Bilan et suivi de l'action au 31 décembre /20

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Bilan et suivi de l'action au 31 décembre 2009 1/20"

Transcription

1 il ivi l'i ér 9 /

2 ir.x jif l'i... x géérl régil... jif l'i «r ir rgg»... 4 r rii à l'i...4.él ly rir i l'i...5 él ér Églié rfill...5 ivi 5 r r rvillr hié...6 ig ly rir i l'i... éigg il l....ii ' ré rrr... 4.rrii, 6 illir 'r, J ig à hl r ô xrr... 5.l 'ifri...5 réi 'Ili li...5 éfér 'Ili li...5 l'i...6 éli l'i : ér 8 à r ivi iivil llif...7 ir J ig : 5 ri...8 i v ééfiiir...9 i ir J ig...9 r, i élévii... /

3 . x jif l'i x géérl régil i l'i ré, l x y 'li ir ( 55 à 64 ) 44,7%. y h ér rè ir qi v 8,% ir ivié à l jq à 7% è (r). yg, l r l 8,% ir if. ' lg q l r réri r fil x li l li âg rvillr : l l 55 i li q illr : è, l x ivié 55 à 65 7/, r il /. l x li ir rî rilièr r l rh âg ll 55 à 59, l l lgiq, l Ili l xrg x li l. r l rh âg 6 à 64, l r qi l rièr l (5). 'li ir j il, qi vi à fvrir l rr l ii l 5 ivié. r l rgg, ll l é il v r égrhiq qi ' ivré i 6. fré viilli li iv, r régi i rrî i éiq ir ri r iril. r réir à x, ll é r ririé : évlr l li g l ié i rri rvillr à hg, rfrr l è à l li l iégri r l l éfvrié, élirr l yè fri rii, iir li l ir. jif l'i «r ir rgg» i 'iri à l fi l'jif il l ririé régil r : rir à rlvr l x li ir rgg, fir évlr l rréi ilrll l li ir, fvrir l rr à l li r ir. «r ir rgg» éli 4 x i jvir 9 : l iivil 4 r l 5 r li lg ré, 5 r rvillr hié, ii ré r l éri ôl rri rgig rê à 'ivir l rr r ir, i rli rrr r ir, hig iégri ii l li. /

4 gg 'Ili li 7% rl rfil r ivi. i rél ' i, Ili li ri l'i jq'à l'i jif. rl rfil éfii r : réi rri rri ffiv (éô irii ), I, l 6 i, ii rir l 4 i (, Iéri, rg lril) r l r l 55 l r hôg i l 4 i. 4 r rii à l'i lr ré l'i jvir 9, l 4 rii i éi : 4 f h ' y 'âg 55 ( 5 à 6 ), 5 r rvillr hié, 'r x iv qlifii I II, iv III, iv IV, iv V, 9 iilié ô-'r, l ièvr, ô--ir l', jvir 9, lr ré y rhrh 'li 'irii à ôl li éi 4 i ; 'r x vi l 6 i 'irii à ôl li. jr, 9 ' rv lié à lr r 'li / fi ri, ééfiiir, rçiv l'. 4/

5 él ly rir i l'i. él ér 9 rè i éli i, 5% r ivié : r I, rl l'é rri rri, i 5,9% rél ffif. Il 'gi f 9 h, rvillr hié. r y 'âg 55, 6 'r x l 55. ré y lr rhrh 'li l 8 i. 9 'r x iv qlifii I II, iv III, iv V. iq ilié gégrhiq véré iil : ô ir vr l hô l ill; l' vr l ô 'r, l ièvr vr l r, ô 'r vr l'l. 6 r ii fr, ril, vi, rg lril... éii r jvir r rii 'li I i à lir ri, ivié Églié rfill r ir rgg ééfii iq à 4 f r qi rè rréiv l li féii l 5 rhrh 'li. l r l âg, rr, li, hi ré hôg, qi rél fri rr à l'li géérl i qi 'j fi 'êr f, rviqr r rééri ii. rir 'ri f à f, réglir, v rvillé v h 'll r l r à r f x iriii ill rrr : i yhlgiq : rvil r l'ig i, ffiri l vlii rj rfil, rig rôl éi iifi rér ré x ji rl, ll ri irii, hig iivil : vlrii é, réri à l'ri 'h, rî à l égii lril, g éril : rr v rfil r rélr ifri lié r l ivié éiq ilé, rhrh i ir... érh éé ffii, r r 4 f, I éii v ' r rvil. 5/

6 g iivil 4 f lr vlé à rrvr li ri rir à l'églié r l f l h l li r l 5 firé r érii à : ryr l éqlifii rfill f, ilr l'ré fri l'gi x 'è à l fri lg l vi, fvrir l ri ér rééri r l f l h, iir lr r i rri, rgr l'h à li. ivi 5 r r rvillr hié fi fvrir l'iégri r hié lii l li r l hi qi ii l q 6% lrié hié r l rri l lrié, 5 r r rvillr hié iégré l'i ivi i jvir 9. r 5 r, l y 'âg 54 ½. lr ré l'i, jvir 9, lr ré y rhrh 'li éi 9 i ; iv I II, iv III, iv V. jr, li ér iégri l fi liq, rr rri, r rrvé ivié r l ii vi, rr r r l iqiè r. 6/

7 iv ré ri I II rir é III IV rrv é V i g >54 ér Q 'irii ré rhrh 'li /9/6,7 //8,4 6//7 4,67 /9/7 4,7 8//6 4,7 V r v I - rkig i hôllri rri y l érir g ij (+4) illr hi l ji ' i rri rllèl ' r V I //54 56 i ilô iri f iièr rôl gi I l ril gr illèr év l éiq I i à f ri i I // Z fël g I lh r l rô é irill riri ri ' rr ri 'rri // il rv 'i x i irr+ ilô 'é x f i 'ii irri r il irri hir 'iri i ' ii r il év l I l // /7/ WIX hri iri gi ilô ji iri f ri l èr f y r, rri 'iv ié rf ill réir-l r rri v ri i I 6//58 5 I i g régiq rri l r rf i - r rri lliv irr régil ' gr l rri hr f y r, I 6/4/ /8/7 9,77 ij iri ' r f ri év l ' iéé ré il l i il, é f ri ri 'rri 4/7/57 5 //6 7,5 rl l'é ( rvll) 6//5 57 6//8,7 hrii 6 J ri 7 J-i 8 r v ir ég l' rrl hf rv i i y égéiq f v g hrgé 'é l qlié l' l f i liq 9 Q hili r hf rj iiq & hiq qiiv gi l xr y è 'if ri r gi irill, ly hi & Qlié lgiill l if riq rri f riq I 6/9/ //7,5 I iiq l'l il r ri irr iirif f iir réir géérl ' v ll iéé l'iilir I /4/5 6 //7, X Jq Igéir (I rl) irr éérl ' r / rf r héiq hy iq llèg rl l' É /7/ /7/7 8,47 iiq l ôlièr èv irr 'g Iéri riiq ji iri i ' iji r iir, i 5 lrié I /4/5 57 //7, , 7/

8 iv ré I li ri I II ri l r él ( ) I v I rr l hig héli rv rf il q. r II I-I 4 I J- : igiri f ri hig - ij hiq rilii i rkig 5 hili 6 J i rv hii éiq I (l rf ill érir If riq) rir é III IV V /8/ /4/5 57,7, v i hrgé 'é -r l'iéri, hf 'éqi ri ri irill i l 5/6/9 6//58 5 6/4/7, il rgii ilg 'ivié hig iivil ri g ri frr Irv i f rr Vi //5 59 8/9/4 64, v i l l ri rg rl lril 5/4/58 5 /9/6 4, //5 5,4 /7/,5 6 l f rr I II II Vi rv hii gril r f f iir érir l ri il V W iiq r iri 'rri ( g) IV V i rv ll //5 59 rr Vi /8/ ,67 g >54 ér Q i éii r l rv i v i rii ' li I i7//58 à lir ri réir éérl l iiri 6/8/57 éérl l r iir v ll léi g ' r 7//58 rf i hrgé rli rri rir é III hf rj lrl l If r iq li-i éqiir il (éx, y è élé) l ié il év l 'rri l gi ri l'é i + I ij ri //9 r rir à l Vill ij i l //9 iv ré g >54 ér Q // i 9 ré 'irii r l ' g if f i iv ill riir rrv é 'irii , 58, 'irii ré 'irii r //9 9//8,7 iri i li i 8/9 5, //6 48,67 9, 8/

