Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download ""

Transcription

1

2 z x h ÙÖ ½ ÓÑØÖ Ù ÔÖÓÐѺ ½º ÁØÖÓÙØÓ ÁÐ Ø ÓÙ ÕÙ Ù ÓÙ Ó ÔÖÓÖ ÓØ Ý ØÑ Æ ÔÓÙÖ ÔÖ Ð³Ö ÚÙ Ð Ó ÂÖÐ ÂÖÐ ½½µ ÓØ ÐÖÑØ ÙØÐ ÔÓÙÖ ÑÓÖØÖ Ð ÐÔÓØ Ð ÔÓÖØ Ù ÔÖÓÖ ÓØ Ú ÓÑÑ Ý ØÑ ÔÖÓØØÓ ÓØÖ ÚÓÖ ÔÖ ÜÑÔÐ ÖÑ ² ÇÙÑÖ ½ ÓÙ ÐÙ ² ÀÐ ½µ Ð ³ Ð ÑÓÖØ ÙÖ ÓÙÐ ÔÖÓÖ Ó ØØ Ù Ù Ó ³Ö ÔÖÓÖ ÖÑÔÐØ ÚØÙ ÑØ Ð Ð ÕÙ ÔÐ ÖÐÑØ ÂÑ Ó ² Å Ö ½µº Ä Ñ ÓÑØ ÓÙÚÖ Ø ÐÓØÑÔ Ö Ø ØÖ ÑÔÖÕÙº ½ ÅÓÐ ² ÓÙÖ Ø ÓØ ÔÖÓÔÓ ÙÑÓÐ ØÓÖÕÙ ÔÖÑØØØ ÑÙÐÖ ÙÑÖÕÙ¹ ÑØ Ð ÓØÓÑØ ÑÓÖØ ÙÖ ÓÙÐ ÔÖÓÖ ÔÖÓÔÓ ÔÖ ÂÑ Ó ² Å Öº ÑÓÐ Ø ÔÔÐ ÐØÓÖ ÔÓØØÐÐ ÐÖ Ø ÔÓ ØÙÐ ÕÙ Ð ÔÖÓÖØÓ ÓÙ Ø µ Ù Ø ÔÖØ Ö ÔÖÓÔÓÖØÓÐÐ Ù ÖÖ Ð ÚØ ØÖÚÖ Øº ØØ ÖÐØÓ ÔÖØ Ö Ø ÙØ ÔÖ ÓÑÔØ Ó ÑÓÝ ÙÖ Ù Ö ÓÑÖ ÔÖÓÖØÓ º Ä ÓÑÔÖ Ó ÐÓÖ «ØÙ ØÖ Ð Ö ÙÐØØ Ù ÑÓÐ ÙÑÖÕÙ Ø ÙÜ ÂÑ Ó ² Å Ö ÓØ Ø ÓÙÖØ º ÈÖ Ð ÙØ ³ÙØÖ ÓÑØÖ ÓØ Ø Ó Ö ÙÚØ Ð ÑÑ ÔÖÔ ØÓÖÕÙ ÓÑÑ Ù ÔÐÕÙ ÔÓÖÙ ÓÖÞÓØÐ ÑÑÖ ÓÙ Ð ÙÖ ÐÖ ÅÓÐ ² ØÓÙ ½ ÅÓÐ ¼¼½µº ÔØ Ù Ù ÓØ٠гÔÔÖÓ ØÓÖÕÙ ÙÚ ØÖÚÙÜ ÓÙÐÚ Ù ÖØ ÓÑÖ ÔÖÓÐÑ ÙÜÕÙÐ Ð ³ Ô ÓÖ Ø ÔÔÓÖØ ÖÔÓ Ø Ø º ÈÖ ÜÑÔÐ ÉÙÐÐ Ø Ð ÚÐØ Ð ÖÐØÓ ÕÙÖØÕÙ ÔÖØ Ö ÙØÐ ÓØÓ ÖØÖ ØÕ٠гÓÙÐÑØ Ù ØÙÜ ÔÓÖÓ Ø Ð ÓÖÑ ÔÖÓÖØÓ Øº Ä «Ø Ú ÕÙÙÜ ÓعРÚÖÑØ ÐÑØ Ù ÚÓ ÑÑØ Ð ÔÖÓ Æ³Ý ¹Ø¹Ð Ô ³Ñ Ó ÖÓ ØÖÙØÙÖ ØÓÙÖÐÐÓÖ ÓÑÑØ ÔÖÖ ÓÑÔØ Ð ÚÖ ÑØ Ó ÖÚ ØÖÚÖ Ð ÔÐÕÙ Ù ÚÙ Ð ÙÖ ÐÖ Ù Ð«Ö ÚÙÜ ³Ù ÔÖØ Ø ³ÙØÖ ÈÓÙÖ ÖÔÓÖ ÕÙ ØÓ ÓÑÔÖ Ó ØÖ ÐÙÐ Ø ÜÔÖ ³ÚÖØ Ö º ÈÓÙÖ Ð Ð ÓÑØÖ ÑÔÐ ³Ù ÙÐ ÔÐÕÙ ÚÖØÐ ÑÙÖ Ö Ø ÚÐ Ø ÖØÙº Ç ÔÖ Ø ØÓÙØ ³ÓÖ Ð ÑÓÐ ØÓÖÕÙ ÕÙ Ø Ù ÜØ Ó Ù ÙÜÑ ÓÖÖ ³ÔÔÖÓÜÑØÓ Ù ÑÓÐ ÐÖ ÔÖ Ø ÅÓÐ ² ÓÙÖ Ø ½µº ÈÖ ÙÜÑ

3 ÙÖ ÚÖ ÑØ ØÖÚÖ Ð ÔÐÕÙ ÔÓÖÙ Ù ÚÙ Ð ÙÖ ÐÖ Ø ÚÐÓÑØÖ ÐÑÙº ÓÖÖ Ó Ø ÔÓÑ ÔÖØ ÔÐ Ð ÔÙÐ ØÓ ÓÙÐ ÐÐ Ù ÓÑØÐ ÓÑÑ Ó ÑØ Ú ÐÓÖ ÕÙ³Ó ÙØ Ð ÔÖÓÙÖ ËØÓ º ÚÐÓÔÔÑØ Ø ÑÓØÚ ÔÖ Ð³Ó ÖÚØÓ Ú ÙÐÐ Ð³Ñ Ó ³Ó ÓÙÖØ ÔÖØÖ Ð ÔÐÕÙ Ø ÔÖ Ð Ø ÕÙ ³ Ø Ø ÓÖÖ ÕÙ³ÔÔÖØ Ð ÆÙÐØ Ð ÑÓÐ ØÓ Ù ÚÖ ÑØ ØÙÖÙÐØ Ð³ØÖ ØÓ ÔÐÕÙ ÙÖ ÐÖ ÙÖ µº ÙÜ ÙØÖ ÔÓÑ ÓÓÙÖØ Ð³Ñ Ó ³Ó ÐÖ ÔÙÐ ØÓ Ð Ó¹ÐÖØ ÙÖ ÐÖ Ù ÚÓ Ð ÔÐÕÙ Ø ÐÐ Ð ÓØÓ ÔÖØ Ö ØÖÚÖ Ð ØÖ ³Ùº Ó¹ÐÖØ ÙÖ ÐÖ ÓØ ÖØÑØ ÖÐ Ù ØÙÜ ÑÓ Ú Ø ÔÖØ Ø ³ÙØÖ Ð ÔÐÕÙ ÑÓ Ú Ø ØØ ÙܹÑÑ Ð Ð Ó¹ÐÖØ Ð³ÕÙØÓ ÔÖØ Öº Ç ÔÖ Ø ÙØ Ð ÕÙ ÓØ Ø ÖÐ Ð Ð ÓÙРгËÁÅ Ø Ó Óѹ ÔÖ Ð Ñ ÙÖ «ØÙ Ú Ð ÔÖØÓ Ù ÑÓÐ ØÓÖÕÙº º ÅÓÐ ØÓÖÕÙ º½ ÓØÓ ÔÖØ Ö Ä ÓØÓ ÔÖØ Ö Ð³ÓÙÐÑØ Ð ØÖÚÖ Ð ÔÐÕÙ ÔÖÓÖ Ø ØÕÙ ÐÐ ÙØÐ Ð ØÙ ÖÖ ÅÓÐ ² ÓÙÖ Ø ½ ÅÓÐ ² ØÓÙ ½ ÅÓÐ ¼¼½µº Ä ÔÖÓÖØÓ ÓØ ÙÔÔÓ ÔØØ ÚØ Ð³ÑÔÐØÙ Ù ÑÓÙÚÑØ ÔÖØÙÐ Ù Ø Ð Ú Õ٠гÓÙÐÑØ ³Ý ÔÖº Ç ÙØ ÔÖ ÑÐÖØ Ú ÕÙ Ô ÓÙÐÑØ ÔÖÑØ ØÖÚÖ Ù ÔÖÑ ÔÖ ÜÑÔе ÕÙ Ð «ÖØÐ ÔÖ Ó Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÐ Ù ÖÖ Ð ÚØ ØÖÚÖ Ø È ½ ÍÍ ½µ

