TUR ZM Ç N FRANSIZCA-II Le Français du Tourisme-II

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "TUR ZM Ç N FRANSIZCA-II Le Français du Tourisme-II"

Transcription

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2910 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1867 TUR ZM Ç N FRANSIZCA-II Le Français du Tourisme-II Yazar Prof.Dr. Gülnihal GÜLMEZ Editör Prof.Dr. Bahad r GÜLMEZ ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc s Dr. Kadriye Uzun Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. Nejdet Karada Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Turizm çin Frans zca-ii Le Français du Tourisme-II ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ocak 2013

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... Kullan m K lavuzu... viii x Accueillir au restaurant Dialogue 1: Prendre une réservation par téléphone... 3 Dialogue 2 :Accueillir le client au restaurant... 4 Dialogue 3 :Donner / refuser une table... 4 Dialogue 4 :Au bar... 5 Lire le menu ou la carte... 6 o POUR DÉSIGNER... 7 Gösterme Sözcükleri... 7 o LA FORME NÉGATIVE... 7 Olumsuzluk... 7 ATTENTION:... 8 C est à vous / S ra Sizde Résumé / Özet Contrôle Des Connaissances / Kendimizi S nayal m Corrigés / Yan t Anahtarlar C est à vous / S ra Sizde Contrôle Des Connaissances/Kendimizi S nayal m Bibliographie / Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Servir au restaurant Dialogue 1 : Prendre une commande Dialogue 2 : Décrire des plats de la cuisine turque Dialogue 3 : Répondre aux réclamations Donner une recette Recette 1 : Riz à l Orientale Recette 2 : Salade Niçoise DÉSIGNER UNE QUANTITÉ INDÉTERMINÉE D UN ENSEMBLE Bir bütünün belirsiz bir miktar ndan söz etmek REMPLACER PAR UN PRONOM DES NOMS INDÉTERMINÉS Belirtisiz adlar n yerine bir ad l kullanmak EXPRIMER LA QUANTITÉ Miktar bildirmek LES PRÉPOSITIONS DANS LES NOMS DES PLATS Yemek adlar ndaki ilgeçler Décrire un plat C est à vous / S ra Sizde Résumé / Özet Contrôle Des Connaissances / Kendimizi S nayal m Corrigés / Yan t Anahtarlar C est à vous / S ra Sizde Contrôle Des Connaissances/ Kendimizi S nayal m Bibliographie / Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar UNITÉ 2. UNITÉ

4 iv çindekiler 3. UNITÉ 4. UNITÉ Renseigner le client Dialogue 1: Renseigner sur la vie à l hôtel Dialogue 2: Renseigner sur la ville Dialogue 3: Indiquer le chemin Dialogue 4: Renseigner sur les moyens de transport Dialogue 5: Renseigner sur les excursions Dialogue 6: Conseiller en renseignant Lire des renseignements COMPARER Karfl laflt rmak Grammaire/Dilbilgisi EMPLOYER LE SUBJONCTIF Subjonctif Kipini Kullanma EXPRESSION DU CONSEIL Tavsiyede Bulunma C est à vous / S ra Sizde Résumé / Özet Contrôle Des Connaissances / Kendimizi S nayal m Corrigés / Yan t Anahtarlar C est à vous / S ra Sizde Contrôle Des Connaissances/ Kendimizi S nayal m Bibliographie / Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Visite de la Ville Dialogue 1: Informer le groupe Dialogue 2: Présenter un monument Dialogue 3: Commenter une visite Lire des guides touristiques ÉVITER LES RÉPÉTITIONS Tekrardan Kaç nmak Grammaire / Dilbilgisi TEMPS DE L HISTOIRE Öykü Zaman REMPLACER PAR UN PRONOM UN COMPLÉMENT DE LIEU Bir Yer Tümlecinin Yerine Bir Ad l Kullanmak SITUER DANS LE TEMPS Zaman Belirtmek C está vous / S ra Sizde Résumé / Özet Contrôle Des Connaissances / Kendimizi S nayal m Corrigés / Yan t Anahtarlar C est à vous / S ra Sizde Contrôle Des Connaissances / Kendimizi S nayal m Bibliographie / Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar... 64

5 çindekiler v Départ du client Dialogue 1 : Prendre congé des clients Dialogue 2 : Libérer la chambre Dialogue 3 : Présenter la note Dialogue 4 : Départ express Analyse d une note d hôtel EXPRIMER UNE ACTION FINIE DANS LE PASSÉ Grammaire / Dilbilgisi Geçmiflte olup bitmifl bir olay anlatmak EXPRIMER UNE HYPOTHÈSE Bir varsay m ifade etmek C est à vous / S ra Sizde Résumé / Özet Contrôle Des Connaissances / Kendimizi S nayal m Contrôle Des Connaissances/ Kendimizi S nayal m Bibliographie / Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Corrigés / Yan t Anahtarlar C est à vous / S ra Sizde À l agence de voyage Dialogue 1: Je travaille dans une agence de voyage Dialogue 2: Vente d un produit touristique Dialogue 3: Circuits sur mesure Analyse d une page publicitaire Roxelane et Istanbul EXPRIMER LA CAUSE Grammaire / Dilbilgisi EXPRIMER LA CONSÉQUENCE STYLE TÉLÉGRAPHIQUE: Phrases nominales ou elliptiques Comment identifier les produits touristiques? Pour vendre un produit touristique C est à vous / S ra Sizde Résumé / Özet Contrôle Des Connaissances / Kendimizi S nayal m Corrigés / Yan t Anahtarlar C est à vous / S ra Sizde Contrôle Des Connaissances/ Kendimizi S nayal m Bibliographie / Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Unité d évaluation générale UNITÉ 1 : ACCUEILLIR AU RESTAURANT Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma. 99 Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m UNITÉ 6. UNITÉ 7. UNITÉ

6 vi çindekiler UNITÉ 2 : SERVIR AU RESTAURANT Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m UNITÉ 3 : RENSEIGNER LE CLIENT Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m UNITÉ 4 : VISITE DE LA VILLE Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m UNITÉ 5 : DÉPART DU CLIENT Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m UNITÉ 6 : À L AGENCE DE VOYAGE Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m UNITÉ 1 : Accueillir Au Restaurant Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama CORRIGES / 7. ÜN TE YANIT ANAHTARLARI Production Écrite/Yaz l Anlat m UNITÉ 2 : Servir Au Restaurant Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m UN TÉ 3 : Renseigner Le Client Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m UNITÉ 4 : Visite De La Ville Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama UNITÉ 5 : Départ Du Client Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma

7 çindekiler vii Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m UNITÉ 6 : À l agence De Voyage Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m Résumé / Özet Contrôle des connaissances / Kendimizi S nayal m Corrigés / Yan t Anahtar Contrôle des connaissances/kendimizi S nayal m Bibliographie / Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Sözlük

8 viii Önsöz Önsöz Sevgili Ö rencilerimiz, Turizm çin Frans zca II. kitab Aç kö retim Fakültesi bünyesindeki programlarda süre giden geliflmelere paralel olarak, dönemlik ders sistemi çerçevesinde haz rlanan Turizm çin Frans zca I. kitab n n devam olarak düflünülebilir. Fakültemiz bünyesinde 1990 y l ndan beri devam eden temel ve mesleki Frans zca y ö retmeyi hedefleyen giriflim, bugün ça dafl e itim yöntemleri ve teknolojilerinin fl nda yeni tasar mlara yönelmifltir. Bu alanlarda kitaplar m z h zla yenilenmifl ve yenilenmektedir. Ça dafl toplumlarda seyahat etkinli inin artmas yla turizm sektörünün küresel boyutlarda önemli bir iletiflim ve finansal giriflim olarak öne ç kmas, kuflkusuz bu alanda yabanc dil e itimini ivedi bir biçimde yenilemek ve yayg nlaflt rmak gereksinimini ortaya koymufltur. Kald ki yaflad m z flu günlerde çokdillilik giderek h zla yayg nlaflmaktad r. Daha önce haz rlam fl oldu umuz Turizm çin Frans zca I. kitab nda turizm ve otelcilik alan nda müflterilerin karfl lanmas, resepsiyon ve kat hizmetleri, müflteri dilek ve flikayetleri ve animasyon konular n ele alm flt k. Bu kitab m zda ise, önceki kitaba paralel olarak, yemek ve mutfak kültürü, seyahat acentas ve tur operatörlü ü hizmetleri, seyahat rehberli i ve ülkemizin tarihsel ve do al zenginli i gibi konular hedefledik ve bu alanlarda Frans zca dil becerisini gelifltirme yöntemi önemli bir u rafl alan m z oldu. Frans zca n n uluslararas iletiflimdeki rolünü düflünerek, sözlü ve yaz l iletiflimi esas alan dilsel kullan mlara önem verdik. stedik ki, bu sektörde, uygulamal alanda çal flan ve uzaktan e itim alan sizlere, gerçe e yak n iletiflim durumlar yaratarak Frans zca sözlü ve yaz l anlat m becerileri kazand rabilelim. Turizm çin Frans zca II. kitab yedi üniteden olufluyor. Bunlar, Accueillir au restaurant, Servir au restaurant, Renseigner le client, Visite de la ville, Départ du client, A l Agence de voyage, Unité d évaluation générale bafll kl ünitelerdir. lk iki ünitede mutfak ve yemek kültürünü esas alan ve bu çerçevede lokanta hizmetlerini kapsayan konular ifllenmifltir. Birinci ünitede müflteriyi karfl lama ve masa seçimi, mönü kart n n takdimi, bar hizmetleri, vb. konular ifllenmektedir. Bu ünitenin devam niteli indeki ikinci ünite müflterilere mönüyü sunma, onlara zevkleriyle uyumlu önerilerde bulunma ve ülkemiz mutfa n (girifller, ana yemekler, tatl lar, içecekler, vb.) tan tma ve siparifl almay ö retmeyi amaç edinirken, üçüncü ünite müflteri ve turistlere otel hayat, kent, ulafl m araçlar, vb. konularda bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Bu ilk üç ünitede verilen diyaloglarda yer alan konuflma tarzlar ve cümle yap lar sözünü etti imiz konularda Frans zca yabanc dil kullan m nda temel teflkil edici özelliktedir. Dördüncü ünite ise ülkemizi tan tma amac n tafl maktad r. Bu ünitede ülkemiz bölge ve kentlerinin do al ve tarihsel zenginlikleri, ülkemizdeki tatil etkinlikleri verilmeye çal fl lm flt r. Böylesi zengin bir konu, biliyorsunuz ayn zamanda kültürel ve tarihsel bilgiye sahip olman n önemini de ortaya koymaktad r. O nedenle ülkemize iliflkin olabildi ince genifl bir bilgiye sahip olman z ayn zamanda Frans zca daki ifade alan n z zenginlefltirecektir. Beflinci ünite ise, otel müflterilerinin otelden ve ülkemizden ayr lmas n ve dönüfl haz rl klar n konu edinmektedir. Biliyorsunuz turizm alan - n n temel sürükleyici özelli i seyahat etkinli idir. Bu alanda genifl bir endüstri yarat lm flt r ve seyahat acentas iflletmecili i tüm dünyada önemli bir u rafl ve rekabet alan olmufltur. Turistlere bu konuda zengin kültürel programlar sunmak, çe-

