Bilan et suivi de l'action au 31 décembre /20

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Bilan et suivi de l'action au 31 décembre 2009 1/20"

Transcription

1 il ivi l'i ér 9 /

2 ir.x jif l'i... x géérl régil... jif l'i «r ir rgg»... 4 r rii à l'i...4.él ly rir i l'i...5 él ér Églié rfill...5 ivi 5 r r rvillr hié...6 ig ly rir i l'i... éigg il l....ii ' ré rrr... 4.rrii, 6 illir 'r, J ig à hl r ô xrr... 5.l 'ifri...5 réi 'Ili li...5 éfér 'Ili li...5 l'i...6 éli l'i : ér 8 à r ivi iivil llif...7 ir J ig : 5 ri...8 i v ééfiiir...9 i ir J ig...9 r, i élévii... /

3 . x jif l'i x géérl régil i l'i ré, l x y 'li ir ( 55 à 64 ) 44,7%. y h ér rè ir qi v 8,% ir ivié à l jq à 7% è (r). yg, l r l 8,% ir if. ' lg q l r réri r fil x li l li âg rvillr : l l 55 i li q illr : è, l x ivié 55 à 65 7/, r il /. l x li ir rî rilièr r l rh âg ll 55 à 59, l l lgiq, l Ili l xrg x li l. r l rh âg 6 à 64, l r qi l rièr l (5). 'li ir j il, qi vi à fvrir l rr l ii l 5 ivié. r l rgg, ll l é il v r égrhiq qi ' ivré i 6. fré viilli li iv, r régi i rrî i éiq ir ri r iril. r réir à x, ll é r ririé : évlr l li g l ié i rri rvillr à hg, rfrr l è à l li l iégri r l l éfvrié, élirr l yè fri rii, iir li l ir. jif l'i «r ir rgg» i 'iri à l fi l'jif il l ririé régil r : rir à rlvr l x li ir rgg, fir évlr l rréi ilrll l li ir, fvrir l rr à l li r ir. «r ir rgg» éli 4 x i jvir 9 : l iivil 4 r l 5 r li lg ré, 5 r rvillr hié, ii ré r l éri ôl rri rgig rê à 'ivir l rr r ir, i rli rrr r ir, hig iégri ii l li. /

4 gg 'Ili li 7% rl rfil r ivi. i rél ' i, Ili li ri l'i jq'à l'i jif. rl rfil éfii r : réi rri rri ffiv (éô irii ), I, l 6 i, ii rir l 4 i (, Iéri, rg lril) r l r l 55 l r hôg i l 4 i. 4 r rii à l'i lr ré l'i jvir 9, l 4 rii i éi : 4 f h ' y 'âg 55 ( 5 à 6 ), 5 r rvillr hié, 'r x iv qlifii I II, iv III, iv IV, iv V, 9 iilié ô-'r, l ièvr, ô--ir l', jvir 9, lr ré y rhrh 'li 'irii à ôl li éi 4 i ; 'r x vi l 6 i 'irii à ôl li. jr, 9 ' rv lié à lr r 'li / fi ri, ééfiiir, rçiv l'. 4/

5 él ly rir i l'i. él ér 9 rè i éli i, 5% r ivié : r I, rl l'é rri rri, i 5,9% rél ffif. Il 'gi f 9 h, rvillr hié. r y 'âg 55, 6 'r x l 55. ré y lr rhrh 'li l 8 i. 9 'r x iv qlifii I II, iv III, iv V. iq ilié gégrhiq véré iil : ô ir vr l hô l ill; l' vr l ô 'r, l ièvr vr l r, ô 'r vr l'l. 6 r ii fr, ril, vi, rg lril... éii r jvir r rii 'li I i à lir ri, ivié Églié rfill r ir rgg ééfii iq à 4 f r qi rè rréiv l li féii l 5 rhrh 'li. l r l âg, rr, li, hi ré hôg, qi rél fri rr à l'li géérl i qi 'j fi 'êr f, rviqr r rééri ii. rir 'ri f à f, réglir, v rvillé v h 'll r l r à r f x iriii ill rrr : i yhlgiq : rvil r l'ig i, ffiri l vlii rj rfil, rig rôl éi iifi rér ré x ji rl, ll ri irii, hig iivil : vlrii é, réri à l'ri 'h, rî à l égii lril, g éril : rr v rfil r rélr ifri lié r l ivié éiq ilé, rhrh i ir... érh éé ffii, r r 4 f, I éii v ' r rvil. 5/

6 g iivil 4 f lr vlé à rrvr li ri rir à l'églié r l f l h l li r l 5 firé r érii à : ryr l éqlifii rfill f, ilr l'ré fri l'gi x 'è à l fri lg l vi, fvrir l ri ér rééri r l f l h, iir lr r i rri, rgr l'h à li. ivi 5 r r rvillr hié fi fvrir l'iégri r hié lii l li r l hi qi ii l q 6% lrié hié r l rri l lrié, 5 r r rvillr hié iégré l'i ivi i jvir 9. r 5 r, l y 'âg 54 ½. lr ré l'i, jvir 9, lr ré y rhrh 'li éi 9 i ; iv I II, iv III, iv V. jr, li ér iégri l fi liq, rr rri, r rrvé ivié r l ii vi, rr r r l iqiè r. 6/

