Bilan et suivi de l'action au 31 décembre /20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Bilan et suivi de l'action au 31 décembre 2009 1/20"

Transcription

1 il ivi l'i ér 9 /

2 ir.x jif l'i... x géérl régil... jif l'i «r ir rgg»... 4 r rii à l'i...4.él ly rir i l'i...5 él ér Églié rfill...5 ivi 5 r r rvillr hié...6 ig ly rir i l'i... éigg il l....ii ' ré rrr... 4.rrii, 6 illir 'r, J ig à hl r ô xrr... 5.l 'ifri...5 réi 'Ili li...5 éfér 'Ili li...5 l'i...6 éli l'i : ér 8 à r ivi iivil llif...7 ir J ig : 5 ri...8 i v ééfiiir...9 i ir J ig...9 r, i élévii... /

3 . x jif l'i x géérl régil i l'i ré, l x y 'li ir ( 55 à 64 ) 44,7%. y h ér rè ir qi v 8,% ir ivié à l jq à 7% è (r). yg, l r l 8,% ir if. ' lg q l r réri r fil x li l li âg rvillr : l l 55 i li q illr : è, l x ivié 55 à 65 7/, r il /. l x li ir rî rilièr r l rh âg ll 55 à 59, l l lgiq, l Ili l xrg x li l. r l rh âg 6 à 64, l r qi l rièr l (5). 'li ir j il, qi vi à fvrir l rr l ii l 5 ivié. r l rgg, ll l é il v r égrhiq qi ' ivré i 6. fré viilli li iv, r régi i rrî i éiq ir ri r iril. r réir à x, ll é r ririé : évlr l li g l ié i rri rvillr à hg, rfrr l è à l li l iégri r l l éfvrié, élirr l yè fri rii, iir li l ir. jif l'i «r ir rgg» i 'iri à l fi l'jif il l ririé régil r : rir à rlvr l x li ir rgg, fir évlr l rréi ilrll l li ir, fvrir l rr à l li r ir. «r ir rgg» éli 4 x i jvir 9 : l iivil 4 r l 5 r li lg ré, 5 r rvillr hié, ii ré r l éri ôl rri rgig rê à 'ivir l rr r ir, i rli rrr r ir, hig iégri ii l li. /

4 gg 'Ili li 7% rl rfil r ivi. i rél ' i, Ili li ri l'i jq'à l'i jif. rl rfil éfii r : réi rri rri ffiv (éô irii ), I, l 6 i, ii rir l 4 i (, Iéri, rg lril) r l r l 55 l r hôg i l 4 i. 4 r rii à l'i lr ré l'i jvir 9, l 4 rii i éi : 4 f h ' y 'âg 55 ( 5 à 6 ), 5 r rvillr hié, 'r x iv qlifii I II, iv III, iv IV, iv V, 9 iilié ô-'r, l ièvr, ô--ir l', jvir 9, lr ré y rhrh 'li 'irii à ôl li éi 4 i ; 'r x vi l 6 i 'irii à ôl li. jr, 9 ' rv lié à lr r 'li / fi ri, ééfiiir, rçiv l'. 4/

5 él ly rir i l'i. él ér 9 rè i éli i, 5% r ivié : r I, rl l'é rri rri, i 5,9% rél ffif. Il 'gi f 9 h, rvillr hié. r y 'âg 55, 6 'r x l 55. ré y lr rhrh 'li l 8 i. 9 'r x iv qlifii I II, iv III, iv V. iq ilié gégrhiq véré iil : ô ir vr l hô l ill; l' vr l ô 'r, l ièvr vr l r, ô 'r vr l'l. 6 r ii fr, ril, vi, rg lril... éii r jvir r rii 'li I i à lir ri, ivié Églié rfill r ir rgg ééfii iq à 4 f r qi rè rréiv l li féii l 5 rhrh 'li. l r l âg, rr, li, hi ré hôg, qi rél fri rr à l'li géérl i qi 'j fi 'êr f, rviqr r rééri ii. rir 'ri f à f, réglir, v rvillé v h 'll r l r à r f x iriii ill rrr : i yhlgiq : rvil r l'ig i, ffiri l vlii rj rfil, rig rôl éi iifi rér ré x ji rl, ll ri irii, hig iivil : vlrii é, réri à l'ri 'h, rî à l égii lril, g éril : rr v rfil r rélr ifri lié r l ivié éiq ilé, rhrh i ir... érh éé ffii, r r 4 f, I éii v ' r rvil. 5/

6 g iivil 4 f lr vlé à rrvr li ri rir à l'églié r l f l h l li r l 5 firé r érii à : ryr l éqlifii rfill f, ilr l'ré fri l'gi x 'è à l fri lg l vi, fvrir l ri ér rééri r l f l h, iir lr r i rri, rgr l'h à li. ivi 5 r r rvillr hié fi fvrir l'iégri r hié lii l li r l hi qi ii l q 6% lrié hié r l rri l lrié, 5 r r rvillr hié iégré l'i ivi i jvir 9. r 5 r, l y 'âg 54 ½. lr ré l'i, jvir 9, lr ré y rhrh 'li éi 9 i ; iv I II, iv III, iv V. jr, li ér iégri l fi liq, rr rri, r rrvé ivié r l ii vi, rr r r l iqiè r. 6/

7 iv ré ri I II rir é III IV rrv é V i g >54 ér Q 'irii ré rhrh 'li /9/6,7 //8,4 6//7 4,67 /9/7 4,7 8//6 4,7 V r v I - rkig i hôllri rri y l érir g ij (+4) illr hi l ji ' i rri rllèl ' r V I //54 56 i ilô iri f iièr rôl gi I l ril gr illèr év l éiq I i à f ri i I // Z fël g I lh r l rô é irill riri ri ' rr ri 'rri // il rv 'i x i irr+ ilô 'é x f i 'ii irri r il irri hir 'iri i ' ii r il év l I l // /7/ WIX hri iri gi ilô ji iri f ri l èr f y r, rri 'iv ié rf ill réir-l r rri v ri i I 6//58 5 I i g régiq rri l r rf i - r rri lliv irr régil ' gr l rri hr f y r, I 6/4/ /8/7 9,77 ij iri ' r f ri év l ' iéé ré il l i il, é f ri ri 'rri 4/7/57 5 //6 7,5 rl l'é ( rvll) 6//5 57 6//8,7 hrii 6 J ri 7 J-i 8 r v ir ég l' rrl hf rv i i y égéiq f v g hrgé 'é l qlié l' l f i liq 9 Q hili r hf rj iiq & hiq qiiv gi l xr y è 'if ri r gi irill, ly hi & Qlié lgiill l if riq rri f riq I 6/9/ //7,5 I iiq l'l il r ri irr iirif f iir réir géérl ' v ll iéé l'iilir I /4/5 6 //7, X Jq Igéir (I rl) irr éérl ' r / rf r héiq hy iq llèg rl l' É /7/ /7/7 8,47 iiq l ôlièr èv irr 'g Iéri riiq ji iri i ' iji r iir, i 5 lrié I /4/5 57 //7, , 7/

8 iv ré I li ri I II ri l r él ( ) I v I rr l hig héli rv rf il q. r II I-I 4 I J- : igiri f ri hig - ij hiq rilii i rkig 5 hili 6 J i rv hii éiq I (l rf ill érir If riq) rir é III IV V /8/ /4/5 57,7, v i hrgé 'é -r l'iéri, hf 'éqi ri ri irill i l 5/6/9 6//58 5 6/4/7, il rgii ilg 'ivié hig iivil ri g ri frr Irv i f rr Vi //5 59 8/9/4 64, v i l l ri rg rl lril 5/4/58 5 /9/6 4, //5 5,4 /7/,5 6 l f rr I II II Vi rv hii gril r f f iir érir l ri il V W iiq r iri 'rri ( g) IV V i rv ll //5 59 rr Vi /8/ ,67 g >54 ér Q i éii r l rv i v i rii ' li I i7//58 à lir ri réir éérl l iiri 6/8/57 éérl l r iir v ll léi g ' r 7//58 rf i hrgé rli rri rir é III hf rj lrl l If r iq li-i éqiir il (éx, y è élé) l ié il év l 'rri l gi ri l'é i + I ij ri //9 r rir à l Vill ij i l //9 iv ré g >54 ér Q // i 9 ré 'irii r l ' g if f i iv ill riir rrv é 'irii , 58, 'irii ré 'irii r //9 9//8,7 iri i li i 8/9 5, //6 48,67 9, 8/

