RISK ALLOCATION STRATEGY PLAN

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "RISK ALLOCATION STRATEGY PLAN"

Transcription

1 SKELLIG VITALITY MIX FUND RISK ALLOCATION STRATEGY PLAN Consumenteninformatie/Algemene Voorwaarden/ Interne Fondsvoorschriften 3 12 Informations consommateur/modalités/ Réglementation des fonds internes Consumer Information/General Terms and Conditions/ Internal Fund Regulations 25 32

2

3 Lawrence Life Assurance Company Limited SKELLIG KOOPSOMPOLIS MET KAPITAALGARANTIE Consumenteninformatie Introductie Deze Consumenteninformatie is bedoeld om de Contractant en het (de) Verzekerd(e) Leven(s) alle voorbereidende informatie te geven die nodig is om een voorstel voor de levensverzekeringspolis Vitality Mix Fund te ondertekenen. Deze biedt informatie over de kenmerken van het product zodat u een beslissing kunt nemen over deze polis op de basis van alle feiten. De Consumenteninformatie is voorbereid overeenkomstig de voorschriften van de Europese Unie met betrekking tot levensverzekeringen. De betekenis van uitdrukkingen in hoofdletters is beschreven in Bijlage 1 Terminologie A. Bedrijfsinformatie Bedrijfsnaam, rechtspositie en adres The Lawrence Life Assurance Company Limited is een levensverzekeringsbedrijf met Maatschappelijke Zetel in Ierland te Charlotte Quay Dock, Ringsend Road, Dublin 4, Ierland. (Telefoonnummer Faxnummer ). Lawrence Life is geautoriseerd om verzekeringen te schrijven onder licentie van de Irish Financial Services Regulatory Authority (IFSRA), het toezichthoudend orgaan in Ierland. The Lawrence Life Assurance Company Limited voert zijn verzekeringsbedrijf in verschillende landen van de Europese Unie, waaronder België, waar het uitsluitend werkt binnen een systeem van vrijheid van dienstverlening overeenkomstig de 3 e Europese Levensverzekeringsrichtlijn 92/49/CEE en 92/96/CEE. B. Informatie over het contract B.1 Definitie van de verzekeringsdekking Het bedrijf, in ruil voor betaling van de verzekeringspremies, gaat ermee akkoord de genoemde begunstigden de uitkering te betalen zoals beschreven in sectie B.9 hieronder bij het overlijden van het Verzekerd Leven (of in het geval van twee Verzekerde Levens bij het overlijden van de laatste van de Verzekerde Levens). Het niveau van de premiebetalingen wordt door de Contractant geselecteerd wanneer het contract aanvangt. Indien de Contractant het verzoekt, zal het Bedrijf de Contractant de Biedwaarde van de bij de polis behorende units uitbetalen op de Afrekeningdatum voor het verzoek. Betaling van de volle Biedwaarde van de bij de polis behorende units beëindigt het contract. Beide partijen hebben dan geen verdere verplichtingen onder de polis. De Afrekeningdatum is over het algemeen binnen 20 Werkdagen na ontvangst van een geldig verzoek bij het Bedrijf. Het Bedrijf belegt de betaalde verzekeringspremies, netto belastingen en onkosten, in units van de interne fondsen van het Bedrijf, met name het Lawrence Life Alternative Investment Fund en het Lawrence Carmignac Fund. De winst op de polis is direct gekoppeld aan de waarde van de units in deze fondsen. De waarde van units in deze fondsen hangt af van de waarde van de onderliggende activa. Over tijd kan de waarde van deze activa stijgen en dalen afhankelijk van beleggingsomstandigheden. Het Lawrence Life Alternative Investment Fund belegt het merendeel van zijn activa in het Alpha Invest II sub-fonds van het Alpha Invest Fund. Het Alpha Invest Fund is een Luxemburgs beleggingsfonds (fonds commun deplacement à compartiments multiples) dat is opgericht voor een onbepaalde periode in overeenstemming met Sectie II van de Luxemburgse Wet inzake Ondernemingen voor Collectieve Beleggingen van 30 maart Het Alpha Invest II Fund belegt het merendeel van zijn activa in een reeks besloten beleggingsfondsen die door de Partners Group 1 zijn geselecteerd. Besloten beleggingsfondsen zijn risicovolle beleggingen. Het risico om verlies te lijden in een besloten beleggingsfonds kan veel hoger zijn dan het risico om verlies te lijden in de traditionele activaklassen van aandelen en obligaties. Het doel van het beleggingsbeleid van Alpha Invest is vermogensgroei te bereiken in de referentie-valuta de Euro. Voorkeur zal worden gegeven aan de besloten beleggingsfondsen waarvan de winsten een lage correlatie hebben met de winsten op de traditionele activaklassen van aandelen en obligaties. Het Lawrence Life Carmignac Fund belegt het merendeel van zijn activa in een UCITS fonds dat door Carmignac Gestion SA 2 wordt beheerd. Dit UCITS fonds belegt tenminste 50% van het fonds in debt securities en de balans in aandelen. Het beleggingsdoel van dit UCITS-fonds is vermogensgroei op de middellange termijn. 1 The Partners Group is a public limited company under Swiss law, with its registered office in Baar-Zug. It is a subsidiary company of Partners Group Holding, formed in 1996 and also based in Baar-Zug, which is itself owned by 28 partners and principals. The Partners Group is an independent asset manager and alternative investment advisor. 2 Carmignac Gestion SA is a private French portfolio management company authorised by the Commission des Opérations de Bourse. 3

4 SKELLIG B.2 Premies/Initiële toewijzingsbonus De minimale enkele premie voor het Vitality Mix Fund is Bij inschrijving selecteert de Contractant het bedrag van de te betalen premie. Het Bedrijf wijst een percentage van elke premie toe voor belegging in het interne fonds. Het bedrijf biedt een initiële bonus van 1% voor premies van of hoger wat een toewijzingsprijs geeft van 101% vóór onkosten. B.3 Onkosten Het Bedrijft berekent 7% van de premie (6,1% voor premies hoger dan ) voor initiële onkosten, wat het verschil is tussen de koop- en verkoopprijs van de units zoals bepaald in B.4. Voor interne fondsen worden jaarlijkse onkosten berekend zoals beschreven in Sectie C.3 hieronder. B.4 Berekening van de vraagprijs en biedkoers voor het fonds De biedwaarde van een unit wordt bepaald door de netto activa van het relevante fonds te delen door het aantal units in het interne fonds. De vraagprijs wordt bepaald door de biedkoers van units te delen met 0,93. Dit wordt over het algemeen op een dagelijkse basis berekend. Waardebepaling van de activa van het fonds en aftrekking van de schulden van het fonds leveren de netto gezamenlijke waarde van het interne fonds op. De biedkoers van elke eenheid is beschikbaar op de website van het Bedrijf: B.5 Toewijzing van units Op vraag specificeert de Contractant de premie in Euro die hij van plan is te betalen. De premie, netto belastingen, wordt belegd om units van de gekozen fondsen te kopen tegen de vraagprijs voor units. Het Bedrijf stelt de Contractant op de hoogte van het aantal units dat aan het contract wordt toegewezen na betaling van de premie, en de Biedwaarde van de aangekochte units. B.6 Ingangsdatum contract Het contract gaat in wanneer het Bedrijf de Contractant kennis geeft van zijn aanvaarding van het contract. B.7 Annulering van het voorstel en terugtrekken aan het contract De Contractant kan het verzekeringsvoorstel annuleren mits het contract niet beëindigd is. Het Bedrijf betaalt de volle betaalde premie (indien van toepassing) aan de Contractant en het voorstel wordt niet voortgezet. De Contractant kan zich tevens terugtrekken binnen 30 dagen na de ingangsdatum. De Contractant dient het Bedrijf daarvan schriftelijk kennis te geven. Indien kennisgeving van terugtrekken binnen 30 dagen na de ingangsdatum is ontvangen, betaalt het Bedrijf de Biedwaarde van units plus onkosten terug. Betaling vindt plaats op de Afrekeningdatum. Verzoeken tot annulering van en terugtrekken aan het verzekeringsvoorstel dienen naar het hoofdkantoor van het Bedrijf te worden gezonden: Managing Director The Lawrence Life Assurance Company Limited Riverside, Charlotte Quay Dock Ringsend Road Dublin 4 Ierland B.8. Looptijd van het contract Het contract heeft een looptijd die vervalt wanneer een van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt Annulering van het contract door de Contractant, Totale afkoop van de units van de polis door de Contractant, Overlijden van het Verzekerd Leven (of in het geval van twee Verzekerde Levens bij het overlijden van de laatste van de Verzekerde Levens) B.9 Overlijdensdekking Bij het overlijden van het Verzekerd Leven (of in het geval van twee Verzekerde Levens bij het overlijden van de laatste van de Verzekerde Levens) voor de leeftijd van 65 jaar, betaalt het Bedrijf aan de genoemde Begunstigden een bedrag dat gelijk is aan 101% van de Biedwaarde van de aan de polis toegewezen units. Bij overlijden van het Verzekerd Leven (of in het geval van twee Verzekerde Levens bij het overlijden van de laatste van de Verzekerde Levens) na de leeftijd van 65 jaar, betaalt het Bedrijf de genoemde Begunstigden een bedrag dat gelijk is aan 100,1% van de Biedwaarde van de aan de polis toegewezen units. B.10 Overschakeling Het is mogelijk over te schakelen tussen de interne fondsen die door het Bedrijf beschikbaar zijn gesteld. Per jaar zijn drie gratis fondsoverschakelingen mogelijk. Voor alle andere overschakelingen worden onkosten in rekening gebracht. Na een overschakeling stelt het Bedrijf de Contractant op de hoogte van de details van de overschakeling. B.11 Totale afkoop De Contractant kan het Bedrijf verzoeken de polis te beëindigen en de Biedwaarde van de bij de polis behorende units aan de Contractant uit te betalen. Wanneer afrekening is uitgevoerd houden de verplichtingen van beide partijen onder de polis op. Het is belangrijk erop te wijzen dat het Bedrijf nooit een minimum beleggingsrendement biedt of terugbetaling van het belegde vermogen garandeert. Derhalve kan in het geval van totale afkoop de Biedwaarde van units minder zijn dan het bedrag van de betaalde premies. B.12 Gedeeltelijke afkoop De Contractant kan gedeeltelijke afkoop van de aan de polis toegewezen units verzoeken. In dat geval blijft de polis geldig en blijven de resterende units in de fondsen geïnvesteerd. Een gedeeltelijke afkoop wordt uitgevoerd door het desinvesteren van een aantal units van interne fondsen waarin de polis belegt. Wanneer de polis meerdere interne fondsen heeft, bepaalt het Bedrijf hoe de units van elk interne fonds afgekocht worden. De waarde van de afgekochte units dient een minimumbedrag te overschrijden dat het Bedrijf van tijd tot tijd bepaalt. De waarde van de resterende units dient tevens een minimumbedrag te overschrijden dat het Bedrijf van tijd tot tijd bepaalt. Bij aanvang van de polis bedraagt het minimumbedrag van een gedeeltelijke afkoop and de minimale Biedwaarde van de resterende units B.13 Betalingsprocedures Alle nodige documenten dienen bij het Bedrijf ingediend en geaccepteerd te worden voordat betalingen kunnen plaatsvinden. Het Bedrijf reserveert het recht betaling uit te stellen totdat het tevreden is met de geldigheid en authenticiteit van de ingediende documenten. Wanneer het Bedrijf de activa van de interne fondsen niet voor geld kan verkopen, b.v. wanneer de markt zeer onbestendig is, kan het Bedrijf transacties uitstellen totdat het in een positie is de activa van het interne fonds te verkopen om de uitkeringen te kunnen betalen. 4

