r t t r s 2 s s s s ➇ s s s s ➈ s s s s

Save this PDF as:
Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "r t t r s 2 s s s s ➇ s s s s ➈ s s s s"

Transcription

1 r t t r s s s 2 s s 2 2 ➇ s s s s ➈ 2 s 2 s s 2 s 2 s s 2 ➅ s 2 s s 2 s ss s 2 s 2 P s 2 s 2 ss s s

2 r rst s 2

3 ROYAL AIR FORCE AIR POWER REVIEW 2 r r rp r s r rt s s t r t r t s r t s r r s r t 2 r r rt r 2 t st s rtt t tt t r r r r r q t2 2 r rt s r t t st s r t t t st t t r t t t r s rt t t r r t r2 r s s s q t 2 t s 1 r ss t s r t s t rs r t r r r t t r s st t ts 2 r t rs 2 t rt t r rt 2 r r tr r s t r r rs s st r t s s t ts t s t t r s st s r P tt r ➅ tt t rp r t P s t tt s t r r r t2 s 2 t tr t s r t r t rs r s t tr t t 1 st rst t s t s r 2t rp r t r 2 t 2t s t rt t rs rt r r t t r r rt s rt ss r r r 2 rt ss 2 2 t t st2 s tt tr r rp r P s t r rst s ss t 2t 2 s t r s t st r r r s s t s st t r t st ts tr t s r s r t r2 rs st t r rt s 2 s r t t r s s tt r s t r r 2 s r 2 r 2 s 2 t r s str t s t r s r s r rts t 2 s t t r rt s t st r s s t2 rt t rst s r 2 r s r st r r s r t tt 2 t r t t 2r t rs rt s str t t t r ss s s s r r r s 2 r t rt s r t r rt r s t t t r t tt s r P s s r t t t r

4 P t t t t t t t t t t t t t t qrs s ① ② ②③ ① ④① ②s ⑤②⑥⑤ s⑥ ⑦ ⑥②① ⑥ ⑤ s ⑧⑨ ① ⑩②❶❷ ❸⑧⑧ s ❹ ① s s ❷❺② r s① ②③ ① r④❻⑧ ⑤ ① ②⑥ ❼ ⑨ ❻ s rs② ④⑤ ⑦ ①②s ⑥ s ①s ⑧ ⑨ ① ❼⑦②s ①s ⑥ ❼ ①① ⑥ ⑥⑨③②s❼ ① ②④①rs ②s r s❼ ②⑥ ⑥ s ① ⑥❹③s②❼ ① ①②s❷❽⑥⑧ ❻⑨rs ②s ss ⑥❹ ❼ ⑥①⑦ s① ⑤⑧ ⑥ r ②①②❹s r ⑧⑧ ⑥②① ⑥②s❼ ⑧⑧⑨ ❻ s ①④s⑥ ❷ ❾❿➀➁➂➃➀➄➅ ➆➂➄➃❿➇ ➄ ➁ ➄➃➁ ❶ ❶ ③ ❸ ⑦ s❼ ⑥ ➃ ➄ÏÐ➄➃❿ ❶ ⑥ ❸ ➃ Ñ ➂Ò Ó ②③ ❸ÓÔ ❸ Õ➀➃ ❿➃Ö ØÖ➁❿Ù ➃ Ú ➃➄Ï ⑥ ②s s⑤ ⑧⑧② ⑦❽⑥ s ①⑨ ②③ Ô s❼ ⑥❹ ❼ ➃ Ú ➀➆Û➂Ü Ó ②③ ❸ s ⑩ ⑥①s ⑦❸ s ❼ ➄ ➁ Ý➅➂ÞÜ➁ ❸ ①Ó ②③ ❸ s ß r ⑤ ⑦❶ ❶ àá ❿➃ â➂ã➄üï ❶ r ❶ ❶ ③ ❸ ➃ ä ➂➂❿Ö➃Û➂Ü ❶ ❶⑦å ➃ ➄➅➅ Ñ å ➃ Õ ➂ÜÐ➄Ï ❶ ❶⑦ ❸ ➃ Ý ➂ÜÖÛ ❶ ❶⑦å ➃ ➂➃❿➄Ü ❶ ❶⑦å ÑæÜ ç❿➃ è ➂ÜÖÛ ❶ ❶ ③ ❸ é⑦ ⑤s ① s⑨ ➈➉➊➋➊➌➍➎➏➉ ➐➊➑➍➋➒➓ ➊ ❶ ③ ⑥⑤ ❼ ❹ ❶ ① ❻ ➈➍ ➋ ❺② ❸ ❶❽⑦ ❸ ❺②s① ②⑧①

5 1 r rs r t t 9 ② ② r r t r P t r r 41 r r 65 ② ② ② r P t r 85 ② r t t 97 ➅ ② ② t t r 119 ② ② r t st r r 143 t t t ① r ③ Pr ss r P 175 r t t r t ① r r r r r s

6 The Qur an and War: Observations on Islamic Just War By Dr Joel Hayward 2 ➇

7 r ss t r2 t r s t r t st t s rt 2 rs t t t t s r ➋ st 2s t r t r r st r st r ts ➋ t t r2 rs r t r s r s t r s s r r ts t s r rs P rt r 2 s t r t t s r rr r t r s r t r2 st ts t s t t ➇ ➈ r t st r t ts t r st t s s rt r 2 s s r r s rt r r s r r r t r r t r t s t s r r r ts s r rs t t r 1 t 2 2 r r r ts t t 2 r r t t st r st r2 ss rs t 2 st s str 2 t r t t s s s st ts t t t st r rs r s r str t r2 r s t r s t t s ➋ r ➇r s sts➈ t r s r t r ss t ➋ s r t t r ss t r t r t t s s s t r t s r 2 r s r t t s rt s t r r t 2s t 2 t 1t r s s rt t s ts t r2 s t r r t t r t t t t 1t t r➆ t 2 r q r s r r ts s s t t r s t r2 t s 2 s t t r2 t r t t s s r t t t r➆ s s s s r r t r r ss r s r r 2s t t t t r t t s s 2 t t t t st r rr r t st r s rt s t t s ➋ s t t s 2 ss t s t t t r➆ t s t s t s t r ➇ s➈ s s t r ts 2 ts r st r rt ➋ t t s t s t 1 st r s t s t tr t 1 2 r st r2 s t ss t t r➆ t s ts t s t t rr s rt s r r rs t r st t t s t t t rt 2 t r t rst t s r s r s s r s t rr t t s s r t t t t t ➆s r t r t s s st t t q rt r t r ➆s t t t t r t 2 s r t r s t r t s s t s t s r r s t t r2 s s t t t r t r➆ t t str t rt t st t r t r r rs t r t t st t s s s t t r r s t t rr r st r s t t st r t r r t st r t t t t s s r r s

8 t t r2 s str t sts t r2 rs t t t r t r➆ s tr t s r s t r2 s 2 r➆ s rt 2 s rt r t s t3➆s st r r s r t rst r➆ s r t 2 s rt r 1 t 2 r s s t t t s 3 st t r rs r r s r 2 t t t st t r q rt r t t t t s t r 2 1 s 2 r r tt s ss tr2 r 2st s t r ss r➆ s r rt 2 r 2 t r t r t t s r t r s r s r t s r r r r r t t2 t r 2 rs t 2 r ➆s s r s r t t r t s st str t 2 t t t r➆ ➆s r r r2 s t r s t r➆ s t r r 2 s s t t r2 r s r r r s 2 s r 2 r t r s 1 s 2 st t r ➆s s s r t r t st t s s r➆ r s t t t 2 r r rt t 2 ➆s t r r s s r 2 r 2 t 2 s r tr s t s t t r s t 2 r r rs r2 r t r➆ r t r r➆s 2 s t r s s r t r s 1t t r t s ss t s t s r t r s t t s t r r ss t r 1 r st s r s t r t r s r st s rs s 1 r ss t st t r t s t r➆ t s r t s st r t t t s s t r ➆s st r r t ➋ t r s r rt r s t t st r t ➋ r t 2 t r➆ ss s t s rt t r r t t t s s t 2 t r s r ss r t s s r t rs t t s t r tt t ss s t t r➆ s t s st t t r s s s t s t s s t t t r s t 2 r s t 2 r t s s 2 t q t t r rs s s t ➇ rs t s r ➈ s rs 1 t 2 s s s t ➇ s r r 2 t s 3 t r t t r t r2 str t r ➈ t t r t t r s s r s 2 s t s t r t s ss rt r s s s s➆ s 2 r s st t ts s s tt ➋ ➇ t t t r rt t t r t s r ➈ ➋ s r t r t 2 r t r➆ t ts ts ss t t t q t rt t s r t s s s s s t s r t

9 r s t t r rs t t r t t r t t s r t r t t r st s r t r s t s 1 t 2 t r st t t r s rt rst st t r t t t 2 s r 2 rs t r t t s r s t 2 tr st s 2s s s s t 2 t s r t t s t r ss t2 t t t t r t st s t s r r s r r r t r t t t s r tt t ts str t s r s s t s t r s st r t t t s t s s r r r2 r t s rs ts s t t t t t t s 2 t s r s r t r t 2 rt t t t r t r t q 2 str tt s r s rs r ts s s t ➇ t t s t ➈ t 2 t t 2 t s s s s t s s r st s r t t r s t 2 2 st t t 1 t r t r s ss 2 r t s ss rt t t t s rs r ts s s t r st 2 s rs 2 r r s t r s r t st t s t t s r r t s s t s r st t s r t s rt rs 1 t t t s st s 2 s r rs s r s ts t r rs s r r t t r➆ r t s rt s r t t t s r t r s t t r t r t r st tr t ➋ t st t ➋ r rs s t t 1 t 2 t r r s r s t t 2 s r r t t s r st s 2s s t sr t s t t Pr s r t 2 s t r s t rst t2 t 2 t r st t r r ➇t 2 str 2 t t s r

