Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download ""

Transcription

1 ÄÓÖØÓÖ ³ÁÒÓÖÑØÕÙ ËÒØÕÙ Ø ÁÒÙ ØÖÐÐ ½¾ ¾ ÆËÅ Ø ÍÒÚÖ Ø ÈÓØÖ ÇÖÓÒÒÒÑÒØ ØÑÔ ÖÐ Ò¹ÐÒ ÓÒØÖÒØ ÓÒÔØÓÒ Ø ÒÐÝ ÀÐØØÓÒ ÖÖ ÖÖ ËÝÒØ ØÖÚÙÜ È Ð ÊÖ ÅØÖ ÓÒÖÒ Ð³ÁÍÌ ÈÓØÖ ½ ÙÒ ¾¼¼ ÓÑÔÓ ØÓÒ Ù ÙÖÝ ÈÖº ÐÙ Ã Ö ÊÔÔÓÖØÙÖ Ö»ÆÅ ÈÖ ÈÖº ÚÓÒ ÌÖÒÕÙØ ÊÔÔÓÖØÙÖ ÁÊÝÆ ÆÒØ ÈÖº ÓÙÖ ÅÑÑÖ ÊÔÔÓÖØÙÖ ÁÊÁÌ ÌÓÙÐÓÙ ÈÖº Ö ØÒ ÈÖÓÙ Ø ÜÑÒØÙÖ ÄÁ ÌÓÙÖ ÈÖº ÂÕÙ ÖÐÖ ÜÑÒØÙÖ ÀÙÝ ÓÑÔÒ ÈÖº ÖÒ ÓØØØ ÖØÙÖ ÄÁËÁ ÈÓØÖ

2 ¾

3 Ñ ÔØØ ÐÖ Ø Ä

4

5 ÊÑÖÑÒØ Â ØÒ ÖÑÖÖ Ð ÑÑÖ Ù ÙÖÝ ÔÓÙÖ Ð³ÒØÖØ ÕٳРÓÒØ ÔÓÖØ Ñ ØÖÚÙÜ ÖÖº Ä Ò Ø ÓÐÐÓÖØÓÒ ÕÙ ³ ÔÙ ÚÓÖ Ú ÙÜ Ñ³ÓÒØ ÓÖØÑÒØ ÒØ ÔÔÐÕÙÖ Ð Ö ÙÐØØ ØÓÖÕÙ ÙÖ Ý ØÑ ÖÐ Ø º  ØÒ ÖÑÖÖ ÅÐ ÊÖ ÕÙ ØÖÚÐÐ ÙÖÒØ Ø Ú ÑÓ ÔÓÙÖ Ð³Ò ÑÐ ÓÒ ØÖÚк ÍÒ ÔÖØ ÑÔÓÖØÒØ ÓÒØÖÙØÓÒ ÔÖ ÒØ Ò ÑÑÓÖ ÔÖÓÚÒÒÒØ Ø º ØØ ÔÖÑÖ ÜÔÖÒ ³ÒÖÑÒØ Ø Ø ÙÒ ÑÓØÙÖ Ò ÑÓÒ ØÖÚÐ Ø ÙÒ Ó ÕÙÓØÒÒº ÅÐÐ ÑÖ Ä³ÜÔÖÒ ÖÔØ ÒÓÙÚÙ Ú ÖÖ ÊÓÙÖ ØÙÐÐÑÒØ Ò Ø º Ä ÕÙÐØ ÓÒ ØÖÚÐ ÙÖÒØ ÓÒ Ø Ø Ò ÙØ Ø Ñ³ÔÔÓÖØ ÕÙÓØÒÒÑÒØ Ð ÑÑ ÓÙÖ ÑÓØÚØÓÒº  ØÒ ÖÑÖÖ ÖÒ ÓØØØ ÔÓÙÖ Ð ØÑÔ ÕٳРѳ ÓÒ Ö ÑÓÒ ÖÖÚ Ò ÓÒ ÕÙÔ ÖÖº ËÓÒ ÓÙØÒ Ø ÔÓÒÐØ ÔÖÑÒÒØ ÓÒØ Ø ÙÒ ÔÖÙ º ÁРѳ ÑÑØÑÒØ Ù Ò Ñ ÖÓÒÚÖ ÓÒ ØÑØÕÙ Ø Ò ÐØ Ð ÖÐ ØÓÒº ËÙÖ ÔÓÒØ ØÒ Ù ÖÑÖÖ ÑÑÒÙÐ ÖÓÐÐÙ ÑÓÒ ÓÐÐÙ ÙÖÙ Ù ÄÁËÁ ÔÓÙÖ ÒÓ ÒÓÑÖÙ Ø ÖÙØÙÙ Ù ÓÒ ÙÖ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ØÑÔ Öк  ÖÑÖ Ù Ð³Ò ÑÐ ÑÑÖ Ù ÄÁËÁ ÔÓÙÖ Ð ÓÒÚÚÐØ ÖÐØÓÒ ØÖÚк  ØÒ ÖÑÖÖ Ù Ñ ÒÒ ÓÐÐÙ Ù ÄÓÖØÓÖ ³ÁÒÓÖÑØÕÙ ÌÓÙÖ º Ä ÓÖÑØÓÒ ÖÓÙÖÙ ÔÖ Ð ÖÖ ÕÙ ³Ý ÖÙ ÓÒ ÙÓÙÖ³Ù Ø ÖØÒÑÒØ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Ñ ÖÖÖ Ð ÑÒØ ÑÓÒ ØÖÚÐ ØÙÐ Ø ÚÒÖº  ØÒ ÖÑÖÖ Ñ ÓÐÐ٠гÁÍÌ ÔÓÙÖ Ð³ÑÒ ÜÔØÓÒÒÐÐ ØÖÚк Ä ÓÒ ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÒÓØÖ ÔÖØÑÒØ ØÓÒ ÒØÖÔÖ Ø ÑÒ ØÖØÓÒ ÙÐÐÒØ ÔÐÙ ¼ ØÙÒØ Ø ÙÔÔÓÖØ ÔÖ ÙÒ ÕÙÔ ÔÓÕÙ ÓÙ ÔÖ ÓÒÒÐ ØÒÕÙ Ø ÑÒ ØÖØ ³Ò ÒÒØ Ø ÔÖÓ ÓÒÒÐ º ËÒ ØØ ÑÔÐØÓÒ ÓÐÐØÚ Ù ÖÚ Ð³Ò ÒÑÒØ Ò³ÙÖ Ô ÔÙ ÑÒÖ ÖÓÒØ Ñ ØÚØ ³Ò ÒÑÒØ Ø ÖÖº ÈÓÙÖ ØÖÑÒÖ ÖÑÖ Ñ ØÙÒØ ÕÙ Ñ ÖÔÔÐÐÒØ ÕÙ Ò ØÒØ ÕÙ Ð ÖÙÙÖ ÔÓÕÙ Ø Ð ÖÙÙÖ ÒØÕÙ ÖÔÓ ÒØ ÙÖ Ð ÑÑ ÜÒ Ø ÓÒ ØØÙÒØ Ð³ Ò Ù ÑØÖ ³Ò ÒÒعÖÙÖº

6

7 ÌÄ Ë ÅÌÁÊË ÌÐ ÑØÖ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ½½ ÁØÒÖÖ ÖÖ ½ ÇÖÓÒÒÒÑÒØ ØÑÔ ÖÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÇÖÓÒÒÒÑÒØ Ò Ð ÐÓÖØÓÖ ÔÖÑÙØÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ä Ö ÙÜ ÈØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Á ÓÒØÖÙØÓÒ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ØÑÔ ÖÐ ½ ½ ÈÖÓÐÑØÕÙ ½ ½º½ Ê ÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÁÒØÖÓÙØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º ÇÖÓÒÒÒÑÒØ Ò¹ÐÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ½º º½ ËÝ ØÑ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ ½º º¾ ØØÖÙØÓÒ ÔÖÓÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ ½º ÌÒÕÙ ³ÒÐÝ ³ÓÖÓÒÒÒÐØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½ºº½ ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½ºº¾ ÒÐÝ Ù ØÙÖ ³ÙØÐ ØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½ºº ÒÐÝ Ð ÑÒ ÔÖÓ ÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º ÓÒØÖÙØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ Ì ÔÒÒØ ¾ ¾º½ Ê ÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º½º½ ÌÑØÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º½º¾ ÑÖ Ø ÓÙØÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ Ì ÓÙÑ ÔÖÒ ÒÖÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ¾º¾º½ ÈÖÒ ÒÖÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ¾º¾º¾ ÔÐ Ù ÖÔ ÔÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾º ÎÐØÓÒ Ð ÓÒÙÖØÓÒ ÓØÒÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º Ì ÔÖÓÖØ Ü Ø ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º º½ ÒÓÑÐ ³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º º¾ Ä ØÔ Ù Ø Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º º ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ ³ÙÒ ÖÔ Ò Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º º ÓÖÑ ÒÓÒÕÙ ÔÖÓÖØ Ø ØÑÔ ÖÔÓÒ º º º º º º º º º º º º º ¼ ¾º º ÈÖÓ ³ØÚØ Ø ØÑÔ ÖÔÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º º ÐÙÐ Ù ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

8 ÌÄ Ë ÅÌÁÊË ¾º ËÙ ÔÒ ÓÒ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº½ Ê ÙÐØØ ÓÑÔÐÜØ ÔÓÙÖ Ð Ø ÕÙÒØÐÐ º º º º º º º º º º º º ¾ºº¾ Ê ÙÐØØ ÓÑÔÐÜØ ÔÓÙÖ Ð Ø ÑÙÐعØÖ º º º º º º º º º º º ¾º ÓÐÐÓÖØÓÒ Ø Ù ÓÒ Ö ÙÐØØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ËÝ ØÑ ØÖÙ ÔÖÓÖØ Ü ½ º½ Ê ÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½º½ ÌÑØÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½º¾ ÑÖ Ø ÓÙØÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ØØÓÒ ÔÖÓÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º½ ÖØØÙÖ Ù Ý ØÑ ØÖÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º¾ ÅØÓ ³ØØÓÒ ÔÖÓÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÈÐÑÒØ Ø ØØÓÒ ÔÖÓÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÖØØÙÖ ÑØÖÐÐ Ø ÐÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÈÐÑÒØ Ø Ø ØØÓÒ ÔÖÓÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º ÚÐÙØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÜÔÖÑÒØØÓÒ ÒÙÑÖÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÔÔÐØÓÒ ÙÜ Ý ØÑ ÑÖÕÙ Ò Ð³ÙØÓÑÓÐ º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÓÐÐÓÖØÓÒ Ø Ù ÓÒ Ö ÙÐØØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ Ð ÓÒÔØÓÒ ÔÔÐØÓÒ ØÑÔ ÖÐ º½ Ê ÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ ÌÑØÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º¾ ÑÖ Ø ÓÙØÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÔÔÖÓ ÖÔÕÙ ³ Ð ÓÒÔØÓÒ ÔÔÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º¾º½ ÊÔÖ ÒØØÓÒ ÖÔÕÙ ÔÖÑØÖ Ø º º º º º º º º º º º º º¾º¾ ÑÐÓÖØÓÒ Ð³ÒÐÝ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÇÔØÑ ØÓÒ Ð ÉÙÐØ ËÖÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÅÒÑ ØÓÒ ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ ÑÓÝÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÎÖ ÙÒ ÑØÓ ÒÖÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÅÒÑ ØÓÒ Ð³ÒÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº½ ÓÖÑÙÐØÓÒ Ù ÔÖÓÐÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº¾ ijÐÓÖØÑ Ù ÔÐÖ ÓÒ ØÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº ijÐÓÖØÑ Ð ÒØ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº ijÐÓÖØÑ Ù ÖÙØ ÑÙÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº ÜÔÖÑÒØØÓÒ ÒÙÑÖÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÓÐÐÓÖØÓÒ Ø Ù ÓÒ Ö ÙÐØØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ ÙØÖ ØÖÚÙÜ ½ ÇÖÓÒÒÒÑÒØ Ò¹ÐÒ ÔÖÓØ ÏÄ º½ Ê ÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ ÌÑØÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º¾ ÑÖ Ø ÓÙØÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÈÖ ÒØØÓÒ Ù ÔÖÓØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º½ ÈÖÓÐÑØÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º¾ ÇÖÒ ØÓÒ ÐÓÖØÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

9 ÌÄ Ë ÅÌÁÊË º¾º Ä ÔÖÓÐÑ ³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÖØÖ ØÕÙ Ù ÔÖÓÐÑ ³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÇÖÓÒÒÒÑÒØ Ò¹ÐÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ØØ Ð³ÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº½ ÇÖÓÒÒÒÑÒØ Ò Ð ÐÓÖØÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº¾ ÇÖÓÒÒÒÑÒØ Ò¹ÐÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÇÖÓÒÒÒÑÒØ Ò¹ÐÒ ÑÒ ØÖØÑÒØ ÔÖ ÐÓØ º º º º º º º º º º º º ½ ºº½ ÍÒ ÐÓÖØÑ ÓÖ ¹ÐÒ ÓÔØÑÐ ÔÓÙÖ Ð ÐÓØ ØÐÐ ÒÓÒ ÓÖÒ º º º º ¾ ºº¾ ÐÓÖØÑ Ò¹ÐÒ ÔÓÙÖ Ð Ø ÙÖ ÒÐ º º º º º º º º º º º º ÚÐÓÔÔÑÒØ Ù ÔÖÓØ ÓÒØÖÙØÓÒ Ù ÑÓØÙÖ ÔÐÒØÓÒ º º º º º º º º ºº½ ÖÓÙÐÑÒØ Ù ÔÖÓØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº¾ Ä ÑÓØÙÖ ÔÐÒØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÓÐÐÓÖØÓÒ Ø Ù ÓÒ Ö ÙÐØØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ê ÙÜ ÈØÖ º½ Ê ÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ ÑÖ Ø ÓÙØÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÅÓÐ ØÓÒ ÚÐØÓÒ Ø ÒÐÝ ÔÖÓÖÑÒ Ý ØÑ º º º º º º º º º º¾º½ Ä Ö ÙÜ ÈØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º¾ ÅÓÐ ØÓÒ Ø ÒÐÝ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÈÐÙ ÓÙÖØ ÕÙÒ Ò Ð ÖÔ ÑÖÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÅÒ ØØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¼ º º¾ ÖÔ ³ÚÒÑÒØ ÚÚÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¾ º º ÐÙÐÖ ÙÒ ÕÙÒ ØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¾ º ÓÐÐÓÖØÓÒ Ø Ù ÓÒ Ö ÙÐØØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ÁÁÁ ÈÖ ÔØÚ ÖÖ ½¼ ÈÖ ÔØÚ ÖÖ ½¼ º½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¾ ÒÐÝ ³ÓÖÓÒÒÒÐØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÇÖÓÒÒÒÑÒØ Ú Ù ÔÒ ÓÒ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÇÖÓÒÒÒÑÒØ ÔÖÓ ÙÖ ÚØ ÚÖÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÇÖÓÒÒÒÑÒØ Ý ØÑ ØÖÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ÐÓÖÔ ½½½

10 ½¼ ÌÄ Ë ÅÌÁÊË

11 ½½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÓÙÑÒØ ÔÖ ÒØ Ð ÝÒØ ØÖÚÙÜ ÖÖ ÔÙ Ñ ÒÓÑÒØÓÒ ÙÜ ÓÒØÓÒ ÑØÖ ÓÒÖÒ Ò ÒÓÖÑØÕÙ ØÓÒ ÆÍ ¾µ Ò ½ гÁÍÌ ÈÓØÖ ¹ ÔÖØÑÒØ ØÓÒ ÒØÖÔÖ Ø ÑÒ ØÖØÓÒ º ÑÓÒ ÖÖÙØÑÒØ ³ Ø ÒØÖ Ð³ÕÙÔ ÖÖ Ò ÒÓÖÑØÕÙ ØÑÔ ÖÐ Ù ÄÓÖØÓÖ ³ÁÒÓÖÑØÕÙ ËÒØÕÙ Ø ÁÒÙ ØÖÐÐ ÄÁËÁµ ÐÓÐ Ò Ð³ÓÐ ÆØÓÒÐ ËÙÔÖÙÖ ÅÒÕÙ Ø ³ÖÓØÒÕÙ ÆËŵº ijÕÙÔ ØÑÔ ÖÐ ØØ ÐÓÖ ÓÑÔÓ ØÖÓ ÖÙÖ ÔÖÑÒÒØ ÕÙ ÚÐÓÔÔÒØ ÙÜ Ü ÖÖ ³ÙÒ ÔÖØ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ò¹ÐÒ ÖÒ ÓØØص Ø ³ÙØÖ ÔÖØ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÓÖ ¹ÐÒ ÖÔÓ ÒØ ÙÖ ÑÓÐ ÓÖÑÐ ÒÒ Ø ÓÑÒÕÙ Òصº ³ Ø ÖÖÙØ ÔÓÙÖ ÖÒÓÖÖ Ð ØÑ ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ò¹ÐÒº Å Ø Ô Ð³ÍÒÚÖ Ø ÌÓÙÖ Ò ½ ØÖØØ Ö ÙÜ ÈØÖ Ø ÔÐÒØÓÒ Ý ØÑ ÔÖÓÙØÓÒº ÅÓÒ Ò ÖØÓÒ Ù Ò Ð³ÕÙÔ ØÑÔ ÖÐ ÓÒ Ò Ø ÙÒ ÖÓÒÚÖ ÓÒ ØÑØÕÙº Ò Ð ÒÒ ÙÚÒØ ³ Ù Ð³Ó ÓÒ ³ÒÖÖ ÙÒ Ø ÅÐ ÊÖ ÑÒØÒÒØ ÑØÖ ÓÒÖÒ Ð³ÆËŵ ÙÜ Ø ÖÖ ÊÓÙÖ Ø ËØÔÒ ÂÒÒÒÓص Ø ÙØÖ Ð³ÒÖÑÒØ ³ÙÒ ÒÓÙÚÐÐ Ø Ò ÔØÑÖ ¾¼¼ ÖÖ ÊÓÙÖµº ØÖÚÖ ØÚØ Ò ÒÓÖÑØÕÙ ØÑÔ ÖÐ ³ Ø ÑÒ ÓÐÐÓÖÖ Ú ÖÙÖ ³ÙØÖ ÐÓÖØÓÖ ÐÙ Ã Ö Ö»Æŵ Ø ÂÓÐ ÓÓ Ò ÍÒÚÖ Ø ÄÖ ÖÙÜÐÐ µº ØÖÚÙÜ ÖÓÒØ ÔÖ ÒØ Ò Ð ÔÖÑÖ ÔÖغ ³ Ù Ù Ð³Ó ÓÒ ØÖÚÐÐÖ ÙÖ ³ÙØÖ ÔÖÓÐÑ ÖÖ Ð ÙÜ Ý ØÑ ÔÖÓÙØÓÒ ÓÒØÖØ ÖÖ ÙÖ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ØÚØ ÐÓÖØÓÖ ÔÖѹ ÙØÕÙ ¹ ÔÖÓØ Ïĵ Ø ÙÖ Ð Ö ÙÜ ÈØÖº Ä³Ò ÑÐ ØÖÚÙÜ Ñ³ ÑÒ ÓÐÐÓÖÖ Ú ÑÑÖ ÜØÖÙÖ ÑÓÒ ÐÓÖØÓÖ º ÀÖÓ ÄÓÖØÓÖ ³ÁÒÓÖ¹ ÑØÕÙ ÌÓÙÖ µ ÙÖ Ð Ö ÙÜ ÈØÖ ÈØÖ ÅÖØÒÙ ÙÖ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ò¹ÐÒ Ý ØÑ ÔÖÓÙØÓÒ ÄÓÖØÓÖ ³ÁÒÓÖÑØÕÙ ÌÓÙÖ µº ØÖÚÙÜ ÖÓÒØ ÔÖ ÒØ Ò Ð ÓÒ ÔÖغ Ä ØÖÓ Ñ ÔÖØ ÔÖ ÒØ Ð ÔÖ ÔØÚ ÖÖ Ò ÒÓÖÑØÕÙ ØÑÔ Öк Ä ÖÖÒ ÐÓÖÔÕÙ Ò ØÐÕÙ Ò Ð ØÜØ ÒÕÙÒØ Ð Ù ÓÒ Ö ÙÐØØ ØÙ ÙÖ Ð ØÖÚÙÜ ÔÖ ÒØ Ò ÑÑÓÖº

12 ½¾

13 ½ ÁØÒÖÖ ÖÖ ÑÑÓÖ ÔÖ ÒØ ØÖÚÙÜ ÙÖ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ØÑÔ ÖÐ ³ÙÒ ÔÖØ Ø ÙÖ Ð³ÓÖÓÒ¹ ÒÒÑÒØ Ò Ð ÐÓÖØÓÖ ÔÖÑÙØÕÙ Ø ÙÖ Ð Ö ÙÜ ÈØÖ ³ÙØÖ ÔÖغ Ä ÔÖÑÖ ÔÖØ Ø ÖØÑÒØ Ð Ð³ØÚØ Ð³ÕÙÔ ÖÖ ÐÕÙÐÐ ³ÔÔÖØÒ ØÒ ÕÙ Ð ÓÒ ³ Ø ÔÖÒÔÐÑÒØ ÖÓÙÐ ÙÖ Ð ÓÒØÖØ ÖÖ Ïĺ ÆÓÙ ÝÒ¹ ØØ ÓÒ Ð Ö ÙÐØØ ÓØÒÙ Ò ÙÜ ÔÖØ ÕÙ ÖÓÒØ ÔÖ ÒØ Ò Ð Ö Ø ÑÑÓÖº ÇÖÓÒÒÒÑÒØ ØÑÔ ÖÐ ÆÓ ÓÒØÖÙØÓÒ ÔÓÖØÒØ ÙÖ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ò¹ÐÒ Ý ØÑ ØÑÔ ÖÐ Ú ÓÒØÖÒØ ØÑÔÓÖÐÐ ØÖØ º ÐÐ ³ÓÖÒ ÒØ ÐÓÒ ØÖÓ Ü Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ø ÔÒÒØ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ò Ð Ý ØÑ ØÖ٠г Ð ÓÒÔØÓÒ Ø Ù ÔÖÑØÖ ³ÔÔÐØÓÒ ØÑÔ Öк ÇÖÓÒÒÒÑÒØ Ø ÔÒÒØ Ä³ÒÐÝ ÐÓÐ ØÑÔ ÖÐ ÓÒÙØ ÒÖÐÑÒØ ÓÑÔÓ Ö Ð Ø Ò ÓÙ ¹Ø ÔÒÒØ º ÙÒ ÓÙ ¹Ø ÓÒ ØØÙ ÙÒ ÔÓÖØÓÒ Ó Ò ÝÒÖÓÒ ØÓÒº ÍÒ ÓÙ ¹Ø Ò³ÙØÐ Ð ÔÖÑØÚ ÝÒÖÓÒ ØÓÒ Ù ÒÓÝÙ ØÑÔ ÖÐ ÕÙ³ ÓÒ ÙØ Ø Ò ³ÜÙØÓÒº ÍÒ ÓÙ ¹Ø Ò ÔÙØ Ô Ù ÔÒÖ ÙÖÒØ ÙÒ ÓÔÖØÓÒ ³ÒØÖ» ÓÖØ ÔÖ ÜÑÔк ÍÒ ØÐÐ ÓÑÔÓ ØÓÒ ÐØ Ð³ÒÐÝ Ð³ÓÖÓÒÒÒÐØ Ù Ý ØÑ Ø º ÆÓÙ ÚÓÒ ÔÖ ÒØ ØÖÓ ÓÒØÖÙØÓÒ ÙÖ ØѺ ÆÓÙ ÚÓÒ ØÓÙØ ³ÓÖ Ø٠гÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ø ÔÒÒØ ÕÙ ³ÜÙØÒØ Ú ÖÕÙÒ ³ØÚØÓÒ ÖÒØ º Ä ÖÐØÓÒ ÔÖÒ ÓÒØ ÐÓÖ Ø ÒÖÐ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÑÓÒØÖ ÕÙ³ÙÒ ØÐ ÔÖÓÐÑ ÔÓÙÚØ Ö ÓÙÖ Ò ÔÐÒØ Ð ÖÔ ÔÖÒ ÒÖÐ Ò ÙÒ ÖÔ ÔÖÒ ÑÔÐ Ó ØÓÙØ Ð Ø ÔÒÒØ ³ÜÙØÒØ Ú Ð ÑÑ ÔÖÓ ³ØÚØÓÒº ijÐÓÖØÑ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ø ÜÔÓÒÒØÐ Ñ ÒÓÙ ÚÓÒ ÑÓÒØÖ ÕٳРÚÒØ Ô ÙÓ¹ÔÓÐÝÒÓÑÐ Ò ÓÒ ÖÒØ ÕÙ Ð ÔÔÑ ÔÖÓ Ø ÓÖÒÐÐ Ø ÙÒ ÒØÖ Ð³ÐÓÖØÑ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ù ÖÔ ÔÖÒº Ä Ñ¹ ØÓ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ø ÒÔÒÒØ Ð ÔÐØÓÖÑ ³ÜÙØÓÒ Ý ØÑ ÑÓÒÓÔÖÓ ÙÖ ÑÙÐØÔÖÓ ÙÖ ÓÙ ØÖÙ µ ÐÓÖØÑ ³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ò¹ÐÒ ÓÙ ÓÖ ¹ÐÒµ Ø ØÒÕÙ ÚÐØÓÒ ÕÙ ÐÙÖ ÓÖÖ ÔÓÒÒغ Ù ÔÓÒØ Ú٠гÓÖÓÒÒÒÐØ Ù Ý ØÑ Ð ÓÒÙÖØÓÒ Ø Ö ÙÐØÒØ Ù ÔÖÓ Ù ÔÐ Ø ÕÙÚÐÒØ Ð ÓÒ¹ ÙÖØÓÒ Ø Ò ÒØÖ Ð ÑØÓº ÆÓÙ ÚÓÒ ÔÔÐÕÙ ØØ ÑØÓ Ú Ù

14 ½ ÙÒ ÒÙ ØÖÐ ÙÚ ØÑÔ ÖÐ ³ÙÒ ÐÑÒÓÖ ³ÐÙÑÒÙѵ Ò ÕÙ³ ÙÒ Ý ØÑ ØÖ¹ Ùº ijÙÒÕÙ ÔÖÓÐÑ ÓÙÚÖØ Ø Ð ÓÑÔÐÜØ Ù ÔÖÓÐÑ ³ÓÖÓÒÒÒÐØ Ò ÔÖ Ò ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÒÖÐ º ÆÓÙ ÚÓÒ ØÙ Ò ÙØ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ø ÔÖÓÖØ Ü ³ÜÙØÒØ ÙÖ ÙÒ ÔÖÓ¹ ÙÖº Ä Ø Ò ÔÒÒ ÔÙÚÒØ ÚÓÖ ÔÖÓÖØ ÕÙÐÓÒÕÙ º Ò ÓÒØÜØ ÒÓÙ ÚÓÒ ÑÓÒØÖ ÕÙ ÒÓÑÐ ³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÔÙÚÒØ ÙÖÚÒÖ ÐÓÖ ÕÙ³ÙÒ ÐÓÖØÑ ³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ò¹ÐÒ ÔÖÓÖØ Ü Ø ÙØÐ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÔÖ ÒØ ÙÒ Ø Ø ³ÓÖÓÒÒÒ¹ ÐØ ÕÙ ÖÔÓ ÙÖ Ð ÐÙÐ ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ Ø º Ä ÓÑÔÐÜØ ÐÓÖØÑÕÙ Ø Ø Ø Ô ÙÓ¹ÔÓÐÝÒÓÑÐ Ñ Ð ÓÑÔÐÜØ Ù ÔÖÓÐÑ ³ÓÖÓÒÒÒÐØ Ò³ Ø Ô ÓÒÒÙº ÆÓÙ ÚÓÒ ÒÒ ØÙ Ð ÔÖÓÐÑ ³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ø ÕÙ ÔÙÚÒØ Ù ÔÒÖ ÙÖÒØ ÐÙÖ ÜÙØÓÒº ÆÓÙ ÚÓÒ ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð ÔÖÓÐÑ ³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÚÒØ ÐÓÖ ÆÈ¹Ð Ù Ò ÓÖØ Ò ÒÓÑÖÙÜ º Ä ÓÒ ÕÙÒ ÖØ Ø ÕÙ Ð ÐÓÖØÑ ³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÙØÐ ØÐ Õ٠гÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÔÖ ÔÖÓÖØ Ü ÓÙ ÐÓÒ Ð³Ò Ð ÔÐÙ ÔÖÓ ÓÒØ ØÓØÐÑÒØ Ò ÔÓÙÖ ÖÓÒØÖ ØÝÔ ÓÒØÖÒغ ÇÖÓÒÒÒÑÒØ ÔÖÓÖØ Ü Ò Ð Ý ØÑ ØÖÙ ØÖÚÙÜ ÓÒØ Ð³ÓØ Ð Ø ÅÖ ÅÐ ÊÖ ÓÙØÒÙ Ò ÑÖ ¾¼¼¾º ÆÓÙ ÚÓÒ ØÙ Ð ÔÖÓÐÑ ³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ý ØÑ ØÑÔ ÖÐ ØÖÙ ÔÖÓÖØ Ü Ø Ø Ñ º Ä ÓÒØÜØ ÒÙ ØÖÐ ØØ ØÙ ØØ Ð Ý ØÑ ÒÓÖÑØÕÙ ÑÖÕÙ Ò ÙÒ ÙØÓÑÓÐ Ò Ð Ö Ù ½¾Ñ ÓÒØÖØ ÔÐÒ ØعÊÓÒº ÆÓÙ ÚÓÒ ØÙ ÔÖÒÔÐÑÒØ ÙÜ ÓÒØÖÙØÓÒ º ÌÓÙØ ³ÓÖ ÒÓÙ ÚÓÒ ØÙ Ð ÔÖÓÐÑ ³ØØÓÒ ÔÖÓÖØ ÙÜ Ø Ò ÓÒÒ ¹ ÒØ ÒØÐÑÒØ Ð ÔÐÑÒØ Ø ÙÖ Ð ÖÒØ ÔÖÓ ÙÖ Ù Ý ØѺ ÆÓÙ ÚÓÒ ÔÖÓÔÓ ÙÒ ÑØÓ ÖÓÖ ÒØ ÖÔÓ ÒØ ÙÖ Ð ÔÖÒÔ ³ÙÒ ÔÖÓÙÖ ÔÖ ÔÖØÓÒ Ø ÚÐÙØÓÒº Ä ÑØÓ Ø ÜÔÖÑÒØ ÙÖ ÓÒÙÖØÓÒ Ø ÒÐÓÙ ÐÐ ÑÖÕÙ Ò ÙÒ ÙØÓÑÓк Ò ÙÒ ÙÜÑ ØÑÔ ÒÓÙ ÚÓÒ ØÒÙ Ð ÔÖÓÐÑØÕÙ Ù ÔÐÑÒØ Ø ÙÖ Ò ÑÐ ÔÖÓ ÙÖ ÒØÕÙ º ijÖØØÙÖ ÑØÖÐÐ ÔÙØ ÓÒ ØÖ ÓÒ ØØÙ ÖÓÙÔ ÔÖÓ ÙÖ ÒØÕÙ ÔÔÐ ÔÓÓÐ º ÕÙ Ø Ø ÔÖ¹Ø ÙÒ ÔÓÓÐ Ñ Ô ÙÒ ÔÖÓ ÙÖ Ù ÔÓÓк ijØØÓÒ Ð ÔÖÓÖØ Ð Ø Ø ÓÒ ÔÐÑÒØ ÙÖ ÙÒ ÔÖÓ¹ ÙÖ ÓÒ ÔÓÓÐ Ø ÓÒÙØ ÓÒÓÒØÑÒØ Ò Ð ÑØÓ ÔÖÓÔÓ º ÒÓØÖ ÓÒÒ Ò ÒÓØÖ ÑØÓ Ø Ð ÙÐ ÓÒ ÖÒØ ÑÙÐØÒÑÒØ Ð ÔÐÑÒØ Ø Ð³ØØÓÒ ÔÖÓÖØ ÙÜ Ø º ijÒØÖØ ÓÙÔÐÖ ÙÜ ÔÖÓÐÑ Ø ³ÙÑÒØÖ Ð ØÙÜ ³ÙØÐ ØÓÒ Ö ¹ ÓÙÖ ÔÖÓ ÙÖ Ø Ö Ùܵº Ä ÜÔÖÑÒØØÓÒ ÒÙÑÖÕÙ ÕÙ ÓÒØ Ø ÑÒ ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ Ð ÑØÓ ÔÙØ ØÖ ÔÔÐÕÙ Ú Ù ÙÖ ÔÔÐØÓÒ ÒÙ ØÖÐÐ º Ð ÓÒÔØÓÒ Ø Ù ÔÖÑØÖ ÔÔÐØÓÒ ØÑÔ ÖÐ Ä ÓÜ ÔÖÑØÖ Ø Ø Ð ÔÖÓÐÑ ÒØÖÐ Ò ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ØÑÔ Öк ÆÓÙ ÚÓÒ ÓÒÙØ ØÖÓ ØÙ ÖÒØ Ò Ð ÓÒØÜØ Ý ØÑ ÑÓÒÓÔÖÓ ÙÖ ÙÒ ÑØÓ ÖÔÕÙ ÔÓÙÖ ÒÖ Ð ÔÖÑØÖ ØÑÔÓÖÐ ³ÙÒ Ø ØÓÙØ Ò ÖÒ¹

