MANUAL / HANDLEIDING / ANLEITUNG / MODE D EMPLOI

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "MANUAL / HANDLEIDING / ANLEITUNG / MODE D EMPLOI"

Transcription

1 MANUAL / HANDLEIDING / ANLEITUNG / MODE D EMPLOI

2 CONTENTS / INHOUDSOPGAVE / INHALTSVERZEICHNIS / INDEX 3 ENGLISH ENGLISH / MANUAL CONGRATULATIONS ON YOUR IWAKU PURCHASE! 7 NEDERLANDS 11 DEUTSCH 15 FRANÇAIS 19 SPECIFICATIONS / SPECIFICATIES PRODUKTSPEZIFIZIERUNGEN / SPÉCIFICATIONS 22 EXPLANATION OF S YMBOLS / VERKLARING VAN S YMBOLEN / ZEICHENERKL ÄRUNG / SIGNIFICATION DES S YMBOLES 2 3

3 INTRODUC TION Iwaku ensures a relaxing start and an active course of your day. Iwaku is a wake-up light design with intuitive touch dimming. The corresponding iwaku smartphone application allows you to activate the alarm function*. In addition, the iwaku app can monitor your sleep cycle, waking you up during a stage of light sleep using the lamp s gently increasing light. Thanks to the high light iwaku, you can use the lamp for improving your mood and your sleep hygiene after waking up. WARNING You should consult with your doctor about using iwaku for light therapy if you: have an eye disease or infection or have had one in the past have recently undergone eye treatment are hypersensitive to light, for example if you have diabetes or epilepsy are using medication that increase your sensitivity to light such as certain anti-depressants and drugs with psychotropic effects. are experiencing psychological complaints such as severe depression. 1 brief touch switches iwaku on or off. A few touches in quick succession will make iwaku cycle through 3 different modes: maximum, light therapy, off. With a prolonged touch, iwaku will gradually cycle through all modes before returning to the default mode. Upon reaching the pre-set modes maximum and light therapy, iwaku gives a small visual indication when you get to each mode. SETTING THE WAKE-UP LIGHT To use the wake-up light function, you must install the iwaku app on a smartphone or tablet.* When using iwaku s ability to monitor your sleep cycle, your smartphone should rest in the corner of your mattress. Using the smartphone, minor movements can be measured which indicate a stage of light sleep. When the set wake-up time is reached, iwaku will increase the light s intensity during the chosen time frame, eventually waking you up fully using the set alarm sound. * REQUIRES A SMARTPHONE WITH BLUETOOTH SMART FUNC- TIONALITY AND IOS OR A NDROID OPERATING S YSTEM. VISIT IWAKU.COM FOR A LIST OF COMPATIBLE SMARTPHONES AND * REQUIRES A SMARTPHONE WITH BLUETOOTH SMART FUNC- TIONALITY AND IOS OR A NDROID OPERATING S YSTEM. VISIT IWAKU.COM FOR A LIST OF COMPATIBLE SMARTPHONES AND MORE INFO ON THIS UNIQUE FEATURE. IMPORTANT Please read the manual before use and only use iwaku in the prescribed manner. Do not cover iwaku. This is to prevent overheating. Do not look directly at the light source for too long. This is not necessary for effective light therapy and may be disturbing to the eyes. Only use iwaku with the supplied adapter, model number STD-2401, and only replace it with an original model when necessary. Iwaku is not a toy. Do not let children play with the lamp. Only use iwaku indoors and keep the lamp away from sources of water and heat. Do not adjust iwaku and do not make any Do not use iwaku when the illuminating cap is damaged or missing. INSTALLATION Take iwaku from its container and put the lamp on a dry and stable surface away from heat sources. Connect the supplied adapter to iwaku and insert the plug into the socket. USE CONTROL Touch dimming Iwaku features touch control: you can adjust the light level by touching the top of the lamp with your hand. This touch control works as follows: Works with a smartphone app Step 1: Install the iwaku app on your smartphone or tablet. You can download the iwaku app for Apple devices in the App Store and the Android version in the Google Play store. Step 2: After start-up, connect the iwaku app to the iwaku lamp. Step 3: Set your wake-up time and whether you want to use iwaku s sleep cycle monitoring function. Step 4: Set the alarm sound. Step 5: Set the time frame during which the light intensity should go from 0% to max. MORE INFO ON THIS UNIQUE FEATURE. LIGHT THERAPY The setting for light therapy follows the maximum light intensity and can be activated by the light therapy setting by the blue light, a spe- light therapy. Bright light therapy for mood enhancement 4 5

4 Method: For effective light therapy you should put iwaku on the supplied stand. Then take a seat approximately 50cm diagonally in front of the lamp. Do not look directly at the light source, but look past it instead. You could read a book, eat or work behind a computer within the prescribed distance. A light therapy session lasts about minutes. You can go for longer if you wish, but this isn t necessary. Light therapy is most effective when you repeat the session daily for a minimum period of two weeks, preferably early in the morning after waking up. NEDERLANDS / HANDLEIDING GEFELICITEERD MET UW IWAKU! MAINTENANCE & ENVIRONMENT Keep iwaku clean and dust free using a dry or slightly damp cloth. Do not use abrasive or aggressive cleaners. Always unplug the lamp before cleaning. Do not disassemble iwaku. The parts are not to be repaired or replaced by the user. Do not throw away iwaku with the regular household waste at the end of its lifecycle, but hand it in so it can be responsibly disposed of and, where possible, recycled. You can do this at the address on iwaku.com or at a collection point for electrical appliances designated by the local government. The cardboard packaging can be disposed of as paper waste. WARRANTY & SERVICE In case of problems, complaints or if you would simply like more information, you can contact either your local dealer or you can contact us directly via our website at iwaku.com. 6 7

5 INLEIDING Iwaku zorgt voor een ontspannen begin en een actief vervolg van de dag. Iwaku is een design wake-up light met intuïtieve touch dimming. De bijbehorende iwaku app smartphone applicatie biedt de mogelijkheid de wekkerfunctie te activeren*. Daarnaast kan de iwaku app uw slaapfase monitoren zodat u in een lichte slaapfase gewekt wordt door het opkomende licht van de lamp. Dankzij de hoge iwaku kunt u de lamp na het opstaan gebruiken voor stemmingsverbetering en het verbeteren van uw slaap/waak ritme. * VEREIST EEN SMARTPHONE MET BLUETOOTH SMART EN HET IOS OF ANDROID OPERATING SYSTEM. KIJK OP IWAKU. COM VOOR EEN LIJST MET GESCHIKTE TELEFOONS EN VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE UNIEKE FEATURE. BELANGRIJK Lees voor gebruik eerst de handleiding en gebruik iwaku alleen op de voorgeschreven manier. Dek iwaku niet af, om oververhitting te voorkomen. Kijk niet te lang rechtstreeks in de lichtbron. Dit is niet noodzakelijk voor een effectieve lichttherapie en kan hinderlijk zijn voor de ogen. Gebruik iwaku alleen met de meegeleverde adapter, modelnummer STD-2401, en vervang deze, indien noodzakelijk, alleen door een origineel exemplaar. Iwaku is geen speelgoed. Laat kinderen niet met de lamp spelen. Gebruik iwaku alleen binnen en houd de lamp uit de buurt van water en warmtebronnen. Gebruik iwaku niet wanneer de lichtdoorlatende kap beschadigd is of ontbreekt. WAARSCHUWING Overleg het gebruik van iwaku voor lichttherapie eerst met uw behandelend arts indien u: een oogziekte of oogontsteking heeft of heeft gehad recent een oogbehandeling hebt ondergaan overgevoelig bent voor licht, bijvoorbeeld bij diabetes of epilepsie medicijnen gebruikt die de gevoeligheid voor licht vergroten zoals bepaalde antidepressiva en medicijnen met een psychotrope werking. psychische klachten heeft zoals bij een ernstige depressie. INSTALLATIE Haal iwaku uit zijn verpakking en zet de lamp op een droge, stabiele ondergrond uit de buurt van warmtebronnen. Sluit de meegeleverde adapter op iwaku aan en steek de stekker in het stopcontact. GEBRUIK BEDIENING Touch dimming Iwaku heeft een touch-bediening: door de bovenkant van de lamp met de hand aan te raken kunt u het lichtniveau aanpassen. Deze touch-bediening werkt als volgt: Bij 1x kort aanraken gaat iwaku aan of uit. Bij kort achter elkaar aanraken doorloopt iwaku de 3 standen: maximaal, lichttherapie, uit Bij langdurige aanraking doorloopt iwaku geleidelijk alle standen en gaat dan weer terug naar de beginstand. Bij het bereiken van de voorgeprogrammeerde standen, maximaal en lichttherapie, geeft iwaku een kleine visuele indicatie als een stand is bereikt. INSTELLEN WAKE-UP LIGHT Om de wake-up light-functie te kunnen gebruiken, moet u de iwaku app op een smartphone of tablet installeren.* Werkt met een smartphone app Stap 1: Installeer de iwaku app op uw smartphone of tablet. U kunt de iwaku app voor Apple apparaten downloaden in de App Store en voor Android bij Google Play. Stap 2: Maak na het opstarten van de iwaku app verbinding met de iwaku lamp. Stap 3: Stel de tijd in waarop u uiterlijk gewekt wilt worden en of u hierbij gebruik wilt maken van de optie om uw slaapfase te monitoren. Stap 4: Stel het wekgeluid in. Stap 5: Stel de tijdsduur in waarop de lichtintensiteit van 0% naar maximaal moet gaan. Wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid uw slaapfase te monitoren, dient de smartphone op de hoek van het matras te liggen. Via de smartphone worden zo de kleine bewegingen gemeten die duiden op een lichte slaapfase. Als de vooraf ingevoerde wektijd is bereikt, zal iwaku de intensiteit van het licht opvoeren in de opgegeven tijdsduur om u uiteindelijk volledig te laten ontwaken door het ingestelde wekgeluid. * VEREIST EEN SMARTPHONE MET BLUETOOTH SMART EN HET IOS OF ANDROID OPERATING SYSTEM. KIJK OP IWAKU. COM VOOR EEN LIJST MET GESCHIKTE TELEFOONS EN VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE UNIEKE FEATURE. LICHTTHERAPIE De stand voor lichttherapie volgt na de maximale lichtstand en is doormiddel van twee keer een korte aanraking van iwaku te realiseren. U herkent de lichttherapie stand aan het blauwige tief is voor lichttherapie. Werkwijze: Voor een effectieve lichttherapie zet u iwaku op het bijgeleverde voetje en gaat u op ongeveer 50cm schuin voor de lamp zitten. Kijk niet direct in de lichtbron, maar er schuin langs. Zo kunt een boek lezen, eten of werken achter de computer binnen de voorgeschreven afstand. Een lichttherapiesessie duurt ongeveer minuten. Langer is niet nodig, maar mag wel. Lichttherapie is het effectiefst wanneer u de sessie dagelijks herhaalt voor een periode van minimaal twee weken, bij voorkeur vroeg in de ochtend na het ontwaken. 8 9

