Premier réseau social rugby

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Premier réseau social rugby"

Transcription

1 Premier réseau social rugby Rugbygeneration.com est le premier site de la communauté autour de Rugby. Dédié à tous les fans de rugby et les amateurs de toutes générations.

2 Rugby? Échanger, rester en contact, trouver des bonnes adresses avec celles et ceux qui aiment l'esprit et les valeurs du Rugby!

3 Créé par trois amoureux de rugby. Créé par Pierre Rabadan, Jean-Marc Gaulard (alias Jim) et Juan Manuel Torralbo, le réseau social est destiné à être le relais virtuel de l' esprit du rugby. Notre sport est l'un des rares, sinon le seul qui unit, qui véhicule des valeurs, un état d'esprit, des attitudes, au-delà même du terrain et des joueurs. Avec cela à l'esprit, le site offre à ses membres la possibilité unique d'échanger des idées, de rester en contact, trouver des lieux avec ceux qui aiment l' esprit et les valeurs du rugby.

4 Pierre Rabadan, rugbyman. Pierre Rabadan est un joueur actif. Il est joueur international avec le Stade Français (TOP14). Pour autant, il n oublie pas l après rugby, les «à côtés» et surtout le fameux «esprit rugby». Lancé en grande pompe en Octobre 2012, Rugbygeneration.com est un nouveau venu dans le paysage des communautés en ligne. La volonté de ses trois fondateurs est claire : faire de cette communauté un lieu d'échange, de communication, de partage et surtout de soutien, valeur essentielle du rugby.

5 Rugbygeneration pour tous. Les licenciés de ce sport et les non-pratiquants sont invités à partager des photos, des vidéos et des histoires de leurs vies. Retrouvez tous les événements de rugby, le Top 14 à la quatrième série amateur, mais aussi des offres d'emplois, des bons plans, les expressions et des photos dans nos rubriques humoristiques. Mais cette communauté et ce site ne peuvent pas vivre sans vous... sans votre générosité et votre participation.

6 Projet? Échanger, rester en contact, trouver des bonnes adresses avec celles et ceux qui aiment l'esprit et les valeurs du Rugby!

7 Développer notre communauté. Nous avons en moins d'un an recruté de nombreux fans, principalement en France! Nos recettes publicitaires actuelles ne sont pas suffisantes pour financer un développement nécessaire pour être auto- suffisant. Si nous développons cette communauté, le site pourra perdurer et vivre de ses revenus, et multiplier ainsi ses contenus. En constante évolution depuis 10 ans, le Rugby va changer de dimension dans les années à venir, avec la Coupe du Monde de Rugby 2015 en Angleterre, sa présence aux Jeux Olympiques de Rio en C'est pour cela que nous devons nous développer pour être la plus grande communauté de rugby dans le monde entier!

8 Les outils pour nous développer. Notre site a besoin d'une nouvelle version (V3) et d'applications mobiles pour plus d' interactions et de partages de nos membres, et également des versions du site en anglais et en espagnol pour nous permettre de toucher encore plus les amateurs de rugby à travers le monde. Pour nous faire connaître du plus grand nombre, nous voudrions augmenter considérablement notre visibilité par des actions webmarketing, presse et radio jusqu'en Bien sûr, pour tout cela, nous devons utiliser des talents (développeurs, communty manager ) et au cours des trois prochaines années, c'est beaucoup d'argent... donc nous avons besoin de votre soutien! Projets de développement à lancer : Développement du site Web plus interactif Développement des applications iphone & Android Recrutement team (communty manager) Evénements Presse & Médias SEO & webmarketing sur les 3 prochaines années

9 Exemples Recommendations V3. Hashtags / Hashtags cloud PimPam nommé Boutons de partage Reconnaissance intuitive des noms d utilisateurs Rich content pour création de trafic Shop en ligne / abonnements Revenus publicitaire et location de Base de données Design et restylage de l ergonomie

10 Evolution? Échanger, rester en contact, trouver des bonnes adresses avec celles et ceux qui aiment l'esprit et les valeurs du Rugby!

11 Evolution Business Plan Sept Juin 2014 K Dépenses R. CPM R. Lending R. Premium 8% 12% 2% 78%

12 Evolution Business Plan Juin 2014 Juin 2015 K Dépenses R. CPM R. Lending R. Premium 13% 24% 56% 7%

13 Evolution Business Plan Juin 2015 Juin 2016 K Dépenses R. CPM R. Lending R. Premium 16% 28% 39% 17%

14 Press & Media Échanger, rester en contact, trouver des bonnes adresses avec celles et ceux qui aiment l'esprit et les valeurs du Rugby!

