MANUAL / HANDLEIDING / ANLEITUNG / MODE D EMPLOI

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "MANUAL / HANDLEIDING / ANLEITUNG / MODE D EMPLOI"

Transcription

1 MANUAL / HANDLEIDING / ANLEITUNG / MODE D EMPLOI

2 CONTENTS / INHOUDSOPGAVE / INHALTSVERZEICHNIS / INDEX 3 ENGLISH ENGLISH / MANUAL CONGRATULATIONS ON YOUR IWAKU PURCHASE! 7 NEDERLANDS 11 DEUTSCH 15 FRANÇAIS 19 SPECIFICATIONS / SPECIFICATIES PRODUKTSPEZIFIZIERUNGEN / SPÉCIFICATIONS 22 EXPLANATION OF S YMBOLS / VERKLARING VAN S YMBOLEN / ZEICHENERKL ÄRUNG / SIGNIFICATION DES S YMBOLES 2 3

3 INTRODUC TION Iwaku ensures a relaxing start and an active course of your day. Iwaku is a wake-up light design with intuitive touch dimming. The corresponding iwaku smartphone application allows you to activate the alarm function*. In addition, the iwaku app can monitor your sleep cycle, waking you up during a stage of light sleep using the lamp s gently increasing light. Thanks to the high light iwaku, you can use the lamp for improving your mood and your sleep hygiene after waking up. WARNING You should consult with your doctor about using iwaku for light therapy if you: have an eye disease or infection or have had one in the past have recently undergone eye treatment are hypersensitive to light, for example if you have diabetes or epilepsy are using medication that increase your sensitivity to light such as certain anti-depressants and drugs with psychotropic effects. are experiencing psychological complaints such as severe depression. 1 brief touch switches iwaku on or off. A few touches in quick succession will make iwaku cycle through 3 different modes: maximum, light therapy, off. With a prolonged touch, iwaku will gradually cycle through all modes before returning to the default mode. Upon reaching the pre-set modes maximum and light therapy, iwaku gives a small visual indication when you get to each mode. SETTING THE WAKE-UP LIGHT To use the wake-up light function, you must install the iwaku app on a smartphone or tablet.* When using iwaku s ability to monitor your sleep cycle, your smartphone should rest in the corner of your mattress. Using the smartphone, minor movements can be measured which indicate a stage of light sleep. When the set wake-up time is reached, iwaku will increase the light s intensity during the chosen time frame, eventually waking you up fully using the set alarm sound. * REQUIRES A SMARTPHONE WITH BLUETOOTH SMART FUNC- TIONALITY AND IOS OR A NDROID OPERATING S YSTEM. VISIT IWAKU.COM FOR A LIST OF COMPATIBLE SMARTPHONES AND * REQUIRES A SMARTPHONE WITH BLUETOOTH SMART FUNC- TIONALITY AND IOS OR A NDROID OPERATING S YSTEM. VISIT IWAKU.COM FOR A LIST OF COMPATIBLE SMARTPHONES AND MORE INFO ON THIS UNIQUE FEATURE. IMPORTANT Please read the manual before use and only use iwaku in the prescribed manner. Do not cover iwaku. This is to prevent overheating. Do not look directly at the light source for too long. This is not necessary for effective light therapy and may be disturbing to the eyes. Only use iwaku with the supplied adapter, model number STD-2401, and only replace it with an original model when necessary. Iwaku is not a toy. Do not let children play with the lamp. Only use iwaku indoors and keep the lamp away from sources of water and heat. Do not adjust iwaku and do not make any Do not use iwaku when the illuminating cap is damaged or missing. INSTALLATION Take iwaku from its container and put the lamp on a dry and stable surface away from heat sources. Connect the supplied adapter to iwaku and insert the plug into the socket. USE CONTROL Touch dimming Iwaku features touch control: you can adjust the light level by touching the top of the lamp with your hand. This touch control works as follows: Works with a smartphone app Step 1: Install the iwaku app on your smartphone or tablet. You can download the iwaku app for Apple devices in the App Store and the Android version in the Google Play store. Step 2: After start-up, connect the iwaku app to the iwaku lamp. Step 3: Set your wake-up time and whether you want to use iwaku s sleep cycle monitoring function. Step 4: Set the alarm sound. Step 5: Set the time frame during which the light intensity should go from 0% to max. MORE INFO ON THIS UNIQUE FEATURE. LIGHT THERAPY The setting for light therapy follows the maximum light intensity and can be activated by the light therapy setting by the blue light, a spe- light therapy. Bright light therapy for mood enhancement 4 5

4 Method: For effective light therapy you should put iwaku on the supplied stand. Then take a seat approximately 50cm diagonally in front of the lamp. Do not look directly at the light source, but look past it instead. You could read a book, eat or work behind a computer within the prescribed distance. A light therapy session lasts about minutes. You can go for longer if you wish, but this isn t necessary. Light therapy is most effective when you repeat the session daily for a minimum period of two weeks, preferably early in the morning after waking up. NEDERLANDS / HANDLEIDING GEFELICITEERD MET UW IWAKU! MAINTENANCE & ENVIRONMENT Keep iwaku clean and dust free using a dry or slightly damp cloth. Do not use abrasive or aggressive cleaners. Always unplug the lamp before cleaning. Do not disassemble iwaku. The parts are not to be repaired or replaced by the user. Do not throw away iwaku with the regular household waste at the end of its lifecycle, but hand it in so it can be responsibly disposed of and, where possible, recycled. You can do this at the address on iwaku.com or at a collection point for electrical appliances designated by the local government. The cardboard packaging can be disposed of as paper waste. WARRANTY & SERVICE In case of problems, complaints or if you would simply like more information, you can contact either your local dealer or you can contact us directly via our website at iwaku.com. 6 7

