Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 1"

Transcription

1 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 1

2 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 2 appleôîôìè Ï ÈÔ ÏÂÎÙÚÈÎÔ & ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ ÍÔappleÏÈÛÌÔ (πû ÂÈ ÛÙËÓ Úˆapple Î ŒÓˆÛË Î È ÏÏ ڈapple Î ÒÚ ÌÂ Û ÛÙ Ì Ù ÂappleÈÏÂÎÙÈÎ Û ÏÏÔÁ appleôúúèìì ÙˆÓ). ΔÔ Û Ì ÔÏÔ Ùfi Âapple Óˆ ÛÙÔ appleúô fió ÙË Û ÛÎÂ Û ÙÔ ÛËÌ ÓÂÈ fiùè ÙÔ appleúô fió ÂÓ appleú appleâè Ó appleâù ÙÂ Ì Ì ٠ÔÈÎÈ Î appleôúú ÌÌ Ù ÏÏ appleú appleâè Ó apple Ú Ôı ÛÂ Ó Î Ù ÏÏËÏÔ ÛËÌÂ Ô Û ÏÏÔÁ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ Î È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ ÏÈÎÔ appleúô Ó Î ÎψÛË. Í ÛÊ Ï ÔÓÙ ÙË ÛˆÛÙ appleôîôìè ÙÔ appleúô fióùô ÔËı Ù ÛÙËÓ appleúfiïë Ë appleèı ÓÒÓ ÚÓËÙÈÎÒÓ ÂappleÈappleÙÒÛÂˆÓ ÛÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ Î È ÙËÓ ÁÂ. Ó Î ÎψÛË ÙˆÓ ÏÈÎÒÓ ı ÔËı ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Ê ÛÈÎÒÓ applefiúˆó. È appleâúèûûfiùâúâ appleïëúôêôú Â Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ Ó Î ÎψÛË ÙÔ ÙÔ appleúô fióùô, apple Ú Î ÏÔ Ì ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÛÙ Ì ÙÈ appleëúâû  Πı ÚÈfiÙËÙ ÙÔ ÌÔ Û ÙÔ Î Ù ÛÙËÌ fiappleô ÁÔÚ Û Ù ÙÔ appleúô fió. Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems). This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans le pays de l Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective). Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit. Tratarea aparatelor electrice si electronice scoase din uz(directive aplicabile in tarile Uniunii Europene si in alte tari europene care au un sistem de colectare selectiva). Acest simbol, aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indica faptul ca acel produs nu trebuie tratat impreuna cu resturile menajere. El trebuie dus la un centrul de colectare, pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice. Asigurandu-va ca acest produs a fost dus la rebuturi, veti ajuta la prevenirea consecintelor negative potentiale, pentru mediul inconjurator si sanatatea umana. Reciclarea va ajuta la conservarea resurselor naturale.pentru orice informatie suplimentara privind reciclarea acestui produs, puteti contacta municipalitatea, punctele de colectare a deseurilor sau magazinul de la care ati cumparat produsul. A B C 2

3 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 3 ª π OÀ ƒ π ƒo Δ OÙ v ÚËÛÈÌoappleoÈ Ù ÙËv appleú Û Û Â v È ÛÎfiappleÈÌo v ÁvˆÚ ÂÙ ÙÈ apple Ú Î Ùˆ ÛÈÎ Ú : È ÛÙ fiïâ ÙÈ o ËÁ  appleúèv ÙËv ÚËÛÈÌoappleoÈ ÛÂÙÂ. XÚËÛÈÌoappleoÈ ÛÙ ÙËv appleú Û Ìfivo ÁÈ ÛÈ ÚˆÌ. ÚÈv ÙËv Ú ÛË Â Èˆı Ù fiùè Ë appleú Û vù appleoîú vâù È ÛÙÈ ËÏÂÎÙÚÈÎ appleúo È ÁÚ Ê appleo v ÁÚ ÊovÙ È ÛÙË ÛË ÙË appleú Û. È ÙË ÈÎ Û ÛÊ ÏÂÈ oè appleú  ı appleú appleâè v o v Á ˆÛË Î È Ó Â Ó È ÛÔ ÎÔ. ÔÙ ÌËÓ ÙÚ Ù ÙÔ Î ÏÒ ÈÔ ÁÈ Ó appleôû Ó ÛÂÙ applefi ÙËÓ appleú. ÓÙ ıâù, appleè ÛÙ ÙÔ ÊÈ Î È ÙÚ ÍÙ ÙÔ ÁÈ Ó appleôû Ó ÛÂÙÂ. To Î ÏÒ Èo Âv appleú appleâè v Îo Ìapple ÂÈ ÂÛÙ ÂappleÈÊ vâèâ. AÊ ÛÙ ÙËv appleú Û v ÎÚ ÒÛÂÈ appleúèv ÙËv appleoıëîâ ÛÂÙÂ. où ÌËv ÚËÛÈÌoappleoÈ Ù ÙËv appleú Û Ì ÂÏ ÙÙˆÌ ÙÈÎfi Î ÏÒ Èo Î È fiù v Ë appleú Û apple Úo ÛÈ ÂÈ È ÚÚo ÂÈ Î appleoè Ï Ë. MËv appleoû v ÚÌoÏoÁ Ù ÙËv appleú Û ÌfivÔÈ Û. Õv apple Ú ÂÈ Ï Ë appleâ ı vıâ Ù ÛÂ Ó EÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ K Ù ÛÙËÌ Service ÙË SINGER ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÛÙ Ì ÙÔ ÓÙÚÔ Í appleëú ÙËÛË ÂÏ ÙÒÓ ÙË SINGER. EÛÊ ÏÌ vë Û v ÚÌoÏfi-ÁËÛË ÂÎı ÙÂÈ Û Πv vo ËÏÂÎÙÚoappleÏËÍ. MËv Ê vâùâ ÌÈÎÚ apple È È v appleïëûè o v fiù v ÛÈ ÂÚÒvÂÙÂ. H Û ÛΠÂv appleúooú ÂÙ È ÁÈ XÚ ÛË applefi ÙoÌ (appleâúèï Ì voì vˆv Ùˆv apple È ÈÒv) Ì ÌÂÈˆÌ vë Ê ÛÈÎ voëùèî ÈÎ vfiùëù ÏÏÂÈ Ë ÂÌappleÂÈÚ Î È ÁvÒÛË, ÂÎÙfi  v Ùo apple Ú ÂÙ È Âapple ÏÂ Ë Î ıo ÁËÛË Û ÂÙÈÎ Ì ÙË Ú ÛË ÙË Û ÛΠapplefi ÙoÌo appleâ ı vo ÁÈ ÙËv ÛÊ ÏÂÈ Ùo. ªË Û v ÂÙ ÛÙo Èo Î ÎÏˆÌ ÎÈ ÏÏË ÈÛ Ú ËÏÂÎÙÚÈÎ Û ÛÎÂ. Av  v È apple Ú ÙËÙo v ÚËÛÈÌoappleoÈ ÛÂÙ appleúfiûıâùo Î ÏÒ Èo, appleú appleâè v  v È Ùˆv 10 A. Av ÚËÛÈÌoappleoÈ ÛÂÙ Π٠ÏÏËÏo Î ÏÒ Èo ÌappleoÚ v appleâúıâúì vıâ. où ÌËv ÏÂÙ ÙË Û ÛÎÂ Ì Û Û vâúfi, ÏÏ ÁÚ. XÚËÛÈÌoappleoÈ Ù Ìfivo ÎÚ o vâúfi ÛÙo Ú ÂÚ o Ú. MËv ÂÙ ٠ÚÈ Û v ÌÂÛ ÛÙÈ o appleï Πfiù v ÛÈ ÂÚÒvÂÙÂ. MËv appleâúv Ù Ùo ÚÈ Û v ÌÂÛ ÛÙËv ÂappleÈÊ vâè ÛÈ ÂÚÒÌ Ùo Î È ÙË ıâúì ÈvfiÌÂvË appleï Î fiù v Î Ù ÂÙ ÙË Ï ÙË appleú Û. È oappleoè appleoùâ ÂappleÈÛΠappleâ ıâ vıâ Ù Ìfivo ÛÂ Ó EÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ K Ù ÛÙËÌ Service ÙË SINGER ÛÙÔ ÓÙÚÔ Í appleëú ÙËÛË ÂÏ ÙÒÓ ÙË SINGER, ÒÛÙÂ Ë ÂappleÈÛΠv ÙËÚ fiïâ ÙÈ appleúo È ÁÚ Ê appleo oú ÂÈ o Î Ù ÛΠÛÙ. OappleoÈ appleoùâ ÂappleÈÛΠapplefi ÌË ÂÍo ÛÈo oùëì vo Û vâúáâ o, Î Ù ÚÁ ÙfiÌ Ù ÙËv appleúoûêâúfiìâvë ÂÁÁ ËÛË ÙË ÂÙ ÈÚÂ. H Û ÛΠappleo ÁoÚ Û Ù Π٠ÛΠÛÙËÎÂ Û Ìʈv Ì fiïâ ÙÈ appleúo È ÁÚ Ê Ùo E Úˆapple ÈÎo Î vovèûìo 73/23/CEE appleo ÊoÚ ÙËv ÛÊ ÏÂÈ Û ÛΠÒv ÌËÏ Ù ÛË Î È Ùo Î vovèûìo CEM 89/336/CEE, appleo ÊoÚ ÙËv ËÏÂÎÙÚoÌ ÁvËÙÈÎ Û Ì ÙfiÙËÙ fiappleˆ ÙÚoappleoappleoÈ ıëîâ applefi Ùov Î vovèûìfi 93/68/CEE. IMPORTANT SAFEGUARDS When using your ironing press, basic safety precautions should be followed, including the following: Read all instructions before using the ironing press. Use the ironing press only for its intended use. Before plugging in your ironing press, be sure the electrical information on the label on the bottom of the base agrees with your power supply. Use a mains supply which has an earth connection, for your own safety. Never yank cord to disconnect from outlet; instead, grasp plug and pull to disconnect. Do not allow the cord to touch hot surfaces. Let ironing press cool completely before putting it away. Do not operate the ironing press with a damaged cord or if the ironing press leaks or is damaged. Do not disassemble the ironing press; In such case you should contact any SINGER Service Center or SINGER Client Service for examination or eventual repair. Incorrect reassembly can cause risk of electric shock when the ironing press is used. Close supervision is necessary when using your press with children around. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Do not operate another high wattage appliance on the same circuit. If an extension cord is absolutely necessary, a 10-ampere cord should be used. Never immerse the machine in water or other liquids. Use only cold water in the water tank. Do not put your hands between the steaming board and the heating plate while ironing. For any repair, take the appliance to any SINGER Service Center, so that the repair will be in accordance with the standards indicated in this instruction book. Any repair done by an unauthorized person would cancel the warranty. The appliance you have just bought conforms to the low voltage European directive 73/23/CEE relating to safety and the CEM directive 89/336/CEE relating to electromagnetic compatibility, amended by 93/68/CEE. The manufacturer reserves the right to make changes and alterations to the product without prior notice. O Î Ù ÛΠÛÙ v Ù È v appleúo  Û ÙÚoappleoappleoÈ ÛÂÈ ÙË Û ÛΠˆÚ appleúoâè oappleo ËÛË. 3

4 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ Lors de l utilisation de l appareil, des précautions élémentaires sont à prendre, comme indiqué ci-dessous : Lisez attentivement le mode d emploi avant d utiliser l appareil. N utilisez cet appareil que pour l usage pour lequel il est prévu: le repassage. Avant de brancher l appareil, vérifiez que le voltage de votre installation correspond à celui inscrit sur la plaquette signalétique (sous le socle de la presse). Utilisez obligatoirement une prise de courant comportant une prise de terre, ceci pour votre sécurité. Ne jamais mettre ni retirer la fiche dans la prise avec des mains mouillées. Ne jamais débrancher l appareil en tirant sur le cordon d alimentation mais sur la fiche. Veillez à ce que le cordon d alimentation ne touche pas des surfaces chaudes ou arêtes tranchantes. Ne pas desassembler la presse. Contacter un service aprés vente agréé SINGER afin qu'il examine et répare l'appareil. Un mauvais assemblage peut entrainer des risques d'électrocution. Lorsque vous utilisez votre appareil en présence d'enfant, une grande vigilance est nécessaire. Rangez-le hors de la portée des enfants. L'utilisation de ce genre d'appareil n'est pas prévue pour les personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent de l'utiliser en toute sécurité sans surveillance ou instruction préalable. Evitez de brancher plusieurs appareils de grande puissance sur le même circuit électrique. Si une rallonge électrique est nécessaire, utiliser une rallonge de 10 ampères. Ne plongez jamais votre appareil dans l eau ou autre liquide. Utilisez de l'eau froide. Ne glissez pas votre main entre la table de repassage et le plateau chauffant lorsque vous descendez la poignée de la presse. Pour toutes réparations, il est nécessaire de confier votre appareil aux points de service aprés vente agréés par SINGER pour que la remise en état soit conforme aux normes indiquées sur cette brochure. Toute infraction commise par une personne non autorisée annule la validité de la garantie. L appareil que vous venez d acquérir est conforme aux prescriptions de la directive européenne basse tension 73/23/CEE relative à la sécurité, et à la directive CEM 89/336/CEE relative à la compatibilité électromagnétique, amendées par 93/68/CEE. Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles présentés, leurs caractéristiques et accessoires. INDICATII DE SECURITATE In timpul utilizarii aparatului trebuie luate precautiuni elementare, precum cele de mai jos: Inainte de utilizare, cititi cu atentie modul de utlizare a aparatului. Nu folositi aparatul decat pentru scopul pentru care este prevazut, respectiv, calcatul. Inainte de conectarea aparatului, verificati daca voltajul din instalatie corespunde celui inscris pe placuta de identificare a aparatului, care se afla sub soclul presei. Pentru securitatea Dvs. este obligatoriu sa folositi o priza cu impamantare. Nu bagati sau scoateti steckerul din priza, cu mainile ude. Nu debransati niciodata aparatul tragand de cordon ci de stecker. Aveti grija ca firul de alimentare electrica sa nu atinga suprafete incinse sau taioase. Inainte de a deconecta sau conecta fierul de calcat, asigurati-va intotdeauna ca intrerupatorul Fier/Presa sa fie pe pozitia pentru presa(comutatorul neapasat), sau ca aparatul este debransat. Nu utilizati aparatul daca are scurgeri sau este deteriorat, ori are cordonul afectat. Pentru a evita orice pericol, solicitati verificarea aparatului de catre fabricant, service-ul post-vanzari ala acestuia, sau o persoana calificata. Aveti o grija deosebita daca folositi aparatul in prezenta copiilor si nu-l lasati la indemana acestora. Folosirea acestui aparat nu este intentionata pentru persoane (inclusiv copii) cu capacitati mentale, fizice sau senzoriale reduse, lipsa de experienta sau cunoastere, numai daca acestea sunt suprovegheate sau instruite de persoane responsabile pentru siguranta lor. Evitati sa bransati mai multe aparate de mare putere la acelasi circuit electric. Daca este necesara folosirea unui prelungitor, aveti grija sa-l amplasati astfel inca sa nu se calce pe el, sau sa fie scos din priza din neatentie. Prelungitorul trebuie sa aiba impamantare si capacitate de curent de 10 Amperi. Nu lasati aparatul conectat la curent, fara supraveghere. Nu bagati niciodata aparatul in apa sau alte lichide. Nu turnati niciodata apa calda in rezervorul de apa. Nu bagati mana intre placa de calcat si platoul incalzit, cand coborati manerul presei. Aveti grija ca dupa fiecare utilizare sa puneti fierul de calcat orizontal in suportul acestuia. Nu-l asezati niciodata in pozitie verticala. Aveti grija ca dupa calcat sa debransati presa de la curent. Pentru reparatii este necesar sa incredintati aparatul atelierelor de service, pentru a fi reparat conform normelor indicate in aceasta brosura. Orice interventie a unei persoane neautorizate anuleaza garantia. Aparatul pe care l-ati cumparat este corespunzator prescriptiilor directivei europene 73/23/CEE referitoare la securitate, si directivei CEM 89/336/CEE referitoare la comaptibilitatea electromagnetica, amendata cu 93/68/CEE. Fabricantul isi rezerva dreptul de a modifica modelele prezentate, caracteristicile si accesoriile lor. 4