10 r2 t t ➋ 2 tt s 2s ➈ t t 2 s r t t t ts t ts r t ➆s r r t t t r s s t s r t r t t sr t s r t s r t t ➇ t t r 2 ➈ t 2 t ➇ 2t t t r t ➈ t r s rt 2 r t t t s t t r2 1 ss s s t s r t s r st t s ➇ t s r s t ➈ r s r s s s t s r s r s t 2 t2 rt t t r s r r t t tr t s r ➇ t t rr r r st s s 2 t s r r t 2 t t2 ➈ t t t t2 s s tr s r r ss t 2 t s t r s t r r r t r tr t t t ts t r t t t t ➇ rt r ➈ s s r t r 2 st t s t r r st r2➆s st r s t r s r r s s 2 r s t rs s r t s s r st s r t st rs t r st s2st t r r s r tr t 2 r st s r r t rs t rt 1 r st s r ss r s s 2s r t t r r 2 t s 2 ss ss t st r t t r st t2 s t t t t r s 2 s r rt 2 ts r t r s s t st t r r ss r r t t 2 t rr r st tt t2 t r st s tt t s rr s ts 2 t rs t s s 2 t t t s s q 2 t t t t r 2 s s rt 2 ts r t r r q r ss ➆s s t r t tt s r t s s tt t s s r s rt 2 s ➆s r s r t r s t r➆ t s rs s r r 1 t 2 r t t s t 2 t t s rs s t r r s ts s s t ss r t2 s t r r s t t t r ss r r t t s r rt t r s r t r t t2 s s t r➆ t ➆s t r t r t t t 2 r s t t t s t t t r s s2st t r r tr t s 2 rst t t s rs t r2 t st 2 st t s 1 r s t r t s r r s r rs s st 2 r s r ts r t t t2 t r 2 r

11 r t r s rst r t t s t 2 r s q t 2 tr s r ts t t r➆ r r st s t r t t t r t s r 2 ss s r t s rr ts s s rs 2 t r ss s t t t r➆ ts s r s r r s t t t 2 ts rst r t t r r t t s rs t r rs s r t t ➇ tt r➈ s s tt r t t r t s t t t s s s t r➆ s r 2 t 1t t ts s r t r s r t 2 t t t t r t s r➆ ts st t s s r r t t ➆s r s st t t rs 2 ss s t r ➇ ➈ t t t s➇ ➇r r➈ t t ➇ t s r s➈ t ➇ ➈ t2 t t s s s t t t r s r t r s t s s t t s t t s s r s 2 s t t t q t r r s r t r r rs s s t t t s t 2 r rts s st t ts 2 r t t r s st s s r 2 s r s t t t r 2 s t r t t t t s t s2st t t tr t s t s r s t 2 s t s r r rs 2 t s2st s ts s r t st s ➆s s s t s r r t 2 r t t t r 2 2 rs s ss st s t str 2 t 1 st t s t r t s rt r 2 s r st s s t t r s st rs t s t t t t t st 2 r 2 r r s st t r s rs rs t 2 s t r t 2 r st s s 3 r t r s t2 r s tt r t s tr s t s r r r r st t 2 t r t s t s r r s 2 s t 2 r s t t rt s t rs t t s r t rs r r s t s s t t t r ss r st s rs r t s rt r r t t s t r 2 s s t r t 2 rs t r t r ➆s r t t s t t rs s r t rt s r ss s t t s t s rs r st r t 2 s s s 2 t s ➇ rs t s r ➈ r q t r t s s r 2 r t

12 ➆s ❹ r tr s r r r t s s t s t r t s t ss s t r t s r s t t ➇ ➈ ➋ ➋ 2 q ➇ ➈ ➇ 2 2 P ➈ rs s t t r r t t r t s t t r r s sts t t t t t t rr ➇ 2 2 ➈ P 2 ➇ ➈

13 s rs r t t r t t s s r r r t ts t t t t t r t st r2 t s r s r t r t t s 1tr t t s s 1 st r2 t t r t t s t t t s s t r t 2 r 2 t t t t r s t t 2 t r s s r rt t t 2 t t t 1 rt s s t str s 2 r t 2 r t t s s rt t t st t t t➇ r s t st ❹ t s s s r rs r t s rt rt r s r r t t 2 t r s r ss ➈ t s q t tr t t t s t r t rs t s r s s s 2 t r t r r t r t t2 2 rs r t r r t t t s q 2 tr t t r t t 1t t rs s r t r st s ts r t 2 r s r t s t t r r rs t t r t s s t rst t r 2 r s t rs 3 t t t t rs t 2 st rts t t r t ➇ ➈ tr s t s➇ t ➈ t s t t ts s r t rs r rs s t t r r rs s 1 t t 1t 2 s t st r t 1t s t t r t2 2 2 s 2 t t t t r 2s tr s rt t s s tr t2 t s rs t s s s t tr2 t str 2 t 2 rs t r t s s t r tr t t r 2s tt t tr t s t s s s r t r tt tr t2 t r t t tt 2 st t t tt s t2 s 1tr 2 s r s r t ts 2 s t str 2 r t s t ➆ t r➆ r t t r2 st r r t r s r s r t t t 1 t 2 r t st s t ➆ s t t t s t t r s r t str 2 s r s s tt r t r s t t s s r t r r s r 2 t t rt 2t st r s t r r r t s t t s s r t ➆ P r t 1 st r ts t t r 2s tr r t ➆s t2 s rst t t rt t 2 t r tt t s 2t s rs r t

14 tr2 rs 2 r t st t r t r t t s ➆s 2 t2 r t t t t t2 t t 2 t r r t r t 2t sts r t rs ts r s s s 2 2t st r tr s r s tr s t s tr tr r r t s r r t t t 2 s s st r s r t r s r s 2 r st2 t t st t t t rr t r s s s r 2t sts t rs r t r r 2 s r t t r t t r st2 2t sts r t rs r t t t s t t s s t t s s r s r rs ➇ 2 r ts t t t t t t r r s t r t s ➈ t r r 2 t t t t r t 2 2 t t s r t r s t t r t 2t s r tr2 r t 2 t2 ts s t r2 r st s t t t t r r t s 2 ➋ t s r rs ➋ r 2 r t t t t r t t r2 r r r t t 2 s r s 2 r s t t s s s t s tt 2 r t s t rs t s r t rs t 2 s s r2 s t r t r t t r t t 2 r t r s r s t t r 2t s r tr2 s s t r r t t t 2 st r ➇t t 2➈ t t s r t t t r t t t s t r s s r r t rs t s r s t 2 2 s 2 r t ➋ r r 2 t t s r t tr t ts ➋ 2 t 2 s r s2 r 2 r t 2 t 1 r t t t r t s rt t s t2 r st r t s r 1 t r t s s s t 2 t 2 t t r 2 2 r t r t s r t t s t t2 2 s s t r r s r r t t t r s t r t2 2 2 tr rs 2 t s 2t sts t rs t 2 s r t t r 2 s s s 2 t r t t r r r r s r t s r r s r r t 2 r s t r2 2 t s s r rs t t s ts r s s s t t t s r t r rs t r P s r r t r 1t r rs t s t r t s t2 ts 2 r st r s r t 2 t s s r t r s r t t t t r st s r s tr t2 t s t r t r r s s r s t r s s r t t s rt t t t t s t 1t s s t r s r t r t 2s t2 t s 2 s

15 t s r t r r t t t rs t s r s t 1t s rs r t t t s r t ts r s r 2t s tr2 s t t t s t r2 rt r t t ➆ t ts tr r r r 2 t s t s s r s rs s r rt 2 r s t t r t s r 2 s r 2 r r t r rs t s st r t r q 2 ts t t r r ss r 2 r t t t s t s t s t rst2 s rt r s s rtr 2 t t s s t 1t s t t t st r ➋ s r t ss ss t t t t s t r t t s r t r s r t r r t ➋ t 2 2s 2 r t2 2t sts t rs r tr t rt r st s r t s t r t s t 2 t t r r s t 2➆s r t s t r t r r t s r t 2 t r s t s t r t t 1t ➋ t r t r 2t st tr s r s r t s ➋ sq t t s s s r s ➆ ➅ r t r s q r 2 s t r r s t t t r rst t rs t s r t r t rs s r r s 2 tt r 2 t r t t r s s t q t r r t r t2 3 2 st t t t t rs t s r t r2 tr t2 r t r r ts t r s t tr s r t s t r r r t r t s t r s t s r r s r r rr t t rs t s r ➇ r t ➈ s t r st 2 1tr t s t s t s ss 2 t t t s s rs t 1 st t r t r t s rr ts r r t 2 tt t s t s s r s 2 r rs r t t r s t r rs t r➆ ➋ s r t t r r ➆s ➋ s r s rt 2 t t t rs t s r s 1 rt s s t ➇s 3 s 2➈ r rs ➇ r r 2 t ➈ t t s rs r s s rr 2 s 2 t r 1 t r2 q 2 rs s t t ts s r 2 t s t 2 r t 2 ts t 1t t r rst rst t t r t 2 st t s r r s t ts t t s s tt t r t s r r s s ➇r s➈ r t r s r ss t r ss 2 st t s s 2 t st t t t t s r ss rs t t s s r t r t t r t t 2 t tt t t r t 1 st t t s s t r t 2 2 ➇ t 2 r 2 t r st t ➈ rs t rt r t t 2 r

16 1 st t t s r 2 t t s s t s t 2 s s s r 2 s t st 2 tr t t s t t t r s t t s r t s t t s s t t r 2s t r s t t r t s rt r r t t r t rst rt 2 rs s r t r t r 2 r s st t t t s 2 t r t2 t t t r 2s t t tr tt t t t s s s r t t s r str s 2 r s st ➇ r r ss r r t t s r s t r s ➈ s st ➇ t rt s t st st ss t t r ts➆ tt s ➈ s r t 2 rs t r s rs s tt ➋ t 2 rs t r 2s t t rs t t t r s st t ➋ 2 r t r t t s s r 2s 2 t t s s t t s s t r t t st r s st s rs r t t r t s t t rst tr s r t st t t r ss t rs s t s 2s P s rs s t 2 t t t t t r s 2 s s s r t t s s r t r ss rs t t rs t r s r 2 t str t ➇ st r s r s s2 s sq s t s r t t s r ➈ rs s t t s r 2 t s t t s tr 2 t2 r r s t t t r r 2 t t s t r 2 t s r r t r

