Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 1

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 1"

Transcription

1 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 1

2 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 2 appleôîôìè Ï ÈÔ ÏÂÎÙÚÈÎÔ & ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ ÍÔappleÏÈÛÌÔ (πû ÂÈ ÛÙËÓ Úˆapple Î ŒÓˆÛË Î È ÏÏ ڈapple Î ÒÚ ÌÂ Û ÛÙ Ì Ù ÂappleÈÏÂÎÙÈÎ Û ÏÏÔÁ appleôúúèìì ÙˆÓ). ΔÔ Û Ì ÔÏÔ Ùfi Âapple Óˆ ÛÙÔ appleúô fió ÙË Û ÛÎÂ Û ÙÔ ÛËÌ ÓÂÈ fiùè ÙÔ appleúô fió ÂÓ appleú appleâè Ó appleâù ÙÂ Ì Ì ٠ÔÈÎÈ Î appleôúú ÌÌ Ù ÏÏ appleú appleâè Ó apple Ú Ôı ÛÂ Ó Î Ù ÏÏËÏÔ ÛËÌÂ Ô Û ÏÏÔÁ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ Î È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ ÏÈÎÔ appleúô Ó Î ÎψÛË. Í ÛÊ Ï ÔÓÙ ÙË ÛˆÛÙ appleôîôìè ÙÔ appleúô fióùô ÔËı Ù ÛÙËÓ appleúfiïë Ë appleèı ÓÒÓ ÚÓËÙÈÎÒÓ ÂappleÈappleÙÒÛÂˆÓ ÛÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ Î È ÙËÓ ÁÂ. Ó Î ÎψÛË ÙˆÓ ÏÈÎÒÓ ı ÔËı ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Ê ÛÈÎÒÓ applefiúˆó. È appleâúèûûfiùâúâ appleïëúôêôú Â Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ Ó Î ÎψÛË ÙÔ ÙÔ appleúô fióùô, apple Ú Î ÏÔ Ì ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÛÙ Ì ÙÈ appleëúâû  Πı ÚÈfiÙËÙ ÙÔ ÌÔ Û ÙÔ Î Ù ÛÙËÌ fiappleô ÁÔÚ Û Ù ÙÔ appleúô fió. Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems). This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans le pays de l Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective). Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit. Tratarea aparatelor electrice si electronice scoase din uz(directive aplicabile in tarile Uniunii Europene si in alte tari europene care au un sistem de colectare selectiva). Acest simbol, aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indica faptul ca acel produs nu trebuie tratat impreuna cu resturile menajere. El trebuie dus la un centrul de colectare, pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice. Asigurandu-va ca acest produs a fost dus la rebuturi, veti ajuta la prevenirea consecintelor negative potentiale, pentru mediul inconjurator si sanatatea umana. Reciclarea va ajuta la conservarea resurselor naturale.pentru orice informatie suplimentara privind reciclarea acestui produs, puteti contacta municipalitatea, punctele de colectare a deseurilor sau magazinul de la care ati cumparat produsul. A B C 2

3 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 3 ª π OÀ ƒ π ƒo Δ OÙ v ÚËÛÈÌoappleoÈ Ù ÙËv appleú Û Û Â v È ÛÎfiappleÈÌo v ÁvˆÚ ÂÙ ÙÈ apple Ú Î Ùˆ ÛÈÎ Ú : È ÛÙ fiïâ ÙÈ o ËÁ  appleúèv ÙËv ÚËÛÈÌoappleoÈ ÛÂÙÂ. XÚËÛÈÌoappleoÈ ÛÙ ÙËv appleú Û Ìfivo ÁÈ ÛÈ ÚˆÌ. ÚÈv ÙËv Ú ÛË Â Èˆı Ù fiùè Ë appleú Û vù appleoîú vâù È ÛÙÈ ËÏÂÎÙÚÈÎ appleúo È ÁÚ Ê appleo v ÁÚ ÊovÙ È ÛÙË ÛË ÙË appleú Û. È ÙË ÈÎ Û ÛÊ ÏÂÈ oè appleú  ı appleú appleâè v o v Á ˆÛË Î È Ó Â Ó È ÛÔ ÎÔ. ÔÙ ÌËÓ ÙÚ Ù ÙÔ Î ÏÒ ÈÔ ÁÈ Ó appleôû Ó ÛÂÙ applefi ÙËÓ appleú. ÓÙ ıâù, appleè ÛÙ ÙÔ ÊÈ Î È ÙÚ ÍÙ ÙÔ ÁÈ Ó appleôû Ó ÛÂÙÂ. To Î ÏÒ Èo Âv appleú appleâè v Îo Ìapple ÂÈ ÂÛÙ ÂappleÈÊ vâèâ. AÊ ÛÙ ÙËv appleú Û v ÎÚ ÒÛÂÈ appleúèv ÙËv appleoıëîâ ÛÂÙÂ. où ÌËv ÚËÛÈÌoappleoÈ Ù ÙËv appleú Û Ì ÂÏ ÙÙˆÌ ÙÈÎfi Î ÏÒ Èo Î È fiù v Ë appleú Û apple Úo ÛÈ ÂÈ È ÚÚo ÂÈ Î appleoè Ï Ë. MËv appleoû v ÚÌoÏoÁ Ù ÙËv appleú Û ÌfivÔÈ Û. Õv apple Ú ÂÈ Ï Ë appleâ ı vıâ Ù ÛÂ Ó EÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ K Ù ÛÙËÌ Service ÙË SINGER ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÛÙ Ì ÙÔ ÓÙÚÔ Í appleëú ÙËÛË ÂÏ ÙÒÓ ÙË SINGER. EÛÊ ÏÌ vë Û v ÚÌoÏfi-ÁËÛË ÂÎı ÙÂÈ Û Πv vo ËÏÂÎÙÚoappleÏËÍ. MËv Ê vâùâ ÌÈÎÚ apple È È v appleïëûè o v fiù v ÛÈ ÂÚÒvÂÙÂ. H Û ÛΠÂv appleúooú ÂÙ È ÁÈ XÚ ÛË applefi ÙoÌ (appleâúèï Ì voì vˆv Ùˆv apple È ÈÒv) Ì ÌÂÈˆÌ vë Ê ÛÈÎ voëùèî ÈÎ vfiùëù ÏÏÂÈ Ë ÂÌappleÂÈÚ Î È ÁvÒÛË, ÂÎÙfi  v Ùo apple Ú ÂÙ È Âapple ÏÂ Ë Î ıo ÁËÛË Û ÂÙÈÎ Ì ÙË Ú ÛË ÙË Û ÛΠapplefi ÙoÌo appleâ ı vo ÁÈ ÙËv ÛÊ ÏÂÈ Ùo. ªË Û v ÂÙ ÛÙo Èo Î ÎÏˆÌ ÎÈ ÏÏË ÈÛ Ú ËÏÂÎÙÚÈÎ Û ÛÎÂ. Av  v È apple Ú ÙËÙo v ÚËÛÈÌoappleoÈ ÛÂÙ appleúfiûıâùo Î ÏÒ Èo, appleú appleâè v  v È Ùˆv 10 A. Av ÚËÛÈÌoappleoÈ ÛÂÙ Π٠ÏÏËÏo Î ÏÒ Èo ÌappleoÚ v appleâúıâúì vıâ. où ÌËv ÏÂÙ ÙË Û ÛÎÂ Ì Û Û vâúfi, ÏÏ ÁÚ. XÚËÛÈÌoappleoÈ Ù Ìfivo ÎÚ o vâúfi ÛÙo Ú ÂÚ o Ú. MËv ÂÙ ٠ÚÈ Û v ÌÂÛ ÛÙÈ o appleï Πfiù v ÛÈ ÂÚÒvÂÙÂ. MËv appleâúv Ù Ùo ÚÈ Û v ÌÂÛ ÛÙËv ÂappleÈÊ vâè ÛÈ ÂÚÒÌ Ùo Î È ÙË ıâúì ÈvfiÌÂvË appleï Î fiù v Î Ù ÂÙ ÙË Ï ÙË appleú Û. È oappleoè appleoùâ ÂappleÈÛΠappleâ ıâ vıâ Ù Ìfivo ÛÂ Ó EÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ K Ù ÛÙËÌ Service ÙË SINGER ÛÙÔ ÓÙÚÔ Í appleëú ÙËÛË ÂÏ ÙÒÓ ÙË SINGER, ÒÛÙÂ Ë ÂappleÈÛΠv ÙËÚ fiïâ ÙÈ appleúo È ÁÚ Ê appleo oú ÂÈ o Î Ù ÛΠÛÙ. OappleoÈ appleoùâ ÂappleÈÛΠapplefi ÌË ÂÍo ÛÈo oùëì vo Û vâúáâ o, Î Ù ÚÁ ÙfiÌ Ù ÙËv appleúoûêâúfiìâvë ÂÁÁ ËÛË ÙË ÂÙ ÈÚÂ. H Û ÛΠappleo ÁoÚ Û Ù Π٠ÛΠÛÙËÎÂ Û Ìʈv Ì fiïâ ÙÈ appleúo È ÁÚ Ê Ùo E Úˆapple ÈÎo Î vovèûìo 73/23/CEE appleo ÊoÚ ÙËv ÛÊ ÏÂÈ Û ÛΠÒv ÌËÏ Ù ÛË Î È Ùo Î vovèûìo CEM 89/336/CEE, appleo ÊoÚ ÙËv ËÏÂÎÙÚoÌ ÁvËÙÈÎ Û Ì ÙfiÙËÙ fiappleˆ ÙÚoappleoappleoÈ ıëîâ applefi Ùov Î vovèûìfi 93/68/CEE. IMPORTANT SAFEGUARDS When using your ironing press, basic safety precautions should be followed, including the following: Read all instructions before using the ironing press. Use the ironing press only for its intended use. Before plugging in your ironing press, be sure the electrical information on the label on the bottom of the base agrees with your power supply. Use a mains supply which has an earth connection, for your own safety. Never yank cord to disconnect from outlet; instead, grasp plug and pull to disconnect. Do not allow the cord to touch hot surfaces. Let ironing press cool completely before putting it away. Do not operate the ironing press with a damaged cord or if the ironing press leaks or is damaged. Do not disassemble the ironing press; In such case you should contact any SINGER Service Center or SINGER Client Service for examination or eventual repair. Incorrect reassembly can cause risk of electric shock when the ironing press is used. Close supervision is necessary when using your press with children around. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Do not operate another high wattage appliance on the same circuit. If an extension cord is absolutely necessary, a 10-ampere cord should be used. Never immerse the machine in water or other liquids. Use only cold water in the water tank. Do not put your hands between the steaming board and the heating plate while ironing. For any repair, take the appliance to any SINGER Service Center, so that the repair will be in accordance with the standards indicated in this instruction book. Any repair done by an unauthorized person would cancel the warranty. The appliance you have just bought conforms to the low voltage European directive 73/23/CEE relating to safety and the CEM directive 89/336/CEE relating to electromagnetic compatibility, amended by 93/68/CEE. The manufacturer reserves the right to make changes and alterations to the product without prior notice. O Î Ù ÛΠÛÙ v Ù È v appleúo  Û ÙÚoappleoappleoÈ ÛÂÈ ÙË Û ÛΠˆÚ appleúoâè oappleo ËÛË. 3

4 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ Lors de l utilisation de l appareil, des précautions élémentaires sont à prendre, comme indiqué ci-dessous : Lisez attentivement le mode d emploi avant d utiliser l appareil. N utilisez cet appareil que pour l usage pour lequel il est prévu: le repassage. Avant de brancher l appareil, vérifiez que le voltage de votre installation correspond à celui inscrit sur la plaquette signalétique (sous le socle de la presse). Utilisez obligatoirement une prise de courant comportant une prise de terre, ceci pour votre sécurité. Ne jamais mettre ni retirer la fiche dans la prise avec des mains mouillées. Ne jamais débrancher l appareil en tirant sur le cordon d alimentation mais sur la fiche. Veillez à ce que le cordon d alimentation ne touche pas des surfaces chaudes ou arêtes tranchantes. Ne pas desassembler la presse. Contacter un service aprés vente agréé SINGER afin qu'il examine et répare l'appareil. Un mauvais assemblage peut entrainer des risques d'électrocution. Lorsque vous utilisez votre appareil en présence d'enfant, une grande vigilance est nécessaire. Rangez-le hors de la portée des enfants. L'utilisation de ce genre d'appareil n'est pas prévue pour les personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent de l'utiliser en toute sécurité sans surveillance ou instruction préalable. Evitez de brancher plusieurs appareils de grande puissance sur le même circuit électrique. Si une rallonge électrique est nécessaire, utiliser une rallonge de 10 ampères. Ne plongez jamais votre appareil dans l eau ou autre liquide. Utilisez de l'eau froide. Ne glissez pas votre main entre la table de repassage et le plateau chauffant lorsque vous descendez la poignée de la presse. Pour toutes réparations, il est nécessaire de confier votre appareil aux points de service aprés vente agréés par SINGER pour que la remise en état soit conforme aux normes indiquées sur cette brochure. Toute infraction commise par une personne non autorisée annule la validité de la garantie. L appareil que vous venez d acquérir est conforme aux prescriptions de la directive européenne basse tension 73/23/CEE relative à la sécurité, et à la directive CEM 89/336/CEE relative à la compatibilité électromagnétique, amendées par 93/68/CEE. Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles présentés, leurs caractéristiques et accessoires. INDICATII DE SECURITATE In timpul utilizarii aparatului trebuie luate precautiuni elementare, precum cele de mai jos: Inainte de utilizare, cititi cu atentie modul de utlizare a aparatului. Nu folositi aparatul decat pentru scopul pentru care este prevazut, respectiv, calcatul. Inainte de conectarea aparatului, verificati daca voltajul din instalatie corespunde celui inscris pe placuta de identificare a aparatului, care se afla sub soclul presei. Pentru securitatea Dvs. este obligatoriu sa folositi o priza cu impamantare. Nu bagati sau scoateti steckerul din priza, cu mainile ude. Nu debransati niciodata aparatul tragand de cordon ci de stecker. Aveti grija ca firul de alimentare electrica sa nu atinga suprafete incinse sau taioase. Inainte de a deconecta sau conecta fierul de calcat, asigurati-va intotdeauna ca intrerupatorul Fier/Presa sa fie pe pozitia pentru presa(comutatorul neapasat), sau ca aparatul este debransat. Nu utilizati aparatul daca are scurgeri sau este deteriorat, ori are cordonul afectat. Pentru a evita orice pericol, solicitati verificarea aparatului de catre fabricant, service-ul post-vanzari ala acestuia, sau o persoana calificata. Aveti o grija deosebita daca folositi aparatul in prezenta copiilor si nu-l lasati la indemana acestora. Folosirea acestui aparat nu este intentionata pentru persoane (inclusiv copii) cu capacitati mentale, fizice sau senzoriale reduse, lipsa de experienta sau cunoastere, numai daca acestea sunt suprovegheate sau instruite de persoane responsabile pentru siguranta lor. Evitati sa bransati mai multe aparate de mare putere la acelasi circuit electric. Daca este necesara folosirea unui prelungitor, aveti grija sa-l amplasati astfel inca sa nu se calce pe el, sau sa fie scos din priza din neatentie. Prelungitorul trebuie sa aiba impamantare si capacitate de curent de 10 Amperi. Nu lasati aparatul conectat la curent, fara supraveghere. Nu bagati niciodata aparatul in apa sau alte lichide. Nu turnati niciodata apa calda in rezervorul de apa. Nu bagati mana intre placa de calcat si platoul incalzit, cand coborati manerul presei. Aveti grija ca dupa fiecare utilizare sa puneti fierul de calcat orizontal in suportul acestuia. Nu-l asezati niciodata in pozitie verticala. Aveti grija ca dupa calcat sa debransati presa de la curent. Pentru reparatii este necesar sa incredintati aparatul atelierelor de service, pentru a fi reparat conform normelor indicate in aceasta brosura. Orice interventie a unei persoane neautorizate anuleaza garantia. Aparatul pe care l-ati cumparat este corespunzator prescriptiilor directivei europene 73/23/CEE referitoare la securitate, si directivei CEM 89/336/CEE referitoare la comaptibilitatea electromagnetica, amendata cu 93/68/CEE. Fabricantul isi rezerva dreptul de a modifica modelele prezentate, caracteristicile si accesoriile lor. 4