9 iv ré ri rir é I II I iri g érir rri III IV ly hi gll, ri, g, iv éril / /6/5 régiq. il rgii Irill. ik I rçi V Xvir 4 rr rv hii i éiq éérl 5 II ri iri âi g i lgiiq ri 6 IV hili i rri iiri 7 WI K ry 8 J rik I ilié 9 Z y + l x r I i gré rii érié ri l é iv gré éi i - ir I hrii IZ l Igéir I W hrii i ié rr. éii V Igéir I (l rçi lriq If riq)+i I y giir rri r xr I ii g rii /9/54 irr i iril gr r rf i ll i rè rri /9/47 irr i g rii irr i iril ir il ' iéél ril iri /4/5 'éqi f ri i - r iri éiq irr 'rri 'iri rr éilié r r V év l ril rè irr V, iéé rri / r ' 'f f rg éqi ril l i rv i r irr 4 //9 58 //7 5,47 56 /4/6 45, //8, //8,67 7 //8,67 // //4 7,8 6 7 /5/8, 56 7 /7/8 7, /9/7 8,7 59 i 8ôl li l //9 5, 6 7 4/6/8 8,8 6 //5 5, 57 7//8,4 58 ii g rii irr i iril iri 4/6/5 ril Igéir r éir f ré à l gi rri, iv ié xré i iril r : é (5 ), liq ( ), v rr (7 ), é à 8/4/5 iri 'i,iri irill,. rhrh,, /I. " i éié à l rf r rgii". irr r rf i l irr 'g rr rr i ' r /6/5 rr l l rr ré 'irii r 54 hrgé 'é hiq hrgé 'é / 'f f ir / 'f f ir rv x rv x li éilié : lii8//5 li (5 rf i élriq élirg li liérl riiq) îri œv r, rii, il ri i à îri 'v rg, xr r i, âi, îri 'v r âi, 8/9/5 igi hiq rii i. irr i iril 'irii //56 rj gr rl rv i Igéir ril xr hiq li f ri ri / X 7//5 r Iril v iérê r éléii rj v l'i réi irr f iir i irr 'i i i 8//54 xri lrgi Igéir (I) élriq if riq - r i érix iv rié iir 7 hrhé V g >54 ér Q // i 9, 9/

10 ig ly rir i l'i r l ivrié lr fri lr rr rfil, gr f 'h l'i r ir rgg rè rréif vir-fir iéi iil q è l r ir rgg r 'li ré v h é r lrg évil r 'ivié. x éiq rl, l élivié r h ri l érg iffilé rr r li ir. i à l j l x l ri v x hôg rè élvé, l iffilé è rhé rvil r l ir rfr. l, l iffilé è rhé rvil, r ri r, rfré r ri ivr ll q ré hôg, ir qlifii, hi hyiq il, rr l rr rl rfil qi v lr à l iriii lié à l'âg. i l'i «r ir rgg», rrq q, qlq i l iv qlifii : l'âg i l l fr, i l rièr iriii à l'h l 5, l'gi x hôg iriii. x, v rilé irvi r l hg r rrr. v rél r, r q l rgr rrr rri ffiv hgr ièr igifiiv. r y rvir, il éé éir féérr iffér r r éri 'iir rgriv l é iv : iqr r l rléiq l li ir, irllr h, qlq i âg, r rr ig «ir» : à ql âg - ir? r l rri r lr gg à l égr l'li ir rri v l i,, il égil, gfih, i 'rg rgg rh-é, rvir fvrir l'érg rr r ir ri éril, gr l rri lr érh rr, rgr l ivrié i l ivr rfil, iilir l l r i-éiq fi rvir l églié h. rgriv, v r l rr r ir rè rl rri rgig vlri : l rfr lyé r ir r évlr ir vx rj, : é hiq, ré rlil, vir fir gr irix ix iéi iil r l, l rfr ri é ir r 'r x évli lr rhé x i éiq, l'rihi riq rfill r l rg l éhg vir-fir, l rii vir, é l évl r, /

11 l flxiilié 'h : l'jif ' gr jrié r l 55 l'li qlq i l lié è : ii, iéri, rg lril... l i vr ér i 9. éigg il l v r, rr i l éigg il l : r, ri i «Ili li» à rir, l il égil rgg r i qi rié à 5% à rr à l li, l 5 r é r ivi. Il r fll glèr, rvré lr v éri fr érg, vir éir, r fi rrvr l l vi rfill, v à rilié lir qi éqivl à ivié réé. révl q 5 i éé l fri riil v x +% ri (68 ir 55 ri). l, rr rr vi ûé hr à l iéé à g (i éil, yhlgiq, 5 /i y fri rr, iii r iirif...) J i r rlâh r grâ à l gg à ôé ri ri, é qlié hi rfill il. g rè gr rxiié ié à grr fi, à lgr, à vr igié, à ir i rr i fi. vir-fir vir-êr r i éigg qi gû l fr r à r ggr rè r iffilé, l r vll fi riri hir iri. l i fil rvé lg 8 i r r l fil rréivié r rfil i i (il, ilrl, iri) r hér, rri ré. l fi rvi à ri à qi j r rf ri : ri vir ié à rvrr l vlh r r ilil, ré ûh, i qi éh r VII!!!. ii ' ré rrr i r 9, v ié ré rrr qi iriv l i «r ir rgg». ré iifi fr i «r qlifii» r ir. r à r 9, ré rié à 9 ri rr. i rrql ilii l r ré. ff, l é ffiill, r 48-5 rçi 7 fi i ré iiv à ir q' 8/, i rrré rè 5 lrg rifié rè 55. /

12 IZl l J il l i Q r l é r h li I ir ri l ivié r r J i I IVi l r r I h rii I r çi r r Iv VX vir Ir çi I h ë l 4 ij h li I 5 ç V W 6 I I ri 7 vill ij r r I ij V irg i i I x lli ir ri j i ir r j i J i r r j i 8 r i v r i g VX vir IZl I h rii h ili XJq J i Jrik I i -W I X h ri IZl -W I X h ri h ili r I l r r IV h ili II I ri l r r Z fl w r J li i r l r r â,g r v r,, v r é l ri ié XJq Iv r w r r l i l r r r h ili IV h ili I X J l I 4 rv I X ri I Z 5 i r r r/ I I 6 I ' 7 I 8 9 l h. ix r ri k X i iq I l i Z I l I r r v yr l I i rr h l r X J - r ç i I 4 ri I Z 5 h il ff I I Vi r XJq I h rii IZl Z fl W h rii I I r i i iq I J - I J - V W i iq i iq r I IVi ir r J i -W I X h ri J i VX vir r Z y XJq Z y I IVi V W i iq r l é v l r iv ré é ri I IV h ili v li I i J i rr g V l r V I I I ri i r r i r r é li h ir ri r r x l I ' ô l l i Jrik I I V i vi ij I i I r ç i 7 9 il I i i iq l f r i ilié ik Z y r r 6 8 r r rylè i ll I I r i I h rii r 9 I r çi Z y X J q I i Jrik I v I h rii IZl Ir çi Jrik IZl I h rii I J i I li I h i rry J I ir r V W i iq I i r Z y I I V i /

13 rrii, 6 illir 'r, J ig à hl r ô xrr 4. r rivr l yiq iiié, 4 rj éé rélié à vir : «r ir rgg» l rrii l 5, 6 7 vr. iiq V Wyrg ' hrgé rvir rj rè r. /

14 r ri r ré à r rii rri r rré i rri r rré i ly yrgi r hli l ril f hr l réi I g hi 4 lr irr X r ri g éérl 5 4 i hi r l r 5 r h i 6 'ri ll J-r 7 X l Virgii 8 I ill lhi 9 i lgr-hi ir ri irr iffir ri hrii l ril ij iflx rl ry ri ôl r 6 rki ilfik Ill hil Vlg ré l ril irr éérl 7 hi l Igéir i rli 8 ij rr ril irri évl rriir ir 9 i ri ri rri Vll i iri zi l ir r ré-ry.élè hrgé rli rri l li i rgil rifir V I I rir il irr l ri i-rçi g hf 'rri Zéih ij l ril l ii I v-rir livi l ril I ij iq l r 4 ry ril l l-fr iri rfill I rl r l ril rgg 5 I rir hili 4 i rè gir éri l 6 r hy l évl 5 r hy l évl 7 ygiy r rhr ël rvi hi ril 6 X r Jh Ir ril 8 Igiz i iir irr 7 V V ill x irr éérl 9 ly ij l Virgii l g 8 f Krrr réir éérl 4 lrq i hrgé ii rér hf 9 g j r hi irri g ij 4 fr J li ér hvlir ihl ril l 4 lhi Vri iiq ér J ij k ir livir irr ril 4 ij rr i irri lii Igéir 4/

15 5. rè li'èr, Ili li «r ir rgg» iri r rj 'xii «6 illir 'r» rh rr qi i ir li grè ij r l'é. r i ii «rri» «il i l'xii». é r lr riii lliié. vril, rgir ir J ig à hl-r-ô. J ig r l hè l ivrié rév à xrr r vril rri v l i l'li. l 'ifri réi 'Ili li Ili li éilié l g rii rfill, qi r, éili lig à rvr vx rèr. i éii 'rirg : êr illé r l fr, l fi fili l réflxi. ri l'rh r éir vr l ri l il, l évl rl, l 'ffiié ii. r ivi 'réhr ii rviq l ri à l'vrr 'ri, à l riié iiv, à l frhi fi r r hi r réivié rvi l'ffiié r rfrr l hg rfil rii réi. éfér 'Ili li r «r ir rgg», Ili li gé g rii rfill élré igi régi rll r lrié I, rjwiggi, I, iifi, vr li, rrhir, r I, x, yi x, rhr h ri, vl, g éf érié, lvy rir hr... l éifiq, Ili li géré gèr l'évli rfill rvillr hié fré à l'ligi rvrir rfill 'réhr l iffilé à r hg r lrié, yi x... ri ri i à îri 'vrg rè l'gfih rgg rh é r élyr l rgr léir 8- rri v l i r ié () 8 ér. 5/

