Insurance & Liabilities

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Insurance & Liabilities"

Transcription

1 NEWSLETTER ON BELGIAN AND LUXEMBOURG INSURANCE LAW LETTRE D INFORMATIONS EN DROIT BELGE ET LUXEMBOURGEOIS DES ASSURANCES NIEUWSBRIEF OVER BELGISCH EN LUXEMBURGS VERZEKERINGSRECHT Best Belgian Law firm of the Year (2009 and 2011) Best Banking & Finance firm (2008 and 2010) Best Litigation & Arbitration firm (2011) Interact with us on Linked Share your opinion on Philippe & Partners forum: Editorial Chers lecteurs, Ces derniers temps, les assurances ont été plus que jamais à la une de l actualité. Dans le monde entier, l importance des dégâts subis par le Japon suite à ses derniers tremblements de terre et tsunami ont provoqué stupeur et tremblements, et les photos comparant les dommages actuels à ceux subis par Hiroshima en 1945 étaient saisissantes. Mais en même temps, la presse annonçait les montants énormes que rapatriaient les assureurs japonais pour faire face aux indemnisations dues, et les évaluations de leurs interventions par les grands groupes d assurance. Les promesses de nouveau départ, que contenaient ces annonces, se sont rapidement traduites par une remontée de la bourse de Tokyo! L assurance est sans doute parfois source de contentieux, mais elle sauve. Dans nos petits pays, l assurance vie a aussi provoqué bien des commentaires, à la suite de l arrêt du 1 er mars de la Cour de justice des communautés européennes, qui a fait droit à la procédure menée par Test Achats et a déclaré discriminatoire (pour faire bref) le fait d établir des tarifs de primes inférieurs pour les femmes à ceux pratiqués pour les hommes. La surprise est de taille et, en principe, les effets ne seront vraiment pas favorables aux consommateurs, à tout le moins aux consommatrices. Ce dernier sujet nous a paru assez important pour justifier deux commentaires. Nous vous entretiendrons aussi des projets de réforme de la loi de 1992 concernant la modification des contrats, de diverses décisions récentes intéressant les assurances de responsabilité et les assurances de personnes, de certaines évolutions législatives au Luxembourg et en droit européen. Nous vous souhaitons une agréable et intéressante lecture et une heureuse fête de Pâques! Hélène de RODE Verzekeringen in het algemeen Wetontwerp - wijziging van de overeenkomst / van de premie Pagina 2 Insurance in general (Luxembourg) Changes in the anti-money laundering legislation Page 4 Assurances de responsabilité - RC auto Compétence - Pénalités dues en application de l article 14 de la loi du 21/11/1989 Page 6 Assurances de responsabilité Responsabilité de l entrepreneur: vices cachés Page 7 Assurances de personnes / Personenverzekeringen Discrimination hommes/femmes / Gelijkheid tussen vrouwen en mannen La CJUE rend un arrêt historique Page 8 Commentaar - W. Robyns, Assuralia Pagina 10 Life insurance (EU tax) Follow up on tax information exchange : EU Directive proposal on administrative cooperation Page 11 Assurance vie Désignation des héritiers légaux comme bénéficiaires Page 13 Assurance vie Article 124: Nouvel arrêt de la Cour constitutionnelle Page 14 Assurance vie Homicide volontaire: cause de déchéance Page 15 Varia - Conférences - Publication Page 16 1

2 Verzekeringen in het algemeen Advies van de Commissie voor Verzekeringen over het ontwerp van wet wat de wijziging van de overeenkomst of de premie betreft (DOC C/2010/3) Inleiding De Commissie voor Verzekeringen bespreekt al sinds 2004 de wijziging van voorwaarden en premie van een verzekeringsovereenkomst. In een advies van begin 2008 (DOC ) heeft de Commissie deze problematiek in kaart gebracht en tevens een voorstel van tekst geformuleerd tot wijziging van artikel 30 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (hierna genoemd WLVO ) en tot invoering van een artikel 30bis WLVO. Dit voorstel werd besproken in de Commissie en deze werkzaamheden resulteerden in een tweede advies (DOC-C ) over de wijziging van verzekeringovereenkomsten als gevolg van een wetswijziging. Bij dit advies zijn een voorstel van wetsontwerp en een memorie van toelichting gevoegd. Binnen de Commissie was er een akkoord met betrekking tot de basisprincipes en de krachtlijnen van het door de Werkgroep opgestelde voorstel. Het ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de wijziging van de overeenkomst of de premie betreft, waarover het advies handelt, wijkt inhoudelijk sterk af van de compromistekst voorgesteld door de Commissie. De Commissie betreurt dat het ontwerp, zonder enige motivering, dusdanig afwijkt van de door haar voorgestelde teksten, die uitvoerig besproken zijn en waarover een akkoord bestond tussen de verschillende delegaties. Bemerkingen Principiële bemerkingen bij het ontwerp De Commissie is van oordeel dat er rechtszekerheid moet zijn over de informatieplicht in hoofde van de verzekeraar en de kennisneming en aanvaarding van alle contractsvoorwaarden (inclusief premie) door de verzekeringnemer, zowel bij het sluiten van de overeenkomst, als in geval van wijziging in de loop van de overeenkomst ingevolge een wetswijziging of op initiatief van de verzekeraar. De huidige praktijk toont aan dat deze rechtszekerheid niet altijd gegarandeerd is. Het ontwerp van wet biedt in haar huidige versie niet de gewilde rechtszekerheid. Technische bemerkingen bij het ontwerp De belangrijkste technische bemerkingen bij het ontwerp zijn de volgende: - Artikel 2 van het ontwerp (tot wijziging van artikel 10 WLVO): uit het ontwerp zou kunnen worden afgeleid dat een verzekeraar kan beslissen dat de informatieverstrekking enkel nog via elektronische weg gebeurt. Meerdere Commissieleden zijn van oordeel dat het bewijs door een geschrift op een papieren drager als basisregel moet blijven gelden. Een andere duurzame drager kan pas gebruikt worden wanneer de verzekeringnemer hiermee zijn akkoord betuigd heeft. Sommige vertegenwoordigers van de verbruikers wensen deze mogelijkheid bovendien te beperken tot overeenkomsten afgesloten op afstand. Zij benadrukken dat de loutere publicatie van de contractsvoorwaarden en de wijzigingen ervan op de algemene website van de verzekeraar niet kan volstaan als bewijsmiddel. Voorts stelt het voorgestelde 3 van artikel 10 dat op elk moment in de loop van de contactuele relatie of zolang de verjaringstermijn niet is verlopen, de verzekeringnemer het recht heeft om de voorwaarden van de overeenkomst en de premie op een papieren drager kosteloos te ontvangen. Deze bepaling zou echter geïnterpreteerd kunnen worden in de zin dat de verzekeringsovereenkomst geldig kan worden gesloten zonder dat de voorwaarden aan de verzekeringnemer voorafgaandelijk zouden moeten worden meegedeeld. Een dergelijke regeling houdt een volledige afwijking in van het basisbeginsel van het gemeen verbintenissenrecht op grond waarvan contractuele verbintenissen slechts kunnen tot stand komen na voorafgaande kennisneming van de voorwaarden die van toepassing zullen zijn op de relatie en mits akkoord met deze voorwaarden. - Artikel 4 van het ontwerp (tot invoering van artikel 15bis WLVO): het voorgestelde artikel 15bis, 1 WLVO bepaalt dat de betaling van de premie wordt vermoed te gelden als aanvaarding van de kennisgeving van de verzekeraar met inbegrip van de wijzigingen van de overeenkomst en/of de premie. In haar advies benadrukt de Commissie dat deze bepaling op verschillende vlakken onduidelijk is: betreft het een weerlegbaar of een onweerlegbaar vermoeden; door wie moet de 2

3 premie betaald zijn; wat is de inhoud van de kennisgeving, door wie en op welke wijze moet dit gebeuren? Aangezien niet aangegeven wordt waar de gewijzigde voorwaarden op objectieve manier kunnen worden geconsulteerd, is het bovendien onduidelijk hoe een verzekeraar zal kunnen aantonen welke de toepasselijke voorwaarden zijn (de oorspronkelijke of de gewijzigde). Het is eveneens onduidelijk hoe artikel 15bis moet worden toegepast in de gevallen dat een verzekeringnemer zijn premies maandelijks betaalt. - Artikel 5 van het ontwerp (tot invoering van een nieuw artikel 26bis WLVO): dit nieuwe artikel kent, met uitzondering van ziekte- en levensverzekeringsovereenkomsten, aan de verzekeraar een opzegrecht toe wanneer hij bewijst dat de wetswijziging leidt tot een verzwaring van risico s dat hij in geen geval zou hebben verzekerd. De Commissie stelt vast dat de Nederlandse tekst niet ondubbelzinnig aangeeft dat de verzwaring het gevolg dient te zijn van de nieuwe wettelijke of reglementaire bepaling, noch dat dit een recht is in hoofde van de verzekeraar (en geen verplichting). De vraag rijst tevens of de aanvangsdatum van de opzegging niet beter verwijst naar het ogenblik van de toepassing van de nieuwe wetsbepaling op de lopende overeenkomst in plaats van naar het ogenblik van de inwerkingtreding van de nieuwe wetsbepaling. De Commissie stelt bovendien voor deze opzegmogelijkheid van de verzekeraar te beperken tot overeenkomsten, andere dan ziekte en levensverzekeringsovereenkomsten, van meer dan één jaar. - Artikel 6 van het ontwerp (tot invoering van artikel 28quinquies WLVO): het voorgestelde artikel 28quinquies, 1 verplicht de verzekeraar de laatste versie van de algemene voorwaarden op zijn website te plaatsen. Deze verplichting geldt alleen voor de nietlevensverzekeringsovereenkomsten gesloten met consumenten, en het betreft alleen de algemene voorwaarden en niet de speciale voorwaarden. De Commissie stelt dat het niet duidelijk is waarom deze publicatieplicht niet geldt voor levensverzekeringsovereenkomsten. Voorts meent zij dat de publicatie op de eigen website van de verzekeraar (in tegenstelling tot de archivering bij een derde onafhankelijke instelling) geen enkele waarborg op duurzaamheid en onveranderbaarheid van de informatie geeft, tenzij de nodige garanties en kwaliteitsnormen worden opgelegd in verband met e-archivering. Bovendien biedt de verplichting om de laatste algemene voorwaarden te publiceren niet de nodige rechtszekerheid voor de verzekeringnemers die de voor hen toepasselijke voorwaarden wensen te kennen. Hiervoor zouden alle versies, en dus niet alleen de laatst geldende, op onbetwistbare wijze moeten worden gearchiveerd. - Artikel 6 van het ontwerp (tot invoering van artikel 28septies WLVO): het voorgestelde artikel voorziet dat de verzekeringnemer binnen de drie maanden na de kennisgeving van de wijzigingen, de overeenkomst kan opzeggen indien de nieuwe wettelijke bepaling aan de verzekeraar enige keuze laat of aanleiding geeft tot verhoging van de premie. De vertegenwoordigers van de verbruikers benadrukken in het advies dat het noodzakelijk is dat de verzekeringnemers in alle gevallen van wijziging van voorwaarden en/of premie een opzeggingsrecht hebben. Conclusies In het advies van de Commissie voor Verzekeringen vindt men zowel principiële als technische bemerkingen bij het ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de wijziging van de overeenkomst of de premie betreft. De Commissie vindt het spijtig dat het ontwerp van wet zo sterk afwijkt van de door haar voorgestelde teksten, waarover een akkoord bestaat binnen de sector. Om die reden heeft de meerderheid van de leden en van de vertegenwoordigers van alle delegaties zich akkoord verklaard om de werkzaamheden binnen de Commissie verder te zetten en dit ten einde een alternatief voorstel uit te werken voor een wettelijke regeling van de procedure van wijziging van verzekeringsvoorwaarden (inclusief premie) na wetswijziging en/of op initiatief van de verzekeraar. Het compromisvoorstel uitgewerkt in het advies DOC-C vormt de basis van deze besprekingen. Naomi Glibert 3