5 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 5 DIVINA BOOSTER Ô Ìapple apple Ú ÁˆÁ ÍÙÚ ÙÌo (booster) Booster button for extra steam Bouton interrupteur fonction Booster Buton comutare abur suplimentar. MAXIMA º ÏÙÚo Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv Anti-scale cartridge Cassette anticalcaire Caseta anticalcar DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIERE 1. Ìapple ÎÈ ıâúìoûù ÙË 2. KÏÂÈ ÚÈ ÛÊ Ï 3. È ÎfiappleÙË ÂappleÈÏoÁ ıâúìoîú Û 4. ÂÚÌ ÈvfiÌÂvË ÓÔ ÈˆÌ ÓË appleï Î ÏÔ ÌÈÓ Ô 5. Ï ÌÌ ÛÈ ÂÚÒÛÙÚ / appleï Î ÙÌÔ 6. P ÂÚ o Ú vâúo 7. XÂÈÚoÏ ÁÈ Ùo voèáì /ÎÏ ÛÈÌo ÙË appleú Û. A ÙfiÌ ÙË apple Ú ÁˆÁ ÙÌo 8. AÛÊ ÏÈÛË Ùo Ú ÂÚ o Ú vâúo 9. K ÏÒ Èo ÚÂ Ì ÙÔ 10. M ÍÈÏ Ú ÎÈ ÛÈ ÂÚÒÌ Ùo 1. Thermostat pilot light 2. Security lock selector 3. Temperature selecting thermostat 4. Anodised heating plate 5. Ironing board cover/steam plate 6. Water reservoir 7. Handle to open/close the press. Automatic steam output 8. Lock of the water reservoir 9. Mains lead 10. Pressing cushion 1. Voyant témoin de température du plateau 2. Bouton de verrouillage 3. Thermostat sélecteur de température 4. Semelle chauffante 5. Table de repassage vaporisante et rembourrée 6. Réservoir d eau 7. Poignée pour ouverture, fermeture de la presse. Commande automatique de vapeur 8. Verrou du réservoir d eau 9. Cordon d alimentation électrique 10. Petit coussin 1. Indicator luminos termostat 2. Buton blocare presa 3. Buton termostat de reglare temperatura 4. Placa incalzita 5. Masa de calcat cu aburi / husa acoperitoare 6. Rezervor de apa 7. Maner deschidere/inchidere presa si presiune automata placa incalzita. Comanda automata abur. 8 Capac inchidere rezervor de apa. 9. Cordon de alimentare electric. 10.Pernita ajutatoare. 5

6 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 6 1 USING YOUR PRESS 2 3 È ÙË ÌÂÙ ÊoÚ Î È ÁÈ ÏfiÁo ÛÊ ÏÂ Ë appleú Û Û ÎÏÂÈ ÒvÂÈ. È v ÙËv vo ÍÂÙ Á Ú ÂÙ Ùo È ÎfiappleÙË ÚÈÛÙÂÚ (2) Î È ÂÍÈ ÁÈ v ÙËv ÎÏ ÒÛÂÙ (1). È v' voèáoîïâ vâùâ ÙË ıâúì ÈvfiÌÂvË appleï Î ÚËÛÈÌoappleoÈ Ù ÙË ÂÈÚoÏ. H ÂÈÚoÏ Â v È Ù Ùfi Úov Î È Ô Ú ıìèûù ÙË apple ÂÛË Î È Ùo ÙÌo. K Ù ovù ÙË ÂÈÚoÏ Ï ÁÔ appleúèó ÎÏ ÛÂÈ Ë appleú Û ÓÂÈ ÙÌfi Î È ÎÏ ÓÔÓÙ ÙÂÏ ˆ ÙËÓ appleú Û ÛÎÂ Ù È apple Óˆ ÛÙÔ ÚÔ Ô apple ÂÛË 45 ÎÈÏÒÓ. È v ÌÂÁ ÏÒÛÂÙ Ùo voèáì ÙË appleú Û Û appleè ÂÙ ÙË ÂÈÚoÏ ÂÏ ÊÚ appleúo Ù Âapple vˆ. ' Ù ÙË ı ÛË Â v È Â ÎoÏo v ÛÈ ÂÚÒÛÂÙ ÛÂvÙfivÈ, Îo ÚÙ vâ Î.Ï.apple. To voèáì ÙË appleú Û Âapple v Ú ÂÙ È ÛÙËv Ú ÈÎ Ùo ı ÛË appleè ovù ÂÏ ÊÚ ÙË ÂÈÚoÏ appleúo Ù Î Ùˆ. È v ÁÂÌ ÛÂÙ Ùo Ú ÂÚ o Ú Ì vâúfi: - To ÙÚ Ù appleúo ٠͈. - ÂÌ ÛÙ ÙÔ Ú ÂÚ Ô Ú Ì ÓÂÚfi ˆÚ Ó appleâú ÂÈÏ ÛÂÙÂ. - To ÛappleÚÒ vâùâ apple ÏÈ apple Ûˆ ÛÙË ı ÛË Ùo. - ŸÙ v Ë appleôûfiùëù Ùo vâúo ÌÂȈı appleúoûı ÛÙ ÎÈ ÏÏo vâúfi. 1. SECURITY LOCK To prevent accidental opening, your ironing press is locking for safety. To unlock the press, turn the security lock selector towards the left-hand side (2). To lock the press, turn the selector towards the righthand side (1). 2. OPENING AND CLOSING THE PRESS The handle is used to open and close the heating plate. By bringing the handle down, the machine closes and the pressing pressure increases until it automatically engages at maximum pressure (45 kilos). The handle allows the automatic steam emission. Always hold the handle while opening. 3. MAXIMUM OPENING To obtain maximum opening of the press: open the press and continue pushing the handle upwards. The maximum opening position allows large items to be pressed easily. The heating plate returns automatically to its original position when lowering the handle. 4. FILLING UP OF THE WATER RESERVOIR - Pull the water reservoir towards you. - Gently fill the reservoir without leaving to overflow. - Push the reservoir back into its position. - When the water amount drops, add more water. 4 ƒo Oà : ÔÙ ÌËÓ Î ÓÂÙ ÛÈ ÚˆÌ Ì ÙÌfi fiù Ó ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ Ú ÂÚ Ô Ú Ú ÛÎÂÙ È ÛÙÔ ÌËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌ Ô. Àapple Ú ÂÈ Î Ó ÓÔ Ó Î Ù ÛÙÚ ÂÙ ÙËÓ ÓÙÏ. ÔÙ ÌË ÁÂÌ ÂÙ ÙÔ Ú ÂÚ Ô Ú Ì ÂÛÙfi ÓÂÚfi. CAUTION: Never ask for steam when water is at the lowest level in the reservoir. You could damage the pump. Never fill the reservoir with hot water. 6

7 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 7 UTILISATION MOD DE UTILIZARE 1. BOUTON DE VERROUILLAGE Pour éviter son ouverture par mégarde, votre presse à repasser vous est livrée verrouillée. Pour déverrouiller la presse, tournez le bouton de fermeture de sécurité vers la gauche (2). Pour verrouiller la presse, descendez la poignée et tournez le bouton vers la droite (1). 2. OUVERTURE ET FERMETURE DE LA PRESSE La poignée sert à fermer et ouvrir la semelle chauffante. En la levant, la pression est relachée et l'appareil s'ouvre. En l'abaissant l'appareil se ferme et la pression augmente jusqu'à atteindre les 45 kilos. La poignée permet la commande automatique de la vapeur. Accompagnez toujours la poignée vers le haut à l'aide de la main. 3. OUVERTURE MAXIMUM Pour une plus grande ouverture de la presse : ouvrez la presse et continuez à pousser la poignée vers le haut. La table vaporisante se dégage et peut être utilisée comme une planche classique. La grande ouverture permet une manipulation plus aisée des grandes pièces et s'utilise également à l'occasion du pliage du linge. Le plateau chauffant reprendra automatiquement sa place en redescendant la poignée. 4. REMPLISSAGE DU RESERVOIR D'EAU - Tirez le réservoir d'eau vers vous. - Remplissez doucement le réservoir sans déborder. Remettez le réservoir en place. - Lorsque le niveau d'eau baisse, remettez-en. 1. BUTON BLOCARE PRESA Pentru evitarea deschiderii din greseala, presa se blocheaza pentru siguranta. Rotiti butonul inspre stanga (2) pentru a o deschide. Pentru a bloca presa, rotiti butonul inspre dreapta (1). 2.DESCHIDEREA SI INCHIDEREA PRESEI Manerul serveste la deschiderea si inchiderea talpii incalzite. Ridicand manerul cu mana, presiunea scade si presa se deschide. Coborand manerul, presa se inchide si preseaza cu o greutate maxima echivalenta de 45 kg. Manerul permite eliberarea automata a aburului. Intotdeauna tineti de maner in timpul deschidriii presei. 3. DESCHIDEREA MAXIMA Pentru a deschide presa mai imult, sau cand folositi fierul decalcat: deschideti presa si continuati sa impingeti manerul in sus. Masa presei cu aburi poate fi utilizata ca o masa de calcat clasica. Deschiderea mare permite o manipulare mai usoara a pieselor textile mari si plierea lenjeriei. Coborand manerul placa incalzita revine automat in pozitia initiala. 4. UMPLEREA REZERVORULUI CU APA - Trageti de rezervor inspre dvs. - Umpleti incet rezervorul fara sa dea pe dinafara - Impingeti rezervorul la loc in pozitia initiala - Cand nivelul apei scade in rezervor, adaugati incet apa. ATTENTION : Ne jamais demander de vapeur quand il n y a plus d eau dans le réservoir. Vous risqueriez d'endommager la pompe. Ne jamais remplir le réservoir avec de l'eau chaude. Ne jamais ajouter à l'eau des produits à base d'alcool ou d'essence (parfum, eau de Cologne, essence de lavande, etc.) ATENTIE: Nu utilizati aburi cand nivelul apei este pe minim in rezervor deoarece se poate strica pompa. Nu umpleti niciodata rezervorul cu apa calda. 7

8 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page ÛË ÂÚÌÔÛÙ ÙË T appleô YÊ ÛÌ ÙÔ oûfiùëù ÙÌo vıâùèî ÿvâ AÛÂÙ Ù ÙÂÁvfi ÔÏ ÎÚÈÏÈÎ ÛÈ ÚˆÌ ÔÏ ÌÈ ÈÎ º ÛÈÎ MÂ٠͈٠EÏ ÊÚ ZˆÈÎ ÿvâ M ÏÏÈv AÙÌfi º ÛÈÎ B Ì ÎÂÚ oï º ÙÈÎ ÿvâ Èv AÙÌfi - B ÏÙ Ùo Î ÏÒ Èo ÛÙËv appleú ÛÙo apple Ûˆ Ì Úo ÙË appleú Û. - B ÏÙ Ùo ÊÈ Ùo Πψ o ÛÙËv appleú Ùo ÚÂ Ì Ùo. - Av ovù ÙËv appleú Û Û v ÂÈ Ù Ùfi Úov Î È Ùo Ï Ìapple ÎÈ Ùo ıâúìoûù ÙË. - To Ï Ìapple ÎÈ Ùo ıâúìoûù ÙË ı Û ÛÂÈ fiù v Ë ıâúìoîú Û ÊÙ ÛÂÈ ÛÙo ıìo appleo ÙË Ú ıì Û ÙÂ. To Ï Ìapple ÎÈ v oû vâè ÚÎÂÙ ÊoÚ Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ Ùou ÛÈ ÂÚÒÌ Ùo. ÚoÛo : To Ï Ìapple ÎÈ Ùo ıâúìoûù ÙË Âv ı' v ÂÈ v o È ÎfiappleÙË ÂappleÈÏoÁ ıâúìoîú Û Ú ÛÎÂÙ È ÛÙËv v ÂÈÍË. H appleoèfiùëù Ùo ÛÈ ÂÚÒÌ Ùo ÂÍ ÚÙ Ù È applefi ÙËv appleoûfiùëù ÙÌo appleo ÚËÛÈÌoappleoÈ ÙÂ, Î ıò Âapple ÛË Î È applefi ÙË ÛˆÛÙ ÂappleÈÏoÁ ÙË ıâúìoîú Û. Ù appleâúèûûfiùâú Úo apple Ú o v Âv  ÍÂÈ ÁÈ ÙË ÛˆÛÙ ıâúìoîú Û ÛÈ ÂÚÒÌ Ùo Û Ìʈv Ì ٠ÂÍ ÈÂıv Û Ì oï : X ÌËÏ ıâúìoîú Û M ÙÚÈ ıâúìoîú Û Y ËÏ ıâúìoîú Û A Ù oè Âv  ÍÂÈ Â v È vù ÛÙoÈ Â Ì' Ù Ùo ıâìoûù ÙË ÙË appleú Û. EappleÈÏ ÍÙ ÛÙov ıâúìoûù ÙË ÙËv Î Ù ÏÏËÏË ıâúìoîú Û v ÏoÁ Ì Ùo Ê ÛÌ appleo ı ÏÂÙ v ÛÈ ÂÚÒÛÂÙÂ. Û vèûùo Ì v Ú ÂÙ apple vù Ì ÙËv appleèo ÌËÏ ıâúìoîú Û Î È v ÙËv Í vâùâ ÛÙ È Î. PREPARATION 5. To plug in the ironing press - Connect the supply cord to the plug at the rear of the press. - Connect the supply cord to the socket outlet and switch on. 6. Temperature control - Having switched on your press, the temperature signal lamp will light at the same time. - The temperature signal lamp goes out when the temperature corresponding to the selected position on the thermostat is reached. It lights and goes out regularly during the ironing operation. CAUTION : the signal lamp will not light when the thermostat is on. 7. Selecting the proper temperature The quality of pressing depends partly on the quantity of the steam you use and partly on using a suitable heat. Labels on articles to be pressed indicate the correct ironing temperature using the following International ironing Symbols: Minimum heat Medium heat Maximum heat These symbols are marked on the thermostat selector of the machine. Turn the thermostat to the position corresponding to the fabric to be pressed and to the symbol indicated on the fabric label. Thermostat Type of cloth Steam Synthetic fibres Acetates Dry Polyacrylics Polyamides Natural fibres Silk Light Wool Steam Natural vegetal Cotton Heavy fibres Linen Steam

