ ÖØ ÒÒ Ü Ý Þ µ Ü Ü Ý Ý Þ Þ Ö Ü Ü Ý Ý Þ Þ

33 ÐÙÐ ÖÒØÐ ÑÔ Ä ÖÓØØÓÒÒÐ ³ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖÐ ÓÑÔÓ ÒØ ÖØ ÒÒ Ü Ý Þ µ Ö Ø ¼ Ü Ý Þ Ü Ý Þ Ü Ý Þ ½ Ä ÐÔÐÒ Ö ¾ ¾ Ü ¾ ¾ Ý ¾ ¾ Þ ¾ ÓÓÖÓÒÒ ÝÐÒÖÕÙ Ö Þµ Ä ÖÒØ ³ÙÒ ÑÔ ÐÖ ÖÞµ Ö ÖÞµ Ö ÖÞµ Ö ½ Ö Þ ÖÞµ Þ Ä ÚÖÒ ³ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖÐ ÓÑÔÓ ÒØ ÝÐÒÖÕÙ Ö Þ µ Ö Ö Þ Þ Ö Ö Þ Ö ½ Ö Ö ½ Ö Þ Ä ÖÓØØÓÒÒÐ ³ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖÐ ÓÑÔÓ ÒØ ÝÐÒÖÕÙ Ö Þ µ Ö ½ Ö Ø ¼ Ö Ö Þ Ö Þ Ö Ö Þ ½ Ä ÐÔÐÒ Ö ¾ ½ Ö Ö Ö Ö ½ Ö ¾ ¾ ¾ ¾ Þ ¾ ÓÓÖÓÒÒ ÔÖÕÙ Ö µ Ä ÖÒØ ³ÙÒ ÑÔ ÐÖ Öµ Ö Ö Ö ½ Ö ½ Ö Ò

34 Ôº ¼ ÅØÑØÕÙ Ø ÈÝ ÕÙ Ä ÚÖÒ ³ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖÐ ÓÑÔÓ ÒØ ÔÖÕÙ Öµ Ö Ö Ö ½ Ö ¾ Ö ¾ Ö ½ Ö Ö Ò Ò ½ Ö Ò Ä ÖÓØØÓÒÒÐ ³ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖÐ ÓÑÔÓ ÒØ ÔÖÕÙ Öµ Ö ½ Ö ¾ Ò Ø ¼ Ö Ö Ö Ò Ö Ö Ö Ö Ò ½ Ä ÐÔÐÒ Ö ¾ ½ Ö ¾ Ö Ö ¾ Ö ½ Ö ¾ Ò Ò ½ Ö ¾ Ò ¾ ¾ ¾

35 ÊÔØÙÐØÓÒ ¼º ÊÔØÙÐØÓÒ Ä ØÓØÐ ³ÒÓÖÑØÓÒ ÒÓÙÚÐÐ ÒÓÒ Ò ØØ ØÓÒ Ø Þ ÓÒ Öк ÆÓÙ ÝÓÒ Ð Ö ÙÑÖ Ò Ð ØÐÙÜ ¹ ÓÙ ÓÙ ÒÓÙ ÒÓÙ ÐÑØÖÓÒ ÙÜ ÜÔÖ ÓÒ «ÖÒØÐÐ Ò ÓÓÖÓÒÒ ÖØ ÒÒ º Ä ÖÙÐØÓÒ ³ÙÒ ÖÒØ ÑÔ ÐÖ ÙÖ ÙÒ ÓÙÐ ÖÑ Ø ØÓÙÓÙÖ ÒÙÐк Ä ÖÒØ ³ÙÒ ÑÔ ÐÖ Ø ØÓÙÓÙÖ ÔÖÔÒÙÐÖ ÙÜ ÙÖ ÚÐÙÖ ÓÒ ØÒØ Ù ÑÔ ÐÖº Ä ÙÜ Ù ÖÓØØÓÒÒÐ ³ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖÐ ÙÖ ØÓÙØ ÙÖ ÖÑ Ø ÒÙк Ò Ê Ö ¼µ ÖÌ Ò Ê Ö ¼µ Ö ÌÓÖÑ ÊÁÆÌ ÁÎÊÆ ¹ ËÌÇÃË Ì ¾ Ì ½ ÊËÙÖ À ¹ Ê ¹ ÓÒØÓÙÖ Ð Ê ÓÙÖ ÖÌ Ð ÎÓÐÙÑ Ö Ê µ Î ÙÖ Ö µ Ä ÄÔÐÒ Ú Ö Ì Ö ÖÌ µ Ö ¾ Ì ÁÒØØ ÒÙÐÐ Ú ÖÓØ Ö Ö µ¼ ÖÓØ Ö Ì Ö ÖÌ µ ¼ ¹ Ë Ò ÓÙØÖ Ò Ù ³ÜÖ Ø Ö ÙÑ Ù ÙÐØÖÙÖ ÒÓÙ ÖÖÚÓÒ Ð ÕÙØÖ ÕÙØÓÒ ÅÜÛÐÐ ÓÙ ÐÙÖ ÓÖÑ «ÖÒØÐÐ ÓÑÑ Ò Ð³ÒØÖÓÙØÓÒ ÔÙ ÓÙ ÐÙÖ ÓÖÑ ÒØÖк ËÒ ÒÓÖ ÓÑÔÖÒÖ Ð³ÓÖÒ ÕÙØÓÒ Ñ ÒØ ÕÙ Ø ÓÒØ ÑÔ ÚØÓÖÐ ÚÓÙ ÚÞ ÔÓÙÚÓÖ Ô Ö ³ÙÒ ÓÖÑ Ð³ÙØÖº ÓÖÑ ÐÓÐ Ö ¼ µ Ö Ø µ Ö ¼ µ ¾ Ö Ø ¼ ÓÖÑ ÒØÖÐ Ê ¹ Ê Ë ¹ Î Ú ¼ Ê Ê Ð Ë Ê Ë ¹ ¼ Ø µ ¹ µ ¾ Ê ¹ Ð Ê Ë Ø ¼ µ ¹

36 ÔØÖ ½ ÑÔ ÐØÖÓ ØØÕÙ Ò Ð Ú Ò ÔØÖ ÒÓÙ ØÙÖÓÒ Ð ÔÝ ÕÙ Ö Ð¹ ØÖÕÙ ØØÓÒÒÖ º ³ Ø Ð Ò Ù ÑÓØ ÐØÖÓ ØØÕÙº ½º½ ½º½º½ ÜÔÖÑÒØÐ ÈÖÑÖ Ó ÖÚØÓÒ Ä ÔÒÓÑÒ ÐØÖÕÙ Ø ÓÒÒÙ Ô٠гÒØÕÙغ Ä ÒÓÑ ÐØÖÓÒ ÚÒØ Ù ÒÓÑ Ö Ó Ò ÒØ ÑÖº ÁÐ ÑÒ Ø ÐÓÖ ³ÜÔÖÒ ØÖ ÑÔÐ ÓÙ Ð ÖÓØØÑÒØ ÑØÖÙÜ ÓÐÒØ Ø ÔÔÖØÖ ÒØÖØÓÒ Ò ÔÐÙ ÓÖØ ÕÙ Ð ÓÖ ÖÚØØÓÒº ÔÐÙ Ð ÓÖ ³ÓÖÒ ÐØÖÕÙ ØÒÙ Ð ÓÖ ÖÚØØÓÒ ÔÖ Ð Ø ÕÙ³ÐÐ ÔÙØ ÑÒ ØÖ ÓÙ ÓÖÑ ³ØØÖØÓÒ ÓÙ ÖÔÙÐ ÓÒº Ë Ð³ÓÒ ÔÐ ÙÒ ÙØØ ÚÖÖ ÐØÖ ÔÖÓÜÑØ ³ÙÒ Ô¹ ØØ ÓÙÐ Ð Ù ÔÒÙ ÙÒ Ð Ð ÙØØ ØØÖ Ð ÓÙк Ë ÓÒ ÖÔØ Ð ÑÑ ÜÔÖÒ Ú ÙÒ ÙØØ ³ÑÖ Ö Ò Ó Ð µóùôð ØÕÙ ÐÑÑ «Ø ØØÖØ Ø Ó ÖÚº ÈÖ ÓÒØÖ Ð³ÓÒ ÔÔÖÓ Ð ÓÙÐ Ð ÙÜ ÙØØ ÑÙй ØÒÑÒØ Ð³ØØÖØÓÒ Ø ÔÐÙ Ð ÓÙ ÑÑ ÒÙÐÐ ÙÖ ½º½µº ÇÒ ÔÙØ Ò ÓÒÐÙÖ ÕÙ ÙÒ ÙØØ ØØÖ Ð ÓÙÐ Ð ÐÐ Ð ÓÒØ ÙÚÒØ ÔÖÓ Ù «ÖÒØ ÕÙ ØÒÒØ ÒÙØÖÐ Öº ÁÐ ÙØ ÓÒ ÑØØÖ ÕÙ³Ð Ü Ø ÙÜ ØØ ÐØÖÕÙ ÓÙ ÙÜ ÓÖÑ ØÒØ ³ÐØÖغ ÇÒ Ð ÔØ ØØ ÚØÖÙÜ Ø ØØ Ö ÒÙܺ ÓÑÑ ÐÙÖ «Ø ÓÒØ ÓÔÔÓ Ð ØØ ÐÓÕÙ ÐÙÖ ØØÖÙÖ ÙÒ Ò ÓÒ ÓÒÚÒÙ ÓÒ ÖÖ Ð³ØØ ÚØÖÙÜ ÓÑÑ ÔÓ Ø Ø Ð³ØØ Ö ÒÙÜ ÓÑÑ Òغ

37 + + ÜÔÖÑÒØÐ Ambre Verre Ambre Verre ÙÖ ½º½ ÁÒ ÙÒ ³ÙÒ ÙØØ ÚÖÖ Ø ³ÑÖ + ÙÖ ½º¾ ÁÒØÖØÓÒ ÐØÖÕÙ ÒØÖ Ö ÔÓ ØÚ Ø»ÓÙ ÒØÚ º Ë Ð³ÓÒ ÑØ Ò ÓÒØØ ÙÒ ÙØØ ÚÖÖ ÐØÖ Ø ÙÜ ÓÙÐ Ð ÓÒ ÔÙØ ÔÖ ÙÑÖ ÕÙ ÙÜ ÓÙÐ ÚÒÒÒØ ÐØÖ ÔÓ ØÚÑÒغ Ë ÙÜ ÓÙÐ ÓÒØ ÙÆ ÑÑÒØ ÖÔ¹ ÔÖÓ ÓÒ Ó ÖÚ ÙÒÖÔÙÐ ÓÒ ÑÙØÙÐÐ ÙÖ ½º¾µº Ä ÑÑ Ö ÙÐØØ ÔÖÓÙØ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÓÙÐ ÓÒØ ÐØÖ ÒØÚÑÒØ Ö ÙÒ ÙØØ ³ÑÖº ÈÖ ÓÒØÖ Ð³ÙÒ ÓÙÐ Ø ÐØÖ ÔÓ ØÚÑÒØ Ø Ð³ÙØÖ ÒØÚÑÒØ ÓÒ Ó ÖÚ ÙÒ ØØÖØÓÒ ÑÙØÙÐк ÇÒ Ò ÓÒÐÙØ ÕÙ ÁÐ Ü Ø ÙÜ ØØ ÐØÖÕÙ Ò ÓÔÔÓ º ÙÜ ÓÖÔ Ò ØØ ÐØÖÕÙ ÑÑ Ò Ö¹ ÔÓÙ ÒØ ØÒ ÕÙ ÙÜ ÓÖÔ Ò ØØ ÐØÖÕÙ Ò ÓÔÔÓ ³ØØÖÒغ Ë Ð³ÒØÖØÓÒ ÐØÖÕÙ ÚØ Ø ÙÒÕÙÑÒØ ØØÖØÚ ÓÙÖÔÙй Ú ÐÐ ÙÖØ ÓÑÔÐØÑÒØ Ñ ÕÙ Ð³Ò ÙÒ Ð ÖÚØØÓÒº Å Ð ÓÖÔ Ò ÐÙÖ ØØ ÒÓÖÑÐ ÒÓÒ Ö ÑÐÒØ ÓÒØÒÖ Ð³ÐØÖØ ÔÓ ØÚ ØÒØÚ Ò ÕÙÒØØ ÜØÑÒØ Ð º ÑÑ ÕÙ Ð ÓÖ ³ÒØÖØÓÒ ÖÚØØÓÒÒÐÐ Ø ÖØÖ Ò ÓÒØ ÕÙ ÓÖÔ ÙÒ Ñ ÖÚØØÓÒÒÐРгØØ ³ÐØÖ ØÓÒ Ø ÖØÖ Ò ÓÒØ ÕÙ ÓÖÔ ÙÒ ÒÓÙ¹ ÚÐÐ ÔÖÓÔÖØ ÔÔÐ Ö ÐØÖÕÙ Ø ÖÔÖ ÒØ ÔÖ Ð Ýѹ ÓÐ Õº Ò ØÓÙØ ÓÖÔ ÔÙØ ØÖ ÖØ ÔÖ ÙÜ ÔÖÓÔÖØ ÓÒ¹ ÑÒØÐ ÒÔÒÒØ Ñ ÒÖØÐÐ Ø Öº ÙÜ ÙÜ ÓÖØ ³ÐØÖ ØÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÙÜ ÓÖØ Ö¹ ÐØÖÕÙ ÔÓ ØÚ Ø ÒØÚ º Ä Ö Ö ÙÐØÒØ ³ÙÒ ÓÖÔ Ø Ð ÓÑÑ Ö ÔÓ ØÚ Ø ÒØÚ º ÍÒ ÓÖÔ

38 Ôº ½ ÑÔ ÐØÖÓ ØØÕÙ Ò Ð Ú ÔÓ ÒØ ÕÙÒØØ Ð Ö ÔÓ ØÚ Ø ÒØÚ ³ ع¹Ö ÙÒ Ö ØÓØÐ ÒÙÐÐ Ø Ø ÐØÖÕÙÑÒØ ÒÙØÖº Ä Ö ÐØÖÕÙ Ø ÓÒ ÙÒ ÖÒÙÖ ÔÝ ÕÙ ÒØÙÖ ÐÖº ½º½º¾ Ä ÐÓ ÓÙÐÓÑ ÎÖ ½ ÖÐ ÇÍÄÇÅ ÒÒÙÖ Ð³ÖÑ ÖÒ «ØÙ ÙÒ Ö Ñ ÙÖ Ð³ ³ÙÒ ÐØ ÐÒ ØÓÖ ÓÒ Ò ØÖÑÒÖ ÕÙÒØØØÚÑÒØ Ð ÓÖ ³ÒØÖØÓÒ ÒØÖ ÙÜ ÓÖÔ ÔÓÖØÒØ ÙÒ Ö ÐØÖÕÙ º ÁÐ ÖÖÚ Ð ÓÒÐÙ ÓÒ ÕÙ ØØ ÓÖ ÚÖ ÓÑÑ Ð³ÒÚÖ Ù ÖÖ Ð ØÒ ÒØÖ Ð ÙÜ Ö º ÜÔÖÒ ÔÐÙ ÖÒØ ÓÒØ ÑÓÒØÖ ÕÙ ØØ ÐÓ ³ÔÔÐÕÙ Ú ÙÒ ÔÖ ÓÒ ½¼ ÔÓÙÖ ØÒ Ð³ÓÖÖ ¼ Ñ Ø Ð³ÓÒ ÓÒÒ Ö ÓÒ ³ÑØØÖ ÕÙ³ÐÐ Ö Ø ÚÐÐ ÔÓÙÖ ØÒ ÐÐÒØ ½¼ ½ Ñ ÔÐÙ¹ ÙÖ ÐÓÑØÖ Êà ¾ Ôº ½¼µº ØØ ÓÖ Ø ØÓÙÓÙÖ Ö ÙÚÒØ Ð ÖÓØ ÕÙ ÓÒØ Ð ÙÜ Ö º Ò Ò ÐÐ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐ Ù ÔÖÓÙØ ÙÜ Ö º ÇÒ ÔÙØ ÓÒ ÒÓÒÖ Ð ÐÓ ÙÚÒØ ÓÒÒÙ ÓÑÑ Ð ÐÓ ÇÍÄÇÅ Ä ÓÖ Ð Ò ÒÓÖÑ Ñ ÓÔÔÓ ³ÜÖÒØ Ò¹ ØÖ ÙÜ Ö ÐØÖÕÙ ÔÓÒØÙÐÐ Ö ÙÚÒØ Ð ÖÓØ ÓÒÒØ Ð ÙÜ Ö ÓÒØ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐ Ù ÔÖÓÙØ Ö Ø ÓÒØ ÒÚÖ ÑÒØ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐ Ù ÖÖ Ð ØÒº ØØ ÐÓ Ò³ Ø ÖÓÙÖÙ ÑÒØ ÚÐÐ ÕÙ ÔÓÙÖ Ö ÔÓÒ¹ ØÙÐÐ ÔÐ Ò Ð Úº ÐÐ ³ÔÔÐÕÙ ÔÒÒØ Ú ÙÒ ØÖ ÓÒÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ò ØÓÙ Ð ÓÙ Ð ÑÒ ÓÒ ÓÖÔ Ö ÓÒØ ÔØØ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð ØÒ ÕÙ Ð ÔÖ Ø Ò ØÓÙ Ð ÑÐÙÜ ÔÙ Ò ÓÑÑ Ð³Ö ÕÙ Ù Ø Ð ÜÔÖÒ ÖÐ Ò Ð³Öµº ËÓÙ ÓÖÑ ÑØÑØÕÙ Ð ÓÖ ÕÙ ³ÜÖ ÙÖ Ð Ö Õ ¾ Ð ÙÖ ½º Ø ÓÒÒ ÔÖ ¾ Ã Õ ½ Õ ¾ Ö ¾ ½¾ Ù ½¾ ½º½µ ØÒ ÕÙ Ð ÓÖ ÙÖ Õ ½ Ø ½ ¾ Ò ØØ ÜÔÖ ÓÒ Ö ½¾ Ø Ð ØÒ ÒØÖ Ð ÙÜ Ö Ù ½¾ Ø ÙÒ ÚØÙÖ ÙÒØÖ Ò ÑÒ ÓÒ Ö ½ ÚÖ ¾ Ø Ã Ø ÙÒ ÓÒ ØÒغ ËÓÙ Ð ÓÖÑ ½º½µ ÒÓÙ ÖØÖÓÙÚÓÒ Ò