9 Önsöz ix kici ve ekonomik önerilerde bulunmak büyük önem kazanmaktad r. flte, iletiflimsel ve dilbilgisel aç dan önemli bir Frans zca bilgisi ve dil becerisi gerektiren bu alan alt nc ünitenin konusudur. Yedinci ve son ünite ise tüm ünitelerin de erlendirmesini sözlü ve yaz l anlat m al flt rmalar ve testleriyle zenginlefltiren, yaz l ve sözlü anlat m becerilerinizi canl örneklerle besleyecek önemli bir ünitedir. O nedenle, bu ünitede verilen bilgileri özümseyerek al flt rmalar dikkatle yap n z; göreceksiniz, büyük bir geliflme kaydedeceksinizdir. Sevgili ö renciler, turizm ve otelcilik alan nda yüz yüze iletiflim son derece önemlidir ve bu iletiflimde çok s k özel iletiflim durumlar yla karfl lafl l r. Kitab m zda, bu iletiflim durumlar n belli durumlar çerçevesinde diyaloglarla, al flt rmalarla ve bunlar besleyen dilbilgisi aç klamalar yla zenginlefltirmeye çal flt k. Ö rencilerimize, her ünitede verilen diyaloglar dikkatle okumalar n ve dilbilgisi aç klamalar n dikkatle incelemelerini tavsiye ederiz. Fakat unutmamak gerekir ki, turizm ve otelcilik alan ayn zamanda yaz l bir iletiflim alan d r. Bu nedenle, hemen hemen her ünitede yaz l anlat ma yönelik bilgiler bulacaks n z. Yaz l anlat mda dilbilgisinin ne kadar önemli oldu unu asla unutmay n z ve örnekleri özenle inceleyerek ö reniniz. Biliyorsunuz ça m z ayn zamanda yaz l elektronik posta ça d r. Ünitelerin bitiminde kitab m z n sonunda, ünitelerde geçen Frans zca diyaloglar n (karfl l kl konuflmalar n) Türkçeleri; hem Turizm çin Frans zca I. in hem de bu kitab n ünitelerini içeren bir Lexique/Sözlük bölümleri bulunmaktad r. Ö renme sürecinde pratik davran fllar her zaman yararl d r. Karfl l kl Konuflmalar ve Sözlük bölümlerini bu anlay flla sürekli kullanmaya çal fl n z. Sevgili ö renciler, yabanc dil ö reniminde ö renme arzusu ve süreklilik çok önemlidir. Süreklili i sa lad n z anda ö renme coflkusu artar. Bu nedenle içinizdeki ö renme arzusunu sürekli canl tutunuz ve besleyiniz. Hepinize baflar lar diliyorum. Editör Prof.Dr. Bahad r GÜLMEZ

10 x Kullan m K lavuzu K endi kendine ö renme ilkelerine göre haz rlanm fl olan bu kitab n ifllevlerini ö renmek için haz rlanan Kullan m K lavuzu, konular anlaman zda ve s navlara haz rlanman zda sizlere yarar sa layacakt r. Objectifs/Amaçlar: Bu bölüm ünite sonunda kazanaca n z bilgi ve becerileri ifade etmektedir. Situation/Örnek Olay: Ünitede ifllenen konular n günlük yaflama yans malar n içeren, kuramsal aç klamalarla çevrenizde yaflanan olaylar aras nda ba kurman za yard mc olmay hedefleyen örnek olaylard r. Mots-clés/Anahtar Kavramlar: Ünitede aç mlanan temel kavramlard r. Ünitedeki önemli noktalara iliflkin ipuçlar verir. Observons/ nceleyelim: Ünite içinde geçen örnek olay ve durumlar, cümle yap s, karfl l kl konuflma, vb. çerçevede örneklendiren bölümdür. Comment dire? / Nas l Söylenir?: Ünite içinde geçen konularla ilgili olarak hem dilbilgisel hem de kültürel alanda, karfl l kl konuflma, olay ve kültürel durum çerçevesinde örnek dil yap lar sunan bölümdür. Contenu/ çinde kiler: Ünite içinde hangi konular n ifllenece ini gösterir. Ana konular n bafll klar n içerir. Attention/Dikkat: Dikkat bölümlerinnde, üniteyi çal flmaya bafllamadan önce bilgi sahibi olmam z gereken konular, kavramlar ya da haz rl klarla ilgili uyar yap lmaktad r. Bu uyar ayr ca, ünite içinde herhangi bir konuya dikkatinizi çekmek ya da ek bilgi vermek için de kullan lmaktad r. Grammaire / Dilbilgisi: Bu bölüm, ünite içinde geçen dilbilgisi kurallar n ve örneklerini içerir. Frans zca cümle yap s n ö renmek için önemlidir.

11 Kullan m K lavuzu xi C est à vous / S ra Sizde: Ünite içinde farkl bafll klarla verilen konunun bitiminde, sizin o konuyu kavray p kavrayamad n z ölçmenize yard mc olmak için haz rlanm flt r. Bu bölüm konuyla ilgili örnekleri soru biçiminde verir. Résumé / Özet: Ünitede ayr nt l olarak ifllenen konular n k sa aç klamalar n içerir. O ünitede verilen temel bilgiler hakk nda bir görüfl edinmenizi sa lar. Amaç sorular n n ilgili olduklar konular göstermek için haz rlanm flt r. Contrôle des connaissances / Kendimizi S - nayal m: Her ünitenin sonunda ifllenen konularla ilgili sorular yer al r. Bu sorular size s navda sorulacak soru biçimine yönelik örnekler verir ve ifllenen konuyu ö renip ö renmedi inizi kendi kendinize ölçmenize yard mc olur. Corrigés / Yan t Anahtarlar : Ünite içinde geçen C est à vous / S ra Sizde ve Contrôle des connaissances / Kendimizi S nayal m bölümlerinde verilen sorular n yan tlar ünite sonunda yer al r. Bibliographie/Yararlan lan Kaynaklar: fllenen konulara iliflkin daha genifl bilgi edinmek isterseniz bu bölümde yer alan kaynaklar inceleyebilirsiniz.

12

13 Accueillir au restaurant 1 1 Objectifs / Amaçlar m z L objectif de cette unité est d apprendre à prendre en note la réservation d une table installer le client à la table servir au bar Bu ünitenin amac bir masa ay rtma iste ini not etmeyi müflteriyi masaya yerlefltirmeyi barda hizmet vermeyi ö retmektir.

