ALGEMENE VOORWAARDEN. van: The Audio Specialists B.V., tevens handelend onder de naam: Midas Consoles Benelux, hierna te noemen TAS

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN. van: The Audio Specialists B.V., tevens handelend onder de naam: Midas Consoles Benelux, hierna te noemen TAS"

Transcription

1 ALGEMENE VOORWAARDEN van: The Audio Specialists B.V., tevens handelend onder de naam: Midas Consoles Benelux, hierna te noemen TAS Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet via de webshop (http://shop.theaudiospecialists.eu/), afgegeven offertes van TAS en tevens op alle, al dan niet via de webshop gesloten, overeenkomsten tussen TAS en een contractspartner, hierna te noemen: wederpartij. 2. Door het verstrekken van een opdracht verklaart wederpartij zich akkoord met de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van wederpartij zijn derhalve niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Overeenkomst 3. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke of elektronische aanvaarding door TAS. 4. Alle transacties tussen TAS en wederpartij worden beschouwd als B2B transacties. 5. TAS is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk acht ter uitvoering van de overeenkomst, derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend. Offertes en prijslijsten 6. Alle offertes en prijslijsten van TAS zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen. Offertes van TAS zijn, gerekend vanaf de datum dat deze zijn uitgebracht, dertig dagen geldig, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen. 7. Alle prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen. TAS behoudt zich het recht voor de prijzen zoals weergegeven in de offerte en prijslijsten te allen tijde tot het moment dat betaling heeft plaatsgevonden te mogen wijzigen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend als gevolg van valutawijzigingen. Een dergelijke prijsaanpassing geeft wederpartij niet het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden, tenzij de prijsaanpassing een verhoging van meer dan 15% betreft. 8. Door TAS aan wederpartij verstrekte prijslijsten, offertes, toelichtingen en bevestigingen zijn vertrouwelijk en mogen derhalve niet aan derden (ter inzage) worden verstrekt. Alle schade die TAS lijdt doordat wederpartij in strijd met deze bepaling handelt, zal volledig op wederpartij worden verhaald. Levering en risico 9. Opgegeven (op-)levertijden gelden nimmer als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 10. Aflevering van producten door TAS en de overgang van het risico daarvan, vindt plaats af magazijn/bedrijf TAS. Op het moment dat de producten het magazijn/bedrijf van TAS verlaten gaat het risico van de producten over op wederpartij. 11. Transport vindt altijd plaats voor rekening en risico van wederpartij ook in het geval wederpartij TAS opdracht geeft het transport te verzorgen. Dit geldt tevens wanneer vervoerder aangeeft dat vervoersschade voor rekening en risico van afzender (TAS) komt. Betaling 12. Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling door wederpartij voorafgaand aan een levering per bank of contant bij levering plaats te vinden. 13. Indien wederpartij in gebreke blijft met tijdige betaling is wederpartij onmiddellijk in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling door TAS is vereist. Wederpartij is in dat geval naast de wettelijke handelsrente, eveneens buitengerechtelijke (incasso-)kosten verschuldigd, welke kosten in afwijking van art. 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom bedragen, met een minimum van 100,00 voor iedere gedeeltelijk, of volledig, onbetaald gelaten factuur. 14. Betaling geschiedt steeds zonder recht op opschorting en/of verrekening, tenzij de tegenvordering waarmee wederpartij wil verrekenen schriftelijk door TAS is erkend. 15. Door wederpartij gedane (deel-)betalingen strekken, ongeacht een door wederpartij vermeld kenmerk, eerst ter afdoening van de langst openstaande factuur. Garantie, gebreken en klachtplicht 16. TAS garandeert dat door haar geleverde zaken, werkzaamheden en/of diensten geschikt zijn voor de door TAS beoogde toepassingen, die volgen uit de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Verdergaande garanties worden door TAS slechts verstrekt voor zover dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. 17. Indien sprake is van fabrieksgarantie en/of productaansprakelijkheid, is enkel de fabrikant aansprakelijk. 18. Indien een overeenkomst TAS verplicht tot aflevering van producten, dienen zichtbare gebreken door wederpartij direct bij ontvangst te worden vermeld op het (digitale) afleverdocument. Dit kan o.a. maar niet uitsluitend het vervoersdocument of de pakbon zijn. Tevens dient schriftelijk ( ) bij TAS melding te worden gemaakt van de gebreken. 19. Overige (verborgen) gebreken dienen door wederpartij binnen 24 uur nadat dergelijke gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt, schriftelijk ( ) bij TAS te worden gemeld. TAS hanteert een korte klachttermijn omdat niet tijdig klagen grote gevolgschade met zich mee kan brengen, hetgeen enkel met deze korte klachttermijn kan worden voorkomen. 20. Meldingen van gebreken die niet zijn voorzien van de originele aankoopfactuur worden door TAS niet in behandeling genomen.

