OPENBAAR AANBOD IN BELGIË

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "OPENBAAR AANBOD IN BELGIË"

Transcription

1 OPENBAAR AANBOD IN BELGIË AEGON N.V. (opgericht naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te Den Haag) Minimaal Euro Eeuwigdurende Achtergestelde Obligaties met trimestrieel betaalbare en variabele interest Uitgifteprijs: 100 procent (de "EUR Achtergestelde Obligaties") Minimaal USD Eeuwigdurende Achtergestelde Obligaties met trimestrieel betaalbare en variabele interest Uitgifteprijs: [ ] procent (de "USD Achtergestelde Obligaties") Dit Belgisch supplement (het "Supplement"), opgesteld in het Nederlands en het Frans, houdende de belangrijkste kenmerken van de verrichting betreft slechts een samenvattende vertaling van het Engelstalig Offering Circular van 13 juli 2004 en het Engelstalig Supplemental Offering Circular van 16 september 2004 (samen het "Prospectus"), dat bewijskracht heeft, uitgezonderd wat betreft de informatie voorgeschreven door artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 14 november 1991 over de wederzijdse erkenning binnen de Europese Gemeenschappen van het prospectus bij een openbaar aanbod en van het prospectus bij toelating tot de notering aan een effectenbeurs en artikel 23 1, lid 2 van de Wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten. De concordantie van de taalversies werd geverifieerd door de Emittent. De Emittent verklaart aansprakelijk te zijn voor de conformiteit en de correctheid van dit Supplement. In geval van enige discrepantie tussen het Prospectus en dit Supplement, zal het Prospectus prevaleren. Tenzij de context het anders vereist, zullen de termen en uitdrukkingen hierin gebruikt en welke hier niet zijn gedefinieerd, de betekenis hebben zoals daaraan toegekend in het Prospectus. De houders van de Effecten worden geacht kennis te hebben van de inhoud van deze documenten. Het Prospectus mag in België alleen worden verspreid met dit Supplement. Beide stukken mogen niet afzonderlijk worden verspreid. Investeerders worden verzocht het Prospectus en dit Supplement te raadplegen vooraleer op de Effecten in te schrijven. Het Engelstalig Offering Circular van 13 juli 2004 werd op 28 juni 2004 door Euronext Amsterdam goedgekeurd overeenkomstig het Fondsenreglement, het Engelstalig Supplemental Offering Circular van 16 september 2004 werd op 14 september 2004 goedgekeurd door Euronext Amsterdam overeenkomstig het Fondsenreglement en het Prospectus werd op 21 september 2004 door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen erkend overeenkomstig artikel 23 1 van de Wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten en de artikelen 1, derde lid en 8 van het Koninklijk Besluit van 14 november 1991 over de wederzijdse erkenning binnen de Europese Gemeenschappen van het prospectus bij een openbaar aanbod en van het prospectus bij toelating tot de notering aan een effectenbeurs.

2 Dit Supplement werd op 21 september 2004 door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen goedgekeurd overeenkomstig artikel 14 van de Wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten. Enkel dit Supplement heeft bewijskracht voor wat betreft de informatie voorgeschreven door artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 14 november 1991 over de wederzijdse erkenning binnen de Europese Gemeenschappen van het prospectus bij een openbaar aanbod en van het prospectus bij toelating tot de notering aan een effectenbeurs en artikel 23 1, lid 2 van de Wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten. De nationale wet en reglementering van de oorspronkelijke controleoverheid krachtens dewelke onderhavige verrichting werd goedgekeurd werd uitgevaardigd in overeenstemming met de Richtlijn 2001/34/EG. De erkenning van het Prospectus en de goedkeuring van onderhavig Supplement houdt geenszins een beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de verrichting noch van de toestand van de persoon die ze opstelt. Beschrijving van de Effecten Dit Supplement bevat bepalingen met betrekking tot de EUR Achtergestelde Obligaties en de USD Achtergestelde Obligaties (samen de "Effecten") die worden uitgegeven door AEGON N.V. (de "Emittent"). (a) Looptijd en terugbetaling in hoofdsom De Effecten zijn eeuwigdurende obligaties en hebben geen vaste terugbetalingsdatum. De Emittent heeft geen verplichting om op enig moment de Effecten terug te betalen en de houders van de Effecten hebben geen recht om hun terugbetaling te eisen. De Effecten mogen niettemin, wanneer de Emittent zo verkiest, volledig maar niet gedeeltelijk in hoofdsom terugbetaald worden op de Couponbetalingsdatum (Coupon Payment Date) van 15 juli 2014 of op enige Couponbetalingsdatum (Coupon Payment Date) daarna. Bovendien mogen de Effecten ook geheel maar niet gedeeltelijk in hoofdsom terugbetaald worden door de Emittent, wanneer er zich bepaalde omstandigheden voordoen die hetzij verbonden zijn aan wijzigingen in de regelgeving inzake kapitaalsvereisten (capital adequacy regulations) hetzij verbonden zijn aan een wijziging in de fiscale behandeling van de Effecten. De volledige terugbetaling in hoofdsom dient in alle gevallen te gebeuren samen met alle nog uitstaande couponbetalingen. (b) Coupon De EUR Achtergestelde Obligaties zullen ieder kwartaal een variabele coupon betalen die in beginsel gebaseerd is op het lineair geïnterpoleerde effectieve rendement van 2 Nederlandse staatsobligaties met een resterende looptijd van ongeveer 10 jaar vermeerderd met 0,1%. Lineaire interpolatie betekent in dit geval dat de coupon gebaseerd is op een Nederlandse staatsobligatie met een resterende looptijd van minder dan 10 jaar (obligatie A) en een Nederlandse staatsobligatie met een resterende looptijd van meer dan 10 jaar (obligatie B). De coupon wordt als volgt gebaseerd op het gewogen gemiddelde van het effectief rendement op deze twee obligaties (zie figuur 1) 2

3 e AEGON = [(1-w) * ea] + [w * eb) w = (t AEGON ta) / (tb ta) waarbij de afkortingen de volgende betekenis hebben: e AEGON e A e B t A t B lineair geinterpoleerd rendement dat als basis dient voor de AEGON coupon effectief rendement obligatie A effectief rendement obligatie B terugbetalingsdatum obligatie A terugbetalingsdatum obligatie B t AEGON datum 10 jaar na de eerste dag van de desbetreffende Couponperiode (Coupon Period) (bijv. 15 oktober 2014, 15 januari 2015, 15 april 2015, 15 juli 2015 etc.) w wegingsfactor Effectief rendement Figuur 1: Lineaire interpolatie eb B e AEGON ea A AEGON ta t AEGON tb Datum De coupon wordt vervolgens vastgesteld door dit lineair geïnterpoleerd rendement te vermeerderen met 0,10%. De coupon van de EUR Achtergestelde Obligaties wordt elk kwartaal herzien op basis van het dan vigerende rendement van de 2 Nederlandse staatsobligaties die op dat ogenblik een resterende looptijd hebben van ongeveer 10 jaar. Indien de coupon voor enig kwartaal meer dan 8% bedraagt, zal de te betalen coupon voor dat kwartaal beperkt worden tot 8%. De USD Achtergestelde Obligaties zullen ieder kwartaal een variabele coupon betalen die in beginsel gebaseerd is op het gemiddelde van de gevraagde en aangeboden koersen van tienjarige US Dollar swaps (zoals deze gepubliceerd worden op Telerate Pagina onder de hoofding "RATES AS AT 11:00 (EST (16:00 GMT)) vermeerderd met 0,1%. De coupon wordt elk kwartaal herzien op basis van het dan vigerende gemiddelde van de gevraagde en aangeboden koersen van tienjarige US Dollar 3