15 + Revue de Presse eìæ n en ÝnÏÏA Å?WØ j w? Ï E Æ?? nãj³ +j a? Ï Þ ~Ï? Æ^? Ø j + j Ø?Ãa^!³³ ³-³±? ØÞÃk ÆØà jæ? Ïj jæ aj???þjw Æ Ø Øó + j? Þk à Ï?M j j Ï Æk Æ? ~à wwj ÆØà WjÏÏj w W Ï ^?ÞjW Ø j?~j ÏÃnÆ akw? kj³ +jãæ j j j Ï^ ÃÆ ØÀ À? à Æk Wj à j^ À? Ïà ØÞk À akj ÆkaØ Æ? Ïj^ Ï ØÏ j Æ?W? Ï Øj j j ØÞ? Æ?Æ w? Ãj aø? Ø j ³? Æ? jæøãj aø ÆÆ M j^ ÀjÆÆ? j aà? ÃÏjÃ Ø j Ï Ø W j ÏjW Øj Æ? Æ lïãj Ãja a? Ï?ÞjW j W ÆØ Ï? Ï Ø jæï?ø W j Ï? Ãj³ j Ø j? Ï^ WÀjÆÏ aàjææ?ájã aà? ÃÏjà ajæ jà W?Ï Æ ÆÏÃ?Ïk~ ØjÆ jï Ï?WÏ ØjƳ 9 ÝÏn óo[æ eìa [ n ænæï ný p n eìn ÝÏA næï ó æó nï ný en ÝÏ æónï n Q Ý æï ÝnÏÏ nï æ n ÝÏA næï n n næ eìæ AÝ[ Å j ÆØ Æ ÆÆØ aø ÆkÃ? ³ jæ j ÏÃ? jøãæ^ j jæ W? Æ Ï ØƳ ÞjW j Ãj ØÞj j j Ï aj ~k kã?ï Æ^ Øà Mj?ØW Ø ^ À? Øk?ÞjW Ø W ÏÃj jøà³ j? w?w Ïj jæ Ãj?Ï Æ³ + ØÃ?ØÏ? Ï^?Þ? Ï aà ÏjÃÞj à j a ÃjWÏ^ j aj? aj Ï Ø ØÃÆ À?ØÏ Ã Æ?Ï E Àj ÏÃ? jøã³ w?øï Æ?Þ Ã Æj Ï Ã j M j ϳ j j Þ? Æ?Æ? jã ÏjÃà ~jã Ø j ÏÃ? jøã a Ï Àk Ø j E Ø j Ï ØW j W ÏÃj j j E W nïãjæ aj Æ? ~ j aàjææ? ³ "ÌAónú ó æó A A Ó oýo o[ eæ Ý en A] ó Ïæ n Ýn AÏ æ n ÝÏA næï Å j Àj??Æ j Æ ØÞj ó j Ãj aæ jæ ÃkW?ØÏ Æ³? Ïj? Ï^ Æ Y? a Ï?Ãà ÞjÃ^ Wj ÀjÆÏ?Æ ÏÃnÆ ~Ã?Þj³ w?øï W Ãj aãj Øj Àj ÏÃ? jøã jæï?þ? Ï 9 ÝÏn AÓÓo n ó æó A[ Ýn Ý AÓ A ÝC[ n Å ÀjÆÆ? j?øï? Ï Øj ÆÆ M j aj ÃjÆÏjà ÆØà j jø³ j j Þ? Æ? jã ÆjÃ Ø j ØjÆÏ ÆØÃ? ØÞj j W Ø j aj W j ÞjØà aj + jããj^ +?Ø Ø?W ØjƳ j j ÆØ Æ?Æ Ø W ß ³ j j jïæ?æ Ø ~Ã Æ jå à Ø~j Øà w? Ãj M Ø Ï³ j? j À ÏkÃjÆÆj?Ƴ Ï WÀjÆÏ jøï lïãj ØÃ Ø j ÃjY Æ jwwjwï Þj j Ï Ø M?WWØj aj??ãï ajæ j ÏÃ? jøãæ Ø ajæ ØjØÃƳ 9 Ó n Ó Aón[ [nïýa Ó A [ n Ó AÏÝn A ÏnÓ æ AeónÏÓA ÏnÓ ó æó ÝnÏe Ón Ý Ó [nïýa nó [Ï Ý ÄænÓ Å ÀjÆÏ kþ aj j Ï ÏÃnÆ W Øk E ~kãjã³ ÃÆ Øj j ÆØ Æ ÆØà j M Ãa aø ÏjÃÃ? ^ j À??Æ aj WÃ Ï ØjÆ E k jï ÏÃj³ j ÆØ Æ ØÆÏj E Øà Æjà jæ M jæ ØjÆÏ Æ³,Ø? a j ÆØ Æ j? Ïj?Ø?ÞjW jæ Æ kw? ÆÏjÆ ^ WÀjÆÏ a wwkãj ϳ? Æ j j Æj Øj À jøï a Ãj jæ W ÆjÆ^ E W a Ï aà?ã~ø j ÏjÃ Æ Ã Æ jï aàlïãj ØÆÏj³ j Æ? Æ^ ØÃ?Þ Ã kïk aj À?ØÏÃj W Ïk aj? M?Ãà nãj^ ØÀ á? Ø W Ïk?Ã? W jå Ï ØÆ jæ j ÏÃ? jøãæ jï l j jæ ØjØÃÆ^ j Ã? Æ aj? ÃjÆÆ ØÀ Æ ÆØM ÆÆj ϳ ÀjÆÆ? j a W aj w? Ãj?Ï Ïj Ï jï aj j?æ M jææjã³ ÃnÆ^? W W Ïk?ÞjW WjÃÏ? Æ ØjØÃÆ Æj ÃjÆÆj Ï E À? Ïj j³ j W? Æ M j :? W!á? ~? Øj À? ÞØ?Ãà ÞjÃ?Ø ØÆ?ØÏ Þj?Ø E kå jãæ³ Àk Øj^ ÀkÏ? Æ j Þ jøà^ Ø ^ j jø j³ # ÆÀ? ÃkW j^ Æj w? Ï? M Æj³? Æ Ø? a j À ÏjÃà ~j^ j ÃjajÞ j Æ W ÆØ Ï? Ï ³ l j Æ Ø ^ Y? j w? Ï Ï Ø ØÃÆ Ã Ãj aj j Þ Ã?Ø M Ãa aø Ïjà Ã??ÞjW Ø Wà ³ -Ù~Mâ~j jä?ð W ^ j?wjm aù ÄÙ~Mâ.À á? M j Ø ØjØà ~?Ã? Ï ajæ Þ? jøãæ aø ÃØ~Má^ WÀjÆÏ + jããj -?M?a? ³ ÀjÆÏ ØÃ Ø ^ j ÏÃ Æ n j ~ j j M k?ï Øj aø.ï?aj wã? Y? Æ^ w an j E Æ W ØM aj Ø Æ o^? W jã W k Ø Ã ~j j Ï E Æ kï?ï aàjæ à ϳ j Öy WÏ MÃj ajã jã^? Y? Ï^ j W? M Ã?Ï?ÞjW Ø?? Øj 0 ÃÃ? M jï j??ãw?ø?ãa^ j Æ Ïj ÃØ~Má~j jã? Ï ³W ³ j?wjm aø ÃØ~Má?ÆÆØÃ? Ï? ÃÆ j??ãw?ø?ãa³? Þ Ïk aj ÆjÆ ÏÃ Æ w a?ïjøãæ jæï W? Ãj ] w? Ãj aj WjÏÏj W Ø?ØÏk Ø jø aàkw? ~jæ^ aj W Ø W?Ï jï^ ÆØÃÏ ØÏ^ aàj ÏÃ? aj³ +Ã?Ï Ø? ÏÆ Ø Æ j w? aj ÃØ~Má Æ Ï jæ M j Þj ØÆ ØÃ?ÃÏ?~jà ajæ akjæ^ ajæ Ï Æ^ ajæ Þ ak Æ jï?øïãjæ? jwa ÏjÆ jï j Ï aj Þ j³ W ^ j ÏÃ? Ïj?Æ À w Ã?Ï ^?ÆÆØÃj + jããj -?M?a? ³ ÀjÆÏ ØÆÏj Ø jø aj Ãj ajå Þ ØÆ Øà kw? ~jã^ Æj Ãjw jã ajæ M Æ? Æ^ Ã~? Æjà ÆjÆ ak?wj j ÏÆ ØÃ? jã Þ Ã jæ?ïw Æp j Ø Æ j Öo? Þ jã^? ajøà n j ÞjÃ Æ aø Æ Ïj jæï j ~ j³ ÞjW j W Ãj ØÆ aà wwãjæ³ á? l j Ø j ÃØMà Øj!jÏß Ã Æ^? ØÏj j??ãw?ø?ãa³ j jã jï aàá ak Æjà wwãjæ jï aj? ajæ aàj ³ # ÆÀjÆÏ a Ï ØÀj ÏÃj ajøà 7^ Wj Ø aàø jw Ø? Øk?Ø ÃØ~Má ØÞ? Ï lïãj ØÆ ÏkÃjÆÆ? Ï jï ØÀ næjã? Ï ØÆ ØÃa a? Æ? M?? Wj?ÞjW ÆjÆ WÃ? Ƴ 0 Ø ØÃÆ?Ø ajæ Æ?Wà Æ? ÏjÆ Þ? jøãæ aø ÃØ~Má³ Ï WjÏÏj W Ø?ØÏk jæï akæ Ã? Æ?WWjÆÆ M j j ajøà W WƳ ³ ³ jæ?a?ïjøãæ a 0k X ÛÌ À.. #! ^ q q ė K Ý Ý dn mæ mï AìmZ Ó mó Ó æó A Z mz mý ÏnÓm ÝA Ý æó mó æ nï ZÏnAÝ a Ó Ý æ Z Ïm AÏÄæn AÏ AìmZ Äæ ÝÏAìA A Aó m Z Ý ÏÝA Ý da Ó / mý ÏA Zm 2n dm Ý æó mó Ïæ P /m Z ÝÏmÓ G ;9 Aó m AÝ A 2 æ æóm½ 0Ì mî ÓA A ÓÓA Zma G Ì ÄæÌ A ÏÝm ÓA d mó A mó dmó Aæ dm äõ A Óa mó zn ÓA Ó dæ -Ï ä Å 0A Ó Z ÝmÏ m Pï A AÝmæϽ Ó ÓmÏA æ Óæ mý Z AÓÓmæÏÓ AÏAZ æ A Z ÓAZÏn æ ì mï ` mæï näæ nì æm Ý m Z A Ïm m Ý m ìmaæ

