OPENBAAR AANBOD IN BELGIË

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "OPENBAAR AANBOD IN BELGIË"

Transcription

1 OPENBAAR AANBOD IN BELGIË AEGON N.V. (opgericht naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te Den Haag) Minimaal Euro Eeuwigdurende Achtergestelde Obligaties met trimestrieel betaalbare en variabele interest Uitgifteprijs: 100 procent (de "EUR Achtergestelde Obligaties") Minimaal USD Eeuwigdurende Achtergestelde Obligaties met trimestrieel betaalbare en variabele interest Uitgifteprijs: [ ] procent (de "USD Achtergestelde Obligaties") Dit Belgisch supplement (het "Supplement"), opgesteld in het Nederlands en het Frans, houdende de belangrijkste kenmerken van de verrichting betreft slechts een samenvattende vertaling van het Engelstalig Offering Circular van 13 juli 2004 en het Engelstalig Supplemental Offering Circular van 16 september 2004 (samen het "Prospectus"), dat bewijskracht heeft, uitgezonderd wat betreft de informatie voorgeschreven door artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 14 november 1991 over de wederzijdse erkenning binnen de Europese Gemeenschappen van het prospectus bij een openbaar aanbod en van het prospectus bij toelating tot de notering aan een effectenbeurs en artikel 23 1, lid 2 van de Wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten. De concordantie van de taalversies werd geverifieerd door de Emittent. De Emittent verklaart aansprakelijk te zijn voor de conformiteit en de correctheid van dit Supplement. In geval van enige discrepantie tussen het Prospectus en dit Supplement, zal het Prospectus prevaleren. Tenzij de context het anders vereist, zullen de termen en uitdrukkingen hierin gebruikt en welke hier niet zijn gedefinieerd, de betekenis hebben zoals daaraan toegekend in het Prospectus. De houders van de Effecten worden geacht kennis te hebben van de inhoud van deze documenten. Het Prospectus mag in België alleen worden verspreid met dit Supplement. Beide stukken mogen niet afzonderlijk worden verspreid. Investeerders worden verzocht het Prospectus en dit Supplement te raadplegen vooraleer op de Effecten in te schrijven. Het Engelstalig Offering Circular van 13 juli 2004 werd op 28 juni 2004 door Euronext Amsterdam goedgekeurd overeenkomstig het Fondsenreglement, het Engelstalig Supplemental Offering Circular van 16 september 2004 werd op 14 september 2004 goedgekeurd door Euronext Amsterdam overeenkomstig het Fondsenreglement en het Prospectus werd op 21 september 2004 door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen erkend overeenkomstig artikel 23 1 van de Wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten en de artikelen 1, derde lid en 8 van het Koninklijk Besluit van 14 november 1991 over de wederzijdse erkenning binnen de Europese Gemeenschappen van het prospectus bij een openbaar aanbod en van het prospectus bij toelating tot de notering aan een effectenbeurs.

2 Dit Supplement werd op 21 september 2004 door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen goedgekeurd overeenkomstig artikel 14 van de Wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten. Enkel dit Supplement heeft bewijskracht voor wat betreft de informatie voorgeschreven door artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 14 november 1991 over de wederzijdse erkenning binnen de Europese Gemeenschappen van het prospectus bij een openbaar aanbod en van het prospectus bij toelating tot de notering aan een effectenbeurs en artikel 23 1, lid 2 van de Wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten. De nationale wet en reglementering van de oorspronkelijke controleoverheid krachtens dewelke onderhavige verrichting werd goedgekeurd werd uitgevaardigd in overeenstemming met de Richtlijn 2001/34/EG. De erkenning van het Prospectus en de goedkeuring van onderhavig Supplement houdt geenszins een beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de verrichting noch van de toestand van de persoon die ze opstelt. Beschrijving van de Effecten Dit Supplement bevat bepalingen met betrekking tot de EUR Achtergestelde Obligaties en de USD Achtergestelde Obligaties (samen de "Effecten") die worden uitgegeven door AEGON N.V. (de "Emittent"). (a) Looptijd en terugbetaling in hoofdsom De Effecten zijn eeuwigdurende obligaties en hebben geen vaste terugbetalingsdatum. De Emittent heeft geen verplichting om op enig moment de Effecten terug te betalen en de houders van de Effecten hebben geen recht om hun terugbetaling te eisen. De Effecten mogen niettemin, wanneer de Emittent zo verkiest, volledig maar niet gedeeltelijk in hoofdsom terugbetaald worden op de Couponbetalingsdatum (Coupon Payment Date) van 15 juli 2014 of op enige Couponbetalingsdatum (Coupon Payment Date) daarna. Bovendien mogen de Effecten ook geheel maar niet gedeeltelijk in hoofdsom terugbetaald worden door de Emittent, wanneer er zich bepaalde omstandigheden voordoen die hetzij verbonden zijn aan wijzigingen in de regelgeving inzake kapitaalsvereisten (capital adequacy regulations) hetzij verbonden zijn aan een wijziging in de fiscale behandeling van de Effecten. De volledige terugbetaling in hoofdsom dient in alle gevallen te gebeuren samen met alle nog uitstaande couponbetalingen. (b) Coupon De EUR Achtergestelde Obligaties zullen ieder kwartaal een variabele coupon betalen die in beginsel gebaseerd is op het lineair geïnterpoleerde effectieve rendement van 2 Nederlandse staatsobligaties met een resterende looptijd van ongeveer 10 jaar vermeerderd met 0,1%. Lineaire interpolatie betekent in dit geval dat de coupon gebaseerd is op een Nederlandse staatsobligatie met een resterende looptijd van minder dan 10 jaar (obligatie A) en een Nederlandse staatsobligatie met een resterende looptijd van meer dan 10 jaar (obligatie B). De coupon wordt als volgt gebaseerd op het gewogen gemiddelde van het effectief rendement op deze twee obligaties (zie figuur 1) 2

3 e AEGON = [(1-w) * ea] + [w * eb) w = (t AEGON ta) / (tb ta) waarbij de afkortingen de volgende betekenis hebben: e AEGON e A e B t A t B lineair geinterpoleerd rendement dat als basis dient voor de AEGON coupon effectief rendement obligatie A effectief rendement obligatie B terugbetalingsdatum obligatie A terugbetalingsdatum obligatie B t AEGON datum 10 jaar na de eerste dag van de desbetreffende Couponperiode (Coupon Period) (bijv. 15 oktober 2014, 15 januari 2015, 15 april 2015, 15 juli 2015 etc.) w wegingsfactor Effectief rendement Figuur 1: Lineaire interpolatie eb B e AEGON ea A AEGON ta t AEGON tb Datum De coupon wordt vervolgens vastgesteld door dit lineair geïnterpoleerd rendement te vermeerderen met 0,10%. De coupon van de EUR Achtergestelde Obligaties wordt elk kwartaal herzien op basis van het dan vigerende rendement van de 2 Nederlandse staatsobligaties die op dat ogenblik een resterende looptijd hebben van ongeveer 10 jaar. Indien de coupon voor enig kwartaal meer dan 8% bedraagt, zal de te betalen coupon voor dat kwartaal beperkt worden tot 8%. De USD Achtergestelde Obligaties zullen ieder kwartaal een variabele coupon betalen die in beginsel gebaseerd is op het gemiddelde van de gevraagde en aangeboden koersen van tienjarige US Dollar swaps (zoals deze gepubliceerd worden op Telerate Pagina onder de hoofding "RATES AS AT 11:00 (EST (16:00 GMT)) vermeerderd met 0,1%. De coupon wordt elk kwartaal herzien op basis van het dan vigerende gemiddelde van de gevraagde en aangeboden koersen van tienjarige US Dollar 3