4 Insurance in general (Luxembourg) Changes in the anti-money laundering and in the supervision legislation The law dd. October 27 th, 2010 (Memorial n 193, November 3 rd, 2010) brought several innovations in respect of anti-money laundering regulations in Luxembourg and modified the law dd. December 6 th, 1991 on the insurance sector. The aim of this article is not to give an extensive overview of the existing anti-money laundering legislation, but to give a short outline of the major changes. Scope Definition of a residual category of professionals Foreign service providers - Insurance companies and insurance intermediaries are obviously part of the scope of the anti-money laundering legislation of November 12 th 2004, however only for their activities in the life insurance business (insurers: all branches of annex II to the law of December 6 th 1991; intermediaries: life insurance and other services related to investments ). Enhanced anti-money laundering obligations for insurance companies - Extension of the scope of the regulations - New coercive powers for the Commissariat aux Assurances. The October 27 th, 2010 law introduces a new, very broad, residual category of professionals subject to the anti-money laundering regulations (new point 7 of article 2(1)): other professionals than those specifically enumerated and which deliver to their clients, on a commercial basis, at least one type of those professional services listed in the appendix to the law. This list is quite long and includes generic operations such as transfer of money or assets, loans, operations on stock markets, wealth management, etc. All professionals of the insurance sector, even if not dealing with life insurance, might thus now also be subject to the anti-money laundering regulations, provided they deliver this kind of services to their clients. - The 2004 law was already applicable to Luxemburgish establishments of foreign professionals. It is now also applicable to such professionals delivering services in Luxembourg without having an establishment in the country (FOS). Risk analysis Written report Each professional within the scope of the legislation has to perform a risk analysis with regard to money laundering in its specific business. The results of this analysis now have to be recorded in a written report (new article 3(3)). Simplified alertness obligation Whereas formerly life insurance contracts with an annual premium not exceeding (or a single premium not exceeding ) and pension products were exempted from anti-money laundering obligations, the insurance professionals are now only allowed to reduce their vigilance obligation with regard to such contracts, but not to totally exclude them from their surveillance measures. The law now also defines the minimum requirements of this simplified alertness obligation and imposes a follow-up of the client relationship in order to make sure that the conditions for the simplified obligations are met also in the future (article 3-1 (3) and (4)). Enhancement of the cooperation obligations and of the supervision powers The already existing Cellule de Renseignement Financier is now recognised as a separate body within the Public Prosecutor s office and article 5 of the 2004 law (cooperation and denunciation obligations) is modified in order to implement this change and to strengthen these obligations. Furthermore, with regard to insurance professionals, the new articles 46(5) and 111(4) of the law dd. December 6 th, 1991 empower the Commissariat aux Assurances to impose sanctions on insurance professionals if they do not comply with the anti-money laundering regulations. The law of October 27 th 2010 also enhances the Commissariat aux Assurances powers in several other areas: - ensure the correct application of the law in the relations between insurance companies and clients and between insurance intermediaries and clients; - new investigation powers: right to require access to all information and documents; to visit the profes- 4

5 sional s premises and to take copies of documents, books, accounts, etc.; to interview managers and employees; to collect information from other governmental, public or judicial bodies; - right to publish sanctions imposed on insurers or intermediaries; - penalties in case an insurance professional does not comply with the Commissariat s injunctions; - analysis of the brokers shareholder structure. New non-disclosure obligation The professionals subject to the anti-money laundering legislation were always subject to a non-disclosure (towards their clients) obligation in case of denunciation or in case of public prosecution related to money laundering or financing of terrorism. Criminal fines from to are foreseen in case of non-compliance with this confidentiality obligation. As the law refers to credit institutes and the preparatory works to banks, one has to consider that insurance companies and insurance intermediaries are not within the scope of this new non-disclosure obligation. The new non-disclosure obligations have to be considered as not applicable to insurance professionals. Marc Gouden A second law dd. October 27 th, 2010 (Memorial n 194 dd. November 3 rd, 2010) implementing the European convention on judicial cooperation in criminal matters and modifying the Luxembourg law of August 8 th 2000 on judicial cooperation, introduced a new article 7 in the latter legislation imposing an additional nondisclosure obligation on credit institutes (and their managers and employees) with regard to any seizure of documents or communication of information regarding a client within the framework of an international judicial cooperation. 5

6 Insurance & Liabilities Assurances de responsabilité - RC auto La compétence du tribunal de première instance et les pénalités dues en application de l article 14 de la loi du 21 novembre 1989 Le tribunal de police de Verviers a eu récemment à se prononcer sur la question de savoir si un litige portant sur l application de l article 14 de la loi du 21 novembre 1989 relevait ou non de sa compétence. Les articles 13 et 14 de la loi du 21 novembre 1989 résultent de la transposition en droit belge de la IVème directive auto. Ces dispositions, en vigueur depuis 2003, imposent à l assureur de prendre position sur la demande d indemnisation que la victime lui soumet endéans un délai de trois mois. L article 14 vise l hypothèse où l assureur conteste les responsabilités ou le dommage de la victime. Si l assureur n a pas pris position endéans le délai légal, il est de plein droit tenu au paiement d une pénalité forfaitaire de 250 par jour : «Cette somme est due à partir de celui des deux jours suivants qui viendra à échéance en premier lieu : 1 le jour où la personne lésée a rappelé, par lettre recommandée ou par tout autre moyen équivalent, à l assureur l échéance du délai visé au 1er. 2 le jour où l assureur a été averti par Les contestations relatives à l o- le Fonds commun de bligation de faire offre de l assu- Garantie en applicareur et les pénalités qui en dé- tion de l article 19bis-13 1er, alicoulent relèvent de la compé- néa 2, 1. tence du Tribunal de première instance même si un accident de la circulation en est à l origine. Cette somme cesse d être due le jour suivant celui de la réception de la réponse motivée ou de l offre motivée d indemnisation par la personne lésée.» Les conséquences financières résultant d une absence de prise de position rapide peuvent être importantes pour les compagnies d assurance. La réclamation de la victime fondée sur l article 14 puise son origine dans un accident de la circulation de sorte qu il semblerait logique que la victime porte sa demande devant le tribunal de police. En effet, la volonté du législateur n est-elle pas de déférer au tribunal de police tout le contentieux direct ou indirect résultant de cet accident? 6 Néanmoins le contentieux qui porte sur l application des articles 13 et 14 de la loi de 1989 concerne aussi les manquements à la procédure à respecter pour organiser la réparation d un accident de la circulation, à savoir une réponse motivée de l assureur, dans un délai déterminé, sur une demande d'indemnisation. Cette question d ordre procédural peut être abordée distinctement de celle de l indemnisation de l accident de la circulation. Dans cette hypothèse, si la demande en paiement de pénalités en application de ces dispositions légales constitue l objet principal de la demande en justice, elle doit dès lors être portée devant le tribunal de première instance même si un accident de la circulation est à l origine de la réclamation. Le tribunal de police ne sera donc pas matériellement compétent. La victime qui introduirait sa demande devant cette juridiction se verrait opposer un déclinatoire de compétence soit d office par le tribunal soit de l initiative du défendeur. Par contre, si la demande de pénalités est accessoire à une demande principale fondée sur la réparation d un accident de roulage, le tribunal de police pourra alors trancher cette question pour autant qu un lien de connexité juridique unisse les deux demandes. C est en ce sens que le tribunal de police de Verviers s est prononcé dans le jugement commenté : «( ) en l espèce, au vu du libellé de la citation, il apparaît clairement que l obligation de paiement résulte des dispositions vantées à savoir la quatrième directive transposée en droit belge par les articles 13 et 14 de la loi du 21/11/1989 pour absence de prise de position de la défenderesse dans le délai prescrit. Le demandeur vise donc expressément une cause juridique propre, et ce, même si à l origine de la situation entraînant cette demande de pénalité se trouve dans un accident de circulation et un dommage corrélatif indemnisable par ailleurs. ( ) En l absence d intervention législative, le tribunal de police dispose d une compétence exclusive, dérogatoire du droit commun, qui doit s interpréter de manière stricte par référence à la notion «de réparation d un dommage résultant d un accident de la circulation».

7 Tel n est pas le cas en l espèce de la demande principale, c est à bon droit que la défenderesse sollicite le renvoi devant le tribunal de première instance de Verviers.» Cette décision fait écho à un jugement du tribunal d arrondissement de Bruxelles du 4 juin 2007 (R.G.A.R., 2008, n ). Peu de décisions de jurisprudence existant sur cette question, il nous a semblé intéressant de commenter ce jugement de police. Jean Acolty Assurances de responsabilité Responsabilité de l entrepreneur: l action en garantie des vices cachés Une décision très intéressante a été prononcée récemment par la cour d appel de Liège, dans un litige qui opposait une entreprise industrielle, qui avait acheté des machines réalisées spécialement pour elle, lesquelles avaient subi un très grave sinistre deux ans après leur réception provisoire. L acheteur avait lancé citation contre l entrepreneur seize mois plus tard et ce dernier avait mis à la cause ses divers sous-traitants. La cour a examiné d abord si l action avait été introduite dans un délai utile et estime que tel était le cas. Le juge du fond doit apprécier en fait si le comportement du Maître d ouvrage est susceptible de s interpréter comme impliquant une volonté tacite de renoncer au recours. En l espèce, après une première contestation, l entrepreneur avait laissé entrevoir la possibilité d un arrangement amiable. Quand par la suite de nouvelles contestations ont été émises, par l expert consulté par l entrepreneur et son assureur, les arguments de cet expert ont été systématiquement contestés. Il n y a eu donc aucune intention de renoncer au recours. L entrepreneur invoquait ensuite l absence de preuve véritable d un vice et il réclamait une expertise judiciaire, plus de neuf ans après les faits. La cour a écarté la demande d expertise judiciaire, en observant qu après le sinistre, l entrepreneur avait acquiescé aux conclusions de l analyse technique confiée à un organisme de contrôle et avait approuvé la réparation préconisée. Hélène de Rode Pour vérifier si l action en garantie a été introduite dans un délai utile, le juge doit vérifier si le comportement du maître d ouvrage a impliqué une volonté tacite de renoncer à son recours, selon la cour d appel de Liège. 7