2 21. Wederpartij heeft geen recht op herstel van gebreken voor zover deze zien op systemen en apparaten die geleverd zijn in een project dat reeds is opgeleverd en waar een acceptatieformulier oplevering voor is getekend. 22. Indien wederpartij de mededeling heeft gedaan en de goederen daadwerkelijk niet aan de gegarandeerde eisen voldoen of gebreken vertonen is TAS verplicht, ter hare keuze, de goederen voor haar rekening te repareren of te vervangen. Alle logistieke kosten gemoeid met reparatie, vervanging of herstel komen voor rekening en risico van wederpartij. 23. Een beroep op het recht van reclame heft de betalingsverplichting van wederpartij niet op. Overmacht 24. In situaties van overmacht is TAS gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten voor de duur van deze situatie. Onder situaties van overmacht worden onder meer verstaan alle situaties die ten tijde van het sluiten van een overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten de invloedsfeer van TAS liggen. In geval van overmacht heeft wederpartij geen recht op schadevergoeding. Aansprakelijkheid 25. Noch TAS, noch derden waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, zijn jegens wederpartij aansprakelijk voor vergoeding van enige schade, direct of indirect, door welke oorzaak dan ook ontstaan. Een en ander behoudens schade ontstaan door opzet of grove schuld zijdens TAS. 26. De aansprakelijkheid van TAS wordt beperkt tot het factuurbedrag ter zake de betreffende opdracht. Indirecte schade, daaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. 27. In afwijking van het vorenstaande geldt dat, indien TAS voor desbetreffende schade is verzekerd, haar aansprakelijkheid wordt beperkt tot het op grond van die verzekering door de assuradeur uit te keren bedrag. Een kopie van de polis met voorwaarden ligt voor wederpartij ter inzage op het kantoor van TAS. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht 28. TAS heeft een eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 3:92 BW op alle door haar geleverde producten ter zake de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door TAS krachtens overeenkomst(en) aan wederpartij geleverde producten of krachtens een overeenkomst(en) ten behoeve van wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. In geval tussen TAS en wederpartij opeenvolgend en/of regelmatig transacties tot stand komen, vervalt het eigendomsvoorbehoud pas op het moment dat wederpartij alle vorderingen van TAS heeft voldaan. Wederpartij is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een derde, verkoop of montage. 29. TAS heeft een retentierecht op aan haar ter bewerking, reparatie of bewaring aangeboden zaken. In geval TAS daarop een beroep doet, vervalt dit recht niet door het stellen van zekerheid door wederpartij. Toepasselijk recht 30. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende goederen (Weens Koopverdrag). De exclusieve bevoegdheid ter zake van geschillen tussen TAS en wederpartij komt toe aan de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen (Nederland) onverminderd het recht van TAS om voor een andere rechtbank, zo nodig een ander land, te kiezen.

3 GENERAL TERMS AND CONDITIONS from: The Audio Specialists B.V., also trading under the name of: Midas Consoles Benelux, hereinafter referred to as "TAS" Applicability 1. These general terms and conditions are applicable to all offers of TAS issued via the web shop (http://shop.theaudiospecialists.eu/) or otherwise, as well as to all agreements, entered into via the web shop or otherwise, between TAS and a contractor partner, hereinafter referred to as: "other party". 2. By giving an Instruction, the other party declares to accept the applicability of these general terms and conditions. The applicability of the general conditions of the other party are hereby excluded, unless otherwise agreed in writing. Agreement 3. Agreements are concluded by means of the written or electronic acceptance by TAS. 4. All transactions between TAS and the other party are deemed to be B2B transactions. 5. TAS is entitled to engage third parties, if so deemed necessary by TAS for the execution of the agreement, the costs of which will be passed on to the other party. Offers and pricelists 6. All offers and pricelists of TAS are without obligation, unless explicitly agreed otherwise in writing. Offers from TAS remain valid for a period of thirty days, starting from the day of issue, unless explicitly agreed otherwise in writing. 7. All quotes are subject to price changes. TAS reserves the right to at all times change the prices as stated in the offer and pricelists - until payment has been received - for reasons including, but not confined to, currency changes. Such change in price does not give the other part the right to terminate the agreement (or arrange for its termination), unless the price change involves an increase in excess of 15%. 8. The pricelists, offers, explanations and confirmations issued to the other party by TAS are private and confidential and, therefore, must not be disclosed to third parties (for inspection). All damage suffered by TAS as a result of the other party acting in breach of the above provision will be recovered from the other party in full. Delivery and risk 9. Stated delivery terms and periods never are final deadlines, unless explicitly agreed otherwise in writing. 10. The delivery of products by TAS and the transfer of risk thereof will be ex warehouse/works TAS. The moment that the products leave the warehouse/plant of TAS, the risks of the products transfer to the other party. 11. Transport will always be at the expense and risk of the other party, also in the event that the other party has instructed TAS to arrange the transport. This also applies if the transport company indicates that any transport damage will be at the expense and risk of the consignor (TAS). Payment 12. Payment by the other party must be effected by bank transfer in advance, or cash on delivery, unless explicitly agreed otherwise in writing. 13. In the event of the other party failing to pay in time, the other party will be in default immediately, without a notice of default required by TAS. In that case, the other party, in addition to the statutory commercial interest, owes extrajudicial (collection) costs, which cost, in derogation from Section 6:96, subsection 4 of the Netherlands Civil Code and in derogation from the Extrajudicial Collection Costs (Fees) Decree, will amount to 15% of the principal sum, subject to a minimum of 100 for every fully or partially unpaid invoice. 14. Payment must always be effected without the right to suspension and/or setoff, unless the counterclaim the other party wishes to set off against has been recognised by TAS in writing. 15. (Partial) payments made by the other party, regardless of any reference stated by the other party, always serve to settle the invoice that has been outstanding the longest. Warranty, defects and the obligation to complain 16. TAS guarantees that the goods, work and/or services provided by TAS are suitable for the applications as intended by TAS, which applications are clear from the instructions included. Further guarantees are only provided by TAS insofar as this has been explicitly agreed in writing. 17. In the event of a manufacturer's warranty and/or product liability, only the manufacturer is liable. 18. If an agreement obliges TAS to deliver the products, any visible defects must be noted down on the (digital) delivery document immediately upon delivery. This can be, but is not confined to, the transport document or the packing slip. In addition, the defects must be reported to TAS in writing ( ). 19. Other (hidden) defects must be reported by the other party to TAS in writing ( ) within 24 hours of discovery of such defects or within 24 hours after they should have reasonably been detected. TAS applies a short time limit for lodging a complaint, as complaints received too late can involve substantial consequential damage or loss, which can only be prevented through this short time limit for lodging complaints.