14 2 Turizm çin Frans zca-ii Situation / Örnek Olay On dit qu en France l art de bien vivre commence par l art de bien manger. N oubliez pas que le client arrive au restaurant non seulement pour savourer les mets qu on lui propose mais aussi pour se détendre, pour bavarder, et tout cela dans une bonne ambiance. Vous devez donc apprendre à accueillir le client avec le sourire et à lui proposer une table qui correspond à ses souhaits. Les mêmes conseils sont valables au bar aussi. Denir ki, Fransa da iyi yaflama sanat iyi yeme sanat yla bafllar.unutmay n z ki, müflteri lokantaya yaln zca kendisine sunulan yemekleri tatmak için de il ayn zamanda rahatlamak, sohbet etmek ve bütün bunlar hofl bir ortamda yaflamak için gelir.o halde, müflteriyi güler yüzle karfl lamay ve onun isteklerine uyan bir masa önermeyi bilmelisiniz. Ayn tavsiyeler bar için de geçerlidir. Mots-clés / Anahtar Kavramlar Accueillir au restaurant; présenter le menu Adjectifs et pronoms démonstratifs Contenu / çindekiler Dialogues / Karfl l kl konuflmalar Prendre une réservation par téléphone / Telefonla bir rezervasyon iste i almak Accueillir le client au restaurant / Müflteriyi lokantada karfl lamak Donner / refuser une table / Bir masay vermek / verememek Au bar / Barda Communications écrites / Yaz l iletiflim örnekleri Lire le menu ou la carte / Mönü ya da kart okumak Compétences communicatives / letiflim becerileri S enquérir des goûts des clients / Müflterilerin zevklerini sorup ö renmek Faire des propositions / Önerilerde bulunmak Grammaire / Dilbilgisi Adjectifs et pronoms démonstratifs / flaret s fat ve ad llar Diverses formes de la négation / De iflik olumsuzluk ifadeleri Lexique / Sözcük bilgisi La cuisine turque / Türk mutfa

15 1. Unité - Accueillir au restaurant 3 Dialogue 1: Prendre une réservation par téléphone téléphone au restaurant pour réserver une table. Müflteri bir masa ay rtmak için lokantaya telefon eder. L employé L employé L employé L employé L employé L employé L employé L employé L employé Alo! Meltem Otel, restoran, buyrun. Allô. Est-ce qu on peut avoir une table pour aujourd hui, s il vous plaît? Bien sûr, Monsieur. Pour le déjeuner ou le dîner? Pour dîner. Pour combien de couverts? Une table de quatre personnes. Une table près de la baie, s il vous plaît. À quelle heure souhaitez-vous dîner? À 20 heures. La réservation est à quel nom, s il vous plaît? Jean Lafayette. Pouvez-vous épeler, s il vous plaît. L-A-F-A-Y-E-2T-E. Bon, je récapitule: une table pour quatre, aujourd hui à 20 heures pour Monsieur Lafayette. C est ça. Voilà, c est noté. Je vous fais réserver une belle table près de la baie. Merci Monsieur et au revoir. Au revoir et merci beaucoup Monsieur Lafayette.

16 4 Turizm çin Frans zca-ii Dialogue 2 :Accueillir le client au restaurant Deux personnes viennent au restaurant. Ils préfèrent une grande table ronde. ki kifli lokantaya gelir. Büyük bir yuvarlak masa tercih etmektedirler. Le maître d hôtel Le maître d hôtel Le maître d hôtel La cliente Le maître d hôtel La cliente Le maître d hôtel Le maître d hôtel La cliente Le maître d hôtel Bonsoir Madame, Bonsoir Monsieur. Avez-vous réservé? Non, nous n avons pas réservé. Alors, une table pour deux personnes... Celle-ci vous convient? En fait, nous serons 6 à table. Nous sommes arrivé en avance, nos amis nous rejoindront. Je comprends. Il y a une table de quatre à côté. Nous pouvons la rapprocher si vous voulez. Moi, je préfère une grande table ronde. Bon, je vais voir ce que je peux vous proposer. Voilà, je peux vous donner cette table de huit couverts. Elle est un peu au milieu de la salle. Vous n avez rien d autre? Il y en a une dans l angle, là bas, à droite. Oh, pardon, elle est réservée. Et puis, j ai une grande table très tranquille au fond de la salle. C est la seule grande table qui me reste. Celle-là vous convient-elle? Oui, on la prend. Veuillez me suivre, s il vous plaît. Voilà. Si vous voulez bien vous asseoir. Désirez-vous boire un apéritif? Moi, je prendrai un martini. Et toi, Caroline? Non, je ne prends rien, merci. Bien, Madame et voici la carte. Dialogue 3 :Donner / refuser une table Un Monsieur, une dame et un couple viennent pour dîner. Mais le restaurant est complet. Bir bey, bir han m ve bir çift akflam yeme i için gelirler. Ama lokanta doludur. Un client Le maître d hôtel Le maître d hôtel Le maître d hôtel Le maître d hôtel Le maître d hôtel La cliente Il semble que la salle est pleine. Bonsoir Monsieur, vous avez encore une table de libre? Bonsoir Monsieur, un seul couvert? Non, pour quatre personnes. Je suis désolé, Monsieur, mais en ce moment je n ai aucune table de libre. Ah, c est ennuyeux! Si je peux me permettre de vous proposer... Bien sûr. Allez-y. Vous pourriez prendre un apéritif au bar avant de dîner. J ai une table de six qui va se libérer dans quelques minutes. Les clients sont au dessert. Je vous préviendrai dès que la table sera prête. Bonsoir, Madame. Un seul couvert? Oui, une table tranquille, s il vous plaît.

17 1. Unité - Accueillir au restaurant 5 Le maître d hôtel La cliente Le maître d hôtel La cliente Le maître d hôtel Le maître d hôtel Le maître d hôtel Le maître d hôtel Le maître d hôtel Celle-ci vous convient-elle? Je n ai que cela. Mais c est une table pour deux personnes? Je vais enlever le deuxième couvert, Madame. Par ici, s il vous plaît. Merci. Je peux avoir la carte, s il vous plaît? Un instant, je vous prie. Je vous l apporte tout de suite. Bonsoir Mesdames, Bonsoir Messieurs. Vous désirez dîner? Oui, deux personnes. Vous n avez pas réservé? Non. Alors je regrette, mais nous sommes complet aujourd hui. Je n ai aucune table pour vous. Et cette table dans le coin? Je suis vraiment désolé, nous avons beaucoup de monde aujourd hui et je ne peux pas vous donner cette table parce qu elle est à six couverts, vous n êtes que deux. Dialogue 4 :Au bar En attendant que leur table soit prête, un client et sa femme vont au bar. Bir müflteri ve efli, masalar n n haz r olmas n beklerken, bara giderler. Le barman Le barman La cliente Le barman La cliente Le barman La cliente Le barman Le barman Le barman Le barman Bonsoir, Madame, bonsoir Monsieur. Que désirez-vous? Un apéritif, s il vous plaît. Il y a du monde aujourd hui! Je crois que les messieurs, là bas, vont aller au restaurant. Vous ne resterez pas longtemps debout. Oh, ça ne fait rien. Nous allons prendre nos apéritifs ici au bar avant d aller au restaurant nous aussi. Très bien. Vous voulez un alcool fort... Moi, non, surtout pas d alcool. Je prendrai un coctail de fruits. Bien Madame. Je vous donne un Coco Beach, si vous voulez. Il est fait avec du jus d orange, de la crème de coco et du Sirop de menthe. Eh bien, c est ce que je prendrai. Et vous Monsieur? Oh, je ne sais pas. Vous préférez les long drinks ou des coctails classiques? Les long drinks? Qu est-ce que c est? Les coctails peuvent être présentés dans un petit verre, il s agit alors de short driks. Les longs driks sont servis dans des verres plus grands. Ah, je vois. Alors, donnez-moi un Gin Fizz. C est un bon choix. Je vous le prépare tout de suite. Et voici quelques amuse-gueule. Merci. Vous mettrez tout sur ma note d hôtel. Monsieur Pruneau, chambre 214.

18 6 Turizm çin Frans zca-ii Consultez attentivement les deux documents suivants: Le menu ou la carte? Lire le menu ou la carte Voici deux documents: un menu et une carte. Observez-les. Afla da bir mönü, bir de à la carte yemek listesi var. nceleyiniz. MENU DU MARDI 27 MARS 30 Vin (1/4) et service compris Terrine de Canard ou Crudités assorties Filets de Merlan pané Steak Marchand de vin -Pommes rissolées ou Côtes d agneau grillées -Haricots panachés Plateau de Fromage ou Desserts: Corbeille de fruits ou Mousse au chocolat ou Tarte aux pommes Entrées Melon au jambon de parme 9 Terrine de Lapin en gelée d Herbes 10 Escargots maison (la douzaine) 8 Carpaccio de poisson 9,5 0 Poissons et crustacés Filets de rouget au basilic 15 Homard grillé 22 Saule grillée au Beurre de Cresson 25 Viandes Magret de canard 13 Entrecôte grillée sauce Bordelaise 15 Escalope de veau garni 20 Suggestions du jour Darne de saumon au beurre blanc 12,50 Côte de bœuf aux légumes primeurs 16 Desserts Tarte aux fraises 7 Soufflé chaud 8 Le sorbet au fruit du jour 6 Poire Belle Hélène 6 Salades de fruits frais 7,50

19 1. Unité - Accueillir au restaurant 7 Grammaire/Dilbilgisi POUR DÉSIGNER Gösterme Sözcükleri Alors, une table pour deux personnes... Celle-ci vous convient? Adjectifs et pronoms démonstratifs / Gösterme s fatlar ve ad llar L adjectif démonstratif Singulier Pluriel Formes simples (Basit biçimler) ce plat cet hôtel cette table ces tables Formes renforcées (Pekifltirme biçimleri) ce plat-ci (bu yemek) ce plat-là (flu yemek) cet hôtel -ci cet hôtel -là cette table -ci cette table -là ces tables-ci ces tables-là Le pronom démonstratif Singulier Pluriel celui-ci (bu) celui-là (flu) celle-ci (bu) celle-là (flu) ceux-ci (bunlar) ceux-là (flunlar) celles-ci (bunlar) celles-là (flunlar) devant une voyelle ou un h muet Exercices / Al flt rmalar: Complétez avec l adjectif ou le pronom démonstratif qui conviennent. Boflluklar uygun düflen gösterme s fat ya da ad l yla tamamlay n. 1. Cette entrée est pour la table 14 et... est pour la table Quelle table voulez-vous? Celle-ci ou...? 3. C est un plat très épicé. Je vous conseille...: Saumon poché au Court- Bouillon. 4. Le menu que vous avez choisi est à 25 et... est à Tous les plats sur la carte ne sont pas servis. Vous pouvez choisir parmi.... LA FORME NÉGATIVE Olumsuzluk -Non, je ne prends rien, merci.

