Relations Économiques Internationales

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Relations Économiques Internationales"

Transcription

1 R Émqu I J-M Mu d b Ed Bé (pmb 2002) Ev

2 3 P Chp 1 L'hm u d. Chp 2 L u fu d émqu. Chp 3 Pf émqu. Chp 4 L mm Chp 5 - L mé fè. Chp 6 L d émqu 4 2

3 Chp 1 Lhm u d émqu 5 Mquu "C' pqu u èg géé qu pu ù y d mœu du, y du mm; qu pu ù y du mm, y d mœu du" (Mquu, D 'Ep d, Lv XX, hp I) 6 3

4 U ju «hmux» Py B b éhg p Py A b éhg (100, 100) (50, -50) p (-50, 50) (-50, -50) 7 U u pé d jux à mm pv 8 4

5 L hm d 'hm L v du mhé L v d v d u. L égm ux L f d 'h 9 Adm Smh «Chqu dvdu p qu'à pp g;, mm d buup d'u, du p u m vb à mp u f qu ' um d Tu hh qu éê p, v uv d'u mè b pu ff pu 'éê d éé, qu ' v ém pu bu d'y v.» Rhh u u u d h d (1776) IV, 2. Adm Smh 10 5

6 L v du mhé «C' um d 'hmm ux f mp du mhé qu, d pé, du pb dévppm d'u v qu 'u pu dévpp; ' p um qu u pp qudm à u ququ h d pu gd qu qu u u puv mpd pm." L u d Svud Fdh Hyk 11 L f d h "L dém b éhg u d 'éd v mp mm pp péd à 'g d'u gd p du md." I L Md dé du 17 b 2001 F Fukuym 12 6

7 U xmp d hmu : hé d vg mpf. L g muu à 'éhg d hé d vg mpf L'dém d m d 'éhg d hé d vg mpf L dém d m d 'éhg p mhé L'upu d uqu 13 Dvd Rd 14 7

8 Ju à mm pv «Tu mm vgux p, mêm pu u pu qu m. Tu gu p uu» Jmy Bhm ( A) 15 L m du mm hmux Thé du f pm qu pu du à d "gu mm". Thé d ppuv d Jgdh Bhgw. Théèm d Sp Smu. Thé d pqu mm égqu. Thé d dgè. 16 8

9 L f pm Gd py qu fu px mdux Tf pm : f uqu g mg éu d mé d m d éhg ég à p mg éu d d d p. 17 C ppuv Lugm d xp dépm px. C ff égf qu pè u vu d pdu pu mp u f pf vum. Jgdh Bhgw 18 9

10 Pqu mm égqu Pu Kugm L É puv ubv u pég u mp ux pu qu ux- f u puv d mhé p d pu évé. 19 C dgè Pu Rm L mm fv dffu hgqu, m : L pé pu é d d u pu um ux v /u ux dm u dmu u é à R&D (Gm-Hpm). Lfux dmp pu é d p défvb

11 Théèm d Wfgg Sp Pu Smu STOLPER SAMUELSON Dmu du puv dh d fu d pdu pu vm. D b du puv dh u hômg d é qufé d py du. 21 U u xmp : 'équb umqu d b d pm L jum umqu égm d'é

12 L pp d é- L pé d'u m déf p pd mé péux. L é d b p bqu mé p qu d v. Juqu'ux é 1870, vbé 'ppqu égm à 'g (bmém). 23 L'jum umqu d b d pm é- 1. Déf d b d pm fç. 2. S d f dépé d m. 3. Ah d f dépéé v à pé fx. 4. Tp d Ag v v pu d v f 5. =>Pu d f à vé quu dép 24 12

13 L'jum umqu d b d pm é- II Lh d f d à éb u d m M «bg» é qu û d uffmm b. Cu : é- pm fuu d m d m d û d (p dé d ) 25 Symé ué d E L b d pm d à 'équb "umqum" ; 'y p d " xéu" à p. L fxé d ux d hg g p d mém d mhé v u mhé d hg. L'É, u Bqu puv p, m d pqu mé puqu m mé p k d' Symé : à u d (déf) pd u é (f) 26 13

14 L équb umqu d b d pm é L jum d b d pm hg f L g d'mpbé 27 L vg du hg f M Fdm E d déf, dépé pm d éb mpévé b mm. L péu u ux d hg b : éè jum

15 L m d jum p dépé L f d ugm du px d mp puv mp u évu vum (ééqu). Rqu df mpé L ux d hg démé p b d b d pm ( muvm d pux). 29 L g d Mud Iég fè Fm É- ; uy bd Idépd d pqu mé B Wd Chg fx 30 15

16 Chp 2 L u fu d émqu 31 L u fu d émqu PLAN L d fu U pé d fu. L dmm du p. Exmp d f d émqu : u f pdu d b pub ux 32 16

17 L d fu Mm, m émqu, ém 33 L mm Pm é u débu du XVI è L h pu mpqu umu d méux péux bu p quê (Epg, Pug), mm (Ag), xp g (Suy) u mufuè (F) 34 17

18 L mm L mm u m émqu U é xéd d b mm Qu d fu p u Tu vé p équv 35 Ju à mm u «Nu f u d p qu ég f d g» Mh 36 18

19 L du mm F : Cb Dévppm d Mufu. P à b d v d px g b. Lm xp g pu p u px. Dévppm d «g fuu» 37 L yèm égé Fdh L I x u qu d (qu pu juf d gu dxp) Fm du É- N p U duè L m émqu p p dévppm d du. P d du 38 19

20 L «ém» d «Qud É, fé à u pbé d pé v d g muu, dmd v pé, qu qu p d v mm g pg. I d dmd p E- qu u u dux gg? m : Qu v gg pu» (Kh Wz, Thy f I P, M Gw H, 1979 ) 39 L fdm du "ém" d émqu Rvé d É qu puuv u éê pp. Rhh d g f puô qu'bu N Mhv 40 20

21 U mp bém/m émqu 1 Lué dy p Lbém L dvdu d mpm hmé p mhé V uv: mhé vu uv Nm L N gé É qu mpêh «h» (Lévh) V 41 U mp bém/m émqu 2- L bjf Lbém Mxm b-ê dvdu u d u dpb Nm Mxm pu v d É pu qu pu âh d u dpb 42 21

22 Objf du m émqu "L m fè à 'É u m hqu upéu ux éê d dvdu qu f p, édub à f d éué d égu -émqu". P. d S (1998, p. 12) 43 U mp bém/m émqu 3 -L ô d E É mm qu pu ê pé p gup déê pu (buu) u x (bb, gup d p). É «fu» v qu œuv pu éê géé m d pqu qu f pu

23 U mp bém/m émqu 4- L ô du mm L mm pfqu U xéd mm é, uhb, ub P d dffé d u mm u mm xéu L mm u fm d gu L pu xg u umu d pm p u xéd Su mm xéu pm umu d h. 45 U mp bém/m émqu 5 -L d h Cvg v u f d h fdé u dém mhé Cué d h fdé u fm d, dé émg d pu

24 L ô d g Iu éf ubu u mhé Apb éè m d É u mhé Ou mb () déf A à uvé d É Apb um u um qu mé pp d f. 47 U pé d fu L dmm du p 48 24

