Premier réseau social rugby

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Premier réseau social rugby"

Transcription

1 Premier réseau social rugby Rugbygeneration.com est le premier site de la communauté autour de Rugby. Dédié à tous les fans de rugby et les amateurs de toutes générations.

2 Rugby? Échanger, rester en contact, trouver des bonnes adresses avec celles et ceux qui aiment l'esprit et les valeurs du Rugby!

3 Créé par trois amoureux de rugby. Créé par Pierre Rabadan, Jean-Marc Gaulard (alias Jim) et Juan Manuel Torralbo, le réseau social est destiné à être le relais virtuel de l' esprit du rugby. Notre sport est l'un des rares, sinon le seul qui unit, qui véhicule des valeurs, un état d'esprit, des attitudes, au-delà même du terrain et des joueurs. Avec cela à l'esprit, le site offre à ses membres la possibilité unique d'échanger des idées, de rester en contact, trouver des lieux avec ceux qui aiment l' esprit et les valeurs du rugby.

4 Pierre Rabadan, rugbyman. Pierre Rabadan est un joueur actif. Il est joueur international avec le Stade Français (TOP14). Pour autant, il n oublie pas l après rugby, les «à côtés» et surtout le fameux «esprit rugby». Lancé en grande pompe en Octobre 2012, Rugbygeneration.com est un nouveau venu dans le paysage des communautés en ligne. La volonté de ses trois fondateurs est claire : faire de cette communauté un lieu d'échange, de communication, de partage et surtout de soutien, valeur essentielle du rugby.

5 Rugbygeneration pour tous. Les licenciés de ce sport et les non-pratiquants sont invités à partager des photos, des vidéos et des histoires de leurs vies. Retrouvez tous les événements de rugby, le Top 14 à la quatrième série amateur, mais aussi des offres d'emplois, des bons plans, les expressions et des photos dans nos rubriques humoristiques. Mais cette communauté et ce site ne peuvent pas vivre sans vous... sans votre générosité et votre participation.

6 Projet? Échanger, rester en contact, trouver des bonnes adresses avec celles et ceux qui aiment l'esprit et les valeurs du Rugby!

7 Développer notre communauté. Nous avons en moins d'un an recruté de nombreux fans, principalement en France! Nos recettes publicitaires actuelles ne sont pas suffisantes pour financer un développement nécessaire pour être auto- suffisant. Si nous développons cette communauté, le site pourra perdurer et vivre de ses revenus, et multiplier ainsi ses contenus. En constante évolution depuis 10 ans, le Rugby va changer de dimension dans les années à venir, avec la Coupe du Monde de Rugby 2015 en Angleterre, sa présence aux Jeux Olympiques de Rio en C'est pour cela que nous devons nous développer pour être la plus grande communauté de rugby dans le monde entier!

8 Les outils pour nous développer. Notre site a besoin d'une nouvelle version (V3) et d'applications mobiles pour plus d' interactions et de partages de nos membres, et également des versions du site en anglais et en espagnol pour nous permettre de toucher encore plus les amateurs de rugby à travers le monde. Pour nous faire connaître du plus grand nombre, nous voudrions augmenter considérablement notre visibilité par des actions webmarketing, presse et radio jusqu'en Bien sûr, pour tout cela, nous devons utiliser des talents (développeurs, communty manager ) et au cours des trois prochaines années, c'est beaucoup d'argent... donc nous avons besoin de votre soutien! Projets de développement à lancer : Développement du site Web plus interactif Développement des applications iphone & Android Recrutement team (communty manager) Evénements Presse & Médias SEO & webmarketing sur les 3 prochaines années

9 Exemples Recommendations V3. Hashtags / Hashtags cloud PimPam nommé Boutons de partage Reconnaissance intuitive des noms d utilisateurs Rich content pour création de trafic Shop en ligne / abonnements Revenus publicitaire et location de Base de données Design et restylage de l ergonomie

10 Evolution? Échanger, rester en contact, trouver des bonnes adresses avec celles et ceux qui aiment l'esprit et les valeurs du Rugby!

