TUR ZM Ç N FRANSIZCA-II Le Français du Tourisme-II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "TUR ZM Ç N FRANSIZCA-II Le Français du Tourisme-II"

Transcription

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2910 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1867 TUR ZM Ç N FRANSIZCA-II Le Français du Tourisme-II Yazar Prof.Dr. Gülnihal GÜLMEZ Editör Prof.Dr. Bahad r GÜLMEZ ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc s Dr. Kadriye Uzun Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. Nejdet Karada Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Turizm çin Frans zca-ii Le Français du Tourisme-II ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ocak 2013

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... Kullan m K lavuzu... viii x Accueillir au restaurant Dialogue 1: Prendre une réservation par téléphone... 3 Dialogue 2 :Accueillir le client au restaurant... 4 Dialogue 3 :Donner / refuser une table... 4 Dialogue 4 :Au bar... 5 Lire le menu ou la carte... 6 o POUR DÉSIGNER... 7 Gösterme Sözcükleri... 7 o LA FORME NÉGATIVE... 7 Olumsuzluk... 7 ATTENTION:... 8 C est à vous / S ra Sizde Résumé / Özet Contrôle Des Connaissances / Kendimizi S nayal m Corrigés / Yan t Anahtarlar C est à vous / S ra Sizde Contrôle Des Connaissances/Kendimizi S nayal m Bibliographie / Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Servir au restaurant Dialogue 1 : Prendre une commande Dialogue 2 : Décrire des plats de la cuisine turque Dialogue 3 : Répondre aux réclamations Donner une recette Recette 1 : Riz à l Orientale Recette 2 : Salade Niçoise DÉSIGNER UNE QUANTITÉ INDÉTERMINÉE D UN ENSEMBLE Bir bütünün belirsiz bir miktar ndan söz etmek REMPLACER PAR UN PRONOM DES NOMS INDÉTERMINÉS Belirtisiz adlar n yerine bir ad l kullanmak EXPRIMER LA QUANTITÉ Miktar bildirmek LES PRÉPOSITIONS DANS LES NOMS DES PLATS Yemek adlar ndaki ilgeçler Décrire un plat C est à vous / S ra Sizde Résumé / Özet Contrôle Des Connaissances / Kendimizi S nayal m Corrigés / Yan t Anahtarlar C est à vous / S ra Sizde Contrôle Des Connaissances/ Kendimizi S nayal m Bibliographie / Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar UNITÉ 2. UNITÉ

4 iv çindekiler 3. UNITÉ 4. UNITÉ Renseigner le client Dialogue 1: Renseigner sur la vie à l hôtel Dialogue 2: Renseigner sur la ville Dialogue 3: Indiquer le chemin Dialogue 4: Renseigner sur les moyens de transport Dialogue 5: Renseigner sur les excursions Dialogue 6: Conseiller en renseignant Lire des renseignements COMPARER Karfl laflt rmak Grammaire/Dilbilgisi EMPLOYER LE SUBJONCTIF Subjonctif Kipini Kullanma EXPRESSION DU CONSEIL Tavsiyede Bulunma C est à vous / S ra Sizde Résumé / Özet Contrôle Des Connaissances / Kendimizi S nayal m Corrigés / Yan t Anahtarlar C est à vous / S ra Sizde Contrôle Des Connaissances/ Kendimizi S nayal m Bibliographie / Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Visite de la Ville Dialogue 1: Informer le groupe Dialogue 2: Présenter un monument Dialogue 3: Commenter une visite Lire des guides touristiques ÉVITER LES RÉPÉTITIONS Tekrardan Kaç nmak Grammaire / Dilbilgisi TEMPS DE L HISTOIRE Öykü Zaman REMPLACER PAR UN PRONOM UN COMPLÉMENT DE LIEU Bir Yer Tümlecinin Yerine Bir Ad l Kullanmak SITUER DANS LE TEMPS Zaman Belirtmek C está vous / S ra Sizde Résumé / Özet Contrôle Des Connaissances / Kendimizi S nayal m Corrigés / Yan t Anahtarlar C est à vous / S ra Sizde Contrôle Des Connaissances / Kendimizi S nayal m Bibliographie / Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar... 64

5 çindekiler v Départ du client Dialogue 1 : Prendre congé des clients Dialogue 2 : Libérer la chambre Dialogue 3 : Présenter la note Dialogue 4 : Départ express Analyse d une note d hôtel EXPRIMER UNE ACTION FINIE DANS LE PASSÉ Grammaire / Dilbilgisi Geçmiflte olup bitmifl bir olay anlatmak EXPRIMER UNE HYPOTHÈSE Bir varsay m ifade etmek C est à vous / S ra Sizde Résumé / Özet Contrôle Des Connaissances / Kendimizi S nayal m Contrôle Des Connaissances/ Kendimizi S nayal m Bibliographie / Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Corrigés / Yan t Anahtarlar C est à vous / S ra Sizde À l agence de voyage Dialogue 1: Je travaille dans une agence de voyage Dialogue 2: Vente d un produit touristique Dialogue 3: Circuits sur mesure Analyse d une page publicitaire Roxelane et Istanbul EXPRIMER LA CAUSE Grammaire / Dilbilgisi EXPRIMER LA CONSÉQUENCE STYLE TÉLÉGRAPHIQUE: Phrases nominales ou elliptiques Comment identifier les produits touristiques? Pour vendre un produit touristique C est à vous / S ra Sizde Résumé / Özet Contrôle Des Connaissances / Kendimizi S nayal m Corrigés / Yan t Anahtarlar C est à vous / S ra Sizde Contrôle Des Connaissances/ Kendimizi S nayal m Bibliographie / Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Unité d évaluation générale UNITÉ 1 : ACCUEILLIR AU RESTAURANT Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma. 99 Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m UNITÉ 6. UNITÉ 7. UNITÉ

6 vi çindekiler UNITÉ 2 : SERVIR AU RESTAURANT Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m UNITÉ 3 : RENSEIGNER LE CLIENT Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m UNITÉ 4 : VISITE DE LA VILLE Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m UNITÉ 5 : DÉPART DU CLIENT Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m UNITÉ 6 : À L AGENCE DE VOYAGE Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m UNITÉ 1 : Accueillir Au Restaurant Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama CORRIGES / 7. ÜN TE YANIT ANAHTARLARI Production Écrite/Yaz l Anlat m UNITÉ 2 : Servir Au Restaurant Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m UN TÉ 3 : Renseigner Le Client Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m UNITÉ 4 : Visite De La Ville Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama UNITÉ 5 : Départ Du Client Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma

7 çindekiler vii Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m UNITÉ 6 : À l agence De Voyage Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m Résumé / Özet Contrôle des connaissances / Kendimizi S nayal m Corrigés / Yan t Anahtar Contrôle des connaissances/kendimizi S nayal m Bibliographie / Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Sözlük

8 viii Önsöz Önsöz Sevgili Ö rencilerimiz, Turizm çin Frans zca II. kitab Aç kö retim Fakültesi bünyesindeki programlarda süre giden geliflmelere paralel olarak, dönemlik ders sistemi çerçevesinde haz rlanan Turizm çin Frans zca I. kitab n n devam olarak düflünülebilir. Fakültemiz bünyesinde 1990 y l ndan beri devam eden temel ve mesleki Frans zca y ö retmeyi hedefleyen giriflim, bugün ça dafl e itim yöntemleri ve teknolojilerinin fl nda yeni tasar mlara yönelmifltir. Bu alanlarda kitaplar m z h zla yenilenmifl ve yenilenmektedir. Ça dafl toplumlarda seyahat etkinli inin artmas yla turizm sektörünün küresel boyutlarda önemli bir iletiflim ve finansal giriflim olarak öne ç kmas, kuflkusuz bu alanda yabanc dil e itimini ivedi bir biçimde yenilemek ve yayg nlaflt rmak gereksinimini ortaya koymufltur. Kald ki yaflad m z flu günlerde çokdillilik giderek h zla yayg nlaflmaktad r. Daha önce haz rlam fl oldu umuz Turizm çin Frans zca I. kitab nda turizm ve otelcilik alan nda müflterilerin karfl lanmas, resepsiyon ve kat hizmetleri, müflteri dilek ve flikayetleri ve animasyon konular n ele alm flt k. Bu kitab m zda ise, önceki kitaba paralel olarak, yemek ve mutfak kültürü, seyahat acentas ve tur operatörlü ü hizmetleri, seyahat rehberli i ve ülkemizin tarihsel ve do al zenginli i gibi konular hedefledik ve bu alanlarda Frans zca dil becerisini gelifltirme yöntemi önemli bir u rafl alan m z oldu. Frans zca n n uluslararas iletiflimdeki rolünü düflünerek, sözlü ve yaz l iletiflimi esas alan dilsel kullan mlara önem verdik. stedik ki, bu sektörde, uygulamal alanda çal flan ve uzaktan e itim alan sizlere, gerçe e yak n iletiflim durumlar yaratarak Frans zca sözlü ve yaz l anlat m becerileri kazand rabilelim. Turizm çin Frans zca II. kitab yedi üniteden olufluyor. Bunlar, Accueillir au restaurant, Servir au restaurant, Renseigner le client, Visite de la ville, Départ du client, A l Agence de voyage, Unité d évaluation générale bafll kl ünitelerdir. lk iki ünitede mutfak ve yemek kültürünü esas alan ve bu çerçevede lokanta hizmetlerini kapsayan konular ifllenmifltir. Birinci ünitede müflteriyi karfl lama ve masa seçimi, mönü kart n n takdimi, bar hizmetleri, vb. konular ifllenmektedir. Bu ünitenin devam niteli indeki ikinci ünite müflterilere mönüyü sunma, onlara zevkleriyle uyumlu önerilerde bulunma ve ülkemiz mutfa n (girifller, ana yemekler, tatl lar, içecekler, vb.) tan tma ve siparifl almay ö retmeyi amaç edinirken, üçüncü ünite müflteri ve turistlere otel hayat, kent, ulafl m araçlar, vb. konularda bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Bu ilk üç ünitede verilen diyaloglarda yer alan konuflma tarzlar ve cümle yap lar sözünü etti imiz konularda Frans zca yabanc dil kullan m nda temel teflkil edici özelliktedir. Dördüncü ünite ise ülkemizi tan tma amac n tafl maktad r. Bu ünitede ülkemiz bölge ve kentlerinin do al ve tarihsel zenginlikleri, ülkemizdeki tatil etkinlikleri verilmeye çal fl lm flt r. Böylesi zengin bir konu, biliyorsunuz ayn zamanda kültürel ve tarihsel bilgiye sahip olman n önemini de ortaya koymaktad r. O nedenle ülkemize iliflkin olabildi ince genifl bir bilgiye sahip olman z ayn zamanda Frans zca daki ifade alan n z zenginlefltirecektir. Beflinci ünite ise, otel müflterilerinin otelden ve ülkemizden ayr lmas n ve dönüfl haz rl klar n konu edinmektedir. Biliyorsunuz turizm alan - n n temel sürükleyici özelli i seyahat etkinli idir. Bu alanda genifl bir endüstri yarat lm flt r ve seyahat acentas iflletmecili i tüm dünyada önemli bir u rafl ve rekabet alan olmufltur. Turistlere bu konuda zengin kültürel programlar sunmak, çe-