4 ÓÙ Ø Ù ÓÆØ ÔÖØ Ö ÔØ ÐÑص Ð ÓÑØÖ ÔÖÓÖØÓ Ù ØÙÜ Ú Ù ÓÑÖ ÊÝÓРغ ÌÝÔÕÙÑØ Ø ÚÓ ¼ºº Ç Ô ÐÓÖ Ù Ö ÝÑÔØÓØÕÙ ÓÙ Ð ÔÖÓÖØÓ ÓØ ØÖ ÔØØ Ø ÓÑÖÙ Ø Ó ØÖÓÙØ ÚÐÙÖ ÐÓÐ ÑÓÝ Ù «ÖØÐ ÔÖ Ó ÓØ Ô Ø Ð ÚØ ØÖÚÖ Ø ÓØ Ùº ÕÙØØ ÖÐØ ÙÜ ÔÖØ ÔÖ Ô ½ µ È Ù Í ØØ Ð ÓÆØ ÔÓÖÓ Ø ÓÑÑ Ð ÖÔÔÓÖØ Ð ÙÖ ØÖÓÙ Ð ÙÖ ØÓØк ijÕÙØÓ ½µ ÚØ Ô ½ ÙÙ µ Ç ÙÔÔÓ ÙØ ÕÙ Ð «Ø ³ÓÖ Ú ÕÙÙ ÐÐ ÚÓÖØص Ö ØØ Ó Ù ÚÓ ÑÑØ Ð ÔÖÓ ÔÓÖÙ ÕÙ³Ð Ø ÔÓ Ð Ö ÔÔÐ Ð ØÓÖ ÔÓØØÐÐ ÔÓÙÖ ÑÓÐ Ö Ð³ÓÙÐÑØ ÜØÖÙÖº Ä ÔÖ Ó ÖÐ ÐÓÖ Ù ÔÓØØÐ ÚØ Ü Þ Øµ ÔÖ Ð ÖÐØÓ ÖÓÙÐйÄÖ Ô Ø Þ ½ Ö µ µ ÚÐÓÔÔÑØ ÙÜ ÓÖÖ ½ Ø Ð ÓØÓ ÔÖØ Ö Ç ÙÔÔÓ Ð ÕÙÑØ Ð³Ü Ø ³Ù ÔØØ ÔÖÑØÖ ÑÐ ÐÑÖÙÖ ¼ Ð ÓÙÐ Ø ØÐ ÕÙ ØÓÙØ Ð ÖÙÖ ÔÓØØÐ ÚØ ÔÖ Ó ÐÚØÓ ÙÖ ÐÖµ ÓØ ÚÐÓÔÔÐ ÓÙ Ð ÓÖÑ µ ½µ µ µ µ ÓÙÐ ÖÙÐÖ ÔÙÐ ØÓ ØÓÙØ Ð ÕÙØØ ÔÖÑÖ ÓÖÖ ÓØ ÖÑÓÕÙ Ð ÔÙÐ ØÓ ½µ Ü Þ Øµ Ü Þµ ØÓ µ Ç ÙØ ÕÙ ÐÐ ÙÜÑ ÓÖÖ ÓÑÔÖØ Ù ÔÖÑÖ ØÖÑ ÔØ Ù ØÑÔ Ø Ù Ó ÙØÙØ Ð ÔÙÐ ØÓ ÓÙÐ µ Ü Þ Øµ ³ µ ¼ Ü Þµ ³ µ Ü Þµ ØÓ µ Ç Ó Ö ÕÙ Ð ÙÜÑ ÓÑÔÓ Ø Ð ÔÙÐ ØÓ º Ù ÙÜÑ ÓÖÖ ÐÙ ÔÓÙÖ Ù ÔÐÕÙ ÚÖØÐ Ð ÓØÓ ÔÖØ Ö µ ÚØ ½µ Ø ½µ Ø µ µ Ø µ Ø µ ½ Ö ½µ µ Ö ½µ µ ½ Ù ½µ Ù µ Ù ½µ Ù µ µ Ð Ø ÖÖØ ÙÜ ÓÙ ¹ÓÑ Ù Ù Ø ÖÓØ Ð ÔÐÕÙ Ø٠г Ü ¼º ÁÐ ÔÓ Ó Ð ÔÖÓÐÑÙÚÐÓÔÔÑØ Ù ÔÖÓÙØ Ù ½µ Ù µ Ù ½µ Ù µ ÙÜ ÓÖÖ ½ Ø º ÈÓÙÖ Ð Ù µ ØØ ÙÔÔÓ ÔØØ ÚØ Ù ½µ Ó «ØÙ Ù ÚÐÓÔÔÑØ ÌÝÐÓÖ ÙÖ Ù µ ÕÙ Ó Ù ½µ Ù µ Ù ½µ Ù µ Ù µ Ù ½µ Ù ½µ Ù ½µ Ù µ Ç µ Ä ÓÑÔÓ Ø Ù ½µ Ø Ù µ ÙØÙØ Ö ÔØÚÑØ ÙÜ ÔÙÐ ØÓ Ø Ù ½µ Ù ½ Ó Ø ½ µ Ù µ Ù Ó Ø µ

5 Ç ÙØ ÔÓÙÖ Ð ØÖÑ Ù ½µ Ù ½µ Ù ½µ Ù ½µ Ù ½ Ó Ø ½µ Ó Ø ½ µ³ Ù ½ Ó Ø ½µ µ ÈÓÙÖ Ð ØÖÑ Ù ½µ Ù µ Ð ³Ø ÚÐÓÔÔÖ Ö ÓÙÖÖ Ù ÜÔÖ Ó Ù ØÝÔ µ Ó Ó µ ÓÙ Ó ³ØÖ ÕÙ³ÙÜ ØÖÑ Ó Ø º ÌÓÙ ÐÙÐ Ø Ó ÓØØ Ó Ó µ Ó µ ½ Ó µ Ç «Ø٠гÔÔÖÓÜÑØÓ ÕÙ Ó Ø ÐÖ Ð ÙÜÑ ØÖÑ Ó µº Ä ÓØÓ ÔÖØ Ö ÓÙ Ó Ó ÐÑØ ÙÜ ÓÖÖ ½ Ø ÓØÓ ÔÓØØÐ Ø ³ µ гÓÖÖ ½ гÓÖÖ ³ µ ¼ Þµ ¼ Þµ ½ µ ¼ Þµ ³ µ ¼ Þµ ½ Þ Ü Ü ½ µ Þ Ü ³ µ Ü Ç ØÙ ÓÑÔØ Ð ÓØÓ Ó ÖÚØÓ Ð Ñ ØÖÚÖ Ð ÔÖÓ ÔÓÖÙ ³ µ Ç Ù ÔÔÐÕÙ Ð ÖÐØÓ µ ½¼µ Ü ¼ Þµ³ µ Ü ¼ Þµ³ µ Ü ¼Þµ ½ ½½µ Ø Ø ½ Ø ½ µ Ø ½¼µ Ð ÑÓÙÐ Ù ÓÑÖ ÓÑÔÐܺ ÆÓØÓ Ô Ø Õ٠гÐØ ÚØ ÓÖÞÓØÐ ½½µ ÙÖ Ð Ó ÖÚØÓ Ð Ñ ÐÓÐÑØ Ù Ó Þ ¼µÙ ÚÙ ÑÓÝ ÙÖ ÐÖ Þ µ Ñ ÕÙ Ù ÙÜÑ ÓÖÖ ³ÔÔÖÓÜÑØÓ Ð Ø ÐÓÐ ³ Ø Ô Ó ÖÚº «Ø Ð ÓÙÐ Ð ÔÖØ Ö ÕÙ Ð ÐÚØÓ ØØ ½µ ÔÖØ Ø ³ÙØÖ Ð ÔÐÕÙ ÓØ Ô Ð º º Ê ÓÐÙØÓ Ð³ÓÖÖ ½ ËÓØ Á гÑÔÐØÙ Ø Ð ÔÙÐ ØÓ Ð ÓÙÐ Ø ÕÙ ÔÖÓÔ Ù ÖÓغ Ä ÔÓØØÐ ÚØ Ð ÙÜ ÓÙ ¹ÓÑ Ù Ø ÖÓØ Ð ÔÐÕÙ Ø ÜÔÖÑ ÓÙ Ð ÓÖÑ Á Á Ó ¼ Þ Ó ¼ Ó ¼ Þ Ó ¼ Ì ¼ Ü ÓÙ Ð ÓÑÖ ³Ó ¼ ÓØ Ð Ö ¼ Ü Ê ¼ Ü Æ ½ Æ ½ µ Ó Þ Ü Ó Þ Ü µ ½µ ½ µ ¼ Ø ¼ Ø ½µ

