RISK ALLOCATION STRATEGY PLAN

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "RISK ALLOCATION STRATEGY PLAN"

Transcription

1 SKELLIG VITALITY MIX FUND RISK ALLOCATION STRATEGY PLAN Consumenteninformatie/Algemene Voorwaarden/ Interne Fondsvoorschriften 3 12 Informations consommateur/modalités/ Réglementation des fonds internes Consumer Information/General Terms and Conditions/ Internal Fund Regulations 25 32

2

3 Lawrence Life Assurance Company Limited SKELLIG KOOPSOMPOLIS MET KAPITAALGARANTIE Consumenteninformatie Introductie Deze Consumenteninformatie is bedoeld om de Contractant en het (de) Verzekerd(e) Leven(s) alle voorbereidende informatie te geven die nodig is om een voorstel voor de levensverzekeringspolis Vitality Mix Fund te ondertekenen. Deze biedt informatie over de kenmerken van het product zodat u een beslissing kunt nemen over deze polis op de basis van alle feiten. De Consumenteninformatie is voorbereid overeenkomstig de voorschriften van de Europese Unie met betrekking tot levensverzekeringen. De betekenis van uitdrukkingen in hoofdletters is beschreven in Bijlage 1 Terminologie A. Bedrijfsinformatie Bedrijfsnaam, rechtspositie en adres The Lawrence Life Assurance Company Limited is een levensverzekeringsbedrijf met Maatschappelijke Zetel in Ierland te Charlotte Quay Dock, Ringsend Road, Dublin 4, Ierland. (Telefoonnummer Faxnummer ). Lawrence Life is geautoriseerd om verzekeringen te schrijven onder licentie van de Irish Financial Services Regulatory Authority (IFSRA), het toezichthoudend orgaan in Ierland. The Lawrence Life Assurance Company Limited voert zijn verzekeringsbedrijf in verschillende landen van de Europese Unie, waaronder België, waar het uitsluitend werkt binnen een systeem van vrijheid van dienstverlening overeenkomstig de 3 e Europese Levensverzekeringsrichtlijn 92/49/CEE en 92/96/CEE. B. Informatie over het contract B.1 Definitie van de verzekeringsdekking Het bedrijf, in ruil voor betaling van de verzekeringspremies, gaat ermee akkoord de genoemde begunstigden de uitkering te betalen zoals beschreven in sectie B.9 hieronder bij het overlijden van het Verzekerd Leven (of in het geval van twee Verzekerde Levens bij het overlijden van de laatste van de Verzekerde Levens). Het niveau van de premiebetalingen wordt door de Contractant geselecteerd wanneer het contract aanvangt. Indien de Contractant het verzoekt, zal het Bedrijf de Contractant de Biedwaarde van de bij de polis behorende units uitbetalen op de Afrekeningdatum voor het verzoek. Betaling van de volle Biedwaarde van de bij de polis behorende units beëindigt het contract. Beide partijen hebben dan geen verdere verplichtingen onder de polis. De Afrekeningdatum is over het algemeen binnen 20 Werkdagen na ontvangst van een geldig verzoek bij het Bedrijf. Het Bedrijf belegt de betaalde verzekeringspremies, netto belastingen en onkosten, in units van de interne fondsen van het Bedrijf, met name het Lawrence Life Alternative Investment Fund en het Lawrence Carmignac Fund. De winst op de polis is direct gekoppeld aan de waarde van de units in deze fondsen. De waarde van units in deze fondsen hangt af van de waarde van de onderliggende activa. Over tijd kan de waarde van deze activa stijgen en dalen afhankelijk van beleggingsomstandigheden. Het Lawrence Life Alternative Investment Fund belegt het merendeel van zijn activa in het Alpha Invest II sub-fonds van het Alpha Invest Fund. Het Alpha Invest Fund is een Luxemburgs beleggingsfonds (fonds commun deplacement à compartiments multiples) dat is opgericht voor een onbepaalde periode in overeenstemming met Sectie II van de Luxemburgse Wet inzake Ondernemingen voor Collectieve Beleggingen van 30 maart Het Alpha Invest II Fund belegt het merendeel van zijn activa in een reeks besloten beleggingsfondsen die door de Partners Group 1 zijn geselecteerd. Besloten beleggingsfondsen zijn risicovolle beleggingen. Het risico om verlies te lijden in een besloten beleggingsfonds kan veel hoger zijn dan het risico om verlies te lijden in de traditionele activaklassen van aandelen en obligaties. Het doel van het beleggingsbeleid van Alpha Invest is vermogensgroei te bereiken in de referentie-valuta de Euro. Voorkeur zal worden gegeven aan de besloten beleggingsfondsen waarvan de winsten een lage correlatie hebben met de winsten op de traditionele activaklassen van aandelen en obligaties. Het Lawrence Life Carmignac Fund belegt het merendeel van zijn activa in een UCITS fonds dat door Carmignac Gestion SA 2 wordt beheerd. Dit UCITS fonds belegt tenminste 50% van het fonds in debt securities en de balans in aandelen. Het beleggingsdoel van dit UCITS-fonds is vermogensgroei op de middellange termijn. 1 The Partners Group is a public limited company under Swiss law, with its registered office in Baar-Zug. It is a subsidiary company of Partners Group Holding, formed in 1996 and also based in Baar-Zug, which is itself owned by 28 partners and principals. The Partners Group is an independent asset manager and alternative investment advisor. 2 Carmignac Gestion SA is a private French portfolio management company authorised by the Commission des Opérations de Bourse. 3

