Acta litteraria comparativa

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Acta litteraria comparativa"

Transcription

1 LIETUVOS LYGINAMOSIOS LITERATŪROS ASOCIACIJA Acta litteraria comparativa EUROPOS KRAŠTOVAIZDŽIO TRANSFORMACIJOS: SAVO IR SVETIMO SUSITIKIMAI TRANSFORMATIONS OF THE EUROPEAN LANDSCAPE: ENCOUNTERS BETWEEN THE SELF AND THE OTHER MOKSLO DARBAI Vilnius

2 ISSN Sudarytojos / Formers Prof. dr. Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė Vilniaus pedagoginis universitetas (Lietuva) Prof. dr. Aušra Jurgutienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (Lietuva) Dalia Kaladinskienė Vilniaus pedagoginis universitetas (Lietuva) Atsakingoji redaktorė / Executive Secretary Dalia Kaladinskienė Vilniaus pedagoginis universitetas (Lietuva) Recenzentai / Reviewers Prof. habil. dr. Kęstutis Nastopka Vilniaus universitetas (Lietuva) Prof. dr. Viktorija Skrupskelytė Kauno Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva) Mokslinis komitetas / Scientific Committee Prof. dr. Alain Montandon (Klermon-Ferano universitetas, Prancūzija) Prof. dr. Jüri Talvet (Tartu universitetas, Estija) Dr. Lucia Boldrini (Londono Goldsmito universitetas, Anglija) Prof. dr. Aušra Jurgutienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuva) Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė (Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuva) Doc. dr. Genovaitė Dručkutė (Vilniaus universitetas, Lietuva) Prof. dr. Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė (Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuva) Adresas / Address Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija / Lithuanian Association of Comparative Literature T. Ševčenkos 31, LT Vilnius Lietuva / Lithuania Tel. (+370 5) , fak. (+370 5) , el. p. Leidinį remia LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS RĖMIMO FONDAS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSTITETAS Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija, Vilniaus pedagoginis universitetas,

3 Turinys / Content ĮVADAS / Foreword Aušra Jurgutienė Kultūros žemėlapio pokyčiai nauji klausimai komparatyvistikai...9 I. THE CHANGING CULTURAL MAP OF EUROPE / EUROPOS KULTŪRINIO ŽEMĖLAPIO POKYČIAI Alain MONTANDON Progrès techniques et métamorphoses des espaces européens au XIXe siècle...19 Techninis progresas ir Europos erdvių metamorfozės XIX amžiuje Genovaitė DRUČKUTĖ Un projet de l Europe dans l oeuvre d Oscar Milosz...32 Europos projektas Oscaro Miloszo kūryboje Manfred SCHMELING De l humanisme au post-humanisme: Le discours sur l Europe chez Thomas Mann, André Gide et Hans-Magnus Enzensberger...41 Nuo humanizmo iki post-humanizmo: Europos samprata Thomo Manno, André Gide o ir Hanso Magnuso Enzensbergerio diskursuose Jüri TALVET Western Humanism and the Other...54 Vakarų humanizmas ir Kitas Vytautas MARTINKUS Aksiologinis aspektas XXI amžiaus Europos literatūroje: Tesėjo (iš Lietuvos?) beieškant...65 Axiological Aspect in the European Literature of the 21 st Century: In Pursuit of Theseus (from Lithuania?) Roumiana L. STANTCHEVA La notion de Littérature européenne et ses problèmes identitaires inhérents. Quelques échos des zones peu explorées...74 Europos literatūros sąvoka ir su ja susijusios tapatybės problemos. Keletas duomenų iš mažai tyrinėtų teritorijų

4 Dearbhla McGRATH Changing Attitudes Towards Gender in Europe a Comparative Analysis of Fairy Tales Written by Women...90 Keičiant požiūrį į lytį Europoje (moterų parašytų pasakų lyginamoji analizė) Aleš VAUPOTIČ The Cultural Archive and the New Media Literature Kultūrinis archyvas ir naujųjų medijų literatūra II. RHETORIC OF IDENTITY / TAPATYBĖS RETORIKA Farouk Y. Seif The Dynamics of Cultural Identity: Persevering the Paradox of Self and Others Kultūrinės tapatybės dinamika: Savęs ir Kitų paradoksas kaip galimybė Raïa ZAÏMOVA Rattraper l Europe dans la recherche de soi-même? Pavyti Europą ieškant savęs? Anneli MIHKELEV Myths in National Epics, Myths in Society: Some Chronotopes in European Epics Mitai tautiniuose epuose ir visuomenėje: keletas europinės epikos chronotopų Benedikts KALNAČS National History, Folklore and the Bible as Sources of the Baltic Modernist Drama Tautinė istorija, folkloras ir Biblija kaip moderniosios Baltijos šalių dramos šaltiniai Viktorija DAUJOTYTĖ Lietuvių poetinio gamtovaizdžio tradicija: Strazdas, Baranauskas, Geda (archetipai ir universalijos) The Tradition of Lithuanian Poetical Landscape: Strazdas, Baranauskas, Geda (Archetypes and Universalities) Nijolė VAIČIULĖNAITĖ-KAŠELIONIENĖ La perspective des recherches imagologiques. Image de Paris dans la littérature lituanienne Imagologijos tyrimų perspektyva. Paryžiaus įvaizdis lietuvių literatūroje

5 Christina PARNELL The world repeats itself in its boredom. Third Spaces in Lithuanian Literature Pasaulis nuobodžiai pasikartoja. Trečiosios erdvės lietuvių literatūroje Brigitte LE JUEZ De Banville à Banville: le développement littéraire de la représentation picturale du mythe de Cythère Nuo Banville io prie Banville io: mito apie Kiterą tapybinės reprezentacijos literatūros raidoje Laura Fernanda BULGER Out of the Remains of an Old World The British at War in Novels by Woolf, Ishiguro and McEwan Iš senojo pasaulio likučių britai kare Woolf, Ishiguro ir McEwano romanuose Nicoleta CĂLINA A Journey in Search of the Human Self: Alessandro Baricco Novecento Kelionė ieškant savo žmogiškosios savasties: Alessandro Baricco Novečente Beata WALIGORSKA-OLEJNICZAK The Category of Montage as the Tool to Understand the Grammar of the City in Postmodern Cinema. Representation of the Changing World in Pulp Fiction Montažo kategorija kaip įrankis suprasti miesto gramatiką postmoderniame kine. Kintančio pasaulio reprezentacija Bulvariniame skaitale Sandra VLASTA The Creation of Global Ethnoscapes in the Literature of Migration Globalių etnovaizdžių kūrimas migrantų literatūroje Ekkehard Wolfgang BORNTRÄGER Vers un radieux avenir English speaking? Quelques réflexions sur l impact et les enjeux linguistiques de la mondialisation en Irlande et en Inde Į šviesią ateitį su anglų kalba? Keletas pamąstymų apie kalbines globalizacijos pasekmes Airijoje ir Indijoje

6 David ADAMS Modern Paranoia and Kafka s Der Bau ( The Burrow ) Modernioji paranoja ir Kafkos Der Bau ( Urvas ) III. CENTRE / PERIPHERY AS A CHALLENGE / CENTRO / PERIFERIJOS IŠŠŪKIAI Marko JUVAN World Literature(s) and Peripheries Pasaulio literatūra(-os) ir pakraščiai Sonja STOJMENSKA-ELZESER The Urban Landscape in Macedonian Literature in the Context of the Centre / Periphery Discussion Miesto peizažas Makedonijos literatūroje centro / periferijos diskusijos kontekste Zanda GŪTMANE The Borderline Situation and the Border Crossings in the Baltic Prose at the Turn of the 90 s Pasienis ir sienos kirtimas Baltijos šalių prozoje įžengiant į paskutinį XX a. dešimtmetį Nana GAPRINDASHVILI, Nino TSERETELI Georgian-Lithuanian Literary Relationships (Historical and Philological Overview) Gruzijos-Lietuvos literatūriniai ryšiai (istorinė ir filologinė apžvalga) Oksana WERETIUK Between the Center and the Periphery: the Past and the Present of the Literature of the Polish-Ukrainian Borderland Tarp centro ir periferijos: Lenkijos-Ukrainos pasienio literatūros praeitis ir dabartis Nina BOCHKAREVA Vasilij Kamenskij and Aubrey Beardsley: Vulgar Russia versus Refined Britain Vasilijus Kamenskis ir Aubrey is Beardsley is: vulgarioji Rusija prieš rafinuotą Britaniją

7 Roland LYSELL Tysk host ( German autumn ) The Swedish Author Stig Dagerman s Journalism on Germany immediately after World War II Tysk host ( Vokiškas ruduo ) švedų rašytojo Stigo Dagermano reportažai apie Vokietiją po Antrojo pasaulinio karo Aušra JURGUTIENĖ Looking for Regional Literary History Regioninės literatūros istorijos paieškos Livija MAČAITYTĖ XXI amžiaus pastoralė: naujieji išvietintieji šiandienos prozoje The XXI st Century Pastoral: New Displaced Persons in Contemporary Prose IV. TRAVEL LITERATURE / KELIONIŲ LITERATŪRA Maria Teresa NASCIMENTO L Itinéraire de la Terre Sainte de Fr. Pantaleão de Aveiro un voyage de spiritualité Brolio Pantaleão de Aveiro piligrimystės į Šventąją Žemę užrašai kaip dvasinės kelionės vadovas Francesco GIUSTI Encountering the Other in the Middle Ages: from Ibn Fadlan s Account to Michael Crichton s Fiction Susitikimas su Kitu Viduramžiais: nuo Ibn Fadlano kelionių aprašymų iki Michaelio Crichton o mokslinės fantastikos Kai MIKKONEN The Immediacy of Reading Novels. Travel Fact and Fiction in André Gide s Central Africa Skaitymo betarpiškumas: Centrinė Afrika André Gide o kūryboje faktai ir grožinė literatūra Maija BURIMA Travel Narratives in Latvian Literature of the Early XXI st Century Kelionės pasakojimai XXI amžiaus pradžios latvių literatūroje Sigutė RADZEVČIENĖ Travels of Lithuanians from Scandinavia: Searching for The Other Lietuvių kelionės iš Skandinavijos: Kito beieškant

8 Anneli KÕVAMEES Border State Traveller in Europe Pasienio valstybės keliautojas Europoje Vietoj išvadų / By Way of Conclusion Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė The Achievements of this Congress will be Measured by Time Contribution de Karl ZIEGER Round Table Discussion / Table Ronde finale...441