9 Önsöz ix kici ve ekonomik önerilerde bulunmak büyük önem kazanmaktad r. flte, iletiflimsel ve dilbilgisel aç dan önemli bir Frans zca bilgisi ve dil becerisi gerektiren bu alan alt nc ünitenin konusudur. Yedinci ve son ünite ise tüm ünitelerin de erlendirmesini sözlü ve yaz l anlat m al flt rmalar ve testleriyle zenginlefltiren, yaz l ve sözlü anlat m becerilerinizi canl örneklerle besleyecek önemli bir ünitedir. O nedenle, bu ünitede verilen bilgileri özümseyerek al flt rmalar dikkatle yap n z; göreceksiniz, büyük bir geliflme kaydedeceksinizdir. Sevgili ö renciler, turizm ve otelcilik alan nda yüz yüze iletiflim son derece önemlidir ve bu iletiflimde çok s k özel iletiflim durumlar yla karfl lafl l r. Kitab m zda, bu iletiflim durumlar n belli durumlar çerçevesinde diyaloglarla, al flt rmalarla ve bunlar besleyen dilbilgisi aç klamalar yla zenginlefltirmeye çal flt k. Ö rencilerimize, her ünitede verilen diyaloglar dikkatle okumalar n ve dilbilgisi aç klamalar n dikkatle incelemelerini tavsiye ederiz. Fakat unutmamak gerekir ki, turizm ve otelcilik alan ayn zamanda yaz l bir iletiflim alan d r. Bu nedenle, hemen hemen her ünitede yaz l anlat ma yönelik bilgiler bulacaks n z. Yaz l anlat mda dilbilgisinin ne kadar önemli oldu unu asla unutmay n z ve örnekleri özenle inceleyerek ö reniniz. Biliyorsunuz ça m z ayn zamanda yaz l elektronik posta ça d r. Ünitelerin bitiminde kitab m z n sonunda, ünitelerde geçen Frans zca diyaloglar n (karfl l kl konuflmalar n) Türkçeleri; hem Turizm çin Frans zca I. in hem de bu kitab n ünitelerini içeren bir Lexique/Sözlük bölümleri bulunmaktad r. Ö renme sürecinde pratik davran fllar her zaman yararl d r. Karfl l kl Konuflmalar ve Sözlük bölümlerini bu anlay flla sürekli kullanmaya çal fl n z. Sevgili ö renciler, yabanc dil ö reniminde ö renme arzusu ve süreklilik çok önemlidir. Süreklili i sa lad n z anda ö renme coflkusu artar. Bu nedenle içinizdeki ö renme arzusunu sürekli canl tutunuz ve besleyiniz. Hepinize baflar lar diliyorum. Editör Prof.Dr. Bahad r GÜLMEZ

10 x Kullan m K lavuzu K endi kendine ö renme ilkelerine göre haz rlanm fl olan bu kitab n ifllevlerini ö renmek için haz rlanan Kullan m K lavuzu, konular anlaman zda ve s navlara haz rlanman zda sizlere yarar sa layacakt r. Objectifs/Amaçlar: Bu bölüm ünite sonunda kazanaca n z bilgi ve becerileri ifade etmektedir. Situation/Örnek Olay: Ünitede ifllenen konular n günlük yaflama yans malar n içeren, kuramsal aç klamalarla çevrenizde yaflanan olaylar aras nda ba kurman za yard mc olmay hedefleyen örnek olaylard r. Mots-clés/Anahtar Kavramlar: Ünitede aç mlanan temel kavramlard r. Ünitedeki önemli noktalara iliflkin ipuçlar verir. Observons/ nceleyelim: Ünite içinde geçen örnek olay ve durumlar, cümle yap s, karfl l kl konuflma, vb. çerçevede örneklendiren bölümdür. Comment dire? / Nas l Söylenir?: Ünite içinde geçen konularla ilgili olarak hem dilbilgisel hem de kültürel alanda, karfl l kl konuflma, olay ve kültürel durum çerçevesinde örnek dil yap lar sunan bölümdür. Contenu/ çinde kiler: Ünite içinde hangi konular n ifllenece ini gösterir. Ana konular n bafll klar n içerir. Attention/Dikkat: Dikkat bölümlerinnde, üniteyi çal flmaya bafllamadan önce bilgi sahibi olmam z gereken konular, kavramlar ya da haz rl klarla ilgili uyar yap lmaktad r. Bu uyar ayr ca, ünite içinde herhangi bir konuya dikkatinizi çekmek ya da ek bilgi vermek için de kullan lmaktad r. Grammaire / Dilbilgisi: Bu bölüm, ünite içinde geçen dilbilgisi kurallar n ve örneklerini içerir. Frans zca cümle yap s n ö renmek için önemlidir.

11 Kullan m K lavuzu xi C est à vous / S ra Sizde: Ünite içinde farkl bafll klarla verilen konunun bitiminde, sizin o konuyu kavray p kavrayamad n z ölçmenize yard mc olmak için haz rlanm flt r. Bu bölüm konuyla ilgili örnekleri soru biçiminde verir. Résumé / Özet: Ünitede ayr nt l olarak ifllenen konular n k sa aç klamalar n içerir. O ünitede verilen temel bilgiler hakk nda bir görüfl edinmenizi sa lar. Amaç sorular n n ilgili olduklar konular göstermek için haz rlanm flt r. Contrôle des connaissances / Kendimizi S - nayal m: Her ünitenin sonunda ifllenen konularla ilgili sorular yer al r. Bu sorular size s navda sorulacak soru biçimine yönelik örnekler verir ve ifllenen konuyu ö renip ö renmedi inizi kendi kendinize ölçmenize yard mc olur. Corrigés / Yan t Anahtarlar : Ünite içinde geçen C est à vous / S ra Sizde ve Contrôle des connaissances / Kendimizi S nayal m bölümlerinde verilen sorular n yan tlar ünite sonunda yer al r. Bibliographie/Yararlan lan Kaynaklar: fllenen konulara iliflkin daha genifl bilgi edinmek isterseniz bu bölümde yer alan kaynaklar inceleyebilirsiniz.

12

13 Accueillir au restaurant 1 1 Objectifs / Amaçlar m z L objectif de cette unité est d apprendre à prendre en note la réservation d une table installer le client à la table servir au bar Bu ünitenin amac bir masa ay rtma iste ini not etmeyi müflteriyi masaya yerlefltirmeyi barda hizmet vermeyi ö retmektir.

