Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download ""

Transcription

1 ÇÙ ÑÒ ÐÐÝ ØÓÒ ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ Ò ÓÒØÜØ ØÓÒ ÔÖÓØ ÒÐÝ ÙÜ Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ ÅÑÓÖ ÑØÖ ÔÖ ÒØ Ð ÖØÓÒ ØÙ ÝÐ ËÙÔÖÙÖ Ð³ÍÒÚÖ Ø ÙÉÙ ÔÓÙÖ Ð³ÓØÒØÓÒ Ù Ö ÅØÖ Ò ÅºËºµ ÈÖÓÖÑÑ ÅØÖ Ò ØÓÒ ÔÖÓØ ÔÖØÑÒØ Ò ÑÒ ØÖØÚ ÍÒÚÖ Ø Ù ÉÙ ÀÙÐÐ Å ¾¼¼¾ ÇÙ ÑÒ ÐÐÝ ¾¼¼¾

2 ÊÑÖÑÒØ Â Ö ÖÑÖÖ Ð ÖØÙÖ ÑÑÓÖ Åº ÌÓÑ Þ ËÔ ÔÖÓ ÙÖ Ù ÔÖØÑÒØ Ò ÓÑÔØРгÍÒÚÖ Ø Ù ÉÙ ÀÙÐÐ ÔÓÙÖ Ñ³ÚÓÖ ÒÓÖÑ ØÓÒ ÐÐ ÙÐÓÒ ØÖÚÐ ÖÖº  ÖÑÖ ÐÙÖÙ ÑÒØ Ð Ó¹ÖØÙÖ ÑÑÓÖ Åº ÐÒ ÖÓÒÒÙ ÔÖÓ ÙÖ Ù ÔÖØÑÒØ Ð³ÒÓÖÑØÕ٠гÍÒÚÖ Ø Ù ÉÙ ÀÙÐÐ ÔÓÙÖ Ñ³ÚÓÖ ÒÖ ÓÙØÒÙ Ø Ù ÙÖÒØÐÖØÓÒ Ù ÑÑÓÖ Ø ÔÓÙÖ Ñ³ÚÓÖ ÒØ Ð³ÙØÐ ØÓÒ ³ÓÙØÐ ÒÓÖÑØÕÙº Ä ÔÓÒÐØ Åº ÖÓÒÒÙ ÓÒ ÓÙØ Ù ØÖÚÐ Ø Ð ÓÙÚÖØ ÓÒØ ÖÒÑÒØ ÓÒØÖÙ Ð ÖÐ ØÓÒ ÔÖÓغ  ØÒ ÐÑÒØ ÖÑÖÖ Åº ÃÞÑÖÞ Ö ÔÖÓ ÙÖ Ù ÔÖØÑÒØ Ò Ð ØÓÒ Ð³ÍÒÚÖ Ø Ù ÉÙ Ò Ø¹ÌÑ ÑÒÙ ÕÙ ¹ ÔØ ÑÐÖ ÒÓÑÖÙ ÓÙÔØÓÒ ³ØÖ ÚÐÙØÙÖ Ù ÑÑÓÖº Â³Ö ÒÖ ÖÑÖÑÒØ Ù ÔÖÓ ÙÖ ÂÒ¹ÈÙÐ ÈÕÙÒ Ö ÔÓÒ Ð Ù ÔÖÓÖÑÑ Ð³ÑÒ ØÖØÓÒ Ð³ÍÒÚÖ Ø Ù ÉÙ ÀÙÐÐ ÔÓÙÖ Ñ³ÚÓÖ ØÖÓÙÚÖ ÙÒ ÖØÙÖ ÑÑÓÖ Ò ÕÙ ÔÓÙÖ ÔÓÒÐØ Ø ÓÒ ÓÙØ Ù ÔÖÓ ÙÖ ÐÒ Ù Ð ÕÙ ÙØ ÑÓÒ ÔÖÑÖ ÓÒØØ Ð³ÍÉÀ Ò ¾¼¼¼ ÐÓÖ ÕٳРØØ Ö ÔÓÒ Ð Ù ÈÖÓÖÑѺ  ØÒ Ù Ô ÖÑÖÖ Åº ÈÙÐ ÊÓ ÑÓÒØ Õ٠ѳ ÔÐÙ ÙÖ Ó ÓÑÔÖÒÖ ÖØÒ Ô ÑØÑØÕÙ Ø Åº ÈÙÐ ÓÙÖØÑÒ ÔÓÙÖ ÖÚ ÖÒÙ Ú ÑÐØ ØÔØÒº  ØÒ ÜÔÖÑÖ Ñ ÔÖÓÓÒ ÖÓÒÒ Ò ÐÐ Ø ÓÐÒ ÓÙÒÖ ÔÓÙÖ ÐÙÖ ÐÙÖÙÜ ÙÐ Ù Ò ÐÙÖ ÓÙØÒ ÑÓÖÐ Ò ØÑÐ Ø ÔÓÙÖ ØÓÙ Ð ÑÓÝÒ ÕٳРÓÒØ Ñ Ñ ÔÓ ØÓÒº Ò Ò ØÖÚÐ ØÓÙØ Ð ÔÖ ÓÒÒ ÕÙ Ñ ÓÒØ Ö Ø ÔÖØÙÐÖÑÒØ Ñ ÔÖÒØ Ð À ÑÓÙ ÐÐÝ Ø À ÅÖ ÐÖº

3 Ê ÙÑ Ò ØÓÒ ÔÖÓØ Ð ÓÒ ÓÐØÓÒ ÓÙØÐ ÙÔÔÓÖØ ÔÖÑØ ÑØÖ Ö ÚÒ¹ Ø Ð ÔÖÓ Ù ÓÔÖØÓÒÒÐ ÔÖÓØ Ò ÔÖØÙÐÖ Ò ØÓÒ ÔÔÖÓÚ ÓÒ¹ ÒÑÒØ º Ò ÙÒ ÓÒØÜØ ÖÐ Ø ÓÙ Ð ÑÒ ÔÒÒØ Ð Ð ÐÚÖ ÓÒ ÙØ ÙÒ ÐÓ ÔÖÓÐØ Ð ÕÙÒØØ ÓÑÑÒÖ Ø Ð ÑÓÑÒØ ÓÙ Ô Ö ÙÒ ÓÑÑÒ ÓÒØ ØÙ ØÖÚÖ ÙÜ Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ ÕÙ ÓÒØ Ð ÔÖÓÐØ ÒÓÒ ÖÙÔØÙÖ ØÓ Ø Ð ØÙÜ Ø ØÓÒº Ò ³ØÐÖ ÙÒ ÓÑÔÖ ÓÒ ÒØÖ ÙÜ ÒØÙÖ ÔÖÓÖÑÒ Ù Ý ØÑ ³ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ ÒÓÙ ÚÓÒ Ö ÐÙÐÖ ÙÒ ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ ÕÙ ØÖÙØ Ð³ÐØ ÚÐÙÖ ÓÔØÑÐ Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÙØÖº ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ ÔÖÑØ ÓÒ ÔÖ Ö ÔÐ ÚÐÙÖ ÕÙ ÒÕÙÒØ ÕÙ³ÙÒ ÚÐÙÖ ÓÔØÑÐ Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ Ø ÙÔÖÙÖ Ð³ÙØÖº Ä ØÖÑÒØÓÒ ÚÐÙÖ ÓÔØÑÐ Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ Ø ÐÙÖ Óѹ ÔÖ ÓÒ ÒÓÙ ÓÒØ ÑÒ ÚÐÓÔÔÖ ÙÒ ÔÔÖÓ ÒÙÑÖÕÙ ÕÙ ÓÒ ØØÙ ÙÒ ÓÒØÖÙØÓÒ ÑÙÖ ØÖÚк ÒÓÙ ÓÒÙØ ÚÐÓÔÔÖ ÙÒ ÐÓÐ ÖÖ ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ Ø ÒÓÙ Ò ÓÒÒÓÒ ÔÔÐØÓÒ Ò Ð ÓÙ Ð ÑÒ ÔÒÒØ ÐÐ ÐÚÖ ÓÒ ÙØ ÙÒ ÐÓ ÔÖÓÐØ ÜÔÓÒÒØÐÐ ÏÙÐÐ ÊÝÐ ÓÙ ÑѺ ÇÙ ÑÒ ÄÃÄ ØÙÒØ ÌÓÑ Þ ËÃÈËÃÁ ÖØÙÖ ÖÖ ÍÉÀ ÐÒ ÀÊÇÆÆÍ Ó¹ÖØÙÖ ÖÖ ÍÉÀ à ÑÖÞ ÊË ÜÑÒØÙÖ ÜØÖÒ ÍÉÌ

4 ÌÐ ÅØÖ Ä Ø ÙÖ Ä Ø ØÐÙÜ ÆÓØØÓÒ ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ú Ú Ú ½ ½ ¾ ÅÓÐ ØÓÒ ÑØÑØÕÙ Ù Ý ØÑ É µ Ú ÙØÐ ØÓÒ ÒÚÙÜ ÖÚ ½º½ ÅÓÐ ØÖÑÒ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÅÓÐ ÔÖÓÐ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ½º Å ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º ÎÐÙÖ ÓÔØÑÐ Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ È ½ Ø È ¾ º º º º º º ½ ½º Ä ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º ÄÓ ÔÖÓÐØ ÙØÐ Ò ØÓÒ ØÓ º º º º º º º º º º º º º º ½ ÐÙÐ Ù ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ ÔÖ ÙÒ ÑØÓ ÒÐÝØÕÙ¹ÒÙÑÖÕÙ ¾½ ¾º½ ÊÓÖÑÙÐØÓÒ ÐÙÐ «ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ ¾º¾ ÐÙÐ È ½ Ø È ¾ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ¾º ÐÙÐ Ê µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º º½ Ð ÐÓ ÜÔÓÒÒØÐÐ µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º º¾ Ð ÐÓ ÏÙÐÐ Ï ½¾µ º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º º Ð ÏÙÐÐ Ú Ï ½ µ º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º º Ð ÐÓ ÊÝÐ Ê µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º º Ð ÐÓ ÑÑ Ú ½¾ º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º º Ð ÐÓ ÑÑ ÒÖÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º ÐÙÐ ÔÔÖÓ Ù ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾

5 ÔÔÐØÓÒ ¾ º½ Ð ÐÓ ÜÔÓÒÒØÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½º½ Ð ÐÓ ÜÔÓÒÒØÐÐ µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½º¾ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ð ÐÓ ÒÓÖÑÐ Æ ¾ µ ÔÖ Ð³ÜÔÓÒÒØÐÐ º ¾ º¾ Ð ÐÓ ÏÙÐÐ Ï µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º½ Ä ½¾ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º¾ Ä ½ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º Ä ¾ Ð ÐÓ ÊÝÐ Ê ¾ µ º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º ÉÙÐÕÙ ÙÔÔÐÑÒØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º Ð ÐÓ ÑÑ µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º ÍÒ Ö ÙÐØØ ³ÒÚÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÓÒÐÙ ÓÒ ÒÒÜ Ä ØÖÙØÓÒ ÙØÐ Ò ØÓÒ ØÓ ½ º½ ØÖÙØÓÒ ÜÔÓÒÒØÐÐ µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ØÖÙØÓÒ ÒÓÖÑÐ Æ ¾ µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ØÖÙØÓÒ ÏÙÐÐ Ï µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º ØÖÙØÓÒ ÊÝÐ Ê µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º ØÖÙØÓÒ Ð ÐÓ µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÒÒÜ Ä ÔÖÓÖÑÑ ÐÙÐ Ù ÔÓÒØ ³ÕÙÐÖ ÒÒÜ ÜÑÔÐ ³ÙØÐ ØÓÒ Ù ÔÖÓÖÑÑ ÐÓÖÔ Ú

6 Ä Ø ÙÖ ½º½ Ê ÓÐÙØÓÒ ÖÔÕÙ Ð ÇÉ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ½º¾ ËÝ ØÑ ³ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ ÔÖÓРص º º º º º º º º º º º º º ½ ½º ÊÔÖ ÒØØÓÒ ÖÔÕÙ Ð ÓÒØÖÒØ ½ººµ º º º º º º º º º º º º ½ º½ ÊÔÖ ÒØØÓÒ ÖÔÕÙ Ù ØÐÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ ÊÔÖ ÒØØÓÒ ÖÔÕÙ Ù ØÐÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÄÓ ÏÙÐÐ ÔÓÙÖ ½ ½¾ ½ ¾ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÄÓ ÊÝÐ ÔÓÙÖ ½¾ ½ ¾ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÄÓ ÑÑ ÔÓÙÖ ½¾ ½ ¾ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ú

7 Ä Ø ØÐÙÜ º½ гÜÔÓÒÒØÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ ÏÙÐÐ ½¾ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º ÏÙÐÐ ½¾ É Ï ½¼¼¼ à ¼¼¼ º º º º º º º º º º º º º º ¾ º ÏÙÐÐ ½ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º ÏÙÐÐ ¾ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º Ð ÐÓ ÏÙÐÐ É Ï ½¼¼¼ à ¼¼¼ º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º Ð ÐÓ ÑÑ É Ï ½¼¼¼ à ¼¼¼ º º º º º º º º º º º º º º º ½ º Ð ÐÓ ÏÙÐÐ É Ï Ò Ú Æ º º º º º º º º º º º º º º º º º Ú

8 ÆÓØØÓÒ ÉÙÒØØ ÓÒÓÑÕÙ Æ ÒÓÑÖ ÓÑÑÒ Ôº ½½ ÓÙØ ÔÖ ÓÑÑÒ Ôº ½½ ÑÒ ÒÒÙÐÐ Ôº ½½ À ÓÙØ ÙÒØÖ ØÓ Ôº ½½ ÓÙØ ÙÒØÖ Ð³ÖØÐ Ò ØÓ Ôº ½½ Ë ÑÓÝ ØÓ ÑÓÝÒ ÒÒÙÐ Ôº ½½ Ö ÓÙØ ØÓ Ôº ½½ à ÓÙØ ØÓÒ Ôº ½½ É Ï Ð É ÏÐ ÓÒ Ôº ½½ à РÕÙÒØØ Ö Ôº ¾½ ÓÙØ ØÓØÙÜ ÒÒÙÐ ØÓ Ôº ½½ ÓÙØ ÓÑÑÒ Ôº ½½ É ÕÙÒØØ ÓÑÑÒ Ôº ½½ ÔÓÒØ ÖÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ Ôº ½ ÆÚÙ ÖÚ Ü µ ÕÙÒØØ ÑÒÕÙÒØ Ð Ò ³ÙÒ ÝÐ Ôº ½ µ ÔÖÒ Ð ÕÙÒØØ ÑÒÕÙÒØ Ò Ò ÝÐ Ôº ½ É µ ÖØÓÒ Ð ÑÒ ÒÓÒ Ø Ø Ôº ½ È ½ µ È ½ É µ ÔÖÓÐØ ÒÓÒ ÖÙÔØÙÖ ØÓ Ôº ½ È ¾ É µ ØÙÜ Ø ØÓÒ Ôº ½ È ½ ÚÐÙÖ ÓÔØÑÐ È ½ É µ ÓÙ Ð ÓÒØÖÒØ ÙØ Ôº ½ È ¾ ÚÐÙÖ ÓÔØÑÐ È ¾ É µ ÓÙ Ð ÓÒØÖÒØ ÙØ Ôº ½ É ½ ½ Ôº ½ É ¾ ¾ Ôº ½ Ú

9 Ê µ Ôº ½ Ò ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ Ôº ½ ÈÖÓÐØ Ä Ð ÐÚÖ ÓÒ Ôº ½ ÑÒ ÔÒÒØ Ð Ð ÐÚÖ ÓÒ Ä Ôº ½ Ä Ðµ ÐÓ Ò Ø Ä Ôº ½ ܵ ÐÓ Ò Ø Ôº½ Ä Üе ÐÓ Ò Ø ÓÒØÓÒÒÐÐ ÒØ Ä Ôº ½ Ä Ü Ðµ ÐÓ Ò Ø ÓÒØ Ø Ä Ôº ½ ܵ ÓÒØÓÒ ÖÔÖØØÓÒ Ôº ½ ܵ ÔÖÒ ÑØÑØÕÙ Ôº ½ ÑÓÝÒÒ ÖعØÝÔ ¾ Ð ÚÖÒ µ ÐÓ ÜÔÓÒÒØÐÐ Ôº ½ Ê µ ÐÓ ÊÝÐ Ôº ¾ Æ ¾ µ ÐÓ ÒÓÖÑÐ ÑÓÝÒÒ Ø ÚÖÒ ¾ Ôº ½ Ï µ ÐÓ ÏÙÐÐ ÔÖÑØÖ Ø Ôº ¾ µ ÓÒØÓÒ ÑÑ Ôº ¾ µ ÐÓ ÑÑ ÔÖÑØÖ Ø Ôº Á µ ÓÒØÓÒ ÑÑ ÒÓÑÔÐØ Ôº Ú

10 ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ä ØÖÓ Ñ ÑÐÐÒÖ ÚÙ Ð ÓÙÖ ÓÙ ÙÒ ÔÖÓ Ù ÐÖ ÑÓÒÐ ØÓÒ Ð³ÓÒÓÑ ÖØÖ ÔÖ ÙÒ ÓÖØ ÓÒÙÖÖÒ Ø ÙÒ ÓÑÔØØÓÒ ÖÓ ÒØ ÔÐÓÒÒØ Ð ØÙÖ ÕÙ ÓÒØ Ð ÒØÖÔÖ ÒÙ ØÖ Ø ÓÖÒ ØÓÒ Ò ÙÒ Ò¹ ÚÖÓÒÒÑÒØ ³Ò ÙÖØ Ø ³Ò ØÐØ ÓÙ Ð ÓÙÖ «ÖÒ Ð ÙÖÚ Ø ÚÒÙ Ð ÑÓØ ³ÓÖÖº Ò ÙÒ ØÐ ÓÒØÜØ Ð ÒØÖÔÖ Ò³ÓÒØ ³ÙØÖ ÓÜ ÕÙ Ú Ö Ð ÔÖÓÖÑÒ Ø Ö ÔÖÙÚ ³ÆØ Ø ³ÆÒº Ä ÑÒÑÒØ ØÖØÓÒÒÐ Ò ÙÆØ ÔÐÙ ÐÙ ÙÐ ÖÐÚÖ Ð Ü Ø ÙÒ ÙØÖ ÓÖÑ ³ÓÖÒ ØÓÒ Ø ØÓÒ ÔÔÐÐ Ò ÒÓÑÖÙ ÔÖ ³ØÚØ ³ Ø Ð ØÓÒ ÔÖÓØ ½ º Ä ØÓÒ ÔÖÓØ ÖØÖÓÙÚ ÙÓÙÖ³Ù ÙÖ ØÓÙØ Ð ÐÚÖ Ø Ø ÔÖ ÒØ ÓÑÑ Ð ÑÒÑÒØ ÑÖÐ ÔÔÐÕÙÖ ÔÓÙÖ Ö ÓÒØÜØ ÓÒØÑÔÓÖÒº  ÙØÐ Ò Ð³ÒÙ ØÖ ÖÓ ÔØÐ Ø ÔÖ Ð ÖÑ ÓÒ Ð Ò Ò ÐÐ Ø Ò Ô ³ØÖ ÚÙÐÖ ÔÓÙÖ ÚÒÖ Ð ÑÓ ØÓÒ ÔÖ ÜÐÐÒ Ù ÒÓÙÚÙ ÑÐÐÒÖº ÈÖÖ Ù ÑÒÑÒØ ØÖØÓÒÒÐ ÒÓØÑÑÒØ Ò ÙÒ ÑÓÒ Ò ÔÖÔØÙÐÐ ÑÙ¹ ØØÓÒ ÐÓ Ø Ðº µ Ð ØÓÒ ÔÖÓØ «ÖÒ Ð ØÓÒ Ð ÕÙ ÔÖ ÔÖÒÔ Ø ÑÓ ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÐÐÒ Ø ÃÒ µº ÙØÖ ÚÒØ Ð ØÓÒ ÔÖÓØ ³Ò ÖØ Ð ÔÐÙ ÓÙÚÒØ Ò ÓÖÒ ØÓÒ Ø ÒÚÖÓÒÒÑÒØ ÓÙ ÓØÒØ ØÚØ ÓÔÖØÓÒÒÐÐ Ø ØÚØ ÒØÖÔÖÒÙÖÐ º Ø Ð ØÓÒ ÓÔÖØÓÒ ÔÙØ ÔÖØÑÒØ ³ÒØÖÖ ÓÑÑ ÙÒ ÓÑÔÓ ÒØ ÔÖØ ÒØÖ Ð ØÓÒ ÔÖÓغ ÆÓÙ ØÖÓÙÚÓÒ Ò Ð ÐØØÖØÙÖ ÔÐÙ ÙÖ ÒØÓÒ ÔÓÙÖ ÜÔÐÕÙÖ Ø ÐÖ Ö Ð ÓÒÔØ ØÓÒ ÔÖÓغ ÒÖÐÑÒØ ÒØÓÒ ³ÕÙÚÐÒØ ÓÑÔÐØÒØ ÓÙ ÓÒØ Ö ÓÖØÖ Ô Ø ØÝÔ Ð ØÓÒ ÔÖÓغ ËÐÓÒ ÐÖ Ø Ðº ½¼ Ð ØÓÒ ÔÖÓØ ÔÙØ ØÖ Ò ÓÑÑ ØÒØ ÙÒ Ò ÑÐ ÑØÓ ÓÙ ØÒÕÙ Ö ÔÓÙÖ Ð ÓÒÔØÓÒ Ð³ÒÐÝ Ø Ð ÓÒÙØ ³ØÚØ Øѹ ÔÓÖÖ ÓÖØÑÒØ ÖÖÚÖ Ð ÒÓÒ ÖÔØØÚ ÖÐ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ØÑÔ Ø Ö ÓÙÖ º ÃÖÞÒÖ ½¾ Ð ÓÑÔÐØ Ò ÒØÖÓÙ ÒØ Ð ÓÒÔØ Ð³ÔÔÖÓ ½ ÈÖÓ Ù ÝÒØ ÔÓÙÖ ÙØ ÖÐ Ö ÙÒ ÔÖÓÙØ Ô ÕÙ ÓÙ ÙÒ ÙÚÖ ÓÒÖØ ÓÙ ÒÓÖ ÙÒ ÔÖÓ Ù ÒÑÒØ ÓÒØ Ð ÙØ Ø ÔÖÓÙÖ ÕÙÐÕÙ Ó ÒÓÙÚ٠dzËÙÒ Ý ½ º ½

11 Ý ØÑÕÙ ÓÙ ÔÐ Ø ÓÒØÓÒ ÚÖ ÓÒØ Ò ÙÒ ÔÖÓØ Ò ÔÖع ÙÐÖ ÖÐ Ö Ð³ÒØÖÙÖ ÓÒØÖÒØ ÓÙØ Ð Ø ÔÖÓÖÑÒº ijÔÔÖÓ Ý ØÑÕÙ Ø ÓÙÖÑÑÒØ ÙØÐ Ò ØÓÒ ÔÖÓØ ÔÓÙÖ ÜÔÐÕÙÖ Ð ÑÓ ÓÒØÓÒÒÑÒØ ³ÙÒ ÓÖÒ ØÓÒ ³ÙÒ Ý ØÑ Ò ÓÒ Ò ÑÐ Ò ÕÙ Ð ÒØÖØÓÒ Ø ÒØÖÔÒÒ ÓÙ ¹ Ý ØÑ ÙØÖÑÒØ Ø ÔÓÙÖ ÔÓ Ö ÙÒ ÚÙ ³Ò ÑÐ ÙÒ ÖÖ ÐÓÐ ÙÖ ØÓÙØ Ð Ý ØѺ Ä ÔÖÓØ Ø ÐÙ¹ÑÑ ÙÒ ÓÙ ¹ Ý ØÑ ÕÙ ³Ò ÖØ Ð³ÒØÖÙÖ ³ÙØÖ Ý ØÑ º ÁÐ Ø ÓÒ ÒÑÒÐ ÚÓÙÐÓÖ ÖÖ ÓÒÚÒÐÑÒØ ÙÒ ÔÖÓØ Ò Ð³ ÓÐÒØ Ò ÓÙÐÒØ ÕÙ³Ð Ø ÔÖØ ³ÙÒ Ò ÑÐ ÔÐÙ ÖÒ Ø ÔÐÙ ÓÑÔÐÜ ÚÓÐÙÒØ Ò ÙÒ ÒÚÖÓÒÒÑÒØ ÝÒÑÕÙº Ù ÓÙÖ Ù ÖÓÙÐÑÒØ Ù ÔÖÓ Ù ÒÖØÓÒ ÐÒÑÒØ Ø ³ÜÙØÓÒ Ù ÔÖÓØ Ò ÕÙ ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝÒÑÕÙ Ò ÙÒ ÓÔÖØÓÒ Ð ØÓÒ ÔÖÓØ ÔÖ ÒØ ÓÑÑ ÙÒ ÒØØ ÑÓÒØÖÒØ ÒØÖØÓÒ ÒØÖ ÒÚÖÓÒÒÑÒØ ØÖØÓÒÒÐ Ø ÒÓÙÚÙÜ ÐÖ Ø Ðº ½¼ dzËÙÒ Ý ½ µº ÄÓÖ ÕÙ³ÓÒ ÖÖ Ù ÝÐ Ú ³ÙÒ ÔÖÓØ ÔÖØÙÐÖÑÒØ ÔÒÒØ Ð Ô ÖÐ ØÓÒ Ù ÔÖÓØ Ð ÜØÖÒØ ÔÖÚÙ ÓÒØ ÓØÒÙ µ Ø Ð Ô ÓÔÖØÓÒÒÐÐ Ñ Ò ÖÓÙØ ÜØÖÒØ ÖÐ µ ÓÔÖØÓÒ ÙÚ ÓÒØÖÓÐ Ø ÚÐÙØÓÒ ÒØÖ¹ ÚÒÒÒغ ÓÔÖØÓÒ ÔÖÑØØÒØ Ù ØÓÒÒÖ ³ØÖ Ù ÓÙÖÒØ ÙÖÓÙÐÑÒØ ØÚØ Ø ³ØÖ Ð³«ÙØ ÔÖÓÐÑ ÕÙ ÔÙÚÒØ ÚÒØÙÐÐÑÒØ ÙÖÚÒÖ ÔÓÙÖ Ý ÔÔÓÖØÖ ÓÖÖØÓÒ Ò Ö Ò Ò ÐÐ ÔÖÑØØÒØ ÙÜ ØÓÒÒÖ ³ ÙÖÖ ÕÙ Ð ÔÖÓØ ØØÒØ Ð ÓØ ÔÓÙÖ Ð ÕÙÐ Ð Ø ÓÒÙº Ò ØØ ØÙ ÒÓÙ ÒÓÙ ÒØÖ ÓÒ ÙÜ ÔØ ÓÔÖØÓÒÒÐ Ð ØÓÒ ÔÖÓ¹ Ø ÔÖØÙÐÖÑÒØ Ð ØÓÒ ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ º ³ Ø ÙÒ ÓÑÒ ØÖ Ú Ø ÖÐØÚÑÒØ ÙÒ Ø ÓÑÑÖÑÒØ ÚÓÕÙ Ò Ð ÐØØÖØÙÖ ÑÒÖÐ ÕÙ ØÖØ ÔÙ ÔÖÓÐÑ Ð ØÓÒ ÓÔÖØÓÒÒÐÐ Ø ÔØ ÓÒØÓÒÒÐ ÔÖÓØ ÄÖÓÝ ½ µº ÒÓ ÓÙÖ ØØ ÓÒØÓÒ Ù ÑÒÑÒØ ÕÙ Ø ÖÓÒÒÙ ÓÑÑ Ò ÔÒ Ð Ù Ø ÔÐÙ Ò ÔÐ٠гÒØÖØ ÒÓÑÖÙÜ ÒØ ÕÙ º Ø ÒÓÙ¹ ÑÒØ Ù Ø Ò ÔÖØ ÓÑÑ ÙÒ «Ø ÑÓ ÅÐÖ ½ µº ÁÐ ³ÜÔÐÕÙ Ù Ø ÙÖØÓÙØ ÔÖ Ð Ò Ø ³ÑÔÐÕÙÖ Ð ÓÒØÓÒ ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ ³ÙÒ ÓÖÒ ØÓÒ Ð ÔÖÑÖ Ô Ù ÔÖÓغ ØØ ÆÖÑØÓÒ Ø ÓÒ ÖÑ ÔÖ ÍÖÐ Ø È ¾ ÕÙ ØÖÚÖ ÙÒ ØÙ ÓÒØ ÔÖÚÒÙ Ð ÓÒÐÙ ÓÒ ÙÚÒØ ÓÒÓÑ ÙÔÔÐÑÒØÖ ÙÖ Ð Ø Ò Ø ÖÚ Ð³ÓÖÖ º¾± ÔÓÙÖÖÒØ ÐÑÒØ ÖÐ Ö ÔÓÙÖ Ð ÔÐÙÔÖØ ÔÖÓØ Ð ÓÒØÓÒ ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØØØ ÔÐÙ ÒØÖ Ò ÑÓÒغ ÐÓÖ Ð ÚÒØ Ò ÔÒ Ð ³ÒØÖÖ Ð ÓÒØÓÒ ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØÒÓÒØÜØ ÔÖÓØ Ö ³ Ø Ð ÔØ ÓÖÒ ØÓÒ ØÖÒ ÓÖÑÖ ÔÖÓØ Ò ÓÔÖØÓÒ ØÐ Ø ÑØÖ ÔÐÙ Ò ÔÐÙ ÔÖÓÙØÚ ÕÙ ÔÒÖ Ð³ÓÒÒ ÖÒØÖ ¾