9 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 9 MISE EN SERVICE 5. Branchement - Branchez le cordon d'alimentation dans la prise sur l'arrière de la presse. - Branchez le cordon d'alimentation au secteur et allumez la presse. 6. Contrôle de température - Simultanément à la mise en chauffe de votre presse, le voyant témoin de température s'allume. - Le voyant témoin de température s'éteint lorsque la température correspondant à la sélection faite sur le thermostat est atteinte. Il s'allume et s'éteint régulièrement pendant le repassage. 7. Réglage du thermostat La qualité du repassage est fonction d'une part de la quantité de vapeur et d'autre part de l'utilisation de la chaleur adaptée. Les vêtements à repasser portent de plus en plus une signalisation symbolique pour les températures de repassage: Température minimum Température moyenne Température maximum Ces points de signalisation se trouvent sur le bouton du thermostat de la machine. Tournez le thermostat jusqu'à la position correspondant au linge à repasser et aux symboles des étiquettes des vêtements. ATTENTION : Quand le thermostat est face au repère, le plateau ne chauffe pas. PUNEREA IN FUNCTIUNE 5. Bransarea - Cuplati cordonul de alimentare la priza din spatele presei. - Conectati cordonul la priza de curent. Pentru a va asigura propria securitate, priza trebuie sa fie prevazuta cu impamantare. 6. Controlul temperaturii - Simultan cu inceperea incalzirii presei, avertizorul luminos al temperaturii, se aprinde. - Indicatorul luminos se stinge cand se atinge temperatura corespunzaroare selectiei facuta pe termostat. El se aprinde si se stinge regulat pe timpul calcarii. 7. Reglajul termostatului Calitatea calcarii este in functie, pe de o parte de timpul de vaporizare, deci de calitatea aburului si pe alta parte, de utilizarea temperaturii corespunzatoare. Piesele de calcat sunt tot mai mult prevazute cu un marcaj pentru temperatura de calcare. Temperatura minima Temperatura medie Temperatura maxima Aceste puncte se afla pe butonul termostatului masinii. - Rotiti termostatul pana la pozitia corespunzatoare piesei de calcat si simbolurilor de pe etichetele vesmintelor. Cand termostatul este in dreptul reperului incalzeste., platoul nu se Thermostat Types de tissus Vapeur Fibres synthétiques Acétates Sec Polyacryliques Polyamides Fibres naturelles Soie Légère animales Laine vapeur Fibres naturelles Beaucoup végétales Coton - Lin de vapeur Termostat Tip tesatura Abur Fibre sintetice Acetate Sec Poliacrilice Poliamide Fibre naturale de origine Abur animala Lana - Matase putin Fibre naturale Abur vegetale Bumbac- In mult 9

10 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page Aapplefi ÙË ÛÙÈÁÌ appleo ı v ÂÙ ÙËv appleú Û Û Ùo boiler ı  v È ÙoÈÌo v ÒÛÂÈ ÙÌfi ÌÂÙ applefi 3 appleâú appleo ÏÂappleÙ. - K Ù ÛÙ ÙËv ıâúì ÈvfiÌÂvË appleï Î applefi ÙË ÂÈÚoÏ. - KÚ ÙÒvÙ ÙËv appleï Î Û ı ÛË ÌÈÛfiÎÏÂÈÛÙË ÙfiÌ Ù ÂÙ fiûo ÙÌfi ı ÏÂÙÂ. - KÏ ÛÙ ÙËv appleú Û ÁÈ ÙfiÌ ÙË apple ÂÛË. - KÚ Ù ÛÙ ÙËv appleú Û ÎÏÂÈÛÙ Ï Á  ÙÂÚfiÏÂappleÙ ÁÈ v ÛÙÂÁvÒÛÂÈ Î È v ÛÈ ÂÚÒÛÂÈ Ùo Úo o. TËv vo ÁÂÈÙ ÛËÎÒvovÙ ÙË ÂÈÚoÏ. 10. EvÂÚÁoappleo ËÛË ÙÌo booster OÙ v Ë appleú Û Â v È ÎÏÂÈÛÙ ÛÎÂ Ù È ÙfiÌ Ù apple ÂÛË,  ÚÂÈ ÂÙ È v appleè ÂÙ appleâúèûûfiùâúo. H appleú Û Û È ı ÙÂÈ v ËÏÂÎÙÚovÈÎfi Û ÛÙËÌ ÛÊ ÏÂÈ. Av fiûo ÛÈ ÂÚÒvÂÙ Í ÛÂÙ ÙËv appleú Û ÎÏÂÈÛÙ ÁÈ 10 appleâú appleo  ÙÂÚfiÏÂappleÙ ÙoÌ Ù È ÎfiappleÙÂÙ È 11 Ë ı ÚÌ vûë ÙË appleú Û. MfiÏÈ 10. EvÂÚÁoappleo ËÛË vo ÍÂÙ ÙËv appleú Û Ë ÙÌo ıâúìoîú Û booster Âapple v Ú ÂÙ È ÙfiÌ Ù EvÂÚÁoappleo ËÛË ÙÌo booster A. K vovèîfi ÙÌfi To 11appleÏ ÎÙÚo ÏÂÈÙo ÚÁ booster Âv  v È apple ÙËÌ vo. X ÌËÏÒvovÙ ÙËv ÂÈÚoÏ, appleâú appleo ÛÙË Ì ÛË, ÂÙ Πvovèî apple Ú ÁˆÁ ÙÌo B. AÙÌfi booster : È ÛÙ Ùo appleï ÎÙÚo booster. 10. X ÌËÏÒvovÙ EvÂÚÁoappleo ËÛË ÙÒÚ ÙË ÂÈÚoÏ ÙÌo ı appleoï ÛÂÙ booster v appleïo ÛÈo Î Ì ÙÌo. A Ù Â v È Ë ÙfiÌ ÙË apple Ú ÁˆÁ ÙÌo 12 booster. KÏ ÛÙ ÙËv appleú Û ÁÈ v ÛÈ ÂÚˆı Ùo Úo o Î È vo ÁovÙ ÙË, ÙfiÌ Ù ÂvÂÚÁoappleoÈ ÙÂ Î È apple ÏÈ Ùo Û ÛÙËÌ applefi oûë ÙÌo booster. 11 H ÌÂÙ ÊoÚ Î È Ë appleoı ΠÛË ÙË appleú Û Â v È Â ÎoÏË. ÚoËÁo Ì vˆ  Ȉı Ù fiùè ÙËv ÎÏÂÈ ÒÛ ÙÂ. 12 OÙ v ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ Ùo ÛÈ ÚˆÌ, appleoû v ÛÙ Ùo Î ÏÒ Èo applefi ÙËv appleú Î È Ê ÛÙ ÙËv appleú Û v ÎÚ ÒÛÂÈ ÁÈ appleâú appleo 30 ÏÂappleÙ appleúèv ÙËv ÎÏ ÛÂÙÂ. K ÙfiappleÈv, ÎÏ ÛÙÂ, ÎÏÂÈ ÒÛÙÂ Î È Ê Ï ÍÙ ÙËv appleú Û Û oúè fivùè Î ıâùë ı ÛË. MappleoÚ Ù v appleoıëîâ ÛÂÙ ÙËv appleú Û Û Û fiúıè ı ÛË, ˆÚ v ÂÈ ÛÂÙ Ùo vâúfi applefi Ùo Ú ÂÚ o Ú. MËv appleoıëîâ ÂÙ ÙËv appleú Û v appleo ÁÈ Ù Ùo vâúfi Ùo Ú ÂÚ o Ú ı ıâ. 8. GENERATION OF STEAM After plugging your steam press, the steam boiler will produce steam after about 3 minutes. 9. PRESSING Lower the heating plate using the handle. In the half closed position steam will automatically be generated for as long as required. Close the press in order to obtain the automatic pressure. Leave the press closed a few seconds in order to dry and press the linen. Open the press by lifting the handle. Do not push the handle more than normal when closing the press: the pressure is automatic. ELECTRICAL SAFETY If the press is plugged in and closed for about 10 seconds, the electrical heating is automatically cut off. Opening the press, the electrical heating switches on again automatically. 10. BOOSTER FUNCTION A. Constant steam : Steam button out. Lower the upper ironing plate mid-way to automatically obtain steam. B. Booster function : Steam button pushed in. When you lower the upper plate, there will be a high surge of steam. This is the automatic Booster effect. Close the press to iron the garment, and just re-opening the press will be enough to automatically re-set the press to Booster function. 11. EASY TO CARRY It is easy to carry and store the machine. Ensure you lock the machine before carrying it by the handle. 12. STORING When you have finished your ironing operation, unplug the appliance from the mains socket. Let the press cool down for about 30 minutes, before closing it. You can store the press vertically without emptying the water reservoir. Do not turn the press on its back, as the water reservoir would empty.

11 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page GÉNÉRATEUR DE VAPEUR Aprés avoir branché votre presse le générateur vapeur sera prêt à émettre de la vapeur au bout de 3min. 9. REPASSAGE En position demi-fermée la vapeur sera émise automatiquement aussi longtemps que nécessaire. Fermez la presse pour obtenir la pression automatique de repassage. Maintenez la machine fermée quelques secondes pour sécher et presser votre linge. Ouvrez en remontant la poignée. Quand la presse est fermée, il ne faut pas appuyer sur la poignée car la pression est automatique. SECURITÉ ÉLECTRIQUE Un dispositif de sécurité coupe automatiquement l'alimentation électrique lorsque votre presse est branchée et fermée pendant plus de 10 secondes. En ouvrant votre presse, le courant est de nouveau rétabli automatiquement. 10. FONCTION BOOSTER A. Vapeur constante, bouton vapeur éteint Abaisser la semelle supérieur à mi-hauteur afin d'obtenir de la vapeur automatiquement B. Interrupteur booster, bouton vapeur enclenché Lorsque le plateau chauffant est en position vapeur, un grand souffle vapeur jaillit ceci est l'effet booster. Fermez la presse pour repasser le vêtement. En ouvrant la presse, la fonction Booster sera automatiquement à nouveau disponible. 11. TRANSPORT Il est facile de porter et de ranger la machine. Prenez soin de la verrouiller avant de la saisir par la poignée. 12. RANGEMENT Après le repassage, débrancher votre presse et la laisser refroidir environ 30 minutes avant de la fermer. Vous pouvez ranger votre presse à la verticale sans vider le contenu du réservoir. Ne mettez pas la presse sur son dos car l'eau du réservoir s écoulerait. 8. GENERAREA ABURULUI Dupa bransarea presei, asteptati cca. 3 minute pentru ca generatorul sa poata emite vaporii. 9. CALCAREA CU PRESA Puneti piesa de lenjerie pe platou. Coborati manerul si mentineti-l in pozitie intermediara pana obtineti vapori. Mentineti placa calda in aceasta pozitie in functie de cantitatea de vapori dorita. Coborati manerul complet. Presiunea se exercita automat si fara efort. Tineti presa inchisa cateva momente pentru a usca si calca piesele. Duceti manerul in sus. Cand presa este inchisa, nu trebuie sa apasati manerul deoarece presiunea se exercita automat.. PROTECTIE ELECTRICA Cand presa este bransata mai mult de 10 secunde, un dispozitiv de securitate taie automat alimentarea electrica a presei. Deschizand presa, alimentarea cu curent se restabileste automat. 10. FUNCTIA DE ABUR SUPLIMENTAR A. Abur constant: butonul nu este apasat Coborati partial placa de sus cu manerul pentru a obtine abur imediat. B. Functia Booster: butonul de abur apasat Cand coborati placa de sus va fi generata o cantitate mare de abur. Aceasta este functia automata de abur suplimentar. Inchideti presa pentru a calca tesatura, iar la deschiderea presei functia de abur suplimentar se va reseta. 11. TRANSPORT Presa se poate transporta si depozita foarte usor. Aveti grija sa o zavorati inainte de a o ridica de maner. 12. DEPOZITAREA Dupa ce ati calcat, debransati intotdeauna presa de la retea.lasati presa deschisa, cca 30 minute, inainte de a o depozita. Puteti depozita presa vertical fara ca apa sa se verse din rezervor. Nu intoarceti presa pe spate deoarece apa va curge din rezervor. 11