20 8 Turizm çin Frans zca-ii Diverses formes de la négation / De iflik olumsuzluk ifadeleri - Cette table vous convient-elle? Non, je ne veux pas celle-ci. (Bu masa sizin için uygun olur mu?) (Hay r, bu masay istemem.) - Avez-vous une table de libre? Non, nous n avons aucune table de libre. (Bofl masan z var m?) (Hiç bofl masam z yok) -Voulez-vous un apéritif? (Bir aperitif ister misiniz?) -Vous attendez quelqu un? (Birisini bekliyor musunuz?) -Vous prenez un peu d alcool? (Biraz içki ister misiniz?) -Vous voulez encore du vin? (Biraz daha flarap ister misiniz?) Non, merci. Je ne bois rien. (Hay r, teflekkür ederim. Hiçbir fley içmeyece im) Non, je n attends personne. (Hay r, hiç kimseyi beklemiyorum) Non, je ne prends jamais d alcool. (Hay r, asla içki içmem) Non, je ne veux plus de vin. (Hay r, art k flarap istemem) - Vous avez faim? Non, je n ai pas encore faim. (Ac kt n z m?) -Vous ne prenez pas de vin? (fiarap almaz m s n z?) Non, je ne prends que de l eau. (Hay r, yaln zca su içece im) ATTENTION: Un verbe forme simple Un verbe forme composé Deux verbes Je ne fume pas. Je ne prends aucun dessert. Je ne bois rien. Je ne vois personne. Je ne fume jamais Je ne mange plus. Je ne mange pas encore. Je ne mange que du pain. Je n ai pas fumé. Je n ai pris aucun dessert. Je n ai rien bu. Je n ai vu personne. Je n ai jamais fumé. Je n ai plus mangé. Je n ai pas encore mangé. Je n ai mangé que du pain. Je ne peux pas fumer. Je ne peux prendre aucun dessert. Je ne peux rien boire. Je ne peux voir personne. Je ne peux jamais fumer. Je ne peux plus manger. Je ne peux pas encore manger. Je ne peux manger que du pain. Exercices / Al flt rmalar: Répondez aux question par une réponse négative. Afla daki sorulara olumsuz cevap verin. 1. Vous voulez boire quelque chose? Non, Vous avez invité des amis? Non, Vous connaissez un bon restaurant? Non,...

21 1. Unité - Accueillir au restaurant 9 4. Vous mangez toujours à la cantine? Non, Vous voulez encore un peu de salade? Non, Vous avez terminé votre repas? Non, Vous avez pris deux bières? Non,... Faites connaître facilement les repas de notre pays La cuisine turque/ Türk Mutfa Comment est composé un repas turc traditionnel? La cuisine turque est assez riche. En fait, il n y a pas, à proprement parler, des règles rigides dans l ordonnance d un menu turc. On suit en général le goût. Un repas traditionnel est généralement composé de la soupe, suivie du plat principal de viande accompagné d une salade verte ou d une salade de légumes crus, ensuite, si on veut bien, on peut prendre un repas à l huile et finalement du dessert sucré ou des fruits de saison. Un repas turc traditionnel se termine par le café turc. Quels sont les repas régionaux? D une région à l autre, on peut noter des différences très marquées. Par exemple, dans le nord, les pâtes traditionnelles sont prioritaires alors que dans le sud et le sud-est les plats de viandes, que l on appelle en général kebap viennent au premier rang. Dans l ouest par contre, ce sont les repas à l huile d olive et aux légumes qui sont plus en vogue. Le poisson, a-t-il une place importante dans cette cuisine? La Turquie étant un pays entouré des mers, le poisson aussi a sa place dans la cuisine turque. On mange une grande variété de poissons et des fruits de mer : le rouget, le mulet, le mérou, les calamar, les moule, les crevettes... Peut-on parler d un art de saucier turc? Tout est accompagné de sauces froides, sauces chaudes, de vinaigrette. La cuisine turque est très parfumée. On y utilise beaucoup de plantes aromatiques. L abondance des légumes comme des tomates, l ail, et des herbes donne leur arôme particulier aux plats turcs. Qu est-ce qu on boit? Le fameux rak est une eau de vie parfumé à l anis. Le pays est aussi un bon producteur du vin. On a plusieurs choix qui vont du vin rouge au blanc, en passant par des vins mousseux. Chaque région apporte sa contribution à cette variété.

TUR ZM Ç N FRANSIZCA-II Le Français du Tourisme-II

TUR ZM Ç N FRANSIZCA-II Le Français du Tourisme-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2910 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1867 TUR ZM Ç N FRANSIZCA-II Le Français du Tourisme-II Yazar Prof.Dr. Gülnihal GÜLMEZ Editör Prof.Dr. Bahad r GÜLMEZ ANADOLU ÜN

Plus en détail

Soupe aux lentilles Virginia Freynet

Soupe aux lentilles Virginia Freynet Soupe aux lentilles Virginia Freynet Donne 6 portions_ 1 os de jambon ou un jambon fumé 6 tasses d'eau 1.5 tasse de lentilles sèches, lavées 1 gros oignon coupé en dés 2 bâtons de céleri avec feuilles,

Plus en détail

Céréales à cuisson rapide Inspirations faciles

Céréales à cuisson rapide Inspirations faciles Céréales à cuisson rapide Inspirations faciles Naturel, savoreux et sain! Céréales à cuisson rapide Inspirations faciles Le gusto vous aide à faire un choix sain, rapide et facile!grâce à une pré-cuisson

Plus en détail

Edition Limitée CLASSIC 2. Spécial NOUVEL AN CHINOIS. recettes

Edition Limitée CLASSIC 2. Spécial NOUVEL AN CHINOIS. recettes CLASSIC 2 Edition Limitée 20 recettes Spécial NOUVEL AN CHINOIS 福 Bonheur 禄 Prospérité 春 Printemps Bonheur 寿 Longévité 春 Printemps Histoire et légende du Nouvel An Chinois A l origine, le mot chinois signifiant

Plus en détail

MENUS PORTAGE A DOMICILE

MENUS PORTAGE A DOMICILE 8 HORS D'OEUVRES PLATS PROTEIQUES LEGUMES FROMAGES DESSERTS lundi 12/05 Rillettes Côte de veau à la crème Brocolis au jus Fromage Pâtisserie mardi 13/05 Carottes râpées ciboulette Saucisse de Toulouse

Plus en détail

Ne sautez jamais de repas, car vous seriez tentée de manger plus au repas suivant.

Ne sautez jamais de repas, car vous seriez tentée de manger plus au repas suivant. Voici quelques conseils à appliquer. Ne sautez jamais de repas, car vous seriez tentée de manger plus au repas suivant. Manger assis, calmement. En cas de faim, buvez d abord de l eau ou une boisson light

Plus en détail

Nous vous proposons une large gamme de buffets, faite votre choix parmi nos propositions non exhaustives.

Nous vous proposons une large gamme de buffets, faite votre choix parmi nos propositions non exhaustives. NOS BUFFETS Qu il soit froid, et/ou chaud, assis ou debout, un buffet se compose généralement d un assortiment de hors d'oeuvre, plats divers, desserts et boissons* disposés sur une table. Les mets sont

Plus en détail

Le menu Rive Droite. Figue lardée rôtie au fromage de chèvre OU Duo de boudins rôtis, pommes caramélisées et crumble au pain d épices et noisettes ***

Le menu Rive Droite. Figue lardée rôtie au fromage de chèvre OU Duo de boudins rôtis, pommes caramélisées et crumble au pain d épices et noisettes *** Le menu Rive Droite Figue lardée rôtie au fromage de chèvre OU Duo de boudins rôtis, pommes caramélisées et crumble au pain d épices et noisettes *** Biche à la merveilleuse de Chèvremont, purée de panais,

Plus en détail

ALIMENTATION ET DIABETE

ALIMENTATION ET DIABETE Mise à jour 11/2009 4A, rue du Bignon - 35000 RENNES ALIMENTATION ET DIABETE Avec l activité physique, l alimentation constitue l un des axes majeurs de votre traitement. Respecter un minimum de principes

Plus en détail

ANNEXE 2 Grammages Si les grammages qui suivent, adaptés à chaque classe d âge, sont nécessaires, ils sont aussi suffisants.

ANNEXE 2 Grammages Si les grammages qui suivent, adaptés à chaque classe d âge, sont nécessaires, ils sont aussi suffisants. ANNEXE 2 Grammages Si les grammages qui suivent, adaptés à chaque d âge, sont nécessaires, ils sont aussi suffisants. PRODUITS, prêts à consommer, en grammes ( ou 10%), REPAS PRINCIPAUX PAIN 10 20 30 40

Plus en détail

Carte de restauration entreprise Business lunch

Carte de restauration entreprise Business lunch Carte de restauration entreprise Business lunch Petit-déjeuner Petit-déjeuner «Continental» Assortiment de mini viennoiseries Pain au chocolat, croissant, escargot aux noisettes, frivoli à la vanille Salade

Plus en détail

Livret de recettes. de Rigolo Comme La Vie. Préparez vos papilles, les «masters chefs» mettent leurs toques pour vous épater».