5 INLEIDING Iwaku zorgt voor een ontspannen begin en een actief vervolg van de dag. Iwaku is een design wake-up light met intuïtieve touch dimming. De bijbehorende iwaku app smartphone applicatie biedt de mogelijkheid de wekkerfunctie te activeren*. Daarnaast kan de iwaku app uw slaapfase monitoren zodat u in een lichte slaapfase gewekt wordt door het opkomende licht van de lamp. Dankzij de hoge iwaku kunt u de lamp na het opstaan gebruiken voor stemmingsverbetering en het verbeteren van uw slaap/waak ritme. * VEREIST EEN SMARTPHONE MET BLUETOOTH SMART EN HET IOS OF ANDROID OPERATING SYSTEM. KIJK OP IWAKU. COM VOOR EEN LIJST MET GESCHIKTE TELEFOONS EN VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE UNIEKE FEATURE. BELANGRIJK Lees voor gebruik eerst de handleiding en gebruik iwaku alleen op de voorgeschreven manier. Dek iwaku niet af, om oververhitting te voorkomen. Kijk niet te lang rechtstreeks in de lichtbron. Dit is niet noodzakelijk voor een effectieve lichttherapie en kan hinderlijk zijn voor de ogen. Gebruik iwaku alleen met de meegeleverde adapter, modelnummer STD-2401, en vervang deze, indien noodzakelijk, alleen door een origineel exemplaar. Iwaku is geen speelgoed. Laat kinderen niet met de lamp spelen. Gebruik iwaku alleen binnen en houd de lamp uit de buurt van water en warmtebronnen. Gebruik iwaku niet wanneer de lichtdoorlatende kap beschadigd is of ontbreekt. WAARSCHUWING Overleg het gebruik van iwaku voor lichttherapie eerst met uw behandelend arts indien u: een oogziekte of oogontsteking heeft of heeft gehad recent een oogbehandeling hebt ondergaan overgevoelig bent voor licht, bijvoorbeeld bij diabetes of epilepsie medicijnen gebruikt die de gevoeligheid voor licht vergroten zoals bepaalde antidepressiva en medicijnen met een psychotrope werking. psychische klachten heeft zoals bij een ernstige depressie. INSTALLATIE Haal iwaku uit zijn verpakking en zet de lamp op een droge, stabiele ondergrond uit de buurt van warmtebronnen. Sluit de meegeleverde adapter op iwaku aan en steek de stekker in het stopcontact. GEBRUIK BEDIENING Touch dimming Iwaku heeft een touch-bediening: door de bovenkant van de lamp met de hand aan te raken kunt u het lichtniveau aanpassen. Deze touch-bediening werkt als volgt: Bij 1x kort aanraken gaat iwaku aan of uit. Bij kort achter elkaar aanraken doorloopt iwaku de 3 standen: maximaal, lichttherapie, uit Bij langdurige aanraking doorloopt iwaku geleidelijk alle standen en gaat dan weer terug naar de beginstand. Bij het bereiken van de voorgeprogrammeerde standen, maximaal en lichttherapie, geeft iwaku een kleine visuele indicatie als een stand is bereikt. INSTELLEN WAKE-UP LIGHT Om de wake-up light-functie te kunnen gebruiken, moet u de iwaku app op een smartphone of tablet installeren.* Werkt met een smartphone app Stap 1: Installeer de iwaku app op uw smartphone of tablet. U kunt de iwaku app voor Apple apparaten downloaden in de App Store en voor Android bij Google Play. Stap 2: Maak na het opstarten van de iwaku app verbinding met de iwaku lamp. Stap 3: Stel de tijd in waarop u uiterlijk gewekt wilt worden en of u hierbij gebruik wilt maken van de optie om uw slaapfase te monitoren. Stap 4: Stel het wekgeluid in. Stap 5: Stel de tijdsduur in waarop de lichtintensiteit van 0% naar maximaal moet gaan. Wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid uw slaapfase te monitoren, dient de smartphone op de hoek van het matras te liggen. Via de smartphone worden zo de kleine bewegingen gemeten die duiden op een lichte slaapfase. Als de vooraf ingevoerde wektijd is bereikt, zal iwaku de intensiteit van het licht opvoeren in de opgegeven tijdsduur om u uiteindelijk volledig te laten ontwaken door het ingestelde wekgeluid. * VEREIST EEN SMARTPHONE MET BLUETOOTH SMART EN HET IOS OF ANDROID OPERATING SYSTEM. KIJK OP IWAKU. COM VOOR EEN LIJST MET GESCHIKTE TELEFOONS EN VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE UNIEKE FEATURE. LICHTTHERAPIE De stand voor lichttherapie volgt na de maximale lichtstand en is doormiddel van twee keer een korte aanraking van iwaku te realiseren. U herkent de lichttherapie stand aan het blauwige tief is voor lichttherapie. Werkwijze: Voor een effectieve lichttherapie zet u iwaku op het bijgeleverde voetje en gaat u op ongeveer 50cm schuin voor de lamp zitten. Kijk niet direct in de lichtbron, maar er schuin langs. Zo kunt een boek lezen, eten of werken achter de computer binnen de voorgeschreven afstand. Een lichttherapiesessie duurt ongeveer minuten. Langer is niet nodig, maar mag wel. Lichttherapie is het effectiefst wanneer u de sessie dagelijks herhaalt voor een periode van minimaal twee weken, bij voorkeur vroeg in de ochtend na het ontwaken. 8 9

6 DEUTSCH / ANLEITUNG HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM KAUF IHRES IWAKUS! Lichttherapie voor stemmingsverbetering ONDERHOUD & MILIEU Houd iwaku schoon en stofvrij met een droge of licht vochtige doek. Gebruik daarbij geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen. Haal voor het schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact. Haal iwaku niet uit elkaar. De onderdelen zijn niet door de gebruiker zelf te vervangen en/of te repareren. Gooi iwaku aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever hem in om verantwoord af te voeren en waar mogelijk te recyclen. Dit kan bij het adres op iwaku.com of bij een door de lokale overheid aangewezen inzamelpunt voor elektrische apparaten. De kartonnen verpakking kan worden afgevoerd als oud papier. G ARANTIE & SERVICE Bij eventuele problemen, klachten of voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met uw lokale dealer of direct met ons via de website op iwaku.com

