Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 1

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 1"

Transcription

1 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 1

2 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 2 appleôîôìè Ï ÈÔ ÏÂÎÙÚÈÎÔ & ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ ÍÔappleÏÈÛÌÔ (πû ÂÈ ÛÙËÓ Úˆapple Î ŒÓˆÛË Î È ÏÏ ڈapple Î ÒÚ ÌÂ Û ÛÙ Ì Ù ÂappleÈÏÂÎÙÈÎ Û ÏÏÔÁ appleôúúèìì ÙˆÓ). ΔÔ Û Ì ÔÏÔ Ùfi Âapple Óˆ ÛÙÔ appleúô fió ÙË Û ÛÎÂ Û ÙÔ ÛËÌ ÓÂÈ fiùè ÙÔ appleúô fió ÂÓ appleú appleâè Ó appleâù ÙÂ Ì Ì ٠ÔÈÎÈ Î appleôúú ÌÌ Ù ÏÏ appleú appleâè Ó apple Ú Ôı ÛÂ Ó Î Ù ÏÏËÏÔ ÛËÌÂ Ô Û ÏÏÔÁ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ Î È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ ÏÈÎÔ appleúô Ó Î ÎψÛË. Í ÛÊ Ï ÔÓÙ ÙË ÛˆÛÙ appleôîôìè ÙÔ appleúô fióùô ÔËı Ù ÛÙËÓ appleúfiïë Ë appleèı ÓÒÓ ÚÓËÙÈÎÒÓ ÂappleÈappleÙÒÛÂˆÓ ÛÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ Î È ÙËÓ ÁÂ. Ó Î ÎψÛË ÙˆÓ ÏÈÎÒÓ ı ÔËı ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Ê ÛÈÎÒÓ applefiúˆó. È appleâúèûûfiùâúâ appleïëúôêôú Â Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ Ó Î ÎψÛË ÙÔ ÙÔ appleúô fióùô, apple Ú Î ÏÔ Ì ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÛÙ Ì ÙÈ appleëúâû  Πı ÚÈfiÙËÙ ÙÔ ÌÔ Û ÙÔ Î Ù ÛÙËÌ fiappleô ÁÔÚ Û Ù ÙÔ appleúô fió. Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems). This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans le pays de l Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective). Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit. Tratarea aparatelor electrice si electronice scoase din uz(directive aplicabile in tarile Uniunii Europene si in alte tari europene care au un sistem de colectare selectiva). Acest simbol, aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indica faptul ca acel produs nu trebuie tratat impreuna cu resturile menajere. El trebuie dus la un centrul de colectare, pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice. Asigurandu-va ca acest produs a fost dus la rebuturi, veti ajuta la prevenirea consecintelor negative potentiale, pentru mediul inconjurator si sanatatea umana. Reciclarea va ajuta la conservarea resurselor naturale.pentru orice informatie suplimentara privind reciclarea acestui produs, puteti contacta municipalitatea, punctele de colectare a deseurilor sau magazinul de la care ati cumparat produsul. A B C 2

3 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 3 ª π OÀ ƒ π ƒo Δ OÙ v ÚËÛÈÌoappleoÈ Ù ÙËv appleú Û Û Â v È ÛÎfiappleÈÌo v ÁvˆÚ ÂÙ ÙÈ apple Ú Î Ùˆ ÛÈÎ Ú : È ÛÙ fiïâ ÙÈ o ËÁ  appleúèv ÙËv ÚËÛÈÌoappleoÈ ÛÂÙÂ. XÚËÛÈÌoappleoÈ ÛÙ ÙËv appleú Û Ìfivo ÁÈ ÛÈ ÚˆÌ. ÚÈv ÙËv Ú ÛË Â Èˆı Ù fiùè Ë appleú Û vù appleoîú vâù È ÛÙÈ ËÏÂÎÙÚÈÎ appleúo È ÁÚ Ê appleo v ÁÚ ÊovÙ È ÛÙË ÛË ÙË appleú Û. È ÙË ÈÎ Û ÛÊ ÏÂÈ oè appleú  ı appleú appleâè v o v Á ˆÛË Î È Ó Â Ó È ÛÔ ÎÔ. ÔÙ ÌËÓ ÙÚ Ù ÙÔ Î ÏÒ ÈÔ ÁÈ Ó appleôû Ó ÛÂÙ applefi ÙËÓ appleú. ÓÙ ıâù, appleè ÛÙ ÙÔ ÊÈ Î È ÙÚ ÍÙ ÙÔ ÁÈ Ó appleôû Ó ÛÂÙÂ. To Î ÏÒ Èo Âv appleú appleâè v Îo Ìapple ÂÈ ÂÛÙ ÂappleÈÊ vâèâ. AÊ ÛÙ ÙËv appleú Û v ÎÚ ÒÛÂÈ appleúèv ÙËv appleoıëîâ ÛÂÙÂ. où ÌËv ÚËÛÈÌoappleoÈ Ù ÙËv appleú Û Ì ÂÏ ÙÙˆÌ ÙÈÎfi Î ÏÒ Èo Î È fiù v Ë appleú Û apple Úo ÛÈ ÂÈ È ÚÚo ÂÈ Î appleoè Ï Ë. MËv appleoû v ÚÌoÏoÁ Ù ÙËv appleú Û ÌfivÔÈ Û. Õv apple Ú ÂÈ Ï Ë appleâ ı vıâ Ù ÛÂ Ó EÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ K Ù ÛÙËÌ Service ÙË SINGER ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÛÙ Ì ÙÔ ÓÙÚÔ Í appleëú ÙËÛË ÂÏ ÙÒÓ ÙË SINGER. EÛÊ ÏÌ vë Û v ÚÌoÏfi-ÁËÛË ÂÎı ÙÂÈ Û Πv vo ËÏÂÎÙÚoappleÏËÍ. MËv Ê vâùâ ÌÈÎÚ apple È È v appleïëûè o v fiù v ÛÈ ÂÚÒvÂÙÂ. H Û ÛΠÂv appleúooú ÂÙ È ÁÈ XÚ ÛË applefi ÙoÌ (appleâúèï Ì voì vˆv Ùˆv apple È ÈÒv) Ì ÌÂÈˆÌ vë Ê ÛÈÎ voëùèî ÈÎ vfiùëù ÏÏÂÈ Ë ÂÌappleÂÈÚ Î È ÁvÒÛË, ÂÎÙfi  v Ùo apple Ú ÂÙ È Âapple ÏÂ Ë Î ıo ÁËÛË Û ÂÙÈÎ Ì ÙË Ú ÛË ÙË Û ÛΠapplefi ÙoÌo appleâ ı vo ÁÈ ÙËv ÛÊ ÏÂÈ Ùo. ªË Û v ÂÙ ÛÙo Èo Î ÎÏˆÌ ÎÈ ÏÏË ÈÛ Ú ËÏÂÎÙÚÈÎ Û ÛÎÂ. Av  v È apple Ú ÙËÙo v ÚËÛÈÌoappleoÈ ÛÂÙ appleúfiûıâùo Î ÏÒ Èo, appleú appleâè v  v È Ùˆv 10 A. Av ÚËÛÈÌoappleoÈ ÛÂÙ Π٠ÏÏËÏo Î ÏÒ Èo ÌappleoÚ v appleâúıâúì vıâ. où ÌËv ÏÂÙ ÙË Û ÛÎÂ Ì Û Û vâúfi, ÏÏ ÁÚ. XÚËÛÈÌoappleoÈ Ù Ìfivo ÎÚ o vâúfi ÛÙo Ú ÂÚ o Ú. MËv ÂÙ ٠ÚÈ Û v ÌÂÛ ÛÙÈ o appleï Πfiù v ÛÈ ÂÚÒvÂÙÂ. MËv appleâúv Ù Ùo ÚÈ Û v ÌÂÛ ÛÙËv ÂappleÈÊ vâè ÛÈ ÂÚÒÌ Ùo Î È ÙË ıâúì ÈvfiÌÂvË appleï Î fiù v Î Ù ÂÙ ÙË Ï ÙË appleú Û. È oappleoè appleoùâ ÂappleÈÛΠappleâ ıâ vıâ Ù Ìfivo ÛÂ Ó EÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ K Ù ÛÙËÌ Service ÙË SINGER ÛÙÔ ÓÙÚÔ Í appleëú ÙËÛË ÂÏ ÙÒÓ ÙË SINGER, ÒÛÙÂ Ë ÂappleÈÛΠv ÙËÚ fiïâ ÙÈ appleúo È ÁÚ Ê appleo oú ÂÈ o Î Ù ÛΠÛÙ. OappleoÈ appleoùâ ÂappleÈÛΠapplefi ÌË ÂÍo ÛÈo oùëì vo Û vâúáâ o, Î Ù ÚÁ ÙfiÌ Ù ÙËv appleúoûêâúfiìâvë ÂÁÁ ËÛË ÙË ÂÙ ÈÚÂ. H Û ÛΠappleo ÁoÚ Û Ù Π٠ÛΠÛÙËÎÂ Û Ìʈv Ì fiïâ ÙÈ appleúo È ÁÚ Ê Ùo E Úˆapple ÈÎo Î vovèûìo 73/23/CEE appleo ÊoÚ ÙËv ÛÊ ÏÂÈ Û ÛΠÒv ÌËÏ Ù ÛË Î È Ùo Î vovèûìo CEM 89/336/CEE, appleo ÊoÚ ÙËv ËÏÂÎÙÚoÌ ÁvËÙÈÎ Û Ì ÙfiÙËÙ fiappleˆ ÙÚoappleoappleoÈ ıëîâ applefi Ùov Î vovèûìfi 93/68/CEE. IMPORTANT SAFEGUARDS When using your ironing press, basic safety precautions should be followed, including the following: Read all instructions before using the ironing press. Use the ironing press only for its intended use. Before plugging in your ironing press, be sure the electrical information on the label on the bottom of the base agrees with your power supply. Use a mains supply which has an earth connection, for your own safety. Never yank cord to disconnect from outlet; instead, grasp plug and pull to disconnect. Do not allow the cord to touch hot surfaces. Let ironing press cool completely before putting it away. Do not operate the ironing press with a damaged cord or if the ironing press leaks or is damaged. Do not disassemble the ironing press; In such case you should contact any SINGER Service Center or SINGER Client Service for examination or eventual repair. Incorrect reassembly can cause risk of electric shock when the ironing press is used. Close supervision is necessary when using your press with children around. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Do not operate another high wattage appliance on the same circuit. If an extension cord is absolutely necessary, a 10-ampere cord should be used. Never immerse the machine in water or other liquids. Use only cold water in the water tank. Do not put your hands between the steaming board and the heating plate while ironing. For any repair, take the appliance to any SINGER Service Center, so that the repair will be in accordance with the standards indicated in this instruction book. Any repair done by an unauthorized person would cancel the warranty. The appliance you have just bought conforms to the low voltage European directive 73/23/CEE relating to safety and the CEM directive 89/336/CEE relating to electromagnetic compatibility, amended by 93/68/CEE. The manufacturer reserves the right to make changes and alterations to the product without prior notice. O Î Ù ÛΠÛÙ v Ù È v appleúo  Û ÙÚoappleoappleoÈ ÛÂÈ ÙË Û ÛΠˆÚ appleúoâè oappleo ËÛË. 3

4 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ Lors de l utilisation de l appareil, des précautions élémentaires sont à prendre, comme indiqué ci-dessous : Lisez attentivement le mode d emploi avant d utiliser l appareil. N utilisez cet appareil que pour l usage pour lequel il est prévu: le repassage. Avant de brancher l appareil, vérifiez que le voltage de votre installation correspond à celui inscrit sur la plaquette signalétique (sous le socle de la presse). Utilisez obligatoirement une prise de courant comportant une prise de terre, ceci pour votre sécurité. Ne jamais mettre ni retirer la fiche dans la prise avec des mains mouillées. Ne jamais débrancher l appareil en tirant sur le cordon d alimentation mais sur la fiche. Veillez à ce que le cordon d alimentation ne touche pas des surfaces chaudes ou arêtes tranchantes. Ne pas desassembler la presse. Contacter un service aprés vente agréé SINGER afin qu'il examine et répare l'appareil. Un mauvais assemblage peut entrainer des risques d'électrocution. Lorsque vous utilisez votre appareil en présence d'enfant, une grande vigilance est nécessaire. Rangez-le hors de la portée des enfants. L'utilisation de ce genre d'appareil n'est pas prévue pour les personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent de l'utiliser en toute sécurité sans surveillance ou instruction préalable. Evitez de brancher plusieurs appareils de grande puissance sur le même circuit électrique. Si une rallonge électrique est nécessaire, utiliser une rallonge de 10 ampères. Ne plongez jamais votre appareil dans l eau ou autre liquide. Utilisez de l'eau froide. Ne glissez pas votre main entre la table de repassage et le plateau chauffant lorsque vous descendez la poignée de la presse. Pour toutes réparations, il est nécessaire de confier votre appareil aux points de service aprés vente agréés par SINGER pour que la remise en état soit conforme aux normes indiquées sur cette brochure. Toute infraction commise par une personne non autorisée annule la validité de la garantie. L appareil que vous venez d acquérir est conforme aux prescriptions de la directive européenne basse tension 73/23/CEE relative à la sécurité, et à la directive CEM 89/336/CEE relative à la compatibilité électromagnétique, amendées par 93/68/CEE. Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles présentés, leurs caractéristiques et accessoires. INDICATII DE SECURITATE In timpul utilizarii aparatului trebuie luate precautiuni elementare, precum cele de mai jos: Inainte de utilizare, cititi cu atentie modul de utlizare a aparatului. Nu folositi aparatul decat pentru scopul pentru care este prevazut, respectiv, calcatul. Inainte de conectarea aparatului, verificati daca voltajul din instalatie corespunde celui inscris pe placuta de identificare a aparatului, care se afla sub soclul presei. Pentru securitatea Dvs. este obligatoriu sa folositi o priza cu impamantare. Nu bagati sau scoateti steckerul din priza, cu mainile ude. Nu debransati niciodata aparatul tragand de cordon ci de stecker. Aveti grija ca firul de alimentare electrica sa nu atinga suprafete incinse sau taioase. Inainte de a deconecta sau conecta fierul de calcat, asigurati-va intotdeauna ca intrerupatorul Fier/Presa sa fie pe pozitia pentru presa(comutatorul neapasat), sau ca aparatul este debransat. Nu utilizati aparatul daca are scurgeri sau este deteriorat, ori are cordonul afectat. Pentru a evita orice pericol, solicitati verificarea aparatului de catre fabricant, service-ul post-vanzari ala acestuia, sau o persoana calificata. Aveti o grija deosebita daca folositi aparatul in prezenta copiilor si nu-l lasati la indemana acestora. Folosirea acestui aparat nu este intentionata pentru persoane (inclusiv copii) cu capacitati mentale, fizice sau senzoriale reduse, lipsa de experienta sau cunoastere, numai daca acestea sunt suprovegheate sau instruite de persoane responsabile pentru siguranta lor. Evitati sa bransati mai multe aparate de mare putere la acelasi circuit electric. Daca este necesara folosirea unui prelungitor, aveti grija sa-l amplasati astfel inca sa nu se calce pe el, sau sa fie scos din priza din neatentie. Prelungitorul trebuie sa aiba impamantare si capacitate de curent de 10 Amperi. Nu lasati aparatul conectat la curent, fara supraveghere. Nu bagati niciodata aparatul in apa sau alte lichide. Nu turnati niciodata apa calda in rezervorul de apa. Nu bagati mana intre placa de calcat si platoul incalzit, cand coborati manerul presei. Aveti grija ca dupa fiecare utilizare sa puneti fierul de calcat orizontal in suportul acestuia. Nu-l asezati niciodata in pozitie verticala. Aveti grija ca dupa calcat sa debransati presa de la curent. Pentru reparatii este necesar sa incredintati aparatul atelierelor de service, pentru a fi reparat conform normelor indicate in aceasta brosura. Orice interventie a unei persoane neautorizate anuleaza garantia. Aparatul pe care l-ati cumparat este corespunzator prescriptiilor directivei europene 73/23/CEE referitoare la securitate, si directivei CEM 89/336/CEE referitoare la comaptibilitatea electromagnetica, amendata cu 93/68/CEE. Fabricantul isi rezerva dreptul de a modifica modelele prezentate, caracteristicile si accesoriile lor. 4