11 Evolution Business Plan Sept Juin 2014 K Dépenses R. CPM R. Lending R. Premium 8% 12% 2% 78%

12 Evolution Business Plan Juin 2014 Juin 2015 K Dépenses R. CPM R. Lending R. Premium 13% 24% 56% 7%

13 Evolution Business Plan Juin 2015 Juin 2016 K Dépenses R. CPM R. Lending R. Premium 16% 28% 39% 17%

14 Press & Media Échanger, rester en contact, trouver des bonnes adresses avec celles et ceux qui aiment l'esprit et les valeurs du Rugby!

15 + Revue de Presse eìæ n en ÝnÏÏA Å?WØ j w? Ï E Æ?? nãj³ +j a? Ï Þ ~Ï? Æ^? Ø j + j Ø?Ãa^!³³ ³-³±? ØÞÃk ÆØà jæ? Ïj jæ aj???þjw Æ Ø Øó + j? Þk à Ï?M j j Ï Æk Æ? ~à wwj ÆØà WjÏÏj w W Ï ^?ÞjW Ø j?~j ÏÃnÆ akw? kj³ +jãæ j j j Ï^ ÃÆ ØÀ À? à Æk Wj à j^ À? Ïà ØÞk À akj ÆkaØ Æ? Ïj^ Ï ØÏ j Æ?W? Ï Øj j j ØÞ? Æ?Æ w? Ãj aø? Ø j ³? Æ? jæøãj aø ÆÆ M j^ ÀjÆÆ? j aà? ÃÏjÃ Ø j Ï Ø W j ÏjW Øj Æ? Æ lïãj Ãja a? Ï?ÞjW j W ÆØ Ï? Ï Ø jæï?ø W j Ï? Ãj³ j Ø j? Ï^ WÀjÆÏ aàjææ?ájã aà? ÃÏjà ajæ jà W?Ï Æ ÆÏÃ?Ïk~ ØjÆ jï Ï?WÏ ØjƳ 9 ÝÏn óo[æ eìa [ n ænæï ný p n eìn ÝÏA næï ó æó nï ný en ÝÏ æónï n Q Ý æï ÝnÏÏ nï æ n ÝÏA næï n n næ eìæ AÝ[ Å j ÆØ Æ ÆÆØ aø ÆkÃ? ³ jæ j ÏÃ? jøãæ^ j jæ W? Æ Ï ØƳ ÞjW j Ãj ØÞj j j Ï aj ~k kã?ï Æ^ Øà Mj?ØW Ø ^ À? Øk?ÞjW Ø W ÏÃj jøà³ j? w?w Ïj jæ Ãj?Ï Æ³ + ØÃ?ØÏ? Ï^?Þ? Ï aà ÏjÃÞj à j a ÃjWÏ^ j aj? aj Ï Ø ØÃÆ À?ØÏ Ã Æ?Ï E Àj ÏÃ? jøã³ w?øï Æ?Þ Ã Æj Ï Ã j M j ϳ j j Þ? Æ?Æ? jã ÏjÃà ~jã Ø j ÏÃ? jøã a Ï Àk Ø j E Ø j Ï ØW j W ÏÃj j j E W nïãjæ aj Æ? ~ j aàjææ? ³ "ÌAónú ó æó A A Ó oýo o[ eæ Ý en A] ó Ïæ n Ýn AÏ æ n ÝÏA næï Å j Àj??Æ j Æ ØÞj ó j Ãj aæ jæ ÃkW?ØÏ Æ³? Ïj? Ï^ Æ Y? a Ï?Ãà ÞjÃ^ Wj ÀjÆÏ?Æ ÏÃnÆ ~Ã?Þj³ w?øï W Ãj aãj Øj Àj ÏÃ? jøã jæï?þ? Ï 9 ÝÏn AÓÓo n ó æó A[ Ýn Ý AÓ A ÝC[ n Å ÀjÆÆ? j?øï? Ï Øj ÆÆ M j aj ÃjÆÏjà ÆØà j jø³ j j Þ? Æ? jã ÆjÃ Ø j ØjÆÏ ÆØÃ? ØÞj j W Ø j aj W j ÞjØà aj + jããj^ +?Ø Ø?W ØjƳ j j ÆØ Æ?Æ Ø W ß ³ j j jïæ?æ Ø ~Ã Æ jå à Ø~j Øà w? Ãj M Ø Ï³ j? j À ÏkÃjÆÆj?Ƴ Ï WÀjÆÏ jøï lïãj ØÃ Ø j ÃjY Æ jwwjwï Þj j Ï Ø M?WWØj aj??ãï ajæ j ÏÃ? jøãæ Ø ajæ ØjØÃƳ 9 Ó n Ó Aón[ [nïýa Ó A [ n Ó AÏÝn A ÏnÓ æ AeónÏÓA ÏnÓ ó æó ÝnÏe Ón Ý Ó [nïýa nó [Ï Ý ÄænÓ Å ÀjÆÏ kþ aj j Ï ÏÃnÆ W Øk E ~kãjã³ ÃÆ Øj j ÆØ Æ ÆØà j M Ãa aø ÏjÃÃ? ^ j À??Æ aj WÃ Ï ØjÆ E k jï ÏÃj³ j ÆØ Æ ØÆÏj E Øà Æjà jæ M jæ ØjÆÏ Æ³,Ø? a j ÆØ Æ j? Ïj?