TUR ZM Ç N FRANSIZCA-II Le Français du Tourisme-II

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "TUR ZM Ç N FRANSIZCA-II Le Français du Tourisme-II"

Transcription

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2910 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1867 TUR ZM Ç N FRANSIZCA-II Le Français du Tourisme-II Yazar Prof.Dr. Gülnihal GÜLMEZ Editör Prof.Dr. Bahad r GÜLMEZ ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc s Dr. Kadriye Uzun Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. Nejdet Karada Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Turizm çin Frans zca-ii Le Français du Tourisme-II ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ocak 2013

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... Kullan m K lavuzu... viii x Accueillir au restaurant Dialogue 1: Prendre une réservation par téléphone... 3 Dialogue 2 :Accueillir le client au restaurant... 4 Dialogue 3 :Donner / refuser une table... 4 Dialogue 4 :Au bar... 5 Lire le menu ou la carte... 6 o POUR DÉSIGNER... 7 Gösterme Sözcükleri... 7 o LA FORME NÉGATIVE... 7 Olumsuzluk... 7 ATTENTION:... 8 C est à vous / S ra Sizde Résumé / Özet Contrôle Des Connaissances / Kendimizi S nayal m Corrigés / Yan t Anahtarlar C est à vous / S ra Sizde Contrôle Des Connaissances/Kendimizi S nayal m Bibliographie / Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Servir au restaurant Dialogue 1 : Prendre une commande Dialogue 2 : Décrire des plats de la cuisine turque Dialogue 3 : Répondre aux réclamations Donner une recette Recette 1 : Riz à l Orientale Recette 2 : Salade Niçoise DÉSIGNER UNE QUANTITÉ INDÉTERMINÉE D UN ENSEMBLE Bir bütünün belirsiz bir miktar ndan söz etmek REMPLACER PAR UN PRONOM DES NOMS INDÉTERMINÉS Belirtisiz adlar n yerine bir ad l kullanmak EXPRIMER LA QUANTITÉ Miktar bildirmek LES PRÉPOSITIONS DANS LES NOMS DES PLATS Yemek adlar ndaki ilgeçler Décrire un plat C est à vous / S ra Sizde Résumé / Özet Contrôle Des Connaissances / Kendimizi S nayal m Corrigés / Yan t Anahtarlar C est à vous / S ra Sizde Contrôle Des Connaissances/ Kendimizi S nayal m Bibliographie / Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar UNITÉ 2. UNITÉ

4 iv çindekiler 3. UNITÉ 4. UNITÉ Renseigner le client Dialogue 1: Renseigner sur la vie à l hôtel Dialogue 2: Renseigner sur la ville Dialogue 3: Indiquer le chemin Dialogue 4: Renseigner sur les moyens de transport Dialogue 5: Renseigner sur les excursions Dialogue 6: Conseiller en renseignant Lire des renseignements COMPARER Karfl laflt rmak Grammaire/Dilbilgisi EMPLOYER LE SUBJONCTIF Subjonctif Kipini Kullanma EXPRESSION DU CONSEIL Tavsiyede Bulunma C est à vous / S ra Sizde Résumé / Özet Contrôle Des Connaissances / Kendimizi S nayal m Corrigés / Yan t Anahtarlar C est à vous / S ra Sizde Contrôle Des Connaissances/ Kendimizi S nayal m Bibliographie / Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Visite de la Ville Dialogue 1: Informer le groupe Dialogue 2: Présenter un monument Dialogue 3: Commenter une visite Lire des guides touristiques ÉVITER LES RÉPÉTITIONS Tekrardan Kaç nmak Grammaire / Dilbilgisi TEMPS DE L HISTOIRE Öykü Zaman REMPLACER PAR UN PRONOM UN COMPLÉMENT DE LIEU Bir Yer Tümlecinin Yerine Bir Ad l Kullanmak SITUER DANS LE TEMPS Zaman Belirtmek C está vous / S ra Sizde Résumé / Özet Contrôle Des Connaissances / Kendimizi S nayal m Corrigés / Yan t Anahtarlar C est à vous / S ra Sizde Contrôle Des Connaissances / Kendimizi S nayal m Bibliographie / Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar... 64

5 çindekiler v Départ du client Dialogue 1 : Prendre congé des clients Dialogue 2 : Libérer la chambre Dialogue 3 : Présenter la note Dialogue 4 : Départ express Analyse d une note d hôtel EXPRIMER UNE ACTION FINIE DANS LE PASSÉ Grammaire / Dilbilgisi Geçmiflte olup bitmifl bir olay anlatmak EXPRIMER UNE HYPOTHÈSE Bir varsay m ifade etmek C est à vous / S ra Sizde Résumé / Özet Contrôle Des Connaissances / Kendimizi S nayal m Contrôle Des Connaissances/ Kendimizi S nayal m Bibliographie / Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Corrigés / Yan t Anahtarlar C est à vous / S ra Sizde À l agence de voyage Dialogue 1: Je travaille dans une agence de voyage Dialogue 2: Vente d un produit touristique Dialogue 3: Circuits sur mesure Analyse d une page publicitaire Roxelane et Istanbul EXPRIMER LA CAUSE Grammaire / Dilbilgisi EXPRIMER LA CONSÉQUENCE STYLE TÉLÉGRAPHIQUE: Phrases nominales ou elliptiques Comment identifier les produits touristiques? Pour vendre un produit touristique C est à vous / S ra Sizde Résumé / Özet Contrôle Des Connaissances / Kendimizi S nayal m Corrigés / Yan t Anahtarlar C est à vous / S ra Sizde Contrôle Des Connaissances/ Kendimizi S nayal m Bibliographie / Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Unité d évaluation générale UNITÉ 1 : ACCUEILLIR AU RESTAURANT Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma. 99 Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m UNITÉ 6. UNITÉ 7. UNITÉ