16 l'i v iri l l l'i l qizi l ivrié rgié r li'èr 8 7 vr 8. réé 4 r fri éli h, l'ii li r ri i jif ri l (ilié il l'rri) r l rriir rgig. r, l'ii évlé v lir r li rivé rj iilé " IVIÉ". qizi l ivrié f l'i 'rgir ri l r r l hè «'li r ir rgg» : 4 vr à xrr l' Irv : J rir, irri érl rvil l ri rfill l', y ri, illr éérl ji ir 'xrr 5 vr lr l rrii à ij, ô-'r. Irv : ilé, irri égil élégé rvil l ri rfill, ihr w, irr l i l'li i iji, rik ill, irr égil, Éri i, irig i y ri l hi, l il. 6 vr à hl-r-ô, ô ir Irv : hili rvi, Vi-réi il égil rgg, r il, irr érl rvil l ri rfill ô & ir l hi, l il. v vyé ivii r il à l'l iéé référé l'ir rri K r ir 'rri éi ivié r l gr li'r. i r 'rri éi ré, i l éé l'i rrr r rhrh 'li. rri v l', l jvir 9, v rgié réi é r l'li r ir rgg. rr éé l'i rér rvir l'i rè r ré, i vir 4 r. éli l'i : ér 8 à r 9 ivr rri rié à l'iégri r à i l ré éhlé r ér 8 9 r 9 : r l Qizi l ivrié li'èr, l réi l ri à 9 r 'iégrr l'i è l i ér 8, l() éé rrir i rè r q'il ivi éjà i lir i r lql il iifié i ivi rlié, ii, 89 7 lrg r i rè lr hér. 7 r éé rç : r ' iégrr l'i r il éi fri, r iégré i qié l'i, l' r q i rri à iri, l i à éég r régi. 6/

17 ivi iivil llif jvir à vril 9, v fvrié l ri iivil f à f, i l 4 hr, fi i réhr l rj rl rfil, 'iivilir rlir r ii rè h. i, ri iivil rivi i fç l l. r ivi réglir : yéiq, hq ri l r vll ri rz-v. g iivil ' à l : r-yii l rhrh 'li, ili ly 'ri 'h frçi gli i é, rhrh rig iifii 'rri, i yhlgiq... x ééfiiir éé rié vr il é rri v ffii. ri ivi iivil li à : ij, i lx, xrr, hr : ri ri él à l i l'li qi à r iii lx, hl r ô : l hfr Ill i él à l i l'li qi à r iii lx. l r i, lrq l l r él, l rr rgé l él éé ri hrg r l 6. rllèl g iivil, v i vr rr lliv : i r, rr gli r 'éhgr l lg gli v l hfr. 'jif iir i rl lg, rè v lliié lr ri rr. gr 7 r ' ié r rgir l ifi ir J ig vri ji il égil rgg. rr ri rérr jré rvillr lliv à l ii i. iiq V Wyrg, li igr, v ligy, i ill, Vi ilrir, l hlliz iiq r à l'rigi lg r ir rgg q'il élré v I, g ii. ri jré fri érlé lx : "iqr r ig ié r ffii l ri ji. g à l'li : ry hg ié r li'èr l vri 6 ji. «vir r l ivrié» ié r li'èr l vri jill. vii gié l'xii v gri, l lç i é ij réi 6 r l ji vril 9. rr v Ji y r il l i liq rriril () ' érlé l vril, fi iqr r l li iil l fi liq rriril ii q r l iffér 'è à. ir ill, q ihly r l r à ri l l'li li ri r ifri llé. réi r l réri l il l rrii li lx. 7/

18 ir J ig : 5 ri è l i r 9, il r ir r l viiilié à i llii l rii lliv ééfiiir x ê il l rri ggé fvr l ivrié. fi, v iiié ir J ig l vri Ji 9 9 à 4 il égil rgg, 7 lvr l réill à ij. 'jif éé rélir ri r rri l ééfiiir «r ir rgg». hq rri rvi r r 5. ii, hq rri rvi r r ri rr v li iifié x r r r ivi ré / réi é éf l l-vl q rré l'h ' r ir. v é vir 8 rri l ji 9, 9 rri éi ré : 8 rri :, I, l,, r I'é, yi x, i rrr / II, Vlix rréé r, fi liq rriril : il égil rgg,, Vill ij, 4 i rr : il, J il, rr ij ç, 4 iéé 'Iéri : xlli, wr r. 5 ri érlé ié éé r réi l'i r hili rvi, Vi-réi il égil rgg éé lôré r ilé l rgg, ré lr rg l'gfih Ill rr l'. ré é éi ré fi q Vi ilrir, r rvillr hié i 'rir v rrr. é l-fr ii r r l ili rfil. 'éqi é illé é x r filir l ri v Vi ilrir. fi ié, hil ff ri r v xé l fi é x l i q'll i. ff ri rivr l éhg. 8/

19 i v ééfiiir r ' rr l r jill 9, v é x r fir îr lr i v à r l ifi ir J ig. Vri : «ir J ig éé rgié v rigr é. ilii l r r ir, l rri r l'rgii l érl jré. ièr géérl, q l rri i réré lr ri. ll fir l li r l é rhrhé l rr rfil r ir rré. éi, ri rri éi r xé r l lir l'âg r ir i r lr é. i rri f x ir q'll rri ' éé ri r rir. ll i rç lr éifiié. Il 'y vi z 'rri v rél i rr. éi, lig l frhi rri qi, r ri, 'vi r rrr. ll l' é i l r ir rli v l rfil lr réx. ri érlé v érix rfili. v rvir l vivilié l éhg ri x ihil i 'ri rfil. i, ri «r» i r l rrr qi ié ii 'églié f x r ir. ff, ié éririé ri lr ri rr l rri 'éi ré. i fvrié l vivilié. r ir ri q' «ll» 'éi fré r 'x, lr ri, q'll éi i i q ri vi l rrr. i fvrl éé é r l ifrl r l rri l r ir, lr i-éjr éjr.» r rér jré, l r ir ili l «frrié». Il v l fi q l iilié rlè l'li ir. ri -, v réé l'il é x rfil r ir ré. rr, l 'êr év, éi l' i fr jré. ff, é à lé l hi r i, fr 'v hlgiq. ' yl rè fr rè vlri r l rvillr hié. jré ' érlé i ri à l rélii jif l'i «r ir rgg». rri v vir hgé lr rgr r l ir ri r ééfiir ' ri ' i rli rè v l ré rfil rri ré. r qlq i 'éliri r xl, rérr vg l rri fi q'il 'gi 'ri 5 à i fi q'll i ilr lr qi élir yiq 'ri. q 4 ri r i, li, ri l ri q'il ri jiix 'ivir l -, qi, l, l rri v fr il rr.» i ir J ig lir hf 'rri q vi lliié r ir J ig ji, ' êr ré fi 'gg lil. ri 'r x fi ré ifférr l ri v l r ir. éhg révélé fr iér r l x ri v X, ryi, rh, r, vi rr ij, ôl li, riv, I, rg, Vl,, g. rir rç l r lr lx l lx 'Ili li. 9/

20 r, i élévii r l i 9, 5 i 9, r ir rgg ilié l r v 4 ril : Jrl li : ril igé r lir iilé «r ir rgg fir l'êr», i li i 9 i 9, ril igé ry r «éri rqê r ri r rgig» v l éigg r r, rgg i i li Jrl ô & ir ri i 9, ril igé rk lil iilé «ir à 5 rè é l ri» v l éigg r y, i li rri i 9, ril igé rk lil, iilé «hri, 5, èr ri f, hrh j» v l éigg hri y Willx. ril r r i rriq «qi» If É l I ij - 7 i 9 r l'i «r ir rgg» r l i ji 9 : r l rgg iffé rrg qii 8 ji 9 à. ilé l, hili rvi vi réi il égil, l hlliz, r l'i ri ri 'Ili li éigé riié éii. iffi à iii lx. r rgg iffé rrg r ir J ig lr jrl ir l ji 9. /

15h45. 16h45. LES TAPageurs. Temps d Activités Périscolaires

15h45. 16h45. LES TAPageurs. Temps d Activités Périscolaires 15h45 16h45 LS TAPgr T Aivié Périlir C rgi l i... Él Jr Cri Lrr Rvl S éry Mihl Pi. lir : 36 16h45 31 14 l.fr li 7h30 9h 12h 14h él ri érii rri ji vri il érilir él 12h30 érii él 16h15 ivié érilir il érilir

Plus en détail

Vos notes : Livret conse. Le canaris. Des conseils pour prendre soin de nos amis. Votre magasin :

Vos notes : Livret conse. Le canaris. Des conseils pour prendre soin de nos amis. Votre magasin : L V : Lir L D r rr i! i Vr gi : Dif S iq i gr r l fr iig O ) l L C C r l (S h l : C l ) i li rz gr r l if (h ll j i r r r l l éli hrhé é r i r l l l i ffr if q r l l l S rx ïq l l l i g h â ) l r A if

Plus en détail

je veux faire passer cette info

je veux faire passer cette info j x, fir r if S, l ii iré L rél é (1) é r l ii Préi Rièr Arr Préi rè j r 18 à 24 r q l éigi SAM ii iré réflx r l ll gééri r : l 8 j irrgé r 10 élr ir rr rii r éigé, ri- q. C ê é éig ri riq iiill ri hz

Plus en détail

e t on du S ra la ge té de l éta ce à la p

e t on du S ra la ge té de l éta ce à la p l Eii I R P A 2008 x l œ ël, N V, à fê l D l f l i hi à i I x. D fil l. l h î i l l à l,, i h qlq l f i ih œx xll l D q qlq Nël ç, j fl x qi i i à l Pè i hi... l T i J. i i R l I i I l l q à i ll fi l

Plus en détail

ELEKTRA Toit énergie La toiture qui produit électricité et chaleur

ELEKTRA Toit énergie La toiture qui produit électricité et chaleur ELEKTRA Ti érgi L ir qi ri élriié lr L li éiq 'iégri à l ir r lir riq, x vlïq bi l r. «Pr l rélii r i érgi, v égl ré l'ir à l'éiq à l'iégri i-i. N rvi rél ê l i éi.» H. D. Mîr 'œvr Hlig Fi iq ELEKTRA Ti

