Apprentissage de la lecture au CP

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Apprentissage de la lecture au CP"

Transcription

1 Apprntssg d l lctr CP Lvrt n 1 dpttn d l'vrg «Bn lr t Amr lr» d Cltld Slvstr d Sc, dtns sf. D'près l mthd phntq cr pr Sznn Brl-Msnn,

2 Smmr Tbl ds sgns phntqs ds gsts Ls vlls : Cnsnns : l m r... 7 Cnsnns : v s f Cnsnns : p b ch Sllbs : cnsnn + vll + vll Sllbs : cnsnn + vll + cnsnn Cnsnn : n ; n t n ; lsn Cnsnns : t c/k d Cnsnns : j/g z/s Vll : è ; st ls, ds, ms, ts, ss Sns n... 20

3 () () cht () mt srs () () r ( trt) (l) (m) mr (s) sld (b) pl (n) bnn nd tps rds pnt jp zr chèvr () pntln gzll pssn r () (n) (gn) ch (è) (n) (n) cnrd () (z) (g) chm (k) (n) (j) fm (ch) (t) (d) rt (f) vch (p) rnrd (r) lpn (v) p png (ll) gn Gstll d l mthd phntq cr pr fll 3 dx œf Sznn Brl-Msnn Imgs : st L crtbl d Ddl ()

4 A à â A à â 1. Ds s t ntnds. : vn, cnrd, nns, rt, pnd : rbt, pn, nd ² I Y I Y () 2. Ds s t ntnds : pl, lvr, rds, rz, gl : crtbl, cht, lpn ² n srs. 3. Ls ls sns. A I n cht A 4 I I A Y ()

5 ² ²t ²t É t Et 1. Ds s t ntnds. : lzrd, crr, pp, lphnt, chll : chvl, pn, bll () O ô O ô 2. Ds s t ntnds n mt n trt. : rng, gât, drp, bt, ftl : cmn, rsn, pmpr 3. Ls ls sns. O É n p ² O 5 ()

6 6 U ² ² : chnll, chms, brtlls, prtfll, crvtt U E 3. Ls ls sns. hlcptèr, cllèr, trctr 2. Ds s t ntnds. n rnrd ² E : flût, fs, vtr, chssr, blls () : bl, rât, clch 1. Ds s t ntnds. n r () ² U U

7 ²l L l L (l) n lpn 1. Ls ls sns. l L l A L U I ²l L ² ² ²l ² A ² 2. Ls ls sllbs. l l l l Mts à svr l l ll l l l lls là l l 3. Ls ls mts. l lt llô Il Ll. Ell lt. Ll l Ls ls phrss.

8 (m) mm m M n mr 1. Ls ls sns. m l M L m m ² M ² ²l ² m ² 2. Ls ls sllbs. m m m m m Mts à svr l, ll l n d m m m 3. Ls ls mts. l lm l mt n m Ém l n mt. M mm lt Ls ls phrss.

9 (r) rr r R n rt 1. Ls ls sns. r l R m L r r ²l ² ² R ² r ² m 2. Ls ls sllbs. r r r r r Mts à svr l, ll l n, n d r r r 3. Ls ls mts. n rt l rz l mr Rm r. Il lr. 9 Il d rz. 4. Ls ls phrss.

10 s t s t Cs lttrs n s dsnt ps à l fn ds mts (sf pr ls ptts mts cmm «l») Nt : sr ls fchs d lctr, l'nfnt dt s'ntrînr à trvr ls lttrs «q n s dsnt ps», l pt ls brrr d'n lgr trt d crn d ppr. (r) (m) 1. Ls ls sllbs. r l m r l r l m r Mts à svr l, ll l n, n d l m r l m r l m m r l m r l m 2. Ls ls phrss. Mlr l. Ell lr. 10 Il r. (l)

11 (v) vv ww v V w W n vch n wgn 1. Ls ls sns. v l V m R v v ² r ² ² V v ² ²l 2. Ls ls sllbs. v v v v v Mt à svr st v v v 3. Ls ls mts. l v n rv l vll Mr lv l vl. 11 Il st lv. 4. Ls ls phrss.

12 ²$ S s S (s) n sld 1. Ls ls sns. s v S r L s ²$ ² m ² ² S r ² ²$ 2. Ls ls sllbs. s s s s s Mts à svr st c'st s s s 3. Ls ls mts. n s d srp c'st sl Srh sl l sl. Il st sl. Slm r. Ell st rssr Ls ls phrss.

13 (f) f ²f F f l fm 1. Ls ls sns. f s F v f r ²f ² ² ²l ² f ² v m 2. Ls ls sllbs. f f f f f Mts à svr st c'st dns f f f 3. Ls ls mts. n f l sf c'st fssr C'st l fl! Fr s'st ffl. Ell st dns l fss Ls ls phrss.

14 (s) (v) 1. Ls ls sllbs. (f) v s f Mts à svr st c'st dns v s f v s f v f v s f v s f s f v f v s s L rt fl dns l fss. Il d rffût. C'st l fl! Rm s'st ffl sr l sl. Il ml. Il sl l vl Ls ls phrss.

15 (p) ²p P p P n pl 1. Ls ls sns. p f P l p v ²p ² ² ²r ² P ² ²f ²p 2. Ls ls sllbs. p p p p p Mt à svr ds p p p 3. Ls ls mts. n p l rps l ppl L p vl. Ell rrv sr n lls. Pp pl ds pmms Ls ls phrss.

16 (b) ²b B b B n bnn 1. Ls ls sns. b l B p b r ²b ² ²f ² ² B ²l ²b 2. Ls ls sllbs. b b b b b Mts à svr ds d b b b 3. Ls ls mts. n bb l sllb l bîm Bb b l bl d bb. L bb bv sr l pll d pp Ls ls phrss.

17 (ch) ch Ch ch Ch 1. Ls ls sns. n chm ch p Ch r b ch ² ²l ² ² Ch ²f ² ²b 2. Ls ls sllbs. ch ch ch ch ch Mts à svr ds d t ch ch ch 3. Ls ls mts. n cht n chrr l sch Sch st fâch t l râl. Il rrch n ffch d mr Ls ls phrss.

18 (b) (p) 1. Ls ls sllbs. p b ch p ch b b ch p ch b p p ch b (ch) Mts à svr ds d t b p ch ch p b ch p b 2. Ls ls phrss. L cht v n rt sr l mr. Il chss l rt t l fl! L bb mrch sr ds blls. Il chvr! Pp st pâl... Pml rrv à l'rprt d Prs. 18

19 Ds sllbs vc 3 sns : cnsnn + vll + vll Nt : ls 3 sns s sccèdnt pr n frmr q'n sl sllb. Amnr p à p l'nfnt à l prnncr «d'n sl cp», n n sl mvmnt d bch. 1. Ls ls sllbs c+v+v. l m r v s m r f b ch f p s b r v m ch l v l p s r s m b f v l l l l l l f p r v l m p b s f 2. Ls ls phrss. Sm sl Olv. Ps ll l' sv à vl. Ml lv l cht, l rm t l f, l cht r! 19

20 Ds sllbs vc 3 sns : cnsnn + vll + cnsnn Nt : ls 3 sns s sccèdnt pr n frmr q'n sl sllb. Amnr p à p l'nfnt à l prnncr «d'n sl cp», n n sl mvmnt d bch. 1. Ls ls sllbs c+v+c. f m r v l s p b ch ml bl lr rp lm l r s... rs vr lr chr fs ml sl pr bs vch sf fm mr rm vs fl fr fl fr fl fr fl fr sr pb rb vl chr ml pf bl sl fs 2. Ls ls phrss. Un rt vf f sr l mr. L cht l' v, c'st pr là! L cht b l bl, ps l lp l sl! C'st sl! 20

21 nn n N (n) n nd n n ² n ² ² n n n nr nl nss n n nr n nl nr n$ ²n = 1 Mts à svr ss nr nv 2. Ls ls mts. n / n ² n / ²n n nd n m n ln n nvr n ân n nch n rnrd n s n nt n pn n p n ffch Ls ls sllbs.