6 vi çindekiler UNITÉ 2 : SERVIR AU RESTAURANT Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m UNITÉ 3 : RENSEIGNER LE CLIENT Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m UNITÉ 4 : VISITE DE LA VILLE Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m UNITÉ 5 : DÉPART DU CLIENT Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m UNITÉ 6 : À L AGENCE DE VOYAGE Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m UNITÉ 1 : Accueillir Au Restaurant Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama CORRIGES / 7. ÜN TE YANIT ANAHTARLARI Production Écrite/Yaz l Anlat m UNITÉ 2 : Servir Au Restaurant Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m UN TÉ 3 : Renseigner Le Client Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m UNITÉ 4 : Visite De La Ville Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama UNITÉ 5 : Départ Du Client Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma

7 çindekiler vii Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m UNITÉ 6 : À l agence De Voyage Compréhension Et Expression Orales/Konuflulan Anlama ve Konuflma Compréhension Des Écrits/Okudu unu Anlama Production Écrite/Yaz l Anlat m Résumé / Özet Contrôle des connaissances / Kendimizi S nayal m Corrigés / Yan t Anahtar Contrôle des connaissances/kendimizi S nayal m Bibliographie / Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Sözlük

8 viii Önsöz Önsöz Sevgili Ö rencilerimiz, Turizm çin Frans zca II. kitab Aç kö retim Fakültesi bünyesindeki programlarda süre giden geliflmelere paralel olarak, dönemlik ders sistemi çerçevesinde haz rlanan Turizm çin Frans zca I. kitab n n devam olarak düflünülebilir. Fakültemiz bünyesinde 1990 y l ndan beri devam eden temel ve mesleki Frans zca y ö retmeyi hedefleyen giriflim, bugün ça dafl e itim yöntemleri ve teknolojilerinin fl nda yeni tasar mlara yönelmifltir. Bu alanlarda kitaplar m z h zla yenilenmifl ve yenilenmektedir. Ça dafl toplumlarda seyahat etkinli inin artmas yla turizm sektörünün küresel boyutlarda önemli bir iletiflim ve finansal giriflim olarak öne ç kmas, kuflkusuz bu alanda yabanc dil e itimini ivedi bir biçimde yenilemek ve yayg nlaflt rmak gereksinimini ortaya koymufltur. Kald ki yaflad m z flu günlerde çokdillilik giderek h zla yayg nlaflmaktad r. Daha önce haz rlam fl oldu umuz Turizm çin Frans zca I. kitab nda turizm ve otelcilik alan nda müflterilerin karfl lanmas, resepsiyon ve kat hizmetleri, müflteri dilek ve flikayetleri ve animasyon konular n ele alm flt k. Bu kitab m zda ise, önceki kitaba paralel olarak, yemek ve mutfak kültürü, seyahat acentas ve tur operatörlü ü hizmetleri, seyahat rehberli i ve ülkemizin tarihsel ve do al zenginli i gibi konular hedefledik ve bu alanlarda Frans zca dil becerisini gelifltirme yöntemi önemli bir u rafl alan m z oldu. Frans zca n n uluslararas iletiflimdeki rolünü düflünerek, sözlü ve yaz l iletiflimi esas alan dilsel kullan mlara önem verdik. stedik ki, bu sektörde, uygulamal alanda çal flan ve uzaktan e itim alan sizlere, gerçe e yak n iletiflim durumlar yaratarak Frans zca sözlü ve yaz l anlat m becerileri kazand rabilelim. Turizm çin Frans zca II. kitab yedi üniteden olufluyor. Bunlar, Accueillir au restaurant, Servir au restaurant, Renseigner le client, Visite de la ville, Départ du client, A l Agence de voyage, Unité d évaluation générale bafll kl ünitelerdir. lk iki ünitede mutfak ve yemek kültürünü esas alan ve bu çerçevede lokanta hizmetlerini kapsayan konular ifllenmifltir. Birinci ünitede müflteriyi karfl lama ve masa seçimi, mönü kart n n takdimi, bar hizmetleri, vb. konular ifllenmektedir. Bu ünitenin devam niteli indeki ikinci ünite müflterilere mönüyü sunma, onlara zevkleriyle uyumlu önerilerde bulunma ve ülkemiz mutfa n (girifller, ana yemekler, tatl lar, içecekler, vb.) tan tma ve siparifl almay ö retmeyi amaç edinirken, üçüncü ünite müflteri ve turistlere otel hayat, kent, ulafl m araçlar, vb. konularda bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Bu ilk üç ünitede verilen diyaloglarda yer alan konuflma tarzlar ve cümle yap lar sözünü etti imiz konularda Frans zca yabanc dil kullan m nda temel teflkil edici özelliktedir. Dördüncü ünite ise ülkemizi tan tma amac n tafl maktad r. Bu ünitede ülkemiz bölge ve kentlerinin do al ve tarihsel zenginlikleri, ülkemizdeki tatil etkinlikleri verilmeye çal fl lm flt r. Böylesi zengin bir konu, biliyorsunuz ayn zamanda kültürel ve tarihsel bilgiye sahip olman n önemini de ortaya koymaktad r. O nedenle ülkemize iliflkin olabildi ince genifl bir bilgiye sahip olman z ayn zamanda Frans zca daki ifade alan n z zenginlefltirecektir. Beflinci ünite ise, otel müflterilerinin otelden ve ülkemizden ayr lmas n ve dönüfl haz rl klar n konu edinmektedir. Biliyorsunuz turizm alan - n n temel sürükleyici özelli i seyahat etkinli idir. Bu alanda genifl bir endüstri yarat lm flt r ve seyahat acentas iflletmecili i tüm dünyada önemli bir u rafl ve rekabet alan olmufltur. Turistlere bu konuda zengin kültürel programlar sunmak, çe-