Plus en détail

Le présentoir virtuel. Paul FABING

Le présentoir virtuel. Paul FABING L préir virl Pl FABING L x L'ffi ri ' viié q pr fibl prpri ri éjr A i 80% r ifri ppr xi à l'ffi ri C ppr v b hz l prir ri 50% Frçi éqipé rph L û xi à ir vi l 3G pr l érgr prhibiif rriir è r ri i ff L'

Plus en détail

NOUVEAU CLASSEMENT NOUVELLE BORNE INTERACTIVE CLIP PROMOTIONNEL

NOUVEAU CLASSEMENT NOUVELLE BORNE INTERACTIVE CLIP PROMOTIONNEL OFFICE DE TOURISME Sy Ar DOSSIER DE PRESSE NOUVEAU CLASSEMENT NOUVELLE BORNE INTERACTIVE CLIP PROMOTIONNEL BUREAU D ACCUEIL TOURISTIQUE LA TOUR D AUVERGNE Pvill Bl 2014 OFFICE DE TOURISME SANCY ARTENSE

Plus en détail

DOSSIER FRAIS DE DEPLACEMENT

DOSSIER FRAIS DE DEPLACEMENT DOSSIER FRAIS DE DEPLACEMENT Oil lb l l-- l qi SNUi-FSU 82 A qi ' i? - l llèg vi g ( fi) - l llèg -- Tili Rlç S (TRS) - l g ii : RASED ill ggiq i... - l ii-- x g l Fi Ci - l ili lç-- -- l l Si 1. Dl :

Plus en détail

Boîte à idées à explorer, à déjouer

Boîte à idées à explorer, à déjouer Bî à ié à xlrr, à éjr Prii ravax à xr a C92 a l ar rj éaral «U aé av ri ar» 15 avril a 17 ai 2013, a C92 Aé lair 2012-2013 D ré ar : Cahri Frié Dirri, él aliai L Glaièr, Blg-Billar Mari-Fraçi Ja-Ja Cillèr

Plus en détail

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Pr rl Py--Dô, v civi i r c, riv iq, cr c Acii i iv c l r ri rc, ci rcr i ll v l vcc, O rr i r f r liir (ESS) ciif, c l ci l ci j rôl ll rri, i iv cr c r l ii l rg v l ci l

Plus en détail

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Pr rl l H-Lir, v civi i r c riv, iq, cr c Acii i iv c l ri r rc, ci rcr i l ll O rrv vcc, i r f SS) r liir (E ciif, c l ci i rôl l c ll j rri, i iv c cr ii r l l rg v i l

Plus en détail

L édito. Au Sommaire. du Président Le géomètre, ce technicien de surfaces. N 9 - Janvier 2012. gexpertise.fr

L édito. Au Sommaire. du Président Le géomètre, ce technicien de surfaces. N 9 - Janvier 2012. gexpertise.fr N 9 - Jvi 2012 ERIC MALENFER Gè-Ex Ex è l C Al Pi L i Pi L gè, hii f. Qll g lli! «Ç i, il l h li vœx» i i à j i. Al xz-i vz è iè ill vœx 2012 fi h filil, hi, yi v i A Si Vi i L l fi GEME v Bi I Q l Fi

Plus en détail

Guide des. Randonnées Pédestres

Guide des. Randonnées Pédestres Gi / 6 k l - i lè iq i il l C - ll i -6 k i k 5 l -,7 l - 5 k i i - B i lb» l b y i l V - 6 «C,5 k l i - 5 - l k àb,5 k 6-5-6 i l b i ll y k l 7 - i U â à Clli l 6 k lè i - b q i C V il l i lè- 6 li -

Plus en détail

Plage d l Écluse à Dinard DOSSIER DE PRESSE. CONTACT PRESSE: Morgan BOUTBIEN 06 11 14 04 99 - morgan.boutbien@ffss.fr

Plage d l Écluse à Dinard DOSSIER DE PRESSE. CONTACT PRESSE: Morgan BOUTBIEN 06 11 14 04 99 - morgan.boutbien@ffss.fr r f f i i r hm g 013 D 20 2 v 22 r è i ô m v ér br Plg l Él à Dir DOSSIER DE PRESSE CONTACT PRESSE: Mrg BOUTBIEN 06 11 14 04 99 - mrg.bbi@ff.fr mmir Vil Chmi Fr... 3 Chmi Fr Svg Srif... 4 L érv... 5 Tê

Plus en détail

Voici notre grille de mots croisés créée par le Service budgétaire de Chicoutimi! Bonne chance! Psst Vous trouverez les réponses à la dernière page

Voici notre grille de mots croisés créée par le Service budgétaire de Chicoutimi! Bonne chance! Psst Vous trouverez les réponses à la dernière page R E G R O U P E M E N T D E S S E R V I C E S B U D G É T A I R E S 02 A N N É E 2, N O 1 2 3 F É V R I E R 2 0 1 7 D A N S CE N U M É R O : ÉDITORIAL 2 Iô 2016: Qlq vé L iô 2016 Exéi gii 3 4 5 If-i 6

Plus en détail

la confiance que lui accordent des milliers de cabinets et de laboratoires à travers le monde. Avec Sirona, chaque journée est une bonne journée.

la confiance que lui accordent des milliers de cabinets et de laboratoires à travers le monde. Avec Sirona, chaque journée est une bonne journée. 10 I 13 Fil l il âbl i. XIOS XG S P ighi i-l è h iv. Av qli 'ig xill gâ à l li HD à l h** CI. XIO S XG Sl Vi l l iq XIOS XG v bili lv qi ff l ibili 'ê qi ' l Wi-Fi. Qli l'ig HD L li XIOS XG S i 33,3 Ll/

Plus en détail

fortes qui s appliquent aux activités assurantielles.

fortes qui s appliquent aux activités assurantielles. PRÉVOYANC LA LTTR DU CNTR TCHNIQU DS INSTITUTIONS D PRÉVOYANC MARS 2014 / NUMÉRO 61 Sh lv l éfi ÉDITORIAL PIRR MI, PRÉSIDNT DU CTIP PAG 2 ACTUALITÉS Slvbilié 2 Cvi i : ilg if léi é higi-i Ifghi, gi iq

Plus en détail

Chapitre 2. LA BATTERIE

Chapitre 2. LA BATTERIE Chpir 2 LA BATTERIE 21 Fi : Priip d l bri Lrq l plg dx l d éx différ d b id bi d r élriq L bri élriq d vir pr rôl d lr d rir l r élriq D ièr géérl, bri liq i x br d 12 vl ié d 6 élé d 2 vl é éri + - Bri

Plus en détail

Emballages en PET : ces «indispensables» du quotidien, aux hautes performances de recyclage

Emballages en PET : ces «indispensables» du quotidien, aux hautes performances de recyclage L ll liq l Pli flxil ki Nv Avil 2012 2010 Ail Nv 2012 2010 #11 #14 Diiq-Pl Vllé Péi ELIPSO Ci Ell PET : «iil» qii x f yl Bill iél q fi fl y vi i éiq L ll PET v l li qii C ll ill iliè l yiq ivi l i iè vi

Plus en détail

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Pr rl Cl ivi, riv c c, iv r iq, cr c Acii i iv c ri r l rc, ci rcr i ll rrv l O vcc, i r S) r f liir (ES ciif, c l ci i l l c j rô ll rri, i iv c cr r l ii l rg v i li l c

Plus en détail

PARMI VOS ABONNÉS SE CACHENT DES PASSIONNÉS QUI FERAIENT D'EXCELLENTS EMPLOYÉS.

PARMI VOS ABONNÉS SE CACHENT DES PASSIONNÉS QUI FERAIENT D'EXCELLENTS EMPLOYÉS. Vl 12 N 3 - AUTOMNE 2015 ilq L 20 Aj hi, l I, l x ix l il il v iil à l vi qii i l l l i h ii D l x l ù l hh i- œv v li, l li vèl h ffi, l i l i il à i à v E lli v Fçi Ji, i f Wik E- q v i w ê à vi l i?