7 EINFÜHRUNG Das iwaku lässt Sie den Tag entspannt beginnen und aktiv verbringen. Das iwaku ist ein Designer Lichtwecker mit intuitivem Touch Dimmer. Die dazugehörige iwaku-app Smartphone-Anwendung bietet Ihnen die Möglichkeit, die Weckfunktion zu aktivieren*. Die iwaku-app kann zusätzlich Ihre Schlafphase überwachen, sodass Sie in der Leichtschlafphase vom zunehmenden Licht der Lampe geweckt werden. Dank des hohen Lichtertrags und einem Sie die Leuchte nach dem Aufstehen zur Verbesserung Ihrer Stimmung und Ihres Schlaf-Wach Rhythmus verwenden. * BENÖTIGT WIRD EIN SMARTPHONE MIT BLUETOOTHFUNK- TION UND EINEM IOS- ODER ANDROID-SYSTEM. UNTER IWAKU.COM FINDEN SIE EINE LISTE MIT KOMPATIBLEN SMARTPHONES UND WEITERE INFORMATIONEN ZU DIESER EINZIGARTIGEN FUNKTION. WICHTIGE INFORMATIONEN Lesen Sie vor Gebrauch die Anleitung und verwenden Sie das iwaku nur auf die angegebene Weise. Um einen Hitzestau zu vermeiden, darf das iwaku nicht abgedeckt werden. Blicken Sie niemals geradewegs in die Lichtquelle. Dies ist für eine effektive Lichttherapie unnötig und kann zu Augenbeschwerden führen. Verwenden Sie das iwaku ausschließlich mit dem mitgelieferten Adapter mit der Modellnummer STD-2401 und ersetzen Sie diesen, falls nötig, nur durch ein Originalexemplar. Das iwaku ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht mit der Leuchte spielen. Verwenden Sie das iwaku ausschließlich im Innenbereich und halten Sie die Lampe von Wasser- und Wärmequellen fern. Passen Sie das iwaku nicht an und führen Sie keine Änderungen aus. Verwenden Sie das iwaku nicht, wenn die lichtdurchlässige Kappe beschädigt ist oder entfernt wurde. WARNHINWEIS Wenn Sie das iwaku zur Lichttherapie nutzen möchten, sollten Sie vor der Anwendung Rücksprache mit Ihrem Arzt halten, falls Sie: unter einer Augenkrankheit oder Augenentzündung leiden oder gelitten haben sich kürzlich einer Augenbehandlung unterzogen haben betes oder Epilepsie Medikamente einnehmen, welche die Licht- tidepressiva und psychotrop wirkende Medikamente unter psychischen Beschwerden wie beispielsweise schweren Depressionen leiden. INSTALLATION Nehmen Sie das iwaku aus der Verpackung und legen Sie die Leuchte abseits von Wärmequellen auf einen trocknen, stabilen Untergrund. Verbinden Sie den mitgelieferten Adapter mit dem iwaku und stecken Sie den Stecker in eine Steckdose. V ERWENDUNG BEDIENUNG Das iwaku ist mit einem Touch-Sensor versehen: Indem Sie die Oberseite der Leuchte berühren, können Sie die Lichtstärke anpassen. Dieser Touch-Sensor funktioniert folgendermaßen: Bei 1 kurzen Berührung schaltet sich das iwaku ein oder aus. Bei kurzen, aufeinanderfolgenden Berührungen schaltet das iwaku über die 3 Einstellungen: maximal, Lichttherapie, aus. Bei lang anhaltender Berührung durchläuft das iwaku stufenweise alle Einstellungen und kehrt zur Basiseinstellung zurück. Wenn die vorprogrammierten Einstellungen maximal und Lichttherapie erreicht werden, zeigt das iwaku ein kleines, visuelles Signal an, wenn die jeweilige Einstellung erreicht wurde. Touch dimming DA S LICHTWECKER EINSTELLEN Um die Lichtwecker Funktion verwenden zu können, müssen Sie die iwaku-app auf einem Smartphone oder Tablet installieren.* Schritt 1: Installieren Sie die iwaku-app auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Für Apple Geräte können Sie die iwaku-app im App Store herun- bei Google Play. Schritt 2: Nach dem Starten der iwaku-app stellen Sie eine Verbindung mit der iwaku- Leuchte her. Schritt 3: Stellen Sie die Zeit ein, zu der Sie spätestens geweckt werden möchten, und ob Sie hierbei die Option, Ihre Schlafphase zu überwachen, nutzen möchten. Schritt 4: Stellen Sie den Weckton ein. Schritt 5: Stellen Sie ein, in welchem Zeitraum die Lichtintensität von 0 % auf maximale Lichtstärke hochfahren soll. Funktioniert mit ein Smartphoneapp Wenn Sie die Möglichkeit der Schlafphasenüberwachung nutzen möchten, muss Ihr Smartphone dafür auf einer Ecke Ihrer Matratze liegen. Über das Smartphone werden dann die kleinsten Bewegungen registriert, die auf eine leichte Schlafphase hindeuten. Wenn die vorher einprogrammierte Weckzeit erreicht ist, wird das iwaku die Lichtintensität während des angegebenen Zeitraums steigern, um Sie dann mithilfe des ausgewählten Wecktons vollständig aufwachen zu lassen. * BENÖTIGT WIRD EIN SMARTPHONE MIT BLUETOOTHFUNK- TION UND EINEM IOS- ODER ANDROID-SYSTEM. UNTER IWAKU.COM FINDEN SIE EINE LISTE MIT KOMPATIBLEN SMARTPHONES UND WEITERE INFORMATIONEN ZU DIESER EINZIGARTIGEN FUNKTION