17 s 2 r r2 r 2 t t ➆s r ss t rt r t s t r s r t tt r r ss t r st 2 t 1t s t s s rs t r s r st s t s2 s s s r ss r s s r t t r r s q r t rr s s r s 2 t t rst r➆ ss r t t r s st rts r t r t r r s t st t s ➇ t t s t s t 2 t t tr s r ss ts r t t tr s r ss rs ➈ s t r s r t s s t t r s r t t t r r t t s t r t s t r s r str ts rs ➆s str t t ➇s 2 t ➈ r r t 2 t r s t t t ➇ ➈ r tr s t s➇ ➈ t t t t t s t t t s str t r r s s s r t t s s t r 2 r t r s r r s r tt t r r t t r s r s t t t t s t r s ➆s s r s t s s t s s tt t r t 2 t r tt rs t s s t t tt s s s r s rs s t 2 s t str t s t t t tt rs s t r tt s s s r t t t t t t s s ➇ t r st r ➈ s t r s st ➋ 2s ➋ 2 r rt t r s s t t r ss r2 r➆ 1 r t q s r r r t t st r ss r rs s t t str ss t t s t r rs s t r st t2 t s s st t 2 s t r t r➆ r ss r s r s st t tt s r r ss s t t t 2 r r t s r ts r t t t t s r r t r t t s r 1t t r s t t ss s s➆ s s r r r r rt s r s➇r t t rr r ➈ t t s r r t s t s ss t st t s s s t t r 2 st t s t t s t r t t r t s r t t t t r t s s t r sts s t s ➆s s r rs t s rs t t r r t t t t r t t t t 2 s r 2 r s t2 t t t s r t t t t ➋ s s t t t r st r st r t r2 ➋ t r r tt r t t r r s t s ss r2 r r t r t tt r st t 1 t s s t s s t t s t rt t ➆s r t t t

18 r r s s t t t s r2 r ➇ s ➈ t t2 2 t t s r 2 ss r2 t s r 2 r t t r2 r s r st s r r s r t r t 1 tt r t t rs t tt s r t st t r2 ➋ s t r t r t s t t t r 2 ➋ s ts ss r r 2 tr s r ss t r s r s t r t t2 t r 2s tr t 2 s rr r t r r s t t r s st t t r r 2 s t t t t t t r rs rr rs s t r r t s t 2 t rs t tr t ss ss t tr t s r st s rs t s r r r r rs s r s t r rs r 2 r t t s t r t r st2 r s t r rt 2 s t ss rs r 2s t t t 2 t t t t t r t 2 r ➇ r t r s r t r t t t ss r 2 ➈ s st r s r ➇ s t 2 t s r s s s t s s s ➆s r r r ts s t s r t rs ❹ ➅ r r 2 t s 2 ➆ 2 r 2 r 2 r r s ➈ s r 2 t t t 2 ➆s s r s t t r rr 2 s r 2 t t t 2 ➆s 3 r t tt 2 rs r r t 3 s 2 r t s r t t r rt 2 str t rs s t t r r t s tr 2 t r2 st 2 t t r 2 rs t r s t r rs ➆s r 2 t 2 r r t r s r r ss t r t s t2 P r 2 t s s r ss s s ➆s r s s t t t r s 2 rr r t r t s t t r t r s ts t r ss 2 str 2 r t r 2 s r t r r r rt t2 ➋ t r r s st r st r ➋ s s r s s 2 t r t r➆ r r t r t t ss r2 t r t t r2 s r t 2 str ss s r s➇ t tr s r ss ts➈ s t r t t r t q r r r t r t t s r t r r ss t rr s 2 t t r ss r t s t t t ➇ 2 t r t r t t t s r t t t s t t t t t t s t r s s

19 2 t r ➈ t t s t rr t t t r➆ r s t r r r t t t sr t s r ts t r s t st 2 r 2 t t r t t t t r st s s t s sts t t t r s r s r t r ➇ r t ➈ r r s r t r t2 s ss t r st 2 s r t s r r t s t rs t s r rt r s t r t t s s t r r t s tt r t ➆s str t t t t➆s str t t r➆ r t 2 s s s t r r t t r ss t 2 s r s t r t s t t rts t t t t 2 s t ss t s ss r2 t r tt ts t r s t s t t st 2 r t r t st r st r t st s rt s r ss t r st r t r 2 r ➆s r r r 2 t t s r ss r t r t tr t t s t s st r s rt s t t 2 s rr rs t t s 2 t t t s t r2 s s r 2 r t ➋ 1 t r s t s s s tt s s r r s ➋ t r st r r t r t t 2 r tt r r ss t t t 2 s st t ss t t 2 t t t tt r r t t r s t 2 t r t r 2s r r t s t t r st t r t r s t 2 r s t r s 1t t t r t r t r r t r ss r s r r t 2 t 1 t 2 r s t t r t s s r t 2 r t t r r ts t t2 r t rt t r s ts r t t s t s 1 t 2 t s 2 s st r t s t t st r r r t t r s r str r s s r t r 1 r ss t t r➆ s 2 t t s t t st r r t r st s s t st s t rt t r t r st s Pr rt t2 st s rt r rr rs t s s 2 t t s t t st r r t r st s s t r r r rr rs t t s ss r2 t t r st r➆ s r t s s r t st ➇tr s r ss ts➈ t r s r t 2 r rt t t r2 s r t r➆ ts r r t r r t t s t t t ➇tr s r ss s➈ t t r➆ r r t ➇ t t t t t r t t r s r t rt t r r r sts r s ts s s rs r tr s s t t r t ➈ t r ts t t t s st t

20 t t t s s r r t t r s r r r s t t r ss r t t r s ss str t t t t r 2 t t rt r t t r r s rs t t t t s t t r t t str 2 tr s r r s t 2 r t r ➆s t s s r s ss r r t rst t r➆ ➆s t r t➆s t t r t t t s s r r s s t s s s t t t tt r t r ss t s rr rs r r 1 r s t st t t t t r➆ t t s t r t t ts t ts r r s r rs t t t t 2 t r t s s r r r➆ s t t s rs s t t t t r 2 st t s r r t t s t s t s r t s t ts 2 t st 2 t s r ss s r t t s t t2 ts 2 s s s t r r s r t s s r tr t t r➆ r t s t ss t t t s s t t rt t t r ➆s s r t t ➋ ➇s r ➈ t ➋ st t t t t➇ st s ➈ t r➆ ss s rr t t st r2 r r r2 t ➆s r t r t t t s t t r r s s t t 2 t s t t r ss t s r r r r ss r rs t t s s t s t2 s 2 s s t s s t s s t2 s r r t r2 t rs s r t s rt r r st t t t t s t r t s t r st r r ss t t 2 r t t r r t t t 2s ➇ t2 ➈ r t tt r t t 2 r t t r t t s r 2 r t t r r s r s t t s t s t r s t r s t s t s r t r➆ r s ts r r s s r t t2 t s rt 2 t rt str r st s r t t t t s t q r st r t r 2 s s t r str t t t r t 2 r s 2s s s tt rs

21 t rs t t t s s s t s r t t t s st tr rs s rst t r st 2 t t s ss t t 1tr sts r tr s t r t rr r sts t r➆ s t tr t r t s s t r2 r t r r r s s t r st s t 1 t 2 st t s t t t tr t rs st t 2 ➇s r t r rt r st st ➈ r➆ s r s s t s ➇r str t r r r r t r s t r ➈ s t r rs s t t s ss r r t r t r s r 2s 2 s s r t r t t r s 2 rt 2 t s s r ➆s t r t tt q r 1 t r s r s r rt 2 s t r r rr r t r 2s s t t t s 2 s t s t 2 r s 2 t r tt t s 2 s 2 t r s t 1 2 r s s r t t t t s rt r r r t t t t t t r t s t s t r t t r t2 t s st r2 s ss t str t t s rst t rt t t r2 P rs ts s r r t2 tt st t t r rt t s t st 2 t t s r t t ss s t r s t s r s r t s t t s s r str t r r t t 2 s s s s 2 r t t t s t r➆ s q t r t t s r 2 2 t s 2 t t t s t s 2 s t r s t t t t r st ➇ s r ➈ r t s s t t rs s st s t r s s t t r r r s ➇t st tr st rt 2 t t r r s ➈ s t s st rt t ➇t t s r ss➈ t s t t r st r t t s s t t 2 s t r r ➆s t r➆ r ts s r t r rs s t t r r t ss s t s ss t rt t 2 tr t s t t s t t s t s rr 2 t r t r t t s s r r 2 t t r 2 r t s rs t r s 2 ➇ ➈t t ➇ r t 2 s t ➈ r➆ ts s rs t t s rs➇t t 2 t 2 r t s t r r t t 2s t t r st st r s ❹ 2 s t t t s t st s r t s r t t ❹ r s t t s r str t s s t s ➈ t t ➆s

22 t t s t t t r s 2 s t s r s t t r t s t st r t s t r s r s r t ss t t ➇ t t s tr s t t 2 2 t r t t t 2 2 s s t r ➈ s s r r t r t 1 st t r t s s t r t 2 s r r s tr s r t t t s r st t t s s s t tr s t tr r s 2 r t 2 t t rs s 2 r s 2 t s s r r2 s t t t rs t s r r s t t s s t t t tt r t t r t tr t t r 2 rs r r t t s 2 s t s s t r t s r s t t r r s t2 t 2 r st rs s t r r r ➇ 1 rt ➈ r ➇ rt➈ t t 2 s r s 2 s ➆s str st t t s t t r 2 t r r t t r r r r s t s ➆s str st s r r ➇ ➈ r r t t 2 tr s t s t ➇ r s ➈ r rs t t ➆s r t r t ts t s t t r r t r s st t t t r s r r 1 s s s 2 str s t r t t t t s r t r r str s st t r s q t r r 2 st t s rt t ss s r t r➆ 1 s t s 2 t t t t t str s st t r rs ss r rs r t t s s r t r t t t r2 1t rs s rt r 2 1 rt rs t 2 t r t r rs t t s t ➇ s➈ t t rs t t 2 t t r t r 2 t s t st s s t t r t s t s r s r t r s s t s t2 2 r rt s s t s t r r s s rt 2 rt s r 1 rt t t ➇str ➈ t ➇ rt➈ r t s s t r s t s r s t r r s t r➆ t rs s s s t r➆ t 2s r s st t 1t r ss t rs t rt2 rs s s 1 t r r ➆s 2 rs t t2 r r r t 2 rs r tt 2 t r 2s tr ts s t t r t t rs t r t s r t2 t r t r P s t rs s t r str r 1 rt t t r t s r rt r s r t s r t ss r s t r2 r s s t r r r s r t s t t s r t r t2 s s s r s t t r s t t rs r s t t s t2 t t t t s s s r t r st