4 swaps. Indien de coupon voor enig kwartaal meer dan 8,5% bedraagt, zal de te betalen coupon voor dat kwartaal beperkt worden tot 8,5%. De coupons van zowel de EUR Achtergestelde Obligaties als de USD Achtergestelde Obligaties zijn trimestrieel betaalbaar na verloop van de termijn op 15 oktober, 15 januari, 15 april en 15 juli van elk jaar, te beginnen vanaf (en met inbegrip van) 15 januari Voor wat betreft het eerste kwartaal (te betalen op 15 januari 2005), bedraagt de Couponrente, aan de hand van de marktomstandigheden op datum van dit Supplement, voor de EUR Achtergestelde Obligaties ongeveer 4,25% en voor de USD Achtergestelde Obligaties ongeveer 4,7%. Aan de hand van de huidige rentestand, bedraagt het bruto-couponbedrag voor de EUR Achtergestelde Obligaties ongeveer 1,06 en voor de USD Achtergestelde Obligaties ongeveer $ 1,17 (zijnde ongeveer 0,96 op basis van de wisselkoers van ongeveer USD 1,22 per EUR op 17 september 2004). Zowel de Couponrente als het bruto-couponbedrag voor het eerste kwartaal zullen slechts bepaald en bekendgemaakt worden juist voor de Uitgiftedatum. (c) Uitstel van Couponbetaling De Emittent is in bepaalde gevallen verplicht de betalingen van de Coupon uit te stellen: Voordat de Emittent onderworpen wordt aan reglementeringen inzake kapitaalsvereisten (capital adequacy regulations), is de Emittent verplicht om een betaling van de Coupon of gedeelte daarvan uit te stellen indien de Emittent vaststelt dat hij niet Solvent (Solvent) is of dat hij door de betaling van de Coupon, of gedeelte daarvan, niet Solvent (Solvent) wordt. Nadat de Emittent onderworpen wordt aan reglementeringen inzake kapitaalsvereisten (capital adequacy regulations), is de Emittent verplicht om een betaling van de Coupon of gedeelte daarvan uit te stellen indien de Emittent vaststelt dat hij onderworpen is aan een Gereguleerde Gebeurtenis (Regulatory Event) of dat hij door de betaling van de Coupon, of gedeelte daarvan, onderworpen wordt aan een Gereguleerde Gebeurtenis. Geen interest zal verschuldigd zijn op zulke verplicht uitgestelde betalingen. Niettegenstaande het bovenstaande, mag de Emittent er steeds voor opteren om enige betaling van de Coupon uit te stellen voor eender welke periode. Indien de Emittent hiervoor opteert, zal de uitgestelde betaling interest opbrengen voor de volledige periode van de uitgestelde betaling. Elke uitgestelde couponbetaling (in voorkomend geval vermeerderd met de gelopen interest daarop) zal voldaan worden gebruikmakende van een Alternatief Couponvoldoeningsmechanisme (Alternative Coupon Satisfaction Mechanism). Bovendien kan de Emittent ervoor opteren om op elk ogenblik enige betaling (andere dan een uitgestelde couponbetaling en een betaling van het nominaal bedrag) te voldoen aan de houders gebruikmakende van het Alternatief Couponvoldoeningsmechanisme. Dit mechanisme betekent dat de relevante betaling voldaan wordt door de opbrengsten van de uitgifte voor dat bedrag van gewone aandelen. De investeerders zullen steeds betalingen op de Effecten in speciën ontvangen. Indien de Emittent van mening is dat er een Marktverstorende Gebeurtenis (Market Disruption Event) bestaat op zijn aandelen op of na de 15e Werkdag voorafgaand aan een datum waarop de Emittent een betaling dient te doen gebruikmakende van het Alternatief Couponvoldoenings-mechanisme (Alternative Coupon Satisfaction Mechanism), kan deze betaling uitgesteld worden totdat deze Marktverstorende Gebeurtenis niet meer bestaat. Elke aldus uitgestelde betaling zal intrest opbrengen indien deze Marktverstorende Gebeurtenis aanhoudt voor een periode van 14 dagen of langer. 4

5 (d) Status De Effecten vormen rechtstreekse, niet-gewaarborgde, achtergestelde obligaties van de Emittent en verhouden zich pari passu zonder enige voorkeur onder elkaar. De rechten en de vorderingen van de houders van de Effecten zijn achtergesteld ten opzichte van de vorderingen van de huidige en toekomstige Senior Schuldeisers (Senior Creditors) van de Emittent. In geval van faillissement of vereffening na ontbinding van de Emittent zullen de Effecten voorrang hebben op distributies op alle klassen van aandelen van de Emittent en zullen zij gelijke rang hebben met en onder elkaar, maar zullen zij wat betreft de betalingsrechten nog steeds achtergesteld zijn ten opzichte van de vorderingen van de huidige en toekomstige Senior Schuldeisers (Senior Creditors) van de Emittent. Er bestaat geen enkele beperking op (1) het bedrag van schuld dat de Emittent mag uitgeven en dewelke voorrang heeft op de Effecten en (2) het bedrag van effecten die de Emittent mag uitgeven en dewelke voorrang hebben op de Effecten. De uitgifte van dergelijke schuld of effecten kan het bedrag dat teruggevorderd kan worden door de houders van de Effecten tijdens een faillissement of vereffening na ontbinding van de Emittent verminderen en kan de kans op uitstel van betalingen onder de Effecten verhogen. (e) Verhaalsrecht Het enige verhaalsrecht van de Trustee of eender welke houder van Effecten voor de recuperatie van enige sommen verschuldigd in verband met de Effecten bestaat uit het inleiden van de faillissementsprocedure van de Emittent en/of het bestaan ervan aantonen in dergelijke faillissementsprocedure. Een houder van Effecten kan slechts dergelijke stappen ondernemen voor zover de Trustee dit niet binnen redelijke termijn doet en deze situatie blijft voortduren, in welk geval de houder van Effecten enkel zulke rechten kan uitoefenen jegens de Emittent als de Trustee gerechtigd is uit te oefenen. Bovendien kunnen de houders van Effecten niet genieten van de bescherming van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten, dat werd opgericht ingevolge de Wet van 17 december 1998 tot oprichting van een beschermingfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelen voor deposito's en financiële instrumenten. (f) Markt De Effecten vormen een uitgifte van nieuwe obligaties door de Emittent. Voor deze uitgifte, zal er geen publieke markt zijn geweest voor de Effecten. Niettegenstaande dat de aanvraag voor de beursnotering van de Effecten werd aangevraagd bij Euronext Amsterdam, kan er geen garantie worden gegeven dat er zich een actieve publieke markt voor de Effecten zal ontwikkelen, en indien zulke markt zich zou ontwikkelen, zijn de Managers (Managers) niet verplicht om zulke markt te behouden. De liquiditeit en de marktprijs voor de Effecten wordt verwacht te variëren door wijzigingen in de markt en economische voorwaarden, de financiële toestand en verwachtingen van de Emittent alsook andere factoren die de marktprijzen in het algemeen beïnvloeden. (g) Plaatsingsrestricties De Effecten zijn niet, en zullen niet, geregistreerd worden onder de US Securities Act 1933 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan, of voor rekening van of ten gunste van, personen van de Verenigde Staten van Amerika, tenzij in transacties die vrijgesteld zijn van of geen registratie vereisen onder de US Securities Act Andere plaatsingsrestricties worden vernoemd onder het onderdeel "Subscription and Sale" op pagina 61 van het Prospectus. 5

6 (h) Vorm De Effecten worden vertegenwoordigd door twee Verzameleffecten (Global Securities) aan toonder, zonder coupons. Deze Verzameleffecten zijn gedeponeerd bij Euroclear Nederland (Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V.). De Verzameleffecten kunnen niet omgeruild worden voor definitieve Effecten aan toonder. Toekomstige investeerders die overwegen om Effecten te kopen, mogen hun beslissing om in de Effecten te beleggen enkel nemen nadat zij zorgvuldig de risico's verbonden aan de investering in de Effecten hebben overwogen en na te hebben nagegaan of, gelet op deze risico's, een belegging geschikt is in het licht van hun specifieke omstandigheden. Zij dienen onafhankelijk advies in te winnen betreffende de voorwaarden van de Effecten, de risico's verbonden aan een belegging in de Effecten en of dergelijke investering verenigbaar is met hun bereidheid en mogelijkheid om verliezen te leiden. Samenvatting van de belangrijkste kenmerken van de uitgifte Volgende samenvatting verwijst naar een aantal bepalingen in de Bepalingen en Voorwaarden (Terms and conditions) van de Effecten. Deze samenvatting is noodzakelijkerwijze beknopt en dient samen gelezen te worden met de volledige tekst van de Bepalingen en Voorwaarden (Terms and conditions). Soms wordt rechtstreeks verwezen naar de desbetreffende titel in de Bepalingen en Voorwaarden (Terms and conditions) die integraal in het Prospectus zijn opgenomen. Emittent Effecten AEGON N.V. Minimaal Euro Eeuwigdurende Achtergestelde Obligaties en minimaal USD Eeuwigdurende Achtergestelde Obligaties Uitgiftedatum 15 oktober 2004 Trustee Valuta ATC Financial Services B.V. EUR en USD Nominale waarde 100 en USD 100 Uitgifteprijs Inschrijvingsperiode Status en achterstelling Terugbetaling 100 procent voor de EUR Achtergestelde Obligaties en [ ] procent voor de USD Achtergestelde Obligaties Voor de EUR Achtergestelde Obligaties, 23 september 2004 tot en met 7 oktober Voor de USD Achtergestelde Obligaties, 27 september 2004 tot en met 7 oktober In beide gevallen behoudt de Emittent zich het recht voor om welke reden dan ook de inschrijvingsperiode vervroegd af te sluiten. Rechtstreekse, niet-gewaarborgde en achtergestelde obligaties van de Emittent. De rechten van de houders onder de Effecten zijn achtergesteld aan de vorderingen van de huidige en toekomstige Senior Schuldeisers (Senior Creditors) van de Emittent. De Effecten zijn eeuwigdurende obligaties en hebben geen vervaldatum. De Effecten mogen, wanneer de Emittent zo verkiest, volledig maar niet 6

