Extraction d informations à partir de documents juridiques : application à la contrefaçon de marques

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Extraction d informations à partir de documents juridiques : application à la contrefaçon de marques"

Transcription

1 Extraction d informations à partir de documents juridiques : application à la contrefaçon de marques Pierre Renaux To cite this version: Pierre Renaux. Extraction d informations à partir de documents juridiques : application à la contrefaçon de marques. Autre [cs.oh]. Université de Caen, Français. <tel > HAL Id: tel Submitted on 1 Sep 2006 HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

2 UNIVERSITE de CAEN/BASSE-NORMANDIE U.F.R. : Sciences ÉCOLE DOCTORALE :SIMEM THÈSE présentée par Pierre RENAUX et soutenue le 11 juillet 2006 en vue de l obtention du DOCTORAT de l UNIVERSITÉ de CAEN spécialité :Informatique (Arrêté du 25 avril 2002) Extraction d informations àpartirde documents juridiques : application àla contrefaçon de marques MEMBRES du JURY Directeur : M. Khaldoun Zreik Professeur Université decaen Rapporteurs : M. Mohamed Quafafou Professeur Université de Marseille M. Jean Sallantin Directeur de Recherche CNRS Université de Montpellier Examinateurs : Mme Anne Nicole Professeur Université decaen M. Imad Saleh Professeur Université de Paris VIII M. Thomas Lebarbé Maître de Conférence Université de Grenoble 3 Groupe de Recherche en Informatique, Image, Automatique et Instrumentation de Caen CNRS UMR 6072

3 Å Ò Ô Ú Ð Ð Ø ÐÓÖ º

4 Ì Ð Ñ Ø Ö Ì Ð ÙÖ Ä Ø Ø Ð ÙÜ Ú Ü Ü ÈÖ Ñ ÙÐ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ò Ö Ð ÆÓØ ÓÒ ÓÒ Ñ ÒØ Ð ½ ½ ÌÖ Ø Ñ ÒØ ÓÒÒ ÓÖØ Ñ ÒØ ØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÁÒ ÙØ ÓÒ Ø ÔÔÖ ÒØ ÙØÓÑ Ø ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÔÔÖ ÒØ ÙØÓÑ Ø ÕÙ Ø ÓÙÚ ÖØ ÓÒÒ Ò Ô ÖØ Ö ÓÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ä ÖРг ÜÔ ÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ä Ô ÖØ ÔÖ ÙÒ ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ð³ Ø Ð Ñ ÒØ ³ÙÒ ÑÓ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÌÅÁÒ ÙÒ ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ ³ Ð ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ÓÒØ ÜØ Ö Ö Ð ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ ÙÖ ÕÙ ½ ½º½ ÈÖÓÔÖ Ø ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º½ ÓÙÑ ÒØ ØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º¾ ÓÙÑ ÒØ ÙÔ ÖÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º Ä ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ ÙÖ ÕÙ ÙÔ ÖÚ º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º È ÖØ Ò Ò ÓÙÑ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ½º½º Ë Ñ Ð Ö Ø ÓÙÑ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾

5 Ì Ð Ñ Ø Ö ½º¾ Ð Ò Ù ÓÒØ ÜØ Ö Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º ÈÖÓ Ð Ñ Ø ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ ij ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÒÒ Ò Ô ÖØ Ö ³ÙÒ ÓÒÒ ÓÙÑ Ò¹ Ø Ö ¾ ¾º½ Ò ÙÜ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ Ç Ø ÓÒÒ Ò Ö Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÒÒ Ò ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÔÖ Ò Ô Ò Ö ÙÜ º º º º º º ¼ ¾º ÈÖ ¹Ö ÕÙ Ò Ö Ð³ Ø Ð Ñ ÒØ ³ÙÒ ÔÖÓ Ù ÓÒÒ Ð º º º º º º ½ ¾º º½ Ó Ü Ö ÔØ ÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º º¾ Ò Ð Ø Ð³ ÔÔÖ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º ÓÒÐÙ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Á ÈÖÓ Ù ÑÓ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ ÓÒÒ ÓÙÑ ÒØ Ö Ä Ð Ø ÓÒ ÓÒÒ Ô ÖØ Ö ÓÙÑ ÒØ Ö Ø Ö ÓÐÓ Ýµ ½ º½ Ä ÑÓØ Ú Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ Ð Ø Ö Ð³ ÔÔÖ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º¾ Ð Ø Ö Ð ÓÑÔÖ Ò ÓÒ Ö ÙÐØ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ä Ñ Ø Ó ÒÓÒ ÙÔ ÖÚ ³ ÒØ ÐÐÓÒÒ ÓÒÒ º º º º º º º º º º º¾º½ È Ö Ð Ø ÓÒ Ð ØÓ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º¾ È Ö Ð³ ÒØ ÖÚ ÒØ ÓÒ Ð³ ÜÔ ÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ä Ñ Ø Ó ÙÔ ÖÚ ³ ÒØ ÐÐÓÒÒ ÓÒÒ º º º º º º º º º º º º º º½ È Ö Ú Ð Ø ÓÒ ÖÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ È Ö Ê ÖÓÙÔ Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ä Ð Ø ÓÒ ÓÒÒ ÔÔÐ ÕÙ Ð ÓÒØÖ ÓÒ Ñ ÖÕÙ ÒÓÑ Ò Ø Ú º º º½ Ñ Ø Ó Ò ÔØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º º¾ Ä ÓÐÙØ ÓÒ ÔÔÓÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º º Ä Ð Ø ÓÒ ÓÒÒ ÔÓÙÖ ÂÍÊÁÆÈÁ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÓÒÒ ÓÙÑ ÒØ Ö Ð Ø ÓÒÒ º½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ä ÔÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÓÒÒ ÓÙÑ ÒØ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º½ Ä ÒÓØ ÓÒ ÖÙ Ø Ò ÙÒ ÓÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º¾º¾ Ä Ú Ð ÙÖ Ñ ÒÕÙ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º Ä ÓÙÖ ÓÙÑ ÒØ Ö ÑÙÐØ ÔÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼

6 º Ä ÔÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÓÒÒ ÙÖ ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º½ ÂÍÊÁÆÈÁ ÙÒ ÓÒÒ Ù Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º ½ º º¾ ij Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÓÒÐÙ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒÒ º½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º¾ ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ö ÔØ ÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º½ Ø ÓÒ ÒÚ Ö ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º¾ Ê Ù Ö Ð ÑÓ Ð Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ú Ð ÙÖ ÓÒØ ÒÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º Ù ÓÒ Ö ÔØ ÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ë Ð Ø ÓÒ Ö ÔØ ÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ Ä Ñ Ø Ó ÏÖ ÔÔ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ä Ñ Ø Ó ÐØ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ä Ñ Ø Ó Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ä Ñ Ø Ó ÔÓÒ Ö Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ä Ð Ø ÓÒ Ö ÔØ ÙÖ Ò ÌÅÁÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ÓÒÐÙ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÅÓ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ Ô ÒÓÑ Ò ÜÔÖ Ñ Ô Ö ÙÒ ÓÒÒ ÓÙÑ Ò¹ Ø Ö ½ º½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÅÓ Ð ³ÙÒ ÓÒÒ ÓÙÑ ÒØ Ö Ò Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º Ä Ô Ö Ñ ØÖ Ñ Ø Ó ÑÓ Ð Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÔÔÖÓ ÙÔ ÖÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÅÓ Ð ÒÙÑ Ö ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÅÓ Ð ³ ÔÔÖ ÒØ ÙØÓÑ Ø ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÅÓ Ð Ø ÓÒ ÒÓÒ ÙÔ ÖÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ Ä ÑÓ Ð Ô ÖØ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º º¾ Ä ÑÓ Ð Ö Ö ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º Ä ÑÓ Ð Ö Ð ³ Ó Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º Ä Ñ Ø ¹ÑÓ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º º½ Ä Ñ Ø ¹ÑÓ Ð ØÝÔ ÚÓØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ä Ñ Ø ¹ÑÓ Ð ØÝÔ ÑÔ Ð Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ä Ñ Ø ¹ÑÓ Ð Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ä ÓÓ Ø Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

7 Ú Ì Ð Ñ Ø Ö º º Ä Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ð Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ä ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ò ÌÅÁÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÓÒÐÙ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÒØ Ö Ø Ú ÑÓØ Ú Ö Ð ÓÖÑ Ð Ø ÓÒ Ð ÓÒÒ ¹ Ò ½¼½ º½ Ò Ö Ð Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¾ º¾ Ú ÐÙ Ö Ð ÕÙ Ð Ø ÓÒÒ Ò Ò Ù Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¾º½ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ô Ö Ñ ÙÖ ÙØÓÑ Ø ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¾º¾ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ö Ô Ö Ð³ ÜÔ ÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ð ÓÒÒ Ò Ò ÌÅÁÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÈÓÙÖ ÓÒÐÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½½ ÁÁ ÌÅÁÒ ÙÒ ÔÐ Ø ÓÖÑ ³ Ð ÓÒ ½½ ÔÓ Ø ÓÖÖ Ø ÓÒ ³ÙÒ ÔÖÓ Ù ÓÒÒ Ð ½½ º½ ÓÖÖ Ø ÓÒ ÑÓ Ð ÙÒ ÔÔÖÓ ÒØ Ö Ø Ú ÝÐ ÕÙ º º º º º º º º º º º ½½ º¾ ÓÖÖ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ø Ô Ô Ö Ø Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º Ç ÖÚ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾½ º ÓÑÔÐ Ü Ø Ó Ü ÓÒ ÔØÙ Ð Ò ÙÒ ÔÖÓ Ù ÓÒÒ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ØÙ Ð Ú Ð Ø Ù ÑÓ Ð ½¾ º½ ÈÐ Ø ¹ ÓÖÑ ³ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º¾ ÌÌÅÁÒ ÙÒ ÔÔÖÓ ÔØ Ù ÓÑ Ò ÙÖ ÕÙ º º º º º º º º º º º ½ ¼ º¾º½ Ä ÑÓØ Ú Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼ º¾º¾ ij ÒØ ÐÐ Ð Ø Ö ÙÐØ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ º¾º Ä Ø ÓÒ ÓÙÖ ÓÒÒ ÐÐ Ô ÖØ ÔÖ Ð ÑÓ Ð Ø ÓÒ º º º ½ ½ º¾º Ä Ö Ö ÓÒ Ø Ð ÕÙ Ð Ø Ò Ù º º º º º º º º º º º º º ½ ½ º¾º ÈÖ Ò Ô ÔÖ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º ÔØ Ø ÓÒ Ö Ð Ù ÓÑ Ò ÙÖ ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º Ä Ø ÓÒ Ö Ð Ð Ø ÓÒ Ô Ö Ð Ò Ú Ù ÓÒÒ Ð º º º º ½ º¾º ÔÔÖ Ø ÓÒ Ô Ö ÓÖÑ Ò ÌÌÅÁÒ ÙÖ ³ Ú ÐÙ Ø ÓÒ ½ º¾º Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ô Ö ÓÖÑ Ò ÌÌÅÁÒ ÙÖ Ð ÓÙÑ ÒØ Ö ÙÖ ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º½¼ Ð Ò ÌÌÅÁÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼

8 Ú º º ÓÑÔ Ö ÓÒ Ú ÙÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ö ÖÓÙÔ Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ º º½ ÔÔÖÓ ÜÔÐÓÖ ØÓ Ö ÒÓÒ ÙÔ ÖÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ º º¾ ÔÔÖÓ ÜÔÐÓÖ ØÓ Ö ÙÔ ÖÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ç ÖÚ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼ ØÙ Ð Ú Ð Ø Ð ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒÒ ½ ½¼º½ Ø ÖÑ Ò Ö Ð ÒÖ ØÖ Ñ ÒØ Ð Ø ÙÜ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º¾ ØÙ ÒÖ ØÖ Ñ ÒØ Ñ Ð ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼ ½¼º¾º½ Ö Ø Ö Ø ÓÒ Ü ÑÔÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼ ½¼º¾º¾ ØÙ Ü ÑÔÐ Ð Ø ÙÜ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º Ê ÓÒ Ö Ø ÓÒ Ó Ü Ù ÔÖÓØÓÓÐ ÑÓ Ð Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º Ê ØÓÙÖ ÓÖÖ Ø ÙÖ Ð Ö ÔØ ÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º º½ Î Ö ÙÒ ÒÓÙÚ ÐÐ Ò Ø ÓÒ Ö ÔØ ÙÖ º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º º¾ Ä Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ö ÔØ ÙÖ ÓÒØ ÒÙ º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º Ê ØÓÙÖ ÙÖ Ð ÓÙÑ ÒØ Ò ÚÙ ³ Ø Ð Ö ÒÓÙÚ ÙÜ Ö ÔØ ÙÖ º º º º º ½ ½ ½¼º ÆÓÙÚ ÐÐ Ú Ð Ø ÓÒ Ð ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ø Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½½ ÌÅÁÒ ÙÒ ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ ³ Ð ÓÒ Ò ÖÓ Ø Ñ ÖÕÙ ½ ½½º½ ÌÅÁÒ ÙÒ ÔÖ Ñ Ö ÔÔÖÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½½º½º½ Ä Ó Ò Ð³ ÜÔ ÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½½º½º¾ ÉÙ ÐÕÙ ÔÖ Ò Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½½º½º ÈÖ Ñ Ö ÙÖ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ð ÓÒØÖ ÓÒ º º º º º º º º º º ½ ½½º½º ÙÜ Ñ ÙÖ Ð Ö Ö ³ ÒØ ÒØ º º º º º º º º º º ½ ¼ ½½º½º ÌÖÓ Ñ ÙÖ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ð ÓØÖ Ò º º º º º º º º º º º ½ ¼ ½½º¾ Ä ÓÒ Ú Ö ÓÒ ÌÅÁÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½½º¾º½ ÍÒ ÒÓÙÚ ÐÐ Ö Ø ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½½º¾º¾ ÍÒ ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ ÑÓ Ð Ø ÓÒ ÓÙØ º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½½º¾º ÆÓØ Ø Ò ÕÙ ÙÖ Ð ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ ÌÅÁÒ º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ½½º¾º Ê ÙØ Ð Ø ÓÒ Ø Ú Ð ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ ÔÓÙÖ ³ ÙØÖ ÓÑ Ò ³ ØÙ ½ ½½º¾º Ð Ò Ð ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ ÌÅÁÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ð Ò Ø Ô Ö Ô Ø Ú ½¾ Ð Ò ½ ½ ½ ½ È Ö Ô Ø Ú ½

9 Ú ÒÒ Ü Ä ÓÒÒ Ð³Í Á Ê ÙÐØ Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÙÜ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ¾¼½ ¾¼ ÜØÖ Ø Ù Ø ÜØ ÓÑÔÐ Ø ³ÙÒ ÙÖ ÔÖÙ Ò Ù Ð ÓÙÑ ÒØ Ö ÂÍÊÁÆÈÁ ¾¼ Ð Ó Ö Ô ¾½½

10 Ì Ð ÙÖ ½ ËØÖÙØÙÖ ÐÓ ÕÙ Ù Ñ ÑÓ Ö ÓØÓÖ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ËØÖÙØÙÖ Ö ÓÖ ÒØ Ù Ñ ÑÓ Ö ÓØÓÖ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½ Ð ÓÒ ÔØ ÓÒ Ð³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ Ù ÓÙÑ ÒØ ÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÕÙ ÒØ Ö ÔÐ Ò Ö º ½ ½º¾ Ü ÑÔÐ ³ÙÒ ØÖÙØÙÖ ÐÓ ÕÙ ³ÙÒ ÓÙÑ ÒØ Ø ØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º º ½ ½º Ü ÑÔÐ ÓÙÑ ÒØ ØÙ Ð ÖÓÒØ Ö ÒØÖ ØÖÓ ÓÒ ÔØ º º º º º º º º º º º ¾¾ ¾º½ ÎÙ ³ Ò Ñ Ð Ö ÒØ Ø Ô ÓÒ Ø ØÙ ÒØ Ð ÔÖÓ Ù ÓÙ ÐÐ ÓÒÒ Ø ³ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÒÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º½ ÚÓÐÙØ ÓÒ Ð Ø ÐÐ Ò Ñ Ð ³ ÔÔÖ ÒØ Ò ÓÒØ ÓÒ Ù ÒÓÑ Ö Ô ÕÙ Ø ÔÖÓ Ù Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÈÖ Ò Ô Ð Ú Ð Ø ÓÒ ÖÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ò Ó Ö ÑÑ Ô ÖØ Ø ÓÒ Ó ÙÜ Ö ÖÓÙÔ Ñ ÒØ Ó Ø ÒÙ ÙÖ Ð ÓÒÒ ÌÅÁÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ Ê Ò Ø ÓÒ ³ÙÒ Ö ÔØ ÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ØÙ Ð Ö Ô ÖØ Ø ÓÒ ³ÙÒ Ö ÔØ ÙÖ A ÔÖ Ò ÒØ Ú Ð ÙÖ Ò Ð ÓÑ Ò Ò Ø ÓÒ {A; B; C; D; F ; G; H; I}º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ì ÂÍÊÁÆÈÁº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½ Ù ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ ÙÒ ØÖ Ú Ðº º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ÈÖ Ò Ô Ò ÒØ ÓÙ Ò ÒØ Ð Ø ÓÒ Ö ÔØ ÙÖ º º º º º º º º º º º º Ä Ñ Ø Ó ÛÖ ÔÔ Ö ÔÓÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ Ö ÔØ ÙÖ ÃÓ Ú ² ÂÓ Ò ½ µº º º½ ³ÙÒ ÓÒÒ Ö Ò ÙÒ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ È ³ÙÒ Ö Ò ÙÒ Ö Ð Ð Ø ÓÒº º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ë Ñ Ö Ô ØÙÐ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ø Ð ÙÖ Ö Ð Ø ÓÒ º º º º º Ð ÓÖ Ø Ñ Ö Ø ÒÙ ÔÓÙÖ Ð ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ò ÌÅÁÒ º º º º º º º º º º º º º º º Ú

11 Ú º½ º¾ º½ º¾ º º º½ º¾ º º º º Ì Ð ÙÖ Ð Ñ ÒØ Ö ÒØ Ñ ÙÖ ³ ÒØ Ö Ø Ö Ð Ö Ø Ö ÒØ Ð ÓÒÒ Ò Ò Ù Ø Ô Ö ÙÒ ÔÖÓ Ù ÑÓ Ð Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ÈÖÓ Ù ³ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ð ÓÒÒ Ò Ò ÌÅÁÒ º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ÓÙÐ ÓÖÖ Ø ÓÒ ÓÙÖÒ Ö ¾¼¼½ µº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ÈÖ Ò Ô ÓÖÖ Ø ÓÒ Ô Ö Ö ØÓÙÖ ÙÖ Ð ÔÖÓ Ù ÓÙ ÐÐ ÓÒÒ º º º º º º º ½½ ÓÑÔÐ Ü Ø Ù ÔÖÓ Ù Ã º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾¼ ÓÑÔÐ Ü Ø Ø ÐÐ Ù ÔÖÓ Ù Ã º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ Ì ÙÜ Ö Ù Ø ÙÖ ÙÒ Ú Ð Ø ÓÒ ÖÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ÈÖ Ò Ô Ö ÙÖ ÌÌÅÁÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÈÖÓ ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ö Ð ÔÖ Ð Ø ÓÒ Ù Ñ ÐÐ ÙÖ Ò Ù º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÈÖÓ Ø ÓÒ Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ËÝÒØ Ö ÙÐØ Ø Ó Ø ÒÙ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÔÖ ÓÒ ÌÌÅÁÒ º Ø º ÖÙÐ ÙÖ Ð Ð³Í Áºº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ È ³ÙÒ ÓÙÔ ÖÓ Ö Ò ÙÖ¹ ÔÖ ÒØ Ô Ö Ù Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ù ÒÓÑ Ö ÓÙ ¹ Ò Ñ Ð Ö Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º½ ÈÖÓØÓÓÐ Ð Ø ÓÒ ÓÒÒ Ñ Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º¾ ÈÖÓØÓÓÐ Ð Ø ÓÒ ÓÒÒ Ñ Ù ÔÖÓØÓÓÐ Ú ÐÙ µº º º º º º º º º º º º ½ ½¼º ÓÙÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ú Ö ÔØ ÙÖ ÔÖ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º ÈÖ Ò Ô Ð Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ö ÔØ ÙÖ ³ÙÒ ÓÒÒ º º º º º º º º ½ ½¼º Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ü ÑÔÐ Ò ÓÒØ ÓÒ Ð Ú Ð ÙÖ Ð ØÖ Ú Ö Ð Ú Ð ÙÖ ÔÓ Ð Ù Ö ÔØ ÙÖ Ö Ø Ö ÒØ Ð ÔÓÙÖ ÒØ Ô ÓÒ Ñ Ð Ñ ÖÕÙ Ù ÔÐ Ò ÒØ ÔÖ ÒØ Ò Ð Ñ ÖÕÙ Ù Ò Òغ º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½¼º Ê Ð Ø ÓÒ Ð Ø Ñ Ø Ø ÓÑÔ Ö ÓÒº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ½¼º Ê ÙÐØ Ø ÜÔ Ö Ò ÔÓÙÖ Ð ÒÓÙÚ ÙÜ ÑÓ Ð ÔÓ Ð º º º º º º º º º º º ½ ½½º½ Ê ÙÐØ Ø Ø ÐÐ Ð ÓÑÔ Ö ÓÒ ÒØÖ Ð Ñ ÖÕÙ ËÓÒÝ Ø Î Û ÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÙÖ ÔÖÙ Ò Ö Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼ ½½º¾ Ö Ø ØÙÖ Ð ÒØ ÖÚ ÙÖ ÌÅÁÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½½º Ê ÙÐØ Ø Ø ÐÐ Ð ÓÑÔ Ö ÓÒ ÒØÖ Ð Ñ ÖÕÙ Î ÐÙÜ Ø ÐÙÜ ÔÓÙÖ Ð ÙÖ ÔÖÙ Ò Ö Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ½½º ÈÖÓ Ø ÓÒ È ÓÒÓ¹ Ö Ô Ñ ÕÙ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÔ Ö ÓÒ Ñ ÖÕÙ Î ÐÙÜ ÓÒØÖ ÐÙÜ ÙÖ Ð ÙÖ ÔÖÙ Ò Ö Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½½º Ê Ö ³ ÒØ ÒØ Ö Ò ÔÓÙÖ Ð Ñ ÖÕÙ Î ÐÙÜ Ò Ð³ ÒØ Ö Ð Ø Ð ÔÓÒ Ð Ð ÔÖÓ Ù Ø Ø ÖÚ µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½½º ÎÙ ³ Ò Ñ Ð Ð ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ ÑÓ Ð Ø ÓÒ ÌÅÁÒ º º º º º º º º º º º º ½

