ALGEMENE VOORWAARDEN. van: The Audio Specialists B.V., tevens handelend onder de naam: Midas Consoles Benelux, hierna te noemen TAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN. van: The Audio Specialists B.V., tevens handelend onder de naam: Midas Consoles Benelux, hierna te noemen TAS"

Transcription

1 ALGEMENE VOORWAARDEN van: The Audio Specialists B.V., tevens handelend onder de naam: Midas Consoles Benelux, hierna te noemen TAS Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet via de webshop (http://shop.theaudiospecialists.eu/), afgegeven offertes van TAS en tevens op alle, al dan niet via de webshop gesloten, overeenkomsten tussen TAS en een contractspartner, hierna te noemen: wederpartij. 2. Door het verstrekken van een opdracht verklaart wederpartij zich akkoord met de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van wederpartij zijn derhalve niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Overeenkomst 3. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke of elektronische aanvaarding door TAS. 4. Alle transacties tussen TAS en wederpartij worden beschouwd als B2B transacties. 5. TAS is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk acht ter uitvoering van de overeenkomst, derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend. Offertes en prijslijsten 6. Alle offertes en prijslijsten van TAS zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen. Offertes van TAS zijn, gerekend vanaf de datum dat deze zijn uitgebracht, dertig dagen geldig, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen. 7. Alle prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen. TAS behoudt zich het recht voor de prijzen zoals weergegeven in de offerte en prijslijsten te allen tijde tot het moment dat betaling heeft plaatsgevonden te mogen wijzigen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend als gevolg van valutawijzigingen. Een dergelijke prijsaanpassing geeft wederpartij niet het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden, tenzij de prijsaanpassing een verhoging van meer dan 15% betreft. 8. Door TAS aan wederpartij verstrekte prijslijsten, offertes, toelichtingen en bevestigingen zijn vertrouwelijk en mogen derhalve niet aan derden (ter inzage) worden verstrekt. Alle schade die TAS lijdt doordat wederpartij in strijd met deze bepaling handelt, zal volledig op wederpartij worden verhaald. Levering en risico 9. Opgegeven (op-)levertijden gelden nimmer als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 10. Aflevering van producten door TAS en de overgang van het risico daarvan, vindt plaats af magazijn/bedrijf TAS. Op het moment dat de producten het magazijn/bedrijf van TAS verlaten gaat het risico van de producten over op wederpartij. 11. Transport vindt altijd plaats voor rekening en risico van wederpartij ook in het geval wederpartij TAS opdracht geeft het transport te verzorgen. Dit geldt tevens wanneer vervoerder aangeeft dat vervoersschade voor rekening en risico van afzender (TAS) komt. Betaling 12. Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling door wederpartij voorafgaand aan een levering per bank of contant bij levering plaats te vinden. 13. Indien wederpartij in gebreke blijft met tijdige betaling is wederpartij onmiddellijk in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling door TAS is vereist. Wederpartij is in dat geval naast de wettelijke handelsrente, eveneens buitengerechtelijke (incasso-)kosten verschuldigd, welke kosten in afwijking van art. 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom bedragen, met een minimum van 100,00 voor iedere gedeeltelijk, of volledig, onbetaald gelaten factuur. 14. Betaling geschiedt steeds zonder recht op opschorting en/of verrekening, tenzij de tegenvordering waarmee wederpartij wil verrekenen schriftelijk door TAS is erkend. 15. Door wederpartij gedane (deel-)betalingen strekken, ongeacht een door wederpartij vermeld kenmerk, eerst ter afdoening van de langst openstaande factuur. Garantie, gebreken en klachtplicht 16. TAS garandeert dat door haar geleverde zaken, werkzaamheden en/of diensten geschikt zijn voor de door TAS beoogde toepassingen, die volgen uit de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Verdergaande garanties worden door TAS slechts verstrekt voor zover dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. 17. Indien sprake is van fabrieksgarantie en/of productaansprakelijkheid, is enkel de fabrikant aansprakelijk. 18. Indien een overeenkomst TAS verplicht tot aflevering van producten, dienen zichtbare gebreken door wederpartij direct bij ontvangst te worden vermeld op het (digitale) afleverdocument. Dit kan o.a. maar niet uitsluitend het vervoersdocument of de pakbon zijn. Tevens dient schriftelijk ( ) bij TAS melding te worden gemaakt van de gebreken. 19. Overige (verborgen) gebreken dienen door wederpartij binnen 24 uur nadat dergelijke gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt, schriftelijk ( ) bij TAS te worden gemeld. TAS hanteert een korte klachttermijn omdat niet tijdig klagen grote gevolgschade met zich mee kan brengen, hetgeen enkel met deze korte klachttermijn kan worden voorkomen. 20. Meldingen van gebreken die niet zijn voorzien van de originele aankoopfactuur worden door TAS niet in behandeling genomen.

2 21. Wederpartij heeft geen recht op herstel van gebreken voor zover deze zien op systemen en apparaten die geleverd zijn in een project dat reeds is opgeleverd en waar een acceptatieformulier oplevering voor is getekend. 22. Indien wederpartij de mededeling heeft gedaan en de goederen daadwerkelijk niet aan de gegarandeerde eisen voldoen of gebreken vertonen is TAS verplicht, ter hare keuze, de goederen voor haar rekening te repareren of te vervangen. Alle logistieke kosten gemoeid met reparatie, vervanging of herstel komen voor rekening en risico van wederpartij. 23. Een beroep op het recht van reclame heft de betalingsverplichting van wederpartij niet op. Overmacht 24. In situaties van overmacht is TAS gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten voor de duur van deze situatie. Onder situaties van overmacht worden onder meer verstaan alle situaties die ten tijde van het sluiten van een overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten de invloedsfeer van TAS liggen. In geval van overmacht heeft wederpartij geen recht op schadevergoeding. Aansprakelijkheid 25. Noch TAS, noch derden waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, zijn jegens wederpartij aansprakelijk voor vergoeding van enige schade, direct of indirect, door welke oorzaak dan ook ontstaan. Een en ander behoudens schade ontstaan door opzet of grove schuld zijdens TAS. 26. De aansprakelijkheid van TAS wordt beperkt tot het factuurbedrag ter zake de betreffende opdracht. Indirecte schade, daaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. 27. In afwijking van het vorenstaande geldt dat, indien TAS voor desbetreffende schade is verzekerd, haar aansprakelijkheid wordt beperkt tot het op grond van die verzekering door de assuradeur uit te keren bedrag. Een kopie van de polis met voorwaarden ligt voor wederpartij ter inzage op het kantoor van TAS. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht 28. TAS heeft een eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 3:92 BW op alle door haar geleverde producten ter zake de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door TAS krachtens overeenkomst(en) aan wederpartij geleverde producten of krachtens een overeenkomst(en) ten behoeve van wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. In geval tussen TAS en wederpartij opeenvolgend en/of regelmatig transacties tot stand komen, vervalt het eigendomsvoorbehoud pas op het moment dat wederpartij alle vorderingen van TAS heeft voldaan. Wederpartij is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een derde, verkoop of montage. 29. TAS heeft een retentierecht op aan haar ter bewerking, reparatie of bewaring aangeboden zaken. In geval TAS daarop een beroep doet, vervalt dit recht niet door het stellen van zekerheid door wederpartij. Toepasselijk recht 30. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende goederen (Weens Koopverdrag). De exclusieve bevoegdheid ter zake van geschillen tussen TAS en wederpartij komt toe aan de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen (Nederland) onverminderd het recht van TAS om voor een andere rechtbank, zo nodig een ander land, te kiezen.

3 GENERAL TERMS AND CONDITIONS from: The Audio Specialists B.V., also trading under the name of: Midas Consoles Benelux, hereinafter referred to as "TAS" Applicability 1. These general terms and conditions are applicable to all offers of TAS issued via the web shop (http://shop.theaudiospecialists.eu/) or otherwise, as well as to all agreements, entered into via the web shop or otherwise, between TAS and a contractor partner, hereinafter referred to as: "other party". 2. By giving an Instruction, the other party declares to accept the applicability of these general terms and conditions. The applicability of the general conditions of the other party are hereby excluded, unless otherwise agreed in writing. Agreement 3. Agreements are concluded by means of the written or electronic acceptance by TAS. 4. All transactions between TAS and the other party are deemed to be B2B transactions. 5. TAS is entitled to engage third parties, if so deemed necessary by TAS for the execution of the agreement, the costs of which will be passed on to the other party. Offers and pricelists 6. All offers and pricelists of TAS are without obligation, unless explicitly agreed otherwise in writing. Offers from TAS remain valid for a period of thirty days, starting from the day of issue, unless explicitly agreed otherwise in writing. 7. All quotes are subject to price changes. TAS reserves the right to at all times change the prices as stated in the offer and pricelists - until payment has been received - for reasons including, but not confined to, currency changes. Such change in price does not give the other part the right to terminate the agreement (or arrange for its termination), unless the price change involves an increase in excess of 15%. 8. The pricelists, offers, explanations and confirmations issued to the other party by TAS are private and confidential and, therefore, must not be disclosed to third parties (for inspection). All damage suffered by TAS as a result of the other party acting in breach of the above provision will be recovered from the other party in full. Delivery and risk 9. Stated delivery terms and periods never are final deadlines, unless explicitly agreed otherwise in writing. 10. The delivery of products by TAS and the transfer of risk thereof will be ex warehouse/works TAS. The moment that the products leave the warehouse/plant of TAS, the risks of the products transfer to the other party. 11. Transport will always be at the expense and risk of the other party, also in the event that the other party has instructed TAS to arrange the transport. This also applies if the transport company indicates that any transport damage will be at the expense and risk of the consignor (TAS). Payment 12. Payment by the other party must be effected by bank transfer in advance, or cash on delivery, unless explicitly agreed otherwise in writing. 13. In the event of the other party failing to pay in time, the other party will be in default immediately, without a notice of default required by TAS. In that case, the other party, in addition to the statutory commercial interest, owes extrajudicial (collection) costs, which cost, in derogation from Section 6:96, subsection 4 of the Netherlands Civil Code and in derogation from the Extrajudicial Collection Costs (Fees) Decree, will amount to 15% of the principal sum, subject to a minimum of 100 for every fully or partially unpaid invoice. 14. Payment must always be effected without the right to suspension and/or setoff, unless the counterclaim the other party wishes to set off against has been recognised by TAS in writing. 15. (Partial) payments made by the other party, regardless of any reference stated by the other party, always serve to settle the invoice that has been outstanding the longest. Warranty, defects and the obligation to complain 16. TAS guarantees that the goods, work and/or services provided by TAS are suitable for the applications as intended by TAS, which applications are clear from the instructions included. Further guarantees are only provided by TAS insofar as this has been explicitly agreed in writing. 17. In the event of a manufacturer's warranty and/or product liability, only the manufacturer is liable. 18. If an agreement obliges TAS to deliver the products, any visible defects must be noted down on the (digital) delivery document immediately upon delivery. This can be, but is not confined to, the transport document or the packing slip. In addition, the defects must be reported to TAS in writing ( ). 19. Other (hidden) defects must be reported by the other party to TAS in writing ( ) within 24 hours of discovery of such defects or within 24 hours after they should have reasonably been detected. TAS applies a short time limit for lodging a complaint, as complaints received too late can involve substantial consequential damage or loss, which can only be prevented through this short time limit for lodging complaints.