15 Ø ÒØ Ð³ÓÖÓÒÒÒÐØ Ù Ý ØÑ ÙÒ ÑØÓ ÐÙÐ ÔÖÓÖØ Ø ÔÓÙÖ ÓÔØÑ Ö ÙÒ ÖØÖ ÉÙÐØ ËÖÚ ÑØÓ ØÖÑÒØÓÒ Ð ÖÕÙÒ ØÖÚÐ ³ÙÒ ÔÖÓ ÙÖ ÚØ ÚÖÐ Ò ÑÒÑ Ö Ð³ÒÖ ÓÒ ÓÑÑ Ò ÙÒ Ý ØÑ ÑÖÕÙ ÙØÓÒÓѺ Ä ÑØÓ ÖÔÕÙ ÔÖÓÔÓ ÔÓÙÖ Ó Ö Ð ÔÖÑØÖ ØÑÔÓÖÐ ³ÙÒ Ø ÖÔÓ ÙÖ Ð³ÒÙÑÖØÓÒ ÚÐÙÖ Ì ÔÓ Ð ÔÓÙÖ ÖÒØÖ Ð³ÓÖÓÒÒÒÐØ ³ÙÒ Ø Ò ÙÒ Ý ØѺ Ò Ö Ð³ÒÙÑÖØÓÒ ÓÑÔÐØ Ø ÓÖØÑÒØ ÓÑÒØÓÖ ÔÙ ÕÙ³ÙÒ Ø Ø ³ÓÖÓÒ¹ ÒÒÐØ Ø Ò Ö ÔÓÙÖ ÕÙ ÓÐÙØÓÒ ÔÓ Ðº ÆÓÙ ÚÓÒ ÔÖÓÔÓ ÖÐ ÑÔÐ ÔÓÙÖ ÔÖÓÔÖ Ð³ÒÐÝ ³ÙÒ ÔÓÒØ ÙÜ ÓÐÙØÓÒ ÒØ Ò ÐÑØÖ Ð³ÜÔÐÓ ÓÒ ÓÑÒ¹ ØÓÖº ÆÓÙ ÚÓÒ Ò ÙØ ÔÖ ÒØ ÙÒ ÑØÓ ³ØØÓÒ ÔÖÓÖØ Ü ÙÜ Ø Ò ³ÓÔ¹ ØÑ Ö ÖØÖ ÕÙÐØ ÖÚ Ú ÙÒ ÓÖÓÒÒÒÙÖ Ò¹ÐÒº Ä ÑØÓ ÖÔÓ ÙÖ ÙÒ ÔÖÓÙÖ ÔÖ ÔÖØÓÒ Ø ÚÐÙØÓÒ ÔÓ ÒØ ÔÖØ ÒÖÕÙ Ø ÔÖØ ÔÕÙ ÚÒØ ØÖ ÔÐ ÔÓÙÖ ÕÙ ÒÓÙÚÙ ÖØÖ ÓÒ Öº ÜÔÖÑÒØØÓÒ ÒÙÑÖÕÙ ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ Ð ÑØÓ ÔÖÑØ ³ØØÒÖ Ð ÔÖÓÖÑÒ ÓÔØÑÐ ÔÓÙÖ ÓÒÙÖØÓÒ Ø Ú ÙÒ ÚÒØÒ Ø º Ä ÖÒÖ ØÙ ÔÓÖØ ÙÖ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÔÖÓ ÙÖ ÚØ ÚÖк ÔÖÓ ÙÖ ÔÖÑØØÒØ ÖÙÖ ÝÒÑÕÙÑÒØ ÐÙÖ ÚØ ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÔÓÙÖ ÑÒÑ Ö Ð ÓÒ Óѹ ÑØÓÒ ³ÒÖº ÆÓÙ ÚÓÒ ÓÒ Ö Ð ÔÖÓ ÙÖ ÔÓ ÒØ ÙÒ ÒÓÑÖ ÖØ ÔÐÖ ÚØ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÔÖÓÔÓ ÙÜ ÙÖ ØÕÙ ÑÔÐ Ø ÙÒ ÔÐÙ ÓÑÔÐÜ ÙÒ ÖÙØ ÑÙк ØÖÓ ÐÓÖØÑ ÓÒØ Ø ÓÑÔÖ Ò Ð Ö ³ÙÒ ÜÔÖÑÒØØÓÒ ÒÙÑÖÕÙº ½ ÇÖÓÒÒÒÑÒØ Ò Ð ÐÓÖØÓÖ ÔÖÑÙØÕÙ Ò Ð Ö Ù ÔÖÓØ ÏÄ ÁÒÒÓÚØÚ ÏÓÖÐÓ ÓÖ ÄÓÖØÓÖݵ ÒÓÙ ÚÓÒ Ø٠гÓÖ¹ ÓÒÒÒÑÒØ Ò ÐÒ ÒÐÝ ³ÒØÐÐÓÒ º ijÓØ Ø ÓÒÚÓÖ ÙÒ ÐÓÐ ÔÐÒØÓÒ ÒÐÝ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÓÒÙØ ÙÒ ØÙ ØÓÖÕÙ ÙÖ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ò¹ ÐÒ ÑÒ ØÖØÑÒØ ÔÖ ÐÓØ Ø ÒÓÙ ÚÓÒ ÔÖÓÔÓ ÙÒ ÑØÓ ³ Ð ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÐÒÖ Ð ØÚØ Ù ÐÓÖØÓÖº ÆÓÙ ÚÓÒ Ø٠гÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ò¹ÐÒ ÑÒ ØÖØÑÒØ ÔÖ ÐÓØ Ò ÔÖÐÐк ÈÐÙ ÙÖ ÒØÐÐÓÒ ÓÒØ ÔÐ Ò ÙÒ ÑÑ ÑÓØ ÐÓØ Ø Ð ÙÖ ØÖØÑÒØ Ù ÐÓØ Ø Ð ÔÐÙ ÐÓÒÙ ÒÐÝ ³ÙÒ ÒØÐÐÓÒ Ù ÐÓØ ØÖØÑÒØ Ò ÔÖÐÐÐ ÒÐÝ Ò¹ ØÐÐÓÒ Ù ÐÓصº ÆÓÙ ÚÓÒ ÔÖÓÔÓ ÙÒ Ò ÑÐ ³ÐÓÖØÑ Ò¹ÐÒ ÖÒØ ÒØ Ð ÑÐÐÙÖ ÔÖÓÖÑÒ ÔÓ Ð Ú Ú Ð³ÒÐÝ ÓÑÔØØÚØ Ú ÙÒ ÐÓÖØÑ ÓÖ ¹ÐÒ ÓÔ¹ ØÑеº ijÒØÖØ ØÙ ØÓÖÕÙ Ø ÑÓÒØÖÖ ÕÙ³ÙÒ Ð ³ØØÒØ ÓØ ØÖ ÒØÖÓÙØ Ò Ð ÔÐÒÒÒ ÒÐÝ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÔÖÓÔÓ ÙÒ ÑØÓ ³ Ð ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÐÒÖ Ð ÒÐÝ ÙÖ Ð ÖÒØ Ö ÓÙÖ Ù ÐÓÖØÓÖº Ä ÑØÓ ÖÔÓ ÙÖ ÙÒ ÐÓÖØÑ ÔÖ ÔÖØÓÒ Ø ÚÐÙØÓÒ Ú ÙÒ ÖÒÑÒØ ÖÓÒÓÐÓÕÙ ØÚØ Ù Ò Ð³ÖÖ ÓÐÙØÓÒ º ÑÓÙÐ Ù ÐÓÐ Ø ÔÔÐ Ð ÑÓØÙÖ ÔÐÒØÓÒº Ä ÙÖ ÒÚÓ Ð ÙÒ ÔÖ Ð ÙØÖ Ð

16 ½ Ø ÓÑÔÐÜ ÔÐÒÖ ÙØÓÑØÕÙÑÒØ ÔÖ Ð ÑÓØÙÖ ÔÐÒØÓÒº Ä ÙÖ Ó Ø Ù Ð Ð ³ØØÒØ ÚÒØ Ð ÐÒÑÒØ ³ÙÒ ÐÓØ Ò ÙÒ ÑÒ ØÖØÑÒØ ÔÖ ÐÓØ ÐÙ¹ Ò³ Ø Ô ÓÑÔÐغ Ä Ö ÙÜ ÈØÖ ÆÓÙ ÚÓÒ ÔÙÐ ÙÜ ÖØÐ ÝÒØ ÙÖ Ð ÑÓÐ ØÓÒ Ø Ð³ÒÐÝ Ý ØÑ ÔÖ Ö ÙÜ ÈØÖº Ä ÔÖÑÖ Ø Ð Ð ÑÓÐ ØÓÒ ³ÙÒ ÔÖÓÖÑÑ ÒÓÖÑØÕÙ Ð ÓÒ Ð ÑÓÐ ØÓÒ Ø Ð³ÒÐÝ Ý ØÑ ÒÙ ØÖÐ º ÆÓÙ ÚÓÒ Ù ØÙ Ð ÔÖÓÐÑ ØÖÑÒØÓÒ Ð ÔÐÙ ÓÙÖØ ÕÙÒ ØÖ ÔÓÙÖ ØØÒÖ ÙÒ ÑÖÕÙº ÆÓÙ ÚÓÒ ÓØÒÙ Ö ÙÐØØ ÔÓÙÖ Ð ÑÒ ØØ Ø Ð ÖÔ ³ÚÒÑÒØ ÚÚÒØ º Ä ÑØÓ ÓÑÔÓ Ò ÙÜ ØÔ ÐÙÐ Ù ÚØÙÖ ÖØÖ ¹ ØÕÙ ÓÔØÑÐ ÔÖ ÐÓÖØÑ ÖÔÓ ÒØ ÙÖ Ð ØÓÖ ÖÔ µ Ø Ð ÓÒ ØÔ ÓÒ Ø ÓÒ ØÖÙÖ Ð ÖÔ ÑÖÕÙ Ò ÐÑØÒØ ÙÜ ÓÐÙØÓÒ Ö ÔØÒØ Ð ÚØÙÖ ÖØÖ ØÕÙ ÐÙÐ Ò Ð ÔÖÑÖ ØÔ Ø ÓÒØÓÒ ÓÑÒÒ º Ò Ð ÖÔ ³ÚÒÑÒØ ÚÚÒØ ÒÓÙ ÚÓÒ ÔÐÙ ÒØÖÓÙØ ÙÒ ÒÓÙÚÐÐ ÓÒØÓÒ ÓÑÒÒ ÕÙ ÖÔÓ ÙÖ Ð ÖÔÖØØÓÒ ÕÙÐÖ ØÖ ØÖÒ ØÓÒ Ù Ò ³ÙÒ ¹ ÕÙÒ ØÖ º ØÝÔ ÕÙÒ ÔÖÑØ ³ØØÒÖ ØÓÙØ ÑÖÕÙ Ð Ò ÙÒ ÖÔ ³ÚÒÑÒØ ÚÚÒغ

17 ½ ÈÖÑÖ ÔÖØ ÓÒØÖÙØÓÒ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ØÑÔ ÖÐ

18

19 ½ ÔØÖ ½ ÈÖÓÐÑØÕÙ ½º½ Ê ÙÑ ÔØÖ ÔÖ ÒØ Ð ÔÖÓÐÑØÕ٠гÓÖÓÒÒÒÑÒØ ØÑÔ Öк ijÓØ Ø ÔÖ¹ ÒØÖ ÙÒÕÙÑÒØ Ð ÒÓØÓÒ Ò Ö Ð ÓÑÔÖÒ ÓÒ ÔØÖ ÙÚÒØ º ÆÓÙ Ò ÓÒ Ð ÖØÖ ØÕÙ ÒÖÐ Ý ØÑ ØÑÔ ÖÐ Ð ÑÒ Ñ ³ØØÖ¹ ÙØÓÒ ÔÖÓÖØ ÙÜ Ø Ò ÕÙ Ð ÔÖÒÔÐ ØÒÕÙ ÚÐØÓÒº ÈÓÙÖ ØÖÑÒÖ ÒÓÙ ØÐÐÓÒ Ð ÔÐÒ Ð ÔÖØ ÓÒØÖÙØÓÒ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ØÑÔ Öк ½º¾ ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ä³ÙØÐ ØÓÒ ³ÓÖÒØÙÖ ÔÓÙÖ ÓÒØÖÐÖ Ý ØÑ ÙÜ ÓÒØÓÒ ÖØÕÙ ÓÒØ Ò ÓÒ ØÒØ ÙÑÒØØÓÒº Ä ÓÒØÓÒÒÑÒØ Ù Ý ØÑ Ò ÔÒ Ô ÙÒÕÙÑÒØ Ð ÓÖÖØÓÒ Ö ÙÐØØ Ñ Ù Ø Ó Ð ÓÒØ ÔÖÓÙØ º ØØ ÓÙÐ ÜÒ ÖØÖ Ð Ý ØÑ ØÑÔ Öк Ä Ý ØÑ ÒÓÖÑØÕÙ ÓÑÑÒ ÓØ ØÖ ÖØ Ú ¹¹Ú Ù ÔÖÓ ÓÒØÖк Ä ÐÓÐ ÓÑÑÒ Ø ÒÖÐÑÒØ ÓÑÔÓ Ò Ø ³ÜÙØÒØ Ò ÔÖÐÐÐ ÙÖ ÔÖÓ ÙÖ Ú Ð ÔÖÑÔØÓÒ ÙØÓÖ º ÚÒØ Ð Ñ Ò ÖÚ ÐÓÐ Ð ÓÒÔØÙÖ ÓÚÒØ ³ ÙÖÖ ÕÙ Ð ÓÒØÖÒØ ØÑÔÓÖÐÐ Ø ÖÓÒØ Ö ÔØ ÙÖÒØ ØÓÙØ Ð Ú Ð³ÔÔÐØÓÒº ÄÓÖ ÕÙ³ÙÒ Ø Ò Ö ÔØ Ô ÙÒ ÓÒØÖÒØ ØÑÔ Ð Ý ÙÒ ÙØ ØÑÔÓÖÐк ÅÓÒØÖÖ ÕÙ³Ð Ò³Ü ØÖ Ñ ØÐÐ ÙØ ÙÖÒØ ØÓÙØ Ð Ú Ð³ÔÔÐØÓÒ Ø ÔÔÐ Ð ÚÐØÓÒ º ijÜÙØÓÒ Ø Ø ÙÔÔÓÖØ ÔÖ ÙÒ ÒÓÝÙ ØÑÔ Öк ÄÒÓÝÙ ÓÙÖÒØ Ð ÔÖÑØÚ ØÓÒ ÔÖÓ Ù Ó ÙÜ Ø Ò ÕÙ Ð ÔÖÑØÚ ÝÒÖÓÒ ØÓÒº ÁÐ ÑØ Ù Ò ÙÚÖ Ð ÖÓÙØÒ ³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ø º ÕÙ ÔÔÐ Ù ÒÓÝÙ ÔÓ ÙÒ ØÑÔ ÖÔÓÒ ÓÒÒÙº ÕÙ Ø ³ÜÙØ Ò ÙÖ ÙÒ ÑÒ ÚÖØÙÐÐ ÝÒØ ÙÒ ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÔÖØÐ ½ º Ð ÑÑ ÓÒ Ð ÙÖ ³ÜÙØÓÒ Ø ÓÚÒØ Ù ØÖ ÔÖØÐ º ÍÒ ÒÐÝ ÔÒÒØ ÑÙÐØÒÑÒØ Ð ÔÐØÓÖÑ ³ÜÙØÓÒ Ø Ù ÐÓÐ ÓØ ØÖ ÑÒ Ò ÐÙÐÖ Ð ÔÖ ÙÖ ³ÜÙØÓÒ Ø ÏÌ ÏÓÖ Ø¹ ÜÙØÓÒ Ìѵ ¼ º Ä Ø ÖØÕÙ ÓÒØ ÒÖÐÑÒØ Ø ÔÖÓÕÙ º Ø ÖÐ ÒØ ÔÖÓÕÙ¹ ÑÒØ ÕÙ ØÓÒ ÓÒÒ Ú ÔØÙÖ Ø ÒÚÓÒØ ÐÙÖ ÓÒ Ò Ù ÔÖÓ ÓÒØÖÐ Ú ØÓÒÒÙÖ º Ä ÓÒØÓÒÒÑÒØ ÔÖÓÕÙ ÔÖÑØ ÒÖ ØØ Ù Ý ØÑ Ø

20 ¾¼ ÀÈÁÌÊ ½º ÈÊÇÄÅÌÁÉÍ ÚØ ÔÖÓÔÖ ÚÒÑÒØ ÓÒØ Ð ÔÖØ ÔÓÙÖÖØ ØÖ ØÐ ÔÓÙÖ Ð Ý ØѺ ÌÓÙØÓ ÖØÒ Ø ÓÒØ ÔÖ ÒØÙÖ ØÓØÐÑÒØ ÔÖÓÕÙ ÓÑÑ ÔÖ ÜÑÔÐ ÐÖÑ ÓÙ ÔÓÖÕÙ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÔÖÓ ³ØÚØÓÒ Ð Ø ÓÒØ ÓÙÑ ÚÖØÓÒ º ijÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ø Ü Ð³ÓÖÖ ÐÙÖ ÜÙØÓÒ ÙÖ ÕÙ ÔÖÓ ÙÖº ÄÓÖ ÕÙ Ð Ý ØÑ Ø ØÖÙ Ð ÓÒÚÒØ Ù ÒÖ Ð³ÓÖÖ ØÖÒ Ñ ÓÒ Ñ Ò ÓÖ Ú Ð ÔÖÓØÓÓÐ ³ Ù ÑÙÑ ÓÑÑÙÒØÓÒº Ò ÙÒ Ý ØÑ ØÓØÐÑÒØ ÔÖØÐ Ø ÓÖÖ ³ØØÖÙØÓÒ Ö ÓÙÖ ÔÙØ ØÖ ÐÙÐ ÓÖ ¹ÐÒº ÍÒ ØÐ ÕÙÒÑÒØ Ø ÑÑÓÖ ÐÓÖ Ð ÒØÖÚÐÐ ³ØÚØÓÒ Ø º ijÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ø Ø Ö ÔÖ Ð ØÑÔ ÓÙ ÓÖ ¹ÐÒº À ØÓÖÕÙÑÒØ ØØ ÔÔÖÓ Ø Ð ÔÖÑÖ ÙØÐ ÔÓÙÖ ÒÖ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ø Ò Ð Ý ØÑ ÖØÕÙ Ø Ö Ø ÒÓÖ ØÖ ÙØÐ Ò ÖØÒ ÑÐÙÜ ÒÙ ØÖÐ ÓÑÑ Ò Ð³ÒÙ ØÖ ÖÓÒÙØÕÙ ½¼ º Ä ÒÓÝÙÜ ØÑÔ ÖÐ ÓÙÖÒ ÒØ ÓÖÓÒÒÒÙÖ ÓÒ ÙÖ ÔÖÓÖØ º ÕÙ Ø ÚÓØ ØØÖÙ ÙÒ ÔÖÓÖØ Ò¹ÐÒ Ü ÓÙ ÔÓÙÚÒØ ÚÖÖ ÝÒÑÕÙÑÒØ Ò ÓÒØÓÒ Ð ÖØØ Ð Ø Ò Ð ØÑÔ º ijÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ø ÐÓÖ Ö ÔÖ Ð ÔÖÓÖØ ÓÙ Ò¹ÐÒº Ä ÚÐØÓÒ Ð³ÔÔÐØÓÒ Ò Ø ÓÒ ØÒÖ ÓÑÔØ Ù ÓÑÔÓÖØÑÒØ Ð³ÓÖÓÒÒÒÙÖº Ò ÙÒ ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ö ÔÖ Ð ÔÖÓÖØ ÕÙ Ò ØÒØ Ð Ø Ð ÔÐÙ ÔÖÓÖØÖ ³ÜÙغ ijÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ø Ø Ù ÔÐÙ ØØ Ö ³Ð Ü Ø ÙÒ Ø ÔÖØ ³ÜÙØÖ ÐÓÖ Ðй ÓØÒØ Ð ÔÖÓ ÙÖ Ò ØØÒغ ijÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ò¹ÐÒ ÓÙÐÚ ÔÖÓÐÑ ³Ò ØÐØ ³ÙÒ ÔÖØ Ø Ð³ÒÚÖ ÓÒ ÔÖÓÖØ ³ÙØÖ ÔÖغ Ä ÙÖ ³ÜÙØÓÒ Ø Ò ÓÒØ Ô ÓÒÒÙ ÔÖÓÖ Ö Ð ÓÒÔØÙÖ Ò ÔÙØ ØÖÑÒÖ ÕÙ ÐÙÖ ÔÖ ÙÖ º Ä ÙÖ ³ÜÙØÓÒ ³ÙÒ Ø ÔÖÓÕÙ ÚÖ ÓÒ ³ÙÒ ÜÙØÓÒ ÙÒ ÙØÖº ÖÑ ÑÓÒØÖ Ò ÙÒ ÒÚÖÓÒÒÑÒØ ÑÙÐØÔÖÓ ÙÖ ÕÙ ÖÙÖ Ð ÙÖ ³ÙÒ Ø ÔÙØ ÙÑÒ¹ ØÖ Ð ØÑÔ ÖÔÓÒ ³ÙÒ ÙØÖ Ø ¾ º ÊÙÖ Ð ÙÖ ³ÙÒ Ø ÔÙØ ÓÒ ÓÒÙÖ ÓÙÐÚÖ Ö Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÓÒ Ù ÑÑÒØ ÑÔÓÖØÒØ ÔÓÙÖ ÓÒÙÖ ÙÒ ÙØÖ Ø Ö ÙÒ ÙØ ØÑÔÓÖÐк ijÒÚÖ ÓÒ ÔÖÓÖØ ÔÙØ ÙÖÚÒÖ ÐÓÖ ÕÙ Ð Ø ÔÖØÒØ Ö ÓÙÖ Ò ÜÐÙ ÓÒ ÑÙØÙÐк ijÒÚÖ ÓÒ ÔÖÓÖØ ÙÖÚÒØ Ò Ð ÒÖÓ ÙÚÒØ ÙÒ Ø Ð ÔÖÓÖØ ØÒØ ÙÒ Ö ÓÙÖ ÐÓÕÙÒØ Ð³ ³ÙÒ Ø ÔÐÙ ÔÖÓÖØÖ ÕÙ ÙÒ Ø ÖÚÐÐ ÐÓÖ Ú ÙÒ ÔÖÓÖØ ÓÑÔÖ ÒØÖ ÐÐ Ø ÔÖ Ð Ù ÔÖÓÖØ Ø ÔÖÑÔØ Ø ³ÜÙØ Ù ÕÙ³ ÓÒ ØÖÑ Ø Ð ÑÐÖ Ð³Ü ØÒ ³ÙÒ Ø ÕÙ ÙÒ ÔÐÙ ÓÖØ ÔÖÓÖØ Ò Ð Ý ØÑ Ñ ÐÓÕÙ ÔÖ ÙÒ Ø Ð ÔÖÓÖØ ØÒÒØ ÙÒ Ö ÓÙÖ Ò ÜÐÙ ÓÒ ÑÙØÙÐеº Ä ÒÓÝÙÜ ØÑÔ ÖÐ ÓÙÖÒ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ ³ ÙÜ Ö ÓÙÖ Ò ÙÔÔÖÑÖ ÔÒÓÑÒ Ø Ò ÖÒØ ÒØ ÓÙÚÒØ ÔÐ٠г Ò ³ÒØÖÐÓº Ò Ð ÙØ ÒÓÙ ÒÓÙ ÒØÖ ÖÓÒ ÕÙ³ гÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ò¹ÐÒ Ø ÔÖÓÕÙ º ÆÓÙ ÒÖÓÒ ÔÖ ÑÒØ Ð Ø Ø ÐÙÖ ÓÒØÖÒØ ØÑÔÓÖÐÐ ÔÙ Ð ÔÖÒÔ ³ØØÖ¹ ÙØÓÒ ÔÖÓÖØ º ÆÓÙ ÔÖ ÒØÖÓÒ Ò ÙØ Ð ØÒÕÙ ³ÒÐÝ ÔÖÑØØÒØ ÚÐÖ Ð ÐÓÐ ØÑÔ Öк ÆÓÙ ØÖÑÒÖÓÒ ÔÖ Ð ÔÖ ÒØØÓÒ ÓÒØÖÙØÓÒ ÕÙ ÖÓÒØ ÔÖ ÒØ Ò Ð ÔØÖ ÕÙ ÙÚÒغ ½º ÇÖÓÒÒÒÑÒØ Ò¹ÐÒ ÆÓÙ Ò ÓÒ Ð Ý ØÑ Ø ÕÙ ÖÓÒØ ÓÒ Ö Ò Ð ÙØ ÔÙ Ð ÔÖÒÔÐ ÖÐ ³ØØØÖÙØÓÒ ÔÖÓÖØ ÙÜ Ø º

21 ½º º ÇÊÇÆÆÆÅÆÌ Æ¹ÄÁÆ ¾½ ½º º½ ËÝ ØÑ Ø ÍÒ Ø ÔÖÓÕÙ Ø ÖØÖ ÔÖ ÙÒ ÔÖ ÙÖ ³ÜÙØÓÒ Ø ÙÒ ÔÖÓ Ì ÒØÖ ÙÜ ÖÚÐ Ù º Ä ÖÚÐ ÙÚÒØ ÓÒ Ð ÙØ ¼Ì ¾Ì º ÕÙ ÜÙØÓÒ Ø ÔÔÐ ÙÒ Ò ØÒº ÄÓÒØÖÒØ ØÑÔÓÖÐÐ Ó ÙÒ ØÐÐ Ø Ø ÕÙ ÕÙ Ò ØÒ ÓØ ÚÓÖ ØÖÑÒ ÓÒ ÜÙØÓÒ ÚÒØ ÕÙ Ð ÙÚÒØ Ò³ÖÖÚ Ò Ð Ý ØÑ º ÚÒØ Ð ÔÖÓÒ ÖÚÐ Ð ÑÑ Øµº Ä³Ò ³ÙÒ Ò ØÒ ÓÒ Ú Ð Ø ÖÚÐ Ð³Ò ØÒ ÙÚÒغ ÈÓÙÖ ØØ Ö ÓÒ ØØ Ø Ø Ø Ò ÙÖ ÖÕÙغ ÄÓÖ ÕÙ Ð Ò Ø Ð ÖÚÐ ³ÙÒ Ø Ò ÓÒÒØ Ô Ð³Ò ³ÙÒ Ò ØÒ Ø Ò ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ø ÖÚÐ ÔÖ ÙÒ ÒØÖÚÐÐ ØÑÔ º Ä³Ò ØÒ ÖÚÐÐ Ð Ø Ì ¼ ÓØ ÑÔÖØÚÑÒØ ØÖÑÒ ÚÒØ Ð Ø Ì º Ä³Ò Ø ÔÔÐ ÙÒ Ò ÖÐØÚ Ù ÖÚÐ Ð Ø ÓÙ Ð ÖØÕÙµº ÙÜ ÓÚÒØ ØÖ ØÒÙ ÙÚÒØ ÕÙ Ð³Ò ÔÙØ ØÖ ÓÙ ÒÓÒ ÔÐÙ ÖÒ ÕÙ Ð ÔÖÓ Ð Øº Ë Ì Ð Ø Ø Ò ÓÒØÖÒغ ËÒÓÒ Ð³Ò ÔÙØ ØÖ ÕÙÐÓÒÕÙ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð ÔÖÓ Ø Ð Ø Ø ÐÓÖ Ò ÒÓÒ ÖÐ Ð ÔÖÓ º Ò ØÓÙØ ÕÙ ÔÖ Ð Ø ÓÒØ ÙÔÔÓ ØÖ ÖÚÐÐ ÑÙÐØÒÑÒØ Ù ÙØ Ð³ÔÔÐØÓÒº ÐÐ ÓÒØ ÑÖÖ ÑÙÐØÒº Ë Ð Ø Ò ÓÒØ Ô ÖÚÐÐ Ð ÔÖÑÖ Ó Ù ÑÑ Ò ØÒØ ÐÐ ÓÒØ Ø ÔÖØ Öº ÕÙ Ø ÔÓ ÐÓÖ ÙÒ Ø ³ÖÖÚ Ò Ð Ý ØÑ Ò ÔÖ Ð ÔÖÑØÖ Ö º ÂÙ ÕÙ³ ÑÒØÒÒØ Ð Ø ÓÒØ ÒÔÒÒØ Ð ÙÒ ÙØÖ Ø Ò ÓÒØ Ô ÙØÓÖ Ù ÔÒÖ ÙØÖÑÒØ ÕÙ ÔÖ Ð ÑÒ Ñ ÔÖÑÔØÓÒ ÔÖ ÙÒ ÙØÖ Ø ÔÐÙ ÔÖÓÖ¹ ØÖµº Ò ÔÖØÕÙ Ð Ø ÔÙÚÒØ ØÖ ÓÙÑ ÚÖ ÓÒØÖÒØ º ÓÒØÖÒØ ÓÒØ ÓÙÚÒØ Ò ÓÙ Ð ØÖÑ ØÙÖ ÔÖØÕÙ ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÙÜ Ø Ø ÝÒÖÓÒ ÒØ ÓÒ ÕÙ ÕÙ Ò ØÒ ÓØ ÔÖ ÔÖ ÙÒ Ò ØÒ º ÆÓÙ ÒÓØÖÓÒ Ð ÔÖÒ ÒØÖ Ø Ð ÓÒ ÙÚÒØ º ÔÖØ Ö ÓÙÖ Ø ÒØÖÒØ Ò ÓÑÔØØÓÒ ÔÓÙÖ Ö Ö ÓÙÖ º Ä ÔÖÓØÓÓÐ ³ ÙÜ Ö ÓÙÖ ÔÖÑØØÒØ ÒÖ Ð ÙÖ ÑÜÑÙÑ ÐÓÕÙ Ò Ð³ØØÒØ ³ÙÒ Ö ÓÙÖº ØØ ÙÖ ÒÓØ Ù ÙÐÐÑÒØ Ò Ð ÐØØÖØÙÖ Ø Ù ÔÔÐ ÙÒ ØÙÖ ÐÓº Ù ÔÒ ÓÒ Ø ÙÒ Ø ÔÙØ ÐÖÖ Ð ÔÖÓ ÙÖ ÙÖÒØ ÓÒ ÜÙØÓÒ ÔÒÒØ ÙÒ ÒØÖÚÐÐ ØÑÔ ÙÖÒØ ÙÒ ÓÔÖØÓÒ ³ÒØÖ» ÓÖغ ÒÓÒ ÔÖÑÔØÓÒ ÙÒ Ø ÔÙØ ÒØÖÖ ØÑÔÓÖÖÑÒØ Ð ÔÖÑÔØÓÒ ÔÓÙÖ ÖÐ Ö ÙÒ ÓÔÖØÓÒ ÖØÕÙ Ò ÖÓÙÖÖ ÙÒ ÔÖÓØÓÓÐ ³ ÙÜ Ö ÓÙÖ º ½º º¾ ØØÖÙØÓÒ ÔÖÓÖØ ÆÓÙ ØÒÙÓÒ ¹ÔÖ Ð Ø ÔÖÓÖØ Ü Ø ÔÖÓÖØ ÚÖк Ò Ð ÔÖÑÖ Ð ÓÒÔØÙÖ Ð³ÔÔÐØÓÒ Ø ÓÒÖÓÒØ ÙÒ ÔÖÓÐÑ ³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÒÓ ÒØ ÙÒ ÔÖÓÖØ ÔÓÙÖ Õ٠غ ÈÖ ÓÒØÖ Ò Ð ÓÒ Ð³ÙÒÕÙ ÓÜ Ù ÓÒÔØÙÖ Ø Ð ÓÜ Ð ÑØÓ ³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ºº гØØÖÙØÓÒ ÔÖÓÖØ Ø ÓÒÒ ÔÖ Ð ÖÐ ÐйÑѵº