14 2 Turizm çin Frans zca-ii Situation / Örnek Olay On dit qu en France l art de bien vivre commence par l art de bien manger. N oubliez pas que le client arrive au restaurant non seulement pour savourer les mets qu on lui propose mais aussi pour se détendre, pour bavarder, et tout cela dans une bonne ambiance. Vous devez donc apprendre à accueillir le client avec le sourire et à lui proposer une table qui correspond à ses souhaits. Les mêmes conseils sont valables au bar aussi. Denir ki, Fransa da iyi yaflama sanat iyi yeme sanat yla bafllar.unutmay n z ki, müflteri lokantaya yaln zca kendisine sunulan yemekleri tatmak için de il ayn zamanda rahatlamak, sohbet etmek ve bütün bunlar hofl bir ortamda yaflamak için gelir.o halde, müflteriyi güler yüzle karfl lamay ve onun isteklerine uyan bir masa önermeyi bilmelisiniz. Ayn tavsiyeler bar için de geçerlidir. Mots-clés / Anahtar Kavramlar Accueillir au restaurant; présenter le menu Adjectifs et pronoms démonstratifs Contenu / çindekiler Dialogues / Karfl l kl konuflmalar Prendre une réservation par téléphone / Telefonla bir rezervasyon iste i almak Accueillir le client au restaurant / Müflteriyi lokantada karfl lamak Donner / refuser une table / Bir masay vermek / verememek Au bar / Barda Communications écrites / Yaz l iletiflim örnekleri Lire le menu ou la carte / Mönü ya da kart okumak Compétences communicatives / letiflim becerileri S enquérir des goûts des clients / Müflterilerin zevklerini sorup ö renmek Faire des propositions / Önerilerde bulunmak Grammaire / Dilbilgisi Adjectifs et pronoms démonstratifs / flaret s fat ve ad llar Diverses formes de la négation / De iflik olumsuzluk ifadeleri Lexique / Sözcük bilgisi La cuisine turque / Türk mutfa

15 1. Unité - Accueillir au restaurant 3 Dialogue 1: Prendre une réservation par téléphone téléphone au restaurant pour réserver une table. Müflteri bir masa ay rtmak için lokantaya telefon eder. L employé L employé L employé L employé L employé L employé L employé L employé L employé Alo! Meltem Otel, restoran, buyrun. Allô. Est-ce qu on peut avoir une table pour aujourd hui, s il vous plaît? Bien sûr, Monsieur. Pour le déjeuner ou le dîner? Pour dîner. Pour combien de couverts? Une table de quatre personnes. Une table près de la baie, s il vous plaît. À quelle heure souhaitez-vous dîner? À 20 heures. La réservation est à quel nom, s il vous plaît? Jean Lafayette. Pouvez-vous épeler, s il vous plaît. L-A-F-A-Y-E-2T-E. Bon, je récapitule: une table pour quatre, aujourd hui à 20 heures pour Monsieur Lafayette. C est ça. Voilà, c est noté. Je vous fais réserver une belle table près de la baie. Merci Monsieur et au revoir. Au revoir et merci beaucoup Monsieur Lafayette.

16 4 Turizm çin Frans zca-ii Dialogue 2 :Accueillir le client au restaurant Deux personnes viennent au restaurant. Ils préfèrent une grande table ronde. ki kifli lokantaya gelir. Büyük bir yuvarlak masa tercih etmektedirler. Le maître d hôtel Le maître d hôtel Le maître d hôtel La cliente Le maître d hôtel La cliente Le maître d hôtel Le maître d hôtel La cliente Le maître d hôtel Bonsoir Madame, Bonsoir Monsieur. Avez-vous réservé? Non, nous n avons pas réservé. Alors, une table pour deux personnes... Celle-ci vous convient? En fait, nous serons 6 à table. Nous sommes arrivé en avance, nos amis nous rejoindront. Je comprends. Il y a une table de quatre à côté. Nous pouvons la rapprocher si vous voulez. Moi, je préfère une grande table ronde. Bon, je vais voir ce que je peux vous proposer. Voilà, je peux vous donner cette table de huit couverts. Elle est un peu au milieu de la salle. Vous n avez rien d autre? Il y en a une dans l angle, là bas, à droite. Oh, pardon, elle est réservée. Et puis, j ai une grande table très tranquille au fond de la salle. C est la seule grande table qui me reste. Celle-là vous convient-elle? Oui, on la prend. Veuillez me suivre, s il vous plaît. Voilà. Si vous voulez bien vous asseoir. Désirez-vous boire un apéritif? Moi, je prendrai un martini. Et toi, Caroline? Non, je ne prends rien, merci. Bien, Madame et voici la carte. Dialogue 3 :Donner / refuser une table Un Monsieur, une dame et un couple viennent pour dîner. Mais le restaurant est complet. Bir bey, bir han m ve bir çift akflam yeme i için gelirler. Ama lokanta doludur. Un client Le maître d hôtel Le maître d hôtel Le maître d hôtel Le maître d hôtel Le maître d hôtel La cliente Il semble que la salle est pleine. Bonsoir Monsieur, vous avez encore une table de libre? Bonsoir Monsieur, un seul couvert? Non, pour quatre personnes. Je suis désolé, Monsieur, mais en ce moment je n ai aucune table de libre. Ah, c est ennuyeux! Si je peux me permettre de vous proposer... Bien sûr. Allez-y. Vous pourriez prendre un apéritif au bar avant de dîner. J ai une table de six qui va se libérer dans quelques minutes. Les clients sont au dessert. Je vous préviendrai dès que la table sera prête. Bonsoir, Madame. Un seul couvert? Oui, une table tranquille, s il vous plaît.

17 1. Unité - Accueillir au restaurant 5 Le maître d hôtel La cliente Le maître d hôtel La cliente Le maître d hôtel Le maître d hôtel Le maître d hôtel Le maître d hôtel Le maître d hôtel Celle-ci vous convient-elle? Je n ai que cela. Mais c est une table pour deux personnes? Je vais enlever le deuxième couvert, Madame. Par ici, s il vous plaît. Merci. Je peux avoir la carte, s il vous plaît? Un instant, je vous prie. Je vous l apporte tout de suite. Bonsoir Mesdames, Bonsoir Messieurs. Vous désirez dîner? Oui, deux personnes. Vous n avez pas réservé? Non. Alors je regrette, mais nous sommes complet aujourd hui. Je n ai aucune table pour vous. Et cette table dans le coin? Je suis vraiment désolé, nous avons beaucoup de monde aujourd hui et je ne peux pas vous donner cette table parce qu elle est à six couverts, vous n êtes que deux. Dialogue 4 :Au bar En attendant que leur table soit prête, un client et sa femme vont au bar. Bir müflteri ve efli, masalar n n haz r olmas n beklerken, bara giderler. Le barman Le barman La cliente Le barman La cliente Le barman La cliente Le barman Le barman Le barman Le barman Bonsoir, Madame, bonsoir Monsieur. Que désirez-vous? Un apéritif, s il vous plaît. Il y a du monde aujourd hui! Je crois que les messieurs, là bas, vont aller au restaurant. Vous ne resterez pas longtemps debout. Oh, ça ne fait rien. Nous allons prendre nos apéritifs ici au bar avant d aller au restaurant nous aussi. Très bien. Vous voulez un alcool fort... Moi, non, surtout pas d alcool. Je prendrai un coctail de fruits. Bien Madame. Je vous donne un Coco Beach, si vous voulez. Il est fait avec du jus d orange, de la crème de coco et du Sirop de menthe. Eh bien, c est ce que je prendrai. Et vous Monsieur? Oh, je ne sais pas. Vous préférez les long drinks ou des coctails classiques? Les long drinks? Qu est-ce que c est? Les coctails peuvent être présentés dans un petit verre, il s agit alors de short driks. Les longs driks sont servis dans des verres plus grands. Ah, je vois. Alors, donnez-moi un Gin Fizz. C est un bon choix. Je vous le prépare tout de suite. Et voici quelques amuse-gueule. Merci. Vous mettrez tout sur ma note d hôtel. Monsieur Pruneau, chambre 214.

18 6 Turizm çin Frans zca-ii Consultez attentivement les deux documents suivants: Le menu ou la carte? Lire le menu ou la carte Voici deux documents: un menu et une carte. Observez-les. Afla da bir mönü, bir de à la carte yemek listesi var. nceleyiniz. MENU DU MARDI 27 MARS 30 Vin (1/4) et service compris Terrine de Canard ou Crudités assorties Filets de Merlan pané Steak Marchand de vin -Pommes rissolées ou Côtes d agneau grillées -Haricots panachés Plateau de Fromage ou Desserts: Corbeille de fruits ou Mousse au chocolat ou Tarte aux pommes Entrées Melon au jambon de parme 9 Terrine de Lapin en gelée d Herbes 10 Escargots maison (la douzaine) 8 Carpaccio de poisson 9,5 0 Poissons et crustacés Filets de rouget au basilic 15 Homard grillé 22 Saule grillée au Beurre de Cresson 25 Viandes Magret de canard 13 Entrecôte grillée sauce Bordelaise 15 Escalope de veau garni 20 Suggestions du jour Darne de saumon au beurre blanc 12,50 Côte de bœuf aux légumes primeurs 16 Desserts Tarte aux fraises 7 Soufflé chaud 8 Le sorbet au fruit du jour 6 Poire Belle Hélène 6 Salades de fruits frais 7,50

19 1. Unité - Accueillir au restaurant 7 Grammaire/Dilbilgisi POUR DÉSIGNER Gösterme Sözcükleri Alors, une table pour deux personnes... Celle-ci vous convient? Adjectifs et pronoms démonstratifs / Gösterme s fatlar ve ad llar L adjectif démonstratif Singulier Pluriel Formes simples (Basit biçimler) ce plat cet hôtel cette table ces tables Formes renforcées (Pekifltirme biçimleri) ce plat-ci (bu yemek) ce plat-là (flu yemek) cet hôtel -ci cet hôtel -là cette table -ci cette table -là ces tables-ci ces tables-là Le pronom démonstratif Singulier Pluriel celui-ci (bu) celui-là (flu) celle-ci (bu) celle-là (flu) ceux-ci (bunlar) ceux-là (flunlar) celles-ci (bunlar) celles-là (flunlar) devant une voyelle ou un h muet Exercices / Al flt rmalar: Complétez avec l adjectif ou le pronom démonstratif qui conviennent. Boflluklar uygun düflen gösterme s fat ya da ad l yla tamamlay n. 1. Cette entrée est pour la table 14 et... est pour la table Quelle table voulez-vous? Celle-ci ou...? 3. C est un plat très épicé. Je vous conseille...: Saumon poché au Court- Bouillon. 4. Le menu que vous avez choisi est à 25 et... est à Tous les plats sur la carte ne sont pas servis. Vous pouvez choisir parmi.... LA FORME NÉGATIVE Olumsuzluk -Non, je ne prends rien, merci.

