Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara"

Transcription

1 Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Boky Torolalana ho an ireo Mpampianatra sy Mpitarika ao amin ny Seminera sy Institiota fianarana ny Filazantsara

2 Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Boky Torolalana ho an ireo Mpampianatra sy Mpitarika ao amin ny Seminera sy Institiota fianarana ny Filazantsara Navoakan Ny Fiangonan i Jesoa Kristy ho an ny Olomasin ny Andro Farany Salt Lake City, Utah

3 Ho raisina an-tanan-droa ireo fanamarihana sy fanitsiana. Mba alefaso izany, miaraka amin ireo zavatra diso, ao amin ny: Birao Mpitantana ny Seminera sy Institiota Fianarana ny Filazantsara 50 E. North Temple Street, Floor 9 Salt Lake City, UT , USA ldschurch.org Soraty ao azafady ny anaranao feno, ny adiresinao, ny paroasy sy ny tsatòka misy anao. Ampidiro tsara ao ny lohatenin ny boky, dia zarao ny fanamarihana avy aminao an ny Intellectual Reserve, Inc. Zo rehetra voatokana Natonta tany Etazonia Fankatoavana ny teny Anglisy: 12/11 Fankatoavana ny Fandikana: 12/11 Fandikana ny Gospel Teaching and Learning Malagasy

4 Votoatiny Teny Fanolorana...V Mampianatra araka ny Fomban ny Mpamonjy...V Sasinteny... IX Ny Departemantan ny Fampianarana an ny Fiangonana... IX Seminera sy Institiota Fianarana ny Filazantsara... IX 1. Ny Tanjona... 1 Ny Andraikitsika [1.1]... 1 Miaina [1.2]... 2 Mampianatra [1.3]... 6 Mitantana [1.4] Ireo Zavatra Manan-danja ao amin ny Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara Hampianatra sy hianatra amin ny alalan ny Fanahy [2.1] Manorina tontolo fianarana hanjakan ny fitiavana, sy ny fanajana, ary ny tanjona [2.2] Halalino isan andro ny soratra masina ary mamakia ny lahatsoratra mifandray amin ny lesona [2.3] Manakatra ny tantara ao amin'ny soratra masina sy ny votoatiny ary ireo tenin ny mpaminany [2.4] Mamantatra sy manakatra ireo fotopampianarana sy fitsipiky ny filazantsara, ary mahatsapa ny fahamarinany sy ny lanjany, ary mampihatra izany [2.5] Manazava, mizara, ary mijoro ho vavolombelona momba ny fotopampianarana sy ny fitsipiky ny filazantsara [2.6]...39 Mifehy ireo andalan-tsoratra masina manan-danja sy ireo fotopampianarana fototra [2.7] Fampianarana ny Soratra Masina ao amin ny Seminera sy Institiota fianarana ny Filazantsara Fampidirana Ireo Zavatra Manan-danja ao amin ny Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara [3.1] Lioka 5: Ohatra iray [3.2] Miomana Hampianatra...57 Fiomanan ny Tena Manokana [4.1] Fiomanan ny Mpianatra [4.2] Fanomanana ny lesona [4.3] Fomba Fampianarana, Fahaiza-manao Enti-mampianatra ary Fitarihana ny Fampianarana Fanontaniana [5.1] Fifanakalozan-kevitra ao am-pianarana [5.2] Mamaky soratra masina miaraka ao am-pianarana [5.3]...80 Famelabelarana ataon ny mpampianatra [5.4]...81 Tantara [5.5] Fifanakalozan-kevitra sy asa asaina ataon ny vondrona kely [5.6]...84 Asa atao an-tsoratra [5.7] Solaitrabe na Tableau blanc [5.8] Zavatra azo tsapain-tanana sy sary [5.9] Famelabelarana amin ny alalan ny fitaovan ny haino aman-jery sy solosaina [5.10] Hira [5.11] Torohevitra sy fampitandremana amin ny ankapobeny [5.12] Fanohizana ny fivoarana amin ny maha-mpampianatra Ny fampanantenan ny Tompo [6.1] Fanoroana lohahevitra manaraka ny abidia...99

5

6 Teny Fanolorana Inona ilay ohatra tsaratsara kokoa mety hitantsika rehefa manomboka mandinika ny tenantsika isika sy maniry hampivoatra ny tenantsika amin ny maha-mpampianatra antsika? Inona indray moa no fandalinana tsara kokoa azontsika atomboka mihoatra noho ny fandalinana ireo fenitra tsara indrindra sy tanjona ary fomba fiasantsika ary mampitaha azy ireo amin ny nataon i Jesoa Kristy? (Boyd K. Packer, Teach Ye Diligently, edisiona. nohavaozina. [1991], 22). Mampianatra araka ny Fomban ny Mpamonjy Saintsaino mandritra ny fotoana fohy ny zavatra fantatrao momba ny Mpamonjy. Afaka maka sary an-tsaina Azy miaraka amin ireo mpianany manodidina azy ve ianao? Afaka maka sary an-tsaina Azy mampianatra ireo vahoaka teo akaikin ny Ranomasin i Galilia na miresaka manokana amin ilay vehivavy teo amin ny fantsakana ve ianao? Inona no zavatra tsikaritrao amin ny fomba fampianarany sy fitarihany? Ahoana no nanampiany ny hafa hianatra, hivoatra ara-panahy ary hiova fo ao amin ny filazantsarany? Nitia azy ireo Izy, nivavaka ho azy ireo ary nanompo tsy tapaka azy ireo. Nitady fotoana niarahana tamin izy ireo Izy ary naneho ny fitiavany. Fantany ny zavatra mahaliana azy ireo, ny fanantenany sy ny faniriany ary ny zava-nitranga teo amin ny fiainan izy ireo. Fantany hoe iza izy ireo ary afaka ho tonga manao ahoana izy ireo. Nahita fomba miavaka nanampiana azy ireo hianatra sy hivoatra Izy fomba natokana ho azy ireo mihitsy. Rehefa sahirana izy ireo dia tsy mba nilavo lefona tamin izy ireo Izy fa nanohy nitia sy nanompo azy ireo hatrany. Nanomana ny tenany mba hampianatra tamin ny alalan ny fitokanana irery mba hivavaka sy hifady hanina Izy. Isan andro, mandritra ireo fotoana tsy iarahany amin iza na amin iza, dia nikatsaka ny fitarihan ny Rainy any an-danitra Izy. Nampiasa ny soratra masina mba entina hampianarana sy hijoroana ho vavolombelona momba ny iraka nampanaovina azy Izy. Nampianatra ny olona hisaintsaina ny soratra masina ho an ny tenan izy ireo Izy ary hampiasa azy ireny mba hahazoana valiny amin ireo fanontaniana ananan izy ireo. Nangorakoraka ny fon izy ireo rehefa nampianatra ny tenin Andriamanitra tamin-kery sy fahefana Izy ary fantatr izy ireo mivantana fa marina ny soratra masina. Nizara tantara tsotra, fanoharana ary ohatra niseho marina teo amin ny fiainana Izy izay takatr izy ireo tsara ny dikany. Nampiany izy ireo hahita leson ny filazantsara ao anatin ny zavatra iainan izy ireo manokana ary ao anatin ny tontolo manodidina azy ireo. Niresaka momba ny fanaratoana, ny fahaterahan ny zaza, ary ny fiasana eny an-tsaha Izy. Mba hampianarana mikasika ny fifampiahian ny tsirairay dia nizara tantara mikasika ny famonjena ny ondry very Izy. Mba hampianarana ireo mpianany hatoky ny fiahiana feno fitiavana nasehon ny Ray any an-danitra dia namporisika azy ireo [handinika] ny fanirin ny voninkazo eny an-tsaha Izy. Nametraka fanontaniana izay nahatonga azy ireo hisaintsaina sy hikatsaka fahatsapana lalina Izy. Tena liana tamin-kitsimpo hahafantatra ny valintenin izy ireo Izy ary nifaly tamin ny fanehoan izy ireo finoana. Nomeny fahafahana hametraka ny fanontaniany manokana izy ireo sy hizara ireo hevi-baovao izay tonga tao an-tsain izy ireo, ary namaly ny fanontanian izy ireo Izy sy nihaino ny zavatra niainan izy ireo. Noho ny fitiavany dia nahatsapa ho nanana fahatokian-tena nizara ny eritreriny sy ny zavatra tsapan ny tenany manokana izy ireo. V

7 VI Nanasa azy ireo hijoro ho vavolombelona Izy ary rehefa nanao izany izy ireo dia nikasika ny fon izy ireo ny Fanahy. Fa hianareo kosa manao Ahy ho iza? Hoy Izy nanontany. Nihanatanjaka ny fijoroana ho vavolombelona nananan i Petera rehefa namaly izy hoe: Hianao no Kristy, Zanak Andriamanitra velona. Natoky azy ireo Izy, nanomana azy ireo ary nanome azy ireo andraikitra manan-danja mba hampianatra, hitahy, ary hanompo ny hafa. Nodidiany izy ireo hoe: Mandehana any amin izao tontolo izao hianareo; ka mitoria ny filazantsara amin ny olombelona rehetra. Ny tanjony dia ny hanampy azy ireo hiova fo amin ny alalan ny fanompoan izy ireo ny hafa. Nanasa azy ireo hampihatra finoana sy hiaina ireo fahamarinana nampianariny Izy. Nifantoka tamin ny fanampiana ireo mpanara-dia azy hiaina ny filazantsara amin ny fony iray manontolo Izy tao anatin ny fampianarany rehetra. Mba hanatanterahana izany dia nanome fahafahana ho azy ireo mba hianatra amin ny alalan ny zavatra mahery vaika iainana Izy. Rehefa niseho tamin ireo Nefita Izy dia nanasa azy ireo hanatona Azy tsirairay, mba hahafahan izy ireo mahita, mitsapa ary mahafantatra Azy mivantana. Rehefa tsapany fa tsy takatr izy ireo tsara ny hafany dia nasainy izy ireo mba hody any an-tranony sy hanomana ny tenany hiverina indray ary hianatra bebe kokoa.