8 Assurances de personnes - Discrimination hommes/femmes La CJUE rend un arrêt «historique» L arrêt du 1 er mars 2011 de la Cour de Justice de l Union européenne (ci-après «CJUE») était pour le moins attendu, voire redouté par le secteur de l assurance, a fortiori depuis les conclusions déposées par l avocat général Kokott le 30 septembre Nous n entrerons pas ici dans le détail de l analyse de l arrêt du 1 er mars 2011 de la Cour de justice de l Union Européenne, mais en tracerons les contours. Nous y consacrons un article plus approfondi dans une prochaine livraison de la Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (RGAR). Contexte de l arrêt du 1 er mars 2011 En date du 13 décembre 2004, le Conseil de l Union européenne arrêtait la directive 2004/113/CE mettant en œuvre le principe de l égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (J.O., L 373 du , p. 37). Comme son intitulé l indique, la directive pose en principe le respect de l égalité entre hommes et femmes, ce qui signifie qu il ne peut y avoir ni La CJUE invalide l autorisation des différences en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l évaluation des risques. discrimination directe, y compris un traitement moins favorable de la femme en raison de la grossesse et de la maternité, ni discrimination indirecte fondées sur le sexe (art. 4 de la directive). À l attention spécifique du secteur des assurances et des services financiers connexes, sous un article 5 intitulé «Facteurs actuariels», la directive prévoit que les États membres veillent à ce que, dans tous les nouveaux contrats conclus après le 21 décembre 2007 au plus tard, l utilisation du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations n entraîne pas, pour les assurés, de différences en matière de primes et de prestations (art. 5.1 de la directive). Nonobstant ce principe posé, l article 5.2 de la directive prévoit une «dérogation» (considérant 19 de la directive) aux termes de laquelle les États membres peuvent décider avant le 21 décembre 2007 d autoriser des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises. Les États membres concernés en informent la Commission européenne et veillent à ce que des données précises concernant l utilisation du sexe en tant que facteur actuariel déterminant soient collectées, publiées et régulièrement mises à jour. Ces États membres réexaminent leur décision pour le 21 décembre La directive 2004/113/CE s est vue transposée en droit belge par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes (M.B , entrée en vigueur le ) tandis que c est par la loi du 21 décembre 2007 que le législateur belge décida d intégrer à la loi du 10 mai 2007 la dérogation visée à l art. 5.2 de la directive (M.B ). En adoptant le régime d opting-out au terme d âpres discussions et contre l avis de l ASBL «Association Belge des Consommateurs Tests-Achats» (ci-après «Tests-Achats»), le législateur suivait la thèse des représentants du secteur belge de l assurance. Suite à l adoption de la loi du 21 décembre 2007, l article 10, 1 er, de la loi du 10 mai 2007 se voyait libellé comme suit : «Par dérogation à l'article 8, une distinction directe proportionnelle peut être établie sur la base de l'appartenance sexuelle pour la fixation des primes et des prestations d'assurance, lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation des risques sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises. Cette dérogation ne s'applique qu'aux contrats d'assurances sur la vie au sens de l'article 97 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.» Recours en annulation devant la Cour constitutionnelle belge Par requête du 26 juin 2008, Tests-Achats, ainsi que deux particuliers, ont introduit un recours en annulation contre la loi du 21 décembre 2007 devant la Cour constitutionnelle. Tests-Achats estime que cette loi est contraire au principe de l égalité entre les femmes et les hommes. 8

9 Devant la Cour constitutionnelle, Tests-Achats soutient que la loi du 21 décembre 2007 viole «les articles 10, 11 et 11bis de la Constitution combinés avec l'article 13 du Traité CE, la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l'accès à des biens et services et la fourniture des biens et services, les articles 20, 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes». Aux termes de son arrêt du 28 juin 2009 (point B.5.1), la Cour constitutionnelle décide que, dès lors que la loi attaquée fait usage de la faculté offerte par l article 5.2 de la directive du 13 décembre 2004 et que les critiques formulées par Test-Achats à l encontre de la loi belge valent dans la même mesure pour cet article 5.2, il est nécessaire, pour statuer sur le recours, de trancher préalablement la question de la validité de cette disposition de la directive précitée. C est l objet de la question préjudicielle posée par notre Cour constitutionnelle sur la base de l article 234 du Traité instituant la Communauté européenne L arrêt de la CJUE du 1 er mars 2011 Les conclusions de l avocat général Juliane Kokott, requérant de voir la CJUE invalider l art. 5.2, n amenaient pas le secteur de l assurance à l optimisme. C est en ce sens que fut rendu l arrêt du 1 er mars En voici les extraits pertinents : Dérogeant à la règle générale des primes et des prestations unisexes instituée par cet article 5, paragraphe 1, le paragraphe 2 du même article a, pour sa part, accordé aux États membres, dont le droit national n appliquait pas déjà cette règle au moment de l adoption de la directive 2004/113, la faculté de décider avant le 21 décembre 2007 d autoriser des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l évaluation des risques, sur la base des données actuarielles et des statistiques pertinentes et précises. Cette faculté, selon ce même paragraphe, sera réexaminée cinq ans après le 21 décembre 2007, en tenant compte d un rapport de la Commission, mais, en l absence, dans la directive 2004/113, d une disposition sur la durée d application de ces différences, les États membres ayant fait usage de ladite faculté sont autorisés à permettre aux assureurs d appliquer ce traitement inégal sans limitation dans le temps. ( ) Il est constant que le but poursuivi par la directive 2004/113 dans le secteur des services d assurance est, ainsi que le reflète son article 5 paragraphe 1, l application de la règle des primes et des prestations unisexes. Le dix-huitième considérant de cette directive énonce explicitement que, afin de garantir l égalité de traitement entre les femmes et les hommes, l utilisation du sexe en tant que facteur actuariel ne devrait pas entraîner pour les assurés de différence en matière de primes et de prestations. Le dix-neuvième considérant de ladite directive désigne la faculté accordée aux États membres de ne pas appliquer la règle des primes et des prestations unisexes comme une L avenir nous le dira, mais nous ne sommes pas convaincus que l impact de cet arrêt soit favorable aux consommateurs. «dérogation». Ainsi, la directive 2004/113 est fondée sur la prémisse selon laquelle, aux fins de l application du principe d égalité de traitement des femmes et des hommes consacré aux articles 21 et 23 de la charte [NDLR : des droits fondamentaux de l Union européenne], les situations respectives des femmes et des hommes à l égard des primes et des prestations d assurances contractées par eux sont comparables. Dans ces circonstances, il existe un risque que la dérogation à l égalité de traitement entre les femmes et les hommes prévue à l article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113 soit indéfiniment permise par le droit de l Union. Une telle disposition, qui permet aux États membres concernés de maintenir sans limitation dans le temps une dérogation à la règle des primes et des prestations unisexes, est contraire à la réalisation de l objectif d égalité de traitement entre les femmes et les hommes que poursuit la directive 2004/113 et incompatible avec les articles 21 et 23 de la charte. Par conséquent, cette disposition doit être considérée comme invalide à l expiration d une période de transition adéquate. La cour invalide l article 5.2 avec effet au 21 décembre

10 Bref commentaire Remarquons que la date du 21 décembre 2012 implique une période de transition inférieure à ce que l avocat général Kokott avait proposé, à savoir trois ans à dater du prononcé de l arrêt. Même si la CJUE ne motive pas la raison pour laquelle elle retient la date du 21 décembre 2012 comme fin de la période de transition, l on peut déduire de la logique de sa décision que cette date correspond en réalité à la date ultime fixée par le texte de la directive en vue de permettre aux Etats membres d évaluer l impact de la dérogation qu ils auraient adoptée en vertu de l art Les Etats membres n auront pas à faire cette évaluation, devenue sans objet et court-circuitée par l arrêt du 1 er mars Par contre, c est bien le secteur de l assurance qui doit maintenant repenser les bases de son métier puisque, en imposant le recours aux primes et prestations unisexes, la CJUE pousse les assureurs à revoir leurs critères d évaluation de la prime. Tenir compte d une différence objective est-il forcément discriminer? Il n est pas impossible que l on se rende compte un jour que les défenseurs du principe de la totale égalité en assurance se soient trompés de moyen pour concilier, d une part, le principe de vie en société incontournable qu est l égalité des citoyens, et, d autre part, la nécessaire évaluation d un risque pour une juste tarification. Pierre Moreau Personenverzekeringen - Gelijkheid tussen vrouwen en mannen Ook in verzekeringen "Summum ius "? (Wauthier Robyns, Assuralia) Het arrest waarin het Europees Hof van Justitie het onderscheid dat de verzekeraars traditioneel maken tussen vrouwen en mannen als ongeoorloofd bestempelt, diende diametraal tegengestelde meningen te beoordelen. Oordeel zelf: enerzijds het principe van de gelijkheid, alom gehuldigd sinds de Franse Revolutie van 1789, anderzijds dat van de actuariële billijkheid. Of de botsing van die ideeën het licht heeft laten schijnen, is nog maar zeer de vraag. Als hoedster van de Verdragen is de Europese Commissie weleer - op basis van de bevoegdheden die de grondteksten van de Europese Unie haar verleent - begonnen met het bestrijden van elke vorm van discriminatie. De geest van de wetten schuilt er in deze in dat vrouwen lange tijd als tweederangsburgers beschouwd zijn, die nog niet zo lang geleden geen bankrekening konden openen zonder het akkoord van hun echtgenoot. Over de maatregelen om het voor de vrouwen op te nemen inzake arbeidsvoorwaarden, was er weinig commotie. De initiatieven van de Commissie voor de gelijke behandeling op het vlak van goederen- en dienstenhandel deden meer stof opwaaien. Vrij snel bleek dat het geslacht voor de verzekeraars, die zich beroepen op statistieken en er van uitgaan dat verzekeringsvoorwaarden variëren volgens het risico, een toonaangevende tariferingsfactor was. Zo profiteerden vrouwen van hun betere cijfers als jonge bestuursters, als personen met minder gezondheidszorgen dan mannen eens de vijftig voorbij, en als personen die minder vaak jong overlijden sinds ze niet meer in het kraambed sterven. Sommige verzekeraars gingen zich zelfs expliciet op die doelgroep richten zoals de Compagnie des Femmes in Frankrijk of Sheila's Wheels in het Verenigd Koninkrijk. Dat verzekeraars een dergelijk beleid voeren heeft niets te maken met voorrechten, afkeer of hoffelijkheid, maar alles met objectieve waarnemingen en met de wetten van de concurrentie, die tot transparantie leiden. En daarom betekenen die praktijken geen immorele vorm van discriminatie. De richtlijn van 2004 liet de mogelijkheid ten minste tijdelijk een verschil in behandeling te behouden, hetgeen zich vertaalde in premies die zo scherp mogelijk berekend werden in overeenstemming met het verzekerde profiel. Sinds eind 2007 had België zich echter onderscheiden door een verbod op onderscheid in de autoverzekering en de ziekteverzekering. Het gevolg daarvan was dat premies voor jonge be- 10

