Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download ""

Transcription

1 ÇÆ ÈÌÁÇÆ Ì Ê ÄÁË ÌÁÇÆ ³ÍÆ ÈÈÄÁ ÌÁÇÆ ËÌÁÇÆ Ê Ë Í Ë ÇÅÈÇË ÆÌË Ê È ÊÌÁË Ô Ö ÅÓ Ñ Ö Þ Ñ ÑÓ Ö ÔÖ ÒØ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ñ Ø Ñ Ø ÕÙ Ø ³ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ Ò ÚÙ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ö Ñ ØÖ Ò ÅºËºµ ÍÄÌ Ë Ë Á Æ Ë ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ËÀ Ê ÊÇÇÃ Ë Ö ÖÓÓ ÉÙ Ò Ù ÐÐ Ø ¾¼¼¼

2 ËÓÑÑ Ö Ä ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÙ ÐÐ Ø ÓÒ Ö ÙÜ Ö ÔÓ ÒØ ÒØ ÐÐ Ñ ÒØ ÙÖ Ð³ Ô¹ ÔÖÓ ÒØÖ Ð º Ô Ò ÒØ ØØ ÔÔÖÓ ØØ ÒØ Ð Ñ Ø º ÐÐ Ò Ö ÔÓÒ ÔÐÙ ÙÜ ÒÓÙÚ ÐÐ Ü Ò Ø ÐÐ ÕÙ Ð ØÓÐ Ö Ò ÙÜ ÙØ Ð Ü Ð Ø Ø Ð³ ÜÔ Ò Ð Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒº ÈÓÙÖ Ö ÔÓÒ Ö ÒÓÙÚ ÙÜ Ó Ò ÔÐÙ ÙÖ ÔÔÖÓ ÒØÖ Ð ÓÒØ Ø Ú ÐÓÔÔ ÐÐ ÓÒ Ø ÒØ Ö Ô ÖØ Ö Ø Ø ÓÒ ÙÖ ÔÐÙ ÙÖ ÒØ Ø Ù Ö Ùº Ñ ÑÓ Ö ÔÖÓÔÓ ÙÒ ÒÓÙÚ ÐÐ ÔÔÖÓ ÒØÖ Ð Ò Ð ÕÙ ÐÐ ÒÓÙ ÓÖ ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ñ ³ ÒØ Ö Ø ÓÒ ÝÒ Ñ ÕÙ ÒÓÙÚ ÐÐ ÓÒØ ÓÒ Ð³ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÙØ Ð ÒØ Ð ÓÑÔÓ ÒØ Ö Ô ÖØ Ø Ð³ ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ ØÖ Ù ÓÑÑÓÒ Ç Ø Ê ¹ ÕÙ Ø ÖÓ Ö Ö Ø ØÙÖ ÇÊ µº ØÙ ÐÐ Ñ ÒØ Ð Ò³ Ü Ø Ô ³ ÔÔÐ Ø ÓÒ ¹ Ø ÓÒ Ô Ð Ø Ø Ö Ø ³ ÒØ Ö Ö Ù ÓÙÖ ÓÒ Ü ÙØ ÓÒ ÒÓÙÚ ÐÐ ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒº ÆÓÙ ÚÓÒ ÓÒ Ú ÐÓÔÔ ÙÒ Ö Ø ØÙÖ ÒØÖ Ð Ò ³ ÐÐÙ ØÖ Ö Ð Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ ØÝÔ ³ ÔÔÐ Ø ÓÒº ØØ Ö Ø ØÙÖ Ø ÓÒ Ø ØÙ ÓÑÔÓ ÒØ Ö Ô ÖØ ÕÙ ÙØ Ð ÒØ Ð Ø ÒÓÐÓ ÇÊ ÔÓÙÖ ÓÑÑÙÒ ÕÙ Ö ÒØÖ Ùܺ ÓÑÔÓ ÒØ ÒØ ÙÜ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ö ÓÙÖ Ù Ö Ù ØÖ Ú Ö ÙÒ Ô Ö ÐÐ ÇÊ»ËÆÅȺ ij Ö Ø ØÙÖ Ò Ø ÒØ ÇÊ ÔÓÙÖ Ö ÔÖ ÒØ Ö Ð Ö ÓÙÖ Ö Ö ÙÖ Ð Ö Ù Ø Ò Ø ÓÑÔÓ ÒØ ÇÊ ÔÓÙÖ Ö ÔÖ ÒØ Ö Ð ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ö Ùº ÒØ Ø ÓÑÔÓ ÒØ ÇÊ µ Ô ÙÚ ÒØ ØÖ Ö Ò ÙÖ Ð Ö Ù Ù ÓÙÖ Ð³ Ü ÙØ ÓÒ

3 г ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÕÙ Ð Ø Ø Ø Ð ÙØ Ð ÙØÓÑ Ø ÕÙ Ñ Òغ Ñ Ò Ñ Ø ÔÔ Ð ÔÐÙ Ò ÔРݺ ÆÓÙ ÚÓÒ Ú ÐÓÔÔ ÒÓØÖ Ö Ø ØÙÖ ÙÖ ÙÒ ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ Ï Ò ÓÛ ÆÌ Ò ÙØ Ð ÒØ Ð Ð Ò Â Ú ½º¾ г ÈÁ ËÆÅÈ Ú ÒØÆ Ø Ð ÖÚ ÒÓÑ Â Ú ½º¾ Ø ÇÖ ÜÏ ³ÁÇÆ º

4 Ê Ñ Ö Ñ ÒØ Â Ö Ñ Ö Ò ÔÖ Ñ Ö Ð Ù ÑÓÒ Ö Ø ÙÖ Ö Ö Ð ÔÖÓ ÙÖ Å Ð Ö Ù ÔÓÙÖ ÔÖ ÙÜ ÓÒ Ð Ø ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ ÙÖ ÒØ ØÓÙØ Ñ Ñ ØÖ º Â Ð Ö Ñ Ö Ð Ñ ÒØ ÔÓÙÖ ÓÒ Ò Ò Ö Õ٠ѳ Ô ÖÑ Ñ ÓÒ Ö Ö ÒØ Ö Ñ ÒØ Ñ ØÙ º ÍÒ Ö Ò Ñ Ö ÅÑ Ì Ð ÔÓÙÖ ÒÓÙÖ Ñ ÒØ Ø ØÓÙØ Ð Ô Ö ÓÒÒ Ð Ð³ÍÒ Ú Ö Ø Ä Ö ÌÙÒ º Â Ø Ò Ö Ñ Ö Ö Ñ Ñ ÐÐ ÔÓÙÖ ÓÒ ÔÔÙ Ø Ô Ø Ò ÙÖ ÒØ ÙÜ ÒÒ ÓÖÑ Ø ÓÒº Â Ö Ñ Ö Ò Ò ØÓÙ ÙÜ Õ٠ѳÓÒØ ÔÖ ÓÙ ÐÓ Ò Ò Ð³ Ð ÓÖ Ø ÓÒ ØÖ Ú Ðº Ú

5 Ì Ð Ñ Ø Ö ËÓÑÑ Ö Ê Ñ Ö Ñ ÒØ Ì Ð Ñ Ø Ö Ä Ø Ö Ú Ø ÓÒ Ä Ø Ø Ð ÙÜ Ä Ø ÙÖ Ú Ú Ü Ü Ü ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ ÈÖÓ Ð Ñ Ø ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ Ê ÙÐØ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ù Ñ ÑÓ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÓÒ ÔØ Ð Ø ÓÒ Ö ÙÜ ½º½ ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ö ÙÜ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ Ö Ø ØÙÖ Ý Ø Ñ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾º½ ÔÔÖÓ ÒØÖ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾º¾ ÔÔÖÓ Ö Ö ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ú

6 ½º¾º ÔÔÖÓ ØÖ Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º ËØÖÙØÙÖ Ý Ø Ñ Ø ÓÒ Ö ÙÜ º º º º º º º º º º º º º º º ½º º½ ÅÓ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒÒ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ½º º¾ ÅÓ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ½º º ÅÓ Ð ÓÖ Ò Ø ÓÒÒ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ½º Ä ÔÖÓØÓÓÐ Ë ÑÔÐ Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ ÈÖÓØÓÓÐ ËÆÅȵ º º º º º º º ½½ ½º º½ ÅÓ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒÒ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ½º º¾ ÅÓ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º º ÅÓ Ð ÓÖ Ò Ø ÓÒÒ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º ÚÓÐÙØ ÓÒ Ù ËÆÅÈ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º º½ ËÆÅÈÚ¾ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º º¾ ËÆÅÈÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º º ÒØ ËÆÅÈ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º º ÊÅÇÆ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º ÇÔ Ò ËÝ Ø Ñ ÁÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒ ÇËÁµ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º º½ ÅÓ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒÒ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º º¾ ÅÓ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ½º º ÅÓ Ð ÓÖ Ò Ø ÓÒÒ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ ½º Ç Ø ÓÑÑÙÒ ÔÖÓØÓÓÐ ËÆÅÈ Ø ÅÁÈ» ÅÁË º º º º º º º º º ¾½ ½º ÓÑÔ Ö ÓÒ ÔÖÓØÓÓÐ ËÆÅÈ Ø ÅÁÈ» ÅÁË º º º º º º º º º º º º ¾½ ½º Ù ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ Ä ÔÔÖÓ ÒØÖ Ð Ð Ø ÓÒ Ö ÙÜ ¾ ¾º½ ÔÔÖÓ ÒØÖ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º½º½ ØÖ ÙØ Å Ò Ñ ÒØ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Å µ º º º º º º º º º º º ¾ ¾º½º¾ À Ö Ö Ð Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ ÀÆŵ º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º½º Å Ò Ñ ÒØ Ý Ð Ø ÓÒ Å µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ Ú

7 ¾º½º Ê ÙÑ Ö Ø ØÙÖ Å ÀÆÅ Ø Å º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÓÒ ÔØ ÓÑÔÓ ÒØ ØÖ Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º ÁÒØ Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º ÓÑÑÓÒ Ç Ø Ê ÕÙ Ø ÖÓ Ö Ö Ø ØÙÖ ÇÊ µ º º º º º º º º º ½ ¾º º½ Ö Ø ØÙÖ ÐÓ Ð ÇÊ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º º¾ ÔÔ Ð Ø Ø ÕÙ Ø ÝÒ Ñ ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º º Ä Ò Ö ÔØ ÓÒ ³Ó Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º ÇÊ Ø Ð Ø ÓÒ Ö ÙÜ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º º½»ÇÔ Ò³ ÂÓ ÒØ ÁÒØ Ö¹ ÓÑ Ò Å Ò Ñ ÒØ Ø ÓÖ ÓÂÁ ŵ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º º¾ Ä ³ÙØ Ð Ø ÓÒ ÇÊ Ò Ð Ø ÓÒ Ö Ù º º º º º ½ ¾º º ÇÊ Ø Ð Ö Ø ØÙÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ö ÙÜ ¾ ¾º Ù ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ê Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ö ÙÜ º½ ÓÒ ÔØ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ Ö ÔØ ÓÒ Ò Ö Ð Ð³ ÔÔÐ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º½º¾ ³ÙØ Ð Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½º Ö ÑÑ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½º Ö ÑÑ ÕÙ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ È ÖØ ÙÐ Ö Ø ÒÓØÖ Ö Ø ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º½ ÌÖ Ò Ô Ö Ò ³ ÙÜ ÅÁ ËÆÅÈ º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º¾ Ø Ø ÓÒ ÝÒ Ñ ÕÙ ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ö ÙÜ º º º º ¾ º¾º Ø Ø ÓÒ ÝÒ Ñ ÕÙ ÒØ ÇÊ ÙÖ Ð Ö Ù º º º º º º º¾º Ò Ø ÓÒ Ô Ö Ñ ØÖ ³ ÒØÖ ÒÓØÖ Ø ÓÒÒ Ö º º º º º º¾º ÔÔÓÖØ ÒØ ÇÊ Ò ÒÓØÖ ÓÐÙØ ÓÒ º º º º º º º º º º º ÁÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ú

8 º º½ Ì ÒÓÐÓ ÔÓÒ Ð ÔÓÙÖ Ð Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ ³ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ö Ø ØÙÖ Ø ÐРг ÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º Ù ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÓÒÐÙ ÓÒ Ö Ø ÕÙ Ù ØÖ Ú Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÌÖ Ú ÙÜ ÙØÙÖ Ö Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º È Ö Ô Ø Ú º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ð Ó Ö Ô Ú

9 Ä Ø Ö Ú Ø ÓÒ ÒØ ÈÁ Ëƺ½ ÁÅ ÅÁÈ ÅÁË ÅÁË ÅÇÌ ÇÅ ÇÊ ÇÅ È ÁÁ Å ÒØ Ø Ò Ð ØÝ ÔÖÓØÓÓÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÁÒØ Ö ØÖ Ø ËÝÒØ Ü ÆÓØ Ø ÓÒ ÇÒ ÓÑÑÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÅÓ Ð ÓÑÑÓÒ Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÈÖÓØÓÓÐ ÓÑÑÓÒ Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë ÖÚ ÓÑÑÓÒ Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë ÖÚ Ð Ñ ÒØ ÓÑÑÓÒ Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÈÖÓØÓÓÐ ÓÚ Ö Ì È ÓÑÔÓÒ ÒØ Ç Ø ÅÓ Ð ÓÑÑÓÒ Ç Ø Ê ÕÙ Ø ÖÓ Ö Ö Ø ØÙÖ ØÖ ÙØ ÓÑÔÙØ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ØÖ ÙØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ç Ø ÅÓ Ð ØÖ ÙØ ÓÑÔÙØ Ò ÈÖÓØÓÓÐ ÝÒ Ñ ÁÒÚÓ Ø ÓÒ ÁÒØ Ö ØÖ ÙØ Å Ò Ñ ÒØ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ü

10 È ËÁ ÅÇ ÀÅÅÈ ÀÅÇÅ ÀÆÅ ÀÌÅÄ ÀÌÌÈ Á ÅÈ Á Ä Á Ì ÁÁÇÈ ÁÈ ÁÊ ÁËÇ Â Åà ÂÁ ŠŠžŠŠÅÁ ÅÇ ÅÇ ÅÊ ÆÅÈ Ð Ø ÈÖÓ Ö Ñ ÝÒ Ñ Ë Ð ØÓÒ ÁÒØ Ö Ù Ð Ò ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ Ó Å Ò Ç Ø ÀÝÔ ÖÅ Å Ò Ñ ÒØ ÈÖÓØÓÓÐ ÀÝÔ ÖÅ Ç Ø Å Ò Ö À Ö Ö Ð Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ ÀÝÔ ÖØ ÜØ Å Ö ÙÔ Ä Ò Ù ÀÝÔ ÖØ ÜØ ÌÖ Ò Ö ÈÖÓØÓÓÐ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒØÖÓÐ Å ÈÖÓØÓÓÐ ÁÒØ Ö Ò Ø ÓÒ Ä Ò Ù ÁÒØ ÖÒ Ø Ò Ò Ö Ò Ì ÓÖ ÁÒØ ÖÒ Ø ÁÒØ Ö¹ÇÊ ÈÖÓØÓÓÐ ÁÒØ ÖÒ Ø ÈÖÓØÓÓÐ ÁÒØ Ö Ê ÔÓ ØÓÖÝ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ ÓÖ ËØ Ò Ö Þ Ø ÓÒ Â Ú ÝÒ Ñ Å Ò Ñ ÒØ Ã Ø ÂÓ ÒØÁÒØ Ö¹ ÓÑ Ò Å Ò Ñ ÒØ Â Ú Å Ò Ñ ÒØ Ø Ò ÓÒ Å Ò Ö ØÓ Å Ò Ö Å Ò Ñ ÒØ Ý Ð Ø ÓÒ Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Å Ò Ç Ø Å Ò Ç Ø Ð Å Ò Ñ ÒØ Ê ÕÙ Ø ÖÓ Ö Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ ÈÖÓ ÙÖ Ü

11 ÇÅ ÇÊ ÇË ÇËÁ Ê ÊÅÁ ÊÅÇÆ ÊÈ ËÆÅÈ Ì È ÌÁÆ Í È Ï Å ÓÂÁ Å Ç Ø Å Ò Ñ ÒØ ÖÓÙÔ Ç Ø Ê ÕÙ Ø ÖÓ Ö ÇÔ Ò ËÓ ØÛ Ö ÓÙÒ Ø ÓÒ ÇÔ Ò ËÝ Ø Ñ ÁÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒ Ê ÕÙ Ø ÓÖ ÓÑÑ ÒØ Ê ÑÓØ Å Ø Ó ÁÒÚÓ Ø ÓÒ Ê ÑÓØ Æ ØÛÓÖ ÅÓÒ ØÓÖ Ò Ê ÑÓØ ÈÖÓ ÙÖ ÐÐ Ë ÑÔÐ Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ ÈÖÓØÓÓÐ ÌÖ Ò Ñ ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ÈÖÓØÓÓÐ Ì Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Æ ØÛÓÖ Ò Ö Ø ØÙÖ Í Ö Ø Ö Ñ ÈÖÓØÓÓÐ Ï ÒØ ÖÔÖ Å Ò Ñ ÒØ»ÇÔ Ò³ ÂÓ ÒØ ÁÒØ Ö¹ ÓÑ Ò Å Ò Ñ ÒØ Ø ÓÖ Ü

12 Ä Ø Ø Ð ÙÜ ½ ÓÑÔ Ö ÓÒ ÔÖÓØÓÓÐ ËÆÅÈ Ø ÅÁÈ» ÅÁË º º º º º º º º º º º º ¾¾ Ü

13 Ä Ø ÙÖ ½ ÔÔÖÓ ÒØÖ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ÔÔÖÓ ÒØÖ Ð ÙÖ ÙÒ ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ Ø ÓÒ º º º º º º º º ÔÔÖÓ Ö Ö ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÔÔÖÓ ØÖ Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÇÔ Ö Ø ÓÒ ËÆÅÈ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ËØÖÙØÙÖ Ð ÅÁ ËÆÅÈ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÅÁ ÊÅÇÆ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÅÁ ÊÅÇÆ Ø Ð Ø ÓÒ ËÆÅÈ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ö Ø ØÙÖ Ù Ý Ø Ñ Ø ÓÒ ÇËÁ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼ Ö Ø ØÙÖ ÒØÖ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½½ Ö Ø ØÙÖ ÐÓ Ð ÇÊ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½¾ ÔÔ Ð ³ÙÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ³ÙÒ Ó Ø Ø ÒØ Ú ÇÊ º º º º º º º º º º º ½ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒØÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÖÓ Ò º º º º º º º º º º º º º ½ Ç Ø Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ÒØÖ Ð Ø ÓÒÒ Ö Ø Ð Ó Ø Ö º º º º º º º º º º º º º ½ ÇÊ Ø Ð Ø ÓÒ Ö ÙÜ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ËØÖÙØÙÖ Ò Ö Ð Ð³ Ö Ø ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ë Ñ ÝÒÓÔØ ÕÙ ÒÓØÖ Ö Ø ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ì «ØÙ Ô Ö Ð³ Ñ Ò ØÖ Ø ÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ü

14 ¾¼ Ì «ØÙ Ô Ö Ð³ Ñ Ò ØÖ Ø ÙÖ ÔÖ Ð Ø Ø ÓÒ Ð ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾½ Ö ÑÑ Ð Ù Ø ÓÒÒ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ Ö ÑÑ Ð Ó Ø ÖÚ ÙÖ ÒÓØÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ º º º º º º ¾ ÙÜ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ Ø Ø ÓÒ ÝÒ Ñ ÕÙ ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ø ÒØ ÇÊ º º ¾ ÁÒÚ ÒØ Ö Ö ÓÙÖ ÔÓÒ Ð ÙÖ Ð Ö Ù º º º º º º º º º º º º º ¼ ¾ Ò ÐÝ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ Ø Ø ÓÒ ÙØÓÑ Ø ÕÙ ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ Ø Ø ÓÒ ÙØÓÑ Ø ÕÙ ³ÙÒ ÒØ ÇÊ º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ Å ÓÙÖ Ô Ö Ñ ØÖ Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ð³ ÔÔÐ Ø ÓÒ º º º º º º ¼ Ü ÙØ ÓÒ Ù ÓÑÔÓ ÒØ È Ö ÐÐ ÇÊ»ËÆÅÈ º º º º º º º º º º º º ¼ ½ Ü ÙØ ÓÒ Ù ÓÑÔÓ ÒØ Ñ Ò Ø Ö ÇÊ º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ¾ Ü ÙØ ÓÒ Ù ÓÑÔÓ ÒØ ÌÖ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ Ø ÓÒÒ Ö Ù Ö Ù ÒØ Ö ÙØ Ð Ø ÙÖµ º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ä ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ó«ÖØ Ô Ö Ð ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ º º º ¾ Ä ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÇÊ ËÆÅÈ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ijÓÔ Ö Ø ÓÒ ÓÖ ØÎ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ê ÙÐØ Ø Ð³ ÒÚ ÒØ Ö Ö ÓÙÖ Ù Ö Ù º º º º º º º º º º º º º º Ü Ú

15 ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ä Ø ÓÒ Ø ÙÒ Ø Ú Ø ÒØ ÐÐ ÔÐ Ò Ø ÓÒ ³ÓÖ Ò Ø ÓÒ Ø ³ Ñ Ò ØÖ ¹ Ø ÓÒ «Ö ÒØ Ö ÓÙÖ Ñ Ø Ö ÐÐ Ø ÐÓ ÐÐ ³ÙÒ Ö Ùº ÐÐ Ø ÓÙØ ÒÙ Ô Ö Ý Ø Ñ Ø ÓÒ ÒÓÖÑ Ð º Ä Ý Ø Ñ Ø ÓÒ ØÙ Ð Ö ÔÓ ÒØ ÔÖ Ò Ô Ð Ñ ÒØ ÙÖ Ð³ ÔÔÖÓ ÒØÖ Ð º ØØ ÔÔÖÓ ÓÒ Ø Ñ Ò Ö ØÓÙØ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÕÙ Ö ¹ ÓÙÖ Ù Ö Ù Ú Ö ÙÒ ÔÓ ÒØ ÒØÖ Ðº Ä ØÖ Ø Ñ ÒØ Ø Ð³ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ò ÓÖÑ ¹ Ø ÓÒ Ù Ò Ú Ù ÒØÖ Ð ÓÒØ ÙÖ Ô Ö ÙÒ ÔÖÓ Ö ÑÑ ÔÔ Ð Ø ÓÒÒ Ö º ÙÒ Ö ÓÙÖ Ö Ö ÓÒØ ÒØ ÙÒ ÔÖÓ Ö ÑÑ ÔÔ Ð ÒØ ÕÙ ÓÒÒ ÙÜ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ð Ö ÓÙÖ º Ä Ø ÓÒÒ Ö ÙØ Ð Ð ÔÖÓØÓÓÐ Ë ÑÔÐ Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ ËÆÅȵ ÓÙ ÓÑÑÓÒ Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÈÖÓØÓÓÐ ÅÁȵ ÔÓÙÖ ÓÐÐ Ø Ö Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ô ÖØ Ö ÒØ º Ä Ø ÓÒ ÒØÖ Ð Ø ÓÒ ÖÓÒØ Ð Ö Ð Ø Ö ÙÜ ØÙ Ð º Ö ÙÜ ÓÒØ ÓÒ Ø ØÙ ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ Ø ÖÓ Ò Ø ØØ Ò ÒØ Ø ÐÐ ÔÐÙ Ò ÔÐÙ ÑÔÓÖ¹ Ø ÒØ º Ä Ø ÓÒ ØÝÔ Ö ÙÜ Ô ÖØ Ö ³ÙÒ ÔÓ ÒØ ÒØÖ Ð Ú ÒØ ÚÙÐÒ Ö Ð ÙÜ Ô ÒÒ ÕÙ Ô ÙÚ ÒØ ÙÖÚ Ò Ö ÙÖ Ð Ö Ùº ij ÔÔÖÓ ÒØÖ Ð Ò Ô ÙØ Ô ÙÖ Ö Ð Ö Ø Ò ÙÜ Ô ÒÒ Ò ÔÖÓ Ð Ñ ÙÖ Ð Ø ÓÒÒ Ö º ÐÐ Ò Ô ÖÑ Ø Ô ÒÓÒ ÔÐÙ Ð Ü Ð Ø Øг ÜÔ Ò Ð Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ö Ùº ÈÓÙÖ ÙÖÑÓÒØ Ö ÔÖÓ Ð Ñ ÔÐÙ ÙÖ ÔÔÖÓ ÓÒØ Ø ÔÖÓÔÓ º ÈÖ Ò Ô Ð Ñ ÒØ Ð³ ÔÔÖÓ ØÖ Ù ÕÙ ÓÒ Ø Ö Ô ÖØ Ö Ð Ø Ø ÓÒ ÙÖ ÔÐÙ ÙÖ ÒØ Ø ½

16 Ù Ö Ùº ØØ ÔÔÖÓ Ø ÚÓÖ Ô Ö Ð³ ÔÔ Ö Ø ÓÒ ÒÓÙÚ ÐÐ Ø ÒÓÐÓ Ð Ö Ô ÖØ Ø ÓÒ Ø ÐÐ ÕÙ ÇÊ ÇÅ Ø ÊÅÁº ÐÐ ¹ Ñ Ð ÓÖ ÒØ Ð ØÖÙØÙÖ Ø Ð ÑÓ ÙÐ Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒº ÐÐ ÙÖ ÒØ Ð ÙÖ ÔÓÖØ Ð Ø Ø ÒØ Ð Ö Ð Ø Ø ÖÓ Ò Ý Ø Ñ Ø ÓÒº ÈÖÓ Ð Ñ Ø ÕÙ ÆÓØÖ ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÕÙ ÓÒ Ø Ò Ö ÙÒ ÒÓÙÚ ÐÐ Ö Ø ØÙÖ ÑÓ ÙÐ Ö ÜØ Ò Ð Ø ÔÓÖØ Ð Ò Ð Ø Ö Ð Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÙÒ ÒÚ ¹ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ ØÖ Ù º ØØ Ö Ø ØÙÖ ÜÔÐÓ Ø Ö Ð ÔÙ Ò ÐÙÐ «Ö ÒØ Ñ Ò Ù Ö Ù ÐÐ ÙÖ Ö Ð³ ÙØÓÒÓÑ Ð³ ÚÓÐÙØ ÓÒ Ø Ð³ÓÙÚ ÖØÙÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒº Ê ÙÐØ Ø ÆÓÙ ÚÓÒ Ú ÐÓÔÔ ÙÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ö Ù ³ÙÒ Ö Ø ¹ ØÙÖ ÓÑÔÓ ÒØ Ö Ô ÖØ º ØØ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÙØ Ð Ð Ø ÒÓÐÓ ÇÊ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒØÖ Ð ÓÑÔÓ ÒØ Ö Ô ÖØ Ø Ð ÔÖÓØÓÓÐ ËÆÅÈ ÔÓÙÖ Ð Ø ÓÒ Ö ÓÙÖ Ù Ö Ùº ÐÐ Ø ÓÒ Ø ØÙ ³ÙÒ Ø ÓÒÒ Ö Ö ÙÜ Ø ³ÙÒ Ò Ñ Ð ÓÑÔÓ ÒØ ÇÊ º ÓÑÔÓ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ ÒØ Ð ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÒØ ÇÊ Ð³ ÒØ Ñ Ò Ø Ö Ø Ð Ô Ö ÐÐ ÇÊ»ËÆÅȺ ØØ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ¹ Ô Ð Ù ÓÙÖ ÓÒ Ü ÙØ ÓÒ Ø Ø Ö Ø ³ÙØ Ð Ö Ð ÒÓÙÚ ÐÐ ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ÕÙ Ú ÒÒ ÒØ ³ ØÖ Ð Ò ÙÖ Ð Ö Ùº ÐÐ Ø Ð Ñ ÒØ Ô Ð Ø Ø Ö ÙØÓ¹ Ñ Ø ÕÙ Ñ ÒØ Ð ÔÖ Ò ÒØ ÇÊ ÙÖ Ð Ö Ùº Ñ Ò Ñ ³ ÒØ Ö Ø ÓÒ ÝÒ Ñ ÕÙ ÓÒØ ÓÒ Ø ÒØ Ð³ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÔÔ Ð ÔÐÙ Ò ÔРݺ ÈÓÙÖ Ð³ ÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ ØØ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÒÓÙ ÚÓÒ ÙØ Ð Ð Ð Ò Â Ú ½º¾ г ÈÁ ËÆÅÈ Ú ÒØÆ Ø Ð ÖÚ ÒÓÑ Â Ú ½º¾ Ø ÇÖ ÜÏ ³ÁÇÆ º ¾

17 ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ù Ñ ÑÓ Ö Ò Ð ÔÖ Ñ Ö Ô ØÖ ÒÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ Ð³ Ö Ø ØÙÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø Ý ¹ Ø Ñ Ø ÓÒ Ö ÙÜ Ñ Ñ ÕÙ³ÙÒ ÓÑÔ Ö ÓÒ ÒØÖ Ð Ø Ò Ö ËÆÅÈ Ø ÇËÁº Ò Ð ÙÜ Ñ Ô ØÖ ÒÓÙ Ö ÚÓÒ Ð ÓÒ ÔØ ÓÑÔÓ ÒØ Ø Ý Ø Ñ ØÖ Ù Ð ÔÔÖÓ ÒØÖ Ð Ü Ø ÒØ Ø Ð³ÙØ Ð Ø ÓÒ ÇÊ Ò Ð Ø ÓÒ Ö Ùܺ Ò Ð ØÖÓ Ñ Ô ØÖ ÒÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ Ð ÓÒ ÔØ ÓÒ Ø Ð Ö Ð Ø ÓÒ ÒÓØÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð Ô ÖØ ÙÐ Ö Ø ÒÓØÖ ÓÐÙØ ÓÒ Ø Ð Ø ÒÓÐÓ ÔÓÒ Ð ÔÓÙÖ Ð Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ ³ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ö Ùܺ ÆÓÙ Ø ÖÑ ÒÓÒ Ô Ö ÙÒ ÓÒÐÙ ÓÒ ÙÒ ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ ØÖ Ú ÙÜ ÙØÙÖ Ø ÙÒ ÔÖ ÒØ ¹ Ø ÓÒ Ô Ö Ô Ø Ú ÒÓØÖ ÓÐÙØ ÓÒº

18 Ô ØÖ ½ ÓÒ ÔØ Ð Ø ÓÒ Ö ÙÜ Ä Ø ÓÒ Ö ÙÜ ÓÒ Ø ÓÐÐ Ø Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ ØÖ Ù ÒØ Ð ÓÑÔÓÖ¹ Ø Ñ ÒØ «Ö ÒØ Ö ÓÙÖ Ù Ö Ùº Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒØ Ò ÐÝ Ø ØÓ Ò ÙÒ ÓÖÑ Ø ÓÒÒ Ô ÕÙ º ËÙ Ú ÒØ Ð Ö ÙÐØ Ø Ð³ Ò ÐÝ ÓÑÑ Ò ÔÖ ÓÒØ ØÖ Ò Ñ ÙÜ Ö ÓÙÖ ÓÒ ÖÒ º Ä ØÖ Ø Ñ ÒØ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÙÖ Ô Ö ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ö ÙÜ ½½ º ½º½ ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ö ÙÜ Ä ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ö ÙÜ ÓÒ Ø ÒØ ÔÐ Ò Ö ÓÒØÖ ÓÐ Ö Ø ÒØ Ô Ö ÙÖ Ð³ ÚÓÐÙØ ÓÒ ÔÖÓ Ð ³ÙÒ Ö Ù ³ÙÒ ÔÖÓØÓÓÐ ÓÙ ÙÖ Ð ÔÓ Ð Ø ³ÙÒ ÒÓÑ Ð º ÐÐ ÙÖ ÒØ Ð Ñ ÒØ Ð ÓÖÖ Ø ÓÒ ÒÓÑ Ð º ÌÓÙØ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÓÒØ Ø ÒÓÖÑ Ð Ø Ö ÖÓÙÔ Ò ÒÕ ÓÑ Ò ÓÒØ ÓÒÒ Ð Ð Ø ÓÒ Ö ÙÜ Ô Ö Ð³ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ ÓÖ ËØ Ò Ö Þ Ø ÓÒ ÁËǵ

19 ß Ø ÓÒ Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ä Ø ÓÒ Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÙÖÚ ÐÐ Ö Ö Ô Ö Ö Ø ÓÒØÖ ÓÐ Ö Ð Ö ¹ ÓÙÖ Ñ Ø Ö ÐÐ Ø ÐÓ ÐÐ ÔÓÒ Ð ÙÖ Ð Ö Ùº ß Ø ÓÒ Ð Ô Ö ÓÖÑ Ò Ä ÙØ Ð Ø ÓÒ Ð Ô Ö ÓÖÑ Ò Ø ÙÖÚ ÐÐ Ö Ð ÓÒØ ÓÒÒ Ñ ÒØ Ù Ö Ù Ò Ô ÖÑ Ò Ò º ÕÙ³ÙÒ Ù Ð Ø Ô ÙÒ Ð ÖØ Ø Ð Ò Ø ØÖ Ò Ñ Ù Ý Ø Ñ Ø ÓÒ Ù Ö Ùº ÐÐ ÙÖ Ð Ñ ÒØ Ð³ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ð Ô Ö ÓÖÑ Ò ÓÑÔÓ ÒØ Ñ Ø Ö Ð Ø ÐÓ Ð Ù Ö Ùº ß Ø ÓÒ Ô ÒÒ Ä³Ó Ø Ð Ø ÓÒ Ô ÒÒ Ø Ø Ø Ö ³ ÓÐ Ö Ø ÓÖÖ Ö Ð ÒÓÑ Ð ÕÙ ÙÖÚ ÒÒ ÒØ ÙÖ Ð Ö Ùº ß Ø ÓÒ Ð ÙÖ Ø Ä Ø ÓÒ Ð ÙÖ Ø ÓÒ Ø ÓÒØÖ ÓÐ Ö Ð³ ÙÜ Ö ÓÙÖ Ø ÙÖ Ö Ð ÓÒ ÒØ Ð Ø Øг ÒØ Ö Ø Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ØÖ Ò Ñ ÙÖ Ð Ö Ùº ÐÐ ÙÖ Ð Ñ ÒØ Ð³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ð³ Ñ ØØ ÙÖº ß Ø ÓÒ Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÑÔØ Ð Ä ÙØ Ð Ø ÓÒ Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÑÔØ Ð Ø Ñ ÙÖ Ö Ð Ô Ö Ñ ØÖ ³ÙØ ¹ Ð Ø ÓÒ Ù Ö Ù Ò Ö Ö ÓÒÚ Ò Ð Ñ ÒØ Ð³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ Ö ÓÙÖ ÔÓÒ Ð º Ñ ÙÖ Ô ÙÚ ÒØ ØÖ ÙØ Ð ÔÓÙÖ Ú ÐÙ Ö Ð³ÙØ Ð Ø ÓÒ Ö ÓÙÖ ÓÙ ÔÓÙÖ ¹ ØÙÖ Ö Ð³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ Ö ÓÙÖ º ½º¾ Ö Ø ØÙÖ Ý Ø Ñ Ø ÓÒ ÁÐ Ü Ø ØÖÓ ÔÔÖÓ ÔÓÙÖ Ð Ö Ø ØÙÖ Ý Ø Ñ Ø ÓÒ Ö ÙÜ ¾ º

20 ½º¾º½ ÔÔÖÓ ÒØÖ Ð ØØ ÔÔÖÓ ÓÒ Ø Ö Ö ÑÓÒØ Ö ØÓÙØ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÕÙ Ö ÓÙÖ Ù Ö Ù Ú Ö ÙÒ ÔÓ ÒØ ÒØÖ Ð ÕÙ Ð Ò ÐÝ Ø Ð³ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÒØÖ ¹ ÔÖ Ò Ö º ÕÙ Ö ÓÙÖ Ø Ö ÔÖ ÒØ Ô Ö ÙÒ ÔÖÓ Ö ÑÑ ÔÔ Ð Òغ ÖÒ Ö ÓÑÑÙÒ ÕÙ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÙÖ Ð³ Ø Ø Ð Ö ÓÙÖ Ð Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÙÖ ½µº ØØ ÔÔÖÓ Ø ÙØ Ð Ò Ð³ Ö Ø ØÙÖ Ù ÔÖÓØÓÓÐ ËÆÅÈÚ½º Station de gestion RÉSEAU Agent Agent Agent º ½ß ÔÔÖÓ ÒØÖ Ð Ò Ð³ ÔÔÖÓ ÒØÖ Ð Ð Ü Ø ÙÒ ÙØÖ Ú Ö ÒØ ÕÙ ÓÒ Ø Ù Ú Ö Ð Ø ÓÒÒ Ö Ò ÙÜ Ô ÖØ ÙÒ ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÙÖ ¾µº Ä ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ ÙÖ Ð Ö ÖÓÙÔ Ñ ÒØ Ø Ð ØÖ Ø Ñ ÒØ Ð Ñ ÒØ Ö Ò¹ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÒº Ä ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÙØ Ð ÒØ Ð ÖÚ Ó«ÖØ Ô Ö Ð ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ ÔÓÙÖ Ö Ð Ö Ð ÓÒØ ÓÒ Ú Ò Ð Ø ÓÒ Ù Ö Ùº Ä ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ Ö Ò ØÖ Ò Ô Ö ÒØ Ð³ÙØ Ð Ø ÓÒ ÔÖÓØÓÓÐ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒº Ò ØØ ÔÔÖÓ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ô ÙÚ ÒØ Ö ÙÜ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ

21 Ø ÓÒ Ö ÓÙÖ ÕÙ ÙÔÔÓÖØ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ «Ö ÒØ Ø Ð ÕÙ ËÆÅÈ ÓÙ ÅÁȺ Application de gestion Application de gestion Plate forme de gestion RÉSEAU Multi protocoles Agent Agent Agent º ¾ ß ÔÔÖÓ ÒØÖ Ð ÙÖ ÙÒ ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ Ø ÓÒ ½º¾º¾ ÔÔÖÓ Ö Ö ÕÙ ØØ ÔÔÖÓ ÙØ Ð Ð ÓÒ ÔØ Ø ÓÒÒ Ö Ø ÓÒÒ Ö ÙÖ µº Ò ÓÒ ÔØ ÕÙ Ø ÓÒÒ Ö Ø Ö ÔÓÒ Ð Ð Ø ÓÒ ÓÒ ÓÑ Ò Ð ÕÙ Ð Ø ÓÒ Ø ØÙ ³ÙÒ Ò Ñ Ð ³ ÒØ º Ä Ø ÓÒÒ Ö ÓÑ Ò Ò ÓÑÑÙÒ ÕÙ ÒØ Ô Ö Ø Ñ ÒØ ÒØÖ ÙÜ Ð ÓÑÑÙÒ ÕÙ ÒØ ÙÒ ÕÙ Ñ ÒØ Ú Ð Ø ÓÒÒ Ö ÒØÖ Ðº ØØ ÔÔÖÓ Ø ÙØ Ð Ò Ð³ Ö Ø ØÙÖ ÔÖÓØÓÓÐ ÅÁÈ Ø ËÆÅÈÚ¾º

22 Gestionnaire central Gestionnaire 1 Gestionnaire n Domaine 1 RÉSEAU Domaine n Agent Agent Agent º ß ÔÔÖÓ Ö Ö ÕÙ ½º¾º ÔÔÖÓ ØÖ Ù ØØ ÔÔÖÓ Ø ÓÒ Ø ØÙ ÔÐÙ ÙÖ Ø ÓÒÒ Ö ÓÑ Ò Ò Ô Ò ÒØ ÕÙ ÓÑÑÙÒ ÕÙ ÒØ ÒØÖ ÙÜ ÔÓÙÖ ³ Ò Ö Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÙÖ Ð³ Ø Ø Ù Ö Ùº ÙÒ Ø ÓÒÒ Ö Ø Ö ÔÓÒ Ð ÓÒ ÔÖÓÔÖ ÓÑ Ò ÙÖ µº ØØ ÔÔÖÓ Ô ÖÑ Ø ³ Ù Ñ ÒØ Ö Ð Ð Ø Ø Ð Ô Ö ÓÖÑ Ò Ý Ø Ñ Ø ÓÒ Ö Ùܺ ÈÐÙ ÙÖ ØÖ Ú ÙÜ Ö Ö ÓÒØ ÔÖÓÔÓ ÒÓÙÚ ÐÐ ÔÔÖÓ ÔÓÙÖ Ð Ö Ø ¹ ØÙÖ ØÖ Ù Ý Ø Ñ Ø ÓÒ Ö ÙÜ ÖØ Ò ÔÔÖÓ ÓÒØ ÓÖ Ò Ð Ô ØÖ Ù Ú Òغ

23 Gestionnaire 1 Gestionnaire n Domaine 1 RÉSEAU Domaine n Agent Agent Agent º ß ÔÔÖÓ ØÖ Ù ½º ËØÖÙØÙÖ Ý Ø Ñ Ø ÓÒ Ö ÙÜ ÍÒ Ý Ø Ñ Ø ÓÒ Ø ÓÑÔÓ ³ÙÒ Ò Ñ Ð ÐÓ Ð Ø Ñ Ø Ö Ð ÕÙ ÙÖ ÒØ Ð ÓÒ ÓÒØ ÓÒÒ Ñ ÒØ Ù Ö Ùº Ä Ø ÓÒ Ø Ö Ð Ô Ö Ð³ Ò ³ Ò¹ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÒØÖ Ð Ø ÓÒÒ Ö Ø Ð «Ö ÒØ Ö ÓÙÖ Ñ Ø Ö ÐÐ Ø ÐÓ ÐÐ Ù Ö Ùº ÁÐ Ü Ø ÙÜ ÔÖ Ò Ô ÙÜ Ø Ò Ö Ý Ø Ñ Ø ÓÒ Ö ÙÜ Ë ÑÔÐ Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ ÈÖÓØÓÓÐ ËÆÅȵ гÁÒØ ÖÒ Ø Ò Ò Ö Ò Ì ÓÖ Á Ì µ Ø ÇÔ Ò ËÝ Ø Ñ ÁÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒ ÇËÁµ гÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ ÓÖ ËØ Ò Ö Þ Ø ÓÒ ÁËǵº ÈÓÙÖ Ñ ÙÜ Ö Ö Ð³ Ö Ø ØÙÖ Ý Ø Ñ Ø ÓÒ ÒÓÙ ÓÑÔÓ ÓÒ ÕÙ Ö Ø ØÙÖ Ò ØÖÓ ÑÓ Ð Ø ÒØ Ð ÑÓ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒÒ Ð Ð ÑÓ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ø Ð ÑÓ Ð ÓÖ Ò Ø ÓÒÒ Ð ½½ º ÑÓ Ð Ò ÐÓ ÒØ Ð Ô ÖØ ¹ ÒØ ÐÐ ³ÙÒ Ý Ø Ñ Ø ÓÒ Ö Ùܺ

24 ½º º½ ÅÓ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒÒ Ð ÑÓ Ð ÓÙÖÒ Ø ÙÒ ÚÙ Ù Ö Ù Ô Ö Ð ÓÒÒ Ø ØÖÙØÙÖ Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÒº Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÒØ Ð Ó Ò Ø ÓÒ Ö ÓÙÖ Ñ Ø Ö ÐÐ Ø ÐÓ ÐÐ Ü Ø ÒØ ÙÖ Ð Ö Ùº ÐÐ ÓÒØ ØÓ Ò ÙÒ ÓÒÒ ÔÔ Ð Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÅÁ µº Ù Ò Ú Ù Ð ÒÓÖÑ Ð Ø ÓÒ Ð³ÁËÇ Ò Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÓÑÑ Ó Ø ØÓ Ò ÙÒ ÅÁ º Ó Ø ÓÒØ Ò ÐÓÒ Ð Ò Ù ÓÒ ÔØ ÓÖ ÒØ Ó Øº È Ö ÓÒØÖ Ð³Á Ì Ö ÔÖ ÒØ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ØÖ Ú Ö Ú Ö Ð ØÓ Ò ÙÒ ÓÒÒ Ú ÖØÙ ÐÐ º Ä ÑÓ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒÒ Ð ÓÒ Ø ØÙ Ð ÙÖ Ð ÕÙ ÐÐ Ö ÔÓ ÒØ Ð ÙÜ ÔÖÓ Ò ÑÓ Ð º ½º º¾ ÅÓ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ö Ø ÓÑÑ ÒØ Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒØÖ ÓÐ Ø Ñ Ò ÒØÖ Ð ÒØ Ø Ø ÓÒº ÁÐ ÓÙÖÒ Ø Ð ÑÓÝ Ò Ö Ù ÐÐ Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ð Ñ ÒØ Ö ÓÙ Ø Ø Ø ÕÙ ÙÔÖ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ ÒØ Ð Ö ÓÙÖ º ÈÓÙÖ Ð Ð³ÁËÇ Ò Ð ÔÖÓØÓÓÐ ÅÁÈ Ø Ð³Á Ì Ò Ð ÔÖÓØÓÓÐ ËÆÅȺ ½º º ÅÓ Ð ÓÖ Ò Ø ÓÒÒ Ð ÑÓ Ð Ò Ø Ð ÒØ Ø Ø ÓÒ ÕÙ Ò ÒØ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒØÖ ÓÐ Ò ÙØ Ð ÒØ Ð ÑÓ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒº ÁÐ Ö ÔÓ ÒØ ÐÐ Ñ ÒØ ÙÖ Ð ÓÒ ÔØ Ð Ö Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ö» Òغ Ä Ø ÓÒÒ Ö Ø Ð³ ÒØ ÓÒØ ÔÖÓ Ù ÕÙ Ò ÒØ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ØÖ Ú Ö ÙÒ ÔÖÓØÓÓÐ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒº ÕÙ ÒØ Ö ÔÖÓÔÖ ÅÁ ÙÖ Ð ÕÙ ÐÐ Ð Ø ÓÒÒ Ö Ô ÙØ Öº ÓÒ ÔØ Ø ÓÒÒ Ö» ÒØ Ø Ö ÔÖ Ô Ö ØÓÙ Ð ÓÖ Ò Ñ ÒÓÖÑ Ð Ø ÓÒº ½¼

25 ½º Ä ÔÖÓØÓÓÐ Ë ÑÔÐ Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ ÈÖÓ¹ ØÓÓÐ ËÆÅȵ Ä ÔÖÓØÓÓÐ ËÆÅÈ Ø ÙØ Ð Ô ÖØ ÙÐ Ö Ñ ÒØ Ò Ð Ö ÙÜ ÐÓ ÙÜ Ø Ò Ð ÑÓÒ ÁÒØ ÖÒ Øº ÁÐ Ò Ø ÒØ ÐÐ Ñ ÒØ Ð Ö Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒØÖ Ð ÒØ Ø Ø ÓÒ ³ÙÒ Ö Ù ÙÖ µº Gestionnaire Messages SNMP Get-request Get-response Get-next-request Get-response Set-request Get-response Trap Agent MIB º ß ÇÔ Ö Ø ÓÒ ËÆÅÈ ½º º½ ÅÓ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒÒ Ð Ä³Á Ì Ö ÔÖ ÒØ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ØÖ Ú Ö Ú Ö Ð Ø Ø Ð ØÓ Ò ÙÒ ÓÒÒ Ö Ö ÕÙ ÔÔ Ð ÅÁ º Ë ØÖÙØÙÖ Ø Ò Ò Ê ½¼ ÔÓÙÖ ÅÁ Á Ø Ò Ê ½¾½ ÔÓÙÖ ÅÁ ÁÁº Ä Ð Ñ ÒØ Ð ÅÁ ÓÒØ ÔÔ Ð Ó Ø º Ä Ø ÖÑ Ó Ø ÙØ Ð Ô Ö Ð³Á Ì Ø «Ö ÒØ ÐÙ ÙØ Ð Ò Ð ÓÒ ÔØ ÓÖ ÒØ Ó Øº Ä ÅÁ ÁÁ Ø ÙÒ ÜØ Ò ÓÒ Ð ÅÁ Áº ÐÐ ÓÙØ ÒÓÙÚ ÙÜ Ó Ø ÔÓÙÖ ÔÔÖÓ¹ ÓÒ Ö Ð³ Ò ÐÝ ÓÒØ ÓÒÒ Ð Ø ³ÙÒ ÕÙ Ô Ñ Òغ È ÖÑ ÒÓÙÚ ÙÜ Ó Ø ÒÓÙ ½½

26 ØÖÓÙÚÓÒ Ð Ó Ø Ù ÖÓÙÔ ËÆÅÈ ÕÙ Ö Ð Ô Ö ÓÖÑ Ò Ù ÔÖÓØÓÓÐ Ø ÓÒ Ø Ð ÖÓÙÔ Ý Ø Ñ ÕÙ Ø ÓØ ÒÓÙÚ ÙÜ Ó Ø Ô Ö Ü ÑÔÐ ËÝ ÓÒØ Ø ÕÙ Ô Ð ÒÓÑ Ð Ô Ö ÓÒÒ Ô Ý ÕÙ ÓÒØ Ø Ö Ò ÙØ ÖÖ Ñ Ð Ø ËÝ ÄÓ Ø ÓÒ ÕÙ Ö Ò Ò ÙÖ Ð ÐÓ Ð Ø ÓÒ Ð³ ÕÙ Ô Ñ Òغ Ä Ó Ø Ö ÓÒØ Ð Ö Ð ÅÁ º Ä ØÖÙØÙÖ Ó Ø Ø Ò Ò Ð Ð Ò Ô Ø ÓÒ ØÖ Ø ËÝÒØ Ü ÆÓØ Ø ÓÒ ÇÒ Ëƺ½µ º Ä Ò Ø ÓÒ ³ÙÒ Ó Ø Ø Ð Ñ Ø ÙÒ ØÝÔ ÑÔÐ ÓÙ ÙÒ Ø Ð ³Ó Ø ØÝÔ ÑÔÐ º ÕÙ Ó Ø ÔÓ ÙÒ ÒØ Ø ÙÖ ³Ó Ø ÕÙ ÐÙ Ø ÔÖÓÔÖ º Ä ÒØ Ø ÙÖ ÓÒØ ÙÒ ØÖÙØÙÖ Ö Ö ÕÙ Ø Ö ÓÖ ÒØ ÙÖ µ ijÁ Ì ÙØ Ð Ð³ Ö Ö ³ ÒÖ ØÖ Ñ ÒØ Ò Ø Ò Ð ÒÓÖÑ ÇËÁ ÔÓÙÖ ÒÓÑÑ Ö Ó Ø ½½ º Ø Ö Ö Ø ÓÑÔÓ ³ÙÒ Ö Ò Ð ÕÙ ÐÐ ÓÒØ Ð ÒÓ Ù Ñ ÖÕÙ ÙÖ µº ÕÙ ÒÓ Ù Ð³ Ö Ö Ø ÒØ ³ÙÒ Ñ Ò Ö ÙÒ ÕÙ Ô Ö ÙÒ ÒØ Ø ÙÖ Ø ÙÒ ÒÓÑ ÐÓÒ Ð ÓÖÑ Ø Ù Ú ÒØ ß Á ÒØ Ø ÙÖ ³Ó Ø ½º º º½º º½º º¾º¾½ ß ÆÓÑ ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ ÓºÓÖ º Ó º ÒØ ÖÒ ØºÔÖ Ú Ø º ÒØ Ö¹ ÔÖ º Øع¾º ØØ¹Ñ ØºÛ Ú Ä Ò Ä³ ÒØ Ø ÙÖ Ø Ð ÒÓÑ ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ð ÓÒ Ø Ò Ø ÓÒ ÒÓÑ Ö ÓÙ ÒÓÑ ÕÙ Ö Ð ÒØ Ð Ö Ò Ù ÒÓ Ù ÓÒ Ö º ÕÙ ÒÓ Ù Ô ÙØ ÚÓ Ö ÐÙ ¹Ñ Ñ Ð ÕÙ ÓÒØ Ù Ñ ÖÕÙ ÙÖ µº ÈÓÙÖ Ö ÙÒ Ú Ð ÙÖ ³ Ò Ø Ò ³ÙÒ Ó Ø ÒÓÒ Ø ÙÐ Ö ÓÒ ÓÙØ ÙÒ º¼ µ г ÒØ Ø ÙÖ Ð³Ó Ø Ð Ú Ö Ð º È Ö Ü ÑÔÐ Ð Ú Ö Ð ËÝ ÓÒØ Ø Ø Ö Ö Ò Ô Ö ËÝ ÓÒØ Øº¼º È Ö ÓÒØÖ ÔÓÙÖ ÙÒ Ó Ø Ø ÙÐ Ö ÓÒ ÙØ Ð Ð ÑÔ ÁÒ Ü ÔÓÙÖ Ö ÙÔ Ö Ö Ð Ú Ð ÙÖ ÕÙ Ð Ø Ð º È Ö Ü ÑÔÐ ÔÓÙÖ Ö ÙÜ Ú Ð ÙÖ ³ÙÒ Ø Ð ÙÜ Ð Ò Ø ÙÜ ÓÐÓÒÒ ÔÔ Ð Ø ÓÒ Ö ÔÖ ÒØ ÕÙ Ð Ò ÓÒÒ Ð Ø Ð Ð Ñ Ò Ö Ù Ú ÒØ Ø º Ò ÜºÚ Ð½ºÚ оº Ë Ð³ Ò Ü Ø Ð ½ ÐÓÖ Ð Ú Ð ÙÖ Ø Ð Ú Ð½ Ø Ð³ Ò Ü Ø Ð ¾ ÐÓÖ Ð Ú Ð ÙÖ Ø Ð Ú Ð¾º ½¾

27 ISO(1) org (3) dod (6) internet (1) directory (1) mgmt (2) mib 2 (1) system (1) interface (2) at (3) ip (4) icmp (5) tcp (6) udp (7) egp (8) transmission (10) snmp (11) experimental (3) private (4) enterprise (1) Att 2 (74) Att mgt (2) wavelan (21) º ßËØÖÙØÙÖ Ð ÅÁ ËÆÅÈ ½

28 Ù Ò Ú Ù Ù ÓÙ ¹ Ö Ö ÓºÓÖ º Ó º ÒØ ÖÒ ØºÔÖ Ú Ø º ÒØ ÖÔÖ ½º º º½º º½µ Ó ¹ Ø Ô ÕÙ Ô ÙÚ ÒØ ØÖ Ò Ô Ö ÓÔ Ö Ø ÙÖ ÔÖ Ú ÁË Ç ÌÌ ÆÇÊÌ Ä ØºµÔÓÙÖ Ö Ö Ð Ô Ø Ð ÙÖ ÕÙ Ô Ñ ÒØ º È Ö Ü ÑÔÐ Ð ÓÙ ¹ Ö Ö Û Ú Ä Ò ³ ÌÌ Ö ÔÖ ÒØ Ò Ð ÙÖ Ò Ø Ó Ø Ô ÕÙ Ð Ø ÓÒ ÒØ Ö Û Ú Ä Òº ÐÙ ¹ Ø ÙÒ ÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ Ð³ Ö Ø ØÙÖ Ö ÙÜ Ò Ð Ð Ô ÖÑ Ø Ö Ð Ö ÓÖ Ò Ø ÙÖ ÒØÖ ÙÜ Ò ÚÓ Ö ÓÒÒ Ü ÓÒ Ô Ý ÕÙ º ½º º¾ ÅÓ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ËÆÅÈ Ø Ð ÔÖÓØÓÓÐ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÙØ Ð ÒØÖ Ð Ø ÓÒÒ Ö Ø Ð³ Òغ ÍÒ ÒØ Ø ÙÒ ÔÖÓ Ö ÑÑ ÓÔ Ö ÒØ Ð³ ÒØ Ö ÙÖ ³ÙÒ ÕÙ Ô Ñ ÒØ Ö Ö ÖÓÙØ ÙÖ ÙÒ Ø ÒØÖ Ð Øºµº È Ö ÓÒØÖ Ð Ø ÓÒÒ Ö Ø ÙÒ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö ÒØ Ò ÙÒ Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒº Ä ÔÖÓØÓÓÐ ËÆÅÈ ÓÒØ ÓÒÒ Ò ÑÓ ÒÓÒ ÓÒÒ Ø Ò ÙØ Ð ÒØ Ð ÔÖÓØÓÓÐ ØÖ Ò ÔÓÖØ Í È Ð Ø ÐÐ Ð ÓÖÑ Ø Ô ÕÙ Ø Ò º Ä ÔÖ Ñ Ö Ú Ö ÓÒ ËÆÅÈ Ò Ø ÒÕ ØÝÔ Ñ Ò ÒØÖ Ð ¹ Ø ÓÒÒ Ö Ø Ð³ ÒØ ÙÖ µ ß Ø¹Ö ÕÙ Ø Ó Ø Ò Ö Ð Ú Ð ÙÖ ³ÙÒ ÓÙ ÔÐÙ ÙÖ Ú Ö Ð º ß Ø¹Ò ÜØ¹Ö ÕÙ Ø Ó Ø Ò Ö Ð Ú Ð ÙÖ ³ÙÒ Ú Ö Ð Ù Ú ÒØ ÙÒ ÓÙ ÔÐÙ ÙÖ ÙØÖ Ú Ö Ð º ß Ë Ø¹Ö ÕÙ Ø Ò Ö Ð Ú Ð ÙÖ ³ÙÒ ÓÙ ÔÐÙ ÙÖ Ú Ö Ð º ß Ø¹Ö ÔÓÒ Ö ÒÚÓÝ Ö Ð Ú Ð ÙÖ ³ÙÒ ÓÙ ÔÐÙ ÙÖ Ú Ö Ð º ß ÌÖ Ô Ò Ð Ö Ù Ø ÓÒÒ Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÙÖÚ Ò ÒØ Þ ÙÒ Òغ ½

29 ½º º ÅÓ Ð ÓÖ Ò Ø ÓÒÒ Ð ÑÓ Ð Ö ÔÓ ÙÖ Ð ÓÒ ÔØ Ø ÓÒÒ Ö» Òغ Ä Ø ÓÒÒ Ö ÓÐÐ Ø Ð³ Ò ÓÖ¹ Ñ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÙÔÖ ÒØ ÒØ ÖÚ ÐÐ Ü Ø ÙÖ Ð ØÖ Ø Ñ ÒØ Ø Ð³ Ò¹ Ø ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ ØØ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº ÑÓ ÓÒØ ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø ÔÔ Ð ËÓÐÐ Ø Ø ÓÒ ½ º ½º ÚÓÐÙØ ÓÒ Ù ËÆÅÈ Ò ÙÖÑÓÒØ Ö Ð Ð Ñ Ø Ð ÔÖ Ñ Ö Ú Ö ÓÒ ËÆÅÈ Ð³Á Ì Ñ Ò ÔÐ ËÆÅÈÚ¾ ËÆÅÈÚ ÒØ Ø ÊÅÇÆ ÔÓÙÖ Ö ÔÓÒ Ö ÙÜ ÒÓÙÚ ÐÐ Ü Ò Ø ÐÐ ÕÙ Ð ÙÖ Ø Ð³ ÙØÓÒÓÑ Ø Ð³ ÜÔ Ò Ð Ø Ý Ø Ñ Ø ÓÒº ½º º½ ËÆÅÈÚ¾ Ä ÔÖÓØÓÓÐ ËÆÅÈÚ¾ ÙÖ Ð ÓÒØ ÓÒÒ Ð Ø ËÆÅÈÚ½ ½ º ÔÐÙ Ð ÒØÖÓ¹ Ù Ø ÙÜ ÒÓÙÚ ÙÜ ØÝÔ Ô ÕÙ Ø Ð Ø¹ ÙÐ ¹Ö ÕÙ Ø ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ù Ø ÓÒÒ Ö Ö ÙÔ Ö Ö Ö Ò ÐÓ ÓÒÒ Ñ Ò Ö Æ Ø Ð Ò ÓÖÑ¹Ö ÕÙ Ø ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ù Ø ÓÒÒ Ö ØÖ Ò Ñ ØØÖ Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÙÒ ÙØÖ Ø ÓÒÒ Ö º ÙÜ ÒÓÙÚ ÐÐ ÅÁ ÓÒØ Ò Ð ÅÁ ËÆÅÈÚ¾ Ø Ð ÅÁ Ú¾¹Å¾Å Ø ÓÒÒ Ö Ú Ö ¹ Ø ÓÒÒ Ö µº ËÆÅÈÚ¾ ÓÙÖÒ Ø Ñ Ð ÓÖ Ø ÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÙÖ Ø Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ ËÆÅÈÚ½º Ú ËÆÅÈÚ½ Ð ÑÓØ Ô Ð ÓÑÑÙÒ ÙØ ËÆÅÈ Ò ÒØÖ Ð Ø ÓÒÒ Ö Ø Ð³ ÒØ Ø ÙÒ ÑÓØ Ô ÒÓÒ ÖÝÔØ º È Ö ÓÒØÖ ËÆÅÈÚ¾ ÙÖ Ð³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ð ÓÒ ÒØ Ð Ø Ñ º ÍÒ Ö ÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÕÙ ÐÐ Ð ÔÖÓØÓÓÐ ËÆÅÈÚ¾ Ò³ Ô Ø ÓÔØ Ô Ö Ð³ Ò Ù ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ð ÓÖ ÒØÖ Ð Ô ÖØ Ò Ö Ð³Á Ì ÙÖ Ð Ò Ø ÓÒ ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ø º ½

30 ½º º¾ ËÆÅÈÚ ËÆÅÈÚ ÙÖÑÓÒØ Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ö ÒÓÒØÖ Ô Ö ËÆÅÈÚ¾º ÁÐ Ó«Ö ÒÓÙÚ ÐÐ Ô Ø ³ÓÙÚ ÖØÙÖ Ø ³ ÒØ ÖÓÔ Ö Ð Ø Ø ÓÒ º Ä Ô Ø ÓÒ ËÆÅÈÚ ÓÒØ ÙÖ ÙÒ Ö Ø ØÙÖ ÑÓ ÙÐ Ö ÙÒ ÒØ Ø ËÆÅÈ Ø ÓÒÒ Ö ÓÙ Òص Ø ÓÑÔÓ ³ÙÒ ÑÓØ ÙÖ ËÆÅÈ ÙÕÙ Ð ÓÒ Ó ÙÒ ÓÙ ÔÐÙ ÙÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ º ËÆÅÈÚ ÓÙÖÒ Ø Ð ÖÚ ÙÖ Ø Ø Ð Õ٠г ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÖÝÔØ Ñ Ð ÓÒØÖ ÓÐ ³ Ø Ð ÓÒ ÒØ Ð Ø º ÁÐ ÓÙÖÒ Ø Ð Ñ ÒØ ÙÒ ÒÓÙÚ ÐÐ Ö¹ Ø ØÙÖ ÑÓ ÙÐ Ö Ø ÜÔ Ò Ð º ÁÐ Ó«Ö ÒÓÙÚ ÐÐ ÓÒØ ÓÒ ³ Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ Ø ÐÐ ÕÙ Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ø Ò Ú Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ ËÆÅȺ ½º º ÒØ ËÆÅÈ Ä³ ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ ÒØ Ø Ò Ð ØÝ ËÆÅÈ Ø ÙÒ Ö Ø ØÙÖ ØÖ Ù Ð³ ÒØ ËÆÅÈ ¼ º Ø ÒØ Ø ÓÑÔÓ ³ÙÒÑ Ø Ö ÒØ Ø ³ÙÒ ÓÙ ÔÐÙ ÙÖ Ù ÒØ ÕÙ ÓÑÑÙÒ ÕÙ ÒØ Ú Ð ÔÖÓØÓÓÐ ÒØ º Ä Ñ Ø Ö ÒØ ÙÔÔÓÖØ Ð ÔÖÓØÓÓÐ ËÆÅÈ Ø ÒØ º ÁÐ Ñ ÒØ ÒØ ÙÒ Ø Ð ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÙÖ ÙÒ Ù ÒØ Ø Ð Ö ÓÒ Ð ÅÁ Ö Ô Ö ÖÒ Ö º Ä Ù ÒØ Ø Ö ÔÓÒ Ð Ð³ г Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ö ÓÙÖ º ÁÐ Ö ÙÒ Ö ÓÒ Ô ÕÙ Ð ÅÁ º Ä ÔÖÓØÓÓÐ ÒØ Ô ÖÑ Ø ³ Ø Ò Ö ÝÒ Ñ ÕÙ Ñ ÒØ Ð Ø ÓÒ Ó Ø Ò Ð ÒÓ Ù Ó Ù Ð Ñ Ø Ö ÒØ Ö º ÍÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ù Ñ Ø Ö ÒØ ³ÙÒ Ñ Ò Ö ØÖ Ò Ô Ö ÒØ º Ä Ñ Ø Ö ÒØ Ø ÓÒ Ö ÓÑÑ ÙÒ ÒØ ËÆÅÈ Ð ÕÙ º ½º º ÊÅÇÆ Ê ÑÓØ Æ ØÛÓÖ ÅÓÒ ØÓÖ Ò ÊÅÇƵ Ø ÙÒ Ø Ò Ö Ø ÓÒ Ö ÙÜ º ÊÅÇÆ Ø Ò Ø ÙÒ ÓÒ ÕÙ ÒØ Ö ÙÒ ÒØ ÒØ ÐÐ ÒØ Ô Ð ÔØ Ö Ð³ Ò¹ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÙÐ ÒØ ÙÖ Ð Ö Ù Ø Ô Ð Ð³ Ò ÐÝ Ö ÔÓÙÖ Ø ÖÑ Ò Ö Ð Ø ÓÒ ½

31 ÒØÖ ÔÖ Ò Ö º Ä ÓÒ ÙÖ Ð Ñ ÒØ ÙÒ Ò ÐÝ Ø ÐÐ Ù ØÖ ÓÒÒ ÙÖ Ð Ö Ù Ø Ò ÓÑÑÙÒ ÕÙ Ù Ø ÓÒÒ Ö ÕÙ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ô ÖØ Ò ÒØ º Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒØ ØÓ Ò ÙÒ ÅÁ ÊÅÇÆ ÙÖ µº ÐÐ ÓÒØ ØÖÙØÙÖ Ò ÔÐÙ ÙÖ ÖÓÙÔ Ò Ù ÖÓÙÔ ÓÒØ ÙØ Ð ÔÓÙÖ Ð Ø ÓÒ Ù Ö Ù Ø ÖÒ Ø ËØ ¹ Ø Ø À ØÓÖÝ Ð ÖÑ ÀÓ Ø ÀÓ ØÌÓÔÆ Å ØÖ Ü ÐØ Ö È Ø ÔØÙÖ Ú Òص Ø ÙÒ ÖÓÙÔ Ø ÙØ Ð ÔÓÙÖ Ð Ø ÓÒ Ö ÙÜ ÌÓ Ò Ê Ò º mon (mib 216) statistics (1) history (2) alarm (3) host (4) hosttopn (5) matrix (6) filter (7) packet capture (8) event (9) º ßÅÁ ÊÅÇÆ Ä³ÙØ Ð Ø ÓÒ ÊÅÇÆ Ò Ð Ø ÓÒ ËÆÅÈ Ø ÐÐÙ ØÖ Ò Ð ÙÖ º Ä ÅÁ ÊÅÇÆ ÓÒ ÒØÖ ÙÖ Ð Ø ÓÒ Ö ÙÜ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÅÁ Á Ø ÁÁ ÓÒØ Ø Ú ÐÓÔÔ Ò Ð ÙØ Ö Ö ÙÒ ÕÙ Ô Ñ ÒØ Ö Ù Ô ÖØ ÙÐ Öº Ä ÅÁ ÊÅÇÆ ÚÓÐÙ ÔÓÙÖ Ú Ò Ö ÊÅÇƾ ¾¾ º ÒÓÙÚ Ù Ø Ò Ö ÓÒ Ø Ø Ð Ö Ø Ø Ø ÕÙ ÙÖ Ð ØÖ Ò Ò Ö Ô Ö ÕÙ ØÝÔ ÔÖÓØÓÓÐ ÔÖ ÒØ ÙÖ Ð Ö Ù Ø ÙÖ Ð ØÖ Ò Ö Ô Ö Ð ÐÓ Ù ÒØÖ ÔÓ Ø ØÖ Ú Ð Ø ÖÚ ÙÖ Ò º ij Ñ Ò ØÖ Ø ÙÖ Ô ÙØ Ö Ö Ð ÅÁ ÊÅÇÆ Ô ÖØ Ö ³ÙÒ Ø Ø ÓÒ ØÖ Ú Ðº Ð ÐÙ ½

32 Gestionnaire SNMP MIB RMON alarmes historique Équipement de gestion de réseau Agent SNMP Élément du réseau Agent SNMP Élément du réseau º ßÅÁ ÊÅÇÆ Ø Ð Ø ÓÒ ËÆÅÈ Ô ÖÑ Ø ³ Ò ÐÝ Ö Ð Ô Ö ÓÖÑ Ò Ù Ö Ù ÔÖ ÚÓ Ö Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø ÖÑ Ò Ö Ð ÓÐÙØ ÓÒ ÕÙ Ø º ½º ÇÔ Ò ËÝ Ø Ñ ÁÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒ ÇËÁµ Ä ÒÓÖÑ ÇËÁ ØÖ Ù Ø ÙÒ ÔÔÖÓ Ý Ø Ñ Ð Ø ÓÒ Ö Ùܺ ÐÐ Ò Ø Ð Ð Ñ ÒØ Ò Ö Ð Ô Ø ÓÒ Ð Ø ÓÒ Ö ÓÙÖ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ³ÙÒ Ý Ø Ñ º Ò ÕÙ Ý Ø Ñ ÓÒ ØÖÓÙÚ Ð ÓÑÔÓ ÒØ Ö Ø ØÙÖ ÙÜ Ö Ð Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒØÖ Ð Ý Ø Ñ º ÕÙ Ý Ø Ñ Ø ØÖÙØÙÖ Ò ÔØ ÓÙ ÐÓÒ Ð ÑÓ Ð Ö Ö Ò Ð³ÇËÁº Ä Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÓÒ Ø Ò Ö Ð ÐÓ Ù ÒØÖ Ð ÓÙ ÒØ ³ÙÒ Ñ Ñ Ý Ø Ñ ÕÙ ÒÓÑÑ ÖÚ Ø Ð ÐÓ Ù ÒØÖ Ð ÓÙ Ñ Ñ Ò Ú Ù Ý Ø Ñ «Ö ÒØ ÕÙ ÒÓÑÑ ÔÖÓØÓÓÐ º ij ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð³ Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ Ø ÐÓ Ð Ù Ò Ú Ù Ð ÓÙ ÔÔÐ Ø ÓÒº ÇËÁ Ò ÓÑÑÓÒ Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖ¹ Ñ Ø ÓÒ Ë ÖÚ ÅÁ˵ ÓÑÑ ÖÚ Ø ÓÑÑÓÒ Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÈÖÓØÓÓÐ ½

33 ÅÁȵ ÓÑÑ ÔÖÓØÓÓÐ ÙÖ µº Gestionnaire Application de gestion CMIS C M I S E Messages CMIP Opérations Notifications Agent C M I S CMIS Objets E gérés MIB Ressources gérées º ß Ö Ø ØÙÖ Ù Ý Ø Ñ Ø ÓÒ ÇËÁ ½º º½ ÅÓ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒÒ Ð Ò Ð ÒÓÖÑ ÇËÁ Ð Ö ÓÙÖ Ö Ö ÙÖ ÙÒ Ö Ù ÓÒØ ÑÓ Ð ÓÙ ÓÖÑ ³Ó Ø Ø ÓÒ ÔÔ Ð Å Ò Ç Ø Åǵº ij Ò Ñ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ö Ô Ö ÙÒ ÒØ ØÖ Ú Ö Ð ÅÇ Ø ÔÔ Ð ÅÁ º Ä ÒØ Ø Ö ÓÒØ ÔÖ Ð Ð Ñ ÒØ Ö Ø Ò ÙÒ ÑÓ Ð ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ò Ð Ð Ò Ù Ð Ò ÓÖ Ø Ò Ø ÓÒ Ó Å Ò Ç Ø Åǵ Ø ØÖ Ø ËÝÒØ Ü ÆÓØ Ø ÓÒ ½ Ëƺ½µº Ä ØÝÔ Ó Ø Ò Ð ÑÓ Ð ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒØ Ö Ø Ò ÙÒ ÝÒØ Ü ØÖ Ø ÕÙ³ Ø Ëƺ½º Ä Ð Ö Ú ÒØ Ð ÒØ Ø Ö Ö ÓÒØ Ð Å Ò Ç Ø Ð ÅÇ µ ÕÙ ÓÒØ Ô Ò ÅǺ Ð Ò Ô ÖÑ Ø Ö Ö Ð ÅÇ Ð ÙÖ ØØÖ ÙØ Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÙÖ ØØÖ ÙØ Ð Ø ÓÒ Ø Ð ÒÓØ Ø ÓÒ ÕÙ ÒØ Ø Ô ÙÚ ÒØ Ò Ö Öº ½