8 LICHTTHERAPIE Die Einstellung zur Lichttherapie folgt nach der maximalen Lichteinstellung und wird durch zwei kurze Berührungen des iwakus aktiviert. Den Lichttherapiestand erkennen Sie am bläulichen Licht, das durch ein spezielles Lichtspektrum entsteht und für die Lichttherapie äußerst wirkungsvoll eingesetzt wird. Anwendung: Für eine effektive Lichttherapie stellen Sie das iwaku in dem mitgelieferten Lampenfuß auf und setzen sich schräg, in einem Abstand von ungefähr 50 cm, vor die Leuchte. Blicken Sie dabei nicht unmittelbar in die Lichtquelle, sondern schräg daran vorbei. Auf diese Weise können Sie im vorschriftsmäßigen Abstand ein Buch lesen, etwas essen oder am Computer arbeiten. Eine Lichttherapiesitzung sollte ungefähr Minuten dauern. Eine längere Sitzung ist nicht notwendig, jedoch gestattet. Die Lichttherapie ist am wirkungsvollsten, wenn die Sitzung mindestens zwei Wochen lang täglich wiederholt wird, vorzugsweise kurz nach dem Aufstehen früh am Morgen. PFLEGE & UMWELT Ihr iwaku halten Sie mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch sauber und staubfrei. Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel. Entfernen Sie vor der Reinigung immer den Stecker aus der Steckdose. Nehmen Sie das iwaku niemals auseinander. Die Bauteile können nicht vom Anwender selbst ausgetauscht und/oder repariert werden. Nach Ablauf der Nutzungsdauer darf das Gerät nicht im regulären Hausmüll entsorgt werden, sondern sollte bei einer hierfür angewiesenen Stelle abgegeben und möglichst recycelt werden. Dies ist bei einer unter iwaku.com angegebenen Adresse oder einer von Ihrer Stadtverwaltung ausgewiesenen Annahmestelle für elektrische Geräte möglich. Der Verpackungskarton kann als Altpapier entsorgt werden. G ARANTIE & SERVICE Bei eventuellen Problemen, Beschwerden oder für weitere Informationen können Sie sich jederzeit an Ihre Verkaufsstelle oder über unsere Webseite iwku.com unmittelbar an uns wenden. FRANÇAIS / MODE D EMPLOI NOUS VOUS FÉLICITONS POUR VOTRE NOUVEL IWAKU! Lichttherapie zur Verbesserung Ihrer Stimmung 14 15

9 INTRODUC TION Iwaku vous assure une commencée détendue et une suite active de votre journée. Iwaku est un simulateur d aube à joli design, munie d une fonction innovatrice d atténuation tactile. L application pour smartphone iwaku qui l accompagne, vous offre la possibilité d activer la fonction réveil à partir de votre téléphone portable*. De même, cette application surveille votre sommeil de manière à ce que la lumière progressive de la lampe vous réveille au cours d une phase de sommeil léger. Grâce à la lumi- d iwaku, vous pourrez utiliser la lampe après vous être levé pour une meilleure humeur le matin ou pour améliorer votre rythme de sommeil. * REQUIERT UN SMARTPHONE MUNI D UNE FONCTION BLUE- TOOTH SMART ET D UN SYSTÈME OPÉRATIONNEL IOS OU ANDROID. VISITEZ LE SITE IWAKU.COM POUR UNE LISTE DES SMARTPHONES COMPATIBLES ET POUR DAVANTAGE DE RENSEI- GNEMENTS CONCERNANT CETTE FONCTIONNALITÉ UNIQUE. IMPORTANT Veuillez consulter le mode d emploi avant d utiliser iwaku et veuillez ne l utiliser que de la manière prescrite. surchauffe. Evitez de regarder droit dans la source lumineuse. Ceci n est pas nécessaire pour une lumi- vos yeux. Veuillez n utiliser iwaku qu avec l adaptateur qui l accompagne (numéro de série STD-2401) et remplacez-le si nécessaire par un exemplaire original. Iwaku n est pas un jouet. Empêchez vos enfants de jouer avec. Veuillez n utiliser iwaku qu à l intérieur et évitez de le placer à proximité de l eau ou de sources de chaleur. Evitez de dérégler iwaku et ne lui apportez pas Veuillez ne pas utiliser iwaku lorsque le cache laissant passer la lumière est endommagé ou lorsque celui-ci ne se trouve pas sur l appareil. Dans les cas suivants, veuillez d abord consulter votre médecin avant d utiliser iwaku pour une luminothérapie: vous souffrez ou vous avez souffert d une maladie oculaire ou d une infection oculaire vous avez subi récemment une opération ocu- vous êtes très sensible à la lumière comme par exemple les personnes diabétiques ou épilep- vous prenez des médicaments augmentant la sensibilité à la lumière tels que certains antidépressifs et autres médicaments ayant un vous souffrez de troubles psychiques comme dans le cas d une dépression grave. INSTALLATION Otez iwaku de son emballage et placez la lampe sur une surface au sec et stable qui ne se trouve pas à proximité d une source de chaleur. Connectez l adaptateur accompagnant à l appareil iwaku et branchez la prise au secteur. UTILISATION COMMANDE touchant le haut de la lampe, vous pourrez ajus- ter l intensité lumineuse. Cette commande tac- En touchant la lampe une fois brièvement, vous allumerez ou vous éteindrez la lampe. En la touchant plusieurs fois brièvement, iwaku passera par les trois positions d illumi- En touchant la lampe de manière prolongée, iwaku parcourra graduellement toutes les positions et reviendra ensuite à sa position initiale. Lorsqu elle passe les positions préprogrammées maximum et luminothérapie, un petit signal lumineux sera activé par l appareil. Variation manuelle par toucher RÉGLAGE DE LA FONC TION LUMINEUSE DU RÉVEIL réveil, vous devrez installer l application iwaku sur un smartphone ou sur une tablette*. smartphone ou tablette. Vous pourrez télécharger cette application dans l App Store pour les appareils de marque Apple et dans Google Play pour les appareils utilisant Android. iwaku, vous devrez établir une connexion avec la lampe iwaku. tez être réveillé et indiquez si vous souhaitez faire usage de la fonction de surveillance de votre sommeil. tensité lumineuse augmentera de 0% à 100%. Fonctionne avec une app smartphone Si vous faites usage de l option de surveillance de votre sommeil, votre smartphone devra être placé sur le coin de votre matelas. Votre smartphone enregistrera ainsi les petits mouvements correspondant à une phase de sommeil léger. Lorsque l heure de réveil préprogrammé est atteinte, iwaku commencera à augmenter l intensité lumineuse pendant la durée réglée préalablement et vous réveillera ensuite entièrement à l aide de la sonnerie du réveil. * REQUIERT UN SMARTPHONE MUNI D UNE FONCTION BLUE- TOOTH SMART ET D UN SYSTÈME OPÉRATIONNEL IOS OU ANDROID. VISITEZ LE SITE IWAKU.COM POUR UNE LISTE DES SMARTPHONES COMPATIBLES ET POUR DAVANTAGE DE RENSEI- GNEMENTS CONCERNANT CETTE FONCTIONNALITÉ UNIQUE