Plus en détail

A la découverte des arbres remarquables de Porrentruy

A la découverte des arbres remarquables de Porrentruy A l v b qbl Py Vi 1.0 (2016) Q' q' b qbl? Dfii l è «qbl» b i. L iè, lil bjif, vi l l q, l lix l. Al q i iivi iig l lgvi l ii, b ' è v. D g 'b qbl? D iivi, i i g 'b v ê i qbl. L b l lg ' (Cg, Alli, Bvi)

Plus en détail

Partage d autorité et systèmes de drones

Partage d autorité et systèmes de drones N 5 - Ji-Jill 2011 gxri.fr L i Pri Il vri q l lr frçi, r l à l i l i q l rbi, l rri q l li. Ai, j hiri fir xi b ri ivl ù jill/û ri v r v. Cri rfir r rr, jir lr rh, r r lir, vygr vir rir v ii rhi. A Sir

Plus en détail

la confiance que lui accordent des milliers de cabinets et de laboratoires à travers le monde. Avec Sirona, chaque journée est une bonne journée.

la confiance que lui accordent des milliers de cabinets et de laboratoires à travers le monde. Avec Sirona, chaque journée est une bonne journée. 10 I 13 Fil l il âbl i. XIOS XG S P ighi i-l è h iv. Av qli 'ig xill gâ à l li HD à l h** CI. XIO S XG Sl Vi l l iq XIOS XG v bili lv qi ff l ibili 'ê qi ' l Wi-Fi. Rl i âbl Si l âbl g, l il i i gi g i

Plus en détail

2013 Dossier de presse

2013 Dossier de presse Dir r 2013 Ei 2013 rgr à l règl C r r i fll q l 150 rièr 150 Djà E r ri r h, bi rir! r l rq iiq, r l rr ll qi ir r l ig hr, fli!, l irl rll gz r xll, r ri r gû l li rfrîhi q ll rr. U x bll igl qi ji ri

Plus en détail

Rapport d activité. du réseau CREPI 2015

Rapport d activité. du réseau CREPI 2015 Rr ivié ré CRPI 2015 1 L Fééri il CRPI r l i 16 lb r lr rréi. ll iii rj ix, évl l ré CRPI fi l ri l lirié l érh Rbilié Sil l rri l éiq. L Clb Régix rri Prir l Iri (CRPI) xi i 20 lr ié ér l q ji lié : réir,

Plus en détail

La recette de l orchestre symphonique

La recette de l orchestre symphonique A M E N I T E E U Q 04 2 MUI v - 07 N if vi B i P i AT» D L O T O «HA RL L yiq P fi, i f i, vii i iv, qq i, vi f ii. L ii iv. D x f : L v, iè i, i iv i. L ii i iq i i ii i. T ii iv f qi ii iq. Av q ii

Plus en détail

La biodiversité, c est la vie!

La biodiversité, c est la vie! L biivé l vi! biivé l viv r l l l l ir l Trr l évl viv. L biivé rvr l bl ili rl fr vi (l i bé vir i y l ) ii q l rl ir qi i r r l viv -ê r r r lr ili vi. A œr vi L é l biivé Cr rll v liqr l i ili rl i

Plus en détail

Lac. de La Terrasse Ter- et camping. évadez-vous à deux pas de chez vous! Saison 2016 BASE DE LOISIRS INTERCOMMUNALE. Loisirs, sports, détente

Lac. de La Terrasse Ter- et camping. évadez-vous à deux pas de chez vous! Saison 2016 BASE DE LOISIRS INTERCOMMUNALE. Loisirs, sports, détente L pig L T T- Si 20 Lii, p, é évz-v p hz v! BASE DE LISIRS INTERMMNALE 1 300 38660 L T Té 04 76 08 28 68 ii@-givf pig@-givf -givf if 20 A gi î pi h é pi i if h L ig f v B fi S pg g v î h-vy, p g, vié, ig

Plus en détail

routes nouvelles supplément À La revue Des aînés et responsables ÉcLaIreuses ÉcLaIreurs De France

routes nouvelles supplément À La revue Des aînés et responsables ÉcLaIreuses ÉcLaIreurs De France ROUTES NOUVELLES N 231 - TRIMESTRIEL JUIN 2011 ISSN 0755-7485 LOI N 49-956 DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINÉES À LA JEUNESSE L DI 4 I M I D L' 2 É L É L v PPLÉM À L v D ÎÉ PBL ÉLI ÉLI D F

Plus en détail

AVEC LA SALLE DE L HISTOIRE CANADIENNE OUVERTURE ER

AVEC LA SALLE DE L HISTOIRE CANADIENNE OUVERTURE ER S N R L EXP S N A 1 LES E T V E D T I R D DU S E M M E DES F AVEC LA SALLE DE L HISTIRE CANADIENNE UVERTURE LE 1 JUILLET 217 ER U xii i r ri fi fli l r i i rlii è ir. L 1r jill 217 yz ôr à l rr l Sll l

Plus en détail

La filière d assainissement plantée de roseaux : PERFORMANCE ET BIEN-ÊTRE

La filière d assainissement plantée de roseaux : PERFORMANCE ET BIEN-ÊTRE v à é L r A Er, l écr é d ré rfl D r lfé www.r-v.c E r l flèr AEr, v f l chx d cfr N d gré vr à ré cé d r déd dhèr à l chr d lé AEr : Pr l d fr r l Ré Iv : D r fré à l flèr d l cr d fr d Ré Iv r lé d ll

Plus en détail

Les aventures du patrimoine en région Centre-Val de Loi

Les aventures du patrimoine en région Centre-Val de Loi i è y M x i y M L L v ii gi - Li L i i «L Myix Myè i» iiiiv ii ivi ii Rgi - Li. 7 i 2012 2015. E i ii ii x f 7 12 i f gi ivi iiv i igii. L i i i ii Rgi - Li ii igi i i v ê f i ii i ifi i ii ix v g. L i

Plus en détail

La rentree. Humour. Jouer les uns avec les autres. Camp à l étranger. Je quitte mon patro

La rentree. Humour. Jouer les uns avec les autres. Camp à l étranger. Je quitte mon patro 846 Piiq - 846 - Sb 2013 - B ô : CHARLEROI X - EDITEUR RESPONSABLE : A Mig - 15 17 Hôi - 6060 Giy L H 16 5 4 12 14 C g J qi J HH y fi bi ONE 30 b ; HH ; HH hh i ; HH i i iff i ; HH y h Fi. E f i -Ch J

Plus en détail

Pilou. Impre rie PEAU

Pilou. Impre rie PEAU M N 4 - EM VN L ENT à 2 9 IS 28 SD i fm i L l Vi 7, : 28 i bli l i P Di ii l D l : i i m L i lx i A F imi i M i i Syl mm i : S i ii l i b A A liq Ag ib i L P Pili i D i M Pi Gill i K Alb i l y S : i i

Plus en détail

Le Numéro is ienume& MENUS PROPOS

Le Numéro is ienume& MENUS PROPOS & Jïï 28 JÛH 92 g U 0 5 60»» 2 2 2» 85 2 8 20 "!» g? œg w» z U R è R gè j g g 922 è g g g H - j H - Â gè 27 j gè 9 g g K gè ô j è - ê z g g g è g» è g 0 J j gè ê gè j g J j ç g 27 j gè ç k g g z g g ê

Plus en détail

2. Où Hermès invente le feu

2. Où Hermès invente le feu 1. Où l i à l i è l S l A è î i. i Q iè j l, C è Mï l l i. b h i A A Ql i bj bh U, li lg x. i l l b À i h. À è Mï, ' i i. 500 J. C. 2. Où è i l f Cbi h l è Il l. fi i ll h ' C f l h Il fi l l. l f C è

Plus en détail

FORMATION AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX :

FORMATION AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX : 7 2017 Cv : éi h : ENSP Cii -AT - ifghi : ENSP Cii-Ev Sk - 2016 FORMATION AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX : à l ivx, é évi 1 E hiff SOMMAIRE E hiff 2 Éi 3 E bf 4-7 Cl éi iégé 11 éi l 2 i Hélè Mii, ii géél hi,

Plus en détail

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Cahier des Clauses Techniques Particulières MRCHE PLIC DE ECHNIQE DE L INFORMION E DE L COMMNICION ICOM PEZEN-GDE - v F M Pl 27 v Pz P 112 34120 NEZIGNN L EVÊQE : 04 67 98 58 05 MRCHE DE MIE EN ERVICE DE REE N, OIP, CCE INERNE C Cl q Plè M q l è

Plus en détail

Guide des. Randonnées Pédestres

Guide des. Randonnées Pédestres Gi R Pr 2013/201 SOMMAIRE Av l r... P. 2 Cil riq... P. 3 Pri grl Arglè... P. L l rrv rll M Lrri - Sir 1-2 k - 30.. P. 6 D Rib hi l - Sir 2-16 k - h0... P. 8 L l «L Cv l Alrb» - Sir 3A -2,7 k - 1h...P.

Plus en détail

ESQUISSE /// LOGEMENT COLLECTIF MA RENCONTRE AVEC LE CORBUSIER /// GEORGES BUZZI DÉLIRES RÉGLEMENTAIRES : LE REGARD D'UN ARCHITECTE

ESQUISSE /// LOGEMENT COLLECTIF MA RENCONTRE AVEC LE CORBUSIER /// GEORGES BUZZI DÉLIRES RÉGLEMENTAIRES : LE REGARD D'UN ARCHITECTE OGEENT ET IXITÉ SOIE E REGRD D'UNE ÉUE //// DOINIQUE ESTROSI SSSONE 350 000 l F ê fll 150 000 l l l l l'xi l l i lx Ii l li i l li l i l fl ' i l llif ê l î x i f l i l l i i l 'iz fi è li i i l lix y

Plus en détail

e r e à dé c e m N 7 Depuis 2011, le service petite enfance du Centre Intercommunal d Action Sociale et le Centre Social et de

e r e à dé c e m N 7 Depuis 2011, le service petite enfance du Centre Intercommunal d Action Sociale et le Centre Social et de b v N N 7 3 0 2 b à é c Dpi 20 l vic pi fc Icl ci Scil l Scil Pévi Figc ggé éch c ié à élb pl ci vi à ccpg à i l p l ôl p. BE NOVEM i... cc B L 2 fê ll l à J j... ché x 0H à 8H M L fê à l ll TEIN N G B

Plus en détail

Une histoire de famille!

Une histoire de famille! L ig i U hii fi! D 5 à 12 i L ig i, ii g T f g è 'i i z q ê, i i è, C z i 'i gg f E ii i à f, i ' z, z gû à P i, i à i i à P i g à i L i ffz f g Aii, fç ggè C i ig - z à i z C Li, ' i! Iz à hq j i q i

Plus en détail

Contribution : Vanessa Canavesi. Loi n du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse : mars 2O16.