16 + Revue de Presse TV Depuis le début de l aventure, nous avons été très actifs sur le web, la radio (MoscatoShow-RMC), la télévision (France2, France4, Canal+) et les journaux sportifs, en voici quelques exemples : Lire la video Lire le podcast Lire la video Lire la video

17 Rejoignez notre équipe. Créé par Pierre Rabadan, Jean-Marc Gaulard (alias Jim) et Juan Manuel Torralbo, le réseau social est destiné à être le relais virtuel de l' esprit du rugby. Cet esprit est présent dans notre envie d entreprendre et de faire de rugbygeneration un acteur incontournable du monde du rugby. Nos investisseurs sont pour nous des coéquipiers, nos partenaires de jeux pour que rugbygeneration soit une belle victoire! Contact : Jean-Marc Gaulard

Camping, une suite pour développer & fidéliser votre clientèle sur tous les canaux Internet

Camping, une suite pour développer & fidéliser votre clientèle sur tous les canaux Internet Camping, une suite pour développer & fidéliser votre clientèle sur tous les canaux Internet appyourself répond à tous vos besoins de communication sur Internet Votre Client Vous Nous Quelles sont ses habitudes?

Plus en détail

Appel d'offre n 2 Equipe n 08, le 04 / 02 / 2014

Appel d'offre n 2 Equipe n 08, le 04 / 02 / 2014 Appel d'offre n 2 Equipe n 08, le 04 / 02 / 2014 L'équipe Laura Vuillequez Sara Kol Anne-Sophie Valleray Ergonome Chef de projet Planneur stratégique Pierre Bellenger Pierre Guilhou Martin Fave Lead designer

Plus en détail

Maitre de conférences associé en e-marketing à l'université d'angers. Responsable webmarketing International chez Jymeo

Maitre de conférences associé en e-marketing à l'université d'angers. Responsable webmarketing International chez Jymeo Maitre de conférences associé en e-marketing à l'université d'angers Responsable webmarketing International chez Jymeo Auteur de deux livres en web analytique aux éditions ENI Formateur et consultant indépendant

Plus en détail

«MHI, l expertise de la location d hébergements insolites à votre service»

«MHI, l expertise de la location d hébergements insolites à votre service» «MHI, l expertise de la location d hébergements insolites à votre service» S inspirant de grands acteurs de la location saisonnière ou de l hôtellerie, Mon hébergement insolite est le premier site de réservation

Plus en détail

Du référencement naturel au social marketing. Janvier 2010 Salon e-marketing

Du référencement naturel au social marketing. Janvier 2010 Salon e-marketing Du référencement naturel au social marketing Janvier 2010 Salon e-marketing > Nous, qui sommes devant vous Identité SAS au capital de 132 000 euros Siège sociale à Nantes et bureaux à Paris 17 consultants

Plus en détail

Etude de cas client. Mise en place d une campagne de communication en ligne multi-levier. MAZA Digital. www.maza-digital.com. 14 rue Cels 75014 PARIS

Etude de cas client. Mise en place d une campagne de communication en ligne multi-levier. MAZA Digital. www.maza-digital.com. 14 rue Cels 75014 PARIS Etude de cas client Mise en place d une campagne de communication en ligne multi-levier MAZA Digital 14 rue Cels 75014 PARIS www.maza-digital.com Sommaire Contexte La société Sa problématique Nos actions

Plus en détail

La FFP a osé déployer une politique ambitieuse qui place la communication en Axe 2 (sur 4) de son programme à 4 ans pour :

La FFP a osé déployer une politique ambitieuse qui place la communication en Axe 2 (sur 4) de son programme à 4 ans pour : Préambule La FFP a osé déployer une politique ambitieuse qui place la communication en Axe 2 (sur 4) de son programme à 4 ans pour : capitaliser sur l image de marque véhiculée créer une plus grande synergie

Plus en détail

Économie et réseaux sociaux

Économie et réseaux sociaux Économie et réseaux sociaux Forum financier belge Louvain-la-Neuve 23/10/2012 Économie et réseaux sociaux Olivier de Wasseige @defimedia.be Plus de 7 internautes sur 10 sont membres d au moins un réseau

Plus en détail

La philosophie Ludi. recréer cet esprit chaleureux et amical afin de faire passer des bons moments à ses internautes autour d une même passion.