6 DEUTSCH / ANLEITUNG HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM KAUF IHRES IWAKUS! Lichttherapie voor stemmingsverbetering ONDERHOUD & MILIEU Houd iwaku schoon en stofvrij met een droge of licht vochtige doek. Gebruik daarbij geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen. Haal voor het schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact. Haal iwaku niet uit elkaar. De onderdelen zijn niet door de gebruiker zelf te vervangen en/of te repareren. Gooi iwaku aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever hem in om verantwoord af te voeren en waar mogelijk te recyclen. Dit kan bij het adres op iwaku.com of bij een door de lokale overheid aangewezen inzamelpunt voor elektrische apparaten. De kartonnen verpakking kan worden afgevoerd als oud papier. G ARANTIE & SERVICE Bij eventuele problemen, klachten of voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met uw lokale dealer of direct met ons via de website op iwaku.com

7 EINFÜHRUNG Das iwaku lässt Sie den Tag entspannt beginnen und aktiv verbringen. Das iwaku ist ein Designer Lichtwecker mit intuitivem Touch Dimmer. Die dazugehörige iwaku-app Smartphone-Anwendung bietet Ihnen die Möglichkeit, die Weckfunktion zu aktivieren*. Die iwaku-app kann zusätzlich Ihre Schlafphase überwachen, sodass Sie in der Leichtschlafphase vom zunehmenden Licht der Lampe geweckt werden. Dank des hohen Lichtertrags und einem Sie die Leuchte nach dem Aufstehen zur Verbesserung Ihrer Stimmung und Ihres Schlaf-Wach Rhythmus verwenden. * BENÖTIGT WIRD EIN SMARTPHONE MIT BLUETOOTHFUNK- TION UND EINEM IOS- ODER ANDROID-SYSTEM. UNTER IWAKU.COM FINDEN SIE EINE LISTE MIT KOMPATIBLEN SMARTPHONES UND WEITERE INFORMATIONEN ZU DIESER EINZIGARTIGEN FUNKTION. WICHTIGE INFORMATIONEN Lesen Sie vor Gebrauch die Anleitung und verwenden Sie das iwaku nur auf die angegebene Weise. Um einen Hitzestau zu vermeiden, darf das iwaku nicht abgedeckt werden. Blicken Sie niemals geradewegs in die Lichtquelle. Dies ist für eine effektive Lichttherapie unnötig und kann zu Augenbeschwerden führen. Verwenden Sie das iwaku ausschließlich mit dem mitgelieferten Adapter mit der Modellnummer STD-2401 und ersetzen Sie diesen, falls nötig, nur durch ein Originalexemplar. Das iwaku ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht mit der Leuchte spielen. Verwenden Sie das iwaku ausschließlich im Innenbereich und halten Sie die Lampe von Wasser- und Wärmequellen fern. Passen Sie das iwaku nicht an und führen Sie keine Änderungen aus. Verwenden Sie das iwaku nicht, wenn die lichtdurchlässige Kappe beschädigt ist oder entfernt wurde. WARNHINWEIS Wenn Sie das iwaku zur Lichttherapie nutzen möchten, sollten Sie vor der Anwendung Rücksprache mit Ihrem Arzt halten, falls Sie: unter einer Augenkrankheit oder Augenentzündung leiden oder gelitten haben sich kürzlich einer Augenbehandlung unterzogen haben betes oder Epilepsie Medikamente einnehmen, welche die Licht- tidepressiva und psychotrop wirkende Medikamente unter psychischen Beschwerden wie beispielsweise schweren Depressionen leiden. INSTALLATION Nehmen Sie das iwaku aus der Verpackung und legen Sie die Leuchte abseits von Wärmequellen auf einen trocknen, stabilen Untergrund. Verbinden Sie den mitgelieferten Adapter mit dem iwaku und stecken Sie den Stecker in eine Steckdose. V ERWENDUNG BEDIENUNG Das iwaku ist mit einem Touch-Sensor versehen: Indem Sie die Oberseite der Leuchte berühren, können Sie die Lichtstärke anpassen. Dieser Touch-Sensor funktioniert folgendermaßen: Bei 1 kurzen Berührung schaltet sich das iwaku ein oder aus. Bei kurzen, aufeinanderfolgenden Berührungen schaltet das iwaku über die 3 Einstellungen: maximal, Lichttherapie, aus. Bei lang anhaltender Berührung durchläuft das iwaku stufenweise alle Einstellungen und kehrt zur Basiseinstellung zurück. Wenn die vorprogrammierten Einstellungen maximal und Lichttherapie erreicht werden, zeigt das iwaku ein kleines, visuelles Signal an, wenn die jeweilige Einstellung erreicht wurde. Touch dimming DA S LICHTWECKER EINSTELLEN Um die Lichtwecker Funktion verwenden zu können, müssen Sie die iwaku-app auf einem Smartphone oder Tablet installieren.* Schritt 1: Installieren Sie die iwaku-app auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Für Apple Geräte können Sie die iwaku-app im App Store herun- bei Google Play. Schritt 2: Nach dem Starten der iwaku-app stellen Sie eine Verbindung mit der iwaku- Leuchte her. Schritt 3: Stellen Sie die Zeit ein, zu der Sie spätestens geweckt werden möchten, und ob Sie hierbei die Option, Ihre Schlafphase zu überwachen, nutzen möchten. Schritt 4: Stellen Sie den Weckton ein. Schritt 5: Stellen Sie ein, in welchem Zeitraum die Lichtintensität von 0 % auf maximale Lichtstärke hochfahren soll. Funktioniert mit ein Smartphoneapp Wenn Sie die Möglichkeit der Schlafphasenüberwachung nutzen möchten, muss Ihr Smartphone dafür auf einer Ecke Ihrer Matratze liegen. Über das Smartphone werden dann die kleinsten Bewegungen registriert, die auf eine leichte Schlafphase hindeuten. Wenn die vorher einprogrammierte Weckzeit erreicht ist, wird das iwaku die Lichtintensität während des angegebenen Zeitraums steigern, um Sie dann mithilfe des ausgewählten Wecktons vollständig aufwachen zu lassen. * BENÖTIGT WIRD EIN SMARTPHONE MIT BLUETOOTHFUNK- TION UND EINEM IOS- ODER ANDROID-SYSTEM. UNTER IWAKU.COM FINDEN SIE EINE LISTE MIT KOMPATIBLEN SMARTPHONES UND WEITERE INFORMATIONEN ZU DIESER EINZIGARTIGEN FUNKTION

