Insurance & Liabilities

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Insurance & Liabilities"

Transcription

1 NEWSLETTER ON BELGIAN AND LUXEMBOURG INSURANCE LAW LETTRE D INFORMATIONS EN DROIT BELGE ET LUXEMBOURGEOIS DES ASSURANCES NIEUWSBRIEF OVER BELGISCH EN LUXEMBURGS VERZEKERINGSRECHT Best Belgian Law firm of the Year (2009 and 2011) Best Banking & Finance firm (2008 and 2010) Best Litigation & Arbitration firm (2011) Interact with us on Linked Share your opinion on Philippe & Partners forum: Editorial Chers lecteurs, Ces derniers temps, les assurances ont été plus que jamais à la une de l actualité. Dans le monde entier, l importance des dégâts subis par le Japon suite à ses derniers tremblements de terre et tsunami ont provoqué stupeur et tremblements, et les photos comparant les dommages actuels à ceux subis par Hiroshima en 1945 étaient saisissantes. Mais en même temps, la presse annonçait les montants énormes que rapatriaient les assureurs japonais pour faire face aux indemnisations dues, et les évaluations de leurs interventions par les grands groupes d assurance. Les promesses de nouveau départ, que contenaient ces annonces, se sont rapidement traduites par une remontée de la bourse de Tokyo! L assurance est sans doute parfois source de contentieux, mais elle sauve. Dans nos petits pays, l assurance vie a aussi provoqué bien des commentaires, à la suite de l arrêt du 1 er mars de la Cour de justice des communautés européennes, qui a fait droit à la procédure menée par Test Achats et a déclaré discriminatoire (pour faire bref) le fait d établir des tarifs de primes inférieurs pour les femmes à ceux pratiqués pour les hommes. La surprise est de taille et, en principe, les effets ne seront vraiment pas favorables aux consommateurs, à tout le moins aux consommatrices. Ce dernier sujet nous a paru assez important pour justifier deux commentaires. Nous vous entretiendrons aussi des projets de réforme de la loi de 1992 concernant la modification des contrats, de diverses décisions récentes intéressant les assurances de responsabilité et les assurances de personnes, de certaines évolutions législatives au Luxembourg et en droit européen. Nous vous souhaitons une agréable et intéressante lecture et une heureuse fête de Pâques! Hélène de RODE Verzekeringen in het algemeen Wetontwerp - wijziging van de overeenkomst / van de premie Pagina 2 Insurance in general (Luxembourg) Changes in the anti-money laundering legislation Page 4 Assurances de responsabilité - RC auto Compétence - Pénalités dues en application de l article 14 de la loi du 21/11/1989 Page 6 Assurances de responsabilité Responsabilité de l entrepreneur: vices cachés Page 7 Assurances de personnes / Personenverzekeringen Discrimination hommes/femmes / Gelijkheid tussen vrouwen en mannen La CJUE rend un arrêt historique Page 8 Commentaar - W. Robyns, Assuralia Pagina 10 Life insurance (EU tax) Follow up on tax information exchange : EU Directive proposal on administrative cooperation Page 11 Assurance vie Désignation des héritiers légaux comme bénéficiaires Page 13 Assurance vie Article 124: Nouvel arrêt de la Cour constitutionnelle Page 14 Assurance vie Homicide volontaire: cause de déchéance Page 15 Varia - Conférences - Publication Page 16 1