10 LUMINOTHÉRAPIE La position correspondant à la luminothérapie vient après la position d intensité maxi- deux fois brièvement la lampe iwaku. La position de luminothérapie vous sera indiquée par la lumière bleue. Celle-ci correspond à un spectre nothérapie. - supplément et asseyez-vous à environ 50cm en diagonale devant la lampe. Evitez de regarder directement dans la lampe et regardez plutôt à côté. Vous pourrez ainsi lire un livre, manger ou travailler sur un ordinateur par exemple, en respectant la distance prescrite. Une séance de luminothérapie dure environ 20 à 30 minutes. Une séance plus longue est autorisée mais n est pas nécessaire. La luminothérapie sera la plus tidiennement durant une période minimale de deux semaines, et de préférence tôt le matin après votre réveil. ENTRETIEN & ENVIRONNEMENT Faites en sorte que l appareil iwaku reste propre et dépoussiérez-le avec un chiffon humide. N utilisez pas de matériaux abrasifs ou des solutions de nettoyage agressives. A chaque nettoyage, débranchez l appareil du secteur. Ne pas démonter l appareil iwaku. Les pièces ne peuvent être remplacées/réparées par l utilisateur. iwaku avec les déchets ménagers et faites en sorte qu il puisse être collecté et recyclé de manière responsable. Ceci pourra être fait sur iwaku.com ou à un des points de collecte d appareils électriques désignés par votre municipalité. L emballage en carton pourra être jeté avec les déchets en papier. G ARANTIE & SERVICE En cas de problèmes, de plaintes éventuelles ou pour plus de renseignements, vous pourrez contacter votre concessionnaire le plus proche ou nous contacter directement par le biais du site iwaku.com. SPECIFICATIONS / SPECIFICATIES / PRODUKTSPEZIFIZIERUNGEN / SPÉCIFICATIONS 18 19

11 ELECTRIC AL CHARACTERISTICS / ELEKTRISCHE KENMERKEN / ELEKTRISCHE MERKMALE / SPÉCIFIC ATIONS ÉLECTRIQUES PHYSIC AL CHARACTERISTICS / F YSIEKE KENMERKEN / PHYSISCHE MERKMALE / SPÉCIFIC ATIONS PHYSIQUES CLASSIFIC ATION / CLASSIFICERING / KLASSIFIZIERUNG / CLASSIFIC ATIO USE & STOR AGE / GEBRUIKEN & OPBERGEN / VERWENDUNG & L AGERUNG / UTILISATION & STOCKAGE NOMINAL INPUT VOLTAGE ADAPTER / DIMENSIONS / CLASS ACCORDING TO MDD / OPERATING TEMPERATURE NOMINAAL INGANGSVOLTAGE ADAPTER / AFMETINGEN / KLASSE VOLGENS DE MDD / GEBRUIKSTEMPERATUUR / EINGANGSSPANNUNG ADAPTER / MASSE / KLASSE GEMÄSS DER MDD / ANWENDUNGSTEMPERATUR / ADAPTATEUR DE TENSION D ENTRÉE NOMINALE DIMENSIONS CLASSIFICATION SELON LA MDD TEMPÉRATURE D UTILISATION VAC Ø 310MM X 130MM TALL / HOOG / HÖHE / HAUT IIA FROM / VAN / VON / DE 0 C TO / TOT / BIS / À +35 C OUTPUT VOLTAGE ADAPTER / WEIGHT / INSULATION CLASS / S TORAGE TEMPERATURE / UITGANGSVOLTAGE ADAPTER / GEWICHT / ISOLATIEKLASSE / OPBERGTEMPERATUUR / AUSGANGSSPANNUNG ADAPTER / GEWICHT / ISOLATIONSKLASSE / L AGERTEMPERATUR / ADAPTATEUR DE TENSION DE SORTIE POIDS CLASSIFICATION DE L ISOLATION TEMPÉRATURE DE STOCK AGE 24 VDC 1KG II FROM / VAN / VON / DE -20 C TO / TOT / BIS / À +50 C NOMINAL FREQUENCY ADAPTER / PEAK WAVELENGTH / WATER RESISTANCE / RELATIVE HUMIDITY IN USE / NOMINALE FREQUENTIE ADAPTER / PIEKGOLFLENGTE / WATERBESTENDIGHEID / RELATIEVE VOCHTIGHEID GEBRUIK / NENNFREQUENZ ADAPTER / SPITZENWELLENLÄNGE / WASSERBESTÄNDIGKEIT / RELATIVE FEUCHTIGKEIT BEI ANWENDUNG / ADAPTATEUR DE FRÉQUENCE NOMINALE AMPLITUDE DE LONGUEUR D ONDE IMPERMÉABILITÉ HUMIDITÉ RELATIVE UTILISATION 50/60 HZ 460NM + / - 5NM IP21, DRIP PROOF / DRUIPWATERDICHT / FROM / VAN / VON / DE 20% TO / TOT / BIS / À 80% SPRITZWASSERGESCHÜTZT / IMPERMÉABLE (NON-CONDENSING / GEEN CONDENS / KEINE POWER CONSUMPTION WHEN IN USE / BLUELIGHT RADIATION (WEIGHTED) À L ÉGOUTTEMENT KONDENSATION / PA S DE CONDENSATION) VERMOGEN TIJDENS GEBRUIK / BETRIEBSSPANNUNG / ACCORDING TO EN / STRALING VAN BLUE LIGHT (GEWOGEN) CONTROL METHOD / RELATIVE HUMIDITY IN STORAGE / PUISSANCE DURANT UTILISATION 24W VOLGENS EN / STRAHLUNG VOM BLUE LIGHT (GEWICHTET) BEDIENINGSMETHODE / ANWENDUNGSMETHODE / RELATIEVE VOCHTIGHEID OPBERGEN / RELATIVE FEUCHTIGKEIT BEI LAGERUNG / GEMÄ SS EN / MÉTHODE DE COMMANDE HUMIDITÉ RELATIVE STOCK AGE R ADIATION BLUE LIGHT (ÉTABLIE) SELON EN W SR M (EXEMPT) CONTINUOUS / CONTINU / DAUERBETRIEB / CONTINUE FROM / VAN / VON / DE 10% TO / TOT / BIS / À 90% (NON-CONDENSING / GEEN CONDENS / KEINE KONDEN- SATION / PA S DE CONDENSATION) AIR PRESSURE / LUCHTDRUK / LUFTDRUCK / PRESSION ATMOSPHÉRIQUE MINIMUM OF / MINIMA AL / MINDESTENS / AU MINIMUM 800 MBAR 20 21