6 Ä ÓÙ ÓØ Ð ÓÆØ ÓÑÔÐÜ µ Ö ÜÓ Ê Ø ØÖ Ñ Ó Ì Ø Ð Ó¹ ÆØ ÑÓ Ú Ø º ÁÐ Ø Ö ³ØÖÓÙÖ Ùܹ Ö Ó Ð Ó¹ÐÖØ Ð ÓØÓ ÔÖØ Öº Ä Ó ÖÚØÓ Ð Ñ ÓÙÖØ ÑÑØÑØ ½ Ê Ì ½µ Ê Ì ½ Ó ÙØ ÕÙ³Ù ÑÙÜ ¼ ± Ð³Ö Ð ÓÙÐ Ø ÔÙØ ØÖ Ôº «Ø Ð ØÙÜ ³Ö Ô ÚÙØ ÐÓÖ ½ ÊÊ ÌÌ Ê Ê ÊÊ Ó ÓÙ Ê ÜÔ µº Ä ÑÜÑÙÑ ³ÓØØ ÔÓÙÖ ¼Ø ½ ØÚÙØ ½º ÌØ ÓÑÔØ ÖÐØÓ ½µ Ó ÖØ ÚØ ÓÖÞÓØÐ Ø ÙØ ÔÓØØÐ ÓÙ Ð ÓÖÑ µ Ü ¼Þµ Á Ó ¼ Þ Æ Ó ¼ ¼ Ì Ó Þ ½µ ¼ Þµ ¼ Þµ Á Ó ¼ Þ Ó ¼ ½ ½ Ì µ Æ ½ Ó Þ µ ½µ ÁÐ Ö Ø ÔÐÙ Ø Ö ÕÙ Ð ÖÐØÓ ÔÖØ Ö µ ÕÙ ³ÖØ ÓÙ Ó ¼ Þ Ó ¼ ½ Þµ Ì µ Æ ½ Ó Þ Þµ ½ µ Á ¼ Ó ¼ Þ Ó ¼ Þ Æ Ó ¼ Ì ¼ ½ Ó ¼ Ì Æ ½ ¼ Ó Þ Ó Þ ½µ ½µ Ç ÙØÐ Ù ÑØÓ ØÖØÚ ÓÙ Þµ Ø ÓØ٠г ÚÐÙÖ ÔÖ ÔÖ Ì Ø Ð Ð³ØÖØÓ ÔÖØ ÓÙ ÔÐÙ ÜØÑØ Ó ÔÖ Ð ÚÐÙÖ ÑÓÝ ÚÐÙÖ ÓØÙ ÙÜ ÙÜ ØÖØÓ ÔÖØ µº гØÖØÓ Þµ Ø Ó Ó ÕÙ Ö Ð³ÕÙØÓ ½µ ÐÖ Ì Ø º Ç Ð ÖÖØ ÓÙ Ð ÓÖÑ Ì Þµ ½ Ó ¼Þ Ó ¼ Æ ½ ¼ Þµ ½ Ó Þ Ó ¼Þ Ó ¼ Ç ÑÙÐØÔÐ ÐÓÖ Ð ÙÜ ÑÑÖ Ð³ÕÙØÓ ¼µ ÔÖ Ó ¼ Þ Ø Ó Ð ØÖ Þ ¼ ÔÙ Ó Ø ÑÑ Ú Ð Ó Þº Ä ÓØÓ Ó ¼ Þ Ø Ó Þ ØØ ÓÖØÓÓÐ ÙÖ ¼ Ó ÓØØ Ù Ý ØÑ ÐÖ Ö Æ ½ ÓÐ ÓÑغ Ä ØÖÐ ØÐÐ ÕÙ ¼µ ¼ Þµ Ó ¼ ÞÞ ¼ Þµ Ó ¼ Þ Ó ÞÞ ¼ Þµ Ó ÞÞ ÓØ ÐÙÐ ÖØ Ø Ð³ØÖÚÐÐ ¼ Æ ÑØ ÙÖ Ù ÕÙÐ Þµ Ø ÔÖ Ó ØØ Ø Ð³ØÖØÓ Ø ÑÖ ÐÝØÕÙº Ä Ý ØÑ ÐÖ Ø Ö ÓÐÙ ÔÖ Ð ÑØÓ Ù Ø Ó Ô Ð³ØÖØÓ ÙÚغ Ä ÓÚÖ Ø ÓØÙ Ù Þ ³ØÖØÓ Ù ÑÜÑÙѺ