2 Verzekeringen in het algemeen Advies van de Commissie voor Verzekeringen over het ontwerp van wet wat de wijziging van de overeenkomst of de premie betreft (DOC C/2010/3) Inleiding De Commissie voor Verzekeringen bespreekt al sinds 2004 de wijziging van voorwaarden en premie van een verzekeringsovereenkomst. In een advies van begin 2008 (DOC ) heeft de Commissie deze problematiek in kaart gebracht en tevens een voorstel van tekst geformuleerd tot wijziging van artikel 30 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (hierna genoemd WLVO ) en tot invoering van een artikel 30bis WLVO. Dit voorstel werd besproken in de Commissie en deze werkzaamheden resulteerden in een tweede advies (DOC-C ) over de wijziging van verzekeringovereenkomsten als gevolg van een wetswijziging. Bij dit advies zijn een voorstel van wetsontwerp en een memorie van toelichting gevoegd. Binnen de Commissie was er een akkoord met betrekking tot de basisprincipes en de krachtlijnen van het door de Werkgroep opgestelde voorstel. Het ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de wijziging van de overeenkomst of de premie betreft, waarover het advies handelt, wijkt inhoudelijk sterk af van de compromistekst voorgesteld door de Commissie. De Commissie betreurt dat het ontwerp, zonder enige motivering, dusdanig afwijkt van de door haar voorgestelde teksten, die uitvoerig besproken zijn en waarover een akkoord bestond tussen de verschillende delegaties. Bemerkingen Principiële bemerkingen bij het ontwerp De Commissie is van oordeel dat er rechtszekerheid moet zijn over de informatieplicht in hoofde van de verzekeraar en de kennisneming en aanvaarding van alle contractsvoorwaarden (inclusief premie) door de verzekeringnemer, zowel bij het sluiten van de overeenkomst, als in geval van wijziging in de loop van de overeenkomst ingevolge een wetswijziging of op initiatief van de verzekeraar. De huidige praktijk toont aan dat deze rechtszekerheid niet altijd gegarandeerd is. Het ontwerp van wet biedt in haar huidige versie niet de gewilde rechtszekerheid. Technische bemerkingen bij het ontwerp De belangrijkste technische bemerkingen bij het ontwerp zijn de volgende: - Artikel 2 van het ontwerp (tot wijziging van artikel 10 WLVO): uit het ontwerp zou kunnen worden afgeleid dat een verzekeraar kan beslissen dat de informatieverstrekking enkel nog via elektronische weg gebeurt. Meerdere Commissieleden zijn van oordeel dat het bewijs door een geschrift op een papieren drager als basisregel moet blijven gelden. Een andere duurzame drager kan pas gebruikt worden wanneer de verzekeringnemer hiermee zijn akkoord betuigd heeft. Sommige vertegenwoordigers van de verbruikers wensen deze mogelijkheid bovendien te beperken tot overeenkomsten afgesloten op afstand. Zij benadrukken dat de loutere publicatie van de contractsvoorwaarden en de wijzigingen ervan op de algemene website van de verzekeraar niet kan volstaan als bewijsmiddel. Voorts stelt het voorgestelde 3 van artikel 10 dat op elk moment in de loop van de contactuele relatie of zolang de verjaringstermijn niet is verlopen, de verzekeringnemer het recht heeft om de voorwaarden van de overeenkomst en de premie op een papieren drager kosteloos te ontvangen. Deze bepaling zou echter geïnterpreteerd kunnen worden in de zin dat de verzekeringsovereenkomst geldig kan worden gesloten zonder dat de voorwaarden aan de verzekeringnemer voorafgaandelijk zouden moeten worden meegedeeld. Een dergelijke regeling houdt een volledige afwijking in van het basisbeginsel van het gemeen verbintenissenrecht op grond waarvan contractuele verbintenissen slechts kunnen tot stand komen na voorafgaande kennisneming van de voorwaarden die van toepassing zullen zijn op de relatie en mits akkoord met deze voorwaarden. - Artikel 4 van het ontwerp (tot invoering van artikel 15bis WLVO): het voorgestelde artikel 15bis, 1 WLVO bepaalt dat de betaling van de premie wordt vermoed te gelden als aanvaarding van de kennisgeving van de verzekeraar met inbegrip van de wijzigingen van de overeenkomst en/of de premie. In haar advies benadrukt de Commissie dat deze bepaling op verschillende vlakken onduidelijk is: betreft het een weerlegbaar of een onweerlegbaar vermoeden; door wie moet de 2

3 premie betaald zijn; wat is de inhoud van de kennisgeving, door wie en op welke wijze moet dit gebeuren? Aangezien niet aangegeven wordt waar de gewijzigde voorwaarden op objectieve manier kunnen worden geconsulteerd, is het bovendien onduidelijk hoe een verzekeraar zal kunnen aantonen welke de toepasselijke voorwaarden zijn (de oorspronkelijke of de gewijzigde). Het is eveneens onduidelijk hoe artikel 15bis moet worden toegepast in de gevallen dat een verzekeringnemer zijn premies maandelijks betaalt. - Artikel 5 van het ontwerp (tot invoering van een nieuw artikel 26bis WLVO): dit nieuwe artikel kent, met uitzondering van ziekte- en levensverzekeringsovereenkomsten, aan de verzekeraar een opzegrecht toe wanneer hij bewijst dat de wetswijziging leidt tot een verzwaring van risico s dat hij in geen geval zou hebben verzekerd. De Commissie stelt vast dat de Nederlandse tekst niet ondubbelzinnig aangeeft dat de verzwaring het gevolg dient te zijn van de nieuwe wettelijke of reglementaire bepaling, noch dat dit een recht is in hoofde van de verzekeraar (en geen verplichting). De vraag rijst tevens of de aanvangsdatum van de opzegging niet beter verwijst naar het ogenblik van de toepassing van de nieuwe wetsbepaling op de lopende overeenkomst in plaats van naar het ogenblik van de inwerkingtreding van de nieuwe wetsbepaling. De Commissie stelt bovendien voor deze opzegmogelijkheid van de verzekeraar te beperken tot overeenkomsten, andere dan ziekte en levensverzekeringsovereenkomsten, van meer dan één jaar. - Artikel 6 van het ontwerp (tot invoering van artikel 28quinquies WLVO): het voorgestelde artikel 28quinquies, 1 verplicht de verzekeraar de laatste versie van de algemene voorwaarden op zijn website te plaatsen. Deze verplichting geldt alleen voor de nietlevensverzekeringsovereenkomsten gesloten met consumenten, en het betreft alleen de algemene voorwaarden en niet de speciale voorwaarden. De Commissie stelt dat het niet duidelijk is waarom deze publicatieplicht niet geldt voor levensverzekeringsovereenkomsten. Voorts meent zij dat de publicatie op de eigen website van de verzekeraar (in tegenstelling tot de archivering bij een derde onafhankelijke instelling) geen enkele waarborg op duurzaamheid en onveranderbaarheid van de informatie geeft, tenzij de nodige garanties en kwaliteitsnormen worden opgelegd in verband met e-archivering. Bovendien biedt de verplichting om de laatste algemene voorwaarden te publiceren niet de nodige rechtszekerheid voor de verzekeringnemers die de voor hen toepasselijke voorwaarden wensen te kennen. Hiervoor zouden alle versies, en dus niet alleen de laatst geldende, op onbetwistbare wijze moeten worden gearchiveerd. - Artikel 6 van het ontwerp (tot invoering van artikel 28septies WLVO): het voorgestelde artikel voorziet dat de verzekeringnemer binnen de drie maanden na de kennisgeving van de wijzigingen, de overeenkomst kan opzeggen indien de nieuwe wettelijke bepaling aan de verzekeraar enige keuze laat of aanleiding geeft tot verhoging van de premie. De vertegenwoordigers van de verbruikers benadrukken in het advies dat het noodzakelijk is dat de verzekeringnemers in alle gevallen van wijziging van voorwaarden en/of premie een opzeggingsrecht hebben. Conclusies In het advies van de Commissie voor Verzekeringen vindt men zowel principiële als technische bemerkingen bij het ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de wijziging van de overeenkomst of de premie betreft. De Commissie vindt het spijtig dat het ontwerp van wet zo sterk afwijkt van de door haar voorgestelde teksten, waarover een akkoord bestaat binnen de sector. Om die reden heeft de meerderheid van de leden en van de vertegenwoordigers van alle delegaties zich akkoord verklaard om de werkzaamheden binnen de Commissie verder te zetten en dit ten einde een alternatief voorstel uit te werken voor een wettelijke regeling van de procedure van wijziging van verzekeringsvoorwaarden (inclusief premie) na wetswijziging en/of op initiatief van de verzekeraar. Het compromisvoorstel uitgewerkt in het advies DOC-C vormt de basis van deze besprekingen. Naomi Glibert 3