7 gedeeltelijk in hoofdsom terugbetaald worden, samen met enige Uitstaande Betaling (Outstanding Payment) op de Couponbetalingsdatum (Coupon Payment Date) van 15 juli 2014 of op enige Couponbetalingsdatum (Coupon Payment Date) daarna. Interest De EUR Achtergestelde Obligaties zullen ieder kwartaal een variabele coupon betalen die in beginsel gebaseerd is op het lineair geïnterpoleerde effectieve rendement van 2 Nederlandse staatsobligaties met een resterende looptijd van ongeveer 10 jaar vermeerderd met 0.1%. De coupon wordt elk kwartaal herzien op basis van het dan vigerende rendement van 2 Nederlandse staatsobligaties die op dat ogenblik een resterende looptijd hebben van ongeveer 10 jaar. Indien de coupon voor enig kwartaal meer dan 8% bedraagt, zal de te betalen coupon voor dat kwartaal beperkt worden tot 8%. De USD Achtergestelde Obligaties zullen ieder kwartaal een variabele coupon betalen die in beginsel gebaseerd is op het gemiddelde van de gevraagde en aangeboden koersen van tienjarige US Dollar swaps (zoals deze gepubliceerd worden op Telerate Pagina onder de hoofding "RATES AS AT 11:00 (EST (16:00 GMT)) vermeerderd met 0.1%. De coupon wordt elk kwartaal herzien op basis van het dan vigerende gemiddelde van de gevraagde en aangeboden koersen van tienjarige US Dollar swaps. Indien de coupon voor enig kwartaal meer dan 8.5% bedraagt, zal de te betalen coupon voor dat kwartaal beperkt worden tot 8.5%. De Couponvoet (Coupon Rate) en het Couponbedrag (Coupon Amount) van de EUR Achtergestelde Obligaties en de USD Achtergestelde Obligaties zullen genotificeerd worden aan de Trustee, de Emittent, de Hoofdbetaalagent (Principal Paying Agent), Euronext Amsterdam N.V. en de houders van de Effecten, alsook zullen deze gepubliceerd worden op de website van de Emittent (www.aegon.com) zo spoedig mogelijk na de vaststelling daarvan maar in ieder geval niet later dan de 4de Werkdag (Business Day) na de vaststelling. Voor wat betreft het eerste kwartaal (te betalen op 15 januari 2005), bedraagt de Couponrente, aan de hand van de marktomstandigheden op datum van dit Supplement, voor de EUR Achtergestelde Obligaties ongeveer 4,25% en voor de USD Achtergestelde Obligaties ongeveer 4,7%. Aan de hand van de huidige rentestand, bedraagt het bruto-couponbedrag voor de EUR Achtergestelde Obligaties ongeveer 1,06 en voor de USD Achtergestelde Obligaties ongeveer $ 1,17 (zijnde ongeveer 0,96 op basis van de wisselkoers van ongeveer USD 1,22 per EUR op 17 september 2004). Zowel de Couponrente als het bruto-couponbedrag voor het eerste kwartaal zullen slechts bepaald en bekendgemaakt worden juist voor de Uitgiftedatum. Couponbetalingsdata Betalingsvoorwaarde Couponbetalingen (Coupon Payments) zullen trimestrieel na verloop van de termijn betaalbaar zijn op 15 oktober, 15 januari, 15 april en 15 juli van elk jaar, te beginnen vanaf (en met inbegrip van) 15 januari Geen betaling met betrekking tot de Effecten zal betaalbaar zijn, tenzij voor zover de Emittent Solvent (Solvent) is of in voorkomend geval niet 7

8 onderworpen is aan een Gereguleerde Gebeurtenis (Regulatory Event), en de Emittent nog zulke betaling zou kunnen doen zonder onmiddellijk daarna niet langer Solvent te zijn of onderworpen te zijn aan een Gereguleerde Gebeurtenis (Regulatory Event). Solvent (Solvent) betekent dat de Emittent (a) in staat is om zijn schulden aan de Senior Schuldeisers (Senior Creditors) te betalen op de vervaldag en (b) zijn Activa (Assets) zijn Passiva (Liabilities) (andere dan zijn schulden ten opzichte van personen die geen Senior Schuldeisers (Senior Creditors) zijn) overschrijdt. Een Gereguleerde Gebeurtenis (Regulatory Event) betekent dat de Emittent zal onderworpen zijn geworden aan het toezicht door enig bestaande of toekomstige regelgever ingevolge de wet of reglementering en dat de Emittent's solvabiliteitsmarge, ratio's inzake kapitaalsvereisten (capital adequacy ratios) of vergelijkbare marges of ratios onder de Reglementeringen inzake Kapitaalsvereisten (Capital Adequacy Regulations) minder zijn of ten gevolge van een Betaling (Payment) minder zijn geworden dan de minimumvereisten zoals toegepast en afgedwongen door zulke regelgever ingevolge Reglementeringen inzake Kapitaalsvereisten (Capital Adequacy Regulations). Vorderingen tot vereffening Verplichte uitstelling Van Betalingen In geval van faillissement of vereffening na ontbinding van de Emittent zullen de Effecten een hogere rang nemen ten aanzien van alle klassen van aandelen van de Emittent en pari passu rang nemen ten aanzien van en onder elkaar, maar zullen zij achtergesteld in rechten van betaling ten opzichte van de vorderingen van de huidige en toekomstige Senior Schuldeisers (Senior Creditors). Voordat de Emittent onderworpen wordt aan Reglementeringen inzake Kapitaalsvereisten (Capital Adequacy Regulations) Indien de Emittent vaststelt op de 20ste Werkdag voorafgaand aan de datum waarop enige Betaling (Payment) (anders dan een betaling van het nominaal bedrag) in de afwezigheid van enig uitstel overeenkomstig Voorwaarde (Condition) 4 opeisbaar en betaalbaar wordt, dat hij niet Solvent is of dat betaling van de desbetreffende Betaling, of gedeelte daarvan, ervoor zou zorgen dat de Emittent niet Solvent wordt, is de Emittent verplicht om zulke Betaling of in voorkomend geval gedeelte daarvan uit te stellen. Zulk uitgestelde Betaling mag op elk ogenblik door de Emittent voldaan worden op voorwaarde dat de Emittent niet minder dan 16 Werkdagen vooraf bericht geeft en voor zover dat op het ogenblik van het voldoen van dergelijke betaling, de Emittent Solvent is. Tenzij de Emittent verkiest zulke Betaling verder uit te stellen overeenkomstig zijn optioneel recht tot uitstel (zie verder), dient zulke uitgestelde Betaling voldaan te worden op de volgende Couponbetalingsdatum volgende op de 19de Werkdag nadat de Emittent vaststelt dat hij Solvent is geworden en dat zulke Betaling er niet toe zou leiden dat de Emittent terug niet Solvent zou worden. Geen interest zal verschuldigd zijn op zulke verplicht uitgestelde Betalingen. Nadat de Emittent onderworpen wordt aan Reglementeringen inzake 8