25 Dmm du p "Tu hx dé mp u. S u dé qu' dé u, vu uz u m d p d'u u dux. S u dé qu mp uv, u u u m d p d 5, m mp mxmum. M vu vu uvz muum, vu uz u dux u m d p d 3." 49 Dmm du p (xmp) Py ég p Lb-éhg Py p (5, 5) (15, 3) Lbéhg (3, 15) (10, 10) 50 25

26 Exmp d f d émqu Cu f pdu d b pub ux 51 U xmp d «m d» u f 2 p égè uh 'mp dffémm d u py A u d u py B. S ux d'mp u bééf dqu 1 fm 'mp A 'u B. S, dux p v d py qu pp ux d'mp pu fb. D u, p é u bééf d 100. L'É hh à mxm f

27 U xmp d u f (u) py A 30% 20% py B 30% 20% 30 ; ; 0 0 ; ; L pdu d b pub ux L d b pub B pub qug L d b pub ux B mux pub ux L hé d bé hégémqu 54 27

28 L d b pub N xuvé N vé Pbèm du «f d» Pu Smu 55 L b pub mpu Rvux N vux Exuf Nxuf B pvé B um à g Réux ; b d ub B pub pu, mmu 56 28

29 L b pub ux yèm mm uv d ux d ppéé yèm d m yèm mé b pêu d md,. Ch Kdbg 57 L b pub ux bé émqu éué bé pqu vm d hum Jph Sgz 58 29

30 Mux pub gbux Eff d Gu m Ibé fè Epdém,. 59 Thé d bé hégémqu (C.P. Kdbg) A u du pbèm du f dg, b pub ux puv ê fu qu p u pu hégémqu. L (mm d 1929) xp qu p b d hé gé m

31 L u pph U v mx d f d 'h U ppv m L gu d v 61 Lf d h m x L d du pm du à ffdm. Avè m f d u é é

32 U ppv m Tuv g hz A p d g mhé Phb du pê à éê N d px équb S-Thm d Aqu 63 L gu d v F d f dégqu uv «pé» p d É (USA v URSS) Géé d f 5 u 6 v uv déf p u hég gux 64 32

33 Chp 3 Pf émqu 65 Pémbu I gm f f d d f m u wud b f qu h y d f p f, d bu,, d b fu h h. Bu, m hv dvd wy mpvh hmv d h; d pf v m dvdu hpp. J.M. Ky, Th Em Cqu f h Jh Myd Ky p (1919) 66 33

34 P Chp 3 1. R pp h qu u é m g d pé 2. L mpm kyé 3. L g 4. U pph pév d g 67 S 1 Rpp hqu 68 34

35 L émqu v pmè gu md. L'é. D mm bé bém pm. L pmè g 69 L é m g dup m g L Mé F (1892) Pm g : m mp d py «émg» (USA, Ru, ) Su vu g Ju Mé 70 35

36 L pmè g U éégphqu (1865) Buu d pd mu (1875), U p uv (1878), U pu p d œuv é qu (1883), 'U pu Pub d Tf du (1890) Cfé d L Hy u D I Pvé (1893) Buu I d Squ Cmm (1913). 71 L Pmè Gu Md Abd d é - Déf pub Du mv

37 L Té d V (1919) Cmu g Em d Emp upé Cé d SDN C é d g - (Cu pm- d ju -, Og du v) Lud ép mpé à Amg Té d V 73 L'ffdm d émqu d '-dux gu L d 1929 L'd p C du SMI dévu mpév 74 37

38 L du mm 75 L yèm mé d B Wd Tux d hg fx (mg d 1%) m pé évb Ag u d D v b à p éd 35$ Cé du FMI : u à b d pm. Cé d Bqu Md : pê pu u dévppm 76 38

39 L é v d p è gu 77 L émqu pè B-Wd L'g d N U L yèm d B Wd. FMI Bqu Md L dévppm d mm P Mh é d 'OECE L'U Eupé d Pm ( ) C bd du yèm d B Wd : hp

40 S 2 L mpm ky d g 79 L équ d d gu L bém «dgmqu» pm p d um émqu qu fv d D u u f f édu bé m: v p vd é m v é qu d pf L mhé égu p dépd E 80 40

41 E u-mp à u m, g d é hg éd d ff mupu du mm xéu 1 Y ( I X) m L vg mpf ju évum à g m 81 L vg d ff mupu muu Exp d A PNB d A Imp d A PNB d B Exp d B 82 41

42 L ff mupu mpb v é qub mm Y+m Y = I+ X v Y = S = I, m Y= M= X Cmpb gf p umqu 83 Kyém v bém C ff mupu mpqu u-mp péb d u L pé pu x mmédm d ff mupu égf M, py puv ê é à "xp" u hômg 84 42

43 Cpé, bé u Fd Mé I L' 1 d pu bjf d "pmuv pé mé ", d "f 'xp 'm hmux du mm bu à 'u u m d vux évé d'mp d vu é u dévppm d u pduv d u É mmb, bjf pm d pqu émqu", d "pmuv bé d hg, m É mmb d égm d hg dé év dépé u d hg". 85 Dévppm d u pduv à Bqu Md L Bqu Md p pu bu d 1 d'"ug dévppm d équpm pduf d u d py m dévppé", d'ug 'vm, d fv 'équb d b d pm, d fv "'ugm d pduvé, vu d v d d v" 86 43

44 OMC : P mp, L pp émqu py mmb "dv ê é v èvm d vux d v, é du p mp d'u vu évé uju du vu é d dmd ffv, 'm d pdu du mm d mhd d v". 87 dévppm dub "u pm 'u pm d u md fmém à 'bjf d dévppm dub, vu à f d pég pév 'vm d f my d'y pv d'u mè qu mpb v u b u pf à dffé vux d dévppm émqu"

45 Dé du kyém d g? 1/2 «L b u v m p u p u u u u u d é qu-vg, qud Rd Rg Mg Thh p ê h dé g du b m hé L FMI Bqu Md dvu uv u m h g é d mp dé uxpy puv é». Jph Sgz, L Gd déu, p Dé du kyém d g? 2/2 «Ky xpqué puqu py qu d p dp d u pp hf d pqu z x p :p qu p p mp u p p bé é f qu pud u py LFMIé d éf p u ux u p pu m à uv d é g p u x p qu u h. Au j u d hu, f v» Jph Sgz, L Gd déu, p.257 Cu d Whg : v hp

46 S 3 L g 91 L dhé ufmi à OMC L Adhé uxo g

47 L g Iu péé du yèm d N U Bqu md (BIRD) Whg (É-U) Fd mé (FMI) Whg (É-U) Og du v (OIT): Gèv (Su) Og d N U pu 'm 'guu (FAO), Rm (I) Og d N U pu 'édu, uu (UNESCO), P (F) Og d 'v v (OACI) - Mé (Cd) Og md d é (OMS) - Gèv (Su) U p uv (UPU) - B (Su) 93 L g (u) U d éémmu (UIT) - Gèv (Su) Og méégqu md (OMM) - Gèv (Su) Og mm (OMI) - Ld (Ryum-U) Og md d ppéé u (OMPI) - Gèv (Su) Fd d dévppm g (FIDA) Rm (I) Og d N U pu dévppm du (ONUDI) - V (Auh) 94 47