4 20. Reports of defects not accompanied by the original purchase invoice are not accepted by TAS. 21. The other party is not entitled to have these defects repaired if and insofar as they relate to systems and devices that have been delivered as part of a project that has already been completed and for which an acceptance delivery form has been signed. 22. If the other party has submitted a report and the goods do indeed not meet the guaranteed requirements or otherwise show defects, TAS is obliged, at its discretion, to either repair the goods at its expense or to have them replaced. All logistical costs involved in the repair, replacement or reinstatement will be at the expense and risk of the other party. 23. Invoking the right to complain does not discharge the other party from its obligation to pay. Force majeure 24. In situations of force majeure, TAS is entitled to suspend its obligation for the duration of this situation. Situations of force majeure are understood to be all situations which could not reasonably have been foreseen at the time the agreement was concluded and which are beyond the sphere of influence of TAS. In the event of force majeure, the other party is not entitled to any compensation. Liability 25. Neither TAS, nor third parties engaged by TAS in the execution of the agreement, are liable towards the other party to pay compensation of any damage or loss, direct or indirect and regardless of the cause thereof. All this subject to damage or loss caused by the intent or gross negligence on the part of TAS. 26. The liability of TAS is limited to the invoice amount in respect of the relevant instruction. Indirect damage, including consequential damage or loss, lost profits, missed savings and losses due to business interruptions never qualify for compensation. 27. In derogation from the above, provided TAS is insured for the relevant damage or loss, the liability of TAS will be limited to the amount to be paid out by the insurer by virtue of that insurance. A copy of the policy and conditions is open for inspection by the other party at the offices of TAS. Retention of title and right of retention 28. TAS has a retention of title within the meaning of Section 3:92 of the Netherlands Civil Code in all products it has supplied in respect of amounts owed regarding the consideration for products supplied by TAS to the other party under the agreement(s) or for work performed or to be performed for the other party under the agreement(s), as well as in respect of amounts owed on account of failure to perform such agreements. If transactions are formed between TAS and the other party consecutively and/or regularly, the retention of title does not lapse until the moment that the other party has settled all amounts owed to TAS. The other party is obliged to refrain from any acts that impair the retention of title referred to above, such as the creation of a pledge, transfer to a third party, sale or assembly. 29. TAS has a right of retention with regard to items offered to TAS for treatment, repair or storage. In the event that TAS invokes that right, this right does not lapse simply on account of the other party furnishing collateral. Applicable law 30. All agreements are exclusively governed by Dutch law, with the exclusion of the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna Sales Convention). The District Court of Gelderland, location of Zutphen (the Netherlands), has exclusive competency in respect of disputes between TAS and the other party, without prejudice to the right of TAS to opt for a different court or, if so required, a different country.

5 Allgemeine Geschäftsbedingungen von: The Audio Specialists B.V., handelnd unter dem Namen: Midas Consoles Benelux, im Folgenden TAS genannt. Anwendungsbereich 1. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle abgegebenen Offerten, unabhängig davon, ob sie über den Webshop (http://shop.theaudiospecialists.eu/) erfolgen oder nicht, und zugleich, ebenfalls unabhängig davon, ob über den Webshop geschlossen oder nicht, für alle Vereinbarungen zwischen TAS und Vertragspartnern, im Folgenden Gegenpartei genannt. 2. Mit der Auftragsvergabe erklärt der Vertragspartner sich einverstanden mit den unten aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Gegenpartei kommen ausdrücklich nicht zur Anwendung, falls nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. Vereinbarung 3. Vereinbarungen kommen durch schriftliche oder elektronische Bestätigung von TAS zustande. 4. Alle Transaktionen zwischen TAS und der Gegenpartei werden als B2B-Transaktionen bezeichnet. 5. TAS ist befugt, wenn TAS dies als notwendig zur Ausführung der Vereinbarung ansieht, Dritte einzuschalten, wobei die Kosten der Gegenpartei in Rechnung gestellt werden. Offerten und Preislisten 6. Alle Offerten und Preislisten von TAS sind freibleibend, falls nicht anderes schriftlich vereinbart wurde. Die Offerten von TAS sind 30 Tage gültig, gerechnet vom Datum an dem sie erstellt worden sind, falls nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. 7. Alle Preisangaben erfolgen unter Vorbehalt eventueller Preisänderungen. TAS behält sich das Recht vor, in Offerten und Preislisten genannte Preise jederzeit bis zum Zeitpunkt der Rechnungsbegleichung zu ändern, beispielsweise in Folge von Wechselkursänderungen. Eine solche Preisanpassung gibt der Gegenpartei nicht das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, es sei denn, die Erhöhung beträgt mehr als 15%. 8. Die Preislisten, Offerten, Erläuterungen und Bestätigungen, die TAS der Gegenpartei zur Verfügung stellt, sind vertraulich und dürfen daher nicht Dritten (zur Einsicht) überlassen werden. Jeglicher Schaden, der TAS durch eine Zuwiderhandlung entsteht, wird vollständig gegenüber der Gegenpartei geltend gemacht. Lieferung und Risiko 9. Angegebene Lieferzeiten und Lieferfristen gelten nicht als strikte Endtermine, falls nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. 10. Die Lieferung von Produkten durch TAS und der Übergang der Risiken erfolgen ab Lager bei TAS. Sobald die Produkte das Lager/den Betrieb von TAS verlassen, liegt das Risiko für die Produkte bei der Gegenpartei. 11. Der Transport geht zu Lasten und auf eigenes Risiko der Gegenpartei, auch dann, wenn die Gegenpartei TAS den Auftrag erteilt, den Transport zu organisieren. Dies gilt auch, wenn der Transporteur erklärt, dass der Transportschaden auf Rechnung und Risiko des Absenders (TAS) erfolgt. Bezahlung 12. Die Bezahlung durch die Gegenpartei wird vor der Lieferung per Überweisung vorgenommen oder erfolgt bar bei Lieferung, falls nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. 13. Falls die Bezahlung durch die Gegenpartei nicht rechtzeitig erfolgt ist, wird die Gegenpartei unmittelbar in Verzug gesetzt, ohne dass eine weitere Inverzugsetzung durch TAS erforderlich ist. In diesem Fall schuldet die Gegenpartei TAS neben den gesetzlichen Handelszinsen weitere außergerichtliche Kosten (Inkassokosten), wobei diese Kosten abweichend von Art. 6:96 Absatz 4 niederländisches Bürgerliches Gesetzbuch und abweichend vom Beschluss zur Vergütung außergerichtlicher Kosten 15% der Hauptsumme betragen, mindestens jedoch 100 für jede teilweise oder vollständig nicht bezahlte Rechnung. 14. Die Bezahlung erfolgt immer ohne die Möglichkeit einer Zurückstellung oder einer Verrechnung, es sei denn, die Gegenforderung, mit der die Gegenpartei eine Verrechnung vorzunehmen beabsichtigt, ist von TAS anerkannt worden. 15. Von der Gegenpartei vorgenommene Bezahlungen (eines Teils) führen ungeachtet eines entsprechenden Vermerks der Gegenpartei zunächst zur Begleichung der jeweils der am längsten offen stehenden Rechnung. Garantie, Mängel und Klagepflicht 16. TAS garantiert, dass die von ihr gelieferten Sachen, Arbeiten und/oder Dienstleistungen für die von TAS angegebenen Anwendungen gemäß der mitgelieferten Gebrauchsanweisung geeignet sind. Weitergehende Garantien werden von TAS nur übernommen, soweit diese explizit schriftlich vereinbart worden sind. 17. Falls eine Herstellergarantie und/oder eine Produkthaftung zur Anwendung kommt, haftet ausschließlich der Hersteller. 18. Falls eine Vereinbarung TAS zur Lieferung von Produkten verpflichtet, ist die Gegenpartei verpflichtet, unmittelbar bei Erhalt der Waren sichtbare Mängel auf dem (digitalen) Lieferdokument zu vermerken. Hierbei kann es sich um ein Transportdokument oder um einen Paketschein oder ein anderes Dokument handeln. Zugleich ist TAS schriftlich (per ) vom Mangel in Kenntnis zu setzen. 19. Weitere (verborgene) Mängel sind von der Gegenpartei innerhalb von 24 Stunden, nachdem ein solcher Mangel sich gezeigt hat oder sich hätte zeigen können, schriftlich ( ) an TAS zu melden. Bei TAS gilt eine kurze Beschwerdefrist, da nicht