9 kapitaalsvereisten (Capital Adequacy Regulations). Indien de Emittent vaststelt op de 20ste Werkdag voorafgaand aan de datum waarop enige Betaling (Payment) (anders dan een betaling van het nominaal bedrag) in de afwezigheid van enig uitstel overeenkomstig Voorwaarde (Condition) 4 opeisbaar en betaalbaar wordt, dat hij onderworpen is aan een Gereguleerde Gebeurtenis (Regulatory Event) of dat betaling van de desbetreffende Betaling, of gedeelte daarvan, ervoor zou zorgen dat de Emittent onderworpen wordt aan een Gereguleerde Gebeurtenis, is de Emittent verplicht om zulke Betaling of in voorkomend geval gedeelte daarvan uit te stellen. Zulk uitgestelde Betaling mag op elk ogenblik door de Emittent voldaan worden op voorwaarde dat de Emittent niet minder dan 16 Werkdagen vooraf bericht geeft en voor zover dat op het ogenblik van het voldoen van dergelijke betaling, de Emittent niet langer onderworpen is aan een Gereguleerde Gebeurtenis. Tenzij de Emittent verkiest zulke Betaling verder uit te stellen overeenkomstig zijn optioneel recht tot uitstel (zie verder), dient zulke uitgestelde Betaling voldaan te worden op de volgende Couponbetalingsdatum volgende op de 19de Werkdag nadat de Emittent vaststelt dat hij niet langer onderworpen is aan een Gereguleerde Gebeurtenis en dat zulke Betaling er niet toe zou leiden dat de Emittent terug onderworpen zou worden aan een Gereguleerde Gebeurtenis. Geen interest zal verschuldigd zijn op zulke verplicht uitgestelde Betalingen. Optionele Uitstelling Van Betalingen Uitgestelde en Toekomstige Interestbetalingen De Emittent mag ervoor opteren om enige Betaling (Payment) (anders dan een betaling van het nominaal bedrag) op de Effecten uit te stellen voor eender welke periode. Indien de Emittent hiervoor opteert, zal de uitgestelde betaling interest opbrengen voor de volledige periode van optionele uitstelling. Elke uitgestelde Betaling (Payment) zal onmiddellijk betaalbaar en opeisbaar worden indien de Emittent op enige Junior Effecten (Junior Securities) of Gelijke Effecten (Parity Securities) sommen uitbetaalt, deze koopt of terugbetaalt (tenzij waar het een uitbetaling, aankoop of terugbetaling betreft dewelke de Emittent verplicht moet doen onder zijn statuten van datum voor het desbetreffende uitstel of equity swap, forward, repo of equity derivative transacties aangegaan door de Emittent voor het desbetreffende uitstel). Bovendien zal elke betaling, aankoop of terugbetaling van Gewone Aandelen (Ordinary Shares) of enig andere Junior Effecten (tenzij waar het een uitbetaling, aankoop of terugbetaling betreft dewelke de Emittent verplicht moet doen onder zijn statuten van datum voor het desbetreffende uitstel of equity swap, forward, repo of equity derivative transacties aangegaan door de Emittent voor het desbetreffende uitstel) resulteren in een verplichte betaling voor de vier volgende Couponperiodes (Coupon Periods) of de twee volgende Couponperiodes (naargelang het geval), waarbij verondersteld wordt dat zulke betaling gedaan wordt voor een volledig jaar of twee Couponperiodes. Enige betaling op Gelijke Effecten zal resulteren in een verplichte proportionele betaling voor zulk aantal opeenvolgende Couponperiodes volgend op dergelijke betaling op zulk Gelijke Effecten. In alle gevallen, zal de relevante betaling slechts gedaan worden als de Vereiste Uitstelvoorwaarde (Required Deferral Condition) niet voldaan 9

10 werd op het ogenblik dat de relevante betaling anders moest gedaan worden. Alternatief Couponvoldoeningsmechanisme Toereikendheid Marktverstorende Gebeurtenis Bijkomende Bedragen Terugbetaling omwille van gewijzigde Regelgeving Terugbetaling omwille van Fiscale Redenen Rechtsmiddel bij Niet-Betaling Elke Uitgestelde Couponbetaling (Deferred Coupon Payment) (in voorkomend geval vermeerderd met de gelopen interest daarop) zal voldaan worden gebruikmakende van een Alternatief Couponvoldoeningsmechanisme (Alternative Coupon Satisfaction Mechanism). Bovendien kan de Emittent ervoor opteren om op elk ogenblik enige Betaling (andere dan een Uitgestelde Couponbetaling en een betaling van het nominaal bedrag) te voldoen aan de Houders gebruikmakende van het Alternatief Couponvoldoeningsmechanisme. Dit mechanisme betekent dat de relevante betaling voldaan wordt door de opbrengsten van de uitgifte voor dat bedrag van Gewone Aandelen (Ordinary Shares). De investeerders zullen steeds betalingen op de Effecten in speciën ontvangen. De Emittent is verplicht om voldoende Gewone Aandelen (Ordinary Shares) ter uitgifte te houden waarvan de opbrengst voldoende is om van tijd tot tijd de Couponbetalingen (Coupon Payments) van het komende jaar of enige Uitgestelde Couponbetaling (Deferred Coupon Payment), te voldoen. Indien de Emittent van mening is dat er een Marktverstorende Gebeurtenis (Market Disruption Event) bestaat op zijn aandelen op of na de 15 Werkdag voorafgaand aan een datum waarop de Emittent een betaling dient te doen gebruikmakende van het Alternatief Couponvoldoeningsmechanisme (Alternative Coupon Satisfaction Mechanism), kan deze betaling uitgesteld worden totdat deze Marktverstorende Gebeurtenis niet meer bestaat. Elke aldus uitgestelde betaling zal intrest opbrengen aan de Toepasselijke Couponvoet (Applicable Coupon Rate) indien deze Marktverstorende Gebeurtenis aanhoudt voor een periode van 14 dagen of langer. Behoudens de gebruikelijke uitzonderingen, zal de Emittent aan de Houders van de Effecten bijkomende bedragen betalen teneinde de inhouding van Nederlandse roerende voorheffing te compenseren. Indien in de toekomst de Emittent onderworpen zou worden aan Regelgeving inzake kapitaalsvereisten (Capital Adequacy Regulations) waarbij de Effecten niet meer in aanmerking zouden komen om gekwalificeerd te worden als 'Tier I Capital' of equivalent daarvan, kan de Emittent overgaan tot gehele, maar niet gedeeltelijke, terugbetaling van de Effecten tegen hun nominale waarde vermeerderd met alle eventueel nog Uitstaande Bedragen (Outstanding Payments). Ingeval bepaalde wijzigingen zich voordien in de fiscale behandeling van de Effecten, kan de Emittent overgaan tot de gehele, maar niet gedeeltelijke terugbetaling van de Effecten, samen met alle eventueel nog Uitstaande Bedragen (Outstanding Payments). Het enige rechtsmiddel dat de Trustee of enige houder van Effecten tot recuperatie van verschuldigde geldsommen tegen de Emittent kan aanwenden, zal bestaan in het instellen van een faillissementsprocedure tegen de Emittent of het bestaan ervan aantonen tijdens dergelijke 10

11 procedure. Een houder van Effecten kan slechts dergelijke stappen ondernemen voor zover de Trustee dit niet binnen redelijke termijn doet en deze situatie blijft voortduren, in welk geval de houder van Effecten enkel zulke rechten kan uitoefenen jegens de Emittent als de Trustee gerechtigd is uit te oefenen. Beursnotering Vorm Clearing Plaatsingsrestricties Toepasselijk recht Rating ISIN Code Fondscode Common Code De notering van de Effecten op Euronext Amsterdam werd aangevraagd. De Effecten worden vertegenwoordigd door twee Verzameleffecten (Global Securities) aan toonder, zonder coupons. Deze Verzameleffecten zijn gedeponeerd bij Euroclear Nederland (Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V.). De Verzameleffecten kunnen niet omgeruild worden voor definitieve Effecten aan toonder. Euroclear Nederland, Clearstream en Euroclear De uitgifte en de verkoop van de Effecten zullen onderworpen zijn aan alle toepasselijke plaatsingsrestricties, zoals bepaald in het gedeelte "Subscription and Sale" op pagina 61 van de Offering Circular van 13 juli 2004 en pagina 5 van de Supplemental Offering Circular van 16 september De Effecten worden beheerst door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met, Nederlands recht. Het wordt verwacht dat bij de uitgifte de Effecten een rating zullen worden toegekend van 'A-' door Standard & Poor's Rating Services, een divisie van de McGraw-Hill Companies, Inc. en 'A3' door Moody's Investor Service. Een kredietrating is niet een aanbeveling om effecten te kopen, verkopen of aan te houden en is onderworpen aan herziening, schorsing of intrekking op enig ogenblik door de desbetreffende rating organisatie. Voor 24 november 2004, NL voor de uitgifte van de EUR Achtergestelde Obligaties en NL voor de uitgifte van de USD Achtergestelde Obligaties. Na 24 november 2004, NL voor de uitgifte van de EUR Achtergestelde Obligaties en NL voor de uitgifte van de USD Achtergestelde Obligaties. Voor 24 november 2004, voor de uitgifte van de EUR Achtergestelde Obligaties en voor de uitgifte van de USD Achtergestelde Obligaties. Na 24 november 2004, voor de uitgifte van de EUR Achtergestelde Obligaties en voor de uitgifte van de USD Achtergestelde Obligaties. Voor 24 november 2004, [ ] voor de uitgifte van de EUR Achtergestelde Obligaties en [ ] voor de uitgifte van de USD Achtergestelde Obligaties. Na 24 november 2004, voor de uitgifte van de EUR Achtergestelde Obligaties en voor de uitgifte van de USD Achtergestelde Obligaties. 11