5 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 5 DIVINA BOOSTER Ô Ìapple apple Ú ÁˆÁ ÍÙÚ ÙÌo (booster) Booster button for extra steam Bouton interrupteur fonction Booster Buton comutare abur suplimentar. MAXIMA º ÏÙÚo Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv Anti-scale cartridge Cassette anticalcaire Caseta anticalcar DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIERE 1. Ìapple ÎÈ ıâúìoûù ÙË 2. KÏÂÈ ÚÈ ÛÊ Ï 3. È ÎfiappleÙË ÂappleÈÏoÁ ıâúìoîú Û 4. ÂÚÌ ÈvfiÌÂvË ÓÔ ÈˆÌ ÓË appleï Î ÏÔ ÌÈÓ Ô 5. Ï ÌÌ ÛÈ ÂÚÒÛÙÚ / appleï Î ÙÌÔ 6. P ÂÚ o Ú vâúo 7. XÂÈÚoÏ ÁÈ Ùo voèáì /ÎÏ ÛÈÌo ÙË appleú Û. A ÙfiÌ ÙË apple Ú ÁˆÁ ÙÌo 8. AÛÊ ÏÈÛË Ùo Ú ÂÚ o Ú vâúo 9. K ÏÒ Èo ÚÂ Ì ÙÔ 10. M ÍÈÏ Ú ÎÈ ÛÈ ÂÚÒÌ Ùo 1. Thermostat pilot light 2. Security lock selector 3. Temperature selecting thermostat 4. Anodised heating plate 5. Ironing board cover/steam plate 6. Water reservoir 7. Handle to open/close the press. Automatic steam output 8. Lock of the water reservoir 9. Mains lead 10. Pressing cushion 1. Voyant témoin de température du plateau 2. Bouton de verrouillage 3. Thermostat sélecteur de température 4. Semelle chauffante 5. Table de repassage vaporisante et rembourrée 6. Réservoir d eau 7. Poignée pour ouverture, fermeture de la presse. Commande automatique de vapeur 8. Verrou du réservoir d eau 9. Cordon d alimentation électrique 10. Petit coussin 1. Indicator luminos termostat 2. Buton blocare presa 3. Buton termostat de reglare temperatura 4. Placa incalzita 5. Masa de calcat cu aburi / husa acoperitoare 6. Rezervor de apa 7. Maner deschidere/inchidere presa si presiune automata placa incalzita. Comanda automata abur. 8 Capac inchidere rezervor de apa. 9. Cordon de alimentare electric. 10.Pernita ajutatoare. 5

6 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 6 1 USING YOUR PRESS 2 3 È ÙË ÌÂÙ ÊoÚ Î È ÁÈ ÏfiÁo ÛÊ ÏÂ Ë appleú Û Û ÎÏÂÈ ÒvÂÈ. È v ÙËv vo ÍÂÙ Á Ú ÂÙ Ùo È ÎfiappleÙË ÚÈÛÙÂÚ (2) Î È ÂÍÈ ÁÈ v ÙËv ÎÏ ÒÛÂÙ (1). È v' voèáoîïâ vâùâ ÙË ıâúì ÈvfiÌÂvË appleï Î ÚËÛÈÌoappleoÈ Ù ÙË ÂÈÚoÏ. H ÂÈÚoÏ Â v È Ù Ùfi Úov Î È Ô Ú ıìèûù ÙË apple ÂÛË Î È Ùo ÙÌo. K Ù ovù ÙË ÂÈÚoÏ Ï ÁÔ appleúèó ÎÏ ÛÂÈ Ë appleú Û ÓÂÈ ÙÌfi Î È ÎÏ ÓÔÓÙ ÙÂÏ ˆ ÙËÓ appleú Û ÛÎÂ Ù È apple Óˆ ÛÙÔ ÚÔ Ô apple ÂÛË 45 ÎÈÏÒÓ. È v ÌÂÁ ÏÒÛÂÙ Ùo voèáì ÙË appleú Û Û appleè ÂÙ ÙË ÂÈÚoÏ ÂÏ ÊÚ appleúo Ù Âapple vˆ. ' Ù ÙË ı ÛË Â v È Â ÎoÏo v ÛÈ ÂÚÒÛÂÙ ÛÂvÙfivÈ, Îo ÚÙ vâ Î.Ï.apple. To voèáì ÙË appleú Û Âapple v Ú ÂÙ È ÛÙËv Ú ÈÎ Ùo ı ÛË appleè ovù ÂÏ ÊÚ ÙË ÂÈÚoÏ appleúo Ù Î Ùˆ. È v ÁÂÌ ÛÂÙ Ùo Ú ÂÚ o Ú Ì vâúfi: - To ÙÚ Ù appleúo ٠͈. - ÂÌ ÛÙ ÙÔ Ú ÂÚ Ô Ú Ì ÓÂÚfi ˆÚ Ó appleâú ÂÈÏ ÛÂÙÂ. - To ÛappleÚÒ vâùâ apple ÏÈ apple Ûˆ ÛÙË ı ÛË Ùo. - ŸÙ v Ë appleôûfiùëù Ùo vâúo ÌÂȈı appleúoûı ÛÙ ÎÈ ÏÏo vâúfi. 1. SECURITY LOCK To prevent accidental opening, your ironing press is locking for safety. To unlock the press, turn the security lock selector towards the left-hand side (2). To lock the press, turn the selector towards the righthand side (1). 2. OPENING AND CLOSING THE PRESS The handle is used to open and close the heating plate. By bringing the handle down, the machine closes and the pressing pressure increases until it automatically engages at maximum pressure (45 kilos). The handle allows the automatic steam emission. Always hold the handle while opening. 3. MAXIMUM OPENING To obtain maximum opening of the press: open the press and continue pushing the handle upwards. The maximum opening position allows large items to be pressed easily. The heating plate returns automatically to its original position when lowering the handle. 4. FILLING UP OF THE WATER RESERVOIR - Pull the water reservoir towards you. - Gently fill the reservoir without leaving to overflow. - Push the reservoir back into its position. - When the water amount drops, add more water. 4 ƒo Oà : ÔÙ ÌËÓ Î ÓÂÙ ÛÈ ÚˆÌ Ì ÙÌfi fiù Ó ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ Ú ÂÚ Ô Ú Ú ÛÎÂÙ È ÛÙÔ ÌËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌ Ô. Àapple Ú ÂÈ Î Ó ÓÔ Ó Î Ù ÛÙÚ ÂÙ ÙËÓ ÓÙÏ. ÔÙ ÌË ÁÂÌ ÂÙ ÙÔ Ú ÂÚ Ô Ú Ì ÂÛÙfi ÓÂÚfi. CAUTION: Never ask for steam when water is at the lowest level in the reservoir. You could damage the pump. Never fill the reservoir with hot water. 6

7 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 7 UTILISATION MOD DE UTILIZARE 1. BOUTON DE VERROUILLAGE Pour éviter son ouverture par mégarde, votre presse à repasser vous est livrée verrouillée. Pour déverrouiller la presse, tournez le bouton de fermeture de sécurité vers la gauche (2). Pour verrouiller la presse, descendez la poignée et tournez le bouton vers la droite (1). 2. OUVERTURE ET FERMETURE DE LA PRESSE La poignée sert à fermer et ouvrir la semelle chauffante. En la levant, la pression est relachée et l'appareil s'ouvre. En l'abaissant l'appareil se ferme et la pression augmente jusqu'à atteindre les 45 kilos. La poignée permet la commande automatique de la vapeur. Accompagnez toujours la poignée vers le haut à l'aide de la main. 3. OUVERTURE MAXIMUM Pour une plus grande ouverture de la presse : ouvrez la presse et continuez à pousser la poignée vers le haut. La table vaporisante se dégage et peut être utilisée comme une planche classique. La grande ouverture permet une manipulation plus aisée des grandes pièces et s'utilise également à l'occasion du pliage du linge. Le plateau chauffant reprendra automatiquement sa place en redescendant la poignée. 4. REMPLISSAGE DU RESERVOIR D'EAU - Tirez le réservoir d'eau vers vous. - Remplissez doucement le réservoir sans déborder. Remettez le réservoir en place. - Lorsque le niveau d'eau baisse, remettez-en. 1. BUTON BLOCARE PRESA Pentru evitarea deschiderii din greseala, presa se blocheaza pentru siguranta. Rotiti butonul inspre stanga (2) pentru a o deschide. Pentru a bloca presa, rotiti butonul inspre dreapta (1). 2.DESCHIDEREA SI INCHIDEREA PRESEI Manerul serveste la deschiderea si inchiderea talpii incalzite. Ridicand manerul cu mana, presiunea scade si presa se deschide. Coborand manerul, presa se inchide si preseaza cu o greutate maxima echivalenta de 45 kg. Manerul permite eliberarea automata a aburului. Intotdeauna tineti de maner in timpul deschidriii presei. 3. DESCHIDEREA MAXIMA Pentru a deschide presa mai imult, sau cand folositi fierul decalcat: deschideti presa si continuati sa impingeti manerul in sus. Masa presei cu aburi poate fi utilizata ca o masa de calcat clasica. Deschiderea mare permite o manipulare mai usoara a pieselor textile mari si plierea lenjeriei. Coborand manerul placa incalzita revine automat in pozitia initiala. 4. UMPLEREA REZERVORULUI CU APA - Trageti de rezervor inspre dvs. - Umpleti incet rezervorul fara sa dea pe dinafara - Impingeti rezervorul la loc in pozitia initiala - Cand nivelul apei scade in rezervor, adaugati incet apa. ATTENTION : Ne jamais demander de vapeur quand il n y a plus d eau dans le réservoir. Vous risqueriez d'endommager la pompe. Ne jamais remplir le réservoir avec de l'eau chaude. Ne jamais ajouter à l'eau des produits à base d'alcool ou d'essence (parfum, eau de Cologne, essence de lavande, etc.) ATENTIE: Nu utilizati aburi cand nivelul apei este pe minim in rezervor deoarece se poate strica pompa. Nu umpleti niciodata rezervorul cu apa calda. 7

8 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page ÛË ÂÚÌÔÛÙ ÙË T appleô YÊ ÛÌ ÙÔ oûfiùëù ÙÌo vıâùèî ÿvâ AÛÂÙ Ù ÙÂÁvfi ÔÏ ÎÚÈÏÈÎ ÛÈ ÚˆÌ ÔÏ ÌÈ ÈÎ º ÛÈÎ MÂ٠͈٠EÏ ÊÚ ZˆÈÎ ÿvâ M ÏÏÈv AÙÌfi º ÛÈÎ B Ì ÎÂÚ oï º ÙÈÎ ÿvâ Èv AÙÌfi - B ÏÙ Ùo Î ÏÒ Èo ÛÙËv appleú ÛÙo apple Ûˆ Ì Úo ÙË appleú Û. - B ÏÙ Ùo ÊÈ Ùo Πψ o ÛÙËv appleú Ùo ÚÂ Ì Ùo. - Av ovù ÙËv appleú Û Û v ÂÈ Ù Ùfi Úov Î È Ùo Ï Ìapple ÎÈ Ùo ıâúìoûù ÙË. - To Ï Ìapple ÎÈ Ùo ıâúìoûù ÙË ı Û ÛÂÈ fiù v Ë ıâúìoîú Û ÊÙ ÛÂÈ ÛÙo ıìo appleo ÙË Ú ıì Û ÙÂ. To Ï Ìapple ÎÈ v oû vâè ÚÎÂÙ ÊoÚ Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ Ùou ÛÈ ÂÚÒÌ Ùo. ÚoÛo : To Ï Ìapple ÎÈ Ùo ıâúìoûù ÙË Âv ı' v ÂÈ v o È ÎfiappleÙË ÂappleÈÏoÁ ıâúìoîú Û Ú ÛÎÂÙ È ÛÙËv v ÂÈÍË. H appleoèfiùëù Ùo ÛÈ ÂÚÒÌ Ùo ÂÍ ÚÙ Ù È applefi ÙËv appleoûfiùëù ÙÌo appleo ÚËÛÈÌoappleoÈ ÙÂ, Î ıò Âapple ÛË Î È applefi ÙË ÛˆÛÙ ÂappleÈÏoÁ ÙË ıâúìoîú Û. Ù appleâúèûûfiùâú Úo apple Ú o v Âv  ÍÂÈ ÁÈ ÙË ÛˆÛÙ ıâúìoîú Û ÛÈ ÂÚÒÌ Ùo Û Ìʈv Ì ٠ÂÍ ÈÂıv Û Ì oï : X ÌËÏ ıâúìoîú Û M ÙÚÈ ıâúìoîú Û Y ËÏ ıâúìoîú Û A Ù oè Âv  ÍÂÈ Â v È vù ÛÙoÈ Â Ì' Ù Ùo ıâìoûù ÙË ÙË appleú Û. EappleÈÏ ÍÙ ÛÙov ıâúìoûù ÙË ÙËv Î Ù ÏÏËÏË ıâúìoîú Û v ÏoÁ Ì Ùo Ê ÛÌ appleo ı ÏÂÙ v ÛÈ ÂÚÒÛÂÙÂ. Û vèûùo Ì v Ú ÂÙ apple vù Ì ÙËv appleèo ÌËÏ ıâúìoîú Û Î È v ÙËv Í vâùâ ÛÙ È Î. PREPARATION 5. To plug in the ironing press - Connect the supply cord to the plug at the rear of the press. - Connect the supply cord to the socket outlet and switch on. 6. Temperature control - Having switched on your press, the temperature signal lamp will light at the same time. - The temperature signal lamp goes out when the temperature corresponding to the selected position on the thermostat is reached. It lights and goes out regularly during the ironing operation. CAUTION : the signal lamp will not light when the thermostat is on. 7. Selecting the proper temperature The quality of pressing depends partly on the quantity of the steam you use and partly on using a suitable heat. Labels on articles to be pressed indicate the correct ironing temperature using the following International ironing Symbols: Minimum heat Medium heat Maximum heat These symbols are marked on the thermostat selector of the machine. Turn the thermostat to the position corresponding to the fabric to be pressed and to the symbol indicated on the fabric label. Thermostat Type of cloth Steam Synthetic fibres Acetates Dry Polyacrylics Polyamides Natural fibres Silk Light Wool Steam Natural vegetal Cotton Heavy fibres Linen Steam