4 swaps. Indien de coupon voor enig kwartaal meer dan 8,5% bedraagt, zal de te betalen coupon voor dat kwartaal beperkt worden tot 8,5%. De coupons van zowel de EUR Achtergestelde Obligaties als de USD Achtergestelde Obligaties zijn trimestrieel betaalbaar na verloop van de termijn op 15 oktober, 15 januari, 15 april en 15 juli van elk jaar, te beginnen vanaf (en met inbegrip van) 15 januari Voor wat betreft het eerste kwartaal (te betalen op 15 januari 2005), bedraagt de Couponrente, aan de hand van de marktomstandigheden op datum van dit Supplement, voor de EUR Achtergestelde Obligaties ongeveer 4,25% en voor de USD Achtergestelde Obligaties ongeveer 4,7%. Aan de hand van de huidige rentestand, bedraagt het bruto-couponbedrag voor de EUR Achtergestelde Obligaties ongeveer 1,06 en voor de USD Achtergestelde Obligaties ongeveer $ 1,17 (zijnde ongeveer 0,96 op basis van de wisselkoers van ongeveer USD 1,22 per EUR op 17 september 2004). Zowel de Couponrente als het bruto-couponbedrag voor het eerste kwartaal zullen slechts bepaald en bekendgemaakt worden juist voor de Uitgiftedatum. (c) Uitstel van Couponbetaling De Emittent is in bepaalde gevallen verplicht de betalingen van de Coupon uit te stellen: Voordat de Emittent onderworpen wordt aan reglementeringen inzake kapitaalsvereisten (capital adequacy regulations), is de Emittent verplicht om een betaling van de Coupon of gedeelte daarvan uit te stellen indien de Emittent vaststelt dat hij niet Solvent (Solvent) is of dat hij door de betaling van de Coupon, of gedeelte daarvan, niet Solvent (Solvent) wordt. Nadat de Emittent onderworpen wordt aan reglementeringen inzake kapitaalsvereisten (capital adequacy regulations), is de Emittent verplicht om een betaling van de Coupon of gedeelte daarvan uit te stellen indien de Emittent vaststelt dat hij onderworpen is aan een Gereguleerde Gebeurtenis (Regulatory Event) of dat hij door de betaling van de Coupon, of gedeelte daarvan, onderworpen wordt aan een Gereguleerde Gebeurtenis. Geen interest zal verschuldigd zijn op zulke verplicht uitgestelde betalingen. Niettegenstaande het bovenstaande, mag de Emittent er steeds voor opteren om enige betaling van de Coupon uit te stellen voor eender welke periode. Indien de Emittent hiervoor opteert, zal de uitgestelde betaling interest opbrengen voor de volledige periode van de uitgestelde betaling. Elke uitgestelde couponbetaling (in voorkomend geval vermeerderd met de gelopen interest daarop) zal voldaan worden gebruikmakende van een Alternatief Couponvoldoeningsmechanisme (Alternative Coupon Satisfaction Mechanism). Bovendien kan de Emittent ervoor opteren om op elk ogenblik enige betaling (andere dan een uitgestelde couponbetaling en een betaling van het nominaal bedrag) te voldoen aan de houders gebruikmakende van het Alternatief Couponvoldoeningsmechanisme. Dit mechanisme betekent dat de relevante betaling voldaan wordt door de opbrengsten van de uitgifte voor dat bedrag van gewone aandelen. De investeerders zullen steeds betalingen op de Effecten in speciën ontvangen. Indien de Emittent van mening is dat er een Marktverstorende Gebeurtenis (Market Disruption Event) bestaat op zijn aandelen op of na de 15e Werkdag voorafgaand aan een datum waarop de Emittent een betaling dient te doen gebruikmakende van het Alternatief Couponvoldoenings-mechanisme (Alternative Coupon Satisfaction Mechanism), kan deze betaling uitgesteld worden totdat deze Marktverstorende Gebeurtenis niet meer bestaat. Elke aldus uitgestelde betaling zal intrest opbrengen indien deze Marktverstorende Gebeurtenis aanhoudt voor een periode van 14 dagen of langer. 4

5 (d) Status De Effecten vormen rechtstreekse, niet-gewaarborgde, achtergestelde obligaties van de Emittent en verhouden zich pari passu zonder enige voorkeur onder elkaar. De rechten en de vorderingen van de houders van de Effecten zijn achtergesteld ten opzichte van de vorderingen van de huidige en toekomstige Senior Schuldeisers (Senior Creditors) van de Emittent. In geval van faillissement of vereffening na ontbinding van de Emittent zullen de Effecten voorrang hebben op distributies op alle klassen van aandelen van de Emittent en zullen zij gelijke rang hebben met en onder elkaar, maar zullen zij wat betreft de betalingsrechten nog steeds achtergesteld zijn ten opzichte van de vorderingen van de huidige en toekomstige Senior Schuldeisers (Senior Creditors) van de Emittent. Er bestaat geen enkele beperking op (1) het bedrag van schuld dat de Emittent mag uitgeven en dewelke voorrang heeft op de Effecten en (2) het bedrag van effecten die de Emittent mag uitgeven en dewelke voorrang hebben op de Effecten. De uitgifte van dergelijke schuld of effecten kan het bedrag dat teruggevorderd kan worden door de houders van de Effecten tijdens een faillissement of vereffening na ontbinding van de Emittent verminderen en kan de kans op uitstel van betalingen onder de Effecten verhogen. (e) Verhaalsrecht Het enige verhaalsrecht van de Trustee of eender welke houder van Effecten voor de recuperatie van enige sommen verschuldigd in verband met de Effecten bestaat uit het inleiden van de faillissementsprocedure van de Emittent en/of het bestaan ervan aantonen in dergelijke faillissementsprocedure. Een houder van Effecten kan slechts dergelijke stappen ondernemen voor zover de Trustee dit niet binnen redelijke termijn doet en deze situatie blijft voortduren, in welk geval de houder van Effecten enkel zulke rechten kan uitoefenen jegens de Emittent als de Trustee gerechtigd is uit te oefenen. Bovendien kunnen de houders van Effecten niet genieten van de bescherming van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten, dat werd opgericht ingevolge de Wet van 17 december 1998 tot oprichting van een beschermingfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelen voor deposito's en financiële instrumenten. (f) Markt De Effecten vormen een uitgifte van nieuwe obligaties door de Emittent. Voor deze uitgifte, zal er geen publieke markt zijn geweest voor de Effecten. Niettegenstaande dat de aanvraag voor de beursnotering van de Effecten werd aangevraagd bij Euronext Amsterdam, kan er geen garantie worden gegeven dat er zich een actieve publieke markt voor de Effecten zal ontwikkelen, en indien zulke markt zich zou ontwikkelen, zijn de Managers (Managers) niet verplicht om zulke markt te behouden. De liquiditeit en de marktprijs voor de Effecten wordt verwacht te variëren door wijzigingen in de markt en economische voorwaarden, de financiële toestand en verwachtingen van de Emittent alsook andere factoren die de marktprijzen in het algemeen beïnvloeden. (g) Plaatsingsrestricties De Effecten zijn niet, en zullen niet, geregistreerd worden onder de US Securities Act 1933 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan, of voor rekening van of ten gunste van, personen van de Verenigde Staten van Amerika, tenzij in transacties die vrijgesteld zijn van of geen registratie vereisen onder de US Securities Act Andere plaatsingsrestricties worden vernoemd onder het onderdeel "Subscription and Sale" op pagina 61 van het Prospectus. 5

6 (h) Vorm De Effecten worden vertegenwoordigd door twee Verzameleffecten (Global Securities) aan toonder, zonder coupons. Deze Verzameleffecten zijn gedeponeerd bij Euroclear Nederland (Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V.). De Verzameleffecten kunnen niet omgeruild worden voor definitieve Effecten aan toonder. Toekomstige investeerders die overwegen om Effecten te kopen, mogen hun beslissing om in de Effecten te beleggen enkel nemen nadat zij zorgvuldig de risico's verbonden aan de investering in de Effecten hebben overwogen en na te hebben nagegaan of, gelet op deze risico's, een belegging geschikt is in het licht van hun specifieke omstandigheden. Zij dienen onafhankelijk advies in te winnen betreffende de voorwaarden van de Effecten, de risico's verbonden aan een belegging in de Effecten en of dergelijke investering verenigbaar is met hun bereidheid en mogelijkheid om verliezen te leiden. Samenvatting van de belangrijkste kenmerken van de uitgifte Volgende samenvatting verwijst naar een aantal bepalingen in de Bepalingen en Voorwaarden (Terms and conditions) van de Effecten. Deze samenvatting is noodzakelijkerwijze beknopt en dient samen gelezen te worden met de volledige tekst van de Bepalingen en Voorwaarden (Terms and conditions). Soms wordt rechtstreeks verwezen naar de desbetreffende titel in de Bepalingen en Voorwaarden (Terms and conditions) die integraal in het Prospectus zijn opgenomen. Emittent Effecten AEGON N.V. Minimaal Euro Eeuwigdurende Achtergestelde Obligaties en minimaal USD Eeuwigdurende Achtergestelde Obligaties Uitgiftedatum 15 oktober 2004 Trustee Valuta ATC Financial Services B.V. EUR en USD Nominale waarde 100 en USD 100 Uitgifteprijs Inschrijvingsperiode Status en achterstelling Terugbetaling 100 procent voor de EUR Achtergestelde Obligaties en [ ] procent voor de USD Achtergestelde Obligaties Voor de EUR Achtergestelde Obligaties, 23 september 2004 tot en met 7 oktober Voor de USD Achtergestelde Obligaties, 27 september 2004 tot en met 7 oktober In beide gevallen behoudt de Emittent zich het recht voor om welke reden dan ook de inschrijvingsperiode vervroegd af te sluiten. Rechtstreekse, niet-gewaarborgde en achtergestelde obligaties van de Emittent. De rechten van de houders onder de Effecten zijn achtergesteld aan de vorderingen van de huidige en toekomstige Senior Schuldeisers (Senior Creditors) van de Emittent. De Effecten zijn eeuwigdurende obligaties en hebben geen vervaldatum. De Effecten mogen, wanneer de Emittent zo verkiest, volledig maar niet 6