39 ÜÔÖÑÒØÐ u 12 r 12 F 1 F q 1 q 2 2 ÙÖ ½º ÓÖ ÒØÖ ÙÜ Ö ÔÓÒØÙÐÐ ÙÒ ÓÖ ÖÔÙÐ ÓÒ ÒØÖ Ö ÑÑ Ò Ø ³ØØÖØÓÒ ÒØÖ Ö Ò ÓÔÔÓ º Ä ÓÒ ØÒØ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐØ Ã ÔÒ Ù Ý ØÑ ³ÙÒØ Ò ÐÕÙÐ ÓÒ ØÖÚÐк ÈÓÙÖ Ö ÓÒ ÕÙ ÖÓÒØ ÔÔÖÒØ ÙÐØÖÙÖÑÒØ ÓÒ ÓÙØÙÑ ³ÖÖ Ð ÐÓ ÓÙÐÓÑ ÒÒØÖÓ¹ Ù ÒØ ÙÒ ØÙÖ Ù ÒÓÑÒØÙÖ ÓØ Ò ÒÓÖÑ Õ ½ Õ ¾ ¼ Ö ¾ ½¾ ½º¾µ ÕÙ ÖÚÒØ ÒØÖÓÙÖ ÙÒ ÒÓÙÚÐÐ ÓÒ ØÒØ ¼ Ò ÔÓ ÒØ Ã ½ ¼ ½º µ Ò Ð Ý ØÑ ËÁ ËÝ ØÑ ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÕÙ Ø ÙÒ ÒÖÐ ¹ ØÓÒ Ù Ý ØÑ ÅÃ˵ Ó٠гÙÒØ ÓÖ Ø Ð ÒÛØÓÒ Ò Ö Æµ ÓÒ ÒØ Ð³ÙÒØ Ö ØÐÐ ÑÒÖ ÕÙ Ð ÓÒ ØÒØ Ã ÓØ Ð Ã ½¼ ¾ ½¼ ÆÑ ¾» ¾ ½ºµ ÓÙ ¼ ½¼ ¾ ½ ½¼ ½¼ ½¾ ¾»Æ Ñ ¾ ½ºµ Ò ÜÔÖ ÓÒ Ø Ð ÚØ ÔÖÓÔØÓÒ Ð ÐÙÑÖ Ò Ð Ú ÓÒ ÓÑÔÖÒÖ ÔÐÙ ØÖ ÔÓÙÖÕÙÓ ÒØÖÚÒØ Ò ØØ ÒØÓÒ Ð ÓÒ ØÒØ Ã µº Ä ÚÐÙÖ ÒÙÑÖÕÙ ÓÒØ ÓØÒ٠г гÔÔÖÓÜÑØÓÒ ½¼ Ñ» º ijÙÒØ Ö Ò Ò Ø ÔÔÐ Ð ÓÙÐÓÑ Ò Ö µ ³ Ø ÙÒ Ö ØÐÐ ÕÙ ÔÐ ÙÒÑØÖ ØÒ ³ÙÒ Ö ÒØÕÙ ÐÐ Ø ÖÔÓÙ ÔÖ ØØ ÖÒÖ Ú ÙÒ ÓÖܽ¼ ƺ Ä ÓÒ ØÒØ ¼ Ø ÔÔÐ ÔÖÑØØÚØ Ù Ú Ð ÓÜ ØØ ÔÔÐÐØÓÒ Ö ÐÑÒØ Ù Ø ÔÖÐ Ùصº ÇÒ ÙØÐ ÓÙÖÑÑÒØ ÓÙ ¹ÑÙÐØÔÐ Ù ÓÙÐÓÑ ØÐ ÕÙ Ð ÑÖÓÓÙÐÓÑ µ ½¼ Ð ÔÓÓÙÐÓÑ Ôµ½¼ ½¾ º Ä Ö Ð³ÐØÖÓÒ Ø ½º¼¾ ½¼ ½ º

40 ¼ Ôº ½ ÑÔ ÐØÖÓ ØØÕÙ Ò Ð Ú F 30 F 0 q 2 F 10 q 0 q 3 F 20 q 1 ÙÖ ½º ÓÖ Ö ÙÐØÒØ Ù ÔÐÙ ÙÖ Ö ½º½º ËÙÔÖÔÓ ØÓÒ ÜÔÖÒ ÖÐ Ú ØÖÓ ÓÖÔ ÔÓÒØÙÐ Ö ÑÓÒ¹ ØÖÒØ ÕÙ Ð ÓÖ ÒØ ÙÖ ÙÒ Ö Ø Ð ÓÑÑ ÚØÓÖÐÐ ÓÖ ÒÚÙÐÐ ÔÖÓÚÒÒØ ÙÜ ÙØÖ Ö º Ø Ø ÒØк ÁÐ Ò ÔÙØ Ô ØÖ ÙØ ³ÖÙÑÒØ ÐÓÕÙ ØÐ ÕÙ ÙÜ Õ٠гÓÒ ÔÓÙÖÖØ ÙÖ Ù Ø ÕÙ Ð ÓÖ ¹ ÒØ ÒØÖ ÙÜ Ö ÙÐ µ Ø ÐÓÒ Ð ÖØÓÒ Ð ÖÓØ ÓÒÒØ Ð ÙÜ Ö º Ä ÓÒÐÙ ÓÒ ÒØÐÐ Ø ÕÙ Ð ÔÖ Ò ³ÙÒ Ö Ù ÚÓ Ò ³ÙÒ ÔÖÑÖ Ö Ò³ÐØÖ Ô Ð ÔÖÓÔÖØ ØØ ÔÖÑÖ Öº ijÜÔÖÒ ÑÓÒØÖ Ò ÕÙ Ð ÓÖ ³ÒØÖØÓÒ ÓÒÑÒØÐ ÒØÖ ÙÜ Ö Ò³ Ø Ô ÑÓ ÔÖÐÔÖ Ò ³ÙØÖ Ö º ÇÒ ÔÙØ ÐÓÖ ØÒÖ Ð ÐÓ ÓÙÐÓÑ Ù ÔÐÙ ÒÖÐ ÓÙ ÔÐÙ ÙÖ Ö ÓÒØ ÔÖ ÒØ º ÁÐ Ò Ö ÙÐØ ÕÙ Ð ÓÖ ØÓØÐ ÕÙ Ø ÙÖ ÙÒ Ö Ö Ð ÓÑÑ ÚØÓÖÐÐ ÓÖ Ù ÙÒ ÙØÖ Ö ÓØ ÔÓÙÖ Ð ÓÖ ÒØ ÙÖ Õ ¼ Ò ÔÖ Ò Æ Ö Õ ½ ººº Ƶº ¼ Æ ½ ½ ¼ Õ ¼ Õ Ù Ö¼ ¾ ¼ ½ºµ Ð ÙÖ½º ÓÒÓÒ Ö Ð³«Ø ØÖÓ Ö Õ ½ Õ ¾ Ø Õ µ ÑÑ Ò ÕÙ Ð Ö Õ ¼ º Ä ÕÙÒØØ Ö ¼ ÓÒØ Ð ØÒ Ö Õ Ð Ö Õ ¼ Ø Ð Ù ¼ ÓÒØ Ð ÚØÙÖ ÙÒØÖ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ º ÍÒ ÔÓÒØ ÑÔÓÖØÒØ ÓØØÖ ÒÒÓÒ ÑÒØÒÒغ

41 ÜÔÖÑÒØÐ ½ Ä ÐÓ ÓÙÐÓÑ Ú ÔÒÒ Ò ½ ÓÑÒ Ö ¾ Ú Ð ÔÖÒÔ ÙÔÖÔÓ ØÓÒ ÓÒØ ÙÆ ÒØ ÔÓÙÖ Ü¹ ÔÐÕÙÖ ØÓÙØ Ð³ÐØÖÓ ØØÕÙº Ä Ö Ø Ò³ Ø ÕÙ ÑØÑØÕÙ Ø ÓÒ ÚÓÖ Ò ÙØÐ ÒØ Ð ÓÒÔØ Ù ÔØÖ ¼ Ñ Ò ÙÙÒ ÒÓÙÚÐ ÔÔÓÖØ ÜÔÖ¹ ÑÒØк Ä ÙØ Ø ÙÒ ÕÙÒ ÙØÓÒ ÐÓÕÙ Ø ÔÓÙÖ¹ ÖØ Ò³ØÖ ÕÙ³ÙÒ ÐÓÒÙ Ö ³ÜÖ º ÙÜ ÔÔÓÖØ ÜÔÖ¹ ÑÒØÙÜ ÒÓÙÚÙÜ ÙÖÓÒØ ÔÒÒØ ÙÒ ÑÔØ ÓÒ ÖÐ Ò Ð ÑÒØ Ñ Ø Ò Ð ÔÝ ÕÙ ÑÓÖÒ Ñ Ò³Ò ÙÒÒØ Ò ÖÒ Ð³ÐØÖÓ ØØÕÙº ÆÓÙ Ð ØÓÒ ÒÒÑÓÒ ¹ ÓÙ Ð ³Ø Ð ÓÒ ÖÚØÓÒ Ð Ö ÐØÖÕÙ Ø ÕÙÒØ ¹ ØÓÒº ½º½º ÓÒ ÖÚØÓÒ Ð Ö Ò ÙÙÒ ÜÔÖÒ Ò Ò ÙÙÒ ÔÖÓ Ù Ó ÖÚ Ò Ð ÒØÙÖ ÓÒ Ò³ ÔÙ ÑØØÖ Ò ÚÒ Ð ÖØÓÒ ÓÙ Ð ÔÖØÓÒ Ö ÐØÖÕ٠гÒØÖÙÖ ³ÙÒ Ý ØÑ Óк ijÔÔÖØÓÒ ÓÙ Ð ÔÖØÓÒµ ³ÙÒ Ö ÔÓ ØÚ ³ÓÑÔÒ Ò Ö¹ ÑÒØ Ð³ÔÔÖØÓÒ ÓÙ Ð ÔÖØÓÒµ ³ÙÒ Ö ÒØÚ ÑÑ ÚÐÙÖ ÓÐÙ ØÐÐ ÓÖØ ÕÙ Ð Ö ØÓØÐ ÓÑÑ ÐÖÕÙ ØÓÙØ Ð Ö Ø ÙÒ ÓÒ ØÒغ ÇÒ ÔÙØ ÓÒ ÒÓÒÖ Ð ÔÖÒÔ ÙÚÒØ ÓÙ ÔÖÒÔ Ð ÓÒ¹ ÖÚØÓÒÐÖ Ä Ö ØÓØÐ ÓÒ ÖÚ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ÔÖÓ Ù ÔÖÓ¹ Ù ÒØ Ù Ò ³ÙÒ Ý ØÑ Óк ÔÖÒÔ ÑÐ ÓÐÙÑÒØ ÒÖÐ Ð Ò ÓÙ«Ö ÙÙÒ ÜÔ¹ ØÓÒº Ò Ð «Ö Ù ÔÖÒÔ Ð ÓÒ ÖÚØÓÒ Ð Ñ ÕÙ Ò ÔÙØ ³ÒÓÒÖ ÓÖÖØÑÒØ ÕÙ³Ò ØÒÒØ ÓÑÔØ Ð ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÔÓ Ð Ñ Ò ÒÖ «Ø ÖÐØÚ Øµº ½º½º ÉÙÒØ ØÓÒ Ð Ö Ø ÓÒ ØØÙØÓÒ Ð ÑØÖ ÍÒ ÖØÒ ÒÓÑÖ ³ÜÔÖÒ ÓÒØ ÐÐ ÅÁÄÄÁÃÆ ÕÙ ÒÓÙ ÖÖÓÒ ÖÚÑÒØ ¹ ÓÙ ÓÒØ ÔÖÑ ³ÖÖÚÖ Ð ÓÒÐÙ ÓÒ ÕÙ ØÓÙØ Ö ÐØÖÕÙ Ø Ò ÖÑÒØ ÑÙÐع ÔÐ ³ÙÒ Ö ÐÑÒØÖ ÕÙ ÒÓÙ ÒÓØÖÓÒ Ð Ö ÐØÖÕÙ Ø ÓÒ ÙÒ ÖÒÙÖ ÕÙÒØ ³ ع¹Ö Ò ¹ ÖÑÒØ Ð ÙÒÒÓÑÖ ÒØÖ Ó ÙÒ Ö ÓÒÑÒØÐ ÒÚ Ðº ØØ ÓÒ ØØØÓÒ ÓØ ØÖ Ñ Ò ÖÔÔÓÖØ Ú Ð ÚÙ ÑÓÖÒ ÙÖ Ð ÓÒ ØØÙØÓÒ Ð ÑØÖ ØÐÐ ÕÙ³ÐÐ

42 ¾ Ôº ½ ÑÔ ÐØÖÓ ØØÕÙ Ò Ð Ú ÓÒØ ÚÐÓÔÔ ÒØÐÐÑÒØ Ù ÓÙÖ Ð ÔÖÑÖ ÑÓØ Ðº ÁÒÕÙÓÒ ¹Ð ØÖ ÖÚÑÒغ ÌÓÙØ ÓÖÔ Ø ÓÒ ØØÙ ³ÙÒ Ò ÑÐ ÑÓÐÙÐ ÓÒØÒÒØ ÙÒ ÙÒ ÖØÒ ÒÓÑÖ ³ØÓÑ Ð Ó ÓÒ ÑÓÐÙÐ Ø ÙÖ ÔÖ Ð Ð ÓÒ ÑÕÙ º ijØÓÑ ÓÑÔÓÖØ ÙÒ ÒÓÝÙ Ù¹ ØÓÙÖ ÙÕÙÐ ÖÚØ ÙÒ ÒÙ ÐØÖÓÒÕÙ Ð ÒÓÝÙ ÐÙ¹ÑÑ Ø ÓÒ ØØÙ ÙÜ ØÝÔ ÔÖØÙÐ Ð ÔÖÓØÓÒ Ø Ð ÒÙ¹ ØÖÓÒ º ÕÙ ÐÑÒØ ÑÔÐ Ø ÖØÖ ÔÖ ÙÒ ÒÓÑÖ ØÓ¹ ÑÕÙ ÓÙ ÒÙÑÖÓ ØÓÑÕÙµ ÕÙ Ø Ð Ù ÒÓÑÖ ³ÐØÖÓÒ Ø Ù ÒÓÑÖ ÔÖÓØÓÒ Ø ÕÙ ÚÖ ½ ÝÖÓÒµ ¾ ÙÖÒÙѵ ½ º Ä ÔÖÓØÓÒ Ø Ð ÐØÖÓÒ ÓÒØ ÔÖ¹ ØÙÐ Ö ÐØÖÕÙÑÒØ ³ÔÖ Ð ÓÒÚÒØÓÒ ÖÐØÚ Ð³ÐØÖØ ÚØÖÙ Ø Ö ÒÙ Ð Ö ÔÖÓØÓÒ Ø ÔÓ ¹ ØÚ ÐÐ ÐØÖÓÒ ÒØÚº Ò ÚÐÙÖ ÓÐÙ Ð Ö ÔÓÖØ ÔÖ ÙÒ ÔÖÓØÓÒ Ø ÜØÑÒØ Ð ÐÐ ÔÓÖØ ÔÖ ÙÒ ÐØÖÓÒ Ø ØØ Ö Ø Ð Ð Ö ÐÑÒØÖ º ijØÓÑ Ø ÓÒ ÐØÖÕÙÑÒØ ÒÙØÖº Ë Ñ Ø ØÖÑÒ ÒØÐÐÑÒØ ÔÖ Ð Ñ Ù ÒÓÝÙ Ò «Ø Ð ÔÖÓØÓÒ Ø Ð ÒÙØÖÓÒ ÖÒÖ Ò ÔÓÖØÒØ Ô Öµ ÓÒØ Ò Ð¹ ÑÒØ ÐÑÑ Ñ ØØ Ñ ØÒØ Ð ½ Ó ÐРгÐØÖÓÒº Ò Ö ÓÒ ÓÖ ³ØØÖØÓÒ ÐØÖÕÙ ÒØÖ Ö Ò ÓÔÔÓ ÓÒ ÔÓÙÖÖØ ³ØØÒÖ ÕÙ Ð ÐØÖÓÒ ÓÒØ Ø¹ ØÖ ÔÖ Ð ÒÓÝÙ Ø ÚÒÒÒØ ³Ý ÓÐÐÖº ÇÖ Ð Ò³Ò Ø ÖÒ Ø Ð³ÓÒ Ø ÕÙ Ð ÑØÖ Ø ÒØÐÐÑÒØ ÓÒ ØØÙ Úº Ä ÖÝÓÒ Ð³ØÓÑ Ø Ð³ÓÖÖ ½¼ ½¼ ÑØÖ ÐÙ Ù ÒÓÝÙ ½¼ ½ ÑØÖ ÓØ ÙÒ ÖÔÔÓÖØ ½¼¼ ¼¼¼ Ð ÒÓÝÙ ØØ ÖÔÖ ÒØ ÔÖ ÙÒ ÔÖ ÑØÖ ÖÝÓÒ ØÙ ÈÖ Ð³ØÓÑ ÓÙÔÖØ ÙÒ ÔÖ ³ÙÒ ÖÝÓÒ ¼¼ ÐÓÑØÖ Ô ¹ ÒØ ÔÖ ÒÚº Ò Ð ÑÓÐ ÇÀʹÊÍÌÀÊÇÊ ÓÒ ÓÒ Ö ÕÙ Ð ÐØÖÓÒ ÖÚØÒØ ÙÖ ÓÖØ ÖÙÐÖ ÒØÖ ÙÖ Ð ÒÓÝ٠гÐÖØÓÒ ÒØÖÔØ ÝÒØ ÔÓÙÖ ÓÖÒ Ð ÓÖ ³ØØÖØÓÒ ÐØÖÓ ØØÕÙº ØØ ÜÔÐØÓÒ Ò³ Ø Ô Ø ÒØ Ö ÙÒ ÐØÖÓÒ ÖÚØÒØ ÙÖ ÙÒ ØÐÐ ÓÖØ ÚÖØ ÖÝÓÒÒÖ Ð³ÒÖ Ù ØÖÑÒØ ÓÒ ÒÖ ÒØÕÙ Ð ÒÖØ ÓÒ ÔÖ ÖØÓÑÖ ÙÖ Ð ÒÓÝÙº ËÙÐ Ð ÑÒÕÙ ÕÙÒ¹ ØÕÙ ÔÖÑ ³ØÐÖ ÙÒ ÑÓРгØÓÑ ÔÐÙ Ø ÒØ ÕÙÓÕÙ ÔÐÙ ØÖغ ijÜÔÖÒ ÅÐÐÒ ÈÖÑ ØÓÙØ Ð ÜÔÖÒ ÑÒ ÔÓÙÖ ÑØØÖ Ò ÚÒ Ð³Ü ØÒ ³ÙÒ Ö ÐÑÒØÖ ÒÚ Ð ÐÐ Ù ÔÝ Ò ÑÖÒ ÊÓÖØ º ÅÁÄÄÁÃÆ ½¹½ µ ÖÐ Ù ÙØ Ð Ö Ø ÙÒ ÔÐÙ Ð ÕÙ Ø Ù ÙÒ ÔÐÙ ÑÔÐ ½ ÁÐ Ü Ø ÐÑÒØ ØÖÒ ÙÖÒÒ ØÐ Õ٠гÀÒÙÑ Ú ½¼º

