Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 1

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 1"

Transcription

1 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 1

2 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 2 appleôîôìè Ï ÈÔ ÏÂÎÙÚÈÎÔ & ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ ÍÔappleÏÈÛÌÔ (πû ÂÈ ÛÙËÓ Úˆapple Î ŒÓˆÛË Î È ÏÏ ڈapple Î ÒÚ ÌÂ Û ÛÙ Ì Ù ÂappleÈÏÂÎÙÈÎ Û ÏÏÔÁ appleôúúèìì ÙˆÓ). ΔÔ Û Ì ÔÏÔ Ùfi Âapple Óˆ ÛÙÔ appleúô fió ÙË Û ÛÎÂ Û ÙÔ ÛËÌ ÓÂÈ fiùè ÙÔ appleúô fió ÂÓ appleú appleâè Ó appleâù ÙÂ Ì Ì ٠ÔÈÎÈ Î appleôúú ÌÌ Ù ÏÏ appleú appleâè Ó apple Ú Ôı ÛÂ Ó Î Ù ÏÏËÏÔ ÛËÌÂ Ô Û ÏÏÔÁ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ Î È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ ÏÈÎÔ appleúô Ó Î ÎψÛË. Í ÛÊ Ï ÔÓÙ ÙË ÛˆÛÙ appleôîôìè ÙÔ appleúô fióùô ÔËı Ù ÛÙËÓ appleúfiïë Ë appleèı ÓÒÓ ÚÓËÙÈÎÒÓ ÂappleÈappleÙÒÛÂˆÓ ÛÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ Î È ÙËÓ ÁÂ. Ó Î ÎψÛË ÙˆÓ ÏÈÎÒÓ ı ÔËı ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Ê ÛÈÎÒÓ applefiúˆó. È appleâúèûûfiùâúâ appleïëúôêôú Â Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ Ó Î ÎψÛË ÙÔ ÙÔ appleúô fióùô, apple Ú Î ÏÔ Ì ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÛÙ Ì ÙÈ appleëúâû  Πı ÚÈfiÙËÙ ÙÔ ÌÔ Û ÙÔ Î Ù ÛÙËÌ fiappleô ÁÔÚ Û Ù ÙÔ appleúô fió. Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems). This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans le pays de l Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective). Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit. Tratarea aparatelor electrice si electronice scoase din uz(directive aplicabile in tarile Uniunii Europene si in alte tari europene care au un sistem de colectare selectiva). Acest simbol, aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indica faptul ca acel produs nu trebuie tratat impreuna cu resturile menajere. El trebuie dus la un centrul de colectare, pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice. Asigurandu-va ca acest produs a fost dus la rebuturi, veti ajuta la prevenirea consecintelor negative potentiale, pentru mediul inconjurator si sanatatea umana. Reciclarea va ajuta la conservarea resurselor naturale.pentru orice informatie suplimentara privind reciclarea acestui produs, puteti contacta municipalitatea, punctele de colectare a deseurilor sau magazinul de la care ati cumparat produsul. A B C 2