34 ½º º¾ ÅÓ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ³ «ØÙ Ö ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÙÖ ÙÒ ÅÇ Ð Ø ÓÒÒ Ö ÒÚÓ Ö ÕÙ Ø ÅÁÈ Ð³ ÒØ ÇËÁº ÅÁÈ Ø Ð ÔÖÓØÓÓÐ ÙØ Ð ÔÓÙÖ Ò Ö ÓÒÒ ÒØÖ Ð Ø ÓÒÒ Ö Ø Ð ÒØ ÇËÁ ÙÖ µº ij ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÙØ Ð Ð³ ÒØ Ö ÅÁË ÔÓÙÖ Ö Ú ÅÁÈ ÙÜ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÒØ ÇËÁº ij ÒØ Ö ÅÁË ÓÙÖÒ Ø Ð ÓÒØ ÓÒ Ð Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÕÙ Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ð ØÖ Ò ÖØ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ø ÒÓØ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÙØ Ð ÒØ ÅÁÈ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ö Ùº È Ö Ü ÑÔÐ ÐÐ ÓÙÖÒ Ø Ð ÑÓÝ Ò ³ ÒÚÓÝ Ö ÙÒ Ö ÕÙ Ø Ð ØÙÖ Ú Ð ÙÖ ØØÖ ÙØ ³ÙÒ Ó Øº ÕÙ ÒØ Ø Ù Ö Ù ÔÓ ÙÒ ÒØ Ö ÔÔ Ð ÓÑÑÓÒ Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖ¹ Ñ Ø ÓÒ Ë ÖÚ Ð Ñ ÒØ ÅÁË µ ÕÙ ÓÙÖÒ Ø Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ ØÝÔ Ö Ø ÓÒ ÑÓ Ø ÓÒ Ø ÙÔÔÖ ÓÒ ³Ó Ø º ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ð Ñ ÓÙÖ Ø Ð Ð ØÙÖ Ú Ð ÙÖ ³ ØØÖ ÙØ ³Ó Ø Ð³ Ü ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ø ÓÒ Ø Ð³ Ø Ð Ñ ÒØ Ö ÔÔÓÖØ ³ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÓÙÖ Ð ÖÚ ÒÓØ Ø ÓÒº ij ÒØ Ø ÅÁË Ø Ò Ù Ü ÖÚ ³ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ø ÙÒ ÖÚ ÒÓØ Ø ÓÒ ß Å Ö Ø Ñ Ò Ð Ö Ø ÓÒ ³ÙÒ Ó Ø Ò Ð ÅÁ г Òغ ß Å Ð Ø ÙÔÔÖ Ñ Ó Ø Ò Ð ÅÁ г Òغ ß Å Ø ÓÒ Ñ Ò Ð³ Ü ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ø ÓÒ ÙÖ ÙÒ ÓÙ ÔÐÙ ÙÖ Ó Ø º ß Å Ë Ø ÑÓ Ð Ú Ð ÙÖ ³ ØØÖ ÙØ ³Ó Ø º ß Å Ø ÓÒ ÙÐØ Ð Ú Ð ÙÖ Ó ØØÖ ÙØ ³Ó Ø º ß Å Ò Ð Ø Ñ Ò Ò Ô Ö ÚÓ Ö Ð Ö ÙÐØ Ø ³ÙÒ Å Ø ÔÖ Òغ ß Å Ú ÒØ Ê ÔÓÖØ ØÖ Ò Ñ Ø ÙÒ Ö ÔÔÓÖØ ³ Ú Ò Ñ ÒØ Ö Ð Ø ÙÒ Ó Øº ¾¼

35 ½º º ÅÓ Ð ÓÖ Ò Ø ÓÒÒ Ð ÑÓ Ð Ö ÔÓ ÙÖ Ð ÓÒ ÔØ Ø ÓÒÒ Ö» ÒØºÄ Ø ÓÒÒ Ö Ô Ó Ø ÐØÖ Ò Ð Ö ÓÙÖ Ö º ÍÒ Ó Ø ÐØÖ Ò Ø ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ Ú Ð ÙÖ ÔØ Ð ÓÙ ÒÓÒ ÔÓÙÖ Ð Ö ÓÙÖ º ÄÓÖ ÕÙ Ð Ú Ð ÙÖ Ù Ð ÐØÖ Ø Ô Ð³ ÒØ Ò Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ö ÕÙ Ú ÙÖ Ö Ð ØÖ Ø Ñ ÒØ Øг ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ ØØ ÒÓØ Ø ÓÒº ÑÓ ÓÒØ ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø ÔÔ Ð Ê ÔÔÓÖØ ½ º ½º Ç Ø ÓÑÑÙÒ ÔÖÓØÓÓÐ ËÆÅÈ Ø ÅÁÈ» ÅÁË ÙÜ ÔÖÓØÓÓÐ Ô ÖØ ÒØ ÔÐÙ ÙÖ Ö Ø Ö Ø ÕÙ ÓÑÑ Ð ØÖ Ò Ñ ÓÒ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ö ÙÜ Ð³ÙØ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ ÓÒÒ ÅÁ µ гÙØ Ð ¹ Ø ÓÒ Ñ Ñ ÔÖ Ñ Ø Ú Ø Øµ Ð Ò Ð Ø ÓÒ ³ Ú Ò Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ñ ØÖ Ôµ Ø Ð³ÙØ Ð Ø ÓÒ Ù ÑÓ Ð Ø ÓÒÒ Ö» Òغ ½º ÓÑÔ Ö ÓÒ ÔÖÓØÓÓÐ ËÆÅÈ Ø ÅÁÈ» ÅÁË Ä Ø Ð Ù ½ ¹ ÓÙ ÓÒÒ ÙÒ Ô Ö Ù Ò Ö Ð Ú ÒØ Ø ÒÓÒÚ Ò ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ ËÆÅÈ Ø ÅÁÈ» ÅÁ˺ ¾½

36 Ì º ½ß ÓÑÔ Ö ÓÒ ÔÖÓØÓÓÐ ËÆÅÈ Ø ÅÁÈ» ÅÁË ÈÖÓØÓÓÐ Ú ÒØ Ú ÒØ ËÆÅÈ ¹ÍØ Ð Ð ÑÓ ÒÓÒ ÓÒÒ Ø º ¹ Ð Ò Ñ ÒØ Ö ÕÙ Ø Ô Ö ËÓÐÐ Ø Ø ÓÒº ÅÁÈ» ÅÁË ¹ÍØ Ð Ð ÑÓ ÓÒÒ Ø º ¹ Ð Ò Ñ ÒØ Ö ÕÙ Ø Ô Ö Ê ÔÔÓÖغ ¹ÁÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ ÑÔÐ ¹ÍØ Ð Ø ÓÒ ØÖ Ð Ö ¹Ë ÙÖ Ø Ú ÐÓÔÔ ¹ÅÓ Ð ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÙÖ Ð³ ÔÔÖÓ ÓÖ ÒØ Ó Ø ¹ Ò ÙÖ Ø Ö Ð Ô Ö ËÆÅÈÚ µ ¹ÅÓ Ð ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÙÖ Ó Ø Ö Ø ÓÙ ÓÖÑ Ú Ö Ð ÑÔÐ ¹ Ü Ø ÙÒ ÕÙ Ñ ÒØ ÙÖ Ð Ö ÙÜ ÕÙ ÙÔÔÓÖØ ÒØ ÁȺ ¹ÆÓÒ ÙÔÔÓÖØ Ô Ö ØÓÙ Ð ÕÙ Ô Ñ ÒØ «Ö Ò Ñ ÙÖ Ø Ò Ù ÒØ ÙÜ ÔÖÓØÓÓÐ º Ä ÔÖÓØÓÓÐ ÅÁÈ Ô ÖÑ Ø ³ «ØÙ Ö ÖØ Ò Ø ÓÒ ÙÖ Ð Ó Ø Ò ÙØ Ð ÒØ Ð ÔÖ Ñ Ø Ú Å Ø ÓÒ Å Ö Ø Ø Å Ð Ø º È Ö ÓÒØÖ ËÆÅÈ Ò³Ó«Ö Ô Ð ÔÓ Ð Ø ³ Ö ÙÖ ÙÒ Ó Ø Ò ÓÖ Ð Ð ØÙÖ Ø Ð³ Ö ØÙÖ ÓÒÒ Ò Ð ØØÖ ÙØ Ð ÅÁ º Ò ÅÁÈ Ð Ö ÕÙ Ø Ø Ð Ö ÔÓÒ Ô ÙÚ ÒØ ÒÐÙÖ Ó Ø ÓÑÔÐ Ü ÓÒØÖ ¹ Ö Ñ ÒØ Ù ËÆÅÈ Ó Ù ÐÐ ÒÐÙ ÒØ ÙÐ Ñ ÒØ Ð Ú Ð ÙÖ ³ ØØÖ ÙØ Ð Ñ ÒØ Ö º ÅÁÈ ÙØ Ð Ð ÑÓ ÓÒÒ Ø º È Ö ÓÒØÖ ËÆÅÈ ÙØ Ð Ð ÑÓ Ø Ö ÑÑ º ÑÓ Ô ÖÑ Ø ËÆÅÈ Ñ ÒÙ Ö Ð Ø ÑÔ ØÖ Ø Ñ ÒØ Ð ØÖ Ò Ñ ÓÒ Ø Ð Ö ÔØ ÓÒ Ö ÕÙ Ø Ñ Ð Ò ÐÙ Ô ÖÑ Ø Ô ³ ÙÖ Ö Ð³ Ñ ØØ ÙÖ Ð³ ÖÖ Ú Ù Ñ Ù Ø Ò Ø Ö º Ä Ø Ò ÕÙ Ê ÔÔÓÖØ ÙØ Ð Ô Ö ÇËÁ Ô ÖÑ Ø Ñ ÒÙ Ö Ð ÚÓÐÙÑ ØÖ ÙÖ Ð Ö Ùº Ô Ò ÒØ Ð ÒÓÑ Ö Ñ ÒÓØ Ø ÓÒ Ø ØÖ Ð Ú ØØ Ø Ò ÕÙ Ö ÕÙ Ô Ö ÐÝ Ö Ð Ø ÓÒÒ Ö º È Ö ÓÒØÖ Ð Ø Ò ÕÙ ËÓÐÐ Ø Ø ÓÒ ¾¾

37 ÙØ Ð Ô Ö ËÆÅÈ Ö Ò ÓÖ Ð ÙÖ Ø Ù Ý Ø Ñ Ñ ÐÐ Ò Ö ÙÓÙÔ ØÖ ÙÖ Ð Ö Ù Ø Ð Ñ Ø Ð ÒÓÑ Ö Ö ÓÙÖ ÕÙ Ô ÙØ Ö Ö ÙÒ ÙÐ Ø ÓÒÒ Ö º Ò ÖØÞÝ Ø Ðº ½ ÓÒØ ØÙ ÕÙ ÒØ Ø Ø Ú Ñ ÒØ Ð ÙÜ Ò Ö Ô Ö ÙÒ ËÓÐÐ Ø Ø ÓÒ Ø ÙÒ Ê ÔÔÓÖØ Ò ³ Ø Ñ Ö Ð ÒÓÑ Ö Ö ÓÙÖ ³ÙÒ Ö Ù ÐÓ Ð ÓÙ Ø Ò Ù Ö Ð Ô Ö ÙÒ ÙÐ Ø ÓÒÒ Ö ËÆÅÈ ÓÙ ÇËÁº ÁÐ ÓÒØ ÙØ Ð ÙÒ ÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ ÅÁË» ÅÁÈ ÙÖ Ì È»ÁÈ ÅÇ̵º Ä Ö ÙÐØ Ø Ð³ ØÙ ÑÓÒØÖ ÕÙ³ÙÒ Ø ÓÒÒ Ö ËÆÅÈ Ô ÙØ Ö Ö ¼¼ Ö ÓÙÖ ÙÖ ÙÒ Ö Ù ÐÓ Ð Ø ¼ Ö ÓÙÖ ÙÖ ÙÒ Ö Ù Ø Ò Ù Ú ÙÒ Ô Ö Ó ËÓÐÐ Ø Ø ÓÒ ³ÙÒ Ó Ø ½ Ñ ÒÙØ º ÍÒ Ø ÓÒÒ Ö ÇËÁ Ô ÙØ Ö Ö ½ ¼¼¼ Ö ÓÙÖ ÙÖ ÙÒ Ö Ù ÐÓ Ð ÓÙ Ø Ò Ù Ú ÙÒ Ô Ö Ó Ê ÔÔÓÖØ ³ÙÒ Ó Ø ½ Ñ ÒÙØ º ØØ ØÙ Ñ Ø Ò Ú Ò Ð Ú ÒØ Ð Ø ÓÒ ÒØÖ Ð º ØÝÔ Ø ÓÒ ÑÔÓ ÙÒ Ð Ñ Ø Ù ÒÓÑ Ö Ö ÓÙÖ Ö Ö ÙÖ Ð Ö Ùº ½º Ù ÓÒ Ò Ô ØÖ ÒÓÙ ÚÓÒ ÓÖ Ð Ô Ø Ö Ø ØÙÖ ÙÜ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø Ý Ø Ñ Ø ÓÒº ËÙÖ Ð ÔÐ Ò Ð Ø ÓÒ Ð³ Ö Ø ØÙÖ Ð³ÁËÇ ÓÙÚ ÖØ Ð ÚÓ Ð ØÖÙØÙÖ Ø ÓÒ Ù Ý Ø Ñ Ø ÓÒ Ø Ð³ÙØ Ð Ø ÓÒ Ð ÔÙ Ò Ð³Ó Øº È Ö ÓÒØÖ Ð ÑÔÐ Ø Ø Ð Ö Ô Ø Ñ Ò ÙÚÖ ËÆÅÈ ÐÙ ÓÒØ Ô ÖÑ ³ ØÖ ÓÔØ Ô Ö Ð³ Ò Ù ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø ³ ØÖ ÙØ Ð ÔÓÙÖ Ð Ø ÓÒ Ð Ñ ÓÖ Ø Ö ÙÜ ØÙ Ð º Ð Ò Ô Ø Ð Ù Ò Ú Ù Ð ÙÖ Ø Ø Ù Ò Ú Ù Ð Ø ÓÒ ÝÒ Ñ ÕÙ Ó Ø Ð ÅÁ º Ä ÔÐÙÔ ÖØ Ö ÙÜ Ü Ø ÒØ ÓÒØ Ø ÖÓ Ò Ø Ð ÙÖ Ø ÓÒ Ü Ð Ó Ü Ø Ò «Ö ÒØ Ý Ø Ñ Ø ÓÒº Ä Ó Ü Ø Ò Ý Ø Ñ ÔÓ Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ð³ ÒØ Ö Ø ÓÒ ÒØÖ Ð ÔÖÓØÓÓÐ Ø ÓÒ Ö Ùܺ ØØ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ø Ú ÒÙ ÙÒ ¾

38 ÓÙ Ô ÖÑ Ò ÒØ ÓÖ Ò Ñ ÒÓÖÑ Ð Ø ÓÒº ÖÒ Ö Ò³ÓÒØ Ô Ö Ù ÑÔÓ Ö ÙÒ ÔÔÖÓ ÙÒ ÕÙ ÔÓÙÖ ØØ ÒØ Ö Ø ÓÒº ØØ ØÙ Ø ÓÒ ÔÓÙ Ð Ö ÙÖ Ò Ò ÙÖ Ø Ò Ù ØÖ Ð Ù ÓÑ Ò ÔÖÓÔÓ Ö ÓÐÙØ ÓÒ Ô ÕÙ Ð ÙÖ Ó Ò º Ä ØÖ Ú ÙÜ ³ ÒØ Ö Ø ÓÒ ÅÁÈ Ø ËÆÅÈ Ö ÔÓ ÒØ ÔÖ Ò Ô Ð Ñ ÒØ ÙÖ Ð³ Ô¹ ÔÖÓ Ô Ö ÐÐ ÅÁȹËÆÅÈ ÙÖ Ð³ ÔÔÖÓ ³ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ö ÕÙ ¾ ÓÙ ÙÖ Ð Ñ Ò Ñ ³ ÒØ Ö Ø ÓÒ ÔÐÙ ÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ ËÆÅÈ Ø ÅÁ˵ ÙÖ ÙÒ Ñ Ñ ÒØ º ÔÔÖÓ Ò³ÓÒØ Ô Ù Ð Ù ÓÑÔØ º ij ÔÔ Ö Ø ÓÒ ÒÓÙÚ ÐÐ Ø ÒÓÐÓ Ð Ö Ô ÖØ Ø ÓÒ ÓÒÒ Ð Ù ÒÓÙ¹ Ú ÐÐ ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ ÔÓÙÖ Ð³ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ø ÓÒº ÒÓÙÚ ÐÐ ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÒØ ÙØ Ð Ö ÙÒ ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ ØÖ Ù ÔÓÙÖ ÙÖ Ö Ð³ ÒØ ÖÓÔ Ö Ð Ø ÔÖÓØÓ¹ ÓÐ Ü Ø ÒØ ÅÁÈ Ø ËÆÅȺ ØÖ Ú ÙÜ ÓÒØ Ø Ö Ð Ò Ð Ö ÂÓ ÒØ ÁÒØ Ö ÓÑ Ò Å Ò Ñ ÒØ ÂÁ ŵ ÙÖ Ð³ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ø ÓÒ ËÆÅÈ Ø ÇËÁ Ò ÙØ Ð ÒØ Ð³ ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ ØÖ Ù ÇÊ ¼ º ¾

39 Ô ØÖ ¾ Ä ÔÔÖÓ ÒØÖ Ð Ð Ø ÓÒ Ö ÙÜ Ä ÔÔÖÓ ÒØÖ Ð ÓÒ Ø ÒØ Ö Ô ÖØ Ö Ð Ø Ø ÓÒ ÒØÖ Ð «Ö ÒØ ÒØ Ø ÕÙ ÒØ ÖÚ ÒÒ ÒØ Ò Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ Ö Ùº ÒØ Ø ÓÓÔ Ö ÒØ ÒØÖ ÐÐ ÔÓÙÖ ÓÑÔÐ Ö Ø º ÕÙ ÒØ Ø Ø ÙØÓÒÓÑ Ø Ô ÙØ ÙÖ Ö ÙÒ ØÖ Ø Ñ ÒØ Ô ÖØ ÙÐ Öº Ä Ô Ú Ö Ð³ ÔÔÖÓ ÒØÖ Ð Ô ÖÑ Ø ³ ÙÖ Ö Ð³ ÙØÓÒÓÑ Ð³ ÚÓÐÙØ ÓÒ Ø Ð³ÓÙÚ ÖØÙÖ Ý Ø Ñ Ø ÓÒ Ö Ùܺ ÈÓÙÖ Ð ÔÐÙ ÙÖ Ö Ø ØÙÖ ÓÒØ Ø ÔÖÓÔÓ º È ÖÑ Ð ÔÐÙ ÑÔÓÖØ ÒØ ÒÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ Ð Ö Ø ØÙÖ ØÖ ÙØ Å Ò Ñ ÒØ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Å µ À Ö Ö Ð Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ ÀÆŵ Ø Å Ò ¹ Ñ ÒØ Ý Ð Ø ÓÒ Å µº ¾º½ ÔÔÖÓ ÒØÖ Ð ¾

40 ¾º½º½ ØÖ ÙØ Å Ò Ñ ÒØ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Å µ ij Ö Ø ØÙÖ Å Ø ÔÖÓÔÓ Ô Ö Ð³ÇÔ Ò ËÓ ØÛ Ö ÓÙÒ Ø ÓÒ ÇË µ º ÐÐ Ò Ø ÙÒ ÒÓÖÑ ÔÓÙÖ Ð Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ ³ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÕÙ ÓÒ ÖÒ ÒØ Ù Ò Ð Ø ÓÒ ÐÓ Ð Ý Ø Ñ Ø ÖÚ ÕÙ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ØÖ Ø Ñ ÒØ Ö Ô ÖØ º ij Ö Ø ØÙÖ Å Ó«Ö ÙÒ ÖØ Ò ÒÓÑ Ö ÓÑÔÓ ÒØ ÒØ Ö Ø Ö ÙØ ¹ Ð Ð º ÓÑÔÓ ÒØ ÓÒ Ø ØÙ ÒØ ÙÒ ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ ³ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒº Å Ø ÓÑÔÓ ÙÜ Ô ÖØ ÒØ ÐÐ Ð Å Ò Ñ ÒØ Ê ÕÙ Ø ÖÓ¹ Ö ÅÊ µ Ø Ð Ó Ø ÖÚ ÙÖ ÙÖ ½¼ µº Ä ÅÊ Ø Ð Ô ÒØÖ Ð Ð³ Ö ¹ Ø ØÙÖ Å º ÁÐ ÑÔÐ ÒØ ÙÒ ÈÁ ÕÙ ÙÜ ÖÚ ÓÙÖÒ Ô Ö Å º Ä ÅÊ ÓÙÖÒ Ø ÙÒ ÒØ Ö ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ ÒÓÖÑ Ð ÔÓÙÖ ÙØ Ð Ö Ð ÔÖÓØÓÓÐ ËÆÅÈ Ø ÅÁÈ ØÖ Ú Ö ÙÒ ÈÁº ÁÐ ÓÙÖÒ Ø Ð Ñ ÒØ Ñ Ò Ñ ³ ÔÔ Ð Ñ Ø Ó Ó ÙÒ Ó Ø Å º ÖÒ Ö Ø ÙØ Ð ÔÓÙÖ Ð ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ö ÓÙÖ Ö Ö Ø ÔÓÙÖ Ð ÑÓ Ð Ø ÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒº Application de gestion SNMP/CMIP Management Request Broker (MRB) Application de gestion Network Management Procedure Application de gestion SubManager Processus 2 Processus 1 Résultat Application de gestion (Delegator) Protocole de délégation Agent Objet serveur Contrôleur Serveur élastique get/response(snmpv1/v2) Agent Ressource à gérer a/ Architecture DME b/ Architecture HNM c/ Architecture Mbd º ½¼ ß Ö Ø ØÙÖ ÒØÖ Ð Ä³Ó Ø ÖÚ ÙÖ Å Ó«Ö ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÕÙ Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ð³ ÙÜ ÓÒÒ ÒÖ ØÖ Ò Ø Ó Ø Ñ Ñ ÕÙ Ð Ö Ø ÓÒ Ø Ð ÙÔÔÖ ÓÒ Ò Ø Ò Ø Ó Øº ÕÙ Ó ÕÙ Ð ÅÊ Ö Ó Ø ÙÒ Ñ Ð Ð ØÖ Ò Ñ Ø Ð³Ó Ø ÖÚ ÙÖ ¾

41 ÕÙ Ø Ó Ð³Ó Ø Ô º Ä ÐÓ Ð Ø ÓÒ Ó Ø Å ÙÖ Ð Ö Ù Ø Ô Ö Ð³ ÒØ ÖÑ Ö Ù ÖÚ Ê Ô ÖØÓ Ö ØÖ ÙØ ÓÑÔÙØ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ µ ½¼ º ¾º½º¾ À Ö Ö Ð Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ ÀÆŵ ij Ö Ø ØÙÖ ÀÆÅ Ø ÔÖÓÔÓ Ô Ö Ð³ÍÒ Ú Ö Ø Î ÒÒ º ÐÐ ÙØ Ð Ð ÓÒ ÔØ ËÙ Å Ò Ö Ñ Ð Ð Ù ÔÖÓØÓÓÐ Ø ÓÒÒ Ö Ø ÓÒÒ Ö Ö Ø Ò Ð ËÆÅÈÚ¾ º ÍÒ ËÙ Å Ò Ö Ø Ó ÙÒ ÖÓÙÔ ³ ÒØ º ÁÐÖ Ñ Ð Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ð Ñ ÒØ Ö ÒØ Ü ÙØ ÕÙ ÐÕÙ ØÖ Ø Ñ ÒØ Ø ÔÖÓ Ù Ø Ú Ð ÙÖ ÔÐÙ ¹ Ò Ø Ú ÕÙ Ô ÙÚ ÒØ ØÖ ÑÔÐÓÝ Ô Ö ÙÒ Ø ÓÒÒ Ö ÙÔ Ö ÙÖ ÙÖ ½¼ µº ØØ Ñ Ø Ó Ö Ù Ø Ñ Ò Ö Ò Ø Ú Ð ÕÙ ÒØ Ø ØÖ Ø ÓÒ Ö ³ Ø ÙÒ ÕÙ ¹ Ñ ÒØ Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ØÖ Ø ÕÙ Ø ÒÚÓÝ Ù Ø ÓÒÒ Ö ÔÖ Ò Ô Ðº ÕÙ Ó ÕÙ³ÓÒ Ú ÙØ ÒØ Ö Ö ÓÒØ ÓÒÒ Ð Ø ÙÔÔÐ Ñ ÒØ Ö Ù Ý Ø Ñ ÔÖÓ ÙÖ Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ ÈÖÓ ÙÖ ÆÅȵ Ô ÙÚ ÒØ ØÖ Ö ³ÙÒ Ñ Ò Ö ÝÒ Ñ ÕÙ ÙÖ Ð ËÙ Å Ò Öº ÔÖÓ ÙÖ ÓÒØ ÒÖ ØÖ Ò ÙÜ Ø Ð Ù Å¹ Ö ÒØÖÝ Ø Ù Å ÖÇÔ µ ËÙ Å Ò Öº ÕÙ ÔÖÓ ÙÖ Ø Ð Ò Ô Ö Ó ÕÙ Ñ ÒØ Ø ÙÒ ÔÖÓ Ù Ø Ö º Ä ÔÖÓ Ù Ü ÙØ Ð ÔÖÓ ÙÖ Ø ÒÖ ØÖ Ð Ö ÙÐØ Ø Ò Ð Ø Ð Ù Å ÖÎ ÐÙ ÕÙ Ø ÐÙ Ô Ö Ð Ø ÓÒÒ Ö º ¾º½º Å Ò Ñ ÒØ Ý Ð Ø ÓÒ Å µ ij Ö Ø ØÙÖ Å Ø ÔÖÓÔÓ Ô Ö Ð³ÍÒ Ú Ö Ø Ð ÓÖÒ º ÐÐ Ò Ø ÙÒ ÑÓ Ð ÔÐÙ Ü Ð ÕÙ ÙØ Ð Ð ÓÒ ÔØ Ù ÖÚ ÙÖ Ð Ø ÕÙ ÓÒØ Ð ÓÒØ ÓÒÒ Ð Ø Ô ÙØ ØÖ Ø Ò Ù Ù ÑÓÑ ÒØ Ð³ Ü ÙØ ÓÒº Ð Ø Ò Ð Ù ÒØ ÒÓÙÚ ÐÐ ÔÖÓ ÙÖ ÓÒØ ÓÒÒ ÐÐ Ù ÖÚ ÙÖº Ò Ð³ ÔÔÖÓ Å Ù Ð Ù ³ ÔÔÓÖØ Ö Ð ÓÒÒ Ð Ö ÓÙÖ Ö Ú Ö Ð³ Ô¹ ÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÒØ Ð Ù ÙÜ Ö ÓÙÖ Ö Ø Ü ÙØ Ò Ð Ñ Ñ ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ ÕÙ Ð ÓÒÒ º Ä Ø ÓÒÒ Ö Ð ØÓÖ ÒØ Øݵ ÑÔÐÓ ¾

42 ÙÒ ÔÖÓØÓÓÐ Ð Ø ÓÒ ÔÓÙÖ Ø Ð Ö Ö Ø ÓÒØÖ ÓÐ Ö ÙÒ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ð Ù Èµ ÙÖ ½¼µº ÖÒ Ö Ô ÙØ ØÖ Ð Ù ÙÒ Ö ÓÙÖ Ö Ù Ñ ÖÖ Ø ÐÐ ÓÖØ ÕÙ Ð Ö ÓÙÖ ÙÑ Ð Ö ÔÓÒ Ð Ø ³ ÙØÓÒÓÑ º ij Ö Ø ØÙÖ Å Ò³ Ü Ô ÙÒ ÑÓ Ð Ñ ÒØ ÕÙ ÙÒ ÓÖÑ ÓÒÒ Ð Ö ÓÙÖ Ö ÕÙ Ö ÓÙØ Ð ÔÖÓ Ð Ñ ³ Ø ÖÓ Ò Ø ÒØÖ Ð «Ö ÒØ Ö ÓÙÖ Ù Ö Ù Ø Ð Ñ Ò Ð Ð Ñ Ø Ù Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ ³ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒº ij Ö Ø ØÙÖ Å Ô ÙØ ÒØ ÖÓÔ Ö Ö Ú Ð ÔÖÓØÓÓÐ Ü Ø ÒØ ËÆÅÈ Ø ÅÁȺ ÐÐ Ø Ò Ð Ô Ø ÔÖÓØÓÓÐ Ò ÓÙØ ÒØ ÓÒØ ÓÒÒ Ð Ø ÙÔÔÐ Ñ ÒØ Ö ÙÜ Ö ÓÙÖ Ö Ô Ö Ü ÑÔÐ ÙÒ Ö ÓÙÖ ÕÙ ÙÔÔÓÖØ Ð ÔÖÓØÓÓÐ ËÆÅÈ Ô ÙØ ÚÓÐÙ Ö ÔÓÙÖ ÙÔÔÓÖØ Ö ÅÁȺ ijÙØ Ð Ø ÓÒ Ù Å Ô ÖÑ Ø Ö ÓÙÖ Ù Ö Ù ³ ÕÙ Ö Ö Ô Ø Ø ÓÒ ³ ÙØÓÒÓÑ ÐÓ Ð º Ð Ð ÙÖ Ô ÖÑ Ø ³ ÙÖ Ö ÙÒ Ø ÓÒ ÒØ Ö Ñ ÒØ ÙØÓÒÓÑ Ò Ô ÖØ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ú Ð Ø ÓÒÒ Ö º ¾º½º Ê ÙÑ Ö Ø ØÙÖ Å ÀÆÅ Ø Å Ä Ö Ø ØÙÖ Å ÀÆÅ Ø Å ÔÖÓÔÓ ÒØ ÒÓÙÚ ÐÐ ÔÔÖÓ Ý Ø Ñ Ø ÓÒ Ö Ùܺ ÐÐ ÙÖ ÒØ ÙÒ Ò Ô Ò Ò Ú ¹ ¹Ú ÔÖÓØÓÓÐ ¹ Ø ÓÒ Ö ÙÜ ÙÖ ÒØ Ð³ ÜÔ Ò Ð Ø ÓÒØ ÓÒÒ Ð Ø Ù Ý Ø Ñ Ø ÓÒ Ø Ð Ù ÒØ Ø Ø ÓÒ ÙÜ Ö ÓÙÖ Ö º Ä ÓÑÔÐ Ü Ø Ö Ø ØÙÖ Ò Ð ÙÖ Ô Ô ÖÑ ³ ØÖ ÓÔØ Ô Ö Ð³ Ò Ù ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÕÙ Ð Ñ Ø Ð ÙÖ Ú ÐÓÔÔ Ñ Òغ Ö Ø ØÙÖ Ò³Ó«Ö ÒØ Ô Ð ÔÓ Ð Ø ÙÜ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ø Ø Ö ÒÓÙÚ ÐÐ ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ð Ö Ù Ð ÒØ Ö Ö Ø Ð ÙØ Ð Ö ÝÒ Ñ ÕÙ Ñ Òغ Ò Ö ÔÓÒ Ö Ø Ó Ø ÒÓÙ ÔÖÓÔÓ ÓÒ ÙÒ ÒÓÙÚ ÐÐ Ö Ø ØÙÖ ÔÓÙÖ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒº ØØ Ö Ø ØÙÖ Ø ÓÒ Ø ØÙ ³ÙÒ Ò Ñ Ð ÓÑÔÓ ÒØ ØÖ Ù ÕÙ ÓÑÑÙÒ ÕÙ ÒØ ÒØÖ ÙÜ ØÖ Ú Ö Ð³ÁÒØ Ö Ð ÇÊ º ¾

43 ¾º¾ ÓÒ ÔØ ÓÑÔÓ ÒØ ØÖ Ù ÍÒ ÓÑÔÓ ÒØ ØÙÒ ÑÓ ÙÐ ÐÓ Ð ÙØÓÒÓÑ º ÁÐ Ô ÙØ ØÖ ÓÒ ØÖÙ Ø Ø ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ô Ò ÑÑ ÒØ ÙØÖ ÓÑÔÓ ÒØ º ÁÐ Ø Ö Ø Ö Ô Ö ØØÖ ÙØ Ø Ñ Ø Ó º ÁÐ Ö Ù Ø Ð³ ÖÚ Ø ØÖÙØÙÖ ÒØ ÖÒ Ò ÔÖÓÔÓ ÒØ ÙÒ ÓÙ ÔÐÙ ÙÖ ÒØ Ö ÔÙ Ð ÕÙ º ÁÐ Ö Ø ÙÒ ØÖ Ø Ñ ÒØ Ô ÕÙ ³ÙÒ Ý Ø Ñ º ÍÒ ÓÑÔÓ ÒØ ÐÓ Ð Ò Ô ÙÐ Ø Ñ Õ٠г Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ ÒÓÙ Ô ÖÑ Ø ³ Ø Ð Ö ÙÒ Ò ÐÓ Ú Ð ÓÑÔÓ ÒØ Ñ Ø Ö Ð º ÔÐÙ Ð ÒÓØ ÓÒ ³ Ö Ø Ô Ö¹ Ñ Ø Ú ÐÓÔÔ Ö ÙÒ Ô Ð Ø ÓÒ ÓÑÔÓ ÒØ º ÖÒ Ö ÓÙÖÒ ÒØ ÙÒ Ò Ö ØÖÙØÙÖ ÙØ Ð Ð Ø Ö ÙØ Ð Ð ÔÓÙÖ Ð Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ Ö Ô Ñ ÐÐ ³ ÔÔÐ ¹ Ø ÓÒ º Ò Ð ÓÑ Ò Ð Ø ÓÒ Ö ÙÜ Ð ÓÑÔÓ ÒØ ÓÒØ ÙØ Ð ÔÓÙÖ Ð ÑÓ Ð ¹ Ø ÓÒ Ö ÓÙÖ Ö Ö Ø ÓÒØ ÓÒ Ð Ø ÓÒº ÍÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÖ Ù Ø ÓÒ Ø ØÙ ³ÙÒ Ò Ñ Ð ÓÑÔÓ ÒØ ÐÓ Ð Ö Ô Ö¹ Ø ÙÖ ÔÐÙ ÙÖ ÓÖ Ò Ø ÙÖ Ù Ö Ùº ÍÒ Ñ Ñ ÓÑÔÓ ÒØÔ ÙØ ØÖ ÙØ Ð Ô Ö ÔÐÙ ÙÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø Ò Ö Ù ÙÖ Ø Ñ ÙÖ Ð³ ÚÓÐÙØ ÓÒ Ó Ò Ò Ð Ý Ø Ñ Ò Ö Ñ ØØÖ Ò Ù Ð³ Ö Ø ØÙÖ Ò Ø Ð º ij Ò Ö ØÖÙØÙÖ ÐÓ ÐÐ ÕÙ ÙÔÔÓÖØ ÓÑÔÓ ÒØ Ø ÔÔ Ð ÁÒØ Ö Ðº ¾º ÁÒØ Ö Ð Ä³ÁÒØ Ö Ð ÙÖ Ð Ð Ò ÒØÖ Ð ÓÑÔÓ ÒØ ÕÙ Ö ÒØ ÙÖ Ð «Ö ÒØ ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ º ÁÐ ÓÒ Ø ØÙ ÙÒ ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ ØÖ Ù ÔÓÙÖ ÓÑÔÓ ÒØ º ÁÐ Ô ÖÑ Ø ÙÜ ÓÑÔÓ ÒØ ÓÓÔ Ö Ö ÒØÖ ÙÜ Ú ÙÒ ØÖ Ò Ô Ö Ò ØÓØ Ð Ð ÙÖ ÐÓ Ð Ø ÓÒº ÁÐ Ñ Õ٠г Ø ÖÓ Ò Ø ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ Ñ Ð Ö Ð «Ö Ò ÔÖÓØÓÓÐ Ö ÙÜ Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ Ø Ð Ò ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒº Ò Ð³ÁÒØ Ö Ð Ð Ö Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö ÓÙÖ Ø ØÖ Ò Ô Ö ÒØ ÙÜ ÙØ Ð Ø ÙÖ Ô Ö ¾