5 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 5 DIVINA BOOSTER Ô Ìapple apple Ú ÁˆÁ ÍÙÚ ÙÌo (booster) Booster button for extra steam Bouton interrupteur fonction Booster Buton comutare abur suplimentar. MAXIMA º ÏÙÚo Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv Anti-scale cartridge Cassette anticalcaire Caseta anticalcar DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIERE 1. Ìapple ÎÈ ıâúìoûù ÙË 2. KÏÂÈ ÚÈ ÛÊ Ï 3. È ÎfiappleÙË ÂappleÈÏoÁ ıâúìoîú Û 4. ÂÚÌ ÈvfiÌÂvË ÓÔ ÈˆÌ ÓË appleï Î ÏÔ ÌÈÓ Ô 5. Ï ÌÌ ÛÈ ÂÚÒÛÙÚ / appleï Î ÙÌÔ 6. P ÂÚ o Ú vâúo 7. XÂÈÚoÏ ÁÈ Ùo voèáì /ÎÏ ÛÈÌo ÙË appleú Û. A ÙfiÌ ÙË apple Ú ÁˆÁ ÙÌo 8. AÛÊ ÏÈÛË Ùo Ú ÂÚ o Ú vâúo 9. K ÏÒ Èo ÚÂ Ì ÙÔ 10. M ÍÈÏ Ú ÎÈ ÛÈ ÂÚÒÌ Ùo 1. Thermostat pilot light 2. Security lock selector 3. Temperature selecting thermostat 4. Anodised heating plate 5. Ironing board cover/steam plate 6. Water reservoir 7. Handle to open/close the press. Automatic steam output 8. Lock of the water reservoir 9. Mains lead 10. Pressing cushion 1. Voyant témoin de température du plateau 2. Bouton de verrouillage 3. Thermostat sélecteur de température 4. Semelle chauffante 5. Table de repassage vaporisante et rembourrée 6. Réservoir d eau 7. Poignée pour ouverture, fermeture de la presse. Commande automatique de vapeur 8. Verrou du réservoir d eau 9. Cordon d alimentation électrique 10. Petit coussin 1. Indicator luminos termostat 2. Buton blocare presa 3. Buton termostat de reglare temperatura 4. Placa incalzita 5. Masa de calcat cu aburi / husa acoperitoare 6. Rezervor de apa 7. Maner deschidere/inchidere presa si presiune automata placa incalzita. Comanda automata abur. 8 Capac inchidere rezervor de apa. 9. Cordon de alimentare electric. 10.Pernita ajutatoare. 5

6 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 6 1 USING YOUR PRESS 2 3 È ÙË ÌÂÙ ÊoÚ Î È ÁÈ ÏfiÁo ÛÊ ÏÂ Ë appleú Û Û ÎÏÂÈ ÒvÂÈ. È v ÙËv vo ÍÂÙ Á Ú ÂÙ Ùo È ÎfiappleÙË ÚÈÛÙÂÚ (2) Î È ÂÍÈ ÁÈ v ÙËv ÎÏ ÒÛÂÙ (1). È v' voèáoîïâ vâùâ ÙË ıâúì ÈvfiÌÂvË appleï Î ÚËÛÈÌoappleoÈ Ù ÙË ÂÈÚoÏ. H ÂÈÚoÏ Â v È Ù Ùfi Úov Î È Ô Ú ıìèûù ÙË apple ÂÛË Î È Ùo ÙÌo. K Ù ovù ÙË ÂÈÚoÏ Ï ÁÔ appleúèó ÎÏ ÛÂÈ Ë appleú Û ÓÂÈ ÙÌfi Î È ÎÏ ÓÔÓÙ ÙÂÏ ˆ ÙËÓ appleú Û ÛÎÂ Ù È apple Óˆ ÛÙÔ ÚÔ Ô apple ÂÛË 45 ÎÈÏÒÓ. È v ÌÂÁ ÏÒÛÂÙ Ùo voèáì ÙË appleú Û Û appleè ÂÙ ÙË ÂÈÚoÏ ÂÏ ÊÚ appleúo Ù Âapple vˆ. ' Ù ÙË ı ÛË Â v È Â ÎoÏo v ÛÈ ÂÚÒÛÂÙ ÛÂvÙfivÈ, Îo ÚÙ vâ Î.Ï.apple. To voèáì ÙË appleú Û Âapple v Ú ÂÙ È ÛÙËv Ú ÈÎ Ùo ı ÛË appleè ovù ÂÏ ÊÚ ÙË ÂÈÚoÏ appleúo Ù Î Ùˆ. È v ÁÂÌ ÛÂÙ Ùo Ú ÂÚ o Ú Ì vâúfi: - To ÙÚ Ù appleúo ٠͈. - ÂÌ ÛÙ ÙÔ Ú ÂÚ Ô Ú Ì ÓÂÚfi ˆÚ Ó appleâú ÂÈÏ ÛÂÙÂ. - To ÛappleÚÒ vâùâ apple ÏÈ apple Ûˆ ÛÙË ı ÛË Ùo. - ŸÙ v Ë appleôûfiùëù Ùo vâúo ÌÂȈı appleúoûı ÛÙ ÎÈ ÏÏo vâúfi. 1. SECURITY LOCK To prevent accidental opening, your ironing press is locking for safety. To unlock the press, turn the security lock selector towards the left-hand side (2). To lock the press, turn the selector towards the righthand side (1). 2. OPENING AND CLOSING THE PRESS The handle is used to open and close the heating plate. By bringing the handle down, the machine closes and the pressing pressure increases until it automatically engages at maximum pressure (45 kilos). The handle allows the automatic steam emission. Always hold the handle while opening. 3. MAXIMUM OPENING To obtain maximum opening of the press: open the press and continue pushing the handle upwards. The maximum opening position allows large items to be pressed easily. The heating plate returns automatically to its original position when lowering the handle. 4. FILLING UP OF THE WATER RESERVOIR - Pull the water reservoir towards you. - Gently fill the reservoir without leaving to overflow. - Push the reservoir back into its position. - When the water amount drops, add more water. 4 ƒo Oà : ÔÙ ÌËÓ Î ÓÂÙ ÛÈ ÚˆÌ Ì ÙÌfi fiù Ó ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ Ú ÂÚ Ô Ú Ú ÛÎÂÙ È ÛÙÔ ÌËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌ Ô. Àapple Ú ÂÈ Î Ó ÓÔ Ó Î Ù ÛÙÚ ÂÙ ÙËÓ ÓÙÏ. ÔÙ ÌË ÁÂÌ ÂÙ ÙÔ Ú ÂÚ Ô Ú Ì ÂÛÙfi ÓÂÚfi. CAUTION: Never ask for steam when water is at the lowest level in the reservoir. You could damage the pump. Never fill the reservoir with hot water. 6

7 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 7 UTILISATION MOD DE UTILIZARE 1. BOUTON DE VERROUILLAGE Pour éviter son ouverture par mégarde, votre presse à repasser vous est livrée verrouillée. Pour déverrouiller la presse, tournez le bouton de fermeture de sécurité vers la gauche (2). Pour verrouiller la presse, descendez la poignée et tournez le bouton vers la droite (1). 2. OUVERTURE ET FERMETURE DE LA PRESSE La poignée sert à fermer et ouvrir la semelle chauffante. En la levant, la pression est relachée et l'appareil s'ouvre. En l'abaissant l'appareil se ferme et la pression augmente jusqu'à atteindre les 45 kilos. La poignée permet la commande automatique de la vapeur. Accompagnez toujours la poignée vers le haut à l'aide de la main. 3. OUVERTURE MAXIMUM Pour une plus grande ouverture de la presse : ouvrez la presse et continuez à pousser la poignée vers le haut. La table vaporisante se dégage et peut être utilisée comme une planche classique. La grande ouverture permet une manipulation plus aisée des grandes pièces et s'utilise également à l'occasion du pliage du linge. Le plateau chauffant reprendra automatiquement sa place en redescendant la poignée. 4. REMPLISSAGE DU RESERVOIR D'EAU - Tirez le réservoir d'eau vers vous. - Remplissez doucement le réservoir sans déborder. Remettez le réservoir en place. - Lorsque le niveau d'eau baisse, remettez-en. 1. BUTON BLOCARE PRESA Pentru evitarea deschiderii din greseala, presa se blocheaza pentru siguranta. Rotiti butonul inspre stanga (2) pentru a o deschide. Pentru a bloca presa, rotiti butonul inspre dreapta (1). 2.DESCHIDEREA SI INCHIDEREA PRESEI Manerul serveste la deschiderea si inchiderea talpii incalzite. Ridicand manerul cu mana, presiunea scade si presa se deschide. Coborand manerul, presa se inchide si preseaza cu o greutate maxima echivalenta de 45 kg. Manerul permite eliberarea automata a aburului. Intotdeauna tineti de maner in timpul deschidriii presei. 3. DESCHIDEREA MAXIMA Pentru a deschide presa mai imult, sau cand folositi fierul decalcat: deschideti presa si continuati sa impingeti manerul in sus. Masa presei cu aburi poate fi utilizata ca o masa de calcat clasica. Deschiderea mare permite o manipulare mai usoara a pieselor textile mari si plierea lenjeriei. Coborand manerul placa incalzita revine automat in pozitia initiala. 4. UMPLEREA REZERVORULUI CU APA - Trageti de rezervor inspre dvs. - Umpleti incet rezervorul fara sa dea pe dinafara - Impingeti rezervorul la loc in pozitia initiala - Cand nivelul apei scade in rezervor, adaugati incet apa. ATTENTION : Ne jamais demander de vapeur quand il n y a plus d eau dans le réservoir. Vous risqueriez d'endommager la pompe. Ne jamais remplir le réservoir avec de l'eau chaude. Ne jamais ajouter à l'eau des produits à base d'alcool ou d'essence (parfum, eau de Cologne, essence de lavande, etc.) ATENTIE: Nu utilizati aburi cand nivelul apei este pe minim in rezervor deoarece se poate strica pompa. Nu umpleti niciodata rezervorul cu apa calda. 7

8 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page ÛË ÂÚÌÔÛÙ ÙË T appleô YÊ ÛÌ ÙÔ oûfiùëù ÙÌo vıâùèî ÿvâ AÛÂÙ Ù ÙÂÁvfi ÔÏ ÎÚÈÏÈÎ ÛÈ ÚˆÌ ÔÏ ÌÈ ÈÎ º ÛÈÎ MÂ٠͈٠EÏ ÊÚ ZˆÈÎ ÿvâ M ÏÏÈv AÙÌfi º ÛÈÎ B Ì ÎÂÚ oï º ÙÈÎ ÿvâ Èv AÙÌfi - B ÏÙ Ùo Î ÏÒ Èo ÛÙËv appleú ÛÙo apple Ûˆ Ì Úo ÙË appleú Û. - B ÏÙ Ùo ÊÈ Ùo Πψ o ÛÙËv appleú Ùo ÚÂ Ì Ùo. - Av ovù ÙËv appleú Û Û v ÂÈ Ù Ùfi Úov Î È Ùo Ï Ìapple ÎÈ Ùo ıâúìoûù ÙË. - To Ï Ìapple ÎÈ Ùo ıâúìoûù ÙË ı Û ÛÂÈ fiù v Ë ıâúìoîú Û ÊÙ ÛÂÈ ÛÙo ıìo appleo ÙË Ú ıì Û ÙÂ. To Ï Ìapple ÎÈ v oû vâè ÚÎÂÙ ÊoÚ Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ Ùou ÛÈ ÂÚÒÌ Ùo. ÚoÛo : To Ï Ìapple ÎÈ Ùo ıâúìoûù ÙË Âv ı' v ÂÈ v o È ÎfiappleÙË ÂappleÈÏoÁ ıâúìoîú Û Ú ÛÎÂÙ È ÛÙËv v ÂÈÍË. H appleoèfiùëù Ùo ÛÈ ÂÚÒÌ Ùo ÂÍ ÚÙ Ù È applefi ÙËv appleoûfiùëù ÙÌo appleo ÚËÛÈÌoappleoÈ ÙÂ, Î ıò Âapple ÛË Î È applefi ÙË ÛˆÛÙ ÂappleÈÏoÁ ÙË ıâúìoîú Û. Ù appleâúèûûfiùâú Úo apple Ú o v Âv  ÍÂÈ ÁÈ ÙË ÛˆÛÙ ıâúìoîú Û ÛÈ ÂÚÒÌ Ùo Û Ìʈv Ì ٠ÂÍ ÈÂıv Û Ì oï : X ÌËÏ ıâúìoîú Û M ÙÚÈ ıâúìoîú Û Y ËÏ ıâúìoîú Û A Ù oè Âv  ÍÂÈ Â v È vù ÛÙoÈ Â Ì' Ù Ùo ıâìoûù ÙË ÙË appleú Û. EappleÈÏ ÍÙ ÛÙov ıâúìoûù ÙË ÙËv Î Ù ÏÏËÏË ıâúìoîú Û v ÏoÁ Ì Ùo Ê ÛÌ appleo ı ÏÂÙ v ÛÈ ÂÚÒÛÂÙÂ. Û vèûùo Ì v Ú ÂÙ apple vù Ì ÙËv appleèo ÌËÏ ıâúìoîú Û Î È v ÙËv Í vâùâ ÛÙ È Î. PREPARATION 5. To plug in the ironing press - Connect the supply cord to the plug at the rear of the press. - Connect the supply cord to the socket outlet and switch on. 6. Temperature control - Having switched on your press, the temperature signal lamp will light at the same time. - The temperature signal lamp goes out when the temperature corresponding to the selected position on the thermostat is reached. It lights and goes out regularly during the ironing operation. CAUTION : the signal lamp will not light when the thermostat is on. 7. Selecting the proper temperature The quality of pressing depends partly on the quantity of the steam you use and partly on using a suitable heat. Labels on articles to be pressed indicate the correct ironing temperature using the following International ironing Symbols: Minimum heat Medium heat Maximum heat These symbols are marked on the thermostat selector of the machine. Turn the thermostat to the position corresponding to the fabric to be pressed and to the symbol indicated on the fabric label. Thermostat Type of cloth Steam Synthetic fibres Acetates Dry Polyacrylics Polyamides Natural fibres Silk Light Wool Steam Natural vegetal Cotton Heavy fibres Linen Steam