6 rechtzeitige Beschwerden große Folgeschäden nach sich ziehen können, die nur durch diesen kurzen Beschwerdezeitraum vermeidbar sind. 20. Schadensmeldungen, die sich auf Produkte beziehen, für die kein Original-Kaufbeleg vorliegt, werden von TAS nicht bearbeitet. 21. Die Gegenpartei hat kein Recht auf Wiederherstellung von Mängeln, soweit sich diese auf Systeme und Geräte beziehen, die im Rahmen eines bereits gelieferten Projekts bereit gestellt worden sind und für die ein Lieferformular unterzeichnet worden ist. 22. Falls die Gegenpartei mitgeteilt hat, dass die Produkte tatsächlich nicht den garantierten Anforderungen entsprechen, ist TAS verpflichtet, nach eigener Wahl auf eigene Rechnung eine Reparatur oder den Ersatz der Produkte vorzunehmen. Alle logistischen Kosten im Zusammenhang mit Reparatur, Ersatz oder Wiederherstellung gehen auf Rechnung und Risiko der Gegenpartei. 23. Die Berufung auf ein Reklamationsrecht hebt die Zahlungspflicht der Gegenpartei nicht auf. Höhere Gewalt 24. In Fällen höherer Gewalt ist TAS berechtigt, ihre Verpflichtungen für den Zeitraum in der diese Situation fortbesteht, aufzuschieben. Unter höherer Gewalt sind alle Situationen zu verstehen, die zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung billigerweise nicht zu erwarten waren und die außerhalb der Einflusssphäre von TAS liegen. In Fällen von höherer Gewalt hat die Gegenpartei kein Recht auf Schadenersatz. Haftung 25. Weder TAS noch Dritte, die von TAS zur Ausführung der Vereinbarung eingesetzt werden, sind gegenüber der Gegenpartei zur Vergütung von direkten oder indirekten Schäden haftbar, unabhängig von deren Ursache. Dies gilt nicht für Schäden, die durch Absicht oder grobe Fahrlässigkeit von TAS entstanden sind. 26. Die Haftung von TAS wird auf den Rechnungsbetrag hinsichtlich des betreffenden Auftrags begrenzt. Indirekte Schäden, darunter Folgeschäden, entgangene Gewinne und Schäden durch Betriebsunterbrechung kommen nicht zur Vergütung in Betracht. 27. Abweichend vom oben Genannten gilt, dass im Falle einer bestehenden Versicherungsdeckung des Schadens auf Seiten von TAS die Haftung auf den Betrag begrenzt wird, der dem aufgrund der Versicherungsdeckung vom Versicherer auszuzahlende Betrag entspricht. Eine Kopie der Police und der Versicherungsbedingungen liegt zur Einsichtnahme durch die Gegenpartei in den Büroräumen von TAS aus. Eigentumsvorbehalt und Zurückbehaltungsrecht 28. TAS verfügt über einen Eigentumsvorbehalt gemäß Artikel 3:92 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches auf alle von ihr gelieferten Produkte hinsichtlich der Forderungen, die Gegenleistungen für von TAS gemäß der Vereinbarung(en) an die Gegenpartei gelieferte Produkte oder gemäß der Vereinbarung(en) über für die Gegenpartei durchgeführte oder durchzuführende Dienstleistungen betreffen, sowie hinsichtlich von Forderungen wegen Nicht-Erfüllung von vorliegenden Vereinbarungen. Falls zwischen TAS und der Gegenpartei mehrmals oder regelmäßig Transaktionen zustande kommen, entfällt der Eigentumsvorbehalt in dem Augenblick, in dem die Gegenpartei sämtlich Forderungen von TAS erfüllt hat. Die Gegenpartei ist verpflichtet, alle Handlungen zu unterlassen, die den oben genannten Eigentumsvorbehalt einschränken, wie der Einrichtung von Pfandrechten, einer Übertragung an Dritte, Verkauf oder Montage. 29. TAS verfügt über ein Zurückbehaltungsrecht an Sachen, die ihr zur Bearbeitung, Reparatur oder Aufbewahrung überlassen worden sind. Falls TAS sich auf dieses Recht beruft, verfällt das Recht nicht durch die Stellung von Sicherheiten durch die Gegenpartei. Anzuwendendes Recht 30. Für alle Vereinbarungen kommt ausschließlich niederländisches Recht zur Anwendung, mit Ausnahme des Vertrags über internationale Kaufvereinbarungen zu Mobilien (Wiener Kaufvertrag). Die ausschließliche Zuständigkeit im Falle von TAS und der Gegenpartei liegt beim Gericht Gelderland, Standort Zutphen (Niederlande), dies unbeschadet des Rechts von TAS, ein anderes Gericht, falls notwendig in einem anderen Land, zu wählen.

7 CONDITIONS GÉNÉRALES De : The Audio Specialists B.V., agissant également sous la dénomination de : Midas Consoles Benelux, ci-après dénommée «TAS» Applicabilité 1. Les présentes conditions générales s appliquent à toutes les offres de TAS, qu elles soient faites ou non via la boutique en ligne (http://shop.theaudiospecialists.eu/), ainsi qu à tous les contrats conclus via la boutique en ligne ou non, entre TAS et le partenaire du contrat, dénommé ci-après «la partie adverse». 2. Lors de la passation d une commande, la partie adverse accepte l applicabilité des présentes conditions générales. Les conditions générales de la partie adverse ne sont donc pas applicables, sauf s il en a été convenu autrement par écrit. Contrats 3. Les contrats se concrétisent par l acceptation par écrit ou par voie électronique de la part de TAS. 4. Toutes les transactions entre TAS et la partie adverse sont considérées comme des transactions B2B. 5. TAS est habilitée, si elle le juge nécessaire pour l exécution du contrat, à faire appel à un tiers, dont les frais seront portés à la charge de la partie adverse. Devis et tarifs 6. Touts les devis et tarifs de TAS sont sans engagement, sauf convention contraire explicite par écrit. Les devis de TAS sont valables pendant trente jours, à compter de la date de leur établissement, sauf convention contraire explicite par écrit. 7. Toutes les indications de prix sont données sous réserve de modification des prix. TAS se réserve le droit de modifier à tout moment les prix indiqués dans les devis et les tarifs jusqu au moment où a lieu le paiement par exemple, mais pas exclusivement, suite à des changements de cours du change. Une telle modification des prix ne donne pas à la partie adverse le droit de (faire) résilier le contrat, sauf si la modification de prix entraîne une hausse de plus de 15%. 8. Les tarifs, devis, commentaires et confirmations, fournies par TAS à la partie adverse, sont confidentielles et ne doivent pas, par conséquent, être communiqués à des tiers (pour information). Tous les préjudices subis par TAS, si la partie adverse déroge à cette disposition, seront entièrement récupérés sur la partie adverse. Livraison et risque 9. Les délais de livraison (réception) indiqués ne sont jamais des délais impératifs, sauf convention contraire explicite par écrit. 10. La livraison des produits par TAS et le transfert des risques des produits, se font au départ du magasin/de l entreprise TAS. Au moment où les produits quittent le magasin/l entreprise TAS, les risques des produits sont transférés à la partie adverse. 11. Le transport a toujours lieu pour le compte et au risque de la partie adverse, même dans le cas où TAS se charge du transport pour la partie adverse. Cela vaut également lorsque le transporteur indique que le dommage de transport est pour le compte et aux risques de l expéditeur (TAS). Paiement 12. Sauf convention explicite contraire par écrit, le paiement par la partie adverse devra être effectué préalablement à la livraison par virement bancaire ou au comptant à la livraison. 13. Faute d un tel paiement, la partie adverse sera aussitôt en défaut, sans nécessiter de mise en demeure de la part de TAS. Dans ce cas, la partie adverse sera redevable, en plus des intérêts légaux, de frais (de recouvrement) extrajudiciaires, frais qui, en dérogation à l article 6:96, paragraphe 4 du Code civil néerlandais et en dérogation au Décret sur le remboursement des frais extrajudiciaires, se montent à 15% du principal, avec un minimum de 100, pour chaque facture laissée entièrement ou partiellement non payée. 14. Le paiement est toujours effectué sans droit de suspension ni de compensation, sauf si la contre-créance, avec laquelle la partie adverse souhaite compenser, a été reconnue par écrit par TAS. 15. Les paiements (partiels) effectués par la partie adverse visent, quelle que soit la référence indiquée par la partie adverse, d abord à rembourser les factures échues les plus anciennes. Garantie, défauts et obligation de réclamation 16. TAS garantit que les marchandises, activités et/ou services qu elle fournit sont aptes aux applications visées par TAS, découlant du mode d emploi inclus. TAS n accorde des garanties détaillées que dans la mesure où elles ont été explicitement convenues par écrit. 17. S il est question de garantie d usine ou de responsabilité de produit, seul le fabricant est responsable. 18. Si un contrat oblige TAS à la livraison de produits, la partie adverse doit mentionner les défauts apparents dès la réception sur le bordereau de livraison (numérique). Cela peut-être notamment, mais pas exclusivement, le bordereau de transport ou le bon d emballage. De plus, les défauts doivent être signalés à TAS par écrit (par ). 19. La partie adverse doit signaler par écrit (par ) à TAS d autres défauts (cachés) dans un délai de 24 heures après avoir constaté de tels défauts ou après qu ils auraient raisonnablement pu être constatés. TAS applique un délai de réclamation court, parce que les réclamations qui ne sont pas introduites à temps peuvent entraîner d importants dommages consécutifs, ce qui ne peut être évité que par ce court délai de réclamation. 20. TAS ne traitera pas les signalements de défauts qui ne seront pas accompagnés de la facture originale.