12 EXPLANATION OF SYMBOLS / VERKLARING VAN SYMBOLEN / ZEICHENERKLÄRUNG / SIGNIFICATION DES SYMBOLES ENG PLEASE NOTE! IMPORTANT! NL LET OP, BELANGRIJK DE ACHTUNG, WICHTIG! FR ATTENTION, IMPORTANT ENG DC CURRENT WITH INPUT POWER NL DC NETSPANNING MET INGANGSVERMOGEN DE DC EINGANGSSPANNUNG BEI NETZBETRIEB FR TENSION CONTINUE AVEC PUISSANCE D ENTRÉE ENG READ THE MANUAL NL LEES DE GEBRUIKS- HANDLEIDING DE LESEN SIE BITTE DIE GEBRAUCHS- ANLEITUNG FR CONSULTEZ LE MODE D EMPLOI ENG MANUFACTURED BY: NL GEFABRICEERD DOOR: DE HERGESTELLT VON: FR CONNECTED WELL-BEING BV, OVERSCHIESEWEG 10-P, 3044 EE ROTTERDAM, NEDERLAND ENG SERIAL NUMBER WITH DATE CODE FOR YEAR OF PRODUCTION NLSERIENUMMER MET DATUMCODE VOOR PRODUCTIEJAAR DE SERIENNUMMER MIT DATUMSCODE DES HERSTELLUNGSJAHRES FR NUMÉRO DE SÉRIE AVEC CODE DATE POUR L ANNÉE DE PRODUCTION ENG DECLARATION OF EUROPEAN CONFORMITY NL VERKLARING VOOR EUROPESE CONFORMITEIT DE EUROPÄISCHE CE KONFORMITÄTSERKL ÄRUNG FR DÉCLARATION CE POUR CONFORMITÉ EUROPÉENNE ENG DO NOT THROW AWAY IWAKU WITH THE REGULAR HOUSEHOLD WASTE, BUT HAND IT IN SO IT CAN BE RESPONSIBLY DISPOSED OF AND, WHERE POSSIBLE, RECYCLED. YOU CAN DO THIS AT A COLLECTION POINT FOR ELECTRICAL APPLIANCES DESIGNATED BY THE LOCAL GOVERNMENT. NL GOOI HET PRODUCT NIET WEG MET HET NORMALE HUISVUIL, MAAR LEVER HET IN OM VERANTWOORD TE WORDEN AFGEVOERD EN WAAR MOGELIJK TE RECYCLEN. DIT KAN BI J EEN DOOR DE LOKALE OVERHEID AANGEWEZEN INZ AMELPUNT VOOR ELEKTRISCHE APPARATEN. DE ENTSORGEN SIE DAS GERÄT NICHT IM REGULÄREN HAUSMÜLL, SONDERN LASSEN SIE ES VERANTWORTUNGSBEWUSST ENTSORGEN UND MÖGLICHERWEISE RECYCELN. DIES KÖNNEN SIE BEI EINER VON IHRER STADTVERWALTUNG ANGEWIESENEN ANNAHMESTELLE FÜR ELEKTRISCHE GERÄTE TUN. FR NE JETEZ PAS LE PRODUIT AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS ET FAITES EN SORTE QU IL PUISSE ÊTRE COLLECTÉ ET RECYCLÉ DE MANIÈRE RESPONSABLE. VOUS POURREZ FAIRE CECI À UN POINT DE COLLECTE LOCAL POUR APPAREILS ÉLECTRIQUES, DÉSIGNÉ PAR VOTRE MUNICIPALITÉ

13 IWAKU IS DUTCH DESIGN AND MADE IN HOLLAND

QC5130 1 I A B G C D H E F 2 3 4 5 6 7 1 2 8 9 10 1 2 11 12 13 14 15 16 2 2 1 1 17 18 19 20 21 22

QC5130 1 I A B G C D H E F 2 3 4 5 6 7 1 2 8 9 10 1 2 11 12 13 14 15 16 2 2 1 1 17 18 19 20 21 22 QC530 A I B C G D H E F 2 3 4 5 6 7 2 8 9 0 2 2 3 2 4 2 5 6 7 8 9 20 2 22 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers,

Plus en détail

PK502. koffiepadmachine. gebruiksaanwijzing instruction manual gebrauchsanleitung mode d emploi

PK502. koffiepadmachine. gebruiksaanwijzing instruction manual gebrauchsanleitung mode d emploi COFFEEPADMACHINE KAFFEEPADMASCHINE MACHINE À CAFÉ DE DOSETTES koffiepadmachine PK502 gebruiksaanwijzing instruction manual gebrauchsanleitung mode d emploi 2 Nederlands 1. veiligheidsvoorschriften pagina

Plus en détail

DECO HEATER PLUS TYP/TYPE 687

DECO HEATER PLUS TYP/TYPE 687 If the appliance is used commercially, the warranty period is 12 months. By acquiring this appliance you have chosen a first-class product, which will provide you with lots of satisfaction for a long time

Plus en détail

Bluetooth Headset Stereo TWNT7011 Seite 3-12. Bluetooth headset stereo TWNT7011 Page 13-22. Kit Piéton Bluetooth stéréo TWNT7011 Page 23-32

Bluetooth Headset Stereo TWNT7011 Seite 3-12. Bluetooth headset stereo TWNT7011 Page 13-22. Kit Piéton Bluetooth stéréo TWNT7011 Page 23-32 BEDIENUNGSANLEITUNG NOTICE D EMLPOI OPERATING INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING Version 11/07 Bluetooth Headset Stereo TWNT7011 Seite 3-12 Bluetooth headset stereo TWNT7011 Page 13-22 Kit Piéton Bluetooth