4 Insurance in general (Luxembourg) Changes in the anti-money laundering and in the supervision legislation The law dd. October 27 th, 2010 (Memorial n 193, November 3 rd, 2010) brought several innovations in respect of anti-money laundering regulations in Luxembourg and modified the law dd. December 6 th, 1991 on the insurance sector. The aim of this article is not to give an extensive overview of the existing anti-money laundering legislation, but to give a short outline of the major changes. Scope Definition of a residual category of professionals Foreign service providers - Insurance companies and insurance intermediaries are obviously part of the scope of the anti-money laundering legislation of November 12 th 2004, however only for their activities in the life insurance business (insurers: all branches of annex II to the law of December 6 th 1991; intermediaries: life insurance and other services related to investments ). Enhanced anti-money laundering obligations for insurance companies - Extension of the scope of the regulations - New coercive powers for the Commissariat aux Assurances. The October 27 th, 2010 law introduces a new, very broad, residual category of professionals subject to the anti-money laundering regulations (new point 7 of article 2(1)): other professionals than those specifically enumerated and which deliver to their clients, on a commercial basis, at least one type of those professional services listed in the appendix to the law. This list is quite long and includes generic operations such as transfer of money or assets, loans, operations on stock markets, wealth management, etc. All professionals of the insurance sector, even if not dealing with life insurance, might thus now also be subject to the anti-money laundering regulations, provided they deliver this kind of services to their clients. - The 2004 law was already applicable to Luxemburgish establishments of foreign professionals. It is now also applicable to such professionals delivering services in Luxembourg without having an establishment in the country (FOS). Risk analysis Written report Each professional within the scope of the legislation has to perform a risk analysis with regard to money laundering in its specific business. The results of this analysis now have to be recorded in a written report (new article 3(3)). Simplified alertness obligation Whereas formerly life insurance contracts with an annual premium not exceeding (or a single premium not exceeding ) and pension products were exempted from anti-money laundering obligations, the insurance professionals are now only allowed to reduce their vigilance obligation with regard to such contracts, but not to totally exclude them from their surveillance measures. The law now also defines the minimum requirements of this simplified alertness obligation and imposes a follow-up of the client relationship in order to make sure that the conditions for the simplified obligations are met also in the future (article 3-1 (3) and (4)). Enhancement of the cooperation obligations and of the supervision powers The already existing Cellule de Renseignement Financier is now recognised as a separate body within the Public Prosecutor s office and article 5 of the 2004 law (cooperation and denunciation obligations) is modified in order to implement this change and to strengthen these obligations. Furthermore, with regard to insurance professionals, the new articles 46(5) and 111(4) of the law dd. December 6 th, 1991 empower the Commissariat aux Assurances to impose sanctions on insurance professionals if they do not comply with the anti-money laundering regulations. The law of October 27 th 2010 also enhances the Commissariat aux Assurances powers in several other areas: - ensure the correct application of the law in the relations between insurance companies and clients and between insurance intermediaries and clients; - new investigation powers: right to require access to all information and documents; to visit the profes- 4