9 ĮVADAS Foreword Kultūros žemėlapio pokyčiai nauji klausimai komparatyvistikai Akivaizdu, kad išsiplėtus Europos Sąjungai, kinta ir bendroji Europos kultūros, ir atskirų nacionalinių literatūrų tapatybių samprata, literatūroje intensyviau aptariami kintantys geografiniai centro ir periferijos santykiai, o gausioje kelionių literatūroje iš naujo apmąstomos nepažįstamųjų iš Rytų Europos pakraščio sugrįžimo į bendruosius Europos namus problemos. Šie konkretūs susivienijusios Europos pokyčiai skatina plėtoti lyginamuosius literatūros tyrinėjimus: tampa įdomu ir būtina nagrinėti vienos šalies kultūros įvaizdį kitos (ar kitų) kultūros kontekste, tirti tų įvaizdžių kaitą laike bei erdvėje. Tokiems tyrimams svarbios įvairios kultūrų dialogų formos, suaktyvintos išaugusios migracijos ir globalizacijos. Suintensyvėję Savo ir Svetimo kultūroje susitikimai gilina ir keičia individo, literatūros, kultūros tapatybės sampratą, neatsiejamą nuo kalbinės tapatybės problemos. Tokioms temoms ir problemoms skirtas naujas Acta comparativa leidinio numeris. Jame iškeltus klausimus svarsto Lietuvos lyginamosios asociacijos nariai, pasikvietę kolegas iš Europos lyginamųjų literatūros studijų tinklo asociacijos (REELC-ENCLS), žinomi komparatyvistikos profesoriai ir jauni mokslininkai, siekiama suaktyvinti skirtingų kartų ir kultūrų dialogą. Pirmoji leidinio dalis Europos kultūrinio žemėlapio pokyčiai skirta bendrosioms Europos kultūros kaitos problemoms. Norint suprasti, ką reiškia Kitas šiandienos kultūroje, dera kreiptis į istoriją. Prancūzų komparatyvistas profesorius Alainas Montandonas primena XIX amžiaus techninio progreso atneštas naujoves. Anot jo, XIX a. naują erdvės percepcijos posūkį nulėmė ne tik miestuose įvestas elektrinis apšvietimas, pavertęs natūralų nakties peizažą dekoracija, bet ir tuo metu prasidėjusios kelionės geležinkeliu, nes greitis keitė peizažą, paversdamas jį labiau vienodu bei banaliu, kai lekiama pro šalį nieko neįsidėmint. XIX a. viduryje Théophile Gautier teigė, jog tada, kai Europoje bus sukurtas geležinkelių tinklas ir galėsime nuvykti visur, kur norėsime, nebebus į ką žiūrėti, nes nusitrins ir dings visos kultūrų skirtybės, keistumas, originalumas, skatinantys žmogų keliauti. Jis apgailestavo, kad Europa jau ima rengtis ir gyventi vienodai,

10 ĮVADAS 10 o tai reiškia, kad greitai visi ims jaustis tarsi gyvenantys vienoje šalyje. Europeizacijos terminas atsirado jau 1806 metais de Ligne raštuose, o poetas romantikas Gautier numatė kultūros MacDonaldizaciją, kuri reiškia, kad technikos progresas pakeis žmogaus ir erdvės santykius, panaikins papročių ir kultūros tradicijų įvairovę. Montandono nuomone, šiandien, praslinkus dviems amžiams, ši techninio progreso sukelta kultūrų niveliacijos grėsmė, nurodyta XIX a. prancūzų ir kitų Europos rašytojų kūryboje, tampa dar aktualesnė. Genovaitės Dručkutės (Vilniaus universitetas) straipsnyje analizuojama lietuvių kilmės prancūzų simbolisto Oscaro Miloszo politinė ir kultūrinė Europos vizija, kuria jis siekė nurodyti Lietuvos vietą ir vaidmenį Europoje po Pirmojo pasaulinio karo. Jo Europos projekte Lietuvai, dar nesugadintai civilizacijos bei techninio progreso ir išsaugojusiai Vakaruose jau prarastas amžinąsias dvasines vertybes, buvo skirtas ypatingai svarbus vaidmuo. Straipsnyje daroma išvada, kad Miloszo publicistikoje ir eseistikoje išplėtotas naujosios pokarinės Europos projektas liko tik įspūdinga vizija, kuri nebuvo suprasta ir neturėjo jokių realių pasekmių. Profesorius iš Vokietijos Manfredas Schmelingas, pristatydamas Europos sampratą trijų rašytojų Thomas o Manno, André Gide o ir Hanso- Magnus Enzensbergerio knygose, nurodo, kad visi jie priešinosi Europos literatūrų suvienodėjimo tendencijoms. Nors visi trys kultūros progresą suvokė kaip dialektinį vyksmą, kurį skatina individualumo, tautiškumo ir tarptautiškumo jungtis, Mannas ir Gide as reiškė idealistinę humanistinę Europos viziją ir gynė vieningos Europos idėją, o Enzenbergeris siūlo didesnį dėmesį atkreipti į globalizacijos keliamus pavojus, jausdamas nostalgiją prarastajai senajai Europai, pasižymėjusiai tradicijų ir kultūrų įvairove. Jüri Talvetas (Tartu universitetas) taip pat svarsto Europos humanizmo problemą, aptardamas jo istorinę raidą, tikslindamas jo koncepciją. Visiems yra gerai žinoma, kad humanizmas prasidėjo XIV a. Italijoje, iškėlus žmogaus proto, mokslo ir pažangos idėjas, o Apšvietos amžiuje ir XIX a. amžiaus idealistinėse vokiečių filosofijose buvo susietas su transcendentaliniu Aš, kaip pagrindiniu pažinimo šaltiniu. Bet turėtume atkreipti dėmesį, kad Europos humanistinėje kultūroje, be protingojo subjekto galios ir tapatumo problemos, buvo formuojama ir jam priešingo silpnojo ir svetimo Kito suvokimo problema (Erasmuso, Thomas More o, Rabelais o, Montaigne o, Cervantes o, Shakespeare o, Quevedo, Lope de Vegos, Tirso de Molinos, Calderóno, Herderio, Schlegelio, Nova-

11 Foreword lio, Goethe s knygose). Humanistinėje kūryboje įsitvirtinusio pokalbio su Kitu reikšmė yra naujai permąstyta Jurijaus Lotmano semiosferos teorijoje. Vytautas Martinkus (Vilniaus pedagoginis universitetas) svarsto klasikinės aksiologijos šiuolaikinėje Europos literatūroje transformacijos problemas. Autorius kelia klausimus, kaip suderinti nuomonių toleranciją, pliuralizmą ir reliatyvizmą su nenykstančiu poreikiu vertinti literatūrinę kūrybą neprarandant vertybinės orientacijos. Jis tai vaizdingai palygina su poreikiu išeiti iš postmodernizmo sukurto aksiologinio labirinto. Remdamasis prancūzų, rusų ir lietuvių romanų pavyzdžiais, išsilaisvinimą iš labirinto Martinkus sieja su žmogaus gebėjimu susikurti individualią vertybių sistemą ir ją išreikšti per praktinę ir kūrybinę veiklą. Sofijos universiteto profesorė Roumiana L. Stantcheva kelia aktualų klausimą apie periferinių Europos literatūrų galimybes aktyviau dalyvauti bendrame kultūros procese. Ji teigia, kad nors šiuo metu išleista daug gerų lyginamosios literatūros veikalų, juose pateiktoje faktografijoje esančios didžiulės spragos paverčia niekais gerus autorių norus. Ypač nedaug informacijos pateikiama apie Centrinės ir Pietryčių Europos, Skandinavijos ir Baltijos kraštų literatūras. Pavyzdžiui, paskutinis Lietuvą Béatrice Didié veikale pristatantis faktas Juozo Baltušio romanas Sakmė apie Juzą (1979). Apskritai bulgarų, rumunų, lietuvių ir dar daugelio kitų kraštų literatūros tai baltos dėmės Europos literatūros žemėlapyje, nearti dirvonai lyginamosios literatūros laukuose. Todėl Stantcheva siūlo naujus tyrimų kelius ir savo mintis iliustruoja konkrečia kūrinių analize: lygina folklorą imituojančius bulgaro Konstantino Pavlovo, rumuno Marino Sorescu, prancūzo Jacques Prévert o ir lietuvio Marcelijaus Martinaičio eilėraščius, išryškindama juose žaidimą su tekstu, slepiantį socialinį protestą. Tokia analizė leidžia autorei padaryti išvadą apie totalitarinių visuomenių poezijoje išplitusį travesti žanrą. Dearbhla McGrath (Dublino universitetas) domisi daugelį amžių moterų kuriamu ir puoselėjamu pasakų žanru, kaip parankia ardomąja priemone, leidžiančia iškelti uždraustus visuomeninius klausimus, iš kurių vieni svarbiausių yra lyties ir seksualumo. Pasak autorės, Europos rašytojos šį literatūros žanrą puikiai išnaudojo, kad parodytų, kokie lyčių santykiai susiklostę mūsų visuomenėje ir kaip jie keitėsi, ypač kai tradicinės pasakos imtos moderniai perpasakoti. Straipsnyje tiriami anglės Angelos Carter, prancūzės Marie Darrieussecq ir airės Emmos Donoghue modernūs pasakų perpasakojimai. Atliekant šių rašytojų kūrybos socialinę ir lyginamąją 11