5 SKELLIG Voor een overlijdensuitkering dienen de volgende documenten te worden geleverd: een uittreksel van de overlijdensakte een doktersverklaring een kopie van de medische gegevens met anamnese (alleen wanneer overlijden in een ziekenhuis of verpleegtehuis plaatsvond) een kopie van het rapport van de Gerechtelijke Autoriteiten (alleen wanneer het overlijden het resultaat was van een gewelddadige oorzaak, ongeval, suïcide, moord). Indien nodig kan het Bedrijf aanvullende documenten opvragen om de betaling van de uitkering te kunnen voltooien. Het Bedrijf voert betaling uit op de Afrekeningdatum na ontvangst van alle geldige documenten op het hoofdkantoor van het Bedrijf. B.14 Benoemde Actuaris Onder de Ierse wetgeving dient het Bedrijf een Actuaris te benoemen die de verplichtingen van het Bedrijf taxeert, de kredietwaardigheid van het Bedrijf certificeert en het Bedrijf advies geeft over de belangen van alle Contractanten. De IFSRA (Irish Financial Services Regulatory Authority), die op Verzekeringsbedrijven in Ierland toezicht houdt en deze controleert, vereist uitgebreide wettelijk voorgeschreven deponering van jaarstukken, waaronder een gedetailleerd rapport van de Actuaris. B.15 Valuta Alle monetaire bedragen in verband met deze polis worden in Euro uitgedrukt. Alle premies en uitkeringen worden in EURO betaald. B.16 Risicofactoren (a) Wanneer u besluit zich aan de levensverzekeringspolis te onttrekken, krijgt u mogelijk minder terug dan uw oorspronkelijke belegging. (b) Het niveau van groei dat u ontvangt is gekoppeld aan het rendement van de onderliggende fondsen van de interne fondsen. U dient er in het bijzonder nota van te nemen dat u vanwege de risicovolle aard van een belegging in een besloten beleggingsfonds en het hoge niveau van onkosten die aan het Lawrence Life Alternative Investment Fund verbonden zijn, mogelijk minder terugkrijgt dan uw oorspronkelijke belegging in dit fonds. (c) Het Lawrence Life Alternative Investment Fund belegt het merendeel van zijn activa in een reeks besloten beleggingsfondsen die door de Partners Group zijn geselecteerd. Afzonderlijke besloten beleggingsfondsen zijn risicovolle beleggingen. Het risico om verlies te lijden in een afzonderlijk besloten beleggingsfonds kan veel hoger zijn dan het risico om verlies te lijden in de traditionele activaklassen van aandelen en obligaties. Dit risico wordt echter gematigd door een reeks besloten beleggingsfondsen in het Alpha Invest II fonds (of fondsen) te combineren. (d) Belegging in het Lawrence Life Alternative Investment Fund is ontworpen voor beleggers die een hoog risico kunnen verdragen en die de middelen en tolerantie hebben om deze belegging minstens vijf jaar vast te houden. C. INTERNE FONDSEN C.1 Keuze uit interne fondsen Het Bedrijf heeft twee interne fondsen opgericht, het Lawrence Life Alternative Investment Fund en het Lawrence Life Carmignac Fund, waarin premies kunnen worden belegd. De interne fondsen worden beheerd door de Fondsvoorschriften die in het contract staan beschreven. C.2 Beleggingscriteria van interne fondsen Het is belangrijk op te merken dat de waarde van alle fondsen kan stijgen en vallen afhankelijk van de prestaties van de onderliggende activa. Het Bedrijf is bevoegd de beleggingspercentages, de activa waarin het interne fonds belegt, de activabeheerder en de reeks fondsen die voor belegging beschikbaar zijn, van tijd tot tijd te wijzigen. C.3 Beheersvergoeding van interne fondsen en onkosten Een beheersvergoeding wordt in rekening gebracht voor interne fondsen. Deze vergoeding dekt de administratiekosten van het contract. De beheersvergoeding wordt telkens berekend wanneer een unitprijs wordt vastgesteld en de netto activa van elk intern fonds worden bepaald. Het huidig jaarlijkse niveau van de beheersvergoeding voor zowel het Lawrence Life Alternative Investment Fund en het Lawrence Life Carmignac Fund is 1% per jaar. Het Bedrijf reserveert het recht het niveau van deze vergoeding te variëren. Als het Bedrijf voorstelt deze vergoeding te wijzigen wordt elke Contractant in kennis gesteld van de voorgestelde wijziging. Aanmerkelijke vergoedingen, die in de Fondsvoorschriften van het contract worden beschreven, worden door de onderliggende fondsen afgetrokken van het rendement dat die fondsen genereren Deze vergoedingen verminderen het rendement op de interne fondsen. D. Belastingen D. 1 Belasting De interne fondsen van het Bedrijf zijn niet onderhevig aan inkomsten- of vermogensaanwasbelasting. Het Bedrijf trekt geen belasting van het provenu van dit contract af in het geval van een overlijdensclaim zoals beschreven in B.9 of totale of gedeeltelijke afkoop zoals beschreven in B.11 en B.12 respectievelijk (mits de uitkering niet aan een inwoner van Ierland wordt uitbetaald). U dient uw plaatselijke belastingadviseur te raadplegen met betrekking tot de belasting die van toepassing is op levensverzekeringspremies, overlijdensuitkeringen en het provenu van levensverzekeringspolissen. 5

6 SKELLIG E. Voorschriften inzake het onderzoek van klachten Een klant die niet geheel tevreden is met de service die hij van het Bedrijf ontvangen heeft, kan contact opnemen met de Klantenservice van het Bedrijf op telefoonnummer Wij doen onze uiterste best om uw vragen te beantwoorden en problemen op te lossen. Als u dan nog niet tevreden bent, hebt u het recht een klacht in te dienen bij uw nationale verzekeringstoezichthouder of de Irish Insurance Regulator (zie hieronder): Ierland: België: Irish Financial Services Regulatory Authority, Earlsfort Centre, Lower Hatch Street Dublin 2, Ierland Office de Controle des Assurances Avenue de Cortenbergh Brussel Nederland: Pensioen & Verzekeringskamer Postbus 929 NL-7301 BD Apeldoorn Luxemburg: Commisariat Aux Assurances Rue Dicks 8 L-1417 Luxemburg Dit zijn de organen die verantwoordelijk zijn voor het oplossen van dergelijke kwesties. F. Toepasselijke wetgeving en taal Dit contract is opgesteld volgens de wetgeving van de lidstaat van de Europese Unie waarin het contract wordt verkocht. Bijlage 1 Terminologie "Actuaris" betekent de Actuaris die door het Bedrijf is benoemd overeenkomstig de Ierse Wetgeving (Sectie 34 van de Verzekeringswet 1989). "Biedwaarde" van units wordt bepaald als de som van het aantal units toegewezen aan de polis in elk intern fonds vermenigvuldigd met de biedkoers op de Waardedatum voor het relevante interne fonds. "Werkdag" betekent een dag (niet zaterdag of zondag) waarop de banken open zijn in Parijs, Frankfurt am Main, Stuttgart, Luxemburg, Guernsey en Dublin. "Bedrijf" betekent The Lawrence Life Assurance Company Limited "Contractant", "Verzekerd Leven" en "Begunstigde" zijn de personen die als zodanig worden geïdentificeerd in het voorstelformulier dat een integraal onderdeel van het contract vormt. "Afrekeningdatum" met betrekking tot een transactie is over het algemeen een datum binnen 10 werkdagen na de laatste Waardedatum voor transacties in interne fondsen met betrekking tot die transactie. Het Bedrijf kan van tijd tot tijd de definitie van Afrekeningdatum wijzigen. "Waardedatum" met betrekking tot een transactie in een intern fonds, waarvoor al de noodzakelijk documenten zijn ingediend bij en geaccepteerd door het Bedrijf volgens Art. 19, vindt over het algemeen plaats op een datum binnen 10 werkdagen na ontvangst van de nodige documenten door het Bedrijf. Het Bedrijf kan van tijd tot tijd de definitie van Waardedatum wijzigen. G. Informatie tijdens de geldigheid van het contract G.1 Bedrijfsinformatie Het Bedrijf geeft de Contractant prompt schriftelijk kennis van wijzigingen die kunnen optreden tijdens de termijn van het contact met betrekking tot de gegevens in sectie A. G.2 Informatie over het contract Het Bedrijf geeft de Contractant schriftelijke informatie tijdens de termijn van de polis met betrekking tot de essentiële aspecten van de polis. Dit omvat informatie over voorgestelde wijzigingen van het contract of wijzigingen in de wetgeving waaronder deze contracten vallen. G.3 Informatie over de status van het contract De Contractant ontvangt aan het eind van elk polisjaar een opgaaf van het aantal units dat aan de polis is toegewezen en de waarde van de units. 6

7 Lawrence Life Assurance Company Limited SKELLIG KOOPSOMPOLIS MET KAPITAALGARANTIE Algemene Voorwaarden De betekenis van uitdrukkingen in hoofdletters wordt beschreven in Bijlage 1 Terminologie Art. 1 Ingangsdatum polis De polis gaat in wanneer het Bedrijf de Contractant kennis geeft van zijn aanvaarding. Art. 2 Onderwerp van de polis Het Bedrijf neemt hierbij de verplichting op zich bij overlijden, zoals beschreven in Art. 7 "Kapitaaldekking bij overlijden", het kapitaalbedrag uit te betalen aan de benoemde Begunstigden bij overlijden van het Verzekerd Leven (of in het geval van twee Verzekerde Levens bij het overlijden van de laatste van de Verzekerde Levens). Art. 3 Toewijzing van units Premies kopen units in een of meerdere interne fondsen die de Contractant selecteert. Het aantal units in elk gekozen interne fonds dat op de datum van toewijzing is toegewezen, wordt verkregen door het relevante deel van de premie dat aan elk door de Contractant gekozen interne fonds is toegewezen, plus van toepassing zijnde aanvullende toewijzingen, zoals beschreven in Art. 12, te delen door de vraagprijs van units (zoals bepaald in Art. 6 van de Interne-Fondsvoorschriften ) in het gekozen interne fonds. De datum van toewijzing vindt over het algemeen plaats binnen tien werkdagen na de datum van bevestigd ontvangst van de premie op de bankrekening van Lawrence Life. Het Bedrijf geeft de Contractant kennis van betaling van de eerste premie, tezamen met het overeenkomstige aantal en de waarde van de units in elk intern fonds dat aan de polis is toegewezen. Art. 4 Interne Fondsen De interne fondsen die voor het eerst voor de Contractant voor belegging beschikbaar zijn, zijn: Lawrence Life Alternative Investment Fund Lawrence Life Carmignac Fund De bepalingen voor de interne fondsen en regels die de waarde van units bepalen worden omschreven in de relevante Fondsvoorschriften die een integraal onderdeel van dit contract vormen. Art. 5 Afkoop De Contractant heeft te allen tijde het recht de polis te beëindigen en de afkoopwaarde als afrekening te eisen. Bij afkoop betaalt het Bedrijf een bedrag dat gelijk is aan de Biedwaarde van de units die aan de polis zijn toegewezen. Betaling vindt plaats op de Afrekeningdatum overeenkomstig de bepalingen van Art. 19 "Betalingsprocedures van het Bedrijf". Art. 6 Gedeeltelijke afkoop van de polis Op verzoek van de Contractant kan de polis gedeeltelijk worden afgekocht. Dit wordt uitgevoerd door de verkoop van een aantal units van elk interne fonds, zodat de som van de waarden van de units met gebruikmaking van de biedkoersen (zoals bepaald in Art. 6 van de Interne Fondsvoorschriften ) op de Waardedatums voor de relevante interne fondsen het geëiste bedrag genereert. Betaling vindt plaats op de Afrekeningdatum overeenkomstig de bepalingen van Art. 19 "Betalingsprocedures van het Bedrijf". Wanneer de polis meerdere interne fondsen heeft, bepaalt het Bedrijf hoe de units van elk interne fonds afgekocht worden. De waarde van de afgekochte units dient een minimumbedrag te overschrijden dat het Bedrijf van tijd tot tijd bepaalt. De waarde van de resterende units dient tevens een minimumbedrag te overschrijden dat het Bedrijf van tijd tot tijd bepaalt. Bij aanvang van de polis bedraagt het minimumbedrag van een gedeeltelijke afkoop en de minimale Biedwaarde van de resterende units Art. 7 Kapitaaldekking bij overlijden Bij overlijden van het Verzekerd Leven (of in het geval van twee Verzekerde Levens bij het overlijden van de laatste van de Verzekerde Levens) voor de leeftijd van 65 jaar, betaalt het Bedrijf de genoemde Begunstigden een bedrag dat gelijk is aan 101% van de Biedwaarde van de units die aan de polis zijn toegewezen. Bij overlijden van het Verzekerd Leven (of in het geval van twee Verzekerde Levens bij het overlijden van de laatste van de Verzekerde Levens) na de leeftijd van 65 jaar, betaalt het Bedrijf de genoemde Begunstigden een bedrag dat gelijk is aan 100,1% van de Biedwaarde van de units die aan de polis zijn toegewezen. Betaling vindt plaats op de Afrekeningdatum overeenkomstig de bepalingen van Art. 19 "Betalingsprocedures van het Bedrijf". 7

8 SKELLIG Art. 8 Duur en beëindiging van de polis Het contract heeft een levensduur die vervalt wanneer een van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt Afkoelingsperiode van de polis volgens Art. 10; Volledige afkoop van de polis volgens Art. 5 "Afkoop"; Overlijden volgens Art. 7 "Kapitaaldekking bij overlijden" Art. 9 Afsluiting van Interne Fondsen Het Bedrijf kan interne fondsen te allen tijde en naar eigen goedvinden liquideren door de Contractant schriftelijk kennis te geven. In dit geval kan de Contractant het Bedrijf schriftelijk te kennen geven naar welke interne fondsen de units van de geliquideerde fondsen overgemaakt dienen te worden. Wanneer de Contractant het Bedrijf niet binnen 15 dagen na ontvangst van de kennisgeving van het liquideren schriftelijk kennis geeft van zijn beslissing heeft het Bedrijf het recht de units van de geliquideerde fondsen toe te wijzen overeenkomstig de instructies van de Actuaris. Het bedrijft voert het overschakelen van units van geliquideerde fondsen kostenloos uit. Art. 10 Annulering voorstel en optie om zich van de polis te onttrekken De Contractant heeft het recht het contract binnen 30 dagen nadat het Bedrijf de oorspronkelijke polis heeft verzonden, te annuleren en een terugtrekkingsverklaring te sturen. In dit geval houden de verplichtingen van beide partijen op. In het geval waar kennisgeving eerder dan na 30 dagen is ontvangen, betaalt het Bedrijf de Biedwaarde van de units die aan de polis zijn toegewezen en de kosten zoals beschreven in Artikel 12 "Poliskosten". Betaling vindt plaats op de Afrekeningdatum overeenkomstig de bepalingen van Art. 19 "Betalingsprocedures van het Bedrijf". Annulerings- of terugtrekkingskennisgevingen dienen per aangetekende post naar het Bedrijf te worden gestuurd, met ontvangstbewijs naar het volgende adres: General Manager, The Lawrence Life Assurance Company Limited Charlotte Quay Dock Ringsend Road Dublin 4 Ierland Art. 11 Premies De Contractant kiest de premie voor deze polis wanneer hij het voorstel ondertekent. Het Bedrijf kan aanvullende afzonderlijke premies naar eigen goedvinden accepteren. Het minimumniveau van een afzonderlijke premie is Art. 12 Poliskosten Iedere betaalde premie wordt belegd in de interne fondsen die de Contractant heeft gekozen. Het bedrag van een afzonderlijk belegde premie wordt in de volgende tabel aangegeven: Bedrag von afzonderlijk premie <= premie < Percentage toegewezen aan units vorlgens premieomvang 100 % <= premie 101 % Er is een verschil tussen de prijs waarvoor units aan de polis worden toegewezen (de vraagprijs) en de prijs waarvoor units worden geannuleerd of verkocht (de biedkoers). Het verschil is 7% waarbij de biedkoers 93% van de vraagprijs is. Het verschil tussen de prijzen die op de premie toegepast worden, d.w.z. 7% van de premie (of 6,1% van de premie voor premies groter dan of gelijk aan ), wordt door het Bedrijf voor onkosten in rekening gebracht. Er is jaarlijkse beheersvergoeding voor interne fondsen van 1% van de waarde van de netto activa van elk intern fonds voor de beheerskosten van de polis. Het Bedrijf, overeenkomstig Art. 14, kan de bovengenoemde kosten in rekening brengen. Er zijn aanvullende beheersvergoedingen voor externe fondsen zoals beschreven in de Fondsvoorschriften die een integraal onderdeel van dit contract vormen. Art. 13 Overschakeling tussen interne fondsen Het is mogelijk over te schakelen tussen de interne fondsen die door het Bedrijf beschikbaar zijn gesteld. Elk jaar zijn drie gratis fondsoverschakelingen mogelijk. Alle andere overschakelingen kosten. Het aantal units in het nieuwe fonds dat de Contractant selecteert wordt zo berekend dat hun waarde volgens de biedkoers dezelfde is als hun waarde volgens biedkoersen van de units die geannuleerd worden na aftrekking van overschakelingkosten. Units die in een intern fonds worden geannuleerd worden op de Waardedatum voor dat interne fonds geannuleerd en units die in een intern fonds worden gekocht worden op de Waardedatum voor dat interne fonds gekocht. Art. 14 Contractwijzigingen De polis is onderhevig aan wijzigingen tijdens de levensduur van de polis in het geval: 1) Van een wijziging in de wetgeving die op de polis van toepassing is, op de interne fondsen of onderliggende fondsen (waarin de interne fondsen zijn geinvesteerd), en die een wijziging in de contractuele voorwaarden met zich meebrengt; 2) Van een wijziging in de belastingvoorschriften die op de polis, het Bedrijf of de interne fondsen of onderliggende fondsen van toepassing is, en die een wijziging in de contractuele voorwaarden met zich meebrengt; 3) Van een verhoging van de beheerskosten van de polis, zoals beschreven in Art. 12 "Poliskosten"; of een vermindering in fees, betaald door de onderliggende fondsbeheerders van het bedrijf. 8