3 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 3 ª π OÀ ƒ π ƒo Δ OÙ v ÚËÛÈÌoappleoÈ Ù ÙËv appleú Û Û Â v È ÛÎfiappleÈÌo v ÁvˆÚ ÂÙ ÙÈ apple Ú Î Ùˆ ÛÈÎ Ú : È ÛÙ fiïâ ÙÈ o ËÁ  appleúèv ÙËv ÚËÛÈÌoappleoÈ ÛÂÙÂ. XÚËÛÈÌoappleoÈ ÛÙ ÙËv appleú Û Ìfivo ÁÈ ÛÈ ÚˆÌ. ÚÈv ÙËv Ú ÛË Â Èˆı Ù fiùè Ë appleú Û vù appleoîú vâù È ÛÙÈ ËÏÂÎÙÚÈÎ appleúo È ÁÚ Ê appleo v ÁÚ ÊovÙ È ÛÙË ÛË ÙË appleú Û. È ÙË ÈÎ Û ÛÊ ÏÂÈ oè appleú  ı appleú appleâè v o v Á ˆÛË Î È Ó Â Ó È ÛÔ ÎÔ. ÔÙ ÌËÓ ÙÚ Ù ÙÔ Î ÏÒ ÈÔ ÁÈ Ó appleôû Ó ÛÂÙ applefi ÙËÓ appleú. ÓÙ ıâù, appleè ÛÙ ÙÔ ÊÈ Î È ÙÚ ÍÙ ÙÔ ÁÈ Ó appleôû Ó ÛÂÙÂ. To Î ÏÒ Èo Âv appleú appleâè v Îo Ìapple ÂÈ ÂÛÙ ÂappleÈÊ vâèâ. AÊ ÛÙ ÙËv appleú Û v ÎÚ ÒÛÂÈ appleúèv ÙËv appleoıëîâ ÛÂÙÂ. où ÌËv ÚËÛÈÌoappleoÈ Ù ÙËv appleú Û Ì ÂÏ ÙÙˆÌ ÙÈÎfi Î ÏÒ Èo Î È fiù v Ë appleú Û apple Úo ÛÈ ÂÈ È ÚÚo ÂÈ Î appleoè Ï Ë. MËv appleoû v ÚÌoÏoÁ Ù ÙËv appleú Û ÌfivÔÈ Û. Õv apple Ú ÂÈ Ï Ë appleâ ı vıâ Ù ÛÂ Ó EÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ K Ù ÛÙËÌ Service ÙË SINGER ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÛÙ Ì ÙÔ ÓÙÚÔ Í appleëú ÙËÛË ÂÏ ÙÒÓ ÙË SINGER. EÛÊ ÏÌ vë Û v ÚÌoÏfi-ÁËÛË ÂÎı ÙÂÈ Û Πv vo ËÏÂÎÙÚoappleÏËÍ. MËv Ê vâùâ ÌÈÎÚ apple È È v appleïëûè o v fiù v ÛÈ ÂÚÒvÂÙÂ. H Û ÛΠÂv appleúooú ÂÙ È ÁÈ XÚ ÛË applefi ÙoÌ (appleâúèï Ì voì vˆv Ùˆv apple È ÈÒv) Ì ÌÂÈˆÌ vë Ê ÛÈÎ voëùèî ÈÎ vfiùëù ÏÏÂÈ Ë ÂÌappleÂÈÚ Î È ÁvÒÛË, ÂÎÙfi  v Ùo apple Ú ÂÙ È Âapple ÏÂ Ë Î ıo ÁËÛË Û ÂÙÈÎ Ì ÙË Ú ÛË ÙË Û ÛΠapplefi ÙoÌo appleâ ı vo ÁÈ ÙËv ÛÊ ÏÂÈ Ùo. ªË Û v ÂÙ ÛÙo Èo Î ÎÏˆÌ ÎÈ ÏÏË ÈÛ Ú ËÏÂÎÙÚÈÎ Û ÛÎÂ. Av  v È apple Ú ÙËÙo v ÚËÛÈÌoappleoÈ ÛÂÙ appleúfiûıâùo Î ÏÒ Èo, appleú appleâè v  v È Ùˆv 10 A. Av ÚËÛÈÌoappleoÈ ÛÂÙ Π٠ÏÏËÏo Î ÏÒ Èo ÌappleoÚ v appleâúıâúì vıâ. où ÌËv ÏÂÙ ÙË Û ÛÎÂ Ì Û Û vâúfi, ÏÏ ÁÚ. XÚËÛÈÌoappleoÈ Ù Ìfivo ÎÚ o vâúfi ÛÙo Ú ÂÚ o Ú. MËv ÂÙ ٠ÚÈ Û v ÌÂÛ ÛÙÈ o appleï Πfiù v ÛÈ ÂÚÒvÂÙÂ. MËv appleâúv Ù Ùo ÚÈ Û v ÌÂÛ ÛÙËv ÂappleÈÊ vâè ÛÈ ÂÚÒÌ Ùo Î È ÙË ıâúì ÈvfiÌÂvË appleï Î fiù v Î Ù ÂÙ ÙË Ï ÙË appleú Û. È oappleoè appleoùâ ÂappleÈÛΠappleâ ıâ vıâ Ù Ìfivo ÛÂ Ó EÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ K Ù ÛÙËÌ Service ÙË SINGER ÛÙÔ ÓÙÚÔ Í appleëú ÙËÛË ÂÏ ÙÒÓ ÙË SINGER, ÒÛÙÂ Ë ÂappleÈÛΠv ÙËÚ fiïâ ÙÈ appleúo È ÁÚ Ê appleo oú ÂÈ o Î Ù ÛΠÛÙ. OappleoÈ appleoùâ ÂappleÈÛΠapplefi ÌË ÂÍo ÛÈo oùëì vo Û vâúáâ o, Î Ù ÚÁ ÙfiÌ Ù ÙËv appleúoûêâúfiìâvë ÂÁÁ ËÛË ÙË ÂÙ ÈÚÂ. H Û ÛΠappleo ÁoÚ Û Ù Π٠ÛΠÛÙËÎÂ Û Ìʈv Ì fiïâ ÙÈ appleúo È ÁÚ Ê Ùo E Úˆapple ÈÎo Î vovèûìo 73/23/CEE appleo ÊoÚ ÙËv ÛÊ ÏÂÈ Û ÛΠÒv ÌËÏ Ù ÛË Î È Ùo Î vovèûìo CEM 89/336/CEE, appleo ÊoÚ ÙËv ËÏÂÎÙÚoÌ ÁvËÙÈÎ Û Ì ÙfiÙËÙ fiappleˆ ÙÚoappleoappleoÈ ıëîâ applefi Ùov Î vovèûìfi 93/68/CEE. IMPORTANT SAFEGUARDS When using your ironing press, basic safety precautions should be followed, including the following: Read all instructions before using the ironing press. Use the ironing press only for its intended use. Before plugging in your ironing press, be sure the electrical information on the label on the bottom of the base agrees with your power supply. Use a mains supply which has an earth connection, for your own safety. Never yank cord to disconnect from outlet; instead, grasp plug and pull to disconnect. Do not allow the cord to touch hot surfaces. Let ironing press cool completely before putting it away. Do not operate the ironing press with a damaged cord or if the ironing press leaks or is damaged. Do not disassemble the ironing press; In such case you should contact any SINGER Service Center or SINGER Client Service for examination or eventual repair. Incorrect reassembly can cause risk of electric shock when the ironing press is used. Close supervision is necessary when using your press with children around. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Do not operate another high wattage appliance on the same circuit. If an extension cord is absolutely necessary, a 10-ampere cord should be used. Never immerse the machine in water or other liquids. Use only cold water in the water tank. Do not put your hands between the steaming board and the heating plate while ironing. For any repair, take the appliance to any SINGER Service Center, so that the repair will be in accordance with the standards indicated in this instruction book. Any repair done by an unauthorized person would cancel the warranty. The appliance you have just bought conforms to the low voltage European directive 73/23/CEE relating to safety and the CEM directive 89/336/CEE relating to electromagnetic compatibility, amended by 93/68/CEE. The manufacturer reserves the right to make changes and alterations to the product without prior notice. O Î Ù ÛΠÛÙ v Ù È v appleúo  Û ÙÚoappleoappleoÈ ÛÂÈ ÙË Û ÛΠˆÚ appleúoâè oappleo ËÛË. 3

4 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ Lors de l utilisation de l appareil, des précautions élémentaires sont à prendre, comme indiqué ci-dessous : Lisez attentivement le mode d emploi avant d utiliser l appareil. N utilisez cet appareil que pour l usage pour lequel il est prévu: le repassage. Avant de brancher l appareil, vérifiez que le voltage de votre installation correspond à celui inscrit sur la plaquette signalétique (sous le socle de la presse). Utilisez obligatoirement une prise de courant comportant une prise de terre, ceci pour votre sécurité. Ne jamais mettre ni retirer la fiche dans la prise avec des mains mouillées. Ne jamais débrancher l appareil en tirant sur le cordon d alimentation mais sur la fiche. Veillez à ce que le cordon d alimentation ne touche pas des surfaces chaudes ou arêtes tranchantes. Ne pas desassembler la presse. Contacter un service aprés vente agréé SINGER afin qu'il examine et répare l'appareil. Un mauvais assemblage peut entrainer des risques d'électrocution. Lorsque vous utilisez votre appareil en présence d'enfant, une grande vigilance est nécessaire. Rangez-le hors de la portée des enfants. L'utilisation de ce genre d'appareil n'est pas prévue pour les personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent de l'utiliser en toute sécurité sans surveillance ou instruction préalable. Evitez de brancher plusieurs appareils de grande puissance sur le même circuit électrique. Si une rallonge électrique est nécessaire, utiliser une rallonge de 10 ampères. Ne plongez jamais votre appareil dans l eau ou autre liquide. Utilisez de l'eau froide. Ne glissez pas votre main entre la table de repassage et le plateau chauffant lorsque vous descendez la poignée de la presse. Pour toutes réparations, il est nécessaire de confier votre appareil aux points de service aprés vente agréés par SINGER pour que la remise en état soit conforme aux normes indiquées sur cette brochure. Toute infraction commise par une personne non autorisée annule la validité de la garantie. L appareil que vous venez d acquérir est conforme aux prescriptions de la directive européenne basse tension 73/23/CEE relative à la sécurité, et à la directive CEM 89/336/CEE relative à la compatibilité électromagnétique, amendées par 93/68/CEE. Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles présentés, leurs caractéristiques et accessoires. INDICATII DE SECURITATE In timpul utilizarii aparatului trebuie luate precautiuni elementare, precum cele de mai jos: Inainte de utilizare, cititi cu atentie modul de utlizare a aparatului. Nu folositi aparatul decat pentru scopul pentru care este prevazut, respectiv, calcatul. Inainte de conectarea aparatului, verificati daca voltajul din instalatie corespunde celui inscris pe placuta de identificare a aparatului, care se afla sub soclul presei. Pentru securitatea Dvs. este obligatoriu sa folositi o priza cu impamantare. Nu bagati sau scoateti steckerul din priza, cu mainile ude. Nu debransati niciodata aparatul tragand de cordon ci de stecker. Aveti grija ca firul de alimentare electrica sa nu atinga suprafete incinse sau taioase. Inainte de a deconecta sau conecta fierul de calcat, asigurati-va intotdeauna ca intrerupatorul Fier/Presa sa fie pe pozitia pentru presa(comutatorul neapasat), sau ca aparatul este debransat. Nu utilizati aparatul daca are scurgeri sau este deteriorat, ori are cordonul afectat. Pentru a evita orice pericol, solicitati verificarea aparatului de catre fabricant, service-ul post-vanzari ala acestuia, sau o persoana calificata. Aveti o grija deosebita daca folositi aparatul in prezenta copiilor si nu-l lasati la indemana acestora. Folosirea acestui aparat nu este intentionata pentru persoane (inclusiv copii) cu capacitati mentale, fizice sau senzoriale reduse, lipsa de experienta sau cunoastere, numai daca acestea sunt suprovegheate sau instruite de persoane responsabile pentru siguranta lor. Evitati sa bransati mai multe aparate de mare putere la acelasi circuit electric. Daca este necesara folosirea unui prelungitor, aveti grija sa-l amplasati astfel inca sa nu se calce pe el, sau sa fie scos din priza din neatentie. Prelungitorul trebuie sa aiba impamantare si capacitate de curent de 10 Amperi. Nu lasati aparatul conectat la curent, fara supraveghere. Nu bagati niciodata aparatul in apa sau alte lichide. Nu turnati niciodata apa calda in rezervorul de apa. Nu bagati mana intre placa de calcat si platoul incalzit, cand coborati manerul presei. Aveti grija ca dupa fiecare utilizare sa puneti fierul de calcat orizontal in suportul acestuia. Nu-l asezati niciodata in pozitie verticala. Aveti grija ca dupa calcat sa debransati presa de la curent. Pentru reparatii este necesar sa incredintati aparatul atelierelor de service, pentru a fi reparat conform normelor indicate in aceasta brosura. Orice interventie a unei persoane neautorizate anuleaza garantia. Aparatul pe care l-ati cumparat este corespunzator prescriptiilor directivei europene 73/23/CEE referitoare la securitate, si directivei CEM 89/336/CEE referitoare la comaptibilitatea electromagnetica, amendata cu 93/68/CEE. Fabricantul isi rezerva dreptul de a modifica modelele prezentate, caracteristicile si accesoriile lor. 4