20 8 Turizm çin Frans zca-ii Diverses formes de la négation / De iflik olumsuzluk ifadeleri - Cette table vous convient-elle? Non, je ne veux pas celle-ci. (Bu masa sizin için uygun olur mu?) (Hay r, bu masay istemem.) - Avez-vous une table de libre? Non, nous n avons aucune table de libre. (Bofl masan z var m?) (Hiç bofl masam z yok) -Voulez-vous un apéritif? (Bir aperitif ister misiniz?) -Vous attendez quelqu un? (Birisini bekliyor musunuz?) -Vous prenez un peu d alcool? (Biraz içki ister misiniz?) -Vous voulez encore du vin? (Biraz daha flarap ister misiniz?) Non, merci. Je ne bois rien. (Hay r, teflekkür ederim. Hiçbir fley içmeyece im) Non, je n attends personne. (Hay r, hiç kimseyi beklemiyorum) Non, je ne prends jamais d alcool. (Hay r, asla içki içmem) Non, je ne veux plus de vin. (Hay r, art k flarap istemem) - Vous avez faim? Non, je n ai pas encore faim. (Ac kt n z m?) -Vous ne prenez pas de vin? (fiarap almaz m s n z?) Non, je ne prends que de l eau. (Hay r, yaln zca su içece im) ATTENTION: Un verbe forme simple Un verbe forme composé Deux verbes Je ne fume pas. Je ne prends aucun dessert. Je ne bois rien. Je ne vois personne. Je ne fume jamais Je ne mange plus. Je ne mange pas encore. Je ne mange que du pain. Je n ai pas fumé. Je n ai pris aucun dessert. Je n ai rien bu. Je n ai vu personne. Je n ai jamais fumé. Je n ai plus mangé. Je n ai pas encore mangé. Je n ai mangé que du pain. Je ne peux pas fumer. Je ne peux prendre aucun dessert. Je ne peux rien boire. Je ne peux voir personne. Je ne peux jamais fumer. Je ne peux plus manger. Je ne peux pas encore manger. Je ne peux manger que du pain. Exercices / Al flt rmalar: Répondez aux question par une réponse négative. Afla daki sorulara olumsuz cevap verin. 1. Vous voulez boire quelque chose? Non, Vous avez invité des amis? Non, Vous connaissez un bon restaurant? Non,...

21 1. Unité - Accueillir au restaurant 9 4. Vous mangez toujours à la cantine? Non, Vous voulez encore un peu de salade? Non, Vous avez terminé votre repas? Non, Vous avez pris deux bières? Non,... Faites connaître facilement les repas de notre pays La cuisine turque/ Türk Mutfa Comment est composé un repas turc traditionnel? La cuisine turque est assez riche. En fait, il n y a pas, à proprement parler, des règles rigides dans l ordonnance d un menu turc. On suit en général le goût. Un repas traditionnel est généralement composé de la soupe, suivie du plat principal de viande accompagné d une salade verte ou d une salade de légumes crus, ensuite, si on veut bien, on peut prendre un repas à l huile et finalement du dessert sucré ou des fruits de saison. Un repas turc traditionnel se termine par le café turc. Quels sont les repas régionaux? D une région à l autre, on peut noter des différences très marquées. Par exemple, dans le nord, les pâtes traditionnelles sont prioritaires alors que dans le sud et le sud-est les plats de viandes, que l on appelle en général kebap viennent au premier rang. Dans l ouest par contre, ce sont les repas à l huile d olive et aux légumes qui sont plus en vogue. Le poisson, a-t-il une place importante dans cette cuisine? La Turquie étant un pays entouré des mers, le poisson aussi a sa place dans la cuisine turque. On mange une grande variété de poissons et des fruits de mer : le rouget, le mulet, le mérou, les calamar, les moule, les crevettes... Peut-on parler d un art de saucier turc? Tout est accompagné de sauces froides, sauces chaudes, de vinaigrette. La cuisine turque est très parfumée. On y utilise beaucoup de plantes aromatiques. L abondance des légumes comme des tomates, l ail, et des herbes donne leur arôme particulier aux plats turcs. Qu est-ce qu on boit? Le fameux rak est une eau de vie parfumé à l anis. Le pays est aussi un bon producteur du vin. On a plusieurs choix qui vont du vin rouge au blanc, en passant par des vins mousseux. Chaque région apporte sa contribution à cette variété.

TUR ZM Ç N FRANSIZCA-II Le Français du Tourisme-II

TUR ZM Ç N FRANSIZCA-II Le Français du Tourisme-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2910 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1867 TUR ZM Ç N FRANSIZCA-II Le Français du Tourisme-II Yazar Prof.Dr. Gülnihal GÜLMEZ Editör Prof.Dr. Bahad r GÜLMEZ ANADOLU ÜN

Plus en détail

Menus Basses Calories à 1800kcal JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3

Menus Basses Calories à 1800kcal JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 Menus Basses Calories à 1800kcal 1 verre de jus de pamplemousse 1 yaourt à 0% de matière grasse 2 tranches de pain aux noix (40g) 100 g de poulet 1 branche de céleri emincé 1 petite tomate 50 g de mais

Plus en détail

+ CUISINE MAROCAINE: ENTREES

+ CUISINE MAROCAINE: ENTREES LA CUISINE DU RIAD Notre cuisinière vous proposera un large choix de menus marocain selon vos goûts et vos habitudes, elle se fera un plaisir de vous emmener faire les courses dans le souks berbères et

Plus en détail

Vocabulaire : Les plats: Quel est ton plat préféré? C est le poulet rôti. J aime Je n aime pas J adore Je n aime pas tellement Je préfère Je déteste

Vocabulaire : Les plats: Quel est ton plat préféré? C est le poulet rôti. J aime Je n aime pas J adore Je n aime pas tellement Je préfère Je déteste Leçon 17 Petit déjeuner du matin Le petit déjeuner est le premier repas de la journée. Il fournit l énergie nécessaire aux activités du matin. Il doit donc être nuitritif et équilibré. Plusieurs jeunes

Plus en détail

RECETTES. Savourez des recettes minceur saines.

RECETTES. Savourez des recettes minceur saines. RECETTES. Savourez des recettes minceur saines. SUGGESTIONS POUR PERDRE DU POIDS SUGGESTIONS POUR GARDER SON POIDS NahroFit Mocca Variante 1 Barre NahroFit aux fruits rouges et une poire Variante 2 Variante

Plus en détail

Leçon 18 L anniversaire de Charlotte Trois amis sont dans un café. Ils discutent d un sujet important: comment célébrer l anniversaire de leur copine

Leçon 18 L anniversaire de Charlotte Trois amis sont dans un café. Ils discutent d un sujet important: comment célébrer l anniversaire de leur copine Leçon 18 L anniversaire de Charlotte Trois amis sont dans un café. Ils discutent d un sujet important: comment célébrer l anniversaire de leur copine Charlotte. Celle-ci va avoir vingt ans mercredi prochain.

Plus en détail

MENU MINCEUR. Sandwich italien. Fusillis aux courgettes. Lundi. ± 1600 calorie Une suggestion de Stéphanie Verreault, entraîneure. Déjeuner.

MENU MINCEUR. Sandwich italien. Fusillis aux courgettes. Lundi. ± 1600 calorie Une suggestion de Stéphanie Verreault, entraîneure. Déjeuner. Lundi *1 bagel mince multigrain, 1 once de fromage allégé, ½ tasse d ananas, thé ou café Sandwich italien 10 amandes et 1 pomme Sandwich italien 1 pain ciabatta blé entier 2 tranches de proscuitto Laitue

Plus en détail

Les petites recettes de Manon GUIDE DES RECETTES ELABORE PAR MANON AGNEL, DIETETICIENNE DE FRANCE PERFUSION HERAULT

Les petites recettes de Manon GUIDE DES RECETTES ELABORE PAR MANON AGNEL, DIETETICIENNE DE FRANCE PERFUSION HERAULT Les petites recettes de Manon GUIDE DES RECETTES ELABORE PAR MANON AGNEL, DIETETICIENNE DE FRANCE PERFUSION HERAULT Les entrées froides Salade niçoise Ingrédients (pour 2 pers ) 4 pommes de terre 4 tomates

Plus en détail

Recettes Woodflame. Bœuf braisé Woodflame. Crevettes piquantes. Kebabs aux trois viandes. Pâté au saumon fumé et légumes

Recettes Woodflame. Bœuf braisé Woodflame. Crevettes piquantes. Kebabs aux trois viandes. Pâté au saumon fumé et légumes Recettes Woodflame Bœuf braisé Woodflame Crevettes piquantes Kebabs aux trois viandes Pâté au saumon fumé et légumes Pâté au saumon fumé et pommes de terre Poitrines de poulet fumées au gingembre Poulet

Plus en détail

RECETTES ENRICHIES. Les protéines que nous trouvons dans nos aliments constituent notre masse musculaire.