12 ØÖ ÓÖÖ ÕÙ ÐÐ ÑÒØÒÒÒØ ÔÖÑØØÖÓÒØ Ò ÖØÓÙÖ ÒÒÖ ³ÙØÖ ÔÖÓØ ÄÖÓÝ ½ µº ÉÙÒØ Ð ØÓÒ ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ ÐÐ ÓØ ØÖ ÓÒ Ö ÓÑÑ ÙÒ Ò ÑÐ ³ÓÔÖØÓÒ ÐÓÐ ÕÙ Ò ÐÑØ Ô ÙÐÑÒØ Ö Ø º ÐÐ ÙØ Ù ÑÓÑÒØ ÓÙ Ð ÓÒ Ø ÜÔÖÑ Ø ÔÖÒ Ò ÐÓÖ ÕÙ Ð Ò ÓÙ Ð ÖÚ Ø ÖÒÙ Ù ÑÒÙÖº Ä ÓÒØÓÒ ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ Ò ÓØ ÔÐÙ ØÖ ÓÒ Ö ÓÑÑ ÙÒ ÑÔÐ ÓÒØÓÒ ÖÓÙØÒÖ ³Ø ÒØÓÒÒ ÙÖ ÒÓØÓÒ ÖÙ Ú ÓÙÖÒ ÙÖ ÕÙ³ÐÐ Ò³ Ñ Ó º ÐÐ ÓØ ÓÖ ÙÒ ÖØÒ ÒÓÑÖ ÔÖÒÔ ÕÙ ÓÒØ ÑÑÙÐ ÕÙÐ ÕÙ ÓØ Ð ØÝÔ ³ÒØÖÔÖ Ø ÓÑÔÓÖØ ÔÐÙ ÙÖ ÓÔÖØÓÒ ÕÙ ÓÒØ Ò ÖÑÓÒ ÓÒØ Ð³ÓÑÔÐ ÑÒØ ÓÒØÖÑ Ø ÔÖÓ ØÐ ÔÓÙÖ Ð³ÒØÖÔÖ º Ä ØÓÒ ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ Ø ÙÒ ÓÑÒ Ò ÔÖÔØÙÐÐ ÚÓÐÙØÓÒ ÙÖØÓÙØ Ò ÓÒØÜØ ÔÖÓØ ÓÙ Ð ØÚØ ÓÒØ ÒÓÒ ÖÔØØÚ Ø ÖÖÚÖ Ð º ÔÖÓÔÓ ÒÖ Ò ½ ÓÙÐÒ ÕÙ Ð Ñ ÓÒ Ð ÓÒØÓÒ Ø Ø Ð ÔÖÓ Ð ÖÖÖ ØÙÖ ÓÒØ ÙÓÙÔ ÚÓÐÙº ijÒØÔØÓÒ ÓÒ ³Ø Ø Ð³ÒØÔØÓÒ Ð³ÚÓÐÙØÓÒ ÓÙÖÒ ÙÖ ÓÒ ØØÙÒØ ÙÜ Ü ÑÙÖ Ù ÑÒÑÒØ ÑÓÖÒ ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ º Ä ÓÒØÓÒ ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ Ò ÔÙØ ÓÒ ÔÐÙ Ö ÓÒ ÒØÙØÚ ÔÖ ÔÖ ÓÒÒ ÒÓÚ Ø ÒÜÔÖÑÒØ º ³ÐÐÙÖ ÒØݹ ÄÖÒ Ò³¹Ø¹Ð Ô ÔÐÓÖ Ò ËØÖØ Ø ÔÓÐØÕÙ ³ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ Ø ØØ Ø ÕÙ ÚØ Ò ÖÒ ËÐÓÒ ËÚÖ Ø Ðº ¾¼ Ð ÓÒÔØ ³ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ Ò Ð³ØÓÒ ÖÒÖ ÓÔÖØÓÒÒÐ ÔÖ Ð ØÖÑÒØÓÒ ÓÒ Ð ÙÜ ØÓ Ø ØÚØ ÓÒ¹ ÒÜ Ð³ÒØÖÙÖ Ø Ð³ÜØÖÙÖ Ð³ÒØÖÔÖ º ØØ ØÓÒ ÚÓÖ Ð ÑÒÙØÓÒ ÓÙØ Ò ÙØÐ ÒØ ÖØÒ ÑÓ ÓÒØÖÓÐ ÓÒÓÑÕÙ Ø Ò Ð³ÓØ ÖÒÖ Ð ÔÖÓÙØ Ð ÐÓÒ Ð ÓÒØÓÒ «ÖÒØ ÑÖ ÕÙÐ ÓÑÑÖÐ ÓÑ ØÕÙ Ø ÒÙ ØÖк ÔÖØÖ ³ÙÒ ØÐÐ ÒØÓÒ ÙÜ ÔÓÒØ ÑÔÓÖØÒØ ÓÒØ ÖØÒÖ Ò Ð Ö ØÖÚÐ ÔÖÑÖÑÒØ Ð ØÓÒ ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ ÒÐÓ ÒÓÒ ÙÐÑÒØ Ð ØÓÒ Ø Ñ Ù ÐÐ ØÓ ÙÜÑÑÒØ Ð ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ ÓÒ ØØÙÒØ ÙÒ ÔØ Ò Ð Ò Ð ÖÙØÓÒ ÓÙØ ÐÚ ÐÓ ØÕÙ ÕÙ ÚÒÒÒØ ÔÐÙ Ò ÔÐÙ ÙÒ ÐÑÑ ÔÓÙÖ Ð ÒØÖÔÖ Ò Ö ÓÒ ÆÙÐØ Ð ÓÒØÒÖº ÙØ ÈÓÐ Ø Ðº ½ ÓÙÐÒÒØ ÕÙ³Ò ÐÐÑÒ Ð ÓÙØ ÐÓ ØÕÙ ÓÒØ ÙÑÒØ ÖÒÖ ÒÒ ½ º ± Ò Ð ÓÑÔÒ ÒÙ ØÖÐÐ Ø ¾½º± Ò Ð ÓÑÔÒ ÓÑÑÖÐ º ÈÖÑ Ð Ö ÓÒ ÚÓÕÙ ÔÖ Ð ØÓÒÒÖ ÔÓÙÖ Ù Ø Ö ØØ ØÙØÓÒ Ð ÔÖÓÐÑ ØÓ ÚÒØ ÓÙÚÒØ Ò ÔÖÑÖ ÐÙº ÈÖ ÜÑÔÐ Ù Ò Ð ØÓ ØÒÙ ÔÖ ÙÒ ÑÒÙØÙÖÖ ÖÔÖ ÒØÒØ Ò ÑÓÝÒÒ ± Ø Ø ¼± ÓÒ ÓÒ

13 ÖÓÙÐÑÒØ ËÐÚÖ Ø ÈØÖ ÓÒ ½ µº Ò ÖÒ Ð ØÓ ÖÔÖ ÒØÒØ ¼± Ù ÐÒ ÒØÖÔÖ ÔÖ ÓÑÔÒ ØÓÒ ÖØ ÐÒØ Ø ÓÙÖÒ ÙÖ ÐÓÒÐ µº Ð ÓÒ ØØÙ ÙÒ ÑÔÓÖØÒØ ÑÑÓÐ ØÓÒ ÒÒÖ ÕÙ ÒÒÖ Ö ÒÒÖ ØÙÜ Ù ÓÙÚÖØ ÒÖ Ð ÓÒ ÖÓÙÐÑÒØ Ø ÙÒ ÑÔÖÙÒØ ÓÙØ ÑÓÝÒ Ù ÔØРгÒØÖÔÖ ØÙÜ ÖÒØÐØ ÔØÙÜ ÒÚ Ø µ ÙÜÕÙÐ ³ÓÙØÒØ Ö Ù Ù ØÓº ÈÖ ÓÒ ÕÙÒØ Ð ØÓ ØÒØ ÓÖÖØÑÒØ ÓÒØÖÓÐ ÔÖ Ð ØÓÒÒÖ ÔÖÓØ Ð ÓÒ ÖÓÙÐÑÒØ Ø ³ÜÔÐÓØØÓÒ ³ÙÒ ÔÖÓØ ÖÒØ ÓÒ ÖÐÑÒØ ÖÙØ ÓÒ Ð ÑÖ ÖÙØ ³ÙØÓ ÒÒÑÒØ ÖÒØ ÙÑÒØ ÑØØÒØ Ò ÚÐÙÖ Ð Ò Ð³ÓÖÒ ØÓÒ ÔÖÓ ÔÖÖ Ø ÚÐÓÔÔÖº ÒÐÑÒØ Ð ÑÙÚ ØÓÒ ØÓ ÑÒÙ ÑÖ ÕÙ ÒØÖÒ ÙÒ ÔÖØ Ò Ð ÔÖØ Ù ÑÖ Ø ÔÖÓÙÖ ÙÒ ÚÒØ ÙÜ ÓÒÙÖÖÒØ ÓÖ µº Ä ØÒØÓÒ ØÓ Ò ÔÖ ÒØ Ô ÙÐÑÒØ ÒÓÒÚÒÒØ º Ä ÚÒØ Ø ÔÖÚÐ ÕÙ Ý ÓÒØ Ð Ø ÕÙ Ù Ø ÒØ ÓÒ ÑÒØÒ ÓÒØ ÒÒÓÑÖÐ º ÔÒÒØ Ð Ø ÒÙØÐ Ð ÚÐÓÔÔÖ ÑÔÐÑÒØ Ò Ð ÔÖ ÒØ ØÖÚк ÆÓØÓÒ ÑÔÐÑÒØ ÕÙÐÕÙ ÓÒØÓÒ ÑÙÖ ØÓ ÖØ ÔÖ Ò Ø ÀÝÝ ¾ ÙÔÔÓÖØÖ Ø ÓÙÖÒÖ Ð ÑØÖ ÔÖÑÖ Ò Ö Ð ÑÒÙØÙÖ Ð ÑÒ ÔÒÒØ ¾ µ ÔÖÓØÖ Ð ÓÑÔÒ ÓÒØÖ Ð ÒÖØØÙ ÕÙ ÔÔÖ ÒØ ÙØ ÙÜ ÚÖ¹ Ò ÒØÖ Ð ÑÒ Ø Ð ÔÖÓÙØÓÒ Ð ØÖÓÖØÓÒ ÑÒ Ø Ð ÖÖÙÖ ÙÑÒ º Ò ÒØÚ Ð ØÓ ÓÒ ØØÙÒØ ÙÒ ÔÖÒÔÙÜ ÔÖÑØÖ ÕÙ³ÙÒ ÒØÖÔÖ ÔÙØ ÑØÖ Ö ÔÓÙÖ ØØÒÖ Ð ÒÚÙ ÖÚ Ö ÓÒØÖÖÑÒØ Ð ÑÒ ÕÙ³ÐÐ Ò ÔÙØ ÓÒØÖÓÐÖº ÐÓÖ ÙÒ ÔÖÓÐÑ ÓÜ ÔÓÐØÕÙ ³ÔÔÖÓÚ ÓÒÒ¹ ÑÒØ ÔÓÙÖ ÑÒØÒÖ Ð ØÓ ÙÒÒÚÙ ÓÔØÑÐ Ø Ö Ð ÑÒ ÔÓ Ù ØÓÒÒÖ ÔÖÓÐÑ ÕÙ Ö ÙÑ Ò ÙÜ ÕÙ ØÓÒ ÔÖÑÓÖÐ ÚÓÖ ÕÙÐ ÑÓÑÒØ ÓØ¹Ð Ô Ö ÓÑÑÒ Ø ÕÙÐ ÚÓÐÙÑ ÓÑÑÒÖ ÓÒØ Ð ÕÙ ØÓÒ ÕÙ ÓÙÐÚ ÒÓØÖ ØÑ ÖÖ ØÓÒ ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ Ò ÓÒØÜØ ØÓÒ ÔÖÓØ ÒÐÝ ÙÜ Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚº ÌÐ ÕÙ³ÒÓÒ ØÑ ÒØÖÓÙØ ÔÖÑ ÓÖ Ð ÔÖÓÐÑØÕÙ Ð ØÓÒ ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ Ò ÓÒØÜØ ØÓÒ ÔÖÓغ ³ÓÙ Ð ÔÖÓÐÑ ÒÖÐ ÖÖ Ð ØÓÒÒÖ ÔÖÓØ ÙØÐ ÒØ Ð ÑÓÐ Ð ÕÙ Ø ØÖÑÒ Ø Ð ØÓÒ ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ Ò ÓÒØÜØ ØÓÒ ÔÖÓØ ÐÓÖ ÕÙ Ð ¾ ÑÒ ÕÙ Ø Ð³ÒØÖÒ Ø ÕÙ ÓÒÖÒ Ð ÔÖÓÙØ Ñ¹ Ò Ø Ð ÑØÖ ÔÖÑÖ º

14 ÒØÖÚÒØÓÒ ÓÙÖÒØ Ð ØÓÒ ØÓ Ò Ð ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÓÔÖØÓÒÒÐ ÓÖÒ ØÓÒ ÓÒØ ÓÒ ØÑÑÒØ ÓÙÑ ÖÓÒ ØÒ ÐØÓÖ º ÍÒ ØÐÐ ÔÖÓÐÑØÕÙ ÔÓÙ ÒÙØÐÑÒØ Ó Ö ÙÒ ÔÓÐØÕÙ ³ÔÔÖÓÚ¹ ÓÒÒÑÒØ Ø ÖÖ Ð Ô Ø ÕÙ Ð ÖØÖ ÒØ Ò ÓÒØÜØ ÔÖÓغ Ò Ð ÔÖ ÒØ ØÖÚÐ ÓÙ ÙÐ Ð ÑÒ ÒÔÒÒØ Ø ÔÖ Ò ÓÑÔØ ÒÓÙ ÐÐÓÒ ÖÔÖÒÖ ÙÒ ÑÓÐ ÕÙ Ü Ø Ò Ð ÐØØÖØÙÖ Ø ÕÙ ÖÔÓÒ ÑÙй ØÒÑÒØ ÙÜ ÕÙ ØÓÒ ÕÙ ÓÒÙ ÒØ ÒÓØÖ ØÑ ÖÖ Ð ³Ø Ù Ý ØÑ ³ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ ÕÙÒØØ Ü Ú ÖÚÙ ÓÒØÒÙ ³ÖØÐ Ò ÔÖ ÙÒ ÕÙÒ¹ ØØ ÓÒÓÑÕÙ ÓÒ ØÒØ Ø ÙÒ ÔÓÒØ ÖÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ ÓÙ ÓÑÑÒµº ÄÓÖ ÕÙ Ð ÒÓÑÖ ³ÖØÐ Ò ØÓ ÑÒÙ Ó٠г«Ø Ð ÑÒ ÐÒØ Ð ÔÓÒØ ÖÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ ³ÙÒ ÖØÐ ÓÖÖ ÔÓÒ Ù ÙÐ ÖØÕÙ ÕÙ ÒÕÙ Ô Ö ÙÒ ÒÓÙÚÐÐ ÓÑÑÒ ÖÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒغ Ä Ð ÐÚÖ ÓÒ Ø Ð ÙÐ ÔÖÓ Ù ÓÙÖ ÐÕÙÐÐ ÔÙØ ÙÖÚÒÖ ÙÒ ÖÙÔØÙÖ ØÓ º ÇÖ Ð ÓÙ ÑÙÖ ØÓÙØ ØÓÒÒÖ Ø ³ÚØÖ ØØ ÔÒÙÖ Ò ³Ó«ÖÖ ÙÒ ÑÐÐÙÖ ÖÚ Ð ÐÒØÐ ³ ع¹Ö Ø Ö Ð ÑÒ ÐÒØ Ö ÙÒ ÔÓÒÐØ ÔÖÓÙØ ÓÒØÓÒ Ò ÕÙ ÒÓÒ ÔÓÙÖ ÕÙ³ÙÒ ÒØÖÔÖ ÔÙ ÑÙÖÖ ÓÑÔØØÚº ÔÖÑ ÓÖ Ø ÓØ ÔÓÙ ÓÑÑÒÖ Ð³ÚÒ Ø Ò ÕÙÒØØ ÐÚº ÇÖ Ð ØÓÒÒÖ Ò³ Ñ ÖÒÓÒ ÓÒØÓÐÓ ÔÖÑÖ ÕÙ Ø ³ÓÙÚÖÖ Ò ÚÙÖ ³ÙÒ ÖÙØÓÒ ÓÙØ º ÙÜ ÓØ ÓÒØ ØÓÙØ ÚÒ ÓÔÔÓ º ÈÖ ÓÒ ÕÙÒØ Ð ÙÖØ ØÖÓÙÚÖ Ð Ù Ø ÑÐÙ ÕÙ ÔÖÑØØÖØ ³ØØÒÖ Ð ÙÜ ÓØ ³ ع¹Ö ÑØØÖ Ò ÔÐ ÙÒ Ý ØÑ ØÓÒ ÕÙ ÔÖÑØØÖØ ÒÓÙÖ ÐÑÑ Ù ÔÖÓ Ø Ð³ÓÖÒ ØÓÒº ÐØ Ð ØÓÒ ØÓ ØÒØ ØÖÓÙÚÖ ÙÒ ÕÙÐÖ ³ÙÒ ÔÖØ ÒØÖ Ð ÚÖ ÓÙØ ÑÔÐÕÙ Ò Ð³ÕÙ ØÓÒ Ù ÑØÖÐ Ò ØÓ ÓÙØ ÓÑÑÒ Ø ÓÙØ ØÓ µ Ø ³ÙØÖ ÔÖØ ÒØÖ Ð ÓÙØ ØÓ ÓÙØ ÔÖØÒÒØ µ Ø Ð ÓÙØ ÔÒÙÖ ÒÒÖ ÔÖ ÙÒ ÖÙÔØÙÖ ØÓº Ä ÔÖÑÖ ÖØÖ ØÐÖ ÔÖ Ð ØÓÒ ØÓ ÔÓÖØ ÓÒ ÙÖ Ð³ÕÙÐÖ ÒØÖ Ð ÓÙØ ØÓ Ø ÓÙØ ÓÑÑÒº ÙØ ³ÑÔÓÖØÒØ ÔÖÓÖ ÓÒØ Ø ÖÐ º Ò «Ø Ð ÑÓÐ Ð ÕÙÒØØ ÓÒÓÑÕÙ ÓÑÑÒÖ ÓÑÑÙÒÑÒØ ÔÔÐ ÇÉ Ó¹ ÒÓÑ ÇÖÖ ÉÙÒØØݵ Ø ÙÒ ÓÐÙØÓÒ ÔÖÓÐѺ ijÙØÖ ÖÖ ³ÕÙÐÖ ÔÖØÙÐÖÑÒØ ÑÔÓÖØÒØ Ò ØÓÒ ØÓ ÔÓÖØ ÙÖ Ð³ÖØÖ ÒØÖ Ð ÓÙØ ØÓ ³ÙÒ ÔÖØ Ø Ð ÓÙØ ÔÒÙÖ ÒÒÖ ÔÖ ÙÒ ÖÙÔØÙÖ ØÓ ³ÙØÖ ÔÖغ Ä Ù Ð ØÖÑÒØÓÒ Ù ØÓ ÙÆ ÒØ ÔÓÙÖ ÓÙÚÖÖ Ð ÔÖÓ Ù Ö ÕÙ ÖÙÔØÙÖ Ø ÙÒ ÓÐÙØÓÒ ÙØÖÑÒØ Ø Ð ØÖÑÒØÓÒ Ù ÔÓÒØ Óѹ ÑÒ ÔÖÓÚÒÒØ ÐÒØ Ø ÓÒ ÕÙ Ò ÔÒ Ô ÑÓÐØ ÓÒØÓÒÒÑÒØ Ð³ÒØÖÔÖ º

15 ÑÒ ÕÙÒØØ µº ÁÐ Ü Ø ÙÜ ÓÐ ÔÒ ÙÖ Ð ÓÒ ³ØÐÖ Ð ÔÓÒØ ÖÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ ÑÔÐØÑÒØ Ð ØÓ ÙÖص Ò Ð ³ÙÒ Ý ØÑ ³ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ ÕÙÒØØ Ü É µº Ä ÔÖÑÖ ÔÔÖÓ ÓÒ Ö ÕÙ Ð ÓÙØ Ð ÙÒÖÙÔØÙÖ ØÓ ÔÙÚÒØ ØÖ ÓÒÒÙ Ø ØÖÑÒ ÓÙØ ÜÔÐØ ÔÙÚÒØ ØÖ ÐÐÓÙ ÙÜ ÔÒÙÖ ØÓº ÈÓÙÖØÒØ Ò ÓÒØÜØ ØÓÒ ØÓ Ð ÓÙØ Ð ÔÐÙ ÆÐ ØÐÖ Ø Ò ÐÙ Ð ÖÙÔØÙÖ ØÓº ÓÙØ ÓØ ØÖ ØÐ Ù Ò Ò Ð ³ÙÒ ÓÑÑÒ Ò ÓÙ«ÖÒ ÕÙ ÐÙ ³ÙÒ ÚÒØ ÔÖÙ Ø ÔÙØ ØÖ ÜÔÖÑ Ù Ò ÔÖ ÙÒØ ÕÙ ÔÖ ÒÓÑÖ ÖÙÔØÙÖ ÓÙ Ò ³ÙØÖ ÙÒØ º ÐÚÖ Ø ÑØÓ ÔÓÙÖ ØÐÖ ÓÙØ ³ÓÙØÒØ Ð ÆÙÐسÒØÔÖ Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÑÒ ÙØÙÖ Ò Ö ÓÒ Ù ÑÓÒØÒØÑÒØ ÐÒØ Ø Ð³ÒÒ ÖÐÐ ÒÓÙÚÙÜ ÓÙØ ÙÖ Ð³ØØØÙ ÐÒØ º Ä ÙÜÑ ÔÔÖÓ ÙÔÔÓ ÕÙ ÓÙØ ØÒÐ Ù Ò ÕÙ ÓÙØ ÒØÒ¹ Ð ÓÒØ Ó ÙÒ ÖÙÔØÙÖ ØÓº ÓÑÔØ ØÒÙ ØØ ÆÙÐØ ³ÜÔÐØÖ Ø Ñ ÙÖÖ Ð³Ò ÑÐ ØÓÙ Ð ØÙÖ ÖÐ ÙÒ ÖÙÔØÙÖ ØÓ Ð ØÓÒ¹ ÒÖ ÑÔÐÓ Ð ÓÒÔØ ÐÓÐ ÒØÒÚÙ ÖÚº ÓÒÔØ Ò³ Ø Ô ÒÓÙÚÙ Ò ØÓÒ Ð ÕÙ Ø ÓÒ ÒØÖÓÙØÓÒ Ò ØÓÒ ÔÖÓØ ÔÖÑØ ÓÒ ÓÐÖ ¹ ÚÒØ Ð ÓÙØÐ ÙÔÔÓÖØ Ü ØÒØ º Ä ÒÚÙ ÖÚ ÒÕ٠гÐØ Ú ÐÕÙÐÐ Ð ÑÒ ÐÒØ ÔÙÚÒØ ØÖ Ø Ø ÔÖØÖ Ù ØÓº Ä ÒÚÙ ÖÚ ØÖÙØ Ù Ð ÔØ Ð³ÒØÖÔÖ ÖÑÔÐÖ Ñ ÓÒ ÓØ ÓÒ Ôع ØÙ ÔÖÓÙÖ Ò Ú ÑÓÒ Ö ÓÙÖ ØÓÙØ Ò ÓÒÒÒØ ÒØÖ Ø ØÓÒ ÙÜ ÐÒØ Ò Ð Ð ÖÕÙ º Ò ³ÙØÖ ØÖÑ Ð ÓÒÔØ ÒÚÙ ÖÚ Ø Ö ÓÖØÖ Ð ÐÑØ ³ÆØ Ø ³ÆÒ Ð³ÒØÖÔÖ º Ä³Ñ ³ÙÒ ÒØÖÔÖ Ø ÖÒÑÒØ ÔÒÒØ Ù ÒÚÙ ÖÚ ÕÙ³ÐÐ Ó«Ö ³ Ø ÒÓØÑÑÒØ ÔÖØÖ ÖØÖ ÕÙ Ð ÐÒØ ÓÒÒØ ÐÙÖÓÔÒÓÒ ÙÖгÒØÖÔÖ º ³ Ø ÓÒ ÙÒ Ò¹ ØÙÖ ÔÖÓÖÑÒ Ù Ý ØÑ ØÓÒ ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ º Ò Ð Ö ØÖÚÐ ÒÓÙ ÓÙ ÖÚÓÒ ØØ ÙÜÑ ÓÐ ÔÒ º Ò ÖÒÖ ÓÔÖØÓÒÒÐ Ð ÓÒÔØ ÒÚÙ ÖÚ ÔÐÙ ÙÖ ÒØÙÖ ÔÖ¹ ÑØØÒØ ³ÚÐÙÖ Ð ÔÖÓÖÑÒ ³ÙÒ ÔÓÐØÕÙ ³ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ ÒÓÙ Ò ÖØÒÖÓÒ Ùܺ ÒØÙÖ ÓÑÑÙÒÑÒØ ÔÔÐ Ñ ÙÖ ÒÚÙ Ö¹ Ú ÓÒØ Ð ÔÖÓÐØ ÕÙ³Ð Ò³Ý Ø Ô ÖÙÔØÙÖ ØÓ ÔÒÒØ ÙÒ ÝÐ ³ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ ÒÓØ È ½ µ Ø Ð ÖØÓÒ Ð ÑÒ Ø Ø ÒÓØ È ¾ µº ÈÐÙ ÔÖ ÑÒØ Ð ÑÒ ÔÒÒØ Ð Ð ÐÚÖ ÓÒ Ø ÑÓÐ ÔÖ Ð ÚÖÐ ËØØ ØÕÙ Ð Ø ÓÒØÜØÙÐ ÐÓÒ ÙÒ ÔÖÓÙÔØÓÒ Ñ ÙÖ ÙÖ Ð ÑÒ ØØÓÒ Ó¹ ÖÚÐ ³ÙÒ ÔÒÓÑÒ ÓÙ ÙÖ ÙÒ ÐÑÒØ Ð Ù ÓÒØÓÒÒÑÒØ ³ÙÒ ÓÖÒ ØÓÒ ÚÓÖ ¾ Ôº½º

16 ÐØÓÖ Ð ÔÖÓÐØ ÕÙ ØØ ÑÒ ÓØ ÒÖÙÖ ¼ Ø ÔÖ ÒØÓÒ ÈÖ µ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÖØÓÒ Ð ÑÒ Ø Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ð ÔÓÖØÓÒ Ð ÓÑÑÒ ÐÒØ ÕÙ ÔÙØ ÓÒÓÖÖ Ð ØÓÒÒÖº Å ÙÜ Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ ÓÒعÐÐ Ð ÑÑ ËÒÓÒ ÔÙعÓÒ Ð ÓÑÔÖÖ ÓÒØ Ð ÕÙ ØÓÒ ÓÙÐÚ ÔÖ Ò Ø ÀÝÝ ¾ ÕÙ ÒÓÙ ÑÒÒØ Ù ÓÒÔØ ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ ÙÜ Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚº Ä ÖÔÓÒ ÕÙ ØÓÒ Ø ÓÒ Ð ÐÙÐ ³ÙÒ ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ ÔÖÑØØÖÓÒØ ÙÜ ØÓÒÒÖ ÕÙ Ò Ð ÔÖØÕÙ ÒØ Ð³ÙÒ ÙÜ Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ ÔÓÙÖ ÚÐÙÖ Ð ÔÖÓÖÑÒ ÐÙÖ ØÖØ ÖÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ ÓÑÔÖÖ ÒØÙÖ º Ò ØÓÒ ØÓ Ð ÑÒ ÔÒÒØ Ð Ð ÐÚÖ ÓÒ ÙØ ÙÒ ÐÓ ÔÖÓ¹ ÐØ ÕÙ ÔÔÖØÒØ ÙÒ ÑÐÐ ÐÓ ÓÒØ Ð ÔÖÑØÖ ÓÒØ ÓÒÒÙ ÓÙ ØÖÑÒÖº Ä ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ È ½ Ø È ¾ ÓÖÖ ÔÓÒ Ù ÐÙÐ ³ÙÒ ÔÖÑØÖ ÐÖ ³ÙÒ ÑÐÐ ÐÓ º Ò Ð ÔÖØÕÙ ÐÙÐ ÓÒØ ÒØÖÚÒÖ Ð Ö ÓÐÙØÓÒ ³ÙÒ ÔÖÓÐÑ ÒÓÒ ÐÒÖº Ò ÑÑÓÖ ÒÓÙ ÔÖÓÔÓ ÓÒ ÙÒ ÑØÓ ÒÙÑÖÕÙ ÕÙ ÔÖÑØ ÐÙÐÖ ÙÒ ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ ÔÓÙÖ Ð Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ È ½ Ø È ¾ º ÔÐÙ ÒÓØÖ ÔÖÓÙÖ ÒÙÑÖÕÙ ÔÖÑØ Ö ØÐ ÐÙÐ ÔÓÙÖ ÐÓ ÔÖÓÐØ Ù ÕÙÐ ÒÓÒ ÑÒØÓÒÒ Ò Ð ÐØØÖØÙÖº ÒÐÑÒØ ÓÙÐÒÓÒ ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ ÚÐÓÔÔ ÙÒ ÔÖÓÖÑÑ ÅÔÐ ÔÓÙÖ ÑÔÐÒØÖ ØØ ÑØÓ ÒÙÑÖÕÙº Ä ÔÖ ÒØ ÑÑÓÖ Ø ÐÓÖ ÒØÖÓ ÔØÖ ÔÖÒÔÙÜ ÙÚ ØÖÓ ÒÒÜ Ð ÔÖÑÖ ÔØÖ ÖÔÔÐÐ Ð ÑÓÐ ÔÖÓÐ Ø Ù Ý ØÑ ³ÔÔÖÓÚ ÓÒÒ¹ ÑÒØ ÕÙÒØØ Ü Ú ÙØÐ ØÓÒ Ù ÓÒÔØ ÒÚÙ ÖÚ Ø ÔÓ Ð ÔÖÓÐÑ Ð ØÖÑÒØÓÒ Ù ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ Ð ÙÜÑ ÔØÖ ÕÙ ÑÖÕÙ ÒÓØÖ ÓÒØÖÙØÓÒ ÔÖÒÔÐ ØÙÖ ÖÖ ÔÖ ÒØ Ð ÑØÓ ÒÙÑÖÕÙ ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ ÚÐÓÔÔ ÔÓÙÖ Ð ÐÙÐ ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ Ð ØÖÓ Ñ ÔØÖ ÓÒØÒØ Ð Ö ÙÐØØ ÓØÒÙ ÔÖØÖ Ù ÔÖÓÖÑÑ ÒÓÖ¹ ÑØÕÙ ÕÙ ÑÔÐÒØ ÒÓØÖ ÑØÓ ÐÙÐ Ò ÕÙ³ÙÒ Ö ÙÐØØ ³ÒÚÖÒ ÖÐØÚÑÒØ ÙÜ ØÖÙØÓÒ ÏÙÐÐ Ø ÑÑ