Plus en détail

PC2TV WLAN TV-Adapter

PC2TV WLAN TV-Adapter Schalten Sie zuerst die Netzspannung für die Netzsteckdose ab, an der das Steckernetzteil angeschlossen ist (zugehörigen Sicherungsautomat abschalten bzw. Sicherung herausdrehen, anschließend FI-Schutzschalter

Plus en détail

Y HAPPY HOM QUICK INSTALLATION KURZ INSTALLATIONSANLEITING GUIDE D INSTALLATION RAPIDE KORTE INSTALLATIEGIDS

Y HAPPY HOM QUICK INSTALLATION KURZ INSTALLATIONSANLEITING GUIDE D INSTALLATION RAPIDE KORTE INSTALLATIEGIDS my_happy_home_ug 12-07-2007 15:06 Pagina 1 Y HAPPY HOM QUICK INSTALLATION 2 KURZ INSTALLATIONSANLEITING 5 GUIDE D INSTALLATION RAPIDE 8 KORTE INSTALLATIEGIDS 11 SAFETY WARNINGS To prevent short circuits,

Plus en détail

USB-Server mit Hubfunktion

USB-Server mit Hubfunktion B E D I E N U N G S A N L E I T U N G www.conrad.com USB-Server mit Hubfunktion Version 04/10 Best.-Nr. 97 38 19 Bestimmungsgemäße Verwendung Das Produkt dient zum Anschluss von bis zu vier USB-Geräten

Plus en détail

OVENS GEBRUIKSAANWIJZING N OTICE D EMPLOI B EDIENUNGSANLEITUNG O PERATING INSTRUCTIONS

OVENS GEBRUIKSAANWIJZING N OTICE D EMPLOI B EDIENUNGSANLEITUNG O PERATING INSTRUCTIONS OVENS GEBRUIKSAANWIJZING N OTICE D EMPLOI B EDIENUNGSANLEITUNG O PERATING INSTRUCTIONS BPM-60 & BPMD-60 NL FR D EN Boretti B.V. OVENS-01 VOORWOORD Boretti feliciteert u met uw nieuwe aanwinst voor uw keuken.

Plus en détail

Coolingpad mit Dockingstation

Coolingpad mit Dockingstation BEDIENUNGSANLEITUNG Coolingpad mit Dockingstation Best.-Nr. 98 61 47 Bestimmungsgemäße Verwendung Das Produkt dient zur Kühlung eines Notebooks; das Notebook wird dazu auf das Coolingpad gestellt. Die

Plus en détail

Handleiding. Notice d utilisation. Anleitung. Manual A126VWRVS A131VWRVS A195VWRVS A196VWRVS A197VWRVS

Handleiding. Notice d utilisation. Anleitung. Manual A126VWRVS A131VWRVS A195VWRVS A196VWRVS A197VWRVS Plak hier het toestel-identificatieplaatje. Placez ici la plaque d identification de l appareil. Kleben Sie hier das Gerätetypenschild ein. Stick the appliance identification card here. Het toestel-identificatieplaatje

Plus en détail

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome 4 www.philips.com/avent Philips Consumer Lifestyle BV Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands Trademarks owned by the Philips Group.

Plus en détail

WIRELESS REAR VIEW CAMERA SYSTEM WITH MIRROR DISPLAY & BLUETOOTH 2.1 HAND FREE SYSTEM KABELLOSES INNENSPIEGEL RÜCKFAHR- KAMERA-SYSTEM & BLUETOOTH 2

WIRELESS REAR VIEW CAMERA SYSTEM WITH MIRROR DISPLAY & BLUETOOTH 2.1 HAND FREE SYSTEM KABELLOSES INNENSPIEGEL RÜCKFAHR- KAMERA-SYSTEM & BLUETOOTH 2 WIRELESS REAR VIEW CAMERA SYSTEM WITH MIRROR DISPLAY & BLUETOOTH 2.1 HAND FREE SYSTEM KABELLOSES INNENSPIEGEL RÜCKFAHR- KAMERA-SYSTEM & BLUETOOTH 2.1 CAMERA DE RECUL SANS FILS & KIT MAIN-LIBRE BLUETOOTH

Plus en détail

Luftfeuchtigkeitsregler Version 12/10 Best.-Nr. 56 16 00

Luftfeuchtigkeitsregler Version 12/10 Best.-Nr. 56 16 00 BEDIENUNGSANLEITUNG www.conrad.com Luftfeuchtigkeitsregler Version 12/10 Best.-Nr. 56 16 00 Bestimmungsgemäße Verwendung Der Luftfeuchtigkeitsregler misst über einen integrierten Sensor die Luftfeuchte.

Plus en détail

LED-Sternenhimmel, 6er-Set

LED-Sternenhimmel, 6er-Set Bestimmungsgemäße Verwendung Das Produkt dient zur Effekt- oder Dekobeleuchtung; es darf nur in trockenen, geschlossenen Innenräumen montiert und betrieben werden. Die Sicherheitshinweise und alle anderen

Plus en détail

Datenlogger Data Logger Enregistreur Temperatuur- en vochtlogger. Serie EBI 20

Datenlogger Data Logger Enregistreur Temperatuur- en vochtlogger. Serie EBI 20 Datenlogger Data Logger Enregistreur Temperatuur- en vochtlogger Serie EBI 20 Deutsch English Lieber Kunde, wir gratulieren Ihnen zum Erwerb eines ebro Produkts. Wir hoffen, dass Sie den Nutzen dieses

Plus en détail

Netzwerk-Grafikkarte Version 10/09 Best.-Nr. 87 20 28

Netzwerk-Grafikkarte Version 10/09 Best.-Nr. 87 20 28 BEDIENUNGSANLEITUNG Netzwerk-Grafikkarte Version 10/09 Best.-Nr. 87 20 28 Bestimmungsgemäße Verwendung Das Produkt ist zum Anschluss an einen Netzwerk-Port (RJ45) vorgesehen und dient dort als externe

Plus en détail

my world my bernette 502020.75.24_021V4D0101_1010_IM_bernette 10 12 15_EN_DE_NL_FR

my world my bernette 502020.75.24_021V4D0101_1010_IM_bernette 10 12 15_EN_DE_NL_FR my world my bernette DE EN Note: This manual describes three different bernette models. On the top left of each page you will find the models for which the current page is valid. Attention: This sewing