RECETTES ENRICHIES. Les protéines que nous trouvons dans nos aliments constituent notre masse musculaire. Service Diététique Hôpital Saint Antoine 01.49.28.20.57 RECETTES ENRICHIES Les protéines que nous trouvons dans nos aliments constituent notre masse musculaire. Des traitements répétés et un manque d appétit

Plus en détail

LES ENTREES SALADE DE QUINOA CONCOMBRE A LA CREME ONCTUEUSE. Préparation : 20 min 6 personnes. Préparation : 10 min 5 personnes

LES ENTREES SALADE DE QUINOA CONCOMBRE A LA CREME ONCTUEUSE. Préparation : 20 min 6 personnes. Préparation : 10 min 5 personnes LES ENTREES SALADE DE QUINOA Préparation : 20 min 6 personnes 250g de quinoa, 3 tomates, 1 petit concombre, 4 oignons nouveaux, 50g de raisins secs, ½ bouquet de menthe, 2 jus de citrons verts, 3 cuillères

Plus en détail

Céréales à cuisson rapide Inspirations faciles

Céréales à cuisson rapide Inspirations faciles Céréales à cuisson rapide Inspirations faciles Naturel, savoreux et sain! Céréales à cuisson rapide Inspirations faciles Le gusto vous aide à faire un choix sain, rapide et facile!grâce à une pré-cuisson

Plus en détail

Pizza au thon. Blanc de dinde à la moutarde à l ancienne

Pizza au thon. Blanc de dinde à la moutarde à l ancienne Pizza au thon Pour la pâte: 250 g de Farine 1/2 sachet de levure de boulangerie en poudre 150 ml d eau 1 cuillère à café d huile Pour la garniture: 200g Tomates pelées 100g d oignon thym 50g de thon au

Plus en détail

Les fruits et légumes, c est bon pour la santé, et moins compliqué à consommer au quotidien qu on ne le croit

Les fruits et légumes, c est bon pour la santé, et moins compliqué à consommer au quotidien qu on ne le croit Les fruits et légumes, c est bon pour la santé, et moins compliqué à consommer au quotidien qu on ne le croit On peut tous y arriver! Au moins 5 fruits et légumes par jour, ça signifie au moins 5 portions

Plus en détail

MA PETITE CUISINE ATELIER CULINAIRE DES ACCEUILS DE LOISIRS 2011

MA PETITE CUISINE ATELIER CULINAIRE DES ACCEUILS DE LOISIRS 2011 MA PETITE CUISINE ATELIER CULINAIRE DES ACCEUILS DE LOISIRS 2011 SOMMAIRE Recettes : Les salés : - Aux saveurs du Sud - Mon club sandwich - Salade de pâtes - Gratin de courgettes, tomates et jambon - Salade

Plus en détail

Restaurant La Fontaine

Restaurant La Fontaine Restaurant La Fontaine M E N U S Mardi 5 Janvier 2016 Au Vendredi 29 Janvier 2016 EPMTTH Ecole de Paris des Métiers de la Table du Tourisme et de l Hôtellerie 17, Rue Jacques Ibert 75017 PARIS Tel : 01.44.09.12.16

Plus en détail

PAPILLOTE de POISSON «COINTREAU CUISINE»

PAPILLOTE de POISSON «COINTREAU CUISINE» PAPILLOTE de POISSON PAPILLOTE de POISSON INGRÉDIENTS par personne : 200 g de poisson Conseils : dos de cabillaud, de bar ou filet de turbo Julienne de légumes : carottes, carottes jaunes, poireaux et

Plus en détail

pizza Menu midi café Lait Boeuf POISSON Soupe tarte Gâteau THÉ Pâtes poulet FRITES Servi du Lundi au Samedi de 11h à 14h

pizza Menu midi café Lait Boeuf POISSON Soupe tarte Gâteau THÉ Pâtes poulet FRITES Servi du Lundi au Samedi de 11h à 14h RESTAURANT Soupe POISSON Menu midi Servi du Lundi au Samedi de 11h à 14h poulet Boeuf FRITES Pâtes pizza THÉ Gâteau café Lait tarte Le prix inclus la soupe, le plat principal, le dessert du jour ainsi

Plus en détail

Recettes métisses. Faire bouillir l eau dans une grande marmite pour la soupe, ajouter le

Recettes métisses. Faire bouillir l eau dans une grande marmite pour la soupe, ajouter le Recettes métisses Boulettes (pour six): 1 kilo de bœuf, d orignal ou de chevreuil haché 3 gros oignons coupés en dés 2 litres d eau Sel et poivre selon le goût De la farine 6 pommes de terre moyennes pelées

Plus en détail

RECETTES pour 4 personnes. Les trempettes

RECETTES pour 4 personnes. Les trempettes 0 RECETTES pour 4 personnes Les trempettes A partir d un yaourt, d un pot de fromage blanc entamé ou de pois chiches mixés (125 g environ) Le jus d un citron ou une cuillère de bon vinaigre Une cuillérée

Plus en détail

Tables des quantités / Calculs des quantités

Tables des quantités / Calculs des quantités C. à café C. à soupe 3 c. à café rases = env. 1 c. à soupe rase = env. 15 ml 1 c. à café, rase 1 c. à soupe, rase Contenance env. 5 ml Contenance env. 15 ml eau 5 g 15 g eau huile 4 g 12 g huile flocons

Plus en détail

MOUSSE. DE COURGETTES EN ROBE DE SAUMON 287 kcal et 16 g de protéines/portion LES PREPARATIONS SALEES : MOUSSES, FLANS...

MOUSSE. DE COURGETTES EN ROBE DE SAUMON 287 kcal et 16 g de protéines/portion LES PREPARATIONS SALEES : MOUSSES, FLANS... MOUSSE DE COURGETTES EN ROBE DE SAUMON 287 kcal et 16 g de protéines/portion 4 tranches de saumon fumé 2 courgettes 3 œufs 10 cl de crème fraiche Aneth, menthe 1 gousse d ail Sel Poivre Huile d olive Râpez

Plus en détail

Comment équilibrer mon menu journalier en période de fêtes?

Comment équilibrer mon menu journalier en période de fêtes? Comment équilibrer mon menu journalier en période de fêtes? Les repas de fête sont souvent composés de plats plus salés et plus riches en potassium et phosphore que ceux consommés habituellement. Ces repas

Plus en détail

Quelques idées de menus...

Quelques idées de menus... Les enfants de Beaudinard et du Charrel primaire présentent Dans le cadre de notre adhésion à la charte «Ville active PNNS», les menus font référence aux codes couleurs nationaux des différentes familles

Plus en détail

Complice de vos Fêtes. Des idées exquises pour vos réceptions!

Complice de vos Fêtes. Des idées exquises pour vos réceptions! Complice de vos Fêtes Des idées exquises pour vos réceptions! Des Fêtes joyeuses / Fromage de chèvre aux canneberges Irresistibles Le mélange parfait de fromage à la crème et fromage de chèvre rehaussé

Plus en détail

Alimentation liquide. Info +

Alimentation liquide. Info + Alimentation liquide Info + La texture liquide rend les repas moins appétissants et parfois difficiles à reconnaître : inscrivez les noms des préparations sur chaque bol ou notez-les sur un menu pour mieux

Plus en détail

Moules marinières + bière pression + dessert (Désert Formule : tarte citron, tarte chocolat, île flottante ou coupe de glace 2 parfums) 12.

Moules marinières + bière pression + dessert (Désert Formule : tarte citron, tarte chocolat, île flottante ou coupe de glace 2 parfums) 12. Formule Salade Salade de Chèvre Chaud ou salade La Tortue + désert + café (Désert Formule : tarte citron, tarte chocolat, île flottante ou coupe de glace 2 parfums) Formule Moules Moules marinières + bière

Plus en détail

Daniel Rogie et son équipe vous souhaitent la bienvenue et un bon appétit

Daniel Rogie et son équipe vous souhaitent la bienvenue et un bon appétit Daniel Rogie et son équipe vous souhaitent la bienvenue et un bon appétit Cuisine entièrement faite Maison Le Fait Maison est une cuisine fabriquée dans l entreprise à partir de produits bruts Moyens de

Plus en détail

Cuisiner les restes de nourriture? Voici quelques idées de recettes

Cuisiner les restes de nourriture? Voici quelques idées de recettes Cuisiner les restes de nourriture? Voici quelques idées de recettes Il me reste des légumes Il me reste des légumes Velouté de laitue aux noisettes 1 laitue défraîchie 125g de noisettes mondées 30g de

Plus en détail

Les entrées. Les crustacés

Les entrées. Les crustacés Les entrées Rillettes de thon 7.60 Terrine de campagne maison 8.10 Soupe de poissons 8.10 Chiffonnade de jambon sec 8.10 Assiette carpaccio de bœuf au choix 10.20 Assiette de saumon mariné maison 12.20

Plus en détail

Soupe aux lentilles Virginia Freynet

Soupe aux lentilles Virginia Freynet Soupe aux lentilles Virginia Freynet Donne 6 portions_ 1 os de jambon ou un jambon fumé 6 tasses d'eau 1.5 tasse de lentilles sèches, lavées 1 gros oignon coupé en dés 2 bâtons de céleri avec feuilles,

Plus en détail

BLANQUETTE DE VEAU. Nombre de personnes : 4 personnes. Ingrédients : Quelques rondelles de carottes de poireaux. Quelques dés de céleri-rave.