7 iv ré ri I II rir é III IV rrv é V i g >54 ér Q 'irii ré rhrh 'li /9/6,7 //8,4 6//7 4,67 /9/7 4,7 8//6 4,7 V r v I - rkig i hôllri rri y l érir g ij (+4) illr hi l ji ' i rri rllèl ' r V I //54 56 i ilô iri f iièr rôl gi I l ril gr illèr év l éiq I i à f ri i I // Z fël g I lh r l rô é irill riri ri ' rr ri 'rri // il rv 'i x i irr+ ilô 'é x f i 'ii irri r il irri hir 'iri i ' ii r il év l I l // /7/ WIX hri iri gi ilô ji iri f ri l èr f y r, rri 'iv ié rf ill réir-l r rri v ri i I 6//58 5 I i g régiq rri l r rf i - r rri lliv irr régil ' gr l rri hr f y r, I 6/4/ /8/7 9,77 ij iri ' r f ri év l ' iéé ré il l i il, é f ri ri 'rri 4/7/57 5 //6 7,5 rl l'é ( rvll) 6//5 57 6//8,7 hrii 6 J ri 7 J-i 8 r v ir ég l' rrl hf rv i i y égéiq f v g hrgé 'é l qlié l' l f i liq 9 Q hili r hf rj iiq & hiq qiiv gi l xr y è 'if ri r gi irill, ly hi & Qlié lgiill l if riq rri f riq I 6/9/ //7,5 I iiq l'l il r ri irr iirif f iir réir géérl ' v ll iéé l'iilir I /4/5 6 //7, X Jq Igéir (I rl) irr éérl ' r / rf r héiq hy iq llèg rl l' É /7/ /7/7 8,47 iiq l ôlièr èv irr 'g Iéri riiq ji iri i ' iji r iir, i 5 lrié I /4/5 57 //7, , 7/

8 iv ré I li ri I II ri l r él ( ) I v I rr l hig héli rv rf il q. r II I-I 4 I J- : igiri f ri hig - ij hiq rilii i rkig 5 hili 6 J i rv hii éiq I (l rf ill érir If riq) rir é III IV V /8/ /4/5 57,7, v i hrgé 'é -r l'iéri, hf 'éqi ri ri irill i l 5/6/9 6//58 5 6/4/7, il rgii ilg 'ivié hig iivil ri g ri frr Irv i f rr Vi //5 59 8/9/4 64, v i l l ri rg rl lril 5/4/58 5 /9/6 4, //5 5,4 /7/,5 6 l f rr I II II Vi rv hii gril r f f iir érir l ri il V W iiq r iri 'rri ( g) IV V i rv ll //5 59 rr Vi /8/ ,67 g >54 ér Q i éii r l rv i v i rii ' li I i7//58 à lir ri réir éérl l iiri 6/8/57 éérl l r iir v ll léi g ' r 7//58 rf i hrgé rli rri rir é III hf rj lrl l If r iq li-i éqiir il (éx, y è élé) l ié il év l 'rri l gi ri l'é i + I ij ri //9 r rir à l Vill ij i l //9 iv ré g >54 ér Q // i 9 ré 'irii r l ' g if f i iv ill riir rrv é 'irii , 58, 'irii ré 'irii r //9 9//8,7 iri i li i 8/9 5, //6 48,67 9, 8/

9 iv ré ri rir é I II I iri g érir rri III IV ly hi gll, ri, g, iv éril / /6/5 régiq. il rgii Irill. ik I rçi V Xvir 4 rr rv hii i éiq éérl 5 II ri iri âi g i lgiiq ri 6 IV hili i rri iiri 7 WI K ry 8 J rik I ilié 9 Z y + l x r I i gré rii érié ri l é iv gré éi i - ir I hrii IZ l Igéir I W hrii i ié rr. éii V Igéir I (l rçi lriq If riq)+i I y giir rri r xr I ii g rii /9/54 irr i iril gr r rf i ll i rè rri /9/47 irr i g rii irr i iril ir il ' iéél ril iri /4/5 'éqi f ri i - r iri éiq irr 'rri 'iri rr éilié r r V év l ril rè irr V, iéé rri / r ' 'f f rg éqi ril l i rv i r irr 4 //9 58 //7 5,47 56 /4/6 45, //8, //8,67 7 //8,67 // //4 7,8 6 7 /5/8, 56 7 /7/8 7, /9/7 8,7 59 i 8ôl li l //9 5, 6 7 4/6/8 8,8 6 //5 5, 57 7//8,4 58 ii g rii irr i iril iri 4/6/5 ril Igéir r éir f ré à l gi rri, iv ié xré i iril r : é (5 ), liq ( ), v rr (7 ), é à 8/4/5 iri 'i,iri irill,. rhrh,, /I. " i éié à l rf r rgii". irr r rf i l irr 'g rr rr i ' r /6/5 rr l l rr ré 'irii r 54 hrgé 'é hiq hrgé 'é / 'f f ir / 'f f ir rv x rv x li éilié : lii8//5 li (5 rf i élriq élirg li liérl riiq) îri œv r, rii, il ri i à îri 'v rg, xr r i, âi, îri 'v r âi, 8/9/5 igi hiq rii i. irr i iril 'irii //56 rj gr rl rv i Igéir ril xr hiq li f ri ri / X 7//5 r Iril v iérê r éléii rj v l'i réi irr f iir i irr 'i i i 8//54 xri lrgi Igéir (I) élriq if riq - r i érix iv rié iir 7 hrhé V g >54 ér Q // i 9, 9/

