Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download ""

Transcription

1 Ò ÑÑÓÖ ÖÒÓ

2

3 ÊÑÖÑÒØ ØÖÚÐ Ø «ØÙ Ò Ð ÖÓÙÔ ÅË Ð³ÁÒ ØØÙØ ÈÝ ÕÙ ÆÙÐÖ ÄÝÓÒº ÖÒÖ ÁÐÐ Ø ÑÓÒ ÖØÙÖ Ø ÔÒÒØ ØÖÓ Ò ÐÙ Ù ÖÓÒÒ ÒØ ÔÓÙÖ Ð ÓÒ Ò ÕٳРØÓÙÓÙÖ Ù ØÑÓÒÖ Ò ÑÓÒ ØÖÚÐ Ø ÔÓÙÖ Ð ÐÖØ ÕٳРѳ ÓÖ ØÓÙØ Ù ÐÓÒ Ñ Ø º ÂÕÙ ÙÑÖÞ Ø ÐÒ ÚÖÒÙ ÓÒØ ÔØ ³ØÖ Ð ÖÔÔÓÖØÙÖ ÑÑÓÖ ÐÙÖ Ò Ù ÔÖÓÓÒÑÒØ ÖÓÒÒ ÒØ Ø Ð ÖÑÖ ÒÖÑÒØ ÔÓÙÖ ÐÙÖ ÐØÙÖ Ñ¹ ÒÙØÙ Ø ÔÓÙÖ Ð ÖÑÖÕÙ ÔÖØÒÒØ ÕÙ³Ð Ò ÓÒØ ÜØÖغ ÈÖ ÐÐÙÖ ³ Ù Ð³Ó ÓÒ ØÖÚÐÐÖ Ò ÓÐÐÓÖØÓÒ Ú ÐÒ ÚÖÒÙ Ù ÓÙÖ Ñ Ø º ÙØ ÕÙ Ó ÙÒ ØÖ ÖÒ ÔÐ Ö ÕÙ ³ÚÓÖ Ù ÓÒ ÒØ ÕÙ ÓÙ Ô µ Ú ÐÙº Â Ò ÙÖ ØÖÓÔ Ð ÖÑÖÖ ÔÓÙÖ ÓÒ Ð Ø ÓÒ ÓÙØÒº  ÖÑÖ Ú Ð Ñ³ÚÓÖ ÔÖÑ ³«ØÙÖ ØØ Ø Ò ØÖ ÓÒÒ ÓÒØÓÒ Ð³ÁÒ ØØÙØ Ø ³ÚÓÖ ÔØ Ö ÔÖØ Ù ÙÖݺ  ÖÑÖ ÐÑÒØ Ö¹ ÒÖ ÑÓÒ ÕÙ ÔÖ ÙÖݺ ³ ÙÓÙÔ ÔÔÖ Ð ÖÙÜ Ú ÐÕÙÐ Ð ØÙ ÑÒÙ ÖØ Ø Ð ÓÑÑÒØÖ ÕÙ³Ð Ñ³Ò Øº  ÖÑÖ Ò Ò ÄÙÛ ÓÖÞÝÒ Ø ÂÓÒÒ ÓÐÐÓØ ÔÓÙÖ ÐÙÖ ÐØÙÖ ØØÒØÚ Ø ÐÙÖ ÖÑÖÕÙ º ³ Ø Ð ÓÒÒ Ò ÖÒÓ ÐÓÖ Ñ Ø ÑØÖ Ø «ØÙ Ò Ð ÖÓÙÔ ÅË Ø ØÖ ÚØ ³ Ø ÑÖÕÙ ÔÖ ÔÓÒÐØ ÒÖÓ Ø Ø ÔÖ ÕÙÐØ ÒØ ÕÙ º Â³Ø ÓÒ ÙÖÙÜ ÔÓÙÚÓÖ ÓÑÑÒÖ Ñ Ø Ò Ð ÖÓÙÔ Ú ÐÙº ÖÒÓ Ù Ñ ÔÖÑÖ Ô Ø Ö Ù Ò Ð ÓÑÑÙÒÙØ ÅË Ð Ñ³ ÒØ Ò ÔÖØÙÐÖ ÙÜ Ø Ø Ò Ù Ø Ð³ÜÔÐÓØØÓÒ ÓÒÒ Ø ØÓÙÓÙÖ Ù ÖÔÓÒÖ Ú ÔØÒ Ø ÓÑÔØÒ Ñ ÕÙ ØÓÒ º Ò ÔÐÙ ÒÓÑÖÙÜ ØÖØ Ù ÊÆ Ø Ø Ò À «ØÙ ÓÙÚÒØ Ò ÙÒ ØÖ ÓÒÒ ÑÒ ÒÓÙ ÚÓÒ ØÖÚÐÐ Ò ÑÐ ÙÖ Ð³ÒÐÝ ÑØÖ ½ Ø ¾¼¼¼º ÖÒÓ ØØ ÙÒ ÔÖ ÓÒÒ ÕÙ ³ÔÔÖ ÙÓÙÔ ÔÖØÓÒ Ø ÙÒ Ó Ø Ø Ö ÒØ ÙÖÑÒØ ÔÖ ØÓÙ º ÁÐ Ø ÖÖØØ Ò Ù Ð Ð³ÑÔÓÖØÒ ÕٳРÚØ Ò Ð ÖÓÙÔº ³ÙÖ Ñ ÔÓÙÚÓÖ Ð ÖÑÖÖ ÚÚ ÚÓÜ ººº  ØÒ ÜÔÖÑÖ Ñ ÖÓÒÒ Ò ÒÚÖ Ð ÙØÖ ÑÑÖ Ù ÖÓÙÔ ÅË¹Ä ÕÙ ³ ÓØÓÝ ÄÝÓÒ ÔÒÒØ ØÖÓ ÒÒ ÈÖÖ Ô ÂÒ Ý ËÙÞÒÒ ÓÒ ÀÓÙÑÒ Ð ÅÑÓÙÒ ÕÙ Ù Ð ÔØÒ ÖÐÖ Ø ÓÑÑÒØÖ ÑÒÙ ÖØ ÇÐÚÖ ÊÚØ Ø Ò Ò ÅÓÖÒ ÄØÙÐÐÖ ÕÙ ÖÑÖ ÔÖØÙÐÖÑÒØ ÔÓÙÖ Ð³ ÒÖÙ ÕٳРѳ ÔÔÓÖØ ÔÓÙÖ ÓÒ ÓÙØÒ Ø ÔÓÙÖ Ð³ÑÒ ÐÙÖÙ Ø ÓÝÙ ÕÙ ÖÒ Ò Ð ÙÖÙ ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ ÔÖغ  ÖÑÖ ÐÑÒØ ÂÒ¹ÐÙ ÅÓ Ù ÙÖÙ ³Ø٠гÁÈÆ Ò ÕÙ Ð ÑÙÐØÓÒ ÖÐ Ø Ù ÐÓÖÑØÖ ÐØÖÓÑÒØÕÙ Ò³ÙÖØ ÔÙ ÚÓÖ Ð ÓÙÖº Â³Ö Ñ ÖØØÙ ÙÜ ÑÑÖ Ð ÓÐÐÓÖØÓÒ ÅË ÕÙ ³ ÖÒÓÒØÖ ÐÓÖ Ñ Ô Ù ÊÆ ÒÓØÑÑÒØ ØÒ ÖÑÖÖ ÂÒ¹ÈÖÖ ÈÒ ÖØ ÂÒ ÓÙÖÓØØ Ø ÈØÖ ÂÖÖÝ ÔÓÙÖ ÐÙÖ º Ò Ò ÙÒ ÖÒ ÑÖ ØÓÙ Ð ÓØÓÖÒØ Ö ÕÙ Ñ Ø ³ Ø ÖÓÙÐ Ò ÙÒ ØÖ ÓÒÒ ØÑÓ ÔÖ ÖÖ ÖÖÙ ËØÔÒ ÓÒÒÒ ÖÖ ÎÖÓÙØÖ ÇÐÚÖ ÅÖع ÒÙ Ø Æ ÇÐÐÖº Ø ÒÐÑÒØ ÙÒ ÖÒÖ ÖÑÖÑÒØ ÔÐÙ ÔÖØÙÐÖ ÔÓÙÖ È ØÖÓº

4

5 ÌÐ ÑØÖ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ½ ½ ÈÝ ÕÙ Ù Ó ÓÒ À ½º½ Ä Ó ÓÒ À Ò Ð ÅÓÐ ËØÒÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½º½ Ä ÑÒ Ñ Ö ÙÖ ÝÑØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½º¾ ÅÓ ÔÖÓÙØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ½º½º ÅÓ ÒØÖØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ½º½º ÄÑØ ÙÖ Ð Ñ Ù Ó ÓÒ À º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ Ó ÓÒ À Ø ËÙÔÖ ÝÑØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ½º¾º½ ÄÑØ Ù ÅÓÐ ËØÒÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ½º¾º¾ Ä Ó ÓÒ À Ò Ð ÅËËÅ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ ¾ Ä ÖÖ Ù Ó ÓÒ À Ù ÄÀ ¾ ¾º½ ijÐÖØÙÖ ÄÀ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÈÖÓÖÑÑ ÖÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º ÎÙ ³Ò ÑÐ ØØÙÖ ÅË Ø ÌÄË º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º ÈÓØÒØÐ ÓÙÚÖØ Ù À ØÒÖ Ù ÄÀ º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ¾ºº½ Ä ÒÐ À º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ºº¾ Ä ÔÖÓÙØÓÒ Ó Ø Ð ÒÐ À º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ºº ÈÖÓ Ù Ù ÓÒ Ó ÓÒ ÚØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº Ä ÒÙÜ À Ð Ø À ÏÏ ÐÐ º º º º º º º º º º ¾ºº Ê ÙÑ ÔÖ ÔØÚ ÓÙÚÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº Ä ÄÀ Ø Ð ÖÖ Ù À Ù ÌÚØÖÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º ÈÖ ÒØØÓÒ Ù ÐÓÖÑØÖ ÐØÖÓÑÒØÕÙ ÅË º½ ÆÓØÓÒ ÐÓÖÑØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ ÁÒØÖØÓÒ Ú Ð ÑØÖ ÔÖØÙÐ ÙØ ÒÖ º º º º º º º º º½º¾ ÐØÖÓÑÒØÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º ÅÒ Ñ ÒØÐÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÖÔØÓÒ Ù ÐÓÖÑØÖ ÐØÖÓÑÒØÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º½ Ä Ö ØÙÜ ØÙÒ ØØ ÔÐÓÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º¾ Ä ÔÓØÓ Ò ÙÖ Ù Ä º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º¾º½ ÈÖÓÔÖØ ÔÓØÓÓ ÚÐÒ º º º º º º º º º º º º º º¾º¾º¾ Ä ÔÓØÓØÖÓ Ú º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º ÈÖ ÒØØÓÒ ÒÖРгÐØÖÓÒÕÙ ÖÓÒØÐ º º º º º º º º º º º º º º º¾º Ä Ý ØÑ ÑÓÒØÓÖ Ö ØÙÜ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÈÖÓÖÑÒ ÔÝ ÕÙ Ù ØØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½

6 º º½ Ê ÓÐÙØÓÒ Ò ÒÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º½º½ ÒÖÐØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º½º¾ ÙØÖ ÓÒØÖÙØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ê ÓÐÙØÓÒ Ò ÔÓ ØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÈÖÓÖÑÒ Ù ÐÓÖÑØÖ ÐØÖÓÑÒØÕÙ º½ ÈÖÓØÓÓÐ ÜÔÖÑÒØÐ Ø Ø Ò Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ Ä ÐÒ Ù À º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º¾ Ä ÔÖÓØÓØÝÔ ½ Ø ¾¼¼¼ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º¾º½ Ä ÑØÖ ³ÓÙØ ½ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º¾º¾ ÈÖÓØÓØÝÔ ¾¼¼¼ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º ijÐØÖÓÒÕÙ ÐØÙÖ ÒØÐÐÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º ËÑÙÐØÓÒ ÔÖÓØÓØÝÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º¾ Ê ÓÐÙØÓÒ Ò ÒÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º¾ ÐÒÑÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º Î ÙÐ ØÓÒ È Ø ÒÐÒ ÓÒ Ð ÑØÖ º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º ØÐÓÒÒ Ð ÑØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º Å ÙÖ Ù Ò Ô ÙÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º ÌÙÜ ÐÙÑÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º ÄÒÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º ØÙ Ù ÖÙØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º Å ÙÖ Ð Ö ÓÐÙØÓÒ Ò ÒÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º½¼ ÓÒÐÙ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ËÙÚ Ò ÐÙÑÖ Ö ØÙÜ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º º½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ø ÓØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º º¾ ÓÖÖØÓÒ Ù ÒÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º º ÁÖÖØÓÒ Ö ØÙÜ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º º Ö ØÙÜ ÖÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ºº½ ËØÐØ Ù ÑÓÒØÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ºº¾ Ó ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ºº Å ÙÖ Ù ÖÔÔÓÖØ Ê º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½½ º º Ö ØÙÜ ÒÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½¾ º ºº½ ËØÐØ Ù ÑÓÒØÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º ºº¾ Ó ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º ºº Å ÙÖ Ù ÖÔÔÓÖØ Ê º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º º Ê ÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º º ÓÒÐÙ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º ÓÐÐØÓÒ ÐÙÑÖ Ø ÒÓÒ¹ÙÒÓÖÑØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾¼ ºº½ Å ÙÖ Ø ÓÖÖØÓÒ Ù Ò È º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾¼ ºº¾ Å ÙÖ Ù ØÙÜ ÐÙÑÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾¾ ºº ÓÖÖÐØÓÒ Ú Ð Ö ÓÐÙØÓÒ Ò ÒÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾¾ ºº º½ ÓÑÔÖ ÓÒ Ù ØÖÑ ØÓ ØÕÙ Ø Ù ØÙÜ ÐÙÑÖ º º ½¾¾ ºº º¾ ÓÑÔÖ ÓÒ Ù ØÖÑ ÓÒ ØÒØ Ø Ð ÒÓÒ¹ÙÒÓÖÑØ ÖÓÒØн¾ º ÎÖ Ð³ÐØÖÓÒÕÙ ÒÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ºº½ ÌÖØÑÒØ Ù ÒÐ Ú Ð³ ÒØÐÐÓÒÒ º º º º º º º º º º º º ½¾ ºº¾ ØÙ Ù ÖÙØ Ù ÔÖÓØÓØÝÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ºº¾º½ ÖÙØ ØÓØÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾

7 ºº¾º¾ ÖÙØ ÖÕÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ºº¾º Å Ò ÚÒ ³ÙÒ Ó ÐÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ºº¾º Ù ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ºº ÑÐÓÖØÓÒ Ø ÔÖ ÔØÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÓÒÐÙ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ËÑÙÐØÓÒ ÖÐ Ø Ù ÐÓÖÑØÖ ÐØÖÓÑÒØÕÙ ½½ º½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º¾ ËÑÙÐØÓÒ Ð ÔÖØ ÒØÖÐ Ù Ä º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º¾º½ ÍÆÁ гÒØÖ ÍÄÁ¹ÆÌ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º¾º¾ ËØÖÙØÙÖ ÑÒÕÙ Ð ÔÖØ ÒØÖÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ù Ä º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÓÑÔÖ ÓÒ Ú Ð ÓÒÒ ÜÔÖÑÒØÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º½ ËÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓØÓØÝÔ Ö ØÙÜ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º¾ ÐÝ Ò ÔÓ ØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º ËÒ Ú Ð ÑÙÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÓÒÐÙ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ÓÒÐÙ ÓÒ ½

8

9 ÌÐ ÙÖ ½º½ ÈÓØÒØÐ Î µ ÔÓÙÖ ¾ ¼Ø¼º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÖÑÑ ÔÖÓÙØÓÒ Ù Ó ÓÒ À ÔÖ Ð ÔÖÓ Ù Ù ÓÒ ÐÙÓÒ º ½¼ ½º ÈÖÓÙØÓÒ Ù À ÔÖ Ð Ù ÓÒ Ó ÓÒ Ï ÓÙ º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ½º À ØÖÐÙÒº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ½º ÅÓ ÔÖÓÙØÓÒ Ó À ØØÀµº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ½º ÈÖÒÔÐ ØÓÒ Æ ÔÖÓÙØÓÒ Ò Ð ÑÓÐ ØÒÖ Ù Ó ÓÒ À Ù ÄÀ Ò ÓÒØÓÒ Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º ÄÖÙÖ ØÓØÐ ÒØÖØÓÒ Ù Ó ÓÒ À Ò ÓÒØÓÒ Ñ º ½ ½º ÊÔÔÓÖØ ÖÒÑÒØ ÔÖÓ Ù ÒØÖØÓÒ ÓÑÒÒØ Ù À ØÒÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º ÜÑÔÐ ÔÓØÒØÐ «Ø Ò ØÐ ÓÙÖ ÔÐÒµ ÔÓÙÖ Ð ÔÖÑØÖ Ñ Ø Ø Å À ÒÕÙ º Ä ÔÓØÒØÐ «Ø Ø ÐÙÐ ÒØÒÒØ ÓÑÔØ ÓÒØÖ¹ ÙØÓÒ ÓÙÐ Ù ÕÙÖ ØÓÔ Ø Ó ÓÒ Ï Ø ½¾ º º º º º º º º º º º ½ ½º½¼ ÄÑØ ØÓÖÕÙ ÙÖ Ð Ñ Ù À º Ä ÓÖÒ ÙÔÖÙÖ Ø ÒÖÙÖ ÓÒØ ØÖ Ò ÓÒØÓÒ Ð³ÒÖ ÓÙÔÙÖ ÐÐ ³ÒÖ Ù ÕÙ³ÓÙ Ð ÑÓÐ ØÒÖ Ö Ø ÚÐеº Ä ÐÖÙÖ ÕÙ Ò ÖÔÖ ÒØ Ð ÒÖØØÙ ØÓÖÕÙ ½ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½½ Å ÙÖ ÜÔÖÑÒØÐ ÔÖÑØÖ ÓÒÑÒØÙÜ Ù ÑÓÐ ØÒÖº Ä ÔÙÐÐ ÔÖÑØ Ø ØÖ Ð ÓÒ ØÒ Ù ÑÓÐ ½ º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½¾ µ ÓÑÔÖ ÓÒ ÒØÖ Ð Ñ ÙÖ ÒÖØ Ñ Ï Ø Ñ Ø ÐÒ ÔÐÒµ Ø Ð Ñ ÙÖ ÖØ ÐÒ Ò ÔÓÒØÐÐ µ ½ º Ä ÓÒØÓÙÖ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÖÓÒ ÓÑÔØÐ ± ÒÚÙ ÓÒ Òº Ä ÙÖ ÒÕÙ ÐÑÒØ Ð ÖÐØÓÒ ÒØÖ Ð Ñ Ñ ÙÖ ÔÓÙÖ «ÖÒØ Ñ Ù À º ÇÒ ÓÒ ØØ ÕÙ³ÙÒ À Ð Ñ Ø ÚÓÖ ½ º µ ÚÓÐÙØÓÒ ¾ ¾ ¾ ÑÒ Ò ÓÒØÓÒ Ð Ñ Ù À Ñ Àº Ä ÐÒ ÔÐÒ ÓÖÖ ÔÓÒ ÙÒ Ù ØÑÒØ ØÓÙ Ð ÔÖÑØÖ Ù Å˺ Ä Ò ÖÔÖ ÒØ Ð³ ØÑØÓÒ ÖÖÙÖ ØÓÖÕÙ Ù ÙÜ ÓÖÖØÓÒ ³ÓÖÖ ÐÚ ÑÒÕÙÒØ º Ä ÞÓÒ ÚÖ¹ ØÐ Ö ÓÖÖ ÔÓÒ Ð ÐÑØ ³ÜÐÙ ÓÒ ÜÔÖÑÒØÐ ÖÖ Öص ± ÒÚÙ ÓÒ Ò ÙÖ Ð Ñ Ù À º Ä ÓÙÖ Ò ÔÓÒØÐÐ Ø ÓØÒÙ Ò ÔÖÒÒØ ÙÒ ÚÐÙÖ ÔÐÙ ØÓÖÕÙ Ù ÔÖÑØÖ «µ Ѿ µ ½ º ½ ½º½ ÒØ À Ó ÖÚ ÐÔ Ò Ð ÒÐ À º ÙÜ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Å Ø Ð ÙÜ ÙØÖ ÔÓÙÖÖÒØ ØÖ ØØÖÙ Ù Ó ÓÒ À º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¾ ½

10 ½º½ ÚÓÐÙØÓÒ Ù ÖÔÔÓÖØ ÚÖ ÑÐÒ ¾ ÐÒ É ØØÒÙ Ø Ó ÖÚ Ò ÓÒØÓÒ Ð Ñ Ù À Ñ À ÓØÒÙ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÒ ÓÒ ÓÒÒ ØÓÙØ Ð ÜÔÖÒ Ù ÄȺ Ä Ò ÓÒ ÐÖµ ÖÔÖ ÒØ Ð ÚØÓÒ ØÒÖ ½ ¾µ Ù ÖÙØ ÓÒ ØØÒÙº Ä ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ Ø ÓØÒÙ ÔÓÙÖ ÙÒ Ñ Ù À ½½ κ Ä ÓÙÖ Ø Ø Ò ÔÓÒØÐÐ Ø Ò ÜÑÔÐ Õ٠гÓÒ ÔÓÙÖÖØ Ó ÖÚÖ Ò ÔÖ Ò ³ÙÒ ÒÐ À ½½ Î ½ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½ Å Ó ÓÒ À À ¼ Ø À Ò ÓÒØÓÒ Ñ ÔÓÙÖÙÜÓÜ ØÒ ØØÒ ¼ ¾¼ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾¾ ¾º½ ËØ ÜÔÖÑÒØÐ Ù ÄÀº Ä ØØÙÖ ÅË ÌÄË ÄÁ Ø ÄÀ ÓÒØ ØÙ Ö ÔØÚÑÒØ ÙÜ ÔÓÒØ ½ ¾ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ËØÓÒ Æ ÖØÖ ØÕÙ ÓÐÐ ÓÒÒÙÖ ÖÓÒÕÙ º º º º º º º ¾ ¾º ÎÙ ÐØ Ù ØØÙÖ Å˺ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º ÎÙ Ò ÓÙÔ Ù ØØÙÖ ÌÄ˺ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ¾º µ ØÖÙØÓÒ Ð Ñ ÒÚÖÒØ ÔÖ ÔÓÙÖ Ñ À ½ ¼ Î ÑÙÐ Ò ÅË ÔÓÙÖ ÙÒ ÐÙÑÒÓ Ø ÒØÖ ½¼¼ ½ à ½µº µ ÅÑ ØÖÙØÓÒ Ñ ÔÖ ÓÙ ØÖØÓÒ Ù ÖÙØ ÓÒ Ù Ø ½¼ º º º º º ¾ ¾º µ ÜÑÔÐ ³ÚÒÑÒØ ØØÀ Ð ÕÕ ÓÖÖ ÓÑÒÒصº µ ËÒÐ Ï À Ð ÓÖÖ ÓÑÒÒصº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º ØÖÙØÓÒ Ð Ñ ÒÚÖÒØ Ù ÒÐ ØØÀ ØØ Ò Ö ÔÓÙÖ Ñ À ½½ ε Ø Ù ÖÙØ ÓÒ ÔÓÙÖ Ä ÒØ ¼ ½ ½¾ º º º º º º º º º º º º º º ¾º ØÖÙØÓÒ Ð Ñ ÒÚÖÒØ ÔÓÙÖ Ð ÒÐ Ï À Ð ÖÙØ ÓÒ Ï ¼ Ò Ö µ Ø Ð ÖÙØ ÓÒ ÒÓÒ Ö ÓÒÒÒغ Ä ÖÓÜ ÖÔÖ ÒØÒØ Ð ÒÐ ÔÐÙ ÖÙØ ÓÒ Ú ÖÖ ³ÖÖÙÖ ØØ ØÕÙ ØÙÒØ Ù Ù Ù ÖÙØ ÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÖÓÒ Ù ÒÐ Ò ÒÓÖµº Ä ÑÙÐØÓÒ Ø «ØÙ ÔÓÙÖ ÙÒ Ó ÓÒ À ½½ Î Ø ÙÒ ÐÙÑÒÓ Ø ÒØÖ ¼¼ ½ ½ º ¾º µ ØÖÙØÓÒ Ñ ØØ ÒÐ ÐÔØÓÒ Ò ÅË ÔÓÙÖ Ñ À ½ ¼ ½¼ ½¼ Î Ø Ä ÒØ ½¼¼ ½ º µ Å ÖÓÒ ØÖÙØ ÔÓÙÖ ÙÒ À ½ ¼ Î Ò Ð ÒÐ ÐØÖÓÒ ½ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½¼ ÈÓØÒØÐ ÓÙÚÖØ Ò ÅË Ù Ó ÓÒ À Ò ÓÒØÓÒ Ñ ÐÙÑÒÓ Ø ¾½ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½½ ÈÖ ÔØÚ ÓÙÚÖØ Ò ÅË ÔÖ ½ Ò ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÙØ ÐÙÑÒÓ Ø Ù ÄÀ Ä ÒØ ½¼¼ ½ µ¾¼ ºº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½¾ ÈÓØÒØÐ ÓÙÚÖØ Ò ÌÄË Ù Ó ÓÒ À Ò ÓÒØÓÒ Ñ ÔÓÙÖ ÙÒ ÐÙÑÒÓ Ø ÒØÖ ½¼¼ ½ ½ º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½ ÈÓØÒØÐ ÓÙÚÖØ Ù Ó ÓÒ À ÔÓÙÖ Ð ÓÑÒ ÓÒ ÅË Ø ÌÄË ½ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½ ÄÙÑÒÓ Ø ÒØÖ Ò Ö Ù ÌÚØÖÓÒ ÔÓÙÖ ÜÐÙÖ Ð Ó ÓÒ À ± ÒÚÙ ÓÒ Ò ÓÙ ÔÓÙÖ Ð³Ó ÖÚÖ ÓÙ Ò ÓÒØÓÒ Ð Ñ Ù À ¾¾ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ º¾ ÖØÓÒ ³ÒÖ ÔÖÙ ÔÖ ÙÒ ÐØÖÓÒ ÓÙ ÙÒ ÔÓ ØÖÓÒ ÔÖ ÐÓÒÙÙÖ ÖØÓÒ ¼ Ò Ð Ù ÔÐÓÑ ¾ º Ä ÖÑ ØÖÐÙÒ ÓÑÒ ØÓÙ Ð ÙØÖ ÔÖÓ Ù ÔÖØÖ ½¼ Åκ ½¼¼ ÅÎ ÙÒ ÐØÖÓÒ ÓÙ ÔÓ ØÖÓÒµ ÔÖ ÔÖ ÖÝÓÒÒÑÒØ ÖÒ ÔÐÙ ¼ ± ÓÒ ÒÖ ÔÖ ¼ º º º º º ÖÑÑ ³Ñ ÓÒ ³ÙÒ ÔÓØÓÒ ÔÖ ÙÒ ÐØÖÓÒ ÖÑ ØÖÐÙÒµ Ò ÔÖ Ò ³ÙÒ ÒÓÝÙ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