9 Önsöz ix kici ve ekonomik önerilerde bulunmak büyük önem kazanmaktad r. flte, iletiflimsel ve dilbilgisel aç dan önemli bir Frans zca bilgisi ve dil becerisi gerektiren bu alan alt nc ünitenin konusudur. Yedinci ve son ünite ise tüm ünitelerin de erlendirmesini sözlü ve yaz l anlat m al flt rmalar ve testleriyle zenginlefltiren, yaz l ve sözlü anlat m becerilerinizi canl örneklerle besleyecek önemli bir ünitedir. O nedenle, bu ünitede verilen bilgileri özümseyerek al flt rmalar dikkatle yap n z; göreceksiniz, büyük bir geliflme kaydedeceksinizdir. Sevgili ö renciler, turizm ve otelcilik alan nda yüz yüze iletiflim son derece önemlidir ve bu iletiflimde çok s k özel iletiflim durumlar yla karfl lafl l r. Kitab m zda, bu iletiflim durumlar n belli durumlar çerçevesinde diyaloglarla, al flt rmalarla ve bunlar besleyen dilbilgisi aç klamalar yla zenginlefltirmeye çal flt k. Ö rencilerimize, her ünitede verilen diyaloglar dikkatle okumalar n ve dilbilgisi aç klamalar n dikkatle incelemelerini tavsiye ederiz. Fakat unutmamak gerekir ki, turizm ve otelcilik alan ayn zamanda yaz l bir iletiflim alan d r. Bu nedenle, hemen hemen her ünitede yaz l anlat ma yönelik bilgiler bulacaks n z. Yaz l anlat mda dilbilgisinin ne kadar önemli oldu unu asla unutmay n z ve örnekleri özenle inceleyerek ö reniniz. Biliyorsunuz ça m z ayn zamanda yaz l elektronik posta ça d r. Ünitelerin bitiminde kitab m z n sonunda, ünitelerde geçen Frans zca diyaloglar n (karfl l kl konuflmalar n) Türkçeleri; hem Turizm çin Frans zca I. in hem de bu kitab n ünitelerini içeren bir Lexique/Sözlük bölümleri bulunmaktad r. Ö renme sürecinde pratik davran fllar her zaman yararl d r. Karfl l kl Konuflmalar ve Sözlük bölümlerini bu anlay flla sürekli kullanmaya çal fl n z. Sevgili ö renciler, yabanc dil ö reniminde ö renme arzusu ve süreklilik çok önemlidir. Süreklili i sa lad n z anda ö renme coflkusu artar. Bu nedenle içinizdeki ö renme arzusunu sürekli canl tutunuz ve besleyiniz. Hepinize baflar lar diliyorum. Editör Prof.Dr. Bahad r GÜLMEZ

10 x Kullan m K lavuzu K endi kendine ö renme ilkelerine göre haz rlanm fl olan bu kitab n ifllevlerini ö renmek için haz rlanan Kullan m K lavuzu, konular anlaman zda ve s navlara haz rlanman zda sizlere yarar sa layacakt r. Objectifs/Amaçlar: Bu bölüm ünite sonunda kazanaca n z bilgi ve becerileri ifade etmektedir. Situation/Örnek Olay: Ünitede ifllenen konular n günlük yaflama yans malar n içeren, kuramsal aç klamalarla çevrenizde yaflanan olaylar aras nda ba kurman za yard mc olmay hedefleyen örnek olaylard r. Mots-clés/Anahtar Kavramlar: Ünitede aç mlanan temel kavramlard r. Ünitedeki önemli noktalara iliflkin ipuçlar verir. Observons/ nceleyelim: Ünite içinde geçen örnek olay ve durumlar, cümle yap s, karfl l kl konuflma, vb. çerçevede örneklendiren bölümdür. Comment dire? / Nas l Söylenir?: Ünite içinde geçen konularla ilgili olarak hem dilbilgisel hem de kültürel alanda, karfl l kl konuflma, olay ve kültürel durum çerçevesinde örnek dil yap lar sunan bölümdür. Contenu/ çinde kiler: Ünite içinde hangi konular n ifllenece ini gösterir. Ana konular n bafll klar n içerir. Attention/Dikkat: Dikkat bölümlerinnde, üniteyi çal flmaya bafllamadan önce bilgi sahibi olmam z gereken konular, kavramlar ya da haz rl klarla ilgili uyar yap lmaktad r. Bu uyar ayr ca, ünite içinde herhangi bir konuya dikkatinizi çekmek ya da ek bilgi vermek için de kullan lmaktad r. Grammaire / Dilbilgisi: Bu bölüm, ünite içinde geçen dilbilgisi kurallar n ve örneklerini içerir. Frans zca cümle yap s n ö renmek için önemlidir.

11 Kullan m K lavuzu xi C est à vous / S ra Sizde: Ünite içinde farkl bafll klarla verilen konunun bitiminde, sizin o konuyu kavray p kavrayamad n z ölçmenize yard mc olmak için haz rlanm flt r. Bu bölüm konuyla ilgili örnekleri soru biçiminde verir. Résumé / Özet: Ünitede ayr nt l olarak ifllenen konular n k sa aç klamalar n içerir. O ünitede verilen temel bilgiler hakk nda bir görüfl edinmenizi sa lar. Amaç sorular n n ilgili olduklar konular göstermek için haz rlanm flt r. Contrôle des connaissances / Kendimizi S - nayal m: Her ünitenin sonunda ifllenen konularla ilgili sorular yer al r. Bu sorular size s navda sorulacak soru biçimine yönelik örnekler verir ve ifllenen konuyu ö renip ö renmedi inizi kendi kendinize ölçmenize yard mc olur. Corrigés / Yan t Anahtarlar : Ünite içinde geçen C est à vous / S ra Sizde ve Contrôle des connaissances / Kendimizi S nayal m bölümlerinde verilen sorular n yan tlar ünite sonunda yer al r. Bibliographie/Yararlan lan Kaynaklar: fllenen konulara iliflkin daha genifl bilgi edinmek isterseniz bu bölümde yer alan kaynaklar inceleyebilirsiniz.