7 gedeeltelijk in hoofdsom terugbetaald worden, samen met enige Uitstaande Betaling (Outstanding Payment) op de Couponbetalingsdatum (Coupon Payment Date) van 15 juli 2014 of op enige Couponbetalingsdatum (Coupon Payment Date) daarna. Interest De EUR Achtergestelde Obligaties zullen ieder kwartaal een variabele coupon betalen die in beginsel gebaseerd is op het lineair geïnterpoleerde effectieve rendement van 2 Nederlandse staatsobligaties met een resterende looptijd van ongeveer 10 jaar vermeerderd met 0.1%. De coupon wordt elk kwartaal herzien op basis van het dan vigerende rendement van 2 Nederlandse staatsobligaties die op dat ogenblik een resterende looptijd hebben van ongeveer 10 jaar. Indien de coupon voor enig kwartaal meer dan 8% bedraagt, zal de te betalen coupon voor dat kwartaal beperkt worden tot 8%. De USD Achtergestelde Obligaties zullen ieder kwartaal een variabele coupon betalen die in beginsel gebaseerd is op het gemiddelde van de gevraagde en aangeboden koersen van tienjarige US Dollar swaps (zoals deze gepubliceerd worden op Telerate Pagina onder de hoofding "RATES AS AT 11:00 (EST (16:00 GMT)) vermeerderd met 0.1%. De coupon wordt elk kwartaal herzien op basis van het dan vigerende gemiddelde van de gevraagde en aangeboden koersen van tienjarige US Dollar swaps. Indien de coupon voor enig kwartaal meer dan 8.5% bedraagt, zal de te betalen coupon voor dat kwartaal beperkt worden tot 8.5%. De Couponvoet (Coupon Rate) en het Couponbedrag (Coupon Amount) van de EUR Achtergestelde Obligaties en de USD Achtergestelde Obligaties zullen genotificeerd worden aan de Trustee, de Emittent, de Hoofdbetaalagent (Principal Paying Agent), Euronext Amsterdam N.V. en de houders van de Effecten, alsook zullen deze gepubliceerd worden op de website van de Emittent (www.aegon.com) zo spoedig mogelijk na de vaststelling daarvan maar in ieder geval niet later dan de 4de Werkdag (Business Day) na de vaststelling. Voor wat betreft het eerste kwartaal (te betalen op 15 januari 2005), bedraagt de Couponrente, aan de hand van de marktomstandigheden op datum van dit Supplement, voor de EUR Achtergestelde Obligaties ongeveer 4,25% en voor de USD Achtergestelde Obligaties ongeveer 4,7%. Aan de hand van de huidige rentestand, bedraagt het bruto-couponbedrag voor de EUR Achtergestelde Obligaties ongeveer 1,06 en voor de USD Achtergestelde Obligaties ongeveer $ 1,17 (zijnde ongeveer 0,96 op basis van de wisselkoers van ongeveer USD 1,22 per EUR op 17 september 2004). Zowel de Couponrente als het bruto-couponbedrag voor het eerste kwartaal zullen slechts bepaald en bekendgemaakt worden juist voor de Uitgiftedatum. Couponbetalingsdata Betalingsvoorwaarde Couponbetalingen (Coupon Payments) zullen trimestrieel na verloop van de termijn betaalbaar zijn op 15 oktober, 15 januari, 15 april en 15 juli van elk jaar, te beginnen vanaf (en met inbegrip van) 15 januari Geen betaling met betrekking tot de Effecten zal betaalbaar zijn, tenzij voor zover de Emittent Solvent (Solvent) is of in voorkomend geval niet 7

8 onderworpen is aan een Gereguleerde Gebeurtenis (Regulatory Event), en de Emittent nog zulke betaling zou kunnen doen zonder onmiddellijk daarna niet langer Solvent te zijn of onderworpen te zijn aan een Gereguleerde Gebeurtenis (Regulatory Event). Solvent (Solvent) betekent dat de Emittent (a) in staat is om zijn schulden aan de Senior Schuldeisers (Senior Creditors) te betalen op de vervaldag en (b) zijn Activa (Assets) zijn Passiva (Liabilities) (andere dan zijn schulden ten opzichte van personen die geen Senior Schuldeisers (Senior Creditors) zijn) overschrijdt. Een Gereguleerde Gebeurtenis (Regulatory Event) betekent dat de Emittent zal onderworpen zijn geworden aan het toezicht door enig bestaande of toekomstige regelgever ingevolge de wet of reglementering en dat de Emittent's solvabiliteitsmarge, ratio's inzake kapitaalsvereisten (capital adequacy ratios) of vergelijkbare marges of ratios onder de Reglementeringen inzake Kapitaalsvereisten (Capital Adequacy Regulations) minder zijn of ten gevolge van een Betaling (Payment) minder zijn geworden dan de minimumvereisten zoals toegepast en afgedwongen door zulke regelgever ingevolge Reglementeringen inzake Kapitaalsvereisten (Capital Adequacy Regulations). Vorderingen tot vereffening Verplichte uitstelling Van Betalingen In geval van faillissement of vereffening na ontbinding van de Emittent zullen de Effecten een hogere rang nemen ten aanzien van alle klassen van aandelen van de Emittent en pari passu rang nemen ten aanzien van en onder elkaar, maar zullen zij achtergesteld in rechten van betaling ten opzichte van de vorderingen van de huidige en toekomstige Senior Schuldeisers (Senior Creditors). Voordat de Emittent onderworpen wordt aan Reglementeringen inzake Kapitaalsvereisten (Capital Adequacy Regulations) Indien de Emittent vaststelt op de 20ste Werkdag voorafgaand aan de datum waarop enige Betaling (Payment) (anders dan een betaling van het nominaal bedrag) in de afwezigheid van enig uitstel overeenkomstig Voorwaarde (Condition) 4 opeisbaar en betaalbaar wordt, dat hij niet Solvent is of dat betaling van de desbetreffende Betaling, of gedeelte daarvan, ervoor zou zorgen dat de Emittent niet Solvent wordt, is de Emittent verplicht om zulke Betaling of in voorkomend geval gedeelte daarvan uit te stellen. Zulk uitgestelde Betaling mag op elk ogenblik door de Emittent voldaan worden op voorwaarde dat de Emittent niet minder dan 16 Werkdagen vooraf bericht geeft en voor zover dat op het ogenblik van het voldoen van dergelijke betaling, de Emittent Solvent is. Tenzij de Emittent verkiest zulke Betaling verder uit te stellen overeenkomstig zijn optioneel recht tot uitstel (zie verder), dient zulke uitgestelde Betaling voldaan te worden op de volgende Couponbetalingsdatum volgende op de 19de Werkdag nadat de Emittent vaststelt dat hij Solvent is geworden en dat zulke Betaling er niet toe zou leiden dat de Emittent terug niet Solvent zou worden. Geen interest zal verschuldigd zijn op zulke verplicht uitgestelde Betalingen. Nadat de Emittent onderworpen wordt aan Reglementeringen inzake 8