11 º ÈÖÓÐØ ÕÙ³ÙÒ ÒØÖØÓÒ ÔÓØÓÒ Ö ÙÐØ Ò ÙÒ ÖØÓÒ ÔÖ ¾ º º º ÖÑÑ ÝÒÑÒ Ð ÖØÓÒ ÔÖº ÍÒ ÔÓØÓÒ ÙØ ÒÖ Ø ÓÒÚÖØ Ò Ð ÑÔ ÐØÖÕÙ ³ÙÒ ÒÓÝÙ Ò ÙÒ ÔÖ ÐØÖÓÒ¹ÔÓ ØÖÓÒº º ÙÜ ÒØÓÒ Ð³ÒÖ ÖØÕÙ Ð ÚÐÙÖ ÓÒÒ ÔÓÙÖ Ð ÙÚÖ ÓÖ¹ Ö ÔÓÒ Ð ÒØÓÒ ÊÓ µ ¾ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ËÑÙÐØÓÒ ³ÙÒ Ö ÐØÖÓÑÒØÕÙ Ö ÔÖ ÙÒ ÐØÖÓÒ ¼ Î Ò Ù Ö ¾ º Ä ØÖÙØÓÒ ÑÓÒØÖ Ð ÖØÓÒ ³ÒÖ ÔÓ ÔÖ ÐÓÒÙÙÖ ÖØÓÒº Ä ÓÙÖ Ø ÙÒ Ù ØÑÒØ ÔÖ ÙÒ ÓÒØÓÒ ÑÑ ØØ ØÖÙØÓÒº Ä ÖÐ ÒÕÙÒØ Ð ÒÓÑÖ ³ÐØÖÓÒ ³ÒÖ ÙÔÖÙÖ ½º ÅÎ ØÖÚÖ ÒØ ÔÐÒ ØÙ ¼ ¾ ³ÒØÖÚÐ ÐÐ ÖÓص Ø Ð ÖÖ ÖÔÖ ÒØÒØ Ð ÒÓÑÖ ÔÓØÓÒ ½ Åε ÔÖ ÔÐÒ º º º º º º ÖÓÙÔÑÒØ ÏÇ µ ¾ Ù ØÙÒ ØØ ÔÐÓѺ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ËÑ ÔÖÓ Ù ØÖÒ ÖØ ³ÒÖ Ò Ð Ö ØÙÜ ÈÏÇ º º º º ¼ º ÎÙ Ò ÓÙÔ Ù ÐÓÖÑØÖ ÐØÖÓÑÒØÕÙº º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º½¼ ÎÙ ÑØÕÙ ³ÙÒ ÕÙÖÒØ Ù Ä ÔÖØ ÒØÖÐ ÓÙÓÒ Ë ØØÙÖ Ô Öµº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½½ ÎÖØÓÒ Ù ØÙÜ ÐÙÑÖ Ö ØÙÜ Ò ÓÒØÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖº º º º º ¾ º½¾ ËØÖÙØÙÖ ³ÙÒ Èº Ä ÐØÖÓÒ ÔÓØÓÓÒÚÖ ÓÒ ÔÖÓÙØ Ò Ð ÓÙ È ÒÚÖÓÒ Ñ ³Ô ÙÖµ ÓÒØ ÑÙÐØÔÐ Ò Ð ÞÓÒ Ð ÓÒØÓÒ ÈÆ ÔÙ ÓÐÐØ Ð³ÖÖÖ Ð³Èº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÙÜ È ÑÑ ¾ µ ÓÒØ ÑÓÒØ ÙÖ ÙÒ Ô ÙÐ ÔÖØ ØÖ ÓÐÐ ÙÖ ÙÒ Ö Øк º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÎÙ ÐØ ³ÙÒ Ô ÙÐ ÑÙÒ ³ÙÒ Ò ÙÖ ØÑÔÖØÙÖº º º º º º º º º º º º½ Ò Ò ÓÒØÓÒ Ð ØÒ ÓÒ ÔÓÐÖ ØÓÒ Ð³Èº Ä Ò ¼ Ø ÓØÒÙ ÒÚÖÓÒ ¼ κ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÎÖØÓÒ ÖÐØÚ Ù Ò Ò ÓÒØÓÒ Ð ØÒ ÓÒ ¾¾ º º º º º º º º º º º º º º º½ ÎÖØÓÒ ÖÐØÚ ÙÒÒÓÒØÓÒÐØÑÔÖØÙÖ ¾¾ º º º º º º º º º º º º½ ÔØ Ð³È Ò ÓÒØÓÒ Ð ØÒ ÓÒº ¼ Î Ð ÓÒØÓÒ Ø ÓÑÔÐØÑÒØ ÔÐØ Ø Ð ÔØ Ø ÑÒÑÐ ¾¾ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÚÓÐÙØÓÒ Ð³ÆØ ÕÙÒØÕÙ Ò ÓÒØÓÒ Ð ÐÓÒÙÙÖ ³ÓÒ Ð ÐÙÑÖ ÒÒغ ÈÓÙÖ Ð ÐÙÑÖ ÒØÐÐØÓÒ ¾¼ Òѵ гÆØ ÕÙÒ¹ ØÕÙ Ø ¾ ± ¾¾ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾¼ ÐÙÜ ÒÙØÖÓÒ Ø ÖÓÒ Ö Ò Ñ ¾ Ø Ó ÓÖ Ò Ý Ù Ø Ð³ÖÖÖ Ö ØÙÜ Ù ØÓÒÒÙ Ø ÓÙÓÒ Ò ÓÒØÓÒ º Ä ÚÐÙÖ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÔÔÖÓÜÑØÚÑÒØ Ò ÓÒØÓÒÒÑÒØ Ù ÄÀ ÙØ ÐÙÑÒÓ Ø ¼¼ ½ µ ºº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º¾½ ØÖÙØÓÒ ØÑ Ù ÊÆ ØÒ ÓÒ Ò ¼ ÔÓÙÖ ÔÖ ³È ÙÖ Ù Ùصº ØÖÙØÓÒ Î ¼ Ñ ÙÖ ÔÖ ÑÓÒØ Ô ÙÐ ÄÝÓÒ ÙÖ Ù ÑÐÙµº Ä ÖÒÖ ØÓÖÑÑ ÑÓÒØÖ Ð «ÖÒ ÒØÖ Ð ÙÜ ØÖÙØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾¾ ÓÙÖ Ð ÔØ Ò ÓÒØÓÒ Ð ØÒ ÓÒ ÔÓÐÖ ØÓÒ ÔÓÙÖ ÙÒ Ô Ùк º¾ ÓÙÖ Ù Ò Ò ÓÒØÓÒ Ð ØÒ ÓÒ ÔÓÐÖ ØÓÒ ÔÓÙÖ ÙÒ Ô Ùк º º º º¾ ÈÓØÓØÖÓ Úºº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ËÑ Ð³ÒØÖÙÖ ³ÙÒ ÎÈ̺ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÚÓÐÙØÓÒ Ù Ò Ò ÓÒØÓÒ Ð ØÒ ÓÒ Ð ÝÒÓ Î ÔÓÙÖ Î ¼¼ Ø ½¼¼¼ Î ¾ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

12 º¾ ÊÔÓÒ ÖÐØÚ Ð³ÒÓ Ò ÓÒØÓÒ Ù ÑÔ ÑÒØÕÙ Ñ ÙÖ ÔÓÙÖ ÙÒ Ü ½ Ó Ù ÑÔ ¾ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÊÔÓÒ ÖÐØÚ Ð³ÒÓ Ò ÓÒØÓÒ Ð³ÒÐ Ò ÙÒ ÑÔ ÑÒØÕÙ ½º ̺ ij«Ø Ö ÓÒÒÒ Ø Ù Ð ØÖÙØÙÖ ÖÙÐÖ Ù ÑÐÐ Ð ÖÐÐ Ø Ð³ÒÐ Ð³Ü Ð ÎÈÌ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ù ÑÔ ÑÒØÕÙº Ä ÒÕÙÒØ Ð ÖÓÒ ÒÙÐÖ ÓÙÓÒ ¾ º º º º º º º º º º º º º º¾ ÈÖØ Ð ØÖÒ Ñ ÓÒ ÓÔØÕÙ ÙÜ ÒØÐÐÓÒ ÔÖ ¾ Ý ³ÖÖØÓÒ Ù ¼ Ó ¼ Ý»ÙÖµº Ä Ó ØÓØÐ ÓÖÖ ÔÓÒ ÔÔÖÓÜÑØÚÑÒØ ½¼ Ò ÓÒØÓÒÒÑÒØ Ù ÄÀ ¾ ¾ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ÒÒÒ ÖØØÙÖ Ù Ý ØÑ ÐØÙÖ ÐØÖÓÒÕÙº ÕÙ ÚÓ Ð ØÓÙÖ ¾ Ö ØÙÜ Ø ÖÐ ÙÒ Ö ÓÔØÕÙ Ø Ð ÐÒÑÒØ Ð³ÕÙ ¹ ØÓÒ ÓÒÒ Ø Ù ÒÚÙ Ð ÐÐ ÓÑÔØ ØÙ ÓÖ Ù ØØÙÖº º ½ ËÑ ÔÖÒÔ Ð ÒÓÙÚÐÐ ÐØÖÓÒÕÙ ÐØÙÖ Ð ØÖÙØÙÖ ÜØ Ð ÖØ Ø ØÙÐÐÑÒØ Ò ÓÙÖ ³ØÙµº Ä ÐÒÑÒØ ÓÒÒ Ø Ù Ø ÖÖÖ Ð ÖØ Î Ø Ð ÒÓÑÖ Ö ÓÔØÕÙ Ø ÖÙØ ÑÒÖ Ò ØÚº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ËÝ ØÑ ØÖÙØÓÒ ÐÙÑÖ Ò Ð Ö ØÙÜ Ù Äº ÍÒ Ð Ö ØÙ Ò ÓÖ Ù ØØÙÖ ÐÐÙÑÒ ÙÒ Ñ¹ ÙÔÖÑÓÙÐ ÓÙ ÙÒ ÑÓØ ÓÙ¹ ÓÒµ Ð Ó Ø ÓÑÔÓÖØ ÙÜ ÒÚÙÜ ØÖÙØÓÒ ÐÙÑÖº º º º º º º ¼ º ËÑ Ð ÓÙÖ ØÙÜ ÐÙÑÖ ÓÔØÑÐ ÔÖÑØØÒØ ³ÓØÒÖ ÙÒ ÓÒØÖÙØÓÒ Ð ÒÓÒ¹ÙÒÓÖÑØ ÐÓÒØÙÒÐ Ð Ö ÓÐÙØÓÒ Ò ÒÖ Ð³ÓÖÖ ¼º ±º Ä ÔÒØ Ð ÔÖØ ÚÒØ Ò ÓØ Ô Ô Ö Ò ÚÐÙÖ ÓÐÙ ¼ ± ¼ Ø Ð ÖÔÓÒ ÙÖ Ð ½¼¼ ÖÒÖ ÑÑ Ð³ÖÖÖ Ù Ö ØÐ ÓØ Èµ ÓØ ÙÑÒØÖ ½¼±º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÓÒØÖÙØÓÒ ØÖÑ ØÓ ØÕÙ ÓÒ ØÒØ Ø ÖÙØ ÙÖ Ð Ö ÓÐÙØÓÒ Ò ÒÖº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÓÓÖÓÒÒ ÖÓÒ ØÖÙØ ÔÖ Ð ÑØÓ Ù ÒØÖ ÖÚØ Ò ÓÒØÓÒ Ð ÔÓ ØÓÒ ÜØ ³ÒÒº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ËÑ Ù ÔÖÓØÓØÝÔ Ö ØÙÜ ÙØÐ Ò ½º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÎÙ ÓØ Ù ÔÖÓØÓØÝÔ ½º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÎÙ Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ËÑ Ù Ý ØÑ ÑÓÒØÓÖ Ö ØÙÜ Ù ÔÖÓØÓØÝÔ ¾¼¼¼º Ä ÑØÖ Ö ØÙÜ ÖÔÖ ÒØ ÔÖ ÙÒ ÙÐ Ö Øе ÔÙØ ÖÚÓÖ Ù Ò ÔÖع ÙÐ ÔÖÓÚÒÒØ Ù Ù ÕÙ ÑÔÙÐ ÓÒ ÐÙÑÒÙ Ù Ð Öº Ó ÈÆ ÖÖÒ ÓÒØ ÐÑÒØ ÐÐÙÑÒ ÔÖ Ð ÒÐ Ð Öº ÍÒ ÒÖØÙÖ ³ÑÔÙÐ ÓÒ ÔÖÑØ Ø ØÖ Ð ÖÔÓÒ ÕÙ Ò ÐØÖÓÒÕÙ Ð ¼ ÚÓ Ö ØÙÜ Ø Ð ØÖÓ Ó ÈƵº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÎÙ ÑØÕÙ Ù ÔÖÓØÓØÝÔ Ø Ö ÓÒÒØÓÒ ÕÙ Ð ÖÐÒØ Ð ÐÐ ÓÑÔØ Ò ÐÕÙÐÐ ØÖÓÙÚÒØ Ð ÑÓÙÐ ÊÇ˺ º º º º º º º º º ËÑ ÓÑÔÐØ Ð Ò ÐØÙÖ ³ÙÒ Ö Øк º º º º º º º º º º º º º º º ¼

13 º º º ÖÔØÓÒ ÒÖÐ Ù ÖÙØ ÈȺ Ä ÓÙÖÒØ ÔÖÓÚÒÒØ È Ø ÓÒÚÖØ Ò ÒÐ ØÒ ÓÒ Ø Ñ Ò ÓÖÑ ÔÖ Ð ÔÖÑÔÐ ØÙÖº Ä ÒÐ Ö ÙÐØÒØ Ô ÔÖ ÙÒ Ý ØÑ Ò ½ Ø µº ijÒØÐÐÓÒÒÙÖ¹ ÐÓÕÙÙÖ ÓÙÔ ÑÙÐØÒÑÒØ ÕÙØÖ ØÒ ÓÒ Ð ÖÕÙÒ ÖÓ ¹ ÑÒØ Ù Ù ÄÀ ¼ ÅÀÞµº Ä ÓÑÔÖØÙÖ Ø Ð ÖÙØ ÐÓÕÙ ÐØÓÒÒÒØ Ò ÙØ Ð ÒØÐÐÓÒ ÓÒØ Ð ØÒ ÓÒ Ø Ð ÔÐÙ ÐÚ Ø Ò Ô ÒØ Ô ÙÒ ÙÐ ØÙÖØÓÒº Ä ÒØÐÐÓÒ Ö ÙÐØÒØ ÓÒØ ÑÙÐع ÔÐÜ ÚÖ Ð³º Ý ØÑ ÑÙÐØÒ ÔÖÑØ ÐÖ Ú ÔÖ ÓÒ ÒÙÜ ÝÒØ ÙÒ ÖÒ ÑÑ ÝÒÑÕÙ Ù ÕÙ³ ½ Ø µ Ø Ð Óѹ ÔÖÑÖ ÙÖ ½¾ Ø º Ä ÈÈ «ØÙ ÐÑÒØ Ñ ÙÖ ØÑÔÖØÙÖ ÔÓØÓØØÙÖ Èµ Ø Ñ ÙÖ Ù ÓÙÖÒØ ÙØ È ØÙ Ò ÑÓÒغ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÒÖ ÔÓ Ò ÒÙÜ µ Ò ÓÒØÓÒ ÓÓÖÓÒÒ ÖØ ÒÒ ÑÖ Ð ºº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Î ÙÐ ØÓÒ Ð³È ³ÙÒ Ö ØРг ³ÙÒ Ù ÑÙÓÒ º Ä Ù ÐÖ Ð ÚÒØ Ù Ö ØÐ Ø Ð³ÓÒ Ò ÚÓØ ÔÔÖØÖ ÕÙ³ÙÒ ÙÐ È Ù Ð³ÒÐÒ ÓÒ Ð ÑØÖº Ä ÐÒ ÒÚÙ ÑÓÒØÖÒØ Ð³ÒÖ ÔÓ Ò ÓÒØÓÒ Ð ÔÓ ØÓÒ ³ÑÔغ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½¼ Î ÙÐ ØÓÒ Ð³È ³ÙÒ Ö ØÐ Ú ÙÒ Ù ÑÙÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÔÖÓØÓØÝÔ ÑÙк ÇÒ Ò ÚÓØ Ô ÒÓÒ ÔÐÙ Ð ÓÒ È Ù Ð³ÒÐÒ ÓÒ Ð ÑØÖº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½½ ÌÙÜ ÐÙÑÖ Ñ ÙÖ Ò Ù Ø Ø ÙÖ Ù Ùص Ø Ú Ð ÑÒ ÇË Ò µº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½¾ ÄÒÖØ Ð³ÐØÖÓÒÕÙ ÒØÖ ¾¼ Ø ½¼ Î ÜÑÔÐ ÔÓÙÖ ÙÒ Ö ØÐ Ð ÑØÖµº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÖÙØ ÐØÖÓÒÕÙ Ú ØØÒÙØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÖÙØ ÐØÖÓÒÕÙ Ò ØØÒÙØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÖÙØ Ð³ Ò Öº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÒÖ ÔÓ Ò ÙÒ Ö ØÐ Ð ÑØÖº Ä ÞÓÒ ÐÖ Ð ØÖÙØÓÒ ³ÒÖ Ø ÓØÒÙ Ò ÓÙÔÙÖ ÙÖ Ð ÑÖ ØÒ ÕÙ Ð ÞÓÒ ÓÒ Ø ÓØÒÙ Ú ÙÒ ÓÙÔÙÖ ÑÑ ¾ ÙÖ Ð ØÐÐ Ù Ùº ijÒÖ Ù Ù ÒÒØ Ø ½¾¼ κ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¼ º½ Ê ÓÐÙØÓÒ Ò ÒÖ ÜÔÖÑÒØÐ ÙÖ Ù µ ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÑÑ Ö ØÙÜ Ø ÙÒ ÓÙÔÙÖ ÙÖ Ð Ù ³ÐØÖÓÒ ÑÑ ¾ ÓØÒÙ ÔÖ ÙÒ Ù ØÑÒØ ÔÖÑØÖ ÙÖ Ù Ùصº Ä ÔÖÑØÖ ÖÙØ Ø ÓÒØÖÒغ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼½ º½ Ê ÓÐÙØÓÒ Ò ÒÖ ÔÓÙÖ Ð ÑÑ ÓÑÑ Ø ÓÙÔÙÖ ÒØÕÙ Ñ Ú ÓÙ ØÖØÓÒ Ù ÖÙØ ÑÓÝÒº ij٠ØÑÒØ ÙÖ Ð ÓÒÒ ÙÖ Ù Ùص Ø ÐÒÖº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¾ º½ ØÖÙØÓÒ ÔÖÑØÖ Ð Ö ÓÐÙØÓÒ Ò ÒÖ Ù ØÑÒØ ØÖÓ ÔÖÑØÖ Ò ÓÙ ØÖØÓÒ ÖÙصº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¾¼ ØÖÙØÓÒ ÔÖÑØÖ Ð Ö ÓÐÙØÓÒ Ò ÒÖ Ù ØÑÒØ ÙÜ ÔÖÑØÖ Ú ÖÙØ ÓÙ ØÖصº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¾½ ËÑ Ð ÔÖÓÔØÓÒ Ð ÐÙÑÖ ÒØÐÐØÓÒ Ø Ð ÐÙÑÖ Ð Ö Ò ÙÒ Ö Øк º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ½

14 º¾¾ ÓÖÖØÓÒ Ù ÒÐ Ð Ö ÙÖ ÙÒ ÔÖÓ ¾¼ ÓÙÖ ÔÓÙÖ ÙÒ ÚÓ ÒÓÒ¹ ÖÖº ËÙÖ Ð ÙÖ Ù ÙØ ÓÒ ÚÓØ Ð ÒÐ Ð Ö ÒÓÒ ÓÖÖ ØÖÒÐ ÐÖ µ È Ø Ð ÒÐ Ð Ö Ó ÈÆ ÖÓÒ ÓÒ µº Ä ÖÓØ ÖÖ µ Ø ÓØÒÙ ÔÖ Ð ÓÖÖØÓÒ Ù ÒРг Ó Èƺ Ä ÙÖ Ù ÓÙ ÑÓÒØÖ ÙÜ ÓÙÖ Ð ÒÐ Ð Ö ÔÖ Ð ÓÖÖØÓÒ ÈÆ ØÖÒÐ µ Ø Ð ÒÐ ÐÓÖÕ٠гÓÒ «ØÙ Ò ÔÐÙ Ð ÓÖÖØÓÒ Ú Ð ÒÖØÙÖ ³ÑÔÙÐ ÓÒ ÖÓÒ µº Ä³Ò ÑÐ ÓÖÖØÓÒ ÔÖÑØØÒØ ÖÙÖ Ð ÙØÙØÓÒ Ù ÒÐ ÓÒ ÖÐÑÒØ ¼½±µº º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¾ ÊÔÔÓÖØ ÒÙÜ Ð Ö ÈÆ È Æ ÔÓÙÖ Ð ØÖÓ Ó ÈÆ Ò ÓÒØÓÒ Ù ØÑÔ ÑØÖ ÒÓ µº Ä Ó ÈÆ ½ ÖÚ ÔÐÙ ½± ÙÖÙÒÑÓ ºº º º ½½¼ º¾ ÊÔÔÓÖØ Ð ÖÔÓÒ Ù ÒÖØÙÖ ³ÑÔÙÐ ÓÒ Ð Ò ÐØÖÓÒÕÙ Ð Ó ÈÆ ÙÖ Ð ÖÔÓÒ Ð Ò Ð Ó ÈÆ º º º º º º º º º º º ½½¼ º¾ ÚÓÐÙØÓÒ ÒÙÜ Ð Ö Ø Ù ÐÓÖ ÝÐ ³ÖÖØÓÒ»ÖÙÔÖØÓÒ Ù Ö ØÐ ½ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½½ º¾ ÚÓÐÙØÓÒ ÒÙÜ Ð Ö Ø Ù ÐÓÖ ÝÐ ³ÖÖØÓÒ»ÖÙÔÖØÓÒ Ù Ö ØÐ ¾º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½¾ º¾ ÚÓÐÙØÓÒ Ù ÒÐ Ð Ö ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ù ÒÐ Ù ÔÓÙÖ Ð Ö ØÙÜ ½ Ø ¾º ijÒÚÖ ÔÒØ ÓØÒÙ ÓÒÒ Ð ÖÔÔÓÖØ Êº º º º º º º º º º º º º º º ½½ º¾ ÖÚ Ò ÓÒØÓÒ Ù ØÑÔ Ð Ó ÈÆ ¼ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º¾ ÚÓÐÙØÓÒ Ù ÒÐ Ð Ö ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ù ÒÐ Ù ÔÓÙÖ Ð ÙÜ Ö ØÙÜ ÖÖ Ø ÔÓÙÖ Ð Ö ØÙÜ ÒØ Ùܹº º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º ¼ ØÖÙØÓÒ Ù ÖÔÔÓÖØ Ê ÔÓÙÖ ½ Ö ØÙÜ ÖÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º ½ ÊÔÔÓÖØ ÒÙÜ Ð Ö ÈÆ È Æ ÔÓÙÖ Ð ØÖÓ Ó ÈÆ Ò ÓÒØÓÒ Ù ØÑÔ ÑØÖ ÒÓ µº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º ¾ ÊÔÔÓÖØ Ð ÖÔÓÒ Ù ÒÖØÙÖ ³ÑÔÙÐ ÓÒ Ð Ò ÐØÖÓÒÕÙ Ð Ó ÈÆ ÙÖ Ð ÖÔÓÒ Ð Ò ÈÆ ºº º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º ÚÓÐÙØÓÒ ÒÙÜ Ð Ö Ø Ù ÐÓÖ Ù ÝÐ ³ÖÖØÓÒ Ù Ö ØÐ ÑØÖ ÒÓ µº ijÖÖØÓÒ Ø ÒØÖÖÓÑÔÙ ÔÒÒØ ½¼ ÙÖ ÓÒ Ó ÖÚ ÙÒ ÖÑÓÒØ ÒÙÜ ÔÒÒØ ØØ ÔÖÓº º º º º º º º º º º º º º ½½ º ÚÓÐÙØÓÒ ÒÙÜ Ð Ö Ø Ù ÐÓÖ Ù ÝÐ ³ÖÖØÓÒ Ù Ö ØÐ ½ ÑØÖ ÒÓ µº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º ÚÓÐÙØÓÒ ÒÙÜ Ð Ö Ø Ù ÐÓÖ ÝÐ ³ÖÖØÓÒ»ÖÙÔÖØÓÒ Ù Ö ØÐ ½¾ ÑØÖ ÒÓ µº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º ÚÓÐÙØÓÒ Ù ÒÐ Ð Ö ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ù ÒÐ Ù ÔÓÙÖ Ð ØÖÓ Ö ØÙÜ ÖÖ Ø ÔÓÙÖ Ð Ö ØÙÜ ÒØ Ùܹº º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º ØÖÙØÓÒ Ù ÖÔÔÓÖØ Ê ÔÓÙÖ ¾½ Ö ØÙÜ ÒÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º Ò Ô ÙÐ Ñ ÙÖ Ò ÐÓÖØÓÖ Ò ÓÒØÓÒ Ù ÓÆÒØ ÚÖØÓÒ Ù Ò ÐÓÒ Ð ØÒ ÓÒ Ñ ÙÖ Ò Àº Ä ÚÐÙÖ È Ù ÔÖÓØÓØÝÔ ÒÓ ÓÒØ ÓÖÖ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÒÙ ØÑÒØ ÜÔÓÒÒØÐ «ØÙ ÙÖ Ð È Ð ÑØÖ ÖÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾½ º ÌÙÜ ÐÙÑÖ Ìĵ ÖÐØ Ö ØÙÜ ÖÙ Ñ ÙÖ Ò À ÓÙ Ú Ð³ÔÔÖÐ ÇË Ò ÓÖÖØÓÒ ¹µ Ø Ú Ð ÓÖÖØÓÒ Ò È Ø Ò ÒÓÖÑÐ ÒØ Ð Ò ÐØÖÓÒÕÙ ÒØÖ ÐÐ ¹µ º º º º º º º ½¾ º¼ ÌÙÜ ÐÙÑÖ Ìĵ ÖÐØ Ö ØÙÜ ÒÓ Ñ ÙÖ Ò À ÓÙ Ú ÇË Ò ÓÖÖØÓÒ ¹µ Ø Ú Ð ÓÖÖØÓÒ Ò È Ø Ò ÒÓÖÑÐ ÒØ Ð Ò ÐØÖÓÒÕÙ ÒØÖ ÐÐ ¹µ º º º º º º º º º º º º º º ½¾