9 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 9 MISE EN SERVICE 5. Branchement - Branchez le cordon d'alimentation dans la prise sur l'arrière de la presse. - Branchez le cordon d'alimentation au secteur et allumez la presse. 6. Contrôle de température - Simultanément à la mise en chauffe de votre presse, le voyant témoin de température s'allume. - Le voyant témoin de température s'éteint lorsque la température correspondant à la sélection faite sur le thermostat est atteinte. Il s'allume et s'éteint régulièrement pendant le repassage. 7. Réglage du thermostat La qualité du repassage est fonction d'une part de la quantité de vapeur et d'autre part de l'utilisation de la chaleur adaptée. Les vêtements à repasser portent de plus en plus une signalisation symbolique pour les températures de repassage: Température minimum Température moyenne Température maximum Ces points de signalisation se trouvent sur le bouton du thermostat de la machine. Tournez le thermostat jusqu'à la position correspondant au linge à repasser et aux symboles des étiquettes des vêtements. ATTENTION : Quand le thermostat est face au repère, le plateau ne chauffe pas. PUNEREA IN FUNCTIUNE 5. Bransarea - Cuplati cordonul de alimentare la priza din spatele presei. - Conectati cordonul la priza de curent. Pentru a va asigura propria securitate, priza trebuie sa fie prevazuta cu impamantare. 6. Controlul temperaturii - Simultan cu inceperea incalzirii presei, avertizorul luminos al temperaturii, se aprinde. - Indicatorul luminos se stinge cand se atinge temperatura corespunzaroare selectiei facuta pe termostat. El se aprinde si se stinge regulat pe timpul calcarii. 7. Reglajul termostatului Calitatea calcarii este in functie, pe de o parte de timpul de vaporizare, deci de calitatea aburului si pe alta parte, de utilizarea temperaturii corespunzatoare. Piesele de calcat sunt tot mai mult prevazute cu un marcaj pentru temperatura de calcare. Temperatura minima Temperatura medie Temperatura maxima Aceste puncte se afla pe butonul termostatului masinii. - Rotiti termostatul pana la pozitia corespunzatoare piesei de calcat si simbolurilor de pe etichetele vesmintelor. Cand termostatul este in dreptul reperului incalzeste., platoul nu se Thermostat Types de tissus Vapeur Fibres synthétiques Acétates Sec Polyacryliques Polyamides Fibres naturelles Soie Légère animales Laine vapeur Fibres naturelles Beaucoup végétales Coton - Lin de vapeur Termostat Tip tesatura Abur Fibre sintetice Acetate Sec Poliacrilice Poliamide Fibre naturale de origine Abur animala Lana - Matase putin Fibre naturale Abur vegetale Bumbac- In mult 9

10 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page Aapplefi ÙË ÛÙÈÁÌ appleo ı v ÂÙ ÙËv appleú Û Û Ùo boiler ı  v È ÙoÈÌo v ÒÛÂÈ ÙÌfi ÌÂÙ applefi 3 appleâú appleo ÏÂappleÙ. - K Ù ÛÙ ÙËv ıâúì ÈvfiÌÂvË appleï Î applefi ÙË ÂÈÚoÏ. - KÚ ÙÒvÙ ÙËv appleï Î Û ı ÛË ÌÈÛfiÎÏÂÈÛÙË ÙfiÌ Ù ÂÙ fiûo ÙÌfi ı ÏÂÙÂ. - KÏ ÛÙ ÙËv appleú Û ÁÈ ÙfiÌ ÙË apple ÂÛË. - KÚ Ù ÛÙ ÙËv appleú Û ÎÏÂÈÛÙ Ï Á  ÙÂÚfiÏÂappleÙ ÁÈ v ÛÙÂÁvÒÛÂÈ Î È v ÛÈ ÂÚÒÛÂÈ Ùo Úo o. TËv vo ÁÂÈÙ ÛËÎÒvovÙ ÙË ÂÈÚoÏ. 10. EvÂÚÁoappleo ËÛË ÙÌo booster OÙ v Ë appleú Û Â v È ÎÏÂÈÛÙ ÛÎÂ Ù È ÙfiÌ Ù apple ÂÛË,  ÚÂÈ ÂÙ È v appleè ÂÙ appleâúèûûfiùâúo. H appleú Û Û È ı ÙÂÈ v ËÏÂÎÙÚovÈÎfi Û ÛÙËÌ ÛÊ ÏÂÈ. Av fiûo ÛÈ ÂÚÒvÂÙ Í ÛÂÙ ÙËv appleú Û ÎÏÂÈÛÙ ÁÈ 10 appleâú appleo  ÙÂÚfiÏÂappleÙ ÙoÌ Ù È ÎfiappleÙÂÙ È 11 Ë ı ÚÌ vûë ÙË appleú Û. MfiÏÈ 10. EvÂÚÁoappleo ËÛË vo ÍÂÙ ÙËv appleú Û Ë ÙÌo ıâúìoîú Û booster Âapple v Ú ÂÙ È ÙfiÌ Ù EvÂÚÁoappleo ËÛË ÙÌo booster A. K vovèîfi ÙÌfi To 11appleÏ ÎÙÚo ÏÂÈÙo ÚÁ booster Âv  v È apple ÙËÌ vo. X ÌËÏÒvovÙ ÙËv ÂÈÚoÏ, appleâú appleo ÛÙË Ì ÛË, ÂÙ Πvovèî apple Ú ÁˆÁ ÙÌo B. AÙÌfi booster : È ÛÙ Ùo appleï ÎÙÚo booster. 10. X ÌËÏÒvovÙ EvÂÚÁoappleo ËÛË ÙÒÚ ÙË ÂÈÚoÏ ÙÌo ı appleoï ÛÂÙ booster v appleïo ÛÈo Î Ì ÙÌo. A Ù Â v È Ë ÙfiÌ ÙË apple Ú ÁˆÁ ÙÌo 12 booster. KÏ ÛÙ ÙËv appleú Û ÁÈ v ÛÈ ÂÚˆı Ùo Úo o Î È vo ÁovÙ ÙË, ÙfiÌ Ù ÂvÂÚÁoappleoÈ ÙÂ Î È apple ÏÈ Ùo Û ÛÙËÌ applefi oûë ÙÌo booster. 11 H ÌÂÙ ÊoÚ Î È Ë appleoı ΠÛË ÙË appleú Û Â v È Â ÎoÏË. ÚoËÁo Ì vˆ  Ȉı Ù fiùè ÙËv ÎÏÂÈ ÒÛ ÙÂ. 12 OÙ v ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ Ùo ÛÈ ÚˆÌ, appleoû v ÛÙ Ùo Î ÏÒ Èo applefi ÙËv appleú Î È Ê ÛÙ ÙËv appleú Û v ÎÚ ÒÛÂÈ ÁÈ appleâú appleo 30 ÏÂappleÙ appleúèv ÙËv ÎÏ ÛÂÙÂ. K ÙfiappleÈv, ÎÏ ÛÙÂ, ÎÏÂÈ ÒÛÙÂ Î È Ê Ï ÍÙ ÙËv appleú Û Û oúè fivùè Î ıâùë ı ÛË. MappleoÚ Ù v appleoıëîâ ÛÂÙ ÙËv appleú Û Û Û fiúıè ı ÛË, ˆÚ v ÂÈ ÛÂÙ Ùo vâúfi applefi Ùo Ú ÂÚ o Ú. MËv appleoıëîâ ÂÙ ÙËv appleú Û v appleo ÁÈ Ù Ùo vâúfi Ùo Ú ÂÚ o Ú ı ıâ. 8. GENERATION OF STEAM After plugging your steam press, the steam boiler will produce steam after about 3 minutes. 9. PRESSING Lower the heating plate using the handle. In the half closed position steam will automatically be generated for as long as required. Close the press in order to obtain the automatic pressure. Leave the press closed a few seconds in order to dry and press the linen. Open the press by lifting the handle. Do not push the handle more than normal when closing the press: the pressure is automatic. ELECTRICAL SAFETY If the press is plugged in and closed for about 10 seconds, the electrical heating is automatically cut off. Opening the press, the electrical heating switches on again automatically. 10. BOOSTER FUNCTION A. Constant steam : Steam button out. Lower the upper ironing plate mid-way to automatically obtain steam. B. Booster function : Steam button pushed in. When you lower the upper plate, there will be a high surge of steam. This is the automatic Booster effect. Close the press to iron the garment, and just re-opening the press will be enough to automatically re-set the press to Booster function. 11. EASY TO CARRY It is easy to carry and store the machine. Ensure you lock the machine before carrying it by the handle. 12. STORING When you have finished your ironing operation, unplug the appliance from the mains socket. Let the press cool down for about 30 minutes, before closing it. You can store the press vertically without emptying the water reservoir. Do not turn the press on its back, as the water reservoir would empty.

11 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page GÉNÉRATEUR DE VAPEUR Aprés avoir branché votre presse le générateur vapeur sera prêt à émettre de la vapeur au bout de 3min. 9. REPASSAGE En position demi-fermée la vapeur sera émise automatiquement aussi longtemps que nécessaire. Fermez la presse pour obtenir la pression automatique de repassage. Maintenez la machine fermée quelques secondes pour sécher et presser votre linge. Ouvrez en remontant la poignée. Quand la presse est fermée, il ne faut pas appuyer sur la poignée car la pression est automatique. SECURITÉ ÉLECTRIQUE Un dispositif de sécurité coupe automatiquement l'alimentation électrique lorsque votre presse est branchée et fermée pendant plus de 10 secondes. En ouvrant votre presse, le courant est de nouveau rétabli automatiquement. 10. FONCTION BOOSTER A. Vapeur constante, bouton vapeur éteint Abaisser la semelle supérieur à mi-hauteur afin d'obtenir de la vapeur automatiquement B. Interrupteur booster, bouton vapeur enclenché Lorsque le plateau chauffant est en position vapeur, un grand souffle vapeur jaillit ceci est l'effet booster. Fermez la presse pour repasser le vêtement. En ouvrant la presse, la fonction Booster sera automatiquement à nouveau disponible. 11. TRANSPORT Il est facile de porter et de ranger la machine. Prenez soin de la verrouiller avant de la saisir par la poignée. 12. RANGEMENT Après le repassage, débrancher votre presse et la laisser refroidir environ 30 minutes avant de la fermer. Vous pouvez ranger votre presse à la verticale sans vider le contenu du réservoir. Ne mettez pas la presse sur son dos car l'eau du réservoir s écoulerait. 8. GENERAREA ABURULUI Dupa bransarea presei, asteptati cca. 3 minute pentru ca generatorul sa poata emite vaporii. 9. CALCAREA CU PRESA Puneti piesa de lenjerie pe platou. Coborati manerul si mentineti-l in pozitie intermediara pana obtineti vapori. Mentineti placa calda in aceasta pozitie in functie de cantitatea de vapori dorita. Coborati manerul complet. Presiunea se exercita automat si fara efort. Tineti presa inchisa cateva momente pentru a usca si calca piesele. Duceti manerul in sus. Cand presa este inchisa, nu trebuie sa apasati manerul deoarece presiunea se exercita automat.. PROTECTIE ELECTRICA Cand presa este bransata mai mult de 10 secunde, un dispozitiv de securitate taie automat alimentarea electrica a presei. Deschizand presa, alimentarea cu curent se restabileste automat. 10. FUNCTIA DE ABUR SUPLIMENTAR A. Abur constant: butonul nu este apasat Coborati partial placa de sus cu manerul pentru a obtine abur imediat. B. Functia Booster: butonul de abur apasat Cand coborati placa de sus va fi generata o cantitate mare de abur. Aceasta este functia automata de abur suplimentar. Inchideti presa pentru a calca tesatura, iar la deschiderea presei functia de abur suplimentar se va reseta. 11. TRANSPORT Presa se poate transporta si depozita foarte usor. Aveti grija sa o zavorati inainte de a o ridica de maner. 12. DEPOZITAREA Dupa ce ati calcat, debransati intotdeauna presa de la retea.lasati presa deschisa, cca 30 minute, inainte de a o depozita. Puteti depozita presa vertical fara ca apa sa se verse din rezervor. Nu intoarceti presa pe spate deoarece apa va curge din rezervor. 11