23 t t 1tr t s ➋ s st r r t r 2s t r r ➋ t 1 rt r2 t rs r t t r2 t t r t r t s t s r t r t s t t t r str st t t s 3 s t t r r r s t s str r tt r tt s s s t s r s r r r r ss r r s ➆s 1 rt t s r s s t t r t2 ➋ r s s 2 r t t s t rs ➋ t str st t t r t t t t s t s s➆ s r st s t s t st t rs s r str st s r t t t s s rs t t t r rs s r t t t r r t r t t t r t t s r t t tr s t r 2t s tr2 s s t 1t r t r t t s r rs r t r t r t rs s t r➆ r r r t st t r r ss t rs s r r r t r st t r t s r st t s t t r t tt t s t r t ts r rs r ts r t t r sts r t r r t t2 s s t r t t r t r rt st 2 st t s t t t s r ss t s s st r tt t t s 2 t st r t r r t r➆ ➋ st s t s t st r st r t s s t t r2 r t s t r st s t t s 1 st t r t 2 t s s r 2 r t r2 s r r s t rr r sts t rt r ss s t st 2 t t s str s r r r s t s s 2 t s t t t t t s ts t rs r tt 2 r s r t r➆ s rt s t tt t t r s t s t s r tt 2 s r t r2 str t 2 t s r t r2 r t str t t t t r ➆s s r st r 2 r st t2 s r r ts s t ts r s t s r t r s t t t s r r2 t r r r rst r t r rr rs t r r 2 s rts r r t s s r r ss s st t t r r s s 2 tt r rs t t rs t r t r s r ss t r s tt t t s t ss t st t s t r st r t

24 s s s r s t s tt t s rr rs t t t 2 t ts r rt t2 r r t s ss r2 s r t r t 2 t t ts st s r t s t r ss ss s r str t r t r r s r2 t t t st r st r s 2 t t r 1 r r t t t ➆s r st r t tr s 2 t s s t t ➆s t ss ➆s tr s r t ➆s s t2 t 2 r r st ➎ ➆s s r r t r t t s rs r t t t r➆ ts s 2 t t 1 s r s ts ts t r r r st r t ts rs s 1 t r r s tt s t r tt s t r s tt ts t r tr2 t r r s 2 t rr r sts t r rts t r t t t s r t s s r r r str s r t s s q st s s t 2 t 2s t r t t r r s tt s t t s rt r t t t t t r2 s r t ➇t t t r t2 t s t s r t r2 r r s r st r t2 ➈ r2 r t2 t st t t t r t s t t r str s st ➇ s t t r s r s t2 s t r t t r t s t 2 tt r s r t sts t st r t r ss t r s t r t t 2 t r r ss ss s t t 1 st r s r t r s t 2 st rt t tr t ➈ r s r 2 r s 1t st ss r r tr t t s st t t r 2 r t r r r str s r t s s r t t r ➆s s t P r P 3 s t P s r t r t r ❶❷ ❸7❷10 6 ❹❷8 10❺ ❷ ❹ ❻ ❼ s ❽ rs t 2 t s r s t st t t st t 4 ❸8❸❷ ❸ ❷8 ❾ ❹4❿ ❸ ❷8 ❾ ❹10 5 ➀➁❾10❹ 7 ❹4 ➂ ➃ r2 rst r r t s ➄ s ➇r t ➈ t r r➆ ts r t s r t r t r ➅ ➉ s ➇t r t➈ r ➇t r t ➈ ➊ t t r➆s st tr rs sts r s ➋ ➋ ➌ ➍ s t r2 Pr ss r➆s t r s

25 s st r st s t t r s st st r t 2t s r s tr ts s s P t 2 rr t t s 2 r st t2 s s s t P 3 P 1 ➆ 1 r t r s t s 2 2 s r s t r t 2 r q ➆ 1 1 r ➇ ➈ t r r t t t s t r t s r rs t r rt t r t ts r r r s 2 r s r ➆ st rt r t 2 rr t t s 6 q ➇ 7 ➈ P ➇ ➈ ➇ ❹ ➈ s t s t r r r ❶

26 rr t ss t 2 t2 tr t s r s r t r 2 t 2 t s s r P t r s s r ss r t r s s rs t2 r ss r s t r 2 2 s s P P r t r t rs t2 r ss r r r r P s 2 ➇ r r t s ➈ q 2 1 t ❶ ❷ r s r P P r ❸ ❹ s 1 t ➋ r P ❺ 2 ➇ r ➈ t ❻ 5❼❼❽ ❻ 5❼❼❾ ❹ s s r 2 t t r t t t ❹ r ❿ ➀ s r 2 ➁ ➁ ➂ s r P t r st tr t r2 r 2 r t s s ➃ ➄ r t ➆s s 2 t t ➅ ➉ ➊ 2 t s t s t t t t rt rs t s r t s t t r t t r r s t r t s rs s s r P ➂ 2 1 t q ➌ r ➂ ➍ r r ➂ 2 1 t t r 2 r st ❷ r r str2 ➊ ❿ ❿ t s P 22 s ➀ ➄ ➎ ➏ P ➁ q ➌ ➐ s s r P ❶ ➏ ➅ r t ➆r t t r ➑ s ➀ 2 r ss ❸ r ➀ r r ➒ ➎ ➁ ➒ ➏ P ➀ 2 r ss ➂t ➓ r ➅ ➏ ➁ ➃ s r P ❺ ➏ ➅ s ➎ ➁ ➏ ➎ ➀ 2 r ss r ➏ ➅

27 3 tt s r 2 r P 3 q ➆ s r t r ➋ ➆ 3 3 ➇ 1 ➈ 2 t r t r s P t t s s q r s t s s r t s 1 t r r 2 t Pr t 1 s s t r st r s 1 t r ➇ ➈ 3 2 r s P t t s s r t r q s P t t s r r P q ss r t r q r P 3 r P s P rs t q ➆ ➇ ➈ s r t r 3 r P s P t t s ➆ q r P r 2 r

28 r r r s r t ➆ s t r r r s r t s s s t 1t 1 t 2 t tr s t r r t ➆ r t ➆ t r r P r r str ➇ r s ➈ t r t 3

Budget Constrained Resource Allocation for Non-Deterministic Workflows on a IaaS Cloud

Budget Constrained Resource Allocation for Non-Deterministic Workflows on a IaaS Cloud Budget Constrained Resource Allocation for Non-Deterministic Workflows on a IaaS Cloud Eddy Caron, Frédéric Desprez, Adrian Muresan, Frédéric Suter To cite this version: Eddy Caron, Frédéric Desprez, Adrian

Plus en détail

Adaptation et cloud computing : un besoin dabstraction pour une gestion transverse

Adaptation et cloud computing : un besoin dabstraction pour une gestion transverse Adaptation et cloud computing : un besoin dabstraction pour une gestion transverse Erwan Daubert To cite this version: Erwan Daubert. Adaptation et cloud computing : un besoin dabstraction pour une gestion

Plus en détail

Condition inf-sup pour l Elément Fini de Taylor-Hood È ¾ -iso-è ½

Condition inf-sup pour l Elément Fini de Taylor-Hood È ¾ -iso-è ½ Condition inf-sup pour l Elément Fini de Taylor-Hood È ¾ -iso-è ½ Patrick Ciarlet et Vivette Girault ciarlet@ensta.fr & girault@ann.jussieu.fr ENSTA & Laboratoire Jacques-Louis Lions, Paris 6 Condition

Plus en détail

Ê ÙÐ Ø ÓÒ Ö Ò Ð Ý Ø Ñ ØÖ Ù Ö Ø ØÙÖ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ö Ö Ï ÙØ Ð Ø ÙÐØ ÆÓØÖ ¹ Ñ Ä È Ü Æ ÑÙÖ Ð ÕÙ Û ÙØ Ð Ò Óº ÙÒ Ôº º Ê ÙÑ º ij ÑÔÓÖØ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ö Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ò Ð Ý Ø Ñ ØÖ Ù Ò³ Ø ÔÐÙ ÑÓÒØÖ Öº Ò Ø Ð Ó Ü ³ÙÒ ØÝÔ

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø ÅÓÒØÖ Ð ÍÒ ÑÓ Ð ÙÒ ÓÖÑ ÔÓÙÖ Ð ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ø Ð Ñ Ø ÑÓ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ Ñ ÑÓ Ö ³ ÒØÖ ÔÖ Ô Ö ÇÐ Ú Ö Ö Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ö Ö ÓÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÙÐØ ÖØ Ø Ò Ì ÔÖ ÒØ Ð ÙÐØ ØÙ ÙÔ Ö ÙÖ Ò ÚÙ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ö È

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø ËØÖ ÓÙÖ Á ÙÐØ Ë Ò ÓÒÓÑ ÕÙ Î ÄÍ ÌÁÇÆ ÅÈÁÊÁÉÍ Ë Å ÆÁËÅ Ë ÌÊ ÆËÅÁËËÁÇÆ Ë ÀÇ Ë ÇÆ Å ÆÌ Í Ì ÆÇÆ ÇÆ Å ÆÌ Í Î ÊË Ä Ë Å Ê À Ë ÇÍÊËÁ ÊË Ì ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ø ØÖ ÓØ ÙÖ Ä³ÍÒ Ú Ö Ø ËØÖ ÓÙÖ Á ÈÖ ÒØ

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION. Association régie par par la Loi du 1 er juillet 1901

STATUTS DE L ASSOCIATION. Association régie par par la Loi du 1 er juillet 1901 STATUTS DE L ASSOCIATION Association régie par par la Loi du 1 er juillet 1901 Statuts adoptés par l Assemblée Générale Extraordinaire du dimanche 1 er avril 2007 ËØ ØÙØ Ð³ Ó Ø ÓÒ ÖØ Ð ÔÖ Ñ Ö¹ ÒÓÑ Ò Ø

Plus en détail

DELIBERATION N CP 13-639

DELIBERATION N CP 13-639 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 1 CP 13-639 DELIBERATION N CP 13-639 DU 17 OCTOBRE 2013 La politique sociale régionale La politique régionale pour les personnes en situation de handicap Cinquième affectation

Plus en détail

Ì ÖÖÝ ÅÓÝ ÙÜ ÖÓÙÔ Å Ë ÂÙ ÐÐ Ø ¾¼¼¾ Ì Ò ÕÙ ÑÙÐØ ÒØ ÔÓÙÖ Ð Ö ÙØ ÓÒ Ð³ ÑÔÐ Ø ÓÒ Ð Ñ Ò Ò ÙÒ Ò ÐÓ Ø ÕÙ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð³ Ò Ù ØÖ ÓÖ Ø Ö Ö Ø ÙÖ ÈÖÓ º Ö Ñ ¹ Ö Ó¹ Ö Ø ÙÖ ÈÖÓ º ËÓÔ ³ ÑÓÙÖ ÈÖÓ º ÖÒ Ö Ô Ò ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ø ÓØÓÖ