12 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page È v È ÙËÚ ÛÂÙ ÙËv appleú Û applefiï Ù Î ı Ú appleï vâùâ Ù Â͈ÙÂÚÈÎ Ì ÚË ÙË ÌÂ Ú Èfi È Ï ÌÌ Û appleo vèo. Îo apple ÂÙ appleúoûâîùèî ÌÂ Ì Ï Îfi apple v. 13 YÛÙÂÚ 13 applefi ÌÂÁ ÏË Ú ÛË Ë Âapple v ÛË ÙË ÛÈ ÂÚÒÛÙÚ Á vâù È appleoï ÏÂappleÙ Î È ı appleú appleâè v vùèî Ù ÛÙ ıâ Û ÔappleÔÈÔ appleôùâ 13 Service ÙË SINGER To Î Ï ÌÌ appleú appleâè v  v È apple vùoùâ ÙÂvÙˆÌ vo ÁÈ v ÌË ËÌÈo ÚÁ 13 ÚÂ. MappleoÚ Ù v Ùo appleï vâùâ Û vâúfi 40 C. 14 MËv Ùo appleï vâùâ Ì Ì ÛappleÚfiÚo. Av Êı Ú appleú appleâè v vùèî Ù ÛÙ ıâ K Ù ÏoÈapple applefi ÎfiÏÏ, appleoúú apple vùèî, vo È, ÌappleoÚ v Ê Ûo v ÛËÌ È ÛÙËv appleï Î. OÙ v ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ Ùo ÛÈ ÚˆÌ Î È fiûo  v È ÎfiÌ ÂÛÙ ÙËv Î ı Ú ÂÙÂ Ì v ÁÚfi apple v appleou Âv Ê vâè vo È. È Ù ÛÎoÏ ÛËÌ È (apple.. applefi Û vıâùèî vâ appleo ÛÈ ÂÚÒÛ Ù Û appleoï ËÏ ıâúìoîú Û ) ÚËÛÈÌoappleoÈ ÛÙ Ùo ÂÈ ÈÎfi ÛÙÈÎ Î ı ÚÈÛÌÔ ÙË appleï Î, appleô ÌappleÔÚ ÙÂ Ó appleúôìëıâ ٠٠14 applefi ÔappleÔÈÔ appleôùâ Î Ù ÛÙËÌ service ÙË SINGER. MË ÚËÛÈÌoappleoÈ Ù appleoúú apple vùèî ÛÎfivÂ, ÏÎ ÏÈÎ appleúoèfivù, Î ı ÚÈÛÙÈÎ Êo Úvˆv, Ï Πvùèî Û ÚÌ Î ı ÚÈÛÌo To Ú ÂÚ o Ú vâúo ÌappleoÚ v Ê ÈÚÂı v  v È apple Ú ÙËÙo, ÁÈ v Ùo ÍÂappleÏ vâùâ, v Ùo ÂÈ ÛÂÙÂ. KÏ ÛÙÂ Î È ÎÏÂÈ ÒÛÙ ÙËv appleú Û. Ù ÛÙ ÙËv Û fiúıè ı ÛË. 1) Ú ÛÙ ÙËv ÛÊ ÏÂÈ appleúo Ù Î Ùˆ. 2) Avo ÍÙ Ùo Ú ÂÚ o Ú vâúo. 3) TÚ ÍÙ Ùo o  o appleúo Ù ÚÈÛÙÂÚ. 4) AÊ ÈÚ ÛÙ Ùov ÌÈÎÚfi ÂÏ ÛÙÈÎfi ÛˆÏ v applefi ÙËv appleo o Ùo. È v Í v ÙoappleoıÂÙ ÛÂÙ Ùo Ú ÂÚ o Ú ÛÙË ı ÛË Ùo ÎoÏo ı ÛÙÂ Ù È Ì Ù applefi Ùo Ù Ïo appleúo ÙËv Ú. PO OXH: OTAN TO O ETEITE TO PEZEPBOYAP NEPOY TH E H TOY I OYPEYTEITE OTI TO ø HNAKI OY YN EEI TO PEZEPBOYAP ME TH Y KEYH EN EINAI Y I MENO. H PE A EN A A ø EI ATMO, AKOMA KI AN TO PEZEPBOYAP EINAI EMATO NEPO, AN Y APXEI H APAMIKPH KAKø H. MAINTENANCE CLEANING To keep your press perfectly clean wash the outside parts with slightly soapy water and carefully wipe it off with a soft cloth. 13. THE FOAM After extensive use, the padding under the pressing cover will be compressed, affecting the quality of your pressing. This should be replaced at any SINGER Service. 13. THE COVER Make sure that the cover is always tight enough so that it does not make pleats. It may be washed up to 40 C. Avoid mixing it with white linen. If it shows signs of wear it must be replaced. 14. HEATING PLATE The starches in fabrics, residues of cleaning products and particles of yarn fibres can gradually cause spots on the heating plate. To remove these, rub the heating plate while still warm with a soft cloth which does not leave fluff. Do not use scouring powders, alkalines (e.g. for ovens), abrasives or steel wool. For insisting marks, use the special stick that you can obtain at any SINGER Service THE WATER RESERVOIR The water reservoir can be removed if necessary, to rinse or empty it. Close and lock the press. Stand it upright. 1. Turn the lock down. 2. Open the reservoir. 3. Clear the reservoir towards the left-hand side. 4. Remove the small rubber tube from the socket. To put the reservoir back, proceed in the reverse way. CAUTION: WHEN REPLACING THE WATER RESERVOIR, ENSURE THAT THE TUBE WHICH CONNECTS THE RESERVOIR TO THE MACHINE IS NOT BENT. THE APPLIANCE WILL NOT PRODUCE STEAM, EVEN IF THE RESERVOIR IS FULL, IF THERE IS AN OBSTRUCTION.

13 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 13 ENTRETIEN NETTOYAGE Veillez à conserver votre presse dans un parfait état de propreté. Pour cela, il suffit d'en nettoyer les surfaces extérieures à l'aide d'une eau légèrement savonneuse et de bien l'essuyer avec un chiffon doux. 13. LA MOUSSE Par suite d'utilisation intensive de longue durée de la presse, la mousse de rembourrage peut s'aplatir, ce qui influence défavorablement le résultat du repassage. Il sera donc nécessaire de la remplacer. 13. LA HOUSSE Veillez à ce que la housse soit toujours correctement tendue pour qu'elle ne forme pas de plis. Elle peut être lavée facilement à 40 C. Evitez de la mettre avec du blanc. Si elle est usée, il faut la remplacer dans un centre de service agréé par SINGER. 14. PLATEAU CHAUFFANT Les apprêts se trouvant dans les tissus, les résidus des produits de nettoyage, les particules de fil, peuvent à l'usage se déposer sur le plateau chauffant. Si nécessaire, frottez le plateau encore chaud avec un chiffon ne laissant pas de peluches. N'utilisez pas de produits décapants ou alcalins (pour four de cuisinières par exemple), ni de produits abrasifs ou tampons de laine d'acier. Pour les marques rebelles utiliser un stick que vous pourrez obtenir dans les points de vente agrées par SINGER LE RESERVOIR Il peut être démonté si nécessaire, pour le rincer. Fermez et verrouillez la presse. Mettez-la debout. 1. Tournez le verrou vers le bas. 2. Ouvrir le réservoir. 3. Dégagez le réservoir vers la gauche. 4. Détachez le petit tuyau caoutchouc de son embout. Pour remettre le réservoir en place, procédez en sens inverse. ATTENTION: AU REMONTAGE DU RÉSERVOIR D'EAU, VEILLEZ À CE QUE LE TUYAU D'EAU QUI RELIE LE RÉSERVOIR À LA PRESSE NE SOIT PAS PLIÉ OU ÉCRASÉ. SI L'EAU NE CIRCULE PAS LIBREMENT DANS LE TUYAU, IL N'Y A PAS DE VAPEUR ALORS QUE LE RÉSERVOIR EST REMPLI. CURATAREA Pastrati presa intr-o stare de perfecta curatenie. Pentru aceasta este suficient sa curatati suprafetele exterioare cu apa usor savonata si sa o uscati cu o carpa moale. 13. BURETELE DE UMPLUTURA Din cauza utilizarii intensive, de lunga durata, a presei, buretele de umplutura se poate aplatiza, ceeace influienteaza defavorabil rezultatul calcatului. Va fi necesar sa-l inlocuiti. 13. HUSA Aveti grija ca husa sa fie permanent corect intinsa pentru a nu face pliuri. Ea poate fi spalata la 40 C. Evitati sa o spalati impreuna cu lucruri albe. Daca s-a uzat trebuie inlocuita. 14. PLATOUL CALD SI TALPA FIERULUI Apreturile din tesaturi, reziduurile de produse de spalat, scamele, se pot depune pe talpa fierului. Daca este necesar, frecati talpa inca calda cu o carpa care nu lasa puf. Pentru o mai buna curatare, folositi un baton sau o carpa de curatat fierul. Nu folositi produse decapante sau alcaline(pentru cuptoare de aragaz, spre exemplu), si nici produse abrazive sau vata de sarma REZERVORUL DE APA Rezervorul de apa poate fi detasat daca este necesar pentru a fi clatit cu apa sau golit. Inchideti si blocati presa. Asezati-o in pozitie normala. 1. Rotiti zavorul rezervorului. 2. Deschideti rezervorul. 3..Scoateti rezervorul prin partea stanga. 4. Scoateti tubul de cauciuc din mufa. Pentru a pune rezervorul la loc, efectuati operatiile in ordine inversa. ATENTIE: CAND INLOCUITI REZERVORUL DE APA, VERIFICATI CA TUBUL DE CAUCIUC SA NU FIE INDOIT. APARATUL NU VA PRODUCE ABUR DACA ACESTA ESTE GATUIT, CHIAR DACA REZERVORUL DE APA ESTE PLIN. 13

14 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 14 1 MISE EN PLACE DE LA CASSETTE ANTICALCAIRE KÚ Ù ÛÙ Ùo Ú ÂÚ o Ú ÓÂÚÔ applefi ÙÈ o ÎÚÂ Î È ÙÚ ÍÙ Ùo ÌappleÚoÛÙ Ì ÚÈ v Ê vâ Ë appleo o vâúo (ı ÛË ÁÂÌ ÛÌ Ùo ). 2. KÚ Ù ÛÙ Ùo Ú ÂÚ o Ú applefi Ùo Î vùúo Î È ÙÚ ÍÙ Ùo ÂvÙÂÏÒ Íˆ, Ì ÚÈ v Ê vâ Ë appleo o Ùo Ê ÏÙÚo (ı ÛË ÏÏ Á Ê ÏÙÚo Î È ı ÛË ÂÈ ÛÌ Ùo Ùo vâúo applefi Ùo Ú ÂÚ o Ú). 3. AÊ ÈÚ ÛÙ ÙÔ Î ÈÓÔ ÚÁÈÔ Ê ÏÙÚÔ applefi ÙË Û ÛÎÂ Û ÙÔ. 4. ToappleoıÂÙ ÛÙ ÙÔ Ê ÏÙÚÔ Ì Û ÛÙo Ú ÂÚ o Ú. To ÛˆÏËv ÎÈ ÙÔ Ê ÏÙÚÔ appleú appleâè v vùèîú ÂÈ Ùo ÛËÌ È ÛÙo Ú ÂÚ o Ú. 5. Ú ÛÙ Ùo Ê ÏÙÚo appleúo Ù ÂÍÈ Ì ÚÈ v Îo ÌappleÒÛÂÈ. 1. Saisissez le réservoir de chaque coté pour le tirer vers vous (position de remplissage). 2. Maintenez la partie dégagée du réservoir pour le retirer complètement (position de changement de cassette et vidange d eau). 3. Retirez l enveloppe de protection de la cassette. 4. Introduisez la cassette dans le réservoir d eau. La partie en forme de tube vient buter contre la nervure du réservoir. 5. Tournez la cassette vers la droite jusqu à ce qu elle bute. INSERTING THE ANTI-SCALE CARTRIDGE AMPLASAREA CASETEI ANTICALCAR Hold the reservoir at both ends and pull it towards you until you see the fill hole (fill position). 2. Hold the reservoir in the middle and pull it completely out (position for changing the anti-scale cartridge and emptying the water). 3. Remove the anti-scale cartridge from its plastic bag. 4. Insert it into the reservoir. The tube lines up against the mark on the reservoir. 5. Turn the cartridge towards the right until it stops. 1. Apucati rezervorul din lateral pentru a-l trage catre Dvs.(pozitia de umplere). 2. Tineti partea degajata a rezervorului pentru a-l retrage complet(pozitia de schimbare a casetei si evacuarea apei). 3. Scoateti protectia casetei. 4. Introduceti caseta in rezervorul de apa. Partea in forma de tub va atinge nervura rezervorului. 5. Rotiti caseta catre dreapta pana cand se blocheaza. 14

15 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page ΔÚ ÍÙ Ùo Ú ÂÚ o Ú appleúô Ù ÂÌappleÚfi ÒÛappleÔ Ó Â Ù ÙË ı ÛË ÁÂÌ ÛÌ Ùo. 7. ÂÌ ÛÙ Ùo Ì vâúfi. 8. appleúòíùâ Ùo Ú ÂÚ o Ú fiïo Ì Û Î È Â Èˆı Ù fiùè  v È ÛÙË ÛˆÛÙ ı ÛË Ùo. MappleoÚ Ù v ÁÂÌ ÂÙ Ùo Ú ÂÚ o Ú Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ Ùo ÛÈ ÂÚÒÌ Ùo. où ÌË ËÙ Ù ÙÌfi fiù v Ùo Ú ÂÚ o Ú ÂÈ ÙË ÌËÏfiÙÂÚË ÛÙ ıìë ÓÂÚÔ. MappleoÚ v Î Ù ÛÙÚ ÂÙ ÙËv vùï. où ÌË ÚËÛÈÌoappleoÈ Ù ÂÛÙfi vâúfi Î È ÌË ÂÙÂ Ì Û ÛÙo vâúfi ÚÒÌ Ù, ÏÎofiÏ, ÏÏ ÚˆÌ ÙÈÎ ÁÚ. REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR 6. Placez le réservoir en le glissant comme un tiroir jusqu à la position de remplissage. 7. Remplissez le réservoir avec de l eau du robinet. 8. Repoussez le réservoir bien à fond. Vous pouvez remplir le réservoir à tout moment pendant le repassage. Attention : Ne jamais demander de la vapeur quand il n y a plus d eau dans le réservoir. Vous risqueriez d'endommager la pompe. Ne jamais remplir le réservoir avec de l'eau chaude. Ne jamais ajouter à l'eau des produits à base d'alcool ou d'essence (parfum, eau de Cologne, essence de lavande, etc.) 8 FILLING THE WATER TANK 6. Pull the reservoir by sliding it forward up to the fill position. 7. Fill the reservoir with tap water. 8. Push the reservoir right in and make sure of a firm connection with the appliance. You can fill the reservoir during ironing. Caution: Never ask for steam when water in the reservoir is at the lowest level. You could damage the pump. Never fill the reservoir with hot water. Never add products containing alcohol or essences to the water. UMPLEREA REZERVORULUI 6. Plasati rezervorul in pozitia de umplere, glisandu-l ca pe un sertar. 7. Umpleti rezervorul cu apa de la robinet sau demineralizata. 8. Impingeti rezervorul pana la fund. Rezervorul poate fi umplut oricand pe timpul calcatului. Atentie : Nu solicitati niciodata abur, cand nu este apa in rezervor. Riscati sa stricati pompa. Nu umpleti niciodata rezervorul cu apa calda. Nu turnati in apa produse pe baza de alcool sau esente(parfum, apa de colonie, esenta de lavanda, etc.). 15

