DO-3011 HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET KLEDING ONTPLUIZER RASOIR ANTI-BOULOCHES FLUSENENTFERNER CLOTHES SHAVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "DO-3011 HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET KLEDING ONTPLUIZER RASOIR ANTI-BOULOCHES FLUSENENTFERNER CLOTHES SHAVER"

Transcription

1 HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET KLEDING ONTPLUIZER RASOIR ANTI-BOULOCHES FLUSENENTFERNER CLOTHES SHAVER DO-3011 PRODUCT OF

2 DO-3011 GARANTIEVOORWAARDEN Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor gebreken, welke aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat, indien nodig vervangen of gerepareerd worden. Het recht op garantie vervalt wanneer de gebreken zijn ontstaan door hardhandig gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of ingreep door derden. De garantie is alleen van toepassing als het garantiebewijs is afgestempeld en ondertekend is door de winkelier op het moment van aankoop. Alle onderdelen, zoals borstels en batterijen, welke aan slijtage onderhevig zijn, vallen buiten de garantie. CONDITIONS DE GARANTIE Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit à partir de la date d achat. Pendant la durée de la garantie, le distributeur prendra à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matières, en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou échangées, ou si l appareil lui-même doit être échangé. Les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate (branchement continu, erreur de voltage, prise inappropriée, choc, etc...), l usure normale ne portant préjudice ni au bon fonctionnement ni à la valeur de l appareil, excluent toute prétention à la garantie. La garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées. La garantie ne sera valable que si la date d achat ainsi que le cachet et la signature du magasin figurent sur la carte de garantie. Toutes les pièces détachées non résistantes et par conséquent sujettes à l usure, comme p.ex. des brosses et de iles, ne sont pas sous garantie. GARANTIE Die Garantie für dieses Gerät beträgt 2 Jahr ab dem Kaufdatum. Während dieser zweijärigen Garantie trägt der Verteiler die Verantwortung für Mangel, die eindeutig auf Material- oder Konstuktionsfehler zurück-zuführen sind. Wenn es solche mangel gibt, wird das Gerät, wenn notwendig, ersetzt oder repariert. Das Recht auf Garantie erlischt, wenn die Mängel auf eine unangemessene Anwendung, die Nichtbefolgung der Gebrauchsanleitungen oder eine Raparatur von einer dritten Partei zurü ckzuführen sind. Die Garantie gilt nur, wen der Garantieschein beim Kauf vom Einzelhändler abgestempelt und unterschrieben worden ist. Alle Teile, wie Bürsten und Baterien, dem Verschleiß ausgesetzt sein, sind nicht in der Garantie eingeschlossen. WARRANTY This appliance has a two year warranty period. During this period the manufacturer is responsible for any failures which are the direct result of construction failure. When these failures occur the appliance will be repaired or replaced if necessary. The warranty will not be valid when the damage to the appliance is caused by wrong use, not following the instructions or repairs executed by a third party. The warranty will only be valid if the warranty application has been completed by the dealer at the time of purchase. All parts, such as brushes and batteries, which are subject to wear, are excluded from the warranty. LINEA Industriezone Klein Gent - Bouwelven 12A Grobbendonk - Tel 014/ Fax : 014/

3 Type nr. Apparaat N de modèle de l appareil DO-3011 Type nr des Gerätes Type nr. of appliance DO-3011 Naam Nom... Name Name Adres Adresse... Adresse Address Aankoopdatum Date d achat... Kaufdatum Date of purchase LINEA Industriezone Klein Gent - Bouwelven 12A Grobbendonk - Tel 014/ Fax : 014/

4 DO-3011 RECYCLAGE INFORMATIE Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. voor meer details in verband met het recycleren van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. INFORMATION DE RECYCLAGE Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résulat d un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obetenie plus de détails sur le récyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d éliminiation des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit. RECYCLING INFORMATIONEN Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für des Recyling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gehährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihren Rathaus, Ihrer Müllabfurh oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. RECYCLING INFORMATION The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handedover to the applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment. by ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the envirnment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

5 DO-3011 GEBRUIK Voor het eerste gebruik moet u de te onpluizen stof grondig inspecteren om zeker te zijn, dat u tijdens het ontpluizen de stof niet beschadigd. Leg een gedeelte van de stof glad op een vlakke ondergrond. Opgelet : houd de stof goed glad, om beschadiging aan de stof, tijdens het ontpluizen, te voorkomen. Verwijder de veiligheidskap van u kledingontpluizer. Zet de schakelaar aan en strijk voorzichtig vooruit en achteruit, over het te ontpluizen oppervlak. Druk niet op het apparaat, het gewicht van het apparaat zelf volstaat voor een efficiënte werking. U zal vrij snel opmerking dat de pluisjes van de stof verdwijnen. Al de pluisjes worden opgevangen in het bakje. Wanneer u klaar bent met één kledingstuk of stof. Moet u het veiligheidsschermpje schoonmaken en ook alle achtergebleven stofdeeltjes op uw ontpluizer zelf verwijderen. Zo voorkomt u dat pluisjes worden overgedragen op het volgende kledingstuk dat u wilt ontpluizen. Wanneer uw toestel minder goed werkt, controleer dan de batterij, maak het toestel schoon of maak het opvangbakje leeg. Gebruik het toestel alleen voor het verwijderen van pluisjes op kleding of stoffen. Dit toestel mag niet gebruikt worden voor het ontharen van het gezicht of enig ander lichaamsdeel. Zet het toestel uit na elk gebruik en maak het pluisopvangbakje leeg. Zorg ervoor dat het pluisopvangbakje nooit voor meer dan ¾ vol is. 5