Livret de recettes. de Rigolo Comme La Vie. Préparez vos papilles, les «masters chefs» mettent leurs toques pour vous épater». Livret de recettes de Rigolo Comme La Vie Préparez vos papilles, les «masters chefs» mettent leurs toques pour vous épater». Des recettes à réaliser en famille pour le plaisir. Tarte au potimarron Soupe

Plus en détail

FORFAIT SPORTIF ECUSSON D'OR

FORFAIT SPORTIF ECUSSON D'OR 50 Rue Séré de Rivières- 81000 ALBI- FRANCE NN FORFAIT SPORTIF ECUSSON D'OR Forfait Sportif Pension complète à 119 par personne comprenant : 1. Hébergement en chambres double "Luxe" *** Literie twin grande

Plus en détail

Lundi 6/07 Mardi 7/07 Mercredi 8/07 Jeudi 9/07 Vendredi 10/07. Hamburger Jambon blanc Escalope de dinde Steak haché

Lundi 6/07 Mardi 7/07 Mercredi 8/07 Jeudi 9/07 Vendredi 10/07. Hamburger Jambon blanc Escalope de dinde Steak haché 6 au 10 juillet 2015 Lundi 6/07 Mardi 7/07 Mercredi 8/07 Jeudi 9/07 Vendredi 10/07 Salade verte Tomate vinaigrette Carottes râpées Salade de pommes de terre Betteraves œufs durs Hamburger Jambon blanc

Plus en détail

Information destinée aux patients et aux proches. Comment s alimenter après une diverticulite? Conseils nutritionnels pour le retour à domicile

Information destinée aux patients et aux proches. Comment s alimenter après une diverticulite? Conseils nutritionnels pour le retour à domicile Information destinée aux patients et aux proches Comment s alimenter après une diverticulite? Conseils nutritionnels pour le retour à domicile Qu est-ce que la diverticulite? Cette brochure vous informe

Plus en détail

Menus 5 plats. Vin d'honneur. Cinq menus. Menu enfant. Invité de dessert. Forfait boisson. Buffet et brunch de retour. Option pour votre soirée

Menus 5 plats. Vin d'honneur. Cinq menus. Menu enfant. Invité de dessert. Forfait boisson. Buffet et brunch de retour. Option pour votre soirée Menus 5 plats Vin d'honneur Cinq menus Menu enfant Invité de dessert Forfait boisson Buffet et brunch de retr Option pr votre soirée Dans nos tarifs de menu sont inclus : la mise en place et installation

Plus en détail

Consommez moins de sodium pour réduire votre pression artérielle. Information sur le sodium alimentaire. www.reductionsodium.ca

Consommez moins de sodium pour réduire votre pression artérielle. Information sur le sodium alimentaire. www.reductionsodium.ca Consommez moins de sodium pour réduire votre pression artérielle Information sur le sodium alimentaire www.reductionsodium.ca Contact Jocelyne Bellerive, MA Coordonnatrice/Éducatrice Programme réduction

Plus en détail

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU BAS-RHIN AU DE VOS VIES LIVRET DE RECETTES POUR LES ENFANTS DE 18 MOIS À 4 ANS BON POUR MON ENFANT, BON POUR MON BUDGET

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU BAS-RHIN AU DE VOS VIES LIVRET DE RECETTES POUR LES ENFANTS DE 18 MOIS À 4 ANS BON POUR MON ENFANT, BON POUR MON BUDGET LE CONSEIL GÉNÉRAL DU BAS-RHIN AU DE VOS VIES LIVRET DE RECETTES POUR LES ENFANTS DE 18 MOIS À 4 ANS BON POUR MON ENFANT, BON POUR MON BUDGET Ce livret a été réalisé dans le cadre d un stage d une étudiante

Plus en détail

Le Cèdre. Restaurant Libanais

Le Cèdre. Restaurant Libanais Le Cèdre Restaurant Libanais 1 0 0 % Fait Maison Partie il y a douze ans du cœur des Monts du Liban, la petite famille s est intégrée à la vie aveyronnaise. Aujourd hui, enrichie d une nouvelle culture

Plus en détail

Restaurant La Fontaine

Restaurant La Fontaine Restaurant La Fontaine M E N U S Mardi 6 Octobre 2015 Au Vendredi 31 Octobre 2015 EPMTTH Ecole de Paris des Métiers de la Table du Tourisme et de l Hôtellerie 17, Rue Jacques Ibert 75017 PARIS Tel : 01.44.09.12.16

Plus en détail

MENU «2 étoiles» L Apéritif 6 pièces. Miniatures salées froides, Brochettes chaudes et cuillères chinoises

MENU «2 étoiles» L Apéritif 6 pièces. Miniatures salées froides, Brochettes chaudes et cuillères chinoises MENU «2 étoiles» L Entrée (au choix, identique pour tous) Millefeuille de saumon, Saumon mariné - Gambas - Carpaccio de St Jacques, Charlotte de saumon et noix de Saint Jacques Langue Lucullus Foie gras

Plus en détail

Semaine du 25 au 29 AOUT 2014

Semaine du 25 au 29 AOUT 2014 Semaine du 25 au 29 AOUT 2014 PAS DE CANTINE Persille de volaille Méli-mélo/dés d emmental Salade niçoise Tomate œufs durs fromage Salade russe Salade verte/fromage Achard de papaye Duo de carotte, courgette

Plus en détail

VENDREDI. Collation. Bar à salade légumes verts feuillus et légumes hachés, ainsi qu une variété de vinaigrettes et de garnitures riches en protéines

VENDREDI. Collation. Bar à salade légumes verts feuillus et légumes hachés, ainsi qu une variété de vinaigrettes et de garnitures riches en protéines VENDREDI Collation Bar à salade légumes verts feuillus et légumes hachés, ainsi qu une variété de vinaigrettes et de garnitures riches en protéines Plateau de fromages du Québec une savoureuse sélection

Plus en détail

CHAQUE JOUR, NOUS VOUS PROPOSONS SUR L ARDOISE UNE SUGGESTION ou UN MENU DU JOUR

CHAQUE JOUR, NOUS VOUS PROPOSONS SUR L ARDOISE UNE SUGGESTION ou UN MENU DU JOUR L esprit Brasserie à La Clusaz Carte d été 2015 CHAQUE JOUR, NOUS VOUS PROPOSONS SUR L ARDOISE UNE SUGGESTION ou UN MENU DU JOUR SUGGESTION 14 ou MENU DU JOUR 19 50 UNIQUEMENT LE MIDI Les prix s entendent

Plus en détail

T o u t e s c i r c o n s t a n c e s

T o u t e s c i r c o n s t a n c e s T o u t e s c i r c o n s t a n c e s M a r i a g e s, c o m m u n i o n s, p o t s d a r r i v é e o u d e d é p a r t, f o r m u l e s s p é c i a l e s e n t r e p r i s e s, c h e f à d o m i c i l

Plus en détail

Noël russe L I V R E T D E R E C E T T E S

Noël russe L I V R E T D E R E C E T T E S Fontainebleau Noël russe L I V R E T D E R E C E T T E S Cette année notre livret de recettes propose d apporter une touche slave à votre table. Vous découvrirez que la cuisine russe, riche et colorée

Plus en détail

NOS FORMULES ENTREPRISE 2011

NOS FORMULES ENTREPRISE 2011 NOS FORMULES ENTREPRISE 2011 Séminaire Confort Cocktail De 8h30 à 18h00 Minimum 20 personnes DESCRIPTIF 24 pièces par personne base minimum de 20 personnes Les produits pourraient être remplacés en fonction

Plus en détail

Domaine du Rocher. Formules «All Inclusive»

Domaine du Rocher. Formules «All Inclusive» Domaine du Rocher Formules «All Inclusive» Nos tarifs inclus la salle, la sonorisation, l éclairage, le DJ, le cocktail, le dîner, et toutes les boissons à discrétion (champagne inclus) du début à la fin

Plus en détail

PATE A TARTINER. Chocolat - noisette

PATE A TARTINER. Chocolat - noisette PATE A TARTINER Chocolat noisette FONDS EUROPEEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE Les recettes bio norman PATE A TARTINER Chocolat noisette A servir sur du pain de campagne au levain, du pain brioché

Plus en détail

Portage Villers les Nancy

Portage Villers les Nancy MENU DU 29 Juillet au 04 août 2013 Salade de betterave Mélange catalan Taboulé Céleri frais rémoulade Salami Crêpe au fromage Escalope de dinde lyonnaise Merguez Rôti de porc échalote Bœuf bourguignon

Plus en détail

Que manger le jour de la compétition (Athlétisme - concours)?