BLANQUETTE DE VEAU. Nombre de personnes : 4 personnes. Ingrédients : Quelques rondelles de carottes de poireaux. Quelques dés de céleri-rave. BLANQUETTE DE VEAU Quelques rondelles de carottes de poireaux Quelques dés de céleri-rave 1 citron 1 bouquet garni, 1 clou de girofle et quelques grains de poivre 10g de maïzena 200g de champignons de

Plus en détail

MES RECETTES. pour manger équilibré

MES RECETTES. pour manger équilibré MES RECETTES NOS RECETTES CONSEILS Depuis 1999, nos cuisiniers intègrent des critères nutritionnels dans la conception de nos recettes pour proposer des produits a la fois gourmands et avec moins de matières

Plus en détail

Les salades composées

Les salades composées Les entrées... Les salades composées Mélangez différents restes (pâtes, riz, légumes, viande, poisson, œufs...) et assaisonnez à votre goût (mayonnaise, vinaigrette, sauce au yaourt...). La soupe (pour

Plus en détail

Daniel Rogie et son équipe vous souhaitent la bienvenue et un bon appétit

Daniel Rogie et son équipe vous souhaitent la bienvenue et un bon appétit Daniel Rogie et son équipe vous souhaitent la bienvenue et un bon appétit Cuisine entièrement faite Maison Le Fait Maison est une cuisine fabriquée dans l entreprise à partir de produits bruts Moyens de

Plus en détail

N OM D E LA R EC ETTE

N OM D E LA R EC ETTE NOM DE LA RECETTE Page GALETTES DE POM M ES DE TERRE 2 GRATIN DE POM M ES DE TERRE 2 POM M ES DE TERRE FARCIES AUX LARDONS 2 GRATIN DE POM M ES DE TERRE AUX CHÈVRE 3 BONBINE D'ARDÈCHE 3 GRATIN DE POM M

Plus en détail

PLATEAU TV. Tartine d agneau. Temps de préparation : 5 min Temps de cuisson : 3 min Recette pour 4 personnes

PLATEAU TV. Tartine d agneau. Temps de préparation : 5 min Temps de cuisson : 3 min Recette pour 4 personnes PLATEAU TV Tartine d agneau Temps de préparation : 5 min Temps de cuisson : 3 min 4 steaks de gigot d agneau 4 tranches de pain de campagne grillées 2 tomates 4 feuilles de salade 8 rondelles de courgettes

Plus en détail

Collection 2014. Créations originales. Toulouse

Collection 2014. Créations originales. Toulouse Collection 2014 Créations originales 1 Toulouse 1 2 3 4 5 6 7 8 La Violette cristallisée est le premier bonbon créé vers 1900 à Toulouse. Saveur subtile, a glisser dans une flûte avec du champagne ou sur

Plus en détail

# 1. En mariant. les épices et les cuisines du monde

# 1. En mariant. les épices et les cuisines du monde En mariant les épices et les cuisines du monde Sommaire Purée de patates douces au lait de coco _page 3 Tajine inversé de canard aux pruneaux _page 4 Hachis Parmentier de canard aux épices _page 5 Navarin

Plus en détail

La viande, le poisson et les œufs sont des éléments essentiels de notre alimentation. Il est conseillé d en consommer une à deux fois par jour.

La viande, le poisson et les œufs sont des éléments essentiels de notre alimentation. Il est conseillé d en consommer une à deux fois par jour. La viande, le poisson et les œufs sont des éléments essentiels de notre alimentation Il est conseillé d en consommer une à deux fois par jour La viande ou le poisson ou les œufs, c est une à deux fois

Plus en détail

Campus gourmand dans ton resto U. Campus gourmand dans ton resto U. Pommes au fromage blanc et au spéculoos. et au spéculoos. proposée par le resto U

Campus gourmand dans ton resto U. Campus gourmand dans ton resto U. Pommes au fromage blanc et au spéculoos. et au spéculoos. proposée par le resto U le resto U Blagnac le resto U Rangueil 1 Pommes rôties aux amans grillées et son miel aux épices Ingrédients pommes 10 pièces beurre 250g sucre 150g amans 100g cannelle 10g miel 2 cuillerées à soupe gingembre

Plus en détail

- Eplucher 250grs de carottes, 2.5kg de pommes de terre et 300grs d oignons

- Eplucher 250grs de carottes, 2.5kg de pommes de terre et 300grs d oignons Recette du bœuf mironton et pommes de terre mont d or ( pour 8 personnes ) - Eplucher 250grs de carottes, 2.5kg de pommes de terre et 300grs d oignons - Couper 1.3kg de viande en fines tranches ( reste

Plus en détail

Pâtes au poulet et légumes du soleil

Pâtes au poulet et légumes du soleil Pâtes au poulet et légumes du soleil 10 min Cuisson : 30 min Ingrédients (pour 4 personnes) : - 1 grosse aubergine - 1 courgette - 3 escalopes de poulet émincées - 2 gousses d'ail - 300 g de petites pâtes

Plus en détail

«Manger = un plaisir!»

«Manger = un plaisir!» 9. Jeux: 1. Complète: A. Il faut en boire 1,5 litre par jour:... B. Quel est la première activité à réaliser pour éviter la constipation:... C. Certains aliments comme le poisson dégage beaucoup d o...

Plus en détail

Tomates à la russe. Bœuf façon stroganoff et son riz pilaf aux fruits secs. Tarte de pommes à la russe

Tomates à la russe. Bœuf façon stroganoff et son riz pilaf aux fruits secs. Tarte de pommes à la russe Tomates à la russe Bœuf façon stroganoff et son riz pilaf aux fruits secs Tarte de pommes à la russe Tomates à la russe 8 tomates italiennes 4 œufs durs 5 filets d'anchois, égouttés et finement hachés

Plus en détail

RECETTES UTILISANT LA MAIZENA

RECETTES UTILISANT LA MAIZENA Cabinet D'Allergologie Dr LE SELLIN James Dr AUFFRET Annick 54 rue de Bel Air 49000 ANGERS Tél : 02.41.88.97.36. ou 02.41.88.12.44. Fax : 02.41.88.12.11. RECETTES UTILISANT LA MAIZENA SABLES : 100 g de

Plus en détail

Régime avant une cure d iode 131

Régime avant une cure d iode 131 Régime avant une cure d iode 131 En route pour 2 semaines gastronomiques (à peu de frais) Du 20/12/06 au 02/01/07 Règles du jeu INTERDICTIONS : 1) Pas de poissons ni de crustacés, ni tout ce qui peut s'approcher

Plus en détail

SALADE SUCRÉE-SALÉ TILAPIA À L ORANGE INGRÉDIENTS :

SALADE SUCRÉE-SALÉ TILAPIA À L ORANGE INGRÉDIENTS : SALADE SUCRÉE-SALÉ 1 PAQUET DE SALADE MIXTE PRINTANIÈRE 1 POT D OIGNONS CONFITS DU MARCHÉ 1 PAQUET DE SALAMI DE GÊNES OU AUTRE, COUPÉ EN LANIÈRES 1 ROULEAU DE FROMAGE DE CHÈVRE À TARTINER 1 OU 2 KIWIS

Plus en détail

COMMENT MANGER PAS CHER ET ÉQUILIBRÉ. Morgane DANIEL diététicienne-nutritionniste-rsd Epicerie Sociale «CMFT-les capucines» Mars 2014

COMMENT MANGER PAS CHER ET ÉQUILIBRÉ. Morgane DANIEL diététicienne-nutritionniste-rsd Epicerie Sociale «CMFT-les capucines» Mars 2014 COMMENT MANGER PAS CHER ET ÉQUILIBRÉ Morgane DANIEL diététicienne-nutritionniste-rsd Epicerie Sociale «CMFT-les capucines» Mars 2014 Conseils On dit souvent que manger équilibré est cher. Pas nécessairement,

Plus en détail

Recettes de sandwichs pour un repas rapide

Recettes de sandwichs pour un repas rapide Recettes de sandwichs pour un repas rapide Un repas équilibré Bien conçu, un repas composé de sandwichs n'est pas forcément mauvais pour la santé! Pour t'aider, veille à toujours placer entre tes tranches

Plus en détail

Nos formules. le midi. le midi ou le soir

Nos formules. le midi. le midi ou le soir Nos formules le midi Le Menu Bistrot (sauf le week-end et les jours fériés) Plat du jour + Café + 1/4 de vin Entrée du jour + Plat du jour + Dessert du jour + Café + 1/4 de vin Plat du jour + Café gourmand

Plus en détail

LA CUISINE BULGARE BONNE APPÉTIT

LA CUISINE BULGARE BONNE APPÉTIT LA CUISINE BULGARE Les recettes montrent également que, tout avec l histoire antique et la belle nature, la cuisine savoureuse et saine est une des particularités du pays qui vaut la peine d être connue.

Plus en détail

Salade Ginko.. Salade verte, légumes croquants, blanc de volaille, magret de canard fumé, jambon cru, toasts de tapenade, tomates

Salade Ginko.. Salade verte, légumes croquants, blanc de volaille, magret de canard fumé, jambon cru, toasts de tapenade, tomates NOS ENTREES Terrine de foie de volaille maison... 8,00 Salade Royannaise.. Salade verte, ravioles frits, gésiers, tomates, œuf dur Salade de Saint Marcellin rôtie Salade verte, fromage de Saint Marcellin

Plus en détail

Le restaurant : Carte variée : salades, tapas, viandes, pizzas, pâtes, poissons, huîtres, fruits de mer, petits déjeuners.