4 SKELLIG B.2 Premies/Initiële toewijzingsbonus De minimale enkele premie voor het Vitality Mix Fund is Bij inschrijving selecteert de Contractant het bedrag van de te betalen premie. Het Bedrijf wijst een percentage van elke premie toe voor belegging in het interne fonds. Het bedrijf biedt een initiële bonus van 1% voor premies van of hoger wat een toewijzingsprijs geeft van 101% vóór onkosten. B.3 Onkosten Het Bedrijft berekent 7% van de premie (6,1% voor premies hoger dan ) voor initiële onkosten, wat het verschil is tussen de koop- en verkoopprijs van de units zoals bepaald in B.4. Voor interne fondsen worden jaarlijkse onkosten berekend zoals beschreven in Sectie C.3 hieronder. B.4 Berekening van de vraagprijs en biedkoers voor het fonds De biedwaarde van een unit wordt bepaald door de netto activa van het relevante fonds te delen door het aantal units in het interne fonds. De vraagprijs wordt bepaald door de biedkoers van units te delen met 0,93. Dit wordt over het algemeen op een dagelijkse basis berekend. Waardebepaling van de activa van het fonds en aftrekking van de schulden van het fonds leveren de netto gezamenlijke waarde van het interne fonds op. De biedkoers van elke eenheid is beschikbaar op de website van het Bedrijf: B.5 Toewijzing van units Op vraag specificeert de Contractant de premie in Euro die hij van plan is te betalen. De premie, netto belastingen, wordt belegd om units van de gekozen fondsen te kopen tegen de vraagprijs voor units. Het Bedrijf stelt de Contractant op de hoogte van het aantal units dat aan het contract wordt toegewezen na betaling van de premie, en de Biedwaarde van de aangekochte units. B.6 Ingangsdatum contract Het contract gaat in wanneer het Bedrijf de Contractant kennis geeft van zijn aanvaarding van het contract. B.7 Annulering van het voorstel en terugtrekken aan het contract De Contractant kan het verzekeringsvoorstel annuleren mits het contract niet beëindigd is. Het Bedrijf betaalt de volle betaalde premie (indien van toepassing) aan de Contractant en het voorstel wordt niet voortgezet. De Contractant kan zich tevens terugtrekken binnen 30 dagen na de ingangsdatum. De Contractant dient het Bedrijf daarvan schriftelijk kennis te geven. Indien kennisgeving van terugtrekken binnen 30 dagen na de ingangsdatum is ontvangen, betaalt het Bedrijf de Biedwaarde van units plus onkosten terug. Betaling vindt plaats op de Afrekeningdatum. Verzoeken tot annulering van en terugtrekken aan het verzekeringsvoorstel dienen naar het hoofdkantoor van het Bedrijf te worden gezonden: Managing Director The Lawrence Life Assurance Company Limited Riverside, Charlotte Quay Dock Ringsend Road Dublin 4 Ierland B.8. Looptijd van het contract Het contract heeft een looptijd die vervalt wanneer een van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt Annulering van het contract door de Contractant, Totale afkoop van de units van de polis door de Contractant, Overlijden van het Verzekerd Leven (of in het geval van twee Verzekerde Levens bij het overlijden van de laatste van de Verzekerde Levens) B.9 Overlijdensdekking Bij het overlijden van het Verzekerd Leven (of in het geval van twee Verzekerde Levens bij het overlijden van de laatste van de Verzekerde Levens) voor de leeftijd van 65 jaar, betaalt het Bedrijf aan de genoemde Begunstigden een bedrag dat gelijk is aan 101% van de Biedwaarde van de aan de polis toegewezen units. Bij overlijden van het Verzekerd Leven (of in het geval van twee Verzekerde Levens bij het overlijden van de laatste van de Verzekerde Levens) na de leeftijd van 65 jaar, betaalt het Bedrijf de genoemde Begunstigden een bedrag dat gelijk is aan 100,1% van de Biedwaarde van de aan de polis toegewezen units. B.10 Overschakeling Het is mogelijk over te schakelen tussen de interne fondsen die door het Bedrijf beschikbaar zijn gesteld. Per jaar zijn drie gratis fondsoverschakelingen mogelijk. Voor alle andere overschakelingen worden onkosten in rekening gebracht. Na een overschakeling stelt het Bedrijf de Contractant op de hoogte van de details van de overschakeling. B.11 Totale afkoop De Contractant kan het Bedrijf verzoeken de polis te beëindigen en de Biedwaarde van de bij de polis behorende units aan de Contractant uit te betalen. Wanneer afrekening is uitgevoerd houden de verplichtingen van beide partijen onder de polis op. Het is belangrijk erop te wijzen dat het Bedrijf nooit een minimum beleggingsrendement biedt of terugbetaling van het belegde vermogen garandeert. Derhalve kan in het geval van totale afkoop de Biedwaarde van units minder zijn dan het bedrag van de betaalde premies. B.12 Gedeeltelijke afkoop De Contractant kan gedeeltelijke afkoop van de aan de polis toegewezen units verzoeken. In dat geval blijft de polis geldig en blijven de resterende units in de fondsen geïnvesteerd. Een gedeeltelijke afkoop wordt uitgevoerd door het desinvesteren van een aantal units van interne fondsen waarin de polis belegt. Wanneer de polis meerdere interne fondsen heeft, bepaalt het Bedrijf hoe de units van elk interne fonds afgekocht worden. De waarde van de afgekochte units dient een minimumbedrag te overschrijden dat het Bedrijf van tijd tot tijd bepaalt. De waarde van de resterende units dient tevens een minimumbedrag te overschrijden dat het Bedrijf van tijd tot tijd bepaalt. Bij aanvang van de polis bedraagt het minimumbedrag van een gedeeltelijke afkoop and de minimale Biedwaarde van de resterende units B.13 Betalingsprocedures Alle nodige documenten dienen bij het Bedrijf ingediend en geaccepteerd te worden voordat betalingen kunnen plaatsvinden. Het Bedrijf reserveert het recht betaling uit te stellen totdat het tevreden is met de geldigheid en authenticiteit van de ingediende documenten. Wanneer het Bedrijf de activa van de interne fondsen niet voor geld kan verkopen, b.v. wanneer de markt zeer onbestendig is, kan het Bedrijf transacties uitstellen totdat het in een positie is de activa van het interne fonds te verkopen om de uitkeringen te kunnen betalen. 4