11 stuurders lichtjes daalden (met 3 à 4 %). De premies voor jonge vrouwelijke bestuurders stegen echter nadrukkelijk (met 7 à 15 %). Een unisekstarief kost immers meer dan het rekenkundige gemiddelde van "geslachtsgebonden" tarieven. Een verzekeraar moet namelijk toezien op het noodzakelijke evenwicht in zijn portefeuille en zal dan ook een premie aanrekenen die altijd voldoet, zelfs in het ergste geval. Gelijkheid staat hier haaks op economische efficiëntie. De verzekeraar die erin slaagt een clientèle aan te trekken uit de groep met het laagste risicogehalte, boekt dan immers een marge die groter is dan nodig is. Natuurlijk volgen verzekeraars ook andere factoren. Vrouwen die voor een Toyota IQ kiezen, niet meer dan km per jaar rijden, beroepen uitoefenen die een laag risicogehalte inhouden, en minder ongevallen veroorzaken, zullen in fine minder betalen dan de gemiddelde verzekerde. In België houdt alleen de levensverzekering nog rekening met het geslacht. Tijdelijke verzekeringen zoals schuldsaldoverzekeringen zijn minder duur voor vrouwen, heel wat minder duur zelfs. Inzake renten hebben verzekeraars altijd gedacht dat, op basis van de levensverwachting, twintig uitkeringen van euro beloven aan een man in grote mate overeenkomt met vijfentwintig keer euro voor een vrouw. Dit alles zal vanaf 21 december 2012 moeten veranderen. Zullen verzekeraars, zoals Test-Aankoop en de advocaat-generaal van het Hof aangeven, meer belang gaan hechten aan individuele gedragingen, zoals een verzekeraar die nu al kortingen toekent voor wie zich aansluit bij een sportclub, of een ander die korting toekent voor een gunstige Body Mass Index? Het arrest roept vragen op. Zal het gemene recht nog mogen vergoeden op basis van tabellen die verschillen naargelang het geslacht? Maar ook: welke weg zal Europa inslaan wanneer het de andere criteria moet regelen waarvoor het een Een unisekstarief kost immers meer dan het rekenkundige gemiddelde van "geslachtsgebonden" tarieven. eind wil maken aan discriminatie? En dan doelen we in de eerste plaats op de leeftijd. Het lijkt absurd blind te zijn voor de leeftijd bij het sluiten van een overlijdenspolis: het kan toch niet zijn dat er dan, gelet op de levensverwachting, geen onderscheid mag zijn tussen een twintigjarige en een tachtigjarige. Is het dan echt de bedoeling de levensverzekering definitief op te doeken? Zal de burger dan beter beschermd zijn? Dan zal blijken hoe geloofwaardig de verdediging van de belangen van de consument wel is... Wauthier Robyns Life insurance - Follow up on tax information exchange EU Directive proposal on administrative cooperation in the field of taxation 11 We reported in our Newsletters 2009/02 and n 2009/03 on the new OECD standards with regard to information exchange in tax matters (and their national implementation measures in Luxembourg) and on the revision of the Savings Directive. Apparently there has not been much progress over the last months with regard to the revision of the Savings Directive and especially the inclusion, in its scope, of some life insurance products. However on December 7 th 2010 the Council of the European Union reached a political agreement on a Proposal for a Council Directive on administrative cooperation in the field of taxation. This new directive proposal is justified, amongst others, by the fact that a completely new approach must be taken by creating a new text to give Member States the powers to efficiently cooperate at international level to overcome the negative effects of an ever increasing globalisation on the internal market (recital 3). It shall establish, especially as regards exchange of information, a wider scope of administrative cooperation between Member States. Adoption of the OECD standards: Information exchange on request... The directive proposal adopts the same standards as on OECD level (cf. our Newsletters 2009/02 and 2009/03): information exchange on request, limited to what is foreseeably relevant (no fishing

12 expeditions ) and with the obligation of the requested Member State to make the necessary enquiries to obtain such information. The situations in which information exchanges might be refused will be clearly defined and limited (certain private and public interests) and a requested Member State shall never refuse to transmit information because it has no domestic interest or because the information is held by a bank, other financial institutions, nominees or persons acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.... but also automatic information exchange... However, the proposal also states that mandatory automatic exchange of information without preconditions is the most effective means of enhancing correct assessment of taxes in cross-border situations and of fighting fraud. To this end, a step by step approach should If life insurance products are, in the end, not included in the revised Savings Directive, they will be covered by the information exchange on request of this new directive as of 2013 and even be subject to automatic information exchange as of tax year therefore be followed starting with automatic exchange of available information on five categories and reviewing the relevant provisions after a report by t h e C o m m i s - sion (recital 10). This means that for taxable periods as from January 1 st, 2014 Member States should automatically exchange information concerning residents of other Member States on the following specific categories of income and capital: - income from employment; - director's fees; - life insurance products not covered by other Community legal instruments on exchange of information and other similar measures; - pensions; - ownership of and income from immovable property.... and spontaneous information exchange! Furthermore, each Member State shall communicate tax information to any other Member State concerned, in any of the following circumstances: - there are grounds for supposing that there may be a loss of tax in the other Member State; - a person liable to tax obtains a reduction in or an exemption from tax in the one Member State which would give rise to an increase in tax or to liability to tax in the other Member State; - business dealings between a person liable to tax in a Member State and a person liable to tax in another Member State are conducted through one or more countries in such a way that a saving in tax may result in one or the other Member State or in both; - there are grounds for supposing that a saving of tax may result from artificial transfers of profits within groups of enterprises; - information forwarded to the one Member State by the other Member State has enabled information to be obtained which may be relevant too in assessing liability to tax in the latter Member State. Scope The new instrument shall apply to direct taxes and indirect taxes that are not yet covered by other Community legislation: (1) This Directive shall apply to all taxes of any kind levied by or on behalf of a Member State or the Member State s territorial or administrative subdivisions, including the local authorities. (2.) Notwithstanding paragraph 1, the Directive shall not apply to value added tax and customs duties, or to excise duties covered by other Community legislation on administrative cooperation between Member States. The Directive shall also not apply to compulsory social security contributions (...) (article 2). It shall cover all legal and natural persons, taking into account the ever increasing range of legal arrangements, including not only traditional arrangements such as trusts, foundations and investment funds, but any new instrument which may be set up by taxpayers in the Member States (recital 7). Timing It is currently proposed that the Member States implement this new directive if it is adopted in due time by January 1 st With regard to the automatic information exchange, Members States shall bring into force the necessary laws, regulations and administrative provisions with effect from January 1 st, Conclusion If the revision of the Savings Directive is delayed, does 12

13 not succeed or, in the end, does not lead to the inclusion of life insurance products in its scope, all types of taxes related to such products will however be covered by the information exchange on request of this new directive as of 2013 and even be subject to automatic information exchange as of tax year Marc Gouden Assurance vie La désignation des héritiers légaux comme bénéficiaires La désignation des héritiers légaux comme bénéficiaires de deuxième ou troisième rang est-elle révoquée par le fait que le preneur d assurance a, ultérieurement, signé un testament désignant comme héritier une personne qui n est pas héritier légal? Cette position est parfois défendue par les héritiers testamentaires, lorsque le testament a été signé après la conclusions d un contrat d assurance-vie (par exemple «branche 23»), dans lequel la clause de désignation bénéficiaire classique a été intégrée, qui prévoit les héritiers légaux comme bénéficiaires de troisième rang. L héritier testamentaire soutient aussi dans ce cas qu à tout le moins, le testateur a voulu assimiler l héritier testamentaire à l héritier légal. Une récente décision du tribunal de première instance de Bruxelles a confirmé que ces deux notions juridiques sont distinctes et que le bénéfice de l assurance-vie doit revenir aux héritiers légaux, en cas de prédécès des bénéficiaires de premier et deuxième rang. Cette affaire soumettait une deuxième question assez particulière à la sagacité du tribunal. Le légataire universel avait placé dans l assurance-vie souscrite par la testatrice-preneuse d assurance des fonds appartenant à celle-ci, après avoir été désignée comme administrateur provisoire des biens de celle-ci, par ordonnance de Justice de Paix. Il postulait l annulation de ce versement, qui n avait pas fait l objet de l autorisation judiciaire que doivent obtenir les administrateurs provisoires pour réaliser des libéralités pour le compte de l administré. Il prétendait que cette autorisation aurait dû être obtenue. Le tribunal de première instance de Bruxelles a constaté qu il ne s agissait pas d une libéralité, mais de En cas de prédécès des premiers bénéficiaires désignés, l indemnité d assurance vie revient aux héritiers légaux conformément à la désignation bénéficiaire, et non à un légataire universel qui n a pas cette qualité. placements, conformes aux placements antérieurs réalisés par la preneuse d assurance, et ceci d autant plus que la preneuse d assurance, qui n avait pas fait procéder à l acceptation des désignations bénéficiaires, avait procédé à de nombreux retraits. Hélène de Rode 13

14 Assurance vie Précisions de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne l article 124 de la loi sur le contrat d assurance terrestre La portée de l article 124 Rappelons tout d abord que le droit belge (comme le droit français) des assurances a, à l origine, voulu déroger aux possibilités des héritiers à agir en réduction ou en rapport de donations réalisées par une assurance-vie, en prévoyant à l article 124 de la loi belge sur le contrat d assurance terrestre que ces actions n étaient possibles que dans l hypothèse où les primes d assurance payées étaient manifestement exagérées au regard de la situation de fortune du preneur. L'objectif était donc clairement de permettre à toute personne qui souscrit une assurance vie de donner, par l intermédiaire de cette police, une partie plus importante que la quotité disponible à des personnes autres que les héritiers réservataires ou à privilégier certains héritiers, sous la condition que la situation ne soit pas manifestement exagérée. L arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 juin 2008 Dans notre contribution à un séminaire qui s est tenu en novembre 2008, nous avions analysé les implications de l arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 juin 2008, par lequel elle considérait que «L article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition a pour effet que la réserve ne peut être invoquée à l égard du capital en cas d opération d épargne par le de cujus sous la forme d une assurance-vie mixte». L article 124 est inconstitutionnel en ce qu il porterait atteinte à la réserve héréditaire, par contre il reste d application en matière de rapport et la dispense de rapport est présumée en matière d assurance vie. Pour rappel, les prémisses sur lesquelles la Cour avait fondé son raisonnement et devant dès lors, dans chaque cas d espèce, être rencontrées pour que l on puisse écarter l application de l article 124 étaient : - une assurance vie présentant les caractéristiques d une épargne (plutôt que d un contrat de prévoyance) ; - une police de type «mixte» (ou éventuellement «vie entière») ; - la présence d une stipulation pour autrui ; - cette stipulation constituant une donation (indirecte). Nous avions, à l époque, conclu que dans la mesure où seule la question de la protection de la réserve avait été soumise à la Cour, l on devait considérer que l article 124 dans son objectif initial (tel que rappelé ci-dessus) restait par contre d application pour tous les autres aspects et notamment en matière de rapport, de sorte que les preneurs d assurance pouvaient éventuellement en précisant expressément la dispense de rapport introduire par, la clause bénéficiaire de la police, un déséquilibre entre les prestations au profit de leurs héritiers. Une incertitude restait également sur le fait de savoir si, en cas d action en réduction, l objet de la réduction portait sur le capital attribué par l assureur en exécution de la police, ou seulement sur le montant des primes payées par le de cujus. L arrêt de la Cour constitutionnelle du 16 décembre 2010 Dans son arrêt du 16 décembre 2010, la Cour constitutionnelle a précisé sa jurisprudence en confirmant expressément que l article 124 n est pas inconstitutionnel en ce qu il vise le rapport : «L article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition a pour effet que le rapport ne peut être invoqué à l égard du capital en cas d opération d épargne par le de cujus sous la forme d une assurance-vie mixte». Le Cour rappelle donc, dans ce nouvel arrêt, ses prémisses de 2008 : une assurance vie présentant les caractéristiques d une épargne et une police de type «mixte» et comportant une donation (par le mécanisme de la stipulation pour autrui). 14