9 SKELLIG 4) Van een wijziging in de interne fondsen of onderliggende fondsen overeenkomstig de voorwaarden zoals bepaald in de Fondsvoorschriften. Indien een van de bovengenoemde gebeurtenissen plaatsvindt, geeft het Bedrijf de Contractant kennis van de contractuele wijzigingen per aangetekende post met ontvangstbewijs. Een Contractant die dergelijke wijzigingen niet wil accepteren, dient het Bedrijf daarvan op de hoogte te stellen per aangetekende post met ontvangstbewijs binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van het Bedrijf. In dit geval komt de polis automatisch te vervallen en betaalt het Bedrijf de Contractant een bedrag dat overeenkomt met de Biedwaarde van de units. Bij afwezigheid van een dergelijke kennisgeving van de Contractant blijft de polis van kracht onder de nieuwe voorwaarden. Art. 15 Leningen Leningen worden niet tegen de polis verleend. Art. 16 Rechtsgeldig belang in uw polis De Contractant kan deze polis gebruiken als een zekerstelling voor een lening door het rechtsgeldige belang aan de lener over te schrijven. Dit wordt een "toewijzing" genoemd. Het Bedrijf dient schriftelijke kennisgeving met betrekking tot de toewijzing te ontvangen. Art. 17 Begunstigden De Contractant nomineert de Begunstigden en kan te allen tijde benoemingen intrekken of wijzigen. Het Bedrijf dient schriftelijke kennisgeving te ontvangen van benoemingen van nieuwe begunstigden en wijzigingen in bestaande begunstigden of u dient een bepaling in uw testament op te nemen. Art. 18 Verklaring van de Contractant en de Verzekeringnemer De Contractant en het Verzekerd Leven dienen het Bedrijf op de hoogte te stellen van alle factoren die relevant zijn voor de beoordeling van het risico. Wanneer de Contractant relevante informatie niet openbaar maakt of incorrect openbaar maakt, heeft het Bedrijf de volgende rechten: a) Indien er sprake is van frauduleuze bedoelingen of ernstige schuld heeft het Bedrijf het recht: De polis te betwisten door de Contractant kennis te geven van zijn bedoeling zijn recht uit te oefenen binnen drie maanden na de datum waarop het Bedrijf zich bewust werd van de onnauwkeurigheid of misleidende aard van de openbaarmaking. Het Bedrijf verliest het recht de polis te betwisten drie maanden na de datum waarop het Bedrijf zich bewust werd van de onnauwkeurigheid of misleidende aard van de openbaarmaking. In ieder geval betaalt het Bedrijf bij overlijden slechts 101% (of 100,1% zoals bepaald in Art. 7 "Kapitaaldekking bij overlijden") van de Biedwaarde van units. b) Indien er geen sprake is van frauduleuze bedoelingen of ernstige schuld heeft het Bedrijf het recht: De polis te annuleren. Kennisgeving wordt aan de Verzekeringnemer gegeven binnen drie maanden na de datum waarop het Bedrijf zich bewust werd van de onnauwkeurigheid of misleidende aard van de openbaarmaking. Op vermindering van het verschuldigde bedrag in verhouding tot het verschil tussen de overeengekomen premie en de premie die van toepassing zou zijn geweest als het Bedrijf zich bewust zou zijn geweest van de ware informatie. Art. 19 Betalingsprocedures van het Bedrijf Alle nodige documenten dienen bij het Bedrijf ingediend en geaccepteerd te worden voordat betalingen kunnen plaatsvinden. Het Bedrijf reserveert het recht betaling uit te stellen totdat het tevreden is met de geldigheid en authenticiteit van de ingediende documenten. Wanneer het Bedrijf de activa van het interne fonds niet voor geld kan verkopen, b.v. wanneer de markt zeer onbestendig is, kan het Bedrijf transacties uitstellen totdat het in een positie is om de activa van het interne fonds te verkopen om de uitkeringen te kunnen betalen. Voor een overlijdensuitkering dienen de volgende documenten te worden geleverd: een uittreksel van de overlijdensakte. een doktersverklaring. een kopie van de medische gegevens met anamnese (alleen wanneer overlijden plaatsvond in ziekenhuis of verpleegtehuis). een kopie van het rapport van de Gerechtelijke Autoriteiten (alleen wanneer het overlijden een resultaat is van een gewelddadige oorzaak, ongeval, suïcide, moord). een rechtsgeldige verklaring van uw wensen na overlijden. Indien nodig kan het Bedrijf aanvullende documenten opvragen om de betaling van de uitkering te kunnen voltooien. Het Bedrijf voert betaling uit op de Afrekeningdatum. Wanneer de bovenstaand periode is vervallen, wordt rente aan de Begunstigden betaald. Betalingen worden gecrediteerd aan een bankrekening, tenzij de benoemde partij andere instructies geeft. Art. 20 Belastingen en accijnzen De Contractant of Begunstigden en benoemde partijen zijn verantwoordelijk voor betaling van belastingen en accijnzen met betrekking tot de polis. Art. 21 Verwijzingen naar voorzieningen volgens de wet Dit contract is opgesteld volgens de wetgeving van de lidstaat van de Europese Unie waarin het contract wordt verkocht. Art. 22 Nieuwe interne Fondsen Het Bedrijf heeft het recht aanvullende interne fondsen op te richten. Ieder nieuw opgericht intern fonds wordt beheerst door de relevante Fondsvoorschriften. 9

10 Art. 23 Recht om transacties uit te stellen Wanneer het Bedrijf de activa van het interne fonds niet voor geld kan verkopen, b.v. wanneer de markt zeer onbestendig is, kan het Bedrijf de volgende transacties uitstellen totdat het in een positie is om de activa van het interne fonds te verkopen: Afkoop zoals bepaald in Art. 5 Gedeeltelijke afkoop zoals bepaald in Art. 6 Interne fondsoverschakeling zoals bepaald in Art. 13 De betalingsprocedures zoals bepaald in Artikel 19 "Betalingsprocedures van het Bedrijf" worden tevens gewijzigd. SKELLIG Bijlage 1 Terminologie "Actuaris" betekent de Actuaris die door het Bedrijf is benoemd overeenkomstig de Ierse Wetgeving (Sectie 34 van de Verzekeringswet 1989). "Biedwaarde" van units wordt bepaald als de som van het aantal units toegewezen aan de polis in elk intern fonds vermenigvuldigd met de biedkoers op de Waardedatum voor het relevante interne fonds. "Werkdag" betekent een dag (niet zaterdag of zondag) waarop de banken open zijn in Parijs, Frankfurt am Main, Stuttgart, Luxemburg, Guernsey en Dublin. "Contractant", "Verzekerd Leven" en "Begunstigde" zijn de personen die als zodanig worden geïdentificeerd in het voorstelformulier dat een integraal onderdeel van het contract vormt. "Afrekeningdatum" met betrekking tot een transactie is over het algemeen een datum binnen 10 werkdagen na de laatste Waardedatum voor transacties in interne fondsen met betrekking tot die transactie. Het Bedrijf kan van tijd tot tijd de definitie van Afrekeningdatum wijzigen. "Waardedatum" met betrekking tot een transactie in een intern fonds, waarvoor al de noodzakelijk documenten zijn ingediend en geaccepteerd door het Bedrijf volgens Art. 19, samengevat als volgt: wanneer het bedrijf een geldig aanvraag formulier ontvangt, volledig met alle nodige documenten, ten laatste 15 werkdagen voorafgaand van de laatste werkdag van de maand. Zal de waardedatum de laatste werkdag van die maand zijn, wanneer de documenten niet tijdig bij het bedrijf toekomen, zal de waardedatum de laatste werkdag van de daarop volgende maand zijn. In het algemeen zal het plaatsvinden op een datum binnen 10 werkdagen na ontvangst van de noodzakelijke documenten, door het bedrijf. Het Bedrijf kan van tijd tot tijd de definitie van Waardedatum wijzigen. 10

11 Lawrence Life Assurance Company Limited SKELLIG KOOPSOMPOLIS MET KAPITAALGARANTIE Interne Fondsvorschriften De betekenis van uitdrukkingen in hoofdletters is beschreven in Bijlage 1 Terminologie 1. Oprichting en benoeming van interne fondsen Teneinde het Bedrijf in staat te stellen zijn verplichtingen aan de Contractant na te komen, zoals beschreven in de Contractuele Voorwaarden, heeft het Bedrijf twee interne fondsen als volgt opgericht: Lawrence Life Alternative Investment Fund Lawrence Life Carmignac Fund De interne fondsen zijn verdeeld in units van gelijke waarde. De waarde van een unit hangt af van de waarde van de onderliggende activa van het interne fonds. Ieder intern fonds vertegenwoordigt activa die gescheiden zijn van andere activa van het Bedrijf. De valuta die voor de waardering van activa en het vaststellen van prijzen wordt gebruikt is de Euro. Contractanten dienen zich ervan bewust te zijn dat de waarde van de units die bij hun polissen behoren kan toenemen en afnemen wanneer de waarde van de activa van de interne fondsen toeneemt en afneemt. 2. Toewijzing van betalingen In overeenstemming met de Algemene Voorwaarden beslist de Contractant de verhouding waarin hij zijn beleggingen toewijst aan de interne fondsen die door het Bedrijf zijn opgericht. Toegewezen premies worden gebruikt om units in de interne fondsen tegen de vraagprijs te kopen. Het doel van het beleggingsbeleid van Alpha Invest is vermogensgroei te bereiken in de referentie-valuta de Euro. Voorkeur zal worden gegeven aan de besloten beleggingsfondsen waarvan de winsten een lage correlatie hebben met de winsten op de traditionele activaklassen van aandelen en obligaties. Het Lawrence Life Carmignac Fund belegt het merendeel van zijn activa in een UCITS fonds dat door Carmignac Gestion SA 2 wordt beheerd. Dit UCITS fonds belegt tenminste 50% van het fonds in debt securities en de balans in aandelen. Het beleggingsdoel van dit UCITS-fonds is vermogensgroei op de middellange termijn. 1 The Partners Group is a public limited company under Swiss law, with its registered office in Baar-Zug. It is a subsidiary company of Partners Group Holding, formed in 1996 and also based in Baar-Zug, which is itself owned by 28 partners and principals. The Partners Group is an independent asset manager and alternative investment advisor. 2 Carmignac Gestion SA is a private French portfolio management company authorised by the Commission des Opérations de Bourse. 4. Beheersvergoedingen voor de interne fondsen Lawrence Life trekt een vergoeding van 1% per jaar af van de waarde van de netto activa van de interne fondsen telkens wanneer de unitprijzen worden berekend. Unitprijzen worden over het algemeen dagelijks berekend. Het Bedrijf reserveert het recht het niveau van deze vergoeding te variëren. Als het Bedrijf voorstelt deze vergoeding te wijzigen wordt elke Contractant in kennis gesteld van de voorgestelde wijziging. 3. Doel van de interne fondsen Het Lawrence Life Alternative Investment Fund belegt het merendeel van zijn activa in het Alpha Invest II sub-fonds van het Alpha Invest Fund. Het Alpha Invest Fund is een Luxemburgs beleggingsfonds (fonds commun deplacement à compartiments multiples) dat is opgericht voor een onbepaalde periode in overeenstemming met Sectie II van de Luxemburgse Wet inzake Ondernemingen voor Collectieve Beleggingen van 30 maart Het Alpha Invest II fonds belegt het merendeel van zijn activa in een reeks besloten beleggingsfondsen die door de Partners Group 1 zijn geselecteerd. Afzonderlijke besloten beleggingsfondsen zijn risicovolle beleggingen. Het risico om verlies te lijden in een afzonderlijk besloten beleggingsfonds kan veel hoger zijn dan het risico om verlies te lijden in de traditionele activaklassen van aandelen en obligaties. Dit risico wordt echter gematigd door een reeks besloten beleggingsfondsen in het Alpha Invest II fonds (of fondsen) te combineren. 11