22 ¾¾ ÀÈÁÌÊ ½º ÈÊÇÄÅÌÁÉÍ ÈÖÓÖØ Ü Ä ÒÓÝÙÜ ØÑÔ ÖÐ ÓÙÖÒ ÒØ Ò ØÒÖ ÙÒ ÓÖÓÒÒÒÙÖ ÔÖÓÖØ Üº ÕÙ Ø ÚÓØ ØØÖÙÖ ÙÒ ÔÖÓÖØ ÕÙ Ö Ü ÙÖÒØ ØÓÙØ Ð Ú Ð³ÔÔÐØÓÒº ÕÙ Ø ÔÓ ÙÒ ÔÖÓÖØ ØÒغ Ä ÓÒÔØÙÖ Ð³ÔÔÐØÓÒ ÚÓØ ÓÒÖÓÒØÖ ÙÒ ÔÖÓÐÑ ³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÔÙ ÕٳРÓØ Ó Ö ÙÒ ÔÖÓÖØ ÔÓÙÖ ÕÙ Ø ØÐÐ ÓÒ ÕÙ ÙÖÒØ ÓÒ ÜÙØÓÒ Ò ÖÓÒØ Ö ÔØ º ÔÖÓÐÑ Ø ÓÑÒØÓÖ ÔÙ ÕÙ³Ò ÑÓÒÓ¹ ÔÖÓ ÙÖ Ð Ý ØÑ ÓÑÔÓÖØ Ò Ø ÐÓÖ Ð Ü Ø Ò ÓÒ ÖÒØ ³ØØÖÙÖ Ð ÔÖÓÖØ ÙÜ Ø º ÓÒØÖÖÑÒØ Ù ÑÙÐØÔÖÓ ÙÖ ÓÙ ØÖÙ ÔÖÓÐÑ ÓÑÒØÓÖ ÑØ ÓÐÙ¹ ØÓÒ ÑÔÐ Ò ÑÓÒÓÔÖÓ ÙÖº Ä ÑØÓ ÔÖ ÒØ ¹ÔÖ ÓÒØ ÓÔØÑÐ Ò Ð Ð ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÔÖÓÖØ Ü Ò Ð Ò Ó ³Ð Ü Ø ÙÒ ØØÓÒ ÔÖÓÖØ ÓÒÙ¹ ÒØ Ö ÔØÖ Ð Ò ÐÓÖ ÐÐ Ð ÖÓÒØ ÔÖ ÑØÓ º ÄÓÖ ÕÙ Ð Ø ÓÒØ ÑÖÖ ÑÙÐØÒ Ð ÑØÓ ÙÚÒØ ÔÖÑØØÒØ ³ØØÖÙÖ Ð ÔÖÓÖØ Ø Ò ÙÖ ÖÕÙØ Ð ÔÖÓÖØ Ø ÖÓÒØ ÒÚÖ ÑÒØ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐ ÙÜ ÔÖÓ º Ø ÐÓÖØÑ ÒØÓÒ ÔÖÓÖØ Ø ÔÔÐ ÊØ ÅÓÒÓØÓÒ º Ø Ò ÓÒØÖÒØ Ð ÔÖÓÖØ Ø ÖÓÒØ ÒÚÖ ÑÒØ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐ ÙÜ Ò ÖÐØÚ º Ø ÐÓÖØÑ ÒØÓÒ ÔÖÓÖØ Ø ÔÔÐ ÐÒ ÅÓÒÓØÓÒ º Ö ÙÐØØ ØÒØ Ù Ð Ø ÓÒØ ÔÓÖÕÙ º ÈÓÙÖ Ð Ø ÔÖØ Ö Ð ÖÐ ÐÒ ÅÓÒÓØÓÒ Ò³ Ø Ô ÓÔØÑÐ Ñ Ð Ø ÑÓÒØÖ Ò ¾ ÕÙ³Ð Ø Ò Ö ÓÒ ÖÖ Ù ÔÐÙ Ò ¾ Òµ¾ ØØÓÒ ÔÖÓÖØ º ÌÓÙØÓ Ð³ØØÓÒ ÕÙ ÔÖÓÖØ Ø ÙØØ ÙÒ Ø Ø ³ÓÖÓÒÒÒÐغ ÆÓÙ ÚÖÖÓÒ ÔÐÙ ÐÓÒ ÕÙ ÔÖÓÐÑ Ø ÓÑÔÐÜ Ò Ð Ø ÔÖØ Öº Ä ÔÖÖÔ ÙÚÒØ ÖØ ÙÜ ÐÓÖØÑ ³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÔÖÓÖØ ÝÒÑÕÙ ÕÙ Ó ÒØ Ò Ð³ Ù ÓÒÔØÙÖ Ð Ø Ð ÔÐÙ ÔÖÓÖØÖ ÕÙ Ò ØÒغ ÈÖÓÖØ ÚÖÐ Ò Ö ÔØÖ Ð Ò Ø ÙÒ ÑØÓ ÓÔØÑÐ ÓÒ Ø ÓÒÒÖ Ð ÔÐÙ ÓÖØ ÔÖÓÖØ Ð³Ò ØÒ ³ÙÒ Øµ ÝÒØ Ð³Ò Ð ÔÐÙ ÔÖÓº Ø ÐÓÖØÑ Ø ÓÒÒÙ ÓÙ Ð ÒÓÑ ³ ÖÐ Ø ÐÒ Ö Øµº Ë ÔÐÙ ÙÖ Ò Ø ÓÒÒØ Ð³ÙÒ ³ÒØÖ ÐÐ Ø Ó ÖØÖÖÑÒغ Ò Ð ÔÖÓÖØ ³ÙÒ Ø ÚÖ ³ÙÒ Ò ØÒ Ð³ÙØÖº Å Ð ÔÖÓÖØ ³ÙÒ Ò ØÒ Ø Ò ÚÖ Ô ÙÖÒØ ÓÒ ÜÙØÓÒº ÍÒ ÙØÖ ÓÒ ³ØÖ ÓÔØÑÐÑÒØ Ð ÔÖÓÖØ ÙÜ Ò ØÒ Ø ÓÒ Ø ÓÒÒÖ Ð ÔÖÓ ÙÖ Ð Ø ÝÒØ Ð ÐÜØ Ð ÔÐÙ ÔØغ ËÓØ Ð Øµ Ð ÙÖ Ö ØÒØ ÜÙØÖ Ð³Ò ØÒ ÓÙÖÒØ Ð Ø Ø ÚÒØ ØÖÑÒÖ ÚÒØ Ð Ø Ð ÐÜØ ØØ Ò ØÒ Ð³Ò ØÒØ Ø Ø Ð Øµº Ø ÐÓÖØÑ Ø ÓÒÒÙ ÓÙ Ð ÒÓÑ ÄÄ Ä Ø ÄÜØÝ Ö Øµº ÓÒØÖÖÑÒØ ÙÒ Ò ØÒ Ø ÔÙØ ÚÓÖ ÔÖÓÖØ ÒÖ ÙÖÒØ ÓÒ ÜÙØÓÒº ØØ ÑØÓ ³ØØÓÒ ÔÖÓÖØ Ò³ Ø ÒÖÐÑÒØ Ô ÙØÐ Ö ÐÐ ÒÒÖ ÙÓÙÔ ÔÐÙ ÔÖÑÔØÓÒ ÕÙ³º Ä ÔÖÓÖØ ØÒØ ÑÒØÒÒØ Ò Ð Ø Ò Ö ÚÐÖ Ð³ÔÔÐØÓÒ ØÑÔ Öк

23 ½ºº ÌÀÆÁÉÍË ³ÆÄË ³ÇÊÇÆÆÆÁÄÁÌ ¾ ÈÖÓÐÑ ÓÑÔÐÜØ ÊÖÒ Ö ¼ Ì È Ö ¼ Ì ÓÙÚÖØ Ö ¼ Ó¹ÆȹÓÑÔÐØ Ù Ò ÓÖØ Ö ÓÙÖ ÆȹÓÑÔÐØ Ù Ò ÓÖØ ¼ ÒÓÒ¹ÔÖÑÔØÓÒ ÆȹÓÑÔÐØ Ù Ò ÓÖØ Ù ÔÒ ÓÒ ÆȹÓÑÔÐØ Ù Ò ÓÖØ Ìº ½º½ ÓÑÔÐÜØ Ù ÔÖÓÐÑ ³ÓÖÓÒÒÒÐغ ½º ÌÒÕÙ ³ÒÐÝ ³ÓÖÓÒÒÒÐØ Ä ÚÐØÓÒ Ý ØÑ ØÑÔ ÖÐ ÖÚÒØ ÑÓÒØÖÖ ÕÙ ØÓÙØ Ð Ø Ö ÔØÖÓÒØ ÐÙÖ Ò º ÌÖ ÓÙÚÒØ Ð ÑØÓ Ø ÐÓÖØÑ ÓÒØ Ò ÓÙ Ð ØÖÑ Ø Ø ³ÓÖÓÒÒÒÐØ ÓÙ Ðغ ÔÖÓÐÑ ÓÒ Ø ÓÙÚÒØ ØÖ ÓÑÔÐÜ Ö ÓÙÖ ÓÑÑ Ð³ÐÐÙ ØÖ Ð ØÐÙ ½º½ ÕÙ ÓÒÒ Ð ÓÑÔÐÜØ ÔÖÓÐÑ º ÌÖÓ ØÒÕÙ ³ÒÐÝ Ü ØÒØ Ø ÖÔÓ ÒØ ÙÖ Ð ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÙÖ ÙÒ ÒØÖÚÐÐ ØÑÔ Ò º гÒÐÝ Ù ØÙÖ ³ÙØÐ ØÓÒ Ù ÔÖÓ ÙÖ ÈÖÓ ÓÖ ÍØÐÞØÓÒ ÒÐÝ µ º гÒÐÝ Ð ÑÒ ÔÖÓ ÙÖ ÈÖÓ ÓÖ ÑÒ ÒÐÝ µ ½ º ½ºº½ ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ØØ ÔÖÑÖ ØÒÕÙ ÚÐØÓÒ ØÖ ÔÖØ Ð ÔÖÓØ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒغ Ä Ø ØÒØ ÔÖÓÕÙ Ø ØÓÙÓÙÖ ÜÙØ Ù ÔÐÙ ØØ ÔÖ Ð³ÓÖÓÒÒÒÙÖ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÚÒØ ÔÖÓÕÙ Ù ÓÙØ ³ÙÒ ØÑÔ Òº Ò Ð ³ÙÒ Ý ØÑ ÑÓÒÓÔÖÓ ÙÖ Ø Ø ÔÖØ Ö Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÚÒØ Ù ÔÐÙ ØÖ ÔÖÓÕÙ Ð Ø ÑÜ ½Ò Ö µ ¾ ÔÔÑ ½Ò Ì µ º ijÒØÖ Ò ÖÑ ÔÖÓÕ٠гÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ø ÔÐÙ ÒÑÒØ ØÙ Ò ¼ º Ö ÙÐØØ ÔÖÑØØÒØ ÒÖ ÙÒ ÒØÖÚÐÐ ØÑÔ ÔÔÐ ÒØÖÚÐÐ ÐØ Ó Ð³ÓÒ ÔÙØ ÐÑØÖ ÖÖÖ Ð ÙØ ØÑÔÓÖÐÐ º Ä ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÔÖ ÑÙÐØÓÒ ÙÖ Ð³ÒØÖÚÐÐ ÐØ ÔÖÑØ ÚÖÖ ØÓÙØ Ð Ò ÓÒØ Ö ÔØ º ÈÓÙÖ ÒÓÑÖÙ ÓÒÙÖØÓÒ Ø Ø Ø ³ÓÖÓÒÒÒÐØ ÓÒØ Ø ÔÖÓÔÓ ÓÒÙ ÒØ ØÑÔ ÐÙÐ ³ÙÒ ÓÑÔÐÜØ ÔÐ٠к ijÜØÒ ÓÒ Ö ÙÐØØ Ý ØÑ ÑÙÐØÔÖÓ ÙÖ ÓÙ ØÖÙ Ò ÑÐ Ô ØÖ ÙÒ ÔÖÓÐÑ ØÖÚк ½ºº¾ ÒÐÝ Ù ØÙÖ ³ÙØÐ ØÓÒ Ä ØÙÖ ³ÙØÐ ØÓÒ Ø Ð ÖØÓÒ ØÑÔ ÕÙ Ð ÔÖÓ ÙÖ Ô ÜÙØÖ Ø º ÁÐ ÒØ ÔÖ È Ò Í ½ Ì º Ò ÖØÒ ÔÖØÙÐÖ Ð ØÙÖ ³ÙØÐ ØÓÒ Ù ÔÖÓ ÙÖ ÔÖÑØ ÓÒÐÙÖ ÙÒ ÓÒÙÖØÓÒ Ø Ø ÓÖÓÒÒÒÐ ÓÙ ÒÓÒº ÈÖ ÜÑÔÐ ÐÓÖ ÕÙ Ð Ø ÚÖÒØ Ö ¼ Ø Ì ½ Òµ ÙÒ ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÊØ ÅÓÒÓØÓÒ Ö ÚÐ Í Ò ¾ ½ Ò ½µ Ø ÙÒ ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ø Ð Ø ÙÐÑÒØ Í ½ º ØÝÔ Ø Ø ÓÒÙØ ÒÖÐÑÒØ ÓÒØÓÒ Ù ÒØ ³ÓÖÓÒÒÒÐغ

24 ¾ ÀÈÁÌÊ ½º ÈÊÇÄÅÌÁÉÍ Ä ØÙÖ ³ÙØÐ ØÓÒ Ø ØÖ ÙØÐ ÔÓÙÖ Ð Ø Ò ÙÖ ÖÕÙغ ÌÓÙØÓ ÓÒ ÒØÖØ ÚÒØ ØÖ ÐÑØ ÐÓÖ ÕÙ Ð Ò ÓÒØ ÖÒØ ÔÖÓ º Ò ÓÒØÜØ Ø Ø ÔÓÐÝÒÓÑÙÜ ØÒÒØ ÓÑÔØ ÒÓÑÖÙÜ ØÙÖ ÔÖØÕÙ ÓÒØ Ø ÔÖÓÔÓ ¾ º ½ºº ÒÐÝ Ð ÑÒ ÔÖÓ ÙÖ Ä³ÒÐÝ Ð ÑÒ ÔÖÓ ÙÖ ÖÔÓ ÙÖ Ð ÐÙÐ Ð ÑÒ ÙÑÙÐ ÜÙØÓÒ Ø ÖÚÐÐ Ø ØÖÑÒ Ò ÙÒ ÒØÖÚÐÐ ØÑÔ ÑÒ ÓÙÒ ÙÒØÓÒµº ØØ ÔÔÖÓ ÒÖÐ ÔÖÑØ ÓÒ ØÖÙÖ Ø Ø ³ÓÖÓÒÒÒÐØ ½ Ò ÐÑØÒØ Ð³ØÙ ³ÓÖÓÒÒÒÐØ ÕÙÐÕÙ Ò ØÒØ ³ÙÒ ÔÖÓ ³ØÚØ Ù ÔÖÓ ÙÖº ØØ ÔÔÖÓ ÔÖÑØ ÐÙÐÖ Ù Ð ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ Ø ÒÓØ Ò Ð ÙØ Ê ¾ º ØØ ÒÐÝ ØÖÑÒ Ð ÔÐÙ ÖÒ ØÑÔ ÖÔÓÒ Õ٠غ Ò Ð Ö Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÔÖÓÖØ Ü Ú Ð ÑØÓ ÊØ ÅÓÒÓØÓÒ Ð³ÒÐÝ Ø Ò ÓÙ Ð ÒÓÑ ³ÒÐÝ ÊÅ ÊØ ÅÓÒÓØÓÒ ÒÐÝ µ º ijÒÐÝ Ù ØÑÔ ÖÔÓÒ ÔÖÑØ ÚÐÖ ÓÒÙÖØÓÒ Ø Ò ÚÖÒØ ÕÙ Ê ÔÓÙÖ ØÓÙØ Øº ÐÐ ÔÙØ ØÖ Ù ÙØÐ Ò ÐÓÖØÑ ÔÐÙ ÓÑÔÐÜ ÔÓÙÖ ØÖ ÔÖÓÖØ ÓÙ Ò ÓÒØÖÐÖ Ð ÕÙÐØ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ò ÓÖ Ú ÖØÖ ÔÖÓÖÑÒ ØÑÔ ÖÔÓÒ ÑÓÝÒ ÒÖÑÒØ Ð Ù ÓÖغººµº ÄÓÖ ÕÙ Ð Ø ÓÒØ ÑÖÖ ÑÙÐØÒ Ð ÑÒ ÔÖÓ ÙÖ ÒØ ÓÑÑ Ð ÓÑÑ ÙÑÙÐ ÙÖ ³ÜÙØÓÒ Ø ÖÚÐÐ ÔÙ Ð³Ò ØÒØ ÒØк Ò ØÖÑÒÖ Ð ØÑÔ ÖÔÓÒ ³ÙÒ Ø ÔÖÓÖØ Ü Ì µ Ð Ò³ Ø Ò Ö ØÒÖ ÓÑÔØ ÕÙ Ø ÔÐÙ ÔÖÓÖØÖ ÕÙ Ò ÕÙ³ÙÒ ÜÙØÓÒ º Ä ÔÐÙ ÐÓÒÙ ÔÖÓ ³ØÚØ Ù ÔÖÓ ÙÖ Ó ÐÙ¹ Ò³ÜÙØ ÕÙ Ø ÔÐÙ ÔÖÓÖØÖ ÕÙ Ú ÒÖ Ð ÔÐÙ ÖÒ ÒØÖÖÒ ØØÒØ Ð Ð³ÜÙØÓÒ Ø ÔÐÙ ÔÖÓÖØÖ µ ÕÙ ÙÖ º ØØ ÐÓÒÙÙÖ Ö ÑÜÑÐ ÐÓÖ ÕÙ ØÓÙØ Ø ÖÓÒØ ÖÚÐÐ ÑÙÐØÒÑÒØ º ÆÓÙ ÙÔÔÓ ÓÒ ÕÙ Ð Ø ÓÒØ ØÖ Ò Ð³ÓÖÖ ÐÙÖ ÔÖÓÖØ º Ò Ð Ø ½ Ø Ð ÔÐÙ ÔÖÓÖØÖ Ø Ò Ø Ð ÑÓÒ ÔÖÓÖØÖº Ä ÓÒØÓÒ Ð ÑÒ ÔÖÓ ÙÖ Ø ÔÖÓÖØ ÙÔÖÙÖ ÓÙ Ð Ò Ð³ÒØÖÚÐÐ ØÑÔ ¼Ø Ø ÓÒÒ ÔÖ ¾ Ï Øµ ½ ½ Ø Ì ÄÓÖ ÕÙ Ï Øµ Ø ÐÓÖ ØÓÙØ Ð Ø ÖÚÐÐ Ò Ð³ÒØÖÚÐÐ ¼Ø ÓÒØ ØÖÑÒ º Ä ÔÐÙ ÔØØ ÚÐÙÖ Ø ØÐÐ ÕÙ Ï Øµ Ø Ø Ð ÐÓÒÙÙÖ Ð ÔÖÓ ³ØÚØ ÒÚÙ ºº ÓÑÔÓ Ø ÔÖÓÖØ ÙÔÖÙÖ ÓÙ Ð µº Ð ÒØ Ò ÓÒ ÕÙÒ Ð ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ Ð Ø º ³ÙÒ ÔÓÒØ ÚÙ ÔÖØÕÙ ÐÙÐÖ Ð ÔÐÙ ÔØØ ÔÓÒØ Ü Ð³ÕÙØÓÒ ½º½µ ÔÙØ Ö ÓÒ ØÖØÚ Ò ÐÙÐÒØ Ð ÙØ ÕÙ ÓÒÚÖ ÚÖ Ð ÔÐÙ ÔØØ ÔÓÒØ Üº Ä ÙØ Ø ÒØÐ ÔÖ ÙÒ ÓÖÒ ÒÖÙÖ Ù ØÑÔ ÖÔÓÒ ÕÙ Ø ³ÜÙØÖ Ù ÑÓÒ ÙÒ Ó Ò Ð ÔÖÓ ³ØÚØ ÒÚÙ Ï Ø ¼µ µ ½ Ï Ø ½µ µ ½ ½ ² Ø µ Ì ³ ½º½µ

25 ½ºº ÌÀÆÁÉÍË ³ÆÄË ³ÇÊÇÆÆÆÁÄÁÌ ¾ Ä ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ Ø ÐÙÐ ÔÓÙÖ Ð ÔÐÙ ÔØØ ÚÐÙÖ ÒØÖ ØÐÐ ÕÙ Ê Ï Ø µ µï Ø ½µ µ ijÐÓÖØÑ ÐÙÐ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ð ÖÖ Ù ÔÐÙ ÔØØ ÔÓÒØ Ü Ð³ÕÙØÓÒ Ï Øµ Ø ³ØÙ Ò ØÑÔ Ô ÙÓ¹ÔÓÐÝÒÓÑÐ Ç Ò È µº ÒÓØÖ ÓÒÒ Ò Ð ÓÑÔÐÜØ Ù ÔÖÓÐÑ Ø ØÓÙÓÙÖ ÓÙÚÖغ ÄÓÖ ÕÙ ØÙÖ ÔÖØÕÙ ÓÒØ ÒØÖ Ð³ÒÐÝ Ù ØÑÔ ÖÔÓÒ ÒÓÑÖÙ ÑØÓ ÐÙÐ Ù ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ Ò ÓÒÙ ÒØ Ô ÚÐÙÖ ÜØ Ñ ÙÒ ÓÖÒ ÙÔÖÙÖº Ò ÙÒ ÓÒØÜØ ÚÐØÓÒ Ø ÓÑÔÖÖ Ð ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ Ð³Ò Ð Ø Ê µ ÓÒÙØ ÐÓÖ ÙÒ ÐÓÖØÑ ÓÒ Ê Ø Ð ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ º ³ ع¹Ö ÕÙ³ÙÒ Ø Ø ÓÖÓÒÒÒÐ Ø ÙÐÑÒØ Ê º ËÒÓÒ ØØ ÓÑÔÖ ÓÒ ÓÒÙØ ÙÒ ÐÓÖØÑ Ñ¹ ÓÒ Ê Ø ÙÒ ÓÖÒ ÙÔÖÙÖ Ù ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ º Ë Ê ÐØ Ø ÓÖÓÒÒÒÐ ÒÓÒ ÓÒ Ò ÔÙØ Ô ÓÒÐÙÖº ijÒÐÝ Ù ØÑÔ ÖÔÓÒ Ý ØÑ ØÖÙ ÔÙØ ÖÑÒÖ Ð³ÒÐÝ Ý ØÑ ÑÓÒÓÔÖÓ ÙÖ ÒÔÒÒØ º Ä ÔÒÒ ÒØÖ Ð ÖÚÐ ³ÙÒ Ø Ø Ð³Ò ØÒØ Ó ÐÐ ÔÙØ ³ØÚÖ Ñ Ò ÒØÖ ØÒØ ÐÚÖ Ø ÔÔÐ Ð Ù ÙÖ ØÚØÓÒº ijÒÐÝ Ù ØÑÔ ÖÔÓÒ ÖÔÓ ÒØ ÙÖ ÔÖÒÔ Ø Ð³ÒÐÝ ÓÐ ØÕÙ º Ä ÙÖ ½º½ ÔÖ ÒØ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÙÜ Ø Ø ÓÑÑÙÒÕÙÒØ ÔÖ Ñ ÙÖ Ð Ö Ùº Ä³Ñ ÓÒ Ù Ñ Ø Ð ÔÖ Ð³ØØÒØ Ð Ò ³ÜÙØÓÒ Ø ÑÑ Ð ÙØ Ø Ð Ð³ÖÖÚ Ù Ñ ÙÖ ÓÒ Øº Ä Ù Ù Ñ Ø ÒÓØ Â Ñ Ø ÐÐ Ð Ø ÖÔØÖ Â º τ i msg J m τ j J j º ½º½ Ä Ù ÑÓРгØØÒØ Ù ÐÒ Ð Ø ÔÖÒغ Ä Ù ÓÒØ Ð ÚÖÐ Ù ÔÖÓÐÑ ÑÓÐ ÒØ Ð ÔÒÒ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÓÒÓÒØ Ø Ø Ñ º ijÒÐÝ ÓÐ ØÕÙ Ú ÔÖÑØØÖ Ð ÐÙÐÖ ÔÖ Ð Ö ÓÐÙØÓÒ Ý ØÑ ³ÕÙØÓÒ ÖÙÖÖÒØ ØÑÒØ Ð ØÑÔ ÖÔÓÒ Ø Ø Ñ Ø ØÖÑÒÒØ Ò Ð ÚÐÙÖ Ù º ËÓØ Ð Ð Ø ÔÖ ÙÖ Ð Ø ÓÙ Ù Ñ ÒÙÑÖÓ ÒÓÙ ÓØÒÓÒ Ò Ð ÕÙØÓÒ ÙÚÒØ ÈÓÙÖ Ð Ø Â ÑÜ ¾ Ê µ ÈÓÙÖ Ð Ñ Â Ñ ÑÜ ¾ Ê µ ½º¾µ ÌÓÙØ ÑÓØÓÒ Ù Ú ÒØÖÒÖ ÑÓØÓÒ ØÑÔ ÖÔÓÒ Ø ÔÒÒØ ÓÙ ÙÜ Ø ÓÖÓÒÒÒ ÙÖ Ð ÑÑ ÔÖÓ ÙÖº Ä ÔÖÒÔ Ð³ÒÐÝ

26 ¾ ÀÈÁÌÊ ½º ÈÊÇÄÅÌÁÉÍ ÓÐ ØÕÙ Ø ÖÓÑÑÒÖ Ð ÐÙÐ Ù ÕÙ³ ÕÙ³ÙÒ ÔÓÒØ Ü ÓØ ØØÒغ Ò ÔÖØÕÙ Ð Ñ ÓÒØ ÓÒ Ö ÓÑÑ Ø Ø Ð Ö Ù ÓÑÑ ÙÒ ÔÖÓ ÙÖ ÙÔÔÐÑÒØÖº Ä ÓÒØÖÒØ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÓÒØ ÐÓÖ ÓÒ Ö ÓÑÑ ÖÐØÓÒ ÔÖÒ ÒØÖ Ø º ÆÓÙ Ò ÓÒ Ð ÓÒØÓÒ Ê ÔÓÒ ÌÑ ÕÙ ÐÙÐÒØ Ð ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ ³ÙÒ Ø Ò ÓÒØÓÒ Ù Ø Ø Ñ Ø Ù ÔÖÓ ÙÖ Ó Ø Øº ËÓØ Ò Ð ÒÓÑÖ Ø Ø Ñ Ð Ý ØÑ ³ÕÙØÓÒ Ö ÓÙÖ Ø ½ Ò Ê ¼µ  ¼µ ¼ Ê µ Ê ÔÓÒ Ì Ñ Â µ ÑÜ ¾ Ä ÔÓÒØ Ü Ø ØØÒØ ÐÓÖ ÕÙ ÔÓÙÖ ¾ Æ ÓÒ ÚÖ Ê µ  ½µ ½º µ Ê Ê µ ½µ Ê ½ Ò ½ºµ Ä ÑÓÐ Ø ÓÒ Ö Ò Ð ØÒÕÙ ÒÓÒ ¹ Ù ÓÒØ ÒÖÐÑÒØ Ñ¹ ÔÐ Ø Ù ÖÖ ÔÔÐØÓÒ ÒÙ ØÖÐÐ º Ä ÑÙÐØÓÒ Ø ÐÓÖ ÓÙÚÒØ ÙØÐ Ò Ð³ÒÙ ØÖ ÔÓÙÖ ÓÒØÓÙÖÒÖ ØÐÐ ÙÐØ º Ä Ö ÙÐØØ ÓØÒÙ ÑÑ ³Ð ÒØ Óѹ ÔÖÒÖ Ð ÝÒÑÕÙ Ù Ý ØÑ Ò ÖÒØ ÒØ Ô ÐÓÖ Ð ÚÐØÓÒ ÔÔÐØÓÒ ØÑÔ Öк Ò Ø Ð ØÒÕÙ ÑÙÐØÓÒ Ò³ÒØÖÒØ Ô Ð Ø ÕÙ Ð ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ Ø ³ÓØÒÒÒØ ÙÖ ÒÖÓ ³ÖÖÚ Ø ÓÙÚÒØ Ð ÖØÖ Ö ÑÑ ÐÓÖ ÕÙ Ð Ø Ò ³ÜÙØÒØ Ô Ò ÖÑÒØ Ú ÐÙÖ ÔÖ ÙÖ ³ÜÙØÓÒº ÔÐÙ Ð ÑØÓ ÑÙÐØÓÒ ÑÓÐ ÒØ ÒÖÐÑÒØ Ð ÐÓ ³ÖÖÚ ÚÒÑÒØ ÔÖ ÐÓ ÔÖÓÐ Ø ÕÙ ÓÒØ ÙØ ³ÒÐÝ ØØ ØÕÙ Ù Ý ØѺ ØØ ÔÔÖÓ Ø ÚÐ Ø ÙÐÑÒØ ÐÓ ÓÒ ÙÖ Ð³ÒÐÝ Ù Ô ÖÔÖ ÒØÒØ ÓÖÖØÑÒØ ØÓÙØ Ð ÚÓÐÙØÓÒ ÔÓ Ð Ù Ý ØѺ ØØ ÝÔÓØ Ò³ Ø Ô ÚÖ ÔÓÙÖ ÒÓÑÖÙÜ Ý ØÑ ØÑÔ ÖÐ ÕÙ ØÖØÒØ Ò¹ÐÒ ÚÒÑÒØ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÔÖ ÒØ ÙÜ ÖØÐ ÝÒØ ÙÖ ÙØ ÙÒ ÝÒØ ÙÖ Ð ÐÙÐ Ù ØÑÔ ÖÔÓÒ Ò Ð Ý ØÑ ØÑÔ ÖÐ Ø ÙÒ ÙÖ Ð³ÒÐÝ Ù ØÑÔ ÖÔÓÒ Ò Ð Ý ØÑ ØÖÙ º ½º ÓÒØÖÙØÓÒ Ò Ð ÔØÖ ÙÚÒØ ÒÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ ÒÓ ÓÒØÖÙØÓÒ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ØÑÔ ÖÐ Ä ÔØÖ ¾ ÔÖ ÒØ ÒÓ Ö ÙÐØØ ÙÖ Ð Ø ÔÒÒØ º ÆÓÙ ØÙÓÒ Ð Ø Ò ÔÖ¹ Ò ÓÒØÓÒÒÒØ ÔÖÓ ÖÒØ º ØÝÔ ÔÖÒ ÒÖÐ Ð ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ Ø ÓÒØ ÔÔÐ ÔÖÒ ÒÖÐ º ÈÙ ÒÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ Ð³ÒÐÝ Ù ØÑÔ ÖÔÓÒ ÔÓÙÖ Ð Ø ÔÖÓÖØ Ü ÙÖ ÙÒ ÔÖÓ ÙÖº Ø ÒÒ ÒÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ Ð Ö ÙÐØØ ÓÑÔÐÜØ ÙÖ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ø Ú Ù ÔÒ ÓÒ º Ä ÔØÖ ÔÖ ÒØ ÒÓ Ö ÙÐØØ ÙÖ Ð³ØØÓÒ ÔÖÓÖØ Ò Ð Ý ØÑ ØÖÙ ÔÖÓÖØ Üº ÆÓÙ ØÙÓÒ Ò ÙÒ ÔÖÑÖ ØÑÔ Ð³ØØÓÒ ÔÖÓÖØ ÙÐ ÔÙ