17 гÒÒÜ ÖÔÔÐÐ ØÖ ÖÚÑÒØ ÕÙÐÕÙ Ö ÙÐØØ ÕÙ ÓÒÖÒÒØ Ð ØÖ¹ ÙØÓÒ ÙØÐ Ò ÑÑÓÖ Ð³ÒÒÜ ÓÒØÒØ Ð ÔÖÓÖÑÑ ÒÓÖÑØÕÙ ÖØ Ò ÅÔÐ ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ ÚÐÓÔÔ ÔÖØÖ Ð ÑØÓ ÚÐÓÔÔ Ù ÔØÖ ¾ гÒÒÜ ÐÐÙ ØÖ Ð ÓÒØÓÒÒÑÒØ Ù ÔÖÓÖÑÑ ÅÔÐ ÔÖØÖ ³ÙÒ ÜÑÔÐ ÔÖØÙÐÖº

18 ÔØÖ ½ ÅÓÐ ØÓÒ ÑØÑØÕÙ Ù Ý ØÑ É µ Ú ÙØÐ ØÓÒ ÒÚÙÜ ÖÚ ½º½ ÅÓÐ ØÖÑÒ Ø Ò ÓÒØÜØ ÑÒ ÒÔÒÒØ ½ Ð ÔÖÒÔÐ ÑÓÐ ØÖÑÒ Ø ÖÒÓÒØÖ Ò Ð ÐØØÖØÙÖ Ø ÕÙ ÓÒØÒÙ ÓÙÖ ÙÒ ÖÓÐ ÒØÖÐ Ò ØÓÖ ØÓ Ø ÐÙ Ð ÕÙÒØØ ÓÒÓÑÕÙ ÓÑÑÒÖ ÓÑÑÙÒÑÒØ ÔÔÐ ÇÉ ÓÒÓÑ ÇÖÖ ÉÙÒØØݵº ÑÓÐ ÔÖÑØ ØÖÓÙÚÖ Ð ÕÙÒØØ ÓÔØÑÐ ÓÑÑÒÖ ÙÖ ÙÒ ÔÖÓ ÓÙÚÒØ ÒÒÙÐÐ ÒÓØ É Ï Ò ÖÖÒ Ù ÑÓÐ ÏÐ ÓÒº ØØ ÕÙÒØØ ÔÖÑØ ÑÒÙÖ Ð ÓÙØ ÐÓ ØÕÙ Ò ÑÒÑ ÒØ Ð³Ò ÑÐ ÓÙØ ÓÑÑÒ Ø ØÓ ÐÓÖ ÕÙ ÖØÒ ÝÔÓØ ÓÒØ Ø Ø º ÊÙÖ Ð³Ò ÑÐ ÓÙØ ÙÒ ØÖØ ÑÒÑÙÑ Ø ÒÓÒØ ØÐÑÒØ ÔÖÓ ØÐ ÔÓÙÖ Ð ÔÖÓØ ÙÖØÓÙØ ÕÙ ¾± Ö ÒÒÖ ÓÒØ ÒÒÖ ÔÖ Ð ÓÙØ ÐÓ ØÕÙ ÈÓÐ Ø Ðº ½ º ÚÑÑÒØ ÔÓÙÖ ÙØÐ Ö ÙÒ ÑÓÐ Ð ÙÖØ ÔÖÐÐÑÒØ ÓÒÒØÖ Ð Ý¹ ÔÓØ ÙÖ Ð ÕÙÐÐ ÐÙ¹ Ø Ø Ø Ð ÓÒ ÕÙÒ ÕÙ ÙÒ ³ÐÐ ÑÔÐÕÙ Ð ØÙÜ ÓÒ ÓÑÑØÓÒ Ø ÓÒÒÙ Ø ÙÒÓÖÑ Ð ÑÒ Ø ÓÒ ØÒØ Ø ÓÒÒÙ Ú ÜØØÙ Ð ÓÙØ ØÑ Ò ÚÖ Ô Ú Ð ØÐÐ Ð ÓÑÑÒ Ð ÔÖÒÔ ÖÑ Ò³Ü Ø Ô ÓÒ Ð Ò ÖØ ÖÒÔ Ö ÖÓ ÓÑÑÒ ½ ÑÒ ÔÖÓÚÒÒØ ÐÒØ ÓÒ ÙØÓÒÓÑ Ø ÕÙ Ò ÔÒ Ô ÑÓÐØ ÓÒØÓÒ¹ ÒÑÒØ Ð³ÒØÖÔÖ º ØØ ÑÒ ÓÒÖÒ Ð ÔÖÓÙØ Ò º

19 ØÓÙØ Ð ÓÑÑÒ Ø ÐÚÖ Ò ØÒØÒÑÒØ Ð ÓÑÑÒ Ø ÖÙ Ò ÓÒ ÒØÖÐØ ÔÓÖØÒØ Ð ØÓ ÐÙÖØØ ÑÜÑÐ ÕÙ ÖÔØÓÒ Ð Ð ÐÚÖ ÓÒ ÓÒØ ÓÒÒÙ ÓÖØ ÕÙ³ÓÒ ÔÙØ Ô Ö Ð ÓÑÑÒ ØÑÔ Ð Ò³Ý Ñ ÖØÖ Ò Ð ÐÚÖ ÓÒ ÖØØÙ ÓÐÙ ³ÕÙ ØÓÒ Ù ÑØÖÐ Ù ÑÓÑÒØ ÚÓÙÐÙ Ð ÓÙØ Ô ØÓÒ Ð ÓÑÑÒ Ø Ð ÑÑ ÕÙÐÐ ÕÙ ÓØ Ð ØÐÐ Ð ÓÑÑÒ Ð Ò ÖØ ÖÒ Ö ÒÓÑÖÙ ÔØØ ÓÑÑÒ Ö ÓÙØ ÒØÖÚÒÖ ÕÙ Ó ÙÑÒØÒØ Ò Ð Ö ÖÐØÚ Ð ÓÑÑÒ Ð ÓÙØ ØÒØÓÒ ØÓ Ø ÙÒ ÓÒØÓÒ ÐÒÖ Ð ÕÙÒØØ ³ØÑ ØÒÙ ÔÐÙ Ð ÕÙÒØØ ØÓ Ø ÑÔÓÖØÒØ ÔÐÙ ÓÙØ Ø ÐÚ Ð³ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ Ø ÔÖ ÝÐ ÔÖÓ ÒØÖ ÙÜ ÐÚÖ ÓÒ ÓÒ ÙØÚ µ Ø ÙÙÒ ÖÙÔØÙÖ ØÓ ÔÒÙÖµ Ò³ Ø ØÓÐÖ Ò ÕÙ Ð ØÓ ÙÖØ ÓØ ÒÙк ÌÐ ÕÙ³ÒÓÒ ÝÔÓØ Ù ØÒØ ÓÑÑÒØÖ ÕÙ ÒØÖÓÙ ÒØ ÒÓØÖ ÔÖÓÐÑØÕÙ Ô ÕÙ ÖÖ ÜÐÙ ÚÑÒØ ÙÖ ÙÒ Ú ÓÒ ØÖÑÒ Ø Ð ÇÉ Ò ÔÖÒ Ô Ò ÓÑÔØ ÖØÒ ØÙØÓÒ ÐØÓÖ ÕÙ ÖØÖ ÒØ Ð ÔÒÓÑÒ ÔÖØÕÙ º ÇÖ ÒÓÑÖÙÜ ÙØÙÖ ÈÓÐ Ø Ðº ½ ØÖÓÙÚÒØ ÕÙ³Ð Ø ÔÖÓ ÖÐ Ø ÙÔÔÓ Ö ÕÙ Ð ÑÒ Ø Ð Ð ÐÚÖ ÓÒ ÔÙÚÒØ ÚÖÖº Ò Ð ÔÖÑÖ ØÔ ÒÖ Ø ÓÑÔÖÒÖ Ð ÐÓ ÔÖÓÐØ ÕÙ Ù¹ ÚÒØ Ð ÑÒ Ø Ð Ð ÐÚÖ ÓÒº ÌÑÐÐ ¾¾ ÔÓÙ Ð Ö ÜÓÒ ÔÐÙ ÐÓÒ Ò ÔÖ ÒØ ÕÙ³Ð Ø ÔÐÙ ÔÖØÒÒØ ³ÒØÖ Ö Ð ØÖÙØÓÒ Ð ÑÒ ÔÒÒØ Ð Ð ÐÚÖ ÓÒ ÕÙ³ ÐÐ Ð ÑÒ ÓÙ Ù Ð ÐÚÖ ÓÒ ÔÖ ÒÚÙÐÐÑÒغ ³ Ø Ò ØØ ÓÔØÕÙ ÕÙ ÖÐÐ Ø ÓÙ ÓÙØÒÒÒØ ÕÙ³ÙÒ ØØ ØØÓÒÒÖ Ð ÑÒ ÓÒ ØÒØ Ø ÓÒÒÙµ ÖÔÖ ÒØ ÙÒ ØÙØÓÒ ÖØÕÙ ÔÓÙÖ Ð ÓÔÖØÓÒ ÓÙÖÒØ ÓÙÖÒ ÙÖ Ù ÑÑ ØØÖ ÕÙ³ÙÒ ÖÐÒØ ÑÒØ ÔÖÓÐÓÒ Ð ÑÒº ÈÖ ÓÒ ÕÙÒØ Ð ÑÓÐ Ð ÇÉ Ò Ö ÓÒ ÝÔÓØ ÚÒØ ÙØ ÔÓÐÑÕÙ Ø Ø ÓÙÚÒØ ÖÔÖ ÔÖ Ð ÖÙÖ ÕÙ Ý ÔÔÓÖØÒØ ÑÓ ØÓÒ º Ø ÔÓÙÖØÒØ Ð ÇÉ ÔÖ ÒØ ÒÒÐÑÒØ ÚÒØ Ò Ö ÓÒ ÓÒ ÔÔй ØÓÒ ÓÑÑÓ Ø ÔÖØÕÙ Ø ÔÖÑØ ÙÒ ÑØÖ Ð Ð ØÙØÓÒ ÕÙ ÖØк ÔÐÙ ÐÐ ÓÙÖÒØ ÙÒ Ö ÔÖÙÖ ÙÖ ÕÙ ÔÖÑØ ³ÒØÖÓÙÖ ÑØÓ ³ÒÐÝ ÕÙ ÖÓÒØ ÔÔÐÕÙ Ý ØÑ ÔÐÙ ÓÑÔÐÜ ÕÙ Ð ÖÒ ÙØÐ Ò Ð³ÜÑÒ ÔÖÓÐÑ ÓÒÖØ ÆÞÐ Ø ÒÒ ½ º ³ Ø ÔÓÙÖÕÙÓ Ä Ø ½¼

20 ÆÑ ½ ÔÖ ÒØÒØ Ð ÇÉ ÓÑÑ ØÒØ ÐÑÓÐ Ð ÔÐÙ ÐÖÑÒØ ÖÔÒÙ Ò ØÓÒ ØÓ ÑÐÖ ÐÑØ Ò ÓÒÒÙ º Ä ÑÓÐ ÏÐ ÓÒ Ò ÐÙÐÖ Ð ÕÙÒØØ É Ï ÐÑÓÐ ÏÐ ÓÒ ÒÓÙ ÑÒ ÑÒÑ Ö Ð ÓÒ¹ ØÓÒÒÐÐ ÓÙØ ØÓÒ Ã Éµ ÕÙ Ø ÓØÒÙ Ð ÓÑÑ ÓÙØ ÓÑÑÒ Ø ÓÙØ ØÓØÙÜ ÒÒÙÐ ØÓº Ä ÓÙØ ÓÑÑÒ ÓÒØ ÙÜ ÙÜ ÓÙØ ÔÖ ÓÑÑÒ ÑÙÐØÔÐ ÔÖ Ð ÒÓÑÖ ÓÑÑÒ Æ º Æ Ø ÓÒ ØÓÙÖ Ð Ð ÑÒ ÒÒÙÐÐ Ú ÔÖ Ð ÕÙÒØØ ÓÑÑÒ Éº Ò É ½º½º½µ ÉÙÒØ ÙÜ ÓÙØ ØÓØÙÜ ÒÒÙÐ ØÓ Ð ÓÒØ ÙÜ Ù ÓÙØ ÙÒØÖ ØÓ À ÑÙÐØÔÐ ÔÖÐ ØÓ ÑÓÝÒ ÒÒÙÐ Ë ÑÓÝ º ³ÙÒ ÔÖØ À Ö ÓÙ Ø Ð ÓÙØ ÙÒØÖ Ð³ÖØÐ Ò ØÓ ØÖ Ø Ð ÓÙØ ØÓ ÜÔÖÑ Ò ÔÓÙÖÒØ Ù ÓÙØ ÙÒØÖ Ð³ÖØÐ Ò ØÓº ³ÙØÖ ÔÖØ Ò Ð ÑÓÐ ÏÐ ÓÒ Ë ÑÓÝ É¾ ÔÙ ÕÙ ÔÖ ÝÔÓØ Ð ØÓ ÚÖ ÐÒÖÑÒØ Ð ÕÙÒØØ ÑÜÑÐ É Ð ÕÙÒØØ ÑÒÑÐ ÞÖÓº Ò É ¾ Ö ÒÐÑÒØ ½º½º½µ Ø ½º½º¾µ ÒÓÙ ÓØÒÓÒ ½º½º¾µ à ɵ É É ¾ Ö ½º½º µ ØØ ÓÒØÓÒÒÐÐ É ÒÓÙ ÓØÒÓÒ ÕÙ Ð ÕÙÒØØÓÒÓÑÕÙ ÓÑÑÒÖ Ø É Ï Ô ¾Öº ÆÓØÓÒ ÐÑÒØ ÕÙ É Ï ÚÖ Ð³ÐØ ÓÙØ ÓÑÑÒ Ø ÓÙØ ØÓØÙÜ ÒÒÙÐ ØÓº Ò «Ø Ð ÖÐØÓÒ ÑÔÐÕÙ ÕÙ É É Ï º Ó ÖÚØÓÒ ÓÒØ ÜÔÖÑ Ð ÙÖ ½º½º Ä ÑÓÐ ÏÐ ÓÒ Ú ØÓ ÙÖØ ÅÒØÒÒØ ÙÔÔÓ ÓÒ ÕÙ Ð ØÓÒÒÖ Ö ÑÒØÒÖ ÙÒ ØÓ ÙÖØ ¼ Ò ÔÖÚÒÖ Ò Ð ÔÖØÕÙ Ð ÖÙÔØÙÖ ØÓº Ò ÒÓÙ ÚÓÒ ÒÐÙÖ Ò Ð ÓÙØ ØÓØÙÜ ÒÒÙÐ ØÓ Ð ÕÙÒØØ ÙÔÔÐÑÒØÖ Ö ÕÙ Ø Ð ÐÑÒØÒÒ Ù ØÓ ÙÖغ Ò Ð ÓÙØ ØÓÒ Ã É µ Ø ÓÒÒ ÔÖ Ã É µ É É ¾ Ö ½º½ºµ ½½

21 ÓÙØ Ã ¼ É Ï É ÙÖ ½º½ Ê ÓÐÙØÓÒ ÖÔÕÙ Ð ÇÉ Ò ÖÔÖÒÒØ ÐÑÖ ÒÕÙ ¹ÙØ Ð Ø Ð ÚÓÖ ÕÙ Ã É µ Ú ¼ Ö ÑÒÑÐ ÔÓÙÖ ¼Ø ÔÓÙÖ É É Ï º Ä ØÒØÓÒ Ù ØÓ ÙÖØ Ø ÓÙÚÒØ ÔÖØ ³ÙÒ ÔÐÓ ÓÔ ÓÑÑÖÐ ÓÙ ÑÑ ³ÙÒ ÙÐØÙÖ ³ÒØÖÔÖ ÕÙ ÓÒ Ø Ó«ÖÖ ÙÜ ÐÒØ Ð ÑÐÐÙÖ ÖÚ ÕÙ ÔÙ Ü ØÖ Ù ÑÓÒ Ò «ÖÖ Ð ÓÑÑÒ ÙÖÒØ ÐÓÒ ØÖÑ Ð³ÆØ Ð³ÓÖÒ ØÓÒ ÖÒØÖ ÓÒ Ø ÖÙØÓÒ ÓÙØ ÖÐ Ð ÖÙÔØÙÖ ØÓ ¾ º ½º¾ ÅÓÐ ÔÖÓÐ Ø Ò Ð Ö ØÖÚÐ Ò ØÒÖ ÓÑÔØ Ù ÖØÖ ÐØÓÖ Ð ÑÒ ÔÒÒØ Ð Ð ÐÚÖ ÓÒ Ø Ò ÖÖ ÓÒ ÔÐÙ ÓÔØÑÐ Ð ÔÖÓØ ÒÓÙ ÔÔÓÖØÓÒ Ð ÑÓ ØÓÒ ÙÚÒØ Ù ÑÓÐ ØÖÑÒ Ø ÏÐ ÓÒ Ð ÑÒ Ø ÒÖØÒ Ñ Ú ÙÒ ØÙÜ ÑÓÝÒ ÓÒ ØÒØ Ò Ð ØÑÔ Ð Ð ÖÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ ÒØÖÚÐÐ ØÑÔ ÕÙ ³ÓÙÐ ÒØÖ Ð ÑÓ¹ ÑÒØ ÓÙ ÙÒ ÓÑÑÒ Ø Ô Ø ÖÔØÓÒ µ ÓÖÑÒØ ÙÒ ÙØ ÚÖÐ ÐØÓÖ ÒÔÒÒØ Ø ÑÑ ÐÓ Ð ÐÓ Ð ÑÒ ÔÒÒØ ÙÒ Ð ÐÚÖ ÓÒ Ø ÒÔÒÒØ Ù ØÑÔ Ø ½¾

22 Ð ÑÒ ÒÓÒ Ø Ø ÔÒÒØ ÙÒÝÐ ÓÒÒ ÓÒØ ÖÔÓÖØ Ù ÙØ Ù ÝÐ ÙÚÒØ Ð Ø ÑÔÓ Ð ÔÐÖ ÙÒ ÓÑÑÒ ÚÒØ ÕÙ Ð ÓÑÑÒ ÔÖÒØ Ò³Ø Ø ÓÒÓÖº Ò ØÐÐ ÓÒØÓÒ Ð Ý ØÑ ³ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ Ø ÖÔÖ ÒØ Ð ÙÖ ½º¾ ÚÓÖ ÆÞÐ Ø ÒÒ ½ Ôº¾ º ØØ ÙÖ Ö Ø ÚÒØ Ð ÔÖØÕÙ ÓÙÚÒØ ÖÒÓÒØÖ Ò ØÓÒ ØÓ º ÆÚÙ Ù ØÓ É ¼ ½ ¾ ÝÐ ½ ÝÐ ¾ É É Ø ÙÖ ½º¾ ËÝ ØÑ ³ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ ÔÖÓРص ÔÖØÖ ÝÔÓØ Ð ÑÒ ÔÒÒØ Ð Ð ÐÚÖ ÓÒ ÓÑÔÓÖØ ÓÑÑ ÙÒ ÓÒØÓÒ ÓÒØ Ð ÐÓ Ò Ø ³ÓØÒØ ÓÑÑ ÙØ Ä Ðµ Ø Ð ÐÓ Ò Ø Ù Ð ÐÚÖ ÓÒ Ä Ä Üе Ø Ð Ò Ø ÓÒØÓÒÒÐÐ Ð ÑÒ ÔÒÒØ Ð Ð ÐÚÖ ÓÒ Ä ÓÒÒ ÒØ Ä Üµ Ð Ò Ø Ð ÑÒ ÔÒÒØ Ð Ð ÐÚÖ ÓÒ ÕÙ ³ÖØ Üµ ½ ¼ ½ ¼ Ä Ü Ðµ Ð Ä Üе Ä Ðµ Ð ½º¾ºµ ½

23 ÓÙ Ä Ü Ðµ Ø Ð ÐÓ Ò Ø ÓÒØ Ø Äº ÈÖ ØØ ÔÔÖÓ Ð ØÓ ÙÖØ Ò Ö ÔÐÙ ØÖÑÒ ÔÖÓÖ ÔÖ Ð ØÓÒ¹ ÒÖ Ñ Ö ÔÖ Ò Ö ÔÖ Ð ÑØÓ ÐÙÐ Ò ÑÓ ÒØ ½º½ºµ ÓÑÑ ÙØ Ð ØÓ ÙÖØ Ø Ð «ÖÒ ÒØÖ Ð ØÓ ÔÓÒÐ Ù ÙØ Ù Ð ÐÚÖ ÓÒ Ø Ð ÑÒ ÑÓÝÒÒ ÔÒÒØ Ð ÑÑ ÔÖÓ º Ò Ð ÓÙØ ØÓÒ ÚÒØ ½º Ã É µ É É ¾ Ö ½º¾ºµ Å ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ Ä ØÓÖ ³ÒÚÒØÖ ³ Ø ÐÓÒØÑÔ ÓÙÔ ÑÓÐ Ö Ð ÔÖÓÖÑÒ Ð ÔÓй ØÕÙ Ù Ý ØÑ ³ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ ÕÙÒØØ Ü ÔÖ Ð ÓÖÑÙÐ Ñ ÙÖÒØ Ð ØÓ ÑÓÝÒ Ð ÔÒÙÖ ØÓ Ø ÙØÖ ÖØÖ Ò ÓÒØÓÒ É Ø ¾ º ØØ ÑÓÐ ØÓÒ ÓÒÒ Ò Ò ÔÐÙ ÙÖ Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ ½½ ÓÒØ Ð ÔÖÓÐØ ÕÙ³Ð Ò³Ý Ø Ô ÖÙÔØÙÖ ØÓ ÔÒÒØ ÙÒ ÝÐ ÔÔÐ È ½ Ð ÔÖÓÐØ ÕÙ³ÙÒ ÓÙ ÔÐÙ ÙÖ ÝÐ ÔÖ ÒØÒØ ÖÙÔØÙÖ ÔÖ ÙÒØ ØÑÔ Ð ÔÐÙ ÓÙÚÒØ ÒÒÙРг ÔÖÒ Ð ÕÙÒØØ ÑÒÕÙÒØ Ð Ò³ÙÒ ÝÐ µ Ð ØÙÜ Ø ØÓÒ Ð ÖØÓÒ Ð ÑÒ Ø Ø È ¾ º Ä ÓÜ ³ÙÒ Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ ÖÐÚ ÙÙÑÒØ Ù ØÓÒÒÖ ÕÙ Ø ÙÖ Ð ÓÒÚÒÒ ÔÐÙØÓØ ÕÙ ÙÖ ÙÒ Ù Ø ØÓÒ ÒØ ÕÙº Ò Ð Ö ÑÑÓÖ ÒÓÙ ÚÓÒ Ó ³ÙØÐ Ö Ð Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ È ½ Ø È ¾ º Ä Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ È ½ Ä ÔÖÓÐØ È ½ Ò Ô ÚÓÖ ÙÒ ÖÙÔØÙÖ ØÓ ÔÒÒØ Ð Ð ÐÚÖ ÓÒ Ø ÓÒÒ ÔÖ Ð³ÒØÖÐ Ð ÓÒØÓÒ Ò Ø ÔÖÓÐØ Ð ÑÒ ÔÒÒØ Ð Ð ÐÚÖ ÓÒ È ½ µ ÈÖ µ µ ½ ¼ ܵ Ü

24 ÈÓÙÖ ÓÒ ÙÐØÖÙÖ ÒÓØÓÒ Ù Ô ÕÙ È ½ Ø ÒÔÒÒØ É Ð ÕÙÒ¹ ØØ ÓÑÑÒÖº ÆÓÙ ÔÓÙÚÓÒ ÓÒ ÓÒ ÖÖ È ½ ÓÑÑ ÙÒ ÓÒØÓÒ É Ø Ø ÒÓØÖ Ò ØØ ÓÒØÓÒ È ½ É µº ÇÒ È ½ É µ ܵ Ü ¼ ½º ºµ Ä Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ È ¾ ÈÓÙÖ Ð ÐÙÐ È ¾ ÒÓÙ Ò ÓÒ ÔÖÐÐÑÒØ µ г ÔÖÒ Ð ÕÙÒØØ ÑÒÕÙÒØ Ð Ò ³ÙÒ Ýк ÈÙ ÕÙ ÔÓÙÖ Ü Ð ÕÙÒØØ ÑÒÕÙÒØ Ð Ò ³ÙÒ ÝÐ ÒÓØ Ü µ Ø ÓÒÒ ÔÖ Ü µ Ü ÔÓÙÖ Ü ¼ ÔÓÙÖ Ü ÓÙ Ü Ø Ð ÑÒ ÙÖÒØ Ð Ð ÐÚÖ ÓÒ Ø Ò µ Ü µµ ½ Ü µ ܵ Ü ÓÙ Ü µµ Ò Ð³ ÔÖÒ Ü µ ܺ ÆÓØÓÒ ÕÙ ÐÓÖ ÕÙ Ü ¼ ÒÓÙ ÓÑÑ ÐÓÖ Ò ØÙØÓÒ ÖÙÔØÙÖ ØÓº ÆÓØÖ ÑÓÐ ØÖØ Ð ÓÑÑÒ Ò ÓÙ«ÖÒ ³ ع¹Ö ÕÙ Ð ÓÑÑÒ ÕÙ Ò ÓÒØ Ô ÓÒÓÖ ÓÒØ Ñ Ò ØØÒØ Ù ÕÙ³ ÐÖÔØÓÒ Ù ÖÔÔÖÓÚ ÓÒÒ¹ ÑÒØ Ò ÓÙÖ º ÓÒ Ð Ò³Ý Ô ÚÒØ ÔÖÙ º Ò Ò ÔÖÒ Ð ÖØÓÒ ÑÒ ÒÓÒ Ø Ø ÙÖÒØ Ð ÝÐ ÓÙÖÒØ ÒÓØ É µ Ø É µ µ É ÒÐÑÒØ Ð Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ È ¾ Ð ÖØÓÒ ÑÒ Ø Ø Ù ÔÔÐ ØÙÜ Ø ØÓÒ Ø È ¾ É µ ½ É µ ½ µ É ½º ºµ ÌÐ ÕÙ Ò È ¾ Ø ÔÖ ÒØ ÔÖ ÖØÖ Ø ËÔÐÒÞÒ ¾ ÓÑÑ ØÒØ ÙÒ Ò ¹ ØÖÙÑÒØ Ñ ÙÖ Ð ÕÙÐØ Ù ÖÚº ½º ÎÐÙÖ ÓÔØÑÐ Ñ ÙÖ ÒÚÙ Ö¹ Ú È ½ Ø È ¾ ÊÐØÚÑÒØ ÙÜ Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ È ½ Ø È ¾ гÓØ Ù ØÓÒÒÖ Ø ÑÜÑ Ö Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ Ò ØÖÑ Ð ÕÙÒØØ ÓÑÑÒÖ É ½

25 Ø Ù ÔÓÒØ ÖÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ º ÔÒÒØ Ò ÙÒ ÓÒØÜØ ÓÙ Ð ØÓÒÒÖ ÔÓ ³ÙÒ ÙØ ÒÒÙÐ Ü Ã Ø ÓÙ Ö ÓÒØ ÔÖÑØÖ ÓÒÒ ÔÖÓÖ É Ø ÔÒÒØ Ð³ÙÒ Ð³ÙØÖº Ò «Ø ÔÓÙÖ ÙÒ ØÖÙØÓÒ ÓÒÒ Ð ÑÒ ÔÒÒØ Ð Ð ÐÚÖ ÓÒ ÓÒ Ø ÓÒÒÙ ÒÓÙ Ù ÓÒ ½º¾ºµ ÕÙ É Ø Ø ÓÒØ Ð ÖÐØÓÒ É É ¾ Ö Ã ½ººµ ÔÔÐ ÓÒØÖÒØ Ùغ Ð ÙÖ ½º ÒÓÙ ÚÓÒ ÖÔÖ ÒØ ØØ ÓÒØÖÒØ ÔÓÙÖ Ð ÓÜ ÔÖØÙÐÖ ½¼ ½¼¼¼¼ ½ Ö ¼¾ à ¼¼Ø ½º É ÙÖ ½º ÊÔÖ ÒØØÓÒ ÖÔÕÙ Ð ÓÒØÖÒØ ½ººµ Ò Ð³ÓØ Ù ØÓÒÒÖ ØÖÙØ ÔÖ Ð ÓÖÑÙÐØÓÒ ÙÜ ÔÖÓÐÑ ÑØÑØÕÙ ÙÚÒØ ÔÓÙÖ ÙÒ ØÖÙØÓÒ ÓÒÒ Ð ÑÒ ÔÒÒØ Ð Ð ÐÚÖ ÓÒ ÈÖÓÐÑ ½ ÅÜÑ Ö È ½ É µ ÓÙ Ð ÓÒØÖÒØ ½ººµº ÈÖÓÐÑ ¾ ÅÜÑ Ö È ¾ É µ ÓÙ Ð ÓÒØÖÒØ ½ººµº ½