12 SKELLIG 5. Beheersvergoedingen voor de activa van de onderliggende fondsen De volgende jaarlijkse beheersvergoedingen zijn van toepassing op de activa van het Alpha Invest II fonds en het Carmignac Gestion UCITS fonds. Alpha Invest II fonds Een beheers- en administratievergoeding van ongeveer 2,6% per jaar van de netto vermogenswaarde van de activa van het Alpha Invest II fonds. Een prestatievergoeding van 7,5% van de groei in het Alpha Invest II fonds boven de driemaandelijkse EURO- LIBOR Managers van ieder besloten beleggingsfonds onder het Alpha Invest II fonds berekenen tevens een jaarlijkse beheersvergoeding van tussen 1% en 2% van de netto vermogenswaarde van het besloten beleggingsfonds en een prestatievergoeding van tussen 10% en 25% van de groei in het besloten beleggingsfonds. Carmignac Gestion UCITS fonds Een beheers- en administratievergoeding van ongeveer 1,55% per jaar van de netto vermogenswaarde van het fonds. Een prestatievergoeding van 5% van de groei in het fonds boven een referentiepunt index. 7. De vaststelling van de netto vermogenswaarde van het interne fonds De netto vermogenswaarde van een intern fonds is gelijk aan de waarde van de fondsactiva, netto alle verplichtingen. De verplichtingen van het fonds omvatten de beheersvergoeding van het fonds zoals beschreven in Artikel 4 "Beheersvergoedingen voor de interne fondsen". Bijlage 1 Terminologie "Bedrijf" betekent The Lawrence Life Assurance Company Ltd. "Contractant" is(zijn) de perso(o)n(e)n die als zodanig word(t)(en) geïdentificeerd in het voorstelformulier dat een integraal onderdeel van het contract vormt. 6. Unitprijzen en publicatie De vraagprijs en biedkoers van units voor de interne fondsen worden gewoonlijk dagelijks berekend. De biedkoers van de units voor elk intern Fonds wordt berekend door de netto vermogenswaarde van het fonds te delen door het aantal units in elk fonds. De netto vermogenswaarde van een fonds wordt in de volgende sectie beschreven. De vraagprijs wordt berekend als de biedkoers gedeeld door 0,93. De vraagprijzen en biedkoersen van units zoals hierboven bepaald zijn beschikbaar op de website van het Bedrijf: In sommige gevallen, b.v. wanneer de financiële markt zeer onbestendig is, is het Bedrijf mogelijk niet in staat de vermogenswaarde van het interne fonds te bepalen, b.v. wanneer de onderliggende fondsbeheerders de waardering van de activa van de onderliggende fondsen hebben geschorst. In deze gevallen wordt de berekening van unitprijzen voor de interne fondsen geschorst. Alle unittransacties worden uitgesteld tijdens een periode van schorsing. 12

13 Lawrence Life Assurance Company Limited SKELLIG PRIME UNIQUE EN CONTRACT D UNITÉS DE COMPTE AVEC PROTECTION DU CAPITAL Informations consommateur Introduction Cette Information au Consommateur a pour objectif d'apporter à la Partie Contractante et à l'assuré (ou Assurés) tous les renseignements préliminaires nécessaires à la signature d'une proposition de police d'assurance vie nommée le Vitality Mix Fund. Elle est conçue pour vous aider à comprendre les caractéristiques du produit et vous permettre de prendre une décision eu égard à cette police en ayant connaissance de tous les faits. Cette Information au Consommateur a été préparée conformément aux réglementations émises par l'union Européenne concernant le commerce de l'assurance vie. Les termes commençant par une majuscule ont la signification qui leur est attribuée dans l'annexe 1 Définition des termes. A. Information concernant la Compagnie Nom de la Compagnie, statut légal et adresse Lawrence Life Assurance Company Limited est une Compagnie d'assurance vie dont le siège social est domicilié en Irlande, Charlotte Quay Dock, Ringsend Road, Dublin 4, Irlande. (Téléphone Fax ). Lawrence Life est autorisée à faire de l'assurance par une licence délivrée par l'ifsra (Irish Financial Services Regulatory Authority) (l'autorité irlandaise de réglementation des services financiers) qui est le conseil de surveillance irlandais. Lawrence Life Assurance Company Limited dirige ses assurances dans de nombreux pays de l'union Européenne incluant la Belgique, où elle opère exclusivement au sein d'un système de liberté des services conformément à la 3e directive européenne en matière d'assurance-vie 92/49/CEE et 92/96/CEE. B. Information concernant le contrat B.1 Définition des couvertures d'assurance En retour contre la paiement de primes d'assurances la Compagnie convient de payer aux Bénéficiaires désignés l'indemnité telle qu'elle est décrite dans la section B.9 ci-dessous au décès de l'assuré (ou, si deux vies sont assurées au décès du dernier des Assurés venant à décéder). Le montant de rémunération des primes est sélectionné par la Partie Contractante lorsque le contrat commence. A la demande de la Partie Contractante, la Compagnie s'engage à payer à la Partie Contractante la Valeur Acheteur des unités attachées à la police à la date de résolution de la demande. Le paiement de la Valeur Acheteur complète des unités attachées à la police résilie le contrat et les deux parties n'ont plus d'autre obligation dans le cadre de la police. La date de résolution se situe généralement dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception par la Compagnie d'une demande fondée. La Compagnie investira les primes d'assurance payées, nettes après impôts et charges, en unités des fonds internes de la Compagnie nommés le fond d'investissement Lawrence Life et le fond Lawrence Life Carmignac. Les rendements sur la police sont directement liés à la valeur des unités de ces fonds. La valeur des unités de ces fonds dépend de la valeur des actifs sous-jacents. La valeur de ces actifs peut augmenter et baisser avec le temps selon les conditions d'investissement. Le fond d'investissement Lawrence Life Alternative investit la plus grande partie de ses actifs dans le sous-fond Alpha Invest II du fond Alpha Invest. Le fond Alpha Invest est un fond d'investissement du Luxembourg (fonds commun de placement à compartiments multiples), mis en place pour une période non déterminée conformément à la Section II de la loi du Luxembourg sur les Engagements pour l'investissement Collectif datée du 30 mars Le fond Alpha Invest II investit la plus grande partie de ses actifs dans une série de fonds spéculatifs sélectionnés par le Groupe Partners 1. Les fonds spéculatifs uniques sont des investissements à haut risque. Le risque de subir une perte dans un fond spéculatif unique peut être beaucoup plus important que le risque dans les catégories d'actif traditionnel d'actions ordinaires et d'obligations. L'objectif de la politique d'investissement de Alpha-Invest est d'atteindre une évolution de capital dans la devise de référence: l'euro. La préférence sera donnée à ces fonds spéculatifs dont les rendements ont une faible corrélation avec les rendements des catégories d'actif traditionnelles d'actions ordinaires et d'obligations. Le fond Lawrence Life Carmignac investit la plus grande partie de ses actifs dans un fond UCITS géré par Carmignac Gestion SA 2. Ce fond UCITS investit au moins 50% du fond en valeurs obligataires et le reste en en actions ordinaires. Ce fond UCITS a pour objectif d'investissement de rechercher une évolution de capital à moyen terme. 1 Le groupe Partners est une société anonyme en vertu de la législation suisse, dont le siège social est situé à Baar-Zug. C'est une filiale de Partners Group Holding, formé en 1996 et également basé à Baar-Zug, qui appartient lui même à 28 partenaires et principaux. Le Groupe Partners est un gestionnaire financier indépendant et un conseiller en investissement alternatif. 2 Carmignac Gestion SA est une entreprise française privée de gestion de portefeuille autorisée par la Commission des Opérations de Bourse. 13

14 SKELLIG B.2 Primes/Prime d'attribution initiale La prime unique minimum pour le Vitality Mix Fund est de A l'application, la Partie Contractante sélectionne le montant de prime devant être payé. La Compagnie attribue un pourcentage de chaque prime à l'investissement dans les fonds internes. La Compagnie offre une prime initiale de 1% pour les primes de ou plus qui donnera un taux d'allocation de 101% avant frais. B.3 Frais La Compagnie prélève des frais initiaux de 7% de prime (6,1% pour les primes excédant ) pour couvrir les frais initiaux qui font la différence entre le prix d'achat et le prix de vente des unités selon ce qui est définit en B.4. Pour les fonds internes, il y a des frais annuels qui sont décrits dans la Section C.3 ci-dessous. B.4 Calcul du prix d'enchère pour le fond La Valeur Acheteur d'une unité est établie en divisant les actifs nets du fond interne concerné par le nombre d'unités du fond interne. Le cours vendeur est déterminé en divisant le prix acheteur des unités par 0,93. Ceci est généralement calculé quotidiennement. La valeur totale nette du fond interne est donnée en évaluant les actifs du fond et en déduisant toute obligation du fond. Le prix acheteur de chaque unité peut être consulté sur le site web de la Compagnie: B.5 Attribution des unités A l'application, la Partie Contractante indique la prime en Euros qu'elle a l'intention de payer. La prime, après impôts, sera investie pour acheter des unités des fonds choisis au cours vendeur pour les unités. Le nombre d'unités attribuées au contrat au paiement de la prime et la Valeur Acheteur des unités achetées seront indiqués à la Partie Contractante par la Compagnie. B.6 Commencement du contrat Le contrat est estimé commencer lorsque la Compagnie avise la Partie Contractante de son acceptation du contrat. B.7 Annulation de la proposition et rétractation du contrat La proposition d'assurance peut être annulée par la Partie Contractante sous réserve que le contrat n'ait pas été conclu. La Compagnie remboursera la totalité de la prime payée (le cas échéant) à la Partie Contractante et aucune suite ne sera donnée à la proposition. La Partie Contractante peut également se rétracter dans un délai de 30 jours à compter de la date de commencement. La Partie Contractante doit en aviser la Compagnie par écrit. Si la notification de rétractation est reçue dans un délai de 30 jours à compter de la date de commencement, la Compagnie remboursera la Valeur Acheteur des unités plus les frais prélevés par la Compagnie. Le paiement sera effectué à la date de Résolution. Les demandes pour annuler la proposition d'assurance et se rétracter de cette dernière doivent être envoyées au siège de la Compagnie: DIRECTEUR GENERAL The Lawrence Life Assurance Company Limited Riverside, Charlotte Quay Dock Ringsend Road Dublin 4 Irlande B.8 Durée du contrat Le contrat doit avoir une durée qui expire suite au premier des incidents suivants: Annulation du contrat par la Partie Contractante, Rachat total des unités de la police par la Partie Contractante, Décès de l'assuré (ou, si deux vies sont Assurées au décès du dernier des Assurés venant à décéder) B.9 Couverture décès Au décès de l'assuré, (ou, si deux vies sont assurées au décès du dernier des Assurés venant à décéder) avant l'âge de 65 ans, la Compagnie paiera aux Bénéficiaires désignés un montant égal à 101% de la Valeur Acheteur des unités attribuées à la police. B.10 Transfert Il est possible de permuter entre les fonds internes proposés par la Compagnie. Trois transferts de fond sont accordés par an, tous les autres transferts se feront contre paiement. La Compagnie avisera la Partie Contractante des détails de l'opération de transfert après avoir effectué le transfert. B.11 Rachat total La Partie Contractante peut demander à la Compagnie de résilier la police et de rembourser à la Partie Contractante la Valeur Acheteur des unités attachées à la police. Les obligations des deux parties en vertu de la police cessent une fois que la résolution a été exécutée. Il est important d'indiquer que la Compagnie ne propose pas de taux minimum de retour sur investissement ni ne garantit de rembourser la capital investi à tout moment. En conséquence, en cas de rachat total, la Valeur Acheteur des unités pourrait être inférieure au montant des primes payées. B.12 Rachat partiel La Partie Contractante peut demander un rachat partiel des unités attribuées à la police. Dans ce cas, la police reste en vigueur et les unités restantes continuent d'être investies dans les fonds. Un rachat partiel est exécuté en désinvestissant un nombre d'unités des fonds internes dans lesquels la police investit. Si la police a plus d'un fond interne, la Compagnie déterminera comment les unités seront rachetées de chaque fond interne. La valeur des unités rachetées doit être supérieure au montant minimum déterminé par la Compagnie de temps à autre. La valeur des unités restantes doit également être supérieure au montant minimum déterminé par la Compagnie de temps à autre. Au commencement de la police le montant minimum de tout rachat partiel est de et la Valeur Acheteur minimum des unités restantes est de B.13 Procédures de paiement Tous les documents nécessaires doivent être soumis à la Compagnie et acceptés par cette dernière avant que tout paiement puisse être effectué. La Compagnie se réserve le droit de différer un paiement jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite de la validité et de l'authenticité des documents soumis. Si la Compagnie est dans l'impossibilité de vendre les actifs du fond interne au comptant, par exemple à des périodes d'instabilité extrême du marché, la Compagnie peut différer les transactions jusqu'à ce qu'elle soit en position de vendre les actifs du fond interne afin de payer les indemnités: Les documents suivants doivent être fournis en matière de paiements death claim payments: Un extrait de l'acte de décès Un rapport rédigé par le docteur responsable 14