9 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 9 MISE EN SERVICE 5. Branchement - Branchez le cordon d'alimentation dans la prise sur l'arrière de la presse. - Branchez le cordon d'alimentation au secteur et allumez la presse. 6. Contrôle de température - Simultanément à la mise en chauffe de votre presse, le voyant témoin de température s'allume. - Le voyant témoin de température s'éteint lorsque la température correspondant à la sélection faite sur le thermostat est atteinte. Il s'allume et s'éteint régulièrement pendant le repassage. 7. Réglage du thermostat La qualité du repassage est fonction d'une part de la quantité de vapeur et d'autre part de l'utilisation de la chaleur adaptée. Les vêtements à repasser portent de plus en plus une signalisation symbolique pour les températures de repassage: Température minimum Température moyenne Température maximum Ces points de signalisation se trouvent sur le bouton du thermostat de la machine. Tournez le thermostat jusqu'à la position correspondant au linge à repasser et aux symboles des étiquettes des vêtements. ATTENTION : Quand le thermostat est face au repère, le plateau ne chauffe pas. PUNEREA IN FUNCTIUNE 5. Bransarea - Cuplati cordonul de alimentare la priza din spatele presei. - Conectati cordonul la priza de curent. Pentru a va asigura propria securitate, priza trebuie sa fie prevazuta cu impamantare. 6. Controlul temperaturii - Simultan cu inceperea incalzirii presei, avertizorul luminos al temperaturii, se aprinde. - Indicatorul luminos se stinge cand se atinge temperatura corespunzaroare selectiei facuta pe termostat. El se aprinde si se stinge regulat pe timpul calcarii. 7. Reglajul termostatului Calitatea calcarii este in functie, pe de o parte de timpul de vaporizare, deci de calitatea aburului si pe alta parte, de utilizarea temperaturii corespunzatoare. Piesele de calcat sunt tot mai mult prevazute cu un marcaj pentru temperatura de calcare. Temperatura minima Temperatura medie Temperatura maxima Aceste puncte se afla pe butonul termostatului masinii. - Rotiti termostatul pana la pozitia corespunzatoare piesei de calcat si simbolurilor de pe etichetele vesmintelor. Cand termostatul este in dreptul reperului incalzeste., platoul nu se Thermostat Types de tissus Vapeur Fibres synthétiques Acétates Sec Polyacryliques Polyamides Fibres naturelles Soie Légère animales Laine vapeur Fibres naturelles Beaucoup végétales Coton - Lin de vapeur Termostat Tip tesatura Abur Fibre sintetice Acetate Sec Poliacrilice Poliamide Fibre naturale de origine Abur animala Lana - Matase putin Fibre naturale Abur vegetale Bumbac- In mult 9

10 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page Aapplefi ÙË ÛÙÈÁÌ appleo ı v ÂÙ ÙËv appleú Û Û Ùo boiler ı  v È ÙoÈÌo v ÒÛÂÈ ÙÌfi ÌÂÙ applefi 3 appleâú appleo ÏÂappleÙ. - K Ù ÛÙ ÙËv ıâúì ÈvfiÌÂvË appleï Î applefi ÙË ÂÈÚoÏ. - KÚ ÙÒvÙ ÙËv appleï Î Û ı ÛË ÌÈÛfiÎÏÂÈÛÙË ÙfiÌ Ù ÂÙ fiûo ÙÌfi ı ÏÂÙÂ. - KÏ ÛÙ ÙËv appleú Û ÁÈ ÙfiÌ ÙË apple ÂÛË. - KÚ Ù ÛÙ ÙËv appleú Û ÎÏÂÈÛÙ Ï Á  ÙÂÚfiÏÂappleÙ ÁÈ v ÛÙÂÁvÒÛÂÈ Î È v ÛÈ ÂÚÒÛÂÈ Ùo Úo o. TËv vo ÁÂÈÙ ÛËÎÒvovÙ ÙË ÂÈÚoÏ. 10. EvÂÚÁoappleo ËÛË ÙÌo booster OÙ v Ë appleú Û Â v È ÎÏÂÈÛÙ ÛÎÂ Ù È ÙfiÌ Ù apple ÂÛË,  ÚÂÈ ÂÙ È v appleè ÂÙ appleâúèûûfiùâúo. H appleú Û Û È ı ÙÂÈ v ËÏÂÎÙÚovÈÎfi Û ÛÙËÌ ÛÊ ÏÂÈ. Av fiûo ÛÈ ÂÚÒvÂÙ Í ÛÂÙ ÙËv appleú Û ÎÏÂÈÛÙ ÁÈ 10 appleâú appleo  ÙÂÚfiÏÂappleÙ ÙoÌ Ù È ÎfiappleÙÂÙ È 11 Ë ı ÚÌ vûë ÙË appleú Û. MfiÏÈ 10. EvÂÚÁoappleo ËÛË vo ÍÂÙ ÙËv appleú Û Ë ÙÌo ıâúìoîú Û booster Âapple v Ú ÂÙ È ÙfiÌ Ù EvÂÚÁoappleo ËÛË ÙÌo booster A. K vovèîfi ÙÌfi To 11appleÏ ÎÙÚo ÏÂÈÙo ÚÁ booster Âv  v È apple ÙËÌ vo. X ÌËÏÒvovÙ ÙËv ÂÈÚoÏ, appleâú appleo ÛÙË Ì ÛË, ÂÙ Πvovèî apple Ú ÁˆÁ ÙÌo B. AÙÌfi booster : È ÛÙ Ùo appleï ÎÙÚo booster. 10. X ÌËÏÒvovÙ EvÂÚÁoappleo ËÛË ÙÒÚ ÙË ÂÈÚoÏ ÙÌo ı appleoï ÛÂÙ booster v appleïo ÛÈo Î Ì ÙÌo. A Ù Â v È Ë ÙfiÌ ÙË apple Ú ÁˆÁ ÙÌo 12 booster. KÏ ÛÙ ÙËv appleú Û ÁÈ v ÛÈ ÂÚˆı Ùo Úo o Î È vo ÁovÙ ÙË, ÙfiÌ Ù ÂvÂÚÁoappleoÈ ÙÂ Î È apple ÏÈ Ùo Û ÛÙËÌ applefi oûë ÙÌo booster. 11 H ÌÂÙ ÊoÚ Î È Ë appleoı ΠÛË ÙË appleú Û Â v È Â ÎoÏË. ÚoËÁo Ì vˆ  Ȉı Ù fiùè ÙËv ÎÏÂÈ ÒÛ ÙÂ. 12 OÙ v ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ Ùo ÛÈ ÚˆÌ, appleoû v ÛÙ Ùo Î ÏÒ Èo applefi ÙËv appleú Î È Ê ÛÙ ÙËv appleú Û v ÎÚ ÒÛÂÈ ÁÈ appleâú appleo 30 ÏÂappleÙ appleúèv ÙËv ÎÏ ÛÂÙÂ. K ÙfiappleÈv, ÎÏ ÛÙÂ, ÎÏÂÈ ÒÛÙÂ Î È Ê Ï ÍÙ ÙËv appleú Û Û oúè fivùè Î ıâùë ı ÛË. MappleoÚ Ù v appleoıëîâ ÛÂÙ ÙËv appleú Û Û Û fiúıè ı ÛË, ˆÚ v ÂÈ ÛÂÙ Ùo vâúfi applefi Ùo Ú ÂÚ o Ú. MËv appleoıëîâ ÂÙ ÙËv appleú Û v appleo ÁÈ Ù Ùo vâúfi Ùo Ú ÂÚ o Ú ı ıâ. 8. GENERATION OF STEAM After plugging your steam press, the steam boiler will produce steam after about 3 minutes. 9. PRESSING Lower the heating plate using the handle. In the half closed position steam will automatically be generated for as long as required. Close the press in order to obtain the automatic pressure. Leave the press closed a few seconds in order to dry and press the linen. Open the press by lifting the handle. Do not push the handle more than normal when closing the press: the pressure is automatic. ELECTRICAL SAFETY If the press is plugged in and closed for about 10 seconds, the electrical heating is automatically cut off. Opening the press, the electrical heating switches on again automatically. 10. BOOSTER FUNCTION A. Constant steam : Steam button out. Lower the upper ironing plate mid-way to automatically obtain steam. B. Booster function : Steam button pushed in. When you lower the upper plate, there will be a high surge of steam. This is the automatic Booster effect. Close the press to iron the garment, and just re-opening the press will be enough to automatically re-set the press to Booster function. 11. EASY TO CARRY It is easy to carry and store the machine. Ensure you lock the machine before carrying it by the handle. 12. STORING When you have finished your ironing operation, unplug the appliance from the mains socket. Let the press cool down for about 30 minutes, before closing it. You can store the press vertically without emptying the water reservoir. Do not turn the press on its back, as the water reservoir would empty.

11 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page GÉNÉRATEUR DE VAPEUR Aprés avoir branché votre presse le générateur vapeur sera prêt à émettre de la vapeur au bout de 3min. 9. REPASSAGE En position demi-fermée la vapeur sera émise automatiquement aussi longtemps que nécessaire. Fermez la presse pour obtenir la pression automatique de repassage. Maintenez la machine fermée quelques secondes pour sécher et presser votre linge. Ouvrez en remontant la poignée. Quand la presse est fermée, il ne faut pas appuyer sur la poignée car la pression est automatique. SECURITÉ ÉLECTRIQUE Un dispositif de sécurité coupe automatiquement l'alimentation électrique lorsque votre presse est branchée et fermée pendant plus de 10 secondes. En ouvrant votre presse, le courant est de nouveau rétabli automatiquement. 10. FONCTION BOOSTER A. Vapeur constante, bouton vapeur éteint Abaisser la semelle supérieur à mi-hauteur afin d'obtenir de la vapeur automatiquement B. Interrupteur booster, bouton vapeur enclenché Lorsque le plateau chauffant est en position vapeur, un grand souffle vapeur jaillit ceci est l'effet booster. Fermez la presse pour repasser le vêtement. En ouvrant la presse, la fonction Booster sera automatiquement à nouveau disponible. 11. TRANSPORT Il est facile de porter et de ranger la machine. Prenez soin de la verrouiller avant de la saisir par la poignée. 12. RANGEMENT Après le repassage, débrancher votre presse et la laisser refroidir environ 30 minutes avant de la fermer. Vous pouvez ranger votre presse à la verticale sans vider le contenu du réservoir. Ne mettez pas la presse sur son dos car l'eau du réservoir s écoulerait. 8. GENERAREA ABURULUI Dupa bransarea presei, asteptati cca. 3 minute pentru ca generatorul sa poata emite vaporii. 9. CALCAREA CU PRESA Puneti piesa de lenjerie pe platou. Coborati manerul si mentineti-l in pozitie intermediara pana obtineti vapori. Mentineti placa calda in aceasta pozitie in functie de cantitatea de vapori dorita. Coborati manerul complet. Presiunea se exercita automat si fara efort. Tineti presa inchisa cateva momente pentru a usca si calca piesele. Duceti manerul in sus. Cand presa este inchisa, nu trebuie sa apasati manerul deoarece presiunea se exercita automat.. PROTECTIE ELECTRICA Cand presa este bransata mai mult de 10 secunde, un dispozitiv de securitate taie automat alimentarea electrica a presei. Deschizand presa, alimentarea cu curent se restabileste automat. 10. FUNCTIA DE ABUR SUPLIMENTAR A. Abur constant: butonul nu este apasat Coborati partial placa de sus cu manerul pentru a obtine abur imediat. B. Functia Booster: butonul de abur apasat Cand coborati placa de sus va fi generata o cantitate mare de abur. Aceasta este functia automata de abur suplimentar. Inchideti presa pentru a calca tesatura, iar la deschiderea presei functia de abur suplimentar se va reseta. 11. TRANSPORT Presa se poate transporta si depozita foarte usor. Aveti grija sa o zavorati inainte de a o ridica de maner. 12. DEPOZITAREA Dupa ce ati calcat, debransati intotdeauna presa de la retea.lasati presa deschisa, cca 30 minute, inainte de a o depozita. Puteti depozita presa vertical fara ca apa sa se verse din rezervor. Nu intoarceti presa pe spate deoarece apa va curge din rezervor. 11