12 Ü ½½º ÇÙØ Ð ³ ÜØÖ Ø ÓÒ ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÙÔ ÖÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½½º ÈÖ Ò Ô ³ ÜØÖ Ø ÓÒ ÙØÓÑ Ø ÕÙ ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ü ÑÔÐ Ð Ø Ù Ù Ñ Òغ½ ½½º ÈÖÓ Ù Ö Ø ÓÒ ³ÙÒ ÓÒÒ ÒØ Ö ÒØ Ð ÚÓ Ö¹ Ö Ð³ ÜÔ Öغ º ½ ½½º½¼ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ³ÙÒ ÓÒÒ º º º º º º º º º º ½ ½½º½½ÁÒØ Ö Ò Ø ÓÒ ³ÙÒ ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½½º½¾ÁÒØ Ö Ö Ø ÓÒ ³ÙÒ ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼ ½½º½ ÁÒØ Ö Ú Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½½º½ ÅÓ Ð Ö Ð Ø ÓÒÒ Ð ÔÔÐ ÕÙ Ò ÌÅÁÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½½º½ Ø ÒØ ÓÒ ÒØÖ Ð Ð Ñ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÓÙ ÒÓÒ Ð ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ ÑÓ Ð Ø ÓÒ ÌÅÁÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½½º½ ÎÙ Ò Ö ÕÙ Ð ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ ÑÓ Ð Ø ÓÒ ÌÅÁÒ º º º º º º º º º º º º º º ½ ½½º½ ÎÙ ³ Ò Ñ Ð Ö ÒØ Ø Ô ÓÒ Ø ØÙ ÒØ Ð ÔÖÓ Ù ÓÙ ÐÐ ÓÒÒ Ø ³ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÒÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½½º½ ÔÖ Ò Ô ³ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ð ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ ÌÅÁÒ Ö ÙÐØ Ø ³ÙÒ ÔÔÖ ÒØ Ö Ð Ú Ò³ ÑÔÓÖØ ÕÙ Ð Ð ÓÖ Ø Ñ ÑÓ Ð Ø ÓÒº º º º º º º º º º º º º º º º ½

13 Ü Ì Ð ÙÖ

14 Ä Ø Ø Ð ÙÜ ½º½ Ü ÑÔÐ ÙÖ ÔÖÙ Ò Ù Ð ÓÙÑ ÒØ Ö ÂÍÊÁÆÈÁ º º º º º º º º º º ¾½ º½ Ü ÑÔÐ ÙÖ ÔÖÙ Ò Ù ÂÍÊÁÆÈÁ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ÒØ Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ Ù Ú Ö Ø Ø Ù Ò Ú Ù ÙÖ Ø ÓÒÒ Ðº º º º ÈÖ ÒØ Ø ÓÒ ØÝÔ Ð Ø ÜÔÖ ÓÒ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ö º º º º º º½ º½ º¾ º º º º º º º Å ÙÖ ³ ÒØ Ö Ø Ð Ò Ð Ñ º½ Ô ½¼ Ø ÔÖ ÒØ Ô Ö À Ð Ö¹ Ñ Ò ² À Ñ ÐØÓÒ ½ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ Ø Ð Ð Ú Ð Ø ÓÒ ÖÓ ÒØÖ Ô Ö ÒØ Ð Ú Ø ÓÒ Ø Ò Ö µ º º º º º ½ ¼ ÓÒÒ Ö Ø ÒÙ ÔÓÙÖ Ð ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ê ÙÐØ Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÙÜ ÓÑÔ Ö ÒØ ÌÌÅÁÒ º Ø º ÖÙÐ ÙÖ ÓÒÒ Ù Ð³Í Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ç ÖÚ Ø ÓÒ Ð Ø ÓÒ Ö Ð Ò Ù Ø Ô Ö º ÙÖ ÙÒ Ú Ð Ø ÓÒ ÖÓ ½¼ Ô ÕÙ Ø µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ç ÖÚ Ø ÓÒ Ð Ø ÓÒ Ö Ð Ò Ù Ø Ô Ö ÌÌÅÁÒ ÙÖ ÙÒ Ú Ð Ø ÓÒ ÖÓ ½¼ Ô ÕÙ Ø µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Å ÙÖ Ð³ ÒØÖÓÔ Ø ÔÙÖ Ø Ò ÓÒØ ÓÒ Ù ÒÓÑ Ö Ö ÖÓÙÔ Ñ ÒØ Ö ¹ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ÒØÖÓÔ Ø ÔÙÖ Ø ÔÓÙÖ ÙÒ Ö Ö ÙÔ ÖÚ ÙÜ Ö ÖÓÙÔ Ñ ÒØ º º º º º ½ ÒØÖÓÔ Ø ÔÙÖ Ø ÔÓÙÖ ÙÒ Ö Ö ÙÔ ÖÚ ØÖÓ Ö ÖÓÙÔ Ñ ÒØ º º º º º ½ ÒØÖÓÔ Ø ÔÙÖ Ø ÔÓÙÖ ÙÒ Ö Ö ÙÔ ÖÚ ÕÙ ØÖ Ö ÖÓÙÔ Ñ ÒØ º º º º ½ ½¼º½ Å ØÖ ÓÒ Ù ÓÒ Ð³ Ö Ö ³ Ò ÙØ ÓÒ Ø Ö ÖÓÙÔ Ñ ÒØ º º º º º º º º º ½ ½¼º¾ Ø Ò ÙÐ ÒÒ ½ ÓÒ ÓÐ Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ Ù ÒØÖÓ ÕÙ³ ÐÐ Ö Ø Ö ÒØ ÒØÖ Ô Ö ÒØ Ø Ö ÔÔÓÖØ Ð³ ÖعØÝÔ µ º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½¼º Á ÒØ Ø ÓÒ Ö ÔØ ÙÖ Ö Ø Ö ÒØ Ð Ö ÖÓÙÔ Ñ ÒØ Ó Ø ÒÙ Ú Ã¹Ñ Ò ½ ½ ½¼º ÓÑÔ Ö ÓÒ Ú Ø ÓÒ Ø Ò Ö ÙÖ Ð Ö ÖÓÙÔ Ñ ÒØ C Ø ÙÖ Ñ Ñ Ö ¹ ÖÓÙÔ Ñ ÒØ ÔÖ Ú Ü ÑÔÐ Ð Ø Ùܺ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ Ü

15 Ü Ä Ø Ø Ð ÙÜ ½¼º ÓÓÖ ÓÒÒ Ø ÖØ ¹ØÝÔ Ù Ö ÖÓÙÔ Ñ ÒØ C Ó Ø Ò٠г Ø Ô ½ Ù ÔÖÓØÓÓÐ ÑÓ Ð Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º Ä Ø ÒÖ ØÖ Ñ ÒØ ÓÙÖ ³ ÖÖ ÙÖ ÑÓ Ð Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º ÜØÖ Ø Ù Ö Ñ ÖÕÙ ºØÖ ÔÓÙÖ Ð Ö ÔØ ÙÖ ½ º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º Ë Ù Ð Ø ÖÑ Ò Ô Ö ÙÒ ÔÔÖÓ Ò Ú º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼ ½¼º ÀÝÔÓØ ÔÖ ÒØ Ò ÓÑÔØ Ø ÓÖ Ó Ø ÒÙ ÔÓÙÖ ÙÒ ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ö Ð ÝÔÓØ ÔÖ ÒØ ÝÔÓØ ÒØ µ º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½½º½ ÜØÖ Ø Ù Ö Ö Ð ÓÒØ ÜØÙ ÐÐ ÔÓÙÖ Ð ØÖ Ò Ö ÔØ ÓÒ Ô ÓÒ Ñ ÕÙ Ò ÌÅÁÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½ Ê ÙÐØ Ø Ô Ö Ö ÔÓÙÖ Ð Ö Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ º¾ Ê ÙÐØ Ø Ô Ö Ö ÔÓÙÖ Ð ÖÜ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ º Ê ÙÐØ Ø Ô Ö Ö ÔÓÙÖ Ð ÞÓÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ º Ê ÙÐØ Ø Ô Ö Ö ÔÓÙÖ Ð Ô Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ º Ê ÙÐØ Ø Ô Ö Ö ÔÓÙÖ Ð Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ º Ê ÙÐØ Ø Ô Ö Ö ÔÓÙÖ Ð ÐÝÑÔ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ º Ê ÙÐØ Ø Ô Ö Ö ÔÓÙÖ Ð ÓÙ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ º Ê ÙÐØ Ø Ô Ö Ö ÔÓÙÖ Ð Ð Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ º½ ÜØÖ Ø Ù Ø ÜØ ÓÑÔÐ Ø ³ÙÒ ÙÖ ÔÖÙ Ò Ù Ð ÓÙÑ ÒØ Ö ÂÍÊÁÆÈÁº¾½¼

16 Ü

17 Ü Ú Ê ÙÑ Ä Ö ÒÓ Ö Ö Ö ÔÓ ÙÖ Ð³ ÜØÖ Ø ÓÒ Ø Ð³ Ò ÐÝ ÓÒÒ Ò Ô ÖØ Ö ³ÙÒ ÓÙÖ ÓÒÒ ÓÙÑ ÒØ Ö ØÝÔ ÙÖ ÕÙ Ö Ø Ö ÒØ Ð ÓÒØÖ ÓÒ Ñ ÖÕÙ ÒÓÑ Ò Ø Ú º ØØ ÔÐ Ò Ö Ø Ô Ö Ø Ñ ÒØ ØÓÙØ Ð ÓÒØÖ ÒØ ÔÔ ÖØ Ò ÒØ ÙÜ Ö ÒØ ÓÑ Ò ÒØ ÖÚ Ò ÒØ Ò Ð Ö Ð³ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÒÒ Ò Ô ÖØ Ö ÓÙÑ ÒØ ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ ÓÒÒ Ø Ø Ø ÕÙ ÒØ ÐÐ Ò ÖØ ÐÐ Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ÓÑÑ»Ñ Ò º Ô Ò ÒØ Ð Ô Ö ÓÖÑ Ò Ñ Ø Ó ÓÒØ ØÖÓ Ø Ñ ÒØ Ð Ð ÕÙ Ð Ø ÓÒÒ ÙØ Ð º Ò ÒÓØÖ ÓÒØ ÜØ Ö Ö ÕÙ ÓÒ Ø ÙÔ ÖÚ Ô Ö ÙÒ Ö Ø ÙÖ Ð Ñ ØÖ Øµ Ø Ô Ò ØÖÓ Ø Ñ ÒØ Ù ÓÒØ ÜØ Ö Ø ÓÒÒ Ð Ð Ñ Ø ÒØ Ð ÔÖÓ ³ ÜØÖ Ø ÓÒ ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº ÆÓÙ ÒÓÙ ÒØ Ö ÓÒ ÓÒ ÙÜ ÓÒ Ù ÔØ Ð Ö Ð³ ÔÔÖ ÒØ ÓÙÑ ÒØ º ÆÓÙ Ó ÖÚÓÒ Ð ÓÒ Ñ ÒØ ÐÐ ¹ Ø ÖÑ ÒÓÒ Ð ÙÖ ÑÔÓÖØ Ò ØÖ Ø ÕÙ Ø Ð ÒØ ÒÓÙ ÔÖÓÔÓ ÓÒ ÓÐÙØ ÓÒ ÔØ Ò Ö ÓÖ ÒØ Ö Ð Ó ÖÚ Ú Ö ÙÒ Ñ ÐÐ ÙÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÓÙÑ ÒØ º ÆÓÙ ÔÖÓÔÓ ÓÒ ÙÒ ÔÔÖÓ ÜÔÐÓÖ ØÓ Ö ÙÔ ÖÚ ÔÓÙÖ Ú ÐÙ Ö Ð ÕÙ Ð Ø ÓÒÒ ÑÔÐ ÕÙ Ò Ø ÖÑ Ò ÒØ Ð ÔÖÓÔÖ Ø ÒØ Ð ÕÙ Ð Ø Ð ÓÒÒ Ò Ø Ð Ò ÕÙ³ÙÒ ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ ÒØ Ö Ø Ú Ø ÓÐÐ ÓÖ Ø Ú ÑÓ Ð Ø ÓÒ ÔÖÓ Ù ÓÒ Ù ÒØ Ð³ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÒÒ Ò Ò ³ ÒØ Ö Ö Ñ ÒØ Ð ÚÓ Ö¹ Ö Ð³ ÜÔ Öغ ÅÓØ ¹Ð ÔÔÖ ÒØ ÙØÓÑ Ø ÕÙ ËÝ Ø Ñ ³ Ð ÓÒ ÓÒÒ Ì ØÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÖÓÑ ÓÖ Ò ÓÙÑ ÒØ ØÖ ¹Ñ Ö Ò Ö Ò Ñ ÒØ ÓÒ ÙÔÔÓÖØ Ý Ø Ñ ØÖ Ø ÇÙÖ Ö Ö Ö Ñ ÛÓÖ ÓÙ ÓÒ Ø ÜØÖ Ø ÓÒ Ò Ò ÐÝ Ó Ò Ù ÒÓÛÐ ÖÓÑ Ð Ð ÓÖÔÙ Ø Ö Ò Ø ÒÓÑ Ò Ø Ú ØÖ ¹Ñ Ö Ò Ö Ò Ñ Òغ Ì ÔÐ Ò Ð Û Ø ÐÐ Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ò ÖÓÑ Ø Ö ÒØ ÓÑ Ò Ó ÒÓÛÐ ÓÚ ÖÝ ÖÓÑ ÓÙÑ ÒØ Ø Ð ØÖÓÒ ÓÙÑ ÒØ Ø Ø Ø Ø ÖØ Ð ÒØ ÐÐ Ò Ò ÙÑ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÒØ Ö¹ Ø ÓÒº Å ÒÛ Ð Ø ÙÖ Ý Ó Ø Ñ Ø Ó Ö ÐÓ ÐÝ Ð Ò Û Ø Ø ÕÙ Ð ØÝ Ó Ø Ø Ù º ÁÒ ÓÙÖ Ö Ö Ö Ñ ÛÓÖ ÓÒ ÙÔ ÖÚ Ý Ò ÙØ ÓÖ Ø Ñ ØÖ Ø µ Ò Ö Ð ÓÒ ÓÒØ ÜØÙ Ð ÛÖ Ø Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ø Ù Ð Ñ Ø Ò Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÔÖÓ º À Ö Û Ö ÒØ Ö Ø Ò Ò ÓÒ Û Ö Ø Ø ÓÙÑ ÒØ Ð ÖÒ Ò ÔÖÓ º Ï Ó ÖÚ Ø Ö ÙÖÖÓÙÒ Ò Ò Ø Ö ØÖ Ø Ô ØÝ Ò Ó Ö ÔØ ÓÐÙØ ÓÒ Ò ÓÖ Ö ØÓ Ø ÖÑ Ò ØØ Ö ÓÙÑ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒº Ï Ù Ø Ò ÜÔÐÓÖ Ø Ú Ò ÙÔ ÖÚ ÔÔÖÓ ÓÖ Ð¹ ÙÐ Ø Ò Ø Ø ÕÙ Ð ØÝ Ý Ò Ò ÔÖÓÔ ÖØ Û ÓÖÖÙÔØ Ø ÒÓÛÐ ÕÙ Ð Øݺ Ï Ú Ú ÐÓÔÔ Ò ÒØ Ö Ø Ú Ò ÓÐÐ ÓÖ Ø Ú ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ ÑÓ ÐÐ Ò ÐÐ Ø ÔÖÓ ÓÒÐÙ Ò ØÓ Ø ÒÓÛÐ ÜØÖ Ø ÓÒ Ò ÓÖ Ö ØÓ ÒØÐÝ ÒØ Ö Ø Ø ÜÔ Öس ÒÓÛ¹ ÓÛ Ò ÔÖ Ø º à ÝÛÓÖ Å Ò Ä ÖÒ Ò Ø ÓÒ ØÓÓÐ ÔÐ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ä ÓÖ ØÓ Ö ÖÓÙÔ Ê Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÁÑ ÙØÓÑ Ø ÕÙ Ø ÁÒ ØÖÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ò ÍÅÊ ¼ ¾µ ÍÒ Ú Ö Ø Ò ¹ÆÓÖÑ Ò Ö Ò º

18 ÈÖ Ñ ÙÐ ½

19

20 Ä Ô ÕÙ Ù Ú ÒØ ÓÒØ Ð Ö ÙÐØ Ø ØÖ Ú ÙÜ Ö Ö ØÙ Ò Ð Ö ³ÙÒ ÓØÓÖ Ø Ò Ò ÓÖÑ Ø Õ٠гÍÒ Ú Ö Ø Ò ¹ ÆÓÖÑ Ò º ÌÓÙØ Ó ØÖ Ú ÙÜ Ò ÔÓÖØ ÒØ Ô ÙÒ ÕÙ Ñ ÒØ ÙÖ Ð Ø Ñ Ø ÕÙ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ Ñ ÔÐÙ ÔÖ Ñ ÒØ ÙÖ Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ Ù ÖÚ Ù ÓÑ Ò ÙÖ ÕÙ º ÓÙÖØ ÔÖ Ñ ÙÐ Ò ÔÖ ÒØ Ô Ð ØÖ Ú ÙÜ Ö Ø Ò Ñ ÑÓ Ö Ñ Ð Ó Ø ÕÙ ÒÓÙ ÒÓÙ ÓÑÑ Ü Ò Ð³ ÔÔÖÓ ÒØ ÕÙ Ð Ö Ø ÓÒº Ç Ø ÒØ ÕÙ Ñ ÑÓ Ö Ñ ÑÓ Ö ÔÓÙÖ ÙØ Ö ØÖ Ö ÙÒ Ô ÖÓÙÖ Ö Ö ØÓÙØ Ò Ñ ØØ ÒØ Ò Ú Ð ÙÖ Ö Ü ÓÒ Ø ÓÖ ÕÙ Ø Ö Ø ÕÙ Ú Ò ÒØ ÕÙ ØÙ º È Ö ÓÒ ÕÙ ÒØ ÒÓÙ ÚÓÒ Ö Ñ Ð ÒÓ Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ò ØÖÓ Ò Ñ Ð ÕÙ ÒÓØÖ Ú Ö ÔÖ ÒØ ÒØ Ñ ÙÜ ÙÒ Ñ Ö ÒØ ÕÙ ÔÖ Ñ Ø ÕÙ ½º Ò ÐÝ ¾º Ê Ð Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ º Î Ð Ø ÓÒ» Ö Ø ÕÙ ØÖÓ Ø Ô ÔÓÙÚ ÒØ ØÖ Ö ÔÖ Ñ Ò Ö ÝÐ ÕÙ º ³ Ø ØØ Ñ Ö ÕÙ ÒÓÙ Ö ØÖÓÙÚÓÒ Ò Ð ØÖÙØÙÖ ÐÓ ÕÙ Ñ ÑÓ Ö ÔÖ ÒØ Ò Ð ÙÖ ½ Ô Ù Ú ÒØ º ÇÙØÖ Ð ÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ø ÓÒÐÙ ÓÒ Ð Ñ ÑÓ Ö Ø Ú Ò ÙÜ Ô ÖØ Ð³ÙÒ Ö Ð Ø Ú Ù ÔÖÓ Ù ³ Ò ÙØ ÓÒ ÓÒÒ Ò Ô ÖØ Ö ³ÙÒ ÓÒÒ Ô ÖØ ÑÓ Ð Ø ÓÒµ г ÙØÖ Ö Ð Ø Ú Ð ÓÖÖ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ù Ô ÖØ ÓÖÖ Ø ÓÒµº ÙÒ Ô ÖØ Ø ÓÑÔÓ Ò Ô ØÖ Ö ÔÓ ÒØ ÙÖ ÙÒ ØÖÙØÙÖ Ø ÖÒ Ö Ò ÐÝ Ø Ô ÑÓ Ð Ø ÓÒ ÔÖ Ñ Ö Ô ÖØ µ ÔÖ Ò Ô ÓÖÖ Ø ÓÒ ÙÜ Ñ Ô ÖØ µº Ê Ð Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ ÙÒ Ø Ô ÕÙ Ð Ó Ø ÔÓÙÖ Ð ÑÓ Ð Ø ÓÒ ÓÙ Ð ÓÖÖ Ø ÓÒ Ù ÑÓ Ð º Î Ð Ø ÓÒ» Ö Ø ÕÙ Ó Ü Ö Ø ÒÙ Ø Ö ÙÐØ Ø Ó ÖÚ ÕÙ ÐÕÙ Ó Ø Ð Ô ÖØ º ËØÖÙØÙÖ Ù Ñ ÑÓ Ö ÆÓ ØÖ Ú ÙÜ ÓÒØ ÙÖ Ð Ñ Ò ÔÐ ³ÙÒ ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ ³ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ø ÓÖÖ Ø ÓÒ Ö ÒØ ÔÖÓ Ù ³ ÔÔÖ ÒØ Ø ÔÐÙ Ô ÕÙ Ñ ÒØ ÙÖ Ð Ò Ø Ö ÓÒÒ Ö Ð³ ÜÔ ÖØ ÓÒ ÙØÓÒÓÑ ÙÜ ÓÙØ Ð ³ Ð ÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÑÓ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ ÓÑ Ò ³ ØÙ º È Ö ÓÒ ÕÙ ÒØ ÒÓÙ ÚÓÒ ØÖÙØÙÖ Ñ ÑÓ Ö Ò ÙÜ Ô ÖØ Ñ ÙÖ ÙÒ Ù Ú ÒØ Ð ØÖÙØÙÖ ÐÓ ÕÙ ÔÖ ÒØ ¹ Ù º

21 Introduction le contexte les enjeux La modélisation Motivations Les méthodes Leur application pour notre problèmatique Principe de correction Analyse des résutlats Les améliorations Les corrections Conclusions sur les réalisations sur les méthodes º ½ ËØÖÙØÙÖ ÐÓ ÕÙ Ù Ñ ÑÓ Ö ÓØÓÖ Ø ÍÒ Ô ÖØ ÔÖ ÒØ ÒØ Ð ÓÙØ Ð Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ð ÑÓ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ ÓÑ Ò º ØØ ÑÓ ¹ Ð Ø ÓÒ ÓÙÐ ÒØ ÐÓÖ ÔÓ Ð Ø ³ ÔÔÖ ÒØ Ô ÖÑ ØØ ÒØ ÙÒ Ð ÓÒ Ù ÓÑ Ò ÑÓ Ð º Ò ÙÒ ÔÖ Ñ Ö Ô ØÖ ÒÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ ÓÙ ¹ Ò Ñ Ð ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ Ô ÖØ Ö ³ÙÒ ÓÙÑ ÒØ Ö º ØÖ Ú ÙÜ ÒÓÙ ÓÒØ Ô ÖÑ ³ Ø Ð Ö ÙÒ Ù ÓÒÒ Ð ÔÓÙÖ Ð ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ù ÓÑ Ò º Ò Ð ÙÜ Ñ Ô ØÖ ÒÓÙ ØÙ ÓÒ Ð ÔÖ Ò Ô ÔÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÓÙÑ ÒØ ÔÖ ÑÑ ÒØ Ð Ø ÓÒÒ Ò ³ Ø Ð Ö ÙÒ ÓÙÑ ÒØ Ö Ö ÓÙÖ Ù ØÖ Ú Ðº Ò Ð ØÖÓ Ñ Ô ØÖ ÒÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ Ð ÔÖ Ò Ô ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒÒ ÚÓÖ ÒØ Ð³ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ù ÚÓ Ö¹ Ö Ð³ ÜÔ ÖØ ÙÜ ÓÒÒ ÓÙÑ ÒØ Ö Ò ³ Ø Ð Ö ÙÒ ÑÓ Ð Ù ÓÑ Ò º ØØ ÔÖ Ò ÓÑÔØ Ù ÚÓ Ö¹ Ö ÒÓÙ Ô ÖÑ Ñ ØØÖ