44 ÓÒ ÕÙ ÒØ ÖÒ Ö Ò Ø Ò Ù ÒØ Ô Ð ÓÑÔÓ ÒØ ÐÓ ÙÜ ÓÑÔÓ ÒØ ¹ Ø ÒØ º ÍÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ö Ô ÖØ Ø ÓÒ Ø ØÙ ³ÙÒ Ò Ñ Ð ÓÑÔÓ ÒØ ÕÙ ÓÑÑÙ¹ Ò ÕÙ ÒØ ÒØÖ ÙÜ Ô Ö Ð³ Ò Ö ÕÙ Ø º ØØ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ø ÙÖ Ô Ö Ð³ÁÒ¹ Ø Ö Ð ÕÙ Ó«Ö Ñ Ò Ñ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ø ØÖ Ò ÔÓÖØ ÔÓÙÖ Ð ÐÓ Ð Ø ÓÒ Ø Ð³ Ø Ú Ø ÓÒ ÓÑÔÓ ÒØ ØÖ Ù º ijÁÒØ Ö Ð Ø Ð Ú Ø ÙÖ ³ ÒØ Ö Ø ÓÒ ÓÑÔÓ ÒØ ØÖ Ù º ÈÐÙ ÙÖ Ø ÒÓÐÓ ÓÒØ Ò ÓÑÔ Ø Ø ÓÒº Ä ÔÐÙ ÔÖÓÔÖ Ø Ö Ø Ð ÑÓ Ð ÇÅ» ÇÅ Å ÖÓ Ó Ø ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ö ÒØ Ö Ö ÓÑÔÓ ÒØ Ø Ú ½ º Ä ÔÐÙ ÓÙÚ ÖØ ÒÓÑÑ ÇÊ»ÁÁÇÈ Ð³Ç Ø Å Ò Ñ ÒØ ÖÓÙÔ ÇÅ µ ÕÙ Ó«Ö ÙÒ Ò Ö ØÖÙØÙÖ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒØÖ Ð Ó Ø ØÖ Ù Ø ÖÓ Ò ½ º Ò Ò Ð Ê ÑÓØ Å Ø Ó ÁÒÚÓ Ø ÓÒ ÊÅÁµ Â Ú ËÓ Ø Ó«Ö ÙÒ ÙØÖ ÑÓ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒØÖ Ð Ó Ø ØÖ Ù ½ º Â Ú ËÓ Ø Ò Ð Ñ ÒØ Ð ÓÑÔÓ ÒØ Â Ú Ò º ÓÑÔÓ ÒØ ÓÒØ ÕÙ Ú Ð ÒØ ÙÜ ÓÑÔÓ ÒØ Ø Ú Å ÖÓ Ó Øº ÁÐ Ò ÒØ ÓÑÔÓ ÒØ ÐÓ Ð Ö ÙØ Ð Ð Ö Ø Ò Â Ú Ð Ô ÖÑ ØØ ÒØ ÓÒ ØÖÙ Ö ÙÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ô Ö Ñ Ð ÓÑÔÓ ÒØ ÐÓ Ð Ð³ ³ÓÙØ Ð Ú Ù Ð ÒØ Ö Ø ÓÑÑ Î Ù Ð ËÝÑ ÒØ Ø Â Ú ÏÓÖ ÓÔ ËÙÒËÓ Øº Ä ÑÓ Ð ÊÅÁ ÓÒØ ÒØÙÒ Ö Ð Ø ³ ÒØ Ö Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ù Ú ÐÓÔÔ ÙÖ ³ ÔÔ Ð Ö Ó Ø ÕÙ Ü Ø ÒØ Ò ÙÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÕÙ ³ Ü ÙØ ÙÖ ÙÒ ÙØÖ Ñ Ò Ú ÖØÙ ÐÐ Â Ú º Ó Ø ÓÒØ Ö Ø Ô Ö ÒØ Ö ÕÙ Ò ÒØ Ð ÙÖ ØØÖ ÙØ Ø Ð ÙÖ Ñ Ø Ó º Â Ú ÊÅÁ Ø ÙÒ Ñ Ò Ñ ÕÙ ÙØ Ð ÙÒ ÕÙ Ñ ÒØ Ð Ð Ò Â Ú º Ä ÑÓ Ð ØÖ ÙØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ç Ø ÅÓ Ð Çŵ Ø ÙÒ ÜØ Ò ÓÒ Ù ÑÓ Ð ÓÑÔÓ ÒØ ÇÅ ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ú ÐÓÔÔ Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ Ô Ö Ñ Ð ÓÑÔÓ¹ ÒØ Ö Ô ÖØ º ÁÐ Ó«Ö Ð ØÖ Ò Ô Ö Ò Ú ¹ ¹Ú Ð Ò ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Â Ú Øºµ Ø Ô Ö Ð³ ÒØ Ö Ð³ ÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø º ÁÐ ÓÙÖÒ Ø ÙÒ ÈÁ ÔÓÙÖ ÓÙÚÖ Ö Ö Ö Ø ÔÔ Ð Ö ÝÒ Ñ ÕÙ Ñ ÒØ Ð ÒØ Ö Ó Ø º ÓÑÔÓÒ ÒØ Ç Ø ¼

45 ÅÓ Ð Çŵ Ø ÙÒ Ö Ø ØÙÖ ÕÙ ÓÙÖÒ Ø ÖÚ ÔÐÙ ÙØ Ò Ú Ùº ÖÚ ÓÒØ ÙØ Ð Ô Ö Ð ÓÑÔÓ ÒØ ÇÄ Ø Ø Ú º Ä ÑÓ Ð ÇÅ ÔÓ ³ÙÒ Ñ Ò Ñ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒØÖ Ó Ø º Ó Ø Ô ÙÚ ÒØ ØÖ ØÙ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÙ Ð ÓØ ÕÙ ÝÒ Ñ ÕÙ «Ö ÒØ Ñ ÓÒØ ÓÒÒ ÒØ ÙÖ Ð Ñ Ñ Ñ Ò º È Ö ÓÒØÖ ÇÅ ÙØ Ð Ð Ø Ò Ö ØÖ ÙØ ÓÑÔÙØ Ò Ò¹ Ú ÖÓÒÑ Òص ÔÓÙÖ Ñ ØØÖ Ò Ö Ð Ø ÓÒ ÙÜ Ó Ø ÇÅ ÙÖ Ñ Ò Ø ÒØ ½¼ º ÓÑÑÓÒ Ç Ø Ê ÕÙ Ø ÖÓ Ö Ö Ø ØÙÖ ÇÊ µ Ø ÙÒ Ô Ø ÓÒ ÒÓÖÑ ¹ Ð Ù Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ ÐÓ Ð ÓÖ ÒØ Ó Ø Ò ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ ØÖ Ù ¾ º ÐÐ Ò Ø ÙÒ Ù ÐÓ Ð ³Ó Ø ØÖ Ù º Ò Ð Ù Ø Ô ØÖ ÒÓÙ Ø ÐÐÓÒ Ú ÒØ Ð³ Ö Ø ØÙÖ ÇÊ ÕÙ ÒÓÙ ÙØ Ð ÓÒ Ò ÒÓØÖ ÓÐÙØ ÓÒº Ä Ö Ø ØÙÖ ÔÖÓÔÓ Ô Ö Å ÖÓ Ó Ø Ø ËÙÒ Ö ÔÖ ÒØ ÒØ ÒÖ Ð Ø ÓÐÙØ ÓÒ ÔÖÓÔÖ Ø Ö º È Ö ÓÒØÖ Ð ÓÐÙØ ÓÒ ÇÊ Ð³ÇÅ Ø ÓÒ Ö ÓÑÑ Ð ÒÓÖÑ Ð ÔÐÙ Ø Ð Ô Ö Ð Ú ÐÓÔÔ ÙÖ Ø ÓÒ ÔØ ÙÖ ³ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÖ Ù º ³ ÐÐ ÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ³ ÒØ ÖÓÔ Ö Ð Ø ÒØÖ Ð Ý Ø Ñ ³Ó Ø ÇÅ ÊÅÁ Ø ÇÊ ÓÒØ Ø ÔÖÓÔÓ ÔÓÙÖ Ö Ò Ö Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ØÖ Ò Ô Ö ÒØ ÒØÖ Ð Ó Ø Ý Ø Ñ º ijÇÅ Ø Å ÖÓ Ó Ø ÓÒØ Ò Ô Ø ÓÒ Ò ÚÙ ³ Ø Ð Ö Ô Ö ÐÐ ÇÅ» ÇÊ Ø ÇÊ» Çź È Ö ÓÒØÖ ËÙÒ ÒØ Ö Ð ÙÔÔÓÖØ ÁÁÇÈ Ò ÊÅÁ Ò ÐÙ Ô ÖÑ ØØÖ ÓÑÑÙÒ ÕÙ Ö Ú Ð Ó Ø ÇÊ º ¾º ÓÑÑÓÒ Ç Ø Ê ÕÙ Ø ÖÓ Ö Ö Ø ØÙÖ ÇÊ µ Ä Ô Ø ÓÒ ÇÊ ÓÒØ Ò Ô Ö Ð³ÇÅ Ç Ø Å Ò Ñ ÒØ ÖÓÙÔµ ÕÙ Ø ÙÒ ÓÖ Ò Ø ÓÒ ÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Ö ÖÓÙÔ ÒØ ÔÐÙ ¼¼ Ø ÙÖ Ð³ Ò Ù ØÖ Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ½ º ÇÊ ÙÖ Ð ØÖ Ò Ô Ö Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒØÖ Ó Ø ØÖ Ù º ÐÐ ÙÔÔÓÖØ Ð Ò Ø ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ Ø ÖÓ Ò º ½

46 ¾º º½ Ö Ø ØÙÖ ÐÓ Ð ÇÊ ØØ Ö Ø ØÙÖ Ú ÔÖ Ò Ö Ò ÓÑÔØ ØÓÙØ Ð ÓÒØ ÓÒÒ Ð Ø Ò Ö Ð ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ³ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò ÙÒ ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ ÓÙÚ ÖØ Ø ØÖ Ù º ÐÐ ØÖÙØÙÖ ÓÒØ ÓÒÒ Ð Ø Ò ÒÕ Ö Ò Ø ÓÖ ÙÖ ½½µ Objets applicatifs Spécifiques et non standardisés Interfaces de domaine Télécommunication Utilitaires communs Administration IHM Bus d objets répartis Nommage Vendeur Sécurité Événements Notifications Cycle de vie Services objets communs º ½½ ß Ö Ø ØÙÖ ÐÓ Ð ÇÊ Ä Ù ³Ó Ø Ö Ô ÖØ Ç Ø Ê ÕÙ Ø ÖÓ Öµ ³ Ø Ð Ù ³ ÒØ ÖÓÒÒ Ü ÓÒ ÒØÖ Ó Ø º ÁÐ Ò Ô ÙÐ ØÓÙ Ð Ñ Ò Ñ Ò Ö ÔÓÙÖ ÓÑÑÙÒ ÕÙ Ö Ú Ó Ø ÖÚ ÙÖ Ð Ø Ú Ö Ø Ð ÒÖ ØÖ Öº ÁÐ ÙÖ Ð Ð ÓÒ Ú Ð Ð Ò ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ø Ð ØÖ Ò Ô Ö Ò ÔÔ Ð Ò ÕÙ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒØÖ Ð «Ö ÒØ Ù ÇÊ º ¾

47 Ä ÖÚ Ó Ø ÓÑÑÙÒ ÓÑÑÓÒ Ç Ø Ë ÖÚ µ ÖÚ ÓÙÖÒ ÒØ ØÖ Ø ÓÒ ÙÜ ÓÒØ ÓÒ Ý Ø Ñ º ijÙØ Ð Ø ÓÒ ÖÚ Ô ÖÑ Ø ³ Ö Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ô Ò ÒØ Ñ Ò Ñ ÓÙ ¹ ÒØ Ù Ý Ø Ñ º ØØ Ò Ô Ò Ò Ô ÖÑ Ø Ð ÔÓÖØ Ð Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ ÙØ Ð ÒØ ÖÚ º Ò Ö Ð Ñ ÒØ ÖÚ ÓÒØ Ú ÐÓÔÔ Ô Ö Ð ÓÒ ÔØ ÙÖ ³ÇÊ º È ÖÑ Ð ÖÚ Ò Ô Ö Ð³ÇÅ ÙÖ ½½µ ÒÓÙ Ö ÚÓÒ Ð Ö ÓÐ ÖÚ ÆÓÑÑ Î Ò ÙÖ Ú Ò Ñ ÒØ Ø ÆÓØ Ø ÓÒ º Ä ÖÚ ÆÓÑÑ Æ Ñ Ò Ë ÖÚ µ Ô ÖÑ Ø Ð Ö Ö Ó Ø Ò ÓÒØ ÓÒ ÒÓÑ ÝÑ ÓÐ ÕÙ Ð ÙÖ Ý ÒØ Ø Ó º ³ Ø Ð³ ÕÙ Ú Ð ÒØ Ô Ð Ò Ð³ ÒÒÙ Ö Ø Ð Ô ÓÒ ÕÙ º Ä ÖÚ Î Ò ÙÖ ÌÖ Ö Ë ÖÚ µ Ô ÖÑ Ø Ð Ö Ö Ó Ø Ò ÓÒØ ÓÒ Ð ÙÖ Ö Ø Ö Ø ÕÙ º ³ Ø Ð³ ÕÙ Ú Ð ÒØ Ô ÙÒ Ð³ ÒÒÙ Ö Ø Ð Ô ÓÒ ÕÙ º Ä ÖÚ ÆÓÑÑ Ø ØÖ ÓÙÖ ÑÑ ÒØ ÙØ Ð Ò Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ ÇÊ Ø ÓÒ ÙØ Ð Ø ÓÒ Ø ÙÓÙÔ ÔÐÙ ÑÔÐ ÕÙ ÐÐ Ù ÖÚ Î Ò ÙÖº Ô Ò ÒØ ÖÒ Ö Ó Ø ØÖ ÑÔ Ö Ø Ú Ñ ÒØ Ñ Ò ÙÚÖ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ ÇÊ Ñ Ò ÔÙÐ ÒØ Ö Ø Ö Ö Ö ÓÑÔÐ Ü º Ä ÖÚ Ú Ò Ñ ÒØ Ú ÒØ Ë ÖÚ µ Ô ÖÑ Ø ÙÜ Ó Ø ÔÖÓ Ù Ö Ú Ò Ñ ÒØ ÝÒ ÖÓÒ Ø Ò Ø ÓÒ ³Ó Ø ÓÒ ÓÑÑ Ø ÙÖ Ú Ò ÙÜ ³ Ú Ò Ñ ÒØ º Ä Ò ÙÜ ÓÙÖÒ ÒØ ÙÜ ÑÓ ÓÒØ ÓÒÒ Ñ Òغ Ò Ð ÑÓ ÔÙ Ð ÔÖÓ ÙØ ÙÖ Ð³ Ò Ø Ø Ú Ð ÔÖÓ ÙØ ÓÒ Ø Ð ÓÒ ÓÑÑ Ø ÙÖ Ø Ò ÓÖÑ Ú Ò Ñ ÒØ º Ò Ð ÑÓ ÔÙÐÐ Ð ÓÒ ÓÑÑ Ø ÙÖ Ñ Ò ÜÔÐ Ø Ñ ÒØ ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ Ø Ð ÔÖÓ ÙØ ÙÖ Ø ÐÓÖ ÓÐÐ Ø º Ä ÖÚ ÆÓØ Ø ÓÒ ÆÓØ Ø ÓÒ Ë ÖÚ µ Ø ÙÒ ÜØ Ò ÓÒ Ù ÖÚ ÔÖ Òغ Ä ÓÒ ÓÑÑ Ø ÙÖ ÓÒØ Ò ÓÖÑ ÙÒ ÕÙ Ñ ÒØ Ú Ò Ñ ÒØ ÕÙ Ð ÒØ Ö Òغ ÈÓÙÖ Ð Ð ÔÓ ÒØ ÐØÖ ÙÖ Ð Ò Ð Ö Ù ÒØ Ò Ð ØÖ Ö Ù Ò Ò Ö Ô Ö Ð ÔÖÓÔ Ø ÓÒ Ú Ò Ñ ÒØ º

48 Ä ÙØ Ð Ø Ö ÓÑÑÙÒ ÇÊ Ð Ø µ ÙØ Ð Ø Ö ÓÒØ Ò ÓÑÑ ÙÒ ÓÐÐ Ø ÓÒ ÖÚ Ø ³Ó Ø Ô ÕÙ ÙÒ ÓÑ Ò Ô ÖØ ÙÐ Öº ÁÐ Ö ÔÖ ÒØ ÒØ ÙÒ Ò Ñ Ð Ð Ö ÙØ Ð Ð º ÁÐ Ô ÙÚ ÒØ ØÖ ÔÔ Ð Ô Ö Ð ÙØÖ Ó Ø ÇÊ Ú Ð ÙÖ ÒØ Ö º ÙØ Ð Ø Ö ÓÑÑÙÒ ÓÙÚÖ ÒØ ÖÚ ÔÐÙ ÙØ Ò Ú Ù ÓÑÑ Ð³ ÒØ Ö ÙØ Ð Ø ÙÖ Ø Ð³ Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ø Ö Ùܺ Ä ÒØ Ö ÓÑ Ò ÓÑ Ò ÁÒØ Ö µ ÒØ Ö Ò ÒØ Ó Ø Ñ Ø Ö Ô ÕÙ Ø ÙÖ ³ Ø Ú Ø ÓÑÑ Ð Ø Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ º Ä ÙÖ Ó Ø Ø ³ ÙÖ Ö Ð³ ÒØ ÖÓÔ Ö Ð Ø Ñ ÒØ ÕÙ Ý Ø Ñ ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ³ ÒØÖ ÔÖ ³ÙÒ Ñ Ñ Ñ Ø Öº Ä Ó Ø ÔÔÐ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ç Ø µ Ó Ø Ò ÓÒØ Ô ÒÓÖÑ Ð º ÁÐ Ò ÒØ Ó Ø Ô ÕÙ ÙÒ ÔÔÐ ¹ Ø ÓÒ Ö Ô ÖØ º ÌÓÙØ Ó ÕÙ Ð Ö ÓÐ Ó Ø ÔÔ Ö Ø Ò ÔÐÙ ³ÙÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð Ô ÙÚ ÒØ ØÖ ÒØ Ö Ò Ð Ø ÓÖ ÙØ Ð Ø Ö ÓÑÑÙÒ ÓÙ ÒØ Ö ÓÑ Ò Ø ØÖ ÒÓÖÑ Ð Ô Ö Ð³ÇÅ º ¾º º¾ ÔÔ Ð Ø Ø ÕÙ Ø ÝÒ Ñ ÕÙ ÇÊ Ó«Ö ÙÜ Ñ Ò Ñ ³ ÔÔ Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÙÖ Ð Ó Ø Ø ÒØ Ð³ ÔÔ Ð Ø Ø ÕÙ Ø Ð³ ÔÔ Ð ÝÒ Ñ ÕÙ º ÔÔ Ð Ø Ø ÕÙ ÍÒ Ó Ø Ð ÒØ Ó Ð ÓÙ Á Ä ³ÙÒ Ó Ø ÖÚ ÙÖ Ô ÙØ ÔÔ Ð Ö ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð³Ó Ø ÖÚ ÙÖ ³ÙÒ Ñ Ò Ö ØÖ Ò Ô Ö ÒØ º Ä ÓÙ Ø Ð³Ó ØÙÖ ÓÒØ Ò Ö Ô Ö

49 Ð ÓÑÔ Ð Ø ÙÖ Á Ä Ô ÖØ Ö Ð³ ÒØ Ö Á Ä Ð³Ó Ø ÖÚ ÙÖº Ä ÔÖÓ Ö ÑÑ ³ ѹ ÔÐ ÒØ Ø ÓÒ Ù Ð ÒØ Ø Ù ÖÚ ÙÖ ÓÒØ ÓÑÔ Ð Ú Ð Ö ÙÐØ Ø Ð ÓÑÔ Ð Ø ÓÒ ÒØ Ö Á Ä Ð³Ó Ø ÖÚ ÙÖº Ò Ð ÔÔ Ð ÓÒØ ÓÒØÖ ÓÐ Ð ÓÑÔ Ð Ø ÓÒº ÆÓÙ ÐÐÙ ØÖÓÒ Ð ÙÖ ½¾ г ÔÔ Ð ³ÙÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÙÖ ÙÒ Ó Ø ÖÚ ÙÖ Ø Òغ ÍÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð ÒØ ÇÊ ÔÔ ÐÐ ÙÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ³ÙÒ Ó Ø Ø ÒØ Ò Ô ÒØ Ð Ö Ö Ò Ð³Ó Ø Ð ÒÓÑ Ð³ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ø Ð Ö ÙÑ ÒØ Ò Ö º Ð Ö ÔØ ÓÒ ØØ Ö ÕÙ Ø Ð³Ó Ø ÖÚ ÙÖ Ü ÙØ ØØ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ø Ö ÒÚÓ Ð Ö ÙÐØ Ø Ù Ð ÒØ ÇÊ º Ö ÙÐØ Ø Ô ÙØ ØÖ ÙÒ Ö ÙÑ ÒØ ÓÖØ Ð³ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÓÙ ÙÒ Ü ÔØ ÓÒ Ù Ô Ö ÙÒ ÖÖ ÙÖ ³ Ü ÙØ ÓÒ Ð³ÓÔ Ö Ø ÓÒº Interface de l objet Référence à l objet Appel de l opération Objet Requête CORBA Réponse/ Exception Activation État de l objet Application Client BUS CORBA Application Serveur º ½¾ ß ÔÔ Ð ³ÙÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ³ÙÒ Ó Ø Ø ÒØ Ú ÇÊ ÔÔ Ð ÝÒ Ñ ÕÙ Ù ÓÙÖ Ð³ Ü ÙØ ÓÒ ³ÙÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÕÙ³ Ð ÓÙ Ø ÔÔ Ð Ö ÙÒ Ó Ø Ð ÒØ Ô ÙØ ÓÙÚÖ Ö Ð Ò Ø ÓÒ ÐÐ ¹ ÐÙ ÒÚÓÝ Ö ÙÒ ÔÔ Ð Ô Ö Ñ ØÖ ØÖ ÚÓ Ö ÙÒ Ö ÔÓÒ º Ò Ð ÔÔ Ð ÓÒØ ÓÒØÖ ÓРг Ü ÙØ ÓÒº ÇÊ Ó«Ö ÙÒ Ò Ñ Ð Ñ Ò Ñ ÔÓÙÖ ÜÔÐÓ Ø Ö Ø ÑÔÐ ÒØ Ö ÝÒ Ñ ÕÙ Ñ ÒØ Ó Ø Ö Ô ÖØ Ð Ö Ö ÒØ Ð ÒØ Ö Áʵ г ÒØ Ö ³ ÔÔ Ð ÝÒ Ñ ÕÙ ÁÁµ Ø Ð³ ÒØ Ö ³Ó ØÙÖ ÝÒ Ñ ÕÙ ËÁµº Ñ Ò Ñ ÝÒ Ñ ÕÙ Ô ÖÑ ØØ ÒØ

50 ÓÒ ØÖÙ Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ ÕÙ ³ ÔØ ÒØ ÙØÓÑ Ø ÕÙ Ñ ÒØ ÙÜ Ò Ñ ÒØ Ô Ø ÓÒ Á ĺ Ò ³ ÔÔ Ð Ö ÝÒ Ñ ÕÙ Ñ ÒØ ÙÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÙÖ ÙÒ Ó Ø Ø ÒØ Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ Ð ÒØ Ó Ø Ö Ô Ø Ö Ð Ø Ô Ù Ú ÒØ ß ÌÖÓÙÚ Ö Ð Ö Ö Ò Ð³Ó Ø Ò ÙØ Ð ÒØ Ð ÖÚ ÆÓÑÑ º ß Ç Ø Ò Ö Ð³ ÒØ Ö Ð³Ó Ø Ò ÙØ Ð ÒØ Ð³ ÒØ Ö ³ ÔÔ Ð ÝÒ Ñ ÕÙ ÁÁµº ß Ç Ø Ò Ö Ð Ö ÔØ ÓÒ Ð³ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÔÔ Ð Ö Ò ÙØ Ð ÒØ Ð Ö Ö ÒØ Ð ÒØ Ö¹ Áʵº ß ÓÒ ØÖÙ Ö Ð Ð Ø Ö ÙÑ ÒØ ØÖ Ò Ñ ØØÖ º ß Ö Ö Ð Ö ÕÙ Ø º ß ÌÖ Ø Ö Ð Ö ÙÐØ Ø Ö ØÓÙÖÒ º ¾º º Ä Ò Ö ÔØ ÓÒ ³Ó Ø Ò Ð³ Ö Ø ØÙÖ ÇÊ Ð ÖÚ ÓÒØ Ö Ø Ò ÙÒ Ð Ò Ô Ø ÓÒ ÔÔ Ð ÁÒØ Ö Ò Ø ÓÒ Ä Ò Ù Á ĵº Á Ä Ø Ò Ô Ò ÒØ Ð Ò ÔÖÓ¹ Ö ÑÑ Ø ÓÒ ÕÙ ÒÓÙ ÙØ Ð ÓÒ ÔÓÙÖ ÑÔÐ ÒØ Ö Ð ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØ Ó Ø º Ä Ð Ò Á Ä Ô ÖÑ Ø Ò Ö Ð ÒØ Ö ÕÙ Ó Øº ÒØ Ö ÓÒØ Ò Ù Ø ÔÖÓ Ø Ú Ö Ð Ð Ò ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ ÚÓÐÙ Â Ú Øºµ Ò ÙØ Ð ¹ ÒØ ÙÒ ÓÑÔ Ð Ø ÙÖ Á ÐØÓ Ú Á ÐØÓ Øºµ Ô ÕÙ ÕÙ Ð Ò º ÓÑÔ Ð Ø ÙÖ Ò Ö ÙØÓÑ Ø ÕÙ Ñ ÒØ Ð Ö ÕÙ ÓÒØ ÒÒ ÒØ Ð ÓÙ Ø Ð³Ó ØÙÖ Ò Ð Ð Ò ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ ÙØ Ð ÔÓÙÖ Ð³ ÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÙÖ ½ µº ÆÓÙ ÐÐÙ ØÖÓÒ Ð ÙÖ ½ Ð ÓÒ ÔØ ÔÖÓ Ø ÓÒ ³ÙÒ Ô Ø ÓÒ Á Ä Ú Ö Ð Ð Ò ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ ÚÓÐÙ º Ô ÖØ Ö ³ÙÒ Ö Á Ä ÕÙ Ö Ø Ð ÒØ Ö¹ Ø Ð ØØÖ ÙØ ³ÙÒ Ó Ø ÒÓÙ Ò ÖÓÒ Ð Ö ÕÙ ÓÒØ ÒÒ ÒØ Ð ÓÙ Ø Ð³Ó ØÙÖ Ò ÙØ Ð ÒØ ÓÑÔ Ð Ø ÙÖ Ô ÕÙ ÕÙ Ð Ò º Ö ÓÒØ ÙØ Ð Ô Ö Ð Ð ÒØ Ø Ð ÖÚ ÙÖ ÇÊ ÔÓÙÖ Ò Ö Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ Ü ÙØ Ð º

51 Précompilateur IDL vers C++ Fichier IDL Précompilateur IDL vers Java Client C++ Souche C++ ORB A IIOP Serveur Java Ossature Java ORB B º ½ ß ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒØÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÖÓ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÒØ Ö Ø Ò Ð Ò «Ö ÒØ Ø ÙØ Ð ÒØ ÇÊ «Ö ÒØ º ÐÐ ÓÑÑÙÒ ÕÙ ÒØ ÒØÖ ÐÐ Ö Ù ÔÖÓØÓÓÐ ÁÒØ ÖÒ Ø ÁÒØ Ö¹ÇÊ ÈÖÓØÓÓÐ ÁÁÇȵº ¾º ÇÊ Ø Ð Ø ÓÒ Ö ÙÜ Ò Ð³ Ö Ø ØÙÖ ÇÊ Ð ÑÓ Ð Ø ÓÒ «Ö ÒØ ÒØ Ø ³ÙÒ Ý Ø Ñ Ø ÓÒ Ö ÙÜ Ô ÙØ ØÖ Ñ Ò ÙÚÖ ÓÙ ÓÖÑ ³Ó Ø ÇÊ º Ò¹ Ø Ø Ö ÔÖ ÒØ ÒØ Ð Ö ÓÙÖ Ö Ö ÙÖ Ð Ö Ù Ø Ð ÓÑÔÓ ÒØ Ð³ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒº Ö ÓÙÖ ÓÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ô Ö Ó Ø Ö ÙÖ ½ µº ÍÒ Ó Ø Ö ÔÓ ÙÒ ÒØ Ø ÙÒ ÕÙ Ø ÙÒ Ò Ñ Ð ³ ØØÖ ÙØ Ø ³ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ø ÒÓØ Ø ÓÒ µº ÕÙ Ó Ø Ö Ô ÙØ ØÖ Ú ÐÓÔÔ Ò Ô Ò ÑÑ ÒØ ÙØÖ º Ô ÖÑ Ø ÙÒ ÔÐÙ Ö Ò Ü Ð Ø ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ð³ÙÒ Ø Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ Ò³ Ø ÒØ ÔÐÙ ÓÖ Ñ ÒØ ÙÒ ÒØ ÒØ Öº È Ö Ü ÑÔÐ ÙÒ Ó Ø Ö Ô ÙØ Ö ÔÖ ÒØ Ö ÙÒ ÖÓÙÔ Ô ÖØ ¹ ÙÐ Ö Ð ÅÁ º Ä ÓÐÓ Ð Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ô ÙØ ÓÒ ØÖ ÑÓ Ð Ò ÓÒØ ÓÒ Ù Ò Ú Ù ³ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ö ÕÙ ÒØÖ Ð «Ö ÒØ Ó Ø º ij ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ø Ö ÔÖ ÒØ Ô Ö ÙÒ ÓÙ ÔÐÙ ÙÖ Ó Ø º ÐÐ Ø Ô Ð ³ Ñ ØØÖ Ø Ö ÚÓ Ö Ö ÕÙ Ø Ò ÔÔ Ð ÒØ Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ú

52 Application de gestion Objets gérés Ressources physiques du réseau º ½ ß Ç Ø Ö ÇÊ ÙÖ ½ µº Ñ Ò Ñ ³ ÔÔ Ð Ö Ò ØÖ Ò Ô Ö ÒØ Ð³ÙØ Ð Ø ÓÒ ÔÖÓØÓÓÐ Ø ÓÒ Ö Ùܺ Application de gestion Objets gérés Notifications Opérations : Get, Set, Action Bus d objets répartis CORBA º ½ ß ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ÒØÖ Ð Ø ÓÒÒ Ö Ø Ð Ó Ø Ö Ä ÐÓ Ð Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ø Ô Ö Ð³ ÒØ ÖÑ Ö Ù ÖÚ ÆÓÑ ÇÊ º ØÖ Ú Ö ÖÚ ÒÓÙ ÒÖ ØÖÓÒ ÙÐ Ñ ÒØ Ð Ö Ò Ð³ Ö Ö ÕÙ ÓÒ Ø ¹ ØÙ Ð ÅÁ Ø ÕÙ Ó Ø Ö Ð Ö Ö Ò Ù ÓÖ ÓÒÒ º Ä Ó Ø Ö Ô ÙÚ ÒØ Ñ ØØÖ ÒÓØ Ø ÓÒ Ð³ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÙØ Ð ¹ ÒØ Ð ÖÚ Ú Ò Ñ ÒØ ÇÊ º

53 ¾º º½»ÇÔ Ò³ ÂÓ ÒØ ÁÒØ Ö¹ ÓÑ Ò Å Ò Ñ ÒØ Ø ÓÖ ÓÂÁ ŵ Ä Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ ÓÖÙÑ ÆÅ µ Ø»ÇÔ Ò ÓÒØ Ö Ð ÖÓÙÔ ÂÓ ÒØ ÁÒØ Ö¹ ÓÑ Ò Å Ò Ñ ÒØ ÓÂÁ ŵ ¾¼ ÔÓÙÖ ØÙ Ö Ø ÓÙÖÒ Ö Ð ÓÙØ Ð ÕÙ Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ð ÐÓ Ù ÒØÖ Ð Ý Ø Ñ Ø ÓÒ ÙÖ ÅÁÈ ËÆÅÈ Ø ÇÊ º ÓÂÁ Å Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ØÖ ÙØ ÓÒ Ô Ø ÓÒ ÑÓ Ð ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÅÇ» Ëƺ½ Ú Ö ÇÊ ¹Á Ä Ø ËÆÅÈ ÅÁ Ú Ö ÇÊ ¹Á ĺ ÁÐ Ò ¹ Ð Ñ ÒØ Ð ÓÖ Ø Ñ ØÖ ÙØ ÓÒ ÒØ Ö Ø ÓÒ ÒØÖ ÅÁÈ ËÆÅÈ Ø ÇÊ º Ä ØÖ ÙØ ÓÒ ÒØ Ö Ø ÓÒ ÓÒ Ø ØÖ Ù Ö Ð Ö ÕÙ Ø Ø Ð Ö ÔÓÒ ÅÁÈ Ú Ö ÇÊ ËÆÅÈ Ú Ö ÇÊ ÇÊ Ú Ö ÅÁÈ Ø ÇÊ Ú Ö ËÆÅȺ ij ÒØ ÖÓÔ Ö Ð Ø ÓÑ Ò ÇÊ Ø ÅÁÈ ÓÙ ÇÊ Ø ËÆÅÈ Ô ÙØ Ö ÙÜ ÓÒ «Ö ÒØ º Ä ÔÖ Ñ Ö ÓÒ Ø ÙØ Ð Ö ÙÒ Ô Ö ÐÐ ÕÙ ÓÒ Ø ØÙ ÙÒ ÔÓ ÒØ ³ ÒØ ÖÓÒÒ Ü ÓÒ ÒØÖ Ð ÙÜ ÓÑ Ò Ø Ð Ö Ð ÓÑÔÓ ÒØ Ü Ø ÒØ Ò Ò º Ä ÙÜ Ñ ÓÒ Ø ÒØ Ö Ö Ð ÙÔÔÓÖØ Ð³ÙÒ ÓÑ Ò Ò Ð³ ÙØÖ º Ä ÔÖ Ñ Ö ÓÐÙØ ÓÒ Ø ÔÐÙ ÑÔÐ ÑÔÐ ÒØ Ö ÓÙÖØ Ø ÖÑ Ñ ÐÐ ÙÒ ÑÔ Ø Ò Ø Ù Ò Ú Ù Ð Ô Ö ÓÖÑ Ò ÒØ Ö Ø ÓÒ º ÙÜ ÔÔÖÓ Ø Ò Ù ÒØ ÔÓÙÖ Ð Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ Ð Ô Ö ÐРг ÔÔÖÓ Ø Ø ÕÙ Ø Ð³ ÔÔÖÓ ÝÒ Ñ ÕÙ º ÔÔÖÓ ËØ Ø ÕÙ ØØ ÔÔÖÓ ÓÒ Ø ØÖ Ù Ö Ð ÑÓ Ð ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÅÁ µ ³ÙÒ ÒØ ÇËÁ ÓÙ ËÆÅȵ Ò ÙÒ Ô Ø ÓÒ ÇÊ ¹Á Ä º Ä ÑÓ Ð ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒØ Ö Ø Ò Ð Ò Ò Ø ÓÒ Ëƺ½ ÔÓÙÖ ËÆÅÈ Ø ÅÇ» Ëƺ½ ÔÓÙÖ ÇËÁº Ä ÔÖ Ò Ô Ð ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø ÅÁÈ ÅÇ» Ëƺ½ Ú Ö Á Ä Ö ÔÓ

54 ÒØ ÐÐ Ñ ÒØ ÙÖ Ð ÔÓ ÒØ Ù Ú ÒØ ß ÕÙ ØØÖ ÙØ Ð³Ó Ø Ö Ô ÙØ ØÖ Ô Ô Ö ÙÒ ØØÖ ÙØ Ò Ð Ô ¹ Ø ÓÒ Ð³ ÒØ Ö º ß ÕÙ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÕÙ Ô ÙØ ØÖ ÔÔ Ð ÙÖ Ð³Ó Ø Ö Ó Ø ØÖ Ð Ö ÓÑÑ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò ÓÒ ÒØ Ö Á ĺ ß Ä ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ö Ø ÓÒ Ø ÙÔÔÖ ÓÒ ³ÙÒ Ó Ø Ö ÓÒØ ÓÙÖÒ Ô Ö Ð ÖÚ ÇÊ ÝÐ Ú º ß Ä ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÒØ Ô Ò ÒØ Ö Ô Ö º Ä ÔÖ Ò Ô Ð ØÖ ÙØ ÓÒ Ð ÅÁ ËÆÅÈ Ëƺ½ Ú Ö Á Ä Ø Ò Ô Ö Ð ÔÓ ÒØ Ù Ú ÒØ ¾ ß ÌÖ ÙØ ÓÒ ÕÙ Ø Ð ÒØÖÝ Ò ÒØ Ö Á ĺ Ä Ð Ñ ÒØ ØØ Ø Ð Ö ÔÖ ÒØ ÒØ Ð ØØÖ ÙØ ØØ ÒØ Ö º ß ÌÖ ÙØ ÓÒ ÕÙ Ú Ö Ð ³ÙÒ ÖÓÙÔ Ò ÒØ Ö Á ĺ ÕÙ Ú Ö Ð Ø Ö ÔÖ ÒØ Ô Ö ÙÒ ØØÖ ÙØ Ò ØØ ÒØ Ö º ß ÌÖ ÙØ ÓÒ ÒÓØ Ø ÓÒ Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò ÒØ Ö Ô Ö º Ò Ð³ ÔÔÖÓ Ø Ø Õ٠г ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÒØ ÇÊ µ Ó Ø ØÖ Óѹ Ô Ð Ú Ð Ö ÙÐØ Ø Ð ÓÑÔ Ð Ø ÓÒ Ð³ ÒØ Ö Á Ä Ð ÅÁ ÓÒ ÖÒ º ØØ Ò¹ Ø Ö Ø Ò Ö Ô Ö Ð ØÖ ÙØ ÙÖ Ô Ø ÓÒ ÅÇ» Ëƺ½ Ú Ö ÇÊ ¹Á ĺ ij ÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ ÒØ Ö Á Ä ÙÖ Ð ØÖ ÙØ ÓÒ Ö ÕÙ Ø Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ÇÊ Ò Ö ÕÙ Ø ÅÁÈ ÓÙ ËÆÅÈ º Ò ØØ ÔÔÖÓ Ð³ ÒØ Ö Á Ä Ð ÅÁ Ø ÓÒÒÙ Ô Ö Ð Ð ÒØ ÇÊ Ù ÑÓÑ ÒØ Ð ÓÑÔ Ð Ø ÓÒº ÌÓÙØ Ò Ñ ÒØ ØØ ÒØ Ö ÑÔÐ ÕÙ ÙÒ Ö ÓÑÔ Ð Ø ÓÒ Ð³ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ú Ð ÒÓÙÚ ÐÐ ÒØ Ö Ò Ö Ô Ö Ð ØÖ ÙØ ÙÖ ÅÇ» Ëƺ½ ¹ Á ĺ ¼