4 20. Reports of defects not accompanied by the original purchase invoice are not accepted by TAS. 21. The other party is not entitled to have these defects repaired if and insofar as they relate to systems and devices that have been delivered as part of a project that has already been completed and for which an acceptance delivery form has been signed. 22. If the other party has submitted a report and the goods do indeed not meet the guaranteed requirements or otherwise show defects, TAS is obliged, at its discretion, to either repair the goods at its expense or to have them replaced. All logistical costs involved in the repair, replacement or reinstatement will be at the expense and risk of the other party. 23. Invoking the right to complain does not discharge the other party from its obligation to pay. Force majeure 24. In situations of force majeure, TAS is entitled to suspend its obligation for the duration of this situation. Situations of force majeure are understood to be all situations which could not reasonably have been foreseen at the time the agreement was concluded and which are beyond the sphere of influence of TAS. In the event of force majeure, the other party is not entitled to any compensation. Liability 25. Neither TAS, nor third parties engaged by TAS in the execution of the agreement, are liable towards the other party to pay compensation of any damage or loss, direct or indirect and regardless of the cause thereof. All this subject to damage or loss caused by the intent or gross negligence on the part of TAS. 26. The liability of TAS is limited to the invoice amount in respect of the relevant instruction. Indirect damage, including consequential damage or loss, lost profits, missed savings and losses due to business interruptions never qualify for compensation. 27. In derogation from the above, provided TAS is insured for the relevant damage or loss, the liability of TAS will be limited to the amount to be paid out by the insurer by virtue of that insurance. A copy of the policy and conditions is open for inspection by the other party at the offices of TAS. Retention of title and right of retention 28. TAS has a retention of title within the meaning of Section 3:92 of the Netherlands Civil Code in all products it has supplied in respect of amounts owed regarding the consideration for products supplied by TAS to the other party under the agreement(s) or for work performed or to be performed for the other party under the agreement(s), as well as in respect of amounts owed on account of failure to perform such agreements. If transactions are formed between TAS and the other party consecutively and/or regularly, the retention of title does not lapse until the moment that the other party has settled all amounts owed to TAS. The other party is obliged to refrain from any acts that impair the retention of title referred to above, such as the creation of a pledge, transfer to a third party, sale or assembly. 29. TAS has a right of retention with regard to items offered to TAS for treatment, repair or storage. In the event that TAS invokes that right, this right does not lapse simply on account of the other party furnishing collateral. Applicable law 30. All agreements are exclusively governed by Dutch law, with the exclusion of the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna Sales Convention). The District Court of Gelderland, location of Zutphen (the Netherlands), has exclusive competency in respect of disputes between TAS and the other party, without prejudice to the right of TAS to opt for a different court or, if so required, a different country.

5 Allgemeine Geschäftsbedingungen von: The Audio Specialists B.V., handelnd unter dem Namen: Midas Consoles Benelux, im Folgenden TAS genannt. Anwendungsbereich 1. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle abgegebenen Offerten, unabhängig davon, ob sie über den Webshop (http://shop.theaudiospecialists.eu/) erfolgen oder nicht, und zugleich, ebenfalls unabhängig davon, ob über den Webshop geschlossen oder nicht, für alle Vereinbarungen zwischen TAS und Vertragspartnern, im Folgenden Gegenpartei genannt. 2. Mit der Auftragsvergabe erklärt der Vertragspartner sich einverstanden mit den unten aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Gegenpartei kommen ausdrücklich nicht zur Anwendung, falls nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. Vereinbarung 3. Vereinbarungen kommen durch schriftliche oder elektronische Bestätigung von TAS zustande. 4. Alle Transaktionen zwischen TAS und der Gegenpartei werden als B2B-Transaktionen bezeichnet. 5. TAS ist befugt, wenn TAS dies als notwendig zur Ausführung der Vereinbarung ansieht, Dritte einzuschalten, wobei die Kosten der Gegenpartei in Rechnung gestellt werden. Offerten und Preislisten 6. Alle Offerten und Preislisten von TAS sind freibleibend, falls nicht anderes schriftlich vereinbart wurde. Die Offerten von TAS sind 30 Tage gültig, gerechnet vom Datum an dem sie erstellt worden sind, falls nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. 7. Alle Preisangaben erfolgen unter Vorbehalt eventueller Preisänderungen. TAS behält sich das Recht vor, in Offerten und Preislisten genannte Preise jederzeit bis zum Zeitpunkt der Rechnungsbegleichung zu ändern, beispielsweise in Folge von Wechselkursänderungen. Eine solche Preisanpassung gibt der Gegenpartei nicht das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, es sei denn, die Erhöhung beträgt mehr als 15%. 8. Die Preislisten, Offerten, Erläuterungen und Bestätigungen, die TAS der Gegenpartei zur Verfügung stellt, sind vertraulich und dürfen daher nicht Dritten (zur Einsicht) überlassen werden. Jeglicher Schaden, der TAS durch eine Zuwiderhandlung entsteht, wird vollständig gegenüber der Gegenpartei geltend gemacht. Lieferung und Risiko 9. Angegebene Lieferzeiten und Lieferfristen gelten nicht als strikte Endtermine, falls nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. 10. Die Lieferung von Produkten durch TAS und der Übergang der Risiken erfolgen ab Lager bei TAS. Sobald die Produkte das Lager/den Betrieb von TAS verlassen, liegt das Risiko für die Produkte bei der Gegenpartei. 11. Der Transport geht zu Lasten und auf eigenes Risiko der Gegenpartei, auch dann, wenn die Gegenpartei TAS den Auftrag erteilt, den Transport zu organisieren. Dies gilt auch, wenn der Transporteur erklärt, dass der Transportschaden auf Rechnung und Risiko des Absenders (TAS) erfolgt. Bezahlung 12. Die Bezahlung durch die Gegenpartei wird vor der Lieferung per Überweisung vorgenommen oder erfolgt bar bei Lieferung, falls nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. 13. Falls die Bezahlung durch die Gegenpartei nicht rechtzeitig erfolgt ist, wird die Gegenpartei unmittelbar in Verzug gesetzt, ohne dass eine weitere Inverzugsetzung durch TAS erforderlich ist. In diesem Fall schuldet die Gegenpartei TAS neben den gesetzlichen Handelszinsen weitere außergerichtliche Kosten (Inkassokosten), wobei diese Kosten abweichend von Art. 6:96 Absatz 4 niederländisches Bürgerliches Gesetzbuch und abweichend vom Beschluss zur Vergütung außergerichtlicher Kosten 15% der Hauptsumme betragen, mindestens jedoch 100 für jede teilweise oder vollständig nicht bezahlte Rechnung. 14. Die Bezahlung erfolgt immer ohne die Möglichkeit einer Zurückstellung oder einer Verrechnung, es sei denn, die Gegenforderung, mit der die Gegenpartei eine Verrechnung vorzunehmen beabsichtigt, ist von TAS anerkannt worden. 15. Von der Gegenpartei vorgenommene Bezahlungen (eines Teils) führen ungeachtet eines entsprechenden Vermerks der Gegenpartei zunächst zur Begleichung der jeweils der am längsten offen stehenden Rechnung. Garantie, Mängel und Klagepflicht 16. TAS garantiert, dass die von ihr gelieferten Sachen, Arbeiten und/oder Dienstleistungen für die von TAS angegebenen Anwendungen gemäß der mitgelieferten Gebrauchsanweisung geeignet sind. Weitergehende Garantien werden von TAS nur übernommen, soweit diese explizit schriftlich vereinbart worden sind. 17. Falls eine Herstellergarantie und/oder eine Produkthaftung zur Anwendung kommt, haftet ausschließlich der Hersteller. 18. Falls eine Vereinbarung TAS zur Lieferung von Produkten verpflichtet, ist die Gegenpartei verpflichtet, unmittelbar bei Erhalt der Waren sichtbare Mängel auf dem (digitalen) Lieferdokument zu vermerken. Hierbei kann es sich um ein Transportdokument oder um einen Paketschein oder ein anderes Dokument handeln. Zugleich ist TAS schriftlich (per ) vom Mangel in Kenntnis zu setzen. 19. Weitere (verborgene) Mängel sind von der Gegenpartei innerhalb von 24 Stunden, nachdem ein solcher Mangel sich gezeigt hat oder sich hätte zeigen können, schriftlich ( ) an TAS zu melden. Bei TAS gilt eine kurze Beschwerdefrist, da nicht