10 ig ly rir i l'i r l ivrié lr fri lr rr rfil, gr f 'h l'i r ir rgg rè rréif vir-fir iéi iil q è l r ir rgg r 'li ré v h é r lrg évil r 'ivié. x éiq rl, l élivié r h ri l érg iffilé rr r li ir. i à l j l x l ri v x hôg rè élvé, l iffilé è rhé rvil r l ir rfr. l, l iffilé è rhé rvil, r ri r, rfré r ri ivr ll q ré hôg, ir qlifii, hi hyiq il, rr l rr rl rfil qi v lr à l iriii lié à l'âg. i l'i «r ir rgg», rrq q, qlq i l iv qlifii : l'âg i l l fr, i l rièr iriii à l'h l 5, l'gi x hôg iriii. x, v rilé irvi r l hg r rrr. v rél r, r q l rgr rrr rri ffiv hgr ièr igifiiv. r y rvir, il éé éir féérr iffér r r éri 'iir rgriv l é iv : iqr r l rléiq l li ir, irllr h, qlq i âg, r rr ig «ir» : à ql âg - ir? r l rri r lr gg à l égr l'li ir rri v l i,, il égil, gfih, i 'rg rgg rh-é, rvir fvrir l'érg rr r ir ri éril, gr l rri lr érh rr, rgr l ivrié i l ivr rfil, iilir l l r i-éiq fi rvir l églié h. rgriv, v r l rr r ir rè rl rri rgig vlri : l rfr lyé r ir r évlr ir vx rj, : é hiq, ré rlil, vir fir gr irix ix iéi iil r l, l rfr ri é ir r 'r x évli lr rhé x i éiq, l'rihi riq rfill r l rg l éhg vir-fir, l rii vir, é l évl r, /

11 l flxiilié 'h : l'jif ' gr jrié r l 55 l'li qlq i l lié è : ii, iéri, rg lril... l i vr ér i 9. éigg il l v r, rr i l éigg il l : r, ri i «Ili li» à rir, l il égil rgg r i qi rié à 5% à rr à l li, l 5 r é r ivi. Il r fll glèr, rvré lr v éri fr érg, vir éir, r fi rrvr l l vi rfill, v à rilié lir qi éqivl à ivié réé. révl q 5 i éé l fri riil v x +% ri (68 ir 55 ri). l, rr rr vi ûé hr à l iéé à g (i éil, yhlgiq, 5 /i y fri rr, iii r iirif...) J i r rlâh r grâ à l gg à ôé ri ri, é qlié hi rfill il. g rè gr rxiié ié à grr fi, à lgr, à vr igié, à ir i rr i fi. vir-fir vir-êr r i éigg qi gû l fr r à r ggr rè r iffilé, l r vll fi riri hir iri. l i fil rvé lg 8 i r r l fil rréivié r rfil i i (il, ilrl, iri) r hér, rri ré. l fi rvi à ri à qi j r rf ri : ri vir ié à rvrr l vlh r r ilil, ré ûh, i qi éh r VII!!!. ii ' ré rrr i r 9, v ié ré rrr qi iriv l i «r ir rgg». ré iifi fr i «r qlifii» r ir. r à r 9, ré rié à 9 ri rr. i rrql ilii l r ré. ff, l é ffiill, r 48-5 rçi 7 fi i ré iiv à ir q' 8/, i rrré rè 5 lrg rifié rè 55. /

12 IZl l J il l i Q r l é r h li I ir ri l ivié r r J i I IVi l r r I h rii I r çi r r Iv VX vir Ir çi I h ë l 4 ij h li I 5 ç V W 6 I I ri 7 vill ij r r I ij V irg i i I x lli ir ri j i ir r j i J i r r j i 8 r i v r i g VX vir IZl I h rii h ili XJq J i Jrik I i -W I X h ri IZl -W I X h ri h ili r I l r r IV h ili II I ri l r r Z fl w r J li i r l r r â,g r v r,, v r é l ri ié XJq Iv r w r r l i l r r r h ili IV h ili I X J l I 4 rv I X ri I Z 5 i r r r/ I I 6 I ' 7 I 8 9 l h. ix r ri k X i iq I l i Z I l I r r v yr l I i rr h l r X J - r ç i I 4 ri I Z 5 h il ff I I Vi r XJq I h rii IZl Z fl W h rii I I r i i iq I J - I J - V W i iq i iq r I IVi ir r J i -W I X h ri J i VX vir r Z y XJq Z y I IVi V W i iq r l é v l r iv ré é ri I IV h ili v li I i J i rr g V l r V I I I ri i r r i r r é li h ir ri r r x l I ' ô l l i Jrik I I V i vi ij I i I r ç i 7 9 il I i i iq l f r i ilié ik Z y r r 6 8 r r rylè i ll I I r i I h rii r 9 I r çi Z y X J q I i Jrik I v I h rii IZl Ir çi Jrik IZl I h rii I J i I li I h i rry J I ir r V W i iq I i r Z y I I V i /

13 rrii, 6 illir 'r, J ig à hl r ô xrr 4. r rivr l yiq iiié, 4 rj éé rélié à vir : «r ir rgg» l rrii l 5, 6 7 vr. iiq V Wyrg ' hrgé rvir rj rè r. /