5 SKELLIG Voor een overlijdensuitkering dienen de volgende documenten te worden geleverd: een uittreksel van de overlijdensakte een doktersverklaring een kopie van de medische gegevens met anamnese (alleen wanneer overlijden in een ziekenhuis of verpleegtehuis plaatsvond) een kopie van het rapport van de Gerechtelijke Autoriteiten (alleen wanneer het overlijden het resultaat was van een gewelddadige oorzaak, ongeval, suïcide, moord). Indien nodig kan het Bedrijf aanvullende documenten opvragen om de betaling van de uitkering te kunnen voltooien. Het Bedrijf voert betaling uit op de Afrekeningdatum na ontvangst van alle geldige documenten op het hoofdkantoor van het Bedrijf. B.14 Benoemde Actuaris Onder de Ierse wetgeving dient het Bedrijf een Actuaris te benoemen die de verplichtingen van het Bedrijf taxeert, de kredietwaardigheid van het Bedrijf certificeert en het Bedrijf advies geeft over de belangen van alle Contractanten. De IFSRA (Irish Financial Services Regulatory Authority), die op Verzekeringsbedrijven in Ierland toezicht houdt en deze controleert, vereist uitgebreide wettelijk voorgeschreven deponering van jaarstukken, waaronder een gedetailleerd rapport van de Actuaris. B.15 Valuta Alle monetaire bedragen in verband met deze polis worden in Euro uitgedrukt. Alle premies en uitkeringen worden in EURO betaald. B.16 Risicofactoren (a) Wanneer u besluit zich aan de levensverzekeringspolis te onttrekken, krijgt u mogelijk minder terug dan uw oorspronkelijke belegging. (b) Het niveau van groei dat u ontvangt is gekoppeld aan het rendement van de onderliggende fondsen van de interne fondsen. U dient er in het bijzonder nota van te nemen dat u vanwege de risicovolle aard van een belegging in een besloten beleggingsfonds en het hoge niveau van onkosten die aan het Lawrence Life Alternative Investment Fund verbonden zijn, mogelijk minder terugkrijgt dan uw oorspronkelijke belegging in dit fonds. (c) Het Lawrence Life Alternative Investment Fund belegt het merendeel van zijn activa in een reeks besloten beleggingsfondsen die door de Partners Group zijn geselecteerd. Afzonderlijke besloten beleggingsfondsen zijn risicovolle beleggingen. Het risico om verlies te lijden in een afzonderlijk besloten beleggingsfonds kan veel hoger zijn dan het risico om verlies te lijden in de traditionele activaklassen van aandelen en obligaties. Dit risico wordt echter gematigd door een reeks besloten beleggingsfondsen in het Alpha Invest II fonds (of fondsen) te combineren. (d) Belegging in het Lawrence Life Alternative Investment Fund is ontworpen voor beleggers die een hoog risico kunnen verdragen en die de middelen en tolerantie hebben om deze belegging minstens vijf jaar vast te houden. C. INTERNE FONDSEN C.1 Keuze uit interne fondsen Het Bedrijf heeft twee interne fondsen opgericht, het Lawrence Life Alternative Investment Fund en het Lawrence Life Carmignac Fund, waarin premies kunnen worden belegd. De interne fondsen worden beheerd door de Fondsvoorschriften die in het contract staan beschreven. C.2 Beleggingscriteria van interne fondsen Het is belangrijk op te merken dat de waarde van alle fondsen kan stijgen en vallen afhankelijk van de prestaties van de onderliggende activa. Het Bedrijf is bevoegd de beleggingspercentages, de activa waarin het interne fonds belegt, de activabeheerder en de reeks fondsen die voor belegging beschikbaar zijn, van tijd tot tijd te wijzigen. C.3 Beheersvergoeding van interne fondsen en onkosten Een beheersvergoeding wordt in rekening gebracht voor interne fondsen. Deze vergoeding dekt de administratiekosten van het contract. De beheersvergoeding wordt telkens berekend wanneer een unitprijs wordt vastgesteld en de netto activa van elk intern fonds worden bepaald. Het huidig jaarlijkse niveau van de beheersvergoeding voor zowel het Lawrence Life Alternative Investment Fund en het Lawrence Life Carmignac Fund is 1% per jaar. Het Bedrijf reserveert het recht het niveau van deze vergoeding te variëren. Als het Bedrijf voorstelt deze vergoeding te wijzigen wordt elke Contractant in kennis gesteld van de voorgestelde wijziging. Aanmerkelijke vergoedingen, die in de Fondsvoorschriften van het contract worden beschreven, worden door de onderliggende fondsen afgetrokken van het rendement dat die fondsen genereren Deze vergoedingen verminderen het rendement op de interne fondsen. D. Belastingen D. 1 Belasting De interne fondsen van het Bedrijf zijn niet onderhevig aan inkomsten- of vermogensaanwasbelasting. Het Bedrijf trekt geen belasting van het provenu van dit contract af in het geval van een overlijdensclaim zoals beschreven in B.9 of totale of gedeeltelijke afkoop zoals beschreven in B.11 en B.12 respectievelijk (mits de uitkering niet aan een inwoner van Ierland wordt uitbetaald). U dient uw plaatselijke belastingadviseur te raadplegen met betrekking tot de belasting die van toepassing is op levensverzekeringspremies, overlijdensuitkeringen en het provenu van levensverzekeringspolissen. 5