6 rechtzeitige Beschwerden große Folgeschäden nach sich ziehen können, die nur durch diesen kurzen Beschwerdezeitraum vermeidbar sind. 20. Schadensmeldungen, die sich auf Produkte beziehen, für die kein Original-Kaufbeleg vorliegt, werden von TAS nicht bearbeitet. 21. Die Gegenpartei hat kein Recht auf Wiederherstellung von Mängeln, soweit sich diese auf Systeme und Geräte beziehen, die im Rahmen eines bereits gelieferten Projekts bereit gestellt worden sind und für die ein Lieferformular unterzeichnet worden ist. 22. Falls die Gegenpartei mitgeteilt hat, dass die Produkte tatsächlich nicht den garantierten Anforderungen entsprechen, ist TAS verpflichtet, nach eigener Wahl auf eigene Rechnung eine Reparatur oder den Ersatz der Produkte vorzunehmen. Alle logistischen Kosten im Zusammenhang mit Reparatur, Ersatz oder Wiederherstellung gehen auf Rechnung und Risiko der Gegenpartei. 23. Die Berufung auf ein Reklamationsrecht hebt die Zahlungspflicht der Gegenpartei nicht auf. Höhere Gewalt 24. In Fällen höherer Gewalt ist TAS berechtigt, ihre Verpflichtungen für den Zeitraum in der diese Situation fortbesteht, aufzuschieben. Unter höherer Gewalt sind alle Situationen zu verstehen, die zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung billigerweise nicht zu erwarten waren und die außerhalb der Einflusssphäre von TAS liegen. In Fällen von höherer Gewalt hat die Gegenpartei kein Recht auf Schadenersatz. Haftung 25. Weder TAS noch Dritte, die von TAS zur Ausführung der Vereinbarung eingesetzt werden, sind gegenüber der Gegenpartei zur Vergütung von direkten oder indirekten Schäden haftbar, unabhängig von deren Ursache. Dies gilt nicht für Schäden, die durch Absicht oder grobe Fahrlässigkeit von TAS entstanden sind. 26. Die Haftung von TAS wird auf den Rechnungsbetrag hinsichtlich des betreffenden Auftrags begrenzt. Indirekte Schäden, darunter Folgeschäden, entgangene Gewinne und Schäden durch Betriebsunterbrechung kommen nicht zur Vergütung in Betracht. 27. Abweichend vom oben Genannten gilt, dass im Falle einer bestehenden Versicherungsdeckung des Schadens auf Seiten von TAS die Haftung auf den Betrag begrenzt wird, der dem aufgrund der Versicherungsdeckung vom Versicherer auszuzahlende Betrag entspricht. Eine Kopie der Police und der Versicherungsbedingungen liegt zur Einsichtnahme durch die Gegenpartei in den Büroräumen von TAS aus. Eigentumsvorbehalt und Zurückbehaltungsrecht 28. TAS verfügt über einen Eigentumsvorbehalt gemäß Artikel 3:92 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches auf alle von ihr gelieferten Produkte hinsichtlich der Forderungen, die Gegenleistungen für von TAS gemäß der Vereinbarung(en) an die Gegenpartei gelieferte Produkte oder gemäß der Vereinbarung(en) über für die Gegenpartei durchgeführte oder durchzuführende Dienstleistungen betreffen, sowie hinsichtlich von Forderungen wegen Nicht-Erfüllung von vorliegenden Vereinbarungen. Falls zwischen TAS und der Gegenpartei mehrmals oder regelmäßig Transaktionen zustande kommen, entfällt der Eigentumsvorbehalt in dem Augenblick, in dem die Gegenpartei sämtlich Forderungen von TAS erfüllt hat. Die Gegenpartei ist verpflichtet, alle Handlungen zu unterlassen, die den oben genannten Eigentumsvorbehalt einschränken, wie der Einrichtung von Pfandrechten, einer Übertragung an Dritte, Verkauf oder Montage. 29. TAS verfügt über ein Zurückbehaltungsrecht an Sachen, die ihr zur Bearbeitung, Reparatur oder Aufbewahrung überlassen worden sind. Falls TAS sich auf dieses Recht beruft, verfällt das Recht nicht durch die Stellung von Sicherheiten durch die Gegenpartei. Anzuwendendes Recht 30. Für alle Vereinbarungen kommt ausschließlich niederländisches Recht zur Anwendung, mit Ausnahme des Vertrags über internationale Kaufvereinbarungen zu Mobilien (Wiener Kaufvertrag). Die ausschließliche Zuständigkeit im Falle von TAS und der Gegenpartei liegt beim Gericht Gelderland, Standort Zutphen (Niederlande), dies unbeschadet des Rechts von TAS, ein anderes Gericht, falls notwendig in einem anderen Land, zu wählen.