8 21. La partie adverse n a pas droit à une réparation des défauts dans la mesure où ceux-ci concernent des systèmes et des appareils qui ont été fournis dans le cadre d un projet déjà livré et pour lequel un formulaire d acceptation de livraison a été signé. 22. Si la partie adverse a signalé un défaut et si les marchandises ne répondent pas aux critères de garantie ou présentent des défauts TAS est tenue, à son choix, de réparer ou de remplacer les marchandises à ses frais. Tous les frais de logistique entraînés par la réparation, le remplacement ou la remise en état, sont pour le compte et au risque de la partie adverse. 23. Invoquer le droit de revendication n annule pas l obligation de paiement de la partie adverse. Force majeure 24. En cas de force majeure, TAS est habilitée à suspendre ses obligations pour la durée de cette circonstance. On entend, notamment par cas de force majeure, toutes les circonstances ne pouvant raisonnablement pas être prévues au moment de la conclusion d un contrat et qui sont indépendantes de la volonté de TAS. En cas de force majeure, la partie adverse ne peut prétendre à des dommages-intérêts. Responsabilité 25. Ni TAS, ni des tiers dont elle fait usage pour l exécution du contrat, ne sont responsables envers la partie adverse pour l indemnisation d un dommage, direct ou indirect, quelle qu en ait été la cause. Le tout à l exception des dommages causés intentionnellement ou découlant d une faute grave de TAS. 26. La responsabilité de TAS est limitée au montant de la facture de la commande concernée. Les dommages indirects, y compris les dommages consécutifs, le manque à gagner et les dommages résultant de la stagnation de l entreprise ne sont jamais l objet d une indemnisation. 27. En dérogation à ce qui précède, si TAS est assurée pour le dommage concerné, sa responsabilité se limite au montant versé par l assureur sur la base de cette assurance. Une copie de la police d assurance avec les conditions peut être consultée par la partie adverse au bureau de TAS. Réserve de propriété et droit de rétention 28. TAS a une réserve de propriété, telle que visée à l article 3:92 du Code civil néerlandais, sur tous les biens qu elle livre, en ce qui concerne les recours portant sur la contrepartie des marchandises livrées par TAS à la partie adverse ou en vertu du(des) contrat(s) ou sur des activités effectuées ou à effectuer, ainsi qu en ce qui concerne les recours pour défaut d exécution desdits contrats. Dans les cas où des transactions entre TAS et la partie adverse ont lieu de manière consécutive et/ou régulière, la réserve de propriété ne deviendra caduque qu au moment où la partie adverse aura satisfait les recours de TAS. La partie adverse est tenue de s abstenir de tout acte pouvant porter préjudice à la réserve de propriété susvisée, tel que l établissement d un droit de gage, le transfert à un tiers, la vente ou l assemblage. 29. TAS dispose d un droit de rétention sur les choses qui lui ont été présentées pour traitement, réparation ou dépôt. Dans le cas où TAS évoque ce droit, celui-ci ne s éteint pas si la partie adverse constitue une sûreté. Droit applicable 30. Tous les contrats sont exclusivement régis par le droit néerlandais, avec exclusion de la Convention sur les contrats de vente internationaux en matière de marchandises (convention de Vienne). La compétence exclusive en matière de litiges entre TAS et la partie adverse revient au Tribunal de Gueldre à Zutphen (Pays-Bas), sous réserve du droit de TAS d opter pour un autre tribunal, ou, si besoin est, un autre pays.

Following BRX_20150306_00286_EUR - change of dividend payment currency

Following BRX_20150306_00286_EUR - change of dividend payment currency Avis PLACE: AVIS N : DATE: 26/03/2015 MARCHE: Euronext fait connaitre ci-après une annonce de détachement d'un dividende intérimaire en espèces dont la notification n a pas été effectuée conformément à

Plus en détail

CIMESCAUT BRX_20140626_00706_EUR DATE: 26/06/2014 EURONEXT BRUSSELS OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE

CIMESCAUT BRX_20140626_00706_EUR DATE: 26/06/2014 EURONEXT BRUSSELS OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE CORPORATE EVENT NOTICE: OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE CIMESCAUT PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140626_00706_EUR DATE: 26/06/2014 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE La présente Offre constitue

Plus en détail

Fotos von Gerhard Standop

Fotos von Gerhard Standop Fotos von Gerhard Standop Nutzungsbedingungen Die Bilder sind für den privaten Gebrauch oder die Verwendung auf einer Website, die nicht kommerziell betrieben wird bzw. die keine kommerziellen Inhalte

Plus en détail

Cheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations. Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) CONSOLIDATION

Cheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations. Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) CONSOLIDATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Cheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) SOR/2002-39 DORS/2002-39 Current to

Plus en détail

INTERNATIONAL CONSULTANT & SUPPLIERS TO THE WINE & SPIRITS TRADE

INTERNATIONAL CONSULTANT & SUPPLIERS TO THE WINE & SPIRITS TRADE Conditions Générales de Vente Article 1 Sauf stipulation contraire, nos offres s entendent sans engagement. Les ordres reçus ne nous lient qu après notre confirmation. Article 2 Sauf convention contraire,

Plus en détail

General Conditions of Sale WEG Benelux

General Conditions of Sale WEG Benelux General Conditions of Sale WEG Benelux Art. 1 : Generalities The following general conditions of sale are applicable to all our offers, our contracts and our delivery consignments. All other conditions

Plus en détail

Offre contractuelle de rachat sur emprunt obligataire VEOLIA ENVIRONNEMENT

Offre contractuelle de rachat sur emprunt obligataire VEOLIA ENVIRONNEMENT CORPORATE EVENT NOTICE: Offre contractuelle de rachat sur emprunt obligataire VEOLIA ENVIRONNEMENT PLACE: Paris AVIS N : PAR_20141120_08701_EUR DATE: 20/11/2014 MARCHE: EURONEXT PARIS Suite à l'avis PAR_20141112_08468_EUR

Plus en détail

LEVERINGSVOORWAARDEN DELIVERY TERMS H E L M O N D PAG 275

LEVERINGSVOORWAARDEN DELIVERY TERMS H E L M O N D PAG 275 LEVERINGSVOORWAARDEN DELIVERY TERMS 17 H E L M O N D PAG 275 Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (september 2012) van de besloten vennootschap Noxon Stainless B.V. Afdeling 1. Algemene bepalingen

Plus en détail

CLAUSES TYPES en génie-conseil

CLAUSES TYPES en génie-conseil CLAUSES TYPES en génie-conseil 1. LIMITATION DE RESPONSABILITE... 2 2. PROPRIÉTÉ ET UTILISATION DES DOCUMENTS, BREVETS ET MARQUES DE COMMERCE... 3 2.1 OWNERSHIP AND USE OF DOCUMENTS, PATENTS AND TRADEMARKS...

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L ASSOCIATION VACO Marché professionnel

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L ASSOCIATION VACO Marché professionnel CONDITIONS GÉNÉRALES DE L ASSOCIATION VACO Marché professionnel Article 1 Définitions / généralités a) Dans les conditions générales de l association VACO, on entendra par : - fournisseur de VACO : toute

Plus en détail

Confirmation du titulaire de la carte en cas de contestation de transaction(s) Cardholder s Certification of Disputed Transactions

Confirmation du titulaire de la carte en cas de contestation de transaction(s) Cardholder s Certification of Disputed Transactions Confirmation du titulaire de la carte en cas de contestation de transaction(s) Cardholder s Certification of Disputed Transactions Informations personnelles Nom/Prénom Name / Firstname Numéro de la carte

Plus en détail

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE CORPORATE EVENT NOTICE: RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE MGT CONSULT.LIST BROKING SVCES PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140106_00008_FRM DATE: 06/01/2014

Plus en détail

1. Our quoted price, excluding VAT, is valid until the delivery date. For orders with a value of less than 400, a surcharge of 15 will be charged.

1. Our quoted price, excluding VAT, is valid until the delivery date. For orders with a value of less than 400, a surcharge of 15 will be charged. GENERAL TERMS OF SUPPLY, SALES AND PAYMENT Article 1 All purchase- and sales agreements are solely subject to the conditions below. Any departure from these conditions will be non-recurrent and is valid

Plus en détail

Offre contractuelle de rachat sur emprunt obligataire GDF SUEZ

Offre contractuelle de rachat sur emprunt obligataire GDF SUEZ CORPORATE EVENT NOTICE: Offre contractuelle de rachat sur emprunt obligataire GDF SUEZ PLACE: Paris AVIS N : PAR_20150603_04282_EUR DATE: 03/06/2015 MARCHE: EURONEXT PARIS GDF SUEZ (l' Initiateur de l'offre)

Plus en détail

* * * * * * * * * * * * * * * * * ***

* * * * * * * * * * * * * * * * * *** RÉPONSE DE GAZ MÉTRO À UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS Origine : Demande de renseignements n o 1 en date du 19 août 2010 Demandeur : Association pétrolière et gazière du Québec Référence : (i) Gaz Métro-1,Document

Plus en détail

A partir du 02/06/2014, les certificats de dépôt (code ISIN BE0004601424) BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT seront radiées de EURONEXT BRUSSELS.