15 º½ ÌÖÑ ØÓ ØÕÙ Ò ÓÒØÓÒ Ù ØÙÜ ÐÙÑÖ ÔÓÙÖ Ð Ö ØÙÜ ÖÙ Ø ÒÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º¾ ÌÖÑ ÓÒ ØÒØ Ò ÓÒØÓÒ Ð ÒÓÒ¹ÙÒÓÖÑØ ÖÓÒØÐ ÔÓÙÖ Ö ØÙÜ ÖÙ ÖÐ µ Ø ÒÓ ØÖÒÐ µ ¾¼ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º Ê ÓÐÙØÓÒ Ò ÒÖ ÒÚÙÐÐ ½¾¼ Î ÔÓÙÖ ØÓÙ Ð Ö ØÙÜ ÙÜ ÑØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º ÊÓÒ ØÖÙØÓÒ ³ÙÒ ÚÒÑÒØ ÒØÐÐÓÒÒ ÒÐ ³ÙÒ ÐØÖÓÒ ¾¼ ¾ º ËÙÔÖÔÓ ØÓÒ ³ÚÒÑÒØ ÐØÖÓÒ ¾¼ Î ÓÙÔÙÖ ÑÑ ¾ µ Ò ÓÒØÓÒ Ù ØÑÔ ÚÒØ ÖÓÒ ØÖÙØÓÒº ÇÒ Ó ÖÚ ÒÑÒØ Ò ÔÓÙÖ ÚÒÑÒØ ³ÙÒ ØÐÐ ÒÖº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º ËÒÙÜ ÔÖ ÖÓÒ ØÖÙØÓÒ Ú ÙÒ ÓÙÔÙÖ Ù Ù ÙÖ Ð ÑÖ ÑÑ ¾ µº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º ØÖÙØÓÒ ØÖÓ ÔÖÑÖ ÒØÐÐÓÒ ÕÙ ÚÒÑÒØ ³ÙÒ ÓÒ ÖÙÒ Ð ÔÖÓ ½ ÒØÐÐÓÒ º Ä ÖÙØ ØÓØÐ ½º¾ ÒÙÜ µ Ø ÓÒÒ ÔÖ Ð ÊÅË ØØ ØÖÙØÓÒº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º ØÖÙØÓÒ ØÖÓ ÔÖÑÖ ÒØÐÐÓÒ ÕÙ ÚÒÑÒØ ³ÙÒ ÖÙÒ ÖÙÝÒØ Ð ÔÖÓ ½ ÒØÐÐÓÒ º Ä ÖÙØ ØÓØÐ ÔÓÙÖ ÖÙÒ Ø º ÒÙÜ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º ØÖÙØÓÒ ÒÕ ÔÖÑÖ ÒØÐÐÓÒ ÕÙ ÚÒÑÒØ ³ÙÒ ÖÙÒ Ð ÔÖÓ ¾ ÒØÐÐÓÒ º Ä ÖÙØ ØÓØÐ ÓÒÒ ÔÖ Ð ÊÅË Ø º ÒÙܺ ½¾ º¼ ÚÓÐÙØÓÒ Ù ÖÙØ ØÓØÐ ØÓÙØ Ù ÐÓÒ Ð ÔÖÓ ÔÖ ÓÒÒ º º º º º ½ ¼ º½ ÖÙØ ÖÕÙÒ º ÒÙܵ ÔÓÙÖ Ð ÔÖÓ ½ ÒØÐÐÓÒ º ÁÐ Ý ÙÒ ÒØÖ ÑÓÝÒÒ ½ ÒØÐÐÓÒ µ ÔÖ ÚÒÑÒغ º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼ º¾ ÖÙØ ÖÕÙÒ º ÒÙܵ ÔÓÙÖ Ð ÔÖÓ ¾ ÒØÐÐÓÒ º ÁÐ Ý ÙÒ ÒØÖ ÑÓÝÒÒ ¾ ÒØÐÐÓÒ µ ÔÖ ÚÒÑÒغ º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼ º ÅØÖ ³ÖÖÙÖ ÐÙÐ ÔÓÙÖ ÙÒ ÚÓ ÓÒÒº ÇÒ ÚÓØ ÔÔÖØÖ ÓÖÖÐØÓÒ ÒØÖ Ð ÒØÐÐÓÒ ÑØØÒØ ÒÚÒ ÙÒ Ó ÐÐØÓÒ Ù ÒÐ Ð ÔÖÓ Ø ÒØÐÐÓÒ ÒÚÖÓÒ ÓØ ½¼ ÅÀÞµº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ º ÌÖÒ ÓÖÑ ÓÙÖÖ Ù ÖÙØ ³ÙÒ ÚÓ ÐØÖÓÒÕÙ Ù ÔÖÓØÓØÝÔ Ô ÒØ ÔÔÖØÖ ÙÒ Ó ÐÐØÓÒ º ÅÀÞº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ º ÓÑÔÖ ÓÒ ÚÐÙÖ Ù ÙÜÑ ÒØÐÐÓÒ ÚÒÑÒØ ÙÜ ÚÓ «ÖÒØ Ù ÔÖÓØÓØÝÔº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÖÙØ ØÓØÐ Ò ÓÖÖØÓÒ ÔÓÙÖ ÙÒ ÚÓ Ù ÔÖÓØÓØÝÔ ÔÒÒØ ÐÔÖÓ ¾ ÒØÐÐÓÒ º Ä ÖÙØ Ø ÓÒÒ ÔÖ Ð ÊÅË Ð ØÖÙØÓÒ ÓØ ¼º ÒÙÜ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÖÙØ ØÓØÐ ÔÓÙÖ ØØ ÑÑ ÚÓ ÐÓÖ Õ٠гÓÒ ÓÙ ØÖØ ÙÒ ÙØÖ ÚÓ ÓÖÖк Ä ÖÙØ ÓÖÖÐ Ø ½ º ÒÙܺ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÈÖÓ Ð Ù ÒÐ Ð Ö ÖÓÒ ØÖÙØ ¾ º ijÒØÒ Ø Ù Ð Ö Ò ÒÙÜ ÙÖ Ð ÙÖµ Ø ÙÆ ÑÑÒØ ÐÚ ÔÓÙÖ ÕÙ Ð Ò ÓÒØ ÙØÐ º º º º º º º ½ º ÆÓÑÖ ³ÒØÐÐÓÒ ÕÙ Ò Ò ÓÒØÓÒ Ð³ÒØÒ Ø Ù Ð Ö Ò Îµ ¾ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¼ Ê ÓÐÙØÓÒ Ò ÒÖ ½ Ö ØÐ ÑÓ Ò ÓÖµ ÓØÒÙ Ò ÚÖÒØ Ð³Ò¹ ØÒ Ø Ù Ð Ö ¾ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½ ijÒØÖ ÍÆÁº ÍÒ ÙÖ ÖÐ Ú ÍÄÁ Ø ØÖÒ ÓÖÑ Ò ÙÒ ÙÖ ÙÖ Ù ÓÒ ÖÙÜ ØÖÓÒÕÙµ ÖÓÒÒÙ ÔÖ Æ̺ ÁÐ ³Ø Ð ³ÙÒ ÜÑÔÐ ÑÔк ÈÓÙÖ ÔÔÖÓÖ Ù ÑÙÜ Ò ÍÄÁ Ð ÙÖØ ÒÖ ÔÐÙ ÙÖ ÚÓÐÙÑ «ÖÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½

16 º¾ ÖÓÖ Ò ÚÓÐÙÑ ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÑØÖ Ò Ò Æ̺ ÁÐ Ø ÔÓ ¹ Ð ³ÜØÖÖ ÙÒ ÔÖØ ÓÙ Ð ØÓØÐØ Ð³ÖÖ Ø Ð ÖØÖÒ ÖÖ Ò ÙÒ Ö ³Òº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÁÒ ÖØÓÒ ³ÙÒ ÒÓÙÚÐÐ ÖÒ Ò Ð ÓÑØÖ ÆÌ ÔÙ ÙÒ Ö ³Òº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ð³ÒÐÒ ÓÒ Ò Ö ØÙÜ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÁÒÐÒ ÓÒ ÐÓÒ Ð³Ü Ö ØÙÜ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ËÓÙ ¹ÑÓÙÐ Ù ÐÓÖÑØÖ ÐØÖÓÑÒØÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ËÑ ÔÖÓ ÐÚÓÐÖ º ÌÓÙØ Ð ØÒ ÓÒØ Ò ÑÑ Ð Ò Ò³ Ø Ô Ð³Ðеº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÈÓØÓÖÔ ØÝÔ «ÖÒØ ÓÙ ¹ÑÓÙÐ º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ËÝÑØÖ ÖÓØ¹Ù Ö ØÙÜ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½¼ Ò ÍÄÁ Ð ØÖÙØÙÖ Ò ÐÙÑÒÙÑ ³ÙÒ ÙÔÖÑÓÙк º º º º º º º º ½¼ º½½ ÖØ Ò ÒØÖ Ð ÙÜ Ö ØÙÜ ÔÔÖØÒÒØ ÑÓÙÐ «ÖÒØ º Ä ØÒ ÒÕÙ ÓÒØ Ò ÑÑ Ñ Ð Ñ Ò³ Ø Ô Ð³Ðк ÈÓÙÖ Ö ÓÒ ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ð ÙÜ ÙØÓÙÖ Ð ÔÐÕÙ ³ÐÙÑÒÙÑ Ò³ÓÒØ ÔÙ ØÖ ÖÔÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º½¾ ÖØ Ò ÒØÖ Ð Ö ØÙÜ ÔÔÖØÒÒØ ÙÜ ÙÔÖÑÓÙÐ «ÖÒØ º Ä ØÒ ÓÒØ ÒÑÑ Ð Ñ Ò³ Ø Ô Ð³Ðеº º º º º º º ½¼ º½ ÁÒØÖÙÖ ³ÙÒ ÐÓ ÑÓÖØÙÖ Ø٠гÚÒØ ³ÙÒ ÑÓÙÐ Ö ØÙܺ ÇÒ ÒÓØ Ð ÙÜ ÖÒ ÖÙØ ÖÖÓ ÑÒØ ØÙ Ò ÐÙÑÒÙÑ Ò Ð ÕÙÐ ÖÙРг٠½ Ó µøð Ý ØÑ Ö ÓÔØÕÙ ÔÖÑØØÒØ Ð ÑÓÒØÓÖ Ð Ö Ö ØÙܺ Ä ÐÐ ÔÓÐÝØÝÐÒ ÒØ ÙÖ ØØ ÔÓ¹ ØÓÖÔµ ÖÚÒØ ÑÓÖØÙÖ ÒÙØÖÓÒ ÖÑÔÐ ÒØ ÒÓÖÑÐÑÒØ ØÓÙØ Ð³ÒÒغ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º½ ËÑ ÍÄÁ ³ÙÒ ØÓÐ ÓÒÕÙº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½ ÎÙ ÙÜ ÖÒ ÓÙ ¹ÑÓÙÐ ÔÖ ÔÖ ÙÒ ØÓÐ ÓÒÕÙº º º º º º º ½ º½ ÅØÖ Ð³ÚÒØ Ö ØÙܺ ÌÓÙØ Ð ÑÒ ÓÒ ÒÕÙ ÓÒØ Ò ÑѺ º ½ º½ Ç ØÙÖ ³ÙÒ ÙÔÖÑÓÙÐ ÑÔÐÑÒØ Ú ÍÆÁº º º º º º º º º º º º º º ½ º½ ÎÙ ³ÙÒ ÙÔÖÑÓÙÐ ÑÓÐ Ú ÍÆÁ Ø ÑÓ ÔÓÙÖ Ð³ÒØÖØÓÒ Ò ÅËÁź º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½ ËÕÙÐØØ Ð ÔÖØ ÒØÖÐ Ù Ä ÑÙÐ Ú ÍÆÁµº º º º º º º º ½ º¾¼ ËÑÙÐØÓÒ ³ÙÒ ÔÖÓØÓØÝÔ ¼ Ö ØÙܺ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾½ ÀÖÖ Ò ÆÌ ÚÓÐÙÑ ÓÑÔÓ ÒØ Ð ÔÖÓØÓØÝÔ ÑÙк ÖÖ ØÐÚÓÐÙÑ ÒÖÐ Ò Ö Ð ØÖÓ ÚÓÐÙÑ ÑÓÙ Öµ ÓÒØÒÒÒØ ÙÒ ÙÒ ÐÚÓÐ ÐÚµ Ú ½¼ Ö ØÙÜ Øе Ø Ð ¾¼ È Ò ÕÙ³ÙÒ Ø¹ ÐØØ ÚÓÐÙÑ ÌÊ Ø Ìµº Ä ÖÐÐ Ø ÖÔÖ ÒØ ÔÖ Ð ÚÓÐÙÑ Ö Ø Ð ÓÒ ÔÒÖ ÔÖ ÖÓÒº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾¾ ÒÖ ÔÓ Ò ÓÒØÓÒ Ð ÔÓ ØÓÒ ³ÒÒ Ù Ù ÔÓÙÖ ÙÒ ÖÒ Ò Ö ØÙܺ Ä ÓÒÒ ÜÔÖÑÒØÐ ÓÒØ ÖÔÖ ÒØ ÔÖ Ð ÝÑÓÐ Ø Ð ÑÙÐØÓÒ ÔÖ Ð ØÖØ ÓÒØÒÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ÆÙÑÖÓØØÓÒ Ö ØÙÜ Ð ÑØÖº Ä ÞÓÒ ÓÑÖ ÓÖÖ ÔÓÒ ÙÜ Ö ¹ ØÙÜ ÐÝ ÔÖ Ð Ùº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ËÓÙ ¹ÑØÖ Ö ØÙÜ ÙÖ Ð ÕÙÐÐ ÓÒØ «ØÙ Ð ÖÓÒ ØÖÙØÓÒ ³ÒÖº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ÒÖ ÖÓÒ ØÖÙØ Ò ÓÙ ¹ÑØÖ Ö ØÙÜ Ò ÓÒØÓÒ ÓÒÒ ÝÑÓÐ ÑÙÐØÓÒ ØÖØ ÓÒØÒÙ µ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼

17 º¾ ÔÖ ÓÒ Ð³ÒÖ ÖÓÒ ØÖÙØ Ú Ð ÓÒÒ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð ÑÙÐØÓÒ Ò ÓÒØÓÒ Ð³ÒÐ ³ÒÒ Ù Ùº ijÒÖ ÔÓ Ø ÓÑÑ ÙÖ ÙÒ ÕÙØÖ ÑØÖ Ö ØÙÜ Ø ÙÒ ÓÙÔÙÖ Ø «ØÙ Ò ÓÙ ¼ κ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º¾ ØÖÙØÓÒ Ð ÔÖ ÓÒ ÚÐÙÖ ÓÒÒ ¹ÅÓÒØ ÖÐÓ ¼ Î µº Ä ÑÙÐØÓÒ ÖÔÖÓÙØ Ð³ÒÖ ÔÓ ÜÔÖÑÒØÐÑÒØ ÑÙÜ ÕÙ ¼º ±ÔÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º¾ ËÓÙ ¹ÑØÖ Ö ØÙÜ ÙÖ Ð ÕÙÐÐ ÓÒØ «ØÙ Ð ÖÓÒ ØÖÙØÓÒ ³ÒÖº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º¾ ÒÖ ÖÓÒ ØÖÙØ ÙÖ ¾ Ö ØÙÜ Ò ÓÒØÓÒ ÓÒÒ ÝÑÓÐ ÑÙÐØÓÒ ØÖØ ÓÒØÒÙ µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ¼ ÔÖ ÓÒ Ð³ÒÖ ÖÓÒ ØÖÙØ Ú Ð ÓÒÒ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð ÑÙÐØÓÒ Ò ÓÒØÓÒ Ð³ÒÐ ³ÒÒ Ù Ù ÓÑÑØÓÒ ÙÖ ¾ Ö ØÙÜ Ø ÓÙÔÙÖ Ò ÓÙ ¼ εº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ½ Î ÙÐ ØÓÒ È Ù Ö ØÐ ½¾º Ä Ù Ø ÒØÖ ÙÖ Ð Ö ØÐ Ø Ð ÒÓÑÖ ³ÚÒÑÒØ ØÐ ÕÙ Ø ØÖ Ò ÓÒØÓÒ Ð³Ü º º º º ½ º ¾ Ä ÔÓ ØÓÒ Ù ÑÐÙ È Ø ØÖÑÒ Ò ÕÙ ÔÓÒØ ÔÓÙÖ Ð ÑÙ¹ ÐØÓÒ Ø Ð ÓÒÒ º Ä «ÖÒ ÒØÖ ÚÐÙÖ Ø ØÖ Ò ÓÒØÓÒ ÙÖ ØØ ÙÖº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½

18 Ä Ø ØÐÙÜ ¾º½ ¾º¾ ¾º ÒÙÜ ÖÖ ÔÖÒÔÙÜ Ù À ØÒÖº Ä ÑÓ ÔÖÓÙØÓÒ ÖØÒ ÒÙÜ ÖÖ ÔÖØÙÐÖ ÙÖÒØ ÒØÖ ÖÓØ º º º º º º º º ½ ÓÑÔÖ ÓÒ Ù ÔÓØÒØÐ ÓÙÚÖØ Ù À Ò Ð ÒÙÜ ØØÀ ØØ Ø À ÔÓÙÖ Ð ÜÔÖÒ ÌÄË Ø ÅË ÓÑÒ Ñ À ½½ Î Ä ÒØ ½¼ ½ µº Ò ÓÑÒÒØ Ð ÙÜ ÒÙÜ ÖÖ Ð Ò Ò Ë Ô Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÊÔÔÓÖØ Ò Ò Ë Ô ÔÓÙÖ «ÖÒØ ÒÙÜ Ù ÓÒ Ó ÓÒ Ú¹ ØÙÖ ÓÑÒ ÓÒ ÅË ÌÄË ½ µº Ä ÒÓÑÖ ³ÚÒÑÒØ ÒÐ Ø ÖÙØ ÓÒ ÓÒØ ÒÕÙ ÒØÖ ÔÖÒØ º Ä ÐÙÑÒÓ Ø ÒØÖ Ø Ä ÒØ ¼ ½ º Ä ÒÓÖÑØÓÒ ÙÖ Ð ÑÑ Ñ ÔÙ ÔÖÓÑØØÙ Ë Ô µ Ò ÓÒØ Ô ÒÕÙ Ú Ù ØÐÙµº º º º º º º º º º º º½ ÖØÖ ØÕÙ Ö ØÙÜ ÈÏÇ ÙØÐ ÔÓÙÖ Ð Ä º º º º º º º º º º ¾ º¾ ÖØÖ ØÕÙ È ÖÒØ ¾¼¼¾µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÖØÖ ØÕÙ ÎÈÌ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ º¾ º º º º ÈÖØ ³ÒÖ ÔÖ ÖÝÓÒÒÑÒØ ÝÒÖÓØÖÓÒ ÙÖ Ð ÐÒ À ÔÓÙÖ ÐØÖÓÒ ½¼¼ ¾¼ κ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÖØÓÒ ³ÒÖ ÔÓ Ò ÓÙ ¹ÑØÖ ½ Ø Ö ØÙÜ Ù ÔÖÓØÓØÝÔ ÑÙÐ ÔÖØÖ Ù Ò Ù ÔÖÓØÓØÝÔ ½µº º º º º º º º º º º º ÖÙØ ÑÓÝÒ Ð ÑØÖ ÔÖÓØÓØÝÔ ½ ÜÔÖÑ Ò ÅÎ Ø Ò ÐØÖÓÒ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÚÓ ÓÒØ ÕÙÔ ÓÙ ÒÓÒ ³ØØÒÙØÙÖ º Ä ÖÙØ ÔÖÓÔÖ Ð³ Ø ÐÙÐ ÔÖ ÓÙ ØÖØÓÒ ÕÙÖØÕÙº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÖÙØ ÓÖÖÐ Ò ÅÎ Ø Ò ÐØÖÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÓÙ ¹ÑÓÙÐ º Ä ÓÙ ¹ÑÓÙÐ ¾ÔÖ ÒØ ÙÒ ÖÙØ ÓÖÖÐ ÒÖÙÖ ÙÜ ÙØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÓÑÔÖ ÓÒ ÔÖÓÖÑÒ Ù ÔÖÓØÓØÝÔ ½ Ú Ð ÔÖÖÕÙ Å˺ º ½¼ ÈÖÒÔÙÜ Ö ÙÐØØ ÓØÒÙ ÙÖ Ð Ö ØÙÜ ÖÙ Ø ÒÓ Ù ÔÖÓØÓØÝÔ ¾¼¼¼ ÝÒØ Ø ÖÖ ÚÓÖ ØÜصº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾¼ º½ ËÑ ÓÒØÓÒÒÑÒØ Ð³ÒØÖ ÍÆÁ º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º¾ ÑÒ ÓÒ ½ ØÝÔ Ö ØÙÜ Ò Ñѵº Ä Ò ØÓÒ ÑÒ ÓÒ ºººµ Ø ÓÒÒ ÙÖ Ð ÙÖ ºº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½