15 SKELLIG Une copie du dossier médical complet avec antécédents (uniquement si le décès a eu lieu à l'hôpital ou en maison de retraite) Une copie du rapport des autorités judiciaires (uniquement si le décès survient suite à une mort violente, un accident, un suicide, un meurtre). Si nécessaire, la Compagnie peut exiger des documents supplémentaires afin d'exécuter le paiement des indemnités. La Compagnie effectuera le paiement à la date de résolution suite à la réception de tous les documents pertinents au siège social de la Compagnie. B.14 Actuaire désigné En vertu de la législation irlandaise, la Compagnie doit désigner un Actuaire qui estimera les obligations de la Compagnie, certifiera la solvabilité de la Compagnie et conseillera la Compagnie eu égard aux intérêts de toutes les Parties Contractantes. L'IFSRA (Irish Financial Services Regulatory Authority), qui contrôle et supervise les Compagnies d'assurance en Irlande, requiert des relevés officiels détaillés tous les ans, incluant un rapport détaillé de l'actuaire. B.15 Devise Tous les montants monétaires utilisés en relation avec cette police sont indiqués en Euros. Toutes les primes et toutes les indemnités sont payables en Euros. B.16 Facteurs de risque (a) Si vous décidez de vous désister de la police d'assurancevie, il se peut que vous receviez moins que ce que vous avez investi au départ. (b) Le niveau de croissance que vous pourrez recevoir est lié au retour sur les fonds sous-jacents détenus par les fonds internes. Veuillez noter en particulier qu'étant donné la nature de risque élevé de l'investissement de fonds spéculatifs et le niveau élevé des frais associés au fond d'investissement Lawrence Life Alternative, il se peut que vous receviez moins que ce que vous avez investi dans ce fond au départ. (c) Le fond d'investissement Lawrence Life Alternative investit la plus grande partie de ses actifs dans une série de fonds spéculatifs sélectionnés par le Groupe Partners. Les fonds spéculatifs uniques sont des investissements à haut risque. Le risque de subir une perte dans un fond spéculatif unique peut être beaucoup plus important que le risque dans les catégories d'actif traditionnelles d'actions ordinaires et d'obligations. Cependant ce risque est atténué par la combinaison d'une série de fonds spéculatifs dans le fond Alpha Invest II des fonds. (d) L'investissement dans le fond d'investissement Lawrence Life Alternative est conçu pour des investisseurs qui ont une tolérance élevée au risque et qui ont les moyens et la tolérance pour maintenir cet investissement pendant au moins cinq ans. C. Fonds internes C.1 Choix de fonds internes La Compagnie a mis en place deux fonds internes, le fond d'investissement Lawrence Life Alternative et le fond Lawrence Life Carmignac, dans lesquels les primes peuvent être investies. Les fonds internes sont régis par les Réglementations des Fonds détaillées dans le contrat. C.2 Critères d'investissement des fonds internes Il est essentiel de noter que la valeur de tous les fonds peut augmenter et baisser selon la performance des actifs sousjacents. La Compagnie a le pouvoir de modifier les pourcentages d'investissement, les actifs dans lesquels les fonds internes investissent, le gestionnaire financier et la série de fonds qui sont disponibles pour l'investissement de temps à autre. C.3 Commission de gestion des fonds internes et coûts Des frais de gestion sont facturés sur les fonds internes. Ces frais couvrent les coûts de gestion du contrat Les frais de gestion sont calculés chaque fois que le prix d'une unité est fixé et que les actifs nets de chaque fond interne sont déterminés. Le niveau annualisé actuel des frais de gestion pour le fond d'investissement Lawrence Life Alternative Investment et le fond Lawrence Life Carmignac est de 1% par an. La Compagnie se réserve le droit de modifier le montant de ces frais. Si la Compagnie propose de modifier ces frais, chaque Partie Contractante sera avisée de la modification proposée. Il y a des frais importants, indiqués dans les Réglementations des Fonds détaillées dans le contrat, déduits par les fonds sous-jacents des retours générés par ces fonds. Ces frais diminueront le retour sur les fonds internes. D. Aspects fiscaux D. 1 Imposition Les fonds internes de la Compagnie ne sont pas soumis à l'impôt sur les revenus ou sur les plus-values. La Compagnie ne déduit pas d'impôts des recettes de ce contrat en cas de déclaration de décès comme indiqué en B.9 ou de rachat total ou partiel comme indiqué respectivement en B.11 et B.12 (sous réserve que les indemnités ne soient pas payables à un résident irlandais). Veuillez consulter votre conseiller fiscal local eu égard au traitement fiscal qui s'applique aux primes d'assurance-vie, capital décès et aux recettes des polices d'assurance-vie. E. Règles concernant l'examen des réclamations Tout client qui n'est pas entièrement satisfait du service qu'il a reçu de la Compagnie peut contacter le Service Clientèle de la Compagnie par téléphone au Nous ferons de notre mieux pour répondre à toute question que vous pourriez avoir, ainsi que pour résoudre toute difficulté qui puisse exister. Si vous n'êtes toujours pas satisfait, vous avez le droit de soumettre une réclamation à votre superviseur assurance national ou au régulateur assurance irlandais (comme indiqué ci-dessous): Irlande: Belgique: Pays-Bas: Irish Financial Services Regulatory Authority, Earlsfort Centre, Lower Hatch Street Dublin 2, Irlande Office de Contrôle des Assurances Avenue de Cortenbergh Bruxelles Pensioen & Verzekeringskamer Postbus 929 NL-7301 BD Apeldoorn Luxembourg: Commissariat Aux Assurances Rue Dicks 8 L-1417 Luxembourg Il s'agit d'organismes dont la responsabilité est de résoudre ces problèmes. 15

16 SKELLIG F. Législation et langue applicables Ce Contrat est rédigé en vertu de la législation de l'état membre de l'union Européenne dans lequel le contrat est vendu. G. Information en cours de validité du contrat G.1 Information concernant la Compagnie La Compagnie avisera immédiatement la Partie Contractante par écrit en cas de changement survenant au cours de la durée du contrat eu égard aux détails indiqués à la section A. G.2 Information concernant le contrat Pendant la durée de la police, la Compagnie transmettra à la Partie Contractante les informations écrites ayant trait aux aspects essentiels de la police. Ceci inclut les informations concernant tout changement proposés au contrat ou les changements de la législation à laquelle sont soumis ces contrats. G.3 Information concernant le statut du contrat A la fin de chaque année de la police, la Partie Contractante recevra un relevé indiquant le nombre d'unités attribuées à la police et la valeur des unités. Annexe 1 Définition des termes "Actuaire" signifie l'actuaire désigné par la Compagnie conformément au droit irlandais (Section 34 de la Loi des Assurances de 1989). "Valeur Acheteur" des unités est définie comme la somme du nombre d'unités attribuées à la police dans chaque fond interne, multipliée par le prix acheteur à la Date de Valeur pour le fond interne concerné. "Jour ouvrable" signifie un jour (autre qu'un samedi ou un dimanche) où les banques sont ouvertes au public à Paris, Frankfurt am Main, Stuttgart, Luxembourg, Guernesey et Dublin. "Compagnie" signifie Lawrence Life Assurance SA "Partie Contractante" "Assuré" et "Bénéficiaire" sont les personnes identifiées comme telles dans la proposition d'assurance qui fait partie intégrante du contrat. "Date de résolution" en relation à une transaction sera généralement une date dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la dernière Date de Valeur pour les opérations en fonds internes eu égard à cette transaction. La Compagnie peut amender la définition de Date de Résolution de temps à autre. "Date de Valeur" en relation à une transaction dans un fond interne, eu égard auquel tous les documents nécessaires ont été présentés à la Compagnie et acceptés par cette dernière conformément à l'article 19, sera généralement une date dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la réception par la Compagnie des documents nécessaires. La Compagnie peut amender la définition de Date de Valeur de temps à autre. 16

17 Lawrence Life Assurance Company Limited SKELLIG PRIME UNIQUE EN CONTRACT D UNITÉS DE COMPTE AVEC PROTECTION DU CAPITAL Modalités Les termes commençant par une majuscule ont la signification qui leur est attribuée dans l'annexe 1 Définition des termes. Art. 1 Commencement de la police La police commence lorsque la Compagnie délivre un avis d'acceptation de la Compagnie à la Partie Contractante. Art. 2 Objet de la police La Compagnie s'engage par les présentes à payer le capital au décès comme décrit à l'article 7 "Engagements en cas de décès", aux Bénéficiaires désignés en cas de décès de l'assuré (ou, si deux vies sont Assurées au décès du dernier des Assurés venant à décéder). Art. 3 Attribution des unités Les primes achètent des unités dans un ou plusieurs fonds internes, selon le choix de la Partie Contractante. Le nombre d'unités attribuées dans chaque fond interne choisi à la date d'attribution est obtenu en divisant la proportion adéquate de prime allouée à chaque fond interne choisi selon le choix de la Partie Contractante, plus toute attribution additionnelle applicable comme indiqué à l'article 12, par le cours vendeur des unités (tel qu'il est défini dans l'article 6 des Réglementations des Fonds Internes ) dans le fond interne choisi. La Date d'attribution se situe généralement dans un délai de dix jours ouvrables après la date d'accusé de réception de la prime sur le compte bancaire de Lawrence Life. La Compagnie avisera la Partie Contractante eu égard au paiement de la première prime, ainsi que du nombre et de la valeur correspondants d'unités dans chaque fond interne attribués à la police. Art. 4 Fonds internes Au départ, les fonds internes à la disposition de la Partie Contractante pour investissement sont les suivants: Fond d'investissement Lawrence Life Alternative Fond Lawrence Life Carmignac Les clauses qui régissent les fonds internes et les règles qui définissent la valeur des unités figurent dans les Réglementations des Fonds Internes concernées, qui font partie intégrante du présent contrat. Art. 5 Rachat La Partie Contractante a le droit à tout moment de résilier la police et de demander la valeur de rachat en résolution. Au rachat, la Compagnie paiera un montant égal à la Valeur Acheteur des unités attribuées à la police. Le paiement aura lieu à la Date de Résolution et sera effectué conformément aux clauses de l'article 19 "Procédures de paiement par la Compagnie". Art. 6 Rachat partiel de la police La police peut être partiellement rachetée à la demande de la Partie Contractante. Ceci sera effectué en vendant en certain un nombre d'unités de chaque fond interne de sorte que la somme des valeurs des unités utilisant les prix acheteur (tels qu'ils sont définis dans l'article 6 des Réglementations des Fonds Internes ) aux Dates de Valeur des fonds internes concernés génère le montant requis. Le paiement aura lieu à la Date de Résolution et sera effectué conformément aux clauses de l'article 19 "Procédures de paiement par la Compagnie". Si la police a plus d'un fond interne, la Compagnie déterminera comment les unités seront rachetées de chaque fond interne. La valeur des unités rachetées doit être supérieure au montant minimum déterminé par la Compagnie de temps à autre. La valeur des unités restantes doit également être supérieure au montant minimum déterminé par la Compagnie de temps à autre. Au commencement de la police le montant minimum de tout rachat partiel est de et la Valeur Acheteur minimum des unités restantes est de Art. 7 Engagements en cas de décès Au décès de l'assuré (ou, si deux vies sont Assurées au décès du dernier des Assurés venant à décéder) avant l'âge de 65 ans, la Compagnie paiera aux Bénéficiaires désignés un montant égal à 101% de la Valeur Acheteur des unités attribuées à la police. Le paiement aura lieu à la Date de Résolution et sera effectué conformément aux clauses de l'article 19 "Procédures de paiement par la Compagnie". Art. 8 Durée de la police et résiliation de cette dernière Le contrat aura une durée venant à expiration suite au premier des incidents suivants Délai de réflexion de la police conformément à l'article 10; Rachat total de la police conformément à l'article 5 "Rachat"; Décès conformément à l'article 7 "Engagements en cas de décès" 17

18 SKELLIG Art. 9 Clôture des fonds internes A tout moment et à sa seule discrétion, la Compagnie peut liquider un des fonds internes, en en avertissant la Partie Contractante par écrit. Dans ce cas, la Partie Contractante donnera des instructions écrites à la Compagnie indiquant vers quels fonds internes les unités des fonds liquidés doivent être transférées. Si la Partie Contractante ne donne pas d'instructions écrites à la Compagnie concernant sa décision dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'avis de liquidation, la Compagnie sera habilitée à attribuer les unités des fonds liquidés conformément aux indications de l'actuaire. Ce transfert des unités des fonds liquidés sera réalisé par la Compagnie sans frais. Art. 10 Annulation de la proposition d'assurance et option de rétractation de la police La Partie Contractante a le droit d'annuler le contrat dans un délai de 30 jours à compter de l'envoi par la Compagnie de l'original de la police et d'une déclaration de rétractation. Dans ce cas les obligations des deux parties cessent. Dans le cas où l'avis a été reçu avant le délai de 30 jours, la Compagnie paiera la Valeur Acheteur des unités attribuées à la police et les frais tels qu'ils sont écrits dans l'article 12 "Frais de police". Le paiement aura lieu à la Date de Résolution et sera effectué conformément aux clauses de l'article 19 "Procédures de paiement par la Compagnie". Les avis d'annulation et de rétractation doivent être envoyés à la Compagnie par courrier recommandé avec accusé de réception libellé à l'adresse suivante: General Manager, The Lawrence Life Assurance Company Limited Charlotte Quay Dock Ringsend Road Dublin 4 Irlande Art. 11 Primes La Partie Contractante choisit la prime pour cette police lorsqu'elle signe la proposition d'assurance. La Compagnie peut accepter des primes uniques supplémentaires à sa seule discrétion. Le montant de prime unique minimum est de Art. 12 Frais de police Chaque prime payée sera investie dans les fonds internes sélectionnés par la Partie Contractante Le montant de prime unique investi est indiqué dans le tableau suivant: Montant de prime unique <= prime < Pourcentage alloué aux unités par taille de prime 100 % <= prime 101 % Il y a une différence entre le prix auquel les unités sont attribuées à la police (appelé le cours vendeur) et le prix auquel les unités sont annulées ou vendues (appelé le prix acheteur). La différence est de 7% avec le prix acheteur représentant 93% du cours vendeur. La différence entre les prix appliqués aux primes c-à-d. 7% de prime (ou 6,1% de prime pour les primes supérieures ou égales à ), est prélevée par la Compagnie comme frais. Il y a des frais de gestion de fond interne de 1% par an de la valeur liquidative de chaque fond interne pour couvrir le coût de gestion de la police. Conformément à l'article 14, la Compagnie peut modifier les frais indiqués ci-dessus. Il y a des frais de gestion de fond externe supplémentaires tels qu'ils sont détaillés dans les Réglementations des Fonds Internes qui fond partie intégrante de ce contrat. Art. 13 Transfert entre les fonds internes Il est possible de permuter entre les fonds internes proposés par la Compagnie. Trois transferts de fond sont accordés par an, tous les autres transferts se feront contre un paiement. Le nombre d'unités dans les nouveaux fonds sélectionnés par la Partie Contractante sera calculé de sorte que leur valeur au prix acheteur soit la même que la valeur au prix acheteur des unités, qui doivent être annulées après déduction de tout frais de transfert redevable. Les unités annulées dans un fond interne seront annulées à la Date de Valeur pour ce fond interne et les unités achetées dans un fond interne seront achetées à la Date de Valeur de ce fond interne. Art. 14 Changements de contrat La police peut être soumise à des changements au cours de la durée de la police dans les cas suivants: 1) Il y a un changement de la législation applicable à la police, qui implique un changement aux modalités contractuelles; 2) Il y a un changement des réglementations fiscales applicables à la police, à la Compagnie ou aux fonds internes qui implique un changement aux modalités contractuelles; 3) Il y a une augmentation des frais de gestion de la police, comme indiqué dans l'article 12 "Frais de police"; 4 Il y a un changement des fonds internes conformément aux conditions proposées dans les Réglementations des Fonds. Si un des événements précédents survient, la Compagnie avisera la Partie Contractante de ces changements contractuels par courrier recommandé avec accusé de réception. Toute Partie Contractante n'ayant pas l'intention d'accepter de tels changements doit en aviser la Compagnie par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis de la Compagnie. Dans ce cas, la police cessera automatiquement et la Compagnie paiera à la Partie Contractante un montant correspondant à la Valeur Acheteur des unités. En l'absence d'un tel avis de la part de la Partie Contractante, la police demeurera en vigueur en vertu des nouvelles conditions. 18