9 kapitaalsvereisten (Capital Adequacy Regulations). Indien de Emittent vaststelt op de 20ste Werkdag voorafgaand aan de datum waarop enige Betaling (Payment) (anders dan een betaling van het nominaal bedrag) in de afwezigheid van enig uitstel overeenkomstig Voorwaarde (Condition) 4 opeisbaar en betaalbaar wordt, dat hij onderworpen is aan een Gereguleerde Gebeurtenis (Regulatory Event) of dat betaling van de desbetreffende Betaling, of gedeelte daarvan, ervoor zou zorgen dat de Emittent onderworpen wordt aan een Gereguleerde Gebeurtenis, is de Emittent verplicht om zulke Betaling of in voorkomend geval gedeelte daarvan uit te stellen. Zulk uitgestelde Betaling mag op elk ogenblik door de Emittent voldaan worden op voorwaarde dat de Emittent niet minder dan 16 Werkdagen vooraf bericht geeft en voor zover dat op het ogenblik van het voldoen van dergelijke betaling, de Emittent niet langer onderworpen is aan een Gereguleerde Gebeurtenis. Tenzij de Emittent verkiest zulke Betaling verder uit te stellen overeenkomstig zijn optioneel recht tot uitstel (zie verder), dient zulke uitgestelde Betaling voldaan te worden op de volgende Couponbetalingsdatum volgende op de 19de Werkdag nadat de Emittent vaststelt dat hij niet langer onderworpen is aan een Gereguleerde Gebeurtenis en dat zulke Betaling er niet toe zou leiden dat de Emittent terug onderworpen zou worden aan een Gereguleerde Gebeurtenis. Geen interest zal verschuldigd zijn op zulke verplicht uitgestelde Betalingen. Optionele Uitstelling Van Betalingen Uitgestelde en Toekomstige Interestbetalingen De Emittent mag ervoor opteren om enige Betaling (Payment) (anders dan een betaling van het nominaal bedrag) op de Effecten uit te stellen voor eender welke periode. Indien de Emittent hiervoor opteert, zal de uitgestelde betaling interest opbrengen voor de volledige periode van optionele uitstelling. Elke uitgestelde Betaling (Payment) zal onmiddellijk betaalbaar en opeisbaar worden indien de Emittent op enige Junior Effecten (Junior Securities) of Gelijke Effecten (Parity Securities) sommen uitbetaalt, deze koopt of terugbetaalt (tenzij waar het een uitbetaling, aankoop of terugbetaling betreft dewelke de Emittent verplicht moet doen onder zijn statuten van datum voor het desbetreffende uitstel of equity swap, forward, repo of equity derivative transacties aangegaan door de Emittent voor het desbetreffende uitstel). Bovendien zal elke betaling, aankoop of terugbetaling van Gewone Aandelen (Ordinary Shares) of enig andere Junior Effecten (tenzij waar het een uitbetaling, aankoop of terugbetaling betreft dewelke de Emittent verplicht moet doen onder zijn statuten van datum voor het desbetreffende uitstel of equity swap, forward, repo of equity derivative transacties aangegaan door de Emittent voor het desbetreffende uitstel) resulteren in een verplichte betaling voor de vier volgende Couponperiodes (Coupon Periods) of de twee volgende Couponperiodes (naargelang het geval), waarbij verondersteld wordt dat zulke betaling gedaan wordt voor een volledig jaar of twee Couponperiodes. Enige betaling op Gelijke Effecten zal resulteren in een verplichte proportionele betaling voor zulk aantal opeenvolgende Couponperiodes volgend op dergelijke betaling op zulk Gelijke Effecten. In alle gevallen, zal de relevante betaling slechts gedaan worden als de Vereiste Uitstelvoorwaarde (Required Deferral Condition) niet voldaan 9

10 werd op het ogenblik dat de relevante betaling anders moest gedaan worden. Alternatief Couponvoldoeningsmechanisme Toereikendheid Marktverstorende Gebeurtenis Bijkomende Bedragen Terugbetaling omwille van gewijzigde Regelgeving Terugbetaling omwille van Fiscale Redenen Rechtsmiddel bij Niet-Betaling Elke Uitgestelde Couponbetaling (Deferred Coupon Payment) (in voorkomend geval vermeerderd met de gelopen interest daarop) zal voldaan worden gebruikmakende van een Alternatief Couponvoldoeningsmechanisme (Alternative Coupon Satisfaction Mechanism). Bovendien kan de Emittent ervoor opteren om op elk ogenblik enige Betaling (andere dan een Uitgestelde Couponbetaling en een betaling van het nominaal bedrag) te voldoen aan de Houders gebruikmakende van het Alternatief Couponvoldoeningsmechanisme. Dit mechanisme betekent dat de relevante betaling voldaan wordt door de opbrengsten van de uitgifte voor dat bedrag van Gewone Aandelen (Ordinary Shares). De investeerders zullen steeds betalingen op de Effecten in speciën ontvangen. De Emittent is verplicht om voldoende Gewone Aandelen (Ordinary Shares) ter uitgifte te houden waarvan de opbrengst voldoende is om van tijd tot tijd de Couponbetalingen (Coupon Payments) van het komende jaar of enige Uitgestelde Couponbetaling (Deferred Coupon Payment), te voldoen. Indien de Emittent van mening is dat er een Marktverstorende Gebeurtenis (Market Disruption Event) bestaat op zijn aandelen op of na de 15 Werkdag voorafgaand aan een datum waarop de Emittent een betaling dient te doen gebruikmakende van het Alternatief Couponvoldoeningsmechanisme (Alternative Coupon Satisfaction Mechanism), kan deze betaling uitgesteld worden totdat deze Marktverstorende Gebeurtenis niet meer bestaat. Elke aldus uitgestelde betaling zal intrest opbrengen aan de Toepasselijke Couponvoet (Applicable Coupon Rate) indien deze Marktverstorende Gebeurtenis aanhoudt voor een periode van 14 dagen of langer. Behoudens de gebruikelijke uitzonderingen, zal de Emittent aan de Houders van de Effecten bijkomende bedragen betalen teneinde de inhouding van Nederlandse roerende voorheffing te compenseren. Indien in de toekomst de Emittent onderworpen zou worden aan Regelgeving inzake kapitaalsvereisten (Capital Adequacy Regulations) waarbij de Effecten niet meer in aanmerking zouden komen om gekwalificeerd te worden als 'Tier I Capital' of equivalent daarvan, kan de Emittent overgaan tot gehele, maar niet gedeeltelijke, terugbetaling van de Effecten tegen hun nominale waarde vermeerderd met alle eventueel nog Uitstaande Bedragen (Outstanding Payments). Ingeval bepaalde wijzigingen zich voordien in de fiscale behandeling van de Effecten, kan de Emittent overgaan tot de gehele, maar niet gedeeltelijke terugbetaling van de Effecten, samen met alle eventueel nog Uitstaande Bedragen (Outstanding Payments). Het enige rechtsmiddel dat de Trustee of enige houder van Effecten tot recuperatie van verschuldigde geldsommen tegen de Emittent kan aanwenden, zal bestaan in het instellen van een faillissementsprocedure tegen de Emittent of het bestaan ervan aantonen tijdens dergelijke 10

11 procedure. Een houder van Effecten kan slechts dergelijke stappen ondernemen voor zover de Trustee dit niet binnen redelijke termijn doet en deze situatie blijft voortduren, in welk geval de houder van Effecten enkel zulke rechten kan uitoefenen jegens de Emittent als de Trustee gerechtigd is uit te oefenen. Beursnotering Vorm Clearing Plaatsingsrestricties Toepasselijk recht Rating ISIN Code Fondscode Common Code De notering van de Effecten op Euronext Amsterdam werd aangevraagd. De Effecten worden vertegenwoordigd door twee Verzameleffecten (Global Securities) aan toonder, zonder coupons. Deze Verzameleffecten zijn gedeponeerd bij Euroclear Nederland (Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V.). De Verzameleffecten kunnen niet omgeruild worden voor definitieve Effecten aan toonder. Euroclear Nederland, Clearstream en Euroclear De uitgifte en de verkoop van de Effecten zullen onderworpen zijn aan alle toepasselijke plaatsingsrestricties, zoals bepaald in het gedeelte "Subscription and Sale" op pagina 61 van de Offering Circular van 13 juli 2004 en pagina 5 van de Supplemental Offering Circular van 16 september De Effecten worden beheerst door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met, Nederlands recht. Het wordt verwacht dat bij de uitgifte de Effecten een rating zullen worden toegekend van 'A-' door Standard & Poor's Rating Services, een divisie van de McGraw-Hill Companies, Inc. en 'A3' door Moody's Investor Service. Een kredietrating is niet een aanbeveling om effecten te kopen, verkopen of aan te houden en is onderworpen aan herziening, schorsing of intrekking op enig ogenblik door de desbetreffende rating organisatie. Voor 24 november 2004, NL voor de uitgifte van de EUR Achtergestelde Obligaties en NL voor de uitgifte van de USD Achtergestelde Obligaties. Na 24 november 2004, NL voor de uitgifte van de EUR Achtergestelde Obligaties en NL voor de uitgifte van de USD Achtergestelde Obligaties. Voor 24 november 2004, voor de uitgifte van de EUR Achtergestelde Obligaties en voor de uitgifte van de USD Achtergestelde Obligaties. Na 24 november 2004, voor de uitgifte van de EUR Achtergestelde Obligaties en voor de uitgifte van de USD Achtergestelde Obligaties. Voor 24 november 2004, [ ] voor de uitgifte van de EUR Achtergestelde Obligaties en [ ] voor de uitgifte van de USD Achtergestelde Obligaties. Na 24 november 2004, voor de uitgifte van de EUR Achtergestelde Obligaties en voor de uitgifte van de USD Achtergestelde Obligaties. 11

A partir du 02/06/2014, les certificats de dépôt (code ISIN BE0004601424) BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT seront radiées de EURONEXT BRUSSELS.