22 Ò Ú ÒØ ØØÖ ÙØ Ñ Ð ÓÖ ÒØ Ð ÓÑÔ Ö ÓÒ ÓÙÑ ÒØ Ö º Ò Ð ÕÙ ØÖ Ñ Ô ØÖ ÒÓÙ ÓÒ ÖÓÒ Ð Ö ÒØ ÔÖÓ Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ð³Ó Ø Ò¹ Ø ÓÒ ³ÙÒ ÑÓ Ð ³ÙÒ ÓÙÑ ÒØ Ö Ø ÔÖÓÔÓ ÓÒ ÓÐÙØ ÓÒ Ò ³ Ø Ð Ö ÑÓ Ð ÒÓØÖ ÓÑ Ò ³ ØÙ º Ò Ð ÒÕÙ Ñ Ô ØÖ Ð ÔÖ Ò Ô ³ Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÓÒÒ Ò Ö Ú ÑÓ Ð ÓÒØ ÔÖ ÒØ Ø ÔØ ÒÓØÖ ³ ØÙ º ÍÒ Ô ÖØ ÔÖ ÒØ ÒØ Ð Ö Ð Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ ÓÙØ Ð Ò ÕÙ Ð Ö ÒØ Ò ÐÝ ÓÒ Ù ÒØ ÙÒ Ö Ú ÓÒ Ù ÑÓ Ð Ò Ù Ø Ò ³ Ò Ñ Ð ÓÖ Ö Ð ÕÙ Ð Ø º Ò Ð ÔÖ Ñ Ö Ô ØÖ ÒÓÙ ØÙ ÓÒ Ð Ú Ð Ø Ù ÑÓ Ð Ò Ù Ø Ø ÒÓÙ Ð ÓÑÔ ÖÓÒ ³ ÙØÖ ÔÖ Ò Ô Ð ÓÖ Ø Ñ ÕÙ Ò ³ Ò Ø ÖÑ Ò Ö Ð Ð Ñ Ø ÕÙ Ð Ø Ø Ú º ÓÑÔ Ö ÓÒ ÒÓÙ ÓÑÑ ÐÓÖ Ò Ñ ÙÖ ³ÓÖ ÒØ Ö Ð ÓÖÖ Ø ÓÒ ÔÖ Ø ÕÙ Ö ÔÓÙÖ ØØ Ò Ö Ó Ø º Ò Ð ÙÜ Ñ Ô ØÖ Ð ÓÖÖ Ø ÓÒ Ð ÓÒØ Ö Ð Ø ÙÒ Ö Ø ÕÙ ÙÖ Ð Ú Ð Ø Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÓÙÑ ÒØ Ø ÔÖÓÔÓ º ØØ ØÙ ÒÓÙ ÔÖÓÔÓ ÓÒ ÐÓÖ Ô Ø ÔÓÙÖ Ð³ Ñ Ð ÓÖ Ø ÓÒ Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ù Ù ÓÒÒ ÓÙÑ ÒØ Ö º Ò Ð ØÖÓ Ñ Ô ØÖ ÒÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ Ð Ö Ð Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ Ù ÓÑ Ò ÌÅÁÒ ÓÒ ÚÓÐÙØ ÓÒ ÌÌÅÁÒ µ Ò ÕÙ ØÓÙ Ð ÓÙØ Ð ÓÒÒ Ü ÒØ ÖÚ Ò ÒØ Ò Ð ÑÓ ¹ Ð Ø ÓÒº ÓÙØ Ð Ô ÖÑ ØØ ÒØ ÐÓÖ Ð³ ÜÔ ÖØ ³ Ö ÙРг ÜÔ ÖØ Ö Ú ÒØ ÙØÓÒÓÑ ÙÜ ÓÙØ Ð ³ Ð ÓÒµ ÙÖ Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ù ÓÑ Ò Ò ÒØ ÖÚ ÒØ ÓÒ Ð³ Ò ÓÖÑ Ø Òº Ä ÙÖ ¾ Ô Ù Ú ÒØ ÑÓÒØÖ ÓÙ ÓÖÑ Ö ÓÖ ÒØ Ð ØÖÙØÙÖ Ñ ÑÓ Ö º ÆÓÙ ÔÖ Ú Ð ÓÒ Ð³ ÔÔÖÓ Ò ÒØ Ô ÖÑ ØØ ÒØ ³ Ø Ð Ö ÙÒ ÑÓ Ð ÔÖ Ñ Ö Ô ÖØ µ ÓÒÒ ÙÜ ÓÒÒ Ò Ø Ð³ ÔÔÖÓ Ò ÒØ ÓÖÖ Ø ÓÒ ÙÜ Ñ Ô ÖØ µ ÓÒÒ Ò ÙÜ ÓÒÒ º

23 Mémoire de doctorat Introduction Plate forme d aide à la décision Processus de découverte de connaissances Conclusion Introduction générale Notions fondamentales Contexte de recherche Chapitre 1 Enjeux Chapitre 2 Sélection de docments Chapitre 3 Préparation de documents Chapitre 4 Transformation des documents Chapitre 5 Modélisation du domaine d étude Chapitre 6 Chapitre 7 Évaluation du modèle et des connaissances Complexité conceptuelle Chapitre 8 Étude de la validité du modèle Chapitre 9 Étude de la validité des données Chapitre 10 CATMInE : une plate forme d aide à la décision Chapitre 11 Bilan Chapitre 12 Perspectives Chapitre 13 º ¾ ËØÖÙØÙÖ Ö ÓÖ ÒØ Ù Ñ ÑÓ Ö ÓØÓÖ Ø

24 ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ

25

26 ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ò Ö Ð ÓÒØ ÜØ ÆÓ Ö Ö Ö ÔÓ ÒØ ÙÖ Ð³ ÜØÖ Ø ÓÒ Ø Ð³ Ò ÐÝ ÓÒÒ Ò Ô ÖØ Ö ³ÙÒ ÓÙÖ ÓÒÒ ÓÙÑ ÒØ Ö ØÝÔ ÙÖ ÕÙ º ØØ ÙÒ ÔÐ Ò Ö Ø Ô Ö Ø Ñ ÒØ ØÓÙØ Ð ÓÒØÖ ÒØ ÔÔ ÖØ Ò ÒØ ÙÜ Ö ÒØ ÓÑ Ò ÒØ ÖÚ Ò ÒØ Ò Ð Ö Ð³ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÒÒ Ò Ô ÖØ Ö ÓÙÑ ÒØ ½º Ð ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ ÓÒØ Ò ÒØ ÙÒ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓÔÖ ÙÒ ÓÑ Ò ¾º Ð ÓÒÒ ÚÓÖ ÒØ Ð³ гÓÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ð Ø ÓÒ ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓ¹ Ò ÕÙ º Ð Ø Ø Ø ÕÙ Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ð ØÖ Ø Ñ ÒØ Ö Ò ÚÓÐÙÑ ÓÒÒ ÓÒ ÖÚ Ò ÓÒÒ º г ÒØ ÐÐ Ò ÖØ ÐÐ ÜÔÐÓ Ø ÒØ Ð Ö ÙÐØ Ø Ð Ø Ø Ø ÕÙ Ò ÔÖÓ Ù Ö ÓÙØ Ð ³ Ð ÓÒ º г ÒØ Ö Ø ÓÒ ÓÑÑ»Ñ Ò ÔÓÙÖ Ð ÓÒ ÔØ ÓÒ Ý Ø Ñ ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ð³ ÜÔÐÓ Ø ¹ Ø ÓÒ Ö ÙÐØ Ø Ù ÔÖÓ ³ ÒØ ÐÐ Ò ÖØ ÐÐ Ä ÓÙÑ ÒØ ÙÖ ÕÙ ÙØ Ð Ò ØÖ Ú ÙÜ ÓÒØ Ö Ð Ø ÓÒ Ù Ø Ò Ñ Ø Ö ÓÒØÖ ÓÒ Ñ ÖÕÙ ÒÓÑ Ò Ø Ú ÔÓÙÖ Ð ÕÙ ÐÐ ÒÓÙ ÚÓÒ ØÖ Ò Ñ ÙÖ ÔÖÓÔÓ Ö Ð³ ÜÔ ÖØ ÜÔÐÓ Ø ÒØ Ø Ð ÓÙÑ ÒØ ÓÒÒ Ò Ö Ø Ö ÒØ ÔÖÓÔÖ Ø ÓÑÑÙÒ ÒØÖ ÓÙÑ ÒØ º ÓÒ ÓÒØ ÓÖ Ö Ú ÙÒ Ö ÒÙÐ Ö Ø ÙÔ Ö ÙÖ ÐÐ Ù ÑÔÐ ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ º Ä Ð Ñ ÒØ Ñ Ò ÙÜ Ò ÙÒ ÓÒ ÓÒØÖ ÓÒ Ñ ÖÕÙ ÚÓÒØ Ù Ð ÑÓØ º Ä ÒÓØ ÓÒ Ñ ÖÕÙ Ø ÒØ ÖÚ Ò Ö Ô Ø Ð Ò Ù Ø ÕÙ Ô ÓÒ Ø ÕÙ Ø Ú Ù Ð Ø Ð ÒÓØ ÓÒ ÓÒ Ô Ø ÒÓÖÑ Ø ÑÔÐÓÝ Ô Ö Ð Ù º ÔÖÓÔÖ Ø ÒØÖ Ò ÕÙ Ù ÓÙÑ ÒØ ÑÔÐ ÕÙ ÒØ ÐÓÖ Ð ØÖ Ø Ñ ÒØ ³ÙÒ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ Ò Ð ÓÙÑ ÒØ Ñ ÒÓÒ ÜÔÐ Ø Ò Ø ÒØ ÕÙ Ø ÐÐ º ØØ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ø Ø ÐÓÖ Ð Ö ³ÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÑÔÐ Ò ÔÔ Ö Ò Ú Ö ÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ò ÔÐÙ Ð Ø ØÖ Ø Öº Ú ÔÐÙ ½ Ñ ÐÐ ÓÒ Ñ ÖÕÙ ÒÖ ØÖ Ò Ö Ò Ø ¼¼ ÓÒ Ù Ø Ö Ú ÙÖ ÙÒ Ð Ú ÐÙ Ö Ð Ö ÕÙ ÓÒØÖ ÓÒ ³ÙÒ ÒÓÙÚ ÐÐ Ñ ÖÕÙ Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ

27 ½¼ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ò Ö Ð Ð³ Ò Ñ Ð Ü Ø ÒØ Ö ÔÖ ÒØ ÙÒ ØÖ Ú Ð Ð Øº ØØ ÙÐØ Ø ÓÑÔÐ Ø Ô Ö ½º Ð Ó Ò ÔÖ Ò Ö Ò ÓÑÔØ Ð Ö ÒØ Ô Ý ÓÑÔÓ ÒØ Ð ÓÑÑÙÒ ÙØ ÙÖÓÔ ÒÒ ÚÓ Ö Ð ÓÑÑÙÒ ÙØ ÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÔÓÙÖ Ð ÑÙÐØ Ò Ø ÓÒ Ð ¾º Ð Ñ ÖÕÙ Ò Ó Ú ÒØ Ô ³ Ò Ö Ò Ö º Ð Ù ÔÖ Ò ÙÒ ÓÒ Ò ÓÒØ ÓÒ ÓÒ Ü Ø ÒØ ØØ Ø Ú ÒØ ÐÓÖ ÓÑÔÐ Ü Ø ÑÔÓ Ð³ÙØ Ð Ø ÓÒ ³ÓÙØ Ð ÔØ Ò ØÖ Ø Ö ¹ Ñ ÒØ Ð³ ÒØ Ö Ð Ø Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÓÒ Ð º ÓÙØ Ð ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ø Ð Ô Ö ÙÒ ÓÑÑÙÒ ÙØ ³ Ò ÓÖÑ Ø Ò ÓÙ Ø Ø Ø Ò Ó Ú ÒØ ³ ØÖ ÓÖØ Ñ ÒØ ÓÖ ÒØ ÙØ Ð Ø ÙÖ Ò ³ ÒØ Ö Ö Ð ÓÒÒ Ò ÙØ Ð Ø ÙÖ ÓÙ ÜÔ ÖØ º Ò Ñ ÑÓ Ö ÒÓÙ ÒÓÙ ÓÖ ÒØÓÒ ÙÖ Ð Ò Ø ÓÒ ³ÙÒ ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ ³ Ð ÓÒ Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ð ÔÖ Ò ÓÑÔØ ³ÙÒ ÚÓ Ö¹ Ö ÔÖ Ô Ö Ð ³ÓÙØ Ð ÒØ Ö Ø º ÓÙØ Ð Ô ÖÑ ØØ ÒØ ÙÒ Ò ³Ó Ø Ú Ø Ø ÓÑÔÖ Ò ÓÒ Ó Ü Ö Ð ØÓÙØ Ù ÐÓÒ Ù ÔÖÓ Ù ³ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÒÒ Ò Ô ÖØ Ö ÓÙÑ ÒØ º ÅÓØ Ú Ø ÓÒ Ä ÓÙØ Ð ³ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÒÒ Ò Ô ÖØ Ö ÓÙÑ ÒØ ÓÒØ ÒÓÑ Ö ÙÜ Ø Ú Ö º ÌÓÙ ÓÒØ Ø Ú Ð ÙÖ ÒÓÑ Ö Ù ÓÒÒ Ö ÐÐ ÓÙ ÖØ ÐÐ Ø ÓÒØ ÙØ Ð Ò ÒÓÑ Ö ÙÜ ÓÑ Ò Ò Ù ØÖ Ð ÓÒÓÑ ÕÙ ÓÙ ÒØ ÕÙ º Ô Ò ÒØ Ð Ô Ö ÓÖÑ Ò ÓÙØ Ð ÓÒØ ØÖÓ Ø Ñ ÒØ Ð Ð ÕÙ Ð Ø ÓÒÒ ÙØ Ð Ø ÐÐ ¹ Ò³ Ø Ô ÓÔØ Ñ Ð Ð ÓÒÒ Ò ÜØÖ Ø ÖÓÒØ Ø Ô Ö Ð ÙÒ Ö ÒØ Ò Ð Ñ Ñ Ø ÑÔ Ð ÔÖ ÓÒ ÔÖÓ ³ Ð ÓÒº ØØ Ö Ø ÓÒ Ö Ò ÐÓÖ Ð ÓÙØ Ð Ò ÜÔÐÓ Ø Ð Ö Ð ÙÖ Ð Ø Ø Ö Ñ Ò Ù Ø Ð³ ÜÔ ÖØ Ò Ô ÙØ ÚÓ Ö ÙÒ ÓÒ Ò Ò Ð ÓÒ ÔÖÓÔÓ Ò ÚÓ Ö Ö Ö ØÓÙØ Ð Ñ Ò Ñ ÒØ ÓÒ Ù ÒØ Ð ÓÒº Ò Ö Ú Ò ÐÓÖ ÕÙ Ð Ð Ø Ø Ö٠г ÜÔ ÖØ Ô ÙØ ÐÓÖ ÓÒ ÒØÖ Ö ÙÖ ÔÓ ÒØ ÔÖ ÔÓÙÖ ÓÑÔÖ Ò Ö Ð ÓÒ Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÔÖÓÔÓ º Ò ÒÓØÖ ÓÒØ ÜØ Ö Ö Ð Ñ Ø Ö ÔÖ Ñ Ö Ø Ð ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ ÙÖ ÕÙ Ø ÑÓ Ò ÒØ ÓÒ Ö Ò Ò Ñ Ø Ö ÓÒØÖ ÓÒ Ñ ÖÕÙ ÒÓÑ Ò Ø Ú º ÓÒ Ò ÓÒØ Ô Ö ÓÒ Ý Ø Ñ Ø ÕÙ Ø Ò ÓÒØ Ô Ù ³ÙÒ Ö ÓÒÒ Ñ ÒØ ÜÔÐ Ø º Ò Ù ÓÒØÖ Ö ÕÙ ÓÒ Ø ÙÔ ÖÚ Ô Ö ÙÒ Ö Ø ÙÖ Ð Ñ ØÖ Øµ Ø Ô Ò ØÖÓ Ø Ñ ÒØ Ù ÓÒØ ÜØ Ö Ø ÓÒÒ Ðº ÔÖÓ Ð Ñ Ö Ø ÓÒÒ Ð Ð Ñ Ø Ð ÔÖÓ ³ ÜØÖ Ø ÓÒ ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ô ÖØ Ö ÓÙ¹ Ñ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ ÙÖ ÕÙ º ÕÙ ÓÙÑ ÒØ Ø Ö Ô Ö ÙÒ Ñ ØÖ Ø Ö Ø Ö Ô Ö ÙÒ ØÝÐ ³ Ö ØÙÖ Ô Ö ÓÒÒ Ð Ø ÔÓÙÚ ÒØ ÚÓ Ö Ö Ø Ð ÓÙÑ ÒØ ÙÔ Ö Ú Òغ Ä Ö Ø ÓÒ ÓÙÑ ÒØ Ò³ Ø ÒØ Ô ÓÒ Ø ÒØ Ð ÔÖÓ ³ ÜØÖ Ø ÓÒ ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÔÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÒÒ Ò Ó Ø ØÖ ÒÚ ÓÑÑ ÔÐÙ Ü Ð Ò ÔÓÙÚÓ Ö ÔØÙÖ Ö Ø ÑÓ Ð Ö

28 ½½ Ð ÓÒ Ñ ÒØ ÓÒØ ÜØÙ Ð Ù Ø ÜØ ÙÖ Õ٠г Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ö Ø Ö Ö ÙÒ ÓÒ º Ä ÓÒ ÕÙ Ò Ö Ø ØØ ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÕÙ ÒÓÙ ÓÒ Ù Ø ÒÓÙ ÒØ ÖÖÓ Ö ÙÖ Ð Ô ÖØ ¹ Ò Ò Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ö Ø ÒÙ ÔÓÙÖ Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÓÙÑ ÒØ Ø ÓÒ ÔÓÙÖ Ð Ö Ö ÓÒÒ Ò Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ö Ø Ö Ö Ð ÓÒØÖ ÓÒ Ñ ÖÕÙ ÒÓÑ Ò Ø Ú º ÈÐÙ Ô Ö¹ Ø ÙÐ Ö Ñ ÒØ ÒÓÙ ÚÓÙÐÓÒ Ø ÖÑ Ò Ö Ð ÓÒ Ù ÔØ Ð Ö Ð³ ÔÔÖ ÒØ ÓÙÑ ÒØ Ò ³Ó ÖÚ Ö Ð ÓÒ Ñ ÒØ ÐÐ ¹ Ø ÖÑ Ò Ö Ð ÙÖ ÑÔÓÖØ Ò ØÖ Ø ÕÙ Ø Ð ÒØ ÔÖÓÔÓ Ö ÓÐÙØ ÓÒ ÔØ ÔÓÙÖ Ö ÓÖ ÒØ Ö Ð Ó ÖÚ Ú Ö ÙÒ Ñ ÐÐ ÙÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÓÙÑ ÒØ º ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ÈÓÙÖ Ö ÔÓÒ Ö Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÕÙ ÔØ Ñ ÖÕÙ Ø ³ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ù Ö ÕÙ ÓÒØÖ ¹ ÓÒ ÒÓÙ ÔÖÓÔÓ ÓÒ ³ ØÙ Ö Ð³ ÒØ Ö Ð Ø Ù ÔÖÓ Ù ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ð³ Ò Ñ Ð ÓÙ¹ Ñ ÒØ Ö Ö Ø Ö ÒØ Ð ÓÒØÖ ÓÒ Ñ ÖÕÙ ÒÓÑ Ò Ø Ú º ÈÙ Ù ØÖ Ú Ö ³ÙÒ ÔÔÖÓ ÜÔÐÓÖ ØÓ Ö ÙÔ ÖÚ ÒÓÙ Ö ÔÓÒ ÓÒ Ð ÑÓØ Ú Ø ÓÒ ÔÖ Ò Ô Ð ØÖ Ú ÙÜ Ö Ö ÓÒ Ø ÒØ Ú ÐÙ Ö Ð ÕÙ Ð Ø ÓÒÒ ÑÔÐ ÕÙ ØÓÙØ Ù ÐÓÒ ÔÖÓ Ù Ò Ø ÖÑ ¹ Ò ÒØ Ð Ü ÑÔÐ Ø Ð ÙÖ ÔÖÓÔÖ Ø ÒØ Ð ÕÙ Ð Ø Ð ÓÒÒ Ò Ø Ð º Ø Ô Ø Ø ÑÓØ Ú Ô Ö Ð³ Ò ÐÝ ÓÒÒ Ð ÓÒ µ ÓÙÖÒ Ô Ö Ð³ ÜÔ Öغ Ò Ò ÒÓÙ ÔÖÓÔÓ ÓÒ ÙÒ ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ ÒØ Ö Ø Ú ÑÓ Ð Ø ÓÒ ÔÖÓ Ù ÓÒ Ù ÒØ Ð³ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÒÒ Ò º Ò ³ ÒØ Ö Ö Ñ ÒØ Ð ÚÓ Ö¹ Ö Ð³ ÜÔ ÖØ Ò Ð³ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÒÒ Ò Ô ÖØ Ö ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ ÙÖ ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ ÔÖ Ú Ð ÙÒ ÒØ Ö Ø ÓÒ ÓÖØ ÒØÖ ÜÔ ÖØ Ø ÓÙØ Ð º ØØ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ù Ø Ô Ö Ð³ Ô Ø ÓÒØ ÜØÙ Ð ÓÒ Ò Ö ÔÓÒ ÒØ Ô ÙÒ Ö ÓÒÒ Ñ ÒØ ÜÔÐ Ø Ø Ò ÔÓÙÚ ÒØ ØÖ Ñ Ñ Ô Ö ÙÒ ÓÖ Ò Ø ÙÖº ÈÓÙÖ ÜØÖ Ö Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ù ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ ÒÓÙ ÔÖ Ú Ð ÓÒ ÙÒ ÜØÖ Ø ÓÒ Ñ ¹ ÙÔ ÖÚ Ð Ý Ø Ñ Ø Ð Ø ÓÒ ÙØÓÑ Ø Õ٠г Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ö Ð Ö Ø Ö Ø ÓÒ ³ÙÒ ÓÒ Ø Ð ÓÙÑ Ø Ð³ ÜÔ ÖØ ÔÓÙÖ ÙÒ Ú Ð Ø ÓÒº Ë ØØ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÑÔÐ Ø ÓÙ ÖÖÓÒ Ð³ ÜÔ ÖØ Ô ÙØ ÐÓÖ Ø ÖÑ Ò Ö ÐÙ Ñ Ñ ÔÖÓÔÖ Ø Ô Ö Ð ØÙÖ Ù ÓÙÑ Òغ Ä ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒÒ Ö Ø Ö ÒØ ÙÒ ÓÒ Ò ÔÓÙÚÓ Ö Ø Ð Ö Ð Ñ ÒØ ÓÑÔ Ö ÓÒ ÙÖ Ð³ Ò Ñ Ð ÓÒ Ø Ô Ö ÒØ Ö Ø ÓÒ Ù ÚÓ Ö¹ Ö Ð³ ÜÔ Öغ ÐÙ ¹ Ø Ø Ô Ö ÙÒ ÔÖÓ Ù ÙØ Ñ ÒØ ÒØ Ö Ø ØÓÙØ Ù ÐÓÒ Ð ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒÒ º ÔÖÓ Ù Ô ÖÑ Ø Ò Ö Ð ØÖ Ø Ñ ÒØ Ö Ð Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ØØ ÒØ Ø ØÙ ³ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ ÓÙÑ ÒØ Ù Ù ÓÑ Ò Ò Ø ÓÒº Ä ÔÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÒÒ Ò Ø ÐÓÖ ÓÒ ÙØÓÑ Ø ÕÙ Ò Ö ÒØ ÙÒ Ô Ø ÒØ Ö Ø ÔÓÙÖ Ð Ú Ð Ø ÓÒ Ö ÙÐØ Ø Ó Ø ÒÙ º ÖØÓ Ö Ô ÓÒ Ò ÕÙ Ð ÓÒ Ñ ÒØ ÙÖ Ð ÕÙ Ð Ö ÔÓ Ð ÓÒÒ Ò ÓÒØ Ø Ð Ø ÔÖÓÔÓ Ð³ ÜÔ ÖØ Ò ÕÙ³ Ð ÔÙ Ò Ù Ö Ð ÙÖ Ô ÖØ Ò Ò º