Ø?ÞjW jæ Æ kw? ÆÏjÆ ^ WÀjÆÏ a wwkãj ϳ? Æ j j Æj Øj À jøï a Ãj jæ W ÆjÆ^ E W a Ï aà?ã~ø j ÏjÃ Æ Ã Æ jï aàlïãj ØÆÏj³ j Æ? Æ^ ØÃ?Þ Ã kïk aj À?ØÏÃj W Ïk aj? M?Ãà nãj^ ØÀ á? Ø W Ïk?Ã? W jå Ï ØÆ jæ j ÏÃ? jøãæ jï l j jæ ØjØÃÆ^ j Ã? Æ aj? ÃjÆÆ ØÀ Æ ÆØM ÆÆj ϳ ÀjÆÆ? j a W aj w? Ãj?Ï Ïj Ï jï aj j?æ M jææjã³ ÃnÆ^? W W Ïk?ÞjW WjÃÏ? Æ ØjØÃÆ Æj ÃjÆÆj Ï E À? Ïj j³ j W? Æ M j :? W!á? ~? Øj À? ÞØ?Ãà ÞjÃ?Ø ØÆ?ØÏ Þj?Ø E kå jãæ³ Àk Øj^ ÀkÏ? Æ j Þ jøà^ Ø ^ j jø j³ # ÆÀ? ÃkW j^ Æj w? Ï? M Æj³? Æ Ø? a j À ÏjÃà ~j^ j ÃjajÞ j Æ W ÆØ Ï? Ï ³ l j Æ Ø ^ Y? j w? Ï Ï Ø ØÃÆ Ã Ãj aj j Þ Ã?Ø M Ãa aø Ïjà Ã??ÞjW Ø Wà ³ -Ù~Mâ~j jä?ð W ^ j?wjm aù ÄÙ~Mâ.À á? M j Ø ØjØà ~?Ã? Ï ajæ Þ? jøãæ aø ÃØ~Má^ WÀjÆÏ + jããj -?M?a? ³ ÀjÆÏ ØÃ Ø ^ j ÏÃ Æ n j ~ j j M k?ï Øj aø.ï?aj wã? Y? Æ^ w an j E Æ W ØM aj Ø Æ o^? W jã W k Ø Ã ~j j Ï E Æ kï?ï aàjæ à ϳ j Öy WÏ MÃj ajã jã^? Y? Ï^ j W? M Ã?Ï?ÞjW Ø?? Øj 0 ÃÃ? M jï j??ãw?ø?ãa^ j Æ Ïj ÃØ~Má~j jã? Ï ³W ³ j?wjm aø ÃØ~Má?ÆÆØÃ? Ï? ÃÆ j??ãw?ø?ãa³? Þ Ïk aj ÆjÆ ÏÃ Æ w a?ïjøãæ jæï W? Ãj ] w? Ãj aj WjÏÏj W Ø?ØÏk Ø jø aàkw? ~jæ^ aj W Ø W?Ï jï^ ÆØÃÏ ØÏ^ aàj ÏÃ? aj³ +Ã?Ï Ø? ÏÆ Ø Æ j w? aj ÃØ~Má Æ Ï jæ M j Þj ØÆ ØÃ?ÃÏ?~jà ajæ akjæ^ ajæ Ï Æ^ ajæ Þ ak Æ jï?øïãjæ? jwa ÏjÆ jï j Ï aj Þ j³ W ^ j ÏÃ? Ïj?Æ À w Ã?Ï ^?ÆÆØÃj + jããj -?M?a? ³ ÀjÆÏ ØÆÏj Ø jø aj Ãj ajå Þ ØÆ Øà kw? ~jã^ Æj Ãjw jã ajæ M Æ? Æ^ Ã~? Æjà ÆjÆ ak?wj j ÏÆ ØÃ? jã Þ Ã jæ?ïw Æp j Ø Æ j Öo? Þ jã^? ajøà n j ÞjÃ Æ aø Æ Ïj jæï j ~ j³ ÞjW j W Ãj ØÆ aà wwãjæ³ á? l j Ø j ÃØMà Øj!jÏß Ã Æ^? ØÏj j??ãw?ø?ãa³ j jã jï aàá ak Æjà wwãjæ jï aj? ajæ aàj ³ # ÆÀjÆÏ a Ï ØÀj ÏÃj ajøà 7^ Wj Ø aàø jw Ø? Øk?Ø ÃØ~Má ØÞ? Ï lïãj ØÆ ÏkÃjÆÆ? Ï jï ØÀ næjã? Ï ØÆ ØÃa a? Æ? M?? Wj?ÞjW ÆjÆ WÃ? Ƴ 0 Ø ØÃÆ?Ø ajæ Æ?Wà Æ? ÏjÆ Þ? jøãæ aø ÃØ~Má³ Ï WjÏÏj W Ø?ØÏk jæï akæ Ã? Æ?WWjÆÆ M j j ajøà W WƳ ³ ³ jæ?a?ïjøãæ a 0k X ÛÌ À.. #! ^ q q ė K Ý Ý dn mæ mï AìmZ Ó mó Ó æó A Z mz mý ÏnÓm ÝA Ý æó mó æ nï ZÏnAÝ a Ó Ý æ Z Ïm AÏÄæn AÏ AìmZ Äæ ÝÏAìA A Aó m Z Ý ÏÝA Ý da Ó / mý ÏA Zm 2n dm Ý æó mó Ïæ P /m Z ÝÏmÓ G ;9 Aó m AÝ A 2 æ æóm½ 0Ì mî ÓA A ÓÓA Zma G Ì ÄæÌ A ÏÝm ÓA d mó A mó dmó Aæ dm äõ A Óa mó zn ÓA Ó dæ -Ï ä Å 0A Ó Z ÝmÏ m Pï A AÝmæϽ Ó ÓmÏA æ Óæ mý Z AÓÓmæÏÓ AÏAZ æ A Z ÓAZÏn æ ì mï ` mæï näæ nì æm Ý m Z A Ïm m Ý m ìmaæ