La philosophie Ludi. recréer cet esprit chaleureux et amical afin de faire passer des bons moments à ses internautes autour d une même passion. Sommaire 3 Historique 4 L identité Ludi Le jeu de la Belote est apparu en France dans les années 1920 et a connu un grand succès. Longtemps considérée comme le «jeu de cartes du peuple», la belote a conquis

Plus en détail

La publicité sur Internet, un gage de réussite

La publicité sur Internet, un gage de réussite 1 La publicité sur Internet, un gage de réussite mondiales, qui, plus encore qu à travers leur langue, ont le pouvoir de faire ou défaire une marque en un clin d oeil. Peu onéreuse, rapide, réactive, polyvalente,

Plus en détail

Communiqué de presse

Communiqué de presse Paris, le 7 Septembre 2007 Communiqué de presse A quelques heures du coup d envoi de la Coupe du Monde de Rugby 2007, Yahoo! et Isobar font le point sur Internet et le sport. Quelle place occupe aujourd

Plus en détail

La FFP a osé déployer une politique ambitieuse qui place la communication en Axe 2 (sur 4) de son programme à 4 ans pour :

La FFP a osé déployer une politique ambitieuse qui place la communication en Axe 2 (sur 4) de son programme à 4 ans pour : Préambule La FFP a osé déployer une politique ambitieuse qui place la communication en Axe 2 (sur 4) de son programme à 4 ans pour : capitaliser sur l image de marque véhiculée créer une plus grande synergie

Plus en détail

Internet et les médias sociaux

Internet et les médias sociaux Internet et les médias sociaux Chiffres et tendances 2014 2,5 milliards d internautes à travers le monde Dont 1,9 milliard sur les réseaux sociaux > Soit 74% des internautes 68% des français sont sur les

Plus en détail

Jeudi 16 octobre 2014

Jeudi 16 octobre 2014 Jeudi 16 octobre 2014 PANORAMA DES RESEAUX SOCIAUX 2014 PANORAMA DES RESEAUX SOCIAUX 2014 TOUR DE TABLE Salah Animateur numérique du territoire un ensemble d individus, organisations reliés entre eux

Plus en détail

Speed up your business

Speed up your business Speed up your business 1 Sommaire 1. Un concept innovant de communica3on cross media 2. Les Ou3ls UpMyCom a. Plateforme de Blog b. Plateforme de Quiz - Communica3on externe - Communica3on interne c. Jeux

Plus en détail

Comment monétiser son contenu en trois étapes?

Comment monétiser son contenu en trois étapes? Bienvenue Comment monétiser son contenu en trois étapes? Zamir ABDUL Sales Team Leader chez ez Systems France Comment monétiser son contenu en 3 étapes? Qui sommes-nous? Éditeur de logiciel depuis plus

Plus en détail

Misez sur l efficacité d un site spécialisé

Misez sur l efficacité d un site spécialisé Media kit 2013 VO RH 202 Bis Quai Brazza 33100 BORDEAUX Téléphone : 06 89 74 76 79 - Fax : 09 57 94 69 08 - Email : info@vo-infos.fr www.vo-infos.fr SARL au capital de 5000 euros, inscrite au RCS de Bordeaux

Plus en détail

Création de site E-Commerce Referencement naturel Campagne AdWords E-Mailing Création vidéo

Création de site E-Commerce Referencement naturel Campagne AdWords E-Mailing Création vidéo Création de site E-Commerce Referencement naturel Campagne AdWords E-Mailing Création vidéo SOLUTION WEB TOUT INCLUS Création de site internet & référencement Nous créons et référençons votre site internet

Plus en détail

NOUVELLE ÉDITION ABONNÉS NUMÉRIQUE. Opportunités de communication

NOUVELLE ÉDITION ABONNÉS NUMÉRIQUE. Opportunités de communication NOUVELLE ÉDITION ABONNÉS NUMÉRIQUE Opportunités de communication Juin 2013 L INNOVATION AU SERVICE DES ABONNÉS Depuis 2012 Mars > Nouvelle formule du Monde.fr sur le web En continu > Innovations éditoriales

Plus en détail

Agence & co m : l agence du blog Webmarketing & co m

Agence & co m : l agence du blog Webmarketing & co m Agence & co m : l agence du blog Webmarketing & co m Top Classement Teads & Golden Blog Award 2013 (catégorie Marketing) + de 100 rédacteurs 250 000 visiteurs uniques/mois 64 000 fans sur Facebook 56 000

Plus en détail

Le guide du Branded Content

Le guide du Branded Content Le guide du Branded Content Avril 2015 Adresse : Performance Consumer Group 192 Avenue Charles De Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine Contact : Yann Lejas (Sales Executive) Email : yann.lejas@performance-cg.com

Plus en détail

PasseportSanté & ses Internautes

PasseportSanté & ses Internautes Mediakit Avril 2014 1 PasseportSanté & ses Internautes Un acteur historique au service de la santé de tous «Partager avec le plus grand nombre une information santé de qualité professionnelle» * 1998 Naissance

Plus en détail

Tarifs. Média 2015 Applicables au 1 er Janvier 2015

Tarifs. Média 2015 Applicables au 1 er Janvier 2015 Tarifs Média 2015 Applicables au 1 er Janvier 2015 AUJOURD HUI Yahoo réunit contenu, puissance et technologie au service de vos objectifs. Yahoo est le plus grand éditeur digital au monde avec 1 milliard

Plus en détail

Agence de communication digitale

Agence de communication digitale Agence de communication digitale Spécialisé en création et stratégie digitale, Adveris regroupe tous les métiers interactifs au service des entreprises et des marques. Confidentiel 0 Une parfaite maîtrise

Plus en détail

Illustrations concrètes : cross selling et up-selling. Illustrations concrètes : la relation client - le social et l emailing

Illustrations concrètes : cross selling et up-selling. Illustrations concrètes : la relation client - le social et l emailing Définition et Enjeux du e-merchandising Illustrations concrètes : les interfaces Illustrations concrètes : cross selling et up-selling Illustrations concrètes : la relation client - le social et l emailing

Plus en détail

Mais comment diable utilise-t-on les réseaux virtuels?

Mais comment diable utilise-t-on les réseaux virtuels? Une initiative de l Ordre des experts-comptables région Paris Ile-de-France Mais comment diable utilise-t-on les réseaux virtuels? Passer du «je remplis des cases» à «j atteins mon objectif» Au travers

Plus en détail

En 2013, le BACHELOR arrive sur NT1!

En 2013, le BACHELOR arrive sur NT1! OFFRE DE BOUCLAGE En 2013, le BACHELOR arrive sur NT1! Produit par TF1 PROD Format : 90 min Diffusion : 8 soirées en 2013 (+ rediffusion) Fréquence : Hebdomadaire Présenté par : Grégory Ascher Le concept

Plus en détail

Fiches techniques sur le réseautage en ligne

Fiches techniques sur le réseautage en ligne Page 1 sur 8 accueil dossier du mois équipe redactionnelle tous les dossiers accès aux ressources les amis d'e-sens nos liens Réseauter par le web: top ou flop? Février 2008 édito analyse cas pratique

Plus en détail

Nos solutions pour vous apporter des clients sérieux et développer votre chiffre d affaires 29/10/2014

Nos solutions pour vous apporter des clients sérieux et développer votre chiffre d affaires 29/10/2014 Nos solutions pour vous apporter des clients sérieux et développer votre chiffre d affaires 1 Nos solutions pour vous apporter des clients sérieux et développer votre chiffre d affaires Les Journaux du

Plus en détail

Fiche Pratique. Etape 1 : Retrouver la clé depuis votre PC connecté.