12 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page È v È ÙËÚ ÛÂÙ ÙËv appleú Û applefiï Ù Î ı Ú appleï vâùâ Ù Â͈ÙÂÚÈÎ Ì ÚË ÙË ÌÂ Ú Èfi È Ï ÌÌ Û appleo vèo. Îo apple ÂÙ appleúoûâîùèî ÌÂ Ì Ï Îfi apple v. 13 YÛÙÂÚ 13 applefi ÌÂÁ ÏË Ú ÛË Ë Âapple v ÛË ÙË ÛÈ ÂÚÒÛÙÚ Á vâù È appleoï ÏÂappleÙ Î È ı appleú appleâè v vùèî Ù ÛÙ ıâ Û ÔappleÔÈÔ appleôùâ 13 Service ÙË SINGER To Î Ï ÌÌ appleú appleâè v  v È apple vùoùâ ÙÂvÙˆÌ vo ÁÈ v ÌË ËÌÈo ÚÁ 13 ÚÂ. MappleoÚ Ù v Ùo appleï vâùâ Û vâúfi 40 C. 14 MËv Ùo appleï vâùâ Ì Ì ÛappleÚfiÚo. Av Êı Ú appleú appleâè v vùèî Ù ÛÙ ıâ K Ù ÏoÈapple applefi ÎfiÏÏ, appleoúú apple vùèî, vo È, ÌappleoÚ v Ê Ûo v ÛËÌ È ÛÙËv appleï Î. OÙ v ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ Ùo ÛÈ ÚˆÌ Î È fiûo  v È ÎfiÌ ÂÛÙ ÙËv Î ı Ú ÂÙÂ Ì v ÁÚfi apple v appleou Âv Ê vâè vo È. È Ù ÛÎoÏ ÛËÌ È (apple.. applefi Û vıâùèî vâ appleo ÛÈ ÂÚÒÛ Ù Û appleoï ËÏ ıâúìoîú Û ) ÚËÛÈÌoappleoÈ ÛÙ Ùo ÂÈ ÈÎfi ÛÙÈÎ Î ı ÚÈÛÌÔ ÙË appleï Î, appleô ÌappleÔÚ ÙÂ Ó appleúôìëıâ ٠٠14 applefi ÔappleÔÈÔ appleôùâ Î Ù ÛÙËÌ service ÙË SINGER. MË ÚËÛÈÌoappleoÈ Ù appleoúú apple vùèî ÛÎfivÂ, ÏÎ ÏÈÎ appleúoèfivù, Î ı ÚÈÛÙÈÎ Êo Úvˆv, Ï Πvùèî Û ÚÌ Î ı ÚÈÛÌo To Ú ÂÚ o Ú vâúo ÌappleoÚ v Ê ÈÚÂı v  v È apple Ú ÙËÙo, ÁÈ v Ùo ÍÂappleÏ vâùâ, v Ùo ÂÈ ÛÂÙÂ. KÏ ÛÙÂ Î È ÎÏÂÈ ÒÛÙ ÙËv appleú Û. Ù ÛÙ ÙËv Û fiúıè ı ÛË. 1) Ú ÛÙ ÙËv ÛÊ ÏÂÈ appleúo Ù Î Ùˆ. 2) Avo ÍÙ Ùo Ú ÂÚ o Ú vâúo. 3) TÚ ÍÙ Ùo o  o appleúo Ù ÚÈÛÙÂÚ. 4) AÊ ÈÚ ÛÙ Ùov ÌÈÎÚfi ÂÏ ÛÙÈÎfi ÛˆÏ v applefi ÙËv appleo o Ùo. È v Í v ÙoappleoıÂÙ ÛÂÙ Ùo Ú ÂÚ o Ú ÛÙË ı ÛË Ùo ÎoÏo ı ÛÙÂ Ù È Ì Ù applefi Ùo Ù Ïo appleúo ÙËv Ú. PO OXH: OTAN TO O ETEITE TO PEZEPBOYAP NEPOY TH E H TOY I OYPEYTEITE OTI TO ø HNAKI OY YN EEI TO PEZEPBOYAP ME TH Y KEYH EN EINAI Y I MENO. H PE A EN A A ø EI ATMO, AKOMA KI AN TO PEZEPBOYAP EINAI EMATO NEPO, AN Y APXEI H APAMIKPH KAKø H. MAINTENANCE CLEANING To keep your press perfectly clean wash the outside parts with slightly soapy water and carefully wipe it off with a soft cloth. 13. THE FOAM After extensive use, the padding under the pressing cover will be compressed, affecting the quality of your pressing. This should be replaced at any SINGER Service. 13. THE COVER Make sure that the cover is always tight enough so that it does not make pleats. It may be washed up to 40 C. Avoid mixing it with white linen. If it shows signs of wear it must be replaced. 14. HEATING PLATE The starches in fabrics, residues of cleaning products and particles of yarn fibres can gradually cause spots on the heating plate. To remove these, rub the heating plate while still warm with a soft cloth which does not leave fluff. Do not use scouring powders, alkalines (e.g. for ovens), abrasives or steel wool. For insisting marks, use the special stick that you can obtain at any SINGER Service THE WATER RESERVOIR The water reservoir can be removed if necessary, to rinse or empty it. Close and lock the press. Stand it upright. 1. Turn the lock down. 2. Open the reservoir. 3. Clear the reservoir towards the left-hand side. 4. Remove the small rubber tube from the socket. To put the reservoir back, proceed in the reverse way. CAUTION: WHEN REPLACING THE WATER RESERVOIR, ENSURE THAT THE TUBE WHICH CONNECTS THE RESERVOIR TO THE MACHINE IS NOT BENT. THE APPLIANCE WILL NOT PRODUCE STEAM, EVEN IF THE RESERVOIR IS FULL, IF THERE IS AN OBSTRUCTION.

13 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 13 ENTRETIEN NETTOYAGE Veillez à conserver votre presse dans un parfait état de propreté. Pour cela, il suffit d'en nettoyer les surfaces extérieures à l'aide d'une eau légèrement savonneuse et de bien l'essuyer avec un chiffon doux. 13. LA MOUSSE Par suite d'utilisation intensive de longue durée de la presse, la mousse de rembourrage peut s'aplatir, ce qui influence défavorablement le résultat du repassage. Il sera donc nécessaire de la remplacer. 13. LA HOUSSE Veillez à ce que la housse soit toujours correctement tendue pour qu'elle ne forme pas de plis. Elle peut être lavée facilement à 40 C. Evitez de la mettre avec du blanc. Si elle est usée, il faut la remplacer dans un centre de service agréé par SINGER. 14. PLATEAU CHAUFFANT Les apprêts se trouvant dans les tissus, les résidus des produits de nettoyage, les particules de fil, peuvent à l'usage se déposer sur le plateau chauffant. Si nécessaire, frottez le plateau encore chaud avec un chiffon ne laissant pas de peluches. N'utilisez pas de produits décapants ou alcalins (pour four de cuisinières par exemple), ni de produits abrasifs ou tampons de laine d'acier. Pour les marques rebelles utiliser un stick que vous pourrez obtenir dans les points de vente agrées par SINGER LE RESERVOIR Il peut être démonté si nécessaire, pour le rincer. Fermez et verrouillez la presse. Mettez-la debout. 1. Tournez le verrou vers le bas. 2. Ouvrir le réservoir. 3. Dégagez le réservoir vers la gauche. 4. Détachez le petit tuyau caoutchouc de son embout. Pour remettre le réservoir en place, procédez en sens inverse. ATTENTION: AU REMONTAGE DU RÉSERVOIR D'EAU, VEILLEZ À CE QUE LE TUYAU D'EAU QUI RELIE LE RÉSERVOIR À LA PRESSE NE SOIT PAS PLIÉ OU ÉCRASÉ. SI L'EAU NE CIRCULE PAS LIBREMENT DANS LE TUYAU, IL N'Y A PAS DE VAPEUR ALORS QUE LE RÉSERVOIR EST REMPLI. CURATAREA Pastrati presa intr-o stare de perfecta curatenie. Pentru aceasta este suficient sa curatati suprafetele exterioare cu apa usor savonata si sa o uscati cu o carpa moale. 13. BURETELE DE UMPLUTURA Din cauza utilizarii intensive, de lunga durata, a presei, buretele de umplutura se poate aplatiza, ceeace influienteaza defavorabil rezultatul calcatului. Va fi necesar sa-l inlocuiti. 13. HUSA Aveti grija ca husa sa fie permanent corect intinsa pentru a nu face pliuri. Ea poate fi spalata la 40 C. Evitati sa o spalati impreuna cu lucruri albe. Daca s-a uzat trebuie inlocuita. 14. PLATOUL CALD SI TALPA FIERULUI Apreturile din tesaturi, reziduurile de produse de spalat, scamele, se pot depune pe talpa fierului. Daca este necesar, frecati talpa inca calda cu o carpa care nu lasa puf. Pentru o mai buna curatare, folositi un baton sau o carpa de curatat fierul. Nu folositi produse decapante sau alcaline(pentru cuptoare de aragaz, spre exemplu), si nici produse abrazive sau vata de sarma REZERVORUL DE APA Rezervorul de apa poate fi detasat daca este necesar pentru a fi clatit cu apa sau golit. Inchideti si blocati presa. Asezati-o in pozitie normala. 1. Rotiti zavorul rezervorului. 2. Deschideti rezervorul. 3..Scoateti rezervorul prin partea stanga. 4. Scoateti tubul de cauciuc din mufa. Pentru a pune rezervorul la loc, efectuati operatiile in ordine inversa. ATENTIE: CAND INLOCUITI REZERVORUL DE APA, VERIFICATI CA TUBUL DE CAUCIUC SA NU FIE INDOIT. APARATUL NU VA PRODUCE ABUR DACA ACESTA ESTE GATUIT, CHIAR DACA REZERVORUL DE APA ESTE PLIN. 13

14 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 14 1 MISE EN PLACE DE LA CASSETTE ANTICALCAIRE KÚ Ù ÛÙ Ùo Ú ÂÚ o Ú ÓÂÚÔ applefi ÙÈ o ÎÚÂ Î È ÙÚ ÍÙ Ùo ÌappleÚoÛÙ Ì ÚÈ v Ê vâ Ë appleo o vâúo (ı ÛË ÁÂÌ ÛÌ Ùo ). 2. KÚ Ù ÛÙ Ùo Ú ÂÚ o Ú applefi Ùo Î vùúo Î È ÙÚ ÍÙ Ùo ÂvÙÂÏÒ Íˆ, Ì ÚÈ v Ê vâ Ë appleo o Ùo Ê ÏÙÚo (ı ÛË ÏÏ Á Ê ÏÙÚo Î È ı ÛË ÂÈ ÛÌ Ùo Ùo vâúo applefi Ùo Ú ÂÚ o Ú). 3. AÊ ÈÚ ÛÙ ÙÔ Î ÈÓÔ ÚÁÈÔ Ê ÏÙÚÔ applefi ÙË Û ÛÎÂ Û ÙÔ. 4. ToappleoıÂÙ ÛÙ ÙÔ Ê ÏÙÚÔ Ì Û ÛÙo Ú ÂÚ o Ú. To ÛˆÏËv ÎÈ ÙÔ Ê ÏÙÚÔ appleú appleâè v vùèîú ÂÈ Ùo ÛËÌ È ÛÙo Ú ÂÚ o Ú. 5. Ú ÛÙ Ùo Ê ÏÙÚo appleúo Ù ÂÍÈ Ì ÚÈ v Îo ÌappleÒÛÂÈ. 1. Saisissez le réservoir de chaque coté pour le tirer vers vous (position de remplissage). 2. Maintenez la partie dégagée du réservoir pour le retirer complètement (position de changement de cassette et vidange d eau). 3. Retirez l enveloppe de protection de la cassette. 4. Introduisez la cassette dans le réservoir d eau. La partie en forme de tube vient buter contre la nervure du réservoir. 5. Tournez la cassette vers la droite jusqu à ce qu elle bute. INSERTING THE ANTI-SCALE CARTRIDGE AMPLASAREA CASETEI ANTICALCAR Hold the reservoir at both ends and pull it towards you until you see the fill hole (fill position). 2. Hold the reservoir in the middle and pull it completely out (position for changing the anti-scale cartridge and emptying the water). 3. Remove the anti-scale cartridge from its plastic bag. 4. Insert it into the reservoir. The tube lines up against the mark on the reservoir. 5. Turn the cartridge towards the right until it stops. 1. Apucati rezervorul din lateral pentru a-l trage catre Dvs.(pozitia de umplere). 2. Tineti partea degajata a rezervorului pentru a-l retrage complet(pozitia de schimbare a casetei si evacuarea apei). 3. Scoateti protectia casetei. 4. Introduceti caseta in rezervorul de apa. Partea in forma de tub va atinge nervura rezervorului. 5. Rotiti caseta catre dreapta pana cand se blocheaza. 14

15 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page ΔÚ ÍÙ Ùo Ú ÂÚ o Ú appleúô Ù ÂÌappleÚfi ÒÛappleÔ Ó Â Ù ÙË ı ÛË ÁÂÌ ÛÌ Ùo. 7. ÂÌ ÛÙ Ùo Ì vâúfi. 8. appleúòíùâ Ùo Ú ÂÚ o Ú fiïo Ì Û Î È Â Èˆı Ù fiùè  v È ÛÙË ÛˆÛÙ ı ÛË Ùo. MappleoÚ Ù v ÁÂÌ ÂÙ Ùo Ú ÂÚ o Ú Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ Ùo ÛÈ ÂÚÒÌ Ùo. où ÌË ËÙ Ù ÙÌfi fiù v Ùo Ú ÂÚ o Ú ÂÈ ÙË ÌËÏfiÙÂÚË ÛÙ ıìë ÓÂÚÔ. MappleoÚ v Î Ù ÛÙÚ ÂÙ ÙËv vùï. où ÌË ÚËÛÈÌoappleoÈ Ù ÂÛÙfi vâúfi Î È ÌË ÂÙÂ Ì Û ÛÙo vâúfi ÚÒÌ Ù, ÏÎofiÏ, ÏÏ ÚˆÌ ÙÈÎ ÁÚ. REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR 6. Placez le réservoir en le glissant comme un tiroir jusqu à la position de remplissage. 7. Remplissez le réservoir avec de l eau du robinet. 8. Repoussez le réservoir bien à fond. Vous pouvez remplir le réservoir à tout moment pendant le repassage. Attention : Ne jamais demander de la vapeur quand il n y a plus d eau dans le réservoir. Vous risqueriez d'endommager la pompe. Ne jamais remplir le réservoir avec de l'eau chaude. Ne jamais ajouter à l'eau des produits à base d'alcool ou d'essence (parfum, eau de Cologne, essence de lavande, etc.) 8 FILLING THE WATER TANK 6. Pull the reservoir by sliding it forward up to the fill position. 7. Fill the reservoir with tap water. 8. Push the reservoir right in and make sure of a firm connection with the appliance. You can fill the reservoir during ironing. Caution: Never ask for steam when water in the reservoir is at the lowest level. You could damage the pump. Never fill the reservoir with hot water. Never add products containing alcohol or essences to the water. UMPLEREA REZERVORULUI 6. Plasati rezervorul in pozitia de umplere, glisandu-l ca pe un sertar. 7. Umpleti rezervorul cu apa de la robinet sau demineralizata. 8. Impingeti rezervorul pana la fund. Rezervorul poate fi umplut oricand pe timpul calcatului. Atentie : Nu solicitati niciodata abur, cand nu este apa in rezervor. Riscati sa stricati pompa. Nu umpleti niciodata rezervorul cu apa calda. Nu turnati in apa produse pe baza de alcool sau esente(parfum, apa de colonie, esenta de lavanda, etc.). 15