22 (n) nn n N n nd n / ²n = 1 ²n n / 3. Ls ls phrss. Un cht v à l chss : l vl n rt. Mts à svr L cht Fn v n s. Mm l' v ss. Fn vl l's, ps l mrd dns l's. Mm rt d nmr d Fn. ss Ann ml à ²l nrn. ²ll ²n ²pn. A mn : ²pr ²t nn$. Il ²st mnt, ²l ²ln ²st ²là. 22

23 ²t T t T (t) n tps 1. Ls ls sllbs. t t tl t ²t ² ² ² t t t t t tr tp tr tl Rppl : l «t» sl à l fn d'n mt n s dt ps, ms l «t» snn : ²l vt ²n ²prt vt ²l ²prt ²l ²pt ²l ²pst ² ²t Mt à svr ss ms 2. Ls ls phrss. L trt sl l tps. L ptt chtt l' ss sl. Ms l ptt cht n l' ps sl. Pp ²n mt, ²l ²l rpr. 23

24 c C ²k K c C (k) k K 1. Ls ls sllbs. c k c ² ² n cnrd n kp ²k ² ² c c c c c c c Mts à svr k k k k c c c cl cr css rc tc tc, ss ms vc cl ²lc cr rc ²kt cr ²tc-²tc ²lc ²tc-²tc 2. Ls ls phrss. Érc css l bl d chclt. Lc n pt d cll, l vt rpr l bl vc s cll frt. Cl$ m$ ²n nrk t ²n ²kp. 24

25 d D d D (d) n rds 1. Ls ls sllbs. d d d d dt ps, ms l «d» snn : ²l ²trd d d d dr dm d d d Nt : l «d» sl à l fn d'n mt n s ²trd d ²n nd ²l md ²l mrd Mt à svr, ss ms vc ²n crd 2. Ls ls phrss. Dns ttch l crd d Mdr à l prt d l cv. Mdr tr frt, ms l crd n' ps css. Il drm sr l tps d l prt. Un rnrd dvr ²n ²ptt ²p. 25

26 (n) 1. Ls ls sllbs. n t d tr n k nt c (k) (t) dl (d) cr d tf d c tv sc Mt à svr, ss ms vc 2. Ls ls phrss. Mn l ptt cht v l cht Mdr ttch vc l crd, l r. Alrs Mdr, fâch, mrd Mn à l ptt. Ms Dns rrv t spr l cht t l cht. Mdr sr pn, Mn ss! ²rk, dnn ²t ²bll à Mrc! 26

27 (n) n On n On m Om m Om n pnt 1. Ls ls sllbs. l m r v n s p t b m bn chm ln fn dn tn nn mnd pmp tmb 2. Ls ls mts. l rnd - n blcn - l tmb - n rtn - n pnt - ll mnt - n ln n chtn - n vn - n blln 3. Ls ls phrss. Ds ms snt là. Ils nt mn blln rnd. L blln rbndt sr l blcn d'à côt. Pp mnt pr dsss l mr, l n tmb ps! L ²ln st rrv ²pr vn. Mn cmn v vt, ²tn vl nn. 27

28 () Où O ù Où ù Où n ch 1. Ls ls sllbs. v d m r l f p s t c ch b n sr mr cl f 2. Ls ls mts. l rt - n sp - n pl - n ch - n ml - l crt - n r n bl - n tp - ll rl 3. Ls ls phrss. - Où vs-t? - A prc, pr crr vc ts ls ms. On v crr cmm ds fs vc l blln! M ²bl rl ²sr ²l rt. L$ crt vt ²t ²l m ²l'pprt. 28

29 j (j) ²j J n jp g G n grf J g G 1. Ls ls sllbs. j g ²j ² ² j j j j g g g g j j j g g g gr jf gm g jl jv ² ² ² g Mts à svr ms 2. Ls ls mts. d js - d jd - n pjm j j - n jl bj - j ng mn gn - d l mg 3. Ls ls phrss. J j blln vc ms ms. Il n grf sr n mg. Jl b l ptg d crg. N$ ²jn$ vc ²n ²bll rg. 29

30 (z) z Z s S 1. Ls ls sllbs. z z z Z ²$ S ² S'l : ² ² V+S+V V = vll zr n trsr s n z z z z z z z z zr z nz s sn 2. Ls ls mts. nz - dz - n lzrd - d jzz - zr - n rs - n vls - n bsn - n fs Mts à svr ms n 3. Ls ls phrss. Dz lzrds snt sr l mr. Il n jl rs dns l vs. Z v n zb à l tlvsn, t ss n bsn n cg z. L$ ²prt$ d$ ²prsn$ ²snt ²sld$. 30

31 (è) ²è ²ê ²st è ê st 1. Ls ls sllbs. f d n s è l v p r ê bè n chèvr n têt vê dè tè ²fê chê ²èv ²êp 2. Ls ls mts. Mts à svr n pêch - n mnèg - l frêt - l st n clèr - n pèg - l rvèr - n lèv 3. Ls ls phrss. ms n très L cht Pp lèch s ptt, l lp l js d rôt, c'st bn! Il st trd... Mlèn s dpêch, ll st très n rtrd pr l'cl. J dr$ t ²j rêv d ²srcèr$. J ²lèv ²trè$ vt ²l ²têt. 31

32 (è) ls, ds, ms, ts, ss Dns cs ptts mts d'n sllb, t s fnt s. Ms à l fn ds trs mts l «s» n s dt ps, ls 2 lttrs snt mtts : ds pêchs - ls bnns - ms vchs ts chèvrs - ss blls rgs Ls ls phrss. J lv ms btts. T lvs ts jps. J sèch ls npps. T sèchs ts chmss. Mr r mrch. Ell chètr : ds tmts, ds rds, ds crtts, ds pmms, ds bnns, t ds bscts. Il d$ rt$ dn$ ²l$ cv$. Il d$ ²sr$ dn$ ²l$ cg$. 32

Apprentissage de la lecture au CP

Apprentissage de la lecture au CP Écl... Apprntssg d l lctr CP D'près l mthd phntq cr pr Sznn Brl-Msnn, dpttn d l'vrg «Bn lr t Amr lr» d Cltld Slvstr d Sc, dtns sf. Lvrt n 1 Smmr Tbl ds sgns phntqs ds gsts... 3 Ls vlls :... 4 Cnsnns :

Plus en détail

Formulaire d exonération relatif au ramassage de produits recyclés du client STAPLES Canada Inc.

Formulaire d exonération relatif au ramassage de produits recyclés du client STAPLES Canada Inc. Formulaire d exonération relatif au ramassage de produits recyclés du client STAPLES Canada Inc. Ordinateurs, UCT et Imprimantes et périphériques ordinateurs portatifs Ordinateurs Télécopieurs UCT Téléphones

Plus en détail

Conseil économique et social

Conseil économique et social Na t i ons U ni e s E / C N. 1 7 / 20 0 1 / PC / 1 7 Conseil économique et social D i s t r. gé n é r a l e 2 ma r s 20 0 1 F r a n ç a i s O r ig i n a l: a n gl a i s C o m m i s s io n d u d é v el

Plus en détail

N v ll h t r xtr rd n r p r d r P tr d t n d h rl B d l r. P, d r ll n, 80 84. P r :. L v frèr, 8. http://hdl.handle.net/2027/inu.30000037409780 n r t d f r l @ fl. d ( n v r t f Fl r d n 20 2 0 0 8: T

Plus en détail

Tarif FedEx Ground. En vigueur : 6 janvier 2014

Tarif FedEx Ground. En vigueur : 6 janvier 2014 Tarif FedEx Ground En vigueur : 6 janvier 2014 Introduction FedEx Ground MD offre des services de livraison fiables, économiques et à jour déterminé pour les envois qui n ont pas besoin de la rapidité