14 r ri r ré à r rii rri r rré i rri r rré i ly yrgi r hli l ril f hr l réi I g hi 4 lr irr X r ri g éérl 5 4 i hi r l r 5 r h i 6 'ri ll J-r 7 X l Virgii 8 I ill lhi 9 i lgr-hi ir ri irr iffir ri hrii l ril ij iflx rl ry ri ôl r 6 rki ilfik Ill hil Vlg ré l ril irr éérl 7 hi l Igéir i rli 8 ij rr ril irri évl rriir ir 9 i ri ri rri Vll i iri zi l ir r ré-ry.élè hrgé rli rri l li i rgil rifir V I I rir il irr l ri i-rçi g hf 'rri Zéih ij l ril l ii I v-rir livi l ril I ij iq l r 4 ry ril l l-fr iri rfill I rl r l ril rgg 5 I rir hili 4 i rè gir éri l 6 r hy l évl 5 r hy l évl 7 ygiy r rhr ël rvi hi ril 6 X r Jh Ir ril 8 Igiz i iir irr 7 V V ill x irr éérl 9 ly ij l Virgii l g 8 f Krrr réir éérl 4 lrq i hrgé ii rér hf 9 g j r hi irri g ij 4 fr J li ér hvlir ihl ril l 4 lhi Vri iiq ér J ij k ir livir irr ril 4 ij rr i irri lii Igéir 4/

15 5. rè li'èr, Ili li «r ir rgg» iri r rj 'xii «6 illir 'r» rh rr qi i ir li grè ij r l'é. r i ii «rri» «il i l'xii». é r lr riii lliié. vril, rgir ir J ig à hl-r-ô. J ig r l hè l ivrié rév à xrr r vril rri v l i l'li. l 'ifri réi 'Ili li Ili li éilié l g rii rfill, qi r, éili lig à rvr vx rèr. i éii 'rirg : êr illé r l fr, l fi fili l réflxi. ri l'rh r éir vr l ri l il, l évl rl, l 'ffiié ii. r ivi 'réhr ii rviq l ri à l'vrr 'ri, à l riié iiv, à l frhi fi r r hi r réivié rvi l'ffiié r rfrr l hg rfil rii réi. éfér 'Ili li r «r ir rgg», Ili li gé g rii rfill élré igi régi rll r lrié I, rjwiggi, I, iifi, vr li, rrhir, r I, x, yi x, rhr h ri, vl, g éf érié, lvy rir hr... l éifiq, Ili li géré gèr l'évli rfill rvillr hié fré à l'ligi rvrir rfill 'réhr l iffilé à r hg r lrié, yi x... ri ri i à îri 'vrg rè l'gfih rgg rh é r élyr l rgr léir 8- rri v l i r ié () 8 ér. 5/

16 l'i v iri l l l'i l qizi l ivrié rgié r li'èr 8 7 vr 8. réé 4 r fri éli h, l'ii li r ri i jif ri l (ilié il l'rri) r l rriir rgig. r, l'ii évlé v lir r li rivé rj iilé " IVIÉ". qizi l ivrié f l'i 'rgir ri l r r l hè «'li r ir rgg» : 4 vr à xrr l' Irv : J rir, irri érl rvil l ri rfill l', y ri, illr éérl ji ir 'xrr 5 vr lr l rrii à ij, ô-'r. Irv : ilé, irri égil élégé rvil l ri rfill, ihr w, irr l i l'li i iji, rik ill, irr égil, Éri i, irig i y ri l hi, l il. 6 vr à hl-r-ô, ô ir Irv : hili rvi, Vi-réi il égil rgg, r il, irr érl rvil l ri rfill ô & ir l hi, l il. v vyé ivii r il à l'l iéé référé l'ir rri K r ir 'rri éi ivié r l gr li'r. i r 'rri éi ré, i l éé l'i rrr r rhrh 'li. rri v l', l jvir 9, v rgié réi é r l'li r ir rgg. rr éé l'i rér rvir l'i rè r ré, i vir 4 r. éli l'i : ér 8 à r 9 ivr rri rié à l'iégri r à i l ré éhlé r ér 8 9 r 9 : r l Qizi l ivrié li'èr, l réi l ri à 9 r 'iégrr l'i è l i ér 8, l() éé rrir i rè r q'il ivi éjà i lir i r lql il iifié i ivi rlié, ii, 89 7 lrg r i rè lr hér. 7 r éé rç : r ' iégrr l'i r il éi fri, r iégré i qié l'i, l' r q i rri à iri, l i à éég r régi. 6/