15 La Cour énonce que l article 844 du Code civil permet au donateur de dispenser l héritier du rapport et considère, dès lors, qu il n y a pas de motifs de considérer que la règle devrait être différente en matière de donations par l intermédiaire d un contrat d assurance vie. La Cour semble même admettre que la volonté de favoriser certains héritiers (et donc de les dispenser du rapport) puisse être déduite de la simple existence de l attribution bénéficiaire à leur profit, à charge, pour les autres héritiers, de prouver que le de cujus n avait pas l intention de privilégier les héritiers bénéficiaires de la police d assurance par rapport aux autres. Pour éviter toutes discussions à ce sujet, il reste néanmoins toujours préférable de préciser expressément les intentions du preneur, quant à une dispense de rapport, dans la clause bénéficiaire du contrat d assurance. Par contre, la position de la Cour reste ambiguë sur la question de savoir si c est le capital ou alors le total des primes qui est visé dans les cas où il devait y avoir réduction ou rapport. En effet, d une part, la Cour fait expressément référence aux travaux préparatoires de la loi de 1992 qui précisent clairement que, dans la continuité de la loi de 1873, seules les primes versées peuvent être concernées, mais, d autre part, elle retient, notamment dans le dispositif de l arrêt, la notion de «capital». En conclusion A l heure actuelle, pour toutes les polices d assurance vie qui sont à assimiler à une opération d épargne, le souscripteur d une assurance vie ne peut faire bénéficier des personnes autres que ses héritiers réservataires de ce contrat que si le montant n excède pas la quotité disponible. Par contre, tant que la réserve héréditaire n est pas affectée, il est tout à fait possible de rompre l égalité entre les héritiers et de privilégier certains via une assurance vie au détriment d autres, à la condition cependant que les primes investies ne soient pas manifestement exagérées par rapport à la situation de fortune. Cette dispense de rapport devrait pouvoir être présumée par la seule attribution bénéficiaire au profit de certains héritiers, mais cela va encore mieux en le disant expressément. S il y a rapport ou réduction, la question reste ouverte s ils s exerceront sur le montant du capital payé par l assureur ou alors seulement sur le total des primes versées par le preneur d assurance. Marc Gouden Assurance vie Homicide volontaire: le fait intentionnel est une déchéance et non une exclusion Par un arrêt du 3 mars 2011, la Cour de cassation se prononce, une fois encore, sur la dichotomie bien connue du droit des assurances et qui pousse à distinguer l exclusion de la déchéance, spécialement du point de vue de leurs effets et plus particulièrement à l occasion d un sinistre intentionnel. On sait qu une cause d exclusion est opposable à tous les bénéficiaires d un contrat tandis qu une cause de déchéance ne permet de priver du bénéfice du contrat que celui des bénéficiaires qui s est rendu coupable du manquement sanctionné par la clause de déchéance. Cette distinction a été au cœur d un débat d interprétation d une police d assurance-vie. Les faits peuvent se résumer de la façon suivante. Monsieur D., époux de Madame C.D., souscrit deux polices d assurance sur la vie auprès de la compagnie Zélia les 14 et 17 novembre Les polices prévoient un capital assuré en cas de décès, mais également de vie. Il est également prévu qu en cas de décès de D., le bénéfice des sommes assurées reviendra «à son conjoint». Enfin, par deux avenants établis le jour de la passation de l acte authentique d un crédit hypothécaire, Monsieur D. cède le bénéfice du contrat d'assurance au profit de la compagnie Zélia qui accepte, jusqu'à concurrence des sommes qu'il pourrait lui devoir lors de l'exigibilité du capital assuré, le surplus éventuel revenant aux bénéficiaires 15

16 désignés dans le contrat. L épouse C.D. assassine ensuite son mari. Par jugement du 24 juin 1999, le tribunal correctionnel déclare établie à charge de Madame C.D. la prévention d'homicide volontaire avec intention de donner la mort sur la personne de son époux. Les héritiers assignent la compagnie en paiement on peut le supposer du solde qui leur revient et celle-ci leur oppose une cause d exclusion prévue à l article 3, alinéa 4 des conditions générales. Suivant cette disposition : «N'est pas couvert, le décès de l'assuré survenu par le fait intentionnel ou à l'instigation du preneur d'assurance ou d'un des bénéficiaires, lequel de ce fait serait exclu du bénéfice du contrat». S agit-il d une clause de déchéance, excluant uniquement l épouse, du bénéfice du contrat ou d une clause d exclusion, à portée générale? La cour d appel de Liège, dans un arrêt du 24 novembre 2006, estime qu il s agit d une cause de déchéance, en appuyant son interprétation sur le terme «lequel» qui évoque les effets relatifs de cette sanction tout en relevant que «(...) Il n'est pas contraire à l'ordre public ni aux bonnes mœurs de prévoir contractuellement que la survenance d'un homicide de la tête assurée n'entraîne que la déchéance du bénéfice de la police dans le chef de cet auteur, à l'exclusion des autres bénéficiaires étrangers à l'homicide. Aucune disposition impérative ne s'oppose à cette stipulation. C'est d'ailleurs la solution adoptée par la loi du 25 juin 1992 en son article 8». La compagnie d assurance Swiss Life, venant aux droits de Zélia, a formé un pourvoi sur la base de la violation de l article 16 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances qui, selon elle, est d ordre public, et devait entraîner la nullité de la clause telle qu interprétée par la Cour d appel de Liège. La Cour de cassation rejette le pourvoi pour les motifs suivants : «En interprétant l'article 3, alinéa 4, des conditions générales de la police d'assurance-vie en ce sens qu'il déchoit du bénéfice de l'assurance le seul bénéficiaire impliqué dans le fait intentionnel et en considérant que cette clause de déchéance est valable, l'arrêt ne viole pas l'article 16 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances, suivant lequel n'est pas à la charge de l'assureur la perte ou le dommage causé par le fait ou par la faute grave de l'assuré, et ce, quel que soit le moment auquel il s'est placé pour apprécier la notion d'ordre public». Même s il faut être prudent à la lecture d un arrêt de rejet, arrêt qui de surcroît contrôle l interprétation d une clause faite par le premier juge, cette jurisprudence confirme la tendance à considérer le sinistre intentionnel comme une cause de déchéance, même sous l empire de l ancienne loi du 11 juin 1874 (où il était pourtant admis qu il s agissait d une exclusion). Cédric Eyben Varia - Conférences et publication Conférences: 31 mars 2011 Droit des obligations Recyclage en droit Fucam: Cédric EYBEN et Jean ACOLTY: Conditions suspensives et résolutoires 7 avril 2011 La prescription Conférence Libre du Jeune Barreau de Mons: Cédric EYBEN et Jean ACOLTY: Prescription extinctive en droit civil et commercial. 26 mai 2011 L assurance incendie Ateliers des Fucam: Hélène de RODE: Risques spéciaux Cédric EYBEN: Le payement de l indemnité Publication: Les Codes commentés - Assurances privées Larcier, 2010 Cédric Eyben, Philippe Grégoire, Marijke Van Reybroeck 16

17 PHILIPPE & PARTNERS Insurance & Liability Team Hélène DE RODE is one of the partners of the firm, member of the Liège Bar. She was professor of insurance law at the UCL untill 2003 and is currently professor of insurance law at the FUCaM (Mons). She has developed since more than 25 years a practice whose essential activities are focused on insurance law (liability insurances, technical insurances, life insurances) by providing legal advice and assisting in judicial proceedings and arbitration. She published numerous papers and 4 books, a new book (Traité des assurances terrestres) is in preparation. Denis PHILIPPE is one of the founding partners of the firm, member of the Brussels and Luxembourg Bars. He is professor at the Université catholique de Louvain, at the graduate school ICHEC and at the University of Paris X Nanterre. His academic duties cover obligation law (liabilities), English and German contract law, public and private contract law, banking law and international contract law. He is appointed as arbitrator with CEPANI and CCI on a regular basis and benefits from more than 30 years professional experience in various matters amongst which liability and insurance. Marc GOUDEN is one of the partners of the firm, member of the Brussels and Luxembourg Bars. His law studies were followed by a special degree in tax law (ESSF) and a degree in SME management (Ichec). He is part of the business law department where he is in charge of the insurance and energy sectors. In insurance law he has developed special expertise in advice to insurance companies (freedom of establishment and free movement of services, money laundering, relation with intermediaries, (captive) reinsurance, winding up or transfer of business, drafting of general terms and conditions,...), advice to policyholders (risk prevention, handling of claims, ) and litigation (arbitration) in all types of insurance (life insurance, liability, ). Pierre MOREAU is one of the partners of the firm. He graduated in law from the Université catholique de Louvain (UCL) in In 2001, he obtained a diploma in Insurance Law (DES en droit et économie des assurances) at the UCL. He is lawyer and member of the Brussels Bar since 1999 and joined Philippe & Partners in His practice is focused on insurance, torts and liabilities and he has also extensive experience in commercial contract law. He is the author of various publications in the field of insurance, torts and liabilities and is member of the editorial board of the «Revue Générale des Assurances et des Responsabilités» (RGAR). Cédric EYBEN is a partner with Philippe & Partners. He is member of the Bar since 2001 and is specialised in IARD insurances (advice and prevention of litigation; drafting of agreements; negotiation, mediation, arbitration and judicial proceedings). He is also a lecturer at the Facultés universitaires Saint-Louis (FUSL) since 2005 and co-director of the special degree in insurance law at the FUCaM (Mons) since He is co-author of the Commented Insurance Code to be published soon. Sophie LOUTERMAN is an associate with Philippe & Partners (or previously Bullman & Bossard in Charleroi) since 2003 and member of the Bar since She is specialised in IARD Insurances [traffic accidents, commercial risks (exploitation, product liability, construction, ) and mass risks (motor insurance, family insurance, )], insurance and liability [all forms of contractual (fire insurance, renter liability, ) and quasi-liability, physical injury assessment]. Her essential activities are legal advice and judicial proceedings. Jean ACOLTY is an associate with Philippe & Partners and member of the Liège Bar since After having obtained his law degree at the Université catholique de Louvain (U.C.L.), he obtained a master degree in economic and tax law, at the Université de Liège (ULg). His main professional activities are related to insurance law. Insurance & Liabilities is edited and published by Hélène de RODE Marc GOUDEN Pierre MOREAU Cédric EYBEN Jean ACOLTY Naomi GLIBERT The content published in Insurance & Liabilities is given as mere information and is not intended to be legal advice for specific situations. The recipients of this newsletter are informed that information related to them is kept in a database for the means of publishing the newsletter. You can request access to and change of personal data, in accordance with the Belgian and Luxembourg privacy legislations. Reproduction is authorized, except for commercial purposes, with indication of the source. Visit Philippe & Partners website: Follow us on Linkedin and join the Group Les spécialistes de l assurance vie Next edition : June 2011 Responsible editor : Hélène de Rode Boulevard d Avroy 280, 4000 Liège 17 Nr 8 - January March 2011

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Consultation BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Pour répondre aux exigences

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Luik Onderwerp Assurance. Garantie R.C. après livraison. Contrat. Mauvaise exécution du contrat. L'obligation de délivrance n'est pas couverte par la garantie souscrite auprès

Plus en détail

S-9.05 Small Business Investor Tax Credit Act 2003-39 RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-39 NEW BRUNSWICK REGULATION 2003-39. établi en vertu de la

S-9.05 Small Business Investor Tax Credit Act 2003-39 RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-39 NEW BRUNSWICK REGULATION 2003-39. établi en vertu de la NEW BRUNSWICK REGULATION 2003-39 under the SMALL BUSINESS INVESTOR TAX CREDIT ACT (O.C. 2003-220) Regulation Outline Filed July 29, 2003 Citation........................................... 1 Definition

Plus en détail

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE CORPORATE EVENT NOTICE: RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE MGT CONSULT.LIST BROKING SVCES PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140106_00008_FRM DATE: 06/01/2014

Plus en détail

Natixis Asset Management Response to the European Commission Green Paper on shadow banking

Natixis Asset Management Response to the European Commission Green Paper on shadow banking European Commission DG MARKT Unit 02 Rue de Spa, 2 1049 Brussels Belgium markt-consultation-shadow-banking@ec.europa.eu 14 th June 2012 Natixis Asset Management Response to the European Commission Green

Plus en détail

INVESTMENT REGULATIONS R-090-2001 In force October 1, 2001. RÈGLEMENT SUR LES INVESTISSEMENTS R-090-2001 En vigueur le 1 er octobre 2001