Plus en détail

Tarif FedEx Express MD. En vigueur : 2 janvier 2017

Tarif FedEx Express MD. En vigueur : 2 janvier 2017 Tarif FedEx Express MD En vigueur : 2 janvier 2017 Introduction Le portefeuille des services d expédition FedEx Express MD a été conçu pour répondre à vos besoins uniques en matière d expédition. Que vos

Plus en détail

Tarif FedEx Express. En vigueur : 4 janvier 2016

Tarif FedEx Express. En vigueur : 4 janvier 2016 Tarif FedEx Express En vigueur : 4 janvier 2016 Introduction Le portefeuille des services d expédition FedEx Express MD a été conçu pour répondre à vos besoins uniques en matière d expédition. Que vos

Plus en détail

Tableau rapportant différentes graphies des 36 phonèmes du français

Tableau rapportant différentes graphies des 36 phonèmes du français Tbl rpprtnt différnt grphi d 36 phnèm d frnçi L'nfnt t pplé à pintr l grphi crrpndnt phnèm d mt q'il vt écrir. L n t déprt, l mîtr intrvint pr ignlr l grphi prticlièr. L chrnlgi t rpcté, l'rthgrph d grphèm,

Plus en détail

Tarif FedEx Express. En vigueur : 2 janvier 2012

Tarif FedEx Express. En vigueur : 2 janvier 2012 Tarif FedEx Express En vigueur : 2 janvier 2012 Introduction Le portefeuille des services d expédition FedEx Express MD a été conçu pour répondre à vos besoins uniques en matière d expédition. Que vos

Plus en détail

Tarif FedEx Ground. En vigueur : 4 janvier 2010

Tarif FedEx Ground. En vigueur : 4 janvier 2010 Tarif FedEx Ground En vigueur : 4 janvier 2010 Table des matières FedEx Ground MD Tarifs à l intérieur du Canada 2 Tableau des zones FedEx Ground 3 Tarifs FedEx Ground 34 FedEx Ground MD Multiweight 38

Plus en détail

Tarif FedEx Ground. En vigueur : 15 septembre 2008

Tarif FedEx Ground. En vigueur : 15 septembre 2008 Tarif FedEx Ground En vigueur : 15 septembre 2008 Table des matières FedEx Ground MD Tarifs à l intérieur du Canada 2 Tableau des zones FedEx Ground 3 Tarifs FedEx Ground 34 FedEx Ground MD Multiweight

Plus en détail

Tarif FedEx Ground. En vigueur : 19 janvier 2009

Tarif FedEx Ground. En vigueur : 19 janvier 2009 Tarif FedEx Ground En vigueur : 19 janvier 2009 Table des matières FedEx Ground MD Tarifs à l intérieur du Canada 2 Tableau des zones FedEx Ground 3 Tarifs FedEx Ground 34 FedEx Ground MD Multiweight 38

Plus en détail

COMMENT LIRE UNE IMAGE PAR ANALOGIE (FMH, p ; L.2de-T-S, p. 494 ; NPF, p. 249 ; Gradus)

COMMENT LIRE UNE IMAGE PAR ANALOGIE (FMH, p ; L.2de-T-S, p. 494 ; NPF, p. 249 ; Gradus) LES IMGES EN LITTETUE ******************************************************************************** L mg l l yp x, m l lgg pq, pl q l, cc p l c à c fg yl. QU'EST-CE QU'UNE IMGE? U mg bl pp lm (= l)

Plus en détail

Amis de tous les enfants du monde

Amis de tous les enfants du monde s de tus es enfnts du nde en Huenry Vx p 3 f4 4 - s, - s, - u- 7 f - reux de ve, nus s-es es - s, de tus es en-fnts du n - de. U - ns, u- z 13 f z - ns, ce es dgts de n, nus vu -ns pur de -n, px pur tut

Plus en détail

EN DÉGUSTATION dans votre magasin Le vin comme vous l aimez. Terras d el Rei 2010 Vinho Regional Alentejano Portugal

EN DÉGUSTATION dans votre magasin Le vin comme vous l aimez. Terras d el Rei 2010 Vinho Regional Alentejano Portugal lry llr rx r Prär Prx R réc xr Vlbl 10/4 23/4/2013 cl Bchr 13599 Vlbl chz lry, xbr, 10/4 23/4/2013 cl. vc v cr xr Réc. 1 réc r c c. clbl. 4989 Wrrll xr -1,70 2 bll lé F cérél brr cérél lry xbr S.., v.

Plus en détail

Pseudonymes. Luc Maranget. URL de suivi : http ://www.enseignement.polytechnique.fr/profs/informatique/luc.maranget/if/ana2/more.

Pseudonymes. Luc Maranget. URL de suivi : http ://www.enseignement.polytechnique.fr/profs/informatique/luc.maranget/if/ana2/more. Psdms L Mrg URL d sv : ://www.sgm..fr/rfs/frm/l.mrg/if/2/mr.m 1 Prés L d rj s érr d rgrmm Psd rd rgms ds ms ff s s grmms «rçs» d s ms. O r s r xm : %jv Psd E mêm : % jv Psd é é é é é é é é é... 2 Agrmms

Plus en détail

les classes préparatoires préparatoires h i c q c h u h i e é o e s t e s e l j t i g i i s y o s a l s w s p m p b d m c l s é n q n é i s b s t

les classes préparatoires préparatoires h i c q c h u h i e é o e s t e s e l j t i g i i s y o s a l s w s p m p b d m c l s é n q n é i s b s t www.dn-b.fr 2 009 rrr w b d q j g y n q n b r v b r n w rrr CPGE nq r Vr d r - L rnn : HEC Jy-n-J, ESSEC Crgy-Pn, ESCP/EAP Pr, EM Lyn - L gr ECRICOM : ICN Nny, ESC R, ESC Rn, ESC Brdx, ESC Mr, ESC T...

Plus en détail

TABLEAU DE SURVEILLANCE

TABLEAU DE SURVEILLANCE Département de la formation et de la sécurité Service de l enseignement Lycée - Collège des Creusets, Sion Departement für Bildung und Sicherheit Dienststelle für Unterrichtswesen Kollegium Creusets, Sitten

Plus en détail

CASTRES OLYMPIQUE PUISSANCE CASTRES

CASTRES OLYMPIQUE PUISSANCE CASTRES GRATUIT N 139 - C Olyq - P LE MAGAZINE DES SUPPORTERS DU CASTRES OLYMPIQUE PUISSANCE CASTRES PHOTO FRANTZ MEYERS - CASTRES LE DESSIN DE MORGANE E Jl JOLIGARD P Pc C PUISSANCE CASTRES Cf Fc, 16, lc P Fb

Plus en détail

Tarif FedEx Express. En vigueur : 2 janvier 2006. Mise à jour : 1 er juillet 2006

Tarif FedEx Express. En vigueur : 2 janvier 2006. Mise à jour : 1 er juillet 2006 Tarif FedEx Express En vigueur : 2 janvier 2006 Mise à jour : 1 er juillet 2006 Table des matières FedEx Express Tarifs à l intérieur du Canada 2 Index des codes postaux par zone 3 FedEx First Overnight

Plus en détail

Les Laboratoires Pharmaceutiques

Les Laboratoires Pharmaceutiques Les Laboratoires Pharmaceutiques Les plus grands laboratoires et les cadres de l'industrie pharmaceutique. Les laboratoires recensés sont les laboratoires pharmaceutiques, parapharmaceutiques et leurs

Plus en détail

Les Laboratoires Pharmaceutiques

Les Laboratoires Pharmaceutiques Les Laboratoires Pharmaceutiques Les plus grands laboratoires et les cadres de l'industrie pharmaceutique. Les laboratoires recensés sont les laboratoires pharmaceutiques, parapharmaceutiques et leurs