A partir du 02/06/2014, les certificats de dépôt (code ISIN BE0004601424) BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT seront radiées de EURONEXT BRUSSELS. CORPORATE EVENT NOTICE: Radiation d'actions BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LOCATION: Brussels NOTICE: BRX_20140515_00483_EUR DATE: 15/05/2014 MARKET: EURONEXT BRUSSELS Radiation Retrait des certificats de

Plus en détail

OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION VOLONTAIRE ET CONDITIONNELLE EN ESPECES

OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION VOLONTAIRE ET CONDITIONNELLE EN ESPECES CORPORATE EVENT NOTICE: OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION VOLONTAIRE ET CONDITIONNELLE EN ESPECES VPK PACKAGING GROUP S.A. PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20121107_00990_EUR DATE: 07/11/2012 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS

Plus en détail

A partir du 02/06/2014, les certificats de dépôt (code ISIN BE0004580214) JPMORGAN CHASE AND CO. seront radiées de TNLB.

A partir du 02/06/2014, les certificats de dépôt (code ISIN BE0004580214) JPMORGAN CHASE AND CO. seront radiées de TNLB. CORPORATE EVENT NOTICE: Radiation d'actions JPMORGAN CHASE AND CO. LOCATION: Brussels NOTICE: BRX_20140515_00482_TFA DATE: 15/05/2014 MARKET: TNLB Radiation Retrait des certificats de la circulation. A

Plus en détail

1 - Principales caractéristiques de l émission d actions (code ISIN BE0003752665)

1 - Principales caractéristiques de l émission d actions (code ISIN BE0003752665) CORPORATE EVENT NOTICE: Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription FOUNTAIN S.A. PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140502_00410_EUR DATE: 02/05/2014 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS

Plus en détail

CIMESCAUT BRX_20140626_00706_EUR DATE: 26/06/2014 EURONEXT BRUSSELS OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE

CIMESCAUT BRX_20140626_00706_EUR DATE: 26/06/2014 EURONEXT BRUSSELS OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE CORPORATE EVENT NOTICE: OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE CIMESCAUT PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140626_00706_EUR DATE: 26/06/2014 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE La présente Offre constitue

Plus en détail

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CORPORATE EVENT NOTICE: Avis BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20130321_00253_EUR DATE: 21/03/2013 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Distribution (spin-off) de Brookfield Property Partners

Plus en détail

Following BRX_20150306_00286_EUR - change of dividend payment currency

Following BRX_20150306_00286_EUR - change of dividend payment currency Avis PLACE: AVIS N : DATE: 26/03/2015 MARCHE: Euronext fait connaitre ci-après une annonce de détachement d'un dividende intérimaire en espèces dont la notification n a pas été effectuée conformément à

Plus en détail

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE CORPORATE EVENT NOTICE: RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE MGT CONSULT.LIST BROKING SVCES PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140106_00008_FRM DATE: 06/01/2014

Plus en détail

PUBLIQUE D ACQUISITION IMAGE RECOGN.INTEGRATED SYST. (I.R.I.S.) BRX_20130326_00270_EUR DATE: 26/03/2013 EURONEXT BRUSSELS

PUBLIQUE D ACQUISITION IMAGE RECOGN.INTEGRATED SYST. (I.R.I.S.) BRX_20130326_00270_EUR DATE: 26/03/2013 EURONEXT BRUSSELS CORPORATE EVENT NOTICE: RESULTATS ET REOUVERTURE DE L OFFRE PUBLIQUE D ACQUISITION IMAGE RECOGN.INTEGRATED SYST. (I.R.I.S.) PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20130326_00270_EUR DATE: 26/03/2013 MARCHE: EURONEXT

Plus en détail

CHRISTIAN DIOR Société anonyme de droit français

CHRISTIAN DIOR Société anonyme de droit français CHRISTIAN DIOR Société anonyme de droit français Offre en souscription publique en Belgique d obligations émises dans le cadre d un emprunt obligataire de 150.000.000 4,25% (brut) échéant le 3 novembre

Plus en détail

SIPEF N.V. Euronext Brussels. Division des actions ordinaires et des strips VVPR par 10 par voie d'échange et dématérialisation

SIPEF N.V. Euronext Brussels. Division des actions ordinaires et des strips VVPR par 10 par voie d'échange et dématérialisation CORPORATE EVENT NOTICE: Split des actions et des Strips VVPR N.V. PLACE: Brussels AVIS Nº : BRX_20081229_01028_EUR DATE: 29/12/2008 MARCHÉ: Euronext Brussels Division des actions ordinaires et des strips

Plus en détail

Le prix de l usufruit payé par la requérante représenta 80 % de ce montant, soit 26.800.000 BEF ;

Le prix de l usufruit payé par la requérante représenta 80 % de ce montant, soit 26.800.000 BEF ; Tribunal de première instance de Mons - Jugement du 28 février 2005 - Rôle n 02-1887-A - Exercice d imposition 1999 Arrêt Avocats: Maître R. FORESTINI - pour la requérante III. RAPPEL DES FAITS Par acte

Plus en détail

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Consultation BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Pour répondre aux exigences

Plus en détail

DECISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 3 AOUT 2004 CONCERNANT L'OFFRE DE REFERENCE DE BELGACOM POUR L'ACCES A UN DEBIT BINAIRE

DECISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 3 AOUT 2004 CONCERNANT L'OFFRE DE REFERENCE DE BELGACOM POUR L'ACCES A UN DEBIT BINAIRE DECISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 3 AOUT 2004 CONCERNANT L'OFFRE DE REFERENCE DE BELGACOM POUR L'ACCES A UN DEBIT BINAIRE version 2004 Précisions concernant les tarifs ATM locaux INSTITUT BELGE DES SERVICES

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 2011.275. Vestiging van een private stichting. Vereffening van de stichting. Successierechten - Registratierechten.

Plus en détail

COFINIMMO. Libellé: COFINIMMO PRIV1 ISIN: BE0003811289 Code Euronext: BE0003811289 Mnémonique: COFP1

COFINIMMO. Libellé: COFINIMMO PRIV1 ISIN: BE0003811289 Code Euronext: BE0003811289 Mnémonique: COFP1 CORPORATE EVENT NOTICE: Assimilation COFINIMMO PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140422_00362_EUR DATE: 22/04/2014 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Diminution du nombre d'actions en circulation Suite à la conversion

Plus en détail

unconditionally and irrevocably guaranteed by Fortis Bank (Incorporated in the Kingdom of Belgium) "Target Snowball" Notes 2005 due 2015

unconditionally and irrevocably guaranteed by Fortis Bank (Incorporated in the Kingdom of Belgium) Target Snowball Notes 2005 due 2015 Prospectus Fortis Luxembourg Finance S.A. (Incorporated as a société anonyme under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Registry of Commerce and Companies under N B24784)

Plus en détail

Auteur. André Culot PricewaterhouseCoopers. www.pwcglobal.com. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteur. André Culot PricewaterhouseCoopers. www.pwcglobal.com. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteur André Culot PricewaterhouseCoopers www.pwcglobal.com Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: Titel: Onroerend goed als beleggingsinstrument- La stratégie immobilière Juridische en fiscale

Plus en détail

AVIS OFFICIELS OFFICIELE BERICHTEN

AVIS OFFICIELS OFFICIELE BERICHTEN 38592 MONITEUR BELGE 02.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD AVIS OFFICIELS OFFICIELE BERICHTEN COUR D ARBITRAGE Extrait de l arrêt n 130/2005 du 19 juillet 2005 [2005/202264] Numéro du rôle : 3020 En cause : les

Plus en détail

Nombre d'actions composant le capital social 4.971.330 actions existantes Un maximum de 529.141 actions nouvelles

Nombre d'actions composant le capital social 4.971.330 actions existantes Un maximum de 529.141 actions nouvelles CORPORATE EVENT NOTICE: Introduction par Offre au public KKO INTERNATIONAL SA PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20150922_01232_ALT DATE: 22/09/2015 MARCHE: ALTERNEXT BRUSSELS A ADMISSION D'ACTIONS ET OFFRE

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Geherkwalificeerde interest. Geldlening Datum 16 november 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan

Plus en détail

Libellé: SAINT GOBAIN ISIN: FR Code Euronext: FR Mnémonique: SGO

Libellé: SAINT GOBAIN ISIN: FR Code Euronext: FR Mnémonique: SGO Augmentation du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 02/07/2015 MARCHE: Marché de Référence : Euronext Paris Augmentation du nombre d'actions en circulation Euronext fait connaître que

Plus en détail

CORPORATE EVENT NOTICE: MITHRA PHARMACEUTICALS SA NV

CORPORATE EVENT NOTICE: MITHRA PHARMACEUTICALS SA NV CORPORATE EVENT NOTICE: Avis MITHRA PHARMACEUTICALS SA NV PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20150629_00833_EUR DATE: 29/06/2015 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Following BRX_20150618_00776_EUR Il est fait référence

Plus en détail

1. Our quoted price, excluding VAT, is valid until the delivery date. For orders with a value of less than 400, a surcharge of 15 will be charged.