7 º Ê ÓÐÙØÓ Ð³ÓÖÖ Ç ÖÔÔÐÐ ÕÙ³Ó ³ØÖ ÕÙ³ Ð ÓÑÔÓ Ø ÙÜÑ ÓÖÖ ÙØÙØ Ð ÔÙÐ ØÓ ÓØ Ó Ù ÔÓØØÐ ³ µ ØÐ ÕÙ µ Ü Þ Øµ ³ µ Ü Þµ ØÓ Ä ÓØÓ ÚÖ ÔÖ ³ µ Ð ÙÖ ÐÖ ÑÓÝ Þ ³ÖØ ³ µ Þ ³ µ ½ Ö Ö ÞÞ Þ ½µ Ä ÙØÖ ÓØÓ ÙÜ ÐÑØ ÓØ Ð ÓØÓ ÔÖØ Ö ½¼µ Ü ¼ Ð ÓØÓ Ð ÑØ ÙÖ Ð Ó Þ ¼µ Ø Ð ÓØÓ ÖØÓ Ü ½ Ð Ó ÐÖ ÔÙÐ ØÓ ÓØ ÓÖØØ µº Ë Ð³Ó ÓÙÐ ÑÓÑØÑØ ÐØ ÔÖ٠гØÖ ØÓ Ð ÔÐÕÙ Ø Ð ÙÖ ÐÖ ÔÖÓÐÑ Ø ØÖ ÑÐÖ ÐÙ Ù ØØÙÖ Ù ÙÜÑ ÓÖÖ ØÙ ØÖ ÙØÖ ÔÖ ËÙÐ Þ ² ÀÙ ÔØ ½ µº ÈÓÙÖ Ð Ö ÓÙÖ Ó ÓÑÑ ÔÖ ÖÖÖ Ð ÓÑ Ù Ø ÖÓØ Ð ÔÐÕÙ ÓÐÙØÓ ÔÖØÙÐÖ ÚÖ Ø ½µº ÈÖ ÜÑÔÐ Ð ÓÑ Ù ÐÐ Ø Ð ÓÖÑ ³ µ Ô Ü Þµ «ÁÁ Ó ¼ Þ ¼ Ü «ÊÊ Ó ¼ Þ ¼ Ü «ÁÊ Ñ «Á µ Ó ¼ µ Þ ¼ µ Ü «Ê µ Ó ¼ µ Þ ¼ µ Ü «Ñ µ Ó Ñ µ Þ Ñ µ Ü µ Ç Ý ÙÔÖÔÓ ÙØ Ó ÐÖ ÔÙÐ ØÓ ÓÖØØ ³ÓÖ ÙÔÔÓ Ø Ð ÔÐÕÙ ÓÔÕÙº ÈÙ Ó ÖÓÙØ ÙÜ ÔÖØ ÓÙÚÐÐ Ó ÐÖ ÔÖÑØØØ ÚÖ Ö Ð ÓØÓ ÔÖØ Ö ½¼µº Ð ÓÑ Ù Ó ÐÖ ÓØ Ð ÓÖÑ ³ µ Ð ¼ Ó ¼ Þ ¼ Ü Ó Þ Ü µ ÓÙ Ð ÓÑÖ ³Ó ¼ ÚÖ Ø ¼ Ø ¼ Ø µ ÙØ ÔÐ Ó ØÐÐ Ô ÚØ Ð ÖØÙÖ Ø Ó ÓÖ Ð ÔÖÖÔ ÙÚØ Ð ÔÖÓÐÑ Ù Ø ÔÖ٠гØÖ ØÓ ÙÖ ÐÖ ¹ ÔÐÕÙ ÔÓÖÙ º ÅÓÐ ØÓ Ù ÚÖ ÑØ Ð³ØÖ ØÓ Ð ÔÐÕÙ Ú Ð ÙÖ ÐÖ Ä ÖÐØÓ ÔÖØ Ö ÑÔÐÕÙ ÕÙ Ð ÐÚØÓ ÙÖ ÐÖ ÔÖØ Ø ³ÙØÖ Ð ÔÐÕÙ ÓØ «ÖØ º Î ÙÐÐÑØ Ó Ó ØØ Õ٠г٠³ÓÙÐ ØÖÚÖ Ð ÔÖÓÖØÓ Ø ÖÙ ÐÐ Ð ÐÓ Ð ÔÐÕÙº ÖÙ ÐÐÑØ Ø Ú Ð ÙÖ Ð ÔÓØÓ ÙÖ µº ÁÐ Ø ÐÐÙ ØÖ ÑØÕÙÑØ ÙÖ Ð ÙÖ º ÈÓÙÖ ÐÙÐÖ Ð Ø Ó Ó ÔÙØ Ó ÖÖ ÕÙ Ù ÚÓ Ð ÙÖ ÐÖ Ð ÔÖ Ó Ø ÝÖÓ ØØÕÙº Ç ÙØ Ð ÚØ ØÖÚÖ Ø ÔÖ Ð ÖÐØÓ µº Ó ÖØ ÔÖ ÜÑÔÐ Ð Ó٠гÐÚØÓ Ø ÔÐÙ ÓÖØ Ù ÕÙ³ ÖÓØ Ó ÓØØ ÓÑÑ Ø Ö É ½µ ½µ ½ Õ ½µ Þµ Þ µ

8 z=h z=h ÙÖ ÚÖ ÑØ ØÖÚÖ Ð ÔÐÕÙ ÔÓÖÙ Ù ÚÙ Ð ÙÖ ÐÖº ÁÐÐÙ ØÖØÓ ÑØÕÙ Ô ÖØ Ø ÖÙܺ ÓØ Ë ½µ É Ö ½ Õ ½µ ½µ ½µ ½µ Ø ÖÙÖ ½µ ØØ ÜÔÖ Ó Ó Ð Ø ÖØÖØ Ð ÓÑ Ùº µ ÅØØ Ó ÔÐ Ù ÙÜ ÓÙ ¹ÓÑ ÔÖ ÜÑÔÐ ÐÙ ÖÓØ Ð ÔÐÕÙº ÄÓÖ ÕÙ ½µ Ø ÔÐÙ Ö ÕÙ ½µ Ó Ù Ø ÙÔÔÐÑØÖ ÔÖØ ÔÐ Ð ÙÖ ÐÖ Ó ÔÖ ÓÑÔØ ÔÖ Ð ÑÓÐ ÔÓØØÐ Ù ÙÜÑ ÓÖÖº ÄÓÖ ÕÙ ½µ Ø ÔÐÙ ÔØØ ÕÙ ½µ Ö ³ Ø ÑÓ Ö Ð ÑÓÐ ÔÓØØÐ ÔÙ ÕÙ Ð Ø ÓÖØØ ÔÖ Ó ÓÖ ÓÙ Ð ÙÖ ÐÖ ½µ º Ö ÙÑ Ó ÖØ ½µ ½µ Ó Ø µ Ó Ð Ø ÙÔÔÐÑØÖ ØÖØ Ð ÓÑ ÖÓØ Ø Ö É µ Ô Ó ÔÓÙÖ Ó ¼ ½ É µ ¼ ÔÓÙÖ Ó ¼ µ Ç ÚÐÓÔÔ É µ Ö ÓÙÖÖ Ö É µ ½ ijÚÐÙØÓ ÙÑÖÕÙ Ó Ô ¼ ½ Ó Ó µ µ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ µ Ç Ó Ö ÙØ Ð Ø ÙÔÔÐÑØÖ ØÖØ Ð ÓÑ Ùº ÊÔØØ Ð ÑÑ Ö ÓÑØ Ó ÓØØ Ö É µ Ô ¼ ½ Ó Ó µ ¼µ ½ ÈÓÙÖ Ð ØÖÑ Ó ØØ Ø ÔÙÐ ØÓ É Ø É Ð ÚÐÙÖ ÓØ ÓÔÔÓ Ó ÔÙØ ØÖÔÖØÖ Ð³ØÖ ØÓ ÙÖ ÐÖ ÔÐÕÙ ÓÑÑ Ù ÓÙÖ Ø ÓØÙ ÔÓÙÖ Ð ØÖÑ Ó ØØ ÔÙÐ Ø ÔÓÙÖ ÐÙ ÔÙÐ ØÓ µº ÁÐ ³ ÙØ ÕÙ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÔÓ Ø ÔÙÐ ØÓ Ð ÓÙÐÑØ Ö Ù Ø ÖÓØ ÓØ ÝÑØÖÕÙ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð ÔÖÓ Ð