Plus en détail

jeu. 1 déc MAQUEREAU À LA MOUTARDE TARTIFLETTE AUX LARDONS YAOURT AROMATISÉ COMPOTE DE POMMES OEUFS DURS MAYONNAISE VIENNOISE DE DINDE

jeu. 1 déc MAQUEREAU À LA MOUTARDE TARTIFLETTE AUX LARDONS YAOURT AROMATISÉ COMPOTE DE POMMES OEUFS DURS MAYONNAISE VIENNOISE DE DINDE L (ous reserve d'approvisionnement) lun. 28 nov. 2016 mar. 29 nov. 2016 mer. 30 nov. 2016 jeu. 1 déc. 2016 ven. 2 déc. 2016 sam. 3 déc. 2016 dim. 4 déc. 2016 LD D P D T À L'ÉCHLT F LLÉ T PPD CGTT PLLÉ

Plus en détail

Plan de lecture. Pour lire la Bible en 1 an

Plan de lecture. Pour lire la Bible en 1 an Plan de lecture Pour lire la Bible en 1 an Le plan de lecture ci-après permet de lire toute la Bible en 1 an avec une lecture matin et soir, par exemple, ou en 2 ans avec lecture de l Ancien Testament

Plus en détail

LE MAGAZINE DU SUPPORTER GRATUIT N 124 PUISSANCE CASTRES

LE MAGAZINE DU SUPPORTER GRATUIT N 124 PUISSANCE CASTRES LE MAGAZINE DU SUPPORTER GRATUIT N 124 Mg L P ffl P C E Jl JOLIGARD P P C Ch AFICIONADOS, Cf F, 16, l P Fb 81100 C 06 58 50 87 07 www.. Ph : F-M Phgh www.f-hgh.f Gh, g, h, : MERYSBOX C. Aj h, h è l, l

Plus en détail

Commission scolaire Harricana École Saint-Joseph Amos FOURNITURES SCOLAIRES PRÉSCOLAIRE - MATERNELLE

Commission scolaire Harricana École Saint-Joseph Amos FOURNITURES SCOLAIRES PRÉSCOLAIRE - MATERNELLE Css scl Hc Écl S-Jsh As FOURNTURES SCOLARES 2016-2017 PRÉSCOLARE - MATERNELLE P sb, v bs : 1 csx 1 bî à gû 2 gs à c blchs 4 cys lb 2H 1 sc écl v 12. X 16. 1 bî 24 cys à cl bs 2 és à cys 2 bîs s chs 1 cv-

Plus en détail

IntervIEw avec la bobeuse Tamaris allemann. gagnez des bonnets cool. Avec photoroman. Numéro 20 Décembre 2010

IntervIEw avec la bobeuse Tamaris allemann. gagnez des bonnets cool. Avec photoroman. Numéro 20 Décembre 2010 N 20 Dc 2010 L g Exc -f www.xc-f.ch Avc h Cc: gg c A g cg! IvIEw vc T LLENN h v D Chè ch èv 3000 f c. C v v! V v c 8 h! N v c -f v êv x E g c v c f, g, c v v v, g, XY! C v O c, gè v g C j v v g v v v f

Plus en détail

Niveau cinquième : Ouvrage & Habitat. V I O I P A. e P. e 2. s n t

Niveau cinquième : Ouvrage & Habitat. V I O I P A. e P. e 2. s n t N è : O & H.» E V I T I» S O E V P I «T I N S O I O T P A «LL'H'HAABBIITTATION U Rl M L G 10 0-2 9 0 0 2 A l! è l l l lè L' P 2» «' L P 3 l L P 5 S P 6 -j ' L 7 P? D - -L 9 P -L 11 P l -L P 13 l 'l -L

Plus en détail

CODES ET SYMBOLES DE POINTAGE

CODES ET SYMBOLES DE POINTAGE CODES ET SYMBOLES DE POINTAGE CODE SYMB UTILISATION 000 Suppression d'un pointage erroné, ou fin d'une période à reconduction 001 Fin de période AC (code 600) 011 LI Préavis de licenciement 012 AA ARTT

Plus en détail

Chapitre 3 : Tableaux de correspondance postes / comptes. Section 1 : Système normal BILAN-ACTIF

Chapitre 3 : Tableaux de correspondance postes / comptes. Section 1 : Système normal BILAN-ACTIF Chapitre 3 : Tableaux de correspondance postes / comptes Section 1 : Système normal BILAN-ACTIF Nos DE COMPTES À INCORPORER DANS les POSTES Réf. POSTES Brut Amortissements/ provisions AA CHARGES IMMOBILISÉES

Plus en détail

Le PLH EN QUELQUES LIGNES

Le PLH EN QUELQUES LIGNES s L b A m C Cl AMME LO R G O R P ABITAT H L DE 1 2017 201. Il b h l ul d lqu d l s d u m l r cs s lg ls. I xs r s s urs résd rc s l l ux b u ur 6 édr r ls rc d rm r m f à é l b du s d c l h qu ur f. Il

Plus en détail

2 ET 3 Édito. avés, rtraits gr o. rtraits pe. us scrute. o s, p e. ieux nou. n d. e pe ue l on. e ceux q. s oubli. tiste. où tant d.

2 ET 3 Édito. avés, rtraits gr o. rtraits pe. us scrute. o s, p e. ieux nou. n d. e pe ue l on. e ceux q. s oubli. tiste. où tant d. PAGES 2 ET 3 É l x ffl l ù y D G P P l x x q l q - è l. E. C q x q» l z bl l x q «:. ù l l» l l l è èl l fl? P è S ff. l â l b h. l q hy l «T. ll q l q l W l O ff. q q f q è h l h L hq h l l j b h f l

Plus en détail

La Loire à Vélo. Tout pour organiser votre séjour. Des séjours clés en main. Des topo-guides et des cartes

La Loire à Vélo. Tout pour organiser votre séjour.  Des séjours clés en main. Des topo-guides et des cartes -à-vl-f-_m p 25/02/ 0:7 P v--v Pl q', " à Vl", c' ccl d vc dp x à vl. bl lbll " à Vl" à px d l' cclbl d p cd : - l D hb (hôl, cp, î...) q 'dp à l pq cclq v bd v-l-p l www.l--vl.f D p-d d c p v cpd Dx p-d

Plus en détail

Réalisé par Montauban Festivités en association avec

Réalisé par Montauban Festivités en association avec 26 ÈM ÉDITIN Rl Mb Fv v BM Mb 1 v l', 82 Mb - 5.63.63.63.63 www.b-b.bw.f 2 5 IR M M.7 l P b M 9 M l T&G l M L l D C P 13 L 9 & l L f 1 l R l'l L C 4 13. 5 21.15 L 1 1 V.16 2 1. 17 3 1 h D C 4. 19 P L -P

Plus en détail

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Cahier des Clauses Techniques Particulières MRCHE PLIC DE ECHNIQE DE L INFORMION E DE L COMMNICION ICOM PEZEN-GDE - v F M Pl 27 v Pz P 112 34120 NEZIGNN L EVÊQE : 04 67 98 58 05 MRCHE DE MIE EN ERVICE DE REE N, OIP, CCE INERNE C Cl q Plè M q l è

Plus en détail

Company. Address. Publication number WO/2014/ Application number PCT/IB2014/ Publication date Filing Date

Company. Address. Publication number WO/2014/ Application number PCT/IB2014/ Publication date Filing Date Company Address Publication number WO/2014/122571 Application number PCT/IB2014/058759 Publication date 2014-08-14 Filing Date 2014-02-03 Publication number WO/2014/122571 Application number PCT/IB2014/058759

Plus en détail

&:BDNKTH=UWZWWX: HISTOIRE TERMINALE L/ES HISTOIRE TERMINALE L/ES. Le manuel de l élève. Le livre du professeur. L offre numérique Bordas