16 + Revue de Presse TV Depuis le début de l aventure, nous avons été très actifs sur le web, la radio (MoscatoShow-RMC), la télévision (France2, France4, Canal+) et les journaux sportifs, en voici quelques exemples : Lire la video Lire le podcast Lire la video Lire la video

17 Rejoignez notre équipe. Créé par Pierre Rabadan, Jean-Marc Gaulard (alias Jim) et Juan Manuel Torralbo, le réseau social est destiné à être le relais virtuel de l' esprit du rugby. Cet esprit est présent dans notre envie d entreprendre et de faire de rugbygeneration un acteur incontournable du monde du rugby. Nos investisseurs sont pour nous des coéquipiers, nos partenaires de jeux pour que rugbygeneration soit une belle victoire! Contact : Jean-Marc Gaulard

Orange au cœur de l écosystème des applications mobiles

Orange au cœur de l écosystème des applications mobiles Orange au cœur de l écosystème des applications mobiles pour une vie numérique plus riche Orange au cœur de l écosystème des applications mobiles - 1 2 - Orange au cœur de l écosystème des applications

Plus en détail

Dossier de presse Holimeet

Dossier de presse Holimeet Dossier de presse Holimeet Mardi 9 juin 2015 holimeet@gmail.com holimeet.fr Table des matières Communiqué Présentation de Holimeet 3 4-5 Le concept Holimeet, dans la mouvance du tribalisme planétaire La

Plus en détail

En tant que food truck, votre présence sur Internet est absolument indispensable.