A partir du 02/06/2014, les certificats de dépôt (code ISIN BE0004601424) BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT seront radiées de EURONEXT BRUSSELS. CORPORATE EVENT NOTICE: Radiation d'actions BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LOCATION: Brussels NOTICE: BRX_20140515_00483_EUR DATE: 15/05/2014 MARKET: EURONEXT BRUSSELS Radiation Retrait des certificats de

Plus en détail

Disclosure on Account Opening by Telephone Request (Banks) Regulations

Disclosure on Account Opening by Telephone Request (Banks) Regulations CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Disclosure on Account Opening by Telephone Request (Banks) Regulations Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d ouverture de compte (banques) SOR/2001-472

Plus en détail

PUBLIQUES. FINANCIAL AGREEMENTS AND TRANSACTIONS (PETROLEUM PRODUCT DERIVATIVES) REGULATIONS R-45-2008 In force August 1, 2008

PUBLIQUES. FINANCIAL AGREEMENTS AND TRANSACTIONS (PETROLEUM PRODUCT DERIVATIVES) REGULATIONS R-45-2008 In force August 1, 2008 FINANCIAL ADMINISTRATION ACT LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES FINANCIAL AGREEMENTS AND TRANSACTIONS (PETROLEUM PRODUCT DERIVATIVES) REGULATIONS R-45-2008 In force August 1, 2008 RÈGLEMENT SUR

Plus en détail

A partir du 02/06/2014, les certificats de dépôt (code ISIN BE0004580214) JPMORGAN CHASE AND CO. seront radiées de TNLB.

A partir du 02/06/2014, les certificats de dépôt (code ISIN BE0004580214) JPMORGAN CHASE AND CO. seront radiées de TNLB. CORPORATE EVENT NOTICE: Radiation d'actions JPMORGAN CHASE AND CO. LOCATION: Brussels NOTICE: BRX_20140515_00482_TFA DATE: 15/05/2014 MARKET: TNLB Radiation Retrait des certificats de la circulation. A

Plus en détail

Bill 211 Projet de loi 211

Bill 211 Projet de loi 211 2ND SESSION, 39TH LEGISLATURE, ONTARIO 60 ELIZABETH II, 2011 2 e SESSION, 39 e LÉGISLATURE, ONTARIO 60 ELIZABETH II, 2011 Bill 211 Projet de loi 211 An Act to protect contractors by requiring prompt payment

Plus en détail

Décret de remise relatif à l exportation temporaire d aéronefs. Temporary Export of Aircraft Remission Order

Décret de remise relatif à l exportation temporaire d aéronefs. Temporary Export of Aircraft Remission Order CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Temporary Export of Aircraft Remission Order Décret de remise relatif à l exportation temporaire d aéronefs C.R.C., c. 799 C.R.C., ch. 799 Current to January 25, 2016

Plus en détail

Pension Plan Transfer Agreements Regulations. Règlement sur les régimes de pension visés par les accords de transfert

Pension Plan Transfer Agreements Regulations. Règlement sur les régimes de pension visés par les accords de transfert CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Pension Plan Transfer Agreements Regulations Règlement sur les régimes de pension visés par les accords de transfert SOR/98-445 DORS/98-445 Current to June 6, 2016 À jour

Plus en détail

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT RELATIF AU CERTIFICAT D'ARRIÉRÉS D'IMPÔTS R.R.T.N.-O. 1990, ch. P-4

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT RELATIF AU CERTIFICAT D'ARRIÉRÉS D'IMPÔTS R.R.T.N.-O. 1990, ch. P-4 PROPERTY ASSESSMENT AND TAXATION ACT CONSOLIDATION OF CERTIFICATE OF TAX ARREARS REGULATIONS R.R.N.W.T. 1990,c.P-4 LOI SUR L'ÉVALUATION ET L'IMPÔT FONCIERS CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT RELATIF

Plus en détail

Disclosure on Account Opening by Telephone Request (Trust and Loan Companies) Regulations

Disclosure on Account Opening by Telephone Request (Trust and Loan Companies) Regulations CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Disclosure on Account Opening by Telephone Request (Trust and Loan Companies) Regulations Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d ouverture de

Plus en détail

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Consultation BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Pour répondre aux exigences

Plus en détail

1. KEY MESSAGE TICKETLESS DEPARTING FROM ROTTERDAM 2. KEY MESSAGE TICKETLESS ARRIVING AT ROTTERDAM

1. KEY MESSAGE TICKETLESS DEPARTING FROM ROTTERDAM 2. KEY MESSAGE TICKETLESS ARRIVING AT ROTTERDAM 1. KEY MESSAGE TICKETLESS DEPARTING FROM ROTTERDAM 2. KEY MESSAGE TICKETLESS ARRIVING AT ROTTERDAM 3. KEY MESSAGE THALYS THECARD ADAPTATION 4. KEY MESSAGE GENERIC THALYS TICKET / DEPARTING & ARRIVING INFORMATION

Plus en détail

Regulatory Capital (Insurance Companies) Regulations. Règlement sur le capital réglementaire (sociétés d assurances) CONSOLIDATION CODIFICATION

Regulatory Capital (Insurance Companies) Regulations. Règlement sur le capital réglementaire (sociétés d assurances) CONSOLIDATION CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Regulatory Capital (Insurance Companies) Regulations Règlement sur le capital réglementaire (sociétés d assurances) SOR/92-529 DORS/92-529 Current to September 30, 2015

Plus en détail

Aggregate Financial Exposure (Trust and Loan Companies) Regulations. Règlement sur le total des risques financiers (sociétés de fiducie et de prêt)

Aggregate Financial Exposure (Trust and Loan Companies) Regulations. Règlement sur le total des risques financiers (sociétés de fiducie et de prêt) CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Aggregate Financial Exposure (Trust and Loan Companies) Regulations Règlement sur le total des risques financiers (sociétés de fiducie et de prêt) SOR/2001-365 DORS/2001-365

Plus en détail

Related Party Transactions (Cooperative Credit Associations) Regulations

Related Party Transactions (Cooperative Credit Associations) Regulations CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Related Party Transactions (Cooperative Credit Associations) Regulations Règlement sur les opérations avec apparentés (associations coopératives de crédit) SOR/96-275

Plus en détail

Support Orders and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) Regulations

Support Orders and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) Regulations CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Support Orders and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) Regulations Règlement sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires (banques

Plus en détail

Conditions générales de vente et de livraison 2014 Knapzak Benelux BV Kraaivenstraat 36-09 5048 AB Tilburg (Pays-Bas)

Conditions générales de vente et de livraison 2014 Knapzak Benelux BV Kraaivenstraat 36-09 5048 AB Tilburg (Pays-Bas) Conditions générales de vente et de livraison 2014 Knapzak Benelux BV Kraaivenstraat 36-09 5048 AB Tilburg (Pays-Bas) Article 1. Dispositions générales 1.1. Les présentes conditions s appliquent à toutes

Plus en détail

CHAPTER 150 CHAPITRE 150

CHAPTER 150 CHAPITRE 150 CHAPTER 150 CHAPITRE 150 Entry Warrants Act Loi sur les mandats Table of Contents 1 Definitions judge juge non-conforming place lieu non conforme originating Act loi habilitante place lieu police officer

Plus en détail

RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS RÈGLE 5 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS. Rule 5 / Règle 5

RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS RÈGLE 5 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS. Rule 5 / Règle 5 RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS General Rules for Manner of Service Notices of Application and Other Documents 5.01 (1) A notice of application or other document may be served personally, or by an alternative

Plus en détail

Former Table Booking Policies

Former Table Booking Policies Former Table Booking Policies The policies described in this document apply to table bookings made before mid- March 2015. Please refer to the AUS website for the latest policies that govern table bookings

Plus en détail

Loi sur l aide financière à la Banque Commerciale du Canada. Canadian Commercial Bank Financial Assistance Act CODIFICATION CONSOLIDATION

Loi sur l aide financière à la Banque Commerciale du Canada. Canadian Commercial Bank Financial Assistance Act CODIFICATION CONSOLIDATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Canadian Commercial Bank Financial Assistance Act Loi sur l aide financière à la Banque Commerciale du Canada S.C. 1985, c. 9 S.C. 1985, ch. 9 Current to September 10,

Plus en détail

APPENDIX 2. Provisions to be included in the contract between the Provider and the. Holder

APPENDIX 2. Provisions to be included in the contract between the Provider and the. Holder Page 1 APPENDIX 2 Provisions to be included in the contract between the Provider and the Obligations and rights of the Applicant / Holder Holder 1. The Applicant or Licensee acknowledges that it has read

Plus en détail

Aggregate Financial Exposure (Banks) Regulations. Règlement sur le total des risques financiers (banques) CONSOLIDATION CODIFICATION

Aggregate Financial Exposure (Banks) Regulations. Règlement sur le total des risques financiers (banques) CONSOLIDATION CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Aggregate Financial Exposure (Banks) Regulations Règlement sur le total des risques financiers (banques) SOR/2001-363 DORS/2001-363 Current to October 27, 2015 À jour

Plus en détail

DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2

DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2 DOCUMENTATION MODULE CATEGORIESTOPMENU MODULE CREE PAR PRESTACREA INDEX : DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2 INSTALLATION... 2 CONFIGURATION... 2 LICENCE ET COPYRIGHT... 3 SUPPORT TECHNIQUE ET MISES A JOUR...