8 LICHTTHERAPIE Die Einstellung zur Lichttherapie folgt nach der maximalen Lichteinstellung und wird durch zwei kurze Berührungen des iwakus aktiviert. Den Lichttherapiestand erkennen Sie am bläulichen Licht, das durch ein spezielles Lichtspektrum entsteht und für die Lichttherapie äußerst wirkungsvoll eingesetzt wird. Anwendung: Für eine effektive Lichttherapie stellen Sie das iwaku in dem mitgelieferten Lampenfuß auf und setzen sich schräg, in einem Abstand von ungefähr 50 cm, vor die Leuchte. Blicken Sie dabei nicht unmittelbar in die Lichtquelle, sondern schräg daran vorbei. Auf diese Weise können Sie im vorschriftsmäßigen Abstand ein Buch lesen, etwas essen oder am Computer arbeiten. Eine Lichttherapiesitzung sollte ungefähr Minuten dauern. Eine längere Sitzung ist nicht notwendig, jedoch gestattet. Die Lichttherapie ist am wirkungsvollsten, wenn die Sitzung mindestens zwei Wochen lang täglich wiederholt wird, vorzugsweise kurz nach dem Aufstehen früh am Morgen. PFLEGE & UMWELT Ihr iwaku halten Sie mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch sauber und staubfrei. Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel. Entfernen Sie vor der Reinigung immer den Stecker aus der Steckdose. Nehmen Sie das iwaku niemals auseinander. Die Bauteile können nicht vom Anwender selbst ausgetauscht und/oder repariert werden. Nach Ablauf der Nutzungsdauer darf das Gerät nicht im regulären Hausmüll entsorgt werden, sondern sollte bei einer hierfür angewiesenen Stelle abgegeben und möglichst recycelt werden. Dies ist bei einer unter iwaku.com angegebenen Adresse oder einer von Ihrer Stadtverwaltung ausgewiesenen Annahmestelle für elektrische Geräte möglich. Der Verpackungskarton kann als Altpapier entsorgt werden. G ARANTIE & SERVICE Bei eventuellen Problemen, Beschwerden oder für weitere Informationen können Sie sich jederzeit an Ihre Verkaufsstelle oder über unsere Webseite iwku.com unmittelbar an uns wenden. FRANÇAIS / MODE D EMPLOI NOUS VOUS FÉLICITONS POUR VOTRE NOUVEL IWAKU! Lichttherapie zur Verbesserung Ihrer Stimmung 14 15

9 INTRODUC TION Iwaku vous assure une commencée détendue et une suite active de votre journée. Iwaku est un simulateur d aube à joli design, munie d une fonction innovatrice d atténuation tactile. L application pour smartphone iwaku qui l accompagne, vous offre la possibilité d activer la fonction réveil à partir de votre téléphone portable*. De même, cette application surveille votre sommeil de manière à ce que la lumière progressive de la lampe vous réveille au cours d une phase de sommeil léger. Grâce à la lumi- d iwaku, vous pourrez utiliser la lampe après vous être levé pour une meilleure humeur le matin ou pour améliorer votre rythme de sommeil. * REQUIERT UN SMARTPHONE MUNI D UNE FONCTION BLUE- TOOTH SMART ET D UN SYSTÈME OPÉRATIONNEL IOS OU ANDROID. VISITEZ LE SITE IWAKU.COM POUR UNE LISTE DES SMARTPHONES COMPATIBLES ET POUR DAVANTAGE DE RENSEI- GNEMENTS CONCERNANT CETTE FONCTIONNALITÉ UNIQUE. IMPORTANT Veuillez consulter le mode d emploi avant d utiliser iwaku et veuillez ne l utiliser que de la manière prescrite. surchauffe. Evitez de regarder droit dans la source lumineuse. Ceci n est pas nécessaire pour une lumi- vos yeux. Veuillez n utiliser iwaku qu avec l adaptateur qui l accompagne (numéro de série STD-2401) et remplacez-le si nécessaire par un exemplaire original. Iwaku n est pas un jouet. Empêchez vos enfants de jouer avec. Veuillez n utiliser iwaku qu à l intérieur et évitez de le placer à proximité de l eau ou de sources de chaleur. Evitez de dérégler iwaku et ne lui apportez pas Veuillez ne pas utiliser iwaku lorsque le cache laissant passer la lumière est endommagé ou lorsque celui-ci ne se trouve pas sur l appareil. Dans les cas suivants, veuillez d abord consulter votre médecin avant d utiliser iwaku pour une luminothérapie: vous souffrez ou vous avez souffert d une maladie oculaire ou d une infection oculaire vous avez subi récemment une opération ocu- vous êtes très sensible à la lumière comme par exemple les personnes diabétiques ou épilep- vous prenez des médicaments augmentant la sensibilité à la lumière tels que certains antidépressifs et autres médicaments ayant un vous souffrez de troubles psychiques comme dans le cas d une dépression grave. INSTALLATION Otez iwaku de son emballage et placez la lampe sur une surface au sec et stable qui ne se trouve pas à proximité d une source de chaleur. Connectez l adaptateur accompagnant à l appareil iwaku et branchez la prise au secteur. UTILISATION COMMANDE touchant le haut de la lampe, vous pourrez ajus- ter l intensité lumineuse. Cette commande tac- En touchant la lampe une fois brièvement, vous allumerez ou vous éteindrez la lampe. En la touchant plusieurs fois brièvement, iwaku passera par les trois positions d illumi- En touchant la lampe de manière prolongée, iwaku parcourra graduellement toutes les positions et reviendra ensuite à sa position initiale. Lorsqu elle passe les positions préprogrammées maximum et luminothérapie, un petit signal lumineux sera activé par l appareil. Variation manuelle par toucher RÉGLAGE DE LA FONC TION LUMINEUSE DU RÉVEIL réveil, vous devrez installer l application iwaku sur un smartphone ou sur une tablette*. smartphone ou tablette. Vous pourrez télécharger cette application dans l App Store pour les appareils de marque Apple et dans Google Play pour les appareils utilisant Android. iwaku, vous devrez établir une connexion avec la lampe iwaku. tez être réveillé et indiquez si vous souhaitez faire usage de la fonction de surveillance de votre sommeil. tensité lumineuse augmentera de 0% à 100%. Fonctionne avec une app smartphone Si vous faites usage de l option de surveillance de votre sommeil, votre smartphone devra être placé sur le coin de votre matelas. Votre smartphone enregistrera ainsi les petits mouvements correspondant à une phase de sommeil léger. Lorsque l heure de réveil préprogrammé est atteinte, iwaku commencera à augmenter l intensité lumineuse pendant la durée réglée préalablement et vous réveillera ensuite entièrement à l aide de la sonnerie du réveil. * REQUIERT UN SMARTPHONE MUNI D UNE FONCTION BLUE- TOOTH SMART ET D UN SYSTÈME OPÉRATIONNEL IOS OU ANDROID. VISITEZ LE SITE IWAKU.COM POUR UNE LISTE DES SMARTPHONES COMPATIBLES ET POUR DAVANTAGE DE RENSEI- GNEMENTS CONCERNANT CETTE FONCTIONNALITÉ UNIQUE

10 LUMINOTHÉRAPIE La position correspondant à la luminothérapie vient après la position d intensité maxi- deux fois brièvement la lampe iwaku. La position de luminothérapie vous sera indiquée par la lumière bleue. Celle-ci correspond à un spectre nothérapie. - supplément et asseyez-vous à environ 50cm en diagonale devant la lampe. Evitez de regarder directement dans la lampe et regardez plutôt à côté. Vous pourrez ainsi lire un livre, manger ou travailler sur un ordinateur par exemple, en respectant la distance prescrite. Une séance de luminothérapie dure environ 20 à 30 minutes. Une séance plus longue est autorisée mais n est pas nécessaire. La luminothérapie sera la plus tidiennement durant une période minimale de deux semaines, et de préférence tôt le matin après votre réveil. ENTRETIEN & ENVIRONNEMENT Faites en sorte que l appareil iwaku reste propre et dépoussiérez-le avec un chiffon humide. N utilisez pas de matériaux abrasifs ou des solutions de nettoyage agressives. A chaque nettoyage, débranchez l appareil du secteur. Ne pas démonter l appareil iwaku. Les pièces ne peuvent être remplacées/réparées par l utilisateur. iwaku avec les déchets ménagers et faites en sorte qu il puisse être collecté et recyclé de manière responsable. Ceci pourra être fait sur iwaku.com ou à un des points de collecte d appareils électriques désignés par votre municipalité. L emballage en carton pourra être jeté avec les déchets en papier. G ARANTIE & SERVICE En cas de problèmes, de plaintes éventuelles ou pour plus de renseignements, vous pourrez contacter votre concessionnaire le plus proche ou nous contacter directement par le biais du site iwaku.com. SPECIFICATIONS / SPECIFICATIES / PRODUKTSPEZIFIZIERUNGEN / SPÉCIFICATIONS 18 19