12 ĮVADAS 12 analizę, siekiama prisibrauti prie pasakų giliojo turinio sluoksnio ir išsiaiškinti, kaip Europoje keitėsi požiūris į lyčių santykius. Pirmasis skyrius yra baigiamas Alešo Vaupotičio (Liublijanos dizaino akademija) straipsniu, kuris skirtas naujiems kultūros archyvams ir naujųjų medijų technologijoms bei literatūrai aptarti. Didžiausią leidinio skyrių Tapatybės retorika sudaro straipsniai skirti tautinės ir kultūrinės tapatybės problemai. Farouko Y Seifo ir Raios Zaimovos straipsniuose analizuojama tautinio tapatumo dinamika, neatskiriama nuo intensyvaus tarpkultūrinio bendravimo. Faroukas Y. Seif as (Sietlo Antioch Universitetas, JAV) tautinio tapatumo kaitos problemą siūlo susieti ne su įprasta Savo ir Svetimo priešprieša, o labiau įsigilinti į paradoksalų savęs pažinimą per kitą ir su kitu. Toks tautinio tapatumo suvokimas, kai sava ir svetima jau netraktuojamos kaip absoliučios skirtybės, padeda išvengti ydų ir problemų, kurias sukelia etnocentrizmas ir tautinio išskirtinumo ideologija. Paradoksinio tautinio tapatumo pripažinimas padeda suvokti, kad žmogui yra lemta gyventi nuolatiniuose skirtingų kultūrų prieštaravimuose, kurie skatina jo kūrybiškumo galią. Svarbiausia straipsnio išvada yra ta, kad tautinio savitumo išsaugojimas yra neįsivaizduojamas be jo nuolatinio konstravimo ir atnaujinimo. Panašias mintis tęsia Raïa Zaïmova (Balkanų studijų institutas, Bulgarija) pastebėdama, jog XIX amžiuje tautinė tapatybė Bulgarijoje ir Rumunijoje formavosi Vakarų Europos pavyzdžiu. Tautinę savivoką Pietryčių Balkanuose žadino tai, kad žymusis prancūzų poetas Pierre as de Ronsard as yra kilęs iš jų krašto; o ginčas dėl jo tautinės tapatybės privertė iš naujo permąstyti vengrų, čekų, rumunų ir bulgarų tautinio tapatumo problemas. Autorės teigimu, Kito kaip Svetimo įvaizdis pagrįstas veidrodiniu principu, todėl paribio literatūrų tautiškumo savivoka turi grįžtamąjį poveikį ir Vakarų didžiosioms kultūroms. Anneli Mihkelev (Estijos mokslų akademija) ir Benedikts Kalnačs o (Latvijos universitetas) straipsniuose ieškoma genetinių kultūros tapatumo šaknų ir šaltinių. Mikhelev, remdamasi Bachtinu, tiria mitinio chronotopo, kaip tautinio tapatumo išraiškos, savybes, lygindama tris epus (anglosaksų Beovulfas (Boewulf), estų Kalevo sūnus (Kalevipoeg) ir latvių Lačplėsis (Lāčplēsis). Kalnačs as lyginimo analizei pasirinkęs dvi XX a. pr. dramas (latvių rašytojo Rainio Juozapas ir jo broliai ir estų rašytojo A. H. Tammsaarės Judita) aiškinasi, kaip juose panaudoti Biblijos, folkloro ir tautos išsivadavimo iš carinės Rusijos okupacijos istoriniai motyvai padeda sukurti personažų individualybes, kurioms būdingas vidinis

13 Foreword konfliktiškumas, atsirandantis aktualizuojant tradicines vertybes ir elgesio normas. Kiti trys skyriaus straipsniai yra skirti lietuvių literatūrai ir jos tautinio tapatumo problemoms. Viktorija Daujotytė (Vilniaus universitetas) straipsnyje apmąsto lietuvių poetinio gamtovaizdžio tradiciją, siūlydama pažvelgti į ją iš modernaus poeto Sigito Gedos ( ) taško. Taip žvelgiant, atraminiais tautinio gamtovaizdžio tradicijos vardais tampa XIX a. poetai Antanas Strazdas ir Antanas Baranauskas. Teigiama, kad Strazdo gamtovaizdžio dominantė yra laukas, o Baranausko miškas. Tačiau paties Sigito Gedos gamtos poezijoje išskirtinę vietą užima vanduo, save poetas net buvo pavadinęs vandenžmogiu. Lietuvių poetinio gamtovaizdžio tradicijoje veikia skirtingi archetipų ir universalijų deriniai, priklausomi nuo rašytojo pasaulėjautos ir jo poetinės kalbos principų. Nijolė Kašelionienė (Vilniaus pedagoginis universitetas) tautino tapatumo problemą susieja ne tik su dviejų, lietuvių ir prancūzų, kultūrų istorinių ryšių problema, bet ir su imagologijos bei postkolonializmo tyrimų metodologinėmis nuostatomis. Autorė aptaria Paryžiaus įvaizdį lietuvių literatūroje, atskleisdama jo ypatumus ir skirtumus įvairiuose pasirinktuose kūriniuose. Christina Parnell (Erfurto universitetas, Vokietija) straipsnyje pratęsia tautinio tapatumo temą lietuvių literatūroje, savo tyrimo objektu pasirinkdama rašytojo Mariaus Ivaškevičiaus romaną Žali (2002), kurio pasirodymas sukėlė didžiausius politikų, literatūros kritikų ir šiaip skaitytojų ginčus. Rašytojas pasirinko politiškai labai aktualią temą pokario ( ) lietuvių partizanų ( žaliųjų ) pasipriešinimą rusų okupacinei kariuomenei ( raudoniesiems ). Bet savo romane jis atsisako iki tol buvusio istorijos dualistinio savi/priešai interpretavimo, sukurdamas trečiąją erdvę (Homi K. Bhabha terminas), kurioje vieni su kitais kariaujantys lietuviai, ir rusai suvokiami kaip totalitarizmo aukos. Laura Fernanda Bulger (De Trás-os-Montes e Alto Douro universitetas, Portugalija) straipsnyje analizuojama anglų identiteto problema, pasitelkus tris romanus Virginijos Woolf Tarp veiksmų (Between the Acts (1941)), Iano McEwan o Atpirkimas (Atonement (2001)) ir Kazuo Ishiguro Dienos likučiai (The Remains of the Day (1988)). Autorė parodo, kaip šiuose romanuose vaizduojamas Antrasis pasaulinis karas sugriauna mitą, kad didžiosios anglų imperijos tautinė tapatybė sustiprėja istoriškai kritiškais valstybei momentais, o kolektyvinė pariotiškumo galia prabunda ir save išreiškia pajutusi išorinio priešo pavojų. Straipsnyje problema 13

14 ĮVADAS 14 svarstoma ir plačiau, keliant klausimą, ar angliškumo, kaip globalizacijos reiškinio palydovo, plitimas, nėra tik dar viena išpuoselėto anglų gero tono kaukių, slepianti nesustabdomus tautinio tapatumo dezintegracijos procesus. Brigitte Le Juez (Dublino universitetas) aptaria Kiteros mito, pasakojančio apie graikų meilės deivės Afroditės gimimą Kiteros saloje, interpretacijas literatūroje ir mene, ypatingai išskirdama parnasiečio poeto Théodoro de Banvillio kūrybą, kurioje Kitera buvo pavaizduota kaip Vakarų sumaterialėjusios vsuomenės prarastasis rojus. Nicoleta Călina (Rumunijos universitetas) nagrinėja Alessandro Baricco romaną Novečentas (Novecento), jo teatrinius pastatymus, pristatydama protagonistą kaip nuolat keliaujantį tarp Europos ir Amerikos muziką, mįslingą, tautybės neturintį, bet nuolat savęs ieškantį individą. Beata Waligorska-Olejniczak (Adomo Mickevičiaus universitetas, Poznanė) analizuoja QuentinoTarantino filme Bulvarinis skaitalas panaudotą montažinę techniką, kuri leidžia parodyti, kaip įvairių miestų ervės kartoja viena kitą, kurdamos popkultūrinių vertybių mišinį ir suteikdamos jų gyventojui iliuzinę kultūros tapatybę. Sandra Vlasta (Vienos universitetas) migrantų literatūros ir žiniasklaidos skaitymui pritaiko antropologo Arjuno Appadurai globalios etnoerdvės sąvoką. Globali erdvė nuo įprastos etnocentrinės skiriasi tuo, kad nėra tvirčiau susieta su rašytojo kilmės vieta, o susidaro iš įvairiausių vietų, panašiai kaip laikraščio informaciniai tekstai, ir turi tendenciją kartu su migracija plėstis. Ji taikoma tiems autoriams, kurie liaujasi rašę gimtąja kalba ir yra pirmos, antros arba trečios kartos emigrantai. Globali etnoerdvė, kaip naujo identiteto išraiška, yra tiriama Julijos Rabinowich romane Suskilęs protas (Spaltkopf (2008)), Seher Çakır apsakymų rinkinyje Citrinų tortas penkiasdešimt šeštai moteriai (Zitronenkuchen für die sechsundfünfzigste frau (2009)), Monicos Ali romane Plytų gatvė (Brick Lane (2003)). Komparatyvistika mums gali ir turi padėti įsisąmoninti tai, kad Europos tautinė ir kalbinė įvairovė yra didžiausia jos vertybė. Globalizacijos akivaizdoje turėtume būti dar labiau suinteresuoti kiekvienos tapatybės ir kiekvienos kalbos išsaugojimu. Būtent tokias mintis kelia Fribūro universiteto profesorius Ekkehardas Wolfgangas Bornträgeris. Konkrečiai aptardamas anglų kalbos ekspansijos šiuolaikiniame pasaulyje problemą. Pasitelkęs Airijos bei Indijos kultūros pavyzdžius, Bornträgeris pastebi, kad priešingai bendroms prognozėms pastaraisiais metais jose labai iš-

15 Foreword augo vietinių kalbų prestižas. Autorius abejoja, ar minimos šalys daug laimėjo iš vadinamosios anglofonijos juk šis importas nustelbė vietinius autorius ir išugdė savotišką nepilnavertiškumo kompleksą, kurio emancipuota visuomenė dabar stengiasi nusikratyti. Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes profesorius mini kaip lenkiančias Airiją nacionalinių knygų leidyba ir suteikiančias galimybę saviems, kad ir vidutinio lygio rašytojams, sėkmingai dalyvauti rinkos procesuose. Bornträgeris perspėja, kad jo nelaikytume anglų kalbos priešu, jis tik stengiasi aiškintis naujas lingvistines tendencijas, kurioms įtakos turi modernėjantis socialinis-ekonominis gyvenimas. Trečiasis leidinio skyrius Centro ir periferijos iššūkiai yra skirtas naujam Vakarų ir Rytų ar Pakraščių Europos santykių permąstymui. Jį pradeda Marko Juvano (Slovėnijos mokslų ir menų akademija) konceptualiai svarstomi pokyčiai, kuriuos išgyvena lyginamieji literatūros tyrimai, kai iš Goethes apibrėžtos pasaulio literatūros sampratos, kurioje kosmopolitiškumas buvo derinamas su tautiškumu, pereiname į globalaus pasaulio erdvę, kur dominuoja intertekstualumas ir tarptautinė skaitytojų auditorija, o lyginamosiose studijose silpnėja tautinis aspektas. Juvanas klausia, kaip šiuo metu yra globalizuojama XIX a. iškelta kultūrų tautinio savitumo idėja ir kaip visa tai veikia bei keičia šiuolaikinę komparatyvistiką? Oksanos Weretiuk, Sonjos Stojmenska-Elzeser ir Zandos Gūtmanės straipsniuose kalbama apie paribių literatūras ir jose išnykstančią centro/ periferijos opoziciją. Weretiuk (Žešuvo universitetas, Lenkija) analizuoja Galicijos literatūrą kaip dviejų Ukrainos ir Lenkijos literatūrų paribį. Galicijos istorinis regionas skirtingais laikotarpiais visas ar iš dalies priklausė Kijevo Rusiai, Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei, Lenkijai, Austrijai-Vengrijai, Ukrainos TSR, o dabar yra padalintas tarp Ukrainos ir Lenkijos. Lyginamoji šio regiono lenkų ir ukrainiečių literatūrų analizė parodo, kaip skirtingai atskiros grupės yra suvokia bendruosius regiono politinius ir kultūrinius reiškinius, kaip tai yra susiję su skirtingomis kalbomis, religijomis, tautinėmis tradicijomis ir kultūriniu kanonou. Šio regiono skirtingas literatūras galima traktuoti kaip to paties regiono skirtingus pakraščius, puoselėjančius savas vertybes ir savus kultūrinius centrus (Lvovas ir Krokuva). Tačiau nepaisant didelių kultūrinių priešpriešų, esama ir kultūrinių mainų bei bendravimo momentų, kurie taip pat nusako šio paribio kultūros savitumą. Elzeser (Makedonijos literatūros institutas) tyrimo objektu pasirinko šiuolaikinio Makedonijos rašytojo Kica B. Kolbe romaną Sniegas Kasablankoje, kuriame kalbama apie Skopję, pateikiamas 15