Le restaurant : Carte variée : salades, tapas, viandes, pizzas, pâtes, poissons, huîtres, fruits de mer, petits déjeuners. Le restaurant : En plein centre de Nice, au cœur de la zone piétonne, à deux pas des plages et des casinos, notre restaurant se trouve sur la rue la plus touristique et commerçante de la ville. Carte variée

Plus en détail

Pasta & Salad L I V R E T D E R E C E T T E S

Pasta & Salad L I V R E T D E R E C E T T E S Pasta & Salad LIVRET DE RECETTES Pasta & Salad ENCORE UNE INNOVATION PRIMÉE * DE LA WILLIAM 7 saveurs originales pour créer de délicieuses surprises à table. Avec Pasta & Salad, l inventeur de l Andalouse

Plus en détail

Doucette au fromage rôti et aux graines de fenouil caramélisées

Doucette au fromage rôti et aux graines de fenouil caramélisées Doucette au fromage rôti et aux graines de fenouil caramélisées Pour 4 personnes 200 g de doucette Vinaigrette: 3 cs de vinaigre de cidre 1/2 dl de bouillon de légumes 1/2 cs de miel ou de concentré de

Plus en détail

Réceptions Banquets Cocktails Soirées Privées

Réceptions Banquets Cocktails Soirées Privées Réceptions Banquets Cocktails Soirées Privées 17 rue Gémare 14000 Caen Tel : 02 31 85 30 30 - Fax. : 02 31 85 27 80 ArchiDona est l endroit privilégié en centre-ville de Caen pour vos réceptions. Chaque

Plus en détail

PROCEDURE DE COMMANDE

PROCEDURE DE COMMANDE PROCEDURE DE COMMANDE Nos prix sont compris TVA inclus. Nos prix ne comprennent pas le service «en salle» : Le tarif du service «en salle» est le suivant : 18 euros/heure formateur et 7 euros par stagiaire

Plus en détail

Les boissons. 3. Trouve le nom des boissons ou des expressions suivantes :

Les boissons. 3. Trouve le nom des boissons ou des expressions suivantes : LE PIQUE-NIQUE Exercices de renforcement ou d évaluation LE PETIT DÉJEUNER 1. Écris les mots sous chaque image. du café du pain des croissants du thé au lait du beurre de la confiture des céréales du lait

Plus en détail

Menu à 17 Euros. Menu à 20 Euros

Menu à 17 Euros. Menu à 20 Euros Menu à 17 Euros Velouté de pois cassés, lard fumé et crème fouettée Saucisse de Morteau sur des pommes en lamelle, Gratinée au Cernois Menu à 20 Euros Terrine maison au Cote du Jura et aux raisins secs

Plus en détail

VENDREDI. Collation. Bar à salade légumes verts feuillus et légumes hachés, ainsi qu une variété de vinaigrettes et de garnitures riches en protéines

VENDREDI. Collation. Bar à salade légumes verts feuillus et légumes hachés, ainsi qu une variété de vinaigrettes et de garnitures riches en protéines VENDREDI Collation Bar à salade légumes verts feuillus et légumes hachés, ainsi qu une variété de vinaigrettes et de garnitures riches en protéines Plateau de fromages du Québec une savoureuse sélection

Plus en détail

Potage carotte et patate douce enrichi (pour 8 tasses)

Potage carotte et patate douce enrichi (pour 8 tasses) Potage carotte et patate douce enrichi (pour 8 tasses) 1 grosse patate douce 3 carottes 1 oignon 1 pomme de terre 1 cm 2 de gingembre (ou plus) 2 gousses d ail 50 ml d huile d'olive 1 litre (4 tasses)

Plus en détail

Astuces pour des collations saines..

Astuces pour des collations saines.. Astuces pour des collations saines.. Féculents La portion pour une collation est plus petite que celle habituellement consommée à un repas Préférer les produits à base de céréales complètes, ils rassasient

Plus en détail

Mes recettes "niçoises" d'ici et d'ailleurs... par le Père Gil Florini

Mes recettes niçoises d'ici et d'ailleurs... par le Père Gil Florini Mes recettes "niçoises" d'ici et d'ailleurs... par le Père Gil Florini ½ l de lait 1 verre de farine 2 œufs Un peu de sucre Un peu d huile Rameaux de fleurs d acacia 10 Prendre alors un petit rameau d

Plus en détail

MODE DE PRÉPARATION. Kyalin. Votre programme d amincissement personnel!

MODE DE PRÉPARATION. Kyalin. Votre programme d amincissement personnel! MODE DE PRÉPARATION Kyalin. Votre programme d amincissement personnel! 1 Table des matières Partie 1 Que faut-il faire et ne pas faire? Partie 2 Potages Plats salés - Omelettes - Soufflé au fromage - Purée

Plus en détail

RECETTES DE CRÊPES DESSERT. Pour fêter l événement, voici quelques idées pour des crêpes salées ou sucrées. À vous de vous régaler!

RECETTES DE CRÊPES DESSERT. Pour fêter l événement, voici quelques idées pour des crêpes salées ou sucrées. À vous de vous régaler! DESSERT RECETTES DE CRÊPES Pour fêter l événement, voici quelques idées pour des crêpes salées ou sucrées. À vous de vous régaler! Sous la supervion de Joëlle Bega, Diététicienne SALÉES GRATIN DE CRÊPES

Plus en détail

INTENDANCE. Manger. Nettoyer. Pharmacie

INTENDANCE. Manger. Nettoyer. Pharmacie INTENDANCE Manger Nettoyer Pharmacie Invitation Informations Proposition de menus, recettes, liste des achats Jeudi souper Couscous à la mode juive Tartelettes aux figues ou Figues fraîches nature Sainte

Plus en détail

UN SEMINAIRE A ORGANISER?

UN SEMINAIRE A ORGANISER? UN A ORGANISER? LES EQUIPEMENTS A VOTRE DISPOSITION Wifi Paperboard Écran Vidéo projecteur AGENCEMENTS POSSIBLES Bureau : 40 personnes Classe : 80 personnes Réunion : 35 personnes En «U» : 30 personnes

Plus en détail

Les Recettes des Distributeurs

Les Recettes des Distributeurs Les Recettes des Distributeurs La première des choses qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que si vous ne faites pas "HUM!" en prenant votre repas Herbalife, il faudra modifier votre recette. Voici quelques

Plus en détail

Projet culinaire intergénérationnel. Partageons nos recettes

Projet culinaire intergénérationnel. Partageons nos recettes Projet culinaire intergénérationnel Partageons nos recettes Les conseillers de la commission «solidarité» (mandat 2011-2013) ont choisi d échanger avec des personnes âgées (Clubs 3 ème âge) autour de

Plus en détail

Salade rustique. Sauce vinaigrette allégée maison

Salade rustique. Sauce vinaigrette allégée maison Salade rustique Voici une salade fraîcheur qui a de quoi surprendre par son côté rustique avec l'utilisation de pissenlit! À découvrir! Pissenlit (à volonté selon la saison sinon autre salade) 100 g de

Plus en détail

Notre sélection de recettes ESPIÈGLES

Notre sélection de recettes ESPIÈGLES Notre sélection de recettes ESPIÈGLES PRINTEMPS 2014 A chaque saison, retrouvez nos recettes et allons à la rencontre du GOÛT! Concombres à la fêta et aux raisins secs proposée par Christian Hild, Cuisine

Plus en détail

Entrées 11.60$ Breuvages. Entrées Froides. Composez votre Assiette à Partager. Entrées Chaudes. Soupes

Entrées 11.60$ Breuvages. Entrées Froides. Composez votre Assiette à Partager. Entrées Chaudes. Soupes Entrées Entrées Froides Salade Jardinière......... 4.65 $ Salade César............ 4.65 $ Salade César et Crevettes... 6.60 $ Entrées Chaudes Escargots Gratinés à l ail... 5.55 $ Ailes de Poulet (4)........

Plus en détail

Plan de repas flexible VERT (Accéléré)

Plan de repas flexible VERT (Accéléré) Plan de repas flexible VERT (Accéléré) Plan de repas flexible VERT (Accéléré) Le plan de repas inclut ce qui suit : Boissons protéinées ModBod Biscuits protéinés ModBod Thermogenics ModBod Ce plan de repas

Plus en détail

La Carte. Les Entrées en. La Salade des Alpes (Mesclun, tomate, samossa de reblochon, noix, jambon fumé ) 15,50

La Carte. Les Entrées en. La Salade des Alpes (Mesclun, tomate, samossa de reblochon, noix, jambon fumé ) 15,50 La Carte Les Entrées en La Salade des Alpes (Mesclun, tomate, samossa de reblochon, noix, jambon fumé ) 15,50 La Salade sauvage (St-Jacques et crevettes dorées à la plancha, fines herbes, saumon fumé )

Plus en détail

MENUS PORTAGE A DOMICILE

MENUS PORTAGE A DOMICILE 8 HORS D'OEUVRES PLATS PROTEIQUES LEGUMES FROMAGES DESSERTS lundi 12/05 Rillettes Côte de veau à la crème Brocolis au jus Fromage Pâtisserie mardi 13/05 Carottes râpées ciboulette Saucisse de Toulouse

Plus en détail

Je trie les aliments du monde entier

Je trie les aliments du monde entier 5 6 7 Mon corps a des besoins Je trie les aliments du monde entier JE DÉCOUVRE LES ALIMENTS. 1. On peut trier les aliments dans quatre groupes (ou familles) différents. 2. Donne un nom à chacune des familles.