43 ÜÔÖÑÒØÐ + A B M ÙÖ ½º ÊÔÖ ÒØØÓÒ ÑØÕ٠гÔÔÖÐÐ ÙØÐ Ò Ð³ÜÔÖÒ Ð ÓÙØØ ³ÙÐ ÅÁÄÄÁÃÆ ÔÙ ÕÙ³ÐÐ Ò Ø ÔÔÐ ÙÙÒ ÔÔÖÐÐ ÓÔ ØÕÙ ÓÑÑ ÙÜ ÙÜÕÙÐ Ð ÔÝ ÕÙ ÓÒØÑÔÓÖÒ ÒÓÙ ØÙ º ÐÐ ÓÒ Ø Ó ÖÚÖ Ð ÑÓÙÚÑÒØ ³ÙÒ Ò ÓÙØØÐØØ ³ÙÐ ÐØÖ ÐÐ Ø ÑÒØÒÒØ ÓÒÒÙ ÓÑÑ Ð³ÜÔÖÒ Ð ÓÙØØ ³Ùк ijÔÔÖÐÐ ÙØÐ ÓÒ Ø Ò ÙÒ ÒÒØ ÖÑ ÔÖ ÙÜ ÔÐÕÙ ÔÖÐÐÐ Ø ÙÖ Ð ÕÙÐÐ ÓÒØ ÔÐ Ö Ò ÓÔÔÓ º Ä ÔÐÕÙ ÙÔÖÙÖ ÔÓ Ò ÓÒ ÒØÖ ÔØØ ÓÙÚÖØÙÖ ÔÖ Ð ÕÙÐÐ ÓÒØ ÔÙØ ÒØÖÓÙÖ Ð ÓÙØØ ³ÙÐ ÔÖÓÙØ ÔÖ ÙÒ ØÓÑ ÙÖº Ä ÔÐÙÔÖØ ÓÙØØ ÖÒØ ÔÖ ÖÓØØÑÒØ Ù Ô Ð Ù Ð³ØÓÑ ÙÖº ÐÐ ÖÓÒØ ÓÒ ÓÙÑ ÙÒ ÓÖ ÚÖØÐ Ö ÚÖ Ð ÙØ ÓÙ ÚÖ Ð ÐÓÒ ÕÙ³ÐÐ ÙÖÓÒØ ÕÙ ÙÒ Ö ÔÓ ØÚ ÓÙ ÒØÚº ËÓØ Ñ Ð Ñ Ø Ö Ð ÖÝÓÒ ³ÙÒ ÓÙØغ ËÙÔÔÓ ÓÒ ³ÓÖ ÕÙ Ð ÔÐÕÙ Ø Ò ÓÒØ Ô Ö º Ä ÑÓÙÚÑÒØ Ð ÓÙØØ Ò ÙØ ÐÖ Ø ÖØ ÔÖ Ð³ÕÙØÓÒ Ñ Ñ ÖÚ ÓÙ Ú Ø Ð ÚØ Ø Ð³ÐÖØÓÒ Ð ÓÙØØ Ø Ð³ÐÖØÓÒ Ð Ô ÒØÙÖ Ø Ð Ú Ó Ø Ð³Öº Ä ÖÒÖ ØÖÑ ÖÔÖ ÒØ Ð ÓÖ Ú Ó Ø ÓÔÔÓ Ù ÑÓÙÚÑÒØ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐ Ð ÚØ º Ä ÚØ ÐÑØ ØØÒØ ÔÖ Ð ÓÙØØ ÐÓÖ ÕÙ ÓÒ ÐÖØÓÒ Ø ÒÙÐÐ Ø ÓÒ Ú Ú Ñ ÙÖ ÔÓ ØÚÑÒØ ÚÖ Ð µ Ú ½ Ñ Ö ¾ Ö¾ Ä ÓÒ ÜÔÖ ÓÒ Ø ÓØÒÙ Ò ÜÔÖÑÒØ Ð Ñ Ð ÓÙØØ Ò ÓÒØÓÒ Ð Ò Ø Ð³ÙÐ ÓØ Ñ Ö µº ÁÒØÖÓÙ ÓÒ ÑÒØÒÒØ Ð Ö ÙÖ Ð ÔÐÕÙ Ø º ÆÓÙ Ð ÖÔÖØ ÓÒ ÑÒÖ ÓÑÓÒ ØÐÐ ÓÒ ÕÙ ØÓÙØ Ö Ø Ø ÔÐ Ò³ÑÔÓÖØ ÓÙ Ò Ð³ Ô ÒØÖ Ð ÙÜ ÔÐÕÙ ÓØ ÓÙÑ ÙÒ ÓÖ ÓÒ ØÒغ Ë Ð ÓÙØØ ÔÓÖØ ÙÒ Ö ÔÓ ØÚ Õ ÐÐ Ö ØØÖ ÔÖ Ð Ö ÒØÚ Ø ÖÔÓÙ

44 Ôº ½ ÑÔ ÐØÖÓ ØØÕÙ Ò Ð Ú ÔÖ Ð Ö ÔÓ ØÚ º ÐÐ Ö ÓÒ ÓÙÑ ÙÒ ÓÖ ÚÖ Ð ÙØ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐ Õ ÓØ ÃÕ ÓÙ Ã Ø ÙÒ ÓÒ ØÒغ ijÕÙØÓÒ Ù ÑÓÙÚÑÒØ ÚÒØ Ñ Ñ ÃÕ ÖÚ Ø Ð ÚØ ÐÑØ ÔÖÒ Ð ÒÓÙÚÐÐ ÚÐÙÖ Ú ¾ Ñ ÃÕ Ö ÇÒ ÔÙØ ØÖÑÒÖ Ð ÖÝÓÒ Ð ÓÙØØ ÔÖØÖ Ð Ñ ÙÖ Ú ½ ÓÒÒ ÒØ Ð Ò Ø Ð³ÙÐ Ø Ð Ú Ó Ø Ð³Öµ Ø Ò ÙØ ÐÙÐÖ Ð Ö Õ ÔÖØÖ Ð Ñ ÙÖ Ú ¾ ÓÒØÓÒ ÓÒÒØÖ Ð ÓÒ ØÒØ Ã Ò ÓÒØÓÒ Ö ÙÖ Ð ÔÐÕÙ º Ò ÔÖØÕÙ ÓÒ Ó ÖÚ ÑÓ ØÓÒ Ð ÚØ Ú ¾ ÕÙ ÙÖ ÕÙ Ð Ö Ð ÓÙØØ ÑÓ º ÒÑÒØ ÓÒØ Ù ÙÒ ÓÒ ØÓÒ Ó ÓÒÒÐÐ Ð³Ö ÔÖ Ð ÖÝÓÒ Ó ¹ ÑÕÙ ÓÒ ÔÙØ ÖØ ÐÐÑÒØ ÖÓØÖ Ð³ÓÒ ØÓÒ Ð³Ö Ò ÔÐÒØ ÔÖ ÔÐÕÙ ÙÒ ÓÙÖ ÖÝÓÒ ÓÙ ÖÝÓÒ º ÄÓÖ ÑÓÙÚÑÒØ Ð ÓÙØØ ÔÙØ ÔØÙÖÖ ÖØÒ ÓÒ º Ä ÚÖØÓÒ Ö Ø ÚØ ÓÒØ Ð ÔÖ Õ Ö Ã Ú ¾ ÙÒ ÖÓ ÑÒØ ÐÖ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÓÒ ÙÒ ÖÓ ¹ ÑÒØ Ð ÚØ ÚÖ Ð Ùغ Ò ÖÔØÒØ Ð³ÜÔÖÒ ÙÒ ØÖ ÖÒ ÒÓÑÖ Ó ÓÒ ÓÒ ¹ ØØ ÕÙ ÔÓÙÖ ÕÙ ÓÙØØ Ð ÚÖØÓÒ ØÒØ ØÓÙÓÙÖ ÑÙÐع ÔÐ ³ÙÒ ÖØÒ ÚÐÙÖº ÇÒ Ò ÓÒÐÙ ÕÙ Ð ÚÖØÓÒ Ö ØÒØ ÐÐ ¹ÑÑ ÑÙÐØÔÐ ³ÙÒ Ö ÐÑÒØÖ Õ٠гÓÒ Ò ÔÙ Ñ ÙÖÖº ³ Ø Ð ÚÐÙÖ ÓÐÙ Ð Ö ÐØÖÕ٠гÐØÖÓÒº ½º¾ ½º¾º½ Ä ÑÔ ÐØÖÕÙ ÒØÓÒ ÓÒ ÖÓÒ Ð Ö Õ ¼ Ð ÙÖ ½º ÕÙ Ø ÓÙÑ Ð³ØÓÒ Æ Ò Ð Ð ÙÖµ ÙØÖ Ö º ËÙÔÔÓ ÓÒ ÕÙ ÒÓÙ ÔÐÓÒ Õ ¼ ÑÒÖ Ð³ÑÒÖ Ò Ò³ÑÔÓÖØ ÕÙÐ ÔÓÒØ ÐÐ Ø ÔÖØÓÙØ ÓÙÑ ÙÒ ÓÖ ÓÒØ Ð³ÜÔÖ ÓÒ Ø ½ºµº ËÙÐ Ð ØÒ ÑÓ ÒØ ØÒ ÕÙ Ð ÚØÙÖ ÙÒØÖ ÒÒØ ÖØÓÒº Ä ÓÖ Ù ÔÖ Õ ¼ ÑØØÒØ ÒÚÒ Ð³Ü ØÒ Ò Ð³ Ô ³ÙÒ ÑÔ ÓÖ Ð ÙÜÆ Ö Õ º ÓÒ ÖÓÒ Ð ÖÔÔÓÖØ ¼ Õ ¼ ÒÓÙ ÓØÒÓÒ

45 Ä ÑÔ ÐØÖÕÙ ¼ Õ ¼ ½ ¼ Æ ½ Õ Ö ¾ ¼ Ù ¼ ½ºµ ÓØ ÙÒ ÕÙÒØØ ÓÙ Ò³ÒØÖÚÒØ ÔÐÙ Ò Ð ÚÐÙÖ Ò Ð Ò Ð Ö Õ ¼ º Ä ÖÔÔÓÖØ ¹ Ù ÒØ ÙÒ ÑÔ ÚØÙÖ ØÖÑÒ ÓÑÔй ØÑÒØ ÔÖÐ ÚÐÙÖ Ð Ò Ø Ð ÔÓ ØÓÒ Æ Ö Õ º ÇÒ Ð³ÔÔÐÐ Ð ÑÔ ÐØÖÕÙ Ø ÓÒ Ð ÒÓØ ¼ º Ò ÙØÐ ÒØ Ð ÑÑ ÒØÓÒ ÕÙ ¹ Ù Ð ÑÔ ÐØÖÕÙ Ö ÔÖÙÒ Ö ÔÓÒØÙÐÐ Õ Ø Õ Ù ½ºµ ¼ Ö¾ ÓÙ Ö Ø Ð ØÒ ÒØÖ Ð ÔÓÒØ ÓÙ ØÖÓÙÚ Ð Ö Ø Ð ÔÓÒØ ³Ó ÖÚØÓÒ Ù Ø ÙÒ ÚØÙÖ ÙÒØÖ Ö ÚÖ Ð ÔÓÒØ ³Ó ÖÚØÓÒº ÓÑÑ ØÓÙØ ÓÒ ÚØÙÖ ÓÒ ÓÒ ØØ ÕÙ ¼ Ø Ð ÓÑÑ ÚØÓÖÐÐ Ù ÔÓÒØÓÙ ØÖÓÙÚ Õ ¼ ÙÙÒ Ö Õ º ÈÖ ÓÒ ÕÙ Ð Ö Õ ¼ Ò ÒÖ Ô ÑÔ ÔÓÙÖ ÐÐ ÑѺ ¹ ÓÑÑÒØÖ ÔÓ Ð ÕÙ ØÓÒ ÙÚÒØ ÓÑÑÒØ ÙÒ ÐØÖÓÒ ÙÔÔÓ ÔÓÒØÙÐ ØÒØ¹Ð Ò ÑÐ Ò ÔÙعРÒØÖÖ Ú ÐÙ¹ÑÑ ÁÐ Ü Ø ÖÔÓÒ ÔÓ Ð ÒØ ÔÔÐ Ð ÑÒÕÙ ÕÙÒØÕÙ ÐÐ Ô ÒØ ÐÖÑÒØ Ð Ö ÓÙÖ ¹ Ò ÒØ ÑÒØÒÒØ ØÖØÓÒ Ð Ö Õ ¼ Ø Ò ÙÔÔÓ ÒØ ÕÙ Ð Ø Ð ÑØØÖ Ó٠гÒÐÚÖ Ò ÑÓ Ô Ð ÔÐ ÙØÖ Ö ÒÓÙ ÔÓÙÚÓÒ ÖÖ Ð ÑÔ ÐØÖÕÙ ÔÓÙÖ Ð³ Ô ÒØÖ ½ ¼ Æ ½ Õ Ö ¾ Ù ½ºµ ÓÙ Ö Ø Ð ØÒ Ð Ö Õ ÙÒ ÔÓÒØ Ð³ Ô Ø Ù Ð ÚØÙÖ ÙÒØÖ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ö ÚÖ ÔÓÒØ Ð³ Ôº Ä ÑÔ Ò Ò Ø ØÓÙØ Ø ÒÔÒÒØ Ð Ö Õ ¼ ÙØÐ ÔÓÙÖ Ð ÑØØÖ Ò ÚÒº ÇÒ ÔÙØ Ö Ä ÑÔ ÐØÖÕÙ Ò ÙÒ ÔÓÒØ Ø Ð Ð ÓÖ ÔÖ ÙÒØ Ö ÐÕÙÐÐ ÖØ ÓÙÑ ÙÒ Ö ÐØÖÕÙ ÔÓ ¹ ØÚ ÔÐ Ò ÔÓÒغ Ä ÑÔ ÐØÖÕÙ ³ÜÔÖÑ ÓÒ Ò ÒÛØÓÒ»ÓÙÐÓѺ Ä ÑÔ ÐØÖÕÙ Ø ÙÒ ÑÔ ÚØÓÖÐ ÔÓ ÒØ ÓÒ Ò ÕÙ ÔÓÒØ Ð³ Ô ØÖÓ ÓÑÔÓ ÒØ Ü Ý Þ Ä ÓÒÒ Ò Ù ÑÔ ÐØÖÕÙ Ò ÙÒ ÔÓÒØ Ð³ Ô ÔÖ¹ ÑØ ³ÓØÒÖ ÑÑØÑÒØ Ð ÓÖ ÜÖ ÙÖ ÙÒ Ö ÕÙй ÓÒÕÙ Õ ÔÐ Ò ÔÓÒØ ÔÖ Õ ½º½¼µ

46 Ôº ½ ÑÔ ÐØÖÓ ØØÕÙ Ò Ð Ú E Autre chemin d'intégration q 1 q 1 E r o Chemin d'intégration r o ÙÖ ½º ÙÜ ÑÒ ³ÒØÖØÓÒ ÙÖÚÐÒ «ÖÒØ Ù ÑÔ ÐØÖÕÙ ÔÖÓÙØ ÔÖ ÙÒ Ö ÔÓÒØÙÐÐ Õ ½º ÓÙ Ø Ð ÑÔ ÐØÖÕÙ Ù ÔÓÒØ Ó٠гÓÒ ÔÐ Õ Ò ÒØ Ð³ÝÔÓØ Õ٠гÔÔÓÖØ ØØ Ö Ò ÑÓ Ô Ð ÔÓ ØÓÒ ØÓÙØ Ð ÙØÖ º ÍÒ Ö ÔÓ ØÚ ÙØ ÙÒ ÓÖ Ò Ð ÑÑ Ò ÕÙ Ð ÑÔ ØÒ ÕÙ³ÙÒ Ö ÒØÚ ÙØ ÙÒ ÓÖÒ Ò ÓÔÔÓ ÙÑÔº ÆÓØÓÒ ÕÙ ÔÓÙÖ ØÒ Ö ØÖ ÔÖÓ Ð ÔÓ ØÓÒ ³ÙÒ Ö ÓØ Ö ¼ ¼ µ Ð ÔÔÖØ ÙÒ ÒÙÐÖغ Ò Ø ØÐÐ ØÒ ÒÓÙ ÒØÖÓÒ Ò Ð ÓÑÒ «Ø Ð ÑÒÕÙ ÕÙÒØÕÙ Ø ÒÓ ÓÒ Ö Ö ÓÚÒØ ØÖ ÑÓ¹ º Ä ÑÔ Ò³ Ø ÓÒ Ñ ÚÐÙ ÙÖ ÙÒ Ö ÖØÖ Ù ÑÔ ÐØÖÕÙº ½º¾º¾ Ä ÔÓØÒØÐ ÐØÖÕÙ Ø Ð³ÒÖ ÔÓØÒØÐÐ ÐØÖÓ ØØÕÙ ÓÒ ÖÓÒ ÔÐÙ ÔÖ Ð ÑÔ ÐØÖÕÙ ÔÖÓÙØ ÔÖ ÙÒ Ö ÔÓÒØÙÐÐ Õ ½ º ÑÔ ÚØÓÖÐ Ø Ò ½ Ö º ÓÑÑ ÒÓÙ ¾ гÚÓÒ ÚÙÙÔØÖ ÞÖÓ ÒÓÙ ÔÓÙÚÓÒ Ò Ó ÒØ ÙÒÞÖÓ ÝÖ ÓÒ ØÖÙÖ ÙÒ ÑÔ ÐÖ Ù ÑÓÝÒ Ð³ÒØÖÐ ÙÖÚÐÒº Ë Ð ÖÙ ÐÓÖ ÒÓÙ ÔÓÙÖÖÓÒ Ö ÕÙ Ð ÑÔ ÐØÖÕÙ Ø Ð ÖÒØ ÑÔ ÐÖº Ó ÓÒ ÓÑÑ ÔÓÒØÔÖØ Ð³ÒØÖÐ ÙÒ ÔÓÒØ Ð³Ò Ò Ø ÒØÖÓÒ Ù ÕÙ³Ù ÔÓÒØ Ö ¼ Ò ÖÑÓÒØÒØ Öº ÇÒ ÓØÒØ Ö¼ Ð Ö¼ ½ Õ ½ Ö ¾ Ö ¹ Ð Ö¼ ½ Õ ½ Ö ¾ Öµ ½ ½ ¼ ½ ¼ ¼ ½º½½µ ØØ ÒØÖÐ ÔÙØ Ù ÐÙÐÖ Ò ÒÚÖ ÒØ Ð Ò Ù ÑÒ ÙÚ Ø Ð Ò Ð³ÒØÖÐ Ö¼ ½ Ð ½ Ö ¼ Ð ½ Ö ¼ ½ ¼ Õ ½ Ö ¾ Öµ ½ ¼ Ò Ø ÒÓÙ ÔÓÙÖÖÓÒ ÒØÖÖ Ò ÙÚÒØ ÙÒÑÒ ÕÙÐÓÒÕÙ ÔÓÙÖ ÓÙØÖ Ù ÔÓÒØ Ö ¼ º ÓÑÑ ÒÓÙ Ð ÑÓÒØÖÓÒ ÙÖ Ð ÙÖ ½º ÒÓÙ ÔÓÙÚÓÒ ÔÖÓ ÕÙØØÖ Ð³Ü Ö Ø ÙÚÖ ÙÒ ÑÓÖÙ ÑÒ Ò Ö ÖÐ ÔÖÔÒÙÐÖÑÒØ º ÌÓÙØ ØÖØ ÔÙØ ½ Õ ½ Ö ¼ Õ ½ Ö ¼