INVESTMENT REGULATIONS R-090-2001 In force October 1, 2001. RÈGLEMENT SUR LES INVESTISSEMENTS R-090-2001 En vigueur le 1 er octobre 2001 FINANCIAL ADMINISTRATION ACT INVESTMENT REGULATIONS R-090-2001 In force October 1, 2001 LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES RÈGLEMENT SUR LES INVESTISSEMENTS R-090-2001 En vigueur le 1 er octobre

Plus en détail

Bill 70 Projet de loi 70

Bill 70 Projet de loi 70 1ST SESSION, 41ST LEGISLATURE, ONTARIO 64 ELIZABETH II, 2015 1 re SESSION, 41 e LÉGISLATURE, ONTARIO 64 ELIZABETH II, 2015 Bill 70 Projet de loi 70 An Act respecting protection for registered retirement

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Landverzekering. Overeenkomst. Verschillende risico's. Verzwijging of onjuiste mededeling. Nietigheid. Datum 9 juni 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Plus en détail

First Nations Assessment Inspection Regulations. Règlement sur l inspection aux fins d évaluation foncière des premières nations CONSOLIDATION

First Nations Assessment Inspection Regulations. Règlement sur l inspection aux fins d évaluation foncière des premières nations CONSOLIDATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION First Nations Assessment Inspection Regulations Règlement sur l inspection aux fins d évaluation foncière des premières nations SOR/2007-242 DORS/2007-242 Current to September

Plus en détail

P R E T S P R E F E R E N T I E L S E T S U B V E N T I O N S D I N T E R Ê T S

P R E T S P R E F E R E N T I E L S E T S U B V E N T I O N S D I N T E R Ê T S P R E T S P R E F E R E N T I E L S E T S U B V E N T I O N S D I N T E R Ê T S Il est courant pour les employeurs d octroyer à leurs employés des prêts préférentiels ou des subventions d intérêts. L économie

Plus en détail

Notices of Uninsured Deposits Regulations (Trust and Loan Companies)

Notices of Uninsured Deposits Regulations (Trust and Loan Companies) CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Notices of Uninsured Deposits Regulations (Trust and Loan Companies) Règlement sur les avis relatifs aux dépôts non assurés (sociétés de fiducie et de prêt) SOR/2008-64

Plus en détail

INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES: If the dividends have not been paid yet, you may be eligible for the simplified procedure.

INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES: If the dividends have not been paid yet, you may be eligible for the simplified procedure. Recipient s name 5001-EN For use by the foreign tax authority CALCULATION OF WITHHOLDING TAX ON DIVIDENDS Attachment to Form 5000 12816*01 INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES: If the dividends have not been

Plus en détail

Nouveautés printemps 2013

Nouveautés printemps 2013 » English Se désinscrire de la liste Nouveautés printemps 2013 19 mars 2013 Dans ce Flash Info, vous trouverez une description des nouveautés et mises à jour des produits La Capitale pour le printemps

Plus en détail

Cheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations. Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) CONSOLIDATION

Cheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations. Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) CONSOLIDATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Cheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) SOR/2002-39 DORS/2002-39 Current to

Plus en détail

Présentation des états financiers 2014 Presentation of the 2014 Financial Statements

Présentation des états financiers 2014 Presentation of the 2014 Financial Statements Présentation des états financiers 2014 Presentation of the 2014 Financial Statements Les faits saillants Highlights L état financier du MAMROT est très complexe et fournit de nombreuses informations. Cette

Plus en détail

Loi sur l aide financière à la Banque Commerciale du Canada. Canadian Commercial Bank Financial Assistance Act CODIFICATION CONSOLIDATION

Loi sur l aide financière à la Banque Commerciale du Canada. Canadian Commercial Bank Financial Assistance Act CODIFICATION CONSOLIDATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Canadian Commercial Bank Financial Assistance Act Loi sur l aide financière à la Banque Commerciale du Canada S.C. 1985, c. 9 S.C. 1985, ch. 9 Current to September 10,

Plus en détail

Minority Investment (Trust and Loan Companies) Regulations. Règlement sur les placements minoritaires (sociétés de fiducie et de prêt) CODIFICATION

Minority Investment (Trust and Loan Companies) Regulations. Règlement sur les placements minoritaires (sociétés de fiducie et de prêt) CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Minority Investment (Trust and Loan Companies) Regulations Règlement sur les placements minoritaires (sociétés de fiducie et de prêt) SOR/2001-406 DORS/2001-406 Current

Plus en détail

APPENDIX 2. Provisions to be included in the contract between the Provider and the. Holder

APPENDIX 2. Provisions to be included in the contract between the Provider and the. Holder Page 1 APPENDIX 2 Provisions to be included in the contract between the Provider and the Obligations and rights of the Applicant / Holder Holder 1. The Applicant or Licensee acknowledges that it has read

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Wet 21 november 1989. Artikel 29bis. Slachtoffer. Zwakke weggebruiker volledig aansprakelijk voor het ongeval. Rechthebbenden. Gevolgschade. Vergoeding. Verzekeraar

Plus en détail

Support Orders and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) Regulations

Support Orders and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) Regulations CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Support Orders and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) Regulations Règlement sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires (banques

Plus en détail

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 18 September 2008 (19.09) (OR. fr) 13156/08 LIMITE PI 53

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 18 September 2008 (19.09) (OR. fr) 13156/08 LIMITE PI 53 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 18 September 2008 (19.09) (OR. fr) 13156/08 LIMITE PI 53 WORKING DOCUMENT from : Presidency to : delegations No prev. doc.: 12621/08 PI 44 Subject : Revised draft

Plus en détail

Multiple issuers. La cotation des actions ROBECO ci-dessous est suspendue sur EURONEXT PARIS dans les conditions suivantes :

Multiple issuers. La cotation des actions ROBECO ci-dessous est suspendue sur EURONEXT PARIS dans les conditions suivantes : CORPORATE EVENT NOTICE: Suspension de cotation Multiple issuers PLACE: Paris AVIS N : PAR_20141002_07393_EUR DATE: 02/10/2014 MARCHE: EURONEXT PARIS La cotation des fonds mentionnés ci-dessous sera suspendue

Plus en détail

PIB : Définition : mesure de l activité économique réalisée à l échelle d une nation sur une période donnée.

PIB : Définition : mesure de l activité économique réalisée à l échelle d une nation sur une période donnée. PIB : Définition : mesure de l activité économique réalisée à l échelle d une nation sur une période donnée. Il y a trois approches possibles du produit intérieur brut : Optique de la production Optique

Plus en détail

Bons d'option émis par. SOCIETE GENERALE (en qualité d'emetteur)

Bons d'option émis par. SOCIETE GENERALE (en qualité d'emetteur) CONDITIONS DEFINITIVES POUR LES BONS D'OPTION SUR ACTION EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2011 Bons d'option émis par SOCIETE GENERALE (en qualité d'emetteur) Les modalités applicables aux Bons d'option figurent

Plus en détail

A I D E F I N A N C I È R E P O U R É T U D E S S U P É R I E U R E S

A I D E F I N A N C I È R E P O U R É T U D E S S U P É R I E U R E S 08/05/2015 www.bdo.lu A I D E F I N A N C I È R E P O U R É T U D E S S U P É R I E U R E S La loi du 24 juillet 2014 concernant l aide financière de l Etat pour études supérieures est entrée en vigueur

Plus en détail

C H A P T E R 28 C H A P I T R E 28. (Assented to June 12, 2014) (Date de sanction : 12 juin 2014)

C H A P T E R 28 C H A P I T R E 28. (Assented to June 12, 2014) (Date de sanction : 12 juin 2014) C H A P T E R 28 C H A P I T R E 28 THE CONSUMER PROTECTION AMENDMENT ACT (CONTRACTS FOR DISTANCE COMMUNICATION SERVICES) LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (CONTRATS DE SERVICES DE

Plus en détail

Credit Note and Debit Note Information (GST/ HST) Regulations

Credit Note and Debit Note Information (GST/ HST) Regulations CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Credit Note and Debit Note Information (GST/ HST) Regulations Règlement sur les renseignements à inclure dans les notes de crédit et les notes de débit (TPS/ TVH) SOR/91-44

Plus en détail

EXPERTISE & SOLUTIONS POUR OPERATEURS & PROPRIETAIRES D AVIONS PRIVES EXPERTISE & SOLUTIONS FOR PRIVATE AIRCRAFT OPERATORS & OWNERS

EXPERTISE & SOLUTIONS POUR OPERATEURS & PROPRIETAIRES D AVIONS PRIVES EXPERTISE & SOLUTIONS FOR PRIVATE AIRCRAFT OPERATORS & OWNERS EXPERTISE & SOLUTIONS POUR OPERATEURS & PROPRIETAIRES D AVIONS PRIVES EXPERTISE & SOLUTIONS FOR PRIVATE AIRCRAFT OPERATORS & OWNERS JET SERVICES GROUP vous propose la solution MANAJETS destinée aux opérateurs

Plus en détail

Improving the breakdown of the Central Credit Register data by category of enterprises

Improving the breakdown of the Central Credit Register data by category of enterprises Improving the breakdown of the Central Credit Register data by category of enterprises Workshop on Integrated management of micro-databases Deepening business intelligence within central banks statistical

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Vennootschappen. Fusie door overneming. Invloed op het verloop van een procedure waarin de overgenomen vennootschap partij is Datum 26 mei 2011 Copyright and disclaimer

Plus en détail

Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011.

Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011. Sent: 11 May 2011 10:53 Subject: Please find attached a revised amendment letter, extending the contract until 31 st December 2011. I look forward to receiving two signed copies of this letter. Sent: 10

Plus en détail

AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM

AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM CCA 34 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM Bruxelles, le 20 novembre 2013 2 Avis sur des clauses relatives à la charge de

Plus en détail

Name Use (Affiliates of Banks or Bank Holding Companies) Regulations

Name Use (Affiliates of Banks or Bank Holding Companies) Regulations CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Name Use (Affiliates of Banks or Bank Holding Companies) Regulations Règlement sur l utilisation de la dénomination sociale (entités du même groupe qu une banque ou société

Plus en détail

Supporting Vulnerable Seniors and Strengthening Canada s Economy Act

Supporting Vulnerable Seniors and Strengthening Canada s Economy Act CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Supporting Vulnerable Seniors and Strengthening Canada s Economy Act Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l économie canadienne S.C. 2011,

Plus en détail

A v a n t a g e s e n n a t u r e

A v a n t a g e s e n n a t u r e 17/06/2015 www.bdo.lu A v a n t a g e s e n n a t u r e L imposition des avantages en nature au Luxembourg est basée sur le principe général selon lequel tous les avantages, tant en espèces qu en nature,

Plus en détail

IPSAS 32 «Service concession arrangements» (SCA) Marie-Pierre Cordier Baudouin Griton, IPSAS Board

IPSAS 32 «Service concession arrangements» (SCA) Marie-Pierre Cordier Baudouin Griton, IPSAS Board IPSAS 32 «Service concession arrangements» (SCA) Marie-Pierre Cordier Baudouin Griton, IPSAS Board 1 L élaboration de la norme IPSAS 32 Objectif : traitement comptable des «service concession arrangements»

Plus en détail

de stabilisation financière

de stabilisation financière CHAPTER 108 CHAPITRE 108 Fiscal Stabilization Fund Act Loi sur le Fonds de stabilisation financière Table of Contents 1 Definitions eligible securities valeurs admissibles Fund Fonds Minister ministre

Plus en détail

RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS RÈGLE 5 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS. Rule 5 / Règle 5

RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS RÈGLE 5 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS. Rule 5 / Règle 5 RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS General Rules for Manner of Service Notices of Application and Other Documents 5.01 (1) A notice of application or other document may be served personally, or by an alternative