8 Ohatra sy mpanofana ho azy ireo tamin ny zava-drehetra Izy. Nampianatra azy ireo hivavaka tamin ny alalan ny fiarahana mivavaka tamin izy ireo Izy. Nampianatra azy ireo hitia sy hanompo araka ny fomba nitiavany sy nanompoany azy ireo Izy. Nampianatra azy ireo ny fomba ampianarana ny filazantsarany araka ny fomba nampianarany izany Izy. Mazava ho azy fa hafa amin ny fomba fampianaran izao tontolo izao ny fomba fampianaran ny Mpamonjy. Dia izay izany ilay antso masina nomena anao hampianatra araka ny fomba nampianaran ny Mpamonjy. Rehefa manao izany ianao dia hanome toerana ny voan ny filazantsara mba hovolena sy haniry ary hitombo ao am-pony ireo tanora. Izany dia hitarika any amin ny fiovam-po ilay tanjona faratampon ny fampianaranao. Rehefa manampy ireo tanora hiova fo ianao dia manampy azy ireo hiomana amin ny fanarahana ny Mpamonjy mandritra ny androm-piainan izy ireo hanao asa fitoriana, handray ireo ôrdônansin ny tempoly, hanorina fianakaviana miaina ny fahamarinana ary hanorina ny fanjakan Andriamanitra manerana izao tontolo izao. VII

9

10 Sasinteny Ny Departemantan ny Fampianarana an ny Fiangonana Ny Departemantan ny Fampianarana an ny Fiangonana (DFF) an Ny Fiangonan i Jesoa Kristy ho an ny Olomasin ny Andro Farany dia miasa eo ambany fitarihan ny Filankevim-pitantanan ny Fampianarana sy ireo Filankevim-pitantanana an Ny Fiangonan i Jesoa Kristy ho an ny Olomasin ny Andro Farany. Ny ao anatin izany Filankevim-pitantanan ny Fampianarana izany dia ireo ao amin ny Fiadidiana Voalohany, mpikambana voafantina ao amin ny Kôlejin ny Apôstôly Roambinifolo, ary ireo Manampahefana Ambony sy mpitondra ambony hafa ato amin ny Fiangonana. Ireo sampana manokana ao anatin ny Departemantan ny Fampianarana an ny Fiangonana dia ny Seminera sy Institiota Fianarana ny Filazantsara, Oniversite Brigham Young, Oniversite Brigham Young Idaho, Oniversite Brigham Young Hawaii, ary ny LDS Business College. Seminera sy Institiota Fianarana ny Filazantsara Ny Seminera sy Institiota Fianarana ny Filazantsara (S&I) dia manolotra fampianarana ny filazantsara mandritra ny herinandro ho an ireo zatovo sy tanora mbola tsy manambady sy efa manambady. Miahy ireo sekoly ambaratonga voalohany sy faharoa any amin ny faritra sasantsasany ivelan i Etazonia ihany koa ny Seminera sy Institiota Fianarana ny Filazantsara. Ny andraikitsika ato amin ny Seminera sy Institiota Fianarana ny Filazantsara dia tsy fampianarana fotsiny ihany ireo tanora fampianarana ny filazantsara izany. Ny fampianarana ny filazantsara dia manana fiantraikany mandrakizay ary mitaky ny fitarihan ny Fanahin ny Tompo. Rehefa niresaka tamin ireo mpampianatra seminera sy institiota ny Filoha J. Reuben Clark zanany dia nampianatra hoe: Manana iraka goavana hotontosaina ianareo mpampianatra. Amin ny maha-mpampianatra anareo dia mijoro eo amin ny tendrony avo indrindra ao amin ny fampianarana ianareo satria karazam-pampianarana inona moa no azo ampitahaina amin ny zavatra sarobidy sy misy fiantraikany lalina mikasika ny zava-drehetra niainan ny olombelona talohan izao rehetra izao, sy iainany amin izao fiainana eto an-tany ankehitriny izao ary hiainany amin ny hoavy (The Charted Course of the Church in Education, edisiona nohavaozina [1994], 9). An arivony ireo mpampianatra sy mpitarika ao amin ny seminera sy institiota manerana an izao tontolo izao no manampy ireo zatovo sy tanora mbola tsy manambady sy efa manambady ato am-piangonana hianatra ny filazantsaran i Jesoa Kristy sy hiaina araka ny fitsipika ao anatin izany. Mba hanampiana ireo mpampianatra amin ny ezaka ataon izy ireo dia navoaka ity boky torolalana Fampianarana sy Fianarana ny Filazantsara ity. Boky misy loharanompanampiana izany. Tokony ho hain ireo mpampianatra ny votoatin izany ary tokony hampiasa izany foana izy ireo, ka hifantoka amin ireo lohahevitra izay ho fanampiana goavana ho azy ireo. Rehefa mandalina ity boky torolalana ity sy mikatsaka ny fitarihan ny Tompo ireo mpampianatra dia hanentana ny fanahin izy ireo mandritra ny fiomanana ataon izy ireo Izy, hanentana ny fanahin izy ireo mba hanamafy orina ny fifandraisan izy ireo amin ny mpianany, hanandriana ny fampianaran izy ireo ary hanome azy ireo ny Fanahy mba hanatontosana tsara ny asany. IX

11 Ny Tanjon ny Seminera sy Institiota Fianarana ny Filazantsara Ny tanjontsika dia ny hanampy ny zatovo sy ny tanora manambady sy tsy manambady hahatakatra sy hiantehitra amin ny fampianarana sy ny Sorompanavotan i Jesoa Kristy, sy ho mendrika ny hahazo ireo fitahiana avy amin ny tempoly, ary hiomana sy hanomana ny fianakaviany, ary ny hafea ho amin ny fiainana mandrakizay miaraka amin ny Ray any an-danitra. Mba hanatratrarana izany tanjontsika izany dia ilaina ny: Miaina Miaina ao anatin ny filazantsaran i Jesoa Kristy isika ary miezaka ny hanana ny Fanahy Masina ho namana. Ny fitondrantenantsika sy ny fifandraisantsika dia ohatra tsara ao antokantrano, any an-dakilasy, ary eo amin ny fiaraha-monina. Mikatsaka hatrany isika ny hanatsara ny zava-bitantsika, ny fahalalantsika, ny fitondrantenantsika, ary ny toetrantsika. Mampianatra Ampianarintsika amin ny mpianatra ireo fotopampianarana sy fitsipiky ny filazantsara hita ao amin ny soratra masina ary ny tenin ireo mpaminany. Ireo fotopampianarana sy fitsipika ireo dia ampianarina amin' ny fomba izay mitarika any amin' ny fahatakarana sy fiorenana mafy. Manampy ny mpianatra isika mba hanatontosan izy ireo ny andraikiny ao anatin ny dingan ny fianarana sy manomana azy ireo hampianatra ny filazantsara amin ny hafa. Mitantana Mitantana ny fandaharam-pampianarana sy ireo loharano maro samihafa araka ny tokony ho izy isika. Ny ezaka ataontsika dia manampy ireo ray aman-dreny amin ny andraikitr izy ireo hanamafy ny fianakavian izy ireo. Miara-miasa akaiky amin ny mpitarika ao amin ny fisoronana isika rehefa manasa ireo mpianatra handray anjara sy rehefa manamboatra tontolo manentana ny ara-panahy mba hahafahan ireo mpianatra mifandray sy miara-mianatra. X

12 Ny Tanjona Nomena andraikitra masina ireo mpampianatra ny filazantsaran i Jesoa Kristy. Ny tanjon izy ireo dia mihoatra ny fampianarana fotsiny ihany ireo lesona. Nilaza ny Loholona Dallin H. Oaks hoe: Tsy ho afa-po na oviana na oviana amin ny fizarana hafatra iray na fitorian-teny fotsiny ny mpampianatra filazantsara iray. Ny mpampianatra ny filazantsara iray izay tena tsara dia maniry ny hitondra anjara biriky ao amin ny asan ny Tompo, dia ny hitondra ny zanany ho amin ny fiainana mandrakizay izany ( Gospel Teaching, Ensign, Nôv. 1999, 80). Ny Tanjon ny Seminera sy Institiota Fianarana ny Filazantsara dia manome torolalana mazava ho an ireo mpampianatra sy mpitarika mikasika ny ezaka ataon izy ireo amin ny fitondrana fanampiana ao amin ny asan ny Tompo. Notes 1 Ny Andraikitsika [1.1] Ny tanjontsika dia ny hanampy ny zatovo sy ny tanora manambady sy tsy manambady hahatakatra sy hiantehitra amin ny fampianarana sy ny Sorompanavotan i Jesoa Kristy, sy ho mendrika ny hahazo ireo fitahiana avy amin ny tempoly, ary hiomana sy hanomana ny fianakaviany, ary ny hafa ho amin ny fiainana mandrakizay miaraka amin ny Ray any An-danitra. Maniry ny hahazoan ny zanany tsirairay ny fiainana mandrakizay ny Ray any an-danitra (jereo ny Mosesy 1:39). Hoy ny Mpamonjy hoe: Ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra Anao, Izay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesoa Kristy, izay efa nirahinao (Jaona 17:3). Noho izany, ny zavatra imasoan ny fampianarana ny filazantsara dia ny hanampy ireo mpianatra hahafantatra sy hitia ny Rain izy ireo any an-danitra sy ny Zanany, Jesoa Kristy, ary hanampy ireo mpianatra hahatakatra ny fampianarana sy ny Sorompanavotan ny Mpamonjy sy hiantehitra amin izany. Ny Sorompanavotan i Jesoa Kristy no ivon ny drafitry ny famonjena. Izany no fahamarinana fototra izay iorenan ny fotopampianarana sy fitsipiky ny filazantsara ary tokony ho ivon ny fampianarana sy fianarana ny filazantsara rehetra. Nijoro ho vavolombelona ny Loholona Boyd K. Packer fa ny Sorompanavotana no tena fototry ny fotopampianarana Kristianina. Mety hahafantatra bebe kokoa momba ny filazantsara ianao rehefa misampana avy amin izany ilay izy, kanefa raha ny sampany fotsiny no fantatrao ary ireo sampany ireo dia tsy mahakasika ny fakany, raha toa izy ireo ka tapahina hiala amin ny fahamarinana, dia tsy hisy fiainana na zavatra mivaingana na famonjena ho azy ireo ( The Mediator, Ensign, Mey 1977, 56). 1

13 FAMPIANARANA SY FIANARANA NY FILAZANTSARA Rehefa mampianatra ny tanorantsika hitia ny Mpamonjy Jesoa Kristy isika dia ho tonga mpanara-dia marin ny Tompo izy ireo. Izany dingana izany dia hanomana azy ireo ho vady sy ray ary reny marin-toetra sy be fitiavana mpitarika fianakaviana mandrakizay. Ho lasa ampahan-javatra mahazatra sy manan-danja eo amin ny fiainan izy ireo ny tempoly. Ho lasa misiônera izy ireo, hanompo ny Tompo ao anatin ny fanaovana asa fitoriana rehefa tanora mbola tsy manambady ary any aoriana rehefa mpivady efa lehibe.... Rehefa mampatanjaka ireo tanorantsika isika amin ny alalan ny fitarihana azy ireo ho any amin i Kristy dia manamafy orina ireo fianakaviana sy ny Fiangonana ihany koa. (Dieter F. Uchtdorf, A Teacher of God s Children [takariva niarahana tamin ny Filoha Dieter F. Uchtdorf, 28 Jan. 2011], 3) Rehefa mianatra momba an i Jesoa Kristy ireo mpianatra, manaraka ireo fampianarany sy ohatra nasehony ary mampihatra ny Sorompanavotany eo amin ny fiainan izy ireo dia afaka mahazo tanjaka sy miaina famelan-keloka sy fahasitranana ary fiovam-po. Nampianatra ny Loholona Henry B. Eyring hoe: Tsy maintsy mametraka tanjona ambony isika. Tsy maintsy mihazona ireo tanjona izay efa nananantsika hatrany isika: fisoratana anarana, fanatrehana tsy tapaka, fahavitan ny fianarana, fahalalana ny soratra masina, fiainana ny fahatsapana ny Fanahy Masina manamarina ny fahamarinana. Ankoatra izany dia tsy maintsy mametraka tanjona hanampy ny mpianatra hiomana hanao asa fitoriana sy hiditra ny tempoly isika. Mila zavatra bebe kokoa anefa ireo mpianatsika mandritra ny fotoana maha-mpianatsika azy ireo.... Tokony ho latsa-paka ao am-pon ireo mpianatra amin ny alalan ny herin ny Fanahy Masina ny filazantsara madion i Jesoa Kristy.... Ny tanjontsika ho azy ireo dia ny hanana fiovam-po marina ao amin ny filazantsaran i Jesoa Kristy naverina tamin ny laoniny mandritra ny fotoana iarahany amintsika ( We Must Raise Our Sights [CES conference on the Book of Mormon, 14 Aog. 2001], 2). Ny fiovam-po marina dia mitondra any amin ireo fitahiana ambony indrindran ny filazantsaran i Jesoa Kristy, izay tanteraka tamin ny alalan ireo ôrdônansin ny tempoly. Rehefa mandray sy mitandrina amim-pahatokiana ireo fanekempihavanan ny tempoly ireo ankizy dia ho mendrika ny handray ireo fitahiana izay ahitana ny fisandratana sy ny fianakaviana mandrakizay. Hiaina tanjaka ara-panahy fanampiny izy ireo, sy fiadanana bebe kokoa ary fanambarana fanampiny ho an ny tena manokana. Afaka mahazo fiarovana lehibe kokoa amin ny fakam-panahy sy ny famitahan izao tontolo izao ny mpianatra izay mampifantoka ny fiainan izy ireo amin ny Mpamonjy sy ny tempoly ary ho vonona bebe kokoa hanatanteraka ny zava-drehetra izay mety angatahin ny Ray any an-danitra azy ireo. Afaka manana ny tanjaka hijanonana mafy tsara eo amin ny lalana izay mitondra any amin ny fiainana mandrakizay izy ireo ary afaka manampy tsara kokoa ny fianakaviany sy ireo hafa amin ny fikarohana sy fanarahana izany lalan ny maha-mpanara-dia izany. Miaina [1.2] Miaina ny filazantsaran i Jesoa Kristy isika ary miezaka ny hanana ny Fanahy Masina ho namana. [1.2.1] Ny iray amin ireo anjara biriky tena lehibe azon ireo mpampianatra entina eo amin ny fanampiana ireo mpianatra hahatontosa ilay tanjona voafaritra ao amin ny Tanjon ny Seminera sy Institiota dia ny fankatoavana tsy tapaka sy amim-pahatokiana ny filazantsaran i Jesoa Kristy. Rehefa miezaka 2