47 Ä ÑÔ ÐØÖÕÙ ÓÑÔÓ Ö Ò ÐÑÒØ ¹ Ð ÔÖÐÐÐ Ø ÔÖÔÒÙÐÖ º Ò Ð³ÒØÖÐ ÙÖÚÐÒ Ð ÔÖÓÙØ ÐÖ Ú ¹ Ð Ò ÖØÒÖ ÕÙ Ð ØÖÑ Ú ¹ Ð ÔÖÐÐÐ º ÇÒ ÓØÒØ ÓÒ ÙÒ Ö ÙÐØØ ÒÔÒÒØ Ù ØÖØ ÙÚ Ö¼ ½ ØÖØ ÕÕ ¹ Ð ½ ¼ Ò ÓÒ ÕÙÒ Ð ÑÔ Ø Ð ÖÒØ ÙÑÔ ÐÖ ½ ¼ Õ ½ Ö Õ ½ Ö ¼ ½º½¾µ ½º½ µ ÄÓÖ ÕÙ Ð ÑÔ Ø ÔÖÓÙØ ÔÖ ÔÐÙ ÙÖ Ö Õ ØÖÙ Ò Ð³ Ô ÔÙ ÕÙ Ð ÙÔÖÔÓ ØÓÒ Ø ÚÐ ÒÓÙ ÔÓÙÚÓÒ ÓÑÑÖ Ð ÑÔ ÐØÖÕÙ Ù ÕÙ Ö Õ º ijÒØÖÐ ÙÖÚÐÒ ÔÔÐÕÙ ÙÖ ÒÓÙÚÙ ÑÔ Ø Ð ÓÑÑ Òع ÖÐ ÙÖÚÐÒ ÔÔÐÕÙ ÙÖ ÕÙ ÑÔ ÔÖÑÒغ ÇÒ ÓØÒØ ÒÓÖ ÙÒ Ö ÙÐØØ ÒÔÒÒØ Ù ØÖØ ÙÚº Ä ÒÓÙÚÙ ÑÔ ÐÖ Ø Ò ½ ¼ Õ Ö ½º½µ ÓÙ Ö ÓÒØ Ð ØÒ ÒØÖ Ð ÔÓ ØÓÒ ÕÙ Ö Õ Ø Ð ÔÓÒØ Ð³ Ô Ó٠гÓÒ ÚÙØ ÓÒÒØÖ Ð ÚÐÙÖ Ù ÑÔ ÐÖº ÉÙÐÐ Ò ØÓÒ ÔÝ ÕÙ ÔÓ ÑÔ ÐÖ ËÓÙÚÒÞ¹ ÚÓÙ Ù ÓÙÖ ÑÒÕÙº ÍÒ ÜÔÖ ÓÒ Ù ØÝÔ ÒØÖÐ ÙÖÚÐÒ Ý Ø ÖÒÓÒØÖ Ò Ð ÒØÓÒ Ù ØÖÚÐ ³ÙÒ ÓÖº Á ¹ Ï Ð Ò «Ø ÐÓÖ ÕÙ³ÙÒ ÔÖØÙÐ Ø ÓÙÑ ÙÒ ÓÖ Ø ÔÐ Ð ÐÓÒ ³ÙÒ ÓÙÖ Ð ÓÖ ÔÔÐÕÙ «ØÙ ÙÒ ØÖÚÐ Õ٠гÓÒ ÚÐÙ ÓÑÑ Ùغ ÇÒ ÔÖØ Ò Æ ÔØØ ÑÒØ Ø ÓÒ ÒØ Ð ØÖÚÐ ÓÑÑ Ð ÐÑØ Ð ÓÑÑ Æ ½ Ù Ø ÓÙ Ø Ð ÓÖ Ò ÙÒ ÔÓÒØ Ù ÑÒØ ØÙ Ø Ø Ð ÚØÙÖ ÙÒØÖ ØÒÒØ Ð ÓÙÖ Ù ÑÑ ÔÓÒØ Ø ÓÖÒØ Ò Ð Ò Ù ÔÐÑÒØ ÙÖ ½ºµº Ä ÐÑØ ØØ ÓÑÑ Ø ÙÒ ÒØÖÐ ÐÒº Ä ØÖÚÐ ÜÖ ÔÖ Ð ÓÖ Ð ÐÓÒ Ù ÑÒ Ø ÓÒ Ï Ù Ø ÂÓÙÐ ½º½µ Ë Ð ÔÖØÙÐ ÔÓÖØ ÙÒ Ö Õ Ø ÕÙ Ð ÓÖ Ø ÒØÙÖ ÐØÖÕÙ Õ ³ ع¹Ö Ù Ð³Ü ØÒ ³ÙÒ ÑÔ

48 Ôº ½ ÑÔ ÐØÖÓ ØØÕÙ Ò Ð Ú F Β Γ u^ l Α ÙÖ ½º ÒØÓÒ Ù ØÖÚÐ ³ÙÒ ÓÖ ÔÔÐÕÙ ÙÒ ÔÖØÙÐ ÐØÖÕÙ ÔÖÓÙØ ÔÖ ³ÙØÖ Ö µ Ð ØÖÚÐ «ØÙ ÔÖ Ð ÑÔ ÐØÖÕÙ Ð ÐÓÒ ³ÙÒ ÑÒ Ø Ï ¹ Õ Ð ½º½µ ØØ ÜÔÖ ÓÒ Ø Ù ØÙÖ ÑÙÐØÔÐØ Õ ÔÖ Ð³ÒØÖÐ ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ ÐÙÐ Ò ½º½ Ø Ò ½º½º ÆÓÙ ÚÓÒ ÕÙ³ÐÐ Ø ÒÔÒÒØ Ù ÑÒ ÙÚº Ò ÓÒ ÕÙÒ Ø Ö ÙÜ ÔÖÓ¹ ÔÖØ ÓÑØÖÕÙ Ù ÑÔ ÐØÖÕÙ Ð Ø ÒØÖе Ð ØÖ¹ ÚÐ «ØÙ ÔÖ Ð ÑÔ ÐØÖÕÙ Ò ÔÒ Ô Ù ÑÒ ÙÚº ÇÒ Ø ÕÙ Ð ÓÖ ÐØÖÕÙ Ø ÓÒ ÖÚØÚº Ò ÚÖØÙ Ù ÔÖÒÔ ÙÒÚÖ Ð ÓÒ ÖÚØÓÒ Ð³ÒÖ¹ Ò ÙÒ Ý ØÑ ÓÐ ÙÒ ØÖÚÐ Ø ÓÙÖÒ ÔÖ Ð ÓÖ ÐØÖÕ٠гÒÖ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÓØ ØÖ ÓØÒÙ Ù ØÖÑÒØ ³ÙÒ ÙØÖ ÓÖÑ ³ÒÖº ÇÒ Ø ÓÒ ÐÓÕÙÑÒØ ÑÒ Ö Ð³ÝÔÓØ Ð³Ü ØÒ ³ÙÒ ÒÖ ÔÓØÒØÐÐ Í ÓÒØ Ð ÑÒÙØÓÒ ÕÙÚÙØ Ù ØÖÚÐ ÓÙÖÒ ÓØ Ï Í ½º½µ ØØ ÒÖ ÔÓØÒØÐÐ Í ÓÒØ Ð³ÓÖÒ Ø Ð³Ü ØÒ ³ÙÒ ÑÔ ÐØÖÕÙ ³ÔÔÐÐ ÒÖ ÔÓØÒØÐÐ ÐØÖÓ ØØÕÙº Ò ÒØÒÙ Ð ÔÖØÙÐ Ø ÒØÖÒ ÔÖ ÙÒ ÓÖ ÜØÖÙÖ Ð³ÒÓÒØÖÐÓÖ ÐØÖÕÙ Ð ÓÒÚÖ ÓÒ Ø Ò Ð³ÙØÖ Ò Ð Ý Ò ÙÑÒØØÓÒ Ð³ÒÖ ÔÓØÒØÐÐ Ø ÓÒÓÖÑÑÒØ ½º½µ Ð ØÖÚÐ Ï Ð ÓÖ ÐØÖÕÙ Ø ÐÓÖ ÒØ ÕÙ Ò ÕÙ Ð ØÖÚÐ Ø ÑÒØÒÒØ ÓÙÖÒ ÔÖ Ð ÓÖ ÜØÖÙÖº ÈÓÙÖ ÔÖ Ö ÙÔÔÓ ÓÒ ÕÙ Ð ÑÒ ÐÐ º Ä ØÖÚÐ ÐØÖÕÙ ÚÒØ Ï ¹ Õ ¹ Ð Õ Ð ½º½µ Ï Ï Í Í µ ½º½µ

49 Ä ÑÔ ÐØÖÕÙ ÁÐ ÚÒØ ÓÒ Õ ¹ Ð Í Í µ ½º¾¼µ Õ Î Î µ ½º¾½µ ÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ Î ÔÔÐ Ð ÔÓØÒØÐ Ø Ð³ÓÔÔÓ Ù ØÖÚÐ Ù ÑÔ ÐØÖÕÙ ÔÖ ÙÒØÖ ÔÓ ØÚº ØØ ÒØÓÒ Ü Ð ÐÒ ÒØÖ Ð «ÖÒ ÔÓØÒØÐ Î Ø Ð «ÖÒ ³ÒÖ ÔÓØÒØÐÐ Ð Ö Õ Í Õ Î Í ÊÐ ÒØ Ð³ÕÙØÓÒ ½º¾½ ÓÒ ÔÙØ ÖÖ ¹ Ð Î ½º¾¾µ ½º¾ µ ÓÙ ÒÓÖ ÔÖ ÕÙ ØØ ÒØÖÐ Ò ÔÒ Ô Ù ÑÒ ¹ ÖÎ Ö Î ½º¾µ Ú Î ½ ¼ Õ ½ Ö ÐÓÖ ÕÙ Õ ½ ÙÐ Ö Ð ÑÔ ½º¾µ ÇÒ ÚÓØ ÑÒØÒÒØ Ð Ò ÔÝ ÕÙ ÔÔÓÖØÖ Ð³ÒØÖÐ ÙÖÚ¹ ÐÒ Ù ÑÔ ÚØÓÖÐ ³ Ø Ð³ÓÔÔÓ ÙÑÔ ÐÖ Ò ¹ ÒØ Ð ÔÓØÒØÐ ÐØÖÕÙº ÇÒ Ö Ù ÕÙ Ð ÑÔ ÐØÖÕÙ ÖÚ ³ÙÒ ÔÓØÒØк ijÙÒØ ÔÓØÒØÐ Ò Ð Ý ØÑ ËÁ Ø ÔÓÙÖ Ð³Õº ½º¾½µ Ð ÆÛØÓÒ ÑØÖ»ÓÙÐÓÑ ÓÙ ÔÓÙÖ Ð³Õº ½º¾¾µ Ð ÂÓÙлÓÙÐÓÑ º ØØ ÒÓÙÚÐÐ ÙÒØ Ø Ù ÔÔÐ Ð ÎÓÐغ ÍÒ ÙÒØ ³ÒÖ ÓÑÑÓ Ò ÔÝ ÕÙ Ø ÙÖ Öй ØÓÒ ³ Ø Ð³ÐØÖÓÒ¹ÚÓÐØ Ò Ö Î ³ Ø Ð ÚÖØÓÒ ³ÒÖ ÔÓØÒØÐÐ Ù ÔÖ ÙÒ Ö Ð Ö Ð³ÐØÖÓÒµ ÐÓÖ ÕÙ³ÐÐ ØÖÚÖ ÙÒ «ÖÒ ÔÓØÒØÐ ÙÒ ÚÓÐغ ÓÑÑ ½º Ü ½¼ ½ ÓÒ ½Î ½ ½¼ ½ ½Î ½ ½¼ ½ ÂÓÙÐ ½º¾µ Ä ÔÓØÒØÐ Ò³ Ô ÚÐÙÖ ÓÐÙ Ð Ø Ò ÙÒ ÓÒ ØÒØ ÔÖ º ÇÒ ÓØ ÓÒ ÒÖ ÙÒ ÞÖÓº ÁÐ Ø ÖÕÙÒØ Ó Ö ÔÖ ÓÒÚÒØÓÒ Ð³ÒÖ ÔÓØÒØÐÐ ÒÙÐÐ Ð³Ò Ò Ñ Ò³ Ø Ô ÑÔÖغ Ä ÓÜ Ù ÔÓØÒØÐ ÒÙÐ Ð³Ò Ò Ú Ó ÐÓÖ ÕÙ ÙÙÒ Ö Ö ÔÓÒ Ð Ù ÑÔ Ö Ò ØÖÓÙÚ Ð³Ò Òº Ò Ð ÓÒØÖÖ Ø»ÓÙ ÐÓÒ Ð ÓÑØÖ Ù ÔÖÓÐÑ ³ÙØÖ ÔÓÒØ Ð³ Ô ÔÙÚÒØØÖ ÔÐÙ ÙÙ ÑÒØÓ ÓÑÑ ÔÓÒØ ÖÖÒº ÔÖÓÐÑ ÔÖØ ØÓÙØÓ Õ٠гÓÒ ÐÙÐ «ÖÒ ÔÓØÒØÐ ÒØÖ ÙÜ ÔÓÒØ

50 ¼ Ôº ½ ÑÔ ÐØÖÓ ØØÕÙ Ò Ð Ú Ð³ Ôº ÆÓØÓÒ ÒÓÖ Õ٠гÓÒ Ò ÓÙÚÒØ Ð «ÖÒ ÔÓØÒØÐ ÔÖ Ð ØÖÑ ØÒ ÓÒº Ä ØÖÚÐ «ØÙ ÔÖ Ð ÑÔ ÐØÖÕÙ ÔÓÙÖ ÕÙ³ÙÒ Ö Õ ÐÐ Ø ÓÒ Õ ¹ Ð Õ ÖÎ ¹ Ð Õ Î Î µõ Î Î µ ½º¾µ ÄÓÖ ÕÙ Ð ÑÔ Ø ÓÒ Ð ÔÓØÒØÐ Ò ÓÒØ Ù ÕÙ³ ÙÒ ÙÐ Ö Õ ½ гÜÔÖ ÓÒ ½º¾ ÚÒØ Ï Õ Î Î µ Õ Õ½ Õ ½ µ ½º¾µ ¼ Ö Ö ÆÓÙ ÔÓÙÚÓÒ ÐÖÖ ÒÓØÓÒ Ð ØÙØÓÒ ÔÐÙ ÙÖ Ö Õ ÖÒØ Ð ÑÔ ÐØÖÕÙ º Ä «ÖÒ ÔÓØÒØÐ ÒØÖ ÙÜ ÔÓÒØ Ø Ø ÐÓÖ Î Î ½ Õ Õ µ ½º¾µ ¼ Ö Ö Ø Ð ØÖÚÐ Ù ÑÔ ÔÓÙÖ ÑÒÖ ÙÒ Ö Õ ÚÖ Ø Ï Õ Î Î µ Õ Õ Õ µ ½º ¼µ ¼ Ö Ö Í Í ½º ½µ Ø Ø Ù Ð Ð«ÖÒ ³ÒÖ ÔÓØÒØÐÐ ÐØÖÓ ØØÕÙ Í Í Ð Ö Õ ÔÐ Ò Ð ÑÔ ÐØÖÕÙ º ÓÑÑ Ò Ò ÙÒ ØÖÙØÓÒ ÓÒØÒÙ ÚÓÐÙÑ ÙÖ ÓÙ ÐÒµ Ø Ð ÐÑØ ³ÙÒ ØÖÙØÓÒ ³ÙÒ ÖÒ ÒÓÑÖ ÔØØ Ö ÔÓÒØÙÐÐ Ð Ö ÙÐØØ Ø ØÓÙØ ØÒÖÐ Ø ÓÒ ÔÙØ ÖÖ Ï ÕÃ Õ Ö Õ Ö ½º ¾µ Ò Ð ÔÖØÙÐÖ ÓÙ ÐÔÓÒØ Ø ÔÖ Ð³Ò Ò Ø Õ٠гÓÒ Ø ÙØÓÖ Ý ÒÖ ÙÒ ÔÓØÒØÐ ÒÙРгÒÖ ÔÓØÒØÐÐ Ð Ö Õ ÔÙØ ØÖ ÒØÖÔÖØ ÓÑÑ ØÒØÐ Ù ØÖÚÐ «ØÙ ÔÖ Ð ÓÖ ÐØÖÕÙ ÐÓÖ ÕÙ Ð Ö Õ Ø ÔÐ Ù ÕÙ³ Ð³Ò Òº ³ Ø Ù Ð ØÖÚÐ «ØÙÖ ÔÖ ÓÖ ÜØÖÙÖ Ð³ÒÓÒØÖ ÓÖ ÐØÖÕÙ ÔÓÙÖ ÑÒÖ Ð Ö Õ ÔÙ Ð³Ò Ò Ù ÕÙ³ ÔÓ ØÓÒ ØÒ Ö Ö Õ º ijÜÔÖ ÓÒ ½º ¼ ÔÖÒØ Ö ÙÑ ÐÓÖ ÓÙ Ò Ö ÙÑ Í ÕÎ Î ½ ¼ Õ Ö ½º µ ½º µ

51 Ä ÑÔ ÐØÖÕÙ ½ Ä ÔÓØÒØÐ ÐØÖÕÙ Ø ÙÒ ÑÔ ÐÖ Õ٠гÓÒ ÔÙØ ÓØÒÖ ÔÖØÖ Ð³ÒØÖÐ ÙÖÚÐÒ Ù ÑÔ ÐØÖÕÙº Ä ÔÓØÒØÐ ÐØÖÕÙ Ø ÙÒ ÓÒ ØÒØ ÔÖ Ð³ÓÔÔÓ Ù ØÖÚÐ ÔÖ ÙÒØ Ö «ØÙ ÔÖ Ð ÑÔ ÔÓÙÖ ÑÒÖ ÙÒ Ö ÔÓ ØÚ ³ÙÒ ÔÓÒØ ÖÖÒ Ù ÕÙ³Ù ÔÓÒØ Ð³ Ôº Ä ÔÓØÒØÐ ³ÜÔÖÑ Ò ÆÛØÓÒºÑØÖ»ÓÙÐÓÑ ÎÓÐغ Ð ÑÔ ÐØÖÕÙ Ø Ð³ÓÔÔÓ Ù ÖÒØ Ù ÔÓØÒØÐ ÖÎ Ø ³ÜÔÖÑ Ù Ò ÎÓÐØ»ÑØÖ Ä³ÒÖ ÔÓØÒØÐÐ ÐØÖÓ ØØÕÙ ³ÙÒ Ö ÐØÖÕÙ Ø ÓÒÒ ÙÒ ÓÒ ØÒØ ÔÖ µ ÔÖ Í ÕΠijÒÖ ÔÓØÒØÐÐ ÐØÖÓ ØØÕÙ ³ÜÔÖÑ Ò ÂÓÙÐ ËÁµ Ø Ù Ò Îº ½º¾º ÈÖÓÔÖØ ÑÔ ËÒ ÔÔÓÖØ ÜÔÖÑÒØÐ ÙÔÔÐÑÒØÖ Ñ ÙÒÕÙÑÒØ Ò ÚÖØÙ Ð ÓÖÒ ÒÓ ÒØÓÒ ÒÓÙ ÚÓÒ ÓÒÒ Ò Ò ÙÜ ÕÙÒØØ ÔÝ ÕÙ Ø ÑØÑØÕÙ Ä ÑÔ ÚØÓ¹ ÖÐ Ø Ð ÑÔ ÐÖ Î º ÁÐ ÓÒØ ÙÜ ÜÔÖ ÓÒ «ÖÒØ Ð ÑÑ ÖÐØ ÔÝ ÕÙº ÁÐ Ù ÒØ ÑØÑØÕÙÑÒØ Ð³ÙÒ Ð³ÙØÖº ËÐÓÒ Ð ÔÖÓÐÑ Ö ÓÙÖ Ð³Ù Ð³ÙÒ Ö ÔÐÙ ÙÙÜ Õ٠г٠гÙØÖº Ò Ó ÖÚÒØ ØÖÓ ÖÒÖ ÕÙØÓÒ ÓÒ ÚÒ ÕÙ³ ÔÖØÖ ³ÙÒ ØÖÙØÓÒ Ö ÓÒÒÙ Ð ÐÙÐ ÑÖÓ ÓÔÕÙ Î ÙÒ ÑÔ ÐÖµ Ö ÔÐÙ ÓÙÖØ ÕÙ Ð ÐÙÐ ÙÒ ÑÔ ÚØÙÖ µº Å ³ Ø Ò ØÒÖ ÓÑÔØ ÔÖÓÔÖØ ÝÑØÖ ÕÙ ÔÙ¹ ÚÒØ ÔÖÓ ÒÚÖ Ö ØØ ÒØÙØÓÒº ÍÒ ÓÒÒ ÔÖØ ÔÖÓÔÖØ ÑÔ ÓÒØ ÓÒÒÙ ÔÖ Ð³ØÙ ÑØÑØÕÙ ÖÐ ÙÖ Ð ÖÚ ÑÔ º ÁÐ ÙÆØ ÖÐÖ Ð Ö ÙÑ ÙÔØÖ ¼º ÓÑÑ Ð ÑÔ ÐØÖÕÙ Ø Ð ÖÒØ ³ÙÒ ÑÔ ÐÖ ÒÓÙ ÔÓÙÚÓÒ ÑÑØÑÒØ ÓÒÐÙÖ Ð ÖÙÐØÓÒ ÙÖ ÙÒ ÓÒØÓÙÖ ÖÑ Ø ØÓÙÓÙÖ ÒÙÐÐ Ö ÖÚ ³ÙÒ ÑÔ ÐÖµº À ÓÒØÓÙÖ ¹ Ð ¼ Ð ÖÓØØÓÒÒÐ Ø ØÓÙÓÙÖ ÒÙÐ Ö ÖÚ ³ÙÒ ÑÔ ÐÖµ ¹ Ö ÖÓؼ Ä ÚØÙÖ Ù ÑÔ ÐØÖÕÙ ÓÒØ ÔÖÔÒÙÐÖ ÙÜ ÙÖ ÑÑ ÚÐÙÖ Ù ÔÓØÒØÐ ¹¹ Ð ÕÙÔÓØÒØÐÐ º