9 iv ré ri rir é I II I iri g érir rri III IV ly hi gll, ri, g, iv éril / /6/5 régiq. il rgii Irill. ik I rçi V Xvir 4 rr rv hii i éiq éérl 5 II ri iri âi g i lgiiq ri 6 IV hili i rri iiri 7 WI K ry 8 J rik I ilié 9 Z y + l x r I i gré rii érié ri l é iv gré éi i - ir I hrii IZ l Igéir I W hrii i ié rr. éii V Igéir I (l rçi lriq If riq)+i I y giir rri r xr I ii g rii /9/54 irr i iril gr r rf i ll i rè rri /9/47 irr i g rii irr i iril ir il ' iéél ril iri /4/5 'éqi f ri i - r iri éiq irr 'rri 'iri rr éilié r r V év l ril rè irr V, iéé rri / r ' 'f f rg éqi ril l i rv i r irr 4 //9 58 //7 5,47 56 /4/6 45, //8, //8,67 7 //8,67 // //4 7,8 6 7 /5/8, 56 7 /7/8 7, /9/7 8,7 59 i 8ôl li l //9 5, 6 7 4/6/8 8,8 6 //5 5, 57 7//8,4 58 ii g rii irr i iril iri 4/6/5 ril Igéir r éir f ré à l gi rri, iv ié xré i iril r : é (5 ), liq ( ), v rr (7 ), é à 8/4/5 iri 'i,iri irill,. rhrh,, /I. " i éié à l rf r rgii". irr r rf i l irr 'g rr rr i ' r /6/5 rr l l rr ré 'irii r 54 hrgé 'é hiq hrgé 'é / 'f f ir / 'f f ir rv x rv x li éilié : lii8//5 li (5 rf i élriq élirg li liérl riiq) îri œv r, rii, il ri i à îri 'v rg, xr r i, âi, îri 'v r âi, 8/9/5 igi hiq rii i. irr i iril 'irii //56 rj gr rl rv i Igéir ril xr hiq li f ri ri / X 7//5 r Iril v iérê r éléii rj v l'i réi irr f iir i irr 'i i i 8//54 xri lrgi Igéir (I) élriq if riq - r i érix iv rié iir 7 hrhé V g >54 ér Q // i 9, 9/

10 ig ly rir i l'i r l ivrié lr fri lr rr rfil, gr f 'h l'i r ir rgg rè rréif vir-fir iéi iil q è l r ir rgg r 'li ré v h é r lrg évil r 'ivié. x éiq rl, l élivié r h ri l érg iffilé rr r li ir. i à l j l x l ri v x hôg rè élvé, l iffilé è rhé rvil r l ir rfr. l, l iffilé è rhé rvil, r ri r, rfré r ri ivr ll q ré hôg, ir qlifii, hi hyiq il, rr l rr rl rfil qi v lr à l iriii lié à l'âg. i l'i «r ir rgg», rrq q, qlq i l iv qlifii : l'âg i l l fr, i l rièr iriii à l'h l 5, l'gi x hôg iriii. x, v rilé irvi r l hg r rrr. v rél r, r q l rgr rrr rri ffiv hgr ièr igifiiv. r y rvir, il éé éir féérr iffér r r éri 'iir rgriv l é iv : iqr r l rléiq l li ir, irllr h, qlq i âg, r rr ig «ir» : à ql âg - ir? r l rri r lr gg à l égr l'li ir rri v l i,, il égil, gfih, i 'rg rgg rh-é, rvir fvrir l'érg rr r ir ri éril, gr l rri lr érh rr, rgr l ivrié i l ivr rfil, iilir l l r i-éiq fi rvir l églié h. rgriv, v r l rr r ir rè rl rri rgig vlri : l rfr lyé r ir r évlr ir vx rj, : é hiq, ré rlil, vir fir gr irix ix iéi iil r l, l rfr ri é ir r 'r x évli lr rhé x i éiq, l'rihi riq rfill r l rg l éhg vir-fir, l rii vir, é l évl r, /

11 l flxiilié 'h : l'jif ' gr jrié r l 55 l'li qlq i l lié è : ii, iéri, rg lril... l i vr ér i 9. éigg il l v r, rr i l éigg il l : r, ri i «Ili li» à rir, l il égil rgg r i qi rié à 5% à rr à l li, l 5 r é r ivi. Il r fll glèr, rvré lr v éri fr érg, vir éir, r fi rrvr l l vi rfill, v à rilié lir qi éqivl à ivié réé. révl q 5 i éé l fri riil v x +% ri (68 ir 55 ri). l, rr rr vi ûé hr à l iéé à g (i éil, yhlgiq, 5 /i y fri rr, iii r iirif...) J i r rlâh r grâ à l gg à ôé ri ri, é qlié hi rfill il. g rè gr rxiié ié à grr fi, à lgr, à vr igié, à ir i rr i fi. vir-fir vir-êr r i éigg qi gû l fr r à r ggr rè r iffilé, l r vll fi riri hir iri. l i fil rvé lg 8 i r r l fil rréivié r rfil i i (il, ilrl, iri) r hér, rri ré. l fi rvi à ri à qi j r rf ri : ri vir ié à rvrr l vlh r r ilil, ré ûh, i qi éh r VII!!!. ii ' ré rrr i r 9, v ié ré rrr qi iriv l i «r ir rgg». ré iifi fr i «r qlifii» r ir. r à r 9, ré rié à 9 ri rr. i rrql ilii l r ré. ff, l é ffiill, r 48-5 rçi 7 fi i ré iiv à ir q' 8/, i rrré rè 5 lrg rifié rè 55. /

12 IZl l J il l i Q r l é r h li I ir ri l ivié r r J i I IVi l r r I h rii I r çi r r Iv VX vir Ir çi I h ë l 4 ij h li I 5 ç V W 6 I I ri 7 vill ij r r I ij V irg i i I x lli ir ri j i ir r j i J i r r j i 8 r i v r i g VX vir IZl I h rii h ili XJq J i Jrik I i -W I X h ri IZl -W I X h ri h ili r I l r r IV h ili II I ri l r r Z fl w r J li i r l r r â,g r v r,, v r é l ri ié XJq Iv r w r r l i l r r r h ili IV h ili I X J l I 4 rv I X ri I Z 5 i r r r/ I I 6 I ' 7 I 8 9 l h. ix r ri k X i iq I l i Z I l I r r v yr l I i rr h l r X J - r ç i I 4 ri I Z 5 h il ff I I Vi r XJq I h rii IZl Z fl W h rii I I r i i iq I J - I J - V W i iq i iq r I IVi ir r J i -W I X h ri J i VX vir r Z y XJq Z y I IVi V W i iq r l é v l r iv ré é ri I IV h ili v li I i J i rr g V l r V I I I ri i r r i r r é li h ir ri r r x l I ' ô l l i Jrik I I V i vi ij I i I r ç i 7 9 il I i i iq l f r i ilié ik Z y r r 6 8 r r rylè i ll I I r i I h rii r 9 I r çi Z y X J q I i Jrik I v I h rii IZl Ir çi Jrik IZl I h rii I J i I li I h i rry J I ir r V W i iq I i r Z y I I V i /

13 rrii, 6 illir 'r, J ig à hl r ô xrr 4. r rivr l yiq iiié, 4 rj éé rélié à vir : «r ir rgg» l rrii l 5, 6 7 vr. iiq V Wyrg ' hrgé rvir rj rè r. /

14 r ri r ré à r rii rri r rré i rri r rré i ly yrgi r hli l ril f hr l réi I g hi 4 lr irr X r ri g éérl 5 4 i hi r l r 5 r h i 6 'ri ll J-r 7 X l Virgii 8 I ill lhi 9 i lgr-hi ir ri irr iffir ri hrii l ril ij iflx rl ry ri ôl r 6 rki ilfik Ill hil Vlg ré l ril irr éérl 7 hi l Igéir i rli 8 ij rr ril irri évl rriir ir 9 i ri ri rri Vll i iri zi l ir r ré-ry.élè hrgé rli rri l li i rgil rifir V I I rir il irr l ri i-rçi g hf 'rri Zéih ij l ril l ii I v-rir livi l ril I ij iq l r 4 ry ril l l-fr iri rfill I rl r l ril rgg 5 I rir hili 4 i rè gir éri l 6 r hy l évl 5 r hy l évl 7 ygiy r rhr ël rvi hi ril 6 X r Jh Ir ril 8 Igiz i iir irr 7 V V ill x irr éérl 9 ly ij l Virgii l g 8 f Krrr réir éérl 4 lrq i hrgé ii rér hf 9 g j r hi irri g ij 4 fr J li ér hvlir ihl ril l 4 lhi Vri iiq ér J ij k ir livir irr ril 4 ij rr i irri lii Igéir 4/

15 5. rè li'èr, Ili li «r ir rgg» iri r rj 'xii «6 illir 'r» rh rr qi i ir li grè ij r l'é. r i ii «rri» «il i l'xii». é r lr riii lliié. vril, rgir ir J ig à hl-r-ô. J ig r l hè l ivrié rév à xrr r vril rri v l i l'li. l 'ifri réi 'Ili li Ili li éilié l g rii rfill, qi r, éili lig à rvr vx rèr. i éii 'rirg : êr illé r l fr, l fi fili l réflxi. ri l'rh r éir vr l ri l il, l évl rl, l 'ffiié ii. r ivi 'réhr ii rviq l ri à l'vrr 'ri, à l riié iiv, à l frhi fi r r hi r réivié rvi l'ffiié r rfrr l hg rfil rii réi. éfér 'Ili li r «r ir rgg», Ili li gé g rii rfill élré igi régi rll r lrié I, rjwiggi, I, iifi, vr li, rrhir, r I, x, yi x, rhr h ri, vl, g éf érié, lvy rir hr... l éifiq, Ili li géré gèr l'évli rfill rvillr hié fré à l'ligi rvrir rfill 'réhr l iffilé à r hg r lrié, yi x... ri ri i à îri 'vrg rè l'gfih rgg rh é r élyr l rgr léir 8- rri v l i r ié () 8 ér. 5/