16 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 16 XÚ ÛË appleèôóèûì ÓÔ vâúo : XÚ ÛË vâúo ÙË ßÚ ÛË : XÚ ÛË appleèôóèûì ÓÔ vâúo : A A H TOY ºI TPOY KATA TøN A ATøN vù ÚËÛË Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv: XÚ ÛË appleèôóèûì ÓÔ vâúo ÙË ßÚ ÛË : vâúo : X ÚË ÛÙo ÂÈ ÈÎfi Ê ÏÙÚo Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv Âv apple Ú ÂÈ appleï ov appleúfißïëì Ì ÙË Û ÛÛÒÚ ÛË Ï Ùˆv. OÈ ÎfiÎÎoÈ appleo appleâúè ovù È ÛÙo Ê ÏÙÚo ÏÏ o v ÛÙ È Î ÚÒÌ Î È vo v ÛÈÁ -ÛÈÁ ÙËv appleoùâïâûì ÙÈÎfiÙËÙ Ùo. Ú appleâè v ÏÏ ÍÂÙ Ùo Ê ÏÙÚo Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv fiù v Ë ÏÏ Á ÚÒÌ Ùo ÊÙ ÛÂÈ Ì ÚÈ Ùo vòù Ùo ÛËÌ o Ùo Ê ÏÙÚo. vù ÚËÛË Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv: K ıâ ÊoÚ appleo ÁÂÌ ÂÙ Ùo Ú ÂÚßo Ú appleú appleâè v ÂÏ Á ÂÙ ÙËv Î Ù ÛÙ ÛË Ùo Ê ÏÙÚo Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv. vù ÚËÛË Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv: H Û ÛÎÂ Û Âv ı appleè ÛÂÈ Ï Ù v ÎoÏo ı ÛÂÙ Ì ÎÚ ßÂÈ ÙÈ Û Ìßo Ï appleo Û vovù È ÛÙo apple Úfiv ÂÁ ÂÈÚ Èo (  Ù apple Ú ÁÚ ÊÔ À Δ ƒ Δƒπ ΔªOÀ ). AvÙÈı Ùˆ, v  ÛÂß Û٠٠ÙÈ o ËÁ  Ù, Ë Û ÛÎÂ Û ı appleè ÛÂÈ Ï Ù. K ıâ XÚ ÛË ÊoÚ vâúo appleo ÙË ÁÂÌ ÂÙ ßÚ ÛË : Ùo Ú ÂÚßo Ú appleú appleâè v ÂÏ Á ÂÙ ÙËv Î Ù ÛÙ ÛË Ùo Ê ÏÙÚo Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv. H ÂÁÁ ËÛË Âv Î Ï appleùâè ÙËv ÂappleÈÛΠÙË Û ÛÎÂ Û ÏfiÁˆ Û ÛÛÒÚ ÛË Ï Ùˆv. HMEIø H: È Î Ï ÙÂÚË Û vù ÚËÛË ÙË Û ÛÎÂ Û Î È ÁÈ ÌÂÁ Ï ÙÂÚË È ÚÎÂÈ ˆ ÙÔ Ê ÏÙÚÔ, Ë Singer Û vèûù ÙË Ú ÛË 700ml appleèovèûì vo vâúo Î È 300ml vâúo ßÚ ÛË ÁÈ Î ıâ Ï ÙÚo vâúo. XÚ ÛË CHANGING HMEIø H: appleèôóèûì ÓÔ vâúo : THE ANTI-SCALE CARTRIDGE With tap water: Scaling HMEIø H: is no longer a problem thanks to the anti-scaling cartridge. Please remember, the grains will progressively change K ıâ ÊoÚ colour appleo and ÁÂÌ ÂÙ they lose Ùo their Ú ÂÚßo Ú efficiency. The appleú appleâè cartridge v ÂÏ Á ÂÙ needs replacing ÙËv Î Ù ÛÙ ÛË when the Ùo change Ê ÏÙÚo in colour Î Ù Ùˆv is on Ï Ùˆv. the top. Each time you fill the water tank, check the anti-scaling cartridge. XÚ ÛË vù ÚËÛË appleèôóèûì ÓÔ Î Ù Ùˆv vâúo : Ï Ùˆv: Steam generator: Your steam press will not scale if you follow the above instructions carefully. Failure to follow the recommendations will result in the steam generation system scaling more rapidly. You will then observe that the steam output constantly decreases. Warranty does not cover servicing of your steam press due to scaling. vù ÚËÛË Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv: NOTE: To maintain your steam press in a good condition and for longer life of the anti - calc cartridge, Singer suggests for every liter of water to use 700ml of distilled water mixed with 300ml tap water. XÚ ÛË appleèôóèûì ÓÔ vâúo : CHANGEMENT DE LA CASSETTE ANTICALCAIRE Avec HMEIø H: de l eau du robinet : Le tartre est vaincu grâce à la cassette anticalcaire. Les grains qui garnissent la cassette changent progressivement de couleur et perdent de leur efficacité au fur et à mesure. Il faut renouveler la cassette lorsque le changement de couleur vù ÚËÛË atteint Î Ù le bord Ùˆv supérieur. Ï Ùˆv: A chaque remplissage du réservoir, contrôlez l état de la cassette anticalcaire. Entretien HMEIø H: du générateur de vapeur Votre presse à repasser ne s entartrera pas si vous suivez très précisément les conseils ci-dessous. Par contre, le non-respect de ces recommandations entraîne plus ou moins rapidement l entartrage du système de génération de vapeur. Vous observerez alors une baisse de plus en plus importante du débit vapeur. La garantie ne couvre pas la remise en état de votre presse à repasser due à un entartrage. 16 NOTE : Afin d assurer la longévité de votre presse à repasser et de prolonger la durée de vie de la cassette anticalcaire, SINGER vous conseille d utiliser, pour 1 litre d eau, 700ml d eau déminéralisée et 300ml d eau du robinet. HMEIø H:

17 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 17 SCHIMBAREA CASETEI ANTICALCAR Cu apa de la robinet: Tartrul este invins gratie casetei anticalcar. Grauntele din caseta isi schimba progresiv culoarea si pierd din eficacitate pe masura trecerii timpului. De aceea, cand schimbarea culorii ajunge la marginea superioara, trebuie inlocuita caseta. La fiecare umplere a rezervorului, controlati starea casetei anticalcar. Cu apa demineralizata: Caseta trebuie supravegheata si inlocuita la fel ca mai sus. La un uzaj familial si daca nu folositi decat apa demineralizata, caseta va dura cca. 1 an. Intretinerea generatorului de abur. Daca respectati cu exactitate sfaturile din aceasta brosura (utilizarea casetei anticalcar si a apei demineralizate) aparatul nu se va intartra. Daca din contra, nu respectati aceste recomandari, aceasta antreneaza intartrarea mai mult sau mai putin rapida a sistemului de generare a aburului. Atunci veti observa o scadere din ce in ce mai importanta a debitului de vapori. Va fi necesar a se proceda la intretinerea de detartrare cu ajutorul furtunlui de evacuare si al casetei detartrante. Garantia nu include si aducerea in starea initiala a aparatului, ca urmare a unei intartrari. NOTA : Pentru a asigura longevitatea aparatului si a prelungi durata de viata a casetei anticalcar, SINGER va sfatuieste sa folositi pentru 1 litru de apa, 700 ml de apa demineralizata si 300 ml de apa de robinet. STORING ŸÙ Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ ÙÔ ÛÈ ÚˆÌ, appleôû Ó ÛÙ ÙËÓ appleú Û applefi ÙËÓ appleú. Ú Ù ÛÙ ÙËÓ appleú Û ÓÔÈ Ù ÁÈ 30 ÏÂappleÙ ÁÈ Ó ÎÚ ÒÛÂÈ appleúèó ÙËÓ appleôıëîâ ÛÂÙÂ. ÚÈv ÌÂÙ Ê ÚÂÙÂ Î È appleoıëîâ ÛÂÙ Û Πıâùë ı ÛË ÙËv appleú Û Û,  v È ÛÎfiappleÈÌo v ÂÈ ÛÂÙ Ùo vâúfi appleo apple Ú ÂÈ ÛÙo Ú ÂÚ o Ú, ÁÈ v ÌË ıâ. When you have finished your ironing operation, unplug the appliance. Leave the press open for about 30 minutes before putting it away. ATTENTION: Before carrying and storing vertically your ironing press, it is essential that you empty the water reservoir to avoid any spillages. RANGEMENT Après le repassage, veillez à toujours débrancher la presse. Laissez refroidir la presse ouverte pendant environ 30 minutes avant de la ranger. ATTENTION : Avant de transporter et ranger votre presse à repasser, il faut vider le réservoir d eau pour éviter tout écoulement d eau. DEPOZITARE Dupa ce ati calcat, debransati intotdeauna presa. Lasati fierul sa se raceasca pe covorul lui si presa deschisa, cca 30 minute, inainte de a o depozita. ATENTIE : Inainte de a transporta sau depozita presa, rezervorul trebuie golit de apa, pentru a evita scurgerile. 17

18 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 18 POB HMATA AITIE Y EI K Ì applefi ÙÈ - Úfi ÏËÌ apple Úo ËÏÂÎÙÚÈÎo ʈÙÂÈv Âv  ÍÂÈ ÚÂ Ì Ùo Âv  v È v ÌÌ vë - AÏÏ - EÏ ÁÍÙ Ùo ÛÌ Î È ÙËv apple Úo ÚÂ Ì Ùo - EÏ ÁÍÙ fiùè Ë Û ÛΠ v È Û v ÂÌ vë ÛÙËv appleúè - Aapple ı vıâ Ù ÛÙÔ ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ SINGER Service ÙË appleâúèô Û H ıâúì ÈvfiÌÂvË appleï Î Â ÂÛÙ vâè - O ıâúìoûù ÙË ÂÈ Ú ıìèûùâ ÛÙo - AÏÏ - P ıì ÛÙ Ùov ÂappleÈÏoÁ Ùo ıâúìoûù ÙË - Aapple ı vıâ Ù ÛÙÔ ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ SINGER Service ÙË appleâúèô Û Âv apple Ú ÂÈ Î ıfiïo apple Ú ÁˆÁ ÙÌo ÂÎ Â Ùo ÛÙo Î Ï ÌÌ H Û ÛΠΠvâè v v È È ÙÂÚo ıfiú ßo MAXIMA: To Ú ÂÚßo Ú Âv ÌappleoÚ v ÌappleÂÈ ÛÙË ı ÛË Ùo - To o  o vâúo  v È ÂÈo - ÂÌ ÛÙ Ùo o  o vâúo - H Ï Âv ÂÈ ÎÚ ÙËı ÛÙË - ËÎÒÛÙ ÙË Ï Î È ÛˆÛÙ ı ÛË ÙÌo (Ë appleú Û Â v È Î Ù ÛÙ ÙËv apple ÏÈ Ì ÚÈ Ùo Î Ù Ùo ÌÈÛ ÎÏÂÈÛÙ ) Ì Ûo ÁÈ v apple Ú ıâ ÙÌfi - Ùo o  o vâúo ÂÈ Ê ÈÚÂıÂ Î È Î Ù ÙËv Âapple v Ùoappleoı ÙËÛ Ùo o ÛˆÏ v Û v ÂÛ Ùo ÙÛ ÎÈÛ - MAXIMA: To Ê ÏÙÚo Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv Âv  v È ÙoappleoıÂÙËÌ vo - AÏÏ - YappleÂÚ oïèî Ú ÛË Ùo ÙÌo - AÏÏ - Àapple Ú ÂÈ ÎÂÓfi ÚÔ Ì Û ÛÙÔ ÛˆÏ Ó - Âv apple Ú ÂÈ vâúfi ÛÙo Ú ÂÚßo Ú - To Ú ÂÚßo Ú Âv  v È ÛÙË ı ÛË Ùo Âv  v È ÛˆÛÙ ÙoappleoıÂÙËÌ vo - AÏÏË - To Ê ÏÙÚo Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv  v È v appleo ÙoappleoıÂÙËÌ vo Âv  v È ÛˆÛÙ ÙoappleoıÂÙËÌ vo - EÏ ÁÍÙ fiùè Ùo o  o ÂÈ ÌappleÂÈ ÛˆÛÙ apple ÏÈ ÛÙË ı ÛË Ùo - ToappleoıÂÙ ÛÙ v Ê ÏÙÚo Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv - Aapple ı vıâ Ù ÛÙÔ ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ SINGER Service ÙË appleâúèô Û - AÊ ÛÙ ÙËv appleú Û ÎÏÂÈÛÙ ÁÈ ÌÂÚÈÎ Â ÙÂÚfiÏÂappleÙ ÁÈ v ÛÙÂÁvÒÛÂÈ Ùo Î Ï ÌÌ - È ÂÚÒÛÙ o ÙÚ Úo ˆÚ ÙÌfi - Aapple ı vıâ Ù ÛÙÔ ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ SINGER Service ÙË appleâúèô Û - Ù ÛÙ appleoïï ÊoÚ Ùo ÎÔ Ìapple ÙÌo - ÂÌ ÛÙ Ùo Ú ÂÚßo Ú - ToappleoıÂÙ ÛÙ ۈÛÙ Ùo Ú ÂÚßo Ú - Aapple ı vıâ Ù ÛÙÔ ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ SINGER Service ÙË appleâúèô Û - BÁ ÏÙ Ùo Ú ÂÚßo Ú Î È ßÂß Èˆı Ù fiùè Ùo Ê ÏÙÚo  v È ÛˆÛÙ ÙoappleoıÂÙËÌ vo 18

19 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 19 WHAT TO DO IF PROBLEMS CAUSES SOLUTIONS None of the lights are lit The heating plate does not heat up There is no steam output - Power supply problem - Other - Thermostat is set on - Other - The water reservoir is empty - The handle has not been held in steam position (press is half closed) - Check the plug and mains - Check that the appliance is plugged in - You should contact any SINGER Service - Adjust the thermostat dial - You should contact any SINGER Service - Fill the water reservoir - Lift up the handle and bring it down again mid-way to call for steam - The reservoir has been removed and the connecting tube has been bent over and is not back in its correct place after the reservoir was replaced - Check that the reservoir has been correctly put back in place Water stains on the cover The appliance makes a noise - MAXIMA: The anti-scale cartridge has not been inserted - Other - Over use of steam - Other - Water condensation in the hose. - There is no water in the reservoir - The reservoir is incorrectly inserted or has not been inserted - Other - Insert an anti-scale cartridge into the reservoir. - You should contact any SINGER Service - Leave the press closed for a few seconds to dry the cover - Iron two or three articles without calling for steam - You should contact any SINGER Service - Press the steam button several times - Fill the reservoir - Insert the reservoir and push it fully in - You should contact any SINGER Service MAXIMA: The water container cannot be inserted - The anti-scale cartridge is the wrong way round or has not been correctly inserted - Remove the container and check that the anti-scale cartridge has been correctly inserted 19