12 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page È v È ÙËÚ ÛÂÙ ÙËv appleú Û applefiï Ù Î ı Ú appleï vâùâ Ù Â͈ÙÂÚÈÎ Ì ÚË ÙË ÌÂ Ú Èfi È Ï ÌÌ Û appleo vèo. Îo apple ÂÙ appleúoûâîùèî ÌÂ Ì Ï Îfi apple v. 13 YÛÙÂÚ 13 applefi ÌÂÁ ÏË Ú ÛË Ë Âapple v ÛË ÙË ÛÈ ÂÚÒÛÙÚ Á vâù È appleoï ÏÂappleÙ Î È ı appleú appleâè v vùèî Ù ÛÙ ıâ Û ÔappleÔÈÔ appleôùâ 13 Service ÙË SINGER To Î Ï ÌÌ appleú appleâè v  v È apple vùoùâ ÙÂvÙˆÌ vo ÁÈ v ÌË ËÌÈo ÚÁ 13 ÚÂ. MappleoÚ Ù v Ùo appleï vâùâ Û vâúfi 40 C. 14 MËv Ùo appleï vâùâ Ì Ì ÛappleÚfiÚo. Av Êı Ú appleú appleâè v vùèî Ù ÛÙ ıâ K Ù ÏoÈapple applefi ÎfiÏÏ, appleoúú apple vùèî, vo È, ÌappleoÚ v Ê Ûo v ÛËÌ È ÛÙËv appleï Î. OÙ v ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ Ùo ÛÈ ÚˆÌ Î È fiûo  v È ÎfiÌ ÂÛÙ ÙËv Î ı Ú ÂÙÂ Ì v ÁÚfi apple v appleou Âv Ê vâè vo È. È Ù ÛÎoÏ ÛËÌ È (apple.. applefi Û vıâùèî vâ appleo ÛÈ ÂÚÒÛ Ù Û appleoï ËÏ ıâúìoîú Û ) ÚËÛÈÌoappleoÈ ÛÙ Ùo ÂÈ ÈÎfi ÛÙÈÎ Î ı ÚÈÛÌÔ ÙË appleï Î, appleô ÌappleÔÚ ÙÂ Ó appleúôìëıâ ٠٠14 applefi ÔappleÔÈÔ appleôùâ Î Ù ÛÙËÌ service ÙË SINGER. MË ÚËÛÈÌoappleoÈ Ù appleoúú apple vùèî ÛÎfivÂ, ÏÎ ÏÈÎ appleúoèfivù, Î ı ÚÈÛÙÈÎ Êo Úvˆv, Ï Πvùèî Û ÚÌ Î ı ÚÈÛÌo To Ú ÂÚ o Ú vâúo ÌappleoÚ v Ê ÈÚÂı v  v È apple Ú ÙËÙo, ÁÈ v Ùo ÍÂappleÏ vâùâ, v Ùo ÂÈ ÛÂÙÂ. KÏ ÛÙÂ Î È ÎÏÂÈ ÒÛÙ ÙËv appleú Û. Ù ÛÙ ÙËv Û fiúıè ı ÛË. 1) Ú ÛÙ ÙËv ÛÊ ÏÂÈ appleúo Ù Î Ùˆ. 2) Avo ÍÙ Ùo Ú ÂÚ o Ú vâúo. 3) TÚ ÍÙ Ùo o  o appleúo Ù ÚÈÛÙÂÚ. 4) AÊ ÈÚ ÛÙ Ùov ÌÈÎÚfi ÂÏ ÛÙÈÎfi ÛˆÏ v applefi ÙËv appleo o Ùo. È v Í v ÙoappleoıÂÙ ÛÂÙ Ùo Ú ÂÚ o Ú ÛÙË ı ÛË Ùo ÎoÏo ı ÛÙÂ Ù È Ì Ù applefi Ùo Ù Ïo appleúo ÙËv Ú. PO OXH: OTAN TO O ETEITE TO PEZEPBOYAP NEPOY TH E H TOY I OYPEYTEITE OTI TO ø HNAKI OY YN EEI TO PEZEPBOYAP ME TH Y KEYH EN EINAI Y I MENO. H PE A EN A A ø EI ATMO, AKOMA KI AN TO PEZEPBOYAP EINAI EMATO NEPO, AN Y APXEI H APAMIKPH KAKø H. MAINTENANCE CLEANING To keep your press perfectly clean wash the outside parts with slightly soapy water and carefully wipe it off with a soft cloth. 13. THE FOAM After extensive use, the padding under the pressing cover will be compressed, affecting the quality of your pressing. This should be replaced at any SINGER Service. 13. THE COVER Make sure that the cover is always tight enough so that it does not make pleats. It may be washed up to 40 C. Avoid mixing it with white linen. If it shows signs of wear it must be replaced. 14. HEATING PLATE The starches in fabrics, residues of cleaning products and particles of yarn fibres can gradually cause spots on the heating plate. To remove these, rub the heating plate while still warm with a soft cloth which does not leave fluff. Do not use scouring powders, alkalines (e.g. for ovens), abrasives or steel wool. For insisting marks, use the special stick that you can obtain at any SINGER Service THE WATER RESERVOIR The water reservoir can be removed if necessary, to rinse or empty it. Close and lock the press. Stand it upright. 1. Turn the lock down. 2. Open the reservoir. 3. Clear the reservoir towards the left-hand side. 4. Remove the small rubber tube from the socket. To put the reservoir back, proceed in the reverse way. CAUTION: WHEN REPLACING THE WATER RESERVOIR, ENSURE THAT THE TUBE WHICH CONNECTS THE RESERVOIR TO THE MACHINE IS NOT BENT. THE APPLIANCE WILL NOT PRODUCE STEAM, EVEN IF THE RESERVOIR IS FULL, IF THERE IS AN OBSTRUCTION.

13 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 13 ENTRETIEN NETTOYAGE Veillez à conserver votre presse dans un parfait état de propreté. Pour cela, il suffit d'en nettoyer les surfaces extérieures à l'aide d'une eau légèrement savonneuse et de bien l'essuyer avec un chiffon doux. 13. LA MOUSSE Par suite d'utilisation intensive de longue durée de la presse, la mousse de rembourrage peut s'aplatir, ce qui influence défavorablement le résultat du repassage. Il sera donc nécessaire de la remplacer. 13. LA HOUSSE Veillez à ce que la housse soit toujours correctement tendue pour qu'elle ne forme pas de plis. Elle peut être lavée facilement à 40 C. Evitez de la mettre avec du blanc. Si elle est usée, il faut la remplacer dans un centre de service agréé par SINGER. 14. PLATEAU CHAUFFANT Les apprêts se trouvant dans les tissus, les résidus des produits de nettoyage, les particules de fil, peuvent à l'usage se déposer sur le plateau chauffant. Si nécessaire, frottez le plateau encore chaud avec un chiffon ne laissant pas de peluches. N'utilisez pas de produits décapants ou alcalins (pour four de cuisinières par exemple), ni de produits abrasifs ou tampons de laine d'acier. Pour les marques rebelles utiliser un stick que vous pourrez obtenir dans les points de vente agrées par SINGER LE RESERVOIR Il peut être démonté si nécessaire, pour le rincer. Fermez et verrouillez la presse. Mettez-la debout. 1. Tournez le verrou vers le bas. 2. Ouvrir le réservoir. 3. Dégagez le réservoir vers la gauche. 4. Détachez le petit tuyau caoutchouc de son embout. Pour remettre le réservoir en place, procédez en sens inverse. ATTENTION: AU REMONTAGE DU RÉSERVOIR D'EAU, VEILLEZ À CE QUE LE TUYAU D'EAU QUI RELIE LE RÉSERVOIR À LA PRESSE NE SOIT PAS PLIÉ OU ÉCRASÉ. SI L'EAU NE CIRCULE PAS LIBREMENT DANS LE TUYAU, IL N'Y A PAS DE VAPEUR ALORS QUE LE RÉSERVOIR EST REMPLI. CURATAREA Pastrati presa intr-o stare de perfecta curatenie. Pentru aceasta este suficient sa curatati suprafetele exterioare cu apa usor savonata si sa o uscati cu o carpa moale. 13. BURETELE DE UMPLUTURA Din cauza utilizarii intensive, de lunga durata, a presei, buretele de umplutura se poate aplatiza, ceeace influienteaza defavorabil rezultatul calcatului. Va fi necesar sa-l inlocuiti. 13. HUSA Aveti grija ca husa sa fie permanent corect intinsa pentru a nu face pliuri. Ea poate fi spalata la 40 C. Evitati sa o spalati impreuna cu lucruri albe. Daca s-a uzat trebuie inlocuita. 14. PLATOUL CALD SI TALPA FIERULUI Apreturile din tesaturi, reziduurile de produse de spalat, scamele, se pot depune pe talpa fierului. Daca este necesar, frecati talpa inca calda cu o carpa care nu lasa puf. Pentru o mai buna curatare, folositi un baton sau o carpa de curatat fierul. Nu folositi produse decapante sau alcaline(pentru cuptoare de aragaz, spre exemplu), si nici produse abrazive sau vata de sarma REZERVORUL DE APA Rezervorul de apa poate fi detasat daca este necesar pentru a fi clatit cu apa sau golit. Inchideti si blocati presa. Asezati-o in pozitie normala. 1. Rotiti zavorul rezervorului. 2. Deschideti rezervorul. 3..Scoateti rezervorul prin partea stanga. 4. Scoateti tubul de cauciuc din mufa. Pentru a pune rezervorul la loc, efectuati operatiile in ordine inversa. ATENTIE: CAND INLOCUITI REZERVORUL DE APA, VERIFICATI CA TUBUL DE CAUCIUC SA NU FIE INDOIT. APARATUL NU VA PRODUCE ABUR DACA ACESTA ESTE GATUIT, CHIAR DACA REZERVORUL DE APA ESTE PLIN. 13

14 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 14 1 MISE EN PLACE DE LA CASSETTE ANTICALCAIRE KÚ Ù ÛÙ Ùo Ú ÂÚ o Ú ÓÂÚÔ applefi ÙÈ o ÎÚÂ Î È ÙÚ ÍÙ Ùo ÌappleÚoÛÙ Ì ÚÈ v Ê vâ Ë appleo o vâúo (ı ÛË ÁÂÌ ÛÌ Ùo ). 2. KÚ Ù ÛÙ Ùo Ú ÂÚ o Ú applefi Ùo Î vùúo Î È ÙÚ ÍÙ Ùo ÂvÙÂÏÒ Íˆ, Ì ÚÈ v Ê vâ Ë appleo o Ùo Ê ÏÙÚo (ı ÛË ÏÏ Á Ê ÏÙÚo Î È ı ÛË ÂÈ ÛÌ Ùo Ùo vâúo applefi Ùo Ú ÂÚ o Ú). 3. AÊ ÈÚ ÛÙ ÙÔ Î ÈÓÔ ÚÁÈÔ Ê ÏÙÚÔ applefi ÙË Û ÛÎÂ Û ÙÔ. 4. ToappleoıÂÙ ÛÙ ÙÔ Ê ÏÙÚÔ Ì Û ÛÙo Ú ÂÚ o Ú. To ÛˆÏËv ÎÈ ÙÔ Ê ÏÙÚÔ appleú appleâè v vùèîú ÂÈ Ùo ÛËÌ È ÛÙo Ú ÂÚ o Ú. 5. Ú ÛÙ Ùo Ê ÏÙÚo appleúo Ù ÂÍÈ Ì ÚÈ v Îo ÌappleÒÛÂÈ. 1. Saisissez le réservoir de chaque coté pour le tirer vers vous (position de remplissage). 2. Maintenez la partie dégagée du réservoir pour le retirer complètement (position de changement de cassette et vidange d eau). 3. Retirez l enveloppe de protection de la cassette. 4. Introduisez la cassette dans le réservoir d eau. La partie en forme de tube vient buter contre la nervure du réservoir. 5. Tournez la cassette vers la droite jusqu à ce qu elle bute. INSERTING THE ANTI-SCALE CARTRIDGE AMPLASAREA CASETEI ANTICALCAR Hold the reservoir at both ends and pull it towards you until you see the fill hole (fill position). 2. Hold the reservoir in the middle and pull it completely out (position for changing the anti-scale cartridge and emptying the water). 3. Remove the anti-scale cartridge from its plastic bag. 4. Insert it into the reservoir. The tube lines up against the mark on the reservoir. 5. Turn the cartridge towards the right until it stops. 1. Apucati rezervorul din lateral pentru a-l trage catre Dvs.(pozitia de umplere). 2. Tineti partea degajata a rezervorului pentru a-l retrage complet(pozitia de schimbare a casetei si evacuarea apei). 3. Scoateti protectia casetei. 4. Introduceti caseta in rezervorul de apa. Partea in forma de tub va atinge nervura rezervorului. 5. Rotiti caseta catre dreapta pana cand se blocheaza. 14

15 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page ΔÚ ÍÙ Ùo Ú ÂÚ o Ú appleúô Ù ÂÌappleÚfi ÒÛappleÔ Ó Â Ù ÙË ı ÛË ÁÂÌ ÛÌ Ùo. 7. ÂÌ ÛÙ Ùo Ì vâúfi. 8. appleúòíùâ Ùo Ú ÂÚ o Ú fiïo Ì Û Î È Â Èˆı Ù fiùè  v È ÛÙË ÛˆÛÙ ı ÛË Ùo. MappleoÚ Ù v ÁÂÌ ÂÙ Ùo Ú ÂÚ o Ú Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ Ùo ÛÈ ÂÚÒÌ Ùo. où ÌË ËÙ Ù ÙÌfi fiù v Ùo Ú ÂÚ o Ú ÂÈ ÙË ÌËÏfiÙÂÚË ÛÙ ıìë ÓÂÚÔ. MappleoÚ v Î Ù ÛÙÚ ÂÙ ÙËv vùï. où ÌË ÚËÛÈÌoappleoÈ Ù ÂÛÙfi vâúfi Î È ÌË ÂÙÂ Ì Û ÛÙo vâúfi ÚÒÌ Ù, ÏÎofiÏ, ÏÏ ÚˆÌ ÙÈÎ ÁÚ. REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR 6. Placez le réservoir en le glissant comme un tiroir jusqu à la position de remplissage. 7. Remplissez le réservoir avec de l eau du robinet. 8. Repoussez le réservoir bien à fond. Vous pouvez remplir le réservoir à tout moment pendant le repassage. Attention : Ne jamais demander de la vapeur quand il n y a plus d eau dans le réservoir. Vous risqueriez d'endommager la pompe. Ne jamais remplir le réservoir avec de l'eau chaude. Ne jamais ajouter à l'eau des produits à base d'alcool ou d'essence (parfum, eau de Cologne, essence de lavande, etc.) 8 FILLING THE WATER TANK 6. Pull the reservoir by sliding it forward up to the fill position. 7. Fill the reservoir with tap water. 8. Push the reservoir right in and make sure of a firm connection with the appliance. You can fill the reservoir during ironing. Caution: Never ask for steam when water in the reservoir is at the lowest level. You could damage the pump. Never fill the reservoir with hot water. Never add products containing alcohol or essences to the water. UMPLEREA REZERVORULUI 6. Plasati rezervorul in pozitia de umplere, glisandu-l ca pe un sertar. 7. Umpleti rezervorul cu apa de la robinet sau demineralizata. 8. Impingeti rezervorul pana la fund. Rezervorul poate fi umplut oricand pe timpul calcatului. Atentie : Nu solicitati niciodata abur, cand nu este apa in rezervor. Riscati sa stricati pompa. Nu umpleti niciodata rezervorul cu apa calda. Nu turnati in apa produse pe baza de alcool sau esente(parfum, apa de colonie, esenta de lavanda, etc.). 15