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø Ö ÒÓ Ê Ð ÌÓÙÖ ÓÐ ÓØÓÖ Ð Ë ÒØ Ë Ò Ø Ì ÒÓÐÓ ÒÒ ÍÒ Ú Ö Ø Ö ¾¼¼¾¹¾¼¼ BLOIS CHINON ÌÀ Ë ÈÇÍÊ Ç Ì ÆÁÊ Ä Ê Ç Ì ÍÊ Ä³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÌÇÍÊË ÔÐ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ô Ö Æ ÓÐ Ä ÊÇ À Ð Ñ Ö

Plus en détail

ÇÆ ÈÌÁÇÆ Ì Ê ÄÁË ÌÁÇÆ ³ÍÆ ÈÈÄÁ ÌÁÇÆ ËÌÁÇÆ Ê Ë Í Ë ÇÅÈÇË ÆÌË Ê È ÊÌÁË Ô Ö ÅÓ Ñ Ö Þ Ñ ÑÓ Ö ÔÖ ÒØ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ñ Ø Ñ Ø ÕÙ Ø ³ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ Ò ÚÙ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ö Ñ ØÖ Ò ÅºËºµ ÍÄÌ Ë Ë Á Æ Ë ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ËÀ Ê ÊÇÇÃ

Plus en détail

ÓÐ ÓØÓÖ Ð Å Ø Ñ Ø ÕÙ Ë Ò Ø Ì ÒÓÐÓ Ð³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Í Ê ÁÅ ÓÖÑ Ð Ø ÓÒ ÓÒÒ Ò ÓÙÑ ÒØ Ö Ø ÓÒÒ Ò ÓÒ ÔØÙ ÐРг ³ÓÒØÓÐÓ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð Ö ÔØ ÓÒ ÓÙÑ ÒØ Ù ÓÚ Ù Ð ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ð Å Ö ¾¼¼ ÔÓÙÖ

Plus en détail

Ä ÇÊ ÌÇÁÊ ÈÀ ËÁÉÍ ÌÀ ÇÊÁÉÍ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÈÁ ÊÊ ÌÅ ÊÁ ÍÊÁ ij ÇÄ ÆÇÊÅ Ä ËÍÈ ÊÁ ÍÊ ÌÀ Ë Ç ÌÇÊ Ì Ä³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ È ÊÁË ËÔ Ð Ø ÈÀ ËÁÉÍ ÌÀ ÇÊÁÉÍ Ë Ö ÄÇÊ ÆË ÔÖ ÒØ Ô Ö Ç Ì ÍÊ Ä³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ È ÊÁË ÔÓÙÖÓ Ø Ò ÖÐ Ö ÇÀ Ê Æ ÌÄÇ

Plus en détail

Programme Prélavage vapeur. Nettoyage automatique du tambour Permet de nettoyer automatiquement le tambour.

Programme Prélavage vapeur. Nettoyage automatique du tambour Permet de nettoyer automatiquement le tambour. Ó ² ¼ù ² «½ ±² ¼«Ô ª»óÔ ²¹» ÓßÒËÛÔ Üù ÒÍÌÎËÝÌ ÑÒÍ ÜÉÝóÔÝïîïïÍ ñ ÜÉÜóÔÜïìïÕÝÍ Verrouillage enfant Le système de verrouillage enfant empêche que les enfants appuient sur un bouton et modifient le programme

Plus en détail

Un exemple d étude de cas

Un exemple d étude de cas Un exemple d'étude de cas 1 Un exemple d étude de cas INTRODUCTION Le cas de la Boulangerie Lépine ltée nous permet d exposer ici un type d étude de cas. Le processus utilisé est identique à celui qui

Plus en détail

Î ÐÙ Ø Ê Ñ ÙÖ Ô Ø Ð ÓÒÓÑ ÕÙ µ Ð Ê ÓÙÐ Ø ² Ì ÖÖÝ ÊÓÒ ÐÐ ÖÓÙÔ Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ Ö Ø ÄÝÓÒÒ Ñ Ð ÐºÖ ÓÙÐ ØÖ ØÐÝÓÒÒ º Ö Ø ÖÖݺÖÓÒ ÐÐ Ö ØÐÝÓÒÒ º Ö ÈÐ Ò Ð³ ÒØ ÖÚ ÒØ ÓÒ ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÒ ÔÖÓÔÖ Ø Î ÐÙ ¹ Ø¹Ê Ä Ü

Plus en détail

201-105-RE SOLUTIONS CHAPITRE 1

201-105-RE SOLUTIONS CHAPITRE 1 Chapitre1 Matrices 1 201-105-RE SOLUTIONS CHAPITRE 1 EXERCICES 1.2 1. a) 1 3 Ë3 7 3 2 Ë 1 16 pas défini d) 16 30 17 3 e) Ë 7 68 22 16 13 Ë 5 18 6 2. a) 0 4 4 4 0 4 Ë4 4 0 Ë 0 4 32 4 4 0 4 32 32 4 0 4 4

Plus en détail

Ï Í Å Ò Ò ÁÒØ Ö¹Ë Ø Ò ÐÝ Ù ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØ ÍØ Ð Ø ÙÖ ÁÑÔ Ø ÁÑÑ Ø ÁÒØ Ö Ø Ï Í Å Ò Ò Í Ö Ú ÓÙÖ Ò ÐÝ Û Ø ÁÑÑ Ø ÁÑÔ Ø º Å Ð ½ ¾µ ź Ì Ö ½µ Ⱥ ÈÓÒ Ð Ø ½µ ½µ ÄÁÊÅÅ ÍÅÊ ÆÊË ¼ ½ ½ ÊÙ ¾ ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö Ü Ö Ò ¾µ Ä ÓÖ ØÓ

Plus en détail

Erreur statique. Chapitre 6. 6.1 Définition

Erreur statique. Chapitre 6. 6.1 Définition Chapitre 6 Erreur statique On considère ici le troisième paramètre de design, soit l erreur statique. L erreur statique est la différence entre l entrée et la sortie d un système lorsque t pour une entrée

Plus en détail

Maîtrise universitaire (master) en géologie

Maîtrise universitaire (master) en géologie 87 Maîtrise universitaire (master) en géologie DISPOSITIONS GÉNÉRALES Préambule La Convention sur l Ecole Lémanique des Sciences de la Terre (ELSTE) a été signée le 14 octobre 2009. Cette Convention a

Plus en détail

Ce document a été mis en ligne par le Canopé de l académie de Montpellier pour la Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel.

Ce document a été mis en ligne par le Canopé de l académie de Montpellier pour la Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel. Ce document a été mis en ligne par le Canopé de l académie de Montpellier pour la Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel. Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté,

Plus en détail

I - PUISSANCE D UN POINT PAR RAPPORT A UN CERCLE CERCLES ORTHOGONAUX POLES ET POLAIRES

I - PUISSANCE D UN POINT PAR RAPPORT A UN CERCLE CERCLES ORTHOGONAUX POLES ET POLAIRES I - PUISSANCE D UN POINT PAR RAPPORT A UN CERCLE CERCLES ORTHOGONAUX POLES ET POLAIRES Théorème - Définition Soit un cercle (O,R) et un point. Une droite passant par coupe le cercle en deux points A et

Plus en détail

Complétez, signez la Convention ci-après et paraphez les conditions générales,

Complétez, signez la Convention ci-après et paraphez les conditions générales, Réservé à la vente à distance C o m m e n tt s o u s c rr i rr e? Si vous n êtes pas déjà client du Crédit Coopératif 1 2 3 4 complétez la demande d'ouverture de compte veillez à bien remplir toutes les

Plus en détail

Autoroute A16. Système de Repérage de Base (SRB) - Localisation des Points de repère (PR) A16- A16+

Autoroute A16. Système de Repérage de Base (SRB) - Localisation des Points de repère (PR) A16- A16+ 01 / 24 0 0!( 10 10 20 20 02 / 24 20 20 30 30 40 40 Système de Repérage de Base (SRB) - Localisation des Points de repère (PR) 03 / 24 40 40 50 50 60 60 60 60 04 / 24 70 70 80 80 80 80 Système de Repérage

Plus en détail

La virtualisation ou comment délivrer la sécurité en tant t que service, tout t en atteignant ses objectifs business.

La virtualisation ou comment délivrer la sécurité en tant t que service, tout t en atteignant ses objectifs business. La virtualisation ou comment délivrer la sécurité en tant t que service, tout t en atteignant ses objectifs business. Philippe Rondel, Directeur Technique, Check Point. Partenariat Crossbeam Systems fait

Plus en détail

Vérification d invariants de systèmes paramétrés par superposition

Vérification d invariants de systèmes paramétrés par superposition Université defranche-comté École doctorale Sciences Pour l Ingénieur et Microtechniques U.F.R. des Sciences et Techniques Vérification d invariants de systèmes paramétrés par superposition THÈSE présentée

Plus en détail

La réadaptation professionnelle des travailleurs lombalgiques : Présentation d'un modèle canadien

La réadaptation professionnelle des travailleurs lombalgiques : Présentation d'un modèle canadien Hôpital Cochin Samedi 1 er avril 2006 Forum Saint Jacques La réadaptation professionnelle des travailleurs lombalgiques : Présentation d'un modèle canadien Dr Jean-Baptiste Fassier 1,2 Centre d Etude et

Plus en détail

STÉRÉOISOMÉRIE CONFIGURATIONNELLE STÉRÉOISOMÉRIE OPTIQUE COMPOSÉS OPTIQUEMENT ACTIFS À UN SEUL CARBONE ASYMÉTRIQUE

STÉRÉOISOMÉRIE CONFIGURATIONNELLE STÉRÉOISOMÉRIE OPTIQUE COMPOSÉS OPTIQUEMENT ACTIFS À UN SEUL CARBONE ASYMÉTRIQUE Pr atem BEN ROMDANE Structures des Molécules Organiques Stéréoisomérie optique Faculté des Sciences de Tunis et Stéréochimie composés à * STÉRÉOISOMÉRIE ONFIGURATIONNELLE STÉRÉOISOMÉRIE OPTIQUE OMPOSÉS

Plus en détail

LES DÉPENSES DES ANNONCEURS EN 2013 ET LES PRÉVISIONS POUR 2014

LES DÉPENSES DES ANNONCEURS EN 2013 ET LES PRÉVISIONS POUR 2014 LES DÉPENSES DES ANNONCEURS EN 2013 ET LES PRÉVISIONS POUR 2014 TOTttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Plus en détail

Méthode : On raisonnera tjs graphiquement avec 2 biens.

Méthode : On raisonnera tjs graphiquement avec 2 biens. Chapiittrre 1 : L uttiilliitté ((lles ménages)) Définitions > Utilité : Mesure le plaisir / la satisfaction d un individu compte tenu de ses goûts. (On s intéresse uniquement à un consommateur rationnel

Plus en détail

Scroll down for the full contact details of these training centres.