27 ½ºº ÇÆÌÊÁÍÌÁÇÆË ¾ гØØÓÒ ÔÖÓÖØ ÓÒÓÒØÑÒØ Ú Ð ÔÐÑÒØ Ø º ÆÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ Ò ÙØ ÙÒ ÔÔÐØÓÒ Ò Ð Ý ØÑ ÑÖÕÙ Ò Ð³ÙØÓÑÓк Ä ÔØÖ ØÒ Ð ÔÖÓÐÑØÕ٠гÓÖÓÒÒÒÐØ Ð³ Ð ÓÒÔØÓÒ ³ÔÔÐØÓÒ ØÑÔ Öк ÆÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ ÙÒ ÑØÓ ÖÔÕÙ Ò ÒØ Ð³ÓÖÓÒÒÒÐØ Ø Ò ÓÒØÓÒ ÐÙÖ ÔÖÑØÖ ØÑÔÓÖÐ º Ò ÙÒ ÙÜÑ ØÑÔ ÒÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ ÙÒ ÑØÓ ³ØØÓÒ ÔÖÓÖØ Ü ÙÜ Ø Ò ÚÙ ³ÓÔØÑ Ö ÖØÖ ÉÙÐØ ËÖÚ É˵º ÒÒ ÒÓÙ ØÖØÓÒ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ø Ú ÓÒØÖÒØ ³ÒÖ ÙÖ Ý ØÑ ÑÓÒÓÔÖÓ ÙÖ ÚØ ÚÖк Ò Ý ØÑ Ð ÓÒÔØÙÖ ÓØ ÒÖ Ð³ÓÖÖ Ô Ø Ð ÚØ ÕÙ Ø ÕÙ Ò ØÒغ

28 ¾ ÀÈÁÌÊ ½º ÈÊÇÄÅÌÁÉÍ

29 ¾ ÔØÖ ¾ Ì ÔÒÒØ ¾º½ Ê ÙÑ ¾º½º½ ÌÑØÕÙ ÔØÖ ÔÖ ÒØ ØÖÓ ÓÒØÖÙØÓÒ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ø ØÑÔ ÖÐ ÔÒÒØ º ÆÓÙ ÓÒÒÓÒ ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÒØÖÙØÓÒ Ð ÓÐÐÓÖØÓÒ ÜØÖÙÖ Ø Ð ÓÑÑÙ¹ ÒØÓÒ Ø ÔÙÐØÓÒ Ó Ò Ð ÔÖÖÔ Ù ÓÒ Ö ÙÐØØ º Ò ÙÒ ÓÙ ÓÒ ÓÒ ÒÓÙ Ò ÓÒÒÓÒ ÙÙÒ ÔÖÙÚ ÖÒØ Ö ÙÐØØ º ÐÐ ÔÓÙÖÖÓÒØ ØÖ ÓÒ ÙÐØ Ò Ð ÖØÐ Ó º Ä ÙØ Ù ÔØÖ ÔÖ ÒØ Ð ÓÒØÖÙØÓÒ ÙÚÒØ ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÒÖÐ ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÔÖÓÖØ Ü ÓÙ ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ú Ù ÔÒ ÓÒ ÙØÓÖ Ø º ÔØÖ ØÖÑÒ ÙÖ Ð ÓÐÐÓÖØÓÒ Ð Ù ÓÒ Ö ÙÐØØ Ø Ð ÔÖ ÔØÚ ÖÖ Ó ÓÒØÖÙØÓÒ º ¾º½º¾ ÑÖ Ø ÓÙØÐ Ä ØÖØÑÒØ ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÒÖÐ ÖÔÓ ÔÖÒÔÐÑÒØ ÙÖ ÙÒ ØÒÕÙ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÖÔº Ä ÖÔ ÔÖÒ ÒÖÐ Ø ÔÐ Ò ÙÒ ÖÔ ÔÖÒ ÑÔк ØØ ÔÔÖÓ Ø ÓÙÚÒØ ÙØÐ Ò Ð ÔÖÓÐÑ ³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÝÐÕÙ ÓÙ Ò Ò Ð ØÓÖ Ö ÙÜ ÈØÖº ÆÓÙ ÙØÐ ÓÒ ÐÓÖ Ð ÖÔ ÔÖ ÔÐ ÔÓÙÖ ÙØÐ Ö Ð Ö ÙÐØØ ÓÒÒÙ ÙÖ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ØÑÔ ÖÐ Ý ØÑ ØÑÔ ÖÐ ÓÙÑ ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÑÔк ijÐÓÖØÑ ÓÑÔÐØ Ø ÜÔÓÒÒØк ÆÓÙ ÔÖÓÔÓ ÓÒ ÙÒ ÑØÓ ÐÙÐ ØÑÔ ÖÔÓÒ Ø ÔÖÓÖØ Ü ÓÙ¹ Ñ ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÑÔк ÆÓÙ ÓÒ ÖÓÒ Ð Ò ÖÒØÖÒØ Ø ÔÖÓÕÙ ÒÓÒ¹ÖÒØÖÒØ º ØÖÚÖ ÜÑÔÐ ÒÓÙ ÑØØÓÒ Ò ÚÒ Ð ÒØÙÖ ÒÓÑÐ ³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÔÓÙÚÒØ ÙÖÚÒÖ Ð³ÜÙØÓÒ ÐÓÖ ÕÙ³ÙÒ ÓÖÓÒÒÒÙÖ ÔÖÓÖØ Ü Ø ÙØÐ ÔÓÙÖ ÓÖÓÒÒÒÖ Ð Ø Ð³ÜÙØÓÒº ÈÙ ØÖÚÖ ÙÒ ÔÔÖÓ Ð Õ٠гÓÖÓÒÒÒÑÒØ ØÑÔ ÖÐ ÒÓÙ ÚÐÓÔÔÓÒ ÙÒ ÑØÓ ÐÙÐ ØÑÔ ÖÔÓÒ ÓÒ ÙÖ Ð ÖÖ ÒÖÓ ÒÒÖÒØ Ð ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ Ø ÐÙÐÒØ Ð Ù¹ Ö ³ØÚØ Ù ÔÖÓ ÙÖ ÔÓÙÖ ÙÒ ÒÖÓ Ù Ý ÔÖÓµº ijÐÓÖØÑ ÓÑÔÐØ

30 ¼ ÀÈÁÌÊ ¾º ÌþÀË ÈÆÆÌË ØÖÑÒ ÓÖÒ ÙÔÖÙÖ ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ Ø Ø ÓÑÔÐÜØ Ø Ô ÙÓ¹ÔÓÐÝÒÓÑк ÒÒ ÒÓÙ ÓÖÓÒ Ð ÔÖÓÐÑ ³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ø Ú Ù ÔÒ ÓÒ Ó٠гÒÐ Ð ÓÑÔÐÜØ Ù ÔÖÓÐÑ ÐØ ºº ³Ü ØÒ ³ÙÒ ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ðµº ÆÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ ÔÐÙ ÙÖ Ö ÙÐØØ ÒØ ÆȹÓÑÔÐØÙº ÆÓÙ ÑÓÒØÖÓÒ ÕÙ³Ð Ò³Ü Ø Ô ³ÐÓÖØÑ ÔÓÐÝÒÓÑÐ ÓÙ Ô ÙÓ¹ÔÓÐÝÒÓÑÐ ÔÓÙÖ Ö ÙÒ Ý ØÑ Ø Ú Ù ÔÒ ÓÒ Ø ÓÖÓÒÒÒÐ ÓÙ ÒÓÒº ¾º¾ Ì ÓÙÑ ÔÖÒ ÒÖÐ ¾º¾º½ ÈÖÒ ÒÖÐ ÙÜ Ø ÔÖÓÕÙ Ø ÓÒØ ÓÙÑ ÙÒ ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÑÔÐ ØÓÙØ ÜÙØÓÒ Ø ÔÖ ÔÖ ÙÒ ÜÙØÓÒ º Ä ÖÐØÓÒ ÒØÖ Ð Ø Ò ÒØ ÙÒ ÓÖÖ ÔÖØÐ ÙÖ Ð³Ò ÑÐ Ø º Ø ÓÖÖ ÔÖØÐ Ø ÓÙÚÒØ ÖÔÖ ÒØ ÔÖ ÙÒ ÖÔ ÔÖÒ Ó Ð ÓÑÑØ ÖÔÖ ÒØÒØ Ð Ø Ø Ð Ö ÖÔÖ ÒØÒØ Ð ÓÒØÖÒØ ÔÖÒº Ä ÖÔ ÔÖÒ Ø Ò ÖÑÒØ Ò ÖÙØ ÔÙ ÕÙ ÒÓÒ Ð ÙØ ³ÜÙØÓÒ ³ÙÒ Ø ÔÒ ÔÖÓÔÖ ØÖÑÒ ÓÒº ÖÚÒØ Ö ÕÙ Ð Ø ÔÔÖØÒÒØ ÙÒ ÖÙØ ÚÓÒØ ÐÙÖ Ø ÙØ ³ÜÙØÓÒ Ö ÒÒÑÒغ Ò ÖØÒ ÔÔÐØÓÒ Ð Ø Ò ÔÖÒ Ò ³ÜÙØÒØ Ô Ò ÙÚÒØ Ð ÑÑ ÔÖÓº ØØ ÖÐØÓÒ ÔÖÒ Ö ÐÓÖ Ø ÒÖÐ Ò Ð Ùغ ÖÐØÓÒ ÔÖÒ ÓÒØ ÑÔÐ ÑØØÖ Ò ÙÚÖ Ò ÙØÐ ÒØ ÒÐ ØÓÒ ÙÖ ÚÒÑÒØ ºº ÓÙ ÓÒ ÑÓÒ ÑÑØ ÑÔÓÖ µº ÁÐ ÙØ ÓÒ ÖÖ ÙÒ Ø ÔÖÓÕÙ ÕÙ ÝÒÖÓÒ Ú ÙÒ ÙØÖ ØÓÙØ Ð Ò ØÚØÓÒ º ÔÙØ ØÖ ÑÔÐÑÒØ Ñ Ò ÙÚÖ Ò ÔÐÒØ ÙÒ ÔÖÑØÚ ÝÒÖÓÒ ØÓÒ Ò ÙÒ ÖÒ ØÒ Ð Ð³ÐÓÖØÑ Ð Øº ÆÓÙ ÓÖÑÐ ÓÒ ÑÒØÒÒØ Ð ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÒÖÐ º ÆÓØÓÒ ÕÙ ØØ ÓÖÑÐ ØÓÒ Ø ÒÔÒÒØ Ø ÖÚÐ Ø Ø ÔÖÓ Ø º ÒØÓÒ ½ ËÓØ Ø µ Ö Ôº Ø µµ Ð ÒÓÑÖ ÙØ Ö Ôº Ò µ ³ÜÙØÓÒ Ð Ø Øº ÍÒÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÒÖÐ ÒØÖ Ð Ø Ø ÔÖÓ Ö ÔØÚ Ì Ø Ì Ø Ò ÔÖ Ø ¾ Æ Ø µ Ì Ø µ Ì ¾º½µ ÆÓÙ ÒÓØÖÓÒ Ò Ð ÙØ ÕÙ ÔÖ ÔÖ º Ä ÔÓ ³ÙÒ ÔÖÒ ÒÖÐ Ø Ð ÖÔÔÓÖØ ÔÖÓ Ø Ò ÖÐØÓÒ ÔÖÒº ÕÙ Ö ³ÙÒ ÖÔ ÔÖÒ ÒÖÐ Ö ØÕÙØ ÔÖ ÓÒ ÔÓ Ð ÔÓ ÙÒØÖ ÖÓÒØ ÓÑ µº ÒØÓÒ ¾ ËÓØ ÙÒ Ö ³ÙÒ ÖÔ ÔÖÒ Ô µ Ð ÔÓ Ð³Ö Ô ÒÓØÀ Ôµ Ø À Ôµ Ì Ì º ÈÖ ÜØÒ ÓÒ Ð ÔÓ ³ÙÒ ÑÒ Ò ÙÒ ÖÔ ÔÖÒ ÒÖÐ Ø Ò ÔÖ Ð ÔÖÓÙØ ÔÓ Ö ÕÙ Ð ÓÑÔÓ À µ Ô¾ À Ôµ ¾º¾µ

31 ¾º¾º ÌþÀË ËÇÍÅÁËË ü Ë ÈÊÆË ÆÊÄÁËË ½ Ti=10 1/2 2 Tj=20 Ti=20 Tj=10 i j i j i j i j º ¾º½ ÖÑÑ ÒØØ Ø ÓÙÑ Ð ÔÖÒ ÒÖÐ Ä ÖÐØÓÒ ÔÖÒ Ð ÕÙ Ì Ì µ ÑÔÐ Ð ÖÐØÓÒ Ð ÒØÓÒ ½ ÕÙ ³ÖØ ÐÓÖ Ø µ Ø µ ºº ÔÖÒ ÒÖÐ ÔÓ ½µº Ò ÓÒ ÕÙÒ ÕÙ ÖÕÙØ Ð Ø Ø ÔÖ ÔÖ ÙÒ ÖÕÙØ Ð Ø º Ä ÙÖ ¾º½ ÓÒÒ ÜÑÔÐ Ø ÓÙÑ ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÒÖÐ º ÍÒ ÓÙÐ ÝÑÓÐ Ð³Ò ³ÙÒ ÜÙØÓÒ Ø Ð³ÖÖÚ ³ÙÒ ÒÓÙÚÐÐ Ò ØÒ Ù ÑÑ Ò ØÒØ Ø Ò ÙÖ ÖÕÙصº ¾º¾º¾ ÔÐ Ù ÖÔ ÔÖÒ ÆÓÙ ÔÖÓÔÓ ÓÒ ÙÒ ÑØÓ ÚÐØÓÒ ÔÖÑØØÒØ ÔÙ ÙÒ ÓÒÙÖØÓÒ Ø ÓÙ¹ Ñ ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÓÒ ØÖÙÖ ÙÒ ÓÒÙÖØÓÒ ÕÙÚÐÒØ Ø ÒÔÒÒØ Ò ÙÜ ØÔ º Ä ÔÖÑÖ ØÔ ÓÒ Ø Ò Ð ÔÐ Ù ÖÔ ÔÖ¹ Ò ÒÖÐ Ò ÙÒ ÖÔ ÔÖÒ ÑÔÐ Ð ÓÒ Ò Ð ÚÐØÓÒ Ù Ý ØÑ Ø Ù Ð ÔÖÑÖ ØÔº Ä ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÒÖÐ ÔÙÚÒØ ØÖ ÑÓÐ ÔÖ ÑÐÐ ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÑÔк ÈÓÙÖ Ð ÙÒ Ø Ø ÑÓÐ ÔÖ Ò ÙÔÐغ Ä Ñ ÙÔÐØ Ð Ø Ö ÒÓØ ¾ ½ Ò º Ä Ò Ñ ÖÕÙØ Ù ÙÔÐØ ÖÔÖ ÒØ Ð Ò ½µÒ µ Ñ ÖÕÙØ Ð Ø ÓÖÒÐÐ º Ä ÑØÓ ÔÐ ÓÒØ ÙØÐ Ò ÒÓÑÖÙÜ ÓÑÒ ½ ¾ º Ä ØÖÚÐ ÕÙ ÙØ ³Ò ÔÖ ÑØÓ Ñ Ð ÖÔ ÓÒ Ö ÙÒ ØÖÙØÙÖ ØÖ ÖÒØ ÙÜ ÓÒ Ö Ò Ð ÐØØÖØÙÖ ÝÐÕÙ ÚÖ Ù ÓÖØÑÒØ ÓÒÒܵº ØØ ÖÒ Ò Ð ØÖÙØÙÖ Ù ÖÔ ÒÒÖ Ö ÙÐØØ ÒÐÝØÕÙ ÖÒØ º ÆÓÙ ÐÐÙ ØÖÓÒ ØÓÙØ ³ÓÖ Ð ÔÖÒÔ ÙÖ ÙÒ ÜÑÔÐ ÑÔк ÓÒ ÖÓÒ ÙÒ ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÒÖÐ ÒØÖ ÙÒ Ø ÔÖÓ ¼ Ñ Ø ÙÒ Ø ³ÙÒ ÔÖÓ ¼ Ñ º Ä ÖÑÑ ÒØØ Ð³ÜÙØÓÒ ÙÜ Ø Ø ÓÒÒ ÙÖ ¾º¾º ÌÖÓ ÜÙØÓÒ ÙÖ ÕÙØÖ ÓÒØ Ò ÔÖÒ Ú Ð Ø º ÁÐ Ø ÔÓ Ð ÑÓÐ Ö ØØ ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÒÖÐ Ò ÙÔÐÕÙÒØ ÕÙØÖ Ó Ø ØÖÓ Ó Ø Ò ÖÒØ ÔÖÒ ÑÔÐ ÒØÖ Ð ÙÔÐØ Ø º ÁÐ Ø ÐÖ Õ٠гÜÙØÓÒ ÓÒÒ ÙÖ ¾º Ø ÐÓÖ ÕÙÚÐÒØ ÐÐ ÔÖ ÒØ ÙÖ ¾º¾º Ò Ð ÙÖ ¾º ØÓÙ Ð ÙÔÐØ ÓÒØ ÙÒ ÔÖÓ ½¾¼ ÙÒØ ØÑÔ º Ø ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÔÖØÐ ÔÙØ ÓÒ ØÖ ÖÔØ ÒÒÑÒغ Ä ÔÖÑÖ ØÔ ÓÒ Ø ÐÙÐÖ Ð ÒÓÑÖ Ò Ö ÙÔÐØ ØÓÖÑ ½µº ÆÓÙ Ò ÓÒ ÖÓÒ Ø ÕÙ³ÙÒ ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÒÖÐ º Ä ³ÙÒ ÖÔ ÕÙй

32 ¾ ÀÈÁÌÊ ¾º ÌþÀË ÈÆÆÌË τ i τ j º ¾º¾ ÖÑÑ ÒØØ Ø ÓÙÑ Ð ÔÖÒ ÒÖÐ º Ø ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ø ÖÔØ Ð³ÒÒ τ i 1 τ i 2 τ j 1 τ i 3 τ j 2 τ i 4 τ j 3 º ¾º ÓÒÙÖØÓÒ ÔÖ ÙÔÐØÓÒ Ø ÔÐ Ù ÖÔ ÔÖÒ ÒÖÐ º Ø ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ø ÖÔØ Ð³ÒÒº ÚÖ Ð Ò ³ÙÒ Ø ÚÖ Ð ÙØ ÖÚÐ ³ÙÒ Øµ

33 ¾º¾º ÌþÀË ËÇÍÅÁËË ü Ë ÈÊÆË ÆÊÄÁËË i1 i2 i3 j1 j2 j3 i4 º ¾º ÖÔ ÔÐ ³ÙÒ ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÒÖÐ ÓÒÕÙ Ø Ò ÙØ ÔÖ Òغ ÌÓÖÑ ½ ËÓØ Ò Ø Ò Ð ÒÓÑÖ ÙÔÐØ Ø ÐÓÒØÖÒØ ÔÖÒ Ò¹ ÖÐ ÔÙØ ØÖ ÑÓÐ ÔÖ ÙÒ Ò ÑÐ Ò ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÑÔÐ ÒØÖ Ð ÙÔÐØ Ø ÙÐÑÒØ Ò Ì Ò Ì ¼ Ò ¾ Æ Ò ¾ Æ ¾º µ Ä ØÓÖÑ ¾ ÐÙÐ Ð ÖÐØÓÒ ÔÖÒ ÒØÖ Ð ÙÔÐغ ÌÓÖÑ ¾ ËÓØ ÙÒ ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÒÖÐ Ò Ø Ò Ð ÒÓÑÖ ÙÔÐØ Ø Ø º ÐÓÖ ÐÐ Ö ÖÔÖ ÒØ ÓÒ ÕÙÚÐÒØ ÔÖ Ò ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÑÔÐ Ì Ì ¾½ Ò Ò ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÑÔÐ ÒÓÒ ¾½ Ò ½µÌ Ì Ì Ì ½ ¾ºµ ËÙÖ Ð³ÜÑÔÐ Ð ÙÖ ¾º¾ Ð ÓÐÙØÓÒ ÑÒÑРгÕÙØÓÒ ½µ Ø Ò Ø Ò º ÇÒ ÖÑÖÕÙ ÕÙ Ì Ì Ð ÓÒ ÔÖØ Ù ØÓÖÑ ¾ Ø ÓÒ ÙØÐ ÔÓÙÖ ÔÐÖ Ð ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÒÖÐ º ÈÙ ÕÙ ¾½ Ò Ð ÐÙÐ ØÙ ÓÒØ ½ ¼ ½ ½ ¾ µ ¾ ½ ¼ ¾ ¼ ¾ ¾ µ ¾ ¼ ¼ µ Ä ÖÔ ÔÖÒ ÔÐ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ø ÓÒÒ ÙÖ ¾ºº ¼ ÈÓÙÖ ÐÙÐÖ Ð ÒÓÑÖ ÙÔÐØ Ð ÖÐØÓÒ ¾º µ ÓØ ØÖ ÚÖ ÔÓÙÖ ØÓÙ Ð Ö Ù ÖÔ ÔÖÒ ÒÖÐ º Ä Ý ØÑ ³ÕÙØÓÒ Ö ÓÙÖ Ø µ Ò Ì Ò Ì Ò ¾ Æ Ò ¾ Æ ¾ºµ

34 ÀÈÁÌÊ ¾º ÌþÀË ÈÆÆÌË τ 1 τ 2 τ 1 τ 2 τ 3 τ 4 τ 3 τ 4 τ 5 τ 5 º ¾º ÖÔ Ø ÖÖ ÑÜÑÐ ÒÐÙ Ò Ä ØÓÖÑ Ú ÑÓÒØÖÖ ÕÙ ØÓÙØ ÖÔ Ò ÖÙØ ÔÖÒ ÒÖÐ ÔÙØ ØÖ ÔÐ Ò ÙÒ ÖÔ ÔÖÒ ÑÔк ÁÐ ÓÙÖÒØ ÔÐÙ Ð ÒÓÑÖ ÑÒÑÐ ÙÔÐØ ÔÓÙÖ Õ٠غ Ë ÔÖÙÚ Ø ÙÖ Ð Ø ÕÙ Ð ÒÓÑÖ ÙÔÐØ ÔÙØ ØÖ ÐÙÐ Ò Ò ÓÒ ÖÒØ ÕÙ³ÙÒ ÖÖ ÑÜÑÐ ÒÐÙ Ò Ð ÖÔ ÔÖÒ ÒÖÐ º ÆÓÙ ÐÐÙ ØÖÓÒ Ø ÙÖ Ð ÖÔ Ð ÙÖ ¾ºº Ò Ð Ü Ø ÙÜ ÑÒ ÖÐÒØ ½ º ÁÐ Ø ÑÔÐ ÑÓÒØÖÖ ÕÙ Ð³Ö ½ µ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ð³ÕÙØÓÒ ÙÚÒØ µ Ò ½ Ì ½ Ò Ì Ø ÙÒ ÓÑÒ ÓÒ ÐÒÖ ÙØÖ ÕÙØÓÒ Ò ½ Ì ½ Ò Ì Ò ¾ Ì ¾ Ò Ì Ò Ì Ò Ì Ò Ì Ò Ì ØØ ÕÙØÓÒ Ø ÓÒ ÒÙØÐ ÔÓÙÖ Ö ÓÙÖ Ð Ý ØÑ µº Ò ÖÔØÒØ ÔÖÒÔ ÙÔ¹ ÔÖ ÓÒ Ö ÒÙØÐ Ò Ð ÖÔ ÔÖÒ ÒÓÙ ÓØÒÓÒ ÙÒ ÖÖ ÑÜÑÐ ÒÐÙ Ò º ËÙÖ Ð³ÜÑÔÐ Ð ÙÖ ¾º ÔÖ ÙÔÔÖ ÓÒ Ð³Ö ½ µ Ò Ð ÖÔ Ö ÙÐØÒØ Ø ÙÒ ÖÖ ÑÜÑк Ä³Ò ÑÐ ÕÙØÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÔÖÑØ ÓÒ ÐÙÐÖ Ð ÒÓÑÖ ÑÒÑÙÑ ÙÔÐغ ÆÓÙ ÑÓÒØÖÓÒ ØÓÙØ ³ÓÖ ÙÒ ÔÖÓÔÖØ ÙÖ Ð ÑÒ ÒØÖ ÙÜ ÓÑÑØ Ò Ð ÖÔ ÔÖÒ ÒÖÐ º Ä ÒÓØÓÒ ÔÓ Ú ÔÖÑØØÖ ÖØÖ Ö ÙÒ ÔÖÓÔÖØ ÑÔÓÖØÒØ ÑÒ ÒØÖ ÙÜ ÓÑÑØ ³ÙÒ ÖÔ ÔÖÒ ÒÖÐ º ÄÑÑ ½ ËÓØ Ø ÙÜ ÓÑÑØ ³ÙÒ ÖÔ ÔÖÒ ÒÖÐ Ò ÖÙغ ÌÓÙØ ÑÒ ÚÖ À µ Ì Ì ºº ÓÒØ ÑÑ ÔÓ µº ÌÓÖÑ ÌÓÙØ ÖÔ ÔÖÒ ÒÖÐ Ò ÖÙØ ÔÙØ ØÖ ÔÐ Ò ÙÒ ÖÔ ÔÖÒ ÑÔÐ Ø Ð ÓÐÙØÓÒ ÑÒÑÙÑ µ Ø ÓÒÒ ÔÖ Ò ÔÔÑ Ì ½Ì Ò µ Ì ½ Ò ¾ºµ ÓÒ ØÖÑÒÖ Ð ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÒÓÙ ÚÓÒ ÒÖ Ð ÔÖÑØÖ ØÑÔÓÖÐ Ø Ö ÔÖ Ð ÔÐ ºº Ð ÙÔÐصº ÐÖÑÒØ Ð ÙÔÐØ ÓÒØ Ð ÑÑ ÙÖ ³Ü¹ ÙØÓÒ Ø Ò ÕÙ Ð Ø ÓÒØ Ð ÓÒØ Ù º ËÙÐ Ð Ø ³ØÚØÓÒ Ø Ð ÔÖÓ

35 ¾º¾º ÌþÀË ËÇÍÅÁËË ü Ë ÈÊÆË ÆÊÄÁËË ÙÔÐØ ÓÒØ ÐÙÐÖ ÓÒ Ö ÔØÖ Ð³ÕÙÚÐÒ ÒØÖ Ð ÓÒÙÖØÓÒ Ø ÓÖÒÐÐ Ø ÐÙÖ ÙÔÐغ ÌÓÖÑ ËÓØ ÙÒ ÓÒÙÖØÓÒ Ø Ë Ö Ì µ½ Ò ÙÒ ÓÖÖ ÔÖØÐ ÙÖ Ë Ò ÒØ Ð ÔÖÒ ÒÖÐ Ò Ð ÒÓÑÖ ÙÔÐØ Ø ÐÓÖ Ð ÓÒÙÖØÓÒ Ø Ë Ö Ì µ½ Ò½ Ò ¾ºµ Ø ÓÒ ØÖÙØ ØÐÐ ÕÙ ¾½ Ò Ö Ö ½µÌ Ì Ò Ì ¾ºµ ÐÓÖ Ë Ø ÓÖÓÒÒÒÐ Ø ÙÐÑÒØ Ë Ø ÓÖÓÒÒÒк Ö ÙÐØØ ÓÙÐ ÖØÑÒØ Ö ÙÐØØ ÔÖÒØ º Ä ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð ÓÒ¹ ÙÖØÓÒ ÓÒ ØÖÙØ Ø ÕÙÚÐÒØ Ð ÓÒÙÖØÓÒ ÒØк ÊÑÖÕÙÓÒ ÕÙ Ð ÒÓÑÖ ÙÔÐØ ÔÙØ ØÖ ØÖ ÖÒ ÜÔÓÒÒØе ÔÙ ÕÙ ÐÙÖ ÒÓÑÖ Ø ÓÒØÓÒ Ù ÔÔÑ ÔÖÓ Ø ÓÖÒÐÐ º Ä ÓÑÔÐÜØ Ð³ÐÓÖØÑ ÔÐ ³ÙÒ ÖÔ Ø Ç ¼ É Ò È ¾Ì µ¾è ÑÒ Ò Ò µ ½ ¾ºµ Ó É Ø Ð³Ò ÑÐ ÓÑÑØ ºº Ø µ Ø È Ð³Ò ÑÐ Ö ºº ÔÖÒ ¹ ÒÖÐ µ Ù ÖÔ ÔÖÒº Ò Ð ÔÐ ÓÒÙØ ÙÒ ØÖØÑÒØ Ô ÙÓ¹ÔÓÐÝÒÓÑÐ Ò ÙÔÔÓ ÒØ ÕÙ Ð ÚÐÙÖ Ò ÓÒØ ÒØÖ Ù ÔÖÓÐÑ ³ ع¹Ö ÕÙ³ÐÐ ÓÒØ Ø ÔÖй ÐÑÒØ ÐÙÐ º ÆÓØÓÒ ØÓÙØÓ ÕÙ Ð ÆȹÓÑÔÐØÙ Ù ÔÖÓÐÑ ³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ø ÔÖÓÕÙ ÓÙÑ ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÒÖÐ Ø ÙÒ ÔÖÓÐÑ ÓÙÚÖغ ¾º¾º ÎÐØÓÒ Ð ÓÒÙÖØÓÒ ÓØÒÙ Ò Ð ÔÖÖÔ ÔÖÒØ ÒÓÙ ÖÙ ÓÒ Ð ÚÐØÓÒ ³ÙÒ ÓÒÙÖØÓÒ Ø ÓÙ¹ Ñ ÔÖÒ ÒÖÐ ÙÒ ÙØÖ Ò ÓÒØÒÒØ ÕÙ ÔÖÒ ÑÔÐ º ÔÖÓÐÑ Ø Ö ÓÐÙ Ò Ð ÐØØÖØÙÖ ½ º ÈÓÙÖ ÓÒÐÙÖ ÙÖ ØÑ ØÖÚÙÜ ÔÙÐ ÔÖ Ð ÒÓØÖ ØÖØÒØ ÙÒ ÔÖÓÐÑ ÑÐÖ Ñ ÐÑØÒØ ÙÜ ÔÓ Æ Ø ½Æ ÓÑÑ ÖÔÔÓÖØ ÔÖÓ º ÍÒ ØÒÕÙ ÔÕÙ ³ÒÐÝ ³ÓÖÓÒÒÒÐØ Ø Ù ÔÖÓÔÓ ÔÓÙÖ ÒØÖÖ ÓÒØÖÒØ ÔÖ¹ Òº ÆÓØÖ ÔÔÖÓ Ø ÔÐÙ ÒÖÐ ÔÙ ÕÙ³ÐÐ Ò ÐÑØ Ô ÖÔÔÓÖØ ÔÖÓ ÔÖØÙÐÖ º ÔÐÙ ÐÐ Ò Ò Ø Ô ÚÐÓÔÔÖ ÒÓÙÚÐÐ ØÒÕÙ ³ÒÐÝ ³ÓÖ¹ ÓÒÒÒÐغ