12

13 Accueillir au restaurant 1 1 Objectifs / Amaçlar m z L objectif de cette unité est d apprendre à prendre en note la réservation d une table installer le client à la table servir au bar Bu ünitenin amac bir masa ay rtma iste ini not etmeyi müflteriyi masaya yerlefltirmeyi barda hizmet vermeyi ö retmektir.

14 2 Turizm çin Frans zca-ii Situation / Örnek Olay On dit qu en France l art de bien vivre commence par l art de bien manger. N oubliez pas que le client arrive au restaurant non seulement pour savourer les mets qu on lui propose mais aussi pour se détendre, pour bavarder, et tout cela dans une bonne ambiance. Vous devez donc apprendre à accueillir le client avec le sourire et à lui proposer une table qui correspond à ses souhaits. Les mêmes conseils sont valables au bar aussi. Denir ki, Fransa da iyi yaflama sanat iyi yeme sanat yla bafllar.unutmay n z ki, müflteri lokantaya yaln zca kendisine sunulan yemekleri tatmak için de il ayn zamanda rahatlamak, sohbet etmek ve bütün bunlar hofl bir ortamda yaflamak için gelir.o halde, müflteriyi güler yüzle karfl lamay ve onun isteklerine uyan bir masa önermeyi bilmelisiniz. Ayn tavsiyeler bar için de geçerlidir. Mots-clés / Anahtar Kavramlar Accueillir au restaurant; présenter le menu Adjectifs et pronoms démonstratifs Contenu / çindekiler Dialogues / Karfl l kl konuflmalar Prendre une réservation par téléphone / Telefonla bir rezervasyon iste i almak Accueillir le client au restaurant / Müflteriyi lokantada karfl lamak Donner / refuser une table / Bir masay vermek / verememek Au bar / Barda Communications écrites / Yaz l iletiflim örnekleri Lire le menu ou la carte / Mönü ya da kart okumak Compétences communicatives / letiflim becerileri S enquérir des goûts des clients / Müflterilerin zevklerini sorup ö renmek Faire des propositions / Önerilerde bulunmak Grammaire / Dilbilgisi Adjectifs et pronoms démonstratifs / flaret s fat ve ad llar Diverses formes de la négation / De iflik olumsuzluk ifadeleri Lexique / Sözcük bilgisi La cuisine turque / Türk mutfa

15 1. Unité - Accueillir au restaurant 3 Dialogue 1: Prendre une réservation par téléphone téléphone au restaurant pour réserver une table. Müflteri bir masa ay rtmak için lokantaya telefon eder. L employé L employé L employé L employé L employé L employé L employé L employé L employé Alo! Meltem Otel, restoran, buyrun. Allô. Est-ce qu on peut avoir une table pour aujourd hui, s il vous plaît? Bien sûr, Monsieur. Pour le déjeuner ou le dîner? Pour dîner. Pour combien de couverts? Une table de quatre personnes. Une table près de la baie, s il vous plaît. À quelle heure souhaitez-vous dîner? À 20 heures. La réservation est à quel nom, s il vous plaît? Jean Lafayette. Pouvez-vous épeler, s il vous plaît. L-A-F-A-Y-E-2T-E. Bon, je récapitule: une table pour quatre, aujourd hui à 20 heures pour Monsieur Lafayette. C est ça. Voilà, c est noté. Je vous fais réserver une belle table près de la baie. Merci Monsieur et au revoir. Au revoir et merci beaucoup Monsieur Lafayette.

16 4 Turizm çin Frans zca-ii Dialogue 2 :Accueillir le client au restaurant Deux personnes viennent au restaurant. Ils préfèrent une grande table ronde. ki kifli lokantaya gelir. Büyük bir yuvarlak masa tercih etmektedirler. Le maître d hôtel Le maître d hôtel Le maître d hôtel La cliente Le maître d hôtel La cliente Le maître d hôtel Le maître d hôtel La cliente Le maître d hôtel Bonsoir Madame, Bonsoir Monsieur. Avez-vous réservé? Non, nous n avons pas réservé. Alors, une table pour deux personnes... Celle-ci vous convient? En fait, nous serons 6 à table. Nous sommes arrivé en avance, nos amis nous rejoindront. Je comprends. Il y a une table de quatre à côté. Nous pouvons la rapprocher si vous voulez. Moi, je préfère une grande table ronde. Bon, je vais voir ce que je peux vous proposer. Voilà, je peux vous donner cette table de huit couverts. Elle est un peu au milieu de la salle. Vous n avez rien d autre? Il y en a une dans l angle, là bas, à droite. Oh, pardon, elle est réservée. Et puis, j ai une grande table très tranquille au fond de la salle. C est la seule grande table qui me reste. Celle-là vous convient-elle? Oui, on la prend. Veuillez me suivre, s il vous plaît. Voilà. Si vous voulez bien vous asseoir. Désirez-vous boire un apéritif? Moi, je prendrai un martini. Et toi, Caroline? Non, je ne prends rien, merci. Bien, Madame et voici la carte. Dialogue 3 :Donner / refuser une table Un Monsieur, une dame et un couple viennent pour dîner. Mais le restaurant est complet. Bir bey, bir han m ve bir çift akflam yeme i için gelirler. Ama lokanta doludur. Un client Le maître d hôtel Le maître d hôtel Le maître d hôtel Le maître d hôtel Le maître d hôtel La cliente Il semble que la salle est pleine. Bonsoir Monsieur, vous avez encore une table de libre? Bonsoir Monsieur, un seul couvert? Non, pour quatre personnes. Je suis désolé, Monsieur, mais en ce moment je n ai aucune table de libre. Ah, c est ennuyeux! Si je peux me permettre de vous proposer... Bien sûr. Allez-y. Vous pourriez prendre un apéritif au bar avant de dîner. J ai une table de six qui va se libérer dans quelques minutes. Les clients sont au dessert. Je vous préviendrai dès que la table sera prête. Bonsoir, Madame. Un seul couvert? Oui, une table tranquille, s il vous plaît.