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CORPORATE EVENT NOTICE: Avis BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20130321_00253_EUR DATE: 21/03/2013 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Distribution (spin-off) de Brookfield Property Partners

Plus en détail

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE CORPORATE EVENT NOTICE: RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE MGT CONSULT.LIST BROKING SVCES PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140106_00008_FRM DATE: 06/01/2014

Plus en détail

AVIS OFFICIELS OFFICIELE BERICHTEN

AVIS OFFICIELS OFFICIELE BERICHTEN 38592 MONITEUR BELGE 02.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD AVIS OFFICIELS OFFICIELE BERICHTEN COUR D ARBITRAGE Extrait de l arrêt n 130/2005 du 19 juillet 2005 [2005/202264] Numéro du rôle : 3020 En cause : les

Plus en détail

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Consultation BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Pour répondre aux exigences

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Luik Onderwerp Assurance. Garantie R.C. après livraison. Contrat. Mauvaise exécution du contrat. L'obligation de délivrance n'est pas couverte par la garantie souscrite auprès

Plus en détail

CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CONDITIONS GENERALES DE VENTE :

CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CONDITIONS GENERALES DE VENTE : Version Fr CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CONDITIONS GENERALES DE VENTE : EMPLACEMENTS Version NL CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE RESERVERINGSVOORWAARDEN PLAATSEN Le camping accepte

Plus en détail

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 40707 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 99

Plus en détail

RISK ALLOCATION STRATEGY PLAN

RISK ALLOCATION STRATEGY PLAN SKELLIG VITALITY MIX FUND RISK ALLOCATION STRATEGY PLAN Consumenteninformatie/Algemene Voorwaarden/ Interne Fondsvoorschriften 3 12 Informations consommateur/modalités/ Réglementation des fonds internes

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Bergen Onderwerp Divorce. Loi du 27 avril 2007 réformant le divorce. Droit transitoire. Application de la loi aux procédures en cours au 1er septembre 2007 Datum 15 april 2008

Plus en détail

OFP et les nouvelles tendances & Investissements et performances des IRP belges en 2011

OFP et les nouvelles tendances & Investissements et performances des IRP belges en 2011 OFP et les nouvelles tendances & Investissements et performances des IRP belges en 2011 Les nouvelles tendances concernant la relation contractuelle entre OFP & Asset Manager - Jean-Marc Gollier Maître

Plus en détail

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP 41779 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP F. 2008 2668 MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE [C 2008/29369] 13 JUIN 2008. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modèles des

Plus en détail

Please insert project number and name

Please insert project number and name INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën Programme de coopération transfrontalière 2007-2013 INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën Crossborder cooperation Programme 2007-2013 INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën Grensoverschrijdend

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Landverzekering. Overeenkomst. Verschillende risico's. Verzwijging of onjuiste mededeling. Nietigheid. Datum 9 juni 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Consumentenkrediet. Kredietovereenkomst Datum 7 januari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Plus en détail

RISK ALLOCATION STRATEGY PLAN Fund Series 04-03

RISK ALLOCATION STRATEGY PLAN Fund Series 04-03 RISK ALLOCATION STRATEGY PLAN Fund Series 04-03 Koopsompolis met kapitaalgarantie Prime unique en contract d unités de compte avec protection du capital Single Premium Unit Linked Contract with Capital

Plus en détail

Ressortissants européens 1 ère inscription en Belgique

Ressortissants européens 1 ère inscription en Belgique Ressortissants européens 1 ère inscription en Belgique Une première inscription dans les registres de la population s effectue sur rendez-vous. Lors de celui-ci vous devrez impérativement présenter : -

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Bergen Onderwerp Contrats de travail. Réglementation générale. Diminution des prestations de travail pour raisons médicales. Assiette de calcul de l'indemnité de rupture Datum

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Art.341 WIB 1992. Indiciaire aanslag. Inlichtingen door de belastingplichtige verstrekt in antwoord op een vraag om inlichtingen omtrent zijn privéleven. Datum 4 januari

Plus en détail

LEVERINGSVOORWAARDEN DELIVERY TERMS H E L M O N D PAG 275

LEVERINGSVOORWAARDEN DELIVERY TERMS H E L M O N D PAG 275 LEVERINGSVOORWAARDEN DELIVERY TERMS 17 H E L M O N D PAG 275 Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (september 2012) van de besloten vennootschap Noxon Stainless B.V. Afdeling 1. Algemene bepalingen

Plus en détail

Guidelines Logos & Font

Guidelines Logos & Font Guidelines Logos & Font 08/10/2013 Tous les logos sont disponibles en plusieurs formats sur : Alle logo s zijn in verschillende formaten beschikbaar op: All logos are available in several formats on: https://dieteren.sharepoint.com/templateslogos

Plus en détail

BELGIAN FREIGHT FORWARDERS STANDARD TRADING CONDITIONS (Free translation)

BELGIAN FREIGHT FORWARDERS STANDARD TRADING CONDITIONS (Free translation) BELGIAN FREIGHT FORWARDERS STANDARD TRADING CONDITIONS (Free translation) Definition and Scope of the Contract Article 1 Unless otherwise agreed these Conditions shall be applicable to any form of service

Plus en détail

Art 2. 1. De bepalingen van deze wet zijn van toepassing op de hierna vermelde ondernemingen en personen:

Art 2. 1. De bepalingen van deze wet zijn van toepassing op de hierna vermelde ondernemingen en personen: Art 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Loi du 11 janvier 1993 relative

Plus en détail

La mise en place pratique UPB-AVB de My Carenet 6/03/2013. My Carenet: praktische implementatie

La mise en place pratique UPB-AVB de My Carenet 6/03/2013. My Carenet: praktische implementatie La mise en place pratique UPB-AVB de My Carenet 6/03/2013 My Carenet: praktische implementatie by Définition MyCareNet est une plateforme centrale orientée service, au profit des prestataires individuels

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel Onderwerp Divorce. Pension alimentaire. Epoux dans le besoin. Couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire. Notion Datum 13 mei 2008 Copyright and

Plus en détail

Inhoud Spelregels... 2

Inhoud Spelregels... 2 Inhoud Spelregels... 2 Règles du jeu... 14 Spielregeln... 26 Game rules... 38 Spelregels De spelregels van de KBC-Beleggerskoers (editie 2015-2016) KBC vindt respect voor je privacy belangrijk. Daarom

Plus en détail

NOTE DE SERVICE / DIENSTNOTA Date / Datum : 03/11/2008 n / nr. CD/LABO/256096

NOTE DE SERVICE / DIENSTNOTA Date / Datum : 03/11/2008 n / nr. CD/LABO/256096 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Administration des Laboratoires CA-Botanique Food Safety Center Boulevard du Jardin botanique 55 B-1000 Bruxelles Tél. 02 211 87 27 - Fax 02 211

Plus en détail

OPEN BUSINESS SEATS THE MOST ENHANCED VIP OUTSIDE EXPERIENCE CORPORATE CLUB

OPEN BUSINESS SEATS THE MOST ENHANCED VIP OUTSIDE EXPERIENCE CORPORATE CLUB OPEN BUSINESS SEATS THE MOST ENHANCED VIP OUTSIDE EXPERIENCE OPEN BUSINESS SEATS SEASONS 2015-2018 EEN ULTIEME ERVARING, MIDDEN IN DE BELEVING Luxueuze lederen buitenzetels gelegen in tribune 3 Verwarmingselementen

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Vennootschappen. Fusie door overneming. Invloed op het verloop van een procedure waarin de overgenomen vennootschap partij is Datum 26 mei 2011 Copyright and disclaimer

Plus en détail

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF MEDIAFIELD (2013)

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF MEDIAFIELD (2013) GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF MEDIAFIELD (2013) 1. Definition and specific characteristics associated with the business line Mediafield sprl (registered for the purposes of VAT under no. BE 465 888 822),

Plus en détail

BES national. BES national. PIETTE Alain. - Journée nationale BES fixée au mardi 26 mars 2013

BES national. BES national. PIETTE Alain. - Journée nationale BES fixée au mardi 26 mars 2013 PIETTE Alain De: PIETTE Alain Envoyé: lundi 5 novembre 2012 22:34 Objet: BES flash October 2012 / BES flash Octobre 2012 BES flash Oktober 2012 Alle BES flash op onze website:http://www.besweb.be/nl/besflash

Plus en détail

1.2 Compatibele computer betekent een Computer met het besturingssysteem en de hardwareconfiguratie welke in de Documentatie worden aanbevolen.