16 l'i v iri l l l'i l qizi l ivrié rgié r li'èr 8 7 vr 8. réé 4 r fri éli h, l'ii li r ri i jif ri l (ilié il l'rri) r l rriir rgig. r, l'ii évlé v lir r li rivé rj iilé " IVIÉ". qizi l ivrié f l'i 'rgir ri l r r l hè «'li r ir rgg» : 4 vr à xrr l' Irv : J rir, irri érl rvil l ri rfill l', y ri, illr éérl ji ir 'xrr 5 vr lr l rrii à ij, ô-'r. Irv : ilé, irri égil élégé rvil l ri rfill, ihr w, irr l i l'li i iji, rik ill, irr égil, Éri i, irig i y ri l hi, l il. 6 vr à hl-r-ô, ô ir Irv : hili rvi, Vi-réi il égil rgg, r il, irr érl rvil l ri rfill ô & ir l hi, l il. v vyé ivii r il à l'l iéé référé l'ir rri K r ir 'rri éi ivié r l gr li'r. i r 'rri éi ré, i l éé l'i rrr r rhrh 'li. rri v l', l jvir 9, v rgié réi é r l'li r ir rgg. rr éé l'i rér rvir l'i rè r ré, i vir 4 r. éli l'i : ér 8 à r 9 ivr rri rié à l'iégri r à i l ré éhlé r ér 8 9 r 9 : r l Qizi l ivrié li'èr, l réi l ri à 9 r 'iégrr l'i è l i ér 8, l() éé rrir i rè r q'il ivi éjà i lir i r lql il iifié i ivi rlié, ii, 89 7 lrg r i rè lr hér. 7 r éé rç : r ' iégrr l'i r il éi fri, r iégré i qié l'i, l' r q i rri à iri, l i à éég r régi. 6/

17 ivi iivil llif jvir à vril 9, v fvrié l ri iivil f à f, i l 4 hr, fi i réhr l rj rl rfil, 'iivilir rlir r ii rè h. i, ri iivil rivi i fç l l. r ivi réglir : yéiq, hq ri l r vll ri rz-v. g iivil ' à l : r-yii l rhrh 'li, ili ly 'ri 'h frçi gli i é, rhrh rig iifii 'rri, i yhlgiq... x ééfiiir éé rié vr il é rri v ffii. ri ivi iivil li à : ij, i lx, xrr, hr : ri ri él à l i l'li qi à r iii lx, hl r ô : l hfr Ill i él à l i l'li qi à r iii lx. l r i, lrq l l r él, l rr rgé l él éé ri hrg r l 6. rllèl g iivil, v i vr rr lliv : i r, rr gli r 'éhgr l lg gli v l hfr. 'jif iir i rl lg, rè v lliié lr ri rr. gr 7 r ' ié r rgir l ifi ir J ig vri ji il égil rgg. rr ri rérr jré rvillr lliv à l ii i. iiq V Wyrg, li igr, v ligy, i ill, Vi ilrir, l hlliz iiq r à l'rigi lg r ir rgg q'il élré v I, g ii. ri jré fri érlé lx : "iqr r ig ié r ffii l ri ji. g à l'li : ry hg ié r li'èr l vri 6 ji. «vir r l ivrié» ié r li'èr l vri jill. vii gié l'xii v gri, l lç i é ij réi 6 r l ji vril 9. rr v Ji y r il l i liq rriril () ' érlé l vril, fi iqr r l li iil l fi liq rriril ii q r l iffér 'è à. ir ill, q ihly r l r à ri l l'li li ri r ifri llé. réi r l réri l il l rrii li lx. 7/

18 ir J ig : 5 ri è l i r 9, il r ir r l viiilié à i llii l rii lliv ééfiiir x ê il l rri ggé fvr l ivrié. fi, v iiié ir J ig l vri Ji 9 9 à 4 il égil rgg, 7 lvr l réill à ij. 'jif éé rélir ri r rri l ééfiiir «r ir rgg». hq rri rvi r r 5. ii, hq rri rvi r r ri rr v li iifié x r r r ivi ré / réi é éf l l-vl q rré l'h ' r ir. v é vir 8 rri l ji 9, 9 rri éi ré : 8 rri :, I, l,, r I'é, yi x, i rrr / II, Vlix rréé r, fi liq rriril : il égil rgg,, Vill ij, 4 i rr : il, J il, rr ij ç, 4 iéé 'Iéri : xlli, wr r. 5 ri érlé ié éé r réi l'i r hili rvi, Vi-réi il égil rgg éé lôré r ilé l rgg, ré lr rg l'gfih Ill rr l'. ré é éi ré fi q Vi ilrir, r rvillr hié i 'rir v rrr. é l-fr ii r r l ili rfil. 'éqi é illé é x r filir l ri v Vi ilrir. fi ié, hil ff ri r v xé l fi é x l i q'll i. ff ri rivr l éhg. 8/

19 i v ééfiiir r ' rr l r jill 9, v é x r fir îr lr i v à r l ifi ir J ig. Vri : «ir J ig éé rgié v rigr é. ilii l r r ir, l rri r l'rgii l érl jré. ièr géérl, q l rri i réré lr ri. ll fir l li r l é rhrhé l rr rfil r ir rré. éi, ri rri éi r xé r l lir l'âg r ir i r lr é. i rri f x ir q'll rri ' éé ri r rir. ll i rç lr éifiié. Il 'y vi z 'rri v rél i rr. éi, lig l frhi rri qi, r ri, 'vi r rrr. ll l' é i l r ir rli v l rfil lr réx. ri érlé v érix rfili. v rvir l vivilié l éhg ri x ihil i 'ri rfil. i, ri «r» i r l rrr qi ié ii 'églié f x r ir. ff, ié éririé ri lr ri rr l rri 'éi ré. i fvrié l vivilié. r ir ri q' «ll» 'éi fré r 'x, lr ri, q'll éi i i q ri vi l rrr. i fvrl éé é r l ifrl r l rri l r ir, lr i-éjr éjr.» r rér jré, l r ir ili l «frrié». Il v l fi q l iilié rlè l'li ir. ri -, v réé l'il é x rfil r ir ré. rr, l 'êr év, éi l' i fr jré. ff, é à lé l hi r i, fr 'v hlgiq. ' yl rè fr rè vlri r l rvillr hié. jré ' érlé i ri à l rélii jif l'i «r ir rgg». rri v vir hgé lr rgr r l ir ri r ééfiir ' ri ' i rli rè v l ré rfil rri ré. r qlq i 'éliri r xl, rérr vg l rri fi q'il 'gi 'ri 5 à i fi q'll i ilr lr qi élir yiq 'ri. q 4 ri r i, li, ri l ri q'il ri jiix 'ivir l -, qi, l, l rri v fr il rr.» i ir J ig lir hf 'rri q vi lliié r ir J ig ji, ' êr ré fi 'gg lil. ri 'r x fi ré ifférr l ri v l r ir. éhg révélé fr iér r l x ri v X, ryi, rh, r, vi rr ij, ôl li, riv, I, rg, Vl,, g. rir rç l r lr lx l lx 'Ili li. 9/

20 r, i élévii r l i 9, 5 i 9, r ir rgg ilié l r v 4 ril : Jrl li : ril igé r lir iilé «r ir rgg fir l'êr», i li i 9 i 9, ril igé ry r «éri rqê r ri r rgig» v l éigg r r, rgg i i li Jrl ô & ir ri i 9, ril igé rk lil iilé «ir à 5 rè é l ri» v l éigg r y, i li rri i 9, ril igé rk lil, iilé «hri, 5, èr ri f, hrh j» v l éigg hri y Willx. ril r r i rriq «qi» If É l I ij - 7 i 9 r l'i «r ir rgg» r l i ji 9 : r l rgg iffé rrg qii 8 ji 9 à. ilé l, hili rvi vi réi il égil, l hlliz, r l'i ri ri 'Ili li éigé riié éii. iffi à iii lx. r rgg iffé rrg r ir J ig lr jrl ir l ji 9. /

Le présentoir virtuel. Paul FABING

Le présentoir virtuel. Paul FABING L préir virl Pl FABING L x L'ffi ri ' viié q pr fibl prpri ri éjr A i 80% r ifri ppr xi à l'ffi ri C ppr v b hz l prir ri 50% Frçi éqipé rph L û xi à ir vi l 3G pr l érgr prhibiif rriir è r ri i ff L'

Plus en détail

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Pr rl Py--Dô, v civi i r c, riv iq, cr c Acii i iv c l r ri rc, ci rcr i ll v l vcc, O rr i r f r liir (ESS) ciif, c l ci l ci j rôl ll rri, i iv cr c r l ii l rg v l ci l

Plus en détail

Pilou. Impre rie PEAU

Pilou. Impre rie PEAU M N 4 - EM VN L ENT à 2 9 IS 28 SD i fm i L l Vi 7, : 28 i bli l i P Di ii l D l : i i m L i lx i A F imi i M i i Syl mm i : S i ii l i b A A liq Ag ib i L P Pili i D i M Pi Gill i K Alb i l y S : i i

Plus en détail

SAV ET RÉPARATION. Savoir-faire. www.jarltech.fr

SAV ET RÉPARATION. Savoir-faire. www.jarltech.fr i & V : SA E b i i 1 3 2 0 1 Ai 0800 9 h P i iè P i i i i S j C i Si E ) i Ti (i ib i Q,. bq i, FA V k, Pi b h iè i Si b, D Z, P E q Si-i SAV ET RÉPARATION S hiq : E q SSII VAR, i hiq Jh i h 0800 910 231.