29 ½¾ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ò Ö Ð Ò Ò Ð³ ÒØ Ö Ð Ø ÔÖÓ Ù ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ö ÔÓ ÙÖ ÙÒ ÔÔÖÓ ÝÐ ÕÙ Ô Ö¹ Ñ ØØ ÒØ ÓÖÖ Ö Ð Ø ÓÒ Ö Ð Ò Ö ÒØ Ö Ù Ñ ÙÜ Ð ÓÒ Ø Ò Ù ÑÓ Ð º ÍÒ Ô ÖØ Ð³ Ò Ñ Ð Ö ÓÙÖ ÔÓÒ Ð ÒØÖ ÜÔ ÖØ Ù ÓÑ Ò ÙÖ ÙÒ ÔÓÙÚÓ Ö ÓÑÔ Ö Ö Ø ÙØ Ð Ö Ð ØÓØ Ð Ø ÓÐÙØ ÓÒ ÔÓ Ð Ò ÒØ Ö ÒØ Ð ÚÓ Ö¹ Ö Ð³ Ò Ñ Ð ÒØ ÖÚ Ò ÒØ ³ÙÒ Ñ Ñ ÓÑ Ò º ÙÜ Ö Ð Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ ÓÒØ Ø Ñ Ò ÙÖ ÒØ ØØ Ø Ú Ø Ö Ö º ÍÒ ØÖ Ò ÖØ Ø ÒÓÐÓ ÒØÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø Ò Ø Ð Ò Ø ÓÒ Ð Ò ÔÖÓÔÖ Ø Ò Ù ØÖ ÐÐ Ø ÒØ ÐÐ ØÙ ÐÐ Ö Ö Ñ ÙÖ Å ÖÓÛ Þ È Ö Ø Ö Ð ÓÒ Ù ÒØ ÖÒ Ö Ð³ÙØ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ ØÖ Ú Ð ÓÐÐ ÓÖ Ø Ú Ø ÒØ Ö Ø Ú ³ Ð ÓÒ ÔÓÙÖ Ð³ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ù Ö ÕÙ ÓÒØÖ ÓÒ ÒØÖ Ñ ÖÕÙ ÒÓÑ Ò Ø Ú º

30 ÆÓØ ÓÒ ÓÒ Ñ ÒØ Ð Ù ØÖ Ú Ö Ñ ÑÓ Ö ÒÓÙ ÐÐÓÒ ÓÖ Ö ÔÐÙ ÙÖ ÒÓØ ÓÒ ³ÙÒ ÔÖÓ Ù ÑÓ Ð ¹ Ø ÓÒº ÒÓØ ÓÒ Ô ÖÑ ØØÖÓÒØ Ù Ð Ø ÙÖ Ñ ÙÜ ÓÑÔÖ Ò Ö ØÝÔ ÔÖÓ Ù Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ö Ö ÙÒ Ô ÒÓÑ Ò Ö Ð Ø ÙÒ ÓÑ Ò º ÔÖÓ ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ö ÔÓ ÒØ ÙÖ ÙÒ ÓÒÒ ÓÙÑ ÒØ Ö º ÆÓÙ ÔÔÐ ¹ ÕÙÓÒ ØØ ÓÙÖ ÓÒÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ô ÖÑ ØØ ÒØ ³ Ò Ù Ö ÙØÓÑ Ø ÕÙ Ñ ÒØ Ð ÓÒÒ Ò Ò ÓÒØ ÓÒ ÖÓÝ Ò ³ÙÒ ÜÔ ÖØ Ù ÓÑ Ò º ØØ Ò ÙØ ÓÒ Ö ÔÓ ÙÖ Ô ÖØ ÔÖ Ð Ó Ô Ö Ð³ Ð ÓÖ Ø Ñ ÐÓÖ Ð³ Ò ÙØ ÓÒ Ù ÑÓ Ð Ñ Ù Ô Ö Ð³ ÜÔ ÖØ ÕÙ Ù ØØ Ò ÙØ ÓÒº ij ÒØ Ö Ø ÓÒ Ð³ Ò Ñ Ð ÓÒØÖ ÒØ ÓÒÒ ÓÙÑ ÒØ Ö Ð ÓÖ Ø Ñ ÑÓ Ð Ø ÓÒ ÜÔ ÖØ Ø Ô ÖØ ÔÖ Ø Ö Ð Ò Ð Ö Ð ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ ÌÅÁÒ º Ô ØÖ Ò Ø ÒÓØ ÓÒ Ò Ö Ð ÓÒÒ Ð ØÙÖ Ñ ÑÓ Ö Ø Ô ÖÑ Ø Ö Ö Ð ÓÒØ ÜØ Ö Ö ØÖ Ú ÙÜ ÓØÓÖ Øº ½ ÌÖ Ø Ñ ÒØ ÓÒÒ ÓÖØ Ñ ÒØ ØÖÙØÙÖ Ò Ð Ý Ø Ñ ³ Ð ÓÒ Ð Ñ Ø Ö ÔÖ Ñ Ö ÙØ Ð ÔÓÙÖ Ð³ ÔÔÖ ÒØ Ø ÙÒ ÓÒÒ º ØØ ÓÒÒ Ø Ò Ô Ö Ñ Ò ÓÒ ÙØ ÙÖ Ð ÒÓÑ Ö ³ ÒÖ ØÖ Ñ ÒØ Ð Ö ÙÖ Ð ÒÓÑ Ö ³ ØØÖ ÙØ Ò ³Ó Ø Ò Ö ÙÒ ÑÓ Ð ØØ ÓÒÒ Ð Ð ÓÖ Ø Ñ ÚÓÒØ Ø ÖÑ Ò Ö Ö Ð Ø ÓÒ ÒØÖ ØØÖ ÙØ ØÖ Ú Ö ØÓÙ Ð Ü ÑÔÐ º Ú ÑÑ ÒØ ÔÓÙÖ ÖØ Ò Ü ÑÔÐ ØØÖ ÙØ Ò ÓÒØ Ô Ö Ò Ò Ð Ú ÒØ Ð Ø Ø ÖÑ Ò Ö Ô ÖØ Ö Ð³ Ò Ñ Ð ÓÒÒ Ö Ð Ø ÓÒ ÒØÖ Ò ÕÙ º ³ Ø ÔÓÙÖÕÙÓ Ò ØÓÙØ ÔÖÓ Ù ³ ÔÔÖ ÒØ Ð Ø Ò Ö ³ ÓÖ Ö ÚÓ Ö Ð ÓÒÒ Ð ÔÐÙ ÓÑÓ Ò ÔÓ Ð Ó ÔÓÙÖ ÕÙ ÒÖ ØÖ Ñ ÒØ Ð³ Ò Ñ Ð Ö ÔØ ÙÖ Ø Ö Ò Ò º ÆÓÙ Ô ÖÐÓÒ ÐÓÖ ÓÒÒ Ö ÓÙÖ Ù º ØØ ÔÔ ÐÐ Ø ÓÒ ÓÙ ¹ ÒØ Ò ÕÙ ÕÙ ØØÖ ÙØ Ø Ò Ö Ò Ò Ø Õ٠г Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ù ØÝÔ ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ØØ Ò Ù ÙÒ Ö ÔØ ÙÖ ÒÙÑ Ö ÕÙ Ò Ô ÙØ Ô Ö Ü ÑÔÐ Ô ÓÒØ Ò Ö ÑÓ Ð Ø ÓÑÔÓ Ö Ø Ö ÐÔ Ø ÕÙ µº ½

31 ½ ÆÓØ ÓÒ ÓÒ Ñ ÒØ Ð ¾ ÁÒ ÙØ ÓÒ Ø ÔÔÖ ÒØ ÙØÓÑ Ø ÕÙ ü Ð Ö Ò Ð ÙØ ÓÒ ÕÙ Ø ÙÒ Ò Ö Ò ÐÓ Õ٠РРг Ò ÙØ ÓÒ ÓÒ Ù Ø Ù Ô ÖØ ÙÐ Ö Ù Ò Ö Ð Ø Ò³ Ú Ð Ø ÕÙ Ô Ý ÓÐÓ ÕÙ Ö ÐÐ Ô ÙØ ØÖ Ñ ÒØ Ô Ö Ð Ø µ Ø ÓÒ Ø ØÙ ÙÒ Ö Ð Ö ÓÒÒ Ð Ò Ð³ Ò ÓÒØÖ ¹ Ü ÑÔÐ Ø ÙÒ ÝÔÓØ ØÖ Ú Ð ÜÔÐÓÖ Ö Ö Ø Ö Ô Ö ³ ÙØÖ Ü ÑÔÐ ÓÙ Ò ÖÑ Ö Ô Ö ÙÒ ÓÒØÖ ¹ Ü ÑÔÐ µº ij Ò ÙØ ÓÒ Ö ÔÓ ÙÖ ÙÒ ÙÔÔÓ Ø ÓÒº Ä ÝÐÐÓ Ñ Ò ÙØ Ø ÐÓÖ Ò Ø ÓÑÑ ÝÔÓ¹ Ø Ø ÕÙ º ü Ô ÖØ Ö ³Ó ÖÚ Ø ÓÒ ÕÙ ÓÒØ ØÓÙ ÓÙÖ ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö µ г Ò ÙØ ÓÒ ÔÖÓ Ù Ø ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ò Ö Ð ÝÔÓØ Ø ÕÙ µ ÕÙ Ö ÒØ Ö ÙØ Ð º ÆÓÙ ÒÓÙ ØÙÓÒ Ò ÙÒ ÓÒØ ÜØ ³ ÔÔÖ ÒØ Ò ÙØ º ÐÙ ¹ Ø Ö Ö Ò Ù ¹ Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ Ð³ Ò ÐÝ Ø Ð³ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ñ Ø Ó ÕÙ Ô ÖÑ ØØ ÒØ ÙÒ Ñ Ò Ù Ò Ð Ö µ ³ ÚÓÐÙ Ö Ø Ö ÑÔÐ Ö Ø Ó ÙÒ ÒØ ÐÐ Ò ÖØ ÐÐ Ö ÙÒ ÔÖÓ Ù ³ ÔÔÖ ÒØ º Ø ÔÔÖ ÒØ Ô ÖÑ Ø ³ ÚÓ Ö ÙÒ Ý Ø Ñ ÕÙ ³ÓÔØ Ñ Ò ÓÒ¹ Ø ÓÒ Ð³ ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ Ð ÜÔ Ö Ò Ø Ð Ö ÙÐØ Ø Ó ÖÚ Ô ÖØ Ö Ø Ó ÖÚ º Ø Ò Ñ Ð ÓÒØÖ ÒØ ÑÔÓ ÐÓÖ ³ ÚÓ Ö ÙÒ ÔÖÓ Ù ÒØ Ö Ø Ò Ð ÒØ Ö Ö Ð ÔÐÙ Ñ ÒØ ÔÓ Ð º ÔÔÖ ÒØ ÙØÓÑ Ø ÕÙ Ø ÓÙÚ ÖØ ÓÒÒ Ò Ô ÖØ Ö ÓÒÒ Ò ÒØ ÐÐ Ò ÖØ ÐÐ ÒÓÙ Ô ÖÐÓÒ ³ ÔÔÖ ÒØ ÙØÓÑ Ø ÕÙ Å Ò Ä ÖÒ Ò µ ÓÙ ÒÓÖ ÓÙÚ ÖØ ÓÒÒ Ò Ô ÖØ Ö ÓÒÒ ÃÒÓÛÐ Ø ÓÚ Öݵº ÁÐ ³ Ø ÙÜ Ô Ð Ø ØÖ ÔÖÓ Ð ÔÖ Ñ Ö Ø ÒØ ÙÒ Ô ÖØ Ð ÓÒ µ Ö ÒØ Ø Ð Ö Ö ÙÐ Ö Ø ÑÓØ ÓÙ ÓÒ ÔØ Ô ÖØ Ö ³ÙÒ Ò Ñ Ð ÓÒÒ º Ô Ò ÒØ ÒÓÙ Ð Ö Ö ÓÒ Ò Ô Ò ÑÑ ÒØ Ð Ü Ø ÕÙ ÐÕÙ Ö Ò Å ÒÒ Ð ½ º ½º ij ÔÔÖ ÒØ ÙØÓÑ Ø ÕÙ Ø Ð ÓÙÚ ÖØ ÓÒÒ Ò Ô ÖØ Ö ÓÒ¹ Ò ÓÒØ ØÓÙØ ÙÜ ÔÓÙÖ Ó Ø ³ ÒØ Ö Ö ÙÐ Ö Ø ÑÓØ ÓÙ ÓÒ ÔØ Ô ÖØ Ö ³ÙÒ Ò Ñ Ð ÓÒÒ º ÌÓÙØ Ó Ò Ð Ð ØØ Ö ØÙÖ Ð³ ÔÔÖ ÒØ ÙØÓÑ Ø ÕÙ ÓÙ ¹ ÒØ Ò ÕÙ³ Ð Ü Ø ÙÒ ØÖÙØÙÖ Ö Ð Ø ÓÒ Ù Ò ³ÙÒ Ù ÓÒÒ Ø ÕÙ ÐÙ ¹ Ø Ù ³ÙÒ Ñ Ò Ñ ÒÓØ ÓÒ Ö ÙÐ Ö Ø µ ÔÖÓ ÙØ ÓÒ ÒÓØ ÓÒ ³ ÙØÓÑ Ø µº ÓÒØÖ ¹ Ö Ñ ÒØ Ø Ô Ø Ð ÓÙÚ ÖØ ÓÒÒ Ò ÑÔÐ ÕÙ ÔÐÙ ³ ÔÔÖ Ò Ö Ð Ù ÓÒÒ Ò Ø ÒØ ÕÙ Ø Ð Ò ÔÓÙÖ ÙØ ÒØ ÚÓ Ö ÔÖ ÓÖ ÙÖ Ð ÑÓÝ Ò ³Ó Ø ÒØ ÓÒ ÐÙ ¹ º Ä ÓÒ ÕÙ Ò Ö Ø Ø Õ٠г ÔÔÖ ÒØ ÙØÓÑ Ø ÕÙ Ú ÔÖÓ Ù Ö Ð ÓÒÒ Ò Ô ÖØ Ö Ð³ Ò Ñ Ð ÓÒÒ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÓÙÚ ÖØ ÓÒÒ Ò ÔÓÙÖÖ Ø ÖÑ Ò Ö ÓÒÒ Ò Ò ÙØ Ð ÒØ ÕÙ³ÙÒ Ô ÖØ ÓÒÒ º ijÙØ Ð Ø ÓÒ Ð³ ÒØ Ö Ð Ø ÓÙ ÒÓÒ ÓÒÒ Ø ÙÒ Ö Ò ÒØÖ ÔÖÓ º

32 º Ä ÖРг ÜÔ ÖØ ½ ¾º Ä ÓÒ Ö Ò Ø Ð ÙÜ Ó Ø º Ä Ý Ø Ñ ³ ÔÔÖ ÒØ ÙØÓÑ Ø ÕÙ ÓÒØ ÔÐÙ ÚÓ Ø ÓÒ Ø ÖÑ Ò Ö Ö Ð Ø ÓÒ ÓÑÔÐ Ü Ø ÒÓÒ ÒØ Ð ÙÑ Ò Ñ ÒØ ÐÓÖ ÕÙ Ð Ý Ø Ñ ÓÙÚ ÖØ ÓÒÒ Ò ÓÒØ Ó Ø ÔÐÙ ÑÓ Ø ÙÖ Ð ÓÒÒ Ò Ó Ø ÒÙ ÓÒÒ Ò ÕÙ Ó Ø ÔÓÙÚÓ Ö ØÖ ÒØ Ô Ö ÙÒ ÜÔ ÖØ Ù ÓÑ Ò Ð Ø ÑÔ Ò³ Ø ÔÐÙ ÙÒ ÓÒØÖ ÒØ º ij ÔÔÖ ÒØ ÙØÓÑ Ø ÕÙ Ø Ù ÙÖ Ð ÓÙÚ ÖØ ÓÒÒ Ò ÐÐ ¹ Ö ÖÓÙÔ ÒØ Ò ÔÐÙ Ð ÒÓØ ÓÒ ÓÑÔÖ Ò ÓÒ Ù ÓÑ Ò ÔÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÓÒÒ Ø ³ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ö ÙÐØ Ø º ³ Ø ÔÓÙÖÕÙÓ Ò ÒÓØÖ ÜÔÓ ÒÓÙ Ò ÖÓÒ Ô Ø ÒØ ÓÒ ÒØÖ Ð ÙÜ Ô ÐÓ ÓÔ ÙÒ ÓÒ Ù ÒØ Ð ÔÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÒÒ Ò ÒØ ÖÔÖ Ø Ð ÓÙ ÒÓÒµ Ø ØÓÙØ ÙÜ ÓÒØ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Ð³ÙÒ Ð³ ÙØÖ º Ä ÖРг ÜÔ ÖØ ÌÓÙØ Ù ÐÓÒ Ù ÔÖÓ Ù ³ ÔÔÖ ÒØ Ò Ð Ö ÒÓ Ö Ö ÒÓÙ ÓÒ ÒØ ÖÚ Ò Ö Ð³ ÜÔ Öغ ij ÜÔ ÖØ Ø Ò Ö Ð Ñ ÒØ Ô Ð Ò ÙÒ ÓÑ Ò Ô ÖØ ÙÐ Öº ÁÐ Ô ÙØ Ü ÐÐ Ö Ò Ð Ö ÓÐÙØ ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ð Ö Ö ÓÙ Ð ÓÐÙØ ÓÒ Ö Ò º ij ÜÔ ÖØ Ø ÓÒ Ö ÓÑÑ Ñ ØÖ ³ÙÒ ÚÓ Ö ÓÒØÖ Ö Ñ ÒØ Ù Ú ÒØ ÕÙ ÐÙ Ñ ØÖ Ð ÓÒÒ Ò ³ÙÒ ÓÑ Ò ÔÓÙÚ ÒØ Ò Ö Ð Ñ ÒØ ØÖ ÓÖÑ Ð Ø ÓÒ Ö ÓÑÑ Ó Ø Ú µ ÕÙ ÒØ Ö Ò ØÙÖ ÐÐ Ñ ÒØ Ð Ñ ÒØ ÓÒÒ Ò Ñ ÕÙ ÔÖ Ò Ò ÓÑÔØ ÙÒ ÜÔ Ö Ò Ø ÚÓ Ö ØÖ Ò Ñ ÒÓÒ ÓÖÑ Ð Ð Ö Ò ÒØ ÔÓÖØ ÙÖ ÓÒ ÚÓ Öº ij ÜÔ ÖØ Ø ÓÒ Ö Ø Ö Ô Ö ÙÒ ÚÓ Ö¹ Ö ÑÔÐ Ø ÒÓÒ Ú Ö Ð Ö Ð Ø ÓÒ ÜÔ Ö Ò Ù ÓÑ Ò ³ ØÙ º ü ÚÓ Ö¹ Ö Ø ÓÙØ Ò ÔÐÙ ÙÒ ÒÓØ ÓÒ ÓÒÒ Ò ÕÙ Ô Ùع ØÖ ÓÖÑ Ð Ø ÓÒ Ö ÓÑÑ Ó Ø Ú º ËÓÒ ÖÐ Ø ÔÐÙ ÕÙ Ò Ö ³ Ø Ô ÖØ Ö ÚÓ Ö¹ Ö Ø ØÙ ÕÙ³ Ð ÐÙ Ø ÔÓ Ð ³ÓÖ ÒØ Ö Ð ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ³ÙÒ ÑÓ Ð ÔÖ Ò ÒØ Ò ÓÑÔØ Ð Ñ ÒØ º Ä Ô ÖØ ÔÖ ÙÒ ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ð³ Ø Ð Ñ ÒØ ³ÙÒ ÑÓ Ð Ò ØÓÙØ ÔÖÓ Ù ³ ÔÔÖ ÒØ ÙØÓÑ Ø Õ٠г Ø Ð Ñ ÒØ ÓÒÒ Ò Ô Ò Ó Ü ØÖ Ø ÕÙ Ø Ø Ò ÕÙ ÒØ ÖÚ Ò ÒØ Ò ÙÒ ÔÖÓ Ù ÓÒÒ Ðº Ó Ü ÓÒØ ØÖ Ø Ñ ÒØ Ô Ò ÒØ Ð ÑÓ Ð Ø ÓÒ ÓÙ ÓÒØ ÜÔÖ Ñ Ô Ö Ð³ ÜÔ ÖØ Ò ÓÒØ ÓÒ ÓÒ ÚÓ Ö¹ Ö Ø ÓÒÒ Ò º ÍÒ Ô ÖØ ÔÖ Ô ÙØ Ô Ö Ü ÑÔÐ ÓÒ Ù Ö ÙÒ ÜÔ ÖØ ÔØ Ö ÓÙ Ö Ù Ö ÙÒ ÔÖ ÙÚ ÒÓÒ Ô ÙÖ Ð ÓÖ Ö ÙÑ ÒØ ÙÜ¹Ñ Ñ Ù Ø ÒØ Ð ÔÖ ÙÚ Ñ ÙÖ Ð Ö Ð Ø ÓÒ ÕÙ Ô ÙØ ÚÓ Ö Ð³ ÜÔ ÖØ ÒØÖ Ð ÔÖ ÙÚ Ø ÓÒÚ Ø ÓÒ º

33 ½ ÆÓØ ÓÒ ÓÒ Ñ ÒØ Ð Ä Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÒØ Ô ÖØ ÔÖ ÓÒ Ñ ÒØ Ö Ð ÓÒÒ Ö ÖÓÙÔ Ö Ð ÒÖ ØÖ ¹ Ñ ÒØ Øº º º µ ÐÓÖ ÕÙ³ Ð Ø Ð ÒØ ÑÓ Ð ØÓÙØ ÓÑÑ Ð³ ÜÔ ÖØ ÔÖ Ò ÒØ ÓÒ Ò ÓÒØ ÓÒ ÓÒ ÚÓ Ö¹ Ö Ø ÓÒ ÓÒÚ Ø ÓÒ ÔÓÙÖ ÙÒ ØÙ Ø ÓÒ ÓÒÒ º ÌÅÁÒ ÙÒ ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ ³ Ð ÓÒ Ò Ò Ñ ÑÓ Ö Ø ÔÖ ÒØ ÒÓ ØÖ Ú ÙÜ ÓÒØ Ð Ö ØÓÑ ÔÔÐ Ø Ú ÓÒØ ÙÒ ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ ³ Ð ÓÒ ÒÓÑÑ ÌÅÁÒ ½ º ÔÖÓ Ø ÔÔÐ Ø Ø Ð³Ó Ø ³ÙÒ ÓÒØÖ Ø Ö Ö Ø Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ Ò¾¼¼½ ÒØÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø Ò Ô Ö Ð Ì ÓÑ Ä Ö Ø Ð Ò Ø ÙÖ ÕÙ Ö Ö Ñ ÙÖ Å ÖÓÛ Þ È Ö º ØØ ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ Ø Ú ÐÓÔÔ Ò ÙÒ ÔÔÖÓ ÚÓÐÙØ Ú º ÓÖÖ Ø ÓÒ ÌÌÅÁÒ ¾ Ò ÓÒØ ÚÓÐÙØ ÓÒ ÔÓ Ð º È Ö ÓÑÑÓ Ø ÒÓÙ ÚÓÒ ÓÒ ÖÚ Ð Ø ÖÑ ÌÅÁÒ ÔÓÙÖ Ø Ö Ð Ö ÔÔÐ Ø ÒÓ ØÖ Ú Ùܺ ÄÓÖ ÕÙ³ Ð Ø Ø Ö Ö Ò ÙÜ Ð Ñ ÒØ ÒØ ÖÚ Ò ÒØ Ò ÌÌÅÁÒ Ð Ð Ø ÙÖ Ò Ö Ú ÖØ º ½ ÓÑÔÙØ Ö Ø ÌÖ Å Ö ÁÒ Ö Ò Ñ ÒØ Ú ÐÙ Ø ÓÒ ¾ ÓÒ ÌÖ ÓÖ ÌÖ Å Ö ÁÒ Ö Ò Ñ ÒØ Ú ÐÙ Ø ÓÒ