16 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 16 XÚ ÛË appleèôóèûì ÓÔ vâúo : XÚ ÛË vâúo ÙË ßÚ ÛË : XÚ ÛË appleèôóèûì ÓÔ vâúo : A A H TOY ºI TPOY KATA TøN A ATøN vù ÚËÛË Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv: XÚ ÛË appleèôóèûì ÓÔ vâúo ÙË ßÚ ÛË : vâúo : X ÚË ÛÙo ÂÈ ÈÎfi Ê ÏÙÚo Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv Âv apple Ú ÂÈ appleï ov appleúfißïëì Ì ÙË Û ÛÛÒÚ ÛË Ï Ùˆv. OÈ ÎfiÎÎoÈ appleo appleâúè ovù È ÛÙo Ê ÏÙÚo ÏÏ o v ÛÙ È Î ÚÒÌ Î È vo v ÛÈÁ -ÛÈÁ ÙËv appleoùâïâûì ÙÈÎfiÙËÙ Ùo. Ú appleâè v ÏÏ ÍÂÙ Ùo Ê ÏÙÚo Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv fiù v Ë ÏÏ Á ÚÒÌ Ùo ÊÙ ÛÂÈ Ì ÚÈ Ùo vòù Ùo ÛËÌ o Ùo Ê ÏÙÚo. vù ÚËÛË Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv: K ıâ ÊoÚ appleo ÁÂÌ ÂÙ Ùo Ú ÂÚßo Ú appleú appleâè v ÂÏ Á ÂÙ ÙËv Î Ù ÛÙ ÛË Ùo Ê ÏÙÚo Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv. vù ÚËÛË Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv: H Û ÛÎÂ Û Âv ı appleè ÛÂÈ Ï Ù v ÎoÏo ı ÛÂÙ Ì ÎÚ ßÂÈ ÙÈ Û Ìßo Ï appleo Û vovù È ÛÙo apple Úfiv ÂÁ ÂÈÚ Èo (  Ù apple Ú ÁÚ ÊÔ À Δ ƒ Δƒπ ΔªOÀ ). AvÙÈı Ùˆ, v  ÛÂß Û٠٠ÙÈ o ËÁ  Ù, Ë Û ÛÎÂ Û ı appleè ÛÂÈ Ï Ù. K ıâ XÚ ÛË ÊoÚ vâúo appleo ÙË ÁÂÌ ÂÙ ßÚ ÛË : Ùo Ú ÂÚßo Ú appleú appleâè v ÂÏ Á ÂÙ ÙËv Î Ù ÛÙ ÛË Ùo Ê ÏÙÚo Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv. H ÂÁÁ ËÛË Âv Î Ï appleùâè ÙËv ÂappleÈÛΠÙË Û ÛÎÂ Û ÏfiÁˆ Û ÛÛÒÚ ÛË Ï Ùˆv. HMEIø H: È Î Ï ÙÂÚË Û vù ÚËÛË ÙË Û ÛÎÂ Û Î È ÁÈ ÌÂÁ Ï ÙÂÚË È ÚÎÂÈ ˆ ÙÔ Ê ÏÙÚÔ, Ë Singer Û vèûù ÙË Ú ÛË 700ml appleèovèûì vo vâúo Î È 300ml vâúo ßÚ ÛË ÁÈ Î ıâ Ï ÙÚo vâúo. XÚ ÛË CHANGING HMEIø H: appleèôóèûì ÓÔ vâúo : THE ANTI-SCALE CARTRIDGE With tap water: Scaling HMEIø H: is no longer a problem thanks to the anti-scaling cartridge. Please remember, the grains will progressively change K ıâ ÊoÚ colour appleo and ÁÂÌ ÂÙ they lose Ùo their Ú ÂÚßo Ú efficiency. The appleú appleâè cartridge v ÂÏ Á ÂÙ needs replacing ÙËv Î Ù ÛÙ ÛË when the Ùo change Ê ÏÙÚo in colour Î Ù Ùˆv is on Ï Ùˆv. the top. Each time you fill the water tank, check the anti-scaling cartridge. XÚ ÛË vù ÚËÛË appleèôóèûì ÓÔ Î Ù Ùˆv vâúo : Ï Ùˆv: Steam generator: Your steam press will not scale if you follow the above instructions carefully. Failure to follow the recommendations will result in the steam generation system scaling more rapidly. You will then observe that the steam output constantly decreases. Warranty does not cover servicing of your steam press due to scaling. vù ÚËÛË Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv: NOTE: To maintain your steam press in a good condition and for longer life of the anti - calc cartridge, Singer suggests for every liter of water to use 700ml of distilled water mixed with 300ml tap water. XÚ ÛË appleèôóèûì ÓÔ vâúo : CHANGEMENT DE LA CASSETTE ANTICALCAIRE Avec HMEIø H: de l eau du robinet : Le tartre est vaincu grâce à la cassette anticalcaire. Les grains qui garnissent la cassette changent progressivement de couleur et perdent de leur efficacité au fur et à mesure. Il faut renouveler la cassette lorsque le changement de couleur vù ÚËÛË atteint Î Ù le bord Ùˆv supérieur. Ï Ùˆv: A chaque remplissage du réservoir, contrôlez l état de la cassette anticalcaire. Entretien HMEIø H: du générateur de vapeur Votre presse à repasser ne s entartrera pas si vous suivez très précisément les conseils ci-dessous. Par contre, le non-respect de ces recommandations entraîne plus ou moins rapidement l entartrage du système de génération de vapeur. Vous observerez alors une baisse de plus en plus importante du débit vapeur. La garantie ne couvre pas la remise en état de votre presse à repasser due à un entartrage. 16 NOTE : Afin d assurer la longévité de votre presse à repasser et de prolonger la durée de vie de la cassette anticalcaire, SINGER vous conseille d utiliser, pour 1 litre d eau, 700ml d eau déminéralisée et 300ml d eau du robinet. HMEIø H:

17 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 17 SCHIMBAREA CASETEI ANTICALCAR Cu apa de la robinet: Tartrul este invins gratie casetei anticalcar. Grauntele din caseta isi schimba progresiv culoarea si pierd din eficacitate pe masura trecerii timpului. De aceea, cand schimbarea culorii ajunge la marginea superioara, trebuie inlocuita caseta. La fiecare umplere a rezervorului, controlati starea casetei anticalcar. Cu apa demineralizata: Caseta trebuie supravegheata si inlocuita la fel ca mai sus. La un uzaj familial si daca nu folositi decat apa demineralizata, caseta va dura cca. 1 an. Intretinerea generatorului de abur. Daca respectati cu exactitate sfaturile din aceasta brosura (utilizarea casetei anticalcar si a apei demineralizate) aparatul nu se va intartra. Daca din contra, nu respectati aceste recomandari, aceasta antreneaza intartrarea mai mult sau mai putin rapida a sistemului de generare a aburului. Atunci veti observa o scadere din ce in ce mai importanta a debitului de vapori. Va fi necesar a se proceda la intretinerea de detartrare cu ajutorul furtunlui de evacuare si al casetei detartrante. Garantia nu include si aducerea in starea initiala a aparatului, ca urmare a unei intartrari. NOTA : Pentru a asigura longevitatea aparatului si a prelungi durata de viata a casetei anticalcar, SINGER va sfatuieste sa folositi pentru 1 litru de apa, 700 ml de apa demineralizata si 300 ml de apa de robinet. STORING ŸÙ Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ ÙÔ ÛÈ ÚˆÌ, appleôû Ó ÛÙ ÙËÓ appleú Û applefi ÙËÓ appleú. Ú Ù ÛÙ ÙËÓ appleú Û ÓÔÈ Ù ÁÈ 30 ÏÂappleÙ ÁÈ Ó ÎÚ ÒÛÂÈ appleúèó ÙËÓ appleôıëîâ ÛÂÙÂ. ÚÈv ÌÂÙ Ê ÚÂÙÂ Î È appleoıëîâ ÛÂÙ Û Πıâùë ı ÛË ÙËv appleú Û Û,  v È ÛÎfiappleÈÌo v ÂÈ ÛÂÙ Ùo vâúfi appleo apple Ú ÂÈ ÛÙo Ú ÂÚ o Ú, ÁÈ v ÌË ıâ. When you have finished your ironing operation, unplug the appliance. Leave the press open for about 30 minutes before putting it away. ATTENTION: Before carrying and storing vertically your ironing press, it is essential that you empty the water reservoir to avoid any spillages. RANGEMENT Après le repassage, veillez à toujours débrancher la presse. Laissez refroidir la presse ouverte pendant environ 30 minutes avant de la ranger. ATTENTION : Avant de transporter et ranger votre presse à repasser, il faut vider le réservoir d eau pour éviter tout écoulement d eau. DEPOZITARE Dupa ce ati calcat, debransati intotdeauna presa. Lasati fierul sa se raceasca pe covorul lui si presa deschisa, cca 30 minute, inainte de a o depozita. ATENTIE : Inainte de a transporta sau depozita presa, rezervorul trebuie golit de apa, pentru a evita scurgerile. 17

18 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 18 POB HMATA AITIE Y EI K Ì applefi ÙÈ - Úfi ÏËÌ apple Úo ËÏÂÎÙÚÈÎo ʈÙÂÈv Âv  ÍÂÈ ÚÂ Ì Ùo Âv  v È v ÌÌ vë - AÏÏ - EÏ ÁÍÙ Ùo ÛÌ Î È ÙËv apple Úo ÚÂ Ì Ùo - EÏ ÁÍÙ fiùè Ë Û ÛΠ v È Û v ÂÌ vë ÛÙËv appleúè - Aapple ı vıâ Ù ÛÙÔ ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ SINGER Service ÙË appleâúèô Û H ıâúì ÈvfiÌÂvË appleï Î Â ÂÛÙ vâè - O ıâúìoûù ÙË ÂÈ Ú ıìèûùâ ÛÙo - AÏÏ - P ıì ÛÙ Ùov ÂappleÈÏoÁ Ùo ıâúìoûù ÙË - Aapple ı vıâ Ù ÛÙÔ ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ SINGER Service ÙË appleâúèô Û Âv apple Ú ÂÈ Î ıfiïo apple Ú ÁˆÁ ÙÌo ÂÎ Â Ùo ÛÙo Î Ï ÌÌ H Û ÛΠΠvâè v v È È ÙÂÚo ıfiú ßo MAXIMA: To Ú ÂÚßo Ú Âv ÌappleoÚ v ÌappleÂÈ ÛÙË ı ÛË Ùo - To o  o vâúo  v È ÂÈo - ÂÌ ÛÙ Ùo o  o vâúo - H Ï Âv ÂÈ ÎÚ ÙËı ÛÙË - ËÎÒÛÙ ÙË Ï Î È ÛˆÛÙ ı ÛË ÙÌo (Ë appleú Û Â v È Î Ù ÛÙ ÙËv apple ÏÈ Ì ÚÈ Ùo Î Ù Ùo ÌÈÛ ÎÏÂÈÛÙ ) Ì Ûo ÁÈ v apple Ú ıâ ÙÌfi - Ùo o  o vâúo ÂÈ Ê ÈÚÂıÂ Î È Î Ù ÙËv Âapple v Ùoappleoı ÙËÛ Ùo o ÛˆÏ v Û v ÂÛ Ùo ÙÛ ÎÈÛ - MAXIMA: To Ê ÏÙÚo Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv Âv  v È ÙoappleoıÂÙËÌ vo - AÏÏ - YappleÂÚ oïèî Ú ÛË Ùo ÙÌo - AÏÏ - Àapple Ú ÂÈ ÎÂÓfi ÚÔ Ì Û ÛÙÔ ÛˆÏ Ó - Âv apple Ú ÂÈ vâúfi ÛÙo Ú ÂÚßo Ú - To Ú ÂÚßo Ú Âv  v È ÛÙË ı ÛË Ùo Âv  v È ÛˆÛÙ ÙoappleoıÂÙËÌ vo - AÏÏË - To Ê ÏÙÚo Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv  v È v appleo ÙoappleoıÂÙËÌ vo Âv  v È ÛˆÛÙ ÙoappleoıÂÙËÌ vo - EÏ ÁÍÙ fiùè Ùo o  o ÂÈ ÌappleÂÈ ÛˆÛÙ apple ÏÈ ÛÙË ı ÛË Ùo - ToappleoıÂÙ ÛÙ v Ê ÏÙÚo Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv - Aapple ı vıâ Ù ÛÙÔ ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ SINGER Service ÙË appleâúèô Û - AÊ ÛÙ ÙËv appleú Û ÎÏÂÈÛÙ ÁÈ ÌÂÚÈÎ Â ÙÂÚfiÏÂappleÙ ÁÈ v ÛÙÂÁvÒÛÂÈ Ùo Î Ï ÌÌ - È ÂÚÒÛÙ o ÙÚ Úo ˆÚ ÙÌfi - Aapple ı vıâ Ù ÛÙÔ ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ SINGER Service ÙË appleâúèô Û - Ù ÛÙ appleoïï ÊoÚ Ùo ÎÔ Ìapple ÙÌo - ÂÌ ÛÙ Ùo Ú ÂÚßo Ú - ToappleoıÂÙ ÛÙ ۈÛÙ Ùo Ú ÂÚßo Ú - Aapple ı vıâ Ù ÛÙÔ ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ SINGER Service ÙË appleâúèô Û - BÁ ÏÙ Ùo Ú ÂÚßo Ú Î È ßÂß Èˆı Ù fiùè Ùo Ê ÏÙÚo  v È ÛˆÛÙ ÙoappleoıÂÙËÌ vo 18