5 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 5 DIVINA BOOSTER Ô Ìapple apple Ú ÁˆÁ ÍÙÚ ÙÌo (booster) Booster button for extra steam Bouton interrupteur fonction Booster Buton comutare abur suplimentar. MAXIMA º ÏÙÚo Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv Anti-scale cartridge Cassette anticalcaire Caseta anticalcar DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIERE 1. Ìapple ÎÈ ıâúìoûù ÙË 2. KÏÂÈ ÚÈ ÛÊ Ï 3. È ÎfiappleÙË ÂappleÈÏoÁ ıâúìoîú Û 4. ÂÚÌ ÈvfiÌÂvË ÓÔ ÈˆÌ ÓË appleï Î ÏÔ ÌÈÓ Ô 5. Ï ÌÌ ÛÈ ÂÚÒÛÙÚ / appleï Î ÙÌÔ 6. P ÂÚ o Ú vâúo 7. XÂÈÚoÏ ÁÈ Ùo voèáì /ÎÏ ÛÈÌo ÙË appleú Û. A ÙfiÌ ÙË apple Ú ÁˆÁ ÙÌo 8. AÛÊ ÏÈÛË Ùo Ú ÂÚ o Ú vâúo 9. K ÏÒ Èo ÚÂ Ì ÙÔ 10. M ÍÈÏ Ú ÎÈ ÛÈ ÂÚÒÌ Ùo 1. Thermostat pilot light 2. Security lock selector 3. Temperature selecting thermostat 4. Anodised heating plate 5. Ironing board cover/steam plate 6. Water reservoir 7. Handle to open/close the press. Automatic steam output 8. Lock of the water reservoir 9. Mains lead 10. Pressing cushion 1. Voyant témoin de température du plateau 2. Bouton de verrouillage 3. Thermostat sélecteur de température 4. Semelle chauffante 5. Table de repassage vaporisante et rembourrée 6. Réservoir d eau 7. Poignée pour ouverture, fermeture de la presse. Commande automatique de vapeur 8. Verrou du réservoir d eau 9. Cordon d alimentation électrique 10. Petit coussin 1. Indicator luminos termostat 2. Buton blocare presa 3. Buton termostat de reglare temperatura 4. Placa incalzita 5. Masa de calcat cu aburi / husa acoperitoare 6. Rezervor de apa 7. Maner deschidere/inchidere presa si presiune automata placa incalzita. Comanda automata abur. 8 Capac inchidere rezervor de apa. 9. Cordon de alimentare electric. 10.Pernita ajutatoare. 5

6 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 6 1 USING YOUR PRESS 2 3 È ÙË ÌÂÙ ÊoÚ Î È ÁÈ ÏfiÁo ÛÊ ÏÂ Ë appleú Û Û ÎÏÂÈ ÒvÂÈ. È v ÙËv vo ÍÂÙ Á Ú ÂÙ Ùo È ÎfiappleÙË ÚÈÛÙÂÚ (2) Î È ÂÍÈ ÁÈ v ÙËv ÎÏ ÒÛÂÙ (1). È v' voèáoîïâ vâùâ ÙË ıâúì ÈvfiÌÂvË appleï Î ÚËÛÈÌoappleoÈ Ù ÙË ÂÈÚoÏ. H ÂÈÚoÏ Â v È Ù Ùfi Úov Î È Ô Ú ıìèûù ÙË apple ÂÛË Î È Ùo ÙÌo. K Ù ovù ÙË ÂÈÚoÏ Ï ÁÔ appleúèó ÎÏ ÛÂÈ Ë appleú Û ÓÂÈ ÙÌfi Î È ÎÏ ÓÔÓÙ ÙÂÏ ˆ ÙËÓ appleú Û ÛÎÂ Ù È apple Óˆ ÛÙÔ ÚÔ Ô apple ÂÛË 45 ÎÈÏÒÓ. È v ÌÂÁ ÏÒÛÂÙ Ùo voèáì ÙË appleú Û Û appleè ÂÙ ÙË ÂÈÚoÏ ÂÏ ÊÚ appleúo Ù Âapple vˆ. ' Ù ÙË ı ÛË Â v È Â ÎoÏo v ÛÈ ÂÚÒÛÂÙ ÛÂvÙfivÈ, Îo ÚÙ vâ Î.Ï.apple. To voèáì ÙË appleú Û Âapple v Ú ÂÙ È ÛÙËv Ú ÈÎ Ùo ı ÛË appleè ovù ÂÏ ÊÚ ÙË ÂÈÚoÏ appleúo Ù Î Ùˆ. È v ÁÂÌ ÛÂÙ Ùo Ú ÂÚ o Ú Ì vâúfi: - To ÙÚ Ù appleúo ٠͈. - ÂÌ ÛÙ ÙÔ Ú ÂÚ Ô Ú Ì ÓÂÚfi ˆÚ Ó appleâú ÂÈÏ ÛÂÙÂ. - To ÛappleÚÒ vâùâ apple ÏÈ apple Ûˆ ÛÙË ı ÛË Ùo. - ŸÙ v Ë appleôûfiùëù Ùo vâúo ÌÂȈı appleúoûı ÛÙ ÎÈ ÏÏo vâúfi. 1. SECURITY LOCK To prevent accidental opening, your ironing press is locking for safety. To unlock the press, turn the security lock selector towards the left-hand side (2). To lock the press, turn the selector towards the righthand side (1). 2. OPENING AND CLOSING THE PRESS The handle is used to open and close the heating plate. By bringing the handle down, the machine closes and the pressing pressure increases until it automatically engages at maximum pressure (45 kilos). The handle allows the automatic steam emission. Always hold the handle while opening. 3. MAXIMUM OPENING To obtain maximum opening of the press: open the press and continue pushing the handle upwards. The maximum opening position allows large items to be pressed easily. The heating plate returns automatically to its original position when lowering the handle. 4. FILLING UP OF THE WATER RESERVOIR - Pull the water reservoir towards you. - Gently fill the reservoir without leaving to overflow. - Push the reservoir back into its position. - When the water amount drops, add more water. 4 ƒo Oà : ÔÙ ÌËÓ Î ÓÂÙ ÛÈ ÚˆÌ Ì ÙÌfi fiù Ó ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ Ú ÂÚ Ô Ú Ú ÛÎÂÙ È ÛÙÔ ÌËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌ Ô. Àapple Ú ÂÈ Î Ó ÓÔ Ó Î Ù ÛÙÚ ÂÙ ÙËÓ ÓÙÏ. ÔÙ ÌË ÁÂÌ ÂÙ ÙÔ Ú ÂÚ Ô Ú Ì ÂÛÙfi ÓÂÚfi. CAUTION: Never ask for steam when water is at the lowest level in the reservoir. You could damage the pump. Never fill the reservoir with hot water. 6