11 ELECTRIC AL CHARACTERISTICS / ELEKTRISCHE KENMERKEN / ELEKTRISCHE MERKMALE / SPÉCIFIC ATIONS ÉLECTRIQUES PHYSIC AL CHARACTERISTICS / F YSIEKE KENMERKEN / PHYSISCHE MERKMALE / SPÉCIFIC ATIONS PHYSIQUES CLASSIFIC ATION / CLASSIFICERING / KLASSIFIZIERUNG / CLASSIFIC ATIO USE & STOR AGE / GEBRUIKEN & OPBERGEN / VERWENDUNG & L AGERUNG / UTILISATION & STOCKAGE NOMINAL INPUT VOLTAGE ADAPTER / DIMENSIONS / CLASS ACCORDING TO MDD / OPERATING TEMPERATURE NOMINAAL INGANGSVOLTAGE ADAPTER / AFMETINGEN / KLASSE VOLGENS DE MDD / GEBRUIKSTEMPERATUUR / EINGANGSSPANNUNG ADAPTER / MASSE / KLASSE GEMÄSS DER MDD / ANWENDUNGSTEMPERATUR / ADAPTATEUR DE TENSION D ENTRÉE NOMINALE DIMENSIONS CLASSIFICATION SELON LA MDD TEMPÉRATURE D UTILISATION VAC Ø 310MM X 130MM TALL / HOOG / HÖHE / HAUT IIA FROM / VAN / VON / DE 0 C TO / TOT / BIS / À +35 C OUTPUT VOLTAGE ADAPTER / WEIGHT / INSULATION CLASS / S TORAGE TEMPERATURE / UITGANGSVOLTAGE ADAPTER / GEWICHT / ISOLATIEKLASSE / OPBERGTEMPERATUUR / AUSGANGSSPANNUNG ADAPTER / GEWICHT / ISOLATIONSKLASSE / L AGERTEMPERATUR / ADAPTATEUR DE TENSION DE SORTIE POIDS CLASSIFICATION DE L ISOLATION TEMPÉRATURE DE STOCK AGE 24 VDC 1KG II FROM / VAN / VON / DE -20 C TO / TOT / BIS / À +50 C NOMINAL FREQUENCY ADAPTER / PEAK WAVELENGTH / WATER RESISTANCE / RELATIVE HUMIDITY IN USE / NOMINALE FREQUENTIE ADAPTER / PIEKGOLFLENGTE / WATERBESTENDIGHEID / RELATIEVE VOCHTIGHEID GEBRUIK / NENNFREQUENZ ADAPTER / SPITZENWELLENLÄNGE / WASSERBESTÄNDIGKEIT / RELATIVE FEUCHTIGKEIT BEI ANWENDUNG / ADAPTATEUR DE FRÉQUENCE NOMINALE AMPLITUDE DE LONGUEUR D ONDE IMPERMÉABILITÉ HUMIDITÉ RELATIVE UTILISATION 50/60 HZ 460NM + / - 5NM IP21, DRIP PROOF / DRUIPWATERDICHT / FROM / VAN / VON / DE 20% TO / TOT / BIS / À 80% SPRITZWASSERGESCHÜTZT / IMPERMÉABLE (NON-CONDENSING / GEEN CONDENS / KEINE POWER CONSUMPTION WHEN IN USE / BLUELIGHT RADIATION (WEIGHTED) À L ÉGOUTTEMENT KONDENSATION / PA S DE CONDENSATION) VERMOGEN TIJDENS GEBRUIK / BETRIEBSSPANNUNG / ACCORDING TO EN / STRALING VAN BLUE LIGHT (GEWOGEN) CONTROL METHOD / RELATIVE HUMIDITY IN STORAGE / PUISSANCE DURANT UTILISATION 24W VOLGENS EN / STRAHLUNG VOM BLUE LIGHT (GEWICHTET) BEDIENINGSMETHODE / ANWENDUNGSMETHODE / RELATIEVE VOCHTIGHEID OPBERGEN / RELATIVE FEUCHTIGKEIT BEI LAGERUNG / GEMÄ SS EN / MÉTHODE DE COMMANDE HUMIDITÉ RELATIVE STOCK AGE R ADIATION BLUE LIGHT (ÉTABLIE) SELON EN W SR M (EXEMPT) CONTINUOUS / CONTINU / DAUERBETRIEB / CONTINUE FROM / VAN / VON / DE 10% TO / TOT / BIS / À 90% (NON-CONDENSING / GEEN CONDENS / KEINE KONDEN- SATION / PA S DE CONDENSATION) AIR PRESSURE / LUCHTDRUK / LUFTDRUCK / PRESSION ATMOSPHÉRIQUE MINIMUM OF / MINIMA AL / MINDESTENS / AU MINIMUM 800 MBAR 20 21

12 EXPLANATION OF SYMBOLS / VERKLARING VAN SYMBOLEN / ZEICHENERKLÄRUNG / SIGNIFICATION DES SYMBOLES ENG PLEASE NOTE! IMPORTANT! NL LET OP, BELANGRIJK DE ACHTUNG, WICHTIG! FR ATTENTION, IMPORTANT ENG DC CURRENT WITH INPUT POWER NL DC NETSPANNING MET INGANGSVERMOGEN DE DC EINGANGSSPANNUNG BEI NETZBETRIEB FR TENSION CONTINUE AVEC PUISSANCE D ENTRÉE ENG READ THE MANUAL NL LEES DE GEBRUIKS- HANDLEIDING DE LESEN SIE BITTE DIE GEBRAUCHS- ANLEITUNG FR CONSULTEZ LE MODE D EMPLOI ENG MANUFACTURED BY: NL GEFABRICEERD DOOR: DE HERGESTELLT VON: FR CONNECTED WELL-BEING BV, OVERSCHIESEWEG 10-P, 3044 EE ROTTERDAM, NEDERLAND ENG SERIAL NUMBER WITH DATE CODE FOR YEAR OF PRODUCTION NLSERIENUMMER MET DATUMCODE VOOR PRODUCTIEJAAR DE SERIENNUMMER MIT DATUMSCODE DES HERSTELLUNGSJAHRES FR NUMÉRO DE SÉRIE AVEC CODE DATE POUR L ANNÉE DE PRODUCTION ENG DECLARATION OF EUROPEAN CONFORMITY NL VERKLARING VOOR EUROPESE CONFORMITEIT DE EUROPÄISCHE CE KONFORMITÄTSERKL ÄRUNG FR DÉCLARATION CE POUR CONFORMITÉ EUROPÉENNE ENG DO NOT THROW AWAY IWAKU WITH THE REGULAR HOUSEHOLD WASTE, BUT HAND IT IN SO IT CAN BE RESPONSIBLY DISPOSED OF AND, WHERE POSSIBLE, RECYCLED. YOU CAN DO THIS AT A COLLECTION POINT FOR ELECTRICAL APPLIANCES DESIGNATED BY THE LOCAL GOVERNMENT. NL GOOI HET PRODUCT NIET WEG MET HET NORMALE HUISVUIL, MAAR LEVER HET IN OM VERANTWOORD TE WORDEN AFGEVOERD EN WAAR MOGELIJK TE RECYCLEN. DIT KAN BI J EEN DOOR DE LOKALE OVERHEID AANGEWEZEN INZ AMELPUNT VOOR ELEKTRISCHE APPARATEN. DE ENTSORGEN SIE DAS GERÄT NICHT IM REGULÄREN HAUSMÜLL, SONDERN LASSEN SIE ES VERANTWORTUNGSBEWUSST ENTSORGEN UND MÖGLICHERWEISE RECYCELN. DIES KÖNNEN SIE BEI EINER VON IHRER STADTVERWALTUNG ANGEWIESENEN ANNAHMESTELLE FÜR ELEKTRISCHE GERÄTE TUN. FR NE JETEZ PAS LE PRODUIT AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS ET FAITES EN SORTE QU IL PUISSE ÊTRE COLLECTÉ ET RECYCLÉ DE MANIÈRE RESPONSABLE. VOUS POURREZ FAIRE CECI À UN POINT DE COLLECTE LOCAL POUR APPAREILS ÉLECTRIQUES, DÉSIGNÉ PAR VOTRE MUNICIPALITÉ

13 IWAKU IS DUTCH DESIGN AND MADE IN HOLLAND

Your Pirelli VDSL router has been preconfigured with the following settings:

Your Pirelli VDSL router has been preconfigured with the following settings: Important Information & Installation Instructions VDSL (Analog) Dear Netstream customer Your Pirelli VDSL router has been preconfigured with the following settings: LAN IP Adress of the Pirelli router:

Plus en détail

NOTICE D UTILISATION Option USB 2-Ports USB FRANCAIS

NOTICE D UTILISATION Option USB 2-Ports USB FRANCAIS NOTICE D UTILISATION Option USB 2-Ports USB FRANCAIS Introduction Ce supplément vous informe de l utilisation de la fonction USB qui a été installée sur votre table de mixage. Disponible avec 2 ports USB

Plus en détail

Mode dʼemploi User guide

Mode dʼemploi User guide Mode dʼemploi User guide Urban Connexion Kit for Microsoft Surface Référence Urban Factory ICR32UF Introduction: Vous venez d acheter un kit de connexion Urban Factory pour Microsoft Surface, et nous vous

Plus en détail

HYTEM http://www.hytem.net GENERATEUR SYNTHETISE GSM / DCS / PCS / UMTS / LTE / WIFI / WLAN

HYTEM http://www.hytem.net GENERATEUR SYNTHETISE GSM / DCS / PCS / UMTS / LTE / WIFI / WLAN http://www.hytem.net GENERATEUR SYNTHETISE GSM / DCS / PCS / UMTS / LTE / WIFI / WLAN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET UTILISATION MAN 08-02-23 GARANTIE WARRANTY! La maintenance de cet appareil doit être

Plus en détail

Réserve Personnelle. Persönliche Reserve. Emprunter et épargner en fonction de vos besoins. Leihen und sparen je nach Bedarf

Réserve Personnelle. Persönliche Reserve. Emprunter et épargner en fonction de vos besoins. Leihen und sparen je nach Bedarf crédit épargne Réserve Personnelle Emprunter et épargner en fonction de vos besoins Persönliche Reserve Leihen und sparen je nach Bedarf Réserve Personnelle Vous voulez disposer à tout moment des moyens

Plus en détail

Notice Technique / Technical Manual

Notice Technique / Technical Manual Contrôle d accès Access control Encodeur USB Mifare ENCOD-USB-AI Notice Technique / Technical Manual SOMMAIRE p.2/10 Sommaire Remerciements... 3 Informations et recommandations... 4 Caractéristiques techniques...