5 sional s premises and to take copies of documents, books, accounts, etc.; to interview managers and employees; to collect information from other governmental, public or judicial bodies; - right to publish sanctions imposed on insurers or intermediaries; - penalties in case an insurance professional does not comply with the Commissariat s injunctions; - analysis of the brokers shareholder structure. New non-disclosure obligation The professionals subject to the anti-money laundering legislation were always subject to a non-disclosure (towards their clients) obligation in case of denunciation or in case of public prosecution related to money laundering or financing of terrorism. Criminal fines from to are foreseen in case of non-compliance with this confidentiality obligation. As the law refers to credit institutes and the preparatory works to banks, one has to consider that insurance companies and insurance intermediaries are not within the scope of this new non-disclosure obligation. The new non-disclosure obligations have to be considered as not applicable to insurance professionals. Marc Gouden A second law dd. October 27 th, 2010 (Memorial n 194 dd. November 3 rd, 2010) implementing the European convention on judicial cooperation in criminal matters and modifying the Luxembourg law of August 8 th 2000 on judicial cooperation, introduced a new article 7 in the latter legislation imposing an additional nondisclosure obligation on credit institutes (and their managers and employees) with regard to any seizure of documents or communication of information regarding a client within the framework of an international judicial cooperation. 5

6 Insurance & Liabilities Assurances de responsabilité - RC auto La compétence du tribunal de première instance et les pénalités dues en application de l article 14 de la loi du 21 novembre 1989 Le tribunal de police de Verviers a eu récemment à se prononcer sur la question de savoir si un litige portant sur l application de l article 14 de la loi du 21 novembre 1989 relevait ou non de sa compétence. Les articles 13 et 14 de la loi du 21 novembre 1989 résultent de la transposition en droit belge de la IVème directive auto. Ces dispositions, en vigueur depuis 2003, imposent à l assureur de prendre position sur la demande d indemnisation que la victime lui soumet endéans un délai de trois mois. L article 14 vise l hypothèse où l assureur conteste les responsabilités ou le dommage de la victime. Si l assureur n a pas pris position endéans le délai légal, il est de plein droit tenu au paiement d une pénalité forfaitaire de 250 par jour : «Cette somme est due à partir de celui des deux jours suivants qui viendra à échéance en premier lieu : 1 le jour où la personne lésée a rappelé, par lettre recommandée ou par tout autre moyen équivalent, à l assureur l échéance du délai visé au 1er. 2 le jour où l assureur a été averti par Les contestations relatives à l o- le Fonds commun de bligation de faire offre de l assu- Garantie en applicareur et les pénalités qui en dé- tion de l article 19bis-13 1er, alicoulent relèvent de la compé- néa 2, 1. tence du Tribunal de première instance même si un accident de la circulation en est à l origine. Cette somme cesse d être due le jour suivant celui de la réception de la réponse motivée ou de l offre motivée d indemnisation par la personne lésée.» Les conséquences financières résultant d une absence de prise de position rapide peuvent être importantes pour les compagnies d assurance. La réclamation de la victime fondée sur l article 14 puise son origine dans un accident de la circulation de sorte qu il semblerait logique que la victime porte sa demande devant le tribunal de police. En effet, la volonté du législateur n est-elle pas de déférer au tribunal de police tout le contentieux direct ou indirect résultant de cet accident? 6 Néanmoins le contentieux qui porte sur l application des articles 13 et 14 de la loi de 1989 concerne aussi les manquements à la procédure à respecter pour organiser la réparation d un accident de la circulation, à savoir une réponse motivée de l assureur, dans un délai déterminé, sur une demande d'indemnisation. Cette question d ordre procédural peut être abordée distinctement de celle de l indemnisation de l accident de la circulation. Dans cette hypothèse, si la demande en paiement de pénalités en application de ces dispositions légales constitue l objet principal de la demande en justice, elle doit dès lors être portée devant le tribunal de première instance même si un accident de la circulation est à l origine de la réclamation. Le tribunal de police ne sera donc pas matériellement compétent. La victime qui introduirait sa demande devant cette juridiction se verrait opposer un déclinatoire de compétence soit d office par le tribunal soit de l initiative du défendeur. Par contre, si la demande de pénalités est accessoire à une demande principale fondée sur la réparation d un accident de roulage, le tribunal de police pourra alors trancher cette question pour autant qu un lien de connexité juridique unisse les deux demandes. C est en ce sens que le tribunal de police de Verviers s est prononcé dans le jugement commenté : «( ) en l espèce, au vu du libellé de la citation, il apparaît clairement que l obligation de paiement résulte des dispositions vantées à savoir la quatrième directive transposée en droit belge par les articles 13 et 14 de la loi du 21/11/1989 pour absence de prise de position de la défenderesse dans le délai prescrit. Le demandeur vise donc expressément une cause juridique propre, et ce, même si à l origine de la situation entraînant cette demande de pénalité se trouve dans un accident de circulation et un dommage corrélatif indemnisable par ailleurs. ( ) En l absence d intervention législative, le tribunal de police dispose d une compétence exclusive, dérogatoire du droit commun, qui doit s interpréter de manière stricte par référence à la notion «de réparation d un dommage résultant d un accident de la circulation».