19 ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ä ÑÓÐ ØÒÖ ÖØ Ð ÔÖØÙÐ ÐÑÒØÖ ÓÒ ØØÙÒØ Ð ÑØÖ Ø ÐÙÖ Òع ÖØÓÒ º ØØ ØÓÖ ÒÐÙØ Ð³ÜÔØÓÒ Ð ÖÚØ ØÓÙØ Ð ÓÖ ÓÒÑÒØÐ Ð ÒØÙÖ Ð³ÒØÖØÓÒ ÓÖØ ÕÙ ÙÖ Ð Ó ÓÒ ÒÓÝÙÜ ØÓÑÕ٠гÒØÖØÓÒ Ð Ö ÔÓÒ Ð Ð ÒØÖØÓÒ Ø Ð³ÒØÖØÓÒ ÐØÖÓÑÒØÕÙº Ä ÙÜ ÖÒÖ Ò¹ ØÖØÓÒ ÔÙÚÒØ ØÖ ÙÒ ÔÖ ÙÒ ÑÑ ØÖØÑÒØ ØÓÖÕÙ Ø ÓÒ ØØÙÒØ Ð³ÒØÖ¹ ØÓÒ ÐØÖÓк Ä ÓÖÑÐ Ñ ÑØÑØÕÙ Ù ÑÓÐ ØÒÖ ÖÔÓ ÙÖ Ð ØÓÖ ÕÙÒØÕÙ ÑÔ ÓÙ Ð ÒØÖØÓÒ ÓÒØ ÚÙÐ ÔÖ ÔÖØÙÐ ÐÑÒØÖ Ð Ó ÓÒ Ùµº ÔÙ ÓÒÔØÓÒ Ò Ð ÒÒ ÓÜÒØ ÔÖ Ð ÓÛ ÏÒÖ Ø ËÐÑ Ð ÑÓÐ ØÒÖ ÓÒÒÙ ÙÒØÖ ÖÒ Ù ÜÔÖÑÒØк Ü Ò Ñ ÙÖ ÔÖ ÓÒ Ù ÓÐÐ ÓÒÒÙÖ ÐØÖÓÒ¹ÔÓ ØÖÓÒ Ù ÄÈ Ò³ÓÒØ ÔÙ ÑØØÖ Ò ÙØ ÔÖØÓÒ º ÔÒÒØ ÑÓÐ Ð ÔÐÙ ÙÖ ÕÙ ØÓÒ Ò Ù ÔÒ Ò ÔÖØÙÐÖ Ù ÙØ Ð³ÓÖ¹ Ò Ñ º Ò «Ø Ð³Ü ØÒ ÔÖØÙÐ ÓÒÑÒØÐ Ñ Ú ÕÙÖ ÐÔØÓÒ Ö Ó ÓÒ Ï Ø ¼ µ Ø ³ÙØÖ Ñ ÒÙÐÐ ÓÑÑ Ð ÔÓØÓÒµ Ò³ÔÔÖØ Ô ÓÒ ÒØÙÖÐÐ Ò Ð ÑÓÐ ØÒÖº Ä Ñ Ø Ò ØÓÖ ØÖÓØÑÒØ Ð Ð³Ò¹ ØÖØÓÒ ÐØÖÓк ÈÓÙÖ ÓÒÖÖ ÙÒ Ñ ÙÜ ÔÖØÙÐ Ð Ø Ò Ö Ö Ö Ð ÝÑØÖ Ð³ÒØÖØÓÒ ÐØÖÓк Ò Ð ÑÓÐ ØÒÖ ØØ Ö ÙÖ Ø ÖÐ ØÖÚÖ ÙÒ ÔÖÓ Ù ÑØÑØÕÙ ÓÒÒÙ ÓÙ Ð ÒÓÑ ÑÒ Ñ À º ³ÔÖ ÑÒ Ñ Ð³ÙÒÚÖ ÖØ ÔÐÓÒ Ò ÙÒ ÑÔ À ÕÙ ÔÖÑØØÖØ ÙÜ ÔÖØÙÐ ÒØÖ ÒØ Ú ÐÙ¹ ³ÕÙÖÖ ÙÒ Ñ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐРгÒØÒ Ø Ð³ÒØÖØÓÒº ÍÒ Ó ÓÒ Ñ ÙÔÔÐÑÒØÖ Ø Ó Ú Ð ÑÔ À Ð ÑÔ ÒØÖØ Ò Ø Ú ÐÙ Ñѵº ÌÓÙØÓ Ð ØÓÖ Ò ÔÖØ Ô Ð Ñ ØØ ÔÖØÙÐ ÐÐ Ò ÓÒÒ ÕÙ ÒØÓÒ ÒÖØ µ Ø Ò ÕÙ³ÐÐ Ø Ø ÖÖ ØÚÑÒØ Ù ÄÈ Ù ÓÙÖ ÖÒÖ ÒÒ ÐÐ Ò³ Ô ÒÓÖ Ø Ñ Ò ÚÒº Ä ÄÈ ÒÒÑÓÒ ÔÖÑØ ³ØÐÖ ÙÒ ÐÑØ ÒÖÙÖ ÙÖ Ð Ñ Ù Ó ÓÒ À ½½º½ Î ± Ö ÓÒ Òµº Ä ÓÙÚÖØ Ù Ó ÓÒ À Ø ÒØÐÐ ÔÓÙÖ Ð ÑÓÐ ØÒÖ ÓÒØ Ð ÓÒ ØØÙ Ð Ð ÚÓÙغ ÅÐÖ Ù Ð ÑÓÐ ØÒÖ Ò ÓÒ ØØÙ Ô Ð ØÓÖ ÙÐØÑ ÔÖØÙÐ ÓÒÑÒØÐ Ø ÐÙÖ ÒØÖØÓÒ º ÙÒ ÒÖ Ù Ù Ð³ÐÐ ÈÐÒ ½¼ ½ ε Ð «Ø ÖÚØØÓÒÒÐ ÚÒÒÒØ ÑÔÓÖØÒØ Ø Ð ÑÓÐ ØÒÖ ÓØ ØÖ ÖÑÔÐ ÔÖ ÙÒ ØÓÖ ÔÐÙ ÓÒÑÒØÐ ÒÓÖÔÓÖÒØ Ð ÖÚغ ÓÒ ÖØÓÒ ØÓÖÕÙ ÒÕÙÒØÐÑÒØ ÕÙ Ð ÑÓÐ ÔÓÙÖÖØ Ò ÔÐÙ ØÖ ÚÐÐ ÔÓÙÖ ÙÒ ÐÐ ³ÒÖ ØÙ Ò Ó٠гÐÐ ÈÐÒº Ä ÑÓÐ ØÒÖ Ò³ Ø Ô ÙÒ ØÓÖ ÓÒÑÒØÐ Ñ Ò ÙÒ ØÓÖ «ØÚ ÕÙ ÓÒÒ ÙÒ ØÖ ÓÒÒ ¹ ÖÔØÓÒ ÔÒÓÑÒ ÔÝ ÕÙ ÒØÖÚÒÒØ Ò ÓÙ ³ÙÒ ÖØÒ ÐÐ ³ÒÖº Ä ÑÒ Ñ Ö ÙÖ Ð ÝÑØÖ ÐØÖÓÐ Ø ÒØÑÑÒØ Ð Ú Ð³ÐÐ Ù Ð ÐÕÙÐÐ Ð ÑÓÐ ØÒÖ Ò³ Ø ÔÐÙ ÚÐк Ä ÑÒ Ñ À Ø ØÙÐÐÑÒØ Ð³ÝÔÓØ Ð Ò Ü Ø ³ÙØÖ µ Ð ÔÐÙ ÐÒØ ÔÓÙÖ ÜÔÐÕÙÖ Ð Ö ÙÖ Ð ÝÑØÖ ÐØÖÓк Ò Ð ÓÙÚÖØ Ù Ó ÓÒ À ÔÖÑØØÖØ ÒÓÒ ÙÐÑÒØ ÓÒÒÖ ÙÒ ÜÔÐØÓÒ Ð³ÓÖÒ Ð Ñ Ñ ÐÑÒØ ØÖÑÒÖ Ð³ÐÐ ³ÒÖ ³ÙÒ ÒÓÙÚÐÐ ÔÝ ÕÙº ÙÜ ÕÙÔÑÒØ ÑÙÖ ÚÓÒØ ³ØØÐÖ Ù ÓÙÖ Ð ÔÖÓÒ ÒÒ Ð ÖÖ Ù Ó ÓÒ À Ø ØÓÙØ ÙØÖ ÔÒÓÑÒ ÒÓÙÚÙ ÔÓÙÚÒØ ÜÔÐÕÙÖ Ð Ö ÙÖ ÝÑØÖ ÐØÖÓеº ÁÐ ³Ø Ù ÓÐÐ ÓÒÒÙÖ ÔÖÓØÓÒ¹ÒØÔÖÓØÓÒ ØÙ ÙÌÚØÖÓÒ Ø Ù ÙØÙÖ ÖÒ ÓÐÐ ÓÒÒÙÖ ÖÓÒÕÙ Ù ÊÆ Ð ÄÀ ÄÖ ÀÖÓÒ ÓÐÐÖµº Ä ÄÀ ØÙÐÐÑÒØ Ò ÓÙÖ ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ù ÊÆ Ú ÔÖÑØØÖ ³ÐÖÖ ÙÜ ÔÖÓØÓÒ Ø ÔÖÓÚÓÕÙÖ ÓÐÐ ÓÒ ÔÖØÙÐ ÒÖ ÒÓÖ Ñ ØØÒØ º ÉÙØÖ ÔÓÒØ ½

20 ÓÐÐ ÓÒ ÓÒØ ÔÖÚÙ ÓÙ ØÙÖÓÒØ ØØÙÖ ÔÖØÙÐ º ÙÜ ³ÒØÖ ÙÜ ÅË Ø ÌÄ˵ ÓÒØ ÜÔÖÒ ÒÖÐ Ø ÓÒÙ ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÑÒ ÖÖ ØÖ ØÒÙ ØÒ ÕÙ Ð ÙÜ ÙØÖ ÄÀ Ø ÄÁ ÓÒØ Ö ÔØÚÑÒØ Ð³ØÙ Ð ÔÝ ÕÙ Ù Ø ÓÐÐ ÓÒ ³ÓÒ ÐÓÙÖ º ØØ Ø ³Ò ÖØ Ò Ð Ö Ù ÚÐÓÔÔÑÒØ Ù ØØÙÖ ÅË ÓÑÔØ ÅÙÓÒ ËÓÐÒÓµ Ø ÔÓÖØ ÔÐÙ ÔÖ ÑÒØ ÙÖ Ð ÔÖÓÖÑÒ Ù ÐÓÖÑØÖ ÐØÖÓÑÒØÕ٠ĵº ÐÓÖÑØÖ ÓÒ ØØÙ ³ÔÔÖÓÜÑØÚÑÒØ ¼ ¼¼¼ Ö ØÙÜ ÒØÐÐÒØ ØÙÒ ¹ ØØ ÔÐÓÑ ÈÏÇ µ ÔÓÙÖ ÙØ ÖÓÒ ØÖÙÖ Ú ÙÒ ØÖ ÙØ ÔÖ ÓÒ Ð³ÒÖ Ø Ð ÔÓ ØÓÒ ÐØÖÓÒ Ø ÔÓØÓÒ ÔÖÓÙØ Ù Ò Ù ØØÙÖº Ä Ñ ÙÖ Ð³ÒÖ ÔÖØÙÐ Ø ÔÖÑÖ ÑÔÓÖØÒ Ò Ð³ÒØ ØÓÒ ÔÒÓÑÒ ÔÝ ÕÙ ÒØÖ¹ ÚÒÒØ Ò ÐØØÙÖº Ä Ó ÓÒ À ³Ð Ü Ø Ö ÔÖÓÙØ Ù ÄÀ ÙÒ ØÙÜ ÐÚº ØØ ÔÖØÙÐ ÔÙØ ÒØÖÖ ÐÓÒ ÔÐÙ ÙÖ ÑÓ ÔÒÒØ Ñ ºÆÒÑÓÒ ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÐÐ ÓÒÒÙÖ ÖÓÒÕÙ ÓÑÑ Ð ÄÀ Ð ÒÙÜ ÖÖ Ù Ó ÓÒ À Ð ÔÐÙ ÒØÖ ÒØ Ö Ð ÔÐÙ ÔÖÓÔÖ Ø Ð ÓÐÖ ÓÒØ ÙÜ ÑÔÐÕÙÒØ Ð ÐÔØÓÒ Ø Ð ÔÓØÓÒ º Ä ÐÓÖÑØÖ ÐØÖÓÑÒØÕÙ ÓÙ ÓÒ ÙÒ ÖÓÐ ÔÖÑÓÖÐ Ò Ð ÖÖ Ù À º Ø ³ÙØÒØ ÔÐÙ ÚÖ Õ٠г٠ØÑÒØ ÔÖÑØÖ ÐØÖÓÐ Ñ ÙÖ ÜÔÖÑÒØÐÑÒØ ÄÈ ËÄ ºººµ ØÒ ÚÓÖ Ö ÙÒ Ó ÓÒ À ÐÖº ÇÖ ÔÓÙÖ ÙÒ Ñ ÒÖÙÖ ½ ¼ Î Ð ÒØÙÖ Ð ÔÐÙ ÐÖ Ù Ó ÓÒ À Ø ÒØÖØÓÒ Ò ÙÜ ÔÓØÓÒ º Ä ÄÈ ÔÖ ÐÐÙÖ ÔÖÑ ØÖÑÒÖ ÙÒ ÐÑØ ÒÖÙÖ ÙÖ Ð Ñ Ù Ó ÓÒ À Ñ À ½½½ Î ± ÒÚÙ ÓÒ Òµº Ä ÓÐÐÓÖØÓÒ ÅË Ñ ÙÖ ÙÒ ÐÓÖÑØÖ ÔÓÙÚÒØ ÑØØÖ ÖÔÑÒØ Ò ÚÒ ÙÒ ÒÐ À ÙÖ ÙÒ ÑÑ Ñ ØÖ ÐÖº Ä Ö ÓÐÙØÓÒ Ò ÒÖ ÚÖ ØÖ Ð³ÓÖÖ ¼± ÔÓÙÖ ÔÖØÙÐ ÒÒØ ½¼¼ κ ØØ ÔÖÓÖÑÒ ÖÔÖ ÒØ ÙÒ ÚÖØÐ ÓÑÔØ ØÒÙ ÓÒØÓÒ ÜØÖÑ ÓÒØÓÒÒÑÒØ Ù ÄÀº Ä ÓÖØ ØÙÜ ÖØÓÒ ÔÖ ÒØ Ò Ð ØØÙÖ Ø Ð ÖÕÙÒ ÖÓ ÑÒØ ÙÜ ÐÚ ¼ ÅÀÞµ ÑÔÓ ÒØ ÓÒØÖÒØ ØÖ ÓÖØ Ò ÑØÖ Ö ØÒ ÙÜ ÖØÓÒ Ø ÖÔØ ³ÕÙ ØÓÒ ÔÓÙÖ Ð³Ò ÑÐ Ò ÐØÙÖ Ù ÐÓÖÑØÖº Ò ÓÑÔÓ ÒØ ÙÜ ÐÑØ ØÒÓÐÓ ØÙÐÐ ÓÒØ Ù ØÖ ÚÐÓÔÔ ÔÓÙÖ Ð ÓÒ Ð³ÜÔÖÒº Ò ÔÖØÙÐÖ ÙÒ ÑÔÓÖØÒØ ÔÖÓÖÑÑ Ê² Ø ÓÒ Ö ÙÜ Ö ØÙÜ ÙÜ ÔÓØÓ Ò ÙÖ Ø ÙÜ ÖØ ÐØÖÓÒÕ٠٠ĺ ijØÙ ÔÖÓÖÑÒ Ù ÐÓÖÑØÖ ÐØÖÓÑÒØÕÙ Ù ØØÙÖ ÅË ÓÒ ØØÙ Ð ØÑ ÔÖÒÔÐ ØØ Ø Ð ÔÖÑÖ ÔØÖ ÔÖ ÒØ Ð ÔÖÒÔÙÜ ÔØ ØÓÖÕÙ Ð ÔÝ ÕÙ Ù Ó ÓÒ À Ò Ð ÑÓÐ ØÒÖº Ä ÔÝ ÕÙ Ù À Ò Ð Ö Ð³ÜØÒ ÓÒ ÙÔÖ ÝÑØÖÕÙ Ù ÑÓÐ ØÒÖ Ø ÒØÖÓÙØ Ò Ò ÔØÖ Ð ÓÒ ÔØÖ ÖÐ Ù ÔÖÑÖ Ø ÓÒ Ö Ð ÖÖ Ù Ó ÓÒ À Ù ÄÀº ÆÓÙ ÖÚÓÒ ÖÚÑÒØ Ð³ÐÖØÙÖ ÄÀ Ò ÕÙ Ð ÙÜ ØØÙÖ ÅË Ø ÌÄË ÔÙ ÒÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ Ð ÔÓØÒØÐ ÓÙÚÖØ ØØÙÖ ÔÓÙÖ Ð ÒÙÜ ÖÖ Ù Ó ÓÒ À Ð ÔÐÙ ÔÖÓÑØØÙÖ Ð ÐÓÖÑØÖ ÐØÖÓÑÒØÕÙ ÅË Ø Ð³ÓØ Ù ØÖÓ Ñ ÔØÖº ÔÖ ÖÔÔÐ ÒÖÙÜ ÙÖ Ð ÐÓÖÑØÖ ÒÓÙ Ô ÓÒ Ò ÖÚÙ Ð ÔÖÒÔÙÜ ÐÑÒØ ÓÒ Ø¹ ØÙÒØ Ð Ä Ð Ö ØÙÜ Ð ÔÓØÓ Ò ÙÖ ÔÓØÓÓ ÚÐÒ Ø ÔÓØÓØÖÓ Úµ Ð Ò ÐØÖÓÒÕÙ Ø Ð Ý ØÑ ÑÓÒØÓÖ Ð ÐÙÑÖ ÒØÐÐØÓÒ Ö ØÙܺ ÆÓÙ ÜÔÓ ÓÒ Ò ÙØ Ð «ÖÒØ ÔÖÑØÖ ÒØÖÚÒØ ÙÖ Ð Ö ÓÐÙØÓÒ Ò ÒÖ Ù ÐÓÖÑØÖº ÒÓØÓÒ ÒÓÙ ÖÓÒØ ÙØÐ ÔÓÙÖ Ð Ö Ø Ð³ÜÔÓ º ÆÓÙ ØÖÑÒÓÒ Ð ÔØÖ Ò ÔÖ ÒØÒØ ÙÒ ÙØÖ ÓÒØÓÒ ÑÔÓÖØÒØ Ù Ä Ð Ö ÓÐÙØÓÒ ¾

21 Ò ÔÓ ØÓÒ Ð ÙÜ ÔØÖ ÙÚÒØ ÓÒ ØØÙÒØ ÐÙÖØØØ º Ä ÔÖÑÖ Ø ÓÒ Ö ÙÜ Ø Ø Ò Ù ÖÐ ÙÖ ÔÖÓØÓØÝÔ ¼ Ö ØÙÜ Ù ÐÓÖÑØÖ ÐØÖÓÑÒ¹ ØÕÙº ÌÖÓ ÔØ ÒØÐ ÖØÖ ÒØ Ð ÔÖÓÖÑÒ Ù ÐÓÖÑØÖ ÓÒØ Ø ØÙ Ð Ö ÓÐÙØÓÒ Ò ÒÖ Ð ÙÚ Ò ÐÙÑÖ Ö ØÙÜ ÓÙÑ ÓÖØ ÙÜ ÖØÓÒ Ø Ð³ÐØÖÓÒÕÙ ÐØÙÖ ÒØÐÐÓÒÒ Ò ÚÖ ÓÒ ÕÙ ¹ ÒÐ Ð ÖÒÖ ÔØÖ ÖØ Ð ÑÙÐØÓÒ ÖÐ Ø Ð ÔÖØ ÒØÖÐ Ù ÐÓÖÑØÖ ÐØÖÓÑÒØÕÙ ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ ÚÐÓÔÔ Ò ÓÐÐÓÖØÓÒ Ú Ð ÙÖÙ ³Ø٠гÁÈÆ ÄÝÓÒº ØØ ÑÙÐØÓÒ ÔÖ ÒØ ÙÒ Ö ÔÖ ÓÒ ÐÚ Ø Ø ÑÒع ÒÒØ ÔÖØ ÒØÖÒØ Ù ÔÖÓÖÑÑ ÑÙÐØÓÒ ÓÆÐ Å˺ ÆÓÙ ÐÓØÙÖÓÒ ÔØÖ Ò ÔÖ ÒØÒØ ÙÒ ÓÑÔÖ ÓÒ ØÐÐ ØØ ÑÙÐØÓÒ Ú Ð ÜÔÖÒ ÖÐ Ò Ùº

22

23 ÔØÖ ½ ÈÝ ÕÙ Ù Ó ÓÒ À ½º½ Ä Ó ÓÒ À Ò Ð ÅÓÐ ËØÒÖ Ä ÑÓÐ ØÒÖ ½ ÖØ Ð ÒØÖØÓÒ ÐØÖÓÑÒØÕÙ Ð Ø ÓÖØ ÒØÖ Ð ÔÖØÙÐ ÐÑÒØÖ º ³ Ø ÙÒ ØÓÖ ÒÓÒ¹ÐÒÒ ÓÙ Ð ÒØÖØÓÒ ÓÒØ Ö ÔÖ ÝÑØÖ ÐÓÐ Ùº Ò ÔÝ ÕÙ ØÓÖÕÙ Ð ÔÖÒÔ ÐÓÒ ÐÕÙÐ Ð ÒØÖØÓÒ ÓÒØ ÓÙÚÖÒ ÔÖ ÝÑØÖ Ø ÓÒÑÒØÐ ÔÖ ÕÙ ÒØÑÑÒØ Ð ÙÜ ÐÓ ÓÒ Ö¹ ÚØÓÒ ÕÙÒØØ ÔÝ ÕÙ Ö ÐØÖÕÙ ÓÙÐÙÖ ºººµº Ä ÑÓÐ ØÒÖ Å˵ Ø ÙÖ Ð ÔÖÓÙØ ÖØ Ù ÖÓÙÔ ÖÔÖ ÒØÒØ Ð ØØ ÓÙÐÙÖ ËÍ µ Ø ÖÓÙÔ ÝÑØÖ ÐØÖÓÐ ËÍ ¾µ Ä Å Í ½µ º Ò ØØ ØÓÖ Ù Ð ÑØÖ Ø ÖØ ÔÖ ÑÔ ÖÑÓÒ Ø Ð «ÖÒØ ÒØÖØÓÒ ÔÖ ÑÔ ÑØÙÖ ÙÜÕÙÐ ÓÒØ Ó ÔÖØÙÐ Ð Ó ÓÒ Ù ËØÙÖ Ù ËÔÒ ½ Ä Ó ÓÒ Ù ÓÒØ ÚØÙÖ ÔÒ ½ ÔÔÖØÒÒØ Ð ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÓÒØ Ù ÖÓÙÔ ËÍ µ Å ËÍ ¾µ Ä Å Í ½µ ÐÙÓÒ ½ µ ËÍ µ Ó ÓÒ ÒØÖÑÖ Ï ½ µ ËÍ ¾µ Ä Ó ÓÒ ÐÒ Í ½µ ¼ Ä ÓÒ ØÒØ ÓÙÔÐ ÕÙ ÖÓÙÔ ÓÒØ ÒÓØ Ø ¼ Ö ÔØÚÑÒغ Ä ØÖÓ ÑÔ Ù Ï ÓÑÔÓ ÒØ Ð ØÖÔÐØ ³ Ó ÔÒ Á½ Ù ÖÓÙÔ ÝÑØÖ ³ Ó ÔÒ Ð ËÍ ¾µ Ä Ø Ð ÑÔ Ó ÐÖ Á¼µ Ù Ø Ó Ù ÖÓÙÔ ³Ý¹ ÔÖÖ Ð Í ½µ º Ä Ó ÓÒ ÔÝ ÕÙ Ö Ï Ø ÒÙØÖ Ø Ð ÔÓØÓÒµ ÓÒØ ÓÑÒ ÓÒ ÐÒÖ ÑÔ Ï ½ Ô ¾ Ï ½ Ï ¾ µ Ó Ï Ï Ò Ï Ò Ï Ï Ó Ï ÓÙ Ï Ø Ð³ÒÐ ÑÐÒ ÖÐÒØ Ð ÓÒ ØÒØ ÓÙÔÐ Ø ¼ ÖÓÙÔ ÝÑØÖ ËÍ ¾µ Ä Ø Í ½µ ØÒ Ï ¼ Ò Ï

24 ÔØÖ ½º ÈÝ ÕÙ Ù Ó ÓÒ À ËØÙÖ ÖÑÓÒÕÙ ËÔÒ ½»¾ Ò Ð ØÙÖ ÐØÖÓÐ Ù ÑÓÐ ØÒÖ Ð ÑØÖ Ø ÓÒ ØØÙ ØÖÓ ÑÐÐ ÕÙÖ Ø ÐÔØÓÒ º Ä ÖÑÓÒ ÖÖÓÙÔÒØ ÝÑØÖÕÙÑÒØ Ò ÓÙÐØ ³ Ó ÔÒ Ð ÖÐØ Ù Ø Ò ÒÙÐØ ÖÑÓÒ ÖÓØ ÚÓÐØÓÒ ÑÜÑÐ Ð ÔÖØ ËÍ ¾µ Å Í ½µµ ÕÙÖ É «Ä Í ««Ä Ù Í «Ê Ù Ê Ê Ø Ê «Ê Ê Ê Ê ÐÔØÓÒ Ä «Ä Ä «Ê Ê Ê Ê Ä Ä Ä Ä Ø Ä ½ ¾ ÓÙÐÙÖ «½ ¾ ÑÐÐ µº ½º½º½ Ä ÑÒ Ñ Ö ÙÖ ÝÑØÖ Ä Ó ÓÒ À ÔÔÖØ Ò Ð ÑÓÐ ØÒÖ ÐÓÖ Ð Ö ÙÖ ÔÓÒØÒ ÝÑØÖ Ù ÐÖÒÒ ÐØÖÓÐ ¾ º ÑÒ Ñ Ö ÙÖ Ø Ö ÜÔÐØÑÒØ ÔÓÙÖ Ö ÔÔÖØÖ Ò Ð ÐÖÒÒ Ð Ñ ÕÙÖ ÐÔØÓÒ Ö Ø Ó ÓÒ Ï Ø ¼ º Ä ÑÒ Ñ À Ø ÒØÖÓÙØ Ò Ð ÑÔÐ Ù ÖÓÙÔ Í ½µº ÆÓÙ ÓÖÓÒ Ò¹ ÙØ ÖÚÑÒØ Ð³ÜØÒ ÓÒ ÑÒ Ñ Ù ËÍ ¾µ Ø Ù ÐÖÒÒ ÐØÖÓÐ ½ º ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ù ÑÒ Ñ À ÓÒ ÖÓÒ ÙÒ ÑÔ ÐÖ ÖÐ º ijÜÔÖ ÓÒ Ð ÔÐÙ ÒÖÐ Ù ÐÖÒÒ ÒÚÖÒØ ÓÙ Í ½µ Ø ÓÒÒ ÔÖ Ä ½ ¾ µ ¾ ½ ¾ ¾ ¾ ½ µ ½º½µ Ä ÙÜÑ ØÖÑ ÒØÖ ÔÖÒØ ÖÔÖ ÒØ Ð ÔÓØÒØÐ ÐÖ Î µº Ä ÔÙ Ò ÑÔÖ ÓÒØ ÔÖÓ ÖØ Ð³ÓÒ ÖÕÙÖØ ÕÙ Ð ÐÖÒÒ ÓØ ÒÚÖÒØ ÐÓÐÑÒغ ÔÐÙ ÔÓÙÖ ÕÙ Ð ØÓÖ Ö Ø ÖÒÓÖÑÐ Ð Ð ÔÓØÒØÐ Ò ÔÙØ ÓÑÔÓÖØÖ ÔÙ Ò Ù Ð ØÖÑ ³ÒØÖØÓÒ ÔÖØÙÐ ÐÖ ÒØÖ ÐÐ µº Ä ÐÖÒÒ Ò³ Ø Ô ÒÚÖÒØ ÓÙ ÙÒ ÝÑØÖ Ù ÐÓÐ ÔÓÙÖ Ð ÓÒ ÖÑÔÐ Ð ÑÔ ÖÐ ÔÖ ÙÒ ÑÔ ÐÖ ÓÑÔÐÜ ½ Ô ¾ ½ ¾ µøóòòøöóùø ÙÒ ÑÔ Ù Ø Ð ÖÚ ÓÚÖÒØ º Ä ÐÖÒÒ Ð³ÕÙØÓÒ ½º½ ÚÒØ ÔÖ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ä µ µ ¾ µ ¾ ½ ½º¾µ ½ ÈÓÙÖ Ð³ÐÓÖØÓÒ ØØ ÒØÖÓÙØÓÒ Ù ÑÒ Ñ Ö ÙÖ ÝÑØÖ ÒÓÙ ÒÓÙ ÓÑÑ Ò ÔÖ ÖÖÒ ÙÚÒØ Ø