17 ivi iivil llif jvir à vril 9, v fvrié l ri iivil f à f, i l 4 hr, fi i réhr l rj rl rfil, 'iivilir rlir r ii rè h. i, ri iivil rivi i fç l l. r ivi réglir : yéiq, hq ri l r vll ri rz-v. g iivil ' à l : r-yii l rhrh 'li, ili ly 'ri 'h frçi gli i é, rhrh rig iifii 'rri, i yhlgiq... x ééfiiir éé rié vr il é rri v ffii. ri ivi iivil li à : ij, i lx, xrr, hr : ri ri él à l i l'li qi à r iii lx, hl r ô : l hfr Ill i él à l i l'li qi à r iii lx. l r i, lrq l l r él, l rr rgé l él éé ri hrg r l 6. rllèl g iivil, v i vr rr lliv : i r, rr gli r 'éhgr l lg gli v l hfr. 'jif iir i rl lg, rè v lliié lr ri rr. gr 7 r ' ié r rgir l ifi ir J ig vri ji il égil rgg. rr ri rérr jré rvillr lliv à l ii i. iiq V Wyrg, li igr, v ligy, i ill, Vi ilrir, l hlliz iiq r à l'rigi lg r ir rgg q'il élré v I, g ii. ri jré fri érlé lx : "iqr r ig ié r ffii l ri ji. g à l'li : ry hg ié r li'èr l vri 6 ji. «vir r l ivrié» ié r li'èr l vri jill. vii gié l'xii v gri, l lç i é ij réi 6 r l ji vril 9. rr v Ji y r il l i liq rriril () ' érlé l vril, fi iqr r l li iil l fi liq rriril ii q r l iffér 'è à. ir ill, q ihly r l r à ri l l'li li ri r ifri llé. réi r l réri l il l rrii li lx. 7/

18 ir J ig : 5 ri è l i r 9, il r ir r l viiilié à i llii l rii lliv ééfiiir x ê il l rri ggé fvr l ivrié. fi, v iiié ir J ig l vri Ji 9 9 à 4 il égil rgg, 7 lvr l réill à ij. 'jif éé rélir ri r rri l ééfiiir «r ir rgg». hq rri rvi r r 5. ii, hq rri rvi r r ri rr v li iifié x r r r ivi ré / réi é éf l l-vl q rré l'h ' r ir. v é vir 8 rri l ji 9, 9 rri éi ré : 8 rri :, I, l,, r I'é, yi x, i rrr / II, Vlix rréé r, fi liq rriril : il égil rgg,, Vill ij, 4 i rr : il, J il, rr ij ç, 4 iéé 'Iéri : xlli, wr r. 5 ri érlé ié éé r réi l'i r hili rvi, Vi-réi il égil rgg éé lôré r ilé l rgg, ré lr rg l'gfih Ill rr l'. ré é éi ré fi q Vi ilrir, r rvillr hié i 'rir v rrr. é l-fr ii r r l ili rfil. 'éqi é illé é x r filir l ri v Vi ilrir. fi ié, hil ff ri r v xé l fi é x l i q'll i. ff ri rivr l éhg. 8/

19 i v ééfiiir r ' rr l r jill 9, v é x r fir îr lr i v à r l ifi ir J ig. Vri : «ir J ig éé rgié v rigr é. ilii l r r ir, l rri r l'rgii l érl jré. ièr géérl, q l rri i réré lr ri. ll fir l li r l é rhrhé l rr rfil r ir rré. éi, ri rri éi r xé r l lir l'âg r ir i r lr é. i rri f x ir q'll rri ' éé ri r rir. ll i rç lr éifiié. Il 'y vi z 'rri v rél i rr. éi, lig l frhi rri qi, r ri, 'vi r rrr. ll l' é i l r ir rli v l rfil lr réx. ri érlé v érix rfili. v rvir l vivilié l éhg ri x ihil i 'ri rfil. i, ri «r» i r l rrr qi ié ii 'églié f x r ir. ff, ié éririé ri lr ri rr l rri 'éi ré. i fvrié l vivilié. r ir ri q' «ll» 'éi fré r 'x, lr ri, q'll éi i i q ri vi l rrr. i fvrl éé é r l ifrl r l rri l r ir, lr i-éjr éjr.» r rér jré, l r ir ili l «frrié». Il v l fi q l iilié rlè l'li ir. ri -, v réé l'il é x rfil r ir ré. rr, l 'êr év, éi l' i fr jré. ff, é à lé l hi r i, fr 'v hlgiq. ' yl rè fr rè vlri r l rvillr hié. jré ' érlé i ri à l rélii jif l'i «r ir rgg». rri v vir hgé lr rgr r l ir ri r ééfiir ' ri ' i rli rè v l ré rfil rri ré. r qlq i 'éliri r xl, rérr vg l rri fi q'il 'gi 'ri 5 à i fi q'll i ilr lr qi élir yiq 'ri. q 4 ri r i, li, ri l ri q'il ri jiix 'ivir l -, qi, l, l rri v fr il rr.» i ir J ig lir hf 'rri q vi lliié r ir J ig ji, ' êr ré fi 'gg lil. ri 'r x fi ré ifférr l ri v l r ir. éhg révélé fr iér r l x ri v X, ryi, rh, r, vi rr ij, ôl li, riv, I, rg, Vl,, g. rir rç l r lr lx l lx 'Ili li. 9/

20 r, i élévii r l i 9, 5 i 9, r ir rgg ilié l r v 4 ril : Jrl li : ril igé r lir iilé «r ir rgg fir l'êr», i li i 9 i 9, ril igé ry r «éri rqê r ri r rgig» v l éigg r r, rgg i i li Jrl ô & ir ri i 9, ril igé rk lil iilé «ir à 5 rè é l ri» v l éigg r y, i li rri i 9, ril igé rk lil, iilé «hri, 5, èr ri f, hrh j» v l éigg hri y Willx. ril r r i rriq «qi» If É l I ij - 7 i 9 r l'i «r ir rgg» r l i ji 9 : r l rgg iffé rrg qii 8 ji 9 à. ilé l, hili rvi vi réi il égil, l hlliz, r l'i ri ri 'Ili li éigé riié éii. iffi à iii lx. r rgg iffé rrg r ir J ig lr jrl ir l ji 9. /