36 ÀÈÁÌÊ ¾º ÌþÀË ÈÆÆÌË ¾º Ì ÔÖÓÖØ Ü Ø ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ Ò ÔÖÖÔ ÒÓÙ ÑÓÒØÖÓÒ ÕÙ Ð Ö ÙÐØØ Ð Õ٠гÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ø ÔÖÓÖØ Ü ÙÖ ÙÒ ÑÓÒÓÔÖÓ ÙÖ Ò ÔÙÚÒØ Ô ØÖ ÔÔÐÕÙ ÐÓÖ ÕÙ Ð Ø ÓÒØ ÝÒÖÓÒ º ÆÓØÖ ÑÓРгÔÔÐØÓÒ ØÑÔ ÖÐ ÒÓÖÔÓÖ ÜÔÐØÑÒØ ÙÒ ÑÒ Ñ ÝÒÖÓÒ ØÓÒ ºº Ð ÑÔÓÖ µº ÆÓÙ ÙÔÔÓ ÓÒ ÕÙ Ð ÓÔÖØÓÒ ÚÖÖÓÙÐÐ ÏØ ÙÖ ÙÒ ÑÔÓÖµ Ò ÔÙÚÒØ ÒØÖÚÒÖ ÕÙ³Ù ÙØ ³ÙÒ Ø Ø Ð ÓÔÖØÓÒ ÐÖØÓÒ ËÒÐ ÙÖ ÙÒ ÑÔÓÖµ Ò Ò Øº ÆÓÙ ÙÔÔÓ ÓÒ ÔÐÙ ÕÙ Ð ÙÖ ÓÔÖØÓÒ ÓÒØ ÒÙÐÐ Ø Ò³ÒÒÖÒØ Ô Ð Ð ÒÑÒØ ÓÒØÜØ Ø Ò ³ÓÚÖµº ÆÓÙ ÑØØÓÒ Ò ÚÒ ¹ ÓÙ ÒÓÑÐ ³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÕÙ ÓÒØ ÓÒÒÙ Ò Ð Ý ØÑ ÑÙÐØÔÖÓ ÙÖ º Ä ÖÔ Ø Ø ÖÒØÖÒØ ³ ع¹Ö ÕÙ ÙÜ Ò ØÒ ÙÜ Ø ÔÔÖØÒÒØ ÙÒ ÑÑ ÓÑÔÓ ÒØ ÓÒÒÜ ÔÙÚÒØ ÒØÖÖ Ò ÓÒÙÖÖÒ ÔÓÙÖ Ð³ÓØÒØÓÒ Ù ÔÖÓ ÙÖº ÌÓÙØÓ ÙÜ Ò ØÒ ³ÙÒ ÑÑ Ø ÓÒØ ÜÙØ ÐÓÒ Ð ÔÓÐØÕÙ ÁÇ ºº ÙÒ Ø Ø ÒÓÒ ÖÒØÖÒصº ÈÙ ÒÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ Ò ÙÒ ÓÒØÜØ ÒÖÐ ÙÒ ÐÓÖØÑ ÐÙÐ ³ÙÒ ÓÖÒ ÙÔÖÙÖ Ù ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ Ø º ØØ ÓÖÒ ÔÖÑØ ³ØÐÖ ÙÒ ÓÒØÓÒ Ù ÒØ ³ÓÖÓÒÒÒÐØ ³ÙÒ ÓÒÙÖØÓÒ Ø ÔÖÓÕÙ Ø ÓÙÑ ÓÒØÖÒØ ÔÖÒº ØØ ÓÒØÓÒ Ù ÒØ ³ÓÖÓÒÒÒÐØ ÙÖ Ð³ÔÔÖÓ ÕÙ ØÖØ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ò ÒÓÒ ÖÒØÖÒØ Ø º ÆÓÙ ÔÖ ÒØÓÒ ÒÒ ÙÒ ÜÑÔÐ ³ÔÔÐØÓÒ ØØ ÑØÓ ÚÐØÓÒ Ò ÙÒ ØÖÓ Ñ ÔÖÖÔº ¾º º½ ÒÓÑÐ ³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ä ÔÖ Ò ÓÑÔØ ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ Ò ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÔÖÓÖØ Ü ÙÖ ÙÒ ÔÖÓ ÙÖ ÒÒÖ ÒÓÑÐ ÒÐÓÙ ÐÐ ÓÒ ØØ Ò ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÑÙÐØÔÖÓ¹ ÙÖº ÒÓÑÐ ÓÒØ Ø Ñ Ò ÚÒ ÔÖ ÖÑ ¾ º ÜÑÔÐ ÒÓÑÐ ÓÒØ ÖÔÓÖØ Ò ½ º ÆÓÙ ÑÓÒØÖÓÒ ÕÙ ÒÓÑÐ ÔÙÚÒØ ÔÖ ÒØÖ Ò ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ØÑÔ ÖÐ Ø ÔÖÓÕÙ ÔÖÓÖØ Ü Ò ÑÓÒÓÔÖÓ ÙÖº Ë ÙÒ ØØÓÒ ÔÖÓÖØ Ø Ð ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÒÙÖØÓÒ Ø ÔÖÓÕÙ ÔÖÓÖØ Ü Ú ÙÒ ÔÖÓØÓÓÐ ÝÒÖÓÒ ØÓÒ ³ÜÙØÒØ Ú ÔÖÑÔØÓÒ ÙØÓÖ ÙÖÙÒÔÖÓ ÙÖ Ú ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÐÓÖ ÑÒÙÖ Ð ÙÖ ³ÙÒ Ø ÓÙ ÖÐÖ ÙÒ ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÔÙØ ÖÒÖ Ð³ØØÓÒ ÒÓÒ Ðº Ö ÙÐØØ Ø ÐÐÙ ØÖ Ù ØÖÚÖ ÙÜ ÜÑÔÐ ¹ ÓÙ º ÊÙØÓÒ ÙÖ ³ÜÙØÓÒ Ä³ÜÑÔÐ ÙÚÒØ ÔÖÓÚÒØ ½ Ø ÐÐÙ ØÖ ÕÙ Ð ÖÙØÓÒ ³ÙÒ ÙÖ ³ÙÒ Ø ÔÙØ Ò ÖÒÖ ÙÒ ÙØÖ ÒÓÒ ÓÖÓÒÒÒк Ä ÔÖÑØÖ ØÑÔÓÖÐ Ø ÓÒØ ÓÒÒ Ò Ð ØÐÙ ¾º½º Ä Ø ÓÒØ ÔÖØ ÑÙÐØÒ Ø Ð Ü Ø ÙÒ ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ º Ä ÓÒÙÖØÓÒ Ø Ú Ð ÔÖÑØÖ ÒÕÙ Ò Ð ØÐÙ ¾º½ Ø ÓÖÓÒÒÒÐ ÙÖ ¾ººµµº ÈÖ ÓÒØÖ Ð³ÓÒ ÓÒ Ö ÕÙ Ð ÙÖ Ð Ø ½ Ø ÖÙØ ÙÒØ ØÑÔ Ð ÓÒÙÖØÓÒ Ò³ Ø ÔÐÙ ÓÖÓÒÒÒÐ ÙÖ ¾ººµµº

37 ¾º º ÌþÀË ü ÈÊÁÇÊÁÌ Á Ì ÇÆÌÊÁÆÌË ÈÊÆ ËÙÔÔÖ ÓÒ ³ÙÒ ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÆÓÙ ÓÒ ÖÓÒ ÑÒØÒÒØ ÙÒ ÓÒÙÖØÓÒ Ø ÓÒØ Ð ÔÖÑØÖ ÓÒØ ÓÒÒ Ò Ð ØÐÙ ¾º¾ Ú ÙÒ ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ½ º Ä ÓÒÙÖØÓÒ Ø ÓÖÓÒÒÒÐ ÙÖ ¾ººµµ ÔÖ ÓÒØÖ Ð³ÓÒ ÙÔÔÖÑ Ð ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÐÐ Ò Ð³ Ø ÔÐÙ ÙÖ ¾ººµµº ÁÐ ÙØ ÓÒ ÖÖ ÔÓÙÖ Ð Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÔÖ ÐÒ ÅÓÒÓØÓÒ ÔÙ ÕÙ³Ð Ø ÓÔØÑÐ Ò ÑÓÒÓÔÖÓ ÙÖ ÐÓÖ ÕÙ Ð Ø ÓÒØ ÒÔÒÒØ ÔÖØ ÑÙÐØÒ Ø ÕÙ Ð Ò ÓÒØ ÒÖÙÖ ÓÙ Ð ÙÜ ÔÖÓ º ÁÐ Ò³Ü Ø ÓÒ Ô ³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ð ÐÓÖ ÕÙ Ø ÓÒØ ÒÔÒÒØ º Ä ÔÓÒØ ÓÑÑÙÒ ÙÜ ØÝÔ ³ÒÓÑÐ Ø ÕÙ³ÐÐ ÙÖÚÒÒÒØ ÜÐÙ ÚÑÒØ ÐÓÖ ¹ ÕÙ³ÙÒ Ø Ø ÐÓÕÙ Ò Ð³ØØÒØ ³ÙÒ ÝÒÖÓÒ ØÓÒ Ú ÔÖ ÙÖ º ÁÐ ÚÒØ Ò Ö ÓÑÑ ÐÓÖ ÕÙ Ð Ø ÔÖØÒØ Ö ÓÙÖ ÚÐÖ Ð³ÔÔÐØÓÒ Ò ØÒÒØ ÓÑÔØ ÑÓØÓÒ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ò¹ÐÒ ÙÖ ³ÜÙØÓÒ Ø º ÆÓØØÓÒ Ò Ø ÖÐ ÔÖ ÓÒØÖÒØ ÔÖÒº Ñ Ø Ð Ò º ÔÖ ÙÖ ³ÜÙØÓÒ Ð Ñ Ø Ð Ò º ØØ ÙÖ Ø Ñ ÙÖ ÐÓÖ ÕÙ Ð Ø ³ÜÙØ Ù ÙÒ ÙÒÕÙ ÔÖÓ ÙÖ Ò ÙÙÒ ÒØÖÖÒº Ò Ð Ò ³ ع¹Ö Ò ÓÙعҹÓÙغ Ò Ð Ñ Ø Ð Ò º Ì ÔÖÓÐÒ Ø Ð³Ò ÑÐ Ø Ð ÓÑÔÓ Òغ ÔÖÓÖØ Ð Ñ Ø Ð Ò º Ä ÔÖÓÖØ ¼ Ö Ð ÔÐÙ ÓÖغ µ ÔÖÓÖØ Ð Ò ÐÓÖ ÕÙ Ð ØÑÔ ÖÔÓÒ Ð Ø Ø ØÙº ÐÐ Ø Ò ÓÑÑ Ð ÔÐÙ Ð ÔÖÓÖØ Ø ½ º ÔÖ ÙÖ ³ÜÙØÓÒ ³ÙÒ ÓÙ ¹Ò Ø ÑÒصº ËÝÒÖÓÒ ØÓÒ ÙÖÖ ÔÖ ÙÒ ÑÒ Ñ ØÝÔ ÑÔÓÖº Ì Ì ½ ½ ¾ ¾ ¾ ½ ½ ½ ½ ̺ ¾º½ ÓÒÙÖØÓÒ Ø ÔÖÓÕÙ Ò ÙÖ ÖÕÙØ τ 1 τ 1 τ 2 τ 2 τ 3 τ 3 τ 4 µ ½ µ ½ º ¾º Ø Ð ÖÙØÓÒ ÙÖ ³ÜÙØÓÒ ÙÖ Ð³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ τ 4

38 ÀÈÁÌÊ ¾º ÌþÀË ÈÆÆÌË Ì Ì ½ ½ ½ ¾ ¾ ¾ ½ ̺ ¾º¾ ÓÒÙÖØÓÒ Ø ÔÖÓÕÙ Ì τ 1 τ 2 τ 3 τ 1 τ 2 τ 3 µ µ º ¾º ÇÖÓÒÒÒÑÒØ Ú ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ¾º º¾ Ä ØÔ Ù Ø Ø Ä ÓÑÔÐÜØ Ù ÔÖÓÐÑ ÐØ ³ÙÒ Ø Ø ÓÙÚÖØ Ø ÙÙÒ ÓÒØÓÒ Ò Ö Ø Ù ÒØ Ò³ Ø ÓÒÒÙ ÓÙÖº ÆÓÙ ØÐÐÓÒ ÖÔÑÒØ Ð ÖÒØ ØÔ Ù Ø Ø ½º ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ù ÖÔ ÔÖÒ Ò Ò ÒÓÙ ÑÓÒØÖÓÒ ÕÙ ØÓÙØ ÖÔ ÔÖÒ ÓÒÒÜ ÔÙØ ØÖ ØÖÒ ÓÖÑ Ò ÙÒ Òº Ä ÓÒÙÖØÓÒ Ø ÓØÒÙ Ø ÕÙÚÐÒØ Ð ÓÒÙÖØÓÒ ÒØк ÔÖÑØ ³ÙØÐ Ö Ð ÑÖ Ø Ø ÀÖÓÙÖ Ø Ðº º ¾º Å ÓÙ ÓÖÑ ÒÓÒÕÙ ÔÖÓÖØ Ð Ò ØÙ ØØ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÔÖ¹ ÑØØÖ ÐÙÐÖ ÔÖ ÑÒØ Ð Ø Ò ÔÖ ÙÖ Ð Ø ØÙº º ÊÖÓÙÔÑÒØ Ø ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð ÔÐÙ ÔØØ ÔÖÓÖØ µµ ÔÖÑ Ð ÔÖ ÙÖ Ð Ø ØÙ Ð Ø ÝÒØ ÙÒ ÔÖÓÖØ ÙÔÖÙÖ µ ÓÒØ Ò ÒÙÒ ÙÖ Ð ØÑÔ ÖÔÓÒ Ð Ø ØÙº Ä ÙØÖ ÔÙÚÒØ ÒØÖÖÖ ÓØ Ò ÐÓ Ò ÙØ ÔÖÓ ³ØÚØ ÓØ Ò ÔÖÑÔØÓÒ ÙÚÒØ ÕÙ³ÐÐ ÓÒØ ÓÙ ÒÓÒ ÔÖ ÔÖ Ø ÔÖÓÖØ ÙÔÖÙÖ µº º ÐÙÐ Ð ÔÖÓ ³ØÚØ ÒÙ ÒØ Ð ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ Ð ØÖÑÒØÓÒ Ð ÔÐÙ ÖÒ ÔÖÓ ³ØÚØ ÖØÖ Ð ÔÖ ÒÖÓ ³ÖÖÚ Ø ÕÙ ÓØ ÖÓÒØÖ Ð Ø ØÙº ÔÖÑØ ØÖÑÒÖ Ð ÒÓÑÖ ³Ò ØÒ ØØ Ø Ò Ð ÔÖÓ ³ØÚغ º ÐÙÐ Ð Ø Ò Ò ØÒ Ø Ò Ð³ÓÖÖ ÐÒÐ Ø Ò ÔÖÑØØÒØ ÐÙÐÖ Ð ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ Ð Ø ØÙº ÁÐ Ø ØÖ ÑÔÓÖØÒØ ÒÓØÖ ÕÙ Ð ØÔ ¾ ÓÒØ ÔÒÒØ Ð Ø ÓÒ Öº ÐÐ ÓÚÒØ ØÖ ÓÑÔÐØÑÒØ ÖØ ÔÓÙÖ ÕÙ Ø ÚÐÖº ¾º º ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ ³ÙÒ ÖÔ Ò Ò ÆÓÙ ÑÓÒØÖÓÒ ¹ÔÖ ÕÙ ÔÓÙÖ ÙÒ ØØÓÒ ÓÒÒ ÔÖÓÖØ Ð ÖÔ ÔÖÒ ÔÙØ ØÖ ØÖÒ ÓÖÑ Ò Ò Ø º Ä ÖÐ ÙÚÒØ ØÖÒ ÓÖÑ ÕÙ ÓÑÔÓ ÒØ ÓÒÒÜ Ù ÖÔ ÔÖÒ Ò ÙÒ Òº ÆÓÙ ÖÔÔÐÓÒ ÕÙ³ÙÒ ÓÑÔÓ ÒØ ÓÒÒÜ Ø ÙÒ ÔÖØ Ù ÖÔ ÔÓÙÖ ÐÕÙÐÐ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ÓÙÔÐ ÓÑÑØ Ð Ü Ø ÙÒ ÑÒ ÒÓÒ ÓÖÒØ

39 ¾º º ÌþÀË ü ÈÊÁÇÊÁÌ Á Ì ÇÆÌÊÁÆÌË ÈÊÆ ÖÐÒØ ÙÜ ÓÑÑØ º Ä ÖÐ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ø Ð ÙÚÒØ ÈÓÙÖ ÕÙ ÓÑÔÓ ÒØ ÓÒÒÜ Ù ÖÔ ÔÖÒ ÙÒ Ò Ø ÓÒ ØÖÙØ Ò ÔÐÒØ ÕÙ ØÔ Ð Ø Ð ÔÐÙ ÔÖÓÖØÖ ÔÖÑ Ð Ø Ò ÔÖ ÙÖ ÓÙ ÓÒØ ØÓÙ Ð ÔÖ ÙÖ ÓÒØ Ø ÔÐ º ¾º½¼µ Ä Ö ÙÐØØ ÙÚÒØ ÑÓÒØÖ ÕÙ ØØ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ð Ð ÔÖÓÐÑ ³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ Ò¹ Òº ÄÑÑ ¾ ËÓØ ÙÒ Ò ÑÐ Ø Ð³ØØÓÒ ÔÖÓÖØ ÙÜ Ø ØÓÙØ Ð Ø ÔÓ ÒØ ÙÒ ÔÖÓÖØ ÖÒص ÙÒ ÓÖÖ ÔÖØÐ ÕÙÐÓÒÕÙ ÙÖ Ø ¼ Ð Ò Ö ÙÐØÒØ Ð ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÔÖ Ð ÖÐ ¾º½¼µ ÐÓÖ µ Ø ÓÖÓÒÒÒÐ Ø ÙÐÑÒØ ¼ µ г غ Ö ÙÐØØ ÑÓÒØÖ ÓÒ ÕÙ ØÓÙØ ÔÖÓÐÑ ³ÓÖÓÒÒÒÑÒØ ÔÖÓÖØ Ü Ø Ô¹ ÖÓÕÙ ÔÖØ ÑÙÐØÒ ÓÙÑ ÓÒØÖÒØ ÔÖÒ ÔÙØ ÖÙÖ ÙÒ ÔÖÓÐÑ ÕÙÚÐÒØ Ø Ò ÓÑÔÓÖØÒØ ÕÙ ÔÖÒ ØÝÔ Òº ÖÒÖ ÔÖÓÐÑ Ø ØÙ Ò Ò Ð Ò ÒÓÒ ÖÒØÖÒØ ºº Ð³Ò ØÒ Ð ÔÖÑÖ Ø ³ÙÒ Ò Ò ÔÙØ Ô ³ÜÙØÖ ÚÒØ Ð Ò Ð ½µ Ñ Ò ØÒ Ð ÖÒÖ Ø ØØ Òµº ÆÓÙ ÖÐÜÓÒ Ò Ð ÙØ ØØ ÓÒØÖÒغ ÜÑÔÐ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ä ÙÖ ¾º ÑÓÒØÖ Ð ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ù ÖÔ ÔÖ¹ Ò ÙÖ ¾º µµ Ò Ò ÔÖÒ ÙÖ ¾º µµº Ä ÒÙÑÖÓ ØÙ Ù¹ ÓÙ ÖÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÙÒÙÑÖÓ Ø Ø ÙÜ ØÙ Ù¹ Ù ÖÔÖ ÒØÒØ Ð ÔÖÓÖØ Ø º (a) (b) º ¾º ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ ³ÙÒ ÖÔ ÔÖÒ Ò Ò ÔÖÒ ÈÐÙ ÙÖ Ò ÖÒØ ÔÙÚÒØ ØÖ ØÖÑÒ ÔÖ ØØ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ñ ÒÓÙ ÐÐÓÒ ÚÓÖ ÕÙ³ÙÒ ÙÐ ÓÖÑ ÒÓÒÕÙ ÓÖÖ ÔÓÒÖ ÖÒØ Ò º

40 ¼ ÀÈÁÌÊ ¾º ÌþÀË ÈÆÆÌË ¾º º ÓÖÑ ÒÓÒÕÙ ÔÖÓÖØ Ø ØÑÔ ÖÔÓÒ ÆÓÙ ØÐÐÓÒ Ò Ð ÙØ Ð ÐÙÐ Ù ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ Ð Ñ Ø Ð Ò Ø ÒÙÑÖÓ Ò ÔÖ º Ò Ð ÙØ Ò Ð Ñ Ø Ø Ò µ Ò Ð ÒÓÑÖ Ø ØØ Òº Ä ÙÖ Ø Ø ÔÖÓÖØ Ø º µ Ò Ð Ø ÔÐÙ Ð ÔÖÓÖØ Ù ÙØ Ð Ò Ù ÕÙ³ µ ÑÜ ½ µ ¾º½½µ ijÒÐÝ Ù ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ ³ÙÒ Ø ÖÔÓ ÙÖ Ð Ñ ÓÙ ÓÖÑ ÒÓÒÕÙ ÔÖÓÖØ Ø ÔÖ ÙÖ ÐÐ ØÙ º ØØ ÑÓØÓÒ ÓÒ Ø ÔÖÓÔÖ Ð ÔÖÓÖØ Ð ÔÐÙ Ð Ò ÔÖØÒØ Ð Ø ØÙ ÚÖ Ð ÔÖÑÖ Ø Ð Òº Ä ÓÒ ÕÙÒ ØØ ÑÓØÓÒ Ø ³ÓØÒÖ ÔÖÓÖØ ÒÓÒ ÖÓ ÒØ Ù ÙØ Ð Ò Ù ÕÙ³ Ð Ø ØÙº ÐØÖ Ð ÐÙÐ Ù ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ º ÔÐÙ ÐÓÖ Ð Ñ ÓÙ ÓÖÑ ÒÓÒÕÙ Ð ÔÖÓÖØ ÙÜ ÓÙ ¹Ø ÒØ Ø Ð ÑÑ ÐÐ ÓÒØ Ö ÑÐ Ò ÙÒ ÙÐ ÓÒØ Ð ÙÖ ³ÜÙØÓÒ Ø Ð ÓÑÑ ÙÖ ÙÜ ÓÙ ¹Ø Ø Ð³Ò Ø ÐÐ Ð ÖÒÖ Ø ÖÖÓÙÔµº ÖÖÓÙÔÑÒØ Ø ØÙ ÑÑ Ð Ø Ò³ÓÒØ Ô ÙÒ ÑÑ Ò ÔÙ ÕÙ³ÐÐ Ò ÖÓÒØ ÓÒ Ö ÕÙ ÔÓÙÖ ÐÙÐÖ ÐÙÖ ÒØÖÖÒ ÙÖ Ð Ø ØÙº Ä ÒÓÑÖ ÓÙ ¹Ø ÓÖÑÒØ ÐÒ Ø ÖÑÒØ ºº Ò µµº ÜÑÔÐ Ñ ÓÙ ÓÖÑ ÒÓÒÕÙ Ä ÙÖ ¾º ÔÖ ÒØ Ð Ñ ÓÙ ÓÖÑ ¹ ÒÓÒÕÙ Ð Ò Ø ÓØÒÙ ÔÖ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÙÖ Ð ÙÖ ¾º ÐÓÖ ÕÙ Ð Ø Ø ØÙº Ä ÒÓÙÚÐÐ ÔÖÓÖØ Ø ÓÒØ ÓÒÒ ÙÖ ¾º µ ÒÙÑÖÓ ÓÙÐÒµ ÔÖ Ñ ÓÙ ÓÖÑ ÒÓÒÕÙº ËÙÖ Ð ÙÖ ¾º µ Ð Ø ÒØ ÑÑ ÔÖÓÖØ ÓÒØ Ø ÖÖÓÙÔ º (a) (b) (c) (a) Chaîne de départ (b) Mise sous forme canonique de la chaîne (c) Regroupement des tâches de priorité égale 12 8 º ¾º Å ÓÙ ÓÖÑ ÒÓÒÕÙ Ð Ò ÓØÒÙ ÙÖ Ð ÙÖ ¾º µ ÊÖÓÙÔÑÒØ Ø Ò ÑÒØ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ µ Ä ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ ÙÖÚÒÖ Ò ÙÒ ÔÖÓ ³ØÚØ Ó ØÓÙØ Ð ÔÖÓÖØ Ø ÓÒØ ÒÖÙÖ ÓÙ Ð µº ØØ ÔÖÓ ³ØÚØ Ø ÐÑØ ÔÖ ØÑÔ

41 ¾º º ÌþÀË ü ÈÊÁÇÊÁÌ Á Ì ÇÆÌÊÁÆÌË ÈÊÆ ½ ÖÙÜ ÓÙ Ò Ø ÔÖÓÖØ ØÖØÑÒØ ÙÔÖÙÖ µº ÇÒ ÔÖÐ ÐÓÖ ÔÖÓ ³ØÚØ ÒÚÙ ÔÖÓÖص µ ¾ º Ò Ð ÙØ ÙÒ ÓÙ ¹Ò Ø Ò ÓÙ Ð ÒÓÑ ÑÒغ ijÐÓÖØÑ Ú ØÒ¹ ÙÖ ÙÜ ØÝÔ ÑÒØ ½º Ð ÑÒØ À À ÔÖÓÖØݵ ÕÙ Ò ÓÒØÒÒÒØ ÕÙ Ø ÔÐÙ ÓÖØ ÔÖÓÖØ ÕÙ ½ ºº ÒÖÙÖ ÓÙ Ð µµº ¾º Ð ÑÒØ Ä ÄÓÛ ÔÖÓÖØݵ ÕÙ Ò ÓÒØÒÒÒØ ÕÙ Ø ÔÐÙ Ð ÔÖÓÖØ ÕÙ ½ ºº ÙÔÖÙÖ µµº ÈÙ ÕÙ ÒÓÙ ÙØÓÖ ÓÒ Ð ÖÒØÖÒ Ò Ø Ð³ÒØÖÖÒ ÑÒØ Ð ÙÒ ÙÖ Ð ÙØÖ Ö ÖÒØ Ù ÒÓÒ ÖÒØÖÒØ ÓÒ Ö Ò º ÁÒØÖÖÒ Ò ÙÖ ÆÓÙ ÓÒ ÖÓÒ ØÓÙØ ³ÓÖ Ð³ÒØÖÖÒ Ò º ÍÒ ÑÒØ Ä Ò ÔÙØ Ô ³ÜÙØÖ Ò ÙÒ ÔÖÓ ³ØÚØ ÒÚÙ µ Ø Ò³ Ò ÓÒ ÕÙÒ ÙÙÒ ÒÙÒ ÙÖ Ð ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ º Ä ÙÖ ¾º½¼ ÔÖ ÒØ ØÓÙ Ð ÒØÖ ÒØ ³ÒÒÑÒØ ÑÒØ Ä Ø Àº ÍÒ ÑÒØ À Ò³ÔÔÖØÒÒØ Ô ÐÒ ØÙ ÔÙØ ÕÙÒØ ÐÙ ÔÖÓÚÓÕÙÖ ÙÜ Ø ÖÒØ ÙÖ ÙÚÒØ ÕÙ³ÙÒ ÑÒØ À Ø ÔÖ ÓÙ ÔÖ ÙÒ ÑÒØ Ä Ø ÐÓ ÐÓÖ ÕÙ³ÙÒ ÑÒØ À Ø ÔÖ ÔÖ ÙÒ ÑÒØ Ä Ð ÑÒØ À Ò ÔÙØ ÒØÖÚÒÖ Ò Ð ÔÖÓ ³ØÚØ ÕÙ Ð ÑÒØ Ä ³ Ø ØÖÑÒ Ù Ø ÚÒØ Ð ÙØ Ðйº Ä ÐÑÑ ÑÓÒØÖ ÕÙ ÔÖÑ ÑÒØ À ÙÒ ÙÐ ÔÓÙÖÖ ÒØÖÖÖ Ò Ð ÔÖÓ ³ØÚغ ÑÒØ À ÓÒØ ÒÓØ À ºº ÒÐÝ ÐÓÒµº Ø ÔÖÑÔØÓÒ ÍÒ ÑÒØ À ÒÓÒ ÔÖ ÔÖ ÙÒ ÑÒØ Ä Ñ ÕÙ ÔÙØ Ò ÔÖÖ ÙÒµ ÔÙØ ³ØÚÖ ÔÐÙ ÙÖ Ó ÔÙ ÕÙ Ð Ò ÓÒØ ÖÒØÖÒØ º ÇÒ ÔÖÐ ÐÓÖ ÑÒØ ÔÖÑÔØÓÒ ÑÙÐØÔÐ ÒÓØ À ÑÔ ÑÙÐØÔÐÝ ÔÖÑÔØÚ ÑÒصº H L H mp L H H sb º ¾º½¼ ÒÒÑÒØ ÑÒØ À Ø Ä Ò ÙÒ Ò ÄÑÑ ÈÖÑ Ð ÑÒØ À ³ÙÒ Ò ÔÖ ÔÖ ÙÒ ÑÒØ Ä ºº ÑÒØ À µ ÙÒ ÙÐ ÔÓÙÖÖ ÓÒØÖÙÖ ÙÒØ ÐÓº ÁÒØÖÖÒ ÑÒØ ÙÖ ÐйÑÑ ÆÓÙ ÜÑÒÓÒ ÑÒØÒÒØ Ð ÖÖÓÙÔ¹ ÑÒØ ÐÒ ºº Ð Ø ØÙµ Ø ÜÑÒÓÒ Ð³ÒØÖÖÒ ÖÒØ ÑÒØ ÙÖ ÐйÑѺ Ä ÙÖ ¾º½½ ÔÖ Ð³ÒÒÑÒØ ÖÒØ ÑÒØ Ð Ò º ÆÓÙ ÖÚÓÒ ¹ ÓÙ Ð ÒØÖÖÒ ÒÙØ ÔÖ ÖÒØ ÑÒØ ÙÖ Ð³ÜÙØÓÒ ºÄÒ ÔÙØ ÙÖ ØÖÓ ØÝÔ ³Ø Ø ÔÖÑÔØÓÒ Ä Ø ÔÔÖØÒÒØ Ù ÔÖÑÖ ÑÒØ ºº ½ µ ÓÒØ ÔÖÓÖØ ÒÓÒ ÖÓ ÒØ ÔÙ ÕÙ³ÐÐ ÓÒØ ÓÙ Ð ÓÖÑ ÒÓÒÕÙº ÐÐ ÔÙÚÒØ ÒØÖÚÒÖ ÔÐÙ ÙÖ Ó Ò Ð ÔÖÓ ³ØÚØ ÒÚÙ µº Ò ÓÒ ÕÙÒ ÐÓÖ Ð³ ØÑØÓÒ ØØ ÖÒÖ Ð³ÒÒÑÒØ Ø ½ Ø ÓÒ Ö ÓÑÑ