16 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 16 XÚ ÛË appleèôóèûì ÓÔ vâúo : XÚ ÛË vâúo ÙË ßÚ ÛË : XÚ ÛË appleèôóèûì ÓÔ vâúo : A A H TOY ºI TPOY KATA TøN A ATøN vù ÚËÛË Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv: XÚ ÛË appleèôóèûì ÓÔ vâúo ÙË ßÚ ÛË : vâúo : X ÚË ÛÙo ÂÈ ÈÎfi Ê ÏÙÚo Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv Âv apple Ú ÂÈ appleï ov appleúfißïëì Ì ÙË Û ÛÛÒÚ ÛË Ï Ùˆv. OÈ ÎfiÎÎoÈ appleo appleâúè ovù È ÛÙo Ê ÏÙÚo ÏÏ o v ÛÙ È Î ÚÒÌ Î È vo v ÛÈÁ -ÛÈÁ ÙËv appleoùâïâûì ÙÈÎfiÙËÙ Ùo. Ú appleâè v ÏÏ ÍÂÙ Ùo Ê ÏÙÚo Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv fiù v Ë ÏÏ Á ÚÒÌ Ùo ÊÙ ÛÂÈ Ì ÚÈ Ùo vòù Ùo ÛËÌ o Ùo Ê ÏÙÚo. vù ÚËÛË Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv: K ıâ ÊoÚ appleo ÁÂÌ ÂÙ Ùo Ú ÂÚßo Ú appleú appleâè v ÂÏ Á ÂÙ ÙËv Î Ù ÛÙ ÛË Ùo Ê ÏÙÚo Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv. vù ÚËÛË Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv: H Û ÛÎÂ Û Âv ı appleè ÛÂÈ Ï Ù v ÎoÏo ı ÛÂÙ Ì ÎÚ ßÂÈ ÙÈ Û Ìßo Ï appleo Û vovù È ÛÙo apple Úfiv ÂÁ ÂÈÚ Èo (  Ù apple Ú ÁÚ ÊÔ À Δ ƒ Δƒπ ΔªOÀ ). AvÙÈı Ùˆ, v  ÛÂß Û٠٠ÙÈ o ËÁ  Ù, Ë Û ÛÎÂ Û ı appleè ÛÂÈ Ï Ù. K ıâ XÚ ÛË ÊoÚ vâúo appleo ÙË ÁÂÌ ÂÙ ßÚ ÛË : Ùo Ú ÂÚßo Ú appleú appleâè v ÂÏ Á ÂÙ ÙËv Î Ù ÛÙ ÛË Ùo Ê ÏÙÚo Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv. H ÂÁÁ ËÛË Âv Î Ï appleùâè ÙËv ÂappleÈÛΠÙË Û ÛÎÂ Û ÏfiÁˆ Û ÛÛÒÚ ÛË Ï Ùˆv. HMEIø H: È Î Ï ÙÂÚË Û vù ÚËÛË ÙË Û ÛÎÂ Û Î È ÁÈ ÌÂÁ Ï ÙÂÚË È ÚÎÂÈ ˆ ÙÔ Ê ÏÙÚÔ, Ë Singer Û vèûù ÙË Ú ÛË 700ml appleèovèûì vo vâúo Î È 300ml vâúo ßÚ ÛË ÁÈ Î ıâ Ï ÙÚo vâúo. XÚ ÛË CHANGING HMEIø H: appleèôóèûì ÓÔ vâúo : THE ANTI-SCALE CARTRIDGE With tap water: Scaling HMEIø H: is no longer a problem thanks to the anti-scaling cartridge. Please remember, the grains will progressively change K ıâ ÊoÚ colour appleo and ÁÂÌ ÂÙ they lose Ùo their Ú ÂÚßo Ú efficiency. The appleú appleâè cartridge v ÂÏ Á ÂÙ needs replacing ÙËv Î Ù ÛÙ ÛË when the Ùo change Ê ÏÙÚo in colour Î Ù Ùˆv is on Ï Ùˆv. the top. Each time you fill the water tank, check the anti-scaling cartridge. XÚ ÛË vù ÚËÛË appleèôóèûì ÓÔ Î Ù Ùˆv vâúo : Ï Ùˆv: Steam generator: Your steam press will not scale if you follow the above instructions carefully. Failure to follow the recommendations will result in the steam generation system scaling more rapidly. You will then observe that the steam output constantly decreases. Warranty does not cover servicing of your steam press due to scaling. vù ÚËÛË Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv: NOTE: To maintain your steam press in a good condition and for longer life of the anti - calc cartridge, Singer suggests for every liter of water to use 700ml of distilled water mixed with 300ml tap water. XÚ ÛË appleèôóèûì ÓÔ vâúo : CHANGEMENT DE LA CASSETTE ANTICALCAIRE Avec HMEIø H: de l eau du robinet : Le tartre est vaincu grâce à la cassette anticalcaire. Les grains qui garnissent la cassette changent progressivement de couleur et perdent de leur efficacité au fur et à mesure. Il faut renouveler la cassette lorsque le changement de couleur vù ÚËÛË atteint Î Ù le bord Ùˆv supérieur. Ï Ùˆv: A chaque remplissage du réservoir, contrôlez l état de la cassette anticalcaire. Entretien HMEIø H: du générateur de vapeur Votre presse à repasser ne s entartrera pas si vous suivez très précisément les conseils ci-dessous. Par contre, le non-respect de ces recommandations entraîne plus ou moins rapidement l entartrage du système de génération de vapeur. Vous observerez alors une baisse de plus en plus importante du débit vapeur. La garantie ne couvre pas la remise en état de votre presse à repasser due à un entartrage. 16 NOTE : Afin d assurer la longévité de votre presse à repasser et de prolonger la durée de vie de la cassette anticalcaire, SINGER vous conseille d utiliser, pour 1 litre d eau, 700ml d eau déminéralisée et 300ml d eau du robinet. HMEIø H:

17 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 17 SCHIMBAREA CASETEI ANTICALCAR Cu apa de la robinet: Tartrul este invins gratie casetei anticalcar. Grauntele din caseta isi schimba progresiv culoarea si pierd din eficacitate pe masura trecerii timpului. De aceea, cand schimbarea culorii ajunge la marginea superioara, trebuie inlocuita caseta. La fiecare umplere a rezervorului, controlati starea casetei anticalcar. Cu apa demineralizata: Caseta trebuie supravegheata si inlocuita la fel ca mai sus. La un uzaj familial si daca nu folositi decat apa demineralizata, caseta va dura cca. 1 an. Intretinerea generatorului de abur. Daca respectati cu exactitate sfaturile din aceasta brosura (utilizarea casetei anticalcar si a apei demineralizate) aparatul nu se va intartra. Daca din contra, nu respectati aceste recomandari, aceasta antreneaza intartrarea mai mult sau mai putin rapida a sistemului de generare a aburului. Atunci veti observa o scadere din ce in ce mai importanta a debitului de vapori. Va fi necesar a se proceda la intretinerea de detartrare cu ajutorul furtunlui de evacuare si al casetei detartrante. Garantia nu include si aducerea in starea initiala a aparatului, ca urmare a unei intartrari. NOTA : Pentru a asigura longevitatea aparatului si a prelungi durata de viata a casetei anticalcar, SINGER va sfatuieste sa folositi pentru 1 litru de apa, 700 ml de apa demineralizata si 300 ml de apa de robinet. STORING ŸÙ Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ ÙÔ ÛÈ ÚˆÌ, appleôû Ó ÛÙ ÙËÓ appleú Û applefi ÙËÓ appleú. Ú Ù ÛÙ ÙËÓ appleú Û ÓÔÈ Ù ÁÈ 30 ÏÂappleÙ ÁÈ Ó ÎÚ ÒÛÂÈ appleúèó ÙËÓ appleôıëîâ ÛÂÙÂ. ÚÈv ÌÂÙ Ê ÚÂÙÂ Î È appleoıëîâ ÛÂÙ Û Πıâùë ı ÛË ÙËv appleú Û Û,  v È ÛÎfiappleÈÌo v ÂÈ ÛÂÙ Ùo vâúfi appleo apple Ú ÂÈ ÛÙo Ú ÂÚ o Ú, ÁÈ v ÌË ıâ. When you have finished your ironing operation, unplug the appliance. Leave the press open for about 30 minutes before putting it away. ATTENTION: Before carrying and storing vertically your ironing press, it is essential that you empty the water reservoir to avoid any spillages. RANGEMENT Après le repassage, veillez à toujours débrancher la presse. Laissez refroidir la presse ouverte pendant environ 30 minutes avant de la ranger. ATTENTION : Avant de transporter et ranger votre presse à repasser, il faut vider le réservoir d eau pour éviter tout écoulement d eau. DEPOZITARE Dupa ce ati calcat, debransati intotdeauna presa. Lasati fierul sa se raceasca pe covorul lui si presa deschisa, cca 30 minute, inainte de a o depozita. ATENTIE : Inainte de a transporta sau depozita presa, rezervorul trebuie golit de apa, pentru a evita scurgerile. 17

18 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 18 POB HMATA AITIE Y EI K Ì applefi ÙÈ - Úfi ÏËÌ apple Úo ËÏÂÎÙÚÈÎo ʈÙÂÈv Âv  ÍÂÈ ÚÂ Ì Ùo Âv  v È v ÌÌ vë - AÏÏ - EÏ ÁÍÙ Ùo ÛÌ Î È ÙËv apple Úo ÚÂ Ì Ùo - EÏ ÁÍÙ fiùè Ë Û ÛΠ v È Û v ÂÌ vë ÛÙËv appleúè - Aapple ı vıâ Ù ÛÙÔ ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ SINGER Service ÙË appleâúèô Û H ıâúì ÈvfiÌÂvË appleï Î Â ÂÛÙ vâè - O ıâúìoûù ÙË ÂÈ Ú ıìèûùâ ÛÙo - AÏÏ - P ıì ÛÙ Ùov ÂappleÈÏoÁ Ùo ıâúìoûù ÙË - Aapple ı vıâ Ù ÛÙÔ ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ SINGER Service ÙË appleâúèô Û Âv apple Ú ÂÈ Î ıfiïo apple Ú ÁˆÁ ÙÌo ÂÎ Â Ùo ÛÙo Î Ï ÌÌ H Û ÛΠΠvâè v v È È ÙÂÚo ıfiú ßo MAXIMA: To Ú ÂÚßo Ú Âv ÌappleoÚ v ÌappleÂÈ ÛÙË ı ÛË Ùo - To o  o vâúo  v È ÂÈo - ÂÌ ÛÙ Ùo o  o vâúo - H Ï Âv ÂÈ ÎÚ ÙËı ÛÙË - ËÎÒÛÙ ÙË Ï Î È ÛˆÛÙ ı ÛË ÙÌo (Ë appleú Û Â v È Î Ù ÛÙ ÙËv apple ÏÈ Ì ÚÈ Ùo Î Ù Ùo ÌÈÛ ÎÏÂÈÛÙ ) Ì Ûo ÁÈ v apple Ú ıâ ÙÌfi - Ùo o  o vâúo ÂÈ Ê ÈÚÂıÂ Î È Î Ù ÙËv Âapple v Ùoappleoı ÙËÛ Ùo o ÛˆÏ v Û v ÂÛ Ùo ÙÛ ÎÈÛ - MAXIMA: To Ê ÏÙÚo Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv Âv  v È ÙoappleoıÂÙËÌ vo - AÏÏ - YappleÂÚ oïèî Ú ÛË Ùo ÙÌo - AÏÏ - Àapple Ú ÂÈ ÎÂÓfi ÚÔ Ì Û ÛÙÔ ÛˆÏ Ó - Âv apple Ú ÂÈ vâúfi ÛÙo Ú ÂÚßo Ú - To Ú ÂÚßo Ú Âv  v È ÛÙË ı ÛË Ùo Âv  v È ÛˆÛÙ ÙoappleoıÂÙËÌ vo - AÏÏË - To Ê ÏÙÚo Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv  v È v appleo ÙoappleoıÂÙËÌ vo Âv  v È ÛˆÛÙ ÙoappleoıÂÙËÌ vo - EÏ ÁÍÙ fiùè Ùo o  o ÂÈ ÌappleÂÈ ÛˆÛÙ apple ÏÈ ÛÙË ı ÛË Ùo - ToappleoıÂÙ ÛÙ v Ê ÏÙÚo Î Ù Ùˆv Ï Ùˆv - Aapple ı vıâ Ù ÛÙÔ ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ SINGER Service ÙË appleâúèô Û - AÊ ÛÙ ÙËv appleú Û ÎÏÂÈÛÙ ÁÈ ÌÂÚÈÎ Â ÙÂÚfiÏÂappleÙ ÁÈ v ÛÙÂÁvÒÛÂÈ Ùo Î Ï ÌÌ - È ÂÚÒÛÙ o ÙÚ Úo ˆÚ ÙÌfi - Aapple ı vıâ Ù ÛÙÔ ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ SINGER Service ÙË appleâúèô Û - Ù ÛÙ appleoïï ÊoÚ Ùo ÎÔ Ìapple ÙÌo - ÂÌ ÛÙ Ùo Ú ÂÚßo Ú - ToappleoıÂÙ ÛÙ ۈÛÙ Ùo Ú ÂÚßo Ú - Aapple ı vıâ Ù ÛÙÔ ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ SINGER Service ÙË appleâúèô Û - BÁ ÏÙ Ùo Ú ÂÚßo Ú Î È ßÂß Èˆı Ù fiùè Ùo Ê ÏÙÚo  v È ÛˆÛÙ ÙoappleoıÂÙËÌ vo 18

19 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 19 WHAT TO DO IF PROBLEMS CAUSES SOLUTIONS None of the lights are lit The heating plate does not heat up There is no steam output - Power supply problem - Other - Thermostat is set on - Other - The water reservoir is empty - The handle has not been held in steam position (press is half closed) - Check the plug and mains - Check that the appliance is plugged in - You should contact any SINGER Service - Adjust the thermostat dial - You should contact any SINGER Service - Fill the water reservoir - Lift up the handle and bring it down again mid-way to call for steam - The reservoir has been removed and the connecting tube has been bent over and is not back in its correct place after the reservoir was replaced - Check that the reservoir has been correctly put back in place Water stains on the cover The appliance makes a noise - MAXIMA: The anti-scale cartridge has not been inserted - Other - Over use of steam - Other - Water condensation in the hose. - There is no water in the reservoir - The reservoir is incorrectly inserted or has not been inserted - Other - Insert an anti-scale cartridge into the reservoir. - You should contact any SINGER Service - Leave the press closed for a few seconds to dry the cover - Iron two or three articles without calling for steam - You should contact any SINGER Service - Press the steam button several times - Fill the reservoir - Insert the reservoir and push it fully in - You should contact any SINGER Service MAXIMA: The water container cannot be inserted - The anti-scale cartridge is the wrong way round or has not been correctly inserted - Remove the container and check that the anti-scale cartridge has been correctly inserted 19