Plus en détail

KOFFIEPADMACHINE - KAFFEEPADMASCHINE - MACHINE À CAFÉ DE DOSETTES - COFFEEPADMACHINE

KOFFIEPADMACHINE - KAFFEEPADMASCHINE - MACHINE À CAFÉ DE DOSETTES - COFFEEPADMACHINE KOFFIEPADMACHINE - KAFFEEPADMASCHINE - MACHINE À CAFÉ DE DOSETTES - COFFEEPADMACHINE 2 NEDERLANDS Klein huishoudelijke apparaten horen niet in de vuilnisbak. Breng ze naar de betreffende afvalverwerkingsafdeling

Plus en détail

Datenlogger Data Logger Enregistreur Temperatuur- en vochtlogger. Serie EBI 20

Datenlogger Data Logger Enregistreur Temperatuur- en vochtlogger. Serie EBI 20 Datenlogger Data Logger Enregistreur Temperatuur- en vochtlogger Serie EBI 20 Deutsch English Lieber Kunde, wir gratulieren Ihnen zum Erwerb eines ebro Produkts. Wir hoffen, dass Sie den Nutzen dieses

Plus en détail

Panneau rayonnant sèche-serviettes

Panneau rayonnant sèche-serviettes Notice d installation et d utilisation Instruction manual. Instrukcja montazu i obslugi Manual de instalación y de uso Instruções de instalação e de utilização Montage und bedienanleitung Installatie-

Plus en détail

DC TO AC POWER INVERTERS (SOFT-START)

DC TO AC POWER INVERTERS (SOFT-START) DC TO AC POWER INVERTERS (SOFT-START) POWER 12V 24V 150W 651.620 / (651.740) 651.623 / (651.743) 300W 651.626 / (651.746) 651.629 / (651.759) 600W 651.632 / (651.752) (xxx.xxx) are French version Instruction

Plus en détail

RGB-LED-Steuergerät Seite 2-20. RGB-LED controller Page 21-39. Unité de commande pour DEL RVB Page 40-58. RGB-LED controller Pagina 59-77

RGB-LED-Steuergerät Seite 2-20. RGB-LED controller Page 21-39. Unité de commande pour DEL RVB Page 40-58. RGB-LED controller Pagina 59-77 BEDIENUNGSANLEITUNG NOTICE D EMPLOI OPERATING INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING Version 09/11 RGB-LED-Steuergerät Seite 2-20 RGB-LED controller Page 21-39 Unité de commande pour DEL RVB Page 40-58 RGB-LED

Plus en détail

UK Quick Start Guide HS-M701-4GB

UK Quick Start Guide HS-M701-4GB UK Quick Start Guide HS-M701-4GB Thank you for purchasing a Hip Street ereader and we hope you enjoy using it Please visit our website at www.hipstreetonline.com. We have a Frequently Asked Questions FAQ

Plus en détail

KOB. King Of Birds. No. 00 00 51. Bedienungsanleitung Operating Instructions. Notice d Utilisation Gebruiksaanwijzing

KOB. King Of Birds. No. 00 00 51. Bedienungsanleitung Operating Instructions. Notice d Utilisation Gebruiksaanwijzing KOB King Of Birds No. 00 00 51 RC ElektroDoppelrotorHelikopter RTF mit 2,4 GHz 4Kanal Fernsteuersender Electric RC Double Rotor RTF Helicopter with 2.4GHz 4channel remotecontrol transmitter Hélicoptère

Plus en détail

2-Zonen Alarmanlage. 2-Zone Alarm Device. 2-zone alarminstallatie

2-Zonen Alarmanlage. 2-Zone Alarm Device. 2-zone alarminstallatie BEDIENUNGSANLEITUNG NOTICE D EMLPOI OPERATING INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING Version 03/11 2-Zonen Alarmanlage 2-Zone Alarm Device Seite 3-21 Page 22-39 Système d alarme à 2 zones Page 40-58 2-zone alarminstallatie

Plus en détail

Kookplaat Hob Table de cuisson Kochfeld

Kookplaat Hob Table de cuisson Kochfeld NL Gebruiksaanwijzing 2 EN User manual 11 FR Notice d'utilisation 19 DE Benutzerinformation 28 Kookplaat Hob Table de cuisson Kochfeld ZEE6940 BE LU NL Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Montage _ 3 Beschrijving

Plus en détail

Manual. Deutsch. English. Français. Dutch

Manual. Deutsch. English. Français. Dutch Manual Deutsch English Français Dutch Singlemontage Single assembly Montage simple enkele montage A Doppelmontage nebeneinander Double assembly, side by side Double montage côte à côte dubbele montage

Plus en détail

Démarreur intelligent de magnétoscope Page 35-50 Leerbare videostarter Pagina 51-66

Démarreur intelligent de magnétoscope Page 35-50 Leerbare videostarter Pagina 51-66 BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS NOTICE D EMLPOI GEBRUIKSAANWIJZING Version 03/05 Lernfähiger Video-Starter Seite 3-18 Adaptive Video Starter Page 19-34 Démarreur intelligent de magnétoscope

Plus en détail

RELAISPLATINE 8-fach seriell

RELAISPLATINE 8-fach seriell B E D I E N U N G S A N L E I T U N G DIRECTIONS FOR USE MODE D EMPLOI HANDLEIDING RELAISPLATINE 8-fach seriell RELAY BOARD eight-fold serial PLAQUETTE DE RELAIS octuple sérielle RELAISPRINTPLAAT 8-voudig

Plus en détail

Instruction Manual Bedienungsanleitung Mode d emploi Manuale di istruzioni EN 3 DE 22 FR 43 IT 64

Instruction Manual Bedienungsanleitung Mode d emploi Manuale di istruzioni EN 3 DE 22 FR 43 IT 64 Instruction Manual Bedienungsanleitung Mode d emploi Manuale di istruzioni EN 3 DE 22 FR 43 IT 64 WatchBP Home S makes screening for AFIB and hypertension simple and convenient. Instruction Manual EN

Plus en détail