17 1. Unité - Accueillir au restaurant 5 Le maître d hôtel La cliente Le maître d hôtel La cliente Le maître d hôtel Le maître d hôtel Le maître d hôtel Le maître d hôtel Le maître d hôtel Celle-ci vous convient-elle? Je n ai que cela. Mais c est une table pour deux personnes? Je vais enlever le deuxième couvert, Madame. Par ici, s il vous plaît. Merci. Je peux avoir la carte, s il vous plaît? Un instant, je vous prie. Je vous l apporte tout de suite. Bonsoir Mesdames, Bonsoir Messieurs. Vous désirez dîner? Oui, deux personnes. Vous n avez pas réservé? Non. Alors je regrette, mais nous sommes complet aujourd hui. Je n ai aucune table pour vous. Et cette table dans le coin? Je suis vraiment désolé, nous avons beaucoup de monde aujourd hui et je ne peux pas vous donner cette table parce qu elle est à six couverts, vous n êtes que deux. Dialogue 4 :Au bar En attendant que leur table soit prête, un client et sa femme vont au bar. Bir müflteri ve efli, masalar n n haz r olmas n beklerken, bara giderler. Le barman Le barman La cliente Le barman La cliente Le barman La cliente Le barman Le barman Le barman Le barman Bonsoir, Madame, bonsoir Monsieur. Que désirez-vous? Un apéritif, s il vous plaît. Il y a du monde aujourd hui! Je crois que les messieurs, là bas, vont aller au restaurant. Vous ne resterez pas longtemps debout. Oh, ça ne fait rien. Nous allons prendre nos apéritifs ici au bar avant d aller au restaurant nous aussi. Très bien. Vous voulez un alcool fort... Moi, non, surtout pas d alcool. Je prendrai un coctail de fruits. Bien Madame. Je vous donne un Coco Beach, si vous voulez. Il est fait avec du jus d orange, de la crème de coco et du Sirop de menthe. Eh bien, c est ce que je prendrai. Et vous Monsieur? Oh, je ne sais pas. Vous préférez les long drinks ou des coctails classiques? Les long drinks? Qu est-ce que c est? Les coctails peuvent être présentés dans un petit verre, il s agit alors de short driks. Les longs driks sont servis dans des verres plus grands. Ah, je vois. Alors, donnez-moi un Gin Fizz. C est un bon choix. Je vous le prépare tout de suite. Et voici quelques amuse-gueule. Merci. Vous mettrez tout sur ma note d hôtel. Monsieur Pruneau, chambre 214.

18 6 Turizm çin Frans zca-ii Consultez attentivement les deux documents suivants: Le menu ou la carte? Lire le menu ou la carte Voici deux documents: un menu et une carte. Observez-les. Afla da bir mönü, bir de à la carte yemek listesi var. nceleyiniz. MENU DU MARDI 27 MARS 30 Vin (1/4) et service compris Terrine de Canard ou Crudités assorties Filets de Merlan pané Steak Marchand de vin -Pommes rissolées ou Côtes d agneau grillées -Haricots panachés Plateau de Fromage ou Desserts: Corbeille de fruits ou Mousse au chocolat ou Tarte aux pommes Entrées Melon au jambon de parme 9 Terrine de Lapin en gelée d Herbes 10 Escargots maison (la douzaine) 8 Carpaccio de poisson 9,5 0 Poissons et crustacés Filets de rouget au basilic 15 Homard grillé 22 Saule grillée au Beurre de Cresson 25 Viandes Magret de canard 13 Entrecôte grillée sauce Bordelaise 15 Escalope de veau garni 20 Suggestions du jour Darne de saumon au beurre blanc 12,50 Côte de bœuf aux légumes primeurs 16 Desserts Tarte aux fraises 7 Soufflé chaud 8 Le sorbet au fruit du jour 6 Poire Belle Hélène 6 Salades de fruits frais 7,50

19 1. Unité - Accueillir au restaurant 7 Grammaire/Dilbilgisi POUR DÉSIGNER Gösterme Sözcükleri Alors, une table pour deux personnes... Celle-ci vous convient? Adjectifs et pronoms démonstratifs / Gösterme s fatlar ve ad llar L adjectif démonstratif Singulier Pluriel Formes simples (Basit biçimler) ce plat cet hôtel cette table ces tables Formes renforcées (Pekifltirme biçimleri) ce plat-ci (bu yemek) ce plat-là (flu yemek) cet hôtel -ci cet hôtel -là cette table -ci cette table -là ces tables-ci ces tables-là Le pronom démonstratif Singulier Pluriel celui-ci (bu) celui-là (flu) celle-ci (bu) celle-là (flu) ceux-ci (bunlar) ceux-là (flunlar) celles-ci (bunlar) celles-là (flunlar) devant une voyelle ou un h muet Exercices / Al flt rmalar: Complétez avec l adjectif ou le pronom démonstratif qui conviennent. Boflluklar uygun düflen gösterme s fat ya da ad l yla tamamlay n. 1. Cette entrée est pour la table 14 et... est pour la table Quelle table voulez-vous? Celle-ci ou...? 3. C est un plat très épicé. Je vous conseille...: Saumon poché au Court- Bouillon. 4. Le menu que vous avez choisi est à 25 et... est à Tous les plats sur la carte ne sont pas servis. Vous pouvez choisir parmi.... LA FORME NÉGATIVE Olumsuzluk -Non, je ne prends rien, merci.