1.2 Compatibele computer betekent een Computer met het besturingssysteem en de hardwareconfiguratie welke in de Documentatie worden aanbevolen. ADOBE SYSTEMS INCORPORATED Licentieovereenkomst voor Adobe InDesign Server Software LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR ADOBE INDESIGN SERVER SOFTWARE ( DE OVEREENKOMST ) ZORGVULDIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE

Plus en détail

Federal Public Service Health, Food Chain Safety and Environment

Federal Public Service Health, Food Chain Safety and Environment Federal Public Service Health, Food Chain Safety and Environment DG4 General Directorate Animals, Plants and Food Service Pesticides and Fertilizers INSTRUCTIONS FOLLOWING THE ANNEX I INCLUSION OF HEXYTHIAZOX

Plus en détail

EDIEL MODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESECTOR IN BELGIE LE MODELE EDIEL DANS LE SECTEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE

EDIEL MODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESECTOR IN BELGIE LE MODELE EDIEL DANS LE SECTEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE EDIEL ODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESETOR IN BELGIE LE ODELE EDIEL DANS LE SETEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE UIG PART II A Structuring Fase: Stappenplannen & Segment Tabellen 8. Gecombineerde

Plus en détail

BELGISCH STAATSBLAD 08.05.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.05.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.05.2012 MONITEUR BELGE 27007 MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2012 1275 [C 2012/29204] 29 MARS 2012. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux aides à

Plus en détail

7-029-BE_Dignity-in-Care

7-029-BE_Dignity-in-Care INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën Programme de coopération transfrontalière 2007-2013 INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën Crossborder cooperation Programme 2007-2013 INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën Grensoverschrijdend

Plus en détail

IV. Entreprises en difficultés Ondernemingen in moeilijkheden

IV. Entreprises en difficultés Ondernemingen in moeilijkheden IV. Entreprises en difficultés Ondernemingen in moeilijkheden Liège (7e ch.) 1 avril 2014 2013/RG/1026 Siège : MMe. A. Jacquemin, MM. X. Ghuysen et Th. Piraprez, conseillers M.P. : MMe. V. Truillet, Substitut

Plus en détail

CONDITIONS D IDT FINANCIAL SERVICES POUR LES CARTES PRÉPAYÉES PROGRAMME XXIMO MOBILITY CARD BELGIQUE

CONDITIONS D IDT FINANCIAL SERVICES POUR LES CARTES PRÉPAYÉES PROGRAMME XXIMO MOBILITY CARD BELGIQUE CONDITIONS D IDT FINANCIAL SERVICES POUR LES CARTES PRÉPAYÉES PROGRAMME XXIMO MOBILITY CARD BELGIQUE Conditions relatives aux cartes Les présentes Conditions relatives aux cartes sont d application sur

Plus en détail

Principes inzake sociaal beheer van de groep Dexia

Principes inzake sociaal beheer van de groep Dexia Principes de gestion sociale du groupe Dexia Principes inzake sociaal beheer van de groep Dexia Principles of Social Management at the Dexia Group Contexte Le Groupe Dexia bénéficie depuis sa création

Plus en détail

LED LENSER * SEO 5 手 册

LED LENSER * SEO 5 手 册 Operating instructions Bedienungsanleitung Instrucciones de uso Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Руководство по эксплуатации 取 扱 明 書 手 册 English... 02-05 Deutsch... 06-10 Español...

Plus en détail

Lesseuils en Belgique pour un revenu minimum adéquat et accessible. Elke Vandermeerschen & Jonathan Devillers (BAPN)

Lesseuils en Belgique pour un revenu minimum adéquat et accessible. Elke Vandermeerschen & Jonathan Devillers (BAPN) Lesseuils en Belgique pour un revenu minimum adéquat et accessible. Elke Vandermeerschen & Jonathan Devillers (BAPN) Les seuils en Belgique pour un revenu minimum adéquat ét accessible 0: Revenu Minimum:

Plus en détail

Royal Chow-Chow Club de Belgique asbl. Affil. / Aang. URCSH / KKUSH n 197. Koninklijke Belgische Chow-Chow Club vzw. EN LETTRES

Royal Chow-Chow Club de Belgique asbl. Affil. / Aang. URCSH / KKUSH n 197. Koninklijke Belgische Chow-Chow Club vzw. EN LETTRES Royal Chow-Chow Club de Belgique asbl. Affil. / Aang. URCSH / KKUSH n 197 Koninklijke Belgische Chow-Chow Club vzw. DIMANCHE /ZONDAG/SUNDAY : 28 /09/ 2014 EN LETTRES LETTRES CAPI- TALES SVP HOOFDLET- TERS

Plus en détail

Nederlandse versie. Version Française. English version

Nederlandse versie. Version Française. English version Nederlandse versie Version Française English version Link Praktische info / Procedures Adres Sirius Travel Service Airport Brussels National 40P Box 4 1930 Zaventem (België) Openingsuren Onze kantoren

Plus en détail

Publié le : 2014-08-05

Publié le : 2014-08-05 Publié le : 2014-08-05 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 25 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant

Plus en détail

Soutenir les familles touchées par la pauvreté. 3 = 1 repas chaud.

Soutenir les familles touchées par la pauvreté. 3 = 1 repas chaud. Soutenir les familles touchées par la pauvreté. 3 = 1 repas chaud. Faites don de un (ou plusieurs) Ticket Compliments Supreme Award. Edenred s engage à rembourser la totalité du montant aux épiceries sociales.

Plus en détail

Bons d'option émis par. SOCIETE GENERALE (en qualité d'emetteur)

Bons d'option émis par. SOCIETE GENERALE (en qualité d'emetteur) CONDITIONS DEFINITIVES POUR LES BONS D'OPTION SUR ACTION EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2011 Bons d'option émis par SOCIETE GENERALE (en qualité d'emetteur) Les modalités applicables aux Bons d'option figurent

Plus en détail

EDIEL MODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESECTOR IN BELGIE LE MODELE EDIEL DANS LE SECTEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE

EDIEL MODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESECTOR IN BELGIE LE MODELE EDIEL DANS LE SECTEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE EDIEL ODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESETOR IN BELGIE LE ODELE EDIEL DANS LE SETEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE UIG PART II A Structuring Fase: Stappenplannen & Segment Tabellen 17. Wijzigen

Plus en détail

INHOUDSTAFEL / TABLE DES MATIERES

INHOUDSTAFEL / TABLE DES MATIERES TVER DO 11001.book Page 3 Friday, December 16, 2011 8:12 AM INHOUDSTAFEL / TABLE DES MATIERES Préface Voorwoord 13 Charles van Oldeneel Réforme du contrôle du secteur financier Historique et introduction

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Curator. Hypothecaire inschrijving namens de gezamenlijke schuldeisers Datum 2 mei 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan

Plus en détail

Agent immobilier Syndic d'immeuble Commerçant Vastgoedmakelaar Syndicus van een onroerend goed Handelaar

Agent immobilier Syndic d'immeuble Commerçant Vastgoedmakelaar Syndicus van een onroerend goed Handelaar I. Droit commercial en général Algemeen handelsrecht Bruxelles (9me ch.) 24 avril 2014 R.G. : 2013/AR/1671 Mme M.-F. Carlier, M. H. Mackelbert et Mme C. Heilporn, conseillers, M.P. : M. C. Reineson, substitut

Plus en détail

CHEE DE CHARLEROI/CHARLEROISESTEENWEG 146-150 BRUXELLES B-1060 BRUSSEL TEL +32 2 348 63 48 FAX +32 2 343 95 33 info@ltime.com www.ltime.