Á ÏÓÖ Ò Ô Ô Ö ¾»¼ Ä ÒÒÓÒ Ð³ Ø Ú Ø Ø Ð ÚÓÐ Ø Ð Ø ÙÖ Ð Ñ Ö Ò ÙÖÓ» ÓÐÐ Ö Ï Ð Ò ÇÑÖ Ò ½ ÄÙ ÙÛ Ò ¾ Ø È ÖÖ ÓØ Â ÒÚ Ö ¾¼¼ Ê ÙÑ Ô Ô Ö ØÙ Ð Ò Ð Ø Ð ÚÓÐ Ø Ð Ø Ö Ò Ñ ÒØ Ù Ø ÙÜ Ò ÙÖÓ» ÓÐÐ Ö Ò Ù Ø ÓÖ ³ Ú Ò Ñ ÒØ ÓÖÖ

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø È ÖÖ Ø Å Ö ÙÖ ß È Ö ÎÁ ÇÖ Ò Ø ÓÒ ËÓ Ø ³ ÒØ ÔÓÙÖ Ð Î Ù Ð Ø ÓÒ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÝÒ Ñ ÕÙ ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ð ½ Ñ Ö ¾¼¼½ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ø ØÖ ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø È ÖÖ Ø Å Ö ÙÖ ¹ È Ö ÎÁ Ô Ð

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø ËØÖ ÓÙÖ Á ÙÐØ Ë Ò ÓÒÓÑ ÕÙ Î ÄÍ ÌÁÇÆ ÅÈÁÊÁÉÍ Ë Å ÆÁËÅ Ë ÌÊ ÆËÅÁËËÁÇÆ Ë ÀÇ Ë ÇÆ Å ÆÌ Í Ì ÆÇÆ ÇÆ Å ÆÌ Í Î ÊË Ä Ë Å Ê À Ë ÇÍÊËÁ ÊË Ì ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ø ØÖ ÓØ ÙÖ Ä³ÍÒ Ú Ö Ø ËØÖ ÓÙÖ Á ÈÖ ÒØ

Plus en détail

Ê ÙÐ Ø ÓÒ Ö Ò Ð Ý Ø Ñ ØÖ Ù Ö Ø ØÙÖ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ö Ö Ï ÙØ Ð Ø ÙÐØ ÆÓØÖ ¹ Ñ Ä È Ü Æ ÑÙÖ Ð ÕÙ Û ÙØ Ð Ò Óº ÙÒ Ôº º Ê ÙÑ º ij ÑÔÓÖØ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ö Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ò Ð Ý Ø Ñ ØÖ Ù Ò³ Ø ÔÐÙ ÑÓÒØÖ Öº Ò Ø Ð Ó Ü ³ÙÒ ØÝÔ

Plus en détail

ÒÒ ¾¼¼¾ ÍÒ Ú Ö Ø ÄÙÑ Ö ÄÝÓÒ ÁÁ ÌÀ Ë ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö ÓØ ÙÖ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ô Ö Ö ÅÙ Ð Ò Ð ½ Ñ Ö ¾¼¼¾ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ð ÕÙ Ð Ø Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò ÓÙ ÐÐ ÓÒÒ ÔÖ Ô Ö Ù Ò Ù Ð ÓÖ ØÓ Ö ÊÁ ÓÙ

Plus en détail

z x h ÙÖ ½ ÓÑØÖ Ù ÔÖÓÐѺ ½º ÁØÖÓÙØÓ ÁÐ Ø ÓÙ ÕÙ Ù ÓÙ Ó ÔÖÓÖ ÓØ Ý ØÑ Æ ÔÓÙÖ ÔÖ Ð³Ö ÚÙ Ð Ó ÂÖÐ ÂÖÐ ½½µ ÓØ ÐÖÑØ ÙØÐ ÔÓÙÖ ÑÓÖØÖ Ð ÐÔÓØ Ð ÔÓÖØ Ù ÔÖÓÖ ÓØ Ú ÓÑÑ Ý ØÑ ÔÖÓØØÓ ÓØÖ ÚÓÖ ÔÖ ÜÑÔÐ ÖÑ ² ÇÙÑÖ ½ ÓÙ ÐÙ ²

Plus en détail

Æ Æ ³ÓÖ Ö ÁË Ä ¼½½¾ ÒÒ ½ ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ Ú ÒØ Ä³ÁÆËÌÁÌÍÌ Æ ÌÁÇÆ Ä Ë Ë Á Æ Ë ÈÈÄÁÉÍ Ë Ä ÇÆ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ä Ê Ç Ì ÍÊ ËÈ Á ÄÁÌ ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÉÍ Ô Ö ÒÒ ÈÊÁ ÅÓ Ð Ø ÓÒ ÓÙÑ ÒØ Ù ÓÚ Ù Ð Ò ËØÖ Ø ÁÒØ ÖÓÒÒ Ø Ô Ö Ð ÒÒÓØ Ø ÓÒ

Plus en détail

Ò ÐÝ ÓÒÒ Ò ÓÖ ÐÐ ÙÒ ÔÔÖÓ ÓÖ Ò Ð Ó٠Ⱥ¹ º À ÖØ À ÙÖ Ø ÕÙ Ø ÒÓ Ø ËÝ Ø Ñ ÓÑÔÐ Ü ÍÅÊ ÆÊË ÍÒ Ú Ö Ø Ì ÒÓÐÓ ÓÑÔ Ò È ¾ ¹ ¹ ¼¾¼ ÓÑÔ Ò Ü ¹ Ö Ò ÖØ ºÙغ Ö Ñ Ö ¾¼¼ Ì Ð Ñ Ø Ö ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ ÈÖ ÒØ Ø ÓÒ Ð³ Ò ÐÝ Ò ÓÖ ÐÐ

Plus en détail

ÇÄ ÆÇÊÅ Ä ËÍÈ ÊÁ ÍÊ À Æ Å ÑÓ Ö ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð ÔÐÑ ÙÒ Ú Ö Ø Ö ÆÓÙÚ ÐÐ Ì Ò ÕÙ Ó Ò Ø Ú ³ ÔÔÖ ÒØ Ê ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ñ ÒØ Ð Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÐ ÓØÓÖ Ð Ë Ò ÈÖ Ø Õ٠г ÆË Ò º º ÒÙÑ ÖÓ ¾ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ô Ö

Plus en détail

Contact SCD Nancy 1 : theses.sciences@scd.uhp-nancy.fr

Contact SCD Nancy 1 : theses.sciences@scd.uhp-nancy.fr AVERTISSEMENT Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire élargie. Il est soumis à la propriété intellectuelle

Plus en détail

ÅÁÅÁËÊ Ä³ËËÇÁÌÁÇÆ Ê ÊÌÁÇÆ ÆË ÍÆ ÌÄÍ ÊÇÁË ÐÖØ ÊÁÌËÀÊ ÑÐ º ÁÀ ÆÓÐ ÆÁÇÄÇÆÆÁË ½ ÊËÍŠijÒØÒ Ø Ð³ ÓØÓÒ ÒØÖ Ð ÚÖÐ ÐÒ Ø Ð ÚÖÐ ÓÐÓÒÒ ³ÙÒ ØÐÙ ÖÓ ÚÖ Ú Ð ÖÖÓÙÔÑÒØ ØÓÖ º Ò ÔÐÙ ÙÖ ÓÒØÜØ ÓÑÑ Ð ÖØ ØÓÒ ÑÙÐØÒ ÙÜ ÚÖÐ Ð ÑÔÓÖØ

Plus en détail

Æ Ó ³ÓÖ Ö ¾ ½ ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ Ú ÒØ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø Ê ÒÒ ½ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø Ê ÒÒ ½ Å ÒØ ÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ô Ö Ë Ö ÊÓÙÚÖ ÕÙ Ô ³ Ù Ð ÁÊÁË ÓÐ ÓØÓÖ Ð Å ÌÁËË ÓÑÔÓ ÒØ ÙÒ Ú Ö Ø Ö Á ËÁ Ì ØÖ Ð Ø ÍØ Ð Ø ÓÒ ³

Plus en détail

º¾ ÆÓØ ÔÖ Ð Ñ Ò Ö ÒÓÙ Ò ÓÒ ÖÓÒ Ô Ò Ô ØÖ Ð Ø ¹ Ò ÕÙ ÓÑÔÖ ÓÒ ÔÖÓÔÖ Ù Ò Ð Ô ÖÓÐ º Ý Ø Ñ ³ ÒÓ¹ Ò Ô ÕÙ ÓÒØ Ò Ø Ø Ú ÐÓÔÔ Ò ÓÑ Ò Ð Ø¹ Ø Ò ÒØ Ô Ö ÓÖÑ Ò ÙÔ Ö Ù

º¾ ÆÓØ ÔÖ Ð Ñ Ò Ö ÒÓÙ Ò ÓÒ ÖÓÒ Ô Ò Ô ØÖ Ð Ø ¹ Ò ÕÙ ÓÑÔÖ ÓÒ ÔÖÓÔÖ Ù Ò Ð Ô ÖÓÐ º Ý Ø Ñ ³ ÒÓ¹ Ò Ô ÕÙ ÓÒØ Ò Ø Ø Ú ÐÓÔÔ Ò ÓÑ Ò Ð Ø¹ Ø Ò ÒØ Ô Ö ÓÖÑ Ò ÙÔ Ö Ù Ô ØÖ ÓÑÔÖ ÓÒ Ò ÙÜ Ù Ó º½ Ä ÓÑÔÖ ÓÒ Ù Ó ÔÓÙÖÕÙÓ Ä Ö Ù ÓÒÙÑ Ö ÕÙ È Å ÓÒØ ÚÓÐÙÑ Ò ÙÜ Õ٠гÓÒ Ö ÔÔ ÐÐ Ð ØÖ Ø ½º Å Ø» ÔÓÙÖ ÙÒ Ò Ð Ø Ö Ó Ò ÕÙ Ð Ø Ø Ò Ö ½ Ø º½ ÀÞµ ÕÙ ÓÒÒ ÙÒ Ö ¼ Å ÝØ ÔÓÙÖ ÙÒ ÙÖ ÑÙ ÕÙ Ö Ò ÕÙ ÔÓÙÖ

Plus en détail

Î ÐÙ Ø Ê Ñ ÙÖ Ô Ø Ð ÓÒÓÑ ÕÙ µ Ð Ê ÓÙÐ Ø ² Ì ÖÖÝ ÊÓÒ ÐÐ ÖÓÙÔ Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ Ö Ø ÄÝÓÒÒ Ñ Ð ÐºÖ ÓÙÐ ØÖ ØÐÝÓÒÒ º Ö Ø ÖÖݺÖÓÒ ÐÐ Ö ØÐÝÓÒÒ º Ö ÈÐ Ò Ð³ ÒØ ÖÚ ÒØ ÓÒ ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÒ ÔÖÓÔÖ Ø Î ÐÙ ¹ Ø¹Ê Ä Ü

Plus en détail

À Ð Ø Ø ÓÒ Ö Ö Ö Ö ÔÖ ÒØ Ú ÒØ Ä³ÍÒ Ú Ö Ø Ê ÒÒ ½ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÙÔ Ö ÙÖ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ô Ö ÒÒ ¹Å Ö Ã ÖÑ ÖÖ «Ù ÓÒ Ð Ð Ö ¹ ÐÐ ËÓÙØ ÒÙ Ð ¾¼ Ñ Ö ¾¼¼¾ Ú ÒØ Ð ÙÖÝ ÓÑÔÓ Åº Å Ð Ê Æ Ä ÈÖ ÒØ Åº

Plus en détail

½ +1 = ½ +1 = ÓÙ ¾ +2 = ÓÙ +5 = ÓÙ +8 = ÓÙ +6 = ÓÙ +7 =

½ +1 = ½ +1 = ÓÙ ¾ +2 = ÓÙ +5 = ÓÙ +8 = ÓÙ +6 = ÓÙ +7 = ÔØ Ø ÇÊÁÆ Ä ÔÖ Ñ Ö ØÖ Ö Ø ÓÒ ÖÒ ÒØ Ð ÓÙÐ Ö ÒÓ Ö ÑÓÒØ ÒØ Ù Áι Ñ Ð º Ò ÕÙ Ð ÐÙÐ ØÖ Ø Ð ÓÖ Ò Ø ÙÖ Ó ÒØ ÓÑÒ ÔÖ ÒØ ÒÓ ÓÙÖ Ð ÓÙÐ Ö Ö Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ù Ò ÒÓÑ Ö ÙÜ Ô Ý Ø ÕÙ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö Ò Ö ÔÙ Ð ÕÙ ÔÓÔÙÐ Ö Ò º Ù Â

Plus en détail

ÁÒ Ø ØÙØ Æ Ø ÓÒ Ð ÈÓÐÝØ Ò ÕÙ ÄÓÖÖ Ò Ô ÖØ Ñ ÒØ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓØÓÖ Ð Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÐ ÓØÓÖ Ð Á Å Ò Ø ÓÒ Ø Ø ÓÒ ³ÙÒ ÕÙ Ð Ø ÖÚ ÔÓÙÖ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÑÔ Ö Ð ÌÀ Ë ÓÙØ ÒÙ Ð ¾ ÒÓÚ Ñ Ö ¾¼¼ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù ÓØÓÖ Ø Ð³ÁÒ

Plus en détail

ÄÓÖØÓÖ ³ÁÒÓÖÑØÕÙ ËÒØÕÙ Ø ÁÒÙ ØÖÐÐ ½¾ ¾ ÆËÅ Ø ÍÒÚÖ Ø ÈÓØÖ ÇÖÓÒÒÒÑÒØ ØÑÔ ÖÐ Ò¹ÐÒ ÓÒØÖÒØ ÓÒÔØÓÒ Ø ÒÐÝ ÀÐØØÓÒ ÖÖ ÖÖ ËÝÒØ ØÖÚÙÜ È Ð ÊÖ ÅØÖ ÓÒÖÒ Ð³ÁÍÌ ÈÓØÖ ½ ÙÒ ¾¼¼ ÓÑÔÓ ØÓÒ Ù ÙÖÝ ÈÖº ÐÙ Ã Ö ÊÔÔÓÖØÙÖ Ö»ÆÅ ÈÖ

Plus en détail

ÌÀ Ë Ç ÌÇÊ Ì Ä³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÈÁ ÊÊ Ì Å ÊÁ ÍÊÁ ËÔ Ð Ø ÁÇÈÀ ËÁÉÍ ÅÇÄ ÍÄ ÁÊ ÈÖ ÒØ Ô Ö Ù ÐÐ ÙÑ Ë ÆÌÁÆÁ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ÎÁ ËÙ Ø Ð Ì Î ÊË Ä ÈÊ Á ÌÁÇÆ Ä ËÌÊÍ ÌÍÊ ÌÊÁ ÁÅ ÆËÁÇÆÆ ÄÄ Ë ÈÁÆ Ä Ë ü

Plus en détail

Oscillateur. Etireur Amplificateurs Compresseur. Source laser de pompe pour crée une inversion de population dans les milieux amplificateur.

Oscillateur. Etireur Amplificateurs Compresseur. Source laser de pompe pour crée une inversion de population dans les milieux amplificateur. Ä Ð Ö ÑØÓ ÓÒ º Æ ÓÐ ÄÄÁ ÓÙ Ð Ö Ø ÓÒ Â Ò Í Ø Â Ò È ÖÖ ÏÇÄ Ù Ä ÓÖ ØÓ Ö ËÔ ØÖÓÑ ØÖ ÁÓÒ ÕÙ Ø ÅÓÐ ÙÐ Ö ÄÝÓÒ½º Ì Ð Ñ Ø Ö Ê Ñ Ö Ñ ÒØ ¾ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ ÈÖ Ò Ô ³ÙÒ Ò Ð Ö ÑØÓ ÓÒ ÑÔÐ º ½º½ Ä³Ó ÐÐ Ø ÙÖº º º º º º º

Plus en détail

ÍÒÚÖ Ø ØÓÐÕÙ ÄÓÙÚÒ ÙÐØ Ò ÔÔÐÕÙ ÔÖØÑÒØ ³ÒÒÖ ÑØÑØÕÙ Å ÙÖ Ö ÕÙ ÑÖ Ø ÔÖÖÐØ ÙÒÚÖ Ðк ÃÖÑ ÒÒ ÅÑÓÖ ÔÖ ÒØ Ò Ú٠гÓØÒØÓÒ Ù Ö ³ÒÒÙÖ ÚÐ Ò ÑØÑØÕÙ ÔÔÐÕÙ ÈÖÓÑÓØÙÖ Ú ËÑÖ ÄØÙÖ ÈÖÖ Ö Ø ÅÐ ÒÙØ ÄÓÙÚҹĹÆÙÚ ÆÓÚÑÖ ¾¼¼ ÊÑÖÑÒØ

Plus en détail

ÈÖÓ Ø ÊÆÌÄ Á Ç ËÓÙ ÈÖÓ Ø ¾ ÔÔÖÓ ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØ Ð ¹ Ä ÚÖ Ð ¾º½ Ø Ø Ð³ ÖØ ¹ Î Ö ÓÒ Ö Ø ¼º½ Ñ ¾¼¼¾ Ê ÙÑ ÓÙÑ ÒØ ÔÓÙÖ Ó Ø ÔÖ ÒØ Ö Ö ÒØ Ø Ò ÕÙ Ñ Ò ÙÚÖ Ò Ø Ø ÓÒ ³ ÒØÖÙ ÓÒ Ò Ð Ö Ð³ ÔÔÖÓ ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØ Ð º Ê Ø ÙÖ ÓÒØÖ

Plus en détail

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Î ÓÙ Å ÖÓ Ó Ø Ü Ð Å Ø Ù È ÐØ Ö ¹Å Ð Å Ø ÙºÈ ÐØ ÖÒ ØÓÙÖÖ ÖºÓÑ ÀÓÑ Ô ØØÔ»» ÐØ ÖÒºÓÖ»Ô ÐØ ÖÑ»Û ÐÓÑ º ØÑ Å ÓÙÖ Ù»¾»¾¼¼¼ ÌÝÔÓ Ö Ô Ä Ì ¾ Ù Ø ÙÒ ÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ù ÒØ Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Î ÓÙ