42 ¾ ÀÈÁÌÊ ¾º ÌþÀË ÈÆÆÌË ÙÒ ÑÒØ À ÑÔ º ÔÐÙ ³Ð Ü Ø ÙÒ ÑÒØ À ÒØ ÖÒÖ Ö ÒÐÙ Ò Ð ÑÒØ À ÑÔ º Ø ÐÓ ÑÙÐØÔÐ Ä ÐÑÑ ÔÖ ÕÙ³ÙÒ ÑÒØ À ÙÚÒØ ÑÑØÑÒØ Ò ÔÙØ Ô ÒØÖÓÙÖ ³Ø ÔÖÑÔØÓÒ ÙÖ Ð Ø ½ Ñ ÔÙØ ³ÜÙØÖ ÔÐÙ ÙÖ Ó Ò Ð ÔÖÓ ³ØÚغ ÇÒ ÔÖÐ ÐÓÖ ÑÒØ ÐÓ ÑÙÐØÔÐ ÒÓÑÑ Ò ÙØ À Ñ º ÐÓ Ø Ù Ø ÕÙ Ð Ò Ø ÖÒØÖÒغ Ò Ò ØÒ ÓÒØ ÜÙØ Ò Ð ÔÖÓ ³ØÚØ Ð ÔÙØ ÔÖÓÙÖ ½µ ÐÓ ÒÙØ ÔÖ ÑÒØ À Ñ º Ø ÐÓ ÍÒ ÑÒØ À ÔÖ ÔÖ ÙÒ ÑÒØ Ä ÔÙØ ÔÖÓÚÓÕÙÖ ÙÒ Ó ÙÒ Ø ÐÓ Ø Ö Ò ÓÑÔØØÓÒ Ú Ð ÑÒØ À ÙØÖ Ò º ÆÓÙ ÔÖÐÓÒ ÐÓÖ ÑÒØ À ÐÓ ÑÔÐ ÓÙ ÑÒØ À ÒÐÝ ÐÓÒµº τ L H mp i 1 τ ij H L H H mb H sb º ¾º½½ ÒÒÑÒØ ÑÒØ ÄÑÑ Ä ØÚØÓÒ Ù Ú Ù ÔÖÑÖ ÑÒØ À Ò ÔÙÚÒØ Ô ³ÒØÖÐÖº ¾º º ÈÖÓ ³ØÚØ Ø ØÑÔ ÖÔÓÒ ÍÒ Ø Ø Ð ÓÒ ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ Ò³ Ø Ô ÙÔÖÙÖ ÓÒ Òº ÄÓÖ ÕÙ Ð Ø ÓÒØ ÒÔÒÒØ Ø ÕÙ Ð Ò Ò ÓÒØ Ô ÙÔÖÙÖ ÙÜ ÔÖÓ Ð ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ ³ÙÒ Ø ÙÖÚÒØ ÐÓÖ ÕÙ Ð Ø Ø ÖÚÐÐ Ò ÑÑ ØÑÔ ÕÙ ØÓÙØ Ð Ø ÔÐÙ ÔÖÓÖØÖ º ºº Ð³Ò ØÒØ ÖØÕÙµ ¾ º Ä ÔÖÖÔ ¾º º½ ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð ÒÓØÓÒ ³Ò ØÒØ ÖØÕÙ Ò ÔÖÑØ ÔÐÙ ØÖÑÒÖ Ð ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ ³ÙÒ Ø ÐÓÖ ÕÙ Ð Ø ÓÒØ ÓÙÑ ÓÒØÖÒØ ÝÒÖÓÒ ØÓÒº Ò ØÖÑÒÖ Ð ÔÖ ÒÖÓ ³ÖÖÚ Ø Ð ÙØ ØÖÑÒÖ ÕÙÐ Ø Ð ÔÐÙ ÖÒ ÑÒØ À ÔÓÙÚÒØ ÒØÖÖÖ Ò ÙÒ ÔÖÓ ³ØÚØ ÒÚÙ µº Ä ÑÒØ À Ñ Ò ÔÙØ Ô ÙØÖ ÙÒ ÔÖÓ ÓÙÔ ÒÚÙ µ Ö ÑÒØ Ø ÔÐÙ ÔÖÓÖØÖ ÕÙ Ð ÒÚÙ ÔÖÓÖØ µº ÓÒØÖØ Ð Ø ÕÙ Ð ÑÒØ À Ñ ÙØ ÙÒ ÔÖÓ ÓÙÔ ÒÚÙ µº ÌÓÖÑ Ä³ÒØÖÖÒ ÑÜÑÐ ÕÙ ÔÙØ ÙÖ Ò ÙÒ ÔÖÓ ³ØÚØ ÒÚÙ µ ÙØÒØ Ð Ø Ø ¼ ÙÖÚÒØ Ò Ð ÒÖÓ ÙÚÒØ µ Ø ØÚ ÐØ Ø ¼ º µ ÙÒ Ò ØÒ ÕÙ Ø ÙØÒØ ÔÖ ÙÒ ÑÒØ À ÑÔ ÖÖÚ Ð Ø Ø ¼ º µ ÙÒ Ò ØÒ Ù ÔÐÙ ÐÓÒ ÑÒØ À Ó ÔÖÑ ØÓÙØ Ð Ò ÖÖÚ Ð Ø Ø ¼ º ijØÙ Ð Ø ³ ع¹Ö Ð ÐÙÐ ÓÒ ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ ÓÑÔÓ Ò ØÖÓ ØÔ ½º Ð ÐÙÐ Ù ÒÓÑÖ ³ØÚØÓÒ Ò Ð ÔÖÓ ³ØÚØ ÒÚÙ µ ÕÙ ÔÖÑØ Ð ÔÖ Ò ÓÑÔØ Ð³ÒØÖÖÒ Ð³ÚÒØÙÐ ÑÒØ À Ñ º

43 ¾º º ÌþÀË ü ÈÊÁÇÊÁÌ Á Ì ÇÆÌÊÁÆÌË ÈÊÆ ¾º Ð ÐÙÐ Ð Ø Ò Ð ÔÖÑÖ Ø Ð Ò ºº ½ µº º Ð ÐÙÐ Ø Ò Ø ¾ º ÐÙÐ ÔÖÒ Ò ÓÑÔØ Ð Ø Ò Ù ÔÖ ÙÖ ÑÑغ ÆÓÑÖ ³ØÚØÓÒ Ò Ð ÔÖÓ ³ØÚØ ÒÚÙ µ ÆÓÙ ØÖ¹ ÑÒÓÒ ÑÒØÒÒØ Ð ÒÓÑÖ ³ØÚØÓÒ Ò Ð ÔÖÓ ³ØÚØ ÒÚÙ µ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ù ÔÖ ÒÖÓ ³ÖÖÚ Ø º Ä ÙÖ ³ÙÒ ÑÒØ ØÝÔ À Ø ÒÓØ Ø Ø Ð Ð ÓÑÑ ÙÖ ³ÜÙ¹ ØÓÒ Ø ÓÑÔÓ ÒØ ÑÒغ Ä ÔÖÓ ³ÙÒ ØÐ ÑÒØ Ø ÖØ Ð Ò Ð ÓÒØÒÒØ Ø Ø ÒÓØ Ì º Ò ÐÙÐ ÙÜ Ò ÑÐ ÓÒØ ÓÒ ÖÖ ÅÈ ÑÙÐØÔÐ ÔÖÑÔØÓÒµ ³ Ø Ð³Ò ÑÐ ÑÒØ ØÝÔ À ÑÔ º ÈÐÙ ÔÖ ÑÒØ Ð ÖÖÓÙÔ Ð ÑÒØ ØÝÔ À ÑÔ ØÓÙØ Ð Ò Ò ÕÙ Ð ÑÒØ À ÑÔ Ð Ò º ÖÒÖ Ø ÓÑÔÓ Ù ÑÒÑÙÑ Ø ½ ÙÜÕÙÐÐ ÔÙØ ÖÓÙØÖ ÙÒ ÙØ Ø ½ Ð ÓÖÑÒØ Ð ÑÒØ À Ñ ³Ð Ü Øº Ë ËÒÐÝ ÐÓÒµ ÌÓÙ Ð ÑÒØ À ÔÖ ÔÖ ÙÒ ÑÒØ Ä ºº À µ ÓÒØ Ö¹ ÖÓÙÔ Ò Ð³Ò ÑР˺ ÍÒ Ò ÔÙØ Ò Ö ÚÓÖ ÑÒØ ÑÙÐØÒÑÒØ Ò Ð Ò ÑÐ ÅÈ Ø Ëº Ä Ö Ø ÔÖÓÖØ ÙÔÖÙÖ ÓÙ Ð µ Ò Ð³ÒØÖÚÐÐ ¼Øµ Ø ÓÒÒ ÔÖ Ï Øµ ÑÜ ¾Ë µ ¾ÅÈ Ø Ì ¾º½¾µ Ä ÔÖÑÖ ØÖÑ Ò Ð ÔÐÙ ÖÒ ÑÒØ À ØÒ ÕÙ Ð ÓÒ ÐÙÐ Ð Ö ÙÑÙÐ ÑÒØ À ÑÔ º Ä ÔÖÓ ³ØÚØ ÒÚÙ µ Ø ÐÙÐ ÓÑÑ Ð ÔÐÙ ÔØØ ÔÓÒØ Ü Ä Ù Ý ØÑ ÙÚÒØ È Ä ¼µ ½ Ä Ò ½µ Ï Ä Òµ Ä ÑÒ Ò ¼ Ä Ò ½µ Ä Òµ Ä ÒÓÑÖ ³ØÚØÓÒ Æ Ò ØØ ÔÖÓ ³ØÚØ ÒÚÙ µ Ø Æ Ä Ì ¾º½ µ ¾º½µ ¾º º ÐÙÐ Ù ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ Ä ÒÓÑÖ ³ØÚØÓÒ Ò Ð ÔÖÓ ³ØÚØ Ø ÑÒØÒÒØ ÓÒÒÙº Ä ÖÒÖ ÓÔÖØÓÒ ÓÒ Ø ÐÙÐÖ ØÓÙØ Ð Ø Ò Ò ØÒ Ò ØØ ÔÖÓ ³ØÚغ ÔÖÑØ ÐÙÐÖ Ð ØÑÔ ÖÔÓÒ ÕÙ Ò ØÒ Ø ØÖÑÒÖ Ò Ð ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ º Ä Ø Ò ÔÒÒØ ÖØÑÒØ Ø Ò ÓÒ ÔÖ ÙÖ ÑÑØ Ò Ð Ò º ijÐÓÖØÑ Ú ÓÒ ÐÙÐÖ Ð Ø Ò Ø Ò Ð³ÓÖÖ ØÓÔÓÐÓÕÙ Ð Ò ºº ½ µº Ä ÐÙÐ Ø Ò ½ Ú ÖÒÖ ÙØÖ ÔÙ ÕٳРÓØ ØÒÖ ÓÑÔØ Ø ÐÙ ÙÐÑÒص Ù ÑÒØ À ÑÔ Ð Ò ØÙº Ò Ð ÙØ µ Ò Ð Ø Ò Ð Ñ Ò ØÒ Ò Ð ÔÖÓ ³ØÚغ

44 ÀÈÁÌÊ ¾º ÌþÀË ÈÆÆÌË ÐÙÐ Ø Ò ½ µ Ä Ø Ò ½ µ ÔÒ Ù ÐÓ Ð Ù ÔÐÙ ÐÓÒ ÑÒØ Ð³Ò ÑÐ Ë Ð³Ò ÑÐ ÅÈ ½ ÓÒØÒÒØ Ð ÑÒØ À ÑÔ ÓÖÑ Ø ÔÐÙ ÔÖÓÖØÖ ÕÙ ½ µ Ò³ÔÔÖØÒÒØ Ô º Ù ÔÖÑÖ ÑÒØ À Ð Ò ÑÒØ À ÑÔ Ø À Ñ ³Ð Ü Ø º ÙÖ ¾º½½µµº Ä ÙÖ ÑÒØ Ø ÒÓØ ½º Ä Ö ÒÙØ ÔÖ Ù ÕÙ³ Ð³Ò ØÒ ½ Ø ÓÒÒ ÔÖ ½µ ½ ½ ¾º½µ Ä Ö Ø ÔÖÓÖØ ÙÔÖÙÖ ÓÙ Ð Ï ½ µ Ò Ð³ÒØÖÚÐÐ ¼Øµ Ø Ï ½ ص ÑÜ µ ¾Ë ¾ÅȽ Ø Ì ½µ ½ ½ ¾º½µ Ä Ø Ò ½ µ ½Æ ÚÓÒØ ÒÖ ÓÑÑ Ð ÔÐÙ ÔØØ ÔÓÒØ Ü Ð³ÕÙØÓÒ ÙÚÒØ Ä ¼µ ½ Ä Ò ½µ Ï ½ ½ µ ÑÒ Ä Òµ Ò ¼ Ä Ò ½µ Ä Òµ ¾º½µ ÐÙÐ Ø Ò µ Ä ÐÙÐ Ø Ò ¾ µ µ ÚÓÒØ ÖÔÓ Ö ÙÖ Ð ÑÑ ÔÖÒÔ º ÜÑÒÓÒ Ð³ÜÑÔÐ ¾ ÕÙ Ú ÔÒÖ ÖØÑÒØ Ø Ò ½ º Ä ÑÒØ À ÓÒØ Ø ÔÖ Ò ÓÑÔØ Ò Ð ÐÙÐ Ø Ò ½ Ø Ò ÓÒ ÕÙÒ Ò ÓÚÒØ Ô ØÖ ÓÑÔØÐ ÒÓÙÚÙ Ò Ð ÐÙÐ ÙÖ ¾ º ÈÖÑ Ð Ø ÑÒØ Ð³Ò ÑÐ ÅÈ ½ Ð Ò ÙØ Ô ØÒÖ ÓÑÔØ ÔÓÙÖ Ð ÐÙÐ ÙÖ ¾ Ø ÕÙ ÓÒØ ÑÓÒ ÔÖÓÖØÖ ÕÙ³Ðк ÁÐ Ø ÓÒ Ò Ö ØÖÑÒÖ ÙÒ Ò ÑÐ ÅÈ ¾ ÕÙ Ú ÓÒØÒÖ Ð ÑÒØ À ÑÔ Ú ¹¹Ú ¾ º ÈÙ ÕÙ Ø ÓÙ ÓÖÑ ÒÓÒÕÙ Ð ÙØ ³ÔÔÐÕÙÖ Ð³ÐÓÖØÑ ÖÖÓÙÔÑÒØ ÙÖ Ð ÑÒØ ÅÈ ½ ÔÓÙÖ ØÖÑÒÖ Ð ÒÓÙÚÙÜ ÑÒØ ÅÈ ¾ º ÓÒ ÒÖÐ ÓÒ ÓØÒØ ÓÒÅÈ Ò ÔÔÐÕÙÒØ Ð³ÐÓÖØÑ ÖÖÓÙÔÑÒØ ÙÖ Ð ÑÒØ ÅÈ ½ Ú ¹¹Ú º Ä Ø ÖØ ÔÖ Ð³ÐÓÖØÑ ÖÖÓÙÔÑÒØ ÒÔÙÚÒØ Ô ÒØÖÚÒÖ ÙÖ Ð Ø Ò Ö ÐÐ ÓÒØ Ø ÔÖ Ò ÓÑÔØ Ò Ð ÐÙÐ Ø Ò ½ º Ä Ö Ø ÔÐÙ ÔÖÓÖØÖ ÕÙ µ ÙÖ Ð³ÒØÖÚÐÐ ¼Øµ Ø ÓÒÒ ÔÖ Ð Ø Ò ½ µ ÔÐÙ ØÓÙØ Ð Ø ÔÖÓÖØ ÒÖÙÖ ÓÙ Ð ÖÖÚ ÔÙ Ð Ò ½ µ Ø ÒÒ Ð Ö ÐйÑÑ Ï Øµ ½ µ Ø ¾ÅÈ Ì ½ µ Ì ¾º½µ Ä ÐÙÐ Ø Ò µ Ø Ä ¼µ ½ µ Ä Ò ½µ Ï µ ÑÒ Ä Òµ Ò ¼ Ä Ò ½µ Ä Òµ ¾º½µ

45 ¾ºº ËÍËÈÆËÁÇÆ Ë ÌþÀË Ä Ø Ø ³ÓÖÓÒÒÒÐØ ÓÙÐ ÖØÑÒØ Ö ÙÐØØ ÔÖÒØ º ÌÓÖÑ ÍÒ Ø Ø ÓÖÓÒÒÒÐ ÑÜ ½µÌ µµ ¼ ½ Æ ¾º¾¼µ Ø Ø Ø ÙÒ ÓÒØÓÒ Ù ÒØ ÔÙ ÕÙ Ð Ø Ò ÐÙÐ ÓÒØ ÓÖÒ ÙÔ¹ ÖÙÖ Ù ÔÖ ØÑÔ ÖÔÓÒ º ÙÙÒ ÓÒØÓÒ Ò Ö Ø Ù ÒØ Ò³ Ø ÓÒÒÙ ÔÓÙÖ ÔÖÓÐѺ Ä ÚÖØÓÒ ØÓÙØ Ð Ò Ø ÖÚÒØ ÔÔÐÕÙÖ Ð ÑØÓ ÓÑÔÐØ ÙÖ Õ٠غ ijÐÓÖØÑ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ø Ô ÙÓ¹ÔÓÐÝÒÓÑк Ä ÓÑÔÐÜØ Ù ÔÖÓÐÑ Ø ÓÙÚÖغ ÆÓÙ ÚÓÒ ÔÖ ÒØ ÙÒ ÜÑÔÐ ÓÑÔÐØ Ð ÑØÓ Ò º ¾º ËÙ ÔÒ ÓÒ Ø Ä Ø ÔÓ ÒØ ÔÐÙ ÙÖ ÓØ ÓÒØÖÐ ÓÙ ØÖ ÓÒØ Ñ Ò ÙÚÖ Ò Ð ÑÓÖØ Ý ØÑ ØÑÔ Öк Ø ÓÒØ ÓÑÔÓ Ò Ò ÑÐ ØÖ ÕÙ ÓÒØ ÜÙ¹ Ø ÓÒ ÓÒÙÖÖÒØ ÔÖ Ð ÔÖÓ ÙÖº Ä ØÖ ÔÖØ Ð ÑÑ Ô ³Ö Ñ ÔÓ ÒØ ÙÒ ÙÒ ÔÐ ³ÜÙØÓÒ ÕÙ ÐÙÖ Ø ÔÖÓÔÖ Ò ³ÙØÓÖ Ö ÐÙÖ ÜÙØÓÒ ÓÒÙÖÖÒØ º Ò ÙÒ Ø ÔÙØ ÔÓ Ö ÔÐÙ ÙÖ ÓØ ÓÒØÖк ÆÓÙ ÑÓÐ ÓÒ Ð Ø ÑÙÐعØÖ ÔÖ ÙÒ ÖÔ ÝÐÕÙ Ó Ð ÓÑÑØ ÓÒØ ÔÓÖØÓÒ Ó Ø Ð Ö ÖÔÖ ÒØÒØ Ð Ð Ù ÔÒ ÓÒ ÒØÖ ÐÐ º Ä Ù ÔÒ ÓÒ Ø ÔÖÑØØÒØ ÖÔÖ ÒØÖ Ð ÓÔÖØÓÒ ÜÙØ ÙÖ ÙÒ ÙØÖ ÔÖÓ ÙÖ ÓÙ Ð ÓÔÖØÓÒ ³ÒØÖ»ËÓÖغ Ä ÝÒÖÓÒ ØÓÒ ÓÔÖØÓÒ ³ÒØÖ¹ ÓÖØ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÓÒØ ÓØ Ù ÙØ ³ÙÒ ØÖ ÓØ Ð Ò ³ÙÒ ØÖº ËÓÙ ØØ ÝÔÓØ ÙÒ ØÖ Ò³ÒÚÓÕÙ ÓÔÖØÓÒ ³ÒØÖ¹ ÓÖØ ÕÙ³ ÓÒ ÙØ ÓÙ Òº Ò ÓÒ ÕÙÒ ÙÒ ØÖ Ò³ Ø Ô ÙØÓÖ Ù ÔÒÖ ÐÙ¹ÑÑ Ò Ð ÓÖÔ ÓÒ ÜÙØÓÒº ÌÓÙ Ð ØÖ Ø ³ÜÙØÒØ ÙÖ Ð ÑÑ ÔÖÓ ÙÖº ÆÓÙ Ò ÓÒ ÔÐÙ ÓÖÑÐÐÑÒØ Ð Ø ÓÑÑ ÙÒ ÖÔ ÝÐÕÙº ÒØÓÒ ÍÒ Ø ÑÙÐعØÖ Ø Ò ÔÖ ÙÒ ÖÔ ÝÐÕÙ Î µ Î Ø Ð³Ò ÑÐ ÓÑÑØ ÕÙ ÑÓÐ ÒØ Ð ØÖ Î ½ Ò º ÙÙÒ ØÖ Ò ÔÙØ Ù ÔÒÖ ÐÙ¹ÑѺ ÍÒ ØÖ Ø Ò ÔÖ ÔÖ ÙÖ ³ÜÙØÓÒ Ø ÙÒ Ò ÖÐØÚ ÓÒ ÖÖÚ Ò Ð Ý ØѺ Ø Ð³Ò ÑÐ Ö º ÒØ ÙÒ ÖÐØÓÒ ³ÓÖÖ ÖÖÜÚ ÙÖ Î º ËÓØ µ ¾ ÙÒ Ö ÓÒÒØÒØ ÐÓÖ Ð µ Ø ÙÒ ÒØÖ ÒÓÒ ÒØ Ò ÒØ Ð Ð ÑÒÑÙÑ Ù ÔÒ ÓÒ ÒØÖ Ð Ò Ø Ð ÙØ º ËÓØ Ñ Ð Ø Ò Ð ÑØ ÜÙØÓÒ Ø Ñ Ð Ø ÙØ ÑØ ÜÙØÓÒ ÐÓÖ µ ¾ ½ Ò Ñ Ñ Ð µ Ñ ¾ Æ Ò Ð ÒØÓÒ Ð Ð Ù ÔÒ ÓÒ ÓÒØ Ò ÓÑÑ ÒØÖ ÒÓÒ¹ÒØ º Ò ÔÓÙÖÖØ Ô ØÖ Ð Ò ÔÔÐØÓÒ ÖÐÐ º ÔÐÙ ÓÖÒ ÒÖÙÖ Ø ÙÔÖÙÖ Ð Ù ÔÒ ÓÒ ÔÙÚÒØ ØÖ ØÐ Ò ÙØÐ ÒØ ÒÐÝ ÑÐÐÙÖ Ø ÔÖ º ÐÓÖ ÒÓÙ ÒÓÙ ÐÑØÓÒ Ù ÔÖØÙÐÖ Ó Ð ÓÖÒ ÒÖÙÖ Ø ØÓÙÓÙÖ Ð Ð ÓÖÒ

Á ÏÓÖ Ò Ô Ô Ö ¾»¼ Ä ÒÒÓÒ Ð³ Ø Ú Ø Ø Ð ÚÓÐ Ø Ð Ø ÙÖ Ð Ñ Ö Ò ÙÖÓ» ÓÐÐ Ö Ï Ð Ò ÇÑÖ Ò ½ ÄÙ ÙÛ Ò ¾ Ø È ÖÖ ÓØ Â ÒÚ Ö ¾¼¼ Ê ÙÑ Ô Ô Ö ØÙ Ð Ò Ð Ø Ð ÚÓÐ Ø Ð Ø Ö Ò Ñ ÒØ Ù Ø ÙÜ Ò ÙÖÓ» ÓÐÐ Ö Ò Ù Ø ÓÖ ³ Ú Ò Ñ ÒØ ÓÖÖ

Plus en détail

ÅÁÅÁËÊ Ä³ËËÇÁÌÁÇÆ Ê ÊÌÁÇÆ ÆË ÍÆ ÌÄÍ ÊÇÁË ÐÖØ ÊÁÌËÀÊ ÑÐ º ÁÀ ÆÓÐ ÆÁÇÄÇÆÆÁË ½ ÊËÍŠijÒØÒ Ø Ð³ ÓØÓÒ ÒØÖ Ð ÚÖÐ ÐÒ Ø Ð ÚÖÐ ÓÐÓÒÒ ³ÙÒ ØÐÙ ÖÓ ÚÖ Ú Ð ÖÖÓÙÔÑÒØ ØÓÖ º Ò ÔÐÙ ÙÖ ÓÒØÜØ ÓÑÑ Ð ÖØ ØÓÒ ÑÙÐØÒ ÙÜ ÚÖÐ Ð ÑÔÓÖØ

Plus en détail

z x h ÙÖ ½ ÓÑØÖ Ù ÔÖÓÐѺ ½º ÁØÖÓÙØÓ ÁÐ Ø ÓÙ ÕÙ Ù ÓÙ Ó ÔÖÓÖ ÓØ Ý ØÑ Æ ÔÓÙÖ ÔÖ Ð³Ö ÚÙ Ð Ó ÂÖÐ ÂÖÐ ½½µ ÓØ ÐÖÑØ ÙØÐ ÔÓÙÖ ÑÓÖØÖ Ð ÐÔÓØ Ð ÔÓÖØ Ù ÔÖÓÖ ÓØ Ú ÓÑÑ Ý ØÑ ÔÖÓØØÓ ÓØÖ ÚÓÖ ÔÖ ÜÑÔÐ ÖÑ ² ÇÙÑÖ ½ ÓÙ ÐÙ ²

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø È ÖÖ Ø Å Ö ÙÖ ß È Ö ÎÁ ÇÖ Ò Ø ÓÒ ËÓ Ø ³ ÒØ ÔÓÙÖ Ð Î Ù Ð Ø ÓÒ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÝÒ Ñ ÕÙ ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ð ½ Ñ Ö ¾¼¼½ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ø ØÖ ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø È ÖÖ Ø Å Ö ÙÖ ¹ È Ö ÎÁ Ô Ð

Plus en détail

Ò ÐÝ ÓÒÒ Ò ÓÖ ÐÐ ÙÒ ÔÔÖÓ ÓÖ Ò Ð Ó٠Ⱥ¹ º À ÖØ À ÙÖ Ø ÕÙ Ø ÒÓ Ø ËÝ Ø Ñ ÓÑÔÐ Ü ÍÅÊ ÆÊË ÍÒ Ú Ö Ø Ì ÒÓÐÓ ÓÑÔ Ò È ¾ ¹ ¹ ¼¾¼ ÓÑÔ Ò Ü ¹ Ö Ò ÖØ ºÙغ Ö Ñ Ö ¾¼¼ Ì Ð Ñ Ø Ö ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ ÈÖ ÒØ Ø ÓÒ Ð³ Ò ÐÝ Ò ÓÖ ÐÐ

Plus en détail

Æ Æ ³ÓÖ Ö ÁË Ä ¼½½¾ ÒÒ ½ ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ Ú ÒØ Ä³ÁÆËÌÁÌÍÌ Æ ÌÁÇÆ Ä Ë Ë Á Æ Ë ÈÈÄÁÉÍ Ë Ä ÇÆ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ä Ê Ç Ì ÍÊ ËÈ Á ÄÁÌ ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÉÍ Ô Ö ÒÒ ÈÊÁ ÅÓ Ð Ø ÓÒ ÓÙÑ ÒØ Ù ÓÚ Ù Ð Ò ËØÖ Ø ÁÒØ ÖÓÒÒ Ø Ô Ö Ð ÒÒÓØ Ø ÓÒ

Plus en détail

Ê ÙÐ Ø ÓÒ Ö Ò Ð Ý Ø Ñ ØÖ Ù Ö Ø ØÙÖ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ö Ö Ï ÙØ Ð Ø ÙÐØ ÆÓØÖ ¹ Ñ Ä È Ü Æ ÑÙÖ Ð ÕÙ Û ÙØ Ð Ò Óº ÙÒ Ôº º Ê ÙÑ º ij ÑÔÓÖØ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ö Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ò Ð Ý Ø Ñ ØÖ Ù Ò³ Ø ÔÐÙ ÑÓÒØÖ Öº Ò Ø Ð Ó Ü ³ÙÒ ØÝÔ

Plus en détail

ÒÒ ¾¼¼¾ ÍÒ Ú Ö Ø ÄÙÑ Ö ÄÝÓÒ ÁÁ ÌÀ Ë ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö ÓØ ÙÖ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ô Ö Ö ÅÙ Ð Ò Ð ½ Ñ Ö ¾¼¼¾ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ð ÕÙ Ð Ø Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò ÓÙ ÐÐ ÓÒÒ ÔÖ Ô Ö Ù Ò Ù Ð ÓÖ ØÓ Ö ÊÁ ÓÙ

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø ËØÖ ÓÙÖ Á ÙÐØ Ë Ò ÓÒÓÑ ÕÙ Î ÄÍ ÌÁÇÆ ÅÈÁÊÁÉÍ Ë Å ÆÁËÅ Ë ÌÊ ÆËÅÁËËÁÇÆ Ë ÀÇ Ë ÇÆ Å ÆÌ Í Ì ÆÇÆ ÇÆ Å ÆÌ Í Î ÊË Ä Ë Å Ê À Ë ÇÍÊËÁ ÊË Ì ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ø ØÖ ÓØ ÙÖ Ä³ÍÒ Ú Ö Ø ËØÖ ÓÙÖ Á ÈÖ ÒØ

Plus en détail

Æ Ó ³ÓÖ Ö ¾ ½ ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ Ú ÒØ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø Ê ÒÒ ½ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø Ê ÒÒ ½ Å ÒØ ÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ô Ö Ë Ö ÊÓÙÚÖ ÕÙ Ô ³ Ù Ð ÁÊÁË ÓÐ ÓØÓÖ Ð Å ÌÁËË ÓÑÔÓ ÒØ ÙÒ Ú Ö Ø Ö Á ËÁ Ì ØÖ Ð Ø ÍØ Ð Ø ÓÒ ³

Plus en détail

º¾ ÆÓØ ÔÖ Ð Ñ Ò Ö ÒÓÙ Ò ÓÒ ÖÓÒ Ô Ò Ô ØÖ Ð Ø ¹ Ò ÕÙ ÓÑÔÖ ÓÒ ÔÖÓÔÖ Ù Ò Ð Ô ÖÓÐ º Ý Ø Ñ ³ ÒÓ¹ Ò Ô ÕÙ ÓÒØ Ò Ø Ø Ú ÐÓÔÔ Ò ÓÑ Ò Ð Ø¹ Ø Ò ÒØ Ô Ö ÓÖÑ Ò ÙÔ Ö Ù

º¾ ÆÓØ ÔÖ Ð Ñ Ò Ö ÒÓÙ Ò ÓÒ ÖÓÒ Ô Ò Ô ØÖ Ð Ø ¹ Ò ÕÙ ÓÑÔÖ ÓÒ ÔÖÓÔÖ Ù Ò Ð Ô ÖÓÐ º Ý Ø Ñ ³ ÒÓ¹ Ò Ô ÕÙ ÓÒØ Ò Ø Ø Ú ÐÓÔÔ Ò ÓÑ Ò Ð Ø¹ Ø Ò ÒØ Ô Ö ÓÖÑ Ò ÙÔ Ö Ù Ô ØÖ ÓÑÔÖ ÓÒ Ò ÙÜ Ù Ó º½ Ä ÓÑÔÖ ÓÒ Ù Ó ÔÓÙÖÕÙÓ Ä Ö Ù ÓÒÙÑ Ö ÕÙ È Å ÓÒØ ÚÓÐÙÑ Ò ÙÜ Õ٠гÓÒ Ö ÔÔ ÐÐ Ð ØÖ Ø ½º Å Ø» ÔÓÙÖ ÙÒ Ò Ð Ø Ö Ó Ò ÕÙ Ð Ø Ø Ò Ö ½ Ø º½ ÀÞµ ÕÙ ÓÒÒ ÙÒ Ö ¼ Å ÝØ ÔÓÙÖ ÙÒ ÙÖ ÑÙ ÕÙ Ö Ò ÕÙ ÔÓÙÖ

Plus en détail

Contact SCD Nancy 1 : theses.sciences@scd.uhp-nancy.fr

Contact SCD Nancy 1 : theses.sciences@scd.uhp-nancy.fr AVERTISSEMENT Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire élargie. Il est soumis à la propriété intellectuelle

Plus en détail

À Ð Ø Ø ÓÒ Ö Ö Ö Ö ÔÖ ÒØ Ú ÒØ Ä³ÍÒ Ú Ö Ø Ê ÒÒ ½ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÙÔ Ö ÙÖ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ô Ö ÒÒ ¹Å Ö Ã ÖÑ ÖÖ «Ù ÓÒ Ð Ð Ö ¹ ÐÐ ËÓÙØ ÒÙ Ð ¾¼ Ñ Ö ¾¼¼¾ Ú ÒØ Ð ÙÖÝ ÓÑÔÓ Åº Å Ð Ê Æ Ä ÈÖ ÒØ Åº