9 ÚØ ØÖÚÖ Ø Ø ÙÐÐ Ø Ð ÔÖ Ó ÙØ ÔÖØ Ø ³ÙØÖ ÓØ Ð º Ä Ö ÓÐÙØÓ Ù ÔÖÓÐÑ ³ÓÖÖ ÙÜ ¹ Ù ³ Ø Ô ÖÑ Ù Ð ÙØ Ù Ø ÖÓÙØÖ Ù ÑÔ ÚÙ ÓØÙ ÐÙÙ Ð ÓÙÖ ÔÙÐ Ø Ð³ØÖ ØÓ ÙÖ ÐÖ ÔÐÕÙº ÑÔ ÚÙ Ö Ð ÔÙÐ ØÓ Ç Ó Ö Ð ÓÑ ÖÓØ Ð ÔÐÕÙº Ä Ø ØÖØ Ü ¼ Þ Ð ÔÙÐ ØÓ ØÓ ÔÖ Õ µ ¼ É µ Ö Ø ØØ ÚÐÙ Ü ¼ Þ º ½ Õ µ ØÓ Õ ½µ µ Ç ÖÖ Ð ÔÓØØÐ Ö ÓÙ Ð ÓÖÑ ³ µ Õ Õ ¼ Ó ¼ Þ ¼ Ü Õ Ó Þ Ü µ Ä ÚØ ÓÖÞÓØÐ Ð ÔÖÓ Ø ³ µ ÕÜ ¼ Õ ¼ ÓÙ Æ Ø Ð ØÖÙØÓ Öº Ó ¼ Þ Õ Ó Þ Õ µ Æ Þ µ µ Ä ÓÆØ Õ ¼ Õ ³ÓØØ ÐÓÖ ÑÔÐÑØ ÑÙÐØÔÐØ Ù Ø ÖÓØ ÔÖ Ó ¼ Þ ÔÙ Ó ÞµØØÖØ ¼ Þº Ç ÓØØ Õ Ó Õ µ ¼ ¼ ¼ Ó ¼Þ ¼Ü Ó Ó Þ Ü µ Ð ÓÑ Ù Ó ÓØØ Ó Õ Õ µ ¼ ¼ ¼ Ó ¼Þ ¼Ü Ó Ó Þ Ü ³ µ ³ µ µ º ÑÔ ÜÔÖÑØÐ Ä ÓØ Ø ÖÐ Ð Ð ÓÙРгËÁÅ ÐÓ ½ Ñ Ø ÐÖ ¼º Ñ ÙÖ µº Ä ÔÐÕÙ ÔÓÖÙ Ó Ö ÓØ Ö ÓÜ ³Ô ÙÖ ÑÑ ØÙÜ ÔÓÖÓ Ø Ø ¼±ºÄ ÔÖÓÖØÓ ÓØ ÖÙÐÖ ÑØÖ ÑѺ Ä ÔÐÕÙ Ø Ü ÙÜ ÔÖÓ Ù Ù Ø Ù ØØÙÖ ³ÚÖÓ ½ Ñ ÚØ Ð Ôк Ä ÑÓØ Ø Þ Ö Ñ Ð³Ó ÖÚØÓ Ú ÙÐÐ ÖÚÐ ÐÖ ÓÖÑØÓ Ð ÔÐÕÙ Ó٠гØÓ Ð ÓÙÐ ÕÙ ³ÓØ Ô Ø Ñ ÙÖ º ij ØÖÙÑØØÓ Ó Ø Ü Ó ØÝÔ Ö Ø ÔÓ ÑÖ ÔÓÙÚÓÖ Ü¹ ØÖÖ Ð ÓÑÔÓ Ø Ø Ø Ö Ð ÓÙÐ Ð ÙÜ ÓÙ ¹ÓÑ Ù Ø ÖÓØ Ù ÔÓÙÖ Ð ÓÑØÐ ÕÙ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÔÓ Ø ÔÙÐ ØÓ ÓÙк Í ÆÙÐØ ÜÔÖÑØÐ ØØ ÕÙ Ð Ð Ø ØÖ ØØÙÖ Ø ÔÐÕÙ ØÖ ÔÖ ÕÙÐÕÙ ØÑÔ Ù ÓØÑØÓ Ð ÓÙÐ Ø ÔÖ Ö¹Ö ÜÓ ÙÖ Ð ØØÙÖ Ð

10 Plaque poreuse ÙÖ Ð ÓÙк essai , T = s, a = cm, R = %, a 2.libre x10 4 = R (%) t (s) a2r libre x t (s) ÙÖ ÚÓÐÙØÓ ÓØÓ Ù ØÑÔ Ù ÓÆØ Ö ÜÓ Ø Ð³ÑÔÐØÙ Ó ÐÖ ÖÚÓÝ ÚÖ Ð ØØÙÖº

11 T (%) a (m) R (%) a (m) ÙÖ ÈÖÓÓÙÖ ¼ Ñ ÐÓÙÙÖ ³Ó Ä ½ Ñ ÔÓÖÓ Ø ±º ÓÆØ Ö ÜÓ Êµ Ø ØÖ Ñ Ó Ìµ ÐÙÐ Ø Ñ ÙÖ º ÓÑÔÓ Ø ÖÚÓÝ ÔÖ Ð ÔÐÕÙº Ä ÙÖ ÙØÐ ÕÙ Ø ØÖÑ ÓØÓ Ù ØÑÔ ³ÖÖÚ ÙÖ Ð Ó Ð ÓÑÔÓ Ø ÓÙÐÑØ Ö ÙÖ µº ÄÓÖ ÕÙÐÕÙ Ð Ø ÔÖÓ ÔÖ Ù ÚÐÓÑØÖ ÐÑ Ù Ð Ñ ÙÖ Ð ÚØ Ð³ÓÙÐÑØ ØÖÚÖ Ù ØÖÓÙ Ð ÔÐÕÙ Ð ÞÓ ÑÖº ÌÖÓ ÔÖÓÓÙÖ ³Ù ¼º ¼º Ø ¼º ѵ Ø ÔÐÙ ÙÖ ÐÓÙÙÖ ³Ó ½ Ñ ÓØ Ø ØÙ ÔÓÙÖ ÑÖÙÖ ÓÙÐ Á Ä ÚÖØ ½½¼±º º ÓÑÔÖ Ó ØÖ ÚÐÙÖ ÐÙÐ Ø Ñ ÙÖ Ç Ó Ö Ð Ð ÔÐÙ Ö ÔÖÓÓÙÖ ³Ù ¼º ѵ Ø Ð ÔÐÙ ÓÙÖØ ÐÓÙÙÖ ³Ó ½ ѵ ÓØ Ó ÓØÓ ÔÖÓÓÙÖ ÕÙ ¹ º ÈÓÙÖ ØØ ÔØØ ÐÓÙÙÖ ³Ó Ù ÖÑ ØÐ Ø ØØØ ÔÖÔµ ÚØ Ð ÖØÓÙÖ Ó Ö¹Ö ÔÖ Ð ØØÙÖº Ä ÔÓÖÓ Ø Ð ÔÐÕÙ Ø ±º Ç ÔÖ Ø ÙÖ Ð ÙÖ ÓØÓ Ð³ÑÔÐØÙ Ð ÓÙÐ Ø Ð ÓÆØ Ö ÜÓ Ø ØÖ Ñ Ó ÓØÙ ÜÔÖÑØÐÑØ ÓÑÔÖ ÙÜ ÚÐÙÖ ÓÙÖ ÔÖ Ð ÑÓÐ ØÓÖÕÙ Ú ¼º Ä ÖÖ ÚÖØÐ ÔÓÖØ ÙÖ Ð ÚÐÙÖ ÜÔÖÑØÐ ÓÖÖ ÔÓ Ð³ØÖÚÐÐ ÚÖØÓ Ù ÓÆØ ÙÖ Ð ÙÖ ÙØРг º Ç Ó ØØ ÕÙ Ð ÓÆØ ØÖ Ñ Ó Ø ÐÖÑØ ÓÙ ¹ ØÑ ÔÖ Ð ÑÓÐ ÙÑÖÕÙ ÐÓÖ ÕÙ ÐÙ Ö ÜÓ Ø ÙÖ¹ ØѺ Ú Ù ÓÆØ ÔÖØ Ö ÙÑØ ¼º Ó ÙÖØ Ù ÑÐÐÙÖ ÓÖ ÐÓк ÉÙÐÐ ÕÙ ÓØ Ð ÚÐÙÖ Ó ÔÓÙÖ Ð ÓÆØ Ð ÔØÓ ³Ö Ø ÔÐÙ Ö ÜÔÖÑØÐÑØ ÕÙ ÕÙ ÔÖØ Ð ÑÓÐ ØÓÖÕÙº Ð ÑÓØÖ Ð ÐÑØ Ù ÑÓÐ ÔÓØØÐ ÝÑÔØÓØÕÙ ÕÙ ÓÖ Ð «Ø Ú ÕÙÙÜ Ø Ð ØÖ ÖØ ³Ö ÙÜ ÖÑÓÕÙ º