19 SKELLIG Art. 15 Prêts Des prêts ne seront pas accordés contre la police. Art. 16 Intérêt légal de votre police La Partie Contractante peut utiliser cette police comme garantie pour un emprunt en cédant par écrit l'intérêt légal au prêteur. Ceci est connu comme une "cession". La Compagnie doit recevoir un avis écrit eu égard à la cession. Art. 17 Bénéficiaires La Partie Contractante désigne les Bénéficiaires et peut à tout moment révoquer ou modifier la nomination. La nomination de nouveaux Bénéficiaires et les changements à des Bénéficiaires existants doivent être signalés à la Compagnie par écrit ou une stipulation doit figurer dans votre testament. Art. 18 Déclaration par la Partie Contractante et l'assuré La Partie Contractante et l'assuré sont tenus de signaler à la Compagnie tous les facteurs qui sont pertinents à l'évaluation du risque. Si la Partie Contractante omet de dévoiler ou dévoile de façon incorrecte une information pertinente, alors la Compagnie a les droits suivants: a) En cas d'intention frauduleuse ou de faute grave, la Compagnie a le droit de: Contester la police, en avisant la Partie Contractante de son intention d'exercer ce droit dans un délai de trois mois à compter de la date où la Compagnie a pris conscience de l'inexactitude ou de la nature mensongère de la révélation. La Compagnie renonce au droit de contester la police une fois que les trois mois se sont écoulés à compter de la date où la Compagnie a pris conscience de l'inexactitude ou de la nature mensongère de la déclaration. En tout cas, en cas de décès, la Compagnie ne paiera que101% (ou 100.1% comme indiqué dans l'article 7 "Engagements en cas de décès") de la Valeur Acheteur des unités attachées. b) Si intention frauduleuse ou faute grave ne s'applique pas, la Compagnie a le droit de: Annuler la police. Un avis sera envoyé à l'assuré dans un délai de trois mois à compter de la date où la Compagnie a pris conscience de l'inexactitude ou de la nature mensongère de la déclaration. Diminuer le montant dû proportionnellement à la différence entre la prime convenue et la prime qui aurait été applicable si la Compagnie avait eu connaissance de l'information véritable. Art. 19 Procédures de paiement par la Compagnie Tous les documents nécessaires doivent être soumis à la Compagnie et acceptés par cette dernière avant que tout paiement puisse être effectué. La Compagnie se réserve le droit de différer un paiement jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite de la validité et de l'authenticité des documents soumis. Si la Compagnie est dans l'impossibilité de vendre les actifs du fond interne au comptant, par exemple à des périodes d'instabilité extrême du marché, la Compagnie peut différer les transactions jusqu'à ce qu'elle soit en position de vendre les actifs du fond interne afin de payer les indemnités. Les documents suivants doivent être fournis en matière de paiements death claim payments: Un extrait d'acte de décès Un rapport rédigé par le docteur responsable Une copie du dossier médical complet avec antécédents (uniquement si le décès a eu lieu à l'hôpital ou en maison de retraite) Une copie du rapport des autorités judiciaires (uniquement si le décès survient suite à une mort violente, un accident, un suicide, un meurtre). Une déclaration légale de vos souhaits après votre décès. Si nécessaire, la Compagnie peut exiger des documents supplémentaires afin d'exécuter le paiement des indemnités. La Compagnie effectuera le paiement à la Date de Résolution. Une fois que la durée précédente s'est écoulée, les intérêts seront payables aux Bénéficiaires. Les paiements seront portés sur un compte bancaire, sauf indication contraire de la part de la Partie autorisée. Art. 20 Taxes et droits Les taxes et droits ayant trait à la police sont payables par la Partie Contractante ou les Bénéficiaires et les parties autorisées. Art. 21 Références aux clauses en matière de droit Ce Contrat est rédigé en vertu de la législation de l'état membre de l'union Européenne dans lequel le contrat est vendu. Art. 22 Nouveaux fonds internes La Compagnie a le droit d'établir des fonds internes supplémentaires. Chaque nouveau fond interne établi sera régi par les Réglementations des Fonds concernées. 19

20 Art. 23 Droit de différer les transactions Si la Compagnie est dans l'impossibilité de vendre les actifs du fond interne pour au comptant, par exemple à des périodes d'instabilité extrême du marché, la Compagnie peut différer les transactions suivantes jusqu'à ce qu'elle soit en position de vendre les actifs du fond interne: Rachat comme indiqué à l'article 5 Rachat partiel comme indiqué à l'article 6 Transfert de fond interne comme indiqué à l'article 13 Les Procédures de paiement comme indiqué à l'article 19 "Procédures de paiement par la Compagnie" seront également modifiées de manière appropriée. SKELLIG Annexe 1 Définition des termes "Actuaire" signifie l'actuaire désigné par la Compagnie conformément au droit irlandais (Section 34 de la Loi des Assurances de 1989). "Valeur Acheteur" des unités est définie comme la somme du nombre d'unités attribuées à la police dans chaque fond interne, multipliée par le prix acheteur à la Date de Valeur pour le fond interne concerné. "Jour Ouvrable" signifie un jour (autre qu'un samedi ou un dimanche) où les banques sont ouvertes au public à Paris, Frankfurt am Main, Stuttgart, Luxembourg, Guernesey et Dublin. "Partie Contractante" "Assuré" et "Bénéficiaire" sont les personnes identifiées comme telles dans la proposition d'assurance qui fait partie intégrante du contrat. "Date de Résolution" en relation à une transaction sera généralement une date dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la dernière Date de Valeur pour les opérations en fonds internes eu égard à cette transaction. La Compagnie peut amender la définition de Date de Résolution de temps à autre. "Date de Valeur" en relation à une transaction dans un fond interne, eu égard auquel tous les documents nécessaires ont été présentés à la Compagnie et acceptés par cette dernière conformément à l'article 19, sera généralement une date dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la réception par la Compagnie des documents nécessaires. La Compagnie peut amender la définition de Date de Valeur de temps à autre. 20

RISK ALLOCATION STRATEGY PLAN Fund Series 04-03

RISK ALLOCATION STRATEGY PLAN Fund Series 04-03 RISK ALLOCATION STRATEGY PLAN Fund Series 04-03 Koopsompolis met kapitaalgarantie Prime unique en contract d unités de compte avec protection du capital Single Premium Unit Linked Contract with Capital

Plus en détail

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications

Consultation. BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Consultation BROBA II 2003 Projet de décision de l Institut belge des services postaux et des télécommunications Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Pour répondre aux exigences

Plus en détail

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE

RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE CORPORATE EVENT NOTICE: RESULTATS DE L OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES - OFFRE DE REPRISE MGT CONSULT.LIST BROKING SVCES PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140106_00008_FRM DATE: 06/01/2014

Plus en détail

CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CONDITIONS GENERALES DE VENTE :

CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CONDITIONS GENERALES DE VENTE : Version Fr CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE CONDITIONS GENERALES DE VENTE : EMPLACEMENTS Version NL CAMPING SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE RESERVERINGSVOORWAARDEN PLAATSEN Le camping accepte

Plus en détail

CONDITIONS D IDT FINANCIAL SERVICES POUR LES CARTES PRÉPAYÉES PROGRAMME XXIMO MOBILITY CARD BELGIQUE

CONDITIONS D IDT FINANCIAL SERVICES POUR LES CARTES PRÉPAYÉES PROGRAMME XXIMO MOBILITY CARD BELGIQUE CONDITIONS D IDT FINANCIAL SERVICES POUR LES CARTES PRÉPAYÉES PROGRAMME XXIMO MOBILITY CARD BELGIQUE Conditions relatives aux cartes Les présentes Conditions relatives aux cartes sont d application sur

Plus en détail

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CORPORATE EVENT NOTICE: Avis BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20130321_00253_EUR DATE: 21/03/2013 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Distribution (spin-off) de Brookfield Property Partners

Plus en détail

OFP et les nouvelles tendances & Investissements et performances des IRP belges en 2011

OFP et les nouvelles tendances & Investissements et performances des IRP belges en 2011 OFP et les nouvelles tendances & Investissements et performances des IRP belges en 2011 Les nouvelles tendances concernant la relation contractuelle entre OFP & Asset Manager - Jean-Marc Gollier Maître

Plus en détail

NOTE DE SERVICE / DIENSTNOTA Date / Datum : 03/11/2008 n / nr. CD/LABO/256096

NOTE DE SERVICE / DIENSTNOTA Date / Datum : 03/11/2008 n / nr. CD/LABO/256096 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Administration des Laboratoires CA-Botanique Food Safety Center Boulevard du Jardin botanique 55 B-1000 Bruxelles Tél. 02 211 87 27 - Fax 02 211

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Luik Onderwerp Assurance. Garantie R.C. après livraison. Contrat. Mauvaise exécution du contrat. L'obligation de délivrance n'est pas couverte par la garantie souscrite auprès

Plus en détail

Guidelines Logos & Font

Guidelines Logos & Font Guidelines Logos & Font 08/10/2013 Tous les logos sont disponibles en plusieurs formats sur : Alle logo s zijn in verschillende formaten beschikbaar op: All logos are available in several formats on: https://dieteren.sharepoint.com/templateslogos

Plus en détail

Ressortissants européens 1 ère inscription en Belgique

Ressortissants européens 1 ère inscription en Belgique Ressortissants européens 1 ère inscription en Belgique Une première inscription dans les registres de la population s effectue sur rendez-vous. Lors de celui-ci vous devrez impérativement présenter : -

Plus en détail

BELGIAN FREIGHT FORWARDERS STANDARD TRADING CONDITIONS (Free translation)

BELGIAN FREIGHT FORWARDERS STANDARD TRADING CONDITIONS (Free translation) BELGIAN FREIGHT FORWARDERS STANDARD TRADING CONDITIONS (Free translation) Definition and Scope of the Contract Article 1 Unless otherwise agreed these Conditions shall be applicable to any form of service

Plus en détail

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 40707 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 99

Plus en détail

Inhoud Spelregels... 2

Inhoud Spelregels... 2 Inhoud Spelregels... 2 Règles du jeu... 14 Spielregeln... 26 Game rules... 38 Spelregels De spelregels van de KBC-Beleggerskoers (editie 2015-2016) KBC vindt respect voor je privacy belangrijk. Daarom

Plus en détail

Please insert project number and name

Please insert project number and name INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën Programme de coopération transfrontalière 2007-2013 INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën Crossborder cooperation Programme 2007-2013 INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën Grensoverschrijdend

Plus en détail

1.2 Compatibele computer betekent een Computer met het besturingssysteem en de hardwareconfiguratie welke in de Documentatie worden aanbevolen.