34 Ô ØÖ ½ ÓÒØ ÜØ Ö Ö Ð ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ ÙÖ ÕÙ ËÓÑÑ Ö ½º½ ÈÖÓÔÖ Ø ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º½ ÓÙÑ ÒØ ØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º¾ ÓÙÑ ÒØ ÙÔ ÖÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º Ä ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ ÙÖ ÕÙ ÙÔ ÖÚ º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º È ÖØ Ò Ò ÓÙÑ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ½º½º Ë Ñ Ð Ö Ø ÓÙÑ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ½º¾ Ð Ò Ù ÓÒØ ÜØ Ö Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º ÈÖÓ Ð Ñ Ø ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ Ä Ö ÒÓ Ö Ö Ö ÔÓ ÙÖ Ð³ Ò ÐÝ Ø Ð³ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÒÒ Ò Ô ÖØ Ö ³ÙÒ ÓÙÖ ÓÒÒ ÓÙÑ ÒØ Ö ÙÖ ÕÙ Ö Ð ÒØ Ð Ð ÓÒ ÒØÖ Ð ÔÐ Ò ³ ÒØ Ö Ø ÓÒ ÓÑÑ ¹Ñ Ò Ø Ð³ ÔÔÖ ÒØ ÙØÓÑ Ø ÕÙ º ØØ ÔÐ Ù Ò ÖÖ ÓÙÖ ÒØ Ö ¹ ÔÐ Ò Ö Ø ÔÖ ÒØ Ò Ð ÙÖ ½º½ Ô Ù Ú ÒØ º Ò ÙÒ ÔÖ Ñ Ö Ø ÑÔ Ð Ö Ø ÙÖ ÜÔ ÖØ Ò ÓÒ ÓÑ Ò ØÖ Ú Ðµ ÓÒ ØÖÙ Ø Ø Ö Ð ÓÙÑ ÒØ Ð Ö Ò ÒØ ÐÓÖ ÙÔ ÖÚ Ò ÓÒ ÓÒØ ÒÙ ÐÙ ¹ Ø ÓÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ö Ø Ö Ö ÙÒ Ô ÒÓÑ Ò ÔÖ º ØØ Ö Ø ÓÒ Ò Ù Ò ÐÓÖ ØÓÙØ ÕÙ Ô ÙØ ØÖ Ö Ð Ò ÜÔÐÓ Ø ÒØ Ð ÓÙÑ ÒØ ÓÒ ÙÐØ Ø ÓÒ Ö Ú Ø Ð ÓÒº Ñ Ñ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ Ù ÓÙ¹ Ñ ÒØ Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ð ÙÖ ØÓÙÖ ³ Ò Ù Ò Ö Ð Ö Ø ÙÖ Ò ÔÖÓÔÓ ÒØ ÓÖÖ Ø ÓÒ Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ Ö Ø Ö ÕÙ Ð Ø Ø Ô ÖØ Ò Ò ÕÙ ÓÒØ Ù Ø µ Ò ÚÙ ³ Ñ Ð ÓÖ Ö Ð ØÖÙØÙÖ Ù ÓÙÑ Òغ Ñ Ð ÓÖ Ø ÓÒ Ø ÒØ ÔÖ Ò Ô Ð Ñ ÒØ Ü ÔÓÙÖ ÓÔØ Ñ Ö Ð³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ Ù ÓÙÑ Òغ ÆÓÙ ÒÓÙ ÔÐ ÓÒ Ò Ð³ÓÔØ ÕÙ ³ÙÒ ÓÙÖ ÓÒÒ ÓÙÑ ÒØ Ö ÙÔ ÖÚ ¹ ½

35 ½ Ô ØÖ ½º ÓÒØ ÜØ Ö Ö Ð ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ ÙÖ ÕÙ influence consultation rédacteur Conception Exploitation aide à la décision classification corrige qualité pertinence º ½º½ Ð ÓÒ ÔØ ÓÒ Ð³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ Ù ÓÙÑ ÒØ ÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÕÙ ÒØ Ö ÔÐ Ò Ö º Ö Ø Ö ÒØ ÓÒ Ö Ò Ù Ô Ö ØÖ ÙÒ ÙÜ Ö Ò ÔÓÙÖ Ð Ø Ò ÖÓ Ø Ñ ÖÕÙ ÒÓÑ Ò Ø Ú º Ð Ø Ö ÔÖ ÒØ ÒØ ÙÒ ÓÙ ¹ Ò Ñ Ð ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ ÙÖ ÕÙ ÓÒ µ ÒÙÑ Ö Ô Ö ÙÒ Ó Ø ÔÖ Ú ÂÓÙÚ µ ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÒÒ ÔÖ Ú ÐРгÁÆÈÁµ Ù ÙÖ Ø ÓÒ Ð Ð Ò Ø Ö Ö Ñ ÙÖ Å ÖÓÛ Þµ ½º½ ½º½º½ ÈÖÓÔÖ Ø ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ ÓÙÑ ÒØ ØÖÙØÙÖ Ä ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ ÔÖ ÒØ Ö ÒØ Ò Ú ÙÜ ØÖÙØÙÖ Ð º Ä ÔÖ Ñ Ö Ø Ð Ð ØÖÙØÙÖ Ñ Ñ Ð Ö Ø ÓÒ Ð ³ Ø Ð Ö Ð Ø ÓÒ ÒØÖ Ð Ø ØÖ Ô Ö Ö Ô Ø ÑÓØ º ØØ ØÖÙØÙÖ Ö Ø Ö Ð Ñ ÒØ ÕÙ ØÖÙØÙÖ ÐÐ ÓÙ ØÖÙØÙÖ ÐÓ ÕÙ Ù ÓÙÑ Òغ ÆÓÙ ÔÓÙÚÓÒ Ö ÔÖ ÒØ Ö ØØ ØÖÙØÙÖ Ô Ö Ð ³ÙÒ Ö Ô ÓÖ ÒØ Ò ÝÐ Ó ÙÒ Ò Ù ÓÒØ ÒØ ÙÒ Ð Ñ ÒØ ØÖÙØÙÖ Ð Ø ÙÒ Ö ÙÒ Ö Ð Ø ÓÒ ³ ÔÔ ÖØ Ò Ò ÒØÖ ÙÜ Ò Ù º ØØ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ø ÒØ ÒÓÒ ÖÙÐ Ö ÒÓÙ Ó Ø ÒÓÒ ÐÓÖ ÙÒ ØÖÙØÙÖ Ö ÓÖ ÒØ Ù ÓÙÑ ÒØ ÓÑÑ Ð ÔÖ ÒØ Ð ÙÖ ½º¾ Ô ¹ÓÒØÖ º Ä ÓÒ Ò Ú Ù ØÖÙØÙÖ Ø ÓÒ Ø ÙÒ Ñ Ò ÓÖÑ Ô ÖØ Ö ³ÙÒ Ð Ò Ð ÓÑÑ Ð ÀÌÅÄ Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ò Ö Ð Ö ÒÙÐ Ö Ø Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ù ÓÙÑ Òغ ÆÓÙ Ô ÖÐÓÒ ÐÓÖ ØÖÙØÙÖ Ô Ý ÕÙ Ù ÓÙÑ Òغ ij Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÐÓÖ Ò Ö Ô Ö Ð Ñ ÒØ ØÖÙØÙÖ Ð ÔÔÓÖØ ÒØ ÙÒ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÙÔÔÐ Ñ ÒØ Ö Ù ÓÒØ ÒÙ ÕÙ³ Ð Ò Ö ÒØ ÓÑÑ Ô Ö Ü ÑÔÐ Ð Ñ Ò ÓÖÑ Ø ÜØÙ ÐÐ ØÖÙØÙÖ ÐÐ ÓÙ ³ ÝÔ ÖÐ Ò º ÖÒ Ö ÔÓ ÒØ ÐÓÖ ÕÙ³ Ð Ø ÒØ ÖÒ Ù ÓÙÑ ÒØ ÒØÖÓ Ù Ø ÙÒ ÒÓÙÚ ÐÐ Ö Ð Ø ÓÒ ØÖÙØÙÖ ÐÐ Ò Ð ÓÙÑ ÒØ Ø ÐÓÖ ÕÙ³ Ð Ø ÜØ ÖÒ Ù ÓÙÑ ÒØ ÓÑÔÐ Ø Ð Ö Ð Ø ÓÒ Ù Ò ³ÙÒ ÚÓÐÙÑ ÓÙÑ ÒØ Ö º Ä ÓÙÑ ÒØ Ø ÐÓÖ ÒÖ ³ÙÒ ÒÓÙÚ ÐÐ ØÖÙØÙÖ Ò Ú Ù ÙÔ Ö ÙÖ ÐÐ Ö Ø Ö ÒØ Ð Ñ ÒØ ÕÙ ØÖÙØÙÖ ÐÐ º Ä ÖÒ Ö Ò Ú Ù ØÖÙØÙÖ Ø ÓÒ Ô ÖÚ Ú Ø Ð Ð³ÙØ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ ÓÖÑ Ð Ø ÓÒ ØÝÔ ÅÄ ³ÙÒ ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ º ØÝÔ ÓÖÑ Ð Ø ÓÒ Ø ÔÖÓ Ù ÀÌÅÄ Ò Ð Ò Ó Ð

36 ½º½º ÈÖÓÔÖ Ø ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ ½ Document Titre Section Section Titre Sous section Sous section Titre Paragraphe Paragraphe Phrase Phrase Phrase Phrase Mot Mot Mot Mot Mot Mot Mot Mot º ½º¾ Ü ÑÔÐ ³ÙÒ ØÖÙØÙÖ ÐÓ ÕÙ ³ÙÒ ÓÙÑ ÒØ Ø ØÖÙØÙÖ º Ö ÔÓ ÙÖ ÙÒ Ð Ò Ð º ij ÔÔÓÖØ Ñ ÙÖ Ø Ð ÔÓ Ð Ø Ò Ö Ð Ð Ò Ö Ö Ð Ñ ÒØ ÔÖÓÔÖ Ù ÓÙÑ ÒØ Ø Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ö Ò ÓÖ Ö Ð Ñ ÒØ ÕÙ ÐÙ ¹ º ØÝÔ ÓÖÑ Ð Ø ÓÒ Ö Ò ÓÖ Ð Ö ÔØ ÓÒ ³ÙÒ ÓÙÑ ÒØ Ò Ö ÔÖ ÒØ ÒØ ÓÒ Ó ÒØ Ñ ÒØ Ð³ Ò¹ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÜØÙ ÐÐ Ø Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ØÖÙØÙÖ ÐÐ ³ÙÒ ÓÙÑ Òغ ÔÐÙ Ò ÙØ Ð ÒØ Ð Ò Ö Ú Ø Ð ÕÙ ¹Ä Ò Ð Ò Ø ÓÒ ³ÙÒ Ð Ò ØÖÓÙÚ ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ Ò Ò Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ð³ ÒØ Ö Ø ÓÒ ÓÙÖ Ø Ò Ø ÓÒ Ø ³ Ö ÑÙÐØ ÔÐ ÔÓÙÖ ÙÒ Ñ Ñ Ð Òº ½º½º¾ ÓÙÑ ÒØ ÙÔ ÖÚ ÍÒ ÙØÖ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ø ÓÙÑ ÒØ ÙÖ ÕÙ Ø Ð ÙÖ Ô Ø ÙÔ ÖÚ º ÆÓÙ ÒØ Ò ÓÒ Ô Ö ÙÔ ÖÚ Ð Ø ÕÙ ÓÙÑ ÒØ ÓÒØ Ö Ò ÚÙ Ö Ø Ö Ö ÙÒ Ð ¹ ÓÒº ØØ Ö Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ ÒØ Ò ³ ÜÔÖ Ñ Ö Ø Ö Ö Ð³ ÒØ Ö Ð Ø ÓÙ ÙÒ Ô ÖØ Ù ÓÑ Ò ÔÓÙÖ Ð ÕÙ Ð Ð ÓÒØ Ø ÔÐÓÝ º Ò Ð Ò Ù Ø ÕÙ ÒÓÙ Ô ÖÐÓÒ ÐÓÖ ÓÙÑ ÒØ Ô Ö ÓÖÑ Ø Ð Ö Ð ÒØ ÙÒ Ø ÓÒº ½º½º Ä ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ ÙÖ ÕÙ ÙÔ ÖÚ Ä ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ ÙÖ ÕÙ ÙÔ ÖÚ Ö ÔÓÒ ÙÜ ÙÜ Ô Ø ÒÓÒ ÔÖ Ñ¹ Ñ ÒØ ÙÒ ØÖÙØÙÖ ÓÖØ Ø ÙÒ ÙÔ ÖÚ ÓÒ Ð Ö Ø ÓÒº ÈÓÙÖ Ð Ô ÖØ ÙÐ Ö Ø ØÖÙØÙÖ Ø ÓÒ ÐÐ ¹ ÔÔ Ö Ø ÙÖ ÙÜ Ò Ú ÙÜ ÙÒ Ò Ú Ù ÔÓÖØ ÒØ ÙÖ Ð Ñ ÒØ ÕÙ Ù Ô Ö Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ø ÙÒ Ö Ð Ø Ð Ñ ÒØ ÕÙ ØÖÙØÙÖ ÐÐ º Ä ÔÖ Ñ Ö Ò Ú Ù ÔÖ Ò ÓÖÑ Ô Ö Ð ³ÙÒ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Åĺ Ä ÓÙÑ ÒØ Ø Ò Ø ÓÑÔÓ Ò ÙÜ Ô ÖØ Ð º Ä ÓÒ Ò Ú Ù ÓÖÖ ÔÓÒ ÙÒ ÖØÓÙ Ö ÙÑ ÒØ Ð ÓÒ

37 ¾¼ Ô ØÖ ½º ÓÒØ ÜØ Ö Ö Ð ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ ÙÖ ÕÙ Ø Ð ÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒ Ù Ø ÜØ ÓÑÔÐ Ø Ð ÓÒº ØØ ØÖÙØÙÖ Ø ÚÖ ÙÒ ÕÙ Ñ ÒØ ÔÓÙÖ Ð ÓÙÑ ÒØ ÕÙ ÒÓÙ ÙØ Ð ÓÒ Ø Ò Ö ÔÖ ÒØ Ò ÙÙÒ Ð ÔÙ Ð Ø ÓÒ Ó ÐÐ º Ä ÖØÓÙ Ö ÙÑ ÒØ Ð ÓÒ Ò³ ÒØÖÓ Ù Ø Ô Ñ ÒØ ÕÙ ØÖÙØÙÖ ÐÐ º Ä Ð Ñ ÒØ ÓÒØ Ø ÕÙ Ø Ú Ð Ö Ø Ö ÒØ ÙÒ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ð Ô ÖØ Ñ ÖÕÙ Ò Ú Ù ÙÖ Ø ÓÒÒ Ð Ø Ð ÓÒ Ø ÙÒ Ö ÙÑ Ò ØÝÐ Ø Ð Ö Ô ÕÙ Ð ÓÒº Ä Ø Ð ½º½ Ô Ù Ú ÒØ ÔÖ ÒØ ÙÒ ÜØÖ Ø ÖØÓÙ Ö ÙÑ ÒØ ÙÒ ÓÒº ³ Ø Ò Ð Ø ÜØ ÓÑÔÐ Ø Ð ÓÒ ÕÙ ÒÓÙ Ö ØÖÓÙÚÓÒ Ð ÓÒ Ô Ø ØÖÙ¹ ØÙÖ Ø ÓÒ Ù ÓÙÑ ÒØ Ð Ñ ÒØ ÕÙ ØÖÙØÙÖ ÐÐ º ÉÙ ÐÐ ÕÙ Ó Ø Ð ÓÒ Ð Ñ Ò Ñ ÒØ Ö Ø ÓÒÒ Ð Ö Ø Ð Ñ Ñ ³ÙÒ ÓÒ ÙÒ ÙØÖ º Ò Ö Ú Ò Ð ÚÓ ÙÐ Ö ÙØ Ð Ú Ö Ö Ò ÓÒØ ÓÒ Ù Ö Ø ÙÖº ÆÓÙ Ö ØÖÓÙÚÓÒ ÐÓÖ Ò Ö Ð Ñ ÒØ ÙÒ ÓÒ Ò Ü ÔÓ ÒØ ½º Ö ÔÔ Ð Ø Ø Ð ÔÖÓ ÙÖ ¾º Ú Ð Ø Ð Ñ ÖÕÙ ÔÐ Ò ÒØ º Ú Ð Ø Ð Ñ ÖÕÙ Ù Ò ÒØ º ØØ ÒØ Ð ÒÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ð Ø Ù ÒÓÑ ÓÑÑ Ö Ð Ð Ó Ø ÔÐ Ò ÒØ º Ð Ñ ÙÖ Ö Ô Ö ØÖ º г Ø ÓÒ Ò ÓÒØÖ ÓÒ Ä Ø Ð Ù Ô ¾¼ ÔÖ ÒØ Ð Ø ÜØ ÓÑÔÐ Ø Ð ÓÒ ÔÖ ÒØ Ò Ð Ø Ð Ù ½º½ Ô Ù Ú ÒØ º ½º½º È ÖØ Ò Ò ÓÙÑ ÒØ Ä ÓÙÑ ÒØ ÙØ Ð ÔÓÙÖ Ð ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ù Ô ÒÓÑ Ò Ó Ú ÒØ ØÖ ÓÒ Ö ÓÑÑ ÔØ Ù ÔÖÓ Ð Ñ Ö Ð Ø ÓÒÒ Ô Ö Ð³ ÜÔ Öغ È Ö ÔØ ÒÓÙ ÒØ Ò ÓÒ ÕÙ Ð ÓÙÑ ÒØ ÓÒØ Ö Ø Ö Ø ÕÙ Ù Ô ÒÓÑ Ò ØÙ º ij ÜÔ ÖØ Ð Ö Ø ÒÙ ÔÓÙÖ Ð ÙÖ Ö Ø Ö Ø Õ٠г Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ³ Ð Ú ÙÐ ÒØ Ø Ð ÙÖ Ô ÖØ Ò Ò º Ô Ò ÒØ Ð Ø Ù ÔÓ Ð ÕÙ ÓÙÑ ÒØ Ó ÒØ ØÓÙÖÒ Ð ÙÖ ÙØ Ð Ø ÓÒ ÔÖ ¹ Ñ Ö Ð ÓÙÑ ÒØ Ø Ô Ò ÔÓÙÖ Ð ÓÒ ÙÐØ Ø ÓÒ ÔÙ ÙØ Ð ÔÓÙÖ Ð³ Ð ÓÒº ij Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒØ ÒÙ Ò Ð ÓÙÑ ÒØ Ô ÙØ ÐÓÖ ÓÙÚÖ Ö ÔÐÙ ÕÙ Ð ÓÑ Ò ØÙ ÓÙ ÒÚ Ö¹ Ñ ÒØ Ð Ø ÔÓ Ð ÕÙ Ð Ô ÒÓÑ Ò Ò Ó Ø Ô ÒØ Ö Ð Ñ ÒØ Ö Ø Ø ÕÙ³ÙÒ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ñ ÒÕÙ º ÈÓÙÖ ØÖ Ó Ö ÒØ Ð ÓÒ ÔØ ÓÒ Ù ÓÙÑ ÒØ ÙÖ Ø Ö Ò ÔÖ Ò ÒØ Ò ÓÑÔØ Ð³ÙØ Ð Ø ÓÒ ÖÒ Ö ÓÑÑ ÓÙÖ ÔÓÙÖ ÙÒ ÔÖÓ Ù ÓÒÒ Ðº ÔÓ ÒØ ÔÖ Ô ÙÚ ÒØ ØÖÓÙÚ Ö Ð ÙÖ Ö ÔÓÒ Ò Ð ÓÙÑ ÒØ ÕÙ ÒÓÙ ÕÙ Ð ÓÒ ÓÒÒ Ò ØÖ Ø ÕÙ ÓÙ ÖÙ Ø Ò ÓÒØ ÓÒ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ð³ ÜÔ Öصº Ùܹ Ø ÒØ ØÙ Ð ÖÓÒØ Ö ÒØÖ ÙÜ ÓÙ ÔÐÙ ÙÖ ÓÒ ÔØ º Ä ÙÖ ½º Ô ¾¾ ÔÖ ÒØ ØØ ÔÖÓ Ð ¹ Ñ Ø ÕÙ º Ä Ö ÓÒ AB AC BC Ø ABC ÓÒØ ÞÓÒ Ö Ø ÕÙ Ó Ð ÓÙÑ ÒØ ÔÖ ÒØ Ä ÓÕÙ ÐÐ ÔÖ ÒØ ÒØ Ò Ð³ ÜØÖ Ø Ò ÓÒØ Ô ÙÒ ÖÖ ÙÖº Ä Ô ÖØ Ò Ò Ö ÔÔÓÖØ Ù Ø ÕÙ ØÓÙØ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÙÑ ÒØ ÔÓÖØ ÒØ ÙÖ ÙÒ ÙР٠غ