20 8 Turizm çin Frans zca-ii Diverses formes de la négation / De iflik olumsuzluk ifadeleri - Cette table vous convient-elle? Non, je ne veux pas celle-ci. (Bu masa sizin için uygun olur mu?) (Hay r, bu masay istemem.) - Avez-vous une table de libre? Non, nous n avons aucune table de libre. (Bofl masan z var m?) (Hiç bofl masam z yok) -Voulez-vous un apéritif? (Bir aperitif ister misiniz?) -Vous attendez quelqu un? (Birisini bekliyor musunuz?) -Vous prenez un peu d alcool? (Biraz içki ister misiniz?) -Vous voulez encore du vin? (Biraz daha flarap ister misiniz?) Non, merci. Je ne bois rien. (Hay r, teflekkür ederim. Hiçbir fley içmeyece im) Non, je n attends personne. (Hay r, hiç kimseyi beklemiyorum) Non, je ne prends jamais d alcool. (Hay r, asla içki içmem) Non, je ne veux plus de vin. (Hay r, art k flarap istemem) - Vous avez faim? Non, je n ai pas encore faim. (Ac kt n z m?) -Vous ne prenez pas de vin? (fiarap almaz m s n z?) Non, je ne prends que de l eau. (Hay r, yaln zca su içece im) ATTENTION: Un verbe forme simple Un verbe forme composé Deux verbes Je ne fume pas. Je ne prends aucun dessert. Je ne bois rien. Je ne vois personne. Je ne fume jamais Je ne mange plus. Je ne mange pas encore. Je ne mange que du pain. Je n ai pas fumé. Je n ai pris aucun dessert. Je n ai rien bu. Je n ai vu personne. Je n ai jamais fumé. Je n ai plus mangé. Je n ai pas encore mangé. Je n ai mangé que du pain. Je ne peux pas fumer. Je ne peux prendre aucun dessert. Je ne peux rien boire. Je ne peux voir personne. Je ne peux jamais fumer. Je ne peux plus manger. Je ne peux pas encore manger. Je ne peux manger que du pain. Exercices / Al flt rmalar: Répondez aux question par une réponse négative. Afla daki sorulara olumsuz cevap verin. 1. Vous voulez boire quelque chose? Non, Vous avez invité des amis? Non, Vous connaissez un bon restaurant? Non,...

21 1. Unité - Accueillir au restaurant 9 4. Vous mangez toujours à la cantine? Non, Vous voulez encore un peu de salade? Non, Vous avez terminé votre repas? Non, Vous avez pris deux bières? Non,... Faites connaître facilement les repas de notre pays La cuisine turque/ Türk Mutfa Comment est composé un repas turc traditionnel? La cuisine turque est assez riche. En fait, il n y a pas, à proprement parler, des règles rigides dans l ordonnance d un menu turc. On suit en général le goût. Un repas traditionnel est généralement composé de la soupe, suivie du plat principal de viande accompagné d une salade verte ou d une salade de légumes crus, ensuite, si on veut bien, on peut prendre un repas à l huile et finalement du dessert sucré ou des fruits de saison. Un repas turc traditionnel se termine par le café turc. Quels sont les repas régionaux? D une région à l autre, on peut noter des différences très marquées. Par exemple, dans le nord, les pâtes traditionnelles sont prioritaires alors que dans le sud et le sud-est les plats de viandes, que l on appelle en général kebap viennent au premier rang. Dans l ouest par contre, ce sont les repas à l huile d olive et aux légumes qui sont plus en vogue. Le poisson, a-t-il une place importante dans cette cuisine? La Turquie étant un pays entouré des mers, le poisson aussi a sa place dans la cuisine turque. On mange une grande variété de poissons et des fruits de mer : le rouget, le mulet, le mérou, les calamar, les moule, les crevettes... Peut-on parler d un art de saucier turc? Tout est accompagné de sauces froides, sauces chaudes, de vinaigrette. La cuisine turque est très parfumée. On y utilise beaucoup de plantes aromatiques. L abondance des légumes comme des tomates, l ail, et des herbes donne leur arôme particulier aux plats turcs. Qu est-ce qu on boit? Le fameux rak est une eau de vie parfumé à l anis. Le pays est aussi un bon producteur du vin. On a plusieurs choix qui vont du vin rouge au blanc, en passant par des vins mousseux. Chaque région apporte sa contribution à cette variété.

SE DÉBROUILLER EN FRANCE

SE DÉBROUILLER EN FRANCE SE DÉBROUILLER EN FRANCE 1 SE DÉBROUILLER EN FRANCE À la boucherie À la boulangerie Dans un magasin de vêtements Dans un magasin de chaussures Dialogue dans un restaurant Compréhension d une vidéo. «Déjeuner

Plus en détail

Plaisir de manger en fin de vie. Concept et mise en pratique

Plaisir de manger en fin de vie. Concept et mise en pratique Plaisir de manger en fin de vie Concept et mise en pratique mot ministre enu Plaisir 3 INTODUCTION Pour un patient (et par conséquent pour l hôpital qui l héberge) l alimentation joue un rôle important.