Plus en détail

AMARICAM JUNIOR 100M FRANCAIS ENGLISH DEUTSCH ITALIANO ESPANOL NEDERLANDS PORTUGUESES MANUEL UTILISATEUR USER S GUIDE BENUTZERHANDBUCH

AMARICAM JUNIOR 100M FRANCAIS ENGLISH DEUTSCH ITALIANO ESPANOL NEDERLANDS PORTUGUESES MANUEL UTILISATEUR USER S GUIDE BENUTZERHANDBUCH AMARICAM JUNIOR 100M MANUEL UTILISATEUR USER S GUIDE BENUTZERHANDBUCH GUIDA PER L UTENTE GUIA DEL USUARIO GEBRUIKERSGIDS MANUAL DO USUARIO FRANCAIS ENGLISH DEUTSCH ITALIANO ESPANOL NEDERLANDS PORTUGUESES

Plus en détail

THE EVOLUTION OF CONTENT CONSUMPTION ON MOBILE AND TABLETS

THE EVOLUTION OF CONTENT CONSUMPTION ON MOBILE AND TABLETS THE EVOLUTION OF CONTENT CONSUMPTION ON MOBILE AND TABLETS OPPA investigated in March 2013 its members, in order to design a clear picture of the traffic on all devices, browsers and apps. One year later

Plus en détail

Mediacast Setup. Mediacasting from UPnP compatible devices

Mediacast Setup. Mediacasting from UPnP compatible devices Models: dgimd13 Mediacast Setup Mediacasting from UPnP compatible devices Please read these instructions carefully prior to installation Important Note: This procedure was written in conjunction with an

Plus en détail

Gebruiksaanwijzing (NL/B) Installationsanleitung (D/A/CH) Manuel d utilisation (FR/B/CH) Installation guide (UK/INT) tiptel 112 USB handset

Gebruiksaanwijzing (NL/B) Installationsanleitung (D/A/CH) Manuel d utilisation (FR/B/CH) Installation guide (UK/INT) tiptel 112 USB handset Gebruiksaanwijzing (NL/B) Installationsanleitung (D/A/CH) Manuel d utilisation (FR/B/CH) Installation guide (UK/INT) tiptel 112 USB handset ...nl...4...d...6...f...8.eng...10 3 nl 1 2 Bedieningselementen

Plus en détail

Fabricant. 2 terminals

Fabricant. 2 terminals Specifications Fabricant Nominal torque (Nm) 65 Minimal torque (Nm) 0,63 Coil resistance - 20 C (ohms) 20 Rated current DC (A) 1 Rotor inertia (kg.m 2 ) 2.10-3 Weight (kg) 7,20 Heat dissipation continuous

Plus en détail

Quick start. Pulsar ellipse 300/500/650/800/1200. Pulsar ellipse premium 500/650/800/1200

Quick start. Pulsar ellipse 300/500/650/800/1200. Pulsar ellipse premium 500/650/800/1200 Quick start Pulsar ellipse 300/500/650/800/1200 Pulsar ellipse premium 500/650/800/1200 Using the additional functions available on your Pulsar ellipse Utilisation des fonctions additionnelles de votre

Plus en détail

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Page 1 Instructions Mozilla Thunderbird Ce manuel est écrit pour les utilisateurs qui font déjà configurer un compte de courrier électronique dans Mozilla Thunderbird et

Plus en détail

Contrôle d'accès Access control. Notice technique / Technical Manual

Contrôle d'accès Access control. Notice technique / Technical Manual p.1/18 Contrôle d'accès Access control INFX V2-AI Notice technique / Technical Manual p.2/18 Sommaire / Contents Remerciements... 3 Informations et recommandations... 4 Caractéristiques techniques... 5

Plus en détail

Software and Hardware Datasheet / Fiche technique du logiciel et du matériel

Software and Hardware Datasheet / Fiche technique du logiciel et du matériel Software and Hardware Datasheet / Fiche technique du logiciel et du matériel 1 System requirements Windows Windows 98, ME, 2000, XP, Vista 32/64, Seven 1 Ghz CPU 512 MB RAM 150 MB free disk space 1 CD

Plus en détail

Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011.

Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011. Sent: 11 May 2011 10:53 Subject: Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011. I look forward to receiving two signed copies of this letter. Sent: 10

Plus en détail

C D. 4 fixation de la gâche fixe Fixer la gâche fixe à l aide des 3 vis fournies (E) en respectant la hauteur notée dans le gabarit.

C D. 4 fixation de la gâche fixe Fixer la gâche fixe à l aide des 3 vis fournies (E) en respectant la hauteur notée dans le gabarit. 4 2 3 3 2 4 B 2 mm 2 mm 2 2 A Fig/Abb. E C D Fig/Abb 2 F E Fig/Abb 3 Fig/Abb 4 F caracteristiques Serrure électrique ouverture à droite. Déclenchement par impulsion électrique ou badges de proximité. Fonctionne

Plus en détail

Instructions pour mettre à jour un HFFv2 v1.x.yy v2.0.00

Instructions pour mettre à jour un HFFv2 v1.x.yy v2.0.00 Instructions pour mettre à jour un HFFv2 v1.x.yy v2.0.00 HFFv2 1. OBJET L accroissement de la taille de code sur la version 2.0.00 a nécessité une évolution du mapping de la flash. La conséquence de ce

Plus en détail

Le passé composé. C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past!

Le passé composé. C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past! > Le passé composé le passé composé C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past! «Je suis vieux maintenant, et ma femme est vieille aussi. Nous n'avons pas eu d'enfants.

Plus en détail

DMX CONTROLEUR. Indicateurs LED : Ils indiquent les fonctionnalités correspondantes.

DMX CONTROLEUR. Indicateurs LED : Ils indiquent les fonctionnalités correspondantes. DMX CONTROLEUR CA-24D CA-2405 Le CA-24D est un contrôleur DMX 24 canaux spécialement conçu pour une utilisation avec le CA-2405. Il est muni d un panneau de commande convivial, de 24 scènes programmables,

Plus en détail

ARP-090G / ARP-090K NOTICE D'EMPLOI INSTRUCTION MANUAL

ARP-090G / ARP-090K NOTICE D'EMPLOI INSTRUCTION MANUAL 2 7 NOTICE D'EMPLOI INSTRUCTION MANUAL ARP-090G / ARP-090K Lire attentivement la notice avant d utiliser l appareil Before operating this product, please read user manual completely FRANCAIS EMPLACEMENT

Plus en détail

Assembly Instructions Stratton Premier Combo Plus Instructions Pour Assembler Collection Stratton Premier Combo Plus

Assembly Instructions Stratton Premier Combo Plus Instructions Pour Assembler Collection Stratton Premier Combo Plus W westwood design Assembly Instructions Stratton Premier Combo Plus Instructions Pour Assembler Collection Stratton Premier Combo Plus ! WARNING: FALL HAZARD TO PREVENT DEATH OR SERIOUS INJURY, ALWAYS

Plus en détail

A. Description du Produit

A. Description du Produit A. Description du Produit Le SUPERTOOTH DISCO est un haut parleur Bluetooth multimédia qui peut être connecté grâce à une liaison sans ordinateur équipé de la technologie Bluetooth. Une fois connecté,

Plus en détail

How to Deposit into Your PlayOLG Account

How to Deposit into Your PlayOLG Account How to Deposit into Your PlayOLG Account Option 1: Deposit with INTERAC Online Option 2: Deposit with a credit card Le texte français suit l'anglais. When you want to purchase lottery products or play

Plus en détail

Thank you for choosing the Mobile Broadband USB Stick. With your USB Stick, you can access a wireless network at high speed.

Thank you for choosing the Mobile Broadband USB Stick. With your USB Stick, you can access a wireless network at high speed. Thank you for choosing the Mobile Broadband USB Stick. With your USB Stick, you can access a wireless network at high speed. Note: This manual describes the appearance of the USB Stick, as well as the

Plus en détail

AMESD-Puma2010-EFTS- Configuration-update-TEN (en-fr)

AMESD-Puma2010-EFTS- Configuration-update-TEN (en-fr) AMESD-Puma2010-EFTS- Configuration-update-TEN (en-fr) Doc.No. : EUM/OPS/TEN/13/706466 Issue : v3 Date : 7 May 2014 WBS : EUMETSAT Eumetsat-Allee 1, D-64295 Darmstadt, Germany Tel: +49 6151 807-7 Fax: +49

Plus en détail

Application Form/ Formulaire de demande

Application Form/ Formulaire de demande Application Form/ Formulaire de demande Ecosystem Approaches to Health: Summer Workshop and Field school Approches écosystémiques de la santé: Atelier intensif et stage d été Please submit your application

Plus en détail

Quick Installation Guide TV-IP201 TV-IP201W

Quick Installation Guide TV-IP201 TV-IP201W Quick Installation Guide TV-IP201 TV-IP201W Table of of Contents Contents Français... 1. Avant de commencer... 2. Comment effectuer les connexions... 3. Configuration de la Webcam... 4. Utilisation sans

Plus en détail

Control your dog with your Smartphone. USER MANUAL www.pet-remote.com

Control your dog with your Smartphone. USER MANUAL www.pet-remote.com Control your dog with your Smartphone USER MANUAL www.pet-remote.com Pet-Remote Pet Training Pet-Remote offers a new and easy way to communicate with your dog! With the push of a single button on your

Plus en détail

Logitech Tablet Keyboard for Windows 8, Windows RT and Android 3.0+ Setup Guide Guide d installation

Logitech Tablet Keyboard for Windows 8, Windows RT and Android 3.0+ Setup Guide Guide d installation Logitech Tablet Keyboard for Windows 8, Windows RT and Android 3.0+ Setup Guide Guide d installation English.......................................... 3 Français.........................................