25 ½º½º Ä Ó ÓÒ À Ò Ð ÅÓÐ ËØÒÖ ÓÙ Ð ØÒ ÙÖ Ø Ð ØÖÑ ÒØÕÙ Ù ÑÔ ÕÙ Ò³ Ø ÙØÖ ÕÙ Ð ÒÖØÙÖ Ù ÖÓÙÔ Í ½µº ÐÖÒÒ Ø ÒÚÖÒØ ÓÙ ÙÒ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÐÓÐ Ù Ù ÖÓÙÔ Í ½µ «Üµ ½º µ Ä ÔÓØÒØÐ Î µ ¾ µ ¾ ½ºµ ÙÒÔÖÓ Ð«ÖÒØ ÐÓÒ Ð Ò ¾ Ø º Ä ÓÙ ¾ ¼ Ø ÒÐÓÙ Ù ÐÖÒÒ É ³ÙÒ ÔÖØÙÐ ÐÖ Ö Ú ÙÒ ØÖÑ Ò ÙÔÔÐÑÒØÖµ Ø Ò ÒÓÙ ÒØÖ Ô ÔÓÙÖ ÜÔÐÕÙÖ Ð³ÓÖÒ Ñ ØÒ ÕÙ Ð ÓÐÙØÓÒ ¼ ÔÓØÒØÐ ØÒÒØ ÚÖ ½µ Ò³ Ø Ô ÔÝ ÕÙº ÇÒ ÓÒ Ö ÓÒ Ð ÓÙ ¼ Ø ¾ ¼ Ð ÔÓØÒØÐ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ø ÖÔÖ ÒØ ÙÖ Ð ÙÖ ½º½º Ô Ä ÔÓØÒØÐ Ò³ Ø Ô ØÐ ÔÓÙÖ ¼ Ð ÑÒÑ ØÖÓÙÚÒØ ÙÖ ÙÒ ÖÐ ÖÝÓÒ Ú ¾ ºÌÓÙØ Ð³ ØÙ Ù ÑÒ Ñ À Ú ØÖ ÚÐÓÔÔÖ Ð ÐÖÒÒ ½º¾µ ÙØÓÙÖ ³ÙÒ ÑÒÑ ³ÒÖº ÈÖ ÜÑÔÐ ÓÒ ÔÙØ Ó Ö Ð³ØØ ÓÒÑÒØÐ ¼ Ú ½ Ú Ø ¾ ¼ Ø «ØÙÖ Ð ÒÑÒØ ÚÖРܵ Ö ½ ܵ ܵµ ¾ Ú ½ºµ Ó٠ܵ Ø Üµ ÓÒØ ÒÓÙÚÙÜ ÑÔ º Ä Ø Ó Ö ÙÒ ÑÒÑÙÑ ÔÐÙØÓØ ÕÙ³ÙÒ ÙØÖµ Ø Õ٠гÓÒ ÔÔÐÐ Ð Ö ÙÖ ÔÓÒØÒ Ð ÝÑØÖº Ðй Ò ÔÖØ Ô ÔÓÙÖ ÙØÒØ Ù ÐÖÒÒ ÐÐ Ø ØÓÙÓÙÖ ÔÖ ÒØ Ñ Ø º Ò ÖÖÚÒØ Ð ÐÖÒÒ ÓÒ ÚÓØ ÔÔÖØÖ ÙÜ ÔÖØÙÐ Ñ Ú Üµ Ø Ø ÙÒ ÔÖØÙÐ Ñ ÒÙÐРܵ Ð Ó ÓÒ ÓÐ ØÓÒµº ÇÒ ÔÙØ Ö ÔÖØÖ ØØ ÖÒÖ Ò Ó ÒØ ÙÒ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ù ÔÖØÙÐÖ Ö ½ ܵ ¾ Ú Üµµ ÜµÚ ½ºµ Ä ÐÖÒÒ ½º¾µ ÚÒØ ÐÓÖ Ä ¼ ½ ¾ µ ¾ Ú ¾ ¾ ½ ¾ ¾ Ú ¾ ¾ Ú ½ ½ ØÖÑ ³ÒØÖØÓÒµ ½ºµ ÐÖÒÒ ÖØ ÙÜ ÔÖØÙÐ Ñ Ú ÒØÖ ÒØ ÒØÖ ÐÐ ÙÒ Ó ÓÒ Ù Ñ Ñ Ú Ø ÙÒ ÔÖØÙÐ ÐÖ ÕÙ Ò³ Ø ÖÒ ³ÙØÖ ÕÙ Ð Ó ÓÒ À Ñ Ñ À Ô ¾Ú ¾ Ø ÔÒ ¼µ ÓÙ Ú Ø Ð Ò Ø ÑÓÝÒÒ ³ÒÖ Ò Ð Úº V(φ) 0 φ 2 = Im(φ) φ z=-5*x**2-5*y**2+6.5*x**4+6.5*2*x**2*y**2+6.5*y**4 φ 1 = Re(φ) º ½º½ ß ÈÓØÒØÐ Î µ ÔÓÙÖ ¾ ¼Ø¼º

26 ÔØÖ ½º ÈÝ ÕÙ Ù Ó ÓÒ À Ä ÑÒ Ñ À Ò ËÍ ¾µ Å Í ½µ ijÜÑÔÐ ÔÖÒØ ÔÓÙÖ ÙÐ ÙØ ÑÓÒØÖÖ ÓÑÑÒØ Ò Ö ÒØ Ð ÝÑØÖ Í ½µ ÓÒ ÔÙØ ÓÒÒÖ ÙÒ Ñ ÙÒ Ó ÓÒ Ù Ò ÒØ ÔÔÖØÖ Ð ÑÔ À º ÑÒ Ñ ÔÙعØÖ ÖÔÖÓÙØ Ò Ð ÝÑØÖ Ù ËÍ ¾µ Ú ÙÒ ÓÙÐØ ÑÔ ÐÖ ÓÑÔÐܺ Ä ÐÖÒÒ ÖØ ÐÓÖ ØÖÓ ÑÔ Ñ Ï Ø ÙÒ Ó ÓÒ À ÐÖ ¾ º ØÖØÑÒØ Ò³ Ø ÔÒÒØ Ô ÙÆ ÒØ ÔÓÙÖ ÜÔÐÕÙÖ Ð³ÓÖÒ Ñ Ó ÓÒ ÚØÙÖ Ï Ø ¼ Ø Ù ØÙÖ ÖÑÓÒÕÙº ÈÓÙÖ Ð Ð ÙØ ÔÐÖ Ò ËÍ ¾µ Ä Å Í ½µ Ø ÓÒ ÖÖ Ð³Ò ÑÐ Ù ÐÖÒÒ ÐØÖÓÐ ÑÓÐ ÏÒÖ¹ ËÐѵ Ä Û Ä Ù Ä À Ä ÙÛ ½ºµ Ä ÐÖÒÒ Ä Ù ÓÒØÒØ Ð³ÒÖ ÒØÕÙ Ó ÓÒ Ù ÖÓÙÔ ³ Ó ÔÒ Ð Ø ³ÝÔÖÖ Ï Ø µ гÒÖ ÒØÕÙ ÐÔØÓÒ Ø ÕÙÖ Ò ÕÙ Ð ØÖÑ ³ÙØÓ¹ÓÙÔÐ Ó ÓÒ Ø ³ÒØÖØÓÒ ÖÑÓÒ Ú Ð Ó ÓÒ Ù Ä Û ½ Ï Ï ½ Ä ¾ Ï ¼ ¾ µä Ê ¼ ¾ µê ½ºµ Ä ÑØÖ ÈÙÐ Ø Ð³ÓÔÖØÙÖ ÓÒØ Ð ÒÖØÙÖ ÖÓÙÔ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ù ËÍ ¾µ Ä Ø Í ½µ Ö ÔØÚÑÒغ Ä ÒÓØØÓÒ ÓÒÒ Ä ÖÔÖ ÒØ ÙÒ ÓÙÐØ ÖÑÓÒ ÐÔØÓÒ ÓÙ ÕÙÖµ ÖÐØ Ù Ø Ê ÙÒ ÒÙÐØ ÖÓØ ÖÑÓÒº Ä Ó ÓÒ Ù ÕÙÖÒØ ÙÒ Ñ Ò ÒØÖ ÒØ Ú Ð ÑÔ À ÓÒØÒÙ Ò Ð ÔÖØ ÐÖ Ù ÐÖÒÒ Ä Û Ä À µ Ý µ Î µ ÓÙ Ø ÙÒ ÓÙÐØ ³ Ó ÔÒ ÕÙØÖ ÑÔ ÖÐ ³ÝÔÖÖ ½ Ô ½ ½ ¾ ¼ ¾ ½º½¼µ ½º½½µ Ø ¾ Ï ¼ ¾ Ä ÔÓØÒØÐ Î µ Ø Ð ÑÑ ÕÙ ½ºµ Ú ¾ ¼ Ø ¼º ÌÓÙØ ÓÑÑ ÔÖÑÑÒØ ÓÒ ÚÐÓÔÔ ÙØÓÙÖ ³ÙÒ ÑÒÑÙÑ ³ÒÖ Ù ÔÓØÒØÐ ¼ ½ Ô ¾ ¼ Ú Ú Ú Ä ÓÙÐØ ³ÖØ ÐÓÖ ÔÓÙÖ Ð ÔÖØÙÖØÓÒ Üµ ÜµÚ Ô ¾ ¼ Ú Üµ Ö ¾ ¾ ÌÖÓ Ó ÓÒ ÓÐ ØÓÒ ÓÒØ ÐÑÒØ ÔÖÓÙØ Ò Ð³ÓÔÖØÓÒ Ñ ÓÒØ ØÖÒ ÓÖÑ Ò ÔÓÐÖ ØÓÒ ÐÓÒØÙÒÐ Ó ÓÒ ÚØÙÖ Ñ º

27 ½º½º Ä Ó ÓÒ À Ò Ð ÅÓÐ ËØÒÖ Ö Ð³ÒÚÖÒ Ù ÓÒ ÔÙØ ÑÒÖ ÒÐÓÙ ½º µ Ù ØØÙÖ Ð³ÜÔÖ ÓÒ Üµ Ô ½ ¼ ½º½¾µ ¾ Ú Üµ Ò Ð ÐÖÒÒ Ä À º Ò Ð ØÖÓ ÑÔ ÓÐ ØÓÒ Üµ ÓÒØ ÓÖ Ò Ð ÐÖÒÒ Ø ØÖÑ Ñ ÓÒØ ÒÖ ÔÓÙÖ Ð Ó ÓÒ ÔÝ ÕÙ Ï Ø ¼ º Ä Ó ÓÒ À ÔÒÒØ Ò ÓÙÔÐ Ô Ù ÔÓØÓÒ Ø Ð Ñ ÐÙ¹ Ø ÒÙÐк Ö ÙÐØØ ÓÒÓÖÑ ÙÜ Ó ÖÚØÓÒ ÜÔÖÑÒØÐ ÓÙÐ Ð ÓÒ ØÖÙØÓÒ ÑØÑØÕÙ ÔÖØÙÐÖ Ù ÑÓÐ Ø Ò³ Ø Ô ÙÒ ÔÖØÓÒº Ò «Ø Ð ØØ ÕÙ ÓÒÐ ÒØ Ð ÑØÖ Ñ ØÖÑ ÕÙÖØÕÙ Ò Ï Ø Ù ÐÖÒÒ ÓÒØ Ó ÓÒ Ö ÔÔÖØÖ ÙÒ ÑÔ Ñ ÒÙÐÐ Ø ÙÒ ÑÔ Ñ º Ä ØÖÑ Ñ Ö ÔÖ Ð ÑÒ Ñ À ÓÒØ Ð ÙÚÒØ Å Ï ½ ¾ Ú Å ½ ¾ ÚÔ ¾ ¼¾ Å ¼ Ø Å À Ô ¾Ú ¾ ½º½ µ Ä Ò Ø ³ÒÖ Ú ÔÙØ ØÖ ØÖÑÒ ÔÖ Ð ÖÐØÓÒ ÙÚÒØ Ú ½ ½ ¾ Ô ¾Î ¾ ÓÙ Ø Ð ÓÒ ØÒØ ÖѺ ÔÒÒØ Ð ÑÓÐ ÏÒÖ Ø ËÐÑ Ò ÔÖÑØ Ö ÙÙÒ ÔÖØÓÒ ÔÖ ÙÖ Ð ÓÒ ØÒØ ÓÙÔÐ Ð Ñ Ù Ó ÓÒ À Ò³ Ø ÓÒ Ô ÓÒÒÙº ÔÒÒØ Ð Ü Ø ÐÑØ ØÓÖÕÙ Ø ÜÔÖÑÒØÐ ÕÙ ÓÒÒÒØ ÙÒ ÒÖÑÒØ Ð Ñ Ù Ó ÓÒ À ÚÓÖ Ð ÔÖÖÔ ½º½ºµº Ä Ñ ÖÑÓÒ ÓÒØ ÒÖ ÔÖØÖ Ù ÐÖÒÒ Ä ÙÛ Ð³ÕÙØÓÒ ½ºµ Ä ÙÛ Ý Ä «Ä «Ý «É «Ý Í «É «Í ÖÑØÒ ÓÒÙÙ µ ½º½µ Ä ØÖÑ Ý «ÓÒØ Ð ÑØÖ ÓÙÔÐ Ø ÙÛ ÒØÖ Ð ÖÑÓÒ Ø Ð Ó ÓÒ À º Ä ÓÙÐØ Ø Ð ÑÑ ÕÙ ÔÖÑÑÒØ ½º½¾µ Ð ÑÒ Ñ À Ø ÒÐÓÙ Ø ÔÖÑØ ÒÖÖ Ð Ñ ÖÑÓÒ ÖÓØ Ø ÑÑÖ ÒÖÙÖ ÓÙÐØ ³ Ó ÔÒ Ùº Ò ÒÖÖ ÐÑÒØ Ð Ñ ÕÙÖ ÙÔÖÙÖ ÓÙÐØ Ð Ø Ò Ö ³ÒØÖÓÙÖ Ð ÑÔ ³ÝÔÖÖ ½ ¾ ½ Ô ¾ Ú ¼ ÑÔ ÙÔÔÐÑÒØÖ Ò³ Ø Ô ÔÔÐÕÙ ÙÖ Ð ÔÖØ ÐÔØÓÒÕÙ Ð ÒÙØÖÒÓ ÖÓØ Ò³Ü ØÒØ Ô µº Ä ÖÑÓÒ ÕÙÖÒØ ÙÒ Ñ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐ ÐÙÖ ÓÒ ØÒØ ÓÙÔÐ ÙÛ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Å«Ý «Ô Ú Ð Ù µ ¾ ÔÒÒØ ÓÒ ØÒØ ÔÓÙÖ Ð ÐÔØÓÒ Ö Ø ÔÓÙÖ Ð ÕÙÖ µ ÓÒØ ÖØÖÖ Ð Ñ ÖÑÓÒ Ò ÓÒØ ÓÒ Ô ÔÖØ ÔÖ Ð ÑÓк Ä ÓÒ ØÒØ ÓÙ¹ ÔÐ ÙÛ ÓÒØ ÐÓÖ Ü ÓÒ ÖÔÖÓÙÖ Ð Ñ ÖÑÓÒ Ñ ÙÖ ÜÔÖÑÒØÐÑÒغ

28 ÔØÖ ½º ÈÝ ÕÙ Ù Ó ÓÒ À ÅÐÖ ÓÒ ÑÒÕÙ ÔÖØÚØ Ð ÑÒ Ñ À ÔÖÑØ ³ÒØÖÓÙÖ ÓÒ ÐÒØ Ð Ñ ÖÑÓÒ Ø Ó ÓÒ Ù ØÓÙØ Ò ÔÖ ÖÚÒØ Ð ÖÒÓÖÑÐ ØÓÒ Ð ØÓÖ Ù ÐØÖÓÐ Ö Ð³ÔÔÖØÓÒ ³ÙÒ ÒÓÙÚÐÐ ÔÖØÙÐ Ð Ó ÓÒ À º ØØ ÔÖØÙÐ Ø ØÚÑÒØ ÖÖ ÔÙ ÔÐÙ ÙÖ ÒÒ ³ÓÖ Ù Óй Ð ÓÒÒÙÖ ÐÔØÓÒÕÙ Ù ÄÈ ØÙÐÐÑÒØ Ù ÌÚØÖÓÒ ÓÐÐ ÓÒÒÙÖ ÔÔµ Ø Ò ÙÒ ÙØÙÖ ÔÖÓ Ù ÄÀº ÆÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ Ò Ð ÔÖØ ÙÚÒØ ÕÙÐÕÙ ÙÒ ÔÖÓÔÖØ Ù Ó ÓÒ À Ù ÅÓÐ ËØÒÖ ÑÒ Ñ ÔÖÓÙØÓÒ Ù ÄÀ ÑÓ ÒØÖØÓÒ Ø ÐÑØ ÙÖ Ð Ñ Ù À º ½º½º¾ ÅÓ ÔÖÓÙØÓÒ Ä ÑÓ ÔÖÓÙØÓÒ Ù Ó ÓÒ À ÔÒÒØ Ù ØÝÔ ÓÐÐ ÓÒÒÙÖ ÙØÐ ÖÓÒÕÙ ÓÙ ÐÔØÓÒÕÙµº Ò ØØ ÔÖØ ÒÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ Ð ÑÓ ÔÖÓÙØÓÒ Ð ÔÐÙ ÑÔÓÖØÒØ ÔÓÙÖ Ð ÄÀ ÓÐÐ ÓÒÒÙÖ Ô¹Ôµº Ù ÓÒ ÐÙÓÒ ß Ä ÔÖÓ Ù Ù ÓÒ ÐÙÓÒ º º ½º¾µ Ø Ð ÑÓ ÓÑÒÒØ ÔÖÓÙØÓÒ Ù ÄÀ ÔÓÙÖ Ð³Ò ÑÐ Ð ÑÑ Ñ Ù ÕÙ³Ù Ìεº Ä ÓÙÔÐ ÐÙÓÒ Ù À ÒÓÒ ÓÐÓÖ Ø ØÖÚÖ ÙÒ ÓÙÐ ÕÙÖ ÒØÐÐÑÒØ ÕÙÖ ØÓÔ ÓÙ ÓØØÓѵº º ½º¾ ß ÖÑÑ ÔÖÓÙØÓÒ Ù Ó ÓÒ À ÔÖ Ð ÔÖÓ Ù Ù ÓÒ ÐÙÓÒ º Ù ÓÒ Ï Ø ß ÈÓÙÖ Å À ¼¼ Î Ð ØÓÒ Æ ÔÖÓÙØÓÒ Ù À ÔÖ Ð ÔÖÓ Ù ÕÕ Î Î ÕÕ ÀÕÕ Ø ÔÐÙ Ð ³ÙÒ ÓÖÖ ÖÒÙÖ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð ÔÖÓÙØÓÒ ÔÖ Ù ÓÒ ÐÙÓÒ º ÔÖÓ Ù º ½º µ ÚÒØ ÓÑÔØØ ÔÓÙÖ Ð Ñ ØÖ ÐÚ Ù Ó ÓÒ À º º ½º ß ÈÖÓÙØÓÒ Ù À ÔÖ Ð Ù ÓÒ Ó ÓÒ Ï ÓÙ º À ØÖÐÙÒ ÕÕ Î ÎÀº ÔÖÓ Ù º º º½ºµ Ø ÙÖØÓÙØ ÑÔÓÖØÒØ ÔÓÙÖ Ñ À ÒÖÙÖ ¾¼¼ Î Ò ÕÙ³Ð Ö Ø ÒÖÙÖ ÙÒ ÓÙ ÙÜ ÓÖÖ ÖÒÙÖ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ù ÑÓ Ù ÓÒ ÐÙÓÒ¹ÐÙÓÒº ÈÖÓÙØÓÒ Ó ß Ä ÑÓ ÔÖÓÙØÓÒ ÕÕ À Ø ÕÕ ØØÀ ÓÒØ ØÓÒ Æ Ù ÑÑ ÓÖÖ ÕÙ Ð À ØÖÐÙÒº Ä ÔÖÓÙØÓÒ Ù À Ò ÓØÓÒ ½¼

29 ½º½º Ä Ó ÓÒ À Ò Ð ÅÓÐ ËØÒÖ º ½º ß À ØÖÐÙÒº Ú ÙÒ ÔÖ ØØ Ø ÔÖØÙÐÖÑÒØ ÒØÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð ÖÖ ³ÙÒ À ÐÖ Å À ½ ¼ εº º ½º ß ÅÓ ÔÖÓÙØÓÒ Ó À ØØÀµº Ä ÔÖÒÔÐ ØÓÒ Æ ÔÖÓÙØÓÒ Ù Ó ÓÒ À Ù ÄÀ ÓÒØ ÖÔÖ ÒØ ÙÖ Ð ÙÖ ½º Ò ÓÒØÓÒ Ð Ñ ÐÙ¹º ÌÓÙØ Ð ÓÖÖØÓÒ É Ø É ÓÒÒÙ ÓÒØ Ø ÒÐÙ Ò Ð ÐÙÐ ØÓÒ Æ Ð³ÜÔØÓÒ ÓÖÖØÓÒ É ÔÓÙÖ Ð ÔÖÓÙØÓÒ Óº ½º½º ÅÓ ÒØÖØÓÒ Ä ÓÙÔÐ Ù À ÙÜ Ó ÓÒ Ù Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐ Ù ÖÖ ÐÙÖ Ñ ÎÎÀ ¾ Ô¾ µ ½ ¾ Å ¾ ΠΠϵ Ø Ð ÓÙÔÐ ÒØÖ Ð À Ø Ð ÖÑÓÒ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐ Ð Ñ ÖÒÖ ÎÎÀ Ô¾ µ ½ ¾ Ñ Ò Ð Ó ÓÒ À ÓÙÔÐ ÔÖÖÒØÐÐÑÒØ Ú Ð ÔÖØÙÐ Ð ÔÐÙ ÐÓÙÖ Ù ÅË Ð Ó ÓÒ Ù Ï Ø Ð ÕÙÖ ØÓÔ Ø ÓØØÓѺ Ä ÑÓ ÒØÖØÓÒ Ù Ó ÓÒ À ÕÙ ÓÒØ ÒØÖÚÒÖ ÔÖØÙÐ ÓÒØ ÓÒ ÓÑÒÒØ ÒÑØÕÙÑÒØ ÔÓ Ðµº Ä Ó ÓÒ À Ò ÓÑÔÓÖØÒØ ÒÖ ÐØÖÕÙ Ò Ö ÓÙÐÙÖ Ò ÔÙØ ÓÙÔÐÖ ÖØÑÒØ ÙÜ ÔÓØÓÒ ÓÙ ÙÜ ÐÙÓÒ º ÔÒÒØ Ð ÒØÖØÓÒ Ù À Ò ÔÖ ÔÓØÓÒ ÓÙ ÐÙÓÒ ÑÙÖ ÔÓ Ð ÔÖ Ð³ÒØÖÑÖ ³ÙÒ ÓÙÐ ÖÑÓÒÕÙ Ð ÕÙÖ ØÓÔ ÓÒØÖÙ ØÖ ÓÖØÑÒØ ÔÖÓ Ù ÔÖ Ñ ÐÚµº Ò ÔÖÑÖ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ð ÐÖÙÖ ÒØÖØÓÒ Ù Ó ÓÒ À Ò ÔÖ ÖÑÓÒ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐ Ñ ¾ Å À ØÒ ÕÙ³ÐÐ Ø Ò Å À Ò Ð ÚÓ À Îκ Ä ÐÖÙÖ ØÓØÐ ÒØÖØÓÒ Ù À Ò ÓÒØÓÒ Ñ Ø ÑÓÒØÖ ÙÖ Ð ÙÖ ½ºº Ò ÓÙ ½¼ Î Ð ÐÖÙÖ Ù À Ø ÖÐØÚÑÒØ ÔØØ ½¼ Åεº ÔÒÒØ ÕÙ Ð ÒØÖØÓÒ Ò ÔÖ Ó ÓÒ Ï ÓÙ ÚÒØ ÒÑØÕÙÑÒØ ÑÔÓÖØÒØ Å À ½¼ ε Ð ÐÖÙÖ Ù À ÙÑÒØ ÖÔÑÒØ ÔÐÙ ÙÖ ÓÖÖ ÖÒÙÖ ½½