Plus en détail

½ +1 = ½ +1 = ÓÙ ¾ +2 = ÓÙ +5 = ÓÙ +8 = ÓÙ +6 = ÓÙ +7 =

½ +1 = ½ +1 = ÓÙ ¾ +2 = ÓÙ +5 = ÓÙ +8 = ÓÙ +6 = ÓÙ +7 = ÔØ Ø ÇÊÁÆ Ä ÔÖ Ñ Ö ØÖ Ö Ø ÓÒ ÖÒ ÒØ Ð ÓÙÐ Ö ÒÓ Ö ÑÓÒØ ÒØ Ù Áι Ñ Ð º Ò ÕÙ Ð ÐÙÐ ØÖ Ø Ð ÓÖ Ò Ø ÙÖ Ó ÒØ ÓÑÒ ÔÖ ÒØ ÒÓ ÓÙÖ Ð ÓÙÐ Ö Ö Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ù Ò ÒÓÑ Ö ÙÜ Ô Ý Ø ÕÙ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö Ò Ö ÔÙ Ð ÕÙ ÔÓÔÙÐ Ö Ò º Ù Â

Plus en détail

Æ Ó ³ÓÖÖ ¼ ½¼ Ì ÔÖ ÒØ ÚÒØ Ð³ÁÒ ØØÙØ ÆØÓÒÐ ËÒ ÔÔÐÕÙ ÊÒÒ ÔÓÙÖ ÓØÒÖ Ð ØØÖ ÓØÙÖ ÔÐØ ÐØÖÓÒÕÙ ØÙ Ø ÓÔØÑ ØÓÒ ØÒÕ٠ŹŠÔÓÙÖ Ð ÙØÙÖ ÒÖØÓÒ Ý ØÑ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖØÞÒÒ ÔÖ ËØÔÒ ÆÇÁÄÌ ËÓÙØÒÙ Ð ¼ ÓØÓÖ ¾¼¼ ÚÒØ Ð ÓÑÑ ÓÒ ³ÜÑÒ

Plus en détail

ÁÒ Ø ØÙØ Æ Ø ÓÒ Ð ÈÓÐÝØ Ò ÕÙ ÄÓÖÖ Ò Ô ÖØ Ñ ÒØ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓØÓÖ Ð Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÐ ÓØÓÖ Ð Á Å Ò Ø ÓÒ Ø Ø ÓÒ ³ÙÒ ÕÙ Ð Ø ÖÚ ÔÓÙÖ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÑÔ Ö Ð ÌÀ Ë ÓÙØ ÒÙ Ð ¾ ÒÓÚ Ñ Ö ¾¼¼ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù ÓØÓÖ Ø Ð³ÁÒ

Plus en détail

ÍÒÚÖ Ø ØÓÐÕÙ ÄÓÙÚÒ ÙÐØ Ò ÔÔÐÕÙ ÔÖØÑÒØ ³ÒÒÖ ÑØÑØÕÙ Å ÙÖ Ö ÕÙ ÑÖ Ø ÔÖÖÐØ ÙÒÚÖ Ðк ÃÖÑ ÒÒ ÅÑÓÖ ÔÖ ÒØ Ò Ú٠гÓØÒØÓÒ Ù Ö ³ÒÒÙÖ ÚÐ Ò ÑØÑØÕÙ ÔÔÐÕÙ ÈÖÓÑÓØÙÖ Ú ËÑÖ ÄØÙÖ ÈÖÖ Ö Ø ÅÐ ÒÙØ ÄÓÙÚҹĹÆÙÚ ÆÓÚÑÖ ¾¼¼ ÊÑÖÑÒØ

Plus en détail

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Î ÓÙ Å ÖÓ Ó Ø Ü Ð Å Ø Ù È ÐØ Ö ¹Å Ð Å Ø ÙºÈ ÐØ ÖÒ ØÓÙÖÖ ÖºÓÑ ÀÓÑ Ô ØØÔ»» ÐØ ÖÒºÓÖ»Ô ÐØ ÖÑ»Û ÐÓÑ º ØÑ Å ÓÙÖ Ù»¾»¾¼¼¼ ÌÝÔÓ Ö Ô Ä Ì ¾ Ù Ø ÙÒ ÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ù ÒØ Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Î ÓÙ

Plus en détail

ÆËÅ ÓÐ Æ Ø ÓÒ Ð ËÙÔ Ö ÙÖ Å Ò ÕÙ Ø ³ ÖÓØ Ò ÕÙ ÄÁËÁ Ä ÓÖ ØÓ Ö ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ë ÒØ ÕÙ Ø ÁÒ Ù ØÖ ÐÐ ÌÀ Ë ÈÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ö ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø ÈÓ Ø Ö ÇÄ Æ ÌÁÇÆ Ä ËÍÈ ÊÁ ÍÊ Å ÆÁÉÍ Ø ³ ÊÇÌ ÀÆÁÉÍ ² ÙÐØ Ë Ò ÓÒ Ñ

Plus en détail

Î ÐÙ Ø Ê Ñ ÙÖ Ô Ø Ð ÓÒÓÑ ÕÙ µ Ð Ê ÓÙÐ Ø ² Ì ÖÖÝ ÊÓÒ ÐÐ ÖÓÙÔ Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ Ö Ø ÄÝÓÒÒ Ñ Ð ÐºÖ ÓÙÐ ØÖ ØÐÝÓÒÒ º Ö Ø ÖÖݺÖÓÒ ÐÐ Ö ØÐÝÓÒÒ º Ö ÈÐ Ò Ð³ ÒØ ÖÚ ÒØ ÓÒ ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÒ ÔÖÓÔÖ Ø Î ÐÙ ¹ Ø¹Ê Ä Ü

Plus en détail

Une infrastructure pour middleware adaptable

Une infrastructure pour middleware adaptable ÁÒ Ø ØÙØ Ê Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Æ ÒØ Une infrastructure pour middleware adaptable È ÖÖ ¹ ÖÐ Ú Ò Ö Ô Ö Ì ÓÑ Ä ÓÙÜ ÓÐ Å Ò Æ ÒØ ÁÒ Ø ØÙØ Ê Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Æ ÒØ ¾ ÖÙ Ð ÀÓÙ Ò Ö ºÈº ¾¾¼ ¹ ¾¾ Æ ÆÌ Ë Ê ÔÔÓÖØ ËØ Ë ÔØ

Plus en détail

ÈÖÓ Ø ÊÆÌÄ Á Ç ËÓÙ ÈÖÓ Ø ¾ ÔÔÖÓ ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØ Ð ¹ Ä ÚÖ Ð ¾º½ Ø Ø Ð³ ÖØ ¹ Î Ö ÓÒ Ö Ø ¼º½ Ñ ¾¼¼¾ Ê ÙÑ ÓÙÑ ÒØ ÔÓÙÖ Ó Ø ÔÖ ÒØ Ö Ö ÒØ Ø Ò ÕÙ Ñ Ò ÙÚÖ Ò Ø Ø ÓÒ ³ ÒØÖÙ ÓÒ Ò Ð Ö Ð³ ÔÔÖÓ ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØ Ð º Ê Ø ÙÖ ÓÒØÖ

Plus en détail

ÌÀ Ë Ç ÌÇÊ Ì Ä³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÈÁ ÊÊ Ì Å ÊÁ ÍÊÁ ËÔ Ð Ø ÁÇÈÀ ËÁÉÍ ÅÇÄ ÍÄ ÁÊ ÈÖ ÒØ Ô Ö Ù ÐÐ ÙÑ Ë ÆÌÁÆÁ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ö ÓØ ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ÎÁ ËÙ Ø Ð Ì Î ÊË Ä ÈÊ Á ÌÁÇÆ Ä ËÌÊÍ ÌÍÊ ÌÊÁ ÁÅ ÆËÁÇÆÆ ÄÄ Ë ÈÁÆ Ä Ë ü

Plus en détail

ÓÐÐ ÓØÓÖÐ Æ ØØÖÙ ÔÖ Ð ÐÓØÕÙ Ì À Ë ÔÓÙÖ ÓØÒÖ Ð Ö ÓØÙÖ Ð³ÓÐ ÅÒ ÈÖ ÔÐØ ÁÒÓÖÑØÕÙ ÌÑÔ ÊÐ ÊÓÓØÕÙ ÙØÓÑØÕÙ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØÒÙ ÔÙÐÕÙÑÒØ ÔÖ Åº ÆÓÐ ÅÍËÍ Ð ¾¼ ÑÖ ¾¼¼½ Á Í ÈÄÅÆÌ ³ÈÈÄÁÌÁÇÆË ÌÊÁÌÅÆÌ Í ËÁÆÄ ËÍÊ ÅÀÁÆË ÈÊÄÄÄË

Plus en détail

Oscillateur. Etireur Amplificateurs Compresseur. Source laser de pompe pour crée une inversion de population dans les milieux amplificateur.

Oscillateur. Etireur Amplificateurs Compresseur. Source laser de pompe pour crée une inversion de population dans les milieux amplificateur. Ä Ð Ö ÑØÓ ÓÒ º Æ ÓÐ ÄÄÁ ÓÙ Ð Ö Ø ÓÒ Â Ò Í Ø Â Ò È ÖÖ ÏÇÄ Ù Ä ÓÖ ØÓ Ö ËÔ ØÖÓÑ ØÖ ÁÓÒ ÕÙ Ø ÅÓÐ ÙÐ Ö ÄÝÓÒ½º Ì Ð Ñ Ø Ö Ê Ñ Ö Ñ ÒØ ¾ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ ÈÖ Ò Ô ³ÙÒ Ò Ð Ö ÑØÓ ÓÒ ÑÔÐ º ½º½ Ä³Ó ÐÐ Ø ÙÖº º º º º º º

Plus en détail

Å ÙÖ ÑÔ ÔÐÑÒØ ÔÖ ÓÖÖÐØÓÒ ³Ñ Ø ÔÔÐØÓÒ Ò ÑÒÕÙ ÓÐ ÖÒÓ ÀÐ ÆÓØ ÓÙÖ ÁÈËÁ ÁÒØØÓÒ Ù ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÑÒÕÙ ÑØÖÙÜ Ø Ø Ð ÖÙÔØÙÖ ØÖÙØÙÖ Ð³ ÑØÓ ÓÔØÕÙ ËÔØÑÖ ¾¼¼ ÄÅÌ¹Ò ÄÓÖØÓÖ ÅÒÕÙ Ø ÌÒÓÐÓµ ÆË Ò»ÆÊ˹ÍÅÊ»ÍÒÚÖ Ø ÈÖ ½ ÚÒÙ Ù ÈÖ

Plus en détail

Ê ÔÔÓÖØ Ø Ù ÐÐ ÙÑ Î Ð ÓÒ ¾ Ù Ò ¾¼¼¼ Ì Ð Ñ Ø Ö Á ÓÖ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ½ ÈÖ ÒØ Ø ÓÒ Ð Ó Ø ¾ Ä ÓÑ Ò ³ Ø Ú Ø ¾º½ Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º ¾º¾ Ö Ø ØÙÖ Ö ÙÜ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ º º º º º º º º

Plus en détail

ÍÆÁÎÊËÁÌ ÌÀÇÄÁÉÍ ÄÇÍÎÁÆ ÙÐØ ËÒ ÔÔÐÕÙ ÄÌÊÁÁÌ Ø ÅÆÌÁËÅ º Ù Ö Ø Êº ÈÖÐ ÇÍÊË Ë½¼¾ Àº ÙÝ ¹º Ù Ö ¹Êº ÈÖÐ ¹Âº ÎÖÚÖ «Ù ÓÒ ÍÒÚÖ ØÖ ÁÇ ÂÒÚÖ ½ ÎÊÌÁËËÅÆÌ Ä ÔÖ ÒØ ÒÓØ ÓÒØ ØÒ ÖÚÖ ÖÖÒ ÔÓÙÖ Ð ÓÙÖ ÈÝ ÕÙ ¾ ¹ ÐØÖØ ÔÒ Ò ÔÖÑÖ

Plus en détail

Estimation du mouvement apparent majoritaire dans une séquence d images vidéo par accumulation de votes bimodaux sur un histogramme approché

Estimation du mouvement apparent majoritaire dans une séquence d images vidéo par accumulation de votes bimodaux sur un histogramme approché Estimation du mouvement apparent majoritaire dans une séquence d images vidéo par accumulation de votes bimodaux sur un histogramme approché Frédéric Comby To cite this version: Frédéric Comby. Estimation

Plus en détail

Ï Í Å Ò Ò ÁÒØ Ö¹Ë Ø Ò ÐÝ Ù ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØ ÍØ Ð Ø ÙÖ ÁÑÔ Ø ÁÑÑ Ø ÁÒØ Ö Ø Ï Í Å Ò Ò Í Ö Ú ÓÙÖ Ò ÐÝ Û Ø ÁÑÑ Ø ÁÑÔ Ø º Å Ð ½ ¾µ ź Ì Ö ½µ Ⱥ ÈÓÒ Ð Ø ½µ ½µ ÄÁÊÅÅ ÍÅÊ ÆÊË ¼ ½ ½ ÊÙ ¾ ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö Ü Ö Ò ¾µ Ä ÓÖ ØÓ

Plus en détail

ÅÁ ÆÆÌË ÌÀË ÇÌÇÊÌ Ä³ÍÆÁÎÊËÁÌ Í ÅÁÆ ËÔÐØ ÇÍËÌÁÉÍ ÖÓ ÊÍ ÊÆ ÎÄÍÌÁÇÆ Ë ÈÊÇÊÅÆË ³ÍÆ ÆÎÁÊÇÆÆÅÆÌ ÁÆÇÊÅÌÁÉÍ ³ÇÍËÌÁÉÍ ÈÊÎÁËÁÇÆÆÄÄ Ì ÓÙØÒÙ Ð ÚÒÖ ½ ÑÖ ½ ÚÒØ Ð ÓÑÑ ÓÒ ³ÜÑÒ ÓÑÔÓ º Ç ÈÖ ÒØ º ÊÁÆ ÊÔÔÓÖØÙÖ Âºº ÈÇÄà ÊÔÔÓÖØÙÖ

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø Ê Æ Ë ÊÌ Ë ¹ È ÊÁË ÒØÖ ÙÒ Ú Ö Ø Ö Ë ÒØ ¹È Ö Í Ê Å ÌÀ Å ÌÁÉÍ Ë Ì ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÉÍ Ì ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ö ÓØ ÙÖ Ð³ÙÒ Ú Ö Ø Ê Æ Ë ÊÌ Ë¹È ÊÁË ËÔ Ð Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ËÙ Ø Ø ÅÓ Ð Ø ÓÒ Ò ÙÖ Ò Ô ÖØ Ö ³ Ñ

Plus en détail

Nanolithographie par anodisation locale en microscopie à force atomique sur le phosphore d'indium pour des applications optoélectroniques

Nanolithographie par anodisation locale en microscopie à force atomique sur le phosphore d'indium pour des applications optoélectroniques Année 2005 N d'ordre : 2005 ISAL 0096 THÈSE Nanolithographie par anodisation locale en microscopie à force atomique sur le phosphore d'indium pour des applications optoélectroniques Jury : Par Edern TRANVOUEZ

Plus en détail

Etude, conception et réalisation d un capteur de micro et nano-forces. Application à la mesure d élasticité des ovocytes.

Etude, conception et réalisation d un capteur de micro et nano-forces. Application à la mesure d élasticité des ovocytes. Etude, conception et réalisation d un capteur de micro et nano-forces. Application à la mesure d élasticité des ovocytes. Mehdi Boukallel To cite this version: Mehdi Boukallel. Etude, conception et réalisation

Plus en détail

ËÓÙ ¹ÈÖÓ Ø ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ö Ø Ò ÕÙ ÔÖ ÙÚ Ì ØÖ Ð ÓØ ÕÙ ÓÕ Ø Á ÐÐ ¹ÀÇÄ ÔÓÙÖ Ð Ý Ø Ñ ØÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ð Ô¹ ÙØÓÑ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÓÙÑ ÒØ Ö Ø Ð Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ Ð ÓØ ÕÙ ÔÓÙÖ Ð Ñ Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ Ô¹ ÙØÓÑ Ø Ø Ý Ø Ñ ØÖ Ò Ø ÓÒ Ó Ò Ð Ø ÒØ

Plus en détail

Découverte et fourniture de services adaptatifs dans les environnements mobiles

Découverte et fourniture de services adaptatifs dans les environnements mobiles Découverte et fourniture de services adaptatifs dans les environnements mobiles Ouahiba Fouial To cite this version: Ouahiba Fouial. Découverte et fourniture de services adaptatifs dans les environnements

Plus en détail

Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille

Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille ÓÒÒ Å Ö Â µ È Ð ÔÔ Å Ø Ù Î Ö ÓÒ ½º Ð ½»¼»½ ÁÍ̹ Ä ÐÐ ÄÁ Ä ÍËÌÄ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ë Ë Á Æ Ë Ì Ì ÀÆÇÄÇ Á Ë ÄÁÄÄ Íº ºÊº ³Áº º º º غ Å ß ÎÁÄÄ Æ ÍÎ ³ Ë É Ì Ðº ¼ ¾¼

Plus en détail

Ä ÇÆ Á Æ Ó ³ÇÊ Ê ¹¾¼¼¾ Ä Èȹ̹¾¼¼¾»¼¾ ÓÐ ÓØÓÖ Ð È Ý ÕÙ Ø ³ ØÖÓÔ Ý ÕÙ ÄÝÓÒ ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ Ú ÒØ Ð³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ä Í ÊÆ Ê ¹Ä ÇÆ ½ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù ÁÈÄÇÅ Ç ÌÇÊ Ì ÖÖ Ø Ù ¼ Ñ Ö ½ ¾µ ËÔ Ð Ø È Ý ÕÙ Ô ÖØ ÙÐ Ô Ö Ä ÓÒ

Plus en détail

Fermilab FERMILAB-THESIS-2003-15

Fermilab FERMILAB-THESIS-2003-15 Fermilab FERMILAB-THESIS-2003-15 ÈÈŹ̹¾¼¼ ¹¼ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ä Å ÁÌ ÊÊ Æ Á ¹Å ÊË ÁÄÄ ÁÁ ÍÄÌ Ë Ë Á Æ Ë ÄÍÅÁÆ ½ Ú ÒÙ ÄÙÑ ÒÝ ½ ¾ Å ÊË ÁÄÄ Ü ¼ Ê Æ ÌÀ Ë Ç ÌÇÊ Ì ËÔ Ð Ø È Ý ÕÙ Å Ø Ñ Ø ÕÙ È Ý ÕÙ È ÖØ ÙÐ Ø ÅÓ Ð Ø ÓÒ

Plus en détail

Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille

Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille Laboratoire d'informatique Fondamentale de Lille ÓÒÒ Å Ö Â µ È Ð ÔÔ Å Ø Ù Î Ö ÓÒ ½º Ð ¼»¼»½ ÁÍ̹ Ä ÐÐ ÄÁ Ä ÍËÌÄ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ë Ë Á Æ Ë Ì Ì ÀÆÇÄÇ Á Ë ÄÁÄÄ Íº ºÊº ³Áº º º º غ Å ß ÎÁÄÄ Æ ÍÎ ³ Ë É Ì Ðº ¼ ¾¼

Plus en détail

ÄÓÐ ØÓÒ Ø ÓÑÑÒ ÊÓÓØ ÖÒ ÅÒØÙÖ ÚÓÐÙÖ ØÓÙÖÒÒغ ÊÓÐÓ ÄÓÞÒÓ ÀÍÖ ØÕÙ Ø ÁÒÓ Ø Ë ØÑ ÓÑÔÐÜ ÀÍÁ˵ ÍÅÊ ÆÊË ÍÒÚÖ Ø ÌÒÓÐÓ ÓÑÔÒ È ¾¼¾ ¼¾¼ ÓÑÔÒ Ü Ìк ¼µ ¾ ¾ Ü ¼µ ¾ Ñк ÊÓÐÓºÄÓÞÒÓ ºÙØºÖ ËÔØÑÖ ½ ¾¼¼½ ½ ½ ÓÒØÜØ ÒØÕÙ Ä ÚÒ

Plus en détail

ÓÒ ÔØ ÓÒ Ø Ö Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ ÓÙØ Ð ÑÙÐ Ø ÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÔÖÓØÓÓÐ Ø ÓÒ Ð ÑÙÐØ Ø ÃÅÈ ÃÓÙ Ò ¼»¼»¾¼¼¼ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½º½ ÓÒØ ÜØ Ò Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ Ö Ù Ø º º

Plus en détail

Æ Æ ³ÓÖ Ö ÍÒ Ú Ö Ø È ÊÁË ¹ Ò ÖÓØ Í Ê ÈÀ ËÁÉÍ ÌÀ Ë ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù ÔÐÑ Ç Ì ÍÊ Ä³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ È ÊÁË ËÔ Ð Ø Å Ø Ó È Ý ÕÙ Ò Ì Ð Ø Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ô Ö Ö ÓÙÖ Ð Ñ Ö ¾¼¼½ ÇÆÌÊÁ ÍÌÁÇÆ Ä Ì ÊÅÁÆ

Plus en détail

Analyse de courbes de consommation électrique par

Analyse de courbes de consommation électrique par INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE Analyse de courbes de consommation électrique par chaînes de Markov cachées Jean-Baptiste Durand Laurent Bozzi Gilles Celeux Christian Derquenne

Plus en détail

ÍÆÁÎÊËÁÌ ÄÁË ÈËÄ ÇÄ ÇÌÇÊÄ ËÁÆË ÈÇÍÊ Ä³ÁÆÆÁÍÊ ÄÊÅÇÆ̹ÊÊÆ ÌÀË ÔÖ ÒØ ÔÖ ÚÖ Ä ÁÒÒÙÖ ºÆºËºÈºËº ÓÖÑØÓÒ ÓØÓÖÐ ÐØÖÓÒÕÙ Ø Ý ØÑ ÈÓÙÖ ÓØÒÖ Ð Ö ÇÌÍÊ ³ÍÆÁÎÊËÁÌ ËÔÐØ Î ÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÊÓÓØÕÙµ ÓÒØÖÙØÓÒ Ð ÒÚØÓÒ ÙØÓÒÓÑ ³ÙÒ ÚÙÐ

Plus en détail

POLYDOC : UN EXEMPLE D APPLICATION XML POUR LA CRÉATION PERSONNALISÉE DE POLYCOPIÉS Michel Cubero-Castan

POLYDOC : UN EXEMPLE D APPLICATION XML POUR LA CRÉATION PERSONNALISÉE DE POLYCOPIÉS Michel Cubero-Castan Cahiers GUTenberg GUT POLYDOC : UN EXEMPLE D APPLICATION XML POUR LA CRÉATION PERSONNALISÉE DE POLYCOPIÉS Michel Cubero-Castan Cahiers GUTenberg, no 35-36 (2000), p. 133-155.

Plus en détail

ÍÆÁÎÊËÁÌ ÊÇÁÌ ³ÇÆÇÅÁ Ì Ë ËÁÆË ³Á¹ÅÊËÁÄÄ ÓÐ ÓØÓÖÐ ËÒ ÓÒÓÑÕÙ Ø ØÓÒ ³Ü¹ÅÖ ÐÐ ÒØÖ ³ØÙ Ø ÊÖ ÙÖ Ð ÇÖÒ ØÓÒ Ø Ð ØÓÒ ÁÆËÌÁÌÍÌ ³ÅÁÆÁËÌÊÌÁÇÆ Ë ÆÌÊÈÊÁËË ÌÀË ÇÌÇÊÌ Æ ËÁÆË ËÌÁÇÆ ÔÖ ÒØ ÔÖ ÐÜ ËÓÙÔÖ ÓÒ Ë Ä ÎÇÄÌÁÄÁÌ ËÌÇÀËÌÁÉÍ

Plus en détail

ÓÐ ÓØÓÖ Ð Å Ø Ñ Ø ÕÙ Ë Ò Ø Ì ÒÓÐÓ Ð³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Í Ê ÁÅ ÓÖÑ Ð Ø ÓÒ ÓÒÒ Ò ÓÙÑ ÒØ Ö Ø ÓÒÒ Ò ÓÒ ÔØÙ ÐРг ³ÓÒØÓÐÓ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð Ö ÔØ ÓÒ ÓÙÑ ÒØ Ù ÓÚ Ù Ð ÌÀ Ë ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ð Å Ö ¾¼¼ ÔÓÙÖ

Plus en détail

Ì ÖÖÝ ÅÓÝ ÙÜ ÖÓÙÔ Å Ë ÂÙ ÐÐ Ø ¾¼¼¾ Ì Ò ÕÙ ÑÙÐØ ÒØ ÔÓÙÖ Ð Ö ÙØ ÓÒ Ð³ ÑÔÐ Ø ÓÒ Ð Ñ Ò Ò ÙÒ Ò ÐÓ Ø ÕÙ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð³ Ò Ù ØÖ ÓÖ Ø Ö Ö Ø ÙÖ ÈÖÓ º Ö Ñ ¹ Ö Ó¹ Ö Ø ÙÖ ÈÖÓ º ËÓÔ ³ ÑÓÙÖ ÈÖÓ º ÖÒ Ö Ô Ò ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ø ÓØÓÖ

Plus en détail

ÉÍ ÄÉÍ ËÊ ÈÈ ÄËÁÆÌÊÇ Í ÌÁ Ë ÄÊÁ¹ÍÒ Ú Ö Ø È Ö Á ÇÖ Ý Æ ÓÐ Ó Ø Ó ØÐÖ º Ö ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ËÙ Ë˹ÁÁ¹ ÓÒÒ Ú Ò Ë ÓÒØ ÓÒÒ Ð Ø ØÈÖ Ò Ô ÍÒËÝ Ø Ñ Ø ÓÒ ÓÒÒ Ë µ ÉÙ³ ØÕÙ³ÙÒ ÓÒÒ ÈÓÙÖÕÙÓ Ô ÙÒËÝ Ø Ñ Ø ÓÒ Ö ÈÓÙÖÕÙÓ Ö À ØÓÖ

Plus en détail

DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION DE MÉTHODES DOSIMÉTRIQUES EN LIGNE POUR LE TRAITEMENT DU CANCER DE LA PROSTATE

DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION DE MÉTHODES DOSIMÉTRIQUES EN LIGNE POUR LE TRAITEMENT DU CANCER DE LA PROSTATE DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION DE MÉTHODES DOSIMÉTRIQUES EN LIGNE POUR LE TRAITEMENT DU CANCER DE LA PROSTATE THÈSE N O 3267 (2005) PRÉSENTÉE À LA FACULTÉ SCIENCES DE BASE Institut de physique de l'énergie

Plus en détail

Ä Ö Ò Ø ÓÒ Ð ¾ ÕÙ ÔÙ ÙÜ ÑÓ Ø Ö ÓÒÒ Ò ØÖ ÔÖÙ ÒØ Ò Ð Ó ÚÓ Ò Ù ÐÐ ÒØ Ô Ö Ó ÔÖÓÔÖ ÒØ Ò ÐÐ Ø ÔÖ Ô Ö ÒØ Ù ÓÑ Ø ÕÙ Ò ÙÒ Ô Ø Ø Ð Ô Ò Ö ÑÙ Ø ÓÙ ÖÓÙ ÐÐ Ø Ø Ö ÒØ

Ä Ö Ò Ø ÓÒ Ð ¾ ÕÙ ÔÙ ÙÜ ÑÓ Ø Ö ÓÒÒ Ò ØÖ ÔÖÙ ÒØ Ò Ð Ó ÚÓ Ò Ù ÐÐ ÒØ Ô Ö Ó ÔÖÓÔÖ ÒØ Ò ÐÐ Ø ÔÖ Ô Ö ÒØ Ù ÓÑ Ø ÕÙ Ò ÙÒ Ô Ø Ø Ð Ô Ò Ö ÑÙ Ø ÓÙ ÖÓÙ ÐÐ Ø Ø Ö ÒØ ÉÙ ÐÕÙ Ô ³À ØÓ Ö Ò Ð Ð ØØ Ö ØÙÖ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØØ Ð Ø ÓÒ ÔÖÓÔÓ ÕÙ ÐÕÙ ÔÐÓÒ Ò Ð³À ØÓ Ö ÐÓÒ Ö ÒØ ÑÓ º ÚÓ Ø ÓÒ ³ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ØÓÖ ÕÙ ÒÐÙ Ò Ð³ ÒØÖ Ù ³ÙÒ ÖÓÑ Ò Ú Ð Ô ØÖ Ï Ø ÖÐÓÓ Å Ö Ð Ø Ð³ÓÙÔ Ø ÓÒ ÔÖÙ ÒÒ ½ ¼ Ò ÓÙÐ

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø Ð Å Ø ÖÖ Ò Ü¹Å Ö ÐÐ ÁÁ Ä ÓÖ ØÓ Ö Ù ÒØÖ È Ý ÕÙ È ÖØ ÙÐ Å Ö ÐÐ ØØ Ø ÒØ ØÙÐ ØÙ Ò Ø ÓÒ Ø ÑÓ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ ËÝ Ø Ñ ØÖ Ù Ö Ò ÐÐ ÁÊ ¹ ØÖ ÙØ ÁÒ Ö ØÖÙØÙÖ Û Ø Ê ÑÓØ ÒØ ÓÒØÖÓÐ ÔÖ ÒØ Ô Ö Î Ò ÒØ ÖÓÒÒ ÁÒ Ò ÙÖ Ê

Plus en détail

Astrocyte. Neurone. Espace extracellulaire. Ca++ Ca++ Ca++ canal ionique. gap jonction. gap jonction. diffusion. canal ionique Ca++ gap jonction

Astrocyte. Neurone. Espace extracellulaire. Ca++ Ca++ Ca++ canal ionique. gap jonction. gap jonction. diffusion. canal ionique Ca++ gap jonction ÖÓÒØ ÔÖÓ Ö Ø ÑÓ Ð Ø ÓÒ ÒØ Ú ÙÐ Ö Ö Ö ÙÜ Ù ÐÐ Ñ ØØ ÔÙ Ø Å Ö ÐÐ Ð ¾ ÓØÓ Ö ¾¼¼ º ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÓÐÓ ÕÙ Ä ÔÖ ÓÒ ÓÖØ Ð ÒÚ ÒØ µ ÍÒ Ø ÙÒ ÔÓÐ Ö Ø ÓÒ Ø ÑÔÓÖ Ö Ø Ö Ò ÑÔÐ ÙÖ Ò ÙÖÓÒ ÕÙ ÔÖÓÔ Ð ÒØ Ñ ÒØ ÑÑ»Ñ Òµ Ò Ð ÖÚ Ùº

Plus en détail

Imagerie magnétique par micro-squid à basse température

Imagerie magnétique par micro-squid à basse température Imagerie magnétique par micro-squid à basse température Cécile Veauvy To cite this version: Cécile Veauvy. Imagerie magnétique par micro-squid à basse température. Supraconductivité [cond-mat.supr-con].