16 ĮVADAS 16 naujas demitologizuotas požiūris į šio miesto praeitį ir šiuolaikines jo erdves. Svarstoma, ar Makedonijos rašytojų vaizduojamas Skopjės miestas laikytinas vienu Europos kultūros centru, ar jo periferiniu variantu. Gūtmanė (Liepojos universitetas, Latvija) tiria ne geografinį, o istorinį kultūrų paribį, kada Baltijos šalys ėmė vaduotis iš sovietinio politinio režimo ir tapo naujomis posovietinėmis demokratinėmis visuomenėmis. Kaip šis istorinis virsmas buvo suvoktas ir išsakytas tuo metu rašytuose lietuvių rašytojo Ričardo Gavelio romane Vilniaus pokeris (1989), latvių rašytojo Aivaro Tarvido Sienos pažeidėjas (Robežpārkāpējs (1990)) ir estų rašytojo Tõnu Õnnepalu (slapyvardis Emil Tode) Pasienio valstybė (Piiririik (1993))? Tai klausimas, į kurį straipsnyje yra ieškoma atsakymo. Nors visų trijų romanų protagonistai yra panašūs į Bildungsromanų maištaujantį prieš savo aplinką herojų, tačiau tyrėja renkasi postkolonijinį interpretavimo aspektą, nes jis geriausiai leidžia parodyti, kaip buvo kolonizuotas žmonių protas ir sugriauta okupuotų šalių kultūra. Visų trijų romanų protagonistai siekia išeiti iš fizinių ir psichinių kolonizuoto žmogaus ribų, bet jiems tai nepavyksta. Todėl jie apibūdinami kaip paribio situacijos figūros. Romanų analizė parodo, kad lengviau yra paskelbti tautos politinę nepriklausomybę nei išlaisvinti pavergtą žmogaus mąstymą. Tbilisio universiteto dėstytojos Nana Gaprindashvili ir Nino Tsereteli pateikia istorinę gruzinų ir lietuvių literatūrinių ryšių analizę, pabrėždamos, kad, nepaisant cenzūros suvaržymų, jie buvo intensyviausi sovietmečio periodu. Ninos Bochkarevos (Valstybinis Permės universitetas, Rusija) straipsnyje Vasilijus Kamenskis ir Aubrey is Beardsley is: vulgarioji Rusija versus rafinuota Britanija, atliekama dviejų menininkų kūrybos lyginamoji analizė, ieškant jų panašumų ir skirtumų. Kamenskio ir Beardsley io kūrybą vienija vadinamoji žodžių muzikos vizualioji grafika, atsirandanti iš jų knygų iliustracijų, grafikos ir literatūros sukurto vientisumo. Taip pat juos sieja panaši gyvenimo teatralizavimo idėja ir naujos kūrybos aktyvus propagavimas. O jų didžiausi skirtumai išaiškėja suvokiant menininką Beardsley io romano Kalvos papėdėje (Under the Hill) protagonisto minezingeriu Tannhäuserio išrankaus skonio kūryba atstovauja Wagnerio ir Nietzshes dionisinei tradicijai, o Kamenskio romano Stenka Razinas protagonistas kovingasis dainininkas Stenka Razinas yra išaugęs iš rusų folklorinės tradicijos ir iš futurizmo estetikos. Rolandas Lysellis (Stokholmo universitetas), remdamasis švedų rašytojo Stigo Dagermano straipsnių rinkiniu Vokiškas ruduo (Tysk höst,

17 Foreword (1947)), aptaria penktojo dešimtmečio švedų kartos, kuri vadinama moderniosios literatūros viršūne (Fyrtitalisterna), santykį su karą pralaimėjusia Vokietija. Savo knygoje Dagermanas sukritikavo visas dabartinės Vokietijos politines partijas, išskyrus kelias nedideles karo metu veikusias antifašistines grupeles, ir dar kartą patvirtino nuomonę, kad anarchistinis sindikalizmas skeptiškai vertino valstybiškumą. Jis išreiškė penktajam dešimtmečiui būdingą metafizinį skepticizmą, kai nepajėgiantis suvokti savo tikrovės žmogus, paniekintos aukos kerštą ir nuolatinius kentėjimus Dagermano priklausomybę savajai kartai paliudija rašymo stiliaus ypatumai paradoksalumai, meistriškos metaforos bei intertekstualinės nuorodos. Aušros Jurgutienės (Vilniaus pedagoginis universitetas) straipsnyje keliama mintis, kad pastaruoju laiku augant globalizacijai, plečiantis Europos sąjungai ir stiprėjant nacionalinių literatūrų metanaratyvų kritikai, vis aktualesne tampa regioninė literatūros istorijų modeliavimo bei tyrimo tendencija. Įvairiai profiliuojamos regioninės atminties žadinimas gali būti motyvuotas tik šiandieninės literatūros interpretatorių savimonės ypatumais. Šalia tradicinio tautinės kultūros tapatumo, daugeliui vis labiau tampa patrauklesnė jį savaip papildanti, performuojanti ir komplikuojanti regioninės kultūros tyrimo perspektyva, kuri autorės iliustruojama naujausiais pavyzdžiais. Paskutinysis, ketvirtasis leidinio skyrius yra skirtas kelionių literatūros interpretacijoms. Pirmieji jo straipsniai primena seniausius kelionių aprašymus ir aiškina jų santykį su šiuolaikine literatūra. Maria Teresa Nascimento (Da Madeira universitetas, Portugalija) atidžiai analizuoja pranciškono Pantaleão de Aveiro piligriminės kelionės į Šventąją žemę užrašus. O Francesco Giusti (SUM - La Sapienza Romos universitetas) tiria, kaip Michaelio Crichtono romane Negyvėlių ėdikai (Eaters of the Dead (1997)) buvo perrašyta poema Beovulfas (Beowulf), ją papildant Ibn Fadlan o kelionės po Bulgariją užrašais ir naujai perinterpretuojant tradicinius personažus bei motyvus. Kai Mikkonen (Helsinkio universitetas) analizuoja André Gide o kelionių knygas Voyage au Congo ir Le retour du Tchad kvestionuodamas tyrėjų nuomonę, kad tai buvo rašytojo bėgimas nuo romano žanro. Straipsnyje lyginant kelionių literatūros ir romanų žanrus prieinama prie nuomonės, kad Gide o kelionių knygose labai daug yra grožinės literatūros ir romano požymių ir kad unikali fakto ir fikcijos jungtis būtent ir sudaro jų savitumą. Paskutiniai trys šio skyriaus straipsniai aptaria Baltijos šalių keliautojo tipažą ir jo kelionių patirtį. Sigutė Radzevičienė (Vilniaus pedagoginis 17

18 ĮVADAS universitetas) tiria, kaip lietuvių rašytojus, išvykusius gyventi į Skandinaviją, paveikė šio krašto kultūra ir kaip keitėsi jų tautinė tapatybė. Anneli Kõvamees (Talino universitetas) pristato XX a. estų kelionių į Italiją tyrimą. Teoriniu pagrindu pasirinkdama imagologiją, ji aiškinasi, kaip kelionių literatūroje buvo sukurtas italų tautos įvaizdis ir kas nulėmė skirtingus jo variantus. Lygindama ikitarybinę ir tarybinę estų kelionių literatūrą, autorė parodo, kaip ji buvo paveikta skirtingos ideologijos: pirmieji estų keliautojai Italiją vertino kaip Vakarų katalikiškos kultūros centrą, sukaupusį svarbiausius kultūrinio paveldo lobius, o tarybinis keliautojas, nusiteikęs kritiškai buržuazinės kultūros atžvilgiu ir ją matantis iš Maskvos suponuoto galios centro, Italijos kultūrą vertino kaip periferinę ir menkavertę kapitalizmo išraišką. Maija Burima, apibrėždama kelionių literatūros žanrą, akcentuoja tai, kad joje, be įvairiausių aplankytų geografinių vietų ir įvairiausių sutiktų žmonių aprašymų, kuriamas mentalinis žemėlapis. Šiuo aspektu ji ir pristato naujausias latvių kelionių knygas. Leidinio straipsniai, tęsiantys komparatyvistinio tyrimo tradiciją, įvairiais teminiais pjūviais interpretuoja labai įvairią Europos literatūrą nuo Pantaleão de Aveiro piligriminių kelionių iki naujausių migrantų Julijos Rabinowich ar Seher Çakır knygų, kuriose atrandama naujos globalios etnoerdvės požymių. Leidinyje išryškintas ir aptartas Europos literatūros polifoniškumas yra vienas iš svarbiausių jo privalumų. Be to, daugelyje probleminių straipsnių kritiškai svarstoma ir klausiama, kaip globalizacijos sąlygomis keičiasi literatūroje tautinio ir kultūrinio tapatumo samprata ir kaip tai veikia lyginamosios literatūros studijų objektą, kurį Goethe apibrėžė kaip Weltliteratur (derinančią tautiškumo įvairovę su tarptautiškumo vienybe). Straipsniuose užgriebta labai svarbių problemų, rodančių tyrėjų pastangas ne tik įvairiomis metodologinėmis priemonėmis atidžiai įsižiūrėti į šiuolaikinę literatūrinės kultūros kaitą, bet ir bandyti brėžti jos lyginamųjų tyrimų ateities projekcijas. Aušra Jurgutienė 18