26 ÆÓÙ ÒÓØÓÒ Ð ÓÔØÑÙÑ ÙÜ ÔÖÓÐÑ Ö ÔØÚÑÒØ ÔÖ È ½ Ø È ¾ Ø ÒÓÙ ÒÓÒ Ð ÔÓÒØ É µ ÓÙ ÓÔØÑÙÑ ÓÒØ ØØÒØ Ö ÔØÚÑÒØ ÔÖ É ½ ½µ Ø É ¾ ¾µº ÐÙÐ É ½ ½µ Ä Ö ÓÐÙØÓÒ Ù ÔÖÓÐÑ ½ Ø ÑÔÐÑÒØ ÒÓ ÖÚÒØ ÕÙ È ½ Ø ÒÔÒÒØ É Ø Ò ÒÓØÒØ ÐÑÒØ ÕÙ È ½ µ Ø ÙÒ ÓÒØÓÒ ÖÓ ÒØ º Ò È ½ Ö ÑÜÑÙÑ ÔÓÙÖ Ð ÚÐÙÖ ÓÔØÑÐ ÕÙ ÚÖ Ð ÓÒØÖÒØ ½ººµº ØØ ÚÐÙÖ ÑÜÑÙÑ ³ÓØÒØ Ò Ö ÓÐÚÒØ Ø ÒÓÙ ÓÒÒ É ½ É Ï Ö É ¼ ¾ Ö ½ºº½¼µ ÒÐÑÒØ Ò ÖÔÓÖØÒØ ØØ ÚÐÙÖ É É ½ Ò ½ººµ ÒÓÙ ÓØÒÓÒ ÕÙ ½ ½ Ã Ô ¾Ö Ö ½ºº½½µ ÊÑÖÕÙ ½ºº½ ÆÓØÓÒ ÕÙ Ð ÐÙÐ Ù ÔÓÒØ É ½ ½µ Ò ÔÖ ÒØ ÙÙÒ Æ¹ ÙÐغ ÔÐÙ ÔÙ ÕÙ ÓÒ Ò ÚÙØ Ô ÚÓÖ ÙÒ ØÓ ÙÖØ ÒØ ÐÓÖ ÓÒ ÓØ ÚÓÖ ½ ÕÙÑÔÓ ÐÓÒØÖÒØ ÙÖ Ð ÓÒÒ Ã Ô ¾Ö ½ºº½¾µ ÐÙÐ É ¾ ¾µ Ä Ö ÓÐÙØÓÒ Ù ÔÖÓÐÑ ¾ ³ÓØÒØ ÔÖ Ð ÑØÓ ÄÖÒ ÕÙ ÓÒ Ø ØÖÓÙÚÖ É ØÐ ÕÙ ÖÈ ¾ É µ Ö É µ ½ºº½ µ ÓÙ Ö Ø Ð³ÓÔÖØÙÖ ÖÒØ Ø Ð ØÙÖ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐØ ÒØÖ Ð ÙÜ Ö¹ ÒØ Ø ÓÙ É µ É É ¾ Ö Ã Ä ÑÑÖ Ù ½ºº½ µ Ò Ø ÐÙÐÖ Ù Ô È ¾ ÕÙ ³ÓØÒØ ÔÖ Ð ÓÖÑÙÐ ÖÚØÓÒ ³ÙÒ ÒØÖÐ ÄÒÞº ÇÒ ÓØÒØ ÕÙ È ¾ È ½ É µ ½ ½

27 Ò Ð Ý ØÑ ½ºº½ µ ÚÒØ ÓÒ ½ È ½ É µ É µ É ¾ Ö É ¾ ½ ¾ Ö ÓÙ Ù É Ø Ö ÓÚÒØ ÚÖ Ö Ð ÓÒØÖÒØ ½ººµº ÇÒ ÓØÒØ ÕÙØÓÒ ÕÙ É ¾ Ø ¾µ ÓÚÒØ Ø Ö Ð Ý ØÑ ÒÓÒ Õ ÐÒÖ É ¾ Ê µ Ê ¾ µ ɾ Ï ½ºº½µ ¾ à ½ É É¾ Ï ½ºº½µ Ö ¾ É ÓÙ Ê µ µ ½ È ½ µ ½ºº½µ ÊÑÖÕÙ ½ºº¾ Ä ÐÙÐ Ù ÔÓÒØ É ¾ ¾µ Ò Ø ³«ØÙÖ Ð Ö ÓÐÙØÓÒ ³ÙÒ ÔÖÓÐÑ ÒÓÒ ÐÒÖ ÕÙ ÔÓ ÆÙÐØ ÙÜ ÑØÓ ÒÐÝØÕÙ ÐÓÖ ÕÙ ÓÒ ÙØÐ ÐÓ Ò Ø ÔÖØÙÐÖ º ÆÓÙ ÚÐÓÔÔÖÓÒ ÓÒ ÔÓÙÖ ÓÒØÓÙÖÒÖ ØØ ÆÙÐØ ÙÒ ÑØÓ ÒÙÑÖÕÙº Ö Ð³ÓØ Ù ÔØÖ ¾º ÆÓØÓÒ Ù Ò ³ ÙÖÖ ÕÙ Ð ØÓ ÙÖØ ÓØ ÒÓÒ ÒØ ÕÙ ÒÓÙ ÚÖÓÒ ÚÖ Ö ÕÙ ¾ º ½º Ä ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ Ò ØØ ØÓÒ ÒÓÙ ÙÔÔÓ ÓÒ ÕÙ Ð ÐÓ Ò Ø Ð ÑÒ ÔÒÒØ ÐÐ ÐÚÖ ÓÒ ÔÔÖØÒØ ÙÒ ÑÐÐ ØÖÙØÓÒ ÓÒÒÙ ÓÒØ ØÓÙ Ð ÔÖÑØÖ Ù ÙÒ ÓÒØ Ü º ÆÓÙ ÒÓØÖÓÒ ÔÖÑØÖ ÐÖ ÓÒ ÒÖÕÙ º ÆÓÙ ÓÖÖÓÒ ÔÐÙ Ò ØÐ Ð ØÝÔ ÐÓ ÓÒ Ö Ò ÓÒØÜØ ØÓÒ ØÓ Ð ØÓÒ ÙÚÒØ Ø Ð³ÒÒÜ º Ò Ò ÒÖÐ ÔÓÙÖ ÙÒ ÚÐÙÖ ÓÒÒ Ð ÚÐÙÖ ÓÔØÑÐ Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ È ½ Ø È ¾ ÓÒØ ØÒØ º ÁÐ Ø ÓÒ ÒØÙÖÐ ÖÖ ÔÓÙÖ ÕÙÐÐ µ ÚÐÙÖ µ ÕÙÒØØ ÓĐÒÒغ ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ ÔÖÑØ ÓÒ ÔÖ Ö ÔÐ ÚÐÙÖ Ù ÓÑÒ ÚÖØÓÒ Ù ÔÖÑØÖ ÕÙ ÒÕÙÒØ ÕÙ³ÙÒ ÚÐÙÖ ÓÔØÑÐ Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ Ø ÙÔÖÙÖ Ð³ÙØÖº ÓÒÒ ÓÒ ÐÙ Ð ÒØÓÒ ÙÚÒØ ÕÙ Ø ÓÒÑÒØÐ ÔÓÙÖ Ð ÙØ ÒÓØÖ ØÖÚк ½

28 ÒØÓÒ ½ºº½ ÓÒ ÖÓÒ ÙÒ ÑÐÐ ÐÓ ØÖÙØÓÒ ÕÙ ÔÒÒØ Ù ÔÖÑØÖ º Ä ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ È ½ Ø È ¾ Ø Ð ÚÐÙÖ Ò ØÐÐ ÕÙ Ð ÚÐÙÖ ÓÔØÑÐ ÙÜ Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ È ½ Ø È ¾ ÓĐÒÒغ ÊÑÖÕÙ ½ºº½ ÁÐ Ø ÑÔÓÖØÒØ ÓÙÐÒÖ ÕÙ È ½ Ø È ¾ ÔÒÒØ ÕÙÒ¹ ØØ Ö Ø Ã ÔÙ ÕÙ ÓÒØ ÓÔØÑÙÑ ÕÙ Ø ÓÒØ ÐÓÒØÖÒØ ½ººµº Ò Ò Ø ÓÒ ØÓÙÖ ÓÒØÓÒ ÕÙÒØØ º Ä ÖÖ Ù ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ ÒÓÙ ÓÒÙØ ÒÓØÖ ÕÙ ØÓÒ Ô ÕÙ ÖÖ ÔÓÙÖ ÙÒ ÑÐÐ ÐÓ ÓÒÒ ÕÙÐÐ Ø Ð ÚÐÙÖ Ù ÔÖÑØÖ ØÐ ÕÙ Ð ÚÐÙÖ ÓÔØÑÐ ÙÜ Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ È ½ Ø È ¾ ÓĐÒÒØ ØØ ÕÙ ØÓÒ ØÖÙØ ÔÖ Ð ÓÖÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓÐÑ ÑØÑØÕÙ ÙÚÒØ ÈÖÓÐÑ ÌÖÓÙÚÖ ØÐ ÕÙ È ½ È ¾ º Ò Ð ÓÙ Ð ÐÓ ØÖÙØÓÒ Ð ÑÐÐ ÓÒ Ö Ø Ð³ÜÔÓÒÒØÐÐ Ð Ö ÓÐÙØÓÒ Ù ÔÖÓÐÑ ÔÙØ Ö ÔÖ ÙÒ ÑØÓ ÒÐÝØÕÙ Ò Ø ÀÝÝ ¾ µº ÔÒÒØ ÑØÓ ÒÙÑÖÕÙ ÓÚÒØ ØÖ ÒÚ ÔÓÙÖ Ö ÓÙÖ ÔÖÓÐÑ ÐÓÖ ÕÙ³ÓÒ ÙØÐ ³ÙØÖ ÐÓ ØÖÙØÓÒº Ò Ð³ÖØÐ ½ Ò Ø ÀÝÝ ÒÓÙ ÖØÖÓÙÚÓÒ ÐÙÐ ÒÙÑÖÕÙ ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ ÔÓÙÖ ÖØÒ ÚÐÙÖ ÔÖÑØÖ Ð ÐÓ ÏÙÐÐ Ø Ð ÐÓ ÑѺ ÔÒÒØ ÙÒ ÑØÓ ÒÙÑÖÕÙ Ý ØÑØÕÙ ÑÐ Ö ÙØ Ø ÓÒ ØØÙ ÓÒ ÒÓØÖ Ô Ø ÖÖº Ä ÚÐÓÔÔÑÒØ ³ÙÒ ØÐÐ ÔÔÖÓ Ø Ð ÓÒØÖÙØÓÒ ÑÙÖ ÒÓØÖ ØÖÚÐ Ø Ð³ÓØ Ù ÔØÖ ¾ Ù ÔÖ ÒØ ÑÑÓÖº Ò ÔÖØÙÐÖ Ð ÒÓÙ ÔÖÑØØÖ ³ÓØÒÖ ÚÐÙÖ ÒÙÑÖÕÙ ØÖ ÔÖ ÓÑÔÖØÚÑÒØ ÕÙ Ø ÔÙÐ Ò ¾ Ø ÔÖ ÐÐÙÖ ØØ ÔÖÓÙÖ ÒÙÑÖÕÙ ÒÓÙ ÔÖÑØØÖ ÐÙÐÖ ÚÐÙÖ ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒÔÓÙÖÒÓÙÚÐÐ ØÖÙØÓÒ ÕÙ ÓÒØØ Ð Ò ÔÐÒ Ù ÕÙ³ ÔÖ Òغ ÆÓÙ ÐÐÙ ØÖÖÓÒ ÖÒÖ ÓÒØÖÙØÓÒ Ù ÔØÖ ÔÔÐØÓÒ ÑÑÓÖº ½º ÄÓ ÔÖÓÐØ ÙØÐ Ò ØÓÒ ØÓ Ò ØÓÒ ØÓ ÔÖÓÙØ Ò Ð ÐÓ ØÖÙØÓÒ Ð ÑÒ ÓÚÒØ ÔÖ ÒØÖ Ð ÖØÖ ØÕÙ ÒÖÐ ÙÚÒØ ¾¾ ½

29 µ Ð ÓÑÒ ÒØÓÒ ÐÓ Ò Ø Ø Ü ¼ ÕÙ ÓÖÖ ÔÓÒ ÚÐÙÖ ÔÓ ØÚ Ð ÑÒ µ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÒÚÙ Ð ÑÒ ÖØÐ ÙÑÒØ Ð ØÖÙØÓÒ Ó ÖÚ ÒÒØ ³ÙÒ ÖÓ Ò ÑÓÒÓØÓÒ ØÖÙØÓÒ ÙÒÑÓÐ ØÖ ÝÑØÖÕÙ ÚÖ Ð ÖÓØ Ø ÒÐÑÒØ ØÖÙØÓÒ ÕÙ ¹ÒÓÖÑÐ ØÖÓÒÕÙ ÞÖÓµº Ò ØÓÒ ØÓ Ð ÐÓ ÔÖÓÐØ Ð ÔÐÙ ÖÕÙÑÑÒØ ÖÒÓÒØÖ Ò Ð ÐØØÖØÙÖ ÓÒØ Ð³ÜÔÓÒÒØÐÐ Ð ØÖÙØÓÒ ÑÑ Ø ÐÐ ÏÙÐк ÌÓÙØÓ Ð Ü Ø ÙÒ ÑÙÐØØÙ ³ÙØÖ ÐÓ ÕÙ ÔÙÚÒØ ÖÑÔÐÖ Ð ÜÒ ÒÙÑÖ ¹ ÙØ Ñ ÕÙ ÓÒØ ÓØ ÑÓÒ ÙØÐ ÓÙ ÕÙ ÓÒØ ÔÖØÙÐÖ ØÖÓ ÐÓ ÒÙÑÖ ¹Ùغ ÆÓÙ Ò ÓÒÒÖÓÒ ÙÒ ÜÑÔÐ Ù ÔØÖ ÔÔÐØÓÒ Ú Ð ÐÓ ÊÝк ÅÒØÓÒÒÓÒ ÐÑÒØ ÕÙ Ð ÐÓ ÒÓÖÑÐ ÓÙ ÓÖÑ ØÖÓÒÕÙ ÔÙØ ÔÖ ÒØÖ ÙÒ ÒØÖØ ÔÓÙÖ ÑÓÐ Ö Ð ØÖÙØÓÒ ÖÒÓÒØÖ Ò ØÓÒ ØÓ º ÆÓÙ Ò ÚÖÖÓÒ ÙÒ ÜÑÔÐ Ù ÔØÖ ÔÔÐØÓÒ º гÒÒÜ ÒÓÙ ÓÒÒÓÒ ÙÒ Ö ÖÔÔÐ ÐÓ ÙØÐ Ò Ð Ö ÑÑÓÖº ¾¼

30 ÔØÖ ¾ ÐÙÐ Ù ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ ÔÖ ÙÒ ÑØÓ ÒÐÝØÕÙ¹ÒÙÑÖÕÙ Ò ÔØÖ ÒÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ Ð ÐÑÒØ Ð ÑØÓ ÐÙÐ ÔÖØÖ ÐÕÙÐÐ ÒÓÙ ÚÓÒ ÚÐÓÔÔ ÙÒ ÔÖÓÖÑÑ ÖØ Ò ÅÔÐ ÔÖÑØØÒØ ³ÓØÒÖ ÔÓÙÖ ÑÐÐ ÐÓ ÓÒÒ Ð ÚÐÙÖ ÖÖ ³ÙÒ ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒº ¾º½ ÊÓÖÑÙÐØÓÒ ÐÙÐ «ØÙÖ ÆÓÙ ÔÓÙÚÓÒ ÑÔÐ Ö Ð ÜÔÖ ÓÒ É ½ ½ É ¾ ¾ Ò ÔÓ ÒØ Ã Ã Ö ¾º½º½µ ÈÖ ÒÑÒØ ÒÓØØÓÒ ÒÓÙ ÓØÒÓÒ Ò ÓÒØÓÒ Ã Ø É Ï É ½ É Ï ¾º½º¾µ ½ Ã É Ï ¾º½º µ Ø É ¾ ¾ ÓÒØ ÓÐÙØÓÒ Ù Ý ØÑ ÒÓÒ ÐÒÖ Õ É Ê µ Ê ¾ µ ɾ Ï Ã ½ É É¾ Ï ¾ É ¾º½ºµ ¾º½ºµ ÓÙ Ê µ µ ½ È ½ µ ¾½

31 Ø ÔÖ ÐÐÙÖ Ð ÓÒØÖÒØ ½ºº½¾µ ÙÖ Ð ÓÒÒ ÚÒØ ÑÔÐÑÒØ Ã É Ï ¾º½ºµ Ø Ð ÓÒØÖÒØ ½ººµ ÚÒØ É ¾ Ï ¾É É ¾ à ¾º½ºµ ÊÑÖÕÙ ¾º½º½ ÔÖ Ð ÒÑÒØ ÚÖÐ ¾º½º½µ Ð ÖÑÖÕÙ ½ºº½µ ÖÑÒ Ð ÔÒÒ Ù ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ Ò ÐÐ ÙÜ ÕÙÒØØ Ã Ø É Ï º ¾º¾ ÐÙÐ È ½ Ø È ¾ ÓÑÑ ÑÒØÓÒÒ Ð ØÓÒ ÙÔØÖ ½ Ð ÐÙÐ È ½ Ø ÑÑغ ÁÐ Ò Ú «ÖÑÑÒØ Ó ÔÓÙÖ Ð Ó ÐÙÐ È ¾ ÕÙ ÔÓÙÖ Ü Ò Ø Ö ÓÙÖ ÙÒ ÔÖÓÐÑ ÒÓÒ ÐÒÖº ÈÓÙÖ Ö ÒÓÙ ÙØÐ ÓÒ ÙÒ ÑØÓ ÔÓÒØ Ü ÕÙ ÒÖ ÙÜ ÙØ ÒÉ µ ØÒ µ ¾ ¾ ØÐÐ ÕÙ ÐÓÖ ÕÙ ½ É µ ¾ É ¾ Ø µ ¾ ¾º ÅØÓ ÔÓÒØ Ü ËÓØ É ¼µ ¾ ÙØ Ø ¼µ ¾ ÓÒÒ º ÆÓÙ ÐÙÐÓÒ É ½µ ¾ Ø ½µ ¾ ÔÖØÖ É µ ¾ Ø µ ¾ ÓÑÑ É ½µ ¾ Ê µ ¾ µ ÕÊ ¾ µ ¾ µ É ¾ Ï ¾º¾ºµ ½µ ¾ à ½ ¾ É µ ¾ ɾ Ï É µ ¾ ¾º¾ºµ ÒÓØÖ ÓÒÒ Ò ÙÒ ØÐÐ ÑØÓ Ø ÙØÐ Ò ÙÒ ÓÒØÜØ ÚÓ Ò ÔÖ ÆÞÐ Ø ÒÒ ½ º ÊÑÖÕÙ ¾º¾º½ Ä ÔÓÒØ ÔÖØ Ð ÑØÓ ÔÓÒØ Ü ÑÙÖ Ó Ö ÔÓÙÖ ÔÔÐÕÙÖ Ø ÐÓÖØѺ ÆÓÙ ÚÓÒ ÔÖ ÓÑÑ ÔÓÒØ ÔÖØ É ¼µ ¾ É ½ ¼µ ¾ ½ ¾¾

32 Ä ÖØÖ ³ÖÖØ ÔÓÙÖ ÓÒØÖÓÐÖ Ð ÔÖ ÓÒ ÐÙÐ ÓØÒÙ ÔÖ ØØ ÑØÓ ÔÓÒØ Ü ÔÙØ ÔÖÒÖ ÔÐÙ ÙÖ ÓÖÑ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÑÔÐÓÝ ½µ µ ¾ ¾ µ ¾ É ½µ É µ ¾ ¾ É µ ¾ ÌÇÄ ÓÙ ÌÇÄ Ø ÙÒ ØÓÐÖÒ ØÖÑÒ ÔÖ Ð³ÙØÐ ØÙÖ Ù ÔÖÓÖÑѺ ÒÐÑÒØ ÒÓØÓÒ ÕÙ³ÙÒ ÒÐÝ ÒÙÑÖÕÙ ÓÑÔÐØ Ù ÔÖÓÐÑ ÔÓÒØ Ü ÑÒØÓÒÒ ¹ÙØ ÑÙÖ Ö Ü ØÒ ÓÐÙØÓÒ ÒÓÑÖ ÔÓÒØ Ü ¾º ÐÙÐ Ê µ ÁÐ ÑÙÖ ÙÒ ÆÙÐØ ÕÙ ÒÓÙ Ò³ÚÓÒ Ô Ù Ö ÓÙÖ ÔÖ ÙÒ ÑØÓ ÒØÖÑÒØ ÒÙÑÖÕÙ Ø ³ Ø ÔÓÙÖ ØØ Ö ÓÒ ÕÙ ÒÓØÖ Ó ÖÔÓ Ò ÔÖØ ÙÖ ÙÒ ÑÖ ÒÐÝØÕÙº ³ Ø Ù ÔÓÙÖ ØØ Ö ÓÒ ÕÙ Ð ÐÒ ÔÖÓÖÑÑØÓÒ ÙØÐ Ø ÅÔÐ ÕÙ Ø Ù ÙÒ ÐÓÐ ÑØÑØÕÙ ÝÑÓÐÕÙº ÐÓÐ ÐÙÐ ÝÑÓÐÕÙ ØÐ ÅÔÐ Ø ÅØÑØ ÔÖÑØØÒØ ÐÓÖ ÕÙ ³ Ø ÔÓ Ð ÐÙÐÖ Ê µ ÔÖ Ð³ÒØÖÑÖ ÓÒØÓÒ ÔÐ º Ä ÆÙÐØ ÖÒÓÒØÖ Ò Ð ÐÙÐ Ê µ Ø Ð ÙÚÒØ ÔÓÙÖ ÖÒ ÚÐÙÖ ÐÒÙÑÖØÙÖØÐÒÓÑÒØÙÖ Ê µ ÓÒØ ÒÙÑÖÕÙÑÒØ ÒÙÐ º ÆÓÙ ÚÓÒ Ò ÙÖ ÓÒ ÖÖÖ Ê µ ÒÑÒØ ÚÖÐ µ ÔÓÙÖ ÓØÒÖ ÕÙÒØØ ÐÙÐ ØÐÐ Ö ÓÒÒÐ Ñ Ò Ð ÖÖ ÔÓÒØ Ü Ù ÐÙÐ ÓÒ ØÓÙÖ Ó ÓÒÒ ÆÙÐØ º Ò Ð Ó ÕÙ Ö ÙÐØ ÒÓØÖ ØÖÚÐ È ¾ Ø Ð Ó ÒÐÝØÕÙ Ø ÒÙÑÖÕÙ Ø ÔÖÑØ ÓÒ ³ØÖ ÙØÐ Ò ÐÖÖ ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ ÔÓÙÖ Ð ÓÙ ÅÔÐ Ø ÔÐ ³ÚÐÙÖ ÝÑÓÐÕÙÑÒØ Ê µº ÆÓÙ ÒÕÙÓÒ ÑÒØÒÒØ Ð ÓÒØÓÒ Ê µ ÓØÒ٠г ÅÔÐ Ø ÕÙ ÓÙÒØ ÙÒ ÖÓÐ Ò Ð ÔØÖ ÔÔÐØÓÒ ØÖØ Ò ÑÑÓÖº ¾º º½ Ð ÐÓ ÜÔÓÒÒØÐÐ µ Ò µ Ø È ½ µ ½ ØÓÒ ÓØÒØ Ê µ ½ ÕÙ Ø ÙÒ ÕÙÒØØ ÒÔÒÒØ º ³ Ø ÔÓÙÖ ØØ Ö ÓÒ ÕÙ³Ð Ø ÔÓ Ð Ö ÓÙÖ ÒÐÝØÕÙÑÒØ Ð ÔÖÓÐÑ Ò Ð Ð ÐÓ ÜÔÓÒÒØÐк ¾

33 ¾º º¾ Ð ÐÓ ÏÙÐÐ Ï ½¾µ Ò Ù Ð Ø ÔÓ Ð ³ÜÔÐØÖ Ð ÓÒØÓÒ µ ØÈ ½ µ ÖÚÒØ Ù ÐÙÐ Ê µº Ò «Ø Ê µ ¾ ½ ½¾ Å ÔÖ ÒÓØÖ ÓÜ Ù ÐÒ ÔÖÓÖÑÑØÓÒ ÐÙÐ ØÙÜ Ø ÔÖ Ò Ö ÔÖ ÅÔк ³ Ø ÔÓÙÖ ØØ Ö ÓÒ ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ ÔÙ ØÒÖ ÑÒØ ÒÓ ÔÔÐØÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÕÙÐ Ð ÐÙÐ Ê µ ÚÒØ ÓÖØ ÓÑÔÐܺ ÁÒÕÙÓÒ Ð³ÜÔÖ ÓÒ ÕÙÚÐÒØ ÒÖ ÔÖ ÅÔÐ Ê ÐÑØ ÜÔ ÕÖØ Üµµ Ü ¾ ÕÖØ Üµ ÜÔ ÕÖØ Üµµ ¾ ÜÔ ÕÖØ Üµµ ÜÔ ÕÖØ Üµµ ¾ ÜÔ ÕÖØ µµ ÕÖØ µ ¾ ÜÔ ÕÖØ µµ ¾º º Ð ÏÙÐÐ Ú Ï ½ µ Ò Ð Ð ÐÓ ÏÙÐÐ Ú ½ гÜÔÖ ÓÒ Ê µ ÒÖ ÔÖ ÅÔÐ Ø ÒÓÖ ØÐÐ Ö ÓÒÒÐ Ê ÐÑØ ÜÔ Üµ ½ µµ Ü Üµ ¾ µ ÜÔ Üµ ½ µµ ܵ ½ µ ÜÔ Üµ ½ µµ ÜÔ Üµ ½ µµ ÜÔ Üµ ½ µµ ÜÔ µ ½ µµ µ ¾ µ ÜÔ µ ½ µµ µ ½ µ ÜÔ µ ½ µµ Ü Ò ÒØݵÜÔ µ ½ µµ ÔÒÒØ ÔÓÙÖ ³ÙØÖ ÚÐÙÖ ÔÖÑØÖ Ð³ÜÔÖ ÓÒ Ê µ ÚÒØ ÓÖØ ÓÑÔÐÜ Ø Ø ÒØÖÚÒÖ ÓÒØÓÒ ÔÐ ÕÙ ÒÓÙ Ò ÚÓÙÖÓÒ Ô ÓÒ ÖÖ º Å ÓÙÐÒÓÒ ØÓÙØ ÑÑ ÕÙ Ð ÔÖÓÖÑÑ ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ ÓÒÙ ÔÖÑØ ÐÙÐÖ Ð ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ ÑÑ Ò ÔÙ ÕÙ ÅÔÐ ÔÖÒ Ò Ö Ð ÐÙÐ Ê µº ¾º º Ð ÐÓ ÊÝÐ Ê µ Ä Ð ÐÓ ÊÝÐ ÓÖÖ ÔÓÒ Ù Ð ÐÓ ÏÙÐÐ Ú Ð ÚÐÙÖ ÔÖØÙÐÖ ¾º Ò «Ø Ï ¾µ Ê ¾ µº ¾

34 ijÜÔÖ ÓÒ Ê µ ÐÙÐ ÔÖ ÅÔÐ Ø Ð ÙÚÒØ ÓÙ ÒÓÙ ÚÓÒ Ö Ð Ù ¹ ØØÙØÓÒ ½¾ Ò Ð ÓÙ ³ Ø Ð ÓÒØÓÒ Ê µ Ê µ ÕÙ ÒÓÙ ÒØÖ Ê ÐÑØ ½¾ ¾ Ü ÜÔ Ü ¾µ ÜÔ Ü ¾µ ¾µ ÕÖØ Èµ Ö ½ ½¾µ ܵ ÜÔ Ü ¾µ ¾ ¾µ ÕÖØ Èµ Ö ½¾µµ ÜÔ Ü ¾ µµüô Ü ¾µÜ Ò ÒØݵ ÜÔ ¾ µ ¾º º Ð ÐÓ ÑÑ Ú ½¾ ijÜÔÖ ÓÒ Ê µ ÐÙÐ ÔÖ ÅÔÐ Ò Ø Ê ÐÑØ ¾ Ü ¾ ÜÔ Üµ ¾ Ü ÜÔ Üµ ¾ ÜÔ Üµ ÜÔ Üµ ¾ Ü ÜÔ Üµ ¾ ÜÔ µ ÜÔ µ µ Ü Ò ÒØݵ ÜÔ µ ÜÔ µµ ¾º º Ð ÐÓ ÑÑ ÒÖÐ Ò Ð ÒÖÐ Ò ÒÓØÒØ Á µ Ð ÓÒØÓÒ ÑÑ ÒÓÑÔÐØ ÒÓÙ ÚÓÒ ÕÙ µ Á µ µ ½ Á ½µ ½ Á µ ÕÙ ÒÓÙ ÔÖÑØ ³ÓØÒÖ ÙÒ ÜÔÖ ÓÒ ÐÙÐØÓÖ Ê µº Å ÓÙÐÒÓÒ ÒÓÖ ÙÒ Ó ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ ÓÒ ØØ Ø ÅÔÐ Ò ÚÓÖ ÓÒÒØÖ ÖÒÖ Ö ÙÐØØ º ¾º ÐÙÐ ÔÔÖÓ Ù ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ ËÙÔÔÓ ÓÒ Ã Ø É Ï ÓÒÒ Ø ÚÖ ÒØ Ð³ÝÔÓØ ¾º½ºµº ½µ ÆÓÙ ÓÒ ØÖÙ ÓÒ Ð ÓÒØÓÒ À µ È ½ µ È ¾ µ ¾µ ÆÓÙ ØÖÓÙÚÓÒ ÙÜ ÚÐÙÖ «Ø ØÐÐ ÕÙ Ð Ò À «µ Ø À µ ÓÒØ «ÖÒØ º Ä ÓÒØÒÙØ Ð ÓÒØÓÒ À ÙÖ Ð³ÒØÖÚÐÐ «ÓÙÐ Ð ÓÒع ÒÙØ ÓÒØÓÒ È ½ Ø È ¾ º ¾

35 µ ÆÓÙ ÔÔÐÕÙÓÒ Ð ÑØÓ Ð ØÓÒ Ð ÓÒØÓÒ À µ ÙÖ Ð³ÒØÖÚÐÐ «³ ع¹Ö ÕÙ ÒÓÙ ÓÒ ØÖÙ ÓÒ ØÖØÚÑÒØ ÙÒ ÙØ ÚÐÙÖ ÔÔÖÓ Ò ØÐÐ ÕÙ Ò Ò ÐÓÖ ÕÙ Ò ½º ÊÔÔÐÓÒ ÖÚÑÒØ Ð ÓÒØÓÒÒÑÒØ ØØ ÑØÓ µ ÇÒ ÔÓ «¾ µ Ë ÒÀ ¼ µ ÒÀ «µ ÓÒ ÔÓ «¼ ÒÓÒ ÓÒ ÔÓ ¼ ÓÙ Ò Ò Ð Ò Ð ÓÒØÓÒ À Ù ÔÓÒØ ÓÒ Ö Ø ÓÒ ÖØÓÙÖÒ Ð³ØÔ µº Ä Ò ÓØÒÙ ÓÒ ØØÙÒØ Ð ÙØ Ò ÐÙÐÖº ÊÑÖÕÙ ¾ºº½ ÒÓÖ ÙÒ Ó Ð ÙØ Ó Ö ÙÒ ÖØÖ ³ÖÖØ ÔÓÙÖ ØØ ÑØÓº ÆÓÙ ÚÓÒ ÔÖ Ð ÖØÖ ÙÚÒØ ÑÜ À Ò µ«ò Ò µ ÌÇÄ ÓÙ ÌÇÄ Ø ÙÒ ØÓÐÖÒ ØÖÑÒ ÔÖ Ð³ÙØÐ ØÙÖ Ù ÔÖÓÖÑѺ ÖØÖ ÒÓÙ ÙÖ ÓÒ Õ٠гÒØÖÚÐÐ ÖÖ Ù ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ Ø ÔØØ ØÐÐ Ì ÕÙ Ð ÓÒØÓÒ À Ø ÔØØ Ù ÔÓÒØ ÔÔÖÓ Ò º ¾