Plus en détail

Once the installation is complete, you can delete the temporary Zip files..

Once the installation is complete, you can delete the temporary Zip files.. Sommaire Installation... 2 After the download... 2 From a CD... 2 Access codes... 2 DirectX Compatibility... 2 Using the program... 2 Structure... 4 Lier une structure à une autre... 4 Personnaliser une

Plus en détail

Package Contents. System Requirements. Before You Begin

Package Contents. System Requirements. Before You Begin Package Contents DWA-125 Wireless 150 USB Adapter CD-ROM (contains software, drivers, and manual) Cradle If any of the above items are missing, please contact your reseller. System Requirements A computer

Plus en détail

Die Fotografie als Lebensgefühl, mit all ihren Facetten und Ausdrucksmöglichkeiten,

Die Fotografie als Lebensgefühl, mit all ihren Facetten und Ausdrucksmöglichkeiten, PORTFOLIO Claus Rose Photography as a way of living, with all its aspects and opportunities for expression, became my passion at an early stage. In particular the magic of nude photography, which lends

Plus en détail

03/2013. Mod: WOKI-60IP/TR. Production code: DTWIC 6000

03/2013. Mod: WOKI-60IP/TR. Production code: DTWIC 6000 03/2013 Mod: WOKI-60IP/TR Production code: DTWIC 6000 ENCASTRABLE INDUCTION DROP IN INDUCTION 11/2011 TECHNICAL FEATURES DOCUMENTATION S.A.V. Notice d utilisation : FX00326-A Guide d intervention : ---

Plus en détail

INSTALLING THE DRIVER (WINDOWS 7)

INSTALLING THE DRIVER (WINDOWS 7) INSTALLING THE DRIVER (WINDOWS 7) Download the K8101_setup file here: http://www.velleman.eu/downloads/files/downloads/k8101_setup.zip Unpack the download and install the software. The driver for the K8101

Plus en détail

WiFi Security Camera Quick Start Guide. Guide de départ rapide Caméra de surveillance Wi-Fi (P5)

WiFi Security Camera Quick Start Guide. Guide de départ rapide Caméra de surveillance Wi-Fi (P5) #45 #46 WiFi Security Camera Quick Start Guide Guide de départ rapide Caméra de surveillance Wi-Fi (P5) #47 Start Here 1 Is this you? TECH SUPPORT CTRL ALT DEL 2 If yes, turn to page three 1 3 If not,

Plus en détail

31ème Congrès C.I.P.S. 31th C.I.P.S. Congress 31. C.I.P.S. Kongress 21-24 / 04 /2010 Dakar

31ème Congrès C.I.P.S. 31th C.I.P.S. Congress 31. C.I.P.S. Kongress 21-24 / 04 /2010 Dakar Formulaire d'inscription / Registration Form / Anmeldeformular Délégués / Delegates / Delegierte(r) Nom de famille / Surname / Name Prénom / First name / Vorname Date, Signature / Date, signature / Datum,

Plus en détail

MAT 2377 Solutions to the Mi-term

MAT 2377 Solutions to the Mi-term MAT 2377 Solutions to the Mi-term Tuesday June 16 15 Time: 70 minutes Student Number: Name: Professor M. Alvo This is an open book exam. Standard calculators are permitted. Answer all questions. Place

Plus en détail

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER DGE-530T. Quick Installation Guide+ Guide d installation+

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER DGE-530T. Quick Installation Guide+ Guide d installation+ GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER Quick Installation Guide+ Guide d installation+ Check Your Package Contents Quick Installation Guide Gigabit Ethernet PCI Adapter CD with Manual and Drivers DO NOT insert the

Plus en détail

Utiliser une WebCam. Micro-ordinateurs, informations, idées, trucs et astuces

Utiliser une WebCam. Micro-ordinateurs, informations, idées, trucs et astuces Micro-ordinateurs, informations, idées, trucs et astuces Utiliser une WebCam Auteur : François CHAUSSON Date : 8 février 2008 Référence : utiliser une WebCam.doc Préambule Voici quelques informations utiles

Plus en détail

Contents Windows 8.1... 2

Contents Windows 8.1... 2 Workaround: Installation of IRIS Devices on Windows 8 Contents Windows 8.1... 2 English Français Windows 8... 13 English Français Windows 8.1 1. English Before installing an I.R.I.S. Device, we need to

Plus en détail

Gestion des prestations Volontaire

Gestion des prestations Volontaire Gestion des prestations Volontaire Qu estce que l Income Management (Gestion des prestations)? La gestion des prestations est un moyen de vous aider à gérer votre argent pour couvrir vos nécessités et

Plus en détail

Betriebsanleitung Programmierkabel PRKAB 560 Mode d emploi Câble de programmation PRKAB 560 Operating Instructions Programming cable PRKAB 560

Betriebsanleitung Programmierkabel PRKAB 560 Mode d emploi Câble de programmation PRKAB 560 Operating Instructions Programming cable PRKAB 560 Betriebsanleitung Programmierkabel Câble de programmation Operating Instructions Programming cable B d-f-e 146 599-02 03.06 Camille Bauer AG Aargauerstrasse 7 CH-5610 Wohlen/Switzerland Telefon +41 56

Plus en détail

DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2

DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2 DOCUMENTATION MODULE SHOPDECORATION MODULE PRESTASHOP CREE PAR PRESTACREA INDEX : DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2 INSTALLATION... 2 Installation automatique... 2 Installation manuelle... 2 Résolution des

Plus en détail

Thank you for choosing the Huawei E372 Mobile Internet Key. With your USB modem, you can access a wireless network at high speed.

Thank you for choosing the Huawei E372 Mobile Internet Key. With your USB modem, you can access a wireless network at high speed. Thank you for choosing the Huawei E372 Mobile Internet Key. With your USB modem, you can access a wireless network at high speed. Note: This manual describes the appearance of the USB modem, as well as

Plus en détail

Paxton. ins-20605. Net2 desktop reader USB

Paxton. ins-20605. Net2 desktop reader USB Paxton ins-20605 Net2 desktop reader USB 1 3 2 4 1 2 Desktop Reader The desktop reader is designed to sit next to the PC. It is used for adding tokens to a Net2 system and also for identifying lost cards.

Plus en détail

www.yellowtools.com Authorization Key - Product Activation Authorization Key - Produktaktivierung Authorization Key - Activation de produit

www.yellowtools.com Authorization Key - Product Activation Authorization Key - Produktaktivierung Authorization Key - Activation de produit www.yellowtools.com Authorization Key - Product Activation Authorization Key - Produktaktivierung Authorization Key - Activation de produit A-1 A-2 Dear user, thanks for purchasing one of our products!

Plus en détail

Compliance Sheet. Super Range 71. Product Description

Compliance Sheet. Super Range 71. Product Description Super Range 71 Model SR71-15 SR71-A SR71-C SR71-E SR71-X SR71-USB Product Description 802.11a/n, Mini PCI, 2x2 MIMO 802.11a/b/g/n, Mini PCI, 3x3 MIMO 802.11a/b/g/n, CardBus, 2x2 MIMO 802.11a/b/g/n, PCI

Plus en détail

ENGLISH WEDNESDAY SCHOOL ENTRY TEST ENROLMENT FORM 2015-2016

ENGLISH WEDNESDAY SCHOOL ENTRY TEST ENROLMENT FORM 2015-2016 CHECKLIST FOR APPLICATIONS Please read the following instructions carefully as we will not be able to deal with incomplete applications. Please check that you have included all items. You need to send

Plus en détail

How to Login to Career Page

How to Login to Career Page How to Login to Career Page BASF Canada July 2013 To view this instruction manual in French, please scroll down to page 16 1 Job Postings How to Login/Create your Profile/Sign Up for Job Posting Notifications

Plus en détail

ASSEMBLY INSTRUCTIONS DIRECTIVES POUR L'ASSEMBLAGE ombre pendant lamp lampe suspendue à tons dégradés, chocolat

ASSEMBLY INSTRUCTIONS DIRECTIVES POUR L'ASSEMBLAGE ombre pendant lamp lampe suspendue à tons dégradés, chocolat ASSEMBLY INSTRUCTIONS DIRECTIVES POUR L'ASSEMBLAGE ombre pendant lamp lampe suspendue à tons dégradés, chocolat SKU 2728089 INSTRUCTIONAL MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS 270/2707 COMPONENT LIST LISTE DES