En tant que food truck, votre présence sur Internet est absolument indispensable. EDITO Comme vous le savez, Foodtrucknco.fr a un seul et unique objectif : accompagner les (futurs) propriétaires de food trucks vers le succès de leur business. Ainsi, vous retrouverez sur Foodtrucknco.fr

Plus en détail

FACEBOOK POUR LES ENTREPRISES CRÉER, ANIMER ET PROMOUVOIR LA PAGE FACEBOOK DE VOTRE ENTREPRISE

FACEBOOK POUR LES ENTREPRISES CRÉER, ANIMER ET PROMOUVOIR LA PAGE FACEBOOK DE VOTRE ENTREPRISE FACEBOOK POUR LES ENTREPRISES CRÉER, ANIMER ET PROMOUVOIR LA PAGE FACEBOOK DE VOTRE ENTREPRISE HAROLD PARIS FONDATEUR MARJORIE CALVO COMMUNITY MANAGER A PROPOS DES AUTEURS Harold PARIS Fondateur de TRIBELEADR

Plus en détail

Cahier des charges pour le développement du site internet des Jeux de la Francophonie

Cahier des charges pour le développement du site internet des Jeux de la Francophonie Cahier des charges pour le développement du site internet des Jeux de la Francophonie Actualisé le 31/10/2014 LOT 1 : Refonte site des jeux LOT 2 : Application des inscriptions en ligne LOT 3 : Transmission

Plus en détail

SEO Guide des partenaires. Optimiser sa boutique pour les moteurs de recherche

SEO Guide des partenaires. Optimiser sa boutique pour les moteurs de recherche SEO Guide des partenaires Optimiser sa boutique pour les moteurs de recherche 1 Bienvenue dans le cahier d'activités Etsy School! Il vous aidera tout au long du programme, avec votre partenaire et votre

Plus en détail

Stratégie Virale, Buzz et Marketing Alternatif sur Internet

Stratégie Virale, Buzz et Marketing Alternatif sur Internet Stratégie Virale, Buzz et Marketing Alternatif sur Internet Identité Numérique & Communication Comment les réseaux sociaux permettent aux personnes physiques d améliorer leur image de marque? Kévin PAPOT

Plus en détail

Dossier de presse 8 avril 2015 PRESENTATION DE LA PREMIERE PROMOTION DU TREMPLIN, LA PLATEFORME D INNOVATION DEDIEE AU SPORT DE LA VILLE DE PARIS

Dossier de presse 8 avril 2015 PRESENTATION DE LA PREMIERE PROMOTION DU TREMPLIN, LA PLATEFORME D INNOVATION DEDIEE AU SPORT DE LA VILLE DE PARIS Dossier de presse 8 avril 2015 PRESENTATION DE LA PREMIERE PROMOTION DU TREMPLIN, LA PLATEFORME D INNOVATION DEDIEE AU SPORT DE LA VILLE DE PARIS 1 SOMMAIRE Edito de Jean-François Martins et de Jean-Louis

Plus en détail

FAIRE DU MARKETING SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

FAIRE DU MARKETING SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX Mélanie Hossler Olivier Murat Alexandre Jouanne FAIRE DU MARKETING SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 12 modules pour construire sa stratégie social media, 2014 ISBN : 978-2-212-55694-0 MODULE 1 Cartographie des

Plus en détail

LE GUIDE POUR UN PROFIL COMPLET ET PLUS VISIBLE SUR LINKEDIN

LE GUIDE POUR UN PROFIL COMPLET ET PLUS VISIBLE SUR LINKEDIN LE GUIDE POUR UN PROFIL COMPLET ET PLUS VISIBLE SUR LINKEDIN Hugues Werth Responsable Marketing France L usage des réseaux sociaux, et l accélération des échanges qu ils permettent, s inscrit comme une

