1º DA E.S.O. 2º DA E.S.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "1º DA E.S.O. 2º DA E.S.O."

Transcription

1 1º DA E.S.O.. Comprender unha situación de presentación entre adolescentes franceses. Presentarse e dicir que lingua se fala. Ler un comic sinxelo onde se coñecen mozos franceses. C est. Qui, quoi. O vocabulario da clase: obxectos e consignas. Recoñecer saúdos utilizados polos interlocutores. Interactuar entre amigos que se fan agasallos. Comprender tarxetas de invitación. Redactar unha tarxeta de invitación a un aniversario para os amigos. O presente dos verbos aimer, avoir, aller, venir, devoir. As palabras do calendario: días da semana, meses, estacións do ano. As fórmulas de cortesía: merci, s il vous plaît. Comprender actividades suxeridas por unha persoa. Interactuar par falar de con quen facemos actividades na fin de semana. Comprender as aficións deportivas de varias persoas nun texto. Describir o que nos gusta facer na fin de semana. Qu est-ce que? Est-ce que?. A descripción física. Recoñecer as partes do corpo. Argumentar para non ir a un lugar. Comprender as accións cotiás dunha persoa nun correo electrónico. Redactar un texto no que se recollan as accións habituais do domingo. Os verbos pronominais. As actividades cotiás. Recoñecer os sitios dos que se fala cando se describe un traxecto. Expresar o tempo que vai facer. Expresar e comprender actividades e horarios durante unha estadía en Francia. Redactar un texto onde se diga o que hai que levar na maleta para marchar a Francia. Os indicadores de lugar. O vocabulario da cidade e dos transportes. Comprender os nomes dos alimentos. Falar de viaxes, lugares e estadías en Francia. Redactar un menú e unha lista de compras de alimentos. Il y a/ il n y a pas. Os artigos partitivos (du, de la, de l, des). A alimentación: tendas e produtos. O pasado composto (passé composé) 2º DA E.S.O.. Comprender situacións de presentación entre mozos franceses. Presentarse e dicir que lingua se fala e cantos irmáns e irmás se teñen. Ler un blog en francés e describilo. O presente dos verbos aimer, savoir, connaître, choisir, finir, vouloir, pouvoir. As frases interrogativas. As palabras da clase e do ensino. Os números de 1 a 50

2 . Recoñecer actividades citadas por un interlocutor nun diálogo. Describir o noso cuarto. Ler e escoller vocabulario útil para falar dunha escea. Escribir un correo electrónico para describir cómo se estudia no propio cuarto. A frecuencia. O pasado composto. As preposicións de lugar. As actividades de tempo libre. A casa: habitacións, moblaxe e decoración. Expresar se nos gusta ou non unha actividade. Reaccionar con entusiasmo ou indiferenza a unha proposta. Comprender se unha persoa acepta ou rexeita unha proposta. Describir o tempo que fai na nosa cidade habitualmente. Faire du/de la/de l /des + actividades. Actividades culturais, deportivas, lúdicas. Comprender se a alguén lle gusta ou non o seu disfrace. Organizar unha festa de disfraces. Comprender se unha persona probou ou non un prato. Redactar unha lista de ingredientes para mercar e as cantidades necesarias para preparar o noso prato preferido. A comparación. A roupa, disfraces e complementos. Comprender se as persoas están de acordo. Expresar o acordo e o desacordo. Indicar o camiño a seguir. Argumentar cómo protexer un animal en perigo de extinción. Expresión da causa. Os adverbios de lugar ici, là, là-bas. Verbos de desprazamento. Contar unha viaxe ou unha estadía feita no pasado. Comprender se unha persoa ten a intención de facer outra viaxe. Expresar o que nos gustaría hacer nunha futura estadía noutro país. O imperfecto. As vacacións: actividades, lugares e tipos de estadía 3º DA E.S.O.. Comprender as actividades deportivas practicadas por unha persoa e falar delas. Expresar oralmente o dexeso relativo a un destino. Comprender e expresar preferencias sobre a aprendizaxe dunha lingua. Comprender a descripción de distintos tipos de persoas. Saber describir unha persoa. Expresar os nosos gustos e comparalos cos gustos doutra persoa. Comprender os gustos dunha persoa nun chat. Producir un texto para dicir a alguén se preferimos coñecelo/la en persoa ou non. Os adxectivos e os pronomes posesivos. Os adxectivos cualificativos de descripción (persoas). Comprender se unha persoa quere facer unha viaxe ou non. Defender os produtos que se poden reciclar ou os que non. Producir un texto para expresar ideas sobre a reciclaxe. O futuro simple (verbos regulares e irregulares)