7 CONDITIONS GÉNÉRALES De : The Audio Specialists B.V., agissant également sous la dénomination de : Midas Consoles Benelux, ci-après dénommée «TAS» Applicabilité 1. Les présentes conditions générales s appliquent à toutes les offres de TAS, qu elles soient faites ou non via la boutique en ligne (http://shop.theaudiospecialists.eu/), ainsi qu à tous les contrats conclus via la boutique en ligne ou non, entre TAS et le partenaire du contrat, dénommé ci-après «la partie adverse». 2. Lors de la passation d une commande, la partie adverse accepte l applicabilité des présentes conditions générales. Les conditions générales de la partie adverse ne sont donc pas applicables, sauf s il en a été convenu autrement par écrit. Contrats 3. Les contrats se concrétisent par l acceptation par écrit ou par voie électronique de la part de TAS. 4. Toutes les transactions entre TAS et la partie adverse sont considérées comme des transactions B2B. 5. TAS est habilitée, si elle le juge nécessaire pour l exécution du contrat, à faire appel à un tiers, dont les frais seront portés à la charge de la partie adverse. Devis et tarifs 6. Touts les devis et tarifs de TAS sont sans engagement, sauf convention contraire explicite par écrit. Les devis de TAS sont valables pendant trente jours, à compter de la date de leur établissement, sauf convention contraire explicite par écrit. 7. Toutes les indications de prix sont données sous réserve de modification des prix. TAS se réserve le droit de modifier à tout moment les prix indiqués dans les devis et les tarifs jusqu au moment où a lieu le paiement par exemple, mais pas exclusivement, suite à des changements de cours du change. Une telle modification des prix ne donne pas à la partie adverse le droit de (faire) résilier le contrat, sauf si la modification de prix entraîne une hausse de plus de 15%. 8. Les tarifs, devis, commentaires et confirmations, fournies par TAS à la partie adverse, sont confidentielles et ne doivent pas, par conséquent, être communiqués à des tiers (pour information). Tous les préjudices subis par TAS, si la partie adverse déroge à cette disposition, seront entièrement récupérés sur la partie adverse. Livraison et risque 9. Les délais de livraison (réception) indiqués ne sont jamais des délais impératifs, sauf convention contraire explicite par écrit. 10. La livraison des produits par TAS et le transfert des risques des produits, se font au départ du magasin/de l entreprise TAS. Au moment où les produits quittent le magasin/l entreprise TAS, les risques des produits sont transférés à la partie adverse. 11. Le transport a toujours lieu pour le compte et au risque de la partie adverse, même dans le cas où TAS se charge du transport pour la partie adverse. Cela vaut également lorsque le transporteur indique que le dommage de transport est pour le compte et aux risques de l expéditeur (TAS). Paiement 12. Sauf convention explicite contraire par écrit, le paiement par la partie adverse devra être effectué préalablement à la livraison par virement bancaire ou au comptant à la livraison. 13. Faute d un tel paiement, la partie adverse sera aussitôt en défaut, sans nécessiter de mise en demeure de la part de TAS. Dans ce cas, la partie adverse sera redevable, en plus des intérêts légaux, de frais (de recouvrement) extrajudiciaires, frais qui, en dérogation à l article 6:96, paragraphe 4 du Code civil néerlandais et en dérogation au Décret sur le remboursement des frais extrajudiciaires, se montent à 15% du principal, avec un minimum de 100, pour chaque facture laissée entièrement ou partiellement non payée. 14. Le paiement est toujours effectué sans droit de suspension ni de compensation, sauf si la contre-créance, avec laquelle la partie adverse souhaite compenser, a été reconnue par écrit par TAS. 15. Les paiements (partiels) effectués par la partie adverse visent, quelle que soit la référence indiquée par la partie adverse, d abord à rembourser les factures échues les plus anciennes. Garantie, défauts et obligation de réclamation 16. TAS garantit que les marchandises, activités et/ou services qu elle fournit sont aptes aux applications visées par TAS, découlant du mode d emploi inclus. TAS n accorde des garanties détaillées que dans la mesure où elles ont été explicitement convenues par écrit. 17. S il est question de garantie d usine ou de responsabilité de produit, seul le fabricant est responsable. 18. Si un contrat oblige TAS à la livraison de produits, la partie adverse doit mentionner les défauts apparents dès la réception sur le bordereau de livraison (numérique). Cela peut-être notamment, mais pas exclusivement, le bordereau de transport ou le bon d emballage. De plus, les défauts doivent être signalés à TAS par écrit (par ). 19. La partie adverse doit signaler par écrit (par ) à TAS d autres défauts (cachés) dans un délai de 24 heures après avoir constaté de tels défauts ou après qu ils auraient raisonnablement pu être constatés. TAS applique un délai de réclamation court, parce que les réclamations qui ne sont pas introduites à temps peuvent entraîner d importants dommages consécutifs, ce qui ne peut être évité que par ce court délai de réclamation. 20. TAS ne traitera pas les signalements de défauts qui ne seront pas accompagnés de la facture originale.