19 I. THE CHANGING CULTURAL MAP OF EUROPE EUROPOS KULTŪRINIO ŽEMĖLAPIO POKYČIAI Progrès techniques et métamorphoses des espaces européens au XIXe siècle Alain MONTANDON CELIS, MSH Clermont-Ferrand, France Techninis progresas ir Europos erdvių metamorfozės XIX amžiuje Résumé L article s attache à deux aspects particuliers concernant les métamorphoses de l espace en Europe au cours du XIXe siècle: celui de l espace urbain nocturne sous l empire des nouvelles techniques d éclairage, ensuite la conscience de la globalisation des espaces culturels qui est en train de naître à l exemple de Théophile Gautier qui en attrribue la cause au développement des moyens de communication. Mots-clefs: l espace, Europe, XIXe siècle, métamorphoses, ville, technologies, globalisation. Je voudrais m attacher à deux aspects particuliers concernant les métamorphoses de l espace en Europe au cours du XIXe siècle. Tout d abord à ce qu on pourrait appeler l espace nocturne, car nous assistons à une transformation radicale de l espace urbain des grandes villes sous l empire des nouvelles techniques d éclairage, ensuite en prenant un écrivain qui me semble particulièrement perspicace en la matière, montrer comment une conscience de la globalisation des espaces culturels est en train de naître. Sans doute l Europe connaît-elle depuis longtemps des régions et des continents autres. Voltaire vantait le commerce développé entre les nations (ce que Rousseau critiquait avec vigueur, considérant qu il n était pas besoin d aller chercher aux antipodes des denrées exotiques inutiles auxquelles on devait préférer les produits locaux, une critique que notre 19

20 I. THE CHANGING CULTURAL MAP OF EUROPE ministre de l écologie reprend sous une autre forme en critiquant la mode des cerises en hiver et autres fruits ou légumes mangés hors saison car venus de lointains pays). Mais la conscience de ce commerce se fondait pour Voltaire sur la différence des pays et des cultures, sur une diversité fondamentale que l exotisme comme tel cultivera encore au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe. Cependant Théophile Gautier, qui nous servira d exemple, avait dès le milieu du XIXe siècle une nette conscience des transformations amenées par les progrès techniques au point que l on peut parler chez lui d une lucide pensée concernant ce qu on peut appeler anachroniquement, mais justement, la globalisation qui est pour lui synonyme du nivellement des cultures, de l uniformisation des mœurs et de la pensée. La notion de progrès est d ailleurs critiquée par Gautier à de fort nombreuses reprises: Tout ce qui était véritablement utile à l homme a été inventé dès le commencement du monde. Ceux qui sont venus après se sont renversé l imagination pour trouver quelque chose de nouveau : on a fait autrement, mais on n a pas mieux fait. Changer n est pas progresser, il s en faut de beaucoup ; il n est pas encore prouvé que les bateaux à vapeur l emportent sur les vaisseaux à voile, et les chemins de fer, avec leur machine locomotive, sur les routes ordinaires et les voitures traînées par des chevaux; et je crois qu au bout du compte, on finira par en revenir aux anciennes méthodes, qui sont toujours les meilleures. 1 Cette vision conservatrice, nous allons le voir, est la conséquence de la menace que fait peser paradoxalement sur la culture le développement des communications. Il n est nul besoin de rappeler le développement des réseaux qui tissent des toiles d araignées non seulement en Europe, mais également avec le reste du monde. La télégraphie électrique se développa énormément dans toute l Europe dès le milieu du siècle qui vit également la pose de cables sous-marins entre la France et l Angleterre en 1851 et entre l Europe et l Amérique en Je voudrais évoquer tout d abord ce que les progrès considérables dans les techniques d éclairage apportent à la perception de l espace, suivant en cela la perspective d une sociologie qui s attache aux circonstances matérielles de la création littéraire, ce que Claude Pichois avait bien entrevu dans son ancien ouvrage Vitesse et vision du monde 2. De même que la vitesse des voyages n avait guère variée depuis trois mille ans 3, la luminosité des sources d éclairage n avait guère fait de progrès depuis l antiquité jusqu au milieu du XVIIIe siècle où la perception 20

Paye Bah. Ibrahim Touré

Paye Bah. Ibrahim Touré Mon pays est immense comme un continent A cause de la guerre, les gens sont mécontents. La guerre a tout détruit au nord Personne n ose sortir dehors Même les ampoules la nuit ne s allument plus Le jour

Plus en détail

FICHES DE REVISIONS LITTERATURE

FICHES DE REVISIONS LITTERATURE Fiche n 1 : Les 4 types de texte Fiche n 2 : La situation d énonciation 1- Le texte narratif qui sert à raconter 2- Le texte descriptif qui sert à faire voir 3- Le texte explicatif qui sert à faire comprendre

Plus en détail

U Ž S I E N I O K A L B A (PRANCŪZŲ) Klausymo, skaitymo, rašymo testai 2013 m. 10 klasių mokiniams

U Ž S I E N I O K A L B A (PRANCŪZŲ) Klausymo, skaitymo, rašymo testai 2013 m. 10 klasių mokiniams P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14 19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Plus en détail

ADIS, Barbezieux était une petite ville silencieuse et peu de voitures passaient boule-

ADIS, Barbezieux était une petite ville silencieuse et peu de voitures passaient boule- ADIS, Barbezieux était une petite ville silencieuse et peu de voitures passaient boule- J vard Chanzy; vers midi, quelques grands personnages pleins de recueillemeiit, le procureur Lanata, le président

Plus en détail

VIVRE LA COULEUR DOSSIER PÉDAGOGIQUE. Musée des beaux-arts de Brest

VIVRE LA COULEUR DOSSIER PÉDAGOGIQUE. Musée des beaux-arts de Brest VIVRE LA COULEUR DOSSIER PÉDAGOGIQUE Musée des beaux-arts de Brest 1 Les objectifs : - Comment percevons-nous les couleurs? Quel rôle joue le cerveau? - Comprendre les choix et les procédés de création

Plus en détail

LUMERA living colors PURE BALANCE FANTASTIC LANDSCAPE BASIC

LUMERA living colors PURE BALANCE FANTASTIC LANDSCAPE BASIC LUMERA living colors PURE BALANCE FANTASTIC LANDSCAPE BASIC Découvrez un tissu pour toile à store de qualité révolutionnaire: LUMERA Cette toile à store Premium, tissée avec la fibre CBA, fibre récemment

Plus en détail

Activités autour du roman

Activités autour du roman Activité pédagogique autour du roman Un chien différent, de Laura Cousineau ISBN 978-2-922976-13-7 ( 2009, Joey Cornu Éditeur) Téléchargeable dans la rubrique Coin des profs sur 1 Activités

Plus en détail

Kalbėjimo įskaitos užduotys pirmajam poros mokiniui (A)

Kalbėjimo įskaitos užduotys pirmajam poros mokiniui (A) NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS 2015 m. balandžio 3 d. (antroji įskaitos diena) Kalbėjimo įskaitos užduotys pirmajam poros mokiniui (A) PAAIŠKINIMAI Kalbėjimo įskaitos užduočių skaičius skiriamas vienai

Plus en détail

TPE : La voiture solaire. Présentation de Matthys Frédéric, Soraya Himour et Sandra Thorez.

TPE : La voiture solaire. Présentation de Matthys Frédéric, Soraya Himour et Sandra Thorez. TPE : La voiture solaire Présentation de Matthys Frédéric, Soraya Himour et Sandra Thorez. Sommaire :.1) Le capteur solaire :.2) La voiture solaire :.3) Variation de température et la vitesse : Problématique

Plus en détail

Elisabeth Vroege. Ariane et sa vie. Roman. Editions Persée

Elisabeth Vroege. Ariane et sa vie. Roman. Editions Persée ARIANE ET SA VIE Elisabeth Vroege Ariane et sa vie Roman Editions Persée Ce livre est une œuvre de fiction. Les noms, les personnages et les événements sont le fruit de l imagination de l auteur et toute

Plus en détail

La Période romantique (1800-1850)

La Période romantique (1800-1850) La Période romantique (1800-1850) D abord courant littéraire et musical, le romantisme apparaît en peinture comme mode d expression de sentiments intérieurs, ceux-là même que le rococo s appliquait tant

Plus en détail

Trait et ligne. La ligne avance, Elle indique une direction, Elle déroule une histoire, Le haut ou le bas, la gauche et la droite Une évolution.

Trait et ligne. La ligne avance, Elle indique une direction, Elle déroule une histoire, Le haut ou le bas, la gauche et la droite Une évolution. Trait et ligne I La ligne me fascine. Le trait qui relie ou qui sépare Qui déchire le néant et marque une trace Qui me fait entrer dans l univers des signes. La ligne avance, Elle indique une direction,

Plus en détail

Comment Réussir sa vie par la PNL

Comment Réussir sa vie par la PNL 1 Comment Réussir sa vie par la PNL Condensé de la conférence de Didier Pénissard 1 Ce compte-rendu à été réalisé par Françoise (membre du club) et au nom du groupe, je la remercie chaleureusement Nous

Plus en détail

Les moments parfaits méritent le cadre

Les moments parfaits méritent le cadre Les moments parfaits méritent le cadre Riviera Maya, Mexique Karisma Hotels and Resorts propose une expérience Gourmet Inclusive cinq étoiles. Vous serez choyés grâce à d extraordinaires aménagements et

Plus en détail

NOUVEAU TEST DE PLACEMENT. Niveau A1

NOUVEAU TEST DE PLACEMENT. Niveau A1 NOUVEAU TEST DE PLACEMENT Compréhension écrite et structure de la langue Pour chaque question, choisissez la bonne réponse parmi les lettres A, B, C et D. Ne répondez pas au hasard ; passez à la question

Plus en détail

Un écrivain dans la classe : pour quoi faire?

Un écrivain dans la classe : pour quoi faire? Un écrivain dans la classe : pour quoi faire? Entretien avec Philippe Meirieu réalisé pour l ARALD - Quel est votre sentiment sur la présence des écrivains dans les classes? Il me semble que ce n est pas

Plus en détail

Les jours de la semaine

Les jours de la semaine Les jours de la semaine Les jours de la semaine S enfilent un à un Comme les billes d un grand collier Dans un ordre, ils se suivent Chaque jour se ressemble Chaque jour est différent Mais on ne peut les

Plus en détail

La structure du texte explicatif (sec. 3)

La structure du texte explicatif (sec. 3) Phase de questionnement (Pourquoi?) : (environ 40 à 50 mots) prépare le lecteur et elle fournit une vision globale de ce dont il va être question dans le texte. Sujet amené Historique Actuelle L idée générale

Plus en détail

Camus l a joliment formulé : le seul. introduction

Camus l a joliment formulé : le seul. introduction introduction Camus l a joliment formulé : le seul choix qui s offre à nous, aujourd hui, est d être soit un pessimiste qui rit, soit un optimiste qui pleure. L optimiste croit que tout va bien. Dans La

Plus en détail

Collection de photos échantillons

Collection de photos échantillons Collection de photos échantillons SB-800/600 Entrez dans le monde passionnant du Système d Eclairage Créatif de Nikon avec le SB-800/600. Les numéros de page se rapportent aux explications dans le manuel

Plus en détail

Découvrez ce que votre enfant peut voir

Découvrez ce que votre enfant peut voir 23 Chapitre 4 Découvrez ce que votre enfant peut voir De nombreux enfants qui ont des problèmes de vue ne sont pas totalement aveugles. Ils peuvent voir un peu. Certains enfants peuvent voir la différence

Plus en détail

Je m appelle Hans. Le 7 novembre 1919. J ai rencontré Frédéric à la gare.