Scroll down for the full contact details of these training centres. FRANCE Paediatric Respiratory Medicine national training representative responsible: Prof. Dr A. CLEMENT, Prof. Dr P. SCHEINMANN Status of national recognition: French Paediatric Respiratory Medicine has

Plus en détail

%$&$#' "!# $! ## BD0>@6,;2106>+1:+B2.6;;/>0.2106>9*27+2.1/+BB+:/@6>.106>>+;+>1:+>6;*,+/EA,6.+77/7A,6@+7706>>+B79 561,+76.08189:+;61,+8.6>6;0+976>1:+?+>/+7@6,1+;+>1:8A+>:2>1+7:+B21+.C>6B630+:+ 1+.C>6B630=/+FGD+7A06>>23+8.6>6;0=/++1A6B010=/+:2>7B+.)*+,+7A2.+;+1+>:2>3+,B+A61+>10+B

Plus en détail

Journées Thématiques 2004

Journées Thématiques 2004 Qualité énergétique, environnementale et sanitaire : Qualité énergétique, environnementale et sanitaire préparer le Bâtiment à l'horizon 2010 âââ Journées Thématiques 2004 Enveloppe du Bâtiment, Paris

Plus en détail

z x h ÙÖ ½ ÓÑØÖ Ù ÔÖÓÐѺ ½º ÁØÖÓÙØÓ ÁÐ Ø ÓÙ ÕÙ Ù ÓÙ Ó ÔÖÓÖ ÓØ Ý ØÑ Æ ÔÓÙÖ ÔÖ Ð³Ö ÚÙ Ð Ó ÂÖÐ ÂÖÐ ½½µ ÓØ ÐÖÑØ ÙØÐ ÔÓÙÖ ÑÓÖØÖ Ð ÐÔÓØ Ð ÔÓÖØ Ù ÔÖÓÖ ÓØ Ú ÓÑÑ Ý ØÑ ÔÖÓØØÓ ÓØÖ ÚÓÖ ÔÖ ÜÑÔÐ ÖÑ ² ÇÙÑÖ ½ ÓÙ ÐÙ ²

Plus en détail

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SAISON 2013 2014

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SAISON 2013 2014 USC BASKET Salle S. Chénedé Rue Sainte Croix 35410 CHATEAUGIRON Tél. 02.99.37.89.89 Site : www.chateaugiron-basket.com FICHE DE RENSEIGNEMENTS SAISON 2013 2014 Mme M. Nom et prénom de l adhérent : Adresse

Plus en détail

Ê ÔÔÓÖØ Ø Ù ÐÐ ÙÑ Î Ð ÓÒ ¾ Ù Ò ¾¼¼¼ Ì Ð Ñ Ø Ö Á ÓÖ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ½ ÈÖ ÒØ Ø ÓÒ Ð Ó Ø ¾ Ä ÓÑ Ò ³ Ø Ú Ø ¾º½ Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º ¾º¾ Ö Ø ØÙÖ Ö ÙÜ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ º º º º º º º º

Plus en détail

Ä Ù Ù ÊÇÇÌ Ö ÔÓÙÖ Ä ÒÙÜ Ö ÙÑ Ö º ÙÑ Ä ÒÙܺ ͺÇÖ Ö º ÙÑ Ö Ò ÜºÓÖ Î Ö ÓÒ ¾º ¾½ Ë ÔØ Ñ Ö ½ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÈÖ Ñ ÙÐ ½ ½º½ À ØÓ Ö Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Plus en détail

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ò Â Ú Ü Ò Ö Å ½ ÔØ Ñ Ö ¾¼½ Ì Ñ Ø Ö ½ ÆÓØ ÓÙÖ ¾ ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º½º½ À Ó ÏÓÖ º º º

Plus en détail

Devenez Franchisé Globale Sécurité

Devenez Franchisé Globale Sécurité Devenez Franchisé Globale Sécurité 1 Des solutions et des services innovants Un concept novateur : Enfin un service de proximité proposant une prestation globale de protection des biens et des personnes

Plus en détail

ASR1 TD7 : Un microprocesseur RISC 16 bits

ASR1 TD7 : Un microprocesseur RISC 16 bits {Â Ö Ñ º ØÖ Ý,È ØÖ ºÄÓ Ù,Æ ÓÐ ºÎ ÝÖ Ø¹ ÖÚ ÐÐÓÒ} Ò ¹ÐÝÓÒº Ö ØØÔ»»Ô Ö Óº Ò ¹ÐÝÓÒº Ö» Ö Ñ º ØÖ Ý»¼ Ö½» ASR1 TD7 : Un microprocesseur RISC 16 bits 13, 20 et 27 novembre 2006 Présentation générale On choisit

Plus en détail

Commande Prédictive. J. P. Corriou. LSGC-ENSIC-CNRS, Nancy. e-mail : corriou@ensic.inpl-nancy.fr

Commande Prédictive. J. P. Corriou. LSGC-ENSIC-CNRS, Nancy. e-mail : corriou@ensic.inpl-nancy.fr Commande Prédictive J P Corriou LSGC-ENSIC-CNRS, Nancy e-mail : corriou@ensicinpl-nancyfr Ý Consigne Trajectoire de référence Ý Ö Réponse Ý Horizon de prédiction À Ô ¹ Ù ¹ Temps Entrée Ù Horizon de commande

Plus en détail

Chafa Azzedine - Faculté de Physique U.S.T.H.B 1

Chafa Azzedine - Faculté de Physique U.S.T.H.B 1 Chafa Azzedine - Faculté de Physique U.S.T.H.B 1 Définition: La cinématique est une branche de la mécanique qui étudie les mouements des corps dans l espace en fonction du temps indépendamment des causes

Plus en détail

CERTIFICATE. Reichhart Logistique France. ISO/TS 16949:2009 Third Edition 2009-06-15. 95 Rue de Neuf-Mesnil 59750 Feignies France

CERTIFICATE. Reichhart Logistique France. ISO/TS 16949:2009 Third Edition 2009-06-15. 95 Rue de Neuf-Mesnil 59750 Feignies France CERTIFICATE The Certification Body of TÜV SÜD Management Service GmbH certifies that Reichhart Logistique has established and applies a Quality Management System for Design and manufacturing of exhaust

Plus en détail

Manuel Qualité Environnement Référentiels: Norme NF EN ISO 9001 Norme NF EN ISO 14001 Norme NF EN ISO 26000 Annexe 15 PEFC

Manuel Qualité Environnement Référentiels: Norme NF EN ISO 9001 Norme NF EN ISO 14001 Norme NF EN ISO 26000 Annexe 15 PEFC Manuel Qualité Environnement Référentiels: Norme NF EN ISO 9001 Norme NF EN ISO 14001 Norme NF EN ISO 26000 Annexe 15 PEFC Modifié le 13/05/2013 1 /18 UN MANUEL QUALITE ENVIRONNEMENT: Qu est-ce? Le manuel

Plus en détail

Créer une messagerie. temporaire Jetable.org -.-,_ ~ Dt~ncu~rludemauf"'lu Mti'O!Ûqltt"l I~C!Ipof'iU~~ Mail-Temporaire. je souhaite acheter en ligne

Créer une messagerie. temporaire Jetable.org -.-,_ ~ Dt~ncu~rludemauf'lu Mti'O!Ûqlttl I~C!Ipof'iU~~ Mail-Temporaire. je souhaite acheter en ligne Créer une messagerie temporaire Jetable.org Mail-Temporaire l'o\s- '-*",...,.-""'""tn-' Nfo,.,t-.11"11...""'dt... ~l-... lft ""..- J [ - Dt~ncu~rludemauf"'lu Mti'O!Ûqltt"l I~C!Ipof'iU~~ je souhaite m'inscrire

Plus en détail

PRISE EN MAIN RAPIDE DU LOGICIEL CLYO SERIES PRO

PRISE EN MAIN RAPIDE DU LOGICIEL CLYO SERIES PRO PRS N MN RP U LOL LYO SRS PRO LYO Stats est un module de la solution LYO Systems qui vous permet de produire des statistiques complètes sur le suivi et l évolution de votre chiffre d affaire. Page 1 sur

Plus en détail

EMPLOI DU TEMPS du 4 ème SEMESTRE

EMPLOI DU TEMPS du 4 ème SEMESTRE EMPLOI DU TEMPS du 4 ème SEMESTRE 2 ème Année Licence Filière : Automatique 8h30-10h00 10h05-11h35 12h30 14h00 14h05 15h35 Cours TS Cours SALC TD SALC TP SALC Cours SALC Cours LCS Adda Benkoceir TD LCS

Plus en détail

Traitements néoadjuvants des cancers du rectum. Pr. G. Portier CHU Purpan - Toulouse

Traitements néoadjuvants des cancers du rectum. Pr. G. Portier CHU Purpan - Toulouse Traitements néoadjuvants des cancers du rectum Pr. G. Portier CHU Purpan - Toulouse Journées Francophones d Hépato-gastroentérologie et d Oncologie Digestive 2010 CONFLITS D INTÉRÊT Pas de conflit d intérêt

Plus en détail

Cours A7 : Temps Réel

Cours A7 : Temps Réel Cours A7 : Temps Réel Pierre.Paradinas / @ / cnam.fr Cnam/Cedric Systèmes Enfouis et Embarqués (SEE) Motivations Du jour : les mécanismes multitâches, la gestion des priorités, l ordonnancement, la gestion

Plus en détail

Slim Door Phone V2 1,2 ou 4 boutons Manuel Les mises à jour du manuel et du logiciel sont disponibles sur : www.linkcom.

Slim Door Phone V2 1,2 ou 4 boutons Manuel Les mises à jour du manuel et du logiciel sont disponibles sur : www.linkcom. Slim Door Phone V2 1,2 ou 4 boutons Manuel V1 Les mises à jour du manuel et du logiciel sont disponibles sur : www.linkcom.fr Sommaire 1 1. Description... 3 1.1. Fonctionnalités... 3 1.2. Versions... 3

Plus en détail

Examen de Guide de palanquée ANMP

Examen de Guide de palanquée ANMP Examen de Guide de palanquée ANMP (Brevet de plongeur niveau 4) Epreuves et Critères techniques L organisation générale du niveau 4 ANMP est définie dans la fiche info N A07 «Organisation d une formation

Plus en détail

N o de publication P0945711 03. Guide d administration du système téléphonique de l'application Basic Call Center du système CallPilot 150

N o de publication P0945711 03. Guide d administration du système téléphonique de l'application Basic Call Center du système CallPilot 150 N o de publication P0945711 03 Guide d administration du système téléphonique de l'application Basic Call Center du système CallPilot 150 2 Guide d'administration du système téléphonique de l'application

Plus en détail

Séries numériques. Chap. 02 : cours complet.