19 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 19 WHAT TO DO IF PROBLEMS CAUSES SOLUTIONS None of the lights are lit The heating plate does not heat up There is no steam output - Power supply problem - Other - Thermostat is set on - Other - The water reservoir is empty - The handle has not been held in steam position (press is half closed) - Check the plug and mains - Check that the appliance is plugged in - You should contact any SINGER Service - Adjust the thermostat dial - You should contact any SINGER Service - Fill the water reservoir - Lift up the handle and bring it down again mid-way to call for steam - The reservoir has been removed and the connecting tube has been bent over and is not back in its correct place after the reservoir was replaced - Check that the reservoir has been correctly put back in place Water stains on the cover The appliance makes a noise - MAXIMA: The anti-scale cartridge has not been inserted - Other - Over use of steam - Other - Water condensation in the hose. - There is no water in the reservoir - The reservoir is incorrectly inserted or has not been inserted - Other - Insert an anti-scale cartridge into the reservoir. - You should contact any SINGER Service - Leave the press closed for a few seconds to dry the cover - Iron two or three articles without calling for steam - You should contact any SINGER Service - Press the steam button several times - Fill the reservoir - Insert the reservoir and push it fully in - You should contact any SINGER Service MAXIMA: The water container cannot be inserted - The anti-scale cartridge is the wrong way round or has not been correctly inserted - Remove the container and check that the anti-scale cartridge has been correctly inserted 19

20 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 20 QUE FAIRE SI ANOMALIES CAUSES SOLUTIONS CE ESTE DE FACUT DACA ANOMALIE CAUZA REMEDIERE Aucun voyant ne s'allume. Le plateau chauffant ne chauffe pas Il n y a pas d émission de vapeur Taches d eau sur la housse Bruit particulier dans l'appareil MAXIMA : Le réservoir d'eau ne s'engage pas - Mauvaise alimentation - Autres - Thermostat sur - Autres - Le réservoir est vide - La poignée n a pas été maintenue dans la position vapeur (presse demi fermée) - Le réservoir a été démonté pour un nettoyage et le tuyau de raccord est plié ou écrasé ou n est pas remis en place correctement - MAXIMA: Il n'y a pas de cassette anticalcaire. - Autres - Demande intensive de vapeur - Autres - Eau de condensation dans le tuyau du fer - Il n'y a plus d'eau dans le réservoir - Le réservoir n'est pas en place ou est mal mis en place. - Autres - La cassette anticalcaire est à l'envers ou n'est pas placée correctement au fond du réservoir. - Vérifier la prise et le courant - Vérifier que l'appareil est bien branché - Contacter un service aprés vente agrée SINGER. - Tournez le bouton sur la position désirée - Contacter un service aprés vente agrée SINGER. - Remplissez le réservoir - Remontez la poignée puis recommencez la demande de vapeur - Vérifiez le remontage du réservoir - Mettez une cassette anticalcaire dans le réservoir. - Contacter un service aprés vente agrée SINGER. - Séchez la housse en laissant la presse fermée quelques secondes - Repassez 2 ou 3 vêtements sans vapeur - Contacter un service aprés vente agrée SINGER - Appuyez plusieurs fois sur la gâchette vapeur. - Remplissez le réservoir. - Engagez le réservoir et poussez-le bien au fond. - Contacter un service aprés vente agrée SINGER. - Retirez le réservoir et contrôlez la bonne mise en place de la cassette anticalcaire. Nici un indicator luminos nu se aprinde Platoul nu se incalzeste Nu se degaja vapori Pete de apa pe husa Zgomote ciudate in aparat MAXIMA : Rezervorul de apa nu intra in locasul lui - Proasta alimentare electrica - Aparatul nu este bransat - Altele - Termostatul este la O - Altele - Rezervorul este gol - Manerul nu a fost tinut in pozitia de abur (presa este pe jumatate inchisa) - Rezervorul a fost scos si tubul de legatura a fost rasucit si nu este in pozitia corecta.dupa ce a fost inlocuit. - MAXIMA : Nu exista caseta anticalcar - Altele - Solicitare intensa a aburului - Altele - Apa de condens in furtunul fierului - Nu mai este apa in rezervor - Rezervorul nu este la locul lui, sau este prost plasat - Altele - Caseta anticalcar este pusa invers, sau nu e pusa corect in fundul rezervorului - Controlati partile electrice si alimentarea prizei - Bransati aparatul - Adresati-va vanzatorului - Reglati temperatura dorita - Adresati-va vanzatorului - Umpleti rezervorul - Ridicati manerul si coborati apoi manerul pe jumatate pentru a genera abur. - Verificati ca rezervorul a fost pus la loc corect. - Puneti o caseta anticalcar in rezervor - Adresati-va vanzatorului - Usacati husa, lasand presa inchisa cateva secunde - Calcati doua trei articole fara a solicita aburul. - Contactati un centru autorizat Singer. - Apasati de cateva ori pe tragciul de abur - Umpleti rezervorul - Introduceti rezervorul si impingeti-l bine, pana la fund - Adresati-va vanzatorului - Trageti rezervorul si controlati amplasarea corecta a casetei anticalcar 20

500677403Brochure_idea3 28/03/06 15:00 Page 1

500677403Brochure_idea3 28/03/06 15:00 Page 1 500677403Brochure_idea3 28/03/06 15:00 Page 1 500677403Brochure_idea3 28/03/06 15:00 Page 2 appleôîôìè Ï ÈÔ ÏÂÎÙÚÈÎÔ & ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ ÍÔappleÏÈÛÌÔ (πû ÂÈ ÛÙËÓ Úˆapple Î ŒÓˆÛË Î È ÏÏ ڈapple Î ÒÚ ÌÂ Û ÛÙ

Plus en détail

MODE D EMPLOI USER MANUAL

MODE D EMPLOI USER MANUAL notice_cd 853:notice 9/01/08 15:08 Page 1 CAFETIÈRE À DOSETTES Coffee pad machine CD 853 GIACOMO MODE D EMPLOI USER MANUAL notice_cd 853:notice 9/01/08 15:08 Page 2 FRANÇAIS WHITE & BROWN vous félicite

Plus en détail

Mode dʼemploi User guide

Mode dʼemploi User guide Mode dʼemploi User guide Urban Connexion Kit for Microsoft Surface Référence Urban Factory ICR32UF Introduction: Vous venez d acheter un kit de connexion Urban Factory pour Microsoft Surface, et nous vous

Plus en détail

INSTALLATION INSTRUCTIONS for Ice Maker Drain Pump

INSTALLATION INSTRUCTIONS for Ice Maker Drain Pump INSTALLATION INSTRUCTIONS for Ice Maker Drain Pump wwarning Electrical Shock Hazard Disconnect power before servicing. Replace all panels before operating. Failure to do so can result in death or electrical

Plus en détail

ASSEMBLY INSTRUCTIONS DIRECTIVES POUR L'ASSEMBLAGE ombre pendant lamp lampe suspendue à tons dégradés, chocolat

ASSEMBLY INSTRUCTIONS DIRECTIVES POUR L'ASSEMBLAGE ombre pendant lamp lampe suspendue à tons dégradés, chocolat ASSEMBLY INSTRUCTIONS DIRECTIVES POUR L'ASSEMBLAGE ombre pendant lamp lampe suspendue à tons dégradés, chocolat SKU 2728089 INSTRUCTIONAL MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS 270/2707 COMPONENT LIST LISTE DES

Plus en détail

ASSEMBLY INSTRUCTIONS DIRECTIVES POUR L'ASSEMBLAGE luster chandelier lamp chandelier à trois branches en verre lustré

ASSEMBLY INSTRUCTIONS DIRECTIVES POUR L'ASSEMBLAGE luster chandelier lamp chandelier à trois branches en verre lustré ASSEMBLY INSTRUCTIONS DIRECTIVES POUR L'ASSEMBLAGE luster chandelier lamp chandelier à trois branches en verre lustré SKU 2711592 INSTRUCTIONAL MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS 270/2707 COMPONENT LIST LISTE

Plus en détail

Lavatory Faucet. Instruction Manual. Questions? 1-866-661-9606 customerservice@artikaworld.com

Lavatory Faucet. Instruction Manual. Questions? 1-866-661-9606 customerservice@artikaworld.com Lavatory Faucet Instruction Manual rev. 19-01-2015 Installation Manual You will need Adjustable Wrench Adjustable Pliers Plumber s Tape Hardware list (included) Allen Key Socket wrench tool Important Follow

Plus en détail

WARNING! LUMINAIRE INSTALLATION WARNING FOR DRY LOCATIONS WARNING: RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK WARNING: IMPORTANT:

WARNING! LUMINAIRE INSTALLATION WARNING FOR DRY LOCATIONS WARNING: RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK WARNING: IMPORTANT: LUMINAIRE INSTALLATION WARNING FOR DRY LOCATIONS WARNING! WARNING: RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK Installation of this luminaire requires a person familiar with the construction and operation of the luminaire

Plus en détail

Notice Technique / Technical Manual

Notice Technique / Technical Manual Contrôle d accès Access control Encodeur USB Mifare ENCOD-USB-AI Notice Technique / Technical Manual SOMMAIRE p.2/10 Sommaire Remerciements... 3 Informations et recommandations... 4 Caractéristiques techniques...

Plus en détail

ARP-090G / ARP-090K NOTICE D'EMPLOI INSTRUCTION MANUAL

ARP-090G / ARP-090K NOTICE D'EMPLOI INSTRUCTION MANUAL 2 7 NOTICE D'EMPLOI INSTRUCTION MANUAL ARP-090G / ARP-090K Lire attentivement la notice avant d utiliser l appareil Before operating this product, please read user manual completely FRANCAIS EMPLACEMENT

Plus en détail

03/2013. Mod: WOKI-60IP/TR. Production code: DTWIC 6000

03/2013. Mod: WOKI-60IP/TR. Production code: DTWIC 6000 03/2013 Mod: WOKI-60IP/TR Production code: DTWIC 6000 ENCASTRABLE INDUCTION DROP IN INDUCTION 11/2011 TECHNICAL FEATURES DOCUMENTATION S.A.V. Notice d utilisation : FX00326-A Guide d intervention : ---

Plus en détail

HYTEM http://www.hytem.net GENERATEUR SYNTHETISE GSM / DCS / PCS / UMTS / LTE / WIFI / WLAN

HYTEM http://www.hytem.net GENERATEUR SYNTHETISE GSM / DCS / PCS / UMTS / LTE / WIFI / WLAN http://www.hytem.net GENERATEUR SYNTHETISE GSM / DCS / PCS / UMTS / LTE / WIFI / WLAN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET UTILISATION MAN 08-02-23 GARANTIE WARRANTY! La maintenance de cet appareil doit être

Plus en détail

Pediatric Exam Table Installation

Pediatric Exam Table Installation Pediatric Exam Table Installation Applies to Models: 640 Language of origin: English Step 1: Remove table from skid. A) Remove three shipping bolts. B) Remove four foam shipping blocks from corners under

Plus en détail

Le No.1 de l économie d énergie pour patinoires.

Le No.1 de l économie d énergie pour patinoires. Le No.1 de l économie d énergie pour patinoires. Partner of REALice system Economie d énergie et une meilleure qualité de glace La 2ème génération améliorée du système REALice bien connu, est livré en

Plus en détail

MANUEL D UTILISATION COFFNTEA

MANUEL D UTILISATION COFFNTEA MANUEL D UTILISATION COFFNTEA UD 888 Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservezle pour un usage ultérieur POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT Description générale 1. TOUCHE

Plus en détail

Assembly Instructions Stratton Premier Combo Plus Instructions Pour Assembler Collection Stratton Premier Combo Plus

Assembly Instructions Stratton Premier Combo Plus Instructions Pour Assembler Collection Stratton Premier Combo Plus W westwood design Assembly Instructions Stratton Premier Combo Plus Instructions Pour Assembler Collection Stratton Premier Combo Plus ! WARNING: FALL HAZARD TO PREVENT DEATH OR SERIOUS INJURY, ALWAYS

Plus en détail

Cafetière. Mode d Emploi. 1Notice cafetière v1.0

Cafetière. Mode d Emploi. 1Notice cafetière v1.0 Cafetière Mode d Emploi 1Notice cafetière v1.0 SOMMAIRE 1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ... 3 2INSTALLATION DE L APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ...4 3PRECAUTION CONCERNANT L UTILISATION DE L APPAREIL...5 4DESCRIPTION

Plus en détail

MODE D'EMPLOI MONTRES GUESS 1 MONTRES POUR FEMME

MODE D'EMPLOI MONTRES GUESS 1 MONTRES POUR FEMME MODE D'EMPLOI MONTRES GUESS 1 MONTRES POUR FEMME MONTRES POUR FEMME 2 MONTRES POUR FEMME Félicitations pour votre nouvelle montre GUESS. Développé à partir d'une technologie avancée, le mouvement est fabriqué

Plus en détail

Réparation d une Raquette LX200

Réparation d une Raquette LX200 INTRODUCTION Il y a quelque temps Jean Denis a eut un problème avec la raquette de son télescope Meade. Au démontage on se rend compte que sur le circuit imprimé il y a un condensateur au tantale qui a

Plus en détail

Folio Case User s Guide

Folio Case User s Guide Fujitsu America, Inc. Folio Case User s Guide I N S T R U C T I O N S This Folio Case is a stylish, lightweight case for protecting your Tablet PC. Elastic Strap Pen Holder Card Holders/ Easel Stops Figure

Plus en détail

POLICY: FREE MILK PROGRAM CODE: CS-4

POLICY: FREE MILK PROGRAM CODE: CS-4 POLICY: FREE MILK PROGRAM CODE: CS-4 Origin: Authority: Reference(s): Community Services Department Cafeteria Services and Nutrition Education Division Resolution #86-02-26-15B.1 POLICY STATEMENT All elementary

Plus en détail

Société de Banque et d Expansion

Société de Banque et d Expansion Société de Banque et d Expansion INTERNET BANKING DEMO AND USER GUIDE FOR YOUR ACCOUNTS AT NETSBE.FR FINDING YOUR WAY AROUND WWW.NETSBE.FR www.netsbe.fr INTERNET BANKING DEMO AND USER GUIDE FOR YOUR ACCOUNTS

Plus en détail

English. Français. Caution Heavy object. Can cause muscle strain or back injury. Use lifting aids and proper lifting techniques when moving.