Fiche Pratique. Etape 1 : Retrouver la clé depuis votre PC connecté. MAJ le 05/11/2013 Présentation du problème Le problème consiste à donner sa clé Wifi à un ami, venu avec son smartphone. Cela signifie : 1. La retrouver 2. Regarder quel est son type 3. La transmettre

Plus en détail

FRANCE 24 et RFI : nouveaux sites Internet et nouvelles ambitions multimédia à l international

FRANCE 24 et RFI : nouveaux sites Internet et nouvelles ambitions multimédia à l international FRANCE 24 et RFI : nouveaux sites Internet et nouvelles ambitions multimédia à l international Edito Le multimédia est l une des priorités majeures affichées par Alain de Pouzilhac et Christine Ockrent

Plus en détail

PARC Olympique Lyonnais

PARC Olympique Lyonnais PARC Olympique Lyonnais Le mot du président Mieux vous accueillir les soirs de matchs, vous proposer des prestations personnalisées et des solutions BtoB innovantes : c est la ligne de conduite que j ai

Plus en détail

La data nouvelle monnaie digitale Le Figaro, Paris, 5 Avril 2012. Présenté par: Alain SANJAUME Directeur Général Europe

La data nouvelle monnaie digitale Le Figaro, Paris, 5 Avril 2012. Présenté par: Alain SANJAUME Directeur Général Europe La data nouvelle monnaie digitale Le Figaro, Paris, 5 Avril 2012 Présenté par: Alain SANJAUME Directeur Général Europe Alain Sanjaume 11 ans DG dans l informatique Eurosystems 4Front Technologies NCR 11

Plus en détail

Formation e-publicité

Formation e-publicité Formation e-publicité OT de Thonon-les-Bains - Juillet 2012 Page 1 2 façons d envisager l e-publicité DISPLAY CRÉER LA DEMANDE - Bannière publicitaire - Publicité vidéo (web tv) - Publi-reportage - Affichage

Plus en détail

Pass / 28 Novembre 2012. By Philippe Coudol

Pass / 28 Novembre 2012. By Philippe Coudol Pass / 28 Novembre 2012 By Philippe Coudol Un peu d histoire Quelques chiffres Les leviers de la stratégie digitale Les 10 secrets d un bon dispositif La visibilité Sur les moteurs Sur les médias sociaux

Plus en détail

ENQUÊTE. Quels sont les impacts du personnage de Julie auprès des @mbassadeurs de la Manche?

ENQUÊTE. Quels sont les impacts du personnage de Julie auprès des @mbassadeurs de la Manche? ENQUÊTE Quels sont les impacts du personnage de Julie auprès des @mbassadeurs de la Manche? La stratégie «ambassadeur» de Manche Tourisme La stratégie «ambassadeur»de Manche Tourisme Dans son schéma de

Plus en détail

VOYAGES RÊVE > TARIFS DE PUBLICITÉ 2014 > PRINT & WEB. & hôtels de

VOYAGES RÊVE > TARIFS DE PUBLICITÉ 2014 > PRINT & WEB. & hôtels de AUDIENCE GLOBALE : + 24 % EN 2013! (SOURCE MLP) > TARIFS DE PUBLICITÉ 2014 > PRINT & WEB Informations & contact : VIP Médias Tél. +33 (0)4 42 23 22 45 voyagesdereve@vipmedias.com Voyages & Hôtels de Rêve

Plus en détail

TRENDITUDE. Media Kit 2011. Pourquoi vous allez aimer travailler avec nous?

TRENDITUDE. Media Kit 2011. Pourquoi vous allez aimer travailler avec nous? TRENDITUDE Media Kit 2011 Pourquoi vous allez aimer travailler avec nous? - Affranchissez-vous des intermédiaires et reprenez le contrôle de votre communication - Du vrai one2one : un dispositif enfin

Plus en détail

Agence de communication digitale sérieusement décalée

Agence de communication digitale sérieusement décalée Agence de communication digitale sérieusement décalée Spécialisé en création et stratégie digitale, Adveris regroupe tous les métiers interactifs au service des entreprises et des marques. Confidentiel

Plus en détail

Livre Blanc Virtua 2012

Livre Blanc Virtua 2012 Livre Blanc Virtua 2012 LES SECRETS D UNE CAMPAGNE DIGITALE DE NOËL RÉUSSIE Suivez-nous sur Twitter Virtua 021 544 28 00 info@virtua.ch Stratégies et créations digitales 2 Table des matières Préparez votre

Plus en détail

5 sept 2014 - GAMARTHE. Frédéric PERES - CCI Bayonne Pays Basque

5 sept 2014 - GAMARTHE. Frédéric PERES - CCI Bayonne Pays Basque 5 sept 2014 - GAMARTHE Frédéric PERES - CCI Bayonne Pays Basque Atelier Webmarketing - UZTARTU - 05 sept2014 - Gamarthe Atelier Webmarketing - UZTARTU - 05 sept2014 - Gamarthe Atelier Webmarketing - UZTARTU

Plus en détail

Comment être présent facilement et efficacement sur Internet?

Comment être présent facilement et efficacement sur Internet? FORMATION E TOURISME Comment être présent facilement et efficacement sur Internet? Soyez acteur sur internet. Définissez les points clés de votre présence sur internet sur la base de vos objectifs marketing,

Plus en détail

Les tablettes numériques en EPS. Repères. Les différents types de tablettes et leurs caractéristiques.

Les tablettes numériques en EPS. Repères. Les différents types de tablettes et leurs caractéristiques. Les tablettes numériques en EPS Repères. Les différents types de tablettes et leurs caractéristiques. Document actualisé le 17 Mars 2013 Repères L objectif de cet article est de donner des repères quand

Plus en détail

diplôme en marketing digital

diplôme en marketing digital diplôme en Osez le ESM Depuis 1986 à Genève, l ESM, Ecole de Management et de Communication, est une alternative aux études supérieures où se développe l esprit d entreprise à travers un concept de formation

Plus en détail

Qui maîtrise l'internet, maîtrise le Monde... Virage Web incontournable pour le Gouvernement du Québec. Par 7/24 Marketing inc.