&:BDNKTH=UWZWWX: HISTOIRE TERMINALE L/ES HISTOIRE TERMINALE L/ES. Le manuel de l élève. Le livre du professeur. L offre numérique Bordas HISTOIRE TERMINALE L/ES HISTOIRE TERMINALE L/ES 07 8 : 978 204 7329 Gd ft L d éè Dx fts dspbs p t té. L d pfss Tééchgb GRATUITEMENT s www.bds-hstyc.f à cd ds s s pp (ISBN 978 204 732948 1-17,00 ) Ps chpts

Plus en détail

Gamme Familiale - Fonteyn spas

Gamme Familiale - Fonteyn spas C B w z Sps, Ss, bs Ifg, Hmmms, HdhÄp fss, bs d mssgs RELRIUM, vs h d sps, p Äpd Ç s vs däss! Gmm Fm - F sps Dm 7, sp mä (5 5 76), 15 KG Js / 5 ps. 1 pmp, f v hmhäp 495 Spk (198 154 86) Js / ps. 1 pmp,

Plus en détail

RANDONNEURS SÉMINAIRES. Groupes SÉNIORS SÉJOURS TOUT COMPRIS ET SUR MESURE. été/hiver. LE GRAND-BORNAND auberge- nordique.com

RANDONNEURS SÉMINAIRES. Groupes SÉNIORS SÉJOURS TOUT COMPRIS ET SUR MESURE. été/hiver. LE GRAND-BORNAND auberge- nordique.com Gp RANDONNEURS SÉMINAIRES SÉNIORS ET SUR MESURE /h 2017 LE GRAND-BORNAND g- q.c Gp LES OFFRES AUBERGE NORDIQUE / CAP FRANCE OFFRE DE BIENVENUE CAP FRANCE (1) R 100 à 250 à l l j gp. VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Plus en détail

Je mémorise et je sais écrire des mots CE2

Je mémorise et je sais écrire des mots CE2 J mémis j sis éci ds ms CE2 Liv d xcics ciés péid 2 Ohph : Phèm [k] Excics C2 B ls ms ds lsqls ds ps l s [k] : cd ci cb k l cl l i pc cim cl bc cq ccmp c l chl. B l is ds chq cl : cml cfé fçd cc cb csi

Plus en détail

CHAPITRE 3 : TABLEAUX DE CORRESPONDANCE POSTES / COMPTES

CHAPITRE 3 : TABLEAUX DE CORRESPONDANCE POSTES / COMPTES Journal Officiel de l OHADA N 10 4 ème Année 221 AA CHAPITRE 3 : POSTES / COMPTES SECTION 1 : Système normal BILAN-ACTIF ACTIF N os DE COMPTES À INCORPORER DANS LES POSTES Réf. POSTES Brut Amortissements/

Plus en détail

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Cahier des Clauses Techniques Particulières MRCHE PLIC DE ECHNIQE DE L INFORMION E DE L COMMNICION ICOM PEZEN-GDE - v F M Pl 27 v Pz P 112 34120 NEZIGNN L EVÊQE : 04 67 98 58 05 MRCHE DE MIE EN ERVICE DE REE N, OIP, CCE INERNE C Cl q Plè M q l è

Plus en détail

jardin Toi cour Moi 8ème édition 14 mai 14 juin triden

jardin Toi cour Moi 8ème édition 14 mai 14 juin triden Dé h P è Ic 0 Tf 0 (é* ) l k éhéè : l Cc k élèv cv, l l M I l Eé Py él èc, chè, c bl C C è Vcc, è Cl, Tck Cl, è C @, S 0 P J Tf B O b l & L M Tf l Ff j Tf é. Pc ccl ( l) ( ) (é 0 ) Tf f. NOTA BENE V c

Plus en détail

ou 8 à vélo Métro Maison M-M OUchy Plus d info sur www.liguesdelasante.ch

ou 8 à vélo Métro Maison M-M OUchy Plus d info sur www.liguesdelasante.ch t Métr M p J c ll n n trl Cn bèr - Lnn-fl t Lnn-gr. l. Pc Bllr JrlS R n nc DélcS Cr p. L Hr 12. D l. 'O 15 p él Pc/ptr Mtc. 1 ll é Mé lelé 12 Mé Olmpq 9 OUc Q 30 mt pr jr Ptt grn, l t rcmmné prtqr cq jr

Plus en détail

JE LES VEUX! JE LA VEUX!

JE LES VEUX! JE LA VEUX! ié C mii btybl t l tit t ég fvit! t il t i til q mig! Ablmt fit liq t v tit imfti v éii, il 'è vt vig. Cqt, mil t iibl! J VX! f vt tt b t à mh lg lk "Py" à l Gi Gil é t mé! l, l t fit l g l'été à l'tm

Plus en détail

La Légende Noire du Soldat O

La Légende Noire du Soldat O L Lég N Sl O U è Aé NEYTON 2014 C l g 1 9 1 4-1 9 1 8 l 914-1918, 1 g l é l q l è x à E éléb g v h lé l l F l' q v ff l h C. é g l, g l g f, l à ll l éq l f f l l'ff jè l. bl l l l x l, llé P l M f C,

Plus en détail

Chapitre IX: Propriétés des gaz IX.1 Etats de la matière

Chapitre IX: Propriétés des gaz IX.1 Etats de la matière Nature des gaz IX.1 Etats de la matière Solide : - volume et forme déterminée - empilements denses de molécules qui ne se déplacent pas Interactions décroissantes entre molécules Liquide : -volume déterminé

Plus en détail

T A R I F S RUBANS ET CAISSE ANNA OZ JUILLET 2009. Toutes les références que vous recherchez : AMANO BROTHER BULL C.

T A R I F S RUBANS ET CAISSE ANNA OZ JUILLET 2009. Toutes les références que vous recherchez : AMANO BROTHER BULL C. AMANO EX 3000/5000/PIX VERTEX TR-810 NOIR - RUBAN pour imprimante matricielle AR3000 NEUTRE Boîte unitaire 8.25 7.80 6.72 6.38 4.50 BROTHER 1818 / 500XL / 1918/24 - SS SOUDURE F809090 RUBAN pour imprimante

Plus en détail

Directrice artistique et pédagogique Chargée de développement et de communication

Directrice artistique et pédagogique Chargée de développement et de communication Q É Y É l l- l l @ 33 9 l / l @ f l j 3 l P f f Vl ) ) l è l l f l j /3 f P l ) è l l l ) j l f f P l 3 4 3 4 f j l j l f l l f f f l l l l l f - l l f ) l l ô â j G l f l l j f lô f l - lô f H j ù f l

Plus en détail

Matériel. Mise en place. Objectif M série d astronautes (sa réserve) et un jeu de cartes à sa couleur.

Matériel. Mise en place. Objectif M série d astronautes (sa réserve) et un jeu de cartes à sa couleur. U j B F & B Chl P à 5 j Ml 1 l j l «M», L l 10 z 1 l 1 y 0 l l -l L 14 l l f T l b g 70 j 4 x 4 5, x 4 6 l : 5 b (l l l,, x gl), à l l j 7 - L Cl f f l 5 jx 9 «g», à l l : l l j l l U z g l f j 9, l Dx

Plus en détail

Programme de. Cardiaque. Institut

Programme de. Cardiaque. Institut Pmm d Rédp Cdq Kél lq I Kél d Qéb d Qd l D T Kvh v 7 p fh l l d'vé d l'éd 1973 d Mh d B, l v q'l v d p mp d l'h d l méd md. P l pmè f, d y b f l mh. Pmm d Rédp Cdq Kél lq P q? P p y b f d myd, d l d pm

Plus en détail

SOMMAIRE. Vie locale. 11 Lettre à Dieu Joies et peines. 12 Quels documents Jeunes : aumônerie des. conserver? étudiants, fête de la

SOMMAIRE. Vie locale. 11 Lettre à Dieu Joies et peines. 12 Quels documents Jeunes : aumônerie des. conserver? étudiants, fête de la EDTORA SEPTEMBRE-OCTOBRE 2005-P Y N 8( C O 388-M 428) E m m m m ; m mmà mm à m Q? -? Cmm -à-? D m m m m : m ; m m Q à ù mm? - A E m m V à à à z à à m - S m m m N m R m «F» à G A - m N à m P - E â 1990