3 . Situar no futuro. Comprender se ás persoas lles gusta un deporte ou non. Saber contestar preguntas sobre a organización dunha estadía de alumnos estranxeiros. Comprender as fases da descripción dunha receita de cociña. Producir un correo no que se propoña a alguén vir pasar unha semana na nosa cidade. Os organizadores do discurso. O vocabulario dos medios de comunicación. Comprender se a unha persoa lle gustou unha visita ou non. Defender a nosa opinión sobre estilos de vida. Comprender distintas accións de defensa do medio ambiente. Producir un texto para describir unha cidade ideal. Verbos e preposicións de lugar. A cidade (edificios e comercios). Comprender se unha persoa expresa que poderá voltar au Québec ou non. Defender a propia opinión sobre as películas que nos gustan e as que non. Comprender e refacer un texto que transcribe un diálogo teléfonico. Producir un texto para presentar un relato policial escollido para un concurso. O futuro anterior. O vocabulario do cine 4º DA E.S.O.. Comprender oralmente as presentacións de persoas. Facer preguntas para coñecer mellor a unha persoa. Producir un texto de presentación en terceira persoa. Os verbos do 1º grupo en presente(en ger, -cer, -yer, -eter, -eler, -érer). As expresións para presentarse e falar dun mesmo. Comprender o que se celebra, o nome do grupo musical e o tipo de música. Contar unha viaxe a París empregando certos verbos e expresións. Comprender os gustos dunha persoa sobre un concerto. Producir un texto en pasado para falar dun concerto ao que fomos. O pasado composto e os participios pasados. As expresións para describir unha escea. Comprender os pratos citados e o que pide unha persoa no restaurante. Facer unha escea no restaurante entre un cliente e un camarero. Comprender a descripción dun entorno marítimo feita por un capitán de barco. Reordenar por escrito a receita dun prato bretón. Verbos con dous ou tres radicais no presente. As expresións para pedir no restaurante. Comprender onde están as persoas. Expresar o que se quere facer nas vacacións. Comprender unha lenda escrita. Producir un pequeno relato en forma de conto. Os adverbios de intensidade. As expresión que indican intencións ou sensacións. Comprender se alguén acepta ou rexeita unha cita. Propoñer unha actividade a outra persoa. Comprender a situación dun diálogo onde se fala dunha persoa que faltou a unha cita. Producir un texto para escusarse por faltar a unha cita. As diferentes formas da negación. As expresións para escusarse e aceptar ou rexeitar as escusas

4 . Comprender emocións e sentimentos. Pedir algo no café ou no restaurante. Comprender as impresións dunha persoa que fixo unha visita emotiva. Producir un texto para transmitir sensacións e sentimentos perante unha manifestación artística. A cantidade determinada. As expresións para comunicar no café ou no restaurante 1º DE BACHARELATO Os verbos être e s appeler Masculino e femenino A interrogación con qui Os artigos determinados Masculino e femenino dos nomes e dos adxectivos En/Au + país, à + cidade Os verbos aller e avoir no presente Os adxectivos posesivos Os artigos indeterminados O adxectivo interrogativo: quel... O plural dos artigos e dos nomes As preposicións de lugar Il y a A interrogación con qu est-ce que Os pronomes tónicos A negación: ne... pas A concordancia dos adxectivos co nome A interrogación con comment, combien Os demostrativos Os pronomes tónicos A interrogación con où As preposicións O verbo prendre O adverbio y C est + lugar, c est + artigo + nome, c est + adxectivo On A interrogación con quand? Quelle heure est-il? O verbo partir no presente O verbo faire no presente A interrogación con est-ce que, qu est-ce que, quand est-ce que, où est-ce que O xénero dos nomes O verbo lire e écrire no presente Os verbos pronominais Le dimanche, dimanche prochain...(expresións de tempo cos días da semana) O artigo partitivo Os verbos boire, acheter e manger no presente O pasado composto co verbo avoir A formación do participio pasado A concordancia co adxectivo beau O pasado composto co verbo être Os indicadores do tempo

5 O verbo pouvoir A negación do imperativo Os pronomes COI despois do imperativo afirmativo Os verbos vouloir et savoir no presente Il faut + infinitivo Os verbos connaître e offrir no presente Os pronomes COD le, la, l, les Os pronomes COI lui, leur Os pronomes en et ça A negación: ne...plus Interrogar sobre a causa: Pourquoi...? Parce que... Trop/Assez + adxectivo, trop de/assez de + nome Tout/toute, tous/toutes Os verbos pronominais, o presente e o pasado composto A colocación do pronome co imperativo cun verbo pronominal O pasado recente: venir de + infinitivo A formación do imperfecto O pasado composto, o imperfecto e o seu emprego Contrastar os empregos do pasado composto e o imperfecto A data A finalidade: pour + infinitivo Os participios pasados O futuro simple A expresión do futuro: presente, futuro próximo e futuro simple Indicacións de tempo futuro A condición/a hipótese: si + presente, futuro O momento: quand + futuro Outros verbos irregulares en futuro 2º DE BACHARELATO Os pronomes relativos qui e que Os pronomes demostrativos O lugar do adxectivo O condicional presente Os pronomes interrogativos Os pronomes relativos où e dont O comparativo e o superlativo Os pronomes posesivos O condicional presente (a hipotese con si) Os adxectivos indefinidos Os pronomes en e y Os pronomes indefinidos Devoir+ infinitivo O subxuntivo presente Os tempos da narración:presente, pasado composto e imperfecto Formación dos adverbos en ment Ne... que Os indicadores de tempo: depuis, il y a

6 A negación A expresión da causa O xerondivo A concordancia do participio pasado O pluscuamperfecto Os dobles pronomes O relato contado en presente A oposición e a concesión Ce qui, ce que Indicativo ou subxuntivo As construcións impersoais Avant de + infinitivo presente Après + infinitivo pasado O futuro anterior O relato contado no pasado: concordancia dos tempos Formación da forma pasiva Formación dunha frase nominal A expresión da consecuencia