30 ÔØÖ ½º ÈÝ ÕÙ Ù Ó ÓÒ À gg H σ(pp H+X) [pb] s = 14 TeV M t = 175 GeV CTEQ4M qq _ HW qq Hqq gg,qq _ Hbb _ gg,qq _ Htt _ qq _ HZ M H [GeV] º ½º ß ÈÖÒÔÐ ØÓÒ Æ ÔÖÓÙØÓÒ Ò Ð ÑÓÐ ØÒÖ Ù Ó ÓÒ À Ù ÄÀ Ò ÓÒØÓÒ Ñ º ÐÐ Ø ½ Î ÔÓÙÖ Å À ¾¼¼Î Ø ³ÒÚÖÓÒ ¼¼ Î ÔÓÙÖ Å À гÓÖÖ Ù Ìεº ÈÓÙÖ Å À ¼¼ Î Ð Ñ ÒÚÖÒØ Ù Ó ÓÒ À ³ØÐ ÙÖ ÔÐÙ ÙÖ ÒØÒ Îº Ä ÒØÙÖ Ù À ³Ó ÖÚ ÐÓÖ ÓÑÑ ÙÒ Ü ³ÚÒÑÒØ ÙÖ ÙÒ ÑÑ Ñ ØÖ ÐÖº Ä ÙÖ ½º ÑÓÒØÖ Ð ÖÔÔÓÖØ ÖÒÑÒØ Ò ÓÒØÓÒ Ð Ñ Ù À º ÄÓÖ ÕÙ Ðй ÙÑÒØ ÒÓÙÚÐÐ ÚÓ ÒØÖØÓÒ ÔÔÖ ÒØ ÙÜ ÔÒ ÚÓ ÒØÖØÓÒ Ò ÔÖØÙÐ ÔÐÙ ÐÖ º Ò ÓÙ ½¼ Î Ð ÔÖÓ Ù ÒØÖØÓÒ ÐÖÑÒØ ÓÑÒÒØ ØÐÚÓ À º Ä ÒÐ ÒØÖØÓÒ Ð ÔÐÙ ÔÖÓ¹ Ð ÙÚÒØ µ Ø ÙÒ ÓÖÖ ÖÒÙÖ ÔÐÙ Ð Ò ØØ ÑÑ ³ÒÖº ÈÓÙÖ ÙÒ Ó ÓÒ À Ñ ÒØÖÑÖ ¼ Å À ½¼ ε Ð ÚÓ ÒØÖØÓÒ À Ø À ÔÔÖ Òغ Ä ÖÔÔÓÖØ ÖÒÑÒØ ÓÒØ ØÖ Ð ³ ½¼ µ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÐÚÓ ÔÒÒØ ÔÖÓ Ù ØÒÙÒØ ÒØØÑÒØ Ù ÖÙØ ÓÒ É Ø ÓÒØ ÒØ ÔÖÑÖ ÑÔÓÖØÒ ÔÓÙÖ Ð ÖÖ Ù Ó ÓÒ À º Ù Ð ½¼ Î Ð ÚÓ ÒØÖØÓÒ ÏÏ ÓÙ Ó ÓÒ ÖÐ ÓÙ Ò ÓÖ ÐÙÖ ÓÙ Ñ µ ÓÒØ ÓÑÒÒØ º Ä ÖÔÔÓÖØ ÖÒÑÒØ ÔÖ ÒØ ÙÒ ÖÙÜ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÒÐ ÏÏ ÓÙ Ð ÙÜ Ï ÓÒØ ÖÐ ³ÓÙÚÖº Ä Ó ÓÒ À ÓÑÑÒ ÔÓÙÚÓÖ ÒØÖÖ Ò ÔÖ ØØ ÔÖØÖ ¼ Î Ñ ÒÐ Ö Ø ÒÚÖÓÒ ÙÒ ÓÖÖ ÖÒÙÖ ÒÖÙÖ ÙÜ ÒÙÜ ÏÏ Ø º ½¾

31 ½º½º Ä Ó ÓÒ À Ò Ð ÅÓÐ ËØÒÖ 10 2 Γ(H) [GeV] M H [GeV] º ½º ß ÄÖÙÖ ØÓØÐ ÒØÖØÓÒ Ù Ó ÓÒ À Ò ÓÒØÓÒ Ñ º 1 bb _ BR(H) WW ZZ τ + τ cc _ gg tt γγ Zγ M H [GeV] º ½º ß ÊÔÔÓÖØ ÖÒÑÒØ ÔÖÓ Ù ÒØÖØÓÒ ÓÑÒÒØ Ù À ØÒÖ º ½

32 ÔØÖ ½º ÈÝ ÕÙ Ù Ó ÓÒ À ½º½º ÄÑØ ÙÖ Ð Ñ Ù Ó ÓÒ À ÄÑØ ØÓÖÕÙ Ä ØÓÖ Ò ÓÒÒ ÙÙÒ ÔÖØÓÒ ÙÖ Ð Ñ Ù Ó ÓÒ À ÔÒÒØ ÓÒØÖÒØ ÔÙÚÒØØÖ ØÐ Ò ÓÒØÓÒ Ð³ÐÐ ³ÒÖ ÑÜÑÐ Ù ÕÙ³ ÐÕÙÐÐ ÓÒ ÙÔÔÓ Ð ÑÓÐ ØÒÖ ÚÐк Ò «Ø Ð Ñ Ù À Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐ ÓÒ ØÒØ ³ÙØÓ¹ÒØÖØÓÒ ÚÓÖ Õº ½º½ µ Ø Ðй ÚÓÐÙ Ò ÓÒØÓÒ Ð³ÐÐ ³ÒÖ ¾ ³ÔÖ Ð ÖÐØÓÒ ÔÔÖÓ ÕÙØÓÒ Ù ÖÓÙÔ ÖÒÓÖÑÐ ØÓÒµ ¾ µ ³ ½ Ú ¾ µ Ú ¾ µ ÐÓ ¾ ¾ Ú ¾ ½º½µ ÁÐ Ü Ø ÓÒ ÙÒ ÒÖ Ð ÔÓÐ ÄÒÙ ¾ É ¾ ÄÈ Ú¾ ¾ Ú ¾ µ ÔÓÙÖ ÐÕÙÐÐ ÓÙÔÐ Ø Ò Òº ÈÐÙ Ð À ÔÓ ÙÒ Ñ ÐÚ Ø ÔÐÙ Ð ÔÓÐ Ø Ò ÒÖº ijÐÐ Ø Ò ÓÑÑ ØÒØ Ð³ÒÖ ØÖ ÔÖÓ Ù ÔÓÐ ÄÒÙµ ÔÖØÖ ÐÕÙÐÐ Ð ÓÙÔÐ ÚÒØ ÑÔÓÖØÒØ Ù ÔÓÒØ ÕÙ³Ð Ø ÑÔÓ Ð ÖÐ Ö ÐÙÐ ÔÖØÙÖØ Ø ÓÒ ³«ØÙÖ ÔÖØÓÒ Ò Ð Ö Ù ÑÓÐ ØÒÖº Ä ØÓÖ ÔÖ ÓÒ ÔÖØÚØ ÔÓÙÖ Ð Ñ ÐÚ Ù À º Ð Ò Ù Ò ÔÖÒÒØ Ð ÔÖÓÐÑ Ò Ð³ÙØÖ Ò ÕÙ³Ò ÓÒ ÖÒØ Ð ÑÓÐ ØÒÖ ÚÐÐ Ù ÕÙ³ гÐÐ Ð Ø ÔÓ Ð ÜÖ ÙÒ ÐÑØ ÙÔÖÙÖ ÙÖ Å À º Ò Ð Ñ Ù À ÓØ ØÖ ÒÖÙÖ ÒÚÖÓÒ ¼¼ ΠгÓÒ ÙÔÔÓ ÕÙ Ð ÖÓÒØÖ ÒØÖ Ð ÑÓÐ ØÒÖ Ø Ð ÒÓÙÚÐÐ ÔÝ ÕÙ ØÙ ½ Ìκ ÑÑ Ò ÓÒ ÖÒØ ÕÙ Ð ÅË Ø ÚÐÐ Ù ÕÙ³ гÐÐ ÈÐÒ ½¼ ½ ε ÐÓÖ Ð ÐÑØ ÙÔÖÙÖ ÙÖ Å À Ø ½¼ Î ÓÙ ÐÔÖÑÖ ÖÖÙÖ ÒÕ٠гÒÖØØÙ ØÓÖÕÙ Ø Ð ÓÒ Ð³ÒÖØØÙ ÙÖ Ð Ñ ÙÖ Ù ÕÙÖ ØÓÔ º Ä Ñ Ù À Ø ÐÑÒØ ÓÒØÖÒØ ÔÖ Ð ØÐØ Ù ÑÒÑÙÑ Ù Ú ½¼ º Ä ÑÒÑÙÑ Ù ÔÓØÒØÐ Î µóøö ØÖÙÒÑÒÑÙÑ ÐÓÐ Ù ÑÓÒ Ù ÕٳгÐÐ ³ÒÖ ÔÓÙÖ ÕÙ Ð ØÓÖ Ò ÚÖ Ô º Ð ÖÚÒØ ÑÔÓ Ö ÕÙ µ ÓØ ØÓÙÓÙÖ ÔÓ Ø ÕÙ Ö ÙÐØ Ò ÙÒ ÐÑØ ÒÖÙÖ ÙÖ Ð Ñ Ù À º ijÚÓÐÙØÓÒ Ð ÓÒ ØÒØ ³ÙØÓ¹ÒØÖØÓÒ ¾ µóòò ÔÖ ½º½µ Ò ØÒØ Ô ÓÑÔØ ÓÒØÖÙØÓÒ ÓÙÐ ÕÙÖ ØÓÔ Ø Ó ÓÒ Ùº ÍÒ ÐÙÐ ÔÐÙ ÔÖ ÑÓÒØÖ ÕÙ ØØ ÓÒ ØÒØ ÔÙØ ÚÒÖ ÒØÚ Ø ÓÒ ÖÒÖ Ð Ú ÐØÖÓÐ Ò ØÐ ÚÓÖ Ð ÙÖ ½ºµ ÙÒÐÐ ³ÒÖ ÓÒÒ Ð Ñ Ù À Ø ØÙ Ò ÓÙ ³ÙÒ ÖØÒ ÙÐ ½½ º Ä ÕÙÖ ØÓÔ ÙÒ ÓÖØ Ò ÙÒ ÙÖ Ð ØÖÑÒØÓÒ ØØ ÐÑØ Ñ ÐÚ ØÒÒ Ö ØÒÖ Ð ÔÓØÒØÐ Î µ ÚÖ ½º Ø «Ø Ø ÓÑÔÒ ÖÚÒØ ÔÓ Øµ ÔÖ Ð Ñ Ù À Ðй Ø ÙÆ Òغ ÈÖ ÜÑÔÐ Ö Ø ÔÓ Ø Ù ÕÙ³ гÐÐ ½¼ ½ ½¼ ½ ÐÓÖ ½½ Å À ½ ¾½ Ñ Ø ½ µ «Ñ µ ¼½½ ¼¼¼ Î Ä ÙÖ ½º½¼ ÑÓÒØÖ Ð ÐÑØ ÙÖ Ð Ñ Ù À Ò ÓÒØÓÒ º Ä ÓÙÖ Ù ÙØ ÓÖÖ ÔÓÒ ÙÜ ÐÑØ ÙÔÖÙÖ Ñ Ù À ÔÓÙÖ Ð ÕÙÐÐ Ð ÑÓÐ ØÒÖ Ò³ Ø ÔÐÙ ÔÖØÙÖØ Ð³ÐÐ º Ä Ò ÒÖÙÖ ÒÕÙ Ð ÐÑØ ÓÒÒ ÔÖ Ð ÖØÖ ØÐØ Ù Ú Ò ÓÒØÓÒ º Ä³Ô ÙÖ ÕÙ Ò ÓÖÖ ÔÓÒ ÙÜ ÒÖØØÙ ØÓÖÕÙ ÐÙÐ ÔÓÙÖ Ñ Ø ½ Î Ø «¼½½º ÇÒ ÖÑÖÕÙ Ò Ó ÖÚÒØ ØØ Ä³ÐÐ ÐÕÙÐРгÒØÖØÓÒ ÖÚØØÓÒÐÐ Ø Ù ÑÑ ÓÖÖ ÕÙ Ð ÙØÖ ÓÖ ÓÒÑÒØÐ º Ñ Ø ½ ½ Î ½ º ½

33 ½º½º Ä Ó ÓÒ À Ò Ð ÅÓÐ ËØÒÖ ÙÖ ÕÙ Ð Ó ÓÒ À Ü Ø Ø ÕÙ Ñ Ø ÓÑÔÖ ÒØÖ ½ ¼ Ø ¾¼¼ Î ÐÓÖ Ð ÑÓÐ ØÒÖ ÔÓÙÖÖØ ØÖ ÚÐÐ Ù ÕÙ³ гÐÐ ÈÐÒº Ò ÖÚÒ ÔÓÙÖ ÙÒ À ÒØÖ ½½¼ Ø ½¾¼ Î Ð ÒÓÙÚÐÐ ÔÝ ÕÙ ÔÔÖØ ÔÓÙÖ ÒÖ Ð³ÓÖÖ ½¼ ½¼ κ º ½º ß ÜÑÔÐ ÔÓØÒØÐ «Ø Ò ØÐ ÓÙÖ ÔÐÒµ ÔÓÙÖ Ð ÔÖÑØÖ Ñ Ø Ø Å À ÒÕÙ º Ä ÔÓØÒØÐ «Ø Ø ÐÙÐ Ò ØÒÒØ ÓÑÔØ ÓÒØÖÙØÓÒ ÓÙÐ Ù ÕÙÖ ØÓÔ Ø Ó ÓÒ Ï Ø ½¾ º ÄÑØ ÜÔÖÑÒØÐ ÒÖØ Ä Ñ ÙÖ ÔÖ ÓÒ ÐØÖÓÐ ÄÈ ËÄ ÌÚØÖÓÒ ºººµ ÔÖÑØØÒØ ÚÖ Ö Ð ÚÐØ ÙÑÓÐ ØÒÖ Ø ÓÒØÖÒÖ Ð ÔÖÑØÖ ÐÖ Ù ÑÓÐ ½ º ѹ ÙÖ ÓÒØ Ò Ð Ù ÖÖ Ð Ñ Ù ÕÙÖ ØÓÔ Ñ Ø ØÚÖÒØ ÐÓÖØÑÕÙÑÒØ Ú Ð Ñ Ù Ó ÓÒ À º Ò Ð Ø ÔÓ Ð ³ØÐÖ ÔÖØÖ Ñ ÙÖ ÔÖÑØÖ Ð ØÓÖ ÐÑØ ÜÔÖÑÒØÐ ÙÖ Ð Ñ Ù À º Ä Ñ ÙÖ ÔÖÑØÖ ÓÒÑÒØÙÜ Ù ÑÓÐ ØÒÖ ÓÒØ ÑÓÒØÖ ÙÖ Ð ÙÖ ½º½½º Ä ÔÙÐÐ Ø ØÖÑÒ Ò «ØÙÒØ ÙÒ Ù ØÑÒØ ÙÖ ØÓÙ Ð ÔÖÑØÖ Ø Ò Ð¹ ÙÐÒØ Ð³ÖØ ÒØÖ Ð ÚÐÙÖ Ñ ÙÖ Ø Ð Ñ ÙÖ Ù Ø ÒÓÖÑÐ ÔÖ Ð³ÖÖÙÖº Ä³Ò ÑÐ ÚÐÙÖ Ù ÔÙÐÐ ÔÖÑØ Ø ØÖ Ð ÓÑÔØÐØ ÒØÖ Ð ÔÖØÓÒ Ù ÑÓÐ Ø Ð Ñ ÙÖ ÜÔÖÑÒØÐ º ÇÒ ÓÒ ØØ Ð ÓÒ ÓÖ ÒÖÐ ÒÖÙÖ ÙÜ Ñ ÙÖ Ð ÔÐÙÔÖØ ÔÖÑØÖ Ð³ÜÔØÓÒ Ð³ ÝÑØÖ ÔÓÐÖ ÚÒعÖÖÖ ÕÙÖ ¼ гÒÐ ÑÐÒ Ò ¾ Ï µº Ä ÓÒÒ ÔÙÚÒØÐÑÒØØÖ ÙØÐ Ò Ð Ö Ù ÑÓÐ ØÒÖ ÔÓÙÖ ØÖÑÒÖ ÓÒ ÒÖØ Ð Ñ Ù ÕÙÖ ØÓÔ Ø Ù Ó ÓÒ Ï Õ٠гÓÒ ÔÙØ Ò ÙØ ÓÑÔÖÖ Ú Ð Ñ ÙÖ ÖØ ÖÐ ÙÜ ÓÐÐ ÓÒÒÙÖ ÔÔ ÌÚØÖÓÒµ Ø ÄȹÁÁº Ä Ñ ÙÖ ÒÖØ ÓÒØ «ØÙ Ò Ù ØÒØ ØÓÙ Ð ÔÖÑØÖ Ù ÑÓÐ ØÒÖ Ù Ñ Ø Ø Ñ Ï Õ٠гÓÒ Ð ÓÑÑ ÔÖÑØÖ ÐÖ º Ä ÙÖ ½º½¾ µ ÑÓÒØÖ Ð ÓÑÔÖ ÓÒ ÒØÖ Ð Ñ ÙÖ ÖØ Ø ÒÖØ Ð Ñ Ù ØÓÔ Ø Ù Ó ÓÒ Ïº Ä ÔÖØÓÒ Ù ÅË ÙÖ Ð ½ Ø

34 ÔØÖ ½º ÈÝ ÕÙ Ù Ó ÓÒ À º ½º½¼ ß ÄÑØ ØÓÖÕÙ ÙÖ Ð Ñ Ù À º Ä ÓÖÒ ÙÔÖÙÖ Ø ÒÖÙÖ ÓÒØ ØÖ Ò ÓÒØÓÒ Ð³ÒÖ ÓÙÔÙÖ ÐÐ ³ÒÖ Ù ÕÙ³ÓÙ Ð ÑÓÐ ØÒÖ Ö Ø ÚÐеº Ä ÐÖÙÖ ÕÙ Ò ÖÔÖ ÒØ Ð ÒÖØØÙ ØÓÖÕÙ ½ º Ñ Ù À ÒØÖ ½½ Ø ½¼¼¼ Î ÔÔÖ ÒØ ÐÑÒØ ÙÖ ØØ ÙÖº ÇÒ ÓÒ ØØ ÕÙ Ð Ñ ÙÖ ÖØ Ø ÒÖØ ÙÖ Ñ Ø Ø Ñ Ï ÓÒØ Ò ÓÒ ÓÖ Ø ØÒÒØ ÚÓÖ Ö ÙÒ Ó ÓÒ À Ð Ñ º Ä ÓÒØÖÒØ Ð ÔÐÙ ÓÖØ ÙÖ Ð Ñ Ù À Ø ÓØÒÙ ÕÙÒ ØÓÙØ Ð ÓÒÒ ÓÒØ ÙØÐ Ò Ð³Ù ØÑÒØ Ù ÑÓÐ ØÒÖº Ä ÙÖ ½º½¾ µ ÑÓÒØÖ Ð³ÚÓÐÙØÓÒ Ù ¾ ¾ ¾ ÑÒ Ø Ù ØÑÒØ Ò ÓÒØÓÒ Ð Ñ Ù À º Ä ÓÙÖ ÔÐÒ Ø ÐÙÐ Ò ÔÖÒÒØ «µ Ѿ µ¼¼¾½ ¼¼¼¼ º ÔÖÑØÖ ÙÒ Ò ÙÒ ÑÔÓÖ¹ ØÒØ ÙÖ Ð ÑÒÑÙÑ Ð ÓÙÖ ¾ Ø ÓÒ ÙÖ Ð ÚÐÙÖ Ð ÔÐÙ ÔÖÓÐ Ñ À º Ä Ò ÓÑÖ ÒÖÒØ Ð ÓÙÖ ÖÔÖ ÒØ Ð³ÒÖØØÙ Ù ÙÜ ÓÖÖØÓÒ ³ÓÖÖ ÐÚ ÕÙ Ò ÓÒØ Ô ÔÖ Ò ÓÑÔغ Ä Ñ Ù À ØÑ ØØ ÑÒÖ Ø Ñ À κ Ä ÐÑØ ÙÔÖÙÖ ± ÒÚÙ ÓÒ Ò Ø ½ κ ØØ ÙÖ ÑÓÒØÖ ÙÒ ÙØÖ ÓÙÖ Ò ÔÓÒØÐÐ µ ÐÙÐ Ò ÔÖÒÒØ ÙÒ ÚÐÙØÓÒ ÔÐÙ ØÓÖÕÙ Ù ØÖÑ «µ Ѿ µº Ä Ñ Ù À ÔÖ Ù ØÑÒØ Ø Ñ À ½¼ Î Ú ÙÒ ÐÑØ ÙÔÖÙÖ ¾¾¾ Î ± ÒÚÙ ÓÒ Òº ÄÑØ ÜÔÖÑÒØÐ ÖØ Ä ÓÐÐ ÓÒÒÙÖ Ù ÄÈ ÔÖÑ ³«ØÙÖ ÖÖ ÖØ Ù Ó ÓÒ À Ù ÓÙÖ Ð ÖÒÖ ÒÒº Ä ÖÑÑ ÔÖÓÙØÓÒ Ù Ó ÓÒ À Ù ÄÈ ÓÒØ ÓÑÒ ÔÖ Ð ÔÖÓ Ù À À ØÖÐÙÒµº ÈÓÙÖ Ð Ð Ñ Ð À ÒØÖ ÔÖÖÒØÐÐÑÒØ ± ½½ ε Ò ÔÖ º ÓÒØÖÖÑÒØ Ù ÄÀ ÓÙ Ð ÓÒ É Ø ÑÔÓÖØÒØ Ð ÒØÙÖ Ø ÙÒ ÒÐ ÔÖÓÖØÖ ÖÖ Ù À Ù ÄȺ Ä ÔÖÑØÖ «µ µ ÓÖÖ ÔÓÒ Ð ÓÒØÖÙØÓÒ ÕÙÖ ÐÖ ÙÜ ÓÖÖØÓÒ ÖØÚ Ù Ñ¾ ÔÖÓÔØÙÖ Ù ÔÓØÓÒ «Ñ ¾ µº ½

35 ½º½º Ä Ó ÓÒ À Ò Ð ÅÓÐ ËØÒÖ Hiver 2002 Mesures Pull (O mes O fit )/σ mes α (5) had (m Z ) ± m Z [GeV] ± Γ Z [GeV] ± σ 0 had [nb] ± R l ± A 0,l fb ± A l (P τ ) ± R b ± R c ± A 0,b fb ± A 0,c fb ± A b ± A c ± A l (SLD) ± sin 2 θ lept eff (Q fb ) ± m W [GeV] ± Γ W [GeV] ± m t [GeV] ± sin 2 θ W (νn) ± Q W (Cs) ± º ½º½½ ß Å ÙÖ ÜÔÖÑÒØÐ ÔÖÑØÖ ÓÒÑÒØÙÜ Ù ÑÓÐ ØÒÖº Ä ÔÙÐÐ ÔÖÑØ Ø ØÖ Ð ÓÒ ØÒ Ù ÑÓÐ ½ º Ä Ö ÙÐØØ Ù ÄÈ ÓÒØ ÔÖÑ ØÖÑÒÖ ÙÒ ÐÑØ ÒÖÙÖ ÙÖ Ð Ñ Ù Ó ÓÒ À Ñ À ½½½ Î ± ÒÚÙ ÓÒ Ò ØÓÙØ ÜÔÖÒ ÓÒÓÒÙ µ ½ º Ò ÕÙ Ð À Ò³Ø Ô Ø ÓÙÚÖØ Ù ÓÙÖ Ð ÙÖ Ú Ù ÄÈ ÙÒÜ ³ÚÒÑÒØ Ø Ó ÖÚ ÐÓÖ Õ٠гÒÖ Ù ÒØÖ Ñ Ù ÓÐÐ ÓÒÒÙÖ Ô Ð ¾¼ κ ijÒÐÝ ÓÒÒ ÑÓÒØÖ ÙÒÔÖÖÒ ÔÓÙÖ ÙÒ Ó ÓÒ À Ú ÙÒ Ñ ½½ Î Ú ÙÒ ÔÖÓÐØ ÕÙ Ð ÖÙØ ÓÒ ÒÒÖ Ð «Ø Ó ÖÚ ± ½ º Ä ÒÓÑÖ ÒØ ÔÓØÒØÐ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ù ÖÙØ ÓÒ Ò³ Ø ÔÒÒØ Ô Þ ÐÚ ÔÓÙÖ ÔÖØÒÖ ÙÒ ÓÙÚÖØ Ð ÙÖ ½º½ ÓÒÒ ÙÒ ÜÑÔÐ ÒØ À Ò Ð ÒÐ À µº Ä ÖÔÔÓÖØ ÚÖ ÑÐÒ É Ä ÒÐ ÖÙص Ä ÖÙØ ÓÙ Ä Ø Ð ÚÖ ÑÐÒµ ÔÖÑØ Ø ØÖ Ð ÓÑÔØÐØ ÓÒÒ Ó ÖÚ Ú ÙÒ ÝÔÓØ ÖÙØ ÓÒ ÙÐ ÓÙ ÖÙØ ÓÒ Òк Ä ÖÔÔÓÖØ ¾ ÐÒ É Ø ÓÙÚÒØ ÙØÐ Ö Ð ÓÖÖ ÔÓÒ ÐÓÖ ÕÙ Ð ØØ ØÕÙ Ø ÐÚ Ð«ÖÒ Ò ¾ ÒØÖ Ð ÙÜ ÝÔÓØ º Ä ÙÖ ½º½ ÑÓÒØÖ Ð ÐÓÖØÑ Ù ÖÔÔÓÖØ ÚÖ ÑÐÒ ¾ ÐÒ É ØØÒÙ Ø Ó ÖÚ Ò ÓÒØÓÒ Ð Ñ Ù À Ñ À ÔÓÙÖ Ð ÓÑÒ ÓÒ ÓÒÒ ÕÙØÖ ØØÙÖ Ù ÄȺ Ä ÐÒ ÔÐÒ ÓÖÖ ÔÓÒ ÙÜ Ó ÖÚØÓÒ Ð ÐÒ ØÖØ Ø Ð ÐÒ Ò ØÖØ»ÔÓÒØÐÐ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ö ÔØÚÑÒØ Ä ÕÙØÖ ØØÙÖ Ù ÄÈ ØÒØ ÐÔ ÐÔ Ä Ø ÇÔк ½