Plus en détail

sessions story 2014 Forum come a volunteer How to be mile an alumni ess Make BC S ED New application proc p for Forum Message from the New Friendshi

sessions story 2014 Forum come a volunteer How to be mile an alumni ess Make BC S ED New application proc p for Forum Message from the New Friendshi c. f. www i l y v 14 F c li 20 b w C Sil c H B i k M lic h ED w f f F N g hi M i w F N Th 2 014 i yh bg f h v c 300 x C ic O fif w, h C l liic l y c. T c hy ck b h, lci hi v ic wih cii y -k. Thi y w lgi

Plus en détail

Supplément Nouveautés 2015

Supplément Nouveautés 2015 Ki d pli Trèfl à 4 fill Blb Cry Gri Cr Cffr rmiq Pr d prli d r prj, ccz- : Pl Arbr Cri : Gii CODRON Pblici : 06 15 25 61 27 - Jill 2014 Dcm ph crcll - Crdi ph : G. CODRON & Fli. Spplm N 2015 L gl pbliciir

Plus en détail

«Trop de chats en refuge : Aidons-les!»

«Trop de chats en refuge : Aidons-les!» q io iific bo ch Mlic g f! l o h c To i? co cio collboio vc Pl 5899 ch 7398 ch y éé boé C l ob félié qi, chq jo, o cibl joi fg Blgiq! 4641 ch l o l chc ov i à l g l fg fill i foy ê à l hx! C qlq chiff

Plus en détail

RECAPITULATIF PLANS Pour quelle école?

RECAPITULATIF PLANS Pour quelle école? V vz - 90 éèv, v ê céré cmm "p éc" V vz + 90 éèv, v ê céré cmm "gr éc" V ê éc prmr, z vr p : A D V ê éc cr, z vr p : F D V ê éc prmr, z vr p : B, C E V ê éc cr, z vr p : G, H I P gb, z vr p A P gb, z vr

Plus en détail

!" #$#% #"& ' ( &)(*"% * $*' )#""*(+#%(' $#),")- '(*+.%#"'#/* "'") $'

! #$#% #& ' ( &)(*% * $*' )#*(+#%(' $#),)- '(*+.%#'#/* ') $' !" #$#% #"& ' ( &)(*"% * $*' )#""*(+#%(' $#),")- '(*+.%#"'#/* "'") $' &!*#$)'#*&)"$#().*0$#1' '#'((#)"*$$# ' /("("2"(' 3'"1#* "# ),," "*(+$#1' /&"()"2$)'#,, '#' $)'#2)"#2%#"!*&# )' )&&2) -)#( / 2) /$$*%$)'#*+)

Plus en détail

VILLE DE VILLEURBANNE CONSEIL MUNICIPAL 5 JUILLET 2010. -ooo-

VILLE DE VILLEURBANNE CONSEIL MUNICIPAL 5 JUILLET 2010. -ooo- VILLE DE VILLEURBANNE CONSEIL MUNICIPAL 5 JUILLET 2010 -ooo- La s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - P a u l BR E T, M a i r e d e V i l l e u r

Plus en détail

Flexipro Conditions générales

Flexipro Conditions générales Flxir Citi grl Prtti Prit N r i l r Flxir Mltiri rfil t tit trri Citi Grl QUELQUES NUMEROS UTILES E iitr Si z i it : Di l Fr : 0 800 085 085 (mr rt) Di l Étrgr : 33 1 41 85 88 48 Tt gg tr r li rmrmt ri

Plus en détail

Seulement pour revendeurs FR#6

Seulement pour revendeurs FR#6 Slm FR#6 NOUVEAU DANS CETTE ÉDITION Dlgi QikS I QM & QBT 2400 : Pi mbil PwS PM & PBT 9500 : L -b 2D iil Elf Hlh : PDA b l l é Mm X3 : Oi mbil fm h Hywll Gi 1280i : S iil lg i Dlhi 60 : Sh è m Dlhi 6110

Plus en détail

aide à la sécurité >>

aide à la sécurité >> ir ifrmti i à l érité >> r tilitir* l ûr * L «tilitir» t Véhil Utilitir Légr tié trrt mrhi t l i ttl hrg xè 3,5 t ty mitt l l rtil R.311-1 C l Rt t lé N1 l l irtiv ré 2007/46/CE. L véhil tilitir légr mégé

Plus en détail

SOCIALISTE. La Crise est ouverte. la joure d'hier, il n'a été. net. Elle parait certaine à fassis mon- le vred,,,, dedurant

SOCIALISTE. La Crise est ouverte. la joure d'hier, il n'a été. net. Elle parait certaine à fassis mon- le vred,,,, dedurant N L céi xplé vi p è il pil p pcé SCALSTE 045 C C px 5277 Mll 35 R Rq/ TULUSE SSUREAUX A PARS 28 Fy l Aii Téé G 758 UM «c4 ASPNEMETS 43 U x i_ plè Pix LA L Ci v fipè l fz EXCUSADLE j i il éé g DE_ M TARDEU

Plus en détail

ÆffiÆffiffiÆ reffiffi

ÆffiÆffiffiÆ reffiffi ÆffiÆffiffiÆ reffiffi -.:*4î Parquet Naturel et chaleureux Maison dans son pays Les Bouches du Rhône Restauration La Ferme de Souliès ij (:jdê!:r.él$g.i. n' rila:r É.", na r..;r., 'l +rié :'Ê..*.!Ë','ta

Plus en détail

À TABLE! S entraîner efficacement

À TABLE! S entraîner efficacement LE MAGAZINE SUR LA SANTÉ ET LE MIEUX-ÊTRE DE WINNIPEG MAI/JUIN 2014 À TABLE! LES NOUVELLES LIGNES DIRECTRICES OFFRENT DES CONSEILS POUR LA SAINE ALIMENTATION DE BÉBÉ PLUS U tit rvill Alrt rg Cil érité

Plus en détail

ILT. Interfacultair Instituut voor Levende Talen. T@@lvaardig. Actes de communication. Serge Verlinde Evelyn Goris. Katholieke Universiteit Leuven

ILT. Interfacultair Instituut voor Levende Talen. T@@lvaardig. Actes de communication. Serge Verlinde Evelyn Goris. Katholieke Universiteit Leuven IL If I L S V Ey G Khk U L 13/02/02 pé? xp qé xp pz à pz p héhq pé p à q z p à p héhq fé à p à q pz xp q 'p (è) f, '-à- p. x. ' é ff. N xp à py qq' q z b ( f) P xp pô pp L p - pé pz ': z qq', q -? Bj,

Plus en détail

FASCICULE DES BILANS ET COMPTES DE RESULTAT DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE DU SENEGAL

FASCICULE DES BILANS ET COMPTES DE RESULTAT DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE DU SENEGAL REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi ---------------- MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES ------------- DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA SUPERVISION DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES

Plus en détail

2EVHUYDWRLUH. Les services de l automobile

2EVHUYDWRLUH. Les services de l automobile 2EVHUYDWRLUH L v d l oobl Dgo ov 2012 / 2013 C do édé l Aoo Nol o l Foo Aoobl Sv éd ov 2 ll 44483 CARQUEFU CEDEX obvo@f-o.f é à édo : Jol Gobl Av l ollboo d : Mo Vl Phl L Gll Edo 10/2012, Cqfo (44) 41

Plus en détail

Exceptions rurales 201r-300r (article 240)

Exceptions rurales 201r-300r (article 240) Exceptions rurales 201r-300r (article 240) I 201r (Sujet au règlement 2015-190) RG1[201r] - une utilisation agricole limitée à une serriculture point de vente de produits agricoles ou à un centre de jardinage

Plus en détail

2012 écoles. International. Graines d artistes. les appelle

2012 écoles. International. Graines d artistes. les appelle L x p j é y 2012 é D q é - pé jx 2011/2012? Déz- é, éx, w, b h, égg, pè, éé p CLEMI. I C? pp p p O., b I p. b p- q J. f R N L J T 15, j 2012, é Chp, P 3 (75) A : Réé P/J Pg é Chp (P 3), L J T pé é q éè

Plus en détail

La santé de votre entreprise mérite notre protection.

La santé de votre entreprise mérite notre protection. mutuelle mclr La santé de votre entreprise mérite notre protection. www.mclr.fr Qui sommes-nous? En tant que mutuelle régionale, nous partageons avec vous un certain nombre de valeurs liées à la taille

Plus en détail

' ' ' ' ' ' ' ' ' !!!!!!!!!!! !!!!!