Plus en détail

859,00 1249,00 2MOTEURS. Fauteuil releveur NEW ELEGANCE. Microfibre. Fauteuil releveur SERENITE PLUS. Velours

859,00 1249,00 2MOTEURS. Fauteuil releveur NEW ELEGANCE. Microfibre. Fauteuil releveur SERENITE PLUS. Velours Fl rlvr NEW ELEGANCE Micrfibr, 2 tr à pi ifii. Rlvr d ll y à grd, dt l dir t l rp-jb pvt êtr cvé éprét. Strctr étlliq. Lrgr d dir : 74 c Htr l - ièg : 48 c Prfdr d i : 48 c Lrgr d i : 51 c Htr d dir :

Plus en détail

( ) ( 2) = x +. La fonction est la somme d une fonction linéaire (dérivable pour tout réel) et de la. 2x². 1 :lim. Bac blanc n 1 TS : correction :

( ) ( 2) = x +. La fonction est la somme d une fonction linéaire (dérivable pour tout réel) et de la. 2x². 1 :lim. Bac blanc n 1 TS : correction : Bc lc TS : corrcto : E : octo st l somm d octo lér dérl por tot rél t d l octo rs dérl s doc st dérl sr ] ; [ mértr st polôm s scod dgré q por rcs rélls : t sl post st l scod t : s O ott doc l tl st :

Plus en détail

Les marchés de l avenir

Les marchés de l avenir 8 èm Jé Cmm xé Am 2009 G N p L mé v Av F mm py p Cè péé 24 25 vm 2009 C Cè Bêm Om p Bv D xp S F H Bêm 02 03 1600-1800 P S K CCB 8 èm Jé Cmm xé Am 2009 M 24 vm 2009 S p à vx é P m à é v émq mè pmè évppm

Plus en détail

Inventaire forestier départemental. Vaucluse III e inventaire 2001

Inventaire forestier départemental. Vaucluse III e inventaire 2001 Inventaire forestier départemental Vaucluse III e inventaire 2001 !"#$%&$!' ()$*&!"' +,&"-'(&. /("'#"0"%'&1!"#2%' + '#&'$!&'!&"1"!' 3 4 5 3 4 '%"'6 3 4 %"-1& 4 7)!2!189"' :; : '(&2$? >! "! %1&'1$?'&-2(&*)'1$#%$*'!

Plus en détail

G % % (.=) H % % A

G % % (.=) H % % A ( ) 2012 !" #...3 A %% Animal ()...3 B %% Boisson (.#%)...10 C %% Culture (4)...15 D %% Desir ()...26 E %% Enfance ()...37 F %% Fidelite (4)...51 G %% Gauche (.=)...58 H %% Histoire de la philosophie (@

Plus en détail

,&# #)) - ).)# (# )#

,&# #)) - ).)# (# )# ! " #$ %& #$'( %&)# * && +',&# #)) - ).)# (# )# /))#& )0 /1 "(( )# # 2 (& 332 ) 4 * 5 /( & ( & ## 1(& /# ## /( %0 6# %&# %& 6 +7& 6 +7&& 6 !" # $%&# ' ( ) *+, #-&". /. 0 1 ' /. " /' 2 '/.. / 2 " 3 /''04

Plus en détail

JEU DE PISTES Double page détachable au centre du livret

JEU DE PISTES Double page détachable au centre du livret JEU DE ITE Db cb c v 1 E GHIQUNT Dc ff c c, V c mq c 29 J E m, q à v c «m cc» c c mq q c ff c, vc c mbx, bc v, c b x mbmq, m ccb bc, cmm Hô Ib xmb F, q v v mm q c c q m à, Dv q mm E, à F q m Nq, v v à,

Plus en détail

Ponts entre les langues française et malgache Les mots transparents

Ponts entre les langues française et malgache Les mots transparents Pt t l lu fç t mlch L mt tpt l vêtmt u vt u lp u jup u cultt u ptl l m d tpt u tx-bu u tx u utmbl u bccltt l u chtt Sptmb Octb Nvmb Décmb M M l tmp l bjt du qutd u u télév u bll u cftè u f à p u ztt u

Plus en détail

FIXATIONS NORMALISEES

FIXATIONS NORMALISEES FIXTIONS NORMLISEES pour vérins types PES / PLS / PEC conformes ISO 15552-FNOR-DIN (PES-PLS) ISO 21287 (PEC) FIXTIONS NORMLISEES ISO 21287 - ISO 15552 - Série 434 pplications service Pattes d'équerre sur

Plus en détail

Jeu des 6 familles Les différentes graphies du son [AI] instit90 jeu de cartes

Jeu des 6 familles Les différentes graphies du son [AI] instit90 jeu de cartes Ju ds 6 famills Ls différnts graphis du son [AI] instit90 ju d carts Avrtissmnt : J n souht pas rtrouvr ms fichs sur ds sits commrciaux ou sur ds sits d collgus chrchant un financmnt d lur activité. L

Plus en détail

5 jours. ouvert. du 27.08 au 31.08. le rodeo des Prix. de Braderie. 30 aout de 09h00 à 19h00. le dimanche. du jeudi à lundi. www.concorde.

5 jours. ouvert. du 27.08 au 31.08. le rodeo des Prix. de Braderie. 30 aout de 09h00 à 19h00. le dimanche. du jeudi à lundi. www.concorde. 27.. l Px 5 j B j à ln v l mnch U 9h à 9h www.cnc.l Cy Cnc hppng Cn R Lngwy L-6 Bng A A6 n 5 Bng Ab lgn 6 & 26 G n L T R O P l x P % 5 à. 27. -% Lg Vc qlq mq pén Cy Cnc -5% l chm l nvll cllcn Thm b l nvll

Plus en détail

Tête à tête s. t 15 pe s. u a. 2 étapes

Tête à tête s. t 15 pe s. u a. 2 étapes R Tê à ê Tê à ê h 15 p p mm C d'n ff pp déb à vé phphq, n pmn x éèv d'v n éfén nè fm d'h fn d déb d hèm q pg, v, j, véé, 'mé, pvé... L v é q péèd pm à hn d n pné vn d'nnd d md. L déb q v pm x éèv d nfn

Plus en détail

Une solution innovante et performante pour les Micro Centrale hydroélectrique de basse chute

Une solution innovante et performante pour les Micro Centrale hydroélectrique de basse chute U sl v pfm p ls Mc Cl hydélcq d bss ch Ocb 2015 U sl v p ls bsss chs Déb P (KW) = Q (m3) x H (m) X 9,81 x R P = Pssc, Q = Déb, H = H d ch, R = Rdm P ls bsss chs à p d 1.20m H Ds bs cmpcs, fbls pfms Tbs

Plus en détail

Nomenclature d exécution 2006. Programme 213. «Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés»

Nomenclature d exécution 2006. Programme 213. «Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés» Nonclature d exécution 2006 213 «Conduite et pilotage de la politique de la justice et organiss rattachés» Mission ministérielle : JA «Justice» Ministère : 10 «Justice» (Version du 23/01/2007 à 01:16:47

Plus en détail

Les cultures de la ferme

Les cultures de la ferme Fch d'cv : b m f v p m è n cy L gc bgq n md d pdcn db p c d, vg d nmx nfmn d pd q pc nvnnmn, bn-ê nm bdv. Dn n fm b, dffn pc (chmp, p, vg, pg, h ) fmn n cyèm dn q vgx nmx nnnn d n cmpmn. Dn n fm bgq, n

Plus en détail

Nomenclature d exécution. Compte non doté de crédit 908

Nomenclature d exécution. Compte non doté de crédit 908 d exécution non doté de crédit 908 «Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l équipement» Ministère : 23 «Équipement» (Version du 01/01/2008 à 21:08:13

Plus en détail

Prix des voyages extraordinaires 2016

Prix des voyages extraordinaires 2016 Px d vyg xd 2016 M dé D lg, j éé fcé l lg gl l cl d Aéq l. Sch q j lc d d lg éd b 2016 q j j f d é lgq, l bl q c l d f d j d cl lg c. J f d éd d édc l édc h é. D l, l béévl d l l éc d d. J v à ll à l h

Plus en détail

Ę ę Ó ę - -_::jr-':- r' l'r I i ::--=:: f '3 l!.f:l$e l r-l $ &.::. H =$ n, r.. ii i:ę.1.= i.-l 't a. :,r.. :. '. r..-i. 1' :; '.r. ;..::. rta:r t:' l: :a '!ii$i: 1,.;ł]ii. ' ;s,.i.,q..'.. ::i '','.,,..,...'..