6 SKELLIG E. Voorschriften inzake het onderzoek van klachten Een klant die niet geheel tevreden is met de service die hij van het Bedrijf ontvangen heeft, kan contact opnemen met de Klantenservice van het Bedrijf op telefoonnummer Wij doen onze uiterste best om uw vragen te beantwoorden en problemen op te lossen. Als u dan nog niet tevreden bent, hebt u het recht een klacht in te dienen bij uw nationale verzekeringstoezichthouder of de Irish Insurance Regulator (zie hieronder): Ierland: België: Irish Financial Services Regulatory Authority, Earlsfort Centre, Lower Hatch Street Dublin 2, Ierland Office de Controle des Assurances Avenue de Cortenbergh Brussel Nederland: Pensioen & Verzekeringskamer Postbus 929 NL-7301 BD Apeldoorn Luxemburg: Commisariat Aux Assurances Rue Dicks 8 L-1417 Luxemburg Dit zijn de organen die verantwoordelijk zijn voor het oplossen van dergelijke kwesties. F. Toepasselijke wetgeving en taal Dit contract is opgesteld volgens de wetgeving van de lidstaat van de Europese Unie waarin het contract wordt verkocht. Bijlage 1 Terminologie "Actuaris" betekent de Actuaris die door het Bedrijf is benoemd overeenkomstig de Ierse Wetgeving (Sectie 34 van de Verzekeringswet 1989). "Biedwaarde" van units wordt bepaald als de som van het aantal units toegewezen aan de polis in elk intern fonds vermenigvuldigd met de biedkoers op de Waardedatum voor het relevante interne fonds. "Werkdag" betekent een dag (niet zaterdag of zondag) waarop de banken open zijn in Parijs, Frankfurt am Main, Stuttgart, Luxemburg, Guernsey en Dublin. "Bedrijf" betekent The Lawrence Life Assurance Company Limited "Contractant", "Verzekerd Leven" en "Begunstigde" zijn de personen die als zodanig worden geïdentificeerd in het voorstelformulier dat een integraal onderdeel van het contract vormt. "Afrekeningdatum" met betrekking tot een transactie is over het algemeen een datum binnen 10 werkdagen na de laatste Waardedatum voor transacties in interne fondsen met betrekking tot die transactie. Het Bedrijf kan van tijd tot tijd de definitie van Afrekeningdatum wijzigen. "Waardedatum" met betrekking tot een transactie in een intern fonds, waarvoor al de noodzakelijk documenten zijn ingediend bij en geaccepteerd door het Bedrijf volgens Art. 19, vindt over het algemeen plaats op een datum binnen 10 werkdagen na ontvangst van de nodige documenten door het Bedrijf. Het Bedrijf kan van tijd tot tijd de definitie van Waardedatum wijzigen. G. Informatie tijdens de geldigheid van het contract G.1 Bedrijfsinformatie Het Bedrijf geeft de Contractant prompt schriftelijk kennis van wijzigingen die kunnen optreden tijdens de termijn van het contact met betrekking tot de gegevens in sectie A. G.2 Informatie over het contract Het Bedrijf geeft de Contractant schriftelijke informatie tijdens de termijn van de polis met betrekking tot de essentiële aspecten van de polis. Dit omvat informatie over voorgestelde wijzigingen van het contract of wijzigingen in de wetgeving waaronder deze contracten vallen. G.3 Informatie over de status van het contract De Contractant ontvangt aan het eind van elk polisjaar een opgaaf van het aantal units dat aan de polis is toegewezen en de waarde van de units. 6

7 Lawrence Life Assurance Company Limited SKELLIG KOOPSOMPOLIS MET KAPITAALGARANTIE Algemene Voorwaarden De betekenis van uitdrukkingen in hoofdletters wordt beschreven in Bijlage 1 Terminologie Art. 1 Ingangsdatum polis De polis gaat in wanneer het Bedrijf de Contractant kennis geeft van zijn aanvaarding. Art. 2 Onderwerp van de polis Het Bedrijf neemt hierbij de verplichting op zich bij overlijden, zoals beschreven in Art. 7 "Kapitaaldekking bij overlijden", het kapitaalbedrag uit te betalen aan de benoemde Begunstigden bij overlijden van het Verzekerd Leven (of in het geval van twee Verzekerde Levens bij het overlijden van de laatste van de Verzekerde Levens). Art. 3 Toewijzing van units Premies kopen units in een of meerdere interne fondsen die de Contractant selecteert. Het aantal units in elk gekozen interne fonds dat op de datum van toewijzing is toegewezen, wordt verkregen door het relevante deel van de premie dat aan elk door de Contractant gekozen interne fonds is toegewezen, plus van toepassing zijnde aanvullende toewijzingen, zoals beschreven in Art. 12, te delen door de vraagprijs van units (zoals bepaald in Art. 6 van de Interne-Fondsvoorschriften ) in het gekozen interne fonds. De datum van toewijzing vindt over het algemeen plaats binnen tien werkdagen na de datum van bevestigd ontvangst van de premie op de bankrekening van Lawrence Life. Het Bedrijf geeft de Contractant kennis van betaling van de eerste premie, tezamen met het overeenkomstige aantal en de waarde van de units in elk intern fonds dat aan de polis is toegewezen. Art. 4 Interne Fondsen De interne fondsen die voor het eerst voor de Contractant voor belegging beschikbaar zijn, zijn: Lawrence Life Alternative Investment Fund Lawrence Life Carmignac Fund De bepalingen voor de interne fondsen en regels die de waarde van units bepalen worden omschreven in de relevante Fondsvoorschriften die een integraal onderdeel van dit contract vormen. Art. 5 Afkoop De Contractant heeft te allen tijde het recht de polis te beëindigen en de afkoopwaarde als afrekening te eisen. Bij afkoop betaalt het Bedrijf een bedrag dat gelijk is aan de Biedwaarde van de units die aan de polis zijn toegewezen. Betaling vindt plaats op de Afrekeningdatum overeenkomstig de bepalingen van Art. 19 "Betalingsprocedures van het Bedrijf". Art. 6 Gedeeltelijke afkoop van de polis Op verzoek van de Contractant kan de polis gedeeltelijk worden afgekocht. Dit wordt uitgevoerd door de verkoop van een aantal units van elk interne fonds, zodat de som van de waarden van de units met gebruikmaking van de biedkoersen (zoals bepaald in Art. 6 van de Interne Fondsvoorschriften ) op de Waardedatums voor de relevante interne fondsen het geëiste bedrag genereert. Betaling vindt plaats op de Afrekeningdatum overeenkomstig de bepalingen van Art. 19 "Betalingsprocedures van het Bedrijf". Wanneer de polis meerdere interne fondsen heeft, bepaalt het Bedrijf hoe de units van elk interne fonds afgekocht worden. De waarde van de afgekochte units dient een minimumbedrag te overschrijden dat het Bedrijf van tijd tot tijd bepaalt. De waarde van de resterende units dient tevens een minimumbedrag te overschrijden dat het Bedrijf van tijd tot tijd bepaalt. Bij aanvang van de polis bedraagt het minimumbedrag van een gedeeltelijke afkoop en de minimale Biedwaarde van de resterende units Art. 7 Kapitaaldekking bij overlijden Bij overlijden van het Verzekerd Leven (of in het geval van twee Verzekerde Levens bij het overlijden van de laatste van de Verzekerde Levens) voor de leeftijd van 65 jaar, betaalt het Bedrijf de genoemde Begunstigden een bedrag dat gelijk is aan 101% van de Biedwaarde van de units die aan de polis zijn toegewezen. Bij overlijden van het Verzekerd Leven (of in het geval van twee Verzekerde Levens bij het overlijden van de laatste van de Verzekerde Levens) na de leeftijd van 65 jaar, betaalt het Bedrijf de genoemde Begunstigden een bedrag dat gelijk is aan 100,1% van de Biedwaarde van de units die aan de polis zijn toegewezen. Betaling vindt plaats op de Afrekeningdatum overeenkomstig de bepalingen van Art. 19 "Betalingsprocedures van het Bedrijf". 7