Plus en détail

Bill 201 Projet de loi 201

Bill 201 Projet de loi 201 1ST SESSION, 39TH LEGISLATURE, ONTARIO 58 ELIZABETH II, 2009 1 re SESSION, 39 e LÉGISLATURE, ONTARIO 58 ELIZABETH II, 2009 Bill 201 Projet de loi 201 (Chapter 20 Statutes of Ontario, 2009) (Chapitre 20

Plus en détail

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE NATATION Diving

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE NATATION Diving QUALIFICATION SYSTEM - 2 ND SUMMER YOUTH OLYMPIC GAMES - NANJING 2014 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE NATATION Diving A. Events (5) MEN S EVENTS (2) WOMEN S EVENTS (2) MIXED EVENTS (2) 3m individual springboard

Plus en détail

MEMENTO MARS 2014. www.bdo.lu. Convention tendant à éviter les doubles impositions entre l Allemagne et le Luxembourg

MEMENTO MARS 2014. www.bdo.lu. Convention tendant à éviter les doubles impositions entre l Allemagne et le Luxembourg Convention tendant à éviter les doubles impositions entre l Allemagne et le Luxembourg Nouvelles règles au 1 er janvier 2014 MEMENTO MARS 2014 www.bdo.lu 1 5 Mars 2014 Nouvelle convention fiscale entre

Plus en détail

Les caractéristiques de l'offre sont décrites dans l'avis Euronext PAR_20150708_05360_EUR. 15/09/2015 à 16h (Euroclear) et à minuit (SCORE)

Les caractéristiques de l'offre sont décrites dans l'avis Euronext PAR_20150708_05360_EUR. 15/09/2015 à 16h (Euroclear) et à minuit (SCORE) CORPORATE EVENT NOTICE: Offre publique d'achat CANAL PLUS (STE ED) PLACE: Paris AVIS N : PAR_20150828_06716_EUR DATE: 28/08/2015 MARCHE: EURONEXT PARIS Suite à l'avis PAR_20150708_05360_EUR Le 28/08/2015,

Plus en détail

Bill 12 Projet de loi 12

Bill 12 Projet de loi 12 1ST SESSION, 41ST LEGISLATURE, ONTARIO 63 ELIZABETH II, 2014 1 re SESSION, 41 e LÉGISLATURE, ONTARIO 63 ELIZABETH II, 2014 Bill 12 Projet de loi 12 An Act to amend the Employment Standards Act, 2000 with

Plus en détail

Archived Content. Contenu archivé

Archived Content. Contenu archivé ARCHIVED - Archiving Content ARCHIVÉE - Contenu archivé Archived Content Contenu archivé Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject

Plus en détail

Scénarios économiques en assurance

Scénarios économiques en assurance Motivation et plan du cours Galea & Associés ISFA - Université Lyon 1 ptherond@galea-associes.eu pierre@therond.fr 18 octobre 2013 Motivation Les nouveaux référentiels prudentiel et d'information nancière

Plus en détail

Réseau SCEREN. Ce document a été numérisé par le CRDP de Bordeaux pour la. Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel.

Réseau SCEREN. Ce document a été numérisé par le CRDP de Bordeaux pour la. Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel. Ce document a été numérisé par le CRDP de Bordeaux pour la Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel. Campagne 2013 Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté

Plus en détail

that the child(ren) was/were in need of protection under Part III of the Child and Family Services Act, and the court made an order on

that the child(ren) was/were in need of protection under Part III of the Child and Family Services Act, and the court made an order on ONTARIO Court File Number at (Name of court) Court office address Applicant(s) (In most cases, the applicant will be a children s aid society.) Full legal name & address for service street & number, municipality,

Plus en détail

Bruxelles Charleroi Antwerpen Liège Luxembourg Paris. Fine Art in Legal Practice

Bruxelles Charleroi Antwerpen Liège Luxembourg Paris. Fine Art in Legal Practice Bruxelles Charleroi Antwerpen Liège Luxembourg Paris 41 Avenue de la Liberté L- 1930 Luxembourg Tel. +352 266 886 Fax. +352 266 887 00 Avenue Louise 240 B-1050 Bruxelles Tel. +32 2 600 52 00 Fax. +32 2

Plus en détail

PART I / PARTIE I REQUEST FOR DISCLOSURE / DEMANDE DE DIVULGATION DE LA PREUVE

PART I / PARTIE I REQUEST FOR DISCLOSURE / DEMANDE DE DIVULGATION DE LA PREUVE ATTORNEY GENERAL PUBLIC PROSECUTION SERVICES PROCUREUR GÉNÉRAL SERVICE DES POURSUITES PUBLIQUES PART I / PARTIE I REQUEST FOR DISCLOSURE / DEMANDE DE DIVULGATION DE LA PREUVE NAME OF ACCUSED: / NOM DE

Plus en détail

Private banking: après l Eldorado

Private banking: après l Eldorado Private banking: après l Eldorado Michel Juvet Associé 9 juin 2015 Toutes les crises génèrent de nouvelles réglementations Le tournant de 2008 Protection des clients MIFID, UCITS, FIDLEG Bilan des banques

Plus en détail

LOI SUR LE RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE DE LA FONCTION PUBLIQUE PUBLIC SERVICE GROUP INSURANCE BENEFIT PLAN ACT

LOI SUR LE RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE DE LA FONCTION PUBLIQUE PUBLIC SERVICE GROUP INSURANCE BENEFIT PLAN ACT PUBLIC SERVICE GROUP INSURANCE BENEFIT PLAN ACT LOI SUR LE RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE DE LA FONCTION PUBLIQUE Application of this Act 1(1) This Act applies to the following (a) persons employed by the

Plus en détail

LOI SUR L AMÉNAGEMENT RÉGIONAL AREA DEVELOPMENT ACT DÉCRET 1980/257 LOI SUR L'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL O.I.C. 1980/257 AREA DEVELOPMENT ACT

LOI SUR L AMÉNAGEMENT RÉGIONAL AREA DEVELOPMENT ACT DÉCRET 1980/257 LOI SUR L'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL O.I.C. 1980/257 AREA DEVELOPMENT ACT Pursuant to the provisions of the Area Development Act, the Commissioner in Executive Council is pleased to and doth hereby order as follows: 1. The annexed regulations for the orderly development of part

Plus en détail

Postal Imports Remission Order. Décret de remise visant les importations par la poste CONSOLIDATION CODIFICATION

Postal Imports Remission Order. Décret de remise visant les importations par la poste CONSOLIDATION CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Postal Imports Remission Order Décret de remise visant les importations par la poste SI/85-181 TR/85-181 Current to September 27, 2015 À jour au 27 septembre 2015 Published

Plus en détail

Question from Gabriel Bernardino (Session I)

Question from Gabriel Bernardino (Session I) /06/204 Question from Gabriel Bernardino (Session I) Do you believe that harmonised EU regulation will indeed lead to less national regulatory details? Croyez-vous que l harmonisation des lois européennes

Plus en détail

LOI SUR LE PROGRAMME DE TRAVAUX COMPENSATOIRES L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-5. FINE OPTION ACT R.S.N.W.T. 1988,c.F-5

LOI SUR LE PROGRAMME DE TRAVAUX COMPENSATOIRES L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-5. FINE OPTION ACT R.S.N.W.T. 1988,c.F-5 FINE OPTION ACT R.S.N.W.T. 1988,c.F-5 LOI SUR LE PROGRAMME DE TRAVAUX COMPENSATOIRES L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-5 INCLUDING AMENDMENTS MADE BY S.N.W.T. 1997,c.3 S.N.W.T. 2003,c.31 In force April 1, 2004;

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Bergen Onderwerp Contrats de travail. Réglementation générale. Diminution des prestations de travail pour raisons médicales. Assiette de calcul de l'indemnité de rupture Datum

Plus en détail

CHAPTER 47 CHAPITRE 47

CHAPTER 47 CHAPITRE 47 2013 CHAPTER 47 CHAPITRE 47 An Act Respecting the Delivery of Integrated Services, Programs and Activities Loi concernant la prestation de services, programmes et activités intégrés Assented to December

Plus en détail

CLIM/GTP/27/8 ANNEX III/ANNEXE III. Category 1 New indications/ 1 re catégorie Nouvelles indications

CLIM/GTP/27/8 ANNEX III/ANNEXE III. Category 1 New indications/ 1 re catégorie Nouvelles indications ANNEX III/ANNEXE III PROPOSALS FOR CHANGES TO THE NINTH EDITION OF THE NICE CLASSIFICATION CONCERNING AMUSEMENT APPARATUS OR APPARATUS FOR GAMES/ PROPOSITIONS DE CHANGEMENTS À APPORTER À LA NEUVIÈME ÉDITION

Plus en détail

PRACTICE DIRECTION ON THE LENGTH OF BRIEFS AND MOTIONS ON APPEAL

PRACTICE DIRECTION ON THE LENGTH OF BRIEFS AND MOTIONS ON APPEAL Tribunal pénal international pour le Rwanda International Criminal Tribunal for Rwanda PRACTICE DIRECTION ON THE LENGTH OF BRIEFS AND MOTIONS ON APPEAL INTRODUCTION In accordance with Rule 107bis of the

Plus en détail

Most-Favoured-Nation Tariff Rules of Origin Regulations. Règlement sur les règles d origine (tarif de la nation la plus favorisée) CONSOLIDATION

Most-Favoured-Nation Tariff Rules of Origin Regulations. Règlement sur les règles d origine (tarif de la nation la plus favorisée) CONSOLIDATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Most-Favoured-Nation Tariff Rules of Origin Regulations Règlement sur les règles d origine (tarif de la nation la plus favorisée) SOR/98-33 DORS/98-33 Current to September

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

Bill 204 Projet de loi 204

Bill 204 Projet de loi 204 3RD SESSION, 37TH LEGISLATURE, ONTARIO 51 ELIZABETH II, 2002 3 e SESSION, 37 e LÉGISLATURE, ONTARIO 51 ELIZABETH II, 2002 Bill 204 Projet de loi 204 An Act to amend the Ontario Energy Board Act, 1998 to

Plus en détail

AUDIT COMMITTEE: TERMS OF REFERENCE

AUDIT COMMITTEE: TERMS OF REFERENCE AUDIT COMMITTEE: TERMS OF REFERENCE PURPOSE The Audit Committee (the Committee), assists the Board of Trustees to fulfill its oversight responsibilities to the Crown, as shareholder, for the following

Plus en détail

Exemption from Approval for Certain Investments in Intragroup Service Entities (Trust and Loan Companies) Regulations

Exemption from Approval for Certain Investments in Intragroup Service Entities (Trust and Loan Companies) Regulations CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Exemption from Approval for Certain Investments in Intragroup Service Entities (Trust and Loan Companies) Regulations Règlement sur la dispense d agrément pour certains

Plus en détail

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CORPORATE EVENT NOTICE: Avis BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20130321_00253_EUR DATE: 21/03/2013 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Distribution (spin-off) de Brookfield Property Partners

Plus en détail

AMENDMENT TO BILL 32 AMENDEMENT AU PROJET DE LOI 32

AMENDMENT TO BILL 32 AMENDEMENT AU PROJET DE LOI 32 THAT the proposed clause 6(1), as set out in Clause 6(1) of the Bill, be replaced with the following: Trustee to respond promptly 6(1) A trustee shall respond to a request as promptly as required in the

Plus en détail

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la

Plus en détail

No. 48900 * Argentina and Uruguay

No. 48900 * Argentina and Uruguay No. 48900 * Argentina and Uruguay Agreement signed by the Presidents of the Argentine Republic and of the Eastern Republic of Uruguay for the joint monitoring of the BOTNIA UPM PULL plant and all the industrial

Plus en détail

Panorama des bonnes pratiques de reporting «corruption»

Panorama des bonnes pratiques de reporting «corruption» Panorama des bonnes pratiques de reporting «corruption» L inventaire ci-après, présente des bonnes pratiques des entreprises du CAC40 ainsi que des bonnes pratiques étrangères et, est organisé dans l ordre

Plus en détail

Ordonnance du Tribunal du Travail. Rép. fisc. no 544/2009.