À TABLE! S entraîner efficacement

À TABLE! S entraîner efficacement LE MAGAZINE SUR LA SANTÉ ET LE MIEUX-ÊTRE DE WINNIPEG MAI/JUIN 2014 À TABLE! LES NOUVELLES LIGNES DIRECTRICES OFFRENT DES CONSEILS POUR LA SAINE ALIMENTATION DE BÉBÉ PLUS U tit rvill Alrt rg Cil érité

Plus en détail

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT BILAN - ACTIF N 2050 203 Désignation de l entreprise : ASS VAL HOR Adresse de l entreprise Numéro SIRET ACTIF IMMOBILISÉ ACTIF CIRCULANT Comptes de régularisation IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS

Plus en détail

VISITE DE. Promenade découverte de l architecture à pied ou en vélo

VISITE DE. Promenade découverte de l architecture à pied ou en vélo VISITE DE Rordm Promd découvr d l rchicur à pid ou vélo FR UNE PROMENADE DANS ROTTERDAM Bivu à Rordm, l dsiio d cours séjours do l populrié iriol css d croîr. Pourquoi? Vous l découvrirz biô u cours d

Plus en détail

U c y m v n. Sommaire. Séance 1. Séance 2. Séance 3. Séance 4. Séance 5. Séance 6. Pendant cette séquence 5, voici ce que tu vas apprendre :

U c y m v n. Sommaire. Séance 1. Séance 2. Séance 3. Séance 4. Séance 5. Séance 6. Pendant cette séquence 5, voici ce que tu vas apprendre : O E N oair Pdat tt éq 5, oii q t a ardr : éa 1 Ditigr diért iax d ag. éa 2 Ditigr dior dirt t dior idirt. éa 3 Ditigr gr t obr. éa 4 Diérir tr t oditio. tiir rét d oditio. éa 5 tiir rb d diaog. éa 6 Coaîtr

Plus en détail

LA SITUATION DES ENFANTS DANS LE MONDE

LA SITUATION DES ENFANTS DANS LE MONDE LA SITUATION DES ENFANTS DANS LE MONDE 1987, \. Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF LA SITUATION DES ENFANTS DANS LE MONDE 1987 Copyrighl 1986 fonds des Nations Unies pour l 'enfan ce Tous droits

Plus en détail

Master AISA. Préparé par: Encadré par le Professeur: Cherkani sami. Khadoud Ali Mme Oumhani Eddilani Harmouch Mounir Zedgui Salah

Master AISA. Préparé par: Encadré par le Professeur: Cherkani sami. Khadoud Ali Mme Oumhani Eddilani Harmouch Mounir Zedgui Salah UNIVERSITE MOULAY ISMAIL FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES MEKNES Master AISA Préparé par: Cherkani sami Encadré par le Professeur: Khadoud Ali Mme Oumhani Eddilani Harmouch Mounir

Plus en détail

R E CU E 1 L D. _E .PLUSIEU-RS MA' CHINES, DE NOUVELLE INVENTION..

R E CU E 1 L D. _E .PLUSIEU-RS MA' CHINES, DE NOUVELLE INVENTION.. R E CU E L D _E PLUSIEU-RS MA CHINES DE NOUVELLE INVENTION 0 U V R AGE P OST H U \ E De t\t ge RRA U L T de lacldéi?lle Ro)dle des SàCiJCtls DoEleur fitaledlc!n~ de Lt Pladté de Plfls A PARIS CJez J E

Plus en détail

l IMblbfeMfiJII D D D ^Z^ ^iri ic:\ ^Ci,

l IMblbfeMfiJII D D D ^Z^ ^iri ic:\ ^Ci, ^; l IMblbfeMfiJII D D D D D D ic:\ ^ D du ^Z^ D Un ^iri ^Ci, r f CATALOGUE GENERAL DES ANTIQUITÉS ÉGYPTIENNES DU MUSÉE DU CAIRE SARCOPHAGES ANTÉRIEURS AU NOUVEL EMPIRE SERVICE DES ANTIQUITÉS DE L'EGYPTE

Plus en détail

I:rS':'I'!'uri' IT1:..TIG:iAL n::.!: LA STATISTI0,tr3 E:TU:ÙI::S ECONOEIÇ),tr~S. DICTIOl~{AlRE DES CODES. Document no 1339/432

I:rS':'I'!'uri' IT1:..TIG:iAL n::.!: LA STATISTI0,tr3 E:TU:ÙI::S ECONOEIÇ),tr~S. DICTIOl~{AlRE DES CODES. Document no 1339/432 I:rS':'I'!'uri' IT:..TIG:iAL n::.!: LA STATISTI0,tr3 l!:t l)~s E:TU:ÙI::S ECONOEIÇ),tr~S 977 DICTIOl~{AlRE DES CODES Document no 339/432 - Da!'~:!: c : ~)I':!'='IO~E::'.I:~~::D~ ~~:; ;jo:r~sd:~ ~': :I:"

Plus en détail

Crédit Agricole SA 3.982,21. BNP Paribas Accor Natixis. EADS Capgemini Axa

Crédit Agricole SA 3.982,21. BNP Paribas Accor Natixis. EADS Capgemini Axa N VDTT Ä HRMÈS pag Ä UNIBAIL pag Ä ORPÉA t MÉDIA pag BIOMÉRIUX pag 4 Ä MANITOU pag 6 Ä SKR pag 6 Ä ROUGIR pag 6 upbybg A 4 3.84,7 lôtur + 3, ur la ma LS OURS D LÔTUR D VNDRDI À 7 H 3 4 - N 959 DU 3 AU

Plus en détail

- 1 _. " pour ses conseils et l'aide qu'il m'a apportés dans l'inte r ptrét.ation des thermographies.