7 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 7 UTILISATION MOD DE UTILIZARE 1. BOUTON DE VERROUILLAGE Pour éviter son ouverture par mégarde, votre presse à repasser vous est livrée verrouillée. Pour déverrouiller la presse, tournez le bouton de fermeture de sécurité vers la gauche (2). Pour verrouiller la presse, descendez la poignée et tournez le bouton vers la droite (1). 2. OUVERTURE ET FERMETURE DE LA PRESSE La poignée sert à fermer et ouvrir la semelle chauffante. En la levant, la pression est relachée et l'appareil s'ouvre. En l'abaissant l'appareil se ferme et la pression augmente jusqu'à atteindre les 45 kilos. La poignée permet la commande automatique de la vapeur. Accompagnez toujours la poignée vers le haut à l'aide de la main. 3. OUVERTURE MAXIMUM Pour une plus grande ouverture de la presse : ouvrez la presse et continuez à pousser la poignée vers le haut. La table vaporisante se dégage et peut être utilisée comme une planche classique. La grande ouverture permet une manipulation plus aisée des grandes pièces et s'utilise également à l'occasion du pliage du linge. Le plateau chauffant reprendra automatiquement sa place en redescendant la poignée. 4. REMPLISSAGE DU RESERVOIR D'EAU - Tirez le réservoir d'eau vers vous. - Remplissez doucement le réservoir sans déborder. Remettez le réservoir en place. - Lorsque le niveau d'eau baisse, remettez-en. 1. BUTON BLOCARE PRESA Pentru evitarea deschiderii din greseala, presa se blocheaza pentru siguranta. Rotiti butonul inspre stanga (2) pentru a o deschide. Pentru a bloca presa, rotiti butonul inspre dreapta (1). 2.DESCHIDEREA SI INCHIDEREA PRESEI Manerul serveste la deschiderea si inchiderea talpii incalzite. Ridicand manerul cu mana, presiunea scade si presa se deschide. Coborand manerul, presa se inchide si preseaza cu o greutate maxima echivalenta de 45 kg. Manerul permite eliberarea automata a aburului. Intotdeauna tineti de maner in timpul deschidriii presei. 3. DESCHIDEREA MAXIMA Pentru a deschide presa mai imult, sau cand folositi fierul decalcat: deschideti presa si continuati sa impingeti manerul in sus. Masa presei cu aburi poate fi utilizata ca o masa de calcat clasica. Deschiderea mare permite o manipulare mai usoara a pieselor textile mari si plierea lenjeriei. Coborand manerul placa incalzita revine automat in pozitia initiala. 4. UMPLEREA REZERVORULUI CU APA - Trageti de rezervor inspre dvs. - Umpleti incet rezervorul fara sa dea pe dinafara - Impingeti rezervorul la loc in pozitia initiala - Cand nivelul apei scade in rezervor, adaugati incet apa. ATTENTION : Ne jamais demander de vapeur quand il n y a plus d eau dans le réservoir. Vous risqueriez d'endommager la pompe. Ne jamais remplir le réservoir avec de l'eau chaude. Ne jamais ajouter à l'eau des produits à base d'alcool ou d'essence (parfum, eau de Cologne, essence de lavande, etc.) ATENTIE: Nu utilizati aburi cand nivelul apei este pe minim in rezervor deoarece se poate strica pompa. Nu umpleti niciodata rezervorul cu apa calda. 7