' ' ' ' ' ' ' ' ' !!!!!!!!!!! !!!!! "#$%&$()*+*,-.#$*/,"&012"34)*54%6%789:8:;9?8> &)*+*,)#$*/,"&0B"/%#C*DE/ 1 "#$$%&(%)*+,-+..+ Esprits de Faubourg : C est la rentrée F%)*+*,-.#$*/,"&0*G$)H3,%#$I*+*3J)G9%#G+%#G,*KJ%/$)*/+JL%JM"J/C+*NI$4J#*D

Plus en détail

Le GPS, la téléphonie mobile et les alertes intelligentes au service de la santé et de votre famille.

Le GPS, la téléphonie mobile et les alertes intelligentes au service de la santé et de votre famille. Le GPS, la téléphonie mobile et les alertes intelligentes au service de la santé et de votre famille. Symposium sur les Créneaux d'excellence québécois et les Pôles de compétitivité français Québec Mercredi

Plus en détail

Bougez, protégez votre liberté!

Bougez, protégez votre liberté! > F a Bgz, pégz v bé! www.a-. CAT.ELB.a240215 - Cé ph : Fa Daz à v p aé N az p a v gâh a v! Aj h, p g évq v ; Pa, p 4 aça q, v, éq qaé v. Ca ax é ç, b pa évé ax p âgé a h a p j. E pè v, h pa épagé. Pa

Plus en détail

curité du patient 19 mai 2009 Aurore MAYEUX Guy CLYNCKEMAILLIE

curité du patient 19 mai 2009 Aurore MAYEUX Guy CLYNCKEMAILLIE Déclarer un événement indésirable un élément majeur pour la sécurits curité du patient 19 mai 2009 Aurore MAYEUX Guy CLYNCKEMAILLIE Les hôpitaux plus meurtriers que la route Courrier de l escaut, janvier

Plus en détail

L AIDE AUX ATELIERS D ARTISTES :

L AIDE AUX ATELIERS D ARTISTES : RAPPORT DAVID LANGLOIS-MALLET SOUS LA COORDINATION DE CORINNE RUFET, CONSEILLERE REGIONALE D ILE DE FRANCE L AIDE AUX ATELIERS D ARTISTES : PROBLÉMATIQUES INDIVIDUELLES, SOLUTIONS COLLECTIVES? DE L ATELIER-LOGEMENT

Plus en détail

! " # $%& '( ) # %* +, -

! # $%& '( ) # %* +, - ! " # $%& '( ) # %* +, - 1.! "# $ % &%%'( #)*+,)#-. "/%)0123* 4%5%&!$!% 6)"7 '%%% 48-0 9::!%%% % 79;< "# 8 Ploc la lettre du haïku n 40 page 1 Décembre 2010, Association pour la promotion du haïku =%%)>

Plus en détail

Chapitre 3: TESTS DE SPECIFICATION

Chapitre 3: TESTS DE SPECIFICATION Chapitre 3: TESTS DE SPECIFICATION Rappel d u c h api t r e pr é c é d en t : l i de n t i f i c a t i o n e t l e s t i m a t i o n de s y s t è m e s d é q u a t i o n s s i m u lt a n é e s r e p o

Plus en détail

l Agence Qui sommes nous?

l Agence Qui sommes nous? l Agence Qui soes nous? Co Justine est une agence counication globale dont la ission est prendre en charge l enseble vos besoins et probléatiques counication. Créée en 2011, Co Justine a rapient investi

Plus en détail

Votre succès notre spécialité!

Votre succès notre spécialité! V ccè pécé! C Cchg Fm Igé Rcm V ccè pécé! L p mbx mché. E MPS I C g démq p ff pé pf d chq c : p é. N Fc: EMPSI Cg éé céé 2010 P Bddd Bchb q pé p d 8 d md d p. I dévpp N cmp xgc d é d. N c pfm mé d q gg

Plus en détail

Exemple 4.4. Continuons l exemple précédent. Maintenant on travaille sur les quaternions et on a alors les décompositions

Exemple 4.4. Continuons l exemple précédent. Maintenant on travaille sur les quaternions et on a alors les décompositions Exemple 4.4. Continuons l exemple précédent. Maintenant on travaille sur les quaternions et on a alors les décompositions HQ = He 1 He 2 He 3 He 4 HQ e 5 comme anneaux (avec centre Re 1 Re 2 Re 3 Re 4

Plus en détail

& "# " "#$ '# "" ( "( ( "( "# ##"#,-.),- 2# 3 4 # 56''7 # "8$ # 1 "" $ *# ()( $ 5 )" ) 2 *$ # * ). + )1 " # "" #.. =$ > " " ) 1

& # #$ '# ( ( ( ( # ###,-.),- 2# 3 4 # 56''7 # 8$ # 1 $ *# ()( $ 5 ) ) 2 *$ # * ). + )1 # #.. =$ >  ) 1 !"#$ %#"#"" #""" $ & "# " "#$ '# "" ( "( ( "( )$*+## "# ##"#,.), //,0"**, ##), 11## 2# 3 4 # 56''7 # "8$ 2#1")#"" $/9"56''7# "#".** # 1 "" $ *# ()( $!" #$ # (1"""(, : / ;#

Plus en détail

Un exemple d étude de cas

Un exemple d étude de cas Un exemple d'étude de cas 1 Un exemple d étude de cas INTRODUCTION Le cas de la Boulangerie Lépine ltée nous permet d exposer ici un type d étude de cas. Le processus utilisé est identique à celui qui

Plus en détail

! " # $ #% &!" # $ %"& ' ' $ (

! # $ #% &! # $ %& ' ' $ ( !" #$%"& ! "#$#% &!" #$%"& ' '$( SOMMAIRE INTRODUCTION... 4 METHODE... 4 TAUX DE REPONSES ET VALIDITE DES POURCENTAGES... 4 RESULTATS... 6 I. Qui sont les étudiants ayant répondu?... 6 1.1. Répartition

Plus en détail

Retour d expérience sur le management des processus

Retour d expérience sur le management des processus GSI Gestion des systèmes d information Retour d expérience sur le management des processus Université d été 8-31 août 00 Dijon Guy Rivoire Consultant ELNOR Guy RIVOIRE 30/08/00 / 1 Présentation ELNOR Cabinet

Plus en détail

LES ESCALIERS. Du niveau du rez-de-chaussée à celui de l'étage ou à celui du sous-sol.

LES ESCALIERS. Du niveau du rez-de-chaussée à celui de l'étage ou à celui du sous-sol. LES ESCALIERS I. DÉF I NIT I O N Un escalier est un ouvrage constitué d'une suite de marches et de paliers permettant de passer à pied d'un niveau à un autre. Ses caractéristiques dimensionnelles sont

Plus en détail

>> TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION 410.B0

>> TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION 410.B0 Pondération : le 1 er chiffre représente le nombre d heures de théorie, le 2 e chiffre représente le nombre d heures de laboratoire et le 3 e chiffre représente le nombre d heures de travail personnel.

Plus en détail

Enjeux et contraintes de la mutualisation des ressources pour les collectivités et les agents

Enjeux et contraintes de la mutualisation des ressources pour les collectivités et les agents Mercredi 5 novembre 2014 Enjeux et contraintes de la mutualisation des ressources pour les collectivités et les agents Hervé PETTON, Directeur Territorial 35 ans d expérience professionnelle en collectivités

Plus en détail

Sylvain Meille. Étude du comportement mécanique du plâtre pris en relation avec sa microstructure.

Sylvain Meille. Étude du comportement mécanique du plâtre pris en relation avec sa microstructure. Étude du comportement mécanique du plâtre pris en relation avec sa microstructure Sylvain Meille To cite this version: Sylvain Meille. Étude du comportement mécanique du plâtre pris en relation avec sa

Plus en détail

N FR TH 3.~CFR0300863 CEFRI

N FR TH 3.~CFR0300863 CEFRI N FR TH 3.~CFR0300863 CEFRI QUESTIONNAIRE D'EVALUATION "F" CONCERNANT LES ORGANISMES DISPENSANT LA FORMATION A LA PREVENTION DES RISQUES AU PERSONNEL DE CATEGORIE A OU B TRAVAILLANT DANS LES INSTALLATIONS

Plus en détail

:t:::.:l!*n 1':ro "rt:: d'!un d6lai qui ne peur êrre inrérieur à quinze moisl conrprés

:t:::.:l!*n 1':ro rt:: d'!un d6lai qui ne peur êrre inrérieur à quinze moisl conrprés 2.-.-_. TITRE.TI DE LA I4OhINAIE '\ Articlq 2r.- Lrunité monétaiù de la République Fédérare Islamique des comoresr ciaprès dénonrméo "}a Répubriqusi'e'est -le franc comorien (Fc) clont la valeur est fixée

Plus en détail

POUR ATTEINDRE VOS OBJECTIFS D AFFAIRES

POUR ATTEINDRE VOS OBJECTIFS D AFFAIRES LE RÔLE DU MARKETING STRATÉGIQUE SIX ÉTAPES POUR ATTEINDRE VOS OBJECTIFS D AFFAIRES POUR QU UNE ENTREPRISE ATTEIGNE SES OBJECTIFS D AFFAIRES, ELLE DOIT ÉQUILIBRER SA STRATÉGIE MARKETING. Une saveur unique

Plus en détail

Patentamt JEuropaisches. European Patent Office Numéro de publication: 0 1 1 0 7 6 7 Office européen des brevets DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

Patentamt JEuropaisches. European Patent Office Numéro de publication: 0 1 1 0 7 6 7 Office européen des brevets DEMANDE DE BREVET EUROPEEN Patentamt JEuropaisches European Patent Office Numéro de publication: 0 1 1 0 7 6 7 Office européen des brevets ^ DEMANDE DE BREVET EUROPEEN Numéro de dépôt: 83402232.9 @ Int. Cl.3: G 06 F 7/52 Date de

Plus en détail

Le Moyen-Orient depuis `1990: carte `1

Le Moyen-Orient depuis `1990: carte `1 Le Moyen-Orient depuis `1990: carte `1 L essentiel de la carte comprend des états membres de la ligue arabe. Au nord, se trouvent des états non membres, en allant d ouest en est: la Turquie, l Iran et

Plus en détail

WebInfoRoute. Gestion de l'information routière. outil développé en partenariat avec le. Conseil Général des Hautes-Alpes.