Contribution : Vanessa Canavesi. Loi n du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse : mars 2O16. Cibi : V Cvi Li 49-956 16 jill 1949 l pblici ié à l j : 2O16. Chic Vpi 2016 RCN Tlviió, S.A. Pci p Tlvi S.A. Clbi. T l b ccil y iv l picipl, l pj y b, lgip, b pc, íl iág pvi l i lviió y l gí il ppi RNC

Plus en détail

Voyez-vous aussi la plus-value de la coopération?

Voyez-vous aussi la plus-value de la coopération? by xr rim 2013 Vyz-v i l l-vl l éri? Cr Ggz m bilig! Vir. 19 mm rvillr mbl? qlq règl r l llbri mm fr réi r l m lg, élg hrir lr ér i ir il fi rvl évir mbl l mmg l ri rvi 1 Trvillr mbl r l bilié l flxibilié

Plus en détail

Mediakit Legimag

Mediakit Legimag LE MAGAZINE DU DROIT AU LUXEMBOURG L AMBITIEUSE RÉFORME DES FAILLITES AVOIRS DORMANTS, L OR DE SE RÉVEILLER ADIDAS : LES BANDES M EN TOMBENT INVESTISSEURS : LE COLLECTIF FAIT LA FORCE? LE MAGAZINE DU DROIT

Plus en détail

L P i M illi BULLETIN D INFORMATIONS MUNICIPALES Ji 2015 50 www.i-i--ill.f i f x i lli», l qi M lq i L «P î à l é q., i ll i i à, E b. i : V. i i Mill l L P i l hi gi ii y él i ll é z é? ll Q b l éb i

Plus en détail

travaillent pour vous!

travaillent pour vous! Avil 0 Vl, é L 8 i ll vill p v! Pg : Fi vi éé INTERil! Fi l vi j éé! L i fê vill U Pg 3 : Cil pviil (Iil) ppl L é bhiè 0, é b ié : l p Dp p l Iil i l l é p jvi 0 : l é l ii é A, B Pg :, L v C, D v p l

Plus en détail

Le journal E N T H O U S I A S T E S, C R E A T I F S, A U D A C I E U X... N juin ÉVÉNEMENT page 5. CONCERTATION page 11.

Le journal E N T H O U S I A S T E S, C R E A T I F S, A U D A C I E U X... N juin ÉVÉNEMENT page 5. CONCERTATION page 11. N 126 - ji 2007 L jrl ÉVÉNEMENT g 5 Si-Egrèv (x) ryh() l Fê l iq CONCERTATION g 11 «Vivz vr qrir» vll i Dir E N T H O U S I A S T E S, C R E A T I F S, A U D A C I E U X... CINÉMA g 16 L V Sè r bx ffi

Plus en détail

Nouvelles. formations

Nouvelles. formations 137 Nvll frti T0TI - Cr p ht 138 1 1 A prè l prétti prit, l élèv t p ôtyr prf i l qi lr t xpliqé l ftit é r, ii q l if fért t hiq élir g. 2 2 L élèv t été i itié à l 3 V iit vié t l iété à l élir g pr

Plus en détail

ra re ri ro ru ré rè rè ra re ri ro ru ar er ir or ur ér êr èr ar er ir or ur

ra re ri ro ru ré rè rè ra re ri ro ru ar er ir or ur ér êr èr ar er ir or ur Des syllables avec r ra re ri ro ru ré rè rè ra re ri ro ru ar er ir or ur ér êr èr ar er ir or ur ra re ri ro ru ré rê rè ra re ri ro ru ar er ir or ur ér êr èr ar er ir or ur ru ar ro ir Des syllables

Plus en détail

Chers amis, Wilfrid Coulot Président du Besancon Curling Club

Chers amis, Wilfrid Coulot Président du Besancon Curling Club Ch i, Biv à, biv à x qi fièl i l b, biv à x qi jig l iè fi. C v ji i q l BCC v çi 6è ii i S Cl. C ill 36 qi l i iil, 100 qi l i v. P 6è ii, l ivi bvl v ffi j l vivili hg. C l i, v l lii l h vi i- Ci. U

Plus en détail

NEWSLETTER NOVEMBRE 2015 NEWSLETTER N 1. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et Chers Amis,

NEWSLETTER NOVEMBRE 2015 NEWSLETTER N 1. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et Chers Amis, NEWSLETTER NOVEMBRE 215 E D I T O D U P R É S I D E N T HERVÉ PUVELAND M, Mill, Mi h Ai, J è q v z lii q j i à li 1è Nwl. Lq v j Si Gl M. Ji Bi, l bl b i Di l Lig v v f hi q ifi vi i l l ii l Lig ô Az

Plus en détail

3. UN HERITAGE A REDECOUVRIR

3. UN HERITAGE A REDECOUVRIR . U HERITAGE A REDEOUVRIR éi, lv q l'hii aqé a évl : - éi al, l 'igi, qi iig a gaiai aicliè, f villag ( vigai) ié l ii i lié a fiabl é i, i âbl, - la éi l'âg ' i (fi XIX. éb XX.) qi vi la cié léaiq évl

Plus en détail

Les services de la solidarité du Département se réorganisent!

Les services de la solidarité du Département se réorganisent! L vi liié Dé éi! + if : i.f i i l N é iié x l héi é i li é, i «Pvi l é i l l i iil, é i ib i l.» L Dé f l li v i y é iil l è bi h.. Dé é i i i qi œv x L Sliié fi é ii vi ll v L fi. i l ill Iii é l v ii

Plus en détail

BASSE HABITER CONSTRUIRE BASSE CONSOMMATION CONSOMMATION ET HABITER CONSTRUIRE. BBC effinergie

BASSE HABITER CONSTRUIRE BASSE CONSOMMATION CONSOMMATION ET HABITER CONSTRUIRE. BBC effinergie BBC ffirgi CONSTRUIRE ET HABITER BASSE CONSOMMATION Av l régli hriq 2012, l lg BBC v vir l r i h iv rfr érgéiq. C bâi, rè bi ilé, rvll ir iié à l ri hlr liié, vr l vi à vll fç hbir, h v l réi ll lié fr,

Plus en détail

Intair se taille u n e n i c h e s u r l a liaison M o n t r é a l - T o r o n t o

Intair se taille u n e n i c h e s u r l a liaison M o n t r é a l - T o r o n t o G g g É = " G (, É, FÉ é À g Q,, q é à G,, à à, jq é, éq q x q é jqà j q é è j, é ê, é, éé À, ç ê, é j é g é é, é j à à éé g è, éé, é, q éé j ggé x é q à, é à, à é F k k q é g j q à (, é é, à é (, x x

Plus en détail

2 ET 3 Édito. avés, rtraits gr o. rtraits pe. us scrute. o s, p e. ieux nou. n d. e pe ue l on. e ceux q. s oubli. tiste. où tant d.

2 ET 3 Édito. avés, rtraits gr o. rtraits pe. us scrute. o s, p e. ieux nou. n d. e pe ue l on. e ceux q. s oubli. tiste. où tant d. PAGES 2 ET 3 É l x ffl l ù y D G P P l x x q l q - è l. E. C q x q» l z bl l x q «:. ù l l» l l l è èl l fl? P è S ff. l â l b h. l q hy l «T. ll q l q l W l O ff. q q f q è h l h L hq h l l j b h f l

Plus en détail

FEDERAL OPTION NOUVEAU

FEDERAL OPTION NOUVEAU NOUVEAU FEDERAL OPTION 4/8 E N G R A P É E R VOT N I O L IRA 13 6 i 0 0 i S c ip 0 1 3, v 1 h 0 6 j il l (1) b céc ivi l i Ti p () lié c l iég 17/09/01 c à l éché Lg & P i. i i l S c é i é f ic i g i é

Plus en détail

Conseil économique et social

Conseil économique et social Na t i ons U ni e s E / C N. 1 7 / 20 0 1 / PC / 1 7 Conseil économique et social D i s t r. gé n é r a l e 2 ma r s 20 0 1 F r a n ç a i s O r ig i n a l: a n gl a i s C o m m i s s io n d u d é v el

Plus en détail

L if, un arbre à mauvaise réputation

L if, un arbre à mauvaise réputation L f, rbr à rp U p g L f (T b) p rbr, 12 à 15 èr r, f T q pr z pè r r : T b - f T brf - f If pfq U pp If pp «I». pp rr. I prg r Hb Prrr Erp. U p r T b L f r f p Aq. L gr p q rr If r. L G p r fè è. L g If

Plus en détail

Une bonne action. Une tablette de chocolat noir de Madagascar 100% bio offerte.