Plus en détail

méthodes numériques appliquées

méthodes numériques appliquées C O L L E C T I O N G R E N O B L E S C I E N C E S dirigée par jean bornarel méthodes numériques appliquées pour le scientifique et l ingénieur Jean-Philippe GRIVET Méthodes numériques appliquées pour

Plus en détail

arxiv: v2 [math.gt] 30 Oct 2009

arxiv: v2 [math.gt] 30 Oct 2009 ËÈ Ë ÅÇ ÍÄ Ë ÊÌ ÁÆË ÈÇÄ Ê Ë ÈÊÇ ÌÁ Ë ÅÁÊÇÁÊË Ô Ö ÄÙ ÓÚ Å ÖÕÙ rxiv:0806.3569v [mth.gt] 30 Oct 009 ØÖ Øº ÔÖÓ Ø Ú Ñ ÖÖÓÖ ÔÓÐÝ ÖÓÒ ÔÖÓ Ø Ú ÔÓÐÝ ÖÓÒ Ò ÓÛ Û Ø Ö Ø ÓÒ ÖÓ Ø º Ï ÓÒ ØÖÙØ Ò ÜÔÐ Ø ÓÑÓÖÔ Ñ ØÛ Ò Ø

Plus en détail

s orienter dans le langage : l indexicalité

s orienter dans le langage : l indexicalité Publications de la Sorbonne 212, rue Saint-Jacques, 75005 Paris Tél. : 01 43 25 80 15 Fax : 01 43 54 03 24 sous la direction de perrine marthelot s orienter dans le langage : l indexicalité Les indexicaux

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø ÅÓÒØÖ Ð ÍÒ ÑÓ Ð ÙÒ ÓÖÑ ÔÓÙÖ Ð ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ø Ð Ñ Ø ÑÓ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ Ñ ÑÓ Ö ³ ÒØÖ ÔÖ Ô Ö ÇÐ Ú Ö Ö Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ö Ö ÓÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÙÐØ ÖØ Ø Ò Ì ÔÖ ÒØ Ð ÙÐØ ØÙ ÙÔ Ö ÙÖ Ò ÚÙ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ö È

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø Ö ÒÓ Ê Ð ÌÓÙÖ ÓÐ ÓØÓÖ Ð Ë ÒØ Ë Ò Ø Ì ÒÓÐÓ ÒÒ ÍÒ Ú Ö Ø Ö ¾¼¼¾¹¾¼¼ BLOIS CHINON ÌÀ Ë ÈÇÍÊ Ç Ì ÆÁÊ Ä Ê Ç Ì ÍÊ Ä³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÌÇÍÊË ÔÐ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÔÖ ÒØ Ø ÓÙØ ÒÙ ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ô Ö Æ ÓÐ Ä ÊÇ À Ð Ñ Ö

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø È Ö º ÖÓØ È Ö µ ÓÐ ÓØÓÖ Ð ³ ØÖÓÒÓÑ Ø ³ ØÖÓÔ Ý ÕÙ ³ÁÐ Ö Ò Ç ÌÇÊ Ì Í Ê È Ý ÕÙ ËÔ Ð Ø ØÖÓÔ Ý ÕÙ Ø ÁÒ ØÖÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ó Â Ê ÅÁ ÇÁËËÁ Ê ØÙ ÓÑ Ø Ò ÒØ Ö ÖÓÑ ØÖ Ñ ÐÐ Ñ ØÖ ÕÙ Ò ÐÝ Ó ÖÚ Ø ÓÒ ÑÓÐ ÙÐ Ë À ¾ Ë

Plus en détail

N f N 1. Ψ(Q 1,...,Q f ) propre = (Q κ ), ... A j1...j f. χ (κ) j κ. j 1 =1

N f N 1. Ψ(Q 1,...,Q f ) propre = (Q κ ), ... A j1...j f. χ (κ) j κ. j 1 =1 ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ð Ñ Ø Ó ÅÙÐØ ¹ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ì Ñ ¹ Ô Ò ÒØ À ÖØÖ Å Ì Àµº Ò ØØ ÌÅÅ ÁÒ Ø ØÙØ ÖÐ Ö Ö Ø ÍÅÊ ¾ ½ ¼½ ÍÒ Ú Ö Ø ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö ÁÁ ¹ ¼ ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö Ü ¼ Ö Ò µ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ä ÝÒ Ñ ÕÙ ÕÙ ÒØ ÕÙ Ò Ø Ð Ö ÓÐÙØ ÓÒ Ð³

Plus en détail

¹ËÁÊ ¹ Ê ÔÔÓÖØ Ø ÈÖÓ Ø Ä Ò Ø Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ö Ò Ó Ò Æ Ó Ò Ö Ñ ÒØ ÀÙ ÖØ Æ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¾ ¾ Ì Ð Å Ø Ö ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ Ø Ø Ð³ ÖØ ½ ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Plus en détail

ÍÒ Ú Ö Ø Ä ÙÐØ Ë Ò ÔÔÐ ÕÙ ÓÐÐ ÓØÓÖ Ø Ë Ò Ð³ÁÒ Ò ÙÖ Ö Ø ØÙÖ ÓÐÓ Ø ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ä Ú ÐÓÖ Ø ÓÒ Ê Ù ÖÓÝ Ø Å Ø ÐÐ ÕÙ ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ ³ÙÒ ÔÖÓ ÒØ Ö Ì ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ö ÓØ ÙÖ Ò Ë Ò Ð³ÁÒ Ò ÙÖ Ô Ö È ÖÖ ¹ Ö ÒÓ Ê

Plus en détail

Vérification d invariants de systèmes paramétrés par superposition

Vérification d invariants de systèmes paramétrés par superposition Université defranche-comté École doctorale Sciences Pour l Ingénieur et Microtechniques U.F.R. des Sciences et Techniques Vérification d invariants de systèmes paramétrés par superposition THÈSE présentée

Plus en détail

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ò Â Ú Ü Ò Ö Å ½ ÔØ Ñ Ö ¾¼½ Ì Ñ Ø Ö ½ ÆÓØ ÓÙÖ ¾ ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º½º½ À Ó ÏÓÖ º º º

Plus en détail

ËÓÙ ¹ÈÖÓ Ø ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ö Ø Ò ÕÙ ÔÖ ÙÚ Ì ØÖ ÁÒØ Ö ÒØÖ ÓÕ Ø Ä Æ Ö ÔØ ÓÒ ÓÙÑ ÒØ Ö Ø Ð ÔÖ Ñ Ö Ú Ö ÓÒ Ð ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ ÒØÖ Ð Ý Ø Ñ ÓÕ Ø Ä Æ Ø Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ð Ù Ö ÔÖ ÙÚ ³ Ð Ø Ô Ö Ö Ö ØÙÖ º ÙØ ÙÖ µ Ù ØÐ Ù ÐÚ Ö Ó È ÖÖ

Plus en détail

Ä Ù Ù ÊÇÇÌ Ö ÔÓÙÖ Ä ÒÙÜ Ö ÙÑ Ö º ÙÑ Ä ÒÙܺ ͺÇÖ Ö º ÙÑ Ö Ò ÜºÓÖ Î Ö ÓÒ ¾º ¾½ Ë ÔØ Ñ Ö ½ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÈÖ Ñ ÙÐ ½ ½º½ À ØÓ Ö Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Plus en détail

Ú ÒعÈÖÓÔÓ Ø ØØØØ Ø ØØØ Ø ØØØØ ØØØ ØØØ ØØØØØØ Ø Ø ØØ Ø ØØØØØ ØØØ Ø ØØ Ø Ø ØØ ØØØ ØØ Ø ØØØØØØØØ ØØØØØ Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø ØØØØ Ø Ø Ø Ø ØØ Ø Ø ØØØ Ø Ø Ø Ø ØØØ

Ú ÒعÈÖÓÔÓ Ø ØØØØ Ø ØØØ Ø ØØØØ ØØØ ØØØ ØØØØØØ Ø Ø ØØ Ø ØØØØØ ØØØ Ø ØØ Ø Ø ØØ ØØØ ØØ Ø ØØØØØØØØ ØØØØØ Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø ØØØØ Ø Ø Ø Ø ØØ Ø Ø ØØØ Ø Ø Ø Ø ØØØ Ò Å Ö ÓÚ Ö ÙÐ ÔÓÙÖ Ð³ Ò ÐÝ ÕÙ Ò ÓÐÓ ÕÙ Æ ÓÐ Î Ö Ò Ä ÓÖ ØÓ Ö ËØ Ø Ø ÕÙ Ø ÒÓÑ ÍÅÊ ÆÊË ¼ ½ ¹ ÍÅÊ ÁÆÊ ½½ ¾ ÍÒ Ú Ö Ø ³ ÚÖÝ Î Ð ³ ÓÒÒ Ä ½½ ÂÙ ÐÐ Ø ¾¼¼ Ú ÒعÈÖÓÔÓ Ø ØØØØ Ø ØØØ Ø ØØØØ ØØØ ØØØ ØØØØØØ Ø Ø ØØ Ø ØØØØØ

Plus en détail

P etit pat hw o rk de ombinatoire énumérative Mireille Bousquet-Mélou, CNRS, LaBRI, Bo rdeaux http://www.lab ri.fr/ b ousquet

P etit pat hw o rk de ombinatoire énumérative Mireille Bousquet-Mélou, CNRS, LaBRI, Bo rdeaux http://www.lab ri.fr/ b ousquet Ô Ø ÛÓÖ È Ø Ø ÓÑ Ò ØÓ Ö ÒÙÑ Ö Ø Ú Å Ö ÐÐ ÓÙ Õ٠عŠÐÓÙ ÆÊË Ä ÊÁ ÓÖ ÙÜ ØØÔ»»ÛÛÛºÐ Ö º Ö» ÓÙ ÕÙ Ø Ä ÓÑ Ò ØÓ Ö ÒÙÑ Ö Ø Ú ººº ³ ØÕÙÓ ÈÓÙÖÕÙÓ ÓÑÑ ÒØ ÇÅÈÌ Ê κ ij ÖØ ÓÑÔØ Ö Ô Ðغ Ø Ð ÖÐ ÒÓÑ Ö Ö Ö ÒÓÑ Ö Ö ÒÓÑ

Plus en détail

1,96 Z 0,05 = 1,64 t 0,975;38 = 2,02 χ 2 1;0.05 = 3,84.

1,96 Z 0,05 = 1,64 t 0,975;38 = 2,02 χ 2 1;0.05 = 3,84. Ô ½ ØØ ÒØ ÓÒ ÈÖ Ò Þ α = 5% ÔÓÙÖ ØÓÙ Ð Ø Ø Ø ÒØ ÖÚ ÐÐ ÓÒ Ò º Z 0,025 = 1,96 Z 0,05 = 1,64 t 0,975;38 = 2,02 χ 2 1;0.05 = 3,84. ÉÙ Ø ÓÒ ½ ½¼ ÔÓ ÒØ µ ÓÑÔÐ Ø Þ Ð Ø Ð Ù ¹ ÓÙ Ò Ö ÔÓÒ ÒØ Ô Ö ÎÖ ÓÙ ÙÜ ÔÓÙÖ ÙÒ

Plus en détail

ÇÆ ÈÌÁÇÆ Ì Ê ÄÁË ÌÁÇÆ ³ÍÆ ÈÈÄÁ ÌÁÇÆ ËÌÁÇÆ Ê Ë Í Ë ÇÅÈÇË ÆÌË Ê È ÊÌÁË Ô Ö ÅÓ Ñ Ö Þ Ñ ÑÓ Ö ÔÖ ÒØ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ñ Ø Ñ Ø ÕÙ Ø ³ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ Ò ÚÙ Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ö Ñ ØÖ Ò ÅºËºµ ÍÄÌ Ë Ë Á Æ Ë ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ËÀ Ê ÊÇÇÃ

Plus en détail

T(t) = T(t dt) + (T eq T(t dt))(1 e dt/τ T

T(t) = T(t dt) + (T eq T(t dt))(1 e dt/τ T ÓÙÑÒØØÓÒ ÔÝ ÕÙ Ù ÐÓÐ ÔÓÕÙ ÑÙÐØÓÒ Ù ÐÑØ ËÑÐÑØ ÑÐÐ Ê ÒÓÚÑÖ ¾¼¼ ÐÓÐ Ø ÔÐÑÒØ ÓÒÙ ÔÓÙÖ ÙÒ ÙØÐ ØÓÒ Ò ÌÈ ËÒ Ð Î Ø Ð ÌÖÖ Ò Äݺ ÁÐ ÓÑÔÓÖØ ÙÒ ÒØÖ ÖÔÕÙ ÓÙÔÐ ÙÒ ÑÓÐ ÔÝ ÕÙ ÑÔÐ Ù ÐÑغ ÑÓÐ ÔÝ ÕÙ Ø ÖØ Ò ÓÙÑÒغ Ä ÔÝ ÕÙ

Plus en détail

Na +, - OOC COO -,NH 4. NH 4 +, - OOC COO -,Na + La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés Louis Pasteur

Na +, - OOC COO -,NH 4. NH 4 +, - OOC COO -,Na + La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés Louis Pasteur ÍÒ Ø ³ Ò Ò Ñ ÒØ Ä ¾¼ +, - -, 4 + 4 +, - -, + L chnc n sourit qu'ux sprits bin préprés Louis Pstur ÓÙÑ ÒØ ³ ÓÑÔ Ò Ñ ÒØ Ñ ÓÖ Ò ÕÙ ¾¼¼ µ ÈÖ Ñ Ö Ô ÖØ ËØÖÙØÙÖ Äº ÂÙÐÐ Ò ¾ ÈÖ Ñ ÙÐ ÓÙÑ ÒØ Ø Ò Ú Ò Öº ÁÐ Ò Ð Ö

Plus en détail

Propagation acoustique dans les guides d ondes courbes et Problème avec source dans un écoulement cisaillé

Propagation acoustique dans les guides d ondes courbes et Problème avec source dans un écoulement cisaillé Propagation acoustique dans les guides d ondes courbes et Problème avec source dans un écoulement cisaillé Simon Félix To cite this version: Simon Félix. Propagation acoustique dans les guides d ondes

Plus en détail

¾ Ê Å Ê Á Å ÆÌË Å Ö Ñ Ö Ñ ÒØ ÚÓÒØ ³ ÓÖ ÑÓÒ ÔÓÙ ÒÒ ¹Ä ÙÖ Õ٠٠г Ð ÚÖ Ø Õ٠ѳ Ð Ö Ð Öº ÁÐ ÚÓÒØ Ò Ù Ø ÙÜ ÐÙ Ö Ñ Ð Ø ÒØ Ø ÓÐÐ ÓÖ Ø ÙÖ Ú Ð ÕÙ Ð Ô ÖØ Ð Ñ Ñ

¾ Ê Å Ê Á Å ÆÌË Å Ö Ñ Ö Ñ ÒØ ÚÓÒØ ³ ÓÖ ÑÓÒ ÔÓÙ ÒÒ ¹Ä ÙÖ Õ٠٠г Ð ÚÖ Ø Õ٠ѳ Ð Ö Ð Öº ÁÐ ÚÓÒØ Ò Ù Ø ÙÜ ÐÙ Ö Ñ Ð Ø ÒØ Ø ÓÐÐ ÓÖ Ø ÙÖ Ú Ð ÕÙ Ð Ô ÖØ Ð Ñ Ñ ½ ÄÁÎÊ Â Æ¹ Î Ë Ä ÄÄÇÍ Ä Á ÍÄÇÁË ÊÆ ÌË ÊÇÍÌ Æ Ê Æ Ê ÄÄ ¾ Ê Å Ê Á Å ÆÌË Å Ö Ñ Ö Ñ ÒØ ÚÓÒØ ³ ÓÖ ÑÓÒ ÔÓÙ ÒÒ ¹Ä ÙÖ Õ٠٠г Ð ÚÖ Ø Õ٠ѳ Ð Ö Ð Öº ÁÐ ÚÓÒØ Ò Ù Ø ÙÜ ÐÙ Ö Ñ Ð Ø ÒØ Ø ÓÐÐ ÓÖ Ø ÙÖ Ú Ð ÕÙ Ð Ô ÖØ Ð

Plus en détail

arxiv:physics/ v1 [physics.acc-ph] 17 May 2005

arxiv:physics/ v1 [physics.acc-ph] 17 May 2005 arxiv:physics/0505113v1 [physics.acc-ph] 17 May 2005 Ð Ö Ø ÓÒ È ÖØ ÙÐ Ò ÙÒ ÈÐ Ñ Ü Ø Ô Ö ÙÒ Ä Ö º ÖÒ Ö Ä ÓÖ ØÓ Ö Ä ÔÖ Ò ¹Ê Ò Ù Ø ÓÐ ÈÓÐÝØ Ò ÕÙ ÁÆ¾È ² ÆÊË ½½¾ È Ð Ù Ö Ò Å ÑÓ Ö Ñ Ø ³ Ð Ø Ø ÓÒ ÓÙØ ÒÙ Ð ½½

Plus en détail

¾

¾ ÖÚ Ñ ÒØ Ð Ò Ö ÅÓ Ð Ø ÓÒ Ð Ñ ÒØ Ö Ö Ò ÊÇÍ ÀÁ Ê ¾½ Ñ Ö ¾¼¼ ¾ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ Ò Ö Ð Ø ½º½ ÆÓØ ÓÒ Ý Ø Ñ ÖÚ º¹ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½º½ Ä Ø Ð ÓÑÑ Ò º º º º º º

Plus en détail

IDIAP IDIAP. Martigny - Valais - Suisse

IDIAP IDIAP. Martigny - Valais - Suisse R E S E A R C H R E P O R T IDIAP IDIAP Martigny - Valais - Suisse ÁÆØ Ö Ø Ò ËÈ ÓÙ Ø Ò Ð Ò Ù Ø ÓÒ ÌÖ ÒØ Ð Ò ËÝ Ø Ñ Ú ÐÓÔÑ ÒØ ÙÐ ÖÒ Ö À ÖÚ ÓÙÖÐ Ö Å ÖØ Ò Ê Ñ Ò Â Ò¹ Ö ÔÔ Ð Ö Á Á ÈßÊÊ ¹¾½ ÆÓÚ Ñ Ö ½ Ë Ð Ó

Plus en détail

arxiv:math/ v1 [math.ds] 5 Dec 2003

arxiv:math/ v1 [math.ds] 5 Dec 2003 Ä ËË Ë ³ÀÇÅÇÌÇÈÁ À ÅÈË Î Ì ÍÊË ÅÇÊË ¹ËÅ Ä Ë ÆË ËÁÆ ÍÄ ÊÁÌ ËÍÊ Ä Ë Á Ê Ë Ë Á ÊÌ arxiv:math/0312127v1 [math.ds] 5 Dec 2003 Ê ÙÑ º ÆÓÙ ÓÒ ÖÓÒ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ ³ÙÒ Ú Ö Ø Ñ Ò ÓÒ ØÖÓ ÓÑÔ Ø ÓÖ ÒØ Ð Ø Ò ÓÖ Ò Ð Ô Ö S

Plus en détail

a = OM = x(t) u x +y(t) u y +z(t) u z d u x dt = d u y dt d OM = dx u x +dy u y +dz u z r = OH = Ø Ò M г Ü (Oz) θ = ( Ox, OH) z = HM

a = OM = x(t) u x +y(t) u y +z(t) u z d u x dt = d u y dt d OM = dx u x +dy u y +dz u z r = OH = Ø Ò M г Ü (Oz) θ = ( Ox, OH) z = HM ij ÒØ Ð Ù ÓÙÖ Ò ÈÀ ËÁÉÍ ÄÝ Ù Ø Ú Ð ËÔ ÈÌ Ì Ð Ñ Ø Ö Å Ò ÕÙ ½º Ò Ñ Ø ÕÙ ¾º ÈÖ Ò Ô Ð ÝÒ Ñ ÕÙ º Ò Ö ³ÙÒ ÔÓ ÒØ Ñ Ø Ö Ð º ÅÓÙÚ Ñ ÒØ ³ÙÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ò ÙÒ ÑÔ Ð ØÖ ÕÙ ÓÙ Ñ Ò Ø ÕÙ º Ì ÓÖ Ñ Ù ÑÓÑ ÒØ Ò Ø ÕÙ º ÅÓÙÚ

Plus en détail

TUTORAT ELECTRONIQUE EN ANALYSE MATHEMATIQUE - TEAM

TUTORAT ELECTRONIQUE EN ANALYSE MATHEMATIQUE - TEAM TUTORAT ELECTRONIQUE EN ANALYSE MATHEMATIQUE - TEAM 2010 Année scolaire 2010-2011 Cours / Exercices Auteurs de la Ressource Pédagogique Charnay Michel Dubois Gérard Jai Mohammed Tutorat Electronique en

Plus en détail

Méthodes de quantification optimale pour le filtrage et applications à la finance

Méthodes de quantification optimale pour le filtrage et applications à la finance Méthodes de quantification optimale pour le filtrage et applications à la finance Afef Sellami To cite this version: Afef Sellami. Méthodes de quantification optimale pour le filtrage et applications à

Plus en détail

THÈSE. En vue de l obtention du DOCTORAT DE L UNIVERSITÉ DE TOULOUSE. Présentée et soutenue par Mélanie SORIANO Le 30 septembre 2009

THÈSE. En vue de l obtention du DOCTORAT DE L UNIVERSITÉ DE TOULOUSE. Présentée et soutenue par Mélanie SORIANO Le 30 septembre 2009 THÈSE En vue de l obtention du DOCTORAT DE L UNIVERSITÉ DE TOULOUSE Délivré par : l Université Toulouse III - Paul Sabatier Discipline ou spécialité : Astérosismologie Présentée et soutenue par Mélanie

Plus en détail

arxiv: v1 [math.ag] 18 Dec 2008

arxiv: v1 [math.ag] 18 Dec 2008 arxiv:0812.3527v1 [math.ag] 18 Dec 2008 ÉÍÁ ÁËÌÊÁ ÍÌÁÇÆ Ì Á Ê ÆÌÁ ÁÄÁÌ ÀÙ Ý Ò Ê ÙÑ º ÇÒ ÔÖÓÔÓ ÙÒ Ö Ø Ö ³ ÕÙ ØÖ ÙØ ÓÒ Ô Ö Ð Ö ÒØ Ð Ø Ö¹ Ø Ò ÒÚ Ö ÒØ Ö Ø Ñ Ø ÕÙ º ÓÑ Ò Ú Ð Ñ Ø Ó Ô ÒØ Ø Ð Ñ ÙÖ ÝÑÔØÓØ ÕÙ Ö

Plus en détail

Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÎÓ ÙÐ Ö ½º½ Ä ÓÖÔ ÓÖ ÓÒÒ ÒÓÑ Ö Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ Ô ØÓÔÓÐÓ ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÎÓ ÙÐ Ö ½º½ Ä ÓÖÔ ÓÖ ÓÒÒ ÒÓÑ Ö Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ Ô ØÓÔÓÐÓ ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÌÓÔÓÐÓ Ò ÐÝ Ø ÐÙÐ Ö ÒØ Ð Ö Ö È ÙÐ Ò Î Ö ÓÒ ÔÖ Ð Ñ Ò Ö ÓÙÖ ØÖÓ Ñ ÒÒ Ð Ò ÓÐ ÆÓÖÑ Ð ËÙÔ Ö ÙÖ ÒÒ ¾¼¼ ¹¾¼¼ ½ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÎÓ ÙÐ Ö ½º½ Ä ÓÖÔ ÓÖ ÓÒÒ ÒÓÑ Ö Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾

Plus en détail

arxiv: v2 [math.ag] 15 Feb 2008

arxiv: v2 [math.ag] 15 Feb 2008 axiv:0704.1236v2 [math.ag] 15 Feb 2008 ËÙÖ Ð ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ù ÖÓÙÔ ÓÒÑÒØÐ ³ÙÒ ÚÖØ ÔÖÚ ³ÙÒ Ú ÙÖ ÖÓ ÑÒØ ½ ½º½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÒÓÖÑÙÜ ÑÔÐ ÆÐ ÓÖÒ ½ ÚÖÖ ¾¼¼ ÍÒ ÖÔØÓÒ ÐØÖÒØÚ Ò Ð³ Ò ÐØ Ð ÖÖ ³ÙÒ ÖÔØÓÒ ÐØÖÒØÚ Ù ÖÓÙÔ ÓÒÑÒØÐ

Plus en détail

Méthode de décomposition de domaine et conditions aux limites artificielles en mécanique des fluides:

Méthode de décomposition de domaine et conditions aux limites artificielles en mécanique des fluides: Méthode de décomposition de domaine et conditions aux limites artificielles en mécanique des fluides: méthode Optimisée d Orde 2. Caroline Japhet To cite this version: Caroline Japhet. Méthode de décomposition

Plus en détail

Ð Ø Ò Ð ÙØÓÑ Ø Ø ÑÔÓÖ Å ÑÓ Ö Å Ø Ö¾ ÙÜ ÓÖÐÓ ËÓÙ Ð Ö Ø ÓÒ È ØÖ ÓÙÝ Ö ØÆ ÓÐ Å Ö Ý ÙÝ Ð ÒÆ Ú ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ Ò Ö ÔÔÓÖØ ÒÓÙ ØÙ ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ð³ Ð Ø ³ÙÒ Ø Ø Ò Ð Ê ÙÑ Ú ÙÒ ÙÐ ÓÖÐÓ ºÆÓÙ ÑÓÒØÖÓÒ ÕÙ³ Ð ØÆȹÓÑÔÐ ØÔÓÙÖÙÒ

Plus en détail

Programme et actes. 6 ème SYMPosium en Architectures nouvelles de machines Organisé conjointement avec RenPar'12 19-22 juin 2000, Besançon

Programme et actes. 6 ème SYMPosium en Architectures nouvelles de machines Organisé conjointement avec RenPar'12 19-22 juin 2000, Besançon ARP Sympa - Programme et actes Programme et actes 6 ème SYMPosium en Architectures nouvelles de machines Organisé conjointement avec RenPar'12 19-22 juin 2000, Besançon Pas d'utilisateur identifié Introduction

Plus en détail

E(x, y, ω, t)p(ωt + φ(x, y, ω, t))dω. T = 1 ν = 2π ω. 1 x ]2kπ, π + 2kπ[ k Z P(t) = 1 x ]π + 2kπ, 2(k + 1)π[ k Z

E(x, y, ω, t)p(ωt + φ(x, y, ω, t))dω. T = 1 ν = 2π ω. 1 x ]2kπ, π + 2kπ[ k Z P(t) = 1 x ]π + 2kπ, 2(k + 1)π[ k Z Å Ø Ö Á Å Ø Ó ÒÙÑ Ö ÕÙ Ð Ñ ÒØ Ñ Ø Ñ Ø ÕÙ Ù Ò Ð Ú Î ÒÒÓØ Ñ Ö ¾¼¼ ¾ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ Ä Ò ÙÜ ½º½ Æ ØÙÖ Ò ÙÜ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ È Ö ÔØ ÓÒ Ò ÙÜ

Plus en détail

¾ ÆÌÇÁÆ ÀÅÊ̹ÄÇÁÊ º¾º ÙÐØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º ijÐÖ À ÓÖÒÖ º º º º º º º º º

¾ ÆÌÇÁÆ ÀÅÊ̹ÄÇÁÊ º¾º ÙÐØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º ijÐÖ À ÓÖÒÖ º º º º º º º º º ÇÊÅË ÅÇÍÄÁÊË Ô¹ÁÉÍË ÔÖ ÒØÓÒ ÑÖعÄÓÖ Ê ÙѺ ØÜØ ÓÖÖ ÔÓÒ ÙÒ ÜÔÓ Ø ÐÓÖ Ð ÑÒ ÓÖÑ ÑÓÙÐÖ Ø ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÐÓ ÒÒ ÄÙÑÒÝ ½µº ÇÒ Ü¹ ÔÓ Ð ØÓÖ ÓÖÑ ÑÓÙÐÖ Ô¹ÕÙ ÚÐÓÔÔ ÔÖ ËÖÖ ÃØÞ À ÏÐ ÓÐÑÒ ØÖغ Ì Ø ØÜØ Ó ØÐ ØÓ Ø ØÙÝ Û ÓÒ ÅÓÙÐÖ

Plus en détail

arxiv:math/ v1 [math.ag] 7 Dec 2004

arxiv:math/ v1 [math.ag] 7 Dec 2004 arxiv:math/0412152v1 [math.ag] 7 Dec 2004 ùÌÀ ÇÊÁ ÉÍÁÎ ÊÁ ÆÌ Ë ÌÇÍÊË ÇÌ̺ ÈÈÄÁ ÌÁÇÆ ü Ä ËÌÊÍ ÌÍÊ ÅÍÄÌÁÈÄÁ ÌÁÎ Ä Ã¹ÌÀ ÇÊÁ ÉÍÁÎ ÊÁ ÆÌ Ë Î ÊÁ Ì Ë Ê È Í Ô Ö Å ØØ Ù Ï ÐÐ Ñ Ì Ð Ñ Ø Ö ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒº º º º º

Plus en détail

Études de cas en analyse des données

Études de cas en analyse des données Études de cas en analyse des données Bernard Colin (Éditeur) Départements de mathématiques et d informatique Faculté des Sciences Université de Sherbooke Rapport de recherche No 86 1 AVANT-PROPOS Ce rapport,

Plus en détail

COURS D ANALYSE MATHEMATIQUE

COURS D ANALYSE MATHEMATIQUE COURS D ANALYSE MATHEMATIQUE Chapitre 4 Equations différentielles Version 2009 Année scolaire 2010-2011 Cours Auteurs de la Ressource Pédagogique Charnay Michel Dubois Gérard Table des matières 1 Introduction

Plus en détail

4. Gestion des tâches

4. Gestion des tâches ÁÈ ¾ ÚÖ Ö ¾¼½¼ ½ Ü Ñ Ò Ý Ø Ñ Ø ÑÔ ¹Ö Ð È ÖØ Á ÙÖ ÓÒ ÐÐ ¼ Ñ Ò ÈÓÒ Ö Ø ÓÒ ½¼ ÔÓ ÒØ ÙÖ ¾¼ ÓÙÑ ÒØ ÓÙÖ Ø ÐÙÐ ØÖ ÙØÓÖ º Ä Ù Ø ³ ØÙ Ø Ð Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ Ø ÑÔ Ö Ð ÇË Ãº ÇÒ ÓÙÖÒ Ø ÙÒ Ö Ø ÜØ Ò ÝÒØ Ü Ó Ð ÔÓÙÖ

Plus en détail

Ä ÇÊ ÌÇÁÊ ÈÀ ËÁÉÍ ÌÀ ÇÊÁÉÍ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÈÁ ÊÊ ÌÅ ÊÁ ÍÊÁ ij ÇÄ ÆÇÊÅ Ä ËÍÈ ÊÁ ÍÊ ÌÀ Ë Ç ÌÇÊ Ì Ä³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ È ÊÁË ËÔ Ð Ø ÈÀ ËÁÉÍ ÌÀ ÇÊÁÉÍ Ë Ö ÄÇÊ ÆË ÔÖ ÒØ Ô Ö Ç Ì ÍÊ Ä³ÍÆÁÎ ÊËÁÌ È ÊÁË ÔÓÙÖÓ Ø Ò ÖÐ Ö ÇÀ Ê Æ ÌÄÇ

Plus en détail

Représentation numérique de l information

Représentation numérique de l information Représentation numérique de l information 0 Représentation numérique de l information Durée 2h00 TP 1 : Représentation numérarique des nombres TP 2 : Représentation numériques des textes et des images

Plus en détail

Introduction au cours Pipeline logiciel Fusion de boucles. Sans contraintes de ressources. Optimisations des durées de vie

Introduction au cours Pipeline logiciel Fusion de boucles. Sans contraintes de ressources. Optimisations des durées de vie Outline Introduction au cours 1 Introduction au cours Compilation et optimisations de codes Des p'tites boucles, toujours des p'tites boucles Exemples de spécicités architecturales 2 3 Intérêts et problèmes

Plus en détail

x I x a+ x>a x b x<b f(a+) = f(a), f(b ) = f(b).

x I x a+ x>a x b x<b f(a+) = f(a), f(b ) = f(b). ½ ÆÓØ ÓÙÖ Ð³ÁËÁÅ ÔÖ Ñ Ö ÒÒ ØØÔ»»ÛÛÛ Ñ Ö» Ð ÓÖ Ò ÓÒØ ÓÒ ÔÐÙ ÙÖ Ú Ö Ð Ø Ò Ñ ÒØ Ú Ö Ð ÐÐ Ä ÓÖ Ò ½ Ö ÚÖ Ö ¾¼½ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ Ê ÔÔ Ð ÙÖ Ð ÓÒØ ÓÒ R R ¾ ½½ ÓÒØ ÒÙ Ø ¾ ½¾ ÆÓØ Ø ÓÒ Ä Ò Ù o Ø O ½ Ö Ú Ø ÓÒ ½ Ö Ú Ø ÓÒ

Plus en détail