20 Brochure_PaR_TYPE49.qxp 10/03/10 14:41 Page 20 QUE FAIRE SI ANOMALIES CAUSES SOLUTIONS CE ESTE DE FACUT DACA ANOMALIE CAUZA REMEDIERE Aucun voyant ne s'allume. Le plateau chauffant ne chauffe pas Il n y a pas d émission de vapeur Taches d eau sur la housse Bruit particulier dans l'appareil MAXIMA : Le réservoir d'eau ne s'engage pas - Mauvaise alimentation - Autres - Thermostat sur - Autres - Le réservoir est vide - La poignée n a pas été maintenue dans la position vapeur (presse demi fermée) - Le réservoir a été démonté pour un nettoyage et le tuyau de raccord est plié ou écrasé ou n est pas remis en place correctement - MAXIMA: Il n'y a pas de cassette anticalcaire. - Autres - Demande intensive de vapeur - Autres - Eau de condensation dans le tuyau du fer - Il n'y a plus d'eau dans le réservoir - Le réservoir n'est pas en place ou est mal mis en place. - Autres - La cassette anticalcaire est à l'envers ou n'est pas placée correctement au fond du réservoir. - Vérifier la prise et le courant - Vérifier que l'appareil est bien branché - Contacter un service aprés vente agrée SINGER. - Tournez le bouton sur la position désirée - Contacter un service aprés vente agrée SINGER. - Remplissez le réservoir - Remontez la poignée puis recommencez la demande de vapeur - Vérifiez le remontage du réservoir - Mettez une cassette anticalcaire dans le réservoir. - Contacter un service aprés vente agrée SINGER. - Séchez la housse en laissant la presse fermée quelques secondes - Repassez 2 ou 3 vêtements sans vapeur - Contacter un service aprés vente agrée SINGER - Appuyez plusieurs fois sur la gâchette vapeur. - Remplissez le réservoir. - Engagez le réservoir et poussez-le bien au fond. - Contacter un service aprés vente agrée SINGER. - Retirez le réservoir et contrôlez la bonne mise en place de la cassette anticalcaire. Nici un indicator luminos nu se aprinde Platoul nu se incalzeste Nu se degaja vapori Pete de apa pe husa Zgomote ciudate in aparat MAXIMA : Rezervorul de apa nu intra in locasul lui - Proasta alimentare electrica - Aparatul nu este bransat - Altele - Termostatul este la O - Altele - Rezervorul este gol - Manerul nu a fost tinut in pozitia de abur (presa este pe jumatate inchisa) - Rezervorul a fost scos si tubul de legatura a fost rasucit si nu este in pozitia corecta.dupa ce a fost inlocuit. - MAXIMA : Nu exista caseta anticalcar - Altele - Solicitare intensa a aburului - Altele - Apa de condens in furtunul fierului - Nu mai este apa in rezervor - Rezervorul nu este la locul lui, sau este prost plasat - Altele - Caseta anticalcar este pusa invers, sau nu e pusa corect in fundul rezervorului - Controlati partile electrice si alimentarea prizei - Bransati aparatul - Adresati-va vanzatorului - Reglati temperatura dorita - Adresati-va vanzatorului - Umpleti rezervorul - Ridicati manerul si coborati apoi manerul pe jumatate pentru a genera abur. - Verificati ca rezervorul a fost pus la loc corect. - Puneti o caseta anticalcar in rezervor - Adresati-va vanzatorului - Usacati husa, lasand presa inchisa cateva secunde - Calcati doua trei articole fara a solicita aburul. - Contactati un centru autorizat Singer. - Apasati de cateva ori pe tragciul de abur - Umpleti rezervorul - Introduceti rezervorul si impingeti-l bine, pana la fund - Adresati-va vanzatorului - Trageti rezervorul si controlati amplasarea corecta a casetei anticalcar 20

EASYTOP 130 CONSEILS IMPORTANTS

EASYTOP 130 CONSEILS IMPORTANTS EASYTOP 130 9 10 8 7 6 5 11 12 4 3 2 1 DESCRIPTION 1. Cassette anticalcaire 2. Système de rangement pour le cordon vapeur et cordon électrique 3. Repose-fer amovible 4. Bouton de réglage du thermostat

Plus en détail

Ô Û Ì ÔÏÔ Ùfi Âapple Óˆ ÛÙÔ appleúô fió ÙË Û ÛÎÂ Û ÙÔ ÛËÌ ÓÂÈ fiùè ÙÔ appleúô fió ÂÓ

Ô Û Ì ÔÏÔ Ùfi Âapple Óˆ ÛÙÔ appleúô fió ÙË Û ÛÎÂ Û ÙÔ ÛËÌ ÓÂÈ fiùè ÙÔ appleúô fió ÂÓ appleôîôìè Ï ÈÔ ÏÂÎÙÚÈÎÔ & ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ ÍÔappleÏÈÛÌÔ (πû ÂÈ ÛÙËÓ Úˆapple Î ŒÓˆÛË Î È ÏÏ ڈapple Î ÒÚ ÌÂ Û ÛÙ Ì Ù ÂappleÈÏÂÎÙÈÎ Û ÏÏÔÁ appleôúúèìì ÙˆÓ). Ô Û Ì ÔÏÔ Ùfi Âapple Óˆ ÛÙÔ appleúô fió ÙË Û ÛÎÂ

Plus en détail

500677403Brochure_idea3 28/03/06 15:00 Page 1

500677403Brochure_idea3 28/03/06 15:00 Page 1 500677403Brochure_idea3 28/03/06 15:00 Page 1 500677403Brochure_idea3 28/03/06 15:00 Page 2 appleôîôìè Ï ÈÔ ÏÂÎÙÚÈÎÔ & ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ ÍÔappleÏÈÛÌÔ (πû ÂÈ ÛÙËÓ Úˆapple Î ŒÓˆÛË Î È ÏÏ ڈapple Î ÒÚ ÌÂ Û ÛÙ

Plus en détail

MANUEL D UTILISATION CUISEUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTIONS PRESTO PAN POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

MANUEL D UTILISATION CUISEUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTIONS PRESTO PAN POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT MANUEL D UTILISATION CUISEUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTIONS PRESTO PAN Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur. POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Plus en détail

Always there to help you

Always there to help you Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome Question? Contact Philips Powerlife Plus GC2980 GC2981 GC2982 GC2983 GC2984 GC2985 GC2986 GC2988 User manual Mode

Plus en détail

Powerlife. GC2900 series. User manual. Mode d emploi. Register your product and get support at

Powerlife.  GC2900 series. User manual. Mode d emploi. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Powerlife GC2900 series User manual Mode d emploi 3 11 4 12 4 13 6 15 8 15 8 16 9 18 2 GC2960 3 1 EN Fill the water tank with tap water

Plus en détail

M622 Add-On Module. Module complémentaire M622. Installation Instructions. Directives d installation

M622 Add-On Module. Module complémentaire M622. Installation Instructions. Directives d installation M622 Add-On Module Installation Instructions Module complémentaire M622 Directives d installation The M622 Add-On Module can be attached to the M6310 or M6320 Meridian Business Set to provide extra feature/line

Plus en détail

EcoCare. GC3700 series. User manual. Mode d emploi. Register your product and get support at

EcoCare.  GC3700 series. User manual. Mode d emploi. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome EcoCare GC3700 series User manual Mode d emploi 3 12 4 13 4 14 6 16 8 16 8 17 9 19 10 2 3 EN Fill the water tank with tap water only. Do

Plus en détail

RC 456 A. Instructions d utilisation Centrale vapeur

RC 456 A. Instructions d utilisation Centrale vapeur RC 456 A Instructions d utilisation Centrale vapeur Avec cet appareil, vous avez fait l acquisition d un article de qualité, bénéficiant de toute l expérience d Astoria dans le domaine du petit électroménager.

Plus en détail

PHILIPS HD7546/20. Mode d emploi

PHILIPS HD7546/20. Mode d emploi PHILIPS HD7546/20 Mode d emploi HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 32 Français Description générale (fig. 1) A Bouton de marche avec voyant B Cordon d alimentation C Cafetière D Indicateur de niveau d eau

Plus en détail

Mode dʼemploi User guide

Mode dʼemploi User guide Mode dʼemploi User guide Urban Connexion Kit for Microsoft Surface Référence Urban Factory ICR32UF Introduction: Vous venez d acheter un kit de connexion Urban Factory pour Microsoft Surface, et nous vous

Plus en détail

PLEASE DO NOT USE THE WHITE PLASTIC PROTECTOR FIXED AT THE BOTTOM OF THE DRAIN. IT IS ONLY FOR PROTECTION PURPOSE.

PLEASE DO NOT USE THE WHITE PLASTIC PROTECTOR FIXED AT THE BOTTOM OF THE DRAIN. IT IS ONLY FOR PROTECTION PURPOSE. Free standing bathtub B000 General considerations: PLEASE DO NOT USE THE WHITE PLASTIC PROTECTOR FIXED AT THE BOTTOM OF THE DRAIN. IT IS ONLY FOR PROTECTION PURPOSE. We strongly recommend to have access

Plus en détail

MODE D EMPLOI FOURS MULTIFONCTION LIMA MF 343 / MF 344 / MF 449 / MF 448 / MF 447 / MF 62

MODE D EMPLOI FOURS MULTIFONCTION LIMA MF 343 / MF 344 / MF 449 / MF 448 / MF 447 / MF 62 MODE D EMPLOI FOURS MULTIFONCTION LIMA MF 343 / MF 344 / MF 449 / MF 448 / MF 447 / MF 62 FRANÇAIS WHITE AND BROWN vous félicite d avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance. Pour votre

Plus en détail

VISO. Installation - Spécifications - Entretien - Garantie Installation - Specifications - Maintenance - Warranty RJC21CC - RJC21NN RJC22CC - RJC22NN

VISO. Installation - Spécifications - Entretien - Garantie Installation - Specifications - Maintenance - Warranty RJC21CC - RJC21NN RJC22CC - RJC22NN Jet de corps externe External body jet VISO RJC21CC - RJC21NN RJC22CC - RJC22NN RJC23CC - RJC23NN Installation - Spécifications - Entretien - Garantie Installation - Specifications - Maintenance - Warranty

Plus en détail

NOTICE D UTILISATION

NOTICE D UTILISATION BOUILLOIRE ELECTRIQUE 1.2 LITRES REF XB6238H 230V~ 50Hz 1200W NOTICE D UTILISATION LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT TOUTE PREMIERE UTILISATION GARANTIE 1 AN sur présentation du ticket

Plus en détail

MODE D EMPLOI USER MANUAL

MODE D EMPLOI USER MANUAL Seau à boissons Bottle warmer and cooler TB 560 - THERMODRINK 01/05 - V1 MODE D EMPLOI USER MANUAL FRANÇAIS WHITE & BROWN vous félicite d avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance. Pour

Plus en détail

Le No.1 de l économie d énergie pour patinoires.

Le No.1 de l économie d énergie pour patinoires. Le No.1 de l économie d énergie pour patinoires. Partner of REALice system Economie d énergie et une meilleure qualité de glace La 2ème génération améliorée du système REALice bien connu, est livré en

Plus en détail

MACHINE À CAFÉ AUTOMATIQUE - ESPRESSO BROYEUR À GRAINS. SLIMISSIMO Manuel d instruction 20200

MACHINE À CAFÉ AUTOMATIQUE - ESPRESSO BROYEUR À GRAINS. SLIMISSIMO Manuel d instruction 20200 MACHINE À CAFÉ AUTOMATIQUE - ESPRESSO BROYEUR À GRAINS SLIMISSIMO Manuel d instruction 20200 INFORMATIONS IMPORTANTES Pour des raisons de sécurité vous devez lire ces instructions attentivement avant d

Plus en détail

Manuel VPS-230 Réf. 67230 04/10

Manuel VPS-230 Réf. 67230 04/10 Manuel VPS-230 Réf. 67230 F GB 04/10 F AVERTISSEMENTS : Sécurité - Lisez et conservez avec précaution ce manuel de l utilisateur. N utilisez ce produit que de la manière indiquée. - Cet appareil doit être

Plus en détail

Installation Instructions

Installation Instructions Installation Instructions (Cat. No. 1794-IA16) This module mounts on a 1794 terminal base unit. 1. Rotate keyswitch (1) on terminal base unit (2) clockwise to position 8 as required for this type of module.

Plus en détail

Operating instructions / Instructions d'utilisation

Operating instructions / Instructions d'utilisation Operating instructions / Instructions d'utilisation IntensiveClear Bypass Cartridge / Cartouche de dérivation To prevent misuse read these instructions before installation or use. en, fr - US, CA Afin

Plus en détail

PRESSOJET GENERATEUR DE VAPEUR STEAM MACHINE

PRESSOJET GENERATEUR DE VAPEUR STEAM MACHINE GENERATEUR DE VAPEUR STEAM MACHINE INSTUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI 14-19 rue Henri-Dunant 38180 SEYSSINS France Tél. National : 04.76.84.45.45 - Fax : 04.76.84.46.46 Tél. International : ++33.4.76.84.45.43

Plus en détail

GUIDE D INSTALLATION / INSTALLATION GUIDE

GUIDE D INSTALLATION / INSTALLATION GUIDE GUIDE D INSTALLATION / INSTALLATION GUIDE STORES / SHADES sur solariums modulaire / on modular solariums FRANÇAIS et ANGLAIS FRENCH and ENGLISH 1 INSTALLATION DES STORES PLISSÉS SUR LES SOLARIUMS MODULAIRES

Plus en détail

811169 & 811211 NOTICE D UTILISATION FONCTION LAMPE ET AUDIO

811169 & 811211 NOTICE D UTILISATION FONCTION LAMPE ET AUDIO 811169 & 811211 NOTICE D UTILISATION FONCTION LAMPE ET AUDIO Avant toute utilisation ouvrir la trappe à piles en prenant soin d enlever la vis, mettre 4 piles Alkaline de type AA LR06 (non incluses), en

Plus en détail

Handle side member change on vertical P/O, installed Changement du coté de poignée, fenêtre d'urgence verticale installée WARNING / AVERTISSEMENT

Handle side member change on vertical P/O, installed Changement du coté de poignée, fenêtre d'urgence verticale installée WARNING / AVERTISSEMENT INDEPENDENT INSTRUCTION INSTRUCTION INDÉPENDANTE II 003 REV E Handle side member change on vertical P/O, installed Changement du coté de poignée, fenêtre d'urgence verticale installée WARNING / AVERTISSEMENT

Plus en détail

LITTLE SLOANE BOOKCASE WITH BINS/BIBLIOTHÈQUE AVEC DES COFFRES

LITTLE SLOANE BOOKCASE WITH BINS/BIBLIOTHÈQUE AVEC DES COFFRES ENGLISH This page lists the contents included in the box. Please take time to identify the hardware as well as the individual components of the product. As you unpack and prepare for assembly, place the

Plus en détail

Description. Consignes de sécurité

Description. Consignes de sécurité 2 3 Description a Couvercle b Réservoir à eau c Verseuse verre ou pot isotherme (selon modèle) d Niveau d eau e Volet pivotant f Porte-filtre g Bouton d ouverture du volet h Sélecteur d arôme Modèles programmables

Plus en détail

PRECAUTIONS IMPORTANTES

PRECAUTIONS IMPORTANTES D90 Mode d emploi Ne mettez l appareil en marche qu après avoir pris connaissance de ce mode d emploi et des conseils de sécuritémentionnés en pages 3 et 4! PRECAUTIONS IMPORTANTES Lors de l utilisation

Plus en détail

Pediatric Exam Table Installation

Pediatric Exam Table Installation Pediatric Exam Table Installation Applies to Models: 640 Language of origin: English Step 1: Remove table from skid. A) Remove three shipping bolts. B) Remove four foam shipping blocks from corners under

Plus en détail

MODE D EMPLOI USER MANUAL

MODE D EMPLOI USER MANUAL notice_cd 853:notice 9/01/08 15:08 Page 1 CAFETIÈRE À DOSETTES Coffee pad machine CD 853 GIACOMO MODE D EMPLOI USER MANUAL notice_cd 853:notice 9/01/08 15:08 Page 2 FRANÇAIS WHITE & BROWN vous félicite