ÇÙ ÑÒ ÐÐÝ ØÓÒ ÔÔÖÓÚ ÓÒÒÑÒØ Ò ÓÒØÜØ ØÓÒ ÔÖÓØ ÒÐÝ ÙÜ Ñ ÙÖ ÒÚÙ ÖÚ ÅÑÓÖ ÑØÖ ÔÖ ÒØ Ð ÖØÓÒ ØÙ ÝÐ ËÙÔÖÙÖ Ð³ÍÒÚÖ Ø ÙÉÙ ÔÓÙÖ Ð³ÓØÒØÓÒ Ù Ö ÅØÖ Ò ÅºËºµ ÈÖÓÖÑÑ ÅØÖ Ò ØÓÒ ÔÖÓØ ÔÖØÑÒØ Ò ÑÒ ØÖØÚ ÍÒÚÖ Ø Ù ÉÙ ÀÙÐÐ Å ¾¼¼¾

Plus en détail

Å Ø Ö Ê Ö ÁÒØ ÐÐ Ò ÖØ ÐÐ Ê ÓÒÒ Ñ ÒØ ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ä Ò ØÙ Ô Ö ÑÙÐ Ø ÓÒ Ð ÝÒ Ñ ÕÙ ÓÖ Ò Ø ÓÒÒ ÐÐ ³ÙÒ Ý Ø Ñ ÑÙÐØ ¹ ÒØ ÔØ Ø Ò ÙÒ Ö Ù ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº Ê ÔÔÓÖØ ËØ Å Ø Ö Ê Ö ÁÒØ ÐÐ Ò ÖØ ÐÐ Ê ÓÒÒ Ñ ÒØ ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ä Ò

Plus en détail

Ì ÈÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ø ØÖ ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ËÔ Ð Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÅÓ Ð Ø ÓÒ ÝÒ Ñ ÕÙ ÐÙÜ Ô Ö ÒØ º ÔÔÐ Ø ÓÒ ÙÜ ÔÖÓ Ù ÖÙ ÐÐ Ñ ÒØ Ò ÐØÖ Ø ÓÒ Ø ÖÓ ÓÒº Ô Ö Ú Ë ÊÎ Ì ËÓÙØ ÒÙ Ð ¾ ÒÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ Ú ÒØ Ð ÙÖÝÓÑÔÓ

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ËÙ ÆÌÊ ³ÇÊË Ê ÔÔÓÖØ ÒØ ÕÙ ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ ³ÙÒ À Ð Ø Ø ÓÒ Ö Ö Ê Ö Â Ò¹ Ö ÒÓ ÅÇÆÁÆ Ö Ò Ì Ð ÓÑ Ê² ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ÙÜ Ñ Ø Ó ÓÖÑ ÐÐ ÔÓÙÖ Ð ÐÓ Ð ËÓÙØ ÒÙ Ð Ù ÚÖ Ð ¾¼¼¾ Ú ÒØ ÙÒ ÙÖÝ ÓÒ Ø ØÙ Ô Ö

Plus en détail

Î Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ ÑÓ Ð Ó Ø Ð Ô Ö ÔØ ÓÒ Ð ÕÙ Ð Ø ÓÙ Ø ÕÙ Ò ÙÒ Ò Ñ Ð ÐÐ ÓÒ ÖØ Ø ³ÓÔ Ö Ö Ã ÀÄ Ñ Ð Ð Ö Ñº Ö Ì ÓØÓÖ Ø Ö Ø ÙÖ Ø Å Ð ÊÍÆ Í Ä ÓÖ ØÓ Ö ³ Ù Ð ÁÊ Å È Ö Ä ÓÖ ØÓ Ö ³ ÓÙ Ø Õ٠гÍÒ Ú Ö Ø ÙÅ Ò Ä Å Ò Ì ÔÖ ÒØ

Plus en détail

ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÌÀÇÄÁÉÍ ÄÇÍÎ ÁÆ ÍÄÌ ³ÁÆ ÆÁ ÊÁ ÁÇÄÇ ÁÉÍ ÊÇÆÇÅÁÉÍ Ì ÆÎÁÊÇÆÆ Å ÆÌ Ä ÔÔÖÓ Ý Ø Ñ ÔÓÙÖ ÙÒ ÑÙÐ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ô Ø Ú Ø ÖÖ ØÓ Ö ÔÔÐ ÕÙ Ð Ø ÓÒ Ð ÖØ Ð Ø ÓÐ Ò Ð Ö ÓÒ Ù Ö Æ Öµ ÈÖÓÑÓØ ÙÖ ÈÖº Ⱥ ÓÙÖÒÝ Öº º Ö Ö ÌÖ

Plus en détail

ÅÆ ÁÆÄ ÀÅ ½½¼ ÈÖÒÔ Ñ ÈÖÓ ÙÖ ÐÒ ËعÑÒØ Ø Ù Ð ÑÖ ¾¼¼½ ØÑÔ ¼ ¼ ¹ ½¾ ¼ ÍÍÆ ÅÌÊÁÄ ËÍÈÈÄÅÆÌÁÊ ÈÊÅÁË Æ³ÁÅÈÇÊÌ ÉÍÄÄ ÄÍÄÌÊÁ ÈÊÅÁË ÁÆËÌÊÍÌÁÇÆË ÚÖ Þ ÕÙ ÚÓÙ ÚÞ ØÓÙØ Ð ¾ Ô Ð³ÜÑÒ ÖÔÓÒÞ ØÓÙØ Ð ÕÙ ØÓÒ ÚÓÙ Ò ÚÞ ÓÒ ÚÓÙ

Plus en détail

ÇÄ Ë ÅÁÆ Ë È ÊÁË ÓÐÐ ÓØÓÖ Ð ÌÀ Ë ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö ÓØ ÙÖ Ð³ ÓÐ Å Ò È Ö ËÔ Ð Ø ÅÓÖÔ ÓÐÓ Å Ø Ñ Ø ÕÙ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ô Ö Î Ð ÖÝ Ê ÓÒ Ð ½ Ñ Ö ¾¼¼½ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð ÅÓÖÔ ÓÐÓ Å Ø Ñ Ø Õ٠г Ò ÐÝ ÓÒ Ø ÓÒ

Plus en détail

ÊÔÔÓÖØ Ø ÖÒÓ ÇÐÚÖ Å ÔØÑÖ ¾¼¼¾ Ê ÙÑ Ä ÓÖÑÐ Ñ Ö ÙÜ Ý Ò Ø ÙÒ ÐØÖÒØÚ Ð ØÓÒ ÓÒÒ Ò Ö Ð ÓÒØ Ð Ö ÙÐØØ ³ÙÒ ÓÒÚÖÒ ÒØÖ Ð ÑØÓ ØØ ØÕÙ ÕÙ ÔÖÑØØÒØ ÐÔ Ð³Ó ÖÚØÓÒ Ð ÐÓ Ø ØÒÓÐÓ Ð³ÒØÐÐÒ ÖØÐÐ ÕÙ ÔÖÑØØÒØ ÙÜ ÓÖÒØÙÖ ØÖØÖ Ð ÓÒÒ

Plus en détail

Æ Ó ³ÓÖ Ö ºÍº ½ ¼ ËÈÁ ¾ ÍÒ Ú Ö Ø Ð È Ð ¹ Ð ÖÑÓÒØ ÁÁ ÓÐ ÓØÓÖ Ð Ë Ò ÔÓÙÖ Ð³ÁÒ Ò ÙÖ Ð ÖÑÓÒع ÖÖ Ò ÌÀ Ë ÈÖ ÒØ Ô Ö Ê Ñ ÇÊÆ Ì ÁÒ Ò ÙÖ Ð³ ÆËÈË Ñ ÖÓ Ð ØÖÓÒ ÕÙ Ø ³ ÒØÖÙÑ ÒØ Ø ÓÒ ÍÒ Ú Ö Ø ÄÓÙ È ËÌ ÍÊ ÈÓÙÖ Ó Ø Ò

Plus en détail

ÈÖÓ Ø Ò ³ ØÙ ÇÆ ÈÌÁÇÆ ³ÍÆ ÈÄ ÆÁ Á Ì ÍÊ ÌÊ Â ÌÇÁÊ Ë ÈÇÍÊ ÍÆ ÊÇ ÇÌ ÅÇ ÁÄ Å ØØ Ù Å ÓÒÒ Ù ÚÖ Ö ¾¼¼ ÈÖÓ ÙÖ Ö ÔÓÒ Ð Ù È ÆË Å Åº Ö ØÓÔ ÁÊ Í ¹ Í ÁÆ Åº  ҹÄÙ Í À Ì ËÍÈ Ä Åº ËØ Ô Ò ÎÁ ÄÄ ¾ È Å ØØ Ù Å ÓÒÒ Ù Ê Ñ

Plus en détail

!" # $%% %%% ÚÐÙØÓÒ Ê ÕÙ ÓÒØÖÓÚÖ ÔÖ Ð ÌÓÖ ÇÔØÓÒ ÊÐÐ ÊÓÖØ Ã Ø Ý ÒÖ ÄÔ Þ ËÓÔ ÈÖÓ Ü Ø ÑÐ ÈÖÓØÓÔÓÔ Ù ß ÊÉŹÁÈ ¾ ÖÙ Ð ÖØ ½ ¼¼¾ ÅÖ ÐÐ Ê ÙÑ ÈÙÐ ÓÒ ÑÒ ÖÕÙÖ ØØ ÝÒÑ Ò ÓÒØÖÓÚÖ ÓÙÒØ ÓÖ ÚÐÙÒ Ö º Ì ÒÐÙ ÒÚÖÓÒÑÒØÐ Ö ÓÒÓÑ

Plus en détail

ÆÙÑ ÖÓ ³ÓÖ Ö Í ½½ Ë ¾ È Ì ¼ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ä ÁË È Ë Ä Íº ºÊº Ê Ö Ë ÒØ ÕÙ Ø Ì Ò ÕÙ µ ÇÄ Ç ÌÇÊ Ä Ë Ë Á Æ Ë ÇÆ Å ÆÌ Ä Ë ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö Ç Ì ÍÊ ³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ËÈ Á ÄÁÌ ÈÀ ËÁÉÍ Ë È ÊÌÁ ÍÄ Ëµ Ô Ö ÙÝ À ÄÄ

Plus en détail

Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ò Ö Ð ½º½ Ä ÝÐ ØÑÓ Ô Ö ÕÙ ÔÓÙ Ö Ñ Ò Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½º½ Å Ò Ú Ò Ô Ø ØÓÖ ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½º¾ Å Ò Ú Ò Ð Ø Ò ÕÙ ØÙ ÐÐ º º º

Plus en détail

Evaluation des compétences en mathématiques en fin de 2e année primaire : Résultats de la première phase de l'enquête Mathéval

Evaluation des compétences en mathématiques en fin de 2e année primaire : Résultats de la première phase de l'enquête Mathéval 03.2 MAI 2003 Evaluation des compétences en mathématiques en fin de 2e année primaire : Résultats de la première phase de l'enquête Mathéval Ouvrage coordonné par Jean-Philippe Antonietti Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÓÑÔ

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø Ê ÁÅË ÑÔ Ò ¹ Ö ÒÒ Í Ê Ë Ò Ü Ø Ø Æ ØÙÖ ÐÐ Ò Ö Ø ÓÒ ÕÙ Ò Ø Ø ÙØÓÑ Ø Ø ÑÔÓÖ Ëº ÊÍËÇÆ» ĺ ÈÁ ÊÊ» º Ê Ì Ê ÔÓÒ Ð À Ò ÓÙ Ð º ºËºËº ʺ˺Áº ¾¼¼»¾¼¼ Ê ÙÑ Ö ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ø Ý Ø Ñ Ò Ø ÑÔ Ö Ð Ô ÙÚ ÒØ ØÖ ÑÓ Ð

Plus en détail

MISE À PROFIT DU SÉQUENÇAGE DU GÉNOME HUMAIN POUR IDENTIFIER DE NOUVEAUX MINISATELLITES POLYMORPHES, VOIRE HYPERMUTABLES

MISE À PROFIT DU SÉQUENÇAGE DU GÉNOME HUMAIN POUR IDENTIFIER DE NOUVEAUX MINISATELLITES POLYMORPHES, VOIRE HYPERMUTABLES MISE À PROFIT DU SÉQUENÇAGE DU GÉNOME HUMAIN POUR IDENTIFIER DE NOUVEAUX MINISATELLITES POLYMORPHES, VOIRE HYPERMUTABLES France DENOEUD Rapport de stage de DEA AGM2 (1999-2000) effectué à l'institut de

Plus en détail

Geoffroy Guibert. To cite this version: HAL Id: tel-00007082 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007082

Geoffroy Guibert. To cite this version: HAL Id: tel-00007082 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007082 Etude par des méthodes nucléaires et physico-chimiques de la contamination des tissus situés autour de biomatériaux métalliques implantés. Mesure de la contribution à la toxicité par la radioactivité résiduelle

Plus en détail

NOTES D ÉTUDES ET DE RECHERCHE

NOTES D ÉTUDES ET DE RECHERCHE NOTES D ÉTUDES ET DE RECHERCHE UNE MESURE DE LA PERSISTANCE DANS LES INDICES BOURSIERS Sanvi Avouyi-Dovi, Dominique Guégan et Sophie Ladoucette Décembre 2002 NER # 94 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES

Plus en détail

Planification de tâches de manipulation en robotique par des approches probabilistes

Planification de tâches de manipulation en robotique par des approches probabilistes Thèse préparée au Laboratoire d Analyse et d Architecture des Systèmes du CNRS en vue de l obtention du Doctorat de l Université Paul Sabatier de Toulouse Spécialité : Robotique - Informatique par Anis

Plus en détail

Imagerie Cardiaque Multimodalités 2D et 3D : THÈSE

Imagerie Cardiaque Multimodalités 2D et 3D : THÈSE Institut National Polytechnique de Lorraine DFD en Automatique et Production Automatisée École doctorale IAEM Lorraine Imagerie Cardiaque Multimodalités 2D et 3D : application à la Coronarographie/Tomoscintigraphie/TEP-CT

Plus en détail

Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation

Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation Vincent Lepez To cite this version: Vincent Lepez. Potentiel de réserves d un bassin pétrolier : modélisation et estimation. Mathematics.

Plus en détail

X Y. 1,, A n } ØY {B 1,, B m. A 1 A n B 1 B m Ô {,

X Y. 1,, A n } ØY {B 1,, B m. A 1 A n B 1 B m Ô {, ÓÒ ÚÓ Ö ØÖ Ò Ö Ñ Ä Ø Ô Ð ÓÒ ÔØ ÓÒ ³ÙÒ Ñ Ö Ð Ø ÓÒÒ Ð ½º Ò ÐÝ Ó Ò Ò ÓÖÑ ÐÐ µ º½ ÒØ Ø Ó Ø ÓÒµ Ó٠ʵº ¾ºÍØ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒÓÙØ Ð Ö Ô ÕÙ ÔÓÙÖÙÒ ÔÖ Ñ Ö ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ô Ò Ò ÓÒØ ÓÒÒ ÐÐ º ÙÒ Ð ÓÒØÖ ÒØ ÙÖÐ ÓÒÒ µµ ºÈ

Plus en détail

Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs pour réseaux autonomes

Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs pour réseaux autonomes Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs pour réseaux autonomes Nicolas Patin To cite this version: Nicolas Patin. Analyse d architectures, modélisation et commmande de générateurs

Plus en détail

Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection

Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection Erwan Bigot To cite this version: Erwan Bigot. Simulation tridimensionnelle du remplissage de corps minces par injection. Mécanique

Plus en détail

½º º Ì Ð ÙÜÔÓÙÖÄÌÄ Ø ÙØÓÑ Ø ½º Ò º Ä ÙØÓÑ Ø Ò Ñ Ò ÙÒÒÓÑ Ö Ò ³ Ø Ø ºÁÐ Ð ÒØ ÑÓØ Ä ω¹ ÙØÓÑ Ø ÙØÓÑ Ø Ú ÙÒÒÓÑ Ö Ò ³ Ø Ø Ñ Ô Ð F Ø Ø Ð Ð Ð Ò ÔØ Ô ÖA FÒ³ ØÔ Ú º ÑÓØÖ Ù Ö ÔØ ÓÒ ³ÙÒ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒÓ F Ø Ù º ½º Ò

Plus en détail

Extraction d informations à partir de documents juridiques : application à la contrefaçon de marques

Extraction d informations à partir de documents juridiques : application à la contrefaçon de marques Extraction d informations à partir de documents juridiques : application à la contrefaçon de marques Pierre Renaux To cite this version: Pierre Renaux. Extraction d informations à partir de documents juridiques

Plus en détail

aro b=abp= qrabp bq=bjmilv^_fifq äéë íìçéë ÇÉ äûéãéäçá Å~ÇêÉ J gìáå OMMV cfifðobp=`lroqbpi=cfifðobp=ilkdrbp nrbiibp=fkpboqflkp=bq=nrbip=m^o`lrop=\ PM=Çáéä ã ë=éí=nm=aoe=í ãçáöåéåí aìê É=ÇÉë= íìçéë=éí=éãéäçó~äáäáí

Plus en détail

Correction du TP2 - Base Location

Correction du TP2 - Base Location Faculté des Sciences Jean Perrin Correction du TP2 - Base Location Remarques : 1. Le répertoire ÚÖ»Ñ est accessible en lecture. Il contiendra les corrections des tps, etc... 2. À la fin de la séance, il

Plus en détail

A Theoretical Comparison Between Integrated and Realized Volatilies

A Theoretical Comparison Between Integrated and Realized Volatilies Cahier 2001-26 A Theoretical Comparison Between Integrated and Realized Volatilies MEDDAHI, Nour Département de sciences économiques Université de Montréal Faculté des arts et des sciences C.P. 6128, succursale

Plus en détail

Ouverture aux 1&2 caractères en.fr. Les règles d enregistrement

Ouverture aux 1&2 caractères en.fr. Les règles d enregistrement Ouverture aux 1&2 caractères en.fr Les règles d enregistrement OUVERTURE AUX 1&2 CARACTERES EN.FR LES REGLES D ENREGISTREMENT 2 Sommaire I. Introduction... 3 II. Les dispositions générales... 4 1. Les

Plus en détail

CARACTERES SPECIAUX. Caractères spéciaux : Comment ça marche?

CARACTERES SPECIAUX. Caractères spéciaux : Comment ça marche? CARACTERES SPECIAUX Caractères spéciaux : Comment ça marche? Vous trouverez ci-dessous une liste complète des caractères spéciaux, classés par catégories. Pour utiliser le code clavier, vous devez maintenir

Plus en détail

Codes ASCII ISO HTML

Codes ASCII ISO HTML s ASCII Voici une liste des caractères. Il suffit d'insérer le pour l'obtenir dans votre page. Ou de copier/coller le Symbole. Avec cette manipulation, vous garantissez que les caractères spéciaux seront

Plus en détail

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÙÍ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÙÍ ÔÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÙÍ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÙÍ ÔÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÙÍ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÙÍ ÔÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ 1. ÏÍÏÌÁÓÉÁ ÖÁÑÌÁÊÅÕÔÉÊÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ VISTIDE. 2. ÐÏÉÏÔÉÊÇ ÊÁÉ ÐÏÓÏÔÉÊÇ ÓÕÍÈÅÓÇ ÊÜèå öéáëßäéï ðåñéý åé cidofovir éóïäýíáìï ìå 375 mg/5 m (75 mg/ml) Üíõäñï

Plus en détail

Ensembles inévitables et classes de conjugaison

Ensembles inévitables et classes de conjugaison Ensembles inévitables et classes de conjugaison Jean-Marc CHAMPARNAUD Georges HANSEL Abstract Un ensemble de mots sur un alphabet est dit inévitable si tout mot infini sur admet au moins un facteur dans.

Plus en détail

Planning T.A.P. 3/6ans. 7/10 ans. avril. avril. Lundi Mardi Jeudi Vendredi. et culture - La guirlande de fleurs. et culture

Planning T.A.P. 3/6ans. 7/10 ans. avril. avril. Lundi Mardi Jeudi Vendredi. et culture - La guirlande de fleurs. et culture L 2 2 A A J A avril avril et culture - Fabrication d'objets en pâte à sel 1/4 - La balle aux prisonniers et culture - La guirlande de fleurs - La course aux couleurs traditionnels et sportifs - Hockey

Plus en détail

MISE EN FONCTIONNEMENT DE LA POMPE UTILISATION DE LA POMPE

MISE EN FONCTIONNEMENT DE LA POMPE UTILISATION DE LA POMPE MISE EN FONCTIONNEMENT DE LA POMPE UTILISATION DE LA POMPE L utilisation normale de cette pompe passe par un réservoir d eau d une capacité minimum de 120 litres, dans lequel il faut plonger les deux tuyaux

Plus en détail

V a c a t i o n d u 3 D é c e m b r e 2 0 0 8 à 1 3 H 3 0

V a c a t i o n d u 3 D é c e m b r e 2 0 0 8 à 1 3 H 3 0 V a c a t i o n d u 3 D é c e m b r e 2 0 0 8 à 1 3 H 3 0 L O T S N O M B R E E T N A T U R E D E S M A R C H A N D I S E S P O I D S E S T I M A T I O N S 1 1 b r i l l a n t e x t r a + F a u c u n e

Plus en détail

Transition vers le marché du travail au Canada : Portrait de la situation actuelle et perspective historique

Transition vers le marché du travail au Canada : Portrait de la situation actuelle et perspective historique 99s-39 Transition vers le marché du travail au Canada : Portrait de la situation actuelle et perspective historique Daniel Parent Série Scientifique Scientific Series Montréal Novembre 1999 CIRANO Le CIRANO

Plus en détail

Université de Toulon Faculté de Sciences Economiques et de Gestion Année universitaire 2014-2015

Université de Toulon Faculté de Sciences Economiques et de Gestion Année universitaire 2014-2015 Université de Toulon Faculté de Sciences Economiques et de Gestion Année universitaire 2014-2015 Licence 3 de Sciences Economiques Janvier 2015 Dynamique macroéconomique (M. Catin) Tous documents autorisés

Plus en détail

Devoir 9 - Le 1er décembre - 4 heures

Devoir 9 - Le 1er décembre - 4 heures Devoir 9 - Le 1er décembre - 4 heures Le barème est sur 70 points dont 2 points pour la présentation Les questions Q13, Q14, Q17, Q33 et Q34 peuvent être laissées de coté dans un premier temps. Calculatrice

Plus en détail

Visualisation électronique des crédits avec image (VEC-I) pour la clientèle commerciale

Visualisation électronique des crédits avec image (VEC-I) pour la clientèle commerciale Manuel Visualisation électronique des crédits avec image (VEC-I) pour la clientèle commerciale Visualisation électronique des crédits saisis entièrement avec image (VEC-Eplus) pour la clientèle commerciale

Plus en détail

CHAPITRE 4 REPRÉSENTATION DE L INFORMATION. 4.1 Les bases de numération. 4.2 Le rang ou le poids

CHAPITRE 4 REPRÉSENTATION DE L INFORMATION. 4.1 Les bases de numération. 4.2 Le rang ou le poids CHAPITRE 4 REPRÉSENTATION DE L INFORMATION La plupart des systèmes, autant mécaniques qu'électroniques, ne peuvent prendre que deux états stables, que l on note 0 et 1; ainsi, les circuits électroniques

Plus en détail

ç~ G 2007 h G ƒféc 28- ƒà ùdg O~ dg IqôoM má«dél pπlcg øe qôom läƒ U GRAND OPTICAL PROPRIÉTAIRE: CLAUDE EL-KHOURY Opticienne D ordonnances

ç~ G 2007 h G ƒféc 28- ƒà ùdg O~ dg IqôoM má«dél pπlcg øe qôom läƒ U GRAND OPTICAL PROPRIÉTAIRE: CLAUDE EL-KHOURY Opticienne D ordonnances Journal Al Hadath Vous souhaite Une Bonne et Heureuse année 2008 Y iông Iƒb G øe «dg Üôb G ÖFÉàµdG ÜõM «dg º æj ~b òdg HõMh ÚeCÉàdh á ZÉ dg áªé dg òg Lh VQ G Y ±ƒbƒ d ámé ùdg ôjô G ÉãeG RhQ~dGh áæ ùdg

Plus en détail

écoles L histoire des à Lathus-Saint-Rémy En 2014, le groupe scolaire Abel Thévenet fêtait ses soixante ans!