English. Français. Caution Heavy object. Can cause muscle strain or back injury. Use lifting aids and proper lifting techniques when moving. English Equipment Alert When moving the table, you must adhere to the following instructions. NEVER: a) Push on base shrouds b) Use stirrups to lift table c) Lift table by upholstered top ALWAYS: a) Leave

Plus en détail

Sécurité relative aux sièges auto et aux rehausseurs

Sécurité relative aux sièges auto et aux rehausseurs Sécurité relative aux sièges auto et aux rehausseurs Safety with Car Seats and Booster Seats Car crashes are the main cause of accidental death and serious injury of children. Correctly using a car or

Plus en détail

Contrôle d'accès Access control. Notice technique / Technical Manual

Contrôle d'accès Access control. Notice technique / Technical Manual p.1/18 Contrôle d'accès Access control INFX V2-AI Notice technique / Technical Manual p.2/18 Sommaire / Contents Remerciements... 3 Informations et recommandations... 4 Caractéristiques techniques... 5

Plus en détail

RD 100 A. Instructions d utilisation. Défroisseur vertical

RD 100 A. Instructions d utilisation. Défroisseur vertical RD 100 A Instructions d utilisation Défroisseur vertical Avec cet appareil, vous avez fait l acquisition d un article de qualité, bénéfi ciant de toute l expérience d Astoria dans le domaine du petit électroménager.

Plus en détail

C D. 4 fixation de la gâche fixe Fixer la gâche fixe à l aide des 3 vis fournies (E) en respectant la hauteur notée dans le gabarit.

C D. 4 fixation de la gâche fixe Fixer la gâche fixe à l aide des 3 vis fournies (E) en respectant la hauteur notée dans le gabarit. 4 2 3 3 2 4 B 2 mm 2 mm 2 2 A Fig/Abb. E C D Fig/Abb 2 F E Fig/Abb 3 Fig/Abb 4 F caracteristiques Serrure électrique ouverture à droite. Déclenchement par impulsion électrique ou badges de proximité. Fonctionne

Plus en détail

DMX CONTROLEUR. Indicateurs LED : Ils indiquent les fonctionnalités correspondantes.

DMX CONTROLEUR. Indicateurs LED : Ils indiquent les fonctionnalités correspondantes. DMX CONTROLEUR CA-24D CA-2405 Le CA-24D est un contrôleur DMX 24 canaux spécialement conçu pour une utilisation avec le CA-2405. Il est muni d un panneau de commande convivial, de 24 scènes programmables,

Plus en détail

Guide d'installation rapide TEW-691GR 1.01

Guide d'installation rapide TEW-691GR 1.01 Guide d'installation rapide TEW-691GR 1.01 Table of Contents Français 1 1. Avant de commencer 1 2. Installation du matériel 2 3. Configuration du routeur sans fil 3 Troubleshooting 5 Version 05.11.2010

Plus en détail

APPENDIX 6 BONUS RING FORMAT

APPENDIX 6 BONUS RING FORMAT #4 EN FRANÇAIS CI-DESSOUS Preamble and Justification This motion is being presented to the membership as an alternative format for clubs to use to encourage increased entries, both in areas where the exhibitor

Plus en détail

CONNECTEURS HE13-HE14 CONNECTORS HE13-HE14

CONNECTEURS HE13-HE14 CONNECTORS HE13-HE14 CONNECTORS HE13-HE14 Spécification de conditionnement 107-15453 03 Septembre 08 Rév. G 1. BUT Cette spécification définit les matériels et les méthodes de conditionnement des connecteurs HE13-HE14 mâles

Plus en détail

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER DGE-530T. Quick Installation Guide+ Guide d installation+

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER DGE-530T. Quick Installation Guide+ Guide d installation+ GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER Quick Installation Guide+ Guide d installation+ Check Your Package Contents Quick Installation Guide Gigabit Ethernet PCI Adapter CD with Manual and Drivers DO NOT insert the

Plus en détail

Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011.

Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011. Sent: 11 May 2011 10:53 Subject: Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011. I look forward to receiving two signed copies of this letter. Sent: 10

Plus en détail

Guide d installation Deco Drain inc. DD200

Guide d installation Deco Drain inc. DD200 Guide d installation Deco Drain inc. DD200 Pour plus informations et pour télécharger les guides d installation en couleur, visitez notre site web. www.decodrain.com Soutien technique : Composez le : 514-946-8901

Plus en détail

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Ce manuel est écrit pour les utilisateurs qui font déjà configurer un compte de courrier électronique dans Mozilla Thunderbird et

Plus en détail

Instructions pour mettre à jour un HFFv2 v1.x.yy v2.0.00

Instructions pour mettre à jour un HFFv2 v1.x.yy v2.0.00 Instructions pour mettre à jour un HFFv2 v1.x.yy v2.0.00 HFFv2 1. OBJET L accroissement de la taille de code sur la version 2.0.00 a nécessité une évolution du mapping de la flash. La conséquence de ce

Plus en détail

D100 Instruction Manual Mode d emploi

D100 Instruction Manual Mode d emploi D100 Instruction Manual Mode d emploi Please read this Instruction Manual and the safety instructions before operating the appliance! Ne mettez l appareil en marche qu après avoir pris connaissance de

Plus en détail

Compliance Sheet. Super Range 71. Product Description

Compliance Sheet. Super Range 71. Product Description Super Range 71 Model SR71-15 SR71-A SR71-C SR71-E SR71-X SR71-USB Product Description 802.11a/n, Mini PCI, 2x2 MIMO 802.11a/b/g/n, Mini PCI, 3x3 MIMO 802.11a/b/g/n, CardBus, 2x2 MIMO 802.11a/b/g/n, PCI

Plus en détail

LA NETWORK MANAGER remote control software CUSTOM PRESET CREATION PROCEDURE

LA NETWORK MANAGER remote control software CUSTOM PRESET CREATION PROCEDURE LA NETWORK MANAGER remote control software CUSTOM PRESET CREATION PROCEDURE TECHNICAL BULLETIN - VERSION 1.0 Document reference: NWM-CUSTOM-PRS_TB_ML_1-0 Distribution date: July 21 st, 2010 2010 L-ACOUSTICS.

Plus en détail

NOTICE D UTILISATION Option USB 2-Ports USB FRANCAIS

NOTICE D UTILISATION Option USB 2-Ports USB FRANCAIS NOTICE D UTILISATION Option USB 2-Ports USB FRANCAIS Introduction Ce supplément vous informe de l utilisation de la fonction USB qui a été installée sur votre table de mixage. Disponible avec 2 ports USB

Plus en détail

How to Login to Career Page

How to Login to Career Page How to Login to Career Page BASF Canada July 2013 To view this instruction manual in French, please scroll down to page 16 1 Job Postings How to Login/Create your Profile/Sign Up for Job Posting Notifications

Plus en détail

Aspirateur sans sac. Réf: EV-500-S20 / Modèle: OCEAVCDC22GR MANUEL D UTILISATION

Aspirateur sans sac. Réf: EV-500-S20 / Modèle: OCEAVCDC22GR MANUEL D UTILISATION Aspirateur sans sac Réf: EV-500-S20 / Modèle: OCEAVCDC22GR MANUEL D UTILISATION MISES EN GARDE IMPORTANTES Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil. Conserver le

Plus en détail

Quick start. Pulsar ellipse 300/500/650/800/1200. Pulsar ellipse premium 500/650/800/1200

Quick start. Pulsar ellipse 300/500/650/800/1200. Pulsar ellipse premium 500/650/800/1200 Quick start Pulsar ellipse 300/500/650/800/1200 Pulsar ellipse premium 500/650/800/1200 Using the additional functions available on your Pulsar ellipse Utilisation des fonctions additionnelles de votre

Plus en détail

NOTICE D UTILISATION

NOTICE D UTILISATION CAFETIERE ELECTRIQUE 1.25L REF CM4229 230V - 800W - 50Hz NOTICE D UTILISATION LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT TOUTE PREMIERE UTILISATION Appareil garanti 1 an sur présentation du ticket

Plus en détail

MAXI SPEED-ROLL Course à boules

MAXI SPEED-ROLL Course à boules Course à boules Notice de montage 1. Posez le jeu à plat sur une table. 2. A l aide de la clé de service, dévissez les vis qui maintiennent la plaque de plexiglas et déposez la. 3. Dévissez les 4 vis fixant

Plus en détail

Règlement sur le télémarketing et les centres d'appel. Call Centres Telemarketing Sales Regulation

Règlement sur le télémarketing et les centres d'appel. Call Centres Telemarketing Sales Regulation THE CONSUMER PROTECTION ACT (C.C.S.M. c. C200) Call Centres Telemarketing Sales Regulation LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (c. C200 de la C.P.L.M.) Règlement sur le télémarketing et les centres d'appel

Plus en détail

Instructions for Completing Allergan s NATRELLE TM Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form

Instructions for Completing Allergan s NATRELLE TM Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form Instructions for Completing Allergan s NATRELLE TM Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form Please read the instructions below and complete ONE of the attached forms in either English or

Plus en détail

MANUEL D'UTILISATION

MANUEL D'UTILISATION CAFETIERE MANUEL D'UTILISATION Modèle : KF12 Merci de lire attentivement ce document avant la première utilisation de l'appareil CONSIGNES DE SECURITE Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des

Plus en détail

Description. Consignes de sécurité

Description. Consignes de sécurité 2 3 Description a Couvercle b Réservoir à eau c Verseuse verre ou pot isotherme (selon modèle) d Niveau d eau e Volet pivotant f Porte-filtre g Bouton d ouverture du volet h Sélecteur d arôme Modèles programmables

Plus en détail

Garage Door Monitor Model 829LM

Garage Door Monitor Model 829LM Garage Door Monitor Model 829LM To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH from a closing garage door: NEVER permit children to operate or play with door control push buttons or remote control transmitters.

Plus en détail

NITROKIT. Nitrogen Pressure Leak Check Kit. Installation & Operation Manual

NITROKIT. Nitrogen Pressure Leak Check Kit. Installation & Operation Manual NITROKIT Nitrogen Pressure Leak Check Kit Installation & Operation Manual NITROKIT - Nitrogen Pressure Leak Check Kit Congratulations on your purchase of the CPS model NITROKIT automotive Air Conditioning

Plus en détail

Stainless Steel Deep Fryer HF 1030

Stainless Steel Deep Fryer HF 1030 TM Stainless Steel Deep Fryer Friteuse en acier inoxydable 2012, HFEF-CAN US FR UK -10/12 1 Year Limited Warranty Un An De Garantie Limitée Thank you for purchasing the innovative Heaven Fresh Stainless

Plus en détail

Using a Walker. 2. Move your injured or weak leg toward the walker first. If you have had surgery on both legs, use either leg to begin walking.

Using a Walker. 2. Move your injured or weak leg toward the walker first. If you have had surgery on both legs, use either leg to begin walking. Using a Walker Walking with a Walker 1. Lift the walker and place it at a comfortable distance in front of you with all four of its legs on the floor. This distance is often equal to an arm s length. 2.

Plus en détail

Contents Windows 8.1... 2

Contents Windows 8.1... 2 Workaround: Installation of IRIS Devices on Windows 8 Contents Windows 8.1... 2 English Français Windows 8... 13 English Français Windows 8.1 1. English Before installing an I.R.I.S. Device, we need to

Plus en détail

Paxton. ins-20605. Net2 desktop reader USB

Paxton. ins-20605. Net2 desktop reader USB Paxton ins-20605 Net2 desktop reader USB 1 3 2 4 1 2 Desktop Reader The desktop reader is designed to sit next to the PC. It is used for adding tokens to a Net2 system and also for identifying lost cards.

Plus en détail

Thank you for choosing the Mobile Broadband USB Stick. With your USB Stick, you can access a wireless network at high speed.

Thank you for choosing the Mobile Broadband USB Stick. With your USB Stick, you can access a wireless network at high speed. Thank you for choosing the Mobile Broadband USB Stick. With your USB Stick, you can access a wireless network at high speed. Note: This manual describes the appearance of the USB Stick, as well as the

Plus en détail

Harmony 350 Remote Setup Guide Guide d installation

Harmony 350 Remote Setup Guide Guide d installation Harmony 350 Remote Setup Guide Guide d installation Harmony 350 Remote USB AA AA 2 Harmony 350 Remote Contents English................. 4 Français................ 10 3 Harmony 350 Remote Buttons 1 2 3

Plus en détail

MAT 2377 Solutions to the Mi-term

MAT 2377 Solutions to the Mi-term MAT 2377 Solutions to the Mi-term Tuesday June 16 15 Time: 70 minutes Student Number: Name: Professor M. Alvo This is an open book exam. Standard calculators are permitted. Answer all questions. Place

Plus en détail

DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2

DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2 DOCUMENTATION MODULE SHOPDECORATION MODULE PRESTASHOP CREE PAR PRESTACREA INDEX : DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2 INSTALLATION... 2 Installation automatique... 2 Installation manuelle... 2 Résolution des

Plus en détail

Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK www.kenwoodworld.com

Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK www.kenwoodworld.com Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK www.kenwoodworld.com 57774/1 ESP100 series i ii UNFOLD Français Veuillez déplier les illustrations de la première page avant d utiliser votre appareil

Plus en détail

Fabricant. 2 terminals

Fabricant. 2 terminals Specifications Fabricant Nominal torque (Nm) 65 Minimal torque (Nm) 0,63 Coil resistance - 20 C (ohms) 20 Rated current DC (A) 1 Rotor inertia (kg.m 2 ) 2.10-3 Weight (kg) 7,20 Heat dissipation continuous

Plus en détail

Once the installation is complete, you can delete the temporary Zip files..