Plus en détail

APSS Application Form/ Intermediate level Formulaire de candidature au PEASS/ Niveau intermédiaire

APSS Application Form/ Intermediate level Formulaire de candidature au PEASS/ Niveau intermédiaire APSS Application Form/ Intermediate level Formulaire de candidature au PEASS/ Niveau intermédiaire This application form may be submitted by email at candidater.peass@egerabat.com or sent by mail to the

Plus en détail

ASSEMBLY INSTRUCTIONS DIRECTIVES POUR L'ASSEMBLAGE luster chandelier lamp chandelier à trois branches en verre lustré

ASSEMBLY INSTRUCTIONS DIRECTIVES POUR L'ASSEMBLAGE luster chandelier lamp chandelier à trois branches en verre lustré ASSEMBLY INSTRUCTIONS DIRECTIVES POUR L'ASSEMBLAGE luster chandelier lamp chandelier à trois branches en verre lustré SKU 2711592 INSTRUCTIONAL MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS 270/2707 COMPONENT LIST LISTE

Plus en détail

MAXI SPEED-ROLL Course à boules

MAXI SPEED-ROLL Course à boules Course à boules Notice de montage 1. Posez le jeu à plat sur une table. 2. A l aide de la clé de service, dévissez les vis qui maintiennent la plaque de plexiglas et déposez la. 3. Dévissez les 4 vis fixant

Plus en détail

calls.paris-neuroscience.fr Tutoriel pour Candidatures en ligne *** Online Applications Tutorial

calls.paris-neuroscience.fr Tutoriel pour Candidatures en ligne *** Online Applications Tutorial calls.paris-neuroscience.fr Tutoriel pour Candidatures en ligne Online Applications Tutorial 1/4 Pour postuler aux Appels d Offres de l ENP, vous devez aller sur la plateforme : calls.parisneuroscience.fr.

Plus en détail

POLICY: FREE MILK PROGRAM CODE: CS-4

POLICY: FREE MILK PROGRAM CODE: CS-4 POLICY: FREE MILK PROGRAM CODE: CS-4 Origin: Authority: Reference(s): Community Services Department Cafeteria Services and Nutrition Education Division Resolution #86-02-26-15B.1 POLICY STATEMENT All elementary

Plus en détail

WEB page builder and server for SCADA applications usable from a WEB navigator

WEB page builder and server for SCADA applications usable from a WEB navigator Générateur de pages WEB et serveur pour supervision accessible à partir d un navigateur WEB WEB page builder and server for SCADA applications usable from a WEB navigator opyright 2007 IRAI Manual Manuel

Plus en détail

Thank you for choosing the Mobile Broadband USB Stick. With your USB Stick, you can access a wireless network at high speed.

Thank you for choosing the Mobile Broadband USB Stick. With your USB Stick, you can access a wireless network at high speed. Thank you for choosing the Mobile Broadband USB Stick. With your USB Stick, you can access a wireless network at high speed. Note: This manual describes the appearance of the USB Stick, as well as the

Plus en détail

Master4Light. Caractérisation Optique et Electrique des Sources Lumineuses. Equipement 2-en-1 : source de courant et spectrophotomètre

Master4Light. Caractérisation Optique et Electrique des Sources Lumineuses. Equipement 2-en-1 : source de courant et spectrophotomètre DSF-M4L-Rev2.0-04/12 Master4Light Equipement 2-en-1 : source de courant et spectrophotomètre Interface graphique logicielle, connexion USB Configuration personnalisable : laboratoire et in-situ http://www.majantys.com

Plus en détail

Guide d'installation rapide TEW-691GR 1.01

Guide d'installation rapide TEW-691GR 1.01 Guide d'installation rapide TEW-691GR 1.01 Table of Contents Français 1 1. Avant de commencer 1 2. Installation du matériel 2 3. Configuration du routeur sans fil 3 Troubleshooting 5 Version 05.11.2010

Plus en détail

Stylo Espion MODE D EMPLOI FR/EN REF : INOPEN2207

Stylo Espion MODE D EMPLOI FR/EN REF : INOPEN2207 Stylo Espion MODE D EMPLOI FR/EN REF : INOPEN2207 Model: INOPEN2207 Lisez les instructions avant d utiliser le produit et gardez le comme future référence. Read the instructions before using the product

Plus en détail

Le No.1 de l économie d énergie pour patinoires.

Le No.1 de l économie d énergie pour patinoires. Le No.1 de l économie d énergie pour patinoires. Partner of REALice system Economie d énergie et une meilleure qualité de glace La 2ème génération améliorée du système REALice bien connu, est livré en

Plus en détail

Wie können meine Abschlüsse in Frankreich anerkannt werden?

Wie können meine Abschlüsse in Frankreich anerkannt werden? Wie können meine Abschlüsse in Frankreich anerkannt werden? Trotz der mittlerweile in Kraft getretenen europäischen Regelungen der beruflichen Anerkennung von Ausbildungen und Hochschuldiplomen, liegt

Plus en détail

Dans une agence de location immobilière...

Dans une agence de location immobilière... > Dans une agence de location immobilière... In a property rental agency... dans, pour et depuis vocabulaire: «une location» et «une situation» Si vous voulez séjourner à Lyon, vous pouvez louer un appartement.

Plus en détail

INSTALLING THE DRIVER (WINDOWS 7)

INSTALLING THE DRIVER (WINDOWS 7) INSTALLING THE DRIVER (WINDOWS 7) Download the CubeAnimator 1.0 for Windows packet here: http://www.velleman.eu/support/downloads/?code=mk193 Unpack the download and install the software. The driver for

Plus en détail

TABLE DES MATIERES A OBJET PROCEDURE DE CONNEXION

TABLE DES MATIERES A OBJET PROCEDURE DE CONNEXION 1 12 rue Denis Papin 37300 JOUE LES TOURS Tel: 02.47.68.34.00 Fax: 02.47.68.35.48 www.herve consultants.net contacts@herve consultants.net TABLE DES MATIERES A Objet...1 B Les équipements et pré-requis...2

Plus en détail

Change Saturation: Have You Reached It and How to Manage It APEX Symposium

Change Saturation: Have You Reached It and How to Manage It APEX Symposium Change Saturation: Have You Reached It and How to Manage It APEX Symposium Presented by Pierre Rochon Senior Advisor for Executives APEX Objectifs de la séance 1. Comprendre en quoi consiste la saturation

Plus en détail

3615 SELFIE. http://graffitiresearchlab.fr HOW-TO / GUIDE D'UTILISATION

3615 SELFIE. http://graffitiresearchlab.fr HOW-TO / GUIDE D'UTILISATION 3615 SELFIE http://graffitiresearchlab.fr HOW-TO / GUIDE D'UTILISATION Hardware : Minitel Computer DIN FM545 45 connector (http://www.gotronic.fr/art-fiche-din-fm545-4747.htm) Cable Arduino compatible

Plus en détail

DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2

DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2 DOCUMENTATION MODULE CATEGORIESTOPMENU MODULE CREE PAR PRESTACREA INDEX : DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2 INSTALLATION... 2 CONFIGURATION... 2 LICENCE ET COPYRIGHT... 3 SUPPORT TECHNIQUE ET MISES A JOUR...

Plus en détail

Manuel d installation et de maintenance (serrures LR128 E)

Manuel d installation et de maintenance (serrures LR128 E) Manuel d installation et de maintenance (serrures LR128 E) Manuel comprenant : Installation de la gâche GV et GVR :............................................ page 2 Position et réglage du shunt - Cales

Plus en détail

INSTALLATION INSTRUCTIONS for Ice Maker Drain Pump

INSTALLATION INSTRUCTIONS for Ice Maker Drain Pump INSTALLATION INSTRUCTIONS for Ice Maker Drain Pump wwarning Electrical Shock Hazard Disconnect power before servicing. Replace all panels before operating. Failure to do so can result in death or electrical

Plus en détail

WIFI À BORD WIFI aan BOORD WLan an BORD WIFI On BOaRD

WIFI À BORD WIFI aan BOORD WLan an BORD WIFI On BOaRD WIFI À BORD WiFi aan boord WLAN an Bord WIFI on Board Avec Thalys, surfez sans frontières FR Première étape de la métamorphose de Thalys, le WiFi à bord vous permet de rester connecté, selon vos besoins

Plus en détail

Instructions Sheet. TVB-2 Test Verification Box. Models TVB-2

Instructions Sheet. TVB-2 Test Verification Box. Models TVB-2 Instructions Sheet Test Verification Box Models Associated Research, Inc. 2013 13860 West Laurel Drive Lake Forest, Illinois, 60045 U.S.A. Item 39372 Ver 1.03 Printed January 10, 2014 DECLARATION OF CONFORMITY

Plus en détail

http://www.bysoft.fr

http://www.bysoft.fr http://www.bysoft.fr Flash Slideshow Module for MagentoCommerce Demo on http://magento.bysoft.fr/ - Module Slideshow Flash pour MagentoCommerce Démonstration sur http://magento.bysoft.fr/ V3.0 ENGLISH

Plus en détail

Lavatory Faucet. Instruction Manual. Questions? 1-866-661-9606 customerservice@artikaworld.com

Lavatory Faucet. Instruction Manual. Questions? 1-866-661-9606 customerservice@artikaworld.com Lavatory Faucet Instruction Manual rev. 19-01-2015 Installation Manual You will need Adjustable Wrench Adjustable Pliers Plumber s Tape Hardware list (included) Allen Key Socket wrench tool Important Follow

Plus en détail

eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME

eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME Agenda What do we have today? What are our plans? What needs to be solved! What do we have today?