Plus en détail

! "# "$% %&# % *+&*'+&*# ' "'#" & -!"& + '1+ '45 %!! 3 " & + '1+ '4 3 ' "'# ''!1+ '# 3 !-"%&# ''!1+ ' +3

! # $% %&# % *+&*'+&*# ' '# & -!& + '1+ '45 %!! 3  & + '1+ '4 3 ' '# ''!1+ '# 3 !-%&# ''!1+ ' +3 ! "# "$% %&# %! "#"$%&&'"!&%("!)&*' " *&%"*#!*+#)& ", *+&*'+&*# ' "'#" & ''!&()*'+,--. +/!' +-*$0%1%23%!! 3 -!"& + '1+ '45 %!! 3 " & + '1+ '4 3 ' "'# ''!1+ '# 3 --"!. *#0%1+ '6!#3 "'"/**#'"#$ 71+ 63 -&&

Plus en détail

)"&"")"&"!"+"& #%( )* ",(*"+"-../ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ "*"(" )"01 *"&(& $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

)&)&!+& #%( )* ,(*+-../ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *( )01 *&(& $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ !" #$$%$$%$$%$$%$$%$$%$$%$$%$$%$$# "&"'("(" "" (&)"*("("!"#"$" $$%"&' )"&"")"&"!"+"& #%( )* "(*"+"-../ "0 * + ++- $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ "*"(" )"0 *"&(& ("*"0")*( $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Plus en détail

à Meyerbeer Près du fleuve étranger d après le psaume 136 ( Super Flumina Babylonis ) Andante ( = 50) f pp cresc. cresc. Piano dolce cresc.

à Meyerbeer Près du fleuve étranger d après le psaume 136 ( Super Flumina Babylonis ) Andante ( = 50) f pp cresc. cresc. Piano dolce cresc. Meyerbeer Près uve étrnger d rès ume 16 ( uer Flumin bynis ) Chrs Gounod (11-19) Pros :. Quételrt 4 4 ndnte ( = 50) Pino csc. csc. 7 dol 1 19 tr 24 csc. 2 0 uve uve uve uve s s s s som ls ls ls ls 7 sis,

Plus en détail

J écris des mots avec le son [z]

J écris des mots avec le son [z] J ér d mot v l on [z] J ér d mot v l on [z] 1. Rop l mot qu dénnt un nml 2. Rop l mot qu dénnt un prt du orp 3. Er n tout lttr l réultt d ddton uvnt 10 + 5 = 10 + 3 = 10 + 6 = 10 + 1 = 10 + 4 = 10 + 2

Plus en détail

Evacuation des eaux usées et eaux vannes

Evacuation des eaux usées et eaux vannes Du Ø 32 au Ø 315 Raccords à coller Résistance et emboîtement facile Gamme évacuation vacuation des eaux usées et eaux vannes Me Résistance au feu Recyclabilité * LS RRDS GRP D LRS GRS S : - admis à la

Plus en détail

Les cerises en cuisine

Les cerises en cuisine L c c TYPIQUE Syym c OUTEU l c M GRIOTTE DE HMPGNE Mmcy d Sgy M-jll Blc d hmpg Jll D OR Sk gld M à f jll œur F j œur ROUGE F j G d Ncy Ryl hâ p d l 3 èm m d j Bg yl, Bg g à g f M-j Td d gl M-jll BELLE

Plus en détail

PROGRAMME REVENDEURS EBP

PROGRAMME REVENDEURS EBP GAMM VNDUS Fs bsss! b s s cm j h ès 5 000 sbs s 350 f g cfc. s gcs scs s ccz à gmm q s s ms gs! Ds cs cmmcs cs Vs bfcz mss scfqs s s x bcs s gcs scs. s gcs mss à j V x ms s b 32% à 42% s gmm gcs q s z

Plus en détail

!"#$ %#&'($)**+,-.,-"/ )%363%%3763%83 9$ 3: 0,-'" ",! ;./"-'44<<3$ 3:<= 38

!#$ %#&'($)**+,-.,-/ )%363%%3763%83 9$ 3: 0,-' ,! ;./-'44<<3$ 3:<= 38 !"#$ %#&'($)**+,-.,-"/01 2 +345)%363%%3763%83 9$ 3: 0,-'" ",! ;./"-'44

Plus en détail

Votre succès notre spécialité!

Votre succès notre spécialité! V ccè pécé! C Cchg Fm Igé Rcm V ccè pécé! L p mbx mché. E MPS I C g démq p ff pé pf d chq c : p é. N Fc: EMPSI Cg éé céé 2010 P Bddd Bchb q pé p d 8 d md d p. I dévpp N cmp xgc d é d. N c pfm mé d q gg

Plus en détail

PHYSIQUE DES MATÉRIAUX (PARTIE MATÉRIAUX MÉTALLIQUES) Prof. J. Lecomte- Beckers

PHYSIQUE DES MATÉRIAUX (PARTIE MATÉRIAUX MÉTALLIQUES) Prof. J. Lecomte- Beckers PHYSIQUE DES MATÉRIAUX (PARTIE MATÉRIAUX MÉTALLIQUES) Prof. J. Lecomte- Beckers PHYSIQUE DES MATÉRIAUX Prof. Jacqueline Lecomte-Beckers Département A&M Service de Sciences de Matériaux Métalliques Bat.

Plus en détail

www.fesnamur.be le site officiel de la LFFS-Namur '() * ($)**$+,$ -. /$0)+ $ 20 4+0. )*0 50)0$ $7+3)2 +6 $8)9 20 )* -$+ $):::45 4-4

www.fesnamur.be le site officiel de la LFFS-Namur '() * ($)**$+,$ -. /$0)+ $ 20 4+0. )*0 50)0$ $7+3)2 +6 $8)9 20 )* -$+ $):::45 4-4 ($)**$+,$ -. /$0)+ 0*)-$,1$)2 3 $ 20 4+0. )*0 50)0$ /66) $ $7+3)2 +6 $8)9 20 )* -$+ $):::45 4-4 2. Modifications à l annuaire provincial Procès-verbaux des réunions du CEP du 12/10/2010 et de la CSP du

Plus en détail

Titre : Auteurs : Illustrateur :

Titre : Auteurs : Illustrateur : Princss Princss d d pirr pirr (1) (1) Titr : Autrs : Illustratr : J lis l txt simplifi d l'histir. Tris princs vivnt dans un châtau. Un jur, ls dx grands frrs partnt à l'avntur, t ils dcidnt d n plus rvnir

Plus en détail

NOM : NOTE : But du TP : Implémenter et utiliser des logiciels client - serveur(en anglais «server») FTP sous Windows XP Pro.