Que manger le jour de la compétition (Athlétisme - concours)? Que manger le jour de la compétition (Athlétisme - concours)? La veille au soir Les buts de l alimentation sont de maintenir les réserves en glycogène (réserve de sucre pour l effort) tant au niveau du

Plus en détail

Restaurant. La Fontaine d Athéna. Spécialités grecques

Restaurant. La Fontaine d Athéna. Spécialités grecques Restaurant La Fontaine d Athéna Spécialités grecques Apéritifs Cocktail Athéna (noix de coco, Martini, jus d'orange) 4,50 Cocktail Maison (ouzo, Martini, Campari, jus d'orange) 4,50 Mavrodafné (porto grec

Plus en détail

RECAPITULATIF DES PRESTATIONS MARIAGE

RECAPITULATIF DES PRESTATIONS MARIAGE RECAPITULATIF DES PRESTATIONS MARIAGE COCKTAIL: Il est servi dans le Parc du Château (si le temps le permet) ou dans notre grande salle Celeste, au 2ème étage. 120 personnes environ. Exemples de propositions

Plus en détail

STAGE CUISINE MARDI 6 OCTOBRE 2009 CUISINE DU MARCHE

STAGE CUISINE MARDI 6 OCTOBRE 2009 CUISINE DU MARCHE STAGE CUISINE MARDI 6 OCTOBRE 2009 CUISINE DU MARCHE RECETTE N 1 Escalope de foie gras rôti, pommes de terre confite, oignon rouge et jus au vin rouge. 100 g d échalotes 4 g poivre mignonnette 2 g de coriandre

Plus en détail

ATELIER DE CUISINE - ANNÉE 2014

ATELIER DE CUISINE - ANNÉE 2014 ATELIER DE CUISINE - ANNÉE 2014 Cours n 2 Restaurant CASSINI PLAN DU VAR Murielle MARTIN Menu Croustillant de galette, jambon et oignon doux, et champignons de Paris Pavé de Loup juste poêlé, galette de

Plus en détail

MENUS 2 PLATS. Boissons :

MENUS 2 PLATS. Boissons : MENU N 1 : Saucisson de canard au foie gras et petit mesclun aux herbes OU Cassolette de queues d écrevisses à la provençale, sauce basilic OU Buchette de saumon mariné aux crevettes, mousseline aux agrumes

Plus en détail

La Carte. Entrées. Nos Plats. Moules Frites «Maison» «Les plats "faits maison" sont élaborés sur place à partir de produits bruts»

La Carte. Entrées. Nos Plats. Moules Frites «Maison» «Les plats faits maison sont élaborés sur place à partir de produits bruts» La Carte Entrées Velouté de Potiron avec ses petits lardons et brisures de châtaignes 14 Tarte aux champignons en persillade, crème d'ail doux 16 Gratin de Fruits de mer et quenelle 19 Gâteau de foie de

Plus en détail

Menu enfant 12 ans et moins (1 des choix ci-dessous, un breuvage et une boule de crème glacée)

Menu enfant 12 ans et moins (1 des choix ci-dessous, un breuvage et une boule de crème glacée) Salades Demi * Complète Salade du chef 5,80 $ 7,90 $ Salade césar 6,50 $ 9,35 $ Salade césar au poulet 9,05 $ 13,00 $ Salade grecque 9,05 $ 13,00 $ Salade de jambon 10,20 $ Salade de poulet à l orientale

Plus en détail

EXEMPLES DE MENUS DE MARIAGE (Hors Prestations)

EXEMPLES DE MENUS DE MARIAGE (Hors Prestations) EXEMPLES DE MENUS DE MARIAGE (Hors Prestations) Printemps Eté 2015 SUGGESTION D APERITIF: Voir nos cartes de Cocktails, avec sans animation grmande Sas : 19 rue des Confrèries - 71530 Crissey -Tel. 03

Plus en détail

SOUPE A L OIGNON (façon Marcel)

SOUPE A L OIGNON (façon Marcel) SOUPE A L OIGNON (façon Marcel) Ingrédients pour 10 litres - Couper les oignons finement 1 kg d'oignons - Par petite quantité faire revenir les oignons dans une poêle avec du beurre 250 g de beurre pour

Plus en détail

La Carte et le Menus

La Carte et le Menus La Carte et le Menus 17 rue Gémare 14000 Caen Tel : 02 31 85 30 30 - Fax. : 0231852780 Contact@ArchiDona.fr La Carte du Restaurant (varie au rythme des saisons et de l humeur du Chef) Pour les repas jusqu

Plus en détail

Menu 2015. MBA Recherche

Menu 2015. MBA Recherche 1 Repas à 22$ 2 Repas léger Potage du moment + Quiche individuelle et petite verte + Choix de : florentine, tomates séchées et chèvre ou Lorraine + Dessert du jour ou salade de fruits Repas de pâtes Salade

Plus en détail

Cake aux fruits. Pastis Landais

Cake aux fruits. Pastis Landais Cake aux fruits Couper les fruits secs en cubes (taille au-dessus de la brunoise). r des moules à cake. Chemiser les moules de papier cuisson prévu à cet effet. Tamiser la farine et la poudre à lever.

Plus en détail

CHOISIR UN \\\\\\\ ESPACE

CHOISIR UN \\\\\\\ ESPACE CHOISIR UN \\\\\\\ ESPACE SALON NICHÉ ESPACE PRIVÉ / GROUPE DE 15 à 40 personnes Pour une réunion d affaires, un party de bureau, une soirée privée ou entre amis, le salon Niché vous offre un espace complètement

Plus en détail

RESTAURANT DU CASINO TERRAZUR

RESTAURANT DU CASINO TERRAZUR RESTAURANT DU CASINO TERRAZUR * COURS DE SALSA AVEC WLADIMIR Tous les mercredis A PARTIR DU 21 SEPTEMBRE 2011 de 19h00 à 22h30 50% de réduction sur tous les Vins & Champagnes, tous les soirs, du lundi

Plus en détail

Entrées. Breuvages. Les. Les

Entrées. Breuvages. Les. Les Entrées Soupe du jour Soupe à l oignon gratinée Crevettes de Matane à l ail Salade du chef Salade César Pain à l ail Escargots à la Provençale Extra : gratiné Feuilleté d escargots Petite tourtière Coquille

Plus en détail

RESTAURATION DES EXPOSANTS

RESTAURATION DES EXPOSANTS RESTAURATION DES EXPOSANTS 3 Place du général Koenig, 75017 PARIS Contact : Benoît LO-SCHIAVO / +33 (0) 1 40 68 53 62 benoit.loschiavo@hyatt.com SOMMAIRE Sandwichs page 1 Lunch box page 2 Plateaux repas

Plus en détail

UN HOMMAGE AUX CINQ SENS DE NOS INVITÉS

UN HOMMAGE AUX CINQ SENS DE NOS INVITÉS UN HOMMAGE AUX CINQ SENS DE NOS INVITÉS Bienvenue à toi, ami voyageur ami parisien, hôte de passage habitué, convive robuste convive fragile! Toi à qui une tradition d hospitalité plusieurs fois millénaire

Plus en détail

5 repas. e r. www.produits-casino.fr. arce qu un repas est un moment de plaisir, de partage et qu il construit notre santé,

5 repas. e r. www.produits-casino.fr. arce qu un repas est un moment de plaisir, de partage et qu il construit notre santé, Rapides_economiques_v03.qxd:Mise en page 1 11/03/08 10:03 Page 12 es Repas Bonheur Ca commence aujourd hui! DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS au capital de 45 742 906 Euros Siège social : 1 Esplanade de France

Plus en détail

4 semaines de menus équilibrés pour l'été 1

4 semaines de menus équilibrés pour l'été 1 4 semaines de menus équilibrés pour l'été Béatrice CARRAZ Diététicienne 4 semaines de menus équilibrés pour l'été 1 POURQUOI DES MENUS Dans ma pratique quotidienne de diététicienne, j'observe souvent que

Plus en détail

Mieux connaitre votre enfant

Mieux connaitre votre enfant Mieux connaitre votre enfant Ce questionnaire me permettra de mieux connaitre votre enfant et ainsi de favoriser son intégration au service de garde. Il m aidera également à m assurer de répondre adéquatement

Plus en détail

C EST BON ET C EST FRAIS

C EST BON ET C EST FRAIS C EST BON ET C EST FRAIS Afin d éliminer les pesticides de vos fruits et de vos légumes, voici trois trucs simples. 1. Lavez vos fruits et vos légumes : Vous pouvez supprimer près de 75 à 80 % de pesticides

Plus en détail

NO 10 "B R U N C H S A N T E"

NO 10 B R U N C H S A N T E NO 1 Jus d'orange petit matin Oeuf poché à la Florentine Jambon à saveur tropicale Crêpes au coulis de bleuets Fèves au lard bon matin Plateau de fromage jardinière Plateau de tomates et d'oranges en douce

Plus en détail

KITCHEN GRAND CHEF DIGITAL

KITCHEN GRAND CHEF DIGITAL KITCHEN GRAND CHEF DIGITAL LIVRET DE RECETTES SOMMAIRE RECETTES DE BASE Pâte fraîche (à nouille) page 3 Pâte à pain page 3 Pâte à pizza page 4 Pâte brisée page 4 Pâte sablée page 5 Appareil à crème prise

Plus en détail

LUNDI 22 MARDI 23 MERCREDI 24 JEUDI 25 VENDREDI 26 SAMEDI 27 DIMANCHE 28 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

LUNDI 22 MARDI 23 MERCREDI 24 JEUDI 25 VENDREDI 26 SAMEDI 27 DIMANCHE 28 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE Déjeuner - Semaine du 22 au 28 JUIN LUNDI 22 MARDI 23 MERCREDI 24 JEUDI 25 VENDREDI 26 SAMEDI 27 DIMANCHE 28 CONCOMBRE AU BASILIC Salade VERTE SALADE DE TOMATE BETTERAVES CELERI REMOULADE Pizza au fromage

Plus en détail

EXEMPLES DE MENUS ENTREPRISE. Traiteur. L'excellence qui décuple vos sens! 455, avenue Robespierre 83 130 LA GARDE 06 11 61 65 85

EXEMPLES DE MENUS ENTREPRISE. Traiteur. L'excellence qui décuple vos sens! 455, avenue Robespierre 83 130 LA GARDE 06 11 61 65 85 EXEMPLES DE MENUS ENTREPRISE Traiteur L'excellence qui décuple vos sens! 455, avenue Robespierre 83 130 LA GARDE 06 11 61 65 85 EXEMPLE DE MENUS REPAS D ENTREPRISE MENU À 35 Bonbon de foie gras, pomme