14 Ny Tanjona mampivelatra ny toetra tahaka ny an i Kristy sy mikatsaka ny hahafantatra sy hanome fahafaham-po ny Ray any an-danitra amin ny lafiny rehetra eo amin ny fiainany ireo mpampianatra dia hahazo ampahan-kery masina izy ireo izay afaka hisy fiantraikany eo amin ny fomba fandraisan ireo mpianatra sy fahatakarany ny hafatry ny filazantsara. Rehefa miaina ny filazantsara amim-pahatokiana ireo mpampianatra dia ho mendrika hanana ny Fanahy Masina ho namana. Zava-dehibe eo amin ny fahombiazan ireo mpampianatra ao amin ny seminera sy institiota ity fananana ny Fanahy ho namana ity. Manantitrantitra ny Tompo ao amin ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana manao hoe raha tsy mandray ny Fanahy ianareo dia tsy hampianatra (F&F 42:14). Nanoro hevitra ny Loholona Robert D. Hales hoe: Maro ny andraikitr ireo mpampianatra ao amin ny seminera sy institiota fianarana ny filazantsara, kanefa mba hahafahana manatontosa ireo andraikitra ireo dia tsy maintsy miezaka miaina amim-pahamarinana aloha ireo mpampianatra. Amin ny maha-mpampianatra dia tsy maintsy miaina ny filazantsara amin ny fomba izay hananana lalandava ny Fanahy hiaraka amintsika isika ( Teaching by Faith [takariva niarahana tamin ny Loholona Robert D. Hales, 1 Feb. 2002], 1). Ny fitondrantenantsika sy ny fifandraisantsika dia ohatra tsara ao an-tokantrano, any an-dakilasy, ary eo amin ny fiaraha-monina. [1.2.2] Ny mpampianatra dia manana andraikitra mba hitondra ny fiainany ao anatin ny fahamarinana sy mba ho ohatra mendrika amin ny fotopampianarana sy fitsipika izay ampianariny. Ny mpampianatra ao anatin ny zava-miseho rehetra dia tokony hiresaka, hanompo ary hiaina amin ny fomba izay mifanaraka amin ny hoe olona tia ny Tompo sy manana ny Fanahy Masina ho namany. Zava-dehibe voalohany ny fomba fihetsik ireo mpampianatra ao an-tokantranony sy ny fomba ifandraisany amin ireo vady aman-janany. Ireo fifandraisana manan-danja indrindra ireo dia tokony haneho ny fandresen-dahatra, ny fahari-po, ny hatsaram-panahy sy ny hamoram-po ary ny fitiavana tsy mihatsaravelatsihy (F&F 121:41). Nilaza izao zavatra manaraka izao ny Filoha Ezra Taft Benson: Manantena izahay fa tsy misy tomika ny fifandraisana eo aminareo mpivady. Manantena izahay fa ahatsapana ny fanahin ny fiadanana sy fitiavan ny Mpamonjy ny tokantranonareo ary miharihary izany ho an ireo rehetra izay tonga ao an-tokantranonareo. Tokony tsy hisy fifamaliana sy fifandirana ao an-tokantranonareo.... Ianareo, amin ny maha mpivady anareo, dia misolo tena ny Fiadidiana Voalohany amin ny zava-drehetra izay ataonareo sy amin ny fomba isehoanareo ( The Gospel Teacher and His Message [lahateny natao ho an ireo mpampianatra ny filazantsara ao amin ny DFF, 17 Sept. 1976], 7). Ianareo tsirairay avy dia mahafantatra, hatrizay ela izay fa mampianatra ny maha-ianareo anareo.... Ho tsaroana kokoa ireo toetranareo rehetra mitambatra, noho ny fahamarinana miavaka iray nampitaina nandritra ny lesona iray.... Satria raha tena mafy orina ny maha mpampianatra antsika dia ho hita izany ary ho tsaroan ireo mpianatra. Ireo zavatra vinavinaina mikasika ny fomba hahatsiarovana anareo ireo, miampy ny fahamarinan-toetranareo manokana, dia hanome fahafahana anareo hitondra anjara biriky goavana eo amin ny fiainan ireo mpianatrareo. (Neal A. Maxwell, But a Few Days [lahateny natao ho an ireo mpampianatra ny filazantsara ao amin ny DFF, 10 Sept. 1982], 2) 3

15 FAMPIANARANA SY FIANARANA NY FILAZANTSARA Ao am-pianarana, ny mpampianatra isan andro dia manana fahafahana maneho toetra tahaka ny an i Kristy toy ny fiantrana, faharetana, hatsarampanahy, fanajana ary fanomezam-boninahitra ireo zavatra masina. Tokony hanana fifandraisana tsara sy araka ny tokony ho izy amin ireo mpianatra ireo mpampianatra ary tsy tokony hiraiki-po diso tafahoatra na amin iza na amin iza izay mety hiteraka hevi-diso na fandikana vilana na fieritreretanjavatra na honohono tsy mitombina. Tokony hiezaka haneho toetra tahaka ny an i Kristy ireo mpampianatra rehefa mandray anjara sy manatrika asa aman-danonana sy hetsika any ampianarana, sy eo amin ny fiaraha-monina ary any am-piangonana. Tokony hikatsaka ny hampivelatra sy hihazona fifandraisana araka ny tokony ho izy sy mifono fanohanana amin ireo ray aman-dreny, mpiara-miasa, mpitarika ao am-piangonana ary ireo olona eo anivon ny fiaraha-monina izy ireo. Amin ny alalan ny fanaovana tsy tapaka ireo zavatra ireo dia maneho fanoloran-tena anaty marina amin ny fiainana ny filazantsaran i Jesoa Kristy ireo mpampianatra, ary hitombo ny heriny hitondra zava-tsoa eo amin ny fiainan ny olona. Mikatsaka hatrany isika ny hanatsara ny zava-bitantsika, ny fahalalantsika, ny fitondrantenantsika, ary ny toetrantsika. [1.2.3] Amin ny maha zanak Andriamanitra azy dia manana ampahan-javatra avy any an-danitra ao anatiny ireo mpampianatra izay loharanon ny faniriana te-hivoatra, hivelatra, ho tonga bebe kokoa tahaka ny Ray any an-danitra sy i Jesoa Kristy. Tokony hikolokolo tsy tapaka izany faniriana izany ny mpampianatra ary miaraka amin ny fanampian ny Tompo sy ireo hafa dia handray andraikitra rehefa mahazo fanentanam-panahy izay mitondra any amin ny fivoarana. Nanantitrantitra ny ilana foana ny fivoaran ny tena manokana ny Loholona Gordon B. Hinckley: Mino ny fivoarana aho. Mino ny fitomboana.... Mivoara hatrany ry rahalahy sy anabaviko, na telopolo taona ianao na fitopolo taona ( Four Imperatives for Religious Educators [lahateny natao ho an ireo mpampianatra ny filazantsara ao amin ny DFF, 15 Sept. 1978], 2). Mitaky faniriana, zotom-po sy faharetana ary fanampiana avy amin ny Tompo izay katsahina amin ny alalan ny fisaintsainana sy vavaka ny fivoarana. Nampianatra fitsipika manan-danja enti-mampivoatra ny tena manokana ny Loholona Henry B. Eyring: Efa samy nanana traikefa mikasika ireo ezaka enti-mampivoatra ny tena manokana ny ankamaroantsika rehetra. Ny zavatra niainako dia nampianatra ahy ity zavatra ity mikasika ny fomba hivoaran ny olona sy ireo fikambanana: ny toerana tsara indrindra hikatsahana izany dia any amin ireo fiovana kely azontsika atao amin ireo zavatra ataontsika matetika. Misy hery amin ny fikirizana sy famerimberenana. Ary raha afaka ny ho tarihan ny fanentanam-panahy mba hisafidy ireo zavatra madinika tena tokony hovaina isika, dia hitondra fivoarana lehibe ny fankatoavana tsy tapaka ( The Lord Will Multiply the Harvest [takariva niarahana tamin ny Loholona Henry B. Eyring, Feb. 6, 1998], 3). Ireo mpampianatra ao amin ny seminera sy institiota dia tokony hikatsaka tsy tapaka ny hampivoatra ny zava-bitany, ny fahalalany, ny toe-tsainy ary ny toetoetrany. 4