36 ÔØÖ ÔÔÐØÓÒ Ò ÔØÖ ÒÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ ÔÓÙÖ ÔÐÙ ÙÖ ÐÓ ÔÖÓÐØ ÙØÐ Ò ØÓÒ ØÓ Ð ÐÙÐ ÓØÒ٠г Ù ÔÖÓÖÑÑ Ð³ÒÒÜ ÓÒØ Ð ÓÒØÓÒ Ø Ö ÓÙÖ Ð ÔÖÓÐÑ ÒÓÒ ÙÔØÖ ½ ÔÖ Ð ÑØÓ ÒÙÑÖÕÙ ÔÖ ÒØ Ù ÔØÖ ¾º ÈÓÙÖ ÕÙ ÐÓ ØÖØ ÒÓÙ ÒÕÙÓÒ Ð ÚÐÙÖ ÔÖÑØÖ Ù ÔÖÓÖÑÑ ÕÙ ÓÒØ Ø ÙØÐ ÓØ Ã É Ï Ø Ð ÓÖÒ «Ø гÒØÖÚÐÐ ÖÖ Ù ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒº ÆÓÙ ÓÒÒÓÒ Ð ÚÐÙÖ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ø Ò ÓÑÔÖÖ ÒÓ Ö ÙÐØØ Ú ÙÜ ¾ ÒÓÙ ÐÙÐÓÒ Ð ÕÙÒØØ É Ï Ò ÓÙ Ò Ø Ð³ÖعØÝÔ Ð ØÖÙØÓÒ ÝÒØ Ò ÓÑÑ ÔÖÑØÖº ÒÐÑÒØ Ò Ò ÔØÖ ÒÓÙ ÒÕÙÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÐÓ ÏÙÐÐ Ø ÑÑ ÙÒ Ö ÙÐØØ ÑÔÐ ØÙÖ ÕÙ ØÖÙØ ÕÙ Ð ÕÙÒØØ É Ï Ò Ò ÔÒ ÕÙ Ù ÙÐ ÖÔÔÓÖØ ÃÉ Ï º º½ º½º½ Ð ÐÓ ÜÔÓÒÒØÐÐ Ð ÐÓ ÜÔÓÒÒØÐÐ µ Ä ÚÐÙÖ ÙÚÒØ ÔÖÑØÖ Ù ÔÖÓÖÑÑ ÓÒØ Ø ÙØÐ É Ï Ã «Ò É Ï Ò ½¼¼¼ ¼¼¼ ¼º¼¼¼¼½ ¼º¼¼½ ¼º¼¼¼ ¼º ̺ º½ гÜÔÓÒÒØÐÐ ¾

37 ÊÑÖÕÙ º½º½ Ò Ð Ð ØÖÙØÓÒ ÜÔÓÒÒØÐÐ Ð Ø ÒÓØÖ ÕÙ³ÙÒ ÒÑÒØ ÚÐÙÖ Ã Ø É Ï Ò ÔÖØÙÖ Ô Ð ÖÔÔÓÖØ É Ï Ò º Ö ÙÐØØ Ø ÑÓÒØÖÖ Ò ¾ º ÔÒÒØ ÖÑÖÕÙÓÒ ÕÙ Ö ÙÐØØ Ò³ Ø Ô ÚÖ Ò ÒÖк ÆÓÙ Ò ÓÒÒÖÓÒ ÜÑÔÐ ÙÜ ÔÖÓÒ ØÓÒ º º½º¾ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ð ÐÓ ÒÓÖÑÐ Æ ¾ µ ÔÖ Ð³ÜÔÓÒÒ¹ ØÐÐ ÈÖ ÓÙ ÓÑÔÐØÙ ÒÓÙ ÒÕÙÓÒ Ð Ö ÙÐØØ Ð³ÒÐÝ ËÖÓÖ ¾½ Ò Ð Ð ÐÓ ÒÓÖÑк ÖÒÖ ÔÖÓÔÓ Ð³ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÙÚÒØ Ð ÐÓ ÒÓÖÑÐ µ ÜÔ µ ÓÙ Ü µ Ø ÓÙ Ø ÓÒØ ÓÒ ØÒØ ØÖÑÒÖº ÇÒ ÔÙØ ÓÒ Ò ÙØÐ Ö Ð Ö ÙÐØØ ÓØÒÙ ¹ÙØ Ò Ð Ð ÐÓ ÜÔÓÒÒØÐÐ ÔÓÙÖ ÙÖ ÕÙ É Ï Ò ¼ º º¾ Ð ÐÓ ÏÙÐÐ Ï µ º¾º½ Ä ½¾ Ò Ð ½¾ Ð ÚÐÙÖ ÙÚÒØ ÔÖÑØÖ Ù ÔÖÓÖÑÑ ÓÒØ Ø ÙØÐ É Ï Ã «Ò É Ï Ò ½¼¼¼ ¼¼¼ ¾¼¼ ¼¼ ¾º ¼º¾¼ ½¾¼¼ ¼¼ ¾¼¼ ¼¼ ½º½ ¾¾½ ¼º¾¼ ̺ º¾ ÏÙÐÐ ½¾ ÊÑÖÕÙ º¾º½ Ä ÔÖÓÖÑÑ ÒÕÙ ÕÙ Ð ÚÐÙÖ É Ï Ò ÑÐ Ð ÑÑ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÖÔÔÓÖØ ÃÉ Ï Ø ÑÒØÒ٠ܺ ÆÓÙ ÑÓÒØÖÖÓÒ Ð ÚÖØ ØØ Ó ÖÚØÓÒ Ð ØÓÒ ºº ÊÑÖÕÙ º¾º¾ Ò Ð³ÖØÐ ¾ Ð ÚÐÙÖ ÔÔÖÓÜÑØÚ ÓÒÒ ÔÓÙÖ Ò Ø ¼ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÓÒ ÓØÒÙ ÔÖ ÒÓØÖ ÑØÓ ÙÒ Ò ÔÖ ÓÒº ÆÓÙ ÚÓÒ ÐÑÒØ ÖÔÖ ÐÙÐ Ú Ð ÔÖÑØÖ ÙÚÒØ ¾

38 É Ï Ã «Ò É Ï Ò ½¼¼¼ ¼¼¼ ¾¼¼ ¼¼ ¾½¾º ½½ ½º¼¼¼ ̺ º ÏÙÐÐ ½¾ É Ï ½¼¼¼ à ¼¼¼ ÔÖ ÚÓÖ ÒÓÒ ÐÖ ÙÐØØ Ð ØÓÒ º ÒÓÙ ÓÒÒÖÓÒ ÙÒ ØÐÙ Ö ÙÐØØ ÔÐÙ ÓÑÔÐغ º¾º¾ Ä ½ Ò Ð ½ Ð ÚÐÙÖ ÙÚÒØ ÔÖÑØÖ Ù ÔÖÓÖÑÑ ÓÒØ Ø ÙØÐ É Ï Ã «Ò É Ï Ò ½¼¼¼ ¼¼¼ ½¼ ¼ ½º ½¼ ¾º¾½ ½¾¼¼ ¼¼ ½¼ ¼ ¾¼º ½¼ ¾º¾½ ̺ º ÏÙÐÐ ½ ÕÙ ÒÓÖ ÙÒ Ó ÖÒÓÖ Ð³ ÕÙ Ð ÚÐÙÖ É Ï Ò Ø Ð ÑÑ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÖÔÔÓÖØ ÃÉ Ï Ø ÑÒØÒ٠ܺ º¾º Ä ¾ Ð ÐÓ ÊÝÐ Ê ¾ µ Ò Ð ¾ Ð ÚÐÙÖ ÙÚÒØ ÔÖÑØÖ Ù ÔÖÓÖÑÑ ÓÒØØ ÙØÐ É Ï Ã «Ò É Ï Ò ½¼¼¼ ¼¼¼ ½¼¼¼¼ ½¼¼¼ ½¾½¼º¾¼ ¼º½ ¾ ½¾¼¼ ¼¼ ½¼¼¼¼ ½¼¼¼ ½¾º¾ ¼º½ ¾ ̺ º ÏÙÐÐ ¾ ÕÙ ÒÓÙ ÚÙØ Ð ÑÑ ÖÑÖÕÙ ÕÙ ÔÖÑÑÒغ º¾º ÉÙÐÕÙ ÙÔÔÐÑÒØÖ ÒÐÑÒØ Ò ØØ ÓÙ ¹ ØÓÒ ÒÓÙ Ö ÓÒ ÙÒ ØÐÙ ÚÐÙÖ ÓØÒÙ Ù ÖÔÔÓÖØ É Ï Ò Ò ÓÒØÓÒ Ù ÔÖÑØÖ ÓÖÑ Ð ÐÓ ÏÙÐÐ ¾

39 ¼º¾ ¼º ¼º ¼º ½º¼ ½º¾ ½º ½º ½º ¾º¼ É Ï Ò ½º¼¾ ½º ¼ ¼º¾½ ¼º¾¾ ¼º ½ ¼º¾¼ ¼ ¼º¾¾½ ¼º¾½¾½¾ ¼º½¾½ ¼º½ ¾ ̺ º Ð ÐÓ ÏÙÐÐ É Ï ½¼¼¼ à ¼¼¼ º Ð ÐÓ ÑÑ µ Ò Ð Ð ÐÓ ÑÑ ÒÓÙ ÓØÒÓÒ Ð ØÐÙ º ÕÙ ÓÒÒ Ð³ÚÓÐÙØÓÒ Ù ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ Ò ÓÒØÓÒ Ù ÔÖÑØÖ ÓÖÑ Ð ÐÓ ÑѺ ÊÑÖÕÙ º º½ ÈÓÙÖ Ð ÚÐÙÖ ½¼ ÓÒ ÓØÒØ ÒÐÑÑ ÚÐÙÖ ÕÙ ÐÐ ÓØÒÙ Ò Ð Ð ÐÓ ÜÔÓÒÒØÐк ÊÑÖÕÙ º º¾ ÆÓÙ ÚÓÒ ÒÓÙÚÙ Ó ÖÚ ÔÓÙÖ ØØ ÐÓ ÕÙ Ð ÖÔÔÓÖØ ÙÐ ÃÉ Ï ØÖÑÒ Ð ÚÐÙÖ Ð ÕÙÒØØ É Ï Ò º ÆÓÙ ÑÓÒØÖÖÓÒ Ö ÙÐØØ Ð ØÓÒ º ÒÐÑÒØ Ð ÖÔÕÙ Ð ÙÖ º½ ÐÐÙ ØÖÒØ Ð ÖÐØÓÒ Ò Ø É Ï Ò Ò ÓÒØÓÒ ¾ ¼ ¾¼ ¼

40 «Ò ½¼ µ É Ï Ò º¼¼¼½ º¼¼½ ¼ ¼º¾ ¼º¾ ½¾ º¼¼¼½ º¼¼½ ¼ ¼º ¼¾ ¼º º¼¼¼½ º¼¼½ ¼ ¼º ½¾½ ¼º º¼¼¼½ º¼¼½ ¼ ¼º ¾½¾ ¼º º¼¼¼½ º¼¼½ ¼ ¼º ¾½ ¾ ¼º ¾½ º¼¼¼½ º¼¼½ ½¼ ¼º ¼º º¼¼¼½ º¼¼½ ½½ ¼º ¼½¼ ¼º ¾ º¼¼¼½ º¼¼½ ½¾ ¼º ¾½ ¼º ½½½¼ º¼¼¼½ º¼¼½ ½ ¼º ½ ¼º ¼¾ º¼¼¼½ º¼¼½ ½ ¼º ¾¼ ¼º ¼½ º¼¼¼½ º¼¼½ ½ ¼º ¾¾½ ¼º¾ º¼¼¼½ º¼¼½ ½ ¼º ½¾ ¼º¾¼¼ º¼¼¼½ º¼¼½ ½ ¼º ¾ ¼¼ ¼º¾½ º¼¼¼½ º¼¼½ ½ ¼º ½ ¼º¾½¾ º¼¼¼½ º¼¼½ ½ ¼º ½¼¼ ¼º¾½½ º¼¼¼½ º¼¼½ ¾¼ ¼º ¾ ¼º¾ ½¾ º ̺ º Ð ÐÓ ÑÑ É Ï ½¼¼¼ à ¼¼¼ ÍÒ Ö ÙÐØØ ³ÒÚÖÒ Ä ÖÖ ³ÙÒ ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ Ò ³«ØÙ Ò ÓÒØÓÒ ÙÜ ÚÐÙÖ Ã Ø É Ï º Ò «Ø ÓÑÑ Ð³ÒÕÙÒØ Ð ØÐÙÜ º¾ º Ø º Ò Ð Ð ÐÓ ÏÙÐÐ ÑÑ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÖÔÔÓÖØ ÃÉ Ï Ø ÔÖ ÖÚ Ð ÚÐÙÖ Ù ÔÖÑØÖ Ò Ø ÑÓ º ÔÒÒØ ÓÑÑ Ð ÑÓÒØÖÖÓÒ Ð ÔÖÓÒ Ö ÙÐØØ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÖÔÔÓÖØ ÃÉ Ï Ø ÔÖ ÖÚ ÒÓÙ ÚÓÒ ÓÑÑÒØ Ò Ö ÑÓ Ò ÓÒØÓÒ Ã Ø É Ï Ø ÔÐÙ ÒÓÙ ÑÓÒØÖÖÓÒ ÕÙ Ð ÖÔÔÓÖØ É Ï Ò ÑÙÖ ÓÒØÓÙÖ ÓÒ ØÒغ ÊÑÖÕÙ ºº½ ÆÓÙ ÔÓÙÚÓÒ ÖÜÔÖÑÖ Ð ÓÒØÓÒ Ê µ ÓÑÑ ÙØ Ê µ µ ½ µ ʽ Ü µ ܵ Ü ½ Ê ¼ ܵ Ü Ê½ Ü µ ܵ Ü Ê½ ܵ Ü ½

41 t Ò Ú t É Ï Ò Ú ÙÖ º½ ÊÔÖ ÒØØÓÒ ÖÔÕÙ Ù ØÐÙ º Ø ÓÒ ÔÓÙÖ «¼ Ê «µ ʽ «Ü «µ ܵ Ü Ê½ «Üµ Ü Ê½ «Ý «µ «Ýµ Ý Ê½ «Ýµ Ý Ê½ «Ý µ «Ýµ Ý Ê½ «Ýµ Ý ÓÙ ÓÒÔÓ Ü «Ýº ÒÐÑÒØ ÔÙ ÕÙ Ý Ø ÙÒ ÚÖÐ ÑÙØØ ÒÓÙ ÔÓÙÚÓÒ Ð ÖÑÔÐÖ ÔÖ Ü Ø ÓØÒÖ ÕÙ Ê «µ «Ê½ Ü µ «Üµ Ü Ê½ «Üµ Ü ºº½µ ÆÓØØÓÒ ºº½ Ù ÓÒ Ò ÑØØÖ Ò ÚÒ Ð ÚÐÙÖ ÔÖÑØÖ Üº ÓÙ µ ÙØÐ Ð ÐÓ ØÖÙØÓÒ ÓÙ ¹ÒØ Ù ÐÙÐ Ê µ ÒÓÙ ÖÖÓÒ Ê µ ÓÙ ÒÓÖ Ê µº ÄÑÑ ºº½ ËÓØ «¼ µ ÈÓÙÖ Ð ÐÓ ÏÙÐÐ Ê ««µ «Ê µ µ ÈÓÙÖ Ð ÐÓ ÑÑ Ê ««µ «Ê µº ¾

42 ÑÓÒ ØÖØÓÒ Ò «Ø µ ÔÓÙÖ Ð ÐÓ ÏÙÐÐ Ï «µ ºº ÓÙ ÓÒÙØÐ Ð ÔÖÑØÖ ÐÐ «Ø ÓÒ ºº½µ ««Üµ ««Ü «½ «Üµ ½ ÜÔ «Ü «Ê½ Ê ««µ «Ü µ ««Üµ Ü Ê½ ««Üµ Ü Ê½ «Ü µ ܵ Ü Ê½ ܵ Ü «Ê µ µ ÔÓÙÖ Ð ÐÓ ÑÑ «µ ºº ÓÙ ÓÒ ÙØÐ Ð ÔÖÑØÖ ÐÐ «««Üµ «µ «Üµ ½ «µ «Üµ µ ½ «Üµ Ø ÓÒ ºº½µ ʽ Ê ««µ «Ü µ ««Üµ Ü Ê½ ««Üµ Ü Ê½ «Ü µ ܵ Ü Ê½ ܵ Ü «Ê µ Ò ÙØÐ ÒØ Ð ÐÑÑ ºº½ ÓÒ ØÐØ Ð ØÓÖÑ ³ÒÚÖÒ ÙÚÒØ ÌÓÖÑ ºº½ µ ÈÓÙÖ Ð ÐÓ ÏÙÐÐ Ð ÕÙÒØØ É Ï Ò Ò ÔÒ ÕÙ Ù ÖÔÔÓÖØ ÃÉ Ï º µ ÈÓÙÖ Ð ÐÓ ÑÑ Ð ÕÙÒØØ É Ï Ò Ò ÔÒ ÕÙ Ù ÖÔÔÓÖØ ÃÉ Ï º

43 ÑÓÒ ØÖØÓÒ ÆÓÙ Ò³ØÐ ÓÒ Ð ÑÓÒ ØÖØÓÒ ÕÙ Ò Ð Ð ÐÓ ÏÙÐÐ ÔÙÕ ÕÙ Ò Ð Ð ÐÓ ÑÑ Ð³ÖÙÑÒØØÓÒ Ø Ð ÑÑ ÓÒº ËÓØ Ü Ð ÔÖÑØÖ ÓÖÑ Ð ÐÓ ÏÙÐк ËÓØ Ã Ø É Ï ÓÒÒ Ø ÚÖ ÒØ Ð ÓÒØÖÒØ ¾º½ºµ Ø ÓØ «¼ ܺ «ØÙÓÒ Ð ÒÑÒØ ³ÐÐ «Ã É Ï «Ã «É Ï ÓÖØ ÕÙ Ð ÖÔÔÓÖØ ÃÉ Ï ÓØ ÔÖ ÖÚ ÔÓÙÖ ØÓÙØ «º ÈÓÙÖ ½ ¾ ÒÓØÓÒ ÓÑÑ Ð³ØÙ É µ Ð ÔÓÒØ Ó٠гÓÔØÑÙÑ È Ø ØØÒØ Ú ÙÒ ÔÖÑØÖ ÐÐ ÐÓÖ ÕÙ³ÓÒ ÙØÐ Ã ÓÑÑ ÙØ Ø Ð ÕÙÒØØ ÏÐ ÓÒÉ Ï Ø ÒÓØÓÒ É ««µ Ð ÔÓÒØ Ó٠гÓÔØÑÙÑ È Ø ØØÒØ Ú ÙÒ ÔÖÑØÖ ÐÐ ÐÓÖ ÕÙ³ÓÒ ÙØÐ ÔÐÙØÓØ «Ã Ø «É Ï º Ò ÖÒÖ ÔÙÕÙ Ð ÓÒØÖÒØ ÙØÖ Ø «É Ï µ ¾ ¾É É ¾ «Ã ºº¾µ ÓÙ Ø Ð ÑÓÝÒÒ Ð ÐÓ ÏÙÐÐ Ï µ Ð ÖÐØÓÒ ¾º½º¾µ Ø ¾º½º µ ѹ ÔÐÕÙÒØ ÕÙ É ½««É Ï «É ½ ºº µ ½««Ã «É Ï ººµ ÓÒ Ò ÙØÐ ÒØ ÓÑÑ ÔÖÑØÖ ÐÐ Ð ÐÓ ÏÙÐÐ «ÔÓÙÖ ÓÒÒ ÔÙ ÕÙ ÓÒ ÒÖÐ ½ ½ ÚÓÖ ÒÒÜ ØÓÒ º µ ÒÓÙ ÚÓÒ ½ ½ ½ ½ ««ººµ ÓÒ Ò ÔÓÖØÒØ ººµ Ò ººµ ÓÒ ÓØÒØ ÕÙ ºº Ò Ö ÙÑ ÕÙ ÔÓÙÖ «½«««Ã «É Ï «Ã É Ï µ«½ ººµ É ½««É ½ ººµ ½««½ ººµ

44 ÑÑ Ð Ý ØÑ ¾º½ºµ Ø ¾º½ºµ Ø Ø Ø ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÜ Ò «Ò ÔÖ Ø É ¾««É ¾ ººµ ¾««¾ ºº½¼µ Ò «Ø ÔÓÙÖ ÓÜ É ¾«¾«µ Ð ÐÑÑ ºº½ µ ÒÓÙ ÓÒÒ ÕÙ Ê ¾«µ Ê ¾«µ Ê «Ò «¾µ «Ê Ò ¾µ «Ê ¾µ Ø ÓÒ ÓÒ ÒÕÙ É ¾«Ê ¾«µ ÕÊ Õ ¾ ¾«µ «É Ï µ ¾ «Ê ¾µ «Ê ¾ ¾µ É ¾ Ï Ø ÕÙ «É ¾ ¾««Ã ½ É ¾««É Ï µ ¾ ¾ É ¾««Ò à ½ É ¾ ɾ Ï ¾ «¾ É ¾ ºº ÕÙ Ð ÓÜ ººµ Ø ºº½¼µ Ø ÓÖÒØ ÔÓÙÖ Ð Ý ØÑ ¾º½ºµ Ø ¾º½ºµº Ò Ò ÒÓØÒØ È «Ð³ÓÔØÑÙÑ È ÑÓÒØÖÓÒ ÕÙ³Ù ÔÓÒØ É ««µ ÒÓÙ ÚÓÒ È «È º Ò «Ø Ò ÔÓ ÒØ ÐÒÑÒØ ÚÖÐ Ü «Ý ÓÑÑ Ð ÖÑÖÕÙ ºº½ ÓÒ ÓØÒØ ÕÙ

45 Ø ÕÙ È ½«È ¾«½ ½ ½ ½ «¼ «½ ¼ ««¼ ½«¼ ¼ ½ ½ ½ «Ò ܵ Ü «Ò ܵ Ü «Ò «Ýµ Ý ½ «Ò ݵ Ý Ò Ýµ Ý È ½ ʽ «¾«Ü «¾«µ «Ò ܵ Ü É ¾«Ê½ «¾ Ü «¾µ «Ò ܵ Ü Ê½ ¾ ʽ ¾ «É ¾ «Ý «¾µ «Ò «Ýµ Ý É ¾ Ý ¾µ Ò Ýµ Ý É ¾ È ¾ ºº½½µ ºº½¾µ ÓÒ Ù ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ Ò ÓÒ È ½ È ¾ Ð ÐØ ºº½½µ Ø ºº½¾µ ÓÒØ ÕÙ «Ò Ø ÙÒ ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ ÔÓÙÖ Ð ÒÑÒØ ³ÐÐ «ÔÖÓÔÓ Ö ÓÒ Ò ÕÙ È ½«È ¾«º ÒÐÑÒØ ÔÙ ÕÙ ÚÓÖ ÒÒÜ ØÓÒ º µ ÓÒ ÕÙ «Ò ½ ¾ ½ ¾ ½ ½ ¾ ½ ½ ¾ «Ò Ø ÓÒ Ð ÖÔÔÓÖØ «É Ï ³ÐÐ «º «É Ï «Ò É Ï Ò ÕÙ Ø ÒÚÖÒØ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ù ÒÑÒØ

46 ÊÑÖÕÙ ºº¾ Ä ØÓÖÑ ºº½ ÑÓÒØÖ ÕٳРÙÖØ Ø ÔÓ Ð ÔÓÙÖ Ð ¹ ØÖÙØÓÒ Ð ÐÓ ÏÙÐÐ Ø Ð ÐÓ ÑÑ ÚÐÓÔÔÖ ÙÒ ÔÖÓÖÑÑ ÔÖع ÙÐÖ ÖÖ ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ Ò ÓÒØÓÒ Ù ÖÔÔÓÖØ ÃÉ Ï Ø Ù ØÙÖ «º ÆÓÙ Ò Ð³ÚÓÒ Ô Ø ÔÙ ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÙÐÓÒ ÙÒ ÑØÓ ÒÖÐ ÕÙ ÔÙ ³ÔÔÐÕÙÖ ³ÙØÖ ØÝÔ ÐÓ ØÖÙØÓÒ ÕÙ Ò Ø ÖÓÒØ Ô Ð ÐÑÑ ºº½º ÒØÓÒ ºº½ ÆÓÙ Ò ÓÒ Ð ÔÖÑØÖ ÒÓÖÑÐ ØÓÒ Æ Ã É Ï ËÙØ Ù ØÓÖÑ ºº½ Ð ÚÒØ ÔÖØÒÒØ ÔÖ ÒØÖ ÔÓÙÖ Ð ÐÓ ÏÙÐÐ Ø ÑÑ Ð³ÚÓÐÙØÓÒ É Ï Ò Ò ÓÒØÓÒ Ù ÔÖÑØÖ ÒÓÖÑÐ ØÓÒ Æº ³ Ø ÕÙ ÒÓÙ ÓÒÒÓÒ ¹ Ò Ð Ð ÐÓ ÏÙÐÐ ÔÓÙÖ Ð ÚÐÙÖ ½¾ Ø ½ ÙÔÖÑØÖ ÓÖÑ Æ É Ï Ò ½¾ É Ï Ò ½ ¾º¾ ¼º¼ ½º½½ ¾º¼ ¼º½¼ ½º ½ ¾º ¼º½ ¾ ½º¾¼ º¼¼ ¼º ½ ½º½ º¾ ¼º¼ ½ ½º½ º¼ ¼º¾¾¾½ ½º¾ ¼ º ¼º½¾ ¾ ¾º¼ ½ º¼¼ ¼º¾¼ ¾º¾½ º¾ ¼º¼¾¼ ¾º¾¾ ½½½ º¼ ¼º½ ½ ¾º ¼ º ¼º¾½ ½ ¾º ¾ ¼ º¼¼ ¼º ¾º¾¾ º¾ ¼º ¾¾¼ º½¾½½ º¼ ¼º¾¼¼¾ º ¼½ º ½º¼¾¾ º¾¼ º¼¼ ½º¼¼¼ º½ ¾ ̺ º Ð ÐÓ ÏÙÐÐ É Ï Ò Ú Æ

47 ÕÙ ÓÒÒ ÓÙ ÓÖÑ ÖÔÕÙ É Ï Ò Ú Æ ÏÙÐÐ ½¾ É Ï Ò Ú Æ ÏÙÐÐ ½ ÙÖ º¾ ÊÔÖ ÒØØÓÒ ÖÔÕÙ Ù ØÐÙ º ÈÓÙÖ Ð ½¾ Ð ÑÐÖØ Ò ÕÙ Ð ÖÐØÓÒ É Ï Ò Ò ÓÒØÓÒ Æ ÓØ ÐÒÖº ÙÖ ÕÙ³ÙÒ ÔÔÖÓ ÒÐÝØÕÙ ÔÙ ØÖ ÚÐÓÔÔ ÔÓÙÖ Ð ÐÙÐ ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ Ò ÔÖØÙÐÖº ÔÒÒØ Ð ÖÐØÓÒ Ò³ Ø Ô ÐÒÖ ÔÓÙÖ Ð ½ ØÒÒÖк ÖÑÖÕÙ ÒÐÓÙ ÔÙÚÒØ ØÖ Ø Ò Ð Ð ÐÓ ÑѺ