Plus en détail

Une infrastructure pour middleware adaptable

Une infrastructure pour middleware adaptable ÁÒ Ø ØÙØ Ê Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Æ ÒØ Une infrastructure pour middleware adaptable È ÖÖ ¹ ÖÐ Ú Ò Ö Ô Ö Ì ÓÑ Ä ÓÙÜ ÓÐ Å Ò Æ ÒØ ÁÒ Ø ØÙØ Ê Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Æ ÒØ ¾ ÖÙ Ð ÀÓÙ Ò Ö ºÈº ¾¾¼ ¹ ¾¾ Æ ÆÌ Ë Ê ÔÔÓÖØ ËØ Ë ÔØ

Plus en détail

Å ÙÖ ÑÔ ÔÐÑÒØ ÔÖ ÓÖÖÐØÓÒ ³Ñ Ø ÔÔÐØÓÒ Ò ÑÒÕÙ ÓÐ ÖÒÓ ÀÐ ÆÓØ ÓÙÖ ÁÈËÁ ÁÒØØÓÒ Ù ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÑÒÕÙ ÑØÖÙÜ Ø Ø Ð ÖÙÔØÙÖ ØÖÙØÙÖ Ð³ ÑØÓ ÓÔØÕÙ ËÔØÑÖ ¾¼¼ ÄÅÌ¹Ò ÄÓÖØÓÖ ÅÒÕÙ Ø ÌÒÓÐÓµ ÆË Ò»ÆÊ˹ÍÅÊ»ÍÒÚÖ Ø ÈÖ ½ ÚÒÙ Ù ÈÖ

Plus en détail

Ï Í Å Ò Ò ÁÒØ Ö¹Ë Ø Ò ÐÝ Ù ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØ ÍØ Ð Ø ÙÖ ÁÑÔ Ø ÁÑÑ Ø ÁÒØ Ö Ø Ï Í Å Ò Ò Í Ö Ú ÓÙÖ Ò ÐÝ Û Ø ÁÑÑ Ø ÁÑÔ Ø º Å Ð ½ ¾µ ź Ì Ö ½µ Ⱥ ÈÓÒ Ð Ø ½µ ½µ ÄÁÊÅÅ ÍÅÊ ÆÊË ¼ ½ ½ ÊÙ ¾ ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö Ü Ö Ò ¾µ Ä ÓÖ ØÓ

Plus en détail

Estimation du mouvement apparent majoritaire dans une séquence d images vidéo par accumulation de votes bimodaux sur un histogramme approché

Estimation du mouvement apparent majoritaire dans une séquence d images vidéo par accumulation de votes bimodaux sur un histogramme approché Estimation du mouvement apparent majoritaire dans une séquence d images vidéo par accumulation de votes bimodaux sur un histogramme approché Frédéric Comby To cite this version: Frédéric Comby. Estimation

Plus en détail

Fermilab FERMILAB-THESIS-2003-15

Fermilab FERMILAB-THESIS-2003-15 Fermilab FERMILAB-THESIS-2003-15 ÈÈŹ̹¾¼¼ ¹¼ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ä Å ÁÌ ÊÊ Æ Á ¹Å ÊË ÁÄÄ ÁÁ ÍÄÌ Ë Ë Á Æ Ë ÄÍÅÁÆ ½ Ú ÒÙ ÄÙÑ ÒÝ ½ ¾ Å ÊË ÁÄÄ Ü ¼ Ê Æ ÌÀ Ë Ç ÌÇÊ Ì ËÔ Ð Ø È Ý ÕÙ Å Ø Ñ Ø ÕÙ È Ý ÕÙ È ÖØ ÙÐ Ø ÅÓ Ð Ø ÓÒ

Plus en détail

ËÓÙ ¹ÈÖÓ Ø ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ö Ø Ò ÕÙ ÔÖ ÙÚ Ì ØÖ Ð ÓØ ÕÙ ÓÕ Ø Á ÐÐ ¹ÀÇÄ ÔÓÙÖ Ð Ý Ø Ñ ØÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ð Ô¹ ÙØÓÑ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÓÙÑ ÒØ Ö Ø Ð Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ Ð ÓØ ÕÙ ÔÓÙÖ Ð Ñ Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ Ô¹ ÙØÓÑ Ø Ø Ý Ø Ñ ØÖ Ò Ø ÓÒ Ó Ò Ð Ø ÒØ

Plus en détail

arxiv:math/ v1 [math.dg] 25 Oct 2006 d : M R

arxiv:math/ v1 [math.dg] 25 Oct 2006 d : M R ËÙÖ Ð Ö ÑÔÐ ÓÐÓÑÓÖÔ ÕÙ Ú Ö ÒØ arxiv:math/0610748v1 [math.dg] 25 Oct 2006 ½ ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÒÓ Ø ÃÐÓ Ò Ö Ó Ø ¾¼½ Ê ÑÔÐ ÕÙ Ú Ö ÒØ Ä ÒÓØ ÓÒ Ö ÑÔÐ ³ÙÒ ØÖÙØÙÖ ÓÑ ØÖ ÕÙ Ø ØÖ Ð Ö Ñ ÒØ ØÙ º ÆÓÙ ÒÓÙ ÔÖÓÔÓ ÓÒ ³

Plus en détail

ÆËÅ ÓÐ Æ Ø ÓÒ Ð ËÙÔ Ö ÙÖ Å Ò ÕÙ Ø ³ ÖÓØ Ò ÕÙ ÄÁËÁ Ä ÓÖ ØÓ Ö ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ë ÒØ ÕÙ Ø ÁÒ Ù ØÖ ÐÐ ÌÀ Ë ÈÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ö ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø ÈÓ Ø Ö ÇÄ Æ ÌÁÇÆ Ä ËÍÈ ÊÁ ÍÊ Å ÆÁÉÍ Ø ³ ÊÇÌ ÀÆÁÉÍ ² ÙÐØ Ë Ò ÓÒ Ñ

Plus en détail

Nanolithographie par anodisation locale en microscopie à force atomique sur le phosphore d'indium pour des applications optoélectroniques

Nanolithographie par anodisation locale en microscopie à force atomique sur le phosphore d'indium pour des applications optoélectroniques Année 2005 N d'ordre : 2005 ISAL 0096 THÈSE Nanolithographie par anodisation locale en microscopie à force atomique sur le phosphore d'indium pour des applications optoélectroniques Jury : Par Edern TRANVOUEZ

Plus en détail

Prix des logements et autocorrélation spatiale : une approche semi-paramétrique

Prix des logements et autocorrélation spatiale : une approche semi-paramétrique Prix des logements et autocorrélation spatiale : une approche semi-paramétrique Ibrahim Ahamada, Emmanuel Flachaire, Marion Lubat To cite this version: Ibrahim Ahamada, Emmanuel Flachaire, Marion Lubat

Plus en détail

Æ Ó ³ÓÖÖ ¼ ½¼ Ì ÔÖ ÒØ ÚÒØ Ð³ÁÒ ØØÙØ ÆØÓÒÐ ËÒ ÔÔÐÕÙ ÊÒÒ ÔÓÙÖ ÓØÒÖ Ð ØØÖ ÓØÙÖ ÔÐØ ÐØÖÓÒÕÙ ØÙ Ø ÓÔØÑ ØÓÒ ØÒÕ٠ŹŠÔÓÙÖ Ð ÙØÙÖ ÒÖØÓÒ Ý ØÑ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖØÞÒÒ ÔÖ ËØÔÒ ÆÇÁÄÌ ËÓÙØÒÙ Ð ¼ ÓØÓÖ ¾¼¼ ÚÒØ Ð ÓÑÑ ÓÒ ³ÜÑÒ

Plus en détail

Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille

Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille ÓÒÒ Å Ö Â µ È Ð ÔÔ Å Ø Ù Î Ö ÓÒ ½º Ð ½»¼»½ ÁÍ̹ Ä ÐÐ ÄÁ Ä ÍËÌÄ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ë Ë Á Æ Ë Ì Ì ÀÆÇÄÇ Á Ë ÄÁÄÄ Íº ºÊº ³Áº º º º غ Å ß ÎÁÄÄ Æ ÍÎ ³ Ë É Ì Ðº ¼ ¾¼

Plus en détail

Ê ÔÔÓÖØ Ø Ù ÐÐ ÙÑ Î Ð ÓÒ ¾ Ù Ò ¾¼¼¼ Ì Ð Ñ Ø Ö Á ÓÖ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ½ ÈÖ ÒØ Ø ÓÒ Ð Ó Ø ¾ Ä ÓÑ Ò ³ Ø Ú Ø ¾º½ Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º ¾º¾ Ö Ø ØÙÖ Ö ÙÜ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ º º º º º º º º

Plus en détail

Etude, conception et réalisation d un capteur de micro et nano-forces. Application à la mesure d élasticité des ovocytes.

Etude, conception et réalisation d un capteur de micro et nano-forces. Application à la mesure d élasticité des ovocytes. Etude, conception et réalisation d un capteur de micro et nano-forces. Application à la mesure d élasticité des ovocytes. Mehdi Boukallel To cite this version: Mehdi Boukallel. Etude, conception et réalisation

Plus en détail

Ä ÇÆ Á Æ Ó ³ÇÊ Ê ¹¾¼¼¾ Ä Èȹ̹¾¼¼¾»¼¾ ÓÐ ÓØÓÖ Ð È Ý ÕÙ Ø ³ ØÖÓÔ Ý ÕÙ ÄÝÓÒ ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ Ú ÒØ Ð³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ä Í ÊÆ Ê ¹Ä ÇÆ ½ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù ÁÈÄÇÅ Ç ÌÇÊ Ì ÖÖ Ø Ù ¼ Ñ Ö ½ ¾µ ËÔ Ð Ø È Ý ÕÙ Ô ÖØ ÙÐ Ô Ö Ä ÓÒ

Plus en détail

ÅÁ ÆÆÌË ÌÀË ÇÌÇÊÌ Ä³ÍÆÁÎÊËÁÌ Í ÅÁÆ ËÔÐØ ÇÍËÌÁÉÍ ÖÓ ÊÍ ÊÆ ÎÄÍÌÁÇÆ Ë ÈÊÇÊÅÆË ³ÍÆ ÆÎÁÊÇÆÆÅÆÌ ÁÆÇÊÅÌÁÉÍ ³ÇÍËÌÁÉÍ ÈÊÎÁËÁÇÆÆÄÄ Ì ÓÙØÒÙ Ð ÚÒÖ ½ ÑÖ ½ ÚÒØ Ð ÓÑÑ ÓÒ ³ÜÑÒ ÓÑÔÓ º Ç ÈÖ ÒØ º ÊÁÆ ÊÔÔÓÖØÙÖ Âºº ÈÇÄà ÊÔÔÓÖØÙÖ

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø Ê Æ Ë ÊÌ Ë ¹ È ÊÁË ÒØÖ ÙÒ Ú Ö Ø Ö Ë ÒØ ¹È Ö Í Ê Å ÌÀ Å ÌÁÉÍ Ë Ì ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÉÍ Ì ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ö ÓØ ÙÖ Ð³ÙÒ Ú Ö Ø Ê Æ Ë ÊÌ Ë¹È ÊÁË ËÔ Ð Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ËÙ Ø Ø ÅÓ Ð Ø ÓÒ Ò ÙÖ Ò Ô ÖØ Ö ³ Ñ

Plus en détail

Découverte et fourniture de services adaptatifs dans les environnements mobiles

Découverte et fourniture de services adaptatifs dans les environnements mobiles Découverte et fourniture de services adaptatifs dans les environnements mobiles Ouahiba Fouial To cite this version: Ouahiba Fouial. Découverte et fourniture de services adaptatifs dans les environnements

Plus en détail

Æ Æ ³ÓÖ Ö ÍÒ Ú Ö Ø È ÊÁË ¹ Ò ÖÓØ Í Ê ÈÀ ËÁÉÍ ÌÀ Ë ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù ÔÐÑ Ç Ì ÍÊ Ä³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ È ÊÁË ËÔ Ð Ø Å Ø Ó È Ý ÕÙ Ò Ì Ð Ø Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ô Ö Ö ÓÙÖ Ð Ñ Ö ¾¼¼½ ÇÆÌÊÁ ÍÌÁÇÆ Ä Ì ÊÅÁÆ

Plus en détail

ÓÐÐ ÓØÓÖÐ Æ ØØÖÙ ÔÖ Ð ÐÓØÕÙ Ì À Ë ÔÓÙÖ ÓØÒÖ Ð Ö ÓØÙÖ Ð³ÓÐ ÅÒ ÈÖ ÔÐØ ÁÒÓÖÑØÕÙ ÌÑÔ ÊÐ ÊÓÓØÕÙ ÙØÓÑØÕÙ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØÒÙ ÔÙÐÕÙÑÒØ ÔÖ Åº ÆÓÐ ÅÍËÍ Ð ¾¼ ÑÖ ¾¼¼½ Á Í ÈÄÅÆÌ ³ÈÈÄÁÌÁÇÆË ÌÊÁÌÅÆÌ Í ËÁÆÄ ËÍÊ ÅÀÁÆË ÈÊÄÄÄË

Plus en détail

Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille

Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille ÓÒÒ Å Ö Â µ È Ð ÔÔ Å Ø Ù Î Ö ÓÒ ½º Ð ¼»¼»½ ÁÍ̹ Ä ÐÐ ÄÁ Ä ÍËÌÄ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ë Ë Á Æ Ë Ì Ì ÀÆÇÄÇ Á Ë ÄÁÄÄ Íº ºÊº ³Áº º º º غ Å ß ÎÁÄÄ Æ ÍÎ ³ Ë É Ì Ðº ¼ ¾¼

Plus en détail

Imagerie magnétique par micro-squid à basse température

Imagerie magnétique par micro-squid à basse température Imagerie magnétique par micro-squid à basse température Cécile Veauvy To cite this version: Cécile Veauvy. Imagerie magnétique par micro-squid à basse température. Supraconductivité [cond-mat.supr-con].

Plus en détail

Ì ÖÖÝ ÅÓÝ ÙÜ ÖÓÙÔ Å Ë ÂÙ ÐÐ Ø ¾¼¼¾ Ì Ò ÕÙ ÑÙÐØ ÒØ ÔÓÙÖ Ð Ö ÙØ ÓÒ Ð³ ÑÔÐ Ø ÓÒ Ð Ñ Ò Ò ÙÒ Ò ÐÓ Ø ÕÙ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð³ Ò Ù ØÖ ÓÖ Ø Ö Ö Ø ÙÖ ÈÖÓ º Ö Ñ ¹ Ö Ó¹ Ö Ø ÙÖ ÈÖÓ º ËÓÔ ³ ÑÓÙÖ ÈÖÓ º ÖÒ Ö Ô Ò ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ø ÓØÓÖ

Plus en détail

ÓÐ ÓØÓÖ Ð Å Ø Ñ Ø ÕÙ Ë Ò Ø Ì ÒÓÐÓ Ð³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Í Ê ÁÅ ÓÖÑ Ð Ø ÓÒ ÓÒÒ Ò ÓÙÑ ÒØ Ö Ø ÓÒÒ Ò ÓÒ ÔØÙ ÐРг ³ÓÒØÓÐÓ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð Ö ÔØ ÓÒ ÓÙÑ ÒØ Ù ÓÚ Ù Ð ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ð Å Ö ¾¼¼ ÔÓÙÖ

Plus en détail

DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION DE MÉTHODES DOSIMÉTRIQUES EN LIGNE POUR LE TRAITEMENT DU CANCER DE LA PROSTATE

DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION DE MÉTHODES DOSIMÉTRIQUES EN LIGNE POUR LE TRAITEMENT DU CANCER DE LA PROSTATE DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION DE MÉTHODES DOSIMÉTRIQUES EN LIGNE POUR LE TRAITEMENT DU CANCER DE LA PROSTATE THÈSE N O 3267 (2005) PRÉSENTÉE À LA FACULTÉ SCIENCES DE BASE Institut de physique de l'énergie

Plus en détail

Analyse de courbes de consommation électrique par

Analyse de courbes de consommation électrique par INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE Analyse de courbes de consommation électrique par chaînes de Markov cachées Jean-Baptiste Durand Laurent Bozzi Gilles Celeux Christian Derquenne

Plus en détail

Astrocyte. Neurone. Espace extracellulaire. Ca++ Ca++ Ca++ canal ionique. gap jonction. gap jonction. diffusion. canal ionique Ca++ gap jonction

Astrocyte. Neurone. Espace extracellulaire. Ca++ Ca++ Ca++ canal ionique. gap jonction. gap jonction. diffusion. canal ionique Ca++ gap jonction ÖÓÒØ ÔÖÓ Ö Ø ÑÓ Ð Ø ÓÒ ÒØ Ú ÙÐ Ö Ö Ö ÙÜ Ù ÐÐ Ñ ØØ ÔÙ Ø Å Ö ÐÐ Ð ¾ ÓØÓ Ö ¾¼¼ º ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÓÐÓ ÕÙ Ä ÔÖ ÓÒ ÓÖØ Ð ÒÚ ÒØ µ ÍÒ Ø ÙÒ ÔÓÐ Ö Ø ÓÒ Ø ÑÔÓÖ Ö Ø Ö Ò ÑÔÐ ÙÖ Ò ÙÖÓÒ ÕÙ ÔÖÓÔ Ð ÒØ Ñ ÒØ ÑÑ»Ñ Òµ Ò Ð ÖÚ Ùº

Plus en détail

Ä Ö Ò Ø ÓÒ Ð ¾ ÕÙ ÔÙ ÙÜ ÑÓ Ø Ö ÓÒÒ Ò ØÖ ÔÖÙ ÒØ Ò Ð Ó ÚÓ Ò Ù ÐÐ ÒØ Ô Ö Ó ÔÖÓÔÖ ÒØ Ò ÐÐ Ø ÔÖ Ô Ö ÒØ Ù ÓÑ Ø ÕÙ Ò ÙÒ Ô Ø Ø Ð Ô Ò Ö ÑÙ Ø ÓÙ ÖÓÙ ÐÐ Ø Ø Ö ÒØ

Ä Ö Ò Ø ÓÒ Ð ¾ ÕÙ ÔÙ ÙÜ ÑÓ Ø Ö ÓÒÒ Ò ØÖ ÔÖÙ ÒØ Ò Ð Ó ÚÓ Ò Ù ÐÐ ÒØ Ô Ö Ó ÔÖÓÔÖ ÒØ Ò ÐÐ Ø ÔÖ Ô Ö ÒØ Ù ÓÑ Ø ÕÙ Ò ÙÒ Ô Ø Ø Ð Ô Ò Ö ÑÙ Ø ÓÙ ÖÓÙ ÐÐ Ø Ø Ö ÒØ ÉÙ ÐÕÙ Ô ³À ØÓ Ö Ò Ð Ð ØØ Ö ØÙÖ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØØ Ð Ø ÓÒ ÔÖÓÔÓ ÕÙ ÐÕÙ ÔÐÓÒ Ò Ð³À ØÓ Ö ÐÓÒ Ö ÒØ ÑÓ º ÚÓ Ø ÓÒ ³ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ØÓÖ ÕÙ ÒÐÙ Ò Ð³ ÒØÖ Ù ³ÙÒ ÖÓÑ Ò Ú Ð Ô ØÖ Ï Ø ÖÐÓÓ Å Ö Ð Ø Ð³ÓÙÔ Ø ÓÒ ÔÖÙ ÒÒ ½ ¼ Ò ÓÙÐ