7 Tel n est pas le cas en l espèce de la demande principale, c est à bon droit que la défenderesse sollicite le renvoi devant le tribunal de première instance de Verviers.» Cette décision fait écho à un jugement du tribunal d arrondissement de Bruxelles du 4 juin 2007 (R.G.A.R., 2008, n ). Peu de décisions de jurisprudence existant sur cette question, il nous a semblé intéressant de commenter ce jugement de police. Jean Acolty Assurances de responsabilité Responsabilité de l entrepreneur: l action en garantie des vices cachés Une décision très intéressante a été prononcée récemment par la cour d appel de Liège, dans un litige qui opposait une entreprise industrielle, qui avait acheté des machines réalisées spécialement pour elle, lesquelles avaient subi un très grave sinistre deux ans après leur réception provisoire. L acheteur avait lancé citation contre l entrepreneur seize mois plus tard et ce dernier avait mis à la cause ses divers sous-traitants. La cour a examiné d abord si l action avait été introduite dans un délai utile et estime que tel était le cas. Le juge du fond doit apprécier en fait si le comportement du Maître d ouvrage est susceptible de s interpréter comme impliquant une volonté tacite de renoncer au recours. En l espèce, après une première contestation, l entrepreneur avait laissé entrevoir la possibilité d un arrangement amiable. Quand par la suite de nouvelles contestations ont été émises, par l expert consulté par l entrepreneur et son assureur, les arguments de cet expert ont été systématiquement contestés. Il n y a eu donc aucune intention de renoncer au recours. L entrepreneur invoquait ensuite l absence de preuve véritable d un vice et il réclamait une expertise judiciaire, plus de neuf ans après les faits. La cour a écarté la demande d expertise judiciaire, en observant qu après le sinistre, l entrepreneur avait acquiescé aux conclusions de l analyse technique confiée à un organisme de contrôle et avait approuvé la réparation préconisée. Hélène de Rode Pour vérifier si l action en garantie a été introduite dans un délai utile, le juge doit vérifier si le comportement du maître d ouvrage a impliqué une volonté tacite de renoncer à son recours, selon la cour d appel de Liège. 7

8 Assurances de personnes - Discrimination hommes/femmes La CJUE rend un arrêt «historique» L arrêt du 1 er mars 2011 de la Cour de Justice de l Union européenne (ci-après «CJUE») était pour le moins attendu, voire redouté par le secteur de l assurance, a fortiori depuis les conclusions déposées par l avocat général Kokott le 30 septembre Nous n entrerons pas ici dans le détail de l analyse de l arrêt du 1 er mars 2011 de la Cour de justice de l Union Européenne, mais en tracerons les contours. Nous y consacrons un article plus approfondi dans une prochaine livraison de la Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (RGAR). Contexte de l arrêt du 1 er mars 2011 En date du 13 décembre 2004, le Conseil de l Union européenne arrêtait la directive 2004/113/CE mettant en œuvre le principe de l égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (J.O., L 373 du , p. 37). Comme son intitulé l indique, la directive pose en principe le respect de l égalité entre hommes et femmes, ce qui signifie qu il ne peut y avoir ni La CJUE invalide l autorisation des différences en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l évaluation des risques. discrimination directe, y compris un traitement moins favorable de la femme en raison de la grossesse et de la maternité, ni discrimination indirecte fondées sur le sexe (art. 4 de la directive). À l attention spécifique du secteur des assurances et des services financiers connexes, sous un article 5 intitulé «Facteurs actuariels», la directive prévoit que les États membres veillent à ce que, dans tous les nouveaux contrats conclus après le 21 décembre 2007 au plus tard, l utilisation du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations n entraîne pas, pour les assurés, de différences en matière de primes et de prestations (art. 5.1 de la directive). Nonobstant ce principe posé, l article 5.2 de la directive prévoit une «dérogation» (considérant 19 de la directive) aux termes de laquelle les États membres peuvent décider avant le 21 décembre 2007 d autoriser des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises. Les États membres concernés en informent la Commission européenne et veillent à ce que des données précises concernant l utilisation du sexe en tant que facteur actuariel déterminant soient collectées, publiées et régulièrement mises à jour. Ces États membres réexaminent leur décision pour le 21 décembre La directive 2004/113/CE s est vue transposée en droit belge par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes (M.B , entrée en vigueur le ) tandis que c est par la loi du 21 décembre 2007 que le législateur belge décida d intégrer à la loi du 10 mai 2007 la dérogation visée à l art. 5.2 de la directive (M.B ). En adoptant le régime d opting-out au terme d âpres discussions et contre l avis de l ASBL «Association Belge des Consommateurs Tests-Achats» (ci-après «Tests-Achats»), le législateur suivait la thèse des représentants du secteur belge de l assurance. Suite à l adoption de la loi du 21 décembre 2007, l article 10, 1 er, de la loi du 10 mai 2007 se voyait libellé comme suit : «Par dérogation à l'article 8, une distinction directe proportionnelle peut être établie sur la base de l'appartenance sexuelle pour la fixation des primes et des prestations d'assurance, lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation des risques sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises. Cette dérogation ne s'applique qu'aux contrats d'assurances sur la vie au sens de l'article 97 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.» Recours en annulation devant la Cour constitutionnelle belge Par requête du 26 juin 2008, Tests-Achats, ainsi que deux particuliers, ont introduit un recours en annulation contre la loi du 21 décembre 2007 devant la Cour constitutionnelle. Tests-Achats estime que cette loi est contraire au principe de l égalité entre les femmes et les hommes. 8