55 ÔÔÖÓ ÝÒ Ñ ÕÙ Ò ÙÖÑÓÒØ Ö Ð Ð Ñ Ø Ð³ ÔÔÖÓ Ø Ø ÕÙ ÔÐÙ ÙÖ ØÖ Ú ÙÜ Ö Ö ÓÒØ ÔÖÓÔÓ Ú Ö ÓÐÙØ ÓÒ ÔÓÙÖ ÙÖ Ö ÙÒ ÒØ Ö Ø ÓÒ ÝÒ Ñ ÕÙ ÒØÖ ÇÊ ÅÁÈ Ø ËÆÅȺ È ÖÑ ÓÐÙØ ÓÒ ÒÓÙ ØÓÒ Ò Ö Ç Ø ÅÓ Ð Çŵ ¾ Ø ÇÊ ¹ Ä ÓÒ ÕÙ ÔÖÓÔÓ ÒØ ÓÐÙØ ÓÒ ÝÒ Ñ ÕÙ ³ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ö ÕÙ Ø Ù ÑÓÑ ÒØ Ð³ Ü ÙØ ÓÒº Ð Ø Ò ÚÓ Ö Ó Ò ÓÑÔ Ð Ö Ð Ô Ø ÓÒ ÅÇ» Ëƺ½ Ð ÅÁ Ú Ð³ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÒØ ÇÊ µ ÓÒØÖ Ö Ñ ÒØ Ð³ ÔÔÖÓ Ø Ø ÕÙ º ÓÐÙØ ÓÒ ÙØ Ð ÒØ Ð Ñ Ò Ñ ÁÁ Ø ËÁ ÇÊ ÔÓÙÖ ÓÒ ØÖÙ Ö Ô Ö ÐÐ ÕÙ ÒØ ÖÔÖ Ø ÒØ Ø ØÖ Ù ÒØ Ð Ö ÕÙ Ø ³ÙÒ Ñ Ò Ö ÝÒ Ñ ÕÙ º Ò ØØ ÔÔÖÓ Ð Ð ÒØ Ò ÔÓ Ô ÙÒ ÓÒÒ Ò ÔÖ Ð Ð ÙÖ Ð Ò¹ Ø Ö Ó Ø ÔÓÒ Ð Ò Ð Ý Ø Ñ º ÁÐ Ø Ò Ô Ò ÒØ Ð ÑÓ Ø ÓÒ ÒØ Ö º Ò Ò Ñ ÒØ ÒØ Ö Ð Ð ÒØ ÓÒØ ÒÙ ÓÒØ ÓÒÒ Ö ÓÒØÖ Ö Ñ ÒØ Ð³ ÔÔÖÓ Ø Ø ÕÙ Ó Ù Ð Ð ÒØ Ó Ø ØÖ Ö ÓÑÔ Ð ÕÙ Ò Ñ ÒØ Ð³ ÒØ Ö º Ä ÓÐÙØ ÓÒ ÇÅ Ø ÇÊ ¹Ä ÓÒ ³ ÔÔÐ ÕÙ ÒØ ÔÓÙÖ Ð Ö Ø ØÙÖ ³ÙÒ Ø ÓÒÒ Ö Ö Ù Ö ÔÖ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ð ÒØ ÇÊ ÙØ Ð ÒØ ÒØ ËÆÅÈ ÓÙ ÇËÁ º ¾º º¾ Ä ³ÙØ Ð Ø ÓÒ ÇÊ Ò Ð Ø ÓÒ Ö Ù ËÙÖ Ð ÔÐ Ò ÔÖ Ø ÕÙ ÒÓÙ Ø Ò ÙÓÒ ÕÙ ØÖ ³ÙØ Ð Ø ÓÒ ÇÊ Ò Ð Ø ÓÒ Ö ÙÜ ß Ø ÓÒ ÒØ ÇËÁ Ò ÙØ Ð ÒØ ÙÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÇÊ º ß Ø ÓÒ ÒØ ËÆÅÈ Ò ÙØ Ð ÒØ ÙÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÇÊ º ß Ø ÓÒ ÒØ ÇÊ Ò ÙØ Ð ÒØ ÙÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÇËÁº ß Ø ÓÒ ÒØ ÇÊ Ò ÙØ Ð ÒØ ÙÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ËÆÅȺ ½

56 Ä ÙÜ ÔÖ Ñ Ö ÓÒ Ø ÒØ ÙØ Ð Ö ÒØ ÇËÁ ÓÙ ËÆÅÈ Ô ÖØ Ö ³ÙÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ö ÔÖ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ð ÒØ ÇÊ º Ò ÒÓÙ ÙØ Ð ÓÒ Ð Ð ÓÖ Ø Ñ ØÖ ÙØ ÓÒ Ô Ø ÓÒ ÅÇ» Ëƺ½ Ú Ö ÇÊ ¹Á Ä ÓÂÁ Å ¾¼ º ØÖ ÙØ ÓÒ Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ö Ð Ö Ô Ö ÐÐ ÒØÖ ÇÊ Ø Ð ÒØ ÇËÁ ÓÙ ËÆÅÈ ÙÖ ½ µº Ä ØÖÓ Ñ ÓÒ Ø ÙØ Ð Ö ÙÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÇËÁ ÔÓÙÖ Ö Ö ÒØ ÇÊ º Ò ÓÂÁ Å Ò ÙÒ ÒØ Ñ Ò Ø Ö ÕÙ Ö Ó Ø Ð Ö ÕÙ Ø ÅÁÈ Ø Ð ØÖ Ò Ñ Ø ÙÜ Ó Ø ÓÒ ÖÒ Ò ÙØ Ð ÒØ Ð³ ÔÔ Ð ÝÒ Ñ ÕÙ ÇÊ º Ó Ø ÓÒØ ÒÖ ØÖ Ò ÙÒ ÅÁ º ij ÒØ Ñ Ò Ø Ö ÙØ Ð Ð ØÖ ÙØ ÓÒ Ô Ø ÓÒ ÇËÁ Ò ÇÊ ¹Á Ä ÔÓÙÖ ÙÖ Ö Ñ ÓÒº Ò Ò Ð ÕÙ ØÖ Ñ ÓÒ Ø ÙØ Ð Ö ÙÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ËÆÅÈ ÔÓÙÖ Ö Ö ÒØ ÇÊ º Å ÞÙÑ Ö ½ Ò ÒØ ÙÖ ÇÊ ÓÑÔÓÖØ ÒØ ÓÑÑ ÒØ ËÆÅȺ ÁÐ ÙÖ ÒØ Ð ÓÒÚ Ö ÓÒ Ö ÕÙ Ø ËÆÅÈ Ò Ö ÕÙ Ø ÇÊ Ø Ð ÓÒÚ Ö ÓÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÇÊ Ò Ð ÖÑ ËÆÅȺ Ð Ò ÙØ Ð ÒØ Ð ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÂÁ Å Ô Ø ÓÒ ËÆÅÈ Ò ÇÊ ¹Á ĺ Ò ÒÓØÖ Ö Ø ØÙÖ ÒÓÙ ÙØ Ð ÓÒ Ð ÙÜ Ñ ÕÙ ÓÒ Ø Ö Ö ÒØ ËÆÅÈ Ô ÖØ Ö ³ÙÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÇÊ Ò ÙØ Ð ÒØ ÙÒ Ô Ö ÐÐ ÇÊ ¹ ËÆÅȺ ¾º º ÇÊ Ø Ð Ö Ø ØÙÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ö ÙÜ ØÙ ÐÐ Ñ ÒØ ÔÐÙ ÙÖ ÖÓÙÔ Ö Ö Ð³ ÐÐ ÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Ú ÐÓÔÔ ÒØ ÒÓÙÚ ÐÐ Ö Ø ØÙÖ ÔÓÙÖ Ð ÖÚ Ø Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ø Ð Ø ÓÒ Ö Ùܺ Ö Ø ØÙÖ ÙØ Ð ÒØ ÇÊ ÓÑÑ ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ ÔÓÙÖ Ð Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ Ø Ð³ Ò¹ Ø ÖÓÔ Ö Ð Ø ÐÓ Ð ÓÒØÖ ÓÐ Ø Ø ÓÒ Ö Ùܺ ijÇÅ ¾ Ú ÐÓÔÔ Ð ÓÒ ÔØ Ð Ø ÔÓÙÖ Ð ÓÑ Ò Ð³ Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ø Ö Ùܺ ¾

57 Passerelle CORBA OSI Agent OSI Client CORBA Application de gestion Passerelle CORBA SNMP CORBA GIOP Agent SNMP Objets gérés CORBA º ½ ß ÇÊ Ø Ð Ø ÓÒ Ö ÙÜ Ä ÓÒ ÓÖØ ÙÑ ÌÁÆ ¹ Ú ÐÓÔÔ Ð³ Ö Ø ØÙÖ Ì Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Æ Ø¹ ÛÓÖ Ò Ö Ø ØÙÖ ÌÁÆ µ ¾ º Ð Ø Ð³ÇŠijÇÅ Ò ÒØ Ö Ø ÖÚ ÔÓÙÖ Ñ Ò ØÖ Ö Ø Ø Ö ÓÒ ÙÖ Ö Ø Ö Ô Ö Ö Ó Ø Ö Ô ÖØ º Ó Ø Ô ÙÚ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ö ØÓÙ Ð ØÝÔ Ö ÓÙÖ Ø ÐÐ ÕÙ Ð ÕÙ Ô Ñ ÒØ Ñ Ø Ö Ð Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø Ð Ó Ø Ò Ú Ù Ð º ÈÓÙÖ ÕÙ³ÙÒ Ó Ø Ó Ø Ñ Ò ØÖ Ð Ð Ó Ø ÑÔÐ ÒØ Ö Ð ÒØ Ö Á Ä ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ù Ú ÒØ ß Ä³ Ò ØÖÙÑ ÒØ Ø ÓÒ ß Ä ÓÐÐ Ø ÓÒÒ ß Ä ÙÖ Ø ß Ä Ù Ú ³ Ò Ø Ò ß Ä³ÓÖ ÓÒÒ Ò Ñ ÒØ ß Ä ÕÙ Ð Ø Ù ÖÚ ß Ä Ø ÓÒ Ú Ò Ñ ÒØ

58 ÓÒØ ÓÒ ÙØ Ð ÒØ ÖÚ ÇÊ Ø Ð ÕÙ ÆÓÑ Ú Ò Ñ ÒØ Ë ÙÖ Ø ÔÓÙÖ ÓÑÔÐ Ö Ð ÙÖ «Ö ÒØ ØÖ Ø Ñ ÒØ º ÌÁÆ ÌÁÆ ¾ Ø Ð Ö ÙÐØ Ø Ð ÓÒÚ Ö Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ù ÑÓÒ Ð Ø Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒº ³ Ø ÙÒ Ö Ø ØÙÖ ÖÚ ÕÙ Ò Ø Ð ÓÒ ÔØ Ð ÔÖ Ò Ô Ø Ð Ö Ð ÔÓÙÖ ÓÒ ØÖÙ Ö Ú ÐÓÔÔ Ö Ø ÜÔÐÓ Ø Ö ÖÚ Ø Ð ¹ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒº ÐÐ Ò Ø ÙÒ ÖÚ Ø Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÑÑ ÙÒ Ò Ñ Ð ³Ó Ø ÒØ Ö ¹ ÒØ Ò ÙÒ ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ ØÖ Ø Ñ ÒØ Ö Ô ÖØ º Ä Ó Ø ÓÑÑÙÒ ÕÙ ÒØ ÒØÖ ÙÜ Ò ÚÓ Ö Ó Ù Ð ØÖÓÙÚ ÒØ Ö Ð³ ÒØ Ö ÒØÖ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø Ð Ö Ù Ø ÙÖ Ô Ö Ð ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ ØÖ Ø Ñ ÒØ ØÖ Ù ÇÊ º Ä ÔÖ Ò Ô ÓÒ Ñ ÒØ ÙÜ Ð³ Ö Ø ØÙÖ ÌÁÆ ÓÒØ Ð Ù Ú ÒØ ß Ä ÑÓ Ð ÓÑÔÓ ÒØ ÖÚ ÙÒ Ú Ö Ð ÒØ Ø Ô Ö Ð Ô Ø Ö Ð Ø Ð³ Ù ÖÚ Ø ÓÒ Ð ÐÓ ÕÙ Ø Ð³ÙØ Ð Ø ÓÒ Ö ÓÙÖ ÓÙ ÙØÖ ÖÚ º ß Ä ÓÒ ÔØ ÓÒ Ö ÔÖ ÒØ ÙÒ Ò Ñ Ð ³Ó Ø Ú Ð ÙÖ Ö Ð Ø ÓÒ Ø Ð ÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ ÕÙ Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ö Ð Ö Ð ÖÚ ÔÓÙÖ Ð³ÙØ Ð Ø ÙÖº ÈÐÙ ÙÖ ØÖ Ú ÙÜ Ö Ö ÔÖÓÔÓ ÒØ Ò Ö Ó ÔÓÙÖ Ð Ô Ö Ø ¹ ØÙÖ Ü Ø ÒØ Ø ÓÒ Ö ÙÜ Ú Ö ÌÁÆ º ¾º Ù ÓÒ Ä³ ÔÔÖÓ ÒØÖ Ð ÓÒ Ø Ö Ö ØÓÙØ Ð Ö ÓÙÖ ³ÙÒ Ö Ù Ô ÖØ Ö ³ÙÒ ÔÓ ÒØ ÒØÖ Ðº È Ö ÓÒØÖ Ð³ ÔÔÖÓ ÒØÖ Ð Ö Ô ÖØ Ø Ð Ø Ø ÓÒ ÙÖ ÔÐÙ¹ ÙÖ Ð Ñ ÒØ ³ÙÒ Ö Ùº

59 ijÙØ Ð Ø ÓÒ ÇÊ Ò Ð³ ÔÔÖÓ ÒØÖ Ð Ô ÖÑ Ö ÚÓÐÙ Ö Ð Ý Ø Ñ Ø ÓÒ ÔÖÓÔÖ Ø Ö Ú Ö Ý Ø Ñ Ø ÓÒ ÒØ Ö ÒØ ËÆÅÈ ÅÁÈ Ø ÇÊ º ØØ ÖÒ Ö ÓÙØ ÔÐÙ Ü Ð Ø Ø ³ÓÙÚ ÖØÙÖ ÙÜ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒº ÇÊ ÔÔÓÖØ ÓÐÙØ ÓÒ ÙÜ Ð Ñ Ø ÔÖÓØÓÓÐ ËÆÅÈ Ø ÅÁÈ ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ ÓÙÐ Ú Ò Ð Ô ØÖ ½º ÐÐ Ô ÖÑ Ø ÙÒ Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ö Ö ÙÒ ÒÓÑ Ö ÔÐÙ ÑÔÓÖØ ÒØ Ö ÓÙÖ ÙÖ Ð Ö Ùº Ä ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒØÖ Ð «Ö ÒØ ÒØ Ø Ù Ö Ù Ø Ô Ö ÔÔ Ð Ñ Ø Ó Ó Ø ÕÙ Ö ÔÖ ÒØ ÒØ ÒØ Ø º ÕÙ Ó Ø Ø Ò Ô Ö ÙÒ ÒØ Ö Á Ä ÕÙ ÙÔÔÓÖØ Ð³ Ö Ø ÑÙÐØ ÔÐ º Ò Ò Ð³ ÒØ Ö Ø ÓÒ ÒØÖ Ð Ö ÓÙÖ Ö Ø Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ø Ô Ö ÒÓØ Ø ÓÒ ³ Ú Ò Ñ ÒØ Ò ÙØ Ð ÒØ Ð ÖÚ Ú Ò Ñ ÒØ ÇÊ ½ º Ä ÓÐÙØ ÓÒ Ð³ ÒØ ÖÓÔ Ö Ð Ø ÇÊ ËÆÅÈ Ø ÅÁÈ Ò Ô Ö ÓÂÁ Å Ô ÖÑ ØØ ÒØ ÙÒ ØÖ Ò Ô Ö Ò ³ ÒØÖ Ð Ø ÓÒÒ Ö Ø Ð ÒØ «Ö ÒØ Ö Ø ØÙÖ º Ð Ô ÖÑ Ø Ù ÔÖÓ Ö ÑÑ ÙÖ Ú ÐÓÔÔ Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ø ÒØ ÇËÁ ÓÙ ËÆÅÈ Ò ÚÓ Ö ÙÒ ÓÒÒ Ò ÔÔÖÓ ÓÒ ÅÇ Ëƺ½ ËÆÅÈ Ø ÅÁȺ ijÙØ Ð Ø ÓÒ Ù ÓÒ ÔØ ÓÑÔÓ ÒØ Ô ÖÑ ³ Ñ Ð ÓÖ Ö Ð ÔÖÓ ÙØ Ú Ø Ú ÐÓÔÔ ÙÖ Ø ³ ÙÖ Ö Ð Ö ÙØ Ð Ø ÓÒ Ó Ü Ø Òغ ÓÒ ÔØ Ô ÖÑ Ø ÙÒ ÔÖÓ¹ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ô Ö Ñ Ð ÓÑÔÓ ÒØ ÔÐÙØ ÓØ ÕÙ Ô Ö Ð Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ ØÓÙØ Ð ÒØ Ø ³ÙÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÕÙ Ö Ù Ø Ð Ó ÙØ Ø Ð Ø ÑÔ Ú ÐÓÔÔ Ñ Òغ ÇÊ Ó«Ö ÙÒ Ò Ö ØÖÙØÙÖ ÕÙ Ø ÕÙ ÙÔÔÓÖØ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÑÔÓ ÒØ ØÖ Ù º Å Ð Ö ØÓÙ Ð Ú ÒØ ÇÊ Ò Ð Ø ÓÒ Ö ÙÜ ÖØ Ò Ð ÓÒØ Ò Ð Öº ÇÊ ÙØ Ð Ð ÔÖÓØÓÓÐ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ ÒØ ÓÒÒ Ü ÓÒ Ô Ö ÓÒØÖ ËÆÅÈ ÙØ Ð Ð ÔÖÓØÓÓÐ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ ÒØ Ø Ö ÑÑ º ij Ò Ñ Ú ÇÊ ÒØÖ Ð «Ö ÒØ ÒØ Ø ÑÔÐ ÕÙ Ò Ð Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ò Ö Ö ÙÒ ØÖ ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒØÖ ÓÐ Ø Ø ÓÒ ØÖ ÑÔÓÖØ ÒØ Ù ØÖ Ñ ÒØ

60 Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÙØ Ð ÙÖ Ð Ö Ùº Ä Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÓÙ ÓÖÑ ³Ó Ø ÇÊ Ô ÙØ Ò Ö Ö ÙÒ ÒÓÑ Ö ØÖ Ð Ú ³Ó Ø ÙÖ Ð Ö Ù ¾ º Ó Ø Ü ÒØ ÔÐÙ Ö ÓÙÖ Ñ ÑÓ Ö ÕÙ Ô ÙØ Ò Ò Ö Ö ÙÒ Ô Ö ÐÝ Ù Ö Ùº ÔÖ ÚÓ Ö ÔÖ ÒØ Ð³ ÔÔÓÖØ ÇÊ Ø ÓÑÔÓ ÒØ ÐÓ Ð Ò Ð Ú ÐÓÔ¹ Ô Ñ ÒØ ³ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÒÓÙ Ö ÚÓÒ Ò Ð Ô ØÖ Ð ÓÒ ÔØ ÓÒ Ø Ð Ö Ð Ø ÓÒ Ð³ Ö Ø ØÙÖ ÒÓØÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ö Ùܺ

61 Ô ØÖ Ê Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ö ÙÜ Ò Ô ØÖ ÒÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ ÒÓØÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÕÙ Ø ÙÖ Ð³ ÔÔÖÓ ØÖ Ù Ð Ø ÓÒ Ö Ùܺ ÐÐ Ø ÓÒ Ø ØÙ ³ÙÒ Ò Ñ Ð ÓÑÔÓ ÒØ Ö Ô ÖØ º ÖÒ Ö ÓÑÑÙÒ ÕÙ ÒØ ÒØÖ ÙÜ Ú Ð³ÁÒØ Ö Ð ÇÊ º ÆÓÙ ÙØ Ð ÓÒ Ð ÔÖÓØÓÓÐ ËÆÅÈ ÔÓÙÖ Ö Ö Ð Ö ÓÙÖ Ù Ö Ùº ØØ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ø ØÙ ³ÙÒ Ø ÓÒÒ Ö Ö Ù ÕÙ ÓÑÑÙÒ ÕÙ Ú Ð ÒØ ËÆÅÈ ØÖ Ú Ö ÙÒ Ô Ö ÐÐ ÇÊ ¹ËÆÅȺ ØØ Ô Ö ÐÐ ÙÑ Ð Ö ÓÐ ØÖ ÙØ ÙÖ Ö ÕÙ Ø ÇÊ Ú Ö ËÆÅÈ Ø ËÆÅÈ Ú Ö ÇÊ º Ä Ø ÓÒÒ Ö Ö ÔÖ ÒØ ÙÒ ÒØ Ö Ö Ô ÕÙ ÕÙ Ó«Ö Ð³ Ñ Ò ØÖ Ø ÙÖ ÙÒ Ó Ü Ô ÖÑ Ð ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ÔÓÒ Ð ÙÖ Ð Ö Ùº ÓÒØ ÓÒ ÓÒØ ÑÔÐ ÒØ Ô Ö ÓÑÔÓ ÒØ ÇÊ ÙÖ ½ µº ÐÐ ÙÖ ÒØ Ð ØÖ Ø Ñ ÒØ Ð Ø ÓÒ Ö ÙÜ Ø Ð ÕÙ Ð Ø ÓÒ Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ð Ø ÓÒ Ð Ô Ö ÓÖÑ Ò Ø Ð Ø ÓÒ ÙØ º

62 Gestion de la configuration Gestionnaire de réseau Gestion de la performance Passerelle CORBA SNMP Ressources à gérer Administrateur de réseau Gestion des fautes º ½ ß ËØÖÙØÙÖ Ò Ö Ð Ð³ Ö Ø ØÙÖ º½ º½º½ ÓÒ ÔØ ÓÒ Ö ÔØ ÓÒ Ò Ö Ð Ð³ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÆÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ Ð ÙÖ ½ Ð Ñ ÝÒÓÔØ ÕÙ ÒÓØÖ ÔÔÐ Ø ÓÒº ÐÐ ¹ Ø ÓÒ Ø ØÙ ³ÙÒ Ø ÓÒÒ Ö ³ÙÒ Ñ Ò Ø Ö ³ÙÒ Ô Ö ÐÐ ÇÊ ¹ËÆÅÈ ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ø ³ ÒØ ÇÊ º Ä Ø ÓÒÒ Ö ÙÒ ØÖÙØÙÖ ØÖ ÑÔÐ Ö Ð Ò³ ÒØ Ö Ô Ð ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒº ÓÒØ ÓÒ ÓÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ô Ö ÓÑÔÓ ÒØ ÇÊ Ò Ô Ò ÒØ º Ä Ø ÓÒÒ Ö Ó«Ö Ö Ø ÙÜ Ö ÓÙÖ Ù Ö Ù Ú Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ ËÆÅȺ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÓÒØ Ò Ò Ð ÓÑÔÓ ÒØ Ñ Ò Ø Ö º Ø ÓÒÒ Ö Ñ Ð ÓÖ ÓÒØ ÓÒÒ Ð Ø Ò ÙØ Ð ÒØ Ð ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ÔÓÒ Ð ÙÖ Ð Ö Ùº ÓÒØ ÓÒ ÓÒØ ÓÒÒ Ø ÙÖ Ð Ö Ù ÓÙ ÓÖÑ ÓÑÔÓ ÒØ ÇÊ º ÐÐ ÓÒØ Ø Ø ÙØÓÑ Ø ÕÙ Ñ ÒØ Ø ÙØ Ð Ô Ö Ð Ø ÓÒÒ Ö º Ð Ô ÖÑ Ø Ð³ Ñ Ò ØÖ Ø ÙÖ ³ÙØ Ð Ö Ù Ó Ò Ð ÓÒØ ÓÒ Ò Ö ÙÒØÖ Ø Ñ ÒØ Ô ÖØ ÙÐ Öº Ä ÓÑÔÓ ÒØ Ñ Ò Ø Ö ÙÖ Ð Ð Ò ÒØÖ Ð ÓÑÔÓ ÒØ Ð³ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø Ð Ô Ö ÐÐ ÇÊ ¹ËÆÅȺ ÁÐ Ó«Ö Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ ËÆÅÈ Ø ÐÐ ÕÙ ÓÖ Ø Ø ÓÖ Ë Ø ÕÙ Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ð³ ÙÜ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÒØ ËÆÅȺ ÁÐÚ Ð

63 Agent SNMP Élément du réseau Agent CORBA Agent CORBA Passerelle CORBA/ SNMP Gestionnaire (Interface graphique) Client CORBA ORB (Service de nom, service d événement) Service Trader Fonction gestion de la configuration Fonction gestion de la performance Mandataire (proxy) º ½ ß Ë Ñ ÝÒÓÔØ ÕÙ ÒÓØÖ Ö Ø ØÙÖ

64 Ð Ö ÕÙ Ø ÇÊ Ú ÒØ Ð ØÖ Ò Ñ ØØÖ Ð Ô Ö ÐÐ ËÆÅÈ Ö Ð Ü Ô¹ Ø ÓÒ Ø ÙÒ ÓÖÑ Ð³ ÙÜ «Ö ÒØ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ËÆÅȺ ÓÑÔÓ ÒØ ÙÖ ÙÒ Ò Ô Ò Ò ÒØÖ Ð ÓÑÔÓ ÒØ Ð³ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ø Ð Ô Ö ÐÐ ÇÊ ¹ ËÆÅȺ Ä Ô Ö ÐÐ ÇÊ ¹ËÆÅÈ Ø Ú ÐÓÔÔ Ô Ö Ð ÓÑÔ Ò Ú ÒØÆ Ø ½ º ÐÐ ÔÖÓÔÓ ÙÒ Ð Ö Ö ÓÑÔÐ Ø ³ ÈÁ ËÆÅÈ ÓÙ ÓÖÑ Ð Â Ú º ÐÐ Ó«Ö ÙÒ ÒØ Ö ÇÊ ¹Á Ä ÈÁº ij ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ð ÅÁ ËÆÅÈ Ø Ð ØÖ ÙØ ÓÒ Ö ÕÙ Ø ÇÊ ¹ËÆÅÈ ÓÒØ Ù ÑÓÑ ÒØ Ð³ ÔÔ Ð ØØ ÈÁº ÆÓØÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ ³ ÔÔÙ ÙÖ Ð ÒÓÖÑ ÁËÇ ÔÓÙÖ Ò Ö Ð ÒØ Ö Á Ä ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒº ÐÐ ¹ ÓÒØ Ð Ñ ÒØ Ö Ø Ó«Ö ÒØ Ð ÖÚ Ð ¹ Ø ÓÒ Ö Ùܺ ÐÐ Ô ÙÚ ÒØ ÔÖÓÚ Ò Ö ÓÙÖÒ ÙÖ «Ö ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ÕÙ Ð ÒØ Ö Á Ä Ó ÒØ Ö Ô Ø º ÌÓÙ Ð ÓÑÔÓ ÒØ ÒÓØÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÙØ Ð ÒØ Ð ÖÚ ÆÓÑ Ø Î Ò ÙÖ ÇÊ º ÆÓÙ ÚÓÒ Ú ÐÓÔÔ Ð ÖÚ Î Ò ÙÖ Ò Ô ÖÑ ØØÖ Ð³ ÒÖ ØÖ Ñ ÒØ Ø Ð Ö Ö ÓÒØ ÓÒ Ø ÒØ ÇÊ ÐÓÒ Ð ÙÖ ØÝÔ º Ä Ø ÓÒÒ Ö ÙØ Ð ÖÚ ÔÓÙÖ ³ Ò ÓÖÑ Ö ÙÖ Ð ÓÒØ ÓÒ Ø Ð ÒØ ÔÓÒ Ð ÙÖ Ð Ö Ùº Ò ³ ÐÐÙ ØÖ Ö ÒÓØÖ ÓÐÙØ ÓÒ ÒÓÙ ÚÓÒ Ú ÐÓÔÔ Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒº ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÓÒØ Ð³ ÒÚ ÒØ Ö Ö ÓÙÖ ÔÓÒ Ð Ð³ ÙÜ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ø Ð³ Ò ÐÝ Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ù Ö Ùº Ò ÒÓØÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÒÓÙ ÚÓÒ Ò ÒØ ÇÊ ÔÓÙÖ Ö ÔÖ ÒØ Ö Ð Ö ÓÙÖ Ö Ö Ù Ö Ùº ÒØ ÓÙÖÒ ÒØ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÔÓÙÖ ¹ ÙÖ Ö ÖØ Ò ØÖ Ø Ñ ÒØ Ù Ò Ú Ù Ð Ñ Ò ÙÖ Ð ÕÙ ÐÐ Ð ³ Ü ÙØ Òغ È ÖÑ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÒÓÙ ÚÓÒ Ú ÐÓÔÔ ÙÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÕÙ ÓÒÒ Ð Ö Ø Ö Ø ÕÙ Ð Ö ÓÙÖ Ø ÐÐ ÕÙ Ð ÒÓÑ Ð Ñ Ò Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÙÖ Ð ÔÖ Ò ÓÙ ÒÓÒ ³ ÒØ ËÆÅÈ Ø Ð ØÝÔ ÅÁ ÙØ Ð º ÆÓÙ ÚÓÒ ÙØ Ð Ð Ñ Ø Ó ÓÐÓ ÓÖ ÒØ Ó Ø ÍÒ ÅÓ Ð Ò Ä Ò Ù ÍÅĵ ¼

65 ¾ ÔÓÙÖ ÓÒ ÚÓ Ö ÒÓØÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ö Ô ÖØ º Ò Ð Ù Ø Ô ØÖ ÒÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ Ð ³ÙØ Ð Ø ÓÒ Ð Ö ÑÑ Ð Ø Ð Ö ÑÑ ÕÙ Ò ØØ ÔÔÐ Ø ÓÒº º½º¾ ³ÙØ Ð Ø ÓÒ Ä ÔÖ Ò Ô Ð ÙØ Ð Ø ÙÖ ÒÓØÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø Ð³ Ñ Ò ØÖ Ø ÙÖ ÙÖ ½ µº ÁÐ Ö Ð Ö ÓÙÖ ÔÓÒ Ð ÙÖ Ð Ö Ù ØÖ Ú Ö Ð Ø ÓÒÒ Ö Ð³ ÔÔÐ Ø ÓÒº ij Ñ Ò ¹ ØÖ Ø ÙÖ ÙÜ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ö ÓÙÖ Ù Ö Ùº ÁÐ Ø Ø Ø ÙØ Ð Ð ÖÚ ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ø ÒØ ÇÊ ÔÓÒ Ð ÙÖ Ð Ö Ùº Accéder aux informations de gestion Administrateur Détecter les fonctions de gestion et les agents CORBA º ½ ß Ì «ØÙ Ô Ö Ð³ Ñ Ò ØÖ Ø ÙÖ ÔÖ Ð Ø Ø ÓÒ Ð ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ÐÐ ¹ Ø Ú Ð Ñ ÒÙ ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÙÖ ¾¼µº ij Ñ Ò ØÖ Ø ÙÖ Ð ÜÔÐÓ Ø ÔÓÙÖ ÙÖ Ö Ð³ ÒÚ ÒØ Ö Ö ÓÙÖ Ñ Ø Ö ÐÐ ÓÒÒ Ø Ù Ö Ù Ð³ Ò ÐÝ Ò Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ð Ö ÙÔ Ö Ø ÓÒ ÔÖÓÔÖ Ø ³ÙÒ ÒØ ËÆÅÈ Ø Ð Ú Ö Ø ÓÒ Ð ÔÖ Ò ³ÙÒ Ö ÓÙÖ ÓÙ ³ÙÒ ÒØ ËÆÅÈ ÙÖ Ð Ö Ùº º½º Ö ÑÑ Ð ÆÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ ³ ÓÖ Ð Ö ÑÑ Ð Ù Ø ÓÒÒ Ö ÙÖ ¾½µ ÕÙ Ö ÔÖ ÒØ ÙÒ Ð Ñ ÒØ ÒØ Ð ÒÓØÖ ÔÔÐ Ø ÓÒº ³ Ø Ð ÔÖ Ò Ô Ð ÓÑÔÓ ÒØ ÕÙ ½

66 Effectuer l inventaire Analyser la configuration Administrateur Vérifier la présence d une ressource Vérifier la présence d un agent SNMP Récupérer les propriétés d un agent SNMP º ¾¼ ß Ì «ØÙ Ô Ö Ð³ Ñ Ò ØÖ Ø ÙÖ ÔÖ Ð Ø Ø ÓÒ Ð ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ¾

67 ÓÑÑÙÒ ÕÙ Ø ÓÓÖ ÓÒÒ Ð «Ö ÒØ Ø Ð³ Ñ Ò ØÖ Ø ÙÖº ÁÐ ÙØ Ð Ð ÓÒØ ÓÒ¹ Ò Ð Ø Ó«ÖØ Ô Ö Ð ÙØÖ ÓÑÔÓ ÒØ Ð³ ÔÔÐ Ø ÓÒº ÁÐ ÓÑÔÖ Ò Ð Ð ÔÖ Ò Ô Ð Í ÖÁÒØ Ö ÕÙ ÔÖ ÒØ Ð³ ÒØ Ö Ö Ô Õ٠г ÔÔÐ Ø ÓÒº Ù Ð Ò Ñ ÒØ Ù Ø ÓÒÒ Ö Ð Ð Í ÖÁÒØ Ö Ø ÔÔ Ð Ð Ð ÁÒ Ø ÓÒ ¹ ÙÖ Ø ÓÒ ÕÙ Ö Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ô ÖØ Ö Ù Ö ÔÖ ËÒÑÔº º ÐÙ ¹ ÓÒØ ÒØ Ð Ô Ö Ñ ØÖ Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ð³ÇÊ Ø ËÆÅȺ È ÖÑ Ô Ö Ñ ØÖ Ð Ý Ð ÒÓÑ Ù ÖÚ ÙÖ Ð³ÇÊ Ð ÒÙÑ ÖÓ Ù ÔÓÖØ Ð³ÇÊ Ð ÑÓØ Ô Ð ÓÑÑÙÒ ÙØ ËÆÅÈ Ø Ð ÒÓÑ Ù Ö Ð Ô Ø ÓÒ Á Ä Ð ÅÁ ËÆÅÈ ÙØ Ð º UserInterface InitConfiguration DetectFunctionCorba GetData DetectAgentCorba Trader DataGraph CorbaFunctions CorbaSnmpOperation º ¾½ ß Ö ÑÑ Ð Ù Ø ÓÒÒ Ö Ô ÖØ Ö Ð Ð Í ÖÁÒØ Ö ÙÜ ÔÖÓ Ù ÓÒØ Ð Ò ÔÓÙÖ Ø Ø Ö Ð ÓÒ¹ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ø Ð ÒØ ÇÊ ÔÓÒ Ð ÙÖ Ð Ö Ùº ÔÖÓ Ù ÙØ Ð ÒØ Ð Ð Ø Ø ÙÒØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ø ÒØ ÓÖ º Ñ Ñ Ð ÙØ Ð ÒØ Ð Ð ÌÖ Ö ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ð Ø Ó Ø ÇÊ ÔÓÒ Ð ÙÖ Ð Ö Ùº Ä Ð ÌÖ Ö Ö ÔÖ ÒØ Ð ÖÚ ÒÒÙ Ö ØÝÔ Ô ÙÒ ÇÊ º