12 0.4 a2i libre /(ka 2 ) transmis a (m) 0.6 a2i libre /(ka 2 ) réfléchie a (m) ÙÖ ÈÖÓÓÙÖ ¼ Ñ ÐÓÙÙÖ ³Ó Ä ½ÑÔÓÖÓ Ø ±º ÑÔÐØÙ Ó ÐÖ ÙÜÑ ÓÖÖ Ö Ø ØÖ Ñ º Ä ÙÖ ÔÖ Ø ÓÖÑÐ ÔÖ ¼ Á µ Ð ÑÔÐØÙ Ó ÐÖ ÙÜÑ ÓÖÖ Ö Ø ØÖ Ñ º Ä ÚÐÙÖ Ñ ÙÖ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ö ÓØ Ø ³Ù ÓÖØ ÖØØÙ Ö Ó Ð ÆÙÐØ ³ØØÖ Ù ØØ ØØÓÖ ØÖ Ð ØØÙÖ Ø Ð ÔÐÕÙº Í ÙØÖ ÖØØÙ Ø Ð ÙÖ ØØ ÐÔÖ Ó ÑÑ Ð Ñ ÙÖ Ð ÕÙØØ ÕÙ Ø ÜØÖØ ØØ ØÖ ÔØØ ÕÙÐÕÙ ÜÑ ÑÐÐÑØÖº Ç Ó ØØ Ù Þ Ó ÓÖ ÔÓÙÖ Ð³Ó ØÖ Ñ Ù ÕÙ³ ÑÔÐØÙ ÓÙÐ º Ѻ Ù Ð Ð ÚÐÙÖ ÜÔÖÑØÐ ÙØØ ÖÙØÐÑغ ÈÓÙÖ ÑÔÐØÙ ÙÔÖÙÖ Ñ Ð ÓÆØ Ö ÜÓ Ø ÑÔÓÖØØ Ø Ð ÙÖ ÐÖ ÑÓØ Ð ÔÐÕÙ ÔÖ Ù ÔÖÓ Ð Ó Ð ÖÚÐØ «Ø Ó¹ÐÖ ÑÔÓÖØØ ÙÖ µ ÕÙ Ô Ø Ð ÙÜÑ ÓÖÖ ³ÔÔÖÓÜÑØÓº ÁÐ Ø ÔÓ Ð ÕÙ Ð ÙØ Ð³ÑÔÐØÙ Ð³Ó ÐÖ ÔÙÐ ØÓ ÓÙÐ ÓØ Ð ÔÓÑ º ËÙÖ Ð ÙÖ Ó ÔÖ Ø Ù ÓÑÔÖ Ó ØÖ Ð ÚØ Ñ ÙÖ ÔÖ Ð ÚÐÓÑØÖ ÐÑ Ù Ø ÐÐ Ó ÔÖ Ð ÑÓÐ ÙÑÖÕÙº Ä Ñ ÙÖ ÓØØ «ØÙ ØÖÓ ÓØ ÚÖØÐ ØÙ ½½º ½º Ø º ÑÑ Ù Ù Ù ÚÙ ÑÓÝ ÙÖ ÐÖº Ä ÓÙÖ ÜÔÖÑØÐ ÔÓÙÖ ØÖÓ ÐØØÙ ÓØ ØÖØ Ö º Ä ÚØ ÐÙÐ ÔÓÖØ ÙÖ Ð ÙÖ Ø Ð ÚØ ÑÓÝ ½µ Ü Øµ Ú ÔÖ Ð ØÙÜ ÔÓÖÓ Ø Í Ùµº ijÑÔÐØÙ ÓÙÐ ÔÓÙÖ Ø Ø º Ѻ Ç Ó ØØ ÕÙ Ð ÚØ ÑÜÑÐ Ñ ÙÖ Ø ÐÙÐ ÓØ Ó ÓÖº ÉÙÐÕÙ «Ö ÓØ Ú Ð ÕÙ ÓÖ Ð³ÐÐÙÖ ÓÙÖ Ð ÚØ ÜÔÖÑØÐ ³ØÐ Ø ÔÐÙ ÖÙØÐÑØ ÔÙ ÑÓÖØ Ù ÖÓ Þ ÐÖ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÚØ ÙÑÖÕÙ ÓØ Ô ÖÓ Ø ÖÓ ÕÙ ÓØ ÝÑØÖÕÙ º

13 V (cm/s) z=17.35mm z=29.35mm z=11.35mm t (s) ÙÖ ÎØ Ñ ÙÖ ØÖÚÖ Ð ÔÖÓÖØÓ ÓÑÔÖ Ð ÚØ ÐÙк º ÓÐÙ Ó Ä Ö ÙÐØØ ÔÖ Ø ÔÙÚØ ØÖ Ó Ö ÓÑÑ ÓÙÖØ Ð³ÓÖ ÓØÙ ØÖ ÚÐÙÖ ÐÙÐ Ø Ñ ÙÖ Ø Ø Ø ÙØ ³ØÖ ÜÐÐغ ÈÓÙÖ Ð ÙØÖ ³ Ó ÔÖ Ø ÓÐÙ Ó ÑÐÖ ÓØ Ø ØØØ º Ç ÔÙØ ØÖÓÙÚÖ ÓÑÖÙ Ö Ó ÙÜ ÖØ ÓØÙ º ÆÙÐØ ÜÔÖÑØÐ ³ÓÖ Ù Ù ÑÓØ Ð ÔÐÕÙ ÐÔÖ Ó Ð Ñ ÙÖ ³ÐÚØÓ Ð ÆÙÐØ ³ØØÖ Ù ØØ ØØÓÖº Ø ÙÆ Ù ÑÓÐ ØÓÖÕÙ Ð ³Ù ÔÖØ Ð³Ð ØÓ ÔÓØØÐÐ Ø ³ÙØÖ ÔÖØ Ù Ö ÝÑÔØÓØÕÙ Ù ÚÐÓÔÔÑØ ËØÓ º ijРØÓ ÔÓØØÐÐ Ø ÖØÑØ ÖØÕÙÐ ÔÖ ÜÑÔÐ Ó ÔÔÐØÓ Ù ØÖØÑØ Ù ÚÖ ÑØ ÙÖ Ñ ÐÐ ÔÖÑØ ³ÓØÖ ÔÙ ÓÙØ Ö ÙÐØØ ÙØÐ ÔÓÙÖ ÓÔØÑ Ö Ø Ñ ÓÖ ØÐÐ ØÖÙØÙÖ ÔÖÓØØÓ ÐØØÓÖк Í ÐØÖØÚ ÙÓÙÔ ÔÐÙ ÓÙØÙ Ø Ð ÙØÐ ÔÖ ÜÑÔÐ ÔÖ ÐÙ ² ÀÐ ½µº Í ØÖÓÑÔÖ Ó ØÖ Ð Ö ÙÐØØ ÙÜ ÔÔÖÓ ÙÑÖÕÙ ÖØ ÓÙØ Ö ³ ÑØ º ÔÐÙØÓØ ÕÙ ÔÓÙÖ ÙÚÖ Ð³ÓÖÖ ÓÙ Ð ÚÐÓÔÔÑØ ËØÓ ÑØÖ Ö ÔÖÓÖ Ó ÓÑ ³ÔÔÐØÓ Ð ÔÖØ ÔÐÙ ÕÙ ÖÓÙÖÖ Ù ÙØÖ ÔÔÖÓ ÔÖ ÜÑÔÐ ÙÜ ÕÙØÓ ÓÙ Õ ÑÐÓÖ Ó Å ² ËĐ«Ö ½µ ÔÐÙ ÔØ ÙÜ ³ØÖØ ÔÖØÕÙ ÔÖÓÓÙÖ ÚÖÐ Ø»Ó٠к ³ Ø ØØ ÚÓ ÕÙ ÓÙ ÓÙ ÔÖÓÔÓ Ó ÔÓÙÖ ÙÚÖ Ó «ÓÖØ º ÊÑÖÑØ ØØ ÔÙÐØÓ Ø ØÖ ³Ù ÔÖÓØ ÖÖ Ñ ÔÖØÖØ ÔÖ Ð³ËÁÅ Ø Ð³ÍÚÖ¹ Ø ÐÑ Ð Ö Ù ÔÖÓÖÑÑ ÖÓ¹Ä Êº ÆÓÙ ÖÑÖÓ Ð³ÁÊÈÀ¹ÁÇ ÔÓÙÖ Ð Ñ ÔÓ ØÓ Ù ÚÐÓÑØÖ ÐÑ Ù Ø º Ù ÔÓÙÖ Ó Ø ÐÓÖ º