- 1 _.  pour ses conseils et l'aide qu'il m'a apportés dans l'inte r ptrét.ation des thermographies. - _. " Ce travail a été conçu et réalisé dans le cadre d'une formation auprès du CENTqE NATIONAL POIJH L'EXPLOITATION D~S OCEA~S. Je tiens à remercier tout particulièrement : orbanisant ma ~. J. C. M0W0N,

Plus en détail

Quand l'union européenne gouverne les poissons : pourquoi une politique commune de la pêche?

Quand l'union européenne gouverne les poissons : pourquoi une politique commune de la pêche? L e s É t u d e s d u C E R I N 61 - décembre 1999 Quand l'union européenne gouverne les poissons : pourquoi une politique commune de la pêche? Christian Lequesne Centre d'études et de recherches internationales

Plus en détail

http://www.folklore.ms/index.htm http://www.chansons-paillardes.net

http://www.folklore.ms/index.htm http://www.chansons-paillardes.net ~ i 1 l ī! l~.', ~.. : "i, -- 2 - - 1 - INTRDIT DE,~ " ;. RABELAIS -=~=-=-=-=-=-=-=-=- Cy n'entr8z-pas~ hypocrites bigots,.. ' Vieux matagots fuarmit8ux borsouflés; Torcoulx, badauds, plus que n'estaient

Plus en détail

Le calendrier des evenements scientifiques grenoblois

Le calendrier des evenements scientifiques grenoblois Le calendrier des evenements scientifiques grenoblois I// CONTEXTE /D ULFKH KV VV VF VFLH VF LH L L GX GX VLWJUREORLV LOOXVWUFK FKDT DH XM M U SDU OD YXFLHL HL L HUQDWLWL DX DX[ [ GWUq KD KDXW XW Q XW

Plus en détail

'{ru. çffi,#-/( !;, ''.Zz. Æ,Vh. '," i1':'itt5gj llfç. ii'r]" / / /^ ) ) î 7:t-.7s. ' I t \) r'-//z'. ::- > \i I i I. - f.zz,;z::=: fr...

'{ru. çffi,#-/( !;, ''.Zz. Æ,Vh. ', i1':'itt5gj llfç. ii'r] / / /^ ) ) î 7:t-.7s. ' I t \) r'-//z'. ::- > \i I i I. - f.zz,;z::=: fr... '{ru!;, ii'r]" '," i1':'tt5gj llfç / / /^ ) ) î 7:t-.7s ''.Zz 7//a (t-tz --1, /', a/-- - f.zz,;z::=: fr...j a Æ,Vh --a- \-i çffi,#-/( ' t \) r'-//z'. ::- > \i i S O M M A R E TEXTE 1. - ]\RODL]TON - milrr0,nnle[qr

Plus en détail

!" #$#% #"& ' ( &)(*"% * $*' )#""*(+#%(' $#),")- '(*+.%#"'#/* "'") $'

! #$#% #& ' ( &)(*% * $*' )#*(+#%(' $#),)- '(*+.%#'#/* ') $' !" #$#% #"& ' ( &)(*"% * $*' )#""*(+#%(' $#),")- '(*+.%#"'#/* "'") $' &!*#$)'#*&)"$#().*0$#1' '#'((#)"*$$# ' /("("2"(' 3'"1#* "# ),," "*(+$#1' /&"()"2$)'#,, '#' $)'#2)"#2%#"!*&# )' )&&2) -)#( / 2) /$$*%$)'#*+)

Plus en détail

ltln ii\l W l'lírù ,.. r.t,,,1.., tfrtrl Suirrtr.$J:rrguerite-SJiu:ir $niut $tuu-6uùrr ct drtguion ùe $lnutforr

ltln ii\l W l'lírù ,.. r.t,,,1.., tfrtrl Suirrtr.$J:rrguerite-SJiu:ir $niut $tuu-6uùrr ct drtguion ùe $lnutforr ltln I ii\l,.. r.t,,,1.., W l'lírù tfrtrl Suirrtr.$J:rrguerite-SJiu:ir $niut $tuu-6uùrr ct drtguion ùe $lnutforr De R. P. MOUf.Y, SS. CC. [X LlBf'l:l v\ c(' J l! 5i SAINT BENOIT OU Sccretariattts í{c-

Plus en détail

compos tion de mathématiques app iquées

compos tion de mathématiques app iquées 14 AGRÉGATION DE MATHÉMATIQUES 1996 Options 1/27 compos tion de mathématiques app iquées ANALYSE NUMl%WXJE Approximations d un système d équations différentielles aux limites Dans le problème nous allons

Plus en détail

Les accords de Bo11, grave péril pour la France et pour la Paix GR Ac 1 E z. par Charles SERBE' Anclon Dlpu\4 d'ortn