Séries numériques. Chap. 02 : cours complet. Séris méris Cha : cors comlt Séris d réls t d comlxs Défiitio : séri d réls o d comlxs Défiitio : séri corgt o dirgt Rmar : iflc ds rmirs trms d séri sr la corgc Théorèm : coditio écssair d corgc Théorèm

Plus en détail

Automatisation. Industrialisation des tests

Automatisation. Industrialisation des tests Module C : Industrialisation des tests Industrialisation des tests V1.1. VERIFIER.VALIDER ALTRAN CIS, de l assurance Qualité à l assurance de la qualité le lien et la de l automatisation des automates

Plus en détail

Compression Compression par dictionnaires

Compression Compression par dictionnaires Compression Compression par dictionnaires E. Jeandel Emmanuel.Jeandel at lif.univ-mrs.fr E. Jeandel, Lif CompressionCompression par dictionnaires 1/25 Compression par dictionnaire Principe : Avoir une

Plus en détail

Ch.G3 : Distances et tangentes

Ch.G3 : Distances et tangentes 4 e - programme 2011 mathématiques ch.g3 cahier élève Page 1 sur 14 1 DISTC D U PIT À U DRIT Ch.G3 : Distances et tangentes 1.1 Définition ex 1 DÉFIITI 1 : Soit une droite et un point n'appartenant pas

Plus en détail

The Over-60 Research Unit UCSF 2007 adaptation en français en 2013

The Over-60 Research Unit UCSF 2007 adaptation en français en 2013 The Over-60 Research Unit UCSF 2007 adaptation en français en 2013 Adaptée par Amandine Capber Titulaire d'un Master 2 recherche, étudiante en Master 2 professionnel Neuropsychologie et Psychopathologie

Plus en détail

Pneumatiques industriels. Les spécialistes du confort et de la durée de service.

Pneumatiques industriels. Les spécialistes du confort et de la durée de service. Pneumatiques industriels. Les spécialistes du confort et de la durée de service. Pneus Industrie à carcasse diagonale DIN Standard 7811 Dimension de pneu PR LI GSY Profil Type de pneu 4 Jante 3.00-4 4

Plus en détail

DOCUMENTS A RETOURNER OBLIGATOIREMENT pour l ouverture d un compte-chèques Crédit Coopératif

DOCUMENTS A RETOURNER OBLIGATOIREMENT pour l ouverture d un compte-chèques Crédit Coopératif DOCUMENTS A RETOURNER OBLIGATOIREMENT pour l ouverture d un compte-chèques Crédit Coopératif La demande d ouverture de compte et de souscription de produits et services associés en 2 exemplaires, La photocopie,

Plus en détail

Chapitre 3: TESTS DE SPECIFICATION

Chapitre 3: TESTS DE SPECIFICATION Chapitre 3: TESTS DE SPECIFICATION Rappel d u c h api t r e pr é c é d en t : l i de n t i f i c a t i o n e t l e s t i m a t i o n de s y s t è m e s d é q u a t i o n s s i m u lt a n é e s r e p o

Plus en détail

P etit pat hw o rk de ombinatoire énumérative Mireille Bousquet-Mélou, CNRS, LaBRI, Bo rdeaux http://www.lab ri.fr/ b ousquet

P etit pat hw o rk de ombinatoire énumérative Mireille Bousquet-Mélou, CNRS, LaBRI, Bo rdeaux http://www.lab ri.fr/ b ousquet Ô Ø ÛÓÖ È Ø Ø ÓÑ Ò ØÓ Ö ÒÙÑ Ö Ø Ú Å Ö ÐÐ ÓÙ Õ٠عŠÐÓÙ ÆÊË Ä ÊÁ ÓÖ ÙÜ ØØÔ»»ÛÛÛºÐ Ö º Ö» ÓÙ ÕÙ Ø Ä ÓÑ Ò ØÓ Ö ÒÙÑ Ö Ø Ú ººº ³ ØÕÙÓ ÈÓÙÖÕÙÓ ÓÑÑ ÒØ ÇÅÈÌ Ê κ ij ÖØ ÓÑÔØ Ö Ô Ðغ Ø Ð ÖÐ ÒÓÑ Ö Ö Ö ÒÓÑ Ö Ö ÒÓÑ

Plus en détail

Introduction au pricing d option en finance

Introduction au pricing d option en finance Introduction au pricing d option en finance Olivier Pironneau Cours d informatique Scientifique 1 Modélisation du prix d un actif financier Les actions, obligations et autres produits financiers cotés

Plus en détail

WebStamp easy Simple et personnel. Mon timbre-poste.

WebStamp easy Simple et personnel. Mon timbre-poste. WebStamp easy Simple et personnel. Mon timbre-poste. Manuel d utilisation Créer un timbre-poste Créer une étiquette pr colis Conseils d utilisation Directives Page Page Page 6 Page 7 www.poste.ch/webstamp-easy

Plus en détail

Société X 3 Rue des Eglantines 69003 LYON 04 37 10 20 30

Société X 3 Rue des Eglantines 69003 LYON 04 37 10 20 30 286, rue Garibaldi 69003 LYON 33 (0)4 37 48 98 47 contact@cabinet-baud.com Société X 3 Rue des Eglantines 69003 LYON 04 37 10 20 30 AA ll l aa t t ee nn t iii oo nn dd ee MM oo nn ss iii ee uu rr DD RR

Plus en détail

¹ËÁÊ ¹ Ê ÔÔÓÖØ Ø ÈÖÓ Ø Ä Ò Ø Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ö Ò Ó Ò Æ Ó Ò Ö Ñ ÒØ ÀÙ ÖØ Æ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¾ ¾ Ì Ð Å Ø Ö ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ Ø Ø Ð³ ÖØ ½ ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Plus en détail

' ( ) &" * +)&,! 0 1&,! ) 2334

' ( ) & * +)&,! 0 1&,! ) 2334 ! " #$ % & ' ( ) &" * +)&,! -. / 0 1&,! ) 2334 '& 56 7 8$, 9 4: -9'++ 5;3 '&56 7! #$ % &!! "" #! $ % %# #& % # # '%' #(" )'%#*+,-.*/0##%#%%#(1%' 2#'3'"4 ##%'5# #(" #'%''56# 3% "& 7# #/ 8''93:%#;%##(#

Plus en détail

l Agence Qui sommes nous?

l Agence Qui sommes nous? l Agence Qui soes nous? Co Justine est une agence counication globale dont la ission est prendre en charge l enseble vos besoins et probléatiques counication. Créée en 2011, Co Justine a rapient investi

Plus en détail

DEMANDE D ADHÉSION SÉCURITÉ SANTÉ. (Sous réserve d acceptation par l association ANDAC, et le cas échéant de la résiliation du précédent contrat)

DEMANDE D ADHÉSION SÉCURITÉ SANTÉ. (Sous réserve d acceptation par l association ANDAC, et le cas échéant de la résiliation du précédent contrat) (Ss réserve d acceptation par l association ANDAC, Réception avant le 15 : effet 1 er du mois en crs Régimes Salariés Agricoles, Commerçants, Artisans, Professions libérales du conseiller : ADHÉSION NOUVELLE

Plus en détail

Collectif TAIR-EAU 94 - Pour la qualité de la Terre, de l'air et de l'eau dans le Val de Marne PETITION PUBLIQUE

Collectif TAIR-EAU 94 - Pour la qualité de la Terre, de l'air et de l'eau dans le Val de Marne PETITION PUBLIQUE Collectif TAIR-EAU 94 - Pour la qualité de la Terre, de l'air et de l'eau dans le Val de Marne Le collectif T1 AIR-EAU 94 propose une autre solution sous la forme d'une usine d'enrobés utilisant Pétition

Plus en détail

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBÉLIARD. L UTBM de A à Z

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBÉLIARD. L UTBM de A à Z UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBÉLIARD L UTBM de A à Z édition 2011/2012 Lexique ATER BIATOS CIP CRI DEP DGS DRIME ECC EDIM FC LAB GESC IMaP Attaché temporaire d enseignement et de recherche

Plus en détail

ADJOINT TECHNIQUE PROTHESISTE DENTAIRE Interne AIX MARSEILLE 2 AIX-MARSEILLE UNIVERSITE AIX MARSEILLE 2

ADJOINT TECHNIQUE PROTHESISTE DENTAIRE Interne AIX MARSEILLE 2 AIX-MARSEILLE UNIVERSITE AIX MARSEILLE 2 Document publié sous réserve de modifications SESSON 2002 LSTE DES EMPLOS OERTS UX ONOURS TR DE TEORE PRENSRPTONS PR MNTEL 36-14 EDUTEL - mot-clé TR NS SUR NTERNET http://www.education.gouv.fr/personnel/itrf/

Plus en détail

Manuel d utilisation. ShareCenter Quattro DNS-345 VeRsion 1.0

Manuel d utilisation. ShareCenter Quattro DNS-345 VeRsion 1.0 Manuel d utilisation ShareCenter Quattro DNS-345 VeRsion 1.0 Table des matières Table des matières introduction...1 Pré-requis...2 Coniguration système requise...2 Présentation du produit...3 Contenu de

Plus en détail

Equipements de positionnement

Equipements de positionnement Equipements de positionnement Une offre complète d équipements de positionnement pr ttes les applications de sdage manuel et automatique. 2662-031R www.airliquidewelding.com Gamme de positionnement d Air

Plus en détail

Lot 4: Validation industrielle. Youness LEMRABET Pascal YIM, 19/11/2010

Lot 4: Validation industrielle. Youness LEMRABET Pascal YIM, 19/11/2010 Lot 4: Validation industrielle Youness LEMRABET Pascal YIM, 19/11/2010 Partenaires Lot 1 Modèle du processus métier L4.1 Modèles PSM Lot 2 Guide d implantation L4.2 Développement & Recette prototype Lot

Plus en détail

FICHE EXPERT HYALIN LE NOUVEAU STATUT D IOBSP

FICHE EXPERT HYALIN LE NOUVEAU STATUT D IOBSP FICHE EXPERT HYALIN LE NOUVEAU STATUT D IOBSP 01 78 41 44 60 DEFINITION D UN IOB / IOBSP L article L. 519-1 du CMF reprend, en la précisant, la définition assurantielle, en déclarant : «Est un intermédiaire

Plus en détail

Découpe et colle les images dans la bonne colonne.