Plus en détail

Manuel d utilisation

Manuel d utilisation ASPIRATEUR 40 LITRES FILTRAGE EAU 1400W Modèle: FAP1440 Manuel d utilisation FEIDER ZI 32, rue Aristide Bergès, 31270 Cugnaux, France IMPORTANT Veuillez lire attentivement ce manuel afin d en connaître

Plus en détail

NOTICE D UTILISATION

NOTICE D UTILISATION CAFETIERE ELECTRIQUE 1.25L REF CM4229 230V - 800W - 50Hz NOTICE D UTILISATION LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT TOUTE PREMIERE UTILISATION Appareil garanti 1 an sur présentation du ticket

Plus en détail

ASSEMBLY INSTRUCTIONS DIRECTIVES POUR L'ASSEMBLAGE luster chandelier lamp chandelier à trois branches en verre lustré

ASSEMBLY INSTRUCTIONS DIRECTIVES POUR L'ASSEMBLAGE luster chandelier lamp chandelier à trois branches en verre lustré ASSEMBLY INSTRUCTIONS DIRECTIVES POUR L'ASSEMBLAGE luster chandelier lamp chandelier à trois branches en verre lustré SKU 2711592 INSTRUCTIONAL MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS 270/2707 COMPONENT LIST LISTE

Plus en détail

SUBARU OF AMERICA INSTALLATION INSTRUCTIONS KIT CONTENTS: A. TOOLS REQUIRED: MEANING OF CHARACTERS: PART NUMBER: E751SVA000

SUBARU OF AMERICA INSTALLATION INSTRUCTIONS KIT CONTENTS: A. TOOLS REQUIRED: MEANING OF CHARACTERS: PART NUMBER: E751SVA000 INSTALLATION INSTRUCTIONS KIT CONTENTS: A. PART NUMBER: DESCRIPTION: WRX and WRX STI SEDAN VORTEX GENERATOR Vortex Generator x Due Care: Please do not apply Isopropyl Alcohol to the Vortex Generator during

Plus en détail

ASSEMBLY INSTRUCTIONS DIRECTIVES POUR L'ASSEMBLAGE ombre pendant lamp lampe suspendue à tons dégradés, chocolat

ASSEMBLY INSTRUCTIONS DIRECTIVES POUR L'ASSEMBLAGE ombre pendant lamp lampe suspendue à tons dégradés, chocolat ASSEMBLY INSTRUCTIONS DIRECTIVES POUR L'ASSEMBLAGE ombre pendant lamp lampe suspendue à tons dégradés, chocolat SKU 2728089 INSTRUCTIONAL MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS 270/2707 COMPONENT LIST LISTE DES

Plus en détail

Notice d utilisation. Grille-pain GP L5

Notice d utilisation. Grille-pain GP L5 Notice d utilisation Grille-pain GP L5 CONSIGNES DE SECURITE LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D UTILISER L APPAREIL ET CONSER- VEZ LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTERIEUREMENT. AVERTISSEMENT

Plus en détail

Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien Nettoyage et entretien Pour que votre appareil fonctionne de façon optimale durant de nombreuses années, il nécessite des soins réguliers. Avant d'exécuter toute opération de nettoyage, éteignez et débranchez

Plus en détail

RV SEWER ELBOW 4-IN-1 EASYSLIP 8615874

RV SEWER ELBOW 4-IN-1 EASYSLIP 8615874 RV SEWER ELBOW 4-IN-1 EASYSLIP 8615874 RV Sewer Elbow & 4-in-1 Adapter Spin-Lock Technology. No clamps or tools needed. "Spin-Lock Rings. Built-in rings rotate to hold hose securely and reverse easily

Plus en détail

AP-3640 GB - INSTRUCTION MANUAL F - MANUEL D UTILISATION D - BEDIENUNGSANLEITUNG NL HANDLEIDING PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES RO MANUAL DE UTILIZARE

AP-3640 GB - INSTRUCTION MANUAL F - MANUEL D UTILISATION D - BEDIENUNGSANLEITUNG NL HANDLEIDING PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES RO MANUAL DE UTILIZARE PROJECTEUR DE SON 100V LINE 100V HORN SPEAKER AP-3640 GB - INSTRUCTION MANUAL F - MANUEL D UTILISATION D - BEDIENUNGSANLEITUNG NL HANDLEIDING PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES RO MANUAL DE UTILIZARE Copyright

Plus en détail

CAFETIÈRE ISOTHERME ISOTHERMAL COFFEE MAKER FA 879 NORA MODE D EMPLOI USER MANUAL

CAFETIÈRE ISOTHERME ISOTHERMAL COFFEE MAKER FA 879 NORA MODE D EMPLOI USER MANUAL CAFETIÈRE ISOTHERME ISOTHERMAL COFFEE MAKER FA 879 NORA MODE D EMPLOI USER MANUAL FRANÇAIS WHITE ANDBROWN vous félicite d avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance. Pour votre confort

Plus en détail

Notice d utilisation Cafetère isotherme programmable CL-ISPR12X - 938896 FR-1. Version 2013.08.27

Notice d utilisation Cafetère isotherme programmable CL-ISPR12X - 938896 FR-1. Version 2013.08.27 Notice d utilisation Cafetère isotherme programmable CL-ISPR12X - 938896 FR-1 Version 2013.08.27 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes

Plus en détail

MS10A ENCEINTE PROFESSIONNELLE AMPLIFIEE - MODE D EMPLOI PROFESSIONAL POWER AMPLIFIED SPEAKER - OWNER MANUAL MIC 1 LEVEL MIN LINE IN LEVEL LINE OUT

MS10A ENCEINTE PROFESSIONNELLE AMPLIFIEE - MODE D EMPLOI PROFESSIONAL POWER AMPLIFIED SPEAKER - OWNER MANUAL MIC 1 LEVEL MIN LINE IN LEVEL LINE OUT MS10A ENCEINTE PROFESSIONNELLE AMPLIFIEE - MODE D EMPLOI PROFESSIONAL POWER AMPLIFIED SPEAKER - OWNER MANUAL 1 2 MIC 1 LINE IN LEVEL MIN MAX LEVEL 13 11 12 10 MIN MAX 3 LINE OUT MASTER -12 db +12 db 9

Plus en détail

SOUDE-SAC VIDE AIR REF. 26751 MODELE : 8868A

SOUDE-SAC VIDE AIR REF. 26751 MODELE : 8868A NOTICE D UTILISATION SOUDE-SAC VIDE AIR REF. 26751 MODELE : 8868A Photo non contractuelle Produit importé par EUROTECH DISTRIBUTION 37 Rue César Loridan 59910 Bondues - FRANCE Lisez attentivement la notice

Plus en détail

USER S GUIDE PRECISE TEMPERATURE COOKING SYSTEM

USER S GUIDE PRECISE TEMPERATURE COOKING SYSTEM USER S GUIDE PRECISE TEMPERATURE COOKING SYSTEM IMPORTANT SAFEGUARDS. SAVE THESE INSTRUCTIONS.! IMPORTANT: Your Sous Vide Professional is equipped with an automatic over-temperature safety that will

Plus en détail

7, Cordon d alimentation Utilisez un jet de vapeur haute température pour dissoudre les tâches d huile et de

7, Cordon d alimentation Utilisez un jet de vapeur haute température pour dissoudre les tâches d huile et de BDNV1350-A100 ASPIRATEUR À VAPEUR 3 1, Réservoir d eau 1 2, Bouchon du réservoir d eau 3, Voyant Prêt à vaporiser 4, Bac de collecte 5, Bouton de commande 6,Interrupteur 4 5 2 7 Vapeur/Aspiration 7, Cordon

Plus en détail

Manuel Utilisateur Rev 1.1

Manuel Utilisateur Rev 1.1 PCA 500 Manuel Utilisateur Rev 1.1 EN FR SYMBOLES DE SÉCURITÉ WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE TO RAIN OR HUMIDITY. DO NOT REMOVE COVER. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED

Plus en détail

Mod:THERMOS-A. Production code: THERMOS A

Mod:THERMOS-A. Production code: THERMOS A 08/2009 Mod:THERMOS-A Production code: THERMOS A 1. Table des matières 1. Table des matières 2 2. Général 3 3. Fonctions 4 4. Installation et démarrage 5 5. Rincer et remplir le système d eau 6 6. Infusion

Plus en détail

Assembly Instructions Cypress Point Armoire Instructions Pour Assembler Collection Cypress Point - Armoire

Assembly Instructions Cypress Point Armoire Instructions Pour Assembler Collection Cypress Point - Armoire W westwood design Assembly Instructions Cypress Point Armoire Instructions Pour Assembler Collection Cypress Point - Armoire Congratulations on your purchase of a Westwood product. We take great pride

Plus en détail

MANUEL D INSTRUCTIONS FRANCAIS

MANUEL D INSTRUCTIONS FRANCAIS MANUEL D INSTRUCTIONS FRANCAIS N UTILISEZ PAS le Life Juicer pendant plus de 20 minutes successives au risque d endommager le moteur. 1 Félicitations pour votre achat du révolutionnaire LIFE JUICER, une

Plus en détail

Manuel d utilisation

Manuel d utilisation Testeur de câbles informatiques SEFRAM 95 Manuel d utilisation M9095F00 Introduction Le testeur de câbles informatiques SEFRAM 95 est un outil simple et pratique qui permet le test des câbles RJ45/RJ11

Plus en détail

PRESSEUR VAPEUR. Des questions? Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant. Appelez-nous d abord!

PRESSEUR VAPEUR. Des questions? Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant. Appelez-nous d abord! MC PRESSEUR VAPEUR DOUBLE INTENSITÉ SERVICE APRÈS-VENTE : CONAIR CONSUMER PRODUCTS INC. 100 Conair Parkway Woodbridge Ontario, L4H OL2 2012 CONAIR CONSUMER PRODUCTS INC. Pour en savoir plus sur les produits

Plus en détail

PREP LINE Food Slicer

PREP LINE Food Slicer PREP LINE Food Slicer FR NL DE R www.groupeseb.com a b g h f j c d e 1 1 2 3 4 5 2 6 7 8 9 10 3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES Lisez attentivement toutes les instructions et consignes avant la première

Plus en détail

DESCRIPTION DE L APPAREIL INSTALLATION CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DESCRIPTION DE L APPAREIL INSTALLATION CONSIGNES DE SÉCURITÉ FR Lisez attentivement ce mode d emploi avant d installer et d utiliser votre appareil. Vous pourrez ainsi en tirer les meilleurs résultats et l utiliser en toute sécurité. DESCRIPTION DE L APPAREIL (voir

Plus en détail

MANUEL D INSTRUCTIONS DE L ASPIRATEUR

MANUEL D INSTRUCTIONS DE L ASPIRATEUR MANUEL D INSTRUCTIONS DE L ASPIRATEUR Référence : 10000174061 Attention : IMPORTANT - INSTRUCTIONS À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR UTILISATION ULTÉRIEURE. Avant de nettoyer et d entretenir votre

Plus en détail

Choose your language :

Choose your language : Choose your language : English : INSTRUCTIONS FOR UPDATING FOR WINDOWS 7 Français : NOTICE DE MISE À JOUR POUR WINDOWS 7 English : INSTRUCTIONS FOR UPDATING FOR WINDOWS 8 Français : NOTICE DE MISE À JOUR

Plus en détail

Aspirateur sans sac. Réf: EV-610-S06 / Modèle: CEVCUH610S06 MANUEL D UTILISATION

Aspirateur sans sac. Réf: EV-610-S06 / Modèle: CEVCUH610S06 MANUEL D UTILISATION Aspirateur sans sac Réf: EV-610-S06 / Modèle: CEVCUH610S06 MANUEL D UTILISATION MISES EN GARDE IMPORTANTES Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil. Conserver le

Plus en détail

NOTICE D UTILISATION

NOTICE D UTILISATION TAPIS THALASSO REF COM-0003/FD-AMQ01B 220-240 V/ 50-60Hz/ 550W NOTICE D UTILISATION LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT TOUTE PREMIERE UTILISATION Appareil garanti 1 an sur présentation

Plus en détail

INSTALLATION INSTRUCTIONS for Ice Maker Drain Pump

INSTALLATION INSTRUCTIONS for Ice Maker Drain Pump INSTALLATION INSTRUCTIONS for Ice Maker Drain Pump wwarning Electrical Shock Hazard Disconnect power before servicing. Replace all panels before operating. Failure to do so can result in death or electrical

Plus en détail

MANUEL D UTILISATION ASPIRATEUR AVEC FILTRE A EAU

MANUEL D UTILISATION ASPIRATEUR AVEC FILTRE A EAU MANUEL D UTILISATION ASPIRATEUR AVEC FILTRE A EAU Attention : cet aspirateur ne peut pas être utilisé pour aspirer du liquide! REF. 700104 Voltage: 220-240V~, 50-60Hz - Puissance: 2400W Max. Isolation:

Plus en détail

Plumbing Information - Information au plombier

Plumbing Information - Information au plombier Plumbing Information - Information au plombier Bilingual Service Sheet / Fiche de Maintenance Bilingue R@CK'N ROLL & R@CK-TO-BUILD January 2009 REFERENCE 86 X1 13FB 00 The following copyright notice protects

Plus en détail

MODE D EMPLOI. Modèle : JT-6016B JT-6016C MODE D EMPLOI

MODE D EMPLOI. Modèle : JT-6016B JT-6016C MODE D EMPLOI MODE D EMPLOI Modèle : JT-6016B JT-6016C MODE D EMPLOI Spécifications Tension nominale : AC220-240V Puissance nominale : 500W Fréquence nominale : 50Hz Temps de travail :

Plus en détail

1. Product Name. 2. Product Code. 3. Colour. 4. Brief Description. 5. Contents. 8 Colour Wirefree Controller. White

1. Product Name. 2. Product Code. 3. Colour. 4. Brief Description. 5. Contents. 8 Colour Wirefree Controller. White 1. Product Name 8 Colour Wirefree Controller 2. Product Code 21006 3. Colour White 4. Brief Description A much simplified version of 19847. Wirelessly controls the colours of many of our products (Wall

Plus en détail

Powermax45 Hose Replacement Kit Kit de remplacement des tuyaux sur le Powermax45

Powermax45 Hose Replacement Kit Kit de remplacement des tuyaux sur le Powermax45 Powermax45 Hose Replacement Kit Kit de remplacement des tuyaux sur le Powermax45 Field Service Bulletin Bulletin de service sur le terrain 805810 Revision 0 January, 2009 Révision 0 Janvier, 2009 POWERMAX45

Plus en détail

Cafetière. Mode d Emploi. 1Notice cafetière v1.0

Cafetière. Mode d Emploi. 1Notice cafetière v1.0 Cafetière Mode d Emploi 1Notice cafetière v1.0 SOMMAIRE 1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ... 3 2INSTALLATION DE L APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ...4 3PRECAUTION CONCERNANT L UTILISATION DE L APPAREIL...5 4DESCRIPTION

Plus en détail

Consignes de sécurité fr

Consignes de sécurité fr Consignes fondamentales de sécurité Risque de décharges électriques! L appareil fonctionnant à l électricité, il peut générer des décharges électriques. Respectez les consignes de sécurité suivantes :

Plus en détail

MS15A ENCEINTE PROFESSIONNELLE AMPLIFIEE - MODE D EMPLOI PROFESSIONAL POWER AMPLIFIED SPEAKER - OWNER MANUAL MIN MIC 1 LEVEL LINE IN LEVEL LINE OUT

MS15A ENCEINTE PROFESSIONNELLE AMPLIFIEE - MODE D EMPLOI PROFESSIONAL POWER AMPLIFIED SPEAKER - OWNER MANUAL MIN MIC 1 LEVEL LINE IN LEVEL LINE OUT MS15A ENCEINTE PROFESSIONNELLE AMPLIFIEE - MODE D EMPLOI PROFESSIONAL POWER AMPLIFIED SPEAKER - OWNER MANUAL 1 2 MIC 1 LINE IN 15 13 14 12 MIN MAX 3 LINE OUT 11 4 TREBLE 10-12 +12 BASS 9 5-12 +12 CLIP

Plus en détail

MODE D EMPLOI CAFETIERE KZ7F WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

MODE D EMPLOI CAFETIERE KZ7F WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE MODE D EMPLOI CAFETIERE KZ7F WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE KZ7F WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE CARTE DE GARANTIE Chère cliente, cher client, Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles,

Plus en détail

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS WELLINGTON-48MB ASSEMBLY INSTRUCTIONS Before beginning, please check to ensure you have all the parts listed below. To acquire missing parts please visit www.everik.com/parts.html or call 1-866-604-6966.