14 z (pixels) x (pixels) ÙÖ ÓÖÑ ÙÖ ÐÖ ÑÓØ Ð ÔÐÕÙ ÔÓÖÙ ÔÓÙÖ Ù ÓÙÐ Ø ÐÓÙÙÖ ³Ó ½ÑØÑÔÐØÙ º Ѻ ÊÖ º Ó Èºº Å ² Àºº ËĐÖ ½º Û ÔÔÖÓ ØÓ ÓÖÖ ÓÙ Õ ÑÓРº Ð٠ź ÎÓк ½¹ º Àº ÖÑ ² Àº ÇÙÑÖ ½º ÀÝÖÙÐ ÔÖÓÖÑ Ó ÔÖÓÖØ ØÖÙØÙÖ ÈÖÓº Ø Áغ Óº Ó Ó ØÐ ÈÓÖØ Ö ÚÐÓÔ ÓÙØÖ º ºº ÐÙ ² ʺ ÀÐ ½º ÀÝÖÓÝÑ ÖØÖ Ø Ó ÙÖÛØÖ ÐØÖ Ý ØÑ ÓÖ Ó ØÐ ÔÖÓØØÓ ÈÖÓº Ó ØÐ Óºº ϺϺ ÂÑ Ó ² ºÈºº Å Ö ½º ÆØ ÙÔÖØ ÛÚ ÓÖÖ Ë ËÔ¹ ÐØÝ ÓÖ Ó Ó ØÐ ÀÝÖÓÝÑ ÍÚÖ ØÝ Ó ÐÛÖº ºº ÂÖÐ ½½º ÔÖÓÖØ ÚÖØÐ ÛÐÐ ÖÛØÖ Ì Ó ÀÖÓÙÖ ÙØÓÖØÝ ÎÓÐ ÄÁ ÆÓº ¹ º º ÅÓÐ ¼¼½º ÆÙÑÖÐ ÔÝ Ð ÛÚØ º Å ØÑ Ø ËÔ ÌÓÐÓÝ Ê¹ Ö ÎÓк ½¹½º º ÅÓÐ ² ¹ź ÓÙÖ Ø ½º ÆÙÑÖÐ ÑÓÐ Ó ÔÖÓÖ Ú ÛÚ ÓÖÖ ÈÖÓº Ø ÁØÖØÓÐ ÏÓÖ ÓÔ Ó ÏØÖ ÏÚ ÐÓØ Ó ÎÐ ÊÙк º ÅÓÐ ² Ⱥ ØÓÙ ½ º ØØÙØÓ Ð ÓÙÐ ÔÖ Ù ÐÐ ÓÖÞÓØÐ ÑÑÖ Ø ÔÖÓÖ Ø ÉÙØÖÑ ÂÓÙÖ Ð³ÀÝÖÓÝÑÕÙ ¹¼¼º Ϻ ËÙÐ Þ ² ʺ̺ ÀÙ ÔØ ½ º ÓÑÔÐØ Ó¹ÓÖÖ ÓÐÙØÓ ÓÖ ÛØÖ ÛÚ ÖØ ÛÚ ÙÑ Âº ÐÙ ² ËØÖÙØÙÖ ÎÓк ¹º

P etit pat hw o rk de ombinatoire énumérative Mireille Bousquet-Mélou, CNRS, LaBRI, Bo rdeaux http://www.lab ri.fr/ b ousquet

P etit pat hw o rk de ombinatoire énumérative Mireille Bousquet-Mélou, CNRS, LaBRI, Bo rdeaux http://www.lab ri.fr/ b ousquet Ô Ø ÛÓÖ È Ø Ø ÓÑ Ò ØÓ Ö ÒÙÑ Ö Ø Ú Å Ö ÐÐ ÓÙ Õ٠عŠÐÓÙ ÆÊË Ä ÊÁ ÓÖ ÙÜ ØØÔ»»ÛÛÛºÐ Ö º Ö» ÓÙ ÕÙ Ø Ä ÓÑ Ò ØÓ Ö ÒÙÑ Ö Ø Ú ººº ³ ØÕÙÓ ÈÓÙÖÕÙÓ ÓÑÑ ÒØ ÇÅÈÌ Ê κ ij ÖØ ÓÑÔØ Ö Ô Ðغ Ø Ð ÖÐ ÒÓÑ Ö Ö Ö ÒÓÑ Ö Ö ÒÓÑ

Plus en détail

À Jean-Yves, Marie-Thé, Loïc, Gabi et Marguerite.

À Jean-Yves, Marie-Thé, Loïc, Gabi et Marguerite. ÌÀ Ë Ä³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ È ÊÁ˹ËÍ Á ÈÀ ËÁÉÍ ËÔ Ð Ø Å ÐÄ ÌÊ ÍËÌ ÈÖ ÒØ Ô Ö Ç Ì ÍÊ Ä³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ È ÊÁ˹ËÍ Á ÔÓÙÖÐ³Ó Ø ÒØ ÓÒ ÙØ ØÖ ÌÀ ÇÊÁ ijÁÆ ÇÊÅ ÌÁÇÆ Â Í Ê È Ì Ë Î Ç Ë ÊÎ ÌÁÇÆ ÁÅÈ Ê ÁÌ ÌÊ Ë Í ÇÅÅÍÆÁ ÌÁÇÆ ÆÌÊ ÄÁË Ë

Plus en détail

Analyse du temps de réponse des systèmes temps réel

Analyse du temps de réponse des systèmes temps réel Analyse du temps de réponse des systèmes temps réel Pascal Richard Laboratoire d Informatique Scientifique et Industrielle, ENSMA BP 40198 Téléport 2 F-86960 Futuroscope pascal.richard@ensma.fr RÉSUMÉ.

Plus en détail

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT BILAN - ACTIF N 2050 203 Désignation de l entreprise : ASS VAL HOR Adresse de l entreprise Numéro SIRET ACTIF IMMOBILISÉ ACTIF CIRCULANT Comptes de régularisation IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS

Plus en détail

LE LANGAGE C UTILISÉ SOUS LINUX

LE LANGAGE C UTILISÉ SOUS LINUX PREMIER MINISTRE Secrétariat général de la défense nationale Direction centrale de la sécurité des systèmes d information Centre de formation en sécurité des systèmes d information Brevet d études supérieures

Plus en détail

,(,( 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223 7222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222"

,(,( 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223 7222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 # 1&#,(,( 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223,(( ((,456 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222,((( (((,7 7222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222",(8,9

Plus en détail

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L É.N.S.

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L É.N.S. ANNALES SCIENTIFIQUES DE L É.N.S. Y. KATZNELSON Sur les algèbres dont les éléments non négatifs admettent des racines carrées Annales scientifiques de l É.N.S. 3 e série, tome 77, n o 2 (1960), p. 167-174.

Plus en détail

Chafa Azzedine - Faculté de Physique U.S.T.H.B 1

Chafa Azzedine - Faculté de Physique U.S.T.H.B 1 Chafa Azzedine - Faculté de Physique U.S.T.H.B 1 Définition: La cinématique est une branche de la mécanique qui étudie les mouements des corps dans l espace en fonction du temps indépendamment des causes

Plus en détail

Propagation et Contrôle Non Destructif dans les solides AC03

Propagation et Contrôle Non Destructif dans les solides AC03 opagao Coô No Dsf das s sods AC Mas s hoog o " Aos Méa" paos hh "aos" "aéa aos" Cah OE Uvsé d Ma - Mas 8-9 C. o, Uvsé d Ma I. ONDE EAIQUE DAN E OIDE ANIOROE Rapps d'éasé a s ds défoaos b s ds oas Ms sos

Plus en détail

Sylvain Meille. Étude du comportement mécanique du plâtre pris en relation avec sa microstructure.

Sylvain Meille. Étude du comportement mécanique du plâtre pris en relation avec sa microstructure. Étude du comportement mécanique du plâtre pris en relation avec sa microstructure Sylvain Meille To cite this version: Sylvain Meille. Étude du comportement mécanique du plâtre pris en relation avec sa

Plus en détail

É í í Ö í í í Í ÍÍ Á Á ó Á Í ü í Ü Ü É É í í É ü TXUOGNAGE Courir ]Tst D u s p o r t a u t o m o b i ldea n s1 e s p a y sd e ' E s t i... D a n sn o t r e e n t o u r a g eq, u a n dn o u s e n p a r

Plus en détail

! " #$ % &! "! " &' ()

!  #$ % &! !  &' () "#$%& ""&'() *+,,-. "#$$%%$$&$ '' ()$*'+ */00 *1 2 *1 32 4 5#,+,+,,,, 1(+,6,78 3,,, ( -. /(#)$012%$34#$0)#))-. *(2,,, 5,,,9+,:00;: 5 ) 3"$ 1 (561)$ 7%%# 0) $$3% 0)#)8 -+ *&, 1 &

Plus en détail

Exercice 6 Associer chaque expression de gauche à sa forme réduite (à droite) :

Exercice 6 Associer chaque expression de gauche à sa forme réduite (à droite) : Eercice a Développer les epressions suivantes : A-(-) - + B-0(3 ²+3-0) -0 3²+-0 3+00 B -30²-30+00 C-3(-) -3 + 3-3²+6 D-(-) + ² Eerciceb Parmi les epressions suivantes, lesquelles sont sous forme réduite?