Plus en détail

THE LAW SOCIETY OF UPPER CANADA BY-LAW 19 [HANDLING OF MONEY AND OTHER PROPERTY] MOTION TO BE MOVED AT THE MEETING OF CONVOCATION ON JANUARY 24, 2002

THE LAW SOCIETY OF UPPER CANADA BY-LAW 19 [HANDLING OF MONEY AND OTHER PROPERTY] MOTION TO BE MOVED AT THE MEETING OF CONVOCATION ON JANUARY 24, 2002 2-aes THE LAW SOCIETY OF UPPER CANADA BY-LAW 19 [HANDLING OF MONEY AND OTHER PROPERTY] MOTION TO BE MOVED AT THE MEETING OF CONVOCATION ON JANUARY 24, 2002 MOVED BY SECONDED BY THAT By-Law 19 [Handling

Plus en détail

Section B: Receiving and Reviewing the Technician Inspection Report & Claims Decision Process

Section B: Receiving and Reviewing the Technician Inspection Report & Claims Decision Process Phoenix A.M.D. International Inc. - Claim Procedures, Timelines & Expectations Timelines & Expectations 1. All telephone messages and e-mail correspondence is to be handled and responded back to you within

Plus en détail

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES FINANCIAL ADMINISTRATION ACT DÉCRET 1984/208 O.I.C. 1984/208 FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES FINANCIAL ADMINISTRATION ACT DÉCRET 1984/208 O.I.C. 1984/208 FINANCIAL ADMINISTRATION ACT Pursuant to subsection 42(1) of the Financial Administration Act, the Commissioner in Executive Council is pleased to and doth hereby order as follows: 1. The annexed Public Property Regulations are made

Plus en détail

Auteur. André Culot PricewaterhouseCoopers. www.pwcglobal.com. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteur. André Culot PricewaterhouseCoopers. www.pwcglobal.com. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteur André Culot PricewaterhouseCoopers www.pwcglobal.com Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: Titel: Onroerend goed als beleggingsinstrument- La stratégie immobilière Juridische en fiscale

Plus en détail

I-12 Insurance Act 2001-56 RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-56 NEW BRUNSWICK REGULATION 2001-56. établi en vertu de la.

I-12 Insurance Act 2001-56 RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-56 NEW BRUNSWICK REGULATION 2001-56. établi en vertu de la. I-12 Insurance Act 2001-56 NEW BRUNSWICK REGULATION 2001-56 under the INSURANCE ACT (O.C. 2001-344) Filed July 27, 2001 1 Section 6 of New Brunswick Regulation 85-151 under the Insurance Act is amended

Plus en détail

An Act to Amend the Provincial Court Act. Loi modifiant la Loi sur la Cour provinciale BILL 16 PROJET DE LOI 16

An Act to Amend the Provincial Court Act. Loi modifiant la Loi sur la Cour provinciale BILL 16 PROJET DE LOI 16 2003 BILL 16 PROJET DE LOI 16 An Act to Amend the Provincial Court Act Loi modifiant la Loi sur la Cour provinciale Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of New Brunswick,

Plus en détail

CONSOLIDATION OF INCOME TAX REGULATIONS R.R.N.W.T. 1990,c.I-1

CONSOLIDATION OF INCOME TAX REGULATIONS R.R.N.W.T. 1990,c.I-1 INCOME TAX ACT CONSOLIDATION OF INCOME TAX REGULATIONS R.R.N.W.T. 1990,c.I-1 LOI SUR L'IMPÔT SUR LE REVENU CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT SUR L'IMPÔT SUR LE REVENU R.R.T.N.-O. 1990, ch. I-1 AS

Plus en détail

59454 BELGISCH STAATSBLAD 09.08.2004 MONITEUR BELGE

59454 BELGISCH STAATSBLAD 09.08.2004 MONITEUR BELGE 59454 BELGISCH STAATSBLAD 09.08.2004 MONITEUR BELGE F. 2004 3110 REGION WALLONNE WALLONISCHE REGION WAALS GEWEST MINISTERE DE LA REGION WALLONNE 27 MAI 2004. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l arrêté

Plus en détail

AMENDMENT TO BILL 32 AMENDEMENT AU PROJET DE LOI 32

AMENDMENT TO BILL 32 AMENDEMENT AU PROJET DE LOI 32 THAT the proposed clause 6(1), as set out in Clause 6(1) of the Bill, be replaced with the following: Trustee to respond promptly 6(1) A trustee shall respond to a request as promptly as required in the

Plus en détail

Minority Investment (Bank Holding Companies) Regulations. Règlement sur les placements minoritaires (sociétés de portefeuille bancaires)

Minority Investment (Bank Holding Companies) Regulations. Règlement sur les placements minoritaires (sociétés de portefeuille bancaires) CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Minority Investment (Bank Holding Companies) Règlement sur les placements minoritaires (sociétés de portefeuille bancaires) SOR/2001-401 DORS/2001-401 À jour au 25 janvier

Plus en détail

Remission Order in Respect of a Transfer of a Sahtu Dene and Metis Settlement Corporation s Assets under a Self-Government Agreement

Remission Order in Respect of a Transfer of a Sahtu Dene and Metis Settlement Corporation s Assets under a Self-Government Agreement CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Remission Order in Respect of a Transfer of a Sahtu Dene and Metis Settlement Corporation s Assets under a Self-Government Agreement Décret de remise relatif à un transfert

Plus en détail

First Nations Assessment Inspection Regulations. Règlement sur l inspection aux fins d évaluation foncière des premières nations CONSOLIDATION

First Nations Assessment Inspection Regulations. Règlement sur l inspection aux fins d évaluation foncière des premières nations CONSOLIDATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION First Nations Assessment Inspection Regulations Règlement sur l inspection aux fins d évaluation foncière des premières nations SOR/2007-242 DORS/2007-242 Current to September

Plus en détail

TERMS AND CONDITIONS

TERMS AND CONDITIONS 1 TERMS AND CONDITIONS I. Interpretation/Subject of the contract The following conditions shall apply to the contractual relationship between Kunjani Student Placement Agency CC (referred to hereafter

Plus en détail

Corded Window Covering Products Regulations. Règlement sur les couvrefenêtres. Current to February 3, 2016. À jour au 3 février 2016

Corded Window Covering Products Regulations. Règlement sur les couvrefenêtres. Current to February 3, 2016. À jour au 3 février 2016 CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Corded Window Covering Products Regulations Règlement sur les couvrefenêtres à cordon SOR/2009-112 DORS/2009-112 À jour au 3 février 2016 Published by the Minister of

Plus en détail

Ontario Hydro Nuclear Facilities Exclusion from Part III of the Canada Labour Code Regulations (Labour Standards)

Ontario Hydro Nuclear Facilities Exclusion from Part III of the Canada Labour Code Regulations (Labour Standards) CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Ontario Hydro Nuclear Facilities Exclusion from Part III of the Canada Labour Code Regulations (Labour Standards) Règlement d exclusion des installations nucléaires d

Plus en détail

Appointment or Deployment of Alternates Regulations. Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants CONSOLIDATION CODIFICATION

Appointment or Deployment of Alternates Regulations. Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants CONSOLIDATION CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Appointment or Deployment of Alternates Regulations Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants SOR/2012-83 DORS/2012-83 Current to August 30, 2015 À jour

Plus en détail

Burkhalter Holding SA communique des détails relatifs à l introduction en bourse

Burkhalter Holding SA communique des détails relatifs à l introduction en bourse FOR RELEASE IN SWITZERLAND - THIS IS A RESTRICTED COMMUNICATION AND YOU MUST NOT FORWARD IT OR ITS CONTENTS TO ANY PERSON PROHIBITED BY THE LEGENDS CONTAINED HEREIN Page 1 de 5 Burkhalter Holding SA communique

Plus en détail

Résultat de l'augmentation de capital par émission d'absa avec maintien du droit préférentiel de souscription

Résultat de l'augmentation de capital par émission d'absa avec maintien du droit préférentiel de souscription CORPORATE EVENT NOTICE: Résultats de l'augmentation de capital par émission d'actions assorties de bons de souscription d'actions (ABSA) avec maintien du droit préférentiel de souscription DIAGNOSTIC MEDICAL

Plus en détail

Corporate Interrelationships (Trust and Loan Companies) Regulations. Règlement sur les relations intersociétés (sociétés de fiducie et de prêt)

Corporate Interrelationships (Trust and Loan Companies) Regulations. Règlement sur les relations intersociétés (sociétés de fiducie et de prêt) CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION (Trust and Loan Companies) Regulations Règlement sur les relations intersociétés (sociétés de fiducie et de prêt) SOR/2008-60 DORS/2008-60 À jour au 6 juin 2016 Published

Plus en détail

LOI SUR L AMÉNAGEMENT RÉGIONAL AREA DEVELOPMENT ACT DÉCRET 1980/257 LOI SUR L'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL O.I.C. 1980/257 AREA DEVELOPMENT ACT

LOI SUR L AMÉNAGEMENT RÉGIONAL AREA DEVELOPMENT ACT DÉCRET 1980/257 LOI SUR L'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL O.I.C. 1980/257 AREA DEVELOPMENT ACT Pursuant to the provisions of the Area Development Act, the Commissioner in Executive Council is pleased to and doth hereby order as follows: 1. The annexed regulations for the orderly development of part

Plus en détail

RÈGLEMENT RELATIF AU CERTIFICAT D'ARRIÉRÉS D'IMPÔTS R.R.T.N.-O. 1990, ch. P-4. CERTIFICATE OF TAX ARREARS REGULATIONS R.R.N.W.T. 1990,c.