écoles L histoire des à Lathus-Saint-Rémy En 2014, le groupe scolaire Abel Thévenet fêtait ses soixante ans! --? 204 ê! À - ç F. j. -- :. 904 954 204 : j 205. U ç 900. J - z J J G G ë k k F V H F H j G. j ê U 953-954 ç. j -- -. : V ( 2 47 / -2 2 47 / 3 2 47 / 4-5 2 294 / 4 60 W 372 60 W 796 3 4 3 7 3 3 34). :

Plus en détail

N4DS V01X06 20110502 2

N4DS V01X06 20110502 2 Norme pour les Déclarations Dématérialisées De Données Sociales NORME 4 D S Cahier technique V01X06 UVersion(s) : Version Date Commentaires V01X06 02/05/2011 Toutes Dadsu et DN-AC URédaction : Caisse nationale

Plus en détail

(2k 1) = n 2. P n : ... k=1...

(2k 1) = n 2. P n : ... k=1... S ÓÙÖ ËÙ Ø ÒÙÑ Ö ÕÙ T ½ÈÓÙÖÕÙ Ð ÒØ Ö Ð ÔÖÓÔÖ Ø Ù Ú ÒØ Ø¹ ÐÐ ÚÖ ÑÓÒ ØÖ Ø ÓÒÔ ÖÖ ÙÖÖ Ò ÈÖÓÔÖ Ø ½ ÁÒ Ø Ð Ø ÓÒ ÈÖ Ò Ô Ö ÙÖÖ Ò 0Ð À Ö Ø 1µº ÇÒÚ ÙØÑÓÒØÖ ÖÕÙ³ÙÒ ÔÖÓÔÖ Ø P ØÚÖ ÔÓÙÖØÓÙØ ÒØ Ö 0 Ú ÔÖ Ñ Ö ÒØ ÖÓ Ð

Plus en détail

C r é a t i o n d e l E s c a le artistique à la Villa E l i s a b e th C a p C o r se

C r é a t i o n d e l E s c a le artistique à la Villa E l i s a b e th C a p C o r se C r é a t i o n d e l E s c a le artistique à la Villa E l i s a b e th C a p C o r se P r o j e t c u l t u r e l d a r t c o n t e m p o r a i n L e p r o j e t c o n s i s t e à c r é e r u n e s é

Plus en détail

«π π» ( IZIL KALASE) SAVRA HASAR π. ƒ ƒ π π ƒ µ ª π ª π

«π π» ( IZIL KALASE) SAVRA HASAR π. ƒ ƒ π π ƒ µ ª π ª π «π π» ( IZIL KALASE) SAVRA HASAR π. ƒ ƒ π π ƒ µ ª π ª π ETAIPEIA MAKE ONIKøN OY øn IOIKHTIKO YMBOY IO Úfi ÚÔ : NÈÎfiÏ Ô M ÚÙ Ô AÓÙÈappleÚfi ÚÔ : X Ú Ï ÌappleÔ apple ÛÙ ıë ÂÓ. Ú ÌÌ Ù : TÂÚ ÂÓÙ ÔappleÔ

Plus en détail

Une exposition : «L'alternance, mode d'emploi»

Une exposition : «L'alternance, mode d'emploi» : «L' '» ' 3 (45 ) L' ' : L' : ' ' ( ' ) L' ô ' : ' - ' 82 222 572 : @ 'FLV L V L L L V LV L : - L y - L : è L y L ' ô 9 V L 2 5 2 L : V L H F É L : G ÂG VÉ È É ç L y è ) Q ( L y y â â ( ) 5 ô 3 î - :

Plus en détail

SHAW1N1GAN FALLS, 21 AVRIL 1927. 4 k 1 x^ ~YX t o /4 NT JOURNAL HEBDOMADAIRE. J f SgN L HONORABLE L. A. TASCHEREAU.

SHAW1N1GAN FALLS, 21 AVRIL 1927. 4 k 1 x^ ~YX t o /4 NT JOURNAL HEBDOMADAIRE. J f SgN L HONORABLE L. A. TASCHEREAU. 2 HG F 2 2 6 6 6 ~Y k P - P HDD - H - P G D 2 3 D - K 8 G G è ê - - è - G ç D G - â - G H H G P- â Q â -èg è ê ç D G è è 3 ê ê 3 2 è ê è û - 500 F H P - ê P 23 è ê -ê è è ô 5000 G ç 25000 D 5000000 P ô

Plus en détail

Un père de la cryptographie Jean Trithème 1462 1516 par Daniel TANT

Un père de la cryptographie Jean Trithème 1462 1516 par Daniel TANT A Ré C Séé I U è J Tè 1462 1516 D TANT J H é 1 é 1462 à T M ù T, T Tè ç. I é à, O, œ 1482, é é 1483. E 1499 é è é éé. M è. I é 1506 é à S-J W ù é : è é, é. S, é «P, I T P, S, M C» î 1518. L 384, à. D «A

Plus en détail

Rapport pour la commission permanente du conseil régional

Rapport pour la commission permanente du conseil régional Rapport pour la commission permanente du conseil régional AVRIL 2014 Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france PROJETS D INFORMATION ET D ORIENTATION DES JEUNES

Plus en détail

Initiation à l'informatique : APPLICATIONS 1 Traitements de texte WordPad

Initiation à l'informatique : APPLICATIONS 1 Traitements de texte WordPad L'Association Culture Loisirs Entente Sport Club Informatique Initiation à l'informatique : APPLICATIONS 1 Traitements de texte WordPad Le premier logiciel utile et aisément accessible à celle ou celui

Plus en détail

1 BILAN SIMPLIFIÉ DGFiP N 2033-A 2011

1 BILAN SIMPLIFIÉ DGFiP N 2033-A 2011 AGREMENT DGFIP C5.004 Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des Impôts) BILAN SIMPLIFIÉ DGFiP N 2033-A 20 EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT ACTIF CIRCULANT ACTIF IMMOBILISÉ

Plus en détail

Mesure de la difficulté des jeux vidéo

Mesure de la difficulté des jeux vidéo Mesure de la difficulté des jeux vidéo Guillaume Levieux To cite this version: Guillaume Levieux. Mesure de la difficulté des jeux vidéo. Computer Science. Conservatoire national des arts et metiers -

Plus en détail

Passons à deux outils nécessaires, GhostScript et GhostView. Rendez-vous tout d abord à l adresse

Passons à deux outils nécessaires, GhostScript et GhostView. Rendez-vous tout d abord à l adresse ÁÒ Ø ÐÐ Ø ÓÒ ØÔÖ ÒÑ Ò Ä Ì Formation L TEX Urfist de Bordeaux 20 mars 2014 celine.chevalier@ens.fr ½ ÁÒ Ø ÐÐ Ø ÓÒ ÓÙ Ï Ò ÓÛ ØÖ ÙØ ÓÒÅ ÃÌ ½º½Ä ØÖ ÙØ ÓÒÅ Ì Sous Windows, nous vous proposons d installer et

Plus en détail

lever lion lit livre loin long loup lui lundi lune lunettes g garçon gâteau gauche gentil glace grand grand-mère grand-père gris gros guitare

lever lion lit livre loin long loup lui lundi lune lunettes g garçon gâteau gauche gentil glace grand grand-mère grand-père gris gros guitare L CP( ) CE1! é k è è- z ' éé ê ' é x z é œ ôé éà è x é x z é é é éè - é ê é ê ê è ç â -è -è ô y ' () é yx ç î à é é è...... z œ! z é è -ê ( ) é è z - z éé z x œ x y ê éé à z è é x à y yx () z zé L CE2

Plus en détail

ÓÒÒ R = 8,32 J.mol 1.K 1 T 1 = 300 K P 1 = 1,0 10 5 Pa S = 1,0 10 2 m 2 n = 0,20 mol γ = 1,40º

ÓÒÒ R = 8,32 J.mol 1.K 1 T 1 = 300 K P 1 = 1,0 10 5 Pa S = 1,0 10 2 m 2 n = 0,20 mol γ = 1,40º Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ ÕÙ ¾ ÈÖ Ñ Ö ÔÖ Ò Ô Ü Ö ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ Ø Ø ÕÙ Þ Ô Ö Ø ½ ÓÑÔÖ ÓÒ ÓØ ÖÑ ³ÙÒ Þ Ô Ö Ø ¾ Ù Ó Ö ³ÙÒ Þ Ô Ö Ø Ø ÒØ Ø ÕÙ Ö Ú Ö Ð ³ÙÒ Þ Ô Ö Ø Ö ÒØ ÑÓ ÓÑÔÖ ÓÒ ³ÙÒ Þ Ô Ö Ø ÁÒ Ù Ò Ù Ñ Ò ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ù

Plus en détail

Manuel d'utilisation. Série SX402 Afficheurs alphanumériques à interface série BAL SX402 SER FR 1.0

Manuel d'utilisation. Série SX402 Afficheurs alphanumériques à interface série BAL SX402 SER FR 1.0 Manuel d'utilisation Série SX402 Afficheurs alphanumériques à interface série BAL SX402 SER FR 1.0 ALLEMAGNE FRANCE Siebert Industrieelektronik GmbH Siebert France Sarl Siebertstrasse, D-66571 Eppelborn

Plus en détail

4.1 Étude de la solubilité du chlorure d hydrogène dans l eau

4.1 Étude de la solubilité du chlorure d hydrogène dans l eau Corrigés des problèmes du chapitre 4 4.1 Étude de la solubilité du chlorure d hydrogène dans l eau 1. Variables de composition 1.1 Par définition de la fraction molaire du constituant, nous avons : Ü Ò

Plus en détail

Quelque contribution à l optimisation de constellations de satellites

Quelque contribution à l optimisation de constellations de satellites Quelque contribution à l optimisation de constellations de satellites Enguerran Grandchamp To cite this version: Enguerran Grandchamp. Quelque contribution à l optimisation de constellations de satellites.

Plus en détail

Manuel VEC-I Visualisation électronique des crédits avec image

Manuel VEC-I Visualisation électronique des crédits avec image Manuel VEC-I Visualisation électronique des crédits avec image 499.34.1 fr (pf.ch/dok.pf) 06.2013 PF Manuel VEC-I Version juin 2013 1/21 Service à la clientèle VEC-I Demandes d adhésion VEC-I/transfert

Plus en détail

Génération de code à partir d une spécification B : Application aux bases de données

Génération de code à partir d une spécification B : Application aux bases de données Génération de code à partir d une spécification B : Application aux bases de données Amel Mammar * Régine Laleau ** Université du Luxembourg, LACL, Université Paris 12 SE2C, 6 rue Richard Courdenhove-Kalergi

Plus en détail

tel-00491452, version 1-11 Jun 2010 Thèse de doctorat présentée par en vue de l obtention du grade 26 octobre 2007 au LMA devant un jury composé de

tel-00491452, version 1-11 Jun 2010 Thèse de doctorat présentée par en vue de l obtention du grade 26 octobre 2007 au LMA devant un jury composé de Université de la Méditérrannée Aix-Marseille II Ecole doctorale "Mécanique, physique et modélisation" CNRS- Laboratoire de Mécanique et d Acoustique (LMA) PSA Peugeot Citroën tel-00491452, version 1-11

Plus en détail

LE TRAITEMENT DE TEXTE

LE TRAITEMENT DE TEXTE LE TRAITEMENT DE TEXTE Modifier un paragraphe ou des caractères. Page 2 Les alignements de paragraphe Page 3 Les polices de caractères Page 4 Sélectionner Page 5 Quelques raccourcis clavier Page 6 Les

Plus en détail

Modélisation éléments finis de poutres sandwich adaptatives en dynamique non-linéaire pour l atténuation de vibrations

Modélisation éléments finis de poutres sandwich adaptatives en dynamique non-linéaire pour l atténuation de vibrations Modélisation éléments finis de poutres sandwich adaptatives en dynamique non-linéaire pour l atténuation de vibrations Ana Cristina Galucio Jean-François Deü Roger Ohayon Laboratoire de Mécanique des Structures

Plus en détail

Mesures de sécurité. Éviter de longues expositions à la lumière directe ou de chauffer l appareil.

Mesures de sécurité. Éviter de longues expositions à la lumière directe ou de chauffer l appareil. CL800BT MANUEL Mesures de sécurité Éviter de longues expositions à la lumière directe ou de chauffer l appareil. Des erreurs peuvent se produire s il est exposé à des températures extrêmes. Ne pas laisser

Plus en détail

EMC SourceOne Version 7.0

EMC SourceOne Version 7.0 EMC SourceOne Version 7.0 Guide d utilisation Search 300-015-190 RÉV. 01 EMC Computer Systems France River Ouest, 80 Quai Voltaire CS 21002 95876 Bezons Cedex Tél. : +33 1 39 96 90 00 Fax : +33 1 39 96

Plus en détail

Coin des Experts - Réponse : HTML et caractères spéciaux

Coin des Experts - Réponse : HTML et caractères spéciaux Page 1 sur 7 Les entités du Introduction Les 3 lettres réservées Lettres avec accents ou cédilles Ligatures Ponctuation Modificateurs Symboles de calcul élémentaire Mathématiques spécialisées Caractères

Plus en détail

GUIDE D INSTALLATION DES HUISSERIES METALLIQUES type G

GUIDE D INSTALLATION DES HUISSERIES METALLIQUES type G GUIDE D INSTALLATION DES HUISSERIES METALLIQUES type G type G6 assemblé en onglet Type G1-G-G3-G4-G5 Assemblé en angle droit avec des vis et attaches. Type G6-G7 Assemblé en onglet avec des vis et attaches.

Plus en détail

Théorie algébrique des nombres

Théorie algébrique des nombres Cours de aîtrise de athéatiques : Théorie algébrique des nobres Bas Edixhoven, Université de Rennes 1 janvier 2002 Ce texte est une version (légèreent) corrigée et agrandie (d une section sur le théorèe

Plus en détail

DENTAL BUZZ. 29,90 /u. 17,90 /u. Usage unique à petits prix. 35,90 /u. 14,90 /u. 12,90 /u. 13,90 /u. 21,90 /u. 18,90 /u. 69,90 /u.

DENTAL BUZZ. 29,90 /u. 17,90 /u. Usage unique à petits prix. 35,90 /u. 14,90 /u. 12,90 /u. 13,90 /u. 21,90 /u. 18,90 /u. 69,90 /u. NTL UZZ 44 Maqe: Poclc Caactétqe: ote de achet ef 993 cm ef 994 9 cm ef 993 cm ef 993 9 3 cm ef 9933 4 cm ef 994 33 44 cm 9,9,9 4,9,9,9,9,9 89,9 4,9 8,9,9,9 Maqe: etdet Caactétqe: ote de achet ef 994 cm

Plus en détail

Le Langage HTML. Hyper Texte Markup Language

Le Langage HTML. Hyper Texte Markup Language Institut Universitaire de technologie d Amiens Université de Picardie Jules Verne Support de cours Réseaux & Télécommunications Le Langage HTML Hyper Texte Markup Language Eric BRASSART, MCF IUT informatique

Plus en détail

Table des matières. 1. Tests de Granger 1. 2. Test de Haugh-Pierce 1. 3. Méthode de Sims 2. 4. Notes bibliographiques 3

Table des matières. 1. Tests de Granger 1. 2. Test de Haugh-Pierce 1. 3. Méthode de Sims 2. 4. Notes bibliographiques 3 Tests de causalité Jean-Marie Dufour Ý Université de Montréal Première version: Octobre 2000 Révisions: Avril 2002 Cette version: 15 avril 2002 Compilé: 15 avril 2002, 10:16am Cette recherche a bénéficié

Plus en détail

Délimitation grossière des zones à effets de site sismiques dans le Sud-Isère. Synthèse des études

Délimitation grossière des zones à effets de site sismiques dans le Sud-Isère. Synthèse des études Délimitation grossière des zones à effets de site sismiques dans le Sud-Isère. Synthèse des études Pierre-Yves BARD, Héloïse CADET, Philippe GUEGUEN, Cécile CORNOU - 1 - 1 INTRODUCTION : RAPPEL DES OBJECTIFS

Plus en détail

Etude d optimisation énergétique

Etude d optimisation énergétique 1 IZUBA énergie BP 147, 22 bd Foch, 34140 Mèze (France) Tél : 04 67 18 31 10 Fax : 04 67 74 18 67 e-mail : contact@izuba.fr - Site web : http:/ / www.izuba.fr Marais du Vigueirat Life Promesse Etude d

Plus en détail

1 Les différents transferts thermiques

1 Les différents transferts thermiques TR1 : Conduction thermique L étude thermodynamique des systèmes nous a instruit sur deux choses Le transfert thermiqueévers un système aura pour conséquence une variation d énergie pour ce système, cela

Plus en détail

Vecteurs. I- Généralités. Théorème (Unicité et existence du «translaté») :

Vecteurs. I- Généralités. Théorème (Unicité et existence du «translaté») : 9 8 4 6 / + I Généraliés Vecers «Définiion» Le es n obje maémaiqe qi réni les rois informaions n «éplacemen» irecion Désinaion xpression sens isance L informaion «isance» s appelle la Le éplacemen en qesion

Plus en détail

Planning Périscolaire du soir

Planning Périscolaire du soir T 2 2 - Bouquets de feurs - Bouquets de feurs - Bouquets de feurs - Bouquets de feurs - Surprise pour nos mamans - éiscoubi - Surprise pour nos mamans - éiscoubi - Surprise pour nos mamans - éiscoubi -

Plus en détail

Cours n 1 : Affectation, fonctions, booléens, branchements conditionnels

Cours n 1 : Affectation, fonctions, booléens, branchements conditionnels Lycée Jules Ferry 2015-2016 PTSI 1&2 Informatique Cours n 1 : Affectation, fonctions, booléens, branchements conditionnels Instructions introduites dans ce cours : ¹» ÔÖÒØ Ð ÖØÙÖÒ Ò ÓÖ ÒÓØ Ð Ðº 1 Introduction

Plus en détail

Chapitre 29 : Polices

Chapitre 29 : Polices Polices 29-1 29 : Polices Polices La plupart des éléments que vous voyez dans Finale sont créés avec des caractères de police. En plus des éléments créés avec du texte, les symboles musicaux (comme les

Plus en détail

Comparaison de stratégies de discrimination de masses de véhicules automobiles

Comparaison de stratégies de discrimination de masses de véhicules automobiles Comparaison de stratégies de discrimination de masses de véhicules automobiles Alain Rakotomamonjy * Rodolphe Le Riche ** David Gualandris *** Stéphane Canu * * PSI, INSA Rouen, 7681 St. Etienne du R ay

Plus en détail

EM2 : Étude des conducteurs dans l ARQS

EM2 : Étude des conducteurs dans l ARQS EM2 : Étude des conducteurs dans l ARQS 1 L Approximation des régimes quasi-stationnaires 1.1 Condition et conséquences de l ARQS ¼ ½ È Ø Ö 1.1.1 Condition d application de l ARQS Ö Ø ¼ È Øµ ½ Ö soitö

Plus en détail

SYSTEME DE CAISSE ENREGISTREUSE DANS LE SECTEUR HORECA,

SYSTEME DE CAISSE ENREGISTREUSE DANS LE SECTEUR HORECA, CIRCULAIRE n E.T. 124.747 (AGFisc N 43/2013) dd. 23.10.2013 Administration générale de la FISCALITE Services centraux Service Procédure de taxation et Obligations Système de caisse enregistreuse SCE Horeca

Plus en détail

Utilisation de votre Palm Treo 700wx

Utilisation de votre Palm Treo 700wx Utilisation de votre Palm Treo 700wx Propriété intellectuelle 2005-2006 Palm, Inc. Tous droits réservés. Palm, Treo, les logos Palm Treo et Palm Powered sont des marques commerciales ou déposées dont Palm,

Plus en détail

OPÉRATIONS SUR LES NOMBRES RELATIFS

OPÉRATIONS SUR LES NOMBRES RELATIFS CHPITRE I OPÉRTIONS SUR LES NOMBRES RELTIFS COMPÉTENCES ÉVLUÉES DNS CE CHPITRE : (T : compétences transversales, N : activités numériques, G : activités géométriques, F : gestion de données et fonctions)

Plus en détail

Wikipédia:Comment modifier une page

Wikipédia:Comment modifier une page Wikipédia:Comment modifier une page Si vous voulez simplement créer une nouvelle page, allez voir Wikipédia:Comment démarrer une page. Si vous voulez rechercher un article déjà écrit, tapez les mots clés

Plus en détail

Rapport pour la commission permanente du conseil régional

Rapport pour la commission permanente du conseil régional Rapport pour la commission permanente du conseil régional JUILLET 2013 Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE

Plus en détail

MANUEL INTEGRATION. Gestion Automatisée des Encaissements VERSION DU 01/03/2015

MANUEL INTEGRATION. Gestion Automatisée des Encaissements VERSION DU 01/03/2015 E-transactions MANUEL INTEGRATION Gestion Automatisée des Encaissements VERSION DU 01/03/2015 Crédit Agricole S.A, société anonyme au capital de 7 729 097 322. Siège social : 12 place des Etats-Unis 92127

Plus en détail

Déclaration pour l'impôt sur le revenu de l'année 2011

Déclaration pour l'impôt sur le revenu de l'année 2011 ß¼³ ² ±² ¼» ½±² ¾«±² ¼»½» www.impotsdirects.public.lu Bureau d'imposition: Déclaration pour l'impôt sur le revenu de l'année 2011 signalétique Ù«½» Ì 7± ͳ Ð ½ ï ç é ë ð ï î î ç ç ç ï ç é ê ð ê ï ð ç ç

Plus en détail

Rapport annuel de gestion 2014-2015. Hôpital chinois de Montréal du CIUSSS du Centre-Est-de-l Île-de-Montréal

Rapport annuel de gestion 2014-2015. Hôpital chinois de Montréal du CIUSSS du Centre-Est-de-l Île-de-Montréal Rapport annuel de gestion 2014-2015 Hôpital chinois de Montréal du CIUSSS du Centre-Est-de-l Île-de-Montréal Déposé au ministère de la Santé et des Services sociaux Le 30 juin 2015 SOMMAIRE Message des

Plus en détail

Traiter les documents XML avec les «contextes de lecture»

Traiter les documents XML avec les «contextes de lecture» Traiter les documents XML avec les «contextes de lecture» Xavier Tannier Centre de recherche Xerox de Grenoble 6, chemin de Maupertuis 38240 Meylan Xavier.Tannier@xrce.xerox.com 1 RÉSUMÉ. Le langage XML

Plus en détail

Interface Radio d évolutivité 036 06 / 29

Interface Radio d évolutivité 036 06 / 29 Interface Radio d évolutivité 036 06 / 29 Caractéristiques 036 06 036 29 Tension 210-240 V ± 90-130 V ± Fréquence Norme 50-60 Hz 1 x 2,5 mm 2 CEM 89/336/CEE Radio EN 300-220 Sécurité électrique 73/23/CEE

Plus en détail

Un pitchtracker monophonique

Un pitchtracker monophonique Un pitchtracker monophonique Damien Cirotteau Dominique Fober Stephane Letz Yann Orlarey Grame - Département Recherche 9,rue du Garet BP 1185 69002 LYON CEDEX 01 Tel +33 (0)4 720 737 00 Fax +33 (0)4 720

Plus en détail

Guide utilisateur français EDI-TDFC 2015 Date de mise à jour 03/2015

Guide utilisateur français EDI-TDFC 2015 Date de mise à jour 03/2015 Guide utilisateur français pour la transmission des informations de l entreprise 2015 EDI-TDFC Volume IV Guide technique des transferts entre les Partenaires EDI et la DGFiP Ce document est édité sous

Plus en détail

Guide De L'utilisateur SPP-R200II. Imprimante portable Rev. 1.01. http://www.bixolon.com

Guide De L'utilisateur SPP-R200II. Imprimante portable Rev. 1.01. http://www.bixolon.com Guide De L'utilisateur Imprimante portable Rev. 1.01 http://www.bixolon.com Table des matières Informations relatives au manuel et consignes d utilisation 3 1. Confirmation du contenu 10 2. Noms des pièces

Plus en détail

Modélisation des codes de calcul dans. le cadre des processus gaussiens

Modélisation des codes de calcul dans. le cadre des processus gaussiens Modélisation des codes de calcul dans le cadre des processus gaussiens Amandine Marrel Laboratoire de Modélisation des Transferts dans l Environnement CEA Cadarache Introduction (1) Fiabilité et calcul

Plus en détail

TRITON YERSEKE B.V. Korringaweg 31 4401 NT Yerseke Nederland

TRITON YERSEKE B.V. Korringaweg 31 4401 NT Yerseke Nederland Z! TRITON YERSEKE B.V. K 31 4401 NT Y N. +31 113 572169.. T Y O. D bj. b. I bj. E j! L é T éé éb à Y b E. C à à b q é ê à ê é. P j êé é à q. D q j î bé b è q xéé. U xq î qé é à bj! Z! T Y O. D Vbbb b Vb

Plus en détail

Dossier > Bât ir le f u t u r, u n e a f f a ir e d e p r o je t :

Dossier > Bât ir le f u t u r, u n e a f f a ir e d e p r o je t : Dossier > Bât ir le f u t u r, u n e a f f a ir e d e p r o je t : p1 G i n o G R A M A C C I A C R E D I U T B o r d e a u x 1 / M I C A U n i v e r s i t é B o r d e a u x 3 L anticipation dans les projets

Plus en détail