38 ½º½º ÈÖÓÔÖ Ø ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ ¾½ ÙÖ ÒÔ Ê Ö Ò Å¾¼¼½¼ ÓÑ Ò Å ÊÉÍ Æ ØÙÖ Ð ÓÒ ÁËÁÇÆ Ê Æ ÁË ÂÙÖ Ø ÓÒ ÌÊÁ ÍÆ Ä Ê Æ ÁÆËÌ Æ È ÊÁË Àº¼ µ ¾¼¼½¹¼ ¹½ Ø Ð ÓÒ ¾¼¼½¹¼ ¹½ ÆÓÑ Ô ÖØ Ç Ë µ» Ä ÈÇËÌ Å ÖÕÙ Ç À Ç Ë Ò ÐÝ ÆÇÅÁÆ ÌÁÇÆ ËÇ Á Ä Ì ÆÇÅ ÇÅÅ Ê Á Ä Ç µ ¹ Å ÊÉÍ ÊÁÉÍ Ì Ë ÊÎÁ Ë ¹ Å ÊÉÍ ÇÅÈÄ ¹ È ÊÌÁ Î Ê Ä Ç µ ¹ ÈÈ Ê ÁÄË ÈÇÍÊ Ä ÌÊ ÁÌ Å ÆÌ Ä³ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÇÆ Ä ËÌÁÇÆ Ë ÁÊ Ë ÇÅÅ Ê Á Ä Ë Ä Ë ÇÆË ÁÄË Ä³ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÇÆ Ì Ä Ê ÆË Á Æ Å ÆÌ ³ ÁÊ Ë Ä ËÌÁÇÆ ÇËËÁ Ê ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÉÍ Ä ÈÊÇ Ê ÅÅ ÌÁÇÆ ÈÇÍÊ ÇÊ ÁÆ Ì ÍÊ Ì Ä ÄÇ ÌÁÇÆ Ì ÅÈË ³ Ë ÍÆ Ë ÊÎ ÍÊ Ë Ë ÇÆÆ Ë ¹ ļ Ľ Ä Ä Ä ½ ¹ ÆÍÅ ÊÇ ³ ÆÊ ÁËÌÊ Å ÆÌ ¹ Å ÊÉÍ Î Ê Ä À Ç Ëµ ¹ ÄÇ Á Á ÄË ËÌÁÇÆ Á ÀÁ ÊË ³ Ê ËË Ë ËÌÁÆ Ë Í ÊÇÍÌ ÍÊË Ì Í Ê Æ Ë Å ÌÌ ÍÊË ÇÍʹ ÊÁ ÊË Ä Ë Á À Ë Ä ÇÆËÌÁÌÍÌÁÇÆ Ä ÆÌÊ ÄÁË ÌÁÇÆ Ä Ì ÆÍ Ì Ä ÅÁË ÂÇÍÊ Á ÀÁ ÊË ³ Ê ËË Ë ÈÇÍÊ Î ÄÁ ÌÁÇÆ Í ÇÆÌ ÆÍ Ë Ë Ë ÇÆÆ Ë ÎÇÁ Ë ÇÁÌ Ë ÈÇËÌ Ä Ë ÄÇ ÄÁÌ Ë Ì µ ¹ ļ Ľ Ä ¹ ÆÍÅ ÊÇ ³ ÆÊ ÁËÌÊ ¹ Å ÆÌ ¼¼ ÌÁÇÆ Æ ÇÆÌÊ ÇÆ Å ÊÉÍ Ç µ ¹Î ÄÁ ÁÌ ÇÍÁµ ¹ ÈÇÊÌ ¹ Ì Æ Í Ä ÈÊÇÌ ÌÁÇÆ ¹ ÊÌÁ Ä Ä ½¾¹¾ Ç Ä ÈÊÇÈÊÁ Ì ÁÆÌ ÄÄ ÌÍ ÄÄ ¹ ÄÁ ÄÄ ¹ ÈÊ ÁËÁÇÆ ÇÍÁµ ¹ ËÁ Æ ¹ ÌÁÇÆ Ë Ì ÇÊÁ Ë Í ÉÍ ÄÄ Ë ÈÈ ÊÌÁ ÆÆ ÆÌ Ä Ë ÈÊÇ ÍÁÌË ¹ Á ÆÌÁ Á ÌÁÇÆ Í ÇÆÌ ÆÍ Ë Ë ÊÎÁ Ë ÆÇƵ ¹ Ê Ì Ê ÍËÁ Ä ËÁ Æ ÌÁÇÆ Ë Ë ÊÎÁ Ë ÆÇƵ ¹ Ê Í ÆÇƵ ¹ ÇÅ ÁÆ ÆÌ Ä³ ÌÁÎÁÌ ËÇ Á Ä ÆÇƵ Å ÊÉÍ À Ç Ëµ ¹ Î ÄÁ ÁÌ ÆÇƵ ¹ ÁËÈÇÆÁ ÁÄÁÌ ÆÇƵ ¹ ÊÌÁ Ä Ä ½½¹ Ç Ä ÈÊÇÈÊÁ Ì ÁÆÌ ÄÄ ÌÍ ÄÄ ¹ ÊÇÁÌ ÆÌ ÊÁ ÍÊ ÇÍÁµ ¹ Å ÊÉÍ ÆÌ ÊÁ ÍÊ ÆÊ ¹ ÁËÌÊ Ç µ ¹ ÊÁËÉÍ ÇÆ ÍËÁÇÆ ÇÍÁµ ¹ ËÁÅÁÄÁÌÍ ÎÁËÍ ÄÄ Ì ÈÀÇÆ ÌÁÉÍ ¹ ÊÁËÉÍ ÇÆ ÍËÁÇÆ ËÍÊ ÇÊÁ ÁÆ Ë Ë ÊÎÁ Ë ÌÌ ÁÆÌ Ä ÆÇÅÁÆ ÌÁÇÆ ËÇ Á Ä Ì Í ÆÇÅ ÇÅÅ Ê Á Ä ÆÇƵ ¹ ÌÁÎÁÌ Ë Á ¹ Ê ÆÌ Ë ¹ ÊÁËÉÍ ÇÆ ÍËÁÇÆ ÆÇƵ ÇÆÌÊ ÇÆ ¹ ÈÊ ÂÍ Á ¹ Î ÄÍ ÌÁÇÆ ¹ Ä Å ÆÌ ÈÊÁË Æ ÇÆËÁ Ê ÌÁÇÆ ¹ Î Äǹ ÊÁË ÌÁÇÆ ¹ Á ÍËÁÇÆ ÊÇ ÀÍÊ Ë ÍÈÊ Ë ÈÊÇ ËËÁÇÆÆ ÄË ÆÙÑ ÖÓ µ ¼¼ Ð Ø ÓÒ ÔÖÓ Ù Ø Ø ÖÚ Ä¼ Ľ Ä Ä Ä ½ ÈÖÓ Ù Ø Ø ÖÚ ÈÈ Ê ÁÄË ÈÇÍÊ Ä ÌÊ ÁÌ Å ÆÌ Ä³ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÇÆ Ä ËÌÁÇÆ Ë ÁÊ Ë ÇÅÅ Ê Á Ä Ë Ä Ë ÇÆË ÁÄË Ä³ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÇÆ Ì Ä Ê ÆË Á Æ Å ÆÌ ³ ¹ ÁÊ Ë Ä ËÌÁÇÆ ÇËËÁ Ê ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÉÍ Ä ÈÊÇ Ê ÅÅ ÌÁÇÆ ÈÇÍÊ ÇÊ ÁÆ Ì ÍÊ Ì Ä ÄÇ ÌÁÇÆ Ì ÅÈË ³ Ë ÍÆ Ë ÊÎ ÍÊ Ë Ë ÇÆÆ Ë ¹ ÄÇ Á Á ÄË ËÌÁÇÆ Á ÀÁ ÊË ³ Ê ËË Ë ËÌÁÆ Ë Í ÊÇÍÌ ÍÊË Ì Í Ê Æ Ë Å ÌÌ ÍÊË ÇÍÊÊÁ ÊË Ä Ë Á À Ë Ä ÇÆËÌÁÌÍÌÁÇÆ Ä ÆÌÊ ÄÁË ÌÁÇÆ Ä Ì ÆÍ Ì Ä ÅÁË ÂÇÍÊ Á ÀÁ ÊË ³ Ê ËË Ë ÈÇÍÊ Î ÄÁ ÌÁÇÆ Í ÇÆÌ ÆÍ Ë Ë Ë ÇÆÆ Ë ÎÇÁ Ë ÇÁÌ Ë ÈÇËÌ Ä Ë ÄÇ ÄÁÌ Ë Ì µ ¹ ļ Ľ Ä ¹ º º º Ì º ½º½ Ü ÑÔÐ ÙÖ ÔÖÙ Ò Ù Ð ÓÙÑ ÒØ Ö ÂÍÊÁÆÈÁ

39 ¾¾ Ô ØÖ ½º ÓÒØ ÜØ Ö Ö Ð ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ ÙÖ ÕÙ A AC C AB ABC BC B º ½º Ü ÑÔÐ ÓÙÑ ÒØ ØÙ Ð ÖÓÒØ Ö ÒØÖ ØÖÓ ÓÒ ÔØ º Ò Ø ÒØ ÙÒ ØÙ ÔÔÖÓ ÓÒ º Ð Ð ÙÔÔÓ Ö ÕÙ³ Ð ÓÒØ ÔÖÓÔÖ Ø ÓÑÑÙÒ Ò Ñ Ð º Ë Ø Ð Ø Ð ÐÓÖ Ð Ô ÙØ Ý ÚÓ Ö Ù ÖÖ ÙÖ ÙÖ ÒØ Ð ÔÖÓ Ù ÜØÖ Ø ÓÒ ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º ij ÖÖ ÙÖ Ò³ Ø Ò Ö Ô ÑÔÙØ Ö Ù ÔÖÓ Ù ³ ÜØÖ Ø ÓÒ Ò Ø ÒØ ÕÙ Ø Ð Ñ ÙÜ ÓÙÑ ÒØ Ò ÔÖ ÒØ ÒØ Ô ÙÒ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÒØ Ò Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Ð Ø Ø ÖÑ ¹ ÒÓÐÓ ÕÙ ØÖ Ú Ö Ð³ ÒØ ÐÐÓÒ Ö Ø ÒÙº Ò Ú Ñ ÒØ Ð Ý Ø Ñ ³ ÜØÖ Ø ÓÒ Ô ÙØ ØÖ ÔÐÙ ÖÓ Ù Ø ÙÜ Ú Ö Ø ÓÒ Ñ Ð ÙØ ÐÓÖ Ø Ð Ö Ð Ó Ø ³ÙÒ Ø ÐÐ Ñ Ö Ö Ð Ø Ú Ñ ÒØ ÓÙÑ ÒØ Ø Ð Ö ÓÙÖ Ù Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ò ÖÖ ÙÖº ØØ ÙØ ÓÒ Ò Ô ÙØ Ö ÕÙ³ ÔÖ ÚÓ Ö Ö ÓÒ Ö Ð Ó Ö Ò Ð ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÔÐÙ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ñ ÒØ ÐÐ Ö ÔØ ÙÖ º Ë ³ Ø Ð ÐÓÖ Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÓÙÑ ÒØ ÙØ Ð Ò³ Ø Ô Ù ÑÑ ÒØ Ð ÙÜ ÓÙÑ ÒØ ³ÓÖ Ò º ½º½º Ë Ñ Ð Ö Ø ÓÙÑ ÒØ Ä ÓÙÑ ÒØ ÖÚ ÒØ Ø Ð Ö ÙÒ ÓÒÒ ÓÒØ Ò Ö Ð Ñ ÒØ Ù ³ÙÒ ÓÙÑ ÒØ Ö º Ä ØÖÙØÙÖ ÐÓ ÕÙ Ø Ô Ý ÕÙ ÓÙÑ ÒØ Ý ÓÒØ Ò Ö Ð Ñ ÒØ Ò¹ Ø ÕÙ ³ÙÒ ÓÙÑ ÒØ Ð³ ÙØÖ Ø Ð Ø ÔÓ Ð ÕÙ ÐÐ ¹ ÔÙ ÖÚ Ö Ö ÔÖ ÒØ Ö ÔÐÙ ÙÖ Ñ ÐÐ ÓÙÑ ÒØ º Ä Ö ÕÙ Ò Ú Ù Ø ³ ÚÓ Ö ÓÙÑ ÒØ ÓÖØ Ñ ÒØ Ñ Ð Ö ÙÒ Ñ Ñ ØÖÙØÙÖ Ô Ý ÕÙ Ø ÐÓ ÕÙ ÔÓÙÖ ÙÒ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ö ÒØ º ØØ Ñ Ð Ö Ø Ô ÙØ ÔÓ Ö ÔÖÓ Ð Ñ ÔÓÙÖ Ø Ò Ù Ö Ð ÓÙÑ ÒØ º ÆÓÙ ÔÓÙÚÓÒ Ñ Ò Ö ÓÙÑ ÒØ ÒØ ÕÙ

40 ½º¾º Ð Ò Ù ÓÒØ ÜØ Ö Ö ¾ ± Ø Ð Ð Ñ ÒØ ÒØ Ð Ö Ò ÒØÖ Ð ÓÒ ÔØ Ú ÒÒ ÒØ ÐÓÖ ÔÐÙ Ð Ø Ñ ØØÖ Ò Ú Ð ÙÖº Ò Ð Ö ÓÙÑ ÒØ Ò Ö ÓÒ ÙØÓÑ Ø ÕÙ Ô ÖØ Ö ÔØ ÙÖ ÔÖÓ Ù Ò Ù ØÖ Ð Ô Ö Ü ÑÔÐ µ ÒØ Ö Ð Ú Ö Ø ÓÒ Ö ÙÒ Ø Ò ÔÐÙ ÑÔÐ ÕÙ Ö Ô Ö Ö Ð Ö Ò Ò ÓÙÑ ÒØ Ø ÜØÙ Ð ÔÖ ÒØ ÒØ ÙÒ Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ø ÙÒ ØÖÙØÙÖ ÒØ ÕÙ Ñ ÓÒØ Ð Ö Ø ÓÒÚ Ö ³ÙÒ ÙØ ÙÖ Ð³ ÙØÖ º Ò ÙÒ ÙØÖ ÙÖ Ð ÓÒÒ Ô ÙØ ØÖ Ù ³ÙÒ ÓÑÔ Ð Ø ÓÒ ÔÐÙ ÙÖ ØÝÔ ÓÙÑ ÒØ Ö Ò ÒØ Ð³ ÜÔÐÓÖ Ø ÓÒ ÔÐÙ Ð Ø Ñ Ò ÒÑÓ Ò ÔÓ Ð º Ä ÙÐØ Ú Ö Ö ÔÓÙÖ Ð³ ÜÔ ÖØ Ò Ð Ð Ø ÓÒ Ð ÓÒÒ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ô ÖÑ ØØ ÒØ ÓÑÔ Ö Ö ÕÙ Ø ÓÑÔ Ö Ð º ÈÓÙÖ Ð Ð ÐÙ Ù Ö Ø ÖÑ Ò Ö ÔÓÙÖ ÕÙ Ñ ÐÐ Ð Ð Ñ ÒØ ÐÐ ÒØ ÕÙ Ð Ö Ø Ö Òغ Ð Ñ ÒØ Ó Ú ÒØ Ò ÒØ Ò Ù ØÖ ÒØ ÕÙ ³ÙÒ Ñ ÐРг ÙØÖ º Ð ÑÔÐ ÕÙ ÙÒ Ô ÖØ Ö Ø Ö Ø ÕÙ ÓÑÑÙÒ º Ë ÖØ Ò ÑÓ Ð Ø ÓÒØ ÑÓ ØÖ Ò ÓÖÑ ÔØ ÔÓÙÖ Ô ÖÑ ØØÖ Ð ÓÑÔ Ö ÓÒ Ð Ò³ Ø ÔÐÙ Ú ÒØ Ö ÒØ Ö ÕÙ Ð Ñ ÒØ ÕÙ Ø ÓÒ ÖÚ ØÓÙØ Ù ÐÓÒ Ð ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº Ë ÙРг ÜÔ ÖØ Ô ÙØ Ö ÒØ Ö ÙÒ Ø ÐÐ Ñ Ö Ñ Ð Ò Ø Ö Ô ÖØ ÙÒ Ú Ð Ò ÖÙ ÔÓÙÖ Ú Ø Ö ØÓÙØ ÓÙ Ð ØÓÙØ ÖÖ ÙÖº ½º¾ Ð Ò Ù ÓÒØ ÜØ Ö Ö ÆÓÙ ÚÓÒ ÔÖ ÒØ Ò Ð ÔÖ Ñ Ö Ø ÓÒ Ð ÒÓØ ÓÒ ÓÙÑ ÒØ ØÖÙØÙÖ Ø ÙÔ ÖÚ º ÆÓÙ ÚÓÒ Ù ÔÖ ÒØ ÖØ Ò ÔÖÓ Ð Ñ ÕÙ Ô ÙÚ ÒØ ÔÓ Ö Ð ÓÙÖ ÓÙÑ ÒØ Ö Ñ Ø¹ Ø ÒØ Ò Ù ÓÙÑ ÒØ ÓÖØ Ñ ÒØ Ñ Ð Ö Ó Ð Ô ÙØ ØÖ Ð Ø Ñ ØØÖ Ò Ú Ð ÙÖ Ð Ð Ö Ò ÒØÖ ÓÙÑ ÒØ Ö Ò ÔÓÙÖØ ÒØ Ô Ø Ð Ö Ð³ÓÖ Ò Ð ÓÒÒ ¹ Ò Ø Ð Öµº ØØ Ò Ø ÓÒ ÓÙÑ ÒØ ØÖÙØÙÖ ÙÔ ÖÚ Ð Ó Ô Ö ÙÒ ØÖÙØÙÖ Ô Ý ÕÙ Ø ÙÒ ØÖÙØÙÖ Ô ÖÚ Ú Ö Ø Ö Ð ÓÙÖ ÓÙÑ ÒØ Ö ØÖ Ú ÙÜ Ö Ö ÙÖ Ð ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ ÙÖ ÕÙ º Ú Ø ÐÐ ÔÖÓÔÖ Ø Ð Ò Ø ÖÑ ³ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÒÒ Ò Ô ÙÚ ÒØ ³ Ò ØÖÓÙÚ Ö ÑÓ Ò ÓÑÔÐ Ü º ij Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖØ Ñ ÒØ ÒÖ Ô Ö ÙÒ ØÖÙØÙÖ Ú Ò ÒØ Ð ÓÑÔÐ Ø Öº ØØ ØÖÙØÙÖ Ø Ø Ð Ô Ö ÙÒ ÚÓ Ö¹ Ö Ø ÙÒ ¹ ØÙ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ Ò Ö Ø Ö Ö Ø ³ ÒØ Ö Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ô ÖØ Ò ÒØ ÔÓÖØ Ô Ö Ð ÓÙÑ ÒØ º ½º ÈÖÓ Ð Ñ Ø ÕÙ Ä ÓÒÒ ÓÒØ ÔÖ Ð ÙÖ ÓÖ ÚÓ Ð ÙÜ ÒÒ ÔÙ ½ ¼µ Ø Ò Ô Ö ÐРРг ÜÔÐÓ ÓÒ Ù ØÖ ÒØ ÖÒ Øº ÌÓÙØ ÒØÖ ÔÖ ÓÙ Ù ÓÒÒ ØÖ Ð ÒØ Ð ÓÙÖÒ ¹ ÙÖ ÓÒ Ñ Ö Ö ÓÒ ÖÚ Ö Ð Ñ Ü ÑÙÑ ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÓÙÖ ³ ÙÖ Ö ÙÒ ØÖ Ð Ø ÙÒ ÑÓÝ Ò ÓÑÔ Ö ÓÒ Ø ³ ØÙ Ø Ø Ø ÕÙ Ö ÒØ ÒØ ÖÚ Ò ÒØ º ÌÓÙØ Ó ÚÓÐÙÑ

41 ¾ Ô ØÖ ½º ÓÒØ ÜØ Ö Ö Ð ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ ÙÖ ÕÙ ³ ÒÖ ØÖ Ñ ÒØ Ø ÔÐÙ Ò ÔÐÙ ÓÒ ÕÙ ÒØ Ø Ú ÒØ ÑÓ Ò Ò ÑÓ Ò ÙÑ Ò Ñ ÒØ ÜÔÐÓ Ø Ð º Ä ÑÓ Ð Ö Ð Ø ÓÒÒ Ð ÓÒÒ ÓÒØ Ô ÖÑ ³ Ö Ú Ö ÓÒ ØÖÙØÙÖ Ð³ Ò¹ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÙØÓÖ ÒØ ÓÒ ÙÐØ Ø ÓÒ Ø Ò Ö ØÖ Ò ÒØ Ð ÒÓÑ Ö Ö ÔÓÒ Ð³ ÓÒØÖ ÒØ Ø ÐØÖ º Å ÑÓ Ð ÓÒØ ÔÐÙ ÕÙ Ð Ñ Ø Ø Ò ÓÒØ ÓÔØ Ñ ÕÙ ÔÓÙÖ Ð³ Ö Ú Ø Ð ÓÒ ÙÐØ Ø ÓÒº ÈÓÙÖØ ÒØ Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÒ ÖÚ Ô ÙØ Ö Ú Ð Ö Ô Ö Ü ÑÔÐ Ö ÖÓÙÔ Ñ ÒØ Ò ÓÒØ ÓÒ ÔÖÓÔÖ Ø ÓÑÑÙÒ º Å ØÖ Ö Ð ÓÒÒ Ú ÒØ ÙÒ ØÓÙØ ÓÑÑ Ö Ð ÓÖØ Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ ÙÒ ÓÒÙÖÖ Ò ÕÙ Ò³ ÒØ Ô Ô ÒÖ ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÕÙ º Ø Ô Ø ÓÒÒ Ø Ö ÙÑ ÙÒ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÓÑÑ Ö Ð Ñ Ô ÙØ ØÖ Ò ÓÒ ÖÚ Ö Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÙÖ ÙÒ ÔÖÓ Ù ÙØÓÑ Ø ÕÙ Ö Ø ÓÒ Ð Ñ Ò ÓÙØ Ð ³ÙÒ Ò ÔÖÓ ÙØ ÓÒ Ô Ö Ü ÑÔÐ µ ÓÙ ÒÓÖ ÙÖ Ð ÔÖÓÔÖ Ø ³ÙÒ ÔÖÓ Ù Ø ÔÓÙÖ Ø ÖÑ Ò Ö ÐÙ ¹ Ø ÓÒ ÓÖÑ ÙÜ ÒÓÖÑ ÕÙ Ð Ø Ü º Ä ÒØ Ð ÙØ ÔÓÙÚÓ Ö Ø Ø Ö Ð Ô ÒÒ ÓÙ Ð Ù ÔÖÓ Ù Ö Ø ÓÒ ÔÓÙÖ Ñ Ð ÓÖ Ö Ð ÕÙ Ð Ø Ù ÔÖÓ Ù Ø Ö ÕÙ º Ö Ð ÑÔ ³ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ù ØÓ ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ô Ö ÒØ Ò Ð Ñ Ø Ñ Ð³ ܹ ÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÓÒÒ Ò Ø ÖÑ Ö Ö ÓÒÒ Ò ÑÔÐ Ø Ò³ Ø Ô ÒÓÖ ÙÒ ÔÐ Ò ØÖ Ö Ô Ò Ù º ijÙØ Ð Ø ÓÒ Ø Ð ÔÖÓ Ô Ò Ù Ö Ñ ØÖ Ý Ø Ñ ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ô Ö Ð³ ÜÔ Öغ ÈÓÙÖØ ÒØ Ú ÓÒÒ Ò Ð Ð Ø ÔÓ Ð ³ ØÙ Ö Ð Ø ³ÙÒ Ñ Ñ ÒØ Ò Ð Ö ³ÙÒ ÒÕÙ Ø Ñ Ð µ ÔÖ Ö ÙÒ Óѹ ÔÓÖØ Ñ ÒØ Ò ÙÒ ÔÖÓ Ù Ö Ø ÓÒµ ³ ÙØÓÑ Ø Ö Ð Ð Ø ÓÒ ÓÒÒ Ò ÙÒ ÑÓ Ð Ö Ð Ø ÓÒÒ Ð Ð ÓÙÑ ÒØ Ð ØÖÓÒ ÕÙ Ø ÓÙÖ ³ Ø Ú Ø µ Ñ ÙÜ ÓÒÒ ØÖ Ð ÒØ º Šг ÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ø Ð Ý Ø Ñ Ò ÙÒ ÒØÖ ÔÖ ÑÔÐ ÕÙ Ð ÔÖ Ò ³ÙÒ Ò ÓÖÑ Ø ¹ Ò ÓÖÑ Ø Ò ÕÙ ³ ØÙ Ø Ñ Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ ÓÒÒ º ÇÖ Ð³ Ò ÓÖÑ Ø Ò Ò³ Ø Ô Ò Ö Ñ ÒØ ÙÒ Ò ÓÑÑ Ö Ð ÙÒ Ñ Ò ÕÙ Ð ÙÒ ÚÓ Ø ÓÒ Ð ÓÙ ÒÓÖ ÙÒ Ö Ú Ø ÓÙÑ ÒØ ÒÙÑ Ö ÕÙ º ÌÖÓ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÒØ ÐÓÖ ÔÓ Ð ½º ÚÓ Ö ÙÒ Ò ÓÖÑ Ø Ò ÔÓ ÒØ ÙÒ ÓÙ Ð ÓÑÔ Ø Ò Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ò Ð ÓÑ Ò Ð³ ØÙ º ¾º Ö ÓÐÐ ÓÖ Ö Ð³ Ò ÓÖÑ Ø Ò Ú ÙÒ ÜÔ ÖØ Ù ÓÑ Ò Ú ØÓÙØ ÕÙ Ð ÑÔÐ ÕÙ ³ÓÖ Ò Ø ÓÒº º ÚÓ Ö ÓÙØ Ð ÔØ ÔÖÓÔÓ Ö Ð³ ÜÔ ÖØ ÔÓÙÖ ÕÙ³ Ð Ñ Ò Ð ØÙ ÓÒÒ ÐÙ Ñ Ñ º Ä ÔÖ Ñ Ö ÓÐÙØ ÓÒ Ø Ò Ö Ô Ò Ö º Ä ÙÜ Ñ ÓÐÙØ ÓÒ Ø ÙÒ ÜÔ Ö Ò ÒÖ ¹ ÒØ Ñ Ð ÑÓ Ð Ø ÓÒ ØÓÙ Ð ÒØ ÖÚ Ò ÒØ Ò³ Ø Ô º ÙÒ ÔÖÓØ ÓÒ Ø ÔÖÓÔÖ ÓÒØÖ ÒØ Ø Ó Ø º ÁÐ Ø Ð Ö ÓÖ Ö ØÖ Ú ÙÜ ÓÑÑÙÒ ÔÓÙÖ Ô ÖØ Ö Ð ÚÓ Ö Ñ Ò Ù Ø Ð ÔÐ Ò Ø ÓÒ Ö Ò Þ¹ÚÓÙ Ô ÙÚ ÒØ Ö ÙÖ

Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation

Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation Vincent Lepez To cite this version: Vincent Lepez. Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation. Mathematics.