Plus en détail

ÄÓÐ ØÓÒ Ø ÓÑÑÒ ÊÓÓØ ÖÒ ÅÒØÙÖ ÚÓÐÙÖ ØÓÙÖÒÒغ ÊÓÐÓ ÄÓÞÒÓ ÀÍÖ ØÕÙ Ø ÁÒÓ Ø Ë ØÑ ÓÑÔÐÜ ÀÍÁ˵ ÍÅÊ ÆÊË ÍÒÚÖ Ø ÌÒÓÐÓ ÓÑÔÒ È ¾¼¾ ¼¾¼ ÓÑÔÒ Ü Ìк ¼µ ¾ ¾ Ü ¼µ ¾ Ñк ÊÓÐÓºÄÓÞÒÓ ºÙØºÖ ËÔØÑÖ ½ ¾¼¼½ ½ ½ ÓÒØÜØ ÒØÕÙ Ä ÚÒ

Plus en détail

ÓÒ ÔØ ÓÒ Ø Ö Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ ÓÙØ Ð ÑÙÐ Ø ÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÔÖÓØÓÓÐ Ø ÓÒ Ð ÑÙÐØ Ø ÃÅÈ ÃÓÙ Ò ¼»¼»¾¼¼¼ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½º½ ÓÒØ ÜØ Ò Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ Ö Ù Ø º º

Plus en détail

méthodes numériques appliquées

méthodes numériques appliquées C O L L E C T I O N G R E N O B L E S C I E N C E S dirigée par jean bornarel méthodes numériques appliquées pour le scientifique et l ingénieur Jean-Philippe GRIVET Méthodes numériques appliquées pour

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø È Ö º ÖÓØ È Ö µ ÓÐ ÓØÓÖ Ð ³ ØÖÓÒÓÑ Ø ³ ØÖÓÔ Ý ÕÙ ³ÁÐ Ö Ò Ç ÌÇÊ Ì Í Ê È Ý ÕÙ ËÔ Ð Ø ØÖÓÔ Ý ÕÙ Ø ÁÒ ØÖÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ó Â Ê ÅÁ ÇÁËËÁ Ê ØÙ ÓÑ Ø Ò ÒØ Ö ÖÓÑ ØÖ Ñ ÐÐ Ñ ØÖ ÕÙ Ò ÐÝ Ó ÖÚ Ø ÓÒ ÑÓÐ ÙÐ Ë À ¾ Ë

Plus en détail

POLYDOC : UN EXEMPLE D APPLICATION XML POUR LA CRÉATION PERSONNALISÉE DE POLYCOPIÉS Michel Cubero-Castan

POLYDOC : UN EXEMPLE D APPLICATION XML POUR LA CRÉATION PERSONNALISÉE DE POLYCOPIÉS Michel Cubero-Castan Cahiers GUTenberg GUT POLYDOC : UN EXEMPLE D APPLICATION XML POUR LA CRÉATION PERSONNALISÉE DE POLYCOPIÉS Michel Cubero-Castan Cahiers GUTenberg, no 35-36 (2000), p. 133-155.

Plus en détail

ÍÆÁÎÊËÁÌ ÊÇÁÌ ³ÇÆÇÅÁ Ì Ë ËÁÆË ³Á¹ÅÊËÁÄÄ ÓÐ ÓØÓÖÐ ËÒ ÓÒÓÑÕÙ Ø ØÓÒ ³Ü¹ÅÖ ÐÐ ÒØÖ ³ØÙ Ø ÊÖ ÙÖ Ð ÇÖÒ ØÓÒ Ø Ð ØÓÒ ÁÆËÌÁÌÍÌ ³ÅÁÆÁËÌÊÌÁÇÆ Ë ÆÌÊÈÊÁËË ÌÀË ÇÌÇÊÌ Æ ËÁÆË ËÌÁÇÆ ÔÖ ÒØ ÔÖ ÐÜ ËÓÙÔÖ ÓÒ Ë Ä ÎÇÄÌÁÄÁÌ ËÌÇÀËÌÁÉÍ

Plus en détail

s orienter dans le langage : l indexicalité

s orienter dans le langage : l indexicalité Publications de la Sorbonne 212, rue Saint-Jacques, 75005 Paris Tél. : 01 43 25 80 15 Fax : 01 43 54 03 24 sous la direction de perrine marthelot s orienter dans le langage : l indexicalité Les indexicaux

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø Ö ÒÓ Ê Ð ÌÓÙÖ ÓÐ ÓØÓÖ Ð Ë ÒØ Ë Ò Ø Ì ÒÓÐÓ ÒÒ ÍÒ Ú Ö Ø Ö ¾¼¼¾¹¾¼¼ BLOIS CHINON ÌÀ Ë ÈÇÍÊ Ç Ì ÆÁÊ Ä Ê Ç Ì ÍÊ Ä³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÌÇÍÊË ÔÐ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ô Ö Æ ÓÐ Ä ÊÇ À Ð Ñ Ö

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø Ð Å Ø ÖÖ Ò Ü¹Å Ö ÐÐ ÁÁ Ä ÓÖ ØÓ Ö Ù ÒØÖ È Ý ÕÙ È ÖØ ÙÐ Å Ö ÐÐ ØØ Ø ÒØ ØÙÐ ØÙ Ò Ø ÓÒ Ø ÑÓ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ ËÝ Ø Ñ ØÖ Ù Ö Ò ÐÐ ÁÊ ¹ ØÖ ÙØ ÁÒ Ö ØÖÙØÙÖ Û Ø Ê ÑÓØ ÒØ ÓÒØÖÓÐ ÔÖ ÒØ Ô Ö Î Ò ÒØ ÖÓÒÒ ÁÒ Ò ÙÖ Ê

Plus en détail

ÉÍ ÄÉÍ ËÊ ÈÈ ÄËÁÆÌÊÇ Í ÌÁ Ë ÄÊÁ¹ÍÒ Ú Ö Ø È Ö Á ÇÖ Ý Æ ÓÐ Ó Ø Ó ØÐÖ º Ö ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ËÙ Ë˹ÁÁ¹ ÓÒÒ Ú Ò Ë ÓÒØ ÓÒÒ Ð Ø ØÈÖ Ò Ô ÍÒËÝ Ø Ñ Ø ÓÒ ÓÒÒ Ë µ ÉÙ³ ØÕÙ³ÙÒ ÓÒÒ ÈÓÙÖÕÙÓ Ô ÙÒËÝ Ø Ñ Ø ÓÒ Ö ÈÓÙÖÕÙÓ Ö À ØÓÖ

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø ÅÓÒØÖ Ð ÍÒ ÑÓ Ð ÙÒ ÓÖÑ ÔÓÙÖ Ð ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ø Ð Ñ Ø ÑÓ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ Ñ ÑÓ Ö ³ ÒØÖ ÔÖ Ô Ö ÇÐ Ú Ö Ö Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ö Ö ÓÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÙÐØ ÖØ Ø Ò Ì ÔÖ ÒØ Ð ÙÐØ ØÙ ÙÔ Ö ÙÖ Ò ÚÙ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ö È

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø Ä ÙÐØ Ë Ò ÔÔÐ ÕÙ ÓÐÐ ÓØÓÖ Ø Ë Ò Ð³ÁÒ Ò ÙÖ Ö Ø ØÙÖ ÓÐÓ Ø ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ä Ú ÐÓÖ Ø ÓÒ Ê Ù ÖÓÝ Ø Å Ø ÐÐ ÕÙ ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ ³ÙÒ ÔÖÓ ÒØ Ö Ì ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ö ÓØ ÙÖ Ò Ë Ò Ð³ÁÒ Ò ÙÖ Ô Ö È ÖÖ ¹ Ö ÒÓ Ê

Plus en détail

N f N 1. Ψ(Q 1,...,Q f ) propre = (Q κ ), ... A j1...j f. χ (κ) j κ. j 1 =1

N f N 1. Ψ(Q 1,...,Q f ) propre = (Q κ ), ... A j1...j f. χ (κ) j κ. j 1 =1 ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ð Ñ Ø Ó ÅÙÐØ ¹ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ì Ñ ¹ Ô Ò ÒØ À ÖØÖ Å Ì Àµº Ò ØØ ÌÅÅ ÁÒ Ø ØÙØ ÖÐ Ö Ö Ø ÍÅÊ ¾ ½ ¼½ ÍÒ Ú Ö Ø ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö ÁÁ ¹ ¼ ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö Ü ¼ Ö Ò µ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ä ÝÒ Ñ ÕÙ ÕÙ ÒØ ÕÙ Ò Ø Ð Ö ÓÐÙØ ÓÒ Ð³

Plus en détail

arxiv: v2 [math.gt] 30 Oct 2009

arxiv: v2 [math.gt] 30 Oct 2009 ËÈ Ë ÅÇ ÍÄ Ë ÊÌ ÁÆË ÈÇÄ Ê Ë ÈÊÇ ÌÁ Ë ÅÁÊÇÁÊË Ô Ö ÄÙ ÓÚ Å ÖÕÙ rxiv:0806.3569v [mth.gt] 30 Oct 009 ØÖ Øº ÔÖÓ Ø Ú Ñ ÖÖÓÖ ÔÓÐÝ ÖÓÒ ÔÖÓ Ø Ú ÔÓÐÝ ÖÓÒ Ò ÓÛ Û Ø Ö Ø ÓÒ ÖÓ Ø º Ï ÓÒ ØÖÙØ Ò ÜÔÐ Ø ÓÑÓÖÔ Ñ ØÛ Ò Ø

Plus en détail

ËÓÙ ¹ÈÖÓ Ø ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ö Ø Ò ÕÙ ÔÖ ÙÚ Ì ØÖ ÁÒØ Ö ÒØÖ ÓÕ Ø Ä Æ Ö ÔØ ÓÒ ÓÙÑ ÒØ Ö Ø Ð ÔÖ Ñ Ö Ú Ö ÓÒ Ð ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ ÒØÖ Ð Ý Ø Ñ ÓÕ Ø Ä Æ Ø Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ð Ù Ö ÔÖ ÙÚ ³ Ð Ø Ô Ö Ö Ö ØÙÖ º ÙØ ÙÖ µ Ù ØÐ Ù ÐÚ Ö Ó È ÖÖ

Plus en détail

Vérification d invariants de systèmes paramétrés par superposition

Vérification d invariants de systèmes paramétrés par superposition Université defranche-comté École doctorale Sciences Pour l Ingénieur et Microtechniques U.F.R. des Sciences et Techniques Vérification d invariants de systèmes paramétrés par superposition THÈSE présentée

Plus en détail

{1, 4, 2, 5} = {1, 2, 4, 5} {1, 2, 4, 5, 5} {1, 2, 4, 5, 5, 5} {1, 4, 2, 5} {1, 7} = {1, 1, 4, 2, 5, 7}

{1, 4, 2, 5} = {1, 2, 4, 5} {1, 2, 4, 5, 5} {1, 2, 4, 5, 5, 5} {1, 4, 2, 5} {1, 7} = {1, 1, 4, 2, 5, 7} Ä Ð Ò ÓÑÑ ÖÐ Ö ÕÙ Ø ËÉÄ ÍÒ Ö Ð Ø ÓÒ Ò³ Ø Ô ÑÔÐ Ñ ÒØ ÓÑÑ ÙÒ Ò Ñ Ð Ñ ÓÑÑ ÙÒ ÑÙÐØ ¹ Ò Ñ Ð Ñ µ ÅÙÐØ ¹ Ò Ñ Ð Ð Ö Ô Ø Ø ÓÒ ÓÒØ Ô ÖÑ Ñ Ð³ÓÖ Ö Ò ÓÑÔØ Ô È Ö Ü Ò Ð Ñ {1, 4, 2, 5} = {1, 2, 4, 5} {1, 2, 4, 5, 5} {1,

Plus en détail

arxiv:math/ v1 [math.ho] 30 May 2005

arxiv:math/ v1 [math.ho] 30 May 2005 arxiv:math/0505651v1 [math.ho] 30 May 2005 ÌÀ ÇÊÁ Ë ÊÇÍÈ Ë Ì ÈË ÀÇÄÇ Á ijÁÆÌ ÄÄÁ Æ Ä ÍÊ ÆÌ ÊÌÀÇÄ Á Æ ÊÁ ÄÁ Ê Ì Ì Ð Ñ Ø Ö ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ ½º½º Ê Ñ Ö Ñ ÒØ ¾ ¾º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ð Ø ÓÖ ÖÓÙÔ ¾ ¾º½º Ø ÓÖ º Ä Ø

Plus en détail

Statique et dynamique d un front de fissure en milieu

Statique et dynamique d un front de fissure en milieu Statique et dynamique d un front de fissure en milieu hétérogène Julien Chopin To cite this version: Julien Chopin. Statique et dynamique d un front de fissure en milieu hétérogène. Data Analysis, Statistics

Plus en détail

ÍÆÁÎÊËÁÌ ÄÁË ÈËÄ ÇÄ ÇÌÇÊÄ ËÁÆË ÈÇÍÊ Ä³ÁÆÆÁÍÊ ÄÊÅÇÆ̹ÊÊÆ ÌÀË ÔÖ ÒØ ÔÖ ÚÖ Ä ÁÒÒÙÖ ºÆºËºÈºËº ÓÖÑØÓÒ ÓØÓÖÐ ÐØÖÓÒÕÙ Ø Ý ØÑ ÈÓÙÖ ÓØÒÖ Ð Ö ÇÌÍÊ ³ÍÆÁÎÊËÁÌ ËÔÐØ Î ÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÊÓÓØÕÙµ ÓÒØÖÙØÓÒ Ð ÒÚØÓÒ ÙØÓÒÓÑ ³ÙÒ ÚÙÐ

Plus en détail

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ò Â Ú Ü Ò Ö Å ½ ÔØ Ñ Ö ¾¼½ Ì Ñ Ø Ö ½ ÆÓØ ÓÙÖ ¾ ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º½º½ À Ó ÏÓÖ º º º

Plus en détail

Na +, - OOC COO -,NH 4. NH 4 +, - OOC COO -,Na + La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés Louis Pasteur

Na +, - OOC COO -,NH 4. NH 4 +, - OOC COO -,Na + La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés Louis Pasteur ÍÒ Ø ³ Ò Ò Ñ ÒØ Ä ¾¼ +, - -, 4 + 4 +, - -, + L chnc n sourit qu'ux sprits bin préprés Louis Pstur ÓÙÑ ÒØ ³ ÓÑÔ Ò Ñ ÒØ Ñ ÓÖ Ò ÕÙ ¾¼¼ µ ÈÖ Ñ Ö Ô ÖØ ËØÖÙØÙÖ Äº ÂÙÐÐ Ò ¾ ÈÖ Ñ ÙÐ ÓÙÑ ÒØ Ø Ò Ú Ò Öº ÁÐ Ò Ð Ö

Plus en détail

Ä Ù Ù ÊÇÇÌ Ö ÔÓÙÖ Ä ÒÙÜ Ö ÙÑ Ö º ÙÑ Ä ÒÙܺ ͺÇÖ Ö º ÙÑ Ö Ò ÜºÓÖ Î Ö ÓÒ ¾º ¾½ Ë ÔØ Ñ Ö ½ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÈÖ Ñ ÙÐ ½ ½º½ À ØÓ Ö Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Plus en détail

x f f(x) x x + 3 (x + 3) 2

x f f(x) x x + 3 (x + 3) 2 ÄÝ ÂÙÐ Ð Ö ÓÒÒ Ð 2 nde ÔØÖ ½ ÒÖÐØ ÙÖ Ð ÓÒØÓÒ º ÒÒÖÓ º ÙÔÖÒ ¾¼¼¹¾¼½¼ ÌÐÖÖ ³ Ø ØÙÖ Ð³ÒÙ ØÖ ØÙÓÒ Ð ØÓÙ ÌÙÖ ØÓÒ ÅÓÓÖ ÖÒÖ ÑÓØÓÒ ½ ÓØÓÖ ¾¼¼ ½ ÔØÖ ½ ÒÖÐØ ÙÖ Ð ÓÒØÓÒ ÌÐ ÑØÖ ½ ÈÖ ÒØØÓÒ ÑÒ ½ ½º½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ º º º

Plus en détail

Un schéma de type Volumes-Finis-Roe (VFRoe) pour les équations de Saint-Venant 1D :

Un schéma de type Volumes-Finis-Roe (VFRoe) pour les équations de Saint-Venant 1D : INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE arxiv:cs/0609114v1 [cs.na] 0 Sep 006 Un schéma de type Volumes-Finis-Roe (VFRoe) pour les équations de Saint-Venant 1D : Simulation numérique

Plus en détail

1,96 Z 0,05 = 1,64 t 0,975;38 = 2,02 χ 2 1;0.05 = 3,84.