Ordonnance du Tribunal du Travail. Rép. fisc. no 544/2009. Ordonnance du Tribunal du Travail. Rép. fisc. no 544/2009. Rendue le mardi, 10 février 2009 par Nous, Marie MACKEL, juge de paix, siégeant comme Présidente du tribunal du travail de et à LUXEMBOURG, assistée

Plus en détail

General Export Permit No. Ex. 18 Portable Personal Computers and Associated Software

General Export Permit No. Ex. 18 Portable Personal Computers and Associated Software CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION General Export Permit No. Ex. 18 Portable Personal Computers and Associated Software Licence générale d exportation n o Ex. 18 Ordinateurs personnels portatifs et logiciels

Plus en détail

Public and European Business Law - Droit public et européen des affaires. Master I Law Level

Public and European Business Law - Droit public et européen des affaires. Master I Law Level Public and European Business Law - Droit public et européen des affaires Stéphane de La Rosa Master I Law Level Delivered Lectures Jean Monnet Chair «Droit de l Union Européenne et Mutations de l intégration

Plus en détail

Règlement sur les baux visés à la Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits. Appropriation Act No. 1, 1977, Leasing Regulations CODIFICATION

Règlement sur les baux visés à la Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits. Appropriation Act No. 1, 1977, Leasing Regulations CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Appropriation Act No. 1, 1977, Leasing Regulations Règlement sur les baux visés à la Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits C.R.C., c. 320 C.R.C., ch. 320 Current

Plus en détail

Règlement sur le télémarketing et les centres d'appel. Call Centres Telemarketing Sales Regulation

Règlement sur le télémarketing et les centres d'appel. Call Centres Telemarketing Sales Regulation THE CONSUMER PROTECTION ACT (C.C.S.M. c. C200) Call Centres Telemarketing Sales Regulation LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (c. C200 de la C.P.L.M.) Règlement sur le télémarketing et les centres d'appel

Plus en détail

L arrêt Test-Achats: Analyse et suivi au niveau européen

L arrêt Test-Achats: Analyse et suivi au niveau européen L arrêt Test-Achats: Analyse et suivi au niveau européen Conférence sur la Directive 2004/113/CE ActuriaCnam, Paris 31 mai 2012 Christine Tomboy Introduction 1. Un arrêt qui fait date Des conséquences

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Consumentenkrediet. Kredietovereenkomst Datum 7 januari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Plus en détail

Life Companies Borrowing Regulations. Règlement sur les emprunts des sociétés d assurance-vie CONSOLIDATION CODIFICATION

Life Companies Borrowing Regulations. Règlement sur les emprunts des sociétés d assurance-vie CONSOLIDATION CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Life Companies Borrowing Regulations Règlement sur les emprunts des sociétés d assurance-vie SOR/92-277 DORS/92-277 Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015 Published

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Curator. Hypothecaire inschrijving namens de gezamenlijke schuldeisers Datum 2 mei 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan

Plus en détail

Certificate of Incorporation Certificat de constitution

Certificate of Incorporation Certificat de constitution Request ID: 017562932 Province of Ontario Date Report Produced: 2015/04/27 Demande n o : Province de l Ontario Document produit le: Transaction ID: 057430690 Ministry of Government Services Time Report

Plus en détail

INTERNATIONAL CONSULTANT & SUPPLIERS TO THE WINE & SPIRITS TRADE

INTERNATIONAL CONSULTANT & SUPPLIERS TO THE WINE & SPIRITS TRADE Conditions Générales de Vente Article 1 Sauf stipulation contraire, nos offres s entendent sans engagement. Les ordres reçus ne nous lient qu après notre confirmation. Article 2 Sauf convention contraire,

Plus en détail

CODIFICATION CONSOLIDATION. Current to September 27, 2015. À jour au 27 septembre 2015. Last amended on July 1, 2010

CODIFICATION CONSOLIDATION. Current to September 27, 2015. À jour au 27 septembre 2015. Last amended on July 1, 2010 CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Mortgage Insurance Business (Banks, Authorized Foreign Banks, Trust and Loan Companies, Retail Associations, Canadian Insurance Companies and Canadian Societies) Regulations

Plus en détail

LCBO PN-6113-LCBO Beeton/New Tecumseth Times @ 2C (3.313) x 106ag

LCBO PN-6113-LCBO Beeton/New Tecumseth Times @ 2C (3.313) x 106ag STORE IN BEETON, RFP# 2014-110 BEETON retailers in Beeton. The Liquor Control Board of Ontario () is seeking a responsible, customer-focused retailer to operate an Agency store in Beeton. To qualify, the

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Bergen Onderwerp Divorce. Loi du 27 avril 2007 réformant le divorce. Droit transitoire. Application de la loi aux procédures en cours au 1er septembre 2007 Datum 15 april 2008

Plus en détail

Memorandum of Understanding

Memorandum of Understanding Memorandum of Understanding File code of the Memorandum of Understanding (optional) texte 1. Objectives of the Memorandum of Understanding The Memorandum of Understanding 1 (MoU) forms the framework for

Plus en détail

If the corporation is or intends to become a registered charity as defined in the Income Tax Act, a copy of these documents must be sent to:

If the corporation is or intends to become a registered charity as defined in the Income Tax Act, a copy of these documents must be sent to: 2012-08-23 Corporations Canada 9th floor, Jean Edmonds Towers South 365 Laurier Avenue West Ottawa, Ontario K1A 0C8 Corporations Canada 9e étage, Tour Jean Edmonds sud 365, avenue Laurier ouest Ottawa

Plus en détail

Numéro du rôle : 4043. Arrêt n 115/2007 du 19 septembre 2007 A R R E T

Numéro du rôle : 4043. Arrêt n 115/2007 du 19 septembre 2007 A R R E T Numéro du rôle : 4043 Arrêt n 115/2007 du 19 septembre 2007 A R R E T En cause : le recours en annulation de l article 33, 2, de la loi du 22 février 2006 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat

Plus en détail

Demandeur. Entreprise DÉCISION INTERLOCUTOIRE

Demandeur. Entreprise DÉCISION INTERLOCUTOIRE Commission d accès à l information du Québec Dossier : 06 03 94 Date : Le 29 juin 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. GREAT-WEST, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE Entreprise DÉCISION INTERLOCUTOIRE

Plus en détail

Fiche d Inscription / Entry Form

Fiche d Inscription / Entry Form Fiche d Inscription / Entry Form (A renvoyer avant le 15 octobre 2014 Deadline octobrer 15th 2014) Film Institutionnel / Corporate Film Film Marketing Produit / Marketing Product film Film Communication

Plus en détail

Disclosure on Account Opening by Telephone Request (Trust and Loan Companies) Regulations

Disclosure on Account Opening by Telephone Request (Trust and Loan Companies) Regulations CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Disclosure on Account Opening by Telephone Request (Trust and Loan Companies) Regulations Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d ouverture de

Plus en détail

ONTARIO Court File Number. Form 17E: Trial Management Conference Brief. Date of trial management conference. Name of party filing this brief

ONTARIO Court File Number. Form 17E: Trial Management Conference Brief. Date of trial management conference. Name of party filing this brief ONTARIO Court File Number at (Name of court) Court office address Form 17E: Trial Management Conference Brief Name of party filing this brief Date of trial management conference Applicant(s) Full legal

Plus en détail

If the corporation is or intends to become a registered charity as defined in the Income Tax Act, a copy of these documents must be sent to:

If the corporation is or intends to become a registered charity as defined in the Income Tax Act, a copy of these documents must be sent to: 2014-02-05 Corporations Canada 9th floor, Jean Edmonds Towers South 365 Laurier Avenue West Ottawa, Ontario K1A 0C8 Corporations Canada 9e étage, Tour Jean-Edmonds sud 365, avenue Laurier ouest Ottawa

Plus en détail

Ordonnance sur le paiement à un enfant ou à une personne qui n est pas saine d esprit. Infant or Person of Unsound Mind Payment Order CODIFICATION

Ordonnance sur le paiement à un enfant ou à une personne qui n est pas saine d esprit. Infant or Person of Unsound Mind Payment Order CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Infant or Person of Unsound Mind Payment Order Ordonnance sur le paiement à un enfant ou à une personne qui n est pas saine d esprit C.R.C., c. 1600 C.R.C., ch. 1600 Current

Plus en détail

Interest Rate for Customs Purposes Regulations. Règlement sur le taux d intérêt aux fins des douanes CONSOLIDATION CODIFICATION

Interest Rate for Customs Purposes Regulations. Règlement sur le taux d intérêt aux fins des douanes CONSOLIDATION CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Interest Rate for Customs Purposes Regulations Règlement sur le taux d intérêt aux fins des douanes SOR/86-1121 DORS/86-1121 Current to August 4, 2015 À jour au 4 août

Plus en détail

Resolution proposed by the website working group. Available in: English - Français

Resolution proposed by the website working group. Available in: English - Français Resolution proposed by the website working group Available in: English - Français EN Proposers: 31 st International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners Madrid, Spain 4 6 November 2009

Plus en détail

Le périmètre de l intermédiation: quelles activités visées par IMD2?

Le périmètre de l intermédiation: quelles activités visées par IMD2? Le périmètre de l intermédiation: quelles activités visées par IMD2? Séminaire IFE Intermédiation en assurances 26 juin 2013 Marc GOUDEN Avocat à la Cour et Avocat au Barreau de PLAN Bases législatives

Plus en détail

RFP 1000162739 and 1000163364 QUESTIONS AND ANSWERS

RFP 1000162739 and 1000163364 QUESTIONS AND ANSWERS RFP 1000162739 and 1000163364 QUESTIONS AND ANSWERS Question 10: The following mandatory and point rated criteria require evidence of work experience within the Canadian Public Sector: M3.1.1.C / M3.1.2.C

Plus en détail

SC 27/WG 5 Normes Privacy

SC 27/WG 5 Normes Privacy SC 27/WG 5 Normes Privacy Club 27001 Toulousain 12/12/2014 Lionel VODZISLAWSKY Chief Information Officer l.vodzislawsky@celtipharm.com PRE-CTPM 141212-Club27001 Toulouse normes WG5_LV L organisation de

Plus en détail

Archived Content. Contenu archivé

Archived Content. Contenu archivé ARCHIVED - Archiving Content ARCHIVÉE - Contenu archivé Archived Content Contenu archivé Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject

Plus en détail

Borrowing (Property and Casualty Companies and Marine Companies) Regulations

Borrowing (Property and Casualty Companies and Marine Companies) Regulations CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Borrowing (Property and Casualty Companies and Marine Companies) Regulations Règlement sur les emprunts des sociétés d assurances multirisques et des sociétés d assurance

Plus en détail

Public and European Business Law - Droit public et européen des affaires. Master I Law Level

Public and European Business Law - Droit public et européen des affaires. Master I Law Level Public and European Business Law - Droit public et européen des affaires Stéphane de La Rosa Master I Law Level Delivered Lectures Jean Monnet Chair «Droit de l Union Européenne et Mutations de l intégration

Plus en détail