8 SKELLIG Art. 8 Duur en beëindiging van de polis Het contract heeft een levensduur die vervalt wanneer een van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt Afkoelingsperiode van de polis volgens Art. 10; Volledige afkoop van de polis volgens Art. 5 "Afkoop"; Overlijden volgens Art. 7 "Kapitaaldekking bij overlijden" Art. 9 Afsluiting van Interne Fondsen Het Bedrijf kan interne fondsen te allen tijde en naar eigen goedvinden liquideren door de Contractant schriftelijk kennis te geven. In dit geval kan de Contractant het Bedrijf schriftelijk te kennen geven naar welke interne fondsen de units van de geliquideerde fondsen overgemaakt dienen te worden. Wanneer de Contractant het Bedrijf niet binnen 15 dagen na ontvangst van de kennisgeving van het liquideren schriftelijk kennis geeft van zijn beslissing heeft het Bedrijf het recht de units van de geliquideerde fondsen toe te wijzen overeenkomstig de instructies van de Actuaris. Het bedrijft voert het overschakelen van units van geliquideerde fondsen kostenloos uit. Art. 10 Annulering voorstel en optie om zich van de polis te onttrekken De Contractant heeft het recht het contract binnen 30 dagen nadat het Bedrijf de oorspronkelijke polis heeft verzonden, te annuleren en een terugtrekkingsverklaring te sturen. In dit geval houden de verplichtingen van beide partijen op. In het geval waar kennisgeving eerder dan na 30 dagen is ontvangen, betaalt het Bedrijf de Biedwaarde van de units die aan de polis zijn toegewezen en de kosten zoals beschreven in Artikel 12 "Poliskosten". Betaling vindt plaats op de Afrekeningdatum overeenkomstig de bepalingen van Art. 19 "Betalingsprocedures van het Bedrijf". Annulerings- of terugtrekkingskennisgevingen dienen per aangetekende post naar het Bedrijf te worden gestuurd, met ontvangstbewijs naar het volgende adres: General Manager, The Lawrence Life Assurance Company Limited Charlotte Quay Dock Ringsend Road Dublin 4 Ierland Art. 11 Premies De Contractant kiest de premie voor deze polis wanneer hij het voorstel ondertekent. Het Bedrijf kan aanvullende afzonderlijke premies naar eigen goedvinden accepteren. Het minimumniveau van een afzonderlijke premie is Art. 12 Poliskosten Iedere betaalde premie wordt belegd in de interne fondsen die de Contractant heeft gekozen. Het bedrag van een afzonderlijk belegde premie wordt in de volgende tabel aangegeven: Bedrag von afzonderlijk premie <= premie < Percentage toegewezen aan units vorlgens premieomvang 100 % <= premie 101 % Er is een verschil tussen de prijs waarvoor units aan de polis worden toegewezen (de vraagprijs) en de prijs waarvoor units worden geannuleerd of verkocht (de biedkoers). Het verschil is 7% waarbij de biedkoers 93% van de vraagprijs is. Het verschil tussen de prijzen die op de premie toegepast worden, d.w.z. 7% van de premie (of 6,1% van de premie voor premies groter dan of gelijk aan ), wordt door het Bedrijf voor onkosten in rekening gebracht. Er is jaarlijkse beheersvergoeding voor interne fondsen van 1% van de waarde van de netto activa van elk intern fonds voor de beheerskosten van de polis. Het Bedrijf, overeenkomstig Art. 14, kan de bovengenoemde kosten in rekening brengen. Er zijn aanvullende beheersvergoedingen voor externe fondsen zoals beschreven in de Fondsvoorschriften die een integraal onderdeel van dit contract vormen. Art. 13 Overschakeling tussen interne fondsen Het is mogelijk over te schakelen tussen de interne fondsen die door het Bedrijf beschikbaar zijn gesteld. Elk jaar zijn drie gratis fondsoverschakelingen mogelijk. Alle andere overschakelingen kosten. Het aantal units in het nieuwe fonds dat de Contractant selecteert wordt zo berekend dat hun waarde volgens de biedkoers dezelfde is als hun waarde volgens biedkoersen van de units die geannuleerd worden na aftrekking van overschakelingkosten. Units die in een intern fonds worden geannuleerd worden op de Waardedatum voor dat interne fonds geannuleerd en units die in een intern fonds worden gekocht worden op de Waardedatum voor dat interne fonds gekocht. Art. 14 Contractwijzigingen De polis is onderhevig aan wijzigingen tijdens de levensduur van de polis in het geval: 1) Van een wijziging in de wetgeving die op de polis van toepassing is, op de interne fondsen of onderliggende fondsen (waarin de interne fondsen zijn geinvesteerd), en die een wijziging in de contractuele voorwaarden met zich meebrengt; 2) Van een wijziging in de belastingvoorschriften die op de polis, het Bedrijf of de interne fondsen of onderliggende fondsen van toepassing is, en die een wijziging in de contractuele voorwaarden met zich meebrengt; 3) Van een verhoging van de beheerskosten van de polis, zoals beschreven in Art. 12 "Poliskosten"; of een vermindering in fees, betaald door de onderliggende fondsbeheerders van het bedrijf. 8