WebInfoRoute. Gestion de l'information routière. outil développé en partenariat avec le. Conseil Général des Hautes-Alpes. WebInfoRoute Gestion de l'information routière outil développé en partenariat avec le Conseil Général des Hautes-Alpes Sommaire L'information routière dans les Hautes-Alpes Patrouilles Viabilité hivernale

Plus en détail

Théorie des Graphes Cours 3: Forêts et Arbres II / Modélisation

Théorie des Graphes Cours 3: Forêts et Arbres II / Modélisation IFIPS S7 - informatique Université Paris-Sud 11 1er semestre 2009/2010 Théorie des Graphes Cours 3: Forêts et Arbres II / 1 Forêts et arbres II Théorème 1.1. Les assertions suivantes sont équivalentes

Plus en détail

Sur www.impots.gouv.fr : le délai dépend du numéro du département dans lequel vous habitez.

Sur www.impots.gouv.fr : le délai dépend du numéro du département dans lequel vous habitez. Bulletin Internet 6 mai 2013 Comme chaque année, vous devez souscrire la déclaration d'ensemble des revenus, n 2042 et la déclaration n 2042 complémentaire. Deux déclarations complémentaires sont prévues

Plus en détail

RDV E-commerce 2013 Mercredi 6 Mars, Technopark

RDV E-commerce 2013 Mercredi 6 Mars, Technopark RDV E-mm 2013 Md 6 M, Thpk Smm 1 P q E 2 Q x p? 3 Q v? 4 d é d 2 0 1 5 p 2 0 1 3 6 h g 7 d f é 1 Pq E-mm? Pq S E-Cmm? D d d Md IT XCOM gé dp 2009 phé E-mm.m F à mhé p, XCOM h d déd E-mm, Pm éq, E-Mkg Chff

Plus en détail

2014 Renseignements sur l impôt et les gains en capital

2014 Renseignements sur l impôt et les gains en capital 2014 Renseignements sur l impôt et les gains en capital VOS FONDS COMMUNS DE PLACEMENT SPC La présente brochure renferme des renseignements fi scaux afférents à vos investissements et gains en capital

Plus en détail

MUTATIONS ÉCONOMIQUES DANS LE DOMAINE AUTOMOBILE. Démarche méthodologique et synthèse

MUTATIONS ÉCONOMIQUES DANS LE DOMAINE AUTOMOBILE. Démarche méthodologique et synthèse MUTATIONS ÉCONOMIQUES DANS LE DOMAINE AUTOMOBILE Démarche méthodologique et synthèse AVRIL 2010 Démarche méthodologique et synthèse Premier ministre Ministère de l espace rural et de l aménagement du

Plus en détail

Cinétique et dynamique des systèmes de solides

Cinétique et dynamique des systèmes de solides Cinétique et dynamique des systèmes de solides Page 2/30 CINÉTIQUE des systèmes matériels... 3 1.) Notion de masse...3 2.) Centre de masse d'un ensemble matériel...4 3.) Torseurs cinétique et dynamique...6

Plus en détail

Guide SEPA Paramétrage Experts Solutions SAGE depuis 24 ans

Guide SEPA Paramétrage Experts Solutions SAGE depuis 24 ans Guide SEPA Paramétrage Axe Informatique Experts Solutions SAGE depuis 24 ans Installation Paramétrage Développement Formation Support Téléphonique Maintenance SEPA Vérification du paramétrage des applications

Plus en détail

«FONDS DE DOTATION ASPADO»

«FONDS DE DOTATION ASPADO» Conseil & Expertise Compj:able ÜROSCO, CAsANOVA & AsSOCIES SIÈGE SOCIAL 315 avenue du Prado 13008 MARSEILLE Tél. : 04 91 255 400 Fax : 04 91 830 609 www.cabinet-cec.fr BUREAU DE BASTIA A casa Di i Mori

Plus en détail

Diane-Gabrielle Tremblay (Dir.) Maryse Larivière

Diane-Gabrielle Tremblay (Dir.) Maryse Larivière Travailler plus longtemps!? L aménagement des fins de carrière en Belgique et au Québec Note de recherche no 2009-1 De l ARUC (Alliances de recherche universités-communautés) Sur la gestion des âges et

Plus en détail

Master AISA. Préparé par: Encadré par le Professeur: Cherkani sami. Khadoud Ali Mme Oumhani Eddilani Harmouch Mounir Zedgui Salah

Master AISA. Préparé par: Encadré par le Professeur: Cherkani sami. Khadoud Ali Mme Oumhani Eddilani Harmouch Mounir Zedgui Salah UNIVERSITE MOULAY ISMAIL FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES MEKNES Master AISA Préparé par: Cherkani sami Encadré par le Professeur: Khadoud Ali Mme Oumhani Eddilani Harmouch Mounir

Plus en détail

Les centres de co nta cts m u l ti ca na u x Philippe M o u ret Pro du c t Sa les Spec ia list C o n t a c t C en t er Tec hn o lo g ies phm o u ret @ c isc o. c o m P r e s e n t a t i o n _ I D 2 0 0

Plus en détail

Fiche technique. " Cible/Echantillon " Mode de recueil " Dates de terrain

Fiche technique. Cible/Echantillon Mode de recueil Dates de terrain v, r v «L qé d»? q c pr v Sfr dg d é d r Pré TNS Fch chq " Cb/Ech " Md d rc " D d rr 1001 ré cf ccpé Âgé d 18 p I d p TNS Sfr 267 000 dr Frc L rprévé d c éch ré pr méhd d q : âg, x, prf d rvwé, cr d cvé

Plus en détail

SYSTEME D EXPLOITATION : MS-DOS

SYSTEME D EXPLOITATION : MS-DOS !"# SYSTEME D EXPLOITATION : MS-DOS INTRODUCTION :!"# DEFINITION : # % & ' ( ) # # ) * + # #, #, -",.*",.*"/01- SYSTEME D EXPLOITATION MS-DOS : "%&'(!&"(%) +# -",.*" 2(# "%"&""&"(%) -",.*" 2 #-",.*" 3

Plus en détail

professionnelle Fiche pratique Préparateur en pharmacie hospitalière Avril 2010 Fiche pratique professionnelle du Synprefh INTRODUCTION

professionnelle Fiche pratique Préparateur en pharmacie hospitalière Avril 2010 Fiche pratique professionnelle du Synprefh INTRODUCTION Fiche pratique professionnelle du Synprefh Préparateur en pharmacie hospitalière Fiche pratique professionnelle INTRODUCTION En milieu hospitalier comme à l officine, les préparateurs en pharmacie sont

Plus en détail

o m e o u n S é l é p r c o n i e o I P / O p Voice over IP t.pierrat@ads-lu.com Allied Data Sys S.A - Luxembourg Vos Solutions Open-Source

o m e o u n S é l é p r c o n i e o I P / O p Voice over IP t.pierrat@ads-lu.com Allied Data Sys S.A - Luxembourg Vos Solutions Open-Source i / O i vr IP tirrt@ Ai Dt Sy SA Lxbrg Stin OnSr i / O C nt t êtr ibrnt, tké, rrit, iffé, trit t ité r t yn t r t rt x nitin ivnt : tt tr tiitr nt rnnît vir ri nnin q'n grnti n't nné qnt à n ntn, à t int

Plus en détail

Cours d analyse numérique SMI-S4

Cours d analyse numérique SMI-S4 ours d analyse numérique SMI-S4 Introduction L objet de l analyse numérique est de concevoir et d étudier des méthodes de résolution de certains problèmes mathématiques, en général issus de problèmes réels,

Plus en détail

RENSEIGNEMENTS SUR L IMPÔT ET LES GAINS EN CAPITAL

RENSEIGNEMENTS SUR L IMPÔT ET LES GAINS EN CAPITAL FONDS COMMUNS DE PLACEMENT AGF ET ACUITY 2014 RENSEIGNEMENTS SUR L IMPÔT ET LES GAINS EN CAPITAL La présente brochure renferme des renseignements fi scaux afférents à vos investissements et gains en capital

Plus en détail

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEEINSTITUANTUN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES «REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX»

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEEINSTITUANTUN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES «REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX» ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEEINSTITUANTUN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES «REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX» ENTRE LES SOUSSIGNES: société MONOPRIX SA agissant tant pour son compte que celui