9 Devant la Cour constitutionnelle, Tests-Achats soutient que la loi du 21 décembre 2007 viole «les articles 10, 11 et 11bis de la Constitution combinés avec l'article 13 du Traité CE, la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l'accès à des biens et services et la fourniture des biens et services, les articles 20, 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes». Aux termes de son arrêt du 28 juin 2009 (point B.5.1), la Cour constitutionnelle décide que, dès lors que la loi attaquée fait usage de la faculté offerte par l article 5.2 de la directive du 13 décembre 2004 et que les critiques formulées par Test-Achats à l encontre de la loi belge valent dans la même mesure pour cet article 5.2, il est nécessaire, pour statuer sur le recours, de trancher préalablement la question de la validité de cette disposition de la directive précitée. C est l objet de la question préjudicielle posée par notre Cour constitutionnelle sur la base de l article 234 du Traité instituant la Communauté européenne L arrêt de la CJUE du 1 er mars 2011 Les conclusions de l avocat général Juliane Kokott, requérant de voir la CJUE invalider l art. 5.2, n amenaient pas le secteur de l assurance à l optimisme. C est en ce sens que fut rendu l arrêt du 1 er mars En voici les extraits pertinents : Dérogeant à la règle générale des primes et des prestations unisexes instituée par cet article 5, paragraphe 1, le paragraphe 2 du même article a, pour sa part, accordé aux États membres, dont le droit national n appliquait pas déjà cette règle au moment de l adoption de la directive 2004/113, la faculté de décider avant le 21 décembre 2007 d autoriser des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l évaluation des risques, sur la base des données actuarielles et des statistiques pertinentes et précises. Cette faculté, selon ce même paragraphe, sera réexaminée cinq ans après le 21 décembre 2007, en tenant compte d un rapport de la Commission, mais, en l absence, dans la directive 2004/113, d une disposition sur la durée d application de ces différences, les États membres ayant fait usage de ladite faculté sont autorisés à permettre aux assureurs d appliquer ce traitement inégal sans limitation dans le temps. ( ) Il est constant que le but poursuivi par la directive 2004/113 dans le secteur des services d assurance est, ainsi que le reflète son article 5 paragraphe 1, l application de la règle des primes et des prestations unisexes. Le dix-huitième considérant de cette directive énonce explicitement que, afin de garantir l égalité de traitement entre les femmes et les hommes, l utilisation du sexe en tant que facteur actuariel ne devrait pas entraîner pour les assurés de différence en matière de primes et de prestations. Le dix-neuvième considérant de ladite directive désigne la faculté accordée aux États membres de ne pas appliquer la règle des primes et des prestations unisexes comme une L avenir nous le dira, mais nous ne sommes pas convaincus que l impact de cet arrêt soit favorable aux consommateurs. «dérogation». Ainsi, la directive 2004/113 est fondée sur la prémisse selon laquelle, aux fins de l application du principe d égalité de traitement des femmes et des hommes consacré aux articles 21 et 23 de la charte [NDLR : des droits fondamentaux de l Union européenne], les situations respectives des femmes et des hommes à l égard des primes et des prestations d assurances contractées par eux sont comparables. Dans ces circonstances, il existe un risque que la dérogation à l égalité de traitement entre les femmes et les hommes prévue à l article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113 soit indéfiniment permise par le droit de l Union. Une telle disposition, qui permet aux États membres concernés de maintenir sans limitation dans le temps une dérogation à la règle des primes et des prestations unisexes, est contraire à la réalisation de l objectif d égalité de traitement entre les femmes et les hommes que poursuit la directive 2004/113 et incompatible avec les articles 21 et 23 de la charte. Par conséquent, cette disposition doit être considérée comme invalide à l expiration d une période de transition adéquate. La cour invalide l article 5.2 avec effet au 21 décembre

Newsletter LIKE 2013/01 20 février 2013

Newsletter LIKE 2013/01 20 février 2013 Newsletter LIKE 2013/01 20 février 2013 Double Scoop! Nous pouvons vous annoncer que le département "Assurances et Responsabilité" de Philippe & Partners s'appellera désormais "LIKE", abréviation de "Liabilities

Plus en détail

La responsabilité des courtiers d assurances et l assurance de cette responsabilité

La responsabilité des courtiers d assurances et l assurance de cette responsabilité Doctrine La responsabilité des courtiers d assurances et l assurance de cette responsabilité Thierry-Louis EEMAN Avocat aux barreaux de Bruxelles et Nivelles Jean-Pierre FOLLET Secrétaire général de SOBEGAS

Plus en détail

Principes inzake sociaal beheer van de groep Dexia

Principes inzake sociaal beheer van de groep Dexia Principes de gestion sociale du groupe Dexia Principes inzake sociaal beheer van de groep Dexia Principles of Social Management at the Dexia Group Contexte Le Groupe Dexia bénéficie depuis sa création

Plus en détail

Newsletter Januari / Janvier 2013

Newsletter Januari / Janvier 2013 Newsletter Januari / Janvier 2013 Pag 2 Knowledge corner Governance in different types of organisations De beursgenoteerde ondernemingen onder de loep: het formele en kwalitatieve uitgediept Lessons learned