Qui maîtrise l'internet, maîtrise le Monde... Virage Web incontournable pour le Gouvernement du Québec. Par 7/24 Marketing inc. Qui maîtrise l'internet, maîtrise le Monde... Virage Web incontournable pour le Gouvernement du Québec Par 7/24 Marketing inc. RÉSEAUX DE MÉDIAS ÉTUDIANTS Agendas étudiants (cégeps et universités) Journaux

Plus en détail

L ÉVÉNEMENT POKER HAUT DE GAMME N 1 POUR LES ENTREPRISES VOTRE TOURNOI DE POKER SUR-MESURE POUR VOS RP CORPORATE

L ÉVÉNEMENT POKER HAUT DE GAMME N 1 POUR LES ENTREPRISES VOTRE TOURNOI DE POKER SUR-MESURE POUR VOS RP CORPORATE L ÉVÉNEMENT POKER HAUT DE GAMME N 1 POUR LES ENTREPRISES VOTRE TOURNOI DE POKER SUR-MESURE POUR VOS RP CORPORATE LE POKER, PLUS QU UNE MODE Un phénomène de société L explosion du poker en France est un

Plus en détail

BOOK DIGITAL Victoire Rabineau Mai 2015

BOOK DIGITAL Victoire Rabineau Mai 2015 BOOK DIGITAL Victoire Rabineau Mai 2015 Community management RÉFÉRENCES SOCIAL Agence Bio 175 157 fans - Lancement de la page en janvier 2012 - Animation éditoriale - Veille/Reporting - Jeux concours (5

Plus en détail

PERSPECTIVES ET TENDANCES DES MEDIAS POUR 2013. Novembre 2012, Lausanne

PERSPECTIVES ET TENDANCES DES MEDIAS POUR 2013. Novembre 2012, Lausanne PERSPECTIVES ET TENDANCES DES MEDIAS POUR 2013 Novembre 2012, Lausanne INTRODUCTION La bascule numérique a eu lieu dans l ensemble des média, bouleversant la donne, brouillant les repères. Elle a poussé

Plus en détail

QUELS ÉCRANS UTILISENT LES 13-24 ANS ET POUR QUELS USAGES?

QUELS ÉCRANS UTILISENT LES 13-24 ANS ET POUR QUELS USAGES? QUELS ÉCRANS UTILISENT LES 13-24 ANS ET POUR QUELS USAGES? Colloque «Les écrans et les jeunes : quelle place, quelle offre, quelles évolutions?» 9 décembre 2014 Direction des études et de la prospective

Plus en détail

Athlètes. & carrières. Le programme Allianz pour la reconversion en entreprise des sportifs de haut niveau

Athlètes. & carrières. Le programme Allianz pour la reconversion en entreprise des sportifs de haut niveau Quest ce que le programme Athlètes et carrières? Cest un programme de recrutement adapté aux athlètes ayant vécu une activité sportive à haut niveau, quelle que soit la discipline pratiquée et sintéressant

Plus en détail

contact@tmkconcept.fr

contact@tmkconcept.fr ipad Tmk France 26 rue du Maréchal Leclerc rc 59128 Flers-en-Escrebieux x +33 (0)3 27 87 09 94 www.tmkconcept.fr Tmk Belgique 1a rue de l innovation 7503 Tournai +32 (0)69 88 85 93 www.tmkconcept.be TMK

Plus en détail

De l intérêt des Réseaux Sociaux pour i2n

De l intérêt des Réseaux Sociaux pour i2n De l intérêt des Réseaux Sociaux pour i2n Caen le 03/04/2015 Pascal RENAUD Stage Chef de projet marketing et conception de site «Face à la vulgarisation des réseaux sociaux et à l audience qu ils entraînent,

Plus en détail

Une approche globale pour votre ecommerce

Une approche globale pour votre ecommerce Une approche globale pour votre ecommerce POURQUOI? POURQUOI MAGENTO? Magento est une solution e-commerce Open Source destinée à la production de boutiques en ligne professionnelles POURQUOI MAGENTO? Magento

Plus en détail

CONFÉRENCE DE PRESSE LUNDI 31 MAI 2010 PARIS

CONFÉRENCE DE PRESSE LUNDI 31 MAI 2010 PARIS CONFÉRENCE DE PRESSE LUNDI 31 MAI 2010 PARIS ACADÉMIES COUV ÉVÉNEMENTS REPRÉSENTATION CONSULTING CONFÉRENCE DE PRESSE I LUNDI 31 MAI 2010 I PARIS I SLIDE I 2 ACADÉMIES REPRÉSENTATION ÉVÉNEMENTS CONSULTING

Plus en détail

1 ère web app média de France nouvelle application mobile LA NOUVELLE OFFRE MOBILITÉ DES ECHOS.

1 ère web app média de France nouvelle application mobile LA NOUVELLE OFFRE MOBILITÉ DES ECHOS. 1 ère web app média de France nouvelle application mobile LA NOUVELLE OFFRE MOBILITÉ DES ECHOS. Les Echos / Offre mobilité Juin 2013 1 1 LA MARQUE LEADER DES DECISION MAKERS EN MOBILITÉ. 69% INDICE 116

Plus en détail

Exemples de contenus non définitifs et non exhaustifs. MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX VENDRE

Exemples de contenus non définitifs et non exhaustifs. MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX VENDRE Exemples de contenus non définitifs et non exhaustifs. MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX VENDRE 2011 Notre portail Smart TV a reçu la récompense «Best innovation» lors du CES 2011 en s appuyant sur son extrême

Plus en détail

Guide des fonctions avancées de mywishtv

Guide des fonctions avancées de mywishtv Guide des fonctions avancées de mywishtv Table des matières Présentation des fonctionalités avancées de mywishtv 3 Raccorder au réseau domestique et à Internet 4 Logiciel serveur dlna pour votre pc 6 Navigation

Plus en détail

Parlons «Mobile» sans parler «Publicité»

Parlons «Mobile» sans parler «Publicité» Parlons «Mobile» sans parler «Publicité» Club Entreprise et Média 31 Mai 2013 Patricia LEVY DG SFR Régie SOMMAIRE 1. Le marché du média mobile P.3 2. 3. 4. Le mobile pour renouveler les techniques de communication

Plus en détail

Guide à l intention des parents sur. 2014 ConnectSafely.org

Guide à l intention des parents sur. 2014 ConnectSafely.org Guide à l intention des parents sur 2014 ConnectSafely.org Les adolescents canadiens aiment socialiser en ligne et surtout partager des photos. L étude réalisée par MédiaSmarts en 2014, Jeunes Canadiens

Plus en détail

Bilan intermédiaire de la visibilité web de l événement :

Bilan intermédiaire de la visibilité web de l événement : Agence de Développement Touristique de la Nièvre Bilan intermédiaire de la visibilité web de l événement : Rappel des objectifs du plan de communication de l événement Un train de Bois pour Paris : Maitrise

Plus en détail

TF1 Publicité & TARIFS 2010. valable à partir du 1er janvier 2010

TF1 Publicité & TARIFS 2010. valable à partir du 1er janvier 2010 TF1 Publicité CONDITIONS COMMERCIALES & TARIFS 2010 MOBILE valable à partir du 1er janvier 2010 L offre mobile TF1 Publicité - l offre mobile L offre mobile Une gamme de marques connues et reconnues et

Plus en détail

Media : moyen de communication

Media : moyen de communication Media : moyen de communication La transmission d un message peut se faire au moyen de différents outils tels que l image (photo, vidéo), le son (musique, voix), le texte (affiche), mais aussi l événement,

Plus en détail

Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine 1

Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine 1 1 Présentation de la destination La variété des sites de la Haute-Bretagne reflète la palette des paysages bretons. Côtes sauvages et déchiquetées, longues plages de sable fin, landes mystérieuses, forêt

Plus en détail

4 édition / 2014-2015

4 édition / 2014-2015 Infos STO XV 4 édition / 2014-2015 DIM 22.12 Réception de FOIX. Suite à la petite défaite chez le leader Leguevin, l accent a été mis sur l importance du résultat du prochain match contre Foix à St Orens.