6 DO-3011 MODE D EMPLOI Avant la première utilisation, il faut inspecter soigneusement le tissu à déboulocher pour être sûr de ne pas l abîmer pendant l élimination des bouloches. Etendez une partie du tissu bien à plat sur une surface plane. Attention: maintenez le tissu bien à plat, afin d éviter de l endommager pendant que vous en éliminez les bouloches. Retirez le couvercle de sécurité de votre rasoir anti-bouloches. Actionnez le commutateur et déplacez prudemment le rasoir d avant en arrière sur la surface à déboulocher. N appuyez pas sur l appareil: son poids propre suffit pour un fonctionnement efficace. Vous remarquerez assez vite que les bouloches disparaissent du tissu. Toutes les bouloches et peluches se retrouvent captives du petit bac de réception. Quand vous en avez terminé avec un vêtement ou un tissu, il faut nettoyer le petit écran de protection et retirer toutes les particules de tissu restées sur votre rasoir anti-bouloches. Vous éviterez ainsi de transférer des bouloches ou des peluches sur un autre vêtement que vous souhaitez aussi débarrasser de ses bouloches. Si votre appareil fonctionne moins bien, vérifiez l état de la pile, nettoyez l appareil ou videz le bac de réception. N utilisez l appareil que pour éliminer bouloches et peluches de vêtements ou de tissus. Cet appareil ne peut pas être utilisé pour vous raser le visage ou toute autre partie du corps. Eteignez l appareil après chaque usage et videz le bac à bouloches. Assurez-vous que le bac à bouloches n est jamais plus qu aux ¾ plein. 6

7 VERWENDUNG DO-3011 Vor dem ersten Gebrauch müssen Sie den Stoff, den Sie entfusseln möchten, gründlich untersuchen um auszuschließen, dass Sie ihn beim Entfernen der Flusen beschädigen. Legen Sie einen Teil des Stoffs glatt auf einen flachen Untergrund. Achtung: Halten Sie den Stoff glatt um Beschädigungen des Stoffs beim Entfernen der Flusen zu verhindern. Entfernen Sie die Sicherheitsabdeckung des Flusenentferners. Schalten Sie das Gerät an und streichen Sie vorsichtig vor- und rückwärts über die zu behandelnde Oberfläche. Drücken Sie nicht auf das Gerät, sein Eigengewicht ist ausreichend für eine effektive Wirkung. Sie werden relativ schnell feststellen, dass auf dem Stoff keine Flusen mehr zu finden sind. Alle Fusseln werden im Behälter gesammelt. Wenn Sie mit einem Kleidungsstück oder Stoff fertig sind, müssen Sie die Sicherheitsabdeckung reinigen und alle am Flusenentferner selbst anhaftenden Staubteilchen beseitigen. So vermeiden Sie, dass Fusseln auf das nächste zu behandelnde Kleidungsstü ck übertragen werden. Wenn Ihr Gerät nicht mehr richtig funktioniert, sollten Sie die Batterie überpr üfen, das Gerät reinigen oder den Auffangbehälter entleeren. Verwenden Sie das Gerät nur zum Beseitigen von Flusen von Kleidung oder Stoffen. Dieses Gerät darf nicht zum Enthaaren des Gesichts oder eines anderen Körperteils verwendet werden. Schalten Sie das Gerät nach jeder Verwendung aus und entleeren Sie den Auffangbehälter. Achten Sie darauf, dass der Fusselbehälter nie mehr als 3/4 gefü llt ist. 7

8 DO-3011 USE Prior to use, inspect fabric carefully to ensure you do not shave off actual pulled fabric. lay out a section of the garment smoothly on a flat surface. Attention : make sure the fabric is kept very flat, to prevent damage to the fabric during shaving. Remove the protective cap, turn switch on and lightly stroke the garment back and forth. do not press at all only use the weight of unit. You will quickly notice the pills and fuzz being removed and drawn into the storage compartment. After you have completed each individual garment, wipe off all residue on the unit and screen cap so you do not transfer any residue onto to the next garment. should performance decrease-check/replace batteries, clean unit, empty storage compartment. Do not use for any other purpose than removing pills, threads, and fuzz from clothing. this is not for use on the face or any other part of the body. After each use, turn switch off and remove the storage compartment. Discard contents. Do not allow the storage compartment to become more than three quarters full. 8

9 9 DO-3011

10 LINEA Industriezone Klein Gent - Bouwelven 12A Grobbendonk - Tel 014/ Fax : 014/21,54,63