9 SKELLIG 4) Van een wijziging in de interne fondsen of onderliggende fondsen overeenkomstig de voorwaarden zoals bepaald in de Fondsvoorschriften. Indien een van de bovengenoemde gebeurtenissen plaatsvindt, geeft het Bedrijf de Contractant kennis van de contractuele wijzigingen per aangetekende post met ontvangstbewijs. Een Contractant die dergelijke wijzigingen niet wil accepteren, dient het Bedrijf daarvan op de hoogte te stellen per aangetekende post met ontvangstbewijs binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van het Bedrijf. In dit geval komt de polis automatisch te vervallen en betaalt het Bedrijf de Contractant een bedrag dat overeenkomt met de Biedwaarde van de units. Bij afwezigheid van een dergelijke kennisgeving van de Contractant blijft de polis van kracht onder de nieuwe voorwaarden. Art. 15 Leningen Leningen worden niet tegen de polis verleend. Art. 16 Rechtsgeldig belang in uw polis De Contractant kan deze polis gebruiken als een zekerstelling voor een lening door het rechtsgeldige belang aan de lener over te schrijven. Dit wordt een "toewijzing" genoemd. Het Bedrijf dient schriftelijke kennisgeving met betrekking tot de toewijzing te ontvangen. Art. 17 Begunstigden De Contractant nomineert de Begunstigden en kan te allen tijde benoemingen intrekken of wijzigen. Het Bedrijf dient schriftelijke kennisgeving te ontvangen van benoemingen van nieuwe begunstigden en wijzigingen in bestaande begunstigden of u dient een bepaling in uw testament op te nemen. Art. 18 Verklaring van de Contractant en de Verzekeringnemer De Contractant en het Verzekerd Leven dienen het Bedrijf op de hoogte te stellen van alle factoren die relevant zijn voor de beoordeling van het risico. Wanneer de Contractant relevante informatie niet openbaar maakt of incorrect openbaar maakt, heeft het Bedrijf de volgende rechten: a) Indien er sprake is van frauduleuze bedoelingen of ernstige schuld heeft het Bedrijf het recht: De polis te betwisten door de Contractant kennis te geven van zijn bedoeling zijn recht uit te oefenen binnen drie maanden na de datum waarop het Bedrijf zich bewust werd van de onnauwkeurigheid of misleidende aard van de openbaarmaking. Het Bedrijf verliest het recht de polis te betwisten drie maanden na de datum waarop het Bedrijf zich bewust werd van de onnauwkeurigheid of misleidende aard van de openbaarmaking. In ieder geval betaalt het Bedrijf bij overlijden slechts 101% (of 100,1% zoals bepaald in Art. 7 "Kapitaaldekking bij overlijden") van de Biedwaarde van units. b) Indien er geen sprake is van frauduleuze bedoelingen of ernstige schuld heeft het Bedrijf het recht: De polis te annuleren. Kennisgeving wordt aan de Verzekeringnemer gegeven binnen drie maanden na de datum waarop het Bedrijf zich bewust werd van de onnauwkeurigheid of misleidende aard van de openbaarmaking. Op vermindering van het verschuldigde bedrag in verhouding tot het verschil tussen de overeengekomen premie en de premie die van toepassing zou zijn geweest als het Bedrijf zich bewust zou zijn geweest van de ware informatie. Art. 19 Betalingsprocedures van het Bedrijf Alle nodige documenten dienen bij het Bedrijf ingediend en geaccepteerd te worden voordat betalingen kunnen plaatsvinden. Het Bedrijf reserveert het recht betaling uit te stellen totdat het tevreden is met de geldigheid en authenticiteit van de ingediende documenten. Wanneer het Bedrijf de activa van het interne fonds niet voor geld kan verkopen, b.v. wanneer de markt zeer onbestendig is, kan het Bedrijf transacties uitstellen totdat het in een positie is om de activa van het interne fonds te verkopen om de uitkeringen te kunnen betalen. Voor een overlijdensuitkering dienen de volgende documenten te worden geleverd: een uittreksel van de overlijdensakte. een doktersverklaring. een kopie van de medische gegevens met anamnese (alleen wanneer overlijden plaatsvond in ziekenhuis of verpleegtehuis). een kopie van het rapport van de Gerechtelijke Autoriteiten (alleen wanneer het overlijden een resultaat is van een gewelddadige oorzaak, ongeval, suïcide, moord). een rechtsgeldige verklaring van uw wensen na overlijden. Indien nodig kan het Bedrijf aanvullende documenten opvragen om de betaling van de uitkering te kunnen voltooien. Het Bedrijf voert betaling uit op de Afrekeningdatum. Wanneer de bovenstaand periode is vervallen, wordt rente aan de Begunstigden betaald. Betalingen worden gecrediteerd aan een bankrekening, tenzij de benoemde partij andere instructies geeft. Art. 20 Belastingen en accijnzen De Contractant of Begunstigden en benoemde partijen zijn verantwoordelijk voor betaling van belastingen en accijnzen met betrekking tot de polis. Art. 21 Verwijzingen naar voorzieningen volgens de wet Dit contract is opgesteld volgens de wetgeving van de lidstaat van de Europese Unie waarin het contract wordt verkocht. Art. 22 Nieuwe interne Fondsen Het Bedrijf heeft het recht aanvullende interne fondsen op te richten. Ieder nieuw opgericht intern fonds wordt beheerst door de relevante Fondsvoorschriften. 9

RISK ALLOCATION STRATEGY PLAN Fund Series 04-03

RISK ALLOCATION STRATEGY PLAN Fund Series 04-03 RISK ALLOCATION STRATEGY PLAN Fund Series 04-03 Koopsompolis met kapitaalgarantie Prime unique en contract d unités de compte avec protection du capital Single Premium Unit Linked Contract with Capital

Plus en détail

OPENBAAR AANBOD IN BELGIË

OPENBAAR AANBOD IN BELGIË OPENBAAR AANBOD IN BELGIË AEGON N.V. (opgericht naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te Den Haag) Minimaal Euro 100.000.000 Eeuwigdurende Achtergestelde Obligaties met trimestrieel betaalbare

Plus en détail

1.2 Compatibele computer betekent een Computer met het besturingssysteem en de hardwareconfiguratie welke in de Documentatie worden aanbevolen.