68 Ä Ð Í ÖÁÒØ Ö Ø ÔÔ Ð Ð Ð Ø Ø ÔÓÙÖ Ö ÙÔ Ö Ö Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ô ÖØ Ö ÒØ ËÆÅÈ Ø ÔÓÙÖ ÔÔ Ð Ö Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ÔÓÒ Ð ÙÖ Ð Ö Ùº Ð Ø ÓÑÔÐ Ö Ô Ø Ú Ñ ÒØ Ô Ö Ð Ð ÓÖ¹ ËÒÑÔÇÔ Ö Ø ÓÒ Ø Ð Ð ÓÖ ÙÒØ ÓÒ º Ä ÔÖ Ñ Ö Ð Ó«Ö Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ ËÆÅÈ Ò ÔÔ Ð ÒØ Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ù ÓÑÔÓ ÒØ ÈÖÓÜÝË ÖÚ Ö ÓÖ ÙÖ ¾¾µº Ä ÙÜ Ñ Ð ÙÜ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÓÒØ ÓÒ ÕÙ ÓÒØ Ø Ø ÙÖ Ð Ö Ùº Ä Ð Ø Ö Ô Ó«Ö Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ö Ô ÕÙ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÕÙ Ð Ø Ð³ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ô Ö Ð³ Ñ Ò ØÖ Ø ÙÖº Ò Ð Ö ÑÑ Ð Ð ÙÖ ¾¾ ÒÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ Ð Ö Ð Ø ÓÒ ÒØÖ Ð «Ö ÒØ ÓÑÔÓ ÒØ ÕÙ ÒØ ÖÚ ÒÒ ÒØ Ò ÒÓØÖ ÔÔÐ Ø ÓÒº Ä Ð ÒØ ÓÖ ¹ Ë ÖÚ Ö ÑÓ Ð Ð³ ÒØ ÇÊ º ÐÐ ÙÖ ÓÒ ÒÖ ØÖ Ñ ÒØ ÙÔÖ Ð³ Ò Ø Ò Ð Ð ÌÖ Öº Ä Ð Å Ò Ñ ÒØ ÓÒ Ë ÖÚ Ö ÑÓ Ð Ð ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒº ÐÐ ÙÖ Ð³ ÒÖ ØÖ Ñ ÒØ ÐÐ ¹ ÙÔÖ Ð³ Ò Ø Ò Ð Ð ÌÖ Öº ÍÒ Ó ÒÖ ØÖ Ð ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ÙØ Ð Ð ÖÚ Ð Ð ÈÖÓÜݹ Ë ÖÚ Ö ÓÖ º ØØ ÖÒ Ö ÙØ Ð Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ð È Ö ÐÐ ÓÖ ËÒÑÔ ÔÓÙÖ Ö ÙÜ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÒº ProxyServerCorba AgentCorbaServer Trader PasserelleCorbaSnmp ManagementConfigServer º ¾¾ ß Ö ÑÑ Ð Ó Ø ÖÚ ÙÖ ÒÓØÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ä Ð ÒØ ÓÖ Ë ÖÚ Ö ÈÖÓÜÝË ÖÚ Ö ÓÖ Å Ò Ñ ÒØ ÓÒ Ë ÖÚ Ö Ø ÌÖ Ö

69 Ö ÔÖ ÒØ ÒØ ÓÑÔÓ ÒØ Ö Ô ÖØ º ÆÓÙ ÚÓÒ Ò ÙÒ ÒØ Ö Á Ä ÔÓÙÖ ÕÙ ÓÑÔÓ Òغ ÐÐ Ö Ø Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ø Ð ØØÖ ÙØ Ð ÙÜ Ó Ø ÜØ Ö ÙÖ º Ä Ð Å Ò Ñ ÒØ ÓÒ Ë ÖÚ Ö Ó«Ö Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ù Ú ÒØ ß È Ò Ú Ö Ö ÙÒ Ð Ñ ÒØ Ø ÔÓÒ Ð ÙÖ Ð Ö Ùº ß ÓÚ ÖÆÓ ÓÙÚÖ Ö Ð Ð Ñ ÒØ ÔÓÒ Ð ÙÖ Ð Ö Ù Ô ÖØ Ö ³ÙÒ ÔÐ ³ Ö ÁȺ ß Á ËÒÑÔ Ú Ö Ö ÙÒ Ð Ñ ÒØ ÙÖ Ð Ö Ù Ø ÕÙ Ô ³ÙÒ ÒØ ËÆÅÈ ÓÙ ÒÓÒº ß Ë Ö Æ ÛÇÐ ÆÓ ÙÖ Ö Ð³ Ò ÐÝ Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ØÙ ÐÐ Ø Ð ÓÑÔ Ö Ö Ú Ð ÔÖ ÒØ º ß ÁÒ Ó ÒØËÒÑÔ ÓÒÒ Ö Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ð³ ÒØ ËÆÅÈ Üº ÒÓÑ ¹ Ö ÔØ ÓÒ Ø ÐÓ Ð Ø ÓÒ Ô Ý ÕÙ Ð Ö ÓÙÖ µº ß ÈÐÙ ÙÒØ ÓÒ Ö Ò Ö Ð ÓÒØ ÓÒ Ù Ö Ùº Ä Ð ÈÖÓÜÝË ÖÚ Ö ÓÖ Ó«Ö Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ù Ú ÒØ ß ÓÖ ØÌ Ð Ð Ö Ð ØØÖ ÙØ Ø ÙÐ Ö Ð ÅÁ ËÆÅÈ Ú ÇÊ º ß ÓÖ Ë ØÎ Ö ÑÓ Ö Ð Ú Ð ÙÖ ØØÖ ÙØ Ð ÅÁ ËÆÅÈ Ú ÇÊ º ß ÓÖ ØÎ Ö Ð Ö Ð Ú Ð ÙÖ ØØÖ ÙØ ÑÔÐ Ð ÅÁ ËÆÅÈ Ú ÇÊ º ß ÓÖ ØÆ ÜØ Ð Ö Ð Ú Ð ÙÖ Ù ÔÖÓ Ò ØØÖ ÙØ ÑÔÐ Ð ÅÁ ËÆÅÈ Ú ÇÊ º Ä Ð ÌÖ Ö Ó«Ö Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ù Ú ÒØ ß ÒÖ ØÖ Ö Ð ÒÓÑ ³ÙÒ Ó Ø ÇÊ Ò ÐÙ Ó ÒØ ÙÒØÝÔ º ØÝÔ Ô ÙØ ØÖ ÙÒ ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ìµ ÓÙ ÙÒ ÒØ ÇÊ Ìµº ß Ê ÑÓÚ ÙÔÔÖ Ñ Ö Ð ÒÓÑ ³ÙÒ Ó Ø ÇÊ Ø ÓÒ ØÝÔ º ß Ø ÓÒÒ Ö Ð Ð Ø Ó Ø ÇÊ Ù Ú ÒØ Ð ØÝÔ Ô º

70 Ä Ð ÒØ ÓÖ Ë ÖÚ Ö Ó«Ö Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ù Ú ÒØ ß ÁÒ Ó ÒØ ÓÖ ÓÒÒ Ö Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÐÐ Õ٠г Ö ÁÈ Ø Ð ÒÓÑ Ð Ñ Ò ÙÖ Ð ÕÙ ÐРг ÒØ Ø Ò ÓÙÖ ³ Ü ÙØ ÓÒº ß ÈÐÙ ÒØ Ö Ò Ö Ð³ ÒØ Ù Ö Ùº º½º Ö ÑÑ ÕÙ Ò ÐÓÖ ÕÙ Ð Ö ÑÑ Ð ÍÅÄ ÔÖ ÒØ ¹ Ù Ö ÔÖ ÒØ ÒØ Ð ÑÓ Ð Ø Ø Õ٠г ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÒ ÑÓ Ð ÝÒ Ñ ÕÙ Ø Ö ÔÖ ÒØ Ô Ö Ö ÑÑ ÕÙ Ò º ÖÒ Ö ÐÐÙ ØÖ ÒØ Ð ÒØ Ö Ø ÓÒ «Ö ÒØ Ó Ø ÓÑÔÓ ÒØ ÒÓØÖ ÔÔÐ Ø ÓÒº ÆÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ Ð Ö ÑÑ ÕÙ Ò ÔÖ Ò Ô Ð Ø «ØÙ Ô Ö Ð³ Ñ Ò ØÖ Ø ÙÖº Ø ÓÒØ Ð³ ÙÜ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð³ Ø Ð Ñ ÒØ ³ÙÒ ÒÚ ÒØ Ö Ð³ Ò ÐÝ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ø Ð Ø Ø ÓÒ ÝÒ Ñ ÕÙ ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ø ÒØ ÇÊ º ÓÒ ÖÒ ÒØ Ð³ ÙÜ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÙÖ ¾ µ г Ñ Ò ØÖ Ø ÙÖ Ó Ø ÙÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ËÆÅȺ ØØ ÖÒ Ö Ø ÔÖ Ò Ö Ô Ö Ð³ Ò Ø Ò Ð Ð Í ÖÁÒØ Ö ÕÙ Ð ØÖ Ò Ñ Ø Ð³ Ò Ø Ò Ð Ð Ø Ø ÕÙ ÐÐ Ð ØÖ Ò Ñ Ø Ð³ Ò Ø Ò Ð Ð ÓÖ ËÒÑÔÇÔ Ö Ø ÓÒº ij Ò Ø Ò ÓÖ ËÒÑÔÇÔ Ö Ø ÓÒ ÔÔ ÐРгÓÔ Ö Ø ÓÒ ËÆÅÈ ÙÖ Ð³Ó Ø Ø ÒØ ÈÖÓÜÝË ÖÚ Ö ÓÖ ÔÙ ÐÙ ¹ Ú Ð Ø ØÖ Ò Ñ Ø ØØ Ö ÕÙ Ø Ð³ Ò Ø Ò Ð Ð È Ö ÐÐ ÓÖ ËÒÑÔº Ä Ö ÙÐØ Ø Ø ØÖÙØÙÖ Ù Ò Ú Ù Ù ÈÖÓÜÝË ÖÚ Ö ÓÖ Ø ØÖ Ò Ñ Ò Ù Ø Ð³ Ñ Ò ØÖ Ø ÙÖº Ä Ø Ø ÓÒ ÙØÓÑ Ø ÕÙ ÓÒ Ø ÓÙÚÖ Ö Ù ÓÙÖ Ð³ Ü ÙØ ÓÒ Ù Ø ÓÒ¹ Ò Ö Ð ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ø Ð ÒØ ÇÊ ÔÓÒ Ð ÙÖ Ð Ö Ùº Ä Ò¹ Ø Ö Á Ä ÓÒØ ÓÒ Ø ÒØ ÓÒØ ÓÒÒÙ Ð ÓÑÔ Ð Ø ÓÒ Ð³ ÔÔÐ Ø ÓÒº Ä Ø ÓÒÒ Ö ÒØ Ö Ø ÙØ Ð ÙØÓÑ Ø ÕÙ Ñ ÒØ Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÔÓÒ Ð Ò ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ø ÒØ ÇÊ º

71 º ¾ ß ÙÜ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÒ

72 Ä Ø Ø ÓÒ ÝÒ Ñ ÕÙ ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ø ÒØ ÇÊ ÙÖ ¾ µ Ø Ô Ö Ð³ ÒØ ÖÑ Ö Ð³ Ò Ø Ò Ð Ð Í ÖÁÒØ Ö º ØØ ÖÒ Ö ØÖ Ò ¹ Ñ Ø ÙÒ Ö ÕÙ Ø Ø Ø ÓÒ ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ð³ Ò Ø Ò Ð Ð Ø Ø¹ ÙÒØ ÓÒ ÓÖ Ø ÙÒ Ö ÕÙ Ø Ø Ø ÓÒ ÒØ ÇÊ Ð³ Ò Ø Ò Ð Ð Ø Ø ÒØ ÓÖ º ÙÜ Ò Ø Ò ØÖ Ò Ñ ØØ ÒØ Ô Ö Ó ÕÙ Ñ ÒØ Ö ÕÙ Ø Ö ¹ Ö ÓÒØ ÓÒ Ø ³ ÒØ ÇÊ Ð³ Ò Ø Ò Ð Ð ÌÖ Öº Ä Ö ÙÐØ Ø ØØ Ö Ö Ø Ò ÐÝ Ô Ö Ð³ Ò Ø Ò ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ø Ø ÙÒØ ÓÒ ÓÖ ÓÙ Ø ¹ Ø ÒØ ÓÖ º ØØ Ò ÐÝ ÓÒ Ø Ú Ö Ö Ð ÔÖ Ò Ö ÐÐ ÙÖ Ð Ö Ù ÓÒØ ÓÒ ÓÙ ÒØ ÒÖ ØÖ ÙÖ Ð ÌÖ Ö Ò ÔÔ Ð ÒØ ÙÒ Ð ÙÖ ÓÔ Ö Ø ÓÒ º Ä Ö ÙÐØ Ø ØØ Ú Ö Ø ÓÒ ÓÒÒ Ð Ð Ø Ö ÐÐ ÓÒØ ÓÒ ÓÙ ÒØ ÔÓÒ Ð ÙÖ Ð Ö Ùº ØØ Ð Ø Ø ØÖ Ò Ñ Ù ÌÖ Ö ÔÓÙÖ Ñ ØØÖ ÓÙÖ Ð Ð Ø ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ º Ò Ò Ð Ö ÙÐØ Ø Ó Ø ÒÙ Ô Ö Ð Ò Ø Ò Ð Ø Ø ÒØ ÓÖ ÓÙ Ø Ø ÙÒØ ÓÒ ÓÖ Ø ÓÑÑÙÒ ÕÙ Ð Ð Í ÖÁÒØ Ö º ij ÒÖ ØÖ Ñ ÒØ ÙÔÖ Ù ÌÖ Ö Ø Ù ÑÓÑ ÒØ Ð³ Ü ÙØ ÓÒ ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÙ ÒØ ÇÊ º È Ö ÓÒØÖ Ð³ ÒÒÙÐ Ø ÓÒ Ð³ ÒÖ ØÖ Ñ ÒØ Ø ÙØÓ¹ Ñ Ø ÕÙ Ñ ÒØ Ô Ö Ð Ò Ø Ò Ø Ø ÒØ ÓÖ Ø Ø Ø ÙÒØ ÓÒ ÓÖ ÕÙ Ø Ø ÒØ Ð ÓÒÒ Ü ÓÒ ÓÒØ ÓÒ Ø ÒØ Ø Ñ ØØ ÒØ ÓÙÖ Ð Ð Ø ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ù Ò Ú Ù Ù ÌÖ Öº Ä Ñ Ò ³ ÒÚ ÒØ Ö Ö ÓÙÖ Ñ Ø Ö ÐÐ ÔÓÒ Ð ÙÖ Ð Ö Ù Ø Ð Ò¹ Ô Ö Ð³ Ñ Ò ØÖ Ø ÙÖ ÙÖ ¾ µº ÐÐ Ø ÔÖ Ò Ö Ô Ö Ð Ò Ø Ò Ð Í ÖÁÒØ Ö Ø Ø Ø º ØØ ÖÒ Ö ÙØ Ð Ð³ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÓÙÚÖ Ö Ð Ö ÓÙÖ ¹ ÔÓÒ Ð Ù ÓÑÔÓ ÒØ Ø ÒØ Å Ò Ñ ÒØ ÓÒ Ë ÖÚ Öº ÐÙ ¹ ØÖ Ò Ñ Ø Ö ÕÙ Ø È Ò ÔÓÙÖ ØÓÙØ Ð Ö ÁÈ Ô ÔÓÙÖ Ø ÖÑ Ò Ö Ð Ö ÓÙÖ ÔÓÒ Ð ÙÖ Ð Ö Ùº Ä Ö ÙÐØ Ø Ø Ò ÐÝ Ô Ö Ð³ Ò Ø Ò Å Ò Ñ ÒØ ÓÒ Ë ÖÚ Ö Ø ÓÑÑÙÒ ÕÙ Ò Ù Ø Ð³ Ò Ø Ò Ø Ø ÕÙ ØÖÙØÙÖ Ø ØÖ Ò Ñ Ø Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ð³ Ñ Ò ØÖ Ø ÙÖº Ä Ñ Ò ³ Ò ÐÝ Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ù Ö Ù ÙÖ ¾ µ Ø Ð Ò Ô Ö Ð³ Ñ Ò ØÖ Ø ÙÖº ÐÐ Ø ÔÖ Ò Ö Ô Ö Ð Ò Ø Ò Ð Í ÖÁÒØ Ö Ø

73 º ¾ ß Ø Ø ÓÒ ÝÒ Ñ ÕÙ ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ø ÒØ ÇÊ

74 º ¾ ß ÁÒÚ ÒØ Ö Ö ÓÙÖ ÔÓÒ Ð ÙÖ Ð Ö Ù ¼

75 Ø Ø º ØØ ÖÒ Ö ØÖ Ò Ñ Ø Ð Ö ÕÙ Ø ³ Ò ÐÝ Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ù ÓÑÔÓ ÒØ Ø ÒØ Å Ò Ñ ÒØ ÓÒ Ë ÖÚ Öº ÓÑÔÓ ÒØ Ø ÖÑ Ò Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ØÙ ÐÐ Ø Ð ÓÑÔ Ö Ð ÔÖ ÒØ º Ä Ö ÙÐØ Ø Ð ÓÑÔ Ö ÓÒ Ø ÓÑÑÙÒ Õ٠г Ñ Ò ¹ ØÖ Ø ÙÖº º ¾ ß Ò ÐÝ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ½

76 º¾ º¾º½ È ÖØ ÙÐ Ö Ø ÒÓØÖ Ö Ø ØÙÖ ÌÖ Ò Ô Ö Ò ³ ÙÜ ÅÁ ËÆÅÈ Ä³ ÙÜ ÅÁ ËÆÅÈ Ø ØÖ Ú Ö Ð ÓÑÔÓ ÒØ ÈÖÓÜÝË ÖÚ Ö ÓÖ ÕÙ ÓÙ Ð Ö ÓÐ ³ ÒØ ÖÑ Ö ÒØÖ Ð ÓÑÔÓ ÒØ ÇÊ Ð³ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø Ð Ô Ö ÐÐ ÇÊ ¹ËÆÅȺ ØØ Ô Ö Ø ÓÒ ÙÖ ÙÒ ØÖ Ò Ô Ö Ò ³ ÙÜ ÅÁ Ø ÙÒ Ò ¹ Ô Ò Ò Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ Ð Ô Ö ÐÐ ÇÊ ¹ËÆÅÈ ÙØ Ð º Ä Ò Ñ ÒØ Ð Ô ¹ Ö ÐÐ Ò³ Ò Ù Ô ÙÖ Ð ÓÑÔÓ ÒØ Ð³ ÔÔÐ Ø ÓÒº ÁÐ ÙÆØ Ñ ØØÖ ÓÙÖ Ð³ ÑÔÐ Ò¹ Ø Ø ÓÒ Ù ÓÑÔÓ ÒØ ÈÖÓÜÝË ÖÚ Ö ÓÖ Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ Ð ÒÓÙÚ ÐÐ Ô Ö ÐÐ º ÔÖ ØØ ÑÓ Ø ÓÒ Ð Ý Ø Ñ ÓÒØ ÓÒÒ Ö ÒÓÙÚ Ù Ò ÑÓ Ö Ð ÙØÖ ÓÑÔÓ ÒØ Ð³ ÔÔÐ Ø ÓÒº º¾º¾ Ø Ø ÓÒ ÝÒ Ñ ÕÙ ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ö ÙÜ º ¾ ß Ø Ø ÓÒ ÙØÓÑ Ø ÕÙ ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ¾

77 Ò ÒÓØÖ ÔÔÖÓ Ð Ø ÓÒÒ Ö Ñ Ð ÓÖ ÖÚ Ò ÒØ ³ ÙØÖ ÓÒ¹ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÙÖ Ð Ö Ùº ÁÐ Ð ÓÙÚÖ Ô Ò ÒØ ÓÒ Ü ÙØ ÓÒº Ù Ñ ÖÖ Ð Ø ÓÒÒ Ö Ð Ò ÙÒ ÔÖÓ Ö ÑÑ ÕÙ ³ Ü ÙØ Ò Ø ÓÒ ÔÓÙÖ Ø Ø Ö Ð³ ÖÖ Ú ÒÓÙÚ ÐÐ ÓÒØ ÓÒ ÙÖ ¾ µº ÐÐ ¹ Ô ÙÚ ÒØ ØÖ Ð Ò ÙÖ ÔÐÙ ÙÖ ÓÖ Ò Ø ÙÖ Ù Ö Ùº ÍÒ Ó ÕÙ³ ÐÐ ÓÒØ Ø Ø Ð Ø ÓÒÒ Ö Ø Ú Ð Ñ ÒÙ ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ ÕÙ Ó«Ö ÓÒØ ÓÒÒ Ð Ø Ø ÓÒÒ ÐРг Ñ Ò ØÖ Ø ÙÖº Ä Ø ÓÒÒ Ö Ø Ø ÙØÓÑ Ø ÕÙ Ñ ÒØ Ð ÓÒÒ Ü ÓÒ ÓÒØ ÓÒ º Ð Ø ÙÖ Ô Ö ÙÒ ÔÖÓ Ù ÕÙ ³ Ü ÙØ Ò Ø ÓÒ Ø Ú Ö Ô Ö Ó ÕÙ Ñ ÒØ Ð ÙÖÔÖ Ò º ÍÒ Ó ÓÒÒ Ø Ð Ñ ÒÙ Ó«ÖØ Ô Ö ÓÒØ ÓÒ ÓÒØ Ø Ú ÙØÓÑ Ø ÕÙ Ñ ÒØ Ù Ò Ú Ù Ù ¹ Ø ÓÒÒ Ö º Ò ³ ÒØ Ö Ö ÒÓÙÚ ÐÐ ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÒÓØÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð Ú ÐÓÔÔ ÙÖ Ó Ø Ö Ô Ø Ö Ð ÒØ Ö Á Ä ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ Ò ÔÓÙÖ ÓÒØ ÓÒ º È Ö Ü ÑÔРг ÒØ Ö Á Ä Ð ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ ¹ ÓÙ Ò Ø Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ È Ò ÓÚ ÖÆÓ Á ËÒÑÔ Ë Ö Æ ÛÇÐ ÆÓ ÁÒ Ó ÒØËÒÑÔ Ø ¹ ÔÐÙ ÙÒØ ÓÒ ÚÓ Ö Ð Ô Ö Ö Ô º½º µº ijÓÔ Ö Ø ÓÒ È Ò Ò Ö ÙÒ Ü ÔØ ÓÒ Ò ³ ÖÖ ÙÖº ÕÙ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÔÓ Ô Ö Ñ ØÖ ³ ÒØÖ Ø ÓÖØ ÕÙ Ð Ú ÐÓÔ¹ Ô ÙÖ Ó Ø Ö Ô Ø Ö ÔÓÙÖ ÑÔÐ ÒØ Ö ÙÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ º ij Ò Ñ Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ø ØØÖ ÙØ Ø Ö ÖÓÙÔ Ò ÙÒ ÑÓ ÙÐ ÔÔ Ð Å Ò Ñ ÒØ ÓÒ ÔÔº ÑÓ ÙÐ Å Ò Ñ ÒØ ÓÒ ÔÔ ØÝÔ ÕÙ Ò ØÖ Ò ØÖ Ò Ë Õ ØÝÔ ÕÙ Ò ØÖ Ò Ë Õ ØÖ Ò Å ØÖ Ü Ü ÔØ ÓÒ ËÒÑÔ Ü ÔØ ÓÒ ØÖ Ò Ö ÓÒ

78 ÒØ Ö Å Ò Ñ ÒØ ÓÒ ÓÓÐ Ò È Ò Ò ØÖ Ò ÖÁÔµ Ö ËÒÑÔ Ü ÔØ ÓÒµ ØÖ Ò Ë Õ ÓÚ ÖÆÓ Ò ØÖ Ò Ô½ Ò ØÖ Ò Ô¾ Ò ØÖ Ò Ô µ ÓÓÐ Ò Á ËÒÑÔ Ò ØÖ Ò ÖÁÔµ ØÖ Ò Ë Õ Ë Ö Æ ÛÇÐ ÆÓ Ò ØÖ Ò Ë Õ Ð ØÌÁÔ Ò ØÖ Ò Ë Õ Ò ÛÌÁÔµ ØÖ Ò Ë Õ ÁÒ Ó ÒØËÒÑÔ Ò ØÖ Ò ÒÓ ÁÔµ ÚÓ ÈÐÙ ÙÒØ ÓÒ Ò ØÖ Ò Ò Ñ Ò ØÖ Ò ÖÚ ¹ µ º¾º Ø Ø ÓÒ ÝÒ Ñ ÕÙ ÒØ ÇÊ ÙÖ Ð Ö Ù ÍÒ ÒØ ÇÊ Ø ÒØ Ô Ö ÓÒ Ö ÁȺ ÁÐ ³ ÒÖ ØÖ ÙÔÖ ÖÚ ÆÓÑ Ø Î Ò ÙÖ ÇÊ º Ä Ø ÓÒÒ Ö Ø Ø ÙØÓÑ Ø ÕÙ Ñ ÒØ Ð ÔÖ Ò ³ÙÒ ÒØ ÙÖ Ð Ö Ùº Ø ÒØ Ó«Ö ÙÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÕÙ ÓÑÑÙÒ ÕÙ Ð ¹ Ö Ø Ö Ø ÕÙ Ð Ö ÓÙÖ Ø ÐÐ ÕÙ Ð ØÝÔ ÅÁ ÙØ Ð Ð ÒÓÑ Ø Ð³ Ö ÁÈ Ð Ñ Ò º ÕÙ ÒØ ÇÊ Ö ÔÖ ÒØ ÙÒ Ö ÓÙÖ ÙÖ Ð Ö Ùº Ä Ø ÓÒÒ Ö Ø Ø ÙØÓÑ Ø ÕÙ Ñ ÒØ Ð ÓÒÒ Ü ÓÒ ³ÙÒ ÒØ ÇÊ Ø Ñ Ø ÓÙÖ Ð Ð Ø ÒØ ÔÓÒ Ð ÙÖ Ð Ö Ù ÙÖ ¾ µº º¾º Ò Ø ÓÒ Ô Ö Ñ ØÖ ³ ÒØÖ ÒÓØÖ Ø ÓÒÒ Ö ÆÓÙ ÚÓÒ Ò ÙÜ Ö ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒº Ä ÔÖ Ñ Ö Ö ÈÖ ËÒÑÔº ÓÒØ ÒØ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒ ÖÒ ÒØ Ð³ ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ ËÆÅÈ Ø Ð Ô Ö Ñ ØÖ Ð³ÇÊ º ij Ñ Ò ØÖ Ø ÙÖ Ô ÙØ Ò Ö Ô Ö Ñ ØÖ Ò ÙØ Ð ÒØ Ð³ ÒØ Ö Ö Ô ÕÙ Ù ¹ Ø ÓÒÒ Ö ÙÖ ¾ µº Ä Ö ÔØ ÓÒ Ø ÐÐ Ô Ö Ñ ØÖ ÔÖ ÒØ ÓÑÑ Ù Ø

79 º ¾ ß Ø Ø ÓÒ ÙØÓÑ Ø ÕÙ ³ÙÒ ÒØ ÇÊ º ¾ ß Å ÓÙÖ Ô Ö Ñ ØÖ Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ð³ ÔÔÐ Ø ÓÒ

80 ß ËÒÑÔË ÖÚ Ö Ö ÁÈ Ù ÖÚ ÙÖ ÙÖ Ð ÕÙ Ð Ð Ô Ö ÐÐ ÇÊ ¹ËÆÅÈ Ø Ò ÓÙÖ ³ Ü ÙØ ÓÒº ß ÇÊ ÁÒ Ø ÐÀÓ Ø Ö ÁÈ Ù ÖÚ ÙÖ ÙÖ Ð Õ٠РгÇÊ Ø Ò ÓÙÖ ³ Ü ÙØ ÓÒº ß ÇÊ ÁÒ Ø ÐÈÓÖØ ÒÙÑ ÖÓ ÔÓÖØ Ð³ÇÊ º ß Å Ð ÒÓÑ Ù Ö ÕÙ ÓÒØ ÒØ Ð Ô Ø ÓÒ Ð ÅÁ Ò Á ĺ ß ÈÛ ËÒÑÔ ÑÓØ Ô Ð ÓÑÑÙÒ ÙØ ËÆÅȺ ß ÈÓÖØËÒÑÔÌÖ Ô ÒÙÑ ÖÓ ÔÓÖØÚ Ð ÕÙ ÐÐ Ø ÓÒÒ Ö ËÆÅÈ Ö Ó Ø Ð Ð ÖÑ º ß Ì ÑÔ Ø Ñ ÓÙØ Ð Ø ÑÔ ³ ØØ ÒØ Ú ÒØ Ð Ö ØÖ Ò Ñ ÓÒ Ð Ö ÕÙ Ø ËÆÅÈ Ò ³ Ò Ö ÔÓÒ Ð³ Òغ ß Ê ØÖ ÒÓÑ Ö Ö ØÖ Ò Ñ ÓÒ ÔÖ Ð Ø Ñ ÓÙغ Ä ÙÜ Ñ Ö Ò ØÛÓÖ º ÓÒØ ÒØ Ð ÔÐ ³ Ö ÁÈ ÕÙ³ Ð ÙØ ÜÔÐÓÖ Ö ÔÓÙÖ Ø Ð Ö Ð³ ÒÚ ÒØ Ö º ÁÐ Ø ÓÒ Ø ØÙ ÔÐÙ ÙÖ Ð Ò ÓÒÒ º ÕÙ Ð Ò Ù Ö Ö ÔÖ ÒØ Ð Ú Ð ÙÖ Ñ Ð ØÖÓ ÔÖ Ñ Ö ÓØ Ø Ð³ Ö ÁȺ Ä ØÖÓ Ñ ÓØ Ø Ô ÙØ ØÖ Ö ÔÖ ÒØ Ô Ö Ð Ö Ø Ö µ ÔÓÙÖ Ò ÕÙ Ö ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ Ú Ð ÙÖ ÐÐ ÒØ ¼ ¾ º ÆÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ ¹ ÓÙ ÙÒ Ü ÑÔÐ Ù ÓÒØ ÒÙ Ö ½ ¾ ¾½¼ ½ ¾ ¾½½ Ä ÓÒÒ ½ ¾º¾½¼º Ò ÕÙ ÕÙ Ð Ö ÜÔÐÓÖ Ö ÚÓÒØ ½ ¾º¾½¼º º¼ ½ ¾º¾½¼º º¾ º È Ö ÓÒØÖ Ð ÓÒÒ ½ ¾º¾½½º Ò ÕÙ ÕÙ Ð Ö ÜÔÐÓÖ Ö ÚÓÒØ ½ ¾º¾½½º¼º ½ ¾º¾½½º¾ º Ò Ú Ö ÒØ Ð ØÖÓ Ñ ÓØ Ø ¼ ¾ º º¾º ÔÔÓÖØ ÒØ ÇÊ Ò ÒÓØÖ ÓÐÙØ ÓÒ Ä³ÙØ Ð Ø ÓÒ ÒØ ÇÊ Ô ÖÑ Ø Ñ ÒÙ Ö Ð Ø ÑÔ Ò Ö ÔÓÙÖ Ø Ð Ö ÙÒ ÒÚ ÒØ Ö Ö ÓÙÖ ÔÓÒ Ð ÙÖ Ð Ö Ùº Ä ØÖ Ø Ñ ÒØ Ð ÕÙ ÙØ Ð ÓÒ Ø ØÖ Ò Ñ ØØÖ ÕÙ ÒØ ÐÐ Ñ ÒØ Ö ÕÙ Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒØÖÓÐ Å ÈÖÓØÓÓÐ Á Åȵ ØÓÙØ Ð Ö ÁÈ ÓÑÔÖ Ò ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ ÓÒÒ º Ð Ú ÙØ Ö ÕÙ

81 ÙÒ Ö ÕÙ Ø Á ÅÈ ³ Ü ÙØ Ò Ì ÓÒ Ø ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ Æ Ö ÁÈ Ð ÙÖ ³ÙÒ ÔÖÓ Ù ³ ÒÚ ÒØ Ö Ø Ð Æ Ü Ìµ ÓÒ º È Ö ÓÒØÖ Ú Ð ÒØ ÇÊ ØÓÙØ Ð Ö ÓÙÖ ÓÒØ Ò Ö Ø ÙÔÖ Ù ÖÚ Î Ò ÙÖº ij ÒÚ ÒØ Ö ÓÒ Ø ØÖ Ò Ñ ØØÖ ÙÒ Ö ÕÙ Ø Ù ÖÚ Î Ò ÙÖ ÇÊ ÔÓÙÖ Ö ÙÔ Ö Ö Ð Ð Ø ÒØ ÔÓÒ Ð º Ä Ø ÑÔ Ö ÕÙ ÔÓÙÖ Ð³ Ü ÙØ ÓÒ ØØ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ø Ð Ù Ø ÑÔ Ò Ö ÔÓÙÖ Ð³ ÔÔ Ð ³ÙÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÇÊ º ³ ÔÖ Ð Ø Ø Ð³ Ü ÙØ ÓÒ ÒÓØÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÙÖ ÙÒ Ö Ù ÐÓ Ð Ð ÙÖ ³ÙÒ ÙÐ Ö ÕÙ Ø È Ò Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø Ú Ñ ÒØ Ð Ð ÙÖ ³ÙÒ Ö ÕÙ Ø ³ Ù ÓÑÔÓ ÒØ ÌÖ Ö ÒÓØÖ ÔÔÐ Ø ÓÒº Ð ÑÓÒØÖ Õ٠гÙØ Ð Ø ÓÒ ÒØ ÇÊ Ö Ù Ø ÓÒ Ö Ð Ñ ÒØ Ð Ø ÑÔ Ò Ö Ð³ Ø Ð Ñ ÒØ ³ÙÒ ÒÚ ÒØ Ö º º ÁÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ ØØ Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ Ð Ø ÒÓÐÓ ÔÓÒ Ð ÔÓÙÖ Ð³ ÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ ÔÔÐ ¹ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ØÖ Ù Ñ Ñ Õ٠г ÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ Ô Ý ÕÙ ÒÓØÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ô ÒØ Ð Ø ÒÓÐÓ ÙØ Ð º º º½ Ì ÒÓÐÓ ÔÓÒ Ð ÔÓÙÖ Ð Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ ³ ÔÔÐ ¹ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÖÓÙÔ Ñ ÒØ ÓÒ ØÖÙØ ÙÖ Ø ³ Ø ÙÖ ÐÓ Ð ÓÒØ ÔÖÓÔÓ ÔÐÙ ÙÖ Ö ¹ Ø ØÙÖ ÔÓÙÖ Ð Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ ³ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÙÖ ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ ØÖ Ù º Â Ú Å Ò Ñ ÒØ Ø Ò ÓÒ ÂÅ µ ÙØÖ Ó Â Ú Å Ò Ñ ÒØ ÈÁµ ½ Ø ÙÒ Ö Ø ØÙÖ ÔÖÓÔÓ Ô Ö ÔÐÙ ÙÖ ÓÖ Ò Ñ ÒØÖ ÙØÖ Â Ú ËÓ Ø Å ÁË Ç Ø Çź ÐÐ ÓÙÖÒ Ø ÖÚ Ø ÙÒ ÈÁ ÔÓÙÖ Ú ÐÓÔÔ Ö ÓÐÙØ ÓÒ Ø ÓÒ Ö Ù ÙÖ Ð³ ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ Â Ú ØÂ Ú ÝÒ Ñ Å Ò Ñ ÒØ Ã Ø Â Åõ ¾½ º