Plus en détail

Mesure chimique. Chemical measurement. Sonde de température Pt 1000 Inox Pt 1000 stainless steel. Ref : 703 262. Français p 1.

Mesure chimique. Chemical measurement. Sonde de température Pt 1000 Inox Pt 1000 stainless steel. Ref : 703 262. Français p 1. Mesure chimique Chemical measurement Français p 1 English p 3 Sonde de température Pt 1000 Inox Pt 1000 stainless steel Version : 6010 Mesure chimique Sonde de température Pt 1000 Inox 1 Description La

Plus en détail

English version ***La version française suit***

English version ***La version française suit*** 1 of 5 4/26/2013 4:26 PM Subject: CRA/ARC- Reminder - Tuesday, April 30, 2013 is the deadline to file your 2012 income tax and benefit return and pay any / Rappel - Vous avez jusqu'au 30 avril 2013 pour

Plus en détail

General Information / Informations générales / Allgemeine Informationen

General Information / Informations générales / Allgemeine Informationen General Information / Informations générales / Allgemeine Informationen D K S L P 20X EWL 000 D L S G 40X EWL 000 D 2 S K 65X EWK 000 D 3 D S 150X AWM 000 D K S J * 10X W2 EWL 000 8General Information

Plus en détail

ARCHOS Activity Tracker

ARCHOS Activity Tracker ARCHOS Activity Tracker «Archos Connected Self» Application Connecté pour votre confort L'ARCHOS Activity Tracker synchronise automatiquement votre activité quotidienne à votre smartphone ou votre tablette

Plus en détail

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships. A project under the Intelligent Energy Europe programme

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships. A project under the Intelligent Energy Europe programme Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships A project under the Intelligent Energy Europe programme Contract Number: IEE/10/130 Deliverable Reference: W.P.2.1.3

Plus en détail

APPENDIX 6 BONUS RING FORMAT

APPENDIX 6 BONUS RING FORMAT #4 EN FRANÇAIS CI-DESSOUS Preamble and Justification This motion is being presented to the membership as an alternative format for clubs to use to encourage increased entries, both in areas where the exhibitor

Plus en détail

NEW Fin Fan / Air cooled condenser cleaning

NEW Fin Fan / Air cooled condenser cleaning Air cooled Condensers ( ACC ) Cleaning Air Cooled heat exchangers ( Finfan) Cleaning Cleaning Services Permanente installation NEW Fin Fan / Air cooled condenser cleaning New and revolutionnary high pressure

Plus en détail

Logitech Speaker System Z553 Setup Guide Guide d installation

Logitech Speaker System Z553 Setup Guide Guide d installation Logitech Speaker System Z553 Setup Guide Guide d installation Logitech Speaker System Z553 English................. 3 Français................ 10 www.logitech.com/support...19 2 Package contents Logitech

Plus en détail

Guide d'installation rapide TFM-560X YO.13

Guide d'installation rapide TFM-560X YO.13 Guide d'installation rapide TFM-560X YO.13 Table of Contents Français 1 1. Avant de commencer 1 2. Procéder à l'installation 2 Troubleshooting 6 Version 06.08.2011 16. Select Install the software automatically

Plus en détail

Pediatric Exam Table Installation

Pediatric Exam Table Installation Pediatric Exam Table Installation Applies to Models: 640 Language of origin: English Step 1: Remove table from skid. A) Remove three shipping bolts. B) Remove four foam shipping blocks from corners under

Plus en détail

SA-32 / SA-62 INSTRUCTION MANUAL - MANUEL D INSTRUCTIONS

SA-32 / SA-62 INSTRUCTION MANUAL - MANUEL D INSTRUCTIONS SA-32 / SA-62 INSTRUCTION MANUAL - MANUEL D INSTRUCTIONS 4 5 6 7 4 5 6 7 1. Telephone Paging Volume Control 1. Contrôle de volume Paging Téléphone 2. Microphone Volume Control 2. Contrôle volume du microphone

Plus en détail

Quick Start Démarrage Rapide 快 速 入 门

Quick Start Démarrage Rapide 快 速 入 门 Quick Start Démarrage Rapide 快 速 入 门 Thank you for purchasing Huawei E181 HSPA Rotate USB Stick. Note: This manual briefly describes the preparation, the process for installing/uninstalling and using

Plus en détail

WLAN Magic-Box einrichten S. 2 Installer WLAN Magic-Box p. 10 Installare WLAN Magic-Box p. 18 WLAN Magic-Box setup p. 26

WLAN Magic-Box einrichten S. 2 Installer WLAN Magic-Box p. 10 Installare WLAN Magic-Box p. 18 WLAN Magic-Box setup p. 26 Swisscom (Schweiz) AG Contact Center CH-3050 Bern 07/2012 www.swisscom.ch WLAN einrichten S. 2 Installer WLAN p. 10 Installare WLAN p. 18 WLAN setup p. 26 YM.AP.4742.UM.SW.D00 WLAN On/Off WLAN On/Off Nous

Plus en détail

Please kindly find below a synoptic table showing the various ways of transport from Mahe to La Digue, with a stop over on Praslin:

Please kindly find below a synoptic table showing the various ways of transport from Mahe to La Digue, with a stop over on Praslin: Travel information: Island? Please kindly find below a synoptic table showing the various ways of transport from Mahe to La Digue, with a stop over on Praslin: From Mahé to Praslin From Praslin to La Digue

Plus en détail

Harmony 350 Remote Setup Guide Guide d installation

Harmony 350 Remote Setup Guide Guide d installation Harmony 350 Remote Setup Guide Guide d installation Harmony 350 Remote USB AA AA 2 Harmony 350 Remote Contents English................. 4 Français................ 10 3 Harmony 350 Remote Buttons 1 2 3

Plus en détail

1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns.

1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns. 1.The pronouns me, te, nous, and vous are object pronouns.! Marie t invite au théâtre?!! Oui, elle m invite au théâtre.! Elle te parle au téléphone?!! Oui, elle me parle au téléphone.! Le prof vous regarde?!!!

Plus en détail

INSTRUMENTS DE MESURE SOFTWARE. Management software for remote and/or local monitoring networks

INSTRUMENTS DE MESURE SOFTWARE. Management software for remote and/or local monitoring networks INSTRUMENTS DE MESURE SOFTWARE SOFTWARE Logiciel de supervision des réseaux locaux et/ou distants Management software for remote and/or local monitoring networks MIDAs EVO 4 niveaux de fonctionnalités

Plus en détail

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Consultation BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Pour répondre aux exigences

Plus en détail

DOCUMENTATION MODULE BLOCKCATEGORIESCUSTOM Module crée par Prestacrea - Version : 2.0

DOCUMENTATION MODULE BLOCKCATEGORIESCUSTOM Module crée par Prestacrea - Version : 2.0 DOCUMENTATION MODULE BLOCKCATEGORIESCUSTOM Module crée par Prestacrea - Version : 2.0 INDEX : DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2 1. INSTALLATION... 2 2. CONFIGURATION... 2 3. LICENCE ET COPYRIGHT... 3 4. MISES

Plus en détail

How To connect to TonVPN Max / Comment se connecter à TonVPN Max

How To connect to TonVPN Max / Comment se connecter à TonVPN Max How To connect to TonVPN Max / Comment se connecter à TonVPN Max Note : you need to run all those steps as an administrator or somebody having admin rights on the system. (most of the time root, or using

Plus en détail

1. Raison de la modification

1. Raison de la modification T Service Documentation Technicocommerciale Information Technique Rubrique F Les régulations Nouvelle version de programme de la carte SU : F1.4 P5253 JS F 67580 Mertzwiller N ITOE0117 26/09/2011 FR 1.

Plus en détail

Quick Setup Guide Guide de configuration rapide. Tablet Device SGPT12 Series Tablette électronique Série SGPT12

Quick Setup Guide Guide de configuration rapide. Tablet Device SGPT12 Series Tablette électronique Série SGPT12 Quick Setup Guide Guide de configuration rapide Tablet Device SGPT12 Series Tablette électronique Série SGPT12 Welcome / Bienvenue Congratulations on your purchase of this Xperia Tablet S. This Quick Setup

Plus en détail

Support Orders and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) Regulations

Support Orders and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) Regulations CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Support Orders and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) Regulations Règlement sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires (banques

Plus en détail

SmartTWOMC/TM Guide de commande Ordering Guide

SmartTWOMC/TM Guide de commande Ordering Guide SmartTWOMC/TM Guide de commande Ordering Guide Table des matières Liste des produits............................... 4 Configurations murales........................... 6 Configurations sur poteau.........................

Plus en détail