Plus en détail

POLITIQUES DE CONCURRENCE

POLITIQUES DE CONCURRENCE ACTUALITÉS 1. DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL TRADE LAW 2. DROIT EUROPÉEN DES AFFAIRES/AUTRES DROITS RÉGIONAUX DES AFFAIRES EUROPEAN BUSINESS LAW/BUSINESS LAW REVIEW BY REGION 3. DROIT MONÉTAIRE, BANCAIRE

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-690 DC du 13 mars 2014. Loi relative à la consommation

Commentaire. Décision n 2014-690 DC du 13 mars 2014. Loi relative à la consommation Commentaire Décision n 2014-690 DC du 13 mars 2014 Loi relative à la consommation Le projet de loi relatif à la consommation a été délibéré en conseil des ministres le 2 mai 2013. Il a été adopté par l

Plus en détail

Le contrat d assurance terrestre à l aune de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

Le contrat d assurance terrestre à l aune de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances Le contrat d assurance terrestre à l aune de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances Christophe VERDURE 1 Docteur en sciences juridiques Avocat Chargé de cours invité à l UCL Professeur invité à

Plus en détail

CENTRE INTERNATIONAL POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS. Société Industrielle des Boissons de Guinée (S.I.B.G.

CENTRE INTERNATIONAL POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS. Société Industrielle des Boissons de Guinée (S.I.B.G. CENTRE INTERNATIONAL POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS Société Industrielle des Boissons de Guinée (S.I.B.G.) c. La République de Guinée (La «Demanderesse») (La «Défenderesse»)

Plus en détail

L assurance obligatoire de la responsabilité des architectes et le principe constitutionnel d égalité

L assurance obligatoire de la responsabilité des architectes et le principe constitutionnel d égalité L assurance obligatoire de la responsabilité des architectes et le principe constitutionnel d égalité Benoît KOHL Docteur en sciences juridiques (Liège) LL.M. (Cambridge) Maître de conférences à l Université

Plus en détail

L assurance vie luxembourgeoise : Aspects juridiques

L assurance vie luxembourgeoise : Aspects juridiques Séminaire IFE des 13 et 14 avril 2005 ATOUTS DE LA PLACE FINANCIÈRE LUXEMBOURGEOISE L assurance vie luxembourgeoise : Aspects juridiques Avenue Louise 240 B-1050 Brussels Tel: +32 2 600 52 00 Fax: +32

Plus en détail

Unification législative internationale récente en matière d insolvabilité et de faillite

Unification législative internationale récente en matière d insolvabilité et de faillite Articles Unification législative internationale récente en matière d insolvabilité et de faillite Ernest Krings * INTRODUCTION 1. C est un lieu commun que de dire que depuis plusieurs années, dans tous

Plus en détail

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 14600/05 présentée par Ethel Teri

Plus en détail

LE VOTE ÉLECTRONIQUE DANS LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES : VERS UNE INTERNATIONALISATION DU RÔLE DES ORGANES DE DÉCISIONS

LE VOTE ÉLECTRONIQUE DANS LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES : VERS UNE INTERNATIONALISATION DU RÔLE DES ORGANES DE DÉCISIONS LE VOTE ÉLECTRONIQUE DANS LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES : VERS UNE INTERNATIONALISATION DU RÔLE DES ORGANES DE DÉCISIONS (réflexions à partir des Lois NRE et signature électronique) ELECTRONIC VOTING IN COMMERCIAL

Plus en détail

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Elegis Technologies de l information et de communication www.elegis.be Onderwerp Liens commerciaux abusifs sur Internet Datum Novembre et décembre 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Plus en détail

COMPTE DE DIVIDENDES EN CAPITAL

COMPTE DE DIVIDENDES EN CAPITAL COMPTE DE DIVIDENDES EN CAPITAL 645 COMPTE DE DIVIDENDES EN CAPITAL Valérie Ménard CA, LL.M. fisc. Hardy, Normand & Associés, s.e.n.c.r.l. PRÉCIS Le CDC est un outil indispensable au fonctionnement du

Plus en détail

N 2669 ASSEMBLÉE NATIONALE

N 2669 ASSEMBLÉE NATIONALE N 2669 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'assemblée nationale le 19 octobre 2000 RAPPORT D'INFORMATION DÉPOSÉ PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE

Plus en détail

La Cour de Justice donne les moyens au législateur de l UE pour réguler le marché intérieur.

La Cour de Justice donne les moyens au législateur de l UE pour réguler le marché intérieur. La Cour de Justice donne les moyens au législateur de l UE pour réguler le marché intérieur. La Cour de Justice a rendu un arrêt le 22 janvier 2014 (affaire C 270/12) qui interprète plus largement la jurisprudence

Plus en détail

LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L HOMME QUESTIONS / RÉPONSES DESTINÉES AUX AVOCATS

LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L HOMME QUESTIONS / RÉPONSES DESTINÉES AUX AVOCATS LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L HOMME QUESTIONS / RÉPONSES DESTINÉES AUX AVOCATS 0 14 1 2 3 Ce guide s adresse aux avocats qui envisagent de saisir la Cour européenne des droits de l homme. Il contient