Plus en détail

LE GUIDE NUTRITION POUR LES ADOS

LE GUIDE NUTRITION POUR LES ADOS LE GUIDE NUTRITION POUR LES ADOS Manger, vous le faites tous les jours, sans forcément y penser. Pourtant, pour être en forme, bien grandir, bien réfléchir, être bien dans sa peau et ne pas grossir, il

Plus en détail

Le programme pour réduire votre cholestérol en 3 semaines

Le programme pour réduire votre cholestérol en 3 semaines Le programme pour réduire votre cholestérol en 3 semaines Découvrez des astuces de professionnels, des conseils sportifs et des idées recettes Introduction Le cholestérol joue un rôle dans le fonctionnement

Plus en détail

4 semaines de menus équilibrés pour l'été 1

4 semaines de menus équilibrés pour l'été 1 4 semaines de menus équilibrés pour l'été Béatrice CARRAZ Diététicienne 4 semaines de menus équilibrés pour l'été 1 POURQUOI DES MENUS Dans ma pratique quotidienne de diététicienne, j'observe souvent que

Plus en détail

Organisez votre journée!

Organisez votre journée! Unité 5 Organisez votre journée! A1 Pour être capable de parler de vos activités quotidiennes de donner des consignes de travail d expliquer vos habitudes alimentaires et de demander des explications Vous

Plus en détail

Savourez des recettes gourmandes avec

Savourez des recettes gourmandes avec Savourez des recettes gourmandes avec Savourez des recettes gourmandes avec Sommaire SEB : la Gourmande 4 Prise en main de NutriCook 6 Il était une fois NutriCook 8 Les professionnels en parlent 9 Les

Plus en détail

Page 4-5 Pourquoi faut-il bien manger? Tableau des groupes alimentaires. Page 7-9 Une alimentation ça se varie! Les ennuis liés à l alimentation

Page 4-5 Pourquoi faut-il bien manger? Tableau des groupes alimentaires. Page 7-9 Une alimentation ça se varie! Les ennuis liés à l alimentation Le Conseil Municipal des Enfants de Viry-Chatillon présente : Voici 3 ans que les Conseillers municipaux enfants de Viry-Chatillon s investissent dans les cantines scolaires de leur commune à travers la

Plus en détail

La petite enfance. (de la naissance à 3 ans)

La petite enfance. (de la naissance à 3 ans) Dès sa naissance, manger est une des activités préférées de votre enfant, non seulement parce qu il en a besoin mais aussi parce que cela constitue un tendre moment d échanges avec vous, que vous l allaitiez

Plus en détail

Conseils à l intention du personnel de service en restaurants. suivant

Conseils à l intention du personnel de service en restaurants. suivant Visa a conçu ce guide à l intention du personnel de service. On y trouve des lignes directrices et des suggestions visant à améliorer les normes de service et à augmenter les pourboires. Ce guide expose

Plus en détail

LA SANTÉ VIENT EN MANGEANT

LA SANTÉ VIENT EN MANGEANT LA SANTÉ VIENT EN MANGEANT LE GUIDE ALIMENTAIRE POUR TOUS LA SANTÉ VIENT EN MANGEANT LE GUIDE ALIMENTAIRE POUR TOUS Document élaboré dans le cadre du Programme national nutrition-santé LE FOND SCIENTIFIQUE

Plus en détail

LA SANTÉ VIENT EN MANGEANT LE GUIDE ALIMENTAIRE POUR TOUS

LA SANTÉ VIENT EN MANGEANT LE GUIDE ALIMENTAIRE POUR TOUS Pourquoi un guide alimentaire? Pages 5 à 7 Mode d emploi du guide et liste des portraits Pages 8 et 9 Les portraits Pages 10 à 112 Vos repères de consommation Pages 114 à 119 Manger est un des plaisirs

Plus en détail

Pourquoi pas! Guide d exploitation pédagogique du DVD. Méthode de français pour adolescents

Pourquoi pas! Guide d exploitation pédagogique du DVD. Méthode de français pour adolescents Méthode de français pour adolescents 1 Pourquoi pas! Guide d exploitation pédagogique du DVD Auteurs Sandra Pla Révision pédagogique Séverine Battais, Lucile Lacan et Philippe Liria Mise en page Luis Luján

Plus en détail

Cuisiner le Konjac à moins de 200 kcal*!

Cuisiner le Konjac à moins de 200 kcal*! Cuisiner le Konjac à moins de 200 kcal*! photo non contractuelle 40 Recettes gourmandes 1 * par 100 g ou par portion C'EST UNE RÉVOLUTION! KARÉLÉA vous propose de découvrir comment cuisiner le konjac à

Plus en détail

BIEN MANGER POUR MIEUX VIVRE

BIEN MANGER POUR MIEUX VIVRE GUIDES DE LA FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER BIEN MANGER POUR MIEUX VIVRE PENDANT SES TRAITEMENTS CONSEILS DIÉTÉTIQUES POUR LA PERSONNE EN TRAITEMENT CONTRE LE CANCER www.fqc.qc.ca 1 800 363-0063 Ce guide

Plus en détail

Bien s'alimenter lorsqu'on a le cancer Guide nutritionnel

Bien s'alimenter lorsqu'on a le cancer Guide nutritionnel Bien s'alimenter lorsqu'on a le cancer Guide nutritionnel Le cancer : une lutte à finir 1 888 939-3333 www.cancer.ca Bien s alimenter, lorsqu on a le cancer, n est pas nécessairement chose facile. Cette

Plus en détail

C est bien meilleur fait maison!