1.2 Compatibele computer betekent een Computer met het besturingssysteem en de hardwareconfiguratie welke in de Documentatie worden aanbevolen. ADOBE SYSTEMS INCORPORATED Licentieovereenkomst voor Adobe InDesign Server Software LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR ADOBE INDESIGN SERVER SOFTWARE ( DE OVEREENKOMST ) ZORGVULDIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE

Plus en détail

AVIS OFFICIELS OFFICIELE BERICHTEN

AVIS OFFICIELS OFFICIELE BERICHTEN 38592 MONITEUR BELGE 02.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD AVIS OFFICIELS OFFICIELE BERICHTEN COUR D ARBITRAGE Extrait de l arrêt n 130/2005 du 19 juillet 2005 [2005/202264] Numéro du rôle : 3020 En cause : les

Plus en détail

LEVERINGSVOORWAARDEN DELIVERY TERMS H E L M O N D PAG 275

LEVERINGSVOORWAARDEN DELIVERY TERMS H E L M O N D PAG 275 LEVERINGSVOORWAARDEN DELIVERY TERMS 17 H E L M O N D PAG 275 Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (september 2012) van de besloten vennootschap Noxon Stainless B.V. Afdeling 1. Algemene bepalingen

Plus en détail

Insurance & Liabilities

Insurance & Liabilities NEWSLETTER ON BELGIAN AND LUXEMBOURG INSURANCE LAW LETTRE D INFORMATIONS EN DROIT BELGE ET LUXEMBOURGEOIS DES ASSURANCES NIEUWSBRIEF OVER BELGISCH EN LUXEMBURGS VERZEKERINGSRECHT 2011 2010 2009 2008 Best

Plus en détail

LE MODELE EDIEL DANS LE SECTEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE EDIEL MODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESECTOR IN BELGIE

LE MODELE EDIEL DANS LE SECTEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE EDIEL MODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESECTOR IN BELGIE EDIEL ODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESECTOR IN BELGIE LE ODELE EDIEL DANS LE SECTEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE UIG DEEL II E Settlement Fase: Stappenplannen & Segment Tabellen UIG PARTIE

Plus en détail

EDIEL MODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESECTOR IN BELGIE LE MODELE EDIEL DANS LE SECTEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE

EDIEL MODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESECTOR IN BELGIE LE MODELE EDIEL DANS LE SECTEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE EDIEL ODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESETOR IN BELGIE LE ODELE EDIEL DANS LE SETEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE UIG PART II A Structuring Fase: Stappenplannen & Segment Tabellen 8. Gecombineerde

Plus en détail

particulièrement dits éthiques. Nous plaidons donc pour l institution d un label public de qualité.

particulièrement dits éthiques. Nous plaidons donc pour l institution d un label public de qualité. Dossier de presse Le Soir Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2013 26 L'ÉCONOMIE FOCUS La finance éthique et solidaire se concrétise Des entrepreneurs belges livrent leur vision de la finance philanthropique

Plus en détail

Seller Master Agreement

Seller Master Agreement Seller Master Agreement This is the English version of the CarNext International Master Agreement The Dutch and French version can be found on the www.carnext.be website Ceci est la version anglaise du

Plus en détail

Programme des formations 2015-2016. Programma opleidingen

Programme des formations 2015-2016. Programma opleidingen Centre d Appui Médiation de dettes ASBL Programme des formations 2015-2016 Programma opleidingen Steunpunt Schuldbemiddeling VZW FORMATION DE BASE Formation de base à la médiation de dettes Cette formation

Plus en détail

Nederlandse versie. Version Française. English version

Nederlandse versie. Version Française. English version Nederlandse versie Version Française English version Link Praktische info / Procedures Adres Sirius Travel Service Airport Brussels National 40P Box 4 1930 Zaventem (België) Openingsuren Onze kantoren

Plus en détail

Principes inzake sociaal beheer van de groep Dexia

Principes inzake sociaal beheer van de groep Dexia Principes de gestion sociale du groupe Dexia Principes inzake sociaal beheer van de groep Dexia Principles of Social Management at the Dexia Group Contexte Le Groupe Dexia bénéficie depuis sa création

Plus en détail

CONDITIONS D IDT FINANCIAL SERVICES POUR LES CARTES PRÉPAYÉES PROGRAMME XXIMO MOBILITY CARD BELGIQUE

CONDITIONS D IDT FINANCIAL SERVICES POUR LES CARTES PRÉPAYÉES PROGRAMME XXIMO MOBILITY CARD BELGIQUE CONDITIONS D IDT FINANCIAL SERVICES POUR LES CARTES PRÉPAYÉES PROGRAMME XXIMO MOBILITY CARD BELGIQUE Conditions relatives aux cartes Les présentes Conditions relatives aux cartes sont d application sur

Plus en détail

Informations importantes concernant le produit

Informations importantes concernant le produit Informations importantes concernant le produit Informations relatives à la sécurité et à la conformité Écoutez de manière responsable. Avant toute utilisation, lisez les instructions et informations relatives

Plus en détail

Relevé central, paiement centralisé. La société reçoit et paie le relevé. le 15 du mois. Pays Tél travail

Relevé central, paiement centralisé. La société reçoit et paie le relevé. le 15 du mois. Pays Tél travail Formulaire de demande Veuillez renvoyer ce formulaire à implementationteam@alpha-card.com et n'oubliez pas de joindre: - une copie recto/verso de votre carte d identité - une copie des statuts de votre

Plus en détail

La responsabilité des courtiers d assurances et l assurance de cette responsabilité