Plus en détail

PETIT DÉJEUNER ŒUF À LA BÉNÉDICTINE

PETIT DÉJEUNER ŒUF À LA BÉNÉDICTINE PETIT DÉJEUNER ŒUF À LA BÉNÉDICTINE La plupart de nos déjeuners sont servis avec 2 rôties ordinaires, patates et café ou jus. Œuf poché sur muffin anglais recouvert de jambon ou saumon fumé, nappé de sauce

Plus en détail

Philippe Guillemand CHEF & TRAITEUR À DOMICILE

Philippe Guillemand CHEF & TRAITEUR À DOMICILE Philippe Guillemand CHEF & TRAITEUR À DOMICILE Carte des Buffets Menus Desserts Boissons Nos prix sont TTC, service compris Nous pouvons vous conseiller sur l élaboration de vos buffets et de vos menus

Plus en détail

STAGE CUISINE MARDI 6 OCTOBRE 2009 CUISINE DU MARCHE

STAGE CUISINE MARDI 6 OCTOBRE 2009 CUISINE DU MARCHE STAGE CUISINE MARDI 6 OCTOBRE 2009 CUISINE DU MARCHE RECETTE N 1 Escalope de foie gras rôti, pommes de terre confite, oignon rouge et jus au vin rouge. 100 g d échalotes 4 g poivre mignonnette 2 g de coriandre

Plus en détail

Le menu Rive Droite. Figue lardée rôtie au fromage de chèvre OU Duo de boudins rôtis, pommes caramélisées et crumble au pain d épices et noisettes ***

Le menu Rive Droite. Figue lardée rôtie au fromage de chèvre OU Duo de boudins rôtis, pommes caramélisées et crumble au pain d épices et noisettes *** Le menu Rive Droite Figue lardée rôtie au fromage de chèvre OU Duo de boudins rôtis, pommes caramélisées et crumble au pain d épices et noisettes *** Biche à la merveilleuse de Chèvremont, purée de panais,

Plus en détail

Dans un bol servir la salade de crevettes avec quelques feuilles de mâche sur le dessus

Dans un bol servir la salade de crevettes avec quelques feuilles de mâche sur le dessus RECETTE 1 Crevettes en salade marinées gingembre et fruits de la passion, avocats et tomates Ingrédients pour 10 mises en bouche 15 crevettes Un morceau de gingembre Une tomate cœur de bœuf 2 avocats 2

Plus en détail

TABLE DES MENUS. Menus froids p.2-3. Menus chauds p.4-5. Variétés p.7-9

TABLE DES MENUS. Menus froids p.2-3. Menus chauds p.4-5. Variétés p.7-9 TABLE DES MENUS Menus froids p.2-3 Menus chauds p.4-5 Menus des Fêtes p.6 Variétés p.7-9 2 MENUS FROIDS Buffets LE CLASSIQUE : 16$ 1 sandwich (4 pointes) Viandes froides (salami, rôti de porc cuit, creton,

Plus en détail

Les Recettes du Moulin

Les Recettes du Moulin Huile de noix Suggestions. Salade de lentilles Pâtes ou crozets Salade de pommes de terre Salade de choux blanc Mayonnaise Huile de noisettes Suggestions Coquilles SaintJacques Avocats Gâteau de yaourt

Plus en détail

10 recettes légeres et gourmandes a savourer en fa mille

10 recettes légeres et gourmandes a savourer en fa mille 10 recettes légeres et gourmandes a savourer en fa mille avec le Beurre Léger et Gourmand 40 % MG 10 recettes... légères et gourmandes! Crumble aux légumes... 4 Tarte aux pommes et poires... 5 Saumon

Plus en détail

RESTAURANT. Horaire d ouverture :

RESTAURANT. Horaire d ouverture : RESTAURANT Nous sommes heureux de vous accueillir, et vous souhaitons de passer un agréable moment et surtout un Bon Appétit. Elisabeth et Sébastien Ainsi que toute l équipe Horaire d ouverture : Lundi

Plus en détail

Introduction. Il ne nous reste plus qu à vous souhaiter bon appétit.

Introduction. Il ne nous reste plus qu à vous souhaiter bon appétit. 7 Recettes Riz & céréales Introduction Ce livre de recettes est une invitation à découvrir les nombreux avantages que vous offre votre Rice Cube : aussi bien la garantie de résultats parfaits que sa facilité

Plus en détail

Cours de cuisine marocaine

Cours de cuisine marocaine Cours de cuisine marocaine Rabat Accueil Jeudi 28 novembre 2013 Riad Kalaa 3-5 rue Zebdi Médina 10000 RABAT Tél. : +212 (0)5 37 20 20 28 Email : contact@riadkalaa.com Site web : www.riadkalaa.com Carottes

Plus en détail

8 g. Penne au brocoli et aux tomates. 3 tasses penne non cuites (275 g) 750 ml 2 tasses brocoli coupé en morceaux 500 ml 3

8 g. Penne au brocoli et aux tomates. 3 tasses penne non cuites (275 g) 750 ml 2 tasses brocoli coupé en morceaux 500 ml 3 8 g Penne au brocoli et aux tomates Portions : 4 Préparation : 5 minutes 5 minutes Calories : 470 Glucides : 75 g Lipides : 8 g Protéines : 5 g Fibres : 5 g Sodium : 40 mg tasses penne non cuites (75 g)

Plus en détail

Que manger le jour de la compétition (Athlétisme - concours)?

Que manger le jour de la compétition (Athlétisme - concours)? Que manger le jour de la compétition (Athlétisme - concours)? La veille au soir Les buts de l alimentation sont de maintenir les réserves en glycogène (réserve de sucre pour l effort) tant au niveau du

Plus en détail

PAUSE-CAFÉ À L'UNITÉ

PAUSE-CAFÉ À L'UNITÉ Janvier 2011 PAUSE-CAFÉ À L'UNITÉ Thé servi dans sa noble fonction Jus de fruits à votre choix Jus d'orange nature Eau minérale (petite bouteille) Eau minérale (750 ml) Tisane à saveur de votre choix Café

Plus en détail

Menu banquets & Mariages. Nos entrées

Menu banquets & Mariages. Nos entrées Menu banquets & Mariages Nos entrées [ ] Brochette de légumes marinés à l huile d olive et herbes de provence, fêta et olives au caramel de balsamique chaud [ ] Fondue parmesan maison aux trois fromages

Plus en détail

Sandwiches la combinaison astucieuse

Sandwiches la combinaison astucieuse Sandwiches la combinaison astucieuse Les sandwiches sont très variés et appréciés. Afin que le sandwich devienne un repas sain et léger, et constitue un repas complet, voici une recette de base et quelques

Plus en détail

Recettes. avec de. l acide citrique

Recettes. avec de. l acide citrique Recettes avec de l acide citrique Recettes avec de l acide citrique Avec l arrivée du printemps, on a envie de délices faits maison. Nous vous invitons chaleureusement à transformer vos baies fraîches

Plus en détail

NOS MENUS -Table d hôte Pour vous faire servir nos victuailles directement à votre table.

NOS MENUS -Table d hôte Pour vous faire servir nos victuailles directement à votre table. NOS MENUS -Table d hôte Pour vous faire servir nos victuailles directement à votre table. -Buffet chaud Pour goûter à nos menus variés et abondants, en choisissant vous-même ce que vous vous servez. -Barbecue

Plus en détail

«Délices de fêtes» 2014-2015 (MENUS RÉSERVÉS À PARTIR DE 12 PERSONNES, non valable les week-ends et les jours fériés)

«Délices de fêtes» 2014-2015 (MENUS RÉSERVÉS À PARTIR DE 12 PERSONNES, non valable les week-ends et les jours fériés) MENUS MIDI UNIQUEMENT Flan de foie gras, crème de potiron, écume à la cardamome Croustillant d avocat aux crevettes fraîches, buisson d herbes à l huile d olive «Retour du pêcheur» cuisiné selon l arrivage

Plus en détail

Daniel Rogie et son équipe vous souhaitent la bienvenue et un bon appétit

Daniel Rogie et son équipe vous souhaitent la bienvenue et un bon appétit Daniel Rogie et son équipe vous souhaitent la bienvenue et un bon appétit Cuisine entièrement faite Maison Le Fait Maison est une cuisine fabriquée dans l entreprise à partir de produits bruts Moyens de

Plus en détail

LES RECETTES DE MAMINA

LES RECETTES DE MAMINA Beignets au fromage (Claudine) 150 grammes de farine ¼ de litre d eau 100 grammes de beurre 100 grammes de gruyère ½ paquet de levure 4 à 5 œufs LES RECETTES DE MAMINA Faire bouillir l eau, le beurre le

Plus en détail

Menu enfant à 5 000 fcfa ( - 10 ans )

Menu enfant à 5 000 fcfa ( - 10 ans ) Menu à 9 500 fcfa Croustillant de chèvre chaud au miel sur sa salade verte Trilogie de poissons en carpaccio marinés aux herbes folles Brochette de tomate mozzarella infusée au pistou Tarte aux poireaux

Plus en détail

Idées de recettes pour les fêtes

Idées de recettes pour les fêtes Idées de recettes pour les fêtes www.naturacoach.com Menus pour Noël et la Saint-Sylvestre Avertissement : Les informations contenues dans ce document sont à votre disposition à titre d information. Tout

Plus en détail