NOM : NOTE : But du TP : Implémenter et utiliser des logiciels client - serveur(en anglais «server») FTP sous Windows XP Pro. y gn In adm d Vall Ty d la an : TP : Infmaq ax an d n ln v FTP NOM : NOT : :. la : D : 2h B d TP : Imlmn l d lgl ln - v(n angla «v») FTP Wndw XP P. P-q : Tlhag nall n lgl Wndw XP Wndw 7. nn n l a. Rlv,

Plus en détail

la Seine sortait de son lit? Et si Il est possible qu un jour la Seine déborde et inonde de nombreuses villes d Île-de-France

la Seine sortait de son lit? Et si Il est possible qu un jour la Seine déborde et inonde de nombreuses villes d Île-de-France l l? Il pbl q j l éb mb vll Îl--F 1 2 3 mm fm? mm y pép? mm ég? l pl l F. ll mbl l gvm, p, m, g ll fm py., l F è q hé. Où m-- l h QU RIQU à RI? à? flv : q j l m. lg p, ll ç l ffl, -à- vè q y j. U p éb

Plus en détail

Chimie Générale-CH101 Tableau de classification périodique de Mendeleïev

Chimie Générale-CH101 Tableau de classification périodique de Mendeleïev Tableau de classification périodique de Mendeleïev 1 2 Tableau de classification périodique de Mendeleïev s p H Li Na Be Mg Non métal (ou métalloïde) Métal He B C N O F Ne Al Si P S Cl Ar K Rb Cs Ca Sr

Plus en détail

Dahlia. notre sélection l été au jardin. du 26 avril au 8 mai 2017 OUVERT LES LUNDIS 1 ER MAI ET 8 MAI

Dahlia. notre sélection l été au jardin. du 26 avril au 8 mai 2017 OUVERT LES LUNDIS 1 ER MAI ET 8 MAI n sécn éé jdn d 26 v 8 m 2017 OUVERT LES LUNDIS 1 ER MAI ET 8 MAI Q d ps é q d pf d vs xés ss n s d éé? C nné nc, ssz ns vs d pm n sécn d ns ms pds. D ss jdn, z qé né p q v p nd vs ssm ps q jms! 249 Dh

Plus en détail

ETATS FINANCIERS DE ONATEL-SA AU APPROUVES PAR L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 AVRIL 2015

ETATS FINANCIERS DE ONATEL-SA AU APPROUVES PAR L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 AVRIL 2015 ETATS FINANCIERS DE ONATEL-SA AU 31.12.2014 APPROUVES PAR L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 AVRIL 2015 États Financiers Bilan actif BILAN BILAN SYSTEME NORMAL Sigle usuel : ONATEL SA Adresse : 01 BP

Plus en détail

Différentes manières de proposer des situations problèmes (quelques exemples) :

Différentes manières de proposer des situations problèmes (quelques exemples) : Dfféts mès d pps ds stuts pblèms (qulqus xmpls) : 1. Pblèms: chs l qust Chss l qust qu cspd à l'écé du pblèm 1/8 1 U fmè 960 œufs qu ll g ds ds bîts d 12 œufs chcu. Ell vd chqu bt 4. Cmb d œufs -t-ll cssés?

Plus en détail

La filière d assainissement plantée de roseaux : PERFORMANCE ET BIEN-ÊTRE

La filière d assainissement plantée de roseaux : PERFORMANCE ET BIEN-ÊTRE v à é L r A Er, l écr é d ré rfl D r lfé www.r-v.c E r l flèr AEr, v f l chx d cfr N d gré vr à ré cé d r déd dhèr à l chr d lé AEr : Pr l d fr r l Ré Iv : D r fré à l flèr d l cr d fr d Ré Iv r lé d ll

Plus en détail

Exercice p 219, n 3 : Quatre droites sont tracées et les deux droites rouges sont parallèles. Enoncer le théorème de Thalès.

Exercice p 219, n 3 : Quatre droites sont tracées et les deux droites rouges sont parallèles. Enoncer le théorème de Thalès. Exercice p 219, n 3 : Quatre droites sont tracées et les deux droites rouges sont parallèles Enoncer le théorème de Thalès Les droites ( BA ) et ( ZI ) sont sécantes en R, et les droites ( AI ) et ( BZ

Plus en détail

N L a R e v u e F r a n c o p h o n e d u M a n a g e m e n t d e P r o j e t 4 è m e t r i m e s t r e

N L a R e v u e F r a n c o p h o n e d u M a n a g e m e n t d e P r o j e t 4 è m e t r i m e s t r e La Cible Sommaire F o c u s F o n d a t e u r : J e a n L e B I S S O N N A I S D i r e c t e u r d e l a p u b l i c a t i o n : M a r t i n e M I N Y R é d a c t e u r e n c h e f : S e r g e C H A N

Plus en détail

N 4 DIALOGUES AUTOUR DE LA DOULEUR NOVEMBRE 2014

N 4 DIALOGUES AUTOUR DE LA DOULEUR NOVEMBRE 2014 ï NVB 20 DG N D D N J N F 0 2 B V N \ V ç -F J»? z f «z : \8 6 \ B V 7 D - \ \ 0 y Df j - F 0 F H J j N ç D D 2À À ÀD x D -? # - \ 2 k Þ% f kw D ç K y V W F D P P êk ç B NÀ N GÀ D D F Q D.f ë ü $ D N \

Plus en détail

Concerts (exemples) Fes ti v al T ran art Ital i e S EP T EM B R E 2011 PROCHAINES PREMIERES

Concerts (exemples) Fes ti v al T ran art Ital i e S EP T EM B R E 2011 PROCHAINES PREMIERES L e A L E P H G I T A R R E N Q U A R T E T T s e c o m p o s e d ' A n d r é s H e r n á n d e z A l b a, T i l l m a n n R e i n b e c k, W o l f g a n g S e h r i n g e r e t C h r i s t i a n W e r

Plus en détail

Pression maxi de service 8 bar Vessie interchangeable en caoutchouc butyle

Pression maxi de service 8 bar Vessie interchangeable en caoutchouc butyle ACCESSOIRES SF - RÉSERVOIR SPHÉRIQUE RACCORD CAPACITÉ PALETTISATION n réservoirs 24 SF 50011 1 24 litres 54 Vessie 50019 Pression maxi de service 8 bar Vessie interchangeable en caoutchouc butyle CL -

Plus en détail

de JeanV ordonne la destruction pclisson. à Champtoceaux ou ilgéfut Le chanoine Dutemple,

de JeanV ordonne la destruction pclisson. à Champtoceaux ou ilgéfut Le chanoine Dutemple, L 20 g M L. L E f «f q j B M à M g è L L». vx q M B q CL27 fv 1420 L. à M Fq f f vx S-Lz f j 3 4. è 2 v A 5 M L L Mg E q àl f f A. J V L. L L M E. â 4 j «C. DE BATAILLE RvCHAMP LE C».L 43 èg vè - V g C

Plus en détail

Bilan Du 1/01/11 au 31/12/11. Union Syndicale Solidaires FP 144 Boulevard de la Villette PARIS

Bilan Du 1/01/11 au 31/12/11. Union Syndicale Solidaires FP 144 Boulevard de la Villette PARIS Bilan Du 1/01/11 au 31/12/11 Union Syndicale Solidaires FP 144 Boulevard de la Villette 75019 PARIS Bilan actif du 1/01/11 au 31/12/11 le 27/02/12 à 14:50 P o s t e C d B r u t C d A m o r t. Net N P r

Plus en détail

c d e f g p IUT de TROYES TP M4209C G. MILLON & S. MOUTOU Département GEII Compteur de passage S3-2014 2015

c d e f g p IUT de TROYES TP M4209C G. MILLON & S. MOUTOU Département GEII Compteur de passage S3-2014 2015 IUT TROYES TP M209C G. MILLON & S. MOUTOU Déprtnt GEII Cptr p S3-201 2015 Prénttin TP : L'bjtif TP t ttr n vr l liq prrbl t pl préiént l FPGA. Cl fit l nté l M1102 tr 1. Cpnt, n érir éri l fntin liq à

Plus en détail

Exercices sur les vecteurs

Exercices sur les vecteurs Exercice Exercices sur les vecteurs ABCD est un parallélogramme et ses diagonales se coupent en O () Compléter par un vecteur égal : a) AB = b) BC = c) DO = d) OA = e) CD = () Dire si les affirmations

Plus en détail