8 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page ÛË ÂÚÌÔÛÙ ÙË T appleô YÊ ÛÌ ÙÔ oûfiùëù ÙÌo vıâùèî ÿvâ AÛÂÙ Ù ÙÂÁvfi ÔÏ ÎÚÈÏÈÎ ÛÈ ÚˆÌ ÔÏ ÌÈ ÈÎ º ÛÈÎ MÂ٠͈٠EÏ ÊÚ ZˆÈÎ ÿvâ M ÏÏÈv AÙÌfi º ÛÈÎ B Ì ÎÂÚ oï º ÙÈÎ ÿvâ Èv AÙÌfi - B ÏÙ Ùo Î ÏÒ Èo ÛÙËv appleú ÛÙo apple Ûˆ Ì Úo ÙË appleú Û. - B ÏÙ Ùo ÊÈ Ùo Πψ o ÛÙËv appleú Ùo ÚÂ Ì Ùo. - Av ovù ÙËv appleú Û Û v ÂÈ Ù Ùfi Úov Î È Ùo Ï Ìapple ÎÈ Ùo ıâúìoûù ÙË. - To Ï Ìapple ÎÈ Ùo ıâúìoûù ÙË ı Û ÛÂÈ fiù v Ë ıâúìoîú Û ÊÙ ÛÂÈ ÛÙo ıìo appleo ÙË Ú ıì Û ÙÂ. To Ï Ìapple ÎÈ v oû vâè ÚÎÂÙ ÊoÚ Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ Ùou ÛÈ ÂÚÒÌ Ùo. ÚoÛo : To Ï Ìapple ÎÈ Ùo ıâúìoûù ÙË Âv ı' v ÂÈ v o È ÎfiappleÙË ÂappleÈÏoÁ ıâúìoîú Û Ú ÛÎÂÙ È ÛÙËv v ÂÈÍË. H appleoèfiùëù Ùo ÛÈ ÂÚÒÌ Ùo ÂÍ ÚÙ Ù È applefi ÙËv appleoûfiùëù ÙÌo appleo ÚËÛÈÌoappleoÈ ÙÂ, Î ıò Âapple ÛË Î È applefi ÙË ÛˆÛÙ ÂappleÈÏoÁ ÙË ıâúìoîú Û. Ù appleâúèûûfiùâú Úo apple Ú o v Âv  ÍÂÈ ÁÈ ÙË ÛˆÛÙ ıâúìoîú Û ÛÈ ÂÚÒÌ Ùo Û Ìʈv Ì ٠ÂÍ ÈÂıv Û Ì oï : X ÌËÏ ıâúìoîú Û M ÙÚÈ ıâúìoîú Û Y ËÏ ıâúìoîú Û A Ù oè Âv  ÍÂÈ Â v È vù ÛÙoÈ Â Ì' Ù Ùo ıâìoûù ÙË ÙË appleú Û. EappleÈÏ ÍÙ ÛÙov ıâúìoûù ÙË ÙËv Î Ù ÏÏËÏË ıâúìoîú Û v ÏoÁ Ì Ùo Ê ÛÌ appleo ı ÏÂÙ v ÛÈ ÂÚÒÛÂÙÂ. Û vèûùo Ì v Ú ÂÙ apple vù Ì ÙËv appleèo ÌËÏ ıâúìoîú Û Î È v ÙËv Í vâùâ ÛÙ È Î. PREPARATION 5. To plug in the ironing press - Connect the supply cord to the plug at the rear of the press. - Connect the supply cord to the socket outlet and switch on. 6. Temperature control - Having switched on your press, the temperature signal lamp will light at the same time. - The temperature signal lamp goes out when the temperature corresponding to the selected position on the thermostat is reached. It lights and goes out regularly during the ironing operation. CAUTION : the signal lamp will not light when the thermostat is on. 7. Selecting the proper temperature The quality of pressing depends partly on the quantity of the steam you use and partly on using a suitable heat. Labels on articles to be pressed indicate the correct ironing temperature using the following International ironing Symbols: Minimum heat Medium heat Maximum heat These symbols are marked on the thermostat selector of the machine. Turn the thermostat to the position corresponding to the fabric to be pressed and to the symbol indicated on the fabric label. Thermostat Type of cloth Steam Synthetic fibres Acetates Dry Polyacrylics Polyamides Natural fibres Silk Light Wool Steam Natural vegetal Cotton Heavy fibres Linen Steam

9 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 9 MISE EN SERVICE 5. Branchement - Branchez le cordon d'alimentation dans la prise sur l'arrière de la presse. - Branchez le cordon d'alimentation au secteur et allumez la presse. 6. Contrôle de température - Simultanément à la mise en chauffe de votre presse, le voyant témoin de température s'allume. - Le voyant témoin de température s'éteint lorsque la température correspondant à la sélection faite sur le thermostat est atteinte. Il s'allume et s'éteint régulièrement pendant le repassage. 7. Réglage du thermostat La qualité du repassage est fonction d'une part de la quantité de vapeur et d'autre part de l'utilisation de la chaleur adaptée. Les vêtements à repasser portent de plus en plus une signalisation symbolique pour les températures de repassage: Température minimum Température moyenne Température maximum Ces points de signalisation se trouvent sur le bouton du thermostat de la machine. Tournez le thermostat jusqu'à la position correspondant au linge à repasser et aux symboles des étiquettes des vêtements. ATTENTION : Quand le thermostat est face au repère, le plateau ne chauffe pas. PUNEREA IN FUNCTIUNE 5. Bransarea - Cuplati cordonul de alimentare la priza din spatele presei. - Conectati cordonul la priza de curent. Pentru a va asigura propria securitate, priza trebuie sa fie prevazuta cu impamantare. 6. Controlul temperaturii - Simultan cu inceperea incalzirii presei, avertizorul luminos al temperaturii, se aprinde. - Indicatorul luminos se stinge cand se atinge temperatura corespunzaroare selectiei facuta pe termostat. El se aprinde si se stinge regulat pe timpul calcarii. 7. Reglajul termostatului Calitatea calcarii este in functie, pe de o parte de timpul de vaporizare, deci de calitatea aburului si pe alta parte, de utilizarea temperaturii corespunzatoare. Piesele de calcat sunt tot mai mult prevazute cu un marcaj pentru temperatura de calcare. Temperatura minima Temperatura medie Temperatura maxima Aceste puncte se afla pe butonul termostatului masinii. - Rotiti termostatul pana la pozitia corespunzatoare piesei de calcat si simbolurilor de pe etichetele vesmintelor. Cand termostatul este in dreptul reperului incalzeste., platoul nu se Thermostat Types de tissus Vapeur Fibres synthétiques Acétates Sec Polyacryliques Polyamides Fibres naturelles Soie Légère animales Laine vapeur Fibres naturelles Beaucoup végétales Coton - Lin de vapeur Termostat Tip tesatura Abur Fibre sintetice Acetate Sec Poliacrilice Poliamide Fibre naturale de origine Abur animala Lana - Matase putin Fibre naturale Abur vegetale Bumbac- In mult 9