1. Our quoted price, excluding VAT, is valid until the delivery date. For orders with a value of less than 400, a surcharge of 15 will be charged. GENERAL TERMS OF SUPPLY, SALES AND PAYMENT Article 1 All purchase- and sales agreements are solely subject to the conditions below. Any departure from these conditions will be non-recurrent and is valid

Plus en détail

Hof van beroep te Brussel - Arrest van 26 november 2013 - Rol nr 2010/AR/1884

Hof van beroep te Brussel - Arrest van 26 november 2013 - Rol nr 2010/AR/1884 Page 1 of 5 Hof van beroep te Brussel - Arrest van 26 november 2013 - Rol nr 2010/AR/1884 BTW organisator van congressen vs reisagentschap Samenvatting Arrest van het Hof van Beroep van Brussel dd. 26.11.2013

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Rechtbank Eerste Aanleg Bergen Onderwerp Schenking - Verwerving naakte eigendom door derde - Bewijs betaling door naakte eigenaar Datum 9 februari 2000 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting (FBB) Brutering Belastingverdragen Datum 9 januari 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp CVOA. Belastingschulden van de vennootschap. Betaling door de hoofdelijk aansprakelijk vennoot. Datum 14 juni 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Plus en détail

Attribution - Fusion - Admissions sur Euronext Brussels SUEZ. Euronext Brussels

Attribution - Fusion - Admissions sur Euronext Brussels SUEZ. Euronext Brussels CORPORATE EVENT NOTICE: Attribution - Fusion - Admissions sur Euronext Brussels PLACE: Brussels AVIS Nº : BRX_20080717_00637_EUR DATE: 17/07/2008 MARCHÉ: Euronext Brussels - Attribution d'actions ordinaires

Plus en détail

SONODEC 25 SONODEC 50 SONODEC 250 GLX 25 GLX 50 ACOUSTISCHE INFORMATIE OVER DEC SLANGEN ACOUSTICAL INFORMATION ON DEC DUCTS

SONODEC 25 SONODEC 50 SONODEC 250 GLX 25 GLX 50 ACOUSTISCHE INFORMATIE OVER DEC SLANGEN ACOUSTICAL INFORMATION ON DEC DUCTS ACOUSTISCHE INFORMATIE OVER DEC SLANGEN ACOUSTICAL INFORMATION ON DEC DUCTS AKUSTISCHE INFORMATION BEZÜGLICH DEC SCHLÄUCHE INFORMATION ACOUSTIQUE SUR LES GAINES DEC DATOS ACUSTICOS DEL TUBO DEC SONODEC

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Inkomstenbelasting. Invordering. Bewijsmiddelen Administratie belastingen. Onderzoek en controle. Beroepsgeheim Datum 14 september 2007 Copyright and

Plus en détail

PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION ENTRE LA SOCIETE ANONYME AEDIFICA ET LA SOCIETE ANONYME WEGODIT

PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION ENTRE LA SOCIETE ANONYME AEDIFICA ET LA SOCIETE ANONYME WEGODIT WEGODIT Société anonyme Avenue Louise 331-333 1050 Bruxelles R.P.M. Bruxelles N entreprise 0880.835.719 -------------------------------------------- AEDIFICA Société anonyme Sicaf Immobilière publique

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Vordering tot faillietverklaring van een rechtspersoon. - Verplaatsing van zetel van de vennootschap. Zaak wordt bij twee bevoegde rechtbanken van koophandel aanhangig

Plus en détail

SABCA Environmental Policy Declaration

SABCA Environmental Policy Declaration SABCA Environmental Policy Declaration We, as SABCA Managing Director and environmental officers, undertake to establish and implement an effective Environmental Management System (EMS) following the ISO

Plus en détail

BONE THERAPEUTICS Bruxelles et Paris BRX_20150121_00073_EUR DATE: 21/01/2015 EURONEXT BRUSSELS et PARIS

BONE THERAPEUTICS Bruxelles et Paris BRX_20150121_00073_EUR DATE: 21/01/2015 EURONEXT BRUSSELS et PARIS CORPORATE EVENT NOTICE: Introduction par offre au public BONE THERAPEUTICS PLACE: Bruxelles et Paris AVIS N : BRX_20150121_00073_EUR DATE: 21/01/2015 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS et PARIS Conformément aux

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Maatschap, tijdelijke en stille vennootschap. Ontbinding en vereffening Datum 6 november 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Plus en détail

1 - Principales caractéristiques de l émission d actions (code ISIN BE )

1 - Principales caractéristiques de l émission d actions (code ISIN BE ) CORPORATE EVENT NOTICE: Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ZENITEL PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140610_00623_EUR DATE: 10/06/2014 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS ZENITEL

Plus en détail

59454 BELGISCH STAATSBLAD 09.08.2004 MONITEUR BELGE

59454 BELGISCH STAATSBLAD 09.08.2004 MONITEUR BELGE 59454 BELGISCH STAATSBLAD 09.08.2004 MONITEUR BELGE F. 2004 3110 REGION WALLONNE WALLONISCHE REGION WAALS GEWEST MINISTERE DE LA REGION WALLONNE 27 MAI 2004. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l arrêté

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik Onderwerp Verzuim van aangifte van bankrekeningen. Kwijtschelding van de boete Datum 3 januari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Plus en détail

Dorénavant vous trouverez les annexes suivantes sur notre site www.mediateurpensions.be/rapports annuels

Dorénavant vous trouverez les annexes suivantes sur notre site www.mediateurpensions.be/rapports annuels PARTIE IV Annexes 1. Le Protocole d accord avec Solvit 2. Les adresses utiles Dorénavant vous trouverez les annexes suivantes sur notre site www.mediateurpensions.be/raorts annuels 1. L arrêté d instauration

Plus en détail

BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 45297 MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2008 2886 [C 2008/29370] 13 JUIN 2008. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modèles des diplômes et de leur supplément délivrés

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Echtscheiding uitgesproken vóór de inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007. Toepassing van de vroegere artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk Wetboek.

Plus en détail

NEWTON 21 Europe S.A.

NEWTON 21 Europe S.A. EURONEXT BRUSSELS-LISTING DEPARTMENT MARCHE LIBRE/VRIJE MARKT/FREE MARKET AVIS N 568 - BERICHT NR 568 - NOTICE NR 568-19/12/2005 Résultat de l offre à prix ferme sur le Marché Libre (Suite à l avis publié

Plus en détail

PIANC - BELGIË AIPCN - BELGIQUE Navigation, ports, waterways Navigation, ports, voies navigables

PIANC - BELGIË AIPCN - BELGIQUE Navigation, ports, waterways Navigation, ports, voies navigables PIANC - BELGIË AIPCN - BELGIQUE Navigation, ports, waterways Navigation, ports, voies navigables Jaaroverzicht 2012 Exercice 2012 Rekeningen / Comptes PIANC/AIPCN.be Rekeningen / Comptes PIANC/AIPCN-SRC

Plus en détail

33166 BELGISCH STAATSBLAD 17.04.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

33166 BELGISCH STAATSBLAD 17.04.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 33166 BELGISCH STAATSBLAD 17.04.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE GRONDWETTELIJK HOF Uittreksel uit arrest nr. 8/2014 van 23 januari 2014 [2014/200918] Rolnummers : 5558 en 5561 In zake : de beroepen tot vernietiging

Plus en détail

MiFID Un guide pratique

MiFID Un guide pratique MiFID Un guide pratique Tom Van Dyck - Katia Szerer T: 02 551 15 51 mars 2014 M: 0491 340 782 E: t.vandyck@liedekerke.com Que peut vous apporter Liedekerke Banking? Know-how: Newsletters et formations

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Luik Onderwerp Assurance. Garantie R.C. après livraison. Contrat. Mauvaise exécution du contrat. L'obligation de délivrance n'est pas couverte par la garantie souscrite auprès

Plus en détail

RISK ALLOCATION STRATEGY PLAN

RISK ALLOCATION STRATEGY PLAN SKELLIG VITALITY MIX FUND RISK ALLOCATION STRATEGY PLAN Consumenteninformatie/Algemene Voorwaarden/ Interne Fondsvoorschriften 3 12 Informations consommateur/modalités/ Réglementation des fonds internes

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Uitkering na echtscheiding. Levensstijl. In aanmerking te nemen criterium Datum 5 maart 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Bergen Onderwerp Divorce. Loi du 27 avril 2007 réformant le divorce. Droit transitoire. Application de la loi aux procédures en cours au 1er septembre 2007 Datum 15 april 2008

Plus en détail

La PEB est la nouvelle réglementation régionale en matière de Performance Energétique des Bâtiments.