RÈGLEMENT RELATIF AU CERTIFICAT D'ARRIÉRÉS D'IMPÔTS R.R.T.N.-O. 1990, ch. P-4. CERTIFICATE OF TAX ARREARS REGULATIONS R.R.N.W.T. 1990,c. PROPERTY ASSESSMENT AND TAXATION ACT CERTIFICATE OF TAX ARREARS REGULATIONS R.R.N.W.T. 1990,c.P-4 LOI SUR L'ÉVALUATION ET L'IMPÔT FONCIERS RÈGLEMENT RELATIF AU CERTIFICAT D'ARRIÉRÉS D'IMPÔTS R.R.T.N.-O.

Plus en détail

*** aris rome. chambre & séjours \ tarifs 2016

*** aris rome. chambre & séjours \ tarifs 2016 chambre & séjours \ tarifs 2016 P *** aris rome 79 avenue Porte de France 06 500 Menton tel.+33 (0)4 93 35 73 45 fax +33 (0)4 93 35 29 30 www.paris-rome.com info@paris-rome.com tarif a tarif b juniors-suites

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON THEGRA TRACOMEX B.V. ET SES AYANTS CAUSE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON THEGRA TRACOMEX B.V. ET SES AYANTS CAUSE L_LIVE_EMEA2:3058373v1 CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON THEGRA TRACOMEX B.V. ET SES AYANTS CAUSE déposées à la Chambre de Commerce de Breda sous la référence 20058791 1. APPLICABILITÉ 1.1

Plus en détail

THE CREDIT UNIONS AND CAISSES POPULAIRES ACT/ LOI SUR LES CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT UNIONS ARTICLES OF AMALGAMATION/ STATUTS DE FUSION

THE CREDIT UNIONS AND CAISSES POPULAIRES ACT/ LOI SUR LES CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT UNIONS ARTICLES OF AMALGAMATION/ STATUTS DE FUSION For Departmental Use Only/ Réservé au ministère Business No./Numéro d entreprise No./N o THE CREDIT UNIONS AND CAISSES POPULAIRES ACT/ LOI SUR LES CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT UNIONS CERTIFICATE /

Plus en détail

Règlement sur la cession à bail des ports pour petits bateaux. Small Craft Harbours Leasing Regulations CODIFICATION CONSOLIDATION

Règlement sur la cession à bail des ports pour petits bateaux. Small Craft Harbours Leasing Regulations CODIFICATION CONSOLIDATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Small Craft Harbours Leasing Regulations Règlement sur la cession à bail des ports pour petits bateaux C.R.C., c. 1330 C.R.C., ch. 1330 Current to October 27, 2015 À jour

Plus en détail

LOI SUR L ORGANISATION JUDICIAIRE

LOI SUR L ORGANISATION JUDICIAIRE JUDICATURE ACT FEES AND ALLOWANCES REGULATIONS R-031-96 In force April 1, 1996 LOI SUR L ORGANISATION JUDICIAIRE RÈGLEMENT SUR LES HONORAIRES DROITS ET INDEMNITÉS R-031-96 er En vigueur le 1 avril 1996

Plus en détail

Calculation of Interest Regulations. Règlement sur le calcul des intérêts CONSOLIDATION CODIFICATION. Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015

Calculation of Interest Regulations. Règlement sur le calcul des intérêts CONSOLIDATION CODIFICATION. Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015 CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Calculation of Interest Regulations Règlement sur le calcul des intérêts SOR/87-631 DORS/87-631 Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015 Published by the Minister

Plus en détail

Transmanche Accountancy Services Jeremy & Stephanie Godwin Comptabilité, Conseil et Communication. Contrat et Conditions Générales.

Transmanche Accountancy Services Jeremy & Stephanie Godwin Comptabilité, Conseil et Communication. Contrat et Conditions Générales. Transmanche Accountancy Services Jeremy & Stephanie Godwin Comptabilité, Conseil et Communication 131 avenue St Georges 44500 La Baule Escoublac Siret n 44242459400020 Siret n Conseil:- 53458533600025

Plus en détail

USA INFUSION RETURNED GOODS POLICY

USA INFUSION RETURNED GOODS POLICY Infusion Returned Goods Policy Table of Contents USA Direct Customers Page 1 3 USA Distributor customers Page 3 Canada Direct customers Page 4-5 Canadian French version Page 5-7 CareFusion Solutions, LLC

Plus en détail

Disclosure of Charges (Banks) Regulations. Règlement sur la communication des frais (banques) CODIFICATION CONSOLIDATION. Current to December 10, 2015

Disclosure of Charges (Banks) Regulations. Règlement sur la communication des frais (banques) CODIFICATION CONSOLIDATION. Current to December 10, 2015 CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Disclosure of Charges (Banks) Regulations Règlement sur la communication des frais (banques) SOR/92-324 DORS/92-324 Current to December 10, 2015 À jour au 10 décembre

Plus en détail

C H A P T E R 28 C H A P I T R E 28. (Assented to June 12, 2014) (Date de sanction : 12 juin 2014)

C H A P T E R 28 C H A P I T R E 28. (Assented to June 12, 2014) (Date de sanction : 12 juin 2014) C H A P T E R 28 C H A P I T R E 28 THE CONSUMER PROTECTION AMENDMENT ACT (CONTRACTS FOR DISTANCE COMMUNICATION SERVICES) LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (CONTRATS DE SERVICES DE

Plus en détail

BILL 9 PROJET DE LOI 9

BILL 9 PROJET DE LOI 9 Bill 9 Government Bill Projet de loi 9 Projet de loi du gouvernement 1 st Session, 40 th Legislature, Manitoba, 61 Elizabeth II, 2012 1 re session, 40 e législature, Manitoba, 61 Elizabeth II, 2012 BILL

Plus en détail

Disclosure on Account Opening by Telephone Request (Retail Associations) Regulations

Disclosure on Account Opening by Telephone Request (Retail Associations) Regulations CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Disclosure on Account Opening by Telephone Request (Retail Associations) Regulations Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d ouverture de compte

Plus en détail

PAWNBROKERS AND SECOND HAND DEALERS ACT LOI SUR LES PRÊTEURS SUR GAGES ET LES REVENDEURS

PAWNBROKERS AND SECOND HAND DEALERS ACT LOI SUR LES PRÊTEURS SUR GAGES ET LES REVENDEURS PAWNBROKERS AND SECOND HAND DEALERS ACT LOI SUR LES PRÊTEURS SUR GAGES ET LES REVENDEURS Interpretation 1 In this Act, pawnbroker means any person who takes or receives by way of pawn, pledge, or exchange,

Plus en détail

PAR_20140205_00937_EUR DATE: 05/02/2014

PAR_20140205_00937_EUR DATE: 05/02/2014 CORPORATE EVENT NOTICE: Emission et admission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE) sans droit préférentiel de souscription et sans délai

Plus en détail

Minority Investment (Banks) Regulations. Règlement sur les placements minoritaires (banques) Current to January 25, 2016. À jour au 25 janvier 2016

Minority Investment (Banks) Regulations. Règlement sur les placements minoritaires (banques) Current to January 25, 2016. À jour au 25 janvier 2016 CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Minority Investment (Banks) Regulations Règlement sur les placements minoritaires (banques) SOR/2001-402 DORS/2001-402 À jour au 25 janvier 2016 Published by the Minister

Plus en détail

Electronic Documents (Cooperative Credit Associations) Regulations. Règlement sur les documents électroniques (associations coopératives de crédit)

Electronic Documents (Cooperative Credit Associations) Regulations. Règlement sur les documents électroniques (associations coopératives de crédit) CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Electronic Documents (Cooperative Credit Associations) Regulations Règlement sur les documents électroniques (associations coopératives de crédit) SOR/2010-242 DORS/2010-242

Plus en détail

86 rue Julie, Ormstown, Quebec J0S 1K0

86 rue Julie, Ormstown, Quebec J0S 1K0 Tel : (450) 829-4200 Fax : (450) 829-4204 Email : info@rout-am.com Contacts: Jean Côté jean@rout-am.com Jocelyn Côté jocelyn@rout-am.com Dispatch info@rout-am.com Phone: (450) 829-4200 Fax: (450) 829-4204

Plus en détail

Electronic Documents (Insurance and Insurance Holding Companies) Regulations

Electronic Documents (Insurance and Insurance Holding Companies) Regulations CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Electronic Documents (Insurance and Insurance Holding Companies) Regulations Règlement sur les documents électroniques (sociétés d assurances et sociétés de portefeuille

Plus en détail

Hampton Place and Taylor Way Remission Order. Décret de remise visant Hampton Place et Taylor Way. Current to June 6, 2016 À jour au 6 juin 2016

Hampton Place and Taylor Way Remission Order. Décret de remise visant Hampton Place et Taylor Way. Current to June 6, 2016 À jour au 6 juin 2016 CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Hampton Place and Taylor Way Remission Order Décret de remise visant Hampton Place et Taylor Way SI/2001-68 TR/2001-68 Current to June 6, 2016 À jour au 6 juin 2016 Published

Plus en détail

Estelle Carrière Email/courriel : estelle.carriere@csc-scc.gc.ca

Estelle Carrière Email/courriel : estelle.carriere@csc-scc.gc.ca RETURN BIDS TO : RETOURNER LES SOUMISSIONS À : Bid Receiving - Réception des soumissions: Correctional Service Canada (CSC) Service Correctionnel Canada (SCC) 340 Laurier Avenue West 340 avenue Ouest Ottawa,