Plus en détail

Nutrition et santé : suivez le guide

Nutrition et santé : suivez le guide Prévention ALIMENTATION PLAISIR ET ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE Nutrition et santé : suivez le guide Nous savons tous que l alimentation joue un rôle essentiel pour conserver une bonne santé. En voici quelques

Plus en détail

CONSEILS POUR UN REGIME SANS SEL ET PAUVRE EN SUCRES LORS D'UNE CORTICOTHERAPIE GENERALE

CONSEILS POUR UN REGIME SANS SEL ET PAUVRE EN SUCRES LORS D'UNE CORTICOTHERAPIE GENERALE CONSEILS POUR UN REGIME SANS SEL ET PAUVRE EN SUCRES LORS D'UNE CORTICOTHERAPIE GENERALE Les fiches d'informations ont été rédigées en collaboration par les 2 centres de référence des maladies bulleuses

Plus en détail

Château d Huizingen Salles de fêtes et banquets. PROPOSITIONS Mai juillet 2015

Château d Huizingen Salles de fêtes et banquets. PROPOSITIONS Mai juillet 2015 Château d Huizingen Salles de fêtes et banquets PROPOSITIONS Mai juillet 2015 Henri Torleylaan 100 1654 Huizingen Tel : 02/361 37 26 Fax : 02/359 97 29 info@kasteelvanhuizingen.be www.kasteelvanhuizingen.be

Plus en détail

05.63.72.22.22 Livraison gratuite

05.63.72.22.22 Livraison gratuite Pizzas au feu de bois depuis 1991 05.63.72.22.22 Livraison gratuite Livraison gratuite sur Castres (Possibilité aux alentours : nous consulter) Pâte pétrie tous les jours Les Classiques Marguerite... 7.00

Plus en détail

Kiwi. 2-3 tranches de véritable pain intégral Montignac grillé + fine couche de margarine non hydrogénée ** + confiture sans sucre Montignac

Kiwi. 2-3 tranches de véritable pain intégral Montignac grillé + fine couche de margarine non hydrogénée ** + confiture sans sucre Montignac Petitdéjeuner Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche type GP GP GP GP GP GP PL (type anglo saxon) Pamplemousse 1 jus citron dilué (à jeun)* 1 jus citron dilué (à jeun)* 1 jus citron dilué

Plus en détail

Les salons privés de l hôtel Lancaster

Les salons privés de l hôtel Lancaster Les salons privés de l hôtel Lancaster L hôtel Lancaster dispose de deux salons de réception à la lumière du jour pour faire de vos événements des moments d exception 1 L Hôtel et la Table du Lancaster

Plus en détail

Nos Offres Séminaires

Nos Offres Séminaires Nos Offres Séminaires Idéalement placé aux portes de la Bretagne Aux portes de Rennes, sur l axe Paris-Rennes, Le Privilège est idéalement placé au carrefour des régions du grand ouest. Proche des gares

Plus en détail

huile d olive peu d assaisonnement La livraison est faite de 8h à 12h à domicile dans un périmètre de 20 km du lundi au vendredi

huile d olive peu d assaisonnement La livraison est faite de 8h à 12h à domicile dans un périmètre de 20 km du lundi au vendredi 1/Portage de repas (menu exemple ci-joint) en liaison froide Aux personnes à mobilité réduite Le menu vous parvient le lundi ou mardi pour la semaine suivante Repas de fabrication artisanale à base de

Plus en détail

Guy & Christine Barbin SERVICE TRAITEUR

Guy & Christine Barbin SERVICE TRAITEUR Guy & Christine Barbin SERVICE TRAITEUR Madame, Monsieur, Nous vous remercions pour la consultation que vous avez bien voulu nous adresser. Nous vous prions d en trouver ci-joint, une tarification générale

Plus en détail

Nos Equipes Rigoureuses et Chaleureuses sauront vous donner satisfaction à chaque étape de l Elaboration de Votre Réception

Nos Equipes Rigoureuses et Chaleureuses sauront vous donner satisfaction à chaque étape de l Elaboration de Votre Réception Del Forno Traiteur 227 Route de Montmerle Saint Georges de Reneins Tel : 04 74 67 61 73 Fax : 04 74 67 60 68 Madame, Monsieur Nous vous remercions de votre demande de Buffet auprès de Notre Société. Nous

Plus en détail

01/06/15 05/06/15 MENUS CRECHE 4C T O M A TOMATES EN VINAIGRETTE TABOULE A LA MENTHE CELERI RAPE CAROTTES AU MAIS CONCOMBRE A LA CREME

01/06/15 05/06/15 MENUS CRECHE 4C T O M A TOMATES EN VINAIGRETTE TABOULE A LA MENTHE CELERI RAPE CAROTTES AU MAIS CONCOMBRE A LA CREME Page 1 01/06/15 05/06/15 TOMATES EN VINAIGRETTE T O M A TABOULE A LA MENTHE CELERI RAPE CAROTTES AU MAIS CONCOMBRE A LA CREME CARBONARA DE SAUMON NORMANDIN DE VEAU AU JUS s/v : gratin œuf bechamel AIGUILLETTES

Plus en détail

Préface CAVEAU. Vous allez découvrir des plats gourmands préparés avec des produits de. la région, pour la plupart. Salade verte

Préface CAVEAU. Vous allez découvrir des plats gourmands préparés avec des produits de. la région, pour la plupart. Salade verte Préface Vous allez découvrir des plats gourmands préparés avec des produits de la région, pour la plupart. Il nous tient à cœur de cuisiner en accord avec les saisons et de choisir des ingrédients de première

Plus en détail

SÉMINAIRES 2014 CHÂTEAU KIRWAN. Grand Cru Classé Margaux

SÉMINAIRES 2014 CHÂTEAU KIRWAN. Grand Cru Classé Margaux SÉMINAIRES 2014 CHÂTEAU KIRWAN Grand Cru Classé Margaux Dans un cadre calme et idyllique, vous pouvez organiser différents évènements, réunions d affaires, séminaires, expositions, conférences... Réservez

Plus en détail

le petit livre des bonnes recettes de laurence

le petit livre des bonnes recettes de laurence Paternité : l'oeuvre peut être librement utilisée, à la condition de l'attribuer à son auteur en citant son nom. Pas d'utilisation Commerciale : le titulaire de droits peut autoriser tous les types d utilisation

Plus en détail

Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK www.kenwood.co.uk 56117/2

Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK www.kenwood.co.uk 56117/2 Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK www.kenwood.co.uk 56117/2 O I MG510 a b c o n d O I m l e k i j f g h p q r s t Français Avant de lire, dépliez la première page pour voir les illustrations

Plus en détail

La Carte et le Menus

La Carte et le Menus La Carte et le Menus 17 rue Gémare 14000 Caen Tel : 02 31 85 30 30 - Fax. : 0231852780 Contact@ArchiDona.fr La Carte du Restaurant (varie au rythme des saisons et de l humeur du Chef) Pour les repas jusqu

Plus en détail

MENU DU DEJEUNER (Menu servi uniquement à midi pour les moines, les convers et tous les autres )

MENU DU DEJEUNER (Menu servi uniquement à midi pour les moines, les convers et tous les autres ) MENU DU DEJEUNER (Menu servi uniquement à midi pour les moines, les convers et tous les autres ) ENTREE + PLAT + DESSERT 25,00 ENTREE + PLAT PLAT + DESSERT 21,00 Pensez à notre sélection de vins au verre

Plus en détail

MAIRIE DE MONTREUIL - JUIGNE CUISINE CENTRALE RUE DU 18 JUIN MENU SEMAINE 39/2015 PORTAGE A DOMICILE

MAIRIE DE MONTREUIL - JUIGNE CUISINE CENTRALE RUE DU 18 JUIN MENU SEMAINE 39/2015 PORTAGE A DOMICILE MENU SEMAINE 39/2015 radis/beurre m boulettes de bœuf sauce tomate potae pommes dauphine 21-sept-15 salade/fromae compote yaourt fermier taboulé émincé de dinde"forestier" choux de bruxelles 22-sept-15

Plus en détail

Les SalonsLeopold. Réceptions & Evènements au cœur de la Vallée de Chevreuse

Les SalonsLeopold. Réceptions & Evènements au cœur de la Vallée de Chevreuse Réceptions & Evènements au cœur de la Vallée de Chevreuse LES SALONS LEOPOLD Route des Cascades lieu dit «la vallée» 78720 Cernay la ville www.salonsleopold.fr contact@salonsleopold.com 1 Les salons leopold

Plus en détail

Petite Ballade du déjeuner (uniquement le midi) 25

Petite Ballade du déjeuner (uniquement le midi) 25 Pour votre plaisir gourmand, Jean-Sébastien, Anthony & Benoît, vous reçoivent dans leur restaurant «Confins des Sens» POUR BIEN COMMENCER VOTRE REPAS, QUELQUES SUGGESTIONS APERITIVES! Apéritif Maison Pétillant

Plus en détail

Les formules Buffet froid des Délices du beau-site. Traiteur à Rixensart

Les formules Buffet froid des Délices du beau-site. Traiteur à Rixensart Rixensart le 30 mars 2015 Les formules Buffet froid des Délices du beau-site Traiteur à Rixensart Nous vous proposons 3 types de formules Buffet froids Le prix comprend Le choix des Salades, poissons et

Plus en détail

PRIVATISATION. Tarifs 2011 Nos 46 Chambres 18 000 Restauration à partir de 9 000 Privatisation SPA 4 500 Eglise 2 000 TOTAL estimation par jour

PRIVATISATION. Tarifs 2011 Nos 46 Chambres 18 000 Restauration à partir de 9 000 Privatisation SPA 4 500 Eglise 2 000 TOTAL estimation par jour MARIAGE PRIVATISATION Tarifs 2011 Nos 46 Chambres 18 000 Restauration à partir de 9 000 Privatisation SPA 4 500 Eglise 2 000 TOTAL estimation par jour 33 500 La privatisation comprend la mise à disposition

Plus en détail

Les assiettes coupe-faim

Les assiettes coupe-faim Les entrées Salade Paysanne (salade verte, Comté, croûtons, lardons, saucisse de Montbéliard...)... Chèvre chaud braisé (salade verte, tomates cerises, magret de canard fumé)......... Croûte forestière...