Plus en détail

SOCI. Bien débuter sur les réseaux sociaux Booster votre communication Créer de véritables opportunités Tous les outils pour réussir GÉNÉRATIONS

SOCI. Bien débuter sur les réseaux sociaux Booster votre communication Créer de véritables opportunités Tous les outils pour réussir GÉNÉRATIONS Le Guide Ultime Des Réseaux Sociaux pour l Entreprise RESEAUX SOCI Bien débuter sur les réseaux sociaux Booster votre communication Créer de véritables opportunités Tous les outils pour réussir IFICLIDE

Plus en détail

www.umaap.com DOSSIER DE PRESSE Juillet 2015

www.umaap.com DOSSIER DE PRESSE Juillet 2015 www.umaap.com DOSSIER DE PRESSE Juillet 2015 Le réseau social qui vous permet d identifier qui - dans votre entourage - connaît votre prochaine destination! Contact : Fabrice BOUVARD, Co-fondateur fabrice@umaap.com

Plus en détail

Agence & co m : l agence du blog Webmarketing & co m

Agence & co m : l agence du blog Webmarketing & co m Agence & co m : l agence du blog Webmarketing & co m Top Classement Teads & Golden Blog Award 2013 (catégorie Marketing) + de 100 rédacteurs 250 000 visiteurs uniques/mois 64 000 fans sur Facebook 56 000

Plus en détail

SEO et Mobile, plus qu'une adaptation, un changement de point de vue

SEO et Mobile, plus qu'une adaptation, un changement de point de vue Partenaire : SEO - SEM SEO et Mobile, plus qu'une adaptation, un changement de point de vue PROGRAMME L'année 2014 a clairement été marquée par une progression sans précédent du trafic mobile au détriment

Plus en détail

Les réseaux sociaux à l usage des. éditeurs. Des outils pour aller plus loin

Les réseaux sociaux à l usage des. éditeurs. Des outils pour aller plus loin Les réseaux sociaux à l usage des éditeurs Des outils pour aller plus loin Sommaire Introduction... 5 Préambule... 8 l - La veille... 10 1 - Surveiller son e-réputation (Alertes Google, Topsy, Facebook)...

Plus en détail

De l intérêt des Réseaux Sociaux pour i2n

De l intérêt des Réseaux Sociaux pour i2n De l intérêt des Réseaux Sociaux pour i2n Caen le 03/04/2015 Pascal RENAUD Stage Chef de projet marketing et conception de site «Face à la vulgarisation des réseaux sociaux et à l audience qu ils entraînent,

Plus en détail

CARAMAPS, Votre guide de voyage en camping-car. Dossier de presse - Avril 2015

CARAMAPS, Votre guide de voyage en camping-car. Dossier de presse - Avril 2015 CARAMAPS, Votre guide de voyage en camping-car Dossier de presse - Avril 2015 SOMMAIRE CARAMAPS en quelques mots... 3 Comment ça marche?... 4 L accueil collaboratif Caramaps... 5 L histoire de CaraMaps...

Plus en détail

Nous animons vos réseaux sociaux

Nous animons vos réseaux sociaux Nous animons vos x sociaux La solution pour fidéliser et animer votre portefeuille client. millions de comptes. Le temps moyen passé par jour sur les x sociaux. Que vous apporte Global Réso? L offre Global

Plus en détail

Note d intention Agence : KRONOS DIGITAL

Note d intention Agence : KRONOS DIGITAL DEWET Ludovic SCHMID Vincent XING Lei PADOUE Loïc HAREL Titouan BREDA Maxime Note d intention Agence : KRONOS DIGITAL Beavers E-sport La plate-forme de création automatique de sites pour les joueurs de

Plus en détail

Maitre de conférences associé en e-marketing à l'université d'angers. Responsable webmarketing International chez Jymeo

Maitre de conférences associé en e-marketing à l'université d'angers. Responsable webmarketing International chez Jymeo Maitre de conférences associé en e-marketing à l'université d'angers Responsable webmarketing International chez Jymeo Auteur de deux livres en web analytique aux éditions ENI Formateur et consultant indépendant