Découpe et colle les images dans la bonne colonne. Le son [an], 3 discrimination auditive Découpe et colle les images dans la bonne colonne. J entends[van] J entends [lan] J entends [man] J entends [ran] J entends[chan] J entends [pan] J entends [quan]

Plus en détail

Le centre de données du futur sobre en énergie et évolutif

Le centre de données du futur sobre en énergie et évolutif Le centre de données du futur sobre en énergie et évolutif M. Niels Schiønnemann, directeur des opérations Emerson Alpina Basé sur une présentation de: Dr. Peter Koch Vice-président d Engineering & Product

Plus en détail

100 % gratuit. inédit. www.bimedia.com.fr

100 % gratuit. inédit. www.bimedia.com.fr é z s r séc abac 100 % gra b é a r f sps a grâc à www.bma.cm.fr l p m c f s l c x f! U sps p r c r a s VwM, l acr a sr l marché la ésrllac, a éé sélcé par Bma pr pmsr mps rél la sécré r p. Grâc à la chlg

Plus en détail

CAA/SE N O T I C E D E M O N T A G E E T D U T I L I S A T I O N KIT DE MONTAGE. Clavier lumineux - 100 codes DIGICODE

CAA/SE N O T I C E D E M O N T A G E E T D U T I L I S A T I O N KIT DE MONTAGE. Clavier lumineux - 100 codes DIGICODE CAA/SE Clavier lumineux - 100 codes N O T I C E D E M O N T A G E E T D U T I L I S A T I O N L affichage lumineux par les leds rouge, jaune et verte est toujours opérationnel. Il est possible d avoir

Plus en détail

RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE. B N 11 6 février 2012. S o m m a i r e

RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE. B N 11 6 février 2012. S o m m a i r e 285 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE B N 11 6 février 2012 S o m m a i r e Liste des médicaments

Plus en détail

Modernisation et développement d applications IBM i Stratégies, technologies et outils. Volubis.fr

Modernisation et développement d applications IBM i Stratégies, technologies et outils. Volubis.fr Modernisation et développement d applications IBM i Stratégies, technologies et outils 16 et 17 mai 2011 IBM Forum de Bois-Colombes Volubis.fr Conseil et formation sur OS/400, I5/OS puis IBM i depuis 1994!

Plus en détail

Communiquer efficacement : la stratégie du «30-3-30»

Communiquer efficacement : la stratégie du «30-3-30» Communiquer efficacement : la stratégie du «30-3-30» Intervenants Olivier Chaduteau Associé-fondateur du cabinet Day One Pierre-François Le Roux expert-comptable Pays de Loire Sommaire Préliminaire Se

Plus en détail

Lire ; Compter ; Tester... avec R

Lire ; Compter ; Tester... avec R Lire ; Compter ; Tester... avec R Préparation des données / Analyse univariée / Analyse bivariée Christophe Genolini 2 Table des matières 1 Rappels théoriques 5 1.1 Vocabulaire....................................

Plus en détail

Votre banque au quotidien

Votre banque au quotidien Votre banque au quotidien Conditions Tarifaires Janvier 2009 C O N D I T I O N S T A R I F A I R E S Les présentes Conditions Tarifaires sont applicables aux particuliers exclusivement. Elles annulent

Plus en détail

LES CONCOURS SONT OUVERTS AU TITRE DE CHAQUE ACADEMIE DANS LAQUELLE DES EMPLOIS SONT A POURVOIR.

LES CONCOURS SONT OUVERTS AU TITRE DE CHAQUE ACADEMIE DANS LAQUELLE DES EMPLOIS SONT A POURVOIR. Document publié sous réserve de modifications SESSION 2013 INSRIPTIONS ET INS DETILLEES SUR INTERNET : LISTE DES EMPLOIS OERTS UX ONOURS ITR DE TEORIE -v.2 (15/03/2013)- http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/recrutements/itrf

Plus en détail

Analyse du temps de réponse des systèmes temps réel

Analyse du temps de réponse des systèmes temps réel Analyse du temps de réponse des systèmes temps réel Pascal Richard Laboratoire d Informatique Scientifique et Industrielle, ENSMA BP 40198 Téléport 2 F-86960 Futuroscope pascal.richard@ensma.fr RÉSUMÉ.

Plus en détail

DOCUMENT DE REFERENCE DU RESEAU

DOCUMENT DE REFERENCE DU RESEAU DOCUMENT DE REFERENCE DU RESEAU Annexe A.1 Glossaire 1. Définitions Accord-cadre Area Direction Asset Management-Infrabel Area Direction Traffic Management & Services-Infrabel Bureau Organisation du Trafic-Infrabel

Plus en détail

Institut Interuniversitaire de médecine du travail de Paris Ile de France, 16 mars. S Fantoni Quinton, CHRU Lille

Institut Interuniversitaire de médecine du travail de Paris Ile de France, 16 mars. S Fantoni Quinton, CHRU Lille Institut Interuniversitaire de médecine du travail de Paris Ile de France, 16 mars. S Fantoni Quinton, CHRU Lille La responsabilité : répondre de Responsabilité morale Responsabilité sociétale Responsabilité

Plus en détail

LE TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE? SALARIÉS, MÉDECINS, EMPLOYEURS En toute concordance!

LE TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE? SALARIÉS, MÉDECINS, EMPLOYEURS En toute concordance! LE TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE? SALARIÉS, MÉDECINS, EMPLOYEURS En toute concordance! C O M M E N T V O U S Y R E T R O U V E R?. www.polesantetravail.fr Réglementation (Art. L323-3 Code SS) «En cas de

Plus en détail

> MISTERCUT A 30 T > A 30 S. 16 Disques abrasifs agglomérés Pour machines électro-portatives EN 12413. Tronçonnage acier.

> MISTERCUT A 30 T > A 30 S. 16 Disques abrasifs agglomérés Pour machines électro-portatives EN 12413. Tronçonnage acier. 16 Disques abrasifs agglomérés Pour machines électro-portatives EN 12413 > MISTERCUT A 30 T Coupe des métaux ferreux, aciers standard Bonne vitesse de coupe et longévité Très bon rapport qualité / prix

Plus en détail

ISAN System: 3 Création d un V-ISAN

ISAN System: 3 Création d un V-ISAN sm: é d V Wb f B Rs s: E b W B bs d mdè Vs j www.sb. B ss Psfh B 7 T. +4 5 Fx +4 7 EM: f@sb. www.sb. B ss Psfh B 7 T. +4 5 Fx +4 7 EM: f@sb. wzd é d V mm: TRODUTO DEMRE. OEXO. RETO D U V 4 FORMTO UPPLEMETRE

Plus en détail

Représentation d un entier en base b

Représentation d un entier en base b Représentation d un entier en base b 13 octobre 2012 1 Prérequis Les bases de la programmation en langage sont supposées avoir été travaillées L écriture en base b d un entier est ainsi défini à partir

Plus en détail

COURS GRATUITS. A- Approche de quelques fonctions du tableau de bord et leur signification respective

COURS GRATUITS. A- Approche de quelques fonctions du tableau de bord et leur signification respective COURS GRATUITS CHAPITRE 4 : LE TABLEAU DE BORD INTRODUCTION Un système asservi est constitué des trois entités : - Les éléments de commande et de consigne - Les éléments de traitement d exécution (partie

Plus en détail

FORMATION PREPARATEUR EN ANATOMIE Externe CLERMONT 1 LYON UNIVERSITE LYON 1 VILLEURBANNE (069)

FORMATION PREPARATEUR EN ANATOMIE Externe CLERMONT 1 LYON UNIVERSITE LYON 1 VILLEURBANNE (069) Document publié sous réserve de modifications SESSON 2005 LSTE DES EMPLOS OERTS UX ONOURS TR DE TEORE -v.1 (25/04/2005)- PRENSRPTONS ET NS DETLLEES SUR NTERNET : http://www.education.gouv.fr/personnel/itrf/

Plus en détail

La Cible Sommaire F o c u s

La Cible Sommaire F o c u s La Cible Sommaire F o c u s F o n d a t e u r : J e a n L e B I S S O N N A I S D i r e c t e u r d e l a p u b l i c a t i o n : M a r t i n e M I N Y R é d a c t e u r e n c h e f : S e r g e C H A N

Plus en détail

REGLEMENT PARTICULIER DE L'ENDURO DE BOADE DU DIMANCHE 06 juillet 2014 Epreuve n XXX Sous réserve d'acceptation de la FFM

REGLEMENT PARTICULIER DE L'ENDURO DE BOADE DU DIMANCHE 06 juillet 2014 Epreuve n XXX Sous réserve d'acceptation de la FFM Moto-Club de Boade Association sportive régie par la loi de 1901 Association affiliée à la Fédération Française de Motocyclisme N 1281 Association affiliée à la Ligue Motocycliste Régionale de Provence

Plus en détail

Répondants et non-répondants dans les enquêtes. Analyse des séquences de contact

Répondants et non-répondants dans les enquêtes. Analyse des séquences de contact Répondants et non-répondants dans les enquêtes Analyse des séquences de contact 7 ème colloque francophone sur les sondages Alexandre Pollien (FORS), Dominique Joye (ISS), Michèle Ernst Stähli (FORS et

Plus en détail

Ateliers L A TEX L A TEX portable ou

Ateliers L A TEX L A TEX portable ou Ateliers L A TEX L A TEX portable Lancer 25 août 2010 Installation de MikTEX-Portable aka. Urem_Tex Lancer Installation de MikTEX-Portable aka. Urem_Tex Lancer Lancer Pgf et Tikz est une adaptation de

Plus en détail

MANAGER TECHNICO-COMMERCIAL en PME-PMI

MANAGER TECHNICO-COMMERCIAL en PME-PMI MANAGER TECHNICO-COMMERCIAL en PME-PMI Formation par alternance (Contrat de professionnalisation) Site de Mâcon Informations destinées aux entreprises IUT Dijon Auxerre Blevard Docteur Petitjean 21078

Plus en détail

LA RÈGLE GABARIT* index qui lui est spécialement dédié. Elle permet de se rendre directement à la bonne page produit.

LA RÈGLE GABARIT* index qui lui est spécialement dédié. Elle permet de se rendre directement à la bonne page produit. 1700-911A 1 5,5 24 17,6 mini Tableau de données techniques L Course Sens Collectivités Boîte aux lettres lectrique 5,6 Sortie de clé 13 6 1/2T coté D ou Gd ajour 2 ST OU I 911A Plan 13 6 1/2T D ou G 2

Plus en détail