10 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page Aapplefi ÙË ÛÙÈÁÌ appleo ı v ÂÙ ÙËv appleú Û Û Ùo boiler ı  v È ÙoÈÌo v ÒÛÂÈ ÙÌfi ÌÂÙ applefi 3 appleâú appleo ÏÂappleÙ. - K Ù ÛÙ ÙËv ıâúì ÈvfiÌÂvË appleï Î applefi ÙË ÂÈÚoÏ. - KÚ ÙÒvÙ ÙËv appleï Î Û ı ÛË ÌÈÛfiÎÏÂÈÛÙË ÙfiÌ Ù ÂÙ fiûo ÙÌfi ı ÏÂÙÂ. - KÏ ÛÙ ÙËv appleú Û ÁÈ ÙfiÌ ÙË apple ÂÛË. - KÚ Ù ÛÙ ÙËv appleú Û ÎÏÂÈÛÙ Ï Á  ÙÂÚfiÏÂappleÙ ÁÈ v ÛÙÂÁvÒÛÂÈ Î È v ÛÈ ÂÚÒÛÂÈ Ùo Úo o. TËv vo ÁÂÈÙ ÛËÎÒvovÙ ÙË ÂÈÚoÏ. 10. EvÂÚÁoappleo ËÛË ÙÌo booster OÙ v Ë appleú Û Â v È ÎÏÂÈÛÙ ÛÎÂ Ù È ÙfiÌ Ù apple ÂÛË,  ÚÂÈ ÂÙ È v appleè ÂÙ appleâúèûûfiùâúo. H appleú Û Û È ı ÙÂÈ v ËÏÂÎÙÚovÈÎfi Û ÛÙËÌ ÛÊ ÏÂÈ. Av fiûo ÛÈ ÂÚÒvÂÙ Í ÛÂÙ ÙËv appleú Û ÎÏÂÈÛÙ ÁÈ 10 appleâú appleo  ÙÂÚfiÏÂappleÙ ÙoÌ Ù È ÎfiappleÙÂÙ È 11 Ë ı ÚÌ vûë ÙË appleú Û. MfiÏÈ 10. EvÂÚÁoappleo ËÛË vo ÍÂÙ ÙËv appleú Û Ë ÙÌo ıâúìoîú Û booster Âapple v Ú ÂÙ È ÙfiÌ Ù EvÂÚÁoappleo ËÛË ÙÌo booster A. K vovèîfi ÙÌfi To 11appleÏ ÎÙÚo ÏÂÈÙo ÚÁ booster Âv  v È apple ÙËÌ vo. X ÌËÏÒvovÙ ÙËv ÂÈÚoÏ, appleâú appleo ÛÙË Ì ÛË, ÂÙ Πvovèî apple Ú ÁˆÁ ÙÌo B. AÙÌfi booster : È ÛÙ Ùo appleï ÎÙÚo booster. 10. X ÌËÏÒvovÙ EvÂÚÁoappleo ËÛË ÙÒÚ ÙË ÂÈÚoÏ ÙÌo ı appleoï ÛÂÙ booster v appleïo ÛÈo Î Ì ÙÌo. A Ù Â v È Ë ÙfiÌ ÙË apple Ú ÁˆÁ ÙÌo 12 booster. KÏ ÛÙ ÙËv appleú Û ÁÈ v ÛÈ ÂÚˆı Ùo Úo o Î È vo ÁovÙ ÙË, ÙfiÌ Ù ÂvÂÚÁoappleoÈ ÙÂ Î È apple ÏÈ Ùo Û ÛÙËÌ applefi oûë ÙÌo booster. 11 H ÌÂÙ ÊoÚ Î È Ë appleoı ΠÛË ÙË appleú Û Â v È Â ÎoÏË. ÚoËÁo Ì vˆ  Ȉı Ù fiùè ÙËv ÎÏÂÈ ÒÛ ÙÂ. 12 OÙ v ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ Ùo ÛÈ ÚˆÌ, appleoû v ÛÙ Ùo Î ÏÒ Èo applefi ÙËv appleú Î È Ê ÛÙ ÙËv appleú Û v ÎÚ ÒÛÂÈ ÁÈ appleâú appleo 30 ÏÂappleÙ appleúèv ÙËv ÎÏ ÛÂÙÂ. K ÙfiappleÈv, ÎÏ ÛÙÂ, ÎÏÂÈ ÒÛÙÂ Î È Ê Ï ÍÙ ÙËv appleú Û Û oúè fivùè Î ıâùë ı ÛË. MappleoÚ Ù v appleoıëîâ ÛÂÙ ÙËv appleú Û Û Û fiúıè ı ÛË, ˆÚ v ÂÈ ÛÂÙ Ùo vâúfi applefi Ùo Ú ÂÚ o Ú. MËv appleoıëîâ ÂÙ ÙËv appleú Û v appleo ÁÈ Ù Ùo vâúfi Ùo Ú ÂÚ o Ú ı ıâ. 8. GENERATION OF STEAM After plugging your steam press, the steam boiler will produce steam after about 3 minutes. 9. PRESSING Lower the heating plate using the handle. In the half closed position steam will automatically be generated for as long as required. Close the press in order to obtain the automatic pressure. Leave the press closed a few seconds in order to dry and press the linen. Open the press by lifting the handle. Do not push the handle more than normal when closing the press: the pressure is automatic. ELECTRICAL SAFETY If the press is plugged in and closed for about 10 seconds, the electrical heating is automatically cut off. Opening the press, the electrical heating switches on again automatically. 10. BOOSTER FUNCTION A. Constant steam : Steam button out. Lower the upper ironing plate mid-way to automatically obtain steam. B. Booster function : Steam button pushed in. When you lower the upper plate, there will be a high surge of steam. This is the automatic Booster effect. Close the press to iron the garment, and just re-opening the press will be enough to automatically re-set the press to Booster function. 11. EASY TO CARRY It is easy to carry and store the machine. Ensure you lock the machine before carrying it by the handle. 12. STORING When you have finished your ironing operation, unplug the appliance from the mains socket. Let the press cool down for about 30 minutes, before closing it. You can store the press vertically without emptying the water reservoir. Do not turn the press on its back, as the water reservoir would empty.

11 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page GÉNÉRATEUR DE VAPEUR Aprés avoir branché votre presse le générateur vapeur sera prêt à émettre de la vapeur au bout de 3min. 9. REPASSAGE En position demi-fermée la vapeur sera émise automatiquement aussi longtemps que nécessaire. Fermez la presse pour obtenir la pression automatique de repassage. Maintenez la machine fermée quelques secondes pour sécher et presser votre linge. Ouvrez en remontant la poignée. Quand la presse est fermée, il ne faut pas appuyer sur la poignée car la pression est automatique. SECURITÉ ÉLECTRIQUE Un dispositif de sécurité coupe automatiquement l'alimentation électrique lorsque votre presse est branchée et fermée pendant plus de 10 secondes. En ouvrant votre presse, le courant est de nouveau rétabli automatiquement. 10. FONCTION BOOSTER A. Vapeur constante, bouton vapeur éteint Abaisser la semelle supérieur à mi-hauteur afin d'obtenir de la vapeur automatiquement B. Interrupteur booster, bouton vapeur enclenché Lorsque le plateau chauffant est en position vapeur, un grand souffle vapeur jaillit ceci est l'effet booster. Fermez la presse pour repasser le vêtement. En ouvrant la presse, la fonction Booster sera automatiquement à nouveau disponible. 11. TRANSPORT Il est facile de porter et de ranger la machine. Prenez soin de la verrouiller avant de la saisir par la poignée. 12. RANGEMENT Après le repassage, débrancher votre presse et la laisser refroidir environ 30 minutes avant de la fermer. Vous pouvez ranger votre presse à la verticale sans vider le contenu du réservoir. Ne mettez pas la presse sur son dos car l'eau du réservoir s écoulerait. 8. GENERAREA ABURULUI Dupa bransarea presei, asteptati cca. 3 minute pentru ca generatorul sa poata emite vaporii. 9. CALCAREA CU PRESA Puneti piesa de lenjerie pe platou. Coborati manerul si mentineti-l in pozitie intermediara pana obtineti vapori. Mentineti placa calda in aceasta pozitie in functie de cantitatea de vapori dorita. Coborati manerul complet. Presiunea se exercita automat si fara efort. Tineti presa inchisa cateva momente pentru a usca si calca piesele. Duceti manerul in sus. Cand presa este inchisa, nu trebuie sa apasati manerul deoarece presiunea se exercita automat.. PROTECTIE ELECTRICA Cand presa este bransata mai mult de 10 secunde, un dispozitiv de securitate taie automat alimentarea electrica a presei. Deschizand presa, alimentarea cu curent se restabileste automat. 10. FUNCTIA DE ABUR SUPLIMENTAR A. Abur constant: butonul nu este apasat Coborati partial placa de sus cu manerul pentru a obtine abur imediat. B. Functia Booster: butonul de abur apasat Cand coborati placa de sus va fi generata o cantitate mare de abur. Aceasta este functia automata de abur suplimentar. Inchideti presa pentru a calca tesatura, iar la deschiderea presei functia de abur suplimentar se va reseta. 11. TRANSPORT Presa se poate transporta si depozita foarte usor. Aveti grija sa o zavorati inainte de a o ridica de maner. 12. DEPOZITAREA Dupa ce ati calcat, debransati intotdeauna presa de la retea.lasati presa deschisa, cca 30 minute, inainte de a o depozita. Puteti depozita presa vertical fara ca apa sa se verse din rezervor. Nu intoarceti presa pe spate deoarece apa va curge din rezervor. 11