48 ÓÒÐÙ ÓÒ Ò ÑÑÓÖ ÒÓÙ ÚÓÒ ØÙ ÙÜ ÒØÙÖ ÔÖÓÖÑÒ ÙØÐ ÙÜ ¹ ØÓÒÒÖ ÕÙ ÓÒØ Ð Ñ ÙÖ ÒÚÙÜ ÖÚ È ½ Ð ÔÖÓÐØ ÒÓÒ ÖÙÔØÙÖ ØÓ Ø È ¾ Ð ØÙÜ Ø ØÓÒº ÙÜ Ò ØÖÙÑÒØ ÓÒØ ÓÙÚÒØ ÓÒÓÒÙ ÔÖ Ð ÔÖØÒ ÓÙ ÑÑ ÐÓÖ ÕÙ³Ð Ò ÓÒØ ÙÒ ØÒØÓÒ ÖÒÖ Ò³ÖÖÚÒØ Ô ØÓÙÓÙÖ ØÐÖ ÙÒ ÐÒ ÙÒ ÓÒØÓÒ ÚÒغ ÆÓÙ ÚÓÒ ÓÒ ØÙ Ð ÓÒÔØ ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ È ½ Ø È ¾ ÔÓÙÖ ÙÒ ÑÐÐ ÐÓ ÔÖÑØÖÕÙ º ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ Ø ÔÖ ÑÒØ Ð ÚÐÙÖ Ù ÔÖÑØÖ Ð ÑÐÐ ÐÓ ÔÓÙÖ ÐÕÙÐÐ Ð ÓÔØÑÙÑ Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ ÓĐÒÒغ Ø Ò Ö ÓÖØÖ ÕÙ³Ù ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ Ð Ñ ÙÖ ÓÒØ ÓÒÓÒÙ Ù ÔÓÒØ ÚÙ ÔÖØÕÙ ³ ع¹Ö ÕÙ³ÐÐ ÓÒØ ÙÒ ÚÐÙÖ ÓÑÑÙÒº Å Ð Ò³Ò Ú Ô ÑÑ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ÙØÖ ÓÜ Ù ÔÖÑØÖ ÈÖ ÓÒ ÕÙÒØ Ð ÚÒØ ÒØÖ ÒØ ÐÙÐÖ ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ ÕÙ Ø Ð ÕÙ ØÓÒ ÔÖÒÔÐ ÖÖ ÑÑÓÖº ËÙÚÒØ ¾ Ò Ð ÔÖØÙÐÖ Ð ÐÓ ÜÔÓÒÒØÐÐ ÒÓÙ ÔÓÙÚÓÒ ÐÙÐÖ Ð ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ ÔÖ ÙÒ ÑØÓ ÒÐÝØÕÙº ÔÒÒØ ÔÓÙÖ ³ÙØÖ ÑÐÐ ÐÓ ØØ ÔÔÖÓ Ò ÓÒØÓÒÒ ÔÐÙ Ø ÑØÓ ÒÙÑÖÕÙ ÓÚÒØ ØÖ Ò¹ Ú º ³ Ø Ð Ð ÔÖÒÔÐ ÓÒØÖÙØÓÒ ÑÑÓÖº ÈÖ Ð ÙØ ÝÒØ ÓÒ ØÖÙØ ÙÒ ÔÖÓÖÑÑ ÒÓÖÑØÕÙ ÑÔÐÒØÒØ ÑØÓ ÒÙÑÖÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ Ø Ò Ñ ÙÖ ³ÓØÒÖ Ð ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ ÔÓÙÖ ÒÓÙÚÐÐ ØÖÙØÓÒ ÕÙ Ò³ÚÒØ Ô Ø ÓÒ Ö Ò Ð ÐØØÖØÙÖº ³ Ø Ð ÒÓØÑÑÒØ ÔÓÙÖ Ð ØÖÙØÓÒ ÊÝÐ Ø Ð ØÖÙØÓÒ ÏÙÐÐ ÕÙ ÓÙÐÒÓÒ Ð ÔÖÑØ Ò Ð ÔÖØÕÙ ÓÙÚÖÖ ØÙØÓÒ ÑÒ ÔÒÒØ ÐÐ ÐÚÖ ÓÒ ÒØÙÖ ØÖ ÚÖ º ÔÐÙ Ð ÐÙÐ Ù ÒÓØÖ ÑØÓ ÓÒØ ÖÚÐ ÔÐÙ ÔÖ ÕÙ ÙÜ ÓØÒÙ ÔÓÙÖ Ð ØÖÙØÓÒ ØÖØ Ù ÕÙ³ ÔÖ Òغ ÔÒÒØ ÔÙ ÕÙ Ð ÐÙÐ Ê µ ÖÔÓ ÙÖ ÙÒ ÑÖ ÒÐÝØÕÙ Ð Ó ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ ÔÖÓÙØ Ò³ Ø Ô ÒØÖÑÒØ ÒÙÑÖÕÙº ÈÓÙÖ ÓÒØÓÙÖÒÖ ØØ Æ¹ ÙÐØ ÒÓÙ ÚÓÒ ÓÒ Ð ÐÓÙÖ Ø ÐÙÐ ÒÐÝØÕÙ Ê µ Ù ÐÓÐ ÑØÑØÕÙ ÝÑÓÐÕÙ ÅÔк ÍÒ ÑÐÓÖØÓÒ ÒÚÙ ÖØ ÓÙØÐ

49 ÕÙ ÔÖÑØØÖØ ³ÒÚ Ö Ð ÐÙÐ ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ ÔÓÙÖ ØÖÙØÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÕÙÐÐ ÅÔÐ Ò³ÖÖÚÖØ Ô ÚÐÙÖ Ê µº ÅÒØÓÒÒÓÒ ØÓÙØ ÑÑ ÕÙ ÒÓÙ Ò³ÚÓÒ Ô Ø ÓÒÖÓÒØ ØØ ØÙØÓÒ ÜØÖѺ ÒÓØÖ Ú ÙÒ ÙØÖ ÓÒØÖÙØÓÒ ÑÑÓÖ ØÙ Ù ÒÚÙ Ð ÔÖ ÒØØÓÒ Ð Ñ ÙÖ Ù ÒÚÙ ÖÚ È ¾ º Ò «Ø Ð ØÖÑÒÓÐÓ ÖØÖÓÙÚ Ò Ð ÐØØÖØÙÖ ÔÓÙÖ ÒÖ µ Ò³ Ø Ô ÒØÖÑÒØ Ø Òغ ÆÓÙ ÚÓÒ ÔÖÖ ÖÒÓÑÑ ØØ ÓÒØÓÒ ÓÑÑ ØÒØ Ð³ ÔÖÒ Ð ÕÙÒØØ ÑÒÕÙÒØ Ð Ò ³ÙÒ ÝÐ ÕÙ ÚÓÕÙ ÚÒØ Ð Ò ÔÖÑÖ µº ÒÐÑÒØ ÓÙÐÒÓÒ ÕÙ Ð ÓÑÔÓ ØÓÒ Ð ÖÖ Ù ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ Ò ØÖÓ ÔÖÓÐÑ Ò ÓÖÑÙÐ ÐØ Ð ÓÑÔÖÒ ÓÒ ÒÓØÖ ÕÙ ØÓÒ Ô ÕÙ ÖÖ ØÓÙØ Ò ÒØ ÑÙÜÖ ÓÖØÖ Ð ÓÑÔÐÜØ ÙÔÖÓÐÑ ÑØÑØÕÙ ÓÙ ¹Òغ ¼

50 ÒÒÜ Ä ØÖÙØÓÒ ÙØÐ Ò ØÓÒ ØÓ Ò ØØ ÒÒÜ ÒÓÙ ÖÔÔÐÐÓÒ ÕÙÐÕÙ Ö ÙÐØØ Ð ÙÜ ØÖÙØÓÒ ÙØÐ Ò ÑÑÓÖº º½ ØÖÙØÓÒ ÜÔÓÒÒØÐÐ µ ÍÒ ÚÖÐ ÐØÓÖ ÓÒØÒÙ ÙØ ÙÒ ÐÓ ÜÔÓÒÒØÐÐ ÔÖÑØÖ ¼ ÐÓÖ ÕÙ ÓÒØÓÒ Ò Ø Ø Üµ ÜÔ Üµ ¼ ÔÓÙÖ Ü ¼ ÔÓÙÖ Ü¼ Ø Ð ÓÒØÓÒ ÖÔÖØØÓÒ Ø Üµ ½ ÜÔ Üµ ¼ ÔÓÙÖ Ü ¼ ÔÓÙÖ Ü¼ Ä ÑÓÝÒÒ Ø Ð³ÖØ ØÝÔ ÓÒØ ÒØÕÙ Ø ÚÐÒØ ½º º¾ ØÖÙØÓÒ ÒÓÖÑÐ Æ ¾ µ ÍÒ ÚÖÐ ÐØÓÖ ÓÒØÒÙ ÕÙ ÙØ ÙÒ ÐÓ ÒÓÖÑÐ ÑÓÝÒÒ Ø ÚÖÒ ¾ ÔÓÙÖ ÓÒØÓÒ Ò Ø ¾ ܵ ½ Ô ¾ ÜÔ Ü µ ¾ ¾ ¾ µ ÔÓÙÖ ½Ü ½ ijÔÔÖÓÜÑØÓÒ ØØ ÐÓ ÕÙ Ø ÙØÐ Ð ØÓÒ º½º¾µ Ø ÚÓÖ ¾½ µ ÜÔ µ ÓÙ Ü µ Ø ÓÙ Ø ÓÒØ ÓÒ ØÒØ ØÖÑÒÖº ½

51 º ØÖÙØÓÒ ÏÙÐÐ Ï µ ÍÒ ÚÖÐ ÐØÓÖ ÓÒØÒÙ ÙØ ÙÒ ØÖÙØÓÒ ÏÙÐÐ ÔÖÑØÖ ¼ Ø ¼ Ò Ø Ø ÓÒÒ ÔÖ Ü ½ Ü ÜÔ ÔÓÙÖ Ü ¼ ܵ ¼ Ø Ð ÓÒØÓÒ ÖÔÖØØÓÒ ³ÖØ Üµ ½ ÜÔ Ü ¼ ÔÓÙÖ Ü¼ ÔÓÙÖ Ü ¼ ÔÓÙÖ Ü¼ ÇÒ ÔÔÐÐ Ð ÔÖÑØÖ ÐÐ Ð ØÖÙØÓÒ ØÒ ÕÙ Ø Ð ÑÓÙÐ ÕÙ ØÖÑÒ Ð ÓÖÑ Ð ØÖÙØÓÒº Ò Ð ÑÓÝÒÒ Ø Ð ÚÖÒ ØØ ØÖÙØÓÒ ³ÖÚÒØ Ö ÔØÚÑÒØ ½ ½ Ø ¾ ¾ ½ ¾ ÓÙ Ø Ð ÓÒØÓÒ ÑÑ Ò ÔÓÙÖ Ü ¼ ÔÖ ½ ܵ Ø Ü ½ Ø Ø ¼ ½ ½ ¾µ Ä ÙÖ º½µ ÑÓÒØÖ Ð ÓÖÑ Ð ÓÒØÓÒ Ò Ø ÔÓÙÖ ÖØÒ ÚÐÙÖ Ù ÔÖÑØÖ ÓÙ ½ ÊÑÖÕÙ º º½ Ë ½ Ð ÓÒØÓÒ Ò Ø Ð ØÖÙØÓÒ ÏÙÐÐ ÚÒØ ÙÒ ØÖ¹ ÙØÓÒ ÜÔÓÒÒØÐÐ ÔÖÑØÖ ½ Ë ¾ Ð ÓÒØÓÒ Ò Ø Ð ØÖÙØÓÒ ÏÙÐÐ ÚÒØ ÐÓÖ ÙÒ ØÖÙØÓÒ ÊÝÐ Ú Ð ÔÖÑØÖ ¾ º ÆÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ ØØ ØÖÙØÓÒ Ò Ð ÔÖÓÒ ØÓÒ ØØ ÒÒܺ º ØÖÙØÓÒ ÊÝÐ Ê µ ÍÒ ÚÖÐ ÐØÓÖ ÓÒØÒÙ ÙØ ÙÒ ØÖÙØÓÒ ÊÝÐ ÔÖÑØÖ ¼ Ò Ø Ø ÓÒÒ ÔÖ Üµ ¾ ÜÜÔ Ü ¾ ¼ ¾ ÔÓÙÖ Ü¼ ÔÓÙÖ Ü¼

52 ½¾ 0.5 ½ ¾ 0 ½ x Ü ÙÖ º½ ÄÓ ÏÙÐÐ ÔÓÙÖ ½ ½¾ ½ ¾ ÈÓÙÖ ØØ ÐÓ Ð ÑÓÝÒÒ Ø Ð ÚÖÒ ØØ ØÖÙØÓÒ ³ÖÚÒØ Ö ÔØÚÑÒØ Ô ¾ Ø ¾ ½ Ä ÙÖ º¾µ ÑÓÒØÖ Ð ÓÖÑ Ð ÓÒØÓÒ Ò Ø ÔÓÙÖ ÖØÒ ÚÐÙÖ Ù ÔÖÑØÖ º º ØÖÙØÓÒ Ð ÐÓ µ ÍÒ ÚÖÐ ÐØÓÖ ÓÒØÒÙ ÙØ ÙÒ ØÖÙØÓÒ ÑÑ ÔÖÑØÖ ¼ Ø ¼ Ò Ø Ø ÓÒÒ ÔÖ Üµ Ü ½ Ü ¼ µ ÔÓÙÖ Ü ¼ ÔÓÙÖ Ü¼ ÓÙ Ø Ð ÔÖÑØÖ ÐÐ Ð ØÖÙØÓÒ ØÒ ÕÙ Ø Ð ÑÓÙÐ ÕÙ ØÖÑÒ Ð ÓÖÑ Ð ØÖÙØÓÒº ÆÓØÓÒ ÕÙ Ð ÑÓÝÒÒ Ø Ð ÚÖÒ ØØ ØÖÙØÓÒ

53 x ½¾ 0.8 ½ ¾ Ü ÙÖ º¾ ÄÓ ÊÝÐ ÔÓÙÖ ½¾ ½ ¾ ³ÖÚÒØ Ö ÔØÚÑÒØ Ø ¾ ¾ Ä ÓÒØÓÒ ÖÔÖØØÓÒ Ð ÐÓ ÑÑ ³ÖØ ÓÙ Á µ Ð ÓÒØÓÒ ÑÑ ÒÓÑÔÐغ µ Á µ Ä ÙÖ º µ ÑÓÒØÖ Ð ÓÖÑ Ð ÓÒØÓÒ Ò Ø ÔÓÙÖ ÖØÒ ÚÐÙÖ Ù ÔÖÑØÖ ÓÙ ¾º ÊÑÖÕÙ ºº½ ÈÓÙÖ ¼ ½ Ð ØÖÙØÓÒ Ø ÖÓ ÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ø Ò ÔÖØÙÐÖ ÔÓÙÖ ½ Ð ØÖÙØÓÒ ÑÑ ÓĐÒ Ú Ð ØÖÙØÓÒ ÜÔÓÒÒØÐк ÈÓÙÖ ½ Ð ØÖÙØÓÒ Ø ÙÒÑÓÐ Ø ÝÑØÖÕÙ ÖÓغ ÄÓÖ ÕÙ ½ Ð ØÖÙØÓÒ ØÒ Ð ÝÑØÖº

54 5 4 3 ½¾ 2 1 ½ ¾ Ü ÙÖ º ÄÓ ÑÑ ÔÓÙÖ ½¾ ½ ¾

55 ÒÒÜ Ä ÔÖÓÖÑÑ ÐÙÐ Ù ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ Ä ÔÖÓÖÑÑ ÙÚÒØ ÖØ Ò Ð ÐÒ ÅÔÐ Ø ÙÒ ÑÔÐÒØØÓÒ Ð ÑØÓ ÐÝØÕÙ¹ÒÙÑÖÕÙ ÚÐÓÔÔ Ù ÔØÖ ¾ ÑÑÓÖº ÈÊÇÊÅÅ ÊÀÊÀ ³ÍÆ ÈÇÁÆÌ ³ÁÆÁÊÆ ÆÌÊË ½º ÓÒØÓÒ Ò Ø Üµ ¾º Ä ÚÐÙÖ ÉÏ Ø ÃÊ º Ä ÓÖÒ Ð³ÒØÖÚÐÐ ÖÖ Ù ÔÓÒØ ³ÒÖÒ ÅÁÆ Ø Åº º Ä ÔÖ ÓÒ Ð ÑØÓ Ù ÔÓÒØ Üº º Ä ÔÖ ÓÒ Ð ÑØÓ ØÓÒº ËÇÊÌÁË ½º Ä ÔÓÒØ ³ÒÖÒ ÐÑÁÆ ÓÙ ÙÒ Ñ ³º ÔØÑÓÖØ ÔÖÓ µ ÐÓÐ Ä ÆÅ ÁÆÈ Çà ÉÏ ÃÊ ÅÁÆ Å ÌÇĽ ÌÇľ ÑÙ Ñ É½ ˽ Ƚ ÁÁ ¼ ɼ Ê É½ ½ ˾ ɾ Ⱦ ÅÁÆ Å ÇÍÈ Â ÈÊÀÊÀ Çþ ÈÊÀÊÀ ÈÇÁÆÌ ÁÆÁÊÆ ÒØÖÖ Ð ÐÓ Ò Ø ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ½ ¾ Èȵµ ÜÈ È µ ¼µµ ÜÔ ÜÈ È µ ¼µµ ÙÒÔÔÐÝ ÜÈȵ ÄØÙÖ ÓÒÒ ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹

56 ÔÖÒØ Ó ÞÒÒ ¼ µ ÔÖÒØ ½º ÄÖ Ð ÓÒÒ ÔÖØÖ ³ÙÒ Ö ØÜØÒÒ ¼ µ ÔÖÒØ ¾º ÒØÖÖ Ð ÓÒÒ ÑÒÙÐÐÑÒØÒÒ ¼ µ Ä Ò ±µ½ Ä ½µ ØÒ ÔÖÒØ ÒØÖÞ Ð ÒÓÑ Ù Ö Ú ÑÒµ ÓÙ Ð ÓÖÑ ¹ ÖÚÒÒÒѺÜØÒÒ ¼ µ ÆÅ Ò ± µ½ ÁÆÈ ÓÔÒ ÆÅ Ê Ì̵ Ð ÁÆÈ ÙÐØ Ò Ë ÓÒÒ ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ÔÖÒØ ÒØÖÖ ÉÏ Ø ÃÊ ÃÊ Éϵ ÒÒ ¼ µ Çà ÄË ÛÐ Çà Ä˵ Ó ÉÏ Ò ÁÆÈ ±µ½ ÃÊ Ò ÁÆÈ ±µ½ ÉÏ Ãʵ ØÒ ÔÖÒØ ÉÏ Ø ÙÔÖÙÖ ÓÙ Ð ÃÊÒÒ ¼ µ Ð Çà ÌÊÍ Ò Ò Ó Çà ÄË ÛÐ Çà Ä˵ Ó ÔÖÒØ ÒØÖÖ Ð ÓÖÒ Ð³ÒØÖÚÐÐ ÖÖÒÒ ¼ µ ÔÖÒØ ÒØÖÖ Ð ÓÖÒ ÒÖÙÖ ÅÁÆÒÒ ¼ µ ÅÁÆ Ò ÁÆÈ ±µ½ ÔÖÒØ ÒØÖÖ Ð ÓÖÒ ÙÔÖÙÖ ÅÒÒ ¼ µ Å Ò ÁÆÈ ±µ½ ÅÁÆ Åµ ØÒ

57 ÔÖÒØ ÅÁÆ Ø ÙÔÖÙÖ ÓÙ Ð ÅÒÒ ¼ µ Ð Çà ÌÊÍ Ò Ò Ó ÔÖÒØ ÒØÖÖ Ð ØÓÐÖÒ Ö ÔÓÙÖ Ð ÑØÓ Ù ÔÓÒØ ÜºÒÒ ¼ µ ÌÇĽ Ò ÁÆÈ ±µ½ ÔÖÒØ ÒØÖÖ Ð ØÓÐÖÒ Ö ÔÓÙÖ Ð ÑØÓ ØÓÒºÒÒ ¼ µ ÌÇľ Ò ÁÆÈ ±µ½ ÑÓÊ ÑÓÙÐ µ ÜÔÓÖØ ÐÊ ÐÊ µ¹ ÒØÖØ Ü¹ µ Ü ººÒÒØݵµ» ½¹ÒØÖØ Ü¼ºº µµ Ò ÑÓÙÐ ÙØ Ð ÖÖ Ù ÔÓÒØ ÑÓÖØ ÙÖ Ð³ÒØÖÚÐÐ ÓÒ Ö ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ÐÙÐ Ò ÅÁÆ ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ÐÙÐ Ð ÑÓÝÒÒ Ø Ð³ÖعØÝÔ ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ÑÙ ÒØÖØ Ü Ü ÅÁƵ ܼººÒÒØݵ Ñ ÕÖØ ÒØÖØ Ü¹ÑÙµ ܹÑÙµ Ü ÅÁƵ ܼººÒÒØݵµ ÐÙРȽ

58 ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ɽ ÉÏ Ë½ ÑÙ ÃʹÉÏ È½ ÒØ Ü ÅÁƵ ܼººË½µ ÐÙРȾ ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ Çà ÄË ÁÁ ½ ¼ ˽ ɼ ɽ ÃÊ É¼ ÉÏ Éϵ»É¼µ»¾µ ØÒ ÔÖÒØ ØØÒØÓÒ ÖØÖ ¼¼ ÒÓÒ Ø ØºÒÒ ¼ µ Ò ÈÈ ÅÁÆ ÛÐ ÁÁ ¼µ Ò Çà Ä˵µ Ó Ê ÑÓʹÐÊ ¼µ ɽ Ê ÕÖØ Ê Ê ÉÏ Éϵ ½ ÑÙ Ãʹ ɼ ÉÏ Éϵ»É¼µ»¾ ½¹ ¼µ» ¼µ ɽ¹É¼µ»É¼µ ÌÇĽµ ØÒ Çà ÌÊÍ ÔÖÒØ Çý ÌÊÍ ±ÒÒ ¼ ÁÁµ ÔÖÒØ ½ ɽ ±½¾º½¼ÒÒ ±½¾º½¼ÒÒ ¼ ½ ɽµ Ð ÁÁ ÁÁ ½ ¼ ½ ɼ ɽ Ò Ò Ó Çà Ä˵ ØÒ ÖØÙÖÒ ½µ Ò

59 ÃÊ É½ ÉÏ Éϵ»É½µ»¾µ ØÒ ÔÖÒØ ØØÒØÓÒ ÖØÖ ¼½ ÒÓÒ Ø ØºÒÒ ¼ µ Ò Ë¾ ½ ɾ ɽ Ⱦ½¹ÒØ Ü¹Ë¾µ Ü ÅÁƵ Ü˾ººÒÒØݵ»É¾ ÅÁÆ È½¹È¾ ÔÖÒØ ÅÁÆ ±½¾º½¼ÒÒ ¼ ÅÁƵ ÐÙÐ Ò Å ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ÐÙÐ Ð ÑÓÝÒÒ Ø Ð³ÖعØÝÔ ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ÑÙ ÒØÖØ Ü Ü Åµ ܼººÒÒØݵ Ñ ÕÖØ ÒØÖØ Ü¹ÑÙµ ܹÑÙµ Ü Åµ ܼººÒÒØݵµ ÐÙРȽ ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ɽ ÉÏ Ë½ ÑÙ ÃʹÉÏ È½ ÒØ Ü Åµ ܼººË½µ ÐÙРȾ ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ Çà ÄË ÁÁ ½ ¼ ˽ ɼ ɽ ÃÊ É¼ ÉÏ Éϵ»É¼µ»¾µ ØÒ ¼

60 Çà ÌÊÍ ÔÖÒØ ØØÒØÓÒ ÖØÖ ½¼ ÒÓÒ Ø ØºÒÒ ¼ µ Ò ÈÈ Å ÛÐ ÁÁ ¼µ Ò Çà Ä˵µ Ó Ê ÑÓʹÐÊ ¼µ ɽ Ê ÕÖØ Ê Ê ÉÏ Éϵ ½ ÑÙ Ãʹ ɼ ÉÏ Éϵ»É¼µ»¾ ½¹ ¼µ» ¼µ ɽ¹É¼µ»É¼µ ÌÇĽµ ØÒ Çà ÌÊÍ ÔÖÒØ Çþ ÌÊÍ ±ÒÒ ¼ ÁÁµ ÔÖÒØ ½ ɽ ±½¾º½¼ÒÒ ±½¾º½¼ÒÒ ¼ ½ ɽµ Ð ÁÁ ÁÁ ½ ¼ ½ ɼ ɽ Ò Ò Ó Çà Ä˵ ØÒ ÖØÙÖÒ ¾µ Ò ÃÊ É½ ÉÏ Éϵ»É½µ»¾µ ØÒ ÔÖÒØ ØØÒØÓÒ ÖØÖ ½½ ÒÓÒ Ø ØºÒÒ ¼ µ Ò Ë¾ ½ ɾ ɽ Ⱦ½¹ÒØ Ü¹Ë¾µ Ü Åµ Ü˾ººÒÒØݵ»É¾ ŠȽ¹È¾ ÔÖÒØ Å ±½¾º½¼ÒÒ ¼ ŵ Ì Ø Ù Ò ÔÓÙÖ ÑÖÖÖ Ð ÑØÓ ØÓÒ ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ½

61 ÅÁÆ Å ¼µ ØÒ ÔÖÒØ ÅÁƵ Ò Åµ ÓÒØ ÑÑ ÒºÒÒ ¼ µ ÖØÙÖÒ µ Ò ÔÖÒØ Ó Þ Ð ØÒØÓÒ Ð ÓÖØÒÒ ¼ µ ÔÖÒØ ½º ÖÒÒÒ ¼ µ ÔÖÒØ ¾º Ö ØÜØÒÒ ¼ µ Ä Ò ±µ½ Ä ¾µ ØÒ ÔÖÒØ ÖÖ Ð ÒÓÑ Ù Ö ÓÙ Ð ÓÖÑ ¹ ÖÚ ÒѺÜØÒÒ ¼ µ ÆÅ Ò ± µ½ ÇÍÈ ÓÔÒ ÆÅ ÏÊÁÌ Ì̵ Ð ÇÍÈ ÙÐØ Ò ÙØ Ð ÑØÓ ØÓÒ ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ Çà ÄË Â ½ ÛР ¼µ Ò Çà Ä˵ Ó Å¹ÅÁƵ»¾º¼ ÈÊÀÊÀ ÅÁÆ ÐÙÐ Ð ÑÓÝÒÒ Ø Ð³ÖعØÝÔ ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ÑÙ ÒØÖØ Ü Ü ÈÊÀÊÀµ ܼººÒÒØݵ Ñ ÕÖØ ÒØÖØ Ü¹ÑÙµ ܹÑÙµ Ü ÈÊÀÊÀµ ܼººÒÒØݵµ ¾

62 ÐÙРȽ ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ɽ ÉÏ Ë½ ÑÙ ÃʹÉÏ È½ ÒØ Ü ÈÊÀÊÀµ ܼººË½µ ÐÙРȾ ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ Çþ ÄË ÁÁ ½ ¼ ˽ ɼ ɽ ÃÊ É¼ ÉÏ Éϵ»É¼µ»¾µ ØÒ ÔÖÒØ ØØÒØÓÒ ÖØÖ ¾¼ ÒÓÒ Ø ØºÒÒ ¼ µ Ò ÈÈ ÈÊÀÊÀ ÛÐ ÁÁ ¼µ Ò Çþ Ä˵µ Ó Ê ÑÓʹÐÊ ¼µ ɽ Ê ÕÖØ Ê Ê ÉÏ Éϵ ½ ÑÙ Ãʹ ɼ ÉÏ Éϵ»É¼µ»¾ ½¹ ¼µ» ¼µ ɽ¹É¼µ»É¼µ ÌÇĽµ ØÒ Çþ ÌÊÍ ÔÖÒØ Çà ÌÊÍ ±ÒÒ ¼ ÁÁµ Ð ÁÁ ÁÁ ½ ¼ ½ ɼ ɽ Ò Ò Ó Çþ Ä˵ ØÒ ÖØÙÖÒ µ Ò

63 ÃÊ É½ ÉÏ Éϵ»É½µ»¾µ ØÒ ÔÖÒØ ØØÒØÓÒ ÖØÖ ¾½ ÒÓÒ Ø ØºÒÒ ¼ µ Ò Ë¾ ½ ɾ ɽ Ⱦ½¹ÒØ Ü¹Ë¾µ Ü ÈÊÀÊÀµ Ü˾ººÒÒØݵ»É¾ ÈÊÀÊÀ Ƚ¹È¾ ÔÖÒØ ÈÊÀÊÀ ± ±½¾º½¼ ±½¾º½¼ÒÒ ¼  ÈÊÀÊÀ ÈÊÀÊÀµ ÈÊÀÊÀµ ÌÇľµ Ò ÌÇľµµ ØÒ ÑÙ ÒØÖØ Ü Ü ÈÊÀÊÀµ ܼººÒÒØݵ Ñ ÕÖØ ÒØÖØ Ü¹ÑÙµ ܹÑÙµ Ü ÈÊÀÊÀµ ܼººÒÒØݵµ ÈÇÁÆÌ ÁÆÁÊÆ ÈÊÀÊÀ ÔÖÒØ ÇÍÈ ÒÒ Ä ÓÐÙØÓÒ Ø ÈÇÁÆÌ ÁÆÁÊÆ ±½½º ÒÒ ¼ ÈÇÁÆÌ ÁÆÁÊƵ ÔÖÒØ ÇÍÈ ÒÒ ÉÏ» ÑÁÆ ±½½º ÒÒ ¼ ÉÏ» ѵ ÔÖÒØ ÇÍÈ ÛØ Èµ ±½¾ºÒÒ ¼ ÈÊÀÊÀµ ÔÖÒØ ÇÍÈ ÆÓÑÖ ³ØÖØÓÒ ± µ Çà ÌÊÍ Ð Â Â ½ ÅÁÆ ÈÊÀÊÀ ¼µ ØÒ ÅÁÆ ÈÊÀÊÀ ÅÁÆ ÈÊÀÊÀ Ð Å ÈÊÀÊÀ Å ÈÊÀÊÀ Ò Ò Ò Ó

64 Çà Ä˵ ØÒ ÖØÙÖÒ µ Ò ÇÍÈ ÙÐØ ØÒ ÐÓ ÇÍȵ ÔÖÒØ Ä Ö ÓÖØ ± Ø Ö Æŵ Ò ÖØÙÖÒ ¼µ Ò

65 ÒÒÜ ÜÑÔÐ ³ÙØÐ ØÓÒ Ù ÔÖÓÖÑÑ ÆÓÙ ÖÔÖÓÙ ÓÒ ÙÒ ÜÑÔÐ ³ÙØÐ ØÓÒ Ù ÐÓРгÒÒÜ º ijÜÑÔÐ ÖØÒÙ ÚÐÙ Ð ÔÓÒØ ³Ò«ÖÒ Ò Ð Ð ÐÓ ÏÙÐÐ Ú ½¾º ÈÓÙÖ ÑÔÐ Ö Ð ÓÖØ Ø ÔÓÙÖ Ò ÑÐÓÖ ÐÐØ ÐØÙÖ ÒÓÙ ÚÓÒ ÐÑÒ ÖØÒ ÓÑÑÒØÖ ÔÖÓÙØ ÔÖ Ð ÔÖÓÖÑÑ Ø Ò Ö ÕÙÐÕÙ ÐÒ ³ ÔÑÒغ ÜÑÔÐ ÔØÑÓÖØ µ Ó Þ ½º ÄÖ Ð ÓÒÒ ÔÖØÖ ³ÙÒ Ö ØÜØ ¾º ÒØÖÖ Ð ÓÒÒ ÑÒÙÐÐÑÒØ ¾ ÒØÖÖ ÉÏ Ø ÃÊ ÃÊ Éϵ ½¼¼¼ ¼¼¼ ÒØÖÖ Ð ÓÖÒ Ð³ÒØÖÚÐÐ ÖÖ ÒØÖÖ Ð ÓÖÒ ÒÖÙÖ ÅÁÆ ¾¼¼ ÒØÖÖ Ð ÓÖÒ ÙÔÖÙÖ Å ¼¼ ÒØÖÖ Ð ØÓÐÖÒ Ö ÔÓÙÖ Ð ÑØÓ Ù ÔÓÒØ Üº º¼¼¼¼¼½ ÒØÖÖ Ð ØÓÐÖÒ Ö ÔÓÙÖ Ð ÑØÓ ØÓÒº º¼¼¼¼¼½ Çý ÌÊÍ ¾½ ½ ɽ ¾ ¾º½¾¼¼¼¼¼¼