Plus en détail

Geoffroy Guibert. To cite this version: HAL Id: tel-00007082 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007082

Geoffroy Guibert. To cite this version: HAL Id: tel-00007082 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007082 Etude par des méthodes nucléaires et physico-chimiques de la contamination des tissus situés autour de biomatériaux métalliques implantés. Mesure de la contribution à la toxicité par la radioactivité résiduelle

Plus en détail

Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection

Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection Erwan Bigot To cite this version: Erwan Bigot. Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection. Mécanique

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ËÙ ÆÌÊ ³ÇÊË Ê ÔÔÓÖØ ÒØ ÕÙ ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ ³ÙÒ À Ð Ø Ø ÓÒ Ö Ö Ê Ö Â Ò¹ Ö ÒÓ ÅÇÆÁÆ Ö Ò Ì Ð ÓÑ Ê² ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ÙÜ Ñ Ø Ó ÓÖÑ ÐÐ ÔÓÙÖ Ð ÐÓ Ð ËÓÙØ ÒÙ Ð Ù ÚÖ Ð ¾¼¼¾ Ú ÒØ ÙÒ ÙÖÝ ÓÒ Ø ØÙ Ô Ö

Plus en détail

Ì ÈÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ø ØÖ ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ËÔ Ð Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÅÓ Ð Ø ÓÒ ÝÒ Ñ ÕÙ ÐÙÜ Ô Ö ÒØ º ÔÔÐ Ø ÓÒ ÙÜ ÔÖÓ Ù ÖÙ ÐÐ Ñ ÒØ Ò ÐØÖ Ø ÓÒ Ø ÖÓ ÓÒº Ô Ö Ú Ë ÊÎ Ì ËÓÙØ ÒÙ Ð ¾ ÒÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ Ú ÒØ Ð ÙÖÝÓÑÔÓ

Plus en détail

ÅÆ ÁÆÄ ÀÅ ½½¼ ÈÖÒÔ Ñ ÈÖÓ ÙÖ ÐÒ ËعÑÒØ Ø Ù Ð ÑÖ ¾¼¼½ ØÑÔ ¼ ¼ ¹ ½¾ ¼ ÍÍÆ ÅÌÊÁÄ ËÍÈÈÄÅÆÌÁÊ ÈÊÅÁË Æ³ÁÅÈÇÊÌ ÉÍÄÄ ÄÍÄÌÊÁ ÈÊÅÁË ÁÆËÌÊÍÌÁÇÆË ÚÖ Þ ÕÙ ÚÓÙ ÚÞ ØÓÙØ Ð ¾ Ô Ð³ÜÑÒ ÖÔÓÒÞ ØÓÙØ Ð ÕÙ ØÓÒ ÚÓÙ Ò ÚÞ ÓÒ ÚÓÙ

Plus en détail

Æ Ó ³ÓÖ Ö ºÍº ½ ¼ ËÈÁ ¾ ÍÒ Ú Ö Ø Ð È Ð ¹ Ð ÖÑÓÒØ ÁÁ ÓÐ ÓØÓÖ Ð Ë Ò ÔÓÙÖ Ð³ÁÒ Ò ÙÖ Ð ÖÑÓÒع ÖÖ Ò ÌÀ Ë ÈÖ ÒØ Ô Ö Ê Ñ ÇÊÆ Ì ÁÒ Ò ÙÖ Ð³ ÆËÈË Ñ ÖÓ Ð ØÖÓÒ ÕÙ Ø ³ ÒØÖÙÑ ÒØ Ø ÓÒ ÍÒ Ú Ö Ø ÄÓÙ È ËÌ ÍÊ ÈÓÙÖ Ó Ø Ò

Plus en détail

ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÌÀÇÄÁÉÍ ÄÇÍÎ ÁÆ ÍÄÌ ³ÁÆ ÆÁ ÊÁ ÁÇÄÇ ÁÉÍ ÊÇÆÇÅÁÉÍ Ì ÆÎÁÊÇÆÆ Å ÆÌ Ä ÔÔÖÓ Ý Ø Ñ ÔÓÙÖ ÙÒ ÑÙÐ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ô Ø Ú Ø ÖÖ ØÓ Ö ÔÔÐ ÕÙ Ð Ø ÓÒ Ð ÖØ Ð Ø ÓÐ Ò Ð Ö ÓÒ Ù Ö Æ Öµ ÈÖÓÑÓØ ÙÖ ÈÖº Ⱥ ÓÙÖÒÝ Öº º Ö Ö ÌÖ

Plus en détail

Å Ø Ö Ê Ö ÁÒØ ÐÐ Ò ÖØ ÐÐ Ê ÓÒÒ Ñ ÒØ ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ä Ò ØÙ Ô Ö ÑÙÐ Ø ÓÒ Ð ÝÒ Ñ ÕÙ ÓÖ Ò Ø ÓÒÒ ÐÐ ³ÙÒ Ý Ø Ñ ÑÙÐØ ¹ ÒØ ÔØ Ø Ò ÙÒ Ö Ù ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº Ê ÔÔÓÖØ ËØ Å Ø Ö Ê Ö ÁÒØ ÐÐ Ò ÖØ ÐÐ Ê ÓÒÒ Ñ ÒØ ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ä Ò

Plus en détail

Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs pour réseaux autonomes

Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs pour réseaux autonomes Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs pour réseaux autonomes Nicolas Patin To cite this version: Nicolas Patin. Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs

Plus en détail

!" # $%% %%% ÚÐÙØÓÒ Ê ÕÙ ÓÒØÖÓÚÖ ÔÖ Ð ÌÓÖ ÇÔØÓÒ ÊÐÐ ÊÓÖØ Ã Ø Ý ÒÖ ÄÔ Þ ËÓÔ ÈÖÓ Ü Ø ÑÐ ÈÖÓØÓÔÓÔ Ù ß ÊÉŹÁÈ ¾ ÖÙ Ð ÖØ ½ ¼¼¾ ÅÖ ÐÐ Ê ÙÑ ÈÙÐ ÓÒ ÑÒ ÖÕÙÖ ØØ ÝÒÑ Ò ÓÒØÖÓÚÖ ÓÙÒØ ÓÖ ÚÐÙÒ Ö º Ì ÒÐÙ ÒÚÖÓÒÑÒØÐ Ö ÓÒÓÑ

Plus en détail

ÊÔÔÓÖØ Ø ÖÒÓ ÇÐÚÖ Å ÔØÑÖ ¾¼¼¾ Ê ÙÑ Ä ÓÖÑÐ Ñ Ö ÙÜ Ý Ò Ø ÙÒ ÐØÖÒØÚ Ð ØÓÒ ÓÒÒ Ò Ö Ð ÓÒØ Ð Ö ÙÐØØ ³ÙÒ ÓÒÚÖÒ ÒØÖ Ð ÑØÓ ØØ ØÕÙ ÕÙ ÔÖÑØØÒØ ÐÔ Ð³Ó ÖÚØÓÒ Ð ÐÓ Ø ØÒÓÐÓ Ð³ÒØÐÐÒ ÖØÐÐ ÕÙ ÔÖÑØØÒØ ÙÜ ÓÖÒØÙÖ ØÖØÖ Ð ÓÒÒ

Plus en détail

Î Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ ÑÓ Ð Ó Ø Ð Ô Ö ÔØ ÓÒ Ð ÕÙ Ð Ø ÓÙ Ø ÕÙ Ò ÙÒ Ò Ñ Ð ÐÐ ÓÒ ÖØ Ø ³ÓÔ Ö Ö Ã ÀÄ Ñ Ð Ð Ö Ñº Ö Ì ÓØÓÖ Ø Ö Ø ÙÖ Ø Å Ð ÊÍÆ Í Ä ÓÖ ØÓ Ö ³ Ù Ð ÁÊ Å È Ö Ä ÓÖ ØÓ Ö ³ ÓÙ Ø Õ٠гÍÒ Ú Ö Ø ÙÅ Ò Ä Å Ò Ì ÔÖ ÒØ

Plus en détail

ÇÄ Ë ÅÁÆ Ë È ÊÁË ÓÐÐ ÓØÓÖ Ð ÌÀ Ë ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö ÓØ ÙÖ Ð³ ÓÐ Å Ò È Ö ËÔ Ð Ø ÅÓÖÔ ÓÐÓ Å Ø Ñ Ø ÕÙ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ô Ö Î Ð ÖÝ Ê ÓÒ Ð ½ Ñ Ö ¾¼¼½ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð ÅÓÖÔ ÓÐÓ Å Ø Ñ Ø Õ٠г Ò ÐÝ ÓÒ Ø ÓÒ

Plus en détail

ÈÖÓ Ø Ò ³ ØÙ ÇÆ ÈÌÁÇÆ ³ÍÆ ÈÄ ÆÁ Á Ì ÍÊ ÌÊ Â ÌÇÁÊ Ë ÈÇÍÊ ÍÆ ÊÇ ÇÌ ÅÇ ÁÄ Å ØØ Ù Å ÓÒÒ Ù ÚÖ Ö ¾¼¼ ÈÖÓ ÙÖ Ö ÔÓÒ Ð Ù È ÆË Å Åº Ö ØÓÔ ÁÊ Í ¹ Í ÁÆ Åº  ҹÄÙ Í À Ì ËÍÈ Ä Åº ËØ Ô Ò ÎÁ ÄÄ ¾ È Å ØØ Ù Å ÓÒÒ Ù Ê Ñ

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø Ê ÁÅË ÑÔ Ò ¹ Ö ÒÒ Í Ê Ë Ò Ü Ø Ø Æ ØÙÖ ÐÐ Ò Ö Ø ÓÒ ÕÙ Ò Ø Ø ÙØÓÑ Ø Ø ÑÔÓÖ Ëº ÊÍËÇÆ» ĺ ÈÁ ÊÊ» º Ê Ì Ê ÔÓÒ Ð À Ò ÓÙ Ð º ºËºËº ʺ˺Áº ¾¼¼»¾¼¼ Ê ÙÑ Ö ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ø Ý Ø Ñ Ò Ø ÑÔ Ö Ð Ô ÙÚ ÒØ ØÖ ÑÓ Ð

Plus en détail

Ò ÑÑÓÖ ÖÒÓ ÊÑÖÑÒØ ØÖÚÐ Ø «ØÙ Ò Ð ÖÓÙÔ ÅË Ð³ÁÒ ØØÙØ ÈÝ ÕÙ ÆÙÐÖ ÄÝÓÒº ÖÒÖ ÁÐÐ Ø ÑÓÒ ÖØÙÖ Ø ÔÒÒØ ØÖÓ Ò ÐÙ Ù ÖÓÒÒ ÒØ ÔÓÙÖ Ð ÓÒ Ò ÕٳРØÓÙÓÙÖ Ù ØÑÓÒÖ Ò ÑÓÒ ØÖÚÐ Ø ÔÓÙÖ Ð ÐÖØ ÕٳРѳ ÓÖ ØÓÙØ Ù ÐÓÒ Ñ Ø º ÂÕÙ

Plus en détail

Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ò Ö Ð ½º½ Ä ÝÐ ØÑÓ Ô Ö ÕÙ ÔÓÙ Ö Ñ Ò Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½º½ Å Ò Ú Ò Ô Ø ØÓÖ ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½º¾ Å Ò Ú Ò Ð Ø Ò ÕÙ ØÙ ÐÐ º º º

Plus en détail

ÆÙÑ ÖÓ ³ÓÖ Ö Í ½½ Ë ¾ È Ì ¼ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ä ÁË È Ë Ä Íº ºÊº Ê Ö Ë ÒØ ÕÙ Ø Ì Ò ÕÙ µ ÇÄ Ç ÌÇÊ Ä Ë Ë Á Æ Ë ÇÆ Å ÆÌ Ä Ë ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö Ç Ì ÍÊ ³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ËÈ Á ÄÁÌ ÈÀ ËÁÉÍ Ë È ÊÌÁ ÍÄ Ëµ Ô Ö ÙÝ À ÄÄ

Plus en détail

Planification de tâches de manipulation en robotique par des approches probabilistes

Planification de tâches de manipulation en robotique par des approches probabilistes Thèse préparée au Laboratoire d Analyse et d Architecture des Systèmes du CNRS en vue de l obtention du Doctorat de l Université Paul Sabatier de Toulouse Spécialité : Robotique - Informatique par Anis

Plus en détail

ÇÙ ÑÒ ÐÐÝ ØÓÒ ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ Ò ÓÒØÜØ ØÓÒ ÔÖÓØ ÒÐÝ ÙÜ Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ ÅÑÓÖ ÑØÖ ÔÖ ÒØ Ð ÖØÓÒ ØÙ ÝÐ ËÙÔÖÙÖ Ð³ÍÒÚÖ Ø ÙÉÙ ÔÓÙÖ Ð³ÓØÒØÓÒ Ù Ö ÅØÖ Ò ÅºËºµ ÈÖÓÖÑÑ ÅØÖ Ò ØÓÒ ÔÖÓØ ÔÖØÑÒØ Ò ÑÒ ØÖØÚ ÍÒÚÖ Ø Ù ÉÙ ÀÙÐÐ Å ¾¼¼¾

Plus en détail

Evaluation des compétences en mathématiques en fin de 2e année primaire : Résultats de la première phase de l'enquête Mathéval

Evaluation des compétences en mathématiques en fin de 2e année primaire : Résultats de la première phase de l'enquête Mathéval 03.2 MAI 2003 Evaluation des compétences en mathématiques en fin de 2e année primaire : Résultats de la première phase de l'enquête Mathéval Ouvrage coordonné par Jean-Philippe Antonietti Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÓÑÔ

Plus en détail

Imagerie Cardiaque Multimodalités 2D et 3D : THÈSE

Imagerie Cardiaque Multimodalités 2D et 3D : THÈSE Institut National Polytechnique de Lorraine DFD en Automatique et Production Automatisée École doctorale IAEM Lorraine Imagerie Cardiaque Multimodalités 2D et 3D : application à la Coronarographie/Tomoscintigraphie/TEP-CT

Plus en détail

MISE À PROFIT DU SÉQUENÇAGE DU GÉNOME HUMAIN POUR IDENTIFIER DE NOUVEAUX MINISATELLITES POLYMORPHES, VOIRE HYPERMUTABLES

MISE À PROFIT DU SÉQUENÇAGE DU GÉNOME HUMAIN POUR IDENTIFIER DE NOUVEAUX MINISATELLITES POLYMORPHES, VOIRE HYPERMUTABLES MISE À PROFIT DU SÉQUENÇAGE DU GÉNOME HUMAIN POUR IDENTIFIER DE NOUVEAUX MINISATELLITES POLYMORPHES, VOIRE HYPERMUTABLES France DENOEUD Rapport de stage de DEA AGM2 (1999-2000) effectué à l'institut de

Plus en détail

NOTES D ÉTUDES ET DE RECHERCHE

NOTES D ÉTUDES ET DE RECHERCHE NOTES D ÉTUDES ET DE RECHERCHE UNE MESURE DE LA PERSISTANCE DANS LES INDICES BOURSIERS Sanvi Avouyi-Dovi, Dominique Guégan et Sophie Ladoucette Décembre 2002 NER # 94 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES

Plus en détail

Géraldine Guérillot. To cite this version: HAL Id: tel-00873627 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00873627

Géraldine Guérillot. To cite this version: HAL Id: tel-00873627 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00873627 La réception des discours de développement durable et d actions de responsabilité sociale des entreprises dans les pays du Sud : le cas d un don d ordinateurs au Sénégal dans le cadre d un projet tripartite

Plus en détail

Rôle du complexe protéique NPHP1/NPHP4/RPGRIP1L impliqué dans la

Rôle du complexe protéique NPHP1/NPHP4/RPGRIP1L impliqué dans la Rôle du complexe protéique NPHP1/NPHP4/RPGRIP1L impliqué dans la néphronophtise et les ciliopathies associées, dans la morphogenèse épithéliale, la polarité cellulaire et la ciliogenèse Helori-Mael Gaudé

Plus en détail

X Y. 1,, A n } ØY {B 1,, B m. A 1 A n B 1 B m Ô {,

X Y. 1,, A n } ØY {B 1,, B m. A 1 A n B 1 B m Ô {, ÓÒ ÚÓ Ö ØÖ Ò Ö Ñ Ä Ø Ô Ð ÓÒ ÔØ ÓÒ ³ÙÒ Ñ Ö Ð Ø ÓÒÒ Ð ½º Ò ÐÝ Ó Ò Ò ÓÖÑ ÐÐ µ º½ ÒØ Ø Ó Ø ÓÒµ Ó٠ʵº ¾ºÍØ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒÓÙØ Ð Ö Ô ÕÙ ÔÓÙÖÙÒ ÔÖ Ñ Ö ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ô Ò Ò ÓÒØ ÓÒÒ ÐÐ º ÙÒ Ð ÓÒØÖ ÒØ ÙÖÐ ÓÒÒ µµ ºÈ

Plus en détail

Protester sur le web chinois (1994-2011)

Protester sur le web chinois (1994-2011) Protester sur le web chinois (1994-2011) Séverine Arsène To cite this version: Séverine Arsène. Protester sur le web chinois (1994-2011). Le Temps des médias, 2012, pp.99-110. HAL Id: hal-00773738

Plus en détail

½º º Ì Ð ÙÜÔÓÙÖÄÌÄ Ø ÙØÓÑ Ø ½º Ò º Ä ÙØÓÑ Ø Ò Ñ Ò ÙÒÒÓÑ Ö Ò ³ Ø Ø ºÁÐ Ð ÒØ ÑÓØ Ä ω¹ ÙØÓÑ Ø ÙØÓÑ Ø Ú ÙÒÒÓÑ Ö Ò ³ Ø Ø Ñ Ô Ð F Ø Ø Ð Ð Ð Ò ÔØ Ô ÖA FÒ³ ØÔ Ú º ÑÓØÖ Ù Ö ÔØ ÓÒ ³ÙÒ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒÓ F Ø Ù º ½º Ò

Plus en détail

Pour une sociologie du réalisme politique : Le cas du Parti socialiste

Pour une sociologie du réalisme politique : Le cas du Parti socialiste Pour une sociologie du réalisme politique : Le cas du Parti socialiste Pierre-Alexis Tchernoïvanoff To cite this version: Pierre-Alexis Tchernoïvanoff. Pour une sociologie du réalisme politique : Le cas

Plus en détail

Evaluation et prise en charge des processus de récupération en mémoire dans la maladie d Alzheimer

Evaluation et prise en charge des processus de récupération en mémoire dans la maladie d Alzheimer Evaluation et prise en charge des processus de récupération en mémoire dans la maladie d Alzheimer Benjamin Boller To cite this version: Benjamin Boller. Evaluation et prise en charge des processus de

Plus en détail

Savoir nager, une richesse culturelle : Analyse comparative de l enseignement de la natation à Canton, Dakar et Paris

Savoir nager, une richesse culturelle : Analyse comparative de l enseignement de la natation à Canton, Dakar et Paris Savoir nager, une richesse culturelle : Analyse comparative de l enseignement de la natation à Canton, Dakar et Paris Valérie Schwob To cite this version: Valérie Schwob. Savoir nager, une richesse culturelle

Plus en détail

To cite this version: HAL Id: dumas-00846453 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00846453

To cite this version: HAL Id: dumas-00846453 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00846453 Proposition d aide au sevrage tabagique en péri-opératoire chez des patients vasculaires au CHU de Rouen : évaluation de la satisfaction des patients et de l impact à distance de l hospitalisation Bérengère

Plus en détail

La dentinogénèse imparfaite, diagnostic et prise en charge

La dentinogénèse imparfaite, diagnostic et prise en charge La dentinogénèse imparfaite, diagnostic et prise en charge Marielle Calvez To cite this version: Marielle Calvez. La dentinogénèse imparfaite, diagnostic et prise en charge. Other [q-bio.ot]. 2013.