Plus en détail

Notice d utilisation. Centrale vapeur CVD L2

Notice d utilisation. Centrale vapeur CVD L2 Notice d utilisation Centrale vapeur CVD L2 SOMMAIRE CONSIGNES DE SECURITE 2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 4 DESCRIPTION DE L APPAREIL 5 AVANT LA PREMIERE UTILISATION 6 PREPARATION POUR L UTILISATION 6

Plus en détail

ExAO-NG Capteur. ExAO-NG Sensor. Capteur fréquence cardiaque Heart rate sensor. Réf : 482 105. Français p 1. English p 3.

ExAO-NG Capteur. ExAO-NG Sensor. Capteur fréquence cardiaque Heart rate sensor. Réf : 482 105. Français p 1. English p 3. ExAO-NG Capteur ExAO-NG Sensor Français p 1 English p 3 Version : 3106 1 Généralités Le capteur fréquence cardiaque permet la détection et l enregistrement des phénomènes électriques cardiaques. Il permet

Plus en détail

Telephone ring amplifier and flasher User guide Indicateur d appel téléphonique Notice d utilisation T e l e p h o n e c a l l i n d i c a t o r

Telephone ring amplifier and flasher User guide Indicateur d appel téléphonique Notice d utilisation T e l e p h o n e c a l l i n d i c a t o r Telephone ring amplifier and flasher User guide Indicateur d appel téléphonique Notice d utilisation T e l e p h o n e c a l l i n d i c a t o r E/F DESCRIPTION Alarm mode switch Sélection du mode alarme

Plus en détail

ASPIRATEUR CUVE 935153 CI30L

ASPIRATEUR CUVE 935153 CI30L ASPIRATEUR CUVE 935153 CI30L V3 20130813 Caractéristiques du produit 1. Aspirateur eau et poussière 2. Support sur la base du tuyau, pour déposer les accessoires (cf. Schéma) 3. Fonction soufflerie Noms

Plus en détail

USER S MANUAL NOTICE D UTILISATION 12V RECHARGEABLE 10 MILLION CANDLE POWER SPOTLIGHT

USER S MANUAL NOTICE D UTILISATION 12V RECHARGEABLE 10 MILLION CANDLE POWER SPOTLIGHT USER S MANUAL NOTICE D UTILISATION 12V RECHARGEABLE 10 MILLION CANDLE POWER SPOTLIGHT USER S MANUAL 12V RECHARGEABLE 10 MILLION CANDLE POWER SPOTLIGHT Super powerful quartz halogen spotlight provides

Plus en détail

Brosse Soufflante BS1

Brosse Soufflante BS1 Brosse Soufflante BS1 938031 V1.0 20130703 INSTRUCTIONS DE SECURITE Lisez attentivement cette notice avant toute utilisation, et respectez bien à la fois les consignes de sécurité et d'usage. Important

Plus en détail

CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES MODÉLE CPE MANUEL D INSTALLATION ET MODE D EMPLOI

CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES MODÉLE CPE MANUEL D INSTALLATION ET MODE D EMPLOI CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES MODÉLE CPE MANUEL D INSTALLATION ET MODE D EMPLOI Veuillez lire attentivement le manuel avant d installer ou d utiliser l appareil pour la première fois MANUEL D INSTALLATION ET

Plus en détail

NOTICE D UTILISATION Option USB 2-Ports USB FRANCAIS

NOTICE D UTILISATION Option USB 2-Ports USB FRANCAIS NOTICE D UTILISATION Option USB 2-Ports USB FRANCAIS Introduction Ce supplément vous informe de l utilisation de la fonction USB qui a été installée sur votre table de mixage. Disponible avec 2 ports USB

Plus en détail

Guide d'installation et Présentation de l'application Collecteur de données du «ColloidGen II» http://www.colloidgen.com

Guide d'installation et Présentation de l'application Collecteur de données du «ColloidGen II» http://www.colloidgen.com Guide d'installation et Présentation de l'application Collecteur de données du «ColloidGen II» http://www.colloidgen.com Installation and Overview Guide of Collector data Application for the "ColloidGen

Plus en détail

DAYTECH SOLAR BLUETOOTH SPEAKER INSTRUCTIONS

DAYTECH SOLAR BLUETOOTH SPEAKER INSTRUCTIONS DAYTECH SOLAR BLUETOOTH SPEAKER INSTRUCTIONS 1) Push down the black power button to turn on the DAYTECH Solar 2) Push down the black power button to turn off the DAYTECH Solar 3) Once the DAYTECH Solar

Plus en détail

Smartphone Hisense C20. Quick Installation Guide / Guide installation rapide

Smartphone Hisense C20. Quick Installation Guide / Guide installation rapide Smartphone Hisense C20 Quick Installation Guide / Guide installation rapide English Safety Precautions Please read the safety precautions carefully to ensure the correct use of your mobile phone. 1. Do

Plus en détail

MODE D EMPLOI CAFETIERE KZ8F WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

MODE D EMPLOI CAFETIERE KZ8F WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE MODE D EMPLOI CAFETIERE KZ8F WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE KZ8F WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE CARTE DE GARANTIE Chère cliente, cher client, Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles,

Plus en détail

RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR PORTABLE

RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR PORTABLE RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR PORTABLE www.frigorie-france.com 12V/24/220V MANUEL D UTILISATION 1 Cet Appareil ne peut être utilisé qu à l intérieur avec l une des sources d énergie suivantes: Cet Appareil

Plus en détail

User Guide Manuel de l utilisateur

User Guide Manuel de l utilisateur LAP CHILL MAT TM DISSIPATEUR DE CHALEUR CHILL MAT MC User Guide Manuel de l utilisateur Targus Lap Chill Mat TM Introduction Thank you for your purchase of the Targus Lap Chill Mat. The Lap Chill Mat features

Plus en détail

ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА GŐZÁLLOMÁS ŽEHLIACI SYSTÉM

ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА GŐZÁLLOMÁS ŽEHLIACI SYSTÉM 10 5712811091/06.12_1 Istruzioni per l uso Instructions Mode d emploi Anleitungen zum Gebrauch Gebruiksaanwijzingen Instrucciones para el uso Instruções de utilização Οδηγίες χρήσης Sistema stirante ironing

Plus en détail

Mesure Measurement Réf 322 033 Etiquettes Terre, Jupiter, Mars, Français p 1 Lune pour dynamomètre 10 N English p 4 Earth, Jupiter, Mars, Moon,

Mesure Measurement Réf 322 033 Etiquettes Terre, Jupiter, Mars, Français p 1 Lune pour dynamomètre 10 N English p 4 Earth, Jupiter, Mars, Moon, Mesure Measurement Français p 1 English p 4 Version : 8006 Etiquettes Terre, Jupiter, Mars, Lune pour dynamomètre 10 N Earth, Jupiter, Mars, Moon, labels for 10 N dynamometer Mesure Etiquettes Terre, Jupiter,

Plus en détail

Lavatory Faucet. Instruction Manual. Questions? 1-866-661-9606 customerservice@artikaworld.com

Lavatory Faucet. Instruction Manual. Questions? 1-866-661-9606 customerservice@artikaworld.com Lavatory Faucet Instruction Manual rev. 19-01-2015 Installation Manual You will need Adjustable Wrench Adjustable Pliers Plumber s Tape Hardware list (included) Allen Key Socket wrench tool Important Follow

Plus en détail

Solution d hébergement de "SWIFTAlliance ENTRY R7" Politique de Sauvegarde et de Restauration

Solution d hébergement de SWIFTAlliance ENTRY R7 Politique de Sauvegarde et de Restauration Solution d hébergement de "SWIFTAlliance ENTRY R7" Politique de Sauvegarde et de Restauration Avril 2012 I- Introduction Le présent document présente la politique de sauvegarde et de restauration à adopter

Plus en détail

commande à distance Manuel d utilisation pour climatiseur de toiture CIATUNIT géré par MICROPROCESSEUR MICROCIAT MRS.

commande à distance Manuel d utilisation pour climatiseur de toiture CIATUNIT géré par MICROPROCESSEUR MICROCIAT MRS. NOTICE TECHNIQUE TECHNICAL BROCHURE N 92.19 10-1992 commande à distance Manuel d utilisation pour climatiseur de toiture CIATUNIT géré par MICROPROCESSEUR MICROCIAT MRS.2 remote control Operating instructions

Plus en détail

Notice d utilisation. Mini hachoir MH L1

Notice d utilisation. Mini hachoir MH L1 Notice d utilisation Mini hachoir MH L1 CONSIGNES DE SECURITE LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D UTILISER L APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTERIEUREMENT. 1. Avant de

Plus en détail

CONSIGNES DE SECURITÉ

CONSIGNES DE SECURITÉ BARBECUE CONSIGNES DE SECURITÉ PRÉCAUTIONS IMPORTANTES Utilisation, entretien et installation de l appareil : pour votre sécurité, merci de vous référer aux différents paragraphes de cette notice ou aux

Plus en détail

Contents Windows 8.1... 2

Contents Windows 8.1... 2 Workaround: Installation of IRIS Devices on Windows 8 Contents Windows 8.1... 2 English Français Windows 8... 13 English Français Windows 8.1 1. English Before installing an I.R.I.S. Device, we need to

Plus en détail

PROJECTEUR LED RECHARGEABLE ULTRAPUISSANT 10W ULTRABRIGHT LED RECHARGEABLE SPOTLIGHT 10W

PROJECTEUR LED RECHARGEABLE ULTRAPUISSANT 10W ULTRABRIGHT LED RECHARGEABLE SPOTLIGHT 10W PROJECTEUR LED RECHARGEABLE ULTRAPUISSANT 10W ULTRABRIGHT LED RECHARGEABLE SPOTLIGHT 10W FZO1005L Manuel Utilisateur / User Manuel Anneau de protection robuste en caoutchouc / Heavy duty rubber ring guard

Plus en détail

HARMONY 950. Setup Guide Guide d installation

HARMONY 950. Setup Guide Guide d installation HARMONY 950 Setup Guide Guide d installation Languages English.................... 3 Français................... 9 3 Package contents 1 3 2 4 1. Remote 2. Charging cradle 3. USB cable 4. AC Adapter 4

Plus en détail

Burn and Install guide in English and French Guide de gravure et d installation en français et anglais. How to burn and to update your KiSS DVD Player

Burn and Install guide in English and French Guide de gravure et d installation en français et anglais. How to burn and to update your KiSS DVD Player Burn and Install guide in English and French Guide de gravure et d installation en français et anglais How to burn and to update your KiSS DVD Player Follow the guideline below to burn a new firmware onto

Plus en détail

Aspirateur Instructions d'utilisation BKS 1210 BKS 1215 BKS 1220

Aspirateur Instructions d'utilisation BKS 1210 BKS 1215 BKS 1220 Aspirateur Instructions d'utilisation BKS 1210 BKS 1215 BKS 1220 Veuillez lire ce manuel en premier lieu! Cher client, Nous espérons que notre produit, qui a été assemblé dans une usine moderne et a subi

Plus en détail

Chauffe-matelas 1 place

Chauffe-matelas 1 place Chauffe-matelas 1 place Référence : DOW100 Version : 1.3 Langue : Français WWW.DOMOCLIP.COM Vous avez acheté un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous prenons grand soin dans la

Plus en détail

Quick start. Pulsar ellipse 300/500/650/800/1200. Pulsar ellipse premium 500/650/800/1200

Quick start. Pulsar ellipse 300/500/650/800/1200. Pulsar ellipse premium 500/650/800/1200 Quick start Pulsar ellipse 300/500/650/800/1200 Pulsar ellipse premium 500/650/800/1200 Using the additional functions available on your Pulsar ellipse Utilisation des fonctions additionnelles de votre

Plus en détail

CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ ÉLECTRIQUE

CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ ÉLECTRIQUE CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ ÉLECTRIQUE EPS - 3,5 EPS - 4,4 EPS - 5,5R Lire et suivre attentivement les instructions d installation et d utilisation afin d assurer un fonctionnement et une durée de vie optimales

Plus en détail

2 players Ages 8+ Note: Please keep these instructions for future reference. WARNING. CHOKING HAZARD. Small parts. Not for children under 3 years.

2 players Ages 8+ Note: Please keep these instructions for future reference. WARNING. CHOKING HAZARD. Small parts. Not for children under 3 years. Linja Game Rules 2 players Ages 8+ Published under license from FoxMind Games NV, by: FoxMind Games BV Stadhouderskade 125hs Amsterdam, The Netherlands Distribution in North America: FoxMind USA 2710 Thomes

Plus en détail

MAXI SPEED-ROLL Course à boules

MAXI SPEED-ROLL Course à boules Course à boules Notice de montage 1. Posez le jeu à plat sur une table. 2. A l aide de la clé de service, dévissez les vis qui maintiennent la plaque de plexiglas et déposez la. 3. Dévissez les 4 vis fixant

Plus en détail

!!! GUIDE D'INSTALLATION INDEX

!!! GUIDE D'INSTALLATION INDEX GUIDE D'INSTALLATION INDEX NOTE : Ce manuel n'est pas une lettre de garantie. Le contenu de ce manuel est susceptible de changer suivant les mises à jours des produits 1 sur 13 Pièces et accessoires 1.

Plus en détail