Once the installation is complete, you can delete the temporary Zip files.. Sommaire Installation... 2 After the download... 2 From a CD... 2 Access codes... 2 DirectX Compatibility... 2 Using the program... 2 Structure... 4 Lier une structure à une autre... 4 Personnaliser une

Plus en détail

Control your dog with your Smartphone. USER MANUAL www.pet-remote.com

Control your dog with your Smartphone. USER MANUAL www.pet-remote.com Control your dog with your Smartphone USER MANUAL www.pet-remote.com Pet-Remote Pet Training Pet-Remote offers a new and easy way to communicate with your dog! With the push of a single button on your

Plus en détail

Quick Installation Guide TV-IP201 TV-IP201W

Quick Installation Guide TV-IP201 TV-IP201W Quick Installation Guide TV-IP201 TV-IP201W Table of of Contents Contents Français... 1. Avant de commencer... 2. Comment effectuer les connexions... 3. Configuration de la Webcam... 4. Utilisation sans

Plus en détail

WEB page builder and server for SCADA applications usable from a WEB navigator

WEB page builder and server for SCADA applications usable from a WEB navigator Générateur de pages WEB et serveur pour supervision accessible à partir d un navigateur WEB WEB page builder and server for SCADA applications usable from a WEB navigator opyright 2007 IRAI Manual Manuel

Plus en détail

Start Here Point de départ

Start Here Point de départ Start Here Point de départ Epson Stylus C88+ Please read these instructions before using the printer. Lisez ces instructions avant d utiliser l imprimante. Install Ink Cartridges Installez les cartouches

Plus en détail

WINTER BOAT STORAGE SYSTEM SYSTÈME DE REMISAGE HIVERNAL POUR BATEAU

WINTER BOAT STORAGE SYSTEM SYSTÈME DE REMISAGE HIVERNAL POUR BATEAU MANUAL / MANUEL VIDEO WINTER BOAT STORAGE SYSTEM SYSTÈME DE REMISAGE HIVERNAL POUR BATEAU ASSEMBLY INSTRUCTIONS GUIDE D ASSEMBLAGE NAVIGLOO 14-18½ ft/pi FISHING BOAT! RUNABOUT! PONTOON BOAT! SAILBOAT (SAILBOAT

Plus en détail

Construire son projet : Rédiger la partie impacts (2/4) Service Europe Direction des Programmes et de la Formation pour le Sud

Construire son projet : Rédiger la partie impacts (2/4) Service Europe Direction des Programmes et de la Formation pour le Sud Construire son projet : Rédiger la partie impacts (2/4) Service Europe Direction des Programmes et de la Formation pour le Sud Sommaire Construire son projet : Rédiger la partie impacts (2/4) Comment définir

Plus en détail

Thank you for choosing the Mobile Broadband USB Stick. With your USB Stick, you can access a wireless network at high speed.

Thank you for choosing the Mobile Broadband USB Stick. With your USB Stick, you can access a wireless network at high speed. Thank you for choosing the Mobile Broadband USB Stick. With your USB Stick, you can access a wireless network at high speed. Note: This manual describes the appearance of the USB Stick, as well as the

Plus en détail

direct serve EN DE NI ES PT CZ SK www.moulinex.com

direct serve EN DE NI ES PT CZ SK www.moulinex.com FR direct serve EN DE NI ES PT CZ SK www.moulinex.com 4 3 2 1 71mm 5 6 7 1 2 3 4 5 6 OK Click NO 7 8 9 150ml 10 Nous vous remercions d avoir choisi un appareil de la gamme Moulinex. CONSIGNES DE SECURITE

Plus en détail

Guide d'installation rapide TFM-560X YO.13

Guide d'installation rapide TFM-560X YO.13 Guide d'installation rapide TFM-560X YO.13 Table of Contents Français 1 1. Avant de commencer 1 2. Procéder à l'installation 2 Troubleshooting 6 Version 06.08.2011 16. Select Install the software automatically

Plus en détail

deux tâches dans le tableau et à cliquer sur l icône représentant une chaîne dans la barre d outils. 14- Délier les tâches : double cliquer sur la

deux tâches dans le tableau et à cliquer sur l icône représentant une chaîne dans la barre d outils. 14- Délier les tâches : double cliquer sur la MS Project 1- Créer un nouveau projet définir la date du déclenchement (début) ou de la fin : File New 2- Définir les détails du projet : File Properties (permet aussi de voir les détails : coûts, suivi,

Plus en détail

ENGLISH 4 FRANÇAIS 6 ESPAÑOL 8

ENGLISH 4 FRANÇAIS 6 ESPAÑOL 8 SY ENGLISH 4 FRANÇAIS 6 ESPAÑOL 8 ENGLISH How to lubricate the sewing machine Warning! Always switch off the machine and disconnect it from the power supply before lubricating the sewing machine. 1 Always

Plus en détail

C H A P T E R 28 C H A P I T R E 28. (Assented to June 12, 2014) (Date de sanction : 12 juin 2014)

C H A P T E R 28 C H A P I T R E 28. (Assented to June 12, 2014) (Date de sanction : 12 juin 2014) C H A P T E R 28 C H A P I T R E 28 THE CONSUMER PROTECTION AMENDMENT ACT (CONTRACTS FOR DISTANCE COMMUNICATION SERVICES) LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (CONTRATS DE SERVICES DE

Plus en détail

Instructions for Completing Allergan s Natrelle Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form

Instructions for Completing Allergan s Natrelle Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form Instructions for Completing s Natrelle Silicone-Filled Breast Implant Device Registration Form Please read the instructions below and complete ONE of the attached forms in either English or French. IMPORTANT:

Plus en détail

NEW Fin Fan / Air cooled condenser cleaning

NEW Fin Fan / Air cooled condenser cleaning Air cooled Condensers ( ACC ) Cleaning Air Cooled heat exchangers ( Finfan) Cleaning Cleaning Services Permanente installation NEW Fin Fan / Air cooled condenser cleaning New and revolutionnary high pressure

Plus en détail

MODE D EMPLOI PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION POSABLE PC 491 - PC

MODE D EMPLOI PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION POSABLE PC 491 - PC notice PC 491-492: notice PC 481/482 3/10/11 9:09 Page 1 MODE D EMPLOI PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION POSABLE PC 491 - PC 492 PC 491 PC 492 notice PC 491-492: notice PC 481/482 3/10/11 9:09 Page 2 FRANÇAIS

Plus en détail

REALISATION D UN FLIP BOOK

REALISATION D UN FLIP BOOK REALISATION D UN FLIP BOOK I. Préambule Vous disposez de fichiers sources de qualité pour la réalisation de votre flip book. Il est utile de connaître quelques éléments techniques pour la réalisation de

Plus en détail

Quick Start Démarrage Rapide 快 速 入 门

Quick Start Démarrage Rapide 快 速 入 门 Quick Start Démarrage Rapide 快 速 入 门 Thank you for purchasing Huawei E181 HSPA Rotate USB Stick. Note: This manual briefly describes the preparation, the process for installing/uninstalling and using

Plus en détail

English version ***La version française suit***

English version ***La version française suit*** 1 of 5 4/26/2013 4:26 PM Subject: CRA/ARC- Reminder - Tuesday, April 30, 2013 is the deadline to file your 2012 income tax and benefit return and pay any / Rappel - Vous avez jusqu'au 30 avril 2013 pour

Plus en détail

Aspirateur 928914. SS14TP1 230V~ 50Hz 1200Wnom. Front cover page (first page) Assembly page 1/8

Aspirateur 928914. SS14TP1 230V~ 50Hz 1200Wnom. Front cover page (first page) Assembly page 1/8 Aspirateur 928914 130222 SS14TP1 230V~ 50Hz 1200Wnom Front cover page (first page) Assembly page 1/8 2 SS14TP1-130222 Assembly page 2/8 F 1. Poignée 2. Variateur de puissance manuel 3. Tube 4. Suceur combiné

Plus en détail

Aspirateur. manuel d utilisation

Aspirateur. manuel d utilisation Aspirateur manuel d utilisation Avant d utiliser cette unité, veuillez lire les instructions avec attention. Pour une utilisation en intérieur uniquement. FRENCH Un monde de possibilités Merci d avoir

Plus en détail

ENGLISH WEDNESDAY SCHOOL ENTRY TEST ENROLMENT FORM 2015-2016

ENGLISH WEDNESDAY SCHOOL ENTRY TEST ENROLMENT FORM 2015-2016 CHECKLIST FOR APPLICATIONS Please read the following instructions carefully as we will not be able to deal with incomplete applications. Please check that you have included all items. You need to send

Plus en détail

MODE D EMPLOI CAFETIERE KZ8F WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

MODE D EMPLOI CAFETIERE KZ8F WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE MODE D EMPLOI CAFETIERE KZ8F WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE KZ8F WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE CARTE DE GARANTIE Chère cliente, cher client, Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles,

Plus en détail

Lesson Plan Physical Descriptions. belle vieille grande petite grosse laide mignonne jolie. beau vieux grand petit gros laid mignon

Lesson Plan Physical Descriptions. belle vieille grande petite grosse laide mignonne jolie. beau vieux grand petit gros laid mignon Lesson Plan Physical Descriptions Objective: Students will comprehend and describe the physical appearance of others. Vocabulary: Elle est Il est Elle/Il est Elle/Il a les cheveux belle vieille grande

Plus en détail

that the child(ren) was/were in need of protection under Part III of the Child and Family Services Act, and the court made an order on

that the child(ren) was/were in need of protection under Part III of the Child and Family Services Act, and the court made an order on ONTARIO Court File Number at (Name of court) Court office address Applicant(s) (In most cases, the applicant will be a children s aid society.) Full legal name & address for service street & number, municipality,

Plus en détail

Thank you for choosing the Huawei E372 Mobile Internet Key. With your USB modem, you can access a wireless network at high speed.

Thank you for choosing the Huawei E372 Mobile Internet Key. With your USB modem, you can access a wireless network at high speed. Thank you for choosing the Huawei E372 Mobile Internet Key. With your USB modem, you can access a wireless network at high speed. Note: This manual describes the appearance of the USB modem, as well as

Plus en détail

R.V. Table Mounting Instructions

R.V. Table Mounting Instructions PTSS165 ACCESSORY MOUNTING INSTRUCTIONS Use these instructions in conjunction with your main manual to properly assemble your gas grill. Refer to the main manual for safety, operating, cleaning and maintenance

Plus en détail

Welcome / Bienvenue NVX 620

Welcome / Bienvenue NVX 620 Welcome / Bienvenue NVX 620 Box content English NVX 620 base Handset Tablet stand Lightening, 30 pin and micro-usb adapters Smart holder Ethernet cable AC adapter Lightening, 30 pin and micro-usb cables

Plus en détail

MANUEL D UTILISATION

MANUEL D UTILISATION MANUEL D UTILISATION Table des matières Sécurité du produit 3 Mesures de précautions 4 Exigences électriques 5 Dépannage 5 Caractéristiques de My Rotisserie 6 Caractéristiques de My Rotisserie 7 Diagramme

Plus en détail

Warning: Failure to follow these warnings could result in property damage, or personal injury.

Warning: Failure to follow these warnings could result in property damage, or personal injury. Western Steel & Tube 1 Storage Locker Extended Storage Locker Storage Cabinet Assembly And Use Instructions Warning: Failure to follow these warnings could result in property damage, or personal injury.

Plus en détail

THE LAW SOCIETY OF UPPER CANADA BY-LAW 19 [HANDLING OF MONEY AND OTHER PROPERTY] MOTION TO BE MOVED AT THE MEETING OF CONVOCATION ON JANUARY 24, 2002

THE LAW SOCIETY OF UPPER CANADA BY-LAW 19 [HANDLING OF MONEY AND OTHER PROPERTY] MOTION TO BE MOVED AT THE MEETING OF CONVOCATION ON JANUARY 24, 2002 2-aes THE LAW SOCIETY OF UPPER CANADA BY-LAW 19 [HANDLING OF MONEY AND OTHER PROPERTY] MOTION TO BE MOVED AT THE MEETING OF CONVOCATION ON JANUARY 24, 2002 MOVED BY SECONDED BY THAT By-Law 19 [Handling

Plus en détail

3615 SELFIE. http://graffitiresearchlab.fr HOW-TO / GUIDE D'UTILISATION

3615 SELFIE. http://graffitiresearchlab.fr HOW-TO / GUIDE D'UTILISATION 3615 SELFIE http://graffitiresearchlab.fr HOW-TO / GUIDE D'UTILISATION Hardware : Minitel Computer DIN FM545 45 connector (http://www.gotronic.fr/art-fiche-din-fm545-4747.htm) Cable Arduino compatible

Plus en détail

Diffrient MC Task Light II Luminaire Portatif INSTRUCTIONS

Diffrient MC Task Light II Luminaire Portatif INSTRUCTIONS Diffrient Task Light II Portable Luminaire INSTRUCTIONS Diffrient MC Task Light II Luminaire Portatif INSTRUCTIONS ENGLISH Versatility and sustainability reach new heights with the elegantly engineered

Plus en détail

DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2

DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2 DOCUMENTATION MODULE CATEGORIESTOPMENU MODULE CREE PAR PRESTACREA INDEX : DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2 INSTALLATION... 2 CONFIGURATION... 2 LICENCE ET COPYRIGHT... 3 SUPPORT TECHNIQUE ET MISES A JOUR...

Plus en détail

B-310N/B-510DN. Network Installation Guide Guide d installation réseau

B-310N/B-510DN. Network Installation Guide Guide d installation réseau B-310N/B-510DN Network Installation Guide Guide d installation réseau Installing the Printer on Your Network Follow these instructions to install the software and connect the printer to your network.

Plus en détail

Gestion des prestations Volontaire

Gestion des prestations Volontaire Gestion des prestations Volontaire Qu estce que l Income Management (Gestion des prestations)? La gestion des prestations est un moyen de vous aider à gérer votre argent pour couvrir vos nécessités et

Plus en détail

Instructions Sheet. TVB-2 Test Verification Box. Models TVB-2

Instructions Sheet. TVB-2 Test Verification Box. Models TVB-2 Instructions Sheet Test Verification Box Models Associated Research, Inc. 2013 13860 West Laurel Drive Lake Forest, Illinois, 60045 U.S.A. Item 39372 Ver 1.03 Printed January 10, 2014 DECLARATION OF CONFORMITY

Plus en détail

Application Form/ Formulaire de demande

Application Form/ Formulaire de demande Application Form/ Formulaire de demande Ecosystem Approaches to Health: Summer Workshop and Field school Approches écosystémiques de la santé: Atelier intensif et stage d été Please submit your application

Plus en détail

AMENDMENT TO BILL 32 AMENDEMENT AU PROJET DE LOI 32

AMENDMENT TO BILL 32 AMENDEMENT AU PROJET DE LOI 32 THAT the proposed clause 6(1), as set out in Clause 6(1) of the Bill, be replaced with the following: Trustee to respond promptly 6(1) A trustee shall respond to a request as promptly as required in the

Plus en détail