Plus en détail

Décoration, équipement. de la Maison. Janvier 2013 sans prix. Printemps / Été. SADY s TRADING WOOD TRADING. www.sadys-trading.com

Décoration, équipement. de la Maison. Janvier 2013 sans prix. Printemps / Été. SADY s TRADING WOOD TRADING. www.sadys-trading.com Dreo Aeropor Mrselle Provee D 9 SADY s TRADING WOOD TRADING Déoro, équpeme de l Mso www.sdys-rd.om Jver 2013 ss prx Premps / Éé ZI Les Bols Dreo Mrselle - Ax ZI Les Esroubls SADY s TRADING Les ouveués

Plus en détail

! " # $%& )* + ) %*,%* $-.* %% / + 0123445*6- % 3445 ) + ) % %7* * )+ %) % # * 7 % ). " %%+ 7 ) 2 * ) 879%: 0!'* *';< $: ();<

! # $%& )* + ) %*,%* $-.* %% / + 0123445*6- % 3445 ) + ) % %7* * )+ %) % # * 7 % ). %%+ 7 ) 2 * ) 879%: 0!'* *';< $: ();< olivier.salaun cru.fr!" florent.guilleux cru.fr #$% & ' '( pascal.aubry univ-rennes1.fr! " # $%& )* + ) %*,%* $-.* %% / + 01344*6- % 344 ) + ) % %7* * )+ %) % # * 7 % ). " %%+ 7 ) * ) 879%: 0!'* *';< $:

Plus en détail

Chap 4: Analyse syntaxique. Prof. M.D. RAHMANI Compilation SMI- S5 2013/14 1

Chap 4: Analyse syntaxique. Prof. M.D. RAHMANI Compilation SMI- S5 2013/14 1 Chap 4: Analyse syntaxique 1 III- L'analyse syntaxique: 1- Le rôle d'un analyseur syntaxique 2- Grammaires non contextuelles 3- Ecriture d'une grammaire 4- Les méthodes d'analyse 5- L'analyse LL(1) 6-

Plus en détail

PLANIFICATION ET BUDGÉTISATION

PLANIFICATION ET BUDGÉTISATION PLANIFICATION ET BUDGÉTISATION Alberto Escudero Pascual Ce que cette unité vous dit... Un budget n'est pas une requête pour du financement... Un bon plan nécessite un bon budget... Un bon budget montre

Plus en détail

Chapitre VI. Méthodes d identification

Chapitre VI. Méthodes d identification hpre VI éhdes d def Vers /..00 I.D. Ld, mmde des ssèmes, hpre 6 hpre 6. éhdes d'def 6. éhdes d'def sées sr le lhsseme de l'errer de préd pe I 6.. dres rrés rérsfs..r. 6.. dres rrés éeds..e. 6..3 xmm de

Plus en détail

à la fonction remplie par la pièce. AMP 1200 est un système de ventilation décentralisée d'applications. AMP 1200 est une centrale

à la fonction remplie par la pièce. AMP 1200 est un système de ventilation décentralisée d'applications. AMP 1200 est une centrale 68 NOMBREUSES POSSIBILITÉS OFFERTES PAR AMP 1 69 INFORMATION PRODUIT AMP 1 Avec un Airmaster vous ne choisissez pas seulement une solution d'avenir durable - mais PLEINS FEUX SUR LA FONCTIONNALITÉ ET LE

Plus en détail

Procédure d installation d un terminal PYRESCOM TERMOD T4. 1.0 LDUN Version initiale 11/02/13

Procédure d installation d un terminal PYRESCOM TERMOD T4. 1.0 LDUN Version initiale 11/02/13 Badgs Pyrs 14/06/2013 Prédr d istallati d trial PYRESCOM TERMO T4 Csltz vtr Espa lits : http://www.spalits.brgr-lvralt.fr/ SUIVI ES MOIFICATIONS VERSION AUTEUR OBJET E LA MOIFICATION ATE 1.0 LUN Vrsi iitial

Plus en détail

Fiche IP n 4 Les Techniques de Recherche d Emploi

Fiche IP n 4 Les Techniques de Recherche d Emploi Fiche IP n 4 Les Techniques de Recherche d Emploi !"##" %&'(" ) *+,- +./"'#&% 0" 1+,2 )&0"- 3 *-4*)-"- 1+#-" -"'("-'(" 05"6*7+&8 2)92 *+,- ),#)9#"9#-"-0)927"04#)&70"2+,#&72:!;8?,&%"-+9#75+./"#05,9"),#-"%&'(":@>AB+,#"

Plus en détail

qff TD4 - Calcul du résultat par la méthode du coût variable I) Distinction entre charges variables et charges lïxes 2ème année LicenceAES TD4

qff TD4 - Calcul du résultat par la méthode du coût variable I) Distinction entre charges variables et charges lïxes 2ème année LicenceAES TD4 2ème année LicenceAES - Calcul du résultat par la méthode du coût variable La rentabilité est un indicateur de I'effrcacité économique et financière. Elle représente l'aptitude d'une organisation productive

Plus en détail

Intégrales doubles et triples - M

Intégrales doubles et triples - M Intégrales s et - fournie@mip.ups-tlse.fr 1/27 - Intégrales (rappel) Rappels Approximation éfinition : Intégrale définie Soit f définie continue sur I = [a, b] telle que f (x) > 3 2.5 2 1.5 1.5.5 1 1.5

Plus en détail

!" #" $ %& '# $ %& !!""!!#" $ % &

! # $ %& '# $ %& !!!!# $ % & !" #" $ % '# $ %!!""!!#" $ %!#!(!$ '()*+),-.$/*(*',0*1)2, 2 1)2(%,2 ()2+''+34!5"6,7 8+9(+, 1(*:+*)1, - 11/21%, 7 10/'# 8;%(/',7 $18)*+, 9(+, $ ;%1*', 24 1*%?19*1,

Plus en détail

") # /!"! ) )# ") / 1) )) -()#! "-) " ") 2) "! #" ). ") () ) )!. #) ()" #!0 ) () ))!)() -! () "!!""#!! 6) $ )7 )! " # )!"!! ) ) " #9# () () ") ") )

) # /!! ) )# ) / 1) )) -()#! -) ) 2) ! # ). ) () ) )!. #) () #!0 ) () ))!)() -! () !!#!! 6) $ )7 )! # )!!! ) ) #9# () () ) ) ) !"#! "# $$% #"%&&' & ()*()*!+,"!*!)!+!""")!,()!""#!)!-!#)."!/0, ) ") # /!"! ) )# ") / 1) )) -()#! "-) " ") 2) #!!!""))3)#"#!)"!!3 "- "! #" ). ") () ) )!. ()4)"!#5#")!)! #) ()" #!0 ) () ))!)() -! () "!!""#!!

Plus en détail

Si la vie vous intéresse

Si la vie vous intéresse Si la ie ous intéresse paroles: J Pauze musique: J Pauze / M A Lépine ã 160 c c öguiõt aõcous fr ÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛ öõbõasse G 3fr fr fr Û Û ÛÛÛ Û Û Û ( ) 3 ~~ ÿ % % J'ais dans ouer un la monde

Plus en détail

SECTION 5 PERFORMANCES

SECTION 5 PERFORMANCES TABLE DES MATIERES Page LIMITATION ACOUSTIQUE 5.2 CALiBRATION ANEMOMETRIQUE 5.3 COMPENSATION AL TIMETRIQUE 5.4 VITESSES DE DECROCHAGE 5.5 COMPOSANTES VENT 5.6 AVERTISSEMENT 5.7 INFLUENCE DE L'ALTERNATE

Plus en détail

DON ET GREFFE D ORGANES EN TUNISIE. Dr Mylène Ben Hamida Centre National pour la Promotion de la Transplantation d Organes

DON ET GREFFE D ORGANES EN TUNISIE. Dr Mylène Ben Hamida Centre National pour la Promotion de la Transplantation d Organes DON ET GREFFE D ORGANES EN TUNISIE Dr Mylène Ben Hamida Centre National pour la Promotion de la Transplantation d Organes Les besoins sont importants Insuffisance Organique Terminale en Tunisie Rein :

Plus en détail

04002-LOR 2004 Mars 2004

04002-LOR 2004 Mars 2004 04002-LOR 2004 LES INTERACTIONS IPSEC/DNS ---ooo--- Abstract :!! "!! $!!! "!! %$ & '( ) * + *, $ $,, $ ---ooo - - *./ 0! 1023224" 4 %- - *5 " 6 " 6 7 6 8./ 0! 1023224" 4 %6 "6 7 5 " - - * Jean-Jacques.Puig@int-evry.fr

Plus en détail

Exposing a test of homogeneity of chronological series of annual rainfall in a climatic area. with using, if possible, the regional vector Hiez.