48 L g (u) L pgmm d N U. L Cfé d N U u mm dévppm : L CNUCED, Gèv. L Pgmm d N U pu dévppm : PNUD:, Nw-Yk. Pgmm d N U pu 'vm : PNUE, Nb. Pgmm m md : PAM, Rm 95 L u g guvm U Eupé (UE), Bux Luxmbug. L G7-G8, p d fx. L Cub d P, P. Cpé émqu A-Pfqu (APEC) Mu ; A (NAFTA) ; ASEAN Bqu upé pu u dévppm (BERD), Ld. Og d pé d dévppm émqu (OCDE) - P (F) Og du Té d 'Aqu Nd (OTAN) - Bux (Bgqu) Og pu mg (OIM) - Gèv (Su) Og md du mm (OMC) - Gèv (Su) 96 48

49 Au g Bqu d Règm ux, Bâ (Su) A du p é (IATA) Gèv (Su) Mé (Cd) Bqu mé d dévppm (BID)Whg, DC (E-U) Chmb d mm Og d m (ISO) Gèv (Su 97 Pp équ d g L è guvm d g L g : d pé L g : fuu d b pub ux 98 49

50 L è guvm d g L É «dg» g («mmb dv») L èg d v ffm péém d É uv. L u m v d g. U p "é" hégémqu d g U pph p-hégémqu d g L'u d É 99 L g «mmb dv» L g dé (C d dm,c, ) mp é d pé d É mmb. Aymé fvu d «pu» L èg gd dé p p É mmb dv ê ppqué p f d g

51 L èg d v d g Règ d mjé (mp u qufé) v pdé d v f du pd émqu du py (FMI, Bqu Md). Règ d mjé (mp u qufé) v pp du pp "u py, u vx" (mbé géé d 'ONU). D d v d 5 pu u C d Séué Règ du u : hqu mmb dp d'u d d v (OMC) 101 L p é d K d b g «FMI Bqu Md v éé gm pé à B Wd mm u éu du Té mé : fm é, ub é dé p u u py»

52 L p-hégémm L mp u hégémqu éé é pu m p g. M - d à u m à ubu ux hégém Rb Kh 103 S 4 U pph pév d g

53 Ru u dmm du p Py ég p Lb-éhg Py p (5, 5) (15, 3) Lb- (3, 15) (10, 10) éhg 105 Egm du dmm du p L u muum vgu (p p p à u ) p pém I g p d u é q u b : éà h L py qu mp b-éhg ux u py m qu v p gg : q u d h é g é m «mf», m

54 L f «dé» d g d : Fv pé É pu d u u muum vgu V u p d èg du ju hé à pé d à bé du yèm Ev x d upu v hé gé m qu «mf» 107 L g fuu d b pub ux. Exmp Eb d èg du ju v à u pp (p xmp : u d pu fvé, m d v d 'OIT, Ck u 'xp u qu d bqu, ) Hm d m pu pdu, égm, pu d pdu (èg mpb du FMI, m d 'OMS, ). Hm pqu émqu (OCDE, FMI, ). U f d'"uu" (pê du FMI, p d d OMC)

55 Pbèm pé p fuu d b pub ux Mî du «f dg» Ab d fé d puv d 109 U pu d b pub : v L v d qu u d b pub ux Rqu d u-pdu d L d d ppéé u ( b v, )p m d «xu» d é b à v d hh

56 U pu d b pub v Abg Eug hh pdu d g émué d vu Puv d mp d vu L m d è à u b pub u û mg fb u u 111 U pu d b pub : v Lp u ff qu pqué d u py. Ad u ppéé u d OMC

57 Chp 4 L mm 113 Evu hqu du ux d uv u :(xp+mp)/pdu

58 Evu du mm d pdu ( ; d , OMC) Vum d xp m d Vum d pdu m d L mm xéu pu v qu pdu L ém pé 115 Évu du px d mè pmè ( , Su OMC) Pdu m b M méux fux Eg Tu pdu pm

59 Ev u d u u d é h g Dé f d pdu pm 117 Ppux py xpu mpu d mhd (à 'xu du mm -UE), 2004, OMC xp mp 21,8 18,1 18,3 12,3 8,9 Exp x-ue (25) E-U Ch 8,0 8,5 Jp 6,5 4,8 4,0 Cd

60 Ppux py xpu mpu d v 2004 (OMC) xp mp 27,8 25,1 20,7 17,1 8,8 6,2 4,0 Exp xue (25) E-U Jp 4,7 Ch 3,7 3,5 Hg Kg, Ch 119 Évu d p d ququ z d xp md Améqu du Sud Afqu Ch 6 py du SE qu 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, OMC

61 L m du pm 121 F & Dévppm, 3(2002) Déb uu du b-éhg Avg Fv b d px m puf v du Exp vg mpf Fu d px d dém

62 Déb uu du b-éhg Ivé Dépm px g fv dép Rqu d pé d d vé pu fvb à. Impbé d défd du C p d g d é h g p p y p dépd R f pu ubub Ium d égu mémqu. 123 L gd vux d pqu mm Nvu mué : OMC Nvu ég : U upé, A, Mu. Nvu : dumpg, 301,

63 L Nvu mué L OMC 125 O g h qu d OMC L Ch d Hv (1948) N fé L GATT L d d Mkh (1994) L GATT 'x pu qu'g, m 'd uju vguu. L' x 'pp ujud'hu GATT d L v ué démmé GATT d

64 P é d OMC 1/2 Sèg: Gèv, Su Céé : 1 jv 1995à u du Cy d'uuguy ( ) Nmb d mmb: 149 py (11 démb 2005) Budg: 175 m d f u pu 2006 Efff du Sé: 635 p D: P Lmy (Du géé) 127 P é d OMC 2/2 F: Adm d d mm ux d 'OMC Cd pu ég mm Règ mdd f f é d mm ux S u v dp qu mm A h quf m pu py dévppm Cpé v u g

65 Pp fdmux U mm dm : u d " pu fvé" (m NPF), "m " U è pévb ux mhé : p f d. Pm d u u y : pédu d ègm d dfféd, p d (dumpg) 129 L ppux d d OMC L GATT : Ad géé u f mm L GATS : Ad géé u mm d v (AGCS) TRIP : Ap d d d ppéé u qu uh u mm (ADPIC)

66 U p «kym» Cf. pémbu L b-é h g u m y m p u f qu L g d é h g v du dévppm d xp L mp p d xp m puv ê pub P d 131 L p d A VI (d dumpg mpu) A XI I:p d é qu b d b d pm A XIX : u d uvgd A XX : xp géé (m, é h q u, ) A XXI : xp éué

67 Og d dé L OMC u g «mmb-dv» Cfé mé Og d dé upêm d 'OMC. S éu u m u f u dux. Sgpu (96), Gèv (97), S (99), Dh (2001), Cu (pmb 2003) C géé Og d dé upêm pu qu d ff u. S éu éguèm, mm à Gèv. 133 L OMC g «mmb dv» L è g d OMC é u dé g mé p guvm d dffé Mmb, C èg fé d E Mmb L dé p à OMC pu pup, p u Su OMC

68 Rè g dv à OMC L'OMC v pqu d p d dé p u d ù p pb d'v à u dé p u, dé u qu à 'xm p ux vx. Aux éu d Cfé mé du C géé, hqu Mmb d 'OMC dp d'u vx. L dé d Cfé mé du C géé p à mjé d v ém L dé d'dp u pé [d Ad] p à u mjé d qu d Mmb. D d xp, Cfé mé pu déd d'd à u Mmb u dég à u d bg qu u mpé à d qu'u dé p p qu d Mmb". 135 U u u u d mmb dv L pédu d ègm d dfféd L g up pé ux u g d pp ppé p d ggm d É L O g drè g m d D f f é dp u mp m fmé Pédu qum umqu (u égf)