Operation and maintenance manual Before using the machine, please read the attached operating instructions. Carefully read the safety rules

Operation and maintenance manual Before using the machine, please read the attached operating instructions. Carefully read the safety rules Operation and maintenance manual Before using the machine, please read the attached operating instructions. Carefully read the safety rules Mode d'emploi Veuillez lire attentivement le mode d'emploi (notamment

Plus en détail

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

FOR HOUSEHOLD USE ONLY Operation and maintenance manual Before using the machine, please read the attached operating instructions. Carefully read the safety rules. Mode d'emploi Veuillez lire attentivement le mode d'emploi (notamment

Plus en détail

GUIDE D'INSTALLATION & D'UTILISATION OPERATING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS. Réfrigérateur Fridge

GUIDE D'INSTALLATION & D'UTILISATION OPERATING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS. Réfrigérateur Fridge FR E N GUIDE D'INSTALLATION & D'UTILISATION OPERATING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS Réfrigérateur Fridge Sommaire FR 1 Sécurité et environnement Consignes de sécurité... 4 Respect de l environnement et

Plus en détail

10/12 CUP/ COFFEE MAKERS / CAFETIÈRES / CAFETERA INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES TASSE/

10/12 CUP/ COFFEE MAKERS / CAFETIÈRES / CAFETERA INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES TASSE/ TASSE/ 10/12 CUP/ TAZAS COFFEE MAKERS / CAFETIÈRES / CAFETERA INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES KCM112 10-cup Thermal Carafe Carafe thermique de 10 tasses Jarra térmica con capacidad para 10

Plus en détail

GUIDE DE L'UTILISATEUR USER GUIDE POWERGLIDE TM PROFESSIONAL AVEC LA TECHNOLOGIE LIFT-OFF WITH LIFT-OFF TECHNOLOGY 9182 SERIES SÉRIES 9182

GUIDE DE L'UTILISATEUR USER GUIDE POWERGLIDE TM PROFESSIONAL AVEC LA TECHNOLOGIE LIFT-OFF WITH LIFT-OFF TECHNOLOGY 9182 SERIES SÉRIES 9182 *Les images du produit peuvent varier POWERGLIDE TM PROFESSIONAL AVEC LA TECHNOLOGIE LIFT-OFF GUIDE DE L'UTILISATEUR SÉRIES 9182 POWERGLIDE TM PROFESSIONAL WITH LIFT-OFF TECHNOLOGY USER GUIDE 9182 SERIES

Plus en détail

the Duo-Temp Pro Instruction Book - Manuel d instructions Suits all BES810 models

the Duo-Temp Pro Instruction Book - Manuel d instructions Suits all BES810 models the Duo-Temp Pro Instruction Book - Manuel d instructions Suits all BES810 models BES810BSS_USC_IB_C14.indd 2 CONGRATULATIONS On the purchase of your Breville product Register online for product support

Plus en détail

the Duo-Temp Breville Consumer Service Center USA Canada www.breville.com Instruction Book - Livret d instructions

the Duo-Temp Breville Consumer Service Center USA Canada www.breville.com Instruction Book - Livret d instructions Breville Consumer Service Center the Duo-Temp Instruction Book - Livret d instructions USA Mail: Breville USA 19400 S. Western Ave Torrance CA 90501-1119 Canada Mail: Breville Canada 2555, Avenue de l

Plus en détail

Top-Load Compact Clothes Washer Laveuse à chargement par le haut Lavadora de ropa con carga superior

Top-Load Compact Clothes Washer Laveuse à chargement par le haut Lavadora de ropa con carga superior Top-Load Compact Clothes Washer Laveuse à chargement par le haut Lavadora de ropa con carga superior User Manual Guide de l utilisateur Manual del usuario HLP28E Designed for High-Efficiency; use HE detergent.

Plus en détail

STIHL SE 61. Instruction Manual Notice d emploi

STIHL SE 61. Instruction Manual Notice d emploi { STIHL SE 61 Instruction Manual otice d emploi G Instruction Manual 1-16 F otice d emploi 17-32 English Contents Original Instruction Manual Printed on chlorine-free paper Printing inks contain vegetable

Plus en détail

GUIDE DE L'UTILISATEUR USER GUIDE BOLT ION REACH PROFESSIONAL 1318 SERIES SÉRIE 1318

GUIDE DE L'UTILISATEUR USER GUIDE BOLT ION REACH PROFESSIONAL 1318 SERIES SÉRIE 1318 BOLT ION REACH PROFESSIONAL GUIDE DE L'UTILISATEUR SÉRIE 1318 BOLT ION REACH PROFESSIONAL USER GUIDE 1318 SERIES IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR HAND VACUUM. Always

Plus en détail

JENN-AIR BUILT-IN COFFEE SYSTEM SYSTÈME INFUSEUR À CAFÉ JENN-AIR

JENN-AIR BUILT-IN COFFEE SYSTEM SYSTÈME INFUSEUR À CAFÉ JENN-AIR JENN-IR UILT-IN COFFEE SYSTEM SYSTÈME INFUSEUR À CFÉ JENN-IR Use & Care Guide For questions about features, operation/performance, parts, accessories, or service in the U.S.., call: 1-800-JENNIR (1-800-536-6247)

Plus en détail

Quick Start Guide Guide de démarrage rapide

Quick Start Guide Guide de démarrage rapide FRANÇAIS ENGLISH Quick Start Guide Guide de démarrage rapide Quick Start Guide Please read this guide before operating this scanner. After you finish reading this guide, store it in a safe place for future

Plus en détail

User Manual Guide de l Utilisateur Manual del Usuario Model HT SERIES

User Manual Guide de l Utilisateur Manual del Usuario Model HT SERIES Frost-Free Top Mount Refrigerator / Freezer Réfrigérateur/congélateur sans givre à compartiments superposés Refrigerador/congelador sin escarcha, de puertas horizontales User Manual Guide de l Utilisateur

Plus en détail

Variable Temperature Kettle Bouilloire à température variable MC Instruction booklet Livret d instructions BKE820XL

Variable Temperature Kettle Bouilloire à température variable MC Instruction booklet Livret d instructions BKE820XL Variable Temperature Kettle Bouilloire à température variable MC Instruction booklet Livret d instructions BKE820XL 1 CONGRATULATIONS On the purchase of your new Breville Variable Temperature Kettle 2

Plus en détail

INSTRUCTION MANUAL BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR ANY REASON PLEASE CALL

INSTRUCTION MANUAL BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR ANY REASON PLEASE CALL 90504485 01 CDC9600 CDC1200 etc 4/18/07 10:04 AM Page 1 CORDLESS COMPACT DRILLS INSTRUCTION MANUAL Catalog Numbers CDC9600,CDC1200, CDC1440,CDC1800 THANK YOU FOR CHOOSING BLACK & DECKER! GO TO WWW.B.BLACKANDDECKER.