66 ½¾º¼¾¾½¼¼¼¼ ÅÁÆ ¹º¼¼½¾¾¾½ Çþ ÌÊÍ ¾ ½ ɽ ¾½¼º½½¼¼¼¼ º¾¼½¼¼¼¼ Å º¼¼½¼ Ó Þ Ð ØÒØÓÒ Ð ÓÖØ ½º ÖÒ ¾º Ö ØÜØ ½ ÈÊÀÊÀ ½ ¾¼º¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¹º¼¼¼ ½¼¼ ÈÊÀÊÀ ¾ ¾º¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ º¼¼¼¾¾ ÈÊÀÊÀ ¾¾º¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¹º¼¼¼¼¾¼¼¼ ÈÊÀÊÀ ¾º¼¼¼¼¼¼¼¼ º¼¼¼½¼½ ÈÊÀÊÀ ¾º¾¼¼¼¼¼¼¼ º¼¼¼¼¾¼¼ ÈÊÀÊÀ ¾º¼¾¼¼¼¼¼¼ ¹º¼¼¼¼¾¼½ ÈÊÀÊÀ ¾º ¼¼¼¼¼ ¹º¼¼¼¼¼¼¼¾ ÈÊÀÊÀ ¾º¾ ¼¼¼¼ º¼¼¼¼½¼¾ ½ ÈÊÀÊÀ ¾º¼ ¼¾¼¼¼ º¼¼¼¼¼½¼ ÈÊÀÊÀ ½¼ ¾º½¼¾¼¼¼ º¼¼¼¼¼¾ ÈÊÀÊÀ ½½ ¾º¾½¼¼¼ º¼¼¼¼¼½¾ ÈÊÀÊÀ ½¾ ¾º½¼¼¼¼ º¼¼¼¼¼¼¾ ÈÊÀÊÀ ½ ¾º¼¼¼¼ º¼¼¼¼¼¼ ¼½¼ ÈÊÀÊÀ ½ ¾º ¼¼¼ º¼¼¼¼¼¼½ ÈÊÀÊÀ ½ ¾º¼½¼¼¼ º¼¼¼¼¼¼¼ ÈÊÀÊÀ ½ ¾º¾¼¼¼ º¼¼¼¼¼¼¼½ ÈÊÀÊÀ ½ ¾º½ ¼¼¼¼ ¹º¼¼¼¼¼¼¼¼ ÈÊÀÊÀ ½ ¾º¼¼¼ º¼¼¼¼¼¼¼¼ ÈÊÀÊÀ ½ ¾º¼ ¼¼¼ º¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ÈÊÀÊÀ ¾¼ ¾º¼ ¼¼¼ ¹º¼¼¼¼¼¼¼¼¾¾ ÈÊÀÊÀ ¾½ ¾º¼¼¼ ¹º¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ÈÊÀÊÀ ¾¾ ¾º¼¼¼ ¹º¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ÈÊÀÊÀ ¾ ¾º½¼¼¼ ¹º¼¼¼¼¼¼¼¼¼½ ÈÊÀÊÀ ¾ ¾º¼¼¼ º¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ÈÊÀÊÀ ¾ ¾º¼¼¼ ¹º¼¼¼¼¼¼¼¼¼¾

67 ÈÊÀÊÀ ¾ ¾º½¼¼¼ º¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ÈÊÀÊÀ ¾ ¾º ¼¼¼ º¼¼¼¼¼¼¼¼¼ Ä ÓÐÙØÓÒ Ø ÈÇÁÆÌ ÁÆÁÊÆ ¾º ¼¼¼ ÉÏ» ÑÁÆ º¾¼ ÛØ Èµ º¼¼¼¼¼¼¼¼ ÆÓÑÖ ³ØÖØÓÒ ¾

68 ÐÓÖÔ ½ º ÒÖ Ò ÓÑÑÒØ Ñ ÙÖÖ Ð ÔÖÓÖÑÒ Ø Ä³ÜÔÒ ÓÒ ÅÒ¹ ÑÒØ ÊÚÛ ½µº ¾ º ÖØÖ Èº Ø ËÔÐÒÞÒ Ä ØÓÒ ØÓ ØÓÒ ËÖÝ ½º ˺ ÓÖ ÁÒÚÒØÓÖÝ ÑÒÑÒØ Ý ØÑ Ì ÒØÖÒÐ ÙØÓÖ ÐØÑÓÒØ ËÔÖÒ ½ ¾¼¼¼µ Ôº ½º º ÐÓ Ìº ÓÒ ØÒØÒ Ø Ðº ÓÙÖ Ð Ô Ð ØÓÒ ÔÖÓØ ÐØÖÓÒ ² ÐØÖÐ ÒÒÖÒ Ê Ö ËØÙ ÇÔØÓÐØÖÓÒ ØÓÒ ³ÇÖÒ ØÓÒ ÈÖ ¾¼¼¼º º ÐÓÒÐ ØÓÒ Ð ÔÖÓÙØÓÒ ÚÓк ¾Ñ ØÓÒ Ó ÓÑÔÖÒÖ Ð ÐÓÕÙ ØÓÒ ÒÙ ØÖÐÐ ÔÓÙÖ Ö ÙÒÓ ÈÖ ½º ÖÐÐ Ø ÓÙ Ò ÓÕ ÑÓÐ ÛØ ÖÒÓÑ ÚÖØÓÒ Ò ÑÒ ÅÒ¹ ÑÒØ ËÒ ½ ½µ ÔÔº ¾ß º ̺ ÙÖÒ Ì ÑÑ ØÖÙØÓÒ Ò ÒÚÒØÓÖÝ ÓÒØÖÓÐ ÇÔÖØÓÒ Ê Ö ÉÙØÖÐÝ ¾ ½µº º ÐÐÒ Ø Ïº ÃÒ ËÝ ØÑ ÒÐÝ Ò ÔÖÓØ ÑÒÑÒØ ÚÓк Ñ ØÓÒ ÅÖÛ¹ÀÐÐ ÆÛ ÓÖ ÅÓÒØÖÐ ½ º º ÒØݹÄÖÒ ËØÖØ Ø ÔÓÐØÕÙ ³ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ ÝÖ¹ÅÑ ÈÖ ½¼º ½¼ ʺ ÐÖ Èº ÝÑÖÝ Ø Åº¹º ÖÒÖ Ä ÑÒÑÒØ ØÖØÕÙ ÔÖÓØ ÀÓÑÑ Ø ØÒÕÙ ËÙÖ Ò Ö ½¼º ½½ ĺ ÂÓÒ ÓÒ Ø º ÅÓÒØÓÑÖÝ ÇÔÖØÓÒ Ö Ö Ò ÔÖÓÙØÓÒ ÔÐÒÒÒ ÙÐÒ Ò ÒÚÒØÓÖÝ ÓÒØÖÓРº ÏÐÝ ÌÓÖÓÒØÓ ½º

69 ½¾ Àº ÃÖÞÒÖ ÈÖÓØ ÑÒÑÒØ ÛÓÖÓÓ ÚÓк Ø Ó ØÓ ÓÑÔÒÝ ÔÖÓØ ÑÒÑÒØ Ý ØÑ ÔÔÖÓ ØÓ ÔÐÒÒÒ ÙÐÒ Ò ÓÒØÖÓÐÐÒ ÎÒ ÆÓ ØÖÒ ÊÒÓÐ ÆÛ ÓÖ ½º ½ Àº Ä Ø Ëº ÆÑ ËÒйÔÖÓÙØ ÒйÐÓØÓÒ ÑÓÐ ÆÓÖعÀÓÐÐÒ ½ µº ½ º ÄÖÓÝ ÓÒÑÒØ Ø ÑÔØ Ù ÑÒÑÒØ ÔÖ ÔÖÓØ Ì ÓØÓÖØ Ò Ò ØÓÒ ½µº ½ º ÅÐÖ ÍÒ «Ö ³ÔÔÖÒØ ÓÐÐØ Ä³ÜÔÒ ÓÒ ÑÒÑÒØ Ö¹ ÚÛ ½µ ÔÔº ½ßº ½ ź ÆÞÐ Ø Âº ÒÒ ÅÓÐ ÔÖÓÐ Ø ³ Ð ÓÒ ÈÖ Ð³ÙÒÚÖ Ø ÙÉÙ ÉÙ ½º ½ Ϻ dzËÙÒ Ý Ä ÐØ ÔÖÓØ ÙÒ ÑÖ ÚÖ Ð³ÆÒ Ø Ð³ÆØ ØÓÒ ËÅ ÉÙ ½¾º ½ ʺ ÈØÖ ÓÒ Ø º ËÐÚÖ ÓÒ Ý ØÑ ÓÖ ÒÚÒØÓÖÝ ÑÒÑÒØ Ò ÔÖÓÙØÓÒ ÔÐÒÒÒ ÏÐÝ ÆÛÓÖ ½º ½ º ÈÓРǺ ÙÐÐÑÒ Ø Ïº ËØÓÞÐ ÏØ ØØ ØÐ ÔÖÓ ÓÒØÖÓÐ Ëѹ ÙÐØÓÒ Ò ÚÐÙØÓÒ ÂÓÙÖÒÐ Ó Ù Ò ÐÓ Ø Ç ÖÓÓ ¾¼ ½µ Ôº ¾¼º ¾¼ º ËÚÖ Ä ØÓÒ Ð³ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ Ä ÈÖ Ð³ÍÒÚÖ Ø ÄÚÐ ÉÙ ½º ¾½ ʺ ËÖÓÖ ÅÒÖÐ ÒÚÒØÓÖÝ ÓÖÑÙÐØÓÒ ÛØ ØÓÓÙØ ÓØÚ Ò Ð ÓÒ ØÖÒØ ÆÚÐ Ê Ö ÄÓ Ø ÉÙØÖÐÝ ½µ ÔÔº Ôº ß º ¾¾ Ⱥ ÌÑÐÐ ÔÔÐØÓÒ Ó Ø ÛÙÐÐ ØÖÙØÓÒ Ò ÒÚÒØÓÖÝ ÓÒØÖÓÐ Ì ÂÓÙÖÒÐ Ç Ì ÇÔÖØÓÒÐ Ê Ö ËÓØÝ ÇÜÓÖ ¾ ½µ ÔÔº ß º ¾ ʺ ÌÖ Ò ÈÖÒÔÐ Ó ÒÚÒØÓÖÝ Ò ÑØÖÐ ÑÒÑÒØ ÚÓк ØÖ ¹ ØÓÒ ÆÓÖعÀÓÐÐÒ ÆÛ ÓÖ ½º ¾ º ÍÖÐ Ø º È Ä ÓÒØÓÒ ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ ÙÒ ÓÒØÓÒ ÖÓÙÚÖÖ Ò ØÓÒ ÔÖÓØ ÊÚÙ ÁÒØÖÒØÓÒÐ Ò ØÓÒ Ø ÅÒÑÒØ ÔÖÓØ ½µº ¾ Ⱥ ÎÓÝÖ ÌÐÙ ÓÖ ØÓÒ Ø ÒØÙÖ ÔÖÓÖÑÒ ÈÖ Ð³ÙÒÚÖ Ø ÙÉÙ ÉÙ ½º ¼

Ò ÑÑÓÖ ÖÒÓ ÊÑÖÑÒØ ØÖÚÐ Ø «ØÙ Ò Ð ÖÓÙÔ ÅË Ð³ÁÒ ØØÙØ ÈÝ ÕÙ ÆÙÐÖ ÄÝÓÒº ÖÒÖ ÁÐÐ Ø ÑÓÒ ÖØÙÖ Ø ÔÒÒØ ØÖÓ Ò ÐÙ Ù ÖÓÒÒ ÒØ ÔÓÙÖ Ð ÓÒ Ò ÕٳРØÓÙÓÙÖ Ù ØÑÓÒÖ Ò ÑÓÒ ØÖÚÐ Ø ÔÓÙÖ Ð ÐÖØ ÕٳРѳ ÓÖ ØÓÙØ Ù ÐÓÒ Ñ Ø º ÂÕÙ

Plus en détail

Ì ÈÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ø ØÖ ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ËÔ Ð Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÅÓ Ð Ø ÓÒ ÝÒ Ñ ÕÙ ÐÙÜ Ô Ö ÒØ º ÔÔÐ Ø ÓÒ ÙÜ ÔÖÓ Ù ÖÙ ÐÐ Ñ ÒØ Ò ÐØÖ Ø ÓÒ Ø ÖÓ ÓÒº Ô Ö Ú Ë ÊÎ Ì ËÓÙØ ÒÙ Ð ¾ ÒÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ Ú ÒØ Ð ÙÖÝÓÑÔÓ

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ËÙ ÆÌÊ ³ÇÊË Ê ÔÔÓÖØ ÒØ ÕÙ ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ ³ÙÒ À Ð Ø Ø ÓÒ Ö Ö Ê Ö Â Ò¹ Ö ÒÓ ÅÇÆÁÆ Ö Ò Ì Ð ÓÑ Ê² ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ÙÜ Ñ Ø Ó ÓÖÑ ÐÐ ÔÓÙÖ Ð ÐÓ Ð ËÓÙØ ÒÙ Ð Ù ÚÖ Ð ¾¼¼¾ Ú ÒØ ÙÒ ÙÖÝ ÓÒ Ø ØÙ Ô Ö

Plus en détail

ÊÔÔÓÖØ Ø ÖÒÓ ÇÐÚÖ Å ÔØÑÖ ¾¼¼¾ Ê ÙÑ Ä ÓÖÑÐ Ñ Ö ÙÜ Ý Ò Ø ÙÒ ÐØÖÒØÚ Ð ØÓÒ ÓÒÒ Ò Ö Ð ÓÒØ Ð Ö ÙÐØØ ³ÙÒ ÓÒÚÖÒ ÒØÖ Ð ÑØÓ ØØ ØÕÙ ÕÙ ÔÖÑØØÒØ ÐÔ Ð³Ó ÖÚØÓÒ Ð ÐÓ Ø ØÒÓÐÓ Ð³ÒØÐÐÒ ÖØÐÐ ÕÙ ÔÖÑØØÒØ ÙÜ ÓÖÒØÙÖ ØÖØÖ Ð ÓÒÒ

Plus en détail

Å Ø Ö Ê Ö ÁÒØ ÐÐ Ò ÖØ ÐÐ Ê ÓÒÒ Ñ ÒØ ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ä Ò ØÙ Ô Ö ÑÙÐ Ø ÓÒ Ð ÝÒ Ñ ÕÙ ÓÖ Ò Ø ÓÒÒ ÐÐ ³ÙÒ Ý Ø Ñ ÑÙÐØ ¹ ÒØ ÔØ Ø Ò ÙÒ Ö Ù ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº Ê ÔÔÓÖØ ËØ Å Ø Ö Ê Ö ÁÒØ ÐÐ Ò ÖØ ÐÐ Ê ÓÒÒ Ñ ÒØ ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ä Ò

Plus en détail

ÅÆ ÁÆÄ ÀÅ ½½¼ ÈÖÒÔ Ñ ÈÖÓ ÙÖ ÐÒ ËعÑÒØ Ø Ù Ð ÑÖ ¾¼¼½ ØÑÔ ¼ ¼ ¹ ½¾ ¼ ÍÍÆ ÅÌÊÁÄ ËÍÈÈÄÅÆÌÁÊ ÈÊÅÁË Æ³ÁÅÈÇÊÌ ÉÍÄÄ ÄÍÄÌÊÁ ÈÊÅÁË ÁÆËÌÊÍÌÁÇÆË ÚÖ Þ ÕÙ ÚÓÙ ÚÞ ØÓÙØ Ð ¾ Ô Ð³ÜÑÒ ÖÔÓÒÞ ØÓÙØ Ð ÕÙ ØÓÒ ÚÓÙ Ò ÚÞ ÓÒ ÚÓÙ

Plus en détail

Î Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ ÑÓ Ð Ó Ø Ð Ô Ö ÔØ ÓÒ Ð ÕÙ Ð Ø ÓÙ Ø ÕÙ Ò ÙÒ Ò Ñ Ð ÐÐ ÓÒ ÖØ Ø ³ÓÔ Ö Ö Ã ÀÄ Ñ Ð Ð Ö Ñº Ö Ì ÓØÓÖ Ø Ö Ø ÙÖ Ø Å Ð ÊÍÆ Í Ä ÓÖ ØÓ Ö ³ Ù Ð ÁÊ Å È Ö Ä ÓÖ ØÓ Ö ³ ÓÙ Ø Õ٠гÍÒ Ú Ö Ø ÙÅ Ò Ä Å Ò Ì ÔÖ ÒØ

Plus en détail

ÇÄ Ë ÅÁÆ Ë È ÊÁË ÓÐÐ ÓØÓÖ Ð ÌÀ Ë ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö ÓØ ÙÖ Ð³ ÓÐ Å Ò È Ö ËÔ Ð Ø ÅÓÖÔ ÓÐÓ Å Ø Ñ Ø ÕÙ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ô Ö Î Ð ÖÝ Ê ÓÒ Ð ½ Ñ Ö ¾¼¼½ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð ÅÓÖÔ ÓÐÓ Å Ø Ñ Ø Õ٠г Ò ÐÝ ÓÒ Ø ÓÒ

Plus en détail

ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÌÀÇÄÁÉÍ ÄÇÍÎ ÁÆ ÍÄÌ ³ÁÆ ÆÁ ÊÁ ÁÇÄÇ ÁÉÍ ÊÇÆÇÅÁÉÍ Ì ÆÎÁÊÇÆÆ Å ÆÌ Ä ÔÔÖÓ Ý Ø Ñ ÔÓÙÖ ÙÒ ÑÙÐ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ô Ø Ú Ø ÖÖ ØÓ Ö ÔÔÐ ÕÙ Ð Ø ÓÒ Ð ÖØ Ð Ø ÓÐ Ò Ð Ö ÓÒ Ù Ö Æ Öµ ÈÖÓÑÓØ ÙÖ ÈÖº Ⱥ ÓÙÖÒÝ Öº º Ö Ö ÌÖ

Plus en détail

Æ Ó ³ÓÖ Ö ºÍº ½ ¼ ËÈÁ ¾ ÍÒ Ú Ö Ø Ð È Ð ¹ Ð ÖÑÓÒØ ÁÁ ÓÐ ÓØÓÖ Ð Ë Ò ÔÓÙÖ Ð³ÁÒ Ò ÙÖ Ð ÖÑÓÒع ÖÖ Ò ÌÀ Ë ÈÖ ÒØ Ô Ö Ê Ñ ÇÊÆ Ì ÁÒ Ò ÙÖ Ð³ ÆËÈË Ñ ÖÓ Ð ØÖÓÒ ÕÙ Ø ³ ÒØÖÙÑ ÒØ Ø ÓÒ ÍÒ Ú Ö Ø ÄÓÙ È ËÌ ÍÊ ÈÓÙÖ Ó Ø Ò

Plus en détail

ÈÖÓ Ø Ò ³ ØÙ ÇÆ ÈÌÁÇÆ ³ÍÆ ÈÄ ÆÁ Á Ì ÍÊ ÌÊ Â ÌÇÁÊ Ë ÈÇÍÊ ÍÆ ÊÇ ÇÌ ÅÇ ÁÄ Å ØØ Ù Å ÓÒÒ Ù ÚÖ Ö ¾¼¼ ÈÖÓ ÙÖ Ö ÔÓÒ Ð Ù È ÆË Å Åº Ö ØÓÔ ÁÊ Í ¹ Í ÁÆ Åº  ҹÄÙ Í À Ì ËÍÈ Ä Åº ËØ Ô Ò ÎÁ ÄÄ ¾ È Å ØØ Ù Å ÓÒÒ Ù Ê Ñ

Plus en détail

!" # $%% %%% ÚÐÙØÓÒ Ê ÕÙ ÓÒØÖÓÚÖ ÔÖ Ð ÌÓÖ ÇÔØÓÒ ÊÐÐ ÊÓÖØ Ã Ø Ý ÒÖ ÄÔ Þ ËÓÔ ÈÖÓ Ü Ø ÑÐ ÈÖÓØÓÔÓÔ Ù ß ÊÉŹÁÈ ¾ ÖÙ Ð ÖØ ½ ¼¼¾ ÅÖ ÐÐ Ê ÙÑ ÈÙÐ ÓÒ ÑÒ ÖÕÙÖ ØØ ÝÒÑ Ò ÓÒØÖÓÚÖ ÓÙÒØ ÓÖ ÚÐÙÒ Ö º Ì ÒÐÙ ÒÚÖÓÒÑÒØÐ Ö ÓÒÓÑ

Plus en détail

ÆÙÑ ÖÓ ³ÓÖ Ö Í ½½ Ë ¾ È Ì ¼ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ä ÁË È Ë Ä Íº ºÊº Ê Ö Ë ÒØ ÕÙ Ø Ì Ò ÕÙ µ ÇÄ Ç ÌÇÊ Ä Ë Ë Á Æ Ë ÇÆ Å ÆÌ Ä Ë ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö Ç Ì ÍÊ ³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ËÈ Á ÄÁÌ ÈÀ ËÁÉÍ Ë È ÊÌÁ ÍÄ Ëµ Ô Ö ÙÝ À ÄÄ

Plus en détail

Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ò Ö Ð ½º½ Ä ÝÐ ØÑÓ Ô Ö ÕÙ ÔÓÙ Ö Ñ Ò Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½º½ Å Ò Ú Ò Ô Ø ØÓÖ ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½º¾ Å Ò Ú Ò Ð Ø Ò ÕÙ ØÙ ÐÐ º º º

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø Ê ÁÅË ÑÔ Ò ¹ Ö ÒÒ Í Ê Ë Ò Ü Ø Ø Æ ØÙÖ ÐÐ Ò Ö Ø ÓÒ ÕÙ Ò Ø Ø ÙØÓÑ Ø Ø ÑÔÓÖ Ëº ÊÍËÇÆ» ĺ ÈÁ ÊÊ» º Ê Ì Ê ÔÓÒ Ð À Ò ÓÙ Ð º ºËºËº ʺ˺Áº ¾¼¼»¾¼¼ Ê ÙÑ Ö ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ø Ý Ø Ñ Ò Ø ÑÔ Ö Ð Ô ÙÚ ÒØ ØÖ ÑÓ Ð

Plus en détail

Evaluation des compétences en mathématiques en fin de 2e année primaire : Résultats de la première phase de l'enquête Mathéval

Evaluation des compétences en mathématiques en fin de 2e année primaire : Résultats de la première phase de l'enquête Mathéval 03.2 MAI 2003 Evaluation des compétences en mathématiques en fin de 2e année primaire : Résultats de la première phase de l'enquête Mathéval Ouvrage coordonné par Jean-Philippe Antonietti Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÓÑÔ

Plus en détail

MISE À PROFIT DU SÉQUENÇAGE DU GÉNOME HUMAIN POUR IDENTIFIER DE NOUVEAUX MINISATELLITES POLYMORPHES, VOIRE HYPERMUTABLES

MISE À PROFIT DU SÉQUENÇAGE DU GÉNOME HUMAIN POUR IDENTIFIER DE NOUVEAUX MINISATELLITES POLYMORPHES, VOIRE HYPERMUTABLES MISE À PROFIT DU SÉQUENÇAGE DU GÉNOME HUMAIN POUR IDENTIFIER DE NOUVEAUX MINISATELLITES POLYMORPHES, VOIRE HYPERMUTABLES France DENOEUD Rapport de stage de DEA AGM2 (1999-2000) effectué à l'institut de

Plus en détail

NOTES D ÉTUDES ET DE RECHERCHE

NOTES D ÉTUDES ET DE RECHERCHE NOTES D ÉTUDES ET DE RECHERCHE UNE MESURE DE LA PERSISTANCE DANS LES INDICES BOURSIERS Sanvi Avouyi-Dovi, Dominique Guégan et Sophie Ladoucette Décembre 2002 NER # 94 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES

Plus en détail

Geoffroy Guibert. To cite this version: HAL Id: tel-00007082 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007082

Geoffroy Guibert. To cite this version: HAL Id: tel-00007082 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007082 Etude par des méthodes nucléaires et physico-chimiques de la contamination des tissus situés autour de biomatériaux métalliques implantés. Mesure de la contribution à la toxicité par la radioactivité résiduelle

Plus en détail

Imagerie Cardiaque Multimodalités 2D et 3D : THÈSE

Imagerie Cardiaque Multimodalités 2D et 3D : THÈSE Institut National Polytechnique de Lorraine DFD en Automatique et Production Automatisée École doctorale IAEM Lorraine Imagerie Cardiaque Multimodalités 2D et 3D : application à la Coronarographie/Tomoscintigraphie/TEP-CT

Plus en détail

Planification de tâches de manipulation en robotique par des approches probabilistes

Planification de tâches de manipulation en robotique par des approches probabilistes Thèse préparée au Laboratoire d Analyse et d Architecture des Systèmes du CNRS en vue de l obtention du Doctorat de l Université Paul Sabatier de Toulouse Spécialité : Robotique - Informatique par Anis

Plus en détail

Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation

Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation Vincent Lepez To cite this version: Vincent Lepez. Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation. Mathematics.

Plus en détail

X Y. 1,, A n } ØY {B 1,, B m. A 1 A n B 1 B m Ô {,

X Y. 1,, A n } ØY {B 1,, B m. A 1 A n B 1 B m Ô {, ÓÒ ÚÓ Ö ØÖ Ò Ö Ñ Ä Ø Ô Ð ÓÒ ÔØ ÓÒ ³ÙÒ Ñ Ö Ð Ø ÓÒÒ Ð ½º Ò ÐÝ Ó Ò Ò ÓÖÑ ÐÐ µ º½ ÒØ Ø Ó Ø ÓÒµ Ó٠ʵº ¾ºÍØ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒÓÙØ Ð Ö Ô ÕÙ ÔÓÙÖÙÒ ÔÖ Ñ Ö ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ô Ò Ò ÓÒØ ÓÒÒ ÐÐ º ÙÒ Ð ÓÒØÖ ÒØ ÙÖÐ ÓÒÒ µµ ºÈ

Plus en détail

½º º Ì Ð ÙÜÔÓÙÖÄÌÄ Ø ÙØÓÑ Ø ½º Ò º Ä ÙØÓÑ Ø Ò Ñ Ò ÙÒÒÓÑ Ö Ò ³ Ø Ø ºÁÐ Ð ÒØ ÑÓØ Ä ω¹ ÙØÓÑ Ø ÙØÓÑ Ø Ú ÙÒÒÓÑ Ö Ò ³ Ø Ø Ñ Ô Ð F Ø Ø Ð Ð Ð Ò ÔØ Ô ÖA FÒ³ ØÔ Ú º ÑÓØÖ Ù Ö ÔØ ÓÒ ³ÙÒ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒÓ F Ø Ù º ½º Ò

Plus en détail

Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs pour réseaux autonomes

Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs pour réseaux autonomes Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs pour réseaux autonomes Nicolas Patin To cite this version: Nicolas Patin. Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs

Plus en détail

Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection

Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection Erwan Bigot To cite this version: Erwan Bigot. Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection. Mécanique

Plus en détail

Extraction d informations à partir de documents juridiques : application à la contrefaçon de marques

Extraction d informations à partir de documents juridiques : application à la contrefaçon de marques Extraction d informations à partir de documents juridiques : application à la contrefaçon de marques Pierre Renaux To cite this version: Pierre Renaux. Extraction d informations à partir de documents juridiques

Plus en détail

aro b=abp= qrabp bq=bjmilv^_fifq äéë íìçéë ÇÉ äûéãéäçá Å~ÇêÉ J gìáå OMMV cfifðobp=`lroqbpi=cfifðobp=ilkdrbp nrbiibp=fkpboqflkp=bq=nrbip=m^o`lrop=\ PM=Çáéä ã ë=éí=nm=aoe=í ãçáöåéåí aìê É=ÇÉë= íìçéë=éí=éãéäçó~äáäáí

Plus en détail

Correction du TP2 - Base Location

Correction du TP2 - Base Location Faculté des Sciences Jean Perrin Correction du TP2 - Base Location Remarques : 1. Le répertoire ÚÖ»Ñ est accessible en lecture. Il contiendra les corrections des tps, etc... 2. À la fin de la séance, il

Plus en détail

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÙÍ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÙÍ ÔÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÙÍ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÙÍ ÔÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÙÍ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÙÍ ÔÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ 1. ÏÍÏÌÁÓÉÁ ÖÁÑÌÁÊÅÕÔÉÊÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ VISTIDE. 2. ÐÏÉÏÔÉÊÇ ÊÁÉ ÐÏÓÏÔÉÊÇ ÓÕÍÈÅÓÇ ÊÜèå öéáëßäéï ðåñéý åé cidofovir éóïäýíáìï ìå 375 mg/5 m (75 mg/ml) Üíõäñï

Plus en détail

A Theoretical Comparison Between Integrated and Realized Volatilies

A Theoretical Comparison Between Integrated and Realized Volatilies Cahier 2001-26 A Theoretical Comparison Between Integrated and Realized Volatilies MEDDAHI, Nour Département de sciences économiques Université de Montréal Faculté des arts et des sciences C.P. 6128, succursale

Plus en détail

CARACTERES SPECIAUX. Caractères spéciaux : Comment ça marche?

CARACTERES SPECIAUX. Caractères spéciaux : Comment ça marche? CARACTERES SPECIAUX Caractères spéciaux : Comment ça marche? Vous trouverez ci-dessous une liste complète des caractères spéciaux, classés par catégories. Pour utiliser le code clavier, vous devez maintenir

Plus en détail

Codes ASCII ISO HTML

Codes ASCII ISO HTML s ASCII Voici une liste des caractères. Il suffit d'insérer le pour l'obtenir dans votre page. Ou de copier/coller le Symbole. Avec cette manipulation, vous garantissez que les caractères spéciaux seront

Plus en détail

Ensembles inévitables et classes de conjugaison

Ensembles inévitables et classes de conjugaison Ensembles inévitables et classes de conjugaison Jean-Marc CHAMPARNAUD Georges HANSEL Abstract Un ensemble de mots sur un alphabet est dit inévitable si tout mot infini sur admet au moins un facteur dans.