1,96 Z 0,05 = 1,64 t 0,975;38 = 2,02 χ 2 1;0.05 = 3,84. Ô ½ ØØ ÒØ ÓÒ ÈÖ Ò Þ α = 5% ÔÓÙÖ ØÓÙ Ð Ø Ø Ø ÒØ ÖÚ ÐÐ ÓÒ Ò º Z 0,025 = 1,96 Z 0,05 = 1,64 t 0,975;38 = 2,02 χ 2 1;0.05 = 3,84. ÉÙ Ø ÓÒ ½ ½¼ ÔÓ ÒØ µ ÓÑÔÐ Ø Þ Ð Ø Ð Ù ¹ ÓÙ Ò Ö ÔÓÒ ÒØ Ô Ö ÎÖ ÓÙ ÙÜ ÔÓÙÖ ÙÒ

Plus en détail

P etit pat hw o rk de ombinatoire énumérative Mireille Bousquet-Mélou, CNRS, LaBRI, Bo rdeaux http://www.lab ri.fr/ b ousquet

P etit pat hw o rk de ombinatoire énumérative Mireille Bousquet-Mélou, CNRS, LaBRI, Bo rdeaux http://www.lab ri.fr/ b ousquet Ô Ø ÛÓÖ È Ø Ø ÓÑ Ò ØÓ Ö ÒÙÑ Ö Ø Ú Å Ö ÐÐ ÓÙ Õ٠عŠÐÓÙ ÆÊË Ä ÊÁ ÓÖ ÙÜ ØØÔ»»ÛÛÛºÐ Ö º Ö» ÓÙ ÕÙ Ø Ä ÓÑ Ò ØÓ Ö ÒÙÑ Ö Ø Ú ººº ³ ØÕÙÓ ÈÓÙÖÕÙÓ ÓÑÑ ÒØ ÇÅÈÌ Ê κ ij ÖØ ÓÑÔØ Ö Ô Ðغ Ø Ð ÖÐ ÒÓÑ Ö Ö Ö ÒÓÑ Ö Ö ÒÓÑ

Plus en détail

Ú ÒعÈÖÓÔÓ Ø ØØØØ Ø ØØØ Ø ØØØØ ØØØ ØØØ ØØØØØØ Ø Ø ØØ Ø ØØØØØ ØØØ Ø ØØ Ø Ø ØØ ØØØ ØØ Ø ØØØØØØØØ ØØØØØ Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø ØØØØ Ø Ø Ø Ø ØØ Ø Ø ØØØ Ø Ø Ø Ø ØØØ

Ú ÒعÈÖÓÔÓ Ø ØØØØ Ø ØØØ Ø ØØØØ ØØØ ØØØ ØØØØØØ Ø Ø ØØ Ø ØØØØØ ØØØ Ø ØØ Ø Ø ØØ ØØØ ØØ Ø ØØØØØØØØ ØØØØØ Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø ØØØØ Ø Ø Ø Ø ØØ Ø Ø ØØØ Ø Ø Ø Ø ØØØ Ò Å Ö ÓÚ Ö ÙÐ ÔÓÙÖ Ð³ Ò ÐÝ ÕÙ Ò ÓÐÓ ÕÙ Æ ÓÐ Î Ö Ò Ä ÓÖ ØÓ Ö ËØ Ø Ø ÕÙ Ø ÒÓÑ ÍÅÊ ÆÊË ¼ ½ ¹ ÍÅÊ ÁÆÊ ½½ ¾ ÍÒ Ú Ö Ø ³ ÚÖÝ Î Ð ³ ÓÒÒ Ä ½½ ÂÙ ÐÐ Ø ¾¼¼ Ú ÒعÈÖÓÔÓ Ø ØØØØ Ø ØØØ Ø ØØØØ ØØØ ØØØ ØØØØØØ Ø Ø ØØ Ø ØØØØØ

Plus en détail

Propagation acoustique dans les guides d ondes courbes et Problème avec source dans un écoulement cisaillé

Propagation acoustique dans les guides d ondes courbes et Problème avec source dans un écoulement cisaillé Propagation acoustique dans les guides d ondes courbes et Problème avec source dans un écoulement cisaillé Simon Félix To cite this version: Simon Félix. Propagation acoustique dans les guides d ondes

Plus en détail

ÔØÖ ½ ÒÖÐØ ÙÖ Ð ÓÒØÓÒ ÌÐ ÑØÖ ½ Ä ½ ½º½ Ä ÜÓÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÊÔÖ ÒØØÓÒ Ò Ô

ÔØÖ ½ ÒÖÐØ ÙÖ Ð ÓÒØÓÒ ÌÐ ÑØÖ ½ Ä ½ ½º½ Ä ÜÓÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÊÔÖ ÒØØÓÒ Ò Ô ÄÝ ÂÙÐ Ð Ö ÓÒÒ Ð 2 nde ÔØÖ ¾ ÓÑØÖ Ò Ð³ Ô º ÒÒÖÓ º ÙÔÖÒ ¾¼¼¹¾¼½¼ ÌÐÖÖ ³ Ø ØÙÖ Ð³ÒÙ ØÖ ØÙÓÒ Ð ØÓÙ ÌÙÖ ØÓÒ ÅÓÓÖ ÖÒÖ ÑÓØÓÒ ½ ÓØÓÖ ¾¼¼ ½ ÔØÖ ½ ÒÖÐØ ÙÖ Ð ÓÒØÓÒ ÌÐ ÑØÖ ½ Ä ½ ½º½ Ä ÜÓÑ º º º º º º º º º º º º

Plus en détail

O K = {S S(G) : S K = } O U = {S S(G) : S U }

O K = {S S(G) : S K = } O U = {S S(G) : S U } ij Ô ÓÙ ¹ ÖÓÙÔ ÖÑ R Z Ì ÓÑ À ØØ Ð ¾½ Ñ ¾¼½¼ ØÖ Ø Ì Ô Ó ÐÓ Ù ÖÓÙÔ Ó ÐÓ ÐÐÝ ÓÑÔ Ø ØÓÔÓÐÓ Ð ÖÓÙÔ Ò ÓÛ Û Ø Ò ØÙÖ Ð ØÓÔÓÐÓ Ý ÐÐ Ø ÙØÝ ØÓÔÓÐÓ Ýº Ï ÓÑÔÐ Ø ÐÝ Ö Ø Ô Ó ÐÓ Ù ÖÓÙÔ Ó Ø ÖÓÙÔ R Z Ò Ó Ø Ù Ð C µ Û ÐÝ

Plus en détail

¹ËÁÊ ¹ Ê ÔÔÓÖØ Ø ÈÖÓ Ø Ä Ò Ø Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ö Ò Ó Ò Æ Ó Ò Ö Ñ ÒØ ÀÙ ÖØ Æ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¾ ¾ Ì Ð Å Ø Ö ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ Ø Ø Ð³ ÖØ ½ ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Plus en détail

arxiv:physics/ v1 [physics.acc-ph] 17 May 2005

arxiv:physics/ v1 [physics.acc-ph] 17 May 2005 arxiv:physics/0505113v1 [physics.acc-ph] 17 May 2005 Ð Ö Ø ÓÒ È ÖØ ÙÐ Ò ÙÒ ÈÐ Ñ Ü Ø Ô Ö ÙÒ Ä Ö º ÖÒ Ö Ä ÓÖ ØÓ Ö Ä ÔÖ Ò ¹Ê Ò Ù Ø ÓÐ ÈÓÐÝØ Ò ÕÙ ÁÆ¾È ² ÆÊË ½½¾ È Ð Ù Ö Ò Å ÑÓ Ö Ñ Ø ³ Ð Ø Ø ÓÒ ÓÙØ ÒÙ Ð ½½

Plus en détail

a = OM = x(t) u x +y(t) u y +z(t) u z d u x dt = d u y dt d OM = dx u x +dy u y +dz u z r = OH = Ø Ò M г Ü (Oz) θ = ( Ox, OH) z = HM

a = OM = x(t) u x +y(t) u y +z(t) u z d u x dt = d u y dt d OM = dx u x +dy u y +dz u z r = OH = Ø Ò M г Ü (Oz) θ = ( Ox, OH) z = HM ij ÒØ Ð Ù ÓÙÖ Ò ÈÀ ËÁÉÍ ÄÝ Ù Ø Ú Ð ËÔ ÈÌ Ì Ð Ñ Ø Ö Å Ò ÕÙ ½º Ò Ñ Ø ÕÙ ¾º ÈÖ Ò Ô Ð ÝÒ Ñ ÕÙ º Ò Ö ³ÙÒ ÔÓ ÒØ Ñ Ø Ö Ð º ÅÓÙÚ Ñ ÒØ ³ÙÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ò ÙÒ ÑÔ Ð ØÖ ÕÙ ÓÙ Ñ Ò Ø ÕÙ º Ì ÓÖ Ñ Ù ÑÓÑ ÒØ Ò Ø ÕÙ º ÅÓÙÚ

Plus en détail

IDIAP IDIAP. Martigny - Valais - Suisse

IDIAP IDIAP. Martigny - Valais - Suisse R E S E A R C H R E P O R T IDIAP IDIAP Martigny - Valais - Suisse ÁÆØ Ö Ø Ò ËÈ ÓÙ Ø Ò Ð Ò Ù Ø ÓÒ ÌÖ ÒØ Ð Ò ËÝ Ø Ñ Ú ÐÓÔÑ ÒØ ÙÐ ÖÒ Ö À ÖÚ ÓÙÖÐ Ö Å ÖØ Ò Ê Ñ Ò Â Ò¹ Ö ÔÔ Ð Ö Á Á ÈßÊÊ ¹¾½ ÆÓÚ Ñ Ö ½ Ë Ð Ó

Plus en détail

¾ Ê Å Ê Á Å ÆÌË Å Ö Ñ Ö Ñ ÒØ ÚÓÒØ ³ ÓÖ ÑÓÒ ÔÓÙ ÒÒ ¹Ä ÙÖ Õ٠٠г Ð ÚÖ Ø Õ٠ѳ Ð Ö Ð Öº ÁÐ ÚÓÒØ Ò Ù Ø ÙÜ ÐÙ Ö Ñ Ð Ø ÒØ Ø ÓÐÐ ÓÖ Ø ÙÖ Ú Ð ÕÙ Ð Ô ÖØ Ð Ñ Ñ

¾ Ê Å Ê Á Å ÆÌË Å Ö Ñ Ö Ñ ÒØ ÚÓÒØ ³ ÓÖ ÑÓÒ ÔÓÙ ÒÒ ¹Ä ÙÖ Õ٠٠г Ð ÚÖ Ø Õ٠ѳ Ð Ö Ð Öº ÁÐ ÚÓÒØ Ò Ù Ø ÙÜ ÐÙ Ö Ñ Ð Ø ÒØ Ø ÓÐÐ ÓÖ Ø ÙÖ Ú Ð ÕÙ Ð Ô ÖØ Ð Ñ Ñ ½ ÄÁÎÊ Â Æ¹ Î Ë Ä ÄÄÇÍ Ä Á ÍÄÇÁË ÊÆ ÌË ÊÇÍÌ Æ Ê Æ Ê ÄÄ ¾ Ê Å Ê Á Å ÆÌË Å Ö Ñ Ö Ñ ÒØ ÚÓÒØ ³ ÓÖ ÑÓÒ ÔÓÙ ÒÒ ¹Ä ÙÖ Õ٠٠г Ð ÚÖ Ø Õ٠ѳ Ð Ö Ð Öº ÁÐ ÚÓÒØ Ò Ù Ø ÙÜ ÐÙ Ö Ñ Ð Ø ÒØ Ø ÓÐÐ ÓÖ Ø ÙÖ Ú Ð ÕÙ Ð Ô ÖØ Ð

Plus en détail

ÇÆ ÈÌÁÇÆ Ì Ê ÄÁË ÌÁÇÆ ³ÍÆ ÈÈÄÁ ÌÁÇÆ ËÌÁÇÆ Ê Ë Í Ë ÇÅÈÇË ÆÌË Ê È ÊÌÁË Ô Ö ÅÓ Ñ Ö Þ Ñ ÑÓ Ö ÔÖ ÒØ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ñ Ø Ñ Ø ÕÙ Ø ³ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ Ò ÚÙ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ö Ñ ØÖ Ò ÅºËºµ ÍÄÌ Ë Ë Á Æ Ë ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ËÀ Ê ÊÇÇÃ

Plus en détail

ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÅÇÆÌÊ Ä ÇÄ ÈÇÄ Ì ÀÆÁÉÍ ÅÇÆÌÊ Ä ØØ Ø ÒØ ØÙÐ ÌË Ä ÇÊÁÌÀÅË ÇÊ ÅÁÆÁÅÍÅ ËÍÅ¹Ç ¹ËÉÍ Ê Ë ÄÍËÌ ÊÁÆ ÔÖ ÒØ Ô Ö ÄÇÁË Ò Ð Ò ÚÙ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù ÔÐÑ È ÐÓ ÓÔ

ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÅÇÆÌÊ Ä ÇÄ ÈÇÄ Ì ÀÆÁÉÍ ÅÇÆÌÊ Ä ØØ Ø ÒØ ØÙÐ ÌË Ä ÇÊÁÌÀÅË ÇÊ ÅÁÆÁÅÍÅ ËÍÅ¹Ç ¹ËÉÍ Ê Ë ÄÍËÌ ÊÁÆ ÔÖ ÒØ Ô Ö ÄÇÁË Ò Ð Ò ÚÙ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù ÔÐÑ È ÐÓ ÓÔ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÅÇÆÌÊ Ä Ì Ä ÇÊÁÌÀÅË ÇÊ ÅÁÆÁÅÍÅ ËÍÅ¹Ç ¹ËÉÍ Ê Ë ÄÍËÌ ÊÁÆ ÆÁ Ä ÄÇÁË È ÊÌ Å ÆÌ Å ÌÀ Å ÌÁÉÍ Ë Ì ÆÁ ÁÆ ÍËÌÊÁ Ä ÇÄ ÈÇÄ Ì ÀÆÁÉÍ ÅÇÆÌÊ Ä ÌÀ Ë ÈÊ Ë ÆÌ Æ ÎÍ Ä³Ç Ì ÆÌÁÇÆ Í ÁÈÄ Å ÈÀÁÄÇËÇÈÀÁ Ç ÌÇÊ È º ºµ Å

Plus en détail

arxiv: v1 [math.ra] 4 Sep 2008

arxiv: v1 [math.ra] 4 Sep 2008 Ê ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ø ÖÑ Ò ÒØ Ð Ø Ú ÔÓÐÝÒÑ ÙÒ Ú Ö Ô Ö Ð Ñ ØÖ arxiv:0809.0804v [math.ra] 4 Sep 2008 ÊÓÒ Ò ÉÙ Ö Þ ÁÊÅ Ê ÆÊË ÍÊ ¼ µ ÍÒ Ú Ö Ø Ê ÒÒ ½ ÑÔÙ ÙÐ Ù ¼ ¾ Ê ÒÒ Ü Ö Ò ¹Ñ Ð ÖÓÒ ÒÕÙ Ö ÞÙÒ Ú¹Ö ÒÒ ½ Ö ½¾ Ñ Ö ¾¼½

Plus en détail

SUR LA CONVERGENCE D'UN SYSTÈME DIFFÉREN- TIEL DE PREMIER ORDRE, VECTORIEL, ORDINAIRE, LINÉAIRE NON-HOMOGÈNE ET NON-AUTONOME

SUR LA CONVERGENCE D'UN SYSTÈME DIFFÉREN- TIEL DE PREMIER ORDRE, VECTORIEL, ORDINAIRE, LINÉAIRE NON-HOMOGÈNE ET NON-AUTONOME --~ LABORATOiRE LYSE ET MODÉLiSA- TiON DE SYSTEMES POUR AIDE À LA DÉCISION. jlté DE RECHERCHE ASSOCIÉE CNRS ESA 7024. UNiVERSITE PARIS DAUPHINE PLACE DU \1' DE LATTRE DE TASS GNY F-75775 PARIS CEDEX 16.

Plus en détail

¾

¾ ÖÚ Ñ ÒØ Ð Ò Ö ÅÓ Ð Ø ÓÒ Ð Ñ ÒØ Ö Ö Ò ÊÇÍ ÀÁ Ê ¾½ Ñ Ö ¾¼¼ ¾ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ Ò Ö Ð Ø ½º½ ÆÓØ ÓÒ Ý Ø Ñ ÖÚ º¹ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½º½ Ä Ø Ð ÓÑÑ Ò º º º º º º

Plus en détail

Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÎÓ ÙÐ Ö ½º½ Ä ÓÖÔ ÓÖ ÓÒÒ ÒÓÑ Ö Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ Ô ØÓÔÓÐÓ ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÎÓ ÙÐ Ö ½º½ Ä ÓÖÔ ÓÖ ÓÒÒ ÒÓÑ Ö Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ Ô ØÓÔÓÐÓ ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÌÓÔÓÐÓ Ò ÐÝ Ø ÐÙÐ Ö ÒØ Ð Ö Ö È ÙÐ Ò Î Ö ÓÒ ÔÖ Ð Ñ Ò Ö ÓÙÖ ØÖÓ Ñ ÒÒ Ð Ò ÓÐ ÆÓÖÑ Ð ËÙÔ Ö ÙÖ ÒÒ ¾¼¼ ¹¾¼¼ ½ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÎÓ ÙÐ Ö ½º½ Ä ÓÖÔ ÓÖ ÓÒÒ ÒÓÑ Ö Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾

Plus en détail

arxiv:math/ v1 [math.ds] 5 Dec 2003

arxiv:math/ v1 [math.ds] 5 Dec 2003 Ä ËË Ë ³ÀÇÅÇÌÇÈÁ À ÅÈË Î Ì ÍÊË ÅÇÊË ¹ËÅ Ä Ë ÆË ËÁÆ ÍÄ ÊÁÌ ËÍÊ Ä Ë Á Ê Ë Ë Á ÊÌ arxiv:math/0312127v1 [math.ds] 5 Dec 2003 Ê ÙÑ º ÆÓÙ ÓÒ ÖÓÒ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ ³ÙÒ Ú Ö Ø Ñ Ò ÓÒ ØÖÓ ÓÑÔ Ø ÓÖ ÒØ Ð Ø Ò ÓÖ Ò Ð Ô Ö S

Plus en détail

THÈSE. présentée à ÉCOLE DOCTORALE DE MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE. Fabien Mehdi Pazuki POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR

THÈSE. présentée à ÉCOLE DOCTORALE DE MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE. Fabien Mehdi Pazuki POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR N d'ordre : 610 THÈSE présentée à L'UNIVERSITÉ BORDEAUX I ÉCOLE DOCTORALE DE MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE par Fabien Mehdi Pazuki POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR SPÉCIALITÉ : Mathématiques Pures *********************

Plus en détail

T(t) = T(t dt) + (T eq T(t dt))(1 e dt/τ T

T(t) = T(t dt) + (T eq T(t dt))(1 e dt/τ T ÓÙÑÒØØÓÒ ÔÝ ÕÙ Ù ÐÓÐ ÔÓÕÙ ÑÙÐØÓÒ Ù ÐÑØ ËÑÐÑØ ÑÐÐ Ê ÒÓÚÑÖ ¾¼¼ ÐÓÐ Ø ÔÐÑÒØ ÓÒÙ ÔÓÙÖ ÙÒ ÙØÐ ØÓÒ Ò ÌÈ ËÒ Ð Î Ø Ð ÌÖÖ Ò Äݺ ÁÐ ÓÑÔÓÖØ ÙÒ ÒØÖ ÖÔÕÙ ÓÙÔÐ ÙÒ ÑÓÐ ÔÝ ÕÙ ÑÔÐ Ù ÐÑغ ÑÓÐ ÔÝ ÕÙ Ø ÖØ Ò ÓÙÑÒغ Ä ÔÝ ÕÙ

Plus en détail

TUTORAT ELECTRONIQUE EN ANALYSE MATHEMATIQUE - TEAM

TUTORAT ELECTRONIQUE EN ANALYSE MATHEMATIQUE - TEAM TUTORAT ELECTRONIQUE EN ANALYSE MATHEMATIQUE - TEAM 2010 Année scolaire 2010-2011 Cours / Exercices Auteurs de la Ressource Pédagogique Charnay Michel Dubois Gérard Jai Mohammed Tutorat Electronique en

Plus en détail

arxiv: v1 [math.ag] 18 Dec 2008

arxiv: v1 [math.ag] 18 Dec 2008 arxiv:0812.3527v1 [math.ag] 18 Dec 2008 ÉÍÁ ÁËÌÊÁ ÍÌÁÇÆ Ì Á Ê ÆÌÁ ÁÄÁÌ ÀÙ Ý Ò Ê ÙÑ º ÇÒ ÔÖÓÔÓ ÙÒ Ö Ø Ö ³ ÕÙ ØÖ ÙØ ÓÒ Ô Ö Ð Ö ÒØ Ð Ø Ö¹ Ø Ò ÒÚ Ö ÒØ Ö Ø Ñ Ø ÕÙ º ÓÑ Ò Ú Ð Ñ Ø Ó Ô ÒØ Ø Ð Ñ ÙÖ ÝÑÔØÓØ ÕÙ Ö

Plus en détail

THÈSE. En vue de l obtention du DOCTORAT DE L UNIVERSITÉ DE TOULOUSE. Présentée et soutenue par Mélanie SORIANO Le 30 septembre 2009

THÈSE. En vue de l obtention du DOCTORAT DE L UNIVERSITÉ DE TOULOUSE. Présentée et soutenue par Mélanie SORIANO Le 30 septembre 2009 THÈSE En vue de l obtention du DOCTORAT DE L UNIVERSITÉ DE TOULOUSE Délivré par : l Université Toulouse III - Paul Sabatier Discipline ou spécialité : Astérosismologie Présentée et soutenue par Mélanie

Plus en détail

Méthodes de quantification optimale pour le filtrage et applications à la finance

Méthodes de quantification optimale pour le filtrage et applications à la finance Méthodes de quantification optimale pour le filtrage et applications à la finance Afef Sellami To cite this version: Afef Sellami. Méthodes de quantification optimale pour le filtrage et applications à

Plus en détail