Une bonne action. Une tablette de chocolat noir de Madagascar 100% bio offerte. Off ivilèg U bl hl i Mg 100% bi ff P mm 80 l U b i E h l i lg, v z l ii gii éi qi v 20% m v m à bi j. www.igy.f Chli B Mlg Nihé œ l Al B, hli fi i i gééi, l éblim B i qlié l l ii li : S Bl (bii Nël) hl

Plus en détail

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Cahier des Clauses Techniques Particulières MRCHE PLIC DE ECHNIQE DE L INFORMION E DE L COMMNICION ICOM PEZEN-GDE - v F M Pl 27 v Pz P 112 34120 NEZIGNN L EVÊQE : 04 67 98 58 05 MRCHE DE MIE EN ERVICE DE REE N, OIP, CCE INERNE C Cl q Plè M q l è

Plus en détail

3-6 ans. e q r e. b j t. Vacances d'automne

3-6 ans. e q r e. b j t. Vacances d'automne Vcc ' 23 27 cb 2017 3-6! q i x b j F C Lé L 6 v. Slv All 88000 Eil 03 29 31 38 97 ccil@cll.f www.cll.f 23 27 cb 2017 3-6 S i j i : M é j C l ( ié vc Ni, Aéliq Shi 20 lc - 4 i ch Fbiq jx! E l Vi, ivi à

Plus en détail

EN DÉGUSTATION dans votre magasin Le vin comme vous l aimez. Terras d el Rei 2010 Vinho Regional Alentejano Portugal

EN DÉGUSTATION dans votre magasin Le vin comme vous l aimez. Terras d el Rei 2010 Vinho Regional Alentejano Portugal lry llr rx r Prär Prx R réc xr Vlbl 10/4 23/4/2013 cl Bchr 13599 Vlbl chz lry, xbr, 10/4 23/4/2013 cl. vc v cr xr Réc. 1 réc r c c. clbl. 4989 Wrrll xr -1,70 2 bll lé F cérél brr cérél lry xbr S.., v.

Plus en détail

Bulletin de quartier - Automne 2016

Bulletin de quartier - Automne 2016 i iic Ti i qi - 0 E DITIT DE TOUINE PEENT HNGÉ DEPUI DIX N! Vià i è z q v vz, ch cci. V vz chii f v iê, i g ch qi vi qi f. J i ici, i z, à 00 i q : NDT 0-0 Pi ci vifici Pi ci ibiii bg b ii vii vic b i

Plus en détail

La Légende Noire du Soldat O

La Légende Noire du Soldat O L Lég N Sl O U è Aé NEYTON 2014 C l g 1 9 1 4-1 9 1 8 l 914-1918, 1 g l é l q l è x à E éléb g v h lé l l F l' q v ff l h C. é g l, g l g f, l à ll l éq l f f l l'ff jè l. bl l l l x l, llé P l M f C,

Plus en détail

!!!!!! "#$!%&'(&)*%+,&#!-"../012!3245"67/489!$+!:271! 6&#+;%+!?@A?@B?A=?==!

!!!!!! #$!%&'(&)*%+,&#!-../012!324567/489!$+!:271! 6&#+;%+!<!=>?@A?@B?A=?==! "#$%&'(&)*%+,&#-"../0123245"67/489$+:271 6&#+;%+?@A?@B?A=?== "##$%&'()'*+",-$*./(&-(0'-&()'&/&.-&.-( HISTOIRES DE NOEL GULLIVER PRODUCTIONS ET ARTE ONT DEMANDE A DES REALISATEURS PARTICULIEREMENT IMAGINATIFS

Plus en détail

&% & % *. ' *" /0 &# ' 11 , # % -(% + 2 "%#" 3 ) 4 2 " -" 3 ! " # $ % & ' ( ) %# * + # # %! $ %, * %)#-!! $

&% & % *. ' * /0 &# ' 11 , # % -(% + 2 %# 3 ) 4 2  - 3 !  # $ % & ' ( ) %# * + # # %! $ %, * %)#-!! $ ! " # $ % & ' ( ) %# * + # # %! $ %, * %)#-!! $ &% & % *. ' *" /0 &# ' 11, # % -(% + 2 "%#" 3 ) 4 2 " -" 3 5 # " -" 3 # "%#" 3 ) 6 %% 7 " 8 % 9 "** : 6 %% 7 " # % % "#- 9 "** : 6 %% %" "* # " - - '"%,;

Plus en détail

SAV ET RÉPARATION. Savoir-faire. www.jarltech.fr

SAV ET RÉPARATION. Savoir-faire. www.jarltech.fr i & V : SA E b i i 1 3 2 0 1 Ai 0800 9 h P i iè P i i i i S j C i Si E ) i Ti (i ib i Q,. bq i, FA V k, Pi b h iè i Si b, D Z, P E q Si-i SAV ET RÉPARATION S hiq : E q SSII VAR, i hiq Jh i h 0800 910 231.

Plus en détail

kit media La Revue Trilingue de l Art de Vivre français / anglais / russe

kit media La Revue Trilingue de l Art de Vivre français / anglais / russe ki mei 37 Aib - S 80020 06414 Tl. : 04 93 68 83 24 Fx. : 04 93 68 83 25 @ivimgzi.f www.ivimgzi.f L Rv Tilig l A Viv fçi gli q il f vi é 5,2 milli i ég q é L ôl 4* 5* gi 5 milli ié p p l lièl égè D 1 300

Plus en détail

Réalisé par Montauban Festivités en association avec

Réalisé par Montauban Festivités en association avec 26 ÈM ÉDITIN Rl Mb Fv v BM Mb 1 v l', 82 Mb - 5.63.63.63.63 www.b-b.bw.f 2 5 IR M M.7 l P b M 9 M l T&G l M L l D C P 13 L 9 & l L f 1 l R l'l L C 4 13. 5 21.15 L 1 1 V.16 2 1. 17 3 1 h D C 4. 19 P L -P

Plus en détail

PETITES. sa Condominiums

PETITES. sa Condominiums É 97 ( ) ( ) G 6 x x hg h $ 6 676 $7 7 9 h è 7677 6796 9 (h hg) G x g hg 6 66 G $966 h h 796 G g g h h q q 9 $ g 796 gw z g h x $7 777 796 6 7 è h k 9 7 Y Y x gx è q h h h (è x ) h è â q qz 6 79 W h x

Plus en détail

MARSEILLE 4 ÈME. Montolivet. Montolivet. Bd de Roux prolonge. Bd de Roux prolonge. tolivet. Bd de Roux prolonge

MARSEILLE 4 ÈME. Montolivet. Montolivet. Bd de Roux prolonge. Bd de Roux prolonge. tolivet. Bd de Roux prolonge MARSEILLE 4 ÈME Mliv Mliv liv R plg R plg R plg Sibé Sibé bé Mill & 4 im Vivz l ymiq vill mvm Mill, l pl lmi vill fçi, y l Méié. E plg lli, l ié phé éli l hm l. L élii é évi bi l i Mm, l S Vélm mpg l émiq

Plus en détail

Diversité des espèces

Diversité des espèces L bé "T " plè V bé? Dp pp l é l y pè 38 ll é l D pè p ll! L H H p T ll pè 18 ll pè éé é à j. S PEQENIVITEVXMIHIWZIVXqFVqWIXHIWTPERXIWk¾IVW E qxq MHIRXM½qI GIVXEMRW KVSTIW FEGXqVMIW EPKIW...) p. D pl l

Plus en détail

Le Fil, c'est comme le chocolat dans tes chocapic du matin!

Le Fil, c'est comme le chocolat dans tes chocapic du matin! É E N 289 15 b 2009 L Fl, ' l hl h! L'h hâ, bl. T l l lg, l ll f f f. H b,, l h l blg q ' q ', 'q, lg l h l 'g q' l h. C' f l, l x g "j' f è b,, ô, h, h, l" (y l l) l lq,,, l (). C, j l g,, l'l h l l q

Plus en détail

Développement. Durable. Rapport 2013

Développement. Durable. Rapport 2013 1 Dvlpp Dbl Rpp 2013 2 3 i 4/5 Mg Pi PARTIE I Apph l RSE 6/7 Egg pi Ogii i pl 6/7 Pilg pf RSE : Objif Ii PARTIE II gg i 8/11 I. L hi il l lii 12/15 II. L ifi bi il l p 16/17 III. L igi l ii 18/21 IV. L

Plus en détail

Gare de Bouray. D HUISON-LONGUEVILLE Église D Huison

Gare de Bouray. D HUISON-LONGUEVILLE Église D Huison lig HUISO-OGUEVIE li Huio Vor lig iu zo rifir 5 S-Vr y ycé Profiol oirul pll Sd J lud Ev r âu d Fréigy y--ju lig Egli Plc d Slv li 'Huiooull d oquoy Ecol io d rri Vrgr io ry 0-20 Fr Vl ll u o ollèg G Tillio

Plus en détail

«Merci, peuple de France» M

«Merci, peuple de France» M éii écil + lé l rél PAR RÉGION, PAR VILLE, PAR ÉPARTEMENT Prri Mri i 0 - é - N 0 -,0 - Frc érlii - www.l.fr --- Fr : Hbr Bv-Méry - ircr : Erik Izrlwicz Nw l «Mrci, l Frc» M Il régi, ich ir, lc l Bill,

Plus en détail

Ma Cosmétique maison. My little tambouilles

Ma Cosmétique maison. My little tambouilles M Cméiq mi by My l mbl Q q l méiq mi? U méiq «li» L méiq i é x bi él l : l y, l hyi l i. P l, l méiq i i iéi i iibl lbl qi qlq h iif à l. L iéi i iif im fmé i ê éié, ii q iéi ibl méli l é l éim l é l i.