Je m appelle Hans. Le 7 novembre 1919. J ai rencontré Frédéric à la gare. Je m appelle Hans. Le 7 novembre 1919. J ai rencontré Frédéric à la gare. Je venais d arriver à Hanovre par le train de onze heures. À Düsseldorf j avais passé plus de trois semaines chez un homme de quarante

Plus en détail

L art contemporain du Sri Lanka à la fondation Mona Bismarck

L art contemporain du Sri Lanka à la fondation Mona Bismarck > Exposition L art contemporain du Sri Lanka à la fondation Mona Bismarck Entretien avec Chandra Rajakaruna de la fondation Mona Bismarck À l occasion des festivités organisées pour le 60 e anniversaire

Plus en détail

L ÉNERGIE C EST QUOI?

L ÉNERGIE C EST QUOI? L ÉNERGIE C EST QUOI? L énergie c est la vie! Pourquoi à chaque fois qu on fait quelque chose on dit qu on a besoin d énergie? Parce que l énergie est à l origine de tout! Rien ne peut se faire sans elle.

Plus en détail

Paysage de nuages. Objectif. Matériel. Vue d ensemble. Résultats didactiques. Durée. Niveau

Paysage de nuages. Objectif. Matériel. Vue d ensemble. Résultats didactiques. Durée. Niveau Objectif Aider les élèves à identifier certaines caractéristiques des nuages. Permettre aux élèves d observer les nuages, de les décrire avec un vocabulaire simple et de comparer leurs descriptions avec

Plus en détail

Les cours sont donnés par Mme Ania Freindorf ania.freindorf@gmail.com - http://aniafreindorf.photoshelter.com/

Les cours sont donnés par Mme Ania Freindorf ania.freindorf@gmail.com - http://aniafreindorf.photoshelter.com/ Le STU organise des cours de photographie donnés par un photographe professionnel. Ces cours seront organisés par groupe de 6 personnes maximum. Les cours sont en français et anglais (suivant les participants).

Plus en détail

Vers toi Tim Project 2007

Vers toi Tim Project 2007 Vers toi Tu me sondes et me connaît, Tu sais tout de moi, non rien ne t est caché Chaque jour tu éclaires ma vie Tu gardes mes pas, tu me conduis Je veux te louer C est vers toi que je me tourne, Tu m

Plus en détail

L horloge fleurie de Gen cliché, mais incontourna

L horloge fleurie de Gen cliché, mais incontourna L horloge fleurie de Gen cliché, mais incontourna ève : ble! A Genève, l horloge fleurie et le jet d eau sont des passages obligés pour les vacanciers. Les photographies réalisées s envoleront vers des

Plus en détail

Livret du jeune spectateur

Livret du jeune spectateur Page1 Livret du jeune spectateur NOM : PRENOM : CLASSE : ETABLISSEMENT : PROFESSEUR DATE DE L'OPERA / DU CONCERT : LIEU DE L'OPERA / DU CONCERT : Page2 AVANT D'ALLER AU CONCERT / A L'OPERA : SE PREPARER

Plus en détail

Comment le Chat et la Souris sont venus au monde Conte populaire du Vietnam Partie 1

Comment le Chat et la Souris sont venus au monde Conte populaire du Vietnam Partie 1 Comment le Chat et la Souris sont venus au monde Conte populaire du Vietnam Partie 1 Ngoc-hoang, l empereur de Jade, le dieu suprême des cieux, vivait dans son royaume céleste où il possédait un palais

Plus en détail

Appliquez-vous ces 4 éléments pour travailler plus efficacement?

Appliquez-vous ces 4 éléments pour travailler plus efficacement? Appliquez-vous ces 4 éléments pour travailler plus efficacement? Ce livret vous a été remis en complément de la vidéo «4 éléments pour travailler plus efficacement». Visitez http://methode-prepa.com pour

Plus en détail

Mesdames et Messieurs,

Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, Afin de rendre votre séjour à plus agréable et convivial, nous organisons pour vous un weekend découverte de la Vienne. En collaboration avec l Office de Tourisme, nous avons sélectionné

Plus en détail

Du même auteur. Le Combat contre mes dépendances, éditions Publibook, 2013

Du même auteur. Le Combat contre mes dépendances, éditions Publibook, 2013 Jalousie Du même auteur Le Combat contre mes dépendances, éditions Publibook, 2013 Dominique R. Michaud Jalousie Publibook Retrouvez notre catalogue sur le site des Éditions Publibook : http://www.publibook.com

Plus en détail

De l idée au livre Expérience d un auteur, conseils d un éditeur

De l idée au livre Expérience d un auteur, conseils d un éditeur La Master Class de Grégoire Solotareff, auteur-illustrateur et responsable de la collection Salon du livre - mars 2015 De l idée au livre Expérience d un auteur, conseils d un éditeur Mon expérience d

Plus en détail

«Longtemps, j ai pris ma plume pour une épée : à présent, je connais notre impuissance.»

«Longtemps, j ai pris ma plume pour une épée : à présent, je connais notre impuissance.» Métonymie : image désuète de l instrument servant à écrire. Représentation traditionnelle et glorieuse du travail de l écrivain. Allusion à une époque révolue. Idée de durée, de permanence. edoublée dans

Plus en détail

Séance 1 - Classe de 1 ère. Cours - Application Introduction à la typologie et à l analyse des figures de style

Séance 1 - Classe de 1 ère. Cours - Application Introduction à la typologie et à l analyse des figures de style Séance 1 - Classe de 1 ère Cours - Application Introduction à la typologie et à l analyse des figures de style I) Rappel définition d une figure de style A) Définition d une figure de style. - Le langage

Plus en détail

PEUT- ON SE PASSER DE LA NOTION DE FINALITÉ?

PEUT- ON SE PASSER DE LA NOTION DE FINALITÉ? PEUT- ON SE PASSER DE LA NOTION DE FINALITÉ? à propos de : D Aristote à Darwin et retour. Essai sur quelques constantes de la biophilosophie. par Étienne GILSON Vrin (Essais d art et de philosophie), 1971.

Plus en détail

La petite poule qui voulait voir la mer

La petite poule qui voulait voir la mer Découverte Complète la carte d identité du livre. Titre du livre Nom de l auteur Nom de l illustrateur Editeur Que voit- on sur la 1 ère page de couverture? C est l histoire q d un poisson q d une souris

Plus en détail

Une promenade en forêt par Inner Health Studio. Enregistré avec la permission de l entreprise.

Une promenade en forêt par Inner Health Studio. Enregistré avec la permission de l entreprise. Une promenade en forêt par Inner Health Studio. Enregistré avec la permission de l entreprise. Adoptez une position confortable, soit assise, soit couchée. Sentez votre corps se détendre à mesure qu une

Plus en détail

100 idées pour votre Bucket-list

100 idées pour votre Bucket-list Une Bucket List, c est quoi? La bucket-list est un formidable outil pour débuter les changements dans sa vie, j en ai déjà parlé sur le site, notamment ici, là et même encore là. En créant la formation

Plus en détail

B A R O M È T R E 2 0 0 9 Voyage d affaires :

B A R O M È T R E 2 0 0 9 Voyage d affaires : B A R O M È T R E 2 0 0 9 Voyage d affaires : l état des lieux après un an de crise Observation Le baromètre 2009 poursuit la mission engagée l an dernier, à savoir : «comprendre et mesurer les attentes

Plus en détail

Liens entre la peinture et la poésie

Liens entre la peinture et la poésie Liens entre la peinture et la poésie Ophélie dans Hamlet Ophélie est un personnage fictif de la tragédie d Hamlet, une célèbre pièce de William Shakespeare. Elle partage une idylle romantique avec Hamlet

Plus en détail

Les Allemands sont entrés en Moravie. Ils y sont arrivés à cheval, à moto, en voiture, en camion mais aussi en calèche, suivis d unités d infanterie

Les Allemands sont entrés en Moravie. Ils y sont arrivés à cheval, à moto, en voiture, en camion mais aussi en calèche, suivis d unités d infanterie 1 Les Allemands sont entrés en Moravie. Ils y sont arrivés à cheval, à moto, en voiture, en camion mais aussi en calèche, suivis d unités d infanterie et de colonnes de ravitaillement, puis de quelques

Plus en détail

L approvisionnement d électricité est vraiment mauvais ces derniers jours!

L approvisionnement d électricité est vraiment mauvais ces derniers jours! Learning by Ear Environnement 06 Energies renouvelables Texte : Richard Lough Rédaction et idée: Johannes Beck Introduction Bienvenue dans notre série d émissions Learning by Ear, consacrée à l environnement.

Plus en détail

La Peinture Moderne Chinoise

La Peinture Moderne Chinoise La Peinture Moderne Chinoise Après le déclin de la dynastie des Qing 清 朝, après avoir vécu les ravages provoqués par les huit alliées, et peu après la naissance de la République chinoise fondée par SUN

Plus en détail

Tout le monde est agité, moi seule ai l'esprit calme

Tout le monde est agité, moi seule ai l'esprit calme Tout le monde est agité, moi seule ai l'esprit calme Je me souviens de la naissance de mes enfants Je me souviens des bons moments Je me souviens aussi des mauvais Je me souviens de la solitude Je me souviens

Plus en détail

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Olympiáda vo francúzskom jazyku Celoštátna odborná komisia OFJ Olympiáda vo francúzskom jazyku 21. ročník, školský rok 2010/2011 Celoštátne kolo Kategória 1A 21. ročník Olympiády vo francúzskom jazyku, Úlohy celoštátneho kola kategórie

Plus en détail

CLASSE : : : ; : : : : LA LIBERTE GUIDANT LE PEUPLE EUGENE DELACROIX

CLASSE : : : ; : : : : LA LIBERTE GUIDANT LE PEUPLE EUGENE DELACROIX HISTOIRE DES ARTS CLASSE : 4 ème Période historique : XIXème siècle Moment choisi : le retour à la monarchie ; les Trois Glorieuses Thématique : Arts, Etats et pouvoir (œuvre engagée) Sujet : Comment un

Plus en détail

La Joconde. (1503-1506, 0,77x 0,53 m) de Léonard de Vinci TEMPS MODERNES

La Joconde. (1503-1506, 0,77x 0,53 m) de Léonard de Vinci TEMPS MODERNES La Joconde (1503-1506, 0,77x 0,53 m) de Léonard de Vinci TEMPS MODERNES La Joconde de Léonard de Vinci est incontestablement le tableau le plus célèbre. Il est conservé au musée du Louvre à Paris et a

Plus en détail

Méthodologie du dossier. Epreuve d histoire de l art

Méthodologie du dossier. Epreuve d histoire de l art Méthodologie du dossier Epreuve d histoire de l art Fiche d identité de l oeuvre Nature de l oeuvre : Huile sur toile Auteur Eugène Delacroix (1798-1863) Titre : La liberté guidant le peuple : le 28 juillet

Plus en détail

Traduction des leçons de SignWriting en français Leçons en SignWriting 2002...lire et écrire les mouvements des langues des signes

Traduction des leçons de SignWriting en français Leçons en SignWriting 2002...lire et écrire les mouvements des langues des signes Traduction des leçons de SignWriting en français Leçons en SignWriting 2002...lire et écrire les mouvements des langues des signes Les langues des signes sont des langues écrites par Valerie Sutton 1 Leçons

Plus en détail

La lumière.l éclairage sous son plus beau jour.