Plus en détail

REUNIONS ET TEAM BUILDING POUR ENTREPRISES

REUNIONS ET TEAM BUILDING POUR ENTREPRISES REUNIONS ET TEAM BUILDING POUR ENTREPRISES Dans le cadre de notre atelier culinaire, nous avons le plaisir de vous proposer nos différentes formules de réunions de travail associées aux plaisirs de la

Plus en détail

Voici quelques directives qui vous permettront de bénéficier au maximum de votre semaine.

Voici quelques directives qui vous permettront de bénéficier au maximum de votre semaine. Voici quelques directives qui vous permettront de bénéficier au maximum de votre semaine. N oubliez pas : si vous avez des questions, venez les poser sur notre groupe Facebook. Je suis disponible pour

Plus en détail

CCAS Plozévet. Recette des mois de Juillet/ Aout: La ratatouille en crumble. Midi. Lasagne bolognaise Salade verte St Aristide

CCAS Plozévet. Recette des mois de Juillet/ Aout: La ratatouille en crumble. Midi. Lasagne bolognaise Salade verte St Aristide Semaine du 31 Août au 06 Septembre 2015 Askorn Lundi 31 Salade de tomate a la féta Potage Lasagne bolognaise Tapioca St Aristide Mardi 1 Salade d'avocats Potage Rôti de Porc blanc Flageolets St Gilles

Plus en détail

Restaurant Barceloneta MENUS DE GROUPE

Restaurant Barceloneta MENUS DE GROUPE Restaurant Barceloneta MENUS DE GROUPE 2 0 1 5 Restaurant Barceloneta Le Restaurant Barceloneta se trouve en bord de mer, dans le vieux port (Port Vell), l un des endroits les plus beaux et privilégiés

Plus en détail

Buffet froid 21$ par personne

Buffet froid 21$ par personne BUFFETS Buffet froid 21$ par personne Sandwichs (en choisir 3): -Saumon fumé à chaud maison et aneth frais! -Confit de canard au basilic! -Tortilla aux crevettes épicées! -Avocat, pomme verte, fromage

Plus en détail

ROUEN. 33, rue du Général Leclerc 76000 Rouen 02 35 70 22 43

ROUEN. 33, rue du Général Leclerc 76000 Rouen 02 35 70 22 43 ROUEN Réceptions 33, rue du Général Leclerc 76000 Rouen 02 35 70 22 43 Cocktail Apéritif 6,50 par personne 8 pièces salées(1h00) Canapés pain de mie Crabeetcœurdepalmier Petites asperges et mayonnaise

Plus en détail

Château d'escart. 73110 Arvillard. Plus besoin de rechercher une salle, un traiteur, des hôtels Lieux accessible handicapés. Formule week-end 2016:

Château d'escart. 73110 Arvillard. Plus besoin de rechercher une salle, un traiteur, des hôtels Lieux accessible handicapés. Formule week-end 2016: Château d'escart 73110 Arvillard Visite sur rendez-vous: 06 61 00 89 41 Plus besoin de rechercher une salle, un traiteur, des hôtels Lieux accessible handicapés Formule week-end 2016: Pour vous aider dans

Plus en détail

Pour empêcher les bougies de couler, il suffit de les tremper toute une nuit dans un récipient d'eau. Pour qu'une bougie se consume moins vite,

Pour empêcher les bougies de couler, il suffit de les tremper toute une nuit dans un récipient d'eau. Pour qu'une bougie se consume moins vite, Quelques trucs et astuces : Bougies Pour empêcher les bougies de couler, il suffit de les tremper toute une nuit dans un récipient d'eau. Bougies toujours Pour qu'une bougie se consume moins vite, placez

Plus en détail

Exemple de buffet chaud et froid

Exemple de buffet chaud et froid Exemple de buffet chaud et froid La tavola fredda Plateau d antipasti Chiffonnade de charcuteries italiennes Carpaccio de saumon mariné Bouchon de filet de sole au citron et crevettes La tavola calda Choix

Plus en détail

LA CARTE DES DESSERTS

LA CARTE DES DESSERTS Le Prix de nos menus inclus : - La préparation des tables la veille - Les nappes et les serviettes Tycell (couleur a vos choix) - Les petits pains ronds + boules coupées - Les petits bouquets de fleurs

Plus en détail

Service Commercial. 8, Place Georges Pompidou - 92300 Levallois-Perret - France

Service Commercial. 8, Place Georges Pompidou - 92300 Levallois-Perret - France Service Commercial Contact : Sarah BOUTOUILI Tel: 0033 (0) 1 47 58 91 12 Fax: 0033 (0) 1 47 58 91 15 parsls2@evergreen-hotels.com www.evergreenhotel-paris.com 8, Place Georges Pompidou - 92300 Levallois-Perret

Plus en détail

La Source de la Géronstère

La Source de la Géronstère La Source de la Géronstère Tassart Bruno 119 route de la Géronstère à 4900 Spa Tél. 087/77.03.72 Fax 087/77.01.06 www.lageronstere.com Nos prix sont valables à la date de consultation et garantis dès signature

Plus en détail

PORTAGE. Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi. potage potage potage potage potage potage *** *** *** *** *** ***

PORTAGE. Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi. potage potage potage potage potage potage *** *** *** *** *** *** Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi quicue Lorraine salade composée salade de champignons melon de Canarie friand tarte au fromage raviolis steak haché cuisse de poulet rôtie rôti de canard farci

Plus en détail

FONCTION APPROVISIONNEMENT STOCKAGE

FONCTION APPROVISIONNEMENT STOCKAGE CAP Raurant Activités les Livret de suivi de l élève : Période 1 :... /. Période 2 :... /. Pour chaque activité maîtrisée, noter A dans la case correspondante. Pour chaque tâche maîtrisée, noter A - acquis,

Plus en détail

HÔTEL CHAVANNES-DE-BOGIS

HÔTEL CHAVANNES-DE-BOGIS HÔTEL CHAVANNES-DE-BOGIS BEST WESTERN vous propose mille et une nuits GLISSEZ SUR LE REFLET DES ÉTOILES SOIRÉE / BUFFET / ANIMATION / DJ / COTILLONS À MIDI, LES SOIRS OU POUR LE TEA-TIME ON TOMBE, ON RIGOLE,

Plus en détail

Réceptions Privées au Golf de Gonesse

Réceptions Privées au Golf de Gonesse Réceptions Privées au Golf de Gonesse Description de Golf de Gonesse Situé aux portes de Paris, le Golf de Gonesse vous offre un véritable écrin de verdure à proximité de la ville. Propice au calme et

Plus en détail

Bon séjour et bon appétit!

Bon séjour et bon appétit! Toute l équipe a le plaisir de vous accueillir au Restaurant et Hôtel la Ferme de Marie-Hélène. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment dans notre établissement et nous vous invitons à découvrir

Plus en détail

MISES EN BOUCHE PLATS TOKKI-WOKKI. BENTOS ( * menu) KATSUDON ( * menu) BENTO ENFANTS YAKISOBA*

MISES EN BOUCHE PLATS TOKKI-WOKKI. BENTOS ( * menu) KATSUDON ( * menu) BENTO ENFANTS YAKISOBA* MISES EN BOUCHE Assiette de Mandus (raviolis farcis aux légumes, 4 pièces / 4, 50 Petite soupe de Mandus / 5, 50 PLATS BENTOS ( * menu) Tofu Bio grillé sauce Teriyaki, ciboulette / 12, 50 Poulet grillé

Plus en détail

Une tradition 100% bio.

Une tradition 100% bio. Une tradition 100% bio. Le MotduPrésident Depuis 1989, Biopress ne cesse de s affirmer comme un acteur important dans le secteur des huiles biologiques. Face à un marché de plus en plus exigeant, notre

Plus en détail

Le Grand Café d Orléans

Le Grand Café d Orléans Le Grand Café d Orléans Restaurant le Grand Café d Orléans Parc du château de Versailles Contact commercial: Virginie Delaitre 01 39 53 25 69 Mail: virginie.delaitre@elior.com Les espaces du grand café

Plus en détail

Les Petites Toques PLAT CHAUD. STEAK HACHE PETIT MODELE Poids net pour une part : 80 g Ingrédients : Steak haché (origine Union Européenne).

Les Petites Toques PLAT CHAUD. STEAK HACHE PETIT MODELE Poids net pour une part : 80 g Ingrédients : Steak haché (origine Union Européenne). Les Petites Toques PLAT CHAUD STEAK HACHE PETIT MODELE Poids net pour une part : 80 g Ingrédients : Steak haché (origine Union Européenne). PEPITES DE PLET PANE Poids net pour une part : 115 g Ingrédients

Plus en détail