Plus en détail

Marguerite d Aboville paysagiste

Marguerite d Aboville paysagiste i bvi i 1 fi 75 003 i 06 28 0 38 81 mibvi@mi.m mibvi.m i bvi i E* é 1976 à (56) 1 fi 75 003 i mibvi@mi.m 06 28 0 38 81 I 2002 Dimé i, wi Uivi, ifii ii, b, vi. mé à wi Uivi, E Em à E i i E. 1999 Diômé

Plus en détail

5 - ZONES D ACTIVITES DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DU PAYS DE VENDOME, DU VENDOMOIS RURAL ET DE VILLIERS-SUR-LOIR

5 - ZONES D ACTIVITES DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DU PAYS DE VENDOME, DU VENDOMOIS RURAL ET DE VILLIERS-SUR-LOIR - Z IVI PY V, VI VII--I bservatoire de l'conomie et des erritoires de oir-et-her - Informations issues de la plate-forme PI Juillet 0 iste des zones d activités des communautés de communes du Pays de Vendôme,

Plus en détail

Définition de l enfant La Convention concerne les moins de 18 ans (sauf si l État accorde la majorité plus tôt). [Article 1]

Définition de l enfant La Convention concerne les moins de 18 ans (sauf si l État accorde la majorité plus tôt). [Article 1] L cc i lcé l g i écvi l Cvi Iil Di l Ef. A gé iii, v chii ill i fx, icl éci l cvi ê igi vx i. L h ii, bi ci. B vii! Ty, g x Éclé v L illy D L Li, C, g DF Bézi E E L-Pl q è h i l l q é f i xii q l g f vi

Plus en détail

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid ? PG Q É É W J vüü 9 P J b g h l X bh í á b l y p J 9 9 H F G P P P «X > v x X x k («& 9 9 P 9 hb 0 0 0 8 8 8 p l lg q p 7 9 0 ; 9 ll v ; 9 9 9 0 0 0 ; 9 6 8 ; 9 7 8 0 ; 9 8 6 9 9 á p g q l l l ll v y

Plus en détail

Niveau quatrième : Confort et domotique

Niveau quatrième : Confort et domotique Niv iè : Cofo dooi L L yè d d ff P 2 L io iv P 3 P d'gi li ff P 4 Co i? P 5 Coiio d' yè P 6 Ex d' yè P 7 15 Pocd d ff P 16 21 Él d ff P 22 L viio bio P 23 Viio logi L io iv Q'-c ' io iv? l'ogiio d io ol

Plus en détail

Bulletin officiel n 6 du 5 février 2015

Bulletin officiel n 6 du 5 février 2015 nnexe : iste des établissements scolaires publics têtes de réseaux participant au programme «réseau d éducation prioritaire» () ÉI É O I O I-I --- O OQ 0040055 IOO I-I O--Ô I--O 0130007 O I-I O--Ô 0131610

Plus en détail

eille s f oncen t à 30k m / h en vo

eille s f oncen t à 30k m / h en vo I x 20.000 è à, A f. L é gê v x, ffé, q hyéè. 15 P v, hh q,. C à gê, é éj v é! LES ABEILLES x ÉQUIPEEN hx fé hé. A é g. 2 yx é 3 2 é Lg g L ESSAGE L h h à xé h. L é à hh v v q g év. L g v q v, fé, g. L

Plus en détail

Prix des voyages extraordinaires 2016

Prix des voyages extraordinaires 2016 Px d vyg xd 2016 M dé D lg, j éé fcé l lg gl l cl d Aéq l. Sch q j lc d d lg éd b 2016 q j j f d é lgq, l bl q c l d f d j d cl lg c. J f d éd d édc l édc h é. D l, l béévl d l l éc d d. J v à ll à l h

Plus en détail

Supplément Nouveautés 2015

Supplément Nouveautés 2015 Ki d pli Trèfl à 4 fill Blb Cry Gri Cr Cffr rmiq Pr d prli d r prj, ccz- : Pl Arbr Cri : Gii CODRON Pblici : 06 15 25 61 27 - Jill 2014 Dcm ph crcll - Crdi ph : G. CODRON & Fli. Spplm N 2015 L gl pbliciir

Plus en détail

L Italie dans votre assiette! R I S T O R A N T E - P I Z Z E R I A. Carnet de voyage!

L Italie dans votre assiette! R I S T O R A N T E - P I Z Z E R I A. Carnet de voyage! L I v! R I S T O R A N T E - P I Z Z E R I A C vyg! é Q h C L S L hq j à v I g g v N éq v-f à v v éé ébé zz. N zz fg 100% fç v éé. z z à ég f...) f N â v é x v N bg hg f (g * à b îh v f f. - é é - " f

Plus en détail

la Seine sortait de son lit? Et si Il est possible qu un jour la Seine déborde et inonde de nombreuses villes d Île-de-France

la Seine sortait de son lit? Et si Il est possible qu un jour la Seine déborde et inonde de nombreuses villes d Île-de-France l l? Il pbl q j l éb mb vll Îl--F 1 2 3 mm fm? mm y pép? mm ég? l pl l F. ll mbl l gvm, p, m, g ll fm py., l F è q hé. Où m-- l h QU RIQU à RI? à? flv : q j l m. lg p, ll ç l ffl, -à- vè q y j. U p éb

Plus en détail

«f I I M M W t B u m t R t n i n v LE TEXTE DU TRAITÉ DE P A IX SERA AUJOURD HUI A BERLIN EXCELSIOR

«f I I M M W t B u m t R t n i n v LE TEXTE DU TRAITÉ DE P A IX SERA AUJOURD HUI A BERLIN EXCELSIOR «W v L X É P X J L L h XL h G P 0 3 0 9 3 É g : 2 0 G w w v g j j F h q g g L» J w G v x h < g g» K L L L L : g hg g v x g hq? Q k z g : x q v v v q x v g v 7 Q G v PZ5 v Lg F vz z g ü L L F Fg Jó ÍGú:

Plus en détail

Formulaire d exonération relatif au ramassage de produits recyclés du client STAPLES Canada Inc.

Formulaire d exonération relatif au ramassage de produits recyclés du client STAPLES Canada Inc. Formulaire d exonération relatif au ramassage de produits recyclés du client STAPLES Canada Inc. Ordinateurs, UCT et Imprimantes et périphériques ordinateurs portatifs Ordinateurs Télécopieurs UCT Téléphones

Plus en détail

CATALOGUE PRINCIPAL FR#7

CATALOGUE PRINCIPAL FR#7 CATALOGUE PRINCIPAL FR#7 Sl v YOUR ONE-STOP SOURCE 2 NOUVEAU DANS CETTE ÉDITION Dlgi E QikS I QM & QBT 2131: S l bil -b 1D ClWk C7500 & C7500G: Ii iill iq l xê i H HD3130: Élg f i Cbl 5300: S i libl Fl

Plus en détail

LE LOGEMENT À REIMS. tél : 03 26 84 35 65. Le Foyer Rémois. Avec. Campus immo. campusimmo@foyer-remois.fr. 8 rue Lanson - BP 1 51 051 Reims cedex

LE LOGEMENT À REIMS. tél : 03 26 84 35 65. Le Foyer Rémois. Avec. Campus immo. campusimmo@foyer-remois.fr. 8 rue Lanson - BP 1 51 051 Reims cedex Av, L Fy l l f L Fy C x b 8 L - BP 1 51 051 x l : 03 26 84 35 65 G g HX555. @fy-.f LE LOGEME À EIMS A I D É L -ê lg J y q Sl 7 % E, y, è v b l bg lg... v l q vbl -ê... L v bg l. Av v l COS v v, l l v v

Plus en détail

sessions story 2014 Forum come a volunteer How to be mile an alumni ess Make BC S ED New application proc p for Forum Message from the New Friendshi

sessions story 2014 Forum come a volunteer How to be mile an alumni ess Make BC S ED New application proc p for Forum Message from the New Friendshi c. f. www i l y v 14 F c li 20 b w C Sil c H B i k M lic h ED w f f F N g hi M i w F N Th 2 014 i yh bg f h v c 300 x C ic O fif w, h C l liic l y c. T c hy ck b h, lci hi v ic wih cii y -k. Thi y w lgi

Plus en détail

[ VO ] en vert et la demi-droite [ LE ) en bleu. Exercice p 151, n 1 :

[ VO ] en vert et la demi-droite [ LE ) en bleu. Exercice p 151, n 1 : Exercice p 151, n 1 : 1) Placer trois points I, J et K non alignés, puis : a) tracer la droite passant par les points I et K ; b) tracer le segment d extrémités J et I ; c) tracer la demi-droite d origine

Plus en détail

du Tourisme Fluvial Les Indices théma 2009 : Reprise de l activité «Tourisme Fluvial» sur les canaux transfrontaliers

du Tourisme Fluvial Les Indices théma 2009 : Reprise de l activité «Tourisme Fluvial» sur les canaux transfrontaliers i gil N-P L Ii Ti Fll 29 h 1 2 3 4 5 7 8 9 1 11 13 14 15 1 17 g N-P g Wll 29 : pi l i «Ti Fll» l x f Apè 28 i- x l g l i, l i fll 29 pi igifiiv. Av, % g N-P, 7,9 % Wlli, 9 % Fl, l i p v. pi fi p fl l hg

Plus en détail

L international, mode d emploi

L international, mode d emploi L l, l H VOTR SUCCÈS à L INTRNATIONAL v l CCI l CCI Fç à l g L L f l l : CCI Il, l ll CCI F CCI fç à l g P l, vl à l l l lv à l g h. Ag l fç, à, l j l. P à b, l CCI l CCI Fç à l Ég (CCIF) CCI Il. L bjf

Plus en détail

Sommaire. Page 1: Édito et une rencontre pour préparer un menu équilibré. Page 2: Les boules de poilus et les correspondants.

Sommaire. Page 1: Édito et une rencontre pour préparer un menu équilibré. Page 2: Les boules de poilus et les correspondants. Né 3 L é V l sè xpl «Mll flls 2 Chês», jl él. Cl f qlqs s q s l péps. Ns vs fqé l jl ls vs s s l sll fq v M F s l ps l é. T l l é, ls lsss f s ss s pjs. L pps s éjà là, pfz s ls js slllés. L é é, sé Ah,

Plus en détail