16 Ny Tanjona Zava-bita. Tokony hikatsaka tsy tapaka ny hampivoatra ny zava-bitany ireo mpampianatra eo anatrehan ireo andraikiny eo amin ny fampianarana sy fitantanana. Afaka manao izany izy ireo amin ny alalan ny ezaka voalanjalanja sy mafy orina ary feno faharisihana mba hahatakatra sy hampihatra ireo fitsipika sy fahaiza-manao fototra. Ny fikatsahana fanampiana avy amin ireo fitaovam-pampianarana ao amin ny seminera sy institiota sy avy amin ireo mpiandraikitra, mpiara-miasa, mpianatra, mpitarika ao amin ny fisoronana ary ireo olon-kafa dia hanampy ireo mpampianatra sy mpitarika hanana tombantombana mari-pototra kokoa mikasika ny zava-bitany, ary koa ny fitarihana ilaina amin ny fanampiana azy ireo hivoatra eo amin ny lafiny izay tena ilana izany. Fahalalana. Tokony hiezaka tsy tapaka handalina ny toejavatra miseho, ny votoatiny ary ny fotopampianarana sy fitsipika hita ao amin ny soratra masina sy ny tenin ireo mpa- Tsy misy manam-pahalalana feno amintsika, ry rahalahiko sy anabaviko. minany ireo mpampianatra. Rehefa manao izany izy ireo dia Ny dingan ny fianarana dia dingana hivoatra eo amin ny fahatakarany ny filazantsara sy ny Sorompanavotan ny Mpamonjy ary ho afaka kokoa hitahy ny tsy manam-pahataperana. Isika dia fiainan ireo mpianany. Ireo mpampianatra dia tokony hampivelatra ny fahalalany sy ny fahatakarany mikasika ireo fitsi- mampihatra ary tsy maintsy misaintsaina izay zavatra tsy maintsy mamaky, mandinika, pika sy fomba mahomby enti-mampianatra izay hita ao manoloana ny saintsika. amin ny soratra masina ary koa ao amin ireo fitaovampampianarana ao amin ny seminera sy institiota. Tokony (Gordon B. Hinckley, Four Imperatives for Religious Educators, 2) hahafantatra tsara koa ireo fitsipika mikasika ny fitantanana araka ny tokony ho izy izy ireo (jereo ny fizarana 1.4, Mitantana ao amin ny pejy 9) sy hahatakatra ireo lalàna sy fomba fanaon ny seminera sy institiota. Toe-tsaina. Ny toe-tsaina ananan ireo mpampianatra dia mamaritra be dia be ny fifaliana ananany manokana sy ny Ary raha manatona Ahy ny olona, fahafahana ananany mba hitarihana ny mpianatra amin ny tsara. Ireo mpampianatra izay miezaka tsy tapaka ny hanana dia hasehoko azy ny fahalemeny.... herimpo (jereo ny F&F 68:6), hikatsaka ny hanompo ny hafa, Ary ampy ho an ny olon-drehetra ny hiasa mba hisian ny firaisan-kina ary hanao izay tsara indrindra vitany manoloana ireo toe-javatra sarotra dia hitahy ny anoloako; fa raha manetry tena eo anoloako izy ary fahasoavako mba hanetreny tena eo fiainan ireo mpianatra sy mpampianatra namana izay ifaneraseran izy ireo. manam-pinoana Ahy, amin izany, ny zavatra malemy dia hataoko tonga matanjaka ho azy. Toetra. Ireo mpampianatra izay miezaka ny miaina ny filazantsara sy miezaka tsy tapaka ary amin-kitsimpo ny hampi- (Etera 12:27.) voatra ny zava-bitany, ny fahalalany ary ny toe-tsainy dia hampivelatra ho azy ireo toetra ilaina mba hanampiana amin ny fanatontosana ny Tanjon ny Seminera sy Institiota. Nampianatra ny Loholona Richard G. Scott hoe: Ho tonga amin ilay karazan olona izay iriantsika hahatongavana isika amin ny alalan ny fanaovana tsy tapaka ny zavatra izay ataon'ilay karazan olona tiantsika hahatongavana isan andro. Ny toetra marina dia fanehoana sarobidy ny hoe lasa olona toy ny ahoana ianao.... Ny toetra marina dia zava-tsarobidy kokoa noho izay mety ho fananan ny tena, na fahalalana azonao tamin ny alalan ny fandalinana, na tanjona izay efa tratranao ( The Transforming Power of Faith and Character, Ensign na Liahona, Nôv. 2010, 43). 5

17 FAMPIANARANA SY FIANARANA NY FILAZANTSARA Farany, ny fanalahidin ny fikatsahana ny hampivoatra ny zava-bitantsika, ny fahalalantsika, ny toe-tsaintsika dia mitoetra ao anatin ny fanarahana ny ohatra nataon i Jesoa Kristy. Nilaza ny Filoha Howard W. Hunter hoe: Ny fampianarana sy ny ohatra nasehon ny Tompo Jesoa Kristy no mamolavola ny fitondrantenantsika ary mandrafitra ny toetrantsika amin ny lafiny rehetra eo amin ny fiainantsika manokana, ao an-tokantranontsika, eo amin ny asantsika sy ny fiaraha-monintsika, ary koa eo amin ny fanoloran-tenantsika amin ny Fiangonana izay mitondra ny anarany ( Standing as Witnesses of God, Ensign, Mey 1990, 60). Mampianatra [1.3] Ampianarintsika amin ny mpianatra ireo fotopampianarana sy fitsipiky ny filazantsara araka izay hita ao amin ny soratra masina ary ny tenin ireo mpaminany. [1.3.1] Ny fahalalana, fahatakarana, ary fijoroana ho vavolombelona mikasika ireo fotopampianarana sy fitsipiky ny filazantsaran i Jesoa Kristy dia hanome fitarihana ireo mpianatra sy hery ampy mba hanaovana safidy izay mifanaraka amin ny sitrapon ny Ray any an-danitra. Ny fotopampianarana dia fahamarinana fototra sy tsy miovaova mikasika ny filazantsaran i Jesoa Kristy. Nampianatra ny Loholona Boyd K. Packer fa: Ny fotopampianarana marina rehefa takatra dia manova ny toetra sy ny fitondran-tena. Hanatsara haingana kokoa ny fitondran-tena ny fandalinana ny fotopampianaran ny filazantsara noho ny fandalinana ny momba ny fitondran-tena mba ho entina hanatsarana ny fitondran-tena ( Little Children, Ensign, Nôv. 1986, 17). Nanantitrantitra ny Loholona Richard G. Scott hoe: Ireo fitsipika dia fahamarinana mitambatra, natambatra mba ho ampiharina amin ny karazanjava-mitranga maro samihafa. Ny fitsipika marina iray dia mampazava ny fanapaha-kevitra na dia ao anatin ny toe-javatra tena mampikorontan-tsaina sy feno faneriterena aza ( Acquiring Spiritual Knowledge, Ensign, Nôv. 1993, 86). Ireo soratra masina sy tenin ireo mpaminany dia ahitana ireo fotopampianarana sy fitsipiky ny filazantsara izay tokony ho katsahin ireo mpampianatra sy mpianatra ny hahatakatra sy hampianatra ary hampihatra azy. Nanome toromarika an ireo izay mampianatra ny filazantsara amin ny andro farany ny Tompo hoe: Hampiana[ro] ireo fitsipiky ny filazantsarako, izay ao amin ny Baiboly sy ny Bokin i Môrmôna izay ao aminy no misy ny fahafenoan ny filazantsara. (F&F 42:12). Nanamafy koa ny maha-zava-dehibe ny fahatakarana sy ny fanarahana ireo fampianaran ny mpaminanin ny andro farany ny Tompo. Hampandrianareo sofina amin ny teniny rehetra sy ny didy rehetra izay homeny anareo araka ny andraisany azy ireny.... Fa ny teniny dia horaisinareo toa ireny avy amin ny vavako ireny (F&F 21:4 5). 6

18 Ny Tanjona Tamin ny 1938, ny Filoha J. Reuben Clark zanany, raha nandray fitenenana nisolo tena ny Fiadidiana Voalohany dia nanao lahateny miavaka niantefa tamin ireo mpampianatra seminera sy institiota. Hoy izy tao anatin izany lahateny izany hoe: Ny zavatra imasoanareo voalohany, ny andraikitrareo izay tena ilaina ary hany andraikitrareo, dia ny mampianatra ny filazantsaran ny Tompo Jesoa Kristy araka izay nanambarana azy amin izao andro farany izao. Ianareo dia natao hampianatra ity filazantsara ity, ka hampiasa mba ho loharanonareo sy fahefanareo, ireo soratra masina ankatoavin ny Fiangonana sy ireo tenin ireo izay nantsoin Andriamanitra hitarika ny vahoakany amin izao andro farany izao.... Ianareo, na ambony na ambany, dia tsy afaka ny hanova ireo fotopampianaran ny Fiangonana na hanitsy azy ireo araka ny nanambarana azy ireo tamin ny alalan ny Fiangonana ary ao amin ny soratra masina ankatoavin ny Fiangonana ary araka ny nanambarana azy ireo tamin ny alalan ireo izay manana fahefana hilaza ny ao an-tsain ny Tompo sy ny sitrapony mikasika ny Fiangonana (The Charted Course of the Church in Education, edisiona nohavaozina [1994], 10; jereo koa ny F&F 42:12 13). Ireo fotopampianarana sy fitsipika ireo dia ampianarina amin' ny fomba izay mitarika any amin' ny fahatakarana sy fiorenana mafy. [1.3.2] Rehefa manapa-kevitra mikasika ny fomba hampianarana ny fotopampianarana sy fitsipiky ny filazantsara dia tokony hifantina fomba izay mitarika ireo mpianatra hahatakatra ireo fahamarinana manan-danja ireo mpampianatra ary hahazo hery ara-panahy amin ny alalan ny Fanahy Masina. Mahatakatra ireo fotopampianarana sy fitsipika ireo mpampianatra sy mpianatra rehefa azony ny dikan izy ireo, rehefa hitany ny fifandraisan izy ireo amin ny fitsipika sy fotopampianarana hafa, ary rehefa takany ny maha-zava-dehibe azy ireo ao amin ny drafitry ny famonjena, sy eo amin ny fiainan izy ireo manokana ihany koa. Ny fahatakarana marina ny fitsipika sy fotopampianarana mandrakizay dia tsy tonga raha tsy avy amin ny fiainan ny tsirairay ny fitsipiky ny filazantsara ihany sy rehefa hazavain ny Fanahy Masina ny sain izy ireo. Tokony hiaraka amin ny fahatakarana ny soratra masina ny fahazoana hery ara-panahy. Ny teny hoe mankahery ara-panahy amin ny teny anglisy dia hoe edify ary avy amin ny teny Latina hoe aedes, izany izay midika hoe fitoerana na tempoly, ary ny hoe facere dia midika hoe manao (jereo ny Collins English Dictionary Complete and Unabridged [2003], edify ). Noho izany, ny teny anglisy hoe edify dia misy ifandraisany amin ny fanorenana ny tempoly ary midika hoe manorina na mankahery ara-panahy. Tafiditra ao anatin ny fahazoana hery ara-panahy ny fifaliana, fiadanana, fahazavan-tsaina ary faniriana hiaina amim-pahamarinana. Nampanantena ny soratra masina fa raha samy manao asa eo ambany fitarihan ny Fanahy ireo mpampianatra sy mpianatra ao anatin ny dingan ny fampianarana sy fianarana, dia izay mitory sy izay mandray dia mifankahazo ka samy mahazo hery sy miaramifaly (F&F 50:22). 7