8 21. La partie adverse n a pas droit à une réparation des défauts dans la mesure où ceux-ci concernent des systèmes et des appareils qui ont été fournis dans le cadre d un projet déjà livré et pour lequel un formulaire d acceptation de livraison a été signé. 22. Si la partie adverse a signalé un défaut et si les marchandises ne répondent pas aux critères de garantie ou présentent des défauts TAS est tenue, à son choix, de réparer ou de remplacer les marchandises à ses frais. Tous les frais de logistique entraînés par la réparation, le remplacement ou la remise en état, sont pour le compte et au risque de la partie adverse. 23. Invoquer le droit de revendication n annule pas l obligation de paiement de la partie adverse. Force majeure 24. En cas de force majeure, TAS est habilitée à suspendre ses obligations pour la durée de cette circonstance. On entend, notamment par cas de force majeure, toutes les circonstances ne pouvant raisonnablement pas être prévues au moment de la conclusion d un contrat et qui sont indépendantes de la volonté de TAS. En cas de force majeure, la partie adverse ne peut prétendre à des dommages-intérêts. Responsabilité 25. Ni TAS, ni des tiers dont elle fait usage pour l exécution du contrat, ne sont responsables envers la partie adverse pour l indemnisation d un dommage, direct ou indirect, quelle qu en ait été la cause. Le tout à l exception des dommages causés intentionnellement ou découlant d une faute grave de TAS. 26. La responsabilité de TAS est limitée au montant de la facture de la commande concernée. Les dommages indirects, y compris les dommages consécutifs, le manque à gagner et les dommages résultant de la stagnation de l entreprise ne sont jamais l objet d une indemnisation. 27. En dérogation à ce qui précède, si TAS est assurée pour le dommage concerné, sa responsabilité se limite au montant versé par l assureur sur la base de cette assurance. Une copie de la police d assurance avec les conditions peut être consultée par la partie adverse au bureau de TAS. Réserve de propriété et droit de rétention 28. TAS a une réserve de propriété, telle que visée à l article 3:92 du Code civil néerlandais, sur tous les biens qu elle livre, en ce qui concerne les recours portant sur la contrepartie des marchandises livrées par TAS à la partie adverse ou en vertu du(des) contrat(s) ou sur des activités effectuées ou à effectuer, ainsi qu en ce qui concerne les recours pour défaut d exécution desdits contrats. Dans les cas où des transactions entre TAS et la partie adverse ont lieu de manière consécutive et/ou régulière, la réserve de propriété ne deviendra caduque qu au moment où la partie adverse aura satisfait les recours de TAS. La partie adverse est tenue de s abstenir de tout acte pouvant porter préjudice à la réserve de propriété susvisée, tel que l établissement d un droit de gage, le transfert à un tiers, la vente ou l assemblage. 29. TAS dispose d un droit de rétention sur les choses qui lui ont été présentées pour traitement, réparation ou dépôt. Dans le cas où TAS évoque ce droit, celui-ci ne s éteint pas si la partie adverse constitue une sûreté. Droit applicable 30. Tous les contrats sont exclusivement régis par le droit néerlandais, avec exclusion de la Convention sur les contrats de vente internationaux en matière de marchandises (convention de Vienne). La compétence exclusive en matière de litiges entre TAS et la partie adverse revient au Tribunal de Gueldre à Zutphen (Pays-Bas), sous réserve du droit de TAS d opter pour un autre tribunal, ou, si besoin est, un autre pays.

GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE

GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE Article 1 Generalities The present General Conditions of Purchase ("GCP") of ZFDF shall be applicable to any order and/or supply programme in the following cases: - missing

Plus en détail

Instructions for use. allstor

Instructions for use. allstor Instructions for use allstor BE Bedienungsanleitung Für den Betreiber Bedienungsanleitung allstor Pufferspeicher BEDE Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Hinweise zur Dokumentation... 3 1.1 Unterlagen

Plus en détail

Coolingpad mit Dockingstation

Coolingpad mit Dockingstation BEDIENUNGSANLEITUNG Coolingpad mit Dockingstation Best.-Nr. 98 61 47 Bestimmungsgemäße Verwendung Das Produkt dient zur Kühlung eines Notebooks; das Notebook wird dazu auf das Coolingpad gestellt. Die

Plus en détail

Seller Master Agreement

Seller Master Agreement Seller Master Agreement This is the English version of the CarNext International Master Agreement The Dutch and French version can be found on the www.carnext.be website Ceci est la version anglaise du

Plus en détail

Conditions. The Contract is formed when the order is accepted by l acceptation de la commande par le Fournisseur, acceptation qui

Conditions. The Contract is formed when the order is accepted by l acceptation de la commande par le Fournisseur, acceptation qui SMS SAS CONDITIONS GENERALES DE VENTE - VENTE DE BIENS ET PRESTATION DE SERVICES SMS SAS TERMS AND CONDITIONS FOR THE SALE OF GOODS AND SUPPLY OF SERVICES Le présent Contrat est conclu entre SMS SAS agissant