La lumière.l éclairage sous son plus beau jour. La lumière.l éclairage sous son plus beau jour. valable à partir du 1.2.2014 La lumière sert bien plus qu au simple éclairage. Alors qu à l origine, la lumière artificielle était destinée avant tout à

Plus en détail

ACADÉMIE D ORLÉANS-TOURS NOTE D INFORMATION n 21

ACADÉMIE D ORLÉANS-TOURS NOTE D INFORMATION n 21 ACADÉMIE D ORLÉANS-TOURS NOTE D INFORMATION n 21 HYGIENE ET SÉCURITÉ JUIN 2001 Francis MINIER Inspecteur d Hygiène et de Sécurité Correspondant académique à la sécurité Tel : 02 38 79 46 64 Secrétariat

Plus en détail

Lecture analytique 2 Victor Hugo, «Un jour Je vis...», Poème liminaire des Comtemplations, 1856

Lecture analytique 2 Victor Hugo, «Un jour Je vis...», Poème liminaire des Comtemplations, 1856 Un jour je vis, debout au bord des flots mouvants, Passer, gonflant ses voiles, Un rapide navire enveloppé de vents, De vagues et d'étoiles ; Et j'entendis, penché sur l'abîme des cieux, Que l'autre abîme

Plus en détail

L EFFET PARALLAXE N EST

L EFFET PARALLAXE N EST 50 3 Objets L EFFET PARALLAXE N EST PAS SPÉCIFIQUEMENT UN TRUCAGE D AFTER EFFECTS. C est un principe que vous devriez avoir à l esprit quand vous travaillez en 3D. En raison de la nature de la 3D dans

Plus en détail

Laisser une empreinte Devenez acteur de la restauration des plantations du canal du Midi

Laisser une empreinte Devenez acteur de la restauration des plantations du canal du Midi Laisser une empreinte Devenez acteur de la restauration des plantations du canal du Midi Le canal du Midi, un patrimoine exceptionnel Une vitrine. L inscription par l Unesco en 1996 sur la liste du patrimoine

Plus en détail

Le passé composé. J ai trouvé 100 F dans la rue. Il est parti à 5 h 00.

Le passé composé. J ai trouvé 100 F dans la rue. Il est parti à 5 h 00. Le passé composé J ai trouvé 100 F dans la rue. Il est parti à 5 h 00. Le passé composé présente des actions passées, ponctuelles, et d une durée délimitée dans le passé. Formation : avoir ou être (au

Plus en détail

BENF_FR.qxd 8/07/04 16:23 Page cov4 KH-57-03-297-FR-C

BENF_FR.qxd 8/07/04 16:23 Page cov4 KH-57-03-297-FR-C BENF_FR.qxd 8/07/04 16:23 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-FR-C BENF_FR.qxd 8/07/04 16:24 Page cov1 Si belles hirondelles! Commission européenne BENF_FR.qxd 8/07/04 16:24 Page cov2 Cette publication a été

Plus en détail

Texte à reconstituer : un passage de La Mère aux monstres de Maupassant

Texte à reconstituer : un passage de La Mère aux monstres de Maupassant Texte à reconstituer : un passage de La Mère aux monstres de Maupassant Construire le plan : fixer l ordre des événements, fixer l ordre de la narration Pour ne pas vous perdre dans votre histoire, demandez-vous

Plus en détail

William Pezet monsieurpixel@gmail.com

William Pezet monsieurpixel@gmail.com Du grain à moudre est un projet d installation multimédia qui utilise le moulin à café à la fois comme interface interactive mais aussi comme base imaginaire pour son propos William Pezet monsieurpixel@gmail.com

Plus en détail

JUILLET AOÛT 2012 FRANCE N 110 4,95 LES PLUS BELLES MAISONS SOUS LE SOLEIL. 3:HIKOKC=VUY^ZX:?k@b@b@k@a; M 04021-110 - F: 4,95 E - RD

JUILLET AOÛT 2012 FRANCE N 110 4,95 LES PLUS BELLES MAISONS SOUS LE SOLEIL. 3:HIKOKC=VUY^ZX:?k@b@b@k@a; M 04021-110 - F: 4,95 E - RD JUILLET AOÛT 2012 FRANCE N 110 4,95 LES PLUS BELLES MAISONS SOUS LE SOLEIL M 04021-110 - F: 4,95 E - RD 3:HIKOKC=VUY^ZX:?k@b@b@k@a; Vue du jardin, une la maison composition se présente comme moderniste.

Plus en détail

La notion de besoin peut décrire : La notion de besoin peut décrire :

La notion de besoin peut décrire : La notion de besoin peut décrire : La notion de besoin peut décrire : une expérience vécue dont la personne est parfaitement consciente : Exemple : «J ai besoin de me divertir»; La notion de besoin peut décrire : 2. «une exigence née de

Plus en détail

Texte et photos Jean-Philippe Toussaint

Texte et photos Jean-Philippe Toussaint Texte et photos Jean-Philippe Toussaint Pascal Auger (de dos) et Jean-Philippe Toussaint. Autoportrait, Tokyo, 2005 Mardi 31 mai 2005 Pascal Auger vient d arriver à Tokyo, il me téléphone d une cabine

Plus en détail

C était la guerre des tranchées

C était la guerre des tranchées C était la guerre des tranchées Jacques Tardi Format 23,2 x 30,5 cm 128 pages C et album consacré, comme son titre l indique, à la vie dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale est constitué

Plus en détail

eduscol Ressources pour la voie professionnelle Français Ressources pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel

eduscol Ressources pour la voie professionnelle Français Ressources pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel eduscol Ressources pour la voie professionnelle Ressources pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel Français Présentation des programmes 2009 du baccalauréat professionnel Ces documents

Plus en détail

Gros-pois & Petit-point. Fiches d activités

Gros-pois & Petit-point. Fiches d activités Gros-pois & Petit-point Fiches d activités Du livre au film Les aventures de «Gros-pois et Petit-point» ont d abord vu le jour en Suède sous forme de livre avant d être adaptées au cinéma. Compare les

Plus en détail

CANDIDATE S CORRIDOR SHEET

CANDIDATE S CORRIDOR SHEET FORM 3 (3 rd Year) FRENCH Paper 1 (20 points) CANDIDATE S CORRIDOR SHEET Interprétation orale d un document authentique Vous avez quelques minutes pour examiner cette photo. Jeu de rôle Vous avez 5 minutes

Plus en détail

PROJET : EXPERIMENTER SES 5 SENS AU QUOTIDIEN! DECOUVRIR LE MONDE PETITE SECTION

PROJET : EXPERIMENTER SES 5 SENS AU QUOTIDIEN! DECOUVRIR LE MONDE PETITE SECTION PROJET : EXPERIMENTER SES 5 SENS AU QUOTIDIEN! DECOUVRIR LE MONDE PETITE SECTION Compétence : Découvrir les parties du corps et les 5 sens. Leurs caractéristiques et leurs fonctions. Finalité : Préparer

Plus en détail

PRÉSCOLAIRE. ANDRÉE POULIN (devant la classe) : Je me présente, mais je pense que vous connaissez déjà mon nom, hein? Je m'appelle Andrée.

PRÉSCOLAIRE. ANDRÉE POULIN (devant la classe) : Je me présente, mais je pense que vous connaissez déjà mon nom, hein? Je m'appelle Andrée. PRÉSCOLAIRE Enfants qui chantent Une tête remplie d idées Qui me permet de rêver Qui me permet d inventer Imagine. ANDRÉE POULIN (devant la classe) : Je me présente, mais je pense que vous connaissez déjà

Plus en détail

Séance 5 : La peinture au temps de Maupassant

Séance 5 : La peinture au temps de Maupassant CHAPITRE 1 : QUE DISENT LES NOUVELLES? Séance 5 : La peinture au temps de Maupassant Du réalisme à l impressionnisme Document 1. Léon-Matthieu Cochereau, Intérieur de l atelier de David au collège des

Plus en détail

Un cri dans la nuit : «Je suis fatiguée de cette vie de grenier!»

Un cri dans la nuit : «Je suis fatiguée de cette vie de grenier!» Un cri dans la nuit : «Je suis fatiguée de cette vie de grenier!» Musette s est lassée. Sous son plancher, «cric, crac, croc», Des enfants grignotent, gigotent et se font des croques. Alors un matin, elle

Plus en détail

Chante le matin. Chansonnier p. 33

Chante le matin. Chansonnier p. 33 de Yves Duteil Chante le matin Chante le matin qui vient te réveiller, Chante le soleil qui vient te réchauffer, Chante le ruisseau dans le creux du rocher, Le cri de l oiseau dans le ciel l été. La, la,

Plus en détail

STEPHEN KING. Dôme. Tome 1 ROMAN TRADUIT DE L ANGLAIS (ÉTATS-UNIS) PAR WILLIAM OLIVIER DESMOND ALBIN MICHEL

STEPHEN KING. Dôme. Tome 1 ROMAN TRADUIT DE L ANGLAIS (ÉTATS-UNIS) PAR WILLIAM OLIVIER DESMOND ALBIN MICHEL STEPHEN KING Dôme Tome 1 ROMAN TRADUIT DE L ANGLAIS (ÉTATS-UNIS) PAR WILLIAM OLIVIER DESMOND ALBIN MICHEL L AVION ET LA MARMOTTE 1 À deux mille pieds d altitude, Claudette Sanders prenait une leçon de

Plus en détail

devenez mécène Soutenez la Fondation pour le rayonnement du Musée de Montmartre DE MONTMARTRE JARDINS RENOIR fondation pour le rayonnement du

devenez mécène Soutenez la Fondation pour le rayonnement du Musée de Montmartre DE MONTMARTRE JARDINS RENOIR fondation pour le rayonnement du devenez mécène Soutenez la Fondation pour le rayonnement du Musée de Montmartre MUSÉE fondation pour le rayonnement du DE MONTMARTRE JARDINS RENOIR Le Musée de Montmartre Le Musée de Montmartre en quelques

Plus en détail

Richard Abibon. «Le sujet reçoit de l Autre son propre message sous une forme inversée»

Richard Abibon. «Le sujet reçoit de l Autre son propre message sous une forme inversée» Richard Abibon «Le sujet reçoit de l Autre son propre message sous une forme inversée» Cette formule, on la trouve presque telle quelle dans l «Ouverture de ce recueil» qui introduit les «Ecrits» de Lacan.