Plus en détail

Ouverture aux 1&2 caractères en.fr. Les règles d enregistrement

Ouverture aux 1&2 caractères en.fr. Les règles d enregistrement Ouverture aux 1&2 caractères en.fr Les règles d enregistrement OUVERTURE AUX 1&2 CARACTERES EN.FR LES REGLES D ENREGISTREMENT 2 Sommaire I. Introduction... 3 II. Les dispositions générales... 4 1. Les

Plus en détail

MISE EN FONCTIONNEMENT DE LA POMPE UTILISATION DE LA POMPE

MISE EN FONCTIONNEMENT DE LA POMPE UTILISATION DE LA POMPE MISE EN FONCTIONNEMENT DE LA POMPE UTILISATION DE LA POMPE L utilisation normale de cette pompe passe par un réservoir d eau d une capacité minimum de 120 litres, dans lequel il faut plonger les deux tuyaux

Plus en détail

Planning T.A.P. 3/6ans. 7/10 ans. avril. avril. Lundi Mardi Jeudi Vendredi. et culture - La guirlande de fleurs. et culture

Planning T.A.P. 3/6ans. 7/10 ans. avril. avril. Lundi Mardi Jeudi Vendredi. et culture - La guirlande de fleurs. et culture L 2 2 A A J A avril avril et culture - Fabrication d'objets en pâte à sel 1/4 - La balle aux prisonniers et culture - La guirlande de fleurs - La course aux couleurs traditionnels et sportifs - Hockey

Plus en détail

Transition vers le marché du travail au Canada : Portrait de la situation actuelle et perspective historique

Transition vers le marché du travail au Canada : Portrait de la situation actuelle et perspective historique 99s-39 Transition vers le marché du travail au Canada : Portrait de la situation actuelle et perspective historique Daniel Parent Série Scientifique Scientific Series Montréal Novembre 1999 CIRANO Le CIRANO

Plus en détail

Devoir 9 - Le 1er décembre - 4 heures

Devoir 9 - Le 1er décembre - 4 heures Devoir 9 - Le 1er décembre - 4 heures Le barème est sur 70 points dont 2 points pour la présentation Les questions Q13, Q14, Q17, Q33 et Q34 peuvent être laissées de coté dans un premier temps. Calculatrice

Plus en détail

Université de Toulon Faculté de Sciences Economiques et de Gestion Année universitaire 2014-2015

Université de Toulon Faculté de Sciences Economiques et de Gestion Année universitaire 2014-2015 Université de Toulon Faculté de Sciences Economiques et de Gestion Année universitaire 2014-2015 Licence 3 de Sciences Economiques Janvier 2015 Dynamique macroéconomique (M. Catin) Tous documents autorisés

Plus en détail

Visualisation électronique des crédits avec image (VEC-I) pour la clientèle commerciale

Visualisation électronique des crédits avec image (VEC-I) pour la clientèle commerciale Manuel Visualisation électronique des crédits avec image (VEC-I) pour la clientèle commerciale Visualisation électronique des crédits saisis entièrement avec image (VEC-Eplus) pour la clientèle commerciale

Plus en détail

CHAPITRE 4 REPRÉSENTATION DE L INFORMATION. 4.1 Les bases de numération. 4.2 Le rang ou le poids

CHAPITRE 4 REPRÉSENTATION DE L INFORMATION. 4.1 Les bases de numération. 4.2 Le rang ou le poids CHAPITRE 4 REPRÉSENTATION DE L INFORMATION La plupart des systèmes, autant mécaniques qu'électroniques, ne peuvent prendre que deux états stables, que l on note 0 et 1; ainsi, les circuits électroniques

Plus en détail

écoles L histoire des à Lathus-Saint-Rémy En 2014, le groupe scolaire Abel Thévenet fêtait ses soixante ans!

écoles L histoire des à Lathus-Saint-Rémy En 2014, le groupe scolaire Abel Thévenet fêtait ses soixante ans! --? 204 ê! À - ç F. j. -- :. 904 954 204 : j 205. U ç 900. J - z J J G G ë k k F V H F H j G. j ê U 953-954 ç. j -- -. : V ( 2 47 / -2 2 47 / 3 2 47 / 4-5 2 294 / 4 60 W 372 60 W 796 3 4 3 7 3 3 34). :

Plus en détail

ç~ G 2007 h G ƒféc 28- ƒà ùdg O~ dg IqôoM má«dél pπlcg øe qôom läƒ U GRAND OPTICAL PROPRIÉTAIRE: CLAUDE EL-KHOURY Opticienne D ordonnances

ç~ G 2007 h G ƒféc 28- ƒà ùdg O~ dg IqôoM má«dél pπlcg øe qôom läƒ U GRAND OPTICAL PROPRIÉTAIRE: CLAUDE EL-KHOURY Opticienne D ordonnances Journal Al Hadath Vous souhaite Une Bonne et Heureuse année 2008 Y iông Iƒb G øe «dg Üôb G ÖFÉàµdG ÜõM «dg º æj ~b òdg HõMh ÚeCÉàdh á ZÉ dg áªé dg òg Lh VQ G Y ±ƒbƒ d ámé ùdg ôjô G ÉãeG RhQ~dGh áæ ùdg

Plus en détail

N4DS V01X06 20110502 2

N4DS V01X06 20110502 2 Norme pour les Déclarations Dématérialisées De Données Sociales NORME 4 D S Cahier technique V01X06 UVersion(s) : Version Date Commentaires V01X06 02/05/2011 Toutes Dadsu et DN-AC URédaction : Caisse nationale

Plus en détail

Initiation à l'informatique : APPLICATIONS 1 Traitements de texte WordPad

Initiation à l'informatique : APPLICATIONS 1 Traitements de texte WordPad L'Association Culture Loisirs Entente Sport Club Informatique Initiation à l'informatique : APPLICATIONS 1 Traitements de texte WordPad Le premier logiciel utile et aisément accessible à celle ou celui

Plus en détail

1 BILAN SIMPLIFIÉ DGFiP N 2033-A 2011

1 BILAN SIMPLIFIÉ DGFiP N 2033-A 2011 AGREMENT DGFIP C5.004 Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des Impôts) BILAN SIMPLIFIÉ DGFiP N 2033-A 20 EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT ACTIF CIRCULANT ACTIF IMMOBILISÉ

Plus en détail

V a c a t i o n d u 3 D é c e m b r e 2 0 0 8 à 1 3 H 3 0

V a c a t i o n d u 3 D é c e m b r e 2 0 0 8 à 1 3 H 3 0 V a c a t i o n d u 3 D é c e m b r e 2 0 0 8 à 1 3 H 3 0 L O T S N O M B R E E T N A T U R E D E S M A R C H A N D I S E S P O I D S E S T I M A T I O N S 1 1 b r i l l a n t e x t r a + F a u c u n e

Plus en détail

Passons à deux outils nécessaires, GhostScript et GhostView. Rendez-vous tout d abord à l adresse

Passons à deux outils nécessaires, GhostScript et GhostView. Rendez-vous tout d abord à l adresse ÁÒ Ø ÐÐ Ø ÓÒ ØÔÖ ÒÑ Ò Ä Ì Formation L TEX Urfist de Bordeaux 20 mars 2014 celine.chevalier@ens.fr ½ ÁÒ Ø ÐÐ Ø ÓÒ ÓÙ Ï Ò ÓÛ ØÖ ÙØ ÓÒÅ ÃÌ ½º½Ä ØÖ ÙØ ÓÒÅ Ì Sous Windows, nous vous proposons d installer et

Plus en détail

Rapport pour la commission permanente du conseil régional

Rapport pour la commission permanente du conseil régional Rapport pour la commission permanente du conseil régional AVRIL 2014 Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france PROJETS D INFORMATION ET D ORIENTATION DES JEUNES

Plus en détail

«π π» ( IZIL KALASE) SAVRA HASAR π. ƒ ƒ π π ƒ µ ª π ª π

«π π» ( IZIL KALASE) SAVRA HASAR π. ƒ ƒ π π ƒ µ ª π ª π «π π» ( IZIL KALASE) SAVRA HASAR π. ƒ ƒ π π ƒ µ ª π ª π ETAIPEIA MAKE ONIKøN OY øn IOIKHTIKO YMBOY IO Úfi ÚÔ : NÈÎfiÏ Ô M ÚÙ Ô AÓÙÈappleÚfi ÚÔ : X Ú Ï ÌappleÔ apple ÛÙ ıë ÂÓ. Ú ÌÌ Ù : TÂÚ ÂÓÙ ÔappleÔ

Plus en détail

(2k 1) = n 2. P n : ... k=1...

(2k 1) = n 2. P n : ... k=1... S ÓÙÖ ËÙ Ø ÒÙÑ Ö ÕÙ T ½ÈÓÙÖÕÙ Ð ÒØ Ö Ð ÔÖÓÔÖ Ø Ù Ú ÒØ Ø¹ ÐÐ ÚÖ ÑÓÒ ØÖ Ø ÓÒÔ ÖÖ ÙÖÖ Ò ÈÖÓÔÖ Ø ½ ÁÒ Ø Ð Ø ÓÒ ÈÖ Ò Ô Ö ÙÖÖ Ò 0Ð À Ö Ø 1µº ÇÒÚ ÙØÑÓÒØÖ ÖÕÙ³ÙÒ ÔÖÓÔÖ Ø P ØÚÖ ÔÓÙÖØÓÙØ ÒØ Ö 0 Ú ÔÖ Ñ Ö ÒØ ÖÓ Ð

Plus en détail

Mesure de la difficulté des jeux vidéo

Mesure de la difficulté des jeux vidéo Mesure de la difficulté des jeux vidéo Guillaume Levieux To cite this version: Guillaume Levieux. Mesure de la difficulté des jeux vidéo. Computer Science. Conservatoire national des arts et metiers -

Plus en détail

tel-00491452, version 1-11 Jun 2010 Thèse de doctorat présentée par en vue de l obtention du grade 26 octobre 2007 au LMA devant un jury composé de

tel-00491452, version 1-11 Jun 2010 Thèse de doctorat présentée par en vue de l obtention du grade 26 octobre 2007 au LMA devant un jury composé de Université de la Méditérrannée Aix-Marseille II Ecole doctorale "Mécanique, physique et modélisation" CNRS- Laboratoire de Mécanique et d Acoustique (LMA) PSA Peugeot Citroën tel-00491452, version 1-11

Plus en détail

ÓÒÒ R = 8,32 J.mol 1.K 1 T 1 = 300 K P 1 = 1,0 10 5 Pa S = 1,0 10 2 m 2 n = 0,20 mol γ = 1,40º

ÓÒÒ R = 8,32 J.mol 1.K 1 T 1 = 300 K P 1 = 1,0 10 5 Pa S = 1,0 10 2 m 2 n = 0,20 mol γ = 1,40º Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ ÕÙ ¾ ÈÖ Ñ Ö ÔÖ Ò Ô Ü Ö ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ Ø Ø ÕÙ Þ Ô Ö Ø ½ ÓÑÔÖ ÓÒ ÓØ ÖÑ ³ÙÒ Þ Ô Ö Ø ¾ Ù Ó Ö ³ÙÒ Þ Ô Ö Ø Ø ÒØ Ø ÕÙ Ö Ú Ö Ð ³ÙÒ Þ Ô Ö Ø Ö ÒØ ÑÓ ÓÑÔÖ ÓÒ ³ÙÒ Þ Ô Ö Ø ÁÒ Ù Ò Ù Ñ Ò ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ù

Plus en détail

SHAW1N1GAN FALLS, 21 AVRIL 1927. 4 k 1 x^ ~YX t o /4 NT JOURNAL HEBDOMADAIRE. J f SgN L HONORABLE L. A. TASCHEREAU.

SHAW1N1GAN FALLS, 21 AVRIL 1927. 4 k 1 x^ ~YX t o /4 NT JOURNAL HEBDOMADAIRE. J f SgN L HONORABLE L. A. TASCHEREAU. 2 HG F 2 2 6 6 6 ~Y k P - P HDD - H - P G D 2 3 D - K 8 G G è ê - - è - G ç D G - â - G H H G P- â Q â -èg è ê ç D G è è 3 ê ê 3 2 è ê è û - 500 F H P - ê P 23 è ê -ê è è ô 5000 G ç 25000 D 5000000 P ô

Plus en détail

Manuel VEC-I Visualisation électronique des crédits avec image

Manuel VEC-I Visualisation électronique des crédits avec image Manuel VEC-I Visualisation électronique des crédits avec image 499.34.1 fr (pf.ch/dok.pf) 06.2013 PF Manuel VEC-I Version juin 2013 1/21 Service à la clientèle VEC-I Demandes d adhésion VEC-I/transfert

Plus en détail

Manuel d'utilisation. Série SX402 Afficheurs alphanumériques à interface série BAL SX402 SER FR 1.0

Manuel d'utilisation. Série SX402 Afficheurs alphanumériques à interface série BAL SX402 SER FR 1.0 Manuel d'utilisation Série SX402 Afficheurs alphanumériques à interface série BAL SX402 SER FR 1.0 ALLEMAGNE FRANCE Siebert Industrieelektronik GmbH Siebert France Sarl Siebertstrasse, D-66571 Eppelborn

Plus en détail

Modélisation éléments finis de poutres sandwich adaptatives en dynamique non-linéaire pour l atténuation de vibrations

Modélisation éléments finis de poutres sandwich adaptatives en dynamique non-linéaire pour l atténuation de vibrations Modélisation éléments finis de poutres sandwich adaptatives en dynamique non-linéaire pour l atténuation de vibrations Ana Cristina Galucio Jean-François Deü Roger Ohayon Laboratoire de Mécanique des Structures

Plus en détail

Quelque contribution à l optimisation de constellations de satellites

Quelque contribution à l optimisation de constellations de satellites Quelque contribution à l optimisation de constellations de satellites Enguerran Grandchamp To cite this version: Enguerran Grandchamp. Quelque contribution à l optimisation de constellations de satellites.

Plus en détail

Génération de code à partir d une spécification B : Application aux bases de données

Génération de code à partir d une spécification B : Application aux bases de données Génération de code à partir d une spécification B : Application aux bases de données Amel Mammar * Régine Laleau ** Université du Luxembourg, LACL, Université Paris 12 SE2C, 6 rue Richard Courdenhove-Kalergi

Plus en détail

EMC SourceOne Version 7.0

EMC SourceOne Version 7.0 EMC SourceOne Version 7.0 Guide d utilisation Search 300-015-190 RÉV. 01 EMC Computer Systems France River Ouest, 80 Quai Voltaire CS 21002 95876 Bezons Cedex Tél. : +33 1 39 96 90 00 Fax : +33 1 39 96

Plus en détail

C r é a t i o n d e l E s c a le artistique à la Villa E l i s a b e th C a p C o r se

C r é a t i o n d e l E s c a le artistique à la Villa E l i s a b e th C a p C o r se C r é a t i o n d e l E s c a le artistique à la Villa E l i s a b e th C a p C o r se P r o j e t c u l t u r e l d a r t c o n t e m p o r a i n L e p r o j e t c o n s i s t e à c r é e r u n e s é

Plus en détail

4.1 Étude de la solubilité du chlorure d hydrogène dans l eau

4.1 Étude de la solubilité du chlorure d hydrogène dans l eau Corrigés des problèmes du chapitre 4 4.1 Étude de la solubilité du chlorure d hydrogène dans l eau 1. Variables de composition 1.1 Par définition de la fraction molaire du constituant, nous avons : Ü Ò

Plus en détail

Mesures de sécurité. Éviter de longues expositions à la lumière directe ou de chauffer l appareil.

Mesures de sécurité. Éviter de longues expositions à la lumière directe ou de chauffer l appareil. CL800BT MANUEL Mesures de sécurité Éviter de longues expositions à la lumière directe ou de chauffer l appareil. Des erreurs peuvent se produire s il est exposé à des températures extrêmes. Ne pas laisser

Plus en détail

Coin des Experts - Réponse : HTML et caractères spéciaux

Coin des Experts - Réponse : HTML et caractères spéciaux Page 1 sur 7 Les entités du Introduction Les 3 lettres réservées Lettres avec accents ou cédilles Ligatures Ponctuation Modificateurs Symboles de calcul élémentaire Mathématiques spécialisées Caractères

Plus en détail

lever lion lit livre loin long loup lui lundi lune lunettes g garçon gâteau gauche gentil glace grand grand-mère grand-père gris gros guitare

lever lion lit livre loin long loup lui lundi lune lunettes g garçon gâteau gauche gentil glace grand grand-mère grand-père gris gros guitare L CP( ) CE1! é k è è- z ' éé ê ' é x z é œ ôé éà è x é x z é é é éè - é ê é ê ê è ç â -è -è ô y ' () é yx ç î à é é è...... z œ! z é è -ê ( ) é è z - z éé z x œ x y ê éé à z è é x à y yx () z zé L CE2

Plus en détail

Une exposition : «L'alternance, mode d'emploi»

Une exposition : «L'alternance, mode d'emploi» : «L' '» ' 3 (45 ) L' ' : L' : ' ' ( ' ) L' ô ' : ' - ' 82 222 572 : @ 'FLV L V L L L V LV L : - L y - L : è L y L ' ô 9 V L 2 5 2 L : V L H F É L : G ÂG VÉ È É ç L y è ) Q ( L y y â â ( ) 5 ô 3 î - :

Plus en détail

Un père de la cryptographie Jean Trithème 1462 1516 par Daniel TANT

Un père de la cryptographie Jean Trithème 1462 1516 par Daniel TANT A Ré C Séé I U è J Tè 1462 1516 D TANT J H é 1 é 1462 à T M ù T, T Tè ç. I é à, O, œ 1482, é é 1483. E 1499 é è é éé. M è. I é 1506 é à S-J W ù é : è é, é. S, é «P, I T P, S, M C» î 1518. L 384, à. D «A

Plus en détail

LE TRAITEMENT DE TEXTE

LE TRAITEMENT DE TEXTE LE TRAITEMENT DE TEXTE Modifier un paragraphe ou des caractères. Page 2 Les alignements de paragraphe Page 3 Les polices de caractères Page 4 Sélectionner Page 5 Quelques raccourcis clavier Page 6 Les

Plus en détail

Théorie algébrique des nombres

Théorie algébrique des nombres Cours de aîtrise de athéatiques : Théorie algébrique des nobres Bas Edixhoven, Université de Rennes 1 janvier 2002 Ce texte est une version (légèreent) corrigée et agrandie (d une section sur le théorèe

Plus en détail

1 jour. 20 heures 24 heures

1 jour. 20 heures 24 heures *!"#$% &' (!"#') 4 jours du 29 Février au 22 Mars 2016 * ('++$%%",$+"#$% &'+ (!"#') + 2 jours * "#$-)'+./ $#'+ '# 0 ",'+ 12" #'%"$ ' &) 3456 758 5,5 jours du 17 mars au 23 Juin 2016 3!!)%$-)' "9'/ '(($/"/$#:

Plus en détail

DENTAL BUZZ. 29,90 /u. 17,90 /u. Usage unique à petits prix. 35,90 /u. 14,90 /u. 12,90 /u. 13,90 /u. 21,90 /u. 18,90 /u. 69,90 /u.

DENTAL BUZZ. 29,90 /u. 17,90 /u. Usage unique à petits prix. 35,90 /u. 14,90 /u. 12,90 /u. 13,90 /u. 21,90 /u. 18,90 /u. 69,90 /u. NTL UZZ 44 Maqe: Poclc Caactétqe: ote de achet ef 993 cm ef 994 9 cm ef 993 cm ef 993 9 3 cm ef 9933 4 cm ef 994 33 44 cm 9,9,9 4,9,9,9,9,9 89,9 4,9 8,9,9,9 Maqe: etdet Caactétqe: ote de achet ef 994 cm

Plus en détail

Cours n 1 : Affectation, fonctions, booléens, branchements conditionnels

Cours n 1 : Affectation, fonctions, booléens, branchements conditionnels Lycée Jules Ferry 2015-2016 PTSI 1&2 Informatique Cours n 1 : Affectation, fonctions, booléens, branchements conditionnels Instructions introduites dans ce cours : ¹» ÔÖÒØ Ð ÖØÙÖÒ Ò ÓÖ ÒÓØ Ð Ðº 1 Introduction

Plus en détail

Le Langage HTML. Hyper Texte Markup Language

Le Langage HTML. Hyper Texte Markup Language Institut Universitaire de technologie d Amiens Université de Picardie Jules Verne Support de cours Réseaux & Télécommunications Le Langage HTML Hyper Texte Markup Language Eric BRASSART, MCF IUT informatique

Plus en détail

Planning Périscolaire du soir

Planning Périscolaire du soir T 2 2 - Bouquets de feurs - Bouquets de feurs - Bouquets de feurs - Bouquets de feurs - Surprise pour nos mamans - éiscoubi - Surprise pour nos mamans - éiscoubi - Surprise pour nos mamans - éiscoubi -

Plus en détail

EM2 : Étude des conducteurs dans l ARQS

EM2 : Étude des conducteurs dans l ARQS EM2 : Étude des conducteurs dans l ARQS 1 L Approximation des régimes quasi-stationnaires 1.1 Condition et conséquences de l ARQS ¼ ½ È Ø Ö 1.1.1 Condition d application de l ARQS Ö Ø ¼ È Øµ ½ Ö soitö

Plus en détail

Vecteurs. I- Généralités. Théorème (Unicité et existence du «translaté») :

Vecteurs. I- Généralités. Théorème (Unicité et existence du «translaté») : 9 8 4 6 / + I Généraliés Vecers «Définiion» Le es n obje maémaiqe qi réni les rois informaions n «éplacemen» irecion Désinaion xpression sens isance L informaion «isance» s appelle la Le éplacemen en qesion

Plus en détail

Table des matières. 1. Tests de Granger 1. 2. Test de Haugh-Pierce 1. 3. Méthode de Sims 2. 4. Notes bibliographiques 3

Table des matières. 1. Tests de Granger 1. 2. Test de Haugh-Pierce 1. 3. Méthode de Sims 2. 4. Notes bibliographiques 3 Tests de causalité Jean-Marie Dufour Ý Université de Montréal Première version: Octobre 2000 Révisions: Avril 2002 Cette version: 15 avril 2002 Compilé: 15 avril 2002, 10:16am Cette recherche a bénéficié

Plus en détail

Etude d optimisation énergétique

Etude d optimisation énergétique 1 IZUBA énergie BP 147, 22 bd Foch, 34140 Mèze (France) Tél : 04 67 18 31 10 Fax : 04 67 74 18 67 e-mail : contact@izuba.fr - Site web : http:/ / www.izuba.fr Marais du Vigueirat Life Promesse Etude d

Plus en détail

Délimitation grossière des zones à effets de site sismiques dans le Sud-Isère. Synthèse des études

Délimitation grossière des zones à effets de site sismiques dans le Sud-Isère. Synthèse des études Délimitation grossière des zones à effets de site sismiques dans le Sud-Isère. Synthèse des études Pierre-Yves BARD, Héloïse CADET, Philippe GUEGUEN, Cécile CORNOU - 1 - 1 INTRODUCTION : RAPPEL DES OBJECTIFS

Plus en détail

GUIDE D INSTALLATION DES HUISSERIES METALLIQUES type G

GUIDE D INSTALLATION DES HUISSERIES METALLIQUES type G GUIDE D INSTALLATION DES HUISSERIES METALLIQUES type G type G6 assemblé en onglet Type G1-G-G3-G4-G5 Assemblé en angle droit avec des vis et attaches. Type G6-G7 Assemblé en onglet avec des vis et attaches.

Plus en détail

Comparaison de stratégies de discrimination de masses de véhicules automobiles

Comparaison de stratégies de discrimination de masses de véhicules automobiles Comparaison de stratégies de discrimination de masses de véhicules automobiles Alain Rakotomamonjy * Rodolphe Le Riche ** David Gualandris *** Stéphane Canu * * PSI, INSA Rouen, 7681 St. Etienne du R ay

Plus en détail

MANUEL INTEGRATION. Gestion Automatisée des Encaissements VERSION DU 01/03/2015

MANUEL INTEGRATION. Gestion Automatisée des Encaissements VERSION DU 01/03/2015 E-transactions MANUEL INTEGRATION Gestion Automatisée des Encaissements VERSION DU 01/03/2015 Crédit Agricole S.A, société anonyme au capital de 7 729 097 322. Siège social : 12 place des Etats-Unis 92127

Plus en détail

Chapitre 29 : Polices

Chapitre 29 : Polices Polices 29-1 29 : Polices Polices La plupart des éléments que vous voyez dans Finale sont créés avec des caractères de police. En plus des éléments créés avec du texte, les symboles musicaux (comme les

Plus en détail

1 Les différents transferts thermiques

1 Les différents transferts thermiques TR1 : Conduction thermique L étude thermodynamique des systèmes nous a instruit sur deux choses Le transfert thermiqueévers un système aura pour conséquence une variation d énergie pour ce système, cela

Plus en détail

SYSTEME DE CAISSE ENREGISTREUSE DANS LE SECTEUR HORECA,

SYSTEME DE CAISSE ENREGISTREUSE DANS LE SECTEUR HORECA, CIRCULAIRE n E.T. 124.747 (AGFisc N 43/2013) dd. 23.10.2013 Administration générale de la FISCALITE Services centraux Service Procédure de taxation et Obligations Système de caisse enregistreuse SCE Horeca

Plus en détail

Utilisation de votre Palm Treo 700wx

Utilisation de votre Palm Treo 700wx Utilisation de votre Palm Treo 700wx Propriété intellectuelle 2005-2006 Palm, Inc. Tous droits réservés. Palm, Treo, les logos Palm Treo et Palm Powered sont des marques commerciales ou déposées dont Palm,

Plus en détail

Guide utilisateur français EDI-TDFC 2015 Date de mise à jour 03/2015

Guide utilisateur français EDI-TDFC 2015 Date de mise à jour 03/2015 Guide utilisateur français pour la transmission des informations de l entreprise 2015 EDI-TDFC Volume IV Guide technique des transferts entre les Partenaires EDI et la DGFiP Ce document est édité sous

Plus en détail

CONSTRUCTION r H a H u a te t Q u Q a u lité lit d U s U ag a e g

CONSTRUCTION r H a H u a te t Q u Q a u lité lit d U s U ag a e g CONSTRUCTION r Haute Qualité d Usage Ú ±² 7ª± ²± ¾ «¼» Aujourd'hui, le regard porté sur l'accessibilité est en constante évolution, et fait partie des enjeux et des préoccupations des politiques urbaines.

Plus en détail

Rapport pour la commission permanente du conseil régional

Rapport pour la commission permanente du conseil régional Rapport pour la commission permanente du conseil régional JUILLET 2013 Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE

Plus en détail

Déclaration pour l'impôt sur le revenu de l'année 2011

Déclaration pour l'impôt sur le revenu de l'année 2011 ß¼³ ² ±² ¼» ½±² ¾«±² ¼»½» www.impotsdirects.public.lu Bureau d'imposition: Déclaration pour l'impôt sur le revenu de l'année 2011 signalétique Ù«½» Ì 7± ͳ Ð ½ ï ç é ë ð ï î î ç ç ç ï ç é ê ð ê ï ð ç ç

Plus en détail

Guide De L'utilisateur SPP-R200II. Imprimante portable Rev. 1.01. http://www.bixolon.com

Guide De L'utilisateur SPP-R200II. Imprimante portable Rev. 1.01. http://www.bixolon.com Guide De L'utilisateur Imprimante portable Rev. 1.01 http://www.bixolon.com Table des matières Informations relatives au manuel et consignes d utilisation 3 1. Confirmation du contenu 10 2. Noms des pièces

Plus en détail

OPÉRATIONS SUR LES NOMBRES RELATIFS

OPÉRATIONS SUR LES NOMBRES RELATIFS CHPITRE I OPÉRTIONS SUR LES NOMBRES RELTIFS COMPÉTENCES ÉVLUÉES DNS CE CHPITRE : (T : compétences transversales, N : activités numériques, G : activités géométriques, F : gestion de données et fonctions)

Plus en détail

Wikipédia:Comment modifier une page

Wikipédia:Comment modifier une page Wikipédia:Comment modifier une page Si vous voulez simplement créer une nouvelle page, allez voir Wikipédia:Comment démarrer une page. Si vous voulez rechercher un article déjà écrit, tapez les mots clés

Plus en détail

Modélisation des codes de calcul dans. le cadre des processus gaussiens

Modélisation des codes de calcul dans. le cadre des processus gaussiens Modélisation des codes de calcul dans le cadre des processus gaussiens Amandine Marrel Laboratoire de Modélisation des Transferts dans l Environnement CEA Cadarache Introduction (1) Fiabilité et calcul

Plus en détail

Interface Radio d évolutivité 036 06 / 29

Interface Radio d évolutivité 036 06 / 29 Interface Radio d évolutivité 036 06 / 29 Caractéristiques 036 06 036 29 Tension 210-240 V ± 90-130 V ± Fréquence Norme 50-60 Hz 1 x 2,5 mm 2 CEM 89/336/CEE Radio EN 300-220 Sécurité électrique 73/23/CEE

Plus en détail

Un pitchtracker monophonique

Un pitchtracker monophonique Un pitchtracker monophonique Damien Cirotteau Dominique Fober Stephane Letz Yann Orlarey Grame - Département Recherche 9,rue du Garet BP 1185 69002 LYON CEDEX 01 Tel +33 (0)4 720 737 00 Fax +33 (0)4 720

Plus en détail

Traiter les documents XML avec les «contextes de lecture»

Traiter les documents XML avec les «contextes de lecture» Traiter les documents XML avec les «contextes de lecture» Xavier Tannier Centre de recherche Xerox de Grenoble 6, chemin de Maupertuis 38240 Meylan Xavier.Tannier@xrce.xerox.com 1 RÉSUMÉ. Le langage XML

Plus en détail

Programme de reprise et de recyclage de Palm. Propriété intellectuelle. Clause de non-responsabilité

Programme de reprise et de recyclage de Palm. Propriété intellectuelle. Clause de non-responsabilité Guide d'utilisation Propriété intellectuelle. 2009 Palm, Inc. Tous droits réservés. Les marques, les copyrights, les brevets et les autres types de propriété intellectuelle sont définis dans les informations

Plus en détail