CHEE DE CHARLEROI/CHARLEROISESTEENWEG 146-150 BRUXELLES B-1060 BRUSSEL TEL +32 2 348 63 48 FAX +32 2 343 95 33 info@ltime.com www.ltime. CHEE DE CHARLEROI/CHARLEROISESTEENWEG 146-150 BRUXELLES B-1060 BRUSSEL TEL +32 2 348 63 48 FAX +32 2 343 95 33 info@ltime.com www.ltime.com Notre vocation Onze opdracht Notre vocation consiste à offrir

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Wet 21 november 1989. Artikel 29bis. Slachtoffer. Zwakke weggebruiker volledig aansprakelijk voor het ongeval. Rechthebbenden. Gevolgschade. Vergoeding. Verzekeraar

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Luik Onderwerp Mission du curateur d'une faillite. Homologation des transactions. Objet de la mise à la cause du failli. Prépondérance donnée aux intérêts des créanciers Datum

Plus en détail

L assurance soins de santé en Belgique. Ce que vous voulez savoir... www.cm.be

L assurance soins de santé en Belgique. Ce que vous voulez savoir... www.cm.be L assurance soins de santé en Belgique Ce que vous voulez savoir... www.cm.be Index Avant-propos...15 Votre affiliation à la CM Leuven...16 Les citoyens de l Espace Économique Européen (EEE) titulaires

Plus en détail

"SARNIA NEWS" CIRCULAR (Ref: 162/09/RT)

SARNIA NEWS CIRCULAR (Ref: 162/09/RT) "SARNIA NEWS" CIRCULAR (Ref: 162/09/RT) To: ALL SHIPOWNER CLIENTS (insured with RaetsMarine) 24 th December, 2009 Re: RAETSMARINE Press Release - change of primary risk carrier wef 1 1 2010 We have received

Plus en détail

Seller Master Agreement

Seller Master Agreement Seller Master Agreement This is the English version of the CarNext International Master Agreement The Dutch and French version can be found on the www.carnext.be website Ceci est la version anglaise du

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Brussel Onderwerp Divorce. Détermination de l'hébergement principal. Installation d'un des parents à l'étranger Datum 2 februari 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Plus en détail

IV. Entreprises en difficultés - Ondernemingen in moeilijkheden. Cour d appel Liège, 7 e ch., 6 mars 2014 2012/RG/1136

IV. Entreprises en difficultés - Ondernemingen in moeilijkheden. Cour d appel Liège, 7 e ch., 6 mars 2014 2012/RG/1136 IV. Entreprises en difficultés - Ondernemingen in moeilijkheden Cour d appel Liège, 7 e ch., 6 mars 2014 2012/RG/1136 Siège : Mme. A. Jacquemin, X. Ghuysen et Th. Piraprez, conseillers Responsabilité bancaire

Plus en détail

LE CONTRAT DE CREATION D UN SITE WEB

LE CONTRAT DE CREATION D UN SITE WEB http://www.droit-technologie.org présente : LE CONTRAT DE CREATION D UN SITE WEB Jean-Paul TRIAILLE Avocat au barreau de Bruxelles Maître de conférences F.U.N.D.P. jeanpaul.triaille@klegal.be 8 mars 2001

Plus en détail

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2014-19 Du 19 janvier 2014. Bulletin Nr 2014-19 Van 19 januari 2014

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2014-19 Du 19 janvier 2014. Bulletin Nr 2014-19 Van 19 januari 2014 Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi - B-1040 Bruxelles +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin der Aanbestedingen

Plus en détail

Home center. Interface Server / Serveur d interface

Home center. Interface Server / Serveur d interface Home center Interface Server / Serveur d interface 2 VMBHIS installation guide Package contents The VMBHIS server module, a power cable + optional power plug, network cable, short user guide and USB cable.

Plus en détail

Insurance & Liabilities

Insurance & Liabilities NEWSLETTER ON BELGIAN AND LUXEMBOURG INSURANCE LAW LETTRE D INFORMATIONS EN DROIT BELGE ET LUXEMBOURGEOIS DES ASSURANCES NIEUWSBRIEF OVER BELGISCH EN LUXEMBURGS VERZEKERINGSRECHT 2011 2010 2009 2008 Best

Plus en détail

Une organisation de la commune d Etterbeek à l initiative du bourgmestre

Une organisation de la commune d Etterbeek à l initiative du bourgmestre Carnaval Pâques Été Toussaint Noël Nouvel An 2015 Editeur responsable : «Le Collège des Bourgmestre et Echevins» - Avenue d Auderghem, 113-115 à 1040 Etterbeek STAGES SPORTIFS & CRÉATIFS Une organisation

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Luik Onderwerp Contrat de travail. Subordination. Gardienne d'enfants agréée à domicile. Contrat sui generis. Convention des parties Datum 17 juni 2008 Copyright and disclaimer

Plus en détail

Jan De Nul in top 3 of Belgium s most attractive employers

Jan De Nul in top 3 of Belgium s most attractive employers Page 1 of 5 Subj: Date: From: PRESS RELEASE / PERSBERICHT / COMMUNIQUE DE PRESSE JAN DE NUL GROUP 3/28/2014 8:28:27 A.M. Pacific Daylight Time heleen.schellinck@jandenul.com PRESS RELEASE / PERSBERICHT

Plus en détail

LE MODELE EDIEL DANS LE SECTEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE EDIEL MODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESECTOR IN BELGIE

LE MODELE EDIEL DANS LE SECTEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE EDIEL MODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESECTOR IN BELGIE EDIEL ODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESECTOR IN BELGIE LE ODELE EDIEL DANS LE SECTEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE UIG DEEL II E Settlement Fase: Stappenplannen & Segment Tabellen UIG PARTIE

Plus en détail

LA ZONE DE RENCONTRE ET LES ESPACES PARTAGES : NOUVEAUX OUTILS DANS LE CADRE DE LA CATEGORISATION DES VOIRIES.

LA ZONE DE RENCONTRE ET LES ESPACES PARTAGES : NOUVEAUX OUTILS DANS LE CADRE DE LA CATEGORISATION DES VOIRIES. 1 LA ZONE DE RENCONTRE ET LES ESPACES PARTAGES : NOUVEAUX OUTILS DANS LE CADRE DE LA CATEGORISATION DES VOIRIES. ISABELLE JANSSENS Institut Belge pour la Sécurité Routière Résumé Les fonctions locales,

Plus en détail

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Elegis Technologies de l information et de communication www.elegis.be Onderwerp Liens commerciaux abusifs sur Internet Datum Novembre et décembre 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Plus en détail

Institut belge des services postaux et des télécommunications

Institut belge des services postaux et des télécommunications Institut belge des services postaux et des télécommunications 14 novembre 2002 Avis au Ministre des Télécommunications concernant la proposition d'offre d'interconnexion de référence de Belgacom pour l'année

Plus en détail

Analysons le graphique des coûts de cette année!.. Let s analyse this year cost chart!.. Laten we het kostendiagram van dit jaar analyseren!..

Analysons le graphique des coûts de cette année!.. Let s analyse this year cost chart!.. Laten we het kostendiagram van dit jaar analyseren!.. Business Analysons le graphique des coûts de cette année!.. Let s analyse this year cost chart!.. Laten we het kostendiagram van dit jaar analyseren!..... + Vocabulaire Organigramme Flowchart Organisatieschema

Plus en détail

Extern toepassen van Social Media in de overheid

Extern toepassen van Social Media in de overheid Extern toepassen van Social Media in de overheid Bart Van Herreweghe (donderdag, 25 november 2010) Voorstelling Sociale media zijn "hot". Iedereen wil er gebruik van maken in de dagelijkse externe communicatie.

Plus en détail

Groupe Sud est Vacances

Groupe Sud est Vacances Groupe Sud est Vacances Cher Client, Contrat de Réservation Merci de bien vouloir nous contacter par téléphone avant de retourner votre contrat de réservation et votre acompte. L adresse du camping se

Plus en détail

Règlement de gestion du fonds d investissement

Règlement de gestion du fonds d investissement Fortis AG - Vos assurances chez votre courtier Règlement de gestion du fonds d investissement Top Protect Financials 08/2018 1 Dénomination du fonds : Top Protect Financials 08/2018 01/06/2008 Date de

Plus en détail

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE VENDREDI 2 MAI 2014 N. 107 Adjudication publique VZW SINT-JOZEFCOLLEGE TURNHOUT N. 509629 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve

Plus en détail

LE DROIT D ACCÈS AUX DOCUMENTS DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES

LE DROIT D ACCÈS AUX DOCUMENTS DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES LE DROIT D ACCÈS AUX DOCUMENTS DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES Chef adjoint de l unité "Transparence, relations avec les groupes d intérêt et les organisations extérieures", Commission européenne 1 - Secrétariat

Plus en détail

Relevé central, paiement centralisé. La société reçoit et paie le relevé. le 15 du mois. Pays Tél travail

Relevé central, paiement centralisé. La société reçoit et paie le relevé. le 15 du mois. Pays Tél travail Formulaire de demande Veuillez renvoyer ce formulaire à implementationteam@alpha-card.com et n'oubliez pas de joindre: - une copie recto/verso de votre carte d identité - une copie des statuts de votre

Plus en détail

visit our website www.belgavoka.be

visit our website www.belgavoka.be visit our website www.belgavoka.be Belgavoka est un réseau d'avocats, représenté dans chacun des 27 arrondissements judiciaires belges et au Grand-Duché de Luxembourg (voir verso de ce dépliant). Belgavoka

Plus en détail

ROYAUME DE BELGIQUE 1000 Bruxelles, le Adresse postale : Ministère de la Justice

ROYAUME DE BELGIQUE 1000 Bruxelles, le Adresse postale : Ministère de la Justice ROYAUME DE BELGIQUE 1000 Bruxelles, le Adresse postale : Ministère de la Justice Bd. de Waterloo, 115 Bureaux : Rue de la Régence, 61 Tél. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSION DE LA PROTECTION