Plus en détail

Chronique. droit bancaire international

Chronique. droit bancaire international 0-TETIERE-TOURN-DROIT Chronique droit bancaire international GEORGES AFFAKI Maître de conférences associé Université Panthéon-Assas (Paris II) BNP Paribas JEAN STOUFFLET Agrégé des Facultés de droit, professeur

Plus en détail

BULLETIN. APRIL 2011 Issue No. 2. Inside

BULLETIN. APRIL 2011 Issue No. 2. Inside BULLETIN APRIL 2011 Issue No. 2 Inside Profits from Vietnam finally return home freely The new French permit issued for an exceptional economic contribution The investment cooperation program: the contribution

Plus en détail

LE DROIT D ACCÈS AUX DOCUMENTS DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES

LE DROIT D ACCÈS AUX DOCUMENTS DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES LE DROIT D ACCÈS AUX DOCUMENTS DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES Chef adjoint de l unité "Transparence, relations avec les groupes d intérêt et les organisations extérieures", Commission européenne 1 - Secrétariat

Plus en détail

1. Le domaine de la compétence (Jurisdiction or competence )

1. Le domaine de la compétence (Jurisdiction or competence ) Le contrôle des actes administratifs par les cours et tribunaux administratifs (Review of administrative decisions of government by administrative courts and tribunals) 1. Le domaine de la compétence (Jurisdiction

Plus en détail

Environnement juridique pour la lutte contre le travail non déclaré et la fraude sociale. La situation de lege ferenda

Environnement juridique pour la lutte contre le travail non déclaré et la fraude sociale. La situation de lege ferenda Environnement juridique pour la lutte contre le travail non déclaré et la fraude sociale La situation de lege ferenda social Europe conditions emploi sécurité travail communication Sommaire Préface 6 1.

Plus en détail

Info Finance Express. Paris. Contents. Numéro 8 Février 2012. Édito 2. L environnement règlementaire 4. Les métiers et leurs pratiques 6.

Info Finance Express. Paris. Contents. Numéro 8 Février 2012. Édito 2. L environnement règlementaire 4. Les métiers et leurs pratiques 6. Info Finance Express Numéro 8 Février 2012 Paris Contents Édito 2 L environnement règlementaire 4 Les métiers et leurs pratiques 6 Autres 14 L interview 16 Chez Hogan Lovells 17 2 Info Finance Express

Plus en détail

Annexes à l avis n 51 du 12 mars 2012 sur la publication des résultats des expérimentations menées sur l homme

Annexes à l avis n 51 du 12 mars 2012 sur la publication des résultats des expérimentations menées sur l homme Annexes à l avis n 51 du 12 mars 2012 sur la publication des résultats des expérimentations menées sur l homme Annexe 1 Initiatives/Points de vue... 1 Annexe 2 UE : aperçu de la réglementation... 16 Annexe

Plus en détail

LES QUESTIONS MONÉTAIRES DEVANT LE TRIBUNAL DES DIFFÉRENDS IRANO-AMÉRICAINS

LES QUESTIONS MONÉTAIRES DEVANT LE TRIBUNAL DES DIFFÉRENDS IRANO-AMÉRICAINS LES QUESTIONS MONÉTAIRES DEVANT LE TRIBUNAL DES DIFFÉRENDS IRANO-AMÉRICAINS PAR Olivier CORTEN, Alain DAEMS et Eric ROBERT TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION Se c t io n I re. Un rapport de forces extrêmement

Plus en détail

L intérêt d assurance en assurance de personnes : une étude de droit comparé

L intérêt d assurance en assurance de personnes : une étude de droit comparé ARTICLES PROFESSIONNELS PROFESSIONAL ARTICLES Assurances et gestion des risques, vol. 80(1), avril 2012, 95-136 Insurance and Risk Management, vol. 80(1), April 2012, 95-136 L intérêt d assurance en assurance

Plus en détail

Association Henri Capitant Journées Cambodge Vietnam LA RESPONSABILITE DES PROFESSIONNELS DU DROIT. Rapport luxembourgeois par Alex ENGEL

Association Henri Capitant Journées Cambodge Vietnam LA RESPONSABILITE DES PROFESSIONNELS DU DROIT. Rapport luxembourgeois par Alex ENGEL Association Henri Capitant Journées Cambodge Vietnam LA RESPONSABILITE DES PROFESSIONNELS DU DROIT Rapport luxembourgeois par Alex ENGEL «Notre grande erreur est de croire que le médecin, l avocat et le

Plus en détail

La responsabilité civile et l assurance dans le cadre du volontariat

La responsabilité civile et l assurance dans le cadre du volontariat 1. Observation liminaire : le champ d application restreint des articles 5 et 6. Les articles 5 et 6 de la loi relative aux droits des volontaires ne sont pas applicables à toutes les organisations, mais

Plus en détail

Banque & Finance. Sommaire. De plus en plus de «pêcheurs» de coordonnées bancaires sur le web.

Banque & Finance. Sommaire. De plus en plus de «pêcheurs» de coordonnées bancaires sur le web. Banque & Finance Lettre trimestrielle d informations juridiques Buyle Dieryck Maingain Sommaire page 2 La dépossession de titres au porteur et ses avatars Le contrôle des agents délégués et la vie privée

Plus en détail