69 L ép d pédu d ègm d dfféd Nég bé Gup péux (p) App M œuv d dé d ègm d dfféd évu 137 Ququ équ d pédu d ègm d dfféd Cè qu umqu (u égf) Exp d p dpu 1995 Cdm féqu d gd py du (UE, E-U)

70 L ég mm 139 L pp d ég mué Pp du u Pp du «pkg d» mgé péfé d EU pu d ég (v) Pp d épé Équb ff dmd d u v u

71 A Qudé (UE, USA, Cd, Jp) Gup d C (Afqu du Sud, Ag, Au, Bv, Bé, Cd, Ch, Cmb, C R, Gum, Idé, M, Nuv-Zéd, Pguy, Phpp, Thïd, Uuguy) P pu bé g Rgupm égux (UE, ASEAN, ) 141 Uuv LG2 1q u uép u C f é d C u Afqu du Sud, Ag, Bv, Bé, Ch, Ch, Cmb, C R, Cub, Équu, Egyp, E Svd, Gum, Id, Mxqu, Pk, Pguy, Péu, Phpp, Thïd, Vzu

72 Cfé d Dh (2001) 143 L hmp d ég d Dh 1/5 Aguu : édu u fm d ubv ux xp vu d u ém pgv; dmu fm d éu. Sv : puuv bé d u ég d v. Pdu du : b d d du, y mp ê f, qu b f, pu u xp d py dévppm

73 L hmp d ég d Dh 2/5 Mu dumpg ubv : f mé dp, u pév p pp fdmux d d, u um u bjf. Ad mmux égux : f mé dp pédu pévu d èg d OMC L hmp d ég d Dh 3/5 ADPIC : é u yèm mué d f d gm d d gégphqu pu v puux. Pég d gégphqu d u pdu du éxm d d u ADPIC. Règm d dfféd : u u mu xéu d dé d g d ègm u pp pu v d py dévppm

74 L hmp d ég d Dh 4/5 Evm : ég mé ux èg d OMC bg mm péfqu éé d d muéux u vm quà bm u vé d b, f u, ux éhg d b v vmux 147 L hmp d ég d Dh L uj d Sgpu 5/5 vm, u, p d mhé pub, f du mm

75 L é h d Cf é d Cu (pmb 2003) C d py émg (G21) Bg u qu g «uj d Sgpu» 149 L p d ég Gèv, 31/7/2004; uj d Sgpu Ouvu d ég u «f d éhg» Abd d vux u u «uj d Sgpu» : L mm vm, I du mm d pqu d u Tp d mhé pub

76 L p d ég Gèv, 31/7/2004; Aguu Rédu pfm du u y d ff d d d éhg Ém pgv d ubv à x p B d f du 151 L Cfé mé d Hg Kg (démb 2005) Puu d ég F d ub v à xp d g u u 2013 Eggm u

77 L m d é g P uu d gd «d» : USA, UE, émg (Bé, Id) P uu d 3 gd hèm S u à g u u Ab m d d d du d g u u Lbé d pdu du d v 153 Sup d ég (27 ju 2006) Éh d ég d ju-ju 2006 up d ég J' mé qu u v pb qu j puv mmd é d u pd ég pu ' mb ducy. J ' p ppé d uv d m d d pu p d 'vé d gup d ég j p p qu' pb d f ujud'hu. L ég pu pd qu qu d é à d uvux pgè éu fud pu u évu d p, um p b é. I qu b d mp d Mmb. P Lmy, 27/06/

78 Av du y d Dh Md dhé u b éhg Éhé : é (Bé, E-U, F, ) Dé d Td Pm Auhy (TPA) 155 L OMC:u g é Dé f d d é g d u b -éhg Rm u uvé d É Bééf d puv xb

79 L OMC:u g é L OMC -- u fm démqu? L OMCf v -- dém? 157 Ldé f d OMC L OMCd é f dm «dég» du b-éhg qu d èg du ju L OMC p u f m m mp ux É. L èg du u d d v pu u- du u ymé qu éu é g éd p p df

80 Ldé f d OMC L OMC u«p» g pb mém um d dg Md. L dé puv ê p qu p d É égm Ldé m p u è d dh é à OMC( p pd gé) 159 Lm d OMC? L OMC é gu qu up d éhg. S xu (pu u m) : m m, é g, mm f m, h pub, L pp d pu fvé d m m ppqué : d péfé, yèm gééé d péfé

81 Lm d OMC? Bg d pédu d ég L èg du u pm pu d pd d dé L OMC m é u è g m d d f f é d? Fu- d àu p f é d d béux u égux? 161 S 2 L d d péfé Exp à u d pu fvé

82 L d d péfé 163 L d f f é f m d d d péfé Ad épqu (d d Lmé, Syèm Gééé d Péfé) Z d b-éhg U duè Mhé mmu Z mé

83 L é d 'OMC à 'égd d d égux L' XXIV du GATT L u d'hb L' V du GATS. L dég (wv) 165 Nu d d fé à 'OMC (m œuv u 22 vmb 2005) Z d b-éhg : AELE (py upé UE), ALENA, é-u-ië, dffé d d 'UE v py u-médé, Mxqu,. U duè /u Mhé mmu : 11 (U Eupé, Mu, Cm (Cïb), U Eupé/Chyp, M, Tuqu,.) Au : 22 (ASEAN : py du ud- qu, Cmmuué d) Ad péfé u v : 33 (Cd-Ch, UE v py u-médé)

84 Ad mmux égux vguu, d d u f u GATT/à 'OMC mb d'd Exp é d d égux Du u u à é m d ub mu p d d d UE 167 Ex mp d d é ( d d m œu v ;OMC) U ds J d 17-dé-01 EC - Ch 1-fév-03 Ud S - Sgp 1-jv-04 Thd - Au 1-jv-05 Ud S - Au 1-jv-05 EC-Ch 1-m-05 Jp - Mx 1-v-05 Tuky - M 1-jv-06 Ud S - M 1-jv-06 Dm Rp.-C Am-Ud S 01-m-06 Rpub f K - Sgp 2-m

85 Évu d d «égux» I d m m égux I pu uju d py v I mpqu pu uv d py à vux d dévppm dffé I m p à b m d f d u j x u à OMC: v m, m d v, vm I pp d pu pu mm u u b u u và OMC 169 L géé d d «égux» «L ACR, qu mp d d d b-éhg béux d py qu uv p d mêm ég, épdu qu u Mmb d 'OMC, uf u, m p à u u puu ACR. O m qu pu d mé du mm md 'ffu m d d d'acr. E f, à ju, ' pvu à u u u mpbé v èg d 'OMC qu d u u : 'u duè Répubqu hèqu Répubqu vqu pè p d Thévqu.» P Lmy, 10 ju

86 S 3 L pqu mm L pqu mm mé Lp q u mm d U upé 171 L u d pqu mm mé L «hk d b» L'xéuf Cgè : Td Pm Auhy (x-f k) L USTR (U.S. Td Rpv) USITC (US I Td Cmm) Dpm f Cmm