1.2 Compatibele computer betekent een Computer met het besturingssysteem en de hardwareconfiguratie welke in de Documentatie worden aanbevolen. ADOBE SYSTEMS INCORPORATED Licentieovereenkomst voor Adobe InDesign Server Software LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR ADOBE INDESIGN SERVER SOFTWARE ( DE OVEREENKOMST ) ZORGVULDIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE

Plus en détail

OPENBAAR AANBOD IN BELGIË

OPENBAAR AANBOD IN BELGIË OPENBAAR AANBOD IN BELGIË AEGON N.V. (opgericht naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te Den Haag) Minimaal Euro 100.000.000 Eeuwigdurende Achtergestelde Obligaties met trimestrieel betaalbare

Plus en détail

Relevé central, paiement centralisé. La société reçoit et paie le relevé. le 15 du mois. Pays Tél travail

Relevé central, paiement centralisé. La société reçoit et paie le relevé. le 15 du mois. Pays Tél travail Formulaire de demande Veuillez renvoyer ce formulaire à implementationteam@alpha-card.com et n'oubliez pas de joindre: - une copie recto/verso de votre carte d identité - une copie des statuts de votre

Plus en détail

Nederlandse versie. Version Française. English version

Nederlandse versie. Version Française. English version Nederlandse versie Version Française English version Link Praktische info / Procedures Adres Sirius Travel Service Airport Brussels National 40P Box 4 1930 Zaventem (België) Openingsuren Onze kantoren

Plus en détail

EDIEL MODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESECTOR IN BELGIE LE MODELE EDIEL DANS LE SECTEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE

EDIEL MODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESECTOR IN BELGIE LE MODELE EDIEL DANS LE SECTEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE EDIEL ODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESETOR IN BELGIE LE ODELE EDIEL DANS LE SETEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE UIG PART II A Structuring Fase: Stappenplannen & Segment Tabellen 17. Wijzigen

Plus en détail

AVIS OFFICIELS OFFICIELE BERICHTEN

AVIS OFFICIELS OFFICIELE BERICHTEN 38592 MONITEUR BELGE 02.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD AVIS OFFICIELS OFFICIELE BERICHTEN COUR D ARBITRAGE Extrait de l arrêt n 130/2005 du 19 juillet 2005 [2005/202264] Numéro du rôle : 3020 En cause : les

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Landverzekering. Overeenkomst. Verschillende risico's. Verzwijging of onjuiste mededeling. Nietigheid. Datum 9 juni 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Plus en détail

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF MEDIAFIELD (2013)

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF MEDIAFIELD (2013) GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF MEDIAFIELD (2013) 1. Definition and specific characteristics associated with the business line Mediafield sprl (registered for the purposes of VAT under no. BE 465 888 822),

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Bergen Onderwerp Divorce. Loi du 27 avril 2007 réformant le divorce. Droit transitoire. Application de la loi aux procédures en cours au 1er septembre 2007 Datum 15 april 2008

Plus en détail

LE MODELE EDIEL DANS LE SECTEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE EDIEL MODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESECTOR IN BELGIE

LE MODELE EDIEL DANS LE SECTEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE EDIEL MODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESECTOR IN BELGIE EDIEL ODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESECTOR IN BELGIE LE ODELE EDIEL DANS LE SECTEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE UIG DEEL II E Settlement Fase: Stappenplannen & Segment Tabellen UIG PARTIE

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Bergen Onderwerp Contrats de travail. Réglementation générale. Diminution des prestations de travail pour raisons médicales. Assiette de calcul de l'indemnité de rupture Datum

Plus en détail

IV. Entreprises en difficultés Ondernemingen in moeilijkheden

IV. Entreprises en difficultés Ondernemingen in moeilijkheden IV. Entreprises en difficultés Ondernemingen in moeilijkheden Liège (7e ch.) 1 avril 2014 2013/RG/1026 Siège : MMe. A. Jacquemin, MM. X. Ghuysen et Th. Piraprez, conseillers M.P. : MMe. V. Truillet, Substitut

Plus en détail

Groupe Sud est Vacances

Groupe Sud est Vacances Groupe Sud est Vacances Cher Client, Contrat de Réservation Merci de bien vouloir nous contacter par téléphone avant de retourner votre contrat de réservation et votre acompte. L adresse du camping se

Plus en détail

LEVERINGSVOORWAARDEN DELIVERY TERMS H E L M O N D PAG 275

LEVERINGSVOORWAARDEN DELIVERY TERMS H E L M O N D PAG 275 LEVERINGSVOORWAARDEN DELIVERY TERMS 17 H E L M O N D PAG 275 Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (september 2012) van de besloten vennootschap Noxon Stainless B.V. Afdeling 1. Algemene bepalingen

Plus en détail

LED LENSER * SEO 5 手 册

LED LENSER * SEO 5 手 册 Operating instructions Bedienungsanleitung Instrucciones de uso Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Руководство по эксплуатации 取 扱 明 書 手 册 English... 02-05 Deutsch... 06-10 Español...

Plus en détail

Lesseuils en Belgique pour un revenu minimum adéquat et accessible. Elke Vandermeerschen & Jonathan Devillers (BAPN)

Lesseuils en Belgique pour un revenu minimum adéquat et accessible. Elke Vandermeerschen & Jonathan Devillers (BAPN) Lesseuils en Belgique pour un revenu minimum adéquat et accessible. Elke Vandermeerschen & Jonathan Devillers (BAPN) Les seuils en Belgique pour un revenu minimum adéquat ét accessible 0: Revenu Minimum:

Plus en détail

La mise en place pratique UPB-AVB de My Carenet 6/03/2013. My Carenet: praktische implementatie

La mise en place pratique UPB-AVB de My Carenet 6/03/2013. My Carenet: praktische implementatie La mise en place pratique UPB-AVB de My Carenet 6/03/2013 My Carenet: praktische implementatie by Définition MyCareNet est une plateforme centrale orientée service, au profit des prestataires individuels

Plus en détail

Règlement de gestion du fonds d investissement

Règlement de gestion du fonds d investissement Fortis AG - Vos assurances chez votre courtier Règlement de gestion du fonds d investissement Top Protect Financials 08/2018 1 Dénomination du fonds : Top Protect Financials 08/2018 01/06/2008 Date de

Plus en détail

7-029-BE_Dignity-in-Care

7-029-BE_Dignity-in-Care INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën Programme de coopération transfrontalière 2007-2013 INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën Crossborder cooperation Programme 2007-2013 INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën Grensoverschrijdend

Plus en détail

LE DROIT D ACCÈS AUX DOCUMENTS DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES

LE DROIT D ACCÈS AUX DOCUMENTS DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES LE DROIT D ACCÈS AUX DOCUMENTS DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES Chef adjoint de l unité "Transparence, relations avec les groupes d intérêt et les organisations extérieures", Commission européenne 1 - Secrétariat

Plus en détail

TARIFSRATES2015. Ici demandez le confort : Remarques / Remarks et / and Suppléments / Extras :

TARIFSRATES2015. Ici demandez le confort : Remarques / Remarks et / and Suppléments / Extras : TARIFSRATES2015 Remarques / Remarks et / and Suppléments / Extras : Frais de réservation/ Booking fees Animal (maximum 2) / Pet (max. 2) Kit bébé / baby cot,-bath and high chair 30 en haute saison / in

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Art.341 WIB 1992. Indiciaire aanslag. Inlichtingen door de belastingplichtige verstrekt in antwoord op een vraag om inlichtingen omtrent zijn privéleven. Datum 4 januari

Plus en détail

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP 41779 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP F. 2008 2668 MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE [C 2008/29369] 13 JUIN 2008. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modèles des

Plus en détail

IV. Entreprises en difficultés - Ondernemingen in moeilijkheden. Cour d appel Liège, 7 e ch., 6 mars 2014 2012/RG/1136

IV. Entreprises en difficultés - Ondernemingen in moeilijkheden. Cour d appel Liège, 7 e ch., 6 mars 2014 2012/RG/1136 IV. Entreprises en difficultés - Ondernemingen in moeilijkheden Cour d appel Liège, 7 e ch., 6 mars 2014 2012/RG/1136 Siège : Mme. A. Jacquemin, X. Ghuysen et Th. Piraprez, conseillers Responsabilité bancaire

Plus en détail

LE CONTRAT DE CREATION D UN SITE WEB

LE CONTRAT DE CREATION D UN SITE WEB http://www.droit-technologie.org présente : LE CONTRAT DE CREATION D UN SITE WEB Jean-Paul TRIAILLE Avocat au barreau de Bruxelles Maître de conférences F.U.N.D.P. jeanpaul.triaille@klegal.be 8 mars 2001

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Consumentenkrediet. Kredietovereenkomst Datum 7 januari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Plus en détail

BELGISCH STAATSBLAD 08.05.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.05.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.05.2012 MONITEUR BELGE 27007 MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2012 1275 [C 2012/29204] 29 MARS 2012. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux aides à

Plus en détail

Federal Public Service Health, Food Chain Safety and Environment

Federal Public Service Health, Food Chain Safety and Environment Federal Public Service Health, Food Chain Safety and Environment DG4 General Directorate Animals, Plants and Food Service Pesticides and Fertilizers INSTRUCTIONS FOLLOWING THE ANNEX I INCLUSION OF HEXYTHIAZOX

Plus en détail

L assurance soins de santé en Belgique. Ce que vous voulez savoir... www.cm.be

L assurance soins de santé en Belgique. Ce que vous voulez savoir... www.cm.be L assurance soins de santé en Belgique Ce que vous voulez savoir... www.cm.be Index Avant-propos...15 Votre affiliation à la CM Leuven...16 Les citoyens de l Espace Économique Européen (EEE) titulaires

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel Onderwerp Divorce. Pension alimentaire. Epoux dans le besoin. Couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire. Notion Datum 13 mei 2008 Copyright and

Plus en détail

Principes inzake sociaal beheer van de groep Dexia

Principes inzake sociaal beheer van de groep Dexia Principes de gestion sociale du groupe Dexia Principes inzake sociaal beheer van de groep Dexia Principles of Social Management at the Dexia Group Contexte Le Groupe Dexia bénéficie depuis sa création

Plus en détail

Seller Master Agreement

Seller Master Agreement Seller Master Agreement This is the English version of the CarNext International Master Agreement The Dutch and French version can be found on the www.carnext.be website Ceci est la version anglaise du

Plus en détail

OPEN BUSINESS SEATS THE MOST ENHANCED VIP OUTSIDE EXPERIENCE CORPORATE CLUB

OPEN BUSINESS SEATS THE MOST ENHANCED VIP OUTSIDE EXPERIENCE CORPORATE CLUB OPEN BUSINESS SEATS THE MOST ENHANCED VIP OUTSIDE EXPERIENCE OPEN BUSINESS SEATS SEASONS 2015-2018 EEN ULTIEME ERVARING, MIDDEN IN DE BELEVING Luxueuze lederen buitenzetels gelegen in tribune 3 Verwarmingselementen

Plus en détail

Declaration of Performance: 097-00005-00

Declaration of Performance: 097-00005-00 Declaration of Performance: 097-00005-00 1. Unique identification code: A13 A14 2. Type, batch or serial number(s) or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant

Plus en détail

Soutenir les familles touchées par la pauvreté. 3 = 1 repas chaud.

Soutenir les familles touchées par la pauvreté. 3 = 1 repas chaud. Soutenir les familles touchées par la pauvreté. 3 = 1 repas chaud. Faites don de un (ou plusieurs) Ticket Compliments Supreme Award. Edenred s engage à rembourser la totalité du montant aux épiceries sociales.

Plus en détail

Extern toepassen van Social Media in de overheid

Extern toepassen van Social Media in de overheid Extern toepassen van Social Media in de overheid Bart Van Herreweghe (donderdag, 25 november 2010) Voorstelling Sociale media zijn "hot". Iedereen wil er gebruik van maken in de dagelijkse externe communicatie.

Plus en détail

Insurance & Liabilities

Insurance & Liabilities NEWSLETTER ON BELGIAN AND LUXEMBOURG INSURANCE LAW LETTRE D INFORMATIONS EN DROIT BELGE ET LUXEMBOURGEOIS DES ASSURANCES NIEUWSBRIEF OVER BELGISCH EN LUXEMBURGS VERZEKERINGSRECHT 2011 2010 2009 2008 Best

Plus en détail

CHEE DE CHARLEROI/CHARLEROISESTEENWEG 146-150 BRUXELLES B-1060 BRUSSEL TEL +32 2 348 63 48 FAX +32 2 343 95 33 info@ltime.com www.ltime.

CHEE DE CHARLEROI/CHARLEROISESTEENWEG 146-150 BRUXELLES B-1060 BRUSSEL TEL +32 2 348 63 48 FAX +32 2 343 95 33 info@ltime.com www.ltime. CHEE DE CHARLEROI/CHARLEROISESTEENWEG 146-150 BRUXELLES B-1060 BRUSSEL TEL +32 2 348 63 48 FAX +32 2 343 95 33 info@ltime.com www.ltime.com Notre vocation Onze opdracht Notre vocation consiste à offrir

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Vennootschappen. Fusie door overneming. Invloed op het verloop van een procedure waarin de overgenomen vennootschap partij is Datum 26 mei 2011 Copyright and disclaimer

Plus en détail

Analysons le graphique des coûts de cette année!.. Let s analyse this year cost chart!.. Laten we het kostendiagram van dit jaar analyseren!..

Analysons le graphique des coûts de cette année!.. Let s analyse this year cost chart!.. Laten we het kostendiagram van dit jaar analyseren!.. Business Analysons le graphique des coûts de cette année!.. Let s analyse this year cost chart!.. Laten we het kostendiagram van dit jaar analyseren!..... + Vocabulaire Organigramme Flowchart Organisatieschema

Plus en détail

Agent immobilier Syndic d'immeuble Commerçant Vastgoedmakelaar Syndicus van een onroerend goed Handelaar

Agent immobilier Syndic d'immeuble Commerçant Vastgoedmakelaar Syndicus van een onroerend goed Handelaar I. Droit commercial en général Algemeen handelsrecht Bruxelles (9me ch.) 24 avril 2014 R.G. : 2013/AR/1671 Mme M.-F. Carlier, M. H. Mackelbert et Mme C. Heilporn, conseillers, M.P. : M. C. Reineson, substitut

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Wet 21 november 1989. Artikel 29bis. Slachtoffer. Zwakke weggebruiker volledig aansprakelijk voor het ongeval. Rechthebbenden. Gevolgschade. Vergoeding. Verzekeraar

Plus en détail

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE VENDREDI 2 MAI 2014 N. 107 Adjudication publique VZW SINT-JOZEFCOLLEGE TURNHOUT N. 509629 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve

Plus en détail

Jan De Nul in top 3 of Belgium s most attractive employers

Jan De Nul in top 3 of Belgium s most attractive employers Page 1 of 5 Subj: Date: From: PRESS RELEASE / PERSBERICHT / COMMUNIQUE DE PRESSE JAN DE NUL GROUP 3/28/2014 8:28:27 A.M. Pacific Daylight Time heleen.schellinck@jandenul.com PRESS RELEASE / PERSBERICHT

Plus en détail

LA ZONE DE RENCONTRE ET LES ESPACES PARTAGES : NOUVEAUX OUTILS DANS LE CADRE DE LA CATEGORISATION DES VOIRIES.