C est bien meilleur fait maison! C est bien meilleur fait maison! CRAQUELINS DE TYPE RITZ, FROMAGE À TARTINER MAISON DE TYPE CHEEZ- WHIZ, KETCHUP AUX TOMATES DE STYLE HEINZ, SOUPE À LA TOMATE DE STYLE CAMPBELL, V8 MAISON ET BIEN PLUS

Plus en détail

un plaisir pour tous?

un plaisir pour tous? Manger, un plaisir pour tous? Personne en désaccord avec son poids Entourage Professionnel de la santé www.solidaris-liege.be Solidaris - Entreprise certifiée ISO 9001 - ISO 50001 Les conventions utilisées

Plus en détail

Pourquoi sont-elles minces?

Pourquoi sont-elles minces? Dr Myriam Skender Pourquoi sont-elles minces? Les cinq principes pour mincir en meilleure santé Pictorus Pictorus, 2011, Paris - France ISBN : 978-2-9525147-9-8 Dépot légal : juin 2011 Imprimé en France

Plus en détail

CONSTRUISEZ VOTRE CUISINIÈRE SOLAIRE

CONSTRUISEZ VOTRE CUISINIÈRE SOLAIRE ROGER BERNARD CONSTRUISEZ VOTRE CUISINIÈRE SOLAIRE www.idsolaire.com infos@idcook.com // www.idcook.com // Tél-Fax : 01.42.36.15.07 Sommaire Quatre idées fausses sur la cuisson solaire... 4 Vue d ensemble

Plus en détail

I n d e x. Cuisiner santé en s'amusant avec les enfants

I n d e x. Cuisiner santé en s'amusant avec les enfants I n d e x Cuisiner santé en s'amusant avec les enfants Matériel de cuisine Règles de base Recettes sans cuisson Recettes avec cuisson (four ou micro-ondes) Lexique culinaire Références Matériel de cuisine

Plus en détail

Du lait... aux petits plats Comment diversifier l alimentation de votre enfant? Conseils pratiques

Du lait... aux petits plats Comment diversifier l alimentation de votre enfant? Conseils pratiques Informations destinées aux parents Du lait... aux petits plats Comment diversifier l alimentation de votre enfant? Conseils pratiques Vers l alimentation à la cuillère La diversification est le passage

Plus en détail

On y va! A1. Hörtexte. L1 On y va! On y va! A1 Transkription der Hörtexte

On y va! A1. Hörtexte. L1 On y va! On y va! A1 Transkription der Hörtexte On y va! A1 Transkription der Aufgeführt sind hier nur Texte, die im Buch nicht (vollständig) abgedruckt wurden. Ce document ne comporte que les textes qui ne sont pas imprimés (entièrement) dans le manuel.

Plus en détail

Alimentation et cancer Comment s alimenter pendant les traitements? GRAND PUBLIC

Alimentation et cancer Comment s alimenter pendant les traitements? GRAND PUBLIC GRAND PUBLIC Edition actualisée Novembre 2010 comment s alimenter pendant SOMMAIRE Rédaction : > Docteur Françoise MAY-LEVIN Conseiller médical Ligue contre le cancer, > Ginette Rossignol diététicienne,

Plus en détail

A. Un, deux, trois. B. Bonjour et au revoir! LEKTIONSTEIL

A. Un, deux, trois. B. Bonjour et au revoir! LEKTIONSTEIL LEKTIONSTEIL Unité 1 a. 1. le champagne. les croissants 3. le parfum A. Un, deux, trois 1 a. 1. le chocolat. les chansons 3. les croissants 4. les oranges 5. le camembert 6. la musique 7. la culture 8.

Plus en détail

MANGEZ SAINEMENT VIVEZ PLUS LONGTEMPS. Des étapes simples pour faire des choix santé

MANGEZ SAINEMENT VIVEZ PLUS LONGTEMPS. Des étapes simples pour faire des choix santé MANGEZ SAINEMENT VIVEZ PLUS LONGTEMPS Des étapes simples pour faire des choix santé MANGEZ SAINEMENT VIVEZ PLUS LONGTEMPS Des étapes simples pour faire des choix santé Table des matières : Bien manger

Plus en détail

Bien vivre avec l insuffisance cardiaque. Un guide pour vous aider à comprendre l insuffisance cardiaque et à vivre avec cette maladie.

Bien vivre avec l insuffisance cardiaque. Un guide pour vous aider à comprendre l insuffisance cardiaque et à vivre avec cette maladie. Bien vivre avec l insuffisance cardiaque Un guide pour vous aider à comprendre l insuffisance cardiaque et à vivre avec cette maladie. Table des matières Page Introduction... 1 Comprendre l insuffisance

Plus en détail

Comment construire, employer et apprécier

Comment construire, employer et apprécier Comment construire, employer et apprécier 10ème édition Solar Cookers International diffusion de la cuisson solaire pour le bénéfice des peuples et des environnements CUISEURS SOLAIRES comment construire,

Plus en détail

CHOUETTE, ON PASSE À TABLE!

CHOUETTE, ON PASSE À TABLE! Milieux d accueil CHOUETTE, ON PASSE À TABLE! Guide pratique pour l alimentation des enfants dans les milieux d accueil ONE.be Table des matières Introduction...3 1 Promotion d une alimentation saine...5

Plus en détail

Boardworks French Key Stage 4 Transcript

Boardworks French Key Stage 4 Transcript Bon Appétit! Exercise 1 - Je fais attention à ma santé. Je mange des fruits et des légumes tous les jours. Hier, par exemple, j'ai bu du jus d'orange au petit déjeuner et j'ai mangé une banane. Au collège

Plus en détail