87 L Cgè Rpbé u d pqu mm V mm (Td A) Td Pm Auhy Rf d mmux 173 L Péd Pégv éb p Td A D d v u Td A Nég d ux Pu pd

88 L USTR Mè ég mm I d pédu pqu déy ( 301) Su C. Shwb 175 L USI TC Iv pébm à mu d p (u d uvgd, d ump g, )p u éb éé du péjud d mp vé

89 Dpm f Cmm Equê u éé d pqu déy évu (dumpg, u bv, ) Squ 177 L mu ué d E-U 1/2 L «301» : v u pqu «déb, jufb u dm qu édu u m dffué mm mé» Objf d pm d xp

90 L mu ué d E-U 2/2 L «up 301» v mb d pqu déy : ég «bg» évu. L «Spé 301» p d d d ppéé u. L T VII v pqu dm mè d mhé pub. 179 U uém mm m ép OMC C dm m uv p OMC( p p é é u, m h é pu b, ) L OMC mp du è g m d dfféd py qu f «ju ux-mêm»

91 L Eu p:u p qu mm mmu A 113 du Té d Rm (uv 133 du Té d Amdm) L Cmm pp p d U ég bém u muém L C d M d d dv d ég, ppuv (f) u déppuv Ad 181 P d dé ( 133) 4. D x d mpé qu u bué p pé, C u à mjé qufé. 5. L C, u à umé u pp d Cmm pè u du Pm upé, pu éd pp d pgph 1 à 4 ux ég d ux v d d ppéé u d mu ù p vé p pgph

92 L D géé du Cmm Cdu ég mm bé mué Iu p (dumpg, u b v, ) pp P Md 183 L dm d p d L -dumpg A VI du GATT " p qu dumpg, qu pm 'du d pdu d'u py u mhé d'u u py à u px féu à u vu m, dmb ' u u m d u u péjud mp à u pdu éb d'u p u ' d bm é d'u pdu."

93 L É puv mp d d dumpg Ex d u dumpg Péjud pu du D dumpg u pu ég à mg d dumpg Mg d dumpg = vu m - px u mhé d xp. 185 L u du dumpg Dm d px P x p u b u m hé ù é éd dmd pu f ( gé é m héd xp ) D hé «bé» du mm py mpu «gg» udump g. I î g d é h g. L d dumpg épd u «bbyg» d pduu ux. D pp h «m» du mp g, u u p u d b f, u pqu «déy» qu v dévppm du

94 L dumpg pédu L dumpg u pqu d px pédu qu v à év f m u p u mp mmm p Rép bé pqu d u puô qu pqu mm L d p xp é d u u ég ub M :é m d é u, u bv é, 187 P é du d -dumpg Pédu ux USA Pédu d UE Cmm Péjud : USITC Ex mg d dumpg : DOC (D du mm) Adp p C d M (mjé qufé)

95 P é du d -dumpg Dém pv du péjud du dumpg (u d ubv) qu mè à 'dp d'u mu pv u à 'ê d pédu. Dém défv qu u pédu p j u 'dp d mu défv 189 Mu dumpg p py mpu ju 2005 (OMC) AD I: By Impg Mmb Fm: 01/01/95 T: 30/06/ ha f Au C d B z Ch Tu k y M x K I d P N u w Z d Eg yp M y Th V d zu Au g u S A A US I d

96 L py xpu um à d mu dumpg ju 2005 (OMC) m d Au g U d K y Sp I u S u h Af Uk m C Eu p m y y M m z B Ru d Th G I d I d p p J T Ch U d S K Ch y AD I: By Expg Cuy Fm: 01/01/95 T: 30/06/ Cqu d pédu Mg d dumpg = vu m - px u mhé dxp Mpu u vu m (ux d h g,md d é v u, ) M pu u é v u dup xà x p ( û d p,d d p mp,é v u d m g, )

97 L d mpu D pé pçu vu d u u pm u ubv dé, dm u dm, à fb, à pdu u à xp d u pdu 193 D mpu Py pg CVI:ByRpgMmbFm:01/01/95T:31/12/ UdS EupCmmuy Cd SuhAf Au Nw Zd Ch Egyp Au

98 D mpu Py xpu CV I: By Expg Cuy Fm: 01/01/95 T: 31/12/ Au g S Ch A Af u h F z B T p d Th C I d d u m m y I C Eu p K, I R d p. f y Cu d uvgd Py u Pd: 01/01/ /06/ Id Ch Jd Ud S Czh Rpub Eud Bug Phpp Vzu Au

99 Adumpg / Cu d uvgd M u d Pb mêm pqu «déy» pqu déy V p : V mb d «dm» mp ( p u dm) m xé M pu f (dumpg+péjud) Cmp pu py xpu 197 Chp 5 R mé fè

100 P G d y : d é p d d gég L égm mé dpu B Wd L u d B Wd u u L d m d PVD 199 S 1 G d y L dé p d d gég

101 Equb ém fmé 1/4 L vu mm d mm, d vm, d dép guvm Y = C + I +G 201 Equb ém fmé 2/4 L vu dpb ég u vu m mpô Yd = Y - T Y = Yd +T

102 Equb ém fmé 3/4 L'épg dffé vu dpb mm S = Yd - C = Y -T - C u : Y=S+T+C 203 Equb ém fmé 4/4 Y = C + I +G = S + T + C I +G = S + T G-T=S-I

103 Équb ém uv 1/3 Y + IM = C + I +G + EX mm Y =S + T + C S + T + IM = I + G +EX 205 Équb ém uv 2/3 B d u : TC = EX - IM. S KE : é d pux, KS : d pux R : v d év ( R égf gf u ugm d év), EX - IM = KS - KE + R

104 Équb ém uv 3/3 (S - I) - (G - T) = EX - IM = KS -KE R 207 Équb md 1/3 (S - I) = (G - T) L'épg md xéd f déf budgé "md" (u 'xéd budgé md f 'vm fé p 'épg)

105 Équb md 2/3 EX = IM u EX - IM = 0 L b mm (u b u) du md ém équbé. E équ u py puv ê xéd u déf mêm mp. L'xéd d u pu x p déf d u. 209 Équb md 3/3 KE = KS u KE - KS = 0 L é d pux d u d u

106 L F d p vv udu d my Rymd B 211 M É -U, u

107 S 2 L égm mé dpu B Wd 213 Rpp du yèm d B Wd U yèm d m vb d h gf x é u d défdu p u py du yèm P d v u mhé d hg E dé v u d ufmi

108 L yèm d hg d B Wd -1% Pé (1$ = ) +1% 215 L du yèm d B Wd Déf d b mm mé mp qu é m d d T u mhé d hg d B d uvu

109 L hu d é v d mé 217 L dmm d Tff Rb Tff S É-U mè u pqu équbé m é d m, uff. S É-U fu Md d. M dv p u déf d u b u u xp d pux

110 L é d D d Tg Spéux (DTS) Dédé à fé u du FMI d R Amdm ux u du FMI 1969 Af d év : 1 DTS pu 1/35 d' d' Céé déu x h u mp dé dpé (mjé d 85 %) Cu bqu, FMI Bqu d Règm Iux. Pmè d DTS à p d 1970 pu u m d 10 md d DTS, 219 L f du yèm d B Wd