Plus en détail

Les nouvelles tours de Londres comme marqueurs des mutations d une métropole globale

Les nouvelles tours de Londres comme marqueurs des mutations d une métropole globale Les nouvelles tours de Londres comme marqueurs des mutations d une métropole globale Manuel Appert To cite this version: Manuel Appert. Les nouvelles tours de Londres comme marqueurs des mutations d une

Plus en détail

Camille Istin. Contribution à l étude du registre des délibérations de la Société libre des pharmaciens. Seine-Inférieure (1815-1830)

Camille Istin. Contribution à l étude du registre des délibérations de la Société libre des pharmaciens. Seine-Inférieure (1815-1830) Contribution à l étude du registre des délibérations de la Société libre des pharmaciens de Rouen et de Seine-Inférieure (1815-1830) Camille Istin To cite this version: Camille Istin. Contribution à l

Plus en détail

Conception d un convertisseur de puissance pour véhicules électriques multi-sources

Conception d un convertisseur de puissance pour véhicules électriques multi-sources Conception d un convertisseur de puissance pour véhicules électriques multi-sources Ahmed Boucherit To cite this version: Ahmed Boucherit. Conception d un convertisseur de puissance pour véhicules électriques

Plus en détail

Système de diffusion d information pour encourager les PME-PMI à améliorer leurs performances environnementales

Système de diffusion d information pour encourager les PME-PMI à améliorer leurs performances environnementales Système de diffusion d information pour encourager les PME-PMI à améliorer leurs performances environnementales Natacha Gondran To cite this version: Natacha Gondran. Système de diffusion d information

Plus en détail

Sorthong Banjongsawat. To cite this version: HAL Id: tel-00771422 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00771422

Sorthong Banjongsawat. To cite this version: HAL Id: tel-00771422 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00771422 La Thaïlande, pays aux deux visages : Approches sémiologiques d une identité culturelle ambiguë à travers le miroir de la presse et autres discours publics Sorthong Banjongsawat To cite this version: Sorthong

Plus en détail

Aspects psycho-sociaux des interruptions volontaires de grossesse chez les mineures

Aspects psycho-sociaux des interruptions volontaires de grossesse chez les mineures Aspects psycho-sociaux des interruptions volontaires de grossesse chez les mineures Aude Le Borgne To cite this version: Aude Le Borgne. Aspects psycho-sociaux des interruptions volontaires de grossesse

Plus en détail

To cite this version: HAL Id: tel-00844758 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00844758

To cite this version: HAL Id: tel-00844758 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00844758 Mobiliser une analyse de l activité comme aide à la conception et à l évaluation d un Environnement Virtuel pour l Apprentissage Humain : un exemple en implantologie dentaire Jérémy Cormier To cite this

Plus en détail

Ihsane Tou. Adaptation de la couche transport des systèmes de communication hybrides satellite/terrestre

Ihsane Tou. Adaptation de la couche transport des systèmes de communication hybrides satellite/terrestre Adaptation de la couche transport des systèmes de communication hybrides satellite/terrestre Ihsane Tou To cite this version: Ihsane Tou. Adaptation de la couche transport des systèmes de communication

Plus en détail

Résultats à long terme de la photo-kératectomie thérapeutique dans les dystrophies cornéennes

Résultats à long terme de la photo-kératectomie thérapeutique dans les dystrophies cornéennes Résultats à long terme de la photo-kératectomie thérapeutique dans les dystrophies cornéennes épithéliales Badreddine Chanaoui To cite this version: Badreddine Chanaoui. Résultats à long terme de la photo-kératectomie

Plus en détail

La voix en images : comment l évaluation objectivée par logiciel permet d optimiser la prise en charge vocale

La voix en images : comment l évaluation objectivée par logiciel permet d optimiser la prise en charge vocale La voix en images : comment l évaluation objectivée par logiciel permet d optimiser la prise en charge vocale Stéphanie Perriere To cite this version: Stéphanie Perriere. La voix en images : comment l

Plus en détail

Articuler les politiques de GRH et les stratégies d Innovation : Proposition d un modèle

Articuler les politiques de GRH et les stratégies d Innovation : Proposition d un modèle Articuler les politiques de GRH et les stratégies d Innovation : Proposition d un modèle C. Defelix, I. Mazzilli, Alain Gosselin To cite this version: C. Defelix, I. Mazzilli, Alain Gosselin. Articuler

Plus en détail

La structure de la révolution numérique : philosophie de la technologie

La structure de la révolution numérique : philosophie de la technologie La structure de la révolution numérique : philosophie de la technologie Stéphane Vial To cite this version: Stéphane Vial. La structure de la révolution numérique : philosophie de la technologie. Philosophy.

Plus en détail

Delphine Graniou. To cite this version: HAL Id: dumas-00836052 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00836052

Delphine Graniou. To cite this version: HAL Id: dumas-00836052 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00836052 Le point de vue des femmes sur la mise en place d un dépistage national organisé du cancer du col de l utérus. Étude qualitative auprès de femmes de Haute-Normandie Delphine Graniou To cite this version:

Plus en détail

La socialisation par les sports collectifs : une approche conative auprès des enseignants d éducation physique et sportive

La socialisation par les sports collectifs : une approche conative auprès des enseignants d éducation physique et sportive La socialisation par les sports collectifs : une approche conative auprès des enseignants d éducation physique et sportive Guy Verschave To cite this version: Guy Verschave. La socialisation par les sports

Plus en détail

Choix méthodologiques pour une analyse de conversation en situation de jeux vidéo

Choix méthodologiques pour une analyse de conversation en situation de jeux vidéo Choix méthodologiques pour une analyse de conversation en situation de jeux vidéo Isabel Colón de Carvajal To cite this version: Isabel Colón de Carvajal. Choix méthodologiques pour une analyse de conversation

Plus en détail

Benjamin Dubourg. To cite this version: HAL Id: dumas-00872263 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00872263

Benjamin Dubourg. To cite this version: HAL Id: dumas-00872263 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00872263 Scanner double énergie et réduction de la dose d iode lors de l exploration des axes aorto-ilio-femoraux avant remplacement valvulaire aortique par voie percutanée Benjamin Dubourg To cite this version:

Plus en détail

Les associations d usagers dans le domaine de la périnatalité : un engagement fondé sur la connaissance?

Les associations d usagers dans le domaine de la périnatalité : un engagement fondé sur la connaissance? Les associations d usagers dans le domaine de la périnatalité : un engagement fondé sur la connaissance? Madeleine Akrich, Maire Leane, Celia Roberts To cite this version: Madeleine Akrich, Maire Leane,

Plus en détail

Étude rétrospective sur l efficacité et la tolérance de l ivermectine per os chez 27 nourrissons atteints de gale récalcitrante

Étude rétrospective sur l efficacité et la tolérance de l ivermectine per os chez 27 nourrissons atteints de gale récalcitrante Étude rétrospective sur l efficacité et la tolérance de l ivermectine per os chez 27 nourrissons atteints de gale récalcitrante Céline Bécourt To cite this version: Céline Bécourt. Étude rétrospective

Plus en détail

Rochdi Sarraj. Interconnexion des réseaux logistiques : éléments de définition et potentiel.

Rochdi Sarraj. Interconnexion des réseaux logistiques : éléments de définition et potentiel. Interconnexion des réseaux logistiques : éléments de définition et potentiel Rochdi Sarraj To cite this version: Rochdi Sarraj. Interconnexion des réseaux logistiques : éléments de définition et potentiel.

Plus en détail

Traitement de l incontinence urinaire de l homme post-prostatectomie par la bandelette sous-urétrale de type transobturatrice I-STOP TOMS

Traitement de l incontinence urinaire de l homme post-prostatectomie par la bandelette sous-urétrale de type transobturatrice I-STOP TOMS Traitement de l incontinence urinaire de l homme post-prostatectomie par la bandelette sous-urétrale de type transobturatrice I-STOP TOMS Julien Drai To cite this version: Julien Drai. Traitement de l

Plus en détail

Une approche globale pour la métrologie 3D automatique multi-systèmes

Une approche globale pour la métrologie 3D automatique multi-systèmes Une approche globale pour la métrologie 3D automatique multi-systèmes Nicolas Audfray To cite this version: Nicolas Audfray. Une approche globale pour la métrologie 3D automatique multi-systèmes. Autre.

Plus en détail

aro b=abp= qrabp bq=bjmilv^_fifq äéë íìçéë ÇÉ äûéãéäçá Å~ÇêÉ J gìáå OMMV cfifðobp=`lroqbpi=cfifðobp=ilkdrbp nrbiibp=fkpboqflkp=bq=nrbip=m^o`lrop=\ PM=Çáéä ã ë=éí=nm=aoe=í ãçáöåéåí aìê É=ÇÉë= íìçéë=éí=éãéäçó~äáäáí

Plus en détail

Introduction à la synthèse de superviseur

Introduction à la synthèse de superviseur Introduction à la synthèse de superviseur Mathilde Machin, Jérémie Guiochet, David Powell, Hélène Waeselynck To cite this version: Mathilde Machin, Jérémie Guiochet, David Powell, Hélène Waeselynck. synthèse

Plus en détail

Correction du TP2 - Base Location

Correction du TP2 - Base Location Faculté des Sciences Jean Perrin Correction du TP2 - Base Location Remarques : 1. Le répertoire ÚÖ»Ñ est accessible en lecture. Il contiendra les corrections des tps, etc... 2. À la fin de la séance, il

Plus en détail

Elaborer un curriculum de formation et en assurer la

Elaborer un curriculum de formation et en assurer la Elaborer un curriculum de formation et en assurer la qualité Marc Demeuse To cite this version: Marc Demeuse. Elaborer un curriculum de formation et en assurer la qualité. Florence Parent & Jean Jouquan.

Plus en détail

Monitoring SIP traffic using Support Vector Machines

Monitoring SIP traffic using Support Vector Machines Monitoring SIP traffic using Support Vector Machines Mohamed Nassar, Radu State, Olivier Festor To cite this version: Mohamed Nassar, Radu State, Olivier Festor. Monitoring SIP traffic using Support Vector

Plus en détail

Les nouvelles tours de Londres comme marqueurs des mutations d une métropole globale

Les nouvelles tours de Londres comme marqueurs des mutations d une métropole globale Les nouvelles tours de Londres comme marqueurs des mutations d une métropole globale Manuel Appert To cite this version: Manuel Appert. Les nouvelles tours de Londres comme marqueurs des mutations d une

Plus en détail

L économie politique du système d immigration américain : une analyse des échecs des réformes de la politique d immigration des Etats-Unis,

L économie politique du système d immigration américain : une analyse des échecs des réformes de la politique d immigration des Etats-Unis, L économie politique du système d immigration américain : une analyse des échecs des réformes de la politique d immigration des Etats-Unis, 1994-2010. Simon Guidecoq To cite this version: Simon Guidecoq.

Plus en détail

Les applications industrielles de la bio-informatique

Les applications industrielles de la bio-informatique Les applications industrielles de la bio-informatique Jean-Philippe Vert To cite this version: Jean-Philippe Vert. Les applications industrielles de la bio-informatique. Annales des Mines - Réalités industrielles,

Plus en détail

Amélioration continue de la Revue Annuelle Qualité Produit : vers une revue en temps réel

Amélioration continue de la Revue Annuelle Qualité Produit : vers une revue en temps réel Amélioration continue de la Revue Annuelle Qualité Produit : vers une revue en temps réel Benjamin Houard To cite this version: Benjamin Houard. Amélioration continue de la Revue Annuelle Qualité Produit

Plus en détail

Créativité chez le sujet âgé : quand la sensorimotricité se met au service de la créativité en psychomotricité

Créativité chez le sujet âgé : quand la sensorimotricité se met au service de la créativité en psychomotricité Créativité chez le sujet âgé : quand la sensorimotricité se met au service de la créativité en psychomotricité Amandine Cailleau To cite this version: Amandine Cailleau. Créativité chez le sujet âgé :

Plus en détail

A Theoretical Comparison Between Integrated and Realized Volatilies

A Theoretical Comparison Between Integrated and Realized Volatilies Cahier 2001-26 A Theoretical Comparison Between Integrated and Realized Volatilies MEDDAHI, Nour Département de sciences économiques Université de Montréal Faculté des arts et des sciences C.P. 6128, succursale

Plus en détail

Le travail vivant des agents de contrôle de l inspection du travail

Le travail vivant des agents de contrôle de l inspection du travail Le travail vivant des agents de contrôle de l inspection du travail François Daniellou, Philippe Davezies, Karine Chassaing, Bernard Dugué,, Johann Petit To cite this version: François Daniellou, Philippe

Plus en détail

Julie Brosolo. To cite this version: HAL Id: dumas

Julie Brosolo. To cite this version: HAL Id: dumas Parkinson, entre ce qui se voit et ne se voit pas... Pertinence d une intervention psychomotrice ponctuelle auprès de patients atteints de la maladie de Parkinson Julie Brosolo To cite this version: Julie

Plus en détail

Claire Houlé. To cite this version: HAL Id: dumas-00845751 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00845751

Claire Houlé. To cite this version: HAL Id: dumas-00845751 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00845751 Suivi de la grossesse : critères de choix du professionnel par les patientes et place faite au médecin généraliste : enquête auprès de patientes de la région dieppoise Claire Houlé To cite this version:

Plus en détail

Les pathologies dermatologiques en médecine générale : difficultés et propositions des généralistes

Les pathologies dermatologiques en médecine générale : difficultés et propositions des généralistes Les pathologies dermatologiques en médecine générale : difficultés et propositions des généralistes Vanessa Bureaux To cite this version: Vanessa Bureaux. Les pathologies dermatologiques en médecine générale

Plus en détail

Découvrir le monde de la nature et des objets avant six ans à l école maternelle : spécificités du curriculum, spécialité des enseignants

Découvrir le monde de la nature et des objets avant six ans à l école maternelle : spécificités du curriculum, spécialité des enseignants Découvrir le monde de la nature et des objets avant six ans à l école maternelle : spécificités du curriculum, spécialité des enseignants Frédéric Charles To cite this version: Frédéric Charles. Découvrir

Plus en détail

Développement du sport pour les personnes handicapées en Colombie : dynamiques et résistances

Développement du sport pour les personnes handicapées en Colombie : dynamiques et résistances Développement du sport pour les personnes handicapées en Colombie : dynamiques et résistances Alveiro Sánchez Jiménez To cite this version: Alveiro Sánchez Jiménez. Développement du sport pour les personnes

Plus en détail

Conséquences du changement d horaire saisonnier chez le patient atteint de la maladie de Parkinson

Conséquences du changement d horaire saisonnier chez le patient atteint de la maladie de Parkinson Conséquences du changement d horaire saisonnier chez le patient atteint de la maladie de Parkinson Damien Fetter To cite this version: Damien Fetter. Conséquences du changement d horaire saisonnier chez

Plus en détail

Poursuite de grossesse alors qu une IMG était recevable. État des lieux en France

Poursuite de grossesse alors qu une IMG était recevable. État des lieux en France Poursuite de grossesse alors qu une IMG était recevable. État des lieux en France Amélie Madeuf To cite this version: Amélie Madeuf. Poursuite de grossesse alors qu une IMG était recevable. État des lieux

Plus en détail

Effets de la kétamine dans la douleur totale

Effets de la kétamine dans la douleur totale Effets de la kétamine dans la douleur totale Cécile Darras-Leclerc To cite this version: Cécile Darras-Leclerc. Effets de la kétamine dans la douleur totale. Médecine humaine et pathologie. 2013.

Plus en détail

Prise en charge des pathologies cutanées en médecine générale : le regard des dermatologues

Prise en charge des pathologies cutanées en médecine générale : le regard des dermatologues Prise en charge des pathologies cutanées en médecine générale : le regard des dermatologues Sophie Perdu-Laplace To cite this version: Sophie Perdu-Laplace. Prise en charge des pathologies cutanées en

Plus en détail

Ensembles inévitables et classes de conjugaison

Ensembles inévitables et classes de conjugaison Ensembles inévitables et classes de conjugaison Jean-Marc CHAMPARNAUD Georges HANSEL Abstract Un ensemble de mots sur un alphabet est dit inévitable si tout mot infini sur admet au moins un facteur dans.

Plus en détail

Triage par la secrétaire médicale des recours urgents et

Triage par la secrétaire médicale des recours urgents et Triage par la secrétaire médicale des recours urgents et non programmés en médecine générale : étude des déterminants de l obtention d un rendez-vous pour le jour même Yohann Faurre To cite this version:

Plus en détail

Prescription des antibiotiques dans les infections respiratoires basses de l adulte en médecine générale

Prescription des antibiotiques dans les infections respiratoires basses de l adulte en médecine générale Prescription des antibiotiques dans les infections respiratoires basses de l adulte en médecine générale Aubane Pasque To cite this version: Aubane Pasque. Prescription des antibiotiques dans les infections

Plus en détail

Le ressenti du médecin généraliste au cours du suivi de

Le ressenti du médecin généraliste au cours du suivi de Le ressenti du médecin généraliste au cours du suivi de la grossesse : intérêts et difficultés Capucine Babinet-Boulnois To cite this version: Capucine Babinet-Boulnois. Le ressenti du médecin généraliste

Plus en détail

Assèchement des cours d eaux : effets sur les communautés d invertébrés et la dynamique de la matière organique particulaire

Assèchement des cours d eaux : effets sur les communautés d invertébrés et la dynamique de la matière organique particulaire Assèchement des cours d eaux : effets sur les communautés d invertébrés et la dynamique de la matière organique particulaire Roland Corti To cite this version: Roland Corti. Assèchement des cours d eaux

Plus en détail

Les politiques éducative d équipement du numérique à l école primaire. Entre vœux et contraintes.

Les politiques éducative d équipement du numérique à l école primaire. Entre vœux et contraintes. Les politiques éducative d équipement du numérique à l école primaire. Entre vœux et contraintes. Olivier Grugier To cite this version: Olivier Grugier. Les politiques éducative d équipement du numérique

Plus en détail

Situations difficiles et de fin de vie en salle de surveillance postinterventionnelle : ce qui se dit, ce qui se fait

Situations difficiles et de fin de vie en salle de surveillance postinterventionnelle : ce qui se dit, ce qui se fait Situations difficiles et de fin de vie en salle de surveillance postinterventionnelle : ce qui se dit, ce qui se fait Eric Lai Doo Woo To cite this version: Eric Lai Doo Woo. Situations difficiles et de

Plus en détail

Maîtrise structurale de matériaux par fabrication additive en vue d applications bio-médicales

Maîtrise structurale de matériaux par fabrication additive en vue d applications bio-médicales Maîtrise structurale de matériaux par fabrication additive en vue d applications bio-médicales David Joguet To cite this version: David Joguet. Maîtrise structurale de matériaux par fabrication additive

Plus en détail

Transition vers le marché du travail au Canada : Portrait de la situation actuelle et perspective historique

Transition vers le marché du travail au Canada : Portrait de la situation actuelle et perspective historique 99s-39 Transition vers le marché du travail au Canada : Portrait de la situation actuelle et perspective historique Daniel Parent Série Scientifique Scientific Series Montréal Novembre 1999 CIRANO Le CIRANO

Plus en détail

Cannabis et grossesse

Cannabis et grossesse Cannabis et grossesse Marie-Astrid Bouyeure To cite this version: Marie-Astrid Bouyeure. Cannabis et grossesse. Sciences pharmaceutiques. 2013. HAL Id: dumas-00824948 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00824948

Plus en détail

Quelle est l activité du médecin généraliste au cours de la grossesse et du post-partum? (à partir de l étude ECOGEN)

Quelle est l activité du médecin généraliste au cours de la grossesse et du post-partum? (à partir de l étude ECOGEN) Quelle est l activité du médecin généraliste au cours de la grossesse et du post-partum? (à partir de l étude ECOGEN) Céline Alexanian To cite this version: Céline Alexanian. Quelle est l activité du médecin

Plus en détail

Choix méthodologiques pour une analyse de conversation en situation de jeux vidéo

Choix méthodologiques pour une analyse de conversation en situation de jeux vidéo Choix méthodologiques pour une analyse de conversation en situation de jeux vidéo Isabel Colón de Carvajal To cite this version: Isabel Colón de Carvajal. Choix méthodologiques pour une analyse de conversation

Plus en détail

Les trois horloges de la société de l information. De la disharmonie à la rupture?

Les trois horloges de la société de l information. De la disharmonie à la rupture? Les trois horloges de la société de l information. De la disharmonie à la rupture? Patrick Badillo To cite this version: Patrick Badillo. Les trois horloges de la société de l information. De la disharmonie

Plus en détail

L activation des α-sécrétases : une nouvelle stratégie thérapeutique pour le traitement du traumatisme

L activation des α-sécrétases : une nouvelle stratégie thérapeutique pour le traitement du traumatisme L activation des α-sécrétases : une nouvelle stratégie thérapeutique pour le traitement du traumatisme crânien Eleni Siopi To cite this version: Eleni Siopi. L activation des α-sécrétases : une nouvelle

Plus en détail

Évaluation de la prise en charge de la douleur à domicile par cathéter périnerveux pour la chirurgie ambulatoire du pied

Évaluation de la prise en charge de la douleur à domicile par cathéter périnerveux pour la chirurgie ambulatoire du pied Évaluation de la prise en charge de la douleur à domicile par cathéter périnerveux pour la chirurgie ambulatoire du pied Marie-Laure Thibault To cite this version: Marie-Laure Thibault. Évaluation de la

Plus en détail

Conception d un convertisseur de puissance pour véhicules électriques multi-sources

Conception d un convertisseur de puissance pour véhicules électriques multi-sources Conception d un convertisseur de puissance pour véhicules électriques multi-sources Ahmed Boucherit To cite this version: Ahmed Boucherit. Conception d un convertisseur de puissance pour véhicules électriques

Plus en détail

Les tourbières et leur rôle de stockage de carbone face aux changements climatiques

Les tourbières et leur rôle de stockage de carbone face aux changements climatiques Les tourbières et leur rôle de stockage de carbone face aux changements climatiques Fatima Laggoun-Défarge, Francis Muller To cite this version: Fatima Laggoun-Défarge, Francis Muller. Les tourbières et

Plus en détail

Laurence Gardes. To cite this version: HAL Id: tel-00806215 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00806215

Laurence Gardes. To cite this version: HAL Id: tel-00806215 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00806215 Méthodologie d analyse des dysfonctionnements des systèmes pour une meilleure maitrise des risques industriels dans les PME : application au secteur du traitement de surface Laurence Gardes To cite this

Plus en détail

Les créations dérivées comme modalité de l engagement des publics médiatiques : le cas des fanfictions sur internet

Les créations dérivées comme modalité de l engagement des publics médiatiques : le cas des fanfictions sur internet Les créations dérivées comme modalité de l engagement des publics médiatiques : le cas des fanfictions sur internet Sebastien François To cite this version: Sebastien François. Les créations dérivées comme

Plus en détail

Évolution des traitements dans le mélanome métastatique

Évolution des traitements dans le mélanome métastatique Évolution des traitements dans le mélanome métastatique Bertrand Blin To cite this version: Bertrand Blin. Évolution des traitements dans le mélanome métastatique. Sciences pharmaceutiques. 2013.

Plus en détail

Efficacité et complications de la technique de mucosectomie pour les polypes colorectaux : résultats d une série de 463 cas

Efficacité et complications de la technique de mucosectomie pour les polypes colorectaux : résultats d une série de 463 cas Efficacité et complications de la technique de mucosectomie pour les polypes colorectaux : résultats d une série de 463 cas David Sefrioui To cite this version: David Sefrioui. Efficacité et complications

Plus en détail

Les principaux agents viraux responsables des gastroentérites aiguës en France : présentation, prise en charge et importance sanitaire

Les principaux agents viraux responsables des gastroentérites aiguës en France : présentation, prise en charge et importance sanitaire Les principaux agents viraux responsables des gastroentérites aiguës en France : présentation, prise en charge et importance sanitaire Paul Morel To cite this version: Paul Morel. Les principaux agents

Plus en détail

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÙÍ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÙÍ ÔÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÙÍ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÙÍ ÔÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÙÍ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÙÍ ÔÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ 1. ÏÍÏÌÁÓÉÁ ÖÁÑÌÁÊÅÕÔÉÊÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ VISTIDE. 2. ÐÏÉÏÔÉÊÇ ÊÁÉ ÐÏÓÏÔÉÊÇ ÓÕÍÈÅÓÇ ÊÜèå öéáëßäéï ðåñéý åé cidofovir éóïäýíáìï ìå 375 mg/5 m (75 mg/ml) Üíõäñï

Plus en détail