20 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 20 QUE FAIRE SI ANOMALIES CAUSES SOLUTIONS CE ESTE DE FACUT DACA ANOMALIE CAUZA REMEDIERE Aucun voyant ne s'allume. Le plateau chauffant ne chauffe pas Il n y a pas d émission de vapeur Taches d eau sur la housse Bruit particulier dans l'appareil MAXIMA : Le réservoir d'eau ne s'engage pas - Mauvaise alimentation - Autres - Thermostat sur - Autres - Le réservoir est vide - La poignée n a pas été maintenue dans la position vapeur (presse demi fermée) - Le réservoir a été démonté pour un nettoyage et le tuyau de raccord est plié ou écrasé ou n est pas remis en place correctement - MAXIMA: Il n'y a pas de cassette anticalcaire. - Autres - Demande intensive de vapeur - Autres - Eau de condensation dans le tuyau du fer - Il n'y a plus d'eau dans le réservoir - Le réservoir n'est pas en place ou est mal mis en place. - Autres - La cassette anticalcaire est à l'envers ou n'est pas placée correctement au fond du réservoir. - Vérifier la prise et le courant - Vérifier que l'appareil est bien branché - Contacter un service aprés vente agrée SINGER. - Tournez le bouton sur la position désirée - Contacter un service aprés vente agrée SINGER. - Remplissez le réservoir - Remontez la poignée puis recommencez la demande de vapeur - Vérifiez le remontage du réservoir - Mettez une cassette anticalcaire dans le réservoir. - Contacter un service aprés vente agrée SINGER. - Séchez la housse en laissant la presse fermée quelques secondes - Repassez 2 ou 3 vêtements sans vapeur - Contacter un service aprés vente agrée SINGER - Appuyez plusieurs fois sur la gâchette vapeur. - Remplissez le réservoir. - Engagez le réservoir et poussez-le bien au fond. - Contacter un service aprés vente agrée SINGER. - Retirez le réservoir et contrôlez la bonne mise en place de la cassette anticalcaire. Nici un indicator luminos nu se aprinde Platoul nu se incalzeste Nu se degaja vapori Pete de apa pe husa Zgomote ciudate in aparat MAXIMA : Rezervorul de apa nu intra in locasul lui - Proasta alimentare electrica - Aparatul nu este bransat - Altele - Termostatul este la O - Altele - Rezervorul este gol - Manerul nu a fost tinut in pozitia de abur (presa este pe jumatate inchisa) - Rezervorul a fost scos si tubul de legatura a fost rasucit si nu este in pozitia corecta.dupa ce a fost inlocuit. - MAXIMA : Nu exista caseta anticalcar - Altele - Solicitare intensa a aburului - Altele - Apa de condens in furtunul fierului - Nu mai este apa in rezervor - Rezervorul nu este la locul lui, sau este prost plasat - Altele - Caseta anticalcar este pusa invers, sau nu e pusa corect in fundul rezervorului - Controlati partile electrice si alimentarea prizei - Bransati aparatul - Adresati-va vanzatorului - Reglati temperatura dorita - Adresati-va vanzatorului - Umpleti rezervorul - Ridicati manerul si coborati apoi manerul pe jumatate pentru a genera abur. - Verificati ca rezervorul a fost pus la loc corect. - Puneti o caseta anticalcar in rezervor - Adresati-va vanzatorului - Usacati husa, lasand presa inchisa cateva secunde - Calcati doua trei articole fara a solicita aburul. - Contactati un centru autorizat Singer. - Apasati de cateva ori pe tragciul de abur - Umpleti rezervorul - Introduceti rezervorul si impingeti-l bine, pana la fund - Adresati-va vanzatorului - Trageti rezervorul si controlati amplasarea corecta a casetei anticalcar 20

EASYTOP 130 CONSEILS IMPORTANTS

EASYTOP 130 CONSEILS IMPORTANTS EASYTOP 130 9 10 8 7 6 5 11 12 4 3 2 1 DESCRIPTION 1. Cassette anticalcaire 2. Système de rangement pour le cordon vapeur et cordon électrique 3. Repose-fer amovible 4. Bouton de réglage du thermostat

Plus en détail

500677403Brochure_idea3 28/03/06 15:00 Page 1

500677403Brochure_idea3 28/03/06 15:00 Page 1 500677403Brochure_idea3 28/03/06 15:00 Page 1 500677403Brochure_idea3 28/03/06 15:00 Page 2 appleôîôìè Ï ÈÔ ÏÂÎÙÚÈÎÔ & ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ ÍÔappleÏÈÛÌÔ (πû ÂÈ ÛÙËÓ Úˆapple Î ŒÓˆÛË Î È ÏÏ ڈapple Î ÒÚ ÌÂ Û ÛÙ

Plus en détail

Operating instructions / Instructions d'utilisation

Operating instructions / Instructions d'utilisation Operating instructions / Instructions d'utilisation IntensiveClear Bypass Cartridge / Cartouche de dérivation To prevent misuse read these instructions before installation or use. en, fr - US, CA Afin

Plus en détail

MODE D EMPLOI USER MANUAL

MODE D EMPLOI USER MANUAL notice_cd 853:notice 9/01/08 15:08 Page 1 CAFETIÈRE À DOSETTES Coffee pad machine CD 853 GIACOMO MODE D EMPLOI USER MANUAL notice_cd 853:notice 9/01/08 15:08 Page 2 FRANÇAIS WHITE & BROWN vous félicite

Plus en détail

Mode dʼemploi User guide

Mode dʼemploi User guide Mode dʼemploi User guide Urban Connexion Kit for Microsoft Surface Référence Urban Factory ICR32UF Introduction: Vous venez d acheter un kit de connexion Urban Factory pour Microsoft Surface, et nous vous

Plus en détail

Handle side member change on vertical P/O, installed Changement du coté de poignée, fenêtre d'urgence verticale installée WARNING / AVERTISSEMENT

Handle side member change on vertical P/O, installed Changement du coté de poignée, fenêtre d'urgence verticale installée WARNING / AVERTISSEMENT INDEPENDENT INSTRUCTION INSTRUCTION INDÉPENDANTE II 003 REV E Handle side member change on vertical P/O, installed Changement du coté de poignée, fenêtre d'urgence verticale installée WARNING / AVERTISSEMENT

Plus en détail

INSTALLATION INSTRUCTIONS for Ice Maker Drain Pump

INSTALLATION INSTRUCTIONS for Ice Maker Drain Pump INSTALLATION INSTRUCTIONS for Ice Maker Drain Pump wwarning Electrical Shock Hazard Disconnect power before servicing. Replace all panels before operating. Failure to do so can result in death or electrical

Plus en détail

811169 & 811211 NOTICE D UTILISATION FONCTION LAMPE ET AUDIO

811169 & 811211 NOTICE D UTILISATION FONCTION LAMPE ET AUDIO 811169 & 811211 NOTICE D UTILISATION FONCTION LAMPE ET AUDIO Avant toute utilisation ouvrir la trappe à piles en prenant soin d enlever la vis, mettre 4 piles Alkaline de type AA LR06 (non incluses), en

Plus en détail

SUBARU OF AMERICA INSTALLATION INSTRUCTIONS KIT CONTENTS: A. TOOLS REQUIRED: MEANING OF CHARACTERS: PART NUMBER: E751SVA000

SUBARU OF AMERICA INSTALLATION INSTRUCTIONS KIT CONTENTS: A. TOOLS REQUIRED: MEANING OF CHARACTERS: PART NUMBER: E751SVA000 INSTALLATION INSTRUCTIONS KIT CONTENTS: A. PART NUMBER: DESCRIPTION: WRX and WRX STI SEDAN VORTEX GENERATOR Vortex Generator x Due Care: Please do not apply Isopropyl Alcohol to the Vortex Generator during

Plus en détail

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS WELLINGTON-48MB ASSEMBLY INSTRUCTIONS Before beginning, please check to ensure you have all the parts listed below. To acquire missing parts please visit www.everik.com/parts.html or call 1-866-604-6966.

Plus en détail

ASSEMBLY INSTRUCTIONS DIRECTIVES POUR L'ASSEMBLAGE ombre pendant lamp lampe suspendue à tons dégradés, chocolat

ASSEMBLY INSTRUCTIONS DIRECTIVES POUR L'ASSEMBLAGE ombre pendant lamp lampe suspendue à tons dégradés, chocolat ASSEMBLY INSTRUCTIONS DIRECTIVES POUR L'ASSEMBLAGE ombre pendant lamp lampe suspendue à tons dégradés, chocolat SKU 2728089 INSTRUCTIONAL MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS 270/2707 COMPONENT LIST LISTE DES

Plus en détail

ASSEMBLY INSTRUCTIONS DIRECTIVES POUR L'ASSEMBLAGE luster chandelier lamp chandelier à trois branches en verre lustré

ASSEMBLY INSTRUCTIONS DIRECTIVES POUR L'ASSEMBLAGE luster chandelier lamp chandelier à trois branches en verre lustré ASSEMBLY INSTRUCTIONS DIRECTIVES POUR L'ASSEMBLAGE luster chandelier lamp chandelier à trois branches en verre lustré SKU 2711592 INSTRUCTIONAL MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS 270/2707 COMPONENT LIST LISTE

Plus en détail

Lavatory Faucet. Instruction Manual. Questions? 1-866-661-9606 customerservice@artikaworld.com

Lavatory Faucet. Instruction Manual. Questions? 1-866-661-9606 customerservice@artikaworld.com Lavatory Faucet Instruction Manual rev. 19-01-2015 Installation Manual You will need Adjustable Wrench Adjustable Pliers Plumber s Tape Hardware list (included) Allen Key Socket wrench tool Important Follow

Plus en détail

MS10A ENCEINTE PROFESSIONNELLE AMPLIFIEE - MODE D EMPLOI PROFESSIONAL POWER AMPLIFIED SPEAKER - OWNER MANUAL MIC 1 LEVEL MIN LINE IN LEVEL LINE OUT

MS10A ENCEINTE PROFESSIONNELLE AMPLIFIEE - MODE D EMPLOI PROFESSIONAL POWER AMPLIFIED SPEAKER - OWNER MANUAL MIC 1 LEVEL MIN LINE IN LEVEL LINE OUT MS10A ENCEINTE PROFESSIONNELLE AMPLIFIEE - MODE D EMPLOI PROFESSIONAL POWER AMPLIFIED SPEAKER - OWNER MANUAL 1 2 MIC 1 LINE IN LEVEL MIN MAX LEVEL 13 11 12 10 MIN MAX 3 LINE OUT MASTER -12 db +12 db 9

Plus en détail

CAFETIÈRE ISOTHERME ISOTHERMAL COFFEE MAKER FA 879 NORA MODE D EMPLOI USER MANUAL

CAFETIÈRE ISOTHERME ISOTHERMAL COFFEE MAKER FA 879 NORA MODE D EMPLOI USER MANUAL CAFETIÈRE ISOTHERME ISOTHERMAL COFFEE MAKER FA 879 NORA MODE D EMPLOI USER MANUAL FRANÇAIS WHITE ANDBROWN vous félicite d avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance. Pour votre confort

Plus en détail

Continuous insulation monitor Vigilohm TR22AH

Continuous insulation monitor Vigilohm TR22AH Contrôleur permanent d'isolement 1. réseau à contrôler. / mains monitored. b neutre accesible. / available neutral. Continuous insulation monitor b neutre non accessible. / unavailable neutral. 2. identification

Plus en détail

Smartphone Hisense C20. Quick Installation Guide / Guide installation rapide

Smartphone Hisense C20. Quick Installation Guide / Guide installation rapide Smartphone Hisense C20 Quick Installation Guide / Guide installation rapide English Safety Precautions Please read the safety precautions carefully to ensure the correct use of your mobile phone. 1. Do

Plus en détail

Operating instructions / Instrucions d'utilisation

Operating instructions / Instrucions d'utilisation Operating instructions / Instrucions d'utilisation IntensiveClear Water filter / Filtre à eau To prevent misuse read these instructions before installation or use. en, fr - US, CA Afin d'éviter une utilisation

Plus en détail

ARP-090G / ARP-090K NOTICE D'EMPLOI INSTRUCTION MANUAL

ARP-090G / ARP-090K NOTICE D'EMPLOI INSTRUCTION MANUAL 2 7 NOTICE D'EMPLOI INSTRUCTION MANUAL ARP-090G / ARP-090K Lire attentivement la notice avant d utiliser l appareil Before operating this product, please read user manual completely FRANCAIS EMPLACEMENT

Plus en détail

GUIDE D INSTALLATION / INSTALLATION GUIDE

GUIDE D INSTALLATION / INSTALLATION GUIDE GUIDE D INSTALLATION / INSTALLATION GUIDE STORES / SHADES sur solariums modulaire / on modular solariums FRANÇAIS et ANGLAIS FRENCH and ENGLISH 1 INSTALLATION DES STORES PLISSÉS SUR LES SOLARIUMS MODULAIRES

Plus en détail

Notice Technique / Technical Manual

Notice Technique / Technical Manual Contrôle d accès Access control Encodeur USB Mifare ENCOD-USB-AI Notice Technique / Technical Manual SOMMAIRE p.2/10 Sommaire Remerciements... 3 Informations et recommandations... 4 Caractéristiques techniques...

Plus en détail

2 players Ages 8+ Note: Please keep these instructions for future reference. WARNING. CHOKING HAZARD. Small parts. Not for children under 3 years.

2 players Ages 8+ Note: Please keep these instructions for future reference. WARNING. CHOKING HAZARD. Small parts. Not for children under 3 years. Linja Game Rules 2 players Ages 8+ Published under license from FoxMind Games NV, by: FoxMind Games BV Stadhouderskade 125hs Amsterdam, The Netherlands Distribution in North America: FoxMind USA 2710 Thomes

Plus en détail

WARNING! LUMINAIRE INSTALLATION WARNING FOR DRY LOCATIONS WARNING: RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK WARNING: IMPORTANT:

WARNING! LUMINAIRE INSTALLATION WARNING FOR DRY LOCATIONS WARNING: RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK WARNING: IMPORTANT: LUMINAIRE INSTALLATION WARNING FOR DRY LOCATIONS WARNING! WARNING: RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK Installation of this luminaire requires a person familiar with the construction and operation of the luminaire

Plus en détail

Le No.1 de l économie d énergie pour patinoires.