Exposing a test of homogeneity of chronological series of annual rainfall in a climatic area. with using, if possible, the regional vector Hiez. Test d homogéné$é Y. BRUNET-MORET Ingénieur hydrologue, Bureau Central Hydrologique Paris RÉSUMÉ Présentation d un test d homogénéi.té spécialement conçu pour vérijier Z homogénéité des suites chronologiques

Plus en détail

3 : «L amitié éternelle» 4 : «L amour» 5 à 11 : Le Dossier 12 : Loisirs 13 : Fin d année en beauté

3 : «L amitié éternelle» 4 : «L amour» 5 à 11 : Le Dossier 12 : Loisirs 13 : Fin d année en beauté L c - 3 : «L mé é» 4 : «L m» 5 à 11 : L D 12 : L 13 : F é bé L J éèv Lycé L P, èm égé éèv, é f é c 2013-2014, D éc ccé à c ; x c ô, c éê vfé qq é. L - émé chz j? C mé év qq, é à c m q... B... c! LC, c.

Plus en détail

6 ème. Rallye mathématique de la Sarthe 2013/2014. 1 ère épreuve de qualification : Problèmes Jeudi 21 novembre 2013

6 ème. Rallye mathématique de la Sarthe 2013/2014. 1 ère épreuve de qualification : Problèmes Jeudi 21 novembre 2013 Retrouver tous les sujets, les corrigés, les annales, les finales sur le site du rallye : http://sarthe.cijm.org I Stéphane, Eric et Christophe sont 3 garçons avec des chevelures différentes. Stéphane

Plus en détail

CREDITS BANCAIRES TPE DE MOINS DE 25 000 EUROS

CREDITS BANCAIRES TPE DE MOINS DE 25 000 EUROS SPÉCIAL TPE SPÉCIAL TPE SPÉCIAL TPE SPÉCIAL TPE SPÉCIAL TPE SPÉCIAL TPE Les engagements : CREDITS BANCAIRES TPE DE MOINS DE 25 000 EUROS Une réponse du banquier dans un délai de 15 jours Une motivation

Plus en détail

AVEC LE HORS NORMES, vous assurez... ... nous aussi! E U R S. G i 2 A A H O R S E U R S. G i 2 A CGCA H O R S N O R M E N O R M E SOCIÉTÉS APRIL GROUP

AVEC LE HORS NORMES, vous assurez... ... nous aussi! E U R S. G i 2 A A H O R S E U R S. G i 2 A CGCA H O R S N O R M E N O R M E SOCIÉTÉS APRIL GROUP L, vous assurez... www.gi2a.com / www.cgca.fr ÉÉ L G... nous aussi! G i 2 G G i 2 G ÉD L assurance hors normes : notre vocation hers partenaires, pécialistes du «hors normes» depuis plus de 20 ans, nous

Plus en détail

dysfonctionnement dans la continuité du réseau piétonnier DIAGNOSTIC

dysfonctionnement dans la continuité du réseau piétonnier DIAGNOSTIC dfoncionnmn dan la coninuié du réau piéonnir DIAGNOSTIC L problèm du réau on réprorié ur un car "poin noir du réau", c problèm on d différn naur, il puvn êr lié à la écurié, à la coninuié ou au confor

Plus en détail

Technique RSR. 27.6.08 /DCo

Technique RSR. 27.6.08 /DCo La : -35 collaborateurs -120 applications métiers -2 services de piquet -1 service desk commun avec la TSR -Un parc véhicule -Un parc de matériel extérieur -Une très forte diversité d outil et de connaissances

Plus en détail

Services à la famille et Consommation Manitoba Programmes de soutien des personnes handicapées et Aide à l emploi et au revenu

Services à la famille et Consommation Manitoba Programmes de soutien des personnes handicapées et Aide à l emploi et au revenu Services à la famille et Consommation Manitoba Programmes de soutien des personnes handicapées et Aide à l emploi et au revenu Services d intégration communautaire pour les personnes handicapées Services

Plus en détail

Innover à l'ère du numérique : ramener l'europe sur la bonne voie Présentation de J.M. Barroso,

Innover à l'ère du numérique : ramener l'europe sur la bonne voie Présentation de J.M. Barroso, Innover à l'ère du numérique : ramener l'europe sur la bonne voie Présentation de J.M. Barroso, Président de la Commission européenne, au Conseil européen des 24 et 25 octobre 213 Indice de compétitivité

Plus en détail

Journées Thématiques 2004

Journées Thématiques 2004 Qualité énergétique, environnementale et sanitaire : Qualité énergétique, environnementale et sanitaire préparer le Bâtiment à l'horizon 2010 âââ Journées Thématiques 2004 Enveloppe du Bâtiment, Paris

Plus en détail

ANNEXE (article 10) ANNEXE (articles 38 a41) FORMULE 1 CERTIFICATION CONCERNANT UN RETRAIT FONDE SUR DES DIFFICULTES FINANCIERES

ANNEXE (article 10) ANNEXE (articles 38 a41) FORMULE 1 CERTIFICATION CONCERNANT UN RETRAIT FONDE SUR DES DIFFICULTES FINANCIERES ANNEXE (article 10) ANNEXE (articles 38 a41) FORMULE 1 CERTIFICATION CONCERNANT UN RETRAIT FONDE SUR DES DIFFICULTES FINANCIERES 1. Institution financiere concernee : (inscrire Ie nom de I 'institution

Plus en détail

MASTER GESTION DES ORGANISATIONS

MASTER GESTION DES ORGANISATIONS MASTER GESTION DES ORGANISATIONS COURS DE GESTION FINANCIERE CHOIX DE PROJETS ET CHOIX D INVESTISSEMENT ANALYSE CLASSIQUE ET RÉCENTS DÉVELOPPEMENTS VOLUME I THEME 1 : LES FACTEURS D'ACTUALISATION ET DE

Plus en détail

Tel : +32.2.478.29.38 Fax : +32.2.478.56.40

Tel : +32.2.478.29.38 Fax : +32.2.478.56.40 MAFACT SPRL Avenue de l Araucaria, 108 1020 Bruxelles Belgique Tel : +32.2.478.29.38 Fax : +32.2.478.56.40 Http : www.mafact.com Email : sales@mafact.com Tab lle des mat iières Table des matières... 2

Plus en détail

PROBLEMES DIOPTIMISATION EN NOMBRES ENTIERS J. L. NICOLAS

PROBLEMES DIOPTIMISATION EN NOMBRES ENTIERS J. L. NICOLAS PROBLEMES DIOPTIMISATION EN NOMBRES ENTIERS ET APPROXIMATIONS DIOPHANTIENNES J. L. NICOLAS Cet article expose sup 3 e quelques iter'f~reces etre les pr'obl~res dloptimisatio e hombres etiers et la th~or-ie

Plus en détail

TD 11. Les trois montages fondamentaux E.C, B.C, C.C ; comparaisons et propriétés. Association d étages. *** :exercice traité en classe.

TD 11. Les trois montages fondamentaux E.C, B.C, C.C ; comparaisons et propriétés. Association d étages. *** :exercice traité en classe. TD 11 Les trois montages fondamentaux.,.,. ; comparaisons et propriétés. Association d étages. *** :exercice traité en classe ***exercice 11.1 On considère le montage ci-dessous : V = 10 V R 1 R s v e

Plus en détail

ORGANISATION. LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE POUR LA MISE EN VALEUR DU. FLEUVE SÉNÉGAL .,,_.,...,,... ,... Il r r ' C fi. ;f rlfcii - 1ntr...,..

ORGANISATION. LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE POUR LA MISE EN VALEUR DU. FLEUVE SÉNÉGAL .,,_.,...,,... ,... Il r r ' C fi. ;f rlfcii - 1ntr...,.. F.A.C. D'AIDE ET DE COOPÉRATION ORGANISATION. LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE POUR LA MISE EN VALEUR DU. FLEUVE SÉNÉGAL.,,_.,...,,...,..... Il r r ' C fi. ;f rlfcii - ntr...,.., D'EX~CUTION DU BARRAGE DE Marché

Plus en détail

rf( 1 f(x)x dx = O. ) U concours externe de recrutement de professeurs agreg6s composition d analyse

rf( 1 f(x)x dx = O. ) U concours externe de recrutement de professeurs agreg6s composition d analyse page 8 AGREGATIN de MATHEMATIQUES: 1991 1/5 externeanalyse concours externe de recrutement de professeurs agreg6s composition d analyse NTATINS ET DGFINITINS Dans tout le problème, R+ désigne l intervalle

Plus en détail

U c y m v n. Sommaire. Séance 1. Séance 2. Séance 3. Séance 4. Séance 5. Séance 6. Pendant cette séquence 5, voici ce que tu vas apprendre :

U c y m v n. Sommaire. Séance 1. Séance 2. Séance 3. Séance 4. Séance 5. Séance 6. Pendant cette séquence 5, voici ce que tu vas apprendre : O E N oair Pdat tt éq 5, oii q t a ardr : éa 1 Ditigr diért iax d ag. éa 2 Ditigr dior dirt t dior idirt. éa 3 Ditigr gr t obr. éa 4 Diérir tr t oditio. tiir rét d oditio. éa 5 tiir rb d diaog. éa 6 Coaîtr

Plus en détail

«Les Variabilistes II» Mission T60

«Les Variabilistes II» Mission T60 «Les Variabilistes II» Mission T60 du lundi 23 au samedi 28 février 2009 Sommaire Les missionnaires Les cibles programmées Les observations effectuées Remerciements Les résultats obtenus Les missionnaires

Plus en détail