111 Nu d égm d hg 30 v 2005 (u : FMI, pp u, b II-13) Py 'y p d m ff d (d zf, u) : 41 C d'ém (uy bd) : 7 Au égm d pé fx : 42 Fm à 'éu d'u mg d fuu (d MC2): 5 Pé mb (wg pg) :5 Bd d fuu mb : 6 Fm dgé péb d j du ux d hg : 52 Fm dépd : L équ du fm d «gd» m P b édp é v u m d pqu mé b u d pux (g d Mud) L b u d pux pm u é d é p g d p y xéd (Jp, Ch) v py déf (E-U) F vé d ux d hg

112 L f du ux d hg T juè u mhé d hg (md d $) Av, quê Bqu d Règm Iux P d m d u mhé d hg ,3 88,7 80 Su 200% 60 37,6 37, ,9 22,7 20,3 13,2 16,9 Y 20 36,2 0 $ u E v, quê (my juè) BRI

113 L d u mhé d hg 2001 F K g g H Su g A m u g p S J p U SA RU BRI 225 P du d d év md ( %) % Rpp u du FMI (b I-2)

114 P d m d év ff (31/12/2003, FMI) u 7% 20% 4% 5% $ 64% 227 Rév ff (2005)

115 Rév ff d Ch (md d d) Céqu d dm du d Cuvu «gu» qu d hg D bé d F um d pqu mé

116 L é d u Cé : jv 1999 Duz py F dépé d u p pp u d dpu 1999, pu bd Ev 20% d év md 231 L'bé d hg u /$ Juy 1999 juy

117 S 3 L u d B Wd u g 233 L u d B Wd L Fd Mé I L Bqu Md L èg d dux g ué à Whg D.C

118 L FMI 184 py mmb. L g dg du FMI C d guvu, Cmé mé f C d'dm. Du géé : Rdg d R (Ep.). Ev p; 140 py. Rdg d R y Fgd 235 L f du FMI L uv L'd fè L' hqu

119 FMI : L g d D 1/2 C d guvu : m d f u d guvu; Ambé u du FMI d Bqu md. Cmé mé f : 24 guvu qu pé d py u gup d py pd à ux qu èg u C d'dm. Dux éu p. 237 FMI : L g d D 2/2 C d'dm. 24 dmu pé 184 py mmb du FMI. Rpb d du d ff u d 'u (3 é ff p m). Hu dmu pé u u py : Amg, Ab Sud, Ch, É-U, F, Jp, Ryum-U Ru. Du géé. L Du géé du d v du FMI péd C d'dm qu mm (u Eupé, dm)

120 L qu-p L E-U dp d 17,6% d qu d d d d v 25% d qu dv ê vé m égè Dém d d v Mjé d 85% pu dé qu fè u d d v ux E-U P d pé d UEud u d 239 L DTS L mmb du FMI puv u DTS ux, v 16 déu «u» d DTS u v FMI L DTS 'ué d mp du FMI L vu du DTS fxé hqu ju u b d'u p d qu gd m : d, 'u, v g y L FMI ué 21,4 md d DTS. L 240 dè u u

121 L Bqu Md 5 g Bqu pu u dévppm (BIRD) A d dévppm (IDA) Séé fè (SFI) L'Ag mué d g d vm (MIGA) C pu ègm d dfféd f ux vm 241 F d Bqu Md Bqu d É ( qu dém d d v) Ad d pê u u pub à d u xd é ê m ux L SFI d d pê u u pvé L I DA dd p ê

122 Bqu Md : g d D Cqué u ux du FMI ( mbé géé mmu, mê m dm u ) L Du géé u Nd-Amé (um Jm D. Wfh) 184 py mmb Ev mpyé Pu Wfwz (d 8000 à Whg) 243 L u d Whg Dp budgé. D déf mp dub fv 'f d pux. L guvm dv d m u mmum. Pé d dép pubqu L ubv dv ê édu u émé. L dép guvm éé v 'édu, é dévppm d fuu Réfm f L' f g ux mg d'mp mdéé. Eug vm d ég

123 L u d Whg (u) Tux d'éê L mhé f dmqu dv dém ux d'éê. U ux d'éê é pf déug 'év d pux ugm 'épg. Tux d hg L py dévppm dv dp u ux d hg mpéf qu ug xp d m hè à 'xp Lbé mm L f mmé dv jm ê ppqué ux b méd xgé pu pdu xp. 245 L u d Whg (u f) Pv U du pvé f pu ffm p qu dg u pbé u u éê d pf. L fm é dv ê pvé. Déégu U égu pubqu xv pu pmuv up dm à ' d p p qu u md è ux mm d buu. L guvm dv déégu 'ém. D d ppéé L d d ppéé dv ê fé. D fb u yèm jud fb édu ' à épg à umu d h

124 L u bqu d dévppm L Bqu ég d dévppm (bqu -mé; bqu qu; bqu f) LB qu u pé d v m (BEI) L Bqu upé d Ru d Dévppm (BERD) 247 L u g u L G-7/G-8 L Bqu d Règm ux (BRI)

125 L G-7/G-8 L mm d h f d É d guvm L fum mé 249 L G20 Cé démb 1999 Fum fm dé à pmuv dgu py dévppé émg u qu mé fè. M d f guvu d bqu d 19 py (+ UE): G8+Ag, Au, Bé, Ch, Id, Idé, Cé, Mxqu, Ab-Sud, Afqu du Sud, Tuqu. R u

126 L Bqu d Règm Iux «Bqu d bqu ux» Fdé 1930, é à Bâ Cp déu p 32 bqu V à bé fè (G-10) 251 L mé d Bâ L BRI u égm é du Cmé d Bâ pu upv b A u d 'd d 1988, py du G-10 dpé d èg qu bg bqu à dp, 1992, d fd pp u m égux à 8% d qu pdéé E ju 1999, u pédu d év éé ggé. I dv 'ppqu d'

127 S 4 Edm fm d py dévppm 253 A g d d (é 1970) Ab d d qu d é uxd é ê fb Cu -b pu d d pê ux É (mm pé) B d fm d fuu d p pubqu

128 A g d (é 1980) Dum d pqu mé mé pvqu : Lh u d u xd é ê L hu du d Ré du débu d é 1980 Eh d pj d dévppm Chu du px d mè pmè du pé 255 L ppéu d Muv mî d dép pubqu (Améqu ) P du u-dévppm (Afqu) C fè mpqu u à d (A) Sm-éh d «p qu d j u m uu»

129 Sk d'dm (md d US $) , Bqu Md L m d d

130 L v à d d fm d PVD L vm d L d ud é v p p m 259 L f uxd v m d (, md d d) CNUCED, Wd Ivm Rp,

131 L kd I DEà x é u (Md; md $) CNUCED, Wd Ivm Rp, 2004 L kd I DEà é u (PVD; m $) PVD A Afqu

132 Ad u dévppm (CAD, md d d) 80,0 69,0 55,6 60,0 40,0 49,3 52,1 48,5 58,3 56,4 53,7 52, ,5 20,0 0, CAD 263 Ad u dévppm (CAD, % du PIB) 0,40 0,34 0,32 0,30 0,25 0,22 0,23 0,24 0,25 0,22 0,22 0, ,20 0,10 0, CAD: hp://www.d.g/dd/52/9/ x