82 ÂÅ ÓÙÖÒ Ø Ð Ñ ÒØ ÓÙØ Ð ÔÓÙÖ Ú ÐÓÔÔ Ö ÓÐÙØ ÓÒ ØÖ Ù ÑÓ ÙÐ Ö Ø ÝÒ Ñ ÕÙ ÔÓÙÖ Ð Ø ÓÒ Ö ÓÙÖ Ø ÖÚ ÙÖ Ð Ö Ùܺ ÁÐ ÙÔÔÓÖØ Ð ÔÖÓØÓÓÐ ÁÁÇÈ ÅÁÈ Ø ËÆÅȺ Ï ÒØ ÖÔÖ Å Ò Ñ ÒØ Ï Åµ ½ Ø ÙÒ Ö Ø ØÙÖ Ò ³ÙÒ Ö ¹ ÖÓÙÔ Ñ ÒØ ³ «ÓÖØ ÔÐÙ ÙÖ Ö Ò ÓÑÔ Ò ÒØÖ ÙØÖ Å ÖÓ Ó Ø ÁÒØ Ð ÓÑÔ Õ Ø Å º Ä ÙÖ Ó Ø Ø Ð ÒÓÖÑ Ð Ø ÓÒ Ð Ø ÓÒ Ô Ö Ð Ï Ò ÙØ Ð ¹ ÒØ Ò Ú Ø ÙÖ Ø Ò ÙÖ ÒØ ÙÒ ØÖ Ò Ô Ö Ò ØÓØ Ð Ú ¹ ¹Ú ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ Ý Ø Ñ Ø Ö ÙÜ Ö Öº Ï Å ÙØ Ð Ð ÒÓÙÚ Ù ÔÖÓØÓÓÐ Ø ÓÒ Ö Ù ÀÝÔ Ö Å Å Ò Ñ ÒØ ÈÖÓØÓÓÐ ÀÅÅȵ Ø Ð ÒÓÙÚ Ù ÑÓ Ð ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÑÑÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÅÓ Ð Áŵº Ú ÒØÆ Ø ËÆÅÈ ÈÁ ½ Ø ÙÒ Ö Ø ØÙÖ Ò Ô Ö Ú ÒØÆ Øº ÐÐ ÓÙÖÒ Ø ÙÒ ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ ÓÒ Ø ØÙ ³ÙÒ Ò Ñ Ð Ð Â Ú ÓÖÑ ÒØ Ò ÙÒ ÈÁ Ø Ò Ð Ø Ö Ð Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒº ØØ Ö Ø ØÙÖ ÓÙÖÒ Ø ÙÒ ÈÁ ÔÓÙÖ ËÆÅÈÚ½ ËÆÅÈÚ¾ Ø ËÆÅÈÚ º Ê ÑÑ ÒØ Ú ÒØÆ Ø ÒØ Ö Ð ÙÔÔÓÖØ ÊÅÁ Ø ÇÊ Ò ÓÒ ÈÁ ÕÙ Ô ÖÑ Ø ³ÙØ Ð Ö ÓÒ ÈÁ Ø Ò Ò ÙØ Ð ÒØ ÊÅÁÓÙ ÇÊ º ÂÅ Ø Ï Å ÔÓÙÖ Ù Ú ÒØ Ð Ñ Ñ Ó Ø ÕÙ Ø Ô ÖÑ ØØÖ Ð Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ ÓÐÙØ ÓÒ Ø ÓÒ ØÖ Ù Ø Ò Ô Ò ÒØ ÔÐ Ø ¹ ÓÖÑ ÓÙ ¹ ÒØ Ñ ÐÐ ÓÒØ «Ö ÒØ Ò Ð ÙÖ ÔÔÖÓ º ÂÅ Ø ÓÒ ØÖÙ Ø ÙÖ ÔÖÓØÓÓÐ Ø ÓÒ Ø ³ г Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ü Ø ÒØ Ø ÙÖ Ð ÔÓÖØ Ð Ø Ø Ð Ü Ð Ø Â Ú ÔÓÙÖ Ó«Ö Ö Ð ØÖ Ò Ô Ö Ò Ð ØÖ ÙØ ÓÒº Ï Å ÒØÖÓ Ù Ø ÙÒ ÒÓÙÚ Ù ÔÖÓØÓÓÐ Ø ÙÒ ÒÓÙÚ Ù ÑÓ Ð ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ Ø Ò ÒØ Ð ÔÖÓØÓÓÐ Ø Ð Ð Ò Ù Ï ÀÌÌÈ»ÀÌÅĵ Ú ÔÖÓÔÖ Ø Ô ÕÙ Ð Ø ÓÒ Ö ÙÜ Ø Ý Ø Ñ º Ä ØÖ Ò Ô Ö Ò Ð ØÖ ÙØ ÓÒ Ø ÙÖ Ô Ö ÙÒ ÖÚ Ø ÓÒ Ð³ ÙÜ Ó Ø ÔÔ Ð ÀÝÔ Ö Å Ç Ø Å Ò Ö ÀÅÇŵº ij ÓÔØ ÓÒ Ï Å Ø ÒÓÖÑ Ð Ø ÓÒ Ô Ò ÒØ Ð³ ÔØ Ø ÓÒ Ô Ö Ð³ Ò Ù ØÖ ÒÓÙÚ ÙÜ ÓÒ ÔØ º ØÖ Ú ÙÜ ³ ÒØ Ö Ø ÓÒ ÔÖÓØÓÓÐ ËÆÅÈ

83 Ø ÅÁÈ Ú Ö Ï Å ÓÒØ Ò ÓÙÖ Ö Ð Ø ÓÒ Ò ÙØ Ð ÒØ Ô Ö ÐÐ ÒØÖ «Ö ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ º Ò Ò Ð³ Ö Ø ØÙÖ Ú ÒØÆ Ø Ø «Ö ÒØ ÙÜ ÔÔÖÓ ÔÖ ÒØ Ö ÐÐ Ó«Ö ÈÁ ÕÙ ÓÒØ Ð ÒØ ÐÐ Ñ ÒØ Ù ÔÖÓØÓÓÐ ËÆÅȺ ÐÐ ÓÙÖÒ Ø ÓÙØ Ð Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ Ö Ô ÕÙ ÔÓÙÖ Ñ Ð ÓÖ Ö Ð ÔÖÓ ÙØ Ú Ø Ù Ú ÐÓÔÔ ÙÖ Ò Ð ÓÑ Ò Ð Ø ÓÒ Ö ÙÜ ÙØ Ð ÒØ ËÆÅȺ ÆÓØÖ ÔÔÖÓ ³ Ò Ö Ø Ú ÒØ Ò Ð Ô Ö Ô Ø Ú Ð³ ÔÔÖÓ ÂÅ Ñ ÓÑÑ ÒÓÙ ÚÓÒ ÓÑÑ Ò ÒÓØÖ Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ Ú ÒØ Ð ÔÙ Ð Ø ÓÒ Ð ÔÖ Ñ Ö Ú Ö ÓÒ ÂÅ Ô Ö ËÙÒ ÒÓÙ ÚÓÒ ÓÔØ ÔÓÙÖ Ð³ ÈÁ Ú ÒØÆ Ø ÕÙ Ø Ø ÔÓÒ Ð Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º º º¾ Ö Ø ØÙÖ Ø ÐРг ÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ Ò ÒÓÙ ÒØ ÙÖ Ð Ö ÑÑ Ð ÒÓØÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÒÓÙ ÚÓÒ Ñ¹ ÔÐ ÒØ Ð ÓÑÔÓ ÒØ ÇÊ ÒØ ÓÖ Ë ÖÚ Ö ÌÖ Ö Å Ò Ñ ÒØ ÓÒ Ë ÖÚ Ö ÈÖÓÜÝË ÖÚ Ö ÓÖ Ø Ð «Ö ÒØ Ð ÕÙ ÓÒ Ø ØÙ ÒØ ÒÓØÖ Ø ÓÒÒ Ö Ö Ùº ÆÓÙ ÚÓÒ ÙØ Ð Ð Ð Ò Â Ú ½º¾ ½¾ г ÈÁ Ú ÒØÆ Ø Ð ÖÚ ÒÓÑ Â Ú ½º¾ Ø ÇÖ ÜÏ ¾ ÔÓÙÖ Ð³ ÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ ØØ ÔÔÐ Ø ÓÒº ÆÓÙ ÚÓÒ ÙØ Ð Ð ÖÚ ÒÓÑ Â Ú ½º¾ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒØÖ Ð ÓÑÔÓ ÒØ ÒÓØÖ ÔÔÐ Ø ÓÒº ÔÖ Ð³ ÕÙ Ø ÓÒ ³ÇÖ ÜÏ Ô Ö Ð³ÍÒ Ú Ö Ø ÒÓÙ ÚÓÒ Ø Ø Ð ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØ ÓÑÔÓ ÒØ ÒÓØÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ Ù Ö¹ Ú ÒÓÑ ³ÇÖ ÜÏ º ÆÓÙ ÚÓÒ Ö Ñ ÖÕÙ ÕÙ ÑÓ Ø ÓÒ ÓÒØ Ò Ö Ù Ò Ú Ù ÒÓ ÔÖÓ Ö ÑÑ ÔÓÙÖ Ô ÖÑ ØØÖ ÒÓ ÓÑÔÓ ÒØ ³ÙØ Ð Ö Ð ÖÚ ³ÇÖ ÜÏ º Ä Ñ ÖÖ Ð³ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ü ÙØ Ö Ð ÓÑÔÓ ÒØ È Ö ÐÐ ÓÖ¹ ËÒÑÔ ÙÖ ¼µ ÈÖÓÜÝË ÖÚ Ö ÓÖ ÙÖ ½µ Ø ÌÖ Ö ÙÖ ¾µº Ò Ø

84 ÓÑÔÓ ÒØ ÓÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ô Ö Ó Ø ÇÊ Ð ÓÒÒ Ø ÒØ Ð³ÇÊ ³ Ò¹ Ö ØÖ ÒØ ÙÔÖ Ù ÖÚ ÆÓÑ ÇÊ Ø Ñ ØØ ÒØ Ò ØØ ÒØ ÔÔ Ð Ð ÒØ º ÓÑÔÓ ÒØ ÓÒØ Ü ÙØ ÙÖ Ñ Ò «Ö ÒØ Ò Ô ÒØ Ð³ Ö ÁÈ Ø Ð ÒÙÑ ÖÓ ÔÓÖØ Ð³ÇÊ º java com.adventnet.snmp.corba.server -ORBInitialPort 1050 Factory is ready Server is ready Ready to receive client requests... º ¼ ß Ü ÙØ ÓÒ Ù ÓÑÔÓ ÒØ È Ö ÐÐ ÇÊ»ËÆÅÈ java ProxyServer -ORBInitialPort 1050 Initialisation de l ORB Resolution du service Naming Connexion a la passerelle CORBA/SNMP de AdventNet Creation de l objet Proxy et son enregistrement sur l ORB Attente des invocations des clients.... º ½ ß Ü ÙØ ÓÒ Ù ÓÑÔÓ ÒØ Ñ Ò Ø Ö ÇÊ java TraderServer -ORBInitialPort 1050 Initialisation de l ORB Connexion au service de nom de l ORB Enregistrement aupres du service de nom de l ORB Attente des invocations des clients... º ¾ ß Ü ÙØ ÓÒ Ù ÓÑÔÓ ÒØ ÌÖ Ö Ä³ Ü ÙØ ÓÒ Ù Ø ÓÒÒ Ö Æ ÙÒ ÒØ Ö Ö Ô ÕÙ ÙÖ µ ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ð³ Ñ Ò ØÖ Ø ÙÖ ³ÙØ Ð Ö Ð ÖÚ ÓÑÔÓ ÒØ Ò ÓÙÖ ³ Ü ÙØ ÓÒº ¼

85 º ß Ø ÓÒÒ Ö Ù Ö Ù ÒØ Ö ÙØ Ð Ø ÙÖµ Ù Ð Ò Ñ ÒØ Ð ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Å Ò Ñ ÒØ ÓÒ Ë ÖÚ Ö Ø Ð³ ÒØ ÇÊ ÒØ ÓÖ Ë ÖÚ Ö Ð Ø ÓÒÒ Ö Ð Ø Ø ÙØÓÑ Ø ÕÙ Ñ ÒØ Ø Ø Ú Ð Ñ ÒÙ ÙÖ µ Ò Ö Ð³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÓÒØ ÓÒ Ø ÒØ º Ä Ø ÓÒÒ Ö Ó«Ö Ð Ñ ÒØ Ð³ ÙÜ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ú Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ ËÆÅÈ ÓÖ ØÎ Ö ÓÖ Ë ØÎ Ö ÓÖ ØÆ ÜØ Ø ÓÖ ØÌ Ð ÔÓÒ Ð Ò Ð ÓÑÔÓ ÒØ ÈÖÓÜÝË ÖÚ Ö ÓÖ ÙÖ µº ijÙØ Ð Ø ÓÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ø Ô Ö Ð³ Ò¹ Ø ÖÑ Ö ÒØ Ö Ö Ô ÕÙ ÙÖ µº ij Ü ÙØ ÓÒ Ð³ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÒÚ ÒØ Ö Ð ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Å ¹ Ò Ñ ÒØ ÓÒ Ë ÖÚ Ö ÓÒÒ Ð Ð Ø Ö ÓÙÖ Ñ Ø Ö ÐÐ ÔÓÒ Ð ÙÖ Ð Ö Ù ÊÓÙØ ÙÖ ËÛ Ø È Ë ÖÚ ÙÖ Øºµ ÙÖ µº ØØ Ð Ø ÓÒØ ÒØ Ð ÒÓÑ Ø Ð Ö ÁÈ Ö ÓÙÖ Ú Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÙÖ Ð ÔÖ Ò ÓÙ ÒÓÒ ³ÙÒ ÒØ ËÆÅÈ ÙÖ ÕÙ Ö ÓÙÖ º ½

86 º ß Ä ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ó«ÖØ Ô Ö Ð ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ º ß Ä ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÇÊ ËÆÅÈ ¾

87 º ß Ä³ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÓÖ ØÎ Ö º ß Ê ÙÐØ Ø Ð³ ÒÚ ÒØ Ö Ö ÓÙÖ Ù Ö Ù

ÒÒ ¾¼¼¾ ÍÒ Ú Ö Ø ÄÙÑ Ö ÄÝÓÒ ÁÁ ÌÀ Ë ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö ÓØ ÙÖ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ô Ö Ö ÅÙ Ð Ò Ð ½ Ñ Ö ¾¼¼¾ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ð ÕÙ Ð Ø Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò ÓÙ ÐÐ ÓÒÒ ÔÖ Ô Ö Ù Ò Ù Ð ÓÖ ØÓ Ö ÊÁ ÓÙ

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø È ÖÖ Ø Å Ö ÙÖ ß È Ö ÎÁ ÇÖ Ò Ø ÓÒ ËÓ Ø ³ ÒØ ÔÓÙÖ Ð Î Ù Ð Ø ÓÒ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÝÒ Ñ ÕÙ ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ð ½ Ñ Ö ¾¼¼½ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ø ØÖ ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø È ÖÖ Ø Å Ö ÙÖ ¹ È Ö ÎÁ Ô Ð

Plus en détail

Á ÏÓÖ Ò Ô Ô Ö ¾»¼ Ä ÒÒÓÒ Ð³ Ø Ú Ø Ø Ð ÚÓÐ Ø Ð Ø ÙÖ Ð Ñ Ö Ò ÙÖÓ» ÓÐÐ Ö Ï Ð Ò ÇÑÖ Ò ½ ÄÙ ÙÛ Ò ¾ Ø È ÖÖ ÓØ Â ÒÚ Ö ¾¼¼ Ê ÙÑ Ô Ô Ö ØÙ Ð Ò Ð Ø Ð ÚÓÐ Ø Ð Ø Ö Ò Ñ ÒØ Ù Ø ÙÜ Ò ÙÖÓ» ÓÐÐ Ö Ò Ù Ø ÓÖ ³ Ú Ò Ñ ÒØ ÓÖÖ

Plus en détail

Æ Æ ³ÓÖ Ö ÁË Ä ¼½½¾ ÒÒ ½ ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ Ú ÒØ Ä³ÁÆËÌÁÌÍÌ Æ ÌÁÇÆ Ä Ë Ë Á Æ Ë ÈÈÄÁÉÍ Ë Ä ÇÆ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ä Ê Ç Ì ÍÊ ËÈ Á ÄÁÌ ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÉÍ Ô Ö ÒÒ ÈÊÁ ÅÓ Ð Ø ÓÒ ÓÙÑ ÒØ Ù ÓÚ Ù Ð Ò ËØÖ Ø ÁÒØ ÖÓÒÒ Ø Ô Ö Ð ÒÒÓØ Ø ÓÒ

Plus en détail

Contact SCD Nancy 1 : theses.sciences@scd.uhp-nancy.fr

Contact SCD Nancy 1 : theses.sciences@scd.uhp-nancy.fr AVERTISSEMENT Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire élargie. Il est soumis à la propriété intellectuelle

Plus en détail

Ê ÙÐ Ø ÓÒ Ö Ò Ð Ý Ø Ñ ØÖ Ù Ö Ø ØÙÖ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ö Ö Ï ÙØ Ð Ø ÙÐØ ÆÓØÖ ¹ Ñ Ä È Ü Æ ÑÙÖ Ð ÕÙ Û ÙØ Ð Ò Óº ÙÒ Ôº º Ê ÙÑ º ij ÑÔÓÖØ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ö Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ò Ð Ý Ø Ñ ØÖ Ù Ò³ Ø ÔÐÙ ÑÓÒØÖ Öº Ò Ø Ð Ó Ü ³ÙÒ ØÝÔ

Plus en détail

Æ Ó ³ÓÖ Ö ¾ ½ ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ Ú ÒØ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø Ê ÒÒ ½ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø Ê ÒÒ ½ Å ÒØ ÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ô Ö Ë Ö ÊÓÙÚÖ ÕÙ Ô ³ Ù Ð ÁÊÁË ÓÐ ÓØÓÖ Ð Å ÌÁËË ÓÑÔÓ ÒØ ÙÒ Ú Ö Ø Ö Á ËÁ Ì ØÖ Ð Ø ÍØ Ð Ø ÓÒ ³

Plus en détail

Ò ÐÝ ÓÒÒ Ò ÓÖ ÐÐ ÙÒ ÔÔÖÓ ÓÖ Ò Ð Ó٠Ⱥ¹ º À ÖØ À ÙÖ Ø ÕÙ Ø ÒÓ Ø ËÝ Ø Ñ ÓÑÔÐ Ü ÍÅÊ ÆÊË ÍÒ Ú Ö Ø Ì ÒÓÐÓ ÓÑÔ Ò È ¾ ¹ ¹ ¼¾¼ ÓÑÔ Ò Ü ¹ Ö Ò ÖØ ºÙغ Ö Ñ Ö ¾¼¼ Ì Ð Ñ Ø Ö ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ ÈÖ ÒØ Ø ÓÒ Ð³ Ò ÐÝ Ò ÓÖ ÐÐ

Plus en détail

Î ÐÙ Ø Ê Ñ ÙÖ Ô Ø Ð ÓÒÓÑ ÕÙ µ Ð Ê ÓÙÐ Ø ² Ì ÖÖÝ ÊÓÒ ÐÐ ÖÓÙÔ Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ Ö Ø ÄÝÓÒÒ Ñ Ð ÐºÖ ÓÙÐ ØÖ ØÐÝÓÒÒ º Ö Ø ÖÖݺÖÓÒ ÐÐ Ö ØÐÝÓÒÒ º Ö ÈÐ Ò Ð³ ÒØ ÖÚ ÒØ ÓÒ ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÒ ÔÖÓÔÖ Ø Î ÐÙ ¹ Ø¹Ê Ä Ü

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø ËØÖ ÓÙÖ Á ÙÐØ Ë Ò ÓÒÓÑ ÕÙ Î ÄÍ ÌÁÇÆ ÅÈÁÊÁÉÍ Ë Å ÆÁËÅ Ë ÌÊ ÆËÅÁËËÁÇÆ Ë ÀÇ Ë ÇÆ Å ÆÌ Í Ì ÆÇÆ ÇÆ Å ÆÌ Í Î ÊË Ä Ë Å Ê À Ë ÇÍÊËÁ ÊË Ì ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ø ØÖ ÓØ ÙÖ Ä³ÍÒ Ú Ö Ø ËØÖ ÓÙÖ Á ÈÖ ÒØ

Plus en détail

À Ð Ø Ø ÓÒ Ö Ö Ö Ö ÔÖ ÒØ Ú ÒØ Ä³ÍÒ Ú Ö Ø Ê ÒÒ ½ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÙÔ Ö ÙÖ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ô Ö ÒÒ ¹Å Ö Ã ÖÑ ÖÖ «Ù ÓÒ Ð Ð Ö ¹ ÐÐ ËÓÙØ ÒÙ Ð ¾¼ Ñ Ö ¾¼¼¾ Ú ÒØ Ð ÙÖÝ ÓÑÔÓ Åº Å Ð Ê Æ Ä ÈÖ ÒØ Åº

Plus en détail

ÈÖÓ Ø ÊÆÌÄ Á Ç ËÓÙ ÈÖÓ Ø ¾ ÔÔÖÓ ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØ Ð ¹ Ä ÚÖ Ð ¾º½ Ø Ø Ð³ ÖØ ¹ Î Ö ÓÒ Ö Ø ¼º½ Ñ ¾¼¼¾ Ê ÙÑ ÓÙÑ ÒØ ÔÓÙÖ Ó Ø ÔÖ ÒØ Ö Ö ÒØ Ø Ò ÕÙ Ñ Ò ÙÚÖ Ò Ø Ø ÓÒ ³ ÒØÖÙ ÓÒ Ò Ð Ö Ð³ ÔÔÖÓ ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØ Ð º Ê Ø ÙÖ ÓÒØÖ

Plus en détail

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Î ÓÙ Å ÖÓ Ó Ø Ü Ð Å Ø Ù È ÐØ Ö ¹Å Ð Å Ø ÙºÈ ÐØ ÖÒ ØÓÙÖÖ ÖºÓÑ ÀÓÑ Ô ØØÔ»» ÐØ ÖÒºÓÖ»Ô ÐØ ÖÑ»Û ÐÓÑ º ØÑ Å ÓÙÖ Ù»¾»¾¼¼¼ ÌÝÔÓ Ö Ô Ä Ì ¾ Ù Ø ÙÒ ÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ù ÒØ Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Î ÓÙ

Plus en détail

ÁÒ Ø ØÙØ Æ Ø ÓÒ Ð ÈÓÐÝØ Ò ÕÙ ÄÓÖÖ Ò Ô ÖØ Ñ ÒØ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓØÓÖ Ð Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÐ ÓØÓÖ Ð Á Å Ò Ø ÓÒ Ø Ø ÓÒ ³ÙÒ ÕÙ Ð Ø ÖÚ ÔÓÙÖ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÑÔ Ö Ð ÌÀ Ë ÓÙØ ÒÙ Ð ¾ ÒÓÚ Ñ Ö ¾¼¼ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù ÓØÓÖ Ø Ð³ÁÒ

Plus en détail

Ê ÔÔÓÖØ Ø Ù ÐÐ ÙÑ Î Ð ÓÒ ¾ Ù Ò ¾¼¼¼ Ì Ð Ñ Ø Ö Á ÓÖ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ½ ÈÖ ÒØ Ø ÓÒ Ð Ó Ø ¾ Ä ÓÑ Ò ³ Ø Ú Ø ¾º½ Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º ¾º¾ Ö Ø ØÙÖ Ö ÙÜ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ º º º º º º º º

Plus en détail

Une infrastructure pour middleware adaptable

Une infrastructure pour middleware adaptable ÁÒ Ø ØÙØ Ê Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Æ ÒØ Une infrastructure pour middleware adaptable È ÖÖ ¹ ÖÐ Ú Ò Ö Ô Ö Ì ÓÑ Ä ÓÙÜ ÓÐ Å Ò Æ ÒØ ÁÒ Ø ØÙØ Ê Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Æ ÒØ ¾ ÖÙ Ð ÀÓÙ Ò Ö ºÈº ¾¾¼ ¹ ¾¾ Æ ÆÌ Ë Ê ÔÔÓÖØ ËØ Ë ÔØ

Plus en détail

Ï Í Å Ò Ò ÁÒØ Ö¹Ë Ø Ò ÐÝ Ù ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØ ÍØ Ð Ø ÙÖ ÁÑÔ Ø ÁÑÑ Ø ÁÒØ Ö Ø Ï Í Å Ò Ò Í Ö Ú ÓÙÖ Ò ÐÝ Û Ø ÁÑÑ Ø ÁÑÔ Ø º Å Ð ½ ¾µ ź Ì Ö ½µ Ⱥ ÈÓÒ Ð Ø ½µ ½µ ÄÁÊÅÅ ÍÅÊ ÆÊË ¼ ½ ½ ÊÙ ¾ ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö Ü Ö Ò ¾µ Ä ÓÖ ØÓ

Plus en détail

Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille

Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille ÓÒÒ Å Ö Â µ È Ð ÔÔ Å Ø Ù Î Ö ÓÒ ½º Ð ½»¼»½ ÁÍ̹ Ä ÐÐ ÄÁ Ä ÍËÌÄ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ë Ë Á Æ Ë Ì Ì ÀÆÇÄÇ Á Ë ÄÁÄÄ Íº ºÊº ³Áº º º º غ Å ß ÎÁÄÄ Æ ÍÎ ³ Ë É Ì Ðº ¼ ¾¼

Plus en détail

ÌÀ Ë Ç ÌÇÊ Ì Ä³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÈÁ ÊÊ Ì Å ÊÁ ÍÊÁ ËÔ Ð Ø ÁÇÈÀ ËÁÉÍ ÅÇÄ ÍÄ ÁÊ ÈÖ ÒØ Ô Ö Ù ÐÐ ÙÑ Ë ÆÌÁÆÁ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ÎÁ ËÙ Ø Ð Ì Î ÊË Ä ÈÊ Á ÌÁÇÆ Ä ËÌÊÍ ÌÍÊ ÌÊÁ ÁÅ ÆËÁÇÆÆ ÄÄ Ë ÈÁÆ Ä Ë ü

Plus en détail

Découverte et fourniture de services adaptatifs dans les environnements mobiles

Découverte et fourniture de services adaptatifs dans les environnements mobiles Découverte et fourniture de services adaptatifs dans les environnements mobiles Ouahiba Fouial To cite this version: Ouahiba Fouial. Découverte et fourniture de services adaptatifs dans les environnements

Plus en détail

ÆËÅ ÓÐ Æ Ø ÓÒ Ð ËÙÔ Ö ÙÖ Å Ò ÕÙ Ø ³ ÖÓØ Ò ÕÙ ÄÁËÁ Ä ÓÖ ØÓ Ö ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ë ÒØ ÕÙ Ø ÁÒ Ù ØÖ ÐÐ ÌÀ Ë ÈÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ö ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø ÈÓ Ø Ö ÇÄ Æ ÌÁÇÆ Ä ËÍÈ ÊÁ ÍÊ Å ÆÁÉÍ Ø ³ ÊÇÌ ÀÆÁÉÍ ² ÙÐØ Ë Ò ÓÒ Ñ

Plus en détail

Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille

Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille ÓÒÒ Å Ö Â µ È Ð ÔÔ Å Ø Ù Î Ö ÓÒ ½º Ð ¼»¼»½ ÁÍ̹ Ä ÐÐ ÄÁ Ä ÍËÌÄ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ë Ë Á Æ Ë Ì Ì ÀÆÇÄÇ Á Ë ÄÁÄÄ Íº ºÊº ³Áº º º º غ Å ß ÎÁÄÄ Æ ÍÎ ³ Ë É Ì Ðº ¼ ¾¼

Plus en détail

POLYDOC : UN EXEMPLE D APPLICATION XML POUR LA CRÉATION PERSONNALISÉE DE POLYCOPIÉS Michel Cubero-Castan

POLYDOC : UN EXEMPLE D APPLICATION XML POUR LA CRÉATION PERSONNALISÉE DE POLYCOPIÉS Michel Cubero-Castan Cahiers GUTenberg GUT POLYDOC : UN EXEMPLE D APPLICATION XML POUR LA CRÉATION PERSONNALISÉE DE POLYCOPIÉS Michel Cubero-Castan Cahiers GUTenberg, no 35-36 (2000), p. 133-155.

Plus en détail

ÓÒ ÔØ ÓÒ Ø Ö Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ ÓÙØ Ð ÑÙÐ Ø ÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÔÖÓØÓÓÐ Ø ÓÒ Ð ÑÙÐØ Ø ÃÅÈ ÃÓÙ Ò ¼»¼»¾¼¼¼ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½º½ ÓÒØ ÜØ Ò Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ Ö Ù Ø º º

Plus en détail

ÓÐ ÓØÓÖ Ð Å Ø Ñ Ø ÕÙ Ë Ò Ø Ì ÒÓÐÓ Ð³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Í Ê ÁÅ ÓÖÑ Ð Ø ÓÒ ÓÒÒ Ò ÓÙÑ ÒØ Ö Ø ÓÒÒ Ò ÓÒ ÔØÙ ÐРг ³ÓÒØÓÐÓ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð Ö ÔØ ÓÒ ÓÙÑ ÒØ Ù ÓÚ Ù Ð ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ð Å Ö ¾¼¼ ÔÓÙÖ

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø ÅÓÒØÖ Ð ÍÒ ÑÓ Ð ÙÒ ÓÖÑ ÔÓÙÖ Ð ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ø Ð Ñ Ø ÑÓ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ Ñ ÑÓ Ö ³ ÒØÖ ÔÖ Ô Ö ÇÐ Ú Ö Ö Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ö Ö ÓÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÙÐØ ÖØ Ø Ò Ì ÔÖ ÒØ Ð ÙÐØ ØÙ ÙÔ Ö ÙÖ Ò ÚÙ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ö È

Plus en détail

ËÓÙ ¹ÈÖÓ Ø ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ö Ø Ò ÕÙ ÔÖ ÙÚ Ì ØÖ Ð ÓØ ÕÙ ÓÕ Ø Á ÐÐ ¹ÀÇÄ ÔÓÙÖ Ð Ý Ø Ñ ØÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ð Ô¹ ÙØÓÑ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÓÙÑ ÒØ Ö Ø Ð Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ Ð ÓØ ÕÙ ÔÓÙÖ Ð Ñ Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ Ô¹ ÙØÓÑ Ø Ø Ý Ø Ñ ØÖ Ò Ø ÓÒ Ó Ò Ð Ø ÒØ

Plus en détail

Ä ÇÆ Á Æ Ó ³ÇÊ Ê ¹¾¼¼¾ Ä Èȹ̹¾¼¼¾»¼¾ ÓÐ ÓØÓÖ Ð È Ý ÕÙ Ø ³ ØÖÓÔ Ý ÕÙ ÄÝÓÒ ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ Ú ÒØ Ð³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ä Í ÊÆ Ê ¹Ä ÇÆ ½ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù ÁÈÄÇÅ Ç ÌÇÊ Ì ÖÖ Ø Ù ¼ Ñ Ö ½ ¾µ ËÔ Ð Ø È Ý ÕÙ Ô ÖØ ÙÐ Ô Ö Ä ÓÒ

Plus en détail

Nanolithographie par anodisation locale en microscopie à force atomique sur le phosphore d'indium pour des applications optoélectroniques

Nanolithographie par anodisation locale en microscopie à force atomique sur le phosphore d'indium pour des applications optoélectroniques Année 2005 N d'ordre : 2005 ISAL 0096 THÈSE Nanolithographie par anodisation locale en microscopie à force atomique sur le phosphore d'indium pour des applications optoélectroniques Jury : Par Edern TRANVOUEZ

Plus en détail

Ì ÖÖÝ ÅÓÝ ÙÜ ÖÓÙÔ Å Ë ÂÙ ÐÐ Ø ¾¼¼¾ Ì Ò ÕÙ ÑÙÐØ ÒØ ÔÓÙÖ Ð Ö ÙØ ÓÒ Ð³ ÑÔÐ Ø ÓÒ Ð Ñ Ò Ò ÙÒ Ò ÐÓ Ø ÕÙ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð³ Ò Ù ØÖ ÓÖ Ø Ö Ö Ø ÙÖ ÈÖÓ º Ö Ñ ¹ Ö Ó¹ Ö Ø ÙÖ ÈÖÓ º ËÓÔ ³ ÑÓÙÖ ÈÖÓ º ÖÒ Ö Ô Ò ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ø ÓØÓÖ

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø Ð Å Ø ÖÖ Ò Ü¹Å Ö ÐÐ ÁÁ Ä ÓÖ ØÓ Ö Ù ÒØÖ È Ý ÕÙ È ÖØ ÙÐ Å Ö ÐÐ ØØ Ø ÒØ ØÙÐ ØÙ Ò Ø ÓÒ Ø ÑÓ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ ËÝ Ø Ñ ØÖ Ù Ö Ò ÐÐ ÁÊ ¹ ØÖ ÙØ ÁÒ Ö ØÖÙØÙÖ Û Ø Ê ÑÓØ ÒØ ÓÒØÖÓÐ ÔÖ ÒØ Ô Ö Î Ò ÒØ ÖÓÒÒ ÁÒ Ò ÙÖ Ê

Plus en détail

Æ Æ ³ÓÖ Ö ÍÒ Ú Ö Ø È ÊÁË ¹ Ò ÖÓØ Í Ê ÈÀ ËÁÉÍ ÌÀ Ë ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù ÔÐÑ Ç Ì ÍÊ Ä³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ È ÊÁË ËÔ Ð Ø Å Ø Ó È Ý ÕÙ Ò Ì Ð Ø Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ô Ö Ö ÓÙÖ Ð Ñ Ö ¾¼¼½ ÇÆÌÊÁ ÍÌÁÇÆ Ä Ì ÊÅÁÆ

Plus en détail

Fermilab FERMILAB-THESIS-2003-15

Fermilab FERMILAB-THESIS-2003-15 Fermilab FERMILAB-THESIS-2003-15 ÈÈŹ̹¾¼¼ ¹¼ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ä Å ÁÌ ÊÊ Æ Á ¹Å ÊË ÁÄÄ ÁÁ ÍÄÌ Ë Ë Á Æ Ë ÄÍÅÁÆ ½ Ú ÒÙ ÄÙÑ ÒÝ ½ ¾ Å ÊË ÁÄÄ Ü ¼ Ê Æ ÌÀ Ë Ç ÌÇÊ Ì ËÔ Ð Ø È Ý ÕÙ Å Ø Ñ Ø ÕÙ È Ý ÕÙ È ÖØ ÙÐ Ø ÅÓ Ð Ø ÓÒ

Plus en détail

DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION DE MÉTHODES DOSIMÉTRIQUES EN LIGNE POUR LE TRAITEMENT DU CANCER DE LA PROSTATE

DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION DE MÉTHODES DOSIMÉTRIQUES EN LIGNE POUR LE TRAITEMENT DU CANCER DE LA PROSTATE DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION DE MÉTHODES DOSIMÉTRIQUES EN LIGNE POUR LE TRAITEMENT DU CANCER DE LA PROSTATE THÈSE N O 3267 (2005) PRÉSENTÉE À LA FACULTÉ SCIENCES DE BASE Institut de physique de l'énergie

Plus en détail

ÉÍ ÄÉÍ ËÊ ÈÈ ÄËÁÆÌÊÇ Í ÌÁ Ë ÄÊÁ¹ÍÒ Ú Ö Ø È Ö Á ÇÖ Ý Æ ÓÐ Ó Ø Ó ØÐÖ º Ö ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ËÙ Ë˹ÁÁ¹ ÓÒÒ Ú Ò Ë ÓÒØ ÓÒÒ Ð Ø ØÈÖ Ò Ô ÍÒËÝ Ø Ñ Ø ÓÒ ÓÒÒ Ë µ ÉÙ³ ØÕÙ³ÙÒ ÓÒÒ ÈÓÙÖÕÙÓ Ô ÙÒËÝ Ø Ñ Ø ÓÒ Ö ÈÓÙÖÕÙÓ Ö À ØÓÖ

Plus en détail

Oscillateur. Etireur Amplificateurs Compresseur. Source laser de pompe pour crée une inversion de population dans les milieux amplificateur.