Plus en détail

KOB. King Of Birds. No. 00 00 51. Bedienungsanleitung Operating Instructions. Notice d Utilisation Gebruiksaanwijzing

KOB. King Of Birds. No. 00 00 51. Bedienungsanleitung Operating Instructions. Notice d Utilisation Gebruiksaanwijzing KOB King Of Birds No. 00 00 51 RC ElektroDoppelrotorHelikopter RTF mit 2,4 GHz 4Kanal Fernsteuersender Electric RC Double Rotor RTF Helicopter with 2.4GHz 4channel remotecontrol transmitter Hélicoptère

Plus en détail

Netzwerk-Grafikkarte Version 10/09 Best.-Nr. 87 20 28

Netzwerk-Grafikkarte Version 10/09 Best.-Nr. 87 20 28 BEDIENUNGSANLEITUNG Netzwerk-Grafikkarte Version 10/09 Best.-Nr. 87 20 28 Bestimmungsgemäße Verwendung Das Produkt ist zum Anschluss an einen Netzwerk-Port (RJ45) vorgesehen und dient dort als externe

Plus en détail

Conditions Générales de vente de services et noms de domaine

Conditions Générales de vente de services et noms de domaine Conditions Générales de vente de services et noms de domaine INTERNET SERVICES AGREEMENT DOMAIN NAME REGISTRATION AGREEMENT Les conditions générales de vente ou de services des Registres en charge de chaque

Plus en détail

AURORA AURORA POWER SERVICE. Onduleurs Photovoltaïques. Cher Client,

AURORA AURORA POWER SERVICE. Onduleurs Photovoltaïques. Cher Client, AURORA POWER SERVICE AURORA Onduleurs Photovoltaïques Cher Client, Power-One Italy S.p.a. avec son partenaire de distribution agréée Power One, vous remercient d avoir choisi ses produits. En achetant

Plus en détail

UNIFORM AGREEMENT BETWEEN BUREAUX CONVENTION-TYPE INTER-BUREAUX

UNIFORM AGREEMENT BETWEEN BUREAUX CONVENTION-TYPE INTER-BUREAUX UNIFORM AGREEMENT BETWEEN BUREAUX The and the CONVENTION-TYPE INTER-BUREAUX Le et le (either of which is hereinafter referred to as the "Bureau" or the "Handling Bureau" or the "Paying Bureau", or the

Plus en détail

5. Paying for Your Order We accept all forms of major credit/debit cards for payment.

5. Paying for Your Order We accept all forms of major credit/debit cards for payment. ACER SERVICE CORPORATION STANDARD TERMS OF SALE ENGLISH [Binding Arbitration provisions are not applicable to Quebec consumers] THIS AGREEMENT CONTAINS A MANDATORY AND BINDING ARBITRATION PROVISION IN

Plus en détail

PC2TV WLAN TV-Adapter

PC2TV WLAN TV-Adapter Schalten Sie zuerst die Netzspannung für die Netzsteckdose ab, an der das Steckernetzteil angeschlossen ist (zugehörigen Sicherungsautomat abschalten bzw. Sicherung herausdrehen, anschließend FI-Schutzschalter

Plus en détail

USB-Server mit Hubfunktion

USB-Server mit Hubfunktion B E D I E N U N G S A N L E I T U N G www.conrad.com USB-Server mit Hubfunktion Version 04/10 Best.-Nr. 97 38 19 Bestimmungsgemäße Verwendung Das Produkt dient zum Anschluss von bis zu vier USB-Geräten

Plus en détail

RED HAT CONTRAT D ENTREPRISE FRANCE

RED HAT CONTRAT D ENTREPRISE FRANCE RED HAT ENTERPRISE AGREEMENT FRANCE PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE PURCHASING AND/OR USING SOFTWARE OR SERVICES FROM RED HAT. RED HAT CONTRAT D ENTREPRISE FRANCE VEUILLEZ LIRE SOIGNEUSEMENT

Plus en détail

PRODUITS SPÉCIAUX SPEZIALARTIKEL SPECIAL ITEMS. Mehr als 30% der Fabrikation von ESKENAZI ist reserviert auf «Spezialartikel»

PRODUITS SPÉCIAUX SPEZIALARTIKEL SPECIAL ITEMS. Mehr als 30% der Fabrikation von ESKENAZI ist reserviert auf «Spezialartikel» ESKENAZI SA est une entreprise familiale presque centenaire, créée en 1916 par Marcel Eskenazi, elle compte aujourd hui une quarantaine de collaborateurs, et est représentée par Marc Eskenazi de la quatrième

Plus en détail

Panneau rayonnant sèche-serviettes

Panneau rayonnant sèche-serviettes Notice d installation et d utilisation Instruction manual. Instrukcja montazu i obslugi Manual de instalación y de uso Instruções de instalação e de utilização Montage und bedienanleitung Installatie-

Plus en détail

MASTER SOFTWARE LICENSE AND CONTRAT CADRE DE LICENCE ET DE SUPPORT AGREEMENT SUPPORT DE LOGICIEL

MASTER SOFTWARE LICENSE AND CONTRAT CADRE DE LICENCE ET DE SUPPORT AGREEMENT SUPPORT DE LOGICIEL MASTER SOFTWARE LICENSE AND SUPPORT AGREEMENT This and Support Agreement (the Agreement ) is made by and between AvePoint Deutschland GmbH dba AvePoint France, a French branch with offices at 23 rue Maxmilien

Plus en détail

LightBoy Timer MONTAGE D GB F NL. Digitale Zeitschaltuhr mit Zufalls- und Countdownfunktion. Art.-Nr.: 006232B