Plus en détail

KANDIDATEN NCK ALGEMENE VERGADERING 2013

KANDIDATEN NCK ALGEMENE VERGADERING 2013 Inleiding KANDIDATEN NCK ALGEMENE VERGADERING 2013 (Français en page 3) p de algemene vergadering van 2013 worden er verkiezingen gehouden voor Voorzitter en ndervoorzitters. Er dient één voorzitter gekozen

Plus en détail

BES national. BES national. PIETTE Alain. PIETTE Alain Envoyé: vendredi 5 septembre 2014 21:02 Objet: BES flash Augustus 2014 - BES flash Aout 2014

BES national. BES national. PIETTE Alain. PIETTE Alain Envoyé: vendredi 5 septembre 2014 21:02 Objet: BES flash Augustus 2014 - BES flash Aout 2014 PIETTE Alain De: PIETTE Alain Envoyé: vendredi 5 septembre 2014 21:02 Objet: BES flash Augustus 2014 - BES flash Aout 2014 BES flash Augustus 2014 Alle BES flash op:http://www.besweb.be/nl/besflash BES

Plus en détail

Règlement Food Information to Consumers Position et préoccupations de l industrie alimentaire Verordening Food Information to Consumers Standpunt en

Règlement Food Information to Consumers Position et préoccupations de l industrie alimentaire Verordening Food Information to Consumers Standpunt en Règlement Food Information to Consumers Position et préoccupations de l industrie alimentaire Verordening Food Information to Consumers Standpunt en bezorgdheden van de voedingsindustrie Lisibilité Definition

Plus en détail

visit our website www.belgavoka.be

visit our website www.belgavoka.be visit our website www.belgavoka.be Belgavoka est un réseau d'avocats, représenté dans chacun des 27 arrondissements judiciaires belges et au Grand-Duché de Luxembourg (voir verso de ce dépliant). Le réseau

Plus en détail

Avis de l Association Belge de Radioprotection concernant l implémentation en Belgique des notions de «RPE RPO» 2014

Avis de l Association Belge de Radioprotection concernant l implémentation en Belgique des notions de «RPE RPO» 2014 BELGISCHE VERENIGING VOOR STRALINGSBESCHERMING ASSOCIATION BELGE DE RADIOPROTECTION Sociale hoofdzetel c/o SCK-CEN Herrmann Debrouxlaan 40, B-1160 Brussel Secretariaat :Véronique Mertens c/o FANC-AFCN

Plus en détail

TARIFSRATES2015. Ici demandez le confort : Remarques / Remarks et / and Suppléments / Extras :

TARIFSRATES2015. Ici demandez le confort : Remarques / Remarks et / and Suppléments / Extras : TARIFSRATES2015 Remarques / Remarks et / and Suppléments / Extras : Frais de réservation/ Booking fees Animal (maximum 2) / Pet (max. 2) Kit bébé / baby cot,-bath and high chair 30 en haute saison / in

Plus en détail

Declaration of Performance: 097-00005-00

Declaration of Performance: 097-00005-00 Declaration of Performance: 097-00005-00 1. Unique identification code: A13 A14 2. Type, batch or serial number(s) or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant

Plus en détail

icube IT Une solution informatique Serveur? Ne cherchez plus! Vous avez trouvé! de RealEASE Solid Systems

icube IT Une solution informatique Serveur? Ne cherchez plus! Vous avez trouvé! de RealEASE Solid Systems icube IT de RealEASE Solid Systems Une solution informatique Serveur? Ne cherchez plus! Vous avez trouvé! Toute l infrastructure serveur dont la croissance de votre entreprise à besoin, prête à l emploi.

Plus en détail

Fortis Banque Luxembourg S.A., directement ou agissant par l'intermédiaire de toute filiale désignée (la Filiale Désignée )

Fortis Banque Luxembourg S.A., directement ou agissant par l'intermédiaire de toute filiale désignée (la Filiale Désignée ) Résumé du 7 juillet 2008 concernant l émission FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A. Minimum 5.000.000 et maximum 50.000.000 Phoenix Notes sur ING Émis sous le Programme Euro Medium Term Note de 12.000.000.000

Plus en détail

creator of window decoration www.royproducts.be

creator of window decoration www.royproducts.be creator of window decoration www.royproducts.be le fabricant de fabrikant the manufacturer Les Ateliers Vanroy, leader du marché de la barre à rideaux technique et décorative, perpétuent la philosophie

Plus en détail

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Elegis - Banque & Finance www.elegis.be Onderwerp Résiliation abusive d un compte Carpa Datum 15 mars 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Plus en détail

particulièrement dits éthiques. Nous plaidons donc pour l institution d un label public de qualité.

particulièrement dits éthiques. Nous plaidons donc pour l institution d un label public de qualité. Dossier de presse Le Soir Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2013 26 L'ÉCONOMIE FOCUS La finance éthique et solidaire se concrétise Des entrepreneurs belges livrent leur vision de la finance philanthropique

Plus en détail

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1969 Nr. 53

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1969 Nr. 53 34 (1962) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1969 Nr. 53 A. TITEL Verdrag tot oprichting van een Europese Organisatie voor ruimteonderzoek, met Financieel Protocol en Protocol

Plus en détail

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE, OU AU JAPON.

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE, OU AU JAPON. COMMUNIQUE DE PRESSE Émission par Ingenico d Obligations à Option de Conversion et/ou d Échange en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE) Obtention du visa de l Autorité des marchés financiers Neuilly-sur-Seine,

Plus en détail

21 / 2008. Région de bruxelles-capitale brussels hoofdstedelijk gewest brussels capital region A ATL BROH

21 / 2008. Région de bruxelles-capitale brussels hoofdstedelijk gewest brussels capital region A ATL BROH 21 / 2008 A ATL BROH Région de bruxelles-capitale brussels hoofdstedelijk gewest brussels capital region Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij

Plus en détail

Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale Section CPAS

Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale Section CPAS Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale Section CPAS Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Afdeling OCMW PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Plus en détail

Inleiding. Realisatie

Inleiding. Realisatie 3.2.3 CONTROLE VAN DE KIEMKWALITEITT VAN DE GECOMMERCIALISEERDEE ZAADLOTEN IN BIETEN CONTRÔLE DE LA QUALITÉ GERMINATIVE DES LOTS DE SEMENCES COMMERCIALES EN BETTERAVE Wauters André 1. Introduction Les

Plus en détail

Espace Technologique Bâtiment Apollo Route de l'orme des merisiers F-91193 SAINT-AUBIN

Espace Technologique Bâtiment Apollo Route de l'orme des merisiers F-91193 SAINT-AUBIN Espace Technologique Bâtiment Apollo Route de l'orme des merisiers F-91193 SAINT-AUBIN Certificat de constance des performances Certificaat van prestatiebestendigheid CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES

Plus en détail

CONCEPTION D UN MONITORING DES QUARTIERS COUVRANT L ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

CONCEPTION D UN MONITORING DES QUARTIERS COUVRANT L ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE CONCEPTION D UN MONITORING DES QUARTIERS COUVRANT L ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE UITWERKING VAN EEN WIJKMONITORING DIE HET HELE GRONDGEBIED VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

Plus en détail

TAX@CMS.2010. Cycle de conférences

TAX@CMS.2010. Cycle de conférences TAX@CMS.2010 Cycle de conférences ACTIVITÉS DE FORMATION LE DEPARTEMENT FISCAL A LE PLAISIR DE VOUS INVITER AUX SÉMINAIRES SUIVANTS : 29 octobre 2009 : «Paquet TVA : le passage à l acte est dans les deux

Plus en détail

eurostat DLOGIEVANDE NEDERLANDSE BETALINGSBALANS METHODOLOGY OF THE BALANCE OF PAYMENTS OF THE NETHERLANDS

eurostat DLOGIEVANDE NEDERLANDSE BETALINGSBALANS METHODOLOGY OF THE BALANCE OF PAYMENTS OF THE NETHERLANDS eurostat DLOGIEVANDE NEDERLANDSE BETALINGSBALANS METHODOLOGY OF THE BALANCE OF PAYMENTS OF THE NETHERLANDS METHODOLOGIE DE LA BALANCE DES PAIEMENTS DES PAYS BAS 1988 i Economie en financiën Economy and

Plus en détail

Interdisciplinarité en première ligne de soins et place du coordinateur de soins

Interdisciplinarité en première ligne de soins et place du coordinateur de soins Interdisciplinarité en première ligne de soins et place du coordinateur de soins Une étude exploratoire dans les maisons médicales et wijkgezondheidscentra Réalisée par Vereniging van wijkgezondheidscentra

Plus en détail