LA ZONE DE RENCONTRE ET LES ESPACES PARTAGES : NOUVEAUX OUTILS DANS LE CADRE DE LA CATEGORISATION DES VOIRIES. 1 LA ZONE DE RENCONTRE ET LES ESPACES PARTAGES : NOUVEAUX OUTILS DANS LE CADRE DE LA CATEGORISATION DES VOIRIES. ISABELLE JANSSENS Institut Belge pour la Sécurité Routière Résumé Les fonctions locales,

Plus en détail

Art 2. 1. De bepalingen van deze wet zijn van toepassing op de hierna vermelde ondernemingen en personen:

Art 2. 1. De bepalingen van deze wet zijn van toepassing op de hierna vermelde ondernemingen en personen: Art 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Loi du 11 janvier 1993 relative

Plus en détail

Secure Advantage Revenus Garantis

Secure Advantage Revenus Garantis FICHE TECHNIQUE CONSEILLER DOCUMENT NON CONTRACTUEL RÉSERVÉ À L USAGE EXCLUSIF DES CONSEILLERS FINANCIERS Secure Advantage Conditions en vigueur au 16/09/2015 Principales caractéristiques du Contrat Nature

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Curator. Hypothecaire inschrijving namens de gezamenlijke schuldeisers Datum 2 mei 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan

Plus en détail

EDIEL MODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESECTOR IN BELGIE LE MODELE EDIEL DANS LE SECTEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE

EDIEL MODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESECTOR IN BELGIE LE MODELE EDIEL DANS LE SECTEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE EDIEL ODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESETOR IN BELGIE LE ODELE EDIEL DANS LE SETEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE UIG PART II A Structuring Fase: Stappenplannen & Segment Tabellen 8. Gecombineerde

Plus en détail

Canada / Netherlands Agreement

Canada / Netherlands Agreement Canada / Netherlands Agreement Applying for a Netherlands Old Age Pension Here is some important information you need to consider when completing your application. Please ensure you sign the application.

Plus en détail

BES national. BES national. PIETTE Alain. - Journée nationale BES fixée au mardi 26 mars 2013

BES national. BES national. PIETTE Alain. - Journée nationale BES fixée au mardi 26 mars 2013 PIETTE Alain De: PIETTE Alain Envoyé: lundi 5 novembre 2012 22:34 Objet: BES flash October 2012 / BES flash Octobre 2012 BES flash Oktober 2012 Alle BES flash op onze website:http://www.besweb.be/nl/besflash

Plus en détail

Royal Chow-Chow Club de Belgique asbl. Affil. / Aang. URCSH / KKUSH n 197. Koninklijke Belgische Chow-Chow Club vzw. EN LETTRES

Royal Chow-Chow Club de Belgique asbl. Affil. / Aang. URCSH / KKUSH n 197. Koninklijke Belgische Chow-Chow Club vzw. EN LETTRES Royal Chow-Chow Club de Belgique asbl. Affil. / Aang. URCSH / KKUSH n 197 Koninklijke Belgische Chow-Chow Club vzw. DIMANCHE /ZONDAG/SUNDAY : 28 /09/ 2014 EN LETTRES LETTRES CAPI- TALES SVP HOOFDLET- TERS

Plus en détail

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 ÉPARGNE-PENSION, ÉPARGNE À LONG TERME ET ÉPARGNE NON FISCALE Type d'assurance vie Assurance vie dont le rendement est lié à des fonds de placement (branche 23). Des primes

Plus en détail

Cutaan Laser Centrum CUTAAN LASER CENTRUM

Cutaan Laser Centrum CUTAAN LASER CENTRUM CUTAAN LASER CENTRUM Medische lasers zijn toestellen die licht produceren van één bepaalde golflengte in coherent geordende golven. Door een aangepaste pulsduur en energiefluence te kiezen, kunnen heel

Plus en détail

icube IT Une solution informatique Serveur? Ne cherchez plus! Vous avez trouvé! de RealEASE Solid Systems

icube IT Une solution informatique Serveur? Ne cherchez plus! Vous avez trouvé! de RealEASE Solid Systems icube IT de RealEASE Solid Systems Une solution informatique Serveur? Ne cherchez plus! Vous avez trouvé! Toute l infrastructure serveur dont la croissance de votre entreprise à besoin, prête à l emploi.

Plus en détail

Piscine chauffée dès l ouverture en fonction des conditions méteo. Heated swimming pool from 16/04 (according weather conditions)

Piscine chauffée dès l ouverture en fonction des conditions méteo. Heated swimming pool from 16/04 (according weather conditions) Piscine chauffée dès l ouverture en fonction des conditions méteo. Heated swimming pool from 16/04 (according weather conditions) Ouvert du 16/04 au 11/09 125 emplacements 4 ha - 350 m d altitude Parc

Plus en détail

visit our website www.belgavoka.be

visit our website www.belgavoka.be visit our website www.belgavoka.be Belgavoka est un réseau d'avocats, représenté dans chacun des 27 arrondissements judiciaires belges et au Grand-Duché de Luxembourg (voir verso de ce dépliant). Le réseau

Plus en détail

Home center. Interface Server / Serveur d interface

Home center. Interface Server / Serveur d interface Home center Interface Server / Serveur d interface 2 VMBHIS installation guide Package contents The VMBHIS server module, a power cable + optional power plug, network cable, short user guide and USB cable.

Plus en détail

Fiche info financière pour assurance vie non fiscale

Fiche info financière pour assurance vie non fiscale Fiche info financière pour assurance vie non fiscale Valable à partir du 30/6/2015 DL Strategy Type d assurance vie Assurance vie composée de fonds à taux d intérêt garanti par la compagnie d assurances

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Brussel Onderwerp Divorce. Détermination de l'hébergement principal. Installation d'un des parents à l'étranger Datum 2 februari 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Plus en détail

Waar komen geesten eigenlijk vandaan? Where do ghosts come from?

Waar komen geesten eigenlijk vandaan? Where do ghosts come from? Where do ghosts come from? They hatch from ghost eggs, where else?! And where can you find ghost eggs? Usually in a blueberry bush in the darkest clearing of Squirrel Forest! They stay there for exactly

Plus en détail

AM/FM PLL Klokradio Model CR 612 GEBRUIKSAANWIJZING

AM/FM PLL Klokradio Model CR 612 GEBRUIKSAANWIJZING AM/FM PLL Klokradio Model CR 612 AM: 522-1620 khz FM: 87.5-108 MHz GEBRUIKSAANWIJZING Gelieve de gebruiksaanwijzing te lezen alvorens het toestel te gebruiken en bewaar hem voor later gebruik. 1 BEDIENINGSTOETSEN

Plus en détail

Des vacances en Provence entre nature, culture et patrimoine

Des vacances en Provence entre nature, culture et patrimoine Camping de la Laune //// Villeneuve-lez-Avignon //// Gard 2015 Ouvert du 30/03/15 au 17/10/15 Des vacances en Provence entre nature, culture et patrimoine Holidays in Provence between nature, culture and

Plus en détail

1/5. piazza invest 1

1/5. piazza invest 1 1/5 piazza invest 1 TYPE D'ASSURANCE VIE Piazza invest est un produit d assurance-vie de la branche 23, émis par AXA Belgium et lié à différents fonds d'investissement internes d AXA Belgium (voir annexes).

Plus en détail

La dématérialisation Tout un programme! STIB - MIVB A-S Olbrechts IBGE - 25/11/2010

La dématérialisation Tout un programme! STIB - MIVB A-S Olbrechts IBGE - 25/11/2010 La dématérialisation Tout un programme! STIB - MIVB A-S Olbrechts IBGE - 25/11/2010 AGENDA A la STIB, ça déménage! Work In Une Vision Le changement La dématérialisation et Le Document Management Une Vision

Plus en détail

Programme des formations 2015-2016. Programma opleidingen

Programme des formations 2015-2016. Programma opleidingen Centre d Appui Médiation de dettes ASBL Programme des formations 2015-2016 Programma opleidingen Steunpunt Schuldbemiddeling VZW FORMATION DE BASE Formation de base à la médiation de dettes Cette formation

Plus en détail

Société d investissement à capital variable Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119.

Société d investissement à capital variable Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119. Société d investissement à capital variable Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (la «Société») AVIS IMPORTANT AUX ACTIONNAIRES DE Luxembourg, le 8 mai

Plus en détail

Une organisation de la commune d Etterbeek à l initiative du bourgmestre

Une organisation de la commune d Etterbeek à l initiative du bourgmestre Carnaval Pâques Été Toussaint Noël Nouvel An 2015 Editeur responsable : «Le Collège des Bourgmestre et Echevins» - Avenue d Auderghem, 113-115 à 1040 Etterbeek STAGES SPORTIFS & CRÉATIFS Une organisation

Plus en détail

ANPR. Onderdeel van automatische objectherkenning

ANPR. Onderdeel van automatische objectherkenning ANPR Onderdeel van automatische objectherkenning Situatie op het terrein: Vaste systemen geplaatst door: Bestuurlijke overheden (o.m. Vlaams Gewest) Politiezones Mobiele systemen bij Politiezones Douane

Plus en détail

loyalty 2008 relax textile electronics home outdoor

loyalty 2008 relax textile electronics home outdoor loyalty 2008 relax textile electronics home outdoor 2 textile Dress to impress... T-shirt Zwart T-shirt Noir T-shirt Black 12 DM01101000 (M) DM01101001 (L) DM01101002 (XL) DM01101003 (XXL) Polo Ruby Red

Plus en détail

Floorrock HP Isolation de sols flottants

Floorrock HP Isolation de sols flottants Floorrock HP Isolation de sols flottants Description du produit Panneau de laine de roche de haute densité (masse volumique circa 150 kg/m³) pour sols flottants soumis à de fortes charges d utilisation.

Plus en détail

La mise au vert du recrutement : une demarche superflue?

La mise au vert du recrutement : une demarche superflue? La mise au vert du recrutement : une demarche superflue? 30 Juin2011 Laurent-Philippe Ham lph@greenrecruitment.eu 145 rue gatti de gamond 1180 Uccle 02/333 0991 Recruter c est d abord: Attirer Sélectionner

Plus en détail

Fiche d informations financières assurance vie Argenta Fund Plan Cap P4 1

Fiche d informations financières assurance vie Argenta Fund Plan Cap P4 1 Type vie Fiche d informations financières assurance vie Argenta Fund Plan Cap P4 1 Garanties - Garantie en cas de vie o Groupe-cible Aperçu des fonds s Assurance vie d Argenta Assurances SA, Belgiëlei

Plus en détail

particulièrement dits éthiques. Nous plaidons donc pour l institution d un label public de qualité.

particulièrement dits éthiques. Nous plaidons donc pour l institution d un label public de qualité. Dossier de presse Le Soir Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2013 26 L'ÉCONOMIE FOCUS La finance éthique et solidaire se concrétise Des entrepreneurs belges livrent leur vision de la finance philanthropique

Plus en détail

Action quote-part d'une valeur patrimoniale; participation au capital-actions d'une société.

Action quote-part d'une valeur patrimoniale; participation au capital-actions d'une société. Glossaire Action quote-part d'une valeur patrimoniale; participation au capital-actions d'une société. Alpha Alpha est le terme employé pour indiquer la surperformance d un placement après l ajustement

Plus en détail

International Prudence Bond. Un contrat d assurance flexible avec accès à l'un des plus grands groupes de services financiers du Royaume-Uni

International Prudence Bond. Un contrat d assurance flexible avec accès à l'un des plus grands groupes de services financiers du Royaume-Uni International Prudence Bond Un contrat d assurance flexible avec accès à l'un des plus grands groupes de services financiers du Royaume-Uni Lors du choix d un produit d assurance, vous souhaitez que celui-ci

Plus en détail

Perspectives à long terme du transport en Belgique Scénarios alternatifs

Perspectives à long terme du transport en Belgique Scénarios alternatifs 1 Perspectives à long terme du transport en Belgique Scénarios alternatifs Abstract Dr. Inge Mayeres, Lic. Maud Nautet Bureau fédéral du Plan 1 Afin de réduire les effets négatifs des transports, de nouvelles

Plus en détail

Espace Technologique Bâtiment Apollo Route de l'orme des merisiers F-91193 SAINT-AUBIN

Espace Technologique Bâtiment Apollo Route de l'orme des merisiers F-91193 SAINT-AUBIN Espace Technologique Bâtiment Apollo Route de l'orme des merisiers F-91193 SAINT-AUBIN Certificat de constance des performances Certificaat van prestatiebestendigheid CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES

Plus en détail

"SARNIA NEWS" CIRCULAR (Ref: 162/09/RT)

SARNIA NEWS CIRCULAR (Ref: 162/09/RT) "SARNIA NEWS" CIRCULAR (Ref: 162/09/RT) To: ALL SHIPOWNER CLIENTS (insured with RaetsMarine) 24 th December, 2009 Re: RAETSMARINE Press Release - change of primary risk carrier wef 1 1 2010 We have received

Plus en détail

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2014-19 Du 19 janvier 2014. Bulletin Nr 2014-19 Van 19 januari 2014

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2014-19 Du 19 janvier 2014. Bulletin Nr 2014-19 Van 19 januari 2014 Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi - B-1040 Bruxelles +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin der Aanbestedingen

Plus en détail

Règlement Food Information to Consumers Position et préoccupations de l industrie alimentaire Verordening Food Information to Consumers Standpunt en

Règlement Food Information to Consumers Position et préoccupations de l industrie alimentaire Verordening Food Information to Consumers Standpunt en Règlement Food Information to Consumers Position et préoccupations de l industrie alimentaire Verordening Food Information to Consumers Standpunt en bezorgdheden van de voedingsindustrie Lisibilité Definition

Plus en détail