Le No.1 de l économie d énergie pour patinoires. Le No.1 de l économie d énergie pour patinoires. Partner of REALice system Economie d énergie et une meilleure qualité de glace La 2ème génération améliorée du système REALice bien connu, est livré en

Plus en détail

Continuous insulation monitor Vigilohm TR22A

Continuous insulation monitor Vigilohm TR22A Contrôleur permanent d'isolement 1. réseau à contrôler. / mains monitored. b neutre accessible. / available neutral. Continuous insulation monitor b neutre non accessible. / unavailable neutral. b Utilisation

Plus en détail

MS15A ENCEINTE PROFESSIONNELLE AMPLIFIEE - MODE D EMPLOI PROFESSIONAL POWER AMPLIFIED SPEAKER - OWNER MANUAL MIN MIC 1 LEVEL LINE IN LEVEL LINE OUT

MS15A ENCEINTE PROFESSIONNELLE AMPLIFIEE - MODE D EMPLOI PROFESSIONAL POWER AMPLIFIED SPEAKER - OWNER MANUAL MIN MIC 1 LEVEL LINE IN LEVEL LINE OUT MS15A ENCEINTE PROFESSIONNELLE AMPLIFIEE - MODE D EMPLOI PROFESSIONAL POWER AMPLIFIED SPEAKER - OWNER MANUAL 1 2 MIC 1 LINE IN 15 13 14 12 MIN MAX 3 LINE OUT 11 4 TREBLE 10-12 +12 BASS 9 5-12 +12 CLIP

Plus en détail

Pediatric Exam Table Installation

Pediatric Exam Table Installation Pediatric Exam Table Installation Applies to Models: 640 Language of origin: English Step 1: Remove table from skid. A) Remove three shipping bolts. B) Remove four foam shipping blocks from corners under

Plus en détail

Instruction Manual Manuel d instructions B00DQFGH80

Instruction Manual Manuel d instructions B00DQFGH80 Instruction Manual Manuel d instructions B00DQFGH80 English...3 Français...9 Instruction Manual English AmazonBasics USB 3.0 4-Port Hub Contents USB 3.0 4-Port Hub 5V 2.5A power adapter This instruction

Plus en détail

BLOC DE SECURITE FAIL SAFE SECURITY BLOCK EBT 1/230 BRANCHEMENT ET MISE EN SERVICE INSTALLATION AND STARTING USE

BLOC DE SECURITE FAIL SAFE SECURITY BLOCK EBT 1/230 BRANCHEMENT ET MISE EN SERVICE INSTALLATION AND STARTING USE BLOC DE SECURITE FAIL SAFE SECURITY BLOCK EBT 1/230 BRANCHEMENT ET MISE EN SERVICE INSTALLATION AND STARTING USE MADE IN FRANCE 1 1. RACCORDEMENT DE L EBT.1/230 Ouvrir le capot. 1.1 Raccordement alimentation

Plus en détail

WARNING. Terrace Bunk Bed Assembly Instructions

WARNING. Terrace Bunk Bed Assembly Instructions ! WARNING STRANGULATION HAZARD Never attach or hang items to any part of the bunk bed that are not designed for use with the bed; for example, but not limited to, hooks, belts and jump ropes. Do not place

Plus en détail

HYTEM http://www.hytem.net RECEPTEUR DE MESURE GSM / DCS / PCS / UMTS / LTE / WIFI / WLAN

HYTEM http://www.hytem.net RECEPTEUR DE MESURE GSM / DCS / PCS / UMTS / LTE / WIFI / WLAN http://www.hytem.net RECEPTEUR DE MESURE GSM / DCS / PCS / UMTS / LTE / WIFI / WLAN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET UTILISATION MAN 08-02-24 GARANTIE WARRANTY! La maintenance de cet appareil doit être assurée

Plus en détail

Telephone ring amplifier and flasher User guide Indicateur d appel téléphonique Notice d utilisation T e l e p h o n e c a l l i n d i c a t o r

Telephone ring amplifier and flasher User guide Indicateur d appel téléphonique Notice d utilisation T e l e p h o n e c a l l i n d i c a t o r Telephone ring amplifier and flasher User guide Indicateur d appel téléphonique Notice d utilisation T e l e p h o n e c a l l i n d i c a t o r E/F DESCRIPTION Alarm mode switch Sélection du mode alarme

Plus en détail

Plumbing Information - Information au plombier

Plumbing Information - Information au plombier Plumbing Information - Information au plombier Bilingual Service Sheet / Fiche de Maintenance Bilingue R@CK'N ROLL & R@CK-TO-BUILD January 2009 REFERENCE 86 X1 13FB 00 The following copyright notice protects

Plus en détail

HYTEM http://www.hytem.net GENERATEUR SYNTHETISE GSM / DCS / PCS / UMTS / LTE / WIFI / WLAN

HYTEM http://www.hytem.net GENERATEUR SYNTHETISE GSM / DCS / PCS / UMTS / LTE / WIFI / WLAN http://www.hytem.net GENERATEUR SYNTHETISE GSM / DCS / PCS / UMTS / LTE / WIFI / WLAN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET UTILISATION MAN 08-02-23 GARANTIE WARRANTY! La maintenance de cet appareil doit être

Plus en détail

HARMONY 950. Setup Guide Guide d installation

HARMONY 950. Setup Guide Guide d installation HARMONY 950 Setup Guide Guide d installation Languages English.................... 3 Français................... 9 3 Package contents 1 3 2 4 1. Remote 2. Charging cradle 3. USB cable 4. AC Adapter 4

Plus en détail

RV SEWER ELBOW 4-IN-1 EASYSLIP 8615874

RV SEWER ELBOW 4-IN-1 EASYSLIP 8615874 RV SEWER ELBOW 4-IN-1 EASYSLIP 8615874 RV Sewer Elbow & 4-in-1 Adapter Spin-Lock Technology. No clamps or tools needed. "Spin-Lock Rings. Built-in rings rotate to hold hose securely and reverse easily

Plus en détail

Quick Start Guide Guide de démarrage rapide

Quick Start Guide Guide de démarrage rapide Platinum App Bridge Kit Trousse de pont pour App Platinum MC Quick Start Guide Guide de démarrage rapide 1 Check kit contents. Vérifier le contenu de la trousse. A B E CA DB E C D A B E C D A B E C D C

Plus en détail

03/2013. Mod: WOKI-60IP/TR. Production code: DTWIC 6000

03/2013. Mod: WOKI-60IP/TR. Production code: DTWIC 6000 03/2013 Mod: WOKI-60IP/TR Production code: DTWIC 6000 ENCASTRABLE INDUCTION DROP IN INDUCTION 11/2011 TECHNICAL FEATURES DOCUMENTATION S.A.V. Notice d utilisation : FX00326-A Guide d intervention : ---

Plus en détail

CAVE À VIN DE MISE À TEMPÉRATURE THERMOELECTRIC WINE CELLAR TB 208 MODE D EMPLOI USER MANUAL

CAVE À VIN DE MISE À TEMPÉRATURE THERMOELECTRIC WINE CELLAR TB 208 MODE D EMPLOI USER MANUAL CAVE À VIN DE MISE À TEMPÉRATURE THERMOELECTRIC WINE CELLAR TB 208 MODE D EMPLOI USER MANUAL FRANÇAIS WHITE ANDBROWN vous félicite d avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance. Pour votre

Plus en détail

APPLIANCE ELECTRIC CONNECTION:

APPLIANCE ELECTRIC CONNECTION: Table 2 (model with gas oven and gas grill with single control, or gas oven and electric grill) Oven Natural G20 20 125-286 3 2580 Butane G30 30 85 218-3 2580 Propane G31 37 85 214-3 2580 Grill Natural

Plus en détail

LITTLE SLOANE BOOKCASE WITH BINS/BIBLIOTHÈQUE AVEC DES COFFRES

LITTLE SLOANE BOOKCASE WITH BINS/BIBLIOTHÈQUE AVEC DES COFFRES ENGLISH This page lists the contents included in the box. Please take time to identify the hardware as well as the individual components of the product. As you unpack and prepare for assembly, place the

Plus en détail

Assembly Instructions Stratton Premier Combo Plus Instructions Pour Assembler Collection Stratton Premier Combo Plus

Assembly Instructions Stratton Premier Combo Plus Instructions Pour Assembler Collection Stratton Premier Combo Plus W westwood design Assembly Instructions Stratton Premier Combo Plus Instructions Pour Assembler Collection Stratton Premier Combo Plus ! WARNING: FALL HAZARD TO PREVENT DEATH OR SERIOUS INJURY, ALWAYS

Plus en détail

Florida International University. Department of Modern Languages. FRENCH I Summer A Term 2014 FRE 1130 - U01A

Florida International University. Department of Modern Languages. FRENCH I Summer A Term 2014 FRE 1130 - U01A Florida International University Department of Modern Languages FRENCH I Summer A Term 2014 FRE 1130 - U01A Class time: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday; 6:20 P.M. - 9:00 P.M. Instructors: Prof. Jean-Robert

Plus en détail

MANUEL D UTILISATION COFFNTEA

MANUEL D UTILISATION COFFNTEA MANUEL D UTILISATION COFFNTEA UD 888 Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservezle pour un usage ultérieur POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT Description générale 1. TOUCHE

Plus en détail

Cafetière. Mode d Emploi. 1Notice cafetière v1.0

Cafetière. Mode d Emploi. 1Notice cafetière v1.0 Cafetière Mode d Emploi 1Notice cafetière v1.0 SOMMAIRE 1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ... 3 2INSTALLATION DE L APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ...4 3PRECAUTION CONCERNANT L UTILISATION DE L APPAREIL...5 4DESCRIPTION

Plus en détail

MODE D'EMPLOI MONTRES GUESS 1 MONTRES POUR FEMME

MODE D'EMPLOI MONTRES GUESS 1 MONTRES POUR FEMME MODE D'EMPLOI MONTRES GUESS 1 MONTRES POUR FEMME MONTRES POUR FEMME 2 MONTRES POUR FEMME Félicitations pour votre nouvelle montre GUESS. Développé à partir d'une technologie avancée, le mouvement est fabriqué

Plus en détail

ExAO-NG Capteur. ExAO-NG Sensor. Capteur fréquence cardiaque Heart rate sensor. Réf : 482 105. Français p 1. English p 3.

ExAO-NG Capteur. ExAO-NG Sensor. Capteur fréquence cardiaque Heart rate sensor. Réf : 482 105. Français p 1. English p 3. ExAO-NG Capteur ExAO-NG Sensor Français p 1 English p 3 Version : 3106 1 Généralités Le capteur fréquence cardiaque permet la détection et l enregistrement des phénomènes électriques cardiaques. Il permet

Plus en détail

Solution d hébergement de "SWIFTAlliance ENTRY R7" Politique de Sauvegarde et de Restauration

Solution d hébergement de SWIFTAlliance ENTRY R7 Politique de Sauvegarde et de Restauration Solution d hébergement de "SWIFTAlliance ENTRY R7" Politique de Sauvegarde et de Restauration Avril 2012 I- Introduction Le présent document présente la politique de sauvegarde et de restauration à adopter

Plus en détail

1135 Three-sided Trim Kit Use with Valor 1100 & 1150 Models only. Installation Instructions

1135 Three-sided Trim Kit Use with Valor 1100 & 1150 Models only. Installation Instructions H5 SERIES 1135 Three-sided Trim Kit Use with Valor 1100 & 1150 Models only Installation Instructions DANGER HOT GLASS WILL CAUSE BURNS. DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED. NEVER ALLOW CHILDREN TO TOUCH GLASS.

Plus en détail

Thyroid Scan. To Prepare

Thyroid Scan. To Prepare Thyroid Scan A thyroid scan checks your thyroid gland for problems. The thyroid gland is located in your neck. It speeds up or slows down most body functions. You will be asked to swallow a pill that contains

Plus en détail

MANUEL D UTILISATION CUISEUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTIONS PRESTO PAN POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

MANUEL D UTILISATION CUISEUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTIONS PRESTO PAN POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT MANUEL D UTILISATION CUISEUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTIONS PRESTO PAN Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur. POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Plus en détail

>>laser MÂTS D'ÉCLAIRAGE LIGHTING TOWERS

>>laser MÂTS D'ÉCLAIRAGE LIGHTING TOWERS >>laser MÂTS D'ÉCLAIRAGE LIGHTING TOWERS >>LASER MÂTS D'ÉCLAIRAGE LIGHTING TOWERS une source lumineuse a luminous source HAUTEUR / HEIGHT Nº PROJECTEURS / Nº SPOTLIGHTS PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER PUISSANCE

Plus en détail

14 31.8 mm H. 6.20. Cal 9012-9013 SYNCHRONIZED ANADIGIT CASING GUIDE 9012A (9012/7000) 9012A (9012/7000) 9013A (9013/7000) 9013A (9013/7000)

14 31.8 mm H. 6.20. Cal 9012-9013 SYNCHRONIZED ANADIGIT CASING GUIDE 9012A (9012/7000) 9012A (9012/7000) 9013A (9013/7000) 9013A (9013/7000) CASING GUIDE Cal 9012-9013 9012A (9012/7000) 9013A (9013/7000) 14 31.8 mm H. 6.20 SYNCHRONIZED ANADIGIT Voyager 1/100 Sec. Chrono Date Day Date Alarm EL Back Light End Of Life 9012A (9012/7000) Dual Time

Plus en détail

Sécurité relative aux sièges auto et aux rehausseurs

Sécurité relative aux sièges auto et aux rehausseurs Sécurité relative aux sièges auto et aux rehausseurs Safety with Car Seats and Booster Seats Car crashes are the main cause of accidental death and serious injury of children. Correctly using a car or

Plus en détail

Mesure Measurement Réf 322 033 Etiquettes Terre, Jupiter, Mars, Français p 1 Lune pour dynamomètre 10 N English p 4 Earth, Jupiter, Mars, Moon,

Mesure Measurement Réf 322 033 Etiquettes Terre, Jupiter, Mars, Français p 1 Lune pour dynamomètre 10 N English p 4 Earth, Jupiter, Mars, Moon, Mesure Measurement Français p 1 English p 4 Version : 8006 Etiquettes Terre, Jupiter, Mars, Lune pour dynamomètre 10 N Earth, Jupiter, Mars, Moon, labels for 10 N dynamometer Mesure Etiquettes Terre, Jupiter,

Plus en détail

OPERATING MANUAL & ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D INSTALLATION ET GUIDE DU PROPRIÉTAIRE

OPERATING MANUAL & ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D INSTALLATION ET GUIDE DU PROPRIÉTAIRE OPERTING MNUL & SSEMLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D INSTLLTION ET GUIDE DU PROPRIÉTIRE 45" Professional Workbench & Utility Center With 8 Drawers and Storage Cabinet anc de Travail Professionnel de 45 po

Plus en détail

Folio Case User s Guide

Folio Case User s Guide Fujitsu America, Inc. Folio Case User s Guide I N S T R U C T I O N S This Folio Case is a stylish, lightweight case for protecting your Tablet PC. Elastic Strap Pen Holder Card Holders/ Easel Stops Figure

Plus en détail

C D. 4 fixation de la gâche fixe Fixer la gâche fixe à l aide des 3 vis fournies (E) en respectant la hauteur notée dans le gabarit.

C D. 4 fixation de la gâche fixe Fixer la gâche fixe à l aide des 3 vis fournies (E) en respectant la hauteur notée dans le gabarit. 4 2 3 3 2 4 B 2 mm 2 mm 2 2 A Fig/Abb. E C D Fig/Abb 2 F E Fig/Abb 3 Fig/Abb 4 F caracteristiques Serrure électrique ouverture à droite. Déclenchement par impulsion électrique ou badges de proximité. Fonctionne

Plus en détail

Réparation d une Raquette LX200

Réparation d une Raquette LX200 INTRODUCTION Il y a quelque temps Jean Denis a eut un problème avec la raquette de son télescope Meade. Au démontage on se rend compte que sur le circuit imprimé il y a un condensateur au tantale qui a

Plus en détail

English. Français. Caution Heavy object. Can cause muscle strain or back injury. Use lifting aids and proper lifting techniques when moving.