133 Ad pub u dévppm (% PIB) Évu d 'd pubqu u dévppm d py du CAD 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 y y 0m 5m T py d CAD (OCDE) U upé E-U 265 hp://www.d.g/dd/52/9/ x Ad vm ux u u (2004, d)

134 Ad % du PIB (2004, d) 267 M d d 2004( CAD)

135 Chp 6 L d émqu 269 L d L «gp» d Ig Ku (1999) «Jud gp» : mhé mdé v d dé ux «pp gp» : mqu d égmé d g «v gp» : mqu d

136 Qu qu ymp ô m C d é g à OMC Ig u f du FMI P d déf mé M du u-dévppm Ipé à pbèm «gbux»: v m, f,. R q u d p é u ( é g, u, ) Gb d -équ L u d g Og gb L m u d É-N L g d'mpbé d Rdk

137 L u d g Eu d dg E u d p d j u m uu M u d g d qu M u du u d Whg V qu d J. Sgz 273 Og gb U yèm fdé u ' : «-é», dépd U yèm défé p gb : mhé gbux, ég Dffué à pdu d b pub gbux

138 2. L m u d ÉN P gupm égux P fédém fgm d P é m g dpu v -équ (p mu, mff, ONG, yd d vu, pf, gup d p... ) 275 L m u d É-N p gupm égux Affbm d gd pp mm u NPF Du pp d f fv (Améqu ) Pbèm d pé Qu pé z u u FMI?

139 L m u d É-N p puv ux Rfm du fédém puv j u q u à é m d L yèm d d- f b d puv ux? Exmp : Cf mm USA/Cd d pv Mî du déf budgé d Pv g Ap p d up d Ky d É mé (Cf) 277 L m u d É-N p d uvux puv Légux Og g dépd ONG Fm mu Iégux Mff fqu Gup Bd mé, m

140 3. L d g S L d fm L g : g mhd (f d g, ymé d f m ). L qu du f dg (èg d u, p ux ) L qu d 'é m (pêu d, )

141 L fgm du yèm Pfé d m dm uv (u, vm, vm) Ché d x (vm, mm) Rvé d g «buuqu» qu hh à ég u hmp d mpé Cmm f FMI um qu p éê çu? 281 L fgm d g Fu- -pé g? Fu- é d uv g? Qu d d

142 L d égmé d g Qu «guv» ém g qu éê pé--? L p du Sud L p d ONG

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT BILAN - ACTIF N 2050 203 Désignation de l entreprise : ASS VAL HOR Adresse de l entreprise Numéro SIRET ACTIF IMMOBILISÉ ACTIF CIRCULANT Comptes de régularisation IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS

Plus en détail

Réf. : Normes ST.3 page : 3.3.1 NORME ST.3

Réf. : Normes ST.3 page : 3.3.1 NORME ST.3 Réf. : Normes ST.3 page : 3.3.1 NORME ST.3 NORME RECOMMANDÉE CONCERNANT LES CODES À DEUX LETTRES POUR LA REPRÉSENTATION DES ÉTATS, AUTRES ENTITÉS ET ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES Texte révisé adopté

Plus en détail

ISAN System: 3 Création d un V-ISAN

ISAN System: 3 Création d un V-ISAN sm: é d V Wb f B Rs s: E b W B bs d mdè Vs j www.sb. B ss Psfh B 7 T. +4 5 Fx +4 7 EM: f@sb. www.sb. B ss Psfh B 7 T. +4 5 Fx +4 7 EM: f@sb. wzd é d V mm: TRODUTO DEMRE. OEXO. RETO D U V 4 FORMTO UPPLEMETRE

Plus en détail

Fiche technique. " Cible/Echantillon " Mode de recueil " Dates de terrain

Fiche technique.  Cible/Echantillon  Mode de recueil  Dates de terrain v, r v «L qé d»? q c pr v Sfr dg d é d r Pré TNS Fch chq " Cb/Ech " Md d rc " D d rr 1001 ré cf ccpé Âgé d 18 p I d p TNS Sfr 267 000 dr Frc L rprévé d c éch ré pr méhd d q : âg, x, prf d rvwé, cr d cvé

Plus en détail

Série BS Réducteur compact roue et vis sans fin

Série BS Réducteur compact roue et vis sans fin Série BS Réducteur compact roue et vis sans fin Technique Jusqu à - 4kW / 315 Nm Réducteur roue et vis sans fin CBS-2.00FR1211 PRODUITS DE A GAMME S appliquant à de nombreux domaines comme l alimentaire,

Plus en détail

Propagation et Contrôle Non Destructif dans les solides AC03

Propagation et Contrôle Non Destructif dans les solides AC03 opagao Coô No Dsf das s sods AC Mas s hoog o " Aos Méa" paos hh "aos" "aéa aos" Cah OE Uvsé d Ma - Mas 8-9 C. o, Uvsé d Ma I. ONDE EAIQUE DAN E OIDE ANIOROE Rapps d'éasé a s ds défoaos b s ds oas Ms sos

Plus en détail

Séquence 10. Géométrie dans l espace. Sommaire

Séquence 10. Géométrie dans l espace. Sommaire Séquence 10 Géométrie dans l espace Sommaire 1. Prérequis 2. Calculs vectoriels dans l espace 3. Orthogonalité 4. Produit scalaire dans l espace 5. Droites et plans de l espace 6. Synthèse Dans cette séquence,

Plus en détail

RF-AC9021/RF-AC9021-CAM. Tip Compatibility Guide / Guide de compatibilité des connecteurs / Guía de compatibilidad de las puntas

RF-AC9021/RF-AC9021-CAM. Tip Compatibility Guide / Guide de compatibilité des connecteurs / Guía de compatibilidad de las puntas Rocketfish Laptop AC Power Adapter Adaptateur d alimentation c.a. pour ordinateur portatif de Rocketfish Adaptador de alimentación CA para laptop de Rocketfish RF-AC9021/RF-AC9021-CAM Before using your

Plus en détail

,(,( 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223 7222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222"

,(,( 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223 7222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 # 1&#,(,( 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223,(( ((,456 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222,((( (((,7 7222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222",(8,9

Plus en détail

[http://mp.cpgedupuydelome.fr] édité le 30 avril 2015 Enoncés 1

[http://mp.cpgedupuydelome.fr] édité le 30 avril 2015 Enoncés 1 [http://mpcpgedupuydelomefr] édité le 3 avril 215 Enoncés 1 Exercice 1 [ 265 ] [correction] On note V l ensemble des matrices à coefficients entiers du type a b c d d a b c c d a b b c d a et G l ensemble

Plus en détail

NS-PWLC591/NS-PWLC591-C/ NS-PWLC593/NS-PWLC593-C/NS-PWLC595/ NS-PWLC595-C

NS-PWLC591/NS-PWLC591-C/ NS-PWLC593/NS-PWLC593-C/NS-PWLC595/ NS-PWLC595-C Tip Compatibility Guide Universal Laptop Chargers Guide de compatibilité des connecteurs Chargeurs universels pour ordinateurs portatifs Guía de compatibilidad de las puntas Cargadores universales para

Plus en détail

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L É.N.S.

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L É.N.S. ANNALES SCIENTIFIQUES DE L É.N.S. HERVÉ ACQUET Su un ésultat de Waldspuge Annales scientifiques de l É.N.S. 4 e séie, tome 19, n o 2 (1986), p. 185-229.