Plus en détail

Exercices Corrigés Premières notions sur les espaces vectoriels

Exercices Corrigés Premières notions sur les espaces vectoriels Exercices Corrigés Premières notions sur les espaces vectoriels Exercice 1 On considére le sous-espace vectoriel F de R formé des solutions du système suivant : x1 x 2 x 3 + 2x = 0 E 1 x 1 + 2x 2 + x 3

Plus en détail

Complétez, signez la Convention ci-après et paraphez les conditions générales,

Complétez, signez la Convention ci-après et paraphez les conditions générales, Réservé à la vente à distance C o m m e n tt s o u s c rr i rr e? Si vous n êtes pas déjà client du Crédit Coopératif 1 2 3 4 complétez la demande d'ouverture de compte veillez à bien remplir toutes les

Plus en détail

Algorithmique en classe de première avec AlgoBox

Algorithmique en classe de première avec AlgoBox Algorithmique en classe de première avec AlgoBox Version 1.2 - Décembre 2012 Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d utilisation Commerciale

Plus en détail

Molécules et Liaison chimique

Molécules et Liaison chimique Molécules et liaison chimique Molécules et Liaison chimique La liaison dans La liaison dans Le point de vue classique: l approche l de deux atomes d hydrogd hydrogènes R -0,9-1 0 0,5 1 1,5,5 3 3,5 4 R

Plus en détail

CHAPITRE V SYSTEMES DIFFERENTIELS LINEAIRES A COEFFICIENTS CONSTANTS DU PREMIER ORDRE. EQUATIONS DIFFERENTIELLES.

CHAPITRE V SYSTEMES DIFFERENTIELS LINEAIRES A COEFFICIENTS CONSTANTS DU PREMIER ORDRE. EQUATIONS DIFFERENTIELLES. CHAPITRE V SYSTEMES DIFFERENTIELS LINEAIRES A COEFFICIENTS CONSTANTS DU PREMIER ORDRE EQUATIONS DIFFERENTIELLES Le but de ce chapitre est la résolution des deux types de systèmes différentiels linéaires

Plus en détail

Peut-on perdre sa dignité?

Peut-on perdre sa dignité? Peut-on perdre sa dignité? Eric Delassus To cite this version: Eric Delassus. Peut-on perdre sa dignité?. 2013. HAL Id: hal-00796705 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00796705 Submitted

Plus en détail

SECTION HYDROLOGIQUE DE LA REPUBLIQ!IE POPULAIRE DU CONGO OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENIIFIOUE ET TECHNIOUE OUTRE-MER CENTRE DE BRAZZAVILLE

SECTION HYDROLOGIQUE DE LA REPUBLIQ!IE POPULAIRE DU CONGO OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENIIFIOUE ET TECHNIOUE OUTRE-MER CENTRE DE BRAZZAVILLE SECTION HYDROLOGIQUE ANNUAIRE HYDROLOGIQUE DE LA REPUBLIQ!IE POPULAIRE DU CONGO 1974 OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENIIFIOUE ET TECHNIOUE OUTRE-MER CENTRE DE BRAZZAVILLE OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Plus en détail

Noël des enfants qui n'ont plus de maisons

Noël des enfants qui n'ont plus de maisons Chur SS Piano CLAUDE DEBUSSY Noël des enants qui n'ont lus de maisons (1915) Charton Mathias 2014 Publication Usage Pédagogique maitrisedeseinemaritimecom Yvetot France 2 Note de rogramme : Le Noël des

Plus en détail

Série BS Réducteur compact roue et vis sans fin

Série BS Réducteur compact roue et vis sans fin Série BS Réducteur compact roue et vis sans fin Technique Jusqu à - 4kW / 315 Nm Réducteur roue et vis sans fin CBS-2.00FR1211 PRODUITS DE A GAMME S appliquant à de nombreux domaines comme l alimentaire,

Plus en détail

Devoir 2 avec une figure en annexe, à renvoyer complétée. Corrigés d exercices sections 3 à 6. Liste des exos recommandés :

Devoir 2 avec une figure en annexe, à renvoyer complétée. Corrigés d exercices sections 3 à 6. Liste des exos recommandés : LM323 Envoi 2 2009-2010 Contenu de cet envoi Devoir 2 avec une figure en annexe, à renvoyer complétée. Corrigé du devoir 1. Un exercice de révision sur le chapître 1. Exercices sur l inversion. Corrigés

Plus en détail

Calcul matriciel. Définition 1 Une matrice de format (m,n) est un tableau rectangulaire de mn éléments, rangés en m lignes et n colonnes.

Calcul matriciel. Définition 1 Une matrice de format (m,n) est un tableau rectangulaire de mn éléments, rangés en m lignes et n colonnes. 1 Définitions, notations Calcul matriciel Définition 1 Une matrice de format (m,n) est un tableau rectangulaire de mn éléments, rangés en m lignes et n colonnes. On utilise aussi la notation m n pour le

Plus en détail

Représentation géométrique d un nombre complexe

Représentation géométrique d un nombre complexe CHAPITRE 1 NOMBRES COMPLEXES 1 Représentation géométrique d un nombre complexe 1. Ensemble des nombres complexes Soit i le nombre tel que i = 1 L ensemble des nombres complexes est l ensemble des nombres

Plus en détail

Géométrie dans l espace

Géométrie dans l espace Géométrie dans l espace Mabrouk Brahim Université Virtuelle de Tunis 2007 Ce cours a pour objet la présentation des différents concepts de la géométrie de l espace comme une continuation de ceux vus en

Plus en détail

0.8 U N /0.5 U N 0.8 U N /0.5 U N 0.8 U N /0.5 U N 0.2 U N /0.1 U N 0.2 U N /0.1 U N 0.2 U N /0.1 U N

0.8 U N /0.5 U N 0.8 U N /0.5 U N 0.8 U N /0.5 U N 0.2 U N /0.1 U N 0.2 U N /0.1 U N 0.2 U N /0.1 U N Série 55 - Relais industriels 7-10 A Caractéristiques 55.12 55.13 55.14 Relais pour usage général avec 2, 3 ou 4 contacts Montage sur circuit imprimé 55.12-2 contacts 10 A 55.13-3 contacts 10 A 55.14-4

Plus en détail

PA R A Z A. du M aire... BULLETIN M UNICIPAL N 01. nouve l e xécutif e s t e n fonction ave c toujours de nom bre ux proje ts pour l

PA R A Z A. du M aire... BULLETIN M UNICIPAL N 01. nouve l e xécutif e s t e n fonction ave c toujours de nom bre ux proje ts pour l BULLETIN M UNICIPAL PA R A Z A La m unicipa ité s t n p ac m aint nant d puis 14 M ars 2008 t au nd m ain d'é ctions m unicipa s, nouv xécutif s t n fonction av c toujours d nom br ux proj ts pour dév

Plus en détail

MECANIQUE DU POINT. y e y. z e z. ] est le trièdre de référence. e z. où [O, e r. r est la distance à l'axe, θ l'angle polaire et z la côte

MECANIQUE DU POINT. y e y. z e z. ] est le trièdre de référence. e z. où [O, e r. r est la distance à l'axe, θ l'angle polaire et z la côte I) Cinématique du point matériel: 1) Référentiel: MECANIQUE DU POINT L ensemble de tous les systèmes d axes de coordonnées liés à un même solide de référence S constitue un repère Soit une horloge permettant

Plus en détail

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L É.N.S.

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L É.N.S. ANNALES SCIENTIFIQUES DE L É.N.S. OLIVIER DEBARRE Le lieu des variétés abéliennes dont le diviseur thêta est singulier a deux composantes Annales scientifiques de l É.N.S. 4 e série, tome 25, n o 6 (1992),

Plus en détail