Plus en détail

SOMMAIRE. > Notre premier concurrent. > Notre second concurrent.

SOMMAIRE. > Notre premier concurrent. > Notre second concurrent. SOMMAIRE I. Etude de marché. > Le marché du chocolat en France. > La marque. > Les points forts de la marque. > Les différents produits de la marque. > Les action menées par la marque. II. Etude de la

Plus en détail

Savoir construire une photographie. Connaitre la base en technique photographique. Savoir traduire le message du mouvement en image.

Savoir construire une photographie. Connaitre la base en technique photographique. Savoir traduire le message du mouvement en image. Savoir construire une photographie Connaitre la base en technique photographique Savoir traduire le message du mouvement en image. Son contenu Sa composition La technique photographique L œil du photographe

Plus en détail

L Annonciation Dialogue pastoral Auteure Ghislaine Rigolt Beaudoin

L Annonciation Dialogue pastoral Auteure Ghislaine Rigolt Beaudoin Catéchèse 1 Apprendre que Dieu parle au fond de notre cœur Découvrir le récit de l Annonciation 1 Accueil et chant Encore un peu de temps de Christiane Gaud et Jean Humenry Activité de bricolage «Comment

Plus en détail

1. La famille d accueil de Nadja est composée de combien de personnes? 2. Un membre de la famille de Mme Millet n est pas Français. Qui est-ce?

1. La famille d accueil de Nadja est composée de combien de personnes? 2. Un membre de la famille de Mme Millet n est pas Français. Qui est-ce? 1 LA FAMILLE 1.1 Lecture premier texte Nadja va passer quatre mois de la prochaine année scolaire en France. Aujourd hui, elle a reçu cette lettre de sa famille d accueil. Chère Nadja, Je m appelle Martine

Plus en détail

VISITE DE L EXPOSITION AU THÉÂTRE DE PRIVAS :

VISITE DE L EXPOSITION AU THÉÂTRE DE PRIVAS : VISITE DE L EXPOSITION AU THÉÂTRE DE PRIVAS : Tania Mouraud : Glamour-ing, 2000 C est un film vidéo qui montre un acteur de théâtre qui se maquille avant d aller sur scène. Ça se passe en Inde. L acteur

Plus en détail

Institut Supérieur des Langues Université de Damas

Institut Supérieur des Langues Université de Damas Institut Supérieur des Langues Université de Damas Texte 1: Chère Josette, Il a de grands yeux bleus et une mèche blonde qui lui tombe sur le front. Il s appelle Alain, Alain et Aline, c est joli, n est-ce

Plus en détail

L auteure. L illustrateur

L auteure. L illustrateur Nouveauté jeunesse L histoire Dans le centre historique de Milan, Emma, dix ans, habite avec ses parents et son chat dans un immeuble ancien qui renferme un jardin secret. Son souhait le plus cher est

Plus en détail

Les 5 sens Maternelle et cycle 2

Les 5 sens Maternelle et cycle 2 Les 5 sens Maternelle et cycle 2 Objectifs Exemples de visites Propositions d exploitation en arts visuels Service Educatif du Musée de Saint-Lô Dany Jeanne Pourquoi un projet sur les sens? L approche

Plus en détail

D ISSN 1392-0588 2011. 55

D ISSN 1392-0588 2011. 55 NAPOLÉON ET LA LITUANIE: UN PERSONNAGE LITUANIEN DANS LA PEINTURE ET LA LITTÉRATURE FRANÇAISES DU XIX E SIÈCLE NIJOLĖ VAIČIULĖNAITĖ-KAŠELIONIENĖ D D ISSN 1392-0588 2011. 55 Devant l immense tableau 5,33

Plus en détail

MARCHER SANS LIMITE D ÂGE POUR DES DÉPLACEMENTS SÛRS

MARCHER SANS LIMITE D ÂGE POUR DES DÉPLACEMENTS SÛRS MARCHER SANS LIMITE D ÂGE POUR DES DÉPLACEMENTS SÛRS Recommandations à l usage des personnes âgées, de leurs proches, de leurs accompagnants ainsi que des conducteurs RECOMMANDATIONS POUR LES PIÉTONS 1.

Plus en détail

Le carnaval des oiseaux

Le carnaval des oiseaux Le carnaval des oiseaux Marie-Jane Pinettes et Jacques Laban Juillet 2001 1 Le carnaval des oiseaux A Camille, Margot et Théo 2 LE CARNAVAL DES OISEAUX Il y a longtemps, mais très, très longtemps, tous

Plus en détail

Ni tout noir, ni tout blanc Consignes Thème I - Observer

Ni tout noir, ni tout blanc Consignes Thème I - Observer Ni tout noir, ni tout blanc Consignes Thème I - Observer BUT : Etudier les synthèses additives et soustractives Comprendre la notion de couleur des objets COMPETENCES : Rechercher et trier des informations

Plus en détail

Le Groupe George V Eatertainment crée l événement. Le Buddha-Bar Hotel Paris Un lieu de vie, une invitation au voyage...

Le Groupe George V Eatertainment crée l événement. Le Buddha-Bar Hotel Paris Un lieu de vie, une invitation au voyage... Le Buddha-Bar Hotel Paris Un lieu de vie, une invitation au voyage... Le Groupe George V Eatertainment crée l événement en inaugurant le Buddha-Bar Hotel Paris, et concrétise ainsi le reflet de la vision

Plus en détail

«Pour moi,» dit le léopard, «je prétends être couronné, car je ressemble plus au lion que tous les autres prétendants.»

«Pour moi,» dit le léopard, «je prétends être couronné, car je ressemble plus au lion que tous les autres prétendants.» Compréhension de lecture Andrée Otte Le choix d un nouveau roi des animaux Fénelon Le lion étant mort, tous les animaux accoururent dans son antre pour consoler la lionne sa veuve, qui faisait retentir

Plus en détail

Bâtir des séances pédagogiques visant à développer l intériorité dans la classe.

Bâtir des séances pédagogiques visant à développer l intériorité dans la classe. BOUVET Rachel ANIMATION PASTORALE mars 2004 DENAIS Mélisa GOUGER Anne-Sophie Bâtir des séances pédagogiques visant à développer l intériorité dans la classe. Introduction : Nous avons choisi ce thème car

Plus en détail

Que chaque instant de cette journée contribue à faire régner la joie dans ton coeur

Que chaque instant de cette journée contribue à faire régner la joie dans ton coeur Que chaque instant de cette journée contribue à faire régner la joie dans ton coeur Des souhaits pour une vie des plus prospères et tous les voeux nécessaires pour des saisons extraordinaires! Meilleurs

Plus en détail

Séquence 9. Étudiez le chapitre 11 de physique des «Notions fondamentales» : Physique : Dispersion de la lumière

Séquence 9. Étudiez le chapitre 11 de physique des «Notions fondamentales» : Physique : Dispersion de la lumière Séquence 9 Consignes de travail Étudiez le chapitre 11 de physique des «Notions fondamentales» : Physique : Dispersion de la lumière Travaillez les cours d application de physique. Travaillez les exercices

Plus en détail

Yves Rocher mécène des artistes femmes

Yves Rocher mécène des artistes femmes C55/M30/J100 Ton en quadrichromie Créateur de la Cosmétique Végétale C75/M80/J95 Yves Rocher mécène des artistes femmes Depuis toujours très engagée auprès des femmes, la Marque Yves Rocher a décidé d

Plus en détail

Tux Paint. 1. Informations générales sur le logiciel. Auteur : Bill Kendrick et l équipe de développement de New Breed Software

Tux Paint. 1. Informations générales sur le logiciel. Auteur : Bill Kendrick et l équipe de développement de New Breed Software 1. Informations générales sur le logiciel Auteur : Bill Kendrick et l équipe de développement de New Breed Software Version : 0.9.13 Licence : GPL Date de parution : octobre 2004 Environnement requis :

Plus en détail

I. L étude Usages & Attitudes

I. L étude Usages & Attitudes I. L étude Usages & Attitudes 1. Historique En 1997, entreprise leader de la distribution de boissons sur le marché hors domicile, France Boissons souhaite réaliser un état des lieux de son secteur d activité

Plus en détail

Titre de la thèse : «L Inde vécue. De l objet à la société, les Français à Pondichéry au XVIII e siècle - 1700-1778»

Titre de la thèse : «L Inde vécue. De l objet à la société, les Français à Pondichéry au XVIII e siècle - 1700-1778» LE DOUDIC Kévin Doctorant en Histoire Moderne Document actualisé le 03/01/2015 THÈMES DE RECHERCHES Titre de la thèse : «L Inde vécue. De l objet à la société, les Français à Pondichéry au XVIII e siècle

Plus en détail

Françoise Haefliger- Rossier Enseignante Référent pédagogique senso5 9 mars 2010

Françoise Haefliger- Rossier Enseignante Référent pédagogique senso5 9 mars 2010 Françoise Haefliger- Rossier Enseignante Référent pédagogique senso5 9 mars 2010 1 Le moment préféré des enfants? La dégustation! Le plaisir des enfants! mais aussi des chips, des caramels, du On développe

Plus en détail

[HDA HDA] La Statue de la Liberté au Musée des arts et métiers NOM : PRENOM :... ... Source photo : wikipedia.org. Parcours élève CORRIGE

[HDA HDA] La Statue de la Liberté au Musée des arts et métiers NOM : PRENOM :... ... Source photo : wikipedia.org. Parcours élève CORRIGE [HDA HDA] La Statue de la Liberté au Musée des arts et métiers Parcours élève CORRIGE Source photo : wikipedia.org Xavier Marliangeas Fanny Hermon-Duc NOM :... PRENOM :.... EGLISE Où est située la statue

Plus en détail

Origines possibles et solutions

Origines possibles et solutions Ne plus avoir peur de vieillir «Prends soin de ton corps comme si tu allais vivre éternellement, Prends soin de ton âme comme si tu allais mourir demain.» Introduction Ce petit document est la résultante

Plus en détail

Fanny. (sur le thème du temps)

Fanny. (sur le thème du temps) Fanny Dans une petite maison, dans le bois de nénuphars, habitait Monsieur Piloge avec ses deux enfants : Paul et Laure. Ce jour-là, toute la famille partait chez des amis Avant de s en aller, les enfants

Plus en détail