Plus en détail

Devoir 2 avec une figure en annexe, à renvoyer complétée. Corrigés d exercices sections 3 à 6. Liste des exos recommandés :

Devoir 2 avec une figure en annexe, à renvoyer complétée. Corrigés d exercices sections 3 à 6. Liste des exos recommandés : LM323 Envoi 2 2009-2010 Contenu de cet envoi Devoir 2 avec une figure en annexe, à renvoyer complétée. Corrigé du devoir 1. Un exercice de révision sur le chapître 1. Exercices sur l inversion. Corrigés

Plus en détail

Géométrie dans l espace

Géométrie dans l espace Géométrie dans l espace Mabrouk Brahim Université Virtuelle de Tunis 2007 Ce cours a pour objet la présentation des différents concepts de la géométrie de l espace comme une continuation de ceux vus en

Plus en détail

Chapitre III : Fonctions réelles à une variable réelle. Notion de Limite (ses variantes) et Théorèmes d'analyse

Chapitre III : Fonctions réelles à une variable réelle. Notion de Limite (ses variantes) et Théorèmes d'analyse Université Mohammed V - Agdal Faculté des Sciences Département de Mathématiques et Informatique Avenue Ibn Batouta, B.P. 1014 Rabat, Maroc Filière DEUG : Sciences Mathématiques et Informatique (SMI) et

Plus en détail

Le repère mobile d Elie Cartan

Le repère mobile d Elie Cartan Première partie Le repère mobile d Elie Cartan Avertissement! En général, nous nous placerons dans le cas de non-annulation des courbures. I. Courbure des courbes à2d Nous allons étudier la notion de repère

Plus en détail

Le son [v] Découpe et colle les images dans la bonne colonne. Prénom : Date : J entends [vi] J entends [va] J entends [vo]

Le son [v] Découpe et colle les images dans la bonne colonne. Prénom : Date : J entends [vi] J entends [va] J entends [vo] Le son [v] Découpe et colle les images dans la bonne colonne. J entends [va] J entends [vo] J entends [vi] J entends [vu] J entends [von] Je n entends pas [v] Le son [v] Ecris O (oui) si tu entends le

Plus en détail

DÉCLARATION DES REVENUS 2014

DÉCLARATION DES REVENUS 2014 2042 N 10330 * 19 14 DÉCLARATION DES REVENUS 2014 direction générale des finances publiques Vous déposez une déclaration pour la première fois Cochez > Vous avez déjà déposé une déclaration. Indiquez :

Plus en détail

Chapitre 3 : La fonction de distribution Table des matières

Chapitre 3 : La fonction de distribution Table des matières Chapit : La cti d distibuti Tabl ds matiès Chapit : La cti d distibuti. - L équati d Bltzma.... - La distibuti axwll-bltzma... 4. - Applicatis d la cti axwll-bltzma... 6.. - La itss (mdul) la plus pbabl...

Plus en détail

VI. COMPLÉMENTS SUR LES MODULES, THÉORÈME CHINOIS, FACTEURS INVARIANTS SÉANCES DU 15, 16 ET 22 OCTOBRE

VI. COMPLÉMENTS SUR LES MODULES, THÉORÈME CHINOIS, FACTEURS INVARIANTS SÉANCES DU 15, 16 ET 22 OCTOBRE VI. COMPLÉMENTS SUR LES MODULES, THÉORÈME CHINOIS, FACTEURS INVARIANTS SÉANCES DU 15, 16 ET 22 OCTOBRE 12. Compléments sur les modules 12.1. Théorème de Zorn et conséquences. Soient A un anneau commutatif

Plus en détail

Fixations, Supports, Accessoires pour Installations Electriques Courants Forts - Courants Faibles

Fixations, Supports, Accessoires pour Installations Electriques Courants Forts - Courants Faibles Fixations, Supports, ccessoires pour Installations Electriques Courants Forts - Courants Faibles Innovation et qualité - es pierres angulaires de notre activité Depuis plus de 100 ans, ERICO construit

Plus en détail

Chapitre VI. Méthodes d identification

Chapitre VI. Méthodes d identification hpre VI éhdes d def Vers /..00 I.D. Ld, mmde des ssèmes, hpre 6 hpre 6. éhdes d'def 6. éhdes d'def sées sr le lhsseme de l'errer de préd pe I 6.. dres rrés rérsfs..r. 6.. dres rrés éeds..e. 6..3 xmm de

Plus en détail

Vers une cui si ne améliorée. Une étu de sur les cui si nes et les fo yers dans le ca dre du pro jet UNSO fo yers amé lio rés au Bur ki na Faso

Vers une cui si ne améliorée. Une étu de sur les cui si nes et les fo yers dans le ca dre du pro jet UNSO fo yers amé lio rés au Bur ki na Faso Vers une cui si ne améliorée Une étu de sur les cui si nes et les fo yers dans le ca dre du pro jet UNSO fo yers amé lio rés au Bur ki na Faso Vers une cui sine améliorée Memorandum 1 Pu bli ca tion of

Plus en détail

Introduction. aux équations différentielles. et aux dérivées partielles

Introduction. aux équations différentielles. et aux dérivées partielles Université Claude Bernard, Lyon I Licence Sciences, Technologies & Santé 43, boulevard 11 novembre 1918 Spécialité Mathématiques 69622 Villeurbanne cedex, France L. Pujo-Menjouet pujo@math.univ-lyon1.fr

Plus en détail

Peut-on perdre sa dignité?

Peut-on perdre sa dignité? Peut-on perdre sa dignité? Eric Delassus To cite this version: Eric Delassus. Peut-on perdre sa dignité?. 2013. HAL Id: hal-00796705 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00796705 Submitted

Plus en détail

ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES RENOUVELLEMENT DE L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES RENOUVELLEMENT DE L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL MM11(F) ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES RENOUVELLEMENT DE L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL (Règle 30 du règlement d exécution commun) IMPORTANT 1.

Plus en détail

MAT 721: Algèbre non commutative. Chapitre I: Algèbres. 1.1 Définitions et exemples

MAT 721: Algèbre non commutative. Chapitre I: Algèbres. 1.1 Définitions et exemples MAT 721: Algèbre non commutative Chapitre I: Algèbres 1.1 Définitions et exemples Dans notre terminologie, un anneau R admet toujours un élément identité 1 R R-module à droite M est toujours unifère, c

Plus en détail

Le seul ami de Batman

Le seul ami de Batman Le seul ami de Batman Avant de devenir un héros de cinéma en 1989, Batman est depuis plus de 50 ans un fameux personnage de bandes dessinées aux États-Unis. Il fut créé en mai 1939 dans les pages de Détective

Plus en détail

Séquence 2. Repérage dans le plan Équations de droites. Sommaire

Séquence 2. Repérage dans le plan Équations de droites. Sommaire Séquence Repérage dans le plan Équations de droites Sommaire 1 Prérequis Repérage dans le plan 3 Équations de droites 4 Synthèse de la séquence 5 Exercices d approfondissement Séquence MA0 1 1 Prérequis

Plus en détail

Chiffrement par substitution.

Chiffrement par substitution. Chiffrement par substitution. Classiquement, les cryptosystèmes étaient des algorithmes fondés les lettres de l alphabet. Les cryptosystèmes substituaient les caractères, permutaient (ou transposaient)

Plus en détail