Plus en détail

Le marketing digital

Le marketing digital François SCHEID Renaud VAILLANT Grégoire DE MONTAIGU Le marketing digital Développer sa stratégie à l ère numérique, 2012 ISBN : 978-2-212-55343-7 Introduction Bienvenue dans un monde connecté et interactif!

Plus en détail

3 propos illustrant la transformation numérique de PagesJaunes Groupe

3 propos illustrant la transformation numérique de PagesJaunes Groupe 3 propos illustrant la transformation numérique de PagesJaunes Groupe! Un média hyper local accompagnant la transformation digitale de la communication de ses clients! En interne, le Groupe propose des

Plus en détail

Pour réussir en franchise. www.ac-franchise.com

Pour réussir en franchise. www.ac-franchise.com Pour réussir en franchise www.ac-franchise.com AC Franchise Statistiques 2013 (Du1/1 au 30/11 source contrôlée Google Analytics) - 142 804 visites/mois (dont 124 166 pour ac-franchise.com et 18 638 pour

Plus en détail

Candidature TSMS 2010 Meilleur sponsor de l année

Candidature TSMS 2010 Meilleur sponsor de l année Candidature TSMS 2010 Meilleur sponsor de l année 1er partenaire du sport français TITRE DE LA PRÉSENTATION, AUTRE INFORMATION (DIRECTION, SERVICE,...) jj mmmm aaaa 2 Une stratégie, Reflet de la «culture»

Plus en détail

BAROMOBILE EDITION 2011. Le baromètre de l internet mobile

BAROMOBILE EDITION 2011. Le baromètre de l internet mobile BAROMOBILE EDITION 2011 Le baromètre de l internet mobile «Le monde change» Alors que les smartphones poursuivent leur envolée, le trafic de données sur le téléphone mobile explose. Il devrait être multiplié

Plus en détail

Baromètre des métiers du numérique

Baromètre des métiers du numérique Baromètre des métiers du numérique Introduction Cap Digital pôle de compétitivité et de transformation numérique s est associé à Multiposting pour lancer un baromètre des métiers du numérique, qui présentera,

Plus en détail

«Marketing viral ou ramdam marketing» BUZZ MARKETING

«Marketing viral ou ramdam marketing» BUZZ MARKETING «Marketing viral ou ramdam marketing» BUZZ MARKETING NOTIONS DE BASE «Quizz» Street marketing Tribal marketing Ethno marketing Guerrilla marketing Marketing direct Marketing viral ROI UGC KPI SML BAO RS

Plus en détail

Les formats de la publicité en ligne

Les formats de la publicité en ligne INTRODUCTION Internet, une valeur sûre dans le mix-média L'intégration d'internet dans une stratégie média est quelque chose d'irréversible. Le site web de l'entv est là pour vous permettre d'accroître

Plus en détail

Lancer et réussir sa campagne de collecte

Lancer et réussir sa campagne de collecte Lancer et réussir sa campagne de collecte Contactez-nous! contact@helloasso.com 06 58 39 99 60 Lancer et réussir votre campagne de collecte Étape 1 : Rédiger votre page de collecte - Présenter votre projet

Plus en détail

Trucs et Astuces pour utiliser Facebook efficacement

Trucs et Astuces pour utiliser Facebook efficacement Trucs et Astuces pour utiliser Facebook efficacement Agenda Créer votre page Poster des news Les messages qui marchent Développer votre nombre de fans Analyser vos performances sur Facebook Questions/Réponses

Plus en détail

Le plan d actions pour passer aux prochains paliers 10 étapes pour développer vos revenus et vos résultats en affaires

Le plan d actions pour passer aux prochains paliers 10 étapes pour développer vos revenus et vos résultats en affaires Le plan d actions pour passer aux prochains paliers 10 étapes pour développer vos revenus et vos résultats en affaires Si vous souhaitez développer votre audience, votre clientèle et vos revenus, voici

Plus en détail

GUIDE D UTILISATION LA DEPECHE PREMIUM

GUIDE D UTILISATION LA DEPECHE PREMIUM www.ladepeche.fr/premium GUIDE D UTILISATION LA DEPECHE PREMIUM La version 100% numérique de La Dépêche du Midi 1 Madame, Monsieur, Ce guide a pour objectif de vous accompagner dans la prise en main de

Plus en détail

Présentation du Groupe

Présentation du Groupe PRÉSENTATION Présentation du Groupe EVOLUTIVE GROUP coordonne l ensemble des spécialités du numérique pour accompagner la stratégie digitale de ses clients. Pour nos équipes, la mise en place d une stratégie

Plus en détail

Internet mobile. Présentation à l Association des ingénieurs télécoms - AIT Octobre 2002

Internet mobile. Présentation à l Association des ingénieurs télécoms - AIT Octobre 2002 Internet mobile Présentation à l Association des ingénieurs télécoms - AIT Octobre 2002 TERA Consultants 32 rue de Jeûneurs 75002 PARIS Tél. + 33 (0) 1 55 04 87 10 Fax. + 33 (0) 1 53 40 85 15 S.A.S. au

Plus en détail

Les OFFRES MULTIPLAY

Les OFFRES MULTIPLAY Les OFFRES Chaque semaine, 5 690 000 lecteurs 11% de pénétration 1 459 188 millions d exemplaires Femmes 25/49 ans : 1 272 000 lectrices Ménagères

Plus en détail

3 messages clés. Arborescence. Page d accueil

3 messages clés. Arborescence. Page d accueil Stratégie de communication numérique Site internet Offre Mettre en valeur et promouvoir le «nouveau» territoire dans sa globalité, avec une description par thème et non par secteur. Donner envie de venir

Plus en détail

Concilier ROI et AFFINITÉ

Concilier ROI et AFFINITÉ Concilier ROI et AFFINITÉ NOTRE ECOSYSTÈME Audience et affinité Un inventaire UNIQUE Bidding Une culture Média Trading forte 5 ans d expérience en yield management 7 Media traders Technologie Un AdExchange

Plus en détail

Les nouvelles technologies * et les réseaux sociaux au service des DRH enjeux et perspectives autour du web 2.0

Les nouvelles technologies * et les réseaux sociaux au service des DRH enjeux et perspectives autour du web 2.0 Les nouvelles technologies * et les réseaux sociaux au service des DRH enjeux et perspectives autour du web 2.0 * Web 2.0, dématérialisation, self services Sommaire Introduction : quelques définitions