Plus en détail

ATWOOD WATER HEATER LIMITED WARRANTY. XT Models: G9EXT, GE9EXT, GEH9EXT G16EXT, GE16EXT, GEH16EXT PATENT # 7,020,386

ATWOOD WATER HEATER LIMITED WARRANTY. XT Models: G9EXT, GE9EXT, GEH9EXT G16EXT, GE16EXT, GEH16EXT PATENT # 7,020,386 ATWOOD WATER HEATER LIMITED WARRANTY Atwood Mobile Products warrants to the original owner and subject to the below mentioned conditions, that this product will be free of defects in material or workmanship

Plus en détail

DISHWASHER USE & CARE MANUAL GUIDE D ENTRETIEN DU LAVE-VAISSELLE MANUAL DE USO Y CUIDADO PARA LAVADORA DE PLATOS ASCENTA MODELS

DISHWASHER USE & CARE MANUAL GUIDE D ENTRETIEN DU LAVE-VAISSELLE MANUAL DE USO Y CUIDADO PARA LAVADORA DE PLATOS ASCENTA MODELS DISHWASHER USE & CARE MANUAL GUIDE D ENTRETIEN DU LAVE-VAISSELLE MANUAL DE USO Y CUIDADO PARA LAVADORA DE PLATOS ASCENTA MODELS 9000 633 145 Rev A Congratulations and thank you from Bosch! Thank you for

Plus en détail

of our cooking products, it may be necessary to make changes to the appliance without revising this guide.

of our cooking products, it may be necessary to make changes to the appliance without revising this guide. GAS RANGE WT-TOD Pages 1-3 Installer: Please leave this manual with this appliance. Consumer: Please read and keep this manual for future reference. Keep sales receipt and/or cancelled check as proof of

Plus en détail

Shredder Déchiqueteuse SH39

Shredder Déchiqueteuse SH39 Shredder Déchiqueteuse SH39 Operator Guide Guide d utilisation SV62751 Rev. A 2 SH39 Shredder 2011 Pitney Bowes Inc. SV62751 Rev. A (October, 2011) Due to publication lead times and continuing product

Plus en détail

CL320. User guide P2 Notice D'utilisation P38 MULTIFUNCTION TELEPHONE 2LMC29YY

CL320. User guide P2 Notice D'utilisation P38 MULTIFUNCTION TELEPHONE 2LMC29YY CL320 MULTIFUNCTION TELEPHONE 2LMC29YY 1 User guide P2 Notice D'utilisation P38 CONTENTS CONTENTS 1 INTRODUCTION 3 Unpacking the Telephone 4 DESCRIPTION 5 General Description 5 LCD Screen Description 7

Plus en détail

AT-LP120-USB Direct-Drive Professional USB and Analog Turntable System

AT-LP120-USB Direct-Drive Professional USB and Analog Turntable System AT-LP120-USB Direct-Drive Professional USB and Analog Turntable System Installation and Operation Pages 2-10 AT-LP120-USB Système de tourne-disque USB professionnel à entraînement direct Installation et

Plus en détail

PORTABLE WASHING MACHINE LAVEUSE À CHARGEMENT SUPERIEUR LAVADORA DE CARGA SUPERIOR Model Modèle Modelo

PORTABLE WASHING MACHINE LAVEUSE À CHARGEMENT SUPERIEUR LAVADORA DE CARGA SUPERIOR Model Modèle Modelo Owner s Use and Care Guide Guide d utilisation et soin de Propriètaire Guía a utilizar y a cuidar del Proprietario PORTABLE WASHING MACHINE LAVEUSE À CHARGEMENT SUPERIEUR LAVADORA DE CARGA SUPERIOR Model

Plus en détail

m warning m caution m warning

m warning m caution m warning literature number MPD 90222 L.P. GAS ON DEMAND WATER HEATER Models OD50, OD50CW ENGLISH - FRANÇAIS This water heater design has been certified by the Canadian Standards Association for installation in

Plus en détail

FP1800DCC-02. Installation/Fonctionnement/Pièces. Pour plus de renseignements concernant l utilisation, l installation ou l entretien,

FP1800DCC-02. Installation/Fonctionnement/Pièces. Pour plus de renseignements concernant l utilisation, l installation ou l entretien, OWNER S MANUAL Battery Backup System P.O. Box 342, Delavan, WI 53115 Phone: 1-800-365-6832 Fax: 1-800-526-3757 E-Mail: flotec@flotecpump.com Web Site: http://www.flotecwater.com NOTICE D UTILISATION Système

Plus en détail

Carry-Me-Near 5-in-1 Sleep System

Carry-Me-Near 5-in-1 Sleep System Cleaning Instructions To Clean: All fabric, mattress and toys: Surface wash only using warm soapy wate r. Allow to air dry. Do not machine wash. Sheet: 1. Remove sheet from mattress. 2. Turn inside out.

Plus en détail

Alerte du système. Float Switch. Battery Status État de batterie Estado de la batería. Pump A5300. Installation/Fonctionnement/Pièces

Alerte du système. Float Switch. Battery Status État de batterie Estado de la batería. Pump A5300. Installation/Fonctionnement/Pièces Test System Tester Probar sistema System Alert Alerte du système Alerta del sistema AC Power Pump Activity Alarm Silenced Charging Courant AC Activité de pompe Alarme arrêtée Recharge CA Alarma apagada

Plus en détail

Instruction Manual. TechniPad 8 / 8G / 10 / 10G

Instruction Manual. TechniPad 8 / 8G / 10 / 10G Instruction Manual TechniPad 8 / 8G / 10 / 10G 1 Figures TechniPad 8/8G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 1 Volume - 2 Volume + 3 On/Standby incl. charging LED 4 Microphone 5 Headphone output (3.5mm jack

Plus en détail

MBSP-01. Installation/Fonctionnement/Pièces

MBSP-01. Installation/Fonctionnement/Pièces OWNER S MANUAL Battery Backup System NOTICE D UTILISATION Système de secours à batterie MANUAL DEL USUARIO Sistema de batería de respaldo MBSP-01 5760 0108 Installation/Operation/Parts For further operating,

Plus en détail

D01249820C. Portable Headphone Amplifier/Digital Audio Player HA-P90SD ENGLISH FRANÇAIS OWNER S MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO ESPAÑOL

D01249820C. Portable Headphone Amplifier/Digital Audio Player HA-P90SD ENGLISH FRANÇAIS OWNER S MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO ESPAÑOL Z D01249820C Portable Headphone Amplifier/Digital Audio Player HA-P90SD OWNER S MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL Made for ipod, Made for iphone, and Made for ipad mean that

Plus en détail

ht 125 humantouch.com use & care manual 800.355.2762 use & care manual mode d emploi et d entretien manual de uso y cuidado ENG FRC ESN

ht 125 humantouch.com use & care manual 800.355.2762 use & care manual mode d emploi et d entretien manual de uso y cuidado ENG FRC ESN ht 125 ENG FRC ESN use & care manual mode d emploi et d entretien manual de uso y cuidado 800.355.2762 2010 Human Touch, LLC. Patents pending and intellectual property rights enforced. No medical claims

Plus en détail