La responsabilité des courtiers d assurances et l assurance de cette responsabilité Doctrine La responsabilité des courtiers d assurances et l assurance de cette responsabilité Thierry-Louis EEMAN Avocat aux barreaux de Bruxelles et Nivelles Jean-Pierre FOLLET Secrétaire général de SOBEGAS

Plus en détail

Jeunes Talents 2010 GEZONDHEIDSZORG IN EUROPA LES ENJEUX DE LA SANTE EN EUROPE. s, G. I n. i e. l o b a. i o n, i o. t e. l e ve l, , I n t e r n a t

Jeunes Talents 2010 GEZONDHEIDSZORG IN EUROPA LES ENJEUX DE LA SANTE EN EUROPE. s, G. I n. i e. l o b a. i o n, i o. t e. l e ve l, , I n t e r n a t t c Disability, Threats to health, Technology, Health, Ethic, Prevention, Effective policies, Responsibility, Global level, Vacc Responsibility, Citizens, Strategy, Population Li fe expectancy, Longevity

Plus en détail

Routeerbare Topografische Kaart van de Benelux. Carte Topographique Routable du Benelux. Routable Topographical Map Benelux

Routeerbare Topografische Kaart van de Benelux. Carte Topographique Routable du Benelux. Routable Topographical Map Benelux Routeerbare Topografische Kaart van de Benelux Carte Topographique Routable du Benelux Routable Topographical Map Benelux HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER WAARSCHUWING Het is

Plus en détail

Federal Public Service Health, Food Chain Safety and Environment

Federal Public Service Health, Food Chain Safety and Environment Federal Public Service Health, Food Chain Safety and Environment DG4 General Directorate Animals, Plants and Food Service Pesticides and Fertilizers INSTRUCTIONS FOLLOWING THE ANNEX I INCLUSION OF HEXYTHIAZOX

Plus en détail

LA SAISON CULINAIRE DE L EUREGIO

LA SAISON CULINAIRE DE L EUREGIO La saison culinaire LA SAISON CULINAIRE DE L EUREGIO NL FR DE EN La saison culinaire INHOUD NL - PAGINA 06/17 8 VOORWOORD LA SAISON CULINAIRE DE L EUREGIO 9 EEN HERFST VOL HEERLIJKHEDEN 9 EUREGIONALE

Plus en détail

Interdisciplinarité en première ligne de soins et place du coordinateur de soins

Interdisciplinarité en première ligne de soins et place du coordinateur de soins Interdisciplinarité en première ligne de soins et place du coordinateur de soins Une étude exploratoire dans les maisons médicales et wijkgezondheidscentra Réalisée par Vereniging van wijkgezondheidscentra

Plus en détail

LE CONTRAT DE CREATION D UN SITE WEB

LE CONTRAT DE CREATION D UN SITE WEB http://www.droit-technologie.org présente : LE CONTRAT DE CREATION D UN SITE WEB Jean-Paul TRIAILLE Avocat au barreau de Bruxelles Maître de conférences F.U.N.D.P. jeanpaul.triaille@klegal.be 8 mars 2001

Plus en détail

JOIN ITER, THE ULTIMATE PROJECT FOT FUSION POWER PLANTS. Iterbelgium

JOIN ITER, THE ULTIMATE PROJECT FOT FUSION POWER PLANTS. Iterbelgium JOIN ITER, THE ULTIMATE PROJECT FOT FUSION POWER PLANTS Iterbelgium 2007-2012 Voorwoord van de Iterbelgium coördinator Het ITER-project is als Apollo destijds. Een waanzinnig idee, dat bewees dat een gecoördineerde

Plus en détail

CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CONDITIONS GENERALES DE VENTE :

CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CONDITIONS GENERALES DE VENTE : Version Fr CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CONDITIONS GENERALES DE VENTE : EMPLACEMENTS Version NL CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE RESERVERINGSVOORWAARDEN PLAATSEN Le camping accepte

Plus en détail

Le système d innovation en Wallonie

Le système d innovation en Wallonie Bureau fédéral du Plan Analyses et prévisions économiques Le système d innovation en Wallonie Février 2012 Bernadette Biatour, bbi@plan.be, Coraline Daubresse, cd@plan.be, Chantal Kegels, ck@plan.be Avenue

Plus en détail

FR 1 NL 25 EN 45. Pro Trainer

FR 1 NL 25 EN 45. Pro Trainer FR 1 NL 25 EN 45 3000 Beagle Master 4by4 Pro Trainer 3000 & Beagle Master 4by4 - User s guide FR PRO TRAINER 3000 et BEAGLE MASTER 4 BY 4 La technologie et le savoir-faire au service de la performance.

Plus en détail

VERZEKERINGEN EN INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIEËN ASSURANCES ET TECHNOLOGIES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

VERZEKERINGEN EN INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIEËN ASSURANCES ET TECHNOLOGIES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION TVER_DO_13002.book Page 1 Friday, February 21, 2014 10:09 AM DOSSIER 2013 VERZEKERINGEN EN INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIEËN ASSURANCES ET TECHNOLOGIES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Coordination

Plus en détail

THe HeALTHCARe SYSTeM In BeLGIUM: GooD To KnoW FoCUS on BRUSSeLS

THe HeALTHCARe SYSTeM In BeLGIUM: GooD To KnoW FoCUS on BRUSSeLS Le système des soins de santé en Belgique : Bon à savoir Focus sur Bruxelles Het systeem van gezondheidszorg in België: Goed om weten Focus op Brussel THe HeALTHCARe SYSTeM In BeLGIUM: GooD To KnoW FoCUS

Plus en détail

The Newsletter of the Belgian Statistical Society Belgische Vereniging voor Statistiek Société Belge de Statistique

The Newsletter of the Belgian Statistical Society Belgische Vereniging voor Statistiek Société Belge de Statistique B - Stat News The Newsletter of the Belgian Statistical Society Belgische Vereniging voor Statistiek Société Belge de Statistique Number 48 January 2010 Editeurs responsables/verantwoordelijke uitgevers

Plus en détail