LightBoy Timer MONTAGE D GB F NL. Digitale Zeitschaltuhr mit Zufalls- und Countdownfunktion. Art.-Nr.: 006232B MONTAGE D GB F NL D LightBoy Timer Digitale Zeitschaltuhr mit Zufalls- und Countdownfunktion Art.-Nr.: 006232B Gutkes GmbH Postfach 730 308 30552 Hannover Germany www.gev.de service@gev.de WA 12/2006 Funktionen

Plus en détail

DECO HEATER PLUS TYP/TYPE 687

DECO HEATER PLUS TYP/TYPE 687 If the appliance is used commercially, the warranty period is 12 months. By acquiring this appliance you have chosen a first-class product, which will provide you with lots of satisfaction for a long time

Plus en détail

Conditions générales de vente et de livraison 2014 Knapzak Benelux BV Kraaivenstraat 36-09 5048 AB Tilburg (Pays-Bas)

Conditions générales de vente et de livraison 2014 Knapzak Benelux BV Kraaivenstraat 36-09 5048 AB Tilburg (Pays-Bas) Conditions générales de vente et de livraison 2014 Knapzak Benelux BV Kraaivenstraat 36-09 5048 AB Tilburg (Pays-Bas) Article 1. Dispositions générales 1.1. Les présentes conditions s appliquent à toutes

Plus en détail

Golf-Versicherungsbedingungen. Conditions d assurance golf. Condizioni di assicurazione golf. Golf Insurance Terms and Conditions.

Golf-Versicherungsbedingungen. Conditions d assurance golf. Condizioni di assicurazione golf. Golf Insurance Terms and Conditions. These cardsare issued by Credit Suisse AG, processingservices provided by SwisscardAECS AG Golf-Versicherungsbedingungen. Conditions d assurance golf. Condizioni di assicurazione golf. Golf Insurance Terms

Plus en détail

Internship agreement between (Convention de stage entre)

Internship agreement between (Convention de stage entre) LOGO OF THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION (LOGO DE L ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR) OR TRAINING ORGANIZATION (OU DE L ORGANISME DE FORMATION) NB: for the sake of simplicity, the persons referred

Plus en détail

Centronic VarioControl VC581

Centronic VarioControl VC581 Centronic VarioControl VC581 de Montage- und Betriebsanleitung Funkrepeater Wichtige Informationen für: den Monteur / die Elektrofachkraft / den Benutzer Bitte entsprechend weiterleiten! Diese Anleitung

Plus en détail

Modèle Material transfer agreement. Accord de transfert de matériel. Direction des Affaires Juridiques. Avertissement.

Modèle Material transfer agreement. Accord de transfert de matériel. Direction des Affaires Juridiques. Avertissement. [Télécharger la version Word] Accord de transfert de matériel Modèle Material transfer agreement Avertissement L'objet d'un accord de transfert de matériel est de protéger la transmission (à des fins de

Plus en détail

UK Quick Start Guide HS-M701-4GB

UK Quick Start Guide HS-M701-4GB UK Quick Start Guide HS-M701-4GB Thank you for purchasing a Hip Street ereader and we hope you enjoy using it Please visit our website at www.hipstreetonline.com. We have a Frequently Asked Questions FAQ

Plus en détail

OPERATING INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS CONRAD IM INTERNET http://www.conrad.de BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI OPERATING INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING Version 03/03 100 % Recycling- Papier. Chlorfrei gebleicht. 100 % recycling paper. Bleached

Plus en détail

2-Zonen Alarmanlage. 2-Zone Alarm Device. 2-zone alarminstallatie

2-Zonen Alarmanlage. 2-Zone Alarm Device. 2-zone alarminstallatie BEDIENUNGSANLEITUNG NOTICE D EMLPOI OPERATING INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING Version 03/11 2-Zonen Alarmanlage 2-Zone Alarm Device Seite 3-21 Page 22-39 Système d alarme à 2 zones Page 40-58 2-zone alarminstallatie

Plus en détail

Bill 15 Projet de loi 15

Bill 15 Projet de loi 15 1ST SESSION, 41ST LEGISLATURE, ONTARIO 63 ELIZABETH II, 2014 1 re SESSION, 41 e LÉGISLATURE, ONTARIO 63 ELIZABETH II, 2014 Bill 15 Projet de loi 15 (Chapter 9 Statutes of Ontario, 2014) (Chapitre 9 Lois

Plus en détail

PROTOCOLE D'ACCÈS AU PORTAIL FOURNISSEURS MESSIER-BUGATTI-DOWTY- GENERAL TERMS & CONDITIONS OF ACCESS AND USE OF MESSIER-BUGATTI-DOWTY SUPPLIER PORTAL

PROTOCOLE D'ACCÈS AU PORTAIL FOURNISSEURS MESSIER-BUGATTI-DOWTY- GENERAL TERMS & CONDITIONS OF ACCESS AND USE OF MESSIER-BUGATTI-DOWTY SUPPLIER PORTAL Page 1 / 14 PROTOCOLE D'ACCÈS AU PORTAIL FOURNISSEURS MESSIER-BUGATTI-DOWTY- GENERAL TERMS & CONDITIONS OF ACCESS AND USE OF MESSIER-BUGATTI-DOWTY SUPPLIER PORTAL Etabli par / Prepared by Vérifié par /

Plus en détail

CONFIDENCE. is our commitment. The best part: Money right from the start. Want more? Getting started is easy. Start today! Business Kit for $99

CONFIDENCE. is our commitment. The best part: Money right from the start. Want more? Getting started is easy. Start today! Business Kit for $99 CONFIDENCE is our commitment Confidence isn t just a word to us. At Tupperware, strengthening your confidence so you can achieve your goals is our first priority. No matter how big you dare to dream, we

Plus en détail