English. Français. Caution Heavy object. Can cause muscle strain or back injury. Use lifting aids and proper lifting techniques when moving. English Equipment Alert When moving the table, you must adhere to the following instructions. NEVER: a) Push on base shrouds b) Use stirrups to lift table c) Lift table by upholstered top ALWAYS: a) Leave

Plus en détail

POLICY: FREE MILK PROGRAM CODE: CS-4

POLICY: FREE MILK PROGRAM CODE: CS-4 POLICY: FREE MILK PROGRAM CODE: CS-4 Origin: Authority: Reference(s): Community Services Department Cafeteria Services and Nutrition Education Division Resolution #86-02-26-15B.1 POLICY STATEMENT All elementary

Plus en détail

KING WASHINGTON RETROFIT DECORATIVE LED RETROFIT LUMINAIRE Includes: XRAAD Series

KING WASHINGTON RETROFIT DECORATIVE LED RETROFIT LUMINAIRE Includes: XRAAD Series KING WASHINGTON RETROFIT DECORATIVE LED RETROFIT LUMINAIRE Includes: XRAAD Series IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed including the

Plus en détail

6-bottle Countertop Wine Cooler Refroidisseur de table, 6 bouteilles WC06G Owner s Manual Manuel du propriétaire

6-bottle Countertop Wine Cooler Refroidisseur de table, 6 bouteilles WC06G Owner s Manual Manuel du propriétaire 6-bottle Countertop Wine Cooler Refroidisseur de table, 6 bouteilles WC06G Owner s Manual Manuel du propriétaire Please Read These Instructions Carefully Before Use! S.V.P., lire attentivement les instructions

Plus en détail

INFORMATION BULLETIN 04-28

INFORMATION BULLETIN 04-28 IB 04-28 Date: AUGUST 24 TH, 2004 INFORMATION BULLETIN 04-28 To: Model: Subject: LABRIE END USERS EXPERT 2000 SIDE LOADER STANDARD VERSION PREVENTIVE MAINTENANCE FOR THE FLOOR AND WALLS OF THE SLOPE AND

Plus en détail

Thermo Gloves. THERMO GLOVES Instructions. THERMO GLOVES Mode d emploi

Thermo Gloves. THERMO GLOVES Instructions. THERMO GLOVES Mode d emploi Thermo Gloves THERMO GLOVES Instructions THERMO GLOVES Mode d emploi Micro-thin stretchable carbon fibre Tissu élastique extrêmement fin avec des fibres de carbone ON OFF Stretchable Polyester material

Plus en détail

VISIODOOR2. Notice d installation. Installation manual. Prastel France - 225 Impasse du Serpolet 13704 La Ciotat Cedex - France www.prastel.

VISIODOOR2. Notice d installation. Installation manual. Prastel France - 225 Impasse du Serpolet 13704 La Ciotat Cedex - France www.prastel. VISIODOOR2 Notice d installation Installation manual 2C FRANCAIS Caractéristiques techniques Alimentation 17VDC - 1,2Ah (rail DIN) Objectif caméra 1/3 CCD 72 degrés Illumination 0.05 LUX Relais disponible

Plus en détail

Guide d'installation rapide TEW-691GR 1.01

Guide d'installation rapide TEW-691GR 1.01 Guide d'installation rapide TEW-691GR 1.01 Table of Contents Français 1 1. Avant de commencer 1 2. Installation du matériel 2 3. Configuration du routeur sans fil 3 Troubleshooting 5 Version 05.11.2010

Plus en détail

Remove Déposer Connect Connecter Install Installer Location of clip or screw Emplacement de l attache ou de la vis

Remove Déposer Connect Connecter Install Installer Location of clip or screw Emplacement de l attache ou de la vis PART NUMBER: H631SFJ0 NUMÉRO DE PIÈCE : H631SFJ0 Kit Contents: Contenu de la trousse : A. Front Speaker (2) 2 haut-parleurs avant B. Rear Speaker (2) 2 haut-parleurs arrière C. Foam Tape Ruban adhésif

Plus en détail

Choosing Your System Not sure where to start? There are six factors to consider when choosing your floor heating system:

Choosing Your System Not sure where to start? There are six factors to consider when choosing your floor heating system: Choosing Your System Not sure where to start? There are six factors to consider when choosing your floor heating system: 1.Which to choose: the cable or the mat? True Comfort offers two types of floor

Plus en détail

Assembly Instructions Cypress Point Armoire Instructions Pour Assembler Collection Cypress Point - Armoire

Assembly Instructions Cypress Point Armoire Instructions Pour Assembler Collection Cypress Point - Armoire W westwood design Assembly Instructions Cypress Point Armoire Instructions Pour Assembler Collection Cypress Point - Armoire Congratulations on your purchase of a Westwood product. We take great pride

Plus en détail

Instructions d utilisation. Centrale vapeur. classique RC 339 A

Instructions d utilisation. Centrale vapeur. classique RC 339 A RC 339 A Instructions d utilisation Centrale vapeur classique Avec cet appareil, vous avez fait l acquisition d un article de qualité, bénéficiant de toute l expérience d Astoria dans le domaine du petit

Plus en détail

Manuel d utilisation

Manuel d utilisation Testeur de câbles informatiques SEFRAM 95 Manuel d utilisation M9095F00 Introduction Le testeur de câbles informatiques SEFRAM 95 est un outil simple et pratique qui permet le test des câbles RJ45/RJ11

Plus en détail

Société de Banque et d Expansion

Société de Banque et d Expansion Société de Banque et d Expansion INTERNET BANKING DEMO AND USER GUIDE FOR YOUR ACCOUNTS AT NETSBE.FR FINDING YOUR WAY AROUND WWW.NETSBE.FR www.netsbe.fr INTERNET BANKING DEMO AND USER GUIDE FOR YOUR ACCOUNTS

Plus en détail

Instructions d utilisation. Centrale vapeur. classique RC 339 A

Instructions d utilisation. Centrale vapeur. classique RC 339 A RC 339 A Instructions d utilisation Centrale vapeur classique Avec cet appareil, vous avez fait l acquisition d un article de qualité, bénéficiant de toute l expérience d Astoria dans le domaine du petit

Plus en détail

Aspirateur sans sac. Réf: EV-805-S20 / Modèle: CEVC22SSWB MANUEL D UTILISATION

Aspirateur sans sac. Réf: EV-805-S20 / Modèle: CEVC22SSWB MANUEL D UTILISATION Aspirateur sans sac Réf: EV-805-S20 / Modèle: CEVC22SSWB MANUEL D UTILISATION MISES EN GARDE IMPORTANTES Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil. Conserver le présent

Plus en détail

FLOPAM TM Cleaning Solution nettoyage des polymères

FLOPAM TM Cleaning Solution nettoyage des polymères 2 3 FLOPAM TM Cleaning Solution nettoyage des polymères Nettoyage des masses de polymères collées sur le sol ou sur les appareils. Lors de la mise en oeuvre de polyacrylamides poudre, certaines quantités

Plus en détail

Table des matières / Contents

Table des matières / Contents Table des matières / Contents LE CUBE Première mise en service First use Au quotidien Every day use Programmation de la quantité de café Programming the water volume Nettoyage Cleaning Vider le système

Plus en détail

Choose your language :

Choose your language : Choose your language : English : INSTRUCTIONS FOR UPDATING FOR WINDOWS 7 Français : NOTICE DE MISE À JOUR POUR WINDOWS 7 English : INSTRUCTIONS FOR UPDATING FOR WINDOWS 8 Français : NOTICE DE MISE À JOUR

Plus en détail

Ensemble de distribution par gravité VA4-300-06

Ensemble de distribution par gravité VA4-300-06 Ensemble de distribution par gravité VA4-300-06 Attention Le système de chauffage par gravité doit obligatoirement être installé lorsque l une des options de façade de fonte est installée. Ce système ne

Plus en détail

DMX CONTROLEUR. Indicateurs LED : Ils indiquent les fonctionnalités correspondantes.

DMX CONTROLEUR. Indicateurs LED : Ils indiquent les fonctionnalités correspondantes. DMX CONTROLEUR CA-24D CA-2405 Le CA-24D est un contrôleur DMX 24 canaux spécialement conçu pour une utilisation avec le CA-2405. Il est muni d un panneau de commande convivial, de 24 scènes programmables,

Plus en détail

Contrôle d'accès Access control. Notice technique / Technical Manual

Contrôle d'accès Access control. Notice technique / Technical Manual p.1/18 Contrôle d'accès Access control INFX V2-AI Notice technique / Technical Manual p.2/18 Sommaire / Contents Remerciements... 3 Informations et recommandations... 4 Caractéristiques techniques... 5

Plus en détail

PROGRAMMING FILTER CYCLES

PROGRAMMING FILTER CYCLES Quick Reference Card UC-CF / Single- System The Quick Reference Card provides a summary of Micro-SPA's main functions and a quick overview of the operations accessible from your topside keypad. Fiche de

Plus en détail

DAYTECH SOLAR BLUETOOTH SPEAKER INSTRUCTIONS

DAYTECH SOLAR BLUETOOTH SPEAKER INSTRUCTIONS DAYTECH SOLAR BLUETOOTH SPEAKER INSTRUCTIONS 1) Push down the black power button to turn on the DAYTECH Solar 2) Push down the black power button to turn off the DAYTECH Solar 3) Once the DAYTECH Solar

Plus en détail

Publication IEC 61000-4-3 (Edition 3.0 2008) I-SH 01

Publication IEC 61000-4-3 (Edition 3.0 2008) I-SH 01 Publication IEC 61000-4-3 (Edition 3.0 2008) I-SH 01 Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-3: Testing and measurement techniques Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test INTERPRETATION

Plus en détail

Quick start. Pulsar ellipse 300/500/650/800/1200. Pulsar ellipse premium 500/650/800/1200

Quick start. Pulsar ellipse 300/500/650/800/1200. Pulsar ellipse premium 500/650/800/1200 Quick start Pulsar ellipse 300/500/650/800/1200 Pulsar ellipse premium 500/650/800/1200 Using the additional functions available on your Pulsar ellipse Utilisation des fonctions additionnelles de votre

Plus en détail

APPENDIX 6 BONUS RING FORMAT

APPENDIX 6 BONUS RING FORMAT #4 EN FRANÇAIS CI-DESSOUS Preamble and Justification This motion is being presented to the membership as an alternative format for clubs to use to encourage increased entries, both in areas where the exhibitor

Plus en détail

NOTICE D UTILISATION Option USB 2-Ports USB FRANCAIS

NOTICE D UTILISATION Option USB 2-Ports USB FRANCAIS NOTICE D UTILISATION Option USB 2-Ports USB FRANCAIS Introduction Ce supplément vous informe de l utilisation de la fonction USB qui a été installée sur votre table de mixage. Disponible avec 2 ports USB

Plus en détail

PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION POSABLE

PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION POSABLE notice PC 471-472: notice PC 481/482 12/02/13 15:10 Page 1 PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION POSABLE PC 471 PC 472 PC 471 - PC 472 - MODE D EMPLOI notice PC 471-472: notice PC 481/482 12/02/13 15:10 Page 2

Plus en détail

Cafetière programmable

Cafetière programmable Cafetière programmable I/B Version 110426 CM 31857 230V~ 50Hz 900W Front cover page (first page) Assembly page 1/8 FR 1. Couvercle du réservoir d eau 2. Bouton HEURE 3. Bouton ON/AUTO/OFF 4. Témoin lumineux

Plus en détail

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Ce manuel est écrit pour les utilisateurs qui font déjà configurer un compte de courrier électronique dans Mozilla Thunderbird et

Plus en détail

Page 1 of 8 Copyright ROMPA Ltd WALL CUSHIONS

Page 1 of 8 Copyright ROMPA Ltd WALL CUSHIONS Page 1 of 8 WALL CUSHIONS Read instructions carefully before fixing Wall Cushions PREPARATION All walls within the Soft Play and Snoezelen areas should be properly prepared with no obstructions, electrical

Plus en détail

Stool Test for Ova and Parasite (O&P)

Stool Test for Ova and Parasite (O&P) Stool Test for Ova and Parasite (O&P) This test looks for parasites and their ova or eggs in the digestive tract by checking a sample of stool in a lab. A parasite lives on or inside another organism.

Plus en détail

Official Documents for 2015 Marathon des Sables

Official Documents for 2015 Marathon des Sables Official Documents for 2015 Marathon des Sables Please take care when completing these documents they may be rejected if incorrect. They must be printed in colour and completed by hand. They must be posted

Plus en détail

Micro diffusion sèche

Micro diffusion sèche Micro diffusion sèche MICROCAR CDI 12V Norme NF T 72-281 Hygiasept, Créateur du Concept de Désinfection Intégré www.hygiasept.com 1 DESCRIPTION et AVANTAGES DU MATERIEL MICROCAR CDI 12V HYGIASEPT a développé

Plus en détail

Instructions pour mettre à jour un HFFv2 v1.x.yy v2.0.00

Instructions pour mettre à jour un HFFv2 v1.x.yy v2.0.00 Instructions pour mettre à jour un HFFv2 v1.x.yy v2.0.00 HFFv2 1. OBJET L accroissement de la taille de code sur la version 2.0.00 a nécessité une évolution du mapping de la flash. La conséquence de ce

Plus en détail

MARQUE: ALPATEC REFERENCE: AC 09 C V3 CODIC: 3843874

MARQUE: ALPATEC REFERENCE: AC 09 C V3 CODIC: 3843874 MARQUE: ALPATEC REFERENCE: AC 09 C V3 CODIC: 3843874 climatiseur monobloc LOCAL AC 09 C V3 Photo non contractuelle MODE D EMPLOI FRANÇAIS ALPATEC vous félicite d avoir choisi ce produit et vous remercie

Plus en détail

CONNECTEURS HE13-HE14 CONNECTORS HE13-HE14

CONNECTEURS HE13-HE14 CONNECTORS HE13-HE14 CONNECTORS HE13-HE14 Spécification de conditionnement 107-15453 03 Septembre 08 Rév. G 1. BUT Cette spécification définit les matériels et les méthodes de conditionnement des connecteurs HE13-HE14 mâles

Plus en détail

RM6. notice de kit kit assembly instructions. remplacement d une platinedecarte électronique pour fonction disjoncteur

RM6. notice de kit kit assembly instructions. remplacement d une platinedecarte électronique pour fonction disjoncteur RM6 distribution MT ensembles préfabriqués à votre service notice de kit kit assembly instructions remplacement d une platinedecarte électronique pour fonction disjoncteur replacement of an electronic

Plus en détail

PCS 241 Alimentation 24 Volts (page 3 à 6) 24 V Power Supply (page 7 to 10)

PCS 241 Alimentation 24 Volts (page 3 à 6) 24 V Power Supply (page 7 to 10) PCS 241 Alimentation 24 Volts (page 3 à 6) 24 V Power Supply (page 7 to 10) Manuel Utilisateur User s Manual FRANCAIS 2 SOMMAIRE Description... Utilisation... Synoptique... Face arrière... Accessoires...

Plus en détail

RD 100 A. Instructions d utilisation. Défroisseur vertical

RD 100 A. Instructions d utilisation. Défroisseur vertical RD 100 A Instructions d utilisation Défroisseur vertical Avec cet appareil, vous avez fait l acquisition d un article de qualité, bénéfi ciant de toute l expérience d Astoria dans le domaine du petit électroménager.

Plus en détail