La PEB est la nouvelle réglementation régionale en matière de Performance Energétique des Bâtiments. La PEB est la nouvelle réglementation régionale en matière de Performance Energétique des Bâtiments. A partir de début 2008, les habitations de construction neuve et les habitations rénovées pour lesquelles

Plus en détail

General Conditions of Sale WEG Benelux

General Conditions of Sale WEG Benelux General Conditions of Sale WEG Benelux Art. 1 : Generalities The following general conditions of sale are applicable to all our offers, our contracts and our delivery consignments. All other conditions

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Huwelijkvermogensstelsels. Wettelijk stelsel. Ontbinding. Onverdeeldheid van gemeen recht. Exclusief gebruik van een onverdeeld goed. Vergoedingsverplichting. Declaratief

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES CONTRACTUELLES DES FONDERIES EUROPÉENNES

CONDITIONS GÉNÉRALES CONTRACTUELLES DES FONDERIES EUROPÉENNES CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1. APPLICATION Les engagements de la SA FONDATEL LECOMTE sont exclusivement régis par le droit belge et par les présentes conditions générales. 2. COMMANDE Tout bon de commande

Plus en détail

L offre ne porte pas sur les strips VVPR relatifs aux actions Telenet Group Holding (code ISIN: BE )

L offre ne porte pas sur les strips VVPR relatifs aux actions Telenet Group Holding (code ISIN: BE ) CORPORATE EVENT NOTICE: OFFRE D AQUISITION VOLONTAIRE ET CONDITIONNELLE EN ESPECES TELENET GROUP HOLDING PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20121218_01129_EUR DATE: 18/12/2012 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS OFFRE

Plus en détail

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2007 Nr. 154

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2007 Nr. 154 22 (2007) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2007 Nr. 154 A. TITEL Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Haagse Conferentie voor Internationaal

Plus en détail

CANDRIAM L R.C.S. LUXEMBOURG B-182856. SICAV de droit luxembourgeois BEVEK naar Luxemburgs recht SICAV under Luxembourg Law

CANDRIAM L R.C.S. LUXEMBOURG B-182856. SICAV de droit luxembourgeois BEVEK naar Luxemburgs recht SICAV under Luxembourg Law R.C.S. LUXEMBOURG B182856 SICAV de droit luxembourgeois BEVEK naar Luxemburgs recht SICAV under Luxembourg Law Rapport semiannuel non révisé au 3 juin 215 Nietgereviseerd halfjaarverslag op 3 juni 215

Plus en détail

RISK ALLOCATION STRATEGY PLAN Fund Series 04-03

RISK ALLOCATION STRATEGY PLAN Fund Series 04-03 RISK ALLOCATION STRATEGY PLAN Fund Series 04-03 Koopsompolis met kapitaalgarantie Prime unique en contract d unités de compte avec protection du capital Single Premium Unit Linked Contract with Capital

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Schenking van geld. Schenking-aankoop. Aankoop van een onroerend goed door de begiftigde.voorwerp van de schenking. Hypotheek door de begiftigde gevestigd op het onroerend

Plus en détail

REGION WALLONNE WALLONISCHE REGION WAALS GEWEST

REGION WALLONNE WALLONISCHE REGION WAALS GEWEST 59575 REGION WALLONNE WALLONISCHE REGION WAALS GEWEST MINISTERE DE LA REGION WALLONNE F. 2003 4759 24 OCTOBRE 2003. Arrêté ministériel modifiant l arrêté ministériel du 30 octobre 1990 portant exécution

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Huwelijksvermogensrecht. Ontbinding van huwelijk door echtscheiding. Tijdstip. Gevolgen wat de goederen betreft. Pluraliteit van echtscheidingsvorderingen. Criterium

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Kinderen. Voorafgaande overeenkomst. Bijdrage. Herziening. Datum 14 mei 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Plus en détail

1. D abord recourir à l Épargne fiscale pour le dirigeant d entreprise. 2. La gamme Business chez Belfius

1. D abord recourir à l Épargne fiscale pour le dirigeant d entreprise. 2. La gamme Business chez Belfius 1. 1. D abord recourir à l Épargne fiscale pour le dirigeant d entreprise.. La gamme Business chez Belfius 3. 3. Comment les investissements sont-ils taxés à l impôt s sociétés? 4. Impact la déduction

Plus en détail

Examen VWO. Frans. tijdvak 1 dinsdag 26 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Frans. tijdvak 1 dinsdag 26 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2015 tijdvak 1 dinsdag 26 mei 13.30-16.00 uur Frans Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 44 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Plus en détail

Maintenance and repair of computer equipment

Maintenance and repair of computer equipment Maintenance and repair of computer equipment Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/37774750.aspx External tender id 2172-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Plus en détail

Law of 11 January 1993 on preventing use of the financial system for purposes of money laundering and terrorist financing

Law of 11 January 1993 on preventing use of the financial system for purposes of money laundering and terrorist financing Art 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Loi du 11 janvier 1993 relative

Plus en détail

Workshop: Duurzaamheidsverslaggeving in de publieke sector Atelier: Les pouvoirs publics face au reporting sociétal FIDO 12.01.

Workshop: Duurzaamheidsverslaggeving in de publieke sector Atelier: Les pouvoirs publics face au reporting sociétal FIDO 12.01. Workshop: Duurzaamheidsverslaggeving in de publieke sector Atelier: Les pouvoirs publics face au reporting sociétal Contenu: Introduction Table ronde Questions du public INTRODUCTION: Les pouvoirs publics

Plus en détail

Power line communication

Power line communication Power line communication Potentialités du réseau électrique comme vecteur d information Etude juridique - Annexes Geschiktheid van het elektriciteitsnet als informatievector Juridische studie - Bijlagen

Plus en détail

MONITEUR BELGE 10.02.2003 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 10.02.2003 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 6725 COUR D ARBITRAGE Extrait de l arrêt n 136/2002 du 25 septembre 2002 [2003/200003] Numéro du rôle : 2309 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1 er, 1, et 12 de la loi du 8

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Landverzekering. Overeenkomst. Verschillende risico's. Verzwijging of onjuiste mededeling. Nietigheid. Datum 9 juni 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Plus en détail

OPEN BUSINESS SEATS THE MOST ENHANCED VIP OUTSIDE EXPERIENCE CORPORATE CLUB

OPEN BUSINESS SEATS THE MOST ENHANCED VIP OUTSIDE EXPERIENCE CORPORATE CLUB OPEN BUSINESS SEATS THE MOST ENHANCED VIP OUTSIDE EXPERIENCE OPEN BUSINESS SEATS SEASONS 2015-2018 EEN ULTIEME ERVARING, MIDDEN IN DE BELEVING Luxueuze lederen buitenzetels gelegen in tribune 3 Verwarmingselementen

Plus en détail

OFP et les nouvelles tendances & Investissements et performances des IRP belges en 2011

OFP et les nouvelles tendances & Investissements et performances des IRP belges en 2011 OFP et les nouvelles tendances & Investissements et performances des IRP belges en 2011 Les nouvelles tendances concernant la relation contractuelle entre OFP & Asset Manager - Jean-Marc Gollier Maître

Plus en détail

Art 2. 1. De bepalingen van deze wet zijn van toepassing op de hierna vermelde ondernemingen en personen:

Art 2. 1. De bepalingen van deze wet zijn van toepassing op de hierna vermelde ondernemingen en personen: Art 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Loi du 11 janvier 1993 relative

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Huwelijk. Gevolgen van het huwelijk. Hoofdelijkheid Datum 7 januari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Plus en détail

On peut voir que dans de nombreuses réponses, la moitié des jeunes répondent à côté

On peut voir que dans de nombreuses réponses, la moitié des jeunes répondent à côté RESULTAT DU SONDAGE Le public visé par notre sondage était composé de jeunes garçons (58.4 %) et filles (41.6 %), âgés de 15 à 25 ans, issus de toutes les régions belges et tous les types d enseignement.