Plus en détail

Ontario Flue-Cured Tobacco Licence Charges (Interprovincial and Export) Order

Ontario Flue-Cured Tobacco Licence Charges (Interprovincial and Export) Order CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Ontario Flue-Cured Tobacco Licence Charges (Interprovincial and Export) Order Ordonnance sur les droits de permis à payer sur le tabac jaune de l Ontario (marché interprovincial

Plus en détail

OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Telecommunications Fees Regulations, 2010 Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication SOR/2010-65 DORS/2010-65 À jour au 3 février 2016 Published by the Minister

Plus en détail

Nieuwe LED Produkten Neue LED Produkte New LED Products Nouveaux Produits LED

Nieuwe LED Produkten Neue LED Produkte New LED Products Nouveaux Produits LED Nieuwe Produkten Neue Produkte New Products Nouveaux Produits 2012.01 www.qu-light.com www.qu-light.com CALGARY Inbouwspots - Einbauspots Recessed luminaires - Spots encastrés 58 Ø 110 90 111520 Wit Weiß

Plus en détail

CALCUL DE LA CONTRIBUTION - FONDS VERT Budget 2008/2009

CALCUL DE LA CONTRIBUTION - FONDS VERT Budget 2008/2009 Société en commandite Gaz Métro CALCUL DE LA CONTRIBUTION - FONDS VERT Budget 2008/2009 Taux de la contribution au Fonds vert au 1 er janvier 2009 Description Volume Coûts Taux 10³m³ 000 $ /m³ (1) (2)

Plus en détail

Regulatory Capital (Cooperative Credit Associations) Regulations. Règlement sur le capital réglementaire (associations coopératives de crédit)

Regulatory Capital (Cooperative Credit Associations) Regulations. Règlement sur le capital réglementaire (associations coopératives de crédit) CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Regulatory Capital (Cooperative Credit Associations) Regulations Règlement sur le capital réglementaire (associations coopératives de crédit) SOR/92-528 DORS/92-528 Current

Plus en détail

Libellé: SAINT GOBAIN ISIN: FR Code Euronext: FR Mnémonique: SGO

Libellé: SAINT GOBAIN ISIN: FR Code Euronext: FR Mnémonique: SGO Augmentation du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 02/07/2015 MARCHE: Marché de Référence : Euronext Paris Augmentation du nombre d'actions en circulation Euronext fait connaître que

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Luik Onderwerp Assurance. Garantie R.C. après livraison. Contrat. Mauvaise exécution du contrat. L'obligation de délivrance n'est pas couverte par la garantie souscrite auprès

Plus en détail

Filed December 22, 2000

Filed December 22, 2000 NEW BRUNSWICK REGULATION 2000-64 under the SPECIAL PAYMENT TO CERTAIN DEPENDENT SPOUSES OF DECEASED WORKERS ACT (O.C. 2000-604) Regulation Outline Filed December 22, 2000 Citation..........................................

Plus en détail

Bill 133 Projet de loi 133

Bill 133 Projet de loi 133 2ND SESSION, 39TH LEGISLATURE, ONTARIO 59 ELIZABETH II, 2010 2 e SESSION, 39 e LÉGISLATURE, ONTARIO 59 ELIZABETH II, 2010 Bill 133 Projet de loi 133 An Act to provide transparency and protection for consumers

Plus en détail

Current to January 6, 2016. À jour au 6 janvier 2016. Last amended on January 1, 2011. Dernière modification le 1 janvier 2011 CODIFICATION

Current to January 6, 2016. À jour au 6 janvier 2016. Last amended on January 1, 2011. Dernière modification le 1 janvier 2011 CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Mortgage Insurance Disclosure (Banks, Authorized Foreign Banks, Trust and Loan Companies, Retail Associations, Canadian Insurance Companies and Canadian Societies) Règlement

Plus en détail

Règlement sur l indemnisation des employés de l État. Government Employees Compensation Regulations

Règlement sur l indemnisation des employés de l État. Government Employees Compensation Regulations CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Government Employees Compensation Regulations Règlement sur l indemnisation des employés de l État C.R.C., c. 880 C.R.C., ch. 880 Current to February 3, 2016 À jour au

Plus en détail

Décret de remise pour l eau-de-vie détruite. Spirit Destruction Remission Order CODIFICATION CONSOLIDATION. C.R.C., c. 793 C.R.C., ch.

Décret de remise pour l eau-de-vie détruite. Spirit Destruction Remission Order CODIFICATION CONSOLIDATION. C.R.C., c. 793 C.R.C., ch. CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Spirit Destruction Remission Order Décret de remise pour l eau-de-vie détruite C.R.C., c. 793 C.R.C., ch. 793 Current to October 27, 2015 À jour au 27 octobre 2015 Published

Plus en détail

Canadian Films and Video Tapes Certification Fees Order. Décret sur les droits d émission de visas de films et bandes magnétoscopiques canadiens

Canadian Films and Video Tapes Certification Fees Order. Décret sur les droits d émission de visas de films et bandes magnétoscopiques canadiens CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Canadian Films and Video Tapes Certification Fees Order Décret sur les droits d émission de visas de films et bandes magnétoscopiques canadiens SOR/82-550 DORS/82-550

Plus en détail

Subsidiaries Holding Association Shares (Cooperative Credit Associations) Regulations

Subsidiaries Holding Association Shares (Cooperative Credit Associations) Regulations CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Subsidiaries Holding Association Shares (Cooperative Credit Associations) Regulations Règlement sur la détention des actions de l association par ses filiales (associations

Plus en détail

Conditions générales de livraison et de paiement des traductrices et interprètes membres de l Association Vertalersforum (Stichting Vertalersforum)

Conditions générales de livraison et de paiement des traductrices et interprètes membres de l Association Vertalersforum (Stichting Vertalersforum) Conditions générales de livraison et de paiement des traductrices et interprètes membres de l Association Vertalersforum (Stichting Vertalersforum) En cas de litige découlant de l'interprétation des présentes

Plus en détail

Loi liquidant Sport Sélect et Loto Canada. Sports Pool and Loto Canada Winding-Up Act CODIFICATION CONSOLIDATION. S.C. 1985, c. 22 S.C. 1985, ch.

Loi liquidant Sport Sélect et Loto Canada. Sports Pool and Loto Canada Winding-Up Act CODIFICATION CONSOLIDATION. S.C. 1985, c. 22 S.C. 1985, ch. CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Sports Pool and Loto Canada Winding-Up Act Loi liquidant Sport Sélect et Loto Canada S.C. 1985, c. 22 S.C. 1985, ch. 22 Current to October 27, 2015 À jour au 27 octobre

Plus en détail

LOI SUR LE FONDS DU PATRIMOINE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST NORTHWEST TERRITORIES HERITAGE FUND ACT

LOI SUR LE FONDS DU PATRIMOINE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST NORTHWEST TERRITORIES HERITAGE FUND ACT NORTHWEST TERRITORIES HERITAGE FUND ACT NORTHWEST TERRITORIES HERITAGE FUND REGULATIONS R-008-2013 AMENDED BY LOI SUR LE FONDS DU PATRIMOINE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST RÈGLEMENT SUR LE FONDS DU PATRIMOINE

Plus en détail

ARCHIVES REGULATIONS R-026-2008 In force May 1, 2008. RÈGLEMENT SUR LES ARCHIVES R-026-2008 En vigueur le 1 er mai 2008 INCLUDING AMENDMENTS MADE BY

ARCHIVES REGULATIONS R-026-2008 In force May 1, 2008. RÈGLEMENT SUR LES ARCHIVES R-026-2008 En vigueur le 1 er mai 2008 INCLUDING AMENDMENTS MADE BY ARCHIVES ACT LOI SUR LES ARCHIVES ARCHIVES REGULATIONS R-026-2008 In force May 1, 2008 RÈGLEMENT SUR LES ARCHIVES R-026-2008 En vigueur le 1 er mai 2008 INCLUDING AMENDMENTS MADE BY MODIFIÉ PAR This consolidation

Plus en détail

FORMATION D INGENIEURS B.T.P. PAR L APPRENTISSAGE DANS LE CADRE DE LA MISSION A L ETRANGER SCHOOL OF ENGINEERING TRAINING BY APPRENTICESHIP

FORMATION D INGENIEURS B.T.P. PAR L APPRENTISSAGE DANS LE CADRE DE LA MISSION A L ETRANGER SCHOOL OF ENGINEERING TRAINING BY APPRENTICESHIP CONVENTION DE STAGE DANS LE CADRE DE LA MISSION A L ETRANGER SCHOOL OF ENGINEERING TRAINING BY APPRENTICESHIP Réglant sous forme de stages dans une tierce entreprise, l accueil d un apprenti pour complément

Plus en détail

I N V I T A T I O N TOURNOI INTERNATIONAL DES JEUNES. Fleuret/filles et Fleuret/garçons. le 4 mai 2014 à Luxembourg

I N V I T A T I O N TOURNOI INTERNATIONAL DES JEUNES. Fleuret/filles et Fleuret/garçons. le 4 mai 2014 à Luxembourg I N V I T A T I O N TOURNOI INTERNATIONAL DES JEUNES Fleuret/filles et Fleuret/garçons le 4 mai 2014 à Luxembourg Organisateur: Lieu de la compétition: Armes: Cercle Grand-Ducal d'escrime Luxembourg (CGDEL)

Plus en détail

Bill 70 Projet de loi 70

Bill 70 Projet de loi 70 1ST SESSION, 41ST LEGISLATURE, ONTARIO 64 ELIZABETH II, 2015 1 re SESSION, 41 e LÉGISLATURE, ONTARIO 64 ELIZABETH II, 2015 Bill 70 Projet de loi 70 An Act respecting protection for registered retirement

Plus en détail