Oscillateur. Etireur Amplificateurs Compresseur. Source laser de pompe pour crée une inversion de population dans les milieux amplificateur. Ä Ð Ö ÑØÓ ÓÒ º Æ ÓÐ ÄÄÁ ÓÙ Ð Ö Ø ÓÒ Â Ò Í Ø Â Ò È ÖÖ ÏÇÄ Ù Ä ÓÖ ØÓ Ö ËÔ ØÖÓÑ ØÖ ÁÓÒ ÕÙ Ø ÅÓÐ ÙÐ Ö ÄÝÓÒ½º Ì Ð Ñ Ø Ö Ê Ñ Ö Ñ ÒØ ¾ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ ÈÖ Ò Ô ³ÙÒ Ò Ð Ö ÑØÓ ÓÒ ÑÔÐ º ½º½ Ä³Ó ÐÐ Ø ÙÖº º º º º º º

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø Ö ÒÓ Ê Ð ÌÓÙÖ ÓÐ ÓØÓÖ Ð Ë ÒØ Ë Ò Ø Ì ÒÓÐÓ ÒÒ ÍÒ Ú Ö Ø Ö ¾¼¼¾¹¾¼¼ BLOIS CHINON ÌÀ Ë ÈÇÍÊ Ç Ì ÆÁÊ Ä Ê Ç Ì ÍÊ Ä³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÌÇÍÊË ÔÐ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ô Ö Æ ÓÐ Ä ÊÇ À Ð Ñ Ö

Plus en détail

Vérification d invariants de systèmes paramétrés par superposition

Vérification d invariants de systèmes paramétrés par superposition Université defranche-comté École doctorale Sciences Pour l Ingénieur et Microtechniques U.F.R. des Sciences et Techniques Vérification d invariants de systèmes paramétrés par superposition THÈSE présentée

Plus en détail

ËÓÙ ¹ÈÖÓ Ø ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ö Ø Ò ÕÙ ÔÖ ÙÚ Ì ØÖ ÁÒØ Ö ÒØÖ ÓÕ Ø Ä Æ Ö ÔØ ÓÒ ÓÙÑ ÒØ Ö Ø Ð ÔÖ Ñ Ö Ú Ö ÓÒ Ð ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ ÒØÖ Ð Ý Ø Ñ ÓÕ Ø Ä Æ Ø Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ð Ù Ö ÔÖ ÙÚ ³ Ð Ø Ô Ö Ö Ö ØÙÖ º ÙØ ÙÖ µ Ù ØÐ Ù ÐÚ Ö Ó È ÖÖ

Plus en détail

¹ËÁÊ ¹ Ê ÔÔÓÖØ Ø ÈÖÓ Ø Ä Ò Ø Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ö Ò Ó Ò Æ Ó Ò Ö Ñ ÒØ ÀÙ ÖØ Æ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¾ ¾ Ì Ð Å Ø Ö ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ Ø Ø Ð³ ÖØ ½ ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø Ä ÙÐØ Ë Ò ÔÔÐ ÕÙ ÓÐÐ ÓØÓÖ Ø Ë Ò Ð³ÁÒ Ò ÙÖ Ö Ø ØÙÖ ÓÐÓ Ø ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ä Ú ÐÓÖ Ø ÓÒ Ê Ù ÖÓÝ Ø Å Ø ÐÐ ÕÙ ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ ³ÙÒ ÔÖÓ ÒØ Ö Ì ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ö ÓØ ÙÖ Ò Ë Ò Ð³ÁÒ Ò ÙÖ Ô Ö È ÖÖ ¹ Ö ÒÓ Ê

Plus en détail

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ò Â Ú Ü Ò Ö Å ½ ÔØ Ñ Ö ¾¼½ Ì Ñ Ø Ö ½ ÆÓØ ÓÙÖ ¾ ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º½º½ À Ó ÏÓÖ º º º

Plus en détail

Na +, - OOC COO -,NH 4. NH 4 +, - OOC COO -,Na + La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés Louis Pasteur

Na +, - OOC COO -,NH 4. NH 4 +, - OOC COO -,Na + La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés Louis Pasteur ÍÒ Ø ³ Ò Ò Ñ ÒØ Ä ¾¼ +, - -, 4 + 4 +, - -, + L chnc n sourit qu'ux sprits bin préprés Louis Pstur ÓÙÑ ÒØ ³ ÓÑÔ Ò Ñ ÒØ Ñ ÓÖ Ò ÕÙ ¾¼¼ µ ÈÖ Ñ Ö Ô ÖØ ËØÖÙØÙÖ Äº ÂÙÐÐ Ò ¾ ÈÖ Ñ ÙÐ ÓÙÑ ÒØ Ø Ò Ú Ò Öº ÁÐ Ò Ð Ö

Plus en détail

IDIAP IDIAP. Martigny - Valais - Suisse

IDIAP IDIAP. Martigny - Valais - Suisse R E S E A R C H R E P O R T IDIAP IDIAP Martigny - Valais - Suisse ÁÆØ Ö Ø Ò ËÈ ÓÙ Ø Ò Ð Ò Ù Ø ÓÒ ÌÖ ÒØ Ð Ò ËÝ Ø Ñ Ú ÐÓÔÑ ÒØ ÙÐ ÖÒ Ö À ÖÚ ÓÙÖÐ Ö Å ÖØ Ò Ê Ñ Ò Â Ò¹ Ö ÔÔ Ð Ö Á Á ÈßÊÊ ¹¾½ ÆÓÚ Ñ Ö ½ Ë Ð Ó

Plus en détail

Ä Ù Ù ÊÇÇÌ Ö ÔÓÙÖ Ä ÒÙÜ Ö ÙÑ Ö º ÙÑ Ä ÒÙܺ ͺÇÖ Ö º ÙÑ Ö Ò ÜºÓÖ Î Ö ÓÒ ¾º ¾½ Ë ÔØ Ñ Ö ½ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÈÖ Ñ ÙÐ ½ ½º½ À ØÓ Ö Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Plus en détail

P etit pat hw o rk de ombinatoire énumérative Mireille Bousquet-Mélou, CNRS, LaBRI, Bo rdeaux http://www.lab ri.fr/ b ousquet

P etit pat hw o rk de ombinatoire énumérative Mireille Bousquet-Mélou, CNRS, LaBRI, Bo rdeaux http://www.lab ri.fr/ b ousquet Ô Ø ÛÓÖ È Ø Ø ÓÑ Ò ØÓ Ö ÒÙÑ Ö Ø Ú Å Ö ÐÐ ÓÙ Õ٠عŠÐÓÙ ÆÊË Ä ÊÁ ÓÖ ÙÜ ØØÔ»»ÛÛÛºÐ Ö º Ö» ÓÙ ÕÙ Ø Ä ÓÑ Ò ØÓ Ö ÒÙÑ Ö Ø Ú ººº ³ ØÕÙÓ ÈÓÙÖÕÙÓ ÓÑÑ ÒØ ÇÅÈÌ Ê κ ij ÖØ ÓÑÔØ Ö Ô Ðغ Ø Ð ÖÐ ÒÓÑ Ö Ö Ö ÒÓÑ Ö Ö ÒÓÑ

Plus en détail

Programme et actes. 6 ème SYMPosium en Architectures nouvelles de machines Organisé conjointement avec RenPar'12 19-22 juin 2000, Besançon

Programme et actes. 6 ème SYMPosium en Architectures nouvelles de machines Organisé conjointement avec RenPar'12 19-22 juin 2000, Besançon ARP Sympa - Programme et actes Programme et actes 6 ème SYMPosium en Architectures nouvelles de machines Organisé conjointement avec RenPar'12 19-22 juin 2000, Besançon Pas d'utilisateur identifié Introduction

Plus en détail

Études de cas en analyse des données

Études de cas en analyse des données Études de cas en analyse des données Bernard Colin (Éditeur) Départements de mathématiques et d informatique Faculté des Sciences Université de Sherbooke Rapport de recherche No 86 1 AVANT-PROPOS Ce rapport,

Plus en détail

z x h ÙÖ ½ ÓÑØÖ Ù ÔÖÓÐѺ ½º ÁØÖÓÙØÓ ÁÐ Ø ÓÙ ÕÙ Ù ÓÙ Ó ÔÖÓÖ ÓØ Ý ØÑ Æ ÔÓÙÖ ÔÖ Ð³Ö ÚÙ Ð Ó ÂÖÐ ÂÖÐ ½½µ ÓØ ÐÖÑØ ÙØÐ ÔÓÙÖ ÑÓÖØÖ Ð ÐÔÓØ Ð ÔÓÖØ Ù ÔÖÓÖ ÓØ Ú ÓÑÑ Ý ØÑ ÔÖÓØØÓ ÓØÖ ÚÓÖ ÔÖ ÜÑÔÐ ÖÑ ² ÇÙÑÖ ½ ÓÙ ÐÙ ²

Plus en détail

4. Gestion des tâches

4. Gestion des tâches ÁÈ ¾ ÚÖ Ö ¾¼½¼ ½ Ü Ñ Ò Ý Ø Ñ Ø ÑÔ ¹Ö Ð È ÖØ Á ÙÖ ÓÒ ÐÐ ¼ Ñ Ò ÈÓÒ Ö Ø ÓÒ ½¼ ÔÓ ÒØ ÙÖ ¾¼ ÓÙÑ ÒØ ÓÙÖ Ø ÐÙÐ ØÖ ÙØÓÖ º Ä Ù Ø ³ ØÙ Ø Ð Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ Ø ÑÔ Ö Ð ÇË Ãº ÇÒ ÓÙÖÒ Ø ÙÒ Ö Ø ÜØ Ò ÝÒØ Ü Ó Ð ÔÓÙÖ

Plus en détail

Méthode de décomposition de domaine et conditions aux limites artificielles en mécanique des fluides:

Méthode de décomposition de domaine et conditions aux limites artificielles en mécanique des fluides: Méthode de décomposition de domaine et conditions aux limites artificielles en mécanique des fluides: méthode Optimisée d Orde 2. Caroline Japhet To cite this version: Caroline Japhet. Méthode de décomposition

Plus en détail

Ð Ø Ò Ð ÙØÓÑ Ø Ø ÑÔÓÖ Å ÑÓ Ö Å Ø Ö¾ ÙÜ ÓÖÐÓ ËÓÙ Ð Ö Ø ÓÒ È ØÖ ÓÙÝ Ö ØÆ ÓÐ Å Ö Ý ÙÝ Ð ÒÆ Ú ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ Ò Ö ÔÔÓÖØ ÒÓÙ ØÙ ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ð³ Ð Ø ³ÙÒ Ø Ø Ò Ð Ê ÙÑ Ú ÙÒ ÙÐ ÓÖÐÓ ºÆÓÙ ÑÓÒØÖÓÒ ÕÙ³ Ð ØÆȹÓÑÔÐ ØÔÓÙÖÙÒ

Plus en détail

TUTORAT ELECTRONIQUE EN ANALYSE MATHEMATIQUE - TEAM

TUTORAT ELECTRONIQUE EN ANALYSE MATHEMATIQUE - TEAM TUTORAT ELECTRONIQUE EN ANALYSE MATHEMATIQUE - TEAM 2010 Année scolaire 2010-2011 Cours / Exercices Auteurs de la Ressource Pédagogique Charnay Michel Dubois Gérard Jai Mohammed Tutorat Electronique en

Plus en détail

GeoProof. Manuel de référence. Copyright c 2006 Julien Narboux

GeoProof. Manuel de référence. Copyright c 2006 Julien Narboux GeoProof Manuel de référence Copyright c 2006 Julien Narboux Bienvenue dans le manuel de référence de GeoProof. Ce manuel est composé de neuf chapitres : 1. Le chapitre «Installation» décrit la procédure

Plus en détail

ÅÁÅÁËÊ Ä³ËËÇÁÌÁÇÆ Ê ÊÌÁÇÆ ÆË ÍÆ ÌÄÍ ÊÇÁË ÐÖØ ÊÁÌËÀÊ ÑÐ º ÁÀ ÆÓÐ ÆÁÇÄÇÆÆÁË ½ ÊËÍŠijÒØÒ Ø Ð³ ÓØÓÒ ÒØÖ Ð ÚÖÐ ÐÒ Ø Ð ÚÖÐ ÓÐÓÒÒ ³ÙÒ ØÐÙ ÖÓ ÚÖ Ú Ð ÖÖÓÙÔÑÒØ ØÓÖ º Ò ÔÐÙ ÙÖ ÓÒØÜØ ÓÑÑ Ð ÖØ ØÓÒ ÑÙÐØÒ ÙÜ ÚÖÐ Ð ÑÔÓÖØ

Plus en détail

Estimation du mouvement apparent majoritaire dans une séquence d images vidéo par accumulation de votes bimodaux sur un histogramme approché

Estimation du mouvement apparent majoritaire dans une séquence d images vidéo par accumulation de votes bimodaux sur un histogramme approché Estimation du mouvement apparent majoritaire dans une séquence d images vidéo par accumulation de votes bimodaux sur un histogramme approché Frédéric Comby To cite this version: Frédéric Comby. Estimation

Plus en détail

Analyse de courbes de consommation électrique par

Analyse de courbes de consommation électrique par INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE Analyse de courbes de consommation électrique par chaînes de Markov cachées Jean-Baptiste Durand Laurent Bozzi Gilles Celeux Christian Derquenne

Plus en détail

Ä ÇÊ ÌÇÁÊ ÈÀ ËÁÉÍ ÌÀ ÇÊÁÉÍ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÈÁ ÊÊ ÌÅ ÊÁ ÍÊÁ ij ÇÄ ÆÇÊÅ Ä ËÍÈ ÊÁ ÍÊ ÌÀ Ë Ç ÌÇÊ Ì Ä³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ È ÊÁË ËÔ Ð Ø ÈÀ ËÁÉÍ ÌÀ ÇÊÁÉÍ Ë Ö ÄÇÊ ÆË ÔÖ ÒØ Ô Ö Ç Ì ÍÊ Ä³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ È ÊÁË ÔÓÙÖÓ Ø Ò ÖÐ Ö ÇÀ Ê Æ ÌÄÇ

Plus en détail

Æ Ó ³ÓÖÖ ¼ ½¼ Ì ÔÖ ÒØ ÚÒØ Ð³ÁÒ ØØÙØ ÆØÓÒÐ ËÒ ÔÔÐÕÙ ÊÒÒ ÔÓÙÖ ÓØÒÖ Ð ØØÖ ÓØÙÖ ÔÐØ ÐØÖÓÒÕÙ ØÙ Ø ÓÔØÑ ØÓÒ ØÒÕ٠ŹŠÔÓÙÖ Ð ÙØÙÖ ÒÖØÓÒ Ý ØÑ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖØÞÒÒ ÔÖ ËØÔÒ ÆÇÁÄÌ ËÓÙØÒÙ Ð ¼ ÓØÓÖ ¾¼¼ ÚÒØ Ð ÓÑÑ ÓÒ ³ÜÑÒ

Plus en détail

Un modèle à interactions distribuées

Un modèle à interactions distribuées ÈÊÇÂ Ì ÊÆÌÄ Ê º½ ¹ ËÔ Ø ÓÒ ³ÙÒ ÑÓ Ð ³ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ì¼ ½ ÒØ ÖÒ ¹ ̼ ÔÙ Ð Ä ÙÖ ÒØ Ö Ö Å Ö ÐÐ Ð Ý ÒÒ ¹Å Ö È ÒÒ ¹ ÖÝ Ø Å Ð ÊÚ ÐÐ ÍÒ Ú Ö Ø Æ» ËËÁ ¼ ÖÓÙØ ÓÐÐ ¼ ¼ ËÓÔ ÒØ ÔÓÐ Ü Ñ ¼¼ Ê ÙÑ ÓÙÑ ÒØ Ø ÓÑÔÓ Ò Ð Ô ÖØ ÔÖ

Plus en détail

Introduction au cours Pipeline logiciel Fusion de boucles. Sans contraintes de ressources. Optimisations des durées de vie

Introduction au cours Pipeline logiciel Fusion de boucles. Sans contraintes de ressources. Optimisations des durées de vie Outline Introduction au cours 1 Introduction au cours Compilation et optimisations de codes Des p'tites boucles, toujours des p'tites boucles Exemples de spécicités architecturales 2 3 Intérêts et problèmes

Plus en détail

ÍÒÚÖ Ø ØÓÐÕÙ ÄÓÙÚÒ ÙÐØ Ò ÔÔÐÕÙ ÔÖØÑÒØ ³ÒÒÖ ÑØÑØÕÙ Å ÙÖ Ö ÕÙ ÑÖ Ø ÔÖÖÐØ ÙÒÚÖ Ðк ÃÖÑ ÒÒ ÅÑÓÖ ÔÖ ÒØ Ò Ú٠гÓØÒØÓÒ Ù Ö ³ÒÒÙÖ ÚÐ Ò ÑØÑØÕÙ ÔÔÐÕÙ ÈÖÓÑÓØÙÖ Ú ËÑÖ ÄØÙÖ ÈÖÖ Ö Ø ÅÐ ÒÙØ ÄÓÙÚҹĹÆÙÚ ÆÓÚÑÖ ¾¼¼ ÊÑÖÑÒØ

Plus en détail

ÄÓÖØÓÖ ³ÁÒÓÖÑØÕÙ ËÒØÕÙ Ø ÁÒÙ ØÖÐÐ ½¾ ¾ ÆËÅ Ø ÍÒÚÖ Ø ÈÓØÖ ÇÖÓÒÒÒÑÒØ ØÑÔ ÖÐ Ò¹ÐÒ ÓÒØÖÒØ ÓÒÔØÓÒ Ø ÒÐÝ ÀÐØØÓÒ ÖÖ ÖÖ ËÝÒØ ØÖÚÙÜ È Ð ÊÖ ÅØÖ ÓÒÖÒ Ð³ÁÍÌ ÈÓØÖ ½ ÙÒ ¾¼¼ ÓÑÔÓ ØÓÒ Ù ÙÖÝ ÈÖº ÐÙ Ã Ö ÊÔÔÓÖØÙÖ Ö»ÆÅ ÈÖ

Plus en détail

ÍÆÁÎÊËÁÌ ÌÀÇÄÁÉÍ ÄÇÍÎÁÆ ÙÐØ ËÒ ÔÔÐÕÙ ÄÌÊÁÁÌ Ø ÅÆÌÁËÅ º Ù Ö Ø Êº ÈÖÐ ÇÍÊË Ë½¼¾ Àº ÙÝ ¹º Ù Ö ¹Êº ÈÖÐ ¹Âº ÎÖÚÖ «Ù ÓÒ ÍÒÚÖ ØÖ ÁÇ ÂÒÚÖ ½ ÎÊÌÁËËÅÆÌ Ä ÔÖ ÒØ ÒÓØ ÓÒØ ØÒ ÖÚÖ ÖÖÒ ÔÓÙÖ Ð ÓÙÖ ÈÝ ÕÙ ¾ ¹ ÐØÖØ ÔÒ Ò ÔÖÑÖ

Plus en détail

ÄÓÐ ØÓÒ Ø ÓÑÑÒ ÊÓÓØ ÖÒ ÅÒØÙÖ ÚÓÐÙÖ ØÓÙÖÒÒغ ÊÓÐÓ ÄÓÞÒÓ ÀÍÖ ØÕÙ Ø ÁÒÓ Ø Ë ØÑ ÓÑÔÐÜ ÀÍÁ˵ ÍÅÊ ÆÊË ÍÒÚÖ Ø ÌÒÓÐÓ ÓÑÔÒ È ¾¼¾ ¼¾¼ ÓÑÔÒ Ü Ìк ¼µ ¾ ¾ Ü ¼µ ¾ Ñк ÊÓÐÓºÄÓÞÒÓ ºÙØºÖ ËÔØÑÖ ½ ¾¼¼½ ½ ½ ÓÒØÜØ ÒØÕÙ Ä ÚÒ

Plus en détail

ÍÆÁÎÊËÁÌ ÄÁË ÈËÄ ÇÄ ÇÌÇÊÄ ËÁÆË ÈÇÍÊ Ä³ÁÆÆÁÍÊ ÄÊÅÇÆ̹ÊÊÆ ÌÀË ÔÖ ÒØ ÔÖ ÚÖ Ä ÁÒÒÙÖ ºÆºËºÈºËº ÓÖÑØÓÒ ÓØÓÖÐ ÐØÖÓÒÕÙ Ø Ý ØÑ ÈÓÙÖ ÓØÒÖ Ð Ö ÇÌÍÊ ³ÍÆÁÎÊËÁÌ ËÔÐØ Î ÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÊÓÓØÕÙµ ÓÒØÖÙØÓÒ Ð ÒÚØÓÒ ÙØÓÒÓÑ ³ÙÒ ÚÙÐ

Plus en détail

Etude, conception et réalisation d un capteur de micro et nano-forces. Application à la mesure d élasticité des ovocytes.

Etude, conception et réalisation d un capteur de micro et nano-forces. Application à la mesure d élasticité des ovocytes. Etude, conception et réalisation d un capteur de micro et nano-forces. Application à la mesure d élasticité des ovocytes. Mehdi Boukallel To cite this version: Mehdi Boukallel. Etude, conception et réalisation

Plus en détail

Å ÙÖ ÑÔ ÔÐÑÒØ ÔÖ ÓÖÖÐØÓÒ ³Ñ Ø ÔÔÐØÓÒ Ò ÑÒÕÙ ÓÐ ÖÒÓ ÀÐ ÆÓØ ÓÙÖ ÁÈËÁ ÁÒØØÓÒ Ù ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÑÒÕÙ ÑØÖÙÜ Ø Ø Ð ÖÙÔØÙÖ ØÖÙØÙÖ Ð³ ÑØÓ ÓÔØÕÙ ËÔØÑÖ ¾¼¼ ÄÅÌ¹Ò ÄÓÖØÓÖ ÅÒÕÙ Ø ÌÒÓÐÓµ ÆË Ò»ÆÊ˹ÍÅÊ»ÍÒÚÖ Ø ÈÖ ½ ÚÒÙ Ù ÈÖ

Plus en détail

ÍÆÁÎÊËÁÌ ÊÇÁÌ ³ÇÆÇÅÁ Ì Ë ËÁÆË ³Á¹ÅÊËÁÄÄ ÓÐ ÓØÓÖÐ ËÒ ÓÒÓÑÕÙ Ø ØÓÒ ³Ü¹ÅÖ ÐÐ ÒØÖ ³ØÙ Ø ÊÖ ÙÖ Ð ÇÖÒ ØÓÒ Ø Ð ØÓÒ ÁÆËÌÁÌÍÌ ³ÅÁÆÁËÌÊÌÁÇÆ Ë ÆÌÊÈÊÁËË ÌÀË ÇÌÇÊÌ Æ ËÁÆË ËÌÁÇÆ ÔÖ ÒØ ÔÖ ÐÜ ËÓÙÔÖ ÓÒ Ë Ä ÎÇÄÌÁÄÁÌ ËÌÇÀËÌÁÉÍ

Plus en détail

ÓÐÐ ÓØÓÖÐ Æ ØØÖÙ ÔÖ Ð ÐÓØÕÙ Ì À Ë ÔÓÙÖ ÓØÒÖ Ð Ö ÓØÙÖ Ð³ÓÐ ÅÒ ÈÖ ÔÐØ ÁÒÓÖÑØÕÙ ÌÑÔ ÊÐ ÊÓÓØÕÙ ÙØÓÑØÕÙ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØÒÙ ÔÙÐÕÙÑÒØ ÔÖ Åº ÆÓÐ ÅÍËÍ Ð ¾¼ ÑÖ ¾¼¼½ Á Í ÈÄÅÆÌ ³ÈÈÄÁÌÁÇÆË ÌÊÁÌÅÆÌ Í ËÁÆÄ ËÍÊ ÅÀÁÆË ÈÊÄÄÄË

Plus en détail

ÅÁ ÆÆÌË ÌÀË ÇÌÇÊÌ Ä³ÍÆÁÎÊËÁÌ Í ÅÁÆ ËÔÐØ ÇÍËÌÁÉÍ ÖÓ ÊÍ ÊÆ ÎÄÍÌÁÇÆ Ë ÈÊÇÊÅÆË ³ÍÆ ÆÎÁÊÇÆÆÅÆÌ ÁÆÇÊÅÌÁÉÍ ³ÇÍËÌÁÉÍ ÈÊÎÁËÁÇÆÆÄÄ Ì ÓÙØÒÙ Ð ÚÒÖ ½ ÑÖ ½ ÚÒØ Ð ÓÑÑ ÓÒ ³ÜÑÒ ÓÑÔÓ º Ç ÈÖ ÒØ º ÊÁÆ ÊÔÔÓÖØÙÖ Âºº ÈÇÄà ÊÔÔÓÖØÙÖ

Plus en détail

méthodes numériques appliquées

méthodes numériques appliquées C O L L E C T I O N G R E N O B L E S C I E N C E S dirigée par jean bornarel méthodes numériques appliquées pour le scientifique et l ingénieur Jean-Philippe GRIVET Méthodes numériques appliquées pour

Plus en détail

Administration Unix. Cas de GNU/Linux/Debian. Volume 4

Administration Unix. Cas de GNU/Linux/Debian. Volume 4 -1-0 Administration Unix Cas de GNU/Linux/Debian Volume 4 Ö Ò Ø ºÓÖ Ronan Keryell Novembre 2005 Version 1.2 Copyright (c) 1986 2037 byêóò Һà ÖÝ ÐÐ Ò Ø ºÓÖ. This material may be distributed only subject

Plus en détail

Publication sur Internet

Publication sur Internet SÉANCE 3 Publication sur Internet 3.1 Edition d un site en HTML 3.1.1 Les différents types de documents Les documents présents sur Internet peuvent être de différents formats. Le format HTML est le premier

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION. Association régie par par la Loi du 1 er juillet 1901

STATUTS DE L ASSOCIATION. Association régie par par la Loi du 1 er juillet 1901 STATUTS DE L ASSOCIATION Association régie par par la Loi du 1 er juillet 1901 Statuts adoptés par l Assemblée Générale Extraordinaire du dimanche 1 er avril 2007 ËØ ØÙØ Ð³ Ó Ø ÓÒ ÖØ Ð ÔÖ Ñ Ö¹ ÒÓÑ Ò Ø

Plus en détail

Treillis de Galois et ontologies de domaine pour la classification et la recherche de sources de données génomiques

Treillis de Galois et ontologies de domaine pour la classification et la recherche de sources de données génomiques Université HenriPoincaré NancyI Treillis de Galois et ontologies de domaine pour la classification et la recherche de sources de données génomiques MÉMOIRE soutenu le 21 Juin 2004 pour l obtention du DEA

Plus en détail

2 20 e Journées Bases de Données Avancées (BDA 2004). 1. Introduction

2 20 e Journées Bases de Données Avancées (BDA 2004). 1. Introduction arxiv:0704.3501v1 [cs.db] 26 Apr 2007 Conception d un banc d essais décisionnel : ÖÓÑ º ÖÑÓÒØÙÒ Ú¹ÐÝÓÒ¾º Ö Jérôme Darmont Fadila Bentayeb Omar Boussaïd ERIC Université Lumière Lyon 2 5 avenue Pierre Mendès-France

Plus en détail

Manuel d installation SWING

Manuel d installation SWING Manuel d installation SWING Providing indoor climate comfort SWING-IOM-0206-F ÌßÞÔÛ ÜÛÍ ÓßÌ XÎÛ Í Ð 7½ «±² ¼ù ² ±²òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ï Ô»«¼ù ²

Plus en détail

Monique Chenu Présidente de l EAC

Monique Chenu Présidente de l EAC aa 173 sur notre canton en août 2015. Certaines ont disparu d autres se sont créées récemment mais toutes témoignent de la forte activité associative de notre territoire et de la volonté des habitants

Plus en détail

Conseils aux futurs préparationnaires

Conseils aux futurs préparationnaires Conseils aux futurs préparationnaires Vous venez de terminer votre scolarité en Lycée et entrez maintenant dans l enseignement supérieur, en classe préparatoire ECS. À partir de septembre, c est près de

Plus en détail

GESTION RESEAU. Rodolphe SEYROL rodolphe.seyrol@airbus.com. Sébastien SAUVAGE sebastien.sauvage@airbus.com

GESTION RESEAU. Rodolphe SEYROL rodolphe.seyrol@airbus.com. Sébastien SAUVAGE sebastien.sauvage@airbus.com Rodolphe SEYROL rodolphe.seyrol@airbus.com Sébastien SAUVAGE sebastien.sauvage@airbus.com October 2nd, 2002 Airbus France - Gestion Réseau Page 1 BESOINS SURVEILLER Faire remonter les informations vers

Plus en détail

ß ½ ±²» 7 ½±³ ± ² ¼» ª»«¼ ± ±² ½±««7» ¼ 7» ³ ò é ððð ³³ô ¼ ¼ ³»² ±² ±² ¼ ±² ¾» «¼»³ ²¼» ìëð ï îçí ³³. ̱ ³ 7 «¼» ½±² «½ ±² ¾»³»² «7 ± ª «¼ ² 7»«ò

ß ½ ±²» 7 ½±³ ± ² ¼» ª»«¼ ± ±² ½±««7» ¼ 7» ³ ò é ððð ³³ô ¼ ¼ ³»² ±² ±² ¼ ±² ¾» «¼»³ ²¼» ìëð ï îçí ³³. ̱ ³ 7 «¼» ½±² «½ ±² ¾»³»² «7 ± ª «¼ ² 7»«ò ÍÑÒ ÝÑ ïïð Ý ± ±² ³±¾» Ì» Ý ½ 8» ñß ½ ±² ͱ² ½± ïïð ß ½ ±²» 7 ½±³ ± ² ¼» ª»«¼ ± ±² ½±« «7» ¼ 7» Ü ³»² ±² ¼«²²» «æ Û»«Ø «Ô ¹»«Ð ²²» «¼» ±» ïïé ³³ ³ ò é ððð ³³ô ¼ ¼ ³»² ±² ±² ¼ ±² ¾» «¼»³ ²¼» ìëð ï îçí ³³

Plus en détail

L ADMINISTRATION Les concepts

L ADMINISTRATION Les concepts L ADMINISTRATION Les concepts Complexité des réseaux et systèmes besoins d outils d aide à la gestion Objectifs Superviser le fonctionnement du S.I. et des réseaux Optimiser l utilisation des ressources

Plus en détail

Un outil de prédiction dynamique de performances dans un environnement de metacomputing

Un outil de prédiction dynamique de performances dans un environnement de metacomputing RECHERCHE Un outil de prédiction dynamique de performances dans un environnement de metacomputing Martin Quinson LIP, UMR CNRS-ÉNS Lyon-INRIA 5668 École Normale Supérieure de Lyon 46, allée d Italie 69364

Plus en détail

Chap.9: SNMP: Simple Network Management Protocol

Chap.9: SNMP: Simple Network Management Protocol Chap.9: SNMP: Simple Network Management Protocol 1. Présentation 2. L administration de réseau 3. Les fonctionnalités du protocole 4. Les messages SNMP 5. Utilisation de SNMP 1. Présentation En 1988, le

Plus en détail

Chapitre 7. Le Protocole SNMP 7.1 INTRODUCTION... 2 7.2 COMPOSANTES POUR L UTILISATION... 2 7.3 FONCTIONNEMENT... 2 7.4 LE PAQUET SNMPV1...

Chapitre 7. Le Protocole SNMP 7.1 INTRODUCTION... 2 7.2 COMPOSANTES POUR L UTILISATION... 2 7.3 FONCTIONNEMENT... 2 7.4 LE PAQUET SNMPV1... Chapitre 7 Le Protocole SNMP 7. INTRODUCTION... 7. COMPOSANTES POUR L UTILISATION... 7.3 FONCTIONNEMENT... 7.4 LE PAQUET SNMPV... 3 7.5 LES VERSIONS DU SNMP... 4 7.6 LES TABLES MIB... 5 7.7 LES RFC (REQUEST

Plus en détail

V - Les applications. V.1 - Le Domain Name System. V.1.1 - Organisation de l espace. Annuaire distribué. Définition. Utilisation par le resolver

V - Les applications. V.1 - Le Domain Name System. V.1.1 - Organisation de l espace. Annuaire distribué. Définition. Utilisation par le resolver V - Les applications V.1 - Le Domain Name System Annuaire distribué nom symbolique adresse IP chaque domaine gère sa partie Définition d un protocole de communication [RFC 1034] [RFC 1035] d une politique

Plus en détail

Corba avec Java et C++ 2004 Jean Marc Vanel Transiciel Sogeti

Corba avec Java et C++ 2004 Jean Marc Vanel Transiciel Sogeti Corba avec Java et C++ 2004 Jean Marc Vanel Transiciel Sogeti 1 1 Contenu et déroulement 2 Plan Partie 1: survol vision Corba mise en oeuvre de Corba liaison et transport dans Corba services «communs»

Plus en détail

Condition inf-sup pour l Elément Fini de Taylor-Hood È ¾ -iso-è ½

Condition inf-sup pour l Elément Fini de Taylor-Hood È ¾ -iso-è ½ Condition inf-sup pour l Elément Fini de Taylor-Hood È ¾ -iso-è ½ Patrick Ciarlet et Vivette Girault ciarlet@ensta.fr & girault@ann.jussieu.fr ENSTA & Laboratoire Jacques-Louis Lions, Paris 6 Condition

Plus en détail

Sécurisation d environnements CORBA : Le cas des coupes-feux pour les accès Internet

Sécurisation d environnements CORBA : Le cas des coupes-feux pour les accès Internet Sécurisation d environnements CORBA : Le cas des coupes-feux pour les accès Internet Bruno TRAVERSON EDF Division R&D Cet exposé est basé sur une expérimentation menée à la division R&D d EDF, l expérimentation

Plus en détail

Revue trimestrielle de la Saint-Cyrienne - Janvier 2015 CASOAR N 216 PÔLE VIE PROFESSIONNELLE CARRIÈRE ET RECONVERSION

Revue trimestrielle de la Saint-Cyrienne - Janvier 2015 CASOAR N 216 PÔLE VIE PROFESSIONNELLE CARRIÈRE ET RECONVERSION N 216 Revue trimestrielle de la Saint-Cyrienne - Janvier 2015 CASOAR LE PÔLE VIE PROFESSIONNELLE CARRIÈRE ET RECONVERSION Ü ²» ½ ¼» ¼» ³ ±² ¼K»² ¼»ô» л Ê» Ð ±º» ±²²»» ½±²»»» ½½±³ ¹²» ¼» «¼»«²» ±ºB½» ±«ó»²

Plus en détail

NFP111 Systèmes et Applications Réparties

NFP111 Systèmes et Applications Réparties NFP111 Systèmes et Applications Réparties 1 de 34 NFP111 Systèmes et Applications Réparties Cours 7 - CORBA/Partie 1 Claude Duvallet Université du Havre UFR Sciences et Techniques 25 rue Philippe Lebon

Plus en détail

La gestion des réseaux IP basée sur les technologies Web et le modèle push

La gestion des réseaux IP basée sur les technologies Web et le modèle push La gestion des réseaux IP basée sur les technologies Web et le modèle push GRES 99, Montréal, Québec, Canada 7-10 juin 1999 Jean-Philippe Martin-Flatin École Polytechnique Fédérale de Lausanne Institut

Plus en détail

Eléments de Supervision

Eléments de Supervision Eléments de Supervision des réseauxr Le protocole SNMP 21.02.11 IUT GTR Grenoble 1 La supervision des réseauxr Administration Offrir aux utilisateurs des services Evolution vers d autres d fonctionnalités

Plus en détail

Commande Prédictive. J. P. Corriou. LSGC-ENSIC-CNRS, Nancy. e-mail : corriou@ensic.inpl-nancy.fr

Commande Prédictive. J. P. Corriou. LSGC-ENSIC-CNRS, Nancy. e-mail : corriou@ensic.inpl-nancy.fr Commande Prédictive J P Corriou LSGC-ENSIC-CNRS, Nancy e-mail : corriou@ensicinpl-nancyfr Ý Consigne Trajectoire de référence Ý Ö Réponse Ý Horizon de prédiction À Ô ¹ Ù ¹ Temps Entrée Ù Horizon de commande

Plus en détail

Problème physique. CH5 Administration centralisée

Problème physique. CH5 Administration centralisée CH5 Administration centralisée Problème physique L administrateur a un poste de travail Parfois pour plusieurs sites Une salle de serveurs est bruyante Machines sans interface (ex: routeur) Solutions Telnet

Plus en détail

Chapitre 5 CORBA (Common Object Request Broker Architecture)

Chapitre 5 CORBA (Common Object Request Broker Architecture) DÉVELOPPEMENT D APPLICATIONS RÉPARTIES CORBA (Common Object Request Broker Architecture) Amen Ben Hadj Ali amenbha@hotmail.com ISI-L3SIL 2011-2012 Plan 2 Architecture CORBA Le langage IDL CORBA en Java

Plus en détail

DELIBERATION N CP 13-639

DELIBERATION N CP 13-639 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 1 CP 13-639 DELIBERATION N CP 13-639 DU 17 OCTOBRE 2013 La politique sociale régionale La politique régionale pour les personnes en situation de handicap Cinquième affectation

Plus en détail

Surveillance du réseau et de gestion Introduction à SNMP

Surveillance du réseau et de gestion Introduction à SNMP Surveillance du réseau et de gestion Introduction à SNMP These materials are licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/)

Plus en détail

Plan. Supervision de réseau. Supervision. Plan. Généralités. Master Informatique première année. Olivier Flauzac

Plan. Supervision de réseau. Supervision. Plan. Généralités. Master Informatique première année. Olivier Flauzac Plan Supervision de réseau Master Informatique première année Olivier Flauzac olivier.flauzac@univ-reims.fr Olivier Flauzac (URCA) Supervision de réseau olivier.flauzac@univ-reims.fr 1 / 39 Olivier Flauzac

Plus en détail