Plus en détail

Défi n 3 : Développer l attractivité de la destination

Défi n 3 : Développer l attractivité de la destination Agence de Développement et de Réservation Touristiques de la Nièvre Dossier Presse Défi n 3 : Développer l attractivité de la destination En collaboration avec les Offices de Tourisme du bassin du Val

Plus en détail

OFFICE DE TOURISME DE LOURDES LE DEFI NUMERIQUE

OFFICE DE TOURISME DE LOURDES LE DEFI NUMERIQUE CONFERENCE DE PRESSE Lourdes, le 20 mars 2013 OFFICE DE TOURISME DE LOURDES LE DEFI NUMERIQUE DOSSIER DE PRESSE Contact presse : Corine LAUSSU Chargée de promotion et de communication Tél. : 05 62 42 77

Plus en détail

plus 10 fois Le Monde.fr nouvelle version, c est : Une rédaction bi-média pour CRÉATION de nouvelles chaînes thématiques

plus 10 fois Le Monde.fr nouvelle version, c est : Une rédaction bi-média pour CRÉATION de nouvelles chaînes thématiques Mars 2012 Impossible d afficher l image. Impossible d afficher l image. Le Monde.fr nouvelle version, c est : Une rédaction bi-média pour 10 fois plus CRÉATION de nouvelles chaînes thématiques RENFORCEMENT

Plus en détail

70% des publicités vidéo in-stream sont visualisées jusqu au bout

70% des publicités vidéo in-stream sont visualisées jusqu au bout 10 choses à savoir sur la publicité vidéo in-stream La publicité vidéo in-stream représente une énorme opportunité pour les annonceurs. En fait, c est l un des segments les plus en vogue de la publicité

Plus en détail

Quelle mise en œuvre opérationnelle?

Quelle mise en œuvre opérationnelle? Quelle mise en œuvre opérationnelle? Ville de Toulouse Retour d expérience Franck MENIGOU Direction de la communication Responsable digital de la Ville de Toulouse et de Toulouse Métropole Constat En

Plus en détail

Accompagnement et aides. financières de Pôle Emploi

Accompagnement et aides. financières de Pôle Emploi 10 conseils pour booster votre visibilité sur internet Adrien GRALL Fondateur de Dotwego Introduction Etape n 1: Cible Etape n 2: Vitrine (site, page ) Etape n 3: Référencement & Publicité Etape n 4: Parcours

Plus en détail

Portez les valeurs de votre marque à travers des contenus informatifs, ludiques ou utiles. Nos solutions «brand content» associées à nos marques

Portez les valeurs de votre marque à travers des contenus informatifs, ludiques ou utiles. Nos solutions «brand content» associées à nos marques Portez les valeurs de votre marque à travers des contenus informatifs, ludiques ou utiles. Nos solutions «brand content» associées à nos marques média Mettre en avant ses offres B TO B : l exemple de AIR

Plus en détail

DIGITAL MINDS. Chapitre 7, Les médias sociaux. 12 Clés pour Développer votre Business sur le Web. 2014 WSI. All rights reserved.

DIGITAL MINDS. Chapitre 7, Les médias sociaux. 12 Clés pour Développer votre Business sur le Web. 2014 WSI. All rights reserved. DIGITAL MINDS 12 Clés pour Développer votre Business sur le Web Chapitre 7, WSI We Simplify the Internet Leader mondial en Stratégie Marketing sur Internet Siège social, Toronto, Canada Présent dans plus

Plus en détail

Stratégies opérationnelles d APPS-CRM pour smartphones et tablettes

Stratégies opérationnelles d APPS-CRM pour smartphones et tablettes 1/213 3/213 6/213 9/213 12/213 3/214 5/214 Stratégies opérationnelles d APPS-CRM pour smartphones et tablettes Le marché pour les smartphones et les tablettes En 213, on a dénombré plus de 24,1 millions

Plus en détail

Les clés d un bon référencement en 2011. Renaud Alquier: gérant et fondateur de l agence interactive LaNouvelle R

Les clés d un bon référencement en 2011. Renaud Alquier: gérant et fondateur de l agence interactive LaNouvelle R Les clés d un bon référencement en 2011 Renaud Alquier: gérant et fondateur de l agence interactive LaNouvelle R Les points de contact sur Internet et l art du multi canal GÉNÉRER DU TRAFIC, DE LA NOTORIÉTÉ,

Plus en détail

Jeune diplômé : entre 24 et 35 K. Jeune cadre : entre 35 et 45 K (et plus selon expérience et missions confiées).

Jeune diplômé : entre 24 et 35 K. Jeune cadre : entre 35 et 45 K (et plus selon expérience et missions confiées). N 13 - WEBMARKETER RESPONSABLE DU WEBMARKETING, RESPONSABLE DE L E-MARKETING, RESPONSABLE DU MARKETING ON-LINE, CHARGÉ DE WEBMARKETING À l interface entre l opérationnel et le fonctionnel, le webmarketer

Plus en détail

www.champmarket.com Mediakit

www.champmarket.com Mediakit www.champmarket.com Mediakit Nouveau concept exclusivement Champagne, ChampMarket invite Néophytes et Experts à découvrir les adresses les plus confidentielles ou à se laisser séduire par le glamour des

Plus en détail

Avec un partenaire reconnu

Avec un partenaire reconnu Kreno Consulting et IMCA vous présentent COMMUNICATION / MEDIAS Avec un partenaire reconnu www.imca.fr www.kreno-consulting.com Qui sommes-nous? Kreno Consulting est un cabinet de conseil en Ressources

Plus en détail

Déborah Pam. Consultante en Communication. Web - Réseaux Sociaux Print Photos - Relations Presse

Déborah Pam. Consultante en Communication. Web - Réseaux Sociaux Print Photos - Relations Presse Déborah Pam Consultante en Communication Web - Réseaux Sociaux Print Photos - Relations Presse Que vous soyez une entreprise, une marque ou une activité de service, il est devenu indispensable pour vous

Plus en détail

Bowkr.com. Talent booking & flexible life Press kit 2015

Bowkr.com. Talent booking & flexible life Press kit 2015 Bowkr.com Talent booking & flexible life Press kit 2015 Accès compte démo : Login : lkm@bowkr.com pass :demo2015 Contact : press@bowkr.com Quelques chiffres. Pour qui? Pourquoi Bowkr? Comment ça fonctionne?

Plus en détail

Des millions de visiteurs avec France Télévisions

Des millions de visiteurs avec France Télévisions Des millions de visiteurs avec France Télévisions Bonjour à tous Pascal Beynel Léo Poiroux Au programme > France Télévisions Editions Numériques > > Industrialisation avec Drupal > Problématiques et solutions

Plus en détail

Un référencement web efficace

Un référencement web efficace Webinaire 5/02/15 - mesbonnescopines.com Un référencement web efficace Lise Cussonneau #DeBienBonnesIdées Référencement web : 2 notions à retenir Complexité des procédés Évolution constante de la discipline

Plus en détail