Plus en détail

Mesurer l efficacité du marketing digital

Mesurer l efficacité du marketing digital Mesurer l efficacité du marketing digital marketing/ ressources communication humaines Mesurer l efficacité du marketing digital Estimer le ROI pour optimiser ses actions Laurent FLORÈS Maquette intérieure

Plus en détail

LES RÉSEAUX SOCIAUX ET L ENTREPRISE

LES RÉSEAUX SOCIAUX ET L ENTREPRISE LES RÉSEAUX SOCIAUX ET L ENTREPRISE PAR MADAME CHRISTINE LEROY COMMUNITY MANAGER, AGENCE NETPUB Tout d abord, je voudrais remercier le Professeur Drouot de m avoir invitée à cette passionnante table ronde.

Plus en détail

2 e Baromètre Foot Pro Impacts économiques et sociaux. Stade critique. Clubs en difficulté, filière en croissance

2 e Baromètre Foot Pro Impacts économiques et sociaux. Stade critique. Clubs en difficulté, filière en croissance 2 e Baromètre Foot Pro Impacts économiques et sociaux 2012 Stade critique Clubs en difficulté, filière en croissance Sommaire Les points clés du Baromètre Foot Pro 2012...2 Une filière économique d ancrage

Plus en détail

Communiqué de presse

Communiqué de presse Paris, le 7 Septembre 2007 Communiqué de presse A quelques heures du coup d envoi de la Coupe du Monde de Rugby 2007, Yahoo! et Isobar font le point sur Internet et le sport. Quelle place occupe aujourd

Plus en détail

L'art de la newsletter

L'art de la newsletter n 3 Guilhem Bertholet L'art de la newsletter Agence de Content Marketing invox.fr @invoxfr Sommaire Pourquoi faire une newsletter B2B?... 5 La mécanique marketing d'une newsletter... 7 Quels contenus pour

Plus en détail

Web Agency. Kevin Papot Christophe De Almeida. Anthony Moysan. Faye Hughes. Thomas Faganello

Web Agency. Kevin Papot Christophe De Almeida. Anthony Moysan. Faye Hughes. Thomas Faganello Web Agency Anthony Moysan Faye Hughes Kevin Papot Christophe De Almeida Thomas Faganello Sommaire Introduction 3 Qui sommes nous? Une équipe à vos cotés Le blogging 5 Pourquoi? Quelques statistiques 3

Plus en détail

SOMMAIRE. Audit. Plan d action. Introduction 1. Audit interne 2. Stratégie marketing 3. Stratégie média 360 4 et 5. Plans d actions 6 à 11

SOMMAIRE. Audit. Plan d action. Introduction 1. Audit interne 2. Stratégie marketing 3. Stratégie média 360 4 et 5. Plans d actions 6 à 11 SOMMAIRE Audit Stratégie internationale Stratégie France Plan d action Introduction 1 Audit interne 2 Stratégie marketing 3 Stratégie média 360 4 et 5 Plans d actions 6 à 11 Fédérer une communauté de vignerons

Plus en détail

Etude de la communication en ligne des entreprises horlogères suisses

Etude de la communication en ligne des entreprises horlogères suisses Maria A. Bashutkina Assistante de recherche M. ès Sciences économiques Maria.Bashutkina@he-arc.ch Etude de la communication en ligne des entreprises horlogères suisses François H. Courvoisier Professeur

Plus en détail

C Vous, le 1 er site communautaire destiné à tous les consommateurs

C Vous, le 1 er site communautaire destiné à tous les consommateurs C Vous, le 1 er site communautaire destiné à tous les consommateurs Dossier de presse Février 2012 une initiative du groupe Casino Le Plan J adore, c est quoi? L essentiel pour tout comprendre en 3 points!...

Plus en détail

Témoignages et interview

Témoignages et interview Témoignages et interview www.leguideducrowdfunding.com Nicolas Dehorter L un des meilleurs moyens souvent de comprendre et d appréhender une nouvelle solution est souvent d avoir le retour d expérience

Plus en détail