19 FAMPIANARANA SY FIANARANA NY FILAZANTSARA Manampy ny mpianatra isika mba hanatontosan izy ireo ny andraikiny ao anatin ny dingan ny fianarana sy manomana azy ireo hampianatra ny filazantsara amin ny hafa. [1.3.3] Ny fianarana ny filazantsara izay miteraka fiovam-po sy manampy amin ny filatsahan ny filazantsara lalina ao am-pon ireo mpianatra dia mitaky mihoatra noho ny ezaka feno fahavitrihana avy amin ny mpampianatra. Mitaky ezaka sy fampiharana ny fahafahana misafidy avy amin ireo mpianatra ny fianarana ara-panahy. Nampianatra ny Loholona Henry B. Eyring hoe: Ny fiovam-po marina dia miankina amin ny fikatsahan ny mpianatra amin-kahalalahana ao anatin ny finoana ary miaraka amin ny ezaka lehibe ( We Must Raise Our Sights, 4). Nanantitrantitra ny Loholona David A. Bednar fa ny ezaka izay ataon ireo mpianatra dia manasa ny fitarihan ny Fanahy Masina ho ao am-pon izy ireo: Ny mpampianatra iray dia afaka manazava, mampiseho, mandresy lahatra ary mijoro ho vavolombelona ka manao izany miaraka amin ny hery arapanahy lehibe sy amim-pahombiazana. Kanefa, amin ny farany, dia tsy tafiditra ao anatin ny fo ny votoatin ny hafatra iray sy ny fijoroana ho vavolombelona avy amin ny Fanahy Masina raha tsy hoe avelan ilay mpandray hiditra izany.... Ny mpianatra mampihatra fahafahana misafidy amin ny Ao anatin ny fahamarinana sy ny alalan ny fanaovana zavatra mifanaraka amin ireo fitsipika marina dia manokatra ny fony amin ny Fanahy Masina ary tsy fahatapahan ny asa avy amin ny manasa ny fampianarany, ny heriny mijoro ho vavolombelona ary ny fijoroany ho vavolombelona mifono fanamafi- fitaoman ny finoana izay ataontsika no hanehoantsika amin ny Raintsika sana ( Seek Learning by Faith [takariva niarahana any an-danitra sy ny Zanakalahiny, tamin ny Loholona David A. Bednar, 3 Feb. 2006], 1, 3). Jesoa Kristy, ny fahavononantsika hianatra sy handray Mampianatra ny soratra masina fa ireo izay mikatsaka fianarana ara-panahy dia tokony hanomana ny sainy sy ny fony torolalana avy amin ny Fanahy Masina. handray torolalana; hazoto hikatsaka fahalalana sy fahatakarana amin ny alalan ny fandalinana, fisaintsainana sy (David A. Bednar, Seek Learning by Faith, 3) vavaka; ary hanaraka ny fahatsapana voarain izy ireo avy amin ny Fanahy Masina (jereo ny Ezra 7:10; 1 Nefia 10:17 19; F&F 138:1 11; Joseph Smith Tantara 1:10 20). Ho an ny ankamaroan ireo mpianatra dia mety toa tsy mahazatra sy somary sarotra ihany ny fanaovana ezaka toy izany mba hianarana ny soratra masina. Kanefa, ny mpampianatra dia afaka manampy azy ireo hahatakatra, hanaiky ary hanatontosa ny anjara andraikiny amin ny fianarana ny filazantsara. Ny mpampianatra dia afaka manampy ny mpianatra hianatra handray anjara mavitrika ao amin ny fianaran izy ireo ara-panahy amin ny alalan ny famporisihana azy ireo: Hanana fahazarana handalina ny soratra masina isan andro. Hanomana ny fony sy ny sainy amin ny fitaoman ny Fanahy. Hikaroka sy haneho ireo fotopampianarana sy fitsipika izay manandanja eo amin ny fiainan izy ireo manokana. Hanakatra lalina ny soratra masina amin ny alalan ny fandalinana, fisaintsainana ary vavaka amim-pahazotoana. 8

20 Ny Tanjona Hametraka fanontaniana sy hikatsaka valiny izay hanampy azy ireo hahatakatra tsara kokoa ny filazantsara sy ny fomba hampiharana izany eo amin ny fiainan izy ireo. Hizara ny fomba fijery, zavatra niainana ary tsapa. Hanazava ireo fotopampianarana sy fitsipiky ny filazantsara amin ny hafa sy hijoro ho vavolombelona mikasika ny fahamarinan izany. Hampivelatra ny fahaiza-manao eo amin ny fandalinana ny soratra masina, toy ny fanasiana marika, fampifandraisana ny andinin-tsoratra masina ary fampiasana ireo fitaovana fandalinana soratra masina. Amin ny alalan ny fanatanterahany ny andraikiny eo amin ny fianarana ara-panahy dia maneho ny fahavononany mba ho ampianarin ny Fanahy Masina ireo mpianatra. Matetika izy ireo no manolo-tena sy mientanentana bebe kokoa mikasika ny soratra masina. Mahatakatra sy mahatsiaro mazava kokoa ireo fotopampianarana sy fitsipika mitondra famonjena izy ireo ary mampihatra kokoa izay nampianarina azy ireo. Rehefa mahita fotopampianarana sy fitsipika ireo mpianatra, mametraka fanontaniana ary mizara ireo valinteniny dia mianatra fahaiza-manao sarobidy ihany koa eo amin ny fandalinan izy ireo manokana. Amin ny alalan ny fandraisana anjara toy izany dia ho afaka ny hampianatra ny filazantsara amim-pahombiazana kokoa amin ny fianakaviany sy ny namany ary ny olon-kafa ireo mpianatra. Ho vonona kokoa hampianatra ireo fotopampianarana sy fitsipiky ny filazantsara ihany koa izy ireo amin ny ho avy rehefa ho lasa misiônera, mpampianatra ary mpitarika ao am-piangonana. Ny fanapahan-kevitr [ireo mpianatra] handray anjara dia fampiasana ny fahafahana misafidy izay mamela ny Fanahy Masina hampita hafatra mivantana ho an ny tena manokana izay mifanaraka amin ny zavatra ilain ny tenan izy ireo tsirairay. Ny fandrindrana tontolo ahafahana mandray anjara dia mampitombo ny fahafahan ny Fanahy hampianatra ireo lesona manan-danja kokoa izay azonao ampitaina. Izany fandraisana anjara izany dia hitondra ny fitarihan ny Fanahy eo amin ny fiainan izy ireo. (Richard G. Scott, To Learn and to Teach More Effectively, tao amin ny Brigham Young University Speeches [2008], 4 5) Mitantana [1.4] Mitantana ny fandaharam-pampianarana sy ireo loharano maro samihafa araka ny tokony ho izy isika. [1.4.1] Ny hoe fitantanana dia azo faritana amin ny hoe fitarihana sy fanompoana ny olona ary koa fitarihana sy fandrindrana ireo fandaharam-pampianarana sy ireo loharano samihafa. Amin ny maha ohatra tonga lafatra azy amin ny zava-drehetra dia naneho ireo toetra masina ananan ny mpitarika marina iray i Jesoa Kristy. Na inona na inona mety ho andraikitra sahanin ireo mpitarika sy mpampianatra ao amin ny seminera sy institiota amin izao fotoana izao dia manana fahafahana sy andraikitra ny hitarika sy hitantana araka ny fomban i Kristy izy ireo. Ireo toetra ahitana fiantrana, fahitana ary fanetren-tena dia mamela antsika hanatontosa ny asan ny Tompo araka ny faniriany. Ny Fiantrana, na ny fitiavana madion i Kristy, no tokony ho fototry ny fifandraisan ny mpampianatra amin ireo mpianatra, mpitarika ao amin ny fisoronana, ray aman-dreny, mpampianatra namana ary mpiandraikitra. Ny fiantrana dia tsy hoe zavatra tsapa fotsiny ihany fa fihetsika sy toetra (jereo ny Môrônia 7:45). 9

MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA

MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA MAMPIANARA ANAY HIVAVAKA Folo Andro Manova Fiainana Ao Amin ny Vavaky Ny Tompo Tonga soa amin ny Folo Androm-bavaka 2014! Andriamanitra dia naneho fahagagana an arivony tamin ny alalan ny fandaharana Folo

Plus en détail

fifandraisantsika andraikitra, eo amin ny tsirairay, eo amin ny voary rehetra manan aina ary koa, eo amin ireo taranaka hoavy mandimby.

fifandraisantsika andraikitra, eo amin ny tsirairay, eo amin ny voary rehetra manan aina ary koa, eo amin ireo taranaka hoavy mandimby. S AT A M O M B A NY TANY SAVARANONANDO Tonga eo amin ny kihon-dàlan dàlanan ny tantaran ny tany isika, izao tokoa mantsy no fotoana hanapahan ny zanak olombelona hevitra amin izay mety hoaviny. Eto amin

Plus en détail

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERAN NY ANGOVO SY NY HARENA ANKIBON NY TANY DIDIM-PANJAKANA LAHARANA FAHA-2006-910 mamaritra ny fepetra ampiharana ny Lalàna laharana

Plus en détail

Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010

Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010 Augustin Andriamananoro, dans son bureau ministériel, ce 26 mai 2010 Qu est-ce qu on ne raconte pas sur certains ministres qui n ont plus été reconduits au sein du gouvernement Vital II. Cela n a qu une

Plus en détail

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA

REPOBLIKAN i MADAGASIKARA REPOBLIKAN i MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana --------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N 2007-038 DU 14 JANVIER 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du Code

Plus en détail

mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011

mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011 masolavitra mensuel d informations régionales 9è édition - Août 2011 gratuit Sommaire page 2-3 : Prix de l Entrepreneur Social page 4 : Pour le développement de la région Haute-Matsiatra [Idees Vozama]

Plus en détail

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS DECRET MECIE Didim-panjakana laharana faha 99-954 tamin'ny 15 desambra 1999

Plus en détail

Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache)

Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache) Module 13 Fiofanana 5S eo amin ny sehatry ny Fahasalamana Modules de la formation pour le Personnel d appui (module en Malgache) Ministère de la santé publique à Madagascar Mars 2015 Appui par JICA Madagascar

Plus en détail

BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009

BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009 BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009 BOKY TOROLALANA FIANGONAN NY NAZAREANA 2005-2009 TANTARA LALAM-PANORENANA FITONDRANA FOMBA AMAM-PANAO TRANO FAMOAHAM-BOKY NAZAREANA Kansas City, Missouri

Plus en détail

FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014

FTTAIYANA AI{':NSORAIRA NT trryorua}ibe TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014 TIONALE REPOBLIKA FAHAEFATRA FEPOTOANA FANAOVAN.DALANA VOALOHANY FOTOAM-PIVORIANA MANOKANA TAONA 2014 DIRECTION DE LA LEGISLATION SERVICE DES PROCES-VERBAUX EÏ DES COMPTES-RENDUS ANALYTIQUES FTTAIYANA

Plus en détail

UN VECTEUR D AVENIR LE LAIT VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY

UN VECTEUR D AVENIR LE LAIT VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY ANNEE 2 NUMERO 5 GRATUIT JUIN 2014 VITA NY FANAVAOZANA SY NY FANATSARANA LA CHARTE INFORMATIQUE INTERVIEW RAMANANTSOA EPI PLUS BESARETY LE LAIT UN VECTEUR D AVENIR L édito Ny ronono, tsilo mpitondra amin

Plus en détail

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 REPUBLIQUE DE MADAGASCAR TANINDRAZANA FAHAFAHANA FANDROSOANA MINISTERE DE LA JUSTICE 1 Code du travail 1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 DROIT DU TRAVAIL 2 Textes législatifs et réglementaires

Plus en détail

Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA. Tsimbazaza : 11 febroary 2015

Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA. Tsimbazaza : 11 febroary 2015 Kabarin Andriamatoa Praiminisitra RAVELONARIVO Jean FANDAHARANASA HO FANATANTERAHANA NY POLITIKA ANKAPOBEN NY FANJAKANA Tsimbazaza : 11 febroary 2015 TENY FAMPIDIRANA 1 / 25 Andriamatoa Filoha, Andriamatoa

Plus en détail

FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I)

FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I) FANABEAZANA OLOM-PIRENENA RECUEIL DES TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR (VOL. I) Réseau des Jeunes pour la Démocratie et la Politique RECUEIL DE TEXTES SUR LA RECHERCHE DE CONSENSUS A MADAGASCAR

Plus en détail

Ny Vaovao Mahafaly. La Bonne Nouvelle

Ny Vaovao Mahafaly. La Bonne Nouvelle Ny Vaovao Mahafaly La Bonne Nouvelle Ary tamin ny fahenim-bolana dia nirahin Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any an-tanàna anankiray any Galilia atao hoe Nazareta, ho any amin ny virijina anankiray,

Plus en détail

Retour au menu MinJustice

Retour au menu MinJustice Retour au menu MinJustice TABLE DES MATIERES Pages LIVRE I : LES ARTISANS I.1. LOI N 95-004 du 21 juin 1995 4 relative à l artisanat I.2. DECRET N 98-166 du 19 février 1998 8 portant organisation de l

Plus en détail

Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana

Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana BELGIQUE-BELGIE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 destinataire 40, Boulevard Bischoffscheim, 1000 Bruxelles. Taona faha 10, Laharana 01 Septambra 2006 Matoandahatsoratra Hery Rasoamanana AINA VAOVAO Mensuel

Plus en détail

FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE

FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE FINOANA SY FAHAZAVANA FOI ET LUMIERE BELGIQUE-BELGIE P.P 5060 SAMBREVILLE 6/69330 Gazety avoakan ny Mpiaramivavaka Kristianina Malagasy eto Bénélux (M.K.M.B.) Bulletin de liaison et d information de la

Plus en détail

EXPOSE DES MOTIFS. Uniformisation du taux du Droit de Douane sur les machines et appareils ;

EXPOSE DES MOTIFS. Uniformisation du taux du Droit de Douane sur les machines et appareils ; A- SUR LE CODE DES DOUANES EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre des réformes législatives initiées pour la Loi des Finances 11, l Administration des douanes a déterminé deux axes stratégiques pour faire face

Plus en détail

De la ferme à l usine

De la ferme à l usine ANNEE 1 NUMERO 1 GRATUIT JUIN 2013 Vers la certification HACCP : un facteur clé pour le succès de SOCOLAIT Ny soatoavina maha SOCOLAIT Socolait mamorona hatrany De nouveaux produits arrivent De la ferme

Plus en détail

Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P. 1032 - Antady, Fianarantsoa (301) Tél. 020.75.502 15 info@lariziere.

Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P. 1032 - Antady, Fianarantsoa (301) Tél. 020.75.502 15 info@lariziere. Ecole Hôtelière LA RIZIERE Collège Saint François- Xavier B.P. 1032 - Antady, Fianarantsoa (301) Tél. 020.75.502 15 info@lariziere.org TAOM- PIANARANA 2015/2017 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Plus en détail

~m II11 E 7 7 C - Date Printed: 02/05/2009. JTS Box Number:. IFES 46. Tab Number: 34. Document Title: Document Date: 1992.

~m II11 E 7 7 C - Date Printed: 02/05/2009. JTS Box Number:. IFES 46. Tab Number: 34. Document Title: Document Date: 1992. Date Printed: 02/05/2009 JTS Box Number:. IFES 46 Tab Number: 34 Document Title: LAW ON CONSTITUTIONAL REFERENDUM Document Date: 1992 Document Country: Document Language: IFES ID: MLA-FRE EL00634 ~m II11

Plus en détail

AMBATONAKANGA SY NY MISIONERA ;

AMBATONAKANGA SY NY MISIONERA ; AMBATONAKANGA SY NY MISIONERA ; Raha miteny hoe Ambatonakanga isika protestanta amin izao andro ankehitriny izao dia ny trano fiangonana vita amin ny vato no tonga ao an-tsaintsika voalohany ary vitsy

Plus en détail

PRESIDENCE DE LA TRANSITION

PRESIDENCE DE LA TRANSITION PRESIDENCE DE LA TRANSITION LOI N 2012-021 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2013 IMPRIMERIE NATIONALE 2012 1 LOI N 2012-021 DU 17 DECEMBRE 2012 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2013 2 PRESIDENCE DE LA TRANSITION

Plus en détail

NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY

NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY NY FIOMPIANA KARPA AN-TANIMBARY Financé par Union européenne Connaissez-vous un moyen simple et efficace de produire du poisson sans investissement couteux? Il s agit de la pisciculture en rizière, appelée

Plus en détail

ATRIKA Le journal de l ASMF

ATRIKA Le journal de l ASMF Association des Anciens du Collège St-Michel en France ATRIKA Le journal de l ASMF OCTOBRE 2010 ÉDITION : Octobre 2010, NUMÉRO 12 Éditorial 2010 ASMF bureau 2009/2010 Joël Rambatomanga(1990) Président

Plus en détail

voly vary maro anaka système de riziculture intensive

voly vary maro anaka système de riziculture intensive voly vary maro anaka système de riziculture intensive tantara an-tsary ny voka-pikarohana lehibe sady mahagaga malagasy histoire toute simple d une très grande découverte malgache Henri de Laulanie de

Plus en détail

Tehindrazanarivelo Liva; Mamy Aimanantsoa; Toky Rabemanantsoa; Alex Objet:

Tehindrazanarivelo Liva; Mamy Aimanantsoa; Toky Rabemanantsoa; Alex Objet: Randriamiharisoa Alex De: randriamihaja josefa [r_josefa@yahoo.fr] Envoyé: jeudi, 1. octobre 2009 16:03 À: AZ Cc: Tehindrazanarivelo Liva; Mamy Aimanantsoa; Toky Rabemanantsoa; Alex Objet: Tr : DEVIS ET

Plus en détail

Éditorial. La rentrée sous le signe de l engagement U ne belle dynamique se profile déjà pour cette 37e édition. www.rns-cen.com.

Éditorial. La rentrée sous le signe de l engagement U ne belle dynamique se profile déjà pour cette 37e édition. www.rns-cen.com. www.rns-cen.com 2011 Le logo de la RNS 2012 Dans ce numéro : Éditorial L@ tribune des organisateurs Histoire de la RNS Adhérer au CEN Le concours de logo RNS 2012 Lauréat du concours logo Kouzins Normandie

Plus en détail

FANILO MIAMPITA. TÉLÉPHONIE FIXE La honte. Encore sous le monopole Après le drame libanais, voilà que resurgit

FANILO MIAMPITA. TÉLÉPHONIE FIXE La honte. Encore sous le monopole Après le drame libanais, voilà que resurgit cyan magenta jaune noir PROGRAMME P.7 L accès sans peine à l information QUOTIDIEN D INFORMATION GRATUIT N 080 DU Vendredi 18 Juin 2010 AFFAIRE LILA FANILO MIAMPITA TÉLÉPHONIE FIXE La honte TONGA NY ORA

Plus en détail

E1 403 VOL. 1 JIRO SY RANO MALAGASY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA JIRAMA

E1 403 VOL. 1 JIRO SY RANO MALAGASY REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA JIRAMA Public Disclosure Authorized a REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana JIRAMA JIRO SY RANO MALAGASY E1 403 VOL. 1 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ÉVALUATION

Plus en détail

PROJET DE LOI N 027/2007

PROJET DE LOI N 027/2007 REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana PROJET DE LOI N 027/2007 DU 25 OCTOBRE 2007 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2008 IMPRIMERIE NATIONALE 2007 - 2 - PROJET DE LOI N 027/2007 PORTANT

Plus en détail

Analyse de quelques occurrences issues d un corpus oral (dialecte betsileo) Quelques pistes pour l apprenant

Analyse de quelques occurrences issues d un corpus oral (dialecte betsileo) Quelques pistes pour l apprenant Ao Analyse de quelques occurrences issues d un corpus oral (dialecte betsileo) Quelques pistes pour l apprenant Préambule Locutrice non native du malgache Présentations traditionnelles de ao Sens et le

Plus en détail

Retour au menu MinJustice

Retour au menu MinJustice Retour au menu MinJustice TABLE DES MATIERES Pages ORDONNANCE N 60-084 du 18 août 1960 21 portant refonte et codification de la législation et de la réglementation douanière. TITRE PREMIER Principes généraux

Plus en détail

ATTRIBUTIONS MESURES DE CONSERVATION

ATTRIBUTIONS MESURES DE CONSERVATION Décret n 64-205 du 21 mai 1964 réglant les modalités d application de la loi n 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national modifiée par l ordonnance n 62-047 du 20 septembre 1962 (J.O.

Plus en détail

Pour plus de transparence

Pour plus de transparence cyan magenta jaune noir PROGRAMME P.7 MONJA ROINDEFO Position ambigüe L ancien Premier ministre de la Transition joue actuellement le rôle de premier FANDRESENA TETIKADY SAMY MANANA maro lafy ny fomba

Plus en détail

mensuel d informations régionales Edition Numéro 41 - Avril 2014

mensuel d informations régionales Edition Numéro 41 - Avril 2014 masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 41 - Avril 2014 gratuit Sommaire Bonjour, A travers ses différents services et domaines d actions, Orange Madagascar, entreprise citoyenne,

Plus en détail

GRATUIT. Azo raisina sy ampiasana amin ny finday Telma

GRATUIT. Azo raisina sy ampiasana amin ny finday Telma cyan magenta jaune noir GRATUIT L accès sans peine à l information QUOTIDIEN D INFORMATION N 0158 DU Samedi 18 Septembre 2010 AL-QAÏDA - NIGER UN MALGACHE PRIS EN OTAGE P a r m i l e s s e p t p e r s

Plus en détail

mensuel d informations régionales Edition Numéro 28 - mars 2013

mensuel d informations régionales Edition Numéro 28 - mars 2013 masolavitra mensuel d informations régionales Edition Numéro 28 - mars 2013 gratuit Bonjour, Ce mois de mars, Orange Solidarité Madagascar, l association humanitaire d Orange Madagascar qui travaille activement

Plus en détail

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001

1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 REPUBLIQUE DE MADAGASCAR TANINDRAZANA FAHAFAHANA FANDROSOANA MINISTERE DE LA JUSTICE 1000 TEXTES mis à jour au 31 décembre 2001 DROIT PENAL 1 Code pénal 2 Lois pénales annexes REPOBLIKAN I MADAGASIKARA

Plus en détail

ISSN: 1726-9113. Melanophylla angustior (Melanophyllaceae) Ravintsara

ISSN: 1726-9113. Melanophylla angustior (Melanophyllaceae) Ravintsara ISSN: 1726-9113 Melanophylla angustior (Melanophyllaceae) Ravintsara...a newsletter on Malagasy plants and their conservation...bulletin sur les plantes malgaches et leur conservation...gazety mikasika

Plus en détail

Projet Q925. Radobarimanjaka RABENIALA. Haja N. MASEZAMANA. Léa I.B. RAOLIARIVELO. Josoa R. RANDRIAMALALA

Projet Q925. Radobarimanjaka RABENIALA. Haja N. MASEZAMANA. Léa I.B. RAOLIARIVELO. Josoa R. RANDRIAMALALA Projet Q925 Clôture en bois dans la commune urbaine de Toliara, une autre source importante de déforestation dans le district de Toliara II Radobarimanjaka RABENIALA Haja N. MASEZAMANA Léa I.B. RAOLIARIVELO

Plus en détail

ISSN: 1726-9105. Filicium thouarsianum A. DC. Ravintsara

ISSN: 1726-9105. Filicium thouarsianum A. DC. Ravintsara ISSN: 1726-9105 Filicium thouarsianum A. DC Ravintsara...a newsletter on Malagasy plants and their conservation...bulletin sur les plantes malgaches et leur conservation...gazety mikasika ny zava-maniry

Plus en détail

ÉDIFIER UN MARIAGE ÉTERNEL MANUEL DE L INSTRUCTEUR. Religion 235

ÉDIFIER UN MARIAGE ÉTERNEL MANUEL DE L INSTRUCTEUR. Religion 235 ÉDIFIER UN MARIAGE ÉTERNEL MANUEL DE L INSTRUCTEUR Religion 235 ÉDIFIER UN MARIAGE ÉTERNEL, MANUEL DE L INSTRUCTEUR Religion 235 Préparé par le Département d Éducation de l Église Publié par l Église de

Plus en détail

Documentation. de l Évangile Pour le foyer. Écritures...2. Conférence générale...2. Magazines...3. Musique...3. Illustrations de l Évangile...

Documentation. de l Évangile Pour le foyer. Écritures...2. Conférence générale...2. Magazines...3. Musique...3. Illustrations de l Évangile... Documentation de l Évangile Pour le foyer Écritures...2 Conférence générale...2 Magazines...3 Musique...3 Illustrations de l Évangile...3 Livres, manuels et brochures...4 Histoire familiale...6 Œuvre missionnaire...6

Plus en détail

Doctrine et Alliances Sections 57-62. Cours de Religion 324 Leçon 11

Doctrine et Alliances Sections 57-62. Cours de Religion 324 Leçon 11 Doctrine et Alliances Sections 57-62 Cours de Religion 324 Leçon 11 Contexte historique JUIL.-AOÛT 1831 : Joseph Smith, le prophète, et Sidney Rigdon se rendent au Missouri et consacrent l endroit comme

Plus en détail

Le passé composé. C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past!

Le passé composé. C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past! > Le passé composé le passé composé C'est le passé! Tout ça c'est du passé! That's the past! All that's in the past! «Je suis vieux maintenant, et ma femme est vieille aussi. Nous n'avons pas eu d'enfants.

Plus en détail

Livret 2. Travailler la prononciation

Livret 2. Travailler la prononciation Livret 2 Travailler la prononciation Sommaire P. 8 CONSTAT P. 9 OBJECTIFS P. 9 DIAGNOSTIC Séquence 1 Aider les élèves à bien prononcer les sons du français 1. Où en êtes-vous pour commencer? 2. À propos

Plus en détail

Stress and Difficulties at School / College

Stress and Difficulties at School / College Stress and Difficulties at School / College This article will deal with the pressures and problems that students face at school and college. It will also discuss the opposite - the positive aspects of

Plus en détail

Rapport annuel. Chaire de recherche du Canada en Administration publique et en gouvernance 2010-2011

Rapport annuel. Chaire de recherche du Canada en Administration publique et en gouvernance 2010-2011 Rapport annuel Chaire de recherche du Canada en Administration publique et en gouvernance 2010-2011 Bilan a) Objectifs fixés en 2010-2011 et résultats obtenus J'ai complété mon manuscrit : Power : Where

Plus en détail

Un siècle de séminaire

Un siècle de séminaire Par Casey Paul Griffiths Par Casey Paul Griffiths Publié par L Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours Salt Lake City (Utah) 2012 Intellectual Reserve, Inc. Tous droits réservés Imprimé aux

Plus en détail

ETUI Formation Cours de langues et de communication. Devenir un communicateur efficace dans le monde syndical

ETUI Formation Cours de langues et de communication. Devenir un communicateur efficace dans le monde syndical ETUI Formation Cours de langues et de communication Devenir un communicateur efficace dans le monde syndical Cours de langues et de communication en anglais et en français pour les syndicalistes européens

Plus en détail

Diligence raisonnable avant l acquisition d une PME américaine lorsqu on est au Québec : Certains aspects juridiques

Diligence raisonnable avant l acquisition d une PME américaine lorsqu on est au Québec : Certains aspects juridiques Série Frontière Sud Manufacturiers et exportateurs du Québec Comment augmenter les activités de votre entreprise au sud de la frontière? Diligence raisonnable avant l acquisition d une PME américaine lorsqu

Plus en détail

eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME

eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME eid Trends in french egovernment Liberty Alliance Workshop April, 20th 2007 French Ministry of Finance, DGME Agenda What do we have today? What are our plans? What needs to be solved! What do we have today?

Plus en détail

Site : www.dys35.fr - Email : contact@dys35.fr - Tél. 02.99.53.48.82. Conférence - Débat

Site : www.dys35.fr - Email : contact@dys35.fr - Tél. 02.99.53.48.82. Conférence - Débat Site : www.dys35.fr - Email : contact@dys35.fr - Tél. 02.99.53.48.82 Conférence - Débat Ecole et Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages : Les pratiques au Canada, en Angleterre et en Belgique

Plus en détail

Défendre sa marque de commerce à l ère des média sociaux : une nouvelle approche. M e Giovanna Spataro, associée

Défendre sa marque de commerce à l ère des média sociaux : une nouvelle approche. M e Giovanna Spataro, associée Défendre sa marque de commerce à l ère des média sociaux : une nouvelle approche M e Giovanna Spataro, associée 4 avril 2014 LES RÉSEAUX SOCIAUX 2 DÉFINITION Marque de commerce Article 2 de la Loi sur

Plus en détail

Guide de Bonnes Pratiques d Hygiène de la filière vanille

Guide de Bonnes Pratiques d Hygiène de la filière vanille SOMMAIRE Comment utiliser ce guide?... 4 Préambule... 5 1. Champ d application et objectifs du guide... 6 2. Présentation générale de la filière et description du produit 2.1. Présentation générale de

Plus en détail

Doctrine et Alliances et histoire de l Église Manuel de l instructeur de Doctrine de l Évangile

Doctrine et Alliances et histoire de l Église Manuel de l instructeur de Doctrine de l Évangile Doctrine et Alliances et histoire de l Église Manuel de l instructeur de Doctrine de l Évangile Doctrine et Alliances et histoire de l Église Manuel de l instructeur de Doctrine de l Évangile Publié par

Plus en détail

SOS! Parent Teens Acculturation Conflict in Immigrant Families

SOS! Parent Teens Acculturation Conflict in Immigrant Families Inclusive Leadership & Intercultural Management Training & Coaching SOS! Parent Teens Acculturation Conflict in Immigrant Families Best Practices that Foster Positive Family-School Learning Conditions,

Plus en détail

COPYRIGHT 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

COPYRIGHT 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED. FONDATION ALCATEL-LUCENT: APPORT DES ENTREPRISES DES TIC DANS LES COMMUNAUTÉS TIC & RSE un duo gagnant pour le développement entrepreneurial en Afrique Mars 2015 UN MONDE ULTRA CONNECTÉ Carte des réseaux

Plus en détail

FICHE DE SUIVI DE GRANT

FICHE DE SUIVI DE GRANT Numéro d'identification de l'accord de Subvention: 02 ANALAMANGA ASSOCIATION ADM FICHE DE SUIVI DE GRANT 29/04/14 Frais ELIONET 8 820,00 29/04/14 Frais tenue de compte 2 400,00 07/05/14 Virement reçu PGDI

Plus en détail

Deadline(s): Assignment: in week 8 of block C Exam: in week 7 (oral exam) and in the exam week (written exam) of block D

Deadline(s): Assignment: in week 8 of block C Exam: in week 7 (oral exam) and in the exam week (written exam) of block D ICM STUDENT MANUAL French 2 JIC-FRE2.2V-12 Module Change Management and Media Research Study Year 2 1. Course overview Books: Français.com, niveau intermédiaire, livre d élève+ dvd- rom, 2ième édition,

Plus en détail

C est quoi, Facebook?

C est quoi, Facebook? C est quoi, Facebook? aujourd hui l un des sites Internet les plus visités au monde. Si tu as plus de 13 ans, tu fais peut-être partie des 750 millions de personnes dans le monde qui ont une page Facebook?

Plus en détail

Application Form/ Formulaire de demande

Application Form/ Formulaire de demande Application Form/ Formulaire de demande Ecosystem Approaches to Health: Summer Workshop and Field school Approches écosystémiques de la santé: Atelier intensif et stage d été Please submit your application

Plus en détail

I. COORDONNÉES PERSONNELLES / PERSONAL DATA

I. COORDONNÉES PERSONNELLES / PERSONAL DATA DOSSIER DE CANDIDATUREAPPLICATION FORM 2012 Please tick the admission session of your choice FévrierFebruary SeptembreSeptember MASTER OF ART (Mention the subject) MASTER OF SCIENCE (Mention the subject)

Plus en détail

The new consumables catalogue from Medisoft is now updated. Please discover this full overview of all our consumables available to you.

The new consumables catalogue from Medisoft is now updated. Please discover this full overview of all our consumables available to you. General information 120426_CCD_EN_FR Dear Partner, The new consumables catalogue from Medisoft is now updated. Please discover this full overview of all our consumables available to you. To assist navigation

Plus en détail

Master Développement Durable et Organisations Master s degree in Sustainable Development and Organizations Dossier de candidature Application Form

Master Développement Durable et Organisations Master s degree in Sustainable Development and Organizations Dossier de candidature Application Form Master Développement Durable et Organisations Master s degree in Sustainable Development and Organizations Dossier de candidature Application Form M / Mr Mme / Mrs Nom Last name... Nom de jeune fille Birth

Plus en détail

Nous désirons tout mettre en œuvre pour découvrir le travail d enseignant et surtout, améliorer nos

Nous désirons tout mettre en œuvre pour découvrir le travail d enseignant et surtout, améliorer nos L A P P R E N T I S S A G E E N P R O F O N D E U R Présenté par : Michael Lafontaine, CGA, M. Fisc. Bruce Lagrange, CA, M. Sc. Patricia Michaud, CA, MBA Francis Belzile, CA, M. Fisc. Janie Bérubé, CA,

Plus en détail

L ESP et l international

L ESP et l international L ESP et l international Mappemonde Partenariat { l étranger L AUSTRALIE Ce qu il faut savoir : Classé 2ème pays au monde en terme de qualité de vie. Principaux facteurs : climat, le coût bas de la vie,

Plus en détail

Report to the Executive Committee

Report to the Executive Committee Report to the Executive Committee Seniors Project Toronto-Paris (May and October 2009) Forty four low income seniors will participate in this project in 2009. Twenty two Toronto seniors will go to Paris

Plus en détail

Liste des documents. Par Catégorie. Centre de documentation. Ouvrage. Auteur(s) : BYRNE, Michael;DICKINSON, Michele.

Liste des documents. Par Catégorie. Centre de documentation. Ouvrage. Auteur(s) : BYRNE, Michael;DICKINSON, Michele. Ouvrage Titre : 200 % TOEIC BYRNE, Michael;DICKINSON, Michele Edition : ELLIPSES, 02/01/2014 Cote : 421 BYR Titre : Barron's TOEIC Practice Exams Edition : BARRON'S, 02/01/2015 Titre : Barron's TOEIC with

Plus en détail

Francoise Lee. www.photoniquequebec.ca

Francoise Lee. www.photoniquequebec.ca Francoise Lee De: Francoise Lee [francoiselee@photoniquequebec.ca] Envoyé: 2008 年 11 月 17 日 星 期 一 14:39 À: 'Liste_RPQ' Objet: Bulletin #46 du RPQ /QPN Newsletter #46 No. 46 novembre 2008 No. 46 November

Plus en détail

ENGLISH WEDNESDAY SCHOOL ENTRY TEST ENROLMENT FORM 2015-2016

ENGLISH WEDNESDAY SCHOOL ENTRY TEST ENROLMENT FORM 2015-2016 CHECKLIST FOR APPLICATIONS Please read the following instructions carefully as we will not be able to deal with incomplete applications. Please check that you have included all items. You need to send

Plus en détail

DEMANDE DE BOURSE D ÉTUDES APPLICATION FOR BURSARY

DEMANDE DE BOURSE D ÉTUDES APPLICATION FOR BURSARY REMARQUE IMPORTANTE AUX POSTULANTS En tant que programme de La Légion royale canadienne, les bourses d études font l objet d un concours établi sur plusieurs critères tels que le diplôme, l aptitude scolaire,

Plus en détail

Our recommendation engine has come up with some personalized suggestions for you.

Our recommendation engine has come up with some personalized suggestions for you. Purchase flow 1. 1. Product preview I want this! You'll get 10 files. Attribute Value 2. 2. Payment form Optimize for conversion (?) Require shipping information More information: Required Enter placeholder

Plus en détail

Institut Supérieur Africain d Enseignement Managérial et Technologique

Institut Supérieur Africain d Enseignement Managérial et Technologique Institut Supérieur Africain d Enseignement Managérial et Technologique (ISA - EMT) UNIVERSITE DE L ENTREPRENARIAT BP. 1215 Douala FORMULAIRE D INSCRIPTION REGISTRATION FORMULA Le/the N Signature/Signature

Plus en détail

Fiche d Inscription / Entry Form

Fiche d Inscription / Entry Form Fiche d Inscription / Entry Form (A renvoyer avant le 15 octobre 2014 Deadline octobrer 15th 2014) Film Institutionnel / Corporate Film Film Marketing Produit / Marketing Product film Film Communication

Plus en détail

ONTARIO Court File Number. Form 17E: Trial Management Conference Brief. Date of trial management conference. Name of party filing this brief

ONTARIO Court File Number. Form 17E: Trial Management Conference Brief. Date of trial management conference. Name of party filing this brief ONTARIO Court File Number at (Name of court) Court office address Form 17E: Trial Management Conference Brief Name of party filing this brief Date of trial management conference Applicant(s) Full legal

Plus en détail

Le chant des chorales - Concours de Chants Acapella

Le chant des chorales - Concours de Chants Acapella Le chant des chorales - Concours de Chants Acapella «Nous souhaitons faire de cet Événement un moment culturel fort, où tout Madagascar se réunira lors d un week-end de festivité.» Les chants seront en

Plus en détail

L ENSEIGNEMENT, PASDEPLUSGRANDAPPEL. Guide pour l enseignement de l Évangile

L ENSEIGNEMENT, PASDEPLUSGRANDAPPEL. Guide pour l enseignement de l Évangile L ENSEIGNEMENT, PASDEPLUSGRANDAPPEL Guide pour l enseignement de l Évangile L ENSEIGNEMENT, PAS DE PLUS GRAND APPEL Guide pour l enseignement de l Évangile Publié par l Eglise de Jésus-Christ des Saints

Plus en détail

SEMINAIRE SAS VISUAL ANALYTICS LAUSANNE, MARCH 18 : JÉRÔME BERTHIER VALERIE AMEEL

SEMINAIRE SAS VISUAL ANALYTICS LAUSANNE, MARCH 18 : JÉRÔME BERTHIER VALERIE AMEEL SEMINAIRE SAS VISUAL ANALYTICS LAUSANNE, MARCH 18 : JÉRÔME BERTHIER VALERIE AMEEL AGENDA 14:15-14:30 Bienvenue & Introduction Jérôme Berthier et Manuel Fucinos 14:30-14:45 Le concept de la Data Viz et

Plus en détail

Informatique / Computer Science

Informatique / Computer Science Informatique / Computer Science Vous trouverez ici les conditions de candidature pour les différentes voies de M2 de la mention «Informatique / Computer Science». Certaines formations ne seront cependant

Plus en détail

Le Sceau du Dieu Vivant

Le Sceau du Dieu Vivant Le Sceau du Dieu ivant L D U DI U Le Sceau du Dieu ivant L D U DI U Le Sceau du Dieu ivant L D U DI U Le Sceau du Dieu ivant L D U DI U Le Sceau du Dieu ivant L D U DI U Le Sceau du Dieu ivant L D U DI

Plus en détail

SERVICE D APPUI A LA GESTION DE L ENVIRONNEMENT- FAMPANDROSOANA MAHARITRA (SAGE)

SERVICE D APPUI A LA GESTION DE L ENVIRONNEMENT- FAMPANDROSOANA MAHARITRA (SAGE) SERVICE D APPUI A LA GESTION DE L ENVIRONNEMENT- FAMPANDROSOANA MAHARITRA (SAGE) I. IDENTITE DE L ENTITE Dénomination de l association : Service d Appui à la Gestion de l Environnement Fampandrosoana Maharitra,

Plus en détail

WIPO LIST OF NEUTRALS BIOGRAPHICAL DATA

WIPO LIST OF NEUTRALS BIOGRAPHICAL DATA ARBITRATION AND MEDIATION CENTER WIPO LIST OF NEUTRALS BIOGRAPHICAL DATA Gérald PAGE Attorney-at-Law Grand-Rue 23 1204 Geneva Telephone: +41 22 839 81 50 Fax: +41 22 839 81 51 Email: gpage@e-avocats.ch

Plus en détail

A provincial general election is underway. I am writing you to ask for your help to ensure that Ontarians who are homeless are able to participate.

A provincial general election is underway. I am writing you to ask for your help to ensure that Ontarians who are homeless are able to participate. Dear Administrator, A provincial general election is underway. I am writing you to ask for your help to ensure that Ontarians who are homeless are able to participate. Meeting the identification requirements

Plus en détail

+, -. / 0 1! " #! $ % % %! &' ( &))*

+, -. / 0 1!  #! $ % % %! &' ( &))* !"#!$%% +,-. /01 %!&'(&))* 23%#!! " # " " " "$! 4 5-6 4! 1! " # - 5! " # 6 3! " # 7! " # " 8! 9 : ; 5 7 4! 1! # 42 5! 5 < 44 3! # " 7! 41 5 8 '9 4! " $ = " > 4!4 *% 43 4!1? 48 4 4!5 $ 9 4!3 4@ 4!7 $ #

Plus en détail

AccessLearn Community Group: Introductory Survey. Groupe communautaire AccessLearn : étude introductive. Introduction.

AccessLearn Community Group: Introductory Survey. Groupe communautaire AccessLearn : étude introductive. Introduction. AccessLearn Community Group: Introductory Survey Introduction The W3C Accessible Online Learning Community Group (aka AccessLearn) is a place to discuss issues relating to accessibility and online learning,

Plus en détail

MODULES DE COURS BILINGUES EN GESTION DE COOPÉRATIVES

MODULES DE COURS BILINGUES EN GESTION DE COOPÉRATIVES MODULES DE COURS BILINGUES EN GESTION DE COOPÉRATIVES Claude-André Guillotte Directeur, IRECUS Université de Sherbrooke Claude-Andre.Guillotte@USherbrooke.ca Karen Miner Directrice générale Co-operative

Plus en détail

French Français. French Français. Position / Titre Telephone / Téléphone Email / Courriel. Name / Nom Address / Adresse Postal Code / Code postal

French Français. French Français. Position / Titre Telephone / Téléphone Email / Courriel. Name / Nom Address / Adresse Postal Code / Code postal Canadian Association of Nurses in Oncology Association canadienne des infirmières en oncologie CHAPTER FUNDING APPLICATION FORM FORMULAIRE DE DEMANDE DE FINANCEMENT DE SECTION Complete in typing and submit

Plus en détail

Formation en conduite et gestion de projets. Renforcer les capacités des syndicats en Europe

Formation en conduite et gestion de projets. Renforcer les capacités des syndicats en Europe Formation en conduite et gestion de projets Renforcer les capacités des syndicats en Europe Pourquoi la gestion de projets? Le département Formation de l Institut syndical européen (ETUI, European Trade

Plus en détail

PHOTO ROYAUME DE BELGIQUE /KINDOM OF BELGIUM /KONINKRIJK BELGIE. Données personnelles / personal data

PHOTO ROYAUME DE BELGIQUE /KINDOM OF BELGIUM /KONINKRIJK BELGIE. Données personnelles / personal data 1 ROYAUME DE BELGIQUE /KINDOM OF BELGIUM /KONINKRIJK BELGIE Service Public Fédéral Affaires Etrangères, Commerce et Coopération au développement Federal Public Service Foreign Affairs, External Trade and

Plus en détail

Big$Data$:$de$quoi$s agit0il$?$

Big$Data$:$de$quoi$s agit0il$?$ Association Nationale des Directeurs des Systèmes d Information Big$Data$:$de$quoi$s agit0il$?$ Pierre Delort, Président, Association Nationale des DSI www.andsi.fr Aussi l action de guerre offre-telle

Plus en détail

Kilometre Log Journal de kilométrages

Kilometre Log Journal de kilométrages Kilometre Log Journal de kilométrages Fleet Management Gestion de véhicules 1 Kilometre Log / Journal de kilométrages Please write your Fleet Number and Employee ID in the spaces provided below. Veuillez

Plus en détail

2012 COMMUNICATION ON PROGRESS GLOBAL COMPACT

2012 COMMUNICATION ON PROGRESS GLOBAL COMPACT 2012 COMMUNICATION ON PROGRESS GLOBAL COMPACT Introductory letter On behalf of DAVEY BICKFORD Group, I reaffirm my support to the 10 principles of the UN GLOBAL COMPACT. More particularly, this year I

Plus en détail

that the child(ren) was/were in need of protection under Part III of the Child and Family Services Act, and the court made an order on

that the child(ren) was/were in need of protection under Part III of the Child and Family Services Act, and the court made an order on ONTARIO Court File Number at (Name of court) Court office address Applicant(s) (In most cases, the applicant will be a children s aid society.) Full legal name & address for service street & number, municipality,

Plus en détail

Une Brève Introduction àla Fondation Canadienne de l IEEE

Une Brève Introduction àla Fondation Canadienne de l IEEE Une Brève Introduction àla Fondation Canadienne de l IEEE Mission Historique Structure/Administration Opérations Financières Activités Philanthropes Dons Réussites Qui contacter Mis àjour en Février 2012

Plus en détail

Nouveautés printemps 2013

Nouveautés printemps 2013 » English Se désinscrire de la liste Nouveautés printemps 2013 19 mars 2013 Dans ce Flash Info, vous trouverez une description des nouveautés et mises à jour des produits La Capitale pour le printemps

Plus en détail

FESTIVAL DE MUSIQUE DU GRAND MONCTON C. P. 1457, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6

FESTIVAL DE MUSIQUE DU GRAND MONCTON C. P. 1457, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6 FESTIVAL DE MUSIQUE DU GRAND MONCTON C. P. 1457, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6 FORMULAIRE D INSCRIPTION 2015 CLASSE : Solo Date limite d inscription : le 9 janvier 2015 Tout formulaire en retard

Plus en détail

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER DGE-530T. Quick Installation Guide+ Guide d installation+

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER DGE-530T. Quick Installation Guide+ Guide d installation+ GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER Quick Installation Guide+ Guide d installation+ Check Your Package Contents Quick Installation Guide Gigabit Ethernet PCI Adapter CD with Manual and Drivers DO NOT insert the

Plus en détail