Les accords de Bo11, grave péril pour la France et pour la Paix GR Ac 1 E z. par Charles SERBE' Anclon Dlpu\4 d'ortn ' LETTRE OUVERTE FEVRIER 953 N 9 (223) -30 FRANCS. ~ ' - a u ET Alertés par le M. R. A P., les Républicains anf riposté vigoureusement. PRESID N T EISENHOlNER "Vers vous monte l'appel s hommes épris justice

Plus en détail

L'ETOILE MISSION FRANÇAISE LE POUVOIR DU MAL. ty v,830 L'ANNËE. CE.NTE.NAIRE. DE:. L'ËGLISE DE. JËSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS

L'ETOILE MISSION FRANÇAISE LE POUVOIR DU MAL. ty v,830 L'ANNËE. CE.NTE.NAIRE. DE:. L'ËGLISE DE. JËSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS ty v,830 L'ANNËE. CE.NTE.NAIRE. 1930 L'ETOILE DE. LA MISSION FRANÇAISE DE:. L'ËGLISE DE. JËSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS Mais l'ange leur dit : " Ne craignez point ; car je \ ' OU!! annonce

Plus en détail

rles ki:;icirur:s ",,.

rles ki:;icirur:s ,,. {-,tvte f{istoire rles ki:;cirur:s ",,. \ à '-rhr 1r'i. l, f. tt;t t,! lr' Éd itorial )) :*"î:n":;.i::ï ri:", J::;:ï -*" " a E ( t l Je vous remercle de la Erande confiance que vous nous avez témoitnée

Plus en détail

Ondes da ns l es m i l i eux er m ielsa t

Ondes da ns l es m i l i eux er m ielsa t Ondes da ns l es m i l i eux er m ielsa t Chapi tr e 37 3 7.1 Milieu x t ra n sp aren ts 3 7.1 É.1tude des o ndes dans l es milieux eri els mat On de dans un mi l i eu eri mat el:la pr o pa ga tio n des

Plus en détail

La nouvelle agence au service de l économie

La nouvelle agence au service de l économie l m a g a z i n N 46 FÉVRIER MARS AVRIL 2015 La nouvll agnc au srvic l économi PHILIPPE NOISETTE Trail Écuillé Licnciés t non licnciés, ils étaint près 2 000, l 13 écmbr rnir, à s élancr puis la cour u

Plus en détail

Procédure d installation d un terminal PYRESCOM TERMOD T4. 1.0 LDUN Version initiale 11/02/13

Procédure d installation d un terminal PYRESCOM TERMOD T4. 1.0 LDUN Version initiale 11/02/13 Badgs Pyrs 14/06/2013 Prédr d istallati d trial PYRESCOM TERMO T4 Csltz vtr Espa lits : http://www.spalits.brgr-lvralt.fr/ SUIVI ES MOIFICATIONS VERSION AUTEUR OBJET E LA MOIFICATION ATE 1.0 LUN Vrsi iitial

Plus en détail

Cours et travaux dirigés Mécanique du point et du solide

Cours et travaux dirigés Mécanique du point et du solide Cours t tru irigés éniqu u point t u soli β G α C Frnçois BINET rofssur tir Unirsité Liogs IUT u Liousin Sit GEII Bri Unirsité Liogs. I.U.T. u liousin. Sit G.E.I.I. Bri Frnçois BINET - - Soir Bss rpèrs

Plus en détail

ÉDITION DE TOULOUSE. Rue Roquelaine, TOULOUSE - Téléphone 229-83 - Chèque Postal 4

ÉDITION DE TOULOUSE. Rue Roquelaine, TOULOUSE - Téléphone 229-83 - Chèque Postal 4 ÉDITION DE TOULOUSE L EXRESS UDI 43- ANNEE - N 1140 I I ABONNEMENTS **M Moli Vin frnc* Colonies 22 fr 48 fr, 82 fr, (mi trifpostl SSfr 70fr 140fr ttrnger ) p ein trif post 80 fr 100 fr 0 fr Obsèues s Victimes

Plus en détail

Pour un jeune Fribourgeois. Premier CD. Chude Rouiller:..

Pour un jeune Fribourgeois. Premier CD. Chude Rouiller:.<Carnet de bord >. Pour un jeune Fribourgeois Premier CD 31 décembre 1990 Chude Rouiller:.. Démarche originale que cclle suivie par Claude Rouiller, unjeune musicien fribourgeois: il vient de sortir un disque

Plus en détail

" 69006 LYON 69002 LYON

 69006 LYON 69002 LYON Professeur Paul -Emile DUROUX Mademoiselle Franoise BLANCHARD 31, Boul evard des Belges 24, rue Thomas s in " 69006 LYON 69002 LYON \( Monsieur Charles FAVRE 1onsieur Xavier de BOCCARD 33, cours de la

Plus en détail

Architecture g l o b a l e d ' un D a ta C en ter Stép h a n e H E R T A U L T 1 O Agenda Introduction au Data Center Son év olution Continuité des A p p lications Accroitre la haute disponibilité dans

Plus en détail

... la demande, I'offre et Ie commerce. de la pate et du papier. volume 1. documents selectlonnes presentes. consultation d'experls

... la demande, I'offre et Ie commerce. de la pate et du papier. volume 1. documents selectlonnes presentes. consultation d'experls ETUDE FAO: FOR~TS 4/1 la demande, I'offre et Ie commerce de la pate et du papier volume 1 documents selectlonnes presentes... consultation d'experls tenueitunla du 20 au 22 aeptembre 1977 ORGAN_AnoN DES

Plus en détail