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Demande de pension alimentaire après divorce. Décision à titre définitif. Datum 8 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Plus en détail

Art 2. 1. De bepalingen van deze wet zijn van toepassing op de hierna vermelde ondernemingen en personen:

Art 2. 1. De bepalingen van deze wet zijn van toepassing op de hierna vermelde ondernemingen en personen: Art 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Loi du 11 janvier 1993 relative

Plus en détail

Professor Paul Demaret has been appointed Rector of the College of Europe

Professor Paul Demaret has been appointed Rector of the College of Europe PRESS RELEASE 24 January 2003 Professor Paul Demaret has been appointed Rector of the College of Europe The Administrative Council of the College of Europe (Bruges and Warsaw), presided by Jean-Luc Dehaene,

Plus en détail

Samenwerkingsakkoord

Samenwerkingsakkoord Samenwerkingsakkoord Diplomatieke vertegenwoordigers Accord de coopération Représentants diplomatique Zusammenarbeitsabkommen Diplomatische Vertreter Cooperation Agreement Diplomatic representatives Samenwerkingsakkoord

Plus en détail

ACTION PAPIER & CARTON! Recevez une prime pour le tri sélectif de vos déchets en papier/carton.

ACTION PAPIER & CARTON! Recevez une prime pour le tri sélectif de vos déchets en papier/carton. ACTION PAPIER & CARTON! Recevez une prime pour le tri sélectif de vos déchets en papier/carton. Les déchets sont, dans votre secteur comme dans bien d autres, une conséquence inévitable de l activité économique.

Plus en détail

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP 41779 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP F. 2008 2668 MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE [C 2008/29369] 13 JUIN 2008. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modèles des

Plus en détail

SGA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ACCEPTANCE N.V.

SGA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ACCEPTANCE N.V. INFORMATION MEMORANDUM February 16, 2005 SGA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ACCEPTANCE N.V. From EUR 40,000,000 up to EUR 65,000,000 Notes guaranteed by Société Générale due May 6, 2015 linked to the Dow Jones EURO

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Consumentenkrediet. Kredietovereenkomst Datum 7 januari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Plus en détail

De ondergetekenden: The undersigned: Les soussignés:

De ondergetekenden: The undersigned: Les soussignés: Voorstel tot grensoverschrijdende fusie ("Fusievoorstel") tussen ageas SA/NV en ageas N.V., op grond van artikel 772/6 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en artikel 2:333d van het Nederlandse

Plus en détail

CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CONDITIONS GENERALES DE VENTE :

CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CONDITIONS GENERALES DE VENTE : Version Fr CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CONDITIONS GENERALES DE VENTE : EMPLACEMENTS Version NL CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE RESERVERINGSVOORWAARDEN PLAATSEN Le camping accepte

Plus en détail

Garage Vandenplas Leuvensesteenweg 139 3080 Tervuren

Garage Vandenplas Leuvensesteenweg 139 3080 Tervuren Garage Vandenplas Leuvensesteenweg 139 3080 Tervuren Wegenwerken N3 TravauxN3 Roadworks N3 Vanaf 17 maart 2014 worden er op de Leuvensesteenweg tussen Tervuren en Leuven ingrijpende wegenwerken uitgevoerd.

Plus en détail

Analyse du résultat de la consultation du public pour le dossier Actogenix B/BE/07/BVW1

Analyse du résultat de la consultation du public pour le dossier Actogenix B/BE/07/BVW1 Analyse du résultat de la consultation du public pour le dossier Actogenix B/BE/07/BVW1 5 formulaires de consultation ont été complétés pour cet essai : FORMULAIRE N 1 Le dossier rentré par ActoGenix me

Plus en détail

A lire attentivement et à conserver GEBRUIKSAANWIJZING. Zorgvuldig lezen en bewaren GEBRAUCHSANWEISUNG. Bitte vor dem Gebrauch aufmerksam durchlesen

A lire attentivement et à conserver GEBRUIKSAANWIJZING. Zorgvuldig lezen en bewaren GEBRAUCHSANWEISUNG. Bitte vor dem Gebrauch aufmerksam durchlesen NL D NOTICE DʼEMPLOI A lire attentivement et à conserver GEBRUIKSAANWIJZING Zorgvuldig lezen en bewaren GEBRAUCHSANWEISUNG Bitte vor dem Gebrauch aufmerksam durchlesen SUNRAY Mod. IR3020 NC00003831-25/08

Plus en détail

La mise en place pratique UPB-AVB de My Carenet 6/03/2013. My Carenet: praktische implementatie

La mise en place pratique UPB-AVB de My Carenet 6/03/2013. My Carenet: praktische implementatie La mise en place pratique UPB-AVB de My Carenet 6/03/2013 My Carenet: praktische implementatie by Définition MyCareNet est une plateforme centrale orientée service, au profit des prestataires individuels

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Art.341 WIB 1992. Indiciaire aanslag. Inlichtingen door de belastingplichtige verstrekt in antwoord op een vraag om inlichtingen omtrent zijn privéleven. Datum 4 januari

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidshof te Luik Onderwerp Sociale zekerheid voor werknemers bijdragen in aanmerking te nemen wedde bij de herkwalificatie van een aannemingsovereenkomst in een arbeidsovereenkomst Datum 13

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen Onderwerp Beroepsinkomsten. Winsten. Vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Geen inkomensverlies Datum 15

Plus en détail

L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE SIBELGA ENI-DISTRIGAS

L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE SIBELGA ENI-DISTRIGAS L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE SIBELGA ENI-DISTRIGAS 1 PROJET PROJECT PROJECT Projet consistant à aménager une zone ouverte qui assure la liaison entre l accueil (avec le vestiaire de la direction), les bureaux

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Droits de l homme. Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales. Article 8. Surveillance par caméras sur le lieu du travail. Magasin.

Plus en détail

Guide d Installation : Utilisateurs RN

Guide d Installation : Utilisateurs RN Guide d Installation : Utilisateurs RN Objet : Projet : Serveur C.I.A. : Utilisateurs RN Serveur C.I.A. : Central Identification & Authentication Server Destinataire : Chambre Nationale des Huissiers de

Plus en détail

Prix moyen ( ) Prix maximum ( ) Prix minimum ( )

Prix moyen ( ) Prix maximum ( ) Prix minimum ( ) Communiqué / Persbericht / Press release 25/10/2010 Rachat d actions propres semaine du 18/10/2010 au 22/10/2010 Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18/10/2010 au 22/10/2010 :

Plus en détail

1.2 Compatibele computer betekent een Computer met het besturingssysteem en de hardwareconfiguratie welke in de Documentatie worden aanbevolen.

1.2 Compatibele computer betekent een Computer met het besturingssysteem en de hardwareconfiguratie welke in de Documentatie worden aanbevolen. ADOBE SYSTEMS INCORPORATED Licentieovereenkomst voor Adobe InDesign Server Software LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR ADOBE INDESIGN SERVER SOFTWARE ( DE OVEREENKOMST ) ZORGVULDIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE

Plus en détail

Réponse de Belgacom Mobile

Réponse de Belgacom Mobile Services de radiodiffusion non conventionnels ou services de médias Document soumis à consultation publique par le Conseil supérieur de l audiovisuel de la Communauté française. Introduction Réponse de

Plus en détail

LEVERINGSVOORWAARDEN DELIVERY TERMS H E L M O N D PAG 275

LEVERINGSVOORWAARDEN DELIVERY TERMS H E L M O N D PAG 275 LEVERINGSVOORWAARDEN DELIVERY TERMS 17 H E L M O N D PAG 275 Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (september 2012) van de besloten vennootschap Noxon Stainless B.V. Afdeling 1. Algemene bepalingen

Plus en détail

Guidelines Logos & Font

Guidelines Logos & Font Guidelines Logos & Font 08/10/2013 Tous les logos sont disponibles en plusieurs formats sur : Alle logo s zijn in verschillende formaten beschikbaar op: All logos